PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS

)

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Cetakan 2012 © Hak Cipta Lembaga Peperiksaan Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau lain-lain sebelum mendapat izin daripada Pengarah Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Pengarah Peperiksaan berhak mengubah mana-mana maklumat yang terkandung dalam buku Panduan Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dari semasa ke semasa mengikut keperluan. Segala pertanyaan berkaitan dalam buku Panduan Berasaskan Sekolah (PBS) ini hendaklah dirujuk kepada: PENGARAH PEPERIKSAAN LEMBAGA PEPERIKSAAN MELALUI PENGARAH PELAJARAN JABATAN PELAJARAN NEGERI Pengurusan Pentaksiran

KANDUNGAN

HALAMAN AKRONIM PRAKATA BAB 1 DASAR DAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 BAB 2 Dasar Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Punca Kuasa Komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah Peraturan-Peraturan Am Pentaksiran Berasaskan Sekolah Dokumen Rujukan 2 2 4 9 13 vi ix

PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 2.0 2.1 Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah - Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia - Peringkat Negeri - Peringkat Daerah - Peringkat Sekolah Jadual Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah Penjaminan Kualiti - Pementoran - Penyelarasan - Pemantauan - Pengesanan Pengurusan Evidens Pentaksiran Berasaskan Sekolah Definisi Evidens Evidens Pentaksiran Sekolah Evidens Pentaksiran Pusat Evidens Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum Evidens Pentaksiran Psikometrik 16 16

2.2 2.3

23 24

2.4

39

ii

6 Pentaksiran Sekolah Mata Pelajaran Pentaksiran Sekolah Peringkat Sekolah Rendah dan Menengah Rendah Pentaksiran Rujukan Standard Standard Prestasi Kerangka Standard Prestasi Penggunaan Standard Prestasi Dalam Pentaksiran Sekolah - 52 53 55 56 57 59 61 Instrumen Pentaksiran Jenis-jenis Instrumen Prosedur Pembinaan Instrumen Pentaksiran 3.4 3.7 Kaedah Perekodan dan Pelaporan Perekodan Pelaporan 62 BAB 4 PENTAKSIRAN PUSAT 4.0 3.4 4.1 4.0 4.5 4.3 3.2 4.3 4.2 3.1 3.7 Pentaksiran Pusat Objektif Pentaksiran Pusat Mata Pelajaran Pentaksiran Pusat Peringkat Sekolah Rendah dan Peringkat Menengah Rendah Prinsip Pentaksiran Pusat Jenis Instrumen Tugasan Pentaksiran Pusat Pelaksanaan Pentaksiran Pusat Peranan Pihak yang Terlibat 64 64 65 67 68 69 71 73 iii .5 3.BAB 3 PENTAKSIRAN SEKOLAH 3.6 4.

Sukan dan Kokurikulum Komponen Pentaksiran Aktiviti Jasmani.1 6.0 6.Borang PAJSK 76 76 77 78 79 81 82 BAB 6 PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 6. Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran SEGAK Pentaksiran BMI Pentaksiran Sukan Dan Kokurikulum Pentaksiran Aktiviti Ekstrakurikulum Borang .1 5.0 Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) iv .3 5.BAB 5 PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI.0 5.2 6.3 Pentaksiran Psikometrik Komponen Pentaksiran Psikometrik Ujian Aptitud Khusus Ujian Personaliti 88 88 89 90 BAB 7 SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) 7.6 Pentaksiran Aktiviti Jasmani.2 5.5 5. SUKAN DAN KOKURIKULUM 5.4 5.

6 Tahun 2011: Penggunaan Buku Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Sekolah Rendah KP.07.LP.14 (3) Bertarikh 22 Febuari 2011 Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.003.07.003.LAMPIRAN LAMPIRAN 1 Pindaan Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.05 (1) Bertarikh 29 Julai 2011 Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.LP.14. 2 Tahun 2011: Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan Bagi Penilaian Menengah Rendah (PMR) Mulai Tahun 2012 KP.07.003.LP.07.LP. 3 Tahun 2011: Pemakluman Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah Dan Menengah Rendah KP. 1 Tahun 2011 : Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan Bagi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Mulai Tahun 2011 KP.003.14 (2) Bertarikh 14 Febuari 2011 Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.14.05 (3) Bertarikh 15 September 2011 LAMPIRAN 2 - LAMPIRAN 3 - LAMPIRAN 4 - v .

Rohani dan Intelek Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Jabatan Pelajaran Negeri Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah vi . Emosi.AKRONIM ADD ADHA BMI BPK BPKhas BPSH BTP DSP FPK FPM FS GKMP HEM ICT IPGM JERI JK PBS JNJK JPN KSSR KBSM : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Attention Deficit Disorder Attention Deficit Hyperactivity Disorder Body Mass Index Bahagian Pembangunan Kurikulum Bahagian Pendidikan Khas Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Bahagian Teknologi Pendidikan Dokumen Standard Prestasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan Fail Perkembangan Murid Fail Showcase Guru Kanan Mata Pelajaran Hal Ehwal Murid Informasi Komunikasi dan Teknologi Institusi Pendidikan Guru Malaysia Jasmani.

KSSM KPM LD LP OKU P&P PAJSK PBS PIBG PK PMR PP PPD PPsi PS SABK SEGAK SMAN SMAR SPP SPPBS SPPK : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Kurikulum Standard Sekolah Menengah Kementerian Pelajaran Malaysia Learning Disabilities Lembaga Peperiksaan Orang Kurang Upaya Pengajaran dan Pembelajaran Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Sukan dan Kokurkulum Pentaksiran Berasaskan Sekolah Persatuan Ibu Bapa dan Guru Penjaminan Kualiti Penilaian Menengah Rendah Pentaksiran Pusat Pejabat Pelajaran Daerah Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran Sekolah Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Sekolah Menengah Agama Negeri Sekolah Menengah Agama Rakyat Sektor Penilaian dan Peperiksaan Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan Vii .

TJPg TJPk UPSR YDP : : : : Tugasan Jangka Panjang Tugasan Jangka Pendek Ujian Pencapaian Sekolah Rendah Yang Dipertua viii .

Seksyen 68. Kerjasama dan komitmen ini amat diperlukan bagi mempertingkatkan tahap pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah demi menjaga integriti negara di mata dunia. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Penghasilan Panduan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) ini ialah usaha Lembaga Peperiksaan untuk memastikan pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang terdiri daripada 4 Komponen PBS iaitu Pentaksiran Sekolah (PS). Terima kasih. Justeru. pegawai-pegawai Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia. NA’IMAH BINTI ISHAK Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia vi ix . Kejayaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah amat bergantung kepada kerjasama dan komitmen yang berterusan daripada semua pihak. saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan penerbitan Panduan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Pentaksiran Pusat (PP). Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) yang menjalankan tugas penataran dan pemeriksaan. Kementerian Pelajaran Malaysia dapat menerbitkan Panduan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). DR. Dokumen ini juga dapat membantu semua pihak yang terlibat dengan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) iaitu pentadbir sekolah dan guru-guru sebagai pentaksir. Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) dan Pentaksiran Psikometrik (PPsi) seperti yang diperuntukkan dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 67.PRAKATA Syukur dipanjatkan ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya. Sahih dan Amanah. Saya berharap budaya kerja ini berterusan demi merealisasikan moto Lembaga Peperiksaan iaitu Adil. Lembaga Peperiksaan. Seksyen 69 dan PeraturanPeraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dapat dilaksanakan mengikut prinsip dan prosedur yang ditetapkan demi keadilan kepada calon serta menjamin kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran. Manakala ibu bapa boleh menggunakan dokumen ini sebagai rujukan.

BAB 1 DASAR DAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) .

1 Akta Pendidikan Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997. garis panduan dan arahan tentang peperiksaan.4 1. Perkara 3 (a): untuk memberi nasihat. b. Perkara 3 (b): untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturanperaturan. Perkara 3 yang menggariskan fungsi Lembaga Peperiksaan adalah: a. memantau dan membuat analisis tentang penilaian berasaskan sekolah.1 1. 2 . c.3 1.2 1. Bahagian II. garis panduan dan arahan tentang peperiksaan.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 1. untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan dan menguatkuasakan peraturan-peraturan. dan Perkara 3 (c): untuk mengadakan peperiksaan.0 DASAR PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Empat perkara asas kepada dasar pelaksanaan PBS ialah: 1.1.1 Punca Kuasa Komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah Peraturan-Peraturan Am Pentaksiran Berasaskan Sekolah Dokumen Rujukan PUNCA KUASA Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) sekolah rendah mulai tahun 2011 dan peringkat menengah rendah mulai tahun 2012 berdasarkan: 1.

07.LP.05 (3) Bertarikh 15 September 2011.003.KP. 3 .07. Pindaan Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.LP.07. 3 Tahun 2011: Pemakluman Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di Sekolah Rendah dan Menengah Rendah KP. 1 Tahun 2011: Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan Bagi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah Mulai Tahun 2011 . Pindaan Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.LP.14 (3) bertarikh 22 Februari 2011. b. d.LP.14.14.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 1.07.05 (1) bertarikh 29 Julai 2011. Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.003.003. Selaras dengan arahan itu.003. 2 Tahun 2011: Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan Bagi Penilaian Menengah Rendah (PMR) Mulai Tahun 2012 .14 (2) bertarikh 14 Februari 2011.2 Mesyuarat Jemaah Menteri Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 17 Disember 2010 telah bersetuju supaya penambahbaikan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) bagi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dilaksanakan dengan memberikan penekanan kepada pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) dan pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning). c. 6 Tahun 2011: Penggunaan Buku Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Sekolah Rendah -KP.1. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengeluarkan: a. Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. Lembaga Peperiksaan (LP).KP.

Sukan dan Kokurikulum (PAJSK). Kategori akademik terdiri daripada Pentaksiran Sekolah (PS) dan Pentaksiran Pusat (PP).2 KOMPONEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif. afektif dan psikomotor selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan kurikulum kebangsaan. Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Rajah 1: Komponen PBS 4 .Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 1. Komponen PBS terdiri daripada dua kategori iaitu akademik dan bukan akademik seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Kedua-dua kategori ini memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran formatif dan sumatif yang berasaskan sekolah. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH AKADEMIK BUKAN AKADEMIK Pentaksiran Pusat Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Aktiviti Jasmani. manakala kategori bukan akademik terdiri daripada Pentaksiran Psikometrik (PPsi) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani.

Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) dan Body Mass Index (BMI) dilaksanakan untuk menilai dan melaporkan aktiviti fizikal murid. Pentaksiran sumatif dijalankan pada akhir setiap unit pembelajaran. tugasan. kecenderungan. garis panduan. dibina. 1. kuiz. laporan tugasan. Pelaporan dikeluarkan LP. 1. pemerhatian. kokurikulum dan ekstrakurikulum. b. senarai semak.2. a.1 Pentaksiran Sekolah Pentaksiran yang dirancang. bulan dan tahun. sikap dan personaliti murid. instrumen pentaksiran. minat.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 1. tugasan rumah dan ujian. 5 . Pentaksiran ini tidak berasaskan kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran.2. Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran yang ditadbir.2 Pentaksiran Pusat Pentaksiran yang ditadbir. direkod dan dilaporkan di peringkat sekolah oleh guru berdasarkan penyertaan.2. ditadbir. PS berfungsi sebagai pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) dan pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning). Contoh instrumen yang boleh digunakan ialah lembaran kerja. kemahiran berfikir.2. 1. direkod dan dilapor oleh guru sekolah yang berkenaan. kemahiran menyelesaikan masalah. peraturan penskoran dan penggredan dikeluarkan oleh LP dalam tempoh yang ditetapkan mengikut mata pelajaran.3 Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). diperiksa. penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti sukan. diperiksa. penggal. direkod di peringkat sekolah oleh guru berdasarkan peraturan pentaksiran.4 Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah dan / atau pusat untuk mengukur kebolehan (innate ability dan acquired ability).

KOMPONEN PBS Pentaksiran Sekolah PERKARA Dilaksanakan bagi mata pelajaran berikut :  Pendidikan Seni Visual  Bahasa Malaysia  Bahasa Inggeris  Pendidikan Muzik  Bahasa Cina  Dunia Sains dan Teknologi  Bahasa Tamil  Bahasa Arab  Matematik  Bahasa Cina SK  Pendidikan Jasmani  Bahasa Tamil SK  Pendidikan Kesihatan  Bahasa Kadazandusun  Pendidikan Islam  Bahasa Iban  Pendidikan Moral  Bahasa Melayu SJK  Bahasa Inggeris SJK Tiada Tiada Tiada b.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 1. Tahun 2. Tahun 3) 6 . d.2. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. BIL a. Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran Pusat Jadual 1 : Pelaksanaan Tahap 1 (Tahun 1. c. Jadual 1 menunjukkan pelaksanaan PBS pada Tahap 1 (Tahun 1. Tahun 3). Jadual di bawah menunjukkan komponen PBS yang perlu dilaksanakan di peringkat rendah mulai tahun 2011 dan peringkat menengah rendah mulai tahun 2012.5 Jadual Pelaksanaan Komponen PBS PBS dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. Tahun 2.

Tahun 5.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 Jadual 2 menunjukkan pelaksanaan PBS pada Tahap 2 (Tahun 4. Tahun 6). BIL a. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Tahun 6) 7 . b. c. KOMPONEN PBS Pentaksiran Sekolah PERKARA Dilaksanakan bagi mata pelajaran berikut :  Pendidikan Muzik  Bahasa Malaysia  Bahasa Inggeris  Pendidikan Seni Visual  Bahasa Cina  Pendidikan Islam  Bahasa Tamil  Pendidikan Moral  Matematik  Sejarah  Sains  Bahasa Arab  Reka Bentuk dan  Bahasa Cina SK Teknologi  Bahasa Tamil SK  Teknologi Maklumat dan  Bahasa Kadazandusun Komunikasi  Bahasa Iban  Pendidikan Jasmani  Bahasa Semai  Pendidikan Kesihatan Aktiviti Jasmani. Sukan. d. Tahun 5. Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran Pusat Jadual 2 : Pelaksanaan pada Tahap 2 (Tahun 4. Kokurikulum dan Ekstrakurikulum Ujian Aptitud Am dan Ujian Personaliti Dilaksanakan bagi mata pelajaran yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.

Pentaksiran Aktiviti Jasmani. 2 dan 3 8 . 2 dan 3. Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran Pusat Jadual 3 : Pelaksanaan PBS Tingkatan 1. d. BIL a. KOMPONEN PBS Pentaksiran Sekolah PERKARA Dilaksanakan bagi mata pelajaran berikut :  Bahasa Melayu  Pendidikan Muzik  Bahasa Inggeris  Pendidikan Sivik dan  Bahasa Arab Kewarganegaraan  Bahasa Cina  Pendidikan Jasmani dan  Bahasa Tamil Kesihatan  Bahasa Iban  Kemahiran Hidup  Bahasa Kadazandusun Bersepadu Kemahiran  Mathematics Teknikal  Science  Kemahiran Hidup  Pendidikan Islam Bersepadu Ekonomi  Pendidikan Moral Rumah Tangga  Sejarah  Kemahiran Hidup  Geografi Bersepadu Pertanian  Pendidikan Seni Visual  Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan Mulai tingkatan 1 tahun 2012 Ujian Aptitud Khusus dan Ujian Personaliti Dilaksanakan bagi mata pelajaran berikut pada tingkatan 2 dan tingkatan 3 :  Bahasa Melayu  Pendidikan Muzik  Bahasa Inggeris  Pendidikan Sivik dan  Bahasa Arab Kewarganegaraan  Bahasa Cina  Pendidikan Jasmani dan  Bahasa Tamil Kesihatan  Bahasa Iban  Kemahiran Hidup  Bahasa Kadazandusun Bersepadu Kemahiran  Mathematics Teknikal  Science  Kemahiran Hidup  Pendidikan Islam Bersepadu Ekonomi  Pendidikan Moral Rumah Tangga  Sejarah  Kemahiran Hidup  Geografi Bersepadu Pertanian  Pendidikan Seni Visual  Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan b.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 Jadual 3 menunjukkan pelaksanaan PBS pada Tingkatan 1. c.

1. memastikan skor bagi komponen PBS direkodkan berdasarkan hasil kerja semasa yang dilakukan oleh murid berkenaan. a.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 1. 9 . ii. Semua murid di sekolah kebangsaan / sekolah jenis kebangsaan / sekolah swasta hendaklah melaksanakan PBS di sekolah rendah. Kes Disiplin (ponteng dan buang sekolah). memfailkan senarai nama murid beserta dengan surat amaran dan laporan tindakan dari unit disiplin sekolah dan keputusan JK PBS sekolah berkaitan kes dalam fail Kes Khas Sekolah. Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i.3 PERATURAN-PERATURAN AM PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 1. Semua murid hendaklah didaftarkan dalam Sistem Pengurusan PBS (SPPBS). c. Fail ini hendaklah mengandungi maklumat berkaitan semua jenis kes khas.3.1 Syarat Pelaksanaan a. Semua murid sekolah kerajaan / sekolah bantuan kerajaan / Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) / sekolah di bawah agensi kerajaan / Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN) / Sekolah Menengah Agama Rakyat (SMAR) dan sekolah swasta yang berdaftar dengan KPM hendaklah melaksanakan PBS di peringkat menengah rendah. b. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. iv. melaksanakan PBS sepanjang murid hadir di sekolah. iii.3. melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah.2 Pengurusan Kes Khas Pihak sekolah hendaklah membuka fail Kes Khas Sekolah.

Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. c. ii. Murid Orang Kurang Upaya (OKU). atau  Kad OKU bagi murid yang telah mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai OKU iii. mengenal pasti kategori murid dari golongan OKU. memastikan skor bagi komponen PBS direkodkan berdasarkan hasil kerja semasa yang dilakukan oleh murid berkenaan.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 b. Murid perlu mengemukakan satu daripada dokumen berikut:  Laporan Perubatan yang mengesahkan murid adalah OKU. Kategori murid OKU adalah seperti berikut:  Terencat Akal / Sindrom Down  Buta  Pelbagai Kecacatan / Ketidakupayaan lain / Disleksia / Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) / Attention Deficit Disorder (ADD) / Autisme / Learning Disabilities (LD)  Bisu  Pekak  Rabun  Spastik/Cerebral Palsy ii. iv. iii. memfailkan semua kes. 10 . laporan perubatan dan keputusan JK PBS berkaitan kes dalam fail Kes Khas Sekolah. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. memastikan semua kes disokong dengan laporan perubatan yang mengesahkan murid berkenaan sakit. melaksanakan PBS sepanjang murid hadir ke sekolah. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. Murid tidak hadir ke sekolah dalam tempoh masa yang panjang atas sebab kesihatan. melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah. v. memfailkan semua kes. mendapatkan dokumen rasmi sebelum mengkategorikan murid sebagai OKU. Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. laporan perubatan/Kad OKU dan keputusan JK PBS berkaitan kes dalam fail Kes Khas Sekolah.

memastikan evidens murid dari sekolah asal diterima. Murid yang tidak membuat permohonan akan dianggap sebagai murid biasa. ii.  Mengemukakan salinan dengan menggunakan Borang Maklumat Murid Dari Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) yang disediakan oleh LP berserta dokumen sokongan seperti laporan perubatan atau kad OKU kepada Pengarah Pelajaran Negeri untuk kelulusan melaksanakan PBS menggunakan mekanisme yang ditetapkan untuk calon OKU. melaksanakan PBS untuk murid berkenaan bagi komponen PS. PP. vii d. iii. mematuhi prosedur permohonan keperluan khas berikut:  Memastikan murid yang tidak dapat melaksanakan PBS seperti murid biasa membuat permohonan kepada pihak sekolah. menyediakan keperluan khas yang diperlukan oleh murid berkenaan seperti perkhidmatan. PAJSK dan PPsi sepanjang tempoh murid berada di sekolah baharu. ii. mengemas kini skor PBS murid berkenaan dalam SPPBS sebelum proses perpindahan tersebut. Pentadbir sekolah baharu hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah. memaklumkan pertukaran tersebut kepada Pegawai PBS PPD dan Pegawai PBS JPN. vi. Murid bertukar sekolah. iii. Bagi komponen PP. mendapatkan surat rasmi dari sekolah asal murid sekiranya dia tidak melaksanakan PBS sebelum berpindah ke sekolah baharu. sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian telah tamat. melaksanakan PBS kepada semua murid OKU kerana tiada sebarang pengecualian diberikan kepada murid berkenaan. v. memastikan evidens PBS murid berkenaan diserahkan kepada sekolah baharu. Murid berkenaan akan ditaksir dan dinilai menggunakan mekanisme yang sesuai.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 iv. Pentadbir sekolah asal hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. 11 . peralatan atau perisian khas dalam pentaksiran PBS. murid tidak perlu melaksanakan PP.

melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah. memastikan PBS dilaksanakan sepanjang murid hadir di sekolah. ii. melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah. merujuk kepada Pengarah Peperiksaan untuk mendapatkan maklumat dan tindakan selanjutnya bagi melaksanakan PP untuk murid berkenaan. melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah. g. iii. Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Atlet yang terlibat dalam kejohanan peringkat negeri dan / atau kebangsaan / antarabangsa. ii. f. dan Jabatan Kebajikan Pentadbir sekolah berkenaan hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. ii. Murid baru pulang dari bermastautin di luar negara. memastikan PBS hanya dilaksanakan semasa murid hadir di sekolah. Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. iii. memastikan semua murid melaksanakan PBS kerana tiada sebarang pengecualian diberikan kepada murid berkenaan. Murid di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri Masyarakat. merujuk kepada Pengarah Peperiksaan untuk mendapatkan maklumat dan tindakan selanjutnya bagi melaksanakan PP untuk murid berkenaan. 12 . murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. Pelaksanaan PBS hanya dilakukan semasa murid berada di sekolah. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. Murid berkenaan akan ditaksir dan dinilai menggunakan mekanisme yang sesuai.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 e.

Manual Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) i. LP menghasilkan DSP. JPN / PPD mengedarkan buku ke sekolah.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 1. Panduan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) i. Dokumen Standard Prestasi (DSP) dan Manual SPPBS yang disediakan oleh LP. b. iii. DSP boleh dimuat turun dari laman sesawang LP. Sebuah naskhah hendaklah disimpan di Bilik Pengetua / Guru Besar. c. LP menyediakan Manual SPPBS. Sebuah naskhah hendaklah disimpan di bilik Pengetua / Guru Besar. ii. LP menghantar buku kepada JPN / PPD. Pihak sekolah memuat turun Manual SPPBS dari laman sesawang LP dan mengedarkan kepada guru-guru. Pihak sekolah memperbanyakkan dan mengedarkan buku kepada semua guru yang terlibat dalam PBS. Pelaksanaan pentaksiran hendaklah mematuhi sepenuhnya kandungan DSP. ii. ii. iii. a. Dokumen Standard Prestasi (DSP) i. Pihak sekolah memperbanyakkan dan mengedarkan DSP kepada guru mata pelajaran yang terlibat dalam PBS.4 DOKUMEN RUJUKAN Pelaksanaan PBS hendaklah berpandukan Panduan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Sebuah naskhah hendaklah disimpan di bilik Pengetua / Guru Besar. 13 . Guru mata pelajaran mesti memiliki dan menggunakan DSP yang disediakan oleh LP.

.

BAB 2 PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH .

2 2. Senarai Jawatankuasa Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM) Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan) Pengarah Lembaga Peperiksaan Pengarah Bahagian Buku Teks Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan Pengarah Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Pengarah Bahagian Pendidikan Swasta Pengarah Bahagian Pendididkan Teknik dan Vokasional Setiausaha Bahagian Pengurusan Maklumat Pengarah Bahagian Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Pengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Pengarah Bahagian Psikologi dan Kaunseling Pengarah Bahagian Sukan Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Pengarah Institut Aminuddin Baki Pengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia Ketua Nazir Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti 16 .1 2.1.0 PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Empat perkara asas pengoperasian PBS ialah: 2.1 Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia a.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2.4 2.3 2.1 Jawatankuasa PBS Jadual Pelaksanaan PBS Penjaminan Kualiti PBS Penyimpanan Evidens PBS JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 2.

Mengadakan mesyuarat jawatankuasa peringkat kementerian. ii. Mengadakan mesyuarat penataran peringkat negeri. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN) Semua Ketua Penolong Pengarah. 2.2 Peringkat Negeri a. Senarai Jawatankuasa Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : Pengarah Pelajaran Negeri Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Sektor. Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan. JPN Semua Ketua Sektor JPN Pengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) Ketua Nazir. Senarai Tugas i. dan Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat kementerian untuk dihantar kepada Menteri Pelajaran. 17 . Sektor Penilaian dan Peperiksaan (SPP). iii.1. iii.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 b. Mengadakan empat kali mesyuarat jawatankuasa peringkat negeri. iv. Senarai Tugas i. dan Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat negeri untuk dihantar kepada LP dan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. ii. iii. Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan. Memastikan pengoperasian PBS di negeri mengikut garis panduan yang ditetapkan. JPN Semua Pegawai Pelajaran Daerah YDP Majlis Pengetua YDP Majlis Guru Besar YDP Majlis Guru Cemerlang b. Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Negeri (JNJK) Ketua Penolong Pengarah. iv. Mengadakan mesyuarat penataran peringkat kementerian.

ii.1. Senarai Tugas i. Memastikan pengoperasian PBS di daerah mengikut garis panduan yang ditetapkan. v.3 Peringkat Daerah a. 18 . Senarai Jawatankuasa Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : Pegawai Pelajaran Daerah Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah Penolong PPD (Peperiksaan / PBS) Semua Pengetua Semua Guru Besar Semua Penolong PPD Semua Penyelaras Pusat Kegiatan Guru b. Mengadakan mesyuarat penataran peringkat daerah. iii. iv. Mengadakan empat kali mesyuarat jawatankuasa peringkat daerah.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2. dan Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat daerah untuk dihantar ke JPN. Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan.

Sekolah Rendah : : Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran (PS dan PP) Penolong Kanan HEM (PPsi / Pembudayaan PBS) Penolong Kanan Ko-Kurikulum (PAJSK) Penyelia Petang (jika berkenaan) Penolong Kanan Pendidikan Khas (jika berkenaan) Setiausaha Peperiksaan / Setiausaha PBS Ketua Panitia yang dilantik (Latihan / Penataran) Ketua Panitia yang dilantik (Penyelarasan) Ketua Panitia yang dilantik (Pementoran) Ketua Panitia yang dilantik (Pemantauan) Ketua Panitia yang dilantik (Pengesanan) Ketua Panitia yang dilantik (PS dan PP) Guru Cemerlang Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling (PPsi) Guru Penolong yang dilantik (PAJSK) Jurulatih Utama (Setiap mata pelajaran) Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli : : ii. Senarai Jawatankuasa Induk PBS i.1.4 Peringkat Sekolah a. Sekolah Menengah (Gred A) : : Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran (PS dan PP) Penolong Kanan HEM (PPsi / Pembudayaan PBS) Penolong Kanan Ko-Kurikulum (PAJSK) Penyelia Petang (jika berkenaan) Penolong Kanan Pendidikan Khas (jika berkenaan) Setiausaha Peperiksaan / Setiausaha PBS Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) yang dilantik (Latihan / Penataran) GKMP yang dilantik (Penyelarasan) GKMP yang dilantik (Pementoran) GKMP yang dilantik (Pemantauan) GKMP yang dilantik (Pengesanan) Semua Ketua Panitia (PS dan PP) Guru Cemerlang Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling (PPsi) Guru Penolong yang dilantik (PAJSK) Jurulatih Utama (Setiap mata pelajaran) Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli : : 19 .Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2.

Seorang guru boleh memegang lebih daripada satu portfolio.kurangnya empat kali setahun. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut: • Agenda Mesyuarat Pertama (Awal Tahun): Menjelaskan konsep. Menyediakan agihan tugas jawatankuasa dan carta organisasi JK PBS. Senarai Tugas i. b. Sekolah Menengah (Gred B) Pengerusi Naib Pengerusi : : Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran (PS dan PP) Penolong Kanan HEM (PPsi / Pembudayaan PBS) Penolong Kanan Ko-Kurikulum (PAJSK) Penyelia Petang (jika berkenaan) Penolong Kanan Pendidikan Khas (jika berkenaan) Setiausaha Peperiksaan / Setiausaha PBS GKMP / Ketua Panitia yang dilantik (Latihan / Penataran) GKMP / Ketua Panitia yang dilantik (Penyelarasan) GKMP / Ketua Panitia yang dilantik (Pementoran) GKMP / Ketua Panitia yang dilantik (Pemantauan) GKMP / Ketua Panitia yang dilantik (Pengesanan) Semua Ketua Panitia (PS dan PP) Guru Cemerlang Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling (PPsi) Guru Penolong yang dilantik (PAJSK) Jurulatih Utama (Setiap mata pelajaran) Setiausaha Ahli : : Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada keperluan pihak lain. dasar pelaksanaan dan komponen PBS. ii. Melantik Pentaksir Sekolah. Mengedarkan surat pekeliling / surat siaran pelaksanaan PBS. Mengadakan mesyuarat sekurang. 20 . Memaklumkan peraturan-peraturan am pelaksanaan PBS.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 iii. Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan. Menetapkan sistem fail PBS.

• Agenda Mesyuarat Ketiga (Suku Tahun Kedua): Pengesahan Minit Mesyuarat Kedua. Isu-Isu Pelaksanaan dan Kes-kes Khas PBS. Agenda Mesyuarat Kedua (Suku Tahun Pertama): Pengesahan Minit Mesyuarat Pertama. 21 . Laporan Jawatankuasa PBS: PS / PP / PAJSK / PPsi Program Pembudayaan PBS (Murid / Guru / Ibu bapa / Jalinan dan Jaringan) Latihan / Penataran Penyelarasan Pementoran Pemantauan Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS Hal-hal lain. Isu-Isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBS.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 - Menetapkan Jadual Kerja Pelaksanaan (Carta Gantt) PS / PP / PAJSK / PPsi Program Pembudayaan PBS (Murid / Guru / Ibu bapa / Jalinan dan Jaringan) Latihan / Penataran Penyelarasan Pementoran Pemantauan Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS • Pengurusan evidens di tempat yang selamat dan bersistematik. Pengurusan pelaksanaan PBS bagi kes-kes khas. Laporan Jawatankuasa PBS: PS / PP / PAJSK / PPsi Program Pembudayaan PBS (Murid / Guru / Ibu bapa / Jalinan dan Jaringan) Latihan / Penataran Penyelarasan Pementoran Pemantauan Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS Hal-hal lain. Hal-hal lain.

Perancangan Pelaksanaan PBS Tahun Hadapan.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 • Agenda Mesyuarat Keempat (Post Mortem) Pengesahan Minit Mesyuarat Ketiga. iii. login dan kata laluan SPPBS. Semua keputusan mesyuarat hendaklah diminitkan dan menjadi dasar atau punca kuasa kepada pengoperasian / pelaksanaan PBS di sekolah. iv. 22 . Hal-hal lain. Tindakan Susulan dan Penambahbaikan Pelaksanaan PBS. Pentadbir sekolah bertanggungjawab mengeluarkan surat pelantikan pentaksir sekolah. Post Mortem Pelaksanaan PBS.

Mengedarkan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Sekolah. Julai . Penyelarasan dan Pengesanan. iii. Sekolah Mengikut jadual Sekolah yang ditetapkan oleh LP Sepanjang tahun mengikut keperluan Sekolah / PPD / JPN / LP / Bahagian KPM Sekolah viii.2 a. Sehingga hari terakhir sesi persekolahan tahun semasa Mengikut keperluan x. Sekolah Jadual 4 : Jadual Pengoperasian PBS 23 . BIL i.Jun. b. Pemantauan.Februari JPN / PPD / Sekolah vi. April .Disember Januari . Pengumpulan penguasaan murid dalam SPPBS. Pendaftaran SPPBS. Mengedarkan Surat Pekeliling ke PPD dan Sekolah. JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Pelaksanaan PBS hendaklah mematuhi Jadual Pengoperasian PBS yang disediakan oleh LP. Mesyuarat Jawatankuasa PBS TEMPOH Mengikut Keperluan Mengikut Keperluan Disember LP JPN LP TINDAKAN iv. Januari . Penjaminan Kualiti: Pementoran.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2. Jadual 4 menunjukkan jadual pengoperasian PBS yang perlu dilaksanakan di sekolah rendah mulai tahun 2011 dan peringkat menengah rendah mulai tahun 2012.September Oktober . PERKARA Mengedarkan Surat Pekeliling ke JPN. vii. ii. daerah dan sekolah. Pelaporan murid.Mac. Semua isu berkaitan pengoperasian PBS hendaklah dijadikan agenda Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum peringkat negeri. ix. Mengedarkan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN. Tempoh pelaksanaan PBS. Disember JPN v.

2 Penyelarasan 2. ii.3. meningkatkan pengetahuan dan kefahaman guru untuk melaksanakan PBS mengikut prosedur dan garis panduan yang ditetapkan. iii. Penjaminan kualiti dalam pelaksanaan PBS dilakukan melalui: 2.3 Pemantauan 2. iv. Meningkatkan kompetensi dan keyakinan guru yang dibimbing.3.3. Tempoh Pelaksanaan: Aktiviti pementoran dijalankan sebelum. Pementoran dalam konteks Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) adalah satu proses yang dijalankan untuk penjaminan kualiti bagi membantu. Maklumat yang tepat boleh membantu pembuat dan penentu dasar melakukan perubahan bagi tujuan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran yang berkualiti akan menghasilkan maklumat yang tepat dan menunjukkan keadaan sebenar tentang tahap pembelajaran murid. kebolehtadbiran instrumen dan keadilan kepada calon. a.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2. memudah cara. membimbing. Meningkatkan kemahiran pelaksanaan pentaksiran dalam kalangan guru yang dibimbing. Memberi bimbingan. Indikator atau petunjuk utama bagi penjaminan kualiti dalam pentaksiran ialah kesahan dan kebolehpercayaan skor.3 PENJAMINAN KUALITI Penjaminan kualiti merupakan piawaian untuk menentukan kualiti pelaksanaan PBS mengikut garis panduan yang ditetapkan. khidmat bantu dan nasihat mengenai pelaksanaan dan pengurusan PBS. Objektif Pementoran: i. Kualiti hendaklah menjadi keutamaan dalam semua aspek dan peringkat pentaksiran. v.1 Pementoran Pementoran adalah proses membantu. 24 .1 Pementoran 2.4 Pengesanan 2.3. Membantu guru menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS.3. semasa dan / atau selepas pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah. memudah cara dan membimbing guru. Membina rangkaian kerja dan hubungan profesional antara mentor dan guru yang dibimbing. b.

Mendapatkan maklum balas untuk penambahbaikan pengajaran. Membimbing guru menggunakan standard prestasi dan aplikasi SPPBS.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 c. Memberi pendedahan pelbagai jenis instrumen pentaksiran. 25 . Informal Pementoran informal dijalankan oleh JK PBS sebelum. Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru yang dibimbing. vi. iii. Mentor dalaman terdiri daripada: • • • • • ii. ii. Membantu guru menyediakan instrumen pentaksiran. Memastikan pelaksanaan pentaksiran seiring dengan P&P. Formal Pementoran formal dijalankan oleh JK PBS secara berjadual dalam mesyuarat atau sesi peningkatan profesionalisme guru. Jenis Pementoran: i. iv. Mentor: i. d. semasa atau selepas pelaksanaan PBS tanpa jadual yang ditetapkan. GKMP / Ketua Bidang Ketua Panitia Guru Cemerlang Jurulatih Utama Mana-mana guru yang dilantik oleh Pengetua / Guru Besar / JK PBS Mentor luaran terdiri daripada: • • • Petugas yang dilantik oleh LP Petugas yang dilantik oleh JPN Petugas yang dilantik oleh PPD e. Peranan Mentor: i. ii. v.

MULA JK PBS merancang pelaksanaan pementoran Memberi bimbingan Menjalankan pementoran Tidak Guru faham mengenai pelaksanaan PBS Ya Menghantar laporan pementoran kepada JK PBS PPD/JPN/LP TAMAT Rajah 2 : Carta Alir Pementoran 26 .Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 Rajah 2 menunjukkan carta alir pementoran.

Menyeragamkan skor pentaksiran pusat yang diberikan oleh berdasarkan kriteria penskoran sesuatu tugasan yang ditetapkan. 27 . iv. Menyeragamkan alat. v. Jenis Penyelarasan: i. Memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor dalam pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah.3. ii. a. deskriptor dan evidens dalam dokumen standard prestasi.2 Penyelarasan Penyelarasan adalah satu proses penjaminan kualiti untuk memastikan keseragaman pelaksanaan tugasan dan penskoran demi keadilan kepada calon serta kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran. ii. Memastikan skor yang diberikan menepati keupayaan dan prestasi murid. Penyelarasan dalaman dijalankan bagi menyelaraskan kefahaman mengenai tugasan dan penskoran pentaksiran pusat antara guru-guru mata pelajaran dalam sekolah yang sama. Memastikan skor yang diberikan adalah adil bagi semua murid. Penyelarasan luaran dijalankan bagi menyelaraskan kefahaman mengenai tugasan dan penskoran pentaksiran pusat antara guru-guru mata pelajaran di seluruh negara. Objektif Penyelarasan: i. b. bahan dan situasi mengikut kriteria yang telah ditetapkan untuk menghasilkan skor yang terlaras. vi. Menyeragamkan skor pentaksiran sekolah yang diberikan oleh guru berdasarkan pernyataan standard. Menyeragamkan kefahaman terhadap kehendak tugasan dan kriteria penskoran. guru iii. Tempoh Pelaksanaan: Kekerapan aktiviti penyelarasan adalah sepanjang tempoh pelaksanaan PBS dan mengikut jadual yang ditentukan oleh JK PBS. c.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2. vii.

Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

BAB 2

d.

Personal i. Penyelaras dalaman • • • • • ii. GKMP Guru Cemerlang Ketua Panitia Jurulatih Utama Guru yang dilantik oleh Pengetua / Guru Besar / JK PBS

Penyelaras luaran • • • Petugas yang dilantik oleh LP Petugas yang dilantik oleh JPN Petugas yang dilantik oleh PPD

e.

Pelaksanaan Penyelarasan: i. Sebelum Penyelarasan: • • JK PBS peringkat JPN, PPD dan sekolah menentukan tarikh, tempat dan masa penyelarasan. Mengadakan perbincangan mengenai

ii.

Kefahaman tentang standard prestasi atau tugasan. Kesesuaian instrumen yang digunakan. Kefahaman tentang penskoran. Pemilihan evidens murid untuk penyelarasan skor.

Semasa Penyelarasan: • • • Memilih evidens murid mengikut aras pencapaian. Membanding skor yang diberikan oleh guru. Menyelaras pemberian skor.

iii.

Selepas Penyelarasan: • • Menyediakan laporan penyelarasan. Menyelaras skor murid, jika perlu.
28

Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

BAB 2

Rajah 3 menunjukkan carta alir penyelarasan dalaman.

MULA

Pengetua / Guru Besar Melantik Penyelaras

Mengadakan Taklimat Penyelarasan

Guru menilai semula hasil kerja murid

Menjalankan penyelarasan bersama guru mata pelajaran

Menyelaraskan skor guru dengan skor yang telah ditetapkan oleh LP

Tidak

Skor yang dberikan oleh guru selaras dengan skor LP Ya JK PBS mengesahkan skor

Setiausaha Peperiksaan menghantar skor ke LP

JK PBS menyediakan laporan penyelarasan

TAMAT

Rajah 3: Carta Alir Penyelarasan Dalaman
29

Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

BAB 2

Rajah 4 menunjukkan carta alir penyelarasan luaran.

MULA

LP/JPN melantik Penyelaras

Mengadakan Taklimat Penyelarasan

Guru menilai semula hasil kerja murid

Menjalankan penyelarasan bersama guru mata pelajaran

Menyelaraskan skor guru dengan skor yang telah ditetapkan oleh LP

Tidak

Skor yang dberikan oleh guru selaras dengan skor LP Ya Penyelaras Luaran mengesahkan skor

Setiausaha Peperiksaan menghantar skor ke LP

Penyelaras Luaran menyediakan laporan penyelarasan unuk dihantar kepada LP

TAMAT

Rajah 4 : Carta Alir Penyelarasan Luaran
30

Menyediakan laporan pelaksanaan PBS untuk tujuan penambahbaikan. JPN dan LP 31 . Membantu menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS oleh guru. Pemantau: i. b. v. Pemantau dalaman ialah : • • • • • • ii. LP dan pegawai dari bahagian-bahagian lain dalam KPM.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2. Kekerapan aktiviti pemantauan adalah sepanjang tempoh pelaksanaan PBS dan mengikut jadual yang ditentukan oleh JK PBS. Memastikan arahan pelaksanaan PBS dipatuhi Mengenal pasti masalah pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah. iiii. Pemantau luaran ialah: • • • • • Pegawai LP Pegawai JPN Pegawai PPD Pegawai dari Bahagian-bahagian lain Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Pegawai yang dilantik oleh PPD. Pengetua / Guru Besar Guru Penolong Kanan GKMP Guru Cemerlang Ketua Panitia Jurulatih Utama • Guru yang dilantik oleh Pengetua / Guru Besar Pemantau luaran : Pemantauan luaran dilaksanakan oleh pegawai yang dilantik oleh PPD. Pemantau dalaman: Pemantauan dalaman dilaksanakan oleh pihak sekolah.3 Pemantauan Pemantauan adalah satu proses penjaminan kualiti bagi memastikan pelaksanaan PBS mengikut prosedur dan garis panduan yang ditetapkan oleh LP. Objektif Pemantauan : i. a.3. iv. ii. JPN. Mengelakkan berlakunya penyelewengan dan ketidakakuran.

JK PBS peringkat JPN. Memberi cadangan tindakan susulan mengenai pelaksanaan PBS.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 c. Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan pelaksanaan PBS. Menyediakan instrumen pemantauan. Semasa pemantauan: • • • Menyemak bahan dan maklumat yang dipantau. Pelaksanaan Pemantauan: i. Membuat pemerhatian pelaksanaan PBS. Selepas pemantauan: • • • Melaporkan dapatan pemantauan. PPD dan sekolah merancang pemantauan PBS. 32 . iii. Menggunakan instrumen pemantauan yang telah dilengkapkan untuk memberi khidmat nasihat. Sebelum Pemantauan: • • ii.

MULA Pengetua / Guru Besar melantik Pemantau Mengadakan Taklimat Pemantauan Memberi bimbingan Menjalankan Pemantauan PBS Menyediakan laporan Pemantauan Tidak PBS dilaksanakan mengikut prosedur LP Ya Pengetua / Guru Besar menghantar laporan pemantauan sekolah ke PPD PPD menghantar laporan pemantauan daerah ke JPN JPN menghantar laporan pemantauan negeri ke LP TAMAT Rajah 5: Carta Alir Pemantauan Dalaman 33 .Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 Rajah 5 menunjukkan carta alir pemantauan dalaman.

Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 Rajah 6 menunjukkan carta alir pemantauan luaran. MULA LP/JPN/PPD menyediakan jadual pemantauan Memberi bimbingan Menjalankan pemantauan di sekolah Menyemak dokumen pelaksanaan PBS Menyediakan laporan pemantauan Membincangkan hasil dapatan dengan Pengetua/Guru Besar Tidak PBS dilaksanakan mengikut prosedur LP Ya Membuat analisis dan laporan dapatan pemantauan Menghantar laporan pemantauan ke LP TAMAT Rajah 6: Carta Alir Pemantauan Luaran 34 .

a. Instrumen pentaksiran ini adalah tugasan dan penskoran yang dibina oleh Lembaga Peperiksaan. Instrumen pentaksiran ini adalah tugasan dan penskoran yang diberikan oleh guru untuk mentaksir murid. Oleh kerana PBS ialah satu proses pentaksiran yang dilakukan secara berterusan maka kekerapan aktiviti pengesanan adalah sepanjang tempoh pelaksanaan PBS. b.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2. Pengesanan Dalaman Pengesanan dalaman dijalankan bagi menilai kesesuaian. kekuatan dan kelemahan instrumen pentaksiran yang digunakan dalam pelaksanaan PS untuk mendapatkan evidens tentang penguasaan murid. Mengenal pasti kekuatan. kekuatan dan kelemahan instrumen pentaksiran yang digunakan dalam pelaksanaan PP. Memastikan skor yang diperoleh mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Pegawai pengesanan luaran: • Petugas yang dilantik oleh LP 35 . GKMP Guru Cemerlang Ketua Panitia Jurulatih Utama Guru yang dilantik oleh Pengetua / Guru besar / JK PBS Pengesanan Luar Pengesanan luar dijalankan bagi menilai kesesuaian.3. iii. Pegawai pengesanan dalaman: • • • • • ii. iv.4 Pengesanan Pengesanan ialah satu proses penjaminan kualiti bagi memastikan instrumen pentaksiran yang digunakan mampu menghasilkan skor yang sah dan boleh dipercayai. kelemahan dan kebolehlaksanaan instrumen pentaksiran. Objektif Pengesanan : i. Mencadangkan penambahbaikan instrumen pentaksiran. ii. Mencadangkan kepelbagaian instrumen pentaksiran Pengesanan: i.

isu kebolehtadbiran dan kesesuaian instrumen Mencadangkan penyelesaian. masa pengesanan. Selepas pengesanan: • • • Memastikan cadangan penyelesaian dilaksanakan. Semasa pengesanan: • • Menyenaraikan pentaksiran. Pelaksanaan Pengesanan: i. Menyemak Dokumen Standard Prestasi dan instrumen pentaksiran pusat yang berkenaan.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 c. Sebelum pengesanan: • • ii. iii. Pegawai LP menentukan tarikh. 36 . Membuat penambaikan instrumen pentaksiran. Melaksanakan program pengesanan semula. tempat.

MULA LP Melantik Pegawai Pengesanan Mengadakan Taklimat Pengesanan Penambahbaikan instrumen Menjalankan pengesanan instrumen Tidak Instrumen disediakan mengikut prinsip pembinaan instrumen LP Ya Menyediakan laporan TAMAT Menghantar laporan : .Pengesanan dalaman Pegawai Pengesanan kepada Pengetua / Guru Besar .Pengesanan Luaran Pegawai Pengesanan kepada Pengarah Peperiksaan LP Rajah 7 : Carta Alir Pengesanan 37 .Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 Rajah 7 menunjukkan carta alir pengesanan.

Tindakan JPN / PPD / Sekolah Penyelarasan LP/JPN / PPD / Sekolah Pemantauan Sepanjang tempoh pelaksanaan PBS mengikut jadual yang ditentukan oleh JK PBS. Aspek Penjaminan Kualiti Pementoran Tempoh Mengikut keperluan Pentaksiran Sekolah: Sepanjang tempoh pelaksanaan PBS mengikut jadual yang ditentukan oleh JK PBS Pentaksiran Pusat: Setelah murid selesai melaksanakan tugasan. JPN / PPD / Sekolah Pengesanan Semasa dan / atau selepas satu kitaran pelaksanaan PBS.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 Jadual 5 dibawah menunjukkan jadual kerja Penjaminan Kualiti dalam pelaksanaan PBS. JPN / PPD Jadual 5 : Jadual Kerja Penjaminan Kualiti Pelaksanaan PBS 38 .

evidens yang dikumpul mencukupi untuk menunjukkan kemampuan murid. Evidens terbahagi kepada dua iaitu evidens murid dan evidens bahan. Ciri-ciri evidens adalah: a. d. 39 . c.evidens yang dikemukakan hendaklah relevan dan menggambarkan penguasaan / pencapaian standard yang telah ditetapkan. Evidens bahan boleh disediakan secara individu atau berkumpulan.murid dapat membuktikan evidens yang dikutip adalah hasil kerjanya sendiri. b. . grafik. Evidens bahan merujuk kepada apa-apa bukti produk atau proses seperti foto. Sah Autentik Kecukupan Semasa Tekal .evidens yang dikumpul dapat membuktikan ketekalan perlakuan dan membuktikan keputusan yang sama diberi oleh pentaksir yang berlainan. .4 PENGURUSAN EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 2.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2. artifak. Evidens murid merujuk kepada keupayaan sebenar murid tentang apa yang dia tahu dan boleh buat secara lisan atau perlakuan. .evidens dapat membuktikan murid dapat membuat tugasan mengikut piawaian semasa.1 Definisi Evidens Evidens ialah bahan bukti yang perlu diuruskan secara sistematik mengikut keputusan JK PBS. . e. laporan dan lain-lain yang dihasilkan oleh murid dalam melaksanakan sesuatu tugasan.4.

4. Foto Gambar yang mempunyai persamaan dengan suatu subjek. Bahan yang dihasilkan seperti arca. Artifak Bahan yang dihasilkan dan salinan yang dicatatkan sebagai satu tinggalan sejarah atau telah dibuat sekian lama. Grafik boleh wujud sebagai grafik berfungsi atau berseni. papan untuk tujuan jenama. Contoh grafik ialah gambar. tipografi. v. skrin komputer. peta. seni tanpa ton. vii. pemberitahuan.2 Evidens Pentaksiran Sekolah a. Grafik juga boleh merupakan bayangan atau menggambarkan perkara yang wujud dalam dunia sebenar. ilustrasi atau hiburan. Jenis-jenis Evidens PS i. Catatan : Gerak kerja / aktiviti semasa melakukan tugasan juga adalah satu evidens murid. 40 . ilustrasi dan warna. - vi. lukisan. lukisan kejuruteraan atau imej lain.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2. graf. Persembahan Pembentangan atau penglibatan murid dalam mempamerkan bakat melalui pelbagai aktiviti. Bahan cetakan Hasil kerja murid yang menggunakan pelbagai medium cetakan. Grafik selalunya menggabungkan teks. Penulisan ii. Penciptaan bahan-bahan yang disampaikan melalui tulisan. iv. viii. reka bentuk geometri. nombor. kertas. Model Bentuk fizikal objek yang tidak berdasarkan skala sebenar. simbol. iii. kanvas. Menulis aksara pada perantara dengan tujuan untuk membentuk perkataan dan gagasan lain yang mewakili bahasa atau maklumat. Grafik Merupakan persembahan visual yang ditunjukkan pada permukaan seperti dinding. foto. Laporan Penulisan berformat untuk melaporkan sesuatu tugasan.

Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 xi. 41 . xi. xii. Rakaman Perekodan / pelaporan dalam bentuk audio visual. x. Bahan Informasi Komunikasi dan Teknologi (ICT) Sebarang bentuk penyimpanan evidens yang menggunakan ICT. Produk Barang atau perkhidmatan yang dihasilkan. Proses Gerak kerja / aktiviti semasa melakukan tugasan.

Pelupusan • • Evidens hendaklah diserah semula kepada murid setelah direkod dalam aplikasi SPPBS. Seorang murid mempunyai satu FPM yang mengandungi evidens semua mata pelajaran. Fail Showcase    Fail Showcase (FS) ialah fail yang menyimpan setiap evidens terbaik bagi semua deskriptor untuk semua mata pelajaran. Fail Perkembangan Murid • • • Fail Perkembangan Murid (FPM) ialah fail yang menyimpan evidens perkembangan pembelajaran murid. Fail ini menyimpan evidens terkini bagi setiap deskriptor dan evidens terdahulu dikembalikan kepada murid. 42 . Penyimpanan Evidens murid disimpan dalam dua jenis fail seperti berikut: . • . Evidens yang tidak dituntut oleh murid boleh dilupuskan selepas dua minggu daripada tempoh direkod dalam aplikasi SPPBS. FS hendaklah disediakan mengikut tahun/tingkatan atau kelas. RPM diletakkan dihadapan evidens setiap mata pelajaran.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 b Penyimpanan dan pelupusan evidens i. ii. Setiap evidens hendaklah direkodkan dalam Rekod Perkembangan Murid (RPM). Kaedah penyediaan tertakluk kepada keputusan JK PBS sekolah. Nota: Pihak sekolah dikehendaki menyediakan FPM dan FS seperti di atas. FS hendaklah dijadikan rujukan piawaian evidens.

Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 Rajah 8 menunjukkan carta alir FPM. TAMAT Rajah 8 : Carta Alir Fail Perkembangan Murid 43 . MULA Guru menyediakan intrumen pentaksiran Murid mengulangi semula Guru mentaksir murid Guru memeriksa evidens murid Tidak Evidens murid mencapai tahap penguasaan Ya Guru merekodkan penguasaan murid dalam SPPBS / Rekod Perkembangan Murid Guru menyimpan evidens terkini bagi setiap deskriptor dan evidens terdahulu dikembalikan kepada murid.

Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 Rajah 9 menunjukkan carta alir FS. MULA JK PBS sekolah membuat penetapan kaedah pengurusan FS Panitia membuat pemilihan evidens yang terbaik bagi setiap deskriptor dalam semua band Panitia menyimpan setiap evidens terbaik bagi semua deskriptor untuk semua mata pelajaran TAMAT Rajah 9 : Carta Alir Fail Showcase 44 .

Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 PENTAKSIRAN SEKOLAH REKOD PERKEMBANGAN MURID TAHUN/TINGKATAN MATA PELAJARAN BAND 1 DESKRIPTOR 1 EVIDENS 1 √ 2 Buku Latihan 3 √ 4 Lisan 5 √ 6 7 8 9 45 .

18. 11. 13. 7. 8. 15. MATA PELAJARAN Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Islam Pendidikan Moral Dunia Seni Visual Dunia Muzik Dunia Sains & Teknologi Bahasa Arab Bahasa Cina SK Bahasa Tamil SK Bahasa Kadazandusun Bahasa Iban Bahasa Malaysia SJK Bahasa Malaysia SJK JUMLAH 335 509 213 255 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 19 12 25 48 84 28 16 28 25 28 24 37 52 93 81 66 28 38 1 22 12 41 0 20 55 0 26 29 5 29 11 93 8 0 28 12 TAWAR DESKRIPTOR √ √ 21 29 EVIDENS 32 30 BACA/ LISAN 15 21 TULIS 17 23 46 . 4. 9. 2. 6. 3. 19. 17.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 CONTOH MATRIK DESKRIPTOR DAN EVIDENS TAHUN 1 BIL 1. 14. 5. 12. 16. 10.

kertas. skrin komputer. 47 . Grafik selalunya menggabungkan teks. tipografi. Rakaman Perekodan / pelaporan dalam bentuk audio visual. ilustrasi atau hiburan. simbol. Menulis aksara pada perantara dengan tujuan untuk membentuk perkataan dan gagasan lain yang mewakili bahasa atau maklumat. Grafik juga boleh merupakan bayangan atau menggambarkan perkara yang wujud dalam dunia sebenar. Grafik Merupakan persembahan visual yang ditunjukkan pada permukaan seperti dinding.3 Evidens Pentaksiran Pusat a.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2. Bahan cetakan Hasil kerja murid yang menggunakan pelbagai medium cetakan. iii. iv. pemberitahuan. seni tanpa ton. lukisan. Penciptaan bahan-bahan yang disampaikan melalui tulisan.4. Produk Barang atau perkhidmatan yang dihasilkan. Foto Gambar yang mempunyai persamaan dengan suatu subjek. v. ilustrasi dan warna. Artifak Bahan yang dihasilkan dan salinan yang dicatatkan sebagai satu tinggalan sejarah atau telah dibuat sekian lama. papan untuk tujuan jenama. Persembahan Pembentangan atau penglibatan murid dalam mempamerkan bakat melalui pelbagai aktiviti. Penulisan ii. foto. viii. peta. Contoh grafik ialah gambar. kanvas. reka bentuk geometri. nombor. ix. Bahan yang dihasilkan seperti arca. lukisan kejuruteraan atau imej lain. Grafik boleh wujud sebagai grafik berfungsi atau berseni. Laporan Penulisan berformat untuk melaporkan sesuatu tugasan. vii. Jenis-jenis Evidens PP: i. graf. - vi.

iii. xii. Evidens murid disimpan dalam Fail Perkembangan Murid sebelum direkod dalam aplikasi SPPBS. Evidens disimpan di tempat yang selamat. b. Borang Rekod SEGAK dan BMI Borang Rekod Kehadiran Borang Rumusan Aktiviti Sukan / Kokurikulum Borang Rumusan Aktiviti Ekstrakurikulum Penyimpanan dan pelupusan evidens : i. ii. Pelupusan Evidens diserahkan kepada murid selepas enam minggu dari tarikh tamat pelaksanaan tugasan. Evidens disimpan dalam bentuk hardcopy. Evidens yang tidak dituntut oleh murid boleh dilupuskan selepas dua minggu daripada tempoh direkod dalam aplikasi SPPBS 48 . Penyimpanan ii. softcopy atau dalam bentuk apa sekalipun sebagai bahan bukti.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 x. Penyimpanan. Pelupusan Evidens hendaklah diserah semula kepada murid setelah direkod dalam aplikasi SPPBS. Bahan Informasi Komunikasi danTeknologi (ICT) Sebarang bentuk penyimpanan evidens yang menggunakan ICT. b. Penyimpanan dan Pelupusan Evidens i. Evidens PAJSK adalah seperti berikut: i. iv. ii. Sukan dan Kokurikulum a. 2.4.4 Evidens Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Evidens yang tidak dituntut oleh calon boleh dilupuskan selepas dua minggu daripada tempoh penyimpanan tamat. Proses Gerak kerja / aktiviti semasa melakukan tugasan. bersistematik dan mematuhi prosedur keselamatan sebagai bahan bukti bagi tujuan penjaminan kualiti.

5 Evidens Pentaksiran Psikometrik a. BPP adalah TERHAD. Pelupusan Evidens murid yang telah direkodkan boleh dilupuskan selepas dua minggu. Penyimpanan dan pelupusan evidens : i.4. Fail disimpan di tempat yang selamat secara sistematik mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh LP.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2. Evidens PPsi adalah Borang Profil Psikometrik (BPP) murid. Evidens murid disimpan dalam Fail Pentaksiran Psikometrik oleh guru bimbingan dan kaunseling. b. 49 . Penyimpanan ii.

.

BAB 3 PENTAKSIRAN SEKOLAH .

meningkatkan keberkesanan pengajaran guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses P&P. PS amat penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dari aspek perancangan. 52 . pentadbiran. penggal. d. Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid. Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit pembelajaran. bulan atau tahun. pembinaan item dan instrumen pentaksiran. perekodan dan pelaporannya. Holistik iaitu mampu memberikan maklumat keseluruhan tentang pengetahuan dan kemahiran yang dicapai oleh murid.Pentaksiran Sekolah BAB 3 3. PS berfungsi sebagai pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) dan pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning). PS dilaksanakan secara: a. PS merupakan aktiviti yang berterusan yang menuntut komitmen yang tinggi serta hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kurikulum. c. Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan P&P. b.0 PENTAKSIRAN SEKOLAH PS ialah komponen utama dalam proses P&P kerana pentaksiran ini berperanan mengukuhkan pembelajaran murid. b. PS mempunyai ciri-ciri berikut: a. pemeriksaan atau penskoran. Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses P&P.

1 Mata Pelajaran Pentaksiran Sekolah Peringkat Sekolah Rendah dan Menengah Rendah Jadual 6 menunjukkan mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 MATA PELAJARAN Bahasa Malaysia SK Bahasa Malaysia SJK Bahasa Inggeris SK Bahasa Inggeris SJK Bahasa Arab Bahasa Cina SK Bahasa Cina SJK Bahasa Tamil SK Bahasa Tamil SJK Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Matematik Dunia Sains Dan Teknologi Pendidikan Islam Pendidikan Moral Dunia Seni Visual Dunia Muzik Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Jadual 6 : Mata Pelajaran KSSR 53 .Pentaksiran Sekolah BAB 3 3.

Pentaksiran Sekolah BAB 3 Jadual 7 menunjukkan mata pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) . BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 MATA PELAJARAN Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Arab Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Mathematics Science Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sejarah Geografi Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan Jadual 7 : Mata Pelajaran KBSM 54 .

standard prestasi digunakan untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth) pembelajaran serta pencapaian prestasi seseorang murid. bakat. Pernyataan standard prestasi ini ditetapkan mengikut tahap-tahap penguasaan seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. Rajah 10 menunjukkan hubung kait antara dokumen kurikulum dengan dokumen standard prestasi. memahami.2 Pentaksiran Rujukan Standard Dalam usaha penambahbaikan kepada pentaksiran sekolah sedia ada. Dalam hal ini. faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi. Pentaksiran Rujukan Standard diperkenalkan. kebolehan. Pentaksiran Rujukan Standard tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain tetapi melaporkan prestasi atau tahap penguasaan murid dalam pembelajaran.Pentaksiran Sekolah BAB 3 3. Pihak sekolah mampu mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif yang merangkumi segala aspek tentang diri seseorang murid itu. Ini bertujuan untuk membolehkan semua pihak yang berkepentingan mengenali. Dalam pentaksiran ini. penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembinaan negara bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masing-masing. menghargai. kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. Murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu berdasarkan keupayaan. pentaksiran berperanan sebagai proses untuk mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu. mengiktiraf dan memuliakan anak didik mereka sebagai insan yang berguna. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DOKUMEN KURIKULUM DOKUMEN STANDARD PRESTASI Matlamat Objektif Standard Kandungan Standard Pembelajaran PENTAKSIRAN Pernyataan Standard Deskriptor Evidens Hasil Pembelajaran Laporan Penguasaan Murid Rajah 10 : Hubung Kait antara Dokumen Kurikulum dengan Dokumen Standard Prestasi 55 .

Selain itu. murid ditaksir berdasarkan penanda aras (benchmark) yang terdapat dalam standard prestasi. d. b.3 Standard Prestasi Standard prestasi merupakan satu pernyataan yang menerangkan tentang tahap-tahap penguasaan seseorang murid dalam sesuatu bidang atau mata pelajaran yang dipelajari. Standard Prestasi juga menjadi sumber rujukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan secara langsung dan tidak langsung seperti murid. Dalam satu tempoh pembelajaran.Pentaksiran Sekolah BAB 3 Dokumen kurikulum dibangunkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). guru. apa yang ditaksir dan kualiti yang harus ada pada setiap murid. Guru tahu matlamat yang akan dicapai dalam pendidikan murid di sekolah. Pihak yang berkepentingan tahu matlamat kurikulum dan kualiti murid yang melalui sistem pendidikan negara. standard prestasi juga boleh dijadikan kayu ukur untuk menentukan tahap dan standard pendidikan negara berbanding negara lain. ibu bapa serta pihak yang berkepentingan untuk menunjukkan dengan jelas matlamat yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan. Ibu bapa tahu apa yang telah dikuasai atau dicapai oleh anak-anak mereka selepas melalui proses pendidikan untuk satu tempoh tertentu. apa yang ditaksir dan kualiti yang diharapkan dalam sesuatu pentaksiran. Dengan menggunakan Standard Prestasi: a. 56 . Guru menggunakan standard prestasi sebagai rujukan untuk menentukan aktiviti pentaksiran dilaksanakan secara adil dan berfokus. Murid tahu dengan jelas apa yang perlu dikuasai atau dicapai. Dokumen ini mengandungi perkara-perkara yang patut dipelajari dan perlu disampaikan dalam proses P&P. Dokumen ini mengandungi panduan untuk mentaksir dan melapor penguasaan murid mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. c. Dokumen Standard Prestasi (DSP) dibangunkan oleh LP. KPM. 3.

Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu. Faham dan Boleh Buat Tahu dan Faham Tahu Jadual 8 : Kerangka Utama Pernyataan Standard Jadual 9 menunjukkan penerangan terperinci tentang kerangka Pernyataan Standard. bersikap positif. Band 5 dan Band 6 yang disusun mengikut hierarki. serta tekal dan bersikap positif. Murid tahu perkara asas. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu. BAND 6 5 4 3 2 1 STANDARD Tahu.4 Kerangka Standard Prestasi Pernyataan Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik atau umum tentang tahap pertumbuhan dan penguasaan murid dalam pembelajaran. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Band 3. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. Pernyataan Standard diletakkan dalam kategori mengikut band iaitu Band 1. Band 2. kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi. Band 4. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. BAND 6 STANDARD Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik. Murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Jadual 9 : Penerangan Terperinci tentang Kerangka Pernyataan Standard 5 4 3 2 1 57 .Pentaksiran Sekolah BAB 3 3. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru. Pernyataan Standard ini diperjelaskan lagi dengan deskriptor yang menyatakan tentang tingkah laku terperinci yang boleh diperhati dan diukur dalam menentukan prestasi atau tahap penguasaan murid dalam pembelajaran Jadual 8 menunjukkan kerangka utama Pernyataan Standard.

Satu penyataan tentang suatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran secara holistik tentang tahap penguasaan murid. Deskriptor setiap pernyataan standard adalah berbeza bagi setiap tahun pembelajaran. Pernyataan Standard bagi sesuatu mata pelajaran diguna pakai sepanjang tempoh peringkat pembelajaran (Sekolah rendah : Tahun 1 hingga Tahun 6 dan Sekolah menengah rendah : Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3) dan digubal berdasarkan Objektif Mata Pelajaran berkenaan. Deskriptor merujuk kepada perkara yang murid seharusnya tahu dan boleh buat berdasarkan standard pembelajaran yang diterakan dalam Standard Kurikulum bagi mata pelajaran berkenaan. Standard Pernyataan Standard Deskriptor Evidens (murid) Evidens (bahan) Jadual 10 : Pernyataan dalam Standard Prestasi dan Tafsirannya Jadual 11 menunjukkan hubung kait antara Pernyataan Standard. Pernyataan yang menerangkan bagaimana murid menunjukkan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan sesuatu deskriptor.Pentaksiran Sekolah BAB 3 Jadual 10 menunjukkan pernyataan dalam Standard Prestasi dan tafsirannya. BAND 6 5 4 3 2 1 PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS Penerangan generik / umum APA yang murid tahu BAGAIMANA murid tentang tahap kemajuan dan boleh buat menunjukkan apa pembelajaran yang mereka tahu dan boleh buat Jadual 11 : Hubung Kait antara Pernyataan Standard. Deskriptor dan Evidens. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses. Deskriptor dan Evidens 58 . PERNYATAAN Band TAFSIRAN Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan tahap penguasaan murid.

Guru seterusnya akan mentaksir tahap penguasaan murid tentang perkara yang diajar. Pentaksiran boleh dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi dan instrumen pentaksiran yang bersesuaian bagi perkara yang ditaksir berdasarkan DSP. Guru akan menentukan kaedah pengajaran serta mengenalpasti kaedah pentaksiran. guru akan menjalankan sesi pemulihan untuk membimbing dan membantu murid tersebut dengan menentukan strategi pengajaran yang sesuai Murid yang telah menguasai standard kurikulum yang ditetapkan. g.Pentaksiran Sekolah BAB 3 3. Murid yang tidak menguasai standard yang ditetapkan. sama ada dalam bentuk proses. Guru memilih tajuk dan merancang perkara yang akan diajar dengan memilih kandungan mata pelajaran yang terdapat dalam dokumen kurikulum. guru akan merekod dan melaporkan tahap penguasaan murid serta meneruskan P&P yang berikutnya berdasarkan pemeringkatan dalam dokumen kurikulum. produk atau diri murid itu sendiri. b. e. Guru menyediakan bahan-bahan pengajaran dan seterusnya menyampaikan kandungan mata pelajaran tersebut kepada murid dengan menggunakan pelbagai strategi mengikut kreativiti guru. Guru juga boleh melakukan pentaksiran secara formal atau tidak formal. c.5 Penggunaan Standard Prestasi Dalam Pentaksiran Sekolah a. Guru menilai prestasi murid. Guru memilih tajuk untuk pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya. Guru akan merujuk DSP untuk melaporkan tahap prestasi murid berdasarkan evidens yang dikemukakan oleh murid. d. 59 . f.

Pentaksiran Sekolah

BAB 3

Rajah 11 menunjukkan penggunaan Standard Prestasi dalam PS.

MULA

Guru memilih tajuk yang perlu diajar

Guru merancang pengajaran, pembelajaran dan menyediakan kaedah pentaksiran

Pemulihan Murid belum menguasai tahap penguasaan Murid menguasai tahap penguasaan

Guru melaksanakan pengajaran dan pentaksiran

Guru menilai prestasi murid

Guru merekod dan melapor tahap penguasaan murid berdasarkan evidens

Guru memilih tajuk untuk pengajaran yang seterusnya

TAMAT

Rajah 11 : Penggunaan Standard Prestasi dalam PS.

60

Pentaksiran Sekolah

BAB 3

3.6

Instrumen Pentaksiran

3.6.1 Jenis-Jenis Instrumen Pelbagai instrumen pentaksiran yang sesuai dengan konstruk yang ditaksir dalam sesuatu mata pelajaran yang digunakan. Antara instrumen pentaksiran yang digunakan ialah : a. Pemerhatian Instrumen yang memerlukan murid melakukan tugasan dengan cara melihat atau mengawasi sesuatu perkara secara berterusan, berkala atau berjadual tentang apa yang dihasratkan. Soal Jawab Pensil dan kertas / Ujian Bertulis Instrumen yang menggunakan item objektif atau subjektif Persembahan Instrumen yang bersifat lebih fleksibel melibatkan tugasan menyeluruh yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam pelbagai situasi dan konteks. Persembahan meliputi komponen praktikal sesuatu mata pelajaran dengan menentukan bagaimana murid menggabungkan teori dan amali. Projek Projek ialah satu bentuk tugasan yang dilaksanakan dalam aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang ditentukan melibatkan aktiviti pengumpulan maklumat dan penyediaan laporan. Instrumen ini boleh dijalankan secara individu atau secara kumpulan. Pelaksanaan instrumen ini membolehkan murid mengintegrasikan pengetahuan serta kemahiran interpersonal dalam melaksanakan tugasan. Produk Tugasan yang memerlukan murid melaksanakan atau membuat atau menghasilkan satu produk berdasarkan tugasan yang diberikan. Amali Tugasan yang memerlukan murid mempraktikkan atau melakukan apa yang telah dipelajari dalam bentuk teori. Lembaran Kerja Tugasan bertulis / Karya Penulisan Instrumen yang memerlukan murid menghasilkan laporan /dokumen /karya kreativiti dalam bentuk penulisan mengikut spesifikasi atau format yang ditetapkan berpandukan kepada tugasan yang diberi. Kuiz Senarai semak Tugasan rumah

b. c. d.

e.

f.

g.

h. i.

j. k. l.

61

Pentaksiran Sekolah

BAB 3

3.6.2 Prosedur Pembinaan Instrumen Pentaksiran a. b. c. d. 3.7 3.7.1 Guru merujuk kandungan fakta dalam dokumen kurikulum. Guru merujuk evidens dalam DSP. Guru bina instrumen pentaksiran mengikut evidens. Guru menilai instrumen dari aspek sistem 9-poin. Kaedah Perekodan dan Pelaporan Perekodan

Guru mata pelajaran perlu merekodkan setiap evidens yang dikuasai oleh murid dalam sistem aplikasi SPPBS pada bila-bila masa mengikut kesesuaian. 3.7.2 Pelaporan

Pelaporan ialah proses guru menentukan tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan deskriptor dan evidens yang terdapat dalam DSP. Pelaporan boleh dilakukan secara formatif dan kumulatif. a. Pelaporan Formatif Evidens murid atau evidens bahan yang digunakan sebagai bukti pentaksiran tentang penguasaan murid. b. Pelaporan Kumulatif Pernyataan deskriptor yang digunakan sebagai pelaporan yang menunjukkan prestasi murid.

62

BAB 4 PENTAKSIRAN PUSAT .

64 . 4. garis panduan. Seterusnya pihak sekolah dikehendaki menjalankan aktiviti merancang.Pentaksiran Pusat BAB 4 4. penggredan dan pelaporan dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan (LP). peraturan pentaksiran. PP bagi peringkat sekolah rendah dilaksanakan pada Tahap 2 manakala PP bagi peringkat menengah rendah dilaksanakan di Tingkatan 2 dan Tingkatan 3. PP mengukur kemahiran berfikir aras tinggi dan sahsiah dengan kepelbagaian instrumen.1 a.0 PENTAKSIRAN PUSAT Pentaksiran Pusat (PP) adalah satu daripada komponen yang terdapat dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dan ianya penting bagi menilai pengetahuan dan kemahiran murid secara menyeluruh dalam satu-satu peringkat pembelajaran. Dalam melaksanakan PP di sekolah. tugasan. Pelaksanaannya berdasarkan Jadual Pentaksiran Pusat yang dikeluarkan oleh LP. ianya dijalankan secara one-off sahaja. c. OBJEKTIF PENTAKSIRAN PUSAT PP menentusahkan pencapaian akademik murid dalam PS. peraturan penskoran. PP merupakan suatu pentaksiran yang dilaksanakan oleh sekolah di mana instrumen pentaksiran. melaksana dan menskor mengikut jadual yang ditetapkan. PP mengukur penguasaan pengetahuan dan kemahiran murid secara autentik. di mana pentaksiran semula tidak dibenarkan. ianya bermula selepas guru memuat turun arahan tugasan dan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh LP. b. Dalam pelaksanaan PP.

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 MATA PELAJARAN Bahasa Malaysia SK Bahasa Malaysia SJK Bahasa Inggeris SK Bahasa Inggeris SJK Bahasa Cina Bahasa Cina SK Bahasa Tamil Bahasa Tamil SK Matematik Sains Reka Bentuk Dan Teknologi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Muzik Pendidikan Seni Visual Pendidikan Islam Pendidikan Moral Bahasa Arab Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Jadual 12 : Mata Pelajaran KSSR 65 .2 MATA PELAJARAN PENTAKSIRAN PUSAT PERINGKAT SEKOLAH RENDAH DAN PERINGKAT MENENGAH RENDAH Jadual 12 menunjukkan mata pelajaran KSSR yang melaksanakan PP pada Tahap 2.Pentaksiran Pusat BAB 4 4.

Pentaksiran Pusat BAB 4 Jadual 13 menunjukkan mata pelajaran KBSM yang melaksanakan PP di Tingkatan 2 dan Tingkatan 3. BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 MATA PELAJARAN Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Arab Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Mathematics Science Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sejarah Geografi Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan Jadual 13 : Mata Pelajaran KBSM 66 .

Rajah 12 menunjukkan prinsip PP. PRINSIP PENTAKSIRAN PUSAT Format dan tugasan disediakan oleh LP Dilaksanakan di sekolah Pelaporan ditentukan oleh LP Tugasan berbeza setiap tahun Ditaksir oleh pihak sekolah Penjaminan Kualiti dan Standard dilaksanakan di pelbagai peringkat Tempoh pelaksanaan ditentukan oleh LP Penskoran berdasarkan tugasan yang diberi Rajah 12: Prinsip Pentaksiran Pusat 67 .Pentaksiran Pusat BAB 4 4. Prinsip PP dibangunkan adalah untuk memastikan pelaksanaan PP mengikut garis panduan dan peraturan yang dikeluarkan oleh LP.3 PRINSIP PENTAKSIRAN PUSAT PP bagi peringkat sekolah rendah dan peringkat menengah rendah adalah berdasarkan kepada prinsip yang dibangunkan oleh LP.

berkala atau berjadual tentang apa yang dihasratkan.4 JENIS INSTRUMEN Pelbagai instrumen pentaksiran boleh digunakan dalam mentaksir PP bagi sesuatu mata pelajaran mengikut kesesuaian dan kebolehlaksanaan. j.Pentaksiran Pusat BAB 4 4. Tugasan bertulis Tugasan yang memerlukan murid membuat laporan atau dokumen mengikut spesifikasi atau format yang ditetapkan. f. Kajian lapangan Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian di luar bilik darjah atau di makmal untuk mendapatkan data dan maklumat. ciptaan. gubahan dalam bentuk tulisan. c. i. Ujian lisan Tugasan yang memerlukan murid memberi respons secara lisan. Projek Tugasan yang memerlukan murid menghasilkan produk dan membuat pelaporan tentang produk yang dihasilkan. Persembahan Tugasan yang memerlukan murid menunjukkan / melakukan / beraksi / mempraktikkan sesuatu aktiviti yang mempamerkan aspek pengetahuan. menghasilkan karya kreatif. a. 68 . g. d. h. e. Demonstrasi Tugasan yang memerlukan murid menunjuk cara dengan melakukan sesuatu aktiviti yang memberi kefahaman tentang sesuatu perkara secara lisan. b. Kuiz Tugasan yang menguji pengetahuan murid dengan mengemukakan soalansoalan untuk dijawab secara lisan atau bertulis dalam satu sesi khusus yang dirancang. Kajian kes Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian berdasarkan data dan / atau maklumat yang diperoleh. k. Kerja amali Tugasan yang memerlukan murid melakukan suatu proses kerja dan / atau menghasilkan sesuatu produk. kemahiran dan sikap secara lisan dan bukan lisan. Ujian bertulis Tugasan yang memerlukan murid memberikan respons secara bertulis kepada instrumen ujian objektif atau subjektif. Pemerhatian Tugasan yang memerlukan murid memerhati atau mengawasi sesuatu perkara secara berterusan. Antara instrumen pentaksiran yang digunakan ialah .

TJPg juga mengandungi peraturan penskoran bagi membolehkan guru membuat penskoran. Pihak sekolah dikehendaki menyediakan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasan. Kaedah penskoran bergantung kepada tugasan yang diberi dan prestasi murid boleh dilaporkan dalam bentuk markah atau gred. kemahiran dan nilai. kemahiran dan nilai.5 a. Tugasan mengambil kira kebolehlaksanaan dan kebolehtadbiran di sekolah. Jika secara berkumpulan penskoran akan diberi secara individu. TJPk TJPk ialah tugasan yang dibangunkan oleh LP berdasarkan DSK / HSP mengikut tahun / tingkatan dan dilaksanakan di sekolah dalam tempoh masa yang ditetapkan iaitu tidak melebihi satu minggu. TJPk disediakan lengkap dengan peraturan penskoran bagi membolehkan guru melaksanakan penskoran. Penskoran juga boleh dilaksanakan merujuk rubrik yang dibekalkan. Tugasan mengambil kira kebolehlaksanaan dan kebolehtadbiran di sekolah. Pihak sekolah dikehendaki menyediakan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasan. TUGASAN PENTAKSIRAN PUSAT Skop Tugasan Skop tugasan PP merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum (DSK) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) untuk peringkat sekolah rendah dan Sukatan Pelajaran (SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) untuk peringkat menengah rendah. Tugasan ini boleh dilaksanakan secara individu atau berkumpulan. Konstruk yang ditaksir ialah pengetahuan. Penskoran juga boleh dilaksanakan merujuk rubrik yang akan dikeluarkan oleh LP. Konstruk yang ditaksir ialah pengetahuan. 69 . Tugasan ini dilaksanakan secara individu.Pentaksiran Pusat BAB 4 4. Kaedah penskoran bergantung kepada tugasan yang diberi dan prestasi murid boleh dilaporkan dalam bentuk markah atau gred. ii. b. Jenis Tugasan Jenis tugasan PP terdiri daripada Tugasan Jangka Pendek (TJPk) dan Tugasan Jangka Panjang (TJPg) JENIS TUGASAN Tugasan Jangka Pendek (Tidak melebihi satu minggu) Tugasan Jangka Panjang (Tidak melebihi tiga minggu) Rajah 13 : Jenis Tugasan Pentaksiran Pusat i. TJPg TJPg ialah tugasan yang dibangunkan oleh LP berdasarkan DSK / HSP mengikut tahun / tingkatan dan dilaksanakan di sekolah dalam tempoh masa yang ditetapkan iaitu tidak melebihi tiga minggu.

Jadual 14 : Istilah dan Tafsiran yang digunakan dalam PP 70 . Rubrik ialah alat penskoran yang secara terang menunjukkan prestasi yang diharapkan untuk sesuatu tugasan atau sesuatu kerja. ii. Rumusan prestasi individu dalam bentuk gred atau deskriptif. Bukti atau evidens yang tulen yang dihasilkan dalam situasi sebenar. Ia mengandungi set kriteria dan skor yang perlu dicapai. Pemberian skor adalah berdasarkan kepada pencapaian individu walaupun tugasan yang dilaksanakan adalah secara berkumpulan. Gred Huruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka bagi menunjukkan ukuran prestasi murid yang telah dirumuskan berdasarkan markah yang diperoleh.Pentaksiran Pusat BAB 4 c. Markah Angka yang diberi untuk menunjukkan prestasi murid dalam sesuatu mata pelajaran selepas sesuatu ujian atau pentaksiran dilaksanakan. Proses melaksanakan pentaksiran kali kedua dan seterusnya. Skor Skor yang diberi bergantung kepada tugasan dan berbeza bagi setiap tahun. Mengesahkan / pembuktian kebenaran dan ketepatan sesuatu pencapaian atau penguasaan. Jadual 14 menunjukkan istilah dan tafsiran yang digunakan dalam PP. ISTILAH Penskoran Pelaporan Pentaksiran semula Autentik Menentusahkan Rubrik TAFSIRAN Pemberian markah atau gred kepada perkara yang ditaksir berdasarkan prestasi individu merujuk kepada skema atau peraturan tertentu. Skor yang diperoleh murid bagi sesuatu tugasan menunjukkan prestasi murid untuk sama ada TJPk atau TJPg. Penskoran Prestasi i.

melaksana dan menskor di peringkat sekolah manakala penggredan dan pelaporan di LP. Pihak sekolah bertanggungjawab menyediakan tempat penyimpanan evidens yang dihasilkan oleh murid. Rajah 14 menunjukkan aktiviti pelaksanaan PP. Pihak sekolah dikehendaki memuat turun tugasan dan menyediakan jadual pelaksanaan PP. c. Ia bermula selepas LP mengeluarkan surat siaran tentang tarikh muat turun tugasan dan jadual pelaksanaan PP bagi tahun itu untuk setiap mata pelajaran. peralatan yang digunakan. tempoh pelaksanaan. bahan dan tempat bagi tujuan pentaksiran serta memperbanyakkan salinan tugasan untuk diedarkan kepada setiap murid. Guru memastikan pelaksanaan PP merujuk kepada jadual pelaksanaan yang ditetapkan dan aktiviti pentaksiran. persediaan bahan dan aspek keselamatan sebelum murid melaksanakan tugasan yang diberi. Guru dikehendaki menggunakan borang yang standard (jika ada) supaya keselarasan dapat diwujudkan antara pentaksir. Pihak sekolah juga dikehendaki menyediakan peralatan. menyediakan jadual pelaksanaan dan bahan MELAKSANA Murid melakukan tugasan berdasarkan jadual yang ditetapkan MENSKOR Guru mentaksir pencapaian murid berdasarkan peraturan penskoran yang dibekalkan oleh LP Rajah 14 : Aktiviti Pelaksanaan PP a. Merancang Merupakan aktiviti utama dalam pelaksanaan PP. b. perkara yang ditaksir. Menskor Guru melaksanakan penskoran berdasarkan skema atau peraturan tertentu yang dikeluarkan oleh LP dalam tempoh yang ditetapkan. 71 . Melaksana Guru memberi taklimat atau penerangan kepada murid tentang tarikh. MERANCANG Guru menerima arahan tugasan daripada LP.Pentaksiran Pusat BAB 4 4.6 PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PUSAT Pelaksanaan PP melibatkan aktiviti merancang.

Pentaksiran Pusat BAB 4 Rajah 15 menunjukkan carta alir pelaksanaan PP di sekolah. MULA Guru menerima arahan tugasan dari LP Penyelarasan tugasan Guru menyediakan jadual pelaksanaan dan bahan Murid melaksanakan tugasan Guru memberi skor hasil kerja murid Penskoran tidak menepati peraturan penskoran Penyelarasan Skor Penskoran menepati peraturan penskoran Guru merekod prestasi murid berdasarkan skor TAMAT Rajah 15 : Carta Alir Pelaksanaan PP di sekolah 72 .

73 . iii. iii. Guru i. b. bahan dan jadual pelaksanaan PP. Mengadakan program pembangunan staf secara berterusan yang merangkumi aspek pengetahuan dan kaedah pelaksanaan PP. Memberi komitmen terhadap usaha bagi menjayakan PP. Menggalakkan anak mencapai tahap penguasaan mengikut keupayaan. ii. Memberi pelbagai bentuk sokongan dalam aktiviti pentaksiran. Melaksanakan pentaksiran. c. iv. ii. Memberi skor. Menyediakan peralatan. murid. Melaksanakan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan / dijadualkan. Mengetahui dan memahami sistem pentaksiran. d. Menyediakan ruang dan kaedah penyimpanan evidens.7 PERANAN PIHAK YANG TERLIBAT PP memberi penekanan terhadap peranan pentadbir sekolah. e. v. Pihak yang berkepentingan contoh PIBG i. guru. ii. Merancang pelaksanaan PP. ii. Mengetahui dan memahami tugasan. a. iii. Mengumpul rekod dan data pencapaian murid. Ibu Bapa i. Pentadbir Sekolah i. ibu bapa dan pihak yang berkepentingan. Murid i.Pentaksiran Pusat BAB 4 4. ii. Menyediakan kemudahan untuk melaksanakan PP. Menghasilkan evidens.

.

SUKAN DAN KOKURIKULUM .BAB 5 PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI.

emosi.0 PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI. Ia juga sejajar dengan konsep Satu Murid Satu Sukan (1M1S).Pentaksiran Aktiviti Jasmani. 5. SUKAN DAN KOKURIKULUM PAJSK merangkumi lima komponen. SUKAN DAN KOKURIKULUM PAJSK adalah sebagai panduan untuk menilai aktiviti fizikal dan kesihatan serta mengukur penyertaan. SEGAK. PAJSK memerlukan murid melibatkan diri dalam aktiviti bukan akademik sama ada di dalam atau di luar bilik darjah mengikut keupayaan murid. sukan. kokurikulum dan ekstrakurikulum seperti dalam Rajah 16. rohani dan intelek (JERI) seperti yang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Penglibatan dan Pencapaian dalam kelab dan persatuan: -Sekolah -Daerah / Zon -Negeri -Negara -Antarabangsa Penyertaan. BMI. Sukan dan Kokurikulum BAB 5 5. Penglibatan dan Pencapaian dalam sukan dan permainan: -Sekolah -Daerah / Zon -Negeri -Negara -Antarabangsa Penyertaan. PAJSK dibangunkan untuk melengkapi sistem pentaksiran pendidikan di Malaysia supaya lebih holistik dan bersepadu.1 KOMPONEN PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI. kokurikulum dan ekstrakurikulum. pembangunan modal insan dan perkembangan potensi murid dari segi jasmani. Penglibatan dan Pencapaian dalam unit uniform: -Sekolah -Daerah / Zon -Negeri -Negara -Antarabangsa Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah / di luar sekolah / luar negara / dalam negara Rajah 16 : Komponen PAJSK 76 . penglibatan dan pencapaian murid dalam pelbagai aktiviti sukan. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Sukan & Kokurikulum SEGAK Kokurikulum Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Mengukur tahap kecergasan Sukan / Permainan Kelab / Persatuan Unit Uniform Ektrakurikulum BMI Body Mass Index (BMI) Merekodkan tentang ketinggian dan berat badan bagi menentukan tahap jisim badan Penyertaan.

c. Objektif SEGAK ialah menilai dan mengukur tahap kecergasan fizikal murid. Kemasukan skor SEGAK boleh dilakukan bermula dari awal Januari sehingga 31 Mac untuk penggal pertama dan dari awal April sehingga 31 Ogos bagi penggal kedua. Guru Pendidikan Jasmani akan merekod skor murid semasa melaksanakan aktiviti SEGAK dan guru kelas akan memasukkan skor dalam aplikasi PAJSK SPPBS yang disediakan oleh LP. iii. 77 . v. ii. iii. Sukan dan Kokurikulum BAB 5 5. Skor mengikut tahap umur ini ditetapkan dengan menggunakan indeks skor standard yang telah diperakui di peringkat kebangsaan. Guru kelas mencetak pelaporan yang dijana oleh aplikasi PAJSK SPPBS. SEGAK dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada pertengahan dan akhir tahun persekolahan tahun semasa. Semua murid sekolah rendah Tahap 2 dan peringkat menengah rendah diwajibkan terlibat dalam pentaksiran ini. Perkembangan fizikal murid Kecergasan Senaman Pelaksanaan Pentaksiran SEGAK: i. Konstruk yang diukur: i. iv. ii. b. a. "Tekan tubi". SEGAK terdiri daripada empat aktiviti iaitu "Naik turun bangku".2 PENTAKSIRAN SEGAK SEGAK dalam PAJSK merupakan aktiviti fizikal yang dilakukan oleh murid sekolah untuk mengukur kecergasan berdasarkan kepada Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) yang ditetapkan.Pentaksiran Aktiviti Jasmani. "Ringkuk Tubi Separa" dan "Jangkauan Melunjur".

3 PENTAKSIRAN BMI BMI dalam PAJSK tertumpu kepada mengukur berat badan dan ketinggian seseorang murid menggunakan piawaian ukuran BMI. Objektif Pentaksiran BMI: i. Menentukan tahap keseimbangan lemak badan dengan ukuran ketinggian dan berat badan seseorang murid. a. Tinggi Berat Tafsiran BMI c. ii. iv. 78 .Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Mengukur BMI murid. ii. ii. Guru Pendidikan Jasmani merekod berat badan dan ketinggian murid serta guru kelas merekod skor BMI dalam aplikasi PAJSK SPPBS yang disediakan oleh LP. Kemasukan skor BMI boleh dilakukan bermula dari awal Januari sehingga 31 Mac untuk penggal pertama dan dari awal April sehingga 31 Ogos bagi penggal kedua. Sukan dan Kokurikulum BAB 5 5. Pentaksiran BMI dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada pertengahan dan akhir tahun persekolahan tahun semasa. iii. Semua murid sekolah rendah Tahap 2 diwajibkan terlibat dan peringkat menengah rendah iii. Pelaksanaan Pentaksiran BMI: i. Konstruk yang diukur: i. Guru kelas mencetak pelaporan tafsiran BMI yang dijana oleh aplikasi PAJSK SPPBS. v. b.

negeri. vii. PPD atau JPN. Konstruk dan pelaksanaan pentaksiran sukan dan pentaksiran kokurikulum dalam PAJSK adalah serupa. Aktiviti sukan merangkumi aktiviti permainan dan pertandingan di peringkat sekolah. daerah / zon. vi. Konstruk yang diukur: i. Guru penasihat aktiviti sukan dan guru penasihat kokurikulum merekod setiap aktiviti sukan dan kokurikulum menggunakan Borang Rumusan Aktiviti Sukan / Kokurikulum dan guru kelas akan memasukkan skor dalam aplikasi PAJSK SPPBS yang disediakan oleh LP. Semua murid sekolah rendah Tahap 2 dan diwajibkan terlibat. kelab dan pasukan beruniform di peringkat sekolah. ii. kebangsaan atau antarabangsa. Objektif Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum ialah memberi skor kepada aktiviti sukan dan kokurikulum murid. sahsiah serta pembangunan diri seseorang murid. Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum dilaksanakan secara berterusan bagi setiap aktiviti mengikut perancangan dan pelaksanaan yang ditetapkan oleh sekolah. Aktiviti kokurikulum merangkumi aktiviti murid dalam persatuan. iii.4 PENTAKSIRAN SUKAN DAN KOKURIKULUM Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum dalam PAJSK adalah untuk mengukur aktiviti sukan dan kokurikulum yang ditetapkan oleh KPM yang bertujuan untuk membangunkan modal insan dalam usaha memupuk nilai. b. Pelaksanaan Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum: iv. daerah / zon. Pemberatan wajaran aktiviti sukan dan kokurikulum adalah berdasarkan tiga aspek seperti dalam Jadual 15. Penglibatan murid dalam aktiviti sukan dan kokurikulum. viii. (Rajah 16 menunjukkan komponen PAJSK) a. 79 . Pencapaian atau prestasi murid dalam aktiviti sukan dan kokurikulum. Penyertaan murid dalam aktiviti sukan dan kokurikulum. Sukan dan Kokurikulum BAB 5 5. peringkat menengah rendah v. Guru kelas mencetak pelaporan yang dijana oleh aplikasi PAJSK SPPBS apabila diperlukan.Pentaksiran Aktiviti Jasmani. kebangsaan atau antarabangsa. negeri.

Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Sukan dan Kokurikulum BAB 5 Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum seperti dalam Jadual 15. Aspek (110 Markah) Penglibatan (50 Markah) Elemen Jawatan Peringkat Khidmat Komitmen Sumbangan Penyertaan (40 Markah) Elemen Kehadiran Nilai Skor 10 40 Prestasi (20 Markah) Elemen Pencapaian Nilai Skor 20 Nilai Skor 10 20 10 Jadual 15 : Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum 80 .

anugerah daripada badan-badan lain. iii. a. Konstruk yang diukur: i. membina sahsiah yang baik. Pentaksiran Aktiviti Ekstrakurikulum dilaksanakan secara berterusan sepanjang tahun semasa dan pada bila-bila masa di luar waktu persekolahan. Aktiviti ekstrakurikulum merupakan aktiviti yang boleh membentuk keperibadian yang terpuji. Sukan dan Kokurikulum BAB 5 5. khidmat masyarakat dan program NILAM. mendorong melakukan kerja amal untuk kepentingan masyarakat setempat dan umum. v. ii. iv. b.5 PENTAKSIRAN AKTIVITI EKSTRAKURIKULUM Pentaksiran Aktiviti Ekstrakurikulum merupakan satu usaha untuk mendapatkan maklumat. Pemberatan wajaran aktiviti ekstrakurikulum adalah berdasarkan empat aspek iaitu perkhidmatan. murid hendaklah dibuat melalui iii. 81 . vi. Guru kelas merekod aktiviti ekstrakurikulum menggunakan Borang Rumusan Aktiviti Ekstrakurikulum dan memasukkan skor dalam aplikasi PAJSK SPPBS yang disediakan oleh LP di hujung persekolahan. Objektif Pentaksiran Aktiviti Ekstrakurikulum adalah untuk mengumpul maklumat dan memberi skor kepada aktiviti ekstrakurikulum murid. ii. Penglibatan murid adalah secara sukarela. Penyertaan dan keselamatan murid dalam aktiviti ekstrakurikulum adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa.Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Perkhidmatan Anugerah daripada badan-badan lain Khidmat masyarakat Program NILAM Pelaksanaan Pentaksiran Aktiviti Ekstrakurikulum: i. iv. c. membuat penilaian dan memberi skor untuk aktiviti bermanfaat yang dijalankan sama ada di sekolah atau di luar waktu persekolahan dan mendapat kebenaran ibu bapa/penjaga dan pengesahan pihak sekolah. Pengesahan aktiviti ekstrakurikulum tandatangan dan cap penganjur. waris atau penjaga. Guru kelas mencetak pelaporan yang dijana oleh aplikasi PAJSK SPPBS apabila diperlukan.

3 Borang Rumusan Aktiviti Sukan / Kokurikulum 5.1 Borang Rekod SEGAK dan BMI 5.4 Borang Rumusan Aktiviti Ekstrakurikulum 82 .6.6 BORANG-BORANG PAJSK 5. Aspek Perkhidmatan Anugerah Khidmat Masyarakat NILAM Jawatan Rujuk Dokumen Anugerah Komitmen Rujuk Dokumen NILAM Elemen Skor 10 10 10 10 Jadual 16 : Jadual Elemen Berdasarkan Aspek Ekstrakurikulum 5.Pentaksiran Aktiviti Jasmani.2 Borang Rekod Kehadiran 5. Sukan dan Kokurikulum BAB 5 Aspek penglibatan murid merangkumi empat elemen seperti dalam Jadual 16.6.6.6.

............. Nama dan Cap Guru dikecualikan 83 Pengesahan Jasmani Guru Mata Pelajaran ) Pendidikan ) ( Nama dan Cap Guru * sila tanda jika berkenaan Catatan: *Murid berkeperluan khas dikecualikan 83 .............................. Pengesahan Guru Mata Pelajaran Jasmani Pendidikan ..................................... Sukan dan dan Kokurikulum BAB 5BAB 5 (BORANG HENDAKLAH HENDAKLAH DIISI OLEH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN (BORANG DIISI OLEH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI) JASMANI) BORANG REKOD SEGAK DAN BMI BORANG REKOD SEGAK DAN BMI NAMA MURID PERKARA PERKARA NAMA MURID KELAS PENGGAL 1 BERAT KELAS BERAT PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 2 BODY MASS INDEX BODY MASS INDEX (BMI) (BMI) BADAN (kg) Tarikh: BERAT BADAN (kg) Tarikh: BADAN (kg) BERAT BADAN (kg) Tarikh: Tarikh: UJIAN NAIK TURUN BANGKU Tarikh: UJIAN NAIK TURUN BANGKU Tarikh: UJIAN NAIK TURUN BANGKU Tarikh: UJIAN NAIK TURUN BANGKU Tarikh: UJIAN TEKAN TUBI Tarikh: UJIAN TEKAN TUBI Tarikh: UJIAN TEKAN TUBI Tarikh: UJIAN TEKAN TUBI Tarikh: SEGAK SEGAK UJIAN RINGKUK TUBI SEPARA Tarikh: SEPARA UJIAN RINGKUK TUBI SEPARA Tarikh: SEPARA UJIAN RINGKUK TUBI UJIAN RINGKUK TUBI UJIAN JANGKAUAN Tarikh: MELUNJUR UJIAN JANGKAUAN Tarikh: MELUNJUR UJIAN JANGKAUAN Tarikh: MELUNJUR Tarikh: UJIAN JANGKAUAN Tarikh: MELUNJUR Tarikh: ..................................................................... Tanda tangan murid ( ) .....Pentaksiran Aktiviti Jasmani...................... Sukan Kokurikulum Pentaksiran Aktiviti Jasmani........................................... Nama Murid Tanda tangan murid ( * sila tanda jika berkenaan Nama Murid Catatan: *Murid berkeperluan khas ( ) ..........

Pentaksiran Aktiviti Jasmani. NAMA SEKOLAH TAHUN…………….T.Guru TINGKATAN/KELAS Tarikh Penasihat / T. Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Aktiviti Jasmani.T. Sukan dan Kokurikulum BAB 5 BAB 5 BORANG REKOD KEHADIRAN / PENYERTAAN UNTUK SUKAN / KOKURIKULUM / EKSTRAKURIKULUM TAHUN……………. BORANG REKOD KEHADIRAN / PENYERTAAN UNTUK SUKAN / KOKURIKULUM / EKSTRAKURIKULUM NAMA SEKOLAH KATEGORI KATEGORI KEGIATAN KEGIATAN JAWATAN JAWATAN NAMA MURID TINGKATAN/KELAS Aktiviti T.Guru Penganjur NAMA MURID Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Bil 1 2 3 4 5 6 Aktiviti Tarikh Penasihat / Penganjur 9 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14 16 15 17 16 18 17 19 18 19 NAMA GURU PENASIHAT 7 9 8 10 1 2 3 4 5 NAMA GURU PENASIHAT 1 2 3 4 5 84 84 84 .

Sukan dan Kokurikulum BAB 5 85 .Pentaksiran Aktiviti Jasmani.

Sukan dan Kokurikulum BAB 5 86 .Pentaksiran Aktiviti Jasmani.

BAB 6 PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK .

PPsi menggunakan instrumen pentaksiran yang tidak berasaskan kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran. Tret psikologi yang diukur merangkumi aptitud dan personaliti murid. PPsi mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) daripada pengalaman dan persekitaran. Manual Pentaksiran Psikometrik diedarkan kepada sekolah sebagai panduan melaksanakan PPsi.0 PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK PPsi ialah suatu kaedah yang digunakan secara sistematik untuk mengumpul maklumat yang menggambarkan tret psikologi. Pentaksiran Psikometrik Aptitud Personaliti Aptitud Am Aptitud Khusus Tret Minat Kerjaya Rajah 17: Komponen dalam Pentaksiran Psikometrik 88 .1 KOMPONEN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK Komponen PPsi yang diuji di peringkat menengah rendah terdiri daripada Ujian Aptitud dan Ujian Personaliti seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 17.Pentaksiran Psikometrik BAB 6 6. Hasil dapatan PPsi dapat digunakan untuk membantu mempertingkatkan pembelajaran murid. 6.

memahami maklumat dan memberi respons dalam pelbagai bentuk set komunikasi.Pentaksiran Psikometrik BAB 6 6. seseorang individu vi. a. kaedah dan teknik pengajaran supaya dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang berkesan. vii. v. Logik Matematik (pintar nombor): keupayaan seseorang individu menggunakan nombor dalam kehidupan seharian untuk membuat penyelesaian secara logikal. menganggar dan mengintepretasi ruang. ix. Meramalkan kejayaan murid dalam alam pembelajaran dan kerjaya. Membantu murid mengenal potensi diri. menghargai alam semulajadi. c. Mengenal pasti potensi murid pada peringkat umur tertentu. viii. iii. Interpersonal (pintar sosial): keupayaan seseorang individu berkomunikasi. Pelaksanaan Ujian Aptitud Khusus: i. Konstruk Ujian Aptitud Khusus: i. ii. b. ii. iv. Intrapersonal (pintar kendiri): keupayaan seseorang individu memahami dan menilai kekuatan. iii. Objektif Ujian Aptitud Khusus: i. Muzik (pintar muzik): keupayaan seseorang individu menghargai. Naturalis (pintar alam semulajadi): keupayaan mengenalpasti. iv. menghayati dan menggubah muzik. Existential (pintar kewujudan) : peka dan berkebolehan membincangkan hal-hal kewujudan seperti mencari makna dalam kehidupan. Membantu guru mengenal pasti strategi. berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. kelemahan. Kinestatik – Jasmani (pintar jasmani): keupayaan seseorang individu mengawal dan memahami pergerakan tubuh. 89 . Visual – Ruang – Bukan Verbal (pintar visual dan ruang): keupayaan seseorang individu mengguna. bakat dan minat kendiri. Ujian ini dilaksanakan kepada murid Tingkatan Tiga. Verbal Linguistik (pintar perkataan): keupayaan seseorang individu menggunakan bahasa.2 UJIAN APTITUD KHUSUS Ujian Aptitud Khusus ialah instrumen untuk mendapatkan maklumat khusus tentang struktur kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid.

Instrumen i. iii. a. Menyediakan profil murid yang lengkap untuk rujukan dan kegunaan dalam pendidikan dan perkembangan individu. 90 . Pelaksanaan Ujian Personaliti: i.Pentaksiran Psikometrik BAB 6 ii. v. Objektif Ujian Personaliti: i.3 UJIAN PERSONALITI Ujian Personaliti ialah instrumen yang digunakan untuk mengumpul maklumat tentang sahsiah unik setiap murid. Pelaporan disediakan oleh pihak sekolah. ii. Inventori Minat Kerjaya diwajibkan untuk murid Tingkatan Satu. c. Instrumen Ujian Aptitud Khusus disediakan oleh LP. Instrumen disediakan oleh LP dan ditadbir oleh sekolah. ii. iii. 6. Inventori Tret Personaliti Konstruk dalam Inventori Tret Personaliti yang ditaksir adalah bersesuaian dengan budaya dan keperluan di Malaysia. Membantu guru mengenal pasti personaliti murid supaya dapat menggunakan strategi P&P yang sesuai. Pelaporan akan disediakan oleh pihak sekolah. b. Tingkatan Tiga dan Tingkatan 5. Ujian ini dilaksanakan pada bila-bila masa mengikut keperluan dan tidak berjadual. iii. Ujian personaliti terbahagi kepada dua inventori iaitu inventori tret personaliti dan inventori minat kerjaya. ii. Membantu murid dan ibu bapa mengenal pasti personaliti murid dan menyedari potensi diri. iv. Inventori Minat Kerjaya Konstruk dalam Inventori Minat Kerjaya yang ditaksir adalah berdasarkan Teori Tipologi Holland. Inventori Tret Personaliti diwajibkan untuk murid Tingkatan Satu dan Tingkatan Empat.

Individu yang sangat sensitif kepada persekitaran.Pentaksiran Psikometrik BAB 6 Rajah 18 menunjukan konstruk dan keterangan Inventori Tret Personaliti. suka membuat pemerhatian dan akan menganalisis sesuatu perkara sebelum membuat sesuatu keputusan. kasih sayang dan juga memberi bantuan serta membuat kebaikan kepada orang lain. Individu yang cekal dan bermotivasi untuk menghabiskan atau menyelesaikan semua tugas. Individu yang berkeinginan untuk menunjukkan atau meluahkan simpati. Sukar mempercayai sesuatu tanpa fakta dan sangat berhati-hati dalam membuat keputusan. Mementingkan aktiviti yang berbentuk kognitif dan ilmiah. Individu yang dapat menghayati pelbagai situasi bagi mendapatkan pengalaman baharu ke arah perubahan yang berterusan. kebersihan serta perkara-perkara yang berstruktur. Individu beranggapan bahawa orang lain adalah lebih baik daripada dirinya. Individu yang bermotivasi. Kejujuran Rajah 18 : Konstruk Dan Keterangan Inventori Tret Personaliti 91 . Melihat perkara besar yang tidak dilihat oleh orang lain Individu yang ikhlas dalam melaksanakan sesuatu perkara. Individu yang suka kepada kekemasan. Individu yang terlalu kritikal terhadap orang lain. Individu yang berkebolehan mencipta. Individu yang boleh menjangkau. Individu yang suka dikelilingi. mahukan status yang tinggi dan suka kepada persaingan. Individu mempunyai pendirian dan keputusan yang tetap. melihat. tegas. Konstruk Intelektual Kreatif Kepelbagaian Struktur Keterangan Individu yang berminat kepada aktiviti-aktiviti yang memberikan cabaran dari segi intelektual. Individu sentiasa bertenaga dan sangat efektif dalam sesuatu kerja. Individu yang suka mengawal orang lain atau lebih suka memimpin daripada dipimpin. Analitikal Menolong Ekstrovert Kritik Diri Autonomi Agresif Pencapaian Resilien Mengawal Wawasan Individu yang lebih sukakan kebebasan dalam tindakan dan dapat mengawal serta menentukan aktiviti-aktiviti hariannya. menghasilkan dan mengembangkan idea baharu dan asli. membayangkan masa hadapan dengan jelas dan pandangannya terperinci. berani dan tidak suka dimanipulasi. berulang-ulang dan terperinci. berinteraksi dan bekerja dengan orang ramai.

ahli botani. juruhias dalaman. pengubah lagu. pelukis. jitu dan pemerhati. aktuari. guru sains dan matematik. ingin tahu. Ciri-ciri personaliti: imaginatif. mekanikal. penulis seni kreatif. jurufoto. operator mesin. kreatif.Pentaksiran Psikometrik BAB 6 Rajah 19 menunjukan konstruk dan keterangan Inventori Minat Kerjaya Konstruk Realistik (Membuat) Keterangan Persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran praktikal dan mekanikal. 92 . reflektif. juruterbang. akur. pustakawan. introspektif. lukisan mekanikal. Melihat diri sendiri sebagai tepat. animator. dan jurusolek. mesin atau haiwan. introvert. haiwan dan tumbuhan. menganalisis. tegas dan berprinsip. Suka membuat pemerhatian. Lebih suka bekerja di luar bangunan. Mempunyai apresiasi yang tinggi dan menghargai hasil seni kreatif. bebas. ekspresif. Mempunyai kemahiran yang baik apabila menggunakan peralatan. Contoh pekerjaan: pegawai perubatan. mesin. inovatif dan artistik. ahli kajicuaca. atlet. saintifik dan intelektual serta meminati kerjaya saintifik dan beberapa kerjaya bercorak teknikal. ahli bomba dan penyelamat. pereka grafik. tulen. pengaturcara komputer. original. ahli agronomi. emosional. mempelajari sesuatu. teoris. materialistik. peralatan. sensitif dan idealistik. tulen. ahli fizik. introvert. wartawan hiburan. introspektif. suka menggunakan peralatan dan mesin. artis. estetik. optimistik. jurubina. ahli ekonomi. membuat penyelidikan. teliti. pereka fesyen. tidak rutin dan tidak berulang-ulang. ahli kaji bintang. ahli perkebunan dan pembuat perabot. kartunis. ahli kimia. angkasawan. Ciri-ciri personaliti: analitikal. Menghargai sains dan matematik. Contoh pekerjaan: jurutera. berhemah. Ciri-ciri personaliti: praktikal. Menghargai objek praktik yang boleh dilihat dan disentuh. intuitif. Contoh pekerjaan: arkitek. ahli kajibumi. ahli biologi. Artistik (Mencipta) Persekitaran pekerjaan yang memerlukan daya intuisi yang tinggi. pengarang. penyelidik sains. rasional. pemandu. bebas. ekspresif. intelektual. Investigatif (Memikir) Persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran menyelidik. ahli antropologi. intelektual. Suka bekerja dalam situasi yang kurang berstruktur. natural (semula jadi). Bekerja dengan objek. ahli radiologi. psikatrik. mekanik. tentera. analitikal dan mementingkan ketepatan. saintifik. pemimpin orkestra. profesor. ahli farmasi. juruteknik elektronik. menilai dan menyelesaikan masalah. chef.

juruwang dan pegawai perangkaan. agen insuran. eksekutif pengiklanan. baik hati. nombor. yakin diri. Suka kepada aktiviti membantu. Ciri-ciri personaliti: suka bersosial. optimistik. mudah mesra. mengarah. perniagaan dan keusahawanan. ekstrovert berkomunikasi. cekap dan rutin. pengurus hotel. eksekutif pemasaran. sosial. pegawai bank. suka menolong. mengikut peraturan dan arahan. Ciri-ciri personaliti: kepimpinan. teliti. Rajah 19 : Konstruk Dan Keterangan Inventori Minat Kerjaya 93 . berwawasan. Contoh pekerjaan: kerani. pramugari / pramugara dan pemandu pelancong. suka menonjolkan diri. bertanggungjawab dan boleh dipercayai. empati. yang tinggi. paramedik. Enterprising (Memujuk) Persekitaran pekerjaan yang melibatkan pentadbiran dan pengurusan. kebolehan manipulasi. ahli politik. operator komputer. Wujudnya suasana pengaruh-mempengaruhi. pengarah syarikat. penilai harta. defensif. penyimpan kira-kira. pegawai cukai. wartawan. spekulator. suka mempengaruhi. penyambut tetamu. Mempunyai kemahiran berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. praktikal. pengarah publisiti. setiausaha. kerjasama. daya tahan tinggi. pengurus bank. guru perdagangan. pekerja sosial. Melakukan kerja secara terperinci. sukakan pencapaian. daya pujuk meneroka bercita-cita dan bijak Konvensional (Mengurus) Persekitaran pekerjaan berstruktur dan teratur yang melibatkan data. mesra. pegawai perhubungan awam. melatih dan membuat kebajikan kepada orang lain. ekstrovert. peguam. pegawai kebajikan. suka (adventurous). berusaha. pensyarah. akauntan. jururawat. memimpin dan mengurus individu lain serta menjual barangan atau idea. tinggi. Contoh pekerjaan: guru. Ciri-ciri personaliti: berstruktur tinggi. Matlamat akhir mereka adalah untuk mencapai keuntungan organisasi dan keuntungan ekonomi. saling membantu. juru audit. menurut perintah. bertenaga. peramah. cermat. Contoh pekerjaan: usahawan. sabar.Pentaksiran Psikometrik Sosial (Menolong) BAB 6 Persekitaran pekerjaan yang memerlukan interaksi. akur. jurujual. guru perakaunan. kolaborasi. mengikut aturan. kaunselor. jurutrengkas. dan kerja-kerja perkeranian. bekerjasama. jurulatih dan agen pelancongan. memberi perkhidmatan dan menyelesaikan masalah sosial.

.

BAB 7 SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) .

PPD.moe. JPN atau KPM.gov.Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) BAB 7 7. Lembaga Peperiksaan juga telah mewujudkan Meja Bantuan peringkat pertama yang bertanggungjawab sebagai ’Single point of contact’ berkaitan aplikasi SPPBS kepada pengguna. Meja Bantuan SPPBS boleh dihubungi melalui: • • • helpdesk.0 SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan secara berterusan bagi melihat perkembangan murid secara menyeluruh. Sehubungan dengan itu.gov.my Telefon 03-8884 3158 Faks 03-8884 3156 96 .sppbs@moe. Panduan penggunaan sistem ini boleh dimuat turun sama ada melalui laman web LP http://www.my/lp atau pada menu BANTUAN di dalam sistem SPPBS. LP telah menyediakan sistem aplikasi SPPBS bagi tujuan merekod dan menyimpan data akademik dan bukan akademik. Data-data yang disimpan dapat diautomasikan dengan cekap dan berkesan bagi penghasilan pelaporan sama ada di peringkat sekolah. selaras dengan konsep ICT sebagai pengupaya.

LAMPIRAN .

LAMPIRAN 1 .

.

.

.

.

.

LAMPIRAN 2 .

.

.

LAMPIRAN 3 .

LAMPIRAN 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful