TAJUK 5

:

PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM )
M.ELANGKO A/L MUNIANDY, JABATAN SAINS SOSIAL, IPGM KAMPUS TUANKU BAINUN. elangko2003@gmail.com. elanipgktb.blogspot.com

PANDUAN UMUM PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) .

MAKSUD PMM  PMM adalah opsyen atau jawapan yang betul/tepat kepada item-item yang diuji.  Opsyen bagi soalan-soalan subjektif. terdiri daripada 1 atau lebih jawapan yang dianggap berkaitan atau boleh diterima .  Opsyen bagi soalan-soalan objektif adalah objektif atau satu jawapan sahaja ditetapkan sebagai jawapan tepat dan betul.

TUJUAN PMM  Bertujuan menyediakan jawapan yang tepat atau betul terhadap soalan yang dikemukakan.  Bertujuan mengesahkan kesahihan ujian .  Sebagai panduan kepada pemeriksa soalan.

Pastikan hanya ada satu jawapan betul atau terbaik 2. bentuk. Jangan memberi bayangan (clue/hint) kepada jawapan. penjang dan struktur bahasa). 3. Stem dan opsyen mesti selaras 4. Opsyen mestilah homogen (dari aspek kandungan. jelas dan tepat . Ciri-Ciri PMM 1.

5. Sumber-sumber bagi menulis distraktor (pengganggu) adalah seperti berikut: (i) kesilapan umum (misconceptions) atau salah konsep (ii) satu penyataan yang benar atau betul tidak memenuhi tugasan item (iii) satu penyataan yang mungkin dianggap betul oleh pelajar yang kurang pasti .

urutan magnitud dan sebagainya. 7.6. Opsyen hendaklah mempunyai daya tarikan yang sama kepada pelajar. tidak pernah dan lebih kurang. . kronologi kuantiti. Susun opsyen secara logik mengikut darjah. 8. Elakkan daripada mengulang maklumat yang sama dalam setiap opsyen. 9. Elakkan daripada menggunakan perkataan “penentu spesifik” seperti sentiasa.

Semua pilihan ada kebenarannya tetapi bukan semuanya tepat. Hanya satu sahaja pilihan yang paling tepat atau terbaik Contoh: Apakah cara pemarkahan yang paling sesuai untuk memastikan ujian tersebut mempunyai unsur keobjektifan yang tinggi?  A. Setiap pokok soalan diikuti dengan beberapa pilihan. B C D Memeriksa soalan demi soalan Menanda kertas jawapan dengan berhati-hati memeriksa kertas jawapan demi kertas jawapan Menanda kertas jawapan berdasarkan Peraturan Memberi Markah .

TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful