P. 1
Contoh Pidato Bahasa Jawa

Contoh Pidato Bahasa Jawa

|Views: 186|Likes:
Published by Isnaini Rahma Dewi

More info:

Published by: Isnaini Rahma Dewi on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2015

pdf

text

original

Contoh Pidato Bahasa Jawa [Sumpah Pemuda

]
Posted on 23 Januari 2012 by Junaidi M Assalamu’alaikum Wr Wb Ingkang kinurmatan, bapak lan ibu guruu saha kanca-kanca ingkang tansah kula tresnani.

Sepindah sumangga kula lan panjenengan sedoyo ngaturaken puji syukur maran g Gusti Allah ingkang maha luhung lan tansah paring nikmat lan rahmat sahinggo kula lan panjenengan taksih saged golek ilmu, yaiku nindakaken sekolah.

Kaping kalih, jumeneng kula wonten ngajenge panjenengan sedoyo minangka kagem ngaturaken sesorah bab Sumpah Pemuda. Kula lan panjenenga mesti sampun sami mangertosi bilih tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia mengeti dinten Sumpah Pemuda. Inggih menika salah sawijining prastawa skral ingkang nuduhake marang kabeh wong bilih bangsa Indonesia bangsa ingkang anggadahi semangat berjuang, semangat nyawiji bhineka tunggal ika, semanta merdeka lan dadi bangsa ingkang ngadeg jejeg.

Wondene isi Sumpah Pemuda inggih menika :

1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia 2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia 3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia Isi sumpah lan janji menika wajib kita lestarekake lan diamalake kagem mujudake pengarep-arep cita-cita kamardikan urip makmur, adil lan sejahtera. Yaiku minangka pelajar / murid, kita wajib semangat lan mempeng anggenipun sinau. Lan minangka pemuda (usia produktif) kita kedah semangat lan sregep anggenipun nyambut damel ngsisi pembangunan bangsa. Menika inkang saged kula aturaken babagan Sumpah Pemuda. Ayo kita junjung tinggi kaluhuran Sumpah Pemuda.

Santen parutan klapa Cekap semanten atur kawula Numpak sepur nggawa tali Mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur Kula nyuwun agunging pangaksami Wassalamu’alaikum Wr. Wb

*

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Ingkang dhahat kinurmatan Bapak Kepala SMP Negri 7 Magelang Bapak, ibu guru ingkang dhahat kinabekten Para kanca kelas 7,8 tuwin kelas 9 ingkang tansah kula tresnan

Kula sakanca badhe ngaturaken pangapura awit kekirangan lan kaluputan kula sakanca. Kula ngraosaken bingah dene panjenengan sampun kasil medal saking SMP menika kanthi nganthongi ijasah mring SMA. Sejatinipun tugas para raka kelas 9 menika luwih abot maneh. Ing wasana. prawila cekap semanten atur kula. Kita namung saged mbales nggangge doa mugi-mugi sukses lan slamet. Mekaten ingkang saged kula haturaken. kangge ngawontenaken perpisahan. kathah galap gangsuling atur. Kula kinten boten prayogi menawi atur pamitan menika kula pepanjang. Raka kelas 9 ingkang kula tresnani. kula sakanca ugi badhe ngaturaken matur nuwun paring pitedhah dhumateng rayi kelas 7 lan kelas 8. kula lan panjenengan tansah ngunjukaken puji syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang tansah paring rahma lan hidayahipun ngantos ing kalodhangan punika kita sedaya saget pinanggih ing papan punika kanthi sehat. kula nyuwun angunging pangaksami. Kula sakanca boten saged atur pinwales menapa-menapa naming atur matur nuwun wonten ngarsane. kula minangka wakilipun kelas pitu lan kelas wolu badhe ngaturaken panampi atur perpisahan saking raka kelas 9. ibu guru pikantuk ganjaran ingkang langkung sae saking Gusti ingkang Maha Agung. Saengga raka kelas 9 saged ngrampungaken sekolah sadangunipun kirang langkung 3 tahun. Amien Para rawuh ingkang kinurmatan Salajengipun kula minangka wakil saking siswa kelas 7 lan 8 sedaya ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindan awit saking sih katresnan bapak / ibu guru ingkang sampun nggulawentah lan mulang wuruk kanthi sabar. tulus lan ikhlas. Mula raka kelas 9 kedah semangat sinau mempeng supados menapa mawon ongkang para raka kelas 9 cita-citaaken saged dipuncapai. Amin Raka kelas 9 ingkang kula tresnani ingkang skedhap malih badhe nilaraken bangku pawiyatan ing SMP menika. Mugimugi bapak.Mangga sederengipun nglajengaken acara. . saya inggil tingkat pendidikan saya inggil injih tugas ingkang kedah dipunrampungaken. Para rawuh ingkang kanurmatan.

bapak lan ibu guru saha rencang-rencang ingkang tansah kawula tresnani. Ibu Guru ingkang kinurmatan. Sumangga rumiyin kula tuwin panjenengan sedaya munjukaken puja puji syukur ngrasaning Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng paring kamirahan dhateng kula tuwin panjenengan sedaya. Kula ngaturaken agunging panuwun dhumateng tamu undangan. Supados kita teseh wonten rerembagan ingkang ageng kayata sakderengipun kita pisah. Ananging mbok menawi peraturan meniko dereng saget dipun umumaken sakmeniko. kita kagungan pangajeng-ajeng supados perpisahan menika boten kita banjur “pedhot kekancan”. ananging luwih saking menika supados rencang-rencang tetep eling lan terus . diskusi sareng. ingkang kawula maksud inggih meniko tata tertib ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan jam utawi wkdal mlebet kelas. Enjing menika.. rencang-rencang kula kelas tiga. karono taksih nenggo keputusan saking Bapak Kepala Sekolah. Wb Ingkang kinurmatan. Para rencang ingkang sedaya maksud lan tujuan dianaaken perpisahan menika botenn namung ngunduraken rencang-rencang kelas XII mawon. adik-adik kelas wolulan lan adek-adek kula kelas pitu ingkang supados dhumateng gingkang acara sak punika. Bab ingkang kedah dipun leresakan.Pd minangka Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Magelang ingkag dhahat kinurmatan.Pd. Mbok menawi cekap semanten anggen kawulo matur. Wb * Assalamu’alaikum wr. Bapak. wonten peraturan anyar ingkang kedah kito emut. rencang-rencang kula kelas tiga.wb. ing wayah sekedhap melih kita badhe pisahan. Ing mriki kawula badhe matur sekedik ngengingi bab tata tertib ingkang sakmeniko sampun kito ginak'aken. enjing ingkang ngerenyuhaken sanget kangge kita sedaya para hadirin. Menawi sampun wonten dhawuh saking Bapak Kepala Sekolah. sak meniko sak sampunipun ngacik kurikulum anyar. sinau sareng. Wassalamu'alaikum Wr. ingkang slamanipun kita utawi teseh dados siswa mriki.Nama : ikhsantiko aswianto No : 14 Kelas : VIII E (8E) Wassalamu’alaikum Wr.S. Panjenenganipun Bapak Kunadi. kita kerep pethukan. Nanging. Wb * Assalamu'alaikum Wr. ananging taksih wonten bab ingkang kedah kito leresakan.M. nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan. Menapa boten. adik-adik kelas wolulan lan adek-adek kula kelas pitu. kawulo badhe ngumumaken malih wonten rapat sak lajengipun. pramila wonten kalodhangan punika saged makempal wonten adhicara palepasan kawula lan rencang-rencanf kelas tiga kanthi wilujeng nir ing sambekala.

inggih menika ing proses sinau utawi mlebet ing kegiatan sanes-sanesipun. Wassalamu’alaikum Wr. Kita namung saged mbales nggangge doa mugi-mugi sukses lan slamet lan mugi-mugi amal tuwin kesaenanipun para Bpak lan Ibu guru katampi ing sisihipun Gusti Allah Ingkang Maha Agung. bilih wonten kiranging atur mawantu-wantu kula nyuwun lumunturing samodra pangaksami. * Contoh Sesorah/Pidato Ulang Tahun Sekolah (Jawa – Indonesia) Posted on January 4. Kula cekapi semanten rumiyin atur kula. Wb. Mula kita kedah semangat sinau mempeng supados menapa mawon ongkang para erncang cita-citaaken saged dipuncapai. saya inggil tingkat pendidikan saya inggil injih tugas ingkang kedah dipunrampungaken. 2012 by admin 1 CommentLeave a comment . sejatinipun tugas para rencang menika luwih abot maneh. Para sedherek sedaya. Lan adik-adik kelas kula dingapunten yen kula kang mas lan mbak yu kathah kalepatan. Adik-adik kedah semangat supados bocah kang bisa banggakake sekolah iki.njagi rerencangan. nanging Bapak lan ibu guru kita injih remen lan bangga. wayah saged damel kita sedaya saged kempal ing acara menika. Nanging wayah menika ugi ingkang misahaken kita sedaya. Para rencang ingkang badhe pisah menika. Boten namung kita mawon ingkang bangga menawi sukses.

saha kinalisna saking sarusiku sikudendha. Awit saking punika kula ngaturaken gunging panuwun. Salajengipun.Sesorah Ulang tahun Sekolah Nuwun sewu. inggih awit sih nugraha sarta berkahipun. saderengipun mugi tinebihna tulaksarik. kula ingkang minangka sesulihipun panitya ngaturaken sugeng rawuh mugi-mugi rawuh panjenengan saged adamel regenging swasana. Bokbilih pribadhi jasad kula ing mriki kumawantun ngadeg ing ngarsa panjenengan sedaya kumedah anyigeg wawan pangandikan penjenengan sedaya. tuwin tinebihna saking bendu. kula panjenengan sami saged pinanggih ing papan mriki kanthi bagya mulya kalis ing sambikala. Boten kesupen kula ngaturaken gunging panuwun ugi dhumateng Bapak kepala sekolah ingkang sampun paring idin palilah murih kaleksananipun sedaya pengetan ambal warsa sekolah . Langkung rumiyin sumangga kula dhereaken panjenengan ngunjuaken puja-puji pudyastuti dhumateng ngarsanipun gusti ingkang maha Mirah.

Antawisipun jalan santai sesarengan satunggal RW. Wonten ing mriki. pasang umbul-umbul. balap karung. Ing wasana sugeng amriksani ngantos paripurnaning adicara ing wekdal punika. mangan krupuk. Kathah manika warna raos syukur awit kanugrahan kasebat. Kula pribadhi nyuwun lumunturing sih pangaksami menggah solah bawa dalah pranataning basa ingkang tebih saking tata krama tuwin paramasastra. kula badhe ngaturaken satunggaling tema Kamardikan Republik Indonesia. ugi ndandosi lingkungan kanthi aksesoris merah putih. Nuwun * sesorah 'kamardikan RI' Assalamu’alaikum wr. Wondene ancas ingkang kinandhut mugi-mugi pahargyan punika saged dados pecuting lampah ing dinten-dinten samangke. Saderengipun mangga sesarengan ngaturaken syukur Alhamdulillah.wb Ibu Guru ingkang kula hormati. Lomba ingkang dipun wontenaken. ugi nyuwun kaliyan Gusti Allah SWT supados saged ndandosaken sedayanipun masa depan bangsa ingkang langkung sae. rakyat Indonesia mengeti saben 17 Agustus. Ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindan dhumateng bapak saha ibu guru sumrambah karyawan ingkang keparing paring eguh pratikel murih pratitising adicara punika. wonten ing tanggal 17 Agustus 1945. ningkataken prestasi tuwin akhlakipun para siswa mliginipun. Dene wosing gati panjenengan kasuwun rawuh ing pahargyan punika saperlu mengeti dinten ingkang mirunggan punika. ngecet gapura. Kanthi landhasan kekajengan ingkang kuwat. pasang lampu manika warni. . Acara inti dipun wontenaken tirakatan wonten ing malem tanggal 17. saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. Pramila saking menika.punika. antawisipun panjat pinang. dene kula panjenengan sami taksih pinaringan Rahmat saha Hidayahipun. kangge mengenang lan mengeti Kamardikan Republik Indonesia ugi pengorbanan para pahlawan ingkang sampun gugur berjuwang kangge kamardikan. Rakyat didamel ajrih dening boten adilipun koloni asing. rakyat berjuwang kangge mardika. Bapak saha ibu sarta kadang-kadang mitra ingkang satuhu bagya mulya. Kita sedaya mangertos. bilih atusan taun kita dipun jajah. katitik kula panjenengan sekaliyan taksih saged makempal wonten ing papan mriki. kita dandosi dhiri kita sakderengipun telat. tarik tambang. Pramila. lan sanes-sanesipun.

kula tansah nyuwun agunging pangaksami. Wassalamu’alaikum wr.wb .Kula kinten kirang wicaksana manawi kathah-kathah anggen kula matur. mbok bilih klenta-klentuning rembak kula ingkang kirang mranani. Pramila kula cekapi semanten semawon atur kula.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->