KONSEP PERKAHWINAN DALAM ISLAM YAZID BIN ABDUL QADIR JAWAS Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah

, lagi Maha Mengasihani. Kata Pengantar 1. Muqadimah 2. Perkahwinan Adalah Fitrah Kemanusiaan 2.1 Islam Menganjurkan Nikah 2.2 Islam Tidak Menyukai Membujang 3. Tujuan Perkahwinan Dalam Islam 3.1 Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi 3.2 Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur 3.3 Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami 3.4 Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah 3.5 Untuk Mencari Keturunan yang Shalih 4. Tata Cara Perkahwinan Dalam Islam 4.1 Khitbah (Peminangan) 4.2 Aqad Nikah 4.3 Walimah 5. Sebahagian Penyelewengan Yang Terjadi Dalam Perkahwinan Yang Wajib Dihindarkan 5.1. Pacaran 5.2 Tukar Cincin 5.3 Menuntut Mahar Yang Tinggi 5.4 Mengikuti Upacara Adat 5.5 Mengucapkan Ucapan Selamat Ala Kaum Jahiliyah 5.6 Adanya Ikhtilath 5.7 Pelanggaran Lain Penutup Soal Jawab Agama: [ 1 ] Pernikahan [ 2 ] Mahar / Maskahwin [ 3 ] Nikah Mut'ah dan Kahwin Gantung [ 4 ] Hamil diluar nikah [ 5 ] Kahwin Berlainan Agama dan Suku [ 6 ] Variasi Hubungan Suami-Isteri [ 7 ] Haid dan Mandi Junub [ 8 ] Poligami [ 9 ] Perceraian dan Rujuk 1

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tenteram bersamanya. Dan Dia (juga) telah menjadikan diantaramu (suami, isteri) rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” [Qur’an Surah Ar-Ruum 30: 21] Kata Pengantar Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada suatu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walaupun masalah tersebut nampak kecil dan tidak penting. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkahwinan, Islam telah berbincang banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Islam mengajarkannya. Nikah merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, kerana dengan nikah inilah seseorang boleh terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya. Nikah merupakan jalan fitrah yang boleh menuntaskan gejolak biologi dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan syar'i tersebut sepasang suami isteri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak. Melalui risalah singkat ini. Anda diajak untuk mempelajari dan menyelami tata cara perkahwinan Islam yang begitu agung nan penuh nuansa. Anda akan diajak untuk meninggalkan tradisi-tradisi masa lalu yang penuh dengan upacara-upacara dan adat istiadat yang 2

berkepanjangan dan melelahkan. Mestikah kita bergelimang dengan kesombongan dan kedurhakaan hanya lantaran sebuah pernikahan ..? Na'udzu billahi min dzalik. Wallahu musta'an. 1. Muqadimah Persoalan perkahwinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibincangkan, kerana persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral iaitu rumah tangga. Luhur, kerana lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai ahlaq yang luhur dan sentral. Kerana lembaga itu memang merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam, yang kelak mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di bumi ini. Menurut Islam Bani Adam lah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah Ilahi sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata : "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (AlBaqarah: 30). Perkahwinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. 'Aqad nikah (perkahwinan) adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci (MITSAAQON GHOLIIDHOO), sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebahagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (An-Nisaa': 21). Kerana itu, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya suami isteri, memelihara dan menjaganya secara sungguhsungguh dan penuh tanggungjawab. 3

Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkahwinan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafaqah dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci dan detail. Selanjutnya untuk memahami konsep Islam tentang perkahwinan, maka rujukan yang paling sah dan benar adalah AlQuran dan As-Sunnah Shahih (yang sesuai dengan pemahaman Salafus Shalih -pen). Dengan rujukan ini kita akan dapati kejelasan tentang aspek-aspek perkahwinan mahupun beberapa penyimpangan dan pergeseran nilai perkahwinan yang terjadi di masyarakat kita. Tentu saja tidak semua persoalan dapat penulis tuangkan dalam tulisan ini, hanya beberapa persoalan yang perlu dibahas iaitu tentang: Fitrah Manusia, Tujuan Perkahwinan dalam Islam, Tata Cara Perkahwinan dan Penyimpangan Dalam Perkahwinan. 2. Perkahwinan Adalah Fitrah Kemanusiaan Agama Islam adalah agama fithrah, dan manusia diciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini, kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fithrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fithrahnya. Perkahwinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, kerana nikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah iaitu perkahwinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (ArRuum: 30).

2.1. Islam Menganjurkan Nikah 4

dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. kemudian setelah diterangkan.. Salah seorang berkata: Adapun saya. beliau keluar seraya bersabda: "Ertinya: Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu. sesungguhnya akulah yang paling takut dan taqwa di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka. (Hadis Riwayat Ahmad dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban). (Hadist Riwayat Thabrani dan Hakim).. maka ia tidak termasuk golonganku". 2. maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkahwinan besar sekali. masing-masing ingin meningkatkan peribadatan mereka. Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk nikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras". Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku. sungguh demi Allah. Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata: "Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ertinya: Barangsiapa menikah. akan puasa sepanjang masa tanpa putus. Orang yang mempunyai akal dan bashirah tidak akan mahu menjerumuskan dirinya ke jalan kesesatan dengan hidup membujang.Islam telah menjadikan ikatan perkahwinan yang sah berdasarkan AlQuran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi.. aku shalat dan aku juga tidur dan aku juga mengawini perempuan. 5 . Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi". Ketika hal itu didengar oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Dan yang lain berkata: Adapun saya akan menjauhi wanita. Islam Tidak Menyukai Membujang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mahu menikah.2. Pernah suatu ketika tiga orang shahabat datang bertanya kepada isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang peribadatan beliau. Dan beliau bersabda: "Ertinya: Nikahilah perempuan yang ramai anak dan penyayang. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim). Kerana aku akan berbangga dengan banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat". saya tidak akan kahwin selamanya .

kerana bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. maka mereka itu sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidup ini. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. dan manusia tidak boleh menteorikan rezeki yang dikurniakan Allah. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. kerana semua rezeki sudah diatur oleh Allah sejak manusia berada di alam rahim. Mungkin mereka kaya. Mereka itu adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup. Allah memerintahkan untuk kahwin. Suatu kehidupan yang hampa dari berbagai keutamaan insani yang pada umumnya ditegakkan atas dasar egoisme dan mementingkan diri sendiri serta ingin terlepas dari semua tanggungjawab". hidup yang tidak mempunyai makna dan tujuan. tapi bila punya isteri tidak cukup ?!". baik kesenangan bersifat seksual mahupun spiritual. Sikap enggan membina rumah tangga kerana takut miskin adalah sikap orang jahil (bodoh). kendatipun ketaqwaan mereka dapat diandalkan.Kata Syaikh Hussain Muhammad Yusuf: "Hidup membujang adalah suatu kehidupan yang kering dan gersang. Mereka membujang bersama hawa nafsu yang selalu bergelora. Islam menolak sistem ke-rahib-an kerana sistem tersebut bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. namun pergolakan yang terjadi secara terus menerus lama kelamaan akan melemahkan iman dan ketahanan jiwa serta mengganggu kesehatan dan akan membawanya ke lembah kenistaan. misalnya ia berkata: "Bila saya hidup sendiri gaji saya cukup. (An-Nur: 32). hingga kemurnian semangat dan rohaninya menjadi keruh. Orang yang membujang pada umumnya hanya hidup untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang enggan menikah baik itu laki-laki atau perempuan. Allah menjanjikan suatu pertolongan kepada orang yang nikah. Mereka selalu ada dalam pergolakan melawan fitrahnya. 6 . dan seandainya mereka fakir pasti Allah akan membantu dengan memberi rezeki kepadanya. dan bahkan sikap itu bererti melawan sunnah dan kodrat Allah Ta'ala yang telah ditetapkan bagi makhluknya. dalam firman-Nya yang bermaksud: “Dan kahwinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkahwin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Perkataan ini adalah perkataan yang batil. namun mereka miskin dari kurnia Allah.

3. (Hadis Riwayat Ahmad 2: 251. Para Salafus-Shalih sangat menganjurkan untuk nikah dan mereka anti membujang. Dan barangsiapa yang tidak mampu. iaitu seorang mujahid fi sabilillah. Tirmidzi. Ibnu Majah hadis No.2 Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur Sasaran utama dari disyari'atkannya perkahwinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji. 2518. berzina. maka jalan yang sah untuk memenuhi keperluan ini iaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkahwinan). dan melindungi masyarakat dari kekacauan. seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka. maka hendaklah ia puasa 7 . Tujuan Perkahwinan Dalam Islam 3. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ertinya: Wahai para pemuda ! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah. maka nikahlah. dan lebih membentengi farji (kemaluan). sungguh aku lebih suka menikah daripada aku harus menemui Allah sebagai seorang bujangan". Ibnu Mas'ud radliyallahu 'anhu pernah berkata: "Jika umurku tinggal sepuluh hari lagi.Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menguatkan janji Allah itu dengan sabdanya: "Ertinya: Ada tiga golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka. kumpul kebo. lesbi. homo. serta tidak suka berlama-lama hidup sendiri. 3. Islam memandang perkahwinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efefktif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan. dan seorang yang menikah kerana ingin memelihara kehormatannya". (Ihya Ulumuddin dan Tuhfatul 'Arus hal.1 Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi Di tulisan terdahulu [bahagian kedua] kami sebutkan bahawa perkahwinan adalah fitrah manusia. melacur. dan Hakim 2: 160 dari shahabat Abu Hurairah radliyallahu 'anhu). dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam. yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran. kerana nikah itu lebih menundukan pandangan. Nasa'i. 20).

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Muslim. maka janganlah kamu melanggarnya. (Al-Baqarah: 230). kerana shaum itu dapat membentengi dirinya". Tirmidzi. jika suami isteri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah lanjutan ayat di atas: “Kemudian jika si suami menthalaqnya (sesudah thalaq yang kedua). Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya. Oleh kerana itu setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami.(shaum). Bukhari. 3. maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikahwin dengan suami yang lain. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.3 Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami Dalam Al-Quran disebutkan bahawa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian). Shalihah 8 . Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at Allah. diterangkannya kepada kaum yang (mahu) mengetahui ”. maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah WAJIB. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim”. sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut: “Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Darimi. (Hadis Shahih Riwayat Ahmad. jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal: a. maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan isteri) untuk kahwin kembali. Itulah hukum-hukum Allah. Ibnu Jarud dan Baihaqi). Harus Kafa'ah b. Nasa'i. (Al-Baqarah: 229).

Memilih Yang Shalihah 9 . sebab kalau tidak demikian. kerana keturunannya. Maka hendaklah kamu pilih kerana agamanya (ke-Islamannya). Tidak ada perbedaan dari keduanya melainkan derajat taqwanya (Al-Hujuraat: 13). Wajib bagi para orang tua. Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ertinya: Wanita dikahwini kerana empat hal: Kerana hartanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. status sosial dan keturunan saja. keturunan dan lain-lainnya. Tidak sedikit zaman sekarang ini orang tua yang memiliki pemikiran. Kafa'ah Menurut Konsep Islam Pengaruh materialisme telah banyak menimpa orang tua. bahawa di dalam mencari calon jodoh putra-putrinya. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. pemuda dan pemudi yang masih berfaham materialis dan mempertahankan adat istiadat wajib mereka meninggalkannya dan kembali kepada AlQuran dan Sunnah Nabi yang Shahih. Menurut Islam. kesepadanan atau sederajat dalam perkahwinan. Masalah Kufu' (sederajat. Kafa'ah atau kesamaan. (AlHujuraat: 13). sepadan) hanya diukur melalui materi saja. dipandang sangat penting kerana dengan adanya kesamaan antara kedua suami isteri itu. maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami inysa Allah akan terwujud. bukan status sosial. dan kerana agamanya. Sementara pertimbangan agama kurang mendapat perhatian. kerana kecantikannya. b.a. selalu mempertimbangkan keseimbangan kedudukan. Muslim 4:175). Dan mereka tetap sekufu' dan tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah satu sama lainnya. (Hadis Shahi Riwayat Bukhari 6:123. Tetapi kafa'ah menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta ahlaq seseorang. niscaya kamu akan celaka". Allah memandang sama derajat seseorang baik itu orang Arab mahupun non Arab. miskin atau kaya. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa di antara kamu. “Hai manusia.

hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. (An-Nisaa: 34). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan untuk memilih wanita yang peranak dan penyayang agar dapat melahirkan generasi penerus umat. rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain. Mendengar sabda Rasulullah para shahabat kehairanan dan bertanya: "Wahai Rasulullah. Menurut Al-Quran dan Al-Hadis yang Shahih di antara ciri-ciri wanita yang shalihah ialah: "Ta'at kepada Allah. Ta'at kepada kedua Orang Tua dalam kebaikan. sampaisampai menyetubuhi isteri-pun termasuk ibadah (sedekah). Ta'at kepada suami dan baik kepada tetangganya dan lain sebagainya". Bila kriteria ini dipenuhi Insya Allah rumah tangga yang Islami akan terwujud. 10 . mereka akan memperoleh pahala !". Tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ahmad 5:1167-168 dan Nasa'i dengan sanad yang Shahih).Orang yang mahu nikah harus memilih wanita yang shalihah dan wanita harus memilih laki-laki yang shalih. (Hadis Shahih Riwayat Muslim 3:82. 3. Menurut Al-Quran wanita yang shalihah ialah: “Wanita yang shalihah ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri bila suami tidak ada. benar". Beliau bersabda lagi: "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan isterinya (di tempat yang halal). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ertinya: Jika kalian bersetubuh dengan isteri-isteri kalian termasuk sedekah !. sebagaimana Allah telah memelihara (mereka)”.4 Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah Menurut konsep Islam. seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap isterinya akan mendapat pahala ?" Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjawab: "Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain isterinya. Sebagai tambahan. Ta'at kepada Rasul. bukankah mereka berdosa . Memakai jilbab yang menutup seluruh auratnya dan tidak untuk pamer kecantikan (tabarruj) seperti wanita jahiliyah (Al-Ahzab: 32).? Jawab para shahabat:"Ya. Dari sudut pandang ini.

anak-anak dan cucu-cucu. tetapi isi dan caranya tidak Islami. dan memberimu rezeki yang baik-baik. (An-Nahl: 72). tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas. Islam juga memandang bahawa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam. Oleh kerana itu suami isteri bertanggungjawab mendidik. Tata Cara Perkahwinan Dalam Islam Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkahwinan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang Shahih (sesuai dengan pemahaman para Salafus Shalih -peny).1 Khitbah (Peminangan) Seorang muslim yang akan mengawini seorang muslimah hendaknya ia meminang terlebih dahulu.3. diakibatkan kerana pendidikan yang salah. iaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentang tujuan perkahwinan dalam Islam. mengajar. dalam hal ini Islam melarang seorang muslim 11 . kerana dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. secara singkat penulis sebutkan dan jelaskan seperlunya: 4. Dan yang terpenting lagi dalam perkahwinan bukan hanya sekedar memperoleh anak. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. 4. Sehingga ramai kita lihat anak-anak kaum muslimin tidak memiliki ahlaq Islami. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”. dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar. Kita sebutkan demikian kerana banyak "Lembaga Pendidikan Islam". Allah berfirman yang bermaksud: “Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami isteri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu.5 Untuk Mencari Keturunan yang Shalih Tujuan perkahwinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam.

4. Dalam khitbah disunnahkan melihat wajah yang akan dipinang (Hadis Shahih Riwayat Ahmad. Adanya Mahar. sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah. (Hadis Shahih Riwayat Muslim 4:154 dan Baihaqi 7:262 dari Abu Hurairah).2 Aqad Nikah Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi: a. Dan menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat. Tirmidzi No. Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang mengundang orang-orang kaya saja bererti makanan itu sejelek-jelek makanan. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. Sebagai catatan penting hendaknya yang diundang itu orangorang shalih. (Hadist Shahih Riwayat Abu Dawud. Abu Dawud. "Ertinya: Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan. e. c. Adanya Ijab Qabul. b.3 Walimah Walimatul 'urusy hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin dan dalam walimah hendaknya diundang orang-orang miskin. baik kaya mahupun miskin. Hakim 4:128 dan Ahmad 3:38 dari Abu Sa'id Al-Khudri). Tirmidzi. 1093 dan Darimi). Adanya Saksi-saksi. Sebahagian Penyelewengan Yang Terjadi Dalam Perkahwinan Yang Wajib Dihindarkan 12 . 5. d.meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain (Muttafaq 'alaihi). 4. maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya". Adanya Wali. kerana ada sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ertinya: Janganlah kamu bergaul melainkan dengan orang-orang mukmin dan jangan makan makananmu melainkan orang-orang yang taqwa".

upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. adalah cerita yang salah kerana riwayat itu sangat lemah. hal ini bukan dari ajaran Islam.5.1. Adanya anggapan seperti ini. Adapun cerita teguran seorang wanita terhadap Umar bin Khattab yang membatasi mahar wanita. Nashiruddin AlBani) 5.4 Mengikuti Upacara Adat Ajaran dan peraturan Islam harus lebih diutamakan dari segalanya. (Lihat Irwa'ul Ghalil 6. (Hadis Shahih Riwayat Ahmad. Anggapan seperti ini adalah anggapan yang salah dan keliru. Bukhari dan Muslim).2 Tukar Cincin Dalam peminangan biasanya ada tukar cincin sebagai tanda ikatan. terjadi pandang memandang dan terjadi sentuh menyentuh. yang sudah jelas semuanya haram hukumnya menurut syari'at Islam. Setiap acara. tetapi Islam menyarankan agar mempermudah dan melarang menuntut mahar yang tinggi. Jadi dalam Islam tidak ada kesempatan untuk berpacaran dan berpacaran hukumnya haram. hal. 347-348). 5. tidak mempersulit atau mahal. hal ini biasanya dianggap sebagai masa perkenalan individu. Dalam berpacaran sudah pasti tidak boleh dihindarkan dari berintim-intim dua insan yang berlainan jenis.3 Menuntut Mahar Yang Tinggi enurut Islam sebaik-baik mahar adalah yang murah dan mudah. maka wajib untuk dihilangkan. (Lihat Adabuz-Zafat. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ertinya: Jangan sekali-kali seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan. Memang mahar itu hak wanita. kemudian melahirkan konsesus bersama antara berbagai pihak untuk menganggap masa berpacaran sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar-wajar saja. atau masa penjajakan atau dianggap sebagai perwujudan rasa cinta kasih terhadap lawan jenisnya. Pacaran Kebanyakan orang sebelum melangsungkan perkahwinan biasanya "Berpacaran" terlebih dahulu. 5. melainkan si perempuan itu bersama mahramnya". Umumnya umat Islam dalam 13 .

Ahmad 3:451. (Al-Maaidah: 50). (Ali-Imran: 85). 5. wahai Abu Zaid ?". dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”. dan tata cara selain Islam. maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya. sehingga sunnah-sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang benar dan shahih telah mereka matikan dan padamkan. 14 . Nasa'i. ketika mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Dari Al-Hasan. Darimi 2:134. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki. Ibnu Majah.5 Mengucapkan Ucapan Selamat Ala Kaum Jahiliyah Kaum jahiliyah selalu menggunakan kata-kata Birafa' Wal Banin.!.. Kerana Rasulullah shallallhu 'alaihi wa sallam melarang ucapan demikian". (Hadis Shahih Riwayat Ibnu Abi Syaibah. 'Aqil menjelaskan: "Ucapkanlah: Barakallahu lakum wa Baraka 'Alaiykum" ( Mudahmudahan Allah memberi kalian keberkahan dan melimpahkan atas kalian keberkahan). Para tamu mengucapkan selamat dengan ucapan jahiliyah: Birafa' Wal Banin. 'Aqil bin Abi Thalib melarang mereka seraya berkata: "Janganlah kalian ucapkan demikian !. dan lainlain). Ucapan Birafa' Wal Banin (semoga mempelai murah rezeki dan ramai anak) dilarang oleh Islam. Orang-orang yang mencari konsep. bahawa 'Aqil bin Abi Thalib nikah dengan seorang wanita dari Jasyam. Kepada mereka yang masih menuhankan adat istiadat jahiliyah dan meremehkan konsep Islam. Sungguh sangat ironis.cara perkahwinan selalu meninggikan dan menyanjung adat istiadat setempat. Demikianlah ucapan yang diperintahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam". maka semuanya tidak akan diterima oleh Allah dan kelak di Akhirat mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. peraturan.. bererti mereka belum yakin kepada Islam. Para tamu bertanya:"Lalu apa yang harus kami ucapkan. sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam.

15 . Hakim 2:183.6 Adanya Ikhtilath Ikhtilath adalah bercampurnya laki-laki dan wanita hingga terjadi pandang memandang. (Hadis Shahih Riwayat Ahmad 2:38. supaya kamu hidup tenteram bersamanya. (Ar-Ruum: 21). Dan Dia (juga) telah menjadikan diantaramu (suami. Mudahmudahan Allah memberimu keberkahan. Darimi 2:134. Penutup Rumah tangga yang ideal menurut ajaran Islam adalah rumah tangga yang diliputi Sakinah (ketentraman jiwa). Mudah-mudahan Allah mencurahkan keberkahan atasmu dan mudah-mudahan Dia mempersatukan kamu berdua dalam kebaikan".Do'a yang biasa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ucapkan kepada seorang mempelai ialah: "Baarakallahu laka wa baarakaa 'alaiyka wa jama'a baiynakumaa fii khoir" Do'a ini berdasarkan hadis shahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah: 'Ertinya: Dari Abu hurairah. Tirmidzi. beliau mengucapkan do'a: (Baarakallahu laka wabaraka 'alaiyka wa jama'a baiynakuma fii khoir) yang bermaksud. Menurut Islam antara mempelai laki-laki dan wanita harus dipisah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. isteri) rasa cinta dan kasih sayang.7 Pelanggaran Lain Pelanggaran-pelanggaran lain yang sering dilakukan di antaranya adalah muzik yang hingar bingar. sehingga apa yang kita sebutkan di atas dapat dihindari semuanya. 5. Ibnu Majah dan Baihaqi 7:148). jabat tangan antara laki-laki dan wanita. sentuh menyentuh. Dalam rumah tangga yang Islami. seorang suami dan isteri harus saling memahami kekurangan dan kelebihannya. 5. Allah berfirman yang bermaksud: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. serta harus tahu pula hak dan kewajibannya serta memahami tugas dan fungsinya masingmasing yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. bahawasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jika mengucapkan selamat kepada seorang mempelai. Mawaddah (rasa cinta) dan Rahmah (kasih sayang).

Bila sudah diupayakan untuk damai sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisaa: 34-35. dan jadikanlah kami Imam bagi orang-orang yang bertaqwa”. Terimakasih wasalamualaikum Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb 16 . “Ya Tuhan kami.1. wajib atau mubah.Sehingga upaya untuk mewujudkan perkahwinan dan rumah tangga yang mendapat keridha'an Allah dapat terealisir.. Hukum asal menikah Assalamualaikum ehm . akan tetapi mengingat kondisi manusia yang tidak boleh lepas dari kelemahan dan kekurangan. iaitu "perceraian". upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. serta kita wajib meninggalkan aturan. Wallahu a'alam bish shawab. anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri dan keturunan yang menyejukkan hati kami. tetapi masih juga gagal.saya mahu bertanya mengenai HUKUM ASAL menikah apakah hukum asalnya sunnah. tata cara. tentram dan bahagia mendadak dilanda "kemelut" perselisihan dan percekcokan. maka tidak jarang pasangan yang sedianya hidup tenang. Marilah kita berupaya untuk melakasanakan perkahwinan secara Islam dan membina rumah tangga yang Islami. maka Islam memberikan jalan terakhir. (Al-Furqaan: 74) Amiin. Soal Jawab Agama: [1] Pernikahan 1. sementara ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia. Ajaran Islamlah satu-satunya ajaran yang benar dan diridlai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala (Ali-Imran: 19).

maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua. maka (kahwinilah) seorang saja. Kalau yang memandang tasarri itu mubah sudah tentu mereka menganggap hukum asal nikah itu mubah. Ber-akad nikah kali kedua Assalamu'alaikum Saya ingin bertanya "Apakah sah apabila sesorang "berakad nikah" dua kali kerana yang pertama tidak disaksikan kedua orangtuanya? Terima kasih. tentang kitab an-nikah) salam. atau janji saat perkahwinan mempunyai syaratsyarat. Mari kita lihat dulu ayat Qur'annya: QS 4: 3. antara lain adanya wali dan saksi. Yang mendang tasarri itu wajib. Apa hukumnya memerdekakan hamba? Nah. juz 2. atau hamba-hamba yang kamu miliki. Jadi. memandang nikah itu sunnah. hukumnya akan sama dengan hukum asal menikah kerana ayat di atas bicara soal nikah dan perhambaan sebagai alternatif. Tidak mungkin alternatif diberikan kalau hukumnya tidak sama. Seharusnya orangtua atau saudara laki-laki perempuan yang menjadi wali.Hukum asal nikah diperselisihkan oleh para ulama. (lihat Bidayatul Mujtahid. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. tetapi kalau tidak ada atau 17 . tiga atau empat. maka hukum asal nikah adalah wajib. ulama yang memandang tasarri' itu sunnah. Perbezaannya adalah dalam memahami tasarri' atau memerdekakan hamba. Jumhur ulama memandang hukum nikah itu sunnah. Hukun Akad Nikah. Suatu perkahwinan memerlukan kedua hal tersebut. Adapaun Imam daud az-Zhahiri memdangnya wajib. “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengahwininya).2. Sedangkan Imam Abu Hanifah memandangnya mubah. Mereka sama-sama berpegang pada ayat di atas. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. wassalam Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nadirsyah Hosen 1.

Alasannya .3. Bukan masalah sah atau tidaknya. Baru .kalau yang pertama dianggap tidak sah jadi selama itu kedua mempelai tersebut dianggap telah berzina. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada rasulullah beserta keluarga. maka dapat diganti dengan wali hakim.jaraknya tidak mungkin untuk mendatangkan wali orangtua. Oleh kerana itu dengan berbagaimacam pertimbangan saya beranikan diri untuk meminangnya.wb. Ahmad Zubair 1. salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW penutup para nabi dan rasul. 18 . A. Kalau dianggap sudah sah yang pertama. mengapa harus dilakukan pengulangan atau menganggap yang pertama tidak sah? Wassalam. Yang menjadi pertanyaan adakah batasan waktu antara khitbah (pinangan) dengan aqad nikah? Adakah yang mahu membantu mengubati kegundahan hati saya? Jawapan: Assalamualaikum wr. Puji syukur kepada Allah semata. Wassalaualaikum. Batas waktu antara pinangan dan akad nikah Assalaamu'alaikum Wr. Semuanya terpulang kepada pasangan tersebut. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. shahabat dan para pengilkut setianya.baru ini hati saya 'terpikat' oleh akhwat yang berdomisili di luar kota. Kairo. Saya 'terpaksa' harus 'menunda ' rencana nikah saya hingga 1-2 tahun kemudian. Semoga anda berdua diberkahi oleh-Nya dan Alfu Mabruk. Tidak ada dalil syari' yang membatasi waktu antara pinangan dan akad nikah. Masalah kemudian muncul ketika saya harus melihat kondisi saya sendiri yang harus menyelesaikan kuliah. wr. demikian juga dengan 'calon isteri' saya tersebut. tetapi merupakan hal yang patut dihindari. Saya menulis email ini untuk mengobati rasa 'gundah' dalam hati saya akan sesuatu yang mungkin sedang saya alami. Wb. Kasyful Anwar.wr. Saya tidak mahu perasaan ini justru akan membawa ke arah yang tidak diridhoi-Nya.

Jawapan: Menurut fiqh. sedangkan orangtua / ayahnya maaf tidak menjalankan kewajiban Sholat 5 waktu? Bagaimana hukum nikahkah sah atau tidak? Terima kasih atas perhatiannya. termasuk jika 19 . Bapak Yth... Wassalamualaikum Wr.Wb Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Nadirsyah Hosen 1. Cuba hubungi KUA untuk lebih jelasnya khususnya persyaratan tekhnis administrasi yang diperlukan. jika pernikahan telah memenuhi unsur syarat dari rukun [ada wali]. Nikah tanpa dihadiri calon pengantin wanita Assalamualaikum Wr. Orangtua/wali nikah yang tidak pernah menjalankan Sholat Assalamualaikum Wr. Wb.4.Wb Jawapan: Ass wr wb Yang tidak boleh hadir itu pihak mana? calon pengantin pria atau wanita? Kalau calon pengantin Pria maka boleh diwakilkan [hubungi KUA setempat untuk persoalan tekhnisnya].5.jazakhallah khoiron katsiro atas tanggapanya. maka pernikahan tersebut dianggap sah.1. Wassalamaualaikum Wr. salam. Sahkah sebuah perkahwinan bila pernikahannya dilakukan oleh orangtuannya sendiri. Kalau calon pengantin wanita yang tak boleh hadir. Wb. Gus Dur dulu menikah saat dia kuliah di Timur Tengah. maka cukup diwakili walinya [tentu dengan persetujuan calon pengantin wanita]. kepada Ykh: Ustadz pengasuh KTPDI disini kami akan menanyakan tentang: Bagaimana hukum pernikahan (akad nikah) yang tanpa di hadiri calon pengantin muslimat yang di keranakan jarak yang jauh dan samasama sedang menuntut ilmu (di luar negeri) tetapi dari ke dua belah pihak sudah setuju sah atau tidak?. lalu diwakilkan oleh pamannya.

apakah alasan itu syar`i? Jawapan: Hukum asal dari pernikahan adalah mubah. Sudah sebulan yang lalu saya berfikir untuk segera menikah. memang sudah tidak waktu untuk bertemu antara kedua mempelai? Atau ada kekhawatiran? Wallahu a'lamu bishshawab. atas jawapannya ana ucapkan terima kasih banyak. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Tetapi dalam Teori Ilmu Hukum Islam [ushul l-Fiqh] ditegaskan bahawa 20 .orangtua yang menikahkan tersebut tidak menjalankan kewajiban agamanya sehari-hari.7. untuk ketenangan batin saya. Saya seorang mahasiswi kedoktoran. Ahmad Zubair 1. Ertinya boleh-boleh saja.6. tetapi boleh melalui media untuk teleconference. tentang pernikahan dengan menggunakan telepon sewaktu akadnya. Alasan untuk segera menikah Assalamu'alaikum wr. wb. Saya tidak melihat adanya larangan atau anjuran untuk melaksanakan akad nikah melalui telepon. Akad nikah via telepon Assalamu'alaikum wr. Yang menjadi pertanyaan kenapa harus dilakukan hal yang demikian. Wassalamu'alaikum wr. Noryamin Aini 1. usia sekarang hampir 22 tahun. Wassalam. maaf nih gue ngulang pertanyaan yang lalu. Apalagi dengan kecanggihan teknologi masa kini maka boleh saja dalam melakukan akad nikah bukan hanya melalui telpon yang hanya boleh di dengar suaranya.wb. dimana gambarnya juga boleh dilihat.wb.

pada satu kes. pernikahan sangat dianjurkan. Pernikahan mengharuskan banyak hal kepada pelakunya. tetapi apakah tujuan tersebut dihasilkan melalui prosedur [memenuhi persyaratan] yang benar? Jika saudari sudah merasa siap dalam ertian memenuhi unsurunsur kelayakan untuk menikah. Ertinya. 2. 1. tetapi mungkin juga tidak susah. Apakah saudari sudah memenuhi segala tuntutan [syarat] untuk menikah? Jika ya. mental. 21 . Jika seseorang yang sudah siap segala-galanya [memenuhi syarat pernikahan] tetap bertahan untuk menikah. Jadi keputusan untuk menikah bukan hanya keinginan tanpa aturan. dan dia sendiri tahu bahawa dorongan seksualitasnya akan menjerumuskannya keperbuatan zina. Yang pasti pernikahan tentunya akan sedikit banyak berpengaruh terhadap kuliah saudari. Apa relevansi kedua norma dasar Ilmu Hukum Islam di atas terhadap pertanyaan saudari? Para fuqaha memberikan variasi norma hukum pernikahan. juga disebutkan "perubahan status hukum satu issue mengikuti logika perubahan waktu dan tempatnya. maka pernikahannya menjadi sunat. Semua hukumnya sangat ditentukan oleh konteks spesifik yang terkait dengan alasan pernikahan tersebut. individu yang bersangkutan diwajibkan untuk menikah untuk menghindarkannya dari perbuatan zina. Longgarnya persyaratan pernikahan cenderung menjadi akar rentannya sebuah pernikahan terhadap kes perceraian. Kelayakan dan kesiapan untuk menikah harus dilihat dari syarat pernikahan itu sendiri. pernikahan dapat juga diharamkan. Kenapa begitu banyak persyaratannya? Kerana dalam Al-Qur'an disebutkan bahawa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat [miithaaqan ghalidho] yang tidak mudah terlepas. bahkan sampai ke batas kewajiban. maka dalam kondisi seperti ini. tetapi tidak dapat dilepaskan dari sejumlah kesiapan-pertimbangan. Ketenangan batin merupakan salah satu tujuan pernikahan. tetapi ada baiknya difikirkan kembali tentang kemungkinan dampak negatif pernikahan terhadap kuliah saudari. administratif]. seperti kesiapan fisik. Bagi orang yang sudah memenuhi segala persyaratan untuk menikah dan baginya pernikahan dinilai lebih baik untuk wellbeingnya. maka saudari kelihatannya akan lebih jika menikah. finansial [juga sosial. usia 22 tahun tidak menjadi hambatan untuk menikah. Tetapi ingat pernikahan bukan sesuatu yang mudah.keberadaan ketentuan hukum tentang satu permasalahan harus didasarkan pada alasannya [illat=reasoning]. tetapi pada setting lain.

Tetapi bila alasannya adalah calon mempelai pria berbeza agama maka Pengadilan Agama akan menguatkan keengganan wali tadi.Pilihlah keputusan yang lebih menguntungkan. Sayang. maka alasan itu akan ditolak sesuai dengan pasal 61 Kompilasi Hukum Islam. dan siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi sebagai konsekwensi pernikahan. yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. maka mulailah hidup saudari dengan kebahagian bersama suami yang dicintai. etc]. Lalu Pengadilan Agama akan memanggil orangtua untuk menanyakan alasan keengganannya untuk menikahkan. Jika sudah mampu. Peraturan perundang-undangan kita juga mengatur soal ini. etc] b). Caranya: a). Adakah berdosa? Jawapan: Ass wr wb Nikah tanpa seizin wali tidak sah hukumnya. Jadi ada ulama yang menikahkan anak orang lain dengan alasan bertindak sebagai 22 . Jikalau anda seorang wanita. Pernikahan tanpa restu orangtua Saya ingin tahu hukum pernikahan sulit. Noryamin Aini 1. 1. Istilah Wali Hakim sebenarnya merujuk pada wali nikah yang ditunjuk Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Jadi. maka pengadilan akan memutuskan bahawa Wali Hakim-lah yang akan menikahkan. Bila si Orangtua mengajukan alasan tidak sekufu. ya restu Bapa memang harus ada. 2. berjudi.8. di Indonesia Wali Hakim dianggap me-refer ke ulama. Hak wali itu ada ditangan Bapa. Sampaikan ke Pengadilan Agama persoalan keengganan wali tersebut. Dalam fiqh dikenal istilah Wali Adhal [Wali yang enggan menikahkan anaknya]. iaitu pernikahan tanpa restu ibu-bapa. Andaikata alasan wali dianggap mengada-ngada dan tidak masuk akal [seperti kurang tampan. maka persoalannya memang rumit. Wassalam. Atau boleh juga diajukan alasan moral [seperti suka mabuk-mabukan. Kerana salah satu syarat dari sahnya pernikahan adalah adanya wali dari pihak mempelai wanita.

Wassalamu'alaikum wr. namun untuk menikah orangtua mengharuskan mereka tamat kuliah dulu. Jika memang takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ada baiknya kedua pasangan tersebut berbincang dari 23 . Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan. Mereka satu kampus ( masih kuliah ). Menikah tanpa pengetahuan orangtua Assalamu'alaikum wr. Saran saya hendaknya kedua pasangan tersebut menahan diri untuk menikah tanpa pengetahuan orangtua mereka. maka hubungan seksual menjadi illegal. salam hangat. sehingga sangat tidak mungkin untuk tidak berinteraksi. Masalah nikah tanpa restu wali ini bukan masalah dosa atau tidak. Jawapan: Assalamualaikum wr. satu organisasi. Jadi sebaiknya kita berhati-hati dalam soal ini. Bagaimana apabila mereka menikah tanpa pengetahuan orangtua dengan menggunakan wali hakim? Apa pula syarat-syarat wali hakim dan para saksi? Apa mereka semua harus laki-laki? Saya mohon jawapan secepatnya. Nadirsyah Hosen 1. Mereka tidak setuju dengan konsep pacaran.Keduanya telah memiliki perasaan suka satu sama lain. tapi masalah sah atau tidaknya suatu perkahwinan. Nah. Pernikahan dengan wali hakim tidak sah jika masih ada wali dari pihak isteri yang masih hidup atau tidak berhalagan.wb. Mereka tidak tenang dengan keberadaan tersebut kerana telah mengerti bagaimana Islam melarang untuk berpacaran. kerana kalau perkahwinan tidak sah. jadi saran saya.wb. 3. Sedangkan pada dasarnya orangtua mereka setuju. ini nggak tepat.9. sering kuliah bareng walaupun tidak satu jurusan (kerana memang dosen yang menggabung dua jurusan tersebut dalam beberapa mata kuliah).wb Saya ingin bertanya tentang suatu permasalahan sbb: Seorang laki-laki dan perempuan yang telah saling mengenal ingin segera melangsungkan pernikahan.wali hakim. tempuh saja prosedur hukum yang ada seperti di point satu di atas.

kata Rasulullah. Wa Allah 'alam bi-shawab. wassalam. sah atau tidak? Ada imam yang bersedia. Menikah melalui Wali Hakim saya menikah sekitar 2 bulan yang lalu tapi berhubung saya dan isteri saya jauh dari orangtua sehingga kami menikah dengan wali hakim bagaimana dengan sah atau tidaknya pernikahan saya. Wassalamualaikum wr. Jawapan: Bagi seorang lelaki. Nah jika saudara sudah menemukan calon pasangan yang sesuai. Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb 24 . hukumnya? Terima kasih. Kasyful Anwar. pernikahan diam-diam tanpa ridho kedua orangtua akan memberatkan kedua pasangan secara psikologis belum lagi ridho kedua orangtua dalam Islam merupakan syarat paling utama bagi seorang anak. Kalo boleh. menikah tidak perlu pakai wali. Lagi pula. orangtua tidak wajib menghadiri pernikahan kita. Insya' Allah solusinya akan diberikan oleh Allah kepada mereka berdua. A. Menikah kalo ayah berada jauh di Indonesia. Menikah tanpa disaksikan orangtua Saya hidup di US. Setahu saya selama ayah masih hidup harus menyaksikan. menikahlah secepatnya.11. Wassalam. Noryamin Aini 1. adakah sejarahnya. kerana yang demikian itu. sedangkan di sini banyak godaan. Kairo 1.wb. dapat mengurangi kemungkinan kita berbuat dosa.hati ke hati dengan kedua orangtua. dia pengurus mesjid di sini.10.

Siapa yang anda maksud dengan wali hakim? Wali Hakim menurut peraturan negeri kita adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk secara resmi. Terimakasih.12. Nadirsyah Hosen 1. iaitu pejabat KUA atau boleh juga hakim di pengadilan agama.wb Saya adalah anak adopsi (masih keluarga) meski saya tahu betul orangtua saya dan amat dekat. jarak yang diperbolehkan menggunakan wali hakim itu sama dengan jarak kebolehan mengqashar shalat dalam safar. Jadi. bukan soal nama. Mohamad Joban 25 . Wassalam. ingat-ingat dulu. hal-hal di atas saya ajukan agar info yang saya peroleh lengkap sehingga saya boleh menjawab pertanyaan anda. Tentunya yang bertanya diatas adalah perempuan (Karana laki-laki tidak perlu wali). Jawapan: Pertanyaannya kurang jelas. sekarang transportasi dan tekhnologi komunikasi sudah begitu canggih. Tetapi harus diingat. sebenarnya wali hakim itu boleh men-cek ke wali perempuan apakah benar jaraknya jauh dan tidak mungkin hadir serta merestui hanya kerana jarak jauh tak boleh datang atau sebenarnya wali perempuan itu menolak pernikahan anda sehingga anda "lari" atau "menghindar" ke tempat yang jauh? Maaf. berapa jarak antara kota anda dengan kota orangtua si isteri? Menurut ulama fiqh. Jadi. Perkahwinan saudari sah maskipun yang mengawinkan ayah angkat misalnya. Nah. kalau ayah kandung saudari setuju. siapa yang menikahkan anda dulu? Masalah kedua. Ketika menikah saya memakai nama orangtua angkat. Menikah dengan wali orangtua angkat Ass. Selain itu ketika naik haji saya berikrar memakai nama orangtua kandung saya. wali hakim itu bukan kiyai atau ulama. kerana yang penting adalah siapa yang mengawinkannya. setelah saya tahu hukumnya]. Sahkah perkahwinan saya? [Perlu dicatat bahawa saya tidak pernah minta bahagian waris kepada keluarga orangtua angkat saya. salam. Wr.

Apa yang harus saya lakukan? Jawapan: Dalam Islam. Kemudian jika saya di"lamar" oleh saudara jauh. dan cita-cita ukhti sangat agung sekali.dll.. Mudah-mudahan Ukhti dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan calon suami yang boleh membimbing dan aktif dalam menyiarkan agama Islam.. Padahal saya sudah sosialisasikan pada keluarga saya bahawa ada komunitas lain di kampus yang berusaha mengamalkan nilai-nilai Islam secara keseluruhan. perempuan mempunyai hak penuh dalam memilih dan menentukan jodoh.saya ingin yang lebih dari itu.. Salahkah saya jika saya menolak "calon" saya itu? Mungkin kerana keluarga saya hanya melihat kenyataan yang ada bahawa pemuda saat ini banyak yang "ancur" (ngobat dll) sehingga saat ada yang masih shalat mereka langsung "memuja"nya... Menolak calon suami pilihan orangtua Dalam keluarga saya. Wallhu 'alam Mohamad Joban 1. but the problem is.. bolehkah saya menolaknya? Saya insyaAllah tidak melihat fisik dan lainnya tapi "calon" saya itu tidak tarbiyah. Semua orang mempunyai cita-cita.. Oleh kerana itu ukhti juga harus ikut aktif dalam kegiatan keIslaman. satu suku.13..1. Keluarga saya mendesak dengan alasan ayahnya ustad dan memang "calon" saya itu insyaallah rajin shalat... pernikahan dianggap lebih baik jika dengan satu suku. Saya lihat jarang sekeli pada zaman sekarang ini wanita yang mempunyai perhatian seperti itu. Jadi apa yang ukhti lakukan tidak salah. tidak aktif dalam kegiatan yang Islami. Saya ingin suami saya tidak hanya yang rajin shalat dan boleh mengaji. kekayaan dan jabatannya. Menurut keluarga saya jika dengan suku lain pasti tidak akan awet. Menikah dengan anak bibi Bolehkah menikah dengan anak bibi? 26 . dan banyak berdo'a. Saya ingin suami saya kelak yang membimbing saya untuk menjadi muslimah yang kaffah.14. Kebanyakan perempuan kalau memilih pendamping hidup yang pertama kali dilihat kegantengan. "gaul".

(QS. saudara-saudara Bapamu yang perempuan (bibi). 4: 22) Diharamkan atas kamu (mengahwini) ibu-ibumu. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ahmad Zubair 1. Hukum pernikahan sepupu Bapa calon pria dengan Bapa calon wanita saudara kandung (calon suami dan calon isteri masih sepupu) saya tanyakan ini kerana sebahagian orang berpendapat bahawa 27 . (QS. anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri (anak tiri). sebagai suatu kewajiban. berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna). kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu kahwini wanita-wanita yang telah dikahwini oleh ayahmu. (QS.15. dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. terkecuali pada masa yang telah lampau.(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu). ibu-ibu isterimu (mertua). kecuali hamba-hamba yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. 4: 24) Dari ayat-ayat tersebut ternyata tidak ada larangan untuk mengahwini anak bibi atau anak paman. tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan). anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki(keponakan). ibu-ibumu yang menyusui kamu. Pernikahan antar sepupu 1. anak-anakmu yang perempuan. saudara perempuan sepersusuan. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh). saudara-saudara ibumu yang perempuan (bibi). dan menghimpunkan (dalam perkahwinan)dua perempuan yang bersaudara. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (iaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikahwini bukan untuk berzina. 4: 23) Dan (diharamkan juga kamu mengahwini) wanita yang bersuami. maka tidak berdosa kamu mengahwininya. Maka isteriisteri yang telah kamu nikmati (campur) di antara mereka. Wassalam. anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang perempuan (keponakan). saudara-saudaramu yang perempuan.

Dalam kitab fiqh. Wudhu' Anda batal jika bersentuhan dengan saudara sepupu. Wallahu A'alam bi Shawab. Perkahwinan antar sepupu di perbolehkan walaupun memang benar paman dapat menjadi wali nikah keponakannya dengan syarat apabila orangtua ke[onakannya berhalangan untuk menjadi wali.16. Kairo 1. 1.paman boleh menjadi wali nikah. mereka sebelumnya tidak tahu bahawa mereka itu adalah saudara sesusuan. Terlanjur menikah dengan saudara sesusuan Assalamualaikum wr.. apakah kedua suami isteri ini harus dipisahkan atau masih tetap melanjutkan hubungan tersebut. jika terjadi pernikahan antara dua orang saudara sesusuan. A. Mohon penjelasan kerana sampai saat ini diskusi pengajian yang kami adakan masih belum mendapatkan jawapan yang memuaskan.wb. Pertanyaan saya. Atas pendapat dan jawapannya.wb Saya mahu menanyakan sebuah kes sbb: Sepasang suami isteri yang telah mempunyai anak (sudah 4). Namun setelah mempunyai anak seperti yang disebutkan tadi baru mereka tahu bahawa mereka adalah saudara sesusuan. 28 . kami ucapkan terima kasih Nashrun minallahi wa fathun qarieb. dan sebahagian orang bahawa sepupu itu tidak batal wuduk (muhrim) 2. Kerana sekitar umur (3 tahun) diangkat oleh masing-masing orangtua yang berbeza dan berlainan kota (kedua orangtua mereka sudah tidak ada). Kasyful Anwar.wb. hukum batal wuduk apakah kita dengan adik isteri (ipar) batal wuduk Jawapan: Assalamualaikum wr. 2. Islam melarang pernikahan antara dua orang yang sesusuan.. Wassalamualaikum wr. Jawapan: Wa 'Alaikum salam.

Dari segi menikahi seorang janda tidak ada bezanya dengan menikahi seorang wanita yang masih perawan. sedang bohong itu perbuatan dosa.18. Tanya sisi negatif menikahi seorang janda Mohon penjelasan. boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu. Wassalam.maka pernikahan mereka batal demi hukum. dan mereka itulah orang-orang pendusta”. Wa Allah 'alam bi-shawab. “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan. yang ta'at. yang bertaubat. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. yang janda dan yang perawan”. hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. yang beriman. yang mengerjakan ibadat. tentang sisi negatif menikahi seorang janda. Perawan atau janda dalam perkahwinan secara Islam tidak dapat dibezakan. “Jika Nabi menceraikan kamu. Hukum agama: Dia membohongi isteri pertama. yang berpuasa. Noryamin Aini 1. Ertinya pernikahan mereka terputus secara otomatis. Nikah dibawah tangan tanpa pengetahuan isteri pertama Apa hukumnya nikah bawah tangan yang tidak diketahui oleh isteri pertama. QS 16: 105. 29 .17. dan mereka tidak boleh lagi sebagai suami-isteri. QS 66: 5. apalagi dalam hal sisi negatifnya. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. yang patuh. Ahmad Zubair 1. Wassalam.

Kalau manusia laki-laki pasangannya manusia wanita. “Dan Yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi”. Misalnya kambing jantan pasangannya pasti kambing betina. (lelakinya kaya. perempuannya miskin ataupun sebaliknya) sedangkan orangtua salah satunya tidak menyetujui hubungan ini.Hukum negara: Melanggar undang-undang perkahwinan. apa yang sebaiknya harus dilakukan? Saya ucapkan terima kasih kepada para ustadz yang menjawab pertanyaan saya ini. siang berpasangan dengan malam. “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. “Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasangpasangan pria dan wanita”.19. QS 51: 49. tidak mungkin dipasangkan dengan burung betina. Masalah perkahwinan tidak sekufu Ass. Laki-laki berpasangan dengan perempuan. Apa keburukan dari perkahwinan yang tidak sekufu dan apa kebaikannya? Apakah kita harus melakukan perkahwinan dengan pasangan yang sekufu supaya kehidupan berumahtangga kita aman dan tenteram? Semisalkan ada seorang lelaki mencintai perempuan yang tidak sekufu. QS 43: 12. Wassalam. sedangkan binatang tergantung dari jenisnya. 30 . jantan dengan betina. Wb. Ahmad Zubair 1. Saya ingin menanyakan tentang masalah kufu (sepandan/sama). Allah menciptakan sesuatu secara berpasang-pasangan. QS 53: 45. Wr. dan sebagainya. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh.

Ahmad Zubair [2] Mahar / Maskahwin 2. dan orang kafir pasangannya orang kafir lagi. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. dan perempuan yang berzina tidak dikahwini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. QS 24: 3. Dan laki-laki yang baik pasangan yang sepadan adalah wanita yang baik. Mahar perkahwinan. Wassalam. Demikian juga wanita-wanita keji pasangan yang sepadan adalah lakilaki yang keji pula.Demikian juga dalam hal manusia. pangkat. “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Demikian pula laki-laki pezina pasangannya wanita pezina pula. Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”. Allah telah menetapkan pasangan masing-masing.1. Tetapi bukan berdasarkan kecantikannya. tetapi dasarnya adalah ketetapan Allah sebagai berikut: QS 2: 221. “Laki-laki yang berzina tidak mengahwini melainkan perempuan yang berzina. suku bangsa dan sebagainya. walaupun dia menarik hatimu. dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min”. walaupun dia menarik hatimu. dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula). haruskah berupa emas? Assalamu alaikum Wr. Sesungguhnya hamba yang mu'min lebih baik dari orang musyrik. atau perempuan yang musyrik. sebelum mereka beriman. Kesepadanan yang dimaksud disini adalah orang beriman hanya boleh kahwin dengan orang beriman. “Dan janganlah kamu (orang laki-laki beriman) menikahi wanita-wanita musyrik. derajat. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Mereka mengajak ke neraka. Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu).Wb 31 . harta. Sesungguhnya wanita hamba yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik. QS 24: 26. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).

Kita dapat saja memilih bentuk dan kadar mahar tersebut. Wassalam Jawapan: Assalamualaikum wr. kerana saya membeli sebahagian dari mahar dengan kad kredit.wb. Sewaktu menikah. Terus terang. Kairo 2. Maskahwin yang dibeli dengan kad kredit Pengasuh Konsultasi Yth. Wassalamualaikum wr.. mohon kejelasan dari pengasuh. calon isteri adalah pihak yang paling (bahkan satu-satunya) berhak menentukan jenis dan kadar mahar. saya mengucapkan ijab dan kabul ". saya baru menyadari hal ini setelah menikah.Apakah benar mahar suatu perkahwinan itu sebaiknya berbentuk emas? Jawapan: Wa 'Alaikum salam.dengan mas kahwin tersebut di atas tunai". alias belum di bayar. Oleh sebab itu..wb. A.. Maha yang paling baik adalah apa yang ditentukan oleh calon isteri. Wa Allah 'alam bi-shawab. Hukum Islam tidak pernah mematok jenis dan jumlah mahar.. Noryamin Aini 2. apakah nikah saya sah atau tidak?. Hal yang ingin saya tanyakan adalah kata "tunai". emas bukan pilihan yang paling baik. Jadi. Nikah anda sah. Wassalam. Tetapi hal yang harus diingat bahawa mahar merupakan hak milik isteri.2. Kasyful Anwar. iaitu: 32 . Bagaimana hukumnya. Mahar dan hukum tukar cincin Saya ingin menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan mahar..3.

2:236) 2:237) 4:4) 4:24) 60:10) 60:11) Selanjutnya jawaban pertanyaan saudara sbb : (1). Al-Aqr. 33 . Dan keduanya tidak boleh memutuskan perjanjian tersebut kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak bahkan pihak ketiga diharamkan mengambil peranan apapun untuk menggagalkannya. Sebaiknya ditinggalkan. 3. Islam tidak mengenal cara tersebut. (QS. 6. 4. (2). Al-Hibaa'a. apakah bererti calon suami nantinya harus membimbing calon isteri? Jika calon isteri nantinya tidak boleh melaksanakan bagaimana hukumnya? 3. Islam dalam hal ini mempunyai Syariat yang bernama "Khitbah" dimana kedua belah pihak dengan saksi-saksi yang kuat berikrar akan menikah nanti pada waktu yang disepakati. 5. Jadi setelah ijab qabul tukar cincin sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. Setahu kami tukar cincin itu adalah satu bentuk simbol ikatan antara calon isteri dan calon suami yang menguatkan bahawa secara zahir mereka tidak akan menikah dengan yang lain. (QS.1. Apakah makna sebenarnya dari mahar? Jika calon suami memberikan mahar berupa sajadah. (QS. atau fariidlah. Al-'alaa'iq kalau dirangkum berarti: pemberian dari suami kepada isterinya sebagai tanda kesungguhan cinta dan tanggungjawabnya. Bagaimana hukumnya dalam Islam acara tukar cincin setelah ijab kabul? apakah diperbolehkan? 2. An-Nihlah. (QS. Sebagai acuan kita dalam hal mahar atau MAS KAHWIN adalah firman Allah : 1. 2. Maskahwin dalam Bahasa agama dikenal dengan enam macam istilah: Al-Mahr. bukan sebagai bayaran. Wb. (QS. As-shadaq As-shadaqah. (QS. Bolehkah suami mengenakan cincin emas setelah acara tukar cincin? Jawaban: Assalamu'alaikum Wr. Al-Ajr. mukenah dan Al Qur'an kepada calon isteri.

keadaan darurat merupakan unsur utama. apa yang dimaksud dengan mut'ah sebenarnya? Jawapan: Nikah mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi jangka waktu. pada saat itu perang tidak lagi menjadi issue utama. Ulama sunni sepakat mengharamkan jenis pernikahan seperti ini. Hasanain Juaini. Lelaki tidak boleh memakai barang dari emas dan sutera ( Lihat kembali Hadits Bukhary. wajib ditunaikan seperti permintaan isteri ( Selama suami mampu ) kalau tidak disebutkan jumlahnya maka mengikuti mahar yang berlaku umum. walaupun sejumlah aliran Syi'ah masih memperbolehkannya. Mahar itu boleh berupa barang atau manfaat seperti mengajarkan membaca. masing di BAB: As-Shadaaq ) 3. bahkan ada 34 . keamanaan mereka tidak terjamin.4: ) atau saudara dapat mendownloadnya di Pustaka Isnet: Halal dan Haram dalam Islam / Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi. Apakah Maksud Nikah Mut'ah Assalamu'alaikum wr. menulis dan sebagainya. yang ingin saya tanyakan.2.1. untuk memperbolehkan mut'ah. Ertinya.Mahar adalah syarat sahnya pernikahan. diperbolehkannya mut'ah. Setahu kami praktek tersebut ada konteks spesifiknya. Kelemahan qiyas ini adalah. akibatnya membawa isteri boleh menjadi malapetaka. Al-Muwattha' 48. qiyas. Mereka mengqiyaskan darurat perang dengan keadaan ketika seseorang tidak mungkin pergi untuk membawa isteri-suami seperti dalam kes dinas luar kota. Tetapi logika qiyas hukumnya banyak cacat. bukan urusan finansial. seperti dalam kes perang. [3] Nikah Mut'ah dan Kahwin Gantung 3. dulu. nikah mut'ah pernah dipraktekkan.wb Saya kuliah di usu jurusan D3 komputer. Suami bertanggungjawab mengajarakan isterinya disyaratkan atau tidak. lalu mut'ah diharamkan. Bidayatul Mujtahid. Silahkan buka kembali Fiqih Sunnah. Memang dalam sejarah Islam. bahawa dalam perang memang tidak ada jaminan keamanan. baru tingkat dua. Ada orang yang menggunakan analogi. sosial atau waktu. Sengaja meninggalkan membatalkan pernikahan. Subulussalam. Wb. atau sering disebut nikah kontrak. Tetapi ketika masyarakat Islam memasuki tahapan sejarah pembinaan masyarakat madani. Wassalamu 'alaikum Wr.

Kami sependapat dengan ulama sunni yang mengharamkan mut'ah dengan beberapa pertimbangan: 1. maka kenapa kita harus membatasi usia [waktu] pernikahan kita seperti yang menjadi inti pernikahan mut'ah? 2. oleh sejumlah kelompok opportunis. Hukum Nikah Mut'ah dan Nasnya Assalamu'alaikum ww 35 . kita harus menempatkan isu mut'ah ini pada porsi konteks yang sebenarnya. ada tanggungjawab moral dan finansial sebagai konsekwensi dari pernikahan tersebut. dalam sejarahnya tidak banyak umat Islam [terutama] sahabat dan tabiin yang mempratekkannya. hambatan seseorang untuk membawa isterinya [pasangan] lebih pada alasan pragmatis seperti masalah dana. tetapi. Kalau tujuan pernikahan adalah untuk membangunan keluarga yang sakinah [mudah-mudahan cukup langgeng]. Sementara sekarang. Selain itu. Oleh sebab itu. Walaupun mut'ah pernah diperbolehkan. Kedua. mut'ah lebih dimaknai sebagai sebuah keringanan..wb Noryamin Aini 3. nampaknya. Kami menangkap ada pesan sejarah dan moral dari langkanya peristiwa mut'ah tersebut di periode awal sejarah Islam. Masalah masa depan anak-anak mereka fikirkan. Jika dulu mut'ah disikapi secara komprehensi dengan tanggungjawab moral. maka keringanan mut'ah tersebut difahami mereka dari perspektif moral pernikahan yang tujuannya untuk membangunan keluarga bahagian yang sakinah. alasan praktek nikah mut'ah dulu tidak dibuat-buat. Tapi sekarang. religious. Sahabat dan tabiin sangat concerned dengan masalah moral dan finansial tersebut. atau seperti durasi tugas tentara sekarang ini di satu wilayah. Pertama. Hal lain yang perlu dicatat bahawa dulu peperangan memakan waktu yang cukup lama sampai berbulan-bulan. Tetapi kerana Islam tidak menganjurkannnya [yang dianjurkan justru nikah secara wajah]. maka sekarang lembaga pernikahan mut'ah lebih sering disalahgunakan orang. maka isteri harus menanggung resiko pahit untuk kemungkinan dijadikan tawanan kemudian diperhamba. mut'ah lebih disalahgunakan sebagai alternatif untuk menghalalkan perzinaan. wassalamu'alaikum wr. Jika isteri ikut dan kita pihak suami kalah. betul-betul keadaan darurat yang memaksa semuanya untuk terjadi. finansial dan sosial.2.konsekwensi dalam perang. dulu.

"aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata. Apa yang saya tulis di atas bukan pendapat saya pribadi. Atas perhatian Bapak-Bapak di KTPDI kami ucapkan banyak. saya hanya mengutip dari Ibn Rusyd. Kahwin atau nikah gantung 36 . dan kalaulah Umar tidak mengharamkannya maka tidaklah ada yang melakukan zina kecuali "orang yang telah rusak moralnya". saya khawatir kita justru akan jatuh pada prilaku yang tidak menghargai wanita. h. Sebahagian berpendapat larangan ini diberikan pada "yaum khaibar". Ibn Abbas diriwayatkan telah menghalalkan nikah mut'ah dengan berdasar QS an-Nisa ayat 24 yang menurutnya ada tambahan "ila ajalim musamma" (sampai pada waktu tertentu). hanya saja mereka berbeza dalam menentukan bila larangan ini ditetapkan. menurut Ibn Abbas. Diriwayatkan Ibn Abbas berkata. 48. Nadirsyah Hosen 3. Jumhur sahabat dan fuqaha mengharamkan nikah mut'ah ini. Harap diingat bahawa sisi mulia ajaran Islam adalah untuk meningkatkan harkat derajat wanita. Jadi. "tidaklah ada mut'ah itu kecuali rahmat dari Allah yang diberikan kepada ummat Muhammad. dan ada juga yang berpendapat bahawa diharamkan mut'ah pada haji wada'. hukumnya dan nasnya. sebenarnya yang mengharamkan mut'ah itu bukan Rasul tetapi Umar bin Khattab. Satu riwayat dari Atha' mengatakan. salam. terima kasih Wassalam Jawapan: Ass wr wb Sebagaimana yang kita ketahui bahawa masalah nikah mut'ah ini telah diperselisihkan oleh para ulama.Saya mohon keterangan mengenai seluk beluk Nikah Mut'ah. "kami melakukan mut'ah pada masa Rasul dan Abu Bakar tetapi tidak pada masa Umar". Saya menyarankan agar kita berhati-hati dalam masalah mut'ah ini. Bidayatul Mujathid. sebahagian berpendapat pada "yaum al-fath". juz 2.3. Dengan melakukan mut'ah. sebahagian berpendapat pada perang tabuk.

Dalam Islam bolehkah kahwin gantung? Wassalam. Jawapan: Untuk apa pernikahan digantung-gantung? Jika maksud dari kahwin gantung tersebut adalah "pergaulan bebas" suami-isteri ditunda sampai pada waktu tentu, nampaknya Islam tidak melarang pola seperti ini. Ertinya, setelah menikah, adalah pasangan suami-isteri yang menentukan apakah mereka akan kumpul bersama atau tidak. Tetapi jika alasan pisah [gantung] tersebut, kerana urusan ketidaksiapan pasangan dari segi, sebut, saja material, maka pernikahan bentuk ini tidak memenuhi unsur-unsur ideal, dan dampaknya seperti ini, harus gantung segala? Paling tidak adalah makruh jika alasan kahwin gantung hanya kerana pasangan yang menikah tidak siap untuk berumahtanggga. Jadi kalau berniat betulbetul berumahtangga, fikir dulu matang-matang, dan tidak perlu pakai gantung-gantungan segala. Wa Allah 'alam bi l-shawab. wassalamu'alaikum wr.wb Noryamin Aini [4] Hamil diluar nikah

4.1. Hamil diluar nikah Assalaamu'alaikum wr, wb, Setahu saya, wanita hamil dilarang dinikahi sampai melahirkan bayinya. Bagaimana jika ada kes di indonesia, pacaran sampai hamil, kemudian mereka menikah. bagaimana status pernikahannya? Apakah hubungan yang terjadi setelah menikah paska kehamilan itu berstatus zina? saya pernah mendengar, setelah bayinya lahir, mereka harus nikah lagi. lantas bagaimana dengan status hukum si anak? juga hukum warisnya? terima kasih. wassalaam Jawapan: Kompilasi Hukum Islam Pasal 53:

37

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikahwinkan dengan pria yang menghamilinya. 2. Perkahwinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 3. Dengan dilangsungkannya perkahwinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkahwinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Kompilasi Hukum Islam ini menjadi rujukan bagi Hakim di pengadilan Agama di seluruh Indonesia. salam hangat, Nadirsyah Hosen 4.2. Menikah setelah "kecelakaan" Assalamualikum.ww Sebenarnya saya baru hari ini mengenal isnet dan pada pertemuan pertama hari ini saya ingin bertanya mengenai KAHWINAN KECELAKAN Maksud saya bengini, jika ada sepasang muda mudi dalam bergaul / pacaran telah melakukan hubungan suami isteri yang memang belum masanya yang masih diharamkan untuk mereka. Kemudian yang perempuan hamil dan yang pria tanpa banyak tingkah mahu bertangungjawab dan pada akhirnya mereka menikah dan mengadakan pesta perkahwinan dan saat umur kandungan yang sudah cukup besar. Yang ingin saya tanyakan adalah: 1. Apakah menikah dengan cara begitu sah menurut Islam dan diredhai oleh Allah swt? dan bagaimana selanjutnya? 2. Apakah yang dimaksud dengan anak haram Jawapan: Assalamualaikum wr.wb. 1. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka tetaplah (sah) secara hukum. Ridho atau tidaknya Allah akan sangat tergantung dari perbuatan mereka setelah menikah. Tapi perlu diingat menikahkan mereka bukan bererti menjatuhkan / menghapus dosa akibat berzina dan juga tidak membatalkan hukuman yang berlaku (jilid atau rajam). 38

2. Anak haram dalam Islam adalah anak hasil perzinaan atau yang didapat melalui hubungan sebelum menikah. Anak tersebut tidak mendapat warisan dari ayahnya walaupun sang ayah adalah pria yang menghamili ibunya dan kemudian menikahinya. Hal ini sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh Amru bin Su'aib dari ayahnya dari kakeknya Nabi SAW bersabda: "Barang siapa yang berzina baik dengan wanita yang bebas atau hamba perempuan maka anaknya adalah anak zina yang tidak mewarisi dan tidak diwarisi " HR Tirmidzi Wa Allah A'lam bi As Showab Wassalamualaikum wr.wb. A. Kasyful Anwar, Kairo. 4.3. Hamil di luar nikah oleh non-muslim A non-muslim friend of mine in Kuala Lumpur had an intimate love relationship with a muslim girlfriend and she is about 4 months pregnant. Is she punishable under Islam laws and what are they? He doesnt plan to convert to Muslim, but want to marry her. Does Islamic laws applicable to non-muslim in this case? Jawapan: If she repents to Allah, Allah may forgive her. She should be punished after labour if Malaysia follows Islamic law strictly. If not, it is up to Allah in the hereafter. According to Islamic law, your friend cannot marry her unles he converts to Islam.... If you have further question, please do not hesitate to contact me. salam, Nadirsyah Hosen 4.4. Menikahi wanita yang sedang hamil Assalamualaikum Wr. Wb. Saya mohon pengarahan untuk hal-hal berikut ini : - Apakah sah menikahi wanita yang sedang dalam keadaan hamil

39

- Pacar adik saya telah hamil, bagaimana hal yang sebaiknya dilakukan (pacar adik saya sudah bekerja, umur 24 tahun, adik saya masih kuliah, baru akan sidang sarjana, umur 27 tahun) - Bagaimana kalau dilakukan pernikahan dalam keadaan sekarang, agar si bayi mempunyai ayah, kemudian setelah melahirkan, di ulang lagi pernikahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Jawapan: Assalamu 'alaikum w.w Prof. Dr. M. Mutawalli asy-sya'rawi ketika ditanya masalah ini menjawab sbb: Jika bibit pertama memang berasal dari lelaki tersebut, maka anak itu dengan pengakuan keduanya sah menjadi anak mereka. Kalau siraman pertama bukan dari lelaki yang akan mengahwininya, maka perkahwinan itu batal. Adapun mengenai pezina yang ingin bertaubat, beliau mengatakan, kalau mereka berada di negeri yang memberlakukan hukum Islam, untuk boleh diampuni dosanya, orang itu harus mengakui perbuatannya dan diberi hukuman atas perbuatannya itu. Kalau terjadi dalam negara yang tidak memakai hukum Islam, orang itu harus merahasiakan perbuatannya dan bertaubat dengan sungguhsungguh (taubatan nasuha). Selalu beristighfar mohon pengampunanNya dan tidak lagi mengulangi perbuatan itu (Anda bertanya Islam menjawab, jilid 1-5, Prof. Dr. M. Mutawalli asy-sya'rawi). Allahu a'lam. Wassalamu 'alaikum ww 4.5. Hak anak yang lahir diluar nikah Saya ingin tanyakan apakah anak diluar nikah dapat menuntut hak atau dapat marga Bapanya kalau anak itu lahir 3 bulan sesudah nikah Jawapan: Ass wr wb 40

Al-Haq min Allah salam. Mengenai marga itu masalah adat semata.wb 4.wb. Manakah yang benar? Tolong diberi penjelasan yang benar. wr. Menikahkan anak hasil perbuatan zina Assalamualaikum.Anak itu hanya punya hubungan hukum ke ibunya. Jadi. maka status anak itu adalah anak suami dan isteri serta hubungan hukumnya dengan Ibu-bapa menjadi jelas. Ada teman saya yang lain mengatakan bila usia kandungan belum 6 bulan maka anak yang kelak dilahirkan masih dapat diwalikan.6. Apa mungkin mereka tidak tahu sangsinya. wr. Terima kasih Wassalamualaikum. tapi untuk masalah syara' anak itu tidak punya hubungan hukum dengan suami ibunya (baik suami itu yang telah menghamili ibunya sebelum nikah atau orang lain). bila usia kehamilan dibawah enam bulan dan benih itu dari pacar ibunya yang kemudian jadi suami ibunya. Kita semua tahu bahawa Zina itu dosa besar.7. Nadirsyah Hosen 4. bila anak yang dilahirkannya itu perempuan maka anaknya tersebut bila menikah tidak dapat diwalikan harus dengan wali hakim. Masalah muncul kalau pernikahan dilangsungkan saat usia kehamilan sudah di atas enam bulan. ulama mengatakan status hubungan hukum si anak itu hanyalah dengan si ibunya bukan dengan Bapanya meskipun benihnya dari si suami ibunya itu. tapi mengapa banyak orang yang melanggarnya. wr. Kenapa? kerana usia kehamilan minimun dalam Islam itu enam bulan. Nah. Wassalamualaikum. Menikah setelah hamil muslim dan non-muslim 41 .wb Jawapan: Kedua pendapat itu benar. Kata teman saya kalau seseorang melakukan perbuatan Zina dan kemudian hamil lalu menikah.

Karena bisa tersebar bahawa islamisasi dg hamilisasi. mereka satu pejabat dan beda agama. tapi oleh yang lain. pria tak memerlukan wali.. yang laki-laki Islam sedang perempuan protestan.. Yang memerlukan wali adalah pihak wanita.Assalamu 'alaikum Wr.. Orang tua laki-laki tak punya hak melarang anak laki-laki mengambil keputusan. apakah pernikahan itu sah. Pada suatu saat kerana seringnya mereka bertemu dan mempunyai perasaan suka sama suka sehingga terjadi perbuatan zina. mudah-mudahan dia taubatan nasuha. Apakah laki-laki tersebut wajib untuk menikahinya (tentunya setelah si perempuan masuk islam)? 2.. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki membiarkan seorang perempuan hamil akibat perbuatan mereka sendiri dikeranakan tidak direstui oleh orang tua laki-laki? 4. biarpun yang perempuan telah masuk islam? 3. Orangtua yang tak merestui anak lelakinya menikahi wanita hamil sudah benar. Wb.siapa tahu hamilnya bukan kerana anaknya. maka dia boleh menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim. Kalau sudah berkeinginan dan sesuai ya menikahlah. Setelah 3 bulan diketahui si perempuan hamil dan menyatakan keinginannya untuk masuk islam. Yang jadi pertanyaan adalah 1. 3.. Ada sepasang laki-laki & perempuan.. 2. Padahal Islam jelas ingin menumpas perzinahan. Jika si wanita orang tua dan semua walinya non muslim. Bagaimana jika orang tua laki-laki tidak merestui pernikahan mereka. 42 . Pria yang menghamili itu sudah berbuat dosa besar. Kalau diterapkan hukum Islam. Di dalam Islam. 1. taubat yang sebenarnya. maka yang laki-laki seharusnya menjalani rajam. mereka sering makan siang bersama dan pulang pejabat bersama. Apakah hukumnya menggugurkan kandungan? Jawapan: mudah-mudahan keinginan islamnya bukan kerana hamilnya.

. wassalam Muaz [5] Kahwin Berlainan Agama dan Suku 5. QS 2: 221. Pernikahan beza harokah Assalamu'alaikum. maka insyaallah haram. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanitawanita mu'min) sebelum mereka beriman. Noryamin Aini 5. Tergantung alasannya. walaupun dia menarik hatimu. tidak ada hambatan sama sekali. Wa Allah 'alam bi-shawab..4.1. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Sesungguhnya hamba yang mu'min lebih baik dari orang musyrik. sebelum mereka beriman.. Dalam Islam tidak ada larangan untuk kahwin antar suku. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 43 . yang dilarang adalah mengawinkan seorang Muslim/Muslimah dengan orang kafir. Mereka mengajak ke neraka. Pernikahan antar suku Bagaimana bila orangtua melarang anaknya menikah dengan orang lain suku? Jawapan: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara menikah dengan calon pasangan yang berbeza harokah. “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Sesungguhnya wanita hamba yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik.2. kesihatan si bayi. walaupun dia menarik hatimu.??? Jawapan: Islam dalam fiqh hanya melarang wanita muslimah menikah dengan lelaki non-muslim.insyaallah itu boleh. Wassalam. kalau alasannya keselamatan nyawa si ibu... Kalau semata-mata kerana malu hamil tak punya suami. Bagaimana pernikahan jika dilakukan oleh beza harokah. secara hukum dan teologis.

Masih banyak orang-orang termasuk orang Islam yang tidak senang mengawinkan anaknya dengan suku/bangsa lain. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah. “Hai manusia. maka mereka belum memahami Islam. Maka menjadi kewajiban kitalah untuk memberi penjelasan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Orangtua yang melarang anaknya untuk menikah dengan suku lain. Setelah mengalami hambatan. tetapi ketakwaannyalah yang harus dilihat: QS 49: 13. menikah dengan teman kami juga. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. QS 49: 10. dan ia perlu diberi penyuluhan tentang Islam. Peristiwa ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Pertanyaan ini masalah hukum perkahwinan dalam Islam. supaya kamu mendapat rahmat". “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Assalamu'alaikum wr. teman kami (seorang puteri) yang baru masuk Islam. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenalmengenal. Kahwin berlainan agama tidak diresturi orangtua. Bagaimana hukumnya dalam Islam bagi puteri tersebut apakah berdosa? sebab secara resmi (Agama) belum bercerai dengan suaminya yang terlebih dahulu dan bagaimana menasihati puteri tersebut atau jalan keluarnya? 44 . namun pernikahan ini tidak direstui oleh Ayah puteri tersebut dikeranakan perbezaan agama. Wassalam.wb Kami adalah orang yang awam tentang hukum Islam dan kebetulan ada seorang teman kami yang baru masuk Islam muallaf. Ahmad Zubair 5.3. Kerana bukan sukunya yang menjadi ukuran dalam Islam.(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. akhirnya pernikahan tersebut menjadi berantakan (belum cerai) dan puteri tersebut dinikahkan dengan laki-laki lain yang masih saudara (jauh). padahal ia sama-sama beriman.

mengapa? kerana secara hukum negara kita. Nadirsyah Hosen 5. Kasarnya. Sesungguhnya wanita hamba yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik. urusannya jadi rumit. Sangat disayangkan bahawa perkahwinan antar diperkenankan di dalam Islam.. Saran saya. Pernikahan Antar Agama Menurut Islam Bagaimana menurut hukum Islam pernikahan antar agama? & di negara mana saja dapat melangsungkan pernikahan tersebut tetapi secara Islam.4. Soalnya masalah ini cukup sensitif. sesuai ayat berikut: agama tidak QS 2: 221. silahkan berkonsultasi dengan ketua KUA setempat. saya berdo'a agar masalah ini cepat selesai dan memuskan kedua belah pihak. posisi rakan puteri anda itu tidak kuat.Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb Ketika rakan puteri anda itu menikah (setelah dia masuk Islam) apakah menikahnya di KUA atau di "bawah tangan"? Sebab kalau dia menikah di KUA maka silahkan hubungi KUA itu lagi dan boleh mengajukan pembatalan perkahwinan rakan anda yang kedua itu (dengan saudara jauhnya). salam.. “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. namun sudah masalah keluarga dan masalah agama (Islam dan non-muslim). menurut negara kita dia belum menikah:-( Sehingga boleh saja orangtuanya menikahkan dia dengan orang lain. sebelum mereka beriman. Namun bila menikahnya di bawah tangan dan tidak tercatat di KUA. Dari jauh.. walaupun dia menarik hatimu. mengingat masalah ini bukan lagi sekedar masalah hukum perkahwinan. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita45 . Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh.

Namun si wanita belum pernah melakukan hubungan suami isteri dengan laki-laki tersebut. Apakah si laki-laki berhak layaknya suami isteri terhadap si wanita (selama ini mereka masih hidup terpisah/rumah masing-masing) 46 .5..wanita mu'min) sebelum mereka beriman. bererti anda berbuat dosa kepada Allah. dia pacaran lagi dengan laki-laki yang muslim. keluarga si wanita tidak mengetahui bahawa si wanita sudah kahwin secara non muslim kerana keduanya merasa saling sesuai dan punya komitmen masing-masing tetap pada agamanya. dengan sedikit frustasi. wb. dengan alasan belum merasa puas hatinya sampai mereka melangsungkan pernikahan di luar negeri yang mengizinkan pernikahan antar agama. Sesungguhnya hamba yang mu'min lebih baik dari orang musyrik. Setelah beberapa waktu kerana merasa tertekan kerana ditentang keluarganya si wanita agak berubah fikiran.. Wassalam. Yang ingin saya tanyakan: 1.. Ahmad Zubair 5. Bagaimana status perkahwinannya. Apakah sah perkahwinan si wanita muslim tersebut dengan laki-laki non muslim itu. tetapi bererti anda melanggar larangan Allah. Masalah sekitar perkahwinan antara Muslim dengan Non-Muslim Assalamualaikum wr. Mereka mengajak ke neraka. walaupun dia menarik hatimu. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. Saya punya cerita : Seorang wanita sudah terlanjur menikah secara non muslim dan secara diam-diam/hanya diketahui keluarga pihak laki-laki (yang non muslim). sebenarnya pihak keluarga si wanita juga tidak setuju dengan hubungan tersebut tapi sampai detik tersebut. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Si laki-laki sudah tahu semua kejadian yang menimpa si wanita dan tetap bersedia menikah dengannya dan akan melupakan masa lalunya. baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum yang lain/negara.? 2. Boleh saja anda kahwin dinegara yang tidak memperhatikan agama dalam perkahwinan.

Pernikahan antara wanita muslim dengan pria non-muslim ditinjau dari sudut hukum Islam maupun UU No. Untunglah belum terjadi hubungan suami isteri. kerana dia masih mengharapkan si wanita mahu menjadi suaminya. Bagaimana seharusnya sikap si laki-laki muslim. sampai saat ini status dia di mata hukum belumlah menikah. Soalnya. Bagaimana hukumnya? Mohon advis sebagai bahan referensi untuk menyarankan sesuatu kepada sahabat saya tersebut.6. Jadi. 2. Bolehkah si wanita muslim tersebut menikah lagi dengan pacarnya yang muslim. Bila memang sudah di catat di catatan sipil. apalagi kalau dengan kerelaan melupakan masa lalu wanita itu. Wanita muslim tersebut bebas menikah dengan pihak lain (yang muslim juga tentunya) tanpa harus merasa terikat dengan "perkahwinannya" yang lama. Menikahi gadis dari keluarga Pendeta Seorang sahabat dekat (muslim) menanyakan kepada saya tentang keinginannya menikahi seorang gadis dari keluarga pendeta. Terima kasih wassalammualaikum wr.3. wb. Nadirsyah Hosen 5. maka keluarga wanita berhak mengajukan pembatalan perkahwinan ke pengadilan. salam. Jawapan: 47 . 1/1974 tidak sah! Kerana itu tidak ada perkahwinan antara keduanya di mata hukum (apalagi ternyata pernikahan itu secara diam-diam dan belum dicatat di catatan Sipil). 3. 4. Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb Ini jawapan singkat saya: 1. kalau tidak ini boleh jatuh ke zina. alangkah baiknya kalau ada pria muslim yang bersedia menikahi dia.

Dan dalam Islam seorang anak mengikuti nasab Bapanya. Si wanita juga dapat diwakilkan kepada seorang wali Islam walupun dia tidak terikat kekerabtan. Pada dasarnya pernikahan pada kes diatas diperbolehkan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Miadah ayat 5. Syafi'I memakruhkan pernikahan seorang muslim dengan seorang nonmuslim dalam negara Islam ketika diketahui bahawa si wanita tidak dapat diharapkan ke Islamannya.. Kemudian hukum tersebut menjadi sunnah jika di pria telah mengetahui bahawa si wanita ingin memeluk Islam.wb. Wa Allah A'lam bi As Showab. Kebolehan tersebut ditafsirkan oleh beberapa ahli fiqh dikeranakan posisi suami sebagai ketua rumah tangga dan pembimbing sang isteri.Assalamualaikum wr.. Kasyful Anwar. Jawapan: Assalamualaikum wr. Pada dasarnya Islam memperbolehkan seorang pria muslim untuk menikahi gadis nasrani ( lihat QS: Al Maidah ayat : 5 ).7. Wassalam. Kerananya diharapkan agar sang suami dapat membimbing isteri kedalam Islam atau setidaknya menjadikan anak anaknya muslim. Kairo 5. Bagaimana hukumnya pernikahan antara pria Islam dan wanita Katholik? Halalkah? Apakah si wanita dapat diwalikan kepada seorang wali Islam walaupun tidak terikat kekerabatan? Apakah anak mengikuti Bapa ataukah Ibu? Terima kasih. A. sehingga kemungkinan untuk mendirikan rumahtangga yang sakinah dapat diwujudkan. 48 . Kemudian apabila dia merasa tidak dapat menjaga dirinya (agamanya) dari sang isteri atau keluarga sang isteri lebih baik dia mencari pengganti yang lebih sesuai.wb. Akan tetapi I. Wassalamualaikum wr. Pernikahan antara pria Islam dengan wanita Katolik Assalamualaikum.wb.

jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali. “Hai orang-orang beriman. Jawapan: 1. “Hai orang-orang yang beriman. Bagaimana jalan keluar yang terbaik apabila seseorang akan menikahi seorang wanita muslim. namun ayah pihak perempuan menganut aliran kepercayaan?. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)”. janganlah kamu jadikan bapabapa dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu). Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. 49 . QS 4: 144. Dengan demikian si anak perempuan ini berhak untuk mendapatkan wali hakim. Bagaimana cara yang baik agar Bapanya kembali ke agama Islam. 2.8. Barang siapa berbuat demikian. “Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. wb. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” Dari ayat-ayat tersebut di atas jelas sekali disebutkan bahawa kita tidak boleh mengangkat orangtua atau saudara laki-laki sebagai wali (nikah) apabila mereka kafir.5. Atau dengan kata lain orangtua yang kafir tidak berhak lagi menjadi wali anak perempuan yang muslim. QS 3: 28. Apabila kita mengikuti ayat berikut: QS 9: 23. janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. Soalan: 1. Menikahi Kepercayaan wanita Muslim yang ayahnya penganut Aliran Assalamu'alaikum wr. Bolehkah pria tersebut menikahi wanita itu tanpa harus menyakiti ayah wanita tersebut? 3. niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. kecuali kerana (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka.

maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Muslimah pasangannya Muslimin. Biasanya mereka menganut Ilmu para Wali yang belum lengkap dalam mengajarkan agama.Cara yang paling baik adalah menegakkan hukum Islam. walaupun mereka orang yang musyrik. Pergauli kedua orangtua dengan baik. maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Cara-caranya adalah biasa seperti kita menyampaikan kepada orang lain. 3. dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. QS 17: 23. Ketaatan dalam ibadah harus dimurnikan: QS 39: 11. Yakinkan kepada mereka bahawa apa yang mereka anut adalah pelajaran dari Islam tapi belum lengkap dan masih tercampur dengan ajaran lain. Sudah tentu pemberitahuannya harus dilaksanakan secara baik sesuai dengan ayat-ayat berikut: QS 31: 15. maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. 2. Namun sebagai orang muslim yang harus ditaati hanya Allah saja. dan si anak perempuan harus berani menceritakan hal ini kepada Bapanya berdasarkan kepercayaan yang diyakininya (Islam). dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. c). “Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama”. misalnya: a). Sudah tentu sangat boleh. Menolak ajakan mereka dalam menjalankan hal-hal di luar ajaran/hukum Islam bukan bererti menyakiti hati mereka. Kupas dengan ayat-ayat dan hadits. Dan masuklah Islam sepenuhnya: 50 . b). “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu Bapamu dengan sebaik-baiknya.

Alhamdulillah sudah 3-4 tahun berlalu. Terimakasih. alhamdulillah. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. "Bagi saya 51 . dia menjawab. Ahmad Zubair 5.Wr. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Mudah-mudahan bermanfaat. tugas selanjutnya adalah andalah yang membina calon isteri anda yang muallaf itu.QS 2: 208. Di Australia tempat saya belajar ada rakan bule (pria) yang mahu menikah dengan muslimah indonesia... Mulai dari nol.wb Saat ini saya sedang berhubungan dengan wanita non muslim. dia menjadi muslim yang shalih dan kalau ditanya rakan bule yang lain mengapa dia masuk Islam. bagaimana pendapat ustadz mengenai hal ini kerana saya sangat mendambakan sekali memiliki keluarga yang insya Allah sakinah ma wadah. kalau boleh saya juga mengharapkan ustadz boleh memberikan tuntunan atau petunjuk untuk memilih pasangan yang soleh dan baik. Ingin Menikahi wanita non-muslim Ass. Dia menyetujui walaupun dia belum banyak tahu soal Islam (jadi dorongannya hanya kerana ingin kahwin saja). “Hai orang-orang yang beriman. Nah. saya berfikir untuk mengajaknya masuk agama Islam sepertinya teman saya itu tidak keberatan bila memang hubungan kami kearah yang serius. Kita beri tahu bhw dia harus masuk Islam. Wass… Jawapan: Kalau orang mahu masuk Islam. Lalu jama'ah di sini pelan-pelan mengajari rakan bule ini yang sudah Islam dan kahwin itu akan ajaran Islam. Mungkin inilah caranya Allah memberinya hidayah. tapi banyak Komentar-komentar dari keluarga dan temanteman saya yang keberatan akan hal itu dan menyarankan untuk menjauhinya dengan alasan akan sulit untuk membina dan membentuknya menjadi karakter yang muslimah apalagi hubungan selama ini adalah hanya luarnya saja dan sangat berbeza sekali dengan hubungan berkeluarga kerana akan banyak sekali masalah dan problematikanya..9.. Wassalam.

10.Islam agama yang paling benar!" Dia sudah punya anak. Kerana itu.. Kompilasi Hukum Islam juga mengharamkannya. namun haram di sisi Allah. kalau anak mungkin si gadis mahu kalau nanti mendapat anak di ajarkan secara Islam. Yang menikah dengan satu agama saja belum tentu boleh mendidik anak menjadi anak yang bertakwa. Wassalam. kalau boleh bagaimana cara menikahinya dalam Islam dan apa syaratnya.. Bagaimana Untuk Menikahi gadis Katolik Saya sedang menghadapi masalah berpacaran dengan gadis katolik yang kuat. Variasi hubungan suami-isteri Assalamualikum wwb. saya sarankan tempuhlah alternatif ini: 1. Boleh jadi sesuatu itu indah di mata anda. Bagaimana pandangan Islam terhadap suami yang meminta isterinya untuk melakukan hungan seksual dengan berbagai variasi (maaf) 52 . Putuskan hubungan anda. Nadirsyah Hosen [6] Variasi Hubungan Suami-Isteri 6.. Jawapan: Ass wr wb MUI sudah mengeluarkan fatwa bahawa menikahi wanita non-muslim itu hukumnya haram.1. apalagi yang orangtuanya berbeza agama. berdo'alah semoga Allah menggantinya dengan wanita muslim yang sholehah. kalau tak mahu: 2. pertanyaan saya apakah dalam Islam dibolehkan seorang pria menikahi gadis Kristian (katolik).. Ahmad Zubair 5. Dia bercerita bhw dia terharu melihat anak. salam hangat. Ajak rakan anda itu masuk Islam. kerana si gadis mengajak untuk menikah di gereja dan menjalani keyakinan secara masing-masing.

Sebagai informasi saya masih gadis dengan usia 26 tahun dan mohon jawapannya serta terima kasih sebelumnya.. tetapi ada baiknya kita cermati. Saling ridha dan saling menghormati. setubuh.apakah itu benar?? Dan bagaimana dengan hubungan intim yang lainnya seperti maksud saya diatas???? Wassalam Jawapan: Wa alaikum salam.. Pada prinsipnya hubungan seksual. salam hangat.. Mudah-mudahan ini tidak pertanyaan iseng. namun kalau anda mahu mengikuti contoh Rasul itu lebih baik. Jawapan: Ass wr wb Wah.misalnya dengan memasukkan kemulut dan menjilat sementara si isteri merasa kurang nyaman melakukannya. diharamkan kecuali dilakukan dengan mengacu pada norma53 . Kalau pun juga iseng. (dan juga bukan oral sex) namun lebih bersipat hubungan yang variative ( menurut saya loh ) setahu saya Islam hanya melarang hubungan intim dari belakang.. Adakah Islam Larang hubungan variasi suami-isteri Apakah hukumnya dalam Islam andaikan suami isteri melakukan hubungan intim tidak seperti yang lazimnya. 2. Nadirsyah Hosen 6...2. dengan demikian oral sex itu boleh-boleh saja.tetapi pertanyaannya "serem" nih :-) Prinsip hubungan suami isteri dalam Islam adalah: 1. Nah..anda masih gadis. wassalam. iaitu Rasul dilaporkan kalau berhubungan suami isteri saling tidak melihat kemaluan [melihat kemaluan saja tidak apalagi "yang serem-serem"].. Tidak dari dubur..

bahkan "azal" (maaf. Wa Allah 'a'lam bi l-shawab. ejakulasi di luar vagina).. Onani cenderung dimakruhkan. Bukti. Norma-norma inilah yang menjadi penting untuk kita bincangkan.3.. tolong diberi sumber hadis yang shahih mengenainya. Islam hanya mengenal imperasi heteroseksual. Mengacu pada prinsip pertama dan kedua di atas.norma agama Islam. cendrung ditentang oleh Islam.nah untuk menegaskan ketidakbolehan anal sex ini. Pertama. maka segala aktivitas seksual yang bertentangan dengan prinsip ini.maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Kedua. dalam sebuah riwayat (maaf. hubungan seksual dalam Islam bertendensi pro-kreasi (keturunan) walaupun unsur sexual gratification tidak dilarang sejauh tidak menyimpang dari ajaran agama.. Kami melihat bahawa riwayat ini mendorong kita agar betul-betul dapat menikmati hubungan seksual dengan pasangan (yang sah tentunya). maka variasi hubungan seksual yang hanya mengejar kepuasan seksual.. Terangkan apa batasan dari Al-Qur'an 2: 223. asal kedua pihak merasa senang dan menjaga kebersihannya. minimal ia dimakruhkan.” 2.. “. Kerana bertendensi pro-kreasi. Mengapa anal sex dilarang? Seorang doktor menjawab pertanyaan pesakit bahawa anal sex sah-sah saja. riwayat ini tidak melarangkan kemungkinan variasi seperti yang saudara tanyakan.. tanpa alasan dimakruhkan oleh banyak kalangan ahli hukum Islam.. saya tidak punya kitab hadis sekarang ini. Di dunia yang semakin kompleks ini. menurut hemat kami.. orang banyak yang penasaran dan mencuba yang tidak lazim. Batasan hubungan suami-isteri dan Anal sex Assalamun 'alaikum 1.. dan jika tidak diharamkan. Secara implisit. boleh-boleh saja. dan hubungan sejenis (sebut saja homo dan lesbi) yang tidak mungkin melahirkan keturunan tidak diizinkan oleh Islam. mudah-mudahan ada rakan lainnya yang dapat memastikan asal-usul periwayatan hadits ini) disebutkan bahawa Rasulullah menyarankan agar kita semesra mungkin dengan pasangan kita sebelum melakukan hubungan intim. 54 . Noryamin Aini 6. 3.

Kenapa demikian? Kerana jelas sekali. Kedua. akan dilihat sebagai suatu yang kotor dan menjijikkan. Jika anal sex lalu menjadi halal. maka sungguh ia telah melakukan homoseksualitas kecil" (mohon kalau ada yang punya rujukan haditsnya dilengkapi). pertama kerana ada syariat yang melarang. dimana pria dan wanita diciptakan agar terjadi ketertarikan satu sama lain dalam rangka menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. dari perspektif insan normal. Bagi seorang Muslim sejati. Bertentangan dengan tujuan penciptaan. terlepas dari asumsi doktor tadi atau tidak. Ketiga. tindakan seksual yang anda maksudkan tidak dilihat sebagai suatu yang sihat. bahawa hubungan lelaki dan wanita (suami isteri) dalam Islam tidak hanya untuk memenuhi kepuasan "biologis". Logikanya. naturally speaking. bahkan dianggap biasa dan juga menyenangkan. Ayat di atas turun kerana orang-orang Yahudi di Madinah berpendapat bahawa berhubungan dengan isteri hanya dalam bentuk satu posisi. antara lain untuk mencari keturunan. iaitu dari arah depan wanita. namun 55 . disesuaikan dengan selera dan rasa serta kemudahan masing-masing kedua pihak. rujukan ini sudah cukup untuk mengharamkannya. saya justeru tidak melihatnya demikian. adalah sangat semestinya kalau anal sex diharamkan oleh Allah SWT. Dilarangnya anal sex dalam Islam. bahawa anal seks dapat menyenangkan kedua belah pihak. Tuhan telah menciptakan kedua jenis manusia ini (pria-wanita) dan dilengkapi dengan alat kelamin sebagai jalan pemuasan "biologis"nya. Kehidupan yang tidak mengikut lagi kepada petunjuk Ilahi akan menjadi suatu bentuk kehidupan yang tidak saja abnormal. 3. Sementara posisi yang lain dianggap haram oleh mereka. Justeru sebaliknya.Jawapan: 1. yang dalam hal ini saluran yang darinya berhubungan dengan tempat kandungan/rahim (vagina). 2. tidak mungkin seorang wanita akan merasakan "kenyamanan" dengan sexual performence yang anda maksudkan. terserah saja. Maka turunlah ayat di atas menjelaskan bahawa dalam posisi. lebih dari itu mempunyai tujuan-tujuan yang lain. Pokoknya. Dalam sebuah hadits disebutkan: "Barangsiapa yang mendatangi isterinya dari duburnya. Dengan demikian. jelas harus di tempat yang dinamai "tempat menanam benih". Oleh sebab itu. Namundemikian. maka suatu saat akan punah manusia ini. Namun dalam hal object hubungan itu sendiri.

Menetek ke isteri dalam rangka memberikan rangsangan Pada suatu hari saya ditanya oleh teman tentang . Apakah hukumnya Oral seks dalam Islam Assalamu'alaikum ww Saya pria 33 tahun dan sudah menikah. alhamdulillah selama ini hubungan saya dengan isteri tidak ada masalah. 6. Wassalam. M. Syamsi Ali. termasuk dalam dunia hubungan antar jenis (pria-wanita). Boleh/tidak (halal/haram) apabila sebelum berjima' menetek ke isteri dalam rangka memberikan rangsangan? Saya mendapat Informasi yang perlu di TABAYUN (dikarifikasi) adalah haram apabila lebih dari 4 kali.4.menjadi kehidupan yang "out nature" (tidak fitri). mungkin kerana pingin tahu. 6. "Ciumam adalah utusan cinta." kata beliau (S). Kalau anak itu sudah besar maskipun menetek lebih dari seratus kali -misalanya.. semua badan isteri itu halal disentuh oleh suami. Wassalam. Mohamad Joban. Dalil diharamkannya adalah ayat yang anda kutip dan juga hadits nabi yang saya kutip tersebut di atas. Malah Nabi menyuruh sebelum kita bersetubuh dengan isteri untuk memberi rangsangan dulu. New York. Yang dimaksud dengan menetek lebih dari 4 kali itu adalah anak bayi yang lahir bukan dari ibu yang menetek. yang selalu mencari jalan-jalan syaitan dalam pemenuhannya.5. Saya sendiri sedikit ada keinginan untuk berbuat demikian. Kehidupan seperti ini akan mengikut kepada hawa nafsu yang jahat.tidak ada pengaruhnya. Pada perbincangan berdua biarpun dengan malu-malu ternyata isteri saya juga ada keinginan 56 . Bagaimana tentang hal ini menurut Ustadz? Tolong dijawab dengan dalil yang jelas. termasuk "menetek". Sekali waktu pernah kami membaca tentang oral sex sebagai pendahuluan hubungan intim suami-isteri. maka anak itu menjadi anak susu kalau menetek kapada seorang perempuan. Jawapan: Hukumnya tidak haram.

'' Benar. yang apabila sudah terbiasa boleh tidak menarik dan tidak membangkitkan syahwat lagi.'' (Hasyiyah Raddul Mukhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar. sehingga memerlukan cara-cara lain. dan saya berharap pahalanya semakin besar. Bagaimana hukumnya oral seks dalam Islam? Atas jawapannya saya ucapkan terimakasih. Adapun sebagiannya saya nukilkan sebagai berikut : ''Dan diriwayatkan dari Abu Yusuf: saya pernah bertanya kepada Imam Abu Hanifah mengenai seorang laki-laki yang menyentuh kemaluan isterinya dan si isteri menyentuh kemaluan suami untuk membangkitkan nafsunya. Apakah yang demikian itu dilarang? Beliau menjawab. Apakah kamu cuma menghitung kejelekan saja tanpa menghitung kebaikan?''. Pada bahagian lainya beliau mengatakan: Di dalam masyarakat seperti masyarakat Amerika serikat dan masyarakat barat lainnya.untuk itu. ''wahai Rasulullah jika salah seorang diantara kami melepaskan syahwatnya (mencampuri isterinya) itu mendapat pahala?'' Beliau menjawab. ''Para sahabat bertanya. suami melihat kemaluan isteri dan isteri mempermainkan dan mengecup kemaluan suami. Bukankah kalau dia meletakkannya di tempat yang haram dia berdosa? Demikian pula jika ia meletakkannya di tempat yang halal maka dia mendapatkan pahala. yang kadang-kadang hati kita tidak menyetujuinya. mudah-mudahan Allah meridhainya''. Jawapan: Assalamu 'alaikum ww. Ini merupakan suatu persoalan dan 57 . terdapat tradisi dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan biologis antara suami-isteri yang berbeza dengan kebiasaan kita. dan sebagainya. seperti bertelanjang bulat. dan kesimpulan beliau adalah dibolehkannya masalah itu dilakukan oleh suami isteri. Yusuf Qardhawi membahas masalah ini dengan cukup panjang dalam menjawab pertanyaan yang sejenis dengan ini. Barangkali beliau (Imam Hanafi) mengisyaratkan kepada hadits berikut : ''Pada kemaluan setiap orang diantara kamu itu ada sedekah. ''Tidak. Betapa pandainya Imam Abu Hanifah. namun kami berdua belum berani kerana belum tahu hukumnya dalam Islam. Dr. 5: 234).

Wanita/isteri diperlakukan tidak terhormat. Menggunakan mulut yang biasa untuk berdo'a. tetapi hendaklaha ada pengantarnya.juga merupakan persoalan lain lagi.'' (Fatwa-fatwa kontemporer jilid 2. Yusuf Qardhawi. membaca Al Qur'an. halal atau haram? Jawapan: Dalam Al Baqarah 223 Allah berfirman: “Isteri-isteri kamu adalah ladang kamu maka datangilah ladangmu sesukamu” Praktek yang dikehendaki Allah diajarkan melalui RasulNya.' Ada yang bertanya: "apakah pengantarnya ya Rasulullah?" beliau menjawab "Ciuman dan perkataan" Dalam kaitan oral sex ada dua hal yang menonjol: 1. Dr.6. bagaimana hukumnya dalam Islam apabila sperma "diminum" oleh si perempuan ketika oral seks. Bukankah oral sex ini peri laku binatang? 58 . Wassalamu 'alaikum ww. KTPDI 6. Dan tidak boleh sesuatu itu dikatakan haram kecuali jika ditemukan nash sharih dari al-Qur'an atau sunnah yang mengharamkannya. melantunkan pujian pada Allah. Sperma dimimum ketika Oral seks Saya mahu tanya masalah oral seks. Semoga hal ini bermanfaat bagi Bapak sekeluarga. dalam kegiatan oral sex (dipaksa) digunakan untuk hal yang tak sesuai. hal. Ternyata kita tidak mendapatkan nash yang shahih dan sharih yang menunjukkan haramnya tindakan-tindakan suami-isteri seperti itu. maka pada dasarnya adalah boleh. Kalau tidak terdapat nash.mengharamkannya --atas nama agama-. Berkaitan dengan ini ada dua hadis yang relevan untuk dikemukakan : Hadis Riwayat Abu Manshur dan Adh Dahilami dalam musnad Al Firdaus dari hadis Anas: Jangan sekali-kali seorang diantaramu mencampuri isteri seperti bercampurnya binatang. bernasihat kepada anak-anaknya.491-492).

wallaahu 'alam. Al Baqarah 222223.. 228 menurut Dr Yusuf Qardawi : anna syi'tum (bagaimana saja kamu kehendaki) maksudnya dengan cara bagaimana saja yang kamu pilih selama kamu lakukan ditempat menanam benih iaitu vagina sebagaimana disebutkan dalam ayat 222. mendahului aktivitas jima' dengan pujukrayu/bercakap. Berdasarkan hadis yang saya kemukakan dan juga esensi dari oral sex. Wassalamu'alaikum. wassalam Muaz Junaidi. wb. Bolehkah menggauli isteri melalui "jalan belakang" Assalamu'alaikum. Jawapan: wa'alaikum salam wr. saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai variasi hubungan suami isteri.bolehkah menggauli isteri melalui "jalan belakang". atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih.. Yang ingin saya tanyakan adalah. maka dia tak mampu lagi melakukan jima' yang memberi kepuasan pada isterinya. 6. 59 . menutup tubuh (suami isteri dengan kain). Saya berpendapat alangkah terhormatnya seorang laki-laki (suami) kalau boleh menghormati isterinya. Kalau laki-laki sudah ejakulasi. dan sebaliknya alangkah rendahnya seorang laki-laki yang memperlakukan isterinya bagai binatang.. Sunnah Rasulullah dalam bergaul dengan isteri adalah bero'a (Ya allah jauhkan aku dari syaiatan. silahkan anda sendiri mengambil kesimpulan.2..? ( bukan anal sex) Saya kira cukup sekian. pada prinsipnya hubungan suami isteri itu ada di QS.. dan jauhkan syaitan dari apa yang Engkau berikan [rezeki] kepada kami).7. Pengasuh yang terhormat.

mencium. Semuanya diserahkan pada kesepakatan dan kondisi suami-isteri tersebut.. mudah-mudahan bermanfat. Jikalau sang isteri merasa frekuensi itu 60 . tunggu sampai isteri juga merasa puas. jangan langsung mencampuri.8. frekuensi berhubungan antara suami-isteri? Kerana ada pasangan yang pernikahannya baru berjalan lebih kurang 2 tahun. Sang isteri pernah satu kali menanyakan hal tersebut pada suaminya. dan jawapan suaminya ternyata tidak ada masalah. . wassalam Muaz Junaidi. Yang dikhawatirkan. Secara tegas bahawa dilarang menggauli isteri melalui jalan belakang. sang suami malah mencari 'sesuatu' di luar rumah (Na'udzubillah). Benarkah pendapat itu? Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb Tidak ada ketentuan yang khusus mengatur soal frekuensi hubungan suami isteri dari sudut kaca mata Islam.Apakah sang suami tersebut. dan sekarang sudah dikurniai seorang anak. normal? . maaf.wb. tapi "bertemunya" hanya 1 bulan satu kali. Hal ini berlangsung sejak awal pernikahan. Perlu diketahui bahawa pasangan ini kedua-duanya bekerja di luar rumah dan sesampainya di rumah sang isteri harus mengerjakan pekerjaan rumahtangganya (tidak punya pembantu). Yang penting adalah keridhaan kedua belah pihak.Ada pendapat yang mengatakan bahawa salah satu penyebabnya adalah kerana sang suami gengsinya terlalu besar untuk 'minta' kepada isterinya..bercumbu. 6. jangan meninggalkan isteri/membiarkan isteri setelah puas/ejakulasi. Apakah ada ketentuan dalam Islam mengenai. Frekuensi hubungan suami isteri Assalamu'alaikum wr. jika yang dimaksudkan adalah duburnya.

Tapi jika ternyata tidak bersentuhan dan juga tidak mengeluarkan air mani (orgasme) maka tidak diwajibkan. apabila seorang isteri melayani suaminya di tempat tidur sahaja sang suami puas apakah wajib bagi si isteri untuk mandi junub meskipun tidak terjadi sexual intercourse? Jawapan: Wajibnya mandi junub seseorang kerana dua hal: Pertama.1. Keluarnya air mani ini tidak saja lewat intercourse. kerana keluarga air mani. penis dan vagina) suami isteri telah bersentuhan. Saya ingin tanya. Saya berdo'a agar Allah merahmati dan memberkahi hubungan suami-isteri yang dilakukan anda dan suami. maka sudah dianggap melakukan intercourse dan telah diwajibkan untuk melakukan mandi wajib. walau tidak mencapai orgasme. maka sang isteripun wajib mandi.perlu diperbanyak diskusikan saja dengan suami. Perlukah mandi junub jika tidak terjadi sex intercouse Assalamu alaykum. 7. Maka mengenai isteri di atas. yang menurut hadits nabi. misalnya mimpi. Wallahu A'lam! M. tentu saja suami punya alasan tertentu untuk hanya melakukan hubungan satu kali dalam sebulan. Amin salam hangat.2. Sikap terbuka diperlukan agar rasa curiga boleh dihilangkan. Hal ini dua-duanya berlaku bagi pria mahupun wanita. Kedua. Jika ternyata alat kelamin keduanya bersentuhan. intercourse. tapi mungkin dengan cara-cara lain. walaupun kedua-duanya atau salah satunya tidak mencapai orgasme dalam hal ini. tergantung bagaimana situasinya di saat memuaskan suaminya. Berbaul dengan isteri setelah haid berhenti 61 . Nadirsyah Hosen [7] Haid dan Mandi Junub 7. Syamsi Ali. jika kedua kemaluan (maaf.

wb. Bolehkah kita menggauli Isteri kita disaat darah Haidnya sudah berhenti tapi beliau belum mandi. Setelah mandi barulah kita boleh melakukan aktivitas ibadah seperti. cuma membersihkan (maaf.. wb. Vagina) kemaluanya saja. 2. Kalau darah tersebut berwarna agak kehitaman sebagaimana sudah biasa diperhatikan maka itu adalah darah haid. Bila batas Haid itu berakhir. 3. Ana mahu tanya pak Ustadt: 1. Jawapan: Assalaamu'alaikum wr. Jazakullah Khoiron katsiron atas jawapanya. maka apabila engkau haid maka tinggalkanlah sholat dan kalau telah selesai maka mandilah dan sholatlah. kemudian mandilah sehingga apabila kamu melihat dirimu bersih dan suci maka sholatlah dua puluh empat atau dua puluh tiga malam dan hari (HR. Kombinasikan kedua hadits tersebut di atas. puasa. bersetubuh dengan isteri dan sebagainya. Bagaimana hukumnya bila kita bersenggama. membaca Al-Quraan.wb. Batas haid. sholat. setelah isteri selesai Haid. Mandi disini adalah mandi hadas besar (mandi junub). Kalau begitu tinggalkan sholat. Menggauli isteri sebelum bersuci.Assalamu'alaikum wr. Akan tetapi kalau darahnya tidak berwarna lain (tidak seperti biasa saat haid) maka sholatlah kerana sesungguhnya itu adalah basah-basah (HR. Nabi SAW bersabda: .Abu Dawud Kitab Thohaaroh) Dari kebiasaan seseorang tahu akan warna darah haidnya pada saat deras-derasnya. 62 .Abu Dawud Kitab Thohaaroh) Tidak lain itu adalah gangguan syaitan kerana itu tentukanlah masa haid-mu enam atau tujuh hari menurut ketentuan Allah. tapi keesokan harinya ada darah lagi yang keluar. Wassalamu'alikum wr. 1.. 2.

Aishah menceritakan bahawa Nabi suka bercumbu dan tidur-tuduran dipaha saya ketika saya sedang haid.wb. jangankan bersetubuh. apakah ini dibolehkan secara agama? Jawapan: Hukum bercumbu dengan isteri yang dalam keadaan Haid adalah boleh.. kerana kalau hal itu tidak boleh akan berbahya bagi suami yang mungkin nafsunya datang pada saat isteri sedang haid. Bercumbu semasa isteri sedang Haid Assalamua'laikum Wr Wb Yang saya ingin tanyakan adalah : Suami Bercumbu dengan Isteri sementara Isteri dalam keadaan Haid. Kalau ada darah sisa di CD (agak kekuning-kuningan) cukup dibersihkan farajnya dan berwudhu sebelum melakukan aktivitas ibadah lain. tapi jauhi jima dan dubur.3.3. Dalam keadaan haid isteri mesti dijauhi. Dalam Syariat agama Yahudi kalau si isteri sedang haid. Maaf salah-kurangnya. 63 . Wardhana Hadi S 7. tidur besama saja tidak boleh.. setelah itu boleh sholat dan bersetubuh. Malah Nabi (S) sendiri mengatakan: "Perbuat apa saja dengan isterimu (ketika dalam kadaan Haid)." Inilah kelebihan Islam. Selesai haid silahkan mandi junub. Dan hal itu juga dilakukan oleh Nabi (S) seperti yang diceritakan oleh isterinya Aisyah: bahawa Nabi (S) suka mencium dan bercumbu dengan isteri-isterinya pada saat mereka sedang haid. Selesai bersetubuh mandi junub. (maaf) Namun Isteri Menutup dengan kain dari pusat kebawah. bersentuhan atau duduk.wr. atau sebaliknya. Wass.". isteri boleh disetubuhi dalam keadaan haid. Sebaliknya dalam syriat agama Nasrani. Dari hal tersebut Isteri mungkin mencapai orgasme.

. yang kedua terlalu lemah. Pertanyaan saya begini: Sehabis berhubungan badan dengan isteri itu khan harus mandi. Bersenggama dengan isteri yang sedang haid. Ustadz. Lansung saja. tetapi dalam mandi tersebut rambut tetap basah (sekujur tubuh).Kita lihat yang pertama terlalu keras. Islam adalah agama wasat (pertengahan) dan fitrah. Saya mohon petunjuk dari bp. Sepanjang itu tidak termasuk kategori jima' (memasukkan alat laki-laki kedalam alat kelamin wanita).kasar). tetapi tidak pakai shampoo apakah boleh (suci). maka dia dibolehkan. hukumnya haram dan dilaknat oleh Allah SWT) Wallhu 'alam Mohamad Joban. 7. boleh berbuat apa saja asal bukan jima dan dubur.. Terima kasih Jawapan: Assalamu 'alaikum ww. kan dilarang dalam agama. Bolehkah melakukan onani semasa Haid Assalamu'alaikum wr..5. Mandi wajib tanpa menggunakan shampoo Assalammualaikum wr. Apakah boleh kita mengonani pasangan kita dan terutama sewaktu kita sedang berhalangan/haid? (maaf . Saya pernah baca hadis "perbuatlah segala sesuatu kecuali jima". wassalamu 'alaikum ww. wb. 64 . (Menyetubuhi isteri melalui dubur baik dalam keadaan haid atau tidak.4.wb. dan membahayakan untuk kesihatan. KTPDI 7.

Niat menghilangkan hadas besar kerana Allah. Tambahan atas petunjuk ustaz A. Kairo. Mendahulukan mencuci bahagian yang kanan atas yang kiri.. 65 . Kalau air memang cukup alirkan air tiga kali ke seluruh tubuh. A. [8] Poligami 8. Wb. Apabila hendak mengulaginya (hubungan kelamin) Hendaklah kedua pasangan itu mencuci kemaluan terlebih dahulu dan mengambil wuduk. Wassalamualaikum wr.. Poligami dalam Islam Yth : Bpk/Ibu Pembina. Memijit-mijit sekujur tubuh disaat mengalirkan air. Mengalirkan air (Suci lagi menyucikan) keselutuh tubuh.wb. Wassalam Hasanain Juaini. wb. minimum satu kali. b.1. Amin Semoga berbahagia. Wassalammualaikum wr. Yang disaratkan dalam mandi besar adalah basahnya sekujur tubuh termasuk semua rambut. Jawapan: Assalamualaikum wr. Bertambahlah iman kita dengan mengetahui betapa detail dan lengkapnya ajaran agama Islam. Jadi bukan sampoaannya yang disyaratkan. Kasyful Anwar.Terima kasih. Kasyful Anwar: Yang utama dalam mandi jubub itu adalah : 1. Sunnah pula : a.wb. Assalamu'alaikum Wr. 2. c.

tiga atau empat. sementara wanitanya tidak. Atas jawapannya. Perkenanlah saya untuk menjawab pertanyaan sahabat walaupun sudah sangat terlambat. atau hamba-hamba yang kamu miliki. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada. insya Allah: Poligami dalam Islam diperbolehkan sesuai dengan ayat berikut: QS 4: 3.Adapun masalah yang ingin saya pertanyakan iaitu: Mengenai Poligami dalam Islam. 1. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. 66 . maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua. tempat. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.a. Lantas bagaimana? 3. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam melayani isteri seperti pakaian.w. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. dan tujuannya? 2. agar kiranya permasalahannya ini dapat lebih jelas. Apakah Poligami dibenarkan secara Islam? Kalau ya. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. jika seandainya pihak lelaki di bolehkan mempunyai isteri lebih dari satu. dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s. Tujuan dari poligami ini antara lain: .membantu wanita dan anak-anaknya yang ditinggal mati oleh sang suami. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Saya sangat mengharapkan petunjuk yang lengkap dan tegas dari Bapak. giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. mohon dijelaskan dasarnya apa. Kenyataannya banyak kaum hawa yang Islam juga tidak boleh menerima kenyataan tersebut. maka (kahwinilah) seorang saja. Apakah ada rasa keadilan. “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengahwininya). terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih.

dan belum mendapatkan jodohnya. khususnya hukum tentang poligami.2. Wallahu a'lamu bisahawab. . kalau dia punya anak akan susah diketahui siapa Bapanya. Kalau menurut kenyataan masih banyak wanita muslimah yang tidak setuju/menentang poligami mungkin didasari oleh berbagai alasan. Sedangkan kalau seorang wanita melakukan poliandri. . Sikap kita: . atau mungkin si wanita tersebut belum memahami tentang Islam. Hak isteri kedua didalam Islam Saudara. sudah pasti siapa Bapanya. . Tidak mungkin kan satu anak mempunyai ayah lebih dari satu. Kedua kalau anak-anaknya lahir. Sedangkan dalam Islam sebutan seorang anak itu mengikuti Bapanya (bin atau binti).membantu anak-anak yatim piatu. mungkin tujuan dari kahwin lagi tidak sesuai dengan contoh Rasul.Bagi si laki-laki harus mengerti benar tentang hukum Islam. fokusnya mengangkat dia dari kemiskinan. misalnya takut suaminya tidak boleh adil. mungkin takut tidak tercukupi.. Perihal keadilan adalah yang tahu Allah. bahawa poligami dilakukan bukan atas dorongan hawa nafsu.Jelaskan sampai mengerti betul kepada si wanita/isteri tentang Islam.secara tidak langsung mengurangi kalau boleh menghapuskan perzina-an. yang jelas dia mampu memberi nafkah. Wassalam. Ahmad Zubair 8.membantu wanita-wanita yang miskin. Secara fisik saja kalau laki-laki mempunyai isteri lebih dari satu. 1) Apakah hak-hak seorang isteri kedua didalam Islam? Terutamanya kalau dibandingkan dengan hak-hak isteri pertama? 2) Wajarkah seorang perempuan menerima pinangan seorang lelaki yang sudah berkahwin ( dan mempunyai anak) walhal lelaki ini hanya menceritakan statusnya (yang dia sudah berkahwin) setelah hampir setahun berkenalan? Tambahan pula lelaki ini hanya berterus-terang setelah rahsia statusnya terbongkar setelah org lain memberitahu perempuan itu? Alasan yang diberi kerana tidak berterus-terang ialah: 67 .

walaupun tujuan dan maksud dari suami baik (tidak untuk mempermainkan isteri atau 68 . A.a) tidak mahu kehilangan wanita berkenaan b) mahukan lebih zuriat (isterinya tidak mampu memberi zuriat lagi) c) menghadapi masalah 'komunikasi' bersama isteri. Kairo. Sedangkan seperti kita ketahui semua. Tidak ada persyaratan bahawa pria yang meminang harus jejaka kerana Islam membolehkan seorang pria menikahi lebih dari 1 wanita.wb. Kerana pada prinsipnya pinangan dalam Islam adalah cara yang dipakai untuk menunjukkan keinginan seorang pria untuk menikahi seorang wanita dengan persetujuan wanita tersebut. Kewajiban berlaku adil tersebut menurut para ulama hanya berlaku pada segala sesuatu yang bersifat dzohiri alias materi dan yang semisalnya. KTDPI 8. Bagaimana Meminta izin dari isteri untuk berpoligami Saya sering baca di artikel di kolom konsultasi tentang hal keluarga iaitu mengenai syarat bila seorang suami mempunyai niat untuk menikah lagi disamping adil ( menurut syariat ) juga ada izin dari isteri ( menurut UU ). Jawapan: Assalamualaikum wr. Dia pun berkewajiban untuk melayani suami sebagai mana diwajibkan oleh Islam. Dalam Syariat Islam isteri ke dua mempunyai hak dan keawajiban yang sama dengan isteri pertama antara lain dia berhak menerima nafkah baik batiniah maupun materiil. 1. sekarang yang ingin saya tanyakan bagaimana cara yang terbaik dan terpuji untuk menyampaikan atau meminta izin kepada isteri tentang niat tersebut?. Wassalamualaikum wr.3. boleh saja. hal tersebut menunjukkan bahawa pihak wanita ridho dengan keadaannya sebagai isteri ke-dua sekaligus ridho dengan apa yang akan dihadapinya setelah menikah nanti. Kasyful Anwar. wanita mana yang tidak shok dan sakit hati mendengar atau mengetahui suaminya mempunyai niat seperti itu. 2. Apalagi jika pinangan itu diterima setelah pihak wanita mengetahui status yang meninang. Bagi suami yang beristeri lebih dari satu ( poligami ) Al-Qur'an mewajibkannya untuk berlaku adil terhadap isteri isterinya. Dalam pandangan Syariat.wb.

dijadikan oleh Allah sebagaimujian kepada hamba-Nya.. Mungkin ini hanya sekedar pertimbangan saja. Kasyful Anwar.wb. Jika sampai menghancurkan maka dia harus memikirkan berapa banyak dosa yang ditanggungnya jika sampai -naudzubillah. Salah satunya adalah apakah dengan menikah lagi dia tidak menghancurkan keluarga yang telah dibinanya.. Syarat adil dalam berpoligami adalah "Bi iktibaari maa sayakuunu" ertinya persyaratan yang sangsi-sangsinya berlaku efektif kemudian. lalu bagaimana cara meyakinkan isteri tentang tujuan dan niatan suami tersebut? demikian. Kerana banyak yang harus diperhatikan oleh seorang pria untuk melakukan hal tersebut. Intinya pembolehan tersebut. Jawapan: Assalamu'alaikum Wr. A. kerana sifat dan perilaku orang berbeza-beza.wb. adapun sebelum terjadinya poligami syarat adil itu masih bersifat sebagai warning/peringatan bagi yang sudah tahap khawatir tidak 69 . Tapi jangan lupa legalisasi tersebut juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh individu yang akan melaksanakannya.memang hal yang tidak dengan mudah boleh diterima mungkin seribu satu wanita didunia ini yang boleh memahami hal ini. Wb. 1. Harus disadari benar bahawa Poligami itu adalah salah satu solusi jika manusia berhadapan dengan pilihan Poligami atau maksiat namun tidak harus menjadi satu-satunya solusi. Kairo. Jawapan: Assalamualaikum wr. agar tidak menjadi sarana pelampiasan nafsu. Cara terbaik untuk menyampaikannya mungkin hanya anda yang tahu. Jazakumullah. Semoga Allah memberi anda petunjuk.. masih ada jalan lain seperti puasa atau rekreasi menikmati keindahan suasana beristeri satu.keluarganya yang notabene merupakan kewajibannya hancur berantakan. 2. Wassalamualaikum wr. Islam memang melegalisasi poligami.mencari kesenangan sendiri).

Cinta sejati.? Tentunya suami isteri akan membaca keadaan. Dari sini banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Banyak hal yang dapat diikhtiarkan si suami untuk memperoleh keikhlasan isterinya untuk mengizinkan kahwin lagi. itulah yang menyebabkan permasalah besar dikemudian hari. namun apabila tidak ada lagi jalan lain yang mampu dia lakukan maka dia seharusnya mempersiapkan diri dahulu agar kalau sudah berpoligami dia tetap mampu berlaku adil. maka perintah Allah Wa Asyiruuhunna bil ma'ruuf " [Pergaulilah mereka dengan baik] tetap berlaku. dan terkadang juga diberi pahal berlipat. Calon poligaminya harus sabar dalam mengikhtiarkan suasana yang kondusip. Si isteri harus sabar menerima ketentuan bahawa ini lah yang terbaik bagi keluarga itu sebab kalau tidak akan terjadi yang lebih buruk. tidak juga terus menerus memperturutkan kemauan tangis si bayi. kebijaksanaan dan keilmuawan harus diperankan betul dalam saat-saat seperti ini. Bila. Apabila seorang suami menyadari kecendrungan poligaminya dipertengahan perkahwinannya. Nah mengapa cara ini tidak dipergunakan oleh mereka yang membutuhkan poligami sebagai solusi? Orang sabar itu di sayang Allah dan juga mendapat pahala tanpa hisab. Jalan tengahnya perlahan-lahan namun tetap harus berhenti. Demikian akhi 70 . Misalkan melalui kunjunagn silaturrahim kepada para Ulama yang dapat berpoligami dengan baik. Oleh kerana itu tidak timbul masalah akibat poligaminya sendiri di kekemudian hari. Keimanan. Banyak para Kiayi yang dengan perasaan pahit menanyakan calon isteri apakah sanggup jika kelak dimadu atau tidak. maka hendaklah atas kerelaan suami isteri”. diantaranya dengan mengindahkan sifat perempuan yang pada dasarnya tidak menerima untuk dimadu.akan dapat berlaku adil maka seharusnya mencari jalan lain. namun tidak bererti lalu kita akan mengabaikan peraaan iba si ibu. atau mengarahkan isteri untuk bergaul dengan para wanita yang dapat menerima Poligami. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman: “Jika kamu ingin memberhentikan anak-anakmu menyusu. Persiapan poligami hampir sepenuhnya diabaikan. Padahal laki-laki ada yang dapat lebih dini mengetahui kecendrungannya apakah akan tahan dengan satu isteri atau tidak. Keluarga poligami harus sabar kerana ujian keluarga ini lebih berat dari keluarga yang tidak poligamis. Bahkan sebaliknya juga para isteri Kiyai memaknai kesediaannya diperisteri oleh Kiyai juga bererti kesediaannya untuk dimadu. Bahawa si anak pada akhirnya akan berhenti menyusu kita semua tahu.

Kairo. Dalam perkahwinan pasangan muslim. Perceraian dan hak waris Jika seorang isteri berselingkuh lalu dicerai oleh suaminya.Wassalam Hasanain Juaini. Bagaimana dasar hukumnya dan prosesnya? Jawapan: 1. walaupun secara tradisional.wb. Bolehkah isteri mengajukan gugatan cerai? Ass wr wb 1. apakah mungkin pihak wanita yang mengajukan gugatan cerai? 2. A.2. Wassalamualaikum wr. pernikahan yang tidak dicatat di KUA tidak diakui keabsahannya. 9. [9] Perceraian dan Rujuk 9. kerana ada hadis [dho'if. Kasyful Anwar. Menurut Hukum Perkahwinan Indonesia.wb. Akan tetapi hubungan ini bersifat temporer. apakah mantan isterinya memperoleh warisan dari harta mantan suaminya? Jawapan: Assalamualaikum wr. ini diteliti secara hati-hati di IAIN Wali Songo Semarang] yang mengatakan [at-thalaaq lirrijaal wal 'iddat linnisaa = mentalak adalah hak laki-laki (suami). Bila "ya". Wa Allahu 'Alam bi As Showab. masyarakat umum masih menganggap bahawa talak hak prerogatif suami. Hubungan perkahwinan adalah salah satu sebab seseorang mendapat waris dan mewariskan. ertinya seorang isteri tidak berhak atas warisan suaminya jika ia dicerai sebelum sang suami meninggal. Jadi nikah siri seperti yang sering kita kenal luas terjadi di masyarakat menurut hukum positif Indonesia 71 .1. Sangat boleh. dan menuggu/iddah kewajiban wanita (isteri)].

berlaku Undang-undang Perkahwinan Nomor 1. tunggu waktu sidang. Pasangan yang mahu berceraian dapat menggunakan jasa pengacara. 4. 2. Pada saat sidang. "Perbuatan Halal yang Paling Dibenci di Sisi Allah adalah Perceraian" 72 . Setelah PA merasa sudah mendapatkan informasi yang cukup. tentunya dengan segala liku-likunya. Proporsi yang mirip dengan hasil penelitian saya juga ditemukan di lingkungan PA Bekasi (lihat Skripsi saudara. Tim hakim PA akan menanyakan isi gugatan/permohonon. Kerana pernikahan harus dicatat secara formal. maka PA meminta keterangan dari beberapa orang saksi untuk memastikan kondisi rumahtangga pasangan yang "bermasalah" ini. Pergi ke Kantor Pengadilan Agama setempat dimana pihak isteri berdomisili [sesuai dengan keterangan KTP] untuk mendaftarkan. Proses gugat. Perceraian/talak hanya diakui secara hukum jika diucapkan oleh suami di depan tim hakim Pengadilan Agama. Dasarnya: Dalam konteks Indonesia. 3. Tetapi jika mereka tetap berkeras mahu bercerai. Ingat hadits Nabi SAW. prosedur serta akibat hukum dari perceraian (jika ada yang berniat cerai. 2. UUP 1974 ini dalam pemberlakuannya diseragamkan lagi oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 1. Berkas itu harus jelas menerangkan alasan yang secara hukum menurut UUP 1974 dapat dijadikan sebagai sandaran untuk mengajukan perceraian. PA diminta untuk mendamaikan pihak yang "bersengkata" untuk berfikir ulang tentang rencana mereka. Bebera bab dan pasal pada UUP dan Kompilasi tersebut secara jelas memaparkan ketentuan dasar perceraian. menurut penelitian yang saya lakukan awal tahun 1999 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.tidak ada implikasi hukumnya. Setelah itu. Musyarrofah IAIN Jakarta). Tahun 1974 untuk umat Islam. lalu PA menjatuhkan keputusan. Siapkan berkas gugatan cerai yang isinya menerangkan keadaan perkahwinan/rumahtangga. Keputusan PA dapat berupa menerima atau menolak keinginan suami-isteri yang berniat cerai. maka perceraian juga harus diselesaikan secara formal. silahkan baca kedua buku tersebut). sekitar 40 persen perceraian di lingkungan PA Jakarta Selatan sudah menggunakan jasa pengacara. dan keinginan talak dari pasangan yang "bermasalah" baru mempunyai kekuatan hukum jika telah disetujui oleh pihak Pengadilan Agama.

Noryamin Aini 9. Silahkan lihat Al Quran. 1. Apabila ingin ruju' bagaimana caranya.Wassalam. tapi KUA tidak memutuskan perkara cerai tersebut. Apakah hal itu sudah jatuh talak 2. maka ia tidak dapat ruju' kembali kecuali si isteri menikah dengan orang lain ( dan melakukan hubungan suami isteri ) kemudian setelah si isteri ditalak dari saumi ke-2 baru suami pertama dapat menikahinya kembali dengan akad plus mahar baru. Apabila sang suami telah menjatuhkan talak 3 bagi isterinya. Caranya cukup dengan perbuatan (berkumpul kembali) atau dengan perkataan.wb.3. Tentang Proses Perceraian Assalamualaikum Wr. Terima kasih atas penjelasan Bapak Ustadz. Dalam Hukum Islam. apakah harus menikahi kembali seperti pada saat nikah pertama. semoga dapat menambah keimanan dan ketaqwaan saya terhadap Allah SWT.Wb Pak Ustadz ada permasalahan tentang perceraian dimana dalam keluarga sang suami mengatakan cerai terhadap isterinya bahkan proses tersebut sudah diajukan ke KUA. hak thalak bagi si suami diberikan sebanyak 3 kali. sesuai dengan hadis Nabi SAW yang ertinya " Pekerjaan Halal yang dibenci oleh Allah ialah thalak ". Atau singkat kata sekali suami telah mengucapkan talak ketika itu pula talak jatuh. Dengan syarat isteri yang diceraikan belum habis mas iddahnya. 73 . kemudian si suami ingin kembali ke Isteri ( ruju' ) ia dapat saja kembali tanpa harus melaksanakan akad nikah dan memberi mahar baru. Sejauh yang saya tahu masalah thalak tidak mensyaratkan adanya izin/keputusan dari hakim untuk menjatuhkan thalak. Oleh kerana itulah para suami diharapkan untuk berhati-hati dalam urusan thalak ini di samping yang namanya thalak walaupun ia halal tapi termasuk urusan yang dibenci oleh Allah SWT. Jawapan: Assalamualaikum wr. Yang saya ingin tanyakan. Apabila thalak yang dijatuhkan baru thalak 1 atau 2.

Kairo. Semoga keterangan singkat ini dapat membantu.kembali sajalah baik-baik. Sebagai alasan kenapa si isteri minta ijab kabul lagi adalah ingin memberikan pelajaran agar si suami tidak mudah mempermainkan kata "Cerai". A.wb. Ass wr wb Saya nggak yakin kalau KUA tidak memutuskan soal ini kerana memang bukan kewenangannya memutus perkara cerai.. Jawapan: Ass wr wb 74 .230. Wassalamualaikum. tetapi sisuami tidak mahu kerana berdasar kitab undang-undang perkahwinan. Apabila seorang suami dengan sengaja (sehabis marah-marah tentunya) kemudian mengatakan :"Saya ceraikan kamu!". maka talak belum jatuh. Wb.. saya ingin menanyakan tentang hukum perceraian. Kemudian sebelum satu bulan si suami ingin mengajak kumpul lagi. Wallahu a'lam bi as shawab. Kalau mahu cerai atau gugat cerai ajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Wassalamualaikum Wr. apakah perlu pasangan tersebut mengucapkan ijab kabul kembali. kok sekarang mahu cerai :-) salam.dan si isteri menerima.. Kasyful Anwar. Apa bila si isteri mempertahankan minta ijab kabul lagi. bukan KUA. Nadirsyah Hosen 9. Ustadz yth. Kerana belum ada putusan Pengadilan Agama. dan anda tak perlu mengulang nikah. Wb.4.. bukan menurut kitab undang-undang perkahwinan. Hukum perceraian Assalamualaikum Wr. Rugi lho.dulu waktu pacaran mesra. apakah si isteri tersebut berdosa? Terima kasih atas fatwa pak Ustadz.Baqarah Ayat 229 . Saya inginkan jawapan sesuai hukum Islam.wr.

75 . mahar/maskahwin dan izin isteri yang dirujuk] Nah. Akan tetapi untuk kehati-hatian [mencegah tuduhan zina. apakah. 2. namun ruju'-lah dengan cara yang baik iaitu suami menyatakan dengan ucapannya keinginan untuk ruju'. maka menurut hukum Islam tak diperlukan akad nikah baru [sekaligus tidak perlu ada wali. maka diperlukan akad nikah baru) dan talak ba'in kubra (talak yang ketigakalinya). seperti. Tetapi baiklah. Kalau masih talak raj'i. ruju' tetap dinyatakan sah. maka saat ruju' pun suami tak memerlukannya.Dahulu sewaktu pasangan itu menikah. "Saya rujuk kembali kepada kamu dan mulai saat ini kita kembali menjadi suami isteri". dsb] boleh saja ada saksi. Saksi tidak diperlukan bagi suami yang akan rujuk kembali kepada isterinya. Dr. Saksi ketika rujuk. tidak merupakan] hal-hal yang disyaratkan untuk rujuk. Dengan kalimat lain. bagaimana cara ruju' yang tanpa akad nikah itu? Menurut mazhab Hanafi dan Hambali boleh saja suami meruju' dalam masa iddah dengan jalan langsung menggaulinya. seperti kes yang anda kemukakan. kerana hak rujuk itu adalah hak suami yang tidak tergantung pada persetujuan atau izin pihak lain. Suami yang telah mentalak satu isterinya berhak ruju' dengan isterinya tanpa akad dan mahar baru selama ruju' itu dilakukan masih dalam masa iddah. Logikanya. kalau memang yang diminta adalah jawapan dari sisi hukum Islam bukan jawapan dari UU NO. Dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa adillatuh. Akad nikah baru diperlukan bila yang terjadi adalah talak ba'in sughra (maksudnya. juga menggunakan UU NO. kalau saat talak suami juga tidak memerlukan kerelaan isteri. 1/1974. Kerelaan isteri. Talak dan ruju' [selama dalam masa iddah] merupakan hak suami. Dalam rujuk tidak disyaratkan adanya kerelaan isteri. 1. tanpa adanya hal-hal di bawah ini. Ini disebut ruju' bil fi'li dalam kitab-kitab fiqh. apakah dahulu saat melangsungkan pernikahan dihadiri dan dicatat oleh KUA? Jika ya. disamping menggunakan aturan hukum Islam. Dalilnya adalah QS 2: 229. 1/1974. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahawa hal-hal dibawah ini tidak merupakan [sekali lagi. maka lucu juga [maaf] kalau saat cerai melupakan UU No. talak satu atau dua namun saat mahu ruju' masa iddah sudah habis. Dalilnya adalah QS 2: 228. Menurut mazhab lain tidak boleh langsung menggauli. 1/1974 tentang perkahwinan? Lebih spesifik lagi.

Untuk singkatnya saya kutipkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. dengan tujuan untuk memberi pelajaran agar suami tak main kata cerai. Dalam kes hukum Islam semata. Jika kamu khawatir bahawa 76 . tanpa ada saksi. maka salahnya si isteri saat pertama dicerai. maka itu tak jatuh talaknya. semoga Allah meridha'i keluarga anda. Wassalamu alaikum wr. Kalau saat itu mengadu ke Pengadilan Agama. Nadirsyah Hosen 9. Termasuk masalah talak dan akibat yang ditimbulkannya. Wb. lupakan sajalah masa lalu. ruju' tetap sah. Namun dengan adanya saksi hal ini lebih baik. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Jadi.5. salam. Ruju'lah kembali dengan pasangan anda. Talak (yang dapat dirujuk) dua kali.1/1974 perceraian harus didepan pengadilan. Mohon dijelaskan tentang hukum perceraian dalam Islam. Saya menyarankan. suka tidak suka ya harus ruju' ketika suami mahu ruju' dalam masa iddah. Pertanyaan saudara sangat pendek tetapi jawapannya mungkin panjang. lalu mengatakan "kamu saya cerai". Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. wb. Hukum perceraian dalam Islam dan akibatnya Assalammu Alaikum Wr. Kerana menurut UU No. maka suami tak akan seenaknya menceraikan. kecuali kalau keduanya kahwatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. kalau cuma emosi. kenapa tidak mengadu ke Pengadilan Agama. Lain halnya kalau masa iddah sudah habis. Mengenai permintaan isteri untuk akad nikah baru lagi.Ertinya. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka.

maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf. atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kahwin lagi dengan bakal suaminya. apabila telah terdapat kerelaaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. 2: 232) Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu. maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikanya. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Barangsiapa yang melanggar hukumhukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kahwin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menbus dirinya. sedang kamu tidak mengetahui. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan. (QS. kerana dengan demikian kamu menganiaya mereka. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. iaitu pemberian menurut yang patut. maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kahwin dengan suami yang lain. (QS. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui. ditengkan-Nya kepada kaum yang (mahu) mengetahui. 2: 231) Apabila kamu mentalak isteri-isterimu. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Barangsiapa berbuat demikian. Itulah hukum-hukum Allah. jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. lalu mereka mendekati akhir iddahnya. (QS. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Itulah hukum-hukum Allah. dan ingatlah nikmat Allah kepadamu iaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. 2: 229) Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua). maka janganlah kamu melanggarnya. 2: 236) Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan 77 . (QS. 2: 230) Apabila kamu mentalak isteri-isterimu. Itulah yang dinasihatkan kepada orangorang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. lalu habis iddahnya.

(QS. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. (QS. apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. (QS. (QS. dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada taqwa.maharnya. dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. sebagai suatu kewajiban bagi orang yang taqwa. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. (QS. 2: 241) Jika keduanya bercerai. Sesungguhnya Allah Melihat segala apa yang kamu kerjakan. 33: 51) Hai Nabi. 2: 237) Kepada waniat-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai maka tidak ada dosa bagimu. dan mereka tidak merasa sedih. Dan adanlah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. apabila kamu menikahi perempuanperempuan yang beriman. 65: 1) Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya. maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. (QS. maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan 78 . 33: 49) Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. 4: 130) Hai orang-orang yang beriman. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Dan jangajlah kau melupakan keutamaan di antara kamu.

. Masa 'iddah Saya baru seorang suami dan telah menjatuhkan talak satu kepada isteri saya kerana permasalahan yang tidak dapat kami atasi sendiri. pernikahan anda dicatat oleh negara dan diketahui oleh petugas yang berwenang. 65: 2) Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Kerana itu kalau anda mahu cerai. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.. Berapa lama masa iddah dan apa yang wajib dan atau dilarang dilakukan pada masa iddah bagi suami isteri? Apa yang dapat menggugurkan talak tersebut pada masa iddah? Apa yang dapat menambah masalah dalam masa iddah tersebut? Kondisi saat ini kami telah dikarunia satu anak perempuan yang berumur 2 tahun 9 bulan.. (QS. mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Masalah keluarga ini kompleks lho. 2: 228) Wassalam. Jikalau anda menceraikan isteri tanpa melalui Pengadilan Agama. saya menduga kuat anda melangsungkannya sesuai dengan UU NO. Status anda masih suami isteri. 1/1974. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.6. Maksud dari UU NO1/1974 adalah agar suami tidak terbawa emosi dan menceraikan begitu saja. Ahmad Zubair 9. misalnya? Untuk itu dibuatlah 79 . jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. anda harus juga melalui prosedur yang diatur oleh UU NO. (QS. Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Wassalam Jawapan: Ass wr wb Saat anda menikah dulu. 1/1974 yang berlaku di negara kita. Akan tetapi para suami. maka talak yang anda ucapkan itu tidak sah.Bagaimana dengan anak anda. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ertinya. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah.

Caranya juga mudah.dan membuka lebar-lebar pintu pernikahan. Dipaksa cerai oleh keluarga Seorang lelaki telah dipaksa oleh keluarganya untuk menceraikan isteri keduanya atas alasan perkahwinan ini menggugat keharmonian isteri pertama dan anak-anak mereka. Perceraian ini tidak direlakan oleh pihak lelaki itu dan juga isteri keduanya. Pihak keluarga memaksa lelaki itu kerana isteri pertama enggan dimadukan. Islam mempersulit pintu perceraian --kerana dibenci Allah-. Saya ingin tahu apakah hukum perceraian itu? Adakah perceraian itu sah dan apa hukum ke atas mereka yang memaksa lelaki itu menceraikan isteri keduanya? Saya harap ustaz dapat memberi penjelasan yang terperinci Jawapan: Assalamu'alaikum wr. Kalau tidak logis. Nadirsyah Hosen 9. rujuk sajalah dengan isteri anda. hanya dalam keadaan tertentu. Mengenai rujuk. itu boleh anda lakukan bila saja selama dalam masa iddah.prosedur seperti mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama. Intinya. iaitu ucapkan saja keinginan anda untuk rujuk. maka PA akan mempertimbangkan kondisi keluarga [anak-anak] selanjutnya.. Sebelum menjawab pertanyaan saudara. Lalu PA akan mengundang anda dan isteri untuk mendiskusikan alasan perceraian dalam sebuah sidang tertutup. izinkan kami sedikit menyinggung masalah poligami. Islam hanya mengenal asas monogami (beristeri hanya boleh satu). Amin salam hangat. dan hanya emosi belaka. jangan bawa masalah ini ke Pengadilan Agama. Jikalau alasannya memang logis maka PA akan mengabulkan permohonan cerai tersebut. Pendeknya.7. maka persoalan selesai. seorang suami baru diizinkan berpoligami. Kalau boleh saya menyarankan kepada anda. Cukup saling memaafkan dan ucapkan niat anda untuk terus berada dalam ikatan suami-isteri padanya. Salah satu syarat penting untuk berpoligami adalah suami yang berniat berpoligami harus mendapat izin dari isteri 80 . Mudah-mudahan Allah melimpahkan kasih sayang-Nya kepada keluarga anda dan menghilangkan semua kesulitan anda. Islam mengatur secara ketat praktek poligami.

poligami tanpa izin isteri pertama tidak sah secara hukum. Kairo. Noryamin Aini 9. menurut Undang-undang Perkahwinan No. Wa Allahu A'lam bi Shawab Wassalamualaikum wr. Jika talak yang dijatuhkannya adalah talak 3 maka dia tidak harus menafkahi isterinya kecuali jika isteri tersebut hamil. Menurut Mazhab. Assalamu`alaikum wr. Kasyful Anwar. tuntutan pihak isteri pertama agar suaminya menceraikan "madunya" secara hukum tidak salah. 81 . dia bahkan telah melanggar hukum Islam.1/1974. dan pihak isteri kedua tidak dapat menyalahkan pihak isteri pertama.8.pertama (atau isteri-isteri lainnya). Syafi'i seorang suami yang bercerai dengan isterinya harus menafkahi isterinya apabila perceraian itu jatuh dengan talak 1 atau 2. Apakah Islam mengenal perceraian sementara? Yth. Maka. kelihatannya. Kalau di Indonesia. Bapak Pengasuh KTPDI. Memberi nafkah kepada bekas isteri setelah bercerai Jika kita bercerai dengan isteri. sampai bila hal tersebut dilakukan (bila nafkah tersebut dapat dihentikan) Terimakasih Jawapan: Assalamualaikum wr. Khusus masalah saudari. sang suami dapat dijatuhi hukuman pidana). Wa Allah 'alam bi-l-shawab. Akan tetapi yang perlu diingat adalah. sang suami sudah melanggar dua kesalahan.wb. Secara hukum. Wassalam. dan kedua. pertama melanggar moralitas lembaga "suci" perkahwinan. pihak suami harus memutuskan ikatan pernikahannya yang memang tidak sah. 9. talak 3 tidak menjadikan nafkah seorang ayah menjadi putus terhadap anaknya. Oleh sebab itu. bahkan dapat batal demi hukum (di Turkey. Kerana hak anak berlaku tetap sepanjang dia tidak dapat mencari nahkah sendiri.wb. wbr. wajibkah bekas suami memberi nafkah pada bekas isteri? Dan jika memang wajib. pihak suami tidak meminta izin isteri pertama terlebih dahulu. Nah kes yang saudari tanyakan. A.9.

wb.10. 82 .: Apakah di dalam Islam dibolehkan adanya "perceraian sementara"? Kalau diperbolehkan. Islam tidak mengenal perceraian sementara.Mohon dengan hormat jawapan atas pertanyaan sbb. Apakah kata cerai oleh suami secara otomatis menggugurkan penikahan walaupun dalam keadaan marah sekalipun. jika sang suami menceraikan isterinya dengan talak satu atau 2 maka dia mendapat kesempatan untuk kembali rujuk dengan isteri jika tidak lebih dari masa iddah (3 kali suci). Hal-hal yang membatalkan perkahwinan 1. Kairo. Demikian dari saya dan salam Jawapan: Assalamualaikum wr.wb. apa saja kewajiban suami terhadap isterinya dan sebaliknya? Terima kasih dan Wassalam. Yang dikenal dalam Islam adalah Thalak Raj'i atau talak satu dan dua serta thalaq ba'in atau talak 3. Wallahu A'lam bi Shawab. Jawapan: Assalamualaikum wr. 2. A. Apa saja yang membatalkan/mengugurkan perkahwinan. Kasyful Anwar. Terlepas dari sebab perceraian. berapa lama seorang suami boleh berpisah sementara dengan isterinya? Selama perpisahan tersebut. Wassalamualaikum wr. 9. Mazhab syafi'i melarang kedua pasangan yang bercerai tersebut untuk melakukan hubungan suami isteri selama belum melakukan rujuk.wb. Selama masa tersebut sang suami juga harus memberikan nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya. Perceraian memang mendapat legalitas dalam hukum Islam hanya saja perbuatan tersebut termasuk salah satu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah.

atau ditujukan bukun untuk apa yang dimaksud ucapan tersebut. maka dalam keadaan ini talaknya tak sah c. Yang membatalkan dan menggurkan perkahwinan adalah perceraian yang dibahagi menjadi dua bahagian jika dilihat dari sebabnya. . Pertama yang bercerai kerana meninggal dunia dan yang kedua kerana hal lain seperti. harus disahkan oleh pengadilan agama atau pejabat yang berwenang.jatuh talak 3 2.. Wb..11. Wassalamualaikum wr. tapi kalau tidak sadar/fah erti dari perkataannya. ini masih diperselisihkan. Menikah dalam masa iddah Wassalamu'alaikum Wr. 83 . 9. bahawa beliau bersabda "Tidak sah talak dan memerdekakakn hamba pada waktu marah" dan beberapa dalil lain yang boleh dibaca pada buku yang saya sebutkan diatas. Kairo. marah dalam kondisi kedua nya. tapi cenderung tidak sah. Wa Allahu A'lam bi Shawab. Dasarnya: Al Baqarah 225 ada hadis riwayat aisyah. Kata cerai yang diucapkan untuk tujuan mencerai isteri pada prinsipnya sah.. menurut hemat saya. tapi sadar dan faham dengan apa yang iducapkan. Kasyful Anwar. [1] Apakah hukumnya orang menikah dengan melanggar massa iddah? [2] Pada saat hamil anak dinikahkan apakah seperti itu diperbolehkan..1. Dalam kondisi ini talaknya sah.murtad dari Islam .kematian . diuraikan masalah ini. b. Oleh kerana itu kata cerai tidak secara otomatis dapat menggugurkan perkahwinan. Ditambah lagi. yang menyebabkan kondisi dia tak tahu /tidak faham lagi thd apa yang diucapkan. Marah ada 3 jenis. a. A. maka itu bukanlah perceraian. Dalam buku Fatwa Kontemporer 1 (Dr Yusuf Qardawi) hal 661. Salah satu syarat dari jatuhnya cerai adalah jatuhnya thalak dari suami dengan niat dan diucapkan.wb. Marah. Marah.

pasangat tersebut harus dipisahkan dan selamanya tidak boleh lagi menikah sekalipun dengan cara benar. keluar rumah kecuali sangat mendesak (dll yang membuat laki-laki lain tertarik untuk menikahinya = Hadits Ummu Salamah dari Ibnu Abbas dan Ali KW. : a. 3. Jika seorang laki-laki mengahwini wanita dalam iddahnya dengan sepengetahuannya tentang hal itu maka. Sebagian ulama berpendapat. sebahagian lagi berpendapat bahwa menikahkan orang hamil hanya boleh dilakukan dengan lelaki yang menghamilinya. Sebagian lebih besar berpendapat. ( Nau'zubillah ) b. Iddah itu kewajiban dari Allah dengan ayat yang jelas. [2] Sebahagian besar ulama berpendapat pernikahan itu bathal. c. 2. Semoga kita terhindar dari perlanggaran besar tersebut. wangi-wangian.Jawapan : [1] 1. Di antara Maksud Iddah adalah agar rahim wanita itu bersih dari syubhah adanya benih laki-laki bekas suaminya sehingga dengan meyakinkan tidak akan terjadi keraguan status anak berikutnya. ) 4. Nikahnya bathal dan hukum percampurannya adalah zina. LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAH. Amin Wallahu A'lam bisshawab 84 . keduanya harus dipisahkan dan boleh menikah kelak kalau sudah selesai iddahnya ( dihitung dari pemisahannya dengan laki-laki kedua ) d. Anak yang lahir dari keduanya adalah syubhah dan menjadi tanggungan ibunya. Untuk menegaskan hal tersebut Rasulullah degan tegas melarang wanita yang berada di dalam iddah untuk berhias. Jika yang kedua ini terjadi tetap saja anaknya menjadi anak syubhah yang tanggungjawabnya ada pada pihak si ibu.

Wassalam Hasanain Juaini. 85 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful