HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

Isi kandungan Bil Perkara Tugasan 1- Merujuk kepada teori kecerdasan pelbagai, pendekatan konstruktivisme, pembelajaran konstektual dan penyelesaian masalah melalui inkuiri penemuan, anda 01 dikehendaki menghasilkan satu penulisan ilmiah mengenai teori pilihan anda berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. 2 Halaman

Tugasan 2 - Jelaskan maksud pembelajaran efektif. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara yang paling berkesan untuk 02 menerapkan pendidikan efektif. Gunakan maklumat daripada kajian-kajian lalu untuk menyokong pendapat anda. Tugasan 3 - Berdasarkan subjek anda, lengkapkan langkah pengajaran bercirikan kontruktivisme berpandukan Model 5 03 Fasa (Needham,1987). Pastikan diakhir pembelajaran, pelajar dianggar dapat menghasilkan pengetahuan terbaru. Tugasan 4 - Berdasarkan rasional pemilihan penggunaan bahan bantu mengajar dan maklumat di atas, anda dikehendaki 04 menyediakan satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dengan menyatakan kedudukan Model 5 Fasa dalam RPH berkenaan. RPH hendaklah mengikut format seperti dalam modul untuk 05 06 pengajaran selama 60 minit. Rujukan Lampiran 22 13 10 6

Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com

1

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

Merujuk kepada teori kecerdasan pelbagai, pendekatan konstruktivisme, pembelajaran konstektual dan penyelesaian masalah melalui inkuiri penemuan, anda dikehendaki menghasilkan satu penulisan ilmiah mengenai teori pilihan anda berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran.

Apakah definisi mudah kepada kecerdasan? Robert Ornztein mengatakan bakat sebagai kecerdasan, sementara Shephard dan Jupp (1976) mengatakan keupayaan untuk belajar, berfikir dan menyesuaikan diri melalui pengalaman sebagai kecerdasan. Howard Gardner (1999) mendefinisikan kecerdasan sebagai ’keupayaan menyelesaikan masalah’.

Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com

2

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

Teori Kecerdasan Pelbagai diperkenalkan oleh Dr. Howard Gardner pada tahun 1983. Beliau merupakan profesor dalam bidang pendidikan di Universiti Harvard. Menurut Gardner, kaedah lama untuk mengukur tahap kecerdasan manusia, iaitu berdasarkan ujian IQ adalah terlalu terhad. Justeru, Dr. Gardner telah mengemukakan 8 jenis kecerdasan yang berbeza sebagai satu cara untuk mengukur potensi kecerdasan manusia, kanak-kanak dan dewasa. Kecerdasan-kecerdasan yang telah dikenal pasti adalah seperti berikut:

1. Kecerdasan Verbal - Linguistik Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan, termasuk keboleban memanipulasikan ayat, gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna. Contoh aktiviti: Perbahasan, perbendaharaan kata, ucapan formal, penulisan kreatif, bacaan, jurnal, diari, puisi, jenaka dan bercerita. 2. Kecerdasan Logik-Matematik Kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan bijak berhujah, termasuklah memahami kelompok nombor asas, prinsip sebab akibat serta kebolehan menjangka. Membuat keputusan yang tidak berat sebelah dan cekap menggunakan teknologi dalam menyelesaikan masalah. Contoh aktiviti: Penggunaan simbol, rumus, urutan nombor, pola abstrak, perkaitan sebab dan akibat (logik), penyelesaian masalah, pengurusan grafik dan pengiraan. 3. Kecerdasan Fizikal-Kinestatik Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi, keseimbangan dan kelenturan badan. Menggunakan anggota badan untuk meluahkan idea dan perasaan. Contoh aktiviti: Tarian kreatif, drama, main peranan, aktiviti jasmani, latihan fizikal, pemain sukan dan seni pertahanan diri.

Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com

3

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

4. Kecerdasan Visual-Ruang Kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk, ruang, warna dan garisan, termasuklah kebolehan memersembahkan idea visual dan ruang secara grafik. Contoh aktiviti: melukis, mengecat, skema warna, imaginasi aktif, peta minda dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. 5. Kecerdasan Muzikal Kemampuan untuk menggemari, mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. Kecenderungan ini termasuk kepekaan terhadap ritma, melodi atau kelangsingan suatu hasil muzik. Contoh aktiviti: Persembahan muzik, bunyi vokal, bunyi instrumental, nyanyian dan drama lagu. 6. Kecerdasan Intrapersonal Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. Mempunyai gambaran yang tepat tentang diri sendiri, kesedaran terhadap mood dalaman, kehendak, motivasi, kemarahan, dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri. Contoh aktiviti: Teknik metakognisi, strategi pemikinm, proses emosi, taakulan tahap tinggi, disiplin diri dan amalan pemusatan. 7. Kecerdasan Interpersonal Kemampuan untuk rnendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkornunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut. Contoh aktiviti: komunikasi antara individu, latihan empati, latihan kolaboratif, memberi maklum balas, strategi pembelajaran kooperatif dan sedia bekerjasama

8. Kecerdasan Naturalis

Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com

4

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

Kebolehan mengenali dan mengklasifikasikan tumbuh-tumbuhan, galian dan binatang termasuk rumput dan batu-batan serta pelbagai flora dan fauna. Ia juga merupakan kebolehan bagi mengenali artifak budaya dari segi pakaian dan makanan.

Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com

5

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

Jelaskan maksud pembelajaran efektif. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara yang paling berkesan untuk menerapkan pendidikan efektif. Gunakan maklumat daripada kajian-kajian lalu untuk menyokong pendapat anda.

Teori tentang model-model pembelajaran mulai berkembang seiring dengan kemajuan pemikiran manusia dalam dunia pendidikan. Tahun 1970-1980, model
Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com 6

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

pembelajaran cenderung bevavoisme dengan model belajar yang tidak berbeza dengan orang lain (meniru yang sudah menjadi tradisi turun-temurun). Sekitar tahun 1990 muncul model pembelajaran kognitivisme dan mulai tahun 2000 ada perubahan pembelajaran dengan model pembelajaran konstruktivisme. Model pembelajaran yang terakhir memungkinkan pembelajaran yang lebih efektif dan menjadikan murid lebih kreatif dan inovatif. Pembelajaran yang efektif mempunyai karakteristik bagi murid untuk melihat, mendengar, mendemonstrasikan, bekerjasama, penemuan sendiri, dan membangun konsep sendiri. Ini kerana hasil penelitian menyebut bahawa pengalaman belajar 10% diambil dari apa yang kita dengar, 20% dari yang kita baca, 30% dari yang kita lihat, 50% dari yang kita lihat dan dengar, 70% dari yang kita katakan, dan 90% dari yang kita katakan dan lakukan. Suasana pembelajaran yang efektif menyatakan bahawa suasana belajar di kelas harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, inovatif dan penemuan. Untuk itu memenuhi tuntutan pembelajaran yang efektif, maka muncullah model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning). Model pembelajaran CTL memungkinkan untuk lebih membentuk pemikiran murid. Enam aliran CTL antara lain 1. Konstruktivisme 2. Penyoalan 3. Penemuan 4. Penilaian Sebenar 5. Refleksi 6. Permodelan

Konstruktivisme (Constructivism), mengikut kefahaman konstruktivisme, ilmu pengetahuan sekolah tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada guru dalam bentuk
Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com 7

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

yang serba sempurna. Murid perlu bina sesuatu pengetahuan itu mengikut pengalaman masing-masing. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk murid. Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan sekolah ialah satu skema iaitu aktiviti mental yang digunakan oleh murid sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan. Fikiran murid tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran. Realiti yang diketahui murid adalah realiti yang dia bina sendiri. Murid sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran mereka. Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru, guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untuk dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka, barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Penyoalan atau questioning, iaitu mendorong murid untuk mengetahui sesuatu, murid untuk memperoleh maklumat, digunakan untuk menilai dan melatih kemampuan murid dalam berfikir secara kritis. Penemuan (Inquiry), pendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti seperti ujikaji akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Pemodelan (modeling), ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip, dimana pelakon-pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada pelajar-pelajar lain supaya mempraktikkan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan. Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem, televisyen, mendengar rakaman dan sebagainya.

Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com

8

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

Authentic assessment atau penilaian yang sebenarnya, menilai dengan berbagai cara dan dari berbagai sumber, mengukur pengetahuan dan ketrampilan murid, mensyaratkan penerapan pengetahuan atau pengalaman, tugas-tugas yang konstektual dan relevan, dan proses dan produk kedua-duanya dapat diukur. Refleksi (reflection), apabila seseorang menghadapi keadaan bermasalah, kecenderungannya ialah untuk terus bertindak dalam keadaan berkenaan dan cuba menggunakan sebarang cadangan dalam minda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Justeru itu, fasa pertama ialah pengecaman penyelesaian yang mungkin untuk mengatasi masalah berkaitan. Fasa kedua ialah 'problematize' keadaan yang dihadapi atau menyifat dan menganalisakan keadaan masalah. Sebaik sahaja keadaan masalah dikenalpasti, pemikir refleksi memasuki fasa ketiga dan mula menjanakan hipotesis yang mungkin membawa kepada penyelesaian masalah. Dalam fasa keempat, pemikir menggunakan penalaran (reasoning) untuk menentukan sama ada hipotesis berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selepas hipotesis-hipotesis dibangunkan dengan sepenuhnya, ia diuji dalam fasa kelima dan terakhir. Pengujian melibatkan tindakan nyata oleh pemikir. Hipotesis tidak lagi berbentuk eksperimen minda (thought experiment) malah ia diaplikasikan dalam konteks masalah. Dengan adanya pembelajaran dengan model CTL diharapkan murid dapat belajar secara efektif dan menyenangkan sehingga dapat memenuhi standard kelulusan yang telah ditentukan.

Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com

9

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

Berdasarkan subjek anda, lengkapkan langkah pengajaran bercirikan konstruktivisme berpandukan Model 5 Fasa (Needham,1987). Pastikan diakhir pembelajaran, pelajar dianggar dapat menghasilkan pengetahuan terbaru.

Bil

Fasa

Tujuan

Pelaksanaan/ Kaedah dalam kelas

Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com

10

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

1

Orientasi

Menimbulkan minat dan menyediakan suasana.

- Tayangan video kepada murid. - Murid menyenaraikan kepelbagaian bentuk muka bumi dan kepentingannya.

2

Pencetusan Idea

Supaya murid dan guru sedar tentang idea terdahulu Mewujudkan kesedaran tentang idea alternatif yang berbentuk saintifik. Menyedari bahawa idea-idea sedia ada perlu diubahsuai, diperkembangkan atau diganti dengan idea yang lebih saintifik. Mengenalpasti idea-idea alternatif dan memeriksa secara kritis ideaidea sedia ada sendiri Menguji kesahan idea-idea sedia ada Pengubahsuaian, pemgembangan atau penukaran idea Menguji kesahan untuk idea-idea

- Perbincangan mengenai bentuk muka bumi. - Murid dibahagi kepada beberapa kumpulan. - Setiap kumpulan diberi tajuk berlainan dan berbincang maklumat mengenai kepentingan bentuk muka bumi.

3

Penstrukturan Idea

4

Penggunaan Idea

baru yang dibina Pengukuhan kepada idea yang telah dibina dalam situasi baru dan biasa

- Guru merumuskan topik dengan mengimbas kembali kepentingan bentuk muka bumi diMalaysia.

Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com

11

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

5

Renungan Kembali

Menyedari tentang perubahan idea murid. Murid dapat membuat refleksi sejauh manakah idea asal mereka telah berubah.

- Murid merumuskan apa yang telah difahami.

Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com

12

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

Berdasarkan rasional pemilihan penggunaan bahan bantu mengajar dan maklumat di atas, anda dikehendaki menyediakan satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dengan menyatakan kedudukan Model 5 Fasa dalam RPH berkenaan. RPH hendaklah mengikut format seperti dalam modul untuk pengajaran selama 60 minit.

Mata Pelajaran: Kajian Tempatan Kelas: 5 Arif Bilangan Murid: 35 orang Umur Murid: 11 Tahun
Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com

Tarikh: 3 Mac 2009 Hari: Selasa Masa: 60 minit

13

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

Tema: Geografi Fizikal Topik: Bentuk Muka Bumi Subtopik: Kepentingan Bentuk Muka Bumi Objektif Eksplisit: Pada akhir pengajaran ini, murid-murid dapat, 1. Menyenaraikan bentuk muka bumi Malaysia 2. Menerangkan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia 3. Menjelaskan kepentingan bentuk muka bumi kepada ekonomi Malaysia

Isi Kandungan Pelajaran: Mengenal Negara Kita 3.2 Geografi Fizikal a. Bentuk muka bumi i. Pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia ii. Kepentingan bentuk muka bumi Pengetahuan Sedia Ada:
1. Murid berpengalaman melawat tempat pelancongan seperti Port Dickson,

Cameron Highland, Pulau Langkawi dan sebagainya. 2. Murid mengetahui tempat tanah tinggi, tanah pamah, sungai, pinggir laut dan kepulauan.

Nilai Murni: Kesyukuran, kerjasama, hormat-menghormati, berani, yakin, berbangga, menghargai

Unsur Patriotisme: Berbangga dengan kepelbagaian bentuk muka bumi di Malaysia.
Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com 14

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

Menyedari kepentingan bentuk muka bumi terhadap ekonomi negara ABM: Bil 1. 2. 3. SUMBER Silang kata Laptop dan LCD Lembaran kerja KUANTITI 35 helai sebuah 35 helai

Prosedur Pelaksanaan
Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com

Elemen Pengurusan

Catatan (Penerapan
15

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

Pembelajaran Bestari / Nilai Murni / Nilai Kemahiran Generik Alam Sekitar/ Unsur Patriotisme/ Sumber Pengajaran Set Induksi / Masa 5 minit 1. Murid diminta melihat tayangan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia 2. Murid diminta menyenaraikan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia dan kepentingannya. 3. Jawapan murid dikaitan dengan tajuk hari ini. KBKK: kaedah konstruktivisme, menghubungkait TKP: Linguistik, naturalis Pembelajaran. Bersyukur

Langkah 1 / Masa 15 minit 1. Guru menerangkan tentang bentuk muka bumi diMalaysia. 2. Guru menyoal murid mengenai bentuk muka bumi diMalaysia. 3. Perbincangan Langkah 2/Masa 15 minit 1. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan.
2. Guru menugaskan tiap-tiap

Strategi: Perbincangan

Berbangga dengan negara sendiri

Pembelajaran Koperatif Strategi: Perbincangan TKP – Interpersonal, Intrapersonal, Verbal - linguistik

Bekerjasama, hormatmenghormati.

kumpulan mendapatkan maklumat dengan cara berbincang dengan ahliahli kumpulannya mengenai kepentingan bentuk muka bumi.
Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com

16

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

3. Tiap-tiap
4.

kumpulan

dibahagikan

kepada tajuk yang berlainan, iaitu:

Kumpulan kawasan negara. Kumpulan kawasan negara. Kumpulan kawasan negara. Kumpulan dan

1: tanah

Menamakan tinggi dan

kepentingannya kepada ekonomi 2: tanah Menamakan pamah dan

kepentingannya kepada ekonomi 3: Menamakan dan

saliran

kepentingannya kepada ekonomi 4: Menamakan kepada

kawasan pinggir laut dan pulau kepentingannya ekonomi negara. Guru meminta kumpulan tersebut mencatat maklumat dalam lembaran kerja yang diberikan oleh guru seperti dibawah:

Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com

17

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

Bil Bentuk Kepentingan Contoh Muka Kawasan Bumi 1. Tanah Tinggi 2. Tanah Pamah 3. Sungai 4. Pinggir Laut dan Pulau 5. Guru memberi masa perbincangan dalam kumpulan selama 10 minit. 6. Wakil kumpulan. 7. Guru memantau hasil pembentangan murid dan memberikan penerangan lanjut tentang hasil bentuk muka bumi Malaysia. Langkah 3/ Masa 15 minit dengan mengimbas kembali kepentingan bentuk muka bumi Malaysia. Penutup/ Masa 5 minit KBKK: Kemahiran Yakin, berani, berbangga, bersyukur dan menghargai Interpersonal
18

kumpulan

akan

membentangkan hasil perbincangan

KBKK:

1. Guru merumuskan topik pelajaran Menghubungkait

1. Guru memberi lembaran kerja yang merumus mempunyai teka silang kata kepada Strategi: Permainan semua murid. 2. Murid diminta melengkapkan silang TPK: Linguistik, kata ini dalam masa 5 minit.
Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

3. Murid-murid ini. 4. Selepas ini. 5. Murid-murid kepada guru. 5

boleh

berbincang

dengan kawan menyelesaikan kerja minit, guru akan

memberhentikan aktiviti pemainan dikehendaki

menyerahkan kertas silang kata ini 6. Guru akan mengumumkan keputusan pertandingan. 7. Guru akan membincangkan jawapan yang betul dengan murid-murid bagi silang kata ini. 8. Murid membuat rumusan tentang tajuk pelajaran dengan bantuan guru.

Catatan / Refleksi: Contoh lembaran kerja: kepentingan bentuk muka bumi. Bil 1. Bentuk Muka Bumi Tanah Tinggi Tanah Pamah Sungai Kepentingan 1. Menjana kuasa hidroelektrik 2. Pelancongan 3. Pertanian 1. Perindustrian 2. Pertanian 3. Jaringan Pengangkutan 1. Perikanan 2. Jalan perhubungan 3. Sumber pengairan 1. Perikanan Contoh Kawasan 1. Empangan Batang Ai di Sarawak. 2. Tanah Tinggi Genting di Pahang. 3. Penanaman sayur-sayuran di Tanah Tinggi Cameron di Pahang. 1. Pasir Gudang, Shah Alam. 2. Penanaman padi di Dataran KedahPerlis. 3. Lebuh Raya Utara-Selatan. 1. Penternakan ikan di sungai Pahang. 2. Sungai Rajang di Sarawak. 3. Sungai Muda di Kedah diempang untuk mengairi tanaman padi. 1. Selat Melaka, Laut China Selatan.
19

2.

3.

4.

Pinggir

Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

Laut dan 2. Pelancongan Pulau 3. Pelabuhan Contoh-contoh teka silang kata:
1 3

2. Pulau Sipadan di Sabah. 3. Pelabuhan Klang di Selangor.

Melengkap silang kata ini dengan merujuk maklumat yang diberikan di bawah.
2 4

5

6

7

8

9

Menegak: 1. Aliran air semula jadi. 2. Barisan gunung yang memanjang. 4. Kegiatan _______merupakan sumber pendapatan kepada nelayan. 6. Stesen jana kuasa _______ dibina di kawasan tanah tinggi. 8. Tanah yang rata ialah tanah _______. Mendatar: 3. Titik tertinggi pada sesebuah bukit atau gunung. 5. Kawasan tanah tinggi yang lebih daripada 300 meter tingginya. 7. Kawasan tanah tinggi yang rendah daripada 300 meter tingginya.
Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com 20

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

8. Kegiatan ekonomi yang mengutamakan keindahan alam semula jadi. 9. Kawasan perairan yang dikelilingi oleh daratan. Jawapan: 1. Sungai 2. Banjaran 3. Puncak 4. Perikanan 5. Gunung 6. Hidroelektrik 7. Bukit 8. Pamah (menegak), pelancongan (mendatar) 9. Tasik

Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com

21

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com

22

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

Salhah Abdullah (2009). KECERDASAN PELBAGAI: APLIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. Kuala Lumpur. PTS Professional Publishing, Lee Shok Mee (1997). PSIKOLOGI PENDIDIKAN 2: TEORI DAN APLIKASI PsIKOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. Selangor. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. http://s6.zetaboards.com/DRAGONIZER/topic/760348/1/ http://rara-banget.blogspot.com/2008/03/pembelajaran-efektif.html http://www.teachersrock.net/konstruktivisme.htm http://members.tripod.com/Bobezani/teknik.htm

Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com

23

HBSS1103 Pengenalan Pengajian Sosial

Helmi Riza Adnan 790915-06-5355 ededaz@yahoo.com

24

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.