UNIT 5 KAEDAH GABUNGAN BUNYI-KATA (KGBK): LATAR BELAKANG DAN PRINSIP

Hasil pembelajaran
Di akhir bab ini pelajar akan Mengetahui latar belakang dan prinsip Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) Dapat membezakan KGBK dengan pendekatan abjad/fonik dan pendekatan seluruh perkataan. Guru dapat menggunanya dalam bab 6 – 8.
Seperti yang dihuraikan dalam bab 2, 3 dan 4, terdapat dua perpektif dan pendekatan besar dalam pengajaran awal membaca bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia, iaitu pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan /seluruh bahasa (whole word / whole language). Dalam bab ini mari kita lihat bagaimana kedua-dua pendekatan ini boleh digabung secara sistematik untuk memudahkan pengajaran-pembelajaran awal membaca dan menulis bahasa Malaysia. Pendekatan ketiga ini dipanggil Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK), iaitu pendekatan yang menggabungkan pendekatan abjad-fonik (bunyi) dan pendekatan seluruh perkataan. Dalam bab 2, kita melihat pendekatan abjad-fonik Bermula Fasa 1 dengan kanak-kanak diajar mengenal semua huruf abjad a b c .. x y z dan bunyinya. Ini biasanya mengambil masa 1 - 2 bulan. Kemudian Fasa 2, kanak-kanak diajar suku kata. Ini mengambil masa biasanya sebulan. Kemudian dalam Fasa 3, barulah murid diajar membaca perkataan dan ayat mudah. Setiap fasa ini diajar secara berasingan. Pendekatan seluruh bahasa / perkataan (unit 3 dan 4) pula terbalik: Langkah pertama murid diajar melihat, mengecam dan membaca ‘perkataan’ secara keseluruhan (whole word). Langkah kedua, murid diajar mencerakin atau menganalisis perkataan itu supaya murid tahu suku katanya. Langkah ketiga murid diajar mencerakin perkataan dan suku kata menjadi huruf dan bunyinya. Murid diajar mengeja perkataan itu. Kedua-dua pendekatan ini bertentangan; setiap satu ada kekuatan dan kelemahannya. Pendekatan KGBK mengambil kira kekuatan dari pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan, menggabungnya secara sistematik untuk memudahkan pengajaran-pembelajaran 2m bahasa Malaysia.

cough’. though. yang memungkinkan kaedah KGBK ini digunakan untuk mengajar kanak-kanak membaca dan menulis bahasa Melayu dengan lebih mudah dan sistematik: 1) KGBK mengambil kira sistem ejaan bahasa Melayu adalah sistematik dan fonemik: maksudnya. dewan bahasa dan pustaka. rat dsb).Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 42 Salah satu sebab pengajaran awal membaca dan menulis bahasa Inggeris tidak mudah ialah kerana sistem ejaannya celaru: tidak fonemik seperti sistem ejaan bahasa Melayu. yang tidak terdapat dalam bahasa Inggeris. present tense. Misalnya. ‘d’ bunyinya ‘dhh’. ma kan. untuk menyatakan ‘banyak’ (plural). se ko lah. bu nga. untuk menyatakan perbezaan waktu (past tense. past perfect tense) seperti dalam bahasa Inggeris.. per ja la nan. y z mewakili satu bunyi fonem kecuali huruf ‘e’. iaitu ‘e’ taling seperti dalam perkataan ‘emak’. misalnya ba tu. kuala lumpur (1991). 2) Suku kata bahasa Melayu jelas. Asas prinsip Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) Kaedah gabungan bunyi-kata (KGBK) bagi pengajaran awal bahasa Melayu berbeza dengan pendekatan fonik-abjad atau seluruh perkataan. ‘c’ bunyinya ‘ch’. bahasa Perancis atau bahasa Cina. Ada beberapa ciri istimewa yang terdapat dalam bahasa Melayu. catch. Misalnya dalam bahasa Melayu tidak ada perbezaan bentuk bagi gender (laki-laki atau perempuan). eye. dan sebagainya. Untuk mengetahui lebih lanjut sistem ejaan bahasa Melayu (rumi) rujuk buku pedoman umum ejaan rumi bahasa Melayu.KAB3033 . ta nya. bahasa mandarin dan bahasa arab. iaitu mengguna ‘perkataan’ yang bermakna kepada murid. pan tai. dan sekumpulan lagi lebih berkesan diaja r secara seluruh perkataan melalui ‘pandang dan sebut’ (sight words) seperti ‘the. kam pung. mat. i tik. 3) Tatabahasa bahasa Melayu lebih mudah berbanding dengan tatabahasa bahasa Inggeris. huruf ‘b’ bunyinya ‘bh’. . Ini memudah suku kata dicantum untuk membentuk perkataan.. jam ba tan. k l m n . Hanya huruf ‘e’ mempunyai dua bunyi fonem. ka ki. pe nyu su ngai. boleh digabungkan secara sistematik untuk mengajar awal 2M bahasa Melayu. KGBK menyatakan bahawa kekuatan yang terdapat dalam pendekatan abjad-fonik (iaitu sebut dan bunyi huruf) dan kekuatan yang terdapat dalam pendekatan seluruh perkataan.. ‘enam’ dan ‘e’ pepet seperti dalam ‘ekor’ dan ‘elok’. Dalam bahasa Inggeris terdapat sekumpulan perkataan yang boleh diajar dalam kaedah fonik (seperti cat. setiap huruf abjad a b c d . sat. huruf ‘a’ bunyinya ‘aa’. i bu. ‘m’ bunyi ‘mm’ dan sebagainya.. ka kak.

Perhatikan dalam KGBK murid tidak perlu mengetahui dahulu semua huruf abjad sebelum ia boleh diajar membaca dan menulis. Bina perkataan dari suku kata (kv + kv). ‘ibu abu’. 2. dan cara menulisnya.Murid menulis dan menyalin apa yang diajar: huruf. . ibu abu’. bibi. supaya menjadi ba bi bu dan cara menulisnya. Perkenalkan bunyi huruf vokal a i u. 4. abu . dan perkataan-perkataan terus dibentuk dan dibaca. Kita tidak asingkan kedua-dua bahagian dalam dua fasa yang berlainan seperti yang berlaku dalam pendekatan abjadfonik yang dihuraikan dalam Bab 2. KGBK secara rajah mudah bunyi + perkataan bunyi + perkataan membaca ayat dan cerita Langkah-langkah asas KGBK adalah sebagai berikut. Bentuk suku kata terbuka (kv) darinya. suku kata terbuka (kv) dibina. untuk membentuk bunyi suku kata ba bi bu. dan bunyi satu huruf konsonan. misalnya bunyi ‘b’. ubi. misalnya ba + ba = baba. . Kita menggabungkan proses membunyikan huruf dan suku kata dengan proses membentuk perkataan dalam satu unit pelajaran 2M. suku kata. perkataan dan frasa di atas. bibi bubu babu. i + bu = ibu. dan frasa seperti ‘bubu baba’. kita menggabung bahagian membunyikan huruf dan suku kata dengan bahagian membentuk dan membaca perkataan.Daripada suku kata ini kanak-kanak diajar terus membentuk perkataan dan membaca perkataan mudah dan bermakna seperti ‘baba. Inilah yang membezakan antara pendekatan KGBK dengan pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 43 Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Pengajaran membaca dan menulis bahasa Melayu peringkat awal untuk kanak-kanak (atau kepada sesiapa saja yang mula belajar bahasa Melayu) boleh dibuat dengan menggabungkan .Pengajaran abjad-fonem huruf vokal a i u dan bunyinya. KGBK memulakan dengan mengajar murid tiga huruf vokal penting ( a i u) dan satu konsonan misalnya ‘b’. Perkenalkan bunyi konsonan mudah seperti b dan cara menulisnya 3.KAB3033 . Bila kita gabungkan langkah (a) iaitu ‘bunyi huruf dan suku kata’ dengan langkah (b) iaitu terus ‘membentuk dan membaca perkataan’ yang bermakna. bubu. bu + bu = bubu. Langkah-langkah asas dalam Unit 1. Unit 1 1. Dengan mengguna huruf konsonan dan vokal ini.

Fajar Bakti. Ertinya terdapat kesinambungan secara sequential antara unit 1 dan 2. Ini didapati lebih mudah dan cepat untuk murid belajar membaca dan menulis. Susunan bahan pengajaran-pembelajaran KGBK Pendekatan KGBK membolehkan pembinaan dan susunan bahan pengajaran-pembelajaran dan peningkatan kemahiran 2M dibuat secara berturutan (sequential) dan berkembang (developmental). Contohnya adalah seperti dalam buku saya Mari Membaca. suku kata. Murid tidak perlu mengenal dan menghafal semua huruf sebelum belajar membaca. dalam KGBK sesuatu unit mengandungi kemahiran membunyikan huruf dan suku kata. Siri Genius. misalnya perkataan ‘ cuci’ sebagai tema untuk dijadikan asas perbincangan dan aktiviti pengayaan bersama murid. Mudah Membaca Bahasa Melayu. bagaimana mereka boleh membantu ibu. Langkah-langkah pengajaran Unit 2 berikutnya Unit 2 1) Ulang pelajaran unit 1 yang lalu. buku Bahasa Malaysia. Bina rangkai kata atau ayat. dsb. dan membina perkataan dan membacanya. beserta Panduan Guru. perkataan dan frasa yang mereka baca. Ini bererti unsur ‘membunyikan’ huruf dan membina serta ‘membaca perkataan’ boleh digabungkan dalam sesuatu unit pengajaranpembelajaran 2M. Pengetahuan dalam unit 1 menjadi asas untuk belajar unit 2 secara bersambung. 2) Perkenalkan huruf konsonan baru ‘c’. Pada akhir setiap unit pelajaran murid boleh membaca dan menulis perkataan. ibu cuci ubi. dan buku Ceria 2M terbitan Ilmu Bakti (2007). frasa dan ayat yang bermakna. Murid menulis menyalin apa yang mereka baca: huruf. seperti ibu abu. Utusan Publications. . 8) Guru memilih satu perkataan. misalnya perkataan ‘ ibu’ untuk dijadikan tema aktiviti pengayaan seperti berbincang dengan kanak-kanak apa yang mereka buat bersama ibu. (2003). babu baba 6. 5) Guna suku kata pelajaran yang lalu ba bi bu untuk membina lagi perkataan seperti baca bucu cuba 6) Bina frasa atau ayat seperti cucu aci. (1982). cu + cu = cucu. 7. (1990). Perhatikan dalam unit 1 setelah murid belajar ‘bunyi huruf dan suku kata’ mereka terus diajar menggabung suku kata menjadi ‘perkataan’ untuk dibaca. Ringkasnya. 3) Bina suku kata ca ci cu 4) Bina perkataan misalnya ca + ca = caca.KAB3033 . cuci aci acu. Fajar Bakti. 7) Murid latih menulis dengan menyalin huruf.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 44 5. suku kata dan perkataan. dsb. Awal Membaca dan Menulis. Guru memilih satu perkataan.

i + bu = ibu. Contohnya kan kin kun.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 45 Bahagian-bahagian utama dalam susunan bahan pengajaran-pembelajaran KGBK dalam mula murid mengenal dan membunyikan beberapa huruf sehingga murid dapat membaca dengan lancar sesuatu cerita adalah sebagai berikut: Bahagian 1: mengenal dan membunyikan huruf vokal utama a i u. ‘me’. ba + ca = baca. ‘sy’ (sya syi syu). . Contohnya ba + ba = baba. jika diajar sejam sehari. Membina frasa dan ayat: Abu makan ikan. melihat. bermain. ‘men’. murid normal boleh membaca dengan lancar cerita mudah dalam tempoh kurang dari tiga bulan. kvk + kvk. Bahagian 4: memperkenalkan huruf vokal o dan e. a + bu = abu. i + kan = ikan. Membina perkataan ma + kan = makan. Huruf vokal e dikemudiankan kerana ia mempunyai dua bunyi. po + kok = pokok. e pepet (e + mak = emak). ‘meng’. Membuat frasa dan ayat mengguna perkataan yang dibina: bubu baba. Mengikut kajian kami ini lebih sukar dipelajari. buat. mencari. ibu abu. Sudin sakit kaki. ‘kh’ (khabar) Bahagian 6: vokal gandingan: au ai ua di tengah perkataan: geluncuran ( daun. sungai. Bahagian 3: membentuk suku kata tertutup: kvk. Bahagian 5: diagraf atau konsonan gandingan dan suku katanya. Kvk + kv. ‘ng’ (nga nyi ngu). v + kv. Langkah-langkah pengajaran akan dibincangkan dengan lebih teliti dalam bab 6. dan e taling (e + lok = elok). Contohnya berjalan. Pendekatan gabungan dan susunan bahan pengajaran-pembelajaran secara kumulatif seperti dalam KGBK ini tidak mungkin berlaku dalam pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan. lam lim lum. sa + kit = sakit. Dari kajian kami. Membaca dan menulis ayat dan cerita mudah.KAB3033 . membina suku kata dan perkataan v + kvk. Vokal gandingan di hujung perkataan: diftong ( pulau. menghantar. Bahagian 7: penggunaan imbuhan mudah ‘ber’. atau pendekatan ‘eklektik’ yang diguna sekarang untuk mengajar bahasa Inggeris. kat kit kut. v + kvk. amboi). Bahagian 2: membentuk suku kata terbuka kv dan membina perkataan kv + kv. seperti ‘ng’ (bang bing bung) ‘ny’ (nya nyi nyu). susunan bahan pengajaran-pembelajaran secara berturutan dan ‘developmental’. kv + kvk. Setiap unit membina memperkenalkan huruf konsonan baru dan bunyinya. 7 dan 8. Membina perkataan kv + kvk. Dari pemerhatian dan laporan guru. Contohnya ro + ti = roti. kumulatif dan sistematik ini memudahkan guru mengajar 2M dan memudah murid belajar 2M bahasa Melayu. Huraian bagi setiap bahagian dan contoh langkah-langkah pengajaran KGBK secara terperinci seterusnya diberi dalam bab 6. baik). lima hari seminggu mengikut susunan KGBK dalam buku itu. dan satu atau dua huruf konsonan seperti b c. bu + bu = bubu.

Kemahiran murid mendengar dan bertutur dilakukan semasa guru dan murid bersoal-jawab. Ini akan menanam tabiat dan minat mereka membaca.Murid dibina kemahiran untuk mengesan (attack) sesuatu perkataan baru. puisi mudah dan surat kepada kawan. c sampai x. bercerita dan memberi pendapat. atau menyanyi lagu kanak-kanak semasa mengajar 2m. aci cuci’ mereka sendiri akan boleh membaca ‘babu cuba baca’ dan ‘acu’. perkataan dan ayat yang betul. supaya mereka terus membaca sendiri. puisi. Aktiviti Ciri-ciri Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Kemahiran membaca dan menulis yang dibina dalam kaedah KGBK adalah sebagai berikut: . Guru haruslah mengajar murid menyebut sesuatu perkataan itu dengan sebutan standard. Murid juga tidak perlu diajar semua suku kata . . murid dan murid berbincang. Bimbing dan galakkan mereka menulis cerita. menjawab. Guru juga hendaklah selang selikan aktiviti bermain sambil belajar. ii. Ini penting untuk membina kecekapan murid membaca sendiri perkataanperkataan baru. Murid juga diajar menyebut fonem. ‘ca ci cu’ dan boleh membaca perkataan ‘cucu. suku kata. ibu bapa dan guru dalam buku atau dalam komputer. dan buku pilihan mereka.KAB3033 . Setelah asas 2M dikuasai oleh murid.Dalam KGBK murid tidak perlu diajar mengenal dan menghafal semua huruf abjad secara berturutan dari a. membaca dan menulis secara berkembang. bertanya. Dengan itu mereka boleh membaca perkataan itu sendiri. bertutur. z seperti dalam kaedah abjad-fonik. Misalnya setelah murid boleh membaca suku kata ‘ba bi bu’. mendengar dan bercakap. ia akan menjadi bekalan dan asas untuk pendidikan sepanjang hayat. maka fasa seterusnya ialah ia memberi peluang dan galakan untuk murid membaca berbagai bahan bacaan: buku cerita.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 46 Pengajaran lisan Dalam pengajaran 2M KGBK pengajaran lisan juga termasuk di dalamnya. tiga bulan di setengah sekolah). Ini mengambil masa panjang (dua. i. pengajaran dengan membaca kuat (read aloud) buku kepada murid. y.Terangkan perbezaan KGBK dan pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan. supaya murid seronok belajar. Jika ini berlaku. b. Dalam KGBK guru mengajar keempat-empat kemahiran berbahasa: mendengar. Dalam pengajarannya guru memberi peluang dan latihan untuk murid mendengar arahan. Haruslah diingat bahawa KGBK adalah fasa pertama untuk memudahkan dan meletakkan asas murid membaca dan menulis. Terangkan prinsip dan ciri asas kaedah gabungan bunyi-kata (KGBK). baca. dengan mengguna pengetahuan bunyi huruf dan suku kata yang dipelajarinya.

Setiap unit baru berkembang berasaskan unit sebelumnya. saya berpendapat salah satu sebab yang lebih spesifik ialah kaedah pengajaran 2M guru itu yang kurang berkesan. Murid membaca perkataan yang bermakna yang dibina dalam suatu pelajaran. di mana pelajaran yang lalu diguna untuk belajar 2m dalam pelajaran yang baru. dsb’ yang mengambil masa sebulan lagi. Pada 8 – 10 disember 1979 dalam konpen iv anjuran persatuan suluh budiman di kuantan. iaitu kaedah seluruh perkataan yang popular di kalangan guru yang mengajar bahasa Inggeris. sebelum murid boleh diajar membaca perkataan dan ayat. Murid diajar menulis apa yang dibaca dalam setiap unit: huruf. frasa dan ayat. Bila dan bagaimanakah KGBK Digubal? Untuk mengelak daripada kekeliruan tentang sejarah dan asal usul Kaedah Gabungan Bunyi-Kata ini. Perkembangan unit-unit pengajaran-pembelajaran 2M dibuat secara sistematik berturutan perkembangannya. rangkai kata dan ayat. Sedikit tentang latar belakang dan sejarah KGBK. sepert i dalam kaedah seluruh perkataan. dan membaca apa yang ditulis. Ini menggerakkan saya berfikir bagaimanakah ini boleh terjadi. saya pun menggubal satu kaedah yang boleh menggabung pendekatan ‘fonik’ (berasaskan bunyi) dan pendekatan ‘seluruh perkataan’. Kajian kami menunjukkan kebanyakan murid bermotivasi untuk mencuba lagi membaca setelah mereka mula boleh membaca beberapa patah perkataan. Murid tidak perlu diajar ‘mengecam’ seluruh perkataan (pandang-dan-sebut perkataan) dan menghafal bentuknya. kerana pada pendapat saya bahasa Melayu mudah untuk diajar membaca dan menulisnya. Kedua-dua kemahiran ini saling mengukuh satu sama lain. Ini menjemukan. Walaupun mungkin terdapat kelemahan oleh sebab latarbelakang murid itu sendiri. Murid terus membaca ayat dan cerita mudah dalam beberapa pelajaran saja. Terdapat hubungan yang erat antara membina kemahiran membaca dan menulis. saya perturunkan sedikit sejarah bagaimana kaedah ini digubah dan penerbitan buku-buku saya tentang kaedah ini. suku kata. Kanak-kanak membina dan membaca perkataan berdasarkan suku kata yang mereka belajar dalam sesuatu pelajaran yang baru dan dalam unit yang lalu. Sebahagian kecil lagi mengguna kaedah ‘pandang dan sebut’ (look and say). Maka dengan mengguna pengetahuan teori dan amalan pengajaran bahasa Melayu.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 47 - - - - terbuka seperti ba bi bu be be bo.KAB3033 . dan dakwaan orang lain yang mereka mencipta atau menggubah kaedah KGBK ini. dan menulisnya. yang saya namakan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK). terutama di sekolah kebangsaan yang tidak boleh membaca. saya pun membentang kertas bertajuk “ Beberapa Kaedah Mengajar Murid-Murid Membaca Bahasa . kemudian ‘mencerakin’ perkataan untuk mengenal huruf dan bunyi huruf. Dalam tahun 1979 saya telah membaca laporan dalam akhbar bahawa terdapat 30% . Dengan ini mereka mendapati proses belajar membaca itu bermakna dan berguna. Dari tinjauan saya mendapati kebanyakan guru mengguna ‘kaedah abjad’. perkataan. terutama huruf tulisan rumi.40% murid di sekolah rendah. ca ci cu ce ce co .

Isahak Haron (2006). Kuala Pumpur  sebagai lanjutan kepada buku Kegiatan Tadika 2 bahasa Malaysia. Bhd. Kaedah yang menjadi pegangan ialah ‘kaedah cerakin’ (yang dianggap sebagai kaedah PPK). Isahak Haron (2001). Isahak Haron (2003).KAB3033 . Buku Kegiatan Tadika 2: Mari Membaca. Julai 1980. (KBSR). . Buku bahasa Malaysia 1 – 6 siri genius (beserta panduan guru) diterbitkan oleh Fajar Bakti untuk prasekolah Isahak Haron (1996). di Jalan duta. Guru mendapati kaedah ini mudah. ms. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. 7. Fajar Bakti.  Buku ini digunakan di setengah sekolah SRJK cina dan tamil. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. 1981. dan memperkenalkan kaedah baru iaitu Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) sebagai alternatif untuk mengatasi masalah ramai murid di sekolah rendah yang tidak boleh membaca dan menulis. Bulan April 1980 kaedah ini dibentang di pusat perkembangan kurikulum (ppk). Kemudian kertas kerja saya itu diterbitkan dalam Jurnal Dewan Bahasa Jilid 24 bil. Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka. Berita Publishing. Buku Mari Membaca. untuk membina bahan pengajaran . Buku-buku di atas telah diedit semula dan diterbit oleh Fajar Bakti dalam Siri Tadika Fajar Bakti. Tanjong Malim. 63 – 69. Buku bahasa Malaysia Tahun 1. Isahak Haron (1982).  Buku ini diguna di tadika swasta di bandar-bandar. dengan judul Mudah Membaca dan Menulis 1 & 2. Utusan Publications & Distibution Sdn. Berikut ialah penerbitan buku-buku saya yang mengguna KGBK untuk kegunaan murid. Isahak Haron (1990). Buku Mudah Membaca bahasa Malaysia. artikel saya Mengajar Membaca Peringkat Awal yang menghurai kaedah KGBK diterbit dalam buku yang disunting oleh Safiah Osman (ed). berkesan dan murid juga cepat belajar 2M. Kaedah ini dianggap berguna dan dijadikan salah satu kaedah Pilihan (ke-4) dalam Buku Panduan Am. Ujian Diagnostik Membaca dan Menulis berasaskan KGBK (berserta panduan guru). Membaca: Satu Pengenalan. Kuala Lumpur. juga diterbitkan oleh Fajar Bakti. Dalam kertas ini saya meninjau beberapa kaedah mengajar membaca BM yang kerap diguna di sekolah. Buku Ujian Membaca dan Menulis 1 & 2 yang diedit dari buku asal pada 1990. Isahak Haron (2001). Fajar Bakti. Kaedah gabungan bunyi-kata dijadikan asas untuk Panduan Guru bahasa Malaysia KBSR Tahun I (Jun 1981) untuk SRJK Cina dan SRJK Tamil.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 48 Malaysia di Peringkat Awal. Huraian cara mengguna ‘kaedah cerakin’ dibuat dengan teliti untuk panduan guru sekolah kebangsaan. untuk murid Tahun 1. Tetapi Panduan Guru bahasa Malaysia (KBSR) Tahun 1 (1981) bagi sekolah kebangsaan tidak mengguna KGBK. Isahak Haron (1986). kuala lumpur.”. Kurikulum Baru Sekolah Rendah . Dalam 1990.pembelajaran mengguna kaedah KGBK untuk dicuba di sekolah kebangsaan. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Pada Februari 1980 satu bengkel diadakan bersama guru-guru sekolah kebangsaan di Kuala terengganu.

disertasi sarjana pendidikan UPSI. Dewan Bahasa Dan Pustaka. . di terbit oleh Penerbit Ilmu Bakti. dan menokok tambah aktiviti untuk memperkayakan pembelajaran murid. Kajian Perbandingan Tiga Kaedah Mengajar Membaca bahasa Melayu di Tadika Kemas. Ada juga pengarang yang mengarang dan menerbitkan buku berdasarkan pendekatan ini dengan memberi berbagai nama untuknya. Buku Ceria 2M Membaca dan Menulis Buku 1 dan 2 untuk prasekolah. Penerbit Ilmu Bakti. Aktiviti Bilakah KGBK digubal? Huraikan cici-ciri dan langkah-langkah asas KGBK untuk mengajar awal 2M bahasa Malaysia? RUJUKAN DAN BAHAN BACAAN TAMBAHAN Untuk mengetahui sistem ejaan bahasa Melayu (rumi) sila rujuk Dewan bahasa dan pustaka (1991).Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 49 Isahak Haron (2006). Ini amat digalakkan. Buku KIA2M Membaca dan Menulis Buku 1 dan 2 untuk murid pemulihan di sekolah rendah. antaranya: Azila Alias. USJ Selangor. Ada guru mengguna kaedah dan buku awal membaca KGBK dalam pengajaran mereka. bertajuk Awal Membaca Bahasa Melayu: Keberkesanan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Untuk Prasekolah dan Untuk Pemulihan (UPSI laporan. Isahak Haron (2006). Pedoman Umum Ejaan Rumi bahasa Melayu. 2004). Buku Ceria 2M Tadika 1 dan 2. oleh pensyarah dan pelajar sarjana pendidikan UPSI. carta dan vcd. Kajian oleh pasukan pensyarah di UPSI yang saya ketuai.KAB3033 . Abstraknya seperti dilampirkan. Kuala Lumpur. Dalam tahun 1990an dan 2000 – 2009 banyak sekali saya memberi ceramah dan bengkel tentang KGBK di seluruh negara kepada guru pra sekolah dan guru pemulihan. Beberapa kajian dibuat tentang keberkesanan kaedah KGBK (untuk huruf rumi dan jawi) dalam pengajaran 2M di pra sekolah dan untuk pemulihan di sekolah rendah. (berserta vcd dan panduan guru ) yang diedit semula. Pelajar boleh merujuk artikel dan buku-buku di atas untuk melihat contoh-contoh bahan pengajaran dan pembelajaran dan alat ujian KGBK. berserta panduan guru. Isahak Haron (2009). USJ Selangor. berserta panduan guru. Penerbit Ilmu Bakti. 2007. USJ Selangor. carta dan vcd.

Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 50 Abstrak Kajian ini mengemukakan pendekatan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) untuk pengajaranpembelajaran membaca dan menulis bahasa Melayu peringkat awal (early reading and writing). sebagai alternatif kepada model atau pendekatan ‘abjad/fonik’ dan pendekatan ‘seluruh perkataan’ (whole word). dapatan kajian keberkesanan KGBK ini ‘menolak’ anggapan bahawa terdapat ‘konflik’ antara kaedah ‘fonik’ dan kaedah ‘seluruh perkataan’ seperti yang terdapat dalam pengajaran awal membaca bahasa Inggeris. suku kata perkataan bahasa Melayu yang jelas. yang banyak diperkatakan dalam pengajaran membaca bahasa Inggeris sejak lebih lima puluh tahun lalu. Dari segi sumbangan kepada teori atau model pengajaran awal membaca.KAB3033 . menjadikannya suku kata dan terus membina dan membaca ‘perkataan’ atau frasa atau ayat. Dapatan dari kajian penggunaan KGBK di kedua-dua konteks menunjukkan yang KGBK berkesan sebagai kaedah alternatif kepada kaedah yang guru amalkan sekarang untuk mengajar murid prasekolah membaca. atau untuk mengajar ‘memulih’ murid yang ‘tidak boleh’ atau lemah membaca BM di sekolah rendah. Setelah tiga bulan guru tadika kemas mengajar kanak-kanak membaca dan menulis mengguna KGBK. Kajian empirikal. Konteks kedua ialah di mana KGBK digunakan oleh guru-guru pendidikan khas untuk ‘memulihkan’ murid sekolah rendah di Perak dan Pulau Pinang yang ‘tidak boleh’ membaca atau lemah membaca. KGBK ini diasaskan kepada ciri-ciri istimewa yang terdapat dalam bahasa Melayu. . KGBK merupakan model ketiga dan pendekatan alternatif yang berasas dan ‘viable’ untuk pengajaran awal membaca bahasa Melayu atau bahasa-bahasa yang seumpama bahasa Melayu. Dapatan menunjukkan kumpulan guru yang mengguna ‘sepenuhnya atau sebahagian besar’ KGBK mendapati kaedah ini mudah dan berkesan untuk ‘memulih’ murid membaca dan menimbulkan minat mereka membaca. untuk menguji keberkesanan model atau pendekatan KGBK. iaitu sistem ejaannya fonemik (terdapat hubungan yang jelas antara bunyi dan simbol (huruf) (sound-simbol relationship). Kanak-kanak prasekolah dan murid ‘pemulihan’ dengan mudah boleh diajar membaca bahasa Melayu dalam jangka masa yang pendek. Pendekatan KGBK menyatakan bahawa pengajaran membaca BM boleh dibuat dengan mengajar kanak-kanak ‘bunyi’ beberapa huruf vokal dan konsonan. PPD Kerian dan PPD Timur Laut Pulau Pinang. dibuat dalam dua konteks: pertama. konteks pengajaran kanak-kanak prasekolah di 12 tadika kemas di Hulu Selangor. dan tatabahasa Melayu agak mudah berbanding dengan sistem ejaan dan tatabahasa bahasa Inggeris. Soalselidik survey digunakan untuk mendapat repons dan penilaian tentang keberkesanan KGBK daripada sampel 75 orang guru pendidikan khas sekolah rendah di tiga daerah pendidikan: PPD Hilir Perak. berbanding dengan golongan guru yang mengguna ‘separuh saja’ kaedah ini . kemajuan kebolehan membaca 326 orang murid di tadika ini agak ketara. dalam satu dua pelajaran saja.

KAB3033 .Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 51 Aplikasi praktikal dapatan kajian ini ialah KGBK boleh diguna untuk mengajar kanak-kanak prasekolah dan Tahun 1 membaca dan menulis bahasa Malaysia dengan lebih mudah dan cepat. . dan untuk ‘memulihkan’ masalah ‘tidak boleh membaca’ pelajar sekolah rendah dengan berkesan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.