UNIT 5 KAEDAH GABUNGAN BUNYI-KATA (KGBK): LATAR BELAKANG DAN PRINSIP

Hasil pembelajaran
Di akhir bab ini pelajar akan Mengetahui latar belakang dan prinsip Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) Dapat membezakan KGBK dengan pendekatan abjad/fonik dan pendekatan seluruh perkataan. Guru dapat menggunanya dalam bab 6 – 8.
Seperti yang dihuraikan dalam bab 2, 3 dan 4, terdapat dua perpektif dan pendekatan besar dalam pengajaran awal membaca bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia, iaitu pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan /seluruh bahasa (whole word / whole language). Dalam bab ini mari kita lihat bagaimana kedua-dua pendekatan ini boleh digabung secara sistematik untuk memudahkan pengajaran-pembelajaran awal membaca dan menulis bahasa Malaysia. Pendekatan ketiga ini dipanggil Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK), iaitu pendekatan yang menggabungkan pendekatan abjad-fonik (bunyi) dan pendekatan seluruh perkataan. Dalam bab 2, kita melihat pendekatan abjad-fonik Bermula Fasa 1 dengan kanak-kanak diajar mengenal semua huruf abjad a b c .. x y z dan bunyinya. Ini biasanya mengambil masa 1 - 2 bulan. Kemudian Fasa 2, kanak-kanak diajar suku kata. Ini mengambil masa biasanya sebulan. Kemudian dalam Fasa 3, barulah murid diajar membaca perkataan dan ayat mudah. Setiap fasa ini diajar secara berasingan. Pendekatan seluruh bahasa / perkataan (unit 3 dan 4) pula terbalik: Langkah pertama murid diajar melihat, mengecam dan membaca ‘perkataan’ secara keseluruhan (whole word). Langkah kedua, murid diajar mencerakin atau menganalisis perkataan itu supaya murid tahu suku katanya. Langkah ketiga murid diajar mencerakin perkataan dan suku kata menjadi huruf dan bunyinya. Murid diajar mengeja perkataan itu. Kedua-dua pendekatan ini bertentangan; setiap satu ada kekuatan dan kelemahannya. Pendekatan KGBK mengambil kira kekuatan dari pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan, menggabungnya secara sistematik untuk memudahkan pengajaran-pembelajaran 2m bahasa Malaysia.

k l m n . ka kak. iaitu mengguna ‘perkataan’ yang bermakna kepada murid. ma kan. kam pung. . misalnya ba tu. Untuk mengetahui lebih lanjut sistem ejaan bahasa Melayu (rumi) rujuk buku pedoman umum ejaan rumi bahasa Melayu. 3) Tatabahasa bahasa Melayu lebih mudah berbanding dengan tatabahasa bahasa Inggeris. 2) Suku kata bahasa Melayu jelas. y z mewakili satu bunyi fonem kecuali huruf ‘e’.KAB3033 . dan sebagainya. ‘c’ bunyinya ‘ch’.. kuala lumpur (1991). sat. pan tai. though. iaitu ‘e’ taling seperti dalam perkataan ‘emak’.. Hanya huruf ‘e’ mempunyai dua bunyi fonem. i bu. boleh digabungkan secara sistematik untuk mengajar awal 2M bahasa Melayu. catch. dan sekumpulan lagi lebih berkesan diaja r secara seluruh perkataan melalui ‘pandang dan sebut’ (sight words) seperti ‘the. untuk menyatakan ‘banyak’ (plural). bahasa Perancis atau bahasa Cina. ta nya. mat. i tik. yang memungkinkan kaedah KGBK ini digunakan untuk mengajar kanak-kanak membaca dan menulis bahasa Melayu dengan lebih mudah dan sistematik: 1) KGBK mengambil kira sistem ejaan bahasa Melayu adalah sistematik dan fonemik: maksudnya. ‘enam’ dan ‘e’ pepet seperti dalam ‘ekor’ dan ‘elok’. Ada beberapa ciri istimewa yang terdapat dalam bahasa Melayu.. pe nyu su ngai. untuk menyatakan perbezaan waktu (past tense. yang tidak terdapat dalam bahasa Inggeris. present tense.. per ja la nan. setiap huruf abjad a b c d . ‘m’ bunyi ‘mm’ dan sebagainya. Misalnya dalam bahasa Melayu tidak ada perbezaan bentuk bagi gender (laki-laki atau perempuan). Ini memudah suku kata dicantum untuk membentuk perkataan. huruf ‘a’ bunyinya ‘aa’. cough’. se ko lah. past perfect tense) seperti dalam bahasa Inggeris.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 42 Salah satu sebab pengajaran awal membaca dan menulis bahasa Inggeris tidak mudah ialah kerana sistem ejaannya celaru: tidak fonemik seperti sistem ejaan bahasa Melayu. rat dsb). dewan bahasa dan pustaka. Asas prinsip Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) Kaedah gabungan bunyi-kata (KGBK) bagi pengajaran awal bahasa Melayu berbeza dengan pendekatan fonik-abjad atau seluruh perkataan. bu nga. ‘d’ bunyinya ‘dhh’. jam ba tan. ka ki. KGBK menyatakan bahawa kekuatan yang terdapat dalam pendekatan abjad-fonik (iaitu sebut dan bunyi huruf) dan kekuatan yang terdapat dalam pendekatan seluruh perkataan. Misalnya. eye. bahasa mandarin dan bahasa arab. Dalam bahasa Inggeris terdapat sekumpulan perkataan yang boleh diajar dalam kaedah fonik (seperti cat. huruf ‘b’ bunyinya ‘bh’.

i + bu = ibu.Murid menulis dan menyalin apa yang diajar: huruf. abu . misalnya ba + ba = baba. 4. Kita menggabungkan proses membunyikan huruf dan suku kata dengan proses membentuk perkataan dalam satu unit pelajaran 2M. dan frasa seperti ‘bubu baba’.Daripada suku kata ini kanak-kanak diajar terus membentuk perkataan dan membaca perkataan mudah dan bermakna seperti ‘baba.Pengajaran abjad-fonem huruf vokal a i u dan bunyinya.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 43 Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Pengajaran membaca dan menulis bahasa Melayu peringkat awal untuk kanak-kanak (atau kepada sesiapa saja yang mula belajar bahasa Melayu) boleh dibuat dengan menggabungkan . ubi. suku kata. dan perkataan-perkataan terus dibentuk dan dibaca. Dengan mengguna huruf konsonan dan vokal ini. Perkenalkan bunyi konsonan mudah seperti b dan cara menulisnya 3. KGBK memulakan dengan mengajar murid tiga huruf vokal penting ( a i u) dan satu konsonan misalnya ‘b’. . ibu abu’. dan cara menulisnya. Perkenalkan bunyi huruf vokal a i u. perkataan dan frasa di atas. bibi bubu babu. Inilah yang membezakan antara pendekatan KGBK dengan pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan. Unit 1 1. bibi. Langkah-langkah asas dalam Unit 1. bubu. 2. ‘ibu abu’. misalnya bunyi ‘b’. Kita tidak asingkan kedua-dua bahagian dalam dua fasa yang berlainan seperti yang berlaku dalam pendekatan abjadfonik yang dihuraikan dalam Bab 2. supaya menjadi ba bi bu dan cara menulisnya. untuk membentuk bunyi suku kata ba bi bu.KAB3033 . Bina perkataan dari suku kata (kv + kv). dan bunyi satu huruf konsonan. bu + bu = bubu. KGBK secara rajah mudah bunyi + perkataan bunyi + perkataan membaca ayat dan cerita Langkah-langkah asas KGBK adalah sebagai berikut. Bentuk suku kata terbuka (kv) darinya. . kita menggabung bahagian membunyikan huruf dan suku kata dengan bahagian membentuk dan membaca perkataan. Perhatikan dalam KGBK murid tidak perlu mengetahui dahulu semua huruf abjad sebelum ia boleh diajar membaca dan menulis. suku kata terbuka (kv) dibina. Bila kita gabungkan langkah (a) iaitu ‘bunyi huruf dan suku kata’ dengan langkah (b) iaitu terus ‘membentuk dan membaca perkataan’ yang bermakna.

misalnya perkataan ‘ cuci’ sebagai tema untuk dijadikan asas perbincangan dan aktiviti pengayaan bersama murid. Ertinya terdapat kesinambungan secara sequential antara unit 1 dan 2. 2) Perkenalkan huruf konsonan baru ‘c’. dalam KGBK sesuatu unit mengandungi kemahiran membunyikan huruf dan suku kata. ibu cuci ubi. frasa dan ayat yang bermakna. dan buku Ceria 2M terbitan Ilmu Bakti (2007). beserta Panduan Guru. Pengetahuan dalam unit 1 menjadi asas untuk belajar unit 2 secara bersambung. Fajar Bakti. Susunan bahan pengajaran-pembelajaran KGBK Pendekatan KGBK membolehkan pembinaan dan susunan bahan pengajaran-pembelajaran dan peningkatan kemahiran 2M dibuat secara berturutan (sequential) dan berkembang (developmental). Murid menulis menyalin apa yang mereka baca: huruf. Awal Membaca dan Menulis. Utusan Publications. 5) Guna suku kata pelajaran yang lalu ba bi bu untuk membina lagi perkataan seperti baca bucu cuba 6) Bina frasa atau ayat seperti cucu aci. dan membina perkataan dan membacanya. 3) Bina suku kata ca ci cu 4) Bina perkataan misalnya ca + ca = caca. (2003). seperti ibu abu. Fajar Bakti. Bina rangkai kata atau ayat. . Pada akhir setiap unit pelajaran murid boleh membaca dan menulis perkataan. Guru memilih satu perkataan. dsb. Ini bererti unsur ‘membunyikan’ huruf dan membina serta ‘membaca perkataan’ boleh digabungkan dalam sesuatu unit pengajaranpembelajaran 2M. 8) Guru memilih satu perkataan. Ini didapati lebih mudah dan cepat untuk murid belajar membaca dan menulis. suku kata. 7. perkataan dan frasa yang mereka baca.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 44 5. suku kata dan perkataan. 7) Murid latih menulis dengan menyalin huruf. Contohnya adalah seperti dalam buku saya Mari Membaca. (1990). (1982). Siri Genius.KAB3033 . Murid tidak perlu mengenal dan menghafal semua huruf sebelum belajar membaca. Langkah-langkah pengajaran Unit 2 berikutnya Unit 2 1) Ulang pelajaran unit 1 yang lalu. dsb. Mudah Membaca Bahasa Melayu. Ringkasnya. cuci aci acu. Perhatikan dalam unit 1 setelah murid belajar ‘bunyi huruf dan suku kata’ mereka terus diajar menggabung suku kata menjadi ‘perkataan’ untuk dibaca. babu baba 6. bagaimana mereka boleh membantu ibu. buku Bahasa Malaysia. cu + cu = cucu. misalnya perkataan ‘ ibu’ untuk dijadikan tema aktiviti pengayaan seperti berbincang dengan kanak-kanak apa yang mereka buat bersama ibu.

Membina perkataan kv + kvk. i + kan = ikan. Pendekatan gabungan dan susunan bahan pengajaran-pembelajaran secara kumulatif seperti dalam KGBK ini tidak mungkin berlaku dalam pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan. . Bahagian 5: diagraf atau konsonan gandingan dan suku katanya. dan satu atau dua huruf konsonan seperti b c. bu + bu = bubu. sa + kit = sakit. kumulatif dan sistematik ini memudahkan guru mengajar 2M dan memudah murid belajar 2M bahasa Melayu. ‘sy’ (sya syi syu). v + kvk. Dari pemerhatian dan laporan guru. Huruf vokal e dikemudiankan kerana ia mempunyai dua bunyi. Huraian bagi setiap bahagian dan contoh langkah-langkah pengajaran KGBK secara terperinci seterusnya diberi dalam bab 6. membina suku kata dan perkataan v + kvk. Bahagian 7: penggunaan imbuhan mudah ‘ber’. a + bu = abu. ‘meng’. kat kit kut. mencari. ‘ng’ (nga nyi ngu). sungai.KAB3033 . menghantar. jika diajar sejam sehari. seperti ‘ng’ (bang bing bung) ‘ny’ (nya nyi nyu). v + kv. ba + ca = baca. Bahagian 2: membentuk suku kata terbuka kv dan membina perkataan kv + kv. kv + kvk. Bahagian 3: membentuk suku kata tertutup: kvk. Setiap unit membina memperkenalkan huruf konsonan baru dan bunyinya. lima hari seminggu mengikut susunan KGBK dalam buku itu. Membuat frasa dan ayat mengguna perkataan yang dibina: bubu baba. Membina frasa dan ayat: Abu makan ikan. Langkah-langkah pengajaran akan dibincangkan dengan lebih teliti dalam bab 6. Contohnya ro + ti = roti. Contohnya berjalan. melihat. murid normal boleh membaca dengan lancar cerita mudah dalam tempoh kurang dari tiga bulan. ‘me’. po + kok = pokok. Membina perkataan ma + kan = makan. ibu abu. lam lim lum. Kvk + kv. i + bu = ibu. kvk + kvk. amboi). susunan bahan pengajaran-pembelajaran secara berturutan dan ‘developmental’.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 45 Bahagian-bahagian utama dalam susunan bahan pengajaran-pembelajaran KGBK dalam mula murid mengenal dan membunyikan beberapa huruf sehingga murid dapat membaca dengan lancar sesuatu cerita adalah sebagai berikut: Bahagian 1: mengenal dan membunyikan huruf vokal utama a i u. 7 dan 8. atau pendekatan ‘eklektik’ yang diguna sekarang untuk mengajar bahasa Inggeris. e pepet (e + mak = emak). Sudin sakit kaki. buat. baik). ‘men’. Mengikut kajian kami ini lebih sukar dipelajari. dan e taling (e + lok = elok). Vokal gandingan di hujung perkataan: diftong ( pulau. Dari kajian kami. bermain. Contohnya ba + ba = baba. Contohnya kan kin kun. ‘kh’ (khabar) Bahagian 6: vokal gandingan: au ai ua di tengah perkataan: geluncuran ( daun. Bahagian 4: memperkenalkan huruf vokal o dan e. Membaca dan menulis ayat dan cerita mudah.

ibu bapa dan guru dalam buku atau dalam komputer. bercerita dan memberi pendapat. baca. i. aci cuci’ mereka sendiri akan boleh membaca ‘babu cuba baca’ dan ‘acu’. menjawab. Ini penting untuk membina kecekapan murid membaca sendiri perkataanperkataan baru. Haruslah diingat bahawa KGBK adalah fasa pertama untuk memudahkan dan meletakkan asas murid membaca dan menulis. ‘ca ci cu’ dan boleh membaca perkataan ‘cucu. y. Guru haruslah mengajar murid menyebut sesuatu perkataan itu dengan sebutan standard. maka fasa seterusnya ialah ia memberi peluang dan galakan untuk murid membaca berbagai bahan bacaan: buku cerita. dengan mengguna pengetahuan bunyi huruf dan suku kata yang dipelajarinya. Setelah asas 2M dikuasai oleh murid. Kemahiran murid mendengar dan bertutur dilakukan semasa guru dan murid bersoal-jawab. pengajaran dengan membaca kuat (read aloud) buku kepada murid.Murid dibina kemahiran untuk mengesan (attack) sesuatu perkataan baru. supaya murid seronok belajar.Terangkan perbezaan KGBK dan pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan. dan buku pilihan mereka. perkataan dan ayat yang betul. c sampai x. Dalam pengajarannya guru memberi peluang dan latihan untuk murid mendengar arahan. bertanya. Dalam KGBK guru mengajar keempat-empat kemahiran berbahasa: mendengar. Murid juga tidak perlu diajar semua suku kata . puisi. Misalnya setelah murid boleh membaca suku kata ‘ba bi bu’. bertutur.Dalam KGBK murid tidak perlu diajar mengenal dan menghafal semua huruf abjad secara berturutan dari a.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 46 Pengajaran lisan Dalam pengajaran 2M KGBK pengajaran lisan juga termasuk di dalamnya. Ini akan menanam tabiat dan minat mereka membaca. membaca dan menulis secara berkembang. Guru juga hendaklah selang selikan aktiviti bermain sambil belajar. Aktiviti Ciri-ciri Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Kemahiran membaca dan menulis yang dibina dalam kaedah KGBK adalah sebagai berikut: . ia akan menjadi bekalan dan asas untuk pendidikan sepanjang hayat. tiga bulan di setengah sekolah). atau menyanyi lagu kanak-kanak semasa mengajar 2m. Bimbing dan galakkan mereka menulis cerita. . puisi mudah dan surat kepada kawan. supaya mereka terus membaca sendiri. Jika ini berlaku. suku kata. Dengan itu mereka boleh membaca perkataan itu sendiri. ii. z seperti dalam kaedah abjad-fonik. Murid juga diajar menyebut fonem. Ini mengambil masa panjang (dua.KAB3033 . murid dan murid berbincang. mendengar dan bercakap. b. Terangkan prinsip dan ciri asas kaedah gabungan bunyi-kata (KGBK).

Sedikit tentang latar belakang dan sejarah KGBK. Setiap unit baru berkembang berasaskan unit sebelumnya. dan dakwaan orang lain yang mereka mencipta atau menggubah kaedah KGBK ini. Perkembangan unit-unit pengajaran-pembelajaran 2M dibuat secara sistematik berturutan perkembangannya. Dalam tahun 1979 saya telah membaca laporan dalam akhbar bahawa terdapat 30% . perkataan. dsb’ yang mengambil masa sebulan lagi. ca ci cu ce ce co . Terdapat hubungan yang erat antara membina kemahiran membaca dan menulis. dan menulisnya. iaitu kaedah seluruh perkataan yang popular di kalangan guru yang mengajar bahasa Inggeris. Dari tinjauan saya mendapati kebanyakan guru mengguna ‘kaedah abjad’. Murid membaca perkataan yang bermakna yang dibina dalam suatu pelajaran. Murid diajar menulis apa yang dibaca dalam setiap unit: huruf. Maka dengan mengguna pengetahuan teori dan amalan pengajaran bahasa Melayu. saya perturunkan sedikit sejarah bagaimana kaedah ini digubah dan penerbitan buku-buku saya tentang kaedah ini. Murid terus membaca ayat dan cerita mudah dalam beberapa pelajaran saja. Kajian kami menunjukkan kebanyakan murid bermotivasi untuk mencuba lagi membaca setelah mereka mula boleh membaca beberapa patah perkataan.40% murid di sekolah rendah. Sebahagian kecil lagi mengguna kaedah ‘pandang dan sebut’ (look and say). sebelum murid boleh diajar membaca perkataan dan ayat. Walaupun mungkin terdapat kelemahan oleh sebab latarbelakang murid itu sendiri. Dengan ini mereka mendapati proses belajar membaca itu bermakna dan berguna.KAB3033 . sepert i dalam kaedah seluruh perkataan. saya pun menggubal satu kaedah yang boleh menggabung pendekatan ‘fonik’ (berasaskan bunyi) dan pendekatan ‘seluruh perkataan’. dan membaca apa yang ditulis. Kedua-dua kemahiran ini saling mengukuh satu sama lain. terutama huruf tulisan rumi. Ini menjemukan. Bila dan bagaimanakah KGBK Digubal? Untuk mengelak daripada kekeliruan tentang sejarah dan asal usul Kaedah Gabungan Bunyi-Kata ini. saya pun membentang kertas bertajuk “ Beberapa Kaedah Mengajar Murid-Murid Membaca Bahasa . Ini menggerakkan saya berfikir bagaimanakah ini boleh terjadi. Kanak-kanak membina dan membaca perkataan berdasarkan suku kata yang mereka belajar dalam sesuatu pelajaran yang baru dan dalam unit yang lalu. kerana pada pendapat saya bahasa Melayu mudah untuk diajar membaca dan menulisnya. terutama di sekolah kebangsaan yang tidak boleh membaca. Murid tidak perlu diajar ‘mengecam’ seluruh perkataan (pandang-dan-sebut perkataan) dan menghafal bentuknya. kemudian ‘mencerakin’ perkataan untuk mengenal huruf dan bunyi huruf.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 47 - - - - terbuka seperti ba bi bu be be bo. yang saya namakan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK). di mana pelajaran yang lalu diguna untuk belajar 2m dalam pelajaran yang baru. rangkai kata dan ayat. suku kata. frasa dan ayat. Pada 8 – 10 disember 1979 dalam konpen iv anjuran persatuan suluh budiman di kuantan. saya berpendapat salah satu sebab yang lebih spesifik ialah kaedah pengajaran 2M guru itu yang kurang berkesan.

Huraian cara mengguna ‘kaedah cerakin’ dibuat dengan teliti untuk panduan guru sekolah kebangsaan. Buku-buku di atas telah diedit semula dan diterbit oleh Fajar Bakti dalam Siri Tadika Fajar Bakti. Bulan April 1980 kaedah ini dibentang di pusat perkembangan kurikulum (ppk). Dewan Bahasa dan Pustaka. Isahak Haron (2001). Buku bahasa Malaysia Tahun 1. Utusan Publications & Distibution Sdn. Fajar Bakti. Kemudian kertas kerja saya itu diterbitkan dalam Jurnal Dewan Bahasa Jilid 24 bil.KAB3033 . Buku Kegiatan Tadika 2: Mari Membaca. Kuala Pumpur  sebagai lanjutan kepada buku Kegiatan Tadika 2 bahasa Malaysia. .”. juga diterbitkan oleh Fajar Bakti. Kuala Lumpur. Kaedah gabungan bunyi-kata dijadikan asas untuk Panduan Guru bahasa Malaysia KBSR Tahun I (Jun 1981) untuk SRJK Cina dan SRJK Tamil. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Isahak Haron (2003). berkesan dan murid juga cepat belajar 2M. dan memperkenalkan kaedah baru iaitu Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) sebagai alternatif untuk mengatasi masalah ramai murid di sekolah rendah yang tidak boleh membaca dan menulis. Kaedah yang menjadi pegangan ialah ‘kaedah cerakin’ (yang dianggap sebagai kaedah PPK). Julai 1980. Isahak Haron (2006). Isahak Haron (1990).  Buku ini digunakan di setengah sekolah SRJK cina dan tamil. Kuala Lumpur Pada Februari 1980 satu bengkel diadakan bersama guru-guru sekolah kebangsaan di Kuala terengganu. Tetapi Panduan Guru bahasa Malaysia (KBSR) Tahun 1 (1981) bagi sekolah kebangsaan tidak mengguna KGBK. Berikut ialah penerbitan buku-buku saya yang mengguna KGBK untuk kegunaan murid. kuala lumpur. 7. 1981. Dalam kertas ini saya meninjau beberapa kaedah mengajar membaca BM yang kerap diguna di sekolah. Membaca: Satu Pengenalan. ms. Guru mendapati kaedah ini mudah. (KBSR). Buku Mari Membaca. dengan judul Mudah Membaca dan Menulis 1 & 2. 63 – 69. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kaedah ini dianggap berguna dan dijadikan salah satu kaedah Pilihan (ke-4) dalam Buku Panduan Am. Isahak Haron (2001). Kuala Lumpur. Tanjong Malim. Buku Mudah Membaca bahasa Malaysia. untuk murid Tahun 1. Isahak Haron (1982). untuk membina bahan pengajaran . di Jalan duta. Buku Ujian Membaca dan Menulis 1 & 2 yang diedit dari buku asal pada 1990. Isahak Haron (1986).  Buku ini diguna di tadika swasta di bandar-bandar. Berita Publishing. Kurikulum Baru Sekolah Rendah . Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia. artikel saya Mengajar Membaca Peringkat Awal yang menghurai kaedah KGBK diterbit dalam buku yang disunting oleh Safiah Osman (ed). Bhd. Fajar Bakti. Dalam 1990. Buku bahasa Malaysia 1 – 6 siri genius (beserta panduan guru) diterbitkan oleh Fajar Bakti untuk prasekolah Isahak Haron (1996). Ujian Diagnostik Membaca dan Menulis berasaskan KGBK (berserta panduan guru).pembelajaran mengguna kaedah KGBK untuk dicuba di sekolah kebangsaan.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 48 Malaysia di Peringkat Awal.

Pedoman Umum Ejaan Rumi bahasa Melayu. Kuala Lumpur. (berserta vcd dan panduan guru ) yang diedit semula. 2004). disertasi sarjana pendidikan UPSI. Pelajar boleh merujuk artikel dan buku-buku di atas untuk melihat contoh-contoh bahan pengajaran dan pembelajaran dan alat ujian KGBK. Dalam tahun 1990an dan 2000 – 2009 banyak sekali saya memberi ceramah dan bengkel tentang KGBK di seluruh negara kepada guru pra sekolah dan guru pemulihan. Ini amat digalakkan. Kajian oleh pasukan pensyarah di UPSI yang saya ketuai. Ada guru mengguna kaedah dan buku awal membaca KGBK dalam pengajaran mereka. Penerbit Ilmu Bakti. Penerbit Ilmu Bakti. 2007. Aktiviti Bilakah KGBK digubal? Huraikan cici-ciri dan langkah-langkah asas KGBK untuk mengajar awal 2M bahasa Malaysia? RUJUKAN DAN BAHAN BACAAN TAMBAHAN Untuk mengetahui sistem ejaan bahasa Melayu (rumi) sila rujuk Dewan bahasa dan pustaka (1991). carta dan vcd. Beberapa kajian dibuat tentang keberkesanan kaedah KGBK (untuk huruf rumi dan jawi) dalam pengajaran 2M di pra sekolah dan untuk pemulihan di sekolah rendah. di terbit oleh Penerbit Ilmu Bakti. USJ Selangor. Dewan Bahasa Dan Pustaka. USJ Selangor. dan menokok tambah aktiviti untuk memperkayakan pembelajaran murid. Isahak Haron (2006). bertajuk Awal Membaca Bahasa Melayu: Keberkesanan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Untuk Prasekolah dan Untuk Pemulihan (UPSI laporan. Buku Ceria 2M Tadika 1 dan 2. Kajian Perbandingan Tiga Kaedah Mengajar Membaca bahasa Melayu di Tadika Kemas. Abstraknya seperti dilampirkan. berserta panduan guru. Buku KIA2M Membaca dan Menulis Buku 1 dan 2 untuk murid pemulihan di sekolah rendah. Buku Ceria 2M Membaca dan Menulis Buku 1 dan 2 untuk prasekolah. oleh pensyarah dan pelajar sarjana pendidikan UPSI.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 49 Isahak Haron (2006). carta dan vcd. Ada juga pengarang yang mengarang dan menerbitkan buku berdasarkan pendekatan ini dengan memberi berbagai nama untuknya. berserta panduan guru. . Isahak Haron (2009). antaranya: Azila Alias. USJ Selangor.KAB3033 .

Pendekatan KGBK menyatakan bahawa pengajaran membaca BM boleh dibuat dengan mengajar kanak-kanak ‘bunyi’ beberapa huruf vokal dan konsonan. untuk menguji keberkesanan model atau pendekatan KGBK.KAB3033 . dan tatabahasa Melayu agak mudah berbanding dengan sistem ejaan dan tatabahasa bahasa Inggeris. . dapatan kajian keberkesanan KGBK ini ‘menolak’ anggapan bahawa terdapat ‘konflik’ antara kaedah ‘fonik’ dan kaedah ‘seluruh perkataan’ seperti yang terdapat dalam pengajaran awal membaca bahasa Inggeris. Dapatan dari kajian penggunaan KGBK di kedua-dua konteks menunjukkan yang KGBK berkesan sebagai kaedah alternatif kepada kaedah yang guru amalkan sekarang untuk mengajar murid prasekolah membaca. iaitu sistem ejaannya fonemik (terdapat hubungan yang jelas antara bunyi dan simbol (huruf) (sound-simbol relationship). Dapatan menunjukkan kumpulan guru yang mengguna ‘sepenuhnya atau sebahagian besar’ KGBK mendapati kaedah ini mudah dan berkesan untuk ‘memulih’ murid membaca dan menimbulkan minat mereka membaca. KGBK ini diasaskan kepada ciri-ciri istimewa yang terdapat dalam bahasa Melayu. Soalselidik survey digunakan untuk mendapat repons dan penilaian tentang keberkesanan KGBK daripada sampel 75 orang guru pendidikan khas sekolah rendah di tiga daerah pendidikan: PPD Hilir Perak. menjadikannya suku kata dan terus membina dan membaca ‘perkataan’ atau frasa atau ayat. yang banyak diperkatakan dalam pengajaran membaca bahasa Inggeris sejak lebih lima puluh tahun lalu. Kanak-kanak prasekolah dan murid ‘pemulihan’ dengan mudah boleh diajar membaca bahasa Melayu dalam jangka masa yang pendek. atau untuk mengajar ‘memulih’ murid yang ‘tidak boleh’ atau lemah membaca BM di sekolah rendah. KGBK merupakan model ketiga dan pendekatan alternatif yang berasas dan ‘viable’ untuk pengajaran awal membaca bahasa Melayu atau bahasa-bahasa yang seumpama bahasa Melayu. dalam satu dua pelajaran saja. Setelah tiga bulan guru tadika kemas mengajar kanak-kanak membaca dan menulis mengguna KGBK. kemajuan kebolehan membaca 326 orang murid di tadika ini agak ketara. Dari segi sumbangan kepada teori atau model pengajaran awal membaca. PPD Kerian dan PPD Timur Laut Pulau Pinang. sebagai alternatif kepada model atau pendekatan ‘abjad/fonik’ dan pendekatan ‘seluruh perkataan’ (whole word). konteks pengajaran kanak-kanak prasekolah di 12 tadika kemas di Hulu Selangor. Kajian empirikal.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 50 Abstrak Kajian ini mengemukakan pendekatan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) untuk pengajaranpembelajaran membaca dan menulis bahasa Melayu peringkat awal (early reading and writing). suku kata perkataan bahasa Melayu yang jelas. dibuat dalam dua konteks: pertama. Konteks kedua ialah di mana KGBK digunakan oleh guru-guru pendidikan khas untuk ‘memulihkan’ murid sekolah rendah di Perak dan Pulau Pinang yang ‘tidak boleh’ membaca atau lemah membaca. berbanding dengan golongan guru yang mengguna ‘separuh saja’ kaedah ini .

Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 51 Aplikasi praktikal dapatan kajian ini ialah KGBK boleh diguna untuk mengajar kanak-kanak prasekolah dan Tahun 1 membaca dan menulis bahasa Malaysia dengan lebih mudah dan cepat.KAB3033 . dan untuk ‘memulihkan’ masalah ‘tidak boleh membaca’ pelajar sekolah rendah dengan berkesan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful