UNIT 5 KAEDAH GABUNGAN BUNYI-KATA (KGBK): LATAR BELAKANG DAN PRINSIP

Hasil pembelajaran
Di akhir bab ini pelajar akan Mengetahui latar belakang dan prinsip Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) Dapat membezakan KGBK dengan pendekatan abjad/fonik dan pendekatan seluruh perkataan. Guru dapat menggunanya dalam bab 6 – 8.
Seperti yang dihuraikan dalam bab 2, 3 dan 4, terdapat dua perpektif dan pendekatan besar dalam pengajaran awal membaca bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia, iaitu pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan /seluruh bahasa (whole word / whole language). Dalam bab ini mari kita lihat bagaimana kedua-dua pendekatan ini boleh digabung secara sistematik untuk memudahkan pengajaran-pembelajaran awal membaca dan menulis bahasa Malaysia. Pendekatan ketiga ini dipanggil Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK), iaitu pendekatan yang menggabungkan pendekatan abjad-fonik (bunyi) dan pendekatan seluruh perkataan. Dalam bab 2, kita melihat pendekatan abjad-fonik Bermula Fasa 1 dengan kanak-kanak diajar mengenal semua huruf abjad a b c .. x y z dan bunyinya. Ini biasanya mengambil masa 1 - 2 bulan. Kemudian Fasa 2, kanak-kanak diajar suku kata. Ini mengambil masa biasanya sebulan. Kemudian dalam Fasa 3, barulah murid diajar membaca perkataan dan ayat mudah. Setiap fasa ini diajar secara berasingan. Pendekatan seluruh bahasa / perkataan (unit 3 dan 4) pula terbalik: Langkah pertama murid diajar melihat, mengecam dan membaca ‘perkataan’ secara keseluruhan (whole word). Langkah kedua, murid diajar mencerakin atau menganalisis perkataan itu supaya murid tahu suku katanya. Langkah ketiga murid diajar mencerakin perkataan dan suku kata menjadi huruf dan bunyinya. Murid diajar mengeja perkataan itu. Kedua-dua pendekatan ini bertentangan; setiap satu ada kekuatan dan kelemahannya. Pendekatan KGBK mengambil kira kekuatan dari pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan, menggabungnya secara sistematik untuk memudahkan pengajaran-pembelajaran 2m bahasa Malaysia.

Dalam bahasa Inggeris terdapat sekumpulan perkataan yang boleh diajar dalam kaedah fonik (seperti cat. mat. iaitu mengguna ‘perkataan’ yang bermakna kepada murid. y z mewakili satu bunyi fonem kecuali huruf ‘e’. untuk menyatakan ‘banyak’ (plural). catch. Misalnya. 3) Tatabahasa bahasa Melayu lebih mudah berbanding dengan tatabahasa bahasa Inggeris. cough’. untuk menyatakan perbezaan waktu (past tense. yang tidak terdapat dalam bahasa Inggeris. ma kan..Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 42 Salah satu sebab pengajaran awal membaca dan menulis bahasa Inggeris tidak mudah ialah kerana sistem ejaannya celaru: tidak fonemik seperti sistem ejaan bahasa Melayu. eye.KAB3033 . per ja la nan. Ini memudah suku kata dicantum untuk membentuk perkataan. 2) Suku kata bahasa Melayu jelas. huruf ‘b’ bunyinya ‘bh’. ka kak.. jam ba tan. bahasa Perancis atau bahasa Cina. dewan bahasa dan pustaka. boleh digabungkan secara sistematik untuk mengajar awal 2M bahasa Melayu. dan sebagainya. bahasa mandarin dan bahasa arab. ta nya. pe nyu su ngai. Hanya huruf ‘e’ mempunyai dua bunyi fonem. KGBK menyatakan bahawa kekuatan yang terdapat dalam pendekatan abjad-fonik (iaitu sebut dan bunyi huruf) dan kekuatan yang terdapat dalam pendekatan seluruh perkataan. bu nga. dan sekumpulan lagi lebih berkesan diaja r secara seluruh perkataan melalui ‘pandang dan sebut’ (sight words) seperti ‘the. kam pung. i bu. i tik. k l m n . Asas prinsip Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) Kaedah gabungan bunyi-kata (KGBK) bagi pengajaran awal bahasa Melayu berbeza dengan pendekatan fonik-abjad atau seluruh perkataan. past perfect tense) seperti dalam bahasa Inggeris. iaitu ‘e’ taling seperti dalam perkataan ‘emak’. setiap huruf abjad a b c d . present tense. though.. kuala lumpur (1991). Untuk mengetahui lebih lanjut sistem ejaan bahasa Melayu (rumi) rujuk buku pedoman umum ejaan rumi bahasa Melayu. Ada beberapa ciri istimewa yang terdapat dalam bahasa Melayu. se ko lah.. ‘m’ bunyi ‘mm’ dan sebagainya. Misalnya dalam bahasa Melayu tidak ada perbezaan bentuk bagi gender (laki-laki atau perempuan). misalnya ba tu. yang memungkinkan kaedah KGBK ini digunakan untuk mengajar kanak-kanak membaca dan menulis bahasa Melayu dengan lebih mudah dan sistematik: 1) KGBK mengambil kira sistem ejaan bahasa Melayu adalah sistematik dan fonemik: maksudnya. huruf ‘a’ bunyinya ‘aa’. ‘enam’ dan ‘e’ pepet seperti dalam ‘ekor’ dan ‘elok’. pan tai. . sat. rat dsb). ‘d’ bunyinya ‘dhh’. ‘c’ bunyinya ‘ch’. ka ki.

KGBK memulakan dengan mengajar murid tiga huruf vokal penting ( a i u) dan satu konsonan misalnya ‘b’. Langkah-langkah asas dalam Unit 1. suku kata. supaya menjadi ba bi bu dan cara menulisnya. i + bu = ibu. abu .KAB3033 . bibi bubu babu. misalnya bunyi ‘b’. Bentuk suku kata terbuka (kv) darinya. untuk membentuk bunyi suku kata ba bi bu. Dengan mengguna huruf konsonan dan vokal ini. . Inilah yang membezakan antara pendekatan KGBK dengan pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan. suku kata terbuka (kv) dibina. 2. dan bunyi satu huruf konsonan. dan cara menulisnya. bubu. Kita tidak asingkan kedua-dua bahagian dalam dua fasa yang berlainan seperti yang berlaku dalam pendekatan abjadfonik yang dihuraikan dalam Bab 2. ubi. . dan perkataan-perkataan terus dibentuk dan dibaca. 4. ibu abu’. bu + bu = bubu. Kita menggabungkan proses membunyikan huruf dan suku kata dengan proses membentuk perkataan dalam satu unit pelajaran 2M.Murid menulis dan menyalin apa yang diajar: huruf. misalnya ba + ba = baba. bibi. dan frasa seperti ‘bubu baba’. Perkenalkan bunyi konsonan mudah seperti b dan cara menulisnya 3. KGBK secara rajah mudah bunyi + perkataan bunyi + perkataan membaca ayat dan cerita Langkah-langkah asas KGBK adalah sebagai berikut.Pengajaran abjad-fonem huruf vokal a i u dan bunyinya. kita menggabung bahagian membunyikan huruf dan suku kata dengan bahagian membentuk dan membaca perkataan. Perhatikan dalam KGBK murid tidak perlu mengetahui dahulu semua huruf abjad sebelum ia boleh diajar membaca dan menulis. Unit 1 1. Bina perkataan dari suku kata (kv + kv). perkataan dan frasa di atas.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 43 Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Pengajaran membaca dan menulis bahasa Melayu peringkat awal untuk kanak-kanak (atau kepada sesiapa saja yang mula belajar bahasa Melayu) boleh dibuat dengan menggabungkan . ‘ibu abu’. Bila kita gabungkan langkah (a) iaitu ‘bunyi huruf dan suku kata’ dengan langkah (b) iaitu terus ‘membentuk dan membaca perkataan’ yang bermakna. Perkenalkan bunyi huruf vokal a i u.Daripada suku kata ini kanak-kanak diajar terus membentuk perkataan dan membaca perkataan mudah dan bermakna seperti ‘baba.

frasa dan ayat yang bermakna. Ini didapati lebih mudah dan cepat untuk murid belajar membaca dan menulis. dsb. Murid menulis menyalin apa yang mereka baca: huruf. cuci aci acu. buku Bahasa Malaysia.KAB3033 . Perhatikan dalam unit 1 setelah murid belajar ‘bunyi huruf dan suku kata’ mereka terus diajar menggabung suku kata menjadi ‘perkataan’ untuk dibaca. suku kata dan perkataan. dan membina perkataan dan membacanya. Mudah Membaca Bahasa Melayu. 3) Bina suku kata ca ci cu 4) Bina perkataan misalnya ca + ca = caca. (1982). misalnya perkataan ‘ ibu’ untuk dijadikan tema aktiviti pengayaan seperti berbincang dengan kanak-kanak apa yang mereka buat bersama ibu. Fajar Bakti. 2) Perkenalkan huruf konsonan baru ‘c’. Contohnya adalah seperti dalam buku saya Mari Membaca. 7. . babu baba 6. ibu cuci ubi. Langkah-langkah pengajaran Unit 2 berikutnya Unit 2 1) Ulang pelajaran unit 1 yang lalu. Murid tidak perlu mengenal dan menghafal semua huruf sebelum belajar membaca. dan buku Ceria 2M terbitan Ilmu Bakti (2007). dalam KGBK sesuatu unit mengandungi kemahiran membunyikan huruf dan suku kata. (2003). Bina rangkai kata atau ayat. Ringkasnya. 7) Murid latih menulis dengan menyalin huruf. Fajar Bakti. dsb. misalnya perkataan ‘ cuci’ sebagai tema untuk dijadikan asas perbincangan dan aktiviti pengayaan bersama murid. Ertinya terdapat kesinambungan secara sequential antara unit 1 dan 2. (1990). Pada akhir setiap unit pelajaran murid boleh membaca dan menulis perkataan. Awal Membaca dan Menulis. bagaimana mereka boleh membantu ibu. Susunan bahan pengajaran-pembelajaran KGBK Pendekatan KGBK membolehkan pembinaan dan susunan bahan pengajaran-pembelajaran dan peningkatan kemahiran 2M dibuat secara berturutan (sequential) dan berkembang (developmental).Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 44 5. Utusan Publications. seperti ibu abu. beserta Panduan Guru. Pengetahuan dalam unit 1 menjadi asas untuk belajar unit 2 secara bersambung. 8) Guru memilih satu perkataan. cu + cu = cucu. perkataan dan frasa yang mereka baca. Siri Genius. 5) Guna suku kata pelajaran yang lalu ba bi bu untuk membina lagi perkataan seperti baca bucu cuba 6) Bina frasa atau ayat seperti cucu aci. Ini bererti unsur ‘membunyikan’ huruf dan membina serta ‘membaca perkataan’ boleh digabungkan dalam sesuatu unit pengajaranpembelajaran 2M. Guru memilih satu perkataan. suku kata.

Membina frasa dan ayat: Abu makan ikan. Sudin sakit kaki. bermain. Bahagian 2: membentuk suku kata terbuka kv dan membina perkataan kv + kv. i + bu = ibu. lam lim lum. Membina perkataan ma + kan = makan. amboi). melihat. atau pendekatan ‘eklektik’ yang diguna sekarang untuk mengajar bahasa Inggeris. Kvk + kv. sa + kit = sakit. ba + ca = baca. ‘sy’ (sya syi syu). murid normal boleh membaca dengan lancar cerita mudah dalam tempoh kurang dari tiga bulan. Mengikut kajian kami ini lebih sukar dipelajari. . kvk + kvk. a + bu = abu. sungai. Contohnya ba + ba = baba. ‘ng’ (nga nyi ngu). Dari kajian kami. Pendekatan gabungan dan susunan bahan pengajaran-pembelajaran secara kumulatif seperti dalam KGBK ini tidak mungkin berlaku dalam pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan. Bahagian 5: diagraf atau konsonan gandingan dan suku katanya. jika diajar sejam sehari. Membaca dan menulis ayat dan cerita mudah. v + kvk. ‘me’. seperti ‘ng’ (bang bing bung) ‘ny’ (nya nyi nyu). e pepet (e + mak = emak). lima hari seminggu mengikut susunan KGBK dalam buku itu. Membuat frasa dan ayat mengguna perkataan yang dibina: bubu baba. mencari. baik). dan e taling (e + lok = elok). Huruf vokal e dikemudiankan kerana ia mempunyai dua bunyi. dan satu atau dua huruf konsonan seperti b c. Huraian bagi setiap bahagian dan contoh langkah-langkah pengajaran KGBK secara terperinci seterusnya diberi dalam bab 6. Membina perkataan kv + kvk. ‘kh’ (khabar) Bahagian 6: vokal gandingan: au ai ua di tengah perkataan: geluncuran ( daun. Setiap unit membina memperkenalkan huruf konsonan baru dan bunyinya. Bahagian 7: penggunaan imbuhan mudah ‘ber’. Contohnya berjalan. Vokal gandingan di hujung perkataan: diftong ( pulau. bu + bu = bubu. po + kok = pokok. menghantar. Contohnya kan kin kun. v + kv. ‘men’. kat kit kut. 7 dan 8.KAB3033 . Dari pemerhatian dan laporan guru. kv + kvk. i + kan = ikan. ibu abu. membina suku kata dan perkataan v + kvk. ‘meng’. Contohnya ro + ti = roti. kumulatif dan sistematik ini memudahkan guru mengajar 2M dan memudah murid belajar 2M bahasa Melayu. Langkah-langkah pengajaran akan dibincangkan dengan lebih teliti dalam bab 6. buat.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 45 Bahagian-bahagian utama dalam susunan bahan pengajaran-pembelajaran KGBK dalam mula murid mengenal dan membunyikan beberapa huruf sehingga murid dapat membaca dengan lancar sesuatu cerita adalah sebagai berikut: Bahagian 1: mengenal dan membunyikan huruf vokal utama a i u. Bahagian 4: memperkenalkan huruf vokal o dan e. susunan bahan pengajaran-pembelajaran secara berturutan dan ‘developmental’. Bahagian 3: membentuk suku kata tertutup: kvk.

b. Murid juga tidak perlu diajar semua suku kata . dan buku pilihan mereka.Dalam KGBK murid tidak perlu diajar mengenal dan menghafal semua huruf abjad secara berturutan dari a. ibu bapa dan guru dalam buku atau dalam komputer. Guru haruslah mengajar murid menyebut sesuatu perkataan itu dengan sebutan standard. z seperti dalam kaedah abjad-fonik. y. Aktiviti Ciri-ciri Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Kemahiran membaca dan menulis yang dibina dalam kaedah KGBK adalah sebagai berikut: . Ini akan menanam tabiat dan minat mereka membaca. dengan mengguna pengetahuan bunyi huruf dan suku kata yang dipelajarinya. aci cuci’ mereka sendiri akan boleh membaca ‘babu cuba baca’ dan ‘acu’. supaya mereka terus membaca sendiri.Terangkan perbezaan KGBK dan pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan. Bimbing dan galakkan mereka menulis cerita. Jika ini berlaku. Terangkan prinsip dan ciri asas kaedah gabungan bunyi-kata (KGBK). baca. bercerita dan memberi pendapat. bertanya.KAB3033 . Dalam KGBK guru mengajar keempat-empat kemahiran berbahasa: mendengar. mendengar dan bercakap. Ini mengambil masa panjang (dua. . perkataan dan ayat yang betul. atau menyanyi lagu kanak-kanak semasa mengajar 2m.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 46 Pengajaran lisan Dalam pengajaran 2M KGBK pengajaran lisan juga termasuk di dalamnya. pengajaran dengan membaca kuat (read aloud) buku kepada murid. supaya murid seronok belajar. i. Dalam pengajarannya guru memberi peluang dan latihan untuk murid mendengar arahan. maka fasa seterusnya ialah ia memberi peluang dan galakan untuk murid membaca berbagai bahan bacaan: buku cerita. Misalnya setelah murid boleh membaca suku kata ‘ba bi bu’. murid dan murid berbincang. tiga bulan di setengah sekolah). ia akan menjadi bekalan dan asas untuk pendidikan sepanjang hayat.Murid dibina kemahiran untuk mengesan (attack) sesuatu perkataan baru. Dengan itu mereka boleh membaca perkataan itu sendiri. Ini penting untuk membina kecekapan murid membaca sendiri perkataanperkataan baru. Setelah asas 2M dikuasai oleh murid. bertutur. ‘ca ci cu’ dan boleh membaca perkataan ‘cucu. Kemahiran murid mendengar dan bertutur dilakukan semasa guru dan murid bersoal-jawab. membaca dan menulis secara berkembang. puisi. Murid juga diajar menyebut fonem. suku kata. ii. c sampai x. puisi mudah dan surat kepada kawan. Guru juga hendaklah selang selikan aktiviti bermain sambil belajar. Haruslah diingat bahawa KGBK adalah fasa pertama untuk memudahkan dan meletakkan asas murid membaca dan menulis. menjawab.

Kedua-dua kemahiran ini saling mengukuh satu sama lain. terutama huruf tulisan rumi. iaitu kaedah seluruh perkataan yang popular di kalangan guru yang mengajar bahasa Inggeris. suku kata. Sedikit tentang latar belakang dan sejarah KGBK. sebelum murid boleh diajar membaca perkataan dan ayat. kemudian ‘mencerakin’ perkataan untuk mengenal huruf dan bunyi huruf. Perkembangan unit-unit pengajaran-pembelajaran 2M dibuat secara sistematik berturutan perkembangannya. dsb’ yang mengambil masa sebulan lagi. Terdapat hubungan yang erat antara membina kemahiran membaca dan menulis. Murid diajar menulis apa yang dibaca dalam setiap unit: huruf. Dari tinjauan saya mendapati kebanyakan guru mengguna ‘kaedah abjad’. frasa dan ayat.40% murid di sekolah rendah. kerana pada pendapat saya bahasa Melayu mudah untuk diajar membaca dan menulisnya.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 47 - - - - terbuka seperti ba bi bu be be bo. Kanak-kanak membina dan membaca perkataan berdasarkan suku kata yang mereka belajar dalam sesuatu pelajaran yang baru dan dalam unit yang lalu. perkataan. ca ci cu ce ce co . dan menulisnya. Sebahagian kecil lagi mengguna kaedah ‘pandang dan sebut’ (look and say). terutama di sekolah kebangsaan yang tidak boleh membaca. dan dakwaan orang lain yang mereka mencipta atau menggubah kaedah KGBK ini. di mana pelajaran yang lalu diguna untuk belajar 2m dalam pelajaran yang baru. saya berpendapat salah satu sebab yang lebih spesifik ialah kaedah pengajaran 2M guru itu yang kurang berkesan. Kajian kami menunjukkan kebanyakan murid bermotivasi untuk mencuba lagi membaca setelah mereka mula boleh membaca beberapa patah perkataan. sepert i dalam kaedah seluruh perkataan. yang saya namakan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK). Murid membaca perkataan yang bermakna yang dibina dalam suatu pelajaran. dan membaca apa yang ditulis. Walaupun mungkin terdapat kelemahan oleh sebab latarbelakang murid itu sendiri. Pada 8 – 10 disember 1979 dalam konpen iv anjuran persatuan suluh budiman di kuantan. Ini menjemukan. Dengan ini mereka mendapati proses belajar membaca itu bermakna dan berguna. saya pun membentang kertas bertajuk “ Beberapa Kaedah Mengajar Murid-Murid Membaca Bahasa . Setiap unit baru berkembang berasaskan unit sebelumnya. Ini menggerakkan saya berfikir bagaimanakah ini boleh terjadi. Murid terus membaca ayat dan cerita mudah dalam beberapa pelajaran saja. saya perturunkan sedikit sejarah bagaimana kaedah ini digubah dan penerbitan buku-buku saya tentang kaedah ini. Murid tidak perlu diajar ‘mengecam’ seluruh perkataan (pandang-dan-sebut perkataan) dan menghafal bentuknya. Dalam tahun 1979 saya telah membaca laporan dalam akhbar bahawa terdapat 30% . saya pun menggubal satu kaedah yang boleh menggabung pendekatan ‘fonik’ (berasaskan bunyi) dan pendekatan ‘seluruh perkataan’. Bila dan bagaimanakah KGBK Digubal? Untuk mengelak daripada kekeliruan tentang sejarah dan asal usul Kaedah Gabungan Bunyi-Kata ini. Maka dengan mengguna pengetahuan teori dan amalan pengajaran bahasa Melayu. rangkai kata dan ayat.KAB3033 .

Ujian Diagnostik Membaca dan Menulis berasaskan KGBK (berserta panduan guru). Membaca: Satu Pengenalan. Buku Mudah Membaca bahasa Malaysia. Isahak Haron (1986). ms. Berita Publishing. Isahak Haron (2001). Kuala Lumpur. 63 – 69. di Jalan duta.KAB3033 . Tetapi Panduan Guru bahasa Malaysia (KBSR) Tahun 1 (1981) bagi sekolah kebangsaan tidak mengguna KGBK. Berikut ialah penerbitan buku-buku saya yang mengguna KGBK untuk kegunaan murid. berkesan dan murid juga cepat belajar 2M. kuala lumpur. 7. Huraian cara mengguna ‘kaedah cerakin’ dibuat dengan teliti untuk panduan guru sekolah kebangsaan. Isahak Haron (1982). Dalam 1990. Guru mendapati kaedah ini mudah. Buku Kegiatan Tadika 2: Mari Membaca. Isahak Haron (2001). untuk murid Tahun 1. Dalam kertas ini saya meninjau beberapa kaedah mengajar membaca BM yang kerap diguna di sekolah.”. artikel saya Mengajar Membaca Peringkat Awal yang menghurai kaedah KGBK diterbit dalam buku yang disunting oleh Safiah Osman (ed).Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 48 Malaysia di Peringkat Awal. untuk membina bahan pengajaran . Kuala Lumpur. Julai 1980. Kaedah ini dianggap berguna dan dijadikan salah satu kaedah Pilihan (ke-4) dalam Buku Panduan Am. Kemudian kertas kerja saya itu diterbitkan dalam Jurnal Dewan Bahasa Jilid 24 bil.  Buku ini digunakan di setengah sekolah SRJK cina dan tamil. Kaedah gabungan bunyi-kata dijadikan asas untuk Panduan Guru bahasa Malaysia KBSR Tahun I (Jun 1981) untuk SRJK Cina dan SRJK Tamil. Fajar Bakti. Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia. 1981. dan memperkenalkan kaedah baru iaitu Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) sebagai alternatif untuk mengatasi masalah ramai murid di sekolah rendah yang tidak boleh membaca dan menulis. Bulan April 1980 kaedah ini dibentang di pusat perkembangan kurikulum (ppk). dengan judul Mudah Membaca dan Menulis 1 & 2. Kurikulum Baru Sekolah Rendah . Kaedah yang menjadi pegangan ialah ‘kaedah cerakin’ (yang dianggap sebagai kaedah PPK). Kuala Pumpur  sebagai lanjutan kepada buku Kegiatan Tadika 2 bahasa Malaysia. Isahak Haron (1990).pembelajaran mengguna kaedah KGBK untuk dicuba di sekolah kebangsaan. Utusan Publications & Distibution Sdn. Kuala Lumpur. (KBSR). Bhd. Kuala Lumpur Pada Februari 1980 satu bengkel diadakan bersama guru-guru sekolah kebangsaan di Kuala terengganu. Buku Mari Membaca. Buku-buku di atas telah diedit semula dan diterbit oleh Fajar Bakti dalam Siri Tadika Fajar Bakti. Isahak Haron (2003).  Buku ini diguna di tadika swasta di bandar-bandar. . Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku bahasa Malaysia Tahun 1. Buku bahasa Malaysia 1 – 6 siri genius (beserta panduan guru) diterbitkan oleh Fajar Bakti untuk prasekolah Isahak Haron (1996). Tanjong Malim. Buku Ujian Membaca dan Menulis 1 & 2 yang diedit dari buku asal pada 1990. Isahak Haron (2006). juga diterbitkan oleh Fajar Bakti. Fajar Bakti. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

(berserta vcd dan panduan guru ) yang diedit semula. Buku KIA2M Membaca dan Menulis Buku 1 dan 2 untuk murid pemulihan di sekolah rendah. Beberapa kajian dibuat tentang keberkesanan kaedah KGBK (untuk huruf rumi dan jawi) dalam pengajaran 2M di pra sekolah dan untuk pemulihan di sekolah rendah. berserta panduan guru. Ada guru mengguna kaedah dan buku awal membaca KGBK dalam pengajaran mereka. Isahak Haron (2009). Kajian oleh pasukan pensyarah di UPSI yang saya ketuai. Kajian Perbandingan Tiga Kaedah Mengajar Membaca bahasa Melayu di Tadika Kemas. . Isahak Haron (2006). di terbit oleh Penerbit Ilmu Bakti. USJ Selangor. carta dan vcd. bertajuk Awal Membaca Bahasa Melayu: Keberkesanan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Untuk Prasekolah dan Untuk Pemulihan (UPSI laporan. Buku Ceria 2M Membaca dan Menulis Buku 1 dan 2 untuk prasekolah.KAB3033 . berserta panduan guru. Penerbit Ilmu Bakti. USJ Selangor. antaranya: Azila Alias. USJ Selangor. Pedoman Umum Ejaan Rumi bahasa Melayu. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Dalam tahun 1990an dan 2000 – 2009 banyak sekali saya memberi ceramah dan bengkel tentang KGBK di seluruh negara kepada guru pra sekolah dan guru pemulihan. Buku Ceria 2M Tadika 1 dan 2. Ada juga pengarang yang mengarang dan menerbitkan buku berdasarkan pendekatan ini dengan memberi berbagai nama untuknya. Abstraknya seperti dilampirkan. Aktiviti Bilakah KGBK digubal? Huraikan cici-ciri dan langkah-langkah asas KGBK untuk mengajar awal 2M bahasa Malaysia? RUJUKAN DAN BAHAN BACAAN TAMBAHAN Untuk mengetahui sistem ejaan bahasa Melayu (rumi) sila rujuk Dewan bahasa dan pustaka (1991). disertasi sarjana pendidikan UPSI. dan menokok tambah aktiviti untuk memperkayakan pembelajaran murid.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 49 Isahak Haron (2006). Kuala Lumpur. carta dan vcd. 2004). oleh pensyarah dan pelajar sarjana pendidikan UPSI. Pelajar boleh merujuk artikel dan buku-buku di atas untuk melihat contoh-contoh bahan pengajaran dan pembelajaran dan alat ujian KGBK. 2007. Ini amat digalakkan. Penerbit Ilmu Bakti.

untuk menguji keberkesanan model atau pendekatan KGBK. Kajian empirikal. Konteks kedua ialah di mana KGBK digunakan oleh guru-guru pendidikan khas untuk ‘memulihkan’ murid sekolah rendah di Perak dan Pulau Pinang yang ‘tidak boleh’ membaca atau lemah membaca. Kanak-kanak prasekolah dan murid ‘pemulihan’ dengan mudah boleh diajar membaca bahasa Melayu dalam jangka masa yang pendek. Pendekatan KGBK menyatakan bahawa pengajaran membaca BM boleh dibuat dengan mengajar kanak-kanak ‘bunyi’ beberapa huruf vokal dan konsonan. KGBK merupakan model ketiga dan pendekatan alternatif yang berasas dan ‘viable’ untuk pengajaran awal membaca bahasa Melayu atau bahasa-bahasa yang seumpama bahasa Melayu. Soalselidik survey digunakan untuk mendapat repons dan penilaian tentang keberkesanan KGBK daripada sampel 75 orang guru pendidikan khas sekolah rendah di tiga daerah pendidikan: PPD Hilir Perak. berbanding dengan golongan guru yang mengguna ‘separuh saja’ kaedah ini . Setelah tiga bulan guru tadika kemas mengajar kanak-kanak membaca dan menulis mengguna KGBK.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 50 Abstrak Kajian ini mengemukakan pendekatan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) untuk pengajaranpembelajaran membaca dan menulis bahasa Melayu peringkat awal (early reading and writing). kemajuan kebolehan membaca 326 orang murid di tadika ini agak ketara. dibuat dalam dua konteks: pertama. sebagai alternatif kepada model atau pendekatan ‘abjad/fonik’ dan pendekatan ‘seluruh perkataan’ (whole word). yang banyak diperkatakan dalam pengajaran membaca bahasa Inggeris sejak lebih lima puluh tahun lalu. menjadikannya suku kata dan terus membina dan membaca ‘perkataan’ atau frasa atau ayat. dan tatabahasa Melayu agak mudah berbanding dengan sistem ejaan dan tatabahasa bahasa Inggeris.KAB3033 . atau untuk mengajar ‘memulih’ murid yang ‘tidak boleh’ atau lemah membaca BM di sekolah rendah. Dapatan dari kajian penggunaan KGBK di kedua-dua konteks menunjukkan yang KGBK berkesan sebagai kaedah alternatif kepada kaedah yang guru amalkan sekarang untuk mengajar murid prasekolah membaca. konteks pengajaran kanak-kanak prasekolah di 12 tadika kemas di Hulu Selangor. dalam satu dua pelajaran saja. . iaitu sistem ejaannya fonemik (terdapat hubungan yang jelas antara bunyi dan simbol (huruf) (sound-simbol relationship). KGBK ini diasaskan kepada ciri-ciri istimewa yang terdapat dalam bahasa Melayu. suku kata perkataan bahasa Melayu yang jelas. PPD Kerian dan PPD Timur Laut Pulau Pinang. dapatan kajian keberkesanan KGBK ini ‘menolak’ anggapan bahawa terdapat ‘konflik’ antara kaedah ‘fonik’ dan kaedah ‘seluruh perkataan’ seperti yang terdapat dalam pengajaran awal membaca bahasa Inggeris. Dari segi sumbangan kepada teori atau model pengajaran awal membaca. Dapatan menunjukkan kumpulan guru yang mengguna ‘sepenuhnya atau sebahagian besar’ KGBK mendapati kaedah ini mudah dan berkesan untuk ‘memulih’ murid membaca dan menimbulkan minat mereka membaca.

dan untuk ‘memulihkan’ masalah ‘tidak boleh membaca’ pelajar sekolah rendah dengan berkesan. .Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 51 Aplikasi praktikal dapatan kajian ini ialah KGBK boleh diguna untuk mengajar kanak-kanak prasekolah dan Tahun 1 membaca dan menulis bahasa Malaysia dengan lebih mudah dan cepat.KAB3033 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.