KONSEP PERKAHWINAN DALAM ISLAM YAZID BIN ABDUL QADIR JAWAS Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah

, lagi Maha Mengasihani. Kata Pengantar 1. Muqadimah 2. Perkahwinan Adalah Fitrah Kemanusiaan 2.1 Islam Menganjurkan Nikah 2.2 Islam Tidak Menyukai Membujang 3. Tujuan Perkahwinan Dalam Islam 3.1 Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi 3.2 Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur 3.3 Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami 3.4 Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah 3.5 Untuk Mencari Keturunan yang Shalih 4. Tata Cara Perkahwinan Dalam Islam 4.1 Khitbah (Peminangan) 4.2 Aqad Nikah 4.3 Walimah 5. Sebahagian Penyelewengan Yang Terjadi Dalam Perkahwinan Yang Wajib Dihindarkan 5.1. Pacaran 5.2 Tukar Cincin 5.3 Menuntut Mahar Yang Tinggi 5.4 Mengikuti Upacara Adat 5.5 Mengucapkan Ucapan Selamat Ala Kaum Jahiliyah 5.6 Adanya Ikhtilath 5.7 Pelanggaran Lain Penutup Soal Jawab Agama: [ 1 ] Pernikahan [ 2 ] Mahar / Maskahwin [ 3 ] Nikah Mut'ah dan Kahwin Gantung [ 4 ] Hamil diluar nikah [ 5 ] Kahwin Berlainan Agama dan Suku [ 6 ] Variasi Hubungan Suami-Isteri [ 7 ] Haid dan Mandi Junub [ 8 ] Poligami [ 9 ] Perceraian dan Rujuk 1

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tenteram bersamanya. Dan Dia (juga) telah menjadikan diantaramu (suami, isteri) rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” [Qur’an Surah Ar-Ruum 30: 21] Kata Pengantar Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada suatu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walaupun masalah tersebut nampak kecil dan tidak penting. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkahwinan, Islam telah berbincang banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Islam mengajarkannya. Nikah merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, kerana dengan nikah inilah seseorang boleh terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya. Nikah merupakan jalan fitrah yang boleh menuntaskan gejolak biologi dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan syar'i tersebut sepasang suami isteri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak. Melalui risalah singkat ini. Anda diajak untuk mempelajari dan menyelami tata cara perkahwinan Islam yang begitu agung nan penuh nuansa. Anda akan diajak untuk meninggalkan tradisi-tradisi masa lalu yang penuh dengan upacara-upacara dan adat istiadat yang 2

berkepanjangan dan melelahkan. Mestikah kita bergelimang dengan kesombongan dan kedurhakaan hanya lantaran sebuah pernikahan ..? Na'udzu billahi min dzalik. Wallahu musta'an. 1. Muqadimah Persoalan perkahwinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibincangkan, kerana persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral iaitu rumah tangga. Luhur, kerana lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai ahlaq yang luhur dan sentral. Kerana lembaga itu memang merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam, yang kelak mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di bumi ini. Menurut Islam Bani Adam lah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah Ilahi sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata : "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (AlBaqarah: 30). Perkahwinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. 'Aqad nikah (perkahwinan) adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci (MITSAAQON GHOLIIDHOO), sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebahagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (An-Nisaa': 21). Kerana itu, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya suami isteri, memelihara dan menjaganya secara sungguhsungguh dan penuh tanggungjawab. 3

Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkahwinan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafaqah dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci dan detail. Selanjutnya untuk memahami konsep Islam tentang perkahwinan, maka rujukan yang paling sah dan benar adalah AlQuran dan As-Sunnah Shahih (yang sesuai dengan pemahaman Salafus Shalih -pen). Dengan rujukan ini kita akan dapati kejelasan tentang aspek-aspek perkahwinan mahupun beberapa penyimpangan dan pergeseran nilai perkahwinan yang terjadi di masyarakat kita. Tentu saja tidak semua persoalan dapat penulis tuangkan dalam tulisan ini, hanya beberapa persoalan yang perlu dibahas iaitu tentang: Fitrah Manusia, Tujuan Perkahwinan dalam Islam, Tata Cara Perkahwinan dan Penyimpangan Dalam Perkahwinan. 2. Perkahwinan Adalah Fitrah Kemanusiaan Agama Islam adalah agama fithrah, dan manusia diciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini, kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fithrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fithrahnya. Perkahwinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, kerana nikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah iaitu perkahwinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (ArRuum: 30).

2.1. Islam Menganjurkan Nikah 4

Salah seorang berkata: Adapun saya. Ketika hal itu didengar oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.2. Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk nikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras". Dan beliau bersabda: "Ertinya: Nikahilah perempuan yang ramai anak dan penyayang. Dan yang lain berkata: Adapun saya akan menjauhi wanita. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi". sungguh demi Allah. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim). akan puasa sepanjang masa tanpa putus. saya tidak akan kahwin selamanya . (Hadis Riwayat Ahmad dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban). Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku.. aku shalat dan aku juga tidur dan aku juga mengawini perempuan. sesungguhnya akulah yang paling takut dan taqwa di antara kalian. Orang yang mempunyai akal dan bashirah tidak akan mahu menjerumuskan dirinya ke jalan kesesatan dengan hidup membujang. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkahwinan besar sekali. 5 . Pernah suatu ketika tiga orang shahabat datang bertanya kepada isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang peribadatan beliau. kemudian setelah diterangkan. 2. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka. masing-masing ingin meningkatkan peribadatan mereka. maka ia tidak termasuk golonganku". dan sarana untuk membina keluarga yang Islami.. Kerana aku akan berbangga dengan banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat". sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. (Hadist Riwayat Thabrani dan Hakim)..Islam telah menjadikan ikatan perkahwinan yang sah berdasarkan AlQuran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi. Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata: "Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ertinya: Barangsiapa menikah. beliau keluar seraya bersabda: "Ertinya: Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu. Islam Tidak Menyukai Membujang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mahu menikah.

namun pergolakan yang terjadi secara terus menerus lama kelamaan akan melemahkan iman dan ketahanan jiwa serta mengganggu kesehatan dan akan membawanya ke lembah kenistaan. misalnya ia berkata: "Bila saya hidup sendiri gaji saya cukup. baik kesenangan bersifat seksual mahupun spiritual. kerana bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Allah memerintahkan untuk kahwin. Mereka itu adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup. namun mereka miskin dari kurnia Allah. hingga kemurnian semangat dan rohaninya menjadi keruh. Mereka selalu ada dalam pergolakan melawan fitrahnya. Allah menjanjikan suatu pertolongan kepada orang yang nikah. tapi bila punya isteri tidak cukup ?!". Islam menolak sistem ke-rahib-an kerana sistem tersebut bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. dalam firman-Nya yang bermaksud: “Dan kahwinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkahwin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. dan manusia tidak boleh menteorikan rezeki yang dikurniakan Allah. maka mereka itu sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidup ini. Sikap enggan membina rumah tangga kerana takut miskin adalah sikap orang jahil (bodoh). kerana semua rezeki sudah diatur oleh Allah sejak manusia berada di alam rahim. Jadi orang yang enggan menikah baik itu laki-laki atau perempuan. Orang yang membujang pada umumnya hanya hidup untuk dirinya sendiri. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan seandainya mereka fakir pasti Allah akan membantu dengan memberi rezeki kepadanya. Perkataan ini adalah perkataan yang batil. Mereka membujang bersama hawa nafsu yang selalu bergelora. kendatipun ketaqwaan mereka dapat diandalkan. Mungkin mereka kaya. dan bahkan sikap itu bererti melawan sunnah dan kodrat Allah Ta'ala yang telah ditetapkan bagi makhluknya.Kata Syaikh Hussain Muhammad Yusuf: "Hidup membujang adalah suatu kehidupan yang kering dan gersang. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (An-Nur: 32). hidup yang tidak mempunyai makna dan tujuan. 6 . Suatu kehidupan yang hampa dari berbagai keutamaan insani yang pada umumnya ditegakkan atas dasar egoisme dan mementingkan diri sendiri serta ingin terlepas dari semua tanggungjawab".

(Hadis Riwayat Ahmad 2: 251. dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.1 Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi Di tulisan terdahulu [bahagian kedua] kami sebutkan bahawa perkahwinan adalah fitrah manusia. dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ertinya: Wahai para pemuda ! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah. Para Salafus-Shalih sangat menganjurkan untuk nikah dan mereka anti membujang. melacur. sungguh aku lebih suka menikah daripada aku harus menemui Allah sebagai seorang bujangan". maka nikahlah. maka jalan yang sah untuk memenuhi keperluan ini iaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkahwinan). Tujuan Perkahwinan Dalam Islam 3. 3. serta tidak suka berlama-lama hidup sendiri. lesbi. dan Hakim 2: 160 dari shahabat Abu Hurairah radliyallahu 'anhu). (Ihya Ulumuddin dan Tuhfatul 'Arus hal. Dan barangsiapa yang tidak mampu.Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menguatkan janji Allah itu dengan sabdanya: "Ertinya: Ada tiga golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka. yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. kumpul kebo. kerana nikah itu lebih menundukan pandangan. bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran.2 Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur Sasaran utama dari disyari'atkannya perkahwinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji. Tirmidzi. 2518. seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka. Ibnu Mas'ud radliyallahu 'anhu pernah berkata: "Jika umurku tinggal sepuluh hari lagi. Nasa'i. 20). Islam memandang perkahwinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efefktif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan. homo. maka hendaklah ia puasa 7 . iaitu seorang mujahid fi sabilillah. dan lebih membentengi farji (kemaluan). berzina. Ibnu Majah hadis No. dan seorang yang menikah kerana ingin memelihara kehormatannya". 3.

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah WAJIB.(shaum). (Al-Baqarah: 230). sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut: “Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal: a. Oleh kerana itu setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami. Itulah hukum-hukum Allah. kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (Hadis Shahih Riwayat Ahmad. Tirmidzi. Harus Kafa'ah b. Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. jika suami isteri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Itulah hukum-hukum Allah. Nasa'i. maka janganlah kamu melanggarnya. Ibnu Jarud dan Baihaqi). diterangkannya kepada kaum yang (mahu) mengetahui ”. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah lanjutan ayat di atas: “Kemudian jika si suami menthalaqnya (sesudah thalaq yang kedua). maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan isteri) untuk kahwin kembali. Darimi. Shalihah 8 . kerana shaum itu dapat membentengi dirinya". Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at Allah. Muslim. Bukhari. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim”. (Al-Baqarah: 229). maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikahwin dengan suami yang lain. 3.3 Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami Dalam Al-Quran disebutkan bahawa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian). maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.

sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. niscaya kamu akan celaka". kerana keturunannya. sepadan) hanya diukur melalui materi saja.a. Tidak ada perbedaan dari keduanya melainkan derajat taqwanya (Al-Hujuraat: 13). Allah memandang sama derajat seseorang baik itu orang Arab mahupun non Arab. Kafa'ah Menurut Konsep Islam Pengaruh materialisme telah banyak menimpa orang tua. Memilih Yang Shalihah 9 . (Hadis Shahi Riwayat Bukhari 6:123. sebab kalau tidak demikian. bahawa di dalam mencari calon jodoh putra-putrinya. maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami inysa Allah akan terwujud. miskin atau kaya. pemuda dan pemudi yang masih berfaham materialis dan mempertahankan adat istiadat wajib mereka meninggalkannya dan kembali kepada AlQuran dan Sunnah Nabi yang Shahih. Dan mereka tetap sekufu' dan tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah satu sama lainnya. Wajib bagi para orang tua. Tidak sedikit zaman sekarang ini orang tua yang memiliki pemikiran. dipandang sangat penting kerana dengan adanya kesamaan antara kedua suami isteri itu. Maka hendaklah kamu pilih kerana agamanya (ke-Islamannya). Tetapi kafa'ah menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta ahlaq seseorang. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (AlHujuraat: 13). kerana kecantikannya. Muslim 4:175). Sementara pertimbangan agama kurang mendapat perhatian. status sosial dan keturunan saja. b. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa di antara kamu. selalu mempertimbangkan keseimbangan kedudukan. kesepadanan atau sederajat dalam perkahwinan. Masalah Kufu' (sederajat. bukan status sosial. dan kerana agamanya. keturunan dan lain-lainnya. Kafa'ah atau kesamaan. “Hai manusia. Menurut Islam. Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ertinya: Wanita dikahwini kerana empat hal: Kerana hartanya.

Ta'at kepada Rasul. sebagaimana Allah telah memelihara (mereka)”. Ta'at kepada suami dan baik kepada tetangganya dan lain sebagainya". benar". Beliau bersabda lagi: "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan isterinya (di tempat yang halal). 3. sampaisampai menyetubuhi isteri-pun termasuk ibadah (sedekah). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan untuk memilih wanita yang peranak dan penyayang agar dapat melahirkan generasi penerus umat. seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap isterinya akan mendapat pahala ?" Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjawab: "Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain isterinya. Tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ertinya: Jika kalian bersetubuh dengan isteri-isteri kalian termasuk sedekah !. Mendengar sabda Rasulullah para shahabat kehairanan dan bertanya: "Wahai Rasulullah. Ahmad 5:1167-168 dan Nasa'i dengan sanad yang Shahih). rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain. mereka akan memperoleh pahala !". hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. (Hadis Shahih Riwayat Muslim 3:82. 10 . Bila kriteria ini dipenuhi Insya Allah rumah tangga yang Islami akan terwujud. Menurut Al-Quran wanita yang shalihah ialah: “Wanita yang shalihah ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri bila suami tidak ada. bukankah mereka berdosa . Memakai jilbab yang menutup seluruh auratnya dan tidak untuk pamer kecantikan (tabarruj) seperti wanita jahiliyah (Al-Ahzab: 32).Orang yang mahu nikah harus memilih wanita yang shalihah dan wanita harus memilih laki-laki yang shalih. Sebagai tambahan. Dari sudut pandang ini. Ta'at kepada kedua Orang Tua dalam kebaikan. Menurut Al-Quran dan Al-Hadis yang Shahih di antara ciri-ciri wanita yang shalihah ialah: "Ta'at kepada Allah. (An-Nisaa: 34).4 Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah Menurut konsep Islam.? Jawab para shahabat:"Ya.

kerana dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. anak-anak dan cucu-cucu. iaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah.5 Untuk Mencari Keturunan yang Shalih Tujuan perkahwinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam. secara singkat penulis sebutkan dan jelaskan seperlunya: 4. dalam hal ini Islam melarang seorang muslim 11 . (An-Nahl: 72).1 Khitbah (Peminangan) Seorang muslim yang akan mengawini seorang muslimah hendaknya ia meminang terlebih dahulu. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”. Islam juga memandang bahawa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam. Sehingga ramai kita lihat anak-anak kaum muslimin tidak memiliki ahlaq Islami. tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas. Allah berfirman yang bermaksud: “Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami isteri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu. mengajar. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. 4.3. tetapi isi dan caranya tidak Islami. Kita sebutkan demikian kerana banyak "Lembaga Pendidikan Islam". dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar. Tentang tujuan perkahwinan dalam Islam. dan memberimu rezeki yang baik-baik. Tata Cara Perkahwinan Dalam Islam Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkahwinan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang Shahih (sesuai dengan pemahaman para Salafus Shalih -peny). diakibatkan kerana pendidikan yang salah. Dan yang terpenting lagi dalam perkahwinan bukan hanya sekedar memperoleh anak. Oleh kerana itu suami isteri bertanggungjawab mendidik.

Sebagai catatan penting hendaknya yang diundang itu orangorang shalih. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah. Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. Adanya Saksi-saksi.2 Aqad Nikah Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi: a. 1093 dan Darimi).meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain (Muttafaq 'alaihi). sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. (Hadist Shahih Riwayat Abu Dawud. c. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang mengundang orang-orang kaya saja bererti makanan itu sejelek-jelek makanan. baik kaya mahupun miskin. d. Dalam khitbah disunnahkan melihat wajah yang akan dipinang (Hadis Shahih Riwayat Ahmad. 4. Abu Dawud. Tirmidzi. Hakim 4:128 dan Ahmad 3:38 dari Abu Sa'id Al-Khudri). Adanya Wali. Tirmidzi No. Adanya Mahar. Dan menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat. 5. Adanya Ijab Qabul. maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya". kerana ada sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ertinya: Janganlah kamu bergaul melainkan dengan orang-orang mukmin dan jangan makan makananmu melainkan orang-orang yang taqwa". "Ertinya: Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan. b. 4. (Hadis Shahih Riwayat Muslim 4:154 dan Baihaqi 7:262 dari Abu Hurairah). e.3 Walimah Walimatul 'urusy hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin dan dalam walimah hendaknya diundang orang-orang miskin. Sebahagian Penyelewengan Yang Terjadi Dalam Perkahwinan Yang Wajib Dihindarkan 12 .

yang sudah jelas semuanya haram hukumnya menurut syari'at Islam. tidak mempersulit atau mahal. melainkan si perempuan itu bersama mahramnya". Dalam berpacaran sudah pasti tidak boleh dihindarkan dari berintim-intim dua insan yang berlainan jenis.2 Tukar Cincin Dalam peminangan biasanya ada tukar cincin sebagai tanda ikatan. Umumnya umat Islam dalam 13 . (Hadis Shahih Riwayat Ahmad. Pacaran Kebanyakan orang sebelum melangsungkan perkahwinan biasanya "Berpacaran" terlebih dahulu. (Lihat Adabuz-Zafat. Adapun cerita teguran seorang wanita terhadap Umar bin Khattab yang membatasi mahar wanita. 5. atau masa penjajakan atau dianggap sebagai perwujudan rasa cinta kasih terhadap lawan jenisnya. hal ini bukan dari ajaran Islam.5. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ertinya: Jangan sekali-kali seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan. Setiap acara. maka wajib untuk dihilangkan. tetapi Islam menyarankan agar mempermudah dan melarang menuntut mahar yang tinggi. upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. hal. Jadi dalam Islam tidak ada kesempatan untuk berpacaran dan berpacaran hukumnya haram. Adanya anggapan seperti ini. Anggapan seperti ini adalah anggapan yang salah dan keliru. adalah cerita yang salah kerana riwayat itu sangat lemah. Memang mahar itu hak wanita. terjadi pandang memandang dan terjadi sentuh menyentuh. Nashiruddin AlBani) 5. (Lihat Irwa'ul Ghalil 6. 347-348).4 Mengikuti Upacara Adat Ajaran dan peraturan Islam harus lebih diutamakan dari segalanya. Bukhari dan Muslim).3 Menuntut Mahar Yang Tinggi enurut Islam sebaik-baik mahar adalah yang murah dan mudah.1. kemudian melahirkan konsesus bersama antara berbagai pihak untuk menganggap masa berpacaran sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar-wajar saja. hal ini biasanya dianggap sebagai masa perkenalan individu. 5.

Demikianlah ucapan yang diperintahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam". (Ali-Imran: 85). maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya. peraturan.. Darimi 2:134. dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”. (Hadis Shahih Riwayat Ibnu Abi Syaibah. (Al-Maaidah: 50). wahai Abu Zaid ?". Para tamu mengucapkan selamat dengan ucapan jahiliyah: Birafa' Wal Banin. Ahmad 3:451. bererti mereka belum yakin kepada Islam. Ibnu Majah.. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”. 'Aqil bin Abi Thalib melarang mereka seraya berkata: "Janganlah kalian ucapkan demikian !. Dari Al-Hasan. dan tata cara selain Islam. sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam. 14 . dan lainlain). Nasa'i. Orang-orang yang mencari konsep. Sungguh sangat ironis.cara perkahwinan selalu meninggikan dan menyanjung adat istiadat setempat. Kerana Rasulullah shallallhu 'alaihi wa sallam melarang ucapan demikian". bahawa 'Aqil bin Abi Thalib nikah dengan seorang wanita dari Jasyam. Ucapan Birafa' Wal Banin (semoga mempelai murah rezeki dan ramai anak) dilarang oleh Islam.5 Mengucapkan Ucapan Selamat Ala Kaum Jahiliyah Kaum jahiliyah selalu menggunakan kata-kata Birafa' Wal Banin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki. maka semuanya tidak akan diterima oleh Allah dan kelak di Akhirat mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. 5.!. sehingga sunnah-sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang benar dan shahih telah mereka matikan dan padamkan. 'Aqil menjelaskan: "Ucapkanlah: Barakallahu lakum wa Baraka 'Alaiykum" ( Mudahmudahan Allah memberi kalian keberkahan dan melimpahkan atas kalian keberkahan). ketika mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Kepada mereka yang masih menuhankan adat istiadat jahiliyah dan meremehkan konsep Islam. Para tamu bertanya:"Lalu apa yang harus kami ucapkan.

(Hadis Shahih Riwayat Ahmad 2:38. Tirmidzi. 5. beliau mengucapkan do'a: (Baarakallahu laka wabaraka 'alaiyka wa jama'a baiynakuma fii khoir) yang bermaksud. 5.6 Adanya Ikhtilath Ikhtilath adalah bercampurnya laki-laki dan wanita hingga terjadi pandang memandang. sentuh menyentuh. Ibnu Majah dan Baihaqi 7:148). Dalam rumah tangga yang Islami. Mudah-mudahan Allah mencurahkan keberkahan atasmu dan mudah-mudahan Dia mempersatukan kamu berdua dalam kebaikan". Dan Dia (juga) telah menjadikan diantaramu (suami. bahawasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jika mengucapkan selamat kepada seorang mempelai. Penutup Rumah tangga yang ideal menurut ajaran Islam adalah rumah tangga yang diliputi Sakinah (ketentraman jiwa). serta harus tahu pula hak dan kewajibannya serta memahami tugas dan fungsinya masingmasing yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. 15 .7 Pelanggaran Lain Pelanggaran-pelanggaran lain yang sering dilakukan di antaranya adalah muzik yang hingar bingar. (Ar-Ruum: 21). Mudahmudahan Allah memberimu keberkahan. Menurut Islam antara mempelai laki-laki dan wanita harus dipisah. Mawaddah (rasa cinta) dan Rahmah (kasih sayang). Hakim 2:183. Darimi 2:134. jabat tangan antara laki-laki dan wanita. seorang suami dan isteri harus saling memahami kekurangan dan kelebihannya. supaya kamu hidup tenteram bersamanya. sehingga apa yang kita sebutkan di atas dapat dihindari semuanya. Allah berfirman yang bermaksud: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri.Do'a yang biasa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ucapkan kepada seorang mempelai ialah: "Baarakallahu laka wa baarakaa 'alaiyka wa jama'a baiynakumaa fii khoir" Do'a ini berdasarkan hadis shahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah: 'Ertinya: Dari Abu hurairah. isteri) rasa cinta dan kasih sayang.

maka Islam memberikan jalan terakhir. Wallahu a'alam bish shawab.. serta kita wajib meninggalkan aturan. Hukum asal menikah Assalamualaikum ehm . Terimakasih wasalamualaikum Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb 16 .saya mahu bertanya mengenai HUKUM ASAL menikah apakah hukum asalnya sunnah. wajib atau mubah. Marilah kita berupaya untuk melakasanakan perkahwinan secara Islam dan membina rumah tangga yang Islami. tata cara. Soal Jawab Agama: [1] Pernikahan 1. upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. (Al-Furqaan: 74) Amiin. “Ya Tuhan kami. maka tidak jarang pasangan yang sedianya hidup tenang.Sehingga upaya untuk mewujudkan perkahwinan dan rumah tangga yang mendapat keridha'an Allah dapat terealisir. akan tetapi mengingat kondisi manusia yang tidak boleh lepas dari kelemahan dan kekurangan. Ajaran Islamlah satu-satunya ajaran yang benar dan diridlai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala (Ali-Imran: 19). tentram dan bahagia mendadak dilanda "kemelut" perselisihan dan percekcokan. iaitu "perceraian". dan jadikanlah kami Imam bagi orang-orang yang bertaqwa”. sementara ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia.1. anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri dan keturunan yang menyejukkan hati kami. Bila sudah diupayakan untuk damai sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisaa: 34-35. tetapi masih juga gagal.

Ber-akad nikah kali kedua Assalamu'alaikum Saya ingin bertanya "Apakah sah apabila sesorang "berakad nikah" dua kali kerana yang pertama tidak disaksikan kedua orangtuanya? Terima kasih. atau hamba-hamba yang kamu miliki. Adapaun Imam daud az-Zhahiri memdangnya wajib. maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua. ulama yang memandang tasarri' itu sunnah. maka (kahwinilah) seorang saja. Hukun Akad Nikah. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. antara lain adanya wali dan saksi. Sedangkan Imam Abu Hanifah memandangnya mubah. Mari kita lihat dulu ayat Qur'annya: QS 4: 3. wassalam Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. juz 2. atau janji saat perkahwinan mempunyai syaratsyarat. memandang nikah itu sunnah. Seharusnya orangtua atau saudara laki-laki perempuan yang menjadi wali. maka hukum asal nikah adalah wajib. Apa hukumnya memerdekakan hamba? Nah. hukumnya akan sama dengan hukum asal menikah kerana ayat di atas bicara soal nikah dan perhambaan sebagai alternatif. Kalau yang memandang tasarri itu mubah sudah tentu mereka menganggap hukum asal nikah itu mubah.2. Perbezaannya adalah dalam memahami tasarri' atau memerdekakan hamba. Yang mendang tasarri itu wajib. Jumhur ulama memandang hukum nikah itu sunnah. Suatu perkahwinan memerlukan kedua hal tersebut. tentang kitab an-nikah) salam. Jadi. tetapi kalau tidak ada atau 17 . “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengahwininya). Tidak mungkin alternatif diberikan kalau hukumnya tidak sama.Hukum asal nikah diperselisihkan oleh para ulama. Nadirsyah Hosen 1. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Mereka sama-sama berpegang pada ayat di atas. (lihat Bidayatul Mujtahid. tiga atau empat.

tetapi merupakan hal yang patut dihindari. Saya tidak mahu perasaan ini justru akan membawa ke arah yang tidak diridhoi-Nya. shahabat dan para pengilkut setianya. 18 . Tidak ada dalil syari' yang membatasi waktu antara pinangan dan akad nikah. maka dapat diganti dengan wali hakim. Kalau dianggap sudah sah yang pertama. demikian juga dengan 'calon isteri' saya tersebut. Semuanya terpulang kepada pasangan tersebut. Semoga anda berdua diberkahi oleh-Nya dan Alfu Mabruk.3. Saya 'terpaksa' harus 'menunda ' rencana nikah saya hingga 1-2 tahun kemudian. salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW penutup para nabi dan rasul. wr. Baru . Saya menulis email ini untuk mengobati rasa 'gundah' dalam hati saya akan sesuatu yang mungkin sedang saya alami.jaraknya tidak mungkin untuk mendatangkan wali orangtua. Puji syukur kepada Allah semata. Yang menjadi pertanyaan adakah batasan waktu antara khitbah (pinangan) dengan aqad nikah? Adakah yang mahu membantu mengubati kegundahan hati saya? Jawapan: Assalamualaikum wr. mengapa harus dilakukan pengulangan atau menganggap yang pertama tidak sah? Wassalam.baru ini hati saya 'terpikat' oleh akhwat yang berdomisili di luar kota. Alasannya . Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. A. Wb.kalau yang pertama dianggap tidak sah jadi selama itu kedua mempelai tersebut dianggap telah berzina. Masalah kemudian muncul ketika saya harus melihat kondisi saya sendiri yang harus menyelesaikan kuliah. Kairo. Kasyful Anwar. Ahmad Zubair 1. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada rasulullah beserta keluarga. Oleh kerana itu dengan berbagaimacam pertimbangan saya beranikan diri untuk meminangnya.wb. Bukan masalah sah atau tidaknya. Batas waktu antara pinangan dan akad nikah Assalaamu'alaikum Wr.wr. Wassalaualaikum.

Wassalamaualaikum Wr.4. Nikah tanpa dihadiri calon pengantin wanita Assalamualaikum Wr.Wb Jawapan: Ass wr wb Yang tidak boleh hadir itu pihak mana? calon pengantin pria atau wanita? Kalau calon pengantin Pria maka boleh diwakilkan [hubungi KUA setempat untuk persoalan tekhnisnya].Wb Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Bapak Yth. maka pernikahan tersebut dianggap sah.. Orangtua/wali nikah yang tidak pernah menjalankan Sholat Assalamualaikum Wr. Wassalamualaikum Wr. Wb. Cuba hubungi KUA untuk lebih jelasnya khususnya persyaratan tekhnis administrasi yang diperlukan. lalu diwakilkan oleh pamannya. Wb. maka cukup diwakili walinya [tentu dengan persetujuan calon pengantin wanita]. Gus Dur dulu menikah saat dia kuliah di Timur Tengah.jazakhallah khoiron katsiro atas tanggapanya.. kepada Ykh: Ustadz pengasuh KTPDI disini kami akan menanyakan tentang: Bagaimana hukum pernikahan (akad nikah) yang tanpa di hadiri calon pengantin muslimat yang di keranakan jarak yang jauh dan samasama sedang menuntut ilmu (di luar negeri) tetapi dari ke dua belah pihak sudah setuju sah atau tidak?. jika pernikahan telah memenuhi unsur syarat dari rukun [ada wali]. salam. Sahkah sebuah perkahwinan bila pernikahannya dilakukan oleh orangtuannya sendiri. Nadirsyah Hosen 1. termasuk jika 19 .1. sedangkan orangtua / ayahnya maaf tidak menjalankan kewajiban Sholat 5 waktu? Bagaimana hukum nikahkah sah atau tidak? Terima kasih atas perhatiannya.5. Jawapan: Menurut fiqh. Kalau calon pengantin wanita yang tak boleh hadir.

Saya seorang mahasiswi kedoktoran. Sudah sebulan yang lalu saya berfikir untuk segera menikah.wb. Wassalam.7. Akad nikah via telepon Assalamu'alaikum wr. Tetapi dalam Teori Ilmu Hukum Islam [ushul l-Fiqh] ditegaskan bahawa 20 . wb. Wassalam. dimana gambarnya juga boleh dilihat. untuk ketenangan batin saya.orangtua yang menikahkan tersebut tidak menjalankan kewajiban agamanya sehari-hari. tetapi boleh melalui media untuk teleconference. Yang menjadi pertanyaan kenapa harus dilakukan hal yang demikian. Saya tidak melihat adanya larangan atau anjuran untuk melaksanakan akad nikah melalui telepon. Alasan untuk segera menikah Assalamu'alaikum wr.wb. usia sekarang hampir 22 tahun. Noryamin Aini 1. Ahmad Zubair 1. atas jawapannya ana ucapkan terima kasih banyak. Ertinya boleh-boleh saja. apakah alasan itu syar`i? Jawapan: Hukum asal dari pernikahan adalah mubah. Wassalamu'alaikum wr. memang sudah tidak waktu untuk bertemu antara kedua mempelai? Atau ada kekhawatiran? Wallahu a'lamu bishshawab. Apalagi dengan kecanggihan teknologi masa kini maka boleh saja dalam melakukan akad nikah bukan hanya melalui telpon yang hanya boleh di dengar suaranya.6. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. maaf nih gue ngulang pertanyaan yang lalu. tentang pernikahan dengan menggunakan telepon sewaktu akadnya.

pernikahan dapat juga diharamkan. Apakah saudari sudah memenuhi segala tuntutan [syarat] untuk menikah? Jika ya. tetapi apakah tujuan tersebut dihasilkan melalui prosedur [memenuhi persyaratan] yang benar? Jika saudari sudah merasa siap dalam ertian memenuhi unsurunsur kelayakan untuk menikah. Jadi keputusan untuk menikah bukan hanya keinginan tanpa aturan. bahkan sampai ke batas kewajiban. juga disebutkan "perubahan status hukum satu issue mengikuti logika perubahan waktu dan tempatnya. Tetapi ingat pernikahan bukan sesuatu yang mudah. Pernikahan mengharuskan banyak hal kepada pelakunya. mental. Ketenangan batin merupakan salah satu tujuan pernikahan. usia 22 tahun tidak menjadi hambatan untuk menikah. finansial [juga sosial. tetapi mungkin juga tidak susah. individu yang bersangkutan diwajibkan untuk menikah untuk menghindarkannya dari perbuatan zina. Kelayakan dan kesiapan untuk menikah harus dilihat dari syarat pernikahan itu sendiri. Ertinya. 2. Apa relevansi kedua norma dasar Ilmu Hukum Islam di atas terhadap pertanyaan saudari? Para fuqaha memberikan variasi norma hukum pernikahan. Semua hukumnya sangat ditentukan oleh konteks spesifik yang terkait dengan alasan pernikahan tersebut. Bagi orang yang sudah memenuhi segala persyaratan untuk menikah dan baginya pernikahan dinilai lebih baik untuk wellbeingnya. maka saudari kelihatannya akan lebih jika menikah. pernikahan sangat dianjurkan. 21 . administratif]. 1. Longgarnya persyaratan pernikahan cenderung menjadi akar rentannya sebuah pernikahan terhadap kes perceraian. maka pernikahannya menjadi sunat. Jika seseorang yang sudah siap segala-galanya [memenuhi syarat pernikahan] tetap bertahan untuk menikah. maka dalam kondisi seperti ini. pada satu kes. seperti kesiapan fisik. tetapi pada setting lain. Yang pasti pernikahan tentunya akan sedikit banyak berpengaruh terhadap kuliah saudari. tetapi ada baiknya difikirkan kembali tentang kemungkinan dampak negatif pernikahan terhadap kuliah saudari. tetapi tidak dapat dilepaskan dari sejumlah kesiapan-pertimbangan. dan dia sendiri tahu bahawa dorongan seksualitasnya akan menjerumuskannya keperbuatan zina.keberadaan ketentuan hukum tentang satu permasalahan harus didasarkan pada alasannya [illat=reasoning]. Kenapa begitu banyak persyaratannya? Kerana dalam Al-Qur'an disebutkan bahawa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat [miithaaqan ghalidho] yang tidak mudah terlepas.

Pernikahan tanpa restu orangtua Saya ingin tahu hukum pernikahan sulit. Hak wali itu ada ditangan Bapa. etc].8. Jika sudah mampu. maka alasan itu akan ditolak sesuai dengan pasal 61 Kompilasi Hukum Islam. Jikalau anda seorang wanita. Peraturan perundang-undangan kita juga mengatur soal ini. etc] b). berjudi. Atau boleh juga diajukan alasan moral [seperti suka mabuk-mabukan. maka mulailah hidup saudari dengan kebahagian bersama suami yang dicintai. 2. Jadi. Adakah berdosa? Jawapan: Ass wr wb Nikah tanpa seizin wali tidak sah hukumnya. maka persoalannya memang rumit. dan siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi sebagai konsekwensi pernikahan. Istilah Wali Hakim sebenarnya merujuk pada wali nikah yang ditunjuk Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Bila si Orangtua mengajukan alasan tidak sekufu. Lalu Pengadilan Agama akan memanggil orangtua untuk menanyakan alasan keengganannya untuk menikahkan.Pilihlah keputusan yang lebih menguntungkan. Jadi ada ulama yang menikahkan anak orang lain dengan alasan bertindak sebagai 22 . Sayang. yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Tetapi bila alasannya adalah calon mempelai pria berbeza agama maka Pengadilan Agama akan menguatkan keengganan wali tadi. Dalam fiqh dikenal istilah Wali Adhal [Wali yang enggan menikahkan anaknya]. Sampaikan ke Pengadilan Agama persoalan keengganan wali tersebut. maka pengadilan akan memutuskan bahawa Wali Hakim-lah yang akan menikahkan. Noryamin Aini 1. Caranya: a). 1. di Indonesia Wali Hakim dianggap me-refer ke ulama. iaitu pernikahan tanpa restu ibu-bapa. Kerana salah satu syarat dari sahnya pernikahan adalah adanya wali dari pihak mempelai wanita. Andaikata alasan wali dianggap mengada-ngada dan tidak masuk akal [seperti kurang tampan. Wassalam. ya restu Bapa memang harus ada.

satu organisasi. Mereka tidak setuju dengan konsep pacaran. Sedangkan pada dasarnya orangtua mereka setuju. Nah. Saran saya hendaknya kedua pasangan tersebut menahan diri untuk menikah tanpa pengetahuan orangtua mereka. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan. 3. Jawapan: Assalamualaikum wr.wb.Keduanya telah memiliki perasaan suka satu sama lain.9. salam hangat. ini nggak tepat. Nadirsyah Hosen 1. Mereka tidak tenang dengan keberadaan tersebut kerana telah mengerti bagaimana Islam melarang untuk berpacaran. maka hubungan seksual menjadi illegal. Bagaimana apabila mereka menikah tanpa pengetahuan orangtua dengan menggunakan wali hakim? Apa pula syarat-syarat wali hakim dan para saksi? Apa mereka semua harus laki-laki? Saya mohon jawapan secepatnya.wali hakim. Menikah tanpa pengetahuan orangtua Assalamu'alaikum wr. kerana kalau perkahwinan tidak sah. Pernikahan dengan wali hakim tidak sah jika masih ada wali dari pihak isteri yang masih hidup atau tidak berhalagan. tapi masalah sah atau tidaknya suatu perkahwinan. tempuh saja prosedur hukum yang ada seperti di point satu di atas. Masalah nikah tanpa restu wali ini bukan masalah dosa atau tidak.wb. namun untuk menikah orangtua mengharuskan mereka tamat kuliah dulu. sering kuliah bareng walaupun tidak satu jurusan (kerana memang dosen yang menggabung dua jurusan tersebut dalam beberapa mata kuliah). sehingga sangat tidak mungkin untuk tidak berinteraksi. Jadi sebaiknya kita berhati-hati dalam soal ini. Mereka satu kampus ( masih kuliah ).wb Saya ingin bertanya tentang suatu permasalahan sbb: Seorang laki-laki dan perempuan yang telah saling mengenal ingin segera melangsungkan pernikahan. Jika memang takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ada baiknya kedua pasangan tersebut berbincang dari 23 . jadi saran saya. Wassalamu'alaikum wr.

wassalam. Menikah kalo ayah berada jauh di Indonesia. dia pengurus mesjid di sini. sah atau tidak? Ada imam yang bersedia. Wassalamualaikum wr. adakah sejarahnya. Noryamin Aini 1. Lagi pula. menikah tidak perlu pakai wali. Kasyful Anwar.10. sedangkan di sini banyak godaan. Kairo 1. dapat mengurangi kemungkinan kita berbuat dosa. Insya' Allah solusinya akan diberikan oleh Allah kepada mereka berdua. orangtua tidak wajib menghadiri pernikahan kita. Kalo boleh.wb. kerana yang demikian itu. Nah jika saudara sudah menemukan calon pasangan yang sesuai.11. hukumnya? Terima kasih. pernikahan diam-diam tanpa ridho kedua orangtua akan memberatkan kedua pasangan secara psikologis belum lagi ridho kedua orangtua dalam Islam merupakan syarat paling utama bagi seorang anak. menikahlah secepatnya. Wassalam. Menikah melalui Wali Hakim saya menikah sekitar 2 bulan yang lalu tapi berhubung saya dan isteri saya jauh dari orangtua sehingga kami menikah dengan wali hakim bagaimana dengan sah atau tidaknya pernikahan saya. Wa Allah 'alam bi-shawab. Setahu saya selama ayah masih hidup harus menyaksikan. Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb 24 . A.hati ke hati dengan kedua orangtua. Jawapan: Bagi seorang lelaki. kata Rasulullah. Menikah tanpa disaksikan orangtua Saya hidup di US.

bukan soal nama. Perkahwinan saudari sah maskipun yang mengawinkan ayah angkat misalnya. Sahkah perkahwinan saya? [Perlu dicatat bahawa saya tidak pernah minta bahagian waris kepada keluarga orangtua angkat saya. sebenarnya wali hakim itu boleh men-cek ke wali perempuan apakah benar jaraknya jauh dan tidak mungkin hadir serta merestui hanya kerana jarak jauh tak boleh datang atau sebenarnya wali perempuan itu menolak pernikahan anda sehingga anda "lari" atau "menghindar" ke tempat yang jauh? Maaf. Ketika menikah saya memakai nama orangtua angkat. Wassalam. Mohamad Joban 25 . Tetapi harus diingat. Jadi. sekarang transportasi dan tekhnologi komunikasi sudah begitu canggih. Jawapan: Pertanyaannya kurang jelas. setelah saya tahu hukumnya]. Wr. jarak yang diperbolehkan menggunakan wali hakim itu sama dengan jarak kebolehan mengqashar shalat dalam safar. Jadi. Nah.Siapa yang anda maksud dengan wali hakim? Wali Hakim menurut peraturan negeri kita adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk secara resmi. Tentunya yang bertanya diatas adalah perempuan (Karana laki-laki tidak perlu wali). iaitu pejabat KUA atau boleh juga hakim di pengadilan agama. Terimakasih. Nadirsyah Hosen 1. Menikah dengan wali orangtua angkat Ass. kalau ayah kandung saudari setuju. wali hakim itu bukan kiyai atau ulama.12. Selain itu ketika naik haji saya berikrar memakai nama orangtua kandung saya. ingat-ingat dulu. salam. siapa yang menikahkan anda dulu? Masalah kedua.wb Saya adalah anak adopsi (masih keluarga) meski saya tahu betul orangtua saya dan amat dekat. kerana yang penting adalah siapa yang mengawinkannya. berapa jarak antara kota anda dengan kota orangtua si isteri? Menurut ulama fiqh. hal-hal di atas saya ajukan agar info yang saya peroleh lengkap sehingga saya boleh menjawab pertanyaan anda.

1.. bolehkah saya menolaknya? Saya insyaAllah tidak melihat fisik dan lainnya tapi "calon" saya itu tidak tarbiyah. Menolak calon suami pilihan orangtua Dalam keluarga saya. dan banyak berdo'a. satu suku. Jadi apa yang ukhti lakukan tidak salah.. Saya lihat jarang sekeli pada zaman sekarang ini wanita yang mempunyai perhatian seperti itu. dan cita-cita ukhti sangat agung sekali. but the problem is.13. Wallhu 'alam Mohamad Joban 1. Saya ingin suami saya kelak yang membimbing saya untuk menjadi muslimah yang kaffah.. Apa yang harus saya lakukan? Jawapan: Dalam Islam.14. perempuan mempunyai hak penuh dalam memilih dan menentukan jodoh. kekayaan dan jabatannya. "gaul". Mudah-mudahan Ukhti dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan calon suami yang boleh membimbing dan aktif dalam menyiarkan agama Islam.. Menikah dengan anak bibi Bolehkah menikah dengan anak bibi? 26 . pernikahan dianggap lebih baik jika dengan satu suku. Kebanyakan perempuan kalau memilih pendamping hidup yang pertama kali dilihat kegantengan..dll. Kemudian jika saya di"lamar" oleh saudara jauh.. Keluarga saya mendesak dengan alasan ayahnya ustad dan memang "calon" saya itu insyaallah rajin shalat. Padahal saya sudah sosialisasikan pada keluarga saya bahawa ada komunitas lain di kampus yang berusaha mengamalkan nilai-nilai Islam secara keseluruhan. Saya ingin suami saya tidak hanya yang rajin shalat dan boleh mengaji.. Oleh kerana itu ukhti juga harus ikut aktif dalam kegiatan keIslaman. tidak aktif dalam kegiatan yang Islami.. Salahkah saya jika saya menolak "calon" saya itu? Mungkin kerana keluarga saya hanya melihat kenyataan yang ada bahawa pemuda saat ini banyak yang "ancur" (ngobat dll) sehingga saat ada yang masih shalat mereka langsung "memuja"nya.saya ingin yang lebih dari itu. Menurut keluarga saya jika dengan suku lain pasti tidak akan awet... Semua orang mempunyai cita-cita.

sebagai suatu kewajiban. (QS. saudara perempuan sepersusuan. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu). Ahmad Zubair 1. Pernikahan antar sepupu 1. saudara-saudara Bapamu yang perempuan (bibi).Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. terkecuali pada masa yang telah lampau. maka tidak berdosa kamu mengahwininya. anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki(keponakan). saudara-saudaramu yang perempuan. (QS. Maka isteriisteri yang telah kamu nikmati (campur) di antara mereka. anak-anakmu yang perempuan. dan menghimpunkan (dalam perkahwinan)dua perempuan yang bersaudara. ibu-ibumu yang menyusui kamu. ibu-ibu isterimu (mertua).15. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (iaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikahwini bukan untuk berzina. 4: 23) Dan (diharamkan juga kamu mengahwini) wanita yang bersuami. kecuali hamba-hamba yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. (QS. tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan). Dan janganlah kamu kahwini wanita-wanita yang telah dikahwini oleh ayahmu. dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri (anak tiri). Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh). 4: 24) Dari ayat-ayat tersebut ternyata tidak ada larangan untuk mengahwini anak bibi atau anak paman. 4: 22) Diharamkan atas kamu (mengahwini) ibu-ibumu. saudara-saudara ibumu yang perempuan (bibi). Hukum pernikahan sepupu Bapa calon pria dengan Bapa calon wanita saudara kandung (calon suami dan calon isteri masih sepupu) saya tanyakan ini kerana sebahagian orang berpendapat bahawa 27 . berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna). anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang perempuan (keponakan).

Jawapan: Wa 'Alaikum salam.wb Saya mahu menanyakan sebuah kes sbb: Sepasang suami isteri yang telah mempunyai anak (sudah 4).16. Atas pendapat dan jawapannya. hukum batal wuduk apakah kita dengan adik isteri (ipar) batal wuduk Jawapan: Assalamualaikum wr. 2. Wallahu A'alam bi Shawab.. mereka sebelumnya tidak tahu bahawa mereka itu adalah saudara sesusuan..wb. Namun setelah mempunyai anak seperti yang disebutkan tadi baru mereka tahu bahawa mereka adalah saudara sesusuan. Wudhu' Anda batal jika bersentuhan dengan saudara sepupu. dan sebahagian orang bahawa sepupu itu tidak batal wuduk (muhrim) 2. Kairo 1. Kasyful Anwar. apakah kedua suami isteri ini harus dipisahkan atau masih tetap melanjutkan hubungan tersebut. Kerana sekitar umur (3 tahun) diangkat oleh masing-masing orangtua yang berbeza dan berlainan kota (kedua orangtua mereka sudah tidak ada). Wassalamualaikum wr. Terlanjur menikah dengan saudara sesusuan Assalamualaikum wr. 28 . Pertanyaan saya. Islam melarang pernikahan antara dua orang yang sesusuan. Perkahwinan antar sepupu di perbolehkan walaupun memang benar paman dapat menjadi wali nikah keponakannya dengan syarat apabila orangtua ke[onakannya berhalangan untuk menjadi wali.paman boleh menjadi wali nikah.wb. A. Dalam kitab fiqh. kami ucapkan terima kasih Nashrun minallahi wa fathun qarieb. Mohon penjelasan kerana sampai saat ini diskusi pengajian yang kami adakan masih belum mendapatkan jawapan yang memuaskan. jika terjadi pernikahan antara dua orang saudara sesusuan. 1.

maka pernikahan mereka batal demi hukum. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah dibawah tangan tanpa pengetahuan isteri pertama Apa hukumnya nikah bawah tangan yang tidak diketahui oleh isteri pertama. Noryamin Aini 1. yang patuh. Ertinya pernikahan mereka terputus secara otomatis. yang mengerjakan ibadat. Wa Allah 'alam bi-shawab. “Jika Nabi menceraikan kamu. Perawan atau janda dalam perkahwinan secara Islam tidak dapat dibezakan. QS 16: 105. yang janda dan yang perawan”.17. 29 . Tanya sisi negatif menikahi seorang janda Mohon penjelasan. tentang sisi negatif menikahi seorang janda. Wassalam. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum agama: Dia membohongi isteri pertama. sedang bohong itu perbuatan dosa. Ahmad Zubair 1. Dari segi menikahi seorang janda tidak ada bezanya dengan menikahi seorang wanita yang masih perawan. yang ta'at. yang berpuasa. dan mereka tidak boleh lagi sebagai suami-isteri. Wassalam. “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan. hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. dan mereka itulah orang-orang pendusta”. yang beriman. apalagi dalam hal sisi negatifnya. QS 66: 5. yang bertaubat. boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu.18.

30 . “Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasangpasangan pria dan wanita”. Masalah perkahwinan tidak sekufu Ass. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Apa keburukan dari perkahwinan yang tidak sekufu dan apa kebaikannya? Apakah kita harus melakukan perkahwinan dengan pasangan yang sekufu supaya kehidupan berumahtangga kita aman dan tenteram? Semisalkan ada seorang lelaki mencintai perempuan yang tidak sekufu. Wr. perempuannya miskin ataupun sebaliknya) sedangkan orangtua salah satunya tidak menyetujui hubungan ini. sedangkan binatang tergantung dari jenisnya. Misalnya kambing jantan pasangannya pasti kambing betina. Allah menciptakan sesuatu secara berpasang-pasangan. Kalau manusia laki-laki pasangannya manusia wanita. Ahmad Zubair 1. Saya ingin menanyakan tentang masalah kufu (sepandan/sama). siang berpasangan dengan malam. QS 53: 45. Wassalam. jantan dengan betina.19. tidak mungkin dipasangkan dengan burung betina. QS 43: 12.Hukum negara: Melanggar undang-undang perkahwinan. QS 51: 49. dan sebagainya. apa yang sebaiknya harus dilakukan? Saya ucapkan terima kasih kepada para ustadz yang menjawab pertanyaan saya ini. “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. “Dan Yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi”. (lelakinya kaya. Laki-laki berpasangan dengan perempuan. Wb.

dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka mengajak ke neraka. suku bangsa dan sebagainya. haruskah berupa emas? Assalamu alaikum Wr. atau perempuan yang musyrik. Allah telah menetapkan pasangan masing-masing. Ahmad Zubair [2] Mahar / Maskahwin 2. dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula). Wassalam. “Dan janganlah kamu (orang laki-laki beriman) menikahi wanita-wanita musyrik.Demikian juga dalam hal manusia. Dan laki-laki yang baik pasangan yang sepadan adalah wanita yang baik. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. Mahar perkahwinan. Demikian juga wanita-wanita keji pasangan yang sepadan adalah lakilaki yang keji pula. harta. Kesepadanan yang dimaksud disini adalah orang beriman hanya boleh kahwin dengan orang beriman. “Laki-laki yang berzina tidak mengahwini melainkan perempuan yang berzina.Wb 31 . derajat. Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. QS 24: 26. Sesungguhnya hamba yang mu'min lebih baik dari orang musyrik. “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. dan perempuan yang berzina tidak dikahwini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik.1. sebelum mereka beriman. walaupun dia menarik hatimu. Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). tetapi dasarnya adalah ketetapan Allah sebagai berikut: QS 2: 221. pangkat. dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min”. Demikian pula laki-laki pezina pasangannya wanita pezina pula. walaupun dia menarik hatimu. QS 24: 3. Sesungguhnya wanita hamba yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik. dan orang kafir pasangannya orang kafir lagi. Tetapi bukan berdasarkan kecantikannya.

Wassalam.. Terus terang. Wassalamualaikum wr. Nikah anda sah. Noryamin Aini 2. Mahar dan hukum tukar cincin Saya ingin menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan mahar.2. Kasyful Anwar. Hukum Islam tidak pernah mematok jenis dan jumlah mahar. calon isteri adalah pihak yang paling (bahkan satu-satunya) berhak menentukan jenis dan kadar mahar. kerana saya membeli sebahagian dari mahar dengan kad kredit. mohon kejelasan dari pengasuh. A. Bagaimana hukumnya. iaitu: 32 . Kita dapat saja memilih bentuk dan kadar mahar tersebut. Jadi. Wassalam Jawapan: Assalamualaikum wr. Kairo 2.3. Wa Allah 'alam bi-shawab. saya mengucapkan ijab dan kabul ". saya baru menyadari hal ini setelah menikah.. Tetapi hal yang harus diingat bahawa mahar merupakan hak milik isteri. Maha yang paling baik adalah apa yang ditentukan oleh calon isteri.wb. emas bukan pilihan yang paling baik. Sewaktu menikah.Apakah benar mahar suatu perkahwinan itu sebaiknya berbentuk emas? Jawapan: Wa 'Alaikum salam... Oleh sebab itu. alias belum di bayar.. Hal yang ingin saya tanyakan adalah kata "tunai". Maskahwin yang dibeli dengan kad kredit Pengasuh Konsultasi Yth. apakah nikah saya sah atau tidak?.dengan mas kahwin tersebut di atas tunai".wb.

(QS. 5. Al-Ajr. atau fariidlah. Dan keduanya tidak boleh memutuskan perjanjian tersebut kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak bahkan pihak ketiga diharamkan mengambil peranan apapun untuk menggagalkannya. An-Nihlah. (QS. 2. (QS. 33 . Islam tidak mengenal cara tersebut. Bagaimana hukumnya dalam Islam acara tukar cincin setelah ijab kabul? apakah diperbolehkan? 2. Islam dalam hal ini mempunyai Syariat yang bernama "Khitbah" dimana kedua belah pihak dengan saksi-saksi yang kuat berikrar akan menikah nanti pada waktu yang disepakati. Jadi setelah ijab qabul tukar cincin sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. Wb. Sebagai acuan kita dalam hal mahar atau MAS KAHWIN adalah firman Allah : 1. (QS. bukan sebagai bayaran. 2:236) 2:237) 4:4) 4:24) 60:10) 60:11) Selanjutnya jawaban pertanyaan saudara sbb : (1). Al-Hibaa'a. Bolehkah suami mengenakan cincin emas setelah acara tukar cincin? Jawaban: Assalamu'alaikum Wr. As-shadaq As-shadaqah. apakah bererti calon suami nantinya harus membimbing calon isteri? Jika calon isteri nantinya tidak boleh melaksanakan bagaimana hukumnya? 3. mukenah dan Al Qur'an kepada calon isteri. (2). Maskahwin dalam Bahasa agama dikenal dengan enam macam istilah: Al-Mahr. (QS. 6. Al-'alaa'iq kalau dirangkum berarti: pemberian dari suami kepada isterinya sebagai tanda kesungguhan cinta dan tanggungjawabnya. 4. Setahu kami tukar cincin itu adalah satu bentuk simbol ikatan antara calon isteri dan calon suami yang menguatkan bahawa secara zahir mereka tidak akan menikah dengan yang lain. (QS. Apakah makna sebenarnya dari mahar? Jika calon suami memberikan mahar berupa sajadah. Sebaiknya ditinggalkan. 3.1. Al-Aqr.

Tetapi ketika masyarakat Islam memasuki tahapan sejarah pembinaan masyarakat madani. bukan urusan finansial. Al-Muwattha' 48.wb Saya kuliah di usu jurusan D3 komputer. [3] Nikah Mut'ah dan Kahwin Gantung 3. pada saat itu perang tidak lagi menjadi issue utama. qiyas.4: ) atau saudara dapat mendownloadnya di Pustaka Isnet: Halal dan Haram dalam Islam / Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi. nikah mut'ah pernah dipraktekkan. Apakah Maksud Nikah Mut'ah Assalamu'alaikum wr. apa yang dimaksud dengan mut'ah sebenarnya? Jawapan: Nikah mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi jangka waktu.Mahar adalah syarat sahnya pernikahan. lalu mut'ah diharamkan. Kelemahan qiyas ini adalah. masing di BAB: As-Shadaaq ) 3. untuk memperbolehkan mut'ah. bahawa dalam perang memang tidak ada jaminan keamanan. yang ingin saya tanyakan. atau sering disebut nikah kontrak. Tetapi logika qiyas hukumnya banyak cacat. Subulussalam. akibatnya membawa isteri boleh menjadi malapetaka. keamanaan mereka tidak terjamin. Mahar itu boleh berupa barang atau manfaat seperti mengajarkan membaca. baru tingkat dua.1. Ada orang yang menggunakan analogi. Setahu kami praktek tersebut ada konteks spesifiknya. Mereka mengqiyaskan darurat perang dengan keadaan ketika seseorang tidak mungkin pergi untuk membawa isteri-suami seperti dalam kes dinas luar kota. dulu. Wb. Bidayatul Mujtahid. Wassalamu 'alaikum Wr. walaupun sejumlah aliran Syi'ah masih memperbolehkannya. diperbolehkannya mut'ah. Ertinya. Memang dalam sejarah Islam. Suami bertanggungjawab mengajarakan isterinya disyaratkan atau tidak. Sengaja meninggalkan membatalkan pernikahan. bahkan ada 34 . keadaan darurat merupakan unsur utama. Silahkan buka kembali Fiqih Sunnah. Hasanain Juaini. wajib ditunaikan seperti permintaan isteri ( Selama suami mampu ) kalau tidak disebutkan jumlahnya maka mengikuti mahar yang berlaku umum. Ulama sunni sepakat mengharamkan jenis pernikahan seperti ini.2. Lelaki tidak boleh memakai barang dari emas dan sutera ( Lihat kembali Hadits Bukhary. seperti dalam kes perang. sosial atau waktu. menulis dan sebagainya.

Sahabat dan tabiin sangat concerned dengan masalah moral dan finansial tersebut. dulu. Kami menangkap ada pesan sejarah dan moral dari langkanya peristiwa mut'ah tersebut di periode awal sejarah Islam. Masalah masa depan anak-anak mereka fikirkan. Kedua. ada tanggungjawab moral dan finansial sebagai konsekwensi dari pernikahan tersebut. Jika isteri ikut dan kita pihak suami kalah. religious.wb Noryamin Aini 3. wassalamu'alaikum wr. Hal lain yang perlu dicatat bahawa dulu peperangan memakan waktu yang cukup lama sampai berbulan-bulan. atau seperti durasi tugas tentara sekarang ini di satu wilayah.2. Oleh sebab itu. maka isteri harus menanggung resiko pahit untuk kemungkinan dijadikan tawanan kemudian diperhamba.. Selain itu. Kalau tujuan pernikahan adalah untuk membangunan keluarga yang sakinah [mudah-mudahan cukup langgeng]. kita harus menempatkan isu mut'ah ini pada porsi konteks yang sebenarnya. tetapi. maka sekarang lembaga pernikahan mut'ah lebih sering disalahgunakan orang. Sementara sekarang. oleh sejumlah kelompok opportunis. Tetapi kerana Islam tidak menganjurkannnya [yang dianjurkan justru nikah secara wajah]. Walaupun mut'ah pernah diperbolehkan. Hukum Nikah Mut'ah dan Nasnya Assalamu'alaikum ww 35 . Tapi sekarang. Jika dulu mut'ah disikapi secara komprehensi dengan tanggungjawab moral. mut'ah lebih disalahgunakan sebagai alternatif untuk menghalalkan perzinaan. maka keringanan mut'ah tersebut difahami mereka dari perspektif moral pernikahan yang tujuannya untuk membangunan keluarga bahagian yang sakinah. finansial dan sosial. hambatan seseorang untuk membawa isterinya [pasangan] lebih pada alasan pragmatis seperti masalah dana. dalam sejarahnya tidak banyak umat Islam [terutama] sahabat dan tabiin yang mempratekkannya. betul-betul keadaan darurat yang memaksa semuanya untuk terjadi. alasan praktek nikah mut'ah dulu tidak dibuat-buat. Kami sependapat dengan ulama sunni yang mengharamkan mut'ah dengan beberapa pertimbangan: 1. nampaknya. Pertama.konsekwensi dalam perang. mut'ah lebih dimaknai sebagai sebuah keringanan. maka kenapa kita harus membatasi usia [waktu] pernikahan kita seperti yang menjadi inti pernikahan mut'ah? 2.

Jumhur sahabat dan fuqaha mengharamkan nikah mut'ah ini. dan kalaulah Umar tidak mengharamkannya maka tidaklah ada yang melakukan zina kecuali "orang yang telah rusak moralnya". Bidayatul Mujathid. sebenarnya yang mengharamkan mut'ah itu bukan Rasul tetapi Umar bin Khattab. sebahagian berpendapat pada perang tabuk. Sebahagian berpendapat larangan ini diberikan pada "yaum khaibar". hukumnya dan nasnya. Diriwayatkan Ibn Abbas berkata. salam. dan ada juga yang berpendapat bahawa diharamkan mut'ah pada haji wada'. Ibn Abbas diriwayatkan telah menghalalkan nikah mut'ah dengan berdasar QS an-Nisa ayat 24 yang menurutnya ada tambahan "ila ajalim musamma" (sampai pada waktu tertentu). hanya saja mereka berbeza dalam menentukan bila larangan ini ditetapkan. Atas perhatian Bapak-Bapak di KTPDI kami ucapkan banyak. menurut Ibn Abbas. Satu riwayat dari Atha' mengatakan. terima kasih Wassalam Jawapan: Ass wr wb Sebagaimana yang kita ketahui bahawa masalah nikah mut'ah ini telah diperselisihkan oleh para ulama. Harap diingat bahawa sisi mulia ajaran Islam adalah untuk meningkatkan harkat derajat wanita. Nadirsyah Hosen 3. juz 2. Jadi. "kami melakukan mut'ah pada masa Rasul dan Abu Bakar tetapi tidak pada masa Umar". "tidaklah ada mut'ah itu kecuali rahmat dari Allah yang diberikan kepada ummat Muhammad. h. saya khawatir kita justru akan jatuh pada prilaku yang tidak menghargai wanita. sebahagian berpendapat pada "yaum al-fath". Saya menyarankan agar kita berhati-hati dalam masalah mut'ah ini. saya hanya mengutip dari Ibn Rusyd.Saya mohon keterangan mengenai seluk beluk Nikah Mut'ah.3. Kahwin atau nikah gantung 36 . "aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata. Dengan melakukan mut'ah. Apa yang saya tulis di atas bukan pendapat saya pribadi. 48.

Dalam Islam bolehkah kahwin gantung? Wassalam. Jawapan: Untuk apa pernikahan digantung-gantung? Jika maksud dari kahwin gantung tersebut adalah "pergaulan bebas" suami-isteri ditunda sampai pada waktu tentu, nampaknya Islam tidak melarang pola seperti ini. Ertinya, setelah menikah, adalah pasangan suami-isteri yang menentukan apakah mereka akan kumpul bersama atau tidak. Tetapi jika alasan pisah [gantung] tersebut, kerana urusan ketidaksiapan pasangan dari segi, sebut, saja material, maka pernikahan bentuk ini tidak memenuhi unsur-unsur ideal, dan dampaknya seperti ini, harus gantung segala? Paling tidak adalah makruh jika alasan kahwin gantung hanya kerana pasangan yang menikah tidak siap untuk berumahtanggga. Jadi kalau berniat betulbetul berumahtangga, fikir dulu matang-matang, dan tidak perlu pakai gantung-gantungan segala. Wa Allah 'alam bi l-shawab. wassalamu'alaikum wr.wb Noryamin Aini [4] Hamil diluar nikah

4.1. Hamil diluar nikah Assalaamu'alaikum wr, wb, Setahu saya, wanita hamil dilarang dinikahi sampai melahirkan bayinya. Bagaimana jika ada kes di indonesia, pacaran sampai hamil, kemudian mereka menikah. bagaimana status pernikahannya? Apakah hubungan yang terjadi setelah menikah paska kehamilan itu berstatus zina? saya pernah mendengar, setelah bayinya lahir, mereka harus nikah lagi. lantas bagaimana dengan status hukum si anak? juga hukum warisnya? terima kasih. wassalaam Jawapan: Kompilasi Hukum Islam Pasal 53:

37

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikahwinkan dengan pria yang menghamilinya. 2. Perkahwinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 3. Dengan dilangsungkannya perkahwinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkahwinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Kompilasi Hukum Islam ini menjadi rujukan bagi Hakim di pengadilan Agama di seluruh Indonesia. salam hangat, Nadirsyah Hosen 4.2. Menikah setelah "kecelakaan" Assalamualikum.ww Sebenarnya saya baru hari ini mengenal isnet dan pada pertemuan pertama hari ini saya ingin bertanya mengenai KAHWINAN KECELAKAN Maksud saya bengini, jika ada sepasang muda mudi dalam bergaul / pacaran telah melakukan hubungan suami isteri yang memang belum masanya yang masih diharamkan untuk mereka. Kemudian yang perempuan hamil dan yang pria tanpa banyak tingkah mahu bertangungjawab dan pada akhirnya mereka menikah dan mengadakan pesta perkahwinan dan saat umur kandungan yang sudah cukup besar. Yang ingin saya tanyakan adalah: 1. Apakah menikah dengan cara begitu sah menurut Islam dan diredhai oleh Allah swt? dan bagaimana selanjutnya? 2. Apakah yang dimaksud dengan anak haram Jawapan: Assalamualaikum wr.wb. 1. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka tetaplah (sah) secara hukum. Ridho atau tidaknya Allah akan sangat tergantung dari perbuatan mereka setelah menikah. Tapi perlu diingat menikahkan mereka bukan bererti menjatuhkan / menghapus dosa akibat berzina dan juga tidak membatalkan hukuman yang berlaku (jilid atau rajam). 38

2. Anak haram dalam Islam adalah anak hasil perzinaan atau yang didapat melalui hubungan sebelum menikah. Anak tersebut tidak mendapat warisan dari ayahnya walaupun sang ayah adalah pria yang menghamili ibunya dan kemudian menikahinya. Hal ini sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh Amru bin Su'aib dari ayahnya dari kakeknya Nabi SAW bersabda: "Barang siapa yang berzina baik dengan wanita yang bebas atau hamba perempuan maka anaknya adalah anak zina yang tidak mewarisi dan tidak diwarisi " HR Tirmidzi Wa Allah A'lam bi As Showab Wassalamualaikum wr.wb. A. Kasyful Anwar, Kairo. 4.3. Hamil di luar nikah oleh non-muslim A non-muslim friend of mine in Kuala Lumpur had an intimate love relationship with a muslim girlfriend and she is about 4 months pregnant. Is she punishable under Islam laws and what are they? He doesnt plan to convert to Muslim, but want to marry her. Does Islamic laws applicable to non-muslim in this case? Jawapan: If she repents to Allah, Allah may forgive her. She should be punished after labour if Malaysia follows Islamic law strictly. If not, it is up to Allah in the hereafter. According to Islamic law, your friend cannot marry her unles he converts to Islam.... If you have further question, please do not hesitate to contact me. salam, Nadirsyah Hosen 4.4. Menikahi wanita yang sedang hamil Assalamualaikum Wr. Wb. Saya mohon pengarahan untuk hal-hal berikut ini : - Apakah sah menikahi wanita yang sedang dalam keadaan hamil

39

- Pacar adik saya telah hamil, bagaimana hal yang sebaiknya dilakukan (pacar adik saya sudah bekerja, umur 24 tahun, adik saya masih kuliah, baru akan sidang sarjana, umur 27 tahun) - Bagaimana kalau dilakukan pernikahan dalam keadaan sekarang, agar si bayi mempunyai ayah, kemudian setelah melahirkan, di ulang lagi pernikahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Jawapan: Assalamu 'alaikum w.w Prof. Dr. M. Mutawalli asy-sya'rawi ketika ditanya masalah ini menjawab sbb: Jika bibit pertama memang berasal dari lelaki tersebut, maka anak itu dengan pengakuan keduanya sah menjadi anak mereka. Kalau siraman pertama bukan dari lelaki yang akan mengahwininya, maka perkahwinan itu batal. Adapun mengenai pezina yang ingin bertaubat, beliau mengatakan, kalau mereka berada di negeri yang memberlakukan hukum Islam, untuk boleh diampuni dosanya, orang itu harus mengakui perbuatannya dan diberi hukuman atas perbuatannya itu. Kalau terjadi dalam negara yang tidak memakai hukum Islam, orang itu harus merahasiakan perbuatannya dan bertaubat dengan sungguhsungguh (taubatan nasuha). Selalu beristighfar mohon pengampunanNya dan tidak lagi mengulangi perbuatan itu (Anda bertanya Islam menjawab, jilid 1-5, Prof. Dr. M. Mutawalli asy-sya'rawi). Allahu a'lam. Wassalamu 'alaikum ww 4.5. Hak anak yang lahir diluar nikah Saya ingin tanyakan apakah anak diluar nikah dapat menuntut hak atau dapat marga Bapanya kalau anak itu lahir 3 bulan sesudah nikah Jawapan: Ass wr wb 40

Al-Haq min Allah salam. Masalah muncul kalau pernikahan dilangsungkan saat usia kehamilan sudah di atas enam bulan. Menikahkan anak hasil perbuatan zina Assalamualaikum. tapi mengapa banyak orang yang melanggarnya. wr.wb Jawapan: Kedua pendapat itu benar.6. Apa mungkin mereka tidak tahu sangsinya.7. wr. Kita semua tahu bahawa Zina itu dosa besar.wb. Kata teman saya kalau seseorang melakukan perbuatan Zina dan kemudian hamil lalu menikah. Manakah yang benar? Tolong diberi penjelasan yang benar. Nadirsyah Hosen 4. Kenapa? kerana usia kehamilan minimun dalam Islam itu enam bulan. Mengenai marga itu masalah adat semata. tapi untuk masalah syara' anak itu tidak punya hubungan hukum dengan suami ibunya (baik suami itu yang telah menghamili ibunya sebelum nikah atau orang lain). Jadi. wr.Anak itu hanya punya hubungan hukum ke ibunya. Terima kasih Wassalamualaikum. bila usia kehamilan dibawah enam bulan dan benih itu dari pacar ibunya yang kemudian jadi suami ibunya.wb 4. bila anak yang dilahirkannya itu perempuan maka anaknya tersebut bila menikah tidak dapat diwalikan harus dengan wali hakim. Wassalamualaikum. maka status anak itu adalah anak suami dan isteri serta hubungan hukumnya dengan Ibu-bapa menjadi jelas. ulama mengatakan status hubungan hukum si anak itu hanyalah dengan si ibunya bukan dengan Bapanya meskipun benihnya dari si suami ibunya itu. Menikah setelah hamil muslim dan non-muslim 41 . Nah. Ada teman saya yang lain mengatakan bila usia kandungan belum 6 bulan maka anak yang kelak dilahirkan masih dapat diwalikan.

maka yang laki-laki seharusnya menjalani rajam. Setelah 3 bulan diketahui si perempuan hamil dan menyatakan keinginannya untuk masuk islam. Padahal Islam jelas ingin menumpas perzinahan.Assalamu 'alaikum Wr. Ada sepasang laki-laki & perempuan.. biarpun yang perempuan telah masuk islam? 3.. Orang tua laki-laki tak punya hak melarang anak laki-laki mengambil keputusan. Pria yang menghamili itu sudah berbuat dosa besar. Yang memerlukan wali adalah pihak wanita. Karena bisa tersebar bahawa islamisasi dg hamilisasi.. Yang jadi pertanyaan adalah 1. Pada suatu saat kerana seringnya mereka bertemu dan mempunyai perasaan suka sama suka sehingga terjadi perbuatan zina. mereka sering makan siang bersama dan pulang pejabat bersama. taubat yang sebenarnya...siapa tahu hamilnya bukan kerana anaknya. Bagaimana jika orang tua laki-laki tidak merestui pernikahan mereka. tapi oleh yang lain. 2. pria tak memerlukan wali. Kalau diterapkan hukum Islam. 42 . apakah pernikahan itu sah. Apakah hukumnya menggugurkan kandungan? Jawapan: mudah-mudahan keinginan islamnya bukan kerana hamilnya. Jika si wanita orang tua dan semua walinya non muslim. mudah-mudahan dia taubatan nasuha.. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki membiarkan seorang perempuan hamil akibat perbuatan mereka sendiri dikeranakan tidak direstui oleh orang tua laki-laki? 4. Wb. 3. Kalau sudah berkeinginan dan sesuai ya menikahlah. maka dia boleh menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim. Apakah laki-laki tersebut wajib untuk menikahinya (tentunya setelah si perempuan masuk islam)? 2. Di dalam Islam. mereka satu pejabat dan beda agama. Orangtua yang tak merestui anak lelakinya menikahi wanita hamil sudah benar. 1. yang laki-laki Islam sedang perempuan protestan.

Sesungguhnya hamba yang mu'min lebih baik dari orang musyrik. walaupun dia menarik hatimu.1. kalau alasannya keselamatan nyawa si ibu. sebelum mereka beriman. walaupun dia menarik hatimu. yang dilarang adalah mengawinkan seorang Muslim/Muslimah dengan orang kafir.insyaallah itu boleh.??? Jawapan: Islam dalam fiqh hanya melarang wanita muslimah menikah dengan lelaki non-muslim. Sesungguhnya wanita hamba yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik. Wassalam. Dalam Islam tidak ada larangan untuk kahwin antar suku. QS 2: 221. tidak ada hambatan sama sekali. wassalam Muaz [5] Kahwin Berlainan Agama dan Suku 5.4. Mereka mengajak ke neraka. Noryamin Aini 5. kesihatan si bayi. Wa Allah 'alam bi-shawab....2. Pernikahan antar suku Bagaimana bila orangtua melarang anaknya menikah dengan orang lain suku? Jawapan: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan beza harokah Assalamu'alaikum.. Tergantung alasannya.. secara hukum dan teologis. “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Kalau semata-mata kerana malu hamil tak punya suami. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanitawanita mu'min) sebelum mereka beriman. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 43 . maka insyaallah haram. Bagaimana pernikahan jika dilakukan oleh beza harokah. Sementara menikah dengan calon pasangan yang berbeza harokah.

Pertanyaan ini masalah hukum perkahwinan dalam Islam. tetapi ketakwaannyalah yang harus dilihat: QS 49: 13.wb Kami adalah orang yang awam tentang hukum Islam dan kebetulan ada seorang teman kami yang baru masuk Islam muallaf. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenalmengenal. Wassalam. Masih banyak orang-orang termasuk orang Islam yang tidak senang mengawinkan anaknya dengan suku/bangsa lain. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah. menikah dengan teman kami juga. Bagaimana hukumnya dalam Islam bagi puteri tersebut apakah berdosa? sebab secara resmi (Agama) belum bercerai dengan suaminya yang terlebih dahulu dan bagaimana menasihati puteri tersebut atau jalan keluarnya? 44 . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Assalamu'alaikum wr. namun pernikahan ini tidak direstui oleh Ayah puteri tersebut dikeranakan perbezaan agama. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. teman kami (seorang puteri) yang baru masuk Islam. maka mereka belum memahami Islam. “Hai manusia. Orangtua yang melarang anaknya untuk menikah dengan suku lain.(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. Kerana bukan sukunya yang menjadi ukuran dalam Islam. akhirnya pernikahan tersebut menjadi berantakan (belum cerai) dan puteri tersebut dinikahkan dengan laki-laki lain yang masih saudara (jauh). Setelah mengalami hambatan. Peristiwa ini terjadi beberapa bulan yang lalu.3. padahal ia sama-sama beriman. Ahmad Zubair 5. supaya kamu mendapat rahmat". Maka menjadi kewajiban kitalah untuk memberi penjelasan kepada mereka. QS 49: 10. Kahwin berlainan agama tidak diresturi orangtua. “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. dan ia perlu diberi penyuluhan tentang Islam.

Sangat disayangkan bahawa perkahwinan antar diperkenankan di dalam Islam. urusannya jadi rumit.4. posisi rakan puteri anda itu tidak kuat. Dari jauh. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh.. “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Namun bila menikahnya di bawah tangan dan tidak tercatat di KUA. sebelum mereka beriman. saya berdo'a agar masalah ini cepat selesai dan memuskan kedua belah pihak. silahkan berkonsultasi dengan ketua KUA setempat. walaupun dia menarik hatimu.Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb Ketika rakan puteri anda itu menikah (setelah dia masuk Islam) apakah menikahnya di KUA atau di "bawah tangan"? Sebab kalau dia menikah di KUA maka silahkan hubungi KUA itu lagi dan boleh mengajukan pembatalan perkahwinan rakan anda yang kedua itu (dengan saudara jauhnya).. mengingat masalah ini bukan lagi sekedar masalah hukum perkahwinan. Nadirsyah Hosen 5. menurut negara kita dia belum menikah:-( Sehingga boleh saja orangtuanya menikahkan dia dengan orang lain. Sesungguhnya wanita hamba yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik. Kasarnya. sesuai ayat berikut: agama tidak QS 2: 221. Soalnya masalah ini cukup sensitif. salam. Pernikahan Antar Agama Menurut Islam Bagaimana menurut hukum Islam pernikahan antar agama? & di negara mana saja dapat melangsungkan pernikahan tersebut tetapi secara Islam. namun sudah masalah keluarga dan masalah agama (Islam dan non-muslim). mengapa? kerana secara hukum negara kita. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita45 .. Saran saya.

dia pacaran lagi dengan laki-laki yang muslim.? 2. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Mereka mengajak ke neraka. Yang ingin saya tanyakan: 1.wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Wassalam.. Apakah sah perkahwinan si wanita muslim tersebut dengan laki-laki non muslim itu. walaupun dia menarik hatimu. Namun si wanita belum pernah melakukan hubungan suami isteri dengan laki-laki tersebut. baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum yang lain/negara. Ahmad Zubair 5. dengan sedikit frustasi. wb. keluarga si wanita tidak mengetahui bahawa si wanita sudah kahwin secara non muslim kerana keduanya merasa saling sesuai dan punya komitmen masing-masing tetap pada agamanya. bererti anda berbuat dosa kepada Allah. dengan alasan belum merasa puas hatinya sampai mereka melangsungkan pernikahan di luar negeri yang mengizinkan pernikahan antar agama. Si laki-laki sudah tahu semua kejadian yang menimpa si wanita dan tetap bersedia menikah dengannya dan akan melupakan masa lalunya. Setelah beberapa waktu kerana merasa tertekan kerana ditentang keluarganya si wanita agak berubah fikiran. Masalah sekitar perkahwinan antara Muslim dengan Non-Muslim Assalamualaikum wr. Apakah si laki-laki berhak layaknya suami isteri terhadap si wanita (selama ini mereka masih hidup terpisah/rumah masing-masing) 46 . Boleh saja anda kahwin dinegara yang tidak memperhatikan agama dalam perkahwinan. Sesungguhnya hamba yang mu'min lebih baik dari orang musyrik. Bagaimana status perkahwinannya. tetapi bererti anda melanggar larangan Allah. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. Saya punya cerita : Seorang wanita sudah terlanjur menikah secara non muslim dan secara diam-diam/hanya diketahui keluarga pihak laki-laki (yang non muslim)..5. sebenarnya pihak keluarga si wanita juga tidak setuju dengan hubungan tersebut tapi sampai detik tersebut..

maka keluarga wanita berhak mengajukan pembatalan perkahwinan ke pengadilan. alangkah baiknya kalau ada pria muslim yang bersedia menikahi dia. kerana dia masih mengharapkan si wanita mahu menjadi suaminya. 4. apalagi kalau dengan kerelaan melupakan masa lalu wanita itu. Bolehkah si wanita muslim tersebut menikah lagi dengan pacarnya yang muslim. Bagaimana seharusnya sikap si laki-laki muslim. 2. salam. sampai saat ini status dia di mata hukum belumlah menikah. Untunglah belum terjadi hubungan suami isteri.3. Bila memang sudah di catat di catatan sipil. Wanita muslim tersebut bebas menikah dengan pihak lain (yang muslim juga tentunya) tanpa harus merasa terikat dengan "perkahwinannya" yang lama. Menikahi gadis dari keluarga Pendeta Seorang sahabat dekat (muslim) menanyakan kepada saya tentang keinginannya menikahi seorang gadis dari keluarga pendeta. kalau tidak ini boleh jatuh ke zina. Pernikahan antara wanita muslim dengan pria non-muslim ditinjau dari sudut hukum Islam maupun UU No. Terima kasih wassalammualaikum wr.6. Bagaimana hukumnya? Mohon advis sebagai bahan referensi untuk menyarankan sesuatu kepada sahabat saya tersebut. 3. Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb Ini jawapan singkat saya: 1. 1/1974 tidak sah! Kerana itu tidak ada perkahwinan antara keduanya di mata hukum (apalagi ternyata pernikahan itu secara diam-diam dan belum dicatat di catatan Sipil). Jawapan: 47 . wb. Nadirsyah Hosen 5. Jadi. Soalnya.

Wa Allah A'lam bi As Showab. Kebolehan tersebut ditafsirkan oleh beberapa ahli fiqh dikeranakan posisi suami sebagai ketua rumah tangga dan pembimbing sang isteri.Assalamualaikum wr. A. Kasyful Anwar. sehingga kemungkinan untuk mendirikan rumahtangga yang sakinah dapat diwujudkan. Wassalamualaikum wr.wb.wb. Dan dalam Islam seorang anak mengikuti nasab Bapanya.7. Pada dasarnya Islam memperbolehkan seorang pria muslim untuk menikahi gadis nasrani ( lihat QS: Al Maidah ayat : 5 ). Kemudian hukum tersebut menjadi sunnah jika di pria telah mengetahui bahawa si wanita ingin memeluk Islam. Wassalam. Bagaimana hukumnya pernikahan antara pria Islam dan wanita Katholik? Halalkah? Apakah si wanita dapat diwalikan kepada seorang wali Islam walaupun tidak terikat kekerabatan? Apakah anak mengikuti Bapa ataukah Ibu? Terima kasih. Si wanita juga dapat diwakilkan kepada seorang wali Islam walupun dia tidak terikat kekerabtan. Kemudian apabila dia merasa tidak dapat menjaga dirinya (agamanya) dari sang isteri atau keluarga sang isteri lebih baik dia mencari pengganti yang lebih sesuai. Akan tetapi I. Pada dasarnya pernikahan pada kes diatas diperbolehkan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Miadah ayat 5..wb. Pernikahan antara pria Islam dengan wanita Katolik Assalamualaikum. Jawapan: Assalamualaikum wr. 48 . Kerananya diharapkan agar sang suami dapat membimbing isteri kedalam Islam atau setidaknya menjadikan anak anaknya muslim. Kairo 5. Syafi'I memakruhkan pernikahan seorang muslim dengan seorang nonmuslim dalam negara Islam ketika diketahui bahawa si wanita tidak dapat diharapkan ke Islamannya..

kecuali kerana (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. 2. Bolehkah pria tersebut menikahi wanita itu tanpa harus menyakiti ayah wanita tersebut? 3. “Hai orang-orang yang beriman. “Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. namun ayah pihak perempuan menganut aliran kepercayaan?. QS 3: 28. Atau dengan kata lain orangtua yang kafir tidak berhak lagi menjadi wali anak perempuan yang muslim. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)”. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” Dari ayat-ayat tersebut di atas jelas sekali disebutkan bahawa kita tidak boleh mengangkat orangtua atau saudara laki-laki sebagai wali (nikah) apabila mereka kafir. 49 . Soalan: 1. wb. maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.8. “Hai orang-orang beriman.5. Apabila kita mengikuti ayat berikut: QS 9: 23. niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Dengan demikian si anak perempuan ini berhak untuk mendapatkan wali hakim. Bagaimana jalan keluar yang terbaik apabila seseorang akan menikahi seorang wanita muslim. Jawapan: 1. jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali. QS 4: 144. Barang siapa berbuat demikian. Menikahi Kepercayaan wanita Muslim yang ayahnya penganut Aliran Assalamu'alaikum wr. janganlah kamu jadikan bapabapa dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu). Bagaimana cara yang baik agar Bapanya kembali ke agama Islam. janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min.

Sudah tentu pemberitahuannya harus dilaksanakan secara baik sesuai dengan ayat-ayat berikut: QS 31: 15. Kupas dengan ayat-ayat dan hadits. maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Cara-caranya adalah biasa seperti kita menyampaikan kepada orang lain.Cara yang paling baik adalah menegakkan hukum Islam. Namun sebagai orang muslim yang harus ditaati hanya Allah saja. maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. Yakinkan kepada mereka bahawa apa yang mereka anut adalah pelajaran dari Islam tapi belum lengkap dan masih tercampur dengan ajaran lain. Menolak ajakan mereka dalam menjalankan hal-hal di luar ajaran/hukum Islam bukan bererti menyakiti hati mereka. misalnya: a). walaupun mereka orang yang musyrik. Ketaatan dalam ibadah harus dimurnikan: QS 39: 11. Muslimah pasangannya Muslimin. Dan masuklah Islam sepenuhnya: 50 . dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. dan si anak perempuan harus berani menceritakan hal ini kepada Bapanya berdasarkan kepercayaan yang diyakininya (Islam). “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu Bapamu dengan sebaik-baiknya. kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu. b). “Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama”. c). Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Pergauli kedua orangtua dengan baik. 3. 2. Sudah tentu sangat boleh. Biasanya mereka menganut Ilmu para Wali yang belum lengkap dalam mengajarkan agama. QS 17: 23.

Mungkin inilah caranya Allah memberinya hidayah. Dia menyetujui walaupun dia belum banyak tahu soal Islam (jadi dorongannya hanya kerana ingin kahwin saja). "Bagi saya 51 . kalau boleh saya juga mengharapkan ustadz boleh memberikan tuntunan atau petunjuk untuk memilih pasangan yang soleh dan baik. Ingin Menikahi wanita non-muslim Ass.Wr.QS 2: 208. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.. Ahmad Zubair 5. Wass… Jawapan: Kalau orang mahu masuk Islam. Lalu jama'ah di sini pelan-pelan mengajari rakan bule ini yang sudah Islam dan kahwin itu akan ajaran Islam. alhamdulillah.wb Saat ini saya sedang berhubungan dengan wanita non muslim. Nah. dia menjadi muslim yang shalih dan kalau ditanya rakan bule yang lain mengapa dia masuk Islam... Wassalam. saya berfikir untuk mengajaknya masuk agama Islam sepertinya teman saya itu tidak keberatan bila memang hubungan kami kearah yang serius. dia menjawab. Alhamdulillah sudah 3-4 tahun berlalu. Di Australia tempat saya belajar ada rakan bule (pria) yang mahu menikah dengan muslimah indonesia.9. Terimakasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Kita beri tahu bhw dia harus masuk Islam. tugas selanjutnya adalah andalah yang membina calon isteri anda yang muallaf itu. bagaimana pendapat ustadz mengenai hal ini kerana saya sangat mendambakan sekali memiliki keluarga yang insya Allah sakinah ma wadah.. “Hai orang-orang yang beriman. Mulai dari nol. tapi banyak Komentar-komentar dari keluarga dan temanteman saya yang keberatan akan hal itu dan menyarankan untuk menjauhinya dengan alasan akan sulit untuk membina dan membentuknya menjadi karakter yang muslimah apalagi hubungan selama ini adalah hanya luarnya saja dan sangat berbeza sekali dengan hubungan berkeluarga kerana akan banyak sekali masalah dan problematikanya.

. Yang menikah dengan satu agama saja belum tentu boleh mendidik anak menjadi anak yang bertakwa. Nadirsyah Hosen [6] Variasi Hubungan Suami-Isteri 6. Wassalam. Kompilasi Hukum Islam juga mengharamkannya. Putuskan hubungan anda. Ahmad Zubair 5. kalau anak mungkin si gadis mahu kalau nanti mendapat anak di ajarkan secara Islam. kalau tak mahu: 2. salam hangat. Jawapan: Ass wr wb MUI sudah mengeluarkan fatwa bahawa menikahi wanita non-muslim itu hukumnya haram.Islam agama yang paling benar!" Dia sudah punya anak. berdo'alah semoga Allah menggantinya dengan wanita muslim yang sholehah. pertanyaan saya apakah dalam Islam dibolehkan seorang pria menikahi gadis Kristian (katolik).1. apalagi yang orangtuanya berbeza agama. Dia bercerita bhw dia terharu melihat anak. Ajak rakan anda itu masuk Islam.. Boleh jadi sesuatu itu indah di mata anda. Bagaimana Untuk Menikahi gadis Katolik Saya sedang menghadapi masalah berpacaran dengan gadis katolik yang kuat.. Variasi hubungan suami-isteri Assalamualikum wwb.. namun haram di sisi Allah. kalau boleh bagaimana cara menikahinya dalam Islam dan apa syaratnya. Bagaimana pandangan Islam terhadap suami yang meminta isterinya untuk melakukan hungan seksual dengan berbagai variasi (maaf) 52 . kerana si gadis mengajak untuk menikah di gereja dan menjalani keyakinan secara masing-masing.10. Kerana itu. saya sarankan tempuhlah alternatif ini: 1.

Jawapan: Ass wr wb Wah... salam hangat. 2. Nah. wassalam. Adakah Islam Larang hubungan variasi suami-isteri Apakah hukumnya dalam Islam andaikan suami isteri melakukan hubungan intim tidak seperti yang lazimnya...anda masih gadis. setubuh. Pada prinsipnya hubungan seksual.2. (dan juga bukan oral sex) namun lebih bersipat hubungan yang variative ( menurut saya loh ) setahu saya Islam hanya melarang hubungan intim dari belakang. Tidak dari dubur. dengan demikian oral sex itu boleh-boleh saja. Mudah-mudahan ini tidak pertanyaan iseng.. Nadirsyah Hosen 6. Kalau pun juga iseng.apakah itu benar?? Dan bagaimana dengan hubungan intim yang lainnya seperti maksud saya diatas???? Wassalam Jawapan: Wa alaikum salam.misalnya dengan memasukkan kemulut dan menjilat sementara si isteri merasa kurang nyaman melakukannya. Sebagai informasi saya masih gadis dengan usia 26 tahun dan mohon jawapannya serta terima kasih sebelumnya.. namun kalau anda mahu mengikuti contoh Rasul itu lebih baik.. tetapi ada baiknya kita cermati.. iaitu Rasul dilaporkan kalau berhubungan suami isteri saling tidak melihat kemaluan [melihat kemaluan saja tidak apalagi "yang serem-serem"].. Saling ridha dan saling menghormati. diharamkan kecuali dilakukan dengan mengacu pada norma53 .tetapi pertanyaannya "serem" nih :-) Prinsip hubungan suami isteri dalam Islam adalah: 1.

” 2. menurut hemat kami. Norma-norma inilah yang menjadi penting untuk kita bincangkan... dalam sebuah riwayat (maaf.. dan jika tidak diharamkan. Terangkan apa batasan dari Al-Qur'an 2: 223. Pertama..nah untuk menegaskan ketidakbolehan anal sex ini.. Kami melihat bahawa riwayat ini mendorong kita agar betul-betul dapat menikmati hubungan seksual dengan pasangan (yang sah tentunya).. asal kedua pihak merasa senang dan menjaga kebersihannya. maka segala aktivitas seksual yang bertentangan dengan prinsip ini. Islam hanya mengenal imperasi heteroseksual. mudah-mudahan ada rakan lainnya yang dapat memastikan asal-usul periwayatan hadits ini) disebutkan bahawa Rasulullah menyarankan agar kita semesra mungkin dengan pasangan kita sebelum melakukan hubungan intim.. tanpa alasan dimakruhkan oleh banyak kalangan ahli hukum Islam. cendrung ditentang oleh Islam. saya tidak punya kitab hadis sekarang ini. 54 . bahkan "azal" (maaf. Wa Allah 'a'lam bi l-shawab. hubungan seksual dalam Islam bertendensi pro-kreasi (keturunan) walaupun unsur sexual gratification tidak dilarang sejauh tidak menyimpang dari ajaran agama.. riwayat ini tidak melarangkan kemungkinan variasi seperti yang saudara tanyakan. boleh-boleh saja. “. Batasan hubungan suami-isteri dan Anal sex Assalamun 'alaikum 1.3. Mengacu pada prinsip pertama dan kedua di atas. Kerana bertendensi pro-kreasi. minimal ia dimakruhkan. Di dunia yang semakin kompleks ini. Onani cenderung dimakruhkan. dan hubungan sejenis (sebut saja homo dan lesbi) yang tidak mungkin melahirkan keturunan tidak diizinkan oleh Islam. Secara implisit. Bukti. Kedua. tolong diberi sumber hadis yang shahih mengenainya. maka variasi hubungan seksual yang hanya mengejar kepuasan seksual. Mengapa anal sex dilarang? Seorang doktor menjawab pertanyaan pesakit bahawa anal sex sah-sah saja. orang banyak yang penasaran dan mencuba yang tidak lazim. ejakulasi di luar vagina). Noryamin Aini 6.maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.norma agama Islam.. 3.

pertama kerana ada syariat yang melarang. Maka turunlah ayat di atas menjelaskan bahawa dalam posisi. tindakan seksual yang anda maksudkan tidak dilihat sebagai suatu yang sihat. bahawa anal seks dapat menyenangkan kedua belah pihak. Kehidupan yang tidak mengikut lagi kepada petunjuk Ilahi akan menjadi suatu bentuk kehidupan yang tidak saja abnormal. Ayat di atas turun kerana orang-orang Yahudi di Madinah berpendapat bahawa berhubungan dengan isteri hanya dalam bentuk satu posisi. lebih dari itu mempunyai tujuan-tujuan yang lain. maka suatu saat akan punah manusia ini. Sementara posisi yang lain dianggap haram oleh mereka. namun 55 . Namun dalam hal object hubungan itu sendiri. naturally speaking. Oleh sebab itu. disesuaikan dengan selera dan rasa serta kemudahan masing-masing kedua pihak. adalah sangat semestinya kalau anal sex diharamkan oleh Allah SWT. 3. akan dilihat sebagai suatu yang kotor dan menjijikkan. Dilarangnya anal sex dalam Islam.Jawapan: 1. Pokoknya. dimana pria dan wanita diciptakan agar terjadi ketertarikan satu sama lain dalam rangka menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. bahkan dianggap biasa dan juga menyenangkan. saya justeru tidak melihatnya demikian. iaitu dari arah depan wanita. yang dalam hal ini saluran yang darinya berhubungan dengan tempat kandungan/rahim (vagina). maka sungguh ia telah melakukan homoseksualitas kecil" (mohon kalau ada yang punya rujukan haditsnya dilengkapi). tidak mungkin seorang wanita akan merasakan "kenyamanan" dengan sexual performence yang anda maksudkan. dari perspektif insan normal. Ketiga. jelas harus di tempat yang dinamai "tempat menanam benih". terlepas dari asumsi doktor tadi atau tidak. antara lain untuk mencari keturunan. Jika anal sex lalu menjadi halal. Justeru sebaliknya. Logikanya. Namundemikian. Bertentangan dengan tujuan penciptaan. bahawa hubungan lelaki dan wanita (suami isteri) dalam Islam tidak hanya untuk memenuhi kepuasan "biologis". Dengan demikian. rujukan ini sudah cukup untuk mengharamkannya. Dalam sebuah hadits disebutkan: "Barangsiapa yang mendatangi isterinya dari duburnya. 2. terserah saja. Bagi seorang Muslim sejati. Kedua. Kenapa demikian? Kerana jelas sekali. Tuhan telah menciptakan kedua jenis manusia ini (pria-wanita) dan dilengkapi dengan alat kelamin sebagai jalan pemuasan "biologis"nya.

termasuk "menetek". Bagaimana tentang hal ini menurut Ustadz? Tolong dijawab dengan dalil yang jelas. Sekali waktu pernah kami membaca tentang oral sex sebagai pendahuluan hubungan intim suami-isteri.4. Syamsi Ali. "Ciumam adalah utusan cinta. Malah Nabi menyuruh sebelum kita bersetubuh dengan isteri untuk memberi rangsangan dulu. New York. Jawapan: Hukumnya tidak haram. Wassalam. Dalil diharamkannya adalah ayat yang anda kutip dan juga hadits nabi yang saya kutip tersebut di atas. Mohamad Joban. Apakah hukumnya Oral seks dalam Islam Assalamu'alaikum ww Saya pria 33 tahun dan sudah menikah. 6.menjadi kehidupan yang "out nature" (tidak fitri).tidak ada pengaruhnya. Yang dimaksud dengan menetek lebih dari 4 kali itu adalah anak bayi yang lahir bukan dari ibu yang menetek. mungkin kerana pingin tahu. M. Kalau anak itu sudah besar maskipun menetek lebih dari seratus kali -misalanya. Kehidupan seperti ini akan mengikut kepada hawa nafsu yang jahat. Boleh/tidak (halal/haram) apabila sebelum berjima' menetek ke isteri dalam rangka memberikan rangsangan? Saya mendapat Informasi yang perlu di TABAYUN (dikarifikasi) adalah haram apabila lebih dari 4 kali. alhamdulillah selama ini hubungan saya dengan isteri tidak ada masalah.5. Saya sendiri sedikit ada keinginan untuk berbuat demikian. yang selalu mencari jalan-jalan syaitan dalam pemenuhannya. termasuk dalam dunia hubungan antar jenis (pria-wanita). Menetek ke isteri dalam rangka memberikan rangsangan Pada suatu hari saya ditanya oleh teman tentang . 6. Wassalam. maka anak itu menjadi anak susu kalau menetek kapada seorang perempuan.." kata beliau (S). Pada perbincangan berdua biarpun dengan malu-malu ternyata isteri saya juga ada keinginan 56 . semua badan isteri itu halal disentuh oleh suami.

sehingga memerlukan cara-cara lain. ''Para sahabat bertanya. Barangkali beliau (Imam Hanafi) mengisyaratkan kepada hadits berikut : ''Pada kemaluan setiap orang diantara kamu itu ada sedekah. Jawapan: Assalamu 'alaikum ww. 5: 234). mudah-mudahan Allah meridhainya''. Bukankah kalau dia meletakkannya di tempat yang haram dia berdosa? Demikian pula jika ia meletakkannya di tempat yang halal maka dia mendapatkan pahala. dan saya berharap pahalanya semakin besar. Apakah kamu cuma menghitung kejelekan saja tanpa menghitung kebaikan?''. Yusuf Qardhawi membahas masalah ini dengan cukup panjang dalam menjawab pertanyaan yang sejenis dengan ini. yang kadang-kadang hati kita tidak menyetujuinya.'' Benar. Bagaimana hukumnya oral seks dalam Islam? Atas jawapannya saya ucapkan terimakasih. Apakah yang demikian itu dilarang? Beliau menjawab. Betapa pandainya Imam Abu Hanifah. Ini merupakan suatu persoalan dan 57 . seperti bertelanjang bulat. Adapun sebagiannya saya nukilkan sebagai berikut : ''Dan diriwayatkan dari Abu Yusuf: saya pernah bertanya kepada Imam Abu Hanifah mengenai seorang laki-laki yang menyentuh kemaluan isterinya dan si isteri menyentuh kemaluan suami untuk membangkitkan nafsunya. ''wahai Rasulullah jika salah seorang diantara kami melepaskan syahwatnya (mencampuri isterinya) itu mendapat pahala?'' Beliau menjawab. yang apabila sudah terbiasa boleh tidak menarik dan tidak membangkitkan syahwat lagi. suami melihat kemaluan isteri dan isteri mempermainkan dan mengecup kemaluan suami. terdapat tradisi dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan biologis antara suami-isteri yang berbeza dengan kebiasaan kita. Dr.'' (Hasyiyah Raddul Mukhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar. ''Tidak. dan kesimpulan beliau adalah dibolehkannya masalah itu dilakukan oleh suami isteri. namun kami berdua belum berani kerana belum tahu hukumnya dalam Islam.untuk itu. dan sebagainya. Pada bahagian lainya beliau mengatakan: Di dalam masyarakat seperti masyarakat Amerika serikat dan masyarakat barat lainnya.

Yusuf Qardhawi. maka pada dasarnya adalah boleh. bernasihat kepada anak-anaknya. hal.491-492). dalam kegiatan oral sex (dipaksa) digunakan untuk hal yang tak sesuai. membaca Al Qur'an.' Ada yang bertanya: "apakah pengantarnya ya Rasulullah?" beliau menjawab "Ciuman dan perkataan" Dalam kaitan oral sex ada dua hal yang menonjol: 1. halal atau haram? Jawapan: Dalam Al Baqarah 223 Allah berfirman: “Isteri-isteri kamu adalah ladang kamu maka datangilah ladangmu sesukamu” Praktek yang dikehendaki Allah diajarkan melalui RasulNya.juga merupakan persoalan lain lagi. Berkaitan dengan ini ada dua hadis yang relevan untuk dikemukakan : Hadis Riwayat Abu Manshur dan Adh Dahilami dalam musnad Al Firdaus dari hadis Anas: Jangan sekali-kali seorang diantaramu mencampuri isteri seperti bercampurnya binatang. tetapi hendaklaha ada pengantarnya. Semoga hal ini bermanfaat bagi Bapak sekeluarga. Wassalamu 'alaikum ww. bagaimana hukumnya dalam Islam apabila sperma "diminum" oleh si perempuan ketika oral seks. KTPDI 6. Dr. Sperma dimimum ketika Oral seks Saya mahu tanya masalah oral seks. Kalau tidak terdapat nash.mengharamkannya --atas nama agama-. Ternyata kita tidak mendapatkan nash yang shahih dan sharih yang menunjukkan haramnya tindakan-tindakan suami-isteri seperti itu. Wanita/isteri diperlakukan tidak terhormat. Bukankah oral sex ini peri laku binatang? 58 . Menggunakan mulut yang biasa untuk berdo'a.6.'' (Fatwa-fatwa kontemporer jilid 2. melantunkan pujian pada Allah. Dan tidak boleh sesuatu itu dikatakan haram kecuali jika ditemukan nash sharih dari al-Qur'an atau sunnah yang mengharamkannya.

Al Baqarah 222223.? ( bukan anal sex) Saya kira cukup sekian. wassalam Muaz Junaidi. Pengasuh yang terhormat. Berdasarkan hadis yang saya kemukakan dan juga esensi dari oral sex. silahkan anda sendiri mengambil kesimpulan. Jawapan: wa'alaikum salam wr. menutup tubuh (suami isteri dengan kain).7. 228 menurut Dr Yusuf Qardawi : anna syi'tum (bagaimana saja kamu kehendaki) maksudnya dengan cara bagaimana saja yang kamu pilih selama kamu lakukan ditempat menanam benih iaitu vagina sebagaimana disebutkan dalam ayat 222. Bolehkah menggauli isteri melalui "jalan belakang" Assalamu'alaikum..2. mendahului aktivitas jima' dengan pujukrayu/bercakap. Wassalamu'alaikum. Kalau laki-laki sudah ejakulasi. 59 . Yang ingin saya tanyakan adalah.bolehkah menggauli isteri melalui "jalan belakang". Sunnah Rasulullah dalam bergaul dengan isteri adalah bero'a (Ya allah jauhkan aku dari syaiatan. pada prinsipnya hubungan suami isteri itu ada di QS. wallaahu 'alam... Saya berpendapat alangkah terhormatnya seorang laki-laki (suami) kalau boleh menghormati isterinya. 6. wb. saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai variasi hubungan suami isteri.. dan jauhkan syaitan dari apa yang Engkau berikan [rezeki] kepada kami).. atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. dan sebaliknya alangkah rendahnya seorang laki-laki yang memperlakukan isterinya bagai binatang. maka dia tak mampu lagi melakukan jima' yang memberi kepuasan pada isterinya.

maaf. dan jawapan suaminya ternyata tidak ada masalah. sang suami malah mencari 'sesuatu' di luar rumah (Na'udzubillah). dan sekarang sudah dikurniai seorang anak. Secara tegas bahawa dilarang menggauli isteri melalui jalan belakang.wb. jangan langsung mencampuri. tapi "bertemunya" hanya 1 bulan satu kali.bercumbu. Frekuensi hubungan suami isteri Assalamu'alaikum wr. Jikalau sang isteri merasa frekuensi itu 60 . 6. Semuanya diserahkan pada kesepakatan dan kondisi suami-isteri tersebut. mencium. Sang isteri pernah satu kali menanyakan hal tersebut pada suaminya. wassalam Muaz Junaidi. tunggu sampai isteri juga merasa puas..Apakah sang suami tersebut. normal? . Hal ini berlangsung sejak awal pernikahan. Benarkah pendapat itu? Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb Tidak ada ketentuan yang khusus mengatur soal frekuensi hubungan suami isteri dari sudut kaca mata Islam. Apakah ada ketentuan dalam Islam mengenai.. jika yang dimaksudkan adalah duburnya.8. Yang penting adalah keridhaan kedua belah pihak. jangan meninggalkan isteri/membiarkan isteri setelah puas/ejakulasi. frekuensi berhubungan antara suami-isteri? Kerana ada pasangan yang pernikahannya baru berjalan lebih kurang 2 tahun. mudah-mudahan bermanfat. .Ada pendapat yang mengatakan bahawa salah satu penyebabnya adalah kerana sang suami gengsinya terlalu besar untuk 'minta' kepada isterinya. Yang dikhawatirkan. Perlu diketahui bahawa pasangan ini kedua-duanya bekerja di luar rumah dan sesampainya di rumah sang isteri harus mengerjakan pekerjaan rumahtangganya (tidak punya pembantu).

Kedua. Tapi jika ternyata tidak bersentuhan dan juga tidak mengeluarkan air mani (orgasme) maka tidak diwajibkan. apabila seorang isteri melayani suaminya di tempat tidur sahaja sang suami puas apakah wajib bagi si isteri untuk mandi junub meskipun tidak terjadi sexual intercourse? Jawapan: Wajibnya mandi junub seseorang kerana dua hal: Pertama. jika kedua kemaluan (maaf. tentu saja suami punya alasan tertentu untuk hanya melakukan hubungan satu kali dalam sebulan. Wallahu A'lam! M.1. Amin salam hangat. yang menurut hadits nabi.perlu diperbanyak diskusikan saja dengan suami. Jika ternyata alat kelamin keduanya bersentuhan. Hal ini dua-duanya berlaku bagi pria mahupun wanita. walau tidak mencapai orgasme. Keluarnya air mani ini tidak saja lewat intercourse. Saya berdo'a agar Allah merahmati dan memberkahi hubungan suami-isteri yang dilakukan anda dan suami. walaupun kedua-duanya atau salah satunya tidak mencapai orgasme dalam hal ini. tapi mungkin dengan cara-cara lain. Saya ingin tanya.2. intercourse. kerana keluarga air mani. misalnya mimpi. Nadirsyah Hosen [7] Haid dan Mandi Junub 7. maka sudah dianggap melakukan intercourse dan telah diwajibkan untuk melakukan mandi wajib. 7. tergantung bagaimana situasinya di saat memuaskan suaminya. Berbaul dengan isteri setelah haid berhenti 61 . Maka mengenai isteri di atas. Perlukah mandi junub jika tidak terjadi sex intercouse Assalamu alaykum. maka sang isteripun wajib mandi. Sikap terbuka diperlukan agar rasa curiga boleh dihilangkan. Syamsi Ali. penis dan vagina) suami isteri telah bersentuhan.

2. maka apabila engkau haid maka tinggalkanlah sholat dan kalau telah selesai maka mandilah dan sholatlah. Akan tetapi kalau darahnya tidak berwarna lain (tidak seperti biasa saat haid) maka sholatlah kerana sesungguhnya itu adalah basah-basah (HR.Assalamu'alaikum wr.Abu Dawud Kitab Thohaaroh) Tidak lain itu adalah gangguan syaitan kerana itu tentukanlah masa haid-mu enam atau tujuh hari menurut ketentuan Allah. Jawapan: Assalaamu'alaikum wr.. 3. Wassalamu'alikum wr. wb. kemudian mandilah sehingga apabila kamu melihat dirimu bersih dan suci maka sholatlah dua puluh empat atau dua puluh tiga malam dan hari (HR. setelah isteri selesai Haid.Abu Dawud Kitab Thohaaroh) Dari kebiasaan seseorang tahu akan warna darah haidnya pada saat deras-derasnya. Jazakullah Khoiron katsiron atas jawapanya. Menggauli isteri sebelum bersuci. Bagaimana hukumnya bila kita bersenggama. Setelah mandi barulah kita boleh melakukan aktivitas ibadah seperti. membaca Al-Quraan. puasa. Bolehkah kita menggauli Isteri kita disaat darah Haidnya sudah berhenti tapi beliau belum mandi. Nabi SAW bersabda: . tapi keesokan harinya ada darah lagi yang keluar. Kalau begitu tinggalkan sholat.. sholat. wb. Vagina) kemaluanya saja. Kalau darah tersebut berwarna agak kehitaman sebagaimana sudah biasa diperhatikan maka itu adalah darah haid. Batas haid. 1. Kombinasikan kedua hadits tersebut di atas. 2. Ana mahu tanya pak Ustadt: 1. Mandi disini adalah mandi hadas besar (mandi junub). cuma membersihkan (maaf. 62 . Bila batas Haid itu berakhir.wb. bersetubuh dengan isteri dan sebagainya.

Wass. tidur besama saja tidak boleh. Wardhana Hadi S 7. Aishah menceritakan bahawa Nabi suka bercumbu dan tidur-tuduran dipaha saya ketika saya sedang haid.". Bercumbu semasa isteri sedang Haid Assalamua'laikum Wr Wb Yang saya ingin tanyakan adalah : Suami Bercumbu dengan Isteri sementara Isteri dalam keadaan Haid. atau sebaliknya.wr. jangankan bersetubuh. bersentuhan atau duduk.. setelah itu boleh sholat dan bersetubuh. Dalam Syariat agama Yahudi kalau si isteri sedang haid. Sebaliknya dalam syriat agama Nasrani. Selesai haid silahkan mandi junub. Dan hal itu juga dilakukan oleh Nabi (S) seperti yang diceritakan oleh isterinya Aisyah: bahawa Nabi (S) suka mencium dan bercumbu dengan isteri-isterinya pada saat mereka sedang haid. isteri boleh disetubuhi dalam keadaan haid. apakah ini dibolehkan secara agama? Jawapan: Hukum bercumbu dengan isteri yang dalam keadaan Haid adalah boleh.3. Kalau ada darah sisa di CD (agak kekuning-kuningan) cukup dibersihkan farajnya dan berwudhu sebelum melakukan aktivitas ibadah lain. Selesai bersetubuh mandi junub. Dari hal tersebut Isteri mungkin mencapai orgasme. tapi jauhi jima dan dubur. Malah Nabi (S) sendiri mengatakan: "Perbuat apa saja dengan isterimu (ketika dalam kadaan Haid). (maaf) Namun Isteri Menutup dengan kain dari pusat kebawah.3. Maaf salah-kurangnya..wb. 63 ." Inilah kelebihan Islam. kerana kalau hal itu tidak boleh akan berbahya bagi suami yang mungkin nafsunya datang pada saat isteri sedang haid. Dalam keadaan haid isteri mesti dijauhi.

Apakah boleh kita mengonani pasangan kita dan terutama sewaktu kita sedang berhalangan/haid? (maaf . hukumnya haram dan dilaknat oleh Allah SWT) Wallhu 'alam Mohamad Joban. tetapi tidak pakai shampoo apakah boleh (suci). boleh berbuat apa saja asal bukan jima dan dubur.kasar). Islam adalah agama wasat (pertengahan) dan fitrah. wb. maka dia dibolehkan. yang kedua terlalu lemah..Kita lihat yang pertama terlalu keras. Ustadz. Bolehkah melakukan onani semasa Haid Assalamu'alaikum wr. dan membahayakan untuk kesihatan. (Menyetubuhi isteri melalui dubur baik dalam keadaan haid atau tidak.wb. 64 . wassalamu 'alaikum ww. Mandi wajib tanpa menggunakan shampoo Assalammualaikum wr. Lansung saja. KTPDI 7. Saya mohon petunjuk dari bp..5. Saya pernah baca hadis "perbuatlah segala sesuatu kecuali jima". Bersenggama dengan isteri yang sedang haid. tetapi dalam mandi tersebut rambut tetap basah (sekujur tubuh). kan dilarang dalam agama. 7. Pertanyaan saya begini: Sehabis berhubungan badan dengan isteri itu khan harus mandi.. Sepanjang itu tidak termasuk kategori jima' (memasukkan alat laki-laki kedalam alat kelamin wanita).4. Terima kasih Jawapan: Assalamu 'alaikum ww.

wb. Sunnah pula : a. Assalamu'alaikum Wr. Kasyful Anwar.wb. Jadi bukan sampoaannya yang disyaratkan. A. 65 . Yang disaratkan dalam mandi besar adalah basahnya sekujur tubuh termasuk semua rambut. Mendahulukan mencuci bahagian yang kanan atas yang kiri. Poligami dalam Islam Yth : Bpk/Ibu Pembina.1. Wassalam Hasanain Juaini. Wassalammualaikum wr. Wb. Kasyful Anwar: Yang utama dalam mandi jubub itu adalah : 1. [8] Poligami 8. Niat menghilangkan hadas besar kerana Allah. Amin Semoga berbahagia. Wassalamualaikum wr... 2.wb.Terima kasih. Tambahan atas petunjuk ustaz A. Mengalirkan air (Suci lagi menyucikan) keselutuh tubuh. Kairo. Jawapan: Assalamualaikum wr. Bertambahlah iman kita dengan mengetahui betapa detail dan lengkapnya ajaran agama Islam. minimum satu kali. b. Apabila hendak mengulaginya (hubungan kelamin) Hendaklah kedua pasangan itu mencuci kemaluan terlebih dahulu dan mengambil wuduk. c. Memijit-mijit sekujur tubuh disaat mengalirkan air. Kalau air memang cukup alirkan air tiga kali ke seluruh tubuh.

sementara wanitanya tidak. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh.a. Tujuan dari poligami ini antara lain: . giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. 1. Perkenanlah saya untuk menjawab pertanyaan sahabat walaupun sudah sangat terlambat. jika seandainya pihak lelaki di bolehkan mempunyai isteri lebih dari satu. Saya sangat mengharapkan petunjuk yang lengkap dan tegas dari Bapak. Kenyataannya banyak kaum hawa yang Islam juga tidak boleh menerima kenyataan tersebut. Atas jawapannya. Apakah Poligami dibenarkan secara Islam? Kalau ya. tempat. dan tujuannya? 2. dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. insya Allah: Poligami dalam Islam diperbolehkan sesuai dengan ayat berikut: QS 4: 3.Adapun masalah yang ingin saya pertanyakan iaitu: Mengenai Poligami dalam Islam. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua.w. “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengahwininya). terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih. Apakah ada rasa keadilan.membantu wanita dan anak-anaknya yang ditinggal mati oleh sang suami. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam melayani isteri seperti pakaian. 66 . tiga atau empat. agar kiranya permasalahannya ini dapat lebih jelas. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada. atau hamba-hamba yang kamu miliki. maka (kahwinilah) seorang saja. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. mohon dijelaskan dasarnya apa. Lantas bagaimana? 3.

.membantu wanita-wanita yang miskin. Kalau menurut kenyataan masih banyak wanita muslimah yang tidak setuju/menentang poligami mungkin didasari oleh berbagai alasan. mungkin takut tidak tercukupi. Sikap kita: . Kedua kalau anak-anaknya lahir. kalau dia punya anak akan susah diketahui siapa Bapanya.secara tidak langsung mengurangi kalau boleh menghapuskan perzina-an. Hak isteri kedua didalam Islam Saudara. 1) Apakah hak-hak seorang isteri kedua didalam Islam? Terutamanya kalau dibandingkan dengan hak-hak isteri pertama? 2) Wajarkah seorang perempuan menerima pinangan seorang lelaki yang sudah berkahwin ( dan mempunyai anak) walhal lelaki ini hanya menceritakan statusnya (yang dia sudah berkahwin) setelah hampir setahun berkenalan? Tambahan pula lelaki ini hanya berterus-terang setelah rahsia statusnya terbongkar setelah org lain memberitahu perempuan itu? Alasan yang diberi kerana tidak berterus-terang ialah: 67 . bahawa poligami dilakukan bukan atas dorongan hawa nafsu. Wallahu a'lamu bisahawab.membantu anak-anak yatim piatu. Sedangkan kalau seorang wanita melakukan poliandri. fokusnya mengangkat dia dari kemiskinan. khususnya hukum tentang poligami. atau mungkin si wanita tersebut belum memahami tentang Islam. Perihal keadilan adalah yang tahu Allah. Wassalam.Bagi si laki-laki harus mengerti benar tentang hukum Islam. mungkin tujuan dari kahwin lagi tidak sesuai dengan contoh Rasul. sudah pasti siapa Bapanya.2.. Secara fisik saja kalau laki-laki mempunyai isteri lebih dari satu. Sedangkan dalam Islam sebutan seorang anak itu mengikuti Bapanya (bin atau binti).Jelaskan sampai mengerti betul kepada si wanita/isteri tentang Islam. yang jelas dia mampu memberi nafkah. dan belum mendapatkan jodohnya. Tidak mungkin kan satu anak mempunyai ayah lebih dari satu. . misalnya takut suaminya tidak boleh adil. . Ahmad Zubair 8.

Apalagi jika pinangan itu diterima setelah pihak wanita mengetahui status yang meninang. Dalam pandangan Syariat. boleh saja. Dia pun berkewajiban untuk melayani suami sebagai mana diwajibkan oleh Islam. Kairo.wb. A. Sedangkan seperti kita ketahui semua. hal tersebut menunjukkan bahawa pihak wanita ridho dengan keadaannya sebagai isteri ke-dua sekaligus ridho dengan apa yang akan dihadapinya setelah menikah nanti. Kasyful Anwar. KTDPI 8. Jawapan: Assalamualaikum wr. Bagaimana Meminta izin dari isteri untuk berpoligami Saya sering baca di artikel di kolom konsultasi tentang hal keluarga iaitu mengenai syarat bila seorang suami mempunyai niat untuk menikah lagi disamping adil ( menurut syariat ) juga ada izin dari isteri ( menurut UU ). 2.3.wb. Dalam Syariat Islam isteri ke dua mempunyai hak dan keawajiban yang sama dengan isteri pertama antara lain dia berhak menerima nafkah baik batiniah maupun materiil.a) tidak mahu kehilangan wanita berkenaan b) mahukan lebih zuriat (isterinya tidak mampu memberi zuriat lagi) c) menghadapi masalah 'komunikasi' bersama isteri. Tidak ada persyaratan bahawa pria yang meminang harus jejaka kerana Islam membolehkan seorang pria menikahi lebih dari 1 wanita. Kerana pada prinsipnya pinangan dalam Islam adalah cara yang dipakai untuk menunjukkan keinginan seorang pria untuk menikahi seorang wanita dengan persetujuan wanita tersebut. Bagi suami yang beristeri lebih dari satu ( poligami ) Al-Qur'an mewajibkannya untuk berlaku adil terhadap isteri isterinya. sekarang yang ingin saya tanyakan bagaimana cara yang terbaik dan terpuji untuk menyampaikan atau meminta izin kepada isteri tentang niat tersebut?. Kewajiban berlaku adil tersebut menurut para ulama hanya berlaku pada segala sesuatu yang bersifat dzohiri alias materi dan yang semisalnya. Wassalamualaikum wr. wanita mana yang tidak shok dan sakit hati mendengar atau mengetahui suaminya mempunyai niat seperti itu. walaupun tujuan dan maksud dari suami baik (tidak untuk mempermainkan isteri atau 68 . 1.

Jika sampai menghancurkan maka dia harus memikirkan berapa banyak dosa yang ditanggungnya jika sampai -naudzubillah. 1. agar tidak menjadi sarana pelampiasan nafsu. Islam memang melegalisasi poligami. Syarat adil dalam berpoligami adalah "Bi iktibaari maa sayakuunu" ertinya persyaratan yang sangsi-sangsinya berlaku efektif kemudian. lalu bagaimana cara meyakinkan isteri tentang tujuan dan niatan suami tersebut? demikian. Semoga Allah memberi anda petunjuk.. masih ada jalan lain seperti puasa atau rekreasi menikmati keindahan suasana beristeri satu. A. 2. Salah satunya adalah apakah dengan menikah lagi dia tidak menghancurkan keluarga yang telah dibinanya. dijadikan oleh Allah sebagaimujian kepada hamba-Nya. Cara terbaik untuk menyampaikannya mungkin hanya anda yang tahu. Wassalamualaikum wr. Tapi jangan lupa legalisasi tersebut juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh individu yang akan melaksanakannya. Intinya pembolehan tersebut. Kasyful Anwar. Jawapan: Assalamualaikum wr. Jawapan: Assalamu'alaikum Wr.. Kairo.keluarganya yang notabene merupakan kewajibannya hancur berantakan. Mungkin ini hanya sekedar pertimbangan saja. kerana sifat dan perilaku orang berbeza-beza. Jazakumullah.mencari kesenangan sendiri). Kerana banyak yang harus diperhatikan oleh seorang pria untuk melakukan hal tersebut.memang hal yang tidak dengan mudah boleh diterima mungkin seribu satu wanita didunia ini yang boleh memahami hal ini.. Wb.wb.wb. adapun sebelum terjadinya poligami syarat adil itu masih bersifat sebagai warning/peringatan bagi yang sudah tahap khawatir tidak 69 . Harus disadari benar bahawa Poligami itu adalah salah satu solusi jika manusia berhadapan dengan pilihan Poligami atau maksiat namun tidak harus menjadi satu-satunya solusi.

maka perintah Allah Wa Asyiruuhunna bil ma'ruuf " [Pergaulilah mereka dengan baik] tetap berlaku. Misalkan melalui kunjunagn silaturrahim kepada para Ulama yang dapat berpoligami dengan baik. diantaranya dengan mengindahkan sifat perempuan yang pada dasarnya tidak menerima untuk dimadu. Apabila seorang suami menyadari kecendrungan poligaminya dipertengahan perkahwinannya. atau mengarahkan isteri untuk bergaul dengan para wanita yang dapat menerima Poligami. Si isteri harus sabar menerima ketentuan bahawa ini lah yang terbaik bagi keluarga itu sebab kalau tidak akan terjadi yang lebih buruk. dan terkadang juga diberi pahal berlipat. Jalan tengahnya perlahan-lahan namun tetap harus berhenti.akan dapat berlaku adil maka seharusnya mencari jalan lain. Banyak para Kiayi yang dengan perasaan pahit menanyakan calon isteri apakah sanggup jika kelak dimadu atau tidak. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman: “Jika kamu ingin memberhentikan anak-anakmu menyusu. Calon poligaminya harus sabar dalam mengikhtiarkan suasana yang kondusip. Bila. tidak juga terus menerus memperturutkan kemauan tangis si bayi. itulah yang menyebabkan permasalah besar dikemudian hari. Persiapan poligami hampir sepenuhnya diabaikan. Keimanan. namun tidak bererti lalu kita akan mengabaikan peraaan iba si ibu. Demikian akhi 70 . Bahawa si anak pada akhirnya akan berhenti menyusu kita semua tahu. Banyak hal yang dapat diikhtiarkan si suami untuk memperoleh keikhlasan isterinya untuk mengizinkan kahwin lagi. Keluarga poligami harus sabar kerana ujian keluarga ini lebih berat dari keluarga yang tidak poligamis. Oleh kerana itu tidak timbul masalah akibat poligaminya sendiri di kekemudian hari.? Tentunya suami isteri akan membaca keadaan. Padahal laki-laki ada yang dapat lebih dini mengetahui kecendrungannya apakah akan tahan dengan satu isteri atau tidak. Dari sini banyak pelajaran yang dapat kita ambil. maka hendaklah atas kerelaan suami isteri”. namun apabila tidak ada lagi jalan lain yang mampu dia lakukan maka dia seharusnya mempersiapkan diri dahulu agar kalau sudah berpoligami dia tetap mampu berlaku adil. Bahkan sebaliknya juga para isteri Kiyai memaknai kesediaannya diperisteri oleh Kiyai juga bererti kesediaannya untuk dimadu. Nah mengapa cara ini tidak dipergunakan oleh mereka yang membutuhkan poligami sebagai solusi? Orang sabar itu di sayang Allah dan juga mendapat pahala tanpa hisab. kebijaksanaan dan keilmuawan harus diperankan betul dalam saat-saat seperti ini. Cinta sejati.

Wa Allahu 'Alam bi As Showab. Dalam perkahwinan pasangan muslim. masyarakat umum masih menganggap bahawa talak hak prerogatif suami. kerana ada hadis [dho'if.Wassalam Hasanain Juaini.wb. Sangat boleh. apakah mungkin pihak wanita yang mengajukan gugatan cerai? 2. Jadi nikah siri seperti yang sering kita kenal luas terjadi di masyarakat menurut hukum positif Indonesia 71 . Bagaimana dasar hukumnya dan prosesnya? Jawapan: 1. 9. Menurut Hukum Perkahwinan Indonesia.2. A. Bila "ya". [9] Perceraian dan Rujuk 9. Kairo. Kasyful Anwar. walaupun secara tradisional. Hubungan perkahwinan adalah salah satu sebab seseorang mendapat waris dan mewariskan. Perceraian dan hak waris Jika seorang isteri berselingkuh lalu dicerai oleh suaminya.1. Wassalamualaikum wr. ertinya seorang isteri tidak berhak atas warisan suaminya jika ia dicerai sebelum sang suami meninggal. Bolehkah isteri mengajukan gugatan cerai? Ass wr wb 1.wb. Akan tetapi hubungan ini bersifat temporer. dan menuggu/iddah kewajiban wanita (isteri)]. ini diteliti secara hati-hati di IAIN Wali Songo Semarang] yang mengatakan [at-thalaaq lirrijaal wal 'iddat linnisaa = mentalak adalah hak laki-laki (suami). apakah mantan isterinya memperoleh warisan dari harta mantan suaminya? Jawapan: Assalamualaikum wr. pernikahan yang tidak dicatat di KUA tidak diakui keabsahannya.

Siapkan berkas gugatan cerai yang isinya menerangkan keadaan perkahwinan/rumahtangga. Setelah PA merasa sudah mendapatkan informasi yang cukup. Pergi ke Kantor Pengadilan Agama setempat dimana pihak isteri berdomisili [sesuai dengan keterangan KTP] untuk mendaftarkan. UUP 1974 ini dalam pemberlakuannya diseragamkan lagi oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. berlaku Undang-undang Perkahwinan Nomor 1. 2. Berkas itu harus jelas menerangkan alasan yang secara hukum menurut UUP 1974 dapat dijadikan sebagai sandaran untuk mengajukan perceraian. maka PA meminta keterangan dari beberapa orang saksi untuk memastikan kondisi rumahtangga pasangan yang "bermasalah" ini. Pada saat sidang. Perceraian/talak hanya diakui secara hukum jika diucapkan oleh suami di depan tim hakim Pengadilan Agama. prosedur serta akibat hukum dari perceraian (jika ada yang berniat cerai. tentunya dengan segala liku-likunya. Proporsi yang mirip dengan hasil penelitian saya juga ditemukan di lingkungan PA Bekasi (lihat Skripsi saudara.tidak ada implikasi hukumnya. Keputusan PA dapat berupa menerima atau menolak keinginan suami-isteri yang berniat cerai. 1. maka perceraian juga harus diselesaikan secara formal. Ingat hadits Nabi SAW. dan keinginan talak dari pasangan yang "bermasalah" baru mempunyai kekuatan hukum jika telah disetujui oleh pihak Pengadilan Agama. Setelah itu. Tahun 1974 untuk umat Islam. Bebera bab dan pasal pada UUP dan Kompilasi tersebut secara jelas memaparkan ketentuan dasar perceraian. Pasangan yang mahu berceraian dapat menggunakan jasa pengacara. 4. 3. sekitar 40 persen perceraian di lingkungan PA Jakarta Selatan sudah menggunakan jasa pengacara. Musyarrofah IAIN Jakarta). lalu PA menjatuhkan keputusan. Proses gugat. Dasarnya: Dalam konteks Indonesia. Kerana pernikahan harus dicatat secara formal. PA diminta untuk mendamaikan pihak yang "bersengkata" untuk berfikir ulang tentang rencana mereka. "Perbuatan Halal yang Paling Dibenci di Sisi Allah adalah Perceraian" 72 . tunggu waktu sidang. silahkan baca kedua buku tersebut). menurut penelitian yang saya lakukan awal tahun 1999 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. 2. Tetapi jika mereka tetap berkeras mahu bercerai. Tim hakim PA akan menanyakan isi gugatan/permohonon.

Yang saya ingin tanyakan. Oleh kerana itulah para suami diharapkan untuk berhati-hati dalam urusan thalak ini di samping yang namanya thalak walaupun ia halal tapi termasuk urusan yang dibenci oleh Allah SWT. semoga dapat menambah keimanan dan ketaqwaan saya terhadap Allah SWT.Wassalam. Apabila sang suami telah menjatuhkan talak 3 bagi isterinya. kemudian si suami ingin kembali ke Isteri ( ruju' ) ia dapat saja kembali tanpa harus melaksanakan akad nikah dan memberi mahar baru. Caranya cukup dengan perbuatan (berkumpul kembali) atau dengan perkataan. tapi KUA tidak memutuskan perkara cerai tersebut.3. Silahkan lihat Al Quran. Sejauh yang saya tahu masalah thalak tidak mensyaratkan adanya izin/keputusan dari hakim untuk menjatuhkan thalak. Dalam Hukum Islam. Jawapan: Assalamualaikum wr. Apabila ingin ruju' bagaimana caranya. hak thalak bagi si suami diberikan sebanyak 3 kali. Apakah hal itu sudah jatuh talak 2. 73 .wb. 1. Noryamin Aini 9.Wb Pak Ustadz ada permasalahan tentang perceraian dimana dalam keluarga sang suami mengatakan cerai terhadap isterinya bahkan proses tersebut sudah diajukan ke KUA. Atau singkat kata sekali suami telah mengucapkan talak ketika itu pula talak jatuh. Tentang Proses Perceraian Assalamualaikum Wr. maka ia tidak dapat ruju' kembali kecuali si isteri menikah dengan orang lain ( dan melakukan hubungan suami isteri ) kemudian setelah si isteri ditalak dari saumi ke-2 baru suami pertama dapat menikahinya kembali dengan akad plus mahar baru. sesuai dengan hadis Nabi SAW yang ertinya " Pekerjaan Halal yang dibenci oleh Allah ialah thalak ". apakah harus menikahi kembali seperti pada saat nikah pertama. Apabila thalak yang dijatuhkan baru thalak 1 atau 2. Dengan syarat isteri yang diceraikan belum habis mas iddahnya. Terima kasih atas penjelasan Bapak Ustadz.

maka talak belum jatuh. bukan KUA.kembali sajalah baik-baik. Apa bila si isteri mempertahankan minta ijab kabul lagi. Wallahu a'lam bi as shawab. Wb. kok sekarang mahu cerai :-) salam.Baqarah Ayat 229 .dulu waktu pacaran mesra. apakah si isteri tersebut berdosa? Terima kasih atas fatwa pak Ustadz. Apabila seorang suami dengan sengaja (sehabis marah-marah tentunya) kemudian mengatakan :"Saya ceraikan kamu!". Jawapan: Ass wr wb 74 .. Saya inginkan jawapan sesuai hukum Islam..wb. Wassalamualaikum Wr. Hukum perceraian Assalamualaikum Wr. Ustadz yth. Sebagai alasan kenapa si isteri minta ijab kabul lagi adalah ingin memberikan pelajaran agar si suami tidak mudah mempermainkan kata "Cerai".4. Wassalamualaikum.wr.dan si isteri menerima. dan anda tak perlu mengulang nikah.. A. Wb. apakah perlu pasangan tersebut mengucapkan ijab kabul kembali. Nadirsyah Hosen 9. saya ingin menanyakan tentang hukum perceraian. Kairo. Kasyful Anwar..230. bukan menurut kitab undang-undang perkahwinan. Semoga keterangan singkat ini dapat membantu. Rugi lho. Kerana belum ada putusan Pengadilan Agama. Kalau mahu cerai atau gugat cerai ajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Kemudian sebelum satu bulan si suami ingin mengajak kumpul lagi. Ass wr wb Saya nggak yakin kalau KUA tidak memutuskan soal ini kerana memang bukan kewenangannya memutus perkara cerai. tetapi sisuami tidak mahu kerana berdasar kitab undang-undang perkahwinan.

dsb] boleh saja ada saksi. maka menurut hukum Islam tak diperlukan akad nikah baru [sekaligus tidak perlu ada wali. kerana hak rujuk itu adalah hak suami yang tidak tergantung pada persetujuan atau izin pihak lain. namun ruju'-lah dengan cara yang baik iaitu suami menyatakan dengan ucapannya keinginan untuk ruju'. seperti. talak satu atau dua namun saat mahu ruju' masa iddah sudah habis. Akad nikah baru diperlukan bila yang terjadi adalah talak ba'in sughra (maksudnya. apakah dahulu saat melangsungkan pernikahan dihadiri dan dicatat oleh KUA? Jika ya. Dalilnya adalah QS 2: 229. maka lucu juga [maaf] kalau saat cerai melupakan UU No. kalau memang yang diminta adalah jawapan dari sisi hukum Islam bukan jawapan dari UU NO. Dengan kalimat lain. Dalam rujuk tidak disyaratkan adanya kerelaan isteri. 1/1974. mahar/maskahwin dan izin isteri yang dirujuk] Nah. "Saya rujuk kembali kepada kamu dan mulai saat ini kita kembali menjadi suami isteri". 1/1974. apakah. maka saat ruju' pun suami tak memerlukannya. tidak merupakan] hal-hal yang disyaratkan untuk rujuk. juga menggunakan UU NO. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahawa hal-hal dibawah ini tidak merupakan [sekali lagi. Dr. disamping menggunakan aturan hukum Islam. maka diperlukan akad nikah baru) dan talak ba'in kubra (talak yang ketigakalinya). Saksi ketika rujuk. 1/1974 tentang perkahwinan? Lebih spesifik lagi. Dalilnya adalah QS 2: 228. kalau saat talak suami juga tidak memerlukan kerelaan isteri.Dahulu sewaktu pasangan itu menikah. Logikanya. Suami yang telah mentalak satu isterinya berhak ruju' dengan isterinya tanpa akad dan mahar baru selama ruju' itu dilakukan masih dalam masa iddah. ruju' tetap dinyatakan sah. Kerelaan isteri. 2. Kalau masih talak raj'i. Ini disebut ruju' bil fi'li dalam kitab-kitab fiqh. tanpa adanya hal-hal di bawah ini. Saksi tidak diperlukan bagi suami yang akan rujuk kembali kepada isterinya. seperti kes yang anda kemukakan. Dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa adillatuh. 75 . bagaimana cara ruju' yang tanpa akad nikah itu? Menurut mazhab Hanafi dan Hambali boleh saja suami meruju' dalam masa iddah dengan jalan langsung menggaulinya. 1. Akan tetapi untuk kehati-hatian [mencegah tuduhan zina. Menurut mazhab lain tidak boleh langsung menggauli. Talak dan ruju' [selama dalam masa iddah] merupakan hak suami. Tetapi baiklah.

Kerana menurut UU No. kenapa tidak mengadu ke Pengadilan Agama. maka itu tak jatuh talaknya. maka salahnya si isteri saat pertama dicerai. Saya menyarankan. Namun dengan adanya saksi hal ini lebih baik. Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. lalu mengatakan "kamu saya cerai". suka tidak suka ya harus ruju' ketika suami mahu ruju' dalam masa iddah. ruju' tetap sah. lupakan sajalah masa lalu. Wassalamu alaikum wr. Jadi. salam. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka. Dalam kes hukum Islam semata. Ruju'lah kembali dengan pasangan anda. Nadirsyah Hosen 9. semoga Allah meridha'i keluarga anda. Mengenai permintaan isteri untuk akad nikah baru lagi. kecuali kalau keduanya kahwatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.5.Ertinya. kalau cuma emosi. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Wb. Untuk singkatnya saya kutipkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum perceraian dalam Islam dan akibatnya Assalammu Alaikum Wr. maka suami tak akan seenaknya menceraikan. Mohon dijelaskan tentang hukum perceraian dalam Islam. Jika kamu khawatir bahawa 76 . Pertanyaan saudara sangat pendek tetapi jawapannya mungkin panjang. Lain halnya kalau masa iddah sudah habis. Kalau saat itu mengadu ke Pengadilan Agama. Termasuk masalah talak dan akibat yang ditimbulkannya. tanpa ada saksi.1/1974 perceraian harus didepan pengadilan. wb. dengan tujuan untuk memberi pelajaran agar suami tak main kata cerai.

Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). Barangsiapa yang melanggar hukumhukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. apabila telah terdapat kerelaaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. kerana dengan demikian kamu menganiaya mereka. iaitu pemberian menurut yang patut. (QS. 2: 229) Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua). Barangsiapa berbuat demikian. (QS. sedang kamu tidak mengetahui. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan. ditengkan-Nya kepada kaum yang (mahu) mengetahui. Itulah hukum-hukum Allah. atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). 2: 232) Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu. maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kahwin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kahwin lagi dengan bakal suaminya. (QS. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. lalu habis iddahnya. maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menbus dirinya. (QS. lalu mereka mendekati akhir iddahnya. Itulah yang dinasihatkan kepada orangorang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. 2: 236) Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan 77 . Itulah hukum-hukum Allah. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kahwin dengan suami yang lain. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 2: 230) Apabila kamu mentalak isteri-isterimu. 2: 231) Apabila kamu mentalak isteri-isterimu.keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikanya. maka janganlah kamu melanggarnya. jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Allah mengetahui. maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. (QS. dan ingatlah nikmat Allah kepadamu iaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan.

(QS. 2: 237) Kepada waniat-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf. dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. 65: 1) Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya. (QS. sebagai suatu kewajiban bagi orang yang taqwa. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah. 33: 49) Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. Dan jangajlah kau melupakan keutamaan di antara kamu. maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan 78 . 33: 51) Hai Nabi. (QS. dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. 2: 241) Jika keduanya bercerai. apabila kamu menikahi perempuanperempuan yang beriman. kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya Allah Melihat segala apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. (QS. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. dan mereka tidak merasa sedih. Dan adanlah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.maharnya. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai maka tidak ada dosa bagimu. maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. 4: 130) Hai orang-orang yang beriman. (QS.

65: 2) Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. anda harus juga melalui prosedur yang diatur oleh UU NO.Bagaimana dengan anak anda. Masa 'iddah Saya baru seorang suami dan telah menjatuhkan talak satu kepada isteri saya kerana permasalahan yang tidak dapat kami atasi sendiri. Status anda masih suami isteri. 2: 228) Wassalam. Kerana itu kalau anda mahu cerai. 1/1974.. jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Berapa lama masa iddah dan apa yang wajib dan atau dilarang dilakukan pada masa iddah bagi suami isteri? Apa yang dapat menggugurkan talak tersebut pada masa iddah? Apa yang dapat menambah masalah dalam masa iddah tersebut? Kondisi saat ini kami telah dikarunia satu anak perempuan yang berumur 2 tahun 9 bulan. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.6. misalnya? Untuk itu dibuatlah 79 . Masalah keluarga ini kompleks lho. Ertinya. saya menduga kuat anda melangsungkannya sesuai dengan UU NO.hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah. Wassalam Jawapan: Ass wr wb Saat anda menikah dulu. Jikalau anda menceraikan isteri tanpa melalui Pengadilan Agama. maka talak yang anda ucapkan itu tidak sah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maksud dari UU NO1/1974 adalah agar suami tidak terbawa emosi dan menceraikan begitu saja. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Akan tetapi para suami. Ahmad Zubair 9. pernikahan anda dicatat oleh negara dan diketahui oleh petugas yang berwenang. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. (QS... (QS. 1/1974 yang berlaku di negara kita.

jangan bawa masalah ini ke Pengadilan Agama. seorang suami baru diizinkan berpoligami. Pihak keluarga memaksa lelaki itu kerana isteri pertama enggan dimadukan. Lalu PA akan mengundang anda dan isteri untuk mendiskusikan alasan perceraian dalam sebuah sidang tertutup. Sebelum menjawab pertanyaan saudara.. maka PA akan mempertimbangkan kondisi keluarga [anak-anak] selanjutnya. Islam hanya mengenal asas monogami (beristeri hanya boleh satu).7. Caranya juga mudah. Salah satu syarat penting untuk berpoligami adalah suami yang berniat berpoligami harus mendapat izin dari isteri 80 . Islam mengatur secara ketat praktek poligami. dan hanya emosi belaka.prosedur seperti mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kasih sayang-Nya kepada keluarga anda dan menghilangkan semua kesulitan anda. Islam mempersulit pintu perceraian --kerana dibenci Allah-. Cukup saling memaafkan dan ucapkan niat anda untuk terus berada dalam ikatan suami-isteri padanya. Pendeknya. Perceraian ini tidak direlakan oleh pihak lelaki itu dan juga isteri keduanya. Kalau tidak logis. Saya ingin tahu apakah hukum perceraian itu? Adakah perceraian itu sah dan apa hukum ke atas mereka yang memaksa lelaki itu menceraikan isteri keduanya? Saya harap ustaz dapat memberi penjelasan yang terperinci Jawapan: Assalamu'alaikum wr. Amin salam hangat. itu boleh anda lakukan bila saja selama dalam masa iddah. Mengenai rujuk. Jikalau alasannya memang logis maka PA akan mengabulkan permohonan cerai tersebut. Nadirsyah Hosen 9. izinkan kami sedikit menyinggung masalah poligami. rujuk sajalah dengan isteri anda. Kalau boleh saya menyarankan kepada anda. Intinya.dan membuka lebar-lebar pintu pernikahan. hanya dalam keadaan tertentu. maka persoalan selesai. Dipaksa cerai oleh keluarga Seorang lelaki telah dipaksa oleh keluarganya untuk menceraikan isteri keduanya atas alasan perkahwinan ini menggugat keharmonian isteri pertama dan anak-anak mereka. iaitu ucapkan saja keinginan anda untuk rujuk.

wajibkah bekas suami memberi nafkah pada bekas isteri? Dan jika memang wajib. Secara hukum.9. Syafi'i seorang suami yang bercerai dengan isterinya harus menafkahi isterinya apabila perceraian itu jatuh dengan talak 1 atau 2. pihak suami tidak meminta izin isteri pertama terlebih dahulu. Jika talak yang dijatuhkannya adalah talak 3 maka dia tidak harus menafkahi isterinya kecuali jika isteri tersebut hamil. pertama melanggar moralitas lembaga "suci" perkahwinan. kelihatannya. Noryamin Aini 9.8. Menurut Mazhab. Kasyful Anwar. Apakah Islam mengenal perceraian sementara? Yth.1/1974.wb. Oleh sebab itu. bahkan dapat batal demi hukum (di Turkey. A. Wa Allahu A'lam bi Shawab Wassalamualaikum wr. Akan tetapi yang perlu diingat adalah. tuntutan pihak isteri pertama agar suaminya menceraikan "madunya" secara hukum tidak salah. dan kedua.wb. Kalau di Indonesia. menurut Undang-undang Perkahwinan No. 81 . Khusus masalah saudari. poligami tanpa izin isteri pertama tidak sah secara hukum. Wassalam. wbr. Memberi nafkah kepada bekas isteri setelah bercerai Jika kita bercerai dengan isteri. 9. sang suami dapat dijatuhi hukuman pidana). dia bahkan telah melanggar hukum Islam. Wa Allah 'alam bi-l-shawab. dan pihak isteri kedua tidak dapat menyalahkan pihak isteri pertama. talak 3 tidak menjadikan nafkah seorang ayah menjadi putus terhadap anaknya. Assalamu`alaikum wr. Nah kes yang saudari tanyakan. Kairo. sampai bila hal tersebut dilakukan (bila nafkah tersebut dapat dihentikan) Terimakasih Jawapan: Assalamualaikum wr. Kerana hak anak berlaku tetap sepanjang dia tidak dapat mencari nahkah sendiri. Maka. Bapak Pengasuh KTPDI. sang suami sudah melanggar dua kesalahan.pertama (atau isteri-isteri lainnya). pihak suami harus memutuskan ikatan pernikahannya yang memang tidak sah.

Hal-hal yang membatalkan perkahwinan 1. Terlepas dari sebab perceraian.Mohon dengan hormat jawapan atas pertanyaan sbb. apa saja kewajiban suami terhadap isterinya dan sebaliknya? Terima kasih dan Wassalam. Islam tidak mengenal perceraian sementara. Wallahu A'lam bi Shawab. 2. Kairo. Yang dikenal dalam Islam adalah Thalak Raj'i atau talak satu dan dua serta thalaq ba'in atau talak 3. 82 .: Apakah di dalam Islam dibolehkan adanya "perceraian sementara"? Kalau diperbolehkan. Demikian dari saya dan salam Jawapan: Assalamualaikum wr. 9. jika sang suami menceraikan isterinya dengan talak satu atau 2 maka dia mendapat kesempatan untuk kembali rujuk dengan isteri jika tidak lebih dari masa iddah (3 kali suci).wb. Apa saja yang membatalkan/mengugurkan perkahwinan. Selama masa tersebut sang suami juga harus memberikan nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya.10. Jawapan: Assalamualaikum wr. Mazhab syafi'i melarang kedua pasangan yang bercerai tersebut untuk melakukan hubungan suami isteri selama belum melakukan rujuk. Apakah kata cerai oleh suami secara otomatis menggugurkan penikahan walaupun dalam keadaan marah sekalipun. Kasyful Anwar. Wassalamualaikum wr. berapa lama seorang suami boleh berpisah sementara dengan isterinya? Selama perpisahan tersebut.wb. Perceraian memang mendapat legalitas dalam hukum Islam hanya saja perbuatan tersebut termasuk salah satu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. A.wb.

. Salah satu syarat dari jatuhnya cerai adalah jatuhnya thalak dari suami dengan niat dan diucapkan. yang menyebabkan kondisi dia tak tahu /tidak faham lagi thd apa yang diucapkan. Kasyful Anwar.. harus disahkan oleh pengadilan agama atau pejabat yang berwenang. a. Pertama yang bercerai kerana meninggal dunia dan yang kedua kerana hal lain seperti. Wassalamualaikum wr.1. atau ditujukan bukun untuk apa yang dimaksud ucapan tersebut.murtad dari Islam . A. tapi kalau tidak sadar/fah erti dari perkataannya. diuraikan masalah ini. bahawa beliau bersabda "Tidak sah talak dan memerdekakakn hamba pada waktu marah" dan beberapa dalil lain yang boleh dibaca pada buku yang saya sebutkan diatas. 83 .kematian . Kata cerai yang diucapkan untuk tujuan mencerai isteri pada prinsipnya sah. .. Marah.wb. Yang membatalkan dan menggurkan perkahwinan adalah perceraian yang dibahagi menjadi dua bahagian jika dilihat dari sebabnya. ini masih diperselisihkan.. Oleh kerana itu kata cerai tidak secara otomatis dapat menggugurkan perkahwinan. tapi cenderung tidak sah. b. Wa Allahu A'lam bi Shawab. Kairo. Dalam kondisi ini talaknya sah. [1] Apakah hukumnya orang menikah dengan melanggar massa iddah? [2] Pada saat hamil anak dinikahkan apakah seperti itu diperbolehkan. Marah. tapi sadar dan faham dengan apa yang iducapkan. Menikah dalam masa iddah Wassalamu'alaikum Wr. Dalam buku Fatwa Kontemporer 1 (Dr Yusuf Qardawi) hal 661.11. Wb.jatuh talak 3 2. maka dalam keadaan ini talaknya tak sah c. 9. menurut hemat saya. Marah ada 3 jenis. Ditambah lagi. maka itu bukanlah perceraian. marah dalam kondisi kedua nya. Dasarnya: Al Baqarah 225 ada hadis riwayat aisyah.

sebahagian lagi berpendapat bahwa menikahkan orang hamil hanya boleh dilakukan dengan lelaki yang menghamilinya. : a. Sebagian lebih besar berpendapat. Di antara Maksud Iddah adalah agar rahim wanita itu bersih dari syubhah adanya benih laki-laki bekas suaminya sehingga dengan meyakinkan tidak akan terjadi keraguan status anak berikutnya. wangi-wangian. Semoga kita terhindar dari perlanggaran besar tersebut. 3. ( Nau'zubillah ) b. keduanya harus dipisahkan dan boleh menikah kelak kalau sudah selesai iddahnya ( dihitung dari pemisahannya dengan laki-laki kedua ) d.Jawapan : [1] 1. Iddah itu kewajiban dari Allah dengan ayat yang jelas. ) 4. Sebagian ulama berpendapat. Jika yang kedua ini terjadi tetap saja anaknya menjadi anak syubhah yang tanggungjawabnya ada pada pihak si ibu. Untuk menegaskan hal tersebut Rasulullah degan tegas melarang wanita yang berada di dalam iddah untuk berhias. Amin Wallahu A'lam bisshawab 84 . Jika seorang laki-laki mengahwini wanita dalam iddahnya dengan sepengetahuannya tentang hal itu maka. pasangat tersebut harus dipisahkan dan selamanya tidak boleh lagi menikah sekalipun dengan cara benar. Anak yang lahir dari keduanya adalah syubhah dan menjadi tanggungan ibunya. c. keluar rumah kecuali sangat mendesak (dll yang membuat laki-laki lain tertarik untuk menikahinya = Hadits Ummu Salamah dari Ibnu Abbas dan Ali KW. [2] Sebahagian besar ulama berpendapat pernikahan itu bathal. Nikahnya bathal dan hukum percampurannya adalah zina. 2. LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAH.

Wassalam Hasanain Juaini. 85 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful