Faktor yang mempengaruhi Pendidikan di Malaysia

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN KURIKULUM MATEMATIK

Oleh: Tengku Zawawi b Tengku Zainal Unit Matematik MPKTBR

PENGENALAN Kurikulum adalah rancangan pendidikan yang sentiasa mengalami perubahan. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, perancangan dan pembentukan kurikulum ( khususnya KBSR dan KBSM ) adalah didasari oleh falsafah dan matlamat pendidikan negara yang menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. Kurikulum atau pun skop kandungan sesuatu pelajaran adalah asas penting dalam sistem pendidikan sesebuah negara. Sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun, Malaysia memerlukan suatu kurikulum yang kemas dan sesuai untuk mewujudkan sistem pendidikan yang dinamik serta selaras dengan cita-cita dan kehendak negara ( Kamaruddin Haji Hussin, 1994 ) Perkembangan kurikulum tidak berlaku dengan sendiri tanpa sebab yang mempengaruhinya. Ia berlaku sejajar dengan kemajuan masyarakat dan negara dan ia dianggap sebagai satu proses yang dinamik dan seimbang.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN KURIKULUM 1.0 Falsafah pendidikan Falsafah pendidikan negara memainkan peranan yang penting dalam mencorak sistem pendidikan di sesebuah negara, khususnya di Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan kita adalah seperti berikut : " Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlaq mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteran diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara "

0 Kehendak masyarakat Kurikulum digubal dan dilaksanakan mengikut kehendak dan desakan masyarakat. Masyarakat juga menentukan samada kurikulum itu sesuai atau pun tidak dengan kehendak mereka. KBSR dan KBSM adalah hasil perubahan yang diaspirasikan dalam Falsafah Pendidikan Negara. Antara perubahan-perubahan yang jelas terdapat dalam kedua-dua tersebut ialah . x. rohani. Pemupukan budaya keusahawanan dan budaya niaga ditegaskan. i. Sukatan pelajaran yang digubal memberi penekanan kepada aspek kesepaduan dan keseimbangan. Ia seharusnya diserapkan dalam setiap mata pelajaran yang diajar di sekolah. 2. Pengukuhan dan perluasan bahasa Melayu sebagai satu cabang ilmu pengetahuan. 1988 ) Falsafah pendidikan negara mempunyai implikasi yang besar terhadap pembentukan kurikulum. pendidikan harus mempunyai strategi terhadap ciri-ciri ekonomi. Misalnya dalam masyarakat industri. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Penekanan diberikan kepada pendidikan teknik dan vokasional. sosial dan budaya masyarakat tersebut. Dalam masyarakat pertanian pula. ciri-ciri kurikulumnya adalah berbeza. Pemupukan budaya sains dan teknologi terus ditekankan. Penekanan juga diberikan kepada bahasa merentasi kurikulum. Penekanan kepada melahirkan individu yang berkeyakinan diri dan bersikap berdikari. v. vi. Peningkatan pendedahan dan penguasaan bahasa Inggeris. Program pendidikan disusun agar dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. iii. xi. Namun begitu bukanlah mudah untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat terhadap kurikulum dan sumbangannya pada budaya. 1994 ) ii. iv." Penilaian atau kajian berterusan adalah diperlukan untuk memastikan matlamat dan kehendak masyarakat terhadap pendidikan benar-benar terlaksana. ( Kamaruddin Haji Husin. Oleh itu konsep-konsep seperti penggabungjalinan ( penyatuan kemahiran-kemahiran ) dan penyerapan ( penyatuan isi ) sentiasa dititik beratkan. especially in a complex society in which vast and rapid changes are occuring. viii. vii. Penekanan baru diberikan kepada penerapan nilai-nilai murni. Program pendidikan yang menitik beratkan pendidikan umum diperkenalkan. .( PPK. Hilda Taba ( 1962 :24) menyatakan : " It is not an easy task to establish what demands society makes on education and what contribution education can or should make to culture. politik. ix. lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang kompleks dan mengalami perubahan yang pesat.

dasar pelajaran hanya bertujuan menjadikan anak-anak Melayu petani dan nelayan yang lebih baik daripada ibubapa mereka. .meningkatkan ilmu pengetahuan tentang manusia dan alam . Di Malaysia misalnya. Ini jelas menunjukkkan bahawa perkembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik. Kerajaan bertanggungjawab menetapkan Dasar Pendidikan Negara sejajar dengan hasrat pemerintah. ketika British berkuasa di negara ini.Masyarakat mengkehendaki murid-murid mempelajari kemahiran-kemahiran asas seperti membaca.menguasai kemahiran asas berbahasa seperti bertutur.menguasai kemahiran mengira . sosial dan ekonomi. Dasar Pelajaran Kebangsaan turut berkembang dan berubah. Melalui kurikulum Pendidikan disalurkan aktiviti-aktiviti yang boleh membentuk keperibadian dan perwatakan individu yang baik dan oleh membawa ke arah perpaduan.0 Faktor politik Francis P. Pihak British tidak langsung menitikberatkan perpaduan rakyat berbilang kaum di negara ini. Apabila negara mencapai kemerdekaan. Dasar Pelajaran Kebangsaaan yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961 menitikberatkan aspek-aspek yang berkaitan dengan perpaduan negara dan penghasilan tenaga kerja. konsep-konsep asas cara hidup masyarakat dari segi politik. menulis dan mengira.menguasai Bahasa Inggeris .dapat bergaul dalam masyarakat o mengembangkan bakat dan daya kepimpinan 3. Hunkin (1987) dalam bukunya "Currikulum Planning menyatakan " : "Curriculum Development is also a political process. Sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya yang disyorkan oleh Penyata . kerana setiap kali pucuk pimpinan sesebuah negara itu bertukar. maka setiap kali itulah kurikulum pendidikan akan dikaji semula. seperti mengambil bahagian dalam perbincangan. serta teknik-teknik asas untuk menyertai kehidupan sesuatu masyarakat.membina dan memupuk akhlak yang mulia . It requires dealing with people and their various power bases and their views of what makes for good education" Wiles Bondi (1989) dalam bukunya `Curriculum Development : A Guide to Practice’ turut menjelaskan pengaruh politik dalam pembentukan dan perkembangan sesuatu kurikulum. KBSR telah digubal dengan tujuan untuk membolehkan murid-murid : . . Kurikulum pendidikan menjadi saluran penting bagi setiap badan pemerintahanmenguatkan pengaruh mereka.menguasai bahasa Melayu dengan memuaskan. membaca dan menulis. kepimpinan dan pemikiran kritis dalam suatu sistem demokratik.

emosi dan jasmani. minum minuman keras. Negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statik. rohani. 1990. Melalui pendidikan di sekolah. Husin. akan merosak dan menghalang pembangunan negara. Mereka terdedah dengan masalah penagihan dadah. Kandungan kurikulum pendidikan perlu menitikberatkan mata pelajaran sains dan kemahiran teknik atau vokasional kerana tenaga kerja yang mahir diperlukan dalam zaman yang berteknologi dan canggih ini.0 Faktor perancang dan pelaksana kurikulum Perubahan yang begitu pesat dalam masyarakat dan dunia membuat kurikulum hari ini perlu disesuaikan mengikut peredaran masa. sekolah juga merupakan agen sosial. Dengan itu perkembangan kurikulum harus sejajar dengan perubahan sosial agar nilai-nilai murni dalam diri individu tidak pupus ditelan arus pembangunan (Mohammad Nor. Oleh itu perkembangan kurikulum haruslah sejajar dengan pembangunan negara dan perkembangan dunia. merompak. Menurut Hida Taba (1962) : "Technology has changed and is changing not only the face of the earth and the institutions of our society. Menyedari hakikat ini. (Ee Ah Meng.Razak 1956 dianggap sebagai salah satu asas sistem pendidikan kebangsaan bagi mewujudkan perpaduan negara itu. 1994)..0 Faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia Perkembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. pergaulan bebas dan melakukan perkara-perkara jenayah seperti mencuri. 6. negara telah mewujudkan Falsafah Pendidikan Negara yang bertujuan memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek.0 Faktor perubahan sosial Selain menjadi tempat menyalurkan pengetahuan dan melatih kemahiran akademik. 1995) 5. . Dewasa ini masalah keruntuhan moral dan jenayah di kalangan remaja dan murid-murid semakin meningkat. nilai-nilai sosial yang diperlukan dalam dan negara diserapkan. Masalah ini jika tidak dibendung dengan segera. perubahan atau pertambahan terhadap kurikulum harus dilakukan mengikut peredaran masa. Pengguguran. Sehubungan dengan itu perancang kurikulum bertanggungjawab menyemak semula dari masa ke semasa. but man itself " Kenyataan di atas jelas menunjukkan bahawa perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang pesat pada kehidupan manusia di muka bumi ini. merokok. Kamaruddin Hj. 4. kehendak masyarakat dan kemajuan negara. merogol dan sebagainya. Oleh itu ia harus diubahsuai mengikut peredaran masa dan kemajuan sains dan teknologi.

bermasyarakat dan kehendak penyempurnaan kendiri. kehendak .0 Faktor murid . dan keperluan masyarakat Pelajar sebagai individu mempunyai kehendak dan keperluan asas ytang melibatkan kehendak dan keperluan asa yang melibatkan keselamatan. Perancangan kurikulum yang baik sentiasa mengambil kira keperluan murid serta mampu memberi faedah secara menyeluruh. 1994). segala keperluan tersebut dapat diserapkan ke dalam sistem pendidikan itu dan dilaksanakan di sekolah-sekolah dengan berkesan.Kita hidup dalam masyarakat yang berubah-ubah. Oleh itu. Masalah pertambahan pengetahuan yang banyak menimbulkan masalah pemilihan apa yang hendak dipelajari serta pertimbangan semula bagaimana pembelajaran harus berlaku. Kajian hendaklah dilakukan terhadap keperlun individu. iaitu pengetahuan baru sentiasa ditemui. kurikulum haruslah bertanggungjawab menyediakan murid-murid dengan pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat di mana mereka tinggal dan juga bentuk masyarakat yang akan mereka hadapi kelak. Perkembangan ini disebarkan kepada masyarakat menerusi perancangan kurikulum 6yang lebih kemas dan sesuai dengan kehendak masyarakat dan negara. Penemuan baru dalam pelbagai bidang seperti perubatan. Ini bermakna faktor minat dan perkembangan individu dalam bidang kognitif. psikomotor dan afektif perlu difikirkan semasa membentuk kurikulum tersebut. Ilmu yang bersifat dinamik menyebabkan ia sentiasa berkembang. Perekembangan ini penting dalam pembentukan . Hasilnya. Murid adalah individu yang bakal menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat. Berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada pelaksana kurikulum harus sentiasa peka dengan perubahan yang timbul serta bersedia mencari penyelesaian dalam mengubah kurikulum merupakan orang yang penting dalam 7. Husin. Dengan menyedari bahawa murid-murid harus disediakan untuk menyesuaikan diri dengan permintaan masyarakat yang cepat berubah. guru-guru dan perancang kurikulum harus menyemak semula apa yang mereka kemukakan kepada murid-murid (Kamaruddin Hj. jasmani. teknologi dan sebagainya menjadikan bidang itu terus berkembang. Kurikulum yang akan dibentuk sewajarnya dapat memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran agar kehendak dan keperluannya sebagai muriod dan individu dapat dipenuhi. Ini bermakna. 8.0 Faktor perkembangan ilmu dan kepentingannya Masa yang berlalu turut membawa perubahan kepada masyarakat yang seterusnya menuntut mereka menerima pendidikan yang lebih sempurna selaras dengan keperluan kemajuan yang kian pesat. 1995). kasih sayang. sekurang-kurangnya dari peringkat bayi hingga remaja. kurikulum yang dibentuk akan menyediakan segala ilmu pengetrahuan dan kemahiran yang merangsang perkembangan potensi mereka secara menyeluruh iaitu merangkmi intelek. rohani dan sosial( Ee Ah Meng. sementara pengetahuan lama yang dibuktikan kurang tepat diperkemaskinikan.

Contohnya. Pemikiran psikologi `behaviourisme’ telah bertapak dalam kurikulum pendidikan matematik sejak awal 60’an. Selain itu. 1992) PENUTUP Proses perkembangan kurikulum sebagai sifatnya yang sentiasa berubah turut dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran yang merangsang reaksi manusia yang terlibat dalam kepentingannya. Guru berperanan memasukkan pengetahuan matematik ke dalam gelas tersebut. mem[erkenalkan ilmu pengurusan dan perhubaungan ke dalam biodang pendidikan. 9. Seterusnya dalam KBSM pengajaran dan pembelajran Matematik ditekankan kepada fahamanb binaan (konstuktivm) dan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Pendekatan ini mengenepikan aktiviti pengembangan intelek yang sekaligus membina sikap negatif dalam diri pelajar terhadap matematik. Salah satu aspek disiplin mental yang penting ialah psikolgi fakulti. . meningkatkan lagi keberkesanan proses perkembvangan kuriklum itu sendiri. Kesan utama pendekatan ini bterhadap sekolah ialah matematik diajar semata-mata dengan menggunakan teknik latih tubi ( Nik Aziz Nik Pa. Hasrat terhadap perubahan kurikulum itu menggambarkan keperluan pendidikan yang menjadi wadah peneerusan kepada kemajuan tamadun bangsa dan negara itu sendiri. Manakala ahli ` fahaman perkaitan’ mengaggap pembelajran sebagai pembinaan unit-unit kecil yang terdiri daripada rangkaian R-G untuk menghasilakn tingkah laku. Fahaman ini telah menghasilakn startegi pengajaran aritmatik kepada fakta dan kemahiran kecil untuk diajar dan dinilai secara berasingan. satu kurikulum matetamati yang memberikan tumpuan kepada penyelesaian masalah dan pemikiran kritis telah diperkembangkan pada penghujung tahun 70’an. Sebenarnya. Dapatlah dikatakan bahawa faktorfaktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum itu sendiri mencerminkan idealisme dan perubahan keperluanmasyarakat dan negara.kurikulum supaya ia dapat dikemaskini dari masa ke semasa agar ilmu -ilmu baru ini dapat dissalurkan kepada murid-murid bagi mengimbangi keperluan zaman. melalui institusi persekolahan yang akan meneruskan kebudayaan atau mencetuskan tamadun baru. (Nik Aziz Nik Pa. Untuk mengatasi masalah itu. Psikologi Fakulti mempunyai pengaruh yang begitu kuat terhadap isu mengapa matematik perlu dipelajari oleh kanak-kanak. khususnya ke dalam bidang kurikulum. faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan [perkembangan kurikulum adalah elemen yang saling berkait antara satu sama lain. 1992).0 Pengaruh psikologi pendidikan Teori disiplin mental yang berlandaskan konsep falsafah yang dimajukan oleh Plato dan Aristotle banyak mempengaruhi pengajaran aritmetik pada abad ke 19. pengenalan ilmu atau bidang-bidang baru ke dalam pendidikan membantu meningkatkan taraf pendidikan itu sendiri. Dalam pemikiran ini murid telah dianggap sebagai gelas kosong.

(1995). Kamaruddin Hj. Daud Hamzah(1995). H.(1989). Wiles. Taba. J. Shah Alam: Fajar Bakti. Daud Hamzah(1995).Theory & Practise. J. Husin. Mohamed Nor(1990). New York: Harcourt. Ohio: Merrill Publishing Company. Mohd. Asas-Asas Pendidikan: Satu Pengenalan. Curriculum Development: A Guide to Practice.Penerokaan Teori Kurikulum. . Curriculum Development . Kuala Lumpur: Longman. Brace and World.(1994). Kuala Lumpur: DBP. Perkembangan Kurikulum Sekolah. & Bondi.BIBLIOGRAFI Ee Ah Meng. Pendidikan Sebagai Atu Proses. Asa Pendidikan III: Perkembangan dan Perlaksanaan Kurikulum. Kuala Lumpur: DBP. (1962). Mohd. Kuala Lumpur: Flo Enterprise.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful