10 PENDAHULUAN Pada semester ini kami telah mempelajari subjek PengantarLinguistik (BMM 3107).

Dalam pada itu kami telah dikehendaki membuat satu tugasan berkaitan tajukini. Antara aspek yang perlu dikaji ialah mengenai bidang linguistik dan sifat-sifat bahasa, susur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik bermula dari zaman Yunani sehingga abad ke-19 serta menganalisis tentang teori-teori bahasa dan teori-teori pemerolehan bahasa. Perkataan linguistik pada dasarnya berasal dari perkataan Latin lingua, iaitu bahasa. Linguistik dalam kata yang mudah ialah pengkajian ilmu bahasa. Tugasan ini sememangnya menepati perkara yang dipelajari kerana setiap aspek yang dinilai merupakan antara yang terkandung dalam bidang linguistik ini. Malah, melalui tugasan ini pelajar dapat memperdalam ilmu yang dipelajari. Selain itu, walaupun subjek pengantar linguistik lebih kepada teori, namun subjek ini mempunyai cabarannya tersendiri. Sebagai contoh, melalui pembacaannya sahaja memerlukan daya penumpuan yang tinggiserta daya pemahaman yang kritis. Hal ini kerana linguistik mengkaji bahasa secara mendalam sehingga perlu meneroka susur galur linguistik itu sendiri. Kesimpulannya, ilmu linguistik adalah ilmu yang mengkaji secara saintifik. Maksudnya, ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara emprikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan ramalan, sentimen atau falsafah. Menerusi tugasan ini juga pelajar dapat meninggikan daya inkuiri untuk mengetahui bahasa secara lebih mendalam. Akhir sekali, tugasan ini menepati bidang-bidang linguistik seperti bunyibunyi bahasa itu dihasilkan sistem fonem, morfem, kata, frasa dan sebagainya yang sememangnya guru-guru perlu kuasai dalam mendidik pelajar, khasnya guru bahasa Melayu.

2

2.0 BIDANG LINGUISTIK Perkataan linguistik (linguistics dalam bahasa Inggeris) berasal dari bahasa Latin iaitu “lingua” yang bererti bahasa. Dalam bahasa Perancis pula, bahasa disebut sebagai “langage-langue” manakala Italia menyebutnya sebagai “lingua”. Di Sepanyol, bahasa dikenali sebagai “lengua” dan “language” ialah dalam bahasa Inggeris. Akhiran “ics” dalam linguistics berfungsi untuk menunjukkan nama sebuah ilmu yang bermaksud ilmu tentang bahasa, sebagaimana istilah economics, physics dan lain-lain. Menurut Abdullah Hassan (1984), linguistik ialah suatu sains yang mengkaji bahasa. Linguistik juga ialah pengkajian sains mengenai bahasa kerana linguistik Selain itu, memenuhi syarat yang diperlukan seperti pengkajian sains yang lain. sesuatu yang dapat dilihat, dirasa dan didengar. Dalam berbagai kamus umum, linguistik didefinisikan sebagai ‘ilmu bahasa’ atau ‘kajian ilmiah mengenai bahasa’ (Matthews:1997). Dalam The New Oxford Dictionary of English (2003), linguistik didefinisikan sebagai berikut: “The scientific study of language and its structure, including the study of grammar, syntax, and phonetics. Specific branches of linguistics include sociolinguistics, dialectology, psycholinguistics, computational linguistics, comparative linguistics, and structural linguistics.”

linguistik dikatakan saintifik kerana kaedah yang digunakan empirikal berdasarkan

Oleh itu, bidang linguistik merupakan satu bidang yang sangat luas. Terdapat beberapa bidang yang merupakan cabang kepada bidanga linguistik seperti linguistik am, linguistik terapan, linguistik teoritis, linguistik komparatif dan linguuistik kontestual. Setiap bidang ini mempunyai beberapa lagi pecahan subbidang.

3

2.1 Linguistik Am dan Linguistik Gunaan Linguistik umum disebut juga dikenali sebagai linguistik am. Bidang ini mengkaji aspekaspek teori Ilmu linguistik secara umum. Linguistik gunaan pula dikenali sebagai linguistik terapan. Linguistik gunaan timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi. Linguistik gunaan ini ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori, deskripsi, kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajarkan bahasa dan menulis buku-buku teks. Deskripsi bahasa seperti sistem sebutan, ejaan, bentuk kata, ayat dan makna mula digunakan bagi mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. Bidang linguistik gunaan juga memperkenalkan kaedah pengajaran bahasa dan bahan-bahan untuk mengajar bahasa. Antara kaedah mengajarkan bahasa yang dicipta ialah kaedah terus . Kaedah inimengajarkan bahasa dengan tidak menggunakan bahasa asli pelajarnya. Selain itu, aktiviti lain yang lazimnya juga dikaitkan dengan linguistik gunaan, ialah terjemahan dan perkamusan, Perkara yang dikendalikan dalam bidang ini ialah pembentukan konsep yang meliputi pendefinisian aspek dan kajian secara umum. Bukan itu sahaja, linguistik gunaan juga menentukan sifat umum yang ada pada semua bahasa secara universal, cara dan kaedah tertentu yang digunakan dalam penghuraian bahasa, iaitu secara deskriptif. Linguistik gunaan ialah bidang yang mengumpulkan beberapa disiplin ilmu bahasa yang berhubungan dengan pengajaran bahasa. Linguistik ini juga bertindak sebagai suatu disiplin ilmu bahasa yang merupakan suatu usaha untuk menggunakan bahasa secara saintifik dan moden yang disebut juga sebagai sains gunaan

2

dan memberikan simbol fonetik untuk setiap bunyi. Pragmatik Wacana Sintaksis Morfologi Fonologi Fonetik 3 .2. fonetik boleh didefinisikan sebagai mempelajari segala bunyi yang diucapkan melalui mulut manusia. Selain itu. mahupun bunyi-bunyi marginal.1 Fonetik dan fonologi Asal perkataan fonetik adalah daripada bahasa Greek yang kemudiannya disebut sebagai phone yang bermaksud bunyi (suara). bukan bunyi bahasa. Menurut Raminah Haji Sabran (1984) dalam buku berjudul Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan menyatakan menyatakan bahawa fonetik ialah kajian tentang fenomena bunyi atau pertuturan manusia sejagat. didengar dan diintepretasikan. Fonetik juga menyelidik bagaimana bunyi-bunyi bahasa direalisasikan atau dilafazkan dan turut melihat bagaimana organ-organ pertuturan manusia bekerja untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa tersebut.1. baik bunyi manusia. Kajian fonetik memberikan tumpuan kepada ‘fon’ atau bunyi-bunyi bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan. iaitu kajian tentang bunyi-bunyi ujaran manusia.

morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. Bidang ini memerlukan pengetahuan khusus tentang aspek-aspek yang diliputinya seperti morfologi dan sintaksis.1 Kedudukan fonetik dalam tatatingkat linguistik.2 Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan.Rajah 2. 2.1. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu. iaitu rumus-rumus yang menentukan sebutan.1. Menurut Abdullah Hassan (2007) dalam bukunya Linguistik Am. fonologi ialah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi bahasa sesuatu bahasa dan fungsinya dalam sistem bahasa tersebut. pemajmukan dan penggandaan. bentuk. Parker (1974:112) mendefinisikan fonologi sebagai suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa. proses-proses membentuk 3 . Fonologi pula ialah kajian tentang sistem bunyi bahasa. Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. Menurut Nik Safiah Karim dan Wan Malini Ahmad (2006) dalam buku Bahasa Melayu STPM. Bahasa merupakan satu bidang yang amat luas dan mempunyai berbagai-bagai teori bahasa. perkataan dan bentuk – bentuk perkataan ialah morfem dan kata. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. bentuk dan penggolong kata. Kamus Linguistik hasil penulisan Harimurti Kridalaksana (1984:61) pula menyebut fonologi sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya. F. Morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur.

2. • 2. manakala sintaksis mengkaji struktur bagi sesuatu sistem tanda.1. Selain itu. semantik dianggap sebagai kajian tentang rujukan linguistik atau denotasi dan syarat kebenaran. Akmajian et. Asal perkataan semantik ialah daripada kata adjektif Yunani. Semantik berbeza daripada sintaksis kerana semantik mengkaji makna. istilah semantik merujuk kepada kajian makna. Secara ringkasnya. semantik ialah kajian tentang makna dalam bahasa. Maklumat semantic merupakan bahagian penting dalam tatabahasa kerana tatabahasa digunakan untuk menghuraikan sesuatu bahasa. Al (1995:222) menyatakan dalam bidang linguistik. Kajian sintaksis juga melibatkan aspek perbezaan binaan ayat melalui jenis-jenis ayat dan ragam ayat.1. Istilah ini merupakan istilah yang agak baharu dalam bidang linguistik. sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. 3 . Semantik berkaitan dengan kajian tentang unit linguistik dan prinsip gabungannya. Dalam bidang logik. struktur dan binaan atau konstruksi ayat.3 Sintaksis Menurut Nik Safiah Karim (2008). Secara umumnya. bidang sintaksis juga dikenali sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. struktur dan binaan ayat serta hukum atau rumus tatabahasa mengenai cara-cara penggabungan ayat.4 Semantik Menurut Palmer (1992). Melibatkan kajian tentang bentuk. semantikos yang bermaksud penting atau bererti. sintaksis dapat didefinisikan sebagai: • • Bidang ilmu bahasa yang mengkaji proses pembinaan ayat.

ii. Hal ini kerana pragmatik mengkaji penggunaan tanda mengikut konteks oleh pengguna atau penutur bahasa. Kedudukan semantik dalam ilmu linguistik dapat digambarkan seperti dalam Rajah 2. Sebagai contohnya. benda dan keadaan dalam dunia sebenar.semantik mempunyai kaitan dengan bidang pragmatik. Hubungan pernyataan yang boleh dibahagikan kepada beberapa unsure (tanda).4. Semantik juga bermakna satu kajian yang teorikal tentang makna dalam sistem tanda. Fonetik Tatabahasa Semantik Sintaksis Morfologi 3 . ayat ‘Guru Sejarah saya Puan Rini’ menunjukkan: i.1. Hubungan pada tanda-tanda itu dengan tanda lain yang juga disebut sebagai konsep.

mengkaji kaedah mengajar bahasa.2 Linguistik Terapan Secara umumnya.2. membentuk bahan mengajar.1997) Linguistik terapan ialah apabila seseorang pengkaji itu berusaha menggunakan teori linguistik untuk menyatakan sumbangannya terhadap bidang-bidang ilmu yang lain. leksikografi. (Arbak Othman. 2005) 3 . psikolinguistik. Linguistik terapan bukanlah mengkaji pelbagai bahasa tetapi mengkaji bahasa secara umum seperti sifat asas mana-mana bahasa manusia. menguji kemahiran bahasa. sains sosial. fonemik dan digunakan juga untuk menolong mengatasi masalah gagap di kalangan sesetengah penutur khasnya kanak-kanak. dan kemanusiaan. linguistik terapan merupakan salah satu bidang baru yang kajian penting tentang sifat-sifat: kemanusiaan. (Kamus Linguistik. dan terjemahan. mencari satu sistem yang baik untuk mengajar kanak-kanak membaca unsur-unsur linguistik khususnya bidang fonetik. Linguistik terapan dapat didefinisikan kepada: Penerapan ilmu linguistik dalam bidang yang berkaitan seperti linguistik pedagogi. Antara disiplin yang terdapat dalam linguistik terapan ialah integrasi sains. 1986) Ilmu linguistik terapan digunakan untuk mengkaji bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa. ( Nik Hassan Basri.

• • Perancangan Bahasa : : Mempelajari bahasa dalam konteks perkembangan bahasa.2005) Bidang linguistik merangkumi beberapa subbidang. linguistik terapan memanfaatkan teori. (Abdullah Hassan. seperti: • Fonetik Terapan : Mempelajari bunyi bahasa dan penggunaannya dalam praktisnya. Misalnya olah vokal dalam seni drama dan seni muzik. 3 . nasib. You will sometimes find that stylistics and comparative linguistics are treated as sub-brunches of applied linguistics. dan untuk membetulkan bunyi bahasa kanak-kanak. kaedah dan teknik tertentu. kesesuaian dan keberuntungan penulis. Misalnya aspek pembakuan bahasa. • • • • Pengajaran Bahasa : Mempelajari bahasa ibunda.Linguistik terapan merujuk kepada penggunaan penyelidikan linguistik dalam pengajaran bahasa. 2005) The study of language teaching. (Geoffrey Finch. Grafonomi atau Ortografi dinamakan juga sebagai ilmu ejaan. Penterjemahan : Mempelajari bahasa untuk kepentingan pengalihbahasaan daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain. Pembinaan Bahasa : Mempelajari bahasa dalam konteks penggunaan bahasa yang baik dalam acuan kaedah dan pendekatan yang telah dikenal pasti dan diamalkan oleh penutur jati. bahasa kedua atau bahasa asing mengikut pendekatan. Grafonomi atau Ortografi : Mempelajari cara-cara mewujudkan bahasa dalam bentuk tulisan. Grafologi : Mempelajari tulisan dengan tujuan untuk mengetahui sifat. deskripsi. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajar bahasa dan menullis buku-buku teks.

Medikolinguistik : Mempelajari bahasa untuk diterapkan dalam pengubatan. dalam bidang kaunseling.1 Linguistik Teoritis Lazimnya. maksud.2 Linguistik Deskriptif Linguistik deskriptif merupakan satu cabang linguistik yang menghuraikan sesuatu bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu. 2 contohnya. ilmu linguistik yang . Sosiolinguistik Terapan (Pragmatik) : Mempelajari bahasa dalam konteks penggunaan bahasa dalam komunikasi sosial. iaitu dengan mengambil kira situasi. perasaan. • • • Mekanolinguistik : Mempelajari bahasa yang digunakan dalam penyusunan program mekanik. emosi. status penutur. dapat digunakan sebagai ‘leksikografi’ atau penyusunan kamus. psikologi diterapkan pada persoalan konkrit dan disebut psikologi terapan. 2. Misalnya pengubatan orang yang menghadapi tekanan perasaan yang serius.• Leksikografi : Mempelajari bahasa dalam konteks penulisan leksikon dalam bentuk kamus. leksikografi disebut leksikologi terapan. Dalam bidang leksikologi pula (penelitian semantik tentang perbendaharaan kata. Fokusnya pada cara penyusunan kamus. hubungan dengan sesame manusia dan sebagainya. ilmu psikologi meneliti pengalaman manusia menurut perkembangan. watak. Ilmu ini juga dinamakan juga sebagai ilmu perkamusan. • Leksikostatistik : Ilmu yang mempelajari usia kata sejak kewujudannya dengan menggunakan rumus statistik. dan tesaurus. Sebagai contohnya. kebanyakkan ilmu dibezakan mengikut aspek teoritisnya dan manfaatnya secara praktis. 2.2. Ilmu ini penting untuk menentukan bahasa induk atau proto.2. ensiklopedia. Oleh itu.

Kaedah terawal untuk jenis ini ialah glotokronologi yang mencadangkan satu formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. Teknik asas linguistik perbandingan ialah “kaedah perbandingan” yang bertujuan untuk membandingkan sistem seperti fonologi. umpamanya dalam sistem-sistem fonologi atau morfologi. Linguistik hubungan pula memeriksa kesudahan-kesudahan linguistik tentang hubungan antara penutur-penutur bahasa yang berbeza. 2. bahasa Perancis dan sebagainya. Linguistik ini tidak mengkaji sejarah perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu sebaliknya menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif.menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. Pada dasarnya. morfologi. Walaubagaimanapun. khususnya sebagaimana yang terbukti dalam kata-kata pinjaman. setiap perbezaan antara dua bahasa yang berkait harus dapat diterangkan dengan amat munasabah. berdasarkan peratusan perbendaharaan kata teras sebanyak 100 butir (kemudian 200) yang seketurunan dalam bahasa-bahasa yang dibandingkan. linguistik deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasa-bahasa lain atau mengkaji daripada sudut sejarah bahasa itu. linguistik ini juga menghuraikan bentuk dan sistem bahasa secara empirical iaitu seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu. dan perubahan-perubahan sistematik.2. Selain itu. bahasa Jawa.3 Linguistik Perbandingan Linguistik perbandingan ialah satu cabang linguistik sejarah yang membandingkan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasabahasa itu. sintaksis. Linguistik deskriptif boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan sebarang bahasa yang terdapat di dunia sama ada bahasa Melayu. bahasa Tamil. dijangka amat tetap. Cabang kajian linguistik yang berusaha untuk 3 . dan leksikon.

2.2.5 Linguistik Sinkronik 3 . Linguistik ini juga memeriksa bagaimana bahasa berubah dengan berlalunya masa yang kadangkala selama berabad-abad lamanya. Linguistik diakronik ini bertujuan untuk mengetahui sejarah struktural sesuatu bahasa beserta dengan segala bentuk dan perubahannya. Kajian secara sinkronik merupakan satu kajian secara terperinci dalam beberapa zaman atau masa dan tempat tertentu manakala kajian secara diakronik pula membuat perbandingan bagi menentukan perubahan dan perkembangan yang berlaku di dalam bahasa tersebut. Kajian tertumpu kepada lebih dari satu zaman. Kajian perlu dilakukan secara sinkronik dan diakronik.4 Linguistik Diakronik Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa (atau bahasa-bahasa) pada masa yang tidak terbatas. dan hanya bertujuan untuk menunjukkan bahawa bahasabahasa yang lebih kurang serupa. kajian linguistik bersifat historis dan komparatif.memperlihatkan perkembangan sesuatu bahasa dari segi sejarah yang dilalui melalui masa iaitu dari zaman kemunculannya hinggalah ke suatu tahap yang tertentu. Lazimnya. 2. • Kaedah glotokronologi Kaedah ini mencadangkan penggunaan formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah.2. Terdapat 2 kaedah dalam linguistik perbandingan iaitu: • Kaedah leksikal massa Kaedah ini menafikan kebolehan untuk menentukan tarikh perkembanganperkembangan. Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan dan asal usul(etimologi) sesuatu bahasa.

2 Linguistik Historis Bidang linguistik historis menyelidik. Linguistik sinkronik atau linguistik huraian adalah berkenaan dengan bentuk sesuatu bahasa pada masa yang tertentu. linguistik historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini. Beliau juga menyatakan bahawa kajian bahasa secara sinkronik amat perlu. iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain sama ada dari segi fonologi.Menurut Ferdinand de Saussure dalam bukunya Cours de Linguistique Generale. menganalisis. sedangkan kajian diakronik tidak begitu. 2. morfologi. 2. tetapi juga struktur bahasa tertentu tanpa memperlihatkan aspek diakroniknya. Bidang kajian tersebut dikenali sebagai sinkronik.3 Linguistik Komparatif Linguistik komparatif merupakan satu cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara perbandingan. Linguistik ini juga mengkaji sejarah perkamusa bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan bahasa Melayu dan seumpamanya. Kajian sinkronik bahasa mengandungi sistem yang tinggi. beliau telah menganjurkan satu bidang kajian bahasa yang tidak hanya meneliti perkara-perkara yang historis. Sebagai contohnya. Linguistik ini juga dikenali juga dengan nama linguistik historis-komparatif. meskipun beliau banyak berkecimpung dalam kajian diakronik. Perkara yang diutamakan dalam bidang kajian linguistik historis ialah sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke satu masa yang lain. mengklasifikasi dan memerikan perkembangan struktur bahasa dari dulu dan kewujudannya hingga kini. 3 . sintaksis dan seumpamanya.

interaksi linguistik dengan masyarakat secara keseluruhannya. linguistik evolusi. ahli-ahli bahasa membanding-bandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. 2. morfologi dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah.5 Linguistik Kontekstual Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain. Perbandigan juga dilakukan untuk membandingkan bidang fonologi. Bidang-bidang linguistik merentasi disiplin termasuk pemerolehan bahasa. Selain itu. Terdapat juga ahli bahasa yang membandingkan struktur bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan ayat bahasa Inggeris. linguistik pengiraan. dialek Negeri Sembilan. bahasa Tagalog.Lazimnya. Analisis wacana kritis ialah bidang yang retorik dan falsafah berinteraksi dengan linguistik. linguistik antropologi. dialek Perak dengan bahasa Melayu baku. Psikolinguistik dan neurolinguistik menggabungkan sains perubatan dengan linguistik. Sosiolinguistik. bahasa Kadazan dan bahasa Murut. dan antropologi linguistik merupakan sains sosial yang mengkaji interaksi – interaksi linguistik dengan masyarakat pada keseluruhannya. Sosiolinguistik. linguistik komparatif turut membuat perbandingan antara dialek seperti dialek Kelantan dan dialek Terengganu. bahasa Iban. linguistik antropologi dan antropologi linguistik merupakan sains sosial yang mengkaji interaksi- 3 . serta sains kognitif.

0 SIFAT-SIFAT BAHASA 3. Bloch dan Trager (1942) mendefinisikan bahasa sebagai sistem lambang-lambang vokal yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Terdapat beberapa konsep dan takrif bahasa yang dipetik daripada beberapa naskhah kamus seperti: 4 .1 Konsep dan takrif bahasa Bahasa diertikan sebagai satu sistem bunyi yang terdiri daripada lambang-lambang yang diujarkan oleh manusia dengan menggunakan alat-alat artikulasi yang ada pada mereka. buah fikiran dan maklumat kepada orang lain. iaitu membantu manusia untuk menyampaikan percakapan. Lambang-lambang yang diujarkan mempunyai makna tertentu berdasarkan lingkungan masyarakat yang menuturkannya.3. Antara fungsi bahasa yang paling ketara ialah sebagai alat komunikasi. Chomsky (1957) menyatakan bahawa kecekapan berbahasa berada dalam otak manusia dan ia diertikan sebagai satu sistem rumus bahasa yang mampu menghasilkan kalimat yang tidak terbatas banyaknya. Proses komunikasi berlaku apabila adanya penutur dan pendengar.

pemikiran dan memberikan arahan. (Etymology Dictionary) 2 . (Oxford University Press) Bahasa terdiri daripada makna sistematik yang dikomunikasikan melalui penggunaan bunyi-bunyi atau tanda-tanda konvensional. Bahasa terdiri daripada ujaran perkataan teks bertulis atau lisan.Bahasa ialah satu sistem objek atau simbol seperti bunyi atau sesuatu huruf yang berturutan yang boleh digabungkan dengan berbagai-bagai cara dengan mematuhi peraturan tertentu. terutamanya melahirkan perasaan. (The American Heritage Science Dictionary) Bahasa merupakan salah satu cara terbaik untuk mengklasifikasikan manusia kepada suku dan etnik tertentu. cara ini juga pernah digunakan pada zaman dahulu untuk menentukan asal-usul manusia dan pengelompokan manusia kepada kaum-kaum tertentu. Bahasa juga melibatkan proses kognitif dalam menghasilkan dan memahami bunyi dan sistem tanda linguistik.

namun sistem setiap bahasa mempunyai beberapa bentuk dan pola yang berbeza antara satu bahasa dengan bahasa yang lain.1 Bahasa sebagai sistem Bahasa sebagai satu sistem bermaksud bahasa itu mempunyai cara atau kaedah untuk diujarkan atau dituliskan.2 Huraian Sifat Bahasa 3. Bentuk dan kedudukan perkataan dalam ayat dapat memberikan makna kepada sesuatu bahasa. nahu atau struktur sintaksis. Setiap bahasa mempunyai susunan tertentu. Bahasa sebagai satu sistem juga bermaksud bentuk perkataan dan kedudukan perkataan dengan perkataan yang lain dalam ayat adalah secara teratur. Semua bahasa mempunyai sistem. sama ada dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan. Sistem itu pula bersifat berperaturan.2. 3 . susunan perkataan.3.

Sebagai contohnya, jika diminta untuk menerangkan struktur bahasa Melayu, kita mungkin tidak dapat menerangkan peraturan dan strukturnya dengan terperinci. Walaupun begitu, kita masih mengetahui dan menerangkan strukturnya secara automatik. Hal ini dapat dirumuskan bahasa setiap bahasa itu bersistem dan apabila bertutur, secara automatik kita dapat menyusun struktur bahasa dengan betul. 3.2.2 Bahasa sebagai lambang Pada zaman awal, manusia menggunakan gambar dan objek tertentu sebagai simbol atau lambang untuk menerangkan sesuatu. kombinasi bunyi sebagai simbol. Kemudian, manusia menggunakan Bunyi yang sistematik disusun secara berurutan Contohnya, simbol #

untuk menghasilkan perkataan yang seterusnya digunakan sebagai simbol untuk semua perkara yang dilakukan dan difikirkan oleh manusia. mempunyai pelbagai nama yang mengelirukan mengikut tempat seperti simbol ukuran berat – Amerika, simbol pound iaitu mata wang – British dan sharp – dalam muzik.. Lazimnya, simbol ini disebut hash. Bahasa juga boleh dikatakan sebagai simbol isyarat bersuara yang dihantar oleh penutur kepada pendengar dalam proses interaksi. Simbol yang digunakan merujuk kepada perkataan atau ungkapan yang membentuk simbol tersebut

3.2.3 Bahasa adalah bunyi Menurut Kridalaksana(1983:27), bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bertindak balas kerana perubahan-perubahan dalam tekanan udara. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran (speech sound) adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang terdapat dalam fonetik dikenali sebagai “fon” dan dalam fonemik sebagai “fonem”. Oleh itu, bahasa adalah bunyi bermaksud bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat pertuturan menghasilkan bahasa. Bunyi bahasa adalah lambang-lambang yang

3

dikonsepsikan melalui pendengaran. Tulisan pula bukanlah merupakan bahasa, tetapi tulisan merupakan pemetaan pertuturan.

3.2.4 Bahasa sebagai alat komunikasi Komunikasi merupakan satu bentuk tingkah laku sosial dan untuk memenuhi keperluan tersebut mereka yang berkomunikasi perlu menguasai beberapa perkara seperti bagaimana hendak menarik perhatian pendengar, memulakan dan mengakhiri pembicaraan, mencelah perbualan dan mendapatkan penjelasan lanjut. Bahasa sebagai alat komunikasi boleh berlaku dalam dua cara, iaitu secara lisan dan tulisan. Penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi menitikberatkan beberapa faktor seperti: • • Penutur - Penutur perlu diketahui terlebih dahulu untuk membolehkan mesej penutur dapat difahami dengan tepat oleh pendengar. Pendengar – pendengar yang berbeza seperti rakan, ibu bapa, orang tua serta yang berbeza status atau mempunyai gelaran akan membuatkan ujaran yang sama ditafsirkan secara berbeza. •

Latar belakang/ komunikasi – hal ini termasuklah masa, tempat, situasi dan hubungan antara penutur dengan pendengar. Topik pembicaraan – topic yang dibicarakan perlu mudah difahami oleh pendengar supaya adanya tindak balas komunikasi.

3.2.5 Bahasa bersifat arbitrari Bahasa bersifat arbitrari bermakna tidak semestinya terdapat hubungan antara bunyibunyi bahasa yang dilafazkan dengan benda-benda yang dimaksudkan. Sifat arbitrari inilah yang menyebabkan bahasa-bahasa di dunia mempunyai perkataan berlainan bagi merujuk kepada benda yang sama. Contohnya, apabila ditunjukkan gambar seekor kuda. Dalam bahasa Melayu kita akan menyebut perkataan [kuda] untuk menamakan binatang tersebut. Sebaliknya dalam bahasa Inggeris, kuda disebut sebagai horse, dalam bahasa Sepanyol disebut
4

caballo, bahasa Perancis membunyikan sebagai cheval dan bahasa Jerman menyebutnya sebagai pferd. Semua simbol bahasa mempunyai bentuk yang dapat dilihat, sebaliknya makna sukar dikenal pasti hanya dengan melihat bentuk simbol tersebut.

3.2.6 Bahasa bersifat unik Bahasa bersifat unik bermaksud tiap-tiap bahasa mempunyai bentuk dan struktur tertentu seperti binaan ayat, susunan huruf yang membentuk perkataan dan golongan kata seperti kata nama dan kata kerja. Contohnya dalam Bahasa Melayu jatuh dan terjatuh mempunyai bentuk dan makna yang berbeza. Semua bahasa mempunyai bentuk dan struktur tetapi mempunyai huraian yang tersendiri. Bahasa bersifat unik juga dikaitkan dengan cara kita memperolehi bahasa itu, iaitu bukanlah seperti mewarisi ciri-ciri fizikal keluarga. Bahasa merupakan sesuatu yang perlu kita pelajari secara tidak langsung daripada ahli keluarga dan masyarakat di sekeliling kita. Sebagai contohnya, jika seorang bayi Cina yang sejak kecil dipelihara dan dibesarkan oleh keluarga Melayu, maka bahasa yang diperolehnya ialah bahasa Melayu dan bukanlah bahasa Cina.

3.2.7 Bahasa itu universal Setiap bahasa mempunyai sifat sejagat atau universal yang bermaksud sesuatu bahasa itu boleh dituturkan dan dipelajari oleh sesiapa sahaja. Setiap bahasa mempunyai penuturnya dan tidak ada peraturan yang melarang individu lain mempelajari mana-mana bahasa di dunia ini. Secara alamiah, bahasa berpotensi untuk berbeza dan beraneka. Menurut Anderson (1972), terdapat lapan ciri yang berkaitan sifat bahasa yang dianggap universal bagi semua bahasa di dunia ini, iaitu:
3

8 Bahasa itu dinamis Bahasa bersifat dinamis bermaksud sesuatu bahasa itu berpotensi untuk berkembang.9 Bahasa itu bervariasi Bahasa bersifat bervariasi bermaksud terdapat kepelbagaian bagi suatu bahasa itu.2. Bahasa merupakan alat perhubungan vi. Bahasa sentiasa berubah-ubah viii. membuat penyesuaian serta menerbitkan pembaharuan dan kemajuan. Bahasa berhubung erat dengan budaya tempat bahasa itu dituturkan vii. Kepelbagaian itu termasuklah cara dan gaya mengajarkannya.Bahasa mempunyai sifat khas dan unik 3. 3. Maksud bervariasi juga adalah sesuatu bahasa mempunyai dialek yang pelbagai diujarkan oleh satu-satu kumpulan penutur dan laras bahasa yang digunakan dalam suatu bidang ilmu. Bahasa terdiri daripada vokal dan bunyi-bunyi ujaran iii.i.2. struktur dan tatabahasa sesuatu bahasa itu lazimnya tidak akan berubah. Sifat bahasa sedemikian akan terus berlaku selagi penuturnya bergaul dan beinteraksi dengan manusia yang lain. Bahasa terbina daripada kebiasaan v. Bahasa merupakan satu sistem ii. 2 . Bahasa terdiri daripada lambang-lambang yang arbitrari iv. Pertembungan kebudayaan dan manusia dengan manusia yang lain menyebabkan pertambahan dan pengayaan perbendaharaan kata sesuatu bahasa. istilah-istilah khusus yang digunakan dan struktur sintaksis bagi sesuatu variasi bahasa itu. Walaupun begitu.

zaman Iskandariah. Sejarah pengkajian ilmu linguistik bermula pada zaman Yunani. zaman Linguitik perbandingan dan zaman linguistik moden. zaman Rom.4. zaman Peralihan (Renaissance).0 SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK Sejarah perkembangan ilmu linguistik telah bermula pada tahun 500 SM hinggalah ke hari ini. zaman pertengahan. zaman Arab. zaman India. 3 .

iaitu pada abad ke-6 sebelum masihi.1 Zaman Yunani Dalam sejarah linguistik. maka kajian mereka tentang bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berbentuk falsafah. golongan pertama yang bergiat dalam bidang pengkajian bahasa ialah tamadun orang-orang Yunani. Kegiatan dalam pengkajian bahasa bermula kira-kira 500 tahun sebelum masihi. maka kajian mereka tentang 4 . Falsafah Bahasa merupakan satu teras kepada bermulanya satu falsafah yang menjadi pegangan dan kekuatan masyarakat ketika itu 4. Hal ini ada kaitannya dengan penemuan kegiatan kajian orang-orang India yang didasarkan kepada hasil kajian Panini telah diwartakan pada abad ke-17.Berdasarkan catatan awal sejarah ilmu linguistik.Tamadun Yunani merupakan satu bumi ini. ekonomi. ekonomi. Walau bagaimanapun. Kehebatan tamadun ini merangkumi semua aspek seperti bahasa. Falsafah bahasa bermula pada zaman pra-Socrates. Tamaduan Yunani merupakan satu pengkajian bahasa terawal yang wujud di atas muka bumi ini. Disebabkan seluruh kehidupan mereka dibendung oleh falsafah. Dalam sejarah ilmu linguistik. Kehebatan orang Yunani dalam kajian bahasa adalah berdasarkan bukti dalam bentuk catatan yang dikaji pada zaman linguistik yang bermula di Eropah. titik permulaan kajian ilmu linguistik dipercayai berlaku pada zaman Yunani. budaya dan politik. golongan pertama yang bergiat dalam bidang pengkajian bahasa bahasa ialah orang-orang Yunani. Kehebatan tamadun ini terawal yang wujud di atas muka merangkumi semua aspek seperti bahasa. Kegiatan dalam pengkajian bahasa bermula kira-kira 500 tahun sebelum Masihi. budaya dan politik. Disebabkan seluruh kehidupan mereka dibendung oleh falsafah. kajian tentang bahasa telah berlaku seawal 800 tahun sebelum masihi yang berlaku di India.

dan logis dengan kumpulan anamolis yang berpegang kepada kepercayaan bahawa bahasa tidak nalar sepenuhnya. Beliau juga menyelidiki tentang tatabahasa yang membezakan antara kata nama dengan kata kerja. Falsafah Bahasa merupakan satu teras kepada bermulanya satu fasafah yang menjadi pegangan dan kekuatan masyarakat ketika itu. Plato telah menimbulkan persoalan adakah ketepatan sesuatu nama berasaskan tabii dan realiti atau konvensyen. Dalam pengkajian tentang bunyi. Antara perkara-perkara yang disentuh mereka adalah soal-soal mengenai asal usul perkataan. Akibatnya. iaitu pada abad ke-6 sebelum Masihi. dan harus dipatuhioleh setiap pemakai jika mereka inginkan taraf dan kemuliaan dalam kehidupan mereka. Tokoh hebat dalam pengkajian bahasa pada zaman Yunani ialah Plato dan Aristostle. bahasa itu dianggap tetap dan tidak boleh berubah-ubah. keterangan-keterangan tentang gejala bahasa dan huraian-huraian mengenai bahasa yang dilandaskan kepada bahasa bertulis. iaitu 3 . iaitu murid Plato. iaitu antara kumpulan analogis yang mempecayai bahawa bahasa bersifat alamiah. Dialog Cartylus telah mencetuskan kontroversi berabad-abad lamanya.bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berbentuk falsafah. Ilmu linguistik terus berkembang pada zaman Aristotle tahun 384 – 322 sebelum Masihi dengan menambah satu lagi pembahagian dalam tatabahasa. iaitu Cratylus. lalu tidak harus pula diperbaiki kerana bahasa mereka itu sudah sempurna dan termulia. Plato (427-347) merupakan ahli falsafah pertama yang mengenal pasti dan menyelidiki bahasa sebagai satu masalah dan persoalan melalui karyanya yang berbentuk dialog. Falsafah bahasa bermula zaman pra-Socrates. iaitu berdasarkan persutujuan masyarakat. maka huraian-huraian mereka terlalu dipengaruhi oleh keangkuhan mereka dengan kemegahan falsafahnya bahawa bahasa Yunani bertulis itu adalah termulia dan semuelajadi. Plato telah meletakkan fungsi kata nama sebagai subjek kepada predikat dan kata kerja sebagai penerangan kepada perbuatan. Dengan menggunakan bahasa tulisan sebagai dasar dan sumber penghuraian. orang-orang Yunani tidak menggunakan mana-mana dialek yang dituturkan.

Beliau memperkembang dan memperdalam pemikiran tentang falsafah bahasa yang diasaskan oleh Plato. Aristostle merupakan sarjana yang mulamula mengakui tentang adanya sistem kala atau tense dalam bahasa Yunani. Kerja-kerja mencari asal teks daripada bukti-bukti yang ada menyebabkan timbulnya suatu kepercayaan bahawa bahasa yang dicatitkan dalam teks mereka dikatakan suatu yang paling tulin. 4. Sebagai sebuah tanah jajahan Yunani. Para sarjana turut memperkenal bidang sintaksis. Beliau menganggap bahawa bahasa itu sebagai suatu juzuk dunia. Bahasa Plato yang dikatakan bahasa Yunani yang sempurna dan tulin itupun tidak 3 . Mereka turut mengkaji sistem fonetik dan membahagikan perkataan kepada adverb. berbanding dengan bahasa Koloquil mereka sehari-sehari. participal. namun penumpuan bahasa pada waktu ini lebih kepada aspek lisan. Anggapan serupa ini tidak sekali-sekali betul melainkan jika kita merujukannya kepada suatu bentuk bahasa yang dipilih sebagai paling standard. iaitu pertuturan. tetap dan dapat diperoleh dalam tulisan yang menjadi subjek tatabahasa dan sebagai cara menunjukkan apa-apa sahaja yang ada di dunia yang menjadi subjek logika. Iskandariah menjadi pusat perkembangan kesusasteraan dan linguistik tamadun Yunani. Malahan. Alexanderia adalah satu daripada tanah jajahan Negara Yunani yang sejak permulaan abad ke-3 telah berkembang sebagai pusat penyelidikan kesusasteraan dan linguistik. iaitu ayat yang merupakan satu unit deskripstif yang terdiri daripada turutan-turutan perkataan yang mempunyai makna. bahasa yang bertulis oleh orangorang Attik adalah lebih sempurna dan tulin daripada bahasa pertuturan mereka ketikaitu. khususnya untuk retorik dan puisi. ganti nama dan kata depan.2 Zaman Iskandariah Zaman Iskandariah bermulapada abad ketiga tahun Masihi.kata penghubung. betul dan murni. Gagasan lain yang dikembangkan oleh Aristostle ialah fungsi bahasa sebagai alat.

Jika dikaji perkembangan bahasa pada zaman ini lebih kepada perubahan sistem bahasa daripada tamadun Yunani kepada bahasa Latin. tetapi hanyalah melanjutkan sahaja usaha-usaha seperti ini oleh orang-orang Yunani. 4. Pada masa ini belum ada lagi usaha untuk memberikan perbezaan yang konsisten antara bunyi-bunyi dengan huruf yang melambangkan bunyi-bunyi itu.seluruhnya benar.Tatabahasa tradisional Yunani itu dikatakan telah dikodifikasikan.3 Zaman Rom Orang Rom telah mengambil ahli bidang bahasa setelah tamadun Yunani runtuh. Sarjana-sarjana Iskandariah tidak membuat pembaharuan dalam hal ini. Istilah tatabahasa yang diamalkan oleh orang-orang Yunani selama ini sebenarnya berpokok kepada bahasa bertuli. melainkan jika dibandingkan dengan bahasa orang-orang Iskandariah yag buta huruf pada ketika itu. Mereka telah mengambil ilmu bahasa Yunani dan membuat kajian dalam bahasa Latin. komprehensif dan sistematik pernah diketahui tercetak di Eropah Barat. Mereka kurang menyumbang kepada perkembangan ilmu baharu berkenaan bahasa. sarjana Iskandariah adalah golongan analogis dan penyelidikan mereka mengenai keseragaman dalam bahasa telah menyebabkan mereka menubuhkan pola-pola fleksi. adalah satu-satunya yang paling baik. 4 . Walau bagaimanapun sumbangan mereka amat penting kerana hasil tulisan mereka menjadi rujukan kepada semua pengkaji bahasa selepas zaman itu. Buku nahu yang ditulis oleh Dionysius Thrax. iaitu Techne. Apa yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Iskandariah adalah melanjutkan usaha ahli tatabahasa Stoik. Hubungan di antara bahasa tulisan dengan bahasa yang dituturkan sebenarnya erat sekali. Berbeza dengan sarjana Stoik.

Anggapan seperti ini berterusan hingga ke zaman pertengahan. pengkodifikasian pemikiran dan konsep tatabahasa Yunani 3 . Dengan kata lain. Usaha-usaha yang dibuat oleh orang-orang Yunani dalam bidang tatabahasa telah diakukan khususnya terhadap bahasa Yunani tetapi terlalu sedikit kajian yang telah dibuat terhadap bahasa Latin. Orang-orang Roma mendirikan peradaban dalam bidang tatabahasa tradisional ini menyambung sahaja usaha-usaha yang telah dilakukan oleh orang-orang Yunani sebelum darinya. dan sebagainya adalah merupakan ciri-ciri yang seharusnya ada dalam semua bahasa di dunia.Setelah runtuhnya zaman Iskandariah. apa yang berlaku pada zaman ini adalah bahawa orang-orang Roma itu hanya mengubahsuai tinggalan bijak pandai Yunani tetapi digunakan untuk bahasa Latin. Ahli-ahli tatabahasa Roma meniru model atau contoh-contoh orang Yunani bukan sahaja dari segi pandangan dan andaian-andaianterhadap bahasa. Orang-orang Roma telah terpengaruh dengan sifat pengkajian orang-orang Yunani seperti Aristostle. sistem kala. Sebenarnya. pengkajian linguistik berlaku dengan agak pesat juga. bahkan juga dari segi aspek-aspek lain yang lebih halus dalam bahasa. jelas sekali terlihat dalam kerja-kerja Vorra yang membuat kajian tentang bahasa Latin. Cuma yang berbeza adalah dari segi bahasa yang dikaji itu sahaja. nombor. manakala orang-orang Roma sama sahaja dengan yang telah dilakukan oleh oran-orang Roma sama sahaja dengan yang telah dilakukan oleh orang-orang Yunani terhadap bahasa yang dikaji oleh mereka itu. Pengaruh orang-orang Iskandariah dan Stoik misalnya. Kajian di zaman Yunani banyak mempengaruhi pemikiran dan pengkajian tatabahasa zaman Roma. kasus. pusat pengajian berpindah ke Rom. Dalam zaman ini juga. Orang Yunani mengkaji bahasa Yunani. persamaan yang dikatakan hayati yang terdapat antara bahasa Yunani dan Latin menimbulkan satu anggapan bahawa beberapa kategori seperti golongan perkataan.

M. Mereka itu ialah Appolonius Discollus. Beliau dikatakan telah banyak menerima pengaruh daripada penghuraian tatabahasa Yunani yang telah dilakukan oleh Dionysius Thrax. M.T. Appolonius telah melakukan kajiannya dengan berdasarkan kepada bahan yang terdapat di dalam Techne oleh Thrax dan bahan-bahan pemerhatian yang telah dilakukan oleh penulis-penulis yang lebih dahulu dalam bidang sintaksis. Appolonius Discollus Beliau mungkin merupakan orang yang pertama sekali bertanggungjawab dalam mengkodifikasikan bidang sintaksis dengan bergantung kepada hasil kajian orangorang Yunani yang terdahulu. di samping dengan perkataan-perkataan golongan lain dalam hubungannya dengan kedua-dua jenis utama tadi. Varro (116-27 SM) 4 .T. khusunya dalam bidang tatabahasa tradisional.telah dilakukan di zaman Roma ini. Antara yang menarik menngenai kerja-kerja Appolonius ini adalah usahanya menggunakan hubungan unsur struktur untuk merujuk kepada binaan kata kerja dan partikel dalam suatu ayat atau kata nama atau ganti nama dengan kata kerja. Selain dari itu. beliau merupakan ahli tatabahasa yang benar-benar menyedari akan hakikat penggolongan perkataan-perkataan tertentu yang sama dengan menggunakan teknik penggantian. Ada beberapa ahli tatabahasa Roma telah banyak membuat sumbangan dalam bidang ilmu linguistik. Varro dan Priscian. Appolonius dengan tegas telah menubuhkan penghuraian sintaksisnya dengan berdasarkan kepada hubungan satu sama lain antara kata nama dengan kata kerja.

beliau juga menyedari kontroversi bijak pandai Stoik dan Iskandariah. Varro berpendapat bahawa bahasa adalah seragam. Dalam bidang morfologi.Varro hidup semasa dengan Thrax. Priscian menggunakan perkataan analogia untuk maksud unsur-unsur fleksi perkataan-perkataan yang seragam. malahan kriteria yang dipakai bercampur-aduk antara yang formal dengan bersifat semantik. Anomalia yang bermaksud ‘tidak seragam’ merupakan istilah teknikal yang kerap dipakai dalam tatabahasa dalam kalangan kepada jenis-jenisnya. Di sinilah letaknya keaslian dan ketulinan beliau dalam penghuraian tatabahasa Latin itu. Dalam pada itu. 2 . tetapi dalam bidang masalah-masalah linguistik beliau telah dianggap sebagai ahli tatabahasa yang paling tulin dalam kalangan bijak pandai bahasa Latin. Oleh yang demikian. bahkan hingga sekarang. Varro telah menghuraikan beberapa kategori tatabahasa yang tertentu iaitu dari segi cara penggunaannya yang tidak langsung didasarkan kepada acuan penghuraian yang telah dilakukan untuk tatabahasa Yunani yang terdahulu. bahkan diterima sebagai satu yang standard untuk beberapa lama. Princian (500 TM) Hasil kajian beliau yang diberi namanya Institutiones gramaticae telah diterima sebagai suatu yang standard untuk beberapa lama. Varro merupakan seorang penulis tatabahasa yang bebas dan asli mengenai beberapa aspek dan pegangan linguistik bahasa Roma. Dalam banyak hal. Dia berpendapat yang ahli anomali adalah salah faham kerana tidak melihat seragaman bahasa yang semulajadi. Priscian bergantung dengan banyaknya kepada usahausaha Thrax dan Appolonius khususnya dalam bidang penggolongan perkataan dan penentuan perkataan-perkataan kepada jenis-jenisnya. Dalam pada itu penghuraianya terhadap tatabahasa tradisional Latin itu dikatakan tidak konsisten. Beliau telah banyak terpengaruh dengan pemikiran orang-orang Stoik. cara penghuraian beliau pernah dikritik sebagai tidak menarik.

kelainan logka dalam bahasa dan hubungan antara bahasa mula berkembang. Bahasa pada era ini juga teori sebab musabab. Dalam bidang morfologi. 4. Para pengkaji pada zaman ini menggunakan imu bahasa sebagai satu elemen untuk mengukur kualiti suesuatu bahasa. Anggapan mereka bahawa hasil tulisan itu baik sekiranya bahasa dan hasil tulisan itu tepat dan kurang kesalahan tatabahasa.Fikiran dan pandangan Varro mengenai pembahagian perkataan-perkataan Latin. Golonan zaman pertengahan ini menolak bahasa luar atau bahasa pinjaman.4 Zaman Pertengahan Zaman Pertengahan juga dikenali zaman Renaissance. Bidang fonetik melampaui kajian mengenai suku kata yang dikatakan unit yang boleh dituturkan dalam satu hembusan nafas. mahupun penggolongan yang dilakukan telah sebenarnya terbayang dengan banyaknya dalam cara penggolongan yang dilakukan telah sebenarnya terbayang dengan banyaknya dalam cara penggolongan yang dibuat oleh Priscian pada umumnya. Dalam bidang morfologi pula. Mereka juga dapat mengesan hubungan satu bahasa dengan bahasa lain terutama bahasa Inggeris. 2 . tatabahasa Priscian yang mengandungi 18 buah buku yang diterbitkan hingga hari ini dapatlah dianggap sebagai kajian grammarian orang-orang Roma yang representatif. Antara perkara-perkara yang dikaji dengan baiknya oleh beliau termasuklah penjenisan bunyi-bunyi bahasa dalam hubungan abjad dengan bunyi sebenar yang dihasilkan itu. beliau telah menyentuh antara lain soal-soal pembentukan perkataan sebagai gabungan yang mengandungi dan sebagainya. penghuraian beliau itu adalah kurang memuaskan jika dibandingkan dengan kajian yang telah diakukan oleh Varro. Pada era ini ahli bahasa mula meneroka bahasa termasuk tatabahasa vernakular.

kedudukan bahasa Latin tetap kita akui sebagai suatu faktor yang penting dalam perkembangan taabahasa semua bahasa di dunia. adalah didasarkan kepada tatabahasa Priscian dan Donatus. Dalam abad pertengan orang-orang Eropah. iaitu termasuk sebagai bahasa penantar untuk semua bidang perhubungan dalam kebudayaan. Dalam pada itu.Bahasa Latin tetap mengambil tempat yang terpenting sebagai alat yang dipakai dalam seluruh sistem pendidikan di zaman ini bahasa Latin yang telah terpakai sebagai bahasa pengantar untuk semua bidang perhubungan dalam kebudayaan. 3 . Sarjana-sarjana Latin telah membuat banyak kerja-kerja analisa tentang bahasa Latin khususnya mengenai tatabahasanya. iaitu termasuk sebagai bahasa pengantar yang mesti dikuasai oleh semua pelajar-pelajar di sekolah. iaitu yang menjadi bahasa gereja dan bahasa ilmiah. Kajian-kajian mereka mengenai tatabahasa itu masih ini sebagai tatabahasa tradisional.Kajian-kajian mereka mengenai tatabahasa itu masih memberikan pertimbangan-pertimbangan falsafah yang digalurkan kepada kajian bahasa Segala ramalan-ramalan mereka mengenai bahasa yang kita anggap tidak benar adalah sebenarnya benar pada zaman itu sekalipun tidak muasabah pada masa ini. Pandangan mereka terhadap sifat-sifat bahasa yang dikatakan universal itu sebenarnya tumbuh kerana kedudukannya bahasa Latin itu sendiri yang dianggap sempurna dengan mengenepikan taraf bahasa-bahasa vernikular yang jikapun ada pada ketika itu. mencurahkan minat mereka terhadap bahasa Latin semula. yang kita anggap selama ini sebagai tatabahasa tradisional. dipengaruhi oleh bahasa Latin. Bahasa Latin pada ketika itu merupakan bahasa pengantar asing dalam bentuk tulisan.

pengkajian terhadap bahasa-bahasa vernikular telah mula berkembang dengan pesat dan jumlah tatabahasa semakin bertambah.4. Tatabahasa normatif kemudiannya disuburkan kembali di Perancis (abad ke-17) oleh guru-guru di Port Royal. Pada zaman ini telah bermula minat ahli bahasa vernacular dan tatabahasatatabahasa vernikular telah banyak diterbitkan. Jerman. Belanda. Pada tahun 1660. Antara kerja-kerja ini termasuklah kajian mengenai catitan-catitan purba bahasa Inggeris dan hubungannya dengan bahasa Fristian. kajian mengenai tatabahasa pada zaman ini. Erasmus (1513) telah menerbitkan satu kajian mengenai sintaksis bahasa Latin iaitu dengan berdasarkan kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Donatus itu. Kebanyakan tatabahasa yang dihuraikan pada zaman ini bersifat spekulatif. Pada umumnya. Dengan mulanya zaman peralihan dan sesudahnya. 3 . Scandinavia dan bahasa Ghotik. Zaman peralihan telah banyak menarik minat ahli-ahli bijak pandai melakukan kahian terhadap catatan-catatan bahasa mereka yang lebih tua. baik di sekolah-sekolah mahupun di university masih bersifat tradisional.5 Zaman peralihan (Renaissance) dan Selepasnya Pada zaman ini. akademi ini telah menerbitkan karangan yang paling terkenal iaitu Grammaire generale et raisonnee (tatabahasa umum berurai) dengan tujuan untuk memperlihat bahawa struktur bahasa itu merupakan hasil daripada sebab musabab. Kerja ini telah dilaksanakan oleh Franciscus Junius (1589-1677) yang kemudiannya disambung usahanya ini oleh Geoge Hickes (1642-1715) yang telah menerbitkan tatabasa Gothik dan Anglo-Saxon. tatabahasa merupakan satu alat panduan bagi memahami kesusasteraan kesusasteraan dan menuliskan bahasa Latin yang baik dan bermutu. Bahkan konsep-konsep tradisional telah diperluas kepada bahasa-bahasa di Eropah. yakni sesudah terciptanya De vulgaria eloquenta oleh Dante.

terdapat perkembangan yang penting dalam zaman ini. Penghuraian bahasa mereka terlalu tertakluk kepada dasar paradigma sehinggakan mereka tidak memerlukan penggolongan perkataan dalam bahasa Arab. Pada mulanya minat mereka tertumpu dalam bidang perbendaharaan kata. perkembangan ilmu linguistik berpindah ke Baghdad iaitu pusat pengajian tinggi zaman Islam. Bahasa Hebrew juga telah dopengaruhi oleh buku ini melalui tatabahasa Arab. Buku tatabahasa yang ditulis oleh Thrax dan Techne diterjemahkan ke dalam bahasa Syria yang dikatakan mempunyai pengaruh langsung terhadap bahasa Arab yang pada mulanya dipengaruhi oleh bahasa Syria terjemahan daripada buku tatabahasa tradisi Yunani-Latin Thrax. Eropah pada waktu itu mengalami sejarah gelap dan ilmu linguistik terus berkembang melalui sumbangan-sumbangan daripada ahli-ahli bahasa dalam sejarah Islam seperti Al-Khalil di Basrah. Syria. Tradisi Yunani dan Roma mempengaruhi penghuraian Eropah yang lain-lain. kerja-kerja menyelidiki bahasa telah dijalankan oleh paderi-paderi di gereja-gereja dengan penumpuan diberi kepada perkembangan perkataan-perkataan. Dalam pada itu.6 Zaman Arab Dengan runtuhnya zaman Roma. Sejarah gelap yang melanda Eropah dalam zaman pertengahan menyebabkan kegiatan-kegiatan dalam hidup ilmu linguistik menjadi terhad. Hebrew dan Arab dipengaruhi oleh tradisi Yunani-Latin. maka mereka melanjutkan kerja-kerja mereka dalam bidang leksikografi sehingga dapat mereka menerbitkan kamus yang lengkap dan memuakan dalam bhasa Arab.4. merangkumi penghuraian fonetik yang agak lengkap dengan tujuan mengekalkan pengucapan al-Quran dengan betul. 3 . Dalam masa inilah ilmu linguistik berkembang di Negara Arab dengan agak pesat. mereka telah menggunakan dasar paradigm dalam analisa bahasa. Dalam bahagian tatabahasa. Kesemua nahu Eropah dan bukan Eropah seperti Armenia. Al-Masri dan lain-lain. Kajian mereka sudah agak maju.

Kajian mereka lebih baik daripada Yunani dari aspek fonetik. morfologi dan sintaksis. mereka telah menggunakan simbol-simbol dan singkatan-singkatan dalam penghuraian tatabahasa Sanskrit mereka sehingga perkara-perkara ini begitu mempengaruhi 3 . bahkan juga morfologi.4. Mereka telah pun memulakan kerja-kerja yang melibatkan penyusunan rumus-rumus yang teknikal sifatnya pernah dibuat sebelumnya. tetapi juga bahasa sebutan kontemporari yang diketepikan oleh orang-orang Yunani. Dalam bidang morfologi. Bahan kajian turut berubah daripada tradisi bahasa Inggeris kepada kitab Rig-Veda. demi kepentingan ekonomi ruang. Pengetahuan linguistik atau tradisi tatabahasa di India adalah lebih awal dari yang diketahui berlaku di Yunani.7 Zaman India Zaman India pula telah menggunakan bahasa Sanskrit dengan meluas dan memberikan kesan besar kepada imu linguistik. Panini tidak sahaja mengkaji teks agama. Ahli bahasa India melebihi kejayaan ahli tatabahasa linguistik Yunani dan Roma dalam bidang bukan sahaja fonetik. di mana sekurang-kurangnya tradisi inilah yang telah membawa perubahan besar dalam perkembangan linguistik di Eropah dalam abad ke-18. Kajian yang telah dibuat adalah mengenai bahasa Sanskrit. khususnya tentang struktural kata dengan tujuan mengekalkan penggunaan bahasa agama yang murni. yang dianggap paling lengkap berbanding dengan hasil tatabahasa India yang lain mengandungi lebih kurang seribu makalah yang masih lagi tersimpan jelas memperlihat gejala perkembangan ilmu linguistikstruktural oleh orang-orang Hindu. iaitu bahasa suci yang terpakai dalam kitab sucinya Rig-Veda. iaitu seawal lebih kurang 300 SM. Hasil Panini (kira-kira kurun ke-4 SM). Selanjutnya. Tradisi linguistik India tidak pula kurang pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu linguistic moden.

Ahli-ahli linguistik dalam abad ke-19 telah terpengaruh dengan pendekatan bidang ini dalam pengkajian bahasa kerana pendekatan yang dibuat dalam ilmu kemasyarakatan itu adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang nyata. Malinowski. Ahli anthoropologi dan sosiologi seperti Dirkhymes. Mengetahui tatabahasa Sankrit Panini itu.sarjana-sarjana Barat di Eropah. ahli tatabahasa Hindu telah banyak mengajar orang-orang Eropah cara-cara menganalisa bentuk-bentuk bahasa yang memerlihatkan kesamaan tertentu antara bahasa-bahasa yang berhubungan. Kajian bahasa dalam kurun ke-19 memperlihat kegiatan-kegiatan memperbandingkan bahasa-bahasa. maka sikap ahli-ahli bahasa Eropah terhadap bahasa turut berubah. Kesedaran telah mulai timbul terhadap gejala perubahan bahasa dari segi sejarah dan kekerabatan antara bahasa-bahasa yang berhubungan yang telah melahirkan bahasa-bahasa di dunia. 4. akan tetapi isinya sudah diketahui lebih dahulu daripada naskah India. Pendek kata. iaitu bidang yang menkaji manusia dan hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan. Penemuan dengan huraian yang lengkap tentang bahasa Sanskrit itu telah membuka jalan kepada bidang baru dalam sejarah ilmu linguistic iaitu ilmu perbandingan bahasa. Sebagai contoh persamaan bahasa Sanskrit dengan bahasa-bahasa Eropah talah membuktikan 3 . Kitab ini diterbitkan kembai di Eropah oleh Otto Bohtlingk dalam abad ke-19. Pendekatan yang agak objektif dan saintifik terhadap pengkajian bahasa bermula dengan pengaruh zaman baru yang diterokai melalui pengkajian ilmu anthropologi dan sosiologi.8 Zaman Linguistik Perbandingan (komparatif) Sejarah perkembangan ilmu linguistik moden bermula dari abad ke-19. Von Humboldt dan lain-lain adalah orang-orang yang mengkaji ilmu kemasyarakatan dengan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

iaitu antropologi dan sosiologi. Finno-Ugrla. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencari dan menentukan kekerabatan antara bahasa-bahasa. Jika sesuatu bahasa tergolong kepada satu rumpun tertentu yang sama. Sekalipun telah berlaku perubahan sebagai akibat pemisahan oleh batas geografi dan sebagai akibat pemisahan oleh batas geografi dan sebagaiya.kekeluargaan golongan bahasa-bahasa Indo-Eropah. TibetoChina. Austro-Asia. Japhetit dan lain-lain yang masing-masing rumpun itu mempunyai golongan bahasa yang kecil. 4. Mereka turut mengkaji pertalian dan hubungan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Pada peringkat permulaan zaman ilmu perbandingan ini. Hasil daripada kajian mereka itu terdapatlah rumpun-rumpun bahasa sedunia. Bidang bahasa mula berkembang dengan wujudnya bidang baharu. bidang ini merupakan ukuran yang paling tepat bagi menentukan pertalian antara bahasa-bahasa yang sekeluarga. Ilmu perbandingan bahasa adalah cabang ilmu linguistik yang mengadakan perbandingan antara bahaa-bahasa. Austroneis. antaranya termasuklah bahasa-bahasa rumpun Indo-Eropah. Pada umumnya. Bantu.9 Zaman Moden Zaman ini dikatakan sebagai permuaan kepada linguistik moden. kajian lebih banyak ditumpukan pada bidang fonetik kerana inya. linguistik perbandingan lebih menumpukan usaha kea rah menentukan rumpun-rumpun bahasa di dunia melalui perbandingan. iaitu sekitar abad ke19. 3 . Hamito-Semit. yang penting sekali ialah ciri-ciri persamaan sama ada dalam fonetik mahupun struktur tatabahasanya antara beberapa bahasa yang dibanding. Dalam usaha ini. Pendekatan kajian bahasa berdasarkan bukti nyata. ciri-ciri persamaan tetap ada pada sekumpulan perkataan yang menjadi dasar bahasa itu dengan bahasa-bahasa lain yang tergolong ke dalam keluarga yang sama. perubahan-perubahan itu sebenarnya perbezaan-perbeaan bunyi yang berlainan itu sebenarnya dapat diterngkan melalui hukum-hukum bunyi.

Mereka mendapati bahawa hubungan bahasa bukan melalui peminjaman atau kebetulan tetapi wujud daripada satu rumpum yang sama. Penekanan ini tidak lain adalah merupakan prinsip metodologi yang memungkinkan penghuraian bahasa itu bebas daripada pertimbangan sejarah. Hokum baru mula wujud yang dikenali sebagau hokum R-G-L dan R-D-L. beliaulah orang yang pertama mengemukakan malahan menekankan tentang pentingnya tinjauan megenai bahasa itu dilakukan dari sudut yang berbeza iaitu kajian sinkronis dan kajian diakronis. iaitu bahasa berisolasi. Ahli bahasa zaman ini turut mengasingkan bahasa-bahasa di dunia kepada tiga kelompok. Oleh yang demikian. Sejarah perkembangan linguistik zaman moden abad ke-20 pula memberi penekanan kepada ‘linguistik deskriptif’. Ketokohan beliau sebagai ‘bapa ilmu linguistik moden’ telah terbukti melalui penemuan-penemuan konsep dan pendekatan baru dalam bidang pengkajian bahasa cara moden.Tokoh yang mula-mula sekali memperkenalkan teori deskriptif ialah Ferdinand de Sassure yang telah menjadi terkenal dengan hasilnya ‘Cours de linguistique generale’ yang telah diterbitkan dalam bahasa Perancis pada tahun 1915 dan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Wade Baskin pada tahun 1959. Ferdinand de Saussure adalah orang yang pertama yang telah mengasaskan ilmu linguistik moden.Antara lain. yang wujud sebagai satu ‘keadaan’ pada sesuatu masa yang tertentu. berimbuhan dan bahasa berfleksi. Dalam sejarah ilmu linguistik moden. Bukunya ini merpakan daya usaha murid-muridnya juga. abad ke-20 lebih dikenali sebagai zaman linguistik deskriptif. beliau telah mengemukakan bahawa linguitik deskriptif (sinkronis) hendaklah dibezakan daripada linguistic historis dan masing-masingnya menggunakan pendekatan yang berlainan dalam usaha menganalisa bahasa. Seorang ahli 3 . Kesan daripada ini wujudnya rumpun-rumpun bahasa daripada semua bahasa di dunia. Linguistik sinkronis meninjau bahasa sebagai satu keseluruhan yang hidup. iaitu yang telah mengumpul dan menyusun semula bahan-bahan kuliah beliau itu sehingga terhasilnya bentuk buku dengan nama Course in General Linguiscs itu.

3 . lenguistik sinkronis bermaksud kajian mengenai sesuatu bahasa pada satu waktu yang tertentu. Linguistik lomparatif-historis bertugas antaranya membandingkan berbagai bentuk bahasa yang berkerabat. di samping berusaha mencari dan merekonstruktursi bahasa induk yang daripadanya berbagai bahasa itu diturunkan. Linguistik diakronis pada hakikatnya merupakan kajian yang merangkum linguistic perbandingan (komparatif) dan linguistik sejarah atau salah satu daripanya. Dengan kata lain.bahasa mengumpulkan tanpa contoh-contoh sebarang yang terdapat diberi pada dari suatu segi masa. Dengan kata lain. Kajian ini berminat khususnya kepada ‘keadaan’ bahasa pada satu masa dan mengenepikan sama sekali proses-proses yang terlibat dalam menubuhkan ‘keadaan’ bahasa itu sendiri pada masa-masa lampau. perubahan-perubahan bahasa dan sebagainya. Tinjauan dari segi sejarah dengan berdasarkan kepada bahan-bahan sejarah merupakan bidang linguistic diakronis. sejarah menghuraikannya pertimbangan perkembangan yang dilaluinya. linguistik diakronis bermaksud kajian mengenai perkembangan dan sejarah yang dilalui oleh bahasa. iaitu bidang yang mempelajari perkembangan yang dilalui oleh bahasa melalui masa.

teori bahasa ialah segala pendapat yang dikemukakan oleh ahli-ahli linguistik yang dianggap sebagai asas penting dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa. yang dipersetujui dan digunakan oleh sekelompok manusia untuk berkomunikasi. Bahasa ialah kebolehan semula jadi manusia yang berupa satu sistem simbol bunyi yang arbitrari. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga ( 1996:87 ) bahawa bahasa ialah lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia.0 TEORI BAHASA Dalam berbagai kamus umum. Pendekatan pengajaran guru dalam bilik darjah bergantung pada bagaimana pelajar mempelajari kandungan sesuatu mata pelajaran. 4 . 1984 : 2 ).5. Tuntasnya. Teori juga merupakan satu rumusan daripada pengetahuan sedia ada yang memberi panduan untuk menjalankan penyelidikan dan mendapatkan maklumat baru. linguistik didefinisikan sebagai ‘ilmu bahasa’ atau ‘belajar ilmiah mengenai bahasa’ (Matthews 1997). Ahli-ahli psikologi telah mengkaji bagaimana pembelajaran bahasa berlaku dan menghasilkan beberapa teori. linguistik ialah suatu sains yang mengkaji bahasa ( Abdullah Hassan. Selain itu. Teori ialah prinsip kasar yang menjadi dasar pembentukan sesuatu ilmu pengetahuan.

teori ini menganggap pengetahuan seseorang pelajar tentang struktur-struktur bahasa yang hendak 3 . Teori ini sangat menegaskan ‘makna’ dan proses-proses yang tersembunyi yang terlibat dalam penghasilan bahasa. mata dan lain-lain alat pancaindera. semua bidang penghuraian bahasa mestilah berdasarkan logik. hanya terdapat dua teori sahaja yang dianggap penting yang tiap-tiap satunya mendasari perkaedahan dalam pengajaran bahasa.Tetapi. Apa yang perlu dikaji ialah proses yang terjadi di dalam otak dan saraf yang membolehkan pembentukan dan penghasilan bahasa tersebut.1 TEORI MENTALIS Teori mentalis menekankan pentingnya proses pemikiran dalam pembelajaran dan memberi perhatian kepada pengaruh faktor dalaman dalam pembelajaran. Teori ini menganggap bahasa adalah sebagai pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu proses dalam otak dan saraf dan ini boleh berlaku setelah ia menerima bahan buku dalam bentuk perangsang daripada telinga. Mengikut teori ini. Selain itu. kerana sesuatu yang tidak dapat difahami adalah tidak bermakna dan tidak dapat diterima. Teori-teori ini ialah teori mekanis yang mewakili aliran behaviorisme dan teori mentalis yang mewakili aliran kognitif. teori ini menekankan kepada pengetahuan seseorang itu. 5. Dari segi pembelajaran bahasa. Selain itu. teori ini memandang bahasa sebagai satu aktiviti mental yang merupakan satu kebolehan khas manusia secara semula jadi.

1 Teori Perkembangan Kognitif : Jean Piaget Teori ini berlandaskan pandangan Jean Piaget iaitu seorang ahli psikologi berbangsa Swiss. 3 . Perkembangan bahasa bermula seawal umur dua tahun. Teori ini juga menyatakan bahawa kesalahan pelajar bukanlah merupakan kegagalan mereka tetapi adalah satu percubaan hipotesis. 2000).sensori iaitu bermula umur 0 hinggalah dua tahun. 5. Peringkat pertama melibatkan tahap motor . Bahasa mempunyai pertalian yang erat dengan pemikiran. aspek pemikiran. Apabila memasuki peringkat kedua iaitu tahap pemikiran pra-operasi dari umur dua hinggalah tujuh tahun. Semasa berumur dalam lingkungan lima hingga tujuh tahun perkembangan bahasa mereka menjadi lebih pesat seiring dengan perkembangan sosial yang semakin meluas. Walaupun perkembangan kognitif sudah bermula sedikit namun kanak-kanak masih belum boleh berfikir secara rasional dan logik.1. Perlakuan kanakkanak pada tahap ini lebih kepada bercorak motor ( fizikal). Aziz Abd. Talib. pengetahuan dan makna adalah ditekankan dan bukan latihan-latihan yang membentuk kebiasaan. terdapat dua bahagian penting iaitu bahagian pertama ialah kemampuan atau kecekapan dan yang kedua disebut prestasi.dipelajari itu penting kerana dipercayai pengetahuan ini memudahkan pembelajaran bahasa itu. Selain itu. Teori mentalis mengutarakan beberapa ciri penting iaitu manusia sejak lahir sudah mempunyai kebolehan untuk menguasai bahasa kerana telah dilengkapi oleh peranti pemerolehan bahasa ( Language Acquisition Device ) atau LAD dan perkara ini adalah semula jadi. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. dalam proses penguasaan bahasa. Menurut Piaget (1963) perkembangan mental kanak. Penguasaan bahasa ada kaitannya dengan keupayaan mental.kanak boleh dibahagikan kepada empat peringkat ( Abd.

Murid itu dikatakan telah memulakan pemikiran yang agak kognitif. Soalan yang diutarakan ialah adakah kuantiti cecair itu masih sama apabila aras air yang diperhatikan telah berubah. Pandangan kanak-kanak dalam apa yang dikatakan masa pemikiran instuisi ( 47 tahun ) akan dipengaruhi oleh kesan persepsi. Oleh sebab murid terpengaruh dengan tingginya cecair dalam bekas yang sempit. Kemajuan besar dalam perkembangan kognitif kanak-kanak semasa berumur 6 atau 7 tahun ialah memahami konsep keabadian. Pada tahap ini kanak-kanak mula matang dan mampu berfikir secara logik untuk menyelesaikan masalah termasuklah masalah secara abstrak. 2 . sistem pemikiran operasi konkrit berkembang sepenuhnya. Pada peringkat umur ini. Apabila umur murid meningkat iaitu 11-12 tahun. murid tidak perlu menjalankan tindakan fizikal yang menghasilkan perubahan yang berbalik itu. Peringkat terakhir melibatkan tahap operasi formal dari umur sebelas hinggalah 15 tahun. iaitu kebolehan memikirkan bentuk yang telah diubah boleh berbalik semula ke bentuk asal. Perkara ini boleh menjadi asas bagi perkembangan peringkat yang berikutnya. Contohnya. pencapaian kognitif yang dapat dikuasai oleh murid ialah kebolehan menyelaraskan hubungan . iaitu kebolehan membuat perhatian terhadap dua aspek persepsi dalam satu masa. Mengikut Piaget. Melalui pencapaian kognitif ini. mereka mengandaikan bahawa terdapat lebih banyak cecair di dalamnya. murid dapat membuat pembalikan. Murid itu tidak dapat membuat hubungan antara perubahan dalam satu dimensi dengan dimensi yang lain. iaitu operasi pemikiran formal seperti membuat kesimpulan. iaitu kuantiti masih sama walaupun perubahan persepsi berlaku pada bentuk. manipulasi bahan yang berubah bentuk seperti menuang cecair dari sebuah bikar ke dalam tabung uji. Kanak-kanak mula berfikir secara logik tetapi mereka hanya mampu berfikir secara konkrit dan menyelesaikan sesuatu masalah yang dilihat secara fizikal. pola pemikiran murid boleh ditentukan dengan menganalisis respons mereka terhadap soalan yang melibatkan manipulasi bahan biasa. Selain itu.Peringkat ketiga iaitu tahap operasi konkrit dari umur tujuh hinggalah sebelas tahun.

3 .2 Teori Pembelajaran Penemuan : Jerome Bruner Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas dan berpandu atau latihan penyiasatan. Struktur . Bruner menggalakkan kanak – kanak berfikir secara logik dan membuat ramalan. Dalam peringkat ini. murid cuba mengurangkan penggantungannya kepada pengalaman konkrit untuk menyelesaikan masalah yang bersifat abstrak. Sekuen (Turutan) dan Peneguhan ’. beliau mementingkan pemikiran intuitif. kreatif serta analitis. Beliau lebih mengutamakan motivasi intrinsik daripada ekstrinsik. Perubahan proses pemikiran daripada operasi pemikiran konkrit kepada pemikiran formal melambangkan kemajuan dalam pemikiran dan kebolehan menyelesaikan masalah.rumusan dan hipotesis. Teori pembelajaran Bruner terdiri daripada empat prinsip utama iaitu ‘Motivasi. 5. Prinsip motivasi menetapkan syarat – syarat yang membolehkan seseorang belajar iaitu persoalannya ialah tentang apakah pemboleh ubah penting yang membantu dalam memotivasikan seseorang untuk belajar. Dari perspektif pembelajaran pula. Selain itu. Motivasi intrinsik berkait rapat dengan naluri ingin tahu seseorang individu. justeru itu pembelajaran dan penyelesaian masalah melibatkan penerokaan pelbagai alternatif. ahli psikologi ini memberi penekanan kepada proses induktif di mana aktiviti pembelajaran yang bermula daripada pemerhatian yang umum dan menjurus kepada pemerhatian yang spesifik. Bruner juga menyarankan satu sistem pengekodan di mana manusia membina susunan berhierarki terhadap sesuatu kategori yang terlibat iaitu pembentukan konsep dan pencapaian konsep.1. pengekalan dan arahan. Motivasi intrinsik terbahagi kepada tiga fasa iaitu fasa penggiatan.

Prinsip ini menyarankan bahawa dalam semua bidang mata pelajaran. Misalnya.Fasa penggiatan di mana untuk menggiatkan penerokaan. Bahan maujud perlu dipegang dan dipergunakan untuk memperoleh pengertian. seseorang guru harus menyajikan masalah yang sesuai dari tahap kesukarannya untuk merangsangkan motivasi intrinsik untuk menggiatkan penerokaan. Sesuatu penerokaan haruslah dikekalkan setelah dimulakan. Menurut prinsip pertamanya. Peringkat pertama iaitu Enaktif berlaku pada usia 0-2 tahun. guru harus mengurus dan tingkatkan motivasi tersebut supaya kanak –kanak jelas bahawa penerokaan terbimbing lebih efektif dan memuaskan daripada belajar sendiri. menurut Bruner. sebarang pengetahuan boleh disusun dengan cara tertentu yang membolehkan penyampaiannya difahami oleh hampir semua pelajar. Peringkat enaktif ialah pembelajaran melalui tindakan manipulatif kerana ia belum lagi melibatkan bahasa. Maka. kanak-kanak 5 kecil menyentuh api untuk . Faktor Kaedah Penyampaian. adalah punca utama mengapa guru tidak berjaya menyampaikan maklumat –maklumat yang hendak disalurkan. mereka hilang minat dan jika terlalu sukar akan menyebabkan kekeliruan. Jika ia terlalu mudah. ekonomi dan kuasa. kanak – kanak perlu menghadapi sesuatu asas ketidaktentuan. Arah adalah penentu penerokaan yang bermakna. Faktor ini berkait rapat dengan pendapat Bruner bahawa seseorang individu memiliki tiga peringkat untuk mencapai kefahaman. Fasa arahan memberi penerokaan terbimbing supaya kanak – kanak tahu matlamatnya dan kedudukan mereka berbanding dengan matlamatnya. Bruner merumuskan kanak – kanak mempunyai keinginan semula jadi untuk belajar. Prinsip kedua Bruner adalah struktur. Oleh itu. Struktur sesuatu pengetahuan mencakupi tiga aspek utama iaitu kaedah penyampaian. Kanak-kanak dalam lingkungan umur ini menggunakan anggota deria untuk menyelesaikan masalah. ini dikenali sebagai fasa pengekalan dan melibatkan proses meyakinkan kanak –kanak bahawa penerokaan tidak berbahaya atau menyakitkan.

Mereka dapat berfikir secara abstrak dan membuat penaakulan logik. Contohnya. Oleh kerana pembelajaran kanak-kanak berkembang dari peringkat motor. kanak-kanak tersebut mengetahui bahan itu boleh melukakan tangan sekiranya tidak digunakan dengan betul. Peringkat akhir iaitu pemikiran peringkat simbolik ialah pada usia 5-7 tahun. kerana dia melukis gambar berdasarkan bayangan atau imej yang disimpan dalam otaknya. walaupun tanpa menyentuh bahan tajam seperti pisau. Peringkat kedua iaitu Ikonik berlaku pada usia 2. Contoh. Mereka mempunyai kebolehan mental untuk menggambarkan dan membayangkan sesuatu dalam fikiran dan menyimpan imej dalam fikiran mereka. kemudian bertindak balas dengan penyampaian konkrit. simbol seperti perkataan.Kemahiran berbasikal Ikonik . kanak-kanak boleh melukis gambar sudu tanpa melihat sudu.mengetahuinya boleh panas dan melecurkan dan melontarkan bola untuk mengetahui boleh melambung. pengajaran dirancangkan untuk mendedahkan kanak-kanak memperoleh pengalaman pada permulaan. Satu contoh situasi pembelajaran mengikut urutan ini adalah seperti berikut : Enaktif . Dalam peringkat pembelajaran simbolik. dan akhirnya persembahan dalam bentuk simbol. Ketiga-tiga proses ini saling berkaitan dan membantu kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah. Kanak-kanak pada usia ini juga dapat membentuk penanggapan dan membina gambaran mental. Maksudnya. maka turutan pengajaran haruslah berkembang sedemikian. kanak-kanak boleh memindahkan pengalaman mereka ke dalam bentuk bahasa. Pada peringkat ini. Pada peringkat ini digunakan kepada kanak-kanak yang lebih tua iaitu pembelajaran mencapai peringkat pembentukan penanggapan (persepsi) dan membina gambaran dalam mental.4 tahun.Membayangkan cara berbasikal dengan baik 3 .sensori (enaktif) ke peringkat penanggapan konkrit (ikonik). bahasa dan formula dapat digunakan untuk mempersembahkan pengalaman dan menghuraikan penaakulan abstrak. akhirnya ke idea abstrak (simbolik).

guru menyebabkan perkara yang senang. Lantaran. Lazimnya. J.Konkrit . Sebarang fakta serta perkaitan yang ditemui oleh kanak – kanak secara penerokaannya sendiri adalah lebih 3 . Penyampaian yang berkuasa atau berpengaruh merupakan penyampaian yang ringkas dan mudah difahami supaya murid dapat melihat perkaitan baru dan imbanginya antara fakta awalnya yang mungkin kabur. Prinsip keempat beliau adalah Peneguhan. Menurutnya. Ahli psikologi ini percaya bahawa perkembangan intelek adalah mengikut turutan tiga peringkat iaitu enaktif. Semakin kurang maklumat yang perlu disimpan dalam minda. sukar untuk difahami oleh murid. Faktor kedua dalam Prinsip Struktur ialah ekonomi. Tahap kesukaran yang dihadapi oleh murid dalam menguasai sesuatu mata pelajaran bergantung kepada turutan atau sekuen sesuatu bahan itu disampaikan. sesuatu pelajaran harus berpandukan turutan ini. Manakala. peneguhan terlewat pula akan menyukarkan pembetulan mana –mana maklumat yang salah yang telah diaplikasikan.S Bruner melalui teori pembelajaran penemuan telah menyarankan bahawa pembelajaran yang bermakna memerlukan penemuan sebenar. ikonik dan simbolik. Kuantiti maklumat yang perlu disimpan dalam minda murid untuk meneruskan pembelajaran adalah dianggap sebagai faktor ekonomi dalam penyampaian sesuatu pengetahuan. Peneguhan yang dibuat sebelum penilaian prestasi murid diketahui akan akibatkan kekeliruan. Faktor Kuasa adalah faktor ketiga dalam prinsip ini. Peneguhan pada masa yang tepat adalah sangat penting untuk kejayaan pembelajaran.Dapat menceritakan pengalaman berbasikal dalam bentuk bahasa kepada rakan sebaya. Prinsip Bruner yang ketiga adalah turutan (sekuen). Ringkasan yang padat dalam pengajaran mewujudkan ekonomi yang baik. tahap pencapaian penguasaan sesuatu pelajaran atau masalah hanya boleh diukur melalui maklum balas kemajuann yang dikecapi. maka semakin tinggi ekonominya.

hafalan (rote memorization) tidak dianggap sebagai pembelajaran bermakna. Menurut beliau. 5. Penyediaan persekitaran yang kondusif dengan pembelajaran penemuan boleh menjadi pemangkin jenis pembelajaran ini. Selain itu.3 Teori Pembelajaran Bermakna : David Ausubel David Ausubel (1963. Suparno (1997) mengatakan pembelajaran bermakna adalah suatu proses pembelajaran di mana informasi baru 3 . Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Bagaimanapun. konsep dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingati oleh murid. Teori pembelajaran Ausubel merupakan salah satu dari teori pembelajaran yang menjadi dasar dalam ‘cooperative learning’. 1977) mengemukakan teori pembelajaran yang mengatakan manusia memperoleh ilmu kebanyakannya dalam bentuk pembelajaran resepsi dan bukan daripada pembelajaran penemuan atau dikenali sebagai Model Pembelajaran Ekspositori. Ausubel juga mengemukakan pembelajaran lisan bermakna (meaningful verbal learning). Struktur kognitif ialah fakta. Menurut Ausubel bahan subjek yang dipelajari murid mestilah “bermakna” (meaningfull). Bruner juga menyatakan aktiviti soal jawab antara pengajar dan murid juga boleh menjana pelbagai bentuk penemuan. jenis pembelajaran ini juga memupuk pemikiran kreatif yang penting untuk perkembangan minda serta boleh menyumbang kepada penghasilan pelbagai rekaan atau produk baru melalui pemikiran logik.1. idea dan hubungan antara idea yang dikenali sebagai Konsep Penyusunan Awal.efisien dan akan lebih kekal dalam minda berbanding dengan cara hafalan. termasuk pentingnya maklumat lisan.

khasnya pembelajaran sejarah yang sukar dikuasai oleh murid selama ini. dan meningkatkan kualiti proses pembelajaran tersebut. Hal ini merupakan penekanan dalam pembelajaran koperatif atau cooperative learning. 3 . melainkan ada sesuatu yang dapat dipraktikkan dan dilatih dalam situasi nyata dan terlibat dalam penyelesaian masalah. Dengan demikian. Oleh itu. Pembelajaran bermakna terjadi apabila murid boleh menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. manakala murid diberi kebebasan untuk membangunkan pengetahuannya sendiri.dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang yang sedang melalui pembelajaran. Menurut Ausubel. sehingga pembelajaran tersebut menjadi benar-benar bermakna. Sesuatu bahan subjek itu mesti sesuai dengan keterampilan murid dan mesti relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki mereka. sehingga konsep-konsep baru tersebut benar-benar terserap oleh mereka. Melalui pembelajaran koperatif. tentu bahan sejarah yang dipelajarinya tidak hanya sekadar menjadi sesuatu yang dihafal dan diingat. Kekuatan dan makna proses pemecahan masalah dalam pembelajaran sejarah terletak pada kemampuan siswa dalam mengambil peranan pada kumpulannya. Bagi melancarkan proses tersebut maka bimbingan secara langsung diperlukan daripada guru. Pembelajaran sejarah bukan hanya sekadar menekankan kepada pengertian konsep-konsep sejarah belaka. Oleh itu. pembelajaran koperatif akan dapat mengusir rasa jemu dan bosan pembelajaran mata pelajaran sejarah yang lebih banyak menggunakan pendekatan ekpositori. subjek mesti dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki murid. sama ada secara lisan mahupun dengan tingkah laku. faktor intelektual-emosional murid terlibat dalam kegiatan pembelajaran. penyelesaian masalah yang sesuai adalah lebih bermanfaat bagi murid dan merupakan strategi yang efisien dalam pembelajaran. tetapi bagaimana melaksanakan proses pembelajarannya.

terdapat tiga tujuan penggunaan penyusunan awal. menjelaskan 5 dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh . Penyusunan awal juga boleh menghubungkan konsep baru dengan konsep yang telah dipelajari. Fungsi penyusunan awal ialah untuk menjelaskan kepada guru dan pelajar tentang perkara-perkara yang perlu difahami bagi sesuatu tajuk pelajaran. Oleh itu.Ausubel mengatakan bahawa terdapat dua jenis belajar. iaitu belajar bermakna (meaningful learning) dan belajar menghafal (rote learning). 1998). (a) Model Pembelajaran Ekspositori Model pembelajaran ekspositori yang dikemukakan oleh Ausubel menekankan penerangan bahan pembelajaran oleh guru dalam bentuk fakta yang tersusun dan dijelaskan menurut urutan serta fakta yang lengkap. Kaedah ini merupakan struktur yang menerangkan hubungan antara konsep-konsep yang hendak disampaikan pada hari tersebut. supaya pembelajaran optimal berlaku. Bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna. konsep murid. Ausubel menegaskan pembelajaran sepatutnya berkembang dalam bentuk deduktif iaitu am kepada spesifik atau daripada prinsip kepada contoh (Woolfolk. iaitu memberi gambaran tentang apa yang penting dalam pelajaran. Belajar akan bermakna bila murid mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. (b) Penyusunan Awal Penyusunan awal (advance organizer) telah diperkenalkan oleh Ausubel untuk menyesuaikan skema pelajar dengan bahan pembelajaran. Struktur kognitif ialah fakta. Salah satu strategi untuk memastikan wujudnya kesesuaian tersebut ialah memulakan pembelajaran berpandukan kepada “penyusunan awal”. Belajar bermakna adalah suatu proses di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar.

Fries. Penggunaan Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Ausubel Prinsip pembelajaran dan pengajaran Ausubel boleh digunakan dalam pengajaran dengan memberikan perhatian kepada dua aspek iaitu pertama. Mengikut teori behaviorisme. Bagi golongan behaviorisme.F Skinner. Seseorang kanak-kanak itu memperoleh bahasa daripada ibu bapa dan ahli keluarga yang lain melalui proses peniruan yang berulang-ulang sejak dia mula belajar menyebut bunyi-bunyi. 5. Aspek kedua pula ialah menggunakan penyusunan awal dalam pengajaran untuk menggalakkan pelajar mengingat semula konsep yang telah dipelajari dan mengaitkannya dengan konsep baru yang akan dipelajari serta mengingatkan mereka tentang perkara-perkara penting dalam sesuatu tajuk pelajaran. Boas. perkataan-perkataan dan seterusnya membentuk ayat-ayat. bahasa dikuasai melalui proses pengulangan iaitu mengulang sebanyak mungkin sesuatu kemahiran bahasa sehingga menjadi satu kebiasaan.2 TEORI BEHAVIORISME Di antara ahli-ahli bahasa yang menganuti teori ini ialah Bloomfield. Ausubel mencadangkan supaya guru menggunakan pembelajaran resepsi (penerimaan) atau model pengajaran ekspositori kerana guru dapat menyampaikan maklumat yang lengkap dalam susunan yang teratur seperti dalam kaedah kuliah. Sapir.hubungan antara konsep yang akan dihuraikan dan menggerakkan minda pelajar untuk mengingat semula konsep berkaitan yang telah dipelajari. bahasa adalah sesuatu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku yang lain yang boleh dikuasai melalui latihan dan 3 . Behavioris ialah nama ahli teori yang mengemukakan pelbagai prinsip berdasarkan teori yang sama iaitu teori psikologi behaviorisme. Teori ini berasaskan kepada cara pemerolehan bahasa pertama oleh seseorang kanak-kanak. Brooks dan B.

3 . galakan dan sebagainya. Pembelajaran bahasa kedua mestilah dilaksanakan secara intensif dan bukan secara berselang seli. Hal ini diikuti pula dengan bahasa tulisan yang dianggap perkara kedua penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Prinsip keempat ialah latihan pembelajaran.satu rangsangan. Ahli . keistimewaan. Hal ini kerana pengukuhan merupakan satu alat untuk menentukan pembentukan tingkah laku yang dikehendaki. Prinsip seterusnya ialah bahasa adalah satu tabiat.1988). Terdapat lima prinsip yang dikemukakan daripada pendapat ahli-ahli psikolinguistik dan linguistik aliran Behaviorisme (Kamaruddin Hj Husin . Hal ini akan memudahkan pembentukan kebiasaan yang diingini itu. Prinsip pertama ialah bahasa yang diutamakan ialah bahasa lisan manakala bahasa tulisan merupakan bahasa kedua terpenting. Latihan dan latih tubi hendaklah dijalankan secara bermakna. Prinsip ketiga ialah pengukuhan di mana salah satu syarat penting dalam pembelajaran. Prinsip ini amat sesuai sekali diterapkan ke dalam proses pembelajaran bahasa kedua di mana tabiat bahasa yang baru perlu diajar kepada murid-murid itu. pengiktirafan. Dalam situasi pembelajaran bahasa. Latihan ini merupakan latihan yang dikukuhkan dan dilakukan secara ulangan satu-satu gerak balas dengan satu.ahli behaviorisme telah menegaskan bahawa pengajaran bahasa mestilah didahulukan dengan bahasa lisan. Bagi membentuk kebiasaan ini latihan dan latih tubi serta perbualan bahasa diutamakan. contoh pengukuhan adalah pujian. maklum balik.pengulangan. Tegasnya. Sekiranya tingkah laku manusia berpunca daripada wujudnya rangsangan dan gerak balas maka bahasa juga lahir sebagai gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. tingkah laku bahasa wujud ketika ucapan terlahir daripada mulut seseorang dan ucapan itu diterima dan difahami oleh pendengar dan sebaliknya.

setiap rangsangan akan menimbulkan gerak balas. Arahan ialah rangsangan. pembelajaran hendaklah mewujudkan operasi rangsangan dan tindak balas dalam proses pembelajaran. Manakala rangsangan pula adalah apa sahaja bentuk tenaga yang menimbulkan gerak balas (Ee Ah Meng 1994). Kanak . manakala tindakan mengangkat tangan ialah gerak balas. Hasil daripada kajiannya. Selain itu. Pavlov berpendapat bahawa pembelajaran boleh berlaku kesan daripada kaitan antara rangsangan dengan gerak balas. Bahasa adalah hasil operasi dan tindak balas. Pembelajaran boleh berlaku akibat perkaitan di antara rangsangan dengan gerak balas. Oleh itu. Pembelajaran bahasa akan lebih berkesan jika sekiranya kedua.dua unsur ini dapat diwujudkan. maka murid dengan cepat akan mengangkat tangannya. Pembelajaran yang berlaku melalui perkaitan 4 .Prinsip behaviorisme yang kelima ialah model-model bahasa yang terbaik haruslah dikukuhkan. Gerak balas ialah apa sahaja tingkah laku yang timbul akibat daripada rangsangan. Contohnya.2. 5.kanak menguasai daripada apa yang didengar dan dialami. Pembelajaran yang berlaku kerana perkaitan dinamakan pelaziman manakala pembelajaran akibat dari perkaitan dua rangsangan dinamakan pelaziman klasik.1 Teori Pelaziman Klasik : Ivan Pavlov Menurut teori pelaziman klasik. Rangsangan juga boleh dikaitkan dengan satu rangsangan yang lain untuk mendatangkan pembelajaran. bahasa guru adalah model yang mutlak yang diikuti oleh pelajar-pelajar tanpa banyak bicara. apabila guru memberikan arahan supaya murid mengangkat tangan. dari segi pembelajaran bahasa di sekolah-sekolah.

Beliau membuat kesimpulan bahawa anjing tersebut telah 'belajar' mengaitkan bekas makanan yang dilihat dengan makanan yang akan diberikan kelak. Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan memberikan tindak balas yang sama. Prinsip tersebut terbahagi kepada empat iaitu generalisasi. terdapat beberapa prinsip penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dihasilkan oleh beliau. Sebagai contoh. mengaitkan istilah teknik di dalam fizik dengan apa yang dimaksudkan atau mengaitkan tarikh dengan peristiwa (Sulaiman 1997). mengaitkan nama dengan watak. air liur haiwan itu keluar. Pavlov melanjutkan kajiannya dengan menguji hipotesis bahawa sesuatu organisma boleh diajar bertindak dengan pemberian sesuatu rangsangan. Pavlov cuba membuktikan teori pembelajaran ini dengan menjalankan kajian ke atas anjing. Prinsip Asas Pelaziman Klasik Pavlov Dalam teori pelaziman klasik yang dipelopori oleh Ivan Pavlov ini. Eksperimen Pelaziman Klasik Pavlov Berdasarkan hukum perkaitan ini. Ali juga risau satiap kali ujian biologi dijalankan kerana kedua subjek tersebut mempunyai perkaitan.tersebut dinamakan sebagai pelaziman dan pembelajaran yang berlaku akibat dua rangsangan ini dikenali sebagai pelaziman klasik. penghapusan dan pembelajaran semula. diskriminasi. 5 . Jadi kerisauan dalam subjek kimia telah digeneralisasikan kepada satu subjek lain iaitu biologi. Ali akan menjadi risau setiap kali ujian kimia akan diadakan. Pelaziman klasik ini termasuklah mengaitkan simbol-simbol dengan apa yang dilambangkan. Pavlov mencadangkan bahawa proses asas pembelajaran ialah pembentukan perkaitan antara RANGSANGAN (R) dan sesuatu GERAK BALAS (G). Beliau mendapati bahawa apabila anjing melihat bekas dengan makanan.

Contohnya. Dalam kajian Pavlov. Perkaitan antara rangsangan dengan gerak balas dapat diperkukuhkan melalui latihan. penghapusan boleh berlaku jika peneguhan tidak diberikan. tingkah laku itu mungkin akan terhapus begitu sahaja. tetapi tidak pada bunyi selain daripada loceng. semakin kukuh gerak balas terlazim itu. apabila guru memberi pujian (rangsangan) setiap kali murid mendapat hasil yang baik (gerak balas). bunyi loceng tidak disertakan dengan ransangan tidak terlazim (daging). Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. Dalam hal ini. Dalam pembelajaran. Tindak balas akhir akan terhapus. Dalam kajian terhadap anjing. didapati anjing tersebut hanya bertindk balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja. penguasaan berkenaan. maka gerak balas itu menghasilkan sesuatu yang baik dan berterusan. Konsep Lebih kerap organisma itu mencuba. Semakin kerap rangsangan itu dikaitkan dengan sesuatu gerak balas. lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur. Implikasi Teori Pavlov ke atas Pengajaran dan Pembelajaran Implikasi teori ini ke atas pengajaran dan pembelajaran ialah guru perlu sedar bahawa rangsangan dan gerak balas mempunyai kaitan yang boleh dilazimkan atau dipelajari. Konsep terakhir iaitu penguasaan atau pembelajaran semula ialah bagaimana sesuatu organisma belajar sesuatu gerak balas atau respon baru berlaku secara berperingkat-peringkat.Diskriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain. Hal ini bermakna. sekiranya sesuatu tingkah laku tidak diperkukuhkan melalui ganjaran. semakin kukuh 4 .

5.F Skinner berpendapat bahawa kebanyakan tingkah laku manusia dan haiwan adalah dikuasai oleh ganjaran yang diterima apabila melakukannya. Pelaziman operan ialah apabila organisma menghasilkan sesuatu gerak balas kerana organisma itu bertindak balas ke atas persekitarannya. Dalam eksperimennya.F Skinner B.2 Teori Pelaziman Operan : B. Skinner telah memajukan cara membentuk tingkah laku yang disebut sebagai pelaziman operan. Contohnya. Eksperimen Pelaziman Operan Skinner 3 .pemulihan serta-merta juga dapat membantu seseorang guru meningkatkan keberkesanan pembelajaran.2. seekor anjing akan menghulurkan kaki depannya sekiranya tingkah laku tersebut akan diikuti dengan makanan. Perkataan operan dicipta oleh Skinner yang membawa maksud bertindak ke atas.

Kemudian secara tidak sengaja. iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. 3 . Peneguhan ialah perkara yang dilakukan untuk menggalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi.Dalam eksperimennya. Pembelajaran melalui cara ini disebut pembelajaran melalui pelaziman. Pada permulaannya tikus itu berlari ke sana sini kerana lapar. Contohnya. Apabila alat itu ditekan. gerak balas itu akan terhapus juga. Proses yang sama diulangi beberapa kali sehingga tikus itu mendapati bahawa jika alat penekan dipijak maka makanan akan diperoleh. Ini menyebabkan makanan tidak terkeluar apabila alat makanan ditekan. Eksperimen ini menunjukkan bahawa satu gerak balas hanya akan berulang jika wujud ganjaran. denda (punishment). Seterusnya Skinner memutuskan hubungan makanan dengan alat penekan. prinsip Premack dan pelupusan. Sekiranya ganjaran dihentikan. Hal ini menyebabkan tikus itu berhenti dari menekan butang tersebut. Hal ini menunjukkan tikus itu telah belajar cara untuk mendapat makanan di dalam kotak. Skinner membahagikan pengukuhan kepada dua jenis. biji-biji makanan akan terkeluar. Kotak itu dilengkapi alat penekan pada dindingnya. beliau meletakkan seekor tikus lapar ke dalam Kotak Skinner. Prinsip Asas Pelaziman Operan Skinner Menurut Skinner. pengukuhan diberikan adalah untuk memuaskan kehendak individu dan mengurangkan tekanan dan merangsang otak. biji-biji makanan dalam eksperimen tersebut. Menurut Rachlin (1991). tikus itu terpijak alat penekan tersebut dan ini menyebabkan biji-biji makanan terkeluar. pelaziman operan terdiri daripada empat konsep utama iaitu peneguhan (reinforcement) yang terbahagi kepada peneguhan positif dan peneguhan negatif. Perbuatan menekan butang untuk memperoleh makanan disebut pelaziman operan.

Peneguhan positif yang diberikan oleh guru dapat mendorong pelajar menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. Prinsip Premack juga dikenali sebagai “Grandma’s Rule” yang berasaskan kenyataan “kamu boleh keluar bermain selepas kamu habis memakan 5 . Hanya tingkah laku yang spesifik sahaja yang perlu diberi peneguhan. peneguhan positif ini diberikan sebagai salah satu bentuk motivasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. seorang bapa memarahi anaknya kerana tidak membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru. memberi hadiah dan sebagainya. yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau dikukuhkan lagi. Contoh-contoh peneguhan positif yang boleh diberikan dalam bilik darjah ialah seperti memberikan kata-kata pujian selepas pelajar melakukan sesuatu kerja atau menjawab soalan. maka si anak tadi pun menyiapkan kerja sekolahnya. Guru juga mestilah ikhlas ketika memberi peneguhan. Konsep utama prinsip Premack ialah mengaitkan aktiviti yang kurang diminati dengan aktiviti yang lebih diminati untuk mengukuhkan tingkah laku terhadap aktiviti yang kurang diminati. Oleh kerana jemu dengan leteran bapanya. Dalam bilik darjah. Tindakan anak (membuat kerja rumah) dapat mengelak daripada rangsangan yang tidak diingini (leteran bapa). Tegasnya. Contohnya. menepuk bahu pelajar. Peneguhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan.Peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan. memberikan senyuman. dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut. Peneguhan yang diberi juga mestilah jelas dan bersistematik.

Peneguhan negatif wajar diterapkan dalam sesuatu perkara iaitu untuk mendapatkan tingkah laku yang diingini. Sebagai guru. Implikasi Teori Skinner ke atas Pengajaran dan Pembelajaran Dalam pengajaran dan pembelajaran. 3 . Keadaan ini dapat di atasi jika peneguhan untuk sesuatu perlakuan itu dapat dikenal pasti. peneguhan itu tidak lagi digunakan. Contohnya. Selain itu. kerana hasilnya tidak datang dengan serta merta. teori ini membantu pelajar menguasai konsep diskriminasi melalui proses pelaziman operan supaya mereka memperoleh ilmu dan kemahiran dengan tepat. peneguhan hendaklah diterapkan iaitu peneguhan positif yang membawa keseronokan adalah lebih berkesan daripada peneguhan negatif yang membawa kesakitan. Prinsip penghapusan pula sesuai untuk memodifikasikan tingkah laku pelajar yang tidak diingini. kita boleh menerapkan aktiviti yang menarik dengan aktiviti yang kurang menarik dalam bilik darjah untuk meningkatkan kadar pembelajaran murid. Tambahan pula. Selain itu. satu aktiviti bermain komputer akan diadakan. kemahiran atau teknik yang baru dipelajari perlu diberi peneguhan secara berterusan dan diikuti dengan secara berkala supaya dapat dikukuhkan dan dikekalkan. selepas mengakhiri mata pelajaran matematik. Penggunaan prinsip Jadual Peneguhan Skinner untuk merancang dan melaksanakan peneguhan berterusan dan berkala yang berpatutan bagi menjamin tingkah laku operan itu dapat dikukuhkan dan dikekalkan. Pelupusan bermaksud perlakuan yang tidak diberi peneguhan akan lupus dengan sendirinya.sayur-sayuran ini”. Seseorang guru juga sanggup bersabar dalam menghadapi proses pelupusan.

3 Teori Permodelan : Albert Bandura Teori permodelan yang dipelopori oleh Albert Bandura menyatakan bahawa proses pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan ‘permodelan’. menarik balik pemberian waktu rehat jika pelajar tidak mematuhi peraturan atau disiplin bilik darjah.2. Beliau menjelaskan lagi bahawa aspek pemerhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan juga aspek peniruan oleh pelajar akan dapat memberikan kesan yang optimum kepada kefahaman pelajar.Contohnya. 5. 3 .

kanak keseluruhannya meniru model yang ditonton dengan gaya yang lebih agresif. Hal ini berlaku apabila kita melihat orang lain diberi ganjaran atau denda untuk tindakan tertentu kita mengubah tingkah laku. peniruan model dan sebagainya adalah hasil pemerhatian daripada gerak balas yang ditonjolkan oleh orang lain. model menunjukkan sesuatu yang hendak dipelajarinya oleh pemerhati dan mengharapkan peneguhan apabila dapat menguasai. Denda juga boleh mempunyai kesan yang sama. individu dan secara tidak langsung mempelajari pula perubahan tingkah laku tersebut. Selain itu. contohnya kita memuji dua orang pelajar kerana membuat kerja yang menarik di dalam kelas maka pelajar . Pembelajaran melalui pemerhatian merupakan pembentukan asas tingkah laku orang lain. Pada kebiasaannya.pelajar yang memerhatikan penghargaan mungkin akan membuat kerja yang lebih baik pada masa akan datang. Terdapat dua jenis pembelajaran melalui pemerhatian. pembelajaran boleh berlaku melalui peneguhan.kanak tadika berumur 3 . Melalui ganjaran. persaingan. Pembelajaran pemerhatian yang kedua ialah pemerhati meniru tingkah laku model walaupun model tersebut tidak menerima peneguhan atau denda semasa pemerhati sedang memerhatikan. Teori pembelajaran sosialis menekankan pembelajaran melalui proses permodelan iaitu pembelajaran melalui pemerhatian atau peniruan. Contohnya kita akan mengurangkan had laju semasa memandu selepas melihat beberapa orang mendapat saman kerana memandu dengan laju.Bandura menggunakan sekumpulan kanak. Contohnya. cara yang betul meletakkan tangan untuk bermain piano 3 . teori ini juga menekankan aspek interaksi antara manusia dan persekitaran. Beliau merumuskan bahawa pelbagai tingkah laku sosial seperti keagresifan. Pertama. Bandura menyebut orang yang diperhatikan sebagai model dan proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan.6 tahun untuk menjalankan kajian dan berjaya membuktikan bahawa kanak .

Tumpuan ( Attention ) Tingkah laku model hendaklah diperhatikan bagi membolehkan subjek meniru perlakuan yang dilakukan oleh model.tetapi peniruan berlaku apabila pemerhati hanya mahu menjadi seperti model yang disanjung. satu kumpulan menonton filem kartun yang agresif dan satu kumpulan lagi dijadikan sebagai kawalan yang tidak terdedah kepada contoh agresif. penyimpanan. Satu kumpulan memerhati contoh sebenar. Empat kumpulan kanak – kanak berumur 3 -6 tahun telah didedahkan kepada pelbagai contoh agresif. Bandura & Walters (1963) dalam buku mereka "Social Learning & Personality Development" menekankan bahawa hanya dengan memerhati seorang lain pembelajaran boleh berlaku. Hasil kajian menunjukkan murid dalam setiap kumpulan eksperimen melakukan satu set tindakan agresif terhadap anak patung. Bandura dan Walters telah mengkaji peniruan tingkah laku agresif dalam kalangan kanak-kanak. penghasilan dan peneguhan atau motivasi. Prinsip Pembelajaran Melalui Pemerhatian/ Peniruan Bandura (1986) mengenal pasti empat unsur utama dalam proses pembelajaran melalui pemerhatian atau pemodelan iaitu tumpuan. Eksperimen Permodelan Bandura Dalam suatu eksperimen. satu kumpulan memerhati contoh dalam filem. Penyimpanan ( Retention ) 4 .

Peneguhan kedua. Sebagai contoh. memandu kereta. bermain tenis dan sebagainya. subjek juga mesti mempunyai kebolehan mewujudkan atau menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku.Subjek yang memerhati harus menyimpan peristiwa itu dalam sistem ingatannya.rakan dan peniruan tersebut akan dihentikan. seorang ahli gimnastik menunjukkan pergerakan badan yang baik dan dia dipuji oleh jurulatihnya dengan kata. Peneguhan penting untuk mengekalkan pembelajaran. Hal ini membolehkan subjek melakukan peristiwa itu kelak bila diperlukan atau diingini. Contohnya. Bagi sesetengah tingkah laku kemahiran motor diperlukan untuk mewujudkan komponenkomponen tingkah laku yang telah diperhatikan.kata seperti ’syabas’. Pertama. Motivasi ( Motivation ) Peneguhan atau motivasi memainkan peranan penting dalam pembelajaran pemerhatian. Dalam proses ini seseorang akan meniru apa yang dilakukan oleh orang lain jika dia sudah mengetahui cara. Ketiga ialah peniruan melalui proses elisitasi. seorang pelajar yang tidak popular cuba memakai pakaian fesyen baru tetapi diejek oleh rakan .cara melakukan tingkah laku 3 . Penghasilan ( Reproduction ) Setelah mengetahui atau mempelajari sesuatu tingkah laku. Seseorang yang mencuba menunjukkan tingkah laku baru tidak akan mengekalkannya tanpa peneguhan. Contohnya. pemerhati mungkin menghasilkan semula tingkah laku model dan menerima peniruan secara langsung. pemerhati mungkin melihat orang lain menerima peniruan secara tidak langsung dan meniru tingkah laku orang yang diperhatikan.kanak yang melihat program televisyen yang penuh dengan keganasan mungkin meniru tingkah laku keganasan model melalui program tersebut. Terdapat lima jenis peneguhan yang memotivasikan perlakuan tingkah laku yang ditiru. Contohnya kanak.

Radzi yang menyertai satu kumpulan menyimpan rambut panjang semasa cuti sekolah akan terus menyimpan rambut panjangnya semasa sesi persekolahan bermula. guru boleh mempelbagaikan kaedah pengajaran dengan mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi. Oleh itu. Sebagai contoh. murid boleh meniru kawan mereka yang bising semasa kelas pendidikan jasmani di padang tetapi tidak boleh meniru tingkah laku ini di dalam kelas. Tambahan pula. selain itu. Keempat peniruan sekat lakuan. Guru juga boleh menarik perhatian murid dengan motivasi yang sesuai seperti memberi hadiah atau pengiktirafan dan sebagainya. Sebagai contoh timbul keinginan di hati Ali untuk membantu ibunya memotong rumput setelah melihat Rahman membantu ibunya. Hasilan guru seperti kraftangan. Peniruan yang sesuai dilakukan dalam keadaan tertentu tetapi tidak digunakan dalam keadaan atau situasi yang lain. lukisan atau alat bantu mengajar hendaklah bermutu tinggi. Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sebagai model. Dalam proses ini seseorang individu akan terus mengamalkan peniruan dalam apa. Murid lain yang kagum dengan pencapaian yang memberangsangkan akan cuba memerhati dan meniru tingkah laku yang dilakukan. Kelima iaitu peniruan tak sekat lakuan.apa jua situasi. penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi ‘role model’ kepada pelajar. Implikasi Teori Bandura ke atas Pengajaran dan Pembelajaran Teori ini memberi penekanan kepada permodalan atau prose peniruan oleh murid terhadap apa yang diperhatikan. 4 . tunjuk cara guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dapat meniru dengan cepat dan berkesan. Sebagai contoh.tersebut.

Secara ringkasnya. Teori bahasa pula menunjukkan pendapat yang dikemukakan oleh ahli-ahli linguistik yang dianggap sebagai asas penting dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa. namun setelah melaksanakan tugasan ini. linguistik telah berkembang sejak zaman-berzaman. 6 . Antara bidang yang terdapat dalam bidang linguistik ialah linguistik umum. didefinisikan mengikut pelbagai cara seperti sifat semula jadi. linguistik historis dan linguistik komparatif. bahasa mempunyai sifat atau cirinya sendiri. Pada setiap zaman. Setiap bidang dipelopori ada dipelopori oleh tokoh-tokoh linguistik. Setiap bidang kajian mempunyai pecahannya yang tersendiri seperti linguistik terapan. kami banyak mendapat manfaat dan ilmu baru berkenaan dengan linguistik ini sendiri. Tambahan lagi. Sebagai seorang guru. bahasa memainkan peranan penting. Linguistik merupakan satu bidang kajian yang mengkaji bahasa secara saintifik. bahasa juga telah Oleh itu. kami kurang faham berkenaan ilmu linguistik. Dalam setiap perlakuan manusia.7.0 RUMUSAN Setelah melaksanakan tugasan BMM 3108 Pengantar Linguistik ini. kami memperoleh banyak ilmu baru. adalah amat penting untuk mengetahui teori bahasa dan teori pemerolehan bahasa untuk mengajar bahasa Melayu kepada murid-murid kelak. Selain itu. linguistik menunjukkan perkembangannya yang dihuraikan oleh tokoh-tokoh tertentu. linguistik terapan. bidang linguistik mempunyai beberapa bahagian seperti pembahagian bidang linguistik. Perkembangan bidang linguistik bermula sejak zaman Yunani dan berkembang sehingga ke zaman moden. Jika sebelum ini. Bukan itu sahaja. peranan dan fungsinya. perkembangan linguistik juga telah dikaji sejak zamanberzaman bermula dari zaman Yunani lagi sehinggalah ke zaman moden.

tugasan ini adalah berdasarkan individu tetapi pensyarah pembimbing iaitu Puan Fazilah binti Mat Zain menyedari bahawa tugasan yang diperlukan mempunyai subtajuk yang banyak. Pembelajaran ini adalah mengenai kajian terhadap bahasa. morfologi. 4 . atau gabungan subdisiplin itu seperti morfosintaksis dan leksikosemantik. menyusur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik bermula dari zaman Yunani sehingga ke abad ke – 19 dan menganalisis pemikiran tentang teori-teori bahasa dan teori-teori pemerolehan bahasa. Pada mulanya.8. Dalam tugasan ini. Oleh itu.0 REFLEKSI NAMA : NURASYIDAH BT MOHD RASID NO. Hal ini amat menggembirakan kami kerana dapat memberi sepenuh tumpuan terhadap tugasan yang telah ditetapkan. sintaksis. saya dikehendaki memahami segala struktur bahasa dengan jelas dan menguasai kemahiran tersebut dengan baik supaya dapat melaksanakan P & P dengan berkesan. Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan pada semester empat ini menuntut saya mempelajari Pengantar Linguistik Bahasa Melayu. Antara aspek yang perlu diberi perhatian dan penegasan ialah menghuraikan tentang bidang linguistik dan sifat-sifat bahasa. Kajian bahasa ini dikaji secara terperinci dan menyeluruh iaitu mencakupi struktur dalaman bahasa seperti fonologi. syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan rahmat dan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan tugasan Bahasa Melayu ini dengan jayanya. beliau memberi keringanan kepada kami untuk melakukan tugasan ini secara berkumpulan. Saya telah mengambil beberapa inisiatif dalam menyiapkan tugasan ini supaya dapat menyempurnakannya dengan sebaik mungkin. K/P : 900913 – 11 – 5368 Alhamdulillah. Setelah mendapat tugasan ini. semantik dan leksikologi.

3 .saya telah melakukan perbincangan dengan pensyarah Bahasa Melayu iaitu Puan Fazilah supaya lebih memahami tugasan ini dengan lebih terperinci. berkat kesabaran dan usaha yang gigih. Akhirnya. Selain itu. saya dan rakan-rakan telah membuat rujukan di perpustakaan. kami turut menemu bual beberapa pelajar yang lebih mahir iaitu pelajar semester lain dan pensyarah pengajian Bahasa Melayu. Kami bernasib baik kerana perpustakaan menyediakan banyak bahan mengenai linguistik dan ini amat membantu kami dalam menyiapkan tugasan. Pengalaman seperti ini sudah pastinya menjadi titik tolak bagi membina guru yang berkualiti pada masa akan datang. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan yang membantu dalam menyiapkan tugasan ini dan atas kerjasama yang diberikan. Tambahan pula. teknologi yang canggih pada masa kini iaitu penggunaan internet turut memudahkan kami dalam mencari maklumat yang berkaitan. dapat juga saya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Sesungguhnya. kursus dan tugasan ini memberi saya banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan baru. Ucapan jutaan terima kasih kepada pensyarah pembimbing. beliau juga turut memberi penekanan dalam aspek penulisan supaya menepati format penulisan yang sebenarnya. Puan Fazilah binti Mat Zain atas segala ilmu yang dicurahkan serta bantuan yang diberikan ketika menjalani kursus BMM 3107 dan semasa proses menyiapkan tugasan ini. Dalam mencari maklumat berkaitan linguistik. Selain itu. Hal ini boleh membantu saya dalam menghasilkan satu tugasan yang menepati aspek-aspek yang berkaitan.

istilah yang digunakan kebanyakannya sukar untuk difahami. linguistik itu sendiri.K/P : 900520 – 06 – 5398 Alhamdulillah. Saya tidak mengalami masalah besar dalam menyiapkan tugasan ini. terdapat juga masalah-masalah kecil tetapi berjaya diatasi.NAMA : RUSLINA BINTI NAJAHUDDIN NO. Antara masalah yang saya alami ialah bahan rujukan yang dijumpai dalam bentuk bahasa Melayu Indonesia. Namun Sepanjang tempoh ini saya telah mendapat palbagai pengalaman. Seterusnya. cara pelaksaan tugas ini. mengakses maklumat dari internet. dan seterusnya memperbanyak membaca mengenai topik yang dikaji. dan perkara-perkara tambahan yang bersesuaian untuk dimuatkan ke dalam kerja khusus ini dengan cara mencari bahan di perpuastakaan. mengatasi masalah ini. iaitu perkembangan ilmu linguistik dan sifat-sifat bahasa. Saya juga menunjukkan hasil kerja saya dengan rakan sekumpulan agar kesalahan yang saya lakukan dapat dibetulkan terlebih dahulu 3 Oleh yang demikian. saya telah membuat draf terlebih dahulu dan membuat kolaborasi dengan pensyarah pembimbing agar hasil kerja saya menepati kriteria yang dinilai. dan pengetahuan dalam pelbagai aspek. khusnya mengenai bidang begitu. syukur ke hadrat Ilahi ahirnya kerja khusus ini dapat disiapkan mengikut tempoh masa yang diberikan. rujukan. susur galur perkembangan ilmu linguistik bermula dari zaman Yunani sehingga abad ke-19. Saya telah melakukan pencarian isi. Secara tidak langsung melalui tugas ini saya telah berjaya mendalamkan ilmu mengenai linguistik terutamanya aspek-aspek yang dikaji. serta turut mengkaji tentang teori-teori bahasa dan teori-teori pemerolehan bahasa. ilmu. bertanya kepada pensyarah pembimbing. Malah. saya telah berusaha memuat turun perisian kamus Indonesia bagi .

Kerja khusus ini juga telah saya jadikan rujukan tambahan saya terutama dalam menghadapi peperiksaan akhir semester nanti Terima kasih tidak terhingga kepada Puan Fazilah selaku pensyarah pembimbing serta semua yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung. Kami juga saling bertukar-tukar pendapat dan saling membantu agar hasil kerja ini tidak sekadar melepaskan batuk Menerusi kerja khusus ini saya mendapati subjek Pengantar Linguistik merupakan satu subjek yang mencabar kerana memerlukan kesabaran dalam memahaminya terutama mengenai susur galur perkembangannya. ditangga. Saya juga mendapati bahawa subjek ini memerlukan pengahayatan ketika membacanya. Hasil titik peluh selama sebulan ini saya berharap agar tugasan ini dapat memenuhi kriteria yang dinilai. Mempelajari dan mengkaji mengenai linguistik membuatkan rasa cinta mengenai bahasa semakin meninggi. 3 .sebelum merujuk ke pensyarah pembimbing.

Selain itu. 3 . Saya telah menerima tugasan ini pada 27 Julai 2011 dan perlu menghantar tugasan pada 29 Ogos 2011. saya dan rakan sekumpulan telah membina jadual kerja bagi memudahkan kami melaksanakan tugasan. setelah memperoleh maklumat yang berkaitan. Tugasan ini menghendaki kumpulan kami menyediakan beberapa perkara berkaitan seperti pembahagian bidang linguistik. Ilmu linguistik telah berkembang sejak zaman Yunani lagi. Puan Fazilah bt. Mat Zain telah memberi taklimat kepada kami mengenai penyediaan tugasan seperti yang dikehendaki soalan. Setiap bidang linguistik mempunyai cara kajian yang tersendiri. Hal ini menyukarkan kami untuk menterjemahkan bahan tersebut. Bukan itu sahaja. kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya. sejarah perkembangan linguistik dan teori bahasa serta teori pemerolehan bahasa. melalui sejarah perkembangan ilmu linguistik. dapat juga saya menyiapkan tugasan Pengantar Linguistik (BMM3107) ini. Antara kesulitan yang dialami ialah kurangnya buku berkaitan linguistik di perpustakaan. Bahan yang diperoleh dari internet juga adalah dalam bahasa Indonesia.NAMA : NUR HIDAYAH BINTI ABDUL RAZAK NO. Dalam bahagian bidang linguistik. Kami juga telah mendapatkan maklumat dari pada pelbagai sumber seperti buku dan internet. saya dapat mengetahui bagaimana sesuatu bidang itu dibahagikan dan subbidang yang terdapat di dalamnya. Namun. kami mengadakan perbincangan untuk menyediakan tugasan ini. saya dapat mengetahui perkembangan bidang tersebut sejak zaman mula diperkenalkan sehingga ke zaman moden. Sebelum tugasan ini dilaksanakan. kami menghadapi sedikit kesulitan semasa mengumpulkan bahan untuk dibuat rujukan. Pensyarah kami.K/P : 901112-06-5342 Bersyukur saya ke hadrat Ilahi. Walaubagaimanapun.

tugasan ini. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Puan Fazilah kerana banyak memberikan dorongan dan bimbingan kepada saya dan rakan-rakan.saya juga dapat mengenali tokoh-tokoh yang terlibat dalam bidang linguistik seperti Edward Sapir. menyiapkan tugasan ini. Tambahan lagi. Ferdinand de Saussure dan beberapa orang lagi. penyediaan tugasan ini turut memberikan penambahan ilmu kepada diri saya berkenaan teori bahasa dan teori pemerolehan bahasa. rakan sekumpulan. kami dapat menyiapkan tugasan ini dengan lengkap. Akhirnya. Bloomfield. tetapi setelah diterangkan oleh Saya dan rakan sekumpulan turut berjumpa dengan pensyarah subjek bagi mendapatkan bimbingan beliau untuk 3 . Saya juga banyak memperoleh pengalaman dan ilmu baru melalui Pada mulanya. saya dapat memahaminya. setelah menempuh banyak dugaan dan cabaran. saya kurang faham mengenai teori bahasa. Setiap tokoh linguistik ini mempunyai pandangan yang berbeza terhadap ilmu linguistik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful