Contoh Pidato Bahasa Jawa [Sumpah Pemuda

]
Posted on 23 Januari 2012 by Junaidi M Assalamu’alaikum Wr Wb Ingkang kinurmatan, bapak lan ibu guruu saha kanca-kanca ingkang tansah kula tresnani.

Sepindah sumangga kula lan panjenengan sedoyo ngaturaken puji syukur maran g Gusti Allah ingkang maha luhung lan tansah paring nikmat lan rahmat sahinggo kula lan panjenengan taksih saged golek ilmu, yaiku nindakaken sekolah.

Kaping kalih, jumeneng kula wonten ngajenge panjenengan sedoyo minangka kagem ngaturaken sesorah bab Sumpah Pemuda. Kula lan panjenenga mesti sampun sami mangertosi bilih tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia mengeti dinten Sumpah Pemuda. Inggih menika salah sawijining prastawa skral ingkang nuduhake marang kabeh wong bilih bangsa Indonesia bangsa ingkang anggadahi semangat berjuang, semangat nyawiji bhineka tunggal ika, semanta merdeka lan dadi bangsa ingkang ngadeg jejeg.

Wondene isi Sumpah Pemuda inggih menika :

1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia 2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia 3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia Isi sumpah lan janji menika wajib kita lestarekake lan diamalake kagem mujudake pengarep-arep cita-cita kamardikan urip makmur, adil lan sejahtera. Yaiku minangka pelajar / murid, kita wajib semangat lan mempeng anggenipun sinau. Lan minangka pemuda (usia produktif) kita kedah semangat lan sregep anggenipun nyambut damel ngsisi pembangunan bangsa. Menika inkang saged kula aturaken babagan Sumpah Pemuda. Ayo kita junjung tinggi kaluhuran Sumpah Pemuda.

Santen parutan klapa Cekap semanten atur kawula Numpak sepur nggawa tali Mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur Kula nyuwun agunging pangaksami Wassalamu’alaikum Wr. Wb

*

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Ingkang dhahat kinurmatan Bapak Kepala SMP Negri 7 Magelang Bapak, ibu guru ingkang dhahat kinabekten Para kanca kelas 7,8 tuwin kelas 9 ingkang tansah kula tresnan

Sejatinipun tugas para raka kelas 9 menika luwih abot maneh. . kathah galap gangsuling atur. Raka kelas 9 ingkang kula tresnani. kula nyuwun angunging pangaksami.Mangga sederengipun nglajengaken acara. kangge ngawontenaken perpisahan. saya inggil tingkat pendidikan saya inggil injih tugas ingkang kedah dipunrampungaken. Kula kinten boten prayogi menawi atur pamitan menika kula pepanjang. kula lan panjenengan tansah ngunjukaken puji syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang tansah paring rahma lan hidayahipun ngantos ing kalodhangan punika kita sedaya saget pinanggih ing papan punika kanthi sehat. Saengga raka kelas 9 saged ngrampungaken sekolah sadangunipun kirang langkung 3 tahun. Kula sakanca badhe ngaturaken pangapura awit kekirangan lan kaluputan kula sakanca. ibu guru pikantuk ganjaran ingkang langkung sae saking Gusti ingkang Maha Agung. kula sakanca ugi badhe ngaturaken matur nuwun paring pitedhah dhumateng rayi kelas 7 lan kelas 8. Kula sakanca boten saged atur pinwales menapa-menapa naming atur matur nuwun wonten ngarsane. Kula ngraosaken bingah dene panjenengan sampun kasil medal saking SMP menika kanthi nganthongi ijasah mring SMA. Ing wasana. prawila cekap semanten atur kula. Amin Raka kelas 9 ingkang kula tresnani ingkang skedhap malih badhe nilaraken bangku pawiyatan ing SMP menika. Amien Para rawuh ingkang kinurmatan Salajengipun kula minangka wakil saking siswa kelas 7 lan 8 sedaya ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindan awit saking sih katresnan bapak / ibu guru ingkang sampun nggulawentah lan mulang wuruk kanthi sabar. tulus lan ikhlas. kula minangka wakilipun kelas pitu lan kelas wolu badhe ngaturaken panampi atur perpisahan saking raka kelas 9. Para rawuh ingkang kanurmatan. Mekaten ingkang saged kula haturaken. Mula raka kelas 9 kedah semangat sinau mempeng supados menapa mawon ongkang para raka kelas 9 cita-citaaken saged dipuncapai. Mugimugi bapak. Kita namung saged mbales nggangge doa mugi-mugi sukses lan slamet.

wonten peraturan anyar ingkang kedah kito emut.. Panjenenganipun Bapak Kunadi.S. adik-adik kelas wolulan lan adek-adek kula kelas pitu ingkang supados dhumateng gingkang acara sak punika. karono taksih nenggo keputusan saking Bapak Kepala Sekolah. sinau sareng. kawulo badhe ngumumaken malih wonten rapat sak lajengipun.Pd. Enjing menika. nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan. ing wayah sekedhap melih kita badhe pisahan. ingkang slamanipun kita utawi teseh dados siswa mriki. Bapak. ananging luwih saking menika supados rencang-rencang tetep eling lan terus . adik-adik kelas wolulan lan adek-adek kula kelas pitu. Menawi sampun wonten dhawuh saking Bapak Kepala Sekolah. Wb * Assalamu'alaikum Wr. Ananging mbok menawi peraturan meniko dereng saget dipun umumaken sakmeniko. kita kagungan pangajeng-ajeng supados perpisahan menika boten kita banjur “pedhot kekancan”.wb.Pd minangka Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Magelang ingkag dhahat kinurmatan. Supados kita teseh wonten rerembagan ingkang ageng kayata sakderengipun kita pisah. Mbok menawi cekap semanten anggen kawulo matur. Sumangga rumiyin kula tuwin panjenengan sedaya munjukaken puja puji syukur ngrasaning Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng paring kamirahan dhateng kula tuwin panjenengan sedaya. sak meniko sak sampunipun ngacik kurikulum anyar. Wb * Assalamu’alaikum wr. diskusi sareng. Kula ngaturaken agunging panuwun dhumateng tamu undangan. Bab ingkang kedah dipun leresakan. kita kerep pethukan. rencang-rencang kula kelas tiga. Wassalamu'alaikum Wr. bapak lan ibu guru saha rencang-rencang ingkang tansah kawula tresnani. Menapa boten. Wb Ingkang kinurmatan. Ibu Guru ingkang kinurmatan. rencang-rencang kula kelas tiga. Para rencang ingkang sedaya maksud lan tujuan dianaaken perpisahan menika botenn namung ngunduraken rencang-rencang kelas XII mawon. pramila wonten kalodhangan punika saged makempal wonten adhicara palepasan kawula lan rencang-rencanf kelas tiga kanthi wilujeng nir ing sambekala. Ing mriki kawula badhe matur sekedik ngengingi bab tata tertib ingkang sakmeniko sampun kito ginak'aken. Nanging. ananging taksih wonten bab ingkang kedah kito leresakan.Nama : ikhsantiko aswianto No : 14 Kelas : VIII E (8E) Wassalamu’alaikum Wr.M. ingkang kawula maksud inggih meniko tata tertib ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan jam utawi wkdal mlebet kelas. enjing ingkang ngerenyuhaken sanget kangge kita sedaya para hadirin.

Wb. sejatinipun tugas para rencang menika luwih abot maneh. * Contoh Sesorah/Pidato Ulang Tahun Sekolah (Jawa – Indonesia) Posted on January 4. Boten namung kita mawon ingkang bangga menawi sukses. Kita namung saged mbales nggangge doa mugi-mugi sukses lan slamet lan mugi-mugi amal tuwin kesaenanipun para Bpak lan Ibu guru katampi ing sisihipun Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Para rencang ingkang badhe pisah menika. bilih wonten kiranging atur mawantu-wantu kula nyuwun lumunturing samodra pangaksami. Adik-adik kedah semangat supados bocah kang bisa banggakake sekolah iki. Lan adik-adik kelas kula dingapunten yen kula kang mas lan mbak yu kathah kalepatan. nanging Bapak lan ibu guru kita injih remen lan bangga. Wassalamu’alaikum Wr. Para sedherek sedaya. 2012 by admin 1 CommentLeave a comment . Nanging wayah menika ugi ingkang misahaken kita sedaya. saya inggil tingkat pendidikan saya inggil injih tugas ingkang kedah dipunrampungaken. Mula kita kedah semangat sinau mempeng supados menapa mawon ongkang para erncang cita-citaaken saged dipuncapai. inggih menika ing proses sinau utawi mlebet ing kegiatan sanes-sanesipun.njagi rerencangan. wayah saged damel kita sedaya saged kempal ing acara menika. Kula cekapi semanten rumiyin atur kula.

saha kinalisna saking sarusiku sikudendha. tuwin tinebihna saking bendu. Salajengipun. kula panjenengan sami saged pinanggih ing papan mriki kanthi bagya mulya kalis ing sambikala. saderengipun mugi tinebihna tulaksarik. Bokbilih pribadhi jasad kula ing mriki kumawantun ngadeg ing ngarsa panjenengan sedaya kumedah anyigeg wawan pangandikan penjenengan sedaya. inggih awit sih nugraha sarta berkahipun.Sesorah Ulang tahun Sekolah Nuwun sewu. Boten kesupen kula ngaturaken gunging panuwun ugi dhumateng Bapak kepala sekolah ingkang sampun paring idin palilah murih kaleksananipun sedaya pengetan ambal warsa sekolah . Awit saking punika kula ngaturaken gunging panuwun. kula ingkang minangka sesulihipun panitya ngaturaken sugeng rawuh mugi-mugi rawuh panjenengan saged adamel regenging swasana. Langkung rumiyin sumangga kula dhereaken panjenengan ngunjuaken puja-puji pudyastuti dhumateng ngarsanipun gusti ingkang maha Mirah.

lan sanes-sanesipun. Pramila saking menika. Rakyat didamel ajrih dening boten adilipun koloni asing. ugi ndandosi lingkungan kanthi aksesoris merah putih. Ing wasana sugeng amriksani ngantos paripurnaning adicara ing wekdal punika. antawisipun panjat pinang.punika. ugi nyuwun kaliyan Gusti Allah SWT supados saged ndandosaken sedayanipun masa depan bangsa ingkang langkung sae. Dene wosing gati panjenengan kasuwun rawuh ing pahargyan punika saperlu mengeti dinten ingkang mirunggan punika. katitik kula panjenengan sekaliyan taksih saged makempal wonten ing papan mriki. Wonten ing mriki. kita dandosi dhiri kita sakderengipun telat. ningkataken prestasi tuwin akhlakipun para siswa mliginipun. bilih atusan taun kita dipun jajah. pasang lampu manika warni. mangan krupuk. pasang umbul-umbul. Lomba ingkang dipun wontenaken. Bapak saha ibu sarta kadang-kadang mitra ingkang satuhu bagya mulya. Acara inti dipun wontenaken tirakatan wonten ing malem tanggal 17. Saderengipun mangga sesarengan ngaturaken syukur Alhamdulillah. saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. wonten ing tanggal 17 Agustus 1945. Kathah manika warna raos syukur awit kanugrahan kasebat. Kita sedaya mangertos. Kula pribadhi nyuwun lumunturing sih pangaksami menggah solah bawa dalah pranataning basa ingkang tebih saking tata krama tuwin paramasastra. dene kula panjenengan sami taksih pinaringan Rahmat saha Hidayahipun. Ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindan dhumateng bapak saha ibu guru sumrambah karyawan ingkang keparing paring eguh pratikel murih pratitising adicara punika.wb Ibu Guru ingkang kula hormati. kula badhe ngaturaken satunggaling tema Kamardikan Republik Indonesia. rakyat Indonesia mengeti saben 17 Agustus. Pramila. Antawisipun jalan santai sesarengan satunggal RW. balap karung. Kanthi landhasan kekajengan ingkang kuwat. . Nuwun * sesorah 'kamardikan RI' Assalamu’alaikum wr. kangge mengenang lan mengeti Kamardikan Republik Indonesia ugi pengorbanan para pahlawan ingkang sampun gugur berjuwang kangge kamardikan. Wondene ancas ingkang kinandhut mugi-mugi pahargyan punika saged dados pecuting lampah ing dinten-dinten samangke. rakyat berjuwang kangge mardika. tarik tambang. ngecet gapura.

Wassalamu’alaikum wr.wb .Kula kinten kirang wicaksana manawi kathah-kathah anggen kula matur. kula tansah nyuwun agunging pangaksami. mbok bilih klenta-klentuning rembak kula ingkang kirang mranani. Pramila kula cekapi semanten semawon atur kula.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful