ZAKAT

KELOMPOK 4

KELOMPOK 4 .

Pengertian KETENTUN HUKUM ISLAM TENTANG A.1.  Zakat termasuk rukun islam ke 3  Hukum.  Menurut syara’. zakat ialah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib. zakat dan hukumnya  ZAKAT Zakat berarti suci dan tumbuh subur.  Orang yg mengingkari kewajiban berzakat dapat dianggap murtad (keluar dari islam) . Muzaki (yg berzakat) Mustahik (penerima zakat)  Bagi muzaki. zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti iri hati dan dengki terhadap para muzaki. sesuai pula dg ketentuan allah kpd orangorang yg telah memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai pula dg ketentuan hukum islam. fardu ‘ain bg yg memenuhi syarat.Zakat berarti membersihkan hartanya dari hak-hak mustahik. khususnya para fakir miskin.  Bagi mustahik.

1 liter beras/makanan pokok lain.   .  1. Besar zakat fitrah pribadi 3. Zakat fitrah hendaknya dibayarkan sebelum shalat idul fitri. hukumnya seperti sedekah sunah (tidak diterima sebagai zakat). MACAM-MACAM ZAKAT DAN KETENTUANNYA  Zakat dibagi dua I. Zakat fitrah (pribadi): sedekah wajib yg dibayarkan menjelang idul fitri dg beberapa ketentuan dan persyaratan. Kelebihan harta untuk keperluan makan pada malam hari raya dan siang harinya. 2.B. Bila dibayar setelah terbenam matahari pada hari raya idul fitri.boleh dibayar dg uang yg seharga dengan harga 3. Syarat wajib zakat fitrah: Beragama islam Pd waktu terbenam matahari hari akhir bulan ramadhan orng tersebut sudah lahir/masih hidup. 3.1 liter beras.

Buah dan biji-bijian yg dapata dijadikan makanan pokok. dan mata uang b. 2. 3. Hewan ternak d. 4. dmata uang dan harta perniagaan: Pemiliknya orang islam yg merdeka (bukan hamba sanaya) Milik pribadi dan menjadi hak penuh pemiliknya Sampai nisabnya(jumlah minimum yg dikenankan zakat) Harta tersebut telah dimiliki genap 1 thn.  Mengenai syarat wajib zakat emas.II. Senilai dg emas 2. Uang kontan Harta perniagaan 2.5%-nya Zakatnya dikeluarkan sekelah 200 dirham (672 gram) 2. e. Barang tambang dan harta rikaz (harta terpendam)  1. Harta perniagaan c. Zakat mal: Harta (mal) yg wajib dikeluarkan zakatnya adalah: a.5%-nya syarat-syarat Senilai dg emas 2. Jenis harta emas perak nisabnya 20 dinar (93.5%-nya lainnya terpenuhi. perak. Daftar nisab jenis harta dan besar zakatnya n o 1. perak.5%-nya . Emas. 2.6 gram) Besar zakat Keterangan 3. 4.

.

 Besar zakat dengan biaya yang cukup banyak adalah 5%- nya Sedangkan jika tanpa biaya.seperti :  Kurma  Anggur Syarat-syarat wajib zakat hasil pertanian dan perkebunan sama dengan syarat wajib zakat emas dan perak.seperti :  Beras  Jagung  Gandum b) Hasil perkebunan.zakatnya adalah 100%-nya .Hasil pertanian yang wajjib dizakati di antara lain : a) Makanan pokok. Nisab zakat hasil pertanian dan perkebunan adalah sama yaitu ± 930 liter.  Waktu mengeluarkannya bukan setelah genap satu tahun melainkan setiap selesai panen.

     Hasil tambang di antaranya : Emas Perak Wajib dikeluarkan zakatnya sama dengan zakat uang kontan atau harga peniargaan Perbedaannya.hendaknya ia mengeluarkan zakatnya sebesar 20% dari harta rikaz tersebut tanpa melihat nisab ataupun menunggu genap satu tahun.hasil tambang zakatnya dikeluarkan setelah barang itu dihasilkan. . Harta rikaz atau harta terpendam (harta karun) yaitu harta yang didapat dari simpanan/terpendam pada masa lampau.Seseorang yang menemukan harta rikaz seperti perhiasan emas atau perak.

Pengelolaan Zakat di Indonesia terdapat pada Surah At-Taubah.Pasal 4 dan 5 UU No.keterbukaan.yang bertugas menerima dan mengumpulkan zakat dari para muzaki dan membagikannya kepada para mustahik.Ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang No. 1999 tentang pengelolaan zakat yang mengemukakan beberapa hal sebagai berikut : 1. Di Indonesia. 38 Th.9:60 Bahwa zakat itu dikelola oleh amil zakat .  Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya . Azas dan tujuan pengelolaan zakat Dalam bab II.dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 Pengelolaan zakat bertujuan :  Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.zakat mendapat perhatian dari pemerintah dan para ulama. 38 Th.1999 disebutkan bahwa pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa.

..Lanjutan. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.BAZ Nasional Dibrntuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama dan berkedudukan di ibu kota negara ..BAZ Kecamatan didirikan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama Kecamatan dan berkedudukan di ibu kota Kecamatan ..  Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat  Organisasi Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat terdiri dari : .BAZ Daerah Kabupaten/ Kota.. atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi ...... didirikan oleh Bupati / Walikota atau usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota dan berkedudukan di ibu kota KAB/ Kota . ..BAZ Provinsi Dibentuk oleh Gubernur Dibentuk oleh Gubernur.

…. yang berada di desa /kelurahan.LANJUTAN. instasiinstasi pemerintah dan swasta. baik dalam negeri atau luar negeri. .  Unit pengumumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani Muzaki .

pengumpulan .TUGAS WEWENANG. komunikasi. memiliki data muzaki dan mustahik . informasi . pendistribusian .  .memiliki pembukuan .  Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat .dan pendayagunaan zakat.  Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan . dan melampirkan surat persyaratan bersedia diaudit . dan pendayagunaan zakat.  Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan. DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PELAKSANA AMIL ZAKAT PADA SETIAP TINGKATAN PADA PRINSIPNYA ADALAH SAMA YAITU: Menyelenggarakan tugas adminiftratif dan teknis pengumpulan. pendistribusian . dan edukasi pengelolaan zakat Persyaratan Lembaga Amil Zakat : berbadan hukum .

salbilillah. . . mualaf.Mendahulukan mustahik dalam wilayah-wilayahnya masing masing. penelitian kebenaran mustahik 8 golongan: Fakir. Nomor 581 .Mendahulukan orang-orang yang paling tak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan . dan ibnu sabil. Bab V pasal 28 ayat satu dan dua disebutkan:  Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan dalam persyaratan: . PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDAYAGUNAAN HASIL PENGUMPULAN ZAKAT Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.riqab. . miskin.Hasil pendataan.garim.C. Tahun 1999 .

Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan . PENDAYAAN GUNAAN HASIL PENGUMPULAN ZAKAT UNTUK USAHA YANG PRODUKTIF DILAKUKAN BERDASARKAN PERSYARATAN :    Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.2. Terdapat usaha –usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.

.

PERTANYAAN . .….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful