FAKULTI PENDIDIKAN BAHASA PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEMESTER MEI / 2012 HBML1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA

MELAYU

NO. MATRIK NAMA NO. KAD PENGENALAN NO. TELEFON EMEL

: : : : :

780206125731002 HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 019-5350985 herman_5675@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

OUM CAWANGAN TAWAU

1 Bunyi – bunyi Vokal dalam Bahasa Melayu…………………… 2. 4.2.3.0 Kesimpulan………………………………………………………………… 17 Bibliografi………………………………………………………………… 16 1 .……….…….2.2 Kepentingan Suprasegmental dalam Pengajaran Lisan……….2.2.0 Perbezaan Antara Fonem dan Alofon dalam Bahasa Melayu. 2.1 Kepanjangan 4.1 Tekanan 4.2 Alofon………………………………………………………………. 2.1 Ciri – ciri Suprasegmental dalam Bahasa Melayu……………… 4.0 Ciri – ciri Suprasegmental Bahasa Melayu dan Kepentingannya dalam Pengajaran Lisan………………………………………………….HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 ISI KANDUNGAN PERKARA HALAMAN 1. 4.4..1 Fonem……………………………………………………………….2 Bunyi – bunyi Konsonan dalam Bahasa Melayu……………… 3.1 Intonasi 4.1 Tona 4. 4.2 4.3 Memahami Penggunaan Intonasi Bahasa Melayu Membezakan Makna Ayat Memudahkan Kefahaman Murid 2 2-9 7-9 7-9 10-11 10-11 10-11 12-15 12-14 14-15 5.0 Pengenalan………………………………………………………………….0 Bunyi-bunyi Vokal dan Konsonan dalam Bahasa Melayu.1 4.5.1 Jeda 4.1. 3. 3.

Apabila kita membincangkan berkenaan dengan sistem bunyi-bunyi dalam bahasa ini. Ilmu fonologi ini termasuk dalam bidang ilmu linguistik. adalah amat penting juga bagi mereka yang ingin mempelajari Bahasa Melayu dengan lebih mendalam lagi. dan makin banyak pula perbezaan yang wujud dari segi penggunaannya. Makin besar jumlah penuturnya. Malah. Alat pertuturan ini sememangnya kompleks. kita juga akan turut sama melihat berkenaan dengan perbezaan antara fonem dan alofon dalam sistem fonologi Bahasa Melayu. pemerolehan bunyi bahasa atau alat pertuturan oleh sesebuah masyarakat ini boleh dikaji secara saintifik. huraian mengenai vokal dan konsonan tergolong dalam bab fonetik dan fonologi. tetapi teratur dengan menggunakan kod-kod tertentu. Demikiannya juga halnya dengan Bahasa Melayu yang menjadi salah satu bahasa yang banyak mempunyai banyak sistem fonologi atau sistem bunyi yang diucapkan atau dituturkan oleh penuturnya. malah bahasa ialah kepunyaan masyarakat yang menuturkannya. morfologi (sistem kata). maka makin luas daerah penyebaran bahasa itu. Bagaimana bunyi bahasa dihasilkan ada penjelasanpenjelasan yang melatarinya. lelangit dan pita suara. Ini amat penting. fonologi pula bermaksud bidang yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya. Asmah Hj Omar (1986) mengatakan “bahasa yang digunakan oleh manusia adalah menggunakan alat-alat ujaran yang terdapat dalam tubuh badan manusia itu sendiri. saya akan lebih membincangkan berhubung dengan sistem fonologi dalam Bahasa Melayu. lidah. Bagaimanapun dalam bidang tugasan ini. sintaksis ( sistem ayat) dan semantic (sistem makna).0 PENGENALAN Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting bagi manusia. ilmu khusus yang mengkaji penghasilan bunyi-bunyi bahasa ini dikenali sebagai ilmu fonologi atau fonetik.” Mengikut Kamus Lingusitik pula.” Secara amnya. Dalam Bahasa Melayu. Contohnya bibir.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 1. Secara jelasnya. 2 . Jika diikuti urutan kajian dalam bidang ilmu linguistik bahasa. ilmu fonologi atau fonetik akan menjadi ilmu pertama dikaji diikuti oleh fonologi (sistem bunyi). agar dapat memudahkan para guru untuk memahaminya agar mudah untuk mengajarkannya kepada para pelajar dan murid-murid di sekolah. Maksud dan definisi fonetik menurut Kamus Dewan (1996:354) “fonologi ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya.

Kumpulan bunyi – bunyi vokal ialah bunyi yang dihasilkan tanpa gangguan dalam rongga mulut. Bunyi itu hanya dipengaruhi oleh keadaan lidah dan bentuk bibir. Namun. Sebagai contoh: Awalan [ijab] [insan] pertengahan [minum] [kilang] akhiran [beli] [cari] 3 . Pita suara kemudiannya dirapatkan dan digetarkan.0 BUNYI – BUNYI KONSONAN DAN VOKAL BAHASA MELAYU Secara amnya. halangan atau sempitan. Manakala udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan tidak tersekat atau terhimpit. Dengan kata lain bunyi-bunyi vokal mempunyai ciri-ciri seperti bersuara. Vokal Hadapan Sempit atau Tinggi [ i ] Hadapan lidah dinaikkan setinggi mungkin ke arah lelangit keras tetapi tidak membuat sekatan kepada arus udara manakala bibir dalam keadaan dihamparkan. di dalam Bahasa Melayu terdapat tiga golongan bunyi iaitu bunyi vokal. disini saya hanya akan membincangkan dua golongan bunyi iaitu penghasilan bunyi vokal dan juga konsonan.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 2. Berikut merupakan tujuh penghasilan bunyi-bunyi vokal iaitu. konsonan dan juga diftong.bunyi vokal dalam Bahasa Melayu Bunyi-bunyi vokal ialah bunyi-bunyi bahasa yang bersuara yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa mendapatkan sebarang sekatan atau geseran. udara keluar dari paru-paru berterusan dan udara keluar tanpa sekatan atau geseran. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup bahagian rongga untuk membuat sekatan. 2. i.1 Bunyi .

Sebagai contoh: awalan [ekor] [enak] pertengahan [kekok] [belok] akhiran [kole] [tauge] Gambar rajah 2 : Menunjukkan penghasilan vokal hadapan separuh sempit atau separuh tinggi [ e ]. Manakala lelangit lembut dan anak tekak pula dinaikkan dengan menutup bahagian rongga hidung. iaitu rendah sedikit daripada cara menghasilkan bunyi vokal /e/. iii. Vokal Hadapan Separuh Luas atau Separuh Rendah [ ε ] Bunyi vokal /ε/ dapat dihasilkan melalui hadapan lidah yang dinaikkan separuh rendah ke daerah lelangit keras. bahagian bibir atas dan bibir bawah hendaklah dihamparkan. Vokal Hadapan Separuh Sempit atau Separuh Tinggi [ e ] Bagi menghasilkan bunyi vokal /e/ pula. Kemudian. Bersamaan dengan itu juga. ii. Udara dari paru-paru disalurkan keluar ke rongga mulut tanpa menerima sebarang gangguan.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 Gambar rajah1: Menunjukkan penghasilan vokal hadapansempit atau tinggi [ i ]. Kemudian. bahagian pita suara dirapatkan serta digetarkan. Udara dari paru-paru disalurkan keluar ke bahagian rongga mulut dan pita 4 . hadapan lidah pula dinaikkan separuh tinggi iaitu rendah sedikit sahaja daripada bunyi vokal /i/. lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung.

bibir pada ketika ini adalah dalam keadaan yang melampau dan bunyi yang dihasilkan pula ialah bunyi [a]. Manakala bibir pula adalah berada dalam keadaan dihamparkan. Kemudian lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup bahagian nasal. Walau bagaimanapun. udara yang keluar ini tidak mengalami sebarang halangan. Vokal ini juga dikenali juga sebagai vokal depan lampau separuh rendah. Sebaliknya. Seterusnya udara dari paru-paru disalurkan keluar ke bahagian rongga mulut sambil menggetarkan pita suara. Sebagai contoh: awalan [εsok] [εnak] pertengahan [kεk] [bεlok] akhiran [sorε] [olε-olε] Gambarajah 3:Menunjukkan penghasilan vokal hadapan separuh luas atau separuh rendah [ε] iv.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 suara digetarkan. 5 . Vokal Hadapan Luas atau Rendah [ a ] Turut dikenali juga sebagai vokal hadapan lampau rendah. hadapan lidah hendaklah diturunkan serendah yang mungkin. Untuk menghasilkan bunyi vokal tersebut. Sebagai contoh: awalan [angsa] [alis] pertengahan [rapi] [palam] akhiran [lupa] [kena] Gambar rajah 4:Menunjukkan penghasilan vokal hadapan luas atau rendah [ a ].

bibir dibundarkan dan bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal /u/. pita suara dirapatkan serta digetarkan. 6 . Bersamaan dengan itu. Bibir dibiarkan dalam keadaan bundar. Sementara itu.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 v. Sebagai contoh: awalan [ungka] [ulam] pertengahan [tuba] [pucat] akhiran [batu] [kelu] Gambar rajah 5 : Menunjukkan penghasilan vokal belakang sempit atau tinggi [ u ]. Apabila udara disalurkan keluar maka bunyi yang dihasilkan ialah vokal /o/. vi. Vokal Belakang Separuh Sempit [ o ] Bahagian belakang lidah sedikit antara paling tinggi belakang dan yang paling rendah boleh dicapai di belakang lidah. Sebagai contoh: awalan [orang] [onar] pertengahan [roket] [pocong] akhiran [milo] [keromo] Gambar rajah 6: Menunjukkan penghasilan vokal belakang separuh sempit [o]. Vokal Belakang Sempit atau Tinggi [ u ] Vokal /u/ dihasilkan dengan cara belakang lidah dinaikkan ke daerah lelangit lembut untuk menyempitkan bahagian rongga mulut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung.

diftong dan vokal rangkap. dinaikkan sedikit atau diturunkan. Vokal Tengah [ ə ] Untuk menghasilkan vokal ini. turun naik lidah sama ada dinaikkan setinggi-tingginya. keadaan lelangit lembut. maka pita suara pula akan bergetar. keadaan bibir sama ada dihamparkan atau dibundarkan. bahagian tengah lidah mestilah dinaikkan ke bahagian pertemuan di antara lelangit keras dan lelangit lembut. 7 . sama ada dinaikkan dan udara dari paru -paru keluar melalui rongga mulut sahaja (menghasilkan bunyi-bunyi vokal atau oral) atau dinaikkan tetapi tidak rapat sehingga udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan juga rongga hidung (menghasilkan bunyi-bunyi vokal yang disengaukan) dan keadaan glotis dirapatkan dan semasa udara keluar dari paru-paru pita suara bergetar.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 vii. lelangit lembut dan anak tekak hendaklah dinaikkan untuk menutup bahagian rongga nasal. Kemudian. Bunyi /ə/ akan dihasilkan di mana vokal ini pula hanya terdapat di bahagian awalan dan di pertengahan perkataaan sahaja. Sebagai contoh: awalan [əmak] [əmas] pertengahan [bəlah] [cəlah] Gambar rajah 6 : Menunjukkan penghasilan vokal tengah [ə]. Sebenarnya penghasilan bunyi-bunyi vokal pula ditentukan oleh beberapa ciri tertentu iaitu. Selain vokal terdapat juga separuh vokal. bahagian lidah yang terlibat sama ada depan lidah atau belakang lidah. Pita suara dirapatkan apabila udara disalurkan melaluinya.

/ng/. [r]. gusi. [w]. [s]. Dalam bahasa Melayu terdapat 18 bunyi konsonan asli sembilan konsonan pinjaman.2 Bunyi – bunyi konsonan dalam bahasa Melayu Kumpulan bunyi-bunyi konsonan pula ialah bunyi yang dihasilkan dengan gangguan oleh alat-alat sebutan sehingga jalan aliran udara dari paru – paru terganggu. Inilah antara huruf-huruf konsonan yang lazim kita ketahui selain daripada 5 huruf vokal yang lazim telah kita pelajari. [g]. [f]. beg. [x]. [l]. t. w dan y tidak pernah terdapat pada akhir perkataan. r dan l. [t]. [v]. pita suara. had. Penghasilan konsonan-konsonan tersebut melibatkan daerah-daerah artikulasi seperti dua bibir.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 2. [b]. lelangit lembut. [d]. Konsonan ialah bunyi yang dihasilkan oleh aliran udara yang tersekat atau terhalang oleh salah satu alat sebutan seperti bibir. dengan cara disekat atau dihalang dan udara keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. lelangit keras. Konsonan c Konsonan h Konsonan j 8 Konsonan k . c dan j hanya hadir pada akhir perkataan pinjaman seperti bab. [n]. g. lelangit lembut. m. glotis dan rongga hidung. [y] Berikut merupakan gambarajah-gambarajah yang menunjukkan bagaimana bunyibunyi huruf konsonan dihasilkan. [z]. dan sebagainya dan udara dilepaskan melalui rongga mulut atau rongga hidung. [h]. [k]. tengah dan akhir perkataan iaitu p. gusi. [q]. [c]. s. Huruf konosnan /ny/. h. Konsonan b. n. [m]. [p]. [j]. koc dan kolej. Sembilan konsonan asli dapat hadir pada awal. d.

HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 Konsonan l Konsonan m Konsonan n Konsonan r Konsonan t Konsonan y Konsonan z 9 .

Contohnya perkataan kaya dan paya. seperti dalam pasangan minimal. hal ini disebabkan oleh fonem k dan p. pedang dengan petang.0 PERBEZAAN ANTARA FONEM DAN ALOFON DALAM SISTEM FONOLOGI BAHASA MELAYU 3. Perkataan pedang dikatakan hampir sama dengan perkataan petang namun hanya dibezakan dengan bunyi d dan t.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 3. Fonem seperti apa yang kita harus fahami ialah unit yang terkecil yang dapat membezakan makna. Oleh itu bunyi k dan p diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /k/ dan /p/. 10 . Maka bunyi k dan p boleh dikategorikan sebagai fonem yang membezakan makna. p dan m adalah unit terkecil yang berfungsi kerana unit itu membezakan maksud ujaran sesuatu perkataan itu. Selain itu. Maka bunyi k dan p merupakan unit-unit terkecil itu yang dapat membezakan makna perkataan kaya dan paya. terdapat lagi beberapa contoh yang akan diperjelaskan untuk lebih memberi kefahaman yang mendalam. bunyi d dan t merupakan bunyi yang distingtif yang membezakan makna. Kedua perkataan ini mempunyai makna yang berbeza. a. Oleh itu bunyi d dan t adalah bertaraf fonem yang berbeza dan bunyi fonem itu diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /d / dan /t/.1 Fonem   Fonem ialah unit bahasa yang terkecil berfungsi dalam Bahasa Melayu. Perkataan ini terdiri daripada empat unit bunyi iaitu p.    Sekiranya huruf p tadi digantikan dengan huruf m. u. unit-unit bunyi inilah yang dipanggil sebagai fonem iaitu unit terkecil yang berfungsi dalam Bahasa Melayu itu sendiri. Dalam pasangan minimal pedang dengan petang itu terdapat bunyi yang berbeza iaitu bunyi d dan bunyi t.  Selain daripada pasangan minimal pedang dengan petang. atau perkataan terdiri daripada beberapa unit bunyi seperti dalam perkataan palu. Di dalam fonem satu unit ujaran yang bermakna. Perbezaan makna ini dapat dilihat pada pasangan minimal atau pasangan terkecil perkataan. maka. fonem juga boleh difahami sebagai unit yang terkecil yang membezakan makna. Dalam konteks ini. Oleh itu.  Antara contoh lain menerangkan berkenaan dengan fonem. l. maka palu akan bertukar menjadi malu yang masih lagi mengekalkan empat unit bunyi.

Oleh sebab itu vokal a. : /p/ dan /b/ merupakan fonem yang berbeza. 11 . tetapi dalam luar. Bunyi p dalam palu dan lupa diujarkan sebagai letupan bibir yang sempurna.oleh itu daripada contoh di atas. yakni tidak diletupkan.  Alofon juga boleh terjadi daripada bunyi yang bervariasi bebas. u. c. : /c/ dan /j/ merupakan fonem yang berbeza. 3.   Sebagai contoh. u dan i adalah bertaraf alternasi bebas. u. tetapi vokal a. e. dan i adalah bertaraf fonem. fonem p dalam palu boleh menjadi lupa dan luap. Barat dan Karat Dalam dan Talam Cari dan Jari Pakar dan Bakar Dulang dan Tulang : /b/ dan /k/ merupakan fonem yang berbeza. Contoh adalah seperti berikut : a. alofon pula bermakna huruf yang boleh dipindah kedudukan membentuk perkataan lain yang bermakna menggunakan huruf – huruf yang sama. fonem p mempunyai dua alofon iaitu luap dan lupa. d. : /d/ dan /t/ merupakan fonem yang berbeza. Walaupun perkataan agama. i adalah asalnya fonem yang membezakan makna kerana terdapat pasangan minimal masing-masing yang membezakan makna iaitu seperti baru. bunyi p di ujarkan sebagai letupan bibir yang tidak sempurna.  Dalam bahasa Melayu terdapat pula beberapa perkataan yang hampir sama dari segi sebutan tetapi maknanya sama (tidak berbeza). ugama dan igama. ugama dan igama itu dari segi makna tidak berbeza. misalnya perkataan agama. maka bunyi a. b.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731  Selain daripada contoh pasangan minimal yang telah diperjelaskan diatas terdapat juga beberapa contoh pasangan minimal yang boleh menunjukkan unitunit terkecil yang membezakan makna ataupun dalam istilah bahasa melayu iaitu fonem. maka bunyi a. u dan i adalah distingtif (membezakan makna). buru. Bervariasi bebas bermaksud walaupun bunyi-bunyi itu berbeza dalam perkataan tertentu misalnya faham dengan paham tetapi perbezaan bunyi tidak membawa makna yang berbeza untuk menunjukkan maknanya yang sama.2 Alofon  Berbanding dengan fonem yang membezakan maksud ujaran sesuatu perkataan itu. : /d/ dan /t/ merupakan fonem yang berbeza. biru.

tetapi tidak membezakan makna Bahasa Melayu.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 4. kepanjangan bunyinya setengah mora “ dua titik kepanjangan satu mora.  Lazimnya. 12 . intonasi atau tona. Ciri kepanjangan dan panjang pendek ini juga boleh membezakan makna dalam bahasa-bahasa tertentu seperti bahasa Arab dan Bahasa Inggeris.1 Suprasegmental dalam bahasa Melayu ialah merupakan ciri-ciri atau sifat bunyi yang menindih atau menumpang pada sesuatu fonem. Biasanya berlaku pada suku kata dalam perkataan. Jika tanda mora itu satu titik. sit bermaksud duduk dan si:t bermakna tempat duduk. 4. Dalam bahasa Inggeris perbezaan makna terjadi apabila kepanjangan digunakan. ia berlaku dalam suku kata yang kedua seperti “kita”. Bagi bahasa Inggeris. Fonem ini tediri daripada tekanan.2  Kepanjangan Ia juga disebut sebagai pendek bunyi yang merupakan ciri khusus yang terdapat pada perkataan dalam bahasa-bahasa tertentu. jeda. Di dalam bahasa Melayu. Bunyi vokal selalunya disebut dengan lantang dan boleh dipanjangkan. tekanan boleh membezakan makna. dan jika empat titik :: kepanjangan ialah dua mora. kepanjangan. tekanan berlaku dalam vokal.1. Sebagai contoh.1   Tekanan Merupakan ciri lemah atau kerasnya suara penyebutan sesuatu suku kata.0 CIRI-CIRI SUPRASEGMENTAL BAHASA MELAYU DAN KEPENTINGANNYA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN LISAN Ciri – ciri Suprasegmental dalam Bahasa Melayu  4.  Ia ditanda dengan tanda titik dipanggil mora.1. 4. “bapa” dan “satu” dan seumpamanya.

[= saya minum susu = lembu] (Bermakna orang yang bercakap itu memberitahu orang yang dilawan bercakap. iaitu tekanan. iaitu lembu bahawa dia minum susu)  Lambang jeda untuk memisahkansuku kata atau perkataan ialah [+] . Kedua tona meninggi seperti “guni”.3   Jeda Jeda disebut ‘persendian’. Banyak bahasa mempunyai tona dan ia mengubah makna. Lambang jeda ialah [=]. kepanjangan. Manakala tona ketiga iaitu tona turun – naik. 4. Terdapat dua jenis tanda yang berbeza digunakan untuk membezakan tinggi rendah sesuatu perkataan. Pertama menggunakan tona mendatar seperti “ibu”. [= saya minum susu lembu =] (Bermakna orang yang bercakap itu memberi tahu dia minum susu lembu) ii. Dalam bahasa Melayu terdapat pelbagai iontonasi atau lagu yang terdapat dalam ayat.1. rangkai kata dan ayat. Contohnya: Berikan: ber + ikan (bermaksud mempunyai ikan) beri + kan (bermaksud menyerahkan) 4. Dalam bahasa Melayu lambang ini berfungsi membezakan makna.1.  Sebenarnya semua jenis cirri suprasegmental.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 4. Contohnya ayat berita yang menurun pada akhir ayat. ayat Tanya pula meninggi apabila di akhir ayat.5    Tona Merupakan satu bentuk gelombang naik turun suara dalam pengucapan. contohnya 13 . Sebagai contoh lihat ayat berikut: i.1. Dalam ujaran atau pertuturan jeda berperanan sebagai hentian sebentar. Unsur jeda digunakan untuk memisahakan elemen linguistik seperti kata. jeda dan tona secara kombinasi turut membentuk intonasi dalam ayat dan digunakan dalam pertuturan seharian.4  Intonasi Intonasi juga disebut sebagai lagu bahasa.

tona sederhana tinggi (keras) menggunakan dua. 4.2.  Antara kepentingan suprasegmental dalam Pengajaran Kemahiran Lisan adalah seperti berikut. 4. 4. intonasi tona samada turun naik nada suara itu digunakan dalam pengucapan ayat atau frasa. dalam ucapan berunsur politik umpamanya biasanya menggunakan ujaran – ujaran yang agar keras intonasinya kerana penyampaiannya agenda dan perkara yang ingin disampaikan perlu ditekankan dengan lebih baik lagi.2.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 perkataan “kuda” dan akhir sekali tona menuruh seperti dalam perkataan “marah”  Terdapat juga pemakaian tanda nomnor 1 hingga 4 untuk menunjukkan perbezaan tona. Lazimnya ucapan yang berunsur pengajaran biasanaya menggunakan intonasi yang lembut dan tidak keras.1 Memahami penggunaan intonasi yang betul apabila bercakap atau berucap di kalangan orang ramai mengikut kesesuaian apa yang ingin diujarkan. Manakala.2 Membezakan makna ayat juga merupakan kepentingan suprasegmental dalam pengajaran lisan. Tona yang tinggi (keras) menggunakan satu. Contohnya tekanan merujuk bagaimana seseorang individu itu dapat menggunakan intonasi – intonasi yang betul ketika bercakap atau berucap berkenaan dengan sesuatu perkara. Ini bermakna para murid akan diberi kefahaman tentang perbezaan perkataan yang lazimnya mempunyai makna yang berbeza 14 .  Oleh itu. tona rendah (lemah) menggunakan nombor tiga dan tona sangat rendah ( sangat lemah) menggunakan nombor empat.2 Kepentingan Suprasegmental dalam Pengajaran Kemahiran Lisan  Memahami fungsi suprasegmental dalam pengajaran kemahiran lisan amat penting bagi para guru agar dapat memberikan kefahaman yang baik kepada para murid dan seterusnya menjadikan system pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan agar apa yang disampaikan oleh guru dapat difahami dan murid boleh menggunakan cirri-ciri suprasegmental yang betul dalam penggunaan penuturan bahasa Melayu.

2. manakala dengan ejaan yang sama “mereka” juga membawa makna mencipta sesuatu yang baru. 4. Contohnya perkataan “mereka” merujuk kepada beberapa orang. Dengan mempelajari suprasegmental dalam bahasa akan memudahkan penyampaian makna yang ingin disampaikan. 15 .HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 tetapi mempunyai sebutan dan ejaan yang sama.3 Memudahkan kefahaman murid dalam pengajaran dan pembelajaran apabila mereka dapat mengetahui dan memahami perbezaan – perbezaan yang wujud dalam system bahasa itu sendiri secara khusus.

Oleh itu. tekanan dan gaya yang tepat. Bahasa terdiri daripada ujaran perkataan daripada mulut atau teks yang bertulis. Bahasa sebagai alat komunikasi boleh berlaku dalam dua cara iaitu secara lisan dan tulisan. Dengan bantuan teknologi canggih komunikasi boleh berlaku walaupun jarak penutur dan pendengar berjauhan antara satu dengan yang lain. Dalam bahasa Melayu secara amnya. Bahasa sebagai alat komunikasi juga melibatkan jarak tempat dan jarak masa. bahasa terdiri daripada makna sistematik yang dikomunikasikan melalui penggunaan bunyi-bunyi atau tanda-tanda konvensional.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 5. mempunyai keunikan yang tersendiri apabila menyentuh berhubung dengan konsep fonologi kerana melalui pemahaman kita terhadap system fonologi bahasa secara tidak langsung ia turut dapat memperbaiki dan menggunakan bahasa Melayu yang betul dengan sebutan. 16 . amat penting untuk kita mempelajari bahasa tidak kira apa juga bentuk bahasa itu kerana dengan mempelajari dan memahami setiap system dalam bahasa itu kita dapat menyampaikan makna dengan lebih berkesan kepada penerima maklumat yang ingin disampaikan. Penutur harus boleh bercakap dengan jelas melalui sebutan yang betul. mendengar dengan teliti. Pendengar pula harus mendiskriminasikan bunyi-bunyi ujaran. Terdapat lambang yang arbitrari yang menjadi alat perhubungan mempunyai kaitan rapat dengan budaya tempat bahsa itu dituturkan. ujaran dan keperluannya mengikut kesesuaian masa dan tempat serta tujuan maklumat yang ingin disampaikan melalui penggunaan bahasa Melayu itu sendiri. Bahasa merupakan satu sistem terdiri dari vokal dan bunyibunyi ujaran. teratur dan berupaya untuk menggunakan jeda. memahami dan mentafsirkan percakapan yang didengar dan seterusnya bertindak balas terhadap apa yang didengainya itu. Oleh itu. Bahasa sentiasa berubah-ubah serta mempunyai sifat khas dan unit. kita sebagai rakyat Malaysia yang cintakan bahasa Melayu harus memikul tanggungjawab untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca supaya dikenali dan boleh diguna pakai oleh masyarakat dunia. bunyi. Bahasa melibatkan proses kognitif dalam menghasilkan dan memahami bunyi dan sistem tanda linguistik. Selain itu.0 KESIMPULAN Konklusinya. Komunikasi dua hala melibatkan penutur dan pendengar yang memerlukan kemahiran berbahasa. kemas.

my 17 .suriangkasa. 2007 . Department Pendidikan dan Kebudayaan. Hamzah)”. Winsted. Raminah Hj. Selangor Darul Ehsan. 2. www. www. Pekan Baru. edisi keempat. Fajar Bakti. Dewan Bahasa dan Pustaka.wikipedia.. Kuala Lumpur. 5. et al . 4. Singapura.fonologi_bahasa_melayu.O. 3. Fraser and Neave.com 7. Petaling Jaya.com. Sabran dan Rahim Syam. “ Kajian Bahasa”. Dewan Bahasa dan Pustaka. 6. Kamus Dewan.blogspot. Asmah Hj Omar. Raja Ali Haji.org. R. Kuala Lumpur.fonetikdanfonologi.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 BIBLIOGRAFI 1.”Ilmu Bahasa Melayu: Penggal 1”. “ Bahasa dan Pemikiran Bahasa Melayu”. “Kitab Pengetahuan Bahasa (Transliterasi oleh R. 1986 .ms. 1986. 1987. 1927 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful