Kitab Konsep Perkahwinan Dalam Islam

KONSEP PERKAHWINAN DALAM ISLAM YAZID BIN ABDUL QADIR JAWAS Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah

, lagi Maha Mengasihani. Kata Pengantar 1. Muqadimah 2. Perkahwinan Adalah Fitrah Kemanusiaan 2.1 Islam Menganjurkan Nikah 2.2 Islam Tidak Menyukai Membujang 3. Tujuan Perkahwinan Dalam Islam 3.1 Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi 3.2 Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur 3.3 Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami 3.4 Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah 3.5 Untuk Mencari Keturunan yang Shalih 4. Tata Cara Perkahwinan Dalam Islam 4.1 Khitbah (Peminangan) 4.2 Aqad Nikah 4.3 Walimah 5. Sebahagian Penyelewengan Yang Terjadi Dalam Perkahwinan Yang Wajib Dihindarkan 5.1. Pacaran 5.2 Tukar Cincin 5.3 Menuntut Mahar Yang Tinggi 5.4 Mengikuti Upacara Adat 5.5 Mengucapkan Ucapan Selamat Ala Kaum Jahiliyah 5.6 Adanya Ikhtilath 5.7 Pelanggaran Lain Penutup Soal Jawab Agama: [ 1 ] Pernikahan [ 2 ] Mahar / Maskahwin [ 3 ] Nikah Mut'ah dan Kahwin Gantung [ 4 ] Hamil diluar nikah [ 5 ] Kahwin Berlainan Agama dan Suku [ 6 ] Variasi Hubungan Suami-Isteri [ 7 ] Haid dan Mandi Junub [ 8 ] Poligami [ 9 ] Perceraian dan Rujuk 1

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tenteram bersamanya. Dan Dia (juga) telah menjadikan diantaramu (suami, isteri) rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” [Qur’an Surah Ar-Ruum 30: 21] Kata Pengantar Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada suatu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walaupun masalah tersebut nampak kecil dan tidak penting. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkahwinan, Islam telah berbincang banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Islam mengajarkannya. Nikah merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, kerana dengan nikah inilah seseorang boleh terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya. Nikah merupakan jalan fitrah yang boleh menuntaskan gejolak biologi dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan syar'i tersebut sepasang suami isteri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak. Melalui risalah singkat ini. Anda diajak untuk mempelajari dan menyelami tata cara perkahwinan Islam yang begitu agung nan penuh nuansa. Anda akan diajak untuk meninggalkan tradisi-tradisi masa lalu yang penuh dengan upacara-upacara dan adat istiadat yang 2

berkepanjangan dan melelahkan. Mestikah kita bergelimang dengan kesombongan dan kedurhakaan hanya lantaran sebuah pernikahan ..? Na'udzu billahi min dzalik. Wallahu musta'an. 1. Muqadimah Persoalan perkahwinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibincangkan, kerana persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral iaitu rumah tangga. Luhur, kerana lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai ahlaq yang luhur dan sentral. Kerana lembaga itu memang merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam, yang kelak mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di bumi ini. Menurut Islam Bani Adam lah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah Ilahi sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata : "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (AlBaqarah: 30). Perkahwinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. 'Aqad nikah (perkahwinan) adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci (MITSAAQON GHOLIIDHOO), sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebahagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (An-Nisaa': 21). Kerana itu, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya suami isteri, memelihara dan menjaganya secara sungguhsungguh dan penuh tanggungjawab. 3

Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkahwinan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafaqah dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci dan detail. Selanjutnya untuk memahami konsep Islam tentang perkahwinan, maka rujukan yang paling sah dan benar adalah AlQuran dan As-Sunnah Shahih (yang sesuai dengan pemahaman Salafus Shalih -pen). Dengan rujukan ini kita akan dapati kejelasan tentang aspek-aspek perkahwinan mahupun beberapa penyimpangan dan pergeseran nilai perkahwinan yang terjadi di masyarakat kita. Tentu saja tidak semua persoalan dapat penulis tuangkan dalam tulisan ini, hanya beberapa persoalan yang perlu dibahas iaitu tentang: Fitrah Manusia, Tujuan Perkahwinan dalam Islam, Tata Cara Perkahwinan dan Penyimpangan Dalam Perkahwinan. 2. Perkahwinan Adalah Fitrah Kemanusiaan Agama Islam adalah agama fithrah, dan manusia diciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini, kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fithrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fithrahnya. Perkahwinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, kerana nikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah iaitu perkahwinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (ArRuum: 30).

2.1. Islam Menganjurkan Nikah 4

akan puasa sepanjang masa tanpa putus. dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. (Hadist Riwayat Thabrani dan Hakim). (Hadis Riwayat Ahmad dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban). (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim). maka ia tidak termasuk golonganku". maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya.Islam telah menjadikan ikatan perkahwinan yang sah berdasarkan AlQuran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi. Salah seorang berkata: Adapun saya. beliau keluar seraya bersabda: "Ertinya: Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu. Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata: "Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ertinya: Barangsiapa menikah. Kerana aku akan berbangga dengan banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat". Islam Tidak Menyukai Membujang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mahu menikah. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka. Dan beliau bersabda: "Ertinya: Nikahilah perempuan yang ramai anak dan penyayang.2. sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. masing-masing ingin meningkatkan peribadatan mereka. 5 . 2. aku shalat dan aku juga tidur dan aku juga mengawini perempuan. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi". Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku... Dan yang lain berkata: Adapun saya akan menjauhi wanita. Pernah suatu ketika tiga orang shahabat datang bertanya kepada isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang peribadatan beliau. kemudian setelah diterangkan. Ketika hal itu didengar oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkahwinan besar sekali.. sungguh demi Allah. sesungguhnya akulah yang paling takut dan taqwa di antara kalian. Orang yang mempunyai akal dan bashirah tidak akan mahu menjerumuskan dirinya ke jalan kesesatan dengan hidup membujang. saya tidak akan kahwin selamanya . Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk nikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras".

Suatu kehidupan yang hampa dari berbagai keutamaan insani yang pada umumnya ditegakkan atas dasar egoisme dan mementingkan diri sendiri serta ingin terlepas dari semua tanggungjawab". kendatipun ketaqwaan mereka dapat diandalkan. namun mereka miskin dari kurnia Allah. hidup yang tidak mempunyai makna dan tujuan. Allah menjanjikan suatu pertolongan kepada orang yang nikah. 6 . Jadi orang yang enggan menikah baik itu laki-laki atau perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. baik kesenangan bersifat seksual mahupun spiritual. Mungkin mereka kaya. Orang yang membujang pada umumnya hanya hidup untuk dirinya sendiri. dan bahkan sikap itu bererti melawan sunnah dan kodrat Allah Ta'ala yang telah ditetapkan bagi makhluknya. dalam firman-Nya yang bermaksud: “Dan kahwinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkahwin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. dan manusia tidak boleh menteorikan rezeki yang dikurniakan Allah. Perkataan ini adalah perkataan yang batil. Mereka itu adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup. dan seandainya mereka fakir pasti Allah akan membantu dengan memberi rezeki kepadanya. kerana semua rezeki sudah diatur oleh Allah sejak manusia berada di alam rahim. (An-Nur: 32). Sikap enggan membina rumah tangga kerana takut miskin adalah sikap orang jahil (bodoh). Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. kerana bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Allah memerintahkan untuk kahwin. Islam menolak sistem ke-rahib-an kerana sistem tersebut bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. hingga kemurnian semangat dan rohaninya menjadi keruh. tapi bila punya isteri tidak cukup ?!". Mereka membujang bersama hawa nafsu yang selalu bergelora. namun pergolakan yang terjadi secara terus menerus lama kelamaan akan melemahkan iman dan ketahanan jiwa serta mengganggu kesehatan dan akan membawanya ke lembah kenistaan. misalnya ia berkata: "Bila saya hidup sendiri gaji saya cukup. Mereka selalu ada dalam pergolakan melawan fitrahnya. maka mereka itu sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidup ini.Kata Syaikh Hussain Muhammad Yusuf: "Hidup membujang adalah suatu kehidupan yang kering dan gersang.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ertinya: Wahai para pemuda ! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah. dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam. iaitu seorang mujahid fi sabilillah. dan lebih membentengi farji (kemaluan). berzina. sungguh aku lebih suka menikah daripada aku harus menemui Allah sebagai seorang bujangan". Ibnu Mas'ud radliyallahu 'anhu pernah berkata: "Jika umurku tinggal sepuluh hari lagi. melacur. maka hendaklah ia puasa 7 . serta tidak suka berlama-lama hidup sendiri. (Ihya Ulumuddin dan Tuhfatul 'Arus hal. Ibnu Majah hadis No. dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Islam memandang perkahwinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efefktif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan. Tirmidzi. dan Hakim 2: 160 dari shahabat Abu Hurairah radliyallahu 'anhu). Nasa'i. Tujuan Perkahwinan Dalam Islam 3. 3. 3. 2518. bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran. homo. seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka. yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur.1 Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi Di tulisan terdahulu [bahagian kedua] kami sebutkan bahawa perkahwinan adalah fitrah manusia. lesbi. kumpul kebo. Para Salafus-Shalih sangat menganjurkan untuk nikah dan mereka anti membujang. maka jalan yang sah untuk memenuhi keperluan ini iaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkahwinan). kerana nikah itu lebih menundukan pandangan. maka nikahlah.2 Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur Sasaran utama dari disyari'atkannya perkahwinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji. 20). (Hadis Riwayat Ahmad 2: 251. dan seorang yang menikah kerana ingin memelihara kehormatannya". Dan barangsiapa yang tidak mampu.Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menguatkan janji Allah itu dengan sabdanya: "Ertinya: Ada tiga golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka.

Bukhari. kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. kerana shaum itu dapat membentengi dirinya". setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. (Al-Baqarah: 229). jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah WAJIB. (Hadis Shahih Riwayat Ahmad. Ibnu Jarud dan Baihaqi). Nasa'i.3 Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami Dalam Al-Quran disebutkan bahawa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian). Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya. sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut: “Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali.(shaum). jika suami isteri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah. maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal: a. Itulah hukum-hukum Allah. Tirmidzi. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim”. Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at Allah. Harus Kafa'ah b. 3. maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan isteri) untuk kahwin kembali. Oleh kerana itu setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami. (Al-Baqarah: 230). Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah lanjutan ayat di atas: “Kemudian jika si suami menthalaqnya (sesudah thalaq yang kedua). Darimi. maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. diterangkannya kepada kaum yang (mahu) mengetahui ”. maka janganlah kamu melanggarnya. Shalihah 8 . Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Muslim. Itulah hukum-hukum Allah. maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikahwin dengan suami yang lain. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah.

sebab kalau tidak demikian. Tetapi kafa'ah menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta ahlaq seseorang. selalu mempertimbangkan keseimbangan kedudukan. niscaya kamu akan celaka".a. Dan mereka tetap sekufu' dan tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah satu sama lainnya. Menurut Islam. bahawa di dalam mencari calon jodoh putra-putrinya. kerana kecantikannya. “Hai manusia. dipandang sangat penting kerana dengan adanya kesamaan antara kedua suami isteri itu. b. Muslim 4:175). Memilih Yang Shalihah 9 . sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Maka hendaklah kamu pilih kerana agamanya (ke-Islamannya). Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa di antara kamu. pemuda dan pemudi yang masih berfaham materialis dan mempertahankan adat istiadat wajib mereka meninggalkannya dan kembali kepada AlQuran dan Sunnah Nabi yang Shahih. keturunan dan lain-lainnya. bukan status sosial. miskin atau kaya. Kafa'ah atau kesamaan. Wajib bagi para orang tua. Tidak ada perbedaan dari keduanya melainkan derajat taqwanya (Al-Hujuraat: 13). dan kerana agamanya. Sementara pertimbangan agama kurang mendapat perhatian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. kerana keturunannya. (AlHujuraat: 13). Kafa'ah Menurut Konsep Islam Pengaruh materialisme telah banyak menimpa orang tua. (Hadis Shahi Riwayat Bukhari 6:123. maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami inysa Allah akan terwujud. Masalah Kufu' (sederajat. sepadan) hanya diukur melalui materi saja. Tidak sedikit zaman sekarang ini orang tua yang memiliki pemikiran. kesepadanan atau sederajat dalam perkahwinan. Allah memandang sama derajat seseorang baik itu orang Arab mahupun non Arab. Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ertinya: Wanita dikahwini kerana empat hal: Kerana hartanya. status sosial dan keturunan saja.

3. Ta'at kepada suami dan baik kepada tetangganya dan lain sebagainya". 10 . (An-Nisaa: 34).4 Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah Menurut konsep Islam.? Jawab para shahabat:"Ya. (Hadis Shahih Riwayat Muslim 3:82. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan untuk memilih wanita yang peranak dan penyayang agar dapat melahirkan generasi penerus umat.Orang yang mahu nikah harus memilih wanita yang shalihah dan wanita harus memilih laki-laki yang shalih. Tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. benar". bukankah mereka berdosa . mereka akan memperoleh pahala !". Sebagai tambahan. Menurut Al-Quran wanita yang shalihah ialah: “Wanita yang shalihah ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri bila suami tidak ada. Bila kriteria ini dipenuhi Insya Allah rumah tangga yang Islami akan terwujud. rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain. Dari sudut pandang ini. Mendengar sabda Rasulullah para shahabat kehairanan dan bertanya: "Wahai Rasulullah. hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. sampaisampai menyetubuhi isteri-pun termasuk ibadah (sedekah). Menurut Al-Quran dan Al-Hadis yang Shahih di antara ciri-ciri wanita yang shalihah ialah: "Ta'at kepada Allah. Beliau bersabda lagi: "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan isterinya (di tempat yang halal). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ertinya: Jika kalian bersetubuh dengan isteri-isteri kalian termasuk sedekah !. sebagaimana Allah telah memelihara (mereka)”. Ahmad 5:1167-168 dan Nasa'i dengan sanad yang Shahih). Ta'at kepada kedua Orang Tua dalam kebaikan. Ta'at kepada Rasul. Memakai jilbab yang menutup seluruh auratnya dan tidak untuk pamer kecantikan (tabarruj) seperti wanita jahiliyah (Al-Ahzab: 32). seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap isterinya akan mendapat pahala ?" Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjawab: "Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain isterinya.

Sehingga ramai kita lihat anak-anak kaum muslimin tidak memiliki ahlaq Islami. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.1 Khitbah (Peminangan) Seorang muslim yang akan mengawini seorang muslimah hendaknya ia meminang terlebih dahulu. dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar. Allah berfirman yang bermaksud: “Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami isteri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu.3. Kita sebutkan demikian kerana banyak "Lembaga Pendidikan Islam". Tentang tujuan perkahwinan dalam Islam. iaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. kerana dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. dalam hal ini Islam melarang seorang muslim 11 . 4. mengajar. Tata Cara Perkahwinan Dalam Islam Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkahwinan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang Shahih (sesuai dengan pemahaman para Salafus Shalih -peny). secara singkat penulis sebutkan dan jelaskan seperlunya: 4. (An-Nahl: 72). Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”. anak-anak dan cucu-cucu. Islam juga memandang bahawa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam. tetapi isi dan caranya tidak Islami.5 Untuk Mencari Keturunan yang Shalih Tujuan perkahwinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam. tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas. dan memberimu rezeki yang baik-baik. diakibatkan kerana pendidikan yang salah. Oleh kerana itu suami isteri bertanggungjawab mendidik. Dan yang terpenting lagi dalam perkahwinan bukan hanya sekedar memperoleh anak.

d.meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain (Muttafaq 'alaihi). e. 1093 dan Darimi). 4. maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya". Abu Dawud. Dalam khitbah disunnahkan melihat wajah yang akan dipinang (Hadis Shahih Riwayat Ahmad. (Hadis Shahih Riwayat Muslim 4:154 dan Baihaqi 7:262 dari Abu Hurairah). c. Adanya Wali.3 Walimah Walimatul 'urusy hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin dan dalam walimah hendaknya diundang orang-orang miskin. 5. Adanya Ijab Qabul. Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. b. Adanya Saksi-saksi. Adanya Mahar. Sebahagian Penyelewengan Yang Terjadi Dalam Perkahwinan Yang Wajib Dihindarkan 12 .2 Aqad Nikah Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi: a. 4. Tirmidzi. baik kaya mahupun miskin. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. Tirmidzi No. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang mengundang orang-orang kaya saja bererti makanan itu sejelek-jelek makanan. Dan menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat. Hakim 4:128 dan Ahmad 3:38 dari Abu Sa'id Al-Khudri). "Ertinya: Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan. (Hadist Shahih Riwayat Abu Dawud. kerana ada sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ertinya: Janganlah kamu bergaul melainkan dengan orang-orang mukmin dan jangan makan makananmu melainkan orang-orang yang taqwa". Sebagai catatan penting hendaknya yang diundang itu orangorang shalih. sedangkan orang-orang miskin tidak diundang.

Memang mahar itu hak wanita.3 Menuntut Mahar Yang Tinggi enurut Islam sebaik-baik mahar adalah yang murah dan mudah. upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. 347-348). Umumnya umat Islam dalam 13 . (Hadis Shahih Riwayat Ahmad. atau masa penjajakan atau dianggap sebagai perwujudan rasa cinta kasih terhadap lawan jenisnya. 5.1.5. Bukhari dan Muslim). maka wajib untuk dihilangkan. Dalam berpacaran sudah pasti tidak boleh dihindarkan dari berintim-intim dua insan yang berlainan jenis. 5. Adapun cerita teguran seorang wanita terhadap Umar bin Khattab yang membatasi mahar wanita. hal ini bukan dari ajaran Islam. Adanya anggapan seperti ini. Nashiruddin AlBani) 5. (Lihat Irwa'ul Ghalil 6. Jadi dalam Islam tidak ada kesempatan untuk berpacaran dan berpacaran hukumnya haram. hal. (Lihat Adabuz-Zafat. melainkan si perempuan itu bersama mahramnya". hal ini biasanya dianggap sebagai masa perkenalan individu.2 Tukar Cincin Dalam peminangan biasanya ada tukar cincin sebagai tanda ikatan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ertinya: Jangan sekali-kali seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan. tetapi Islam menyarankan agar mempermudah dan melarang menuntut mahar yang tinggi.4 Mengikuti Upacara Adat Ajaran dan peraturan Islam harus lebih diutamakan dari segalanya. kemudian melahirkan konsesus bersama antara berbagai pihak untuk menganggap masa berpacaran sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar-wajar saja. tidak mempersulit atau mahal. adalah cerita yang salah kerana riwayat itu sangat lemah. Setiap acara. yang sudah jelas semuanya haram hukumnya menurut syari'at Islam. terjadi pandang memandang dan terjadi sentuh menyentuh. Anggapan seperti ini adalah anggapan yang salah dan keliru. Pacaran Kebanyakan orang sebelum melangsungkan perkahwinan biasanya "Berpacaran" terlebih dahulu.

cara perkahwinan selalu meninggikan dan menyanjung adat istiadat setempat. ketika mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. 5.!. (Al-Maaidah: 50). Ucapan Birafa' Wal Banin (semoga mempelai murah rezeki dan ramai anak) dilarang oleh Islam. Orang-orang yang mencari konsep. Demikianlah ucapan yang diperintahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam". 14 . sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam. peraturan. sehingga sunnah-sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang benar dan shahih telah mereka matikan dan padamkan. wahai Abu Zaid ?". dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”. Darimi 2:134. Para tamu bertanya:"Lalu apa yang harus kami ucapkan. bahawa 'Aqil bin Abi Thalib nikah dengan seorang wanita dari Jasyam. Sungguh sangat ironis. bererti mereka belum yakin kepada Islam.. dan tata cara selain Islam. Ibnu Majah. dan lainlain).. (Hadis Shahih Riwayat Ibnu Abi Syaibah. maka semuanya tidak akan diterima oleh Allah dan kelak di Akhirat mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Dari Al-Hasan. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”. (Ali-Imran: 85). 'Aqil menjelaskan: "Ucapkanlah: Barakallahu lakum wa Baraka 'Alaiykum" ( Mudahmudahan Allah memberi kalian keberkahan dan melimpahkan atas kalian keberkahan).5 Mengucapkan Ucapan Selamat Ala Kaum Jahiliyah Kaum jahiliyah selalu menggunakan kata-kata Birafa' Wal Banin. maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya. Ahmad 3:451. Para tamu mengucapkan selamat dengan ucapan jahiliyah: Birafa' Wal Banin. 'Aqil bin Abi Thalib melarang mereka seraya berkata: "Janganlah kalian ucapkan demikian !. Kerana Rasulullah shallallhu 'alaihi wa sallam melarang ucapan demikian". Nasa'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki. Kepada mereka yang masih menuhankan adat istiadat jahiliyah dan meremehkan konsep Islam.

5. supaya kamu hidup tenteram bersamanya. Darimi 2:134. Mudah-mudahan Allah mencurahkan keberkahan atasmu dan mudah-mudahan Dia mempersatukan kamu berdua dalam kebaikan".Do'a yang biasa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ucapkan kepada seorang mempelai ialah: "Baarakallahu laka wa baarakaa 'alaiyka wa jama'a baiynakumaa fii khoir" Do'a ini berdasarkan hadis shahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah: 'Ertinya: Dari Abu hurairah. serta harus tahu pula hak dan kewajibannya serta memahami tugas dan fungsinya masingmasing yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 5. Mawaddah (rasa cinta) dan Rahmah (kasih sayang).6 Adanya Ikhtilath Ikhtilath adalah bercampurnya laki-laki dan wanita hingga terjadi pandang memandang. 15 . Tirmidzi. jabat tangan antara laki-laki dan wanita. Allah berfirman yang bermaksud: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Hakim 2:183. Penutup Rumah tangga yang ideal menurut ajaran Islam adalah rumah tangga yang diliputi Sakinah (ketentraman jiwa). bahawasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jika mengucapkan selamat kepada seorang mempelai. (Ar-Ruum: 21). Dalam rumah tangga yang Islami. Dan Dia (juga) telah menjadikan diantaramu (suami. beliau mengucapkan do'a: (Baarakallahu laka wabaraka 'alaiyka wa jama'a baiynakuma fii khoir) yang bermaksud. sehingga apa yang kita sebutkan di atas dapat dihindari semuanya.7 Pelanggaran Lain Pelanggaran-pelanggaran lain yang sering dilakukan di antaranya adalah muzik yang hingar bingar. seorang suami dan isteri harus saling memahami kekurangan dan kelebihannya. Ibnu Majah dan Baihaqi 7:148). (Hadis Shahih Riwayat Ahmad 2:38. Menurut Islam antara mempelai laki-laki dan wanita harus dipisah. sentuh menyentuh. Mudahmudahan Allah memberimu keberkahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. isteri) rasa cinta dan kasih sayang.

sementara ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia. Marilah kita berupaya untuk melakasanakan perkahwinan secara Islam dan membina rumah tangga yang Islami.. Soal Jawab Agama: [1] Pernikahan 1. (Al-Furqaan: 74) Amiin. upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam.saya mahu bertanya mengenai HUKUM ASAL menikah apakah hukum asalnya sunnah. tetapi masih juga gagal. anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri dan keturunan yang menyejukkan hati kami. tentram dan bahagia mendadak dilanda "kemelut" perselisihan dan percekcokan. “Ya Tuhan kami.Sehingga upaya untuk mewujudkan perkahwinan dan rumah tangga yang mendapat keridha'an Allah dapat terealisir. iaitu "perceraian". serta kita wajib meninggalkan aturan. maka Islam memberikan jalan terakhir.1. wajib atau mubah. Wallahu a'alam bish shawab. Ajaran Islamlah satu-satunya ajaran yang benar dan diridlai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala (Ali-Imran: 19). dan jadikanlah kami Imam bagi orang-orang yang bertaqwa”. Terimakasih wasalamualaikum Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb 16 . tata cara. akan tetapi mengingat kondisi manusia yang tidak boleh lepas dari kelemahan dan kekurangan. Hukum asal menikah Assalamualaikum ehm . maka tidak jarang pasangan yang sedianya hidup tenang. Bila sudah diupayakan untuk damai sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisaa: 34-35.

hukumnya akan sama dengan hukum asal menikah kerana ayat di atas bicara soal nikah dan perhambaan sebagai alternatif. Mereka sama-sama berpegang pada ayat di atas. maka hukum asal nikah adalah wajib. ulama yang memandang tasarri' itu sunnah. antara lain adanya wali dan saksi. atau janji saat perkahwinan mempunyai syaratsyarat. maka (kahwinilah) seorang saja. Kalau yang memandang tasarri itu mubah sudah tentu mereka menganggap hukum asal nikah itu mubah. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Perbezaannya adalah dalam memahami tasarri' atau memerdekakan hamba. Suatu perkahwinan memerlukan kedua hal tersebut. Adapaun Imam daud az-Zhahiri memdangnya wajib. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Mari kita lihat dulu ayat Qur'annya: QS 4: 3. Seharusnya orangtua atau saudara laki-laki perempuan yang menjadi wali. Sedangkan Imam Abu Hanifah memandangnya mubah. Apa hukumnya memerdekakan hamba? Nah. wassalam Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nadirsyah Hosen 1. maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua. memandang nikah itu sunnah. (lihat Bidayatul Mujtahid. tentang kitab an-nikah) salam. Tidak mungkin alternatif diberikan kalau hukumnya tidak sama. Hukun Akad Nikah. Ber-akad nikah kali kedua Assalamu'alaikum Saya ingin bertanya "Apakah sah apabila sesorang "berakad nikah" dua kali kerana yang pertama tidak disaksikan kedua orangtuanya? Terima kasih. tiga atau empat. Jumhur ulama memandang hukum nikah itu sunnah. tetapi kalau tidak ada atau 17 .2. Yang mendang tasarri itu wajib. Jadi. atau hamba-hamba yang kamu miliki.Hukum asal nikah diperselisihkan oleh para ulama. juz 2. “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengahwininya).

Semoga anda berdua diberkahi oleh-Nya dan Alfu Mabruk. wr. maka dapat diganti dengan wali hakim. Bukan masalah sah atau tidaknya.wr. Kalau dianggap sudah sah yang pertama. Kairo. Tidak ada dalil syari' yang membatasi waktu antara pinangan dan akad nikah. Saya tidak mahu perasaan ini justru akan membawa ke arah yang tidak diridhoi-Nya. tetapi merupakan hal yang patut dihindari. Batas waktu antara pinangan dan akad nikah Assalaamu'alaikum Wr. Puji syukur kepada Allah semata. shahabat dan para pengilkut setianya.baru ini hati saya 'terpikat' oleh akhwat yang berdomisili di luar kota. 18 . Wassalaualaikum. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Saya menulis email ini untuk mengobati rasa 'gundah' dalam hati saya akan sesuatu yang mungkin sedang saya alami. A.jaraknya tidak mungkin untuk mendatangkan wali orangtua.3. Oleh kerana itu dengan berbagaimacam pertimbangan saya beranikan diri untuk meminangnya. Alasannya . mengapa harus dilakukan pengulangan atau menganggap yang pertama tidak sah? Wassalam. Semuanya terpulang kepada pasangan tersebut. Yang menjadi pertanyaan adakah batasan waktu antara khitbah (pinangan) dengan aqad nikah? Adakah yang mahu membantu mengubati kegundahan hati saya? Jawapan: Assalamualaikum wr. demikian juga dengan 'calon isteri' saya tersebut. salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW penutup para nabi dan rasul. Saya 'terpaksa' harus 'menunda ' rencana nikah saya hingga 1-2 tahun kemudian. Ahmad Zubair 1. Masalah kemudian muncul ketika saya harus melihat kondisi saya sendiri yang harus menyelesaikan kuliah. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada rasulullah beserta keluarga.kalau yang pertama dianggap tidak sah jadi selama itu kedua mempelai tersebut dianggap telah berzina.wb. Wb. Baru . Kasyful Anwar.

1. Wassalamaualaikum Wr. termasuk jika 19 . maka cukup diwakili walinya [tentu dengan persetujuan calon pengantin wanita].5. Cuba hubungi KUA untuk lebih jelasnya khususnya persyaratan tekhnis administrasi yang diperlukan. Nadirsyah Hosen 1. sedangkan orangtua / ayahnya maaf tidak menjalankan kewajiban Sholat 5 waktu? Bagaimana hukum nikahkah sah atau tidak? Terima kasih atas perhatiannya.. salam. Wb. Nikah tanpa dihadiri calon pengantin wanita Assalamualaikum Wr. Kalau calon pengantin wanita yang tak boleh hadir. maka pernikahan tersebut dianggap sah.jazakhallah khoiron katsiro atas tanggapanya. jika pernikahan telah memenuhi unsur syarat dari rukun [ada wali]. Bapak Yth. kepada Ykh: Ustadz pengasuh KTPDI disini kami akan menanyakan tentang: Bagaimana hukum pernikahan (akad nikah) yang tanpa di hadiri calon pengantin muslimat yang di keranakan jarak yang jauh dan samasama sedang menuntut ilmu (di luar negeri) tetapi dari ke dua belah pihak sudah setuju sah atau tidak?. Gus Dur dulu menikah saat dia kuliah di Timur Tengah. Orangtua/wali nikah yang tidak pernah menjalankan Sholat Assalamualaikum Wr.Wb Jawapan: Ass wr wb Yang tidak boleh hadir itu pihak mana? calon pengantin pria atau wanita? Kalau calon pengantin Pria maka boleh diwakilkan [hubungi KUA setempat untuk persoalan tekhnisnya]. Sahkah sebuah perkahwinan bila pernikahannya dilakukan oleh orangtuannya sendiri. Wb..4.Wb Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Jawapan: Menurut fiqh. Wassalamualaikum Wr. lalu diwakilkan oleh pamannya.

Ahmad Zubair 1. tetapi boleh melalui media untuk teleconference. Tetapi dalam Teori Ilmu Hukum Islam [ushul l-Fiqh] ditegaskan bahawa 20 . Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh.7. Alasan untuk segera menikah Assalamu'alaikum wr. tentang pernikahan dengan menggunakan telepon sewaktu akadnya. Wassalam. memang sudah tidak waktu untuk bertemu antara kedua mempelai? Atau ada kekhawatiran? Wallahu a'lamu bishshawab. usia sekarang hampir 22 tahun. Saya seorang mahasiswi kedoktoran. Wassalamu'alaikum wr. Apalagi dengan kecanggihan teknologi masa kini maka boleh saja dalam melakukan akad nikah bukan hanya melalui telpon yang hanya boleh di dengar suaranya. atas jawapannya ana ucapkan terima kasih banyak. untuk ketenangan batin saya. Yang menjadi pertanyaan kenapa harus dilakukan hal yang demikian. Ertinya boleh-boleh saja.6. Sudah sebulan yang lalu saya berfikir untuk segera menikah.orangtua yang menikahkan tersebut tidak menjalankan kewajiban agamanya sehari-hari. wb. Noryamin Aini 1.wb. Wassalam. maaf nih gue ngulang pertanyaan yang lalu. dimana gambarnya juga boleh dilihat. Akad nikah via telepon Assalamu'alaikum wr. Saya tidak melihat adanya larangan atau anjuran untuk melaksanakan akad nikah melalui telepon.wb. apakah alasan itu syar`i? Jawapan: Hukum asal dari pernikahan adalah mubah.

1. Pernikahan mengharuskan banyak hal kepada pelakunya. tetapi ada baiknya difikirkan kembali tentang kemungkinan dampak negatif pernikahan terhadap kuliah saudari. usia 22 tahun tidak menjadi hambatan untuk menikah. Bagi orang yang sudah memenuhi segala persyaratan untuk menikah dan baginya pernikahan dinilai lebih baik untuk wellbeingnya. Semua hukumnya sangat ditentukan oleh konteks spesifik yang terkait dengan alasan pernikahan tersebut. Apa relevansi kedua norma dasar Ilmu Hukum Islam di atas terhadap pertanyaan saudari? Para fuqaha memberikan variasi norma hukum pernikahan. bahkan sampai ke batas kewajiban. Yang pasti pernikahan tentunya akan sedikit banyak berpengaruh terhadap kuliah saudari. Apakah saudari sudah memenuhi segala tuntutan [syarat] untuk menikah? Jika ya. maka dalam kondisi seperti ini. maka saudari kelihatannya akan lebih jika menikah. mental. Jika seseorang yang sudah siap segala-galanya [memenuhi syarat pernikahan] tetap bertahan untuk menikah.keberadaan ketentuan hukum tentang satu permasalahan harus didasarkan pada alasannya [illat=reasoning]. Ertinya. tetapi apakah tujuan tersebut dihasilkan melalui prosedur [memenuhi persyaratan] yang benar? Jika saudari sudah merasa siap dalam ertian memenuhi unsurunsur kelayakan untuk menikah. pernikahan sangat dianjurkan. pernikahan dapat juga diharamkan. dan dia sendiri tahu bahawa dorongan seksualitasnya akan menjerumuskannya keperbuatan zina. tetapi mungkin juga tidak susah. individu yang bersangkutan diwajibkan untuk menikah untuk menghindarkannya dari perbuatan zina. 21 . Tetapi ingat pernikahan bukan sesuatu yang mudah. Jadi keputusan untuk menikah bukan hanya keinginan tanpa aturan. administratif]. juga disebutkan "perubahan status hukum satu issue mengikuti logika perubahan waktu dan tempatnya. Ketenangan batin merupakan salah satu tujuan pernikahan. finansial [juga sosial. Longgarnya persyaratan pernikahan cenderung menjadi akar rentannya sebuah pernikahan terhadap kes perceraian. tetapi tidak dapat dilepaskan dari sejumlah kesiapan-pertimbangan. maka pernikahannya menjadi sunat. Kelayakan dan kesiapan untuk menikah harus dilihat dari syarat pernikahan itu sendiri. pada satu kes. 2. Kenapa begitu banyak persyaratannya? Kerana dalam Al-Qur'an disebutkan bahawa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat [miithaaqan ghalidho] yang tidak mudah terlepas. seperti kesiapan fisik. tetapi pada setting lain.

Andaikata alasan wali dianggap mengada-ngada dan tidak masuk akal [seperti kurang tampan. Bila si Orangtua mengajukan alasan tidak sekufu. Sayang. Istilah Wali Hakim sebenarnya merujuk pada wali nikah yang ditunjuk Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Dalam fiqh dikenal istilah Wali Adhal [Wali yang enggan menikahkan anaknya]. etc]. maka persoalannya memang rumit. Tetapi bila alasannya adalah calon mempelai pria berbeza agama maka Pengadilan Agama akan menguatkan keengganan wali tadi. 1. maka mulailah hidup saudari dengan kebahagian bersama suami yang dicintai. Sampaikan ke Pengadilan Agama persoalan keengganan wali tersebut. Pernikahan tanpa restu orangtua Saya ingin tahu hukum pernikahan sulit. Lalu Pengadilan Agama akan memanggil orangtua untuk menanyakan alasan keengganannya untuk menikahkan. Atau boleh juga diajukan alasan moral [seperti suka mabuk-mabukan.8. Hak wali itu ada ditangan Bapa. maka pengadilan akan memutuskan bahawa Wali Hakim-lah yang akan menikahkan. Adakah berdosa? Jawapan: Ass wr wb Nikah tanpa seizin wali tidak sah hukumnya. Jikalau anda seorang wanita.Pilihlah keputusan yang lebih menguntungkan. etc] b). iaitu pernikahan tanpa restu ibu-bapa. 2. ya restu Bapa memang harus ada. Jika sudah mampu. Kerana salah satu syarat dari sahnya pernikahan adalah adanya wali dari pihak mempelai wanita. dan siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi sebagai konsekwensi pernikahan. Noryamin Aini 1. Wassalam. Peraturan perundang-undangan kita juga mengatur soal ini. di Indonesia Wali Hakim dianggap me-refer ke ulama. yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Jadi ada ulama yang menikahkan anak orang lain dengan alasan bertindak sebagai 22 . berjudi. Caranya: a). Jadi. maka alasan itu akan ditolak sesuai dengan pasal 61 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan pada dasarnya orangtua mereka setuju. Saran saya hendaknya kedua pasangan tersebut menahan diri untuk menikah tanpa pengetahuan orangtua mereka. Pernikahan dengan wali hakim tidak sah jika masih ada wali dari pihak isteri yang masih hidup atau tidak berhalagan.Keduanya telah memiliki perasaan suka satu sama lain. Wassalamu'alaikum wr. Jika memang takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ada baiknya kedua pasangan tersebut berbincang dari 23 . Masalah nikah tanpa restu wali ini bukan masalah dosa atau tidak. salam hangat.wb Saya ingin bertanya tentang suatu permasalahan sbb: Seorang laki-laki dan perempuan yang telah saling mengenal ingin segera melangsungkan pernikahan. satu organisasi. jadi saran saya. 3. Nah.wb.wali hakim. Bagaimana apabila mereka menikah tanpa pengetahuan orangtua dengan menggunakan wali hakim? Apa pula syarat-syarat wali hakim dan para saksi? Apa mereka semua harus laki-laki? Saya mohon jawapan secepatnya. sehingga sangat tidak mungkin untuk tidak berinteraksi. Nadirsyah Hosen 1. sering kuliah bareng walaupun tidak satu jurusan (kerana memang dosen yang menggabung dua jurusan tersebut dalam beberapa mata kuliah).9. tempuh saja prosedur hukum yang ada seperti di point satu di atas. Jawapan: Assalamualaikum wr. Mereka satu kampus ( masih kuliah ). Jadi sebaiknya kita berhati-hati dalam soal ini. Mereka tidak tenang dengan keberadaan tersebut kerana telah mengerti bagaimana Islam melarang untuk berpacaran. kerana kalau perkahwinan tidak sah. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan. Mereka tidak setuju dengan konsep pacaran.wb. ini nggak tepat. maka hubungan seksual menjadi illegal. Menikah tanpa pengetahuan orangtua Assalamu'alaikum wr. tapi masalah sah atau tidaknya suatu perkahwinan. namun untuk menikah orangtua mengharuskan mereka tamat kuliah dulu.

menikah tidak perlu pakai wali. Wa Allah 'alam bi-shawab. dapat mengurangi kemungkinan kita berbuat dosa. menikahlah secepatnya. sah atau tidak? Ada imam yang bersedia. Nah jika saudara sudah menemukan calon pasangan yang sesuai. Menikah tanpa disaksikan orangtua Saya hidup di US.hati ke hati dengan kedua orangtua. Kairo 1. hukumnya? Terima kasih. Insya' Allah solusinya akan diberikan oleh Allah kepada mereka berdua. pernikahan diam-diam tanpa ridho kedua orangtua akan memberatkan kedua pasangan secara psikologis belum lagi ridho kedua orangtua dalam Islam merupakan syarat paling utama bagi seorang anak. Wassalam. Jawapan: Bagi seorang lelaki. Wassalamualaikum wr. kerana yang demikian itu.10.wb. sedangkan di sini banyak godaan. Setahu saya selama ayah masih hidup harus menyaksikan. Kalo boleh. Menikah kalo ayah berada jauh di Indonesia.11. Lagi pula. orangtua tidak wajib menghadiri pernikahan kita. Kasyful Anwar. wassalam. kata Rasulullah. A. adakah sejarahnya. dia pengurus mesjid di sini. Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb 24 . Noryamin Aini 1. Menikah melalui Wali Hakim saya menikah sekitar 2 bulan yang lalu tapi berhubung saya dan isteri saya jauh dari orangtua sehingga kami menikah dengan wali hakim bagaimana dengan sah atau tidaknya pernikahan saya.

Jadi. Nadirsyah Hosen 1.Siapa yang anda maksud dengan wali hakim? Wali Hakim menurut peraturan negeri kita adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk secara resmi. Tetapi harus diingat. kerana yang penting adalah siapa yang mengawinkannya. kalau ayah kandung saudari setuju. Wassalam. Jawapan: Pertanyaannya kurang jelas. Ketika menikah saya memakai nama orangtua angkat.12. bukan soal nama. sekarang transportasi dan tekhnologi komunikasi sudah begitu canggih. jarak yang diperbolehkan menggunakan wali hakim itu sama dengan jarak kebolehan mengqashar shalat dalam safar. Wr. Selain itu ketika naik haji saya berikrar memakai nama orangtua kandung saya. salam. Nah. Sahkah perkahwinan saya? [Perlu dicatat bahawa saya tidak pernah minta bahagian waris kepada keluarga orangtua angkat saya. sebenarnya wali hakim itu boleh men-cek ke wali perempuan apakah benar jaraknya jauh dan tidak mungkin hadir serta merestui hanya kerana jarak jauh tak boleh datang atau sebenarnya wali perempuan itu menolak pernikahan anda sehingga anda "lari" atau "menghindar" ke tempat yang jauh? Maaf. hal-hal di atas saya ajukan agar info yang saya peroleh lengkap sehingga saya boleh menjawab pertanyaan anda. Jadi. Tentunya yang bertanya diatas adalah perempuan (Karana laki-laki tidak perlu wali). Terimakasih. ingat-ingat dulu. berapa jarak antara kota anda dengan kota orangtua si isteri? Menurut ulama fiqh. iaitu pejabat KUA atau boleh juga hakim di pengadilan agama. setelah saya tahu hukumnya]. siapa yang menikahkan anda dulu? Masalah kedua. wali hakim itu bukan kiyai atau ulama.wb Saya adalah anak adopsi (masih keluarga) meski saya tahu betul orangtua saya dan amat dekat. Mohamad Joban 25 . Menikah dengan wali orangtua angkat Ass. Perkahwinan saudari sah maskipun yang mengawinkan ayah angkat misalnya.

Saya lihat jarang sekeli pada zaman sekarang ini wanita yang mempunyai perhatian seperti itu. Mudah-mudahan Ukhti dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan calon suami yang boleh membimbing dan aktif dalam menyiarkan agama Islam. pernikahan dianggap lebih baik jika dengan satu suku. bolehkah saya menolaknya? Saya insyaAllah tidak melihat fisik dan lainnya tapi "calon" saya itu tidak tarbiyah. dan cita-cita ukhti sangat agung sekali. tidak aktif dalam kegiatan yang Islami. kekayaan dan jabatannya.13. Menurut keluarga saya jika dengan suku lain pasti tidak akan awet.dll. Saya ingin suami saya tidak hanya yang rajin shalat dan boleh mengaji... Menolak calon suami pilihan orangtua Dalam keluarga saya.14.. Salahkah saya jika saya menolak "calon" saya itu? Mungkin kerana keluarga saya hanya melihat kenyataan yang ada bahawa pemuda saat ini banyak yang "ancur" (ngobat dll) sehingga saat ada yang masih shalat mereka langsung "memuja"nya.. "gaul". but the problem is.. dan banyak berdo'a. Saya ingin suami saya kelak yang membimbing saya untuk menjadi muslimah yang kaffah.. Jadi apa yang ukhti lakukan tidak salah... Menikah dengan anak bibi Bolehkah menikah dengan anak bibi? 26 .. Apa yang harus saya lakukan? Jawapan: Dalam Islam. Kemudian jika saya di"lamar" oleh saudara jauh. Keluarga saya mendesak dengan alasan ayahnya ustad dan memang "calon" saya itu insyaallah rajin shalat. perempuan mempunyai hak penuh dalam memilih dan menentukan jodoh. satu suku. Semua orang mempunyai cita-cita.1. Wallhu 'alam Mohamad Joban 1. Padahal saya sudah sosialisasikan pada keluarga saya bahawa ada komunitas lain di kampus yang berusaha mengamalkan nilai-nilai Islam secara keseluruhan.. Kebanyakan perempuan kalau memilih pendamping hidup yang pertama kali dilihat kegantengan.saya ingin yang lebih dari itu. Oleh kerana itu ukhti juga harus ikut aktif dalam kegiatan keIslaman.

anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang perempuan (keponakan). maka tidak berdosa kamu mengahwininya. anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki(keponakan). kecuali hamba-hamba yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. anak-anakmu yang perempuan. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (iaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikahwini bukan untuk berzina. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 4: 22) Diharamkan atas kamu (mengahwini) ibu-ibumu. sebagai suatu kewajiban. saudara-saudara ibumu yang perempuan (bibi).15. tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan). Ahmad Zubair 1. Maka isteriisteri yang telah kamu nikmati (campur) di antara mereka. Pernikahan antar sepupu 1. Wassalam. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh). anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri (anak tiri).Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna). ibu-ibu isterimu (mertua). (QS. kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. saudara-saudaramu yang perempuan. terkecuali pada masa yang telah lampau. 4: 23) Dan (diharamkan juga kamu mengahwini) wanita yang bersuami. ibu-ibumu yang menyusui kamu. saudara-saudara Bapamu yang perempuan (bibi).(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu). Dan janganlah kamu kahwini wanita-wanita yang telah dikahwini oleh ayahmu. dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. Hukum pernikahan sepupu Bapa calon pria dengan Bapa calon wanita saudara kandung (calon suami dan calon isteri masih sepupu) saya tanyakan ini kerana sebahagian orang berpendapat bahawa 27 . 4: 24) Dari ayat-ayat tersebut ternyata tidak ada larangan untuk mengahwini anak bibi atau anak paman. saudara perempuan sepersusuan. (QS. dan menghimpunkan (dalam perkahwinan)dua perempuan yang bersaudara.

28 . Dalam kitab fiqh. Kerana sekitar umur (3 tahun) diangkat oleh masing-masing orangtua yang berbeza dan berlainan kota (kedua orangtua mereka sudah tidak ada). Kairo 1. jika terjadi pernikahan antara dua orang saudara sesusuan. Atas pendapat dan jawapannya. Jawapan: Wa 'Alaikum salam. Wudhu' Anda batal jika bersentuhan dengan saudara sepupu. dan sebahagian orang bahawa sepupu itu tidak batal wuduk (muhrim) 2. Mohon penjelasan kerana sampai saat ini diskusi pengajian yang kami adakan masih belum mendapatkan jawapan yang memuaskan. A. Kasyful Anwar. Wallahu A'alam bi Shawab.wb.. 2. Perkahwinan antar sepupu di perbolehkan walaupun memang benar paman dapat menjadi wali nikah keponakannya dengan syarat apabila orangtua ke[onakannya berhalangan untuk menjadi wali. mereka sebelumnya tidak tahu bahawa mereka itu adalah saudara sesusuan. apakah kedua suami isteri ini harus dipisahkan atau masih tetap melanjutkan hubungan tersebut. Islam melarang pernikahan antara dua orang yang sesusuan. kami ucapkan terima kasih Nashrun minallahi wa fathun qarieb.. Namun setelah mempunyai anak seperti yang disebutkan tadi baru mereka tahu bahawa mereka adalah saudara sesusuan. Terlanjur menikah dengan saudara sesusuan Assalamualaikum wr. Wassalamualaikum wr.16.wb. Pertanyaan saya.wb Saya mahu menanyakan sebuah kes sbb: Sepasang suami isteri yang telah mempunyai anak (sudah 4).paman boleh menjadi wali nikah. 1. hukum batal wuduk apakah kita dengan adik isteri (ipar) batal wuduk Jawapan: Assalamualaikum wr.

QS 66: 5. Wa Allah 'alam bi-shawab. Ertinya pernikahan mereka terputus secara otomatis. Ahmad Zubair 1. Nikah dibawah tangan tanpa pengetahuan isteri pertama Apa hukumnya nikah bawah tangan yang tidak diketahui oleh isteri pertama. QS 16: 105. yang ta'at. tentang sisi negatif menikahi seorang janda. hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Hukum agama: Dia membohongi isteri pertama. boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu. yang janda dan yang perawan”. yang beriman. 29 .maka pernikahan mereka batal demi hukum. yang patuh. Noryamin Aini 1.17. Wassalam. yang mengerjakan ibadat. Wassalam. “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan. dan mereka itulah orang-orang pendusta”. yang bertaubat. Perawan atau janda dalam perkahwinan secara Islam tidak dapat dibezakan. sedang bohong itu perbuatan dosa. Tanya sisi negatif menikahi seorang janda Mohon penjelasan. dan mereka tidak boleh lagi sebagai suami-isteri. “Jika Nabi menceraikan kamu. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. apalagi dalam hal sisi negatifnya. yang berpuasa.18. Dari segi menikahi seorang janda tidak ada bezanya dengan menikahi seorang wanita yang masih perawan. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau manusia laki-laki pasangannya manusia wanita. dan sebagainya. sedangkan binatang tergantung dari jenisnya. “Dan Yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi”. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kambing jantan pasangannya pasti kambing betina. apa yang sebaiknya harus dilakukan? Saya ucapkan terima kasih kepada para ustadz yang menjawab pertanyaan saya ini. Saya ingin menanyakan tentang masalah kufu (sepandan/sama). QS 51: 49. jantan dengan betina. perempuannya miskin ataupun sebaliknya) sedangkan orangtua salah satunya tidak menyetujui hubungan ini. Apa keburukan dari perkahwinan yang tidak sekufu dan apa kebaikannya? Apakah kita harus melakukan perkahwinan dengan pasangan yang sekufu supaya kehidupan berumahtangga kita aman dan tenteram? Semisalkan ada seorang lelaki mencintai perempuan yang tidak sekufu. Allah menciptakan sesuatu secara berpasang-pasangan. siang berpasangan dengan malam. Ahmad Zubair 1.19. Wassalam. 30 . “Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasangpasangan pria dan wanita”. Wb. “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. Wr. Masalah perkahwinan tidak sekufu Ass. Laki-laki berpasangan dengan perempuan. tidak mungkin dipasangkan dengan burung betina. QS 53: 45. (lelakinya kaya.Hukum negara: Melanggar undang-undang perkahwinan. QS 43: 12.

“Laki-laki yang berzina tidak mengahwini melainkan perempuan yang berzina. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman.1. walaupun dia menarik hatimu. pangkat. sebelum mereka beriman. dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Wassalam. Mahar perkahwinan. Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”. Dan laki-laki yang baik pasangan yang sepadan adalah wanita yang baik. harta. atau perempuan yang musyrik. walaupun dia menarik hatimu. haruskah berupa emas? Assalamu alaikum Wr. Sesungguhnya hamba yang mu'min lebih baik dari orang musyrik.Demikian juga dalam hal manusia. “Dan janganlah kamu (orang laki-laki beriman) menikahi wanita-wanita musyrik. derajat.Wb 31 . Sesungguhnya wanita hamba yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik. suku bangsa dan sebagainya. Demikian juga wanita-wanita keji pasangan yang sepadan adalah lakilaki yang keji pula. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Kesepadanan yang dimaksud disini adalah orang beriman hanya boleh kahwin dengan orang beriman. Ahmad Zubair [2] Mahar / Maskahwin 2. QS 24: 26. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. Demikian pula laki-laki pezina pasangannya wanita pezina pula. dan perempuan yang berzina tidak dikahwini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. tetapi dasarnya adalah ketetapan Allah sebagai berikut: QS 2: 221. dan orang kafir pasangannya orang kafir lagi. dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula). “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Allah telah menetapkan pasangan masing-masing. Tetapi bukan berdasarkan kecantikannya. dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min”. Mereka mengajak ke neraka. QS 24: 3.

Tetapi hal yang harus diingat bahawa mahar merupakan hak milik isteri. Kairo 2. iaitu: 32 .2. Jadi. Hal yang ingin saya tanyakan adalah kata "tunai".. calon isteri adalah pihak yang paling (bahkan satu-satunya) berhak menentukan jenis dan kadar mahar.wb..dengan mas kahwin tersebut di atas tunai".. Nikah anda sah. saya mengucapkan ijab dan kabul ". alias belum di bayar. Maskahwin yang dibeli dengan kad kredit Pengasuh Konsultasi Yth. A. Wa Allah 'alam bi-shawab. Oleh sebab itu. mohon kejelasan dari pengasuh. Noryamin Aini 2.Apakah benar mahar suatu perkahwinan itu sebaiknya berbentuk emas? Jawapan: Wa 'Alaikum salam. Kita dapat saja memilih bentuk dan kadar mahar tersebut. Wassalamualaikum wr. apakah nikah saya sah atau tidak?. Mahar dan hukum tukar cincin Saya ingin menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan mahar.. kerana saya membeli sebahagian dari mahar dengan kad kredit. saya baru menyadari hal ini setelah menikah. Wassalam. Bagaimana hukumnya. Sewaktu menikah..3.wb. Maha yang paling baik adalah apa yang ditentukan oleh calon isteri. Kasyful Anwar. Terus terang. Hukum Islam tidak pernah mematok jenis dan jumlah mahar. Wassalam Jawapan: Assalamualaikum wr. emas bukan pilihan yang paling baik.

2:236) 2:237) 4:4) 4:24) 60:10) 60:11) Selanjutnya jawaban pertanyaan saudara sbb : (1). Bagaimana hukumnya dalam Islam acara tukar cincin setelah ijab kabul? apakah diperbolehkan? 2. Islam tidak mengenal cara tersebut. mukenah dan Al Qur'an kepada calon isteri. 3. Apakah makna sebenarnya dari mahar? Jika calon suami memberikan mahar berupa sajadah.1. Al-'alaa'iq kalau dirangkum berarti: pemberian dari suami kepada isterinya sebagai tanda kesungguhan cinta dan tanggungjawabnya. (QS. Sebagai acuan kita dalam hal mahar atau MAS KAHWIN adalah firman Allah : 1. Maskahwin dalam Bahasa agama dikenal dengan enam macam istilah: Al-Mahr. An-Nihlah. (QS. Bolehkah suami mengenakan cincin emas setelah acara tukar cincin? Jawaban: Assalamu'alaikum Wr. (QS. Dan keduanya tidak boleh memutuskan perjanjian tersebut kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak bahkan pihak ketiga diharamkan mengambil peranan apapun untuk menggagalkannya. 2. (QS. bukan sebagai bayaran. 6. Jadi setelah ijab qabul tukar cincin sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. (QS. Al-Aqr. atau fariidlah. apakah bererti calon suami nantinya harus membimbing calon isteri? Jika calon isteri nantinya tidak boleh melaksanakan bagaimana hukumnya? 3. (QS. Islam dalam hal ini mempunyai Syariat yang bernama "Khitbah" dimana kedua belah pihak dengan saksi-saksi yang kuat berikrar akan menikah nanti pada waktu yang disepakati. As-shadaq As-shadaqah. Setahu kami tukar cincin itu adalah satu bentuk simbol ikatan antara calon isteri dan calon suami yang menguatkan bahawa secara zahir mereka tidak akan menikah dengan yang lain. Sebaiknya ditinggalkan. (2). 33 . Al-Ajr. 4. Al-Hibaa'a. 5. Wb.

Hasanain Juaini. Mahar itu boleh berupa barang atau manfaat seperti mengajarkan membaca. bahawa dalam perang memang tidak ada jaminan keamanan. Lelaki tidak boleh memakai barang dari emas dan sutera ( Lihat kembali Hadits Bukhary. seperti dalam kes perang.2. Silahkan buka kembali Fiqih Sunnah. Suami bertanggungjawab mengajarakan isterinya disyaratkan atau tidak. keadaan darurat merupakan unsur utama. Ada orang yang menggunakan analogi. Setahu kami praktek tersebut ada konteks spesifiknya. Kelemahan qiyas ini adalah. bukan urusan finansial. nikah mut'ah pernah dipraktekkan. bahkan ada 34 . Tetapi ketika masyarakat Islam memasuki tahapan sejarah pembinaan masyarakat madani. Mereka mengqiyaskan darurat perang dengan keadaan ketika seseorang tidak mungkin pergi untuk membawa isteri-suami seperti dalam kes dinas luar kota. [3] Nikah Mut'ah dan Kahwin Gantung 3. atau sering disebut nikah kontrak. pada saat itu perang tidak lagi menjadi issue utama. akibatnya membawa isteri boleh menjadi malapetaka.4: ) atau saudara dapat mendownloadnya di Pustaka Isnet: Halal dan Haram dalam Islam / Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi. menulis dan sebagainya. Wassalamu 'alaikum Wr. Bidayatul Mujtahid. Tetapi logika qiyas hukumnya banyak cacat. wajib ditunaikan seperti permintaan isteri ( Selama suami mampu ) kalau tidak disebutkan jumlahnya maka mengikuti mahar yang berlaku umum. Apakah Maksud Nikah Mut'ah Assalamu'alaikum wr. lalu mut'ah diharamkan. Ulama sunni sepakat mengharamkan jenis pernikahan seperti ini.wb Saya kuliah di usu jurusan D3 komputer. Sengaja meninggalkan membatalkan pernikahan. keamanaan mereka tidak terjamin. dulu. Al-Muwattha' 48. qiyas. Ertinya. diperbolehkannya mut'ah. yang ingin saya tanyakan. sosial atau waktu. Wb. untuk memperbolehkan mut'ah. baru tingkat dua.Mahar adalah syarat sahnya pernikahan.1. Subulussalam. apa yang dimaksud dengan mut'ah sebenarnya? Jawapan: Nikah mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi jangka waktu. walaupun sejumlah aliran Syi'ah masih memperbolehkannya. Memang dalam sejarah Islam. masing di BAB: As-Shadaaq ) 3.

tetapi. Walaupun mut'ah pernah diperbolehkan. Sementara sekarang.2. mut'ah lebih dimaknai sebagai sebuah keringanan. wassalamu'alaikum wr. alasan praktek nikah mut'ah dulu tidak dibuat-buat. nampaknya. atau seperti durasi tugas tentara sekarang ini di satu wilayah. betul-betul keadaan darurat yang memaksa semuanya untuk terjadi. Masalah masa depan anak-anak mereka fikirkan. religious. maka isteri harus menanggung resiko pahit untuk kemungkinan dijadikan tawanan kemudian diperhamba. Kedua. Hukum Nikah Mut'ah dan Nasnya Assalamu'alaikum ww 35 . Jika dulu mut'ah disikapi secara komprehensi dengan tanggungjawab moral. maka sekarang lembaga pernikahan mut'ah lebih sering disalahgunakan orang. kita harus menempatkan isu mut'ah ini pada porsi konteks yang sebenarnya.wb Noryamin Aini 3. dalam sejarahnya tidak banyak umat Islam [terutama] sahabat dan tabiin yang mempratekkannya. Jika isteri ikut dan kita pihak suami kalah.. Kami sependapat dengan ulama sunni yang mengharamkan mut'ah dengan beberapa pertimbangan: 1. ada tanggungjawab moral dan finansial sebagai konsekwensi dari pernikahan tersebut. oleh sejumlah kelompok opportunis. Oleh sebab itu. maka kenapa kita harus membatasi usia [waktu] pernikahan kita seperti yang menjadi inti pernikahan mut'ah? 2. dulu. Sahabat dan tabiin sangat concerned dengan masalah moral dan finansial tersebut. Pertama. hambatan seseorang untuk membawa isterinya [pasangan] lebih pada alasan pragmatis seperti masalah dana.konsekwensi dalam perang. Kami menangkap ada pesan sejarah dan moral dari langkanya peristiwa mut'ah tersebut di periode awal sejarah Islam. mut'ah lebih disalahgunakan sebagai alternatif untuk menghalalkan perzinaan. Kalau tujuan pernikahan adalah untuk membangunan keluarga yang sakinah [mudah-mudahan cukup langgeng]. Tetapi kerana Islam tidak menganjurkannnya [yang dianjurkan justru nikah secara wajah]. finansial dan sosial. Tapi sekarang. maka keringanan mut'ah tersebut difahami mereka dari perspektif moral pernikahan yang tujuannya untuk membangunan keluarga bahagian yang sakinah. Selain itu. Hal lain yang perlu dicatat bahawa dulu peperangan memakan waktu yang cukup lama sampai berbulan-bulan.

Diriwayatkan Ibn Abbas berkata. saya khawatir kita justru akan jatuh pada prilaku yang tidak menghargai wanita. h. sebahagian berpendapat pada "yaum al-fath". saya hanya mengutip dari Ibn Rusyd. Jadi. 48. hanya saja mereka berbeza dalam menentukan bila larangan ini ditetapkan. Dengan melakukan mut'ah. Harap diingat bahawa sisi mulia ajaran Islam adalah untuk meningkatkan harkat derajat wanita. sebenarnya yang mengharamkan mut'ah itu bukan Rasul tetapi Umar bin Khattab. dan kalaulah Umar tidak mengharamkannya maka tidaklah ada yang melakukan zina kecuali "orang yang telah rusak moralnya". Kahwin atau nikah gantung 36 . "kami melakukan mut'ah pada masa Rasul dan Abu Bakar tetapi tidak pada masa Umar". Sebahagian berpendapat larangan ini diberikan pada "yaum khaibar". Satu riwayat dari Atha' mengatakan. dan ada juga yang berpendapat bahawa diharamkan mut'ah pada haji wada'. salam. Bidayatul Mujathid. Atas perhatian Bapak-Bapak di KTPDI kami ucapkan banyak. Apa yang saya tulis di atas bukan pendapat saya pribadi. menurut Ibn Abbas. juz 2. Saya menyarankan agar kita berhati-hati dalam masalah mut'ah ini.Saya mohon keterangan mengenai seluk beluk Nikah Mut'ah. Jumhur sahabat dan fuqaha mengharamkan nikah mut'ah ini. "aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata. hukumnya dan nasnya. sebahagian berpendapat pada perang tabuk. "tidaklah ada mut'ah itu kecuali rahmat dari Allah yang diberikan kepada ummat Muhammad. terima kasih Wassalam Jawapan: Ass wr wb Sebagaimana yang kita ketahui bahawa masalah nikah mut'ah ini telah diperselisihkan oleh para ulama. Ibn Abbas diriwayatkan telah menghalalkan nikah mut'ah dengan berdasar QS an-Nisa ayat 24 yang menurutnya ada tambahan "ila ajalim musamma" (sampai pada waktu tertentu). Nadirsyah Hosen 3.3.

Dalam Islam bolehkah kahwin gantung? Wassalam. Jawapan: Untuk apa pernikahan digantung-gantung? Jika maksud dari kahwin gantung tersebut adalah "pergaulan bebas" suami-isteri ditunda sampai pada waktu tentu, nampaknya Islam tidak melarang pola seperti ini. Ertinya, setelah menikah, adalah pasangan suami-isteri yang menentukan apakah mereka akan kumpul bersama atau tidak. Tetapi jika alasan pisah [gantung] tersebut, kerana urusan ketidaksiapan pasangan dari segi, sebut, saja material, maka pernikahan bentuk ini tidak memenuhi unsur-unsur ideal, dan dampaknya seperti ini, harus gantung segala? Paling tidak adalah makruh jika alasan kahwin gantung hanya kerana pasangan yang menikah tidak siap untuk berumahtanggga. Jadi kalau berniat betulbetul berumahtangga, fikir dulu matang-matang, dan tidak perlu pakai gantung-gantungan segala. Wa Allah 'alam bi l-shawab. wassalamu'alaikum wr.wb Noryamin Aini [4] Hamil diluar nikah

4.1. Hamil diluar nikah Assalaamu'alaikum wr, wb, Setahu saya, wanita hamil dilarang dinikahi sampai melahirkan bayinya. Bagaimana jika ada kes di indonesia, pacaran sampai hamil, kemudian mereka menikah. bagaimana status pernikahannya? Apakah hubungan yang terjadi setelah menikah paska kehamilan itu berstatus zina? saya pernah mendengar, setelah bayinya lahir, mereka harus nikah lagi. lantas bagaimana dengan status hukum si anak? juga hukum warisnya? terima kasih. wassalaam Jawapan: Kompilasi Hukum Islam Pasal 53:

37

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikahwinkan dengan pria yang menghamilinya. 2. Perkahwinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 3. Dengan dilangsungkannya perkahwinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkahwinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Kompilasi Hukum Islam ini menjadi rujukan bagi Hakim di pengadilan Agama di seluruh Indonesia. salam hangat, Nadirsyah Hosen 4.2. Menikah setelah "kecelakaan" Assalamualikum.ww Sebenarnya saya baru hari ini mengenal isnet dan pada pertemuan pertama hari ini saya ingin bertanya mengenai KAHWINAN KECELAKAN Maksud saya bengini, jika ada sepasang muda mudi dalam bergaul / pacaran telah melakukan hubungan suami isteri yang memang belum masanya yang masih diharamkan untuk mereka. Kemudian yang perempuan hamil dan yang pria tanpa banyak tingkah mahu bertangungjawab dan pada akhirnya mereka menikah dan mengadakan pesta perkahwinan dan saat umur kandungan yang sudah cukup besar. Yang ingin saya tanyakan adalah: 1. Apakah menikah dengan cara begitu sah menurut Islam dan diredhai oleh Allah swt? dan bagaimana selanjutnya? 2. Apakah yang dimaksud dengan anak haram Jawapan: Assalamualaikum wr.wb. 1. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka tetaplah (sah) secara hukum. Ridho atau tidaknya Allah akan sangat tergantung dari perbuatan mereka setelah menikah. Tapi perlu diingat menikahkan mereka bukan bererti menjatuhkan / menghapus dosa akibat berzina dan juga tidak membatalkan hukuman yang berlaku (jilid atau rajam). 38

2. Anak haram dalam Islam adalah anak hasil perzinaan atau yang didapat melalui hubungan sebelum menikah. Anak tersebut tidak mendapat warisan dari ayahnya walaupun sang ayah adalah pria yang menghamili ibunya dan kemudian menikahinya. Hal ini sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh Amru bin Su'aib dari ayahnya dari kakeknya Nabi SAW bersabda: "Barang siapa yang berzina baik dengan wanita yang bebas atau hamba perempuan maka anaknya adalah anak zina yang tidak mewarisi dan tidak diwarisi " HR Tirmidzi Wa Allah A'lam bi As Showab Wassalamualaikum wr.wb. A. Kasyful Anwar, Kairo. 4.3. Hamil di luar nikah oleh non-muslim A non-muslim friend of mine in Kuala Lumpur had an intimate love relationship with a muslim girlfriend and she is about 4 months pregnant. Is she punishable under Islam laws and what are they? He doesnt plan to convert to Muslim, but want to marry her. Does Islamic laws applicable to non-muslim in this case? Jawapan: If she repents to Allah, Allah may forgive her. She should be punished after labour if Malaysia follows Islamic law strictly. If not, it is up to Allah in the hereafter. According to Islamic law, your friend cannot marry her unles he converts to Islam.... If you have further question, please do not hesitate to contact me. salam, Nadirsyah Hosen 4.4. Menikahi wanita yang sedang hamil Assalamualaikum Wr. Wb. Saya mohon pengarahan untuk hal-hal berikut ini : - Apakah sah menikahi wanita yang sedang dalam keadaan hamil

39

- Pacar adik saya telah hamil, bagaimana hal yang sebaiknya dilakukan (pacar adik saya sudah bekerja, umur 24 tahun, adik saya masih kuliah, baru akan sidang sarjana, umur 27 tahun) - Bagaimana kalau dilakukan pernikahan dalam keadaan sekarang, agar si bayi mempunyai ayah, kemudian setelah melahirkan, di ulang lagi pernikahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Jawapan: Assalamu 'alaikum w.w Prof. Dr. M. Mutawalli asy-sya'rawi ketika ditanya masalah ini menjawab sbb: Jika bibit pertama memang berasal dari lelaki tersebut, maka anak itu dengan pengakuan keduanya sah menjadi anak mereka. Kalau siraman pertama bukan dari lelaki yang akan mengahwininya, maka perkahwinan itu batal. Adapun mengenai pezina yang ingin bertaubat, beliau mengatakan, kalau mereka berada di negeri yang memberlakukan hukum Islam, untuk boleh diampuni dosanya, orang itu harus mengakui perbuatannya dan diberi hukuman atas perbuatannya itu. Kalau terjadi dalam negara yang tidak memakai hukum Islam, orang itu harus merahasiakan perbuatannya dan bertaubat dengan sungguhsungguh (taubatan nasuha). Selalu beristighfar mohon pengampunanNya dan tidak lagi mengulangi perbuatan itu (Anda bertanya Islam menjawab, jilid 1-5, Prof. Dr. M. Mutawalli asy-sya'rawi). Allahu a'lam. Wassalamu 'alaikum ww 4.5. Hak anak yang lahir diluar nikah Saya ingin tanyakan apakah anak diluar nikah dapat menuntut hak atau dapat marga Bapanya kalau anak itu lahir 3 bulan sesudah nikah Jawapan: Ass wr wb 40

Jadi. Terima kasih Wassalamualaikum. Kenapa? kerana usia kehamilan minimun dalam Islam itu enam bulan. wr. maka status anak itu adalah anak suami dan isteri serta hubungan hukumnya dengan Ibu-bapa menjadi jelas.wb Jawapan: Kedua pendapat itu benar. Ada teman saya yang lain mengatakan bila usia kandungan belum 6 bulan maka anak yang kelak dilahirkan masih dapat diwalikan. Menikah setelah hamil muslim dan non-muslim 41 . tapi untuk masalah syara' anak itu tidak punya hubungan hukum dengan suami ibunya (baik suami itu yang telah menghamili ibunya sebelum nikah atau orang lain). Nadirsyah Hosen 4. wr. Kata teman saya kalau seseorang melakukan perbuatan Zina dan kemudian hamil lalu menikah.6. Menikahkan anak hasil perbuatan zina Assalamualaikum. wr. ulama mengatakan status hubungan hukum si anak itu hanyalah dengan si ibunya bukan dengan Bapanya meskipun benihnya dari si suami ibunya itu. Kita semua tahu bahawa Zina itu dosa besar. Manakah yang benar? Tolong diberi penjelasan yang benar. Apa mungkin mereka tidak tahu sangsinya.7. Mengenai marga itu masalah adat semata. Nah. Wassalamualaikum. bila usia kehamilan dibawah enam bulan dan benih itu dari pacar ibunya yang kemudian jadi suami ibunya. Al-Haq min Allah salam.wb. tapi mengapa banyak orang yang melanggarnya. bila anak yang dilahirkannya itu perempuan maka anaknya tersebut bila menikah tidak dapat diwalikan harus dengan wali hakim.Anak itu hanya punya hubungan hukum ke ibunya. Masalah muncul kalau pernikahan dilangsungkan saat usia kehamilan sudah di atas enam bulan.wb 4.

mudah-mudahan dia taubatan nasuha. maka yang laki-laki seharusnya menjalani rajam. 2.. taubat yang sebenarnya. 1. pria tak memerlukan wali. Wb.siapa tahu hamilnya bukan kerana anaknya. Apakah laki-laki tersebut wajib untuk menikahinya (tentunya setelah si perempuan masuk islam)? 2. Orang tua laki-laki tak punya hak melarang anak laki-laki mengambil keputusan. Setelah 3 bulan diketahui si perempuan hamil dan menyatakan keinginannya untuk masuk islam.Assalamu 'alaikum Wr. Kalau sudah berkeinginan dan sesuai ya menikahlah. Yang jadi pertanyaan adalah 1. maka dia boleh menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim. Padahal Islam jelas ingin menumpas perzinahan. Pada suatu saat kerana seringnya mereka bertemu dan mempunyai perasaan suka sama suka sehingga terjadi perbuatan zina. Apakah hukumnya menggugurkan kandungan? Jawapan: mudah-mudahan keinginan islamnya bukan kerana hamilnya. apakah pernikahan itu sah.. Bagaimana jika orang tua laki-laki tidak merestui pernikahan mereka. Kalau diterapkan hukum Islam. Jika si wanita orang tua dan semua walinya non muslim. mereka satu pejabat dan beda agama.. 3. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki membiarkan seorang perempuan hamil akibat perbuatan mereka sendiri dikeranakan tidak direstui oleh orang tua laki-laki? 4. biarpun yang perempuan telah masuk islam? 3. 42 ... Orangtua yang tak merestui anak lelakinya menikahi wanita hamil sudah benar. mereka sering makan siang bersama dan pulang pejabat bersama. yang laki-laki Islam sedang perempuan protestan. tapi oleh yang lain. Di dalam Islam. Pria yang menghamili itu sudah berbuat dosa besar.. Yang memerlukan wali adalah pihak wanita. Ada sepasang laki-laki & perempuan. Karena bisa tersebar bahawa islamisasi dg hamilisasi.

??? Jawapan: Islam dalam fiqh hanya melarang wanita muslimah menikah dengan lelaki non-muslim. QS 2: 221. Wa Allah 'alam bi-shawab.4. Mereka mengajak ke neraka... walaupun dia menarik hatimu. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 43 .2. kalau alasannya keselamatan nyawa si ibu. kesihatan si bayi. Sementara menikah dengan calon pasangan yang berbeza harokah.. Pernikahan beza harokah Assalamu'alaikum.1. “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik.. Sesungguhnya hamba yang mu'min lebih baik dari orang musyrik. wassalam Muaz [5] Kahwin Berlainan Agama dan Suku 5. Bagaimana pernikahan jika dilakukan oleh beza harokah. Dalam Islam tidak ada larangan untuk kahwin antar suku. secara hukum dan teologis. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. sebelum mereka beriman. Kalau semata-mata kerana malu hamil tak punya suami. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanitawanita mu'min) sebelum mereka beriman.. Tergantung alasannya. Wassalam. walaupun dia menarik hatimu. Noryamin Aini 5. Pernikahan antar suku Bagaimana bila orangtua melarang anaknya menikah dengan orang lain suku? Jawapan: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya wanita hamba yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik. maka insyaallah haram. tidak ada hambatan sama sekali. yang dilarang adalah mengawinkan seorang Muslim/Muslimah dengan orang kafir.insyaallah itu boleh.

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. namun pernikahan ini tidak direstui oleh Ayah puteri tersebut dikeranakan perbezaan agama. padahal ia sama-sama beriman. Setelah mengalami hambatan. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah. QS 49: 10. maka mereka belum memahami Islam. Pertanyaan ini masalah hukum perkahwinan dalam Islam. menikah dengan teman kami juga.wb Kami adalah orang yang awam tentang hukum Islam dan kebetulan ada seorang teman kami yang baru masuk Islam muallaf. Masih banyak orang-orang termasuk orang Islam yang tidak senang mengawinkan anaknya dengan suku/bangsa lain. akhirnya pernikahan tersebut menjadi berantakan (belum cerai) dan puteri tersebut dinikahkan dengan laki-laki lain yang masih saudara (jauh). Maka menjadi kewajiban kitalah untuk memberi penjelasan kepada mereka. Kahwin berlainan agama tidak diresturi orangtua. Assalamu'alaikum wr. Wassalam. tetapi ketakwaannyalah yang harus dilihat: QS 49: 13. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenalmengenal. Kerana bukan sukunya yang menjadi ukuran dalam Islam. Bagaimana hukumnya dalam Islam bagi puteri tersebut apakah berdosa? sebab secara resmi (Agama) belum bercerai dengan suaminya yang terlebih dahulu dan bagaimana menasihati puteri tersebut atau jalan keluarnya? 44 .3. dan ia perlu diberi penyuluhan tentang Islam. supaya kamu mendapat rahmat". Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Orangtua yang melarang anaknya untuk menikah dengan suku lain. “Hai manusia. Ahmad Zubair 5. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. teman kami (seorang puteri) yang baru masuk Islam. Peristiwa ini terjadi beberapa bulan yang lalu.(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

salam. Sesungguhnya wanita hamba yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik.. sebelum mereka beriman. sesuai ayat berikut: agama tidak QS 2: 221. posisi rakan puteri anda itu tidak kuat. Sangat disayangkan bahawa perkahwinan antar diperkenankan di dalam Islam. Kasarnya. Nadirsyah Hosen 5. urusannya jadi rumit. silahkan berkonsultasi dengan ketua KUA setempat. “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik.. Namun bila menikahnya di bawah tangan dan tidak tercatat di KUA. walaupun dia menarik hatimu. saya berdo'a agar masalah ini cepat selesai dan memuskan kedua belah pihak. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Saran saya. Pernikahan Antar Agama Menurut Islam Bagaimana menurut hukum Islam pernikahan antar agama? & di negara mana saja dapat melangsungkan pernikahan tersebut tetapi secara Islam. namun sudah masalah keluarga dan masalah agama (Islam dan non-muslim). mengapa? kerana secara hukum negara kita.Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb Ketika rakan puteri anda itu menikah (setelah dia masuk Islam) apakah menikahnya di KUA atau di "bawah tangan"? Sebab kalau dia menikah di KUA maka silahkan hubungi KUA itu lagi dan boleh mengajukan pembatalan perkahwinan rakan anda yang kedua itu (dengan saudara jauhnya). mengingat masalah ini bukan lagi sekedar masalah hukum perkahwinan. Soalnya masalah ini cukup sensitif. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita45 .. Dari jauh.4. menurut negara kita dia belum menikah:-( Sehingga boleh saja orangtuanya menikahkan dia dengan orang lain.

wanita mu'min) sebelum mereka beriman.. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Saya punya cerita : Seorang wanita sudah terlanjur menikah secara non muslim dan secara diam-diam/hanya diketahui keluarga pihak laki-laki (yang non muslim). sebenarnya pihak keluarga si wanita juga tidak setuju dengan hubungan tersebut tapi sampai detik tersebut. Ahmad Zubair 5.5. Si laki-laki sudah tahu semua kejadian yang menimpa si wanita dan tetap bersedia menikah dengannya dan akan melupakan masa lalunya. bererti anda berbuat dosa kepada Allah. tetapi bererti anda melanggar larangan Allah. Apakah si laki-laki berhak layaknya suami isteri terhadap si wanita (selama ini mereka masih hidup terpisah/rumah masing-masing) 46 . Masalah sekitar perkahwinan antara Muslim dengan Non-Muslim Assalamualaikum wr. dengan sedikit frustasi. wb. Setelah beberapa waktu kerana merasa tertekan kerana ditentang keluarganya si wanita agak berubah fikiran. Apakah sah perkahwinan si wanita muslim tersebut dengan laki-laki non muslim itu. Sesungguhnya hamba yang mu'min lebih baik dari orang musyrik. Mereka mengajak ke neraka. Namun si wanita belum pernah melakukan hubungan suami isteri dengan laki-laki tersebut. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum yang lain/negara. Yang ingin saya tanyakan: 1. Boleh saja anda kahwin dinegara yang tidak memperhatikan agama dalam perkahwinan.? 2. Wassalam. dengan alasan belum merasa puas hatinya sampai mereka melangsungkan pernikahan di luar negeri yang mengizinkan pernikahan antar agama.. keluarga si wanita tidak mengetahui bahawa si wanita sudah kahwin secara non muslim kerana keduanya merasa saling sesuai dan punya komitmen masing-masing tetap pada agamanya. Bagaimana status perkahwinannya. walaupun dia menarik hatimu. dia pacaran lagi dengan laki-laki yang muslim..

Bolehkah si wanita muslim tersebut menikah lagi dengan pacarnya yang muslim. Menikahi gadis dari keluarga Pendeta Seorang sahabat dekat (muslim) menanyakan kepada saya tentang keinginannya menikahi seorang gadis dari keluarga pendeta. Jadi. Jawapan: 47 . Bila memang sudah di catat di catatan sipil. maka keluarga wanita berhak mengajukan pembatalan perkahwinan ke pengadilan. Soalnya. salam. wb. 2. Nadirsyah Hosen 5. 3.6. apalagi kalau dengan kerelaan melupakan masa lalu wanita itu.3. Pernikahan antara wanita muslim dengan pria non-muslim ditinjau dari sudut hukum Islam maupun UU No. kalau tidak ini boleh jatuh ke zina. sampai saat ini status dia di mata hukum belumlah menikah. Wanita muslim tersebut bebas menikah dengan pihak lain (yang muslim juga tentunya) tanpa harus merasa terikat dengan "perkahwinannya" yang lama. 4. Bagaimana hukumnya? Mohon advis sebagai bahan referensi untuk menyarankan sesuatu kepada sahabat saya tersebut. 1/1974 tidak sah! Kerana itu tidak ada perkahwinan antara keduanya di mata hukum (apalagi ternyata pernikahan itu secara diam-diam dan belum dicatat di catatan Sipil). Bagaimana seharusnya sikap si laki-laki muslim. Terima kasih wassalammualaikum wr. Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb Ini jawapan singkat saya: 1. Untunglah belum terjadi hubungan suami isteri. kerana dia masih mengharapkan si wanita mahu menjadi suaminya. alangkah baiknya kalau ada pria muslim yang bersedia menikahi dia.

Syafi'I memakruhkan pernikahan seorang muslim dengan seorang nonmuslim dalam negara Islam ketika diketahui bahawa si wanita tidak dapat diharapkan ke Islamannya.wb. Kemudian hukum tersebut menjadi sunnah jika di pria telah mengetahui bahawa si wanita ingin memeluk Islam. Akan tetapi I. Kebolehan tersebut ditafsirkan oleh beberapa ahli fiqh dikeranakan posisi suami sebagai ketua rumah tangga dan pembimbing sang isteri. Jawapan: Assalamualaikum wr. Kasyful Anwar.Assalamualaikum wr. Si wanita juga dapat diwakilkan kepada seorang wali Islam walupun dia tidak terikat kekerabtan. Pernikahan antara pria Islam dengan wanita Katolik Assalamualaikum. sehingga kemungkinan untuk mendirikan rumahtangga yang sakinah dapat diwujudkan. Kerananya diharapkan agar sang suami dapat membimbing isteri kedalam Islam atau setidaknya menjadikan anak anaknya muslim. Wa Allah A'lam bi As Showab. Dan dalam Islam seorang anak mengikuti nasab Bapanya. Wassalamualaikum wr..wb. Wassalam. Kemudian apabila dia merasa tidak dapat menjaga dirinya (agamanya) dari sang isteri atau keluarga sang isteri lebih baik dia mencari pengganti yang lebih sesuai. Pada dasarnya pernikahan pada kes diatas diperbolehkan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Miadah ayat 5. Bagaimana hukumnya pernikahan antara pria Islam dan wanita Katholik? Halalkah? Apakah si wanita dapat diwalikan kepada seorang wali Islam walaupun tidak terikat kekerabatan? Apakah anak mengikuti Bapa ataukah Ibu? Terima kasih. Pada dasarnya Islam memperbolehkan seorang pria muslim untuk menikahi gadis nasrani ( lihat QS: Al Maidah ayat : 5 ).wb. A.. 48 . Kairo 5.7.

Dengan demikian si anak perempuan ini berhak untuk mendapatkan wali hakim. niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. 2. Atau dengan kata lain orangtua yang kafir tidak berhak lagi menjadi wali anak perempuan yang muslim. janganlah kamu jadikan bapabapa dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu).5.8. Menikahi Kepercayaan wanita Muslim yang ayahnya penganut Aliran Assalamu'alaikum wr. Bagaimana cara yang baik agar Bapanya kembali ke agama Islam. Jawapan: 1. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. “Hai orang-orang beriman. kecuali kerana (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. “Hai orang-orang yang beriman. Apabila kita mengikuti ayat berikut: QS 9: 23. QS 4: 144. QS 3: 28. maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. Bagaimana jalan keluar yang terbaik apabila seseorang akan menikahi seorang wanita muslim. Bolehkah pria tersebut menikahi wanita itu tanpa harus menyakiti ayah wanita tersebut? 3. namun ayah pihak perempuan menganut aliran kepercayaan?. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)”. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” Dari ayat-ayat tersebut di atas jelas sekali disebutkan bahawa kita tidak boleh mengangkat orangtua atau saudara laki-laki sebagai wali (nikah) apabila mereka kafir. Barang siapa berbuat demikian. wb. 49 . janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. “Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali. Soalan: 1.

Yakinkan kepada mereka bahawa apa yang mereka anut adalah pelajaran dari Islam tapi belum lengkap dan masih tercampur dengan ajaran lain. Muslimah pasangannya Muslimin. Menolak ajakan mereka dalam menjalankan hal-hal di luar ajaran/hukum Islam bukan bererti menyakiti hati mereka. kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu. Kupas dengan ayat-ayat dan hadits. dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Pergauli kedua orangtua dengan baik. Namun sebagai orang muslim yang harus ditaati hanya Allah saja.Cara yang paling baik adalah menegakkan hukum Islam. Ketaatan dalam ibadah harus dimurnikan: QS 39: 11. dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. c). misalnya: a). “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. QS 17: 23. Sudah tentu pemberitahuannya harus dilaksanakan secara baik sesuai dengan ayat-ayat berikut: QS 31: 15. 3. walaupun mereka orang yang musyrik. 2. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. b). maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Cara-caranya adalah biasa seperti kita menyampaikan kepada orang lain. Biasanya mereka menganut Ilmu para Wali yang belum lengkap dalam mengajarkan agama. Dan masuklah Islam sepenuhnya: 50 . “Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama”. Sudah tentu sangat boleh. maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu Bapamu dengan sebaik-baiknya. dan si anak perempuan harus berani menceritakan hal ini kepada Bapanya berdasarkan kepercayaan yang diyakininya (Islam).

wb Saat ini saya sedang berhubungan dengan wanita non muslim. Nah. Lalu jama'ah di sini pelan-pelan mengajari rakan bule ini yang sudah Islam dan kahwin itu akan ajaran Islam..QS 2: 208. Terimakasih. saya berfikir untuk mengajaknya masuk agama Islam sepertinya teman saya itu tidak keberatan bila memang hubungan kami kearah yang serius. “Hai orang-orang yang beriman..Wr. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. tapi banyak Komentar-komentar dari keluarga dan temanteman saya yang keberatan akan hal itu dan menyarankan untuk menjauhinya dengan alasan akan sulit untuk membina dan membentuknya menjadi karakter yang muslimah apalagi hubungan selama ini adalah hanya luarnya saja dan sangat berbeza sekali dengan hubungan berkeluarga kerana akan banyak sekali masalah dan problematikanya. Alhamdulillah sudah 3-4 tahun berlalu. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. dia menjadi muslim yang shalih dan kalau ditanya rakan bule yang lain mengapa dia masuk Islam. Di Australia tempat saya belajar ada rakan bule (pria) yang mahu menikah dengan muslimah indonesia.9.. tugas selanjutnya adalah andalah yang membina calon isteri anda yang muallaf itu. Mungkin inilah caranya Allah memberinya hidayah. kalau boleh saya juga mengharapkan ustadz boleh memberikan tuntunan atau petunjuk untuk memilih pasangan yang soleh dan baik. Wass… Jawapan: Kalau orang mahu masuk Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingin Menikahi wanita non-muslim Ass. dia menjawab. Kita beri tahu bhw dia harus masuk Islam. alhamdulillah. "Bagi saya 51 . Wassalam. bagaimana pendapat ustadz mengenai hal ini kerana saya sangat mendambakan sekali memiliki keluarga yang insya Allah sakinah ma wadah. Ahmad Zubair 5.. masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Mulai dari nol. Dia menyetujui walaupun dia belum banyak tahu soal Islam (jadi dorongannya hanya kerana ingin kahwin saja).

Bagaimana Untuk Menikahi gadis Katolik Saya sedang menghadapi masalah berpacaran dengan gadis katolik yang kuat. salam hangat.10. Jawapan: Ass wr wb MUI sudah mengeluarkan fatwa bahawa menikahi wanita non-muslim itu hukumnya haram. Kerana itu. kerana si gadis mengajak untuk menikah di gereja dan menjalani keyakinan secara masing-masing. kalau boleh bagaimana cara menikahinya dalam Islam dan apa syaratnya.. kalau anak mungkin si gadis mahu kalau nanti mendapat anak di ajarkan secara Islam.. Bagaimana pandangan Islam terhadap suami yang meminta isterinya untuk melakukan hungan seksual dengan berbagai variasi (maaf) 52 . Ahmad Zubair 5.. Putuskan hubungan anda. berdo'alah semoga Allah menggantinya dengan wanita muslim yang sholehah. namun haram di sisi Allah. Ajak rakan anda itu masuk Islam. saya sarankan tempuhlah alternatif ini: 1. kalau tak mahu: 2. Boleh jadi sesuatu itu indah di mata anda. Yang menikah dengan satu agama saja belum tentu boleh mendidik anak menjadi anak yang bertakwa. Variasi hubungan suami-isteri Assalamualikum wwb. Nadirsyah Hosen [6] Variasi Hubungan Suami-Isteri 6. pertanyaan saya apakah dalam Islam dibolehkan seorang pria menikahi gadis Kristian (katolik). Wassalam. Kompilasi Hukum Islam juga mengharamkannya.Islam agama yang paling benar!" Dia sudah punya anak. apalagi yang orangtuanya berbeza agama..1. Dia bercerita bhw dia terharu melihat anak.

dengan demikian oral sex itu boleh-boleh saja.. iaitu Rasul dilaporkan kalau berhubungan suami isteri saling tidak melihat kemaluan [melihat kemaluan saja tidak apalagi "yang serem-serem"].. Pada prinsipnya hubungan seksual..misalnya dengan memasukkan kemulut dan menjilat sementara si isteri merasa kurang nyaman melakukannya.. Sebagai informasi saya masih gadis dengan usia 26 tahun dan mohon jawapannya serta terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan ini tidak pertanyaan iseng. diharamkan kecuali dilakukan dengan mengacu pada norma53 .2. salam hangat..tetapi pertanyaannya "serem" nih :-) Prinsip hubungan suami isteri dalam Islam adalah: 1.anda masih gadis. setubuh. wassalam. Adakah Islam Larang hubungan variasi suami-isteri Apakah hukumnya dalam Islam andaikan suami isteri melakukan hubungan intim tidak seperti yang lazimnya. namun kalau anda mahu mengikuti contoh Rasul itu lebih baik.apakah itu benar?? Dan bagaimana dengan hubungan intim yang lainnya seperti maksud saya diatas???? Wassalam Jawapan: Wa alaikum salam. 2.. Jawapan: Ass wr wb Wah. (dan juga bukan oral sex) namun lebih bersipat hubungan yang variative ( menurut saya loh ) setahu saya Islam hanya melarang hubungan intim dari belakang.. Nah.. Kalau pun juga iseng. tetapi ada baiknya kita cermati.. Saling ridha dan saling menghormati. Nadirsyah Hosen 6. Tidak dari dubur.

Mengapa anal sex dilarang? Seorang doktor menjawab pertanyaan pesakit bahawa anal sex sah-sah saja. Kerana bertendensi pro-kreasi. Noryamin Aini 6.. 54 . cendrung ditentang oleh Islam.. Norma-norma inilah yang menjadi penting untuk kita bincangkan.. maka variasi hubungan seksual yang hanya mengejar kepuasan seksual. dan hubungan sejenis (sebut saja homo dan lesbi) yang tidak mungkin melahirkan keturunan tidak diizinkan oleh Islam. ejakulasi di luar vagina). minimal ia dimakruhkan. asal kedua pihak merasa senang dan menjaga kebersihannya. Pertama.. Bukti... Wa Allah 'a'lam bi l-shawab. tolong diberi sumber hadis yang shahih mengenainya. dalam sebuah riwayat (maaf. mudah-mudahan ada rakan lainnya yang dapat memastikan asal-usul periwayatan hadits ini) disebutkan bahawa Rasulullah menyarankan agar kita semesra mungkin dengan pasangan kita sebelum melakukan hubungan intim.maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Onani cenderung dimakruhkan. Di dunia yang semakin kompleks ini. Secara implisit.norma agama Islam. tanpa alasan dimakruhkan oleh banyak kalangan ahli hukum Islam. “. hubungan seksual dalam Islam bertendensi pro-kreasi (keturunan) walaupun unsur sexual gratification tidak dilarang sejauh tidak menyimpang dari ajaran agama. orang banyak yang penasaran dan mencuba yang tidak lazim. 3. Terangkan apa batasan dari Al-Qur'an 2: 223. Mengacu pada prinsip pertama dan kedua di atas. Kami melihat bahawa riwayat ini mendorong kita agar betul-betul dapat menikmati hubungan seksual dengan pasangan (yang sah tentunya). maka segala aktivitas seksual yang bertentangan dengan prinsip ini. riwayat ini tidak melarangkan kemungkinan variasi seperti yang saudara tanyakan.” 2. Kedua.nah untuk menegaskan ketidakbolehan anal sex ini.... dan jika tidak diharamkan. saya tidak punya kitab hadis sekarang ini. Islam hanya mengenal imperasi heteroseksual. Batasan hubungan suami-isteri dan Anal sex Assalamun 'alaikum 1. menurut hemat kami.3. boleh-boleh saja. bahkan "azal" (maaf.

adalah sangat semestinya kalau anal sex diharamkan oleh Allah SWT. Justeru sebaliknya. iaitu dari arah depan wanita. Namun dalam hal object hubungan itu sendiri. dimana pria dan wanita diciptakan agar terjadi ketertarikan satu sama lain dalam rangka menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. dari perspektif insan normal. pertama kerana ada syariat yang melarang. 2. Tuhan telah menciptakan kedua jenis manusia ini (pria-wanita) dan dilengkapi dengan alat kelamin sebagai jalan pemuasan "biologis"nya. maka sungguh ia telah melakukan homoseksualitas kecil" (mohon kalau ada yang punya rujukan haditsnya dilengkapi). Kedua. Bagi seorang Muslim sejati.Jawapan: 1. Logikanya. antara lain untuk mencari keturunan. maka suatu saat akan punah manusia ini. bahawa hubungan lelaki dan wanita (suami isteri) dalam Islam tidak hanya untuk memenuhi kepuasan "biologis". 3. Oleh sebab itu. Sementara posisi yang lain dianggap haram oleh mereka. Kehidupan yang tidak mengikut lagi kepada petunjuk Ilahi akan menjadi suatu bentuk kehidupan yang tidak saja abnormal. bahkan dianggap biasa dan juga menyenangkan. disesuaikan dengan selera dan rasa serta kemudahan masing-masing kedua pihak. saya justeru tidak melihatnya demikian. Ketiga. tidak mungkin seorang wanita akan merasakan "kenyamanan" dengan sexual performence yang anda maksudkan. namun 55 . terserah saja. Jika anal sex lalu menjadi halal. Dengan demikian. Bertentangan dengan tujuan penciptaan. tindakan seksual yang anda maksudkan tidak dilihat sebagai suatu yang sihat. Dalam sebuah hadits disebutkan: "Barangsiapa yang mendatangi isterinya dari duburnya. Ayat di atas turun kerana orang-orang Yahudi di Madinah berpendapat bahawa berhubungan dengan isteri hanya dalam bentuk satu posisi. akan dilihat sebagai suatu yang kotor dan menjijikkan. naturally speaking. Pokoknya. Dilarangnya anal sex dalam Islam. yang dalam hal ini saluran yang darinya berhubungan dengan tempat kandungan/rahim (vagina). jelas harus di tempat yang dinamai "tempat menanam benih". bahawa anal seks dapat menyenangkan kedua belah pihak. Maka turunlah ayat di atas menjelaskan bahawa dalam posisi. terlepas dari asumsi doktor tadi atau tidak. Kenapa demikian? Kerana jelas sekali. Namundemikian. rujukan ini sudah cukup untuk mengharamkannya. lebih dari itu mempunyai tujuan-tujuan yang lain.

Wassalam. Kehidupan seperti ini akan mengikut kepada hawa nafsu yang jahat. Menetek ke isteri dalam rangka memberikan rangsangan Pada suatu hari saya ditanya oleh teman tentang .4. 6. mungkin kerana pingin tahu.. Kalau anak itu sudah besar maskipun menetek lebih dari seratus kali -misalanya.tidak ada pengaruhnya. Pada perbincangan berdua biarpun dengan malu-malu ternyata isteri saya juga ada keinginan 56 . Boleh/tidak (halal/haram) apabila sebelum berjima' menetek ke isteri dalam rangka memberikan rangsangan? Saya mendapat Informasi yang perlu di TABAYUN (dikarifikasi) adalah haram apabila lebih dari 4 kali.menjadi kehidupan yang "out nature" (tidak fitri). Apakah hukumnya Oral seks dalam Islam Assalamu'alaikum ww Saya pria 33 tahun dan sudah menikah. semua badan isteri itu halal disentuh oleh suami. alhamdulillah selama ini hubungan saya dengan isteri tidak ada masalah. 6. "Ciumam adalah utusan cinta. termasuk "menetek". termasuk dalam dunia hubungan antar jenis (pria-wanita)." kata beliau (S). M. Yang dimaksud dengan menetek lebih dari 4 kali itu adalah anak bayi yang lahir bukan dari ibu yang menetek. Mohamad Joban. Sekali waktu pernah kami membaca tentang oral sex sebagai pendahuluan hubungan intim suami-isteri. New York. Jawapan: Hukumnya tidak haram. yang selalu mencari jalan-jalan syaitan dalam pemenuhannya. Wassalam. Malah Nabi menyuruh sebelum kita bersetubuh dengan isteri untuk memberi rangsangan dulu.5. Dalil diharamkannya adalah ayat yang anda kutip dan juga hadits nabi yang saya kutip tersebut di atas. Syamsi Ali. maka anak itu menjadi anak susu kalau menetek kapada seorang perempuan. Bagaimana tentang hal ini menurut Ustadz? Tolong dijawab dengan dalil yang jelas. Saya sendiri sedikit ada keinginan untuk berbuat demikian.

dan kesimpulan beliau adalah dibolehkannya masalah itu dilakukan oleh suami isteri.'' Benar. yang apabila sudah terbiasa boleh tidak menarik dan tidak membangkitkan syahwat lagi. Apakah yang demikian itu dilarang? Beliau menjawab.untuk itu. Jawapan: Assalamu 'alaikum ww. Yusuf Qardhawi membahas masalah ini dengan cukup panjang dalam menjawab pertanyaan yang sejenis dengan ini. Pada bahagian lainya beliau mengatakan: Di dalam masyarakat seperti masyarakat Amerika serikat dan masyarakat barat lainnya. seperti bertelanjang bulat. Adapun sebagiannya saya nukilkan sebagai berikut : ''Dan diriwayatkan dari Abu Yusuf: saya pernah bertanya kepada Imam Abu Hanifah mengenai seorang laki-laki yang menyentuh kemaluan isterinya dan si isteri menyentuh kemaluan suami untuk membangkitkan nafsunya.'' (Hasyiyah Raddul Mukhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar. Ini merupakan suatu persoalan dan 57 . Apakah kamu cuma menghitung kejelekan saja tanpa menghitung kebaikan?''. Bukankah kalau dia meletakkannya di tempat yang haram dia berdosa? Demikian pula jika ia meletakkannya di tempat yang halal maka dia mendapatkan pahala. ''Para sahabat bertanya. mudah-mudahan Allah meridhainya''. suami melihat kemaluan isteri dan isteri mempermainkan dan mengecup kemaluan suami. namun kami berdua belum berani kerana belum tahu hukumnya dalam Islam. Betapa pandainya Imam Abu Hanifah. Bagaimana hukumnya oral seks dalam Islam? Atas jawapannya saya ucapkan terimakasih. sehingga memerlukan cara-cara lain. terdapat tradisi dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan biologis antara suami-isteri yang berbeza dengan kebiasaan kita. Dr. ''Tidak. dan sebagainya. 5: 234). Barangkali beliau (Imam Hanafi) mengisyaratkan kepada hadits berikut : ''Pada kemaluan setiap orang diantara kamu itu ada sedekah. ''wahai Rasulullah jika salah seorang diantara kami melepaskan syahwatnya (mencampuri isterinya) itu mendapat pahala?'' Beliau menjawab. yang kadang-kadang hati kita tidak menyetujuinya. dan saya berharap pahalanya semakin besar.

Yusuf Qardhawi. Kalau tidak terdapat nash. Dan tidak boleh sesuatu itu dikatakan haram kecuali jika ditemukan nash sharih dari al-Qur'an atau sunnah yang mengharamkannya. KTPDI 6. hal. tetapi hendaklaha ada pengantarnya. Berkaitan dengan ini ada dua hadis yang relevan untuk dikemukakan : Hadis Riwayat Abu Manshur dan Adh Dahilami dalam musnad Al Firdaus dari hadis Anas: Jangan sekali-kali seorang diantaramu mencampuri isteri seperti bercampurnya binatang. Sperma dimimum ketika Oral seks Saya mahu tanya masalah oral seks. halal atau haram? Jawapan: Dalam Al Baqarah 223 Allah berfirman: “Isteri-isteri kamu adalah ladang kamu maka datangilah ladangmu sesukamu” Praktek yang dikehendaki Allah diajarkan melalui RasulNya. membaca Al Qur'an.' Ada yang bertanya: "apakah pengantarnya ya Rasulullah?" beliau menjawab "Ciuman dan perkataan" Dalam kaitan oral sex ada dua hal yang menonjol: 1.mengharamkannya --atas nama agama-.'' (Fatwa-fatwa kontemporer jilid 2. Dr. maka pada dasarnya adalah boleh.491-492).6. Semoga hal ini bermanfaat bagi Bapak sekeluarga. dalam kegiatan oral sex (dipaksa) digunakan untuk hal yang tak sesuai. melantunkan pujian pada Allah. bernasihat kepada anak-anaknya. Ternyata kita tidak mendapatkan nash yang shahih dan sharih yang menunjukkan haramnya tindakan-tindakan suami-isteri seperti itu. Menggunakan mulut yang biasa untuk berdo'a.juga merupakan persoalan lain lagi. Wassalamu 'alaikum ww. bagaimana hukumnya dalam Islam apabila sperma "diminum" oleh si perempuan ketika oral seks. Wanita/isteri diperlakukan tidak terhormat. Bukankah oral sex ini peri laku binatang? 58 .

Sunnah Rasulullah dalam bergaul dengan isteri adalah bero'a (Ya allah jauhkan aku dari syaiatan. saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai variasi hubungan suami isteri. mendahului aktivitas jima' dengan pujukrayu/bercakap. Wassalamu'alaikum.. Berdasarkan hadis yang saya kemukakan dan juga esensi dari oral sex. 6. Bolehkah menggauli isteri melalui "jalan belakang" Assalamu'alaikum.bolehkah menggauli isteri melalui "jalan belakang". menutup tubuh (suami isteri dengan kain). wb. Jawapan: wa'alaikum salam wr.7. Yang ingin saya tanyakan adalah. maka dia tak mampu lagi melakukan jima' yang memberi kepuasan pada isterinya. pada prinsipnya hubungan suami isteri itu ada di QS...? ( bukan anal sex) Saya kira cukup sekian.. Al Baqarah 222223. silahkan anda sendiri mengambil kesimpulan. Kalau laki-laki sudah ejakulasi. dan sebaliknya alangkah rendahnya seorang laki-laki yang memperlakukan isterinya bagai binatang. dan jauhkan syaitan dari apa yang Engkau berikan [rezeki] kepada kami). wassalam Muaz Junaidi. Pengasuh yang terhormat..2. 59 . 228 menurut Dr Yusuf Qardawi : anna syi'tum (bagaimana saja kamu kehendaki) maksudnya dengan cara bagaimana saja yang kamu pilih selama kamu lakukan ditempat menanam benih iaitu vagina sebagaimana disebutkan dalam ayat 222. atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. wallaahu 'alam. Saya berpendapat alangkah terhormatnya seorang laki-laki (suami) kalau boleh menghormati isterinya.

dan sekarang sudah dikurniai seorang anak. Frekuensi hubungan suami isteri Assalamu'alaikum wr.bercumbu. . jangan langsung mencampuri. sang suami malah mencari 'sesuatu' di luar rumah (Na'udzubillah). Perlu diketahui bahawa pasangan ini kedua-duanya bekerja di luar rumah dan sesampainya di rumah sang isteri harus mengerjakan pekerjaan rumahtangganya (tidak punya pembantu). normal? . frekuensi berhubungan antara suami-isteri? Kerana ada pasangan yang pernikahannya baru berjalan lebih kurang 2 tahun. Hal ini berlangsung sejak awal pernikahan. Benarkah pendapat itu? Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb Tidak ada ketentuan yang khusus mengatur soal frekuensi hubungan suami isteri dari sudut kaca mata Islam.Ada pendapat yang mengatakan bahawa salah satu penyebabnya adalah kerana sang suami gengsinya terlalu besar untuk 'minta' kepada isterinya. mencium. Jikalau sang isteri merasa frekuensi itu 60 . tunggu sampai isteri juga merasa puas. tapi "bertemunya" hanya 1 bulan satu kali. maaf. mudah-mudahan bermanfat.. wassalam Muaz Junaidi. Yang dikhawatirkan. Sang isteri pernah satu kali menanyakan hal tersebut pada suaminya.wb. dan jawapan suaminya ternyata tidak ada masalah.Apakah sang suami tersebut.. Secara tegas bahawa dilarang menggauli isteri melalui jalan belakang. Semuanya diserahkan pada kesepakatan dan kondisi suami-isteri tersebut. Apakah ada ketentuan dalam Islam mengenai.8. Yang penting adalah keridhaan kedua belah pihak. jika yang dimaksudkan adalah duburnya. 6. jangan meninggalkan isteri/membiarkan isteri setelah puas/ejakulasi.

Berbaul dengan isteri setelah haid berhenti 61 . Nadirsyah Hosen [7] Haid dan Mandi Junub 7. Amin salam hangat. Jika ternyata alat kelamin keduanya bersentuhan. walaupun kedua-duanya atau salah satunya tidak mencapai orgasme dalam hal ini. tapi mungkin dengan cara-cara lain.perlu diperbanyak diskusikan saja dengan suami.2. intercourse. tergantung bagaimana situasinya di saat memuaskan suaminya. walau tidak mencapai orgasme. kerana keluarga air mani. apabila seorang isteri melayani suaminya di tempat tidur sahaja sang suami puas apakah wajib bagi si isteri untuk mandi junub meskipun tidak terjadi sexual intercourse? Jawapan: Wajibnya mandi junub seseorang kerana dua hal: Pertama. 7. Wallahu A'lam! M. yang menurut hadits nabi.1. Kedua. maka sang isteripun wajib mandi. maka sudah dianggap melakukan intercourse dan telah diwajibkan untuk melakukan mandi wajib. Syamsi Ali. Keluarnya air mani ini tidak saja lewat intercourse. Maka mengenai isteri di atas. Saya berdo'a agar Allah merahmati dan memberkahi hubungan suami-isteri yang dilakukan anda dan suami. Tapi jika ternyata tidak bersentuhan dan juga tidak mengeluarkan air mani (orgasme) maka tidak diwajibkan. Hal ini dua-duanya berlaku bagi pria mahupun wanita. penis dan vagina) suami isteri telah bersentuhan. Sikap terbuka diperlukan agar rasa curiga boleh dihilangkan. Perlukah mandi junub jika tidak terjadi sex intercouse Assalamu alaykum. Saya ingin tanya. jika kedua kemaluan (maaf. misalnya mimpi. tentu saja suami punya alasan tertentu untuk hanya melakukan hubungan satu kali dalam sebulan.

Vagina) kemaluanya saja.Abu Dawud Kitab Thohaaroh) Tidak lain itu adalah gangguan syaitan kerana itu tentukanlah masa haid-mu enam atau tujuh hari menurut ketentuan Allah. bersetubuh dengan isteri dan sebagainya. 3. Setelah mandi barulah kita boleh melakukan aktivitas ibadah seperti. sholat. Nabi SAW bersabda: ..Assalamu'alaikum wr. wb. Bolehkah kita menggauli Isteri kita disaat darah Haidnya sudah berhenti tapi beliau belum mandi. Kalau begitu tinggalkan sholat. puasa. Jawapan: Assalaamu'alaikum wr. Kalau darah tersebut berwarna agak kehitaman sebagaimana sudah biasa diperhatikan maka itu adalah darah haid. 2. Bagaimana hukumnya bila kita bersenggama. 1.. Ana mahu tanya pak Ustadt: 1. Mandi disini adalah mandi hadas besar (mandi junub). 2. wb. 62 . membaca Al-Quraan. Batas haid. Menggauli isteri sebelum bersuci. maka apabila engkau haid maka tinggalkanlah sholat dan kalau telah selesai maka mandilah dan sholatlah. setelah isteri selesai Haid.wb.Abu Dawud Kitab Thohaaroh) Dari kebiasaan seseorang tahu akan warna darah haidnya pada saat deras-derasnya. Kombinasikan kedua hadits tersebut di atas. Wassalamu'alikum wr. Bila batas Haid itu berakhir. cuma membersihkan (maaf. kemudian mandilah sehingga apabila kamu melihat dirimu bersih dan suci maka sholatlah dua puluh empat atau dua puluh tiga malam dan hari (HR. Akan tetapi kalau darahnya tidak berwarna lain (tidak seperti biasa saat haid) maka sholatlah kerana sesungguhnya itu adalah basah-basah (HR. Jazakullah Khoiron katsiron atas jawapanya. tapi keesokan harinya ada darah lagi yang keluar.

3. Wass. Selesai bersetubuh mandi junub. Dalam keadaan haid isteri mesti dijauhi. Kalau ada darah sisa di CD (agak kekuning-kuningan) cukup dibersihkan farajnya dan berwudhu sebelum melakukan aktivitas ibadah lain. Dalam Syariat agama Yahudi kalau si isteri sedang haid.wr. Selesai haid silahkan mandi junub. tapi jauhi jima dan dubur.wb. kerana kalau hal itu tidak boleh akan berbahya bagi suami yang mungkin nafsunya datang pada saat isteri sedang haid. Malah Nabi (S) sendiri mengatakan: "Perbuat apa saja dengan isterimu (ketika dalam kadaan Haid). isteri boleh disetubuhi dalam keadaan haid. apakah ini dibolehkan secara agama? Jawapan: Hukum bercumbu dengan isteri yang dalam keadaan Haid adalah boleh. 63 . Dari hal tersebut Isteri mungkin mencapai orgasme." Inilah kelebihan Islam. tidur besama saja tidak boleh. Maaf salah-kurangnya. Bercumbu semasa isteri sedang Haid Assalamua'laikum Wr Wb Yang saya ingin tanyakan adalah : Suami Bercumbu dengan Isteri sementara Isteri dalam keadaan Haid. Wardhana Hadi S 7. (maaf) Namun Isteri Menutup dengan kain dari pusat kebawah. atau sebaliknya. jangankan bersetubuh.3.. setelah itu boleh sholat dan bersetubuh. bersentuhan atau duduk..". Dan hal itu juga dilakukan oleh Nabi (S) seperti yang diceritakan oleh isterinya Aisyah: bahawa Nabi (S) suka mencium dan bercumbu dengan isteri-isterinya pada saat mereka sedang haid. Sebaliknya dalam syriat agama Nasrani. Aishah menceritakan bahawa Nabi suka bercumbu dan tidur-tuduran dipaha saya ketika saya sedang haid.

boleh berbuat apa saja asal bukan jima dan dubur. Pertanyaan saya begini: Sehabis berhubungan badan dengan isteri itu khan harus mandi. Terima kasih Jawapan: Assalamu 'alaikum ww.. tetapi dalam mandi tersebut rambut tetap basah (sekujur tubuh). Bersenggama dengan isteri yang sedang haid. Saya mohon petunjuk dari bp. Islam adalah agama wasat (pertengahan) dan fitrah. tetapi tidak pakai shampoo apakah boleh (suci). maka dia dibolehkan. Lansung saja. (Menyetubuhi isteri melalui dubur baik dalam keadaan haid atau tidak. yang kedua terlalu lemah. KTPDI 7.Kita lihat yang pertama terlalu keras. wassalamu 'alaikum ww. Bolehkah melakukan onani semasa Haid Assalamu'alaikum wr. dan membahayakan untuk kesihatan.. Saya pernah baca hadis "perbuatlah segala sesuatu kecuali jima". Sepanjang itu tidak termasuk kategori jima' (memasukkan alat laki-laki kedalam alat kelamin wanita).kasar). hukumnya haram dan dilaknat oleh Allah SWT) Wallhu 'alam Mohamad Joban. wb.wb.. Apakah boleh kita mengonani pasangan kita dan terutama sewaktu kita sedang berhalangan/haid? (maaf . kan dilarang dalam agama. 64 .4.5. 7. Ustadz. Mandi wajib tanpa menggunakan shampoo Assalammualaikum wr.

wb. Wassalam Hasanain Juaini. Memijit-mijit sekujur tubuh disaat mengalirkan air. A.. Mendahulukan mencuci bahagian yang kanan atas yang kiri.wb. Mengalirkan air (Suci lagi menyucikan) keselutuh tubuh. Kasyful Anwar. Wassalamualaikum wr. c. Poligami dalam Islam Yth : Bpk/Ibu Pembina. Assalamu'alaikum Wr. Amin Semoga berbahagia. Tambahan atas petunjuk ustaz A. Bertambahlah iman kita dengan mengetahui betapa detail dan lengkapnya ajaran agama Islam. [8] Poligami 8. Kalau air memang cukup alirkan air tiga kali ke seluruh tubuh. Jadi bukan sampoaannya yang disyaratkan. Sunnah pula : a. Kasyful Anwar: Yang utama dalam mandi jubub itu adalah : 1.1. Niat menghilangkan hadas besar kerana Allah. Kairo. Jawapan: Assalamualaikum wr. b.. Apabila hendak mengulaginya (hubungan kelamin) Hendaklah kedua pasangan itu mencuci kemaluan terlebih dahulu dan mengambil wuduk. 65 .wb. Wassalammualaikum wr.Terima kasih. Yang disaratkan dalam mandi besar adalah basahnya sekujur tubuh termasuk semua rambut. Wb. minimum satu kali. 2.

sementara wanitanya tidak. Tujuan dari poligami ini antara lain: . Atas jawapannya.a. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. agar kiranya permasalahannya ini dapat lebih jelas. atau hamba-hamba yang kamu miliki. giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. 66 . jika seandainya pihak lelaki di bolehkan mempunyai isteri lebih dari satu. Kenyataannya banyak kaum hawa yang Islam juga tidak boleh menerima kenyataan tersebut. tempat. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada. 1. “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengahwininya). tiga atau empat. maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua. Apakah ada rasa keadilan. insya Allah: Poligami dalam Islam diperbolehkan sesuai dengan ayat berikut: QS 4: 3. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. mohon dijelaskan dasarnya apa. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam melayani isteri seperti pakaian. maka (kahwinilah) seorang saja.membantu wanita dan anak-anaknya yang ditinggal mati oleh sang suami. dan tujuannya? 2. Lantas bagaimana? 3. Perkenanlah saya untuk menjawab pertanyaan sahabat walaupun sudah sangat terlambat.w. terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih. Saya sangat mengharapkan petunjuk yang lengkap dan tegas dari Bapak. dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s. Apakah Poligami dibenarkan secara Islam? Kalau ya.Adapun masalah yang ingin saya pertanyakan iaitu: Mengenai Poligami dalam Islam.

membantu wanita-wanita yang miskin. misalnya takut suaminya tidak boleh adil. Sedangkan kalau seorang wanita melakukan poliandri. sudah pasti siapa Bapanya. Kedua kalau anak-anaknya lahir. Perihal keadilan adalah yang tahu Allah. Hak isteri kedua didalam Islam Saudara. dan belum mendapatkan jodohnya. Wallahu a'lamu bisahawab. Sedangkan dalam Islam sebutan seorang anak itu mengikuti Bapanya (bin atau binti). mungkin takut tidak tercukupi. Wassalam. . Secara fisik saja kalau laki-laki mempunyai isteri lebih dari satu. 1) Apakah hak-hak seorang isteri kedua didalam Islam? Terutamanya kalau dibandingkan dengan hak-hak isteri pertama? 2) Wajarkah seorang perempuan menerima pinangan seorang lelaki yang sudah berkahwin ( dan mempunyai anak) walhal lelaki ini hanya menceritakan statusnya (yang dia sudah berkahwin) setelah hampir setahun berkenalan? Tambahan pula lelaki ini hanya berterus-terang setelah rahsia statusnya terbongkar setelah org lain memberitahu perempuan itu? Alasan yang diberi kerana tidak berterus-terang ialah: 67 . Tidak mungkin kan satu anak mempunyai ayah lebih dari satu.Bagi si laki-laki harus mengerti benar tentang hukum Islam.2.secara tidak langsung mengurangi kalau boleh menghapuskan perzina-an.membantu anak-anak yatim piatu. atau mungkin si wanita tersebut belum memahami tentang Islam. kalau dia punya anak akan susah diketahui siapa Bapanya. Sikap kita: . yang jelas dia mampu memberi nafkah. bahawa poligami dilakukan bukan atas dorongan hawa nafsu.. Ahmad Zubair 8. mungkin tujuan dari kahwin lagi tidak sesuai dengan contoh Rasul. . khususnya hukum tentang poligami. Kalau menurut kenyataan masih banyak wanita muslimah yang tidak setuju/menentang poligami mungkin didasari oleh berbagai alasan. fokusnya mengangkat dia dari kemiskinan.Jelaskan sampai mengerti betul kepada si wanita/isteri tentang Islam. .

Dia pun berkewajiban untuk melayani suami sebagai mana diwajibkan oleh Islam. KTDPI 8. Jawapan: Assalamualaikum wr. hal tersebut menunjukkan bahawa pihak wanita ridho dengan keadaannya sebagai isteri ke-dua sekaligus ridho dengan apa yang akan dihadapinya setelah menikah nanti. 2. Dalam Syariat Islam isteri ke dua mempunyai hak dan keawajiban yang sama dengan isteri pertama antara lain dia berhak menerima nafkah baik batiniah maupun materiil. Bagi suami yang beristeri lebih dari satu ( poligami ) Al-Qur'an mewajibkannya untuk berlaku adil terhadap isteri isterinya. Apalagi jika pinangan itu diterima setelah pihak wanita mengetahui status yang meninang. sekarang yang ingin saya tanyakan bagaimana cara yang terbaik dan terpuji untuk menyampaikan atau meminta izin kepada isteri tentang niat tersebut?. Kairo. Bagaimana Meminta izin dari isteri untuk berpoligami Saya sering baca di artikel di kolom konsultasi tentang hal keluarga iaitu mengenai syarat bila seorang suami mempunyai niat untuk menikah lagi disamping adil ( menurut syariat ) juga ada izin dari isteri ( menurut UU ). Kerana pada prinsipnya pinangan dalam Islam adalah cara yang dipakai untuk menunjukkan keinginan seorang pria untuk menikahi seorang wanita dengan persetujuan wanita tersebut. A. boleh saja. 1.wb. Wassalamualaikum wr. wanita mana yang tidak shok dan sakit hati mendengar atau mengetahui suaminya mempunyai niat seperti itu.wb. walaupun tujuan dan maksud dari suami baik (tidak untuk mempermainkan isteri atau 68 .3.a) tidak mahu kehilangan wanita berkenaan b) mahukan lebih zuriat (isterinya tidak mampu memberi zuriat lagi) c) menghadapi masalah 'komunikasi' bersama isteri. Tidak ada persyaratan bahawa pria yang meminang harus jejaka kerana Islam membolehkan seorang pria menikahi lebih dari 1 wanita. Kewajiban berlaku adil tersebut menurut para ulama hanya berlaku pada segala sesuatu yang bersifat dzohiri alias materi dan yang semisalnya. Sedangkan seperti kita ketahui semua. Dalam pandangan Syariat. Kasyful Anwar.

Wassalamualaikum wr. Syarat adil dalam berpoligami adalah "Bi iktibaari maa sayakuunu" ertinya persyaratan yang sangsi-sangsinya berlaku efektif kemudian. Jawapan: Assalamualaikum wr. Islam memang melegalisasi poligami. Kerana banyak yang harus diperhatikan oleh seorang pria untuk melakukan hal tersebut. Salah satunya adalah apakah dengan menikah lagi dia tidak menghancurkan keluarga yang telah dibinanya. lalu bagaimana cara meyakinkan isteri tentang tujuan dan niatan suami tersebut? demikian. 2. Harus disadari benar bahawa Poligami itu adalah salah satu solusi jika manusia berhadapan dengan pilihan Poligami atau maksiat namun tidak harus menjadi satu-satunya solusi. masih ada jalan lain seperti puasa atau rekreasi menikmati keindahan suasana beristeri satu.. Intinya pembolehan tersebut.mencari kesenangan sendiri). adapun sebelum terjadinya poligami syarat adil itu masih bersifat sebagai warning/peringatan bagi yang sudah tahap khawatir tidak 69 . agar tidak menjadi sarana pelampiasan nafsu. Tapi jangan lupa legalisasi tersebut juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh individu yang akan melaksanakannya. Wb.memang hal yang tidak dengan mudah boleh diterima mungkin seribu satu wanita didunia ini yang boleh memahami hal ini. Kasyful Anwar. Kairo. Mungkin ini hanya sekedar pertimbangan saja. kerana sifat dan perilaku orang berbeza-beza. 1. Cara terbaik untuk menyampaikannya mungkin hanya anda yang tahu.wb. Jawapan: Assalamu'alaikum Wr.wb. Jazakumullah. dijadikan oleh Allah sebagaimujian kepada hamba-Nya..keluarganya yang notabene merupakan kewajibannya hancur berantakan.. Semoga Allah memberi anda petunjuk. Jika sampai menghancurkan maka dia harus memikirkan berapa banyak dosa yang ditanggungnya jika sampai -naudzubillah. A.

Keimanan. Dari sini banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Keluarga poligami harus sabar kerana ujian keluarga ini lebih berat dari keluarga yang tidak poligamis. Jalan tengahnya perlahan-lahan namun tetap harus berhenti.? Tentunya suami isteri akan membaca keadaan. maka perintah Allah Wa Asyiruuhunna bil ma'ruuf " [Pergaulilah mereka dengan baik] tetap berlaku. Banyak hal yang dapat diikhtiarkan si suami untuk memperoleh keikhlasan isterinya untuk mengizinkan kahwin lagi. Persiapan poligami hampir sepenuhnya diabaikan. itulah yang menyebabkan permasalah besar dikemudian hari. Cinta sejati. Padahal laki-laki ada yang dapat lebih dini mengetahui kecendrungannya apakah akan tahan dengan satu isteri atau tidak. tidak juga terus menerus memperturutkan kemauan tangis si bayi. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman: “Jika kamu ingin memberhentikan anak-anakmu menyusu. Misalkan melalui kunjunagn silaturrahim kepada para Ulama yang dapat berpoligami dengan baik. namun apabila tidak ada lagi jalan lain yang mampu dia lakukan maka dia seharusnya mempersiapkan diri dahulu agar kalau sudah berpoligami dia tetap mampu berlaku adil. diantaranya dengan mengindahkan sifat perempuan yang pada dasarnya tidak menerima untuk dimadu. Apabila seorang suami menyadari kecendrungan poligaminya dipertengahan perkahwinannya. namun tidak bererti lalu kita akan mengabaikan peraaan iba si ibu. Bahkan sebaliknya juga para isteri Kiyai memaknai kesediaannya diperisteri oleh Kiyai juga bererti kesediaannya untuk dimadu. maka hendaklah atas kerelaan suami isteri”. Nah mengapa cara ini tidak dipergunakan oleh mereka yang membutuhkan poligami sebagai solusi? Orang sabar itu di sayang Allah dan juga mendapat pahala tanpa hisab. atau mengarahkan isteri untuk bergaul dengan para wanita yang dapat menerima Poligami. kebijaksanaan dan keilmuawan harus diperankan betul dalam saat-saat seperti ini. Banyak para Kiayi yang dengan perasaan pahit menanyakan calon isteri apakah sanggup jika kelak dimadu atau tidak. Demikian akhi 70 . Bahawa si anak pada akhirnya akan berhenti menyusu kita semua tahu. Calon poligaminya harus sabar dalam mengikhtiarkan suasana yang kondusip. Si isteri harus sabar menerima ketentuan bahawa ini lah yang terbaik bagi keluarga itu sebab kalau tidak akan terjadi yang lebih buruk.akan dapat berlaku adil maka seharusnya mencari jalan lain. Bila. Oleh kerana itu tidak timbul masalah akibat poligaminya sendiri di kekemudian hari. dan terkadang juga diberi pahal berlipat.

Wassalam Hasanain Juaini. Kairo. Dalam perkahwinan pasangan muslim. Wassalamualaikum wr.1. pernikahan yang tidak dicatat di KUA tidak diakui keabsahannya.wb. Bila "ya". ini diteliti secara hati-hati di IAIN Wali Songo Semarang] yang mengatakan [at-thalaaq lirrijaal wal 'iddat linnisaa = mentalak adalah hak laki-laki (suami). A. masyarakat umum masih menganggap bahawa talak hak prerogatif suami. 9. walaupun secara tradisional. kerana ada hadis [dho'if. Perceraian dan hak waris Jika seorang isteri berselingkuh lalu dicerai oleh suaminya. apakah mantan isterinya memperoleh warisan dari harta mantan suaminya? Jawapan: Assalamualaikum wr. Wa Allahu 'Alam bi As Showab. [9] Perceraian dan Rujuk 9. ertinya seorang isteri tidak berhak atas warisan suaminya jika ia dicerai sebelum sang suami meninggal. Bagaimana dasar hukumnya dan prosesnya? Jawapan: 1. Kasyful Anwar. Bolehkah isteri mengajukan gugatan cerai? Ass wr wb 1. Akan tetapi hubungan ini bersifat temporer. dan menuggu/iddah kewajiban wanita (isteri)]. Menurut Hukum Perkahwinan Indonesia. Sangat boleh.2. Jadi nikah siri seperti yang sering kita kenal luas terjadi di masyarakat menurut hukum positif Indonesia 71 . apakah mungkin pihak wanita yang mengajukan gugatan cerai? 2. Hubungan perkahwinan adalah salah satu sebab seseorang mendapat waris dan mewariskan.wb.

lalu PA menjatuhkan keputusan. Pasangan yang mahu berceraian dapat menggunakan jasa pengacara. 2. 2. tunggu waktu sidang. Keputusan PA dapat berupa menerima atau menolak keinginan suami-isteri yang berniat cerai. Setelah itu. Tetapi jika mereka tetap berkeras mahu bercerai. Kerana pernikahan harus dicatat secara formal. "Perbuatan Halal yang Paling Dibenci di Sisi Allah adalah Perceraian" 72 . Dasarnya: Dalam konteks Indonesia. 4. Setelah PA merasa sudah mendapatkan informasi yang cukup. Pada saat sidang. 1. Proporsi yang mirip dengan hasil penelitian saya juga ditemukan di lingkungan PA Bekasi (lihat Skripsi saudara. PA diminta untuk mendamaikan pihak yang "bersengkata" untuk berfikir ulang tentang rencana mereka. sekitar 40 persen perceraian di lingkungan PA Jakarta Selatan sudah menggunakan jasa pengacara. Proses gugat. tentunya dengan segala liku-likunya. Perceraian/talak hanya diakui secara hukum jika diucapkan oleh suami di depan tim hakim Pengadilan Agama. berlaku Undang-undang Perkahwinan Nomor 1. maka perceraian juga harus diselesaikan secara formal. Pergi ke Kantor Pengadilan Agama setempat dimana pihak isteri berdomisili [sesuai dengan keterangan KTP] untuk mendaftarkan. 3. Bebera bab dan pasal pada UUP dan Kompilasi tersebut secara jelas memaparkan ketentuan dasar perceraian. silahkan baca kedua buku tersebut). maka PA meminta keterangan dari beberapa orang saksi untuk memastikan kondisi rumahtangga pasangan yang "bermasalah" ini. menurut penelitian yang saya lakukan awal tahun 1999 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. dan keinginan talak dari pasangan yang "bermasalah" baru mempunyai kekuatan hukum jika telah disetujui oleh pihak Pengadilan Agama. Musyarrofah IAIN Jakarta). prosedur serta akibat hukum dari perceraian (jika ada yang berniat cerai. Berkas itu harus jelas menerangkan alasan yang secara hukum menurut UUP 1974 dapat dijadikan sebagai sandaran untuk mengajukan perceraian. Tim hakim PA akan menanyakan isi gugatan/permohonon. Siapkan berkas gugatan cerai yang isinya menerangkan keadaan perkahwinan/rumahtangga. Ingat hadits Nabi SAW. Tahun 1974 untuk umat Islam.tidak ada implikasi hukumnya. UUP 1974 ini dalam pemberlakuannya diseragamkan lagi oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Apakah hal itu sudah jatuh talak 2. Tentang Proses Perceraian Assalamualaikum Wr. maka ia tidak dapat ruju' kembali kecuali si isteri menikah dengan orang lain ( dan melakukan hubungan suami isteri ) kemudian setelah si isteri ditalak dari saumi ke-2 baru suami pertama dapat menikahinya kembali dengan akad plus mahar baru. Jawapan: Assalamualaikum wr. Sejauh yang saya tahu masalah thalak tidak mensyaratkan adanya izin/keputusan dari hakim untuk menjatuhkan thalak. apakah harus menikahi kembali seperti pada saat nikah pertama. Apabila thalak yang dijatuhkan baru thalak 1 atau 2. Yang saya ingin tanyakan. semoga dapat menambah keimanan dan ketaqwaan saya terhadap Allah SWT. sesuai dengan hadis Nabi SAW yang ertinya " Pekerjaan Halal yang dibenci oleh Allah ialah thalak ".3. Noryamin Aini 9.Wb Pak Ustadz ada permasalahan tentang perceraian dimana dalam keluarga sang suami mengatakan cerai terhadap isterinya bahkan proses tersebut sudah diajukan ke KUA. Terima kasih atas penjelasan Bapak Ustadz. Apabila sang suami telah menjatuhkan talak 3 bagi isterinya. Dengan syarat isteri yang diceraikan belum habis mas iddahnya. kemudian si suami ingin kembali ke Isteri ( ruju' ) ia dapat saja kembali tanpa harus melaksanakan akad nikah dan memberi mahar baru. 73 . Dalam Hukum Islam. 1.Wassalam. Apabila ingin ruju' bagaimana caranya. Oleh kerana itulah para suami diharapkan untuk berhati-hati dalam urusan thalak ini di samping yang namanya thalak walaupun ia halal tapi termasuk urusan yang dibenci oleh Allah SWT. Caranya cukup dengan perbuatan (berkumpul kembali) atau dengan perkataan.wb. tapi KUA tidak memutuskan perkara cerai tersebut. Atau singkat kata sekali suami telah mengucapkan talak ketika itu pula talak jatuh. hak thalak bagi si suami diberikan sebanyak 3 kali. Silahkan lihat Al Quran.

maka talak belum jatuh. Wb. Kerana belum ada putusan Pengadilan Agama. Wassalamualaikum.4..Baqarah Ayat 229 . tetapi sisuami tidak mahu kerana berdasar kitab undang-undang perkahwinan. apakah perlu pasangan tersebut mengucapkan ijab kabul kembali. Rugi lho. Wb. dan anda tak perlu mengulang nikah. Hukum perceraian Assalamualaikum Wr. Wassalamualaikum Wr. saya ingin menanyakan tentang hukum perceraian. Nadirsyah Hosen 9.. Apa bila si isteri mempertahankan minta ijab kabul lagi.dulu waktu pacaran mesra.wr. A. kok sekarang mahu cerai :-) salam. Kalau mahu cerai atau gugat cerai ajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Ustadz yth. Apabila seorang suami dengan sengaja (sehabis marah-marah tentunya) kemudian mengatakan :"Saya ceraikan kamu!". Ass wr wb Saya nggak yakin kalau KUA tidak memutuskan soal ini kerana memang bukan kewenangannya memutus perkara cerai. Semoga keterangan singkat ini dapat membantu.dan si isteri menerima. Kemudian sebelum satu bulan si suami ingin mengajak kumpul lagi.. bukan KUA.kembali sajalah baik-baik. Wallahu a'lam bi as shawab..wb.230. Kairo. Kasyful Anwar. Saya inginkan jawapan sesuai hukum Islam. apakah si isteri tersebut berdosa? Terima kasih atas fatwa pak Ustadz. Jawapan: Ass wr wb 74 . Sebagai alasan kenapa si isteri minta ijab kabul lagi adalah ingin memberikan pelajaran agar si suami tidak mudah mempermainkan kata "Cerai". bukan menurut kitab undang-undang perkahwinan.

namun ruju'-lah dengan cara yang baik iaitu suami menyatakan dengan ucapannya keinginan untuk ruju'. Menurut mazhab lain tidak boleh langsung menggauli. 1/1974. apakah dahulu saat melangsungkan pernikahan dihadiri dan dicatat oleh KUA? Jika ya. Dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa adillatuh. tidak merupakan] hal-hal yang disyaratkan untuk rujuk. mahar/maskahwin dan izin isteri yang dirujuk] Nah. kerana hak rujuk itu adalah hak suami yang tidak tergantung pada persetujuan atau izin pihak lain. "Saya rujuk kembali kepada kamu dan mulai saat ini kita kembali menjadi suami isteri". 2. Dr. maka lucu juga [maaf] kalau saat cerai melupakan UU No. talak satu atau dua namun saat mahu ruju' masa iddah sudah habis. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahawa hal-hal dibawah ini tidak merupakan [sekali lagi. 1/1974 tentang perkahwinan? Lebih spesifik lagi. Saksi tidak diperlukan bagi suami yang akan rujuk kembali kepada isterinya. maka saat ruju' pun suami tak memerlukannya. Dengan kalimat lain. ruju' tetap dinyatakan sah.Dahulu sewaktu pasangan itu menikah. Dalilnya adalah QS 2: 228. seperti. 1. maka diperlukan akad nikah baru) dan talak ba'in kubra (talak yang ketigakalinya). kalau memang yang diminta adalah jawapan dari sisi hukum Islam bukan jawapan dari UU NO. Akad nikah baru diperlukan bila yang terjadi adalah talak ba'in sughra (maksudnya. Dalilnya adalah QS 2: 229. Kerelaan isteri. juga menggunakan UU NO. 75 . disamping menggunakan aturan hukum Islam. Saksi ketika rujuk. dsb] boleh saja ada saksi. Akan tetapi untuk kehati-hatian [mencegah tuduhan zina. tanpa adanya hal-hal di bawah ini. bagaimana cara ruju' yang tanpa akad nikah itu? Menurut mazhab Hanafi dan Hambali boleh saja suami meruju' dalam masa iddah dengan jalan langsung menggaulinya. maka menurut hukum Islam tak diperlukan akad nikah baru [sekaligus tidak perlu ada wali. Tetapi baiklah. seperti kes yang anda kemukakan. apakah. 1/1974. Talak dan ruju' [selama dalam masa iddah] merupakan hak suami. Kalau masih talak raj'i. kalau saat talak suami juga tidak memerlukan kerelaan isteri. Ini disebut ruju' bil fi'li dalam kitab-kitab fiqh. Dalam rujuk tidak disyaratkan adanya kerelaan isteri. Logikanya. Suami yang telah mentalak satu isterinya berhak ruju' dengan isterinya tanpa akad dan mahar baru selama ruju' itu dilakukan masih dalam masa iddah.

Termasuk masalah talak dan akibat yang ditimbulkannya. Hukum perceraian dalam Islam dan akibatnya Assalammu Alaikum Wr. Jadi. Wb. semoga Allah meridha'i keluarga anda. lalu mengatakan "kamu saya cerai".Ertinya. Pertanyaan saudara sangat pendek tetapi jawapannya mungkin panjang. lupakan sajalah masa lalu. tanpa ada saksi. Untuk singkatnya saya kutipkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. wb. ruju' tetap sah. dengan tujuan untuk memberi pelajaran agar suami tak main kata cerai. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka. maka suami tak akan seenaknya menceraikan. Namun dengan adanya saksi hal ini lebih baik. Nadirsyah Hosen 9. Saya menyarankan. Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Ruju'lah kembali dengan pasangan anda. Mohon dijelaskan tentang hukum perceraian dalam Islam. Wassalamu alaikum wr. Dalam kes hukum Islam semata. kalau cuma emosi. Jika kamu khawatir bahawa 76 . maka salahnya si isteri saat pertama dicerai. maka itu tak jatuh talaknya. Lain halnya kalau masa iddah sudah habis. Kalau saat itu mengadu ke Pengadilan Agama. Kerana menurut UU No. salam.1/1974 perceraian harus didepan pengadilan. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai permintaan isteri untuk akad nikah baru lagi. kecuali kalau keduanya kahwatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. kenapa tidak mengadu ke Pengadilan Agama.5. suka tidak suka ya harus ruju' ketika suami mahu ruju' dalam masa iddah.

Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. dan ingatlah nikmat Allah kepadamu iaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. maka janganlah kamu melanggarnya. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikanya. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 2: 229) Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua). iaitu pemberian menurut yang patut. apabila telah terdapat kerelaaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Itulah yang dinasihatkan kepada orangorang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. kerana dengan demikian kamu menganiaya mereka. maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf. maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menbus dirinya. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Allah mengetahui. (QS. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). ditengkan-Nya kepada kaum yang (mahu) mengetahui. 2: 231) Apabila kamu mentalak isteri-isterimu. lalu mereka mendekati akhir iddahnya. (QS. Barangsiapa berbuat demikian. Itulah hukum-hukum Allah. 2: 236) Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan 77 . sedang kamu tidak mengetahui. maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kahwin dengan suami yang lain. lalu habis iddahnya. maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kahwin lagi dengan bakal suaminya. Itulah hukum-hukum Allah.keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. (QS. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan. 2: 232) Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu. (QS. maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kahwin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (QS. Barangsiapa yang melanggar hukumhukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. 2: 230) Apabila kamu mentalak isteri-isterimu. atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.

Dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. dan mereka tidak merasa sedih. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. 2: 241) Jika keduanya bercerai. (QS. maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya.maharnya. 2: 237) Kepada waniat-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf. (QS. dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Sesungguhnya Allah Melihat segala apa yang kamu kerjakan. 33: 51) Hai Nabi. apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Dan jangajlah kau melupakan keutamaan di antara kamu. 65: 1) Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai maka tidak ada dosa bagimu. kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. (QS. (QS. (QS. maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan 78 . maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. sebagai suatu kewajiban bagi orang yang taqwa. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. 33: 49) Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. 4: 130) Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu menikahi perempuanperempuan yang beriman. (QS. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Dan adanlah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Ahmad Zubair 9.. pernikahan anda dicatat oleh negara dan diketahui oleh petugas yang berwenang. Wassalam Jawapan: Ass wr wb Saat anda menikah dulu. Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Kerana itu kalau anda mahu cerai. (QS. mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Status anda masih suami isteri.hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah. anda harus juga melalui prosedur yang diatur oleh UU NO. 1/1974 yang berlaku di negara kita. Maksud dari UU NO1/1974 adalah agar suami tidak terbawa emosi dan menceraikan begitu saja. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.. 1/1974. jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. (QS.6. Jikalau anda menceraikan isteri tanpa melalui Pengadilan Agama. misalnya? Untuk itu dibuatlah 79 . Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ertinya. 2: 228) Wassalam.Bagaimana dengan anak anda. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.. 65: 2) Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. maka talak yang anda ucapkan itu tidak sah. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Berapa lama masa iddah dan apa yang wajib dan atau dilarang dilakukan pada masa iddah bagi suami isteri? Apa yang dapat menggugurkan talak tersebut pada masa iddah? Apa yang dapat menambah masalah dalam masa iddah tersebut? Kondisi saat ini kami telah dikarunia satu anak perempuan yang berumur 2 tahun 9 bulan. saya menduga kuat anda melangsungkannya sesuai dengan UU NO. Masa 'iddah Saya baru seorang suami dan telah menjatuhkan talak satu kepada isteri saya kerana permasalahan yang tidak dapat kami atasi sendiri. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Masalah keluarga ini kompleks lho. Akan tetapi para suami.

7. Jikalau alasannya memang logis maka PA akan mengabulkan permohonan cerai tersebut. Intinya. Mengenai rujuk.prosedur seperti mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama. seorang suami baru diizinkan berpoligami. Perceraian ini tidak direlakan oleh pihak lelaki itu dan juga isteri keduanya. Pendeknya. maka persoalan selesai. Salah satu syarat penting untuk berpoligami adalah suami yang berniat berpoligami harus mendapat izin dari isteri 80 . Saya ingin tahu apakah hukum perceraian itu? Adakah perceraian itu sah dan apa hukum ke atas mereka yang memaksa lelaki itu menceraikan isteri keduanya? Saya harap ustaz dapat memberi penjelasan yang terperinci Jawapan: Assalamu'alaikum wr.. jangan bawa masalah ini ke Pengadilan Agama. itu boleh anda lakukan bila saja selama dalam masa iddah. rujuk sajalah dengan isteri anda. Nadirsyah Hosen 9. maka PA akan mempertimbangkan kondisi keluarga [anak-anak] selanjutnya. Pihak keluarga memaksa lelaki itu kerana isteri pertama enggan dimadukan. hanya dalam keadaan tertentu. Dipaksa cerai oleh keluarga Seorang lelaki telah dipaksa oleh keluarganya untuk menceraikan isteri keduanya atas alasan perkahwinan ini menggugat keharmonian isteri pertama dan anak-anak mereka. Cukup saling memaafkan dan ucapkan niat anda untuk terus berada dalam ikatan suami-isteri padanya. izinkan kami sedikit menyinggung masalah poligami. Kalau tidak logis. Sebelum menjawab pertanyaan saudara. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kasih sayang-Nya kepada keluarga anda dan menghilangkan semua kesulitan anda. Caranya juga mudah. Amin salam hangat. Islam mengatur secara ketat praktek poligami. iaitu ucapkan saja keinginan anda untuk rujuk. Lalu PA akan mengundang anda dan isteri untuk mendiskusikan alasan perceraian dalam sebuah sidang tertutup. Islam mempersulit pintu perceraian --kerana dibenci Allah-. Kalau boleh saya menyarankan kepada anda. dan hanya emosi belaka.dan membuka lebar-lebar pintu pernikahan. Islam hanya mengenal asas monogami (beristeri hanya boleh satu).

A. Wa Allah 'alam bi-l-shawab. dan pihak isteri kedua tidak dapat menyalahkan pihak isteri pertama. 81 . 9. Secara hukum. poligami tanpa izin isteri pertama tidak sah secara hukum.1/1974. wbr. kelihatannya. sampai bila hal tersebut dilakukan (bila nafkah tersebut dapat dihentikan) Terimakasih Jawapan: Assalamualaikum wr. sang suami dapat dijatuhi hukuman pidana). Kairo. menurut Undang-undang Perkahwinan No. sang suami sudah melanggar dua kesalahan.pertama (atau isteri-isteri lainnya).8. Akan tetapi yang perlu diingat adalah.wb. pihak suami tidak meminta izin isteri pertama terlebih dahulu. bahkan dapat batal demi hukum (di Turkey. talak 3 tidak menjadikan nafkah seorang ayah menjadi putus terhadap anaknya. pihak suami harus memutuskan ikatan pernikahannya yang memang tidak sah. Kalau di Indonesia. Assalamu`alaikum wr. Bapak Pengasuh KTPDI. dan kedua. Wa Allahu A'lam bi Shawab Wassalamualaikum wr. Kerana hak anak berlaku tetap sepanjang dia tidak dapat mencari nahkah sendiri. Maka. Oleh sebab itu. Syafi'i seorang suami yang bercerai dengan isterinya harus menafkahi isterinya apabila perceraian itu jatuh dengan talak 1 atau 2. Nah kes yang saudari tanyakan. Khusus masalah saudari. Noryamin Aini 9.wb. Kasyful Anwar. tuntutan pihak isteri pertama agar suaminya menceraikan "madunya" secara hukum tidak salah. pertama melanggar moralitas lembaga "suci" perkahwinan. Apakah Islam mengenal perceraian sementara? Yth. Menurut Mazhab. Wassalam. Memberi nafkah kepada bekas isteri setelah bercerai Jika kita bercerai dengan isteri. wajibkah bekas suami memberi nafkah pada bekas isteri? Dan jika memang wajib. Jika talak yang dijatuhkannya adalah talak 3 maka dia tidak harus menafkahi isterinya kecuali jika isteri tersebut hamil. dia bahkan telah melanggar hukum Islam.9.

wb. Wassalamualaikum wr. Terlepas dari sebab perceraian.wb. Selama masa tersebut sang suami juga harus memberikan nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya. Kasyful Anwar.: Apakah di dalam Islam dibolehkan adanya "perceraian sementara"? Kalau diperbolehkan. Mazhab syafi'i melarang kedua pasangan yang bercerai tersebut untuk melakukan hubungan suami isteri selama belum melakukan rujuk. 2. 9.wb. A. jika sang suami menceraikan isterinya dengan talak satu atau 2 maka dia mendapat kesempatan untuk kembali rujuk dengan isteri jika tidak lebih dari masa iddah (3 kali suci). berapa lama seorang suami boleh berpisah sementara dengan isterinya? Selama perpisahan tersebut. Demikian dari saya dan salam Jawapan: Assalamualaikum wr. Wallahu A'lam bi Shawab. apa saja kewajiban suami terhadap isterinya dan sebaliknya? Terima kasih dan Wassalam. 82 . Apakah kata cerai oleh suami secara otomatis menggugurkan penikahan walaupun dalam keadaan marah sekalipun.10. Perceraian memang mendapat legalitas dalam hukum Islam hanya saja perbuatan tersebut termasuk salah satu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Jawapan: Assalamualaikum wr.Mohon dengan hormat jawapan atas pertanyaan sbb. Apa saja yang membatalkan/mengugurkan perkahwinan. Islam tidak mengenal perceraian sementara. Yang dikenal dalam Islam adalah Thalak Raj'i atau talak satu dan dua serta thalaq ba'in atau talak 3. Kairo. Hal-hal yang membatalkan perkahwinan 1.

. Marah. ini masih diperselisihkan.kematian . tapi cenderung tidak sah.jatuh talak 3 2. Kasyful Anwar. Dalam buku Fatwa Kontemporer 1 (Dr Yusuf Qardawi) hal 661. Ditambah lagi. b. Pertama yang bercerai kerana meninggal dunia dan yang kedua kerana hal lain seperti. Menikah dalam masa iddah Wassalamu'alaikum Wr. 9. diuraikan masalah ini. tapi sadar dan faham dengan apa yang iducapkan.1. marah dalam kondisi kedua nya. harus disahkan oleh pengadilan agama atau pejabat yang berwenang. bahawa beliau bersabda "Tidak sah talak dan memerdekakakn hamba pada waktu marah" dan beberapa dalil lain yang boleh dibaca pada buku yang saya sebutkan diatas. A. maka itu bukanlah perceraian. Oleh kerana itu kata cerai tidak secara otomatis dapat menggugurkan perkahwinan. Wb. a. menurut hemat saya.. Dalam kondisi ini talaknya sah. Kata cerai yang diucapkan untuk tujuan mencerai isteri pada prinsipnya sah.wb. Wa Allahu A'lam bi Shawab. Salah satu syarat dari jatuhnya cerai adalah jatuhnya thalak dari suami dengan niat dan diucapkan. Marah. Marah ada 3 jenis. atau ditujukan bukun untuk apa yang dimaksud ucapan tersebut. yang menyebabkan kondisi dia tak tahu /tidak faham lagi thd apa yang diucapkan.11.murtad dari Islam . Yang membatalkan dan menggurkan perkahwinan adalah perceraian yang dibahagi menjadi dua bahagian jika dilihat dari sebabnya. maka dalam keadaan ini talaknya tak sah c.. Kairo. . [1] Apakah hukumnya orang menikah dengan melanggar massa iddah? [2] Pada saat hamil anak dinikahkan apakah seperti itu diperbolehkan. tapi kalau tidak sadar/fah erti dari perkataannya. Dasarnya: Al Baqarah 225 ada hadis riwayat aisyah. 83 .. Wassalamualaikum wr.

Nikahnya bathal dan hukum percampurannya adalah zina. Untuk menegaskan hal tersebut Rasulullah degan tegas melarang wanita yang berada di dalam iddah untuk berhias. sebahagian lagi berpendapat bahwa menikahkan orang hamil hanya boleh dilakukan dengan lelaki yang menghamilinya. c. Semoga kita terhindar dari perlanggaran besar tersebut. keduanya harus dipisahkan dan boleh menikah kelak kalau sudah selesai iddahnya ( dihitung dari pemisahannya dengan laki-laki kedua ) d. [2] Sebahagian besar ulama berpendapat pernikahan itu bathal. Sebagian ulama berpendapat. 3. Iddah itu kewajiban dari Allah dengan ayat yang jelas. pasangat tersebut harus dipisahkan dan selamanya tidak boleh lagi menikah sekalipun dengan cara benar. wangi-wangian. Jika seorang laki-laki mengahwini wanita dalam iddahnya dengan sepengetahuannya tentang hal itu maka. ( Nau'zubillah ) b. Sebagian lebih besar berpendapat. 2. keluar rumah kecuali sangat mendesak (dll yang membuat laki-laki lain tertarik untuk menikahinya = Hadits Ummu Salamah dari Ibnu Abbas dan Ali KW. Jika yang kedua ini terjadi tetap saja anaknya menjadi anak syubhah yang tanggungjawabnya ada pada pihak si ibu. Di antara Maksud Iddah adalah agar rahim wanita itu bersih dari syubhah adanya benih laki-laki bekas suaminya sehingga dengan meyakinkan tidak akan terjadi keraguan status anak berikutnya. Anak yang lahir dari keduanya adalah syubhah dan menjadi tanggungan ibunya.Jawapan : [1] 1. LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAH. Amin Wallahu A'lam bisshawab 84 . ) 4. : a.

Wassalam Hasanain Juaini. 85 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful