UNIT 5 KAEDAH GABUNGAN BUNYI-KATA (KGBK): LATAR BELAKANG DAN PRINSIP

Hasil pembelajaran
Di akhir bab ini pelajar akan Mengetahui latar belakang dan prinsip Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) Dapat membezakan KGBK dengan pendekatan abjad/fonik dan pendekatan seluruh perkataan. Guru dapat menggunanya dalam bab 6 – 8.
Seperti yang dihuraikan dalam bab 2, 3 dan 4, terdapat dua perpektif dan pendekatan besar dalam pengajaran awal membaca bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia, iaitu pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan /seluruh bahasa (whole word / whole language). Dalam bab ini mari kita lihat bagaimana kedua-dua pendekatan ini boleh digabung secara sistematik untuk memudahkan pengajaran-pembelajaran awal membaca dan menulis bahasa Malaysia. Pendekatan ketiga ini dipanggil Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK), iaitu pendekatan yang menggabungkan pendekatan abjad-fonik (bunyi) dan pendekatan seluruh perkataan. Dalam bab 2, kita melihat pendekatan abjad-fonik Bermula Fasa 1 dengan kanak-kanak diajar mengenal semua huruf abjad a b c .. x y z dan bunyinya. Ini biasanya mengambil masa 1 - 2 bulan. Kemudian Fasa 2, kanak-kanak diajar suku kata. Ini mengambil masa biasanya sebulan. Kemudian dalam Fasa 3, barulah murid diajar membaca perkataan dan ayat mudah. Setiap fasa ini diajar secara berasingan. Pendekatan seluruh bahasa / perkataan (unit 3 dan 4) pula terbalik: Langkah pertama murid diajar melihat, mengecam dan membaca ‘perkataan’ secara keseluruhan (whole word). Langkah kedua, murid diajar mencerakin atau menganalisis perkataan itu supaya murid tahu suku katanya. Langkah ketiga murid diajar mencerakin perkataan dan suku kata menjadi huruf dan bunyinya. Murid diajar mengeja perkataan itu. Kedua-dua pendekatan ini bertentangan; setiap satu ada kekuatan dan kelemahannya. Pendekatan KGBK mengambil kira kekuatan dari pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan, menggabungnya secara sistematik untuk memudahkan pengajaran-pembelajaran 2m bahasa Malaysia.

cough’. dan sekumpulan lagi lebih berkesan diaja r secara seluruh perkataan melalui ‘pandang dan sebut’ (sight words) seperti ‘the. untuk menyatakan ‘banyak’ (plural). boleh digabungkan secara sistematik untuk mengajar awal 2M bahasa Melayu. yang memungkinkan kaedah KGBK ini digunakan untuk mengajar kanak-kanak membaca dan menulis bahasa Melayu dengan lebih mudah dan sistematik: 1) KGBK mengambil kira sistem ejaan bahasa Melayu adalah sistematik dan fonemik: maksudnya. ma kan. Hanya huruf ‘e’ mempunyai dua bunyi fonem. y z mewakili satu bunyi fonem kecuali huruf ‘e’. sat. jam ba tan. 3) Tatabahasa bahasa Melayu lebih mudah berbanding dengan tatabahasa bahasa Inggeris. dan sebagainya. kuala lumpur (1991). yang tidak terdapat dalam bahasa Inggeris. . Asas prinsip Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) Kaedah gabungan bunyi-kata (KGBK) bagi pengajaran awal bahasa Melayu berbeza dengan pendekatan fonik-abjad atau seluruh perkataan. ka ki. ‘m’ bunyi ‘mm’ dan sebagainya. iaitu ‘e’ taling seperti dalam perkataan ‘emak’. present tense. iaitu mengguna ‘perkataan’ yang bermakna kepada murid. KGBK menyatakan bahawa kekuatan yang terdapat dalam pendekatan abjad-fonik (iaitu sebut dan bunyi huruf) dan kekuatan yang terdapat dalam pendekatan seluruh perkataan. pan tai. se ko lah. though. mat. ‘enam’ dan ‘e’ pepet seperti dalam ‘ekor’ dan ‘elok’. bahasa mandarin dan bahasa arab. Misalnya dalam bahasa Melayu tidak ada perbezaan bentuk bagi gender (laki-laki atau perempuan). ka kak. catch. i tik. Untuk mengetahui lebih lanjut sistem ejaan bahasa Melayu (rumi) rujuk buku pedoman umum ejaan rumi bahasa Melayu. Ini memudah suku kata dicantum untuk membentuk perkataan. Ada beberapa ciri istimewa yang terdapat dalam bahasa Melayu.. ‘d’ bunyinya ‘dhh’.. untuk menyatakan perbezaan waktu (past tense. misalnya ba tu. Misalnya.. kam pung. ‘c’ bunyinya ‘ch’. setiap huruf abjad a b c d .Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 42 Salah satu sebab pengajaran awal membaca dan menulis bahasa Inggeris tidak mudah ialah kerana sistem ejaannya celaru: tidak fonemik seperti sistem ejaan bahasa Melayu.KAB3033 . ta nya. i bu. pe nyu su ngai. per ja la nan.. rat dsb). Dalam bahasa Inggeris terdapat sekumpulan perkataan yang boleh diajar dalam kaedah fonik (seperti cat. bu nga. huruf ‘a’ bunyinya ‘aa’. eye. 2) Suku kata bahasa Melayu jelas. past perfect tense) seperti dalam bahasa Inggeris. huruf ‘b’ bunyinya ‘bh’. bahasa Perancis atau bahasa Cina. k l m n . dewan bahasa dan pustaka.

dan cara menulisnya. misalnya bunyi ‘b’. untuk membentuk bunyi suku kata ba bi bu. Bentuk suku kata terbuka (kv) darinya. dan perkataan-perkataan terus dibentuk dan dibaca. Perhatikan dalam KGBK murid tidak perlu mengetahui dahulu semua huruf abjad sebelum ia boleh diajar membaca dan menulis. Kita tidak asingkan kedua-dua bahagian dalam dua fasa yang berlainan seperti yang berlaku dalam pendekatan abjadfonik yang dihuraikan dalam Bab 2.Pengajaran abjad-fonem huruf vokal a i u dan bunyinya.Daripada suku kata ini kanak-kanak diajar terus membentuk perkataan dan membaca perkataan mudah dan bermakna seperti ‘baba. Bila kita gabungkan langkah (a) iaitu ‘bunyi huruf dan suku kata’ dengan langkah (b) iaitu terus ‘membentuk dan membaca perkataan’ yang bermakna.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 43 Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Pengajaran membaca dan menulis bahasa Melayu peringkat awal untuk kanak-kanak (atau kepada sesiapa saja yang mula belajar bahasa Melayu) boleh dibuat dengan menggabungkan . kita menggabung bahagian membunyikan huruf dan suku kata dengan bahagian membentuk dan membaca perkataan. Inilah yang membezakan antara pendekatan KGBK dengan pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan.KAB3033 . i + bu = ibu. Kita menggabungkan proses membunyikan huruf dan suku kata dengan proses membentuk perkataan dalam satu unit pelajaran 2M. bu + bu = bubu. dan frasa seperti ‘bubu baba’. 4. perkataan dan frasa di atas.Murid menulis dan menyalin apa yang diajar: huruf. 2. suku kata terbuka (kv) dibina. dan bunyi satu huruf konsonan. supaya menjadi ba bi bu dan cara menulisnya. bibi bubu babu. misalnya ba + ba = baba. KGBK memulakan dengan mengajar murid tiga huruf vokal penting ( a i u) dan satu konsonan misalnya ‘b’. ‘ibu abu’. Unit 1 1. Langkah-langkah asas dalam Unit 1. . ubi. suku kata. bubu. Perkenalkan bunyi konsonan mudah seperti b dan cara menulisnya 3. Perkenalkan bunyi huruf vokal a i u. Bina perkataan dari suku kata (kv + kv). KGBK secara rajah mudah bunyi + perkataan bunyi + perkataan membaca ayat dan cerita Langkah-langkah asas KGBK adalah sebagai berikut. ibu abu’. bibi. . abu . Dengan mengguna huruf konsonan dan vokal ini.

Fajar Bakti. Ertinya terdapat kesinambungan secara sequential antara unit 1 dan 2. Langkah-langkah pengajaran Unit 2 berikutnya Unit 2 1) Ulang pelajaran unit 1 yang lalu. 8) Guru memilih satu perkataan. Fajar Bakti. Ini didapati lebih mudah dan cepat untuk murid belajar membaca dan menulis. Ini bererti unsur ‘membunyikan’ huruf dan membina serta ‘membaca perkataan’ boleh digabungkan dalam sesuatu unit pengajaranpembelajaran 2M. Pengetahuan dalam unit 1 menjadi asas untuk belajar unit 2 secara bersambung. Mudah Membaca Bahasa Melayu. frasa dan ayat yang bermakna. bagaimana mereka boleh membantu ibu. dalam KGBK sesuatu unit mengandungi kemahiran membunyikan huruf dan suku kata. Awal Membaca dan Menulis. misalnya perkataan ‘ cuci’ sebagai tema untuk dijadikan asas perbincangan dan aktiviti pengayaan bersama murid. Siri Genius. Utusan Publications. babu baba 6. Susunan bahan pengajaran-pembelajaran KGBK Pendekatan KGBK membolehkan pembinaan dan susunan bahan pengajaran-pembelajaran dan peningkatan kemahiran 2M dibuat secara berturutan (sequential) dan berkembang (developmental). dan membina perkataan dan membacanya.KAB3033 . (1990). . 7) Murid latih menulis dengan menyalin huruf. (1982). beserta Panduan Guru. (2003). Bina rangkai kata atau ayat. Contohnya adalah seperti dalam buku saya Mari Membaca.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 44 5. Murid menulis menyalin apa yang mereka baca: huruf. dsb. Perhatikan dalam unit 1 setelah murid belajar ‘bunyi huruf dan suku kata’ mereka terus diajar menggabung suku kata menjadi ‘perkataan’ untuk dibaca. 7. dsb. 2) Perkenalkan huruf konsonan baru ‘c’. misalnya perkataan ‘ ibu’ untuk dijadikan tema aktiviti pengayaan seperti berbincang dengan kanak-kanak apa yang mereka buat bersama ibu. cuci aci acu. dan buku Ceria 2M terbitan Ilmu Bakti (2007). perkataan dan frasa yang mereka baca. Guru memilih satu perkataan. 5) Guna suku kata pelajaran yang lalu ba bi bu untuk membina lagi perkataan seperti baca bucu cuba 6) Bina frasa atau ayat seperti cucu aci. Murid tidak perlu mengenal dan menghafal semua huruf sebelum belajar membaca. Ringkasnya. ibu cuci ubi. 3) Bina suku kata ca ci cu 4) Bina perkataan misalnya ca + ca = caca. suku kata dan perkataan. buku Bahasa Malaysia. seperti ibu abu. cu + cu = cucu. suku kata. Pada akhir setiap unit pelajaran murid boleh membaca dan menulis perkataan.

menghantar. Bahagian 4: memperkenalkan huruf vokal o dan e. kumulatif dan sistematik ini memudahkan guru mengajar 2M dan memudah murid belajar 2M bahasa Melayu. atau pendekatan ‘eklektik’ yang diguna sekarang untuk mengajar bahasa Inggeris. kv + kvk. Huraian bagi setiap bahagian dan contoh langkah-langkah pengajaran KGBK secara terperinci seterusnya diberi dalam bab 6. Kvk + kv. ibu abu. kvk + kvk. Bahagian 7: penggunaan imbuhan mudah ‘ber’. sungai. buat. Vokal gandingan di hujung perkataan: diftong ( pulau. mencari. v + kvk. Setiap unit membina memperkenalkan huruf konsonan baru dan bunyinya. Langkah-langkah pengajaran akan dibincangkan dengan lebih teliti dalam bab 6. lam lim lum. ‘kh’ (khabar) Bahagian 6: vokal gandingan: au ai ua di tengah perkataan: geluncuran ( daun. lima hari seminggu mengikut susunan KGBK dalam buku itu. i + kan = ikan. a + bu = abu. Mengikut kajian kami ini lebih sukar dipelajari. Membina frasa dan ayat: Abu makan ikan. Dari pemerhatian dan laporan guru. melihat. Membina perkataan kv + kvk. Membuat frasa dan ayat mengguna perkataan yang dibina: bubu baba. murid normal boleh membaca dengan lancar cerita mudah dalam tempoh kurang dari tiga bulan.KAB3033 . seperti ‘ng’ (bang bing bung) ‘ny’ (nya nyi nyu). membina suku kata dan perkataan v + kvk. ‘men’. Contohnya kan kin kun. Bahagian 5: diagraf atau konsonan gandingan dan suku katanya. v + kv. bermain. Contohnya ro + ti = roti. Bahagian 2: membentuk suku kata terbuka kv dan membina perkataan kv + kv. dan e taling (e + lok = elok). po + kok = pokok. Dari kajian kami. Membina perkataan ma + kan = makan. kat kit kut. Contohnya berjalan. 7 dan 8. Contohnya ba + ba = baba. susunan bahan pengajaran-pembelajaran secara berturutan dan ‘developmental’. . Sudin sakit kaki. amboi). sa + kit = sakit. Bahagian 3: membentuk suku kata tertutup: kvk. ‘ng’ (nga nyi ngu). ‘meng’. baik). Pendekatan gabungan dan susunan bahan pengajaran-pembelajaran secara kumulatif seperti dalam KGBK ini tidak mungkin berlaku dalam pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan. Membaca dan menulis ayat dan cerita mudah. i + bu = ibu. ‘sy’ (sya syi syu). e pepet (e + mak = emak). jika diajar sejam sehari.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 45 Bahagian-bahagian utama dalam susunan bahan pengajaran-pembelajaran KGBK dalam mula murid mengenal dan membunyikan beberapa huruf sehingga murid dapat membaca dengan lancar sesuatu cerita adalah sebagai berikut: Bahagian 1: mengenal dan membunyikan huruf vokal utama a i u. dan satu atau dua huruf konsonan seperti b c. ‘me’. ba + ca = baca. Huruf vokal e dikemudiankan kerana ia mempunyai dua bunyi. bu + bu = bubu.

KAB3033 . maka fasa seterusnya ialah ia memberi peluang dan galakan untuk murid membaca berbagai bahan bacaan: buku cerita. supaya mereka terus membaca sendiri. Guru haruslah mengajar murid menyebut sesuatu perkataan itu dengan sebutan standard. Terangkan prinsip dan ciri asas kaedah gabungan bunyi-kata (KGBK). . Ini akan menanam tabiat dan minat mereka membaca. b. tiga bulan di setengah sekolah). ‘ca ci cu’ dan boleh membaca perkataan ‘cucu. murid dan murid berbincang. Bimbing dan galakkan mereka menulis cerita.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 46 Pengajaran lisan Dalam pengajaran 2M KGBK pengajaran lisan juga termasuk di dalamnya. Dengan itu mereka boleh membaca perkataan itu sendiri. dan buku pilihan mereka.Terangkan perbezaan KGBK dan pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan. suku kata. puisi. baca. Dalam pengajarannya guru memberi peluang dan latihan untuk murid mendengar arahan. c sampai x. Jika ini berlaku. Aktiviti Ciri-ciri Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Kemahiran membaca dan menulis yang dibina dalam kaedah KGBK adalah sebagai berikut: . mendengar dan bercakap. menjawab. membaca dan menulis secara berkembang. bertutur. dengan mengguna pengetahuan bunyi huruf dan suku kata yang dipelajarinya. ibu bapa dan guru dalam buku atau dalam komputer. z seperti dalam kaedah abjad-fonik. Murid juga diajar menyebut fonem. Setelah asas 2M dikuasai oleh murid. i. atau menyanyi lagu kanak-kanak semasa mengajar 2m. ii. perkataan dan ayat yang betul. Haruslah diingat bahawa KGBK adalah fasa pertama untuk memudahkan dan meletakkan asas murid membaca dan menulis. pengajaran dengan membaca kuat (read aloud) buku kepada murid. supaya murid seronok belajar. Ini penting untuk membina kecekapan murid membaca sendiri perkataanperkataan baru. Murid juga tidak perlu diajar semua suku kata .Murid dibina kemahiran untuk mengesan (attack) sesuatu perkataan baru. ia akan menjadi bekalan dan asas untuk pendidikan sepanjang hayat. Dalam KGBK guru mengajar keempat-empat kemahiran berbahasa: mendengar.Dalam KGBK murid tidak perlu diajar mengenal dan menghafal semua huruf abjad secara berturutan dari a. aci cuci’ mereka sendiri akan boleh membaca ‘babu cuba baca’ dan ‘acu’. Kemahiran murid mendengar dan bertutur dilakukan semasa guru dan murid bersoal-jawab. puisi mudah dan surat kepada kawan. bertanya. y. Guru juga hendaklah selang selikan aktiviti bermain sambil belajar. Ini mengambil masa panjang (dua. bercerita dan memberi pendapat. Misalnya setelah murid boleh membaca suku kata ‘ba bi bu’.

yang saya namakan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK). Bila dan bagaimanakah KGBK Digubal? Untuk mengelak daripada kekeliruan tentang sejarah dan asal usul Kaedah Gabungan Bunyi-Kata ini. iaitu kaedah seluruh perkataan yang popular di kalangan guru yang mengajar bahasa Inggeris. Pada 8 – 10 disember 1979 dalam konpen iv anjuran persatuan suluh budiman di kuantan.KAB3033 . saya perturunkan sedikit sejarah bagaimana kaedah ini digubah dan penerbitan buku-buku saya tentang kaedah ini. Murid diajar menulis apa yang dibaca dalam setiap unit: huruf. saya berpendapat salah satu sebab yang lebih spesifik ialah kaedah pengajaran 2M guru itu yang kurang berkesan. kemudian ‘mencerakin’ perkataan untuk mengenal huruf dan bunyi huruf. Ini menjemukan. Terdapat hubungan yang erat antara membina kemahiran membaca dan menulis. Kedua-dua kemahiran ini saling mengukuh satu sama lain. dan menulisnya. dan dakwaan orang lain yang mereka mencipta atau menggubah kaedah KGBK ini. saya pun membentang kertas bertajuk “ Beberapa Kaedah Mengajar Murid-Murid Membaca Bahasa . frasa dan ayat. suku kata. Walaupun mungkin terdapat kelemahan oleh sebab latarbelakang murid itu sendiri. rangkai kata dan ayat. Dalam tahun 1979 saya telah membaca laporan dalam akhbar bahawa terdapat 30% . Murid tidak perlu diajar ‘mengecam’ seluruh perkataan (pandang-dan-sebut perkataan) dan menghafal bentuknya. ca ci cu ce ce co .Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 47 - - - - terbuka seperti ba bi bu be be bo. Sedikit tentang latar belakang dan sejarah KGBK. Dengan ini mereka mendapati proses belajar membaca itu bermakna dan berguna. Kajian kami menunjukkan kebanyakan murid bermotivasi untuk mencuba lagi membaca setelah mereka mula boleh membaca beberapa patah perkataan.40% murid di sekolah rendah. Murid terus membaca ayat dan cerita mudah dalam beberapa pelajaran saja. sebelum murid boleh diajar membaca perkataan dan ayat. dsb’ yang mengambil masa sebulan lagi. Perkembangan unit-unit pengajaran-pembelajaran 2M dibuat secara sistematik berturutan perkembangannya. dan membaca apa yang ditulis. terutama huruf tulisan rumi. Dari tinjauan saya mendapati kebanyakan guru mengguna ‘kaedah abjad’. Sebahagian kecil lagi mengguna kaedah ‘pandang dan sebut’ (look and say). Setiap unit baru berkembang berasaskan unit sebelumnya. Maka dengan mengguna pengetahuan teori dan amalan pengajaran bahasa Melayu. terutama di sekolah kebangsaan yang tidak boleh membaca. perkataan. di mana pelajaran yang lalu diguna untuk belajar 2m dalam pelajaran yang baru. Murid membaca perkataan yang bermakna yang dibina dalam suatu pelajaran. kerana pada pendapat saya bahasa Melayu mudah untuk diajar membaca dan menulisnya. sepert i dalam kaedah seluruh perkataan. saya pun menggubal satu kaedah yang boleh menggabung pendekatan ‘fonik’ (berasaskan bunyi) dan pendekatan ‘seluruh perkataan’. Ini menggerakkan saya berfikir bagaimanakah ini boleh terjadi. Kanak-kanak membina dan membaca perkataan berdasarkan suku kata yang mereka belajar dalam sesuatu pelajaran yang baru dan dalam unit yang lalu.

Buku bahasa Malaysia 1 – 6 siri genius (beserta panduan guru) diterbitkan oleh Fajar Bakti untuk prasekolah Isahak Haron (1996). Isahak Haron (1990). untuk membina bahan pengajaran .  Buku ini diguna di tadika swasta di bandar-bandar. Utusan Publications & Distibution Sdn. juga diterbitkan oleh Fajar Bakti. Kuala Pumpur  sebagai lanjutan kepada buku Kegiatan Tadika 2 bahasa Malaysia. . Kurikulum Baru Sekolah Rendah . berkesan dan murid juga cepat belajar 2M. Isahak Haron (1982). Kaedah yang menjadi pegangan ialah ‘kaedah cerakin’ (yang dianggap sebagai kaedah PPK). Julai 1980. Kuala Lumpur. Buku Mudah Membaca bahasa Malaysia. Tanjong Malim. Kemudian kertas kerja saya itu diterbitkan dalam Jurnal Dewan Bahasa Jilid 24 bil. Bulan April 1980 kaedah ini dibentang di pusat perkembangan kurikulum (ppk). Buku bahasa Malaysia Tahun 1. Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia. Bhd. Fajar Bakti. dan memperkenalkan kaedah baru iaitu Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) sebagai alternatif untuk mengatasi masalah ramai murid di sekolah rendah yang tidak boleh membaca dan menulis. Isahak Haron (2001). Berikut ialah penerbitan buku-buku saya yang mengguna KGBK untuk kegunaan murid. Fajar Bakti. untuk murid Tahun 1. Kuala Lumpur. Dalam 1990. Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku Kegiatan Tadika 2: Mari Membaca. Kaedah gabungan bunyi-kata dijadikan asas untuk Panduan Guru bahasa Malaysia KBSR Tahun I (Jun 1981) untuk SRJK Cina dan SRJK Tamil. Kuala Lumpur Pada Februari 1980 satu bengkel diadakan bersama guru-guru sekolah kebangsaan di Kuala terengganu. Tetapi Panduan Guru bahasa Malaysia (KBSR) Tahun 1 (1981) bagi sekolah kebangsaan tidak mengguna KGBK. Ujian Diagnostik Membaca dan Menulis berasaskan KGBK (berserta panduan guru). Isahak Haron (2003). Dalam kertas ini saya meninjau beberapa kaedah mengajar membaca BM yang kerap diguna di sekolah. Buku Mari Membaca. Huraian cara mengguna ‘kaedah cerakin’ dibuat dengan teliti untuk panduan guru sekolah kebangsaan. dengan judul Mudah Membaca dan Menulis 1 & 2. Buku Ujian Membaca dan Menulis 1 & 2 yang diedit dari buku asal pada 1990. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Isahak Haron (2001). di Jalan duta. Guru mendapati kaedah ini mudah. Membaca: Satu Pengenalan. ms. Isahak Haron (2006). 63 – 69. Kuala Lumpur. Buku-buku di atas telah diedit semula dan diterbit oleh Fajar Bakti dalam Siri Tadika Fajar Bakti. Isahak Haron (1986). 1981. 7.”.  Buku ini digunakan di setengah sekolah SRJK cina dan tamil.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 48 Malaysia di Peringkat Awal.pembelajaran mengguna kaedah KGBK untuk dicuba di sekolah kebangsaan. artikel saya Mengajar Membaca Peringkat Awal yang menghurai kaedah KGBK diterbit dalam buku yang disunting oleh Safiah Osman (ed). Berita Publishing.KAB3033 . kuala lumpur. Kaedah ini dianggap berguna dan dijadikan salah satu kaedah Pilihan (ke-4) dalam Buku Panduan Am. (KBSR). Kuala Lumpur.

oleh pensyarah dan pelajar sarjana pendidikan UPSI. Isahak Haron (2006). 2004). Ada juga pengarang yang mengarang dan menerbitkan buku berdasarkan pendekatan ini dengan memberi berbagai nama untuknya. Penerbit Ilmu Bakti. USJ Selangor. Kajian oleh pasukan pensyarah di UPSI yang saya ketuai. dan menokok tambah aktiviti untuk memperkayakan pembelajaran murid. Ini amat digalakkan. Ada guru mengguna kaedah dan buku awal membaca KGBK dalam pengajaran mereka. Buku Ceria 2M Tadika 1 dan 2. Aktiviti Bilakah KGBK digubal? Huraikan cici-ciri dan langkah-langkah asas KGBK untuk mengajar awal 2M bahasa Malaysia? RUJUKAN DAN BAHAN BACAAN TAMBAHAN Untuk mengetahui sistem ejaan bahasa Melayu (rumi) sila rujuk Dewan bahasa dan pustaka (1991). Beberapa kajian dibuat tentang keberkesanan kaedah KGBK (untuk huruf rumi dan jawi) dalam pengajaran 2M di pra sekolah dan untuk pemulihan di sekolah rendah. Pedoman Umum Ejaan Rumi bahasa Melayu. 2007. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Dalam tahun 1990an dan 2000 – 2009 banyak sekali saya memberi ceramah dan bengkel tentang KGBK di seluruh negara kepada guru pra sekolah dan guru pemulihan. di terbit oleh Penerbit Ilmu Bakti. Kuala Lumpur. berserta panduan guru. bertajuk Awal Membaca Bahasa Melayu: Keberkesanan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Untuk Prasekolah dan Untuk Pemulihan (UPSI laporan.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 49 Isahak Haron (2006). . USJ Selangor. Abstraknya seperti dilampirkan. Kajian Perbandingan Tiga Kaedah Mengajar Membaca bahasa Melayu di Tadika Kemas. Isahak Haron (2009). Buku KIA2M Membaca dan Menulis Buku 1 dan 2 untuk murid pemulihan di sekolah rendah. Pelajar boleh merujuk artikel dan buku-buku di atas untuk melihat contoh-contoh bahan pengajaran dan pembelajaran dan alat ujian KGBK. Penerbit Ilmu Bakti. (berserta vcd dan panduan guru ) yang diedit semula.KAB3033 . USJ Selangor. berserta panduan guru. antaranya: Azila Alias. carta dan vcd. carta dan vcd. Buku Ceria 2M Membaca dan Menulis Buku 1 dan 2 untuk prasekolah. disertasi sarjana pendidikan UPSI.

dibuat dalam dua konteks: pertama. menjadikannya suku kata dan terus membina dan membaca ‘perkataan’ atau frasa atau ayat. Konteks kedua ialah di mana KGBK digunakan oleh guru-guru pendidikan khas untuk ‘memulihkan’ murid sekolah rendah di Perak dan Pulau Pinang yang ‘tidak boleh’ membaca atau lemah membaca. KGBK ini diasaskan kepada ciri-ciri istimewa yang terdapat dalam bahasa Melayu. dapatan kajian keberkesanan KGBK ini ‘menolak’ anggapan bahawa terdapat ‘konflik’ antara kaedah ‘fonik’ dan kaedah ‘seluruh perkataan’ seperti yang terdapat dalam pengajaran awal membaca bahasa Inggeris. sebagai alternatif kepada model atau pendekatan ‘abjad/fonik’ dan pendekatan ‘seluruh perkataan’ (whole word). KGBK merupakan model ketiga dan pendekatan alternatif yang berasas dan ‘viable’ untuk pengajaran awal membaca bahasa Melayu atau bahasa-bahasa yang seumpama bahasa Melayu. Soalselidik survey digunakan untuk mendapat repons dan penilaian tentang keberkesanan KGBK daripada sampel 75 orang guru pendidikan khas sekolah rendah di tiga daerah pendidikan: PPD Hilir Perak. Pendekatan KGBK menyatakan bahawa pengajaran membaca BM boleh dibuat dengan mengajar kanak-kanak ‘bunyi’ beberapa huruf vokal dan konsonan. dan tatabahasa Melayu agak mudah berbanding dengan sistem ejaan dan tatabahasa bahasa Inggeris. berbanding dengan golongan guru yang mengguna ‘separuh saja’ kaedah ini . untuk menguji keberkesanan model atau pendekatan KGBK.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 50 Abstrak Kajian ini mengemukakan pendekatan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) untuk pengajaranpembelajaran membaca dan menulis bahasa Melayu peringkat awal (early reading and writing). Dari segi sumbangan kepada teori atau model pengajaran awal membaca. suku kata perkataan bahasa Melayu yang jelas. kemajuan kebolehan membaca 326 orang murid di tadika ini agak ketara. PPD Kerian dan PPD Timur Laut Pulau Pinang. konteks pengajaran kanak-kanak prasekolah di 12 tadika kemas di Hulu Selangor. Dapatan dari kajian penggunaan KGBK di kedua-dua konteks menunjukkan yang KGBK berkesan sebagai kaedah alternatif kepada kaedah yang guru amalkan sekarang untuk mengajar murid prasekolah membaca. Kajian empirikal. . dalam satu dua pelajaran saja. Setelah tiga bulan guru tadika kemas mengajar kanak-kanak membaca dan menulis mengguna KGBK. yang banyak diperkatakan dalam pengajaran membaca bahasa Inggeris sejak lebih lima puluh tahun lalu. Kanak-kanak prasekolah dan murid ‘pemulihan’ dengan mudah boleh diajar membaca bahasa Melayu dalam jangka masa yang pendek. atau untuk mengajar ‘memulih’ murid yang ‘tidak boleh’ atau lemah membaca BM di sekolah rendah.KAB3033 . Dapatan menunjukkan kumpulan guru yang mengguna ‘sepenuhnya atau sebahagian besar’ KGBK mendapati kaedah ini mudah dan berkesan untuk ‘memulih’ murid membaca dan menimbulkan minat mereka membaca. iaitu sistem ejaannya fonemik (terdapat hubungan yang jelas antara bunyi dan simbol (huruf) (sound-simbol relationship).

Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 51 Aplikasi praktikal dapatan kajian ini ialah KGBK boleh diguna untuk mengajar kanak-kanak prasekolah dan Tahun 1 membaca dan menulis bahasa Malaysia dengan lebih mudah dan cepat. dan untuk ‘memulihkan’ masalah ‘tidak boleh membaca’ pelajar sekolah rendah dengan berkesan. .KAB3033 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.