JPA.BK(S)215/13 Jld.

4( 5 )

No Siri :

KERAJAAN MALAYSIA __________________________________ PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013 __________________________________ PEMERIKSAAN KESIHATAN BAGI MAKSUD PELANTIKAN KE DALAM PERKHIDMATAN AWAM

TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan memberi panduan mengenai

pelaksanaan pemeriksaan kesihatan bagi maksud pelantikan ke dalam perkhidmatan awam supaya pelaksanaannya lebih teratur.

LATAR BELAKANG 2. Peraturan mengenai pemeriksaan kesihatan kepada calon yang dilantik ke

dalam perkhidmatan awam dijelaskan dalam peraturan 20(1)(a), PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap calon yang akan dilantik ke dalam perkhidmatan awam hendaklah disyaratkan untuk diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar.

1

3.

Pada masa ini, pelaksanaan urusan pemeriksaan kesihatan adalah

berdasarkan borang pemeriksaan perubatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (Am 402-Pin.4/87) berdasarkan ketetapan dalam Ruangan 2, Bilangan 1, Jadual B, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2012– Pelaksanaan Urusan Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Awam

Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia.

4.

Bagi memastikan pemeriksaan kesihatan calon yang dilantik dibuat dengan

teratur, terdapat keperluan untuk menjelaskan dasar dan tatacara pemeriksaan kesihatan dengan menggunakan borang baharu pemeriksaan perubatan.

DEFINISI 5. Bagi tujuan Pekeliling Perkhidmatan ini: “calon” bermaksud seseorang yang telah ditawarkan pelantikan secara tetap, sementara atau kontrak oleh Suruhanjaya; “Ketua Jabatan” bermaksud seseorang pegawai yang mengetuai sesuatu Kementerian/ Jabatan Persekutuan di peringkat persekutuan, wilayah, negeri, daerah atau di luar negara, atau mana-mana pegawai yang diwakilkan kuasa secara bertulis oleh Ketua Jabatan untuk bertindak bagi pihaknya; “pegawai” bermaksud pegawai sedang berkhidmat yang dilantik ke jawatan baharu oleh Suruhanjaya; “pengamal perubatan berdaftar” bermaksud pengamal perubatan yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971 [Akta 50] sama ada pegawai perubatan Kerajaan atau swasta;

2

Suruhanjaya Pasukan Polis dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran atau mana-mana pihak yang diwakilkan kuasa secara sah untuk melantik seseorang berkhidmat dengan mana-mana perkhidmatan di bawah bidang kuasa Suruhanjaya berkenaan. pasukan polis dan perkhidmatan pelajaran menurut Fasal (1) Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan. (c) bagi maksud subperenggan 6(a) dan 6(b). DASAR PEMERIKSAAN KESIHATAN 6. Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan. (d) pemeriksaan kesihatan hendaklah dibuat selepas calon/ pegawai menerima surat tawaran pelantikan dan laporan pemeriksaan kesihatan perlu dikemukakan kepada Ketua Jabatan pada tarikh melapor diri bertugas kecuali bagi skim perkhidmatan yang pemeriksaan kesihatan dan diperakui sihat untuk 3 . perkhidmatan awam am persekutuan. (b) pegawai yang telah menjalani pemeriksaan kesihatan semasa di jawatan terdahulu perlu menjalani semula pemeriksaan kesihatan sekiranya dikehendaki oleh Suruhanjaya apabila dilantik ke jawatan baharu.“perkhidmatan awam” bermaksud perkhidmatan awam Persekutuan iaitu perkhidmatan kehakiman dan perundangan. pemeriksaan kesihatan hendaklah dilaksanakan oleh pengamal perubatan berdaftar. Dasar pemeriksaan kesihatan adalah seperti berikut: (a) calon yang akan dilantik ke dalam perkhidmatan awam hendaklah menjalani berkhidmat. dan “Suruhanjaya” bermaksud Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.

mengehendaki calon/ pegawai menjalani pemeriksaan kesihatan terlebih dahulu. Walaupun seseorang pegawai sedang berkhidmat telah mematuhi syarat di perenggan 6. Sekiranya pegawai diperakui oleh pengamal perubatan berdaftar mengalami masalah kesihatan. calon perlu menjalani pemeriksaan kesihatan dan mengemukakan laporan tersebut semasa melapor diri bertugas dalam tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya. (e) sekiranya calon tidak dapat mengemukakan laporan pemeriksaan kesihatan pada tarikh melapor diri bertugas yang diarahkan. dan (h) kos pemeriksaan kesihatan adalah ditanggung sepenuhnya oleh calon/ pegawai melainkan pemeriksaan yang dibuat di hospital/ klinik Kerajaan. Sebaliknya. Ketua Jabatan tidak boleh menerima pegawai melapor diri bertugas. pegawai hendaklah merujuk kepada Suruhanjaya yang menawarkan jawatan baharu itu untuk mendapatkan nasihat mengenai pelantikannya. pegawai hendaklah memohon penangguhan melapor diri kepada Ketua Jabatan baharu. (g) Suruhanjaya boleh membatalkan tawaran pelantikan jika calon/ pegawai diperakui mengalami masalah kesihatan oleh pengamal perubatan berdaftar. (f) sekiranya Suruhanjaya mengehendaki pegawai sedang berkhidmat menjalani semula pemeriksaan kesihatan apabila dilantik di jawatan baharu dan laporan pemeriksaan kesihatan tidak dapat dikemukakan pada tarikh melapor diri yang diarahkan. 7. Ketua Jabatan boleh mengarahkan pegawai untuk menjalani semula pemeriksaan kesihatan atau mengemukakan maklumat kesihatan yang 4 .

5 . Ketua Jabatan tidak boleh menerima calon/ pegawai melapor diri bertugas sekiranya calon/ pegawai gagal mengemukakan laporan tersebut semasa melapor diri bertugas. (d) Suruhanjaya meneliti laporan pemeriksaan kesihatan dan memaklumkan keputusan pembatalan tawaran pelantikan kepada calon/ pegawai melalui Ketua Jabatan sekiranya calon/ pegawai mengalami masalah kesihatan dan tidak sesuai untuk berkhidmat. (b) calon/ pegawai hendaklah mengemukakan laporan pemeriksaan kesihatan semasa melapor diri bertugas.telah disahkan oleh pengamal perubatan berdaftar apabila terdapat keperluan untuk mengetahui status kesihatan pegawai supaya dapat dinasihati mengenai perkhidmatannya. (c) Ketua Jabatan mengemukakan maklumat pelantikan dan laporan pemeriksaan kesihatan serta memaklumkan kepada Suruhanjaya sekiranya calon/ pegawai mengalami masalah kesihatan. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESIHATAN 8. dan (e) Ketua Jabatan membuat bayaran emolumen bagi apa-apa tempoh calon/ pegawai berkhidmat. Pemeriksaan kesihatan bagi calon/ pegawai yang dilantik ke dalam perkhidmatan awam adalah seperti berikut: (a) calon/ pegawai hendaklah membuat pemeriksaan kesihatan sebaik sahaja menerima tawaran pelantikan daripada Suruhanjaya dengan menggunakan borang pemeriksaan perubatan seperti di Lampiran A.

.

Semua Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua YB Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pihak Berkuasa Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan 7 .

Untuk tujuan pemeriksaan. A. pemohon hendaklah membawa kaca mata (jika pernah memakainya) dan laporan Lembaga Perubatan (jika ada). Telefon: Pernah Berkahwin Hubungan: Alamat : No.LAMPIRAN A (Pin. Kad Pengenalan/ Tentera/ Polis/ Pasport: Umur: tahun Malaysia Jantina: Agama: Bangsa: Lelaki Islam Melayu Perempuan Buddha Cina Warganegara: Hindu India Kristian Lain-Lain (Nyatakan) Lain-Lain (Nyatakan) Lain-Lain (Nyatakan) Status Perkahwinan: Kumpulan Darah: (jika diketahui) Maklumat waris: Nama : Bujang Berkahwin No. BIODATA (Diisi sebelum berjumpa pengamal perubatan berdaftar) : Nama Penuh Jawatan Yang Ditawarkan : Alamat: No. Telefon : i . B dan C dan menyerahkan Borang ini berserta surat tawaran pelantikan kepada pengamal perubatan berdaftar sebelum pemeriksaan perubatan dibuat. 1/2013) BORANG PERMOHONAN PEMERIKSAAN PERUBATAN UNTUK PELANTIKAN KE DALAM PERKHIDMATAN AWAM Pemohon hendaklah mengisi maklumat di Bahagian A.

MAKLUMAT KESIHATAN PEMOHON [Diisi sebelum berjumpa pengamal perubatan berdaftar. Sila tandakan ( / ) di ruangan berkaitan] Adakah anda menghidap/ pernah mengalami masalah kesihatan berikut: Tidak Pasti (1) Bil Jenis Penyakit/ Masalah Kesihatan Ya Tidak Catatan 1 2 Kecederaan serius (Serious injury) Alahan (ubat/ makanan/ kontak) (Allergic reaction to medicine/ food / contact) Lelah / Asma (Asthma) Darah Tinggi (Hypertension) Kencing Manis (Diabetes) Sakit Jantung/dada (Chest pain) Gangguan Mental / Sakit Jiwa (Mental Illness) Kemurungan (Depression ) Sakit kepala (Headache) Sawan (Epilepsy) HIV (Human Immunodeficiency Virus) Penyakit kelamin (Sexually Transmitted Infections) Sakit Kuning (Hepatitis) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ii .B.

Bil Jenis Penyakit/ Masalah Kesihatan Ya Tidak Tidak Pasti Catatan 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Kanser (Cancer) Gastrik (Gastritis) Ketagihan Dadah (Drug addiction) Ketagihan Alkohol (Alcohol addiction) Merokok (Smoking) Kecacatan anggota (Physical handicap) Angin Pasang (Hernia) Buah Pinggang (Kidney disease) Ketulan di payudara (Breast lump) Tibi / Batuk berpanjangan melebihi 2 minggu (Cough >2 weeks) Masalah Penglihatan/ Pendengaran (Vision/ hearing problem) Histeria (Hysteria) Pitam (Blackout) Senggugut (Dysmenorrhoea) Kahak berdarah (Blood stained sputum) 24 25 26 27 28 iii .

please specify) 30 31 32 33 Diisi Oleh Pemohon Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Sahaja 34 35 36 37 Urat Kaki Bersimpul (Varicose Vein) Tapak Kaki Rata (Flat Footed) Buasir (Piles) Sakit Sendi (Joint pain) (2) Adakah anda pada masa ini sedang dirawat oleh pengamal perubatan berdaftar untuk apa-apa jenis penyakit atau kecederaan? Ya Tidak Catatan : (3) Adakah keluarga anda yang terdekat pernah menghidap apa-apa penyakit keturunan? Ya Tidak Catatan : (4) Adakah anda sedang mengandung? (bagi pemohon perempuan) Ya Tidak Catatan : iv .Bil Jenis Penyakit/ Masalah Kesihatan Ya Tidak Tidak Pasti Catatan 29 Pernahkah anda menerima rawatan tradisional untuk gangguan mental? (Have you received any traditional treatment for mental illness) Kecederaan kepala yang serius (Serious head injury) Pernahkah anda cuba untuk membunuh diri (Attempted suicide) Sejarah Pembedahan (History of operations) Lain – lain (Sila Nyatakan) (Others.

v . Tandatangan Pemohon Nama Pemohon No. Saya dengan ini bersetuju untuk memberi kebenaran kepada pihak tuan bagi mengemukakan maklumat mengenai pemeriksaan perubatan ini kepada pihak berkuasa/ jabatan yang berkenaan. tindakan boleh dikenakan ke atas saya. Kad Pengenalan Tarikh : : : : Pengakuan Saksi * Saya dengan ini mengesahkan maklumat kesihatan di Bahagian B dibuat oleh pemohon dan tandatangan di Bahagian C adalah tandatangan pemohon. Tandatangan Saksi* Nama Saksi* No.C. PENGAKUAN DAN KEBENARAN (Diisi sebelum berjumpa pengamal perubatan berdaftar) Pengakuan dan Kebenaran Pemohon Saya mengakui bahawa maklumat perubatan yang diberikan di Bahagian B adalah BENAR dan sekiranya maklumat itu palsu atau saya didapati menyembunyikan maklumat kesihatan saya. Kad Pengenalan Tarikh Cop Rasmi Jawatan : : : : : * Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan ke atas dalam Perkhidmatan Awam sahaja.

D. PEMERIKSAAN FIZIKAL (Diisi oleh pengamal perubatan berdaftar) meter Berat (Weight): kg Indeks Jisim Tubuh (BMI): kg/m2 Tinggi (Height): Tekanan Darah (Blood Pressure): _____________ Sistolik _____________ Diastolik mmHg Pemeriksaan Nadi (Pulse Rate): ________ /minit mmHg Keadaan Keseluruhan (General Condition): (1) PEMERIKSAAN MATA (EYE) (i) Penglihatan (Vision): Mata Kanan (Right Eye) Dengan Kaca Mata (With glasses) Tanpa Kaca Mata (Without glasses) (ii) Penglihatan warna (Colour vision): (iii) Juling (Squint): Biasa (Normal) Ada (Present) 6/_ 6/_ Mata Kiri (Left Eye) Dengan Kaca Mata (With glasses) Tanpa Kaca Mata (Without glasses) Luar Biasa (Abnormal) Tiada (Absent) 6/_ 6/_ (2) PEMERIKSAAN TELINGA/ PENDENGARAN (EAR/ HEARING) (i) Pemeriksaan fizikal (Physical examination): Kanan (Right) Biasa (Normal) Luar Biasa (Abnormal) Kiri (Left) Biasa (Normal) Luar Biasa (Abnormal) (ii) Pemeriksaan Pendengaran (Hearing): Kanan (Right) Biasa (Normal) Luar Biasa (Abnormal) Kiri (Left) Biasa (Normal) Luar Biasa (Abnormal) vi .

(3) PEMERIKSAAN MULUT. KERONGKONG DAN GIGI (ORAL. THROAT AND TEETH) (i) Mulut (Oral): Biasa (Normal) Luar Biasa (Abnormal) (ii) Kerongkong (Throat): Biasa (Normal) Biasa (Normal) Luar Biasa (Abnormal) Luar Biasa (Abnormal) (iii) Gigi/ Gigi palsu (Teeth/ Denture): Catatan/ (Remark): (4) PEMERIKSAAN RESPIRATORI (RESPIRATORY EXAMINATION) Biasa (Normal) Catatan/ (Remark): Luar Biasa (Abnormal) (5) PEMERIKSAAN KARDIOVASKULAR (CARDIOVASCULAR EXAMINATION) Biasa (Normal) Catatan/ (Remark): Luar Biasa (Abnormal) (6) PEMERIKSAAN ABDOMEN/ UROGENITAL(ABDOMEN/ URO GENITAL EXAMINATION) Abdomen: Biasa (Normal) Catatan/ (Remark): Luar Biasa (Abnormal) vii .

g. auditory hallucination ) Ada (Present) Tiada (Absent) (v) Orientasi (Orientation): Masa (Time) Tempat (Place) Individu (Person) Catatan/ (Remark): viii .Uro Genital (untuk lelaki sahaja dan perempuan jika perlu): Biasa (Normal) Catatan/ (Remark): Luar Biasa (Abnormal) (7) PEMERIKSAAN NEUROLOGI (NEUROLOGICAL EXAMINATION) Biasa (Normal) Catatan/ (Remark): Luar Biasa (Abnormal) (8) PENILAIAN STATUS MENTAL (MENTAL HEALTH ASSESSMENT) (i) Penampilan diri (General appearance): Pemakaian (Dressing) Kerapian (Tidiness) Kesesuaian (Appropriateness) (ii) Pertuturan/ Percakapan (Speech): Jelas (Coherent) Berkaitan (Relevant) Waras (Rational) (iii) Keadaan Emosi (Emotional/ Mood): Tertekan (Depressed) Sungguh girang (Elated) Biasa (Normal) (iv) Halusinasi (Hallucination) (e.

UJIAN MAKMAL (LABORATORY TEST) (Diisi oleh pengamal perubatan berdaftar) UJIAN URIN (URINE TEST) Ujian (Test) Gula (Sugar) Albumin (Albumin) Keputusan (Result) UJIAN – UJIAN LAIN (OTHER RELEVANT TESTS) (sekiranya difikirkan perlu oleh pengamal perubatan berdaftar) Sila lampirkan laporan ujian berkenaan bersama-sama Borang Pemeriksaan Perubatan ini.(9) PEMERIKSAAN SISTEM LOKOMOTOR (MUSCULOSKELETAL SYSTEM EXAMINATION) (i) Anggota atas (Upper limb): Biasa (Normal) Luar Biasa (Abnormal) (ii) Anggota bawah (Lower limb): Gaya berjalan (Gait): Biasa (Normal) Biasa (Normal) Luar Biasa (Abnormal) Luar Biasa (Abnormal) (iii) Catatan/ (Remark): E. Cop Rasmi Makmal Yang Menjalankan Ujian: ix .

.. PENGESAHAN PENGAMAL PERUBATAN BERDAFTAR (Diisi oleh pengamal perubatan berdaftar) Saya dengan ini mengaku bahawa saya telah memeriksa ……………...... (nama penyakit :..........………………………… dan mendapati: beliau tidak menghidap masalah kesihatan dan disahkan sihat untuk berkhidmat...................) Tandatangan Nama No.. beliau menghidap masalah kesihatan tetapi boleh dipertimbangkan untuk dilantik. Pendaftaran MMC Tarikh : : : : : : Cop Rasmi : x ...................................... KP: …………………................. pada....................) tahap penyakit : ringan (mild) sederhana (moderate) Catatan/ (Remark): beliau menghidap masalah kesihatan yang tidak terkawal (severe) dan tidak disokong untuk dilantik.... Kad Pengenalan/ No.. (nama penyakit :.…… No......F............................ Pasport Jawatan No.……..................

____________________ b. Alamat Kediaman: ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ 8. Lain-lain (sila nyatakan) (Others. Sejarah Perubatan: a. Sejarah Pekerjaan (3 yang terkini): Nama Jawatan a.____________________ c. 2. Penyakit Mental (Mental illness) b. 3.____________________ Kementerian/ Jabatan __________________ __________________ __________________ Tempoh _____________ _____________ _____________ 10. Alamat Tempat Kerja: ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ 9. 4.LAMPIRAN B ( Pin. 5. 2/2013) BORANG PEMERIKSAAN PERUBATAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM A. Nama: ______________________________________________________________ No Kad Pengenalan: Umur: Jantina: Bangsa: Tahun Lelaki Melayu - - Bulan (pada tarikh pemeriksaan) Perempuan Cina India Lain-lain (sila nyatakan): ______________ 6. BIODATA [Diisi sebelum berjumpa pengamal perubatan berdaftar. Taraf Perkahwinan: Bujang Berkahwin Janda/Duda 7. Sila tandakan ( / ) di ruangan berkaitan] 1. please specify) _____________________ i .

_____________________ b.5-24. pleases specify) ______________________ B. Sejarah Alahan (Allergy): i. f. Penyakit Mental (Mental illness) Kanser (Cancer) Kencing Manis (Diabetes Mellitus) Darah tinggi (Hypertension) Strok (Stroke) Penyakit Jantung (Heart disease) Lain-lain (sila nyatakan) (Others.9 (lebih berat badan) BMI > 30 (kegemukan / obes) ii . Sejarah Pembedahan: Jenis Pembedahan / (Type of surgery) a. d.5 (kurang berat badan) BMI 18._____________________ b._____________________ c. c. Tinggi: (Height) cm Berat Badan: (Weight) kg/m2 kg 2. 1. PEMERIKSAAN FIZIKAL (untuk diisi oleh pengamal perubatan berdaftar) . e. Sejarah Merokok: Tidak Merokok (Non smokers) Bekas Perokok (melebihi 6 bulan) (ex-smoker) Perokok (Smoker) 13._____________________ a._____________________ d. Indeks Jisim Tubuh (BMI): BMI <18. _________________________________ c. Lain-lain (Others) a. Ubat-ubatan: (Medicine) ii.9 (normal) BMI 25-29. _________________________________ Tahun ______ ______ ______ 12._____________________ 14._____________________ c._____________________ d. _________________________________ b. g.11. Sejarah Keluarga: a. b.

UJIAN MAKMAL 1. Serum Lipid: Total Cholesterol ___________ mmol/l Nota: Jalankan ujian lanjut jika diperlukan. Glukosa Darah: atau. Penglihatan (Vision): Mata Kanan (Right Eye) Dengan Kaca Mata (With glasses) Tanpa Kaca Mata (Without glasses) 6/_ 6/_ Mata Kiri (Left Eye) Dengan Kaca Mata (With glasses) Tanpa Kaca Mata (Without glasses) 6/_ 6/_ Kadar Nadi (Pulse rate) : _________/min Rentak (Rhythm): ___________ _________diastolik mm/Hg Tekanan Darah (Blood Pressure ) :_________sistolik mm/Hg Pemeriksaan Klinikal Payudara: Biasa (Normal) / Luar Biasa (Abnormal) _________________ (Clinical Breast Examination) Pap smear:____________________________________________ C.3. Rawak (Random) ___________ mmol/l Puasa (Fasting) ___________ mmol/l 2. D. Catatan __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Tandatangan Pemeriksa :__________________________ Nama :__________________________ Tarikh : ____________________ Cop Rasmi: iii .

Pendaftaran MMC Tarikh Cop Rasmi : iv . : : : : : : Tandatangan Nama No. Kad Pengenalan ____________________________________ telah menjalani pemeriksaan kesihatan pada _________________dari jam ___________________ hingga jam ______________. Kad Pengenalan/ No. PEMERIKSAAN KESIHATAN PERGIGIAN: (untuk diisi oleh Pegawai Pergigian) Kesihatan pergigian yang baik / tidak memerlukan rawatan Terdapat masalah pergigian:Infeksi Karies / Restorasi Kehilangan Gigi (tooth loss) Periodontium Lain-lain (Others) (sila nyatakan)_________________ Tandatangan Pemeriksa :__________________________ Nama :__________________________ Tarikh : ____________________ Cop Rasmi: KEPADA PIHAK YANG BERKENAAN: Dengan ini disahkan bahawa ____________________________________________(nama pemohon) No.E. Pasport Jawatan No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful