FAKULTI PENDIDIKAN BAHASA PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEMESTER MEI / 2012 HBML1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA

MELAYU

NO. MATRIK NAMA NO. KAD PENGENALAN NO. TELEFON EMEL

: : : : :

780206125731002 HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 019-5350985 herman_5675@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

OUM CAWANGAN TAWAU

0 Pengenalan………………………………………………………………….……….1 Bunyi – bunyi Vokal dalam Bahasa Melayu…………………… 2.0 Bunyi-bunyi Vokal dan Konsonan dalam Bahasa Melayu.1 Ciri – ciri Suprasegmental dalam Bahasa Melayu……………… 4.1 Tona 4.2.2.0 Kesimpulan………………………………………………………………… 17 Bibliografi………………………………………………………………… 16 1 . 2.0 Ciri – ciri Suprasegmental Bahasa Melayu dan Kepentingannya dalam Pengajaran Lisan………………………………………………….1 Intonasi 4.1 Tekanan 4. 3.1 Jeda 4. 3.0 Perbezaan Antara Fonem dan Alofon dalam Bahasa Melayu.2 Alofon………………………………………………………………..1 Fonem……………………………………………………………….1. 4.4.3 Memahami Penggunaan Intonasi Bahasa Melayu Membezakan Makna Ayat Memudahkan Kefahaman Murid 2 2-9 7-9 7-9 10-11 10-11 10-11 12-15 12-14 14-15 5.1 Kepanjangan 4.……. 2.1 4.2 Kepentingan Suprasegmental dalam Pengajaran Lisan……….2.2.3. 4.5.2 Bunyi – bunyi Konsonan dalam Bahasa Melayu……………… 3. 4.2 4.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 ISI KANDUNGAN PERKARA HALAMAN 1.

Ini amat penting. 2 . sintaksis ( sistem ayat) dan semantic (sistem makna). morfologi (sistem kata). huraian mengenai vokal dan konsonan tergolong dalam bab fonetik dan fonologi. Makin besar jumlah penuturnya.0 PENGENALAN Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting bagi manusia. Asmah Hj Omar (1986) mengatakan “bahasa yang digunakan oleh manusia adalah menggunakan alat-alat ujaran yang terdapat dalam tubuh badan manusia itu sendiri. lidah. Ilmu fonologi ini termasuk dalam bidang ilmu linguistik. dan makin banyak pula perbezaan yang wujud dari segi penggunaannya. agar dapat memudahkan para guru untuk memahaminya agar mudah untuk mengajarkannya kepada para pelajar dan murid-murid di sekolah. Bagaimana bunyi bahasa dihasilkan ada penjelasanpenjelasan yang melatarinya. Contohnya bibir.” Mengikut Kamus Lingusitik pula. Secara jelasnya. Malah. saya akan lebih membincangkan berhubung dengan sistem fonologi dalam Bahasa Melayu. Dalam Bahasa Melayu. ilmu fonologi atau fonetik akan menjadi ilmu pertama dikaji diikuti oleh fonologi (sistem bunyi). lelangit dan pita suara. Maksud dan definisi fonetik menurut Kamus Dewan (1996:354) “fonologi ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya. pemerolehan bunyi bahasa atau alat pertuturan oleh sesebuah masyarakat ini boleh dikaji secara saintifik.” Secara amnya. adalah amat penting juga bagi mereka yang ingin mempelajari Bahasa Melayu dengan lebih mendalam lagi. Demikiannya juga halnya dengan Bahasa Melayu yang menjadi salah satu bahasa yang banyak mempunyai banyak sistem fonologi atau sistem bunyi yang diucapkan atau dituturkan oleh penuturnya. malah bahasa ialah kepunyaan masyarakat yang menuturkannya. maka makin luas daerah penyebaran bahasa itu. tetapi teratur dengan menggunakan kod-kod tertentu. Alat pertuturan ini sememangnya kompleks. Bagaimanapun dalam bidang tugasan ini.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 1. ilmu khusus yang mengkaji penghasilan bunyi-bunyi bahasa ini dikenali sebagai ilmu fonologi atau fonetik. kita juga akan turut sama melihat berkenaan dengan perbezaan antara fonem dan alofon dalam sistem fonologi Bahasa Melayu. Apabila kita membincangkan berkenaan dengan sistem bunyi-bunyi dalam bahasa ini. fonologi pula bermaksud bidang yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya. Jika diikuti urutan kajian dalam bidang ilmu linguistik bahasa.

udara keluar dari paru-paru berterusan dan udara keluar tanpa sekatan atau geseran. Manakala udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan tidak tersekat atau terhimpit. halangan atau sempitan. konsonan dan juga diftong. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup bahagian rongga untuk membuat sekatan. di dalam Bahasa Melayu terdapat tiga golongan bunyi iaitu bunyi vokal.1 Bunyi . 2.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 2.bunyi vokal dalam Bahasa Melayu Bunyi-bunyi vokal ialah bunyi-bunyi bahasa yang bersuara yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa mendapatkan sebarang sekatan atau geseran.0 BUNYI – BUNYI KONSONAN DAN VOKAL BAHASA MELAYU Secara amnya. Kumpulan bunyi – bunyi vokal ialah bunyi yang dihasilkan tanpa gangguan dalam rongga mulut. Pita suara kemudiannya dirapatkan dan digetarkan. Dengan kata lain bunyi-bunyi vokal mempunyai ciri-ciri seperti bersuara. Berikut merupakan tujuh penghasilan bunyi-bunyi vokal iaitu. Sebagai contoh: Awalan [ijab] [insan] pertengahan [minum] [kilang] akhiran [beli] [cari] 3 . Namun. Vokal Hadapan Sempit atau Tinggi [ i ] Hadapan lidah dinaikkan setinggi mungkin ke arah lelangit keras tetapi tidak membuat sekatan kepada arus udara manakala bibir dalam keadaan dihamparkan. Bunyi itu hanya dipengaruhi oleh keadaan lidah dan bentuk bibir. i. disini saya hanya akan membincangkan dua golongan bunyi iaitu penghasilan bunyi vokal dan juga konsonan.

bahagian pita suara dirapatkan serta digetarkan. Sebagai contoh: awalan [ekor] [enak] pertengahan [kekok] [belok] akhiran [kole] [tauge] Gambar rajah 2 : Menunjukkan penghasilan vokal hadapan separuh sempit atau separuh tinggi [ e ]. hadapan lidah pula dinaikkan separuh tinggi iaitu rendah sedikit sahaja daripada bunyi vokal /i/. Kemudian. ii. Udara dari paru-paru disalurkan keluar ke rongga mulut tanpa menerima sebarang gangguan. Bersamaan dengan itu juga. iaitu rendah sedikit daripada cara menghasilkan bunyi vokal /e/. Vokal Hadapan Separuh Sempit atau Separuh Tinggi [ e ] Bagi menghasilkan bunyi vokal /e/ pula. lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung. bahagian bibir atas dan bibir bawah hendaklah dihamparkan.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 Gambar rajah1: Menunjukkan penghasilan vokal hadapansempit atau tinggi [ i ]. Kemudian. Udara dari paru-paru disalurkan keluar ke bahagian rongga mulut dan pita 4 . iii. Manakala lelangit lembut dan anak tekak pula dinaikkan dengan menutup bahagian rongga hidung. Vokal Hadapan Separuh Luas atau Separuh Rendah [ ε ] Bunyi vokal /ε/ dapat dihasilkan melalui hadapan lidah yang dinaikkan separuh rendah ke daerah lelangit keras.

Sebagai contoh: awalan [angsa] [alis] pertengahan [rapi] [palam] akhiran [lupa] [kena] Gambar rajah 4:Menunjukkan penghasilan vokal hadapan luas atau rendah [ a ]. Untuk menghasilkan bunyi vokal tersebut. Walau bagaimanapun. udara yang keluar ini tidak mengalami sebarang halangan. Vokal ini juga dikenali juga sebagai vokal depan lampau separuh rendah. 5 . hadapan lidah hendaklah diturunkan serendah yang mungkin. Manakala bibir pula adalah berada dalam keadaan dihamparkan. bibir pada ketika ini adalah dalam keadaan yang melampau dan bunyi yang dihasilkan pula ialah bunyi [a]. Sebagai contoh: awalan [εsok] [εnak] pertengahan [kεk] [bεlok] akhiran [sorε] [olε-olε] Gambarajah 3:Menunjukkan penghasilan vokal hadapan separuh luas atau separuh rendah [ε] iv. Seterusnya udara dari paru-paru disalurkan keluar ke bahagian rongga mulut sambil menggetarkan pita suara. Kemudian lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup bahagian nasal. Sebaliknya. Vokal Hadapan Luas atau Rendah [ a ] Turut dikenali juga sebagai vokal hadapan lampau rendah.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 suara digetarkan.

Sebagai contoh: awalan [ungka] [ulam] pertengahan [tuba] [pucat] akhiran [batu] [kelu] Gambar rajah 5 : Menunjukkan penghasilan vokal belakang sempit atau tinggi [ u ]. Vokal Belakang Sempit atau Tinggi [ u ] Vokal /u/ dihasilkan dengan cara belakang lidah dinaikkan ke daerah lelangit lembut untuk menyempitkan bahagian rongga mulut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung. bibir dibundarkan dan bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal /u/. pita suara dirapatkan serta digetarkan. Sementara itu. 6 . Sebagai contoh: awalan [orang] [onar] pertengahan [roket] [pocong] akhiran [milo] [keromo] Gambar rajah 6: Menunjukkan penghasilan vokal belakang separuh sempit [o].HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 v. Apabila udara disalurkan keluar maka bunyi yang dihasilkan ialah vokal /o/. Bibir dibiarkan dalam keadaan bundar. Bersamaan dengan itu. vi. Vokal Belakang Separuh Sempit [ o ] Bahagian belakang lidah sedikit antara paling tinggi belakang dan yang paling rendah boleh dicapai di belakang lidah.

Pita suara dirapatkan apabila udara disalurkan melaluinya. Bunyi /ə/ akan dihasilkan di mana vokal ini pula hanya terdapat di bahagian awalan dan di pertengahan perkataaan sahaja. Selain vokal terdapat juga separuh vokal. sama ada dinaikkan dan udara dari paru -paru keluar melalui rongga mulut sahaja (menghasilkan bunyi-bunyi vokal atau oral) atau dinaikkan tetapi tidak rapat sehingga udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan juga rongga hidung (menghasilkan bunyi-bunyi vokal yang disengaukan) dan keadaan glotis dirapatkan dan semasa udara keluar dari paru-paru pita suara bergetar. lelangit lembut dan anak tekak hendaklah dinaikkan untuk menutup bahagian rongga nasal.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 vii. Sebagai contoh: awalan [əmak] [əmas] pertengahan [bəlah] [cəlah] Gambar rajah 6 : Menunjukkan penghasilan vokal tengah [ə]. turun naik lidah sama ada dinaikkan setinggi-tingginya. diftong dan vokal rangkap. dinaikkan sedikit atau diturunkan. bahagian lidah yang terlibat sama ada depan lidah atau belakang lidah. maka pita suara pula akan bergetar. bahagian tengah lidah mestilah dinaikkan ke bahagian pertemuan di antara lelangit keras dan lelangit lembut. Vokal Tengah [ ə ] Untuk menghasilkan vokal ini. 7 . keadaan bibir sama ada dihamparkan atau dibundarkan. Kemudian. Sebenarnya penghasilan bunyi-bunyi vokal pula ditentukan oleh beberapa ciri tertentu iaitu. keadaan lelangit lembut.

[b].2 Bunyi – bunyi konsonan dalam bahasa Melayu Kumpulan bunyi-bunyi konsonan pula ialah bunyi yang dihasilkan dengan gangguan oleh alat-alat sebutan sehingga jalan aliran udara dari paru – paru terganggu. glotis dan rongga hidung. m. [h]. [v]. [t]. r dan l. tengah dan akhir perkataan iaitu p. [x]. [p]. Konsonan ialah bunyi yang dihasilkan oleh aliran udara yang tersekat atau terhalang oleh salah satu alat sebutan seperti bibir. [w]. [f]. [s]. /ng/. [m]. [d]. h. [k]. Inilah antara huruf-huruf konsonan yang lazim kita ketahui selain daripada 5 huruf vokal yang lazim telah kita pelajari. [q]. n. Dalam bahasa Melayu terdapat 18 bunyi konsonan asli sembilan konsonan pinjaman. lelangit keras. lelangit lembut. Penghasilan konsonan-konsonan tersebut melibatkan daerah-daerah artikulasi seperti dua bibir. [y] Berikut merupakan gambarajah-gambarajah yang menunjukkan bagaimana bunyibunyi huruf konsonan dihasilkan. Konsonan b. had. dengan cara disekat atau dihalang dan udara keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. g. dan sebagainya dan udara dilepaskan melalui rongga mulut atau rongga hidung. Sembilan konsonan asli dapat hadir pada awal. gusi. Huruf konosnan /ny/. koc dan kolej. [r]. [z]. [l]. c dan j hanya hadir pada akhir perkataan pinjaman seperti bab. [j]. lelangit lembut. t. [g]. Konsonan c Konsonan h Konsonan j 8 Konsonan k . s. [c]. pita suara. beg.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 2. [n]. d. gusi. w dan y tidak pernah terdapat pada akhir perkataan.

HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 Konsonan l Konsonan m Konsonan n Konsonan r Konsonan t Konsonan y Konsonan z 9 .

Contohnya perkataan kaya dan paya. Perkataan ini terdiri daripada empat unit bunyi iaitu p. Perkataan pedang dikatakan hampir sama dengan perkataan petang namun hanya dibezakan dengan bunyi d dan t.  Selain daripada pasangan minimal pedang dengan petang.  Antara contoh lain menerangkan berkenaan dengan fonem.0 PERBEZAAN ANTARA FONEM DAN ALOFON DALAM SISTEM FONOLOGI BAHASA MELAYU 3. Perbezaan makna ini dapat dilihat pada pasangan minimal atau pasangan terkecil perkataan.1 Fonem   Fonem ialah unit bahasa yang terkecil berfungsi dalam Bahasa Melayu. bunyi d dan t merupakan bunyi yang distingtif yang membezakan makna. l. seperti dalam pasangan minimal. Kedua perkataan ini mempunyai makna yang berbeza. atau perkataan terdiri daripada beberapa unit bunyi seperti dalam perkataan palu. a. Dalam pasangan minimal pedang dengan petang itu terdapat bunyi yang berbeza iaitu bunyi d dan bunyi t. Maka bunyi k dan p merupakan unit-unit terkecil itu yang dapat membezakan makna perkataan kaya dan paya. Oleh itu. Oleh itu bunyi k dan p diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /k/ dan /p/. Di dalam fonem satu unit ujaran yang bermakna. pedang dengan petang. unit-unit bunyi inilah yang dipanggil sebagai fonem iaitu unit terkecil yang berfungsi dalam Bahasa Melayu itu sendiri. Maka bunyi k dan p boleh dikategorikan sebagai fonem yang membezakan makna. terdapat lagi beberapa contoh yang akan diperjelaskan untuk lebih memberi kefahaman yang mendalam. Dalam konteks ini. maka palu akan bertukar menjadi malu yang masih lagi mengekalkan empat unit bunyi. 10 . fonem juga boleh difahami sebagai unit yang terkecil yang membezakan makna. Oleh itu bunyi d dan t adalah bertaraf fonem yang berbeza dan bunyi fonem itu diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /d / dan /t/. p dan m adalah unit terkecil yang berfungsi kerana unit itu membezakan maksud ujaran sesuatu perkataan itu. u.    Sekiranya huruf p tadi digantikan dengan huruf m.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 3. hal ini disebabkan oleh fonem k dan p. Fonem seperti apa yang kita harus fahami ialah unit yang terkecil yang dapat membezakan makna. maka. Selain itu.

i adalah asalnya fonem yang membezakan makna kerana terdapat pasangan minimal masing-masing yang membezakan makna iaitu seperti baru. Walaupun perkataan agama. u. b. Barat dan Karat Dalam dan Talam Cari dan Jari Pakar dan Bakar Dulang dan Tulang : /b/ dan /k/ merupakan fonem yang berbeza. tetapi vokal a. biru. buru. 3. Bervariasi bebas bermaksud walaupun bunyi-bunyi itu berbeza dalam perkataan tertentu misalnya faham dengan paham tetapi perbezaan bunyi tidak membawa makna yang berbeza untuk menunjukkan maknanya yang sama. u. Bunyi p dalam palu dan lupa diujarkan sebagai letupan bibir yang sempurna. dan i adalah bertaraf fonem. fonem p dalam palu boleh menjadi lupa dan luap.  Alofon juga boleh terjadi daripada bunyi yang bervariasi bebas.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731  Selain daripada contoh pasangan minimal yang telah diperjelaskan diatas terdapat juga beberapa contoh pasangan minimal yang boleh menunjukkan unitunit terkecil yang membezakan makna ataupun dalam istilah bahasa melayu iaitu fonem. fonem p mempunyai dua alofon iaitu luap dan lupa. bunyi p di ujarkan sebagai letupan bibir yang tidak sempurna. e. tetapi dalam luar. Contoh adalah seperti berikut : a. alofon pula bermakna huruf yang boleh dipindah kedudukan membentuk perkataan lain yang bermakna menggunakan huruf – huruf yang sama.oleh itu daripada contoh di atas. ugama dan igama. u dan i adalah bertaraf alternasi bebas. Oleh sebab itu vokal a. yakni tidak diletupkan. ugama dan igama itu dari segi makna tidak berbeza. u dan i adalah distingtif (membezakan makna). d.   Sebagai contoh.  Dalam bahasa Melayu terdapat pula beberapa perkataan yang hampir sama dari segi sebutan tetapi maknanya sama (tidak berbeza). maka bunyi a. : /c/ dan /j/ merupakan fonem yang berbeza. : /p/ dan /b/ merupakan fonem yang berbeza. : /d/ dan /t/ merupakan fonem yang berbeza. 11 . misalnya perkataan agama. : /d/ dan /t/ merupakan fonem yang berbeza. maka bunyi a. c.2 Alofon  Berbanding dengan fonem yang membezakan maksud ujaran sesuatu perkataan itu.

intonasi atau tona.  Ia ditanda dengan tanda titik dipanggil mora. 12 . dan jika empat titik :: kepanjangan ialah dua mora. sit bermaksud duduk dan si:t bermakna tempat duduk. Fonem ini tediri daripada tekanan. Di dalam bahasa Melayu.0 CIRI-CIRI SUPRASEGMENTAL BAHASA MELAYU DAN KEPENTINGANNYA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN LISAN Ciri – ciri Suprasegmental dalam Bahasa Melayu  4. Sebagai contoh.1   Tekanan Merupakan ciri lemah atau kerasnya suara penyebutan sesuatu suku kata. “bapa” dan “satu” dan seumpamanya. ia berlaku dalam suku kata yang kedua seperti “kita”.2  Kepanjangan Ia juga disebut sebagai pendek bunyi yang merupakan ciri khusus yang terdapat pada perkataan dalam bahasa-bahasa tertentu. tetapi tidak membezakan makna Bahasa Melayu. Biasanya berlaku pada suku kata dalam perkataan. Bagi bahasa Inggeris.1 Suprasegmental dalam bahasa Melayu ialah merupakan ciri-ciri atau sifat bunyi yang menindih atau menumpang pada sesuatu fonem. Jika tanda mora itu satu titik. kepanjangan. kepanjangan bunyinya setengah mora “ dua titik kepanjangan satu mora.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 4. Ciri kepanjangan dan panjang pendek ini juga boleh membezakan makna dalam bahasa-bahasa tertentu seperti bahasa Arab dan Bahasa Inggeris.  Lazimnya. jeda.1. tekanan boleh membezakan makna. tekanan berlaku dalam vokal. Bunyi vokal selalunya disebut dengan lantang dan boleh dipanjangkan.1. Dalam bahasa Inggeris perbezaan makna terjadi apabila kepanjangan digunakan. 4. 4.

 Sebenarnya semua jenis cirri suprasegmental. Lambang jeda ialah [=].1.4  Intonasi Intonasi juga disebut sebagai lagu bahasa. Pertama menggunakan tona mendatar seperti “ibu”. [= saya minum susu = lembu] (Bermakna orang yang bercakap itu memberitahu orang yang dilawan bercakap. Dalam bahasa Melayu terdapat pelbagai iontonasi atau lagu yang terdapat dalam ayat. 4.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 4. Kedua tona meninggi seperti “guni”.3   Jeda Jeda disebut ‘persendian’. contohnya 13 . ayat Tanya pula meninggi apabila di akhir ayat. kepanjangan. rangkai kata dan ayat. Manakala tona ketiga iaitu tona turun – naik. Unsur jeda digunakan untuk memisahakan elemen linguistik seperti kata. Contohnya ayat berita yang menurun pada akhir ayat. iaitu tekanan.1. Sebagai contoh lihat ayat berikut: i. iaitu lembu bahawa dia minum susu)  Lambang jeda untuk memisahkansuku kata atau perkataan ialah [+] . Terdapat dua jenis tanda yang berbeza digunakan untuk membezakan tinggi rendah sesuatu perkataan. Dalam bahasa Melayu lambang ini berfungsi membezakan makna. [= saya minum susu lembu =] (Bermakna orang yang bercakap itu memberi tahu dia minum susu lembu) ii. jeda dan tona secara kombinasi turut membentuk intonasi dalam ayat dan digunakan dalam pertuturan seharian. Banyak bahasa mempunyai tona dan ia mengubah makna. Dalam ujaran atau pertuturan jeda berperanan sebagai hentian sebentar.1. Contohnya: Berikan: ber + ikan (bermaksud mempunyai ikan) beri + kan (bermaksud menyerahkan) 4.5    Tona Merupakan satu bentuk gelombang naik turun suara dalam pengucapan.

2.  Antara kepentingan suprasegmental dalam Pengajaran Kemahiran Lisan adalah seperti berikut.2. Tona yang tinggi (keras) menggunakan satu. tona sederhana tinggi (keras) menggunakan dua. Ini bermakna para murid akan diberi kefahaman tentang perbezaan perkataan yang lazimnya mempunyai makna yang berbeza 14 .  Oleh itu. intonasi tona samada turun naik nada suara itu digunakan dalam pengucapan ayat atau frasa.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 perkataan “kuda” dan akhir sekali tona menuruh seperti dalam perkataan “marah”  Terdapat juga pemakaian tanda nomnor 1 hingga 4 untuk menunjukkan perbezaan tona. Contohnya tekanan merujuk bagaimana seseorang individu itu dapat menggunakan intonasi – intonasi yang betul ketika bercakap atau berucap berkenaan dengan sesuatu perkara. 4. Lazimnya ucapan yang berunsur pengajaran biasanaya menggunakan intonasi yang lembut dan tidak keras. 4. tona rendah (lemah) menggunakan nombor tiga dan tona sangat rendah ( sangat lemah) menggunakan nombor empat. Manakala.2 Membezakan makna ayat juga merupakan kepentingan suprasegmental dalam pengajaran lisan.1 Memahami penggunaan intonasi yang betul apabila bercakap atau berucap di kalangan orang ramai mengikut kesesuaian apa yang ingin diujarkan. dalam ucapan berunsur politik umpamanya biasanya menggunakan ujaran – ujaran yang agar keras intonasinya kerana penyampaiannya agenda dan perkara yang ingin disampaikan perlu ditekankan dengan lebih baik lagi. 4.2 Kepentingan Suprasegmental dalam Pengajaran Kemahiran Lisan  Memahami fungsi suprasegmental dalam pengajaran kemahiran lisan amat penting bagi para guru agar dapat memberikan kefahaman yang baik kepada para murid dan seterusnya menjadikan system pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan agar apa yang disampaikan oleh guru dapat difahami dan murid boleh menggunakan cirri-ciri suprasegmental yang betul dalam penggunaan penuturan bahasa Melayu.

Contohnya perkataan “mereka” merujuk kepada beberapa orang. 4. Dengan mempelajari suprasegmental dalam bahasa akan memudahkan penyampaian makna yang ingin disampaikan.2.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 tetapi mempunyai sebutan dan ejaan yang sama. 15 .3 Memudahkan kefahaman murid dalam pengajaran dan pembelajaran apabila mereka dapat mengetahui dan memahami perbezaan – perbezaan yang wujud dalam system bahasa itu sendiri secara khusus. manakala dengan ejaan yang sama “mereka” juga membawa makna mencipta sesuatu yang baru.

Dalam bahasa Melayu secara amnya.0 KESIMPULAN Konklusinya. mendengar dengan teliti. amat penting untuk kita mempelajari bahasa tidak kira apa juga bentuk bahasa itu kerana dengan mempelajari dan memahami setiap system dalam bahasa itu kita dapat menyampaikan makna dengan lebih berkesan kepada penerima maklumat yang ingin disampaikan. memahami dan mentafsirkan percakapan yang didengar dan seterusnya bertindak balas terhadap apa yang didengainya itu. Bahasa sentiasa berubah-ubah serta mempunyai sifat khas dan unit. Selain itu. Bahasa merupakan satu sistem terdiri dari vokal dan bunyibunyi ujaran. bunyi. mempunyai keunikan yang tersendiri apabila menyentuh berhubung dengan konsep fonologi kerana melalui pemahaman kita terhadap system fonologi bahasa secara tidak langsung ia turut dapat memperbaiki dan menggunakan bahasa Melayu yang betul dengan sebutan. Pendengar pula harus mendiskriminasikan bunyi-bunyi ujaran. Dengan bantuan teknologi canggih komunikasi boleh berlaku walaupun jarak penutur dan pendengar berjauhan antara satu dengan yang lain. Penutur harus boleh bercakap dengan jelas melalui sebutan yang betul. 16 . kita sebagai rakyat Malaysia yang cintakan bahasa Melayu harus memikul tanggungjawab untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca supaya dikenali dan boleh diguna pakai oleh masyarakat dunia. Bahasa sebagai alat komunikasi juga melibatkan jarak tempat dan jarak masa. ujaran dan keperluannya mengikut kesesuaian masa dan tempat serta tujuan maklumat yang ingin disampaikan melalui penggunaan bahasa Melayu itu sendiri. Bahasa terdiri daripada ujaran perkataan daripada mulut atau teks yang bertulis. kemas. Terdapat lambang yang arbitrari yang menjadi alat perhubungan mempunyai kaitan rapat dengan budaya tempat bahsa itu dituturkan. bahasa terdiri daripada makna sistematik yang dikomunikasikan melalui penggunaan bunyi-bunyi atau tanda-tanda konvensional. Oleh itu. tekanan dan gaya yang tepat. Komunikasi dua hala melibatkan penutur dan pendengar yang memerlukan kemahiran berbahasa. Bahasa melibatkan proses kognitif dalam menghasilkan dan memahami bunyi dan sistem tanda linguistik. Bahasa sebagai alat komunikasi boleh berlaku dalam dua cara iaitu secara lisan dan tulisan. teratur dan berupaya untuk menggunakan jeda. Oleh itu.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 5.

R. Raminah Hj. Kuala Lumpur.O. “ Bahasa dan Pemikiran Bahasa Melayu”. 1986 . Fajar Bakti. et al . www. “Kitab Pengetahuan Bahasa (Transliterasi oleh R. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Dewan. Winsted. 5. “ Kajian Bahasa”.org. www. 1987.com. 2007 .”Ilmu Bahasa Melayu: Penggal 1”. 3. Selangor Darul Ehsan. 1927 . Kuala Lumpur.fonetikdanfonologi.fonologi_bahasa_melayu.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 BIBLIOGRAFI 1. Asmah Hj Omar..my 17 .blogspot.ms. Raja Ali Haji. 4. 6. Department Pendidikan dan Kebudayaan. Petaling Jaya. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1986. Sabran dan Rahim Syam. edisi keempat. 2.suriangkasa. Hamzah)”.wikipedia.com 7. Fraser and Neave. Singapura. Pekan Baru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful