HADIS DAN SUNNAH DALAM ISLAM

WAN NUR SYARIATUL SYAKIRA BT WAN ABDULLAH NURHANIS IRYANI BT MOHAMAD YAZID

PENGERTIAN HADIS

Bahasa Istilah

• Al-hadis bermaksud ‘baru’ atau ‘kata-kata’.

• Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah S.A.W sama ada berbentuk perkataan, perbuatan atau sifat.

• 2) Pengakuan secara diam dan tidak menunjukkan tanda-tanda bertahan. akhlak dan sifat-sifat kejadian Rasulullah samada sebelum baginda diutuskan menjadi rasul atau selepasnya. pengakuan. . • .Pengakuan nabi : • 1) Pengakuan secara terus terang samada menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat ataupun bersetuju terhadap ijtihad para sahabat nabi.A) Pendapat ahli Hadis • Segala perkara yang datangnya dari nabi samada perbuatan.

Faktor kemanusiaan : pemikiran seseorang itu berbeza dengan yang lain dalam mentafsir hadis untuk mengeluarkan hukum. • As-sunnah al-Zawai’d termasuk jenis pakaian. • Mengapakah terdapat perbezaan takrif antara ahli Hadis dan ahli Usul? • . adat atau sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh baginda. berdiri. iqamah dan lain-lain.B) Pendapat ahli Usul • Sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah SAW • Terbahagi kepada dua : • As-sunnah al-Huda pada bentuk amalan perbuatan seperti solat berjemaah. . • . azan.Faktor sejarah : Para ulama’ terpaksa berhijrah untuk mencari hadis-hadis Rasulullah.

BUKTI KESAHIHAN HADIS .

.Al-Quran • ‘Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quraan) menurut kemahuan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)’ (53:3-4) As-Sunnah • “Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara di mana kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegangnya dengan keduanya iaitu kitab Allah dan Sunnahku” Ijma’ • Wajib mengikut sunnah Rasulullah walaupun baginda telah wafat.

AUTORITI HADIS .

Wajib taat kepada Rasulullah SAW "Wahai orang-orang yang beriman. taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amin" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu". (4:9) Nabi sebagai pentafsir Al-Quran “Dan Kami turunkan kepadamu (wahai Muhammad) Al-Quran supaya kamu menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka” (16:44) .

Rasul sebagai penggubal undang-undang Al-Quran dan As-Sunnah dari satu sumber (wahyu Allah SWT) .

FUNGSI AS-SUNNAH .

dalam AlQuran tidak dijelaskan jumlah rakaat dan cara menunaikannya .• Menjadi rujukan jika tiada nas dalam AlQuran. eg : seseorang dilarang memadukan seorang wanita dengan ibu saudara wanita tersebut sama ada sebelah bapa atau sebelah ibu. • Pentafsir kepada ayat Al-Quran yang mujmal (kasar/ringkas) eg: perintah menunaikan solat.

eg: dalam Al-Quran Allah mengaharamkan persaksian palsu kemudian hadis Rasulullah pula mengukuhkan ayat tersebut .• Membatasi nas Al-Quran yang mutlak eg: Al-Quran mengharamkan bangkai dan darah secara mutlak namun hadis mentaqyidkan dua bangkai (ikan dan belalang) dan dua darah (hati dan limpa) yang halal dimakan • Mengukuhkan hukum yang ditentukan Allah dalam Al-Quran.

• Mengkhususkan hukum-hukum Al-Quran yang umum eg : bab pusaka dalam Al-Quran tidak menjelaskan syarat-syarat untuk anak-anak yang dapat mewarisi pusaka kemudian hadis mennetukan syarat-syarat tersebut (harta boleh dipusakai sekiranya orang yang mewarisi harta tidak berbeza agama dengan pemilik harta). Hadis juga menerangkan pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuh .

PENULISAN DAN PENYUSUNAN AS-SUNNAH .

RASULULLAH Rasulullah melarang para sahabat menulis atau menyalin selain dari Al-Quran kerana : -Dikhuatiri ayat Al-Quran akan tercampur dengan hadis -Pengumpulan dan penyusunan ayat Al-Quran lebih senang jika dibandingkan dengan hadis. TABIIEN Faktor penyusunansemula hadis: -Perpecahan dalam kalangan umat Islam dengan lahirnya puak Jamhur (Syiah dan Khawarij) -Aktiviti pemalsuan hadis bermaharajalela -Penghafal hadis semakin berkurangan kerana meninggal dunia . SAHABAT Khalifah menegah para sahabat yang lain daripada memperkatakan dan mengeluarkan hadis kerana mereka teliti dan menentukan syaratnya seperti seorang saksi ketika mengeluarkan hadis.

• Penulisan as-Sunnah telah diperintahkan khalifah Umar Abdul Aziz • Contoh para ulama’ yang mengumpul dan membukukan hadis: MADINAH MEKAH BASRAH KUFAH SYAM Ibnu Ishaq & Malik bin Anas Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij Said bin Abu ‘Arubah Imam Bukhari Al-Auzay ’ HIJAZ DAN SYRIA Muhammad bin Shihab Az-Zuhri .

• Ini menyebabkan lahirnya ilmu dirayah dan ilmu riwayah. .• Kitab yang tertua  Al-Muwatta oleh Imam Malik • Ciri-ciri bentuk pengumpulan hadis: Abad ke-2  Dilakukan secara besarbesaran  Hadis Rasulullah digabung dengan fatwa oleh para sahabat dan tabi’in  Hadis dikategorikan mengikut bab Abad ke-3  Ulama mula memilih hadis yang sahih dan menyusun mengikut topik • Syarat-syarat tertentu juga diletakkan untuk memisahkan hadis-hadis yang tulen dengan yang palsu yang dibuat oleh kafir zindiq dan Yahudi.

matan . perbuatan dan sifat.cara-cara menerima dan menyampaikan hadis dan lain-lain. ILMU WIRAYAH Bahagian daripada ilmu hadis yang mempunyai kaedah-kaedah untuk mengetahui sanad. .ILMU DIRAYAH Pengetahuan tentang perkara yang disandarkan kepada Rasulullah SAW secara khusus sama ada perkataan.

IMAM BUKHARI IMAM ABU DAUD IMAM MALIK TOKOHTOKOH IMAM MUSLIM IBNU MAJAH AN-NASI .

BAHAGIAN HADIS .

MAKBUL • Yang diterima • Mempunyai syarat-syarat sebagai hadis yang pasti datang daripada Rasulullah .

BERSIFAT ADIL MEMPUNYAI KETELITIAN DAN KEAHLIAN HADIS SOHIH MEMILIKI SIFAT DHABIT MENGETAHUI DAN MEMAHAMI .

HADIS SOHIH • Hadis yang berhubung sanadnya dari permulaan sanad hingga ke akhirnya (Perawinya bersambung sehingga sampai kepada Rasulullah) .

sentiasa menjauhi maksiat. kebenaran lebih banyak dari kesalahan  Sanad hadis yang bersambung – berurutan dari generasi pertama hingga rawi terakhir tanpa tertinggal walau seorang rawi . ingatan lebih kuat dari lupa.  Rawi yang sempurna ingatan – dapat menyampaikan apa-apa yang diingati tanpa terlebih atau terkurang.SYARAT HADIS SAHIH  Rawi bersifat adil – taat kepada Allah.

Contoh. hadis yang diriwayatkan secara bersambung tetapi tertinggal seorang atau lebih rawinya ataupun rawi seorang yang fasik dan tidak sempurna ingatan  Hadis yang tidak janggal – kejanggalan sesebuah hadis bergantung kepada pertentangan antara hadis yang diriwayatkan oleh rawi makbul dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih kuat disebabkan jumlah sanad yang ramai . Hadis tidak berillah (cacat) – hadis yang tidak terdapat pada sanadnya sesuatu yang boleh merosakkan kesahihan hadis tersebut.

HADIS HASSAN • Hadis yang bersambung sanadnya hingga sampai kepada Rasulullah yang menepati syarat-syarat kecuali dhobit • Hukumnya: Wajib diamalkan oleh umat Islam dan sah untuk membuat hujah .

MARDUD • Hadis yang tidak cukup syarat • Selain hadis makbul • Yang bertolak .

BAHAGIAN HADIS HADIS DHA’IF • Hadis yang langsung tidak menepati syarat • Tertolak sama sekali .

BAHAGIAN HADIS HADIS MAUDHUK Hadis atau perkataan seseorang yang dikatakan daripada Nabi SAW padahal ia bukan (hadis palsu) .

BAHAGIAN HADIS HADIS MAUDHUK • Bermula di akhir pemerintahan Usman bin Affan • Tujuan-memuji dan mendewa-dewakan seorang tokoh • Golongan Syiah-golongan pertama-mengagungagungkan Ibnu Hadid • Perselisihan dalam soal memilih khalifah • Golongan Zanadiqah .

BAHAGIAN HADIS HADIS MAUDHUK • Kejahilan dalam agama tetapi mahu kebaikan dalam agama • Mendapatkan penghormatan dan penghargaan daripada pembesar dan ketua negara .

BAHAGIAN HADIS TANDA-TANDA HADIS PALSU • Meneliti hadis tersebut dan periwayatnya • Kandungannya bertentangan dengan nas-nas dengan jelas • Kandungan hadisnya amat keterlaluan dalam Islam • Meneliti gaya bahasa hadis tersebut .

BAHAGIAN HADIS HUKUM BERAMAL DENGAN HADIS MAUDHUK HARAM .