10 PENDAHULUAN Pada semester ini kami telah mempelajari subjek PengantarLinguistik (BMM 3107).

Dalam pada itu kami telah dikehendaki membuat satu tugasan berkaitan tajukini. Antara aspek yang perlu dikaji ialah mengenai bidang linguistik dan sifat-sifat bahasa, susur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik bermula dari zaman Yunani sehingga abad ke-19 serta menganalisis tentang teori-teori bahasa dan teori-teori pemerolehan bahasa. Perkataan linguistik pada dasarnya berasal dari perkataan Latin lingua, iaitu bahasa. Linguistik dalam kata yang mudah ialah pengkajian ilmu bahasa. Tugasan ini sememangnya menepati perkara yang dipelajari kerana setiap aspek yang dinilai merupakan antara yang terkandung dalam bidang linguistik ini. Malah, melalui tugasan ini pelajar dapat memperdalam ilmu yang dipelajari. Selain itu, walaupun subjek pengantar linguistik lebih kepada teori, namun subjek ini mempunyai cabarannya tersendiri. Sebagai contoh, melalui pembacaannya sahaja memerlukan daya penumpuan yang tinggiserta daya pemahaman yang kritis. Hal ini kerana linguistik mengkaji bahasa secara mendalam sehingga perlu meneroka susur galur linguistik itu sendiri. Kesimpulannya, ilmu linguistik adalah ilmu yang mengkaji secara saintifik. Maksudnya, ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara emprikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan ramalan, sentimen atau falsafah. Menerusi tugasan ini juga pelajar dapat meninggikan daya inkuiri untuk mengetahui bahasa secara lebih mendalam. Akhir sekali, tugasan ini menepati bidang-bidang linguistik seperti bunyibunyi bahasa itu dihasilkan sistem fonem, morfem, kata, frasa dan sebagainya yang sememangnya guru-guru perlu kuasai dalam mendidik pelajar, khasnya guru bahasa Melayu.

2

2.0 BIDANG LINGUISTIK Perkataan linguistik (linguistics dalam bahasa Inggeris) berasal dari bahasa Latin iaitu “lingua” yang bererti bahasa. Dalam bahasa Perancis pula, bahasa disebut sebagai “langage-langue” manakala Italia menyebutnya sebagai “lingua”. Di Sepanyol, bahasa dikenali sebagai “lengua” dan “language” ialah dalam bahasa Inggeris. Akhiran “ics” dalam linguistics berfungsi untuk menunjukkan nama sebuah ilmu yang bermaksud ilmu tentang bahasa, sebagaimana istilah economics, physics dan lain-lain. Menurut Abdullah Hassan (1984), linguistik ialah suatu sains yang mengkaji bahasa. Linguistik juga ialah pengkajian sains mengenai bahasa kerana linguistik Selain itu, memenuhi syarat yang diperlukan seperti pengkajian sains yang lain. sesuatu yang dapat dilihat, dirasa dan didengar. Dalam berbagai kamus umum, linguistik didefinisikan sebagai ‘ilmu bahasa’ atau ‘kajian ilmiah mengenai bahasa’ (Matthews:1997). Dalam The New Oxford Dictionary of English (2003), linguistik didefinisikan sebagai berikut: “The scientific study of language and its structure, including the study of grammar, syntax, and phonetics. Specific branches of linguistics include sociolinguistics, dialectology, psycholinguistics, computational linguistics, comparative linguistics, and structural linguistics.”

linguistik dikatakan saintifik kerana kaedah yang digunakan empirikal berdasarkan

Oleh itu, bidang linguistik merupakan satu bidang yang sangat luas. Terdapat beberapa bidang yang merupakan cabang kepada bidanga linguistik seperti linguistik am, linguistik terapan, linguistik teoritis, linguistik komparatif dan linguuistik kontestual. Setiap bidang ini mempunyai beberapa lagi pecahan subbidang.

3

2.1 Linguistik Am dan Linguistik Gunaan Linguistik umum disebut juga dikenali sebagai linguistik am. Bidang ini mengkaji aspekaspek teori Ilmu linguistik secara umum. Linguistik gunaan pula dikenali sebagai linguistik terapan. Linguistik gunaan timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi. Linguistik gunaan ini ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori, deskripsi, kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajarkan bahasa dan menulis buku-buku teks. Deskripsi bahasa seperti sistem sebutan, ejaan, bentuk kata, ayat dan makna mula digunakan bagi mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. Bidang linguistik gunaan juga memperkenalkan kaedah pengajaran bahasa dan bahan-bahan untuk mengajar bahasa. Antara kaedah mengajarkan bahasa yang dicipta ialah kaedah terus . Kaedah inimengajarkan bahasa dengan tidak menggunakan bahasa asli pelajarnya. Selain itu, aktiviti lain yang lazimnya juga dikaitkan dengan linguistik gunaan, ialah terjemahan dan perkamusan, Perkara yang dikendalikan dalam bidang ini ialah pembentukan konsep yang meliputi pendefinisian aspek dan kajian secara umum. Bukan itu sahaja, linguistik gunaan juga menentukan sifat umum yang ada pada semua bahasa secara universal, cara dan kaedah tertentu yang digunakan dalam penghuraian bahasa, iaitu secara deskriptif. Linguistik gunaan ialah bidang yang mengumpulkan beberapa disiplin ilmu bahasa yang berhubungan dengan pengajaran bahasa. Linguistik ini juga bertindak sebagai suatu disiplin ilmu bahasa yang merupakan suatu usaha untuk menggunakan bahasa secara saintifik dan moden yang disebut juga sebagai sains gunaan

2

mahupun bunyi-bunyi marginal. bukan bunyi bahasa. didengar dan diintepretasikan.2. dan memberikan simbol fonetik untuk setiap bunyi. baik bunyi manusia.1. fonetik boleh didefinisikan sebagai mempelajari segala bunyi yang diucapkan melalui mulut manusia. Menurut Raminah Haji Sabran (1984) dalam buku berjudul Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan menyatakan menyatakan bahawa fonetik ialah kajian tentang fenomena bunyi atau pertuturan manusia sejagat. iaitu kajian tentang bunyi-bunyi ujaran manusia.1 Fonetik dan fonologi Asal perkataan fonetik adalah daripada bahasa Greek yang kemudiannya disebut sebagai phone yang bermaksud bunyi (suara). Selain itu. Kajian fonetik memberikan tumpuan kepada ‘fon’ atau bunyi-bunyi bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan. Pragmatik Wacana Sintaksis Morfologi Fonologi Fonetik 3 . Fonetik juga menyelidik bagaimana bunyi-bunyi bahasa direalisasikan atau dilafazkan dan turut melihat bagaimana organ-organ pertuturan manusia bekerja untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa tersebut.

Menurut Nik Safiah Karim dan Wan Malini Ahmad (2006) dalam buku Bahasa Melayu STPM.1 Kedudukan fonetik dalam tatatingkat linguistik. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu.1. pemajmukan dan penggandaan. iaitu rumus-rumus yang menentukan sebutan. 2. Parker (1974:112) mendefinisikan fonologi sebagai suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa. Bahasa merupakan satu bidang yang amat luas dan mempunyai berbagai-bagai teori bahasa. fonologi ialah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi bahasa sesuatu bahasa dan fungsinya dalam sistem bahasa tersebut. morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. bentuk. Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan.Rajah 2.1. Menurut Abdullah Hassan (2007) dalam bukunya Linguistik Am. Morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur. Kamus Linguistik hasil penulisan Harimurti Kridalaksana (1984:61) pula menyebut fonologi sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya. bentuk dan penggolong kata. perkataan dan bentuk – bentuk perkataan ialah morfem dan kata. F. Bidang ini memerlukan pengetahuan khusus tentang aspek-aspek yang diliputinya seperti morfologi dan sintaksis. Fonologi pula ialah kajian tentang sistem bunyi bahasa.2 Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. proses-proses membentuk 3 . Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan.

2. 3 . Melibatkan kajian tentang bentuk. Asal perkataan semantik ialah daripada kata adjektif Yunani. struktur dan binaan atau konstruksi ayat. semantik dianggap sebagai kajian tentang rujukan linguistik atau denotasi dan syarat kebenaran. istilah semantik merujuk kepada kajian makna. Semantik berkaitan dengan kajian tentang unit linguistik dan prinsip gabungannya. Secara ringkasnya. sintaksis dapat didefinisikan sebagai: • • Bidang ilmu bahasa yang mengkaji proses pembinaan ayat. semantikos yang bermaksud penting atau bererti. Secara umumnya. Selain itu.1. Semantik berbeza daripada sintaksis kerana semantik mengkaji makna. Maklumat semantic merupakan bahagian penting dalam tatabahasa kerana tatabahasa digunakan untuk menghuraikan sesuatu bahasa. Al (1995:222) menyatakan dalam bidang linguistik. semantik ialah kajian tentang makna dalam bahasa. manakala sintaksis mengkaji struktur bagi sesuatu sistem tanda. struktur dan binaan ayat serta hukum atau rumus tatabahasa mengenai cara-cara penggabungan ayat. Akmajian et. sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk.4 Semantik Menurut Palmer (1992). • 2. Kajian sintaksis juga melibatkan aspek perbezaan binaan ayat melalui jenis-jenis ayat dan ragam ayat. Dalam bidang logik.3 Sintaksis Menurut Nik Safiah Karim (2008).1. bidang sintaksis juga dikenali sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Istilah ini merupakan istilah yang agak baharu dalam bidang linguistik.

Hal ini kerana pragmatik mengkaji penggunaan tanda mengikut konteks oleh pengguna atau penutur bahasa. Sebagai contohnya. Kedudukan semantik dalam ilmu linguistik dapat digambarkan seperti dalam Rajah 2. ayat ‘Guru Sejarah saya Puan Rini’ menunjukkan: i.1.semantik mempunyai kaitan dengan bidang pragmatik. Fonetik Tatabahasa Semantik Sintaksis Morfologi 3 . Semantik juga bermakna satu kajian yang teorikal tentang makna dalam sistem tanda. Hubungan pada tanda-tanda itu dengan tanda lain yang juga disebut sebagai konsep. Hubungan pernyataan yang boleh dibahagikan kepada beberapa unsure (tanda).4. ii. benda dan keadaan dalam dunia sebenar.

mencari satu sistem yang baik untuk mengajar kanak-kanak membaca unsur-unsur linguistik khususnya bidang fonetik. mengkaji kaedah mengajar bahasa. menguji kemahiran bahasa. linguistik terapan merupakan salah satu bidang baru yang kajian penting tentang sifat-sifat: kemanusiaan. sains sosial. fonemik dan digunakan juga untuk menolong mengatasi masalah gagap di kalangan sesetengah penutur khasnya kanak-kanak. 2005) 3 .2. dan kemanusiaan. Antara disiplin yang terdapat dalam linguistik terapan ialah integrasi sains. leksikografi. dan terjemahan. Linguistik terapan dapat didefinisikan kepada: Penerapan ilmu linguistik dalam bidang yang berkaitan seperti linguistik pedagogi.1997) Linguistik terapan ialah apabila seseorang pengkaji itu berusaha menggunakan teori linguistik untuk menyatakan sumbangannya terhadap bidang-bidang ilmu yang lain. (Arbak Othman.2 Linguistik Terapan Secara umumnya. Linguistik terapan bukanlah mengkaji pelbagai bahasa tetapi mengkaji bahasa secara umum seperti sifat asas mana-mana bahasa manusia. membentuk bahan mengajar. 1986) Ilmu linguistik terapan digunakan untuk mengkaji bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa. ( Nik Hassan Basri. (Kamus Linguistik. psikolinguistik.

nasib. bahasa kedua atau bahasa asing mengikut pendekatan. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajar bahasa dan menullis buku-buku teks. Penterjemahan : Mempelajari bahasa untuk kepentingan pengalihbahasaan daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain. kesesuaian dan keberuntungan penulis. linguistik terapan memanfaatkan teori.Linguistik terapan merujuk kepada penggunaan penyelidikan linguistik dalam pengajaran bahasa. • • • • Pengajaran Bahasa : Mempelajari bahasa ibunda. (Geoffrey Finch. Misalnya olah vokal dalam seni drama dan seni muzik. seperti: • Fonetik Terapan : Mempelajari bunyi bahasa dan penggunaannya dalam praktisnya. dan untuk membetulkan bunyi bahasa kanak-kanak. deskripsi.2005) Bidang linguistik merangkumi beberapa subbidang. Grafonomi atau Ortografi dinamakan juga sebagai ilmu ejaan. • • Perancangan Bahasa : : Mempelajari bahasa dalam konteks perkembangan bahasa. Pembinaan Bahasa : Mempelajari bahasa dalam konteks penggunaan bahasa yang baik dalam acuan kaedah dan pendekatan yang telah dikenal pasti dan diamalkan oleh penutur jati. kaedah dan teknik tertentu. Grafologi : Mempelajari tulisan dengan tujuan untuk mengetahui sifat. Misalnya aspek pembakuan bahasa. 2005) The study of language teaching. (Abdullah Hassan. Grafonomi atau Ortografi : Mempelajari cara-cara mewujudkan bahasa dalam bentuk tulisan. You will sometimes find that stylistics and comparative linguistics are treated as sub-brunches of applied linguistics. 3 .

ilmu linguistik yang . kebanyakkan ilmu dibezakan mengikut aspek teoritisnya dan manfaatnya secara praktis. Misalnya pengubatan orang yang menghadapi tekanan perasaan yang serius.• Leksikografi : Mempelajari bahasa dalam konteks penulisan leksikon dalam bentuk kamus. • • • Mekanolinguistik : Mempelajari bahasa yang digunakan dalam penyusunan program mekanik. dapat digunakan sebagai ‘leksikografi’ atau penyusunan kamus.2. Fokusnya pada cara penyusunan kamus. Dalam bidang leksikologi pula (penelitian semantik tentang perbendaharaan kata. 2.2 Linguistik Deskriptif Linguistik deskriptif merupakan satu cabang linguistik yang menghuraikan sesuatu bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu. • Leksikostatistik : Ilmu yang mempelajari usia kata sejak kewujudannya dengan menggunakan rumus statistik. ilmu psikologi meneliti pengalaman manusia menurut perkembangan. Sebagai contohnya. Sosiolinguistik Terapan (Pragmatik) : Mempelajari bahasa dalam konteks penggunaan bahasa dalam komunikasi sosial. dan tesaurus. leksikografi disebut leksikologi terapan. hubungan dengan sesame manusia dan sebagainya. 2. Oleh itu. watak. iaitu dengan mengambil kira situasi. 2 contohnya. status penutur. Ilmu ini juga dinamakan juga sebagai ilmu perkamusan.1 Linguistik Teoritis Lazimnya. ensiklopedia.2. perasaan. psikologi diterapkan pada persoalan konkrit dan disebut psikologi terapan. emosi. Ilmu ini penting untuk menentukan bahasa induk atau proto. maksud. Medikolinguistik : Mempelajari bahasa untuk diterapkan dalam pengubatan. dalam bidang kaunseling.

bahasa Perancis dan sebagainya. Cabang kajian linguistik yang berusaha untuk 3 . Teknik asas linguistik perbandingan ialah “kaedah perbandingan” yang bertujuan untuk membandingkan sistem seperti fonologi.2. Selain itu.3 Linguistik Perbandingan Linguistik perbandingan ialah satu cabang linguistik sejarah yang membandingkan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasabahasa itu. linguistik ini juga menghuraikan bentuk dan sistem bahasa secara empirical iaitu seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu. dijangka amat tetap. umpamanya dalam sistem-sistem fonologi atau morfologi.menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. dan leksikon. sintaksis. bahasa Tamil. morfologi. Linguistik hubungan pula memeriksa kesudahan-kesudahan linguistik tentang hubungan antara penutur-penutur bahasa yang berbeza. bahasa Jawa. dan perubahan-perubahan sistematik. linguistik deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasa-bahasa lain atau mengkaji daripada sudut sejarah bahasa itu. berdasarkan peratusan perbendaharaan kata teras sebanyak 100 butir (kemudian 200) yang seketurunan dalam bahasa-bahasa yang dibandingkan. Linguistik ini tidak mengkaji sejarah perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu sebaliknya menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif. setiap perbezaan antara dua bahasa yang berkait harus dapat diterangkan dengan amat munasabah. Pada dasarnya. khususnya sebagaimana yang terbukti dalam kata-kata pinjaman. 2. Walaubagaimanapun. Kaedah terawal untuk jenis ini ialah glotokronologi yang mencadangkan satu formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. Linguistik deskriptif boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan sebarang bahasa yang terdapat di dunia sama ada bahasa Melayu.

2. Linguistik ini juga memeriksa bagaimana bahasa berubah dengan berlalunya masa yang kadangkala selama berabad-abad lamanya. Lazimnya. Terdapat 2 kaedah dalam linguistik perbandingan iaitu: • Kaedah leksikal massa Kaedah ini menafikan kebolehan untuk menentukan tarikh perkembanganperkembangan. Kajian tertumpu kepada lebih dari satu zaman.4 Linguistik Diakronik Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa (atau bahasa-bahasa) pada masa yang tidak terbatas. • Kaedah glotokronologi Kaedah ini mencadangkan penggunaan formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah.5 Linguistik Sinkronik 3 . Kajian secara sinkronik merupakan satu kajian secara terperinci dalam beberapa zaman atau masa dan tempat tertentu manakala kajian secara diakronik pula membuat perbandingan bagi menentukan perubahan dan perkembangan yang berlaku di dalam bahasa tersebut. dan hanya bertujuan untuk menunjukkan bahawa bahasabahasa yang lebih kurang serupa. Linguistik diakronik ini bertujuan untuk mengetahui sejarah struktural sesuatu bahasa beserta dengan segala bentuk dan perubahannya.memperlihatkan perkembangan sesuatu bahasa dari segi sejarah yang dilalui melalui masa iaitu dari zaman kemunculannya hinggalah ke suatu tahap yang tertentu. 2. kajian linguistik bersifat historis dan komparatif.2.2. Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan dan asal usul(etimologi) sesuatu bahasa. Kajian perlu dilakukan secara sinkronik dan diakronik.

meskipun beliau banyak berkecimpung dalam kajian diakronik. 2. sedangkan kajian diakronik tidak begitu. 3 . Sebagai contohnya.2 Linguistik Historis Bidang linguistik historis menyelidik. 2. tetapi juga struktur bahasa tertentu tanpa memperlihatkan aspek diakroniknya. sintaksis dan seumpamanya. Linguistik ini juga dikenali juga dengan nama linguistik historis-komparatif.Menurut Ferdinand de Saussure dalam bukunya Cours de Linguistique Generale. mengklasifikasi dan memerikan perkembangan struktur bahasa dari dulu dan kewujudannya hingga kini. menganalisis. Linguistik ini juga mengkaji sejarah perkamusa bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan bahasa Melayu dan seumpamanya. Bidang kajian tersebut dikenali sebagai sinkronik. linguistik historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini. iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain sama ada dari segi fonologi. beliau telah menganjurkan satu bidang kajian bahasa yang tidak hanya meneliti perkara-perkara yang historis. Perkara yang diutamakan dalam bidang kajian linguistik historis ialah sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke satu masa yang lain. Kajian sinkronik bahasa mengandungi sistem yang tinggi. morfologi. Beliau juga menyatakan bahawa kajian bahasa secara sinkronik amat perlu. Linguistik sinkronik atau linguistik huraian adalah berkenaan dengan bentuk sesuatu bahasa pada masa yang tertentu.3 Linguistik Komparatif Linguistik komparatif merupakan satu cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara perbandingan.

Sosiolinguistik. morfologi dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah. dialek Perak dengan bahasa Melayu baku. Perbandigan juga dilakukan untuk membandingkan bidang fonologi. bahasa Tagalog. bahasa Kadazan dan bahasa Murut.Lazimnya. Selain itu. linguistik komparatif turut membuat perbandingan antara dialek seperti dialek Kelantan dan dialek Terengganu. 2. Sosiolinguistik. linguistik antropologi dan antropologi linguistik merupakan sains sosial yang mengkaji interaksi- 3 . bahasa Iban. linguistik evolusi. interaksi linguistik dengan masyarakat secara keseluruhannya. Bidang-bidang linguistik merentasi disiplin termasuk pemerolehan bahasa. dan antropologi linguistik merupakan sains sosial yang mengkaji interaksi – interaksi linguistik dengan masyarakat pada keseluruhannya. linguistik antropologi. Terdapat juga ahli bahasa yang membandingkan struktur bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan ayat bahasa Inggeris. Analisis wacana kritis ialah bidang yang retorik dan falsafah berinteraksi dengan linguistik. dialek Negeri Sembilan. Psikolinguistik dan neurolinguistik menggabungkan sains perubatan dengan linguistik.5 Linguistik Kontekstual Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain. ahli-ahli bahasa membanding-bandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. serta sains kognitif. linguistik pengiraan.

3. buah fikiran dan maklumat kepada orang lain. iaitu membantu manusia untuk menyampaikan percakapan.0 SIFAT-SIFAT BAHASA 3. Proses komunikasi berlaku apabila adanya penutur dan pendengar. Lambang-lambang yang diujarkan mempunyai makna tertentu berdasarkan lingkungan masyarakat yang menuturkannya. Antara fungsi bahasa yang paling ketara ialah sebagai alat komunikasi. Chomsky (1957) menyatakan bahawa kecekapan berbahasa berada dalam otak manusia dan ia diertikan sebagai satu sistem rumus bahasa yang mampu menghasilkan kalimat yang tidak terbatas banyaknya.1 Konsep dan takrif bahasa Bahasa diertikan sebagai satu sistem bunyi yang terdiri daripada lambang-lambang yang diujarkan oleh manusia dengan menggunakan alat-alat artikulasi yang ada pada mereka. Terdapat beberapa konsep dan takrif bahasa yang dipetik daripada beberapa naskhah kamus seperti: 4 . Bloch dan Trager (1942) mendefinisikan bahasa sebagai sistem lambang-lambang vokal yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi.

cara ini juga pernah digunakan pada zaman dahulu untuk menentukan asal-usul manusia dan pengelompokan manusia kepada kaum-kaum tertentu. (Etymology Dictionary) 2 . Bahasa juga melibatkan proses kognitif dalam menghasilkan dan memahami bunyi dan sistem tanda linguistik. pemikiran dan memberikan arahan. (Oxford University Press) Bahasa terdiri daripada makna sistematik yang dikomunikasikan melalui penggunaan bunyi-bunyi atau tanda-tanda konvensional. terutamanya melahirkan perasaan. Bahasa terdiri daripada ujaran perkataan teks bertulis atau lisan.Bahasa ialah satu sistem objek atau simbol seperti bunyi atau sesuatu huruf yang berturutan yang boleh digabungkan dengan berbagai-bagai cara dengan mematuhi peraturan tertentu. (The American Heritage Science Dictionary) Bahasa merupakan salah satu cara terbaik untuk mengklasifikasikan manusia kepada suku dan etnik tertentu.

3. nahu atau struktur sintaksis. 3 . Bentuk dan kedudukan perkataan dalam ayat dapat memberikan makna kepada sesuatu bahasa.1 Bahasa sebagai sistem Bahasa sebagai satu sistem bermaksud bahasa itu mempunyai cara atau kaedah untuk diujarkan atau dituliskan. Semua bahasa mempunyai sistem. Sistem itu pula bersifat berperaturan. Bahasa sebagai satu sistem juga bermaksud bentuk perkataan dan kedudukan perkataan dengan perkataan yang lain dalam ayat adalah secara teratur. susunan perkataan. sama ada dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan. Setiap bahasa mempunyai susunan tertentu.2 Huraian Sifat Bahasa 3.2. namun sistem setiap bahasa mempunyai beberapa bentuk dan pola yang berbeza antara satu bahasa dengan bahasa yang lain.

Sebagai contohnya, jika diminta untuk menerangkan struktur bahasa Melayu, kita mungkin tidak dapat menerangkan peraturan dan strukturnya dengan terperinci. Walaupun begitu, kita masih mengetahui dan menerangkan strukturnya secara automatik. Hal ini dapat dirumuskan bahasa setiap bahasa itu bersistem dan apabila bertutur, secara automatik kita dapat menyusun struktur bahasa dengan betul. 3.2.2 Bahasa sebagai lambang Pada zaman awal, manusia menggunakan gambar dan objek tertentu sebagai simbol atau lambang untuk menerangkan sesuatu. kombinasi bunyi sebagai simbol. Kemudian, manusia menggunakan Bunyi yang sistematik disusun secara berurutan Contohnya, simbol #

untuk menghasilkan perkataan yang seterusnya digunakan sebagai simbol untuk semua perkara yang dilakukan dan difikirkan oleh manusia. mempunyai pelbagai nama yang mengelirukan mengikut tempat seperti simbol ukuran berat – Amerika, simbol pound iaitu mata wang – British dan sharp – dalam muzik.. Lazimnya, simbol ini disebut hash. Bahasa juga boleh dikatakan sebagai simbol isyarat bersuara yang dihantar oleh penutur kepada pendengar dalam proses interaksi. Simbol yang digunakan merujuk kepada perkataan atau ungkapan yang membentuk simbol tersebut

3.2.3 Bahasa adalah bunyi Menurut Kridalaksana(1983:27), bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bertindak balas kerana perubahan-perubahan dalam tekanan udara. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran (speech sound) adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang terdapat dalam fonetik dikenali sebagai “fon” dan dalam fonemik sebagai “fonem”. Oleh itu, bahasa adalah bunyi bermaksud bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat pertuturan menghasilkan bahasa. Bunyi bahasa adalah lambang-lambang yang

3

dikonsepsikan melalui pendengaran. Tulisan pula bukanlah merupakan bahasa, tetapi tulisan merupakan pemetaan pertuturan.

3.2.4 Bahasa sebagai alat komunikasi Komunikasi merupakan satu bentuk tingkah laku sosial dan untuk memenuhi keperluan tersebut mereka yang berkomunikasi perlu menguasai beberapa perkara seperti bagaimana hendak menarik perhatian pendengar, memulakan dan mengakhiri pembicaraan, mencelah perbualan dan mendapatkan penjelasan lanjut. Bahasa sebagai alat komunikasi boleh berlaku dalam dua cara, iaitu secara lisan dan tulisan. Penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi menitikberatkan beberapa faktor seperti: • • Penutur - Penutur perlu diketahui terlebih dahulu untuk membolehkan mesej penutur dapat difahami dengan tepat oleh pendengar. Pendengar – pendengar yang berbeza seperti rakan, ibu bapa, orang tua serta yang berbeza status atau mempunyai gelaran akan membuatkan ujaran yang sama ditafsirkan secara berbeza. •

Latar belakang/ komunikasi – hal ini termasuklah masa, tempat, situasi dan hubungan antara penutur dengan pendengar. Topik pembicaraan – topic yang dibicarakan perlu mudah difahami oleh pendengar supaya adanya tindak balas komunikasi.

3.2.5 Bahasa bersifat arbitrari Bahasa bersifat arbitrari bermakna tidak semestinya terdapat hubungan antara bunyibunyi bahasa yang dilafazkan dengan benda-benda yang dimaksudkan. Sifat arbitrari inilah yang menyebabkan bahasa-bahasa di dunia mempunyai perkataan berlainan bagi merujuk kepada benda yang sama. Contohnya, apabila ditunjukkan gambar seekor kuda. Dalam bahasa Melayu kita akan menyebut perkataan [kuda] untuk menamakan binatang tersebut. Sebaliknya dalam bahasa Inggeris, kuda disebut sebagai horse, dalam bahasa Sepanyol disebut
4

caballo, bahasa Perancis membunyikan sebagai cheval dan bahasa Jerman menyebutnya sebagai pferd. Semua simbol bahasa mempunyai bentuk yang dapat dilihat, sebaliknya makna sukar dikenal pasti hanya dengan melihat bentuk simbol tersebut.

3.2.6 Bahasa bersifat unik Bahasa bersifat unik bermaksud tiap-tiap bahasa mempunyai bentuk dan struktur tertentu seperti binaan ayat, susunan huruf yang membentuk perkataan dan golongan kata seperti kata nama dan kata kerja. Contohnya dalam Bahasa Melayu jatuh dan terjatuh mempunyai bentuk dan makna yang berbeza. Semua bahasa mempunyai bentuk dan struktur tetapi mempunyai huraian yang tersendiri. Bahasa bersifat unik juga dikaitkan dengan cara kita memperolehi bahasa itu, iaitu bukanlah seperti mewarisi ciri-ciri fizikal keluarga. Bahasa merupakan sesuatu yang perlu kita pelajari secara tidak langsung daripada ahli keluarga dan masyarakat di sekeliling kita. Sebagai contohnya, jika seorang bayi Cina yang sejak kecil dipelihara dan dibesarkan oleh keluarga Melayu, maka bahasa yang diperolehnya ialah bahasa Melayu dan bukanlah bahasa Cina.

3.2.7 Bahasa itu universal Setiap bahasa mempunyai sifat sejagat atau universal yang bermaksud sesuatu bahasa itu boleh dituturkan dan dipelajari oleh sesiapa sahaja. Setiap bahasa mempunyai penuturnya dan tidak ada peraturan yang melarang individu lain mempelajari mana-mana bahasa di dunia ini. Secara alamiah, bahasa berpotensi untuk berbeza dan beraneka. Menurut Anderson (1972), terdapat lapan ciri yang berkaitan sifat bahasa yang dianggap universal bagi semua bahasa di dunia ini, iaitu:
3

2. Bahasa berhubung erat dengan budaya tempat bahasa itu dituturkan vii. struktur dan tatabahasa sesuatu bahasa itu lazimnya tidak akan berubah. Bahasa terdiri daripada lambang-lambang yang arbitrari iv. Bahasa merupakan alat perhubungan vi. Bahasa terdiri daripada vokal dan bunyi-bunyi ujaran iii. Bahasa sentiasa berubah-ubah viii.9 Bahasa itu bervariasi Bahasa bersifat bervariasi bermaksud terdapat kepelbagaian bagi suatu bahasa itu.i. Walaupun begitu. 3. Maksud bervariasi juga adalah sesuatu bahasa mempunyai dialek yang pelbagai diujarkan oleh satu-satu kumpulan penutur dan laras bahasa yang digunakan dalam suatu bidang ilmu. Bahasa merupakan satu sistem ii. Pertembungan kebudayaan dan manusia dengan manusia yang lain menyebabkan pertambahan dan pengayaan perbendaharaan kata sesuatu bahasa. istilah-istilah khusus yang digunakan dan struktur sintaksis bagi sesuatu variasi bahasa itu. Bahasa terbina daripada kebiasaan v. membuat penyesuaian serta menerbitkan pembaharuan dan kemajuan. Kepelbagaian itu termasuklah cara dan gaya mengajarkannya. 2 .8 Bahasa itu dinamis Bahasa bersifat dinamis bermaksud sesuatu bahasa itu berpotensi untuk berkembang. Sifat bahasa sedemikian akan terus berlaku selagi penuturnya bergaul dan beinteraksi dengan manusia yang lain.2.Bahasa mempunyai sifat khas dan unik 3.

zaman pertengahan. Sejarah pengkajian ilmu linguistik bermula pada zaman Yunani. zaman Iskandariah.0 SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK Sejarah perkembangan ilmu linguistik telah bermula pada tahun 500 SM hinggalah ke hari ini.4. zaman India. zaman Rom. 3 . zaman Peralihan (Renaissance). zaman Arab. zaman Linguitik perbandingan dan zaman linguistik moden.

iaitu pada abad ke-6 sebelum masihi. Hal ini ada kaitannya dengan penemuan kegiatan kajian orang-orang India yang didasarkan kepada hasil kajian Panini telah diwartakan pada abad ke-17. Falsafah bahasa bermula pada zaman pra-Socrates. Disebabkan seluruh kehidupan mereka dibendung oleh falsafah.1 Zaman Yunani Dalam sejarah linguistik. Kegiatan dalam pengkajian bahasa bermula kira-kira 500 tahun sebelum masihi.Tamadun Yunani merupakan satu bumi ini. ekonomi. titik permulaan kajian ilmu linguistik dipercayai berlaku pada zaman Yunani.Berdasarkan catatan awal sejarah ilmu linguistik. Walau bagaimanapun. maka kajian mereka tentang bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berbentuk falsafah. Tamaduan Yunani merupakan satu pengkajian bahasa terawal yang wujud di atas muka bumi ini. Falsafah Bahasa merupakan satu teras kepada bermulanya satu falsafah yang menjadi pegangan dan kekuatan masyarakat ketika itu 4. Kegiatan dalam pengkajian bahasa bermula kira-kira 500 tahun sebelum Masihi. budaya dan politik. Kehebatan orang Yunani dalam kajian bahasa adalah berdasarkan bukti dalam bentuk catatan yang dikaji pada zaman linguistik yang bermula di Eropah. Kehebatan tamadun ini merangkumi semua aspek seperti bahasa. Kehebatan tamadun ini terawal yang wujud di atas muka merangkumi semua aspek seperti bahasa. golongan pertama yang bergiat dalam bidang pengkajian bahasa bahasa ialah orang-orang Yunani. golongan pertama yang bergiat dalam bidang pengkajian bahasa ialah tamadun orang-orang Yunani. kajian tentang bahasa telah berlaku seawal 800 tahun sebelum masihi yang berlaku di India. budaya dan politik. Disebabkan seluruh kehidupan mereka dibendung oleh falsafah. Dalam sejarah ilmu linguistik. ekonomi. maka kajian mereka tentang 4 .

Ilmu linguistik terus berkembang pada zaman Aristotle tahun 384 – 322 sebelum Masihi dengan menambah satu lagi pembahagian dalam tatabahasa. Falsafah bahasa bermula zaman pra-Socrates. Dalam pengkajian tentang bunyi. Beliau juga menyelidiki tentang tatabahasa yang membezakan antara kata nama dengan kata kerja. bahasa itu dianggap tetap dan tidak boleh berubah-ubah. iaitu murid Plato. Akibatnya. Plato (427-347) merupakan ahli falsafah pertama yang mengenal pasti dan menyelidiki bahasa sebagai satu masalah dan persoalan melalui karyanya yang berbentuk dialog. Plato telah meletakkan fungsi kata nama sebagai subjek kepada predikat dan kata kerja sebagai penerangan kepada perbuatan. Falsafah Bahasa merupakan satu teras kepada bermulanya satu fasafah yang menjadi pegangan dan kekuatan masyarakat ketika itu.bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berbentuk falsafah. dan harus dipatuhioleh setiap pemakai jika mereka inginkan taraf dan kemuliaan dalam kehidupan mereka. iaitu antara kumpulan analogis yang mempecayai bahawa bahasa bersifat alamiah. Tokoh hebat dalam pengkajian bahasa pada zaman Yunani ialah Plato dan Aristostle. maka huraian-huraian mereka terlalu dipengaruhi oleh keangkuhan mereka dengan kemegahan falsafahnya bahawa bahasa Yunani bertulis itu adalah termulia dan semuelajadi. keterangan-keterangan tentang gejala bahasa dan huraian-huraian mengenai bahasa yang dilandaskan kepada bahasa bertulis. lalu tidak harus pula diperbaiki kerana bahasa mereka itu sudah sempurna dan termulia. iaitu Cratylus. orang-orang Yunani tidak menggunakan mana-mana dialek yang dituturkan. dan logis dengan kumpulan anamolis yang berpegang kepada kepercayaan bahawa bahasa tidak nalar sepenuhnya. Plato telah menimbulkan persoalan adakah ketepatan sesuatu nama berasaskan tabii dan realiti atau konvensyen. Dengan menggunakan bahasa tulisan sebagai dasar dan sumber penghuraian. iaitu pada abad ke-6 sebelum Masihi. Dialog Cartylus telah mencetuskan kontroversi berabad-abad lamanya. iaitu 3 . Antara perkara-perkara yang disentuh mereka adalah soal-soal mengenai asal usul perkataan. iaitu berdasarkan persutujuan masyarakat.

participal. tetap dan dapat diperoleh dalam tulisan yang menjadi subjek tatabahasa dan sebagai cara menunjukkan apa-apa sahaja yang ada di dunia yang menjadi subjek logika. Aristostle merupakan sarjana yang mulamula mengakui tentang adanya sistem kala atau tense dalam bahasa Yunani. betul dan murni. Alexanderia adalah satu daripada tanah jajahan Negara Yunani yang sejak permulaan abad ke-3 telah berkembang sebagai pusat penyelidikan kesusasteraan dan linguistik. Sebagai sebuah tanah jajahan Yunani.2 Zaman Iskandariah Zaman Iskandariah bermulapada abad ketiga tahun Masihi. bahasa yang bertulis oleh orangorang Attik adalah lebih sempurna dan tulin daripada bahasa pertuturan mereka ketikaitu. berbanding dengan bahasa Koloquil mereka sehari-sehari. khususnya untuk retorik dan puisi. Anggapan serupa ini tidak sekali-sekali betul melainkan jika kita merujukannya kepada suatu bentuk bahasa yang dipilih sebagai paling standard. Beliau memperkembang dan memperdalam pemikiran tentang falsafah bahasa yang diasaskan oleh Plato. ganti nama dan kata depan. Mereka turut mengkaji sistem fonetik dan membahagikan perkataan kepada adverb. Malahan. Kerja-kerja mencari asal teks daripada bukti-bukti yang ada menyebabkan timbulnya suatu kepercayaan bahawa bahasa yang dicatitkan dalam teks mereka dikatakan suatu yang paling tulin. 4. Para sarjana turut memperkenal bidang sintaksis. Gagasan lain yang dikembangkan oleh Aristostle ialah fungsi bahasa sebagai alat. iaitu ayat yang merupakan satu unit deskripstif yang terdiri daripada turutan-turutan perkataan yang mempunyai makna. Bahasa Plato yang dikatakan bahasa Yunani yang sempurna dan tulin itupun tidak 3 . iaitu pertuturan. namun penumpuan bahasa pada waktu ini lebih kepada aspek lisan. Beliau menganggap bahawa bahasa itu sebagai suatu juzuk dunia. Iskandariah menjadi pusat perkembangan kesusasteraan dan linguistik tamadun Yunani.kata penghubung.

tetapi hanyalah melanjutkan sahaja usaha-usaha seperti ini oleh orang-orang Yunani. Buku nahu yang ditulis oleh Dionysius Thrax. komprehensif dan sistematik pernah diketahui tercetak di Eropah Barat.seluruhnya benar. Pada masa ini belum ada lagi usaha untuk memberikan perbezaan yang konsisten antara bunyi-bunyi dengan huruf yang melambangkan bunyi-bunyi itu. Istilah tatabahasa yang diamalkan oleh orang-orang Yunani selama ini sebenarnya berpokok kepada bahasa bertuli. Jika dikaji perkembangan bahasa pada zaman ini lebih kepada perubahan sistem bahasa daripada tamadun Yunani kepada bahasa Latin. melainkan jika dibandingkan dengan bahasa orang-orang Iskandariah yag buta huruf pada ketika itu. 4. 4 . iaitu Techne.Tatabahasa tradisional Yunani itu dikatakan telah dikodifikasikan. Apa yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Iskandariah adalah melanjutkan usaha ahli tatabahasa Stoik. Hubungan di antara bahasa tulisan dengan bahasa yang dituturkan sebenarnya erat sekali. sarjana Iskandariah adalah golongan analogis dan penyelidikan mereka mengenai keseragaman dalam bahasa telah menyebabkan mereka menubuhkan pola-pola fleksi. adalah satu-satunya yang paling baik. Mereka telah mengambil ilmu bahasa Yunani dan membuat kajian dalam bahasa Latin. Sarjana-sarjana Iskandariah tidak membuat pembaharuan dalam hal ini. Mereka kurang menyumbang kepada perkembangan ilmu baharu berkenaan bahasa. Walau bagaimanapun sumbangan mereka amat penting kerana hasil tulisan mereka menjadi rujukan kepada semua pengkaji bahasa selepas zaman itu. Berbeza dengan sarjana Stoik.3 Zaman Rom Orang Rom telah mengambil ahli bidang bahasa setelah tamadun Yunani runtuh.

pengkajian linguistik berlaku dengan agak pesat juga. manakala orang-orang Roma sama sahaja dengan yang telah dilakukan oleh oran-orang Roma sama sahaja dengan yang telah dilakukan oleh orang-orang Yunani terhadap bahasa yang dikaji oleh mereka itu. kasus. Dalam zaman ini juga. sistem kala. persamaan yang dikatakan hayati yang terdapat antara bahasa Yunani dan Latin menimbulkan satu anggapan bahawa beberapa kategori seperti golongan perkataan. bahkan juga dari segi aspek-aspek lain yang lebih halus dalam bahasa. pengkodifikasian pemikiran dan konsep tatabahasa Yunani 3 . apa yang berlaku pada zaman ini adalah bahawa orang-orang Roma itu hanya mengubahsuai tinggalan bijak pandai Yunani tetapi digunakan untuk bahasa Latin. Orang-orang Roma telah terpengaruh dengan sifat pengkajian orang-orang Yunani seperti Aristostle. nombor. Orang-orang Roma mendirikan peradaban dalam bidang tatabahasa tradisional ini menyambung sahaja usaha-usaha yang telah dilakukan oleh orang-orang Yunani sebelum darinya. Usaha-usaha yang dibuat oleh orang-orang Yunani dalam bidang tatabahasa telah diakukan khususnya terhadap bahasa Yunani tetapi terlalu sedikit kajian yang telah dibuat terhadap bahasa Latin. Pengaruh orang-orang Iskandariah dan Stoik misalnya. Orang Yunani mengkaji bahasa Yunani. Anggapan seperti ini berterusan hingga ke zaman pertengahan. pusat pengajian berpindah ke Rom. Kajian di zaman Yunani banyak mempengaruhi pemikiran dan pengkajian tatabahasa zaman Roma. dan sebagainya adalah merupakan ciri-ciri yang seharusnya ada dalam semua bahasa di dunia. Ahli-ahli tatabahasa Roma meniru model atau contoh-contoh orang Yunani bukan sahaja dari segi pandangan dan andaian-andaianterhadap bahasa. Cuma yang berbeza adalah dari segi bahasa yang dikaji itu sahaja. jelas sekali terlihat dalam kerja-kerja Vorra yang membuat kajian tentang bahasa Latin. Dengan kata lain. Sebenarnya.Setelah runtuhnya zaman Iskandariah.

Mereka itu ialah Appolonius Discollus. Varro (116-27 SM) 4 .T. M. Appolonius dengan tegas telah menubuhkan penghuraian sintaksisnya dengan berdasarkan kepada hubungan satu sama lain antara kata nama dengan kata kerja. Varro dan Priscian.telah dilakukan di zaman Roma ini. Beliau dikatakan telah banyak menerima pengaruh daripada penghuraian tatabahasa Yunani yang telah dilakukan oleh Dionysius Thrax. Antara yang menarik menngenai kerja-kerja Appolonius ini adalah usahanya menggunakan hubungan unsur struktur untuk merujuk kepada binaan kata kerja dan partikel dalam suatu ayat atau kata nama atau ganti nama dengan kata kerja. M. Appolonius Discollus Beliau mungkin merupakan orang yang pertama sekali bertanggungjawab dalam mengkodifikasikan bidang sintaksis dengan bergantung kepada hasil kajian orangorang Yunani yang terdahulu. Selain dari itu. khusunya dalam bidang tatabahasa tradisional.T. Appolonius telah melakukan kajiannya dengan berdasarkan kepada bahan yang terdapat di dalam Techne oleh Thrax dan bahan-bahan pemerhatian yang telah dilakukan oleh penulis-penulis yang lebih dahulu dalam bidang sintaksis. beliau merupakan ahli tatabahasa yang benar-benar menyedari akan hakikat penggolongan perkataan-perkataan tertentu yang sama dengan menggunakan teknik penggantian. di samping dengan perkataan-perkataan golongan lain dalam hubungannya dengan kedua-dua jenis utama tadi. Ada beberapa ahli tatabahasa Roma telah banyak membuat sumbangan dalam bidang ilmu linguistik.

beliau juga menyedari kontroversi bijak pandai Stoik dan Iskandariah. Priscian menggunakan perkataan analogia untuk maksud unsur-unsur fleksi perkataan-perkataan yang seragam. Varro merupakan seorang penulis tatabahasa yang bebas dan asli mengenai beberapa aspek dan pegangan linguistik bahasa Roma. Oleh yang demikian. Dia berpendapat yang ahli anomali adalah salah faham kerana tidak melihat seragaman bahasa yang semulajadi. bahkan hingga sekarang. Beliau telah banyak terpengaruh dengan pemikiran orang-orang Stoik.Varro hidup semasa dengan Thrax. Varro telah menghuraikan beberapa kategori tatabahasa yang tertentu iaitu dari segi cara penggunaannya yang tidak langsung didasarkan kepada acuan penghuraian yang telah dilakukan untuk tatabahasa Yunani yang terdahulu. Di sinilah letaknya keaslian dan ketulinan beliau dalam penghuraian tatabahasa Latin itu. Varro berpendapat bahawa bahasa adalah seragam. Princian (500 TM) Hasil kajian beliau yang diberi namanya Institutiones gramaticae telah diterima sebagai suatu yang standard untuk beberapa lama. cara penghuraian beliau pernah dikritik sebagai tidak menarik. Dalam pada itu penghuraianya terhadap tatabahasa tradisional Latin itu dikatakan tidak konsisten. malahan kriteria yang dipakai bercampur-aduk antara yang formal dengan bersifat semantik. 2 . Anomalia yang bermaksud ‘tidak seragam’ merupakan istilah teknikal yang kerap dipakai dalam tatabahasa dalam kalangan kepada jenis-jenisnya. Dalam pada itu. Priscian bergantung dengan banyaknya kepada usahausaha Thrax dan Appolonius khususnya dalam bidang penggolongan perkataan dan penentuan perkataan-perkataan kepada jenis-jenisnya. Dalam banyak hal. bahkan diterima sebagai satu yang standard untuk beberapa lama. tetapi dalam bidang masalah-masalah linguistik beliau telah dianggap sebagai ahli tatabahasa yang paling tulin dalam kalangan bijak pandai bahasa Latin. Dalam bidang morfologi.

Fikiran dan pandangan Varro mengenai pembahagian perkataan-perkataan Latin. Pada era ini ahli bahasa mula meneroka bahasa termasuk tatabahasa vernakular. tatabahasa Priscian yang mengandungi 18 buah buku yang diterbitkan hingga hari ini dapatlah dianggap sebagai kajian grammarian orang-orang Roma yang representatif. 4. Dalam bidang morfologi pula.4 Zaman Pertengahan Zaman Pertengahan juga dikenali zaman Renaissance. Golonan zaman pertengahan ini menolak bahasa luar atau bahasa pinjaman. Bidang fonetik melampaui kajian mengenai suku kata yang dikatakan unit yang boleh dituturkan dalam satu hembusan nafas. penghuraian beliau itu adalah kurang memuaskan jika dibandingkan dengan kajian yang telah diakukan oleh Varro. 2 . Bahasa pada era ini juga teori sebab musabab. Para pengkaji pada zaman ini menggunakan imu bahasa sebagai satu elemen untuk mengukur kualiti suesuatu bahasa. Dalam bidang morfologi. beliau telah menyentuh antara lain soal-soal pembentukan perkataan sebagai gabungan yang mengandungi dan sebagainya. mahupun penggolongan yang dilakukan telah sebenarnya terbayang dengan banyaknya dalam cara penggolongan yang dilakukan telah sebenarnya terbayang dengan banyaknya dalam cara penggolongan yang dibuat oleh Priscian pada umumnya. Antara perkara-perkara yang dikaji dengan baiknya oleh beliau termasuklah penjenisan bunyi-bunyi bahasa dalam hubungan abjad dengan bunyi sebenar yang dihasilkan itu. Mereka juga dapat mengesan hubungan satu bahasa dengan bahasa lain terutama bahasa Inggeris. Anggapan mereka bahawa hasil tulisan itu baik sekiranya bahasa dan hasil tulisan itu tepat dan kurang kesalahan tatabahasa. kelainan logka dalam bahasa dan hubungan antara bahasa mula berkembang.

Dalam abad pertengan orang-orang Eropah. Dalam pada itu. 3 . Sarjana-sarjana Latin telah membuat banyak kerja-kerja analisa tentang bahasa Latin khususnya mengenai tatabahasanya. iaitu termasuk sebagai bahasa penantar untuk semua bidang perhubungan dalam kebudayaan. Pandangan mereka terhadap sifat-sifat bahasa yang dikatakan universal itu sebenarnya tumbuh kerana kedudukannya bahasa Latin itu sendiri yang dianggap sempurna dengan mengenepikan taraf bahasa-bahasa vernikular yang jikapun ada pada ketika itu. Kajian-kajian mereka mengenai tatabahasa itu masih ini sebagai tatabahasa tradisional. iaitu termasuk sebagai bahasa pengantar yang mesti dikuasai oleh semua pelajar-pelajar di sekolah. dipengaruhi oleh bahasa Latin.Bahasa Latin tetap mengambil tempat yang terpenting sebagai alat yang dipakai dalam seluruh sistem pendidikan di zaman ini bahasa Latin yang telah terpakai sebagai bahasa pengantar untuk semua bidang perhubungan dalam kebudayaan. yang kita anggap selama ini sebagai tatabahasa tradisional. kedudukan bahasa Latin tetap kita akui sebagai suatu faktor yang penting dalam perkembangan taabahasa semua bahasa di dunia. adalah didasarkan kepada tatabahasa Priscian dan Donatus.Kajian-kajian mereka mengenai tatabahasa itu masih memberikan pertimbangan-pertimbangan falsafah yang digalurkan kepada kajian bahasa Segala ramalan-ramalan mereka mengenai bahasa yang kita anggap tidak benar adalah sebenarnya benar pada zaman itu sekalipun tidak muasabah pada masa ini. Bahasa Latin pada ketika itu merupakan bahasa pengantar asing dalam bentuk tulisan. mencurahkan minat mereka terhadap bahasa Latin semula. iaitu yang menjadi bahasa gereja dan bahasa ilmiah.

kajian mengenai tatabahasa pada zaman ini. 3 . Dengan mulanya zaman peralihan dan sesudahnya.4. Pada zaman ini telah bermula minat ahli bahasa vernacular dan tatabahasatatabahasa vernikular telah banyak diterbitkan. Pada tahun 1660. Scandinavia dan bahasa Ghotik. Belanda. Kebanyakan tatabahasa yang dihuraikan pada zaman ini bersifat spekulatif. Tatabahasa normatif kemudiannya disuburkan kembali di Perancis (abad ke-17) oleh guru-guru di Port Royal. baik di sekolah-sekolah mahupun di university masih bersifat tradisional. Zaman peralihan telah banyak menarik minat ahli-ahli bijak pandai melakukan kahian terhadap catatan-catatan bahasa mereka yang lebih tua. akademi ini telah menerbitkan karangan yang paling terkenal iaitu Grammaire generale et raisonnee (tatabahasa umum berurai) dengan tujuan untuk memperlihat bahawa struktur bahasa itu merupakan hasil daripada sebab musabab. pengkajian terhadap bahasa-bahasa vernikular telah mula berkembang dengan pesat dan jumlah tatabahasa semakin bertambah. Erasmus (1513) telah menerbitkan satu kajian mengenai sintaksis bahasa Latin iaitu dengan berdasarkan kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Donatus itu. tatabahasa merupakan satu alat panduan bagi memahami kesusasteraan kesusasteraan dan menuliskan bahasa Latin yang baik dan bermutu. Jerman. Pada umumnya. yakni sesudah terciptanya De vulgaria eloquenta oleh Dante. Antara kerja-kerja ini termasuklah kajian mengenai catitan-catitan purba bahasa Inggeris dan hubungannya dengan bahasa Fristian. Kerja ini telah dilaksanakan oleh Franciscus Junius (1589-1677) yang kemudiannya disambung usahanya ini oleh Geoge Hickes (1642-1715) yang telah menerbitkan tatabasa Gothik dan Anglo-Saxon.5 Zaman peralihan (Renaissance) dan Selepasnya Pada zaman ini. Bahkan konsep-konsep tradisional telah diperluas kepada bahasa-bahasa di Eropah.

Penghuraian bahasa mereka terlalu tertakluk kepada dasar paradigma sehinggakan mereka tidak memerlukan penggolongan perkataan dalam bahasa Arab. Eropah pada waktu itu mengalami sejarah gelap dan ilmu linguistik terus berkembang melalui sumbangan-sumbangan daripada ahli-ahli bahasa dalam sejarah Islam seperti Al-Khalil di Basrah. Dalam masa inilah ilmu linguistik berkembang di Negara Arab dengan agak pesat. Buku tatabahasa yang ditulis oleh Thrax dan Techne diterjemahkan ke dalam bahasa Syria yang dikatakan mempunyai pengaruh langsung terhadap bahasa Arab yang pada mulanya dipengaruhi oleh bahasa Syria terjemahan daripada buku tatabahasa tradisi Yunani-Latin Thrax. Kesemua nahu Eropah dan bukan Eropah seperti Armenia. terdapat perkembangan yang penting dalam zaman ini. kerja-kerja menyelidiki bahasa telah dijalankan oleh paderi-paderi di gereja-gereja dengan penumpuan diberi kepada perkembangan perkataan-perkataan. Hebrew dan Arab dipengaruhi oleh tradisi Yunani-Latin. Dalam pada itu. Pada mulanya minat mereka tertumpu dalam bidang perbendaharaan kata. Syria. Kajian mereka sudah agak maju. 3 . perkembangan ilmu linguistik berpindah ke Baghdad iaitu pusat pengajian tinggi zaman Islam. Dalam bahagian tatabahasa. mereka telah menggunakan dasar paradigm dalam analisa bahasa. Bahasa Hebrew juga telah dopengaruhi oleh buku ini melalui tatabahasa Arab. Sejarah gelap yang melanda Eropah dalam zaman pertengahan menyebabkan kegiatan-kegiatan dalam hidup ilmu linguistik menjadi terhad.6 Zaman Arab Dengan runtuhnya zaman Roma. maka mereka melanjutkan kerja-kerja mereka dalam bidang leksikografi sehingga dapat mereka menerbitkan kamus yang lengkap dan memuakan dalam bhasa Arab.4. Tradisi Yunani dan Roma mempengaruhi penghuraian Eropah yang lain-lain. merangkumi penghuraian fonetik yang agak lengkap dengan tujuan mengekalkan pengucapan al-Quran dengan betul. Al-Masri dan lain-lain.

4. mereka telah menggunakan simbol-simbol dan singkatan-singkatan dalam penghuraian tatabahasa Sanskrit mereka sehingga perkara-perkara ini begitu mempengaruhi 3 . iaitu bahasa suci yang terpakai dalam kitab sucinya Rig-Veda. Bahan kajian turut berubah daripada tradisi bahasa Inggeris kepada kitab Rig-Veda. khususnya tentang struktural kata dengan tujuan mengekalkan penggunaan bahasa agama yang murni. Selanjutnya. Hasil Panini (kira-kira kurun ke-4 SM). tetapi juga bahasa sebutan kontemporari yang diketepikan oleh orang-orang Yunani. yang dianggap paling lengkap berbanding dengan hasil tatabahasa India yang lain mengandungi lebih kurang seribu makalah yang masih lagi tersimpan jelas memperlihat gejala perkembangan ilmu linguistikstruktural oleh orang-orang Hindu. iaitu seawal lebih kurang 300 SM. Tradisi linguistik India tidak pula kurang pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu linguistic moden. di mana sekurang-kurangnya tradisi inilah yang telah membawa perubahan besar dalam perkembangan linguistik di Eropah dalam abad ke-18. Dalam bidang morfologi. Panini tidak sahaja mengkaji teks agama. Kajian mereka lebih baik daripada Yunani dari aspek fonetik. Pengetahuan linguistik atau tradisi tatabahasa di India adalah lebih awal dari yang diketahui berlaku di Yunani. Mereka telah pun memulakan kerja-kerja yang melibatkan penyusunan rumus-rumus yang teknikal sifatnya pernah dibuat sebelumnya.7 Zaman India Zaman India pula telah menggunakan bahasa Sanskrit dengan meluas dan memberikan kesan besar kepada imu linguistik. demi kepentingan ekonomi ruang. Ahli bahasa India melebihi kejayaan ahli tatabahasa linguistik Yunani dan Roma dalam bidang bukan sahaja fonetik. bahkan juga morfologi. Kajian yang telah dibuat adalah mengenai bahasa Sanskrit. morfologi dan sintaksis.

Ahli-ahli linguistik dalam abad ke-19 telah terpengaruh dengan pendekatan bidang ini dalam pengkajian bahasa kerana pendekatan yang dibuat dalam ilmu kemasyarakatan itu adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang nyata. Kajian bahasa dalam kurun ke-19 memperlihat kegiatan-kegiatan memperbandingkan bahasa-bahasa. Pendek kata. Malinowski. maka sikap ahli-ahli bahasa Eropah terhadap bahasa turut berubah. Von Humboldt dan lain-lain adalah orang-orang yang mengkaji ilmu kemasyarakatan dengan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Penemuan dengan huraian yang lengkap tentang bahasa Sanskrit itu telah membuka jalan kepada bidang baru dalam sejarah ilmu linguistic iaitu ilmu perbandingan bahasa. akan tetapi isinya sudah diketahui lebih dahulu daripada naskah India. iaitu bidang yang menkaji manusia dan hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan. ahli tatabahasa Hindu telah banyak mengajar orang-orang Eropah cara-cara menganalisa bentuk-bentuk bahasa yang memerlihatkan kesamaan tertentu antara bahasa-bahasa yang berhubungan.8 Zaman Linguistik Perbandingan (komparatif) Sejarah perkembangan ilmu linguistik moden bermula dari abad ke-19. Kitab ini diterbitkan kembai di Eropah oleh Otto Bohtlingk dalam abad ke-19. Mengetahui tatabahasa Sankrit Panini itu. Pendekatan yang agak objektif dan saintifik terhadap pengkajian bahasa bermula dengan pengaruh zaman baru yang diterokai melalui pengkajian ilmu anthropologi dan sosiologi. 4. Ahli anthoropologi dan sosiologi seperti Dirkhymes. Sebagai contoh persamaan bahasa Sanskrit dengan bahasa-bahasa Eropah talah membuktikan 3 .sarjana-sarjana Barat di Eropah. Kesedaran telah mulai timbul terhadap gejala perubahan bahasa dari segi sejarah dan kekerabatan antara bahasa-bahasa yang berhubungan yang telah melahirkan bahasa-bahasa di dunia.

Bantu. Pada peringkat permulaan zaman ilmu perbandingan ini. 3 . yang penting sekali ialah ciri-ciri persamaan sama ada dalam fonetik mahupun struktur tatabahasanya antara beberapa bahasa yang dibanding. antaranya termasuklah bahasa-bahasa rumpun Indo-Eropah. Mereka turut mengkaji pertalian dan hubungan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain.kekeluargaan golongan bahasa-bahasa Indo-Eropah. Pada umumnya.9 Zaman Moden Zaman ini dikatakan sebagai permuaan kepada linguistik moden. Bidang bahasa mula berkembang dengan wujudnya bidang baharu. bidang ini merupakan ukuran yang paling tepat bagi menentukan pertalian antara bahasa-bahasa yang sekeluarga. TibetoChina. perubahan-perubahan itu sebenarnya perbezaan-perbeaan bunyi yang berlainan itu sebenarnya dapat diterngkan melalui hukum-hukum bunyi. Sekalipun telah berlaku perubahan sebagai akibat pemisahan oleh batas geografi dan sebagai akibat pemisahan oleh batas geografi dan sebagaiya. Austroneis. linguistik perbandingan lebih menumpukan usaha kea rah menentukan rumpun-rumpun bahasa di dunia melalui perbandingan. Japhetit dan lain-lain yang masing-masing rumpun itu mempunyai golongan bahasa yang kecil. iaitu sekitar abad ke19. Pendekatan kajian bahasa berdasarkan bukti nyata. Finno-Ugrla. Dalam usaha ini. 4. Hamito-Semit. ciri-ciri persamaan tetap ada pada sekumpulan perkataan yang menjadi dasar bahasa itu dengan bahasa-bahasa lain yang tergolong ke dalam keluarga yang sama. iaitu antropologi dan sosiologi. Hasil daripada kajian mereka itu terdapatlah rumpun-rumpun bahasa sedunia. Austro-Asia. kajian lebih banyak ditumpukan pada bidang fonetik kerana inya. Ilmu perbandingan bahasa adalah cabang ilmu linguistik yang mengadakan perbandingan antara bahaa-bahasa. Jika sesuatu bahasa tergolong kepada satu rumpun tertentu yang sama. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencari dan menentukan kekerabatan antara bahasa-bahasa.

berimbuhan dan bahasa berfleksi. Oleh yang demikian. yang wujud sebagai satu ‘keadaan’ pada sesuatu masa yang tertentu. Seorang ahli 3 . Ferdinand de Saussure adalah orang yang pertama yang telah mengasaskan ilmu linguistik moden. Ketokohan beliau sebagai ‘bapa ilmu linguistik moden’ telah terbukti melalui penemuan-penemuan konsep dan pendekatan baru dalam bidang pengkajian bahasa cara moden. Dalam sejarah ilmu linguistik moden. Bukunya ini merpakan daya usaha murid-muridnya juga. Ahli bahasa zaman ini turut mengasingkan bahasa-bahasa di dunia kepada tiga kelompok.Tokoh yang mula-mula sekali memperkenalkan teori deskriptif ialah Ferdinand de Sassure yang telah menjadi terkenal dengan hasilnya ‘Cours de linguistique generale’ yang telah diterbitkan dalam bahasa Perancis pada tahun 1915 dan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Wade Baskin pada tahun 1959.Mereka mendapati bahawa hubungan bahasa bukan melalui peminjaman atau kebetulan tetapi wujud daripada satu rumpum yang sama. Penekanan ini tidak lain adalah merupakan prinsip metodologi yang memungkinkan penghuraian bahasa itu bebas daripada pertimbangan sejarah. Linguistik sinkronis meninjau bahasa sebagai satu keseluruhan yang hidup. iaitu bahasa berisolasi. Sejarah perkembangan linguistik zaman moden abad ke-20 pula memberi penekanan kepada ‘linguistik deskriptif’. beliau telah mengemukakan bahawa linguitik deskriptif (sinkronis) hendaklah dibezakan daripada linguistic historis dan masing-masingnya menggunakan pendekatan yang berlainan dalam usaha menganalisa bahasa. Kesan daripada ini wujudnya rumpun-rumpun bahasa daripada semua bahasa di dunia. beliaulah orang yang pertama mengemukakan malahan menekankan tentang pentingnya tinjauan megenai bahasa itu dilakukan dari sudut yang berbeza iaitu kajian sinkronis dan kajian diakronis. abad ke-20 lebih dikenali sebagai zaman linguistik deskriptif. iaitu yang telah mengumpul dan menyusun semula bahan-bahan kuliah beliau itu sehingga terhasilnya bentuk buku dengan nama Course in General Linguiscs itu. Hokum baru mula wujud yang dikenali sebagau hokum R-G-L dan R-D-L.Antara lain.

Linguistik diakronis pada hakikatnya merupakan kajian yang merangkum linguistic perbandingan (komparatif) dan linguistik sejarah atau salah satu daripanya. 3 . lenguistik sinkronis bermaksud kajian mengenai sesuatu bahasa pada satu waktu yang tertentu. Kajian ini berminat khususnya kepada ‘keadaan’ bahasa pada satu masa dan mengenepikan sama sekali proses-proses yang terlibat dalam menubuhkan ‘keadaan’ bahasa itu sendiri pada masa-masa lampau. sejarah menghuraikannya pertimbangan perkembangan yang dilaluinya. iaitu bidang yang mempelajari perkembangan yang dilalui oleh bahasa melalui masa. Dengan kata lain.bahasa mengumpulkan tanpa contoh-contoh sebarang yang terdapat diberi pada dari suatu segi masa. Tinjauan dari segi sejarah dengan berdasarkan kepada bahan-bahan sejarah merupakan bidang linguistic diakronis. perubahan-perubahan bahasa dan sebagainya. Linguistik lomparatif-historis bertugas antaranya membandingkan berbagai bentuk bahasa yang berkerabat. di samping berusaha mencari dan merekonstruktursi bahasa induk yang daripadanya berbagai bahasa itu diturunkan. linguistik diakronis bermaksud kajian mengenai perkembangan dan sejarah yang dilalui oleh bahasa. Dengan kata lain.

yang dipersetujui dan digunakan oleh sekelompok manusia untuk berkomunikasi. linguistik didefinisikan sebagai ‘ilmu bahasa’ atau ‘belajar ilmiah mengenai bahasa’ (Matthews 1997). Pendekatan pengajaran guru dalam bilik darjah bergantung pada bagaimana pelajar mempelajari kandungan sesuatu mata pelajaran. Selain itu. Bahasa ialah kebolehan semula jadi manusia yang berupa satu sistem simbol bunyi yang arbitrari.0 TEORI BAHASA Dalam berbagai kamus umum.5. 4 . 1984 : 2 ). Ahli-ahli psikologi telah mengkaji bagaimana pembelajaran bahasa berlaku dan menghasilkan beberapa teori. linguistik ialah suatu sains yang mengkaji bahasa ( Abdullah Hassan. Tuntasnya. Teori ialah prinsip kasar yang menjadi dasar pembentukan sesuatu ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga ( 1996:87 ) bahawa bahasa ialah lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Teori juga merupakan satu rumusan daripada pengetahuan sedia ada yang memberi panduan untuk menjalankan penyelidikan dan mendapatkan maklumat baru. teori bahasa ialah segala pendapat yang dikemukakan oleh ahli-ahli linguistik yang dianggap sebagai asas penting dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa.

Tetapi.1 TEORI MENTALIS Teori mentalis menekankan pentingnya proses pemikiran dalam pembelajaran dan memberi perhatian kepada pengaruh faktor dalaman dalam pembelajaran. Dari segi pembelajaran bahasa. hanya terdapat dua teori sahaja yang dianggap penting yang tiap-tiap satunya mendasari perkaedahan dalam pengajaran bahasa. teori ini menekankan kepada pengetahuan seseorang itu. Teori ini menganggap bahasa adalah sebagai pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu proses dalam otak dan saraf dan ini boleh berlaku setelah ia menerima bahan buku dalam bentuk perangsang daripada telinga. Selain itu. teori ini memandang bahasa sebagai satu aktiviti mental yang merupakan satu kebolehan khas manusia secara semula jadi. Apa yang perlu dikaji ialah proses yang terjadi di dalam otak dan saraf yang membolehkan pembentukan dan penghasilan bahasa tersebut. Selain itu. kerana sesuatu yang tidak dapat difahami adalah tidak bermakna dan tidak dapat diterima. teori ini menganggap pengetahuan seseorang pelajar tentang struktur-struktur bahasa yang hendak 3 . Teori-teori ini ialah teori mekanis yang mewakili aliran behaviorisme dan teori mentalis yang mewakili aliran kognitif. 5. Mengikut teori ini. mata dan lain-lain alat pancaindera. semua bidang penghuraian bahasa mestilah berdasarkan logik. Teori ini sangat menegaskan ‘makna’ dan proses-proses yang tersembunyi yang terlibat dalam penghasilan bahasa.

Perlakuan kanakkanak pada tahap ini lebih kepada bercorak motor ( fizikal). Teori ini juga menyatakan bahawa kesalahan pelajar bukanlah merupakan kegagalan mereka tetapi adalah satu percubaan hipotesis. Penguasaan bahasa ada kaitannya dengan keupayaan mental. Bahasa mempunyai pertalian yang erat dengan pemikiran. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa.kanak boleh dibahagikan kepada empat peringkat ( Abd.dipelajari itu penting kerana dipercayai pengetahuan ini memudahkan pembelajaran bahasa itu. Peringkat pertama melibatkan tahap motor . Selain itu. 3 . Walaupun perkembangan kognitif sudah bermula sedikit namun kanak-kanak masih belum boleh berfikir secara rasional dan logik.sensori iaitu bermula umur 0 hinggalah dua tahun.1. Perkembangan bahasa bermula seawal umur dua tahun.1 Teori Perkembangan Kognitif : Jean Piaget Teori ini berlandaskan pandangan Jean Piaget iaitu seorang ahli psikologi berbangsa Swiss. terdapat dua bahagian penting iaitu bahagian pertama ialah kemampuan atau kecekapan dan yang kedua disebut prestasi. Talib. pengetahuan dan makna adalah ditekankan dan bukan latihan-latihan yang membentuk kebiasaan. Semasa berumur dalam lingkungan lima hingga tujuh tahun perkembangan bahasa mereka menjadi lebih pesat seiring dengan perkembangan sosial yang semakin meluas. Menurut Piaget (1963) perkembangan mental kanak. Apabila memasuki peringkat kedua iaitu tahap pemikiran pra-operasi dari umur dua hinggalah tujuh tahun. 2000). Aziz Abd. aspek pemikiran. 5. Teori mentalis mengutarakan beberapa ciri penting iaitu manusia sejak lahir sudah mempunyai kebolehan untuk menguasai bahasa kerana telah dilengkapi oleh peranti pemerolehan bahasa ( Language Acquisition Device ) atau LAD dan perkara ini adalah semula jadi. dalam proses penguasaan bahasa.

Kanak-kanak mula berfikir secara logik tetapi mereka hanya mampu berfikir secara konkrit dan menyelesaikan sesuatu masalah yang dilihat secara fizikal. Oleh sebab murid terpengaruh dengan tingginya cecair dalam bekas yang sempit. Pada tahap ini kanak-kanak mula matang dan mampu berfikir secara logik untuk menyelesaikan masalah termasuklah masalah secara abstrak. Mengikut Piaget. Kemajuan besar dalam perkembangan kognitif kanak-kanak semasa berumur 6 atau 7 tahun ialah memahami konsep keabadian. Apabila umur murid meningkat iaitu 11-12 tahun. Perkara ini boleh menjadi asas bagi perkembangan peringkat yang berikutnya. Murid itu tidak dapat membuat hubungan antara perubahan dalam satu dimensi dengan dimensi yang lain. Contohnya. Peringkat terakhir melibatkan tahap operasi formal dari umur sebelas hinggalah 15 tahun.Peringkat ketiga iaitu tahap operasi konkrit dari umur tujuh hinggalah sebelas tahun. Soalan yang diutarakan ialah adakah kuantiti cecair itu masih sama apabila aras air yang diperhatikan telah berubah. iaitu kebolehan membuat perhatian terhadap dua aspek persepsi dalam satu masa. Melalui pencapaian kognitif ini. pencapaian kognitif yang dapat dikuasai oleh murid ialah kebolehan menyelaraskan hubungan . manipulasi bahan yang berubah bentuk seperti menuang cecair dari sebuah bikar ke dalam tabung uji. Selain itu. Pandangan kanak-kanak dalam apa yang dikatakan masa pemikiran instuisi ( 47 tahun ) akan dipengaruhi oleh kesan persepsi. sistem pemikiran operasi konkrit berkembang sepenuhnya. murid dapat membuat pembalikan. murid tidak perlu menjalankan tindakan fizikal yang menghasilkan perubahan yang berbalik itu. pola pemikiran murid boleh ditentukan dengan menganalisis respons mereka terhadap soalan yang melibatkan manipulasi bahan biasa. mereka mengandaikan bahawa terdapat lebih banyak cecair di dalamnya. Pada peringkat umur ini. 2 . iaitu kuantiti masih sama walaupun perubahan persepsi berlaku pada bentuk. iaitu operasi pemikiran formal seperti membuat kesimpulan. iaitu kebolehan memikirkan bentuk yang telah diubah boleh berbalik semula ke bentuk asal. Murid itu dikatakan telah memulakan pemikiran yang agak kognitif.

Bruner juga menyarankan satu sistem pengekodan di mana manusia membina susunan berhierarki terhadap sesuatu kategori yang terlibat iaitu pembentukan konsep dan pencapaian konsep. ahli psikologi ini memberi penekanan kepada proses induktif di mana aktiviti pembelajaran yang bermula daripada pemerhatian yang umum dan menjurus kepada pemerhatian yang spesifik. justeru itu pembelajaran dan penyelesaian masalah melibatkan penerokaan pelbagai alternatif.1. beliau mementingkan pemikiran intuitif. murid cuba mengurangkan penggantungannya kepada pengalaman konkrit untuk menyelesaikan masalah yang bersifat abstrak. Selain itu. Bruner menggalakkan kanak – kanak berfikir secara logik dan membuat ramalan. Teori pembelajaran Bruner terdiri daripada empat prinsip utama iaitu ‘Motivasi. Struktur . Perubahan proses pemikiran daripada operasi pemikiran konkrit kepada pemikiran formal melambangkan kemajuan dalam pemikiran dan kebolehan menyelesaikan masalah. kreatif serta analitis. 3 . 5.2 Teori Pembelajaran Penemuan : Jerome Bruner Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas dan berpandu atau latihan penyiasatan. Motivasi intrinsik berkait rapat dengan naluri ingin tahu seseorang individu. Sekuen (Turutan) dan Peneguhan ’. Dari perspektif pembelajaran pula. Prinsip motivasi menetapkan syarat – syarat yang membolehkan seseorang belajar iaitu persoalannya ialah tentang apakah pemboleh ubah penting yang membantu dalam memotivasikan seseorang untuk belajar. Dalam peringkat ini. pengekalan dan arahan. Motivasi intrinsik terbahagi kepada tiga fasa iaitu fasa penggiatan. Beliau lebih mengutamakan motivasi intrinsik daripada ekstrinsik.rumusan dan hipotesis.

menurut Bruner. adalah punca utama mengapa guru tidak berjaya menyampaikan maklumat –maklumat yang hendak disalurkan. Prinsip kedua Bruner adalah struktur. kanak – kanak perlu menghadapi sesuatu asas ketidaktentuan. Oleh itu. Sesuatu penerokaan haruslah dikekalkan setelah dimulakan. Prinsip ini menyarankan bahawa dalam semua bidang mata pelajaran. Misalnya. ekonomi dan kuasa. Fasa arahan memberi penerokaan terbimbing supaya kanak – kanak tahu matlamatnya dan kedudukan mereka berbanding dengan matlamatnya. Maka. Struktur sesuatu pengetahuan mencakupi tiga aspek utama iaitu kaedah penyampaian. Jika ia terlalu mudah. seseorang guru harus menyajikan masalah yang sesuai dari tahap kesukarannya untuk merangsangkan motivasi intrinsik untuk menggiatkan penerokaan. kanak-kanak 5 kecil menyentuh api untuk . Peringkat pertama iaitu Enaktif berlaku pada usia 0-2 tahun. Peringkat enaktif ialah pembelajaran melalui tindakan manipulatif kerana ia belum lagi melibatkan bahasa. Arah adalah penentu penerokaan yang bermakna. Bahan maujud perlu dipegang dan dipergunakan untuk memperoleh pengertian. Menurut prinsip pertamanya. Faktor Kaedah Penyampaian. mereka hilang minat dan jika terlalu sukar akan menyebabkan kekeliruan. sebarang pengetahuan boleh disusun dengan cara tertentu yang membolehkan penyampaiannya difahami oleh hampir semua pelajar. Kanak-kanak dalam lingkungan umur ini menggunakan anggota deria untuk menyelesaikan masalah.Fasa penggiatan di mana untuk menggiatkan penerokaan. guru harus mengurus dan tingkatkan motivasi tersebut supaya kanak –kanak jelas bahawa penerokaan terbimbing lebih efektif dan memuaskan daripada belajar sendiri. ini dikenali sebagai fasa pengekalan dan melibatkan proses meyakinkan kanak –kanak bahawa penerokaan tidak berbahaya atau menyakitkan. Faktor ini berkait rapat dengan pendapat Bruner bahawa seseorang individu memiliki tiga peringkat untuk mencapai kefahaman. Bruner merumuskan kanak – kanak mempunyai keinginan semula jadi untuk belajar.

dan akhirnya persembahan dalam bentuk simbol. Pada peringkat ini digunakan kepada kanak-kanak yang lebih tua iaitu pembelajaran mencapai peringkat pembentukan penanggapan (persepsi) dan membina gambaran dalam mental. kanak-kanak tersebut mengetahui bahan itu boleh melukakan tangan sekiranya tidak digunakan dengan betul.sensori (enaktif) ke peringkat penanggapan konkrit (ikonik). kanak-kanak boleh melukis gambar sudu tanpa melihat sudu. simbol seperti perkataan. Pada peringkat ini.4 tahun. Oleh kerana pembelajaran kanak-kanak berkembang dari peringkat motor. akhirnya ke idea abstrak (simbolik). Peringkat akhir iaitu pemikiran peringkat simbolik ialah pada usia 5-7 tahun.Membayangkan cara berbasikal dengan baik 3 .mengetahuinya boleh panas dan melecurkan dan melontarkan bola untuk mengetahui boleh melambung. Mereka dapat berfikir secara abstrak dan membuat penaakulan logik. Dalam peringkat pembelajaran simbolik. Kanak-kanak pada usia ini juga dapat membentuk penanggapan dan membina gambaran mental. Peringkat kedua iaitu Ikonik berlaku pada usia 2. Contoh. kemudian bertindak balas dengan penyampaian konkrit. Ketiga-tiga proses ini saling berkaitan dan membantu kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah. walaupun tanpa menyentuh bahan tajam seperti pisau. Maksudnya. kerana dia melukis gambar berdasarkan bayangan atau imej yang disimpan dalam otaknya. bahasa dan formula dapat digunakan untuk mempersembahkan pengalaman dan menghuraikan penaakulan abstrak. maka turutan pengajaran haruslah berkembang sedemikian. Satu contoh situasi pembelajaran mengikut urutan ini adalah seperti berikut : Enaktif .Kemahiran berbasikal Ikonik . Mereka mempunyai kebolehan mental untuk menggambarkan dan membayangkan sesuatu dalam fikiran dan menyimpan imej dalam fikiran mereka. Contohnya. pengajaran dirancangkan untuk mendedahkan kanak-kanak memperoleh pengalaman pada permulaan. kanak-kanak boleh memindahkan pengalaman mereka ke dalam bentuk bahasa.

Lantaran. Peneguhan pada masa yang tepat adalah sangat penting untuk kejayaan pembelajaran. sesuatu pelajaran harus berpandukan turutan ini.Konkrit .S Bruner melalui teori pembelajaran penemuan telah menyarankan bahawa pembelajaran yang bermakna memerlukan penemuan sebenar. Semakin kurang maklumat yang perlu disimpan dalam minda. guru menyebabkan perkara yang senang. Ahli psikologi ini percaya bahawa perkembangan intelek adalah mengikut turutan tiga peringkat iaitu enaktif. Peneguhan yang dibuat sebelum penilaian prestasi murid diketahui akan akibatkan kekeliruan. Faktor kedua dalam Prinsip Struktur ialah ekonomi. tahap pencapaian penguasaan sesuatu pelajaran atau masalah hanya boleh diukur melalui maklum balas kemajuann yang dikecapi. Kuantiti maklumat yang perlu disimpan dalam minda murid untuk meneruskan pembelajaran adalah dianggap sebagai faktor ekonomi dalam penyampaian sesuatu pengetahuan.Dapat menceritakan pengalaman berbasikal dalam bentuk bahasa kepada rakan sebaya. Prinsip Bruner yang ketiga adalah turutan (sekuen). Menurutnya. peneguhan terlewat pula akan menyukarkan pembetulan mana –mana maklumat yang salah yang telah diaplikasikan. Sebarang fakta serta perkaitan yang ditemui oleh kanak – kanak secara penerokaannya sendiri adalah lebih 3 . Prinsip keempat beliau adalah Peneguhan. Manakala. Tahap kesukaran yang dihadapi oleh murid dalam menguasai sesuatu mata pelajaran bergantung kepada turutan atau sekuen sesuatu bahan itu disampaikan. Ringkasan yang padat dalam pengajaran mewujudkan ekonomi yang baik. Penyampaian yang berkuasa atau berpengaruh merupakan penyampaian yang ringkas dan mudah difahami supaya murid dapat melihat perkaitan baru dan imbanginya antara fakta awalnya yang mungkin kabur. maka semakin tinggi ekonominya. Faktor Kuasa adalah faktor ketiga dalam prinsip ini. Lazimnya. ikonik dan simbolik. sukar untuk difahami oleh murid. J.

Menurut Ausubel bahan subjek yang dipelajari murid mestilah “bermakna” (meaningfull).3 Teori Pembelajaran Bermakna : David Ausubel David Ausubel (1963. Bruner juga menyatakan aktiviti soal jawab antara pengajar dan murid juga boleh menjana pelbagai bentuk penemuan. Ausubel juga mengemukakan pembelajaran lisan bermakna (meaningful verbal learning).1. Penyediaan persekitaran yang kondusif dengan pembelajaran penemuan boleh menjadi pemangkin jenis pembelajaran ini. Menurut beliau. idea dan hubungan antara idea yang dikenali sebagai Konsep Penyusunan Awal. 5. Selain itu. jenis pembelajaran ini juga memupuk pemikiran kreatif yang penting untuk perkembangan minda serta boleh menyumbang kepada penghasilan pelbagai rekaan atau produk baru melalui pemikiran logik. hafalan (rote memorization) tidak dianggap sebagai pembelajaran bermakna. 1977) mengemukakan teori pembelajaran yang mengatakan manusia memperoleh ilmu kebanyakannya dalam bentuk pembelajaran resepsi dan bukan daripada pembelajaran penemuan atau dikenali sebagai Model Pembelajaran Ekspositori. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Suparno (1997) mengatakan pembelajaran bermakna adalah suatu proses pembelajaran di mana informasi baru 3 . termasuk pentingnya maklumat lisan. Bagaimanapun. konsep dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingati oleh murid.efisien dan akan lebih kekal dalam minda berbanding dengan cara hafalan. Struktur kognitif ialah fakta. Teori pembelajaran Ausubel merupakan salah satu dari teori pembelajaran yang menjadi dasar dalam ‘cooperative learning’.

tentu bahan sejarah yang dipelajarinya tidak hanya sekadar menjadi sesuatu yang dihafal dan diingat. Pembelajaran bermakna terjadi apabila murid boleh menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. tetapi bagaimana melaksanakan proses pembelajarannya. dan meningkatkan kualiti proses pembelajaran tersebut. Sesuatu bahan subjek itu mesti sesuai dengan keterampilan murid dan mesti relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki mereka. Bagi melancarkan proses tersebut maka bimbingan secara langsung diperlukan daripada guru. Menurut Ausubel. Melalui pembelajaran koperatif. melainkan ada sesuatu yang dapat dipraktikkan dan dilatih dalam situasi nyata dan terlibat dalam penyelesaian masalah. Hal ini merupakan penekanan dalam pembelajaran koperatif atau cooperative learning. sama ada secara lisan mahupun dengan tingkah laku. faktor intelektual-emosional murid terlibat dalam kegiatan pembelajaran.dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang yang sedang melalui pembelajaran. Pembelajaran sejarah bukan hanya sekadar menekankan kepada pengertian konsep-konsep sejarah belaka. penyelesaian masalah yang sesuai adalah lebih bermanfaat bagi murid dan merupakan strategi yang efisien dalam pembelajaran. sehingga pembelajaran tersebut menjadi benar-benar bermakna. sehingga konsep-konsep baru tersebut benar-benar terserap oleh mereka. Oleh itu. pembelajaran koperatif akan dapat mengusir rasa jemu dan bosan pembelajaran mata pelajaran sejarah yang lebih banyak menggunakan pendekatan ekpositori. khasnya pembelajaran sejarah yang sukar dikuasai oleh murid selama ini. subjek mesti dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki murid. Kekuatan dan makna proses pemecahan masalah dalam pembelajaran sejarah terletak pada kemampuan siswa dalam mengambil peranan pada kumpulannya. manakala murid diberi kebebasan untuk membangunkan pengetahuannya sendiri. Oleh itu. Dengan demikian. 3 .

Struktur kognitif ialah fakta. konsep murid. Belajar bermakna adalah suatu proses di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. menjelaskan 5 dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh . Ausubel menegaskan pembelajaran sepatutnya berkembang dalam bentuk deduktif iaitu am kepada spesifik atau daripada prinsip kepada contoh (Woolfolk. 1998). terdapat tiga tujuan penggunaan penyusunan awal. Kaedah ini merupakan struktur yang menerangkan hubungan antara konsep-konsep yang hendak disampaikan pada hari tersebut. Fungsi penyusunan awal ialah untuk menjelaskan kepada guru dan pelajar tentang perkara-perkara yang perlu difahami bagi sesuatu tajuk pelajaran. (b) Penyusunan Awal Penyusunan awal (advance organizer) telah diperkenalkan oleh Ausubel untuk menyesuaikan skema pelajar dengan bahan pembelajaran. supaya pembelajaran optimal berlaku. iaitu belajar bermakna (meaningful learning) dan belajar menghafal (rote learning). Salah satu strategi untuk memastikan wujudnya kesesuaian tersebut ialah memulakan pembelajaran berpandukan kepada “penyusunan awal”. (a) Model Pembelajaran Ekspositori Model pembelajaran ekspositori yang dikemukakan oleh Ausubel menekankan penerangan bahan pembelajaran oleh guru dalam bentuk fakta yang tersusun dan dijelaskan menurut urutan serta fakta yang lengkap. Belajar akan bermakna bila murid mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Oleh itu.Ausubel mengatakan bahawa terdapat dua jenis belajar. Penyusunan awal juga boleh menghubungkan konsep baru dengan konsep yang telah dipelajari. iaitu memberi gambaran tentang apa yang penting dalam pelajaran. Bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna.

Behavioris ialah nama ahli teori yang mengemukakan pelbagai prinsip berdasarkan teori yang sama iaitu teori psikologi behaviorisme.2 TEORI BEHAVIORISME Di antara ahli-ahli bahasa yang menganuti teori ini ialah Bloomfield. Bagi golongan behaviorisme. Teori ini berasaskan kepada cara pemerolehan bahasa pertama oleh seseorang kanak-kanak. Seseorang kanak-kanak itu memperoleh bahasa daripada ibu bapa dan ahli keluarga yang lain melalui proses peniruan yang berulang-ulang sejak dia mula belajar menyebut bunyi-bunyi. Penggunaan Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Ausubel Prinsip pembelajaran dan pengajaran Ausubel boleh digunakan dalam pengajaran dengan memberikan perhatian kepada dua aspek iaitu pertama. Sapir. Boas. Fries.F Skinner. perkataan-perkataan dan seterusnya membentuk ayat-ayat. Aspek kedua pula ialah menggunakan penyusunan awal dalam pengajaran untuk menggalakkan pelajar mengingat semula konsep yang telah dipelajari dan mengaitkannya dengan konsep baru yang akan dipelajari serta mengingatkan mereka tentang perkara-perkara penting dalam sesuatu tajuk pelajaran. 5. Mengikut teori behaviorisme. Ausubel mencadangkan supaya guru menggunakan pembelajaran resepsi (penerimaan) atau model pengajaran ekspositori kerana guru dapat menyampaikan maklumat yang lengkap dalam susunan yang teratur seperti dalam kaedah kuliah. bahasa dikuasai melalui proses pengulangan iaitu mengulang sebanyak mungkin sesuatu kemahiran bahasa sehingga menjadi satu kebiasaan. Brooks dan B.hubungan antara konsep yang akan dihuraikan dan menggerakkan minda pelajar untuk mengingat semula konsep berkaitan yang telah dipelajari. bahasa adalah sesuatu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku yang lain yang boleh dikuasai melalui latihan dan 3 .

Terdapat lima prinsip yang dikemukakan daripada pendapat ahli-ahli psikolinguistik dan linguistik aliran Behaviorisme (Kamaruddin Hj Husin . Prinsip ketiga ialah pengukuhan di mana salah satu syarat penting dalam pembelajaran. Latihan ini merupakan latihan yang dikukuhkan dan dilakukan secara ulangan satu-satu gerak balas dengan satu.1988). Bagi membentuk kebiasaan ini latihan dan latih tubi serta perbualan bahasa diutamakan. maklum balik. Prinsip pertama ialah bahasa yang diutamakan ialah bahasa lisan manakala bahasa tulisan merupakan bahasa kedua terpenting. tingkah laku bahasa wujud ketika ucapan terlahir daripada mulut seseorang dan ucapan itu diterima dan difahami oleh pendengar dan sebaliknya. pengiktirafan. Hal ini akan memudahkan pembentukan kebiasaan yang diingini itu.pengulangan. Hal ini diikuti pula dengan bahasa tulisan yang dianggap perkara kedua penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana pengukuhan merupakan satu alat untuk menentukan pembentukan tingkah laku yang dikehendaki.ahli behaviorisme telah menegaskan bahawa pengajaran bahasa mestilah didahulukan dengan bahasa lisan. Ahli . Dalam situasi pembelajaran bahasa. keistimewaan. Sekiranya tingkah laku manusia berpunca daripada wujudnya rangsangan dan gerak balas maka bahasa juga lahir sebagai gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. Latihan dan latih tubi hendaklah dijalankan secara bermakna.satu rangsangan. Pembelajaran bahasa kedua mestilah dilaksanakan secara intensif dan bukan secara berselang seli. Tegasnya. contoh pengukuhan adalah pujian. galakan dan sebagainya. Prinsip seterusnya ialah bahasa adalah satu tabiat. Prinsip ini amat sesuai sekali diterapkan ke dalam proses pembelajaran bahasa kedua di mana tabiat bahasa yang baru perlu diajar kepada murid-murid itu. Prinsip keempat ialah latihan pembelajaran. 3 .

Bahasa adalah hasil operasi dan tindak balas. Pavlov berpendapat bahawa pembelajaran boleh berlaku kesan daripada kaitan antara rangsangan dengan gerak balas. pembelajaran hendaklah mewujudkan operasi rangsangan dan tindak balas dalam proses pembelajaran. Selain itu. Oleh itu. 5. Contohnya. Pembelajaran boleh berlaku akibat perkaitan di antara rangsangan dengan gerak balas.kanak menguasai daripada apa yang didengar dan dialami. Rangsangan juga boleh dikaitkan dengan satu rangsangan yang lain untuk mendatangkan pembelajaran.dua unsur ini dapat diwujudkan. Kanak . bahasa guru adalah model yang mutlak yang diikuti oleh pelajar-pelajar tanpa banyak bicara.2. Pembelajaran yang berlaku melalui perkaitan 4 . Pembelajaran bahasa akan lebih berkesan jika sekiranya kedua.1 Teori Pelaziman Klasik : Ivan Pavlov Menurut teori pelaziman klasik. Manakala rangsangan pula adalah apa sahaja bentuk tenaga yang menimbulkan gerak balas (Ee Ah Meng 1994).Prinsip behaviorisme yang kelima ialah model-model bahasa yang terbaik haruslah dikukuhkan. setiap rangsangan akan menimbulkan gerak balas. dari segi pembelajaran bahasa di sekolah-sekolah. Arahan ialah rangsangan. Pembelajaran yang berlaku kerana perkaitan dinamakan pelaziman manakala pembelajaran akibat dari perkaitan dua rangsangan dinamakan pelaziman klasik. Hasil daripada kajiannya. Gerak balas ialah apa sahaja tingkah laku yang timbul akibat daripada rangsangan. apabila guru memberikan arahan supaya murid mengangkat tangan. maka murid dengan cepat akan mengangkat tangannya. manakala tindakan mengangkat tangan ialah gerak balas.

mengaitkan istilah teknik di dalam fizik dengan apa yang dimaksudkan atau mengaitkan tarikh dengan peristiwa (Sulaiman 1997). terdapat beberapa prinsip penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dihasilkan oleh beliau. Eksperimen Pelaziman Klasik Pavlov Berdasarkan hukum perkaitan ini. penghapusan dan pembelajaran semula. Sebagai contoh. mengaitkan nama dengan watak. Prinsip Asas Pelaziman Klasik Pavlov Dalam teori pelaziman klasik yang dipelopori oleh Ivan Pavlov ini. 5 .tersebut dinamakan sebagai pelaziman dan pembelajaran yang berlaku akibat dua rangsangan ini dikenali sebagai pelaziman klasik. Prinsip tersebut terbahagi kepada empat iaitu generalisasi. Pavlov melanjutkan kajiannya dengan menguji hipotesis bahawa sesuatu organisma boleh diajar bertindak dengan pemberian sesuatu rangsangan. Pavlov cuba membuktikan teori pembelajaran ini dengan menjalankan kajian ke atas anjing. Pelaziman klasik ini termasuklah mengaitkan simbol-simbol dengan apa yang dilambangkan. Ali juga risau satiap kali ujian biologi dijalankan kerana kedua subjek tersebut mempunyai perkaitan. Jadi kerisauan dalam subjek kimia telah digeneralisasikan kepada satu subjek lain iaitu biologi. diskriminasi. Pavlov mencadangkan bahawa proses asas pembelajaran ialah pembentukan perkaitan antara RANGSANGAN (R) dan sesuatu GERAK BALAS (G). Beliau membuat kesimpulan bahawa anjing tersebut telah 'belajar' mengaitkan bekas makanan yang dilihat dengan makanan yang akan diberikan kelak. Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan memberikan tindak balas yang sama. air liur haiwan itu keluar. Ali akan menjadi risau setiap kali ujian kimia akan diadakan. Beliau mendapati bahawa apabila anjing melihat bekas dengan makanan.

sekiranya sesuatu tingkah laku tidak diperkukuhkan melalui ganjaran. Perkaitan antara rangsangan dengan gerak balas dapat diperkukuhkan melalui latihan. maka gerak balas itu menghasilkan sesuatu yang baik dan berterusan. Dalam pembelajaran. bunyi loceng tidak disertakan dengan ransangan tidak terlazim (daging). Dalam hal ini. Semakin kerap rangsangan itu dikaitkan dengan sesuatu gerak balas. lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur. tetapi tidak pada bunyi selain daripada loceng. Hal ini bermakna. Contohnya. Tindak balas akhir akan terhapus. Konsep Lebih kerap organisma itu mencuba. didapati anjing tersebut hanya bertindk balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja. semakin kukuh gerak balas terlazim itu. Konsep terakhir iaitu penguasaan atau pembelajaran semula ialah bagaimana sesuatu organisma belajar sesuatu gerak balas atau respon baru berlaku secara berperingkat-peringkat. penguasaan berkenaan. tingkah laku itu mungkin akan terhapus begitu sahaja. Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. Dalam kajian terhadap anjing. penghapusan boleh berlaku jika peneguhan tidak diberikan. Implikasi Teori Pavlov ke atas Pengajaran dan Pembelajaran Implikasi teori ini ke atas pengajaran dan pembelajaran ialah guru perlu sedar bahawa rangsangan dan gerak balas mempunyai kaitan yang boleh dilazimkan atau dipelajari.Diskriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain. apabila guru memberi pujian (rangsangan) setiap kali murid mendapat hasil yang baik (gerak balas). Dalam kajian Pavlov. semakin kukuh 4 .

Dalam eksperimennya. seekor anjing akan menghulurkan kaki depannya sekiranya tingkah laku tersebut akan diikuti dengan makanan.pemulihan serta-merta juga dapat membantu seseorang guru meningkatkan keberkesanan pembelajaran.F Skinner berpendapat bahawa kebanyakan tingkah laku manusia dan haiwan adalah dikuasai oleh ganjaran yang diterima apabila melakukannya. Contohnya.2.2 Teori Pelaziman Operan : B. Eksperimen Pelaziman Operan Skinner 3 . Skinner telah memajukan cara membentuk tingkah laku yang disebut sebagai pelaziman operan. Pelaziman operan ialah apabila organisma menghasilkan sesuatu gerak balas kerana organisma itu bertindak balas ke atas persekitarannya.F Skinner B. Perkataan operan dicipta oleh Skinner yang membawa maksud bertindak ke atas. 5.

Ini menyebabkan makanan tidak terkeluar apabila alat makanan ditekan. Pada permulaannya tikus itu berlari ke sana sini kerana lapar. prinsip Premack dan pelupusan. pelaziman operan terdiri daripada empat konsep utama iaitu peneguhan (reinforcement) yang terbahagi kepada peneguhan positif dan peneguhan negatif. biji-biji makanan dalam eksperimen tersebut. denda (punishment). biji-biji makanan akan terkeluar. Proses yang sama diulangi beberapa kali sehingga tikus itu mendapati bahawa jika alat penekan dipijak maka makanan akan diperoleh. Seterusnya Skinner memutuskan hubungan makanan dengan alat penekan. pengukuhan diberikan adalah untuk memuaskan kehendak individu dan mengurangkan tekanan dan merangsang otak. Menurut Rachlin (1991). Contohnya. gerak balas itu akan terhapus juga. Kotak itu dilengkapi alat penekan pada dindingnya. iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. Peneguhan ialah perkara yang dilakukan untuk menggalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi. Apabila alat itu ditekan. Hal ini menunjukkan tikus itu telah belajar cara untuk mendapat makanan di dalam kotak. Sekiranya ganjaran dihentikan. Hal ini menyebabkan tikus itu berhenti dari menekan butang tersebut. Kemudian secara tidak sengaja. Prinsip Asas Pelaziman Operan Skinner Menurut Skinner. 3 .Dalam eksperimennya. Eksperimen ini menunjukkan bahawa satu gerak balas hanya akan berulang jika wujud ganjaran. tikus itu terpijak alat penekan tersebut dan ini menyebabkan biji-biji makanan terkeluar. Skinner membahagikan pengukuhan kepada dua jenis. beliau meletakkan seekor tikus lapar ke dalam Kotak Skinner. Perbuatan menekan butang untuk memperoleh makanan disebut pelaziman operan. Pembelajaran melalui cara ini disebut pembelajaran melalui pelaziman.

Peneguhan positif yang diberikan oleh guru dapat mendorong pelajar menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau dikukuhkan lagi. Tindakan anak (membuat kerja rumah) dapat mengelak daripada rangsangan yang tidak diingini (leteran bapa). Guru juga mestilah ikhlas ketika memberi peneguhan. Konsep utama prinsip Premack ialah mengaitkan aktiviti yang kurang diminati dengan aktiviti yang lebih diminati untuk mengukuhkan tingkah laku terhadap aktiviti yang kurang diminati. Peneguhan yang diberi juga mestilah jelas dan bersistematik. Oleh kerana jemu dengan leteran bapanya.Peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan. memberi hadiah dan sebagainya. menepuk bahu pelajar. Contoh-contoh peneguhan positif yang boleh diberikan dalam bilik darjah ialah seperti memberikan kata-kata pujian selepas pelajar melakukan sesuatu kerja atau menjawab soalan. Peneguhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut. Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. seorang bapa memarahi anaknya kerana tidak membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru. Dalam bilik darjah. peneguhan positif ini diberikan sebagai salah satu bentuk motivasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Hanya tingkah laku yang spesifik sahaja yang perlu diberi peneguhan. maka si anak tadi pun menyiapkan kerja sekolahnya. Contohnya. memberikan senyuman. Prinsip Premack juga dikenali sebagai “Grandma’s Rule” yang berasaskan kenyataan “kamu boleh keluar bermain selepas kamu habis memakan 5 . Tegasnya.

Tambahan pula. Selain itu. Pelupusan bermaksud perlakuan yang tidak diberi peneguhan akan lupus dengan sendirinya. Penggunaan prinsip Jadual Peneguhan Skinner untuk merancang dan melaksanakan peneguhan berterusan dan berkala yang berpatutan bagi menjamin tingkah laku operan itu dapat dikukuhkan dan dikekalkan. peneguhan hendaklah diterapkan iaitu peneguhan positif yang membawa keseronokan adalah lebih berkesan daripada peneguhan negatif yang membawa kesakitan. Prinsip penghapusan pula sesuai untuk memodifikasikan tingkah laku pelajar yang tidak diingini. Keadaan ini dapat di atasi jika peneguhan untuk sesuatu perlakuan itu dapat dikenal pasti. Selain itu. Contohnya. satu aktiviti bermain komputer akan diadakan. kemahiran atau teknik yang baru dipelajari perlu diberi peneguhan secara berterusan dan diikuti dengan secara berkala supaya dapat dikukuhkan dan dikekalkan. peneguhan itu tidak lagi digunakan.sayur-sayuran ini”. selepas mengakhiri mata pelajaran matematik. Peneguhan negatif wajar diterapkan dalam sesuatu perkara iaitu untuk mendapatkan tingkah laku yang diingini. 3 . teori ini membantu pelajar menguasai konsep diskriminasi melalui proses pelaziman operan supaya mereka memperoleh ilmu dan kemahiran dengan tepat. kita boleh menerapkan aktiviti yang menarik dengan aktiviti yang kurang menarik dalam bilik darjah untuk meningkatkan kadar pembelajaran murid. Sebagai guru. Seseorang guru juga sanggup bersabar dalam menghadapi proses pelupusan. Implikasi Teori Skinner ke atas Pengajaran dan Pembelajaran Dalam pengajaran dan pembelajaran. kerana hasilnya tidak datang dengan serta merta.

3 Teori Permodelan : Albert Bandura Teori permodelan yang dipelopori oleh Albert Bandura menyatakan bahawa proses pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan ‘permodelan’.Contohnya. menarik balik pemberian waktu rehat jika pelajar tidak mematuhi peraturan atau disiplin bilik darjah. 5. 3 . Beliau menjelaskan lagi bahawa aspek pemerhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan juga aspek peniruan oleh pelajar akan dapat memberikan kesan yang optimum kepada kefahaman pelajar.2.

Denda juga boleh mempunyai kesan yang sama. Teori pembelajaran sosialis menekankan pembelajaran melalui proses permodelan iaitu pembelajaran melalui pemerhatian atau peniruan. model menunjukkan sesuatu yang hendak dipelajarinya oleh pemerhati dan mengharapkan peneguhan apabila dapat menguasai. Hal ini berlaku apabila kita melihat orang lain diberi ganjaran atau denda untuk tindakan tertentu kita mengubah tingkah laku.6 tahun untuk menjalankan kajian dan berjaya membuktikan bahawa kanak . Melalui ganjaran. Pada kebiasaannya. Pertama. Pembelajaran melalui pemerhatian merupakan pembentukan asas tingkah laku orang lain. peniruan model dan sebagainya adalah hasil pemerhatian daripada gerak balas yang ditonjolkan oleh orang lain. persaingan. Terdapat dua jenis pembelajaran melalui pemerhatian. Selain itu. Contohnya. Beliau merumuskan bahawa pelbagai tingkah laku sosial seperti keagresifan.kanak keseluruhannya meniru model yang ditonton dengan gaya yang lebih agresif.Bandura menggunakan sekumpulan kanak. cara yang betul meletakkan tangan untuk bermain piano 3 . Bandura menyebut orang yang diperhatikan sebagai model dan proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan.pelajar yang memerhatikan penghargaan mungkin akan membuat kerja yang lebih baik pada masa akan datang. teori ini juga menekankan aspek interaksi antara manusia dan persekitaran. Pembelajaran pemerhatian yang kedua ialah pemerhati meniru tingkah laku model walaupun model tersebut tidak menerima peneguhan atau denda semasa pemerhati sedang memerhatikan.kanak tadika berumur 3 . pembelajaran boleh berlaku melalui peneguhan. individu dan secara tidak langsung mempelajari pula perubahan tingkah laku tersebut. contohnya kita memuji dua orang pelajar kerana membuat kerja yang menarik di dalam kelas maka pelajar . Contohnya kita akan mengurangkan had laju semasa memandu selepas melihat beberapa orang mendapat saman kerana memandu dengan laju.

Penyimpanan ( Retention ) 4 . Eksperimen Permodelan Bandura Dalam suatu eksperimen. Bandura & Walters (1963) dalam buku mereka "Social Learning & Personality Development" menekankan bahawa hanya dengan memerhati seorang lain pembelajaran boleh berlaku. Hasil kajian menunjukkan murid dalam setiap kumpulan eksperimen melakukan satu set tindakan agresif terhadap anak patung. Empat kumpulan kanak – kanak berumur 3 -6 tahun telah didedahkan kepada pelbagai contoh agresif. satu kumpulan memerhati contoh dalam filem. Bandura dan Walters telah mengkaji peniruan tingkah laku agresif dalam kalangan kanak-kanak. penyimpanan. Satu kumpulan memerhati contoh sebenar.tetapi peniruan berlaku apabila pemerhati hanya mahu menjadi seperti model yang disanjung. Tumpuan ( Attention ) Tingkah laku model hendaklah diperhatikan bagi membolehkan subjek meniru perlakuan yang dilakukan oleh model. penghasilan dan peneguhan atau motivasi. satu kumpulan menonton filem kartun yang agresif dan satu kumpulan lagi dijadikan sebagai kawalan yang tidak terdedah kepada contoh agresif. Prinsip Pembelajaran Melalui Pemerhatian/ Peniruan Bandura (1986) mengenal pasti empat unsur utama dalam proses pembelajaran melalui pemerhatian atau pemodelan iaitu tumpuan.

rakan dan peniruan tersebut akan dihentikan. Dalam proses ini seseorang akan meniru apa yang dilakukan oleh orang lain jika dia sudah mengetahui cara. Contohnya.cara melakukan tingkah laku 3 . bermain tenis dan sebagainya. memandu kereta. Peneguhan kedua. Hal ini membolehkan subjek melakukan peristiwa itu kelak bila diperlukan atau diingini. Motivasi ( Motivation ) Peneguhan atau motivasi memainkan peranan penting dalam pembelajaran pemerhatian. seorang pelajar yang tidak popular cuba memakai pakaian fesyen baru tetapi diejek oleh rakan .kanak yang melihat program televisyen yang penuh dengan keganasan mungkin meniru tingkah laku keganasan model melalui program tersebut. Sebagai contoh. pemerhati mungkin melihat orang lain menerima peniruan secara tidak langsung dan meniru tingkah laku orang yang diperhatikan. subjek juga mesti mempunyai kebolehan mewujudkan atau menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. pemerhati mungkin menghasilkan semula tingkah laku model dan menerima peniruan secara langsung. Pertama. Seseorang yang mencuba menunjukkan tingkah laku baru tidak akan mengekalkannya tanpa peneguhan. Bagi sesetengah tingkah laku kemahiran motor diperlukan untuk mewujudkan komponenkomponen tingkah laku yang telah diperhatikan. Ketiga ialah peniruan melalui proses elisitasi. Peneguhan penting untuk mengekalkan pembelajaran. Contohnya kanak. Penghasilan ( Reproduction ) Setelah mengetahui atau mempelajari sesuatu tingkah laku. Contohnya.kata seperti ’syabas’. seorang ahli gimnastik menunjukkan pergerakan badan yang baik dan dia dipuji oleh jurulatihnya dengan kata.Subjek yang memerhati harus menyimpan peristiwa itu dalam sistem ingatannya. Terdapat lima jenis peneguhan yang memotivasikan perlakuan tingkah laku yang ditiru.

Hasilan guru seperti kraftangan. 4 . Sebagai contoh. Oleh itu. Kelima iaitu peniruan tak sekat lakuan. Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sebagai model. Implikasi Teori Bandura ke atas Pengajaran dan Pembelajaran Teori ini memberi penekanan kepada permodalan atau prose peniruan oleh murid terhadap apa yang diperhatikan. Murid lain yang kagum dengan pencapaian yang memberangsangkan akan cuba memerhati dan meniru tingkah laku yang dilakukan. lukisan atau alat bantu mengajar hendaklah bermutu tinggi. Sebagai contoh timbul keinginan di hati Ali untuk membantu ibunya memotong rumput setelah melihat Rahman membantu ibunya. murid boleh meniru kawan mereka yang bising semasa kelas pendidikan jasmani di padang tetapi tidak boleh meniru tingkah laku ini di dalam kelas. penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi ‘role model’ kepada pelajar. Tambahan pula. Keempat peniruan sekat lakuan.apa jua situasi. Radzi yang menyertai satu kumpulan menyimpan rambut panjang semasa cuti sekolah akan terus menyimpan rambut panjangnya semasa sesi persekolahan bermula. Dalam proses ini seseorang individu akan terus mengamalkan peniruan dalam apa. selain itu. Guru juga boleh menarik perhatian murid dengan motivasi yang sesuai seperti memberi hadiah atau pengiktirafan dan sebagainya. Peniruan yang sesuai dilakukan dalam keadaan tertentu tetapi tidak digunakan dalam keadaan atau situasi yang lain. tunjuk cara guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dapat meniru dengan cepat dan berkesan. guru boleh mempelbagaikan kaedah pengajaran dengan mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi. Sebagai contoh.tersebut.

linguistik historis dan linguistik komparatif. Dalam setiap perlakuan manusia. bahasa mempunyai sifat atau cirinya sendiri. bidang linguistik mempunyai beberapa bahagian seperti pembahagian bidang linguistik. Teori bahasa pula menunjukkan pendapat yang dikemukakan oleh ahli-ahli linguistik yang dianggap sebagai asas penting dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa. bahasa juga telah Oleh itu. linguistik menunjukkan perkembangannya yang dihuraikan oleh tokoh-tokoh tertentu. Jika sebelum ini. Setiap bidang kajian mempunyai pecahannya yang tersendiri seperti linguistik terapan. kami banyak mendapat manfaat dan ilmu baru berkenaan dengan linguistik ini sendiri. Perkembangan bidang linguistik bermula sejak zaman Yunani dan berkembang sehingga ke zaman moden. Secara ringkasnya. adalah amat penting untuk mengetahui teori bahasa dan teori pemerolehan bahasa untuk mengajar bahasa Melayu kepada murid-murid kelak. kami kurang faham berkenaan ilmu linguistik. Antara bidang yang terdapat dalam bidang linguistik ialah linguistik umum. Selain itu.7. 6 . Pada setiap zaman.0 RUMUSAN Setelah melaksanakan tugasan BMM 3108 Pengantar Linguistik ini. linguistik telah berkembang sejak zaman-berzaman. perkembangan linguistik juga telah dikaji sejak zamanberzaman bermula dari zaman Yunani lagi sehinggalah ke zaman moden. namun setelah melaksanakan tugasan ini. didefinisikan mengikut pelbagai cara seperti sifat semula jadi. Tambahan lagi. Linguistik merupakan satu bidang kajian yang mengkaji bahasa secara saintifik. peranan dan fungsinya. kami memperoleh banyak ilmu baru. linguistik terapan. Setiap bidang dipelopori ada dipelopori oleh tokoh-tokoh linguistik. bahasa memainkan peranan penting. Bukan itu sahaja. Sebagai seorang guru.

semantik dan leksikologi. atau gabungan subdisiplin itu seperti morfosintaksis dan leksikosemantik. Oleh itu. sintaksis. Pada mulanya. Hal ini amat menggembirakan kami kerana dapat memberi sepenuh tumpuan terhadap tugasan yang telah ditetapkan. syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan rahmat dan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan tugasan Bahasa Melayu ini dengan jayanya. Kajian bahasa ini dikaji secara terperinci dan menyeluruh iaitu mencakupi struktur dalaman bahasa seperti fonologi. Setelah mendapat tugasan ini.8. morfologi. K/P : 900913 – 11 – 5368 Alhamdulillah. saya dikehendaki memahami segala struktur bahasa dengan jelas dan menguasai kemahiran tersebut dengan baik supaya dapat melaksanakan P & P dengan berkesan. Pembelajaran ini adalah mengenai kajian terhadap bahasa. Saya telah mengambil beberapa inisiatif dalam menyiapkan tugasan ini supaya dapat menyempurnakannya dengan sebaik mungkin. Dalam tugasan ini. 4 . tugasan ini adalah berdasarkan individu tetapi pensyarah pembimbing iaitu Puan Fazilah binti Mat Zain menyedari bahawa tugasan yang diperlukan mempunyai subtajuk yang banyak.0 REFLEKSI NAMA : NURASYIDAH BT MOHD RASID NO. Antara aspek yang perlu diberi perhatian dan penegasan ialah menghuraikan tentang bidang linguistik dan sifat-sifat bahasa. Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan pada semester empat ini menuntut saya mempelajari Pengantar Linguistik Bahasa Melayu. beliau memberi keringanan kepada kami untuk melakukan tugasan ini secara berkumpulan. menyusur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik bermula dari zaman Yunani sehingga ke abad ke – 19 dan menganalisis pemikiran tentang teori-teori bahasa dan teori-teori pemerolehan bahasa.

Tambahan pula. teknologi yang canggih pada masa kini iaitu penggunaan internet turut memudahkan kami dalam mencari maklumat yang berkaitan. kami turut menemu bual beberapa pelajar yang lebih mahir iaitu pelajar semester lain dan pensyarah pengajian Bahasa Melayu. Selain itu. dapat juga saya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. berkat kesabaran dan usaha yang gigih. beliau juga turut memberi penekanan dalam aspek penulisan supaya menepati format penulisan yang sebenarnya. Ucapan jutaan terima kasih kepada pensyarah pembimbing. Hal ini boleh membantu saya dalam menghasilkan satu tugasan yang menepati aspek-aspek yang berkaitan. Selain itu. kursus dan tugasan ini memberi saya banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan baru. Akhirnya. saya dan rakan-rakan telah membuat rujukan di perpustakaan. Dalam mencari maklumat berkaitan linguistik. Kami bernasib baik kerana perpustakaan menyediakan banyak bahan mengenai linguistik dan ini amat membantu kami dalam menyiapkan tugasan.saya telah melakukan perbincangan dengan pensyarah Bahasa Melayu iaitu Puan Fazilah supaya lebih memahami tugasan ini dengan lebih terperinci. Puan Fazilah binti Mat Zain atas segala ilmu yang dicurahkan serta bantuan yang diberikan ketika menjalani kursus BMM 3107 dan semasa proses menyiapkan tugasan ini. Sesungguhnya. Pengalaman seperti ini sudah pastinya menjadi titik tolak bagi membina guru yang berkualiti pada masa akan datang. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan yang membantu dalam menyiapkan tugasan ini dan atas kerjasama yang diberikan. 3 .

bertanya kepada pensyarah pembimbing. dan perkara-perkara tambahan yang bersesuaian untuk dimuatkan ke dalam kerja khusus ini dengan cara mencari bahan di perpuastakaan.NAMA : RUSLINA BINTI NAJAHUDDIN NO. Secara tidak langsung melalui tugas ini saya telah berjaya mendalamkan ilmu mengenai linguistik terutamanya aspek-aspek yang dikaji. istilah yang digunakan kebanyakannya sukar untuk difahami. cara pelaksaan tugas ini. Malah. linguistik itu sendiri. Antara masalah yang saya alami ialah bahan rujukan yang dijumpai dalam bentuk bahasa Melayu Indonesia. saya telah membuat draf terlebih dahulu dan membuat kolaborasi dengan pensyarah pembimbing agar hasil kerja saya menepati kriteria yang dinilai. Seterusnya. terdapat juga masalah-masalah kecil tetapi berjaya diatasi. Namun Sepanjang tempoh ini saya telah mendapat palbagai pengalaman. Saya tidak mengalami masalah besar dalam menyiapkan tugasan ini. iaitu perkembangan ilmu linguistik dan sifat-sifat bahasa. Saya telah melakukan pencarian isi. serta turut mengkaji tentang teori-teori bahasa dan teori-teori pemerolehan bahasa. mengakses maklumat dari internet. saya telah berusaha memuat turun perisian kamus Indonesia bagi . susur galur perkembangan ilmu linguistik bermula dari zaman Yunani sehingga abad ke-19. mengatasi masalah ini. ilmu.K/P : 900520 – 06 – 5398 Alhamdulillah. khusnya mengenai bidang begitu. dan pengetahuan dalam pelbagai aspek. rujukan. Saya juga menunjukkan hasil kerja saya dengan rakan sekumpulan agar kesalahan yang saya lakukan dapat dibetulkan terlebih dahulu 3 Oleh yang demikian. syukur ke hadrat Ilahi ahirnya kerja khusus ini dapat disiapkan mengikut tempoh masa yang diberikan. dan seterusnya memperbanyak membaca mengenai topik yang dikaji.

Saya juga mendapati bahawa subjek ini memerlukan pengahayatan ketika membacanya. Kami juga saling bertukar-tukar pendapat dan saling membantu agar hasil kerja ini tidak sekadar melepaskan batuk Menerusi kerja khusus ini saya mendapati subjek Pengantar Linguistik merupakan satu subjek yang mencabar kerana memerlukan kesabaran dalam memahaminya terutama mengenai susur galur perkembangannya. Mempelajari dan mengkaji mengenai linguistik membuatkan rasa cinta mengenai bahasa semakin meninggi. 3 . ditangga. Hasil titik peluh selama sebulan ini saya berharap agar tugasan ini dapat memenuhi kriteria yang dinilai. Kerja khusus ini juga telah saya jadikan rujukan tambahan saya terutama dalam menghadapi peperiksaan akhir semester nanti Terima kasih tidak terhingga kepada Puan Fazilah selaku pensyarah pembimbing serta semua yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung.sebelum merujuk ke pensyarah pembimbing.

saya dan rakan sekumpulan telah membina jadual kerja bagi memudahkan kami melaksanakan tugasan. setelah memperoleh maklumat yang berkaitan. Tugasan ini menghendaki kumpulan kami menyediakan beberapa perkara berkaitan seperti pembahagian bidang linguistik. Bukan itu sahaja. Setiap bidang linguistik mempunyai cara kajian yang tersendiri. Namun. Kami juga telah mendapatkan maklumat dari pada pelbagai sumber seperti buku dan internet. kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya. saya dapat mengetahui perkembangan bidang tersebut sejak zaman mula diperkenalkan sehingga ke zaman moden. dapat juga saya menyiapkan tugasan Pengantar Linguistik (BMM3107) ini. Hal ini menyukarkan kami untuk menterjemahkan bahan tersebut. Saya telah menerima tugasan ini pada 27 Julai 2011 dan perlu menghantar tugasan pada 29 Ogos 2011. Selain itu. Bahan yang diperoleh dari internet juga adalah dalam bahasa Indonesia. Puan Fazilah bt. Walaubagaimanapun. Mat Zain telah memberi taklimat kepada kami mengenai penyediaan tugasan seperti yang dikehendaki soalan. saya dapat mengetahui bagaimana sesuatu bidang itu dibahagikan dan subbidang yang terdapat di dalamnya. kami menghadapi sedikit kesulitan semasa mengumpulkan bahan untuk dibuat rujukan. Antara kesulitan yang dialami ialah kurangnya buku berkaitan linguistik di perpustakaan. Dalam bahagian bidang linguistik.NAMA : NUR HIDAYAH BINTI ABDUL RAZAK NO. Sebelum tugasan ini dilaksanakan. kami mengadakan perbincangan untuk menyediakan tugasan ini.K/P : 901112-06-5342 Bersyukur saya ke hadrat Ilahi. 3 . Ilmu linguistik telah berkembang sejak zaman Yunani lagi. sejarah perkembangan linguistik dan teori bahasa serta teori pemerolehan bahasa. Pensyarah kami. melalui sejarah perkembangan ilmu linguistik.

Setiap tokoh linguistik ini mempunyai pandangan yang berbeza terhadap ilmu linguistik. Akhirnya. menyiapkan tugasan ini. saya dapat memahaminya. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Puan Fazilah kerana banyak memberikan dorongan dan bimbingan kepada saya dan rakan-rakan. penyediaan tugasan ini turut memberikan penambahan ilmu kepada diri saya berkenaan teori bahasa dan teori pemerolehan bahasa. tetapi setelah diterangkan oleh Saya dan rakan sekumpulan turut berjumpa dengan pensyarah subjek bagi mendapatkan bimbingan beliau untuk 3 . Saya juga banyak memperoleh pengalaman dan ilmu baru melalui Pada mulanya. kami dapat menyiapkan tugasan ini dengan lengkap. Tambahan lagi. rakan sekumpulan.saya juga dapat mengenali tokoh-tokoh yang terlibat dalam bidang linguistik seperti Edward Sapir. Bloomfield. setelah menempuh banyak dugaan dan cabaran. tugasan ini. saya kurang faham mengenai teori bahasa. Ferdinand de Saussure dan beberapa orang lagi.