FAKULTI PENDIDIKAN BAHASA PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEMESTER MEI / 2012 HBML1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA

MELAYU

NO. MATRIK NAMA NO. KAD PENGENALAN NO. TELEFON EMEL

: : : : :

780206125731002 HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 019-5350985 herman_5675@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

OUM CAWANGAN TAWAU

4.1 Fonem……………………………………………………………….1 Tekanan 4.1 Bunyi – bunyi Vokal dalam Bahasa Melayu…………………… 2.0 Bunyi-bunyi Vokal dan Konsonan dalam Bahasa Melayu.2 Alofon………………………………………………………………. 3..0 Pengenalan………………………………………………………………….0 Ciri – ciri Suprasegmental Bahasa Melayu dan Kepentingannya dalam Pengajaran Lisan………………………………………………….3 Memahami Penggunaan Intonasi Bahasa Melayu Membezakan Makna Ayat Memudahkan Kefahaman Murid 2 2-9 7-9 7-9 10-11 10-11 10-11 12-15 12-14 14-15 5.1. 2.3.1 4.2.1 Kepanjangan 4.1 Ciri – ciri Suprasegmental dalam Bahasa Melayu……………… 4.1 Intonasi 4.0 Perbezaan Antara Fonem dan Alofon dalam Bahasa Melayu.1 Tona 4.2 Bunyi – bunyi Konsonan dalam Bahasa Melayu……………… 3.2. 4.………. 4.2.5.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 ISI KANDUNGAN PERKARA HALAMAN 1.4.2.1 Jeda 4.……. 2.2 Kepentingan Suprasegmental dalam Pengajaran Lisan………. 3.2 4.0 Kesimpulan………………………………………………………………… 17 Bibliografi………………………………………………………………… 16 1 .

Ilmu fonologi ini termasuk dalam bidang ilmu linguistik. Jika diikuti urutan kajian dalam bidang ilmu linguistik bahasa. saya akan lebih membincangkan berhubung dengan sistem fonologi dalam Bahasa Melayu. sintaksis ( sistem ayat) dan semantic (sistem makna). Contohnya bibir.” Mengikut Kamus Lingusitik pula. Alat pertuturan ini sememangnya kompleks. huraian mengenai vokal dan konsonan tergolong dalam bab fonetik dan fonologi. maka makin luas daerah penyebaran bahasa itu. Secara jelasnya.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 1. kita juga akan turut sama melihat berkenaan dengan perbezaan antara fonem dan alofon dalam sistem fonologi Bahasa Melayu.0 PENGENALAN Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting bagi manusia. Malah. Ini amat penting. Makin besar jumlah penuturnya. lelangit dan pita suara. adalah amat penting juga bagi mereka yang ingin mempelajari Bahasa Melayu dengan lebih mendalam lagi. malah bahasa ialah kepunyaan masyarakat yang menuturkannya. agar dapat memudahkan para guru untuk memahaminya agar mudah untuk mengajarkannya kepada para pelajar dan murid-murid di sekolah. Bagaimanapun dalam bidang tugasan ini. Maksud dan definisi fonetik menurut Kamus Dewan (1996:354) “fonologi ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya. Bagaimana bunyi bahasa dihasilkan ada penjelasanpenjelasan yang melatarinya. Asmah Hj Omar (1986) mengatakan “bahasa yang digunakan oleh manusia adalah menggunakan alat-alat ujaran yang terdapat dalam tubuh badan manusia itu sendiri. tetapi teratur dengan menggunakan kod-kod tertentu. Dalam Bahasa Melayu. 2 . fonologi pula bermaksud bidang yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya. pemerolehan bunyi bahasa atau alat pertuturan oleh sesebuah masyarakat ini boleh dikaji secara saintifik. lidah. ilmu fonologi atau fonetik akan menjadi ilmu pertama dikaji diikuti oleh fonologi (sistem bunyi). morfologi (sistem kata).” Secara amnya. Demikiannya juga halnya dengan Bahasa Melayu yang menjadi salah satu bahasa yang banyak mempunyai banyak sistem fonologi atau sistem bunyi yang diucapkan atau dituturkan oleh penuturnya. ilmu khusus yang mengkaji penghasilan bunyi-bunyi bahasa ini dikenali sebagai ilmu fonologi atau fonetik. dan makin banyak pula perbezaan yang wujud dari segi penggunaannya. Apabila kita membincangkan berkenaan dengan sistem bunyi-bunyi dalam bahasa ini.

HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 2. Dengan kata lain bunyi-bunyi vokal mempunyai ciri-ciri seperti bersuara. Sebagai contoh: Awalan [ijab] [insan] pertengahan [minum] [kilang] akhiran [beli] [cari] 3 . di dalam Bahasa Melayu terdapat tiga golongan bunyi iaitu bunyi vokal. udara keluar dari paru-paru berterusan dan udara keluar tanpa sekatan atau geseran. konsonan dan juga diftong. Kumpulan bunyi – bunyi vokal ialah bunyi yang dihasilkan tanpa gangguan dalam rongga mulut. Bunyi itu hanya dipengaruhi oleh keadaan lidah dan bentuk bibir. Pita suara kemudiannya dirapatkan dan digetarkan.bunyi vokal dalam Bahasa Melayu Bunyi-bunyi vokal ialah bunyi-bunyi bahasa yang bersuara yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa mendapatkan sebarang sekatan atau geseran. Berikut merupakan tujuh penghasilan bunyi-bunyi vokal iaitu.1 Bunyi . disini saya hanya akan membincangkan dua golongan bunyi iaitu penghasilan bunyi vokal dan juga konsonan. Manakala udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan tidak tersekat atau terhimpit. Vokal Hadapan Sempit atau Tinggi [ i ] Hadapan lidah dinaikkan setinggi mungkin ke arah lelangit keras tetapi tidak membuat sekatan kepada arus udara manakala bibir dalam keadaan dihamparkan. halangan atau sempitan. 2.0 BUNYI – BUNYI KONSONAN DAN VOKAL BAHASA MELAYU Secara amnya. Namun. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup bahagian rongga untuk membuat sekatan. i.

iaitu rendah sedikit daripada cara menghasilkan bunyi vokal /e/. lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung. hadapan lidah pula dinaikkan separuh tinggi iaitu rendah sedikit sahaja daripada bunyi vokal /i/. Bersamaan dengan itu juga. bahagian pita suara dirapatkan serta digetarkan. iii. Kemudian. Vokal Hadapan Separuh Luas atau Separuh Rendah [ ε ] Bunyi vokal /ε/ dapat dihasilkan melalui hadapan lidah yang dinaikkan separuh rendah ke daerah lelangit keras. Udara dari paru-paru disalurkan keluar ke bahagian rongga mulut dan pita 4 . Vokal Hadapan Separuh Sempit atau Separuh Tinggi [ e ] Bagi menghasilkan bunyi vokal /e/ pula. Manakala lelangit lembut dan anak tekak pula dinaikkan dengan menutup bahagian rongga hidung. ii. Kemudian.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 Gambar rajah1: Menunjukkan penghasilan vokal hadapansempit atau tinggi [ i ]. Sebagai contoh: awalan [ekor] [enak] pertengahan [kekok] [belok] akhiran [kole] [tauge] Gambar rajah 2 : Menunjukkan penghasilan vokal hadapan separuh sempit atau separuh tinggi [ e ]. Udara dari paru-paru disalurkan keluar ke rongga mulut tanpa menerima sebarang gangguan. bahagian bibir atas dan bibir bawah hendaklah dihamparkan.

Kemudian lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup bahagian nasal. udara yang keluar ini tidak mengalami sebarang halangan. Sebagai contoh: awalan [εsok] [εnak] pertengahan [kεk] [bεlok] akhiran [sorε] [olε-olε] Gambarajah 3:Menunjukkan penghasilan vokal hadapan separuh luas atau separuh rendah [ε] iv. Walau bagaimanapun. Sebagai contoh: awalan [angsa] [alis] pertengahan [rapi] [palam] akhiran [lupa] [kena] Gambar rajah 4:Menunjukkan penghasilan vokal hadapan luas atau rendah [ a ]. Vokal Hadapan Luas atau Rendah [ a ] Turut dikenali juga sebagai vokal hadapan lampau rendah. Seterusnya udara dari paru-paru disalurkan keluar ke bahagian rongga mulut sambil menggetarkan pita suara. Sebaliknya. hadapan lidah hendaklah diturunkan serendah yang mungkin. Manakala bibir pula adalah berada dalam keadaan dihamparkan.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 suara digetarkan. Vokal ini juga dikenali juga sebagai vokal depan lampau separuh rendah. bibir pada ketika ini adalah dalam keadaan yang melampau dan bunyi yang dihasilkan pula ialah bunyi [a]. 5 . Untuk menghasilkan bunyi vokal tersebut.

Sebagai contoh: awalan [orang] [onar] pertengahan [roket] [pocong] akhiran [milo] [keromo] Gambar rajah 6: Menunjukkan penghasilan vokal belakang separuh sempit [o]. vi. Apabila udara disalurkan keluar maka bunyi yang dihasilkan ialah vokal /o/. Sebagai contoh: awalan [ungka] [ulam] pertengahan [tuba] [pucat] akhiran [batu] [kelu] Gambar rajah 5 : Menunjukkan penghasilan vokal belakang sempit atau tinggi [ u ]. Vokal Belakang Sempit atau Tinggi [ u ] Vokal /u/ dihasilkan dengan cara belakang lidah dinaikkan ke daerah lelangit lembut untuk menyempitkan bahagian rongga mulut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung. bibir dibundarkan dan bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal /u/. Bibir dibiarkan dalam keadaan bundar. pita suara dirapatkan serta digetarkan.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 v. Sementara itu. Vokal Belakang Separuh Sempit [ o ] Bahagian belakang lidah sedikit antara paling tinggi belakang dan yang paling rendah boleh dicapai di belakang lidah. 6 . Bersamaan dengan itu.

sama ada dinaikkan dan udara dari paru -paru keluar melalui rongga mulut sahaja (menghasilkan bunyi-bunyi vokal atau oral) atau dinaikkan tetapi tidak rapat sehingga udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan juga rongga hidung (menghasilkan bunyi-bunyi vokal yang disengaukan) dan keadaan glotis dirapatkan dan semasa udara keluar dari paru-paru pita suara bergetar. maka pita suara pula akan bergetar. bahagian lidah yang terlibat sama ada depan lidah atau belakang lidah. keadaan bibir sama ada dihamparkan atau dibundarkan. Selain vokal terdapat juga separuh vokal. Pita suara dirapatkan apabila udara disalurkan melaluinya. Bunyi /ə/ akan dihasilkan di mana vokal ini pula hanya terdapat di bahagian awalan dan di pertengahan perkataaan sahaja. dinaikkan sedikit atau diturunkan.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 vii. Sebagai contoh: awalan [əmak] [əmas] pertengahan [bəlah] [cəlah] Gambar rajah 6 : Menunjukkan penghasilan vokal tengah [ə]. lelangit lembut dan anak tekak hendaklah dinaikkan untuk menutup bahagian rongga nasal. diftong dan vokal rangkap. 7 . turun naik lidah sama ada dinaikkan setinggi-tingginya. Vokal Tengah [ ə ] Untuk menghasilkan vokal ini. Sebenarnya penghasilan bunyi-bunyi vokal pula ditentukan oleh beberapa ciri tertentu iaitu. keadaan lelangit lembut. bahagian tengah lidah mestilah dinaikkan ke bahagian pertemuan di antara lelangit keras dan lelangit lembut. Kemudian.

Sembilan konsonan asli dapat hadir pada awal. lelangit keras. r dan l. Huruf konosnan /ny/. [r].HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 2. [k]. t. gusi. [y] Berikut merupakan gambarajah-gambarajah yang menunjukkan bagaimana bunyibunyi huruf konsonan dihasilkan. /ng/. [d]. n. dan sebagainya dan udara dilepaskan melalui rongga mulut atau rongga hidung. glotis dan rongga hidung. [q]. s. [t]. [j]. Dalam bahasa Melayu terdapat 18 bunyi konsonan asli sembilan konsonan pinjaman. had. d. Konsonan b. [h]. [s]. [v]. lelangit lembut. [z]. [l]. Konsonan c Konsonan h Konsonan j 8 Konsonan k . [p]. [b]. beg. tengah dan akhir perkataan iaitu p. [n]. pita suara. dengan cara disekat atau dihalang dan udara keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. koc dan kolej. [c]. [g]. [w]. [f]. [x]. [m]. m. c dan j hanya hadir pada akhir perkataan pinjaman seperti bab. Penghasilan konsonan-konsonan tersebut melibatkan daerah-daerah artikulasi seperti dua bibir. lelangit lembut. h. w dan y tidak pernah terdapat pada akhir perkataan. gusi.2 Bunyi – bunyi konsonan dalam bahasa Melayu Kumpulan bunyi-bunyi konsonan pula ialah bunyi yang dihasilkan dengan gangguan oleh alat-alat sebutan sehingga jalan aliran udara dari paru – paru terganggu. g. Inilah antara huruf-huruf konsonan yang lazim kita ketahui selain daripada 5 huruf vokal yang lazim telah kita pelajari. Konsonan ialah bunyi yang dihasilkan oleh aliran udara yang tersekat atau terhalang oleh salah satu alat sebutan seperti bibir.

HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 Konsonan l Konsonan m Konsonan n Konsonan r Konsonan t Konsonan y Konsonan z 9 .

Maka bunyi k dan p merupakan unit-unit terkecil itu yang dapat membezakan makna perkataan kaya dan paya. pedang dengan petang.    Sekiranya huruf p tadi digantikan dengan huruf m. Kedua perkataan ini mempunyai makna yang berbeza. Fonem seperti apa yang kita harus fahami ialah unit yang terkecil yang dapat membezakan makna.  Selain daripada pasangan minimal pedang dengan petang. u. Maka bunyi k dan p boleh dikategorikan sebagai fonem yang membezakan makna.0 PERBEZAAN ANTARA FONEM DAN ALOFON DALAM SISTEM FONOLOGI BAHASA MELAYU 3. Oleh itu bunyi d dan t adalah bertaraf fonem yang berbeza dan bunyi fonem itu diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /d / dan /t/. atau perkataan terdiri daripada beberapa unit bunyi seperti dalam perkataan palu.  Antara contoh lain menerangkan berkenaan dengan fonem. Oleh itu. Perkataan pedang dikatakan hampir sama dengan perkataan petang namun hanya dibezakan dengan bunyi d dan t. terdapat lagi beberapa contoh yang akan diperjelaskan untuk lebih memberi kefahaman yang mendalam. seperti dalam pasangan minimal. Selain itu. Dalam konteks ini. Perkataan ini terdiri daripada empat unit bunyi iaitu p. unit-unit bunyi inilah yang dipanggil sebagai fonem iaitu unit terkecil yang berfungsi dalam Bahasa Melayu itu sendiri. Contohnya perkataan kaya dan paya. maka. fonem juga boleh difahami sebagai unit yang terkecil yang membezakan makna.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 3. a. maka palu akan bertukar menjadi malu yang masih lagi mengekalkan empat unit bunyi. bunyi d dan t merupakan bunyi yang distingtif yang membezakan makna. l. Perbezaan makna ini dapat dilihat pada pasangan minimal atau pasangan terkecil perkataan. Di dalam fonem satu unit ujaran yang bermakna. p dan m adalah unit terkecil yang berfungsi kerana unit itu membezakan maksud ujaran sesuatu perkataan itu. Oleh itu bunyi k dan p diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /k/ dan /p/.1 Fonem   Fonem ialah unit bahasa yang terkecil berfungsi dalam Bahasa Melayu. 10 . hal ini disebabkan oleh fonem k dan p. Dalam pasangan minimal pedang dengan petang itu terdapat bunyi yang berbeza iaitu bunyi d dan bunyi t.

3. Bervariasi bebas bermaksud walaupun bunyi-bunyi itu berbeza dalam perkataan tertentu misalnya faham dengan paham tetapi perbezaan bunyi tidak membawa makna yang berbeza untuk menunjukkan maknanya yang sama. buru. Oleh sebab itu vokal a. Contoh adalah seperti berikut : a. Barat dan Karat Dalam dan Talam Cari dan Jari Pakar dan Bakar Dulang dan Tulang : /b/ dan /k/ merupakan fonem yang berbeza.   Sebagai contoh. bunyi p di ujarkan sebagai letupan bibir yang tidak sempurna. d. dan i adalah bertaraf fonem. b. : /c/ dan /j/ merupakan fonem yang berbeza. yakni tidak diletupkan. fonem p mempunyai dua alofon iaitu luap dan lupa. biru. : /p/ dan /b/ merupakan fonem yang berbeza. i adalah asalnya fonem yang membezakan makna kerana terdapat pasangan minimal masing-masing yang membezakan makna iaitu seperti baru. 11 . tetapi dalam luar. u dan i adalah distingtif (membezakan makna). misalnya perkataan agama. maka bunyi a. tetapi vokal a.oleh itu daripada contoh di atas. u.  Alofon juga boleh terjadi daripada bunyi yang bervariasi bebas.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731  Selain daripada contoh pasangan minimal yang telah diperjelaskan diatas terdapat juga beberapa contoh pasangan minimal yang boleh menunjukkan unitunit terkecil yang membezakan makna ataupun dalam istilah bahasa melayu iaitu fonem. Bunyi p dalam palu dan lupa diujarkan sebagai letupan bibir yang sempurna. c.  Dalam bahasa Melayu terdapat pula beberapa perkataan yang hampir sama dari segi sebutan tetapi maknanya sama (tidak berbeza). e. ugama dan igama. Walaupun perkataan agama. u. u dan i adalah bertaraf alternasi bebas.2 Alofon  Berbanding dengan fonem yang membezakan maksud ujaran sesuatu perkataan itu. : /d/ dan /t/ merupakan fonem yang berbeza. fonem p dalam palu boleh menjadi lupa dan luap. alofon pula bermakna huruf yang boleh dipindah kedudukan membentuk perkataan lain yang bermakna menggunakan huruf – huruf yang sama. : /d/ dan /t/ merupakan fonem yang berbeza. ugama dan igama itu dari segi makna tidak berbeza. maka bunyi a.

1.0 CIRI-CIRI SUPRASEGMENTAL BAHASA MELAYU DAN KEPENTINGANNYA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN LISAN Ciri – ciri Suprasegmental dalam Bahasa Melayu  4.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 4. 4. 12 . dan jika empat titik :: kepanjangan ialah dua mora. 4.  Ia ditanda dengan tanda titik dipanggil mora. intonasi atau tona.1   Tekanan Merupakan ciri lemah atau kerasnya suara penyebutan sesuatu suku kata. tekanan berlaku dalam vokal.1 Suprasegmental dalam bahasa Melayu ialah merupakan ciri-ciri atau sifat bunyi yang menindih atau menumpang pada sesuatu fonem. Di dalam bahasa Melayu. Biasanya berlaku pada suku kata dalam perkataan. Fonem ini tediri daripada tekanan. jeda.  Lazimnya. tekanan boleh membezakan makna. ia berlaku dalam suku kata yang kedua seperti “kita”. kepanjangan bunyinya setengah mora “ dua titik kepanjangan satu mora. tetapi tidak membezakan makna Bahasa Melayu. kepanjangan.1. Bunyi vokal selalunya disebut dengan lantang dan boleh dipanjangkan.2  Kepanjangan Ia juga disebut sebagai pendek bunyi yang merupakan ciri khusus yang terdapat pada perkataan dalam bahasa-bahasa tertentu. sit bermaksud duduk dan si:t bermakna tempat duduk. Jika tanda mora itu satu titik. Ciri kepanjangan dan panjang pendek ini juga boleh membezakan makna dalam bahasa-bahasa tertentu seperti bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. “bapa” dan “satu” dan seumpamanya. Dalam bahasa Inggeris perbezaan makna terjadi apabila kepanjangan digunakan. Bagi bahasa Inggeris. Sebagai contoh.

Pertama menggunakan tona mendatar seperti “ibu”. Terdapat dua jenis tanda yang berbeza digunakan untuk membezakan tinggi rendah sesuatu perkataan.3   Jeda Jeda disebut ‘persendian’. Contohnya: Berikan: ber + ikan (bermaksud mempunyai ikan) beri + kan (bermaksud menyerahkan) 4. Contohnya ayat berita yang menurun pada akhir ayat.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 4. ayat Tanya pula meninggi apabila di akhir ayat. iaitu lembu bahawa dia minum susu)  Lambang jeda untuk memisahkansuku kata atau perkataan ialah [+] . Lambang jeda ialah [=]. Unsur jeda digunakan untuk memisahakan elemen linguistik seperti kata.5    Tona Merupakan satu bentuk gelombang naik turun suara dalam pengucapan. jeda dan tona secara kombinasi turut membentuk intonasi dalam ayat dan digunakan dalam pertuturan seharian. iaitu tekanan. 4. Sebagai contoh lihat ayat berikut: i. contohnya 13 . Dalam bahasa Melayu terdapat pelbagai iontonasi atau lagu yang terdapat dalam ayat. Banyak bahasa mempunyai tona dan ia mengubah makna.1. [= saya minum susu lembu =] (Bermakna orang yang bercakap itu memberi tahu dia minum susu lembu) ii.1. Dalam ujaran atau pertuturan jeda berperanan sebagai hentian sebentar. Manakala tona ketiga iaitu tona turun – naik. rangkai kata dan ayat. Dalam bahasa Melayu lambang ini berfungsi membezakan makna.4  Intonasi Intonasi juga disebut sebagai lagu bahasa.1. Kedua tona meninggi seperti “guni”. kepanjangan. [= saya minum susu = lembu] (Bermakna orang yang bercakap itu memberitahu orang yang dilawan bercakap.  Sebenarnya semua jenis cirri suprasegmental.

Ini bermakna para murid akan diberi kefahaman tentang perbezaan perkataan yang lazimnya mempunyai makna yang berbeza 14 .2 Membezakan makna ayat juga merupakan kepentingan suprasegmental dalam pengajaran lisan. 4.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 perkataan “kuda” dan akhir sekali tona menuruh seperti dalam perkataan “marah”  Terdapat juga pemakaian tanda nomnor 1 hingga 4 untuk menunjukkan perbezaan tona.2.2 Kepentingan Suprasegmental dalam Pengajaran Kemahiran Lisan  Memahami fungsi suprasegmental dalam pengajaran kemahiran lisan amat penting bagi para guru agar dapat memberikan kefahaman yang baik kepada para murid dan seterusnya menjadikan system pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan agar apa yang disampaikan oleh guru dapat difahami dan murid boleh menggunakan cirri-ciri suprasegmental yang betul dalam penggunaan penuturan bahasa Melayu. tona sederhana tinggi (keras) menggunakan dua.1 Memahami penggunaan intonasi yang betul apabila bercakap atau berucap di kalangan orang ramai mengikut kesesuaian apa yang ingin diujarkan. dalam ucapan berunsur politik umpamanya biasanya menggunakan ujaran – ujaran yang agar keras intonasinya kerana penyampaiannya agenda dan perkara yang ingin disampaikan perlu ditekankan dengan lebih baik lagi. 4.2. Tona yang tinggi (keras) menggunakan satu.  Antara kepentingan suprasegmental dalam Pengajaran Kemahiran Lisan adalah seperti berikut. Contohnya tekanan merujuk bagaimana seseorang individu itu dapat menggunakan intonasi – intonasi yang betul ketika bercakap atau berucap berkenaan dengan sesuatu perkara. Lazimnya ucapan yang berunsur pengajaran biasanaya menggunakan intonasi yang lembut dan tidak keras. tona rendah (lemah) menggunakan nombor tiga dan tona sangat rendah ( sangat lemah) menggunakan nombor empat. intonasi tona samada turun naik nada suara itu digunakan dalam pengucapan ayat atau frasa.  Oleh itu. 4. Manakala.

HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 tetapi mempunyai sebutan dan ejaan yang sama. 15 . manakala dengan ejaan yang sama “mereka” juga membawa makna mencipta sesuatu yang baru. Dengan mempelajari suprasegmental dalam bahasa akan memudahkan penyampaian makna yang ingin disampaikan. Contohnya perkataan “mereka” merujuk kepada beberapa orang.2.3 Memudahkan kefahaman murid dalam pengajaran dan pembelajaran apabila mereka dapat mengetahui dan memahami perbezaan – perbezaan yang wujud dalam system bahasa itu sendiri secara khusus. 4.

kemas. mendengar dengan teliti. Pendengar pula harus mendiskriminasikan bunyi-bunyi ujaran. Selain itu. Dengan bantuan teknologi canggih komunikasi boleh berlaku walaupun jarak penutur dan pendengar berjauhan antara satu dengan yang lain.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 5. Bahasa melibatkan proses kognitif dalam menghasilkan dan memahami bunyi dan sistem tanda linguistik. Oleh itu. Penutur harus boleh bercakap dengan jelas melalui sebutan yang betul. mempunyai keunikan yang tersendiri apabila menyentuh berhubung dengan konsep fonologi kerana melalui pemahaman kita terhadap system fonologi bahasa secara tidak langsung ia turut dapat memperbaiki dan menggunakan bahasa Melayu yang betul dengan sebutan. Dalam bahasa Melayu secara amnya. bahasa terdiri daripada makna sistematik yang dikomunikasikan melalui penggunaan bunyi-bunyi atau tanda-tanda konvensional. amat penting untuk kita mempelajari bahasa tidak kira apa juga bentuk bahasa itu kerana dengan mempelajari dan memahami setiap system dalam bahasa itu kita dapat menyampaikan makna dengan lebih berkesan kepada penerima maklumat yang ingin disampaikan. Bahasa merupakan satu sistem terdiri dari vokal dan bunyibunyi ujaran.0 KESIMPULAN Konklusinya. teratur dan berupaya untuk menggunakan jeda. bunyi. Terdapat lambang yang arbitrari yang menjadi alat perhubungan mempunyai kaitan rapat dengan budaya tempat bahsa itu dituturkan. Oleh itu. Bahasa sebagai alat komunikasi juga melibatkan jarak tempat dan jarak masa. tekanan dan gaya yang tepat. kita sebagai rakyat Malaysia yang cintakan bahasa Melayu harus memikul tanggungjawab untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca supaya dikenali dan boleh diguna pakai oleh masyarakat dunia. Bahasa sentiasa berubah-ubah serta mempunyai sifat khas dan unit. ujaran dan keperluannya mengikut kesesuaian masa dan tempat serta tujuan maklumat yang ingin disampaikan melalui penggunaan bahasa Melayu itu sendiri. memahami dan mentafsirkan percakapan yang didengar dan seterusnya bertindak balas terhadap apa yang didengainya itu. Bahasa terdiri daripada ujaran perkataan daripada mulut atau teks yang bertulis. 16 . Bahasa sebagai alat komunikasi boleh berlaku dalam dua cara iaitu secara lisan dan tulisan. Komunikasi dua hala melibatkan penutur dan pendengar yang memerlukan kemahiran berbahasa.

”Ilmu Bahasa Melayu: Penggal 1”. Dewan Bahasa dan Pustaka. www.wikipedia. Selangor Darul Ehsan. 2. Fraser and Neave. Winsted.suriangkasa. Asmah Hj Omar. Hamzah)”. 1987. 1986 . Department Pendidikan dan Kebudayaan.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 BIBLIOGRAFI 1. Singapura. “ Bahasa dan Pemikiran Bahasa Melayu”.fonetikdanfonologi.org. 5.O. 3. 1986. Sabran dan Rahim Syam. Pekan Baru.. Petaling Jaya. Dewan Bahasa dan Pustaka. 2007 . Kamus Dewan. Raminah Hj. 1927 . Kuala Lumpur. “Kitab Pengetahuan Bahasa (Transliterasi oleh R. Kuala Lumpur.com.my 17 . edisi keempat. Raja Ali Haji. Fajar Bakti. et al . “ Kajian Bahasa”. www.com 7. 4. 6.ms. R.blogspot.fonologi_bahasa_melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful