Contoh Pidato Bahasa Jawa [Sumpah Pemuda

]
Posted on 23 Januari 2012 by Junaidi M Assalamu’alaikum Wr Wb Ingkang kinurmatan, bapak lan ibu guruu saha kanca-kanca ingkang tansah kula tresnani.

Sepindah sumangga kula lan panjenengan sedoyo ngaturaken puji syukur maran g Gusti Allah ingkang maha luhung lan tansah paring nikmat lan rahmat sahinggo kula lan panjenengan taksih saged golek ilmu, yaiku nindakaken sekolah.

Kaping kalih, jumeneng kula wonten ngajenge panjenengan sedoyo minangka kagem ngaturaken sesorah bab Sumpah Pemuda. Kula lan panjenenga mesti sampun sami mangertosi bilih tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia mengeti dinten Sumpah Pemuda. Inggih menika salah sawijining prastawa skral ingkang nuduhake marang kabeh wong bilih bangsa Indonesia bangsa ingkang anggadahi semangat berjuang, semangat nyawiji bhineka tunggal ika, semanta merdeka lan dadi bangsa ingkang ngadeg jejeg.

Wondene isi Sumpah Pemuda inggih menika :

1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia 2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia 3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia Isi sumpah lan janji menika wajib kita lestarekake lan diamalake kagem mujudake pengarep-arep cita-cita kamardikan urip makmur, adil lan sejahtera. Yaiku minangka pelajar / murid, kita wajib semangat lan mempeng anggenipun sinau. Lan minangka pemuda (usia produktif) kita kedah semangat lan sregep anggenipun nyambut damel ngsisi pembangunan bangsa. Menika inkang saged kula aturaken babagan Sumpah Pemuda. Ayo kita junjung tinggi kaluhuran Sumpah Pemuda.

Santen parutan klapa Cekap semanten atur kawula Numpak sepur nggawa tali Mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur Kula nyuwun agunging pangaksami Wassalamu’alaikum Wr. Wb

*

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Ingkang dhahat kinurmatan Bapak Kepala SMP Negri 7 Magelang Bapak, ibu guru ingkang dhahat kinabekten Para kanca kelas 7,8 tuwin kelas 9 ingkang tansah kula tresnan

Amien Para rawuh ingkang kinurmatan Salajengipun kula minangka wakil saking siswa kelas 7 lan 8 sedaya ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindan awit saking sih katresnan bapak / ibu guru ingkang sampun nggulawentah lan mulang wuruk kanthi sabar. Sejatinipun tugas para raka kelas 9 menika luwih abot maneh. kula sakanca ugi badhe ngaturaken matur nuwun paring pitedhah dhumateng rayi kelas 7 lan kelas 8. Ing wasana. prawila cekap semanten atur kula. tulus lan ikhlas. Raka kelas 9 ingkang kula tresnani. . kathah galap gangsuling atur. Amin Raka kelas 9 ingkang kula tresnani ingkang skedhap malih badhe nilaraken bangku pawiyatan ing SMP menika. kangge ngawontenaken perpisahan. Kula ngraosaken bingah dene panjenengan sampun kasil medal saking SMP menika kanthi nganthongi ijasah mring SMA. ibu guru pikantuk ganjaran ingkang langkung sae saking Gusti ingkang Maha Agung. Mugimugi bapak.Mangga sederengipun nglajengaken acara. kula minangka wakilipun kelas pitu lan kelas wolu badhe ngaturaken panampi atur perpisahan saking raka kelas 9. Mekaten ingkang saged kula haturaken. Kita namung saged mbales nggangge doa mugi-mugi sukses lan slamet. Kula kinten boten prayogi menawi atur pamitan menika kula pepanjang. saya inggil tingkat pendidikan saya inggil injih tugas ingkang kedah dipunrampungaken. Saengga raka kelas 9 saged ngrampungaken sekolah sadangunipun kirang langkung 3 tahun. Kula sakanca boten saged atur pinwales menapa-menapa naming atur matur nuwun wonten ngarsane. Kula sakanca badhe ngaturaken pangapura awit kekirangan lan kaluputan kula sakanca. Para rawuh ingkang kanurmatan. kula nyuwun angunging pangaksami. Mula raka kelas 9 kedah semangat sinau mempeng supados menapa mawon ongkang para raka kelas 9 cita-citaaken saged dipuncapai. kula lan panjenengan tansah ngunjukaken puji syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang tansah paring rahma lan hidayahipun ngantos ing kalodhangan punika kita sedaya saget pinanggih ing papan punika kanthi sehat.

ingkang slamanipun kita utawi teseh dados siswa mriki. Menapa boten. adik-adik kelas wolulan lan adek-adek kula kelas pitu ingkang supados dhumateng gingkang acara sak punika. bapak lan ibu guru saha rencang-rencang ingkang tansah kawula tresnani. Ing mriki kawula badhe matur sekedik ngengingi bab tata tertib ingkang sakmeniko sampun kito ginak'aken. rencang-rencang kula kelas tiga. Wassalamu'alaikum Wr. karono taksih nenggo keputusan saking Bapak Kepala Sekolah. Wb * Assalamu’alaikum wr. Bab ingkang kedah dipun leresakan. Wb Ingkang kinurmatan. Kula ngaturaken agunging panuwun dhumateng tamu undangan. Sumangga rumiyin kula tuwin panjenengan sedaya munjukaken puja puji syukur ngrasaning Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng paring kamirahan dhateng kula tuwin panjenengan sedaya. ananging luwih saking menika supados rencang-rencang tetep eling lan terus . Panjenenganipun Bapak Kunadi. enjing ingkang ngerenyuhaken sanget kangge kita sedaya para hadirin.wb.M. wonten peraturan anyar ingkang kedah kito emut. Bapak. ing wayah sekedhap melih kita badhe pisahan. kita kerep pethukan.Nama : ikhsantiko aswianto No : 14 Kelas : VIII E (8E) Wassalamu’alaikum Wr. pramila wonten kalodhangan punika saged makempal wonten adhicara palepasan kawula lan rencang-rencanf kelas tiga kanthi wilujeng nir ing sambekala. kita kagungan pangajeng-ajeng supados perpisahan menika boten kita banjur “pedhot kekancan”. Nanging. nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan. Ibu Guru ingkang kinurmatan. rencang-rencang kula kelas tiga. kawulo badhe ngumumaken malih wonten rapat sak lajengipun. sinau sareng. Wb * Assalamu'alaikum Wr.S. ananging taksih wonten bab ingkang kedah kito leresakan. Enjing menika. ingkang kawula maksud inggih meniko tata tertib ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan jam utawi wkdal mlebet kelas.Pd. diskusi sareng. Supados kita teseh wonten rerembagan ingkang ageng kayata sakderengipun kita pisah. Ananging mbok menawi peraturan meniko dereng saget dipun umumaken sakmeniko. Menawi sampun wonten dhawuh saking Bapak Kepala Sekolah.Pd minangka Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Magelang ingkag dhahat kinurmatan. Mbok menawi cekap semanten anggen kawulo matur.. sak meniko sak sampunipun ngacik kurikulum anyar. adik-adik kelas wolulan lan adek-adek kula kelas pitu. Para rencang ingkang sedaya maksud lan tujuan dianaaken perpisahan menika botenn namung ngunduraken rencang-rencang kelas XII mawon.

saya inggil tingkat pendidikan saya inggil injih tugas ingkang kedah dipunrampungaken. Boten namung kita mawon ingkang bangga menawi sukses. Para rencang ingkang badhe pisah menika. nanging Bapak lan ibu guru kita injih remen lan bangga. * Contoh Sesorah/Pidato Ulang Tahun Sekolah (Jawa – Indonesia) Posted on January 4. inggih menika ing proses sinau utawi mlebet ing kegiatan sanes-sanesipun. Adik-adik kedah semangat supados bocah kang bisa banggakake sekolah iki.njagi rerencangan. Mula kita kedah semangat sinau mempeng supados menapa mawon ongkang para erncang cita-citaaken saged dipuncapai. bilih wonten kiranging atur mawantu-wantu kula nyuwun lumunturing samodra pangaksami. Wb. Lan adik-adik kelas kula dingapunten yen kula kang mas lan mbak yu kathah kalepatan. wayah saged damel kita sedaya saged kempal ing acara menika. Kita namung saged mbales nggangge doa mugi-mugi sukses lan slamet lan mugi-mugi amal tuwin kesaenanipun para Bpak lan Ibu guru katampi ing sisihipun Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Nanging wayah menika ugi ingkang misahaken kita sedaya. 2012 by admin 1 CommentLeave a comment . Wassalamu’alaikum Wr. Kula cekapi semanten rumiyin atur kula. sejatinipun tugas para rencang menika luwih abot maneh. Para sedherek sedaya.

tuwin tinebihna saking bendu. Bokbilih pribadhi jasad kula ing mriki kumawantun ngadeg ing ngarsa panjenengan sedaya kumedah anyigeg wawan pangandikan penjenengan sedaya. saha kinalisna saking sarusiku sikudendha. Boten kesupen kula ngaturaken gunging panuwun ugi dhumateng Bapak kepala sekolah ingkang sampun paring idin palilah murih kaleksananipun sedaya pengetan ambal warsa sekolah .Sesorah Ulang tahun Sekolah Nuwun sewu. saderengipun mugi tinebihna tulaksarik. kula panjenengan sami saged pinanggih ing papan mriki kanthi bagya mulya kalis ing sambikala. Langkung rumiyin sumangga kula dhereaken panjenengan ngunjuaken puja-puji pudyastuti dhumateng ngarsanipun gusti ingkang maha Mirah. Awit saking punika kula ngaturaken gunging panuwun. Salajengipun. kula ingkang minangka sesulihipun panitya ngaturaken sugeng rawuh mugi-mugi rawuh panjenengan saged adamel regenging swasana. inggih awit sih nugraha sarta berkahipun.

rakyat berjuwang kangge mardika. Ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindan dhumateng bapak saha ibu guru sumrambah karyawan ingkang keparing paring eguh pratikel murih pratitising adicara punika. . ugi ndandosi lingkungan kanthi aksesoris merah putih. Acara inti dipun wontenaken tirakatan wonten ing malem tanggal 17. Ing wasana sugeng amriksani ngantos paripurnaning adicara ing wekdal punika. rakyat Indonesia mengeti saben 17 Agustus. mangan krupuk. Kita sedaya mangertos. Nuwun * sesorah 'kamardikan RI' Assalamu’alaikum wr. Wonten ing mriki. wonten ing tanggal 17 Agustus 1945. Antawisipun jalan santai sesarengan satunggal RW. pasang umbul-umbul. balap karung. Rakyat didamel ajrih dening boten adilipun koloni asing. Saderengipun mangga sesarengan ngaturaken syukur Alhamdulillah. lan sanes-sanesipun. Pramila saking menika. antawisipun panjat pinang. katitik kula panjenengan sekaliyan taksih saged makempal wonten ing papan mriki.wb Ibu Guru ingkang kula hormati. Bapak saha ibu sarta kadang-kadang mitra ingkang satuhu bagya mulya. saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. ngecet gapura. Kanthi landhasan kekajengan ingkang kuwat. kita dandosi dhiri kita sakderengipun telat. Pramila. kula badhe ngaturaken satunggaling tema Kamardikan Republik Indonesia. Kula pribadhi nyuwun lumunturing sih pangaksami menggah solah bawa dalah pranataning basa ingkang tebih saking tata krama tuwin paramasastra. kangge mengenang lan mengeti Kamardikan Republik Indonesia ugi pengorbanan para pahlawan ingkang sampun gugur berjuwang kangge kamardikan. Dene wosing gati panjenengan kasuwun rawuh ing pahargyan punika saperlu mengeti dinten ingkang mirunggan punika. pasang lampu manika warni. Lomba ingkang dipun wontenaken.punika. dene kula panjenengan sami taksih pinaringan Rahmat saha Hidayahipun. ningkataken prestasi tuwin akhlakipun para siswa mliginipun. Wondene ancas ingkang kinandhut mugi-mugi pahargyan punika saged dados pecuting lampah ing dinten-dinten samangke. bilih atusan taun kita dipun jajah. ugi nyuwun kaliyan Gusti Allah SWT supados saged ndandosaken sedayanipun masa depan bangsa ingkang langkung sae. Kathah manika warna raos syukur awit kanugrahan kasebat. tarik tambang.

Kula kinten kirang wicaksana manawi kathah-kathah anggen kula matur. Wassalamu’alaikum wr. mbok bilih klenta-klentuning rembak kula ingkang kirang mranani.wb . Pramila kula cekapi semanten semawon atur kula. kula tansah nyuwun agunging pangaksami.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful