P. 1
Syarat SyaratMufassirAl Quran

Syarat SyaratMufassirAl Quran

|Views: 28|Likes:
Published by Irza Anwar
Syarat SyaratMufassirAl Quran
Syarat SyaratMufassirAl Quran

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Irza Anwar on Mar 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2013

pdf

text

original

STUDI TENTANG SYARAT-SYARAT MUFASSIR AL-QURAN Oleh Muhammad Isa Anshory PENDAHULUAN Al-Quran merupakan kitab suci

umat Islam yang menjadi sumber hukum dan pandangan hidup (way of life) bagi mereka. Kitab ini dijunjung tinggi dan dihormati oleh setiap muslim di seluruh penjuru dunia selama berabad-abad. Allah Subhânahu wa Ta‘âla memberikan jaminan untuk memelihara Al-Quran dari segala penyimpangan hingga hari kiamat.1 Oleh karena itu, Al-Quran yang ada di tangan kita pada hari ini tetap otentik dan sama dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad shallallâhu ‘alaihi wa sallam 15 abad yang lampau. Al-Quran yang tetap otentik ini memberikan pengaruh kekuatan luar biasa kepada umat Islam selama mereka mau berpegang teguh dengannya. Kenyataan ini sangat dipahami dan disadari oleh musuh-musuh Islam. William Gladstone, mantan Perdana Menteri Inggris, pada 1882 menyampaikan pidatonya di hadapan parlemen, "Percuma memerangi ummat Islam. Kita tidak akan mampu menguasainya selama di dada pemuda-pemuda Islam masih bertengger Al-Quran. Tugas kita adalah mencabut Al-Quran di hati mereka. Dan kita akan menang menguasai mereka,"2 Serangan terhadap Al-Quran pun beramai-ramai dilakukan oleh para orientalis Barat. Mereka berusaha untuk mengkritisi serta meragukan otentisitas dan kesakralan Al-Quran. Alphonse Mingana, seorang pendeta Kristen asal Irak dan guru besar di Universitas Birmingham Inggris, pada 1927 mengumumkan, “Sudah tiba saatnya sekarang untuk melakukan kritik teks terhadap Al-Quran sebagaimana yang telah kita lakukan terhadap kitab suci Yahudi yang berbahasa Ibrani-Arami dan kitab-kitab Kristen yang berbahasa Yunani.”3 Kita tentu tidak akan heran jika orang yang melakukan penyerangan terhadap AlQuran tersebut berasal dari kalangan Yahudi dan Kristen. Akan tetapi, menjadi sangat tragis dan ironis jika penyerangan itu juga dilakukan oleh kalangan yang menyatakan dirinya sebagai muslim; bahkan berkembang dari dan di perguruan tinggi negeri yang memakai embel-embel Islam. Dalam hasil penelitian tentang perkembangan paham-paham liberal keagamaan di sejumlah kota besar di Indonesia, Litbang Departemen Agama pada 14 November 2006 memaparkan laporannya mengenai paham “Islam Liberal” yang berkembang di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta. Pada bagian “Memaknai teks AlQuran dan Al-Hadits secara liberal dengan mengutamakan semangat religio etik” dipaparkan bagaimana pandangan Islam Liberal terhadap Al-Quran, “Al-Quran bukan lagi dianggap sebagai wahyu suci dari Allah Subhânahu wa Ta‘âla kepada Muhammad shallallâhu ‘alaihi wa sallam, melainkan merupakan produk budaya (muntâj tsaqafi) sebagaimana yang digulirkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Metode tafsir yang digunakan adalah hermeneutika, karena metode tafsir konvensional dianggap sudah tidak sesuai dengan zaman. Amin Abdullah mengatakan bahwa sebagian tafsir dan ilmu penafsiran yang diwarisi umat Islam selama ini dianggap telah melanggengkan status quo dan kemerosotan umat Islam secara moral, politik, dan budaya. Hermeneutika kini sudah menjadi kurikulum resmi di
1

I.

Allah berfirman,

‫ن‬ َ ‫ُﻮ‬ ‫ﻓﻈ‬ ِ ‫َﺎ‬ ‫ﻟﺤ‬ َ‫ﻪ‬ ُ‫ﻟ‬ َ ‫ﱠﺎ‬ ‫إﻧ‬ ِ‫و‬ َ ‫ﺮ‬ َ‫آ‬ ْ‫ﺬ‬ ‫َﺎ اﻟ ﱢ‬ ‫ﻟﻨ‬ ْ‫ﺰ‬ ‫ﻧﱠ‬ َ‫ﻦ‬ ُ‫ﺤ‬ ْ‫ﻧ‬ َ ‫ﱠﺎ‬ ‫إﻧ‬ ِ
“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (QS Al-Hijr: 9) 2 http://abiridha.multiply.com/journal/item/4 3 Arif, Syamsuddin. “Al-Quran, Orientalisme, dan Luxenberg” dalam Jurnal Kajian Islam Al-Insan Vol. I No. 1 Januari 2005 hal.10. Dinukil dari artikel yang ditulis oleh Mingana dalam Bulletin of the John Rylands Library (Manchester, 1927) XI: 77.

www.aadesanjaya.blogspot.com

Hal. KSA: Maktabah At-Taubah. maka pengertiannya harus merujuk pada pengertian yang sesuai dengan sudut pandang (worldview) Islam. Endar. Lafal dengan makna ini disebutkan di dalam Al-Quran. Hal. siapakah yang memiliki otoritas untuk menafsirkan Al-Quran dan apa saja yang harus dipenuhi olehnya? Tulisan ini mencoba untuk menjelaskannya.”7 Sementara itu. Xiii. Di dalam kamus. Imam Jalaluddin As-Suyuthy mendefinisikan tafsir dengan: ‫ ﻓﻬﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻌﻨﻰ‬.‫ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺮاد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻘﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ .” (QS Al-Furqan: 33) Maksudnya.6 Adapun secara istilah. Muhammad Husain. Adian. Etika Al-Quran tentang Keragaman Agama. apakah setiap orang memiliki otoritas untuk menafsirkan Al-Quran? Lantas. Hal. Hal itu sebagaimana dinyatakan oleh Endar Riyadi mengenai keharusan melakukan interpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang selama ini dipandang dan melahirkan cara pandang yang membenci. Penafsiran ulang tersebut terutama dilakukan terhadap ayat-ayat yang dipandang tidak lagi relevan dengan konteks zaman ini atau dapat menimbulkan problem dengan penganut agama lain. 6 Adz-Dzahabi.blogspot. melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik tafsirnya. 1419 H. Melampaui Pluralisme. paling baik penjelasan dan perinciannya. Tt. 14. 8.‫وﺑﻴﺎن اﻟﻤﺮاد‬ 4 Husaini.5 Akan tetapi. Imam Az-Zarkasy dalam kitabnya. Al-Burhân fî ‘Ulûm Al-Qurân. Al-Quran Dihujat. DEFINISI TAFSIR DAN MUFASSIR Tafsir dalam disiplin ilmu Al-Quran tidak sama dengan interpretasi teks lainnya. menjelaskan maknanya. 5 Riyadi. Kairo: Dâr Al-Ma’ârif. baik itu teks karya sastra maupun teks suatu kitab yang dianggap sebagai kitab suci agama tertentu. Jakarta: Al-Qalam.com . 5 7 Ar-Rumy.UIN/IAIN/STAIN seluruh Indonesia. Dalam bahasa Arab. mendefinisikan tafsir dengan: ‫ّﻢ وﺑﻴﺎن ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ‬ ‫ّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠ‬ ‫ّﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ‬ ‫ﱠل ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴ‬ ‫ﻨﺰ‬ َ‫ﻤ‬ ُ ‫ب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟ‬ ُ ‫ُﻔﻬﻢ ﺑﻪ آﺘﺎ‬ ‫ﻢ ﻳ‬ ٌ ‫ﻋﻠ‬ ‫ِﻪ‬ ‫ﻜﻤ‬ َ‫ﺣ‬ ِ ‫واﺳﺘﺨﺮاج أﺣﻜﺎﻣﻪ و‬ “Ilmu untuk memahami Kitabullah yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad shallallâhu ‘alaihi wa sallam. II.”4 Ajakan untuk melakukan penafsiran ulang (reinterpretasi) terhadap Al-Quran semakin sering terdengar. intoleran dan tidak ramah terhadap orang-lainagama sebagai salah satu diantara tiga agenda pokok dalam rangka menampilkan kembali wajah agama (Islam) yang ramah. Henri. kata al-fasru juga bermakna menerangkan dan menyingkap sesuatu yang tertutup. para ulama mengemukakan beragam definisi mengenai tafsir yang saling melengkapi antara satu definisi dengan definisi lainnya. kata tafsir berasal dari derivasi (isytiqâq) al-fasru (‫ )اﻟﻔﺴﺮ‬yang berarti (‫“ )اﻹﺑﺎﻧﺔ واﻟﻜﺸﻒ‬menerangkan dan menyingkap”. www. ‘Ilmu At-Tafsir. Jakarta: RMBooks. 2007. kata tafsir (‫ )اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ‬berarti (‫“ )اﻹﻳﻀﺎح واﻟﺘﺒﻴﻴﻦ‬menjelaskan”. Dinukil dari Al-Burhân juz I hal. Selain itu. 13.aadesanjaya. toleran. Buhûts fî Ushûl At-Tafsîr wa Manâhijuhu. Ketika kita membahas tafsir Al-Quran. Fahd bin Abdurrahman bin Sulaiman. dan inklusif. Bahkan oleh perguruan tinggi Islam di Nusantara ini hermeneutika makin digemari. serta menguraikan hukum dan hikmahnya. Hal. 2007. “Virus Abu Zaid di Indonesia” dalam pengantar: Shalahuddin. ‫ًا‬ ‫ِﻴﺮ‬ ‫ﻔﺴ‬ ْ‫ﺗ‬ َ‫ﻦ‬ َ‫ﺴ‬ َ‫ﺣ‬ ْ‫أ‬ َ‫و‬ َ ‫ﻖ‬ ‫ﺤﱢ‬ َ‫ﻟ‬ ْ ‫ِﺎ‬ ‫كﺑ‬ َ ‫َﺎ‬ ‫ﺌﻨ‬ ْ‫ﺟ‬ ِ ‫ﻻ‬ ‫إﱠ‬ ِ‫ﻞ‬ ٍ‫ﺜ‬ َ‫ﻤ‬ َ‫ﺑ‬ ِ‫ﻚ‬ َ‫ﻧ‬ َ ‫ُﻮ‬ ‫ﺄﺗ‬ ْ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬ َ‫و‬ َ “Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil.

6 www.‫ّﺪ ﺑﺘﻼوﺗﻪ‬ ‫ّﺔ ﻳﻌﺮف ﺑﻬﺎ ﻣﺮاد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻜﻼﻣﻪ اﻟﻤﺘﻌﺒ‬ ‫ّﺮ هﻮ ﻣﻦ ﻟﻪ أهﻠﻴﺔ ﺗﺎﻣ‬ ‫اﻟﻤﻔﺴ‬ ‫ ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺟﻤﻼ آﺜﻴﺮة ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ‬. Op.blogspot. Hal.‫ﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ أو ﺗﺄﻟﻴﻒ‬ ً‫ وﻣﺎرس اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴ‬. Ilmu tafsir juga termasuk pengetahuan.cit. sedangkan pelakunya disebut sebagai mufassir. Husain bin Ali bin Husain AlHarby menjelaskan definisi mufassir secara lebih panjang: ‫ ﻗﺪر‬. maka tidak termasuk di dalamnya ilmu-ilmu yang membahas perihal selain Al-Quran. “berdasarkan kadar kemampuan manusiawi”.‫اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ . Juz II. “membahas tentang perihal Al-Quran”.“Ilmu yang membahas maksud Allah ta‘ala sesuai dengan kadar kemampuan manusiawi yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pemahaman dan penjelasan makna.”8 Definisi tafsir lainnya dikemukakan oleh Syaikh Muhammad Abdul Azhim AzZarqany: ‫ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ أﺣﻮال اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻘﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ “Ilmu yang membahas perihal Al-Quran Al-Karim dari segi penunjukan dalilnya sesuai dengan maksud Allah ta‘ala berdasarkan kadar kemampuan manusiawi” Oleh Az-Zarqany. Ia melatih dirinya di atas manhaj para mufassir dengan mengetahui banyak pendapat mengenai tafsir Kitâbullâh. Dengan perkataan kami. hal. definisi di atas dijelaskan sebagai berikut: Maksud kata ilmu adalah pengetahuan-pengetahuan yang terkonsep. 1995 Manâhilul ‘Irfân fî ‘Ulûm Al-Qurân. 8 9 Adz-Dzahabi. Sayid berpendapat bahwa tafsir termasuk legalisasi (tashdîqât) karena mencakup hukum atas lafal-lafal bahwa lafal-lafal tersebut bermanfaat bagi maknamakna terkait yang disebutkan dalam tafsir. 6 Az-Zarqany. Muhammad Abdul Azhim.” Dengan perkataan kami. Misalnya ilmu qira’ah yang membahas keadaan AlQuran dari segi pengaturan lafal dan cara membacanya. Abdul Hakim menjelaskan secara lebih panjang. akan tetapi kebanyakannya –bahkan semuanya— termasuk pengetahuan secara lafal.com .‫ وراض ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ‬. maka tidak termasuk di dalamnya ilmu-ilmu yang membahas perihal Al-Quran dari segi selain segi penunjukan dalilnya.aadesanjaya. Demikian juga ilmu rasm ‘Utsmany yang membahas keadaan Al-Quran Al-Karim dari segi cara menuliskan lafal-lafalnya.‫آﺘﺎب اﷲ‬ “Mufassir adalah orang yang memiliki kapabilitas sempurna yang dengannya ia mengetahui maksud Allah ta‘ala dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. adalah untuk menjelaskan bahwa tidak dianggap cacat dalam ilmu tentang tafsir ketidaktahuan terhadap makna mutasyabihat dan ketidaktahuan terhadap maksud Allah dalam sebuah peristiwa atau perkara. “dari segi penunjukan dalilnya sesuai dengan maksud Allah ta‘ala”. Perkataan kami. “Sesungguhnya ilmu tafsir termasuk konsepsi (tashawwurât) karena tujuannya adalah memahami konsep makna lafal-lafal Al-Quran.9 Demikianlah definisi tafsir yang dikemukakan oleh para ulama. Tidak termasuk juga dengan perkataan ini ilmu yang membahas keadaan Al-Quran dari segi ia makhluk atau bukan makhluk karena ini termasuk pembahasan dari ilmu kalam Demikian juga ilmu yang membahas keadaan Al-Quran dari segi diharamkan untuk membacanya bagi orang yang junub dan yang semisal karena ini termasuk pembahasan dari ilmu fikih. Beirut: Dâr AlKitâb Al-’Araby. Tafsir adalah aktivitasnya.

Mujahid bahkan mengatakan. 3.net pada 6 September 2007. Juz 1.‫ﺑﻠﻐﺎت اﻟﻌﺮب‬ “Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbicara mengenai sesuatu yang terdapat dalam Kitâbullâh apabila ia tidak mengetahui bahasa Arab. Tashrîf (sharaf) karena dengannya dapat diketahui binâ’ (struktur) dan shîghah (tense) suatu kata. Bab Ma‘rifah Syurûth Al-Mufassir wa Âdâbihi E-book.php?t=82245 Diakses pada 30 Agustus 2007.blogspot. Demikian juga halnya dengan tafsir Al-Quran. Dalam bidang kedokteran misalnya.11 a. 11 Adh-Dhawy. Jalaluddin. ‫ًﺎ‬ ‫ﻻ ﻳﺤﻞ ﻷﺣﺪ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ آﺘﺎب اﷲ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺎﻟﻤ‬ . Syarat yang berkaitan dengan aspek pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang mufassir ini dibagi menjadi dua. Dirâsah Nazhâriyyah Tathbîqiyyah.” 2. Oleh karena itu.” 10 III. Bahkan jika ia nekad membuka praktek dan ternyata pasien malah bertambah sakit. 10 . Menurut Ahmad Bazawy Adh-Dhawy. ia akan dituduh melakukan malpraktek sehingga bisa dituntut ke pengadilan.Selain itu. Siapa saja yang ingin menafsirkan Al-Quran harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Qawâ‘id at-Tarjîh ‘Inda al-Mufassirîn. 29. tidak setiap orang memiliki otoritas untuk mengemban amanah tersebut. Hal. Adanya persyaratan ini merupakan suatu hal yang wajar dalam semua bidang ilmu.aadesanjaya. Imam Jalaluddin As-Suyuthy dalam Al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qurân menyebutkan lima belas ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufassir. syarat yang ketat mutlak diperlukan agar tidak terjadi kesalahan atau kerancuan dalam penafsiran.12 Lima belas ilmu tersebut adalah sebagai berikut: 1. seseorang tidak akan memiliki kapabilitas untuk menafsirkan Al-Quran karena tidak terpenuhi faktor-faktor yang menjamin dirinya dapat menyingkap suatu hakikat yang harus dijelaskan. www.com . Riyadh: Dâr al-Qâsim. ia menerapkan tafsir tersebut baik dengan mengajarkannya atau menuliskannya.com/vb/showthread. 1996. SYARAT-SYARAT MUFASSIR Dari penjelasan mengenai definisi tafsir di atas. yaitu: syarat pengetahuan murni dan syarat manhajiyah (berkaitan dengan metode). 12 As-Suyuthy. Al-Harby.ahlalhdeeth. syarat mufassir secara umum terbagi menjadi dua: aspek pengetahuan dan aspek kepribadian. Nahwu karena suatu makna bisa saja berubah-ubah dan berlainan sesuai dengan perbedaan i’rab. Syarat Pertama: Aspek Pengetahuan Aspek pengetahuan adalah syarat yang berkaitan dengan seperangkat ilmu yang membantu dan memiliki urgensitas untuk menyingkap suatu hakikat.omelketab. kita mengetahui bahwa menafsirkan Al-Quran merupakan amanah berat. Bahasa Arab karena dengannya seorang mufassir mengetahui penjelasan kosakata suatu lafal dan maksudnya sesuai dengan objek. Diakses dari Mauqi‘ Umm Al-Kitâb li Al-Abhâts wa Ad-Dirâsât Al-Ilikturûniyah: www. Ahmad Bazawy. Para ulama memberikan istilah untuk aspek pengetahuan ini dengan syaratsyarat seorang alim. Oleh karena demikian urgennya penguasaan terhadap bahasa Arab dalam menafsirkan Al-Quran. Al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qurân. seseorang tidak diperkenankan menangani pasien jika tidak menguasai ilmu kedokteran dengan baik. Tanpa seperangkat ilmu tersebut. Husain bin Ali bin Husain. Syurûth Al-Mufassir wa Âdâbuhu dalam http://www.

Ushul fikih karena dengannya dapat diketahui wajh al-istidlâl (segi penunjukan dalil) terhadap hukum dan istinbâth. maka artinya pun juga pasti berbeda. berarti ia menafsirkan dengan ra’yu (akal) yang dilarang. Ilmu qirâ’ah karena dengannya dapat diketahui cara mengucapkan Al-Quran dan kuat tidaknya model bacaan yang disampaikan antara satu qâri’ dengan qâri’ lainnya. “Ilmu Al-Quran dan istinbâth darinya merupakan lautan yang tidak bertepi. Misalnya (‫)اﻟﻤﺴﻴﺢ‬.aadesanjaya. Hadits-hadits penjelas untuk menafsirkan yang mujmal (global) dan mubham (tidak diketahui). wajib. Mengetahui secara sempurna ilmu-ilmu kontemporer hingga mampu memberikan penafsiran terhadap Al-Quran yang turut membangun peradaban yang benar agar terwujud universalitas Islam. 9. 6.” Ibnu Abid Dunya mengatakan. Isytiqâq (derivasi) karena suatu nama apabila isytiqâqnya berasal dari dua subjek yang berbeda. 7. maka Allah akan menganugerahinya ilmu yang belum ia ketahui. Al-Bayân karena dengannya dapat diketahui kekhususan tarkîb (komposisi) suatu kalimat dari segi perbedaannya sesuai dengan jelas tidaknya suatu makna. Dalam sebuah hadits disebutkan.4. 5.com . ‫ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻢ ورﺛﻪ اﷲ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ‬ “Siapa yang mengamalkan ilmunya.blogspot. Al-Badî‘ karena dengannya dapat diketahui kekhususan tarkîb (komposisi) suatu kalimat dari segi keindahan suatu kalimat. Ketiga ilmu di atas disebut ilmu balaghah yang merupakan ilmu yang harus dikuasai dan diperhatikan oleh seorang mufassir agar memiliki sense terhadap keindahan bahasa (i‘jâz) Al-Quran. Siapa saja yang menafsirkan Al-Quran tanpa menguasai ilmu-ilmu tersebut. apakah berasal dari (‫ )اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬atau (‫)اﻟﻤﺴﺢ‬. maka ia tidak menafsirkan dengan ra’yu (akal) yang dilarang. Al-Ma‘âni karena dengannya dapat diketahui kekhususan tarkîb (komposisi) suatu kalimat dari segi manfaat suatu makna. 10. Seseorang tidak memiliki otoritas untuk menjadi mufassir kecuali dengan menguasai ilmu-ilmu ini.” Ilmu-ilmu di atas merupakan alat bagi seorang mufassir. Fikih. menurut Ahmad Bazawy Adh-Dhawy13. dan tidak boleh.com/vb/showthread. Ushûluddîn (prinsip-prinsip dien) yang terdapat di dalam Al-Quran berupa ayat yang secara tekstual menunjukkan sesuatu yang tidak boleh ada pada Allah ta‘ala. 13.ahlalhdeeth. Ilmu muhibah. Namun apabila menafsirkan dengan menguasai ilmu-ilmu tersebut. 8. 11. yaitu ilmu yang Allah ta‘ala anugerahkan kepada orang yang mengamalkan ilmunya. 15. Asbâbun Nuzûl (sebab-sebab turunnya ayat) karena dengannya dapat diketahui maksud ayat sesuai dengan peristiwa diturunkannya. 12. Adapun bagi seorang mufassir kontemporer.php?t=82245 www. Tiga syarat pengetahuan tersebut adalah: 1. 14. Seorang ahli ushul bertugas untuk menakwilkan hal itu dan mengemukakan dalil terhadap sesuatu yang boleh. 13 Silakan lihat: Syurûth Al-Mufassir wa Âdâbuhu dalam http://www. An-Nâsikh wa al-Mansûkh agar diketahui mana ayat yang muhkam (ditetapkan hukumnya) dari ayat selainnya. maka ia harus menguasai tiga syarat pengetahuan tambahan selain lima belas ilmu di atas.

“Siapa yang ingin menafsirkan Al-Quran yang mulia maka pertama kali ia harus mencari tafsirnya dari Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran Ayat Al-Quran terkadang disebutkan secara global dan ditafsirkan secara rinci pada ayat lain. Beirut: Dâr AnNafâis. mereka juga diberi kekhususan berupa pemahaman yang sempurna.” (QS An-Nisa’: 69) Contoh lainnya adalah firman Allah. 125 www. 1. para shiddiiqiin. 14 . ayat yang ringkas ditafsirkan secara lusa pada ayat lain. Selain harus menguasai ilmu-ilmu di atas. Misalnya perbedaan pendapat mereka mengenai makna huruf-huruf hijâ’ (alphabet). Memiliki kesadaran terhadap problematika kontemporer. dan amal yang shalih. yaitu: Nabi-nabi. Selain itu. ‘Maknanya adalah qasam (sumpah)’. bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. Ketika terjadi kontradiksi antarpendapat para sahabat. Pengetahuan ini sangat urgen untuk memperlihatkan bagaimana sikap dan solusi Islam terhadap problem tersebut. Mukhtashar Al-Itqân. Contoh penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran adalah firman Allah ta‘ala dalam surat Al-Fatihah: 67. maka ia harus mencarinya dari As-Sunnah karena ia (As-Sunnah) merupakan penjelas bagi Al-Quran. ‫ﻦ‬ َ ‫ﱢﻴ‬ ‫ﱠﺎﻟ‬ ‫ﻻ اﻟﻀ‬ َ‫و‬ َ ‫ﻢ‬ ْ‫ﻬ‬ ِ‫ﻴ‬ ْ‫ﻠ‬ َ‫ﻋ‬ َ ‫ب‬ ِ ‫ُﻮ‬ ‫ﻐﻀ‬ ْ‫ﻤ‬ َ‫ﻟ‬ ْ‫ﺮ ا‬ ِ‫ﻴ‬ ْ‫ﻏ‬ َ ‫ﻢ‬ ْ‫ﻬ‬ ِ‫ﻴ‬ ْ‫ﻠ‬ َ‫ﻋ‬ َ ‫ﺖ‬ َ ‫ﻤ‬ ْ‫ﻌ‬ َ‫ﻧ‬ ْ‫أ‬ َ‫ﻦ‬ َ ‫ِﻳ‬ ‫ﻟﺬ‬ ‫ط اﱠ‬ َ ‫َا‬ ‫ﺻﺮ‬ ِ *‫ﻢ‬ َ ‫ِﻴ‬ ‫ﺘﻘ‬ َ‫ﺴ‬ ْ‫ﻤ‬ ُ‫ﻟ‬ ْ‫ط ا‬ َ ‫َا‬ ‫ﺼﺮ‬ ‫َﺎ اﻟ ﱢ‬ ‫ﺪﻧ‬ ِ‫ه‬ ْ‫ا‬ “Tunjukilah kami jalan yang lurus. 1987. dan politik yang sedang mendominasi dunia agar mufassir mampu mengcounter setiap syubhat yang ditujukan kepada Islam serta memunculkan hakikat dan sikap Al-Quran Al-Karim terhadap setiap problematika kontemporer. maka ia harus mengembalikannya kepada pendapat para sahabat karena mereka lebih mengetahui penafsiran Al-Quran. seorang mufassir harus memperhatikan manhaj yang ditempuh dalam menafsirkan Al-Quran. Mengetahui pemikiran filsafat. Apabila tidak menemukannya dari As-Sunnah. Ayat yang bermakna global pada suatu tempat ditafsirkan dengan ayat pada tempat lain dan ayat yang ringkas pada suatu tempat diperluas penjelasannya dengan ayat pada tempat lainnya. Shalahuddin. maka harus dikembalikan kepada pendapat yang paling kuat dalilnya. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan ni`mat kepada mereka. ekonomi.blogspot. maka harus dikembalikan pada pendapat orang yang mengatakan. Arqahwah. orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. merekalah yang menyaksikan konteks dan kondisi pada saat turunnya ayat.aadesanjaya. ilmu yang shahih. Sebab. Fî ‘Ulûm Al-Qurân li As-Suyûthy. ia telah berpartisipasi dalam menyadarkan umat terhadap hakikat Islam beserta keistimewaan pemikiran dan peradabannya.com . ‫ء‬ ِ ‫َا‬ ‫ﻬﺪ‬ َ‫ﺸ‬ ‫َاﻟ ﱡ‬ ‫ﻦو‬ َ ‫ِﻴ‬ ‫ﱢﻳﻘ‬ ‫ﺼﺪ‬ ‫َاﻟ ﱢ‬ ‫ﻦو‬ َ ‫ﱢﻴ‬ ‫ﺒﻴ‬ ِ‫ﻨ‬ ‫ﻦ اﻟ ﱠ‬ َ‫ﻣ‬ ِ ‫ﻢ‬ ْ‫ﻬ‬ ِ‫ﻴ‬ ْ‫ﻠ‬ َ‫ﻋ‬ َ ‫ﷲ‬ ُ ‫ﻢا‬ َ‫ﻌ‬ َ‫ﻧ‬ ْ‫أ‬ َ‫ﻦ‬ َ ‫ِﻳ‬ ‫ﻟﺬ‬ ‫ﻊ اﱠ‬ َ‫ﻣ‬ َ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺌ‬ ِ‫ﻟ‬ َ‫ُو‬ ‫ﻓﺄ‬ َ ‫ل‬ َ ‫ُﻮ‬ ‫ﺮﺳ‬ ‫َاﻟ ﱠ‬ ‫ﷲو‬ َ ‫ﻊا‬ ِ‫ﻄ‬ ِ‫ﻳ‬ ُ ‫ﻦ‬ ْ‫ﻣ‬ َ‫و‬ َ ‫ًﺎ‬ ‫ِﻴﻘ‬ ‫رﻓ‬ َ ‫ﻚ‬ َ‫ﺌ‬ ِ‫ﻟ‬ َ‫ُو‬ ‫ﻦأ‬ َ‫ﺴ‬ ُ‫ﺣ‬ َ‫و‬ َ ‫ﻦ‬ َ ‫ِﻴ‬ ‫ﻟﺤ‬ ِ‫ﱠﺎ‬ ‫َاﻟﺼ‬ ‫و‬ “Dan barangsiapa yang menta`ati Allah dan Rasul (Nya). Demikian juga.2. Manhaj ini yang pertama kali harus ditempuh oleh seorang mufassir sebelum ia menafsirkan dengan ra’yu sebatas yang diperbolehkan. sosial. mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi ni`mat oleh Allah. Manhaj tafsîr bil ma’tsûr tersebut akan dijelaskan sekilas di bawah ini.”14 Manhaj (metode) seperti yang dikemukakan oleh Imam As-Suyuthy di atas di kalangan para ulama dikenal dengan istilah tafsîr bil ma’tsûr. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Hal. Imam Jalaluddin As-Suyuthy mengatakan. 3.” Orang-orang yang dianugerahi nikmat kepada mereka ditafsirkan dengan firman Allah ta‘ala. Apabila tidak menemukannya. Dengan demikian.

maka Allah menerima taubatnya. kami telah menganiaya diri kami sendiri. yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Asbâb Al-Khatha’ fî At-Tafsîr.” (QS Al-Maidah: 60) Yang dimaksud dengan mereka adalah Yahudi. menjelaskan yang mujmal (global). ‘Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu di sisi Allah.” (QS AlBaqarah: 37) Beberapa kalimat dalam ayat ini ditafsirkan dalam ayat lainnya. 55. memuqayyadkan yang mutlak. dan mengamalkannya. di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi dan (orang yang) menyembah thaghut?’ Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. ‫ﷲ‬ ُ ‫كا‬ َ ‫َا‬ ‫أر‬ َ ‫َﺎ‬ ‫ﺑﻤ‬ ِ‫س‬ ِ ‫ﱠﺎ‬ ‫ﻦ اﻟﻨ‬ َ‫ﻴ‬ ْ‫ﺑ‬ َ‫ﻢ‬ َ‫ﻜ‬ ُ‫ﺤ‬ ْ‫ﺘ‬ َ‫ﻟ‬ ِ‫ﻖ‬ ‫ﺤﱢ‬ َ‫ﻟ‬ ْ ‫ِﺎ‬ ‫بﺑ‬ َ ‫َﺎ‬ ‫ﻜﺘ‬ ِ‫ﻟ‬ ْ‫ﻚ ا‬ َ‫ﻴ‬ ْ‫ﻟ‬ َ‫إ‬ ِ ‫َﺎ‬ ‫ﻟﻨ‬ ْ‫ﺰ‬ َ‫ﻧ‬ ْ‫أ‬ َ ‫ﱠﺎ‬ ‫إﻧ‬ ِ “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. ‘Ya Tuhan kami. dia berkata: Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda. Ahmad.” Tafsir ini diperkuat dengan firman Allah ta‘ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Juz I. Dirâsah Ta’shîliyyah. dan memperlihatkan maksudnya.aadesanjaya.‫ﻢ‬ ُ ‫ِﻴ‬ ‫ﺮﺣ‬ ‫ب اﻟ ﱠ‬ ُ ‫ﱠا‬ ‫ﺘﻮ‬ ‫ﻮ اﻟ ﱠ‬ َ‫ه‬ ُ ‫ﻪ‬ ُ‫ﱠ‬ ‫إﻧ‬ ِ‫ﻪ‬ ِ‫ﻴ‬ ْ‫ﻠ‬ َ‫ﻋ‬ َ ‫ب‬ َ ‫َﺎ‬ ‫ﻓﺘ‬ َ‫ت‬ ٍ ‫َﺎ‬ ‫ﻠﻤ‬ ِ‫آ‬ َ ‫ﻪ‬ ِ‫ﺑ‬ ‫رﱢ‬ َ ‫ﻦ‬ ْ‫ﻣ‬ ِ ‫م‬ ُ‫د‬ َ ‫َا‬ ‫ﱠﻰ ء‬ ‫ﻠﻘ‬ َ‫ﺘ‬ َ‫ﻓ‬ َ “Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Allah ta‘ala berfirman. Menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah Sunnah Nabawiyah berfungsi untuk mensyarah Al-Quran. yaitu firman Allah ta‘ala. menafsirkan yang musykil (rumit). Sunnah Nabawiyah tidak keluar dari kaidah. 15 Ya’qub. 1425 H.blogspot. “Setiap hukum yang diputuskan oleh Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam berasal dari pemahamannya terhadap Al-Quran. pokok. ‫ة‬ َ‫د‬ َ‫ﺮ‬ َ‫ﻘ‬ ِ‫ﻟ‬ ْ‫ﻢ ا‬ ُ‫ﻬ‬ ُ‫ﻨ‬ ْ‫ﻣ‬ ِ ‫ﻞ‬ َ‫ﻌ‬ َ‫ﺟ‬ َ‫و‬ َ ‫ﻪ‬ ِ‫ﻴ‬ ْ‫ﻠ‬ َ‫ﻋ‬ َ ‫ﺐ‬ َ ‫ﻀ‬ ِ ‫ﻏ‬ َ‫و‬ َ ‫ﷲ‬ ُ ‫ﻪا‬ ُ‫ﻨ‬ َ‫ﻌ‬ َ‫ﻟ‬ َ‫ﻦ‬ ْ‫ﻣ‬ َ ‫ﷲ‬ ِ ‫ﺪا‬ َ‫ﻨ‬ ْ‫ﻋ‬ ِ ‫ﺔ‬ ً‫ﺑ‬ َ ‫ُﻮ‬ ‫ﻣﺜ‬ َ ‫ﻚ‬ َ‫ﻟ‬ ِ‫ذ‬ َ ‫ﻦ‬ ْ‫ﻣ‬ ِ ‫ﺮ‬ ‫ﺸﱟ‬ َ‫ﺑ‬ ِ ‫ﻢ‬ ْ‫ﻜ‬ ُ‫ﺌ‬ ُ‫ﱢ‬ ‫ﻧﺒ‬ َ‫أ‬ ُ‫ﻞ‬ ْ‫ه‬ َ ‫ﻞ‬ ْ‫ﻗ‬ ُ ‫ﻞ‬ ِ ‫ِﻴ‬ ‫ﺴﺒ‬ ‫ء اﻟ ﱠ‬ ِ ‫َا‬ ‫ﺳﻮ‬ َ ‫ﻦ‬ ْ‫ﻋ‬ َ ‫ﻞ‬ ‫ﺿﱡ‬ َ ‫أ‬ َ‫و‬ َ ‫ًﺎ‬ ‫َﺎﻧ‬ ‫ﻣﻜ‬ َ ‫ﺮ‬ ‫ﺷﱞ‬ َ ‫ﻚ‬ َ‫ﺌ‬ ِ‫ﻟ‬ َ‫ُو‬ ‫تأ‬ َ ‫ُﻮ‬ ‫ﱠﺎﻏ‬ ‫ﺪ اﻟﻄ‬ َ‫ﺒ‬ َ‫ﻋ‬ َ‫و‬ َ ‫ﺮ‬ َ ‫ِﻳ‬ ‫َﺎز‬ ‫ﺨﻨ‬ َ‫ﻟ‬ ْ ‫َا‬ ‫و‬ “Katakanlah. menerangkan yang mubham (tidak dimengerti). maksud. Demikian juga firman Allah ta‘ala. menyingkap bagian yang samar. Riyadh: Dâr Ibn Al-Jauziyyah.” (QS An-Nisa’: 105)15 Contoh penafsiran Al-Quran dengan As-Sunnah di antaranya adalah tafsir almaghdhûb ‘alaihim (mereka yang dimurkai) dengan Yahudi dan adh-dhâllîn (mereka yang sesat) dengan Nasrani dalam surat Al-Fatihah. Hal. niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi’. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menukil perkataan Imam Asy-Syafi‘i. www. dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami. Demikian juga. supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. At-Tirmidzy. merinci yang ringkas. Hal itu karena urgensitasnya dalam memahami agama Allah. Sunnah Nabawiyah datang dengan hukum-hukum yang tidak terdapat dan tidak ditentukan dalam Kitabullah. mengkhususkan yang umum. ‫ﻦ‬ َ ‫ِﻳ‬ ‫ﺳﺮ‬ ِ ‫َﺎ‬ ‫ﻟﺨ‬ ْ‫ﻦ ا‬ َ‫ﻣ‬ ِ ‫ﻦ‬ ‫ﻧﱠ‬ َ ‫ُﻮ‬ ‫ﻨﻜ‬ َ‫ﻟ‬ َ ‫َﺎ‬ ‫ﻤﻨ‬ ْ‫ﺣ‬ َ‫ﺮ‬ ْ‫ﺗ‬ َ‫و‬ َ ‫َﺎ‬ ‫ﻟﻨ‬ َ‫ﺮ‬ ْ‫ﻔ‬ ِ‫ﻐ‬ ْ‫ﺗ‬ َ‫ﻢ‬ ْ‫ﻟ‬ َ‫ن‬ ْ‫إ‬ ِ‫و‬ َ ‫َﺎ‬ ‫ﺴﻨ‬ َ‫ﻔ‬ ُ‫ﻧ‬ ْ‫أ‬ َ ‫َﺎ‬ ‫ﻤﻨ‬ ْ‫ﻠ‬ َ‫ﻇ‬ َ ‫َﺎ‬ ‫ﺑﻨ‬ ‫رﱠ‬ َ ‫ﻻ‬ َ ‫َﺎ‬ ‫ﻗ‬ “Keduanya berkata. dan tujuan Kitabullah. dan Ibnu Hiban dalam Shahîhnya meriwayatkan dari ‘Ady bin Hatim. Thahir Mahmud Muhammad. 2. “Sesungguhnya mereka yang dimurkai adalah Yahudi dan mereka yang sesat adalah Nasrani.” (QS Al-A‘raf: 23) Penafsiran ini diriwayatkan dari banyak mufassir dari kalangan tabi‘in.com . Tidak mungkin mencampakkan Sunnah Nabawiyah dan tidak boleh pula meremehkannya dalam kondisi apa pun. menafsirkan Kitab-Nya.

menyaksikan turunnya Al-Quran. 18 Idem. Abdullah bin Mas‘ud.”16 3. Sesungguhnya kezaliman (yang dimaksud dalam ayat itu) adalah syirik. lalu dengan As-Sunnah. “Tatkala turun ayat ini. janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani seseorang. www.aadesanjaya. Al-Isrâiliyât wa Al-Maudhû‘ât fî Kutub At-Tafsîr. mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.com . 1408 H. dan mereka tersesat dari jalan yang lurus’. “Kami mempelajari Al-Quran. ‘Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman’. ilmu. Sesungguhnya mereka adalah orangorang yang paling bersih hatinya di kalangan umat ini. dan perawi lainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas‘ud.” (QS AlMaidah: 77) Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam menjadikan Yahudi sebagai contoh tipikal terhadap setiap orang yang rusak irâdah (kemauan)nya. para sahabat merasa keberatan. cit. seorang tabi’in yang mulia.”18 Para sahabat menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kita mengambil tafsir sahabat dan 16 Silakan lihat: Abu Syuhbah. dan paling baik keadaannya. Mereka kebingungan dalam kesesatan dan tidak mendapatkan petunjuk menuju kebenaran. KSA: Maktabah As-Sunnah. ‘Ya Rasulullah. 50-51 17 Abu Syuhbah. sementara Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas. paling mendalam ilmunya. Mereka berkata. Tidakkah kalian mendengar apa yang dikatakan oleh seorang hamba shalih (Lukman). meriwayatkan dari para senior penghapal Al-Quran dari sahabat Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam bahwa apabila turun kepada mereka sepuluh ayat. mereka tidak langsung melaluinya hingga mengetahui ilmu dan amal yang terdapat di dalamnya. Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam menjadikan Nasrani sebagai contoh tipikal terhadap setiap orang yang tidak memiliki ilmu dan ingin meraih kebenaran. Muslim. Mereka mengetahui kebenaran. ‘Sesungguhnya artinya bukanlah yang kalian maksudkan.” (QS Al-An‘am: 82) Ahmad. Muhammad. maka hendaknya ia meneladani para sahabat Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam. Mereka mengatakan. dan menghadiri majelis-majelis Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam. bahwa ia berkata. mereka melakukan ijtihad karena mereka adalah orang Arab tulen. ‘Hai Ahli Kitab. paling sedikit bebannya. Kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah atsar mereka. paling lurus petunjuknya. siapakah di antara kita yang tidak berbuat kezaliman terhadap dirinya?’ Rasulullah bersabda.blogspot. ‫ن‬ َ ‫ُو‬ ‫ﺘﺪ‬ َ‫ﻬ‬ ْ‫ﻣ‬ ُ ‫ﻢ‬ ْ‫ه‬ ُ‫و‬ َ ‫ﻦ‬ ُ‫ﻣ‬ ْ‫ﺄ‬ َ‫ﻟ‬ ْ‫ﻢ ا‬ ُ‫ﻬ‬ ُ‫ﻟ‬ َ‫ﻚ‬ َ‫ﺌ‬ ِ‫ﻟ‬ َ‫ُو‬ ‫ﻢأ‬ ٍ‫ﻠ‬ ْ‫ﻈ‬ ُ‫ﺑ‬ ِ‫ﻢ‬ ْ‫ﻬ‬ ُ‫ﻧ‬ َ ‫َﺎ‬ ‫ِﻳﻤ‬ ‫ُﻮا إ‬ ‫ﺒﺴ‬ ِ‫ﻠ‬ ْ‫ﻳ‬ َ‫ﻢ‬ ْ‫ﻟ‬ َ‫و‬ َ ‫ُﻮا‬ ‫ﻣﻨ‬ َ ‫َا‬ ‫ﻦء‬ َ ‫ِﻳ‬ ‫ﻟﺬ‬ ‫اﱠ‬ “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. ‘Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar’. dan amal secara keseluruhan. ia berkata. Mengambil pendapat para sahabat Abu Abdurrahman As-Salma. Op. namun menyimpang darinya. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia). hal. Bukhari. 52.”17 Diriwayatkan dari sahabat yang mulia. Allah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya shallallâhu ‘alaihi wa sallam dan menegakkan din-Nya. Apabila tidak mendapatkan tafsir dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam. Hal.‫ﱡﻮا‬ ‫ﺿﻠ‬ َ ‫أ‬ َ‫و‬ َ ‫ﻞ‬ ُ‫ﺒ‬ ْ‫ﻗ‬ َ‫ﻦ‬ ْ‫ﻣ‬ ِ ‫ﱡﻮا‬ ‫ﺿﻠ‬ َ ‫ﺪ‬ ْ‫ﻗ‬ َ‫م‬ ٍ‫ﻮ‬ ْ‫ﻗ‬ َ‫ء‬ َ ‫َا‬ ‫هﻮ‬ ْ‫أ‬ َ ‫ُﻮا‬ ‫ﺒﻌ‬ ِ‫ﺘ‬ ‫ﺗﱠ‬ َ‫ﻻ‬ َ‫و‬ َ ‫ﻖ‬ ‫ﺤﱢ‬ َ‫ﻟ‬ ْ‫ﺮ ا‬ َ‫ﻴ‬ ْ‫ﻏ‬ َ ‫ﻢ‬ ْ‫ﻜ‬ ُ‫ﻨ‬ ِ ‫ِﻳ‬ ‫ِﻲ د‬ ‫ُﻮا ﻓ‬ ‫ﻐﻠ‬ ْ‫ﺗ‬ َ‫ﻻ‬ َ ‫ب‬ ِ ‫َﺎ‬ ‫ﻜﺘ‬ ِ‫ﻟ‬ ْ‫ﻞ ا‬ َ‫ه‬ ْ‫أ‬ َ‫َﺎ‬ ‫ﻞﻳ‬ ْ‫ﻗ‬ ُ ‫ﻞ‬ ِ ‫ِﻴ‬ ‫ﺴﺒ‬ ‫ء اﻟ ﱠ‬ ِ ‫َا‬ ‫ﺳﻮ‬ َ ‫ﻦ‬ ْ‫ﻋ‬ َ ‫ﱡﻮا‬ ‫ﺿﻠ‬ َ ‫و‬ َ ‫ًا‬ ‫ِﻴﺮ‬ ‫آﺜ‬ َ “Katakanlah. Contoh lainnya adalah tafsir azh-zhulmu (kezaliman) dalam firman Allah ta‘ala.

Hal. Hal ini membantu mereka untuk mengetahui ayat-ayat yang pemahamannya berkaitan dengan pemahaman bahasa Arab. Oleh karena itu. maka hukumnya mauqûf selama sanadnya tidak bersandar kepada Rasul shallallâhu ‘alaihi wa sallam. 1425 H. dan sebagainya. mereka mengetahui asbâb an-nuzûl (sebab-sebab turunnya ayat) karena mereka menyaksikan turunnya ayat dan ikut terlibat dalam berbagai peristiwa yang disebutkan Al-Quran. 2. Adz-Dzahabi. Ibnu Taimiyah rahimahullâh ta‘âlâ mengatakan.”22 19 20 . Hal. Thahir Mahmud Muhammad. perkara-perkara yang mereka (Yahudi dan Nasrani) lakukan. 48. dan bagaimana mereka memusuhi kaum Muslimin. www. kami menganggap perkataan mereka sebagai hujjah. maka hukumnya marfû‘. “Adapun tafsir sahabat. Oleh karena itu. Ayat seperti ini hanya dapat dipahami oleh orang yang mengetahui adat Arab pada masa jahiliyah.’19 Kelima. ‘Mengetahui asbâb an-nuzûl dapat membantu untuk memahami suatu ayat karena pengetahuan terhadap sebab akan melahirkan pengetahuan terhadap musabab. 2000. Hal ini membantu mereka untuk mengetahui ayat-ayat yang membicarakan Yahudi dan Nasrani. maka wajib kembali padanya. Ketiga. At-Tafsîr wa Al-Mufassirûn. mereka mengetahui keadaan yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab pada saat turunnya Al-Quran Al-Karim. Muhammad Husain.com .blogspot. Hal ini membantu mereka untuk memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan perbaikan adat dan perilaku mereka. 1419 H.aadesanjaya. 59-60. Fahd bin Abdurrahman bin Sulaiman. 22 Ya‘qub. para sahabat banyak memahami ayat Al-Quran Al-Karim yang tidak terdapat tafsirnya dalam AlQuran dan As-Sunnah. Dirâsah Ta‘shîliyyah. Asbâb Al-Khatha’ fî At-Tafsîr. Allah telah menganugerahkan kepada mereka akal dan pemahaman yang dengannya mereka dapat melihat banyak faktor secara jelas. mereka mengetahui adat dan karakter bangsa Arab. Keempat. Ini merupakan perkara yang sudah maklum dari sejarah perjalanan hidup para sahabat radhiyallâhu ‘anhum. Kairo: Maktabah Wahbah. mereka memiliki kekuatan dalam pemahaman dan pengetahuan. Kedua. 29.21 Imam Abu Ya‘la menyatakan wajibnya berpegang pada tafsir sahabat. Riyadh: Dâr Ibn Al-Jauziyyah. Ia mengatakan. Juz I. Dengan faktor-faktor tersebut. Ibnu Taimiyah. Muqaddimah fî Ushûl At-Tafsîr. Apabila selain itu. Hal. Hal. Pengetahuan mengenai hal itu membantu mereka untuk memahami banyak ayat. Inilah kesimpulan dari pendapat Ahmad rahimahullâh di beberapa tempat dalam Musnadnya bagian kitab thâ‘ah Ar-Rasûl (menaati Rasul) shallallâhu ‘alaihi wa sallam … Alasannya adalah karena mereka menyaksikan peristiwa turunnya Al-Quran dan menghadiri takwil sehingga mengetahui penafsirannya. mereka mengetahui maksud dan rahasia bahasa Arab. Buhûts fî Ushûl At-Tafsîr wa Manâhijuhu. Wajib mengambilnya. KSA: Maktabah At-Taubah.lebih memprioritaskannya daripada tafsir generasi sesudahnya karena pada diri mereka terpenuhi sarana-sarana untuk melakukan ijtihad sebagai berikut: Pertama. misalnya perkara-perkara ghaib. (‫ﺮ‬ ِ‫ﻔ‬ ْ‫ﻜ‬ ُ‫ﻟ‬ ْ ‫ِﻲ ا‬ ‫ةﻓ‬ ٌ‫د‬ َ ‫َﺎ‬ ‫زﻳ‬ ِ ‫ء‬ ُ ‫ِﻲ‬ ‫ﻨﺴ‬ ‫َﺎ اﻟ ﱠ‬ ‫ﻧﻤ‬ ‫إﱠ‬ ِ) “Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran” (QS At-Taubah: 37) dan ( ‫ُﻮا‬ ‫ﺄﺗ‬ ْ‫ﺗ‬ َ‫ن‬ ْ‫ﺄ‬ َ‫ﺑ‬ ِ‫ﺮ‬ ‫ﺒﱡ‬ ِ‫ﻟ‬ ْ‫ﺲ ا‬ َ ‫ﻴ‬ ْ‫ﻟ‬ َ‫و‬ َ ‫َﺎ‬ ‫ره‬ ِ ‫ُﻮ‬ ‫ﻇﻬ‬ ُ ‫ﻦ‬ ْ‫ﻣ‬ ِ ‫ت‬ َ ‫ُﻮ‬ ‫ﺒﻴ‬ ُ‫ﻟ‬ ْ ‫“ )ا‬Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya” (QS Al-Baqarah: 189). Juz I. 45-46 21 Ar-Rumy. seperti firman Allah ta’ala. Apabila termasuk perkara yang di luar wilayah akal.20 Tafsir sahabat berdasarkan hukumnya terbagi menjadi dua: 1. Sebagian ulama mewajibkan untuk mengambil tafsir sahabat yang mauqûf karena mereka menyaksikan korelasi dan kondisi yang dikhususkan kepada mereka dan tidak dikhususkan kepada selain mereka. asbâb an-nuzûl. yaitu perkara yang kembali pada ijtihad para sahabat.

“Al-Quran dan Tafsir” dalam Jurnal Kajian Islam Al-Insan Vol. Masruq bin Al-Ajda’. Mengambil pendapat para kibâr (senior) tabi’in. Hal.blogspot. menurut Syaikh Muhammad Al-Ghazali. Asbâb Al-Khatha’ fî At-Tafsîr. 101. Al-Isrâiliyât wa Al-Maudhû‘ât fî Kutub At-Tafsîr. Sa‘id Ibnu Jubair. hukum. pemahaman. 24 Ya‘qub. Ibnu Umar berkata. mengapa aku harus heran terhadap keberanian Ibnu Abbas dalam menafsirkan Al-Quran. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. 1 Januari 2005 hal. Lalu Allah memisahkan langit dengan hujan dan bumi dengan tumbuhan. Bumi dahulu rapat. Karena tafsir yang demikian yang terus berinteraksi dengan masalahmasalah sastra. bahasa. “Langit dahulu rapat. 1408 H. www. 55. Juz I. yaitu tidak menurunkan hujan. yaitu tidak mengeluarkan tumbuhan. kalam. dan pesan-pesan yang disampaikan oleh riwayat-riwayat yang ada. dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga berakhir pada zaman para imam Islam yang terkenal dan terteladani. Al-Hasan Al-Bashry. Ia mengatakan. Thahir Mahmud Muhammad. dan sebagainya yang mempelajari langsung semua tafsir dari para sahabat ridhwânullâh ‘alaihim. Riyadh: Dâr Ibn Al-Jauziyyah. makna hadits. dan problematika kehidupan lainnya. “Aku katakan. seperti Mujahid. kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama menyatakan bahwa tafsir tabi‘in termasuk tafsir bil ma’tsûr karena secara umum mereka mempelajarinya dari sahabat. Dirâsah Ta’shîliyyah.25 Sementara itu. 60.” Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Nu‘aim dalam Al-Hilyah.”24 Setelah menempuh manhaj tafsir bil ma’tsûr terlebih dahulu. KSA: Maktabah As-Sunnah. Ibnu Jabr. serta pembicaraan mengenai yang halal dan yang haram adalah atsar yang berasal dari sahabat. Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi kemudian menawarkan karakteristik tafsir ideal yang diharapkan sesuai dengan kaidah yang diakui para ulama dan pada saat yang sama dapat mengiringi ritme perkembangan zaman. barulah seorang mufassir diperbolehkan menggunakan ra’yunya dalam menafsirkan Al-Quran dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah tafsir. Muhammad.23 4. “Ilmu paling utama dalam tafsir Al-Quran. Hal. ‘Ikrimah dan ‘Atha’ bin Abi Ribah. I No. tabi‘in. 1425 H. 25 Problematika tafsir bil ma’tsûr menurut para ulama adalah banyaknya riwayat yang lemah dan palsu.aadesanjaya. 26 Al-Kattani.26 Oleh karena itu.com . tafsir bil ma’tsûr akan berhenti pada makna-makna. As-Suyuthy juga menyebutnya dalam Al-Itqân. ‫ﻲ‬ ‫ﺣﱟ‬ َ ‫ء‬ ٍ‫ﻲ‬ ْ ‫ﺷ‬ َ ‫ﱠ‬ ‫آﻞ‬ ُ ‫ء‬ ِ ‫َﺎ‬ ‫ﻟﻤ‬ ْ‫ﻦ ا‬ َ‫ﻣ‬ ِ ‫َﺎ‬ ‫ﻠﻨ‬ ْ‫ﻌ‬ َ‫ﺟ‬ َ‫و‬ َ ‫َﺎ‬ ‫هﻤ‬ ُ ‫َﺎ‬ ‫ﻘﻨ‬ ْ‫ﺘ‬ َ‫ﻔ‬ َ‫ﻓ‬ َ ‫ًﺎ‬ ‫ﺗﻘ‬ ْ‫ر‬ َ ‫َﺎ‬ ‫ﻧﺘ‬ َ ‫َﺎ‬ ‫ضآ‬ َ ‫ر‬ ْ‫ﺄ‬ َ‫ﻟ‬ ْ ‫َا‬ ‫تو‬ ِ ‫َا‬ ‫ﻤﻮ‬ َ‫ﺴ‬ ‫ن اﻟ ﱠ‬ ‫أﱠ‬ َ ‫ُوا‬ ‫ﻔﺮ‬ َ‫آ‬ َ ‫ﻦ‬ َ ‫ِﻳ‬ ‫ﻟﺬ‬ ‫ﺮ اﱠ‬ َ‫ﻳ‬ َ‫ﻢ‬ ْ‫ﻟ‬ َ‫و‬ َ‫أ‬ َ ‫ن‬ َ ‫ُﻮ‬ ‫ﻣﻨ‬ ِ‫ﺆ‬ ْ‫ﻳ‬ ُ‫ﻼ‬ َ‫ﻓ‬ َ‫أ‬ َ “Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang rapat.” Seseorang kemudian datang kepada Ibnu Umar radhiyallâh ‘anhumâ dan memberitahukan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Al-Hafizh Ibnu Rajab menyatakan bahwa ilmu yang paling utama dalam tafsir adalah atsar dari sahabat dan tabi‘in. Karakteristik-karakteristik tafsir ideal tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut: 23 Silakan lihat: Abu Syuhbah.Contoh tafsir sahabat di antaranya adalah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah ta‘ala. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?” (QS Al-Anbiya‘: 30) Ibnu Abbas mengatakan. Abdul Hayyie. Sa‘id bin Musayyib. Sekarang engkau telah mengetahui bahwa ia dianugerahi ilmu. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hukum mengambil tafsir yang dinukil dari tabi‘in. Sebab. tafsir bir ra’yi –yang sesuai dengan kaidah— itulah yang justru berpotensi untuk terus berkembang dan tidak berhenti.

’ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. ‫ﻖ‬ ‫ﺤﱢ‬ َ‫ﻟ‬ ْ‫ﺮ ا‬ ِ‫ﻴ‬ ْ‫ﻐ‬ َ‫ﺑ‬ ِ‫ض‬ ِ ‫ر‬ ْ‫ﺄ‬ َ‫ﻟ‬ ْ ‫ِﻲ ا‬ ‫نﻓ‬ َ ‫ُو‬ ‫ﺒﺮ‬ ‫ﻜﱠ‬ َ‫ﺘ‬ َ‫ﻳ‬ َ‫ﻦ‬ َ ‫ِﻳ‬ ‫ﻟﺬ‬ ‫ﻲ اﱠ‬ َ‫ﺗ‬ ِ ‫َﺎ‬ ‫َاﻳ‬ ‫ﻦء‬ ْ‫ﻋ‬ َ ‫ف‬ ُ ‫ﺮ‬ ِ‫ﺻ‬ ْ ‫ﺄ‬ َ‫ﺳ‬ َ “Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. maka bagaimana ia dipercaya untuk memberitahukan rahasia-rahasia Allah ta‘ala? Sebab seseorang tidak dipercaya apabila tertuduh sebagai atheis adalah ia akan mencari-cari kekacauan serta menipu manusia dengan kelicikan dan tipu dayanya seperti kebiasaan sekte Bathiniyah dan sekte Rafidhah ekstrim.com . memperhatikan konteks redaksional ayat. 29 As-Suyuthy. meletakkan Al-Quran sebagai referensi utama. Sebab. “Ketahuilah bahwa seseorang tidak dapat memahami makna wahyu dan tidak akan terlihat olehnya rahasia-rahasianya sementara di dalam hatinya terdapat bid‘ah.Pertama. Keempat. E-book. Kedua. ia tetap tidak dapat dipercaya karena akan menafsirkan Al-Quran berdasarkan hawa nafsunya agar sesuai dengan bid‘ahnya seperti kebiasaan sekte Qadariyah. maka bagaimana dalam urusan agama? Kemudian ia tidak dipercaya dalam agama untuk memberitahukan dari seorang alim. “Ketahuilah bahwa di antara syarat mufassir yang pertama kali adalah benar akidahnya dan komitmen terhadap sunnah agama. atau bersandar pada pendapat seorang mufassir yang tidak memiliki ilmu. Al-‘Ik. 189. yaitu: 1. Beirut: Dâr An-Nafâis.aadesanjaya. 1986. Apabila seseorang tertuduh sebagai pengikut hawa nafsu. hawa nafsu. menafsirkan Al-Quran dengan sunnah yang shahih.net pada 6 September 2007. memanfaatkan tafsir sahabat dan tabi‘in. atau merujuk kepada akalnya. inilah makna firman Allah ta‘ala. atau gemar melakukan dosa.”29 Berdasarkan perkataan Imam As-Suyuthy di atas. Semua ini merupakan penutup dan penghalang yang sebagiannya lebih kuat daripada sebagian lainnya. Diakses dari Mauqi‘ Umm Al-Kitâb li AlAbhâts wa Ad-Dirâsât Al-Ilikturûniyah: www. kesombongan. menggabungkan antara riwayah dan dirayah.blogspot. Saya katakan. mengambil kemutlakan bahasa Arab. Ketiga. Syarat Kedua: Aspek Kepribadian Adapun syarat kedua yang harus terpenuhi pada diri seorang mufassir adalah syarat yang berkaitan dengan aspek kepribadian. orang yang tertuduh dalam agamanya tidak dapat dipercaya dalam urusan duniawi. menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ketujuh. Kelima. Hal. Khalid Abdurrahman. Ahmad Bazawy Adh-Dhawy meringkaskan sejumlah adab yang harus dimiliki oleh seorang mufassir. Yang dimaksud dengan aspek kepribadian adalah akhlak dan nilai-nilai ruhiyah yang harus dimiliki oleh seorang mufassir agar layak untuk mengemban amanah dalam menyingkap dan menjelaskan suatu hakikat kepada orang yang tidak mengetahuinya. Imam As-Suyuthy mengatakan. atau lemah iman.omelketab. Kedelapan. ‘Para ulama mengatakan bahwa maksud ayat di atas adalah dicabut dari mereka pemahaman mengenai Al-Quran. Para ulama salaf shalih mengartikulasikan aspek ini sebagai adab-adab seorang alim.”28 Sementara itu. Imam Abu Thalib Ath-Thabary mengatakan di bagian awal tafsirnya mengenai adabadab seorang mufassir. Ushûl At-Tafsîr wa Qawâ‘iduhu.27 b.” (QS Al-A‘raf: 146) Sufyan bin ‘Uyainah mengatakan. Jalaluddin. memperhatikan asbâb an-nuzul. atau cinta dunia. www. Salah seorang di antara mereka menyusun kitab dalam tafsir dengan maksud sebagai penjelasan paham mereka dan untuk menghalangi umat dari mengikuti salaf dan komitmen terhadap jalan petunjuk. Akidah yang lurus 27 28 Idem. Keenam. Al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qurân.

Ketika terdapat beragam makna i‘rab. Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qurân. Silakan lihat juga terjemahannya: Al-Qaththan. Mengamalkan ilmunya dan bisa dijadikan teladan 2. Jujur dan teliti dalam penukilan 3. Hal.Menghindari israiliyat 30 2.ahlalhdeeth. Hal. 332. Berpenampilan simpatik 6.Berlepas diri dari hawa nafsu dan ta‘ashub madzhabi . Syarat-syarat terpenting tersebut di antaranya adalah sebagai berikut . seperti ilmu qiraah. Berani dalam menyampaikan kebenaran 5. 3. asbâb an-nuzûl. 1973.php?t=82245 Diakses pada 30 Agustus 2007.Mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran secara mendalam .Terbebas dari hawa nafsu Niat yang baik Akhlak yang baik Tawadhu‘ dan lemah lembut Bersikap zuhud terhadap dunia hingga perbuatannya ikhlas semata-mata karena Allah ta‘ala 7. wajib memilih makna yang sesuai dengan atsar yang shahih sehingga i‘rab mengikuti atsar . Mendahulukan orang yang lebih utama dari dirinya 8. 2007. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.Tidak mengambil tafsir dari ahli bid’ah. Tidak bersandar pada ahli bid‘ah dan kesesatan dalam menafsirkan 9. Bisa dipastikan bahwa ia tidak tunduk kepada akalnya dan menjadikan Kitâbullâh sebagai pemimpin yang diikuti.Bersandar pada naql (penukilan) yang benar . yaitu: 1. 4.Tidak membicarakan secara panjang lebar perkara-perkara yang hanya diketahui oleh Allah.aadesanjaya. Memperlihatkan taubat dan ketaatan terhadap perkara-perkara syar‘i serta sikap menghindar dari perkara-perkara yang dilarang 8.Mengetahui kaidah-kaidah yang dikemukakan salafush shalih untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran . Manna‘. Beirut: Mansyûrât Al-‘Ashr Al-Hadîts.Mengetahui pokok-pokok ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran Al-Karim dan tafsirnya. Pengantar Studi Ilmu Al-Quran. 5. seperti Mu‘tazilah. Berbicara tenang dan mantap 7. para pentakwil sifat Allah.Mengetahui bahasa Arab dan uslubnya . Berjiwa mulia 4. Ahmad Bazawy. Manna‘. dan sebagainya .Maksud yang benar dan niat yang ikhlas . . misalnya asma’ dan sifat-Nya.Akidah yang shahih dan pemikiran yang bersih .blogspot. nâsikh dan mansûkh . Syaikh Manna‘ Al-Qaththan menambahkan beberapa adab yang harus dimiliki oleh seorang mufassir.Tidak segera menafsirkan berdasarkan bahasa sebelum menafsirkan berdasarkan atsar . Khawarij. serta tidak terburu-buru dalam menetapkan sifat Allah ta‘ala dari Al-Quran Al-Karim. Syurûth Al-Mufassir wa Âdâbuhu dalam http://www.com/vb/showthread.Mengetahui kaidah-kaidah tarjîh menurut para mufassir . 417-418. Adh-Dhawy. Siap dan metodologis dalam membuat langkah-langkah penafsiran31 Syaikh Thahir Mahmud Muhammad Ya‘kub juga mengemukakan syarat yang berkaitan dengan sifat-sifat mufassir.30 Selain sembilan point di atas. 31 Al-Qaththan. 6. www.com .

com .blogspot. Terlalu jauh membicarakan perkara yang hanya diketahui oleh Allah.Mendahulukan orang yang lebih utama darinya dalam mengambil dan menukil tafsir serta mengembalikan kepada orang yang ia mengambil darinya32 Termasuk adab yang harus diperhatikan oleh mufassir adalah ia wajib menghindari perkara-perkara berikut ketika menafsirkan Al-Quran: 1. Dari uraian di atas. Thahir Mahmud Muhammad. Hal. sampailah kita pada satu kesimpulan bahwa tafsir Al-Quran adalah interpretasi berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang mapan. Riyadh: Dâr Ibn Al-Jauziyyah. seseorang akan melakukan takwil sehingga memalingkan makna ayat sesuai dengan akidahnya dan mengembalikannya pada madzhabnya dengan segala cara. yaitu hermeneutika. Terlalu berani menjelaskan maksud Allah ta‘ala dalam firman-Nya padahal tidak mengetahui tata bahasa dan pokok-pokok syariat serta tidak terpenuhi ilmu-ilmu yang baru boleh menafsirkan jika menguasainya. Muhammad Husain. PENUTUP Demikianlah penjelasan mengenai syarat-syarat mufassir Al-Quran yang sangat ketat. 5. Oleh karena itu. di dalam tafsir tidak ada ruang bagi terkaan atau dugaan yang gegabah. atau ruang bagi interpretasi yang berdasarkan pada penafsiran atau pemahaman yang subjektif atau yang berdasarkan hanya pada ide-ide relativisme historis. - ‫ن‬ َ ‫ُﻮ‬ ‫ﻠﻤ‬ َ‫ﻌ‬ ْ‫ﺗ‬ َ‫ﻻ‬ َ ‫َﺎ‬ ‫ﷲﻣ‬ ِ ‫َﻰ ا‬ ‫ﻋﻠ‬ َ ‫ُﻮا‬ ‫ُﻮﻟ‬ ‫ﺗﻘ‬ َ‫ن‬ ْ‫أ‬ َ‫و‬ َ “Dan (janganlah) mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. 1425 H. 4. 73-74.Jujur ketika menukil . Syed Naquib Al-Attas. Seorang mufassir tidak boleh terlalu berani membicarakan sesuatu yang ghaib setelah Allah ta‘ala menjadikannya sebagai salah satu rahasia-Nya dan hujjah atas hamba-hamba-Nya.” (QS AlBaqarah: 169)33 IV. 3. Wan Mohd Nor. Tafsir untuk menetapkan madzhab yang rusak dengan menjadikan madzhab tersebut sebagai landasan. seperti perkaraperkara mutasyâbihât. 58 34 Wan Daud. www. 1 Th. Jika ingin dibandingkan antara metode tafsir yang telah dikembangkan oleh para ulama kita selama berabad-abad dengan hermeneutika yang diadopsi dari metode kritik Bible. Para mufassirun kita telah 32 Ya‘qub. I hal. seakan-akan perubahan semantik telah terjadi dalam struktur-struktur konseptual kata-kata dan istilah-istilah yang membentuk kosa-kata kitab suci ini. 5. Juz I. An address to the Second World Conference on Muslim Education.Tidak membebani diri dalam tafsir ilmiah . 2. Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education. 33 Adz-Dzahabi. Kuala Lumpur: ISTAC hal.Menjauhi masalah-masalah kalamiah dan pemikiran-pemikiran filsafat yang jauh dari AlKitab dan As-Sunnah serta berkontradiksi dengan keduanya . Hal. sementara tafsir mengikutinya. Tafsir dengan memastikan bahwa maksud Allah begini dan begini tanpa landasan dalil.34 Dengan begitu. “Tafsir dan Ta’wil Sebagai Metode Ilmiah” dalam Majalah Islamia.aadesanjaya. Akibatnya. maka jelaslah sangat tidak sebanding. Dinukil dari Al-Attas. sebagaimana dinyatakan Prof. Asbâb Al-Khatha’ fî At-Tafsîr. Metode tafsir Al-Quran para mufassirun dari kalangan ulama kita jauh lebih unggul daripada hermeneutika. Tt. Mengikuti hawa nafsu dan anggapan baik (istihsân). 58. Ilmu At-Tafsir. No. Dirâsah Ta’shîliyyah. Kairo: Dâr Al-Ma’ârif. batallah tudingan miring orang-orang yang menyatakan bahwa metode tafsir “klasik” Al-Quran tidak perlu digunakan lagi karena metode tafsir tradisional sangat “ahistoris” (mengabaikan konteks sejarah) dan “uncritical” (tidak kritis) sehingga kita perlu mencari alternatif ilmu tafsir pengganti yang cocok untuk saat ini. 1991. Perbuatan ini dilarang secara syar’i berdasarkan firman Allah ta‘ala.

com .menghasilkan berjilid-jilid kitab dalam bidang tafsir Al-Quran.” (HR At-Tirmidzi [2874]) Orang yang terpenuhi pada dirinya syarat-syarat mufassir diperbolehkan untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. bukan malah berani membuat model tafsir baru alias bid‘ah sehingga menimbulkan kerancuan (syubhât) dalam memahami Islam. Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda. ‫ر‬ ِ ‫ﱠﺎ‬ ‫ﻦ اﻟﻨ‬ ْ‫ﻣ‬ ِ ‫ﻩ‬ ُ‫ﺪ‬ َ‫ﻌ‬ َ‫ﻘ‬ ْ‫ﻣ‬ َ ‫أ‬ ْ‫ﻮ‬ ‫ﺒﱠ‬ َ‫ﺘ‬ َ‫ﻴ‬ َ‫ﻠ‬ ْ‫ﻓ‬ َ‫ﻢ‬ ٍ‫ﻠ‬ ْ‫ﻋ‬ ِ ‫ﺮ‬ ِ‫ﻴ‬ ْ‫ﻐ‬ َ‫ﺑ‬ ِ‫ن‬ ِ ‫ﻘﺮْﺁ‬ ُ‫ﻟ‬ ْ ‫ِﻲ ا‬ ‫لﻓ‬ َ ‫َﺎ‬ ‫ﻦﻗ‬ ْ‫ﻣ‬ َ “Barangsiapa yang berkata tentang Al-Quran tanpa landasan ilmu hendaknya ia menempati posisinya di neraka. Wallâhu a‘lam. sementara itu ada berapa jilid kitab yang telah dihasilkan oleh para pemuja buta hermeneutika tersebut? Menafsirkan Al-Quran tanpa landasan ilmu merupakan dosa besar yang sangat berat ancamannya.aadesanjaya. maka sikap yang mesti diambil adalah mengikuti penafsiran para ulama yang berkompeten dalam bidang ini. www.blogspot. Akan tetapi jika seseorang tidak dapat mencapai kriteria syarat-syarat mufassir.

2007. Muhammad Abdul Azhim. As-Suyuthy. Al-Qaththan.com/vb/showthread. 1996. 58.aadesanjaya. Dirâsah Nazhâriyyah Tathbîqiyyah. Melampaui Pluralisme. Wan Mohd Nor. Muhammad. Qawâ‘id at-Tarjîh ‘Inda al-Mufassirîn.DAFTAR PUSTAKA Abu Syuhbah. Syurûth Al-Mufassir wa Âdâbuhu dalam http://www. ‘Ilmu At-Tafsîr. 1973. 1995 Manâhilul ‘Irfân fî ‘Ulûm Al-Qurân.net pada 6 September 2007. Adz-Dzahabi.blogspot. No. Al-Qaththan. Etika Al-Quran tentang Keragaman Agama. Orientalisme. I No. Jalaluddin. Ar-Rumy. 1408 H. Diakses dari Mauqi‘ Umm AlKitâb li Al-Abhâts wa Ad-Dirâsât Al-Ilikturûniyah: www. Adian. Adz-Dzahabi. Syamsuddin. Endar. 1419 H.omelketab. Muhammad Husain. Husain bin Ali bin Husain. E-book. 2007. 1 Januari 2005. 1 Januari 2005 hal.com . Al-Quran Dihujat. 2007. Husaini. Jakarta: Al-Qalam. Arqahwah. Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qurân. I hal. Kairo: Dâr Al-Ma’ârif. Juz 1. Wan Daud. Kairo: Maktabah Wahbah. Juz II. Arif. “Virus Abu Zaid di Indonesia” dalam pengantar: Shalahuddin. Adh-Dhawy. www. Shalahuddin. Buhûts fî Ushûl At-Tafsîr wa Manâhijuhu. “Al-Quran dan Tafsir” dalam Jurnal Kajian Islam Al-Insan Vol.ahlalhdeeth. 2000. Muhammad Husain. dan Luxenberg” dalam Jurnal Kajian Islam AlInsan Vol. 1987. “Tafsir dan Ta’wil Sebagai Metode Ilmiah” dalam Majalah Islamia. Riyadi. Al-Harby. Mukhtashar Al-Itqân Fî ‘Ulûm Al-Qurân li As-Suyûthy. Beirut: Dâr An-Nafâis. 101. Al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qurân. Henri. Az-Zarqany. Tt. Pengantar Studi Ilmu Al-Quran. Manna‘. Al-Kattani. Beirut: Dâr Al-Kitâb Al-’Araby. KSA: Maktabah At-Taubah. KSA: Maktabah As-Sunnah. Manna‘. Abdul Hayyie. At-Tafsîr wa Al-Mufassirûn. 1 Th.php?t=82245 Diakses pada 30 Agustus 2007. Jakarta: RMBooks. “Al-Quran. Riyadh: Dâr al-Qâsim. Fahd bin Abdurrahman bin Sulaiman. Juz I. Al-Isrâiliyât wa Al-Maudhû‘ât fî Kutub At-Tafsîr. Beirut: Mansyûrât Al-‘Ashr AlHadîts. Ahmad Bazawy. I No. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Asbâb Al-Khatha’ fî At-Tafsîr. www. 1425 H.aadesanjaya.blogspot.Ya‘qub. Dirâsah Ta’shîliyyah. Riyadh: Dâr Ibn Al-Jauziyyah.com . Juz I. Thahir Mahmud Muhammad.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->