KONSEP PERKAHWINAN DALAM ISLAM YAZID BIN ABDUL QADIR JAWAS Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah

, lagi Maha Mengasihani. Kata Pengantar 1. Muqadimah 2. Perkahwinan Adalah Fitrah Kemanusiaan 2.1 Islam Menganjurkan Nikah 2.2 Islam Tidak Menyukai Membujang 3. Tujuan Perkahwinan Dalam Islam 3.1 Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi 3.2 Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur 3.3 Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami 3.4 Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah 3.5 Untuk Mencari Keturunan yang Shalih 4. Tata Cara Perkahwinan Dalam Islam 4.1 Khitbah (Peminangan) 4.2 Aqad Nikah 4.3 Walimah 5. Sebahagian Penyelewengan Yang Terjadi Dalam Perkahwinan Yang Wajib Dihindarkan 5.1. Pacaran 5.2 Tukar Cincin 5.3 Menuntut Mahar Yang Tinggi 5.4 Mengikuti Upacara Adat 5.5 Mengucapkan Ucapan Selamat Ala Kaum Jahiliyah 5.6 Adanya Ikhtilath 5.7 Pelanggaran Lain Penutup Soal Jawab Agama: [ 1 ] Pernikahan [ 2 ] Mahar / Maskahwin [ 3 ] Nikah Mut'ah dan Kahwin Gantung [ 4 ] Hamil diluar nikah [ 5 ] Kahwin Berlainan Agama dan Suku [ 6 ] Variasi Hubungan Suami-Isteri [ 7 ] Haid dan Mandi Junub [ 8 ] Poligami [ 9 ] Perceraian dan Rujuk 1

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tenteram bersamanya. Dan Dia (juga) telah menjadikan diantaramu (suami, isteri) rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” [Qur’an Surah Ar-Ruum 30: 21] Kata Pengantar Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada suatu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walaupun masalah tersebut nampak kecil dan tidak penting. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkahwinan, Islam telah berbincang banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Islam mengajarkannya. Nikah merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, kerana dengan nikah inilah seseorang boleh terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya. Nikah merupakan jalan fitrah yang boleh menuntaskan gejolak biologi dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan syar'i tersebut sepasang suami isteri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak. Melalui risalah singkat ini. Anda diajak untuk mempelajari dan menyelami tata cara perkahwinan Islam yang begitu agung nan penuh nuansa. Anda akan diajak untuk meninggalkan tradisi-tradisi masa lalu yang penuh dengan upacara-upacara dan adat istiadat yang 2

berkepanjangan dan melelahkan. Mestikah kita bergelimang dengan kesombongan dan kedurhakaan hanya lantaran sebuah pernikahan ..? Na'udzu billahi min dzalik. Wallahu musta'an. 1. Muqadimah Persoalan perkahwinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibincangkan, kerana persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral iaitu rumah tangga. Luhur, kerana lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai ahlaq yang luhur dan sentral. Kerana lembaga itu memang merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam, yang kelak mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di bumi ini. Menurut Islam Bani Adam lah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah Ilahi sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata : "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (AlBaqarah: 30). Perkahwinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. 'Aqad nikah (perkahwinan) adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci (MITSAAQON GHOLIIDHOO), sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebahagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (An-Nisaa': 21). Kerana itu, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya suami isteri, memelihara dan menjaganya secara sungguhsungguh dan penuh tanggungjawab. 3

Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkahwinan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafaqah dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci dan detail. Selanjutnya untuk memahami konsep Islam tentang perkahwinan, maka rujukan yang paling sah dan benar adalah AlQuran dan As-Sunnah Shahih (yang sesuai dengan pemahaman Salafus Shalih -pen). Dengan rujukan ini kita akan dapati kejelasan tentang aspek-aspek perkahwinan mahupun beberapa penyimpangan dan pergeseran nilai perkahwinan yang terjadi di masyarakat kita. Tentu saja tidak semua persoalan dapat penulis tuangkan dalam tulisan ini, hanya beberapa persoalan yang perlu dibahas iaitu tentang: Fitrah Manusia, Tujuan Perkahwinan dalam Islam, Tata Cara Perkahwinan dan Penyimpangan Dalam Perkahwinan. 2. Perkahwinan Adalah Fitrah Kemanusiaan Agama Islam adalah agama fithrah, dan manusia diciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini, kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fithrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fithrahnya. Perkahwinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, kerana nikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah iaitu perkahwinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (ArRuum: 30).

2.1. Islam Menganjurkan Nikah 4

dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Dan beliau bersabda: "Ertinya: Nikahilah perempuan yang ramai anak dan penyayang. Dan yang lain berkata: Adapun saya akan menjauhi wanita. beliau keluar seraya bersabda: "Ertinya: Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu. akan puasa sepanjang masa tanpa putus. Orang yang mempunyai akal dan bashirah tidak akan mahu menjerumuskan dirinya ke jalan kesesatan dengan hidup membujang. sesungguhnya akulah yang paling takut dan taqwa di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka. Kerana aku akan berbangga dengan banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat". Salah seorang berkata: Adapun saya.. Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata: "Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ertinya: Barangsiapa menikah. saya tidak akan kahwin selamanya . Pernah suatu ketika tiga orang shahabat datang bertanya kepada isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang peribadatan beliau. 5 . Islam Tidak Menyukai Membujang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mahu menikah. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi". maka ia tidak termasuk golonganku". aku shalat dan aku juga tidur dan aku juga mengawini perempuan. (Hadist Riwayat Thabrani dan Hakim).. sungguh demi Allah. kemudian setelah diterangkan. sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk nikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras". maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. 2. (Hadis Riwayat Ahmad dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban).. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkahwinan besar sekali. Ketika hal itu didengar oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.2. masing-masing ingin meningkatkan peribadatan mereka. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku.Islam telah menjadikan ikatan perkahwinan yang sah berdasarkan AlQuran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

dan bahkan sikap itu bererti melawan sunnah dan kodrat Allah Ta'ala yang telah ditetapkan bagi makhluknya. kendatipun ketaqwaan mereka dapat diandalkan. tapi bila punya isteri tidak cukup ?!". Islam menolak sistem ke-rahib-an kerana sistem tersebut bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. maka mereka itu sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidup ini. Mereka selalu ada dalam pergolakan melawan fitrahnya. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Jadi orang yang enggan menikah baik itu laki-laki atau perempuan. baik kesenangan bersifat seksual mahupun spiritual. kerana semua rezeki sudah diatur oleh Allah sejak manusia berada di alam rahim. dan manusia tidak boleh menteorikan rezeki yang dikurniakan Allah. namun mereka miskin dari kurnia Allah. kerana bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. 6 . Sikap enggan membina rumah tangga kerana takut miskin adalah sikap orang jahil (bodoh). Allah menjanjikan suatu pertolongan kepada orang yang nikah. Orang yang membujang pada umumnya hanya hidup untuk dirinya sendiri. dalam firman-Nya yang bermaksud: “Dan kahwinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkahwin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. hidup yang tidak mempunyai makna dan tujuan. Mereka itu adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup.Kata Syaikh Hussain Muhammad Yusuf: "Hidup membujang adalah suatu kehidupan yang kering dan gersang. (An-Nur: 32). misalnya ia berkata: "Bila saya hidup sendiri gaji saya cukup. namun pergolakan yang terjadi secara terus menerus lama kelamaan akan melemahkan iman dan ketahanan jiwa serta mengganggu kesehatan dan akan membawanya ke lembah kenistaan. Allah memerintahkan untuk kahwin. Mereka membujang bersama hawa nafsu yang selalu bergelora. Mungkin mereka kaya. Suatu kehidupan yang hampa dari berbagai keutamaan insani yang pada umumnya ditegakkan atas dasar egoisme dan mementingkan diri sendiri serta ingin terlepas dari semua tanggungjawab". hingga kemurnian semangat dan rohaninya menjadi keruh. Perkataan ini adalah perkataan yang batil. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. dan seandainya mereka fakir pasti Allah akan membantu dengan memberi rezeki kepadanya.

1 Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi Di tulisan terdahulu [bahagian kedua] kami sebutkan bahawa perkahwinan adalah fitrah manusia. kumpul kebo. yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Tirmidzi. 3. 3. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ertinya: Wahai para pemuda ! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah. 2518.2 Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur Sasaran utama dari disyari'atkannya perkahwinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji. dan Hakim 2: 160 dari shahabat Abu Hurairah radliyallahu 'anhu). dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam. sungguh aku lebih suka menikah daripada aku harus menemui Allah sebagai seorang bujangan". Tujuan Perkahwinan Dalam Islam 3. homo. melacur. dan seorang yang menikah kerana ingin memelihara kehormatannya". maka hendaklah ia puasa 7 . iaitu seorang mujahid fi sabilillah. maka jalan yang sah untuk memenuhi keperluan ini iaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkahwinan). Para Salafus-Shalih sangat menganjurkan untuk nikah dan mereka anti membujang. bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran. Islam memandang perkahwinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efefktif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan. dan lebih membentengi farji (kemaluan). Ibnu Majah hadis No. maka nikahlah.Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menguatkan janji Allah itu dengan sabdanya: "Ertinya: Ada tiga golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka. 20). kerana nikah itu lebih menundukan pandangan. Nasa'i. berzina. serta tidak suka berlama-lama hidup sendiri. lesbi. (Ihya Ulumuddin dan Tuhfatul 'Arus hal. Ibnu Mas'ud radliyallahu 'anhu pernah berkata: "Jika umurku tinggal sepuluh hari lagi. seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka. (Hadis Riwayat Ahmad 2: 251. Dan barangsiapa yang tidak mampu. dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya. 3. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah lanjutan ayat di atas: “Kemudian jika si suami menthalaqnya (sesudah thalaq yang kedua). diterangkannya kepada kaum yang (mahu) mengetahui ”. maka janganlah kamu melanggarnya. sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut: “Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Shalihah 8 . Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim”. maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan isteri) untuk kahwin kembali. Bukhari. (Al-Baqarah: 229). Harus Kafa'ah b. Darimi. kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Tirmidzi. Nasa'i.3 Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami Dalam Al-Quran disebutkan bahawa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian). (Al-Baqarah: 230). maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal: a. jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. (Hadis Shahih Riwayat Ahmad.(shaum). Oleh kerana itu setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah WAJIB. maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikahwin dengan suami yang lain. kerana shaum itu dapat membentengi dirinya". maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. jika suami isteri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah. Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at Allah. Muslim. Itulah hukum-hukum Allah. Ibnu Jarud dan Baihaqi). setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

kerana keturunannya. status sosial dan keturunan saja. dipandang sangat penting kerana dengan adanya kesamaan antara kedua suami isteri itu. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa di antara kamu. (AlHujuraat: 13). kesepadanan atau sederajat dalam perkahwinan. Wajib bagi para orang tua. Maka hendaklah kamu pilih kerana agamanya (ke-Islamannya). Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ertinya: Wanita dikahwini kerana empat hal: Kerana hartanya. Kafa'ah Menurut Konsep Islam Pengaruh materialisme telah banyak menimpa orang tua. Tidak sedikit zaman sekarang ini orang tua yang memiliki pemikiran. sepadan) hanya diukur melalui materi saja. bahawa di dalam mencari calon jodoh putra-putrinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. bukan status sosial. Memilih Yang Shalihah 9 . Kafa'ah atau kesamaan. Tidak ada perbedaan dari keduanya melainkan derajat taqwanya (Al-Hujuraat: 13). dan kerana agamanya. Menurut Islam. Sementara pertimbangan agama kurang mendapat perhatian. miskin atau kaya. (Hadis Shahi Riwayat Bukhari 6:123. Dan mereka tetap sekufu' dan tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah satu sama lainnya. niscaya kamu akan celaka". Allah memandang sama derajat seseorang baik itu orang Arab mahupun non Arab. Muslim 4:175). selalu mempertimbangkan keseimbangan kedudukan. Masalah Kufu' (sederajat. kerana kecantikannya. “Hai manusia. maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami inysa Allah akan terwujud. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. pemuda dan pemudi yang masih berfaham materialis dan mempertahankan adat istiadat wajib mereka meninggalkannya dan kembali kepada AlQuran dan Sunnah Nabi yang Shahih. sebab kalau tidak demikian.a. keturunan dan lain-lainnya. Tetapi kafa'ah menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta ahlaq seseorang. b.

Ta'at kepada kedua Orang Tua dalam kebaikan. (An-Nisaa: 34). sampaisampai menyetubuhi isteri-pun termasuk ibadah (sedekah). 10 .4 Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah Menurut konsep Islam. Sebagai tambahan. bukankah mereka berdosa . Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan untuk memilih wanita yang peranak dan penyayang agar dapat melahirkan generasi penerus umat. seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap isterinya akan mendapat pahala ?" Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjawab: "Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain isterinya. Bila kriteria ini dipenuhi Insya Allah rumah tangga yang Islami akan terwujud. Mendengar sabda Rasulullah para shahabat kehairanan dan bertanya: "Wahai Rasulullah. Dari sudut pandang ini.Orang yang mahu nikah harus memilih wanita yang shalihah dan wanita harus memilih laki-laki yang shalih. Beliau bersabda lagi: "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan isterinya (di tempat yang halal). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ertinya: Jika kalian bersetubuh dengan isteri-isteri kalian termasuk sedekah !. mereka akan memperoleh pahala !". Menurut Al-Quran wanita yang shalihah ialah: “Wanita yang shalihah ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri bila suami tidak ada. Memakai jilbab yang menutup seluruh auratnya dan tidak untuk pamer kecantikan (tabarruj) seperti wanita jahiliyah (Al-Ahzab: 32). hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. (Hadis Shahih Riwayat Muslim 3:82. rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain. Ahmad 5:1167-168 dan Nasa'i dengan sanad yang Shahih). 3. Ta'at kepada suami dan baik kepada tetangganya dan lain sebagainya". Ta'at kepada Rasul. Menurut Al-Quran dan Al-Hadis yang Shahih di antara ciri-ciri wanita yang shalihah ialah: "Ta'at kepada Allah. sebagaimana Allah telah memelihara (mereka)”.? Jawab para shahabat:"Ya. benar".

Islam juga memandang bahawa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam. tetapi isi dan caranya tidak Islami. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. diakibatkan kerana pendidikan yang salah. Kita sebutkan demikian kerana banyak "Lembaga Pendidikan Islam". dalam hal ini Islam melarang seorang muslim 11 . dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar. 4.3. Dan yang terpenting lagi dalam perkahwinan bukan hanya sekedar memperoleh anak. iaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”. mengajar. tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas. Tentang tujuan perkahwinan dalam Islam. anak-anak dan cucu-cucu. Tata Cara Perkahwinan Dalam Islam Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkahwinan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang Shahih (sesuai dengan pemahaman para Salafus Shalih -peny). dan memberimu rezeki yang baik-baik. Allah berfirman yang bermaksud: “Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami isteri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu. (An-Nahl: 72). secara singkat penulis sebutkan dan jelaskan seperlunya: 4.1 Khitbah (Peminangan) Seorang muslim yang akan mengawini seorang muslimah hendaknya ia meminang terlebih dahulu. Oleh kerana itu suami isteri bertanggungjawab mendidik. kerana dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain.5 Untuk Mencari Keturunan yang Shalih Tujuan perkahwinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam. Sehingga ramai kita lihat anak-anak kaum muslimin tidak memiliki ahlaq Islami.

4. Dalam khitbah disunnahkan melihat wajah yang akan dipinang (Hadis Shahih Riwayat Ahmad. Adanya Ijab Qabul. 5. e. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang mengundang orang-orang kaya saja bererti makanan itu sejelek-jelek makanan. Sebahagian Penyelewengan Yang Terjadi Dalam Perkahwinan Yang Wajib Dihindarkan 12 . 1093 dan Darimi). 4. Adanya Wali. Sebagai catatan penting hendaknya yang diundang itu orangorang shalih. b. Dan menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat. Adanya Saksi-saksi.meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain (Muttafaq 'alaihi).2 Aqad Nikah Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi: a. Hakim 4:128 dan Ahmad 3:38 dari Abu Sa'id Al-Khudri). Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. Tirmidzi No. kerana ada sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ertinya: Janganlah kamu bergaul melainkan dengan orang-orang mukmin dan jangan makan makananmu melainkan orang-orang yang taqwa". Tirmidzi. "Ertinya: Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan.3 Walimah Walimatul 'urusy hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin dan dalam walimah hendaknya diundang orang-orang miskin. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah. Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. baik kaya mahupun miskin. (Hadist Shahih Riwayat Abu Dawud. c. Abu Dawud. (Hadis Shahih Riwayat Muslim 4:154 dan Baihaqi 7:262 dari Abu Hurairah). Adanya Mahar. maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya". d.

Jadi dalam Islam tidak ada kesempatan untuk berpacaran dan berpacaran hukumnya haram. (Lihat Adabuz-Zafat. 347-348). Bukhari dan Muslim). Adapun cerita teguran seorang wanita terhadap Umar bin Khattab yang membatasi mahar wanita. Setiap acara. hal ini biasanya dianggap sebagai masa perkenalan individu. maka wajib untuk dihilangkan. hal ini bukan dari ajaran Islam. 5. upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. Pacaran Kebanyakan orang sebelum melangsungkan perkahwinan biasanya "Berpacaran" terlebih dahulu.1. (Hadis Shahih Riwayat Ahmad.5. (Lihat Irwa'ul Ghalil 6. adalah cerita yang salah kerana riwayat itu sangat lemah. Nashiruddin AlBani) 5.4 Mengikuti Upacara Adat Ajaran dan peraturan Islam harus lebih diutamakan dari segalanya. melainkan si perempuan itu bersama mahramnya".3 Menuntut Mahar Yang Tinggi enurut Islam sebaik-baik mahar adalah yang murah dan mudah. Adanya anggapan seperti ini. yang sudah jelas semuanya haram hukumnya menurut syari'at Islam. tetapi Islam menyarankan agar mempermudah dan melarang menuntut mahar yang tinggi.2 Tukar Cincin Dalam peminangan biasanya ada tukar cincin sebagai tanda ikatan. Dalam berpacaran sudah pasti tidak boleh dihindarkan dari berintim-intim dua insan yang berlainan jenis. Umumnya umat Islam dalam 13 . 5. Memang mahar itu hak wanita. Anggapan seperti ini adalah anggapan yang salah dan keliru. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ertinya: Jangan sekali-kali seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan. terjadi pandang memandang dan terjadi sentuh menyentuh. kemudian melahirkan konsesus bersama antara berbagai pihak untuk menganggap masa berpacaran sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar-wajar saja. hal. atau masa penjajakan atau dianggap sebagai perwujudan rasa cinta kasih terhadap lawan jenisnya. tidak mempersulit atau mahal.

peraturan. Kerana Rasulullah shallallhu 'alaihi wa sallam melarang ucapan demikian".. Kepada mereka yang masih menuhankan adat istiadat jahiliyah dan meremehkan konsep Islam. bahawa 'Aqil bin Abi Thalib nikah dengan seorang wanita dari Jasyam. Ibnu Majah. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”. wahai Abu Zaid ?". Para tamu mengucapkan selamat dengan ucapan jahiliyah: Birafa' Wal Banin. ketika mengucapkan selamat kepada kedua mempelai..!.cara perkahwinan selalu meninggikan dan menyanjung adat istiadat setempat. 'Aqil bin Abi Thalib melarang mereka seraya berkata: "Janganlah kalian ucapkan demikian !. sehingga sunnah-sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang benar dan shahih telah mereka matikan dan padamkan. 14 . Sungguh sangat ironis. bererti mereka belum yakin kepada Islam. dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”. maka semuanya tidak akan diterima oleh Allah dan kelak di Akhirat mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. 'Aqil menjelaskan: "Ucapkanlah: Barakallahu lakum wa Baraka 'Alaiykum" ( Mudahmudahan Allah memberi kalian keberkahan dan melimpahkan atas kalian keberkahan). sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam. (Hadis Shahih Riwayat Ibnu Abi Syaibah. Darimi 2:134. Ahmad 3:451. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki. maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya. (Ali-Imran: 85). Ucapan Birafa' Wal Banin (semoga mempelai murah rezeki dan ramai anak) dilarang oleh Islam. (Al-Maaidah: 50).5 Mengucapkan Ucapan Selamat Ala Kaum Jahiliyah Kaum jahiliyah selalu menggunakan kata-kata Birafa' Wal Banin. dan tata cara selain Islam. Orang-orang yang mencari konsep. dan lainlain). 5. Para tamu bertanya:"Lalu apa yang harus kami ucapkan. Nasa'i. Demikianlah ucapan yang diperintahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam". Dari Al-Hasan.

Mudah-mudahan Allah mencurahkan keberkahan atasmu dan mudah-mudahan Dia mempersatukan kamu berdua dalam kebaikan". jabat tangan antara laki-laki dan wanita. 5. Tirmidzi. Allah berfirman yang bermaksud: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. sehingga apa yang kita sebutkan di atas dapat dihindari semuanya. 15 . sentuh menyentuh. Penutup Rumah tangga yang ideal menurut ajaran Islam adalah rumah tangga yang diliputi Sakinah (ketentraman jiwa). Menurut Islam antara mempelai laki-laki dan wanita harus dipisah. isteri) rasa cinta dan kasih sayang. (Hadis Shahih Riwayat Ahmad 2:38.6 Adanya Ikhtilath Ikhtilath adalah bercampurnya laki-laki dan wanita hingga terjadi pandang memandang. bahawasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jika mengucapkan selamat kepada seorang mempelai. Mawaddah (rasa cinta) dan Rahmah (kasih sayang).7 Pelanggaran Lain Pelanggaran-pelanggaran lain yang sering dilakukan di antaranya adalah muzik yang hingar bingar. Mudahmudahan Allah memberimu keberkahan. supaya kamu hidup tenteram bersamanya. Dalam rumah tangga yang Islami. Ibnu Majah dan Baihaqi 7:148). Dan Dia (juga) telah menjadikan diantaramu (suami. seorang suami dan isteri harus saling memahami kekurangan dan kelebihannya. serta harus tahu pula hak dan kewajibannya serta memahami tugas dan fungsinya masingmasing yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 5. Darimi 2:134. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Hakim 2:183.Do'a yang biasa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ucapkan kepada seorang mempelai ialah: "Baarakallahu laka wa baarakaa 'alaiyka wa jama'a baiynakumaa fii khoir" Do'a ini berdasarkan hadis shahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah: 'Ertinya: Dari Abu hurairah. (Ar-Ruum: 21). beliau mengucapkan do'a: (Baarakallahu laka wabaraka 'alaiyka wa jama'a baiynakuma fii khoir) yang bermaksud.

maka tidak jarang pasangan yang sedianya hidup tenang. maka Islam memberikan jalan terakhir. akan tetapi mengingat kondisi manusia yang tidak boleh lepas dari kelemahan dan kekurangan. Marilah kita berupaya untuk melakasanakan perkahwinan secara Islam dan membina rumah tangga yang Islami. iaitu "perceraian". Hukum asal menikah Assalamualaikum ehm . serta kita wajib meninggalkan aturan. sementara ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia. upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. tetapi masih juga gagal. wajib atau mubah.1.Sehingga upaya untuk mewujudkan perkahwinan dan rumah tangga yang mendapat keridha'an Allah dapat terealisir. tentram dan bahagia mendadak dilanda "kemelut" perselisihan dan percekcokan. Wallahu a'alam bish shawab.saya mahu bertanya mengenai HUKUM ASAL menikah apakah hukum asalnya sunnah. Ajaran Islamlah satu-satunya ajaran yang benar dan diridlai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala (Ali-Imran: 19). Bila sudah diupayakan untuk damai sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisaa: 34-35. “Ya Tuhan kami. tata cara. anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri dan keturunan yang menyejukkan hati kami. Terimakasih wasalamualaikum Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb 16 .. dan jadikanlah kami Imam bagi orang-orang yang bertaqwa”. (Al-Furqaan: 74) Amiin. Soal Jawab Agama: [1] Pernikahan 1.

Apa hukumnya memerdekakan hamba? Nah. atau hamba-hamba yang kamu miliki. tiga atau empat. Jumhur ulama memandang hukum nikah itu sunnah. Tidak mungkin alternatif diberikan kalau hukumnya tidak sama. atau janji saat perkahwinan mempunyai syaratsyarat. tetapi kalau tidak ada atau 17 . Adapaun Imam daud az-Zhahiri memdangnya wajib. Jadi. Nadirsyah Hosen 1. Kalau yang memandang tasarri itu mubah sudah tentu mereka menganggap hukum asal nikah itu mubah. Seharusnya orangtua atau saudara laki-laki perempuan yang menjadi wali. ulama yang memandang tasarri' itu sunnah. antara lain adanya wali dan saksi. memandang nikah itu sunnah. juz 2. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. tentang kitab an-nikah) salam. maka hukum asal nikah adalah wajib.2. maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua. Mari kita lihat dulu ayat Qur'annya: QS 4: 3. Sedangkan Imam Abu Hanifah memandangnya mubah. Perbezaannya adalah dalam memahami tasarri' atau memerdekakan hamba. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Yang mendang tasarri itu wajib. Hukun Akad Nikah. Suatu perkahwinan memerlukan kedua hal tersebut. Mereka sama-sama berpegang pada ayat di atas. maka (kahwinilah) seorang saja. hukumnya akan sama dengan hukum asal menikah kerana ayat di atas bicara soal nikah dan perhambaan sebagai alternatif. Ber-akad nikah kali kedua Assalamu'alaikum Saya ingin bertanya "Apakah sah apabila sesorang "berakad nikah" dua kali kerana yang pertama tidak disaksikan kedua orangtuanya? Terima kasih.Hukum asal nikah diperselisihkan oleh para ulama. (lihat Bidayatul Mujtahid. “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengahwininya). wassalam Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh.

Alasannya .kalau yang pertama dianggap tidak sah jadi selama itu kedua mempelai tersebut dianggap telah berzina. Bukan masalah sah atau tidaknya. maka dapat diganti dengan wali hakim. Kasyful Anwar. Kairo.baru ini hati saya 'terpikat' oleh akhwat yang berdomisili di luar kota. Masalah kemudian muncul ketika saya harus melihat kondisi saya sendiri yang harus menyelesaikan kuliah. Kalau dianggap sudah sah yang pertama. Baru . shahabat dan para pengilkut setianya. 18 . A. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada rasulullah beserta keluarga. Semuanya terpulang kepada pasangan tersebut. Saya tidak mahu perasaan ini justru akan membawa ke arah yang tidak diridhoi-Nya. Oleh kerana itu dengan berbagaimacam pertimbangan saya beranikan diri untuk meminangnya. tetapi merupakan hal yang patut dihindari.3. salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW penutup para nabi dan rasul. mengapa harus dilakukan pengulangan atau menganggap yang pertama tidak sah? Wassalam. Batas waktu antara pinangan dan akad nikah Assalaamu'alaikum Wr.wb.jaraknya tidak mungkin untuk mendatangkan wali orangtua. Yang menjadi pertanyaan adakah batasan waktu antara khitbah (pinangan) dengan aqad nikah? Adakah yang mahu membantu mengubati kegundahan hati saya? Jawapan: Assalamualaikum wr. Saya 'terpaksa' harus 'menunda ' rencana nikah saya hingga 1-2 tahun kemudian. wr. Wassalaualaikum. Semoga anda berdua diberkahi oleh-Nya dan Alfu Mabruk. Saya menulis email ini untuk mengobati rasa 'gundah' dalam hati saya akan sesuatu yang mungkin sedang saya alami. Wb. Ahmad Zubair 1. demikian juga dengan 'calon isteri' saya tersebut. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah.wr. Puji syukur kepada Allah semata. Tidak ada dalil syari' yang membatasi waktu antara pinangan dan akad nikah.

1. Wb. Sahkah sebuah perkahwinan bila pernikahannya dilakukan oleh orangtuannya sendiri. Gus Dur dulu menikah saat dia kuliah di Timur Tengah. maka pernikahan tersebut dianggap sah.. Cuba hubungi KUA untuk lebih jelasnya khususnya persyaratan tekhnis administrasi yang diperlukan.jazakhallah khoiron katsiro atas tanggapanya. Nadirsyah Hosen 1. Orangtua/wali nikah yang tidak pernah menjalankan Sholat Assalamualaikum Wr. Wb. termasuk jika 19 .Wb Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Bapak Yth. Jawapan: Menurut fiqh. kepada Ykh: Ustadz pengasuh KTPDI disini kami akan menanyakan tentang: Bagaimana hukum pernikahan (akad nikah) yang tanpa di hadiri calon pengantin muslimat yang di keranakan jarak yang jauh dan samasama sedang menuntut ilmu (di luar negeri) tetapi dari ke dua belah pihak sudah setuju sah atau tidak?. sedangkan orangtua / ayahnya maaf tidak menjalankan kewajiban Sholat 5 waktu? Bagaimana hukum nikahkah sah atau tidak? Terima kasih atas perhatiannya. maka cukup diwakili walinya [tentu dengan persetujuan calon pengantin wanita]. Nikah tanpa dihadiri calon pengantin wanita Assalamualaikum Wr. salam. Wassalamualaikum Wr.5.Wb Jawapan: Ass wr wb Yang tidak boleh hadir itu pihak mana? calon pengantin pria atau wanita? Kalau calon pengantin Pria maka boleh diwakilkan [hubungi KUA setempat untuk persoalan tekhnisnya]. Kalau calon pengantin wanita yang tak boleh hadir. lalu diwakilkan oleh pamannya. jika pernikahan telah memenuhi unsur syarat dari rukun [ada wali]. Wassalamaualaikum Wr..4.

wb. Akad nikah via telepon Assalamu'alaikum wr. wb.orangtua yang menikahkan tersebut tidak menjalankan kewajiban agamanya sehari-hari.7. Sudah sebulan yang lalu saya berfikir untuk segera menikah. dimana gambarnya juga boleh dilihat. Tetapi dalam Teori Ilmu Hukum Islam [ushul l-Fiqh] ditegaskan bahawa 20 . untuk ketenangan batin saya.6. memang sudah tidak waktu untuk bertemu antara kedua mempelai? Atau ada kekhawatiran? Wallahu a'lamu bishshawab. Yang menjadi pertanyaan kenapa harus dilakukan hal yang demikian. Apalagi dengan kecanggihan teknologi masa kini maka boleh saja dalam melakukan akad nikah bukan hanya melalui telpon yang hanya boleh di dengar suaranya.wb. Wassalamu'alaikum wr. Saya seorang mahasiswi kedoktoran. Ertinya boleh-boleh saja. usia sekarang hampir 22 tahun. Noryamin Aini 1. apakah alasan itu syar`i? Jawapan: Hukum asal dari pernikahan adalah mubah. atas jawapannya ana ucapkan terima kasih banyak. Ahmad Zubair 1. Saya tidak melihat adanya larangan atau anjuran untuk melaksanakan akad nikah melalui telepon. Alasan untuk segera menikah Assalamu'alaikum wr. tetapi boleh melalui media untuk teleconference. Wassalam. maaf nih gue ngulang pertanyaan yang lalu. tentang pernikahan dengan menggunakan telepon sewaktu akadnya. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.

Yang pasti pernikahan tentunya akan sedikit banyak berpengaruh terhadap kuliah saudari. maka dalam kondisi seperti ini. pernikahan dapat juga diharamkan. Apa relevansi kedua norma dasar Ilmu Hukum Islam di atas terhadap pertanyaan saudari? Para fuqaha memberikan variasi norma hukum pernikahan. 1. Apakah saudari sudah memenuhi segala tuntutan [syarat] untuk menikah? Jika ya. bahkan sampai ke batas kewajiban. Pernikahan mengharuskan banyak hal kepada pelakunya. pernikahan sangat dianjurkan. maka pernikahannya menjadi sunat. 21 . juga disebutkan "perubahan status hukum satu issue mengikuti logika perubahan waktu dan tempatnya. Tetapi ingat pernikahan bukan sesuatu yang mudah. pada satu kes. Kenapa begitu banyak persyaratannya? Kerana dalam Al-Qur'an disebutkan bahawa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat [miithaaqan ghalidho] yang tidak mudah terlepas. individu yang bersangkutan diwajibkan untuk menikah untuk menghindarkannya dari perbuatan zina. Semua hukumnya sangat ditentukan oleh konteks spesifik yang terkait dengan alasan pernikahan tersebut. Ertinya. dan dia sendiri tahu bahawa dorongan seksualitasnya akan menjerumuskannya keperbuatan zina. mental. tetapi pada setting lain. administratif]. Bagi orang yang sudah memenuhi segala persyaratan untuk menikah dan baginya pernikahan dinilai lebih baik untuk wellbeingnya.keberadaan ketentuan hukum tentang satu permasalahan harus didasarkan pada alasannya [illat=reasoning]. usia 22 tahun tidak menjadi hambatan untuk menikah. Jika seseorang yang sudah siap segala-galanya [memenuhi syarat pernikahan] tetap bertahan untuk menikah. Longgarnya persyaratan pernikahan cenderung menjadi akar rentannya sebuah pernikahan terhadap kes perceraian. tetapi tidak dapat dilepaskan dari sejumlah kesiapan-pertimbangan. seperti kesiapan fisik. tetapi apakah tujuan tersebut dihasilkan melalui prosedur [memenuhi persyaratan] yang benar? Jika saudari sudah merasa siap dalam ertian memenuhi unsurunsur kelayakan untuk menikah. finansial [juga sosial. Kelayakan dan kesiapan untuk menikah harus dilihat dari syarat pernikahan itu sendiri. maka saudari kelihatannya akan lebih jika menikah. tetapi ada baiknya difikirkan kembali tentang kemungkinan dampak negatif pernikahan terhadap kuliah saudari. 2. Jadi keputusan untuk menikah bukan hanya keinginan tanpa aturan. Ketenangan batin merupakan salah satu tujuan pernikahan. tetapi mungkin juga tidak susah.

Caranya: a). ya restu Bapa memang harus ada. maka alasan itu akan ditolak sesuai dengan pasal 61 Kompilasi Hukum Islam. berjudi. yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. dan siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi sebagai konsekwensi pernikahan. etc] b). iaitu pernikahan tanpa restu ibu-bapa. Istilah Wali Hakim sebenarnya merujuk pada wali nikah yang ditunjuk Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Bila si Orangtua mengajukan alasan tidak sekufu. Andaikata alasan wali dianggap mengada-ngada dan tidak masuk akal [seperti kurang tampan. maka pengadilan akan memutuskan bahawa Wali Hakim-lah yang akan menikahkan.Pilihlah keputusan yang lebih menguntungkan. maka persoalannya memang rumit. Sayang. Peraturan perundang-undangan kita juga mengatur soal ini. Jika sudah mampu. Dalam fiqh dikenal istilah Wali Adhal [Wali yang enggan menikahkan anaknya]. Jadi ada ulama yang menikahkan anak orang lain dengan alasan bertindak sebagai 22 . 2. Atau boleh juga diajukan alasan moral [seperti suka mabuk-mabukan. di Indonesia Wali Hakim dianggap me-refer ke ulama. Wassalam. Kerana salah satu syarat dari sahnya pernikahan adalah adanya wali dari pihak mempelai wanita. Jadi. Sampaikan ke Pengadilan Agama persoalan keengganan wali tersebut. Noryamin Aini 1. Pernikahan tanpa restu orangtua Saya ingin tahu hukum pernikahan sulit. etc]. Jikalau anda seorang wanita. Hak wali itu ada ditangan Bapa. maka mulailah hidup saudari dengan kebahagian bersama suami yang dicintai. 1. Adakah berdosa? Jawapan: Ass wr wb Nikah tanpa seizin wali tidak sah hukumnya.8. Lalu Pengadilan Agama akan memanggil orangtua untuk menanyakan alasan keengganannya untuk menikahkan. Tetapi bila alasannya adalah calon mempelai pria berbeza agama maka Pengadilan Agama akan menguatkan keengganan wali tadi.

wb Saya ingin bertanya tentang suatu permasalahan sbb: Seorang laki-laki dan perempuan yang telah saling mengenal ingin segera melangsungkan pernikahan. Mereka tidak setuju dengan konsep pacaran. sering kuliah bareng walaupun tidak satu jurusan (kerana memang dosen yang menggabung dua jurusan tersebut dalam beberapa mata kuliah). kerana kalau perkahwinan tidak sah.wb. Jawapan: Assalamualaikum wr. Menikah tanpa pengetahuan orangtua Assalamu'alaikum wr. ini nggak tepat. salam hangat. jadi saran saya. Jika memang takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ada baiknya kedua pasangan tersebut berbincang dari 23 . 3. Masalah nikah tanpa restu wali ini bukan masalah dosa atau tidak. sehingga sangat tidak mungkin untuk tidak berinteraksi. Pernikahan dengan wali hakim tidak sah jika masih ada wali dari pihak isteri yang masih hidup atau tidak berhalagan. tempuh saja prosedur hukum yang ada seperti di point satu di atas. Sedangkan pada dasarnya orangtua mereka setuju. Nadirsyah Hosen 1. Bagaimana apabila mereka menikah tanpa pengetahuan orangtua dengan menggunakan wali hakim? Apa pula syarat-syarat wali hakim dan para saksi? Apa mereka semua harus laki-laki? Saya mohon jawapan secepatnya. tapi masalah sah atau tidaknya suatu perkahwinan. namun untuk menikah orangtua mengharuskan mereka tamat kuliah dulu. Mereka tidak tenang dengan keberadaan tersebut kerana telah mengerti bagaimana Islam melarang untuk berpacaran.wali hakim.Keduanya telah memiliki perasaan suka satu sama lain. Mereka satu kampus ( masih kuliah ). Nah. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan. maka hubungan seksual menjadi illegal. satu organisasi. Jadi sebaiknya kita berhati-hati dalam soal ini. Saran saya hendaknya kedua pasangan tersebut menahan diri untuk menikah tanpa pengetahuan orangtua mereka.wb. Wassalamu'alaikum wr.9.

Kasyful Anwar. kata Rasulullah. Kalo boleh. Noryamin Aini 1.10. kerana yang demikian itu. Wa Allah 'alam bi-shawab. adakah sejarahnya. Kairo 1. menikahlah secepatnya. Menikah tanpa disaksikan orangtua Saya hidup di US. sedangkan di sini banyak godaan. Wassalamualaikum wr. dapat mengurangi kemungkinan kita berbuat dosa. Insya' Allah solusinya akan diberikan oleh Allah kepada mereka berdua. dia pengurus mesjid di sini. Menikah melalui Wali Hakim saya menikah sekitar 2 bulan yang lalu tapi berhubung saya dan isteri saya jauh dari orangtua sehingga kami menikah dengan wali hakim bagaimana dengan sah atau tidaknya pernikahan saya. hukumnya? Terima kasih. Setahu saya selama ayah masih hidup harus menyaksikan. wassalam. A. pernikahan diam-diam tanpa ridho kedua orangtua akan memberatkan kedua pasangan secara psikologis belum lagi ridho kedua orangtua dalam Islam merupakan syarat paling utama bagi seorang anak. Nah jika saudara sudah menemukan calon pasangan yang sesuai.11. Menikah kalo ayah berada jauh di Indonesia. Jawapan: Bagi seorang lelaki.wb. menikah tidak perlu pakai wali. Wassalam.hati ke hati dengan kedua orangtua. orangtua tidak wajib menghadiri pernikahan kita. Lagi pula. sah atau tidak? Ada imam yang bersedia. Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb 24 .

berapa jarak antara kota anda dengan kota orangtua si isteri? Menurut ulama fiqh. iaitu pejabat KUA atau boleh juga hakim di pengadilan agama. ingat-ingat dulu. jarak yang diperbolehkan menggunakan wali hakim itu sama dengan jarak kebolehan mengqashar shalat dalam safar. Nah. bukan soal nama. Mohamad Joban 25 .12. Wassalam. sekarang transportasi dan tekhnologi komunikasi sudah begitu canggih. Jawapan: Pertanyaannya kurang jelas. Nadirsyah Hosen 1.wb Saya adalah anak adopsi (masih keluarga) meski saya tahu betul orangtua saya dan amat dekat. siapa yang menikahkan anda dulu? Masalah kedua. Tetapi harus diingat. Ketika menikah saya memakai nama orangtua angkat. Sahkah perkahwinan saya? [Perlu dicatat bahawa saya tidak pernah minta bahagian waris kepada keluarga orangtua angkat saya. hal-hal di atas saya ajukan agar info yang saya peroleh lengkap sehingga saya boleh menjawab pertanyaan anda. Terimakasih. Menikah dengan wali orangtua angkat Ass. Jadi. Jadi. kalau ayah kandung saudari setuju. salam. kerana yang penting adalah siapa yang mengawinkannya.Siapa yang anda maksud dengan wali hakim? Wali Hakim menurut peraturan negeri kita adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk secara resmi. Wr. Perkahwinan saudari sah maskipun yang mengawinkan ayah angkat misalnya. Tentunya yang bertanya diatas adalah perempuan (Karana laki-laki tidak perlu wali). wali hakim itu bukan kiyai atau ulama. Selain itu ketika naik haji saya berikrar memakai nama orangtua kandung saya. sebenarnya wali hakim itu boleh men-cek ke wali perempuan apakah benar jaraknya jauh dan tidak mungkin hadir serta merestui hanya kerana jarak jauh tak boleh datang atau sebenarnya wali perempuan itu menolak pernikahan anda sehingga anda "lari" atau "menghindar" ke tempat yang jauh? Maaf. setelah saya tahu hukumnya].

Jadi apa yang ukhti lakukan tidak salah.. bolehkah saya menolaknya? Saya insyaAllah tidak melihat fisik dan lainnya tapi "calon" saya itu tidak tarbiyah.. Semua orang mempunyai cita-cita. Menolak calon suami pilihan orangtua Dalam keluarga saya. Oleh kerana itu ukhti juga harus ikut aktif dalam kegiatan keIslaman. Keluarga saya mendesak dengan alasan ayahnya ustad dan memang "calon" saya itu insyaallah rajin shalat. Saya ingin suami saya kelak yang membimbing saya untuk menjadi muslimah yang kaffah... pernikahan dianggap lebih baik jika dengan satu suku.. Wallhu 'alam Mohamad Joban 1. Menurut keluarga saya jika dengan suku lain pasti tidak akan awet. Menikah dengan anak bibi Bolehkah menikah dengan anak bibi? 26 ..1.saya ingin yang lebih dari itu. but the problem is. Kemudian jika saya di"lamar" oleh saudara jauh. kekayaan dan jabatannya. tidak aktif dalam kegiatan yang Islami.. Apa yang harus saya lakukan? Jawapan: Dalam Islam. dan cita-cita ukhti sangat agung sekali. Saya lihat jarang sekeli pada zaman sekarang ini wanita yang mempunyai perhatian seperti itu..14. dan banyak berdo'a. Salahkah saya jika saya menolak "calon" saya itu? Mungkin kerana keluarga saya hanya melihat kenyataan yang ada bahawa pemuda saat ini banyak yang "ancur" (ngobat dll) sehingga saat ada yang masih shalat mereka langsung "memuja"nya. Saya ingin suami saya tidak hanya yang rajin shalat dan boleh mengaji..13. satu suku. Mudah-mudahan Ukhti dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan calon suami yang boleh membimbing dan aktif dalam menyiarkan agama Islam.dll. perempuan mempunyai hak penuh dalam memilih dan menentukan jodoh.. Kebanyakan perempuan kalau memilih pendamping hidup yang pertama kali dilihat kegantengan. "gaul". Padahal saya sudah sosialisasikan pada keluarga saya bahawa ada komunitas lain di kampus yang berusaha mengamalkan nilai-nilai Islam secara keseluruhan.

dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. saudara-saudara Bapamu yang perempuan (bibi). sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Wassalam. terkecuali pada masa yang telah lampau. (QS. kecuali hamba-hamba yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Maka isteriisteri yang telah kamu nikmati (campur) di antara mereka. 4: 23) Dan (diharamkan juga kamu mengahwini) wanita yang bersuami.(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu).15. sebagai suatu kewajiban. berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna).Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan antar sepupu 1. 4: 24) Dari ayat-ayat tersebut ternyata tidak ada larangan untuk mengahwini anak bibi atau anak paman. ibu-ibumu yang menyusui kamu. Hukum pernikahan sepupu Bapa calon pria dengan Bapa calon wanita saudara kandung (calon suami dan calon isteri masih sepupu) saya tanyakan ini kerana sebahagian orang berpendapat bahawa 27 . Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (iaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikahwini bukan untuk berzina. saudara perempuan sepersusuan. saudara-saudara ibumu yang perempuan (bibi). maka tidak berdosa kamu mengahwininya. (QS. anak-anakmu yang perempuan. Dan janganlah kamu kahwini wanita-wanita yang telah dikahwini oleh ayahmu. anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki(keponakan). 4: 22) Diharamkan atas kamu (mengahwini) ibu-ibumu. ibu-ibu isterimu (mertua). tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan). dan menghimpunkan (dalam perkahwinan)dua perempuan yang bersaudara. anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang perempuan (keponakan). (QS. saudara-saudaramu yang perempuan. kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri (anak tiri). Ahmad Zubair 1. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh).

kami ucapkan terima kasih Nashrun minallahi wa fathun qarieb. Wallahu A'alam bi Shawab. hukum batal wuduk apakah kita dengan adik isteri (ipar) batal wuduk Jawapan: Assalamualaikum wr.paman boleh menjadi wali nikah.16.wb Saya mahu menanyakan sebuah kes sbb: Sepasang suami isteri yang telah mempunyai anak (sudah 4). Kerana sekitar umur (3 tahun) diangkat oleh masing-masing orangtua yang berbeza dan berlainan kota (kedua orangtua mereka sudah tidak ada). Terlanjur menikah dengan saudara sesusuan Assalamualaikum wr. Dalam kitab fiqh. 28 ..wb. Wassalamualaikum wr. Namun setelah mempunyai anak seperti yang disebutkan tadi baru mereka tahu bahawa mereka adalah saudara sesusuan.. jika terjadi pernikahan antara dua orang saudara sesusuan. Mohon penjelasan kerana sampai saat ini diskusi pengajian yang kami adakan masih belum mendapatkan jawapan yang memuaskan.wb. 2. Atas pendapat dan jawapannya. Perkahwinan antar sepupu di perbolehkan walaupun memang benar paman dapat menjadi wali nikah keponakannya dengan syarat apabila orangtua ke[onakannya berhalangan untuk menjadi wali. Kairo 1. apakah kedua suami isteri ini harus dipisahkan atau masih tetap melanjutkan hubungan tersebut. dan sebahagian orang bahawa sepupu itu tidak batal wuduk (muhrim) 2. 1. A. mereka sebelumnya tidak tahu bahawa mereka itu adalah saudara sesusuan. Jawapan: Wa 'Alaikum salam. Pertanyaan saya. Wudhu' Anda batal jika bersentuhan dengan saudara sepupu. Islam melarang pernikahan antara dua orang yang sesusuan. Kasyful Anwar.

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh.maka pernikahan mereka batal demi hukum. Hukum agama: Dia membohongi isteri pertama. yang berpuasa. sedang bohong itu perbuatan dosa. Wassalam. Ahmad Zubair 1. Ertinya pernikahan mereka terputus secara otomatis.17. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh.18. Tanya sisi negatif menikahi seorang janda Mohon penjelasan. Wa Allah 'alam bi-shawab. “Jika Nabi menceraikan kamu. 29 . yang patuh. yang bertaubat. hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. apalagi dalam hal sisi negatifnya. boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu. yang beriman. QS 66: 5. Wassalam. Noryamin Aini 1. yang mengerjakan ibadat. dan mereka itulah orang-orang pendusta”. Nikah dibawah tangan tanpa pengetahuan isteri pertama Apa hukumnya nikah bawah tangan yang tidak diketahui oleh isteri pertama. yang ta'at. yang janda dan yang perawan”. tentang sisi negatif menikahi seorang janda. QS 16: 105. Perawan atau janda dalam perkahwinan secara Islam tidak dapat dibezakan. Dari segi menikahi seorang janda tidak ada bezanya dengan menikahi seorang wanita yang masih perawan. dan mereka tidak boleh lagi sebagai suami-isteri.

QS 43: 12. Kalau manusia laki-laki pasangannya manusia wanita. Laki-laki berpasangan dengan perempuan. Misalnya kambing jantan pasangannya pasti kambing betina. “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. Allah menciptakan sesuatu secara berpasang-pasangan. Ahmad Zubair 1.19. Apa keburukan dari perkahwinan yang tidak sekufu dan apa kebaikannya? Apakah kita harus melakukan perkahwinan dengan pasangan yang sekufu supaya kehidupan berumahtangga kita aman dan tenteram? Semisalkan ada seorang lelaki mencintai perempuan yang tidak sekufu. 30 . Wassalam. siang berpasangan dengan malam. dan sebagainya. “Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasangpasangan pria dan wanita”. tidak mungkin dipasangkan dengan burung betina. apa yang sebaiknya harus dilakukan? Saya ucapkan terima kasih kepada para ustadz yang menjawab pertanyaan saya ini. jantan dengan betina. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. QS 53: 45.Hukum negara: Melanggar undang-undang perkahwinan. Saya ingin menanyakan tentang masalah kufu (sepandan/sama). perempuannya miskin ataupun sebaliknya) sedangkan orangtua salah satunya tidak menyetujui hubungan ini. QS 51: 49. Wr. sedangkan binatang tergantung dari jenisnya. Masalah perkahwinan tidak sekufu Ass. “Dan Yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi”. Wb. (lelakinya kaya.

derajat. Mereka mengajak ke neraka. Kesepadanan yang dimaksud disini adalah orang beriman hanya boleh kahwin dengan orang beriman. Demikian pula laki-laki pezina pasangannya wanita pezina pula. dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula). Allah telah menetapkan pasangan masing-masing. atau perempuan yang musyrik. Mahar perkahwinan. Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman.Demikian juga dalam hal manusia. tetapi dasarnya adalah ketetapan Allah sebagai berikut: QS 2: 221. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. QS 24: 26. Sesungguhnya wanita hamba yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik. Demikian juga wanita-wanita keji pasangan yang sepadan adalah lakilaki yang keji pula.Wb 31 . “Dan janganlah kamu (orang laki-laki beriman) menikahi wanita-wanita musyrik. suku bangsa dan sebagainya. Wassalam. Sesungguhnya hamba yang mu'min lebih baik dari orang musyrik. walaupun dia menarik hatimu. “Laki-laki yang berzina tidak mengahwini melainkan perempuan yang berzina. dan perempuan yang berzina tidak dikahwini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan laki-laki yang baik pasangan yang sepadan adalah wanita yang baik. pangkat. dan orang kafir pasangannya orang kafir lagi. Ahmad Zubair [2] Mahar / Maskahwin 2. haruskah berupa emas? Assalamu alaikum Wr. Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”.1. dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). harta. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. walaupun dia menarik hatimu. QS 24: 3. sebelum mereka beriman. dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min”. Tetapi bukan berdasarkan kecantikannya.

kerana saya membeli sebahagian dari mahar dengan kad kredit. Wassalamualaikum wr. Nikah anda sah. Jadi. saya baru menyadari hal ini setelah menikah.2. A. apakah nikah saya sah atau tidak?. emas bukan pilihan yang paling baik. mohon kejelasan dari pengasuh. Maskahwin yang dibeli dengan kad kredit Pengasuh Konsultasi Yth.... Hal yang ingin saya tanyakan adalah kata "tunai".3. Kairo 2. Kita dapat saja memilih bentuk dan kadar mahar tersebut. Mahar dan hukum tukar cincin Saya ingin menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan mahar. Hukum Islam tidak pernah mematok jenis dan jumlah mahar. calon isteri adalah pihak yang paling (bahkan satu-satunya) berhak menentukan jenis dan kadar mahar. Terus terang. Maha yang paling baik adalah apa yang ditentukan oleh calon isteri. Wa Allah 'alam bi-shawab.Apakah benar mahar suatu perkahwinan itu sebaiknya berbentuk emas? Jawapan: Wa 'Alaikum salam. iaitu: 32 . Wassalam Jawapan: Assalamualaikum wr. saya mengucapkan ijab dan kabul ".dengan mas kahwin tersebut di atas tunai".wb. Wassalam. Kasyful Anwar.. Noryamin Aini 2. alias belum di bayar.wb.. Tetapi hal yang harus diingat bahawa mahar merupakan hak milik isteri. Bagaimana hukumnya. Oleh sebab itu. Sewaktu menikah.

(QS. Setahu kami tukar cincin itu adalah satu bentuk simbol ikatan antara calon isteri dan calon suami yang menguatkan bahawa secara zahir mereka tidak akan menikah dengan yang lain. 4. Dan keduanya tidak boleh memutuskan perjanjian tersebut kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak bahkan pihak ketiga diharamkan mengambil peranan apapun untuk menggagalkannya. Jadi setelah ijab qabul tukar cincin sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. (QS. 3. 6. Maskahwin dalam Bahasa agama dikenal dengan enam macam istilah: Al-Mahr. 2:236) 2:237) 4:4) 4:24) 60:10) 60:11) Selanjutnya jawaban pertanyaan saudara sbb : (1). Al-'alaa'iq kalau dirangkum berarti: pemberian dari suami kepada isterinya sebagai tanda kesungguhan cinta dan tanggungjawabnya. (QS. (QS.1. Bagaimana hukumnya dalam Islam acara tukar cincin setelah ijab kabul? apakah diperbolehkan? 2. An-Nihlah. apakah bererti calon suami nantinya harus membimbing calon isteri? Jika calon isteri nantinya tidak boleh melaksanakan bagaimana hukumnya? 3. Apakah makna sebenarnya dari mahar? Jika calon suami memberikan mahar berupa sajadah. 5. (2). (QS. (QS. bukan sebagai bayaran. Al-Hibaa'a. 33 . Sebagai acuan kita dalam hal mahar atau MAS KAHWIN adalah firman Allah : 1. Islam dalam hal ini mempunyai Syariat yang bernama "Khitbah" dimana kedua belah pihak dengan saksi-saksi yang kuat berikrar akan menikah nanti pada waktu yang disepakati. Wb. As-shadaq As-shadaqah. Al-Ajr. mukenah dan Al Qur'an kepada calon isteri. Al-Aqr. Islam tidak mengenal cara tersebut. atau fariidlah. 2. Bolehkah suami mengenakan cincin emas setelah acara tukar cincin? Jawaban: Assalamu'alaikum Wr. Sebaiknya ditinggalkan.

[3] Nikah Mut'ah dan Kahwin Gantung 3. Ulama sunni sepakat mengharamkan jenis pernikahan seperti ini. atau sering disebut nikah kontrak. wajib ditunaikan seperti permintaan isteri ( Selama suami mampu ) kalau tidak disebutkan jumlahnya maka mengikuti mahar yang berlaku umum. Sengaja meninggalkan membatalkan pernikahan. Apakah Maksud Nikah Mut'ah Assalamu'alaikum wr. Lelaki tidak boleh memakai barang dari emas dan sutera ( Lihat kembali Hadits Bukhary. Setahu kami praktek tersebut ada konteks spesifiknya. Ada orang yang menggunakan analogi. Tetapi logika qiyas hukumnya banyak cacat. akibatnya membawa isteri boleh menjadi malapetaka. untuk memperbolehkan mut'ah. bukan urusan finansial. Wassalamu 'alaikum Wr. baru tingkat dua. menulis dan sebagainya. bahkan ada 34 .1. apa yang dimaksud dengan mut'ah sebenarnya? Jawapan: Nikah mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi jangka waktu. seperti dalam kes perang. walaupun sejumlah aliran Syi'ah masih memperbolehkannya. Tetapi ketika masyarakat Islam memasuki tahapan sejarah pembinaan masyarakat madani. Suami bertanggungjawab mengajarakan isterinya disyaratkan atau tidak.Mahar adalah syarat sahnya pernikahan. qiyas. Mahar itu boleh berupa barang atau manfaat seperti mengajarkan membaca. Hasanain Juaini. keadaan darurat merupakan unsur utama. Subulussalam. Memang dalam sejarah Islam. Bidayatul Mujtahid. sosial atau waktu. bahawa dalam perang memang tidak ada jaminan keamanan. keamanaan mereka tidak terjamin. diperbolehkannya mut'ah. Silahkan buka kembali Fiqih Sunnah. lalu mut'ah diharamkan. pada saat itu perang tidak lagi menjadi issue utama. Mereka mengqiyaskan darurat perang dengan keadaan ketika seseorang tidak mungkin pergi untuk membawa isteri-suami seperti dalam kes dinas luar kota.wb Saya kuliah di usu jurusan D3 komputer. Kelemahan qiyas ini adalah. masing di BAB: As-Shadaaq ) 3. Al-Muwattha' 48. nikah mut'ah pernah dipraktekkan. Ertinya. yang ingin saya tanyakan.4: ) atau saudara dapat mendownloadnya di Pustaka Isnet: Halal dan Haram dalam Islam / Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi. Wb. dulu.2.

Kami menangkap ada pesan sejarah dan moral dari langkanya peristiwa mut'ah tersebut di periode awal sejarah Islam. alasan praktek nikah mut'ah dulu tidak dibuat-buat. dulu. ada tanggungjawab moral dan finansial sebagai konsekwensi dari pernikahan tersebut. Tapi sekarang. Hal lain yang perlu dicatat bahawa dulu peperangan memakan waktu yang cukup lama sampai berbulan-bulan. Oleh sebab itu. Kedua. tetapi. Walaupun mut'ah pernah diperbolehkan. Jika dulu mut'ah disikapi secara komprehensi dengan tanggungjawab moral.. Tetapi kerana Islam tidak menganjurkannnya [yang dianjurkan justru nikah secara wajah]. dalam sejarahnya tidak banyak umat Islam [terutama] sahabat dan tabiin yang mempratekkannya.konsekwensi dalam perang. Kami sependapat dengan ulama sunni yang mengharamkan mut'ah dengan beberapa pertimbangan: 1. nampaknya. finansial dan sosial. oleh sejumlah kelompok opportunis. maka sekarang lembaga pernikahan mut'ah lebih sering disalahgunakan orang. atau seperti durasi tugas tentara sekarang ini di satu wilayah. hambatan seseorang untuk membawa isterinya [pasangan] lebih pada alasan pragmatis seperti masalah dana. maka isteri harus menanggung resiko pahit untuk kemungkinan dijadikan tawanan kemudian diperhamba. religious. mut'ah lebih disalahgunakan sebagai alternatif untuk menghalalkan perzinaan.wb Noryamin Aini 3. mut'ah lebih dimaknai sebagai sebuah keringanan. Pertama. wassalamu'alaikum wr. maka keringanan mut'ah tersebut difahami mereka dari perspektif moral pernikahan yang tujuannya untuk membangunan keluarga bahagian yang sakinah. Selain itu. Masalah masa depan anak-anak mereka fikirkan.2. Sementara sekarang. Jika isteri ikut dan kita pihak suami kalah. Sahabat dan tabiin sangat concerned dengan masalah moral dan finansial tersebut. Hukum Nikah Mut'ah dan Nasnya Assalamu'alaikum ww 35 . betul-betul keadaan darurat yang memaksa semuanya untuk terjadi. Kalau tujuan pernikahan adalah untuk membangunan keluarga yang sakinah [mudah-mudahan cukup langgeng]. maka kenapa kita harus membatasi usia [waktu] pernikahan kita seperti yang menjadi inti pernikahan mut'ah? 2. kita harus menempatkan isu mut'ah ini pada porsi konteks yang sebenarnya.

"kami melakukan mut'ah pada masa Rasul dan Abu Bakar tetapi tidak pada masa Umar". Harap diingat bahawa sisi mulia ajaran Islam adalah untuk meningkatkan harkat derajat wanita. dan ada juga yang berpendapat bahawa diharamkan mut'ah pada haji wada'. dan kalaulah Umar tidak mengharamkannya maka tidaklah ada yang melakukan zina kecuali "orang yang telah rusak moralnya". hanya saja mereka berbeza dalam menentukan bila larangan ini ditetapkan. Saya menyarankan agar kita berhati-hati dalam masalah mut'ah ini. "aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata. Dengan melakukan mut'ah. juz 2. Bidayatul Mujathid. Diriwayatkan Ibn Abbas berkata. hukumnya dan nasnya. saya khawatir kita justru akan jatuh pada prilaku yang tidak menghargai wanita. menurut Ibn Abbas. Ibn Abbas diriwayatkan telah menghalalkan nikah mut'ah dengan berdasar QS an-Nisa ayat 24 yang menurutnya ada tambahan "ila ajalim musamma" (sampai pada waktu tertentu).3. Jumhur sahabat dan fuqaha mengharamkan nikah mut'ah ini. h.Saya mohon keterangan mengenai seluk beluk Nikah Mut'ah. Nadirsyah Hosen 3. Satu riwayat dari Atha' mengatakan. Sebahagian berpendapat larangan ini diberikan pada "yaum khaibar". Apa yang saya tulis di atas bukan pendapat saya pribadi. sebahagian berpendapat pada perang tabuk. 48. saya hanya mengutip dari Ibn Rusyd. salam. terima kasih Wassalam Jawapan: Ass wr wb Sebagaimana yang kita ketahui bahawa masalah nikah mut'ah ini telah diperselisihkan oleh para ulama. "tidaklah ada mut'ah itu kecuali rahmat dari Allah yang diberikan kepada ummat Muhammad. Jadi. sebenarnya yang mengharamkan mut'ah itu bukan Rasul tetapi Umar bin Khattab. sebahagian berpendapat pada "yaum al-fath". Atas perhatian Bapak-Bapak di KTPDI kami ucapkan banyak. Kahwin atau nikah gantung 36 .

Dalam Islam bolehkah kahwin gantung? Wassalam. Jawapan: Untuk apa pernikahan digantung-gantung? Jika maksud dari kahwin gantung tersebut adalah "pergaulan bebas" suami-isteri ditunda sampai pada waktu tentu, nampaknya Islam tidak melarang pola seperti ini. Ertinya, setelah menikah, adalah pasangan suami-isteri yang menentukan apakah mereka akan kumpul bersama atau tidak. Tetapi jika alasan pisah [gantung] tersebut, kerana urusan ketidaksiapan pasangan dari segi, sebut, saja material, maka pernikahan bentuk ini tidak memenuhi unsur-unsur ideal, dan dampaknya seperti ini, harus gantung segala? Paling tidak adalah makruh jika alasan kahwin gantung hanya kerana pasangan yang menikah tidak siap untuk berumahtanggga. Jadi kalau berniat betulbetul berumahtangga, fikir dulu matang-matang, dan tidak perlu pakai gantung-gantungan segala. Wa Allah 'alam bi l-shawab. wassalamu'alaikum wr.wb Noryamin Aini [4] Hamil diluar nikah

4.1. Hamil diluar nikah Assalaamu'alaikum wr, wb, Setahu saya, wanita hamil dilarang dinikahi sampai melahirkan bayinya. Bagaimana jika ada kes di indonesia, pacaran sampai hamil, kemudian mereka menikah. bagaimana status pernikahannya? Apakah hubungan yang terjadi setelah menikah paska kehamilan itu berstatus zina? saya pernah mendengar, setelah bayinya lahir, mereka harus nikah lagi. lantas bagaimana dengan status hukum si anak? juga hukum warisnya? terima kasih. wassalaam Jawapan: Kompilasi Hukum Islam Pasal 53:

37

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikahwinkan dengan pria yang menghamilinya. 2. Perkahwinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 3. Dengan dilangsungkannya perkahwinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkahwinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Kompilasi Hukum Islam ini menjadi rujukan bagi Hakim di pengadilan Agama di seluruh Indonesia. salam hangat, Nadirsyah Hosen 4.2. Menikah setelah "kecelakaan" Assalamualikum.ww Sebenarnya saya baru hari ini mengenal isnet dan pada pertemuan pertama hari ini saya ingin bertanya mengenai KAHWINAN KECELAKAN Maksud saya bengini, jika ada sepasang muda mudi dalam bergaul / pacaran telah melakukan hubungan suami isteri yang memang belum masanya yang masih diharamkan untuk mereka. Kemudian yang perempuan hamil dan yang pria tanpa banyak tingkah mahu bertangungjawab dan pada akhirnya mereka menikah dan mengadakan pesta perkahwinan dan saat umur kandungan yang sudah cukup besar. Yang ingin saya tanyakan adalah: 1. Apakah menikah dengan cara begitu sah menurut Islam dan diredhai oleh Allah swt? dan bagaimana selanjutnya? 2. Apakah yang dimaksud dengan anak haram Jawapan: Assalamualaikum wr.wb. 1. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka tetaplah (sah) secara hukum. Ridho atau tidaknya Allah akan sangat tergantung dari perbuatan mereka setelah menikah. Tapi perlu diingat menikahkan mereka bukan bererti menjatuhkan / menghapus dosa akibat berzina dan juga tidak membatalkan hukuman yang berlaku (jilid atau rajam). 38

2. Anak haram dalam Islam adalah anak hasil perzinaan atau yang didapat melalui hubungan sebelum menikah. Anak tersebut tidak mendapat warisan dari ayahnya walaupun sang ayah adalah pria yang menghamili ibunya dan kemudian menikahinya. Hal ini sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh Amru bin Su'aib dari ayahnya dari kakeknya Nabi SAW bersabda: "Barang siapa yang berzina baik dengan wanita yang bebas atau hamba perempuan maka anaknya adalah anak zina yang tidak mewarisi dan tidak diwarisi " HR Tirmidzi Wa Allah A'lam bi As Showab Wassalamualaikum wr.wb. A. Kasyful Anwar, Kairo. 4.3. Hamil di luar nikah oleh non-muslim A non-muslim friend of mine in Kuala Lumpur had an intimate love relationship with a muslim girlfriend and she is about 4 months pregnant. Is she punishable under Islam laws and what are they? He doesnt plan to convert to Muslim, but want to marry her. Does Islamic laws applicable to non-muslim in this case? Jawapan: If she repents to Allah, Allah may forgive her. She should be punished after labour if Malaysia follows Islamic law strictly. If not, it is up to Allah in the hereafter. According to Islamic law, your friend cannot marry her unles he converts to Islam.... If you have further question, please do not hesitate to contact me. salam, Nadirsyah Hosen 4.4. Menikahi wanita yang sedang hamil Assalamualaikum Wr. Wb. Saya mohon pengarahan untuk hal-hal berikut ini : - Apakah sah menikahi wanita yang sedang dalam keadaan hamil

39

- Pacar adik saya telah hamil, bagaimana hal yang sebaiknya dilakukan (pacar adik saya sudah bekerja, umur 24 tahun, adik saya masih kuliah, baru akan sidang sarjana, umur 27 tahun) - Bagaimana kalau dilakukan pernikahan dalam keadaan sekarang, agar si bayi mempunyai ayah, kemudian setelah melahirkan, di ulang lagi pernikahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Jawapan: Assalamu 'alaikum w.w Prof. Dr. M. Mutawalli asy-sya'rawi ketika ditanya masalah ini menjawab sbb: Jika bibit pertama memang berasal dari lelaki tersebut, maka anak itu dengan pengakuan keduanya sah menjadi anak mereka. Kalau siraman pertama bukan dari lelaki yang akan mengahwininya, maka perkahwinan itu batal. Adapun mengenai pezina yang ingin bertaubat, beliau mengatakan, kalau mereka berada di negeri yang memberlakukan hukum Islam, untuk boleh diampuni dosanya, orang itu harus mengakui perbuatannya dan diberi hukuman atas perbuatannya itu. Kalau terjadi dalam negara yang tidak memakai hukum Islam, orang itu harus merahasiakan perbuatannya dan bertaubat dengan sungguhsungguh (taubatan nasuha). Selalu beristighfar mohon pengampunanNya dan tidak lagi mengulangi perbuatan itu (Anda bertanya Islam menjawab, jilid 1-5, Prof. Dr. M. Mutawalli asy-sya'rawi). Allahu a'lam. Wassalamu 'alaikum ww 4.5. Hak anak yang lahir diluar nikah Saya ingin tanyakan apakah anak diluar nikah dapat menuntut hak atau dapat marga Bapanya kalau anak itu lahir 3 bulan sesudah nikah Jawapan: Ass wr wb 40

Masalah muncul kalau pernikahan dilangsungkan saat usia kehamilan sudah di atas enam bulan. Nadirsyah Hosen 4. ulama mengatakan status hubungan hukum si anak itu hanyalah dengan si ibunya bukan dengan Bapanya meskipun benihnya dari si suami ibunya itu.wb 4. Jadi. Kita semua tahu bahawa Zina itu dosa besar. Al-Haq min Allah salam. Terima kasih Wassalamualaikum.wb. Ada teman saya yang lain mengatakan bila usia kandungan belum 6 bulan maka anak yang kelak dilahirkan masih dapat diwalikan. tapi untuk masalah syara' anak itu tidak punya hubungan hukum dengan suami ibunya (baik suami itu yang telah menghamili ibunya sebelum nikah atau orang lain). Menikah setelah hamil muslim dan non-muslim 41 .Anak itu hanya punya hubungan hukum ke ibunya. Mengenai marga itu masalah adat semata. bila usia kehamilan dibawah enam bulan dan benih itu dari pacar ibunya yang kemudian jadi suami ibunya. wr. Apa mungkin mereka tidak tahu sangsinya. Menikahkan anak hasil perbuatan zina Assalamualaikum. Manakah yang benar? Tolong diberi penjelasan yang benar. Nah. Wassalamualaikum. maka status anak itu adalah anak suami dan isteri serta hubungan hukumnya dengan Ibu-bapa menjadi jelas. tapi mengapa banyak orang yang melanggarnya.wb Jawapan: Kedua pendapat itu benar. bila anak yang dilahirkannya itu perempuan maka anaknya tersebut bila menikah tidak dapat diwalikan harus dengan wali hakim. Kenapa? kerana usia kehamilan minimun dalam Islam itu enam bulan. wr. wr.7.6. Kata teman saya kalau seseorang melakukan perbuatan Zina dan kemudian hamil lalu menikah.

3. Bagaimana jika orang tua laki-laki tidak merestui pernikahan mereka. Setelah 3 bulan diketahui si perempuan hamil dan menyatakan keinginannya untuk masuk islam. Karena bisa tersebar bahawa islamisasi dg hamilisasi.. maka dia boleh menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim. tapi oleh yang lain. Kalau sudah berkeinginan dan sesuai ya menikahlah.siapa tahu hamilnya bukan kerana anaknya.. mereka sering makan siang bersama dan pulang pejabat bersama. apakah pernikahan itu sah. Pada suatu saat kerana seringnya mereka bertemu dan mempunyai perasaan suka sama suka sehingga terjadi perbuatan zina.. Yang jadi pertanyaan adalah 1.. Wb. mudah-mudahan dia taubatan nasuha. 1. maka yang laki-laki seharusnya menjalani rajam. Jika si wanita orang tua dan semua walinya non muslim.. Apakah hukumnya menggugurkan kandungan? Jawapan: mudah-mudahan keinginan islamnya bukan kerana hamilnya. Kalau diterapkan hukum Islam. 2. pria tak memerlukan wali. Orangtua yang tak merestui anak lelakinya menikahi wanita hamil sudah benar. Ada sepasang laki-laki & perempuan. Apakah laki-laki tersebut wajib untuk menikahinya (tentunya setelah si perempuan masuk islam)? 2.. mereka satu pejabat dan beda agama. Padahal Islam jelas ingin menumpas perzinahan. taubat yang sebenarnya. yang laki-laki Islam sedang perempuan protestan. Pria yang menghamili itu sudah berbuat dosa besar. Orang tua laki-laki tak punya hak melarang anak laki-laki mengambil keputusan. 42 . Yang memerlukan wali adalah pihak wanita. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki membiarkan seorang perempuan hamil akibat perbuatan mereka sendiri dikeranakan tidak direstui oleh orang tua laki-laki? 4. biarpun yang perempuan telah masuk islam? 3.Assalamu 'alaikum Wr. Di dalam Islam.

Wa Allah 'alam bi-shawab. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 43 . Dalam Islam tidak ada larangan untuk kahwin antar suku. “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Pernikahan beza harokah Assalamu'alaikum.insyaallah itu boleh. walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanitawanita mu'min) sebelum mereka beriman. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. sebelum mereka beriman. Mereka mengajak ke neraka.1. Sesungguhnya wanita hamba yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik.. Pernikahan antar suku Bagaimana bila orangtua melarang anaknya menikah dengan orang lain suku? Jawapan: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noryamin Aini 5. Sementara menikah dengan calon pasangan yang berbeza harokah. yang dilarang adalah mengawinkan seorang Muslim/Muslimah dengan orang kafir. Bagaimana pernikahan jika dilakukan oleh beza harokah. kalau alasannya keselamatan nyawa si ibu.2. tidak ada hambatan sama sekali. QS 2: 221. Wassalam.4. Tergantung alasannya.. walaupun dia menarik hatimu.. kesihatan si bayi. maka insyaallah haram. wassalam Muaz [5] Kahwin Berlainan Agama dan Suku 5. Kalau semata-mata kerana malu hamil tak punya suami..??? Jawapan: Islam dalam fiqh hanya melarang wanita muslimah menikah dengan lelaki non-muslim. secara hukum dan teologis. Sesungguhnya hamba yang mu'min lebih baik dari orang musyrik..

Bagaimana hukumnya dalam Islam bagi puteri tersebut apakah berdosa? sebab secara resmi (Agama) belum bercerai dengan suaminya yang terlebih dahulu dan bagaimana menasihati puteri tersebut atau jalan keluarnya? 44 .wb Kami adalah orang yang awam tentang hukum Islam dan kebetulan ada seorang teman kami yang baru masuk Islam muallaf. Maka menjadi kewajiban kitalah untuk memberi penjelasan kepada mereka. Masih banyak orang-orang termasuk orang Islam yang tidak senang mengawinkan anaknya dengan suku/bangsa lain. namun pernikahan ini tidak direstui oleh Ayah puteri tersebut dikeranakan perbezaan agama. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenalmengenal. akhirnya pernikahan tersebut menjadi berantakan (belum cerai) dan puteri tersebut dinikahkan dengan laki-laki lain yang masih saudara (jauh). “Hai manusia. Peristiwa ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. tetapi ketakwaannyalah yang harus dilihat: QS 49: 13. dan ia perlu diberi penyuluhan tentang Islam.3. menikah dengan teman kami juga. teman kami (seorang puteri) yang baru masuk Islam. Kahwin berlainan agama tidak diresturi orangtua. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah. Pertanyaan ini masalah hukum perkahwinan dalam Islam. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Wassalam. Setelah mengalami hambatan. “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. supaya kamu mendapat rahmat". maka mereka belum memahami Islam. Assalamu'alaikum wr. Ahmad Zubair 5. QS 49: 10. padahal ia sama-sama beriman. Orangtua yang melarang anaknya untuk menikah dengan suku lain. Kerana bukan sukunya yang menjadi ukuran dalam Islam.(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

saya berdo'a agar masalah ini cepat selesai dan memuskan kedua belah pihak. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita45 . walaupun dia menarik hatimu. Sangat disayangkan bahawa perkahwinan antar diperkenankan di dalam Islam. urusannya jadi rumit. sesuai ayat berikut: agama tidak QS 2: 221. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. namun sudah masalah keluarga dan masalah agama (Islam dan non-muslim)... posisi rakan puteri anda itu tidak kuat. Saran saya. mengapa? kerana secara hukum negara kita. Kasarnya. menurut negara kita dia belum menikah:-( Sehingga boleh saja orangtuanya menikahkan dia dengan orang lain.. Nadirsyah Hosen 5. salam. Dari jauh. Soalnya masalah ini cukup sensitif.4. “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. silahkan berkonsultasi dengan ketua KUA setempat. Sesungguhnya wanita hamba yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik.Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb Ketika rakan puteri anda itu menikah (setelah dia masuk Islam) apakah menikahnya di KUA atau di "bawah tangan"? Sebab kalau dia menikah di KUA maka silahkan hubungi KUA itu lagi dan boleh mengajukan pembatalan perkahwinan rakan anda yang kedua itu (dengan saudara jauhnya). sebelum mereka beriman. mengingat masalah ini bukan lagi sekedar masalah hukum perkahwinan. Pernikahan Antar Agama Menurut Islam Bagaimana menurut hukum Islam pernikahan antar agama? & di negara mana saja dapat melangsungkan pernikahan tersebut tetapi secara Islam. Namun bila menikahnya di bawah tangan dan tidak tercatat di KUA.

Setelah beberapa waktu kerana merasa tertekan kerana ditentang keluarganya si wanita agak berubah fikiran.. Sesungguhnya hamba yang mu'min lebih baik dari orang musyrik.5. Masalah sekitar perkahwinan antara Muslim dengan Non-Muslim Assalamualaikum wr. Bagaimana status perkahwinannya. sebenarnya pihak keluarga si wanita juga tidak setuju dengan hubungan tersebut tapi sampai detik tersebut. wb. bererti anda berbuat dosa kepada Allah. dengan sedikit frustasi. Apakah si laki-laki berhak layaknya suami isteri terhadap si wanita (selama ini mereka masih hidup terpisah/rumah masing-masing) 46 . Wassalam. Ahmad Zubair 5. Boleh saja anda kahwin dinegara yang tidak memperhatikan agama dalam perkahwinan. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.. baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum yang lain/negara. Mereka mengajak ke neraka. Namun si wanita belum pernah melakukan hubungan suami isteri dengan laki-laki tersebut. tetapi bererti anda melanggar larangan Allah. walaupun dia menarik hatimu. Apakah sah perkahwinan si wanita muslim tersebut dengan laki-laki non muslim itu. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.wanita mu'min) sebelum mereka beriman.? 2. Yang ingin saya tanyakan: 1. Saya punya cerita : Seorang wanita sudah terlanjur menikah secara non muslim dan secara diam-diam/hanya diketahui keluarga pihak laki-laki (yang non muslim). dengan alasan belum merasa puas hatinya sampai mereka melangsungkan pernikahan di luar negeri yang mengizinkan pernikahan antar agama. keluarga si wanita tidak mengetahui bahawa si wanita sudah kahwin secara non muslim kerana keduanya merasa saling sesuai dan punya komitmen masing-masing tetap pada agamanya. dia pacaran lagi dengan laki-laki yang muslim. Si laki-laki sudah tahu semua kejadian yang menimpa si wanita dan tetap bersedia menikah dengannya dan akan melupakan masa lalunya..

kalau tidak ini boleh jatuh ke zina. maka keluarga wanita berhak mengajukan pembatalan perkahwinan ke pengadilan. Nadirsyah Hosen 5. Bolehkah si wanita muslim tersebut menikah lagi dengan pacarnya yang muslim. 3. Jadi. Jawapan: 47 . Untunglah belum terjadi hubungan suami isteri. 4. wb. Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb Ini jawapan singkat saya: 1.3. alangkah baiknya kalau ada pria muslim yang bersedia menikahi dia. Terima kasih wassalammualaikum wr. Soalnya. apalagi kalau dengan kerelaan melupakan masa lalu wanita itu. 1/1974 tidak sah! Kerana itu tidak ada perkahwinan antara keduanya di mata hukum (apalagi ternyata pernikahan itu secara diam-diam dan belum dicatat di catatan Sipil). Pernikahan antara wanita muslim dengan pria non-muslim ditinjau dari sudut hukum Islam maupun UU No. salam. Menikahi gadis dari keluarga Pendeta Seorang sahabat dekat (muslim) menanyakan kepada saya tentang keinginannya menikahi seorang gadis dari keluarga pendeta. kerana dia masih mengharapkan si wanita mahu menjadi suaminya. Bagaimana seharusnya sikap si laki-laki muslim. Bila memang sudah di catat di catatan sipil. Bagaimana hukumnya? Mohon advis sebagai bahan referensi untuk menyarankan sesuatu kepada sahabat saya tersebut. Wanita muslim tersebut bebas menikah dengan pihak lain (yang muslim juga tentunya) tanpa harus merasa terikat dengan "perkahwinannya" yang lama. 2.6. sampai saat ini status dia di mata hukum belumlah menikah.

Pernikahan antara pria Islam dengan wanita Katolik Assalamualaikum. Kasyful Anwar.wb.wb. Wa Allah A'lam bi As Showab. Pada dasarnya Islam memperbolehkan seorang pria muslim untuk menikahi gadis nasrani ( lihat QS: Al Maidah ayat : 5 ). sehingga kemungkinan untuk mendirikan rumahtangga yang sakinah dapat diwujudkan. Si wanita juga dapat diwakilkan kepada seorang wali Islam walupun dia tidak terikat kekerabtan. Bagaimana hukumnya pernikahan antara pria Islam dan wanita Katholik? Halalkah? Apakah si wanita dapat diwalikan kepada seorang wali Islam walaupun tidak terikat kekerabatan? Apakah anak mengikuti Bapa ataukah Ibu? Terima kasih. Kerananya diharapkan agar sang suami dapat membimbing isteri kedalam Islam atau setidaknya menjadikan anak anaknya muslim. Kairo 5.. Kebolehan tersebut ditafsirkan oleh beberapa ahli fiqh dikeranakan posisi suami sebagai ketua rumah tangga dan pembimbing sang isteri. Pada dasarnya pernikahan pada kes diatas diperbolehkan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Miadah ayat 5. Kemudian hukum tersebut menjadi sunnah jika di pria telah mengetahui bahawa si wanita ingin memeluk Islam.Assalamualaikum wr. Wassalamualaikum wr. 48 . Wassalam. Kemudian apabila dia merasa tidak dapat menjaga dirinya (agamanya) dari sang isteri atau keluarga sang isteri lebih baik dia mencari pengganti yang lebih sesuai.. A. Syafi'I memakruhkan pernikahan seorang muslim dengan seorang nonmuslim dalam negara Islam ketika diketahui bahawa si wanita tidak dapat diharapkan ke Islamannya.wb.7. Dan dalam Islam seorang anak mengikuti nasab Bapanya. Akan tetapi I. Jawapan: Assalamualaikum wr.

8. “Hai orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)”. janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. “Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Bagaimana cara yang baik agar Bapanya kembali ke agama Islam. 49 . Bolehkah pria tersebut menikahi wanita itu tanpa harus menyakiti ayah wanita tersebut? 3. “Hai orang-orang beriman. janganlah kamu jadikan bapabapa dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu). jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali. Soalan: 1. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” Dari ayat-ayat tersebut di atas jelas sekali disebutkan bahawa kita tidak boleh mengangkat orangtua atau saudara laki-laki sebagai wali (nikah) apabila mereka kafir.5. maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. kecuali kerana (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Apabila kita mengikuti ayat berikut: QS 9: 23. Jawapan: 1. niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. 2. Bagaimana jalan keluar yang terbaik apabila seseorang akan menikahi seorang wanita muslim. Menikahi Kepercayaan wanita Muslim yang ayahnya penganut Aliran Assalamu'alaikum wr. namun ayah pihak perempuan menganut aliran kepercayaan?. QS 4: 144. Barang siapa berbuat demikian. Dengan demikian si anak perempuan ini berhak untuk mendapatkan wali hakim. wb. QS 3: 28. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Atau dengan kata lain orangtua yang kafir tidak berhak lagi menjadi wali anak perempuan yang muslim.

misalnya: a). Muslimah pasangannya Muslimin. maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. maka janganlah kamu mengikuti keduanya. 2. dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Cara-caranya adalah biasa seperti kita menyampaikan kepada orang lain. Kupas dengan ayat-ayat dan hadits. Ketaatan dalam ibadah harus dimurnikan: QS 39: 11. Menolak ajakan mereka dalam menjalankan hal-hal di luar ajaran/hukum Islam bukan bererti menyakiti hati mereka. walaupun mereka orang yang musyrik. Biasanya mereka menganut Ilmu para Wali yang belum lengkap dalam mengajarkan agama. Dan masuklah Islam sepenuhnya: 50 . “Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama”. QS 17: 23. “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. dan si anak perempuan harus berani menceritakan hal ini kepada Bapanya berdasarkan kepercayaan yang diyakininya (Islam). Sudah tentu sangat boleh. maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. Pergauli kedua orangtua dengan baik. dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Namun sebagai orang muslim yang harus ditaati hanya Allah saja. b). 3. c). Yakinkan kepada mereka bahawa apa yang mereka anut adalah pelajaran dari Islam tapi belum lengkap dan masih tercampur dengan ajaran lain. kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu.Cara yang paling baik adalah menegakkan hukum Islam. Sudah tentu pemberitahuannya harus dilaksanakan secara baik sesuai dengan ayat-ayat berikut: QS 31: 15. “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu Bapamu dengan sebaik-baiknya.

Lalu jama'ah di sini pelan-pelan mengajari rakan bule ini yang sudah Islam dan kahwin itu akan ajaran Islam.9. saya berfikir untuk mengajaknya masuk agama Islam sepertinya teman saya itu tidak keberatan bila memang hubungan kami kearah yang serius. masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Wassalam. Dia menyetujui walaupun dia belum banyak tahu soal Islam (jadi dorongannya hanya kerana ingin kahwin saja).. Terimakasih. kalau boleh saya juga mengharapkan ustadz boleh memberikan tuntunan atau petunjuk untuk memilih pasangan yang soleh dan baik. Kita beri tahu bhw dia harus masuk Islam. "Bagi saya 51 .Wr. tugas selanjutnya adalah andalah yang membina calon isteri anda yang muallaf itu. Alhamdulillah sudah 3-4 tahun berlalu. Ahmad Zubair 5. bagaimana pendapat ustadz mengenai hal ini kerana saya sangat mendambakan sekali memiliki keluarga yang insya Allah sakinah ma wadah. tapi banyak Komentar-komentar dari keluarga dan temanteman saya yang keberatan akan hal itu dan menyarankan untuk menjauhinya dengan alasan akan sulit untuk membina dan membentuknya menjadi karakter yang muslimah apalagi hubungan selama ini adalah hanya luarnya saja dan sangat berbeza sekali dengan hubungan berkeluarga kerana akan banyak sekali masalah dan problematikanya.QS 2: 208.wb Saat ini saya sedang berhubungan dengan wanita non muslim. Mungkin inilah caranya Allah memberinya hidayah. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. Nah. Mulai dari nol. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.. dia menjawab. Di Australia tempat saya belajar ada rakan bule (pria) yang mahu menikah dengan muslimah indonesia. “Hai orang-orang yang beriman. alhamdulillah.. Mudah-mudahan bermanfaat. Wass… Jawapan: Kalau orang mahu masuk Islam. Ingin Menikahi wanita non-muslim Ass.. dia menjadi muslim yang shalih dan kalau ditanya rakan bule yang lain mengapa dia masuk Islam.

Variasi hubungan suami-isteri Assalamualikum wwb. namun haram di sisi Allah.1. saya sarankan tempuhlah alternatif ini: 1. kalau boleh bagaimana cara menikahinya dalam Islam dan apa syaratnya. Boleh jadi sesuatu itu indah di mata anda.Islam agama yang paling benar!" Dia sudah punya anak. kalau anak mungkin si gadis mahu kalau nanti mendapat anak di ajarkan secara Islam. Wassalam. Kerana itu. pertanyaan saya apakah dalam Islam dibolehkan seorang pria menikahi gadis Kristian (katolik). Putuskan hubungan anda.. Bagaimana pandangan Islam terhadap suami yang meminta isterinya untuk melakukan hungan seksual dengan berbagai variasi (maaf) 52 . apalagi yang orangtuanya berbeza agama.. kerana si gadis mengajak untuk menikah di gereja dan menjalani keyakinan secara masing-masing. kalau tak mahu: 2. Dia bercerita bhw dia terharu melihat anak. Yang menikah dengan satu agama saja belum tentu boleh mendidik anak menjadi anak yang bertakwa.. Ahmad Zubair 5.10. berdo'alah semoga Allah menggantinya dengan wanita muslim yang sholehah. Kompilasi Hukum Islam juga mengharamkannya.. Bagaimana Untuk Menikahi gadis Katolik Saya sedang menghadapi masalah berpacaran dengan gadis katolik yang kuat. Ajak rakan anda itu masuk Islam. Jawapan: Ass wr wb MUI sudah mengeluarkan fatwa bahawa menikahi wanita non-muslim itu hukumnya haram. salam hangat. Nadirsyah Hosen [6] Variasi Hubungan Suami-Isteri 6.

. Pada prinsipnya hubungan seksual. (dan juga bukan oral sex) namun lebih bersipat hubungan yang variative ( menurut saya loh ) setahu saya Islam hanya melarang hubungan intim dari belakang. namun kalau anda mahu mengikuti contoh Rasul itu lebih baik. Nah.. 2. dengan demikian oral sex itu boleh-boleh saja. iaitu Rasul dilaporkan kalau berhubungan suami isteri saling tidak melihat kemaluan [melihat kemaluan saja tidak apalagi "yang serem-serem"].. Adakah Islam Larang hubungan variasi suami-isteri Apakah hukumnya dalam Islam andaikan suami isteri melakukan hubungan intim tidak seperti yang lazimnya. Saling ridha dan saling menghormati. Sebagai informasi saya masih gadis dengan usia 26 tahun dan mohon jawapannya serta terima kasih sebelumnya.2. salam hangat..anda masih gadis.. Mudah-mudahan ini tidak pertanyaan iseng. Nadirsyah Hosen 6.tetapi pertanyaannya "serem" nih :-) Prinsip hubungan suami isteri dalam Islam adalah: 1.misalnya dengan memasukkan kemulut dan menjilat sementara si isteri merasa kurang nyaman melakukannya. Kalau pun juga iseng.... setubuh. diharamkan kecuali dilakukan dengan mengacu pada norma53 .. wassalam. tetapi ada baiknya kita cermati. Tidak dari dubur. Jawapan: Ass wr wb Wah.apakah itu benar?? Dan bagaimana dengan hubungan intim yang lainnya seperti maksud saya diatas???? Wassalam Jawapan: Wa alaikum salam.

Kami melihat bahawa riwayat ini mendorong kita agar betul-betul dapat menikmati hubungan seksual dengan pasangan (yang sah tentunya). tanpa alasan dimakruhkan oleh banyak kalangan ahli hukum Islam. Terangkan apa batasan dari Al-Qur'an 2: 223. Noryamin Aini 6. 3. saya tidak punya kitab hadis sekarang ini. Pertama. mudah-mudahan ada rakan lainnya yang dapat memastikan asal-usul periwayatan hadits ini) disebutkan bahawa Rasulullah menyarankan agar kita semesra mungkin dengan pasangan kita sebelum melakukan hubungan intim. cendrung ditentang oleh Islam.. dalam sebuah riwayat (maaf. Batasan hubungan suami-isteri dan Anal sex Assalamun 'alaikum 1. Mengacu pada prinsip pertama dan kedua di atas. Kedua.3. Mengapa anal sex dilarang? Seorang doktor menjawab pertanyaan pesakit bahawa anal sex sah-sah saja.. maka segala aktivitas seksual yang bertentangan dengan prinsip ini. Norma-norma inilah yang menjadi penting untuk kita bincangkan.. menurut hemat kami.nah untuk menegaskan ketidakbolehan anal sex ini. Islam hanya mengenal imperasi heteroseksual.. 54 . Kerana bertendensi pro-kreasi.maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. boleh-boleh saja. tolong diberi sumber hadis yang shahih mengenainya. dan jika tidak diharamkan. Onani cenderung dimakruhkan. ejakulasi di luar vagina). Di dunia yang semakin kompleks ini. bahkan "azal" (maaf. dan hubungan sejenis (sebut saja homo dan lesbi) yang tidak mungkin melahirkan keturunan tidak diizinkan oleh Islam. hubungan seksual dalam Islam bertendensi pro-kreasi (keturunan) walaupun unsur sexual gratification tidak dilarang sejauh tidak menyimpang dari ajaran agama. Secara implisit. maka variasi hubungan seksual yang hanya mengejar kepuasan seksual. minimal ia dimakruhkan. asal kedua pihak merasa senang dan menjaga kebersihannya.. “.. Wa Allah 'a'lam bi l-shawab. riwayat ini tidak melarangkan kemungkinan variasi seperti yang saudara tanyakan.norma agama Islam.. orang banyak yang penasaran dan mencuba yang tidak lazim. Bukti...” 2.

dimana pria dan wanita diciptakan agar terjadi ketertarikan satu sama lain dalam rangka menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam sebuah hadits disebutkan: "Barangsiapa yang mendatangi isterinya dari duburnya. Kedua. pertama kerana ada syariat yang melarang. Pokoknya. tindakan seksual yang anda maksudkan tidak dilihat sebagai suatu yang sihat. saya justeru tidak melihatnya demikian. 3. Namundemikian. dari perspektif insan normal. disesuaikan dengan selera dan rasa serta kemudahan masing-masing kedua pihak. bahkan dianggap biasa dan juga menyenangkan. Oleh sebab itu. Maka turunlah ayat di atas menjelaskan bahawa dalam posisi. terlepas dari asumsi doktor tadi atau tidak. maka suatu saat akan punah manusia ini. iaitu dari arah depan wanita. Dilarangnya anal sex dalam Islam.Jawapan: 1. Jika anal sex lalu menjadi halal. rujukan ini sudah cukup untuk mengharamkannya. maka sungguh ia telah melakukan homoseksualitas kecil" (mohon kalau ada yang punya rujukan haditsnya dilengkapi). bahawa hubungan lelaki dan wanita (suami isteri) dalam Islam tidak hanya untuk memenuhi kepuasan "biologis". adalah sangat semestinya kalau anal sex diharamkan oleh Allah SWT. Logikanya. Namun dalam hal object hubungan itu sendiri. 2. lebih dari itu mempunyai tujuan-tujuan yang lain. antara lain untuk mencari keturunan. Sementara posisi yang lain dianggap haram oleh mereka. namun 55 . Kenapa demikian? Kerana jelas sekali. jelas harus di tempat yang dinamai "tempat menanam benih". Bertentangan dengan tujuan penciptaan. Bagi seorang Muslim sejati. yang dalam hal ini saluran yang darinya berhubungan dengan tempat kandungan/rahim (vagina). Ayat di atas turun kerana orang-orang Yahudi di Madinah berpendapat bahawa berhubungan dengan isteri hanya dalam bentuk satu posisi. Justeru sebaliknya. naturally speaking. tidak mungkin seorang wanita akan merasakan "kenyamanan" dengan sexual performence yang anda maksudkan. terserah saja. Tuhan telah menciptakan kedua jenis manusia ini (pria-wanita) dan dilengkapi dengan alat kelamin sebagai jalan pemuasan "biologis"nya. bahawa anal seks dapat menyenangkan kedua belah pihak. Dengan demikian. Ketiga. Kehidupan yang tidak mengikut lagi kepada petunjuk Ilahi akan menjadi suatu bentuk kehidupan yang tidak saja abnormal. akan dilihat sebagai suatu yang kotor dan menjijikkan.

termasuk "menetek". M. Yang dimaksud dengan menetek lebih dari 4 kali itu adalah anak bayi yang lahir bukan dari ibu yang menetek.tidak ada pengaruhnya. semua badan isteri itu halal disentuh oleh suami.4. Sekali waktu pernah kami membaca tentang oral sex sebagai pendahuluan hubungan intim suami-isteri. Menetek ke isteri dalam rangka memberikan rangsangan Pada suatu hari saya ditanya oleh teman tentang . termasuk dalam dunia hubungan antar jenis (pria-wanita). 6.5. Apakah hukumnya Oral seks dalam Islam Assalamu'alaikum ww Saya pria 33 tahun dan sudah menikah. mungkin kerana pingin tahu. Saya sendiri sedikit ada keinginan untuk berbuat demikian. Kalau anak itu sudah besar maskipun menetek lebih dari seratus kali -misalanya.. Boleh/tidak (halal/haram) apabila sebelum berjima' menetek ke isteri dalam rangka memberikan rangsangan? Saya mendapat Informasi yang perlu di TABAYUN (dikarifikasi) adalah haram apabila lebih dari 4 kali. Bagaimana tentang hal ini menurut Ustadz? Tolong dijawab dengan dalil yang jelas. maka anak itu menjadi anak susu kalau menetek kapada seorang perempuan. Kehidupan seperti ini akan mengikut kepada hawa nafsu yang jahat. "Ciumam adalah utusan cinta. Wassalam. Syamsi Ali. alhamdulillah selama ini hubungan saya dengan isteri tidak ada masalah. Jawapan: Hukumnya tidak haram. New York." kata beliau (S). yang selalu mencari jalan-jalan syaitan dalam pemenuhannya. Dalil diharamkannya adalah ayat yang anda kutip dan juga hadits nabi yang saya kutip tersebut di atas. Pada perbincangan berdua biarpun dengan malu-malu ternyata isteri saya juga ada keinginan 56 .menjadi kehidupan yang "out nature" (tidak fitri). Malah Nabi menyuruh sebelum kita bersetubuh dengan isteri untuk memberi rangsangan dulu. Wassalam. Mohamad Joban. 6.

namun kami berdua belum berani kerana belum tahu hukumnya dalam Islam. Bagaimana hukumnya oral seks dalam Islam? Atas jawapannya saya ucapkan terimakasih. ''wahai Rasulullah jika salah seorang diantara kami melepaskan syahwatnya (mencampuri isterinya) itu mendapat pahala?'' Beliau menjawab.untuk itu. yang kadang-kadang hati kita tidak menyetujuinya. mudah-mudahan Allah meridhainya''. ''Para sahabat bertanya. Betapa pandainya Imam Abu Hanifah. ''Tidak. 5: 234). Yusuf Qardhawi membahas masalah ini dengan cukup panjang dalam menjawab pertanyaan yang sejenis dengan ini.'' (Hasyiyah Raddul Mukhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar. Bukankah kalau dia meletakkannya di tempat yang haram dia berdosa? Demikian pula jika ia meletakkannya di tempat yang halal maka dia mendapatkan pahala. dan sebagainya. yang apabila sudah terbiasa boleh tidak menarik dan tidak membangkitkan syahwat lagi. Adapun sebagiannya saya nukilkan sebagai berikut : ''Dan diriwayatkan dari Abu Yusuf: saya pernah bertanya kepada Imam Abu Hanifah mengenai seorang laki-laki yang menyentuh kemaluan isterinya dan si isteri menyentuh kemaluan suami untuk membangkitkan nafsunya. seperti bertelanjang bulat. Apakah yang demikian itu dilarang? Beliau menjawab. suami melihat kemaluan isteri dan isteri mempermainkan dan mengecup kemaluan suami. Apakah kamu cuma menghitung kejelekan saja tanpa menghitung kebaikan?''. Jawapan: Assalamu 'alaikum ww. dan kesimpulan beliau adalah dibolehkannya masalah itu dilakukan oleh suami isteri. Barangkali beliau (Imam Hanafi) mengisyaratkan kepada hadits berikut : ''Pada kemaluan setiap orang diantara kamu itu ada sedekah. sehingga memerlukan cara-cara lain. Pada bahagian lainya beliau mengatakan: Di dalam masyarakat seperti masyarakat Amerika serikat dan masyarakat barat lainnya. terdapat tradisi dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan biologis antara suami-isteri yang berbeza dengan kebiasaan kita. Ini merupakan suatu persoalan dan 57 .'' Benar. dan saya berharap pahalanya semakin besar. Dr.

Kalau tidak terdapat nash.'' (Fatwa-fatwa kontemporer jilid 2. bernasihat kepada anak-anaknya. hal.491-492). Bukankah oral sex ini peri laku binatang? 58 .juga merupakan persoalan lain lagi. Wassalamu 'alaikum ww. Berkaitan dengan ini ada dua hadis yang relevan untuk dikemukakan : Hadis Riwayat Abu Manshur dan Adh Dahilami dalam musnad Al Firdaus dari hadis Anas: Jangan sekali-kali seorang diantaramu mencampuri isteri seperti bercampurnya binatang.mengharamkannya --atas nama agama-. melantunkan pujian pada Allah. bagaimana hukumnya dalam Islam apabila sperma "diminum" oleh si perempuan ketika oral seks. maka pada dasarnya adalah boleh. dalam kegiatan oral sex (dipaksa) digunakan untuk hal yang tak sesuai. halal atau haram? Jawapan: Dalam Al Baqarah 223 Allah berfirman: “Isteri-isteri kamu adalah ladang kamu maka datangilah ladangmu sesukamu” Praktek yang dikehendaki Allah diajarkan melalui RasulNya.6. Menggunakan mulut yang biasa untuk berdo'a. Ternyata kita tidak mendapatkan nash yang shahih dan sharih yang menunjukkan haramnya tindakan-tindakan suami-isteri seperti itu.' Ada yang bertanya: "apakah pengantarnya ya Rasulullah?" beliau menjawab "Ciuman dan perkataan" Dalam kaitan oral sex ada dua hal yang menonjol: 1. Dan tidak boleh sesuatu itu dikatakan haram kecuali jika ditemukan nash sharih dari al-Qur'an atau sunnah yang mengharamkannya. Sperma dimimum ketika Oral seks Saya mahu tanya masalah oral seks. Semoga hal ini bermanfaat bagi Bapak sekeluarga. KTPDI 6. tetapi hendaklaha ada pengantarnya. Wanita/isteri diperlakukan tidak terhormat. Yusuf Qardhawi. Dr. membaca Al Qur'an.

? ( bukan anal sex) Saya kira cukup sekian.2. 6. Bolehkah menggauli isteri melalui "jalan belakang" Assalamu'alaikum. Saya berpendapat alangkah terhormatnya seorang laki-laki (suami) kalau boleh menghormati isterinya. wassalam Muaz Junaidi. Yang ingin saya tanyakan adalah. pada prinsipnya hubungan suami isteri itu ada di QS.. Berdasarkan hadis yang saya kemukakan dan juga esensi dari oral sex. wb. maka dia tak mampu lagi melakukan jima' yang memberi kepuasan pada isterinya. 228 menurut Dr Yusuf Qardawi : anna syi'tum (bagaimana saja kamu kehendaki) maksudnya dengan cara bagaimana saja yang kamu pilih selama kamu lakukan ditempat menanam benih iaitu vagina sebagaimana disebutkan dalam ayat 222.. silahkan anda sendiri mengambil kesimpulan. Wassalamu'alaikum. Al Baqarah 222223. dan jauhkan syaitan dari apa yang Engkau berikan [rezeki] kepada kami). atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih.. Kalau laki-laki sudah ejakulasi. dan sebaliknya alangkah rendahnya seorang laki-laki yang memperlakukan isterinya bagai binatang. Sunnah Rasulullah dalam bergaul dengan isteri adalah bero'a (Ya allah jauhkan aku dari syaiatan. 59 .bolehkah menggauli isteri melalui "jalan belakang".. menutup tubuh (suami isteri dengan kain). wallaahu 'alam. mendahului aktivitas jima' dengan pujukrayu/bercakap.. saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai variasi hubungan suami isteri.7. Jawapan: wa'alaikum salam wr. Pengasuh yang terhormat.

tapi "bertemunya" hanya 1 bulan satu kali. 6.Ada pendapat yang mengatakan bahawa salah satu penyebabnya adalah kerana sang suami gengsinya terlalu besar untuk 'minta' kepada isterinya. Apakah ada ketentuan dalam Islam mengenai. mencium. sang suami malah mencari 'sesuatu' di luar rumah (Na'udzubillah).bercumbu. . wassalam Muaz Junaidi.. Hal ini berlangsung sejak awal pernikahan.Apakah sang suami tersebut. maaf. jika yang dimaksudkan adalah duburnya. mudah-mudahan bermanfat. dan jawapan suaminya ternyata tidak ada masalah. Benarkah pendapat itu? Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb Tidak ada ketentuan yang khusus mengatur soal frekuensi hubungan suami isteri dari sudut kaca mata Islam.wb. Jikalau sang isteri merasa frekuensi itu 60 . Yang dikhawatirkan. jangan langsung mencampuri.8. Perlu diketahui bahawa pasangan ini kedua-duanya bekerja di luar rumah dan sesampainya di rumah sang isteri harus mengerjakan pekerjaan rumahtangganya (tidak punya pembantu). jangan meninggalkan isteri/membiarkan isteri setelah puas/ejakulasi. dan sekarang sudah dikurniai seorang anak. frekuensi berhubungan antara suami-isteri? Kerana ada pasangan yang pernikahannya baru berjalan lebih kurang 2 tahun. Sang isteri pernah satu kali menanyakan hal tersebut pada suaminya. Frekuensi hubungan suami isteri Assalamu'alaikum wr. Yang penting adalah keridhaan kedua belah pihak. Semuanya diserahkan pada kesepakatan dan kondisi suami-isteri tersebut. normal? . tunggu sampai isteri juga merasa puas. Secara tegas bahawa dilarang menggauli isteri melalui jalan belakang..

Sikap terbuka diperlukan agar rasa curiga boleh dihilangkan. Saya berdo'a agar Allah merahmati dan memberkahi hubungan suami-isteri yang dilakukan anda dan suami. walau tidak mencapai orgasme. Jika ternyata alat kelamin keduanya bersentuhan. Perlukah mandi junub jika tidak terjadi sex intercouse Assalamu alaykum.perlu diperbanyak diskusikan saja dengan suami. 7. Kedua. Tapi jika ternyata tidak bersentuhan dan juga tidak mengeluarkan air mani (orgasme) maka tidak diwajibkan. Syamsi Ali. Keluarnya air mani ini tidak saja lewat intercourse. Maka mengenai isteri di atas. walaupun kedua-duanya atau salah satunya tidak mencapai orgasme dalam hal ini. jika kedua kemaluan (maaf. maka sang isteripun wajib mandi. yang menurut hadits nabi. tapi mungkin dengan cara-cara lain. Wallahu A'lam! M. kerana keluarga air mani. Hal ini dua-duanya berlaku bagi pria mahupun wanita. Berbaul dengan isteri setelah haid berhenti 61 . Nadirsyah Hosen [7] Haid dan Mandi Junub 7. Saya ingin tanya. tergantung bagaimana situasinya di saat memuaskan suaminya.1.2. misalnya mimpi. intercourse. Amin salam hangat. apabila seorang isteri melayani suaminya di tempat tidur sahaja sang suami puas apakah wajib bagi si isteri untuk mandi junub meskipun tidak terjadi sexual intercourse? Jawapan: Wajibnya mandi junub seseorang kerana dua hal: Pertama. maka sudah dianggap melakukan intercourse dan telah diwajibkan untuk melakukan mandi wajib. penis dan vagina) suami isteri telah bersentuhan. tentu saja suami punya alasan tertentu untuk hanya melakukan hubungan satu kali dalam sebulan.

Menggauli isteri sebelum bersuci. Nabi SAW bersabda: .Assalamu'alaikum wr. Bolehkah kita menggauli Isteri kita disaat darah Haidnya sudah berhenti tapi beliau belum mandi. kemudian mandilah sehingga apabila kamu melihat dirimu bersih dan suci maka sholatlah dua puluh empat atau dua puluh tiga malam dan hari (HR. wb. maka apabila engkau haid maka tinggalkanlah sholat dan kalau telah selesai maka mandilah dan sholatlah. 3. membaca Al-Quraan. Setelah mandi barulah kita boleh melakukan aktivitas ibadah seperti. wb. bersetubuh dengan isteri dan sebagainya. Jawapan: Assalaamu'alaikum wr. 2. sholat.Abu Dawud Kitab Thohaaroh) Tidak lain itu adalah gangguan syaitan kerana itu tentukanlah masa haid-mu enam atau tujuh hari menurut ketentuan Allah. tapi keesokan harinya ada darah lagi yang keluar. Jazakullah Khoiron katsiron atas jawapanya. 62 . Ana mahu tanya pak Ustadt: 1. Akan tetapi kalau darahnya tidak berwarna lain (tidak seperti biasa saat haid) maka sholatlah kerana sesungguhnya itu adalah basah-basah (HR. puasa.Abu Dawud Kitab Thohaaroh) Dari kebiasaan seseorang tahu akan warna darah haidnya pada saat deras-derasnya. Kalau darah tersebut berwarna agak kehitaman sebagaimana sudah biasa diperhatikan maka itu adalah darah haid. Bagaimana hukumnya bila kita bersenggama. Kalau begitu tinggalkan sholat. 2. Batas haid.wb. Kombinasikan kedua hadits tersebut di atas. Vagina) kemaluanya saja... setelah isteri selesai Haid. cuma membersihkan (maaf. Bila batas Haid itu berakhir. Mandi disini adalah mandi hadas besar (mandi junub). Wassalamu'alikum wr. 1.

." Inilah kelebihan Islam. Maaf salah-kurangnya. Wardhana Hadi S 7.. Aishah menceritakan bahawa Nabi suka bercumbu dan tidur-tuduran dipaha saya ketika saya sedang haid.wr. bersentuhan atau duduk.wb.". kerana kalau hal itu tidak boleh akan berbahya bagi suami yang mungkin nafsunya datang pada saat isteri sedang haid. Selesai haid silahkan mandi junub. Dalam Syariat agama Yahudi kalau si isteri sedang haid. Dalam keadaan haid isteri mesti dijauhi. Kalau ada darah sisa di CD (agak kekuning-kuningan) cukup dibersihkan farajnya dan berwudhu sebelum melakukan aktivitas ibadah lain. Dari hal tersebut Isteri mungkin mencapai orgasme. Bercumbu semasa isteri sedang Haid Assalamua'laikum Wr Wb Yang saya ingin tanyakan adalah : Suami Bercumbu dengan Isteri sementara Isteri dalam keadaan Haid. tidur besama saja tidak boleh.3. Dan hal itu juga dilakukan oleh Nabi (S) seperti yang diceritakan oleh isterinya Aisyah: bahawa Nabi (S) suka mencium dan bercumbu dengan isteri-isterinya pada saat mereka sedang haid. Selesai bersetubuh mandi junub. Wass. (maaf) Namun Isteri Menutup dengan kain dari pusat kebawah. 63 . Malah Nabi (S) sendiri mengatakan: "Perbuat apa saja dengan isterimu (ketika dalam kadaan Haid). Sebaliknya dalam syriat agama Nasrani. isteri boleh disetubuhi dalam keadaan haid. atau sebaliknya. setelah itu boleh sholat dan bersetubuh.3. tapi jauhi jima dan dubur. jangankan bersetubuh. apakah ini dibolehkan secara agama? Jawapan: Hukum bercumbu dengan isteri yang dalam keadaan Haid adalah boleh.

Sepanjang itu tidak termasuk kategori jima' (memasukkan alat laki-laki kedalam alat kelamin wanita).. KTPDI 7. Saya mohon petunjuk dari bp. dan membahayakan untuk kesihatan. (Menyetubuhi isteri melalui dubur baik dalam keadaan haid atau tidak.. hukumnya haram dan dilaknat oleh Allah SWT) Wallhu 'alam Mohamad Joban. boleh berbuat apa saja asal bukan jima dan dubur.kasar). Saya pernah baca hadis "perbuatlah segala sesuatu kecuali jima". yang kedua terlalu lemah. Ustadz. Bersenggama dengan isteri yang sedang haid. maka dia dibolehkan. wb. Apakah boleh kita mengonani pasangan kita dan terutama sewaktu kita sedang berhalangan/haid? (maaf . 64 . Islam adalah agama wasat (pertengahan) dan fitrah. tetapi tidak pakai shampoo apakah boleh (suci).Kita lihat yang pertama terlalu keras. 7. Bolehkah melakukan onani semasa Haid Assalamu'alaikum wr.. Pertanyaan saya begini: Sehabis berhubungan badan dengan isteri itu khan harus mandi. wassalamu 'alaikum ww. Terima kasih Jawapan: Assalamu 'alaikum ww. Mandi wajib tanpa menggunakan shampoo Assalammualaikum wr.4.wb. tetapi dalam mandi tersebut rambut tetap basah (sekujur tubuh). Lansung saja.5. kan dilarang dalam agama.

. Jawapan: Assalamualaikum wr. Memijit-mijit sekujur tubuh disaat mengalirkan air. 65 . [8] Poligami 8. Wassalam Hasanain Juaini. Wassalamualaikum wr. Bertambahlah iman kita dengan mengetahui betapa detail dan lengkapnya ajaran agama Islam.. Wassalammualaikum wr. Kairo. 2. Mengalirkan air (Suci lagi menyucikan) keselutuh tubuh. Tambahan atas petunjuk ustaz A. A. Assalamu'alaikum Wr. c. Jadi bukan sampoaannya yang disyaratkan. Niat menghilangkan hadas besar kerana Allah. Kasyful Anwar. wb. b. minimum satu kali. Wb. Amin Semoga berbahagia.1. Sunnah pula : a.wb. Poligami dalam Islam Yth : Bpk/Ibu Pembina. Kalau air memang cukup alirkan air tiga kali ke seluruh tubuh. Kasyful Anwar: Yang utama dalam mandi jubub itu adalah : 1. Yang disaratkan dalam mandi besar adalah basahnya sekujur tubuh termasuk semua rambut.Terima kasih. Mendahulukan mencuci bahagian yang kanan atas yang kiri. Apabila hendak mengulaginya (hubungan kelamin) Hendaklah kedua pasangan itu mencuci kemaluan terlebih dahulu dan mengambil wuduk.wb.

giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih. Apakah Poligami dibenarkan secara Islam? Kalau ya. Tujuan dari poligami ini antara lain: . Saya sangat mengharapkan petunjuk yang lengkap dan tegas dari Bapak. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam melayani isteri seperti pakaian. Kenyataannya banyak kaum hawa yang Islam juga tidak boleh menerima kenyataan tersebut. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. tiga atau empat.Adapun masalah yang ingin saya pertanyakan iaitu: Mengenai Poligami dalam Islam.membantu wanita dan anak-anaknya yang ditinggal mati oleh sang suami. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. mohon dijelaskan dasarnya apa. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada. “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengahwininya). maka (kahwinilah) seorang saja. insya Allah: Poligami dalam Islam diperbolehkan sesuai dengan ayat berikut: QS 4: 3. dan tujuannya? 2. Lantas bagaimana? 3. Perkenanlah saya untuk menjawab pertanyaan sahabat walaupun sudah sangat terlambat. tempat.w. 1. 66 . Atas jawapannya. dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s. Apakah ada rasa keadilan. atau hamba-hamba yang kamu miliki. sementara wanitanya tidak. agar kiranya permasalahannya ini dapat lebih jelas. maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua.a. jika seandainya pihak lelaki di bolehkan mempunyai isteri lebih dari satu.

Tidak mungkin kan satu anak mempunyai ayah lebih dari satu. misalnya takut suaminya tidak boleh adil.. Hak isteri kedua didalam Islam Saudara. Kalau menurut kenyataan masih banyak wanita muslimah yang tidak setuju/menentang poligami mungkin didasari oleh berbagai alasan.membantu wanita-wanita yang miskin.Jelaskan sampai mengerti betul kepada si wanita/isteri tentang Islam. Sikap kita: . Perihal keadilan adalah yang tahu Allah. sudah pasti siapa Bapanya. Ahmad Zubair 8.Bagi si laki-laki harus mengerti benar tentang hukum Islam. . . dan belum mendapatkan jodohnya. bahawa poligami dilakukan bukan atas dorongan hawa nafsu. atau mungkin si wanita tersebut belum memahami tentang Islam. Wallahu a'lamu bisahawab. kalau dia punya anak akan susah diketahui siapa Bapanya.membantu anak-anak yatim piatu. Kedua kalau anak-anaknya lahir. Secara fisik saja kalau laki-laki mempunyai isteri lebih dari satu. mungkin tujuan dari kahwin lagi tidak sesuai dengan contoh Rasul. . Sedangkan dalam Islam sebutan seorang anak itu mengikuti Bapanya (bin atau binti). Sedangkan kalau seorang wanita melakukan poliandri. Wassalam. 1) Apakah hak-hak seorang isteri kedua didalam Islam? Terutamanya kalau dibandingkan dengan hak-hak isteri pertama? 2) Wajarkah seorang perempuan menerima pinangan seorang lelaki yang sudah berkahwin ( dan mempunyai anak) walhal lelaki ini hanya menceritakan statusnya (yang dia sudah berkahwin) setelah hampir setahun berkenalan? Tambahan pula lelaki ini hanya berterus-terang setelah rahsia statusnya terbongkar setelah org lain memberitahu perempuan itu? Alasan yang diberi kerana tidak berterus-terang ialah: 67 . yang jelas dia mampu memberi nafkah. khususnya hukum tentang poligami. fokusnya mengangkat dia dari kemiskinan.secara tidak langsung mengurangi kalau boleh menghapuskan perzina-an.2. mungkin takut tidak tercukupi.

Kewajiban berlaku adil tersebut menurut para ulama hanya berlaku pada segala sesuatu yang bersifat dzohiri alias materi dan yang semisalnya. Kasyful Anwar. Dia pun berkewajiban untuk melayani suami sebagai mana diwajibkan oleh Islam. Bagaimana Meminta izin dari isteri untuk berpoligami Saya sering baca di artikel di kolom konsultasi tentang hal keluarga iaitu mengenai syarat bila seorang suami mempunyai niat untuk menikah lagi disamping adil ( menurut syariat ) juga ada izin dari isteri ( menurut UU ).3. 2.wb. KTDPI 8. Tidak ada persyaratan bahawa pria yang meminang harus jejaka kerana Islam membolehkan seorang pria menikahi lebih dari 1 wanita. Dalam pandangan Syariat. hal tersebut menunjukkan bahawa pihak wanita ridho dengan keadaannya sebagai isteri ke-dua sekaligus ridho dengan apa yang akan dihadapinya setelah menikah nanti.wb. Jawapan: Assalamualaikum wr. Apalagi jika pinangan itu diterima setelah pihak wanita mengetahui status yang meninang. Wassalamualaikum wr. walaupun tujuan dan maksud dari suami baik (tidak untuk mempermainkan isteri atau 68 . Sedangkan seperti kita ketahui semua. 1. sekarang yang ingin saya tanyakan bagaimana cara yang terbaik dan terpuji untuk menyampaikan atau meminta izin kepada isteri tentang niat tersebut?. wanita mana yang tidak shok dan sakit hati mendengar atau mengetahui suaminya mempunyai niat seperti itu. Kerana pada prinsipnya pinangan dalam Islam adalah cara yang dipakai untuk menunjukkan keinginan seorang pria untuk menikahi seorang wanita dengan persetujuan wanita tersebut. A. Bagi suami yang beristeri lebih dari satu ( poligami ) Al-Qur'an mewajibkannya untuk berlaku adil terhadap isteri isterinya. Kairo.a) tidak mahu kehilangan wanita berkenaan b) mahukan lebih zuriat (isterinya tidak mampu memberi zuriat lagi) c) menghadapi masalah 'komunikasi' bersama isteri. Dalam Syariat Islam isteri ke dua mempunyai hak dan keawajiban yang sama dengan isteri pertama antara lain dia berhak menerima nafkah baik batiniah maupun materiil. boleh saja.

. Kairo. Jawapan: Assalamu'alaikum Wr. masih ada jalan lain seperti puasa atau rekreasi menikmati keindahan suasana beristeri satu.memang hal yang tidak dengan mudah boleh diterima mungkin seribu satu wanita didunia ini yang boleh memahami hal ini. 1. Harus disadari benar bahawa Poligami itu adalah salah satu solusi jika manusia berhadapan dengan pilihan Poligami atau maksiat namun tidak harus menjadi satu-satunya solusi. agar tidak menjadi sarana pelampiasan nafsu. A.. Mungkin ini hanya sekedar pertimbangan saja.wb. Cara terbaik untuk menyampaikannya mungkin hanya anda yang tahu. Semoga Allah memberi anda petunjuk.mencari kesenangan sendiri). Jika sampai menghancurkan maka dia harus memikirkan berapa banyak dosa yang ditanggungnya jika sampai -naudzubillah. Jawapan: Assalamualaikum wr. Islam memang melegalisasi poligami. Kerana banyak yang harus diperhatikan oleh seorang pria untuk melakukan hal tersebut. adapun sebelum terjadinya poligami syarat adil itu masih bersifat sebagai warning/peringatan bagi yang sudah tahap khawatir tidak 69 . lalu bagaimana cara meyakinkan isteri tentang tujuan dan niatan suami tersebut? demikian.keluarganya yang notabene merupakan kewajibannya hancur berantakan. Intinya pembolehan tersebut. Wb. Kasyful Anwar. Jazakumullah. Salah satunya adalah apakah dengan menikah lagi dia tidak menghancurkan keluarga yang telah dibinanya. Syarat adil dalam berpoligami adalah "Bi iktibaari maa sayakuunu" ertinya persyaratan yang sangsi-sangsinya berlaku efektif kemudian. 2. dijadikan oleh Allah sebagaimujian kepada hamba-Nya. kerana sifat dan perilaku orang berbeza-beza.wb.. Tapi jangan lupa legalisasi tersebut juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh individu yang akan melaksanakannya. Wassalamualaikum wr.

Si isteri harus sabar menerima ketentuan bahawa ini lah yang terbaik bagi keluarga itu sebab kalau tidak akan terjadi yang lebih buruk. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman: “Jika kamu ingin memberhentikan anak-anakmu menyusu. Calon poligaminya harus sabar dalam mengikhtiarkan suasana yang kondusip. Oleh kerana itu tidak timbul masalah akibat poligaminya sendiri di kekemudian hari. Bila. maka perintah Allah Wa Asyiruuhunna bil ma'ruuf " [Pergaulilah mereka dengan baik] tetap berlaku. Apabila seorang suami menyadari kecendrungan poligaminya dipertengahan perkahwinannya. Misalkan melalui kunjunagn silaturrahim kepada para Ulama yang dapat berpoligami dengan baik. atau mengarahkan isteri untuk bergaul dengan para wanita yang dapat menerima Poligami. Keimanan. kebijaksanaan dan keilmuawan harus diperankan betul dalam saat-saat seperti ini. Banyak hal yang dapat diikhtiarkan si suami untuk memperoleh keikhlasan isterinya untuk mengizinkan kahwin lagi. tidak juga terus menerus memperturutkan kemauan tangis si bayi. Keluarga poligami harus sabar kerana ujian keluarga ini lebih berat dari keluarga yang tidak poligamis. namun tidak bererti lalu kita akan mengabaikan peraaan iba si ibu. maka hendaklah atas kerelaan suami isteri”. Persiapan poligami hampir sepenuhnya diabaikan. Padahal laki-laki ada yang dapat lebih dini mengetahui kecendrungannya apakah akan tahan dengan satu isteri atau tidak. Demikian akhi 70 . Cinta sejati.akan dapat berlaku adil maka seharusnya mencari jalan lain. namun apabila tidak ada lagi jalan lain yang mampu dia lakukan maka dia seharusnya mempersiapkan diri dahulu agar kalau sudah berpoligami dia tetap mampu berlaku adil. diantaranya dengan mengindahkan sifat perempuan yang pada dasarnya tidak menerima untuk dimadu. Dari sini banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Bahkan sebaliknya juga para isteri Kiyai memaknai kesediaannya diperisteri oleh Kiyai juga bererti kesediaannya untuk dimadu. dan terkadang juga diberi pahal berlipat. Bahawa si anak pada akhirnya akan berhenti menyusu kita semua tahu. itulah yang menyebabkan permasalah besar dikemudian hari. Banyak para Kiayi yang dengan perasaan pahit menanyakan calon isteri apakah sanggup jika kelak dimadu atau tidak. Jalan tengahnya perlahan-lahan namun tetap harus berhenti. Nah mengapa cara ini tidak dipergunakan oleh mereka yang membutuhkan poligami sebagai solusi? Orang sabar itu di sayang Allah dan juga mendapat pahala tanpa hisab.? Tentunya suami isteri akan membaca keadaan.

A. Hubungan perkahwinan adalah salah satu sebab seseorang mendapat waris dan mewariskan. Wassalamualaikum wr. ini diteliti secara hati-hati di IAIN Wali Songo Semarang] yang mengatakan [at-thalaaq lirrijaal wal 'iddat linnisaa = mentalak adalah hak laki-laki (suami). pernikahan yang tidak dicatat di KUA tidak diakui keabsahannya. apakah mantan isterinya memperoleh warisan dari harta mantan suaminya? Jawapan: Assalamualaikum wr. 9. walaupun secara tradisional. Bagaimana dasar hukumnya dan prosesnya? Jawapan: 1. dan menuggu/iddah kewajiban wanita (isteri)]. Kairo. Sangat boleh. masyarakat umum masih menganggap bahawa talak hak prerogatif suami. kerana ada hadis [dho'if. Bila "ya". Akan tetapi hubungan ini bersifat temporer. [9] Perceraian dan Rujuk 9.wb. Jadi nikah siri seperti yang sering kita kenal luas terjadi di masyarakat menurut hukum positif Indonesia 71 . Perceraian dan hak waris Jika seorang isteri berselingkuh lalu dicerai oleh suaminya.1. ertinya seorang isteri tidak berhak atas warisan suaminya jika ia dicerai sebelum sang suami meninggal. Dalam perkahwinan pasangan muslim.wb. Bolehkah isteri mengajukan gugatan cerai? Ass wr wb 1. Kasyful Anwar. Wa Allahu 'Alam bi As Showab.Wassalam Hasanain Juaini. Menurut Hukum Perkahwinan Indonesia.2. apakah mungkin pihak wanita yang mengajukan gugatan cerai? 2.

3. Tetapi jika mereka tetap berkeras mahu bercerai. prosedur serta akibat hukum dari perceraian (jika ada yang berniat cerai. menurut penelitian yang saya lakukan awal tahun 1999 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. tunggu waktu sidang. PA diminta untuk mendamaikan pihak yang "bersengkata" untuk berfikir ulang tentang rencana mereka. Pasangan yang mahu berceraian dapat menggunakan jasa pengacara. "Perbuatan Halal yang Paling Dibenci di Sisi Allah adalah Perceraian" 72 . sekitar 40 persen perceraian di lingkungan PA Jakarta Selatan sudah menggunakan jasa pengacara. Proporsi yang mirip dengan hasil penelitian saya juga ditemukan di lingkungan PA Bekasi (lihat Skripsi saudara. 2. Berkas itu harus jelas menerangkan alasan yang secara hukum menurut UUP 1974 dapat dijadikan sebagai sandaran untuk mengajukan perceraian. Ingat hadits Nabi SAW. Setelah itu. Keputusan PA dapat berupa menerima atau menolak keinginan suami-isteri yang berniat cerai.tidak ada implikasi hukumnya. silahkan baca kedua buku tersebut). maka perceraian juga harus diselesaikan secara formal. maka PA meminta keterangan dari beberapa orang saksi untuk memastikan kondisi rumahtangga pasangan yang "bermasalah" ini. berlaku Undang-undang Perkahwinan Nomor 1. Pergi ke Kantor Pengadilan Agama setempat dimana pihak isteri berdomisili [sesuai dengan keterangan KTP] untuk mendaftarkan. UUP 1974 ini dalam pemberlakuannya diseragamkan lagi oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dasarnya: Dalam konteks Indonesia. dan keinginan talak dari pasangan yang "bermasalah" baru mempunyai kekuatan hukum jika telah disetujui oleh pihak Pengadilan Agama. Proses gugat. lalu PA menjatuhkan keputusan. tentunya dengan segala liku-likunya. Kerana pernikahan harus dicatat secara formal. 4. Setelah PA merasa sudah mendapatkan informasi yang cukup. Tahun 1974 untuk umat Islam. 1. Musyarrofah IAIN Jakarta). Siapkan berkas gugatan cerai yang isinya menerangkan keadaan perkahwinan/rumahtangga. Perceraian/talak hanya diakui secara hukum jika diucapkan oleh suami di depan tim hakim Pengadilan Agama. 2. Bebera bab dan pasal pada UUP dan Kompilasi tersebut secara jelas memaparkan ketentuan dasar perceraian. Tim hakim PA akan menanyakan isi gugatan/permohonon. Pada saat sidang.

Tentang Proses Perceraian Assalamualaikum Wr. Apabila sang suami telah menjatuhkan talak 3 bagi isterinya. Caranya cukup dengan perbuatan (berkumpul kembali) atau dengan perkataan. 1. Dalam Hukum Islam. Atau singkat kata sekali suami telah mengucapkan talak ketika itu pula talak jatuh. Yang saya ingin tanyakan. Sejauh yang saya tahu masalah thalak tidak mensyaratkan adanya izin/keputusan dari hakim untuk menjatuhkan thalak.3. semoga dapat menambah keimanan dan ketaqwaan saya terhadap Allah SWT. Apabila thalak yang dijatuhkan baru thalak 1 atau 2. sesuai dengan hadis Nabi SAW yang ertinya " Pekerjaan Halal yang dibenci oleh Allah ialah thalak ". Silahkan lihat Al Quran. Apakah hal itu sudah jatuh talak 2. Oleh kerana itulah para suami diharapkan untuk berhati-hati dalam urusan thalak ini di samping yang namanya thalak walaupun ia halal tapi termasuk urusan yang dibenci oleh Allah SWT. Apabila ingin ruju' bagaimana caranya. maka ia tidak dapat ruju' kembali kecuali si isteri menikah dengan orang lain ( dan melakukan hubungan suami isteri ) kemudian setelah si isteri ditalak dari saumi ke-2 baru suami pertama dapat menikahinya kembali dengan akad plus mahar baru. Dengan syarat isteri yang diceraikan belum habis mas iddahnya. Noryamin Aini 9.wb.Wassalam. kemudian si suami ingin kembali ke Isteri ( ruju' ) ia dapat saja kembali tanpa harus melaksanakan akad nikah dan memberi mahar baru. 73 .Wb Pak Ustadz ada permasalahan tentang perceraian dimana dalam keluarga sang suami mengatakan cerai terhadap isterinya bahkan proses tersebut sudah diajukan ke KUA. Terima kasih atas penjelasan Bapak Ustadz. tapi KUA tidak memutuskan perkara cerai tersebut. Jawapan: Assalamualaikum wr. apakah harus menikahi kembali seperti pada saat nikah pertama. hak thalak bagi si suami diberikan sebanyak 3 kali.

Hukum perceraian Assalamualaikum Wr. apakah perlu pasangan tersebut mengucapkan ijab kabul kembali. bukan menurut kitab undang-undang perkahwinan. saya ingin menanyakan tentang hukum perceraian.wb. Wb. Kasyful Anwar. Sebagai alasan kenapa si isteri minta ijab kabul lagi adalah ingin memberikan pelajaran agar si suami tidak mudah mempermainkan kata "Cerai".. Wallahu a'lam bi as shawab. Jawapan: Ass wr wb 74 . Wassalamualaikum Wr. Apabila seorang suami dengan sengaja (sehabis marah-marah tentunya) kemudian mengatakan :"Saya ceraikan kamu!".. Kalau mahu cerai atau gugat cerai ajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.. tetapi sisuami tidak mahu kerana berdasar kitab undang-undang perkahwinan. Wb.dulu waktu pacaran mesra. Saya inginkan jawapan sesuai hukum Islam. bukan KUA. Ustadz yth. A. Kerana belum ada putusan Pengadilan Agama.Baqarah Ayat 229 .dan si isteri menerima.4. Apa bila si isteri mempertahankan minta ijab kabul lagi.wr. Nadirsyah Hosen 9. dan anda tak perlu mengulang nikah. Kemudian sebelum satu bulan si suami ingin mengajak kumpul lagi.kembali sajalah baik-baik. Ass wr wb Saya nggak yakin kalau KUA tidak memutuskan soal ini kerana memang bukan kewenangannya memutus perkara cerai. kok sekarang mahu cerai :-) salam. Rugi lho. maka talak belum jatuh. Kairo.. Wassalamualaikum.230. apakah si isteri tersebut berdosa? Terima kasih atas fatwa pak Ustadz. Semoga keterangan singkat ini dapat membantu.

ruju' tetap dinyatakan sah. namun ruju'-lah dengan cara yang baik iaitu suami menyatakan dengan ucapannya keinginan untuk ruju'. maka diperlukan akad nikah baru) dan talak ba'in kubra (talak yang ketigakalinya). dsb] boleh saja ada saksi. kerana hak rujuk itu adalah hak suami yang tidak tergantung pada persetujuan atau izin pihak lain. mahar/maskahwin dan izin isteri yang dirujuk] Nah. apakah. 1/1974 tentang perkahwinan? Lebih spesifik lagi. juga menggunakan UU NO. 75 . talak satu atau dua namun saat mahu ruju' masa iddah sudah habis. seperti. Akad nikah baru diperlukan bila yang terjadi adalah talak ba'in sughra (maksudnya. maka menurut hukum Islam tak diperlukan akad nikah baru [sekaligus tidak perlu ada wali. apakah dahulu saat melangsungkan pernikahan dihadiri dan dicatat oleh KUA? Jika ya. Dalilnya adalah QS 2: 229. Kerelaan isteri. Kalau masih talak raj'i. tidak merupakan] hal-hal yang disyaratkan untuk rujuk. Dengan kalimat lain. tanpa adanya hal-hal di bawah ini. "Saya rujuk kembali kepada kamu dan mulai saat ini kita kembali menjadi suami isteri". Saksi tidak diperlukan bagi suami yang akan rujuk kembali kepada isterinya. kalau saat talak suami juga tidak memerlukan kerelaan isteri. Dr. seperti kes yang anda kemukakan. maka saat ruju' pun suami tak memerlukannya. 1. 1/1974. Saksi ketika rujuk. Talak dan ruju' [selama dalam masa iddah] merupakan hak suami.Dahulu sewaktu pasangan itu menikah. Dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa adillatuh. Menurut mazhab lain tidak boleh langsung menggauli. Logikanya. Suami yang telah mentalak satu isterinya berhak ruju' dengan isterinya tanpa akad dan mahar baru selama ruju' itu dilakukan masih dalam masa iddah. maka lucu juga [maaf] kalau saat cerai melupakan UU No. Dalam rujuk tidak disyaratkan adanya kerelaan isteri. disamping menggunakan aturan hukum Islam. Akan tetapi untuk kehati-hatian [mencegah tuduhan zina. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahawa hal-hal dibawah ini tidak merupakan [sekali lagi. bagaimana cara ruju' yang tanpa akad nikah itu? Menurut mazhab Hanafi dan Hambali boleh saja suami meruju' dalam masa iddah dengan jalan langsung menggaulinya. Ini disebut ruju' bil fi'li dalam kitab-kitab fiqh. kalau memang yang diminta adalah jawapan dari sisi hukum Islam bukan jawapan dari UU NO. Tetapi baiklah. 2. Dalilnya adalah QS 2: 228. 1/1974.

Mohon dijelaskan tentang hukum perceraian dalam Islam. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Namun dengan adanya saksi hal ini lebih baik. Hukum perceraian dalam Islam dan akibatnya Assalammu Alaikum Wr. wb. suka tidak suka ya harus ruju' ketika suami mahu ruju' dalam masa iddah. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi.1/1974 perceraian harus didepan pengadilan. lupakan sajalah masa lalu. kalau cuma emosi. kecuali kalau keduanya kahwatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Wb. Kerana menurut UU No.Ertinya. Nadirsyah Hosen 9. Termasuk masalah talak dan akibat yang ditimbulkannya. dengan tujuan untuk memberi pelajaran agar suami tak main kata cerai. Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. kenapa tidak mengadu ke Pengadilan Agama. Pertanyaan saudara sangat pendek tetapi jawapannya mungkin panjang. Dalam kes hukum Islam semata. Mengenai permintaan isteri untuk akad nikah baru lagi. Lain halnya kalau masa iddah sudah habis. salam. maka itu tak jatuh talaknya. tanpa ada saksi. ruju' tetap sah. lalu mengatakan "kamu saya cerai". maka suami tak akan seenaknya menceraikan. Jika kamu khawatir bahawa 76 . Wassalamu alaikum wr. Untuk singkatnya saya kutipkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. maka salahnya si isteri saat pertama dicerai. Ruju'lah kembali dengan pasangan anda. Saya menyarankan.5. Kalau saat itu mengadu ke Pengadilan Agama. semoga Allah meridha'i keluarga anda.

Itulah yang dinasihatkan kepada orangorang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. apabila telah terdapat kerelaaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikanya. maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kahwin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan. dan ingatlah nikmat Allah kepadamu iaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Itulah hukum-hukum Allah. maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kahwin lagi dengan bakal suaminya.keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan. kerana dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa yang melanggar hukumhukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. ditengkan-Nya kepada kaum yang (mahu) mengetahui. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Barangsiapa berbuat demikian. jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. 2: 236) Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan 77 . atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). 2: 229) Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua). maka janganlah kamu melanggarnya. Itulah hukum-hukum Allah. lalu habis iddahnya. 2: 230) Apabila kamu mentalak isteri-isterimu. maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menbus dirinya. (QS. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). (QS. maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kahwin dengan suami yang lain. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. 2: 232) Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu. maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Allah mengetahui. (QS. 2: 231) Apabila kamu mentalak isteri-isterimu. iaitu pemberian menurut yang patut. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. lalu mereka mendekati akhir iddahnya. sedang kamu tidak mengetahui. maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf. (QS. (QS.

Dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah. 33: 49) Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Dan jangajlah kau melupakan keutamaan di antara kamu. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. 65: 1) Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. dan mereka tidak merasa sedih. sebagai suatu kewajiban bagi orang yang taqwa. maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan 78 . kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. (QS. Dan adanlah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. 2: 241) Jika keduanya bercerai. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. 4: 130) Hai orang-orang yang beriman.maharnya. (QS. 33: 51) Hai Nabi. (QS. 2: 237) Kepada waniat-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf. apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Melihat segala apa yang kamu kerjakan. (QS. maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai maka tidak ada dosa bagimu. kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. (QS. dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. apabila kamu menikahi perempuanperempuan yang beriman. dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada taqwa.

Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ahmad Zubair 9. Status anda masih suami isteri. anda harus juga melalui prosedur yang diatur oleh UU NO. (QS. 1/1974. Wassalam Jawapan: Ass wr wb Saat anda menikah dulu. (QS. saya menduga kuat anda melangsungkannya sesuai dengan UU NO. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. 2: 228) Wassalam.. Jikalau anda menceraikan isteri tanpa melalui Pengadilan Agama. misalnya? Untuk itu dibuatlah 79 . Masa 'iddah Saya baru seorang suami dan telah menjatuhkan talak satu kepada isteri saya kerana permasalahan yang tidak dapat kami atasi sendiri.Bagaimana dengan anak anda. maka talak yang anda ucapkan itu tidak sah. pernikahan anda dicatat oleh negara dan diketahui oleh petugas yang berwenang.6. Kerana itu kalau anda mahu cerai. Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar.. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Masalah keluarga ini kompleks lho. Akan tetapi para suami. Maksud dari UU NO1/1974 adalah agar suami tidak terbawa emosi dan menceraikan begitu saja. Ertinya. 1/1974 yang berlaku di negara kita. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. 65: 2) Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Berapa lama masa iddah dan apa yang wajib dan atau dilarang dilakukan pada masa iddah bagi suami isteri? Apa yang dapat menggugurkan talak tersebut pada masa iddah? Apa yang dapat menambah masalah dalam masa iddah tersebut? Kondisi saat ini kami telah dikarunia satu anak perempuan yang berumur 2 tahun 9 bulan. mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah.. jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Mengenai rujuk. jangan bawa masalah ini ke Pengadilan Agama. Intinya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kasih sayang-Nya kepada keluarga anda dan menghilangkan semua kesulitan anda. Saya ingin tahu apakah hukum perceraian itu? Adakah perceraian itu sah dan apa hukum ke atas mereka yang memaksa lelaki itu menceraikan isteri keduanya? Saya harap ustaz dapat memberi penjelasan yang terperinci Jawapan: Assalamu'alaikum wr. Pihak keluarga memaksa lelaki itu kerana isteri pertama enggan dimadukan.prosedur seperti mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama. maka PA akan mempertimbangkan kondisi keluarga [anak-anak] selanjutnya.dan membuka lebar-lebar pintu pernikahan. Jikalau alasannya memang logis maka PA akan mengabulkan permohonan cerai tersebut. maka persoalan selesai. izinkan kami sedikit menyinggung masalah poligami. Islam hanya mengenal asas monogami (beristeri hanya boleh satu). Kalau boleh saya menyarankan kepada anda. Islam mengatur secara ketat praktek poligami. seorang suami baru diizinkan berpoligami. rujuk sajalah dengan isteri anda. hanya dalam keadaan tertentu.. Salah satu syarat penting untuk berpoligami adalah suami yang berniat berpoligami harus mendapat izin dari isteri 80 . Cukup saling memaafkan dan ucapkan niat anda untuk terus berada dalam ikatan suami-isteri padanya.7. Lalu PA akan mengundang anda dan isteri untuk mendiskusikan alasan perceraian dalam sebuah sidang tertutup. Islam mempersulit pintu perceraian --kerana dibenci Allah-. Caranya juga mudah. dan hanya emosi belaka. Pendeknya. Sebelum menjawab pertanyaan saudara. Perceraian ini tidak direlakan oleh pihak lelaki itu dan juga isteri keduanya. Kalau tidak logis. iaitu ucapkan saja keinginan anda untuk rujuk. Dipaksa cerai oleh keluarga Seorang lelaki telah dipaksa oleh keluarganya untuk menceraikan isteri keduanya atas alasan perkahwinan ini menggugat keharmonian isteri pertama dan anak-anak mereka. Amin salam hangat. Nadirsyah Hosen 9. itu boleh anda lakukan bila saja selama dalam masa iddah.

Noryamin Aini 9.wb.1/1974. wajibkah bekas suami memberi nafkah pada bekas isteri? Dan jika memang wajib. Wassalam. Akan tetapi yang perlu diingat adalah. Jika talak yang dijatuhkannya adalah talak 3 maka dia tidak harus menafkahi isterinya kecuali jika isteri tersebut hamil.8. pihak suami tidak meminta izin isteri pertama terlebih dahulu. pihak suami harus memutuskan ikatan pernikahannya yang memang tidak sah. kelihatannya. dia bahkan telah melanggar hukum Islam. dan kedua. Kalau di Indonesia. 81 . menurut Undang-undang Perkahwinan No. sampai bila hal tersebut dilakukan (bila nafkah tersebut dapat dihentikan) Terimakasih Jawapan: Assalamualaikum wr.9. Menurut Mazhab. Oleh sebab itu. Secara hukum. dan pihak isteri kedua tidak dapat menyalahkan pihak isteri pertama. talak 3 tidak menjadikan nafkah seorang ayah menjadi putus terhadap anaknya.wb. Nah kes yang saudari tanyakan. sang suami sudah melanggar dua kesalahan. Maka. wbr. sang suami dapat dijatuhi hukuman pidana).pertama (atau isteri-isteri lainnya). Wa Allahu A'lam bi Shawab Wassalamualaikum wr. Khusus masalah saudari. poligami tanpa izin isteri pertama tidak sah secara hukum. pertama melanggar moralitas lembaga "suci" perkahwinan. Memberi nafkah kepada bekas isteri setelah bercerai Jika kita bercerai dengan isteri. Syafi'i seorang suami yang bercerai dengan isterinya harus menafkahi isterinya apabila perceraian itu jatuh dengan talak 1 atau 2. A. bahkan dapat batal demi hukum (di Turkey. Assalamu`alaikum wr. Kasyful Anwar. tuntutan pihak isteri pertama agar suaminya menceraikan "madunya" secara hukum tidak salah. Apakah Islam mengenal perceraian sementara? Yth. 9. Wa Allah 'alam bi-l-shawab. Kerana hak anak berlaku tetap sepanjang dia tidak dapat mencari nahkah sendiri. Kairo. Bapak Pengasuh KTPDI.

Wallahu A'lam bi Shawab. Selama masa tersebut sang suami juga harus memberikan nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya. Wassalamualaikum wr. Perceraian memang mendapat legalitas dalam hukum Islam hanya saja perbuatan tersebut termasuk salah satu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah.Mohon dengan hormat jawapan atas pertanyaan sbb.: Apakah di dalam Islam dibolehkan adanya "perceraian sementara"? Kalau diperbolehkan. Kairo. Islam tidak mengenal perceraian sementara. apa saja kewajiban suami terhadap isterinya dan sebaliknya? Terima kasih dan Wassalam. berapa lama seorang suami boleh berpisah sementara dengan isterinya? Selama perpisahan tersebut. Apakah kata cerai oleh suami secara otomatis menggugurkan penikahan walaupun dalam keadaan marah sekalipun. 82 . Kasyful Anwar. Terlepas dari sebab perceraian.wb.10.wb. 9. Mazhab syafi'i melarang kedua pasangan yang bercerai tersebut untuk melakukan hubungan suami isteri selama belum melakukan rujuk. jika sang suami menceraikan isterinya dengan talak satu atau 2 maka dia mendapat kesempatan untuk kembali rujuk dengan isteri jika tidak lebih dari masa iddah (3 kali suci). 2.wb. Jawapan: Assalamualaikum wr. Yang dikenal dalam Islam adalah Thalak Raj'i atau talak satu dan dua serta thalaq ba'in atau talak 3. Hal-hal yang membatalkan perkahwinan 1. Demikian dari saya dan salam Jawapan: Assalamualaikum wr. A. Apa saja yang membatalkan/mengugurkan perkahwinan.

tapi cenderung tidak sah. 9. Dalam kondisi ini talaknya sah.1.. Ditambah lagi. Kairo. tapi sadar dan faham dengan apa yang iducapkan. ini masih diperselisihkan. Marah. Marah. Salah satu syarat dari jatuhnya cerai adalah jatuhnya thalak dari suami dengan niat dan diucapkan. yang menyebabkan kondisi dia tak tahu /tidak faham lagi thd apa yang diucapkan. Wa Allahu A'lam bi Shawab. Oleh kerana itu kata cerai tidak secara otomatis dapat menggugurkan perkahwinan. Kata cerai yang diucapkan untuk tujuan mencerai isteri pada prinsipnya sah. .kematian .. Menikah dalam masa iddah Wassalamu'alaikum Wr. Kasyful Anwar. A. Wassalamualaikum wr. maka dalam keadaan ini talaknya tak sah c. [1] Apakah hukumnya orang menikah dengan melanggar massa iddah? [2] Pada saat hamil anak dinikahkan apakah seperti itu diperbolehkan. Marah ada 3 jenis. harus disahkan oleh pengadilan agama atau pejabat yang berwenang. maka itu bukanlah perceraian. Pertama yang bercerai kerana meninggal dunia dan yang kedua kerana hal lain seperti.murtad dari Islam . marah dalam kondisi kedua nya.11. tapi kalau tidak sadar/fah erti dari perkataannya.wb. Yang membatalkan dan menggurkan perkahwinan adalah perceraian yang dibahagi menjadi dua bahagian jika dilihat dari sebabnya.jatuh talak 3 2. atau ditujukan bukun untuk apa yang dimaksud ucapan tersebut. b. Wb. a... diuraikan masalah ini. menurut hemat saya. 83 . bahawa beliau bersabda "Tidak sah talak dan memerdekakakn hamba pada waktu marah" dan beberapa dalil lain yang boleh dibaca pada buku yang saya sebutkan diatas. Dasarnya: Al Baqarah 225 ada hadis riwayat aisyah. Dalam buku Fatwa Kontemporer 1 (Dr Yusuf Qardawi) hal 661.

Jika yang kedua ini terjadi tetap saja anaknya menjadi anak syubhah yang tanggungjawabnya ada pada pihak si ibu. keluar rumah kecuali sangat mendesak (dll yang membuat laki-laki lain tertarik untuk menikahinya = Hadits Ummu Salamah dari Ibnu Abbas dan Ali KW. 3. [2] Sebahagian besar ulama berpendapat pernikahan itu bathal. Iddah itu kewajiban dari Allah dengan ayat yang jelas. Jika seorang laki-laki mengahwini wanita dalam iddahnya dengan sepengetahuannya tentang hal itu maka. sebahagian lagi berpendapat bahwa menikahkan orang hamil hanya boleh dilakukan dengan lelaki yang menghamilinya. Nikahnya bathal dan hukum percampurannya adalah zina. pasangat tersebut harus dipisahkan dan selamanya tidak boleh lagi menikah sekalipun dengan cara benar. Sebagian ulama berpendapat. Amin Wallahu A'lam bisshawab 84 . 2. Di antara Maksud Iddah adalah agar rahim wanita itu bersih dari syubhah adanya benih laki-laki bekas suaminya sehingga dengan meyakinkan tidak akan terjadi keraguan status anak berikutnya. keduanya harus dipisahkan dan boleh menikah kelak kalau sudah selesai iddahnya ( dihitung dari pemisahannya dengan laki-laki kedua ) d. Semoga kita terhindar dari perlanggaran besar tersebut. LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAH. ) 4. : a. Anak yang lahir dari keduanya adalah syubhah dan menjadi tanggungan ibunya. ( Nau'zubillah ) b.Jawapan : [1] 1. wangi-wangian. c. Sebagian lebih besar berpendapat. Untuk menegaskan hal tersebut Rasulullah degan tegas melarang wanita yang berada di dalam iddah untuk berhias.

Wassalam Hasanain Juaini. 85 .