Contoh Pidato Bahasa Jawa [Sumpah Pemuda

]
Posted on 23 Januari 2012 by Junaidi M Assalamu’alaikum Wr Wb Ingkang kinurmatan, bapak lan ibu guruu saha kanca-kanca ingkang tansah kula tresnani.

Sepindah sumangga kula lan panjenengan sedoyo ngaturaken puji syukur maran g Gusti Allah ingkang maha luhung lan tansah paring nikmat lan rahmat sahinggo kula lan panjenengan taksih saged golek ilmu, yaiku nindakaken sekolah.

Kaping kalih, jumeneng kula wonten ngajenge panjenengan sedoyo minangka kagem ngaturaken sesorah bab Sumpah Pemuda. Kula lan panjenenga mesti sampun sami mangertosi bilih tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia mengeti dinten Sumpah Pemuda. Inggih menika salah sawijining prastawa skral ingkang nuduhake marang kabeh wong bilih bangsa Indonesia bangsa ingkang anggadahi semangat berjuang, semangat nyawiji bhineka tunggal ika, semanta merdeka lan dadi bangsa ingkang ngadeg jejeg.

Wondene isi Sumpah Pemuda inggih menika :

1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia 2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia 3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia Isi sumpah lan janji menika wajib kita lestarekake lan diamalake kagem mujudake pengarep-arep cita-cita kamardikan urip makmur, adil lan sejahtera. Yaiku minangka pelajar / murid, kita wajib semangat lan mempeng anggenipun sinau. Lan minangka pemuda (usia produktif) kita kedah semangat lan sregep anggenipun nyambut damel ngsisi pembangunan bangsa. Menika inkang saged kula aturaken babagan Sumpah Pemuda. Ayo kita junjung tinggi kaluhuran Sumpah Pemuda.

Santen parutan klapa Cekap semanten atur kawula Numpak sepur nggawa tali Mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur Kula nyuwun agunging pangaksami Wassalamu’alaikum Wr. Wb

*

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Ingkang dhahat kinurmatan Bapak Kepala SMP Negri 7 Magelang Bapak, ibu guru ingkang dhahat kinabekten Para kanca kelas 7,8 tuwin kelas 9 ingkang tansah kula tresnan

kathah galap gangsuling atur. kula minangka wakilipun kelas pitu lan kelas wolu badhe ngaturaken panampi atur perpisahan saking raka kelas 9.Mangga sederengipun nglajengaken acara. . kula sakanca ugi badhe ngaturaken matur nuwun paring pitedhah dhumateng rayi kelas 7 lan kelas 8. Kula sakanca badhe ngaturaken pangapura awit kekirangan lan kaluputan kula sakanca. Mugimugi bapak. kangge ngawontenaken perpisahan. saya inggil tingkat pendidikan saya inggil injih tugas ingkang kedah dipunrampungaken. Amin Raka kelas 9 ingkang kula tresnani ingkang skedhap malih badhe nilaraken bangku pawiyatan ing SMP menika. kula lan panjenengan tansah ngunjukaken puji syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang tansah paring rahma lan hidayahipun ngantos ing kalodhangan punika kita sedaya saget pinanggih ing papan punika kanthi sehat. Para rawuh ingkang kanurmatan. Kula sakanca boten saged atur pinwales menapa-menapa naming atur matur nuwun wonten ngarsane. kula nyuwun angunging pangaksami. tulus lan ikhlas. prawila cekap semanten atur kula. Saengga raka kelas 9 saged ngrampungaken sekolah sadangunipun kirang langkung 3 tahun. Ing wasana. ibu guru pikantuk ganjaran ingkang langkung sae saking Gusti ingkang Maha Agung. Kula kinten boten prayogi menawi atur pamitan menika kula pepanjang. Amien Para rawuh ingkang kinurmatan Salajengipun kula minangka wakil saking siswa kelas 7 lan 8 sedaya ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindan awit saking sih katresnan bapak / ibu guru ingkang sampun nggulawentah lan mulang wuruk kanthi sabar. Mekaten ingkang saged kula haturaken. Raka kelas 9 ingkang kula tresnani. Sejatinipun tugas para raka kelas 9 menika luwih abot maneh. Kita namung saged mbales nggangge doa mugi-mugi sukses lan slamet. Mula raka kelas 9 kedah semangat sinau mempeng supados menapa mawon ongkang para raka kelas 9 cita-citaaken saged dipuncapai. Kula ngraosaken bingah dene panjenengan sampun kasil medal saking SMP menika kanthi nganthongi ijasah mring SMA.

sinau sareng. Wassalamu'alaikum Wr. Mbok menawi cekap semanten anggen kawulo matur.wb. sak meniko sak sampunipun ngacik kurikulum anyar. diskusi sareng. Nanging. Sumangga rumiyin kula tuwin panjenengan sedaya munjukaken puja puji syukur ngrasaning Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng paring kamirahan dhateng kula tuwin panjenengan sedaya.Pd minangka Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Magelang ingkag dhahat kinurmatan. ing wayah sekedhap melih kita badhe pisahan. Enjing menika.S. Menawi sampun wonten dhawuh saking Bapak Kepala Sekolah. ananging luwih saking menika supados rencang-rencang tetep eling lan terus . karono taksih nenggo keputusan saking Bapak Kepala Sekolah. pramila wonten kalodhangan punika saged makempal wonten adhicara palepasan kawula lan rencang-rencanf kelas tiga kanthi wilujeng nir ing sambekala. Panjenenganipun Bapak Kunadi. kita kagungan pangajeng-ajeng supados perpisahan menika boten kita banjur “pedhot kekancan”. rencang-rencang kula kelas tiga. Wb * Assalamu'alaikum Wr. Ing mriki kawula badhe matur sekedik ngengingi bab tata tertib ingkang sakmeniko sampun kito ginak'aken. adik-adik kelas wolulan lan adek-adek kula kelas pitu ingkang supados dhumateng gingkang acara sak punika. Wb Ingkang kinurmatan. Ananging mbok menawi peraturan meniko dereng saget dipun umumaken sakmeniko. Menapa boten.M. Supados kita teseh wonten rerembagan ingkang ageng kayata sakderengipun kita pisah.Nama : ikhsantiko aswianto No : 14 Kelas : VIII E (8E) Wassalamu’alaikum Wr. rencang-rencang kula kelas tiga. kawulo badhe ngumumaken malih wonten rapat sak lajengipun. ingkang slamanipun kita utawi teseh dados siswa mriki. bapak lan ibu guru saha rencang-rencang ingkang tansah kawula tresnani.Pd. ananging taksih wonten bab ingkang kedah kito leresakan. Kula ngaturaken agunging panuwun dhumateng tamu undangan. Bapak. ingkang kawula maksud inggih meniko tata tertib ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan jam utawi wkdal mlebet kelas. wonten peraturan anyar ingkang kedah kito emut. kita kerep pethukan. enjing ingkang ngerenyuhaken sanget kangge kita sedaya para hadirin. nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan. Bab ingkang kedah dipun leresakan. Para rencang ingkang sedaya maksud lan tujuan dianaaken perpisahan menika botenn namung ngunduraken rencang-rencang kelas XII mawon.. Ibu Guru ingkang kinurmatan. Wb * Assalamu’alaikum wr. adik-adik kelas wolulan lan adek-adek kula kelas pitu.

wayah saged damel kita sedaya saged kempal ing acara menika. bilih wonten kiranging atur mawantu-wantu kula nyuwun lumunturing samodra pangaksami. Adik-adik kedah semangat supados bocah kang bisa banggakake sekolah iki. Nanging wayah menika ugi ingkang misahaken kita sedaya. Lan adik-adik kelas kula dingapunten yen kula kang mas lan mbak yu kathah kalepatan. * Contoh Sesorah/Pidato Ulang Tahun Sekolah (Jawa – Indonesia) Posted on January 4. saya inggil tingkat pendidikan saya inggil injih tugas ingkang kedah dipunrampungaken. Mula kita kedah semangat sinau mempeng supados menapa mawon ongkang para erncang cita-citaaken saged dipuncapai. Wb. nanging Bapak lan ibu guru kita injih remen lan bangga.njagi rerencangan. sejatinipun tugas para rencang menika luwih abot maneh. inggih menika ing proses sinau utawi mlebet ing kegiatan sanes-sanesipun. Boten namung kita mawon ingkang bangga menawi sukses. Kita namung saged mbales nggangge doa mugi-mugi sukses lan slamet lan mugi-mugi amal tuwin kesaenanipun para Bpak lan Ibu guru katampi ing sisihipun Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Para sedherek sedaya. Wassalamu’alaikum Wr. Para rencang ingkang badhe pisah menika. Kula cekapi semanten rumiyin atur kula. 2012 by admin 1 CommentLeave a comment .

Salajengipun. saha kinalisna saking sarusiku sikudendha. Langkung rumiyin sumangga kula dhereaken panjenengan ngunjuaken puja-puji pudyastuti dhumateng ngarsanipun gusti ingkang maha Mirah. Bokbilih pribadhi jasad kula ing mriki kumawantun ngadeg ing ngarsa panjenengan sedaya kumedah anyigeg wawan pangandikan penjenengan sedaya. tuwin tinebihna saking bendu. saderengipun mugi tinebihna tulaksarik. inggih awit sih nugraha sarta berkahipun. Boten kesupen kula ngaturaken gunging panuwun ugi dhumateng Bapak kepala sekolah ingkang sampun paring idin palilah murih kaleksananipun sedaya pengetan ambal warsa sekolah . Awit saking punika kula ngaturaken gunging panuwun.Sesorah Ulang tahun Sekolah Nuwun sewu. kula panjenengan sami saged pinanggih ing papan mriki kanthi bagya mulya kalis ing sambikala. kula ingkang minangka sesulihipun panitya ngaturaken sugeng rawuh mugi-mugi rawuh panjenengan saged adamel regenging swasana.

Nuwun * sesorah 'kamardikan RI' Assalamu’alaikum wr. Wonten ing mriki. Kanthi landhasan kekajengan ingkang kuwat. Pramila. Rakyat didamel ajrih dening boten adilipun koloni asing. saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. Wondene ancas ingkang kinandhut mugi-mugi pahargyan punika saged dados pecuting lampah ing dinten-dinten samangke. Bapak saha ibu sarta kadang-kadang mitra ingkang satuhu bagya mulya. Kathah manika warna raos syukur awit kanugrahan kasebat. kita dandosi dhiri kita sakderengipun telat. dene kula panjenengan sami taksih pinaringan Rahmat saha Hidayahipun. antawisipun panjat pinang. bilih atusan taun kita dipun jajah. Saderengipun mangga sesarengan ngaturaken syukur Alhamdulillah. ngecet gapura. Ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindan dhumateng bapak saha ibu guru sumrambah karyawan ingkang keparing paring eguh pratikel murih pratitising adicara punika. Acara inti dipun wontenaken tirakatan wonten ing malem tanggal 17. Antawisipun jalan santai sesarengan satunggal RW. Kita sedaya mangertos. balap karung. katitik kula panjenengan sekaliyan taksih saged makempal wonten ing papan mriki. tarik tambang. rakyat berjuwang kangge mardika. lan sanes-sanesipun. pasang umbul-umbul. Pramila saking menika. Ing wasana sugeng amriksani ngantos paripurnaning adicara ing wekdal punika. kula badhe ngaturaken satunggaling tema Kamardikan Republik Indonesia. wonten ing tanggal 17 Agustus 1945. pasang lampu manika warni.punika. mangan krupuk.wb Ibu Guru ingkang kula hormati. Lomba ingkang dipun wontenaken. kangge mengenang lan mengeti Kamardikan Republik Indonesia ugi pengorbanan para pahlawan ingkang sampun gugur berjuwang kangge kamardikan. ugi ndandosi lingkungan kanthi aksesoris merah putih. Kula pribadhi nyuwun lumunturing sih pangaksami menggah solah bawa dalah pranataning basa ingkang tebih saking tata krama tuwin paramasastra. Dene wosing gati panjenengan kasuwun rawuh ing pahargyan punika saperlu mengeti dinten ingkang mirunggan punika. . ugi nyuwun kaliyan Gusti Allah SWT supados saged ndandosaken sedayanipun masa depan bangsa ingkang langkung sae. ningkataken prestasi tuwin akhlakipun para siswa mliginipun. rakyat Indonesia mengeti saben 17 Agustus.

Pramila kula cekapi semanten semawon atur kula.wb . mbok bilih klenta-klentuning rembak kula ingkang kirang mranani. kula tansah nyuwun agunging pangaksami. Wassalamu’alaikum wr.Kula kinten kirang wicaksana manawi kathah-kathah anggen kula matur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful