Contoh Pidato Bahasa Jawa [Sumpah Pemuda

]
Posted on 23 Januari 2012 by Junaidi M Assalamu’alaikum Wr Wb Ingkang kinurmatan, bapak lan ibu guruu saha kanca-kanca ingkang tansah kula tresnani.

Sepindah sumangga kula lan panjenengan sedoyo ngaturaken puji syukur maran g Gusti Allah ingkang maha luhung lan tansah paring nikmat lan rahmat sahinggo kula lan panjenengan taksih saged golek ilmu, yaiku nindakaken sekolah.

Kaping kalih, jumeneng kula wonten ngajenge panjenengan sedoyo minangka kagem ngaturaken sesorah bab Sumpah Pemuda. Kula lan panjenenga mesti sampun sami mangertosi bilih tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia mengeti dinten Sumpah Pemuda. Inggih menika salah sawijining prastawa skral ingkang nuduhake marang kabeh wong bilih bangsa Indonesia bangsa ingkang anggadahi semangat berjuang, semangat nyawiji bhineka tunggal ika, semanta merdeka lan dadi bangsa ingkang ngadeg jejeg.

Wondene isi Sumpah Pemuda inggih menika :

1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia 2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia 3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia Isi sumpah lan janji menika wajib kita lestarekake lan diamalake kagem mujudake pengarep-arep cita-cita kamardikan urip makmur, adil lan sejahtera. Yaiku minangka pelajar / murid, kita wajib semangat lan mempeng anggenipun sinau. Lan minangka pemuda (usia produktif) kita kedah semangat lan sregep anggenipun nyambut damel ngsisi pembangunan bangsa. Menika inkang saged kula aturaken babagan Sumpah Pemuda. Ayo kita junjung tinggi kaluhuran Sumpah Pemuda.

Santen parutan klapa Cekap semanten atur kawula Numpak sepur nggawa tali Mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur Kula nyuwun agunging pangaksami Wassalamu’alaikum Wr. Wb

*

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Ingkang dhahat kinurmatan Bapak Kepala SMP Negri 7 Magelang Bapak, ibu guru ingkang dhahat kinabekten Para kanca kelas 7,8 tuwin kelas 9 ingkang tansah kula tresnan

kula nyuwun angunging pangaksami. kula minangka wakilipun kelas pitu lan kelas wolu badhe ngaturaken panampi atur perpisahan saking raka kelas 9.Mangga sederengipun nglajengaken acara. prawila cekap semanten atur kula. kangge ngawontenaken perpisahan. Mugimugi bapak. tulus lan ikhlas. Raka kelas 9 ingkang kula tresnani. Mekaten ingkang saged kula haturaken. Saengga raka kelas 9 saged ngrampungaken sekolah sadangunipun kirang langkung 3 tahun. Para rawuh ingkang kanurmatan. Ing wasana. kula sakanca ugi badhe ngaturaken matur nuwun paring pitedhah dhumateng rayi kelas 7 lan kelas 8. . Kita namung saged mbales nggangge doa mugi-mugi sukses lan slamet. Mula raka kelas 9 kedah semangat sinau mempeng supados menapa mawon ongkang para raka kelas 9 cita-citaaken saged dipuncapai. Kula kinten boten prayogi menawi atur pamitan menika kula pepanjang. Kula sakanca badhe ngaturaken pangapura awit kekirangan lan kaluputan kula sakanca. Sejatinipun tugas para raka kelas 9 menika luwih abot maneh. saya inggil tingkat pendidikan saya inggil injih tugas ingkang kedah dipunrampungaken. kathah galap gangsuling atur. Kula sakanca boten saged atur pinwales menapa-menapa naming atur matur nuwun wonten ngarsane. Amin Raka kelas 9 ingkang kula tresnani ingkang skedhap malih badhe nilaraken bangku pawiyatan ing SMP menika. Kula ngraosaken bingah dene panjenengan sampun kasil medal saking SMP menika kanthi nganthongi ijasah mring SMA. ibu guru pikantuk ganjaran ingkang langkung sae saking Gusti ingkang Maha Agung. kula lan panjenengan tansah ngunjukaken puji syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang tansah paring rahma lan hidayahipun ngantos ing kalodhangan punika kita sedaya saget pinanggih ing papan punika kanthi sehat. Amien Para rawuh ingkang kinurmatan Salajengipun kula minangka wakil saking siswa kelas 7 lan 8 sedaya ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindan awit saking sih katresnan bapak / ibu guru ingkang sampun nggulawentah lan mulang wuruk kanthi sabar.

Bapak. Wb * Assalamu’alaikum wr. Kula ngaturaken agunging panuwun dhumateng tamu undangan. rencang-rencang kula kelas tiga. ananging luwih saking menika supados rencang-rencang tetep eling lan terus .S. karono taksih nenggo keputusan saking Bapak Kepala Sekolah.wb.. adik-adik kelas wolulan lan adek-adek kula kelas pitu. diskusi sareng. ingkang kawula maksud inggih meniko tata tertib ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan jam utawi wkdal mlebet kelas. sinau sareng. rencang-rencang kula kelas tiga. Enjing menika. enjing ingkang ngerenyuhaken sanget kangge kita sedaya para hadirin. nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan. Bab ingkang kedah dipun leresakan. Nanging. kawulo badhe ngumumaken malih wonten rapat sak lajengipun. wonten peraturan anyar ingkang kedah kito emut.Pd. sak meniko sak sampunipun ngacik kurikulum anyar. Sumangga rumiyin kula tuwin panjenengan sedaya munjukaken puja puji syukur ngrasaning Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng paring kamirahan dhateng kula tuwin panjenengan sedaya. Ibu Guru ingkang kinurmatan. Wb * Assalamu'alaikum Wr. Panjenenganipun Bapak Kunadi. Wb Ingkang kinurmatan. ing wayah sekedhap melih kita badhe pisahan. Menawi sampun wonten dhawuh saking Bapak Kepala Sekolah. kita kagungan pangajeng-ajeng supados perpisahan menika boten kita banjur “pedhot kekancan”.Nama : ikhsantiko aswianto No : 14 Kelas : VIII E (8E) Wassalamu’alaikum Wr.M. Mbok menawi cekap semanten anggen kawulo matur. Menapa boten. Wassalamu'alaikum Wr. Ing mriki kawula badhe matur sekedik ngengingi bab tata tertib ingkang sakmeniko sampun kito ginak'aken. Para rencang ingkang sedaya maksud lan tujuan dianaaken perpisahan menika botenn namung ngunduraken rencang-rencang kelas XII mawon. ananging taksih wonten bab ingkang kedah kito leresakan.Pd minangka Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Magelang ingkag dhahat kinurmatan. Ananging mbok menawi peraturan meniko dereng saget dipun umumaken sakmeniko. kita kerep pethukan. adik-adik kelas wolulan lan adek-adek kula kelas pitu ingkang supados dhumateng gingkang acara sak punika. ingkang slamanipun kita utawi teseh dados siswa mriki. bapak lan ibu guru saha rencang-rencang ingkang tansah kawula tresnani. Supados kita teseh wonten rerembagan ingkang ageng kayata sakderengipun kita pisah. pramila wonten kalodhangan punika saged makempal wonten adhicara palepasan kawula lan rencang-rencanf kelas tiga kanthi wilujeng nir ing sambekala.

nanging Bapak lan ibu guru kita injih remen lan bangga. * Contoh Sesorah/Pidato Ulang Tahun Sekolah (Jawa – Indonesia) Posted on January 4. Boten namung kita mawon ingkang bangga menawi sukses. sejatinipun tugas para rencang menika luwih abot maneh. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Para sedherek sedaya. Kula cekapi semanten rumiyin atur kula. Nanging wayah menika ugi ingkang misahaken kita sedaya. inggih menika ing proses sinau utawi mlebet ing kegiatan sanes-sanesipun. saya inggil tingkat pendidikan saya inggil injih tugas ingkang kedah dipunrampungaken. Lan adik-adik kelas kula dingapunten yen kula kang mas lan mbak yu kathah kalepatan.njagi rerencangan. Kita namung saged mbales nggangge doa mugi-mugi sukses lan slamet lan mugi-mugi amal tuwin kesaenanipun para Bpak lan Ibu guru katampi ing sisihipun Gusti Allah Ingkang Maha Agung. 2012 by admin 1 CommentLeave a comment . Adik-adik kedah semangat supados bocah kang bisa banggakake sekolah iki. Mula kita kedah semangat sinau mempeng supados menapa mawon ongkang para erncang cita-citaaken saged dipuncapai. wayah saged damel kita sedaya saged kempal ing acara menika. Para rencang ingkang badhe pisah menika. bilih wonten kiranging atur mawantu-wantu kula nyuwun lumunturing samodra pangaksami.

Langkung rumiyin sumangga kula dhereaken panjenengan ngunjuaken puja-puji pudyastuti dhumateng ngarsanipun gusti ingkang maha Mirah. Awit saking punika kula ngaturaken gunging panuwun. Bokbilih pribadhi jasad kula ing mriki kumawantun ngadeg ing ngarsa panjenengan sedaya kumedah anyigeg wawan pangandikan penjenengan sedaya. Salajengipun. kula panjenengan sami saged pinanggih ing papan mriki kanthi bagya mulya kalis ing sambikala. Boten kesupen kula ngaturaken gunging panuwun ugi dhumateng Bapak kepala sekolah ingkang sampun paring idin palilah murih kaleksananipun sedaya pengetan ambal warsa sekolah . saderengipun mugi tinebihna tulaksarik. saha kinalisna saking sarusiku sikudendha.Sesorah Ulang tahun Sekolah Nuwun sewu. tuwin tinebihna saking bendu. inggih awit sih nugraha sarta berkahipun. kula ingkang minangka sesulihipun panitya ngaturaken sugeng rawuh mugi-mugi rawuh panjenengan saged adamel regenging swasana.

Wonten ing mriki. ugi ndandosi lingkungan kanthi aksesoris merah putih. kita dandosi dhiri kita sakderengipun telat. balap karung. rakyat berjuwang kangge mardika. wonten ing tanggal 17 Agustus 1945. kangge mengenang lan mengeti Kamardikan Republik Indonesia ugi pengorbanan para pahlawan ingkang sampun gugur berjuwang kangge kamardikan. Lomba ingkang dipun wontenaken. Wondene ancas ingkang kinandhut mugi-mugi pahargyan punika saged dados pecuting lampah ing dinten-dinten samangke. Bapak saha ibu sarta kadang-kadang mitra ingkang satuhu bagya mulya. Kathah manika warna raos syukur awit kanugrahan kasebat. Acara inti dipun wontenaken tirakatan wonten ing malem tanggal 17. Kanthi landhasan kekajengan ingkang kuwat. Kita sedaya mangertos. . Nuwun * sesorah 'kamardikan RI' Assalamu’alaikum wr.punika. ugi nyuwun kaliyan Gusti Allah SWT supados saged ndandosaken sedayanipun masa depan bangsa ingkang langkung sae. Rakyat didamel ajrih dening boten adilipun koloni asing. rakyat Indonesia mengeti saben 17 Agustus. katitik kula panjenengan sekaliyan taksih saged makempal wonten ing papan mriki. Pramila. Ing wasana sugeng amriksani ngantos paripurnaning adicara ing wekdal punika. Antawisipun jalan santai sesarengan satunggal RW. pasang umbul-umbul. bilih atusan taun kita dipun jajah. ningkataken prestasi tuwin akhlakipun para siswa mliginipun. Kula pribadhi nyuwun lumunturing sih pangaksami menggah solah bawa dalah pranataning basa ingkang tebih saking tata krama tuwin paramasastra. lan sanes-sanesipun. kula badhe ngaturaken satunggaling tema Kamardikan Republik Indonesia. antawisipun panjat pinang.wb Ibu Guru ingkang kula hormati. Pramila saking menika. tarik tambang. Saderengipun mangga sesarengan ngaturaken syukur Alhamdulillah. ngecet gapura. Dene wosing gati panjenengan kasuwun rawuh ing pahargyan punika saperlu mengeti dinten ingkang mirunggan punika. mangan krupuk. pasang lampu manika warni. Ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindan dhumateng bapak saha ibu guru sumrambah karyawan ingkang keparing paring eguh pratikel murih pratitising adicara punika. dene kula panjenengan sami taksih pinaringan Rahmat saha Hidayahipun. saha kanca-kanca ingkang kula tresnani.

Kula kinten kirang wicaksana manawi kathah-kathah anggen kula matur. Pramila kula cekapi semanten semawon atur kula. kula tansah nyuwun agunging pangaksami.wb . mbok bilih klenta-klentuning rembak kula ingkang kirang mranani. Wassalamu’alaikum wr.