FAKULTI PENDIDIKAN BAHASA PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEMESTER MEI / 2012 HBML1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA

MELAYU

NO. MATRIK NAMA NO. KAD PENGENALAN NO. TELEFON EMEL

: : : : :

780206125731002 HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 019-5350985 herman_5675@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

OUM CAWANGAN TAWAU

1 Tona 4.2 Alofon……………………………………………………………….2.2 Bunyi – bunyi Konsonan dalam Bahasa Melayu……………… 3.2 Kepentingan Suprasegmental dalam Pengajaran Lisan………. 4.3.1 Bunyi – bunyi Vokal dalam Bahasa Melayu…………………… 2.1 Fonem………………………………………………………………..HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 ISI KANDUNGAN PERKARA HALAMAN 1.5.0 Kesimpulan………………………………………………………………… 17 Bibliografi………………………………………………………………… 16 1 . 3. 2.2.……. 4.1 Jeda 4. 2.3 Memahami Penggunaan Intonasi Bahasa Melayu Membezakan Makna Ayat Memudahkan Kefahaman Murid 2 2-9 7-9 7-9 10-11 10-11 10-11 12-15 12-14 14-15 5.0 Pengenalan………………………………………………………………….1.2 4.1 Tekanan 4.0 Perbezaan Antara Fonem dan Alofon dalam Bahasa Melayu.1 Intonasi 4.2.0 Ciri – ciri Suprasegmental Bahasa Melayu dan Kepentingannya dalam Pengajaran Lisan………………………………………………….0 Bunyi-bunyi Vokal dan Konsonan dalam Bahasa Melayu.4.1 4. 3.2.………. 4.1 Ciri – ciri Suprasegmental dalam Bahasa Melayu……………… 4.1 Kepanjangan 4.

pemerolehan bunyi bahasa atau alat pertuturan oleh sesebuah masyarakat ini boleh dikaji secara saintifik. Apabila kita membincangkan berkenaan dengan sistem bunyi-bunyi dalam bahasa ini. Maksud dan definisi fonetik menurut Kamus Dewan (1996:354) “fonologi ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya. 2 . lelangit dan pita suara. sintaksis ( sistem ayat) dan semantic (sistem makna).0 PENGENALAN Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting bagi manusia.” Secara amnya. Bagaimanapun dalam bidang tugasan ini. ilmu khusus yang mengkaji penghasilan bunyi-bunyi bahasa ini dikenali sebagai ilmu fonologi atau fonetik. Makin besar jumlah penuturnya. ilmu fonologi atau fonetik akan menjadi ilmu pertama dikaji diikuti oleh fonologi (sistem bunyi). Bagaimana bunyi bahasa dihasilkan ada penjelasanpenjelasan yang melatarinya. Ilmu fonologi ini termasuk dalam bidang ilmu linguistik. saya akan lebih membincangkan berhubung dengan sistem fonologi dalam Bahasa Melayu. Jika diikuti urutan kajian dalam bidang ilmu linguistik bahasa. Dalam Bahasa Melayu. lidah. adalah amat penting juga bagi mereka yang ingin mempelajari Bahasa Melayu dengan lebih mendalam lagi. Malah. Asmah Hj Omar (1986) mengatakan “bahasa yang digunakan oleh manusia adalah menggunakan alat-alat ujaran yang terdapat dalam tubuh badan manusia itu sendiri. Ini amat penting. dan makin banyak pula perbezaan yang wujud dari segi penggunaannya. kita juga akan turut sama melihat berkenaan dengan perbezaan antara fonem dan alofon dalam sistem fonologi Bahasa Melayu. Secara jelasnya. tetapi teratur dengan menggunakan kod-kod tertentu. maka makin luas daerah penyebaran bahasa itu. Alat pertuturan ini sememangnya kompleks.” Mengikut Kamus Lingusitik pula. agar dapat memudahkan para guru untuk memahaminya agar mudah untuk mengajarkannya kepada para pelajar dan murid-murid di sekolah.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 1. morfologi (sistem kata). malah bahasa ialah kepunyaan masyarakat yang menuturkannya. Contohnya bibir. Demikiannya juga halnya dengan Bahasa Melayu yang menjadi salah satu bahasa yang banyak mempunyai banyak sistem fonologi atau sistem bunyi yang diucapkan atau dituturkan oleh penuturnya. fonologi pula bermaksud bidang yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya. huraian mengenai vokal dan konsonan tergolong dalam bab fonetik dan fonologi.

Dengan kata lain bunyi-bunyi vokal mempunyai ciri-ciri seperti bersuara.bunyi vokal dalam Bahasa Melayu Bunyi-bunyi vokal ialah bunyi-bunyi bahasa yang bersuara yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa mendapatkan sebarang sekatan atau geseran.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 2. Vokal Hadapan Sempit atau Tinggi [ i ] Hadapan lidah dinaikkan setinggi mungkin ke arah lelangit keras tetapi tidak membuat sekatan kepada arus udara manakala bibir dalam keadaan dihamparkan.1 Bunyi . udara keluar dari paru-paru berterusan dan udara keluar tanpa sekatan atau geseran. Manakala udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan tidak tersekat atau terhimpit. Bunyi itu hanya dipengaruhi oleh keadaan lidah dan bentuk bibir. 2. halangan atau sempitan. disini saya hanya akan membincangkan dua golongan bunyi iaitu penghasilan bunyi vokal dan juga konsonan. Namun. konsonan dan juga diftong. Pita suara kemudiannya dirapatkan dan digetarkan. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup bahagian rongga untuk membuat sekatan. Kumpulan bunyi – bunyi vokal ialah bunyi yang dihasilkan tanpa gangguan dalam rongga mulut. i. Berikut merupakan tujuh penghasilan bunyi-bunyi vokal iaitu.0 BUNYI – BUNYI KONSONAN DAN VOKAL BAHASA MELAYU Secara amnya. Sebagai contoh: Awalan [ijab] [insan] pertengahan [minum] [kilang] akhiran [beli] [cari] 3 . di dalam Bahasa Melayu terdapat tiga golongan bunyi iaitu bunyi vokal.

Kemudian. Udara dari paru-paru disalurkan keluar ke bahagian rongga mulut dan pita 4 . bahagian bibir atas dan bibir bawah hendaklah dihamparkan. Bersamaan dengan itu juga. Sebagai contoh: awalan [ekor] [enak] pertengahan [kekok] [belok] akhiran [kole] [tauge] Gambar rajah 2 : Menunjukkan penghasilan vokal hadapan separuh sempit atau separuh tinggi [ e ].HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 Gambar rajah1: Menunjukkan penghasilan vokal hadapansempit atau tinggi [ i ]. Vokal Hadapan Separuh Sempit atau Separuh Tinggi [ e ] Bagi menghasilkan bunyi vokal /e/ pula. lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung. iaitu rendah sedikit daripada cara menghasilkan bunyi vokal /e/. Manakala lelangit lembut dan anak tekak pula dinaikkan dengan menutup bahagian rongga hidung. iii. Vokal Hadapan Separuh Luas atau Separuh Rendah [ ε ] Bunyi vokal /ε/ dapat dihasilkan melalui hadapan lidah yang dinaikkan separuh rendah ke daerah lelangit keras. ii. Udara dari paru-paru disalurkan keluar ke rongga mulut tanpa menerima sebarang gangguan. hadapan lidah pula dinaikkan separuh tinggi iaitu rendah sedikit sahaja daripada bunyi vokal /i/. Kemudian. bahagian pita suara dirapatkan serta digetarkan.

bibir pada ketika ini adalah dalam keadaan yang melampau dan bunyi yang dihasilkan pula ialah bunyi [a]. udara yang keluar ini tidak mengalami sebarang halangan. Sebaliknya. Untuk menghasilkan bunyi vokal tersebut. Seterusnya udara dari paru-paru disalurkan keluar ke bahagian rongga mulut sambil menggetarkan pita suara. Sebagai contoh: awalan [εsok] [εnak] pertengahan [kεk] [bεlok] akhiran [sorε] [olε-olε] Gambarajah 3:Menunjukkan penghasilan vokal hadapan separuh luas atau separuh rendah [ε] iv. Walau bagaimanapun.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 suara digetarkan. Manakala bibir pula adalah berada dalam keadaan dihamparkan. hadapan lidah hendaklah diturunkan serendah yang mungkin. 5 . Kemudian lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup bahagian nasal. Sebagai contoh: awalan [angsa] [alis] pertengahan [rapi] [palam] akhiran [lupa] [kena] Gambar rajah 4:Menunjukkan penghasilan vokal hadapan luas atau rendah [ a ]. Vokal Hadapan Luas atau Rendah [ a ] Turut dikenali juga sebagai vokal hadapan lampau rendah. Vokal ini juga dikenali juga sebagai vokal depan lampau separuh rendah.

Bibir dibiarkan dalam keadaan bundar. Vokal Belakang Sempit atau Tinggi [ u ] Vokal /u/ dihasilkan dengan cara belakang lidah dinaikkan ke daerah lelangit lembut untuk menyempitkan bahagian rongga mulut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung. vi. Sementara itu. pita suara dirapatkan serta digetarkan. Vokal Belakang Separuh Sempit [ o ] Bahagian belakang lidah sedikit antara paling tinggi belakang dan yang paling rendah boleh dicapai di belakang lidah. 6 . bibir dibundarkan dan bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal /u/.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 v. Apabila udara disalurkan keluar maka bunyi yang dihasilkan ialah vokal /o/. Sebagai contoh: awalan [orang] [onar] pertengahan [roket] [pocong] akhiran [milo] [keromo] Gambar rajah 6: Menunjukkan penghasilan vokal belakang separuh sempit [o]. Bersamaan dengan itu. Sebagai contoh: awalan [ungka] [ulam] pertengahan [tuba] [pucat] akhiran [batu] [kelu] Gambar rajah 5 : Menunjukkan penghasilan vokal belakang sempit atau tinggi [ u ].

Pita suara dirapatkan apabila udara disalurkan melaluinya. sama ada dinaikkan dan udara dari paru -paru keluar melalui rongga mulut sahaja (menghasilkan bunyi-bunyi vokal atau oral) atau dinaikkan tetapi tidak rapat sehingga udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan juga rongga hidung (menghasilkan bunyi-bunyi vokal yang disengaukan) dan keadaan glotis dirapatkan dan semasa udara keluar dari paru-paru pita suara bergetar. dinaikkan sedikit atau diturunkan. bahagian tengah lidah mestilah dinaikkan ke bahagian pertemuan di antara lelangit keras dan lelangit lembut. turun naik lidah sama ada dinaikkan setinggi-tingginya. Bunyi /ə/ akan dihasilkan di mana vokal ini pula hanya terdapat di bahagian awalan dan di pertengahan perkataaan sahaja. Selain vokal terdapat juga separuh vokal. Vokal Tengah [ ə ] Untuk menghasilkan vokal ini. keadaan bibir sama ada dihamparkan atau dibundarkan. Kemudian. keadaan lelangit lembut. bahagian lidah yang terlibat sama ada depan lidah atau belakang lidah. Sebenarnya penghasilan bunyi-bunyi vokal pula ditentukan oleh beberapa ciri tertentu iaitu. lelangit lembut dan anak tekak hendaklah dinaikkan untuk menutup bahagian rongga nasal. 7 . diftong dan vokal rangkap. maka pita suara pula akan bergetar.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 vii. Sebagai contoh: awalan [əmak] [əmas] pertengahan [bəlah] [cəlah] Gambar rajah 6 : Menunjukkan penghasilan vokal tengah [ə].

lelangit lembut. Inilah antara huruf-huruf konsonan yang lazim kita ketahui selain daripada 5 huruf vokal yang lazim telah kita pelajari. [y] Berikut merupakan gambarajah-gambarajah yang menunjukkan bagaimana bunyibunyi huruf konsonan dihasilkan. beg. [j]. gusi. [n]. [m]. pita suara. Dalam bahasa Melayu terdapat 18 bunyi konsonan asli sembilan konsonan pinjaman. [g]. Konsonan c Konsonan h Konsonan j 8 Konsonan k . Konsonan b. r dan l. Penghasilan konsonan-konsonan tersebut melibatkan daerah-daerah artikulasi seperti dua bibir. m.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 2.2 Bunyi – bunyi konsonan dalam bahasa Melayu Kumpulan bunyi-bunyi konsonan pula ialah bunyi yang dihasilkan dengan gangguan oleh alat-alat sebutan sehingga jalan aliran udara dari paru – paru terganggu. [w]. [h]. [d]. gusi. [t]. [q]. s. [v]. [s]. [b]. Konsonan ialah bunyi yang dihasilkan oleh aliran udara yang tersekat atau terhalang oleh salah satu alat sebutan seperti bibir. h. [p]. [z]. koc dan kolej. /ng/. Huruf konosnan /ny/. [l]. t. [c]. d. lelangit keras. lelangit lembut. dan sebagainya dan udara dilepaskan melalui rongga mulut atau rongga hidung. dengan cara disekat atau dihalang dan udara keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. g. [k]. tengah dan akhir perkataan iaitu p. n. c dan j hanya hadir pada akhir perkataan pinjaman seperti bab. had. [f]. Sembilan konsonan asli dapat hadir pada awal. w dan y tidak pernah terdapat pada akhir perkataan. glotis dan rongga hidung. [x]. [r].

HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 Konsonan l Konsonan m Konsonan n Konsonan r Konsonan t Konsonan y Konsonan z 9 .

Dalam pasangan minimal pedang dengan petang itu terdapat bunyi yang berbeza iaitu bunyi d dan bunyi t. Maka bunyi k dan p merupakan unit-unit terkecil itu yang dapat membezakan makna perkataan kaya dan paya. Oleh itu. terdapat lagi beberapa contoh yang akan diperjelaskan untuk lebih memberi kefahaman yang mendalam. Oleh itu bunyi d dan t adalah bertaraf fonem yang berbeza dan bunyi fonem itu diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /d / dan /t/. p dan m adalah unit terkecil yang berfungsi kerana unit itu membezakan maksud ujaran sesuatu perkataan itu. a.  Selain daripada pasangan minimal pedang dengan petang. Oleh itu bunyi k dan p diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /k/ dan /p/. u. bunyi d dan t merupakan bunyi yang distingtif yang membezakan makna. unit-unit bunyi inilah yang dipanggil sebagai fonem iaitu unit terkecil yang berfungsi dalam Bahasa Melayu itu sendiri. Selain itu. Fonem seperti apa yang kita harus fahami ialah unit yang terkecil yang dapat membezakan makna. hal ini disebabkan oleh fonem k dan p. maka palu akan bertukar menjadi malu yang masih lagi mengekalkan empat unit bunyi. Perbezaan makna ini dapat dilihat pada pasangan minimal atau pasangan terkecil perkataan.  Antara contoh lain menerangkan berkenaan dengan fonem. maka. l.1 Fonem   Fonem ialah unit bahasa yang terkecil berfungsi dalam Bahasa Melayu. 10 . fonem juga boleh difahami sebagai unit yang terkecil yang membezakan makna. Kedua perkataan ini mempunyai makna yang berbeza.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 3. Contohnya perkataan kaya dan paya. Maka bunyi k dan p boleh dikategorikan sebagai fonem yang membezakan makna. Perkataan ini terdiri daripada empat unit bunyi iaitu p. Di dalam fonem satu unit ujaran yang bermakna. Dalam konteks ini. atau perkataan terdiri daripada beberapa unit bunyi seperti dalam perkataan palu.    Sekiranya huruf p tadi digantikan dengan huruf m.0 PERBEZAAN ANTARA FONEM DAN ALOFON DALAM SISTEM FONOLOGI BAHASA MELAYU 3. seperti dalam pasangan minimal. pedang dengan petang. Perkataan pedang dikatakan hampir sama dengan perkataan petang namun hanya dibezakan dengan bunyi d dan t.

maka bunyi a. u dan i adalah bertaraf alternasi bebas. Contoh adalah seperti berikut : a. u. 11 . maka bunyi a. ugama dan igama itu dari segi makna tidak berbeza. Walaupun perkataan agama.2 Alofon  Berbanding dengan fonem yang membezakan maksud ujaran sesuatu perkataan itu. bunyi p di ujarkan sebagai letupan bibir yang tidak sempurna.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731  Selain daripada contoh pasangan minimal yang telah diperjelaskan diatas terdapat juga beberapa contoh pasangan minimal yang boleh menunjukkan unitunit terkecil yang membezakan makna ataupun dalam istilah bahasa melayu iaitu fonem. b. u dan i adalah distingtif (membezakan makna).  Dalam bahasa Melayu terdapat pula beberapa perkataan yang hampir sama dari segi sebutan tetapi maknanya sama (tidak berbeza). tetapi vokal a. : /d/ dan /t/ merupakan fonem yang berbeza. buru. d.oleh itu daripada contoh di atas. tetapi dalam luar. dan i adalah bertaraf fonem. c.   Sebagai contoh. Oleh sebab itu vokal a. Bervariasi bebas bermaksud walaupun bunyi-bunyi itu berbeza dalam perkataan tertentu misalnya faham dengan paham tetapi perbezaan bunyi tidak membawa makna yang berbeza untuk menunjukkan maknanya yang sama. misalnya perkataan agama. : /d/ dan /t/ merupakan fonem yang berbeza. Barat dan Karat Dalam dan Talam Cari dan Jari Pakar dan Bakar Dulang dan Tulang : /b/ dan /k/ merupakan fonem yang berbeza. Bunyi p dalam palu dan lupa diujarkan sebagai letupan bibir yang sempurna.  Alofon juga boleh terjadi daripada bunyi yang bervariasi bebas. : /p/ dan /b/ merupakan fonem yang berbeza. biru. : /c/ dan /j/ merupakan fonem yang berbeza. fonem p dalam palu boleh menjadi lupa dan luap. e. 3. alofon pula bermakna huruf yang boleh dipindah kedudukan membentuk perkataan lain yang bermakna menggunakan huruf – huruf yang sama. fonem p mempunyai dua alofon iaitu luap dan lupa. ugama dan igama. i adalah asalnya fonem yang membezakan makna kerana terdapat pasangan minimal masing-masing yang membezakan makna iaitu seperti baru. u. yakni tidak diletupkan.

1 Suprasegmental dalam bahasa Melayu ialah merupakan ciri-ciri atau sifat bunyi yang menindih atau menumpang pada sesuatu fonem. tetapi tidak membezakan makna Bahasa Melayu.  Ia ditanda dengan tanda titik dipanggil mora. Dalam bahasa Inggeris perbezaan makna terjadi apabila kepanjangan digunakan. kepanjangan.  Lazimnya.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 4. Di dalam bahasa Melayu. sit bermaksud duduk dan si:t bermakna tempat duduk. Sebagai contoh. tekanan boleh membezakan makna. “bapa” dan “satu” dan seumpamanya.1. Fonem ini tediri daripada tekanan. Bunyi vokal selalunya disebut dengan lantang dan boleh dipanjangkan. ia berlaku dalam suku kata yang kedua seperti “kita”.2  Kepanjangan Ia juga disebut sebagai pendek bunyi yang merupakan ciri khusus yang terdapat pada perkataan dalam bahasa-bahasa tertentu. dan jika empat titik :: kepanjangan ialah dua mora. Jika tanda mora itu satu titik. 4.0 CIRI-CIRI SUPRASEGMENTAL BAHASA MELAYU DAN KEPENTINGANNYA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN LISAN Ciri – ciri Suprasegmental dalam Bahasa Melayu  4.1   Tekanan Merupakan ciri lemah atau kerasnya suara penyebutan sesuatu suku kata. 12 . jeda. kepanjangan bunyinya setengah mora “ dua titik kepanjangan satu mora.1. tekanan berlaku dalam vokal. intonasi atau tona. Biasanya berlaku pada suku kata dalam perkataan. 4. Ciri kepanjangan dan panjang pendek ini juga boleh membezakan makna dalam bahasa-bahasa tertentu seperti bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. Bagi bahasa Inggeris.

rangkai kata dan ayat. Manakala tona ketiga iaitu tona turun – naik. jeda dan tona secara kombinasi turut membentuk intonasi dalam ayat dan digunakan dalam pertuturan seharian. Pertama menggunakan tona mendatar seperti “ibu”. [= saya minum susu lembu =] (Bermakna orang yang bercakap itu memberi tahu dia minum susu lembu) ii. [= saya minum susu = lembu] (Bermakna orang yang bercakap itu memberitahu orang yang dilawan bercakap. Contohnya: Berikan: ber + ikan (bermaksud mempunyai ikan) beri + kan (bermaksud menyerahkan) 4.1. ayat Tanya pula meninggi apabila di akhir ayat. Banyak bahasa mempunyai tona dan ia mengubah makna. 4. Dalam bahasa Melayu terdapat pelbagai iontonasi atau lagu yang terdapat dalam ayat. Dalam bahasa Melayu lambang ini berfungsi membezakan makna.1. Unsur jeda digunakan untuk memisahakan elemen linguistik seperti kata. Kedua tona meninggi seperti “guni”.  Sebenarnya semua jenis cirri suprasegmental. Sebagai contoh lihat ayat berikut: i. iaitu tekanan. kepanjangan.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 4. Contohnya ayat berita yang menurun pada akhir ayat. Lambang jeda ialah [=]. Terdapat dua jenis tanda yang berbeza digunakan untuk membezakan tinggi rendah sesuatu perkataan. Dalam ujaran atau pertuturan jeda berperanan sebagai hentian sebentar.1. iaitu lembu bahawa dia minum susu)  Lambang jeda untuk memisahkansuku kata atau perkataan ialah [+] . contohnya 13 .4  Intonasi Intonasi juga disebut sebagai lagu bahasa.5    Tona Merupakan satu bentuk gelombang naik turun suara dalam pengucapan.3   Jeda Jeda disebut ‘persendian’.

2.2 Kepentingan Suprasegmental dalam Pengajaran Kemahiran Lisan  Memahami fungsi suprasegmental dalam pengajaran kemahiran lisan amat penting bagi para guru agar dapat memberikan kefahaman yang baik kepada para murid dan seterusnya menjadikan system pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan agar apa yang disampaikan oleh guru dapat difahami dan murid boleh menggunakan cirri-ciri suprasegmental yang betul dalam penggunaan penuturan bahasa Melayu. Lazimnya ucapan yang berunsur pengajaran biasanaya menggunakan intonasi yang lembut dan tidak keras. 4.2 Membezakan makna ayat juga merupakan kepentingan suprasegmental dalam pengajaran lisan. Tona yang tinggi (keras) menggunakan satu. tona sederhana tinggi (keras) menggunakan dua. Ini bermakna para murid akan diberi kefahaman tentang perbezaan perkataan yang lazimnya mempunyai makna yang berbeza 14 .  Oleh itu.1 Memahami penggunaan intonasi yang betul apabila bercakap atau berucap di kalangan orang ramai mengikut kesesuaian apa yang ingin diujarkan. Contohnya tekanan merujuk bagaimana seseorang individu itu dapat menggunakan intonasi – intonasi yang betul ketika bercakap atau berucap berkenaan dengan sesuatu perkara. Manakala. intonasi tona samada turun naik nada suara itu digunakan dalam pengucapan ayat atau frasa. dalam ucapan berunsur politik umpamanya biasanya menggunakan ujaran – ujaran yang agar keras intonasinya kerana penyampaiannya agenda dan perkara yang ingin disampaikan perlu ditekankan dengan lebih baik lagi. tona rendah (lemah) menggunakan nombor tiga dan tona sangat rendah ( sangat lemah) menggunakan nombor empat.2.  Antara kepentingan suprasegmental dalam Pengajaran Kemahiran Lisan adalah seperti berikut. 4.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 perkataan “kuda” dan akhir sekali tona menuruh seperti dalam perkataan “marah”  Terdapat juga pemakaian tanda nomnor 1 hingga 4 untuk menunjukkan perbezaan tona. 4.

Contohnya perkataan “mereka” merujuk kepada beberapa orang. manakala dengan ejaan yang sama “mereka” juga membawa makna mencipta sesuatu yang baru.2. 4.3 Memudahkan kefahaman murid dalam pengajaran dan pembelajaran apabila mereka dapat mengetahui dan memahami perbezaan – perbezaan yang wujud dalam system bahasa itu sendiri secara khusus. 15 . Dengan mempelajari suprasegmental dalam bahasa akan memudahkan penyampaian makna yang ingin disampaikan.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 tetapi mempunyai sebutan dan ejaan yang sama.

Bahasa sebagai alat komunikasi juga melibatkan jarak tempat dan jarak masa. Penutur harus boleh bercakap dengan jelas melalui sebutan yang betul. kita sebagai rakyat Malaysia yang cintakan bahasa Melayu harus memikul tanggungjawab untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca supaya dikenali dan boleh diguna pakai oleh masyarakat dunia. Bahasa merupakan satu sistem terdiri dari vokal dan bunyibunyi ujaran. Bahasa melibatkan proses kognitif dalam menghasilkan dan memahami bunyi dan sistem tanda linguistik. Bahasa terdiri daripada ujaran perkataan daripada mulut atau teks yang bertulis. mempunyai keunikan yang tersendiri apabila menyentuh berhubung dengan konsep fonologi kerana melalui pemahaman kita terhadap system fonologi bahasa secara tidak langsung ia turut dapat memperbaiki dan menggunakan bahasa Melayu yang betul dengan sebutan. Dengan bantuan teknologi canggih komunikasi boleh berlaku walaupun jarak penutur dan pendengar berjauhan antara satu dengan yang lain. Dalam bahasa Melayu secara amnya. Selain itu. ujaran dan keperluannya mengikut kesesuaian masa dan tempat serta tujuan maklumat yang ingin disampaikan melalui penggunaan bahasa Melayu itu sendiri. Oleh itu. teratur dan berupaya untuk menggunakan jeda. bunyi. Oleh itu. tekanan dan gaya yang tepat. Komunikasi dua hala melibatkan penutur dan pendengar yang memerlukan kemahiran berbahasa. Pendengar pula harus mendiskriminasikan bunyi-bunyi ujaran. Bahasa sentiasa berubah-ubah serta mempunyai sifat khas dan unit. Bahasa sebagai alat komunikasi boleh berlaku dalam dua cara iaitu secara lisan dan tulisan. kemas. amat penting untuk kita mempelajari bahasa tidak kira apa juga bentuk bahasa itu kerana dengan mempelajari dan memahami setiap system dalam bahasa itu kita dapat menyampaikan makna dengan lebih berkesan kepada penerima maklumat yang ingin disampaikan. memahami dan mentafsirkan percakapan yang didengar dan seterusnya bertindak balas terhadap apa yang didengainya itu.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 5.0 KESIMPULAN Konklusinya. bahasa terdiri daripada makna sistematik yang dikomunikasikan melalui penggunaan bunyi-bunyi atau tanda-tanda konvensional. mendengar dengan teliti. Terdapat lambang yang arbitrari yang menjadi alat perhubungan mempunyai kaitan rapat dengan budaya tempat bahsa itu dituturkan. 16 .

Petaling Jaya. Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. 1986. “ Bahasa dan Pemikiran Bahasa Melayu”.fonetikdanfonologi. edisi keempat. Selangor Darul Ehsan. www.fonologi_bahasa_melayu. Winsted. 2007 . et al . Fraser and Neave. 4. Kuala Lumpur. Kamus Dewan.wikipedia. Raja Ali Haji. “Kitab Pengetahuan Bahasa (Transliterasi oleh R.suriangkasa.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 BIBLIOGRAFI 1.ms.org. Dewan Bahasa dan Pustaka. Sabran dan Rahim Syam. Hamzah)”. 5. 1987. 3. 6.blogspot.O. Kuala Lumpur. 1986 . Fajar Bakti.com 7. 1927 .com.my 17 . Singapura. www.. Raminah Hj. Department Pendidikan dan Kebudayaan.”Ilmu Bahasa Melayu: Penggal 1”. Pekan Baru. R. Asmah Hj Omar. “ Kajian Bahasa”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful