FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN KURIKULUM MATEMATIK

Oleh: Tengku Zawawi b Tengku Zainal Unit Matematik MPKTBR

PENGENALAN Kurikulum adalah rancangan pendidikan yang sentiasa mengalami perubahan. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, perancangan dan pembentukan kurikulum ( khususnya KBSR dan KBSM ) adalah didasari oleh falsafah dan matlamat pendidikan negara yang menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. Kurikulum atau pun skop kandungan sesuatu pelajaran adalah asas penting dalam sistem pendidikan sesebuah negara. Sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun, Malaysia memerlukan suatu kurikulum yang kemas dan sesuai untuk mewujudkan sistem pendidikan yang dinamik serta selaras dengan cita-cita dan kehendak negara ( Kamaruddin Haji Hussin, 1994 ) Perkembangan kurikulum tidak berlaku dengan sendiri tanpa sebab yang mempengaruhinya. Ia berlaku sejajar dengan kemajuan masyarakat dan negara dan ia dianggap sebagai satu proses yang dinamik dan seimbang.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN KURIKULUM 1.0 Falsafah pendidikan Falsafah pendidikan negara memainkan peranan yang penting dalam mencorak sistem pendidikan di sesebuah negara, khususnya di Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan kita adalah seperti berikut : " Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlaq mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteran diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara "

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Pemupukan budaya sains dan teknologi terus ditekankan. Pengukuhan dan perluasan bahasa Melayu sebagai satu cabang ilmu pengetahuan. pendidikan harus mempunyai strategi terhadap ciri-ciri ekonomi. especially in a complex society in which vast and rapid changes are occuring. Oleh itu konsep-konsep seperti penggabungjalinan ( penyatuan kemahiran-kemahiran ) dan penyerapan ( penyatuan isi ) sentiasa dititik beratkan.0 Kehendak masyarakat Kurikulum digubal dan dilaksanakan mengikut kehendak dan desakan masyarakat. 2. Sukatan pelajaran yang digubal memberi penekanan kepada aspek kesepaduan dan keseimbangan. iv. v. Antara perubahan-perubahan yang jelas terdapat dalam kedua-dua tersebut ialah . i. vii. KBSR dan KBSM adalah hasil perubahan yang diaspirasikan dalam Falsafah Pendidikan Negara. Peningkatan pendedahan dan penguasaan bahasa Inggeris. Program pendidikan yang menitik beratkan pendidikan umum diperkenalkan. Penekanan juga diberikan kepada bahasa merentasi kurikulum. ix." Penilaian atau kajian berterusan adalah diperlukan untuk memastikan matlamat dan kehendak masyarakat terhadap pendidikan benar-benar terlaksana. Pemupukan budaya keusahawanan dan budaya niaga ditegaskan. politik. x. Penekanan baru diberikan kepada penerapan nilai-nilai murni. viii. iii. Program pendidikan disusun agar dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. ciri-ciri kurikulumnya adalah berbeza. 1994 ) ii. Penekanan kepada melahirkan individu yang berkeyakinan diri dan bersikap berdikari. rohani. ( Kamaruddin Haji Husin. sosial dan budaya masyarakat tersebut. Hilda Taba ( 1962 :24) menyatakan : " It is not an easy task to establish what demands society makes on education and what contribution education can or should make to culture. lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang kompleks dan mengalami perubahan yang pesat. Masyarakat juga menentukan samada kurikulum itu sesuai atau pun tidak dengan kehendak mereka. Ia seharusnya diserapkan dalam setiap mata pelajaran yang diajar di sekolah. Dalam masyarakat pertanian pula. 1988 ) Falsafah pendidikan negara mempunyai implikasi yang besar terhadap pembentukan kurikulum. Penekanan diberikan kepada pendidikan teknik dan vokasional.( PPK. Misalnya dalam masyarakat industri. vi. . xi. Namun begitu bukanlah mudah untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat terhadap kurikulum dan sumbangannya pada budaya.

Dasar Pelajaran Kebangsaaan yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961 menitikberatkan aspek-aspek yang berkaitan dengan perpaduan negara dan penghasilan tenaga kerja. Hunkin (1987) dalam bukunya "Currikulum Planning menyatakan " : "Curriculum Development is also a political process. Melalui kurikulum Pendidikan disalurkan aktiviti-aktiviti yang boleh membentuk keperibadian dan perwatakan individu yang baik dan oleh membawa ke arah perpaduan.dapat bergaul dalam masyarakat o mengembangkan bakat dan daya kepimpinan 3.menguasai bahasa Melayu dengan memuaskan. konsep-konsep asas cara hidup masyarakat dari segi politik. Apabila negara mencapai kemerdekaan.meningkatkan ilmu pengetahuan tentang manusia dan alam . dasar pelajaran hanya bertujuan menjadikan anak-anak Melayu petani dan nelayan yang lebih baik daripada ibubapa mereka.menguasai kemahiran asas berbahasa seperti bertutur. Dasar Pelajaran Kebangsaan turut berkembang dan berubah. Sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya yang disyorkan oleh Penyata . KBSR telah digubal dengan tujuan untuk membolehkan murid-murid : .menguasai Bahasa Inggeris . It requires dealing with people and their various power bases and their views of what makes for good education" Wiles Bondi (1989) dalam bukunya `Curriculum Development : A Guide to Practice’ turut menjelaskan pengaruh politik dalam pembentukan dan perkembangan sesuatu kurikulum. serta teknik-teknik asas untuk menyertai kehidupan sesuatu masyarakat. sosial dan ekonomi. kerana setiap kali pucuk pimpinan sesebuah negara itu bertukar.Masyarakat mengkehendaki murid-murid mempelajari kemahiran-kemahiran asas seperti membaca. kepimpinan dan pemikiran kritis dalam suatu sistem demokratik. seperti mengambil bahagian dalam perbincangan. maka setiap kali itulah kurikulum pendidikan akan dikaji semula.0 Faktor politik Francis P. Pihak British tidak langsung menitikberatkan perpaduan rakyat berbilang kaum di negara ini. membaca dan menulis. . Di Malaysia misalnya. Kurikulum pendidikan menjadi saluran penting bagi setiap badan pemerintahanmenguatkan pengaruh mereka. ketika British berkuasa di negara ini.menguasai kemahiran mengira . Ini jelas menunjukkkan bahawa perkembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik.membina dan memupuk akhlak yang mulia . Kerajaan bertanggungjawab menetapkan Dasar Pendidikan Negara sejajar dengan hasrat pemerintah. menulis dan mengira. .

sekolah juga merupakan agen sosial. Kandungan kurikulum pendidikan perlu menitikberatkan mata pelajaran sains dan kemahiran teknik atau vokasional kerana tenaga kerja yang mahir diperlukan dalam zaman yang berteknologi dan canggih ini. pergaulan bebas dan melakukan perkara-perkara jenayah seperti mencuri. perubahan atau pertambahan terhadap kurikulum harus dilakukan mengikut peredaran masa. Masalah ini jika tidak dibendung dengan segera.0 Faktor perancang dan pelaksana kurikulum Perubahan yang begitu pesat dalam masyarakat dan dunia membuat kurikulum hari ini perlu disesuaikan mengikut peredaran masa. 4. Dewasa ini masalah keruntuhan moral dan jenayah di kalangan remaja dan murid-murid semakin meningkat. Pengguguran. Negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statik. merompak.0 Faktor perubahan sosial Selain menjadi tempat menyalurkan pengetahuan dan melatih kemahiran akademik. Menyedari hakikat ini. 6. Dengan itu perkembangan kurikulum harus sejajar dengan perubahan sosial agar nilai-nilai murni dalam diri individu tidak pupus ditelan arus pembangunan (Mohammad Nor. Mereka terdedah dengan masalah penagihan dadah. nilai-nilai sosial yang diperlukan dalam dan negara diserapkan.Razak 1956 dianggap sebagai salah satu asas sistem pendidikan kebangsaan bagi mewujudkan perpaduan negara itu. rohani. . Oleh itu perkembangan kurikulum haruslah sejajar dengan pembangunan negara dan perkembangan dunia. merogol dan sebagainya. minum minuman keras. Husin. 1994). but man itself " Kenyataan di atas jelas menunjukkan bahawa perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang pesat pada kehidupan manusia di muka bumi ini. Menurut Hida Taba (1962) : "Technology has changed and is changing not only the face of the earth and the institutions of our society. Oleh itu ia harus diubahsuai mengikut peredaran masa dan kemajuan sains dan teknologi. emosi dan jasmani. 1995) 5.. negara telah mewujudkan Falsafah Pendidikan Negara yang bertujuan memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Melalui pendidikan di sekolah. Sehubungan dengan itu perancang kurikulum bertanggungjawab menyemak semula dari masa ke semasa. Kamaruddin Hj. (Ee Ah Meng. merokok. akan merosak dan menghalang pembangunan negara. 1990.0 Faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia Perkembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. kehendak masyarakat dan kemajuan negara.

Perancangan kurikulum yang baik sentiasa mengambil kira keperluan murid serta mampu memberi faedah secara menyeluruh. Perkembangan ini disebarkan kepada masyarakat menerusi perancangan kurikulum 6yang lebih kemas dan sesuai dengan kehendak masyarakat dan negara. Kurikulum yang akan dibentuk sewajarnya dapat memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran agar kehendak dan keperluannya sebagai muriod dan individu dapat dipenuhi. sementara pengetahuan lama yang dibuktikan kurang tepat diperkemaskinikan. 8. sekurang-kurangnya dari peringkat bayi hingga remaja. Murid adalah individu yang bakal menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat. guru-guru dan perancang kurikulum harus menyemak semula apa yang mereka kemukakan kepada murid-murid (Kamaruddin Hj. Dengan menyedari bahawa murid-murid harus disediakan untuk menyesuaikan diri dengan permintaan masyarakat yang cepat berubah. 1994). Perekembangan ini penting dalam pembentukan . kurikulum yang dibentuk akan menyediakan segala ilmu pengetrahuan dan kemahiran yang merangsang perkembangan potensi mereka secara menyeluruh iaitu merangkmi intelek. Berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada pelaksana kurikulum harus sentiasa peka dengan perubahan yang timbul serta bersedia mencari penyelesaian dalam mengubah kurikulum merupakan orang yang penting dalam 7. Hasilnya. Masalah pertambahan pengetahuan yang banyak menimbulkan masalah pemilihan apa yang hendak dipelajari serta pertimbangan semula bagaimana pembelajaran harus berlaku.0 Faktor murid . bermasyarakat dan kehendak penyempurnaan kendiri. Ilmu yang bersifat dinamik menyebabkan ia sentiasa berkembang. kasih sayang. jasmani. dan keperluan masyarakat Pelajar sebagai individu mempunyai kehendak dan keperluan asas ytang melibatkan kehendak dan keperluan asa yang melibatkan keselamatan. Oleh itu. teknologi dan sebagainya menjadikan bidang itu terus berkembang.0 Faktor perkembangan ilmu dan kepentingannya Masa yang berlalu turut membawa perubahan kepada masyarakat yang seterusnya menuntut mereka menerima pendidikan yang lebih sempurna selaras dengan keperluan kemajuan yang kian pesat.Kita hidup dalam masyarakat yang berubah-ubah. rohani dan sosial( Ee Ah Meng. 1995). Penemuan baru dalam pelbagai bidang seperti perubatan. iaitu pengetahuan baru sentiasa ditemui. segala keperluan tersebut dapat diserapkan ke dalam sistem pendidikan itu dan dilaksanakan di sekolah-sekolah dengan berkesan. psikomotor dan afektif perlu difikirkan semasa membentuk kurikulum tersebut. Ini bermakna faktor minat dan perkembangan individu dalam bidang kognitif. kehendak . Kajian hendaklah dilakukan terhadap keperlun individu. Husin. Ini bermakna. kurikulum haruslah bertanggungjawab menyediakan murid-murid dengan pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat di mana mereka tinggal dan juga bentuk masyarakat yang akan mereka hadapi kelak.

Kesan utama pendekatan ini bterhadap sekolah ialah matematik diajar semata-mata dengan menggunakan teknik latih tubi ( Nik Aziz Nik Pa. faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan [perkembangan kurikulum adalah elemen yang saling berkait antara satu sama lain. Selain itu. mem[erkenalkan ilmu pengurusan dan perhubaungan ke dalam biodang pendidikan. pengenalan ilmu atau bidang-bidang baru ke dalam pendidikan membantu meningkatkan taraf pendidikan itu sendiri. Psikologi Fakulti mempunyai pengaruh yang begitu kuat terhadap isu mengapa matematik perlu dipelajari oleh kanak-kanak. . Hasrat terhadap perubahan kurikulum itu menggambarkan keperluan pendidikan yang menjadi wadah peneerusan kepada kemajuan tamadun bangsa dan negara itu sendiri. Untuk mengatasi masalah itu. Dapatlah dikatakan bahawa faktorfaktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum itu sendiri mencerminkan idealisme dan perubahan keperluanmasyarakat dan negara. Dalam pemikiran ini murid telah dianggap sebagai gelas kosong. Guru berperanan memasukkan pengetahuan matematik ke dalam gelas tersebut. meningkatkan lagi keberkesanan proses perkembvangan kuriklum itu sendiri.0 Pengaruh psikologi pendidikan Teori disiplin mental yang berlandaskan konsep falsafah yang dimajukan oleh Plato dan Aristotle banyak mempengaruhi pengajaran aritmetik pada abad ke 19.kurikulum supaya ia dapat dikemaskini dari masa ke semasa agar ilmu -ilmu baru ini dapat dissalurkan kepada murid-murid bagi mengimbangi keperluan zaman. Salah satu aspek disiplin mental yang penting ialah psikolgi fakulti. Manakala ahli ` fahaman perkaitan’ mengaggap pembelajran sebagai pembinaan unit-unit kecil yang terdiri daripada rangkaian R-G untuk menghasilakn tingkah laku. 9. (Nik Aziz Nik Pa. satu kurikulum matetamati yang memberikan tumpuan kepada penyelesaian masalah dan pemikiran kritis telah diperkembangkan pada penghujung tahun 70’an. Contohnya. 1992) PENUTUP Proses perkembangan kurikulum sebagai sifatnya yang sentiasa berubah turut dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran yang merangsang reaksi manusia yang terlibat dalam kepentingannya. Sebenarnya. Fahaman ini telah menghasilakn startegi pengajaran aritmatik kepada fakta dan kemahiran kecil untuk diajar dan dinilai secara berasingan. Seterusnya dalam KBSM pengajaran dan pembelajran Matematik ditekankan kepada fahamanb binaan (konstuktivm) dan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. khususnya ke dalam bidang kurikulum. Pemikiran psikologi `behaviourisme’ telah bertapak dalam kurikulum pendidikan matematik sejak awal 60’an. 1992). melalui institusi persekolahan yang akan meneruskan kebudayaan atau mencetuskan tamadun baru. Pendekatan ini mengenepikan aktiviti pengembangan intelek yang sekaligus membina sikap negatif dalam diri pelajar terhadap matematik.

Asa Pendidikan III: Perkembangan dan Perlaksanaan Kurikulum.Theory & Practise. Pendidikan Sebagai Atu Proses. Curriculum Development: A Guide to Practice.(1994). Kamaruddin Hj. J. Asas-Asas Pendidikan: Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: Flo Enterprise. Wiles. J. Husin. Kuala Lumpur: DBP. Mohd. Daud Hamzah(1995). Brace and World. Daud Hamzah(1995). & Bondi. Shah Alam: Fajar Bakti.(1995). Ohio: Merrill Publishing Company. (1962). . Kuala Lumpur: DBP. Perkembangan Kurikulum Sekolah. New York: Harcourt.BIBLIOGRAFI Ee Ah Meng.(1989). Curriculum Development . Mohd. Taba. Kuala Lumpur: Longman. Mohamed Nor(1990). H.Penerokaan Teori Kurikulum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful