UNIT 5 KAEDAH GABUNGAN BUNYI-KATA (KGBK): LATAR BELAKANG DAN PRINSIP

Hasil pembelajaran
Di akhir bab ini pelajar akan Mengetahui latar belakang dan prinsip Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) Dapat membezakan KGBK dengan pendekatan abjad/fonik dan pendekatan seluruh perkataan. Guru dapat menggunanya dalam bab 6 – 8.
Seperti yang dihuraikan dalam bab 2, 3 dan 4, terdapat dua perpektif dan pendekatan besar dalam pengajaran awal membaca bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia, iaitu pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan /seluruh bahasa (whole word / whole language). Dalam bab ini mari kita lihat bagaimana kedua-dua pendekatan ini boleh digabung secara sistematik untuk memudahkan pengajaran-pembelajaran awal membaca dan menulis bahasa Malaysia. Pendekatan ketiga ini dipanggil Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK), iaitu pendekatan yang menggabungkan pendekatan abjad-fonik (bunyi) dan pendekatan seluruh perkataan. Dalam bab 2, kita melihat pendekatan abjad-fonik Bermula Fasa 1 dengan kanak-kanak diajar mengenal semua huruf abjad a b c .. x y z dan bunyinya. Ini biasanya mengambil masa 1 - 2 bulan. Kemudian Fasa 2, kanak-kanak diajar suku kata. Ini mengambil masa biasanya sebulan. Kemudian dalam Fasa 3, barulah murid diajar membaca perkataan dan ayat mudah. Setiap fasa ini diajar secara berasingan. Pendekatan seluruh bahasa / perkataan (unit 3 dan 4) pula terbalik: Langkah pertama murid diajar melihat, mengecam dan membaca ‘perkataan’ secara keseluruhan (whole word). Langkah kedua, murid diajar mencerakin atau menganalisis perkataan itu supaya murid tahu suku katanya. Langkah ketiga murid diajar mencerakin perkataan dan suku kata menjadi huruf dan bunyinya. Murid diajar mengeja perkataan itu. Kedua-dua pendekatan ini bertentangan; setiap satu ada kekuatan dan kelemahannya. Pendekatan KGBK mengambil kira kekuatan dari pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan, menggabungnya secara sistematik untuk memudahkan pengajaran-pembelajaran 2m bahasa Malaysia.

KGBK menyatakan bahawa kekuatan yang terdapat dalam pendekatan abjad-fonik (iaitu sebut dan bunyi huruf) dan kekuatan yang terdapat dalam pendekatan seluruh perkataan. untuk menyatakan perbezaan waktu (past tense. Hanya huruf ‘e’ mempunyai dua bunyi fonem. kuala lumpur (1991).. jam ba tan. huruf ‘a’ bunyinya ‘aa’. Asas prinsip Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) Kaedah gabungan bunyi-kata (KGBK) bagi pengajaran awal bahasa Melayu berbeza dengan pendekatan fonik-abjad atau seluruh perkataan. i tik. rat dsb). ‘c’ bunyinya ‘ch’. se ko lah. 3) Tatabahasa bahasa Melayu lebih mudah berbanding dengan tatabahasa bahasa Inggeris. bahasa Perancis atau bahasa Cina.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 42 Salah satu sebab pengajaran awal membaca dan menulis bahasa Inggeris tidak mudah ialah kerana sistem ejaannya celaru: tidak fonemik seperti sistem ejaan bahasa Melayu. k l m n . iaitu mengguna ‘perkataan’ yang bermakna kepada murid. iaitu ‘e’ taling seperti dalam perkataan ‘emak’. kam pung. ka kak. untuk menyatakan ‘banyak’ (plural). . ta nya. past perfect tense) seperti dalam bahasa Inggeris. yang tidak terdapat dalam bahasa Inggeris.. pan tai. catch. Ada beberapa ciri istimewa yang terdapat dalam bahasa Melayu. though. per ja la nan. present tense. mat. boleh digabungkan secara sistematik untuk mengajar awal 2M bahasa Melayu. Misalnya dalam bahasa Melayu tidak ada perbezaan bentuk bagi gender (laki-laki atau perempuan).KAB3033 . sat. dan sebagainya. Dalam bahasa Inggeris terdapat sekumpulan perkataan yang boleh diajar dalam kaedah fonik (seperti cat. ma kan. ‘enam’ dan ‘e’ pepet seperti dalam ‘ekor’ dan ‘elok’.. 2) Suku kata bahasa Melayu jelas. eye. ka ki. bahasa mandarin dan bahasa arab. cough’. bu nga. huruf ‘b’ bunyinya ‘bh’. dewan bahasa dan pustaka. Untuk mengetahui lebih lanjut sistem ejaan bahasa Melayu (rumi) rujuk buku pedoman umum ejaan rumi bahasa Melayu. setiap huruf abjad a b c d . i bu. pe nyu su ngai. Ini memudah suku kata dicantum untuk membentuk perkataan. ‘d’ bunyinya ‘dhh’. Misalnya.. ‘m’ bunyi ‘mm’ dan sebagainya. misalnya ba tu. yang memungkinkan kaedah KGBK ini digunakan untuk mengajar kanak-kanak membaca dan menulis bahasa Melayu dengan lebih mudah dan sistematik: 1) KGBK mengambil kira sistem ejaan bahasa Melayu adalah sistematik dan fonemik: maksudnya. y z mewakili satu bunyi fonem kecuali huruf ‘e’. dan sekumpulan lagi lebih berkesan diaja r secara seluruh perkataan melalui ‘pandang dan sebut’ (sight words) seperti ‘the.

Bentuk suku kata terbuka (kv) darinya. ibu abu’. Langkah-langkah asas dalam Unit 1. Perkenalkan bunyi konsonan mudah seperti b dan cara menulisnya 3. Perhatikan dalam KGBK murid tidak perlu mengetahui dahulu semua huruf abjad sebelum ia boleh diajar membaca dan menulis. Kita menggabungkan proses membunyikan huruf dan suku kata dengan proses membentuk perkataan dalam satu unit pelajaran 2M. 2. abu . supaya menjadi ba bi bu dan cara menulisnya. Bina perkataan dari suku kata (kv + kv). . Bila kita gabungkan langkah (a) iaitu ‘bunyi huruf dan suku kata’ dengan langkah (b) iaitu terus ‘membentuk dan membaca perkataan’ yang bermakna.KAB3033 . suku kata. Kita tidak asingkan kedua-dua bahagian dalam dua fasa yang berlainan seperti yang berlaku dalam pendekatan abjadfonik yang dihuraikan dalam Bab 2. dan frasa seperti ‘bubu baba’. perkataan dan frasa di atas. untuk membentuk bunyi suku kata ba bi bu. suku kata terbuka (kv) dibina. bibi bubu babu. misalnya ba + ba = baba. misalnya bunyi ‘b’. Inilah yang membezakan antara pendekatan KGBK dengan pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan. dan cara menulisnya. Dengan mengguna huruf konsonan dan vokal ini. bibi. ubi. ‘ibu abu’. kita menggabung bahagian membunyikan huruf dan suku kata dengan bahagian membentuk dan membaca perkataan. bubu. i + bu = ibu. bu + bu = bubu. 4.Daripada suku kata ini kanak-kanak diajar terus membentuk perkataan dan membaca perkataan mudah dan bermakna seperti ‘baba. dan bunyi satu huruf konsonan. dan perkataan-perkataan terus dibentuk dan dibaca. KGBK secara rajah mudah bunyi + perkataan bunyi + perkataan membaca ayat dan cerita Langkah-langkah asas KGBK adalah sebagai berikut.Murid menulis dan menyalin apa yang diajar: huruf.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 43 Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Pengajaran membaca dan menulis bahasa Melayu peringkat awal untuk kanak-kanak (atau kepada sesiapa saja yang mula belajar bahasa Melayu) boleh dibuat dengan menggabungkan . Unit 1 1. . KGBK memulakan dengan mengajar murid tiga huruf vokal penting ( a i u) dan satu konsonan misalnya ‘b’.Pengajaran abjad-fonem huruf vokal a i u dan bunyinya. Perkenalkan bunyi huruf vokal a i u.

buku Bahasa Malaysia. . Ringkasnya. Guru memilih satu perkataan. Ertinya terdapat kesinambungan secara sequential antara unit 1 dan 2. dsb. Ini bererti unsur ‘membunyikan’ huruf dan membina serta ‘membaca perkataan’ boleh digabungkan dalam sesuatu unit pengajaranpembelajaran 2M. cu + cu = cucu. perkataan dan frasa yang mereka baca. 7) Murid latih menulis dengan menyalin huruf. Mudah Membaca Bahasa Melayu. Awal Membaca dan Menulis. Fajar Bakti. Pengetahuan dalam unit 1 menjadi asas untuk belajar unit 2 secara bersambung. beserta Panduan Guru. 7. Susunan bahan pengajaran-pembelajaran KGBK Pendekatan KGBK membolehkan pembinaan dan susunan bahan pengajaran-pembelajaran dan peningkatan kemahiran 2M dibuat secara berturutan (sequential) dan berkembang (developmental). dan buku Ceria 2M terbitan Ilmu Bakti (2007). Pada akhir setiap unit pelajaran murid boleh membaca dan menulis perkataan. suku kata dan perkataan. (2003). suku kata. (1990). 8) Guru memilih satu perkataan. frasa dan ayat yang bermakna. Murid tidak perlu mengenal dan menghafal semua huruf sebelum belajar membaca. dalam KGBK sesuatu unit mengandungi kemahiran membunyikan huruf dan suku kata. ibu cuci ubi. babu baba 6. Utusan Publications. 3) Bina suku kata ca ci cu 4) Bina perkataan misalnya ca + ca = caca. misalnya perkataan ‘ cuci’ sebagai tema untuk dijadikan asas perbincangan dan aktiviti pengayaan bersama murid. Fajar Bakti. cuci aci acu.KAB3033 . Bina rangkai kata atau ayat. bagaimana mereka boleh membantu ibu. dan membina perkataan dan membacanya. Langkah-langkah pengajaran Unit 2 berikutnya Unit 2 1) Ulang pelajaran unit 1 yang lalu. Murid menulis menyalin apa yang mereka baca: huruf. Siri Genius.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 44 5. 5) Guna suku kata pelajaran yang lalu ba bi bu untuk membina lagi perkataan seperti baca bucu cuba 6) Bina frasa atau ayat seperti cucu aci. Perhatikan dalam unit 1 setelah murid belajar ‘bunyi huruf dan suku kata’ mereka terus diajar menggabung suku kata menjadi ‘perkataan’ untuk dibaca. Ini didapati lebih mudah dan cepat untuk murid belajar membaca dan menulis. dsb. misalnya perkataan ‘ ibu’ untuk dijadikan tema aktiviti pengayaan seperti berbincang dengan kanak-kanak apa yang mereka buat bersama ibu. (1982). seperti ibu abu. Contohnya adalah seperti dalam buku saya Mari Membaca. 2) Perkenalkan huruf konsonan baru ‘c’.

v + kvk. mencari. sungai. murid normal boleh membaca dengan lancar cerita mudah dalam tempoh kurang dari tiga bulan. ba + ca = baca. kat kit kut. 7 dan 8. kvk + kvk. bermain. baik). Dari pemerhatian dan laporan guru. kv + kvk. Huruf vokal e dikemudiankan kerana ia mempunyai dua bunyi. Pendekatan gabungan dan susunan bahan pengajaran-pembelajaran secara kumulatif seperti dalam KGBK ini tidak mungkin berlaku dalam pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan. Membina frasa dan ayat: Abu makan ikan. amboi). Contohnya ro + ti = roti. i + kan = ikan. buat. po + kok = pokok. e pepet (e + mak = emak). ‘ng’ (nga nyi ngu). kumulatif dan sistematik ini memudahkan guru mengajar 2M dan memudah murid belajar 2M bahasa Melayu. menghantar. dan satu atau dua huruf konsonan seperti b c. ‘me’. i + bu = ibu. Membuat frasa dan ayat mengguna perkataan yang dibina: bubu baba. . jika diajar sejam sehari. Langkah-langkah pengajaran akan dibincangkan dengan lebih teliti dalam bab 6. Mengikut kajian kami ini lebih sukar dipelajari. atau pendekatan ‘eklektik’ yang diguna sekarang untuk mengajar bahasa Inggeris. Membina perkataan kv + kvk. membina suku kata dan perkataan v + kvk. dan e taling (e + lok = elok). Bahagian 4: memperkenalkan huruf vokal o dan e. Bahagian 7: penggunaan imbuhan mudah ‘ber’. Vokal gandingan di hujung perkataan: diftong ( pulau. ibu abu. Bahagian 2: membentuk suku kata terbuka kv dan membina perkataan kv + kv. Bahagian 3: membentuk suku kata tertutup: kvk. Membina perkataan ma + kan = makan. ‘meng’. seperti ‘ng’ (bang bing bung) ‘ny’ (nya nyi nyu). a + bu = abu. Contohnya kan kin kun. ‘kh’ (khabar) Bahagian 6: vokal gandingan: au ai ua di tengah perkataan: geluncuran ( daun. Membaca dan menulis ayat dan cerita mudah. Kvk + kv. sa + kit = sakit. v + kv. Huraian bagi setiap bahagian dan contoh langkah-langkah pengajaran KGBK secara terperinci seterusnya diberi dalam bab 6. bu + bu = bubu.KAB3033 . Contohnya berjalan. Sudin sakit kaki. susunan bahan pengajaran-pembelajaran secara berturutan dan ‘developmental’. Dari kajian kami. Contohnya ba + ba = baba. lam lim lum. Bahagian 5: diagraf atau konsonan gandingan dan suku katanya. melihat.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 45 Bahagian-bahagian utama dalam susunan bahan pengajaran-pembelajaran KGBK dalam mula murid mengenal dan membunyikan beberapa huruf sehingga murid dapat membaca dengan lancar sesuatu cerita adalah sebagai berikut: Bahagian 1: mengenal dan membunyikan huruf vokal utama a i u. ‘men’. ‘sy’ (sya syi syu). Setiap unit membina memperkenalkan huruf konsonan baru dan bunyinya. lima hari seminggu mengikut susunan KGBK dalam buku itu.

Haruslah diingat bahawa KGBK adalah fasa pertama untuk memudahkan dan meletakkan asas murid membaca dan menulis. ii. bertutur. Misalnya setelah murid boleh membaca suku kata ‘ba bi bu’. maka fasa seterusnya ialah ia memberi peluang dan galakan untuk murid membaca berbagai bahan bacaan: buku cerita.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 46 Pengajaran lisan Dalam pengajaran 2M KGBK pengajaran lisan juga termasuk di dalamnya. supaya murid seronok belajar. Terangkan prinsip dan ciri asas kaedah gabungan bunyi-kata (KGBK). Ini akan menanam tabiat dan minat mereka membaca. Dengan itu mereka boleh membaca perkataan itu sendiri. Aktiviti Ciri-ciri Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Kemahiran membaca dan menulis yang dibina dalam kaedah KGBK adalah sebagai berikut: . mendengar dan bercakap.Murid dibina kemahiran untuk mengesan (attack) sesuatu perkataan baru. perkataan dan ayat yang betul. menjawab. pengajaran dengan membaca kuat (read aloud) buku kepada murid. y. membaca dan menulis secara berkembang. bercerita dan memberi pendapat. Murid juga tidak perlu diajar semua suku kata .KAB3033 . Jika ini berlaku. atau menyanyi lagu kanak-kanak semasa mengajar 2m. puisi. Guru juga hendaklah selang selikan aktiviti bermain sambil belajar.Dalam KGBK murid tidak perlu diajar mengenal dan menghafal semua huruf abjad secara berturutan dari a. Dalam pengajarannya guru memberi peluang dan latihan untuk murid mendengar arahan. baca. Ini mengambil masa panjang (dua. dan buku pilihan mereka.Terangkan perbezaan KGBK dan pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan. ibu bapa dan guru dalam buku atau dalam komputer. ia akan menjadi bekalan dan asas untuk pendidikan sepanjang hayat. supaya mereka terus membaca sendiri. . Kemahiran murid mendengar dan bertutur dilakukan semasa guru dan murid bersoal-jawab. z seperti dalam kaedah abjad-fonik. Setelah asas 2M dikuasai oleh murid. dengan mengguna pengetahuan bunyi huruf dan suku kata yang dipelajarinya. puisi mudah dan surat kepada kawan. murid dan murid berbincang. ‘ca ci cu’ dan boleh membaca perkataan ‘cucu. b. suku kata. Ini penting untuk membina kecekapan murid membaca sendiri perkataanperkataan baru. bertanya. tiga bulan di setengah sekolah). Murid juga diajar menyebut fonem. Guru haruslah mengajar murid menyebut sesuatu perkataan itu dengan sebutan standard. c sampai x. Dalam KGBK guru mengajar keempat-empat kemahiran berbahasa: mendengar. aci cuci’ mereka sendiri akan boleh membaca ‘babu cuba baca’ dan ‘acu’. Bimbing dan galakkan mereka menulis cerita. i.

kemudian ‘mencerakin’ perkataan untuk mengenal huruf dan bunyi huruf. saya pun menggubal satu kaedah yang boleh menggabung pendekatan ‘fonik’ (berasaskan bunyi) dan pendekatan ‘seluruh perkataan’. dan dakwaan orang lain yang mereka mencipta atau menggubah kaedah KGBK ini. Murid tidak perlu diajar ‘mengecam’ seluruh perkataan (pandang-dan-sebut perkataan) dan menghafal bentuknya.40% murid di sekolah rendah. Murid membaca perkataan yang bermakna yang dibina dalam suatu pelajaran. frasa dan ayat. iaitu kaedah seluruh perkataan yang popular di kalangan guru yang mengajar bahasa Inggeris. Kedua-dua kemahiran ini saling mengukuh satu sama lain. Kanak-kanak membina dan membaca perkataan berdasarkan suku kata yang mereka belajar dalam sesuatu pelajaran yang baru dan dalam unit yang lalu. Perkembangan unit-unit pengajaran-pembelajaran 2M dibuat secara sistematik berturutan perkembangannya. di mana pelajaran yang lalu diguna untuk belajar 2m dalam pelajaran yang baru. Ini menjemukan. sepert i dalam kaedah seluruh perkataan. Pada 8 – 10 disember 1979 dalam konpen iv anjuran persatuan suluh budiman di kuantan. perkataan. Setiap unit baru berkembang berasaskan unit sebelumnya. Murid diajar menulis apa yang dibaca dalam setiap unit: huruf. Dengan ini mereka mendapati proses belajar membaca itu bermakna dan berguna. Bila dan bagaimanakah KGBK Digubal? Untuk mengelak daripada kekeliruan tentang sejarah dan asal usul Kaedah Gabungan Bunyi-Kata ini. saya perturunkan sedikit sejarah bagaimana kaedah ini digubah dan penerbitan buku-buku saya tentang kaedah ini. Terdapat hubungan yang erat antara membina kemahiran membaca dan menulis. rangkai kata dan ayat. dan membaca apa yang ditulis. terutama huruf tulisan rumi. ca ci cu ce ce co . Sedikit tentang latar belakang dan sejarah KGBK. Ini menggerakkan saya berfikir bagaimanakah ini boleh terjadi. saya pun membentang kertas bertajuk “ Beberapa Kaedah Mengajar Murid-Murid Membaca Bahasa . yang saya namakan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK). Dalam tahun 1979 saya telah membaca laporan dalam akhbar bahawa terdapat 30% . Dari tinjauan saya mendapati kebanyakan guru mengguna ‘kaedah abjad’. Maka dengan mengguna pengetahuan teori dan amalan pengajaran bahasa Melayu. sebelum murid boleh diajar membaca perkataan dan ayat. Walaupun mungkin terdapat kelemahan oleh sebab latarbelakang murid itu sendiri. Sebahagian kecil lagi mengguna kaedah ‘pandang dan sebut’ (look and say). saya berpendapat salah satu sebab yang lebih spesifik ialah kaedah pengajaran 2M guru itu yang kurang berkesan.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 47 - - - - terbuka seperti ba bi bu be be bo. dan menulisnya.KAB3033 . Kajian kami menunjukkan kebanyakan murid bermotivasi untuk mencuba lagi membaca setelah mereka mula boleh membaca beberapa patah perkataan. terutama di sekolah kebangsaan yang tidak boleh membaca. kerana pada pendapat saya bahasa Melayu mudah untuk diajar membaca dan menulisnya. suku kata. Murid terus membaca ayat dan cerita mudah dalam beberapa pelajaran saja. dsb’ yang mengambil masa sebulan lagi.

Bulan April 1980 kaedah ini dibentang di pusat perkembangan kurikulum (ppk). Berita Publishing. artikel saya Mengajar Membaca Peringkat Awal yang menghurai kaedah KGBK diterbit dalam buku yang disunting oleh Safiah Osman (ed). Buku bahasa Malaysia 1 – 6 siri genius (beserta panduan guru) diterbitkan oleh Fajar Bakti untuk prasekolah Isahak Haron (1996). Buku Kegiatan Tadika 2: Mari Membaca. 7. Berikut ialah penerbitan buku-buku saya yang mengguna KGBK untuk kegunaan murid. Kaedah ini dianggap berguna dan dijadikan salah satu kaedah Pilihan (ke-4) dalam Buku Panduan Am. Kaedah yang menjadi pegangan ialah ‘kaedah cerakin’ (yang dianggap sebagai kaedah PPK).  Buku ini diguna di tadika swasta di bandar-bandar. Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distibution Sdn. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Isahak Haron (2003). kuala lumpur. Isahak Haron (1990).KAB3033 . Tanjong Malim. Dewan Bahasa dan Pustaka. ms. Buku Mudah Membaca bahasa Malaysia. Membaca: Satu Pengenalan. Kurikulum Baru Sekolah Rendah . untuk murid Tahun 1.”. berkesan dan murid juga cepat belajar 2M. Isahak Haron (2001). . Buku-buku di atas telah diedit semula dan diterbit oleh Fajar Bakti dalam Siri Tadika Fajar Bakti. Isahak Haron (1986). Fajar Bakti.  Buku ini digunakan di setengah sekolah SRJK cina dan tamil. Dalam kertas ini saya meninjau beberapa kaedah mengajar membaca BM yang kerap diguna di sekolah.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 48 Malaysia di Peringkat Awal. 1981. Buku Ujian Membaca dan Menulis 1 & 2 yang diedit dari buku asal pada 1990. Dalam 1990.pembelajaran mengguna kaedah KGBK untuk dicuba di sekolah kebangsaan. Kuala Lumpur Pada Februari 1980 satu bengkel diadakan bersama guru-guru sekolah kebangsaan di Kuala terengganu. (KBSR). 63 – 69. Ujian Diagnostik Membaca dan Menulis berasaskan KGBK (berserta panduan guru). Kuala Lumpur. dengan judul Mudah Membaca dan Menulis 1 & 2. juga diterbitkan oleh Fajar Bakti. Bhd. Buku Mari Membaca. Isahak Haron (1982). untuk membina bahan pengajaran . Kuala Lumpur. dan memperkenalkan kaedah baru iaitu Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) sebagai alternatif untuk mengatasi masalah ramai murid di sekolah rendah yang tidak boleh membaca dan menulis. Buku bahasa Malaysia Tahun 1. di Jalan duta. Kaedah gabungan bunyi-kata dijadikan asas untuk Panduan Guru bahasa Malaysia KBSR Tahun I (Jun 1981) untuk SRJK Cina dan SRJK Tamil. Isahak Haron (2006). Tetapi Panduan Guru bahasa Malaysia (KBSR) Tahun 1 (1981) bagi sekolah kebangsaan tidak mengguna KGBK. Kemudian kertas kerja saya itu diterbitkan dalam Jurnal Dewan Bahasa Jilid 24 bil. Kuala Pumpur  sebagai lanjutan kepada buku Kegiatan Tadika 2 bahasa Malaysia. Kuala Lumpur. Fajar Bakti. Huraian cara mengguna ‘kaedah cerakin’ dibuat dengan teliti untuk panduan guru sekolah kebangsaan. Guru mendapati kaedah ini mudah. Julai 1980. Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia. Isahak Haron (2001).

. Buku Ceria 2M Membaca dan Menulis Buku 1 dan 2 untuk prasekolah. di terbit oleh Penerbit Ilmu Bakti.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 49 Isahak Haron (2006). disertasi sarjana pendidikan UPSI. bertajuk Awal Membaca Bahasa Melayu: Keberkesanan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Untuk Prasekolah dan Untuk Pemulihan (UPSI laporan. Kajian oleh pasukan pensyarah di UPSI yang saya ketuai. Buku KIA2M Membaca dan Menulis Buku 1 dan 2 untuk murid pemulihan di sekolah rendah. (berserta vcd dan panduan guru ) yang diedit semula. oleh pensyarah dan pelajar sarjana pendidikan UPSI. berserta panduan guru. 2007. antaranya: Azila Alias. Dalam tahun 1990an dan 2000 – 2009 banyak sekali saya memberi ceramah dan bengkel tentang KGBK di seluruh negara kepada guru pra sekolah dan guru pemulihan. berserta panduan guru. Pedoman Umum Ejaan Rumi bahasa Melayu. Isahak Haron (2009). Beberapa kajian dibuat tentang keberkesanan kaedah KGBK (untuk huruf rumi dan jawi) dalam pengajaran 2M di pra sekolah dan untuk pemulihan di sekolah rendah. 2004). Pelajar boleh merujuk artikel dan buku-buku di atas untuk melihat contoh-contoh bahan pengajaran dan pembelajaran dan alat ujian KGBK. Buku Ceria 2M Tadika 1 dan 2. carta dan vcd. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kajian Perbandingan Tiga Kaedah Mengajar Membaca bahasa Melayu di Tadika Kemas. USJ Selangor. Ini amat digalakkan. Aktiviti Bilakah KGBK digubal? Huraikan cici-ciri dan langkah-langkah asas KGBK untuk mengajar awal 2M bahasa Malaysia? RUJUKAN DAN BAHAN BACAAN TAMBAHAN Untuk mengetahui sistem ejaan bahasa Melayu (rumi) sila rujuk Dewan bahasa dan pustaka (1991). USJ Selangor. Isahak Haron (2006). Ada guru mengguna kaedah dan buku awal membaca KGBK dalam pengajaran mereka. Penerbit Ilmu Bakti. USJ Selangor. Kuala Lumpur.KAB3033 . dan menokok tambah aktiviti untuk memperkayakan pembelajaran murid. Abstraknya seperti dilampirkan. Ada juga pengarang yang mengarang dan menerbitkan buku berdasarkan pendekatan ini dengan memberi berbagai nama untuknya. carta dan vcd. Penerbit Ilmu Bakti.

KGBK merupakan model ketiga dan pendekatan alternatif yang berasas dan ‘viable’ untuk pengajaran awal membaca bahasa Melayu atau bahasa-bahasa yang seumpama bahasa Melayu. Soalselidik survey digunakan untuk mendapat repons dan penilaian tentang keberkesanan KGBK daripada sampel 75 orang guru pendidikan khas sekolah rendah di tiga daerah pendidikan: PPD Hilir Perak. Dapatan dari kajian penggunaan KGBK di kedua-dua konteks menunjukkan yang KGBK berkesan sebagai kaedah alternatif kepada kaedah yang guru amalkan sekarang untuk mengajar murid prasekolah membaca.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 50 Abstrak Kajian ini mengemukakan pendekatan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) untuk pengajaranpembelajaran membaca dan menulis bahasa Melayu peringkat awal (early reading and writing). dapatan kajian keberkesanan KGBK ini ‘menolak’ anggapan bahawa terdapat ‘konflik’ antara kaedah ‘fonik’ dan kaedah ‘seluruh perkataan’ seperti yang terdapat dalam pengajaran awal membaca bahasa Inggeris. Konteks kedua ialah di mana KGBK digunakan oleh guru-guru pendidikan khas untuk ‘memulihkan’ murid sekolah rendah di Perak dan Pulau Pinang yang ‘tidak boleh’ membaca atau lemah membaca. Setelah tiga bulan guru tadika kemas mengajar kanak-kanak membaca dan menulis mengguna KGBK. dan tatabahasa Melayu agak mudah berbanding dengan sistem ejaan dan tatabahasa bahasa Inggeris. yang banyak diperkatakan dalam pengajaran membaca bahasa Inggeris sejak lebih lima puluh tahun lalu. untuk menguji keberkesanan model atau pendekatan KGBK. berbanding dengan golongan guru yang mengguna ‘separuh saja’ kaedah ini . iaitu sistem ejaannya fonemik (terdapat hubungan yang jelas antara bunyi dan simbol (huruf) (sound-simbol relationship). atau untuk mengajar ‘memulih’ murid yang ‘tidak boleh’ atau lemah membaca BM di sekolah rendah. sebagai alternatif kepada model atau pendekatan ‘abjad/fonik’ dan pendekatan ‘seluruh perkataan’ (whole word). Pendekatan KGBK menyatakan bahawa pengajaran membaca BM boleh dibuat dengan mengajar kanak-kanak ‘bunyi’ beberapa huruf vokal dan konsonan. kemajuan kebolehan membaca 326 orang murid di tadika ini agak ketara.KAB3033 . dalam satu dua pelajaran saja. menjadikannya suku kata dan terus membina dan membaca ‘perkataan’ atau frasa atau ayat. KGBK ini diasaskan kepada ciri-ciri istimewa yang terdapat dalam bahasa Melayu. suku kata perkataan bahasa Melayu yang jelas. dibuat dalam dua konteks: pertama. Kajian empirikal. Dari segi sumbangan kepada teori atau model pengajaran awal membaca. PPD Kerian dan PPD Timur Laut Pulau Pinang. . Kanak-kanak prasekolah dan murid ‘pemulihan’ dengan mudah boleh diajar membaca bahasa Melayu dalam jangka masa yang pendek. Dapatan menunjukkan kumpulan guru yang mengguna ‘sepenuhnya atau sebahagian besar’ KGBK mendapati kaedah ini mudah dan berkesan untuk ‘memulih’ murid membaca dan menimbulkan minat mereka membaca. konteks pengajaran kanak-kanak prasekolah di 12 tadika kemas di Hulu Selangor.

.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 51 Aplikasi praktikal dapatan kajian ini ialah KGBK boleh diguna untuk mengajar kanak-kanak prasekolah dan Tahun 1 membaca dan menulis bahasa Malaysia dengan lebih mudah dan cepat. dan untuk ‘memulihkan’ masalah ‘tidak boleh membaca’ pelajar sekolah rendah dengan berkesan.KAB3033 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful