P. 1
Contoh Pidato Bahasa Jawa

Contoh Pidato Bahasa Jawa

|Views: 185|Likes:
Published by Isnaini Rahma Dewi

More info:

Published by: Isnaini Rahma Dewi on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2015

pdf

text

original

Contoh Pidato Bahasa Jawa [Sumpah Pemuda

]
Posted on 23 Januari 2012 by Junaidi M Assalamu’alaikum Wr Wb Ingkang kinurmatan, bapak lan ibu guruu saha kanca-kanca ingkang tansah kula tresnani.

Sepindah sumangga kula lan panjenengan sedoyo ngaturaken puji syukur maran g Gusti Allah ingkang maha luhung lan tansah paring nikmat lan rahmat sahinggo kula lan panjenengan taksih saged golek ilmu, yaiku nindakaken sekolah.

Kaping kalih, jumeneng kula wonten ngajenge panjenengan sedoyo minangka kagem ngaturaken sesorah bab Sumpah Pemuda. Kula lan panjenenga mesti sampun sami mangertosi bilih tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia mengeti dinten Sumpah Pemuda. Inggih menika salah sawijining prastawa skral ingkang nuduhake marang kabeh wong bilih bangsa Indonesia bangsa ingkang anggadahi semangat berjuang, semangat nyawiji bhineka tunggal ika, semanta merdeka lan dadi bangsa ingkang ngadeg jejeg.

Wondene isi Sumpah Pemuda inggih menika :

1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia 2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia 3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia Isi sumpah lan janji menika wajib kita lestarekake lan diamalake kagem mujudake pengarep-arep cita-cita kamardikan urip makmur, adil lan sejahtera. Yaiku minangka pelajar / murid, kita wajib semangat lan mempeng anggenipun sinau. Lan minangka pemuda (usia produktif) kita kedah semangat lan sregep anggenipun nyambut damel ngsisi pembangunan bangsa. Menika inkang saged kula aturaken babagan Sumpah Pemuda. Ayo kita junjung tinggi kaluhuran Sumpah Pemuda.

Santen parutan klapa Cekap semanten atur kawula Numpak sepur nggawa tali Mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur Kula nyuwun agunging pangaksami Wassalamu’alaikum Wr. Wb

*

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Ingkang dhahat kinurmatan Bapak Kepala SMP Negri 7 Magelang Bapak, ibu guru ingkang dhahat kinabekten Para kanca kelas 7,8 tuwin kelas 9 ingkang tansah kula tresnan

kathah galap gangsuling atur. saya inggil tingkat pendidikan saya inggil injih tugas ingkang kedah dipunrampungaken. Mugimugi bapak. Amien Para rawuh ingkang kinurmatan Salajengipun kula minangka wakil saking siswa kelas 7 lan 8 sedaya ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindan awit saking sih katresnan bapak / ibu guru ingkang sampun nggulawentah lan mulang wuruk kanthi sabar. Mekaten ingkang saged kula haturaken. Ing wasana. Saengga raka kelas 9 saged ngrampungaken sekolah sadangunipun kirang langkung 3 tahun. kangge ngawontenaken perpisahan. kula nyuwun angunging pangaksami. Kula kinten boten prayogi menawi atur pamitan menika kula pepanjang. prawila cekap semanten atur kula. Kula sakanca boten saged atur pinwales menapa-menapa naming atur matur nuwun wonten ngarsane. kula lan panjenengan tansah ngunjukaken puji syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang tansah paring rahma lan hidayahipun ngantos ing kalodhangan punika kita sedaya saget pinanggih ing papan punika kanthi sehat. Sejatinipun tugas para raka kelas 9 menika luwih abot maneh. Kita namung saged mbales nggangge doa mugi-mugi sukses lan slamet. tulus lan ikhlas. Raka kelas 9 ingkang kula tresnani. Para rawuh ingkang kanurmatan. kula minangka wakilipun kelas pitu lan kelas wolu badhe ngaturaken panampi atur perpisahan saking raka kelas 9. Mula raka kelas 9 kedah semangat sinau mempeng supados menapa mawon ongkang para raka kelas 9 cita-citaaken saged dipuncapai.Mangga sederengipun nglajengaken acara. kula sakanca ugi badhe ngaturaken matur nuwun paring pitedhah dhumateng rayi kelas 7 lan kelas 8. Amin Raka kelas 9 ingkang kula tresnani ingkang skedhap malih badhe nilaraken bangku pawiyatan ing SMP menika. ibu guru pikantuk ganjaran ingkang langkung sae saking Gusti ingkang Maha Agung. Kula sakanca badhe ngaturaken pangapura awit kekirangan lan kaluputan kula sakanca. . Kula ngraosaken bingah dene panjenengan sampun kasil medal saking SMP menika kanthi nganthongi ijasah mring SMA.

diskusi sareng.S. kita kagungan pangajeng-ajeng supados perpisahan menika boten kita banjur “pedhot kekancan”. wonten peraturan anyar ingkang kedah kito emut. Enjing menika. Ing mriki kawula badhe matur sekedik ngengingi bab tata tertib ingkang sakmeniko sampun kito ginak'aken. Para rencang ingkang sedaya maksud lan tujuan dianaaken perpisahan menika botenn namung ngunduraken rencang-rencang kelas XII mawon. Bapak. rencang-rencang kula kelas tiga.Pd. adik-adik kelas wolulan lan adek-adek kula kelas pitu. Menawi sampun wonten dhawuh saking Bapak Kepala Sekolah. ingkang kawula maksud inggih meniko tata tertib ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan jam utawi wkdal mlebet kelas. ingkang slamanipun kita utawi teseh dados siswa mriki. Nanging.Nama : ikhsantiko aswianto No : 14 Kelas : VIII E (8E) Wassalamu’alaikum Wr. Menapa boten. ing wayah sekedhap melih kita badhe pisahan.wb.M. Mbok menawi cekap semanten anggen kawulo matur. Ibu Guru ingkang kinurmatan. ananging luwih saking menika supados rencang-rencang tetep eling lan terus . Wassalamu'alaikum Wr. karono taksih nenggo keputusan saking Bapak Kepala Sekolah. Wb * Assalamu’alaikum wr. enjing ingkang ngerenyuhaken sanget kangge kita sedaya para hadirin. sinau sareng. nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan. Wb * Assalamu'alaikum Wr. adik-adik kelas wolulan lan adek-adek kula kelas pitu ingkang supados dhumateng gingkang acara sak punika. Bab ingkang kedah dipun leresakan. ananging taksih wonten bab ingkang kedah kito leresakan. Supados kita teseh wonten rerembagan ingkang ageng kayata sakderengipun kita pisah. Sumangga rumiyin kula tuwin panjenengan sedaya munjukaken puja puji syukur ngrasaning Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng paring kamirahan dhateng kula tuwin panjenengan sedaya. kawulo badhe ngumumaken malih wonten rapat sak lajengipun.. Kula ngaturaken agunging panuwun dhumateng tamu undangan. Ananging mbok menawi peraturan meniko dereng saget dipun umumaken sakmeniko. sak meniko sak sampunipun ngacik kurikulum anyar. Wb Ingkang kinurmatan.Pd minangka Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Magelang ingkag dhahat kinurmatan. bapak lan ibu guru saha rencang-rencang ingkang tansah kawula tresnani. rencang-rencang kula kelas tiga. kita kerep pethukan. pramila wonten kalodhangan punika saged makempal wonten adhicara palepasan kawula lan rencang-rencanf kelas tiga kanthi wilujeng nir ing sambekala. Panjenenganipun Bapak Kunadi.

Kula cekapi semanten rumiyin atur kula. Adik-adik kedah semangat supados bocah kang bisa banggakake sekolah iki. Wassalamu’alaikum Wr. Para rencang ingkang badhe pisah menika. inggih menika ing proses sinau utawi mlebet ing kegiatan sanes-sanesipun. Para sedherek sedaya. Boten namung kita mawon ingkang bangga menawi sukses. * Contoh Sesorah/Pidato Ulang Tahun Sekolah (Jawa – Indonesia) Posted on January 4. saya inggil tingkat pendidikan saya inggil injih tugas ingkang kedah dipunrampungaken. Lan adik-adik kelas kula dingapunten yen kula kang mas lan mbak yu kathah kalepatan. wayah saged damel kita sedaya saged kempal ing acara menika. Mula kita kedah semangat sinau mempeng supados menapa mawon ongkang para erncang cita-citaaken saged dipuncapai.njagi rerencangan. Wb. bilih wonten kiranging atur mawantu-wantu kula nyuwun lumunturing samodra pangaksami. nanging Bapak lan ibu guru kita injih remen lan bangga. 2012 by admin 1 CommentLeave a comment . Kita namung saged mbales nggangge doa mugi-mugi sukses lan slamet lan mugi-mugi amal tuwin kesaenanipun para Bpak lan Ibu guru katampi ing sisihipun Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Nanging wayah menika ugi ingkang misahaken kita sedaya. sejatinipun tugas para rencang menika luwih abot maneh.

Langkung rumiyin sumangga kula dhereaken panjenengan ngunjuaken puja-puji pudyastuti dhumateng ngarsanipun gusti ingkang maha Mirah. Boten kesupen kula ngaturaken gunging panuwun ugi dhumateng Bapak kepala sekolah ingkang sampun paring idin palilah murih kaleksananipun sedaya pengetan ambal warsa sekolah . tuwin tinebihna saking bendu.Sesorah Ulang tahun Sekolah Nuwun sewu. saderengipun mugi tinebihna tulaksarik. Salajengipun. kula panjenengan sami saged pinanggih ing papan mriki kanthi bagya mulya kalis ing sambikala. Awit saking punika kula ngaturaken gunging panuwun. saha kinalisna saking sarusiku sikudendha. Bokbilih pribadhi jasad kula ing mriki kumawantun ngadeg ing ngarsa panjenengan sedaya kumedah anyigeg wawan pangandikan penjenengan sedaya. kula ingkang minangka sesulihipun panitya ngaturaken sugeng rawuh mugi-mugi rawuh panjenengan saged adamel regenging swasana. inggih awit sih nugraha sarta berkahipun.

katitik kula panjenengan sekaliyan taksih saged makempal wonten ing papan mriki. lan sanes-sanesipun. rakyat berjuwang kangge mardika. tarik tambang. Pramila saking menika. Rakyat didamel ajrih dening boten adilipun koloni asing. ugi ndandosi lingkungan kanthi aksesoris merah putih. Kathah manika warna raos syukur awit kanugrahan kasebat. pasang lampu manika warni. Pramila. Kita sedaya mangertos. Nuwun * sesorah 'kamardikan RI' Assalamu’alaikum wr. ugi nyuwun kaliyan Gusti Allah SWT supados saged ndandosaken sedayanipun masa depan bangsa ingkang langkung sae. ngecet gapura. saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. kita dandosi dhiri kita sakderengipun telat. Antawisipun jalan santai sesarengan satunggal RW. antawisipun panjat pinang. balap karung. rakyat Indonesia mengeti saben 17 Agustus.wb Ibu Guru ingkang kula hormati. ningkataken prestasi tuwin akhlakipun para siswa mliginipun. kula badhe ngaturaken satunggaling tema Kamardikan Republik Indonesia. Saderengipun mangga sesarengan ngaturaken syukur Alhamdulillah. dene kula panjenengan sami taksih pinaringan Rahmat saha Hidayahipun. bilih atusan taun kita dipun jajah. Bapak saha ibu sarta kadang-kadang mitra ingkang satuhu bagya mulya. Ing wasana sugeng amriksani ngantos paripurnaning adicara ing wekdal punika. Acara inti dipun wontenaken tirakatan wonten ing malem tanggal 17. Kanthi landhasan kekajengan ingkang kuwat. kangge mengenang lan mengeti Kamardikan Republik Indonesia ugi pengorbanan para pahlawan ingkang sampun gugur berjuwang kangge kamardikan. wonten ing tanggal 17 Agustus 1945. Ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindan dhumateng bapak saha ibu guru sumrambah karyawan ingkang keparing paring eguh pratikel murih pratitising adicara punika. mangan krupuk.punika. Wonten ing mriki. pasang umbul-umbul. Wondene ancas ingkang kinandhut mugi-mugi pahargyan punika saged dados pecuting lampah ing dinten-dinten samangke. . Lomba ingkang dipun wontenaken. Dene wosing gati panjenengan kasuwun rawuh ing pahargyan punika saperlu mengeti dinten ingkang mirunggan punika. Kula pribadhi nyuwun lumunturing sih pangaksami menggah solah bawa dalah pranataning basa ingkang tebih saking tata krama tuwin paramasastra.

wb . Pramila kula cekapi semanten semawon atur kula. Wassalamu’alaikum wr.Kula kinten kirang wicaksana manawi kathah-kathah anggen kula matur. mbok bilih klenta-klentuning rembak kula ingkang kirang mranani. kula tansah nyuwun agunging pangaksami.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->