Contoh Pidato Bahasa Jawa [Sumpah Pemuda

]
Posted on 23 Januari 2012 by Junaidi M Assalamu’alaikum Wr Wb Ingkang kinurmatan, bapak lan ibu guruu saha kanca-kanca ingkang tansah kula tresnani.

Sepindah sumangga kula lan panjenengan sedoyo ngaturaken puji syukur maran g Gusti Allah ingkang maha luhung lan tansah paring nikmat lan rahmat sahinggo kula lan panjenengan taksih saged golek ilmu, yaiku nindakaken sekolah.

Kaping kalih, jumeneng kula wonten ngajenge panjenengan sedoyo minangka kagem ngaturaken sesorah bab Sumpah Pemuda. Kula lan panjenenga mesti sampun sami mangertosi bilih tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia mengeti dinten Sumpah Pemuda. Inggih menika salah sawijining prastawa skral ingkang nuduhake marang kabeh wong bilih bangsa Indonesia bangsa ingkang anggadahi semangat berjuang, semangat nyawiji bhineka tunggal ika, semanta merdeka lan dadi bangsa ingkang ngadeg jejeg.

Wondene isi Sumpah Pemuda inggih menika :

1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia 2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia 3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia Isi sumpah lan janji menika wajib kita lestarekake lan diamalake kagem mujudake pengarep-arep cita-cita kamardikan urip makmur, adil lan sejahtera. Yaiku minangka pelajar / murid, kita wajib semangat lan mempeng anggenipun sinau. Lan minangka pemuda (usia produktif) kita kedah semangat lan sregep anggenipun nyambut damel ngsisi pembangunan bangsa. Menika inkang saged kula aturaken babagan Sumpah Pemuda. Ayo kita junjung tinggi kaluhuran Sumpah Pemuda.

Santen parutan klapa Cekap semanten atur kawula Numpak sepur nggawa tali Mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur Kula nyuwun agunging pangaksami Wassalamu’alaikum Wr. Wb

*

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Ingkang dhahat kinurmatan Bapak Kepala SMP Negri 7 Magelang Bapak, ibu guru ingkang dhahat kinabekten Para kanca kelas 7,8 tuwin kelas 9 ingkang tansah kula tresnan

Kula ngraosaken bingah dene panjenengan sampun kasil medal saking SMP menika kanthi nganthongi ijasah mring SMA. Sejatinipun tugas para raka kelas 9 menika luwih abot maneh. Para rawuh ingkang kanurmatan. kula sakanca ugi badhe ngaturaken matur nuwun paring pitedhah dhumateng rayi kelas 7 lan kelas 8. kathah galap gangsuling atur. kangge ngawontenaken perpisahan. Kula sakanca boten saged atur pinwales menapa-menapa naming atur matur nuwun wonten ngarsane. tulus lan ikhlas. ibu guru pikantuk ganjaran ingkang langkung sae saking Gusti ingkang Maha Agung. Amin Raka kelas 9 ingkang kula tresnani ingkang skedhap malih badhe nilaraken bangku pawiyatan ing SMP menika. Mula raka kelas 9 kedah semangat sinau mempeng supados menapa mawon ongkang para raka kelas 9 cita-citaaken saged dipuncapai. Kita namung saged mbales nggangge doa mugi-mugi sukses lan slamet.Mangga sederengipun nglajengaken acara. kula nyuwun angunging pangaksami. prawila cekap semanten atur kula. Ing wasana. Saengga raka kelas 9 saged ngrampungaken sekolah sadangunipun kirang langkung 3 tahun. kula minangka wakilipun kelas pitu lan kelas wolu badhe ngaturaken panampi atur perpisahan saking raka kelas 9. Kula sakanca badhe ngaturaken pangapura awit kekirangan lan kaluputan kula sakanca. Raka kelas 9 ingkang kula tresnani. . Kula kinten boten prayogi menawi atur pamitan menika kula pepanjang. Mekaten ingkang saged kula haturaken. Mugimugi bapak. Amien Para rawuh ingkang kinurmatan Salajengipun kula minangka wakil saking siswa kelas 7 lan 8 sedaya ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindan awit saking sih katresnan bapak / ibu guru ingkang sampun nggulawentah lan mulang wuruk kanthi sabar. saya inggil tingkat pendidikan saya inggil injih tugas ingkang kedah dipunrampungaken. kula lan panjenengan tansah ngunjukaken puji syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang tansah paring rahma lan hidayahipun ngantos ing kalodhangan punika kita sedaya saget pinanggih ing papan punika kanthi sehat.

Kula ngaturaken agunging panuwun dhumateng tamu undangan. ananging luwih saking menika supados rencang-rencang tetep eling lan terus .M. pramila wonten kalodhangan punika saged makempal wonten adhicara palepasan kawula lan rencang-rencanf kelas tiga kanthi wilujeng nir ing sambekala. nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan. bapak lan ibu guru saha rencang-rencang ingkang tansah kawula tresnani. Panjenenganipun Bapak Kunadi. Wb Ingkang kinurmatan. Menawi sampun wonten dhawuh saking Bapak Kepala Sekolah. rencang-rencang kula kelas tiga. sinau sareng. ingkang slamanipun kita utawi teseh dados siswa mriki. Nanging. diskusi sareng.wb. Supados kita teseh wonten rerembagan ingkang ageng kayata sakderengipun kita pisah. Sumangga rumiyin kula tuwin panjenengan sedaya munjukaken puja puji syukur ngrasaning Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng paring kamirahan dhateng kula tuwin panjenengan sedaya. kita kagungan pangajeng-ajeng supados perpisahan menika boten kita banjur “pedhot kekancan”. Wb * Assalamu'alaikum Wr. ananging taksih wonten bab ingkang kedah kito leresakan. Enjing menika. Bapak. ing wayah sekedhap melih kita badhe pisahan. kita kerep pethukan. Bab ingkang kedah dipun leresakan. Menapa boten. adik-adik kelas wolulan lan adek-adek kula kelas pitu.S. kawulo badhe ngumumaken malih wonten rapat sak lajengipun. Wb * Assalamu’alaikum wr. adik-adik kelas wolulan lan adek-adek kula kelas pitu ingkang supados dhumateng gingkang acara sak punika.Pd minangka Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Magelang ingkag dhahat kinurmatan. Ananging mbok menawi peraturan meniko dereng saget dipun umumaken sakmeniko. karono taksih nenggo keputusan saking Bapak Kepala Sekolah. Ibu Guru ingkang kinurmatan. Wassalamu'alaikum Wr. wonten peraturan anyar ingkang kedah kito emut. Para rencang ingkang sedaya maksud lan tujuan dianaaken perpisahan menika botenn namung ngunduraken rencang-rencang kelas XII mawon.Pd. ingkang kawula maksud inggih meniko tata tertib ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan jam utawi wkdal mlebet kelas. Mbok menawi cekap semanten anggen kawulo matur. enjing ingkang ngerenyuhaken sanget kangge kita sedaya para hadirin.. sak meniko sak sampunipun ngacik kurikulum anyar. rencang-rencang kula kelas tiga.Nama : ikhsantiko aswianto No : 14 Kelas : VIII E (8E) Wassalamu’alaikum Wr. Ing mriki kawula badhe matur sekedik ngengingi bab tata tertib ingkang sakmeniko sampun kito ginak'aken.

njagi rerencangan. Boten namung kita mawon ingkang bangga menawi sukses. Wassalamu’alaikum Wr. sejatinipun tugas para rencang menika luwih abot maneh. Lan adik-adik kelas kula dingapunten yen kula kang mas lan mbak yu kathah kalepatan. 2012 by admin 1 CommentLeave a comment . bilih wonten kiranging atur mawantu-wantu kula nyuwun lumunturing samodra pangaksami. saya inggil tingkat pendidikan saya inggil injih tugas ingkang kedah dipunrampungaken. Mula kita kedah semangat sinau mempeng supados menapa mawon ongkang para erncang cita-citaaken saged dipuncapai. Para rencang ingkang badhe pisah menika. Adik-adik kedah semangat supados bocah kang bisa banggakake sekolah iki. nanging Bapak lan ibu guru kita injih remen lan bangga. Nanging wayah menika ugi ingkang misahaken kita sedaya. Kula cekapi semanten rumiyin atur kula. inggih menika ing proses sinau utawi mlebet ing kegiatan sanes-sanesipun. Kita namung saged mbales nggangge doa mugi-mugi sukses lan slamet lan mugi-mugi amal tuwin kesaenanipun para Bpak lan Ibu guru katampi ing sisihipun Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Wb. * Contoh Sesorah/Pidato Ulang Tahun Sekolah (Jawa – Indonesia) Posted on January 4. wayah saged damel kita sedaya saged kempal ing acara menika. Para sedherek sedaya.

Boten kesupen kula ngaturaken gunging panuwun ugi dhumateng Bapak kepala sekolah ingkang sampun paring idin palilah murih kaleksananipun sedaya pengetan ambal warsa sekolah . tuwin tinebihna saking bendu. kula panjenengan sami saged pinanggih ing papan mriki kanthi bagya mulya kalis ing sambikala. saderengipun mugi tinebihna tulaksarik. Salajengipun. kula ingkang minangka sesulihipun panitya ngaturaken sugeng rawuh mugi-mugi rawuh panjenengan saged adamel regenging swasana. Langkung rumiyin sumangga kula dhereaken panjenengan ngunjuaken puja-puji pudyastuti dhumateng ngarsanipun gusti ingkang maha Mirah.Sesorah Ulang tahun Sekolah Nuwun sewu. Bokbilih pribadhi jasad kula ing mriki kumawantun ngadeg ing ngarsa panjenengan sedaya kumedah anyigeg wawan pangandikan penjenengan sedaya. Awit saking punika kula ngaturaken gunging panuwun. saha kinalisna saking sarusiku sikudendha. inggih awit sih nugraha sarta berkahipun.

Bapak saha ibu sarta kadang-kadang mitra ingkang satuhu bagya mulya.wb Ibu Guru ingkang kula hormati. Wonten ing mriki. Ing wasana sugeng amriksani ngantos paripurnaning adicara ing wekdal punika. pasang lampu manika warni. Antawisipun jalan santai sesarengan satunggal RW. Acara inti dipun wontenaken tirakatan wonten ing malem tanggal 17. . Pramila. bilih atusan taun kita dipun jajah. tarik tambang. Nuwun * sesorah 'kamardikan RI' Assalamu’alaikum wr. rakyat berjuwang kangge mardika. wonten ing tanggal 17 Agustus 1945. ugi nyuwun kaliyan Gusti Allah SWT supados saged ndandosaken sedayanipun masa depan bangsa ingkang langkung sae. Ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindan dhumateng bapak saha ibu guru sumrambah karyawan ingkang keparing paring eguh pratikel murih pratitising adicara punika. kula badhe ngaturaken satunggaling tema Kamardikan Republik Indonesia. ugi ndandosi lingkungan kanthi aksesoris merah putih. kita dandosi dhiri kita sakderengipun telat. rakyat Indonesia mengeti saben 17 Agustus. dene kula panjenengan sami taksih pinaringan Rahmat saha Hidayahipun. Kathah manika warna raos syukur awit kanugrahan kasebat. mangan krupuk. Kita sedaya mangertos. Saderengipun mangga sesarengan ngaturaken syukur Alhamdulillah. saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. Kanthi landhasan kekajengan ingkang kuwat. lan sanes-sanesipun. ngecet gapura. Kula pribadhi nyuwun lumunturing sih pangaksami menggah solah bawa dalah pranataning basa ingkang tebih saking tata krama tuwin paramasastra. Rakyat didamel ajrih dening boten adilipun koloni asing. Lomba ingkang dipun wontenaken. Pramila saking menika. antawisipun panjat pinang. katitik kula panjenengan sekaliyan taksih saged makempal wonten ing papan mriki. pasang umbul-umbul. kangge mengenang lan mengeti Kamardikan Republik Indonesia ugi pengorbanan para pahlawan ingkang sampun gugur berjuwang kangge kamardikan.punika. Dene wosing gati panjenengan kasuwun rawuh ing pahargyan punika saperlu mengeti dinten ingkang mirunggan punika. Wondene ancas ingkang kinandhut mugi-mugi pahargyan punika saged dados pecuting lampah ing dinten-dinten samangke. balap karung. ningkataken prestasi tuwin akhlakipun para siswa mliginipun.

kula tansah nyuwun agunging pangaksami.Kula kinten kirang wicaksana manawi kathah-kathah anggen kula matur. Wassalamu’alaikum wr. mbok bilih klenta-klentuning rembak kula ingkang kirang mranani. Pramila kula cekapi semanten semawon atur kula.wb .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful