UNIT 5 KAEDAH GABUNGAN BUNYI-KATA (KGBK): LATAR BELAKANG DAN PRINSIP

Hasil pembelajaran
Di akhir bab ini pelajar akan Mengetahui latar belakang dan prinsip Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) Dapat membezakan KGBK dengan pendekatan abjad/fonik dan pendekatan seluruh perkataan. Guru dapat menggunanya dalam bab 6 – 8.
Seperti yang dihuraikan dalam bab 2, 3 dan 4, terdapat dua perpektif dan pendekatan besar dalam pengajaran awal membaca bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia, iaitu pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan /seluruh bahasa (whole word / whole language). Dalam bab ini mari kita lihat bagaimana kedua-dua pendekatan ini boleh digabung secara sistematik untuk memudahkan pengajaran-pembelajaran awal membaca dan menulis bahasa Malaysia. Pendekatan ketiga ini dipanggil Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK), iaitu pendekatan yang menggabungkan pendekatan abjad-fonik (bunyi) dan pendekatan seluruh perkataan. Dalam bab 2, kita melihat pendekatan abjad-fonik Bermula Fasa 1 dengan kanak-kanak diajar mengenal semua huruf abjad a b c .. x y z dan bunyinya. Ini biasanya mengambil masa 1 - 2 bulan. Kemudian Fasa 2, kanak-kanak diajar suku kata. Ini mengambil masa biasanya sebulan. Kemudian dalam Fasa 3, barulah murid diajar membaca perkataan dan ayat mudah. Setiap fasa ini diajar secara berasingan. Pendekatan seluruh bahasa / perkataan (unit 3 dan 4) pula terbalik: Langkah pertama murid diajar melihat, mengecam dan membaca ‘perkataan’ secara keseluruhan (whole word). Langkah kedua, murid diajar mencerakin atau menganalisis perkataan itu supaya murid tahu suku katanya. Langkah ketiga murid diajar mencerakin perkataan dan suku kata menjadi huruf dan bunyinya. Murid diajar mengeja perkataan itu. Kedua-dua pendekatan ini bertentangan; setiap satu ada kekuatan dan kelemahannya. Pendekatan KGBK mengambil kira kekuatan dari pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan, menggabungnya secara sistematik untuk memudahkan pengajaran-pembelajaran 2m bahasa Malaysia.

though. bahasa Perancis atau bahasa Cina. Hanya huruf ‘e’ mempunyai dua bunyi fonem. ka ki. KGBK menyatakan bahawa kekuatan yang terdapat dalam pendekatan abjad-fonik (iaitu sebut dan bunyi huruf) dan kekuatan yang terdapat dalam pendekatan seluruh perkataan. misalnya ba tu. setiap huruf abjad a b c d . Asas prinsip Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) Kaedah gabungan bunyi-kata (KGBK) bagi pengajaran awal bahasa Melayu berbeza dengan pendekatan fonik-abjad atau seluruh perkataan.KAB3033 .. Ini memudah suku kata dicantum untuk membentuk perkataan. cough’. catch. iaitu ‘e’ taling seperti dalam perkataan ‘emak’. boleh digabungkan secara sistematik untuk mengajar awal 2M bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris terdapat sekumpulan perkataan yang boleh diajar dalam kaedah fonik (seperti cat. yang tidak terdapat dalam bahasa Inggeris.. kam pung. Ada beberapa ciri istimewa yang terdapat dalam bahasa Melayu. jam ba tan. iaitu mengguna ‘perkataan’ yang bermakna kepada murid. i tik. ‘enam’ dan ‘e’ pepet seperti dalam ‘ekor’ dan ‘elok’. kuala lumpur (1991). past perfect tense) seperti dalam bahasa Inggeris. untuk menyatakan ‘banyak’ (plural). untuk menyatakan perbezaan waktu (past tense. sat. Misalnya. ‘c’ bunyinya ‘ch’. huruf ‘b’ bunyinya ‘bh’. huruf ‘a’ bunyinya ‘aa’. dewan bahasa dan pustaka. . rat dsb). ma kan. Untuk mengetahui lebih lanjut sistem ejaan bahasa Melayu (rumi) rujuk buku pedoman umum ejaan rumi bahasa Melayu. k l m n . pan tai. ka kak. mat. ‘d’ bunyinya ‘dhh’. bahasa mandarin dan bahasa arab. present tense. i bu. pe nyu su ngai.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 42 Salah satu sebab pengajaran awal membaca dan menulis bahasa Inggeris tidak mudah ialah kerana sistem ejaannya celaru: tidak fonemik seperti sistem ejaan bahasa Melayu. 2) Suku kata bahasa Melayu jelas. Misalnya dalam bahasa Melayu tidak ada perbezaan bentuk bagi gender (laki-laki atau perempuan). ta nya.. dan sekumpulan lagi lebih berkesan diaja r secara seluruh perkataan melalui ‘pandang dan sebut’ (sight words) seperti ‘the. 3) Tatabahasa bahasa Melayu lebih mudah berbanding dengan tatabahasa bahasa Inggeris. eye. dan sebagainya. per ja la nan. yang memungkinkan kaedah KGBK ini digunakan untuk mengajar kanak-kanak membaca dan menulis bahasa Melayu dengan lebih mudah dan sistematik: 1) KGBK mengambil kira sistem ejaan bahasa Melayu adalah sistematik dan fonemik: maksudnya. bu nga.. ‘m’ bunyi ‘mm’ dan sebagainya. y z mewakili satu bunyi fonem kecuali huruf ‘e’. se ko lah.

bibi. i + bu = ibu. dan perkataan-perkataan terus dibentuk dan dibaca.Daripada suku kata ini kanak-kanak diajar terus membentuk perkataan dan membaca perkataan mudah dan bermakna seperti ‘baba.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 43 Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Pengajaran membaca dan menulis bahasa Melayu peringkat awal untuk kanak-kanak (atau kepada sesiapa saja yang mula belajar bahasa Melayu) boleh dibuat dengan menggabungkan . ibu abu’. Perkenalkan bunyi konsonan mudah seperti b dan cara menulisnya 3. bu + bu = bubu. 4. Kita tidak asingkan kedua-dua bahagian dalam dua fasa yang berlainan seperti yang berlaku dalam pendekatan abjadfonik yang dihuraikan dalam Bab 2.KAB3033 . Bentuk suku kata terbuka (kv) darinya. dan bunyi satu huruf konsonan. suku kata terbuka (kv) dibina. dan cara menulisnya. Perhatikan dalam KGBK murid tidak perlu mengetahui dahulu semua huruf abjad sebelum ia boleh diajar membaca dan menulis.Pengajaran abjad-fonem huruf vokal a i u dan bunyinya. KGBK memulakan dengan mengajar murid tiga huruf vokal penting ( a i u) dan satu konsonan misalnya ‘b’. untuk membentuk bunyi suku kata ba bi bu. Perkenalkan bunyi huruf vokal a i u. Unit 1 1. ‘ibu abu’. perkataan dan frasa di atas. kita menggabung bahagian membunyikan huruf dan suku kata dengan bahagian membentuk dan membaca perkataan. bibi bubu babu. . Inilah yang membezakan antara pendekatan KGBK dengan pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan.Murid menulis dan menyalin apa yang diajar: huruf. KGBK secara rajah mudah bunyi + perkataan bunyi + perkataan membaca ayat dan cerita Langkah-langkah asas KGBK adalah sebagai berikut. ubi. . dan frasa seperti ‘bubu baba’. Dengan mengguna huruf konsonan dan vokal ini. misalnya bunyi ‘b’. 2. bubu. Langkah-langkah asas dalam Unit 1. misalnya ba + ba = baba. suku kata. abu . supaya menjadi ba bi bu dan cara menulisnya. Kita menggabungkan proses membunyikan huruf dan suku kata dengan proses membentuk perkataan dalam satu unit pelajaran 2M. Bina perkataan dari suku kata (kv + kv). Bila kita gabungkan langkah (a) iaitu ‘bunyi huruf dan suku kata’ dengan langkah (b) iaitu terus ‘membentuk dan membaca perkataan’ yang bermakna.

Ini didapati lebih mudah dan cepat untuk murid belajar membaca dan menulis. dsb. dan membina perkataan dan membacanya. 3) Bina suku kata ca ci cu 4) Bina perkataan misalnya ca + ca = caca. ibu cuci ubi. Guru memilih satu perkataan. Ringkasnya. seperti ibu abu. Fajar Bakti. dan buku Ceria 2M terbitan Ilmu Bakti (2007).KAB3033 . frasa dan ayat yang bermakna. cuci aci acu. 7) Murid latih menulis dengan menyalin huruf. Langkah-langkah pengajaran Unit 2 berikutnya Unit 2 1) Ulang pelajaran unit 1 yang lalu. Awal Membaca dan Menulis. suku kata. suku kata dan perkataan.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 44 5. bagaimana mereka boleh membantu ibu. (1990). Utusan Publications. Ini bererti unsur ‘membunyikan’ huruf dan membina serta ‘membaca perkataan’ boleh digabungkan dalam sesuatu unit pengajaranpembelajaran 2M. Contohnya adalah seperti dalam buku saya Mari Membaca. 7. Mudah Membaca Bahasa Melayu. beserta Panduan Guru. Pengetahuan dalam unit 1 menjadi asas untuk belajar unit 2 secara bersambung. dalam KGBK sesuatu unit mengandungi kemahiran membunyikan huruf dan suku kata. cu + cu = cucu. Susunan bahan pengajaran-pembelajaran KGBK Pendekatan KGBK membolehkan pembinaan dan susunan bahan pengajaran-pembelajaran dan peningkatan kemahiran 2M dibuat secara berturutan (sequential) dan berkembang (developmental). Ertinya terdapat kesinambungan secara sequential antara unit 1 dan 2. perkataan dan frasa yang mereka baca. (2003). misalnya perkataan ‘ ibu’ untuk dijadikan tema aktiviti pengayaan seperti berbincang dengan kanak-kanak apa yang mereka buat bersama ibu. Murid menulis menyalin apa yang mereka baca: huruf. buku Bahasa Malaysia. Murid tidak perlu mengenal dan menghafal semua huruf sebelum belajar membaca. dsb. Fajar Bakti. (1982). Pada akhir setiap unit pelajaran murid boleh membaca dan menulis perkataan. . Perhatikan dalam unit 1 setelah murid belajar ‘bunyi huruf dan suku kata’ mereka terus diajar menggabung suku kata menjadi ‘perkataan’ untuk dibaca. 5) Guna suku kata pelajaran yang lalu ba bi bu untuk membina lagi perkataan seperti baca bucu cuba 6) Bina frasa atau ayat seperti cucu aci. babu baba 6. misalnya perkataan ‘ cuci’ sebagai tema untuk dijadikan asas perbincangan dan aktiviti pengayaan bersama murid. Bina rangkai kata atau ayat. 8) Guru memilih satu perkataan. Siri Genius. 2) Perkenalkan huruf konsonan baru ‘c’.

Dari pemerhatian dan laporan guru. Contohnya kan kin kun. Bahagian 4: memperkenalkan huruf vokal o dan e. Membaca dan menulis ayat dan cerita mudah. dan satu atau dua huruf konsonan seperti b c.KAB3033 . ‘kh’ (khabar) Bahagian 6: vokal gandingan: au ai ua di tengah perkataan: geluncuran ( daun. ‘men’. menghantar. lima hari seminggu mengikut susunan KGBK dalam buku itu. e pepet (e + mak = emak). Membina frasa dan ayat: Abu makan ikan. Dari kajian kami. Huruf vokal e dikemudiankan kerana ia mempunyai dua bunyi. ba + ca = baca. kumulatif dan sistematik ini memudahkan guru mengajar 2M dan memudah murid belajar 2M bahasa Melayu. i + bu = ibu. baik). Pendekatan gabungan dan susunan bahan pengajaran-pembelajaran secara kumulatif seperti dalam KGBK ini tidak mungkin berlaku dalam pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan. .Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 45 Bahagian-bahagian utama dalam susunan bahan pengajaran-pembelajaran KGBK dalam mula murid mengenal dan membunyikan beberapa huruf sehingga murid dapat membaca dengan lancar sesuatu cerita adalah sebagai berikut: Bahagian 1: mengenal dan membunyikan huruf vokal utama a i u. Sudin sakit kaki. seperti ‘ng’ (bang bing bung) ‘ny’ (nya nyi nyu). Vokal gandingan di hujung perkataan: diftong ( pulau. Mengikut kajian kami ini lebih sukar dipelajari. lam lim lum. ‘me’. a + bu = abu. Bahagian 2: membentuk suku kata terbuka kv dan membina perkataan kv + kv. Bahagian 7: penggunaan imbuhan mudah ‘ber’. ‘meng’. kat kit kut. Membina perkataan kv + kvk. ‘ng’ (nga nyi ngu). Bahagian 3: membentuk suku kata tertutup: kvk. Contohnya berjalan. amboi). Membuat frasa dan ayat mengguna perkataan yang dibina: bubu baba. Langkah-langkah pengajaran akan dibincangkan dengan lebih teliti dalam bab 6. sungai. ibu abu. mencari. membina suku kata dan perkataan v + kvk. atau pendekatan ‘eklektik’ yang diguna sekarang untuk mengajar bahasa Inggeris. v + kv. ‘sy’ (sya syi syu). bu + bu = bubu. 7 dan 8. jika diajar sejam sehari. murid normal boleh membaca dengan lancar cerita mudah dalam tempoh kurang dari tiga bulan. kv + kvk. po + kok = pokok. Contohnya ba + ba = baba. bermain. susunan bahan pengajaran-pembelajaran secara berturutan dan ‘developmental’. Bahagian 5: diagraf atau konsonan gandingan dan suku katanya. sa + kit = sakit. Kvk + kv. melihat. buat. kvk + kvk. v + kvk. i + kan = ikan. Membina perkataan ma + kan = makan. dan e taling (e + lok = elok). Setiap unit membina memperkenalkan huruf konsonan baru dan bunyinya. Huraian bagi setiap bahagian dan contoh langkah-langkah pengajaran KGBK secara terperinci seterusnya diberi dalam bab 6. Contohnya ro + ti = roti.

b. Terangkan prinsip dan ciri asas kaedah gabungan bunyi-kata (KGBK).Murid dibina kemahiran untuk mengesan (attack) sesuatu perkataan baru. . membaca dan menulis secara berkembang. y. Ini penting untuk membina kecekapan murid membaca sendiri perkataanperkataan baru. dan buku pilihan mereka. puisi mudah dan surat kepada kawan. c sampai x. Murid juga diajar menyebut fonem. Aktiviti Ciri-ciri Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Kemahiran membaca dan menulis yang dibina dalam kaedah KGBK adalah sebagai berikut: . menjawab. suku kata. mendengar dan bercakap. Dalam pengajarannya guru memberi peluang dan latihan untuk murid mendengar arahan. maka fasa seterusnya ialah ia memberi peluang dan galakan untuk murid membaca berbagai bahan bacaan: buku cerita. Dalam KGBK guru mengajar keempat-empat kemahiran berbahasa: mendengar. Guru haruslah mengajar murid menyebut sesuatu perkataan itu dengan sebutan standard.Terangkan perbezaan KGBK dan pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan. ii. ibu bapa dan guru dalam buku atau dalam komputer. Dengan itu mereka boleh membaca perkataan itu sendiri. puisi. ‘ca ci cu’ dan boleh membaca perkataan ‘cucu.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 46 Pengajaran lisan Dalam pengajaran 2M KGBK pengajaran lisan juga termasuk di dalamnya. z seperti dalam kaedah abjad-fonik. Misalnya setelah murid boleh membaca suku kata ‘ba bi bu’.Dalam KGBK murid tidak perlu diajar mengenal dan menghafal semua huruf abjad secara berturutan dari a. tiga bulan di setengah sekolah). Jika ini berlaku. Guru juga hendaklah selang selikan aktiviti bermain sambil belajar. Murid juga tidak perlu diajar semua suku kata . Haruslah diingat bahawa KGBK adalah fasa pertama untuk memudahkan dan meletakkan asas murid membaca dan menulis. perkataan dan ayat yang betul. dengan mengguna pengetahuan bunyi huruf dan suku kata yang dipelajarinya.KAB3033 . Ini mengambil masa panjang (dua. baca. bercerita dan memberi pendapat. Bimbing dan galakkan mereka menulis cerita. murid dan murid berbincang. bertanya. supaya mereka terus membaca sendiri. Setelah asas 2M dikuasai oleh murid. Ini akan menanam tabiat dan minat mereka membaca. atau menyanyi lagu kanak-kanak semasa mengajar 2m. Kemahiran murid mendengar dan bertutur dilakukan semasa guru dan murid bersoal-jawab. ia akan menjadi bekalan dan asas untuk pendidikan sepanjang hayat. pengajaran dengan membaca kuat (read aloud) buku kepada murid. supaya murid seronok belajar. bertutur. aci cuci’ mereka sendiri akan boleh membaca ‘babu cuba baca’ dan ‘acu’. i.

Dari tinjauan saya mendapati kebanyakan guru mengguna ‘kaedah abjad’. ca ci cu ce ce co .KAB3033 . kerana pada pendapat saya bahasa Melayu mudah untuk diajar membaca dan menulisnya. Murid tidak perlu diajar ‘mengecam’ seluruh perkataan (pandang-dan-sebut perkataan) dan menghafal bentuknya. Murid terus membaca ayat dan cerita mudah dalam beberapa pelajaran saja. dan menulisnya. saya perturunkan sedikit sejarah bagaimana kaedah ini digubah dan penerbitan buku-buku saya tentang kaedah ini. Sebahagian kecil lagi mengguna kaedah ‘pandang dan sebut’ (look and say). Pada 8 – 10 disember 1979 dalam konpen iv anjuran persatuan suluh budiman di kuantan. Perkembangan unit-unit pengajaran-pembelajaran 2M dibuat secara sistematik berturutan perkembangannya. Kanak-kanak membina dan membaca perkataan berdasarkan suku kata yang mereka belajar dalam sesuatu pelajaran yang baru dan dalam unit yang lalu. Dengan ini mereka mendapati proses belajar membaca itu bermakna dan berguna. Terdapat hubungan yang erat antara membina kemahiran membaca dan menulis.40% murid di sekolah rendah. Sedikit tentang latar belakang dan sejarah KGBK. Bila dan bagaimanakah KGBK Digubal? Untuk mengelak daripada kekeliruan tentang sejarah dan asal usul Kaedah Gabungan Bunyi-Kata ini. Dalam tahun 1979 saya telah membaca laporan dalam akhbar bahawa terdapat 30% . yang saya namakan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK). saya pun membentang kertas bertajuk “ Beberapa Kaedah Mengajar Murid-Murid Membaca Bahasa . saya pun menggubal satu kaedah yang boleh menggabung pendekatan ‘fonik’ (berasaskan bunyi) dan pendekatan ‘seluruh perkataan’. rangkai kata dan ayat. kemudian ‘mencerakin’ perkataan untuk mengenal huruf dan bunyi huruf. suku kata. terutama di sekolah kebangsaan yang tidak boleh membaca. dan dakwaan orang lain yang mereka mencipta atau menggubah kaedah KGBK ini. Ini menjemukan. iaitu kaedah seluruh perkataan yang popular di kalangan guru yang mengajar bahasa Inggeris. di mana pelajaran yang lalu diguna untuk belajar 2m dalam pelajaran yang baru. frasa dan ayat. dsb’ yang mengambil masa sebulan lagi. Kajian kami menunjukkan kebanyakan murid bermotivasi untuk mencuba lagi membaca setelah mereka mula boleh membaca beberapa patah perkataan. Murid diajar menulis apa yang dibaca dalam setiap unit: huruf. Kedua-dua kemahiran ini saling mengukuh satu sama lain. Maka dengan mengguna pengetahuan teori dan amalan pengajaran bahasa Melayu. sebelum murid boleh diajar membaca perkataan dan ayat. Ini menggerakkan saya berfikir bagaimanakah ini boleh terjadi. Setiap unit baru berkembang berasaskan unit sebelumnya.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 47 - - - - terbuka seperti ba bi bu be be bo. dan membaca apa yang ditulis. saya berpendapat salah satu sebab yang lebih spesifik ialah kaedah pengajaran 2M guru itu yang kurang berkesan. perkataan. terutama huruf tulisan rumi. sepert i dalam kaedah seluruh perkataan. Walaupun mungkin terdapat kelemahan oleh sebab latarbelakang murid itu sendiri. Murid membaca perkataan yang bermakna yang dibina dalam suatu pelajaran.

Isahak Haron (1982). Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia. Fajar Bakti.  Buku ini digunakan di setengah sekolah SRJK cina dan tamil.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 48 Malaysia di Peringkat Awal. Bhd. Buku Kegiatan Tadika 2: Mari Membaca. Buku Ujian Membaca dan Menulis 1 & 2 yang diedit dari buku asal pada 1990. untuk membina bahan pengajaran . juga diterbitkan oleh Fajar Bakti. Isahak Haron (2003). Utusan Publications & Distibution Sdn. Buku-buku di atas telah diedit semula dan diterbit oleh Fajar Bakti dalam Siri Tadika Fajar Bakti. kuala lumpur. Berikut ialah penerbitan buku-buku saya yang mengguna KGBK untuk kegunaan murid.KAB3033 . Dewan Bahasa dan Pustaka. Tanjong Malim. dan memperkenalkan kaedah baru iaitu Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) sebagai alternatif untuk mengatasi masalah ramai murid di sekolah rendah yang tidak boleh membaca dan menulis. Kuala Lumpur. Kurikulum Baru Sekolah Rendah . Kaedah ini dianggap berguna dan dijadikan salah satu kaedah Pilihan (ke-4) dalam Buku Panduan Am. Isahak Haron (1990). untuk murid Tahun 1.pembelajaran mengguna kaedah KGBK untuk dicuba di sekolah kebangsaan. Isahak Haron (2001). di Jalan duta. Ujian Diagnostik Membaca dan Menulis berasaskan KGBK (berserta panduan guru). 1981. Buku Mudah Membaca bahasa Malaysia. Berita Publishing. Huraian cara mengguna ‘kaedah cerakin’ dibuat dengan teliti untuk panduan guru sekolah kebangsaan. 63 – 69. Kuala Lumpur Pada Februari 1980 satu bengkel diadakan bersama guru-guru sekolah kebangsaan di Kuala terengganu. Kuala Pumpur  sebagai lanjutan kepada buku Kegiatan Tadika 2 bahasa Malaysia. Fajar Bakti. . Kuala Lumpur. Isahak Haron (2001). Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. artikel saya Mengajar Membaca Peringkat Awal yang menghurai kaedah KGBK diterbit dalam buku yang disunting oleh Safiah Osman (ed). Kuala Lumpur. Isahak Haron (1986). Dalam 1990. Isahak Haron (2006). Dalam kertas ini saya meninjau beberapa kaedah mengajar membaca BM yang kerap diguna di sekolah. Membaca: Satu Pengenalan. Buku Mari Membaca. ms. Kaedah yang menjadi pegangan ialah ‘kaedah cerakin’ (yang dianggap sebagai kaedah PPK). Guru mendapati kaedah ini mudah. berkesan dan murid juga cepat belajar 2M. Tetapi Panduan Guru bahasa Malaysia (KBSR) Tahun 1 (1981) bagi sekolah kebangsaan tidak mengguna KGBK. Kuala Lumpur. Kaedah gabungan bunyi-kata dijadikan asas untuk Panduan Guru bahasa Malaysia KBSR Tahun I (Jun 1981) untuk SRJK Cina dan SRJK Tamil. Bulan April 1980 kaedah ini dibentang di pusat perkembangan kurikulum (ppk). 7. Buku bahasa Malaysia Tahun 1.  Buku ini diguna di tadika swasta di bandar-bandar. dengan judul Mudah Membaca dan Menulis 1 & 2. (KBSR). Buku bahasa Malaysia 1 – 6 siri genius (beserta panduan guru) diterbitkan oleh Fajar Bakti untuk prasekolah Isahak Haron (1996). Julai 1980. Kemudian kertas kerja saya itu diterbitkan dalam Jurnal Dewan Bahasa Jilid 24 bil.”.

USJ Selangor. berserta panduan guru. . dan menokok tambah aktiviti untuk memperkayakan pembelajaran murid.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 49 Isahak Haron (2006). (berserta vcd dan panduan guru ) yang diedit semula. Ada juga pengarang yang mengarang dan menerbitkan buku berdasarkan pendekatan ini dengan memberi berbagai nama untuknya. disertasi sarjana pendidikan UPSI. Penerbit Ilmu Bakti. Abstraknya seperti dilampirkan. 2004). Ada guru mengguna kaedah dan buku awal membaca KGBK dalam pengajaran mereka. USJ Selangor. Dalam tahun 1990an dan 2000 – 2009 banyak sekali saya memberi ceramah dan bengkel tentang KGBK di seluruh negara kepada guru pra sekolah dan guru pemulihan. Pelajar boleh merujuk artikel dan buku-buku di atas untuk melihat contoh-contoh bahan pengajaran dan pembelajaran dan alat ujian KGBK. carta dan vcd. Aktiviti Bilakah KGBK digubal? Huraikan cici-ciri dan langkah-langkah asas KGBK untuk mengajar awal 2M bahasa Malaysia? RUJUKAN DAN BAHAN BACAAN TAMBAHAN Untuk mengetahui sistem ejaan bahasa Melayu (rumi) sila rujuk Dewan bahasa dan pustaka (1991). berserta panduan guru. Isahak Haron (2006). Kajian Perbandingan Tiga Kaedah Mengajar Membaca bahasa Melayu di Tadika Kemas. antaranya: Azila Alias. Buku KIA2M Membaca dan Menulis Buku 1 dan 2 untuk murid pemulihan di sekolah rendah. Pedoman Umum Ejaan Rumi bahasa Melayu. bertajuk Awal Membaca Bahasa Melayu: Keberkesanan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Untuk Prasekolah dan Untuk Pemulihan (UPSI laporan. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Isahak Haron (2009). carta dan vcd. Kuala Lumpur. Buku Ceria 2M Tadika 1 dan 2. 2007.KAB3033 . Kajian oleh pasukan pensyarah di UPSI yang saya ketuai. Penerbit Ilmu Bakti. Beberapa kajian dibuat tentang keberkesanan kaedah KGBK (untuk huruf rumi dan jawi) dalam pengajaran 2M di pra sekolah dan untuk pemulihan di sekolah rendah. oleh pensyarah dan pelajar sarjana pendidikan UPSI. Ini amat digalakkan. USJ Selangor. di terbit oleh Penerbit Ilmu Bakti. Buku Ceria 2M Membaca dan Menulis Buku 1 dan 2 untuk prasekolah.

berbanding dengan golongan guru yang mengguna ‘separuh saja’ kaedah ini . dalam satu dua pelajaran saja. konteks pengajaran kanak-kanak prasekolah di 12 tadika kemas di Hulu Selangor. Dapatan menunjukkan kumpulan guru yang mengguna ‘sepenuhnya atau sebahagian besar’ KGBK mendapati kaedah ini mudah dan berkesan untuk ‘memulih’ murid membaca dan menimbulkan minat mereka membaca. dibuat dalam dua konteks: pertama. Soalselidik survey digunakan untuk mendapat repons dan penilaian tentang keberkesanan KGBK daripada sampel 75 orang guru pendidikan khas sekolah rendah di tiga daerah pendidikan: PPD Hilir Perak. Konteks kedua ialah di mana KGBK digunakan oleh guru-guru pendidikan khas untuk ‘memulihkan’ murid sekolah rendah di Perak dan Pulau Pinang yang ‘tidak boleh’ membaca atau lemah membaca. atau untuk mengajar ‘memulih’ murid yang ‘tidak boleh’ atau lemah membaca BM di sekolah rendah.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 50 Abstrak Kajian ini mengemukakan pendekatan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) untuk pengajaranpembelajaran membaca dan menulis bahasa Melayu peringkat awal (early reading and writing). KGBK merupakan model ketiga dan pendekatan alternatif yang berasas dan ‘viable’ untuk pengajaran awal membaca bahasa Melayu atau bahasa-bahasa yang seumpama bahasa Melayu. menjadikannya suku kata dan terus membina dan membaca ‘perkataan’ atau frasa atau ayat. suku kata perkataan bahasa Melayu yang jelas. iaitu sistem ejaannya fonemik (terdapat hubungan yang jelas antara bunyi dan simbol (huruf) (sound-simbol relationship). dan tatabahasa Melayu agak mudah berbanding dengan sistem ejaan dan tatabahasa bahasa Inggeris. . KGBK ini diasaskan kepada ciri-ciri istimewa yang terdapat dalam bahasa Melayu. untuk menguji keberkesanan model atau pendekatan KGBK. kemajuan kebolehan membaca 326 orang murid di tadika ini agak ketara. PPD Kerian dan PPD Timur Laut Pulau Pinang. Setelah tiga bulan guru tadika kemas mengajar kanak-kanak membaca dan menulis mengguna KGBK. Kanak-kanak prasekolah dan murid ‘pemulihan’ dengan mudah boleh diajar membaca bahasa Melayu dalam jangka masa yang pendek. Dari segi sumbangan kepada teori atau model pengajaran awal membaca. Kajian empirikal. Pendekatan KGBK menyatakan bahawa pengajaran membaca BM boleh dibuat dengan mengajar kanak-kanak ‘bunyi’ beberapa huruf vokal dan konsonan. dapatan kajian keberkesanan KGBK ini ‘menolak’ anggapan bahawa terdapat ‘konflik’ antara kaedah ‘fonik’ dan kaedah ‘seluruh perkataan’ seperti yang terdapat dalam pengajaran awal membaca bahasa Inggeris. Dapatan dari kajian penggunaan KGBK di kedua-dua konteks menunjukkan yang KGBK berkesan sebagai kaedah alternatif kepada kaedah yang guru amalkan sekarang untuk mengajar murid prasekolah membaca. sebagai alternatif kepada model atau pendekatan ‘abjad/fonik’ dan pendekatan ‘seluruh perkataan’ (whole word).KAB3033 . yang banyak diperkatakan dalam pengajaran membaca bahasa Inggeris sejak lebih lima puluh tahun lalu.

.KAB3033 .Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 51 Aplikasi praktikal dapatan kajian ini ialah KGBK boleh diguna untuk mengajar kanak-kanak prasekolah dan Tahun 1 membaca dan menulis bahasa Malaysia dengan lebih mudah dan cepat. dan untuk ‘memulihkan’ masalah ‘tidak boleh membaca’ pelajar sekolah rendah dengan berkesan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful