Contoh Pidato Bahasa Jawa [Sumpah Pemuda

]
Posted on 23 Januari 2012 by Junaidi M Assalamu’alaikum Wr Wb Ingkang kinurmatan, bapak lan ibu guruu saha kanca-kanca ingkang tansah kula tresnani.

Sepindah sumangga kula lan panjenengan sedoyo ngaturaken puji syukur maran g Gusti Allah ingkang maha luhung lan tansah paring nikmat lan rahmat sahinggo kula lan panjenengan taksih saged golek ilmu, yaiku nindakaken sekolah.

Kaping kalih, jumeneng kula wonten ngajenge panjenengan sedoyo minangka kagem ngaturaken sesorah bab Sumpah Pemuda. Kula lan panjenenga mesti sampun sami mangertosi bilih tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia mengeti dinten Sumpah Pemuda. Inggih menika salah sawijining prastawa skral ingkang nuduhake marang kabeh wong bilih bangsa Indonesia bangsa ingkang anggadahi semangat berjuang, semangat nyawiji bhineka tunggal ika, semanta merdeka lan dadi bangsa ingkang ngadeg jejeg.

Wondene isi Sumpah Pemuda inggih menika :

1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia 2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia 3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia Isi sumpah lan janji menika wajib kita lestarekake lan diamalake kagem mujudake pengarep-arep cita-cita kamardikan urip makmur, adil lan sejahtera. Yaiku minangka pelajar / murid, kita wajib semangat lan mempeng anggenipun sinau. Lan minangka pemuda (usia produktif) kita kedah semangat lan sregep anggenipun nyambut damel ngsisi pembangunan bangsa. Menika inkang saged kula aturaken babagan Sumpah Pemuda. Ayo kita junjung tinggi kaluhuran Sumpah Pemuda.

Santen parutan klapa Cekap semanten atur kawula Numpak sepur nggawa tali Mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur Kula nyuwun agunging pangaksami Wassalamu’alaikum Wr. Wb

*

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Ingkang dhahat kinurmatan Bapak Kepala SMP Negri 7 Magelang Bapak, ibu guru ingkang dhahat kinabekten Para kanca kelas 7,8 tuwin kelas 9 ingkang tansah kula tresnan

Saengga raka kelas 9 saged ngrampungaken sekolah sadangunipun kirang langkung 3 tahun. Kita namung saged mbales nggangge doa mugi-mugi sukses lan slamet. kula sakanca ugi badhe ngaturaken matur nuwun paring pitedhah dhumateng rayi kelas 7 lan kelas 8. Kula sakanca badhe ngaturaken pangapura awit kekirangan lan kaluputan kula sakanca.Mangga sederengipun nglajengaken acara. Ing wasana. ibu guru pikantuk ganjaran ingkang langkung sae saking Gusti ingkang Maha Agung. tulus lan ikhlas. kathah galap gangsuling atur. kangge ngawontenaken perpisahan. kula lan panjenengan tansah ngunjukaken puji syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang tansah paring rahma lan hidayahipun ngantos ing kalodhangan punika kita sedaya saget pinanggih ing papan punika kanthi sehat. Raka kelas 9 ingkang kula tresnani. Mula raka kelas 9 kedah semangat sinau mempeng supados menapa mawon ongkang para raka kelas 9 cita-citaaken saged dipuncapai. saya inggil tingkat pendidikan saya inggil injih tugas ingkang kedah dipunrampungaken. kula nyuwun angunging pangaksami. prawila cekap semanten atur kula. Mekaten ingkang saged kula haturaken. . Kula kinten boten prayogi menawi atur pamitan menika kula pepanjang. Kula ngraosaken bingah dene panjenengan sampun kasil medal saking SMP menika kanthi nganthongi ijasah mring SMA. Amin Raka kelas 9 ingkang kula tresnani ingkang skedhap malih badhe nilaraken bangku pawiyatan ing SMP menika. Sejatinipun tugas para raka kelas 9 menika luwih abot maneh. kula minangka wakilipun kelas pitu lan kelas wolu badhe ngaturaken panampi atur perpisahan saking raka kelas 9. Kula sakanca boten saged atur pinwales menapa-menapa naming atur matur nuwun wonten ngarsane. Para rawuh ingkang kanurmatan. Amien Para rawuh ingkang kinurmatan Salajengipun kula minangka wakil saking siswa kelas 7 lan 8 sedaya ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindan awit saking sih katresnan bapak / ibu guru ingkang sampun nggulawentah lan mulang wuruk kanthi sabar. Mugimugi bapak.

karono taksih nenggo keputusan saking Bapak Kepala Sekolah.Pd minangka Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Magelang ingkag dhahat kinurmatan. Mbok menawi cekap semanten anggen kawulo matur. Sumangga rumiyin kula tuwin panjenengan sedaya munjukaken puja puji syukur ngrasaning Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng paring kamirahan dhateng kula tuwin panjenengan sedaya. Panjenenganipun Bapak Kunadi. nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan. Para rencang ingkang sedaya maksud lan tujuan dianaaken perpisahan menika botenn namung ngunduraken rencang-rencang kelas XII mawon. enjing ingkang ngerenyuhaken sanget kangge kita sedaya para hadirin. adik-adik kelas wolulan lan adek-adek kula kelas pitu ingkang supados dhumateng gingkang acara sak punika. Supados kita teseh wonten rerembagan ingkang ageng kayata sakderengipun kita pisah. Kula ngaturaken agunging panuwun dhumateng tamu undangan. adik-adik kelas wolulan lan adek-adek kula kelas pitu. Wassalamu'alaikum Wr. ananging taksih wonten bab ingkang kedah kito leresakan. Enjing menika. Nanging. kawulo badhe ngumumaken malih wonten rapat sak lajengipun.M. kita kerep pethukan. sak meniko sak sampunipun ngacik kurikulum anyar. kita kagungan pangajeng-ajeng supados perpisahan menika boten kita banjur “pedhot kekancan”. diskusi sareng. ananging luwih saking menika supados rencang-rencang tetep eling lan terus .Nama : ikhsantiko aswianto No : 14 Kelas : VIII E (8E) Wassalamu’alaikum Wr. Wb * Assalamu'alaikum Wr. rencang-rencang kula kelas tiga. Ananging mbok menawi peraturan meniko dereng saget dipun umumaken sakmeniko.Pd. Menapa boten.. Ibu Guru ingkang kinurmatan. ingkang slamanipun kita utawi teseh dados siswa mriki. wonten peraturan anyar ingkang kedah kito emut. rencang-rencang kula kelas tiga. pramila wonten kalodhangan punika saged makempal wonten adhicara palepasan kawula lan rencang-rencanf kelas tiga kanthi wilujeng nir ing sambekala. bapak lan ibu guru saha rencang-rencang ingkang tansah kawula tresnani. ing wayah sekedhap melih kita badhe pisahan.wb. Wb * Assalamu’alaikum wr. Wb Ingkang kinurmatan. Bapak. ingkang kawula maksud inggih meniko tata tertib ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan jam utawi wkdal mlebet kelas. sinau sareng.S. Bab ingkang kedah dipun leresakan. Menawi sampun wonten dhawuh saking Bapak Kepala Sekolah. Ing mriki kawula badhe matur sekedik ngengingi bab tata tertib ingkang sakmeniko sampun kito ginak'aken.

* Contoh Sesorah/Pidato Ulang Tahun Sekolah (Jawa – Indonesia) Posted on January 4. saya inggil tingkat pendidikan saya inggil injih tugas ingkang kedah dipunrampungaken. bilih wonten kiranging atur mawantu-wantu kula nyuwun lumunturing samodra pangaksami.njagi rerencangan. Boten namung kita mawon ingkang bangga menawi sukses. wayah saged damel kita sedaya saged kempal ing acara menika. sejatinipun tugas para rencang menika luwih abot maneh. Para sedherek sedaya. Para rencang ingkang badhe pisah menika. Mula kita kedah semangat sinau mempeng supados menapa mawon ongkang para erncang cita-citaaken saged dipuncapai. Wb. inggih menika ing proses sinau utawi mlebet ing kegiatan sanes-sanesipun. Wassalamu’alaikum Wr. nanging Bapak lan ibu guru kita injih remen lan bangga. Kita namung saged mbales nggangge doa mugi-mugi sukses lan slamet lan mugi-mugi amal tuwin kesaenanipun para Bpak lan Ibu guru katampi ing sisihipun Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Kula cekapi semanten rumiyin atur kula. Adik-adik kedah semangat supados bocah kang bisa banggakake sekolah iki. Lan adik-adik kelas kula dingapunten yen kula kang mas lan mbak yu kathah kalepatan. Nanging wayah menika ugi ingkang misahaken kita sedaya. 2012 by admin 1 CommentLeave a comment .

Sesorah Ulang tahun Sekolah Nuwun sewu. kula ingkang minangka sesulihipun panitya ngaturaken sugeng rawuh mugi-mugi rawuh panjenengan saged adamel regenging swasana. Awit saking punika kula ngaturaken gunging panuwun. inggih awit sih nugraha sarta berkahipun. Langkung rumiyin sumangga kula dhereaken panjenengan ngunjuaken puja-puji pudyastuti dhumateng ngarsanipun gusti ingkang maha Mirah. saderengipun mugi tinebihna tulaksarik. saha kinalisna saking sarusiku sikudendha. tuwin tinebihna saking bendu. Boten kesupen kula ngaturaken gunging panuwun ugi dhumateng Bapak kepala sekolah ingkang sampun paring idin palilah murih kaleksananipun sedaya pengetan ambal warsa sekolah . Bokbilih pribadhi jasad kula ing mriki kumawantun ngadeg ing ngarsa panjenengan sedaya kumedah anyigeg wawan pangandikan penjenengan sedaya. kula panjenengan sami saged pinanggih ing papan mriki kanthi bagya mulya kalis ing sambikala. Salajengipun.

Rakyat didamel ajrih dening boten adilipun koloni asing. balap karung. Wonten ing mriki. kula badhe ngaturaken satunggaling tema Kamardikan Republik Indonesia. Dene wosing gati panjenengan kasuwun rawuh ing pahargyan punika saperlu mengeti dinten ingkang mirunggan punika. kita dandosi dhiri kita sakderengipun telat. Acara inti dipun wontenaken tirakatan wonten ing malem tanggal 17. Bapak saha ibu sarta kadang-kadang mitra ingkang satuhu bagya mulya. Kula pribadhi nyuwun lumunturing sih pangaksami menggah solah bawa dalah pranataning basa ingkang tebih saking tata krama tuwin paramasastra. ningkataken prestasi tuwin akhlakipun para siswa mliginipun. Pramila saking menika. rakyat berjuwang kangge mardika.wb Ibu Guru ingkang kula hormati. kangge mengenang lan mengeti Kamardikan Republik Indonesia ugi pengorbanan para pahlawan ingkang sampun gugur berjuwang kangge kamardikan. Kanthi landhasan kekajengan ingkang kuwat. lan sanes-sanesipun. ngecet gapura. dene kula panjenengan sami taksih pinaringan Rahmat saha Hidayahipun. Saderengipun mangga sesarengan ngaturaken syukur Alhamdulillah.punika. bilih atusan taun kita dipun jajah. katitik kula panjenengan sekaliyan taksih saged makempal wonten ing papan mriki. . pasang umbul-umbul. rakyat Indonesia mengeti saben 17 Agustus. Nuwun * sesorah 'kamardikan RI' Assalamu’alaikum wr. mangan krupuk. Ing wasana sugeng amriksani ngantos paripurnaning adicara ing wekdal punika. Kathah manika warna raos syukur awit kanugrahan kasebat. pasang lampu manika warni. Lomba ingkang dipun wontenaken. ugi nyuwun kaliyan Gusti Allah SWT supados saged ndandosaken sedayanipun masa depan bangsa ingkang langkung sae. wonten ing tanggal 17 Agustus 1945. Pramila. antawisipun panjat pinang. Kita sedaya mangertos. saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. Ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindan dhumateng bapak saha ibu guru sumrambah karyawan ingkang keparing paring eguh pratikel murih pratitising adicara punika. tarik tambang. Wondene ancas ingkang kinandhut mugi-mugi pahargyan punika saged dados pecuting lampah ing dinten-dinten samangke. Antawisipun jalan santai sesarengan satunggal RW. ugi ndandosi lingkungan kanthi aksesoris merah putih.

Wassalamu’alaikum wr. mbok bilih klenta-klentuning rembak kula ingkang kirang mranani.wb .Kula kinten kirang wicaksana manawi kathah-kathah anggen kula matur. Pramila kula cekapi semanten semawon atur kula. kula tansah nyuwun agunging pangaksami.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful