KONSEP PERKAHWINAN DALAM ISLAM YAZID BIN ABDUL QADIR JAWAS Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah

, lagi Maha Mengasihani. Kata Pengantar 1. Muqadimah 2. Perkahwinan Adalah Fitrah Kemanusiaan 2.1 Islam Menganjurkan Nikah 2.2 Islam Tidak Menyukai Membujang 3. Tujuan Perkahwinan Dalam Islam 3.1 Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi 3.2 Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur 3.3 Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami 3.4 Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah 3.5 Untuk Mencari Keturunan yang Shalih 4. Tata Cara Perkahwinan Dalam Islam 4.1 Khitbah (Peminangan) 4.2 Aqad Nikah 4.3 Walimah 5. Sebahagian Penyelewengan Yang Terjadi Dalam Perkahwinan Yang Wajib Dihindarkan 5.1. Pacaran 5.2 Tukar Cincin 5.3 Menuntut Mahar Yang Tinggi 5.4 Mengikuti Upacara Adat 5.5 Mengucapkan Ucapan Selamat Ala Kaum Jahiliyah 5.6 Adanya Ikhtilath 5.7 Pelanggaran Lain Penutup Soal Jawab Agama: [ 1 ] Pernikahan [ 2 ] Mahar / Maskahwin [ 3 ] Nikah Mut'ah dan Kahwin Gantung [ 4 ] Hamil diluar nikah [ 5 ] Kahwin Berlainan Agama dan Suku [ 6 ] Variasi Hubungan Suami-Isteri [ 7 ] Haid dan Mandi Junub [ 8 ] Poligami [ 9 ] Perceraian dan Rujuk 1

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tenteram bersamanya. Dan Dia (juga) telah menjadikan diantaramu (suami, isteri) rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” [Qur’an Surah Ar-Ruum 30: 21] Kata Pengantar Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada suatu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walaupun masalah tersebut nampak kecil dan tidak penting. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkahwinan, Islam telah berbincang banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Islam mengajarkannya. Nikah merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, kerana dengan nikah inilah seseorang boleh terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya. Nikah merupakan jalan fitrah yang boleh menuntaskan gejolak biologi dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan syar'i tersebut sepasang suami isteri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak. Melalui risalah singkat ini. Anda diajak untuk mempelajari dan menyelami tata cara perkahwinan Islam yang begitu agung nan penuh nuansa. Anda akan diajak untuk meninggalkan tradisi-tradisi masa lalu yang penuh dengan upacara-upacara dan adat istiadat yang 2

berkepanjangan dan melelahkan. Mestikah kita bergelimang dengan kesombongan dan kedurhakaan hanya lantaran sebuah pernikahan ..? Na'udzu billahi min dzalik. Wallahu musta'an. 1. Muqadimah Persoalan perkahwinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibincangkan, kerana persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral iaitu rumah tangga. Luhur, kerana lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai ahlaq yang luhur dan sentral. Kerana lembaga itu memang merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam, yang kelak mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di bumi ini. Menurut Islam Bani Adam lah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah Ilahi sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata : "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (AlBaqarah: 30). Perkahwinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. 'Aqad nikah (perkahwinan) adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci (MITSAAQON GHOLIIDHOO), sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebahagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (An-Nisaa': 21). Kerana itu, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya suami isteri, memelihara dan menjaganya secara sungguhsungguh dan penuh tanggungjawab. 3

Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkahwinan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafaqah dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci dan detail. Selanjutnya untuk memahami konsep Islam tentang perkahwinan, maka rujukan yang paling sah dan benar adalah AlQuran dan As-Sunnah Shahih (yang sesuai dengan pemahaman Salafus Shalih -pen). Dengan rujukan ini kita akan dapati kejelasan tentang aspek-aspek perkahwinan mahupun beberapa penyimpangan dan pergeseran nilai perkahwinan yang terjadi di masyarakat kita. Tentu saja tidak semua persoalan dapat penulis tuangkan dalam tulisan ini, hanya beberapa persoalan yang perlu dibahas iaitu tentang: Fitrah Manusia, Tujuan Perkahwinan dalam Islam, Tata Cara Perkahwinan dan Penyimpangan Dalam Perkahwinan. 2. Perkahwinan Adalah Fitrah Kemanusiaan Agama Islam adalah agama fithrah, dan manusia diciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini, kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fithrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fithrahnya. Perkahwinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, kerana nikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah iaitu perkahwinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (ArRuum: 30).

2.1. Islam Menganjurkan Nikah 4

. (Hadis Riwayat Ahmad dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban). masing-masing ingin meningkatkan peribadatan mereka. sungguh demi Allah.. beliau keluar seraya bersabda: "Ertinya: Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu. maka ia tidak termasuk golonganku". dan sarana untuk membina keluarga yang Islami..Islam telah menjadikan ikatan perkahwinan yang sah berdasarkan AlQuran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi. Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk nikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras". aku shalat dan aku juga tidur dan aku juga mengawini perempuan. sesungguhnya akulah yang paling takut dan taqwa di antara kalian. Salah seorang berkata: Adapun saya. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku. kemudian setelah diterangkan. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkahwinan besar sekali. 5 . Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata: "Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ertinya: Barangsiapa menikah. akan puasa sepanjang masa tanpa putus. Orang yang mempunyai akal dan bashirah tidak akan mahu menjerumuskan dirinya ke jalan kesesatan dengan hidup membujang.2. Dan beliau bersabda: "Ertinya: Nikahilah perempuan yang ramai anak dan penyayang. Ketika hal itu didengar oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka. Kerana aku akan berbangga dengan banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat". saya tidak akan kahwin selamanya . maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. 2. Islam Tidak Menyukai Membujang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mahu menikah. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim). (Hadist Riwayat Thabrani dan Hakim). sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Pernah suatu ketika tiga orang shahabat datang bertanya kepada isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang peribadatan beliau. Dan yang lain berkata: Adapun saya akan menjauhi wanita. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi".

Perkataan ini adalah perkataan yang batil. Islam menolak sistem ke-rahib-an kerana sistem tersebut bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Orang yang membujang pada umumnya hanya hidup untuk dirinya sendiri. kerana semua rezeki sudah diatur oleh Allah sejak manusia berada di alam rahim. (An-Nur: 32). namun mereka miskin dari kurnia Allah. Mereka membujang bersama hawa nafsu yang selalu bergelora.Kata Syaikh Hussain Muhammad Yusuf: "Hidup membujang adalah suatu kehidupan yang kering dan gersang. Mungkin mereka kaya. hidup yang tidak mempunyai makna dan tujuan. baik kesenangan bersifat seksual mahupun spiritual. dan bahkan sikap itu bererti melawan sunnah dan kodrat Allah Ta'ala yang telah ditetapkan bagi makhluknya. dalam firman-Nya yang bermaksud: “Dan kahwinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkahwin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. tapi bila punya isteri tidak cukup ?!". dan seandainya mereka fakir pasti Allah akan membantu dengan memberi rezeki kepadanya. Jadi orang yang enggan menikah baik itu laki-laki atau perempuan. namun pergolakan yang terjadi secara terus menerus lama kelamaan akan melemahkan iman dan ketahanan jiwa serta mengganggu kesehatan dan akan membawanya ke lembah kenistaan. hingga kemurnian semangat dan rohaninya menjadi keruh. kerana bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. maka mereka itu sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidup ini. Mereka selalu ada dalam pergolakan melawan fitrahnya. 6 . Sikap enggan membina rumah tangga kerana takut miskin adalah sikap orang jahil (bodoh). kendatipun ketaqwaan mereka dapat diandalkan. Allah menjanjikan suatu pertolongan kepada orang yang nikah. dan manusia tidak boleh menteorikan rezeki yang dikurniakan Allah. Mereka itu adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup. Allah memerintahkan untuk kahwin. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. Suatu kehidupan yang hampa dari berbagai keutamaan insani yang pada umumnya ditegakkan atas dasar egoisme dan mementingkan diri sendiri serta ingin terlepas dari semua tanggungjawab". misalnya ia berkata: "Bila saya hidup sendiri gaji saya cukup.

iaitu seorang mujahid fi sabilillah. bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ertinya: Wahai para pemuda ! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah. 2518. Para Salafus-Shalih sangat menganjurkan untuk nikah dan mereka anti membujang. dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam. dan seorang yang menikah kerana ingin memelihara kehormatannya". melacur. maka nikahlah. seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka.Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menguatkan janji Allah itu dengan sabdanya: "Ertinya: Ada tiga golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka. Nasa'i. Islam memandang perkahwinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efefktif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan. Tirmidzi. dan lebih membentengi farji (kemaluan). serta tidak suka berlama-lama hidup sendiri. lesbi. homo. 20). 3.2 Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur Sasaran utama dari disyari'atkannya perkahwinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji. berzina. kerana nikah itu lebih menundukan pandangan. (Hadis Riwayat Ahmad 2: 251. Dan barangsiapa yang tidak mampu. Ibnu Majah hadis No. Ibnu Mas'ud radliyallahu 'anhu pernah berkata: "Jika umurku tinggal sepuluh hari lagi. maka hendaklah ia puasa 7 .1 Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi Di tulisan terdahulu [bahagian kedua] kami sebutkan bahawa perkahwinan adalah fitrah manusia. dan melindungi masyarakat dari kekacauan. maka jalan yang sah untuk memenuhi keperluan ini iaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkahwinan). kumpul kebo. Tujuan Perkahwinan Dalam Islam 3. dan Hakim 2: 160 dari shahabat Abu Hurairah radliyallahu 'anhu). yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. sungguh aku lebih suka menikah daripada aku harus menemui Allah sebagai seorang bujangan". (Ihya Ulumuddin dan Tuhfatul 'Arus hal. 3.

(Al-Baqarah: 229). maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikahwin dengan suami yang lain. jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at Allah.3 Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami Dalam Al-Quran disebutkan bahawa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian). Ibnu Jarud dan Baihaqi). Itulah hukum-hukum Allah. Muslim. maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal: a. sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut: “Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. kerana shaum itu dapat membentengi dirinya". Oleh kerana itu setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami. Itulah hukum-hukum Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah lanjutan ayat di atas: “Kemudian jika si suami menthalaqnya (sesudah thalaq yang kedua). Nasa'i. (Al-Baqarah: 230). Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah WAJIB. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. 3. diterangkannya kepada kaum yang (mahu) mengetahui ”. Bukhari. Shalihah 8 . Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim”. kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. jika suami isteri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah. maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan isteri) untuk kahwin kembali. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. (Hadis Shahih Riwayat Ahmad.(shaum). maka janganlah kamu melanggarnya. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya. Tirmidzi. Harus Kafa'ah b. Darimi.

dipandang sangat penting kerana dengan adanya kesamaan antara kedua suami isteri itu. b. bukan status sosial. Dan mereka tetap sekufu' dan tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah satu sama lainnya. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Masalah Kufu' (sederajat. Wajib bagi para orang tua. “Hai manusia.a. status sosial dan keturunan saja. kerana kecantikannya. Muslim 4:175). maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami inysa Allah akan terwujud. keturunan dan lain-lainnya. (AlHujuraat: 13). Maka hendaklah kamu pilih kerana agamanya (ke-Islamannya). Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa di antara kamu. bahawa di dalam mencari calon jodoh putra-putrinya. Memilih Yang Shalihah 9 . niscaya kamu akan celaka". Allah memandang sama derajat seseorang baik itu orang Arab mahupun non Arab. Sementara pertimbangan agama kurang mendapat perhatian. selalu mempertimbangkan keseimbangan kedudukan. dan kerana agamanya. Kafa'ah atau kesamaan. kerana keturunannya. Kafa'ah Menurut Konsep Islam Pengaruh materialisme telah banyak menimpa orang tua. sebab kalau tidak demikian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Tidak ada perbedaan dari keduanya melainkan derajat taqwanya (Al-Hujuraat: 13). Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ertinya: Wanita dikahwini kerana empat hal: Kerana hartanya. Tidak sedikit zaman sekarang ini orang tua yang memiliki pemikiran. miskin atau kaya. sepadan) hanya diukur melalui materi saja. kesepadanan atau sederajat dalam perkahwinan. pemuda dan pemudi yang masih berfaham materialis dan mempertahankan adat istiadat wajib mereka meninggalkannya dan kembali kepada AlQuran dan Sunnah Nabi yang Shahih. (Hadis Shahi Riwayat Bukhari 6:123. Tetapi kafa'ah menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta ahlaq seseorang. Menurut Islam.

3. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan untuk memilih wanita yang peranak dan penyayang agar dapat melahirkan generasi penerus umat. Ta'at kepada suami dan baik kepada tetangganya dan lain sebagainya". Ta'at kepada kedua Orang Tua dalam kebaikan. Tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram.Orang yang mahu nikah harus memilih wanita yang shalihah dan wanita harus memilih laki-laki yang shalih. (Hadis Shahih Riwayat Muslim 3:82. bukankah mereka berdosa . Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ertinya: Jika kalian bersetubuh dengan isteri-isteri kalian termasuk sedekah !. benar". sampaisampai menyetubuhi isteri-pun termasuk ibadah (sedekah). Bila kriteria ini dipenuhi Insya Allah rumah tangga yang Islami akan terwujud. 10 . mereka akan memperoleh pahala !". Ta'at kepada Rasul. Mendengar sabda Rasulullah para shahabat kehairanan dan bertanya: "Wahai Rasulullah. Sebagai tambahan. Memakai jilbab yang menutup seluruh auratnya dan tidak untuk pamer kecantikan (tabarruj) seperti wanita jahiliyah (Al-Ahzab: 32). seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap isterinya akan mendapat pahala ?" Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjawab: "Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain isterinya. Menurut Al-Quran dan Al-Hadis yang Shahih di antara ciri-ciri wanita yang shalihah ialah: "Ta'at kepada Allah. Menurut Al-Quran wanita yang shalihah ialah: “Wanita yang shalihah ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri bila suami tidak ada.? Jawab para shahabat:"Ya. Dari sudut pandang ini. Beliau bersabda lagi: "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan isterinya (di tempat yang halal). sebagaimana Allah telah memelihara (mereka)”. hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Ahmad 5:1167-168 dan Nasa'i dengan sanad yang Shahih).4 Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah Menurut konsep Islam. (An-Nisaa: 34). rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain.

Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”. Oleh kerana itu suami isteri bertanggungjawab mendidik. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. (An-Nahl: 72). Kita sebutkan demikian kerana banyak "Lembaga Pendidikan Islam". iaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Dan yang terpenting lagi dalam perkahwinan bukan hanya sekedar memperoleh anak. dalam hal ini Islam melarang seorang muslim 11 . 4. tetapi isi dan caranya tidak Islami. Islam juga memandang bahawa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam. dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar. Tentang tujuan perkahwinan dalam Islam. diakibatkan kerana pendidikan yang salah. anak-anak dan cucu-cucu. Sehingga ramai kita lihat anak-anak kaum muslimin tidak memiliki ahlaq Islami.5 Untuk Mencari Keturunan yang Shalih Tujuan perkahwinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam. secara singkat penulis sebutkan dan jelaskan seperlunya: 4. Tata Cara Perkahwinan Dalam Islam Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkahwinan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang Shahih (sesuai dengan pemahaman para Salafus Shalih -peny). Allah berfirman yang bermaksud: “Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami isteri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu. kerana dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas. dan memberimu rezeki yang baik-baik.3.1 Khitbah (Peminangan) Seorang muslim yang akan mengawini seorang muslimah hendaknya ia meminang terlebih dahulu. mengajar.

Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain (Muttafaq 'alaihi). Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah. Adanya Ijab Qabul. Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. 1093 dan Darimi). Dan menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat. (Hadis Shahih Riwayat Muslim 4:154 dan Baihaqi 7:262 dari Abu Hurairah). Adanya Wali. sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Adanya Mahar. Sebahagian Penyelewengan Yang Terjadi Dalam Perkahwinan Yang Wajib Dihindarkan 12 . c. Adanya Saksi-saksi. Dalam khitbah disunnahkan melihat wajah yang akan dipinang (Hadis Shahih Riwayat Ahmad. e. Sebagai catatan penting hendaknya yang diundang itu orangorang shalih. Hakim 4:128 dan Ahmad 3:38 dari Abu Sa'id Al-Khudri). kerana ada sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ertinya: Janganlah kamu bergaul melainkan dengan orang-orang mukmin dan jangan makan makananmu melainkan orang-orang yang taqwa". (Hadist Shahih Riwayat Abu Dawud. Tirmidzi. maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya". 4. d. b. Abu Dawud.2 Aqad Nikah Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi: a. "Ertinya: Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan. baik kaya mahupun miskin. 4.3 Walimah Walimatul 'urusy hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin dan dalam walimah hendaknya diundang orang-orang miskin. Tirmidzi No. 5. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang mengundang orang-orang kaya saja bererti makanan itu sejelek-jelek makanan.

Adanya anggapan seperti ini.4 Mengikuti Upacara Adat Ajaran dan peraturan Islam harus lebih diutamakan dari segalanya. Umumnya umat Islam dalam 13 .3 Menuntut Mahar Yang Tinggi enurut Islam sebaik-baik mahar adalah yang murah dan mudah.1. adalah cerita yang salah kerana riwayat itu sangat lemah. Dalam berpacaran sudah pasti tidak boleh dihindarkan dari berintim-intim dua insan yang berlainan jenis. terjadi pandang memandang dan terjadi sentuh menyentuh. Bukhari dan Muslim). upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. Anggapan seperti ini adalah anggapan yang salah dan keliru. (Lihat Irwa'ul Ghalil 6. yang sudah jelas semuanya haram hukumnya menurut syari'at Islam. (Lihat Adabuz-Zafat. Adapun cerita teguran seorang wanita terhadap Umar bin Khattab yang membatasi mahar wanita. Pacaran Kebanyakan orang sebelum melangsungkan perkahwinan biasanya "Berpacaran" terlebih dahulu. (Hadis Shahih Riwayat Ahmad.5. 5. 347-348). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ertinya: Jangan sekali-kali seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan.2 Tukar Cincin Dalam peminangan biasanya ada tukar cincin sebagai tanda ikatan. 5. Jadi dalam Islam tidak ada kesempatan untuk berpacaran dan berpacaran hukumnya haram. maka wajib untuk dihilangkan. melainkan si perempuan itu bersama mahramnya". Nashiruddin AlBani) 5. tidak mempersulit atau mahal. kemudian melahirkan konsesus bersama antara berbagai pihak untuk menganggap masa berpacaran sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar-wajar saja. hal ini bukan dari ajaran Islam. Setiap acara. hal ini biasanya dianggap sebagai masa perkenalan individu. hal. Memang mahar itu hak wanita. tetapi Islam menyarankan agar mempermudah dan melarang menuntut mahar yang tinggi. atau masa penjajakan atau dianggap sebagai perwujudan rasa cinta kasih terhadap lawan jenisnya.

cara perkahwinan selalu meninggikan dan menyanjung adat istiadat setempat. sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam. (Hadis Shahih Riwayat Ibnu Abi Syaibah.. Para tamu bertanya:"Lalu apa yang harus kami ucapkan. bahawa 'Aqil bin Abi Thalib nikah dengan seorang wanita dari Jasyam. dan lainlain). dan tata cara selain Islam. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”. maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya. Nasa'i. (Al-Maaidah: 50). 14 . Demikianlah ucapan yang diperintahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam". Orang-orang yang mencari konsep. Dari Al-Hasan. 'Aqil menjelaskan: "Ucapkanlah: Barakallahu lakum wa Baraka 'Alaiykum" ( Mudahmudahan Allah memberi kalian keberkahan dan melimpahkan atas kalian keberkahan). bererti mereka belum yakin kepada Islam. Darimi 2:134. Ahmad 3:451. maka semuanya tidak akan diterima oleh Allah dan kelak di Akhirat mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. wahai Abu Zaid ?". Kepada mereka yang masih menuhankan adat istiadat jahiliyah dan meremehkan konsep Islam. sehingga sunnah-sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang benar dan shahih telah mereka matikan dan padamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki. dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”.5 Mengucapkan Ucapan Selamat Ala Kaum Jahiliyah Kaum jahiliyah selalu menggunakan kata-kata Birafa' Wal Banin. Sungguh sangat ironis. peraturan. Para tamu mengucapkan selamat dengan ucapan jahiliyah: Birafa' Wal Banin. Ibnu Majah.!. ketika mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. 5. (Ali-Imran: 85). Kerana Rasulullah shallallhu 'alaihi wa sallam melarang ucapan demikian".. Ucapan Birafa' Wal Banin (semoga mempelai murah rezeki dan ramai anak) dilarang oleh Islam. 'Aqil bin Abi Thalib melarang mereka seraya berkata: "Janganlah kalian ucapkan demikian !.

serta harus tahu pula hak dan kewajibannya serta memahami tugas dan fungsinya masingmasing yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Penutup Rumah tangga yang ideal menurut ajaran Islam adalah rumah tangga yang diliputi Sakinah (ketentraman jiwa). sentuh menyentuh. Darimi 2:134. Tirmidzi. supaya kamu hidup tenteram bersamanya. Menurut Islam antara mempelai laki-laki dan wanita harus dipisah. Hakim 2:183. Allah berfirman yang bermaksud: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. 5. Mawaddah (rasa cinta) dan Rahmah (kasih sayang). seorang suami dan isteri harus saling memahami kekurangan dan kelebihannya.Do'a yang biasa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ucapkan kepada seorang mempelai ialah: "Baarakallahu laka wa baarakaa 'alaiyka wa jama'a baiynakumaa fii khoir" Do'a ini berdasarkan hadis shahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah: 'Ertinya: Dari Abu hurairah. jabat tangan antara laki-laki dan wanita. isteri) rasa cinta dan kasih sayang. Dan Dia (juga) telah menjadikan diantaramu (suami.6 Adanya Ikhtilath Ikhtilath adalah bercampurnya laki-laki dan wanita hingga terjadi pandang memandang. (Hadis Shahih Riwayat Ahmad 2:38. 15 .7 Pelanggaran Lain Pelanggaran-pelanggaran lain yang sering dilakukan di antaranya adalah muzik yang hingar bingar. Mudah-mudahan Allah mencurahkan keberkahan atasmu dan mudah-mudahan Dia mempersatukan kamu berdua dalam kebaikan". Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar-Ruum: 21). 5. Ibnu Majah dan Baihaqi 7:148). beliau mengucapkan do'a: (Baarakallahu laka wabaraka 'alaiyka wa jama'a baiynakuma fii khoir) yang bermaksud. Dalam rumah tangga yang Islami. Mudahmudahan Allah memberimu keberkahan. sehingga apa yang kita sebutkan di atas dapat dihindari semuanya. bahawasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jika mengucapkan selamat kepada seorang mempelai.

tentram dan bahagia mendadak dilanda "kemelut" perselisihan dan percekcokan. upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. iaitu "perceraian". Ajaran Islamlah satu-satunya ajaran yang benar dan diridlai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala (Ali-Imran: 19).Sehingga upaya untuk mewujudkan perkahwinan dan rumah tangga yang mendapat keridha'an Allah dapat terealisir. Soal Jawab Agama: [1] Pernikahan 1. dan jadikanlah kami Imam bagi orang-orang yang bertaqwa”. sementara ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia. tetapi masih juga gagal. Hukum asal menikah Assalamualaikum ehm . “Ya Tuhan kami. (Al-Furqaan: 74) Amiin.saya mahu bertanya mengenai HUKUM ASAL menikah apakah hukum asalnya sunnah.1. maka Islam memberikan jalan terakhir. Wallahu a'alam bish shawab. maka tidak jarang pasangan yang sedianya hidup tenang. wajib atau mubah. serta kita wajib meninggalkan aturan. Terimakasih wasalamualaikum Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb 16 . Marilah kita berupaya untuk melakasanakan perkahwinan secara Islam dan membina rumah tangga yang Islami. tata cara. anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri dan keturunan yang menyejukkan hati kami. akan tetapi mengingat kondisi manusia yang tidak boleh lepas dari kelemahan dan kekurangan.. Bila sudah diupayakan untuk damai sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisaa: 34-35.

Tidak mungkin alternatif diberikan kalau hukumnya tidak sama. wassalam Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. ulama yang memandang tasarri' itu sunnah. juz 2. atau janji saat perkahwinan mempunyai syaratsyarat. hukumnya akan sama dengan hukum asal menikah kerana ayat di atas bicara soal nikah dan perhambaan sebagai alternatif. Kalau yang memandang tasarri itu mubah sudah tentu mereka menganggap hukum asal nikah itu mubah. Sedangkan Imam Abu Hanifah memandangnya mubah. Mereka sama-sama berpegang pada ayat di atas. tetapi kalau tidak ada atau 17 . Jumhur ulama memandang hukum nikah itu sunnah. Nadirsyah Hosen 1. Yang mendang tasarri itu wajib.Hukum asal nikah diperselisihkan oleh para ulama. atau hamba-hamba yang kamu miliki. maka (kahwinilah) seorang saja. (lihat Bidayatul Mujtahid. Perbezaannya adalah dalam memahami tasarri' atau memerdekakan hamba. Seharusnya orangtua atau saudara laki-laki perempuan yang menjadi wali. Apa hukumnya memerdekakan hamba? Nah. maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua. Adapaun Imam daud az-Zhahiri memdangnya wajib. Jadi. “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengahwininya). Hukun Akad Nikah. Ber-akad nikah kali kedua Assalamu'alaikum Saya ingin bertanya "Apakah sah apabila sesorang "berakad nikah" dua kali kerana yang pertama tidak disaksikan kedua orangtuanya? Terima kasih.2. tiga atau empat. Mari kita lihat dulu ayat Qur'annya: QS 4: 3. maka hukum asal nikah adalah wajib. memandang nikah itu sunnah. Suatu perkahwinan memerlukan kedua hal tersebut. tentang kitab an-nikah) salam. antara lain adanya wali dan saksi. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil.

mengapa harus dilakukan pengulangan atau menganggap yang pertama tidak sah? Wassalam.wb. Saya tidak mahu perasaan ini justru akan membawa ke arah yang tidak diridhoi-Nya. Saya menulis email ini untuk mengobati rasa 'gundah' dalam hati saya akan sesuatu yang mungkin sedang saya alami.3. Oleh kerana itu dengan berbagaimacam pertimbangan saya beranikan diri untuk meminangnya. Yang menjadi pertanyaan adakah batasan waktu antara khitbah (pinangan) dengan aqad nikah? Adakah yang mahu membantu mengubati kegundahan hati saya? Jawapan: Assalamualaikum wr. Puji syukur kepada Allah semata. Wb. A. Kairo. tetapi merupakan hal yang patut dihindari. Masalah kemudian muncul ketika saya harus melihat kondisi saya sendiri yang harus menyelesaikan kuliah. Tidak ada dalil syari' yang membatasi waktu antara pinangan dan akad nikah.baru ini hati saya 'terpikat' oleh akhwat yang berdomisili di luar kota. Semoga anda berdua diberkahi oleh-Nya dan Alfu Mabruk. Bukan masalah sah atau tidaknya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada rasulullah beserta keluarga. Ahmad Zubair 1. Semuanya terpulang kepada pasangan tersebut.jaraknya tidak mungkin untuk mendatangkan wali orangtua. Baru . Kasyful Anwar. maka dapat diganti dengan wali hakim. wr. Alasannya .kalau yang pertama dianggap tidak sah jadi selama itu kedua mempelai tersebut dianggap telah berzina. shahabat dan para pengilkut setianya. 18 . Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Wassalaualaikum. Kalau dianggap sudah sah yang pertama. Batas waktu antara pinangan dan akad nikah Assalaamu'alaikum Wr. Saya 'terpaksa' harus 'menunda ' rencana nikah saya hingga 1-2 tahun kemudian. demikian juga dengan 'calon isteri' saya tersebut.wr. salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW penutup para nabi dan rasul.

Bapak Yth. Wassalamaualaikum Wr. maka cukup diwakili walinya [tentu dengan persetujuan calon pengantin wanita].4. sedangkan orangtua / ayahnya maaf tidak menjalankan kewajiban Sholat 5 waktu? Bagaimana hukum nikahkah sah atau tidak? Terima kasih atas perhatiannya. maka pernikahan tersebut dianggap sah. termasuk jika 19 . lalu diwakilkan oleh pamannya. jika pernikahan telah memenuhi unsur syarat dari rukun [ada wali]. salam. Kalau calon pengantin wanita yang tak boleh hadir.jazakhallah khoiron katsiro atas tanggapanya. Jawapan: Menurut fiqh. Wassalamualaikum Wr.. Wb. Sahkah sebuah perkahwinan bila pernikahannya dilakukan oleh orangtuannya sendiri. Gus Dur dulu menikah saat dia kuliah di Timur Tengah. Wb. Orangtua/wali nikah yang tidak pernah menjalankan Sholat Assalamualaikum Wr. Nikah tanpa dihadiri calon pengantin wanita Assalamualaikum Wr.5.Wb Jawapan: Ass wr wb Yang tidak boleh hadir itu pihak mana? calon pengantin pria atau wanita? Kalau calon pengantin Pria maka boleh diwakilkan [hubungi KUA setempat untuk persoalan tekhnisnya].. Nadirsyah Hosen 1.1. kepada Ykh: Ustadz pengasuh KTPDI disini kami akan menanyakan tentang: Bagaimana hukum pernikahan (akad nikah) yang tanpa di hadiri calon pengantin muslimat yang di keranakan jarak yang jauh dan samasama sedang menuntut ilmu (di luar negeri) tetapi dari ke dua belah pihak sudah setuju sah atau tidak?. Cuba hubungi KUA untuk lebih jelasnya khususnya persyaratan tekhnis administrasi yang diperlukan.Wb Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah.

Ahmad Zubair 1. Saya seorang mahasiswi kedoktoran.wb. atas jawapannya ana ucapkan terima kasih banyak.6. Sudah sebulan yang lalu saya berfikir untuk segera menikah.orangtua yang menikahkan tersebut tidak menjalankan kewajiban agamanya sehari-hari. Ertinya boleh-boleh saja. Noryamin Aini 1. Tetapi dalam Teori Ilmu Hukum Islam [ushul l-Fiqh] ditegaskan bahawa 20 .wb. Apalagi dengan kecanggihan teknologi masa kini maka boleh saja dalam melakukan akad nikah bukan hanya melalui telpon yang hanya boleh di dengar suaranya. tentang pernikahan dengan menggunakan telepon sewaktu akadnya. usia sekarang hampir 22 tahun. tetapi boleh melalui media untuk teleconference. Saya tidak melihat adanya larangan atau anjuran untuk melaksanakan akad nikah melalui telepon. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. maaf nih gue ngulang pertanyaan yang lalu. Akad nikah via telepon Assalamu'alaikum wr. Yang menjadi pertanyaan kenapa harus dilakukan hal yang demikian. Wassalam.7. dimana gambarnya juga boleh dilihat. apakah alasan itu syar`i? Jawapan: Hukum asal dari pernikahan adalah mubah. Alasan untuk segera menikah Assalamu'alaikum wr. memang sudah tidak waktu untuk bertemu antara kedua mempelai? Atau ada kekhawatiran? Wallahu a'lamu bishshawab. Wassalamu'alaikum wr. untuk ketenangan batin saya. Wassalam. wb.

tetapi tidak dapat dilepaskan dari sejumlah kesiapan-pertimbangan. 2. tetapi mungkin juga tidak susah. Jadi keputusan untuk menikah bukan hanya keinginan tanpa aturan. Tetapi ingat pernikahan bukan sesuatu yang mudah. Semua hukumnya sangat ditentukan oleh konteks spesifik yang terkait dengan alasan pernikahan tersebut. maka pernikahannya menjadi sunat. juga disebutkan "perubahan status hukum satu issue mengikuti logika perubahan waktu dan tempatnya. 21 . Ketenangan batin merupakan salah satu tujuan pernikahan. tetapi ada baiknya difikirkan kembali tentang kemungkinan dampak negatif pernikahan terhadap kuliah saudari. dan dia sendiri tahu bahawa dorongan seksualitasnya akan menjerumuskannya keperbuatan zina. Longgarnya persyaratan pernikahan cenderung menjadi akar rentannya sebuah pernikahan terhadap kes perceraian. usia 22 tahun tidak menjadi hambatan untuk menikah. mental. pada satu kes. Yang pasti pernikahan tentunya akan sedikit banyak berpengaruh terhadap kuliah saudari. pernikahan sangat dianjurkan. Kelayakan dan kesiapan untuk menikah harus dilihat dari syarat pernikahan itu sendiri. Apakah saudari sudah memenuhi segala tuntutan [syarat] untuk menikah? Jika ya. Kenapa begitu banyak persyaratannya? Kerana dalam Al-Qur'an disebutkan bahawa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat [miithaaqan ghalidho] yang tidak mudah terlepas.keberadaan ketentuan hukum tentang satu permasalahan harus didasarkan pada alasannya [illat=reasoning]. individu yang bersangkutan diwajibkan untuk menikah untuk menghindarkannya dari perbuatan zina. pernikahan dapat juga diharamkan. maka dalam kondisi seperti ini. seperti kesiapan fisik. finansial [juga sosial. maka saudari kelihatannya akan lebih jika menikah. 1. tetapi pada setting lain. bahkan sampai ke batas kewajiban. Pernikahan mengharuskan banyak hal kepada pelakunya. Ertinya. administratif]. Bagi orang yang sudah memenuhi segala persyaratan untuk menikah dan baginya pernikahan dinilai lebih baik untuk wellbeingnya. tetapi apakah tujuan tersebut dihasilkan melalui prosedur [memenuhi persyaratan] yang benar? Jika saudari sudah merasa siap dalam ertian memenuhi unsurunsur kelayakan untuk menikah. Apa relevansi kedua norma dasar Ilmu Hukum Islam di atas terhadap pertanyaan saudari? Para fuqaha memberikan variasi norma hukum pernikahan. Jika seseorang yang sudah siap segala-galanya [memenuhi syarat pernikahan] tetap bertahan untuk menikah.

maka pengadilan akan memutuskan bahawa Wali Hakim-lah yang akan menikahkan. 1. berjudi. Noryamin Aini 1. maka alasan itu akan ditolak sesuai dengan pasal 61 Kompilasi Hukum Islam. Kerana salah satu syarat dari sahnya pernikahan adalah adanya wali dari pihak mempelai wanita. yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Adakah berdosa? Jawapan: Ass wr wb Nikah tanpa seizin wali tidak sah hukumnya. Caranya: a).Pilihlah keputusan yang lebih menguntungkan. dan siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi sebagai konsekwensi pernikahan. di Indonesia Wali Hakim dianggap me-refer ke ulama. etc] b). Jadi. ya restu Bapa memang harus ada. iaitu pernikahan tanpa restu ibu-bapa. Peraturan perundang-undangan kita juga mengatur soal ini. Dalam fiqh dikenal istilah Wali Adhal [Wali yang enggan menikahkan anaknya]. Jikalau anda seorang wanita. Atau boleh juga diajukan alasan moral [seperti suka mabuk-mabukan. Sayang. maka persoalannya memang rumit. Tetapi bila alasannya adalah calon mempelai pria berbeza agama maka Pengadilan Agama akan menguatkan keengganan wali tadi. maka mulailah hidup saudari dengan kebahagian bersama suami yang dicintai. etc]. Lalu Pengadilan Agama akan memanggil orangtua untuk menanyakan alasan keengganannya untuk menikahkan. Jadi ada ulama yang menikahkan anak orang lain dengan alasan bertindak sebagai 22 . Istilah Wali Hakim sebenarnya merujuk pada wali nikah yang ditunjuk Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Wassalam.8. Pernikahan tanpa restu orangtua Saya ingin tahu hukum pernikahan sulit. 2. Sampaikan ke Pengadilan Agama persoalan keengganan wali tersebut. Jika sudah mampu. Bila si Orangtua mengajukan alasan tidak sekufu. Hak wali itu ada ditangan Bapa. Andaikata alasan wali dianggap mengada-ngada dan tidak masuk akal [seperti kurang tampan.

kerana kalau perkahwinan tidak sah. salam hangat. Saran saya hendaknya kedua pasangan tersebut menahan diri untuk menikah tanpa pengetahuan orangtua mereka. maka hubungan seksual menjadi illegal. tempuh saja prosedur hukum yang ada seperti di point satu di atas.9. sehingga sangat tidak mungkin untuk tidak berinteraksi.wb Saya ingin bertanya tentang suatu permasalahan sbb: Seorang laki-laki dan perempuan yang telah saling mengenal ingin segera melangsungkan pernikahan.Keduanya telah memiliki perasaan suka satu sama lain. Pernikahan dengan wali hakim tidak sah jika masih ada wali dari pihak isteri yang masih hidup atau tidak berhalagan. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan. Mereka satu kampus ( masih kuliah ). namun untuk menikah orangtua mengharuskan mereka tamat kuliah dulu. Masalah nikah tanpa restu wali ini bukan masalah dosa atau tidak. Menikah tanpa pengetahuan orangtua Assalamu'alaikum wr. Jadi sebaiknya kita berhati-hati dalam soal ini. tapi masalah sah atau tidaknya suatu perkahwinan. Wassalamu'alaikum wr. Sedangkan pada dasarnya orangtua mereka setuju. Nadirsyah Hosen 1.wb. Nah. ini nggak tepat. 3. Jika memang takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ada baiknya kedua pasangan tersebut berbincang dari 23 . sering kuliah bareng walaupun tidak satu jurusan (kerana memang dosen yang menggabung dua jurusan tersebut dalam beberapa mata kuliah). jadi saran saya.wb.wali hakim. Mereka tidak setuju dengan konsep pacaran. Mereka tidak tenang dengan keberadaan tersebut kerana telah mengerti bagaimana Islam melarang untuk berpacaran. satu organisasi. Jawapan: Assalamualaikum wr. Bagaimana apabila mereka menikah tanpa pengetahuan orangtua dengan menggunakan wali hakim? Apa pula syarat-syarat wali hakim dan para saksi? Apa mereka semua harus laki-laki? Saya mohon jawapan secepatnya.

Insya' Allah solusinya akan diberikan oleh Allah kepada mereka berdua. Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb 24 . Wa Allah 'alam bi-shawab. wassalam. Wassalamualaikum wr. sedangkan di sini banyak godaan. Kairo 1. dapat mengurangi kemungkinan kita berbuat dosa. Noryamin Aini 1. pernikahan diam-diam tanpa ridho kedua orangtua akan memberatkan kedua pasangan secara psikologis belum lagi ridho kedua orangtua dalam Islam merupakan syarat paling utama bagi seorang anak. hukumnya? Terima kasih. menikah tidak perlu pakai wali. kerana yang demikian itu. Jawapan: Bagi seorang lelaki. Menikah melalui Wali Hakim saya menikah sekitar 2 bulan yang lalu tapi berhubung saya dan isteri saya jauh dari orangtua sehingga kami menikah dengan wali hakim bagaimana dengan sah atau tidaknya pernikahan saya. sah atau tidak? Ada imam yang bersedia.wb. A.11. kata Rasulullah. Nah jika saudara sudah menemukan calon pasangan yang sesuai. Menikah kalo ayah berada jauh di Indonesia. Kasyful Anwar. menikahlah secepatnya. adakah sejarahnya.10.hati ke hati dengan kedua orangtua. Setahu saya selama ayah masih hidup harus menyaksikan. dia pengurus mesjid di sini. Lagi pula. orangtua tidak wajib menghadiri pernikahan kita. Wassalam. Kalo boleh. Menikah tanpa disaksikan orangtua Saya hidup di US.

Sahkah perkahwinan saya? [Perlu dicatat bahawa saya tidak pernah minta bahagian waris kepada keluarga orangtua angkat saya. kalau ayah kandung saudari setuju. kerana yang penting adalah siapa yang mengawinkannya.12. salam. Nadirsyah Hosen 1. Jawapan: Pertanyaannya kurang jelas. Wassalam. Perkahwinan saudari sah maskipun yang mengawinkan ayah angkat misalnya. iaitu pejabat KUA atau boleh juga hakim di pengadilan agama.wb Saya adalah anak adopsi (masih keluarga) meski saya tahu betul orangtua saya dan amat dekat. siapa yang menikahkan anda dulu? Masalah kedua. berapa jarak antara kota anda dengan kota orangtua si isteri? Menurut ulama fiqh. bukan soal nama.Siapa yang anda maksud dengan wali hakim? Wali Hakim menurut peraturan negeri kita adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk secara resmi. jarak yang diperbolehkan menggunakan wali hakim itu sama dengan jarak kebolehan mengqashar shalat dalam safar. Jadi. sekarang transportasi dan tekhnologi komunikasi sudah begitu canggih. wali hakim itu bukan kiyai atau ulama. Menikah dengan wali orangtua angkat Ass. Ketika menikah saya memakai nama orangtua angkat. Mohamad Joban 25 . sebenarnya wali hakim itu boleh men-cek ke wali perempuan apakah benar jaraknya jauh dan tidak mungkin hadir serta merestui hanya kerana jarak jauh tak boleh datang atau sebenarnya wali perempuan itu menolak pernikahan anda sehingga anda "lari" atau "menghindar" ke tempat yang jauh? Maaf. Terimakasih. Selain itu ketika naik haji saya berikrar memakai nama orangtua kandung saya. setelah saya tahu hukumnya]. Nah. Tetapi harus diingat. Wr. hal-hal di atas saya ajukan agar info yang saya peroleh lengkap sehingga saya boleh menjawab pertanyaan anda. Jadi. Tentunya yang bertanya diatas adalah perempuan (Karana laki-laki tidak perlu wali). ingat-ingat dulu.

dll. Salahkah saya jika saya menolak "calon" saya itu? Mungkin kerana keluarga saya hanya melihat kenyataan yang ada bahawa pemuda saat ini banyak yang "ancur" (ngobat dll) sehingga saat ada yang masih shalat mereka langsung "memuja"nya. kekayaan dan jabatannya. Apa yang harus saya lakukan? Jawapan: Dalam Islam. Menolak calon suami pilihan orangtua Dalam keluarga saya. Padahal saya sudah sosialisasikan pada keluarga saya bahawa ada komunitas lain di kampus yang berusaha mengamalkan nilai-nilai Islam secara keseluruhan. "gaul". Saya lihat jarang sekeli pada zaman sekarang ini wanita yang mempunyai perhatian seperti itu.. Menurut keluarga saya jika dengan suku lain pasti tidak akan awet.13.. Saya ingin suami saya kelak yang membimbing saya untuk menjadi muslimah yang kaffah.. Wallhu 'alam Mohamad Joban 1.. Mudah-mudahan Ukhti dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan calon suami yang boleh membimbing dan aktif dalam menyiarkan agama Islam. Kebanyakan perempuan kalau memilih pendamping hidup yang pertama kali dilihat kegantengan. Jadi apa yang ukhti lakukan tidak salah. Menikah dengan anak bibi Bolehkah menikah dengan anak bibi? 26 .. dan banyak berdo'a.. Saya ingin suami saya tidak hanya yang rajin shalat dan boleh mengaji. Keluarga saya mendesak dengan alasan ayahnya ustad dan memang "calon" saya itu insyaallah rajin shalat. dan cita-cita ukhti sangat agung sekali. bolehkah saya menolaknya? Saya insyaAllah tidak melihat fisik dan lainnya tapi "calon" saya itu tidak tarbiyah. Oleh kerana itu ukhti juga harus ikut aktif dalam kegiatan keIslaman.. satu suku... tidak aktif dalam kegiatan yang Islami. but the problem is.14. Semua orang mempunyai cita-cita. perempuan mempunyai hak penuh dalam memilih dan menentukan jodoh.1. Kemudian jika saya di"lamar" oleh saudara jauh.saya ingin yang lebih dari itu. pernikahan dianggap lebih baik jika dengan satu suku..

Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. saudara-saudara ibumu yang perempuan (bibi). 4: 24) Dari ayat-ayat tersebut ternyata tidak ada larangan untuk mengahwini anak bibi atau anak paman. (QS.(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu). Ahmad Zubair 1. anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri (anak tiri). Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (iaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikahwini bukan untuk berzina. terkecuali pada masa yang telah lampau. ibu-ibu isterimu (mertua). dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. Hukum pernikahan sepupu Bapa calon pria dengan Bapa calon wanita saudara kandung (calon suami dan calon isteri masih sepupu) saya tanyakan ini kerana sebahagian orang berpendapat bahawa 27 . ibu-ibumu yang menyusui kamu. 4: 22) Diharamkan atas kamu (mengahwini) ibu-ibumu. dan menghimpunkan (dalam perkahwinan)dua perempuan yang bersaudara. Dan janganlah kamu kahwini wanita-wanita yang telah dikahwini oleh ayahmu. sebagai suatu kewajiban. Maka isteriisteri yang telah kamu nikmati (campur) di antara mereka. Wassalam. (QS. (QS. anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki(keponakan). maka tidak berdosa kamu mengahwininya. anak-anakmu yang perempuan. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh). saudara perempuan sepersusuan. Pernikahan antar sepupu 1. kecuali hamba-hamba yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna). kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. saudara-saudara Bapamu yang perempuan (bibi). tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan). saudara-saudaramu yang perempuan.15. 4: 23) Dan (diharamkan juga kamu mengahwini) wanita yang bersuami. anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang perempuan (keponakan).

Perkahwinan antar sepupu di perbolehkan walaupun memang benar paman dapat menjadi wali nikah keponakannya dengan syarat apabila orangtua ke[onakannya berhalangan untuk menjadi wali. Kasyful Anwar.wb Saya mahu menanyakan sebuah kes sbb: Sepasang suami isteri yang telah mempunyai anak (sudah 4). Wallahu A'alam bi Shawab. 1. Namun setelah mempunyai anak seperti yang disebutkan tadi baru mereka tahu bahawa mereka adalah saudara sesusuan.paman boleh menjadi wali nikah. Atas pendapat dan jawapannya. Kerana sekitar umur (3 tahun) diangkat oleh masing-masing orangtua yang berbeza dan berlainan kota (kedua orangtua mereka sudah tidak ada). Wassalamualaikum wr. kami ucapkan terima kasih Nashrun minallahi wa fathun qarieb. Mohon penjelasan kerana sampai saat ini diskusi pengajian yang kami adakan masih belum mendapatkan jawapan yang memuaskan.16. Terlanjur menikah dengan saudara sesusuan Assalamualaikum wr. apakah kedua suami isteri ini harus dipisahkan atau masih tetap melanjutkan hubungan tersebut.. Islam melarang pernikahan antara dua orang yang sesusuan. mereka sebelumnya tidak tahu bahawa mereka itu adalah saudara sesusuan. dan sebahagian orang bahawa sepupu itu tidak batal wuduk (muhrim) 2.wb. hukum batal wuduk apakah kita dengan adik isteri (ipar) batal wuduk Jawapan: Assalamualaikum wr. Kairo 1. Wudhu' Anda batal jika bersentuhan dengan saudara sepupu. 28 . 2. Jawapan: Wa 'Alaikum salam.wb. Dalam kitab fiqh. Pertanyaan saya. A.. jika terjadi pernikahan antara dua orang saudara sesusuan.

Wa Allah 'alam bi-shawab. sedang bohong itu perbuatan dosa. Perawan atau janda dalam perkahwinan secara Islam tidak dapat dibezakan. 29 . Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu. Noryamin Aini 1. dan mereka tidak boleh lagi sebagai suami-isteri. “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan. QS 16: 105. yang patuh. Nikah dibawah tangan tanpa pengetahuan isteri pertama Apa hukumnya nikah bawah tangan yang tidak diketahui oleh isteri pertama. yang beriman. Tanya sisi negatif menikahi seorang janda Mohon penjelasan. dan mereka itulah orang-orang pendusta”. “Jika Nabi menceraikan kamu. Dari segi menikahi seorang janda tidak ada bezanya dengan menikahi seorang wanita yang masih perawan. yang ta'at.maka pernikahan mereka batal demi hukum. Hukum agama: Dia membohongi isteri pertama. tentang sisi negatif menikahi seorang janda.17. yang janda dan yang perawan”. QS 66: 5.18. yang berpuasa. yang bertaubat. hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Ahmad Zubair 1. Wassalam. Ertinya pernikahan mereka terputus secara otomatis. yang mengerjakan ibadat. Wassalam. apalagi dalam hal sisi negatifnya.

Wassalam. sedangkan binatang tergantung dari jenisnya. apa yang sebaiknya harus dilakukan? Saya ucapkan terima kasih kepada para ustadz yang menjawab pertanyaan saya ini. jantan dengan betina. “Dan Yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi”. Allah menciptakan sesuatu secara berpasang-pasangan. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. dan sebagainya. 30 .Hukum negara: Melanggar undang-undang perkahwinan. Saya ingin menanyakan tentang masalah kufu (sepandan/sama). perempuannya miskin ataupun sebaliknya) sedangkan orangtua salah satunya tidak menyetujui hubungan ini. siang berpasangan dengan malam. Masalah perkahwinan tidak sekufu Ass. (lelakinya kaya. Apa keburukan dari perkahwinan yang tidak sekufu dan apa kebaikannya? Apakah kita harus melakukan perkahwinan dengan pasangan yang sekufu supaya kehidupan berumahtangga kita aman dan tenteram? Semisalkan ada seorang lelaki mencintai perempuan yang tidak sekufu. Kalau manusia laki-laki pasangannya manusia wanita. QS 53: 45. “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. QS 51: 49. “Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasangpasangan pria dan wanita”.19. Wr. QS 43: 12. Wb. Misalnya kambing jantan pasangannya pasti kambing betina. Ahmad Zubair 1. tidak mungkin dipasangkan dengan burung betina. Laki-laki berpasangan dengan perempuan.

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. “Laki-laki yang berzina tidak mengahwini melainkan perempuan yang berzina. Allah telah menetapkan pasangan masing-masing. Tetapi bukan berdasarkan kecantikannya. Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula). atau perempuan yang musyrik.Demikian juga dalam hal manusia. Mereka mengajak ke neraka. dan orang kafir pasangannya orang kafir lagi. tetapi dasarnya adalah ketetapan Allah sebagai berikut: QS 2: 221.Wb 31 . pangkat. suku bangsa dan sebagainya. harta. walaupun dia menarik hatimu. dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min”. Wassalam. QS 24: 26. Sesungguhnya wanita hamba yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik. Dan laki-laki yang baik pasangan yang sepadan adalah wanita yang baik. Sesungguhnya hamba yang mu'min lebih baik dari orang musyrik. Ahmad Zubair [2] Mahar / Maskahwin 2. sebelum mereka beriman. Demikian juga wanita-wanita keji pasangan yang sepadan adalah lakilaki yang keji pula. QS 24: 3. Demikian pula laki-laki pezina pasangannya wanita pezina pula. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. Mahar perkahwinan. derajat.1. haruskah berupa emas? Assalamu alaikum Wr. Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”. dan perempuan yang berzina tidak dikahwini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. walaupun dia menarik hatimu. dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). “Dan janganlah kamu (orang laki-laki beriman) menikahi wanita-wanita musyrik. Kesepadanan yang dimaksud disini adalah orang beriman hanya boleh kahwin dengan orang beriman.

. saya baru menyadari hal ini setelah menikah. Wassalam Jawapan: Assalamualaikum wr. Jadi. Maskahwin yang dibeli dengan kad kredit Pengasuh Konsultasi Yth. Noryamin Aini 2. saya mengucapkan ijab dan kabul ". Nikah anda sah.. Sewaktu menikah. Oleh sebab itu. calon isteri adalah pihak yang paling (bahkan satu-satunya) berhak menentukan jenis dan kadar mahar.3. apakah nikah saya sah atau tidak?. Hal yang ingin saya tanyakan adalah kata "tunai".. alias belum di bayar. Wassalamualaikum wr.. mohon kejelasan dari pengasuh. Kita dapat saja memilih bentuk dan kadar mahar tersebut.wb. kerana saya membeli sebahagian dari mahar dengan kad kredit. Tetapi hal yang harus diingat bahawa mahar merupakan hak milik isteri. Wassalam. Kairo 2.2. emas bukan pilihan yang paling baik. Bagaimana hukumnya.Apakah benar mahar suatu perkahwinan itu sebaiknya berbentuk emas? Jawapan: Wa 'Alaikum salam..wb. Wa Allah 'alam bi-shawab. Terus terang. Maha yang paling baik adalah apa yang ditentukan oleh calon isteri. Hukum Islam tidak pernah mematok jenis dan jumlah mahar. iaitu: 32 . Kasyful Anwar.dengan mas kahwin tersebut di atas tunai". A. Mahar dan hukum tukar cincin Saya ingin menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan mahar.

6. Al-Hibaa'a. 33 . Islam dalam hal ini mempunyai Syariat yang bernama "Khitbah" dimana kedua belah pihak dengan saksi-saksi yang kuat berikrar akan menikah nanti pada waktu yang disepakati. 4. Bagaimana hukumnya dalam Islam acara tukar cincin setelah ijab kabul? apakah diperbolehkan? 2. (2). Islam tidak mengenal cara tersebut. 5. Maskahwin dalam Bahasa agama dikenal dengan enam macam istilah: Al-Mahr. (QS. (QS. mukenah dan Al Qur'an kepada calon isteri. 2. apakah bererti calon suami nantinya harus membimbing calon isteri? Jika calon isteri nantinya tidak boleh melaksanakan bagaimana hukumnya? 3. (QS. bukan sebagai bayaran. 2:236) 2:237) 4:4) 4:24) 60:10) 60:11) Selanjutnya jawaban pertanyaan saudara sbb : (1). Al-'alaa'iq kalau dirangkum berarti: pemberian dari suami kepada isterinya sebagai tanda kesungguhan cinta dan tanggungjawabnya. Jadi setelah ijab qabul tukar cincin sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. Wb. An-Nihlah. (QS. Sebagai acuan kita dalam hal mahar atau MAS KAHWIN adalah firman Allah : 1. Dan keduanya tidak boleh memutuskan perjanjian tersebut kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak bahkan pihak ketiga diharamkan mengambil peranan apapun untuk menggagalkannya. Setahu kami tukar cincin itu adalah satu bentuk simbol ikatan antara calon isteri dan calon suami yang menguatkan bahawa secara zahir mereka tidak akan menikah dengan yang lain. Sebaiknya ditinggalkan. As-shadaq As-shadaqah. (QS.1. 3. Al-Ajr. atau fariidlah. Al-Aqr. Bolehkah suami mengenakan cincin emas setelah acara tukar cincin? Jawaban: Assalamu'alaikum Wr. (QS. Apakah makna sebenarnya dari mahar? Jika calon suami memberikan mahar berupa sajadah.

Tetapi logika qiyas hukumnya banyak cacat. Wb.wb Saya kuliah di usu jurusan D3 komputer. bahkan ada 34 . masing di BAB: As-Shadaaq ) 3. Setahu kami praktek tersebut ada konteks spesifiknya. Tetapi ketika masyarakat Islam memasuki tahapan sejarah pembinaan masyarakat madani. Ada orang yang menggunakan analogi. Memang dalam sejarah Islam. Ulama sunni sepakat mengharamkan jenis pernikahan seperti ini. Al-Muwattha' 48. Mahar itu boleh berupa barang atau manfaat seperti mengajarkan membaca.1. bahawa dalam perang memang tidak ada jaminan keamanan. Apakah Maksud Nikah Mut'ah Assalamu'alaikum wr. dulu. akibatnya membawa isteri boleh menjadi malapetaka. nikah mut'ah pernah dipraktekkan. Wassalamu 'alaikum Wr. menulis dan sebagainya. Mereka mengqiyaskan darurat perang dengan keadaan ketika seseorang tidak mungkin pergi untuk membawa isteri-suami seperti dalam kes dinas luar kota. walaupun sejumlah aliran Syi'ah masih memperbolehkannya. Kelemahan qiyas ini adalah. atau sering disebut nikah kontrak.4: ) atau saudara dapat mendownloadnya di Pustaka Isnet: Halal dan Haram dalam Islam / Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi. Lelaki tidak boleh memakai barang dari emas dan sutera ( Lihat kembali Hadits Bukhary. Ertinya.2.Mahar adalah syarat sahnya pernikahan. Silahkan buka kembali Fiqih Sunnah. Suami bertanggungjawab mengajarakan isterinya disyaratkan atau tidak. Hasanain Juaini. [3] Nikah Mut'ah dan Kahwin Gantung 3. diperbolehkannya mut'ah. Sengaja meninggalkan membatalkan pernikahan. bukan urusan finansial. seperti dalam kes perang. yang ingin saya tanyakan. qiyas. lalu mut'ah diharamkan. apa yang dimaksud dengan mut'ah sebenarnya? Jawapan: Nikah mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi jangka waktu. Bidayatul Mujtahid. pada saat itu perang tidak lagi menjadi issue utama. keadaan darurat merupakan unsur utama. sosial atau waktu. Subulussalam. keamanaan mereka tidak terjamin. wajib ditunaikan seperti permintaan isteri ( Selama suami mampu ) kalau tidak disebutkan jumlahnya maka mengikuti mahar yang berlaku umum. untuk memperbolehkan mut'ah. baru tingkat dua.

tetapi. Jika isteri ikut dan kita pihak suami kalah. Kami menangkap ada pesan sejarah dan moral dari langkanya peristiwa mut'ah tersebut di periode awal sejarah Islam..wb Noryamin Aini 3. Kami sependapat dengan ulama sunni yang mengharamkan mut'ah dengan beberapa pertimbangan: 1. Tetapi kerana Islam tidak menganjurkannnya [yang dianjurkan justru nikah secara wajah]. Hukum Nikah Mut'ah dan Nasnya Assalamu'alaikum ww 35 . maka sekarang lembaga pernikahan mut'ah lebih sering disalahgunakan orang. wassalamu'alaikum wr. maka keringanan mut'ah tersebut difahami mereka dari perspektif moral pernikahan yang tujuannya untuk membangunan keluarga bahagian yang sakinah. Sahabat dan tabiin sangat concerned dengan masalah moral dan finansial tersebut. Masalah masa depan anak-anak mereka fikirkan. maka isteri harus menanggung resiko pahit untuk kemungkinan dijadikan tawanan kemudian diperhamba. betul-betul keadaan darurat yang memaksa semuanya untuk terjadi. Kedua. ada tanggungjawab moral dan finansial sebagai konsekwensi dari pernikahan tersebut. Walaupun mut'ah pernah diperbolehkan. mut'ah lebih disalahgunakan sebagai alternatif untuk menghalalkan perzinaan. dalam sejarahnya tidak banyak umat Islam [terutama] sahabat dan tabiin yang mempratekkannya. Oleh sebab itu. dulu.2. Sementara sekarang. Tapi sekarang. finansial dan sosial. atau seperti durasi tugas tentara sekarang ini di satu wilayah. Hal lain yang perlu dicatat bahawa dulu peperangan memakan waktu yang cukup lama sampai berbulan-bulan. Selain itu. mut'ah lebih dimaknai sebagai sebuah keringanan. hambatan seseorang untuk membawa isterinya [pasangan] lebih pada alasan pragmatis seperti masalah dana. Pertama. religious. nampaknya. kita harus menempatkan isu mut'ah ini pada porsi konteks yang sebenarnya. alasan praktek nikah mut'ah dulu tidak dibuat-buat.konsekwensi dalam perang. maka kenapa kita harus membatasi usia [waktu] pernikahan kita seperti yang menjadi inti pernikahan mut'ah? 2. Kalau tujuan pernikahan adalah untuk membangunan keluarga yang sakinah [mudah-mudahan cukup langgeng]. Jika dulu mut'ah disikapi secara komprehensi dengan tanggungjawab moral. oleh sejumlah kelompok opportunis.

h.3. Jumhur sahabat dan fuqaha mengharamkan nikah mut'ah ini. "kami melakukan mut'ah pada masa Rasul dan Abu Bakar tetapi tidak pada masa Umar". Bidayatul Mujathid. juz 2. "aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata. Jadi. Satu riwayat dari Atha' mengatakan. Sebahagian berpendapat larangan ini diberikan pada "yaum khaibar".Saya mohon keterangan mengenai seluk beluk Nikah Mut'ah. Atas perhatian Bapak-Bapak di KTPDI kami ucapkan banyak. Nadirsyah Hosen 3. 48. terima kasih Wassalam Jawapan: Ass wr wb Sebagaimana yang kita ketahui bahawa masalah nikah mut'ah ini telah diperselisihkan oleh para ulama. Dengan melakukan mut'ah. "tidaklah ada mut'ah itu kecuali rahmat dari Allah yang diberikan kepada ummat Muhammad. Saya menyarankan agar kita berhati-hati dalam masalah mut'ah ini. menurut Ibn Abbas. dan ada juga yang berpendapat bahawa diharamkan mut'ah pada haji wada'. Ibn Abbas diriwayatkan telah menghalalkan nikah mut'ah dengan berdasar QS an-Nisa ayat 24 yang menurutnya ada tambahan "ila ajalim musamma" (sampai pada waktu tertentu). sebahagian berpendapat pada "yaum al-fath". sebenarnya yang mengharamkan mut'ah itu bukan Rasul tetapi Umar bin Khattab. saya hanya mengutip dari Ibn Rusyd. hukumnya dan nasnya. salam. Apa yang saya tulis di atas bukan pendapat saya pribadi. Diriwayatkan Ibn Abbas berkata. sebahagian berpendapat pada perang tabuk. Kahwin atau nikah gantung 36 . Harap diingat bahawa sisi mulia ajaran Islam adalah untuk meningkatkan harkat derajat wanita. dan kalaulah Umar tidak mengharamkannya maka tidaklah ada yang melakukan zina kecuali "orang yang telah rusak moralnya". hanya saja mereka berbeza dalam menentukan bila larangan ini ditetapkan. saya khawatir kita justru akan jatuh pada prilaku yang tidak menghargai wanita.

Dalam Islam bolehkah kahwin gantung? Wassalam. Jawapan: Untuk apa pernikahan digantung-gantung? Jika maksud dari kahwin gantung tersebut adalah "pergaulan bebas" suami-isteri ditunda sampai pada waktu tentu, nampaknya Islam tidak melarang pola seperti ini. Ertinya, setelah menikah, adalah pasangan suami-isteri yang menentukan apakah mereka akan kumpul bersama atau tidak. Tetapi jika alasan pisah [gantung] tersebut, kerana urusan ketidaksiapan pasangan dari segi, sebut, saja material, maka pernikahan bentuk ini tidak memenuhi unsur-unsur ideal, dan dampaknya seperti ini, harus gantung segala? Paling tidak adalah makruh jika alasan kahwin gantung hanya kerana pasangan yang menikah tidak siap untuk berumahtanggga. Jadi kalau berniat betulbetul berumahtangga, fikir dulu matang-matang, dan tidak perlu pakai gantung-gantungan segala. Wa Allah 'alam bi l-shawab. wassalamu'alaikum wr.wb Noryamin Aini [4] Hamil diluar nikah

4.1. Hamil diluar nikah Assalaamu'alaikum wr, wb, Setahu saya, wanita hamil dilarang dinikahi sampai melahirkan bayinya. Bagaimana jika ada kes di indonesia, pacaran sampai hamil, kemudian mereka menikah. bagaimana status pernikahannya? Apakah hubungan yang terjadi setelah menikah paska kehamilan itu berstatus zina? saya pernah mendengar, setelah bayinya lahir, mereka harus nikah lagi. lantas bagaimana dengan status hukum si anak? juga hukum warisnya? terima kasih. wassalaam Jawapan: Kompilasi Hukum Islam Pasal 53:

37

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikahwinkan dengan pria yang menghamilinya. 2. Perkahwinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 3. Dengan dilangsungkannya perkahwinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkahwinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Kompilasi Hukum Islam ini menjadi rujukan bagi Hakim di pengadilan Agama di seluruh Indonesia. salam hangat, Nadirsyah Hosen 4.2. Menikah setelah "kecelakaan" Assalamualikum.ww Sebenarnya saya baru hari ini mengenal isnet dan pada pertemuan pertama hari ini saya ingin bertanya mengenai KAHWINAN KECELAKAN Maksud saya bengini, jika ada sepasang muda mudi dalam bergaul / pacaran telah melakukan hubungan suami isteri yang memang belum masanya yang masih diharamkan untuk mereka. Kemudian yang perempuan hamil dan yang pria tanpa banyak tingkah mahu bertangungjawab dan pada akhirnya mereka menikah dan mengadakan pesta perkahwinan dan saat umur kandungan yang sudah cukup besar. Yang ingin saya tanyakan adalah: 1. Apakah menikah dengan cara begitu sah menurut Islam dan diredhai oleh Allah swt? dan bagaimana selanjutnya? 2. Apakah yang dimaksud dengan anak haram Jawapan: Assalamualaikum wr.wb. 1. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka tetaplah (sah) secara hukum. Ridho atau tidaknya Allah akan sangat tergantung dari perbuatan mereka setelah menikah. Tapi perlu diingat menikahkan mereka bukan bererti menjatuhkan / menghapus dosa akibat berzina dan juga tidak membatalkan hukuman yang berlaku (jilid atau rajam). 38

2. Anak haram dalam Islam adalah anak hasil perzinaan atau yang didapat melalui hubungan sebelum menikah. Anak tersebut tidak mendapat warisan dari ayahnya walaupun sang ayah adalah pria yang menghamili ibunya dan kemudian menikahinya. Hal ini sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh Amru bin Su'aib dari ayahnya dari kakeknya Nabi SAW bersabda: "Barang siapa yang berzina baik dengan wanita yang bebas atau hamba perempuan maka anaknya adalah anak zina yang tidak mewarisi dan tidak diwarisi " HR Tirmidzi Wa Allah A'lam bi As Showab Wassalamualaikum wr.wb. A. Kasyful Anwar, Kairo. 4.3. Hamil di luar nikah oleh non-muslim A non-muslim friend of mine in Kuala Lumpur had an intimate love relationship with a muslim girlfriend and she is about 4 months pregnant. Is she punishable under Islam laws and what are they? He doesnt plan to convert to Muslim, but want to marry her. Does Islamic laws applicable to non-muslim in this case? Jawapan: If she repents to Allah, Allah may forgive her. She should be punished after labour if Malaysia follows Islamic law strictly. If not, it is up to Allah in the hereafter. According to Islamic law, your friend cannot marry her unles he converts to Islam.... If you have further question, please do not hesitate to contact me. salam, Nadirsyah Hosen 4.4. Menikahi wanita yang sedang hamil Assalamualaikum Wr. Wb. Saya mohon pengarahan untuk hal-hal berikut ini : - Apakah sah menikahi wanita yang sedang dalam keadaan hamil

39

- Pacar adik saya telah hamil, bagaimana hal yang sebaiknya dilakukan (pacar adik saya sudah bekerja, umur 24 tahun, adik saya masih kuliah, baru akan sidang sarjana, umur 27 tahun) - Bagaimana kalau dilakukan pernikahan dalam keadaan sekarang, agar si bayi mempunyai ayah, kemudian setelah melahirkan, di ulang lagi pernikahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Jawapan: Assalamu 'alaikum w.w Prof. Dr. M. Mutawalli asy-sya'rawi ketika ditanya masalah ini menjawab sbb: Jika bibit pertama memang berasal dari lelaki tersebut, maka anak itu dengan pengakuan keduanya sah menjadi anak mereka. Kalau siraman pertama bukan dari lelaki yang akan mengahwininya, maka perkahwinan itu batal. Adapun mengenai pezina yang ingin bertaubat, beliau mengatakan, kalau mereka berada di negeri yang memberlakukan hukum Islam, untuk boleh diampuni dosanya, orang itu harus mengakui perbuatannya dan diberi hukuman atas perbuatannya itu. Kalau terjadi dalam negara yang tidak memakai hukum Islam, orang itu harus merahasiakan perbuatannya dan bertaubat dengan sungguhsungguh (taubatan nasuha). Selalu beristighfar mohon pengampunanNya dan tidak lagi mengulangi perbuatan itu (Anda bertanya Islam menjawab, jilid 1-5, Prof. Dr. M. Mutawalli asy-sya'rawi). Allahu a'lam. Wassalamu 'alaikum ww 4.5. Hak anak yang lahir diluar nikah Saya ingin tanyakan apakah anak diluar nikah dapat menuntut hak atau dapat marga Bapanya kalau anak itu lahir 3 bulan sesudah nikah Jawapan: Ass wr wb 40

Masalah muncul kalau pernikahan dilangsungkan saat usia kehamilan sudah di atas enam bulan. Wassalamualaikum. bila usia kehamilan dibawah enam bulan dan benih itu dari pacar ibunya yang kemudian jadi suami ibunya.7. bila anak yang dilahirkannya itu perempuan maka anaknya tersebut bila menikah tidak dapat diwalikan harus dengan wali hakim.6. Manakah yang benar? Tolong diberi penjelasan yang benar. Kenapa? kerana usia kehamilan minimun dalam Islam itu enam bulan.wb. maka status anak itu adalah anak suami dan isteri serta hubungan hukumnya dengan Ibu-bapa menjadi jelas.wb Jawapan: Kedua pendapat itu benar. Ada teman saya yang lain mengatakan bila usia kandungan belum 6 bulan maka anak yang kelak dilahirkan masih dapat diwalikan. Menikah setelah hamil muslim dan non-muslim 41 . Mengenai marga itu masalah adat semata. wr. Jadi. Kita semua tahu bahawa Zina itu dosa besar. wr. Kata teman saya kalau seseorang melakukan perbuatan Zina dan kemudian hamil lalu menikah. Al-Haq min Allah salam. tapi mengapa banyak orang yang melanggarnya.wb 4. Nah. tapi untuk masalah syara' anak itu tidak punya hubungan hukum dengan suami ibunya (baik suami itu yang telah menghamili ibunya sebelum nikah atau orang lain). ulama mengatakan status hubungan hukum si anak itu hanyalah dengan si ibunya bukan dengan Bapanya meskipun benihnya dari si suami ibunya itu. Apa mungkin mereka tidak tahu sangsinya.Anak itu hanya punya hubungan hukum ke ibunya. Terima kasih Wassalamualaikum. wr. Nadirsyah Hosen 4. Menikahkan anak hasil perbuatan zina Assalamualaikum.

. Yang jadi pertanyaan adalah 1. Kalau diterapkan hukum Islam.Assalamu 'alaikum Wr. maka dia boleh menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim. Padahal Islam jelas ingin menumpas perzinahan.. mudah-mudahan dia taubatan nasuha.. mereka sering makan siang bersama dan pulang pejabat bersama. Bagaimana jika orang tua laki-laki tidak merestui pernikahan mereka. Ada sepasang laki-laki & perempuan. Apakah laki-laki tersebut wajib untuk menikahinya (tentunya setelah si perempuan masuk islam)? 2. maka yang laki-laki seharusnya menjalani rajam.. Orang tua laki-laki tak punya hak melarang anak laki-laki mengambil keputusan. Apakah hukumnya menggugurkan kandungan? Jawapan: mudah-mudahan keinginan islamnya bukan kerana hamilnya. Orangtua yang tak merestui anak lelakinya menikahi wanita hamil sudah benar. apakah pernikahan itu sah. 1. Wb. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki membiarkan seorang perempuan hamil akibat perbuatan mereka sendiri dikeranakan tidak direstui oleh orang tua laki-laki? 4. mereka satu pejabat dan beda agama. taubat yang sebenarnya. pria tak memerlukan wali. tapi oleh yang lain. Di dalam Islam. Yang memerlukan wali adalah pihak wanita. 2. Pria yang menghamili itu sudah berbuat dosa besar. Kalau sudah berkeinginan dan sesuai ya menikahlah. Pada suatu saat kerana seringnya mereka bertemu dan mempunyai perasaan suka sama suka sehingga terjadi perbuatan zina. yang laki-laki Islam sedang perempuan protestan. Jika si wanita orang tua dan semua walinya non muslim. 3. Karena bisa tersebar bahawa islamisasi dg hamilisasi.siapa tahu hamilnya bukan kerana anaknya. Setelah 3 bulan diketahui si perempuan hamil dan menyatakan keinginannya untuk masuk islam. 42 .. biarpun yang perempuan telah masuk islam? 3..

yang dilarang adalah mengawinkan seorang Muslim/Muslimah dengan orang kafir.4. tidak ada hambatan sama sekali. kesihatan si bayi. “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. QS 2: 221.2. Tergantung alasannya. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanitawanita mu'min) sebelum mereka beriman.. Wassalam.insyaallah itu boleh.??? Jawapan: Islam dalam fiqh hanya melarang wanita muslimah menikah dengan lelaki non-muslim. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 43 . sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Sementara menikah dengan calon pasangan yang berbeza harokah. Dalam Islam tidak ada larangan untuk kahwin antar suku. Mereka mengajak ke neraka. Noryamin Aini 5. Pernikahan antar suku Bagaimana bila orangtua melarang anaknya menikah dengan orang lain suku? Jawapan: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pernikahan jika dilakukan oleh beza harokah. Wa Allah 'alam bi-shawab. walaupun dia menarik hatimu.. sebelum mereka beriman. wassalam Muaz [5] Kahwin Berlainan Agama dan Suku 5. Kalau semata-mata kerana malu hamil tak punya suami.1. kalau alasannya keselamatan nyawa si ibu... Sesungguhnya hamba yang mu'min lebih baik dari orang musyrik. walaupun dia menarik hatimu. maka insyaallah haram.. Sesungguhnya wanita hamba yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik. secara hukum dan teologis. Pernikahan beza harokah Assalamu'alaikum.

teman kami (seorang puteri) yang baru masuk Islam. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. maka mereka belum memahami Islam. Masih banyak orang-orang termasuk orang Islam yang tidak senang mengawinkan anaknya dengan suku/bangsa lain. Setelah mengalami hambatan. supaya kamu mendapat rahmat". Ahmad Zubair 5. padahal ia sama-sama beriman.3. Assalamu'alaikum wr. Pertanyaan ini masalah hukum perkahwinan dalam Islam. Peristiwa ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Wassalam. akhirnya pernikahan tersebut menjadi berantakan (belum cerai) dan puteri tersebut dinikahkan dengan laki-laki lain yang masih saudara (jauh). “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.wb Kami adalah orang yang awam tentang hukum Islam dan kebetulan ada seorang teman kami yang baru masuk Islam muallaf. dan ia perlu diberi penyuluhan tentang Islam. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenalmengenal. Maka menjadi kewajiban kitalah untuk memberi penjelasan kepada mereka. QS 49: 10. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah. Bagaimana hukumnya dalam Islam bagi puteri tersebut apakah berdosa? sebab secara resmi (Agama) belum bercerai dengan suaminya yang terlebih dahulu dan bagaimana menasihati puteri tersebut atau jalan keluarnya? 44 . “Hai manusia. namun pernikahan ini tidak direstui oleh Ayah puteri tersebut dikeranakan perbezaan agama. Kahwin berlainan agama tidak diresturi orangtua. tetapi ketakwaannyalah yang harus dilihat: QS 49: 13. Kerana bukan sukunya yang menjadi ukuran dalam Islam. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. menikah dengan teman kami juga. Orangtua yang melarang anaknya untuk menikah dengan suku lain.

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Saran saya.. saya berdo'a agar masalah ini cepat selesai dan memuskan kedua belah pihak. Sesungguhnya wanita hamba yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita45 . menurut negara kita dia belum menikah:-( Sehingga boleh saja orangtuanya menikahkan dia dengan orang lain. sesuai ayat berikut: agama tidak QS 2: 221. Namun bila menikahnya di bawah tangan dan tidak tercatat di KUA.Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb Ketika rakan puteri anda itu menikah (setelah dia masuk Islam) apakah menikahnya di KUA atau di "bawah tangan"? Sebab kalau dia menikah di KUA maka silahkan hubungi KUA itu lagi dan boleh mengajukan pembatalan perkahwinan rakan anda yang kedua itu (dengan saudara jauhnya). urusannya jadi rumit. mengingat masalah ini bukan lagi sekedar masalah hukum perkahwinan. Kasarnya. Dari jauh. Pernikahan Antar Agama Menurut Islam Bagaimana menurut hukum Islam pernikahan antar agama? & di negara mana saja dapat melangsungkan pernikahan tersebut tetapi secara Islam. walaupun dia menarik hatimu.. sebelum mereka beriman. Sangat disayangkan bahawa perkahwinan antar diperkenankan di dalam Islam. Nadirsyah Hosen 5. namun sudah masalah keluarga dan masalah agama (Islam dan non-muslim). posisi rakan puteri anda itu tidak kuat. silahkan berkonsultasi dengan ketua KUA setempat. salam. Soalnya masalah ini cukup sensitif..4. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. mengapa? kerana secara hukum negara kita.

Yang ingin saya tanyakan: 1.? 2. dia pacaran lagi dengan laki-laki yang muslim. keluarga si wanita tidak mengetahui bahawa si wanita sudah kahwin secara non muslim kerana keduanya merasa saling sesuai dan punya komitmen masing-masing tetap pada agamanya.. dengan alasan belum merasa puas hatinya sampai mereka melangsungkan pernikahan di luar negeri yang mengizinkan pernikahan antar agama. dengan sedikit frustasi.5. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum yang lain/negara. Setelah beberapa waktu kerana merasa tertekan kerana ditentang keluarganya si wanita agak berubah fikiran. Wassalam. tetapi bererti anda melanggar larangan Allah. Namun si wanita belum pernah melakukan hubungan suami isteri dengan laki-laki tersebut. sebenarnya pihak keluarga si wanita juga tidak setuju dengan hubungan tersebut tapi sampai detik tersebut. Boleh saja anda kahwin dinegara yang tidak memperhatikan agama dalam perkahwinan. wb. Apakah si laki-laki berhak layaknya suami isteri terhadap si wanita (selama ini mereka masih hidup terpisah/rumah masing-masing) 46 . Ahmad Zubair 5.wanita mu'min) sebelum mereka beriman. bererti anda berbuat dosa kepada Allah. walaupun dia menarik hatimu.. Si laki-laki sudah tahu semua kejadian yang menimpa si wanita dan tetap bersedia menikah dengannya dan akan melupakan masa lalunya.. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Masalah sekitar perkahwinan antara Muslim dengan Non-Muslim Assalamualaikum wr. Saya punya cerita : Seorang wanita sudah terlanjur menikah secara non muslim dan secara diam-diam/hanya diketahui keluarga pihak laki-laki (yang non muslim). Apakah sah perkahwinan si wanita muslim tersebut dengan laki-laki non muslim itu. Mereka mengajak ke neraka. Sesungguhnya hamba yang mu'min lebih baik dari orang musyrik. Bagaimana status perkahwinannya.

Bolehkah si wanita muslim tersebut menikah lagi dengan pacarnya yang muslim. Nadirsyah Hosen 5. Bagaimana hukumnya? Mohon advis sebagai bahan referensi untuk menyarankan sesuatu kepada sahabat saya tersebut. 4. salam. Untunglah belum terjadi hubungan suami isteri. maka keluarga wanita berhak mengajukan pembatalan perkahwinan ke pengadilan. Menikahi gadis dari keluarga Pendeta Seorang sahabat dekat (muslim) menanyakan kepada saya tentang keinginannya menikahi seorang gadis dari keluarga pendeta. Jadi. 1/1974 tidak sah! Kerana itu tidak ada perkahwinan antara keduanya di mata hukum (apalagi ternyata pernikahan itu secara diam-diam dan belum dicatat di catatan Sipil). alangkah baiknya kalau ada pria muslim yang bersedia menikahi dia.6. Jawapan: 47 . kalau tidak ini boleh jatuh ke zina. sampai saat ini status dia di mata hukum belumlah menikah. 3. Bagaimana seharusnya sikap si laki-laki muslim. kerana dia masih mengharapkan si wanita mahu menjadi suaminya. wb. Pernikahan antara wanita muslim dengan pria non-muslim ditinjau dari sudut hukum Islam maupun UU No. apalagi kalau dengan kerelaan melupakan masa lalu wanita itu. Soalnya. Terima kasih wassalammualaikum wr. Bila memang sudah di catat di catatan sipil.3. Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb Ini jawapan singkat saya: 1. Wanita muslim tersebut bebas menikah dengan pihak lain (yang muslim juga tentunya) tanpa harus merasa terikat dengan "perkahwinannya" yang lama. 2.

Kerananya diharapkan agar sang suami dapat membimbing isteri kedalam Islam atau setidaknya menjadikan anak anaknya muslim. Pada dasarnya pernikahan pada kes diatas diperbolehkan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Miadah ayat 5.wb. Wassalamualaikum wr. Kemudian hukum tersebut menjadi sunnah jika di pria telah mengetahui bahawa si wanita ingin memeluk Islam. Akan tetapi I. sehingga kemungkinan untuk mendirikan rumahtangga yang sakinah dapat diwujudkan. Wa Allah A'lam bi As Showab..Assalamualaikum wr. Kemudian apabila dia merasa tidak dapat menjaga dirinya (agamanya) dari sang isteri atau keluarga sang isteri lebih baik dia mencari pengganti yang lebih sesuai. Jawapan: Assalamualaikum wr. Kairo 5. Dan dalam Islam seorang anak mengikuti nasab Bapanya. Bagaimana hukumnya pernikahan antara pria Islam dan wanita Katholik? Halalkah? Apakah si wanita dapat diwalikan kepada seorang wali Islam walaupun tidak terikat kekerabatan? Apakah anak mengikuti Bapa ataukah Ibu? Terima kasih. Pada dasarnya Islam memperbolehkan seorang pria muslim untuk menikahi gadis nasrani ( lihat QS: Al Maidah ayat : 5 ). Wassalam.wb. Pernikahan antara pria Islam dengan wanita Katolik Assalamualaikum. 48 . Kasyful Anwar. Syafi'I memakruhkan pernikahan seorang muslim dengan seorang nonmuslim dalam negara Islam ketika diketahui bahawa si wanita tidak dapat diharapkan ke Islamannya. A. Si wanita juga dapat diwakilkan kepada seorang wali Islam walupun dia tidak terikat kekerabtan.wb.7. Kebolehan tersebut ditafsirkan oleh beberapa ahli fiqh dikeranakan posisi suami sebagai ketua rumah tangga dan pembimbing sang isteri..

Dengan demikian si anak perempuan ini berhak untuk mendapatkan wali hakim.8. Apabila kita mengikuti ayat berikut: QS 9: 23. “Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali. Menikahi Kepercayaan wanita Muslim yang ayahnya penganut Aliran Assalamu'alaikum wr. kecuali kerana (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Bagaimana cara yang baik agar Bapanya kembali ke agama Islam. Barang siapa berbuat demikian. “Hai orang-orang yang beriman. Soalan: 1. Bolehkah pria tersebut menikahi wanita itu tanpa harus menyakiti ayah wanita tersebut? 3. Bagaimana jalan keluar yang terbaik apabila seseorang akan menikahi seorang wanita muslim. wb. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)”. janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” Dari ayat-ayat tersebut di atas jelas sekali disebutkan bahawa kita tidak boleh mengangkat orangtua atau saudara laki-laki sebagai wali (nikah) apabila mereka kafir.5. QS 3: 28. QS 4: 144. “Hai orang-orang beriman. maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. 2. namun ayah pihak perempuan menganut aliran kepercayaan?. Jawapan: 1. Atau dengan kata lain orangtua yang kafir tidak berhak lagi menjadi wali anak perempuan yang muslim. 49 . janganlah kamu jadikan bapabapa dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu). niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.

maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. Namun sebagai orang muslim yang harus ditaati hanya Allah saja. Kupas dengan ayat-ayat dan hadits. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu Bapamu dengan sebaik-baiknya. dan si anak perempuan harus berani menceritakan hal ini kepada Bapanya berdasarkan kepercayaan yang diyakininya (Islam). walaupun mereka orang yang musyrik. Dan masuklah Islam sepenuhnya: 50 . Ketaatan dalam ibadah harus dimurnikan: QS 39: 11. Cara-caranya adalah biasa seperti kita menyampaikan kepada orang lain. kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu. “Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama”. Sudah tentu pemberitahuannya harus dilaksanakan secara baik sesuai dengan ayat-ayat berikut: QS 31: 15. Pergauli kedua orangtua dengan baik. QS 17: 23. Menolak ajakan mereka dalam menjalankan hal-hal di luar ajaran/hukum Islam bukan bererti menyakiti hati mereka. “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu.Cara yang paling baik adalah menegakkan hukum Islam. dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Biasanya mereka menganut Ilmu para Wali yang belum lengkap dalam mengajarkan agama. 3. maka janganlah kamu mengikuti keduanya. c). Yakinkan kepada mereka bahawa apa yang mereka anut adalah pelajaran dari Islam tapi belum lengkap dan masih tercampur dengan ajaran lain. Muslimah pasangannya Muslimin. dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. 2. maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. Sudah tentu sangat boleh. misalnya: a). b).

dia menjawab.. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Nah.. Wassalam. Terimakasih. Mulai dari nol. tugas selanjutnya adalah andalah yang membina calon isteri anda yang muallaf itu.wb Saat ini saya sedang berhubungan dengan wanita non muslim. Mungkin inilah caranya Allah memberinya hidayah. alhamdulillah. Wass… Jawapan: Kalau orang mahu masuk Islam. Ingin Menikahi wanita non-muslim Ass. saya berfikir untuk mengajaknya masuk agama Islam sepertinya teman saya itu tidak keberatan bila memang hubungan kami kearah yang serius. “Hai orang-orang yang beriman. Ahmad Zubair 5. Dia menyetujui walaupun dia belum banyak tahu soal Islam (jadi dorongannya hanya kerana ingin kahwin saja). kalau boleh saya juga mengharapkan ustadz boleh memberikan tuntunan atau petunjuk untuk memilih pasangan yang soleh dan baik. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”..9. Di Australia tempat saya belajar ada rakan bule (pria) yang mahu menikah dengan muslimah indonesia. "Bagi saya 51 . masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan.. Kita beri tahu bhw dia harus masuk Islam.QS 2: 208. Alhamdulillah sudah 3-4 tahun berlalu. Lalu jama'ah di sini pelan-pelan mengajari rakan bule ini yang sudah Islam dan kahwin itu akan ajaran Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. bagaimana pendapat ustadz mengenai hal ini kerana saya sangat mendambakan sekali memiliki keluarga yang insya Allah sakinah ma wadah. tapi banyak Komentar-komentar dari keluarga dan temanteman saya yang keberatan akan hal itu dan menyarankan untuk menjauhinya dengan alasan akan sulit untuk membina dan membentuknya menjadi karakter yang muslimah apalagi hubungan selama ini adalah hanya luarnya saja dan sangat berbeza sekali dengan hubungan berkeluarga kerana akan banyak sekali masalah dan problematikanya.Wr. dia menjadi muslim yang shalih dan kalau ditanya rakan bule yang lain mengapa dia masuk Islam.

Bagaimana pandangan Islam terhadap suami yang meminta isterinya untuk melakukan hungan seksual dengan berbagai variasi (maaf) 52 . kalau anak mungkin si gadis mahu kalau nanti mendapat anak di ajarkan secara Islam. kalau tak mahu: 2. kalau boleh bagaimana cara menikahinya dalam Islam dan apa syaratnya. Dia bercerita bhw dia terharu melihat anak. berdo'alah semoga Allah menggantinya dengan wanita muslim yang sholehah. Bagaimana Untuk Menikahi gadis Katolik Saya sedang menghadapi masalah berpacaran dengan gadis katolik yang kuat. Boleh jadi sesuatu itu indah di mata anda. Yang menikah dengan satu agama saja belum tentu boleh mendidik anak menjadi anak yang bertakwa. salam hangat. namun haram di sisi Allah. Kerana itu. kerana si gadis mengajak untuk menikah di gereja dan menjalani keyakinan secara masing-masing.Islam agama yang paling benar!" Dia sudah punya anak. Ajak rakan anda itu masuk Islam. Jawapan: Ass wr wb MUI sudah mengeluarkan fatwa bahawa menikahi wanita non-muslim itu hukumnya haram. apalagi yang orangtuanya berbeza agama. saya sarankan tempuhlah alternatif ini: 1....1. Variasi hubungan suami-isteri Assalamualikum wwb.10. Nadirsyah Hosen [6] Variasi Hubungan Suami-Isteri 6. Putuskan hubungan anda. Kompilasi Hukum Islam juga mengharamkannya. Ahmad Zubair 5. Wassalam. pertanyaan saya apakah dalam Islam dibolehkan seorang pria menikahi gadis Kristian (katolik)..

apakah itu benar?? Dan bagaimana dengan hubungan intim yang lainnya seperti maksud saya diatas???? Wassalam Jawapan: Wa alaikum salam.. 2.misalnya dengan memasukkan kemulut dan menjilat sementara si isteri merasa kurang nyaman melakukannya. Jawapan: Ass wr wb Wah. wassalam. iaitu Rasul dilaporkan kalau berhubungan suami isteri saling tidak melihat kemaluan [melihat kemaluan saja tidak apalagi "yang serem-serem"]. dengan demikian oral sex itu boleh-boleh saja. Nah. Mudah-mudahan ini tidak pertanyaan iseng. namun kalau anda mahu mengikuti contoh Rasul itu lebih baik. Nadirsyah Hosen 6. Saling ridha dan saling menghormati. Tidak dari dubur.. diharamkan kecuali dilakukan dengan mengacu pada norma53 . salam hangat.2. Adakah Islam Larang hubungan variasi suami-isteri Apakah hukumnya dalam Islam andaikan suami isteri melakukan hubungan intim tidak seperti yang lazimnya.. Pada prinsipnya hubungan seksual.anda masih gadis... Sebagai informasi saya masih gadis dengan usia 26 tahun dan mohon jawapannya serta terima kasih sebelumnya. tetapi ada baiknya kita cermati.. (dan juga bukan oral sex) namun lebih bersipat hubungan yang variative ( menurut saya loh ) setahu saya Islam hanya melarang hubungan intim dari belakang.. Kalau pun juga iseng.tetapi pertanyaannya "serem" nih :-) Prinsip hubungan suami isteri dalam Islam adalah: 1.. setubuh..

boleh-boleh saja.norma agama Islam.. Wa Allah 'a'lam bi l-shawab. Kedua. Batasan hubungan suami-isteri dan Anal sex Assalamun 'alaikum 1. asal kedua pihak merasa senang dan menjaga kebersihannya.. tanpa alasan dimakruhkan oleh banyak kalangan ahli hukum Islam. Norma-norma inilah yang menjadi penting untuk kita bincangkan.nah untuk menegaskan ketidakbolehan anal sex ini.. minimal ia dimakruhkan. Islam hanya mengenal imperasi heteroseksual. orang banyak yang penasaran dan mencuba yang tidak lazim. Onani cenderung dimakruhkan. “. dan jika tidak diharamkan. maka variasi hubungan seksual yang hanya mengejar kepuasan seksual. cendrung ditentang oleh Islam.. Bukti.. Mengapa anal sex dilarang? Seorang doktor menjawab pertanyaan pesakit bahawa anal sex sah-sah saja. bahkan "azal" (maaf. Noryamin Aini 6. riwayat ini tidak melarangkan kemungkinan variasi seperti yang saudara tanyakan. dan hubungan sejenis (sebut saja homo dan lesbi) yang tidak mungkin melahirkan keturunan tidak diizinkan oleh Islam.. maka segala aktivitas seksual yang bertentangan dengan prinsip ini. Kerana bertendensi pro-kreasi. Secara implisit. Terangkan apa batasan dari Al-Qur'an 2: 223.” 2. Kami melihat bahawa riwayat ini mendorong kita agar betul-betul dapat menikmati hubungan seksual dengan pasangan (yang sah tentunya).3. dalam sebuah riwayat (maaf.. saya tidak punya kitab hadis sekarang ini. tolong diberi sumber hadis yang shahih mengenainya. mudah-mudahan ada rakan lainnya yang dapat memastikan asal-usul periwayatan hadits ini) disebutkan bahawa Rasulullah menyarankan agar kita semesra mungkin dengan pasangan kita sebelum melakukan hubungan intim. Pertama. 54 . hubungan seksual dalam Islam bertendensi pro-kreasi (keturunan) walaupun unsur sexual gratification tidak dilarang sejauh tidak menyimpang dari ajaran agama.. ejakulasi di luar vagina). Di dunia yang semakin kompleks ini.maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Mengacu pada prinsip pertama dan kedua di atas. menurut hemat kami.. 3.

Ketiga. Namundemikian. Tuhan telah menciptakan kedua jenis manusia ini (pria-wanita) dan dilengkapi dengan alat kelamin sebagai jalan pemuasan "biologis"nya. Kenapa demikian? Kerana jelas sekali. Bertentangan dengan tujuan penciptaan. Ayat di atas turun kerana orang-orang Yahudi di Madinah berpendapat bahawa berhubungan dengan isteri hanya dalam bentuk satu posisi. akan dilihat sebagai suatu yang kotor dan menjijikkan. jelas harus di tempat yang dinamai "tempat menanam benih". Dilarangnya anal sex dalam Islam. 3. terserah saja. Kehidupan yang tidak mengikut lagi kepada petunjuk Ilahi akan menjadi suatu bentuk kehidupan yang tidak saja abnormal. bahawa hubungan lelaki dan wanita (suami isteri) dalam Islam tidak hanya untuk memenuhi kepuasan "biologis". Pokoknya. bahawa anal seks dapat menyenangkan kedua belah pihak. saya justeru tidak melihatnya demikian. tindakan seksual yang anda maksudkan tidak dilihat sebagai suatu yang sihat. terlepas dari asumsi doktor tadi atau tidak. disesuaikan dengan selera dan rasa serta kemudahan masing-masing kedua pihak. namun 55 . maka sungguh ia telah melakukan homoseksualitas kecil" (mohon kalau ada yang punya rujukan haditsnya dilengkapi). Sementara posisi yang lain dianggap haram oleh mereka. Maka turunlah ayat di atas menjelaskan bahawa dalam posisi. Namun dalam hal object hubungan itu sendiri. Bagi seorang Muslim sejati. dari perspektif insan normal. yang dalam hal ini saluran yang darinya berhubungan dengan tempat kandungan/rahim (vagina). iaitu dari arah depan wanita. tidak mungkin seorang wanita akan merasakan "kenyamanan" dengan sexual performence yang anda maksudkan. Kedua. maka suatu saat akan punah manusia ini. adalah sangat semestinya kalau anal sex diharamkan oleh Allah SWT. Jika anal sex lalu menjadi halal.Jawapan: 1. naturally speaking. Dengan demikian. Logikanya. rujukan ini sudah cukup untuk mengharamkannya. Oleh sebab itu. pertama kerana ada syariat yang melarang. Justeru sebaliknya. bahkan dianggap biasa dan juga menyenangkan. lebih dari itu mempunyai tujuan-tujuan yang lain. 2. Dalam sebuah hadits disebutkan: "Barangsiapa yang mendatangi isterinya dari duburnya. antara lain untuk mencari keturunan. dimana pria dan wanita diciptakan agar terjadi ketertarikan satu sama lain dalam rangka menjaga keberlangsungan kehidupan manusia.

Sekali waktu pernah kami membaca tentang oral sex sebagai pendahuluan hubungan intim suami-isteri. Syamsi Ali. alhamdulillah selama ini hubungan saya dengan isteri tidak ada masalah. 6. Kehidupan seperti ini akan mengikut kepada hawa nafsu yang jahat. New York. Kalau anak itu sudah besar maskipun menetek lebih dari seratus kali -misalanya.tidak ada pengaruhnya. yang selalu mencari jalan-jalan syaitan dalam pemenuhannya.5." kata beliau (S). Boleh/tidak (halal/haram) apabila sebelum berjima' menetek ke isteri dalam rangka memberikan rangsangan? Saya mendapat Informasi yang perlu di TABAYUN (dikarifikasi) adalah haram apabila lebih dari 4 kali. "Ciumam adalah utusan cinta. Menetek ke isteri dalam rangka memberikan rangsangan Pada suatu hari saya ditanya oleh teman tentang . Dalil diharamkannya adalah ayat yang anda kutip dan juga hadits nabi yang saya kutip tersebut di atas. semua badan isteri itu halal disentuh oleh suami. Yang dimaksud dengan menetek lebih dari 4 kali itu adalah anak bayi yang lahir bukan dari ibu yang menetek. Pada perbincangan berdua biarpun dengan malu-malu ternyata isteri saya juga ada keinginan 56 . Apakah hukumnya Oral seks dalam Islam Assalamu'alaikum ww Saya pria 33 tahun dan sudah menikah. 6. Saya sendiri sedikit ada keinginan untuk berbuat demikian. Wassalam. Bagaimana tentang hal ini menurut Ustadz? Tolong dijawab dengan dalil yang jelas.menjadi kehidupan yang "out nature" (tidak fitri). Mohamad Joban. Malah Nabi menyuruh sebelum kita bersetubuh dengan isteri untuk memberi rangsangan dulu.4.. maka anak itu menjadi anak susu kalau menetek kapada seorang perempuan. termasuk "menetek". Jawapan: Hukumnya tidak haram. mungkin kerana pingin tahu. termasuk dalam dunia hubungan antar jenis (pria-wanita). Wassalam. M.

Ini merupakan suatu persoalan dan 57 . Adapun sebagiannya saya nukilkan sebagai berikut : ''Dan diriwayatkan dari Abu Yusuf: saya pernah bertanya kepada Imam Abu Hanifah mengenai seorang laki-laki yang menyentuh kemaluan isterinya dan si isteri menyentuh kemaluan suami untuk membangkitkan nafsunya. dan sebagainya. Bukankah kalau dia meletakkannya di tempat yang haram dia berdosa? Demikian pula jika ia meletakkannya di tempat yang halal maka dia mendapatkan pahala. seperti bertelanjang bulat. ''Para sahabat bertanya. ''wahai Rasulullah jika salah seorang diantara kami melepaskan syahwatnya (mencampuri isterinya) itu mendapat pahala?'' Beliau menjawab. namun kami berdua belum berani kerana belum tahu hukumnya dalam Islam. sehingga memerlukan cara-cara lain. dan kesimpulan beliau adalah dibolehkannya masalah itu dilakukan oleh suami isteri. Pada bahagian lainya beliau mengatakan: Di dalam masyarakat seperti masyarakat Amerika serikat dan masyarakat barat lainnya. yang apabila sudah terbiasa boleh tidak menarik dan tidak membangkitkan syahwat lagi. dan saya berharap pahalanya semakin besar. terdapat tradisi dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan biologis antara suami-isteri yang berbeza dengan kebiasaan kita. Jawapan: Assalamu 'alaikum ww. Apakah yang demikian itu dilarang? Beliau menjawab.'' Benar. suami melihat kemaluan isteri dan isteri mempermainkan dan mengecup kemaluan suami. 5: 234).untuk itu. yang kadang-kadang hati kita tidak menyetujuinya. Apakah kamu cuma menghitung kejelekan saja tanpa menghitung kebaikan?''. Betapa pandainya Imam Abu Hanifah.'' (Hasyiyah Raddul Mukhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar. Bagaimana hukumnya oral seks dalam Islam? Atas jawapannya saya ucapkan terimakasih. Dr. ''Tidak. Barangkali beliau (Imam Hanafi) mengisyaratkan kepada hadits berikut : ''Pada kemaluan setiap orang diantara kamu itu ada sedekah. Yusuf Qardhawi membahas masalah ini dengan cukup panjang dalam menjawab pertanyaan yang sejenis dengan ini. mudah-mudahan Allah meridhainya''.

Berkaitan dengan ini ada dua hadis yang relevan untuk dikemukakan : Hadis Riwayat Abu Manshur dan Adh Dahilami dalam musnad Al Firdaus dari hadis Anas: Jangan sekali-kali seorang diantaramu mencampuri isteri seperti bercampurnya binatang. Dan tidak boleh sesuatu itu dikatakan haram kecuali jika ditemukan nash sharih dari al-Qur'an atau sunnah yang mengharamkannya. membaca Al Qur'an. dalam kegiatan oral sex (dipaksa) digunakan untuk hal yang tak sesuai.mengharamkannya --atas nama agama-. Menggunakan mulut yang biasa untuk berdo'a.491-492). melantunkan pujian pada Allah. bagaimana hukumnya dalam Islam apabila sperma "diminum" oleh si perempuan ketika oral seks. tetapi hendaklaha ada pengantarnya. hal. Semoga hal ini bermanfaat bagi Bapak sekeluarga. Yusuf Qardhawi. Dr.6. halal atau haram? Jawapan: Dalam Al Baqarah 223 Allah berfirman: “Isteri-isteri kamu adalah ladang kamu maka datangilah ladangmu sesukamu” Praktek yang dikehendaki Allah diajarkan melalui RasulNya. maka pada dasarnya adalah boleh.juga merupakan persoalan lain lagi. Ternyata kita tidak mendapatkan nash yang shahih dan sharih yang menunjukkan haramnya tindakan-tindakan suami-isteri seperti itu. Wanita/isteri diperlakukan tidak terhormat. Sperma dimimum ketika Oral seks Saya mahu tanya masalah oral seks.' Ada yang bertanya: "apakah pengantarnya ya Rasulullah?" beliau menjawab "Ciuman dan perkataan" Dalam kaitan oral sex ada dua hal yang menonjol: 1. Wassalamu 'alaikum ww. Kalau tidak terdapat nash. KTPDI 6.'' (Fatwa-fatwa kontemporer jilid 2. Bukankah oral sex ini peri laku binatang? 58 . bernasihat kepada anak-anaknya.

Jawapan: wa'alaikum salam wr. wassalam Muaz Junaidi.. Sunnah Rasulullah dalam bergaul dengan isteri adalah bero'a (Ya allah jauhkan aku dari syaiatan.? ( bukan anal sex) Saya kira cukup sekian.7. 228 menurut Dr Yusuf Qardawi : anna syi'tum (bagaimana saja kamu kehendaki) maksudnya dengan cara bagaimana saja yang kamu pilih selama kamu lakukan ditempat menanam benih iaitu vagina sebagaimana disebutkan dalam ayat 222.bolehkah menggauli isteri melalui "jalan belakang". Saya berpendapat alangkah terhormatnya seorang laki-laki (suami) kalau boleh menghormati isterinya.. 6.2. Pengasuh yang terhormat. Kalau laki-laki sudah ejakulasi. wb. dan sebaliknya alangkah rendahnya seorang laki-laki yang memperlakukan isterinya bagai binatang. 59 . Wassalamu'alaikum. pada prinsipnya hubungan suami isteri itu ada di QS. menutup tubuh (suami isteri dengan kain). maka dia tak mampu lagi melakukan jima' yang memberi kepuasan pada isterinya.. atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah. mendahului aktivitas jima' dengan pujukrayu/bercakap. Al Baqarah 222223. wallaahu 'alam. Berdasarkan hadis yang saya kemukakan dan juga esensi dari oral sex.. dan jauhkan syaitan dari apa yang Engkau berikan [rezeki] kepada kami). Bolehkah menggauli isteri melalui "jalan belakang" Assalamu'alaikum. silahkan anda sendiri mengambil kesimpulan. saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai variasi hubungan suami isteri..

normal? . maaf.Apakah sang suami tersebut. mudah-mudahan bermanfat. jika yang dimaksudkan adalah duburnya. tunggu sampai isteri juga merasa puas. Apakah ada ketentuan dalam Islam mengenai. Yang dikhawatirkan. Hal ini berlangsung sejak awal pernikahan. sang suami malah mencari 'sesuatu' di luar rumah (Na'udzubillah).bercumbu. Sang isteri pernah satu kali menanyakan hal tersebut pada suaminya.8. 6. . dan sekarang sudah dikurniai seorang anak. wassalam Muaz Junaidi. Benarkah pendapat itu? Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb Tidak ada ketentuan yang khusus mengatur soal frekuensi hubungan suami isteri dari sudut kaca mata Islam. Semuanya diserahkan pada kesepakatan dan kondisi suami-isteri tersebut. jangan langsung mencampuri. Frekuensi hubungan suami isteri Assalamu'alaikum wr. dan jawapan suaminya ternyata tidak ada masalah. Secara tegas bahawa dilarang menggauli isteri melalui jalan belakang. Jikalau sang isteri merasa frekuensi itu 60 . Perlu diketahui bahawa pasangan ini kedua-duanya bekerja di luar rumah dan sesampainya di rumah sang isteri harus mengerjakan pekerjaan rumahtangganya (tidak punya pembantu). jangan meninggalkan isteri/membiarkan isteri setelah puas/ejakulasi. frekuensi berhubungan antara suami-isteri? Kerana ada pasangan yang pernikahannya baru berjalan lebih kurang 2 tahun. Yang penting adalah keridhaan kedua belah pihak.Ada pendapat yang mengatakan bahawa salah satu penyebabnya adalah kerana sang suami gengsinya terlalu besar untuk 'minta' kepada isterinya. mencium... tapi "bertemunya" hanya 1 bulan satu kali.wb.

Wallahu A'lam! M. kerana keluarga air mani. Tapi jika ternyata tidak bersentuhan dan juga tidak mengeluarkan air mani (orgasme) maka tidak diwajibkan.1. tergantung bagaimana situasinya di saat memuaskan suaminya. tapi mungkin dengan cara-cara lain. yang menurut hadits nabi. Saya berdo'a agar Allah merahmati dan memberkahi hubungan suami-isteri yang dilakukan anda dan suami. misalnya mimpi. jika kedua kemaluan (maaf. penis dan vagina) suami isteri telah bersentuhan. Hal ini dua-duanya berlaku bagi pria mahupun wanita. intercourse. Amin salam hangat. Berbaul dengan isteri setelah haid berhenti 61 . Kedua. apabila seorang isteri melayani suaminya di tempat tidur sahaja sang suami puas apakah wajib bagi si isteri untuk mandi junub meskipun tidak terjadi sexual intercourse? Jawapan: Wajibnya mandi junub seseorang kerana dua hal: Pertama.2. walau tidak mencapai orgasme. Nadirsyah Hosen [7] Haid dan Mandi Junub 7. walaupun kedua-duanya atau salah satunya tidak mencapai orgasme dalam hal ini. Perlukah mandi junub jika tidak terjadi sex intercouse Assalamu alaykum.perlu diperbanyak diskusikan saja dengan suami. Jika ternyata alat kelamin keduanya bersentuhan. Saya ingin tanya. Keluarnya air mani ini tidak saja lewat intercourse. Sikap terbuka diperlukan agar rasa curiga boleh dihilangkan. 7. tentu saja suami punya alasan tertentu untuk hanya melakukan hubungan satu kali dalam sebulan. maka sang isteripun wajib mandi. Maka mengenai isteri di atas. maka sudah dianggap melakukan intercourse dan telah diwajibkan untuk melakukan mandi wajib. Syamsi Ali.

Jazakullah Khoiron katsiron atas jawapanya. Bolehkah kita menggauli Isteri kita disaat darah Haidnya sudah berhenti tapi beliau belum mandi. Setelah mandi barulah kita boleh melakukan aktivitas ibadah seperti.wb. setelah isteri selesai Haid. cuma membersihkan (maaf.. 2. 2. wb. tapi keesokan harinya ada darah lagi yang keluar. puasa. Bila batas Haid itu berakhir. kemudian mandilah sehingga apabila kamu melihat dirimu bersih dan suci maka sholatlah dua puluh empat atau dua puluh tiga malam dan hari (HR. Ana mahu tanya pak Ustadt: 1. Nabi SAW bersabda: . 1.Abu Dawud Kitab Thohaaroh) Tidak lain itu adalah gangguan syaitan kerana itu tentukanlah masa haid-mu enam atau tujuh hari menurut ketentuan Allah. Kombinasikan kedua hadits tersebut di atas. Mandi disini adalah mandi hadas besar (mandi junub). bersetubuh dengan isteri dan sebagainya. Jawapan: Assalaamu'alaikum wr. 3. Kalau darah tersebut berwarna agak kehitaman sebagaimana sudah biasa diperhatikan maka itu adalah darah haid. membaca Al-Quraan. Kalau begitu tinggalkan sholat.Assalamu'alaikum wr. Bagaimana hukumnya bila kita bersenggama. wb. Akan tetapi kalau darahnya tidak berwarna lain (tidak seperti biasa saat haid) maka sholatlah kerana sesungguhnya itu adalah basah-basah (HR. Vagina) kemaluanya saja. 62 . Wassalamu'alikum wr. sholat.Abu Dawud Kitab Thohaaroh) Dari kebiasaan seseorang tahu akan warna darah haidnya pada saat deras-derasnya.. Batas haid. Menggauli isteri sebelum bersuci. maka apabila engkau haid maka tinggalkanlah sholat dan kalau telah selesai maka mandilah dan sholatlah.

wb.wr. Selesai bersetubuh mandi junub. Wass. Sebaliknya dalam syriat agama Nasrani. Dalam Syariat agama Yahudi kalau si isteri sedang haid.. Kalau ada darah sisa di CD (agak kekuning-kuningan) cukup dibersihkan farajnya dan berwudhu sebelum melakukan aktivitas ibadah lain. tapi jauhi jima dan dubur. kerana kalau hal itu tidak boleh akan berbahya bagi suami yang mungkin nafsunya datang pada saat isteri sedang haid. Wardhana Hadi S 7.3. atau sebaliknya." Inilah kelebihan Islam. isteri boleh disetubuhi dalam keadaan haid. 63 . setelah itu boleh sholat dan bersetubuh. Malah Nabi (S) sendiri mengatakan: "Perbuat apa saja dengan isterimu (ketika dalam kadaan Haid). Dalam keadaan haid isteri mesti dijauhi.3. Selesai haid silahkan mandi junub. Dan hal itu juga dilakukan oleh Nabi (S) seperti yang diceritakan oleh isterinya Aisyah: bahawa Nabi (S) suka mencium dan bercumbu dengan isteri-isterinya pada saat mereka sedang haid. bersentuhan atau duduk.. tidur besama saja tidak boleh. Aishah menceritakan bahawa Nabi suka bercumbu dan tidur-tuduran dipaha saya ketika saya sedang haid. apakah ini dibolehkan secara agama? Jawapan: Hukum bercumbu dengan isteri yang dalam keadaan Haid adalah boleh. Dari hal tersebut Isteri mungkin mencapai orgasme. (maaf) Namun Isteri Menutup dengan kain dari pusat kebawah. Maaf salah-kurangnya. jangankan bersetubuh.". Bercumbu semasa isteri sedang Haid Assalamua'laikum Wr Wb Yang saya ingin tanyakan adalah : Suami Bercumbu dengan Isteri sementara Isteri dalam keadaan Haid.

Lansung saja.wb. Bersenggama dengan isteri yang sedang haid. wassalamu 'alaikum ww.4. dan membahayakan untuk kesihatan. tetapi tidak pakai shampoo apakah boleh (suci).. Sepanjang itu tidak termasuk kategori jima' (memasukkan alat laki-laki kedalam alat kelamin wanita)... kan dilarang dalam agama. Saya pernah baca hadis "perbuatlah segala sesuatu kecuali jima". Saya mohon petunjuk dari bp.Kita lihat yang pertama terlalu keras. KTPDI 7. 7. (Menyetubuhi isteri melalui dubur baik dalam keadaan haid atau tidak. Terima kasih Jawapan: Assalamu 'alaikum ww. Bolehkah melakukan onani semasa Haid Assalamu'alaikum wr. Apakah boleh kita mengonani pasangan kita dan terutama sewaktu kita sedang berhalangan/haid? (maaf . Ustadz. tetapi dalam mandi tersebut rambut tetap basah (sekujur tubuh). Islam adalah agama wasat (pertengahan) dan fitrah.5.kasar). wb. yang kedua terlalu lemah. hukumnya haram dan dilaknat oleh Allah SWT) Wallhu 'alam Mohamad Joban. 64 . Pertanyaan saya begini: Sehabis berhubungan badan dengan isteri itu khan harus mandi. maka dia dibolehkan. Mandi wajib tanpa menggunakan shampoo Assalammualaikum wr. boleh berbuat apa saja asal bukan jima dan dubur.

Kasyful Anwar. [8] Poligami 8. Jawapan: Assalamualaikum wr. Jadi bukan sampoaannya yang disyaratkan. Mendahulukan mencuci bahagian yang kanan atas yang kiri. Kairo. Assalamu'alaikum Wr.. 65 . Bertambahlah iman kita dengan mengetahui betapa detail dan lengkapnya ajaran agama Islam. Wassalammualaikum wr. Poligami dalam Islam Yth : Bpk/Ibu Pembina. Wb. Memijit-mijit sekujur tubuh disaat mengalirkan air.1.. Wassalamualaikum wr. Yang disaratkan dalam mandi besar adalah basahnya sekujur tubuh termasuk semua rambut. Mengalirkan air (Suci lagi menyucikan) keselutuh tubuh. b. Apabila hendak mengulaginya (hubungan kelamin) Hendaklah kedua pasangan itu mencuci kemaluan terlebih dahulu dan mengambil wuduk.wb. wb.wb. 2. Amin Semoga berbahagia. Wassalam Hasanain Juaini.Terima kasih. Kalau air memang cukup alirkan air tiga kali ke seluruh tubuh. Tambahan atas petunjuk ustaz A. minimum satu kali. Sunnah pula : a. Kasyful Anwar: Yang utama dalam mandi jubub itu adalah : 1. c. A. Niat menghilangkan hadas besar kerana Allah.

jika seandainya pihak lelaki di bolehkan mempunyai isteri lebih dari satu. giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.Adapun masalah yang ingin saya pertanyakan iaitu: Mengenai Poligami dalam Islam. maka (kahwinilah) seorang saja. dan tujuannya? 2. terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih. mohon dijelaskan dasarnya apa. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Saya sangat mengharapkan petunjuk yang lengkap dan tegas dari Bapak. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam melayani isteri seperti pakaian. Apakah ada rasa keadilan. agar kiranya permasalahannya ini dapat lebih jelas. atau hamba-hamba yang kamu miliki.membantu wanita dan anak-anaknya yang ditinggal mati oleh sang suami. maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua. insya Allah: Poligami dalam Islam diperbolehkan sesuai dengan ayat berikut: QS 4: 3. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. 1. “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengahwininya). Kenyataannya banyak kaum hawa yang Islam juga tidak boleh menerima kenyataan tersebut. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil.a. sementara wanitanya tidak. Tujuan dari poligami ini antara lain: . Atas jawapannya. 66 . Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s. Lantas bagaimana? 3. tempat.w. tiga atau empat. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada. Apakah Poligami dibenarkan secara Islam? Kalau ya. Perkenanlah saya untuk menjawab pertanyaan sahabat walaupun sudah sangat terlambat.

.membantu wanita-wanita yang miskin. Sedangkan dalam Islam sebutan seorang anak itu mengikuti Bapanya (bin atau binti). Secara fisik saja kalau laki-laki mempunyai isteri lebih dari satu.2. Sedangkan kalau seorang wanita melakukan poliandri. Sikap kita: .membantu anak-anak yatim piatu. 1) Apakah hak-hak seorang isteri kedua didalam Islam? Terutamanya kalau dibandingkan dengan hak-hak isteri pertama? 2) Wajarkah seorang perempuan menerima pinangan seorang lelaki yang sudah berkahwin ( dan mempunyai anak) walhal lelaki ini hanya menceritakan statusnya (yang dia sudah berkahwin) setelah hampir setahun berkenalan? Tambahan pula lelaki ini hanya berterus-terang setelah rahsia statusnya terbongkar setelah org lain memberitahu perempuan itu? Alasan yang diberi kerana tidak berterus-terang ialah: 67 .. . yang jelas dia mampu memberi nafkah. kalau dia punya anak akan susah diketahui siapa Bapanya. Hak isteri kedua didalam Islam Saudara. . Wallahu a'lamu bisahawab. fokusnya mengangkat dia dari kemiskinan.secara tidak langsung mengurangi kalau boleh menghapuskan perzina-an. khususnya hukum tentang poligami. atau mungkin si wanita tersebut belum memahami tentang Islam. Wassalam. mungkin takut tidak tercukupi. Perihal keadilan adalah yang tahu Allah. mungkin tujuan dari kahwin lagi tidak sesuai dengan contoh Rasul. sudah pasti siapa Bapanya. dan belum mendapatkan jodohnya. misalnya takut suaminya tidak boleh adil.Jelaskan sampai mengerti betul kepada si wanita/isteri tentang Islam.Bagi si laki-laki harus mengerti benar tentang hukum Islam. Ahmad Zubair 8. Kalau menurut kenyataan masih banyak wanita muslimah yang tidak setuju/menentang poligami mungkin didasari oleh berbagai alasan. bahawa poligami dilakukan bukan atas dorongan hawa nafsu. Kedua kalau anak-anaknya lahir. Tidak mungkin kan satu anak mempunyai ayah lebih dari satu.

wb. 2. Kerana pada prinsipnya pinangan dalam Islam adalah cara yang dipakai untuk menunjukkan keinginan seorang pria untuk menikahi seorang wanita dengan persetujuan wanita tersebut. Bagaimana Meminta izin dari isteri untuk berpoligami Saya sering baca di artikel di kolom konsultasi tentang hal keluarga iaitu mengenai syarat bila seorang suami mempunyai niat untuk menikah lagi disamping adil ( menurut syariat ) juga ada izin dari isteri ( menurut UU ). Dalam pandangan Syariat. Sedangkan seperti kita ketahui semua. boleh saja. 1. Kasyful Anwar. Tidak ada persyaratan bahawa pria yang meminang harus jejaka kerana Islam membolehkan seorang pria menikahi lebih dari 1 wanita. Dalam Syariat Islam isteri ke dua mempunyai hak dan keawajiban yang sama dengan isteri pertama antara lain dia berhak menerima nafkah baik batiniah maupun materiil. Wassalamualaikum wr. walaupun tujuan dan maksud dari suami baik (tidak untuk mempermainkan isteri atau 68 . Jawapan: Assalamualaikum wr. Dia pun berkewajiban untuk melayani suami sebagai mana diwajibkan oleh Islam. Kairo. A.a) tidak mahu kehilangan wanita berkenaan b) mahukan lebih zuriat (isterinya tidak mampu memberi zuriat lagi) c) menghadapi masalah 'komunikasi' bersama isteri. Apalagi jika pinangan itu diterima setelah pihak wanita mengetahui status yang meninang. Bagi suami yang beristeri lebih dari satu ( poligami ) Al-Qur'an mewajibkannya untuk berlaku adil terhadap isteri isterinya. KTDPI 8. hal tersebut menunjukkan bahawa pihak wanita ridho dengan keadaannya sebagai isteri ke-dua sekaligus ridho dengan apa yang akan dihadapinya setelah menikah nanti.wb. Kewajiban berlaku adil tersebut menurut para ulama hanya berlaku pada segala sesuatu yang bersifat dzohiri alias materi dan yang semisalnya.3. sekarang yang ingin saya tanyakan bagaimana cara yang terbaik dan terpuji untuk menyampaikan atau meminta izin kepada isteri tentang niat tersebut?. wanita mana yang tidak shok dan sakit hati mendengar atau mengetahui suaminya mempunyai niat seperti itu.

Jazakumullah. Salah satunya adalah apakah dengan menikah lagi dia tidak menghancurkan keluarga yang telah dibinanya. Kairo. kerana sifat dan perilaku orang berbeza-beza. Semoga Allah memberi anda petunjuk.. Tapi jangan lupa legalisasi tersebut juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh individu yang akan melaksanakannya. Wassalamualaikum wr. Syarat adil dalam berpoligami adalah "Bi iktibaari maa sayakuunu" ertinya persyaratan yang sangsi-sangsinya berlaku efektif kemudian. Mungkin ini hanya sekedar pertimbangan saja. Intinya pembolehan tersebut.. dijadikan oleh Allah sebagaimujian kepada hamba-Nya. A. Kerana banyak yang harus diperhatikan oleh seorang pria untuk melakukan hal tersebut. Wb. 1.wb.memang hal yang tidak dengan mudah boleh diterima mungkin seribu satu wanita didunia ini yang boleh memahami hal ini.mencari kesenangan sendiri).wb. adapun sebelum terjadinya poligami syarat adil itu masih bersifat sebagai warning/peringatan bagi yang sudah tahap khawatir tidak 69 . Kasyful Anwar.keluarganya yang notabene merupakan kewajibannya hancur berantakan. Harus disadari benar bahawa Poligami itu adalah salah satu solusi jika manusia berhadapan dengan pilihan Poligami atau maksiat namun tidak harus menjadi satu-satunya solusi. Islam memang melegalisasi poligami. Jawapan: Assalamualaikum wr. 2. lalu bagaimana cara meyakinkan isteri tentang tujuan dan niatan suami tersebut? demikian. Jika sampai menghancurkan maka dia harus memikirkan berapa banyak dosa yang ditanggungnya jika sampai -naudzubillah. agar tidak menjadi sarana pelampiasan nafsu.. masih ada jalan lain seperti puasa atau rekreasi menikmati keindahan suasana beristeri satu. Jawapan: Assalamu'alaikum Wr. Cara terbaik untuk menyampaikannya mungkin hanya anda yang tahu.

Dari sini banyak pelajaran yang dapat kita ambil. namun apabila tidak ada lagi jalan lain yang mampu dia lakukan maka dia seharusnya mempersiapkan diri dahulu agar kalau sudah berpoligami dia tetap mampu berlaku adil. diantaranya dengan mengindahkan sifat perempuan yang pada dasarnya tidak menerima untuk dimadu. dan terkadang juga diberi pahal berlipat. Jalan tengahnya perlahan-lahan namun tetap harus berhenti. Padahal laki-laki ada yang dapat lebih dini mengetahui kecendrungannya apakah akan tahan dengan satu isteri atau tidak. kebijaksanaan dan keilmuawan harus diperankan betul dalam saat-saat seperti ini. namun tidak bererti lalu kita akan mengabaikan peraaan iba si ibu. maka perintah Allah Wa Asyiruuhunna bil ma'ruuf " [Pergaulilah mereka dengan baik] tetap berlaku. Calon poligaminya harus sabar dalam mengikhtiarkan suasana yang kondusip. Oleh kerana itu tidak timbul masalah akibat poligaminya sendiri di kekemudian hari. Nah mengapa cara ini tidak dipergunakan oleh mereka yang membutuhkan poligami sebagai solusi? Orang sabar itu di sayang Allah dan juga mendapat pahala tanpa hisab. Demikian akhi 70 .akan dapat berlaku adil maka seharusnya mencari jalan lain. tidak juga terus menerus memperturutkan kemauan tangis si bayi. Keimanan. Keluarga poligami harus sabar kerana ujian keluarga ini lebih berat dari keluarga yang tidak poligamis. maka hendaklah atas kerelaan suami isteri”. itulah yang menyebabkan permasalah besar dikemudian hari. Banyak para Kiayi yang dengan perasaan pahit menanyakan calon isteri apakah sanggup jika kelak dimadu atau tidak. Bila. Misalkan melalui kunjunagn silaturrahim kepada para Ulama yang dapat berpoligami dengan baik. Cinta sejati.? Tentunya suami isteri akan membaca keadaan. Si isteri harus sabar menerima ketentuan bahawa ini lah yang terbaik bagi keluarga itu sebab kalau tidak akan terjadi yang lebih buruk. Banyak hal yang dapat diikhtiarkan si suami untuk memperoleh keikhlasan isterinya untuk mengizinkan kahwin lagi. atau mengarahkan isteri untuk bergaul dengan para wanita yang dapat menerima Poligami. Bahkan sebaliknya juga para isteri Kiyai memaknai kesediaannya diperisteri oleh Kiyai juga bererti kesediaannya untuk dimadu. Bahawa si anak pada akhirnya akan berhenti menyusu kita semua tahu. Persiapan poligami hampir sepenuhnya diabaikan. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman: “Jika kamu ingin memberhentikan anak-anakmu menyusu. Apabila seorang suami menyadari kecendrungan poligaminya dipertengahan perkahwinannya.

9. Bagaimana dasar hukumnya dan prosesnya? Jawapan: 1. A. Menurut Hukum Perkahwinan Indonesia. Hubungan perkahwinan adalah salah satu sebab seseorang mendapat waris dan mewariskan. Jadi nikah siri seperti yang sering kita kenal luas terjadi di masyarakat menurut hukum positif Indonesia 71 . Bila "ya". Perceraian dan hak waris Jika seorang isteri berselingkuh lalu dicerai oleh suaminya. ertinya seorang isteri tidak berhak atas warisan suaminya jika ia dicerai sebelum sang suami meninggal.wb.wb. Sangat boleh. apakah mungkin pihak wanita yang mengajukan gugatan cerai? 2.1. Wa Allahu 'Alam bi As Showab. walaupun secara tradisional. ini diteliti secara hati-hati di IAIN Wali Songo Semarang] yang mengatakan [at-thalaaq lirrijaal wal 'iddat linnisaa = mentalak adalah hak laki-laki (suami). dan menuggu/iddah kewajiban wanita (isteri)]. Wassalamualaikum wr.2. Akan tetapi hubungan ini bersifat temporer. Bolehkah isteri mengajukan gugatan cerai? Ass wr wb 1. pernikahan yang tidak dicatat di KUA tidak diakui keabsahannya. [9] Perceraian dan Rujuk 9. apakah mantan isterinya memperoleh warisan dari harta mantan suaminya? Jawapan: Assalamualaikum wr. masyarakat umum masih menganggap bahawa talak hak prerogatif suami. kerana ada hadis [dho'if. Kairo. Dalam perkahwinan pasangan muslim.Wassalam Hasanain Juaini. Kasyful Anwar.

maka perceraian juga harus diselesaikan secara formal. Setelah PA merasa sudah mendapatkan informasi yang cukup. prosedur serta akibat hukum dari perceraian (jika ada yang berniat cerai. sekitar 40 persen perceraian di lingkungan PA Jakarta Selatan sudah menggunakan jasa pengacara. Bebera bab dan pasal pada UUP dan Kompilasi tersebut secara jelas memaparkan ketentuan dasar perceraian. Perceraian/talak hanya diakui secara hukum jika diucapkan oleh suami di depan tim hakim Pengadilan Agama. Keputusan PA dapat berupa menerima atau menolak keinginan suami-isteri yang berniat cerai. 4. Siapkan berkas gugatan cerai yang isinya menerangkan keadaan perkahwinan/rumahtangga. silahkan baca kedua buku tersebut). Proporsi yang mirip dengan hasil penelitian saya juga ditemukan di lingkungan PA Bekasi (lihat Skripsi saudara. Tetapi jika mereka tetap berkeras mahu bercerai. Tahun 1974 untuk umat Islam. Tim hakim PA akan menanyakan isi gugatan/permohonon. Proses gugat. 2. Pada saat sidang. lalu PA menjatuhkan keputusan. Berkas itu harus jelas menerangkan alasan yang secara hukum menurut UUP 1974 dapat dijadikan sebagai sandaran untuk mengajukan perceraian. dan keinginan talak dari pasangan yang "bermasalah" baru mempunyai kekuatan hukum jika telah disetujui oleh pihak Pengadilan Agama. berlaku Undang-undang Perkahwinan Nomor 1. tentunya dengan segala liku-likunya. Ingat hadits Nabi SAW. Pasangan yang mahu berceraian dapat menggunakan jasa pengacara. Musyarrofah IAIN Jakarta). UUP 1974 ini dalam pemberlakuannya diseragamkan lagi oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kerana pernikahan harus dicatat secara formal. Setelah itu. Pergi ke Kantor Pengadilan Agama setempat dimana pihak isteri berdomisili [sesuai dengan keterangan KTP] untuk mendaftarkan. PA diminta untuk mendamaikan pihak yang "bersengkata" untuk berfikir ulang tentang rencana mereka. "Perbuatan Halal yang Paling Dibenci di Sisi Allah adalah Perceraian" 72 . 3. 2. tunggu waktu sidang.tidak ada implikasi hukumnya. menurut penelitian yang saya lakukan awal tahun 1999 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dasarnya: Dalam konteks Indonesia. maka PA meminta keterangan dari beberapa orang saksi untuk memastikan kondisi rumahtangga pasangan yang "bermasalah" ini. 1.

Dalam Hukum Islam.Wb Pak Ustadz ada permasalahan tentang perceraian dimana dalam keluarga sang suami mengatakan cerai terhadap isterinya bahkan proses tersebut sudah diajukan ke KUA.3. semoga dapat menambah keimanan dan ketaqwaan saya terhadap Allah SWT. apakah harus menikahi kembali seperti pada saat nikah pertama. Yang saya ingin tanyakan. tapi KUA tidak memutuskan perkara cerai tersebut. maka ia tidak dapat ruju' kembali kecuali si isteri menikah dengan orang lain ( dan melakukan hubungan suami isteri ) kemudian setelah si isteri ditalak dari saumi ke-2 baru suami pertama dapat menikahinya kembali dengan akad plus mahar baru. Jawapan: Assalamualaikum wr. Apabila sang suami telah menjatuhkan talak 3 bagi isterinya. Apakah hal itu sudah jatuh talak 2. hak thalak bagi si suami diberikan sebanyak 3 kali. Caranya cukup dengan perbuatan (berkumpul kembali) atau dengan perkataan. Atau singkat kata sekali suami telah mengucapkan talak ketika itu pula talak jatuh.Wassalam. sesuai dengan hadis Nabi SAW yang ertinya " Pekerjaan Halal yang dibenci oleh Allah ialah thalak ". Apabila thalak yang dijatuhkan baru thalak 1 atau 2. 1. 73 . kemudian si suami ingin kembali ke Isteri ( ruju' ) ia dapat saja kembali tanpa harus melaksanakan akad nikah dan memberi mahar baru. Noryamin Aini 9. Tentang Proses Perceraian Assalamualaikum Wr. Silahkan lihat Al Quran. Sejauh yang saya tahu masalah thalak tidak mensyaratkan adanya izin/keputusan dari hakim untuk menjatuhkan thalak.wb. Terima kasih atas penjelasan Bapak Ustadz. Apabila ingin ruju' bagaimana caranya. Oleh kerana itulah para suami diharapkan untuk berhati-hati dalam urusan thalak ini di samping yang namanya thalak walaupun ia halal tapi termasuk urusan yang dibenci oleh Allah SWT. Dengan syarat isteri yang diceraikan belum habis mas iddahnya.

Kalau mahu cerai atau gugat cerai ajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. maka talak belum jatuh. Saya inginkan jawapan sesuai hukum Islam.4.kembali sajalah baik-baik. Ass wr wb Saya nggak yakin kalau KUA tidak memutuskan soal ini kerana memang bukan kewenangannya memutus perkara cerai.Baqarah Ayat 229 . kok sekarang mahu cerai :-) salam. bukan menurut kitab undang-undang perkahwinan. Jawapan: Ass wr wb 74 .wb. apakah perlu pasangan tersebut mengucapkan ijab kabul kembali. Apabila seorang suami dengan sengaja (sehabis marah-marah tentunya) kemudian mengatakan :"Saya ceraikan kamu!". Kasyful Anwar. Kemudian sebelum satu bulan si suami ingin mengajak kumpul lagi. A. bukan KUA... dan anda tak perlu mengulang nikah. Rugi lho. apakah si isteri tersebut berdosa? Terima kasih atas fatwa pak Ustadz. saya ingin menanyakan tentang hukum perceraian. Wb.. Kairo. Ustadz yth. Kerana belum ada putusan Pengadilan Agama. Wb. Wassalamualaikum. Nadirsyah Hosen 9.dulu waktu pacaran mesra.230.wr. Sebagai alasan kenapa si isteri minta ijab kabul lagi adalah ingin memberikan pelajaran agar si suami tidak mudah mempermainkan kata "Cerai". Hukum perceraian Assalamualaikum Wr.. Wallahu a'lam bi as shawab. Wassalamualaikum Wr. Semoga keterangan singkat ini dapat membantu.dan si isteri menerima. Apa bila si isteri mempertahankan minta ijab kabul lagi. tetapi sisuami tidak mahu kerana berdasar kitab undang-undang perkahwinan.

seperti. tanpa adanya hal-hal di bawah ini. Dalilnya adalah QS 2: 228. 75 . 1. Suami yang telah mentalak satu isterinya berhak ruju' dengan isterinya tanpa akad dan mahar baru selama ruju' itu dilakukan masih dalam masa iddah. juga menggunakan UU NO. maka lucu juga [maaf] kalau saat cerai melupakan UU No. Talak dan ruju' [selama dalam masa iddah] merupakan hak suami. ruju' tetap dinyatakan sah. seperti kes yang anda kemukakan. maka menurut hukum Islam tak diperlukan akad nikah baru [sekaligus tidak perlu ada wali. maka diperlukan akad nikah baru) dan talak ba'in kubra (talak yang ketigakalinya). Akad nikah baru diperlukan bila yang terjadi adalah talak ba'in sughra (maksudnya. namun ruju'-lah dengan cara yang baik iaitu suami menyatakan dengan ucapannya keinginan untuk ruju'. Kalau masih talak raj'i. Saksi ketika rujuk. 1/1974 tentang perkahwinan? Lebih spesifik lagi. tidak merupakan] hal-hal yang disyaratkan untuk rujuk. Logikanya. Dr. Ini disebut ruju' bil fi'li dalam kitab-kitab fiqh. Menurut mazhab lain tidak boleh langsung menggauli. apakah. Dengan kalimat lain. 2. Dalilnya adalah QS 2: 229.Dahulu sewaktu pasangan itu menikah. talak satu atau dua namun saat mahu ruju' masa iddah sudah habis. disamping menggunakan aturan hukum Islam. kalau memang yang diminta adalah jawapan dari sisi hukum Islam bukan jawapan dari UU NO. 1/1974. Saksi tidak diperlukan bagi suami yang akan rujuk kembali kepada isterinya. maka saat ruju' pun suami tak memerlukannya. dsb] boleh saja ada saksi. Kerelaan isteri. "Saya rujuk kembali kepada kamu dan mulai saat ini kita kembali menjadi suami isteri". bagaimana cara ruju' yang tanpa akad nikah itu? Menurut mazhab Hanafi dan Hambali boleh saja suami meruju' dalam masa iddah dengan jalan langsung menggaulinya. apakah dahulu saat melangsungkan pernikahan dihadiri dan dicatat oleh KUA? Jika ya. Tetapi baiklah. 1/1974. Dalam rujuk tidak disyaratkan adanya kerelaan isteri. mahar/maskahwin dan izin isteri yang dirujuk] Nah. kalau saat talak suami juga tidak memerlukan kerelaan isteri. kerana hak rujuk itu adalah hak suami yang tidak tergantung pada persetujuan atau izin pihak lain. Akan tetapi untuk kehati-hatian [mencegah tuduhan zina. Dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa adillatuh. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahawa hal-hal dibawah ini tidak merupakan [sekali lagi.

5. Hukum perceraian dalam Islam dan akibatnya Assalammu Alaikum Wr. Ruju'lah kembali dengan pasangan anda. dengan tujuan untuk memberi pelajaran agar suami tak main kata cerai. Pertanyaan saudara sangat pendek tetapi jawapannya mungkin panjang. Namun dengan adanya saksi hal ini lebih baik. Kalau saat itu mengadu ke Pengadilan Agama.Ertinya. Wb. salam. tanpa ada saksi. Lain halnya kalau masa iddah sudah habis. lalu mengatakan "kamu saya cerai". Talak (yang dapat dirujuk) dua kali.1/1974 perceraian harus didepan pengadilan. Termasuk masalah talak dan akibat yang ditimbulkannya. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. ruju' tetap sah. Dalam kes hukum Islam semata. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Nadirsyah Hosen 9. Untuk singkatnya saya kutipkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. wb. Wassalamu alaikum wr. kenapa tidak mengadu ke Pengadilan Agama. Mengenai permintaan isteri untuk akad nikah baru lagi. maka itu tak jatuh talaknya. maka suami tak akan seenaknya menceraikan. semoga Allah meridha'i keluarga anda. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka. kalau cuma emosi. suka tidak suka ya harus ruju' ketika suami mahu ruju' dalam masa iddah. maka salahnya si isteri saat pertama dicerai. Saya menyarankan. Kerana menurut UU No. lupakan sajalah masa lalu. Mohon dijelaskan tentang hukum perceraian dalam Islam. kecuali kalau keduanya kahwatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi. Jika kamu khawatir bahawa 76 .

(QS. Itulah hukum-hukum Allah. (QS. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Barangsiapa berbuat demikian. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikanya. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. 2: 232) Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu. 2: 229) Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua). Itulah hukum-hukum Allah. apabila telah terdapat kerelaaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 2: 231) Apabila kamu mentalak isteri-isterimu. jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Barangsiapa yang melanggar hukumhukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. ditengkan-Nya kepada kaum yang (mahu) mengetahui. Itulah yang dinasihatkan kepada orangorang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. iaitu pemberian menurut yang patut. lalu mereka mendekati akhir iddahnya. maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menbus dirinya. lalu habis iddahnya. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. 2: 236) Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan 77 . Allah mengetahui. maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kahwin lagi dengan bakal suaminya. (QS. kerana dengan demikian kamu menganiaya mereka. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan. maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf. maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 2: 230) Apabila kamu mentalak isteri-isterimu. (QS. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan. maka janganlah kamu melanggarnya. sedang kamu tidak mengetahui. maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kahwin dengan suami yang lain. maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kahwin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (QS. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. dan ingatlah nikmat Allah kepadamu iaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah.

dan mereka tidak merasa sedih. 2: 237) Kepada waniat-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf. maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. 33: 49) Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. (QS. Dan jangajlah kau melupakan keutamaan di antara kamu. (QS. 2: 241) Jika keduanya bercerai. 65: 1) Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya. maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan 78 . (QS. apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai maka tidak ada dosa bagimu. 33: 51) Hai Nabi. apabila kamu menikahi perempuanperempuan yang beriman. dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. Sesungguhnya Allah Melihat segala apa yang kamu kerjakan. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah. maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. (QS. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. sebagai suatu kewajiban bagi orang yang taqwa. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. 4: 130) Hai orang-orang yang beriman. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Dan adanlah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. Dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. (QS.maharnya. kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.

. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. misalnya? Untuk itu dibuatlah 79 . (QS. 1/1974. Status anda masih suami isteri. Masalah keluarga ini kompleks lho.Bagaimana dengan anak anda. Maksud dari UU NO1/1974 adalah agar suami tidak terbawa emosi dan menceraikan begitu saja. saya menduga kuat anda melangsungkannya sesuai dengan UU NO.hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah.. Wassalam Jawapan: Ass wr wb Saat anda menikah dulu.6. (QS. Berapa lama masa iddah dan apa yang wajib dan atau dilarang dilakukan pada masa iddah bagi suami isteri? Apa yang dapat menggugurkan talak tersebut pada masa iddah? Apa yang dapat menambah masalah dalam masa iddah tersebut? Kondisi saat ini kami telah dikarunia satu anak perempuan yang berumur 2 tahun 9 bulan. Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. maka talak yang anda ucapkan itu tidak sah. jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. 65: 2) Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.. Ertinya. Masa 'iddah Saya baru seorang suami dan telah menjatuhkan talak satu kepada isteri saya kerana permasalahan yang tidak dapat kami atasi sendiri. Akan tetapi para suami. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. anda harus juga melalui prosedur yang diatur oleh UU NO. Ahmad Zubair 9. 1/1974 yang berlaku di negara kita. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. 2: 228) Wassalam. Kerana itu kalau anda mahu cerai. Jikalau anda menceraikan isteri tanpa melalui Pengadilan Agama. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. pernikahan anda dicatat oleh negara dan diketahui oleh petugas yang berwenang.

7. Pendeknya. maka persoalan selesai. Caranya juga mudah. Nadirsyah Hosen 9. Islam hanya mengenal asas monogami (beristeri hanya boleh satu). Lalu PA akan mengundang anda dan isteri untuk mendiskusikan alasan perceraian dalam sebuah sidang tertutup. dan hanya emosi belaka. seorang suami baru diizinkan berpoligami. jangan bawa masalah ini ke Pengadilan Agama. Sebelum menjawab pertanyaan saudara. Kalau boleh saya menyarankan kepada anda. maka PA akan mempertimbangkan kondisi keluarga [anak-anak] selanjutnya. Jikalau alasannya memang logis maka PA akan mengabulkan permohonan cerai tersebut. Pihak keluarga memaksa lelaki itu kerana isteri pertama enggan dimadukan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kasih sayang-Nya kepada keluarga anda dan menghilangkan semua kesulitan anda. Saya ingin tahu apakah hukum perceraian itu? Adakah perceraian itu sah dan apa hukum ke atas mereka yang memaksa lelaki itu menceraikan isteri keduanya? Saya harap ustaz dapat memberi penjelasan yang terperinci Jawapan: Assalamu'alaikum wr. hanya dalam keadaan tertentu. rujuk sajalah dengan isteri anda. Islam mempersulit pintu perceraian --kerana dibenci Allah-.dan membuka lebar-lebar pintu pernikahan. iaitu ucapkan saja keinginan anda untuk rujuk. Cukup saling memaafkan dan ucapkan niat anda untuk terus berada dalam ikatan suami-isteri padanya. Amin salam hangat.prosedur seperti mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama. izinkan kami sedikit menyinggung masalah poligami. Kalau tidak logis. Dipaksa cerai oleh keluarga Seorang lelaki telah dipaksa oleh keluarganya untuk menceraikan isteri keduanya atas alasan perkahwinan ini menggugat keharmonian isteri pertama dan anak-anak mereka. Salah satu syarat penting untuk berpoligami adalah suami yang berniat berpoligami harus mendapat izin dari isteri 80 . Islam mengatur secara ketat praktek poligami. Perceraian ini tidak direlakan oleh pihak lelaki itu dan juga isteri keduanya. Intinya.. itu boleh anda lakukan bila saja selama dalam masa iddah. Mengenai rujuk.

kelihatannya. menurut Undang-undang Perkahwinan No. sang suami dapat dijatuhi hukuman pidana). Khusus masalah saudari. pihak suami tidak meminta izin isteri pertama terlebih dahulu. Wa Allah 'alam bi-l-shawab. Wassalam. sang suami sudah melanggar dua kesalahan. wajibkah bekas suami memberi nafkah pada bekas isteri? Dan jika memang wajib. bahkan dapat batal demi hukum (di Turkey. pertama melanggar moralitas lembaga "suci" perkahwinan. Memberi nafkah kepada bekas isteri setelah bercerai Jika kita bercerai dengan isteri.pertama (atau isteri-isteri lainnya).wb. pihak suami harus memutuskan ikatan pernikahannya yang memang tidak sah. 9. Maka. Apakah Islam mengenal perceraian sementara? Yth. Secara hukum. sampai bila hal tersebut dilakukan (bila nafkah tersebut dapat dihentikan) Terimakasih Jawapan: Assalamualaikum wr. Assalamu`alaikum wr. tuntutan pihak isteri pertama agar suaminya menceraikan "madunya" secara hukum tidak salah. Kairo. Noryamin Aini 9. Menurut Mazhab. 81 . Kerana hak anak berlaku tetap sepanjang dia tidak dapat mencari nahkah sendiri. Kasyful Anwar.9.wb. poligami tanpa izin isteri pertama tidak sah secara hukum. Wa Allahu A'lam bi Shawab Wassalamualaikum wr. dia bahkan telah melanggar hukum Islam. wbr. Kalau di Indonesia. Nah kes yang saudari tanyakan. A.1/1974. Akan tetapi yang perlu diingat adalah. dan kedua. Jika talak yang dijatuhkannya adalah talak 3 maka dia tidak harus menafkahi isterinya kecuali jika isteri tersebut hamil. Syafi'i seorang suami yang bercerai dengan isterinya harus menafkahi isterinya apabila perceraian itu jatuh dengan talak 1 atau 2. dan pihak isteri kedua tidak dapat menyalahkan pihak isteri pertama. talak 3 tidak menjadikan nafkah seorang ayah menjadi putus terhadap anaknya.8. Bapak Pengasuh KTPDI. Oleh sebab itu.

Perceraian memang mendapat legalitas dalam hukum Islam hanya saja perbuatan tersebut termasuk salah satu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. apa saja kewajiban suami terhadap isterinya dan sebaliknya? Terima kasih dan Wassalam. Wassalamualaikum wr.: Apakah di dalam Islam dibolehkan adanya "perceraian sementara"? Kalau diperbolehkan. Apa saja yang membatalkan/mengugurkan perkahwinan. Terlepas dari sebab perceraian. Selama masa tersebut sang suami juga harus memberikan nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya. Mazhab syafi'i melarang kedua pasangan yang bercerai tersebut untuk melakukan hubungan suami isteri selama belum melakukan rujuk. Kairo. Apakah kata cerai oleh suami secara otomatis menggugurkan penikahan walaupun dalam keadaan marah sekalipun. 2. Demikian dari saya dan salam Jawapan: Assalamualaikum wr. A. Hal-hal yang membatalkan perkahwinan 1. 82 .Mohon dengan hormat jawapan atas pertanyaan sbb. Yang dikenal dalam Islam adalah Thalak Raj'i atau talak satu dan dua serta thalaq ba'in atau talak 3.wb. jika sang suami menceraikan isterinya dengan talak satu atau 2 maka dia mendapat kesempatan untuk kembali rujuk dengan isteri jika tidak lebih dari masa iddah (3 kali suci). Wallahu A'lam bi Shawab.10. Jawapan: Assalamualaikum wr. Islam tidak mengenal perceraian sementara. berapa lama seorang suami boleh berpisah sementara dengan isterinya? Selama perpisahan tersebut. 9. Kasyful Anwar.wb.wb.

Kasyful Anwar. yang menyebabkan kondisi dia tak tahu /tidak faham lagi thd apa yang diucapkan. Wb. tapi cenderung tidak sah.1.. Kata cerai yang diucapkan untuk tujuan mencerai isteri pada prinsipnya sah. ini masih diperselisihkan. Menikah dalam masa iddah Wassalamu'alaikum Wr. Ditambah lagi. A. bahawa beliau bersabda "Tidak sah talak dan memerdekakakn hamba pada waktu marah" dan beberapa dalil lain yang boleh dibaca pada buku yang saya sebutkan diatas.wb. a. Kairo. [1] Apakah hukumnya orang menikah dengan melanggar massa iddah? [2] Pada saat hamil anak dinikahkan apakah seperti itu diperbolehkan. menurut hemat saya.. 83 . Oleh kerana itu kata cerai tidak secara otomatis dapat menggugurkan perkahwinan.kematian . Salah satu syarat dari jatuhnya cerai adalah jatuhnya thalak dari suami dengan niat dan diucapkan.jatuh talak 3 2. Dalam kondisi ini talaknya sah. Marah. atau ditujukan bukun untuk apa yang dimaksud ucapan tersebut. Dalam buku Fatwa Kontemporer 1 (Dr Yusuf Qardawi) hal 661. Marah ada 3 jenis. Dasarnya: Al Baqarah 225 ada hadis riwayat aisyah. Pertama yang bercerai kerana meninggal dunia dan yang kedua kerana hal lain seperti. Marah. 9. Wa Allahu A'lam bi Shawab. tapi sadar dan faham dengan apa yang iducapkan. Wassalamualaikum wr. maka itu bukanlah perceraian.11. harus disahkan oleh pengadilan agama atau pejabat yang berwenang. b. tapi kalau tidak sadar/fah erti dari perkataannya. Yang membatalkan dan menggurkan perkahwinan adalah perceraian yang dibahagi menjadi dua bahagian jika dilihat dari sebabnya... . diuraikan masalah ini.murtad dari Islam . marah dalam kondisi kedua nya. maka dalam keadaan ini talaknya tak sah c.

Untuk menegaskan hal tersebut Rasulullah degan tegas melarang wanita yang berada di dalam iddah untuk berhias. 3. Di antara Maksud Iddah adalah agar rahim wanita itu bersih dari syubhah adanya benih laki-laki bekas suaminya sehingga dengan meyakinkan tidak akan terjadi keraguan status anak berikutnya. wangi-wangian. Semoga kita terhindar dari perlanggaran besar tersebut. sebahagian lagi berpendapat bahwa menikahkan orang hamil hanya boleh dilakukan dengan lelaki yang menghamilinya. pasangat tersebut harus dipisahkan dan selamanya tidak boleh lagi menikah sekalipun dengan cara benar. keluar rumah kecuali sangat mendesak (dll yang membuat laki-laki lain tertarik untuk menikahinya = Hadits Ummu Salamah dari Ibnu Abbas dan Ali KW. Sebagian ulama berpendapat. ( Nau'zubillah ) b. [2] Sebahagian besar ulama berpendapat pernikahan itu bathal. LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAH. Iddah itu kewajiban dari Allah dengan ayat yang jelas. Nikahnya bathal dan hukum percampurannya adalah zina. c. : a. 2. Jika seorang laki-laki mengahwini wanita dalam iddahnya dengan sepengetahuannya tentang hal itu maka. ) 4. Amin Wallahu A'lam bisshawab 84 . Sebagian lebih besar berpendapat. keduanya harus dipisahkan dan boleh menikah kelak kalau sudah selesai iddahnya ( dihitung dari pemisahannya dengan laki-laki kedua ) d.Jawapan : [1] 1. Jika yang kedua ini terjadi tetap saja anaknya menjadi anak syubhah yang tanggungjawabnya ada pada pihak si ibu. Anak yang lahir dari keduanya adalah syubhah dan menjadi tanggungan ibunya.

Wassalam Hasanain Juaini. 85 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful