Konsep model membaca adalah berkaitan dengan cara yang dilakukan oleh seseorang pembaca semasa membaca dalam

usaha mendapatkan makna daripada teks yang dibaca.

MODEL bacaan adalah teori yang melibatkan idea atau pandangan dalam proses membaca yang digunakan oleh pembaca yang berbeza. Model-model yang utama dalam membaca adalah dalam proses pembacaan. Terdapat beberapa model atau teori yang berkaitan dengan membaca yang dikemukakan. Konsep model membaca adalah berkaitan dengan cara yang dilakukan oleh seseorang pembaca semasa membaca dalam usaha mendapatkan makna daripada teks yang dibaca. Usaha secara grafik menggambarkan cara memahami perkataan, memproses klausa dan memahami teks. Jenis-jenis Model Bacaan Terdapat tiga model utama dalam membaca teks. Model-model ini dikemukakan oleh ahli dalam bidang bacaan dan sering dirujuk bagi menunjukkan proses dalam pembacaan itu sendiri. Model atas-ke-bawah (Top-down model) Model bacaan ini berasaskan model psikolinguistik oleh Goodman (1967,1970) dan Smith (1971, 1978). Model ini memfokuskan peranan pembaca dan bacaannya yang bersifat linear tetapi bergerak daripada atas ke bawah. Pembaca memainkan peranan utama semasa memahami teks yang dibaca. Pembaca menggunakan pengetahuan bahasa bagi meramalkan teks dan mengurangkan kebergantungannya pada cetakan teks dan bunyi bahasa. Pembaca terlibat dalam suatu pusingan yang bermula dengan pembentukan hipotesis yang berkaitan makna dan kemudian

memberikan contoh hipotesis itu membuat pengesahan ataupun tidak mengesah-kan hipotesis itu sebelum membuat semakan atau membetulkan mana yang perlu. Oleh kerana pembaca mengambil sampel kiu tekstual bagi mengesahkan ataupun menolak hipotesis, membaca dikatakan sebagai psikolinguistik permainan tekaan. Peranan utama pembaca adalah mengawal keseluruhan maklumat visual dan bukan visual semasa membaca. Maklumat visual merujuk kepada bahan bercetak manakala maklumat bukan visual merujuk kepada pemahaman bahasa yang berkaitan dengan pengetahuan kandungan dan kebolehan membaca secara umum. Lebih banyak pembaca memahaminya semakin kurang keperluan mendapatkan maklumat dan begitulah sebaliknya. Oleh yang demikian, apabila pembaca membaca teks, maksud dan jangkaan pembaca dapat membantu menghuraikan anggapan maklumat yang dibaca sama ada dalam bentuk visual ataupun bukan visual. Kedua-dua jenis maklumat itu boleh saling bertukar ganti antara satu dengan yang lain. Pembaca yang menggunakan pengetahuan lalu kurang bergantung kepada teks. Dengan membawa lebih banyak pengetahuan lalu dalam proses membaca, pembaca memperoleh jawapan pada soalan dan jangkaan berkenaan teks dengan memilih kiu bahasa yang paling produktif di dalam teks. Soalan dan jangkaan dapat dijawab dengan memuaskan, pembaca dikatakan sudah memahami teks. Walau bagaimanapun, dalam membaca bahasa kedua, terdapat juga kelemahan dan batasannya. Sebagai contoh, penekanan secara tunggal dalam membuat ramalan yang dibuat semasa membaca mengelirukan pembaca. Kajian menunjukkan pembaca yang baik mendapat maklumat visual dengan tepat dan cepat sementara pembaca yang lemah membaca dengan menggunakan strategi membaca tahap tinggi

(Devine, 1988). Sementara itu, pembaca yang ber-gantung hanya berasaskan jangkaan ke atas pengetahuan lalunya mungkin membina makna yang mempunyai hubungan yang sedikit dengan makna pengarang. Keadaan ini mempengaruhi pemahaman teks yang dibaca (Campbell & Malicky, 2000). Pandangan lain dalam membincangkan model ini merujuk kepada pandangan oleh Goodman (1967) yang menyatakan pembaca membawa bersama mereka pengetahuan, jangkaan, andaian dan soalan pada teks dan memberikan pemahaman yang asas berhubung dengan perbendaharaan kata. Mereka membaca sehinggalah jangkaannya diperakukan. Model ini mencadangkan pemprosesan teks bermula dalam minda pembaca. Menurut perspektif ini, pembaca mengenal pasti huruf dan perkataan hanya bagi memastikan andaian yang dibuat ke atas isi kandungan teks itu wujud. Pengkaji bersetuju pemahaman adalah asas bagi kemahiran mengekodkan grafik yang terdapat dalam teks. Makna dibawa ke dalam teks dan bukannya berpunca daripada cetakan teks itu. Model ini menghuraikan beberapa perkara penting sebagai panduan. Antaranya ialah: a. Model ini menegaskan perkara atau makna yang pembaca bawa pada teks yang dibaca. b. Menyatakan pembaca membaca teks dengan dipandu oleh makna. c. Timbul daripada aspek keseluruhan teks pada bahagian-bahagian yang akhirnya mewujudkan makna. d. Dikenali juga sebagai model 'Dalam Ke Luar', „Berpandukan Konsep' atau 'Keseluruhan ke Bahagian'. Frank Smith merumuskan terdapat beberapa ciri yang ber-kaitan dengan model membaca ini, iaitu: a. Membaca bukan hanya mengekodkan bahasa tulisan pada bahasa lisan. b. Membaca tidak melibatkan memproses setiap huruf dan setiap kata. c. Membaca adalah proses membawa makna dalam teks dan bukannya mengeluarkan makna

daripada teks bacaan. Oleh itu matlamat membaca model ini mementingkan pembinaan makna bagi memberikan tindak balas daripada teks. Ini memerlukan penggunaan pembacaan secara interaktif dengan menggunakan grafemik, sintaksis dan isyarat semantik bagi membina makna. Selain daripada itu, model ini menganjurkan aktiviti membaca bersifat interaktif iaitu seseorang yang menggunakan teks yang dicetak sebagai input dan makna sebagai hasil. Di samping itu, pembaca juga menetapkan input semasa berinteraksi dengan teks. Berdasarkan model tersebut, pendekatan mengajar membaca berdasarkan prinsip berikut: a. Pembaca dapat memahami bahan daripada teks yang dibaca walaupun tidak mengenali setiap perkataan yang dibaca. b. Pembaca perlu menggunakan makna dan isyarat tatabahasa bagi mengenal pasti perkataan yang tidak dikenali. c. Membaca bagi tujuan mendapatkan makna adalah objektif utama dan lebih baik daripada menguasai huruf, hubungan bunyi dan perkataan. d. Membaca memerlukan penggunaan aktiviti mencari makna lebih daripada menguasai kemahiran mengenali perkataan sahaja. e. Fokus utama dalam pengajaran adalah membaca ayat, paragraf dan keseluruhan bahan. f. Perkara penting berhubung membaca adalah jumlah dan jenis maklumat yang diperoleh melalui pembacaan. Rumusan model ini adalah: a. Menegaskan perkara yang dimiliki oleh pembaca seperti pengetahuan terdahulu dan pengalaman pada teks yang dibaca bagi tujuan pemahaman. b. Menyatakan yang kefahaman bermula dalam minda pembaca yang mempunyai beberapa gugusan idea mengenai makna teks yang dibaca. c. Makna diterbitkan daripada aspek keseluruhan teks pada bahagian-bahagian kecil. Contohnya daripada penguasaan semantik pada isyarat sintaksis. Model bawah-ke-atas (Bottom-

up model) Model ini dibincangkan dengan meluas oleh beberapa pengkaji. Antaranya adalah Gough (1972, 1985) iaitu tokoh utama teori ini. Model ini menyatakan individu memulakan proses membaca apabila matanya mengenal pasti maklumat visual yang tertera dalam teks yang dibaca melalui suatu siri perlakuan yang berurutan. Berdasarkan dapatan pemerhatian, tumpuan mata pembaca ke atas teks menghala kepada maklumat secara relatif. Gough juga mengandaikan bagi setiap penetapan membaca teks, pembaca memberikan tumpuan kepada teks, masa yang diambil oleh seseorang pembaca adalah 100 milisaat bagi memproses 15 sehingga 20 huruf dan ruang sebelum maklumat bagi penetapan seterusnya diproses. Pemprosesan membaca bergerak secara linear, iaitu dimulai dengan mengecam huruf, mengekodkan pada tahap fonem, mengecam perkataanperkataan dan akhirnya hubungan sintaksis dan semantik. Ini bermakna maklumat yang baru diterima sebelum itu ditransformasikan dan direkodkan selanjutnya. Bagi menginterpretasikan dan memahami ayat, pembaca perlu memproses huruf, perkataan, frasa, klausa dan ayat secara berurutan bagi mendapatkan makna teks. Keadaan ini kelihatan menyusahkan kerana tidak melihat kepentingan peranan pengetahuan lalu pelajar dalam membina makna. Walau bagaimanapun, model bawah-ke-atas sangat berguna dalam usaha menghuraikan tabiat membaca bagi kebanyakan pembaca bahasa pertama dan kedua yang lemah. Golongan pembaca itu lebih memfokuskan tahap perkataan bagi teks daripada makna secara global. Pembaca membina teks daripada unit yang terkecil bermula daripada huruf, kemudian menjadi perkataan dan seterusnya membentuk ayat. Proses membina kefahaman teks terjadi secara automatik (Eskey 1988; Stanovich 1990). Antara inti pati yang

Menulis hanya bagi merekodkan pertuturan. Peraturan yang leksikal. i. d. makna dan pola sintaksis bahasa itu. Menimbulkan proses membina ayat. h. Membaca dipandu oleh proses yang bertujuan mencari makna. Tujuan pertama membaca adalah mempelajari kod atau prinsip abjad. Pembaca mesti belajar menguasai secara automatik tindak balas ke atas pola-pola visual teks. Model membaca interaktif Berdasarkan . kata dan ayat. Memberikan penegasan pada teks bertulis. b. Daripada segi pendekatan mengajar. Model ini dapat dirumuskan menurut pandangan-pandangan seperti yang dihuraikan seperti di bawah: a. g. f. b. e. Membaca adalah proses yang bersiri. Analisis visual huruf demi huruf. d. Menghubungkan ciri ini bagi memilih huruf. Pembaca memproses unit linguistik yang terkecil dahulu dan beransur-ansur menyusun unit terkecil bagi memahami unit yang lebih besar iaitu binaan ayat. c. sintaksis dan semantik diaplikasikan pada penghasilan fonemik yang dinyatakan dalam bentuk cetakan. j. Menggabungkan huruf bagi memilih pola ejaan. pendukung model ini percaya pembaca perlu: a. Belajar membaca bertujuan memperkembangkan jarak tindak balas secara kebiasaan pada pola yang lebih khusus dalam bentuk grafik. e. Teks bertulis diorganisasikan secara berhierarki iaitu pada tahap grafemik. c. suku kata. membawa kepada mengenal pasti secara positif setiap perkataan melalui pengekodan fonemik. fonemik. Mengenal pasti ciri huruf. Pembaca mesti belajar mengubah daripada simbol auditori kepada isyarat bahasa. Menghubungkan pola ejaan bagi memilih perkataan. paragraf dan tahap sesebuah teks.terkandung dalam model ini adalah: a. b. Makna teks diharapkan hadir secara semula jadi yang diasaskan pada pengetahuan lalu pembaca berkaitan perkataan. Timbul daripada bahagian pada keseluruhan teks. c. morfem.

Oleh itu. 1981). Tambahan pula. tahap kesanggupan menerima risiko dan sebagainya. Menurut Rumelhart. membaca adalah proses perseptual dan kognitif. semantik dan pragmatik bagi menyempurnakan tugasan dalam membaca yang ditetapkan. proses membaca bertugas secara bersama-sama pada tahap teks yang berbeza-beza. kesedaran proses membaca. Sumber maklumat yang pelbagai digunakan dengan cara yang kompleks semasa proses membaca. sintaksis. Berbeza dengan model membaca atas-ke-bawah dan bawah-ke-atas. berinteraksi dengan pemboleh ubah teks iaitu jenis teks. model interaktif melihat proses membaca sebagai pola berbentuk pusingan dengan maklumat tekstual dan aktiviti mental pembaca wujud pada kedua-dua tahap atas-ke-bawah dan bawah-ke-atas secara serentak. Perkembangan awal model ini banyak dibincangkan oleh Rumelhart (1977) dan Stanovich (1980. model membaca interaktif dikatakan lebih berpengaruh di kalangan pembaca bahasa pertama dan kedua. Model ini mengandaikan membaca sebagai proses yang aktif bagi membentuk makna melalui interaksi antara pembaca dengan teks.gabungan kedua-dua model yang dibincangkan. Model atas-ke-bawah dan bawah-ke-atas boleh timbul secara silih . perbendaharaan kata dan sebagainya. pembaca yang mahir perlu menggunakan maklumat deria. pengetahuan berkenaan topik. Tahap membaca pemahaman teks dihuraikan dengan sejauh mana pemboleh ubah pembaca seperti tahap minat ke atas teks. Daripada bentuk kritikal input grafemik bergerak dalam alat pencerakin yang berfungsi menginterpretasikan maklumat pembaca yang lalu. Proses membaca dikatakan bermula dengan maklumat grafemik didaftarkan dalam simpanan maklumat visual. tujuan membaca teks. bagi membina makna. struktur. kecekapan bahasa.

morfem. Model ini menghuraikan proses membaca yang bergerak daripada atas-ke-bawah dan bawah-ke-atas bergantung kepada jenis teks yang dibaca. Sumber maklumat yang pelbagai timbul bagi berinteraksi dalam pelbagai cara yang kompleks semasa proses membaca. Bagaimanapun pembaca yang menetapkan input dan mereka berinteraksi dengan teks. tahap kefasihan membaca. Teori-teori ini dapat menggambarkan proses membaca sama ada pada peringkat rendah mahupun pada tahap yang lebih tingi. sintaksis dan semantik tanpa mematuhi mana-mana set arahan. Model interaktif mencadangkan pembaca membina makna dengan cara mempunyai kuasa memilih maklumat daripada semua sumber makna seperti grafem. strategi yang digunakan dan kepercayaan budaya yang dianuti.berganti ataupun pada masa yang sama dalam proses membaca. fonemik. sintaksis. Terdapat beberapa teori atau model membaca yang dapat membantu pembaca memahami proses membaca. Pembaca yang mahir mesti dapat menggunakan pancaindera. Pembaca pada masa yang sama menggunakan semua peringkat proses membaca. semantik. Wakzyk (2000) menghuraikan proses membaca secara automatik dan kawalan seperti dihuraikan di bawah: Teori memindahkan maklumat Teori yang berasaskan pandangan La Berge dan Samuel (1985) dan Gough (1985) ini dipengaruhi . Membaca adalah proses membuat tanggapan dan proses kognitif. motivasi. Keberkesanan penggunaan model ini bergantung kepada latar belakang pembaca. memilih menggunakan sedikit isyarat daripada teks bagi tujuan membina makna. maklumat pragmatik bagi menyempurnakan matlamat. Model ini juga menggunakan cetakan teks sebagai input dan makna sebagai output. Ia adalah proses yang menggabungkan atau menjadikan keduaduanya berbeza.

Sub komponen dalam kemahiran membaca seperti mengecam huruf dan seterusnya mengecam perkataan dikuasai secara automatik melalui latihan. Sehubungan dengan itu. pembaca memerlukan kemahiran khusus yang membolehkan mereka melakukan proses pemindahan tersebut. Di samping itu. aktiviti membaca bertujuan membentuk peningkatan kebolehan pembaca memindahkan maklumat daripada teks. Selalunya kemahiran ini dibina dengan memberikan pelajar petikan ringkas dan diikuti dengan beberapa soalan yang khusus yang menumpukan kepada beberapa kemahiran membaca bagi kefahaman seperti membuat kesimpulan. Teori ini menganggap wujudnya per-kembangan dalam penguasaan kemahiran membaca secara automatik. sumber-sumber ini diperlukan bagi membantu menguasai kemahiran asas membaca. Mereka mengandaikan membaca sebagai proses mengenali huruf demi huruf dan perkataan demi perkataan. efisien ketika memindahkan maklumat. Teori membaca secara automatik La Berger dan Samuel (1974) menganjurkan teori membaca secara automatik. Teori ini berpendapat. Oleh itu. Pembaca yang mempunyai lebih kemahiran membaca secara automatik berupaya . model ini meramalkan hubungan yang positif antara kemahiran pemahaman membaca teks secara automatik dengan latihan yang dijalankan.oleh psikologi kognitif dan bertanggungjawab secara meluas menyatakan aktiviti membaca adalah proses memindahkan maklumat. Pembaca yang baik. Mereka juga percaya pembaca berinteraksi dengan teks dengan tujuan mendapatkan makna daripada muka surat yang dibaca kepada pemikirannya. manakala pembaca yang lemah tidak dapat melakukannya sedemikian. Bagi melakukannya. model ini juga menganggap wujud perbezaan antara proses bersifat automatik dan proses kawalan ketika membaca.

merujuk kepada perhatian dan sumber ingatan yang terhad yang terdapat dalam diri pembaca (Benjafield. Berdasarkan teori membaca di atas. aktiviti yang berkaitan dengan ingatan dan strategi meta kognitif yang digunakan. Selain daripada ciri automatik dalam menguasai bahasa. Bertambah efisien seseorang pembaca dalam kecekapan verbal.mengawal teks serta mempunyai lebih sumber dan lebih faham. penggunaan teori membaca yang melibatkan ciri automatik dan kecekapan penggunaan perbendaharaan kata membantu keberkesanan penguasaan . Pembaca yang tidak cekap selalunya lebih mudah lupa perkara yang sudah dibacanya. aspek lain yang berkaitan dengannya adalah resolusi anafora. Dalam kajian ini. teori ini berdasarkan kapasiti tanggapan bagi sesuatu pemerhatian. Oleh itu. ketika membaca teks. membuat kenyataan atau cadangan secara bersepadu. 1988) memperkenalkan teori yang penting dalam kemahiran membaca iaitu teori kecekapan verbal yang menekankan kemahiran membaca dengan meluaskannya melangkaui proses mentafsirkan kod. Teori kecekapan verbal Perfetti (1985. 1997). Teori ini juga membincangkan sejauh mana sesuatu sub komponen membaca berhubung dengan pemahaman. Selain daripada itu. bermakna lebih banyak perhatian dan sumber ingatan bagi rujukan. nyata wujud kepentingan membaca bagi tujuan pemahaman dan kelancaran pembacaan. Berdasarkan teori ini. Kekurangan pengetahuan lalu berkaitan dengan teks yang dibaca juga akan menyukarkan pembaca memahami kandungan teks. pembaca perlu menekankan pengawalan eksekutif supaya dapat membantu pembaca memahami teks dengan lebih berkesan. setiap pembaca mempunyai profil yang tersendiri bagi tujuan menguasai kecekapan verbal. Tidak cekap dalam membaca juga disebabkan oleh skemata yang terhad.

semasa proses transaksi antara pembaca dengan kandungan teks dan penulis teks. Oleh itu komunikasi yang diwujudkan adalah aktiviti membina makna berdasarkan teks yang dibaca. Model-model lain dalam proses membaca dapat dihuraikan seperti berikut: Model psikolinguistik Goodman (1994) menghuraikan aktiviti membaca sebagai permainan bercorak 'teka-teki psikolinguistik'. Walaupun makna terbina melalui transaksi antara pembaca dan teks. Di samping itu.membaca. strategi kognitif pembaca memainkan peranan yang penting dalam membina makna melalui model ini. Pandangan ini dikaitkan dengan tugas pembaca membina makna sebaik mungkin daripada mesej yang dikodkan oleh penulis melalui grafik yang dipaparkan. Mereka menegaskan makna tidak terdapat dalam teks. Menurut Goodman . Ketika mengaitkan aktiviti membaca dengan proses psikolinguistik. Sehubungan dengan itu. Rigg (1986) menyatakan proses membaca bukan sekadar menukarkan huruf pada bunyi atau mengecam dan menuturkan semula perkataan. Sistem kiu dalam membaca meliputi sistem grafonik. sintaksis dan semantik. Sehubungan dengan itu. Grafonik adalah sistem bahasa penulisan dan berkaitan dengan sistem tulisan dan sistem bunyi. makna yang lahir bergantung kepada ciri-ciri pembaca dan teks. Goodman (1984) menegaskan. tetapi melibat-kan proses komunikasi antara penulis dan pembaca. sistem kiu dan strategi pengisian diaktifkan. makna wujud dalam diri penulis dan pembaca dan teks mempunyai potensi membentuk makna. Manakala sistem sintaksis pula merangkumi tatabahasa bahasa itu sementara sistem semantik merujuk kepada makna bahasa yang terkandung dalam sistem pragmatik bahasa. Goodman (1984) menyatakan makna dibina melalui transaksi antara pembaca dan teks melalui pertukaran skemata pembaca dan teks.

Oleh itu. semua strategi yang digunakan seperti memilih sampel. pembaca yang efisien sering tidak mem-berikan perhatian ke atas setiap huruf dan perkataan yang terkandung dalam teks.(1984). mengesahkan ataupun tidak mengesahkan ramalan. mereka membetulkan ramalan itu sesuai dengan pengetahuan sedia ada pembaca. mereka secara efisien menggabungkan contoh-contoh idea atau isi kandungan daripada teks dan membuat ramalan ke atas maklumat yang diperoleh. Ini disebabkan penguasaan bahasa lisan ketika membaca mekanis memerlukan pembaca menggunakan kemampuan menuturkan bahasa itu dengan baik. Sebaliknya. ketika membincangkan proses membaca teks. pembaca juga secara tekal membuat pengesahan berdasarkan ramalan yang dibuat. Ketika membaca secara mekanis. pembaca menggunakan strategi yang sesuai memahami serta membuat ramalan bagi menjangka maklumat atau idea yang disampaikan oleh pengarang. Pembaca yang efisien juga memenuhkan kekosongan yang terdapat dalam maklumat yang tidak wujud semasa ramalan itu dibuat. pengawalan . Apabila ramalan atau hipotesis yang dibina itu tidak dapat disahkan. pembetulan dan membuat kesimpulan. Model ini banyak dikaitkan dengan aktiviti membaca teks secara mekanis. membaca melibatkan aktiviti melahirkan semula mesej menggunakan bahasa. Model membaca Clay (1991) Menurut Clay (1991). Selalunya. Bagaimanapun bahasa lisan itu berbeza dengan dialek yang sering digunakan oleh pembaca. Daripada mula membaca sehingga tamat. memandangkan aktiviti membaca sebagai „permainan‟ bercorak tekaan psikolinguistik. digunakan oleh pembaca secara konsisten. ramalan. pembaca berhadapan dengan situasi pengawalan ke atas penggunaan bahasa lisan terutamanya ketika membaca secara mekanis. Di samping itu.

pembaca perlu berhadapan dengan teks dengan merujuk kepada model atau . Model membaca Schraw dan Bruning (1996) Berdasarkan model ini. Schraw dan Burning (1996) juga membincangkan kesan model membaca itu dalam proses membaca teks. Mereka menganggap apabila pembaca menggunakan model mental. kekuatan mental pembaca mengolah idea penulis serta menanggapi isi kandungannya merujuk kepada pegangan atau anutannya ke atas sesuatu konsep. Schraw dan Bruning (1996) menyatakan pembaca berpegang kepada beberapa jenis fahaman yang memberi kesan kepada cara bagaimana mereka membaca. Peraturan yang dimaksudkan termasuklah arahan yang melibatkan peraturan. format ruang dalam penulisan. membaca juga melibatkan pengetahuan pembaca ke atas peraturan-peraturan yang digunakan ke atas bahasa tulisan yang dicetak. pengkaji menggunakan terminologi 'teks epistemologi' bagi membayangkan sistem kepercayaan pembaca. Aspek ini sering tidak diberikan perhatian oleh pembaca kerana mereka menganggap proses membaca adalah mudah. Pembaca sebagai penganalisis teks. Menurut Clay (1991) lagi. persoalan yang dikemukakan dan sebagainya.penggunaan bahasa lisan dapat membantu pembaca membina makna dan menyusun ayat dengan baik. Model itu mencadangkan supaya setiap pembaca mengamalkan 'model mental' bagi proses membaca yang menekankan interaksi pembaca dengan teks. Oleh itu. mempunyai pegangan yang tersendiri pada sesuatu perkara yang dibentangkan dalam teks. Model ini lebih mementingkan kekuatan mental pembaca dalam menanggapi teks yang dibaca. membaca bagi tujuan mendapatkan makna sangat penting diberikan penekanan di samping penguasaan membaca secara mekanis. Dalam kajian yang dilakukan. Sehubungan itu.

memberikan respons ke atas teks dan semua itu bergantung kepada jenis model yang dipegang oleh pembaca semasa proses membaca. Mengajar Membaca Edisi Kedua TEORI-TEORI PEMBELAJARAN PENDAHULUAN Proses pengajaran dan pembelajaran menjadi satu elemen penting dalam perkembangan pendidikan.pegangannya. Kajian-kajian yang dijalankan juga melibatkan cara pembaca membina makna. mereka juga menganggap pembaca tidak secara eksplisit sedar berhubung model yang digunakannya ketika membaca. Walaubagaimanapun kita masih terikat dengan model-model pengajaran dan teori-teori yang ada hubungkaitnya dalam psikologi pendidikan. Menurut Griffith W. Kaedah – kaedah lama semakin jauh ketinggalan di telan zaman. Kesimpulan Dalam proses membaca. Perkembangan kemajuan dalam zaman ICT telah membawa jauh alam pendidikan dengan perisian-perisian yang sangat tercanggih. model yang dibincangkan tadi memberikan panduan kepada pembaca sejauh manakah mereka dapat melihat teknik yang digunakan dalam aktiviti membaca. Di samping itu. Dengan pemahaman itu pembaca dapat menentukan corak bacaan yang sesuai digunakan dan mereka dapat memanfaatkan bahan bacaan dengan baik. semasa membaca sering kali pembaca tidak dapat membina makna akibat tidak dapat mengawal pembacaannya melalui strategi yang sesuai. Williams psikologi adalah satu cabang penyiasatan tingkah laku manusia dalam suasana pembelajaran . Kajian saintifik terhadap tingkahlaku individu . Oleh itu.

Teori-teori pembelajaran terdiri daripada kognitif. Pengalaman ilmu pengetahuan yang diperolhi dalam proses pembelajaran berlaku secara berperingkat-peringkat yang menghasilkan satu perubahan tingkahlaku manusia. pengetahuan manusia melalui pengalaman Pada asasnya konsep pengajaran dan pembelajaran adalah berlandaskan kepada teori-teori pembelajaran masa kini. membuat penerokaan. mendapat latihan sehingga berlaku perubahan tingkah laku dalam diri pelajar. Pengajaran adalah satu proses penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran supaya dapat dipelajari dengan berkesan. Koffa. behaviorisme dan humanistic.Brunner. Dapatan-dapatan ini akhirnya menghasilkan satu teori atau kaedah dalam perolehan ilmu pengetahuan. Drisoll(1994) menghuraikan bahawa pembelajaran pula adalah satu proses pembaharuan prestasi secara berterusan dalam diri manusia hasil interaksi pembelajaran dengan alam sekitar. konstruktivitisme. Pembelajaran adalah satu proses perolehan ilmu pengetahuan melalui pengalaman. Mereka semua berpendapat proses pembelajaran adalah satu proses dalaman yang berlaku dalam akal fikiran yang tidak dapat diperhatikan secara langsung daripada tingkah laku manusia. Daripada tidak tahu kepada lebih tahu pelajar akan berubah dan menukar tingkah laku kepada sesuatu yang baru. Proses . Oleh itu pembelajaran itu adalah satu proses yang mengubah keadaan. TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF.adalah berkait rapat terhadap prinsip dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunapakai untuk menyelesaikan masalah (Smith 1978). Teori adalah berkaitan dengan proses mental yang melibatkan pengamatan. sikap. Ausuble.dan Gagne.Piaget. pengetahuan dan pemahaman. Ahli-ahli psikologis yang terkenal seperti Kohler.

Menekankan kepada proses mental dalam yang bermaksud maklumat yang di terima diproses melalui perbandingan. Memahami pembelajaran lebih baik daripada hafazan. PENDEKATAN TEORI KOGNITIF. dan penyelesaian masalah. 4. Pembelajaran terbina daripada hasil pencatuman maklumat dengan pengetahuan sedia ada. Pengetahuan sedia ada murid digunapakai dan disesuaikan dengan pembelajaran yang baru.celik akal. peniruan dan penyatuan dengan maklumat lain yang sedia ada. PRINSIP-PRINSIP KOGNITIF: 1. 2. pemikiran. TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVITISME. diubahsuai dan disusun semula seterusnya menghasilkan sesuatu maklumat yang baru. 5. pemprosesan maklumat menggunakan struktur dalaman kognitif dari pelbagai peringkat umur dan kebolehan murid. Menekankan kepada proses pengamatan. Proses pembelajaran di bawah teori ini juga menggalakan pelajar berkomunikasi dengan bahan untuk mendapatkan . diubahsuai pula dan disusun semula. 3. Setiap murid mempunyai perkembangan individu yang berbeza. Isi pelajaran perlu disusun mengikut pola-pola yang tertentu supaya murid lebih mengingati. Bahan –bahan pembelajaran di susun daripada mudah ke susah. ingatan. 2. Semua maklumat yang di terima di padankan dengan makluamat yang sedia ada. Teori ini adalah berkaitan dengan pengajaran yang berdasarkan kepada penyelidikan dan pengalaman. 1.

3. Semua maklumat baru yang ada akan diolah dan disesuaikan dengan satu kerangka maklumat baru yang dinamakan Konstruktivistime. Pelajar akan membina pengetahuan sendiri untuk menjana idea dengan berdasarkan pengetahuan sedia ada. ianya melibatkan aktiviti sosial dan perkembangan bahasa sesama murid. Lev Vygotsky dan John Dewey. 2. pergerakan fizikal dan pengetahuan sedia ada murid. Teori ini menekankan kepada penglibatan pelajar dalam menyelesaikan masalah. Contohnya aktiviti yang dijalankan secara kumpulan ketika bermain lego. IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF DAN KONSTRUKTIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. 5. Kesemua tokoh-tokoh ini melihat proses pembelajaran sebagai aktivfiti pembinaan mental yang dicantumkan dengan maklumat baru. Murid di beri peluang meneroka sepuas-puasnya dan mendapatkan jawapan serta kesimpulan sendiri. 4. Guru sebagai fasilitator dalam proses aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Proses pembelajaran yang berlaku adalah proses sesuatu aktiviti yang aktif. . Murid akan belajar dan mendapat sesuatu input yang baru semasa proses belajar dilangsungkan. PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME 1. Bruner. Tokoh-tokoh yang terkenal terdiri daripada Jean Piaget. Pengetahuan dan idea setiap murid akan digunapakai dalam proses pembelajaran. Aktiviti yang dijalankan melibatkan perkembangan minda. 6.jawapan. Semasa proses pembelajaran berlaku .

Guru bertindak sebagai pemudah cara dan sentiasa menbantu murid dalam aktiviti pembelajaran. Keadah pembelajaran secara koperatif dan kolaboratif sangat efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Penilaian secara tradisi sangat tidak sesuai digunakan lagi. 3. Ahli psikologis yang berasal dari Switzerland menyatakan bahawa semua kanakkanak mempunyai kecenderungan yang berbeza mengikut keupayaan dan . 4. Guru perlu bersedia dengan bahan-bahan yang dapat meransang minda murid dan senantiasa diubahsuai mengikut aktiviti yang akan dijalankan. Contohnya aktiviti makan dan minum yang telah dipelajari dirumah. Guru semestinya peka kepada kesesuaian persekitaran pembelajaran terutama dalam bilik darjah supaya dapat mendorong atau memotivasikan murid untuk terlibat dalam aktiviti pembelajaran. TEORI PEMBELAJARAN JEAN PIAGET Teori pembelajaran Piaget lebih menekankan kepada konsep perkembangan.1. Guru perlu menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap kebolehan murid supaya mudah difahami dan murid memahami objektif yang hendak dicapai oleh guru. dan teknik pembelajaran seperti hafazan dan syarahan tidak menjadi begitu efektif berbanding aktiviti berkumpulan. 7. 5. pertumbuhan kecerdasan yang dipengaruhi oleh lingkugan sosial dan kematangan. disekolah guru boleh mengukuhkan lagi dengan menerapkan adap-adap semasa makan. 2. Proses pembelajaran yang berlaku perlu mengambilkira pengetahuan sedia ada murid dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran yang baru. 6.

1) Tahap sensorimotor iaitu dari lahir sehingga berumur 2 tahun dimana kanakkanak akan memerhati dan melalui pengalaman akan mempelajari sesuatu yang dilihat.kebolehan masing-masing. 4) Tahap operasi formal iaitu berumur 11 tahun ke atas yang akan lebih mempelajari sesuatu yang lebih abstrak. 3) Tahap operasi konkrit iaitu dari 7 tahun hingga 11 tahun dimana kanak-kanak mula menggunakan pengetahuan dan akal fikiran untuk mempelajari sesuatu yang konkrit. Namun demikian keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit sahaja. Kebanyakannya pada tahap ini kanak-kanak memerlukan objek dan peristiwa-peristiwa sebelum dapat menyelesaikan beberapa masalah. Menurut Piaget ada 4 tahap perkembangan yang akan dilalui oleh semua kanak-kanak. Pada peringkat ini kanak-kanak mula memahami symbol dan keupayaan berbahasa yang sangat terhad untuk mengambarkan sesuatu konsep. dirasa dan disentuh. Perkembangan kognitif akan menjadi lebih pesat apabila kanak-kanak mula fasih bertutur.( dari konkrit ke abstrak).Ini adalah peringkat perkembangan kognitif yang paling penting di mana kanak-kanak akan berusaha menyelesaikan masalah yang konkrit dan abstrak. Pada tahap ini juga tiada konsep pengekalan kerana kebolehan mental sangat terhad kepada objek yang dapat dilihat sahaja. 2) Tahap pra-operasi iaitu dari 2 tahun hingga 7 tahun dimana kanak-kanak mula menggunakan kecekapan kemahiran motor kasar dan halus untuk meneroka sesuatu yang baru. Pada peringkat ini juga kanak-kanak sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara dalam satu masa. Penglibatan kanakkanak yang lebih aktif akan menggalakan perkembangan pemikiran dan membuat .Pada peringkat ini kanak-kanak akan menggunakan deria motor untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitaran.

penaakulan. 4. Isi pelajaran akan dikembangkan dan dikaitkan dengan mengikut peringkat kognitif kanak-kanak dan tahap keupayaan masing-masing. Konsep pra nombor akan diajar dulu sebelum mempelajari nombor. IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN PIAGET DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. serta dikaitkan dengan rasanya. Isi pelajaran akan disusun daripada konkrit ke abstrak iaitu dari senang ke susah. Pengalaman yang baru tersebut pula dinamakan akomodasi iaitu satu proses yang merubah struktur kognitif.Contohnya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dengan tema buah-buahan. Adaptasi dan keseimbangan adalah saling berkait dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Murid akan diberi penerangan mengenai jenis –jenis buah-buahan tempatan. Proses asilimasi di mana semua pengalaman lalu akan akan dikaitkan dengan pengalaman yang baru untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baru. 2.Menurut Piaget proses perubahan tingkahlaku individu untuk mengadaptasikan diri dalam alam sekitar adalah sebenarnya proses pembelajaran. 3. Penglibatan kanak-kanak adalah secara aktif dalam aktiviti kumpulan digalakkan . PROSES 1. Pengetahuan sedia ada digunakan dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan satu sistem maklumat yang baru. Piaget telah menunjukkan semua kanak-kanak cuba mengadaptasikannya mengikut kepada pengalaman dan kesesuaian keadaan. Pada tahap ini murid-murid akan memberikan berbagai cerita atau pendapat berdasarkan pengalaman. Merujuk kepada tahap-tahap perkembangan di atas. Contoh dalam matapelajaran matematik. Urutan setiap tahap tersebut tidak dapat diubah dan saling berkaitan secara tidak langsung.

Teori beliau juga ada menyebut mengenai “scaffolding” iaitu memberikan sejumlah besar bantuan pada tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada kanak-kanak mengerjakan sendiri. petunjuk dan dorongan sehingga kanak-kanak tersebut boleh melakukannya. Dalam teori ini menyatakan potensi murid dapat dikembangkan melalui usaha dan pengalaman sendiri dalam proses pembelajaran.dan mereka saling berinteraksi antara satu sama lain. Vygotsky telah menerangkan mengenai konsep “scaffolding” . Menurut Vygotsky sistem sosial sangat penting dalam perkembangan kognitif kanakkanak. KONSEP KONSTRUKTIVISME VYGOTSKY Merujuk kepada gambarajah di atas . Bantuan yang diberi adalah seperti peringatan. Vygotsky menekan bahawa perkembangan kognitif seseorang kanak-kanak sangat dipengaruhi oleh sosial dan budaya . Lev Vygotsky adalah seorang ahli psikologis. Mereka akan berinteraksi dan berkolaborasi untuk mengembangkan sesuatu yang baru. Kanak –kanak mempunyai had perkembangan individu . Komunikasi dua hala dan bertukar pendapat semasa menjalankan aktiviti menggalakkan perkembangan bahasa. Motivasi secara instrinsik dipupuk supaya kanak-kanak dapat digerakkan secara aktif dalam aktiviti. sehingga ke satu peringkat kanak-kanak akan boleh melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. kata-kata galakan. dan karyanya sangat terkenal di dunia barat pada tahun 1960an. TEORI PEMBELAJARAN LEV VYGOTSKY. dan sokongan dapat merangsang mereka. 5. Contohnya dengan memberi pujian . Teori Vygotsky lebih menekankan kepada interaksi antara aspek internal dan eksternal dalam pembelajaran .

Mereka akan berbincang dan mengeluarkan pendapat masing-masing dengan menggunakan pengetahuan sedia ada untuk mencapai satu keputusan. Proses ini akan berulang-ulang berkali-kali sehingga kanak-kanak mempunyai keyakinan untuk melakukannya sendiri walaupun masih mengharapkan bimbingan daripada orang lain. Perkembangan kognitif murid akan lebih teransang sekiranya pengetahuan sedia ada digunakan dalam proses pembelajaran. Setiap kanak-kanak akan melalui proses pembelajaran dengan bantuan rakan dan guru sehingga berjaya menguasai dengan sendiri. 1. Contohnya dalam aktiviti seperti di atas juga. Contoh dalam mata pelajaran sains. . murid akan diminta membuat satu uji kaji mengenai tumbuhan dalam kumpulan. 2. 3. Contohnya ada sekumpulan murid dalam ujikaji sains seperti diatas memerlukan bantuan guru untuk memberi idea dan menggerakkan mereka dalam aktiviti tersebut sehingga mencapai satu keputusan. murid akan cuba menggunakan pengalaman masing-masing untuk di adaptasikan dalam ujikaji sains tersebut. Pembelajaran dijalankan secara koperatif supaya murid-murid dapat berinteraksi antara satu sama lain. Pada peringkat ini kanak-kanak akan menunjukkan kebolehan menyelesaikan masalah melebihi daripada kebolehan diri sendiri. Semasa proses ini berlansung pelbagai percubaan yang berulangkali dilakukan sehingga objektif dapat dicapai.yang berbeza. Konsep bantu sepenuhnya dan cuba sendiri dalam pembelajaran merupakan satu interaksi pengalaman yang berkesan. IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN VYGOTSKY TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. Pada satu peringkat dimana kanak-kanak berjaya melakukan aktiviti-aktiviti yang sukar tanpa bantuan orang lain berdasarkan pengalaman masing-masing.

Misalan dalam matapelajaran matematik. Bersoal jawab hendaklah berkaitan dengan tanaman atau sayuran yang biasa dilihat oleh kanak-kanak dirumah. Sekiranya kanak-kanak tersebut suka memakan sayuran kacang panjang sudah tertentu ianya akan begitu teruja hendak belajar cara-cara menanam pokok kacang panjang. Isi pelajaran akan lebih bermakna dan kanak-kanak akan mendapat mengembangkan satu maklumat baru yang berkait dengan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada. dengan tajuk nombor 0-5. Pengalaman –pengalaman belajar perlu disesuaikan dan dikembangkan dengan keperluan kognitif kanak-kanak Ini bermaksud sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran guru perlu mengetahui pengetahuan sedia ada murid agar sesuai dengan isi pelajaran yang akan disampaikan. .IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF DAN KONSTRUKTIVITSME DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS. Jadi dalam satu kumpulan tersebut ada murid yang akan membilang nilai nombor dengan menggunakan alat pembilang atau yang lain akan menggunakan plastesin untuk membentuk nombor. Dalam proses ini guru dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada setiap orang murid secara individu untuk mencapai objektif pembelajaran. Walaupun aktiviti dijalankan dalam kumpulan namun tahap mereka sangat berbeza. 1. Kepakaran guru sangat diperlukan supaya kanak-kanak tidak berasa dipinggirkan. 2. Sementara yang lain pula akan mewarna atau menyambung garisan putus-putus yang berkaitan dengan nombor tersebut. Contohnya dalam kumpulan murid tersebut diberi tajuk yang sama tetapi aktiviti setiap satunya berbeza. Contohnya dalam aktiviti kemahiran hidup iaitu komponen berkebun. Pemusatan perhatian seharusnya lebih ditumpukan kepada proses kognitif kanakkanak dan tahap keupayaan yang berbeza.

Kadang kala beliau akan menjadi pasif dan terlalu aktif dalam setiap masa. Pengalaman sebagai guru Pendidikan Khas. Perbezaaan individu perlu diambil kira supaya setiap aktiviti dapat disusun mengikut tahap keupayaan masing-masing. Keutamaan harus diberikan kepada penglibatan murid yang aktif dan berusaha sendiri dalam aktiviti pembelajaran. Berbanding dengan seorang kanak-kanak perkembangan lambat (slow learner) yang boleh dikategorikan dalam kumpulan yang boleh belajar. 5. Ianya banyak membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu mendorong dan memotivasikan kanak-kanak berkeperluan khas ini dalam proses pembelajaran. kita perlu mengetahui sedikit sebanyak latar belakang kanak-kanak tersebut. Mood dan kehendak itu pula perlu diubahsuai dengan objektif dan aktiviti pembelajaran supaya kanak-kanak tersebut tidak rasa rendah diri dan terasing. berbincang dan bekerjasama dengan rakan untuk mencipta sesuatu binaan. Contohnya seorang kanak-kanak autisme yang terlalu sukar untuk difahami. Ini bertujuan memberi ruang kepada murid untuk berinteraksi dengan rakan dan bahan-bahan pembelajaran secara meluas.3. Mendekati mereka dengan penuh kepercayaan dan kasih sayang akan membuat mereka rasa dihargai dan rasa diterima. Kanak-kanak akan diberi peluang bermain dengan lego. Oleh yang demikian bahan – bahan dan aktiviti pembelajaran yang berkaitan adalah sangat berbeza antara keduanya. Lenggok dan bahasa badan guru bukan sahaja dapat memberikan keyakinan kepada mereka bahkan melenyapkan sedikit sebanyak rasa rendah diri yang ada dalam diri . 4. Guru perlu menghidupkan suasana pembelajaran tersebut dengan pelbagai kaedah supaya kanak-kanak merasa ada keinginan untuk melakukannya. Guru perlu tahu kehendak dan mood kanak-kanak ini sebelum memulakan pengajaran. Contoh dapat dilihat dalam aktiviti kemahiran manipultif.

Perubahan tingkah laku yang ditunjukkan akan memberikan jawapan kepada guru semasa membuat pemerhatian. Akhirnya kanak-kanak tersebut akan diberi ruang dan masa memakai pakaian dengan sendiri sehingga berjaya. Kanak-kanak akan cepat teransang dan dapat digerakkan untuk melakukan akitviti-aktiviti pembelajaran. Perubahan tingkah laku tersebut boleh berlaku juga apabila kanak-kanak berinteraksi dengan bahan-bahan . Berdasarkan pengalaman saya. Contohnya dapat dilihat dengan jelas dalam aktiviti pengurusan diri iaitu memakai pakaian. Bagi kanak-kanak berkeperluan khas. 7. Bagi kebanyakan kanak-kanak berkeperluan khas penilaian di buat lebih kepada pemerhatian. Aktiviti ini akan dilakukan secara latihtubi sehingga kanak-kanak tersebut berkeyakinan untuk melakukan sendiri. penilaian secara pemerhatian banyak membantu guru mengkaji dan memahami perlakuan kanak-kanak tersebut. kata-kata pujian dan senyuman guru akan turut memotivasikan kanak-kanak tersebut. Objektif pembelajaran akan lebih cepat tercapai jika guru dapat menggunakan barang-barang permainan sebagai bahan bantu mengajar. 6. Selain daripada itu ganjaran dari segi materialistik seperti gula-gula.mereka. yang akan dikurangkan secara beransur-ansur sehingga kanakkanak tersebut boleh berdikari dengan sendirinya. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan aras mereka serta mudah difahami banyak membantu menyampaikan maksud atau hasrat yang hendak disampaikan oleh guru. bantuan akan diberikan sepenuhnya pada peringkat awal. Pada peringkat pertama guru akan membantu kanak-kanak tersebut memakai pakaian mengikut langkahlangkah betul. biskut. Secara tidak langsung mereka akan mempercayai guru adalah rakan yang baik dan boleh menerima mereka. Pemerhatian boleh dibuat samada secara individu atau ketika kanak-kanak tersebut dalam kumpulan. Guru pada ketika itu hanya memberikan arahan sahaja supaya kanak-kanak tersebut dapat mengingati semula langkah-langkah yang telah dipelajari.

. Struktur pengetahuan akan berkembang dengan bertambahnya pengetahuan ke dalam ingatan jangka panjang. 8. proses meneroka dan cuba jaya. perancangan perlu dilakukan dengan teliti supaya objektif dapat dicapai sepenuhnya. Guru mesti memainkan peranannya sebagai pemudah cara atau penolong dalam setiap aktiviti pembelajaran. RUMUSAN. Perkembangan kognitif mereka sangat berkait dengan pengetahuan sedia ada untuk membentuk satu pengalaman yang baru. saya berpendapat adalah sangat perlu bagi guru-guru mengaplikasikan kaedah dan teknik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan teori yang telah dibincangkan di atas. Kedua-dua teori tersebut saling berkait antara perkembangan kognitif dan proses penyelidikan.pengajaran atau bahan media. Peranan guru pendidikan khas adalah sama dengan tugas guru di arus perdana. Proses pengajaran dan pembelajaran perlu memberikan ruang kepada kanak-kanak meneroka sendiri bagi meningkatkan lagi keyakinan diri dan proses interaksi dengan rakan dan bahan. Perubahan tingkah laku yang positif akan dicapai setelah berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran yang memberi impak kepada pengukuhan pengetahuan dalam memori. Keseluruhannya teori – teori yang telah dibincangkan di atas telah menyentuhkan banyak perkara dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Teori – teori ini sangat sesuai untuk diaplikasikan dengan kanak-kanak berkeperluan khas. Guru juga berperanan sebagai pembimbing yang sentiasa membantu murid-murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu mahir memilih bahan-bahan yang sesuai dengan aktiviti yang dirancang. Sebelum menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Murid-murid diberi peluang bergerak bebas menjalankan aktiviti dan berinteraksi dengan bahan dan guru.

Kaedah merujuk kepada prosedurprosedur mengajar yang wujud berdasarkan pendekatan pengajaran bahasa yang digunakan oleh guru. Oleh itu. Pendekatan pengajaran bahasa yang digunakan adalah berlandaskan teori linguistik dan psikologi.Kaedah terus Kaedah fonetik/ linguistik Kaedah eklektik Kaedah audio-lingual Kaedah komunikatif . Kaedah pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur 123451. sesuatu kaedah yang digunakan tidak boleh bercanggah daripada pendekatan.Akhir sekali keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran saling bergantung bersama antara murid. Kaedah bersifat prosedur yang terdiri daripada langkah-langkah dan peringkat-peringkat yang teratur yang harus dituruti dengan saksama untuk mencapai tujuan tertentu. TAJUK 3 : KAEDAH & TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN LISAN KAEDAH – PENGENALAN Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur memerlukan guru menguasai kaedah yang tepat. guru dan bahan.

Perkataan abstrak contohnya. Contoh ayat : • • .Saya minum (ayat sebelumnya) -Saya minum susu (ayat baru) Kaedah ini mengutamakan kemahiran bahasa khususnya kemahiran mendengar dan bertutur dan bukannya pengetahuan tentang bahasa. Kemahiran mendengar dan bertutur adalah diutamakan kerana perkataan yang diajarkan adalah perkara yang digunakan sehari-hari. Berdasarkan kaedah ini. kesalahan yang berpunca daripada gangguan bahasa ibunda dapat dikurangkan kerana murid-murid telah dibiasakan dengan cara berfikir dan bertutur secara terus dalam bahasa sasaran. Kelebihan penggunaaan kaedah ini ialah. Sebagai contoh. sudu di ajarkan dengan menunjukkan objek sudu.KAEDAH TERUS Kaedah ini merujuk kepada pengajaran dan pembelajaran untuk menguasai bahasa pertama secara natural. untuk mengajar ayat yang terdiri daripada kata nama + kata kerja + kata nama haruslah berdasarkan ayat yang telah diajarkan sebelumnya. Kaedah ini juga bermaksud belajar secara terus. perkataan konkrit contohnya. sayang pula diterangkan menggunakan perkataan yang diketahui oleh murid-murid (tunjuk contoh ibu bapa mereka). Pengajaran sesuatu topik baharu pula adalah berdasarkan sesuatu topik lain yang telah diajarkan tetapi mempunyai kaitan dengan topik baharu tersebut. iaitu menggunakan terus bahasa sasaran tanpa terjemahan ke dalam bahasa ibunda. .

iaitu sama ada secara deduktif ataupun induktif. memahami dan membaca. kemahiran-kemahiran bahasa diajarkan mengikut susunan. iaitu bertutur. menulis. Aspek tatabahasa diajarkan mengikut situasi.KAEDAH FONETIK/ LINGUISTIK Pengajaran berdasarkan kaedah ini dimulakan dengan latihan pendengaran kemudian diikuti dengan latihan penyebutan. iaitu contoh-contoh penggunaan tatabahasa itu dikemukakan kepada murid-murid sebelum peraturan dan rumus-rumus itu diajarkan. Ayat-ayat yang dibina berdasarkan kaedah ini kemudiannya digabungkan menjadi dialog dan cerita. perkataan. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan meliputi latihan mendengar dan bertutur. Kaedah ini tidak menggunakan ejaan biasa tetapi menggunakan simbolsimbol fonetik misalnya [Əma?] untuk perkataan emak. Kaedah ini turut dikenali sebagai kaedah aktif kerana gabungan ciri-ciri yang baik daripada pelbagai kaedah lain yang dimilikinya. Latihan penyebutan tersebut dimulakan dengan penyebutan bunyi. Nahu atau tatabahasa diajarkan secara induktif. Melalui kaedah ini juga murid –murid akan menulis karangan berdasarkan apa yang didengar atau dibaca KAEDAH EKLEKTIK Kaedah ini mengambil ciri-ciri yang baik daripada kaedah lain dan menggabungkannya. Berdasarkan kaedah eklektik. bacaan kuat dan bersoal jawab. frasa dan ayat-ayat. .

dan sebagainya. Bahan-bahan yang diperdengarkan kepada muridmurid ialah petikan bunyi haiwan. senikata lagu. petikan cerita. Kaedah ini menitikberatkan pengajaran kecekapan bahasa. Kaedah ini mementingkan penggunaan bahan bantu belajar berupa alat-alat audio seperti radio. sajak. pita rakaman. Melalui kaedah ini. Ingatan murid-murid juga dapat diperkukuh dengan cara mendengar semula rakaman dan berbincang dengan rakanrakan. murid-murid akan berlatih menyebut perkataan. KAEDAH KOMUNIKATIF Kaedah komunikatif mementingkan proses pemerolehan bahasa kanakkanak yang melibatkan kognitif dan interaksi bahasa. Melalui pengalaman mendengar tersebut. Murid-murid seterusnya akan berlatih mendeklamasikan sajak dengan rakan secara berpasangan atau berkumpulan. Melalui kaedah ini. frasa dan ayat yang didengar termasuk nada dan intonasinya secara latih tubi. iaitu tatabahasa dan kecekapan komunikatif . murid-murid lebih mudah mengingat maklumat yang didengar.KAEDAH AUDIO –LINGUAL Kaedah ini merupakan gabungan dua kemahiran iaitu kemahiran mendengar (audio) dan kemahiran bertutur (lingual). nyanyian. murid-murid akan mendengar (contohnya bunyi sajak daripada pita rakaman). bunyi sesuatu suasana misalnya suasana seram. compact disk (audio) dan piring hitam.

Sehubungan itu. mereka menguasai makna terlebih dahulu sebelum dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat tertentu. Setiap teknik yang digunakan adalah selaras dengan kaedah yang digunakan dan sejajar pula dengan pendekatan yang dipegang. perbincangan. TEKNIK.PENGENALAN Teknik pengajaran merupakan taktik atau cara-cara yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum ketika menyampaikan sesuatu pengajaran. sumbang saran. dialog. Proses menggambarkan makna dalam struktur ayat tertentu tersebut memerlukan guruguru melatih murid-murid menguasai kemahiran mendengar dan bertutur melalui aktiviti bahasa yang bermakna. aktiviti-aktiviti bahasa yang bermakna dalam kaedah komunikatif ialah penyelesaian masalah. Teknik dicipta dan ditentukan sebelum pelaksanaan pengajaran.khususnya kemahiran mendengar dan bertutur. Ketika murid-murid melalui proses pemerolehan bahasa. Teknik pengajaran juga boleh dirujuk sebagai alat yang digunakan oleh guru bahasa untuk menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk murid-muridnya. wawancara dan sebagainya. Teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur • • • • • • Teknik soal jawab Teknik main peranan Teknik lakonan/drama Teknik permainan bahasa Teknik hafazan Teknik latih tubi .

inovatif.untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid -untuk menggalakkan murid berfikir secara kreatif. Murid-murid yang berlakon dalam teknik ini akan cuba untuk menjelaskan sesuatu situasi kepada murid lain. Terdapat tiga tujuan utama teknik soal jawab : • • • . Murid-murid yang lain . Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan berkaitan dengan isi pelajaran. Teknik ini berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid-murid secara berkesan. logik dan kritis -untuk mendorong murid menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran murid di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. TEKNIK MAIN PERANAN Main peranan bermaksud melakonkan satu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. Teknik ini adalah satu bentuk drama yang tidak memerlukan penghafalan skrip.• • Teknik perbincangan Teknik penyelesaian masalah TEKNIK SOAL JAWAB Teknik paling lama dan popular digunakan dalam pendidikan. dan murid perlu memberi tindak balas yang sewajarnya.

*teknik ini berbeza dengan main peranan kerana murid berlakon berdasarkan skrip TEKNIK PERMAINAN BAHASA . unsur paralinguistik (jeda. dan sebagainya. dan bukan linguistik (mimik muka. didengar itu. televisyen. murid-murid akan melakukan main peranan untuk menunjukkan amalan berbudi bahasa tersebut. Teknik ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai (contoh : amalan berbudi bahasa). Penggunaan teknik ini dapat mendorong dan merangsang murid-murid untuk menghubungkan perasaannya dengan mata pelajaran yang dipelajarinya. intonasi). nada. Masalah ini dikemukakan kepada murid-murid dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem. Murid –murid lain pula akan mempraktikkan peranan yang telah dimainkan secara spontan. gerak tangan. di samping menyuburkan sahsiah mereka. kepala) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan.pula akan mempraktikkan peranan murid-murid yang berlakon tadi secara spontan. Berdasarkan apa yang dibaca. Teknik ini dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. dilihat. TEKNIK LAKONAN/DRAMA Tujuan utama teknik ini adalah untuk melatih murid-murid menggunakan kemahiran bahasa khususnya kemahiran mendengar dan bertutur.

mengadakan pementasan drama dan perbincangan. tatabahasa atau nahu diajarkan secara induktif atau melalui ayat-ayat contoh. Pengajaran dibahagikan kepada dua bahagian iaitu demonstrasi dan latih tubi. sebutan dan perbendaharaan kata. manakala murid-murid mengajuk sebutan tersebut sehingga ayat-ayat itu dapat dihafal. Bahagian demonstrasi adalah pengajaran tentang tatabahasa atau nahu. informan jati atau guru akan membaca beberapa baris ayat. menyediakan konteks pembelajaran.Teknik ini adalah satu-satunya cara untuk mempelajari bahasa melalui permainan. serta sebagai alat pemulihan. Penglibatan dalam permainan akan memberi peluang kepada muridmurid bagi memperoleh latihan intensif. pengukuhan dan pengayaan. Demonstrasi dilakukan oleh guru atau informan yang terdiri daripada penutur jati. Pembahagian ini mempunyai nisbah 2 : 1 (1 demonstrasi dan 2 latih tubi). Terdapat beberapa jenis permainan bahasa yang boleh digunakan untuk mengajar Bahasa Melayu iaitu : • • • • • Permainan menyampaikan pesanan Permainan tekalah saya Permainan memerhati dan mengingat Permainan berpasangan Permainan slip undian TEKNIK HAFAZAN Teknik ini turut dikenali sebagai teknik latih tubi informan. Selepas tatabahasa diajarkan. pembelajaran bermakna dan sebagai alat pengesanan (diagnostik). Teknik ini dapat merangsang kemahiran lisan. . Melalui bahagian latih tubi pula. Berdasarkan teknik hafazan ini. pelajaran diteruskan dengan memberi kuliah. menambah kefasihan dan keyakinan.

Tujuan teknik ini adalah untuk mencapai penguasaan kemahiran di samping menjamin ketekalannya. Teknik ini boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan. Teknik ini memberi penekanan kepada lima aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu : Aspek kebolehan menggunakan bahasa • Sebutan (accent)  Huraian menyebut perkataan atau suku kata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi • Tatabahasa (grammar)  penggunaan bahasa yang tepat berdasarkan hukum-hukum bahasa daripada semua aspek • Perbendaharaan kata (vocabulary)  meluaskannnya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai berdasarkan . ayat-ayat atau mengingat faktafakta penting.TEKNIK LATIH TUBI Teknik latih tubi ialah aktiviti pengulangan fakta-fakta yang dipelajari. Melalui teknik ini. murid-murid akan mengalami proses mendengar. melihat dan memikirkan maksud perkataan-perkataan serta tugasnya dalam situasi yang menggunakan perkataan itu.

Terdapat beberapa langkah dalam menjalankan teknik ini : 1- Guru menarik perhatian murid-murid kepada tajuk perbincangan yang akan dijalankan. 2- Guru membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan dan melantik seorang ketua. Tujuannya adalah untuk melatih murid-murid meluahkan perasaan dan pendapat dengan bernas. Teknik ini adalah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan yang dilakukan oleh muridmurid dengan penyeliaan dan kawalan seorang guru. .konteksnya dalam situasi tertentu  · Kefasihan (fluency)  menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa menitikberatkan maksudnya • Kefahaman (comprehension)  latihan memahami soalan dan mengemukakan jawapan yang wajar TEKNIK PERBINCANGAN Teknik ini didefinisikan sebagai suatu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk.

Sesuatu masalah harus diberikan sebaik sahaja murid-murid memperolehi ilmu pengetahuanatau menguasai kemahiran yang berkaitan. teka teki. dan menggunakan kemahiran lisan untuk menjalankan aktiviti penyelesaian. guru perlu membimbing muridmurid memahami dan mengenal pasti masalah itu. prinsip atau teori yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan. mengingat semula pengalaman lalu. 3. 2.Sebelum proses penyelesaian masalah dimulakan. TEKNIK PENYELESAIAN MASALAH Teknik adalah aktiviti yang melibatkan masalah berbentuk perkataan.3- Guru memberi tugas kepada setiap kumpulan. Teknik ini memerlukan murid-murid menggunakan kemahiran. Teknik ini melibatkan beberapa aktiviti seperti membimbing murid-murid memahami dan mengenal pasti ciri-ciri masalah. . Mereka perlu berbincang sesama mereka dan semasa perbincangan berjalan. 4- Guru meminta laporan daripada setiap kumpulan. guru sentiasa memantau perbincangan tersebut supaya terarah. memilih strategi yang sesuai. 4- Guru perlu berbincang dengan murid tentang pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah. Terdapat beberapa prinsip dalam menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran melalui teknik ini : 1. silang kata dan kuiz.Soalan bermasalah harus dibina berdasarkan kepada kebolehan dan pengetahuan lepas murid-murid serta sesuai dengan pengalaman mereka.

i. kefahaman yang tinggi amatlah perlu bagi memudahkan individu itu memperoleh maklumat daripada apa yang dibacanya. PENGENALAN. e.5. kaedah fonetik. Guru hanya boleh memberi sedikit bimbingan kepada murid yang berfikir agak lambat secara individu. Antara kaedah yang sering digunakan oleh para guru ialah kaedah abjad. kaedah pandang sebut. Kaedah Membaca. Zulkifley Hamid (1994 dalam Khairudin Mohamad. o. Dimulai dengan pengenalan abjad dan kemudian membunyikan abjad tersebut. u . dan kaedah cerakinan.   Guru memperkenalkan huruf vokal dan konsonan terlebih dahulu. Aziz (2000 dalam Khairuddin Mohamad. 2011) mengatakan bahawa kefahaman merupakan aspek terpenting dalam sesuatu aktiviti bacaan. 2011 ) mengatakan bahawa kaedah abjad berpegang kepada prinsip bahawa setiap perkataan terdiri daripada beberapa huruf. Kaedah merupakan prosedur menyeluruh terhadap sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahasa. Bagi peringkat awal bacaan kanak-kanak. Abd. Pernah digunakan pada zaman kerajaan Greek dan Rom.Guru perlu mengelakkan daripada memberi tunjuk cara untuk menyelesaikan masalah.   Kaedah klasik dan kaedah yang paling tua. terdapat beberapa jenis kaedah membaca yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid-murid. Untuk membolehkan seseorang itu membaca. Kaedah Abjad. Vokal : a.

Murid dapat menyebut dengan lancar perkataan yang diberi tetapi tidak memahaminya. Murid membaca secara merangkak-rangkak kerana terbawa-bawa cara membaca sambil mengeja. Terdapat kemungkinan bahawa murid akan lupa pelajaran yang lepas jika tidak diulang kali dalam bilik darjah.r.f. Murid akan berasa bosan kerana aktiviti yang lebih kepada hafalan dan kurang penghayatan.s.p.g. Kemahiran asas dan binaan yang kukuh dalam aktiviti asas membaca.l. Terdiri daripada suku kata yang hampir tetap bunyinya dalam sistem bahasa Melayu. Guru mengaitkan gambar dengan sesuatu huruf.m. Kelemahan Kaedah Abjad. Contoh : „a‟ untuk api.q.     Konsonan : b. Murid-murid dapat mencapai tahap kecekapan yang tinggi dalam kemahiran membaca.h.j.v.n. murid dapat membaca perkataan baharu.t. Kelebihan Kaedah Abjad.d. Setelah mengenal huruf dan membunyikan vokal konsonan dengan baik. .c. Aktiviti mengeja suku kata dalam perkataan.k.w Nama-nama abjad perlulah disebut dan dihafal oleh murid.

‟m‟. Konsonan pula diperkenalkan dahulu „k‟. Kaedah abjad ini merupakan kaedah yang mengutamakan abjad depan bagi setiap perkataan.Asosiasi gambar.Asosiasi bunyi. Contoh : Guru menggunakan kad gambar emak untuk bunyi „ee‟. dan „n‟ kerana ia bunyi-bunyi yang lebih mudah berbanding konsonan yang lain. Kaedah Fonetik. Contoh : Guru membunyikan „aa‟ dan mengaitkannya dengan peristiwa atau kejadian di kawasan persekitaran seperti terkena api.Murid perlu mengenal huruf dan mengaitkannya dengan bunyi.‟g‟. • • Huruf yang dilihat dapat dikaitkan dengan bunyi oleh murid. barulah murid akan diajar menggunakan kaedah yang seterusnya.‟t‟. Contohnya untuk perkataan „api‟ .‟d‟. huruf pangkalnya ialah „a‟. Guru memperkenalkan bunyi-bunyi „a‟.Rumusan Kaedah Abjad. .‟r‟.‟s‟. „i‟. Setelah murid menguasai kaedah ini. „aaaaaaaaaaa panas!‟ . . Penggunaan asosiasi dapat mempercepatkan proses mengingat.‟l‟. Kelebihan Kaedah Fonetik. Maka murid akan mengingati bahawa huruf „a‟ itu digunakan untuk perkataan „api‟. Guru akan mengajar murid huruf pangkal bagi setiap perkataan atau objek. „u‟ dahulu kerana „e‟ dan „o‟ lebih kurang digunakan. . .Sesuai untuk kanak-kanak yang baru mengenal huruf.

• • Murid dapat mengurangkan beban memori.Kaedah ini lebih sesuai digunakan kepada murid yang telah mahir menyebut dan mengingat bunyi huruf yang telah diajarkan.Murid-murid lembap tidak sesuai belajar mengikut kaedah ini. Dicadangkan penggunaannya di Amerika Syarikat oleh Samuel Worcester 2 aktiviti : Membunyikan suku kata berdasarkan gambar Membunyikan ayat berdasarkan gambar Bertujuan untuk murid membiasakan diri mengecam perkataan tanpa perlu mengeja dan ia dapat memendekkan masa murid untuk mengeja. Rumusan Kaedah Fonetik. 3. 2. Maka. Murid mengecam gambar dan menyebut perkataan. 4. Contoh huruf konsonan pula iaitu huruf „l‟ boleh dikaitkan dengan objek lori.   · · Kemudian aktiviti membaca bahan yang sama daripada buku teks. Kaedah Fonetik menggunakan bunyi-bunyian vokal dan konsonan untuk memperkenalkan perkataan. Kaedah Pandang Sebut. murid akan mengingati bunyi-bunyian vokal dan konsonan itu untuk dikaitkan dengan perkataan dan objek yang lain.Sesuai untuk murid-murid yang pandai. Konsep Kaedah Pandang Sebut  · Murid-murid menyebut perkataan pada kad-kad imbasan yang ditunjukkan oleh guru.Murid hendaklah mengetahui bunyi dan bentuk huruf terlebih dahulu. Terdapat huruf-huruf tertentu yang lebih mudah boleh diperkenalkan dahulu Kelemahan Kaedah Fonetik 1.Persiapan awal oleh murid perlu dilakukan sebelum aktiviti membaca. Contohnya bunyi vokal untuk „e‟ merupakan furuf vokal untuk perkataan „emak‟. . 5.

Murid dapat memahami maksud perkataan semasa menyebutnya. § Kaedah ini hanya sesuai untuk murid-murid yang pandai. Kelemahan Kaedah Pandang Sebut. · Murid diperkenalkan kumpulan huruf yang membentuk perkataan tersebut. Kaedah pandang sebut ini merupakan kaedah yang digunakan dengan cara pengamatan dan mengingat. Contohnya apabila guru menunjukkan kad gambar dadu dan tertera ejaan „dadu‟. . § Murid tidak dapat menyebut perkataan baharu kerana tiada pendedahan. § Perbendaharaan kata murid terbatas.  · Murid menyebut berulang kali perkataan tersebut. Kaedah suku kata merupakan satu deretan bunyi yang mengandungi satu puncak kelantangan. murid tersebut akan terus mengetahui bunyi dan ejaan „dadu‟ itu. Kaedah ini merupakan kaedah terpantas untuk mempelajari kemahiran membaca. Kaedah Suku Kata. Apabila murid itu terpandang perkataan atau objek yang sama dalam situasi lain. Murid tidak perlu belajar mengeja perkataan dahulu maka masa dapat dijimatkan. v Satu suku kata sekurang-kurangnya mengandungi satu buah vokal dan konsonan. Rumusan Kaedah Pandang Sebut. (Daniel Jones.) v Suku kata merupakan ujaran terkecil dari sebuah kata yang didengarkan pada kehadiran vokal. murid akan mengamatinya dan mengingati perkataan dan gambar tersebut.  Kebaikan Kaedah Pandang Sebut.     § Murid tidak pandai mengeja.

Kaedah bacaan awal terdapat beberapa jenis iaitu kaedah abjad. Rumusan Kaedah Suku Kata.murid akan mengenal perkataan melalui ejaan suku kata vokal dan konsonan. kaedah fonetik. Murid akan mengeja setiap satu suku kata dan hasilnya murid tersebut akan mengetahui perkataan apakah yang tertera itu.  Guru tidak perlu menggunakan bahan bantu mengajar yang banyak dan ini memudahkan guru-guru menjalankan tugasnya.Jenis-jenis suku kata. Contoh : KV + V + KV+ KV (suasana) Kelebihan Kaedah Suku Kata  (sos) Murid-murid dapat mengeja dengan baik kerana dilatih untuk mengeja bagi tiap-tiap perkataan yang dibaca. Terlalu mementingkan ejaan hingga menyebabkan fahaman tidak berjaya diperoleh Kanak-kanak mudah keliru kerana nama-nama huruf tidak menepati bunyi huruf-huruf tersebut. Kelemahan Kaedah Suku Kata • • • Murid tidak lancar membaca kerana lebih fokus kepada huruf. Oleh itu terdapat beberapa kaedah untuk mengajar murid-murid mengenai bacaan awal. kaedah pandang sebut dan kaedah suku kata. Contoh : KV + KV + KV (kereta) Kata tunggal empat suku kata. RUMUSAN. Membaca merupakan proses yang kompleks. Contoh : V + KV (api) Kata tunggal tiga suku kata. Contohnya perkataan „susu‟. Contoh : K + V + K Kata tunggal dua suku kata. suku kata yang digunakan ialah kv+kv=kvkv. Kaedah suku kata ini. i) ii) iii) iv) Kata tunggal satu suku kata. .

Kaedah fonetik terdapat dua jenis aktiviti iaitu asosiasi bunyi dan asosiasi gambar. REFLEKSI. Kerja kursus pendek ini iaitu Literasi Bahasa Melayu (WAJ 3104) yang bermula dari 1 Julai hingga 18 Ogos 2011 memerlukan pembacaan dan pengumpulan maklumat yang lengkap. murid perlu mengenal huruf dan mengaitkannya dengan bunyi-bunyian. saya berusaha untuk mengumpulkan maklumat yang diperlukan dan berkolaborasi dengan pensyarah pebimbing dan juga rakan-rakan. Kaedah fonetik pula. Kaedah yang keempat pula ialah kaedah suku kata. Setiap kaedah bacaan awal kanak-kanak ini terdapat beberapa kelemahan dan kelebihannya yang tersendiri. Malah kadang-kadang masalah gangguan kelajuan internet yang minimum juga turut menyebabkan saya terganggu konsentrasi dan turut menimbulkan masalah dalam usaha untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Kaedah suku kata merupakan ujaran terkecil yang mengandungi sekurang-kurangnya sebuah vokal dan konsonan. . Ia terpulang kepada guru-guru untuk memilih kaedah mana yang lebih sesuai dengan murid-murid mereka. Kaedah pandang sebut hanya memerlukan kanak-kanak mengecam perkataan tanpa perlu mengeja dan ini akan menjimatkan masa kanak-kanak untuk mengeja perkataan. Manakala kaedah pandang sebut pula ialah yang melibatkan aktiviti membunyikan suku kata dan ayat berdasarkan gambar. Sebaik sahaja saya mendapat tugasan ini. Adakalanya saya menghadapi sedikit kesukaran seperti maklumat yang kurang jelas dan tidak lengkap. Saya berjaya mendapatkan maklumat daripada buku-buku rujukan di perpustakaan. daripada rakan dan juga dari sumber internet.Kaedah abjad lebih berfokus terhadap pembunyian abjad dan guru pada mulanya akan mengajar huruf vokal dan konsonan yang lebih mudah dan selalu digunakan dahulu.

html.com/index. Oleh itu. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. (2008). Kemahiran Belajar untuk PPISMP. Dilayari pada 7 Ogos 2011 di URL http://readnetwork. Saya juga turut mengetahui bahawa tidak semua jenis kaedah bacaan awal itu boleh digunakan untuk semua tahap dan golongan kanak-kanak. RUJUKAN. (2011). Kamarudin Hj. Kini saya telah mengetahui beberapa jenis kaedah yang boleh diaplikasikan sebagai seorang bakal guru kelak. Saya menyedari bahawa setiap golongan kanak-kanak itu terdapat cara dan kaedah yang bersesuaian untuk diajarkan kepada mereka mengenai bacaan awal. Pedagogi Bahasa Perkaedahan. sebagai seorang bakal guru saya perlulah peka dengan kanak-kanak dan mengetahui kaedah manakah yang bersesuaian dengan mereka dan berusaha untuk mengajar mereka membaca. Dilayari pada 7 Ogos 2011 di URL http://mohdnorizwansulaiman. (1998). Mohd Nor Izwan Sulaiman. Siri Pendidikan Guru Literasi Bahasa Melayu. Khairuddin Mohamad. . Peringkat-peringkat pengajaran membaca. Bhd.php?option=com_content&view=article&id=148:aja r-anak-anda-membaca-bagaimana-menggunakan-kaedah-fonetik-bahagian1&catid=57:tips&Itemid=30. Hussin.com/2009/05/peringkat-peringkatpengajaran-membaca.Setelah saya menyiapkan tugasan ini saya memperoleh banyak ilmu berkaitan kaedah bacaan awal untuk kanak-kanak.blogspot. Bhd. Ramlan Hamzah. Shah Alam: Oxford Fajar. Tiada nama pengarang.

Golongan behavioris menggunakan pendekatan pengajaran yang berasaskan prinsip pembelajaran sintesis atau membina.2. Untuk pengenalan abjad guru akan memperkenalkan kesemua 26 huruf dan murid diajar nama huruf secara teratur dalam abjad a sehinggalah z .2 KAEDAH ABJAD Kaedah ini merupakan kaedah klasik dan digemari oleh ramai guru yang mengajar membaca di peringkat permulaan. 2. Rancangan pelajaran harian bermula dengan a hingga z. Di antara kaedah-kaedah yang menggunakan pendekatan ini ialah kaedah abjad. api dan awan.0 PERINGKAT-PERINGKAT PENGAJARAN MEMBACA 2. kaedah fonik. kaedah pandang dan sebut. buku.1 PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN MEMBACA AWALAN Terdapat dua paradigma utama dalam disiplin linguistik iaitu mentalis dan behaviourist. Kemudian latihan menulis huruf kecil dan huruf besar serta latihan memadankan huruf kecil dan huruf besar Murid diperkenalkan dengan permulaan perkataan bermula dengan sesuatu bunyi huruf vokal seperti ayam. bunyi-bunyi huruf akan diajar kepada murid. 2. Ini adalah sebagai usaha untuk memperkenalkan kepada murid hubungan antara bunyi huruf dan perkataan. Dua paradigma ini telah menghasilkan pendekatan pengajaran yang berlainan samada dari segi prinsip mahupun perkaedahan. adik. batu dan besi. murid diajar membentuk dan membaca suku kata contohnya (ba be bi .1 PENGABUNGAN BUNYI VOKAL DAN KONSONAN Setelah murid menguasai bunyi huruf dan hubungan antara bunyi huruf dan perkataan.PERINGKAT-PERINGKAT PENGAJARAN MEMBACA 2. Seterusnya murid pula diajar permulaan perkataan dengan huruf konsonan seperti bola. Murid diajar dengan huruf kecil dahulu dan diikuti dengan huruf besar. kemudian latihan menulis dan pengecaman abjad dilaksanakan dan murid perlu menghafal setiap lambang abjad. Setelah murid menghafal nama abjad.

hubungan antara bunyi dan lambang yang dilihat. Kebaikan kaedah ini ialah memberi peneguhan kepada pengenalan abjad. bola. ba ba.3 KAEDAH FONETIK Kaedah fonik berasaskan teori bahawa belajar membaca melibatkan kebolehan mengenal kod (lambang).bo bu . Kanak-kanak didedahkan dengan bunyi-bunyi vokal dan konsonan seperti:A = aaaa E = e‟h E = eh I = iiiii O = oooo U = uuuu B = beh C = ceh D = deh F = feh G = geh H = heh J = jeh K = keh L = el M = em N = en P = peh Q = qeh R = rer S = sss T = the V = vev W = weh Y = yeh Z = zez . Setiap abjad mempunyai bunyi-bunyi tertentu dan ada juga abjad yang mempunyai lebih daripada satu bunyi terutama dalam bahasa Inggeris. Kaedah fonik ini menekankan kepada setiap bunyi-bunyi abjad yang terdapat dalam bahasa. Manakala kelemahannya pula ialah sebenarnya kanak-kanak tidak perlu mengenali semua abjad untuk diajar membaca. Jika mereka telah mengenali vokal dan sebahagian konsonan yang kerap digunakan mereka telah boleh membaca 2. Kemudian murid diajar membentuk perkataan mudah dan murid diajar mencantumkan suku kata dengan sukukata seperti bu bu. saya. ca ce ci co cu hingga za ze ze zi zo zu. Seterusnya murid akan diajar kemahiran mengeja perkataanperkataan mudah seperti baju.

pertengahan perkataan dan baru dimasukkan ng. kh. biasanya di tadika-tadika. Nama huruf hanya diajar setelah mereka pandai membaca sahaja.Sambil mengajar bunyi abjad boleh juga diajar secara permulaan bunyi perkataan seperti huruf “a” adik. . terutamanya di sekolah-sekolah. api dan lain-lain. Seterusnya permulaan perkataan. mereka akan boleh membaca dalam apa jua bahasa. dan sy. Diantara kebaikan kaedah fonik ialah jika kanak-kanak telah menguasai kesemua bunyi abjad. hanya mereka tidak diajar nama huruf tersebut tetapi hanya bunyi yang dikaitkan dengan simbol tersebut. atau berdasarkan kaedah pandang dan sebut . ny. Dalam kaedah ini kanak-kanak diajar mengenal symbol iaitu huruf. Mulakan dengan perkataan yang pendek dan mudah dahulu serta mulakan dengan huruf vokal. Bagi kaedah fonik juga kanak-kanak tidak akan tersangkut di peringkat sukukata tertutup kerana bagi membaca sesuatu ayat mereka harus terus membunyikan perkataan sehingga selesai satu perkataan. kanak-kanak yang diajar membaca berdasarkan kaedah abjad. Cara pengajaran Fonik menggunakan ialah dengan mencantumkan vokal dengan konsonan untuk membentuk perkataan. mereka tidak dapat membaca dalam bahasa Inggeris langsung. Banyak manalah yang mampu dihafal oleh kanak-anak apatah lagi untuk mengingat maksudnya pula. Apa yang dapat dilihat di sekolah-sekolah. mereka terpaksa menghafal-hafal perkataan inggeris dari segi ejaan dan sebutannya.akhiran perkataan. Walaupun menggunakan huruf-huruf roman yang sama. abang. Kanak-kanak memang mengenal huruf cuma bukan nama huruf tersebut. mereka tidak dapat menggunakan kemahiran membaca dalam bahasa malaysia untuk membaca dalam bahasa Inggeris hanya kerana kaedah mengeja atau suku kata tidak serasi langsung untuk bahasa Inggeris. Sebaliknya.

Sama dengan kaedah mengeja.2. Kanak-kanak hanya perlu mengecam dan menghafal tulisan dan gabungan bunyi dua.4 KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Kaedah pandang dan sebut datang dalam keadaan ramai kanak-kanak tidak boleh membaca dengan menggunakan kaedah abjad . Rasionalnya. jumlah 2000 ke 3000 adalah satu jumlah yang masih boleh diterima hafal oleh anak kecil kita. Mengikut kajian. kaedah pandang dan sebut juga tidak termasuk antara kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengajar kanak-kanak membaca bahasa Inggeris. Berpadanan dengan namanya. Sebab itulah.kanak-kanak dikatakan mempunyai ingatan foto “photographic memory “. ia hanya perlu diimbas dan setiap perkataan yang diimbaskan akan disimpan di dalam ingatan dan dikeluarkan bila masanya tiba. Uniknya bahasa Malaysia adalah kerana pola-pola sukukatanya jelas dan pola-pola sukukata yang ada dalam bahasa malaysia ada lebih daripada 1000 pola-pola untuk dihafal. tiga atau empat huruf lalu menyebut terus contohnya:• ba bi bu be bo (untuk 2 huruf ) • ban bin bun ben bon (untuk 3 huruf) • bang bing bung beng bong (untuk 4 huruf) Kaedah ini adalah lebih mudah untuk mengajar kanak-kanak menggunakan kadkad imbasan seperti cara yang diperkenalkan oleh Glen Doman. Setiap perkataan ditulis di atas kad-kad manila yang dipotong kecil dan diimbaskan kepada kanak-kanak dengan cepat. PERINGKAT-PERINGKAT PENGAJARAN MEMBACA . Sebabnya bahasa Inggeris tidak mempunyai sukukata yang jelas. kaedah ini meminta kanak-kanak menghafal pola-pola sukukata yang ada dalam bahasa Malaysia. Pola-pola sukukata ditulis di atas kad-kad imbasan dan diimbaskan kepada kanak-kanak. Kaedah pandang dan sebut tidak memerlukan kanak-kanak untuk mengeja atau membatangkan ejaan.

buku. Di antara kaedah-kaedah yang menggunakan pendekatan ini ialah kaedah abjad.2 KAEDAH ABJAD Kaedah ini merupakan kaedah klasik dan digemari oleh ramai guru yang mengajar membaca di peringkat permulaan. Ini adalah sebagai usaha untuk memperkenalkan kepada murid hubungan antara bunyi huruf dan perkataan.1 PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN MEMBACA AWALAN Terdapat dua paradigma utama dalam disiplin linguistik iaitu mentalis dan behaviourist.2. Rancangan pelajaran harian bermula dengan a hingga z. 2. adik. Kemudian latihan menulis huruf kecil dan huruf besar serta latihan memadankan huruf kecil dan huruf besar Murid diperkenalkan dengan permulaan perkataan bermula dengan sesuatu bunyi huruf vokal seperti ayam. Untuk pengenalan abjad guru akan memperkenalkan kesemua 26 huruf dan murid diajar nama huruf secara teratur dalam abjad a sehinggalah z . Murid diajar dengan huruf kecil dahulu dan diikuti dengan huruf besar. Kemudian murid diajar membentuk . Golongan behavioris menggunakan pendekatan pengajaran yang berasaskan prinsip pembelajaran sintesis atau membina.0 PERINGKAT-PERINGKAT PENGAJARAN MEMBACA 2.2. kemudian latihan menulis dan pengecaman abjad dilaksanakan dan murid perlu menghafal setiap lambang abjad. bunyi-bunyi huruf akan diajar kepada murid. batu dan besi. ca ce ci co cu hingga za ze ze zi zo zu. api dan awan. murid diajar membentuk dan membaca suku kata contohnya (ba be bi bo bu . Dua paradigma ini telah menghasilkan pendekatan pengajaran yang berlainan samada dari segi prinsip mahupun perkaedahan. kaedah fonik. Setelah murid menghafal nama abjad.1 PENGABUNGAN BUNYI VOKAL DAN KONSONAN Setelah murid menguasai bunyi huruf dan hubungan antara bunyi huruf dan perkataan. Seterusnya murid pula diajar permulaan perkataan dengan huruf konsonan seperti bola. 2. kaedah pandang dan sebut.

Seterusnya murid akan diajar kemahiran mengeja perkataanperkataan mudah seperti baju. Kaedah fonik ini menekankan kepada setiap bunyi-bunyi abjad yang terdapat dalam bahasa. Manakala kelemahannya pula ialah sebenarnya kanak-kanak tidak perlu mengenali semua abjad untuk diajar membaca. Kanak-kanak didedahkan dengan bunyi-bunyi vokal dan konsonan seperti:A = aaaa E = e‟h E = eh I = iiiii O = oooo U = uuuu B = beh C = ceh D = deh F = feh G = geh H = heh J = jeh K = keh L = el M = em N = en P = peh Q = qeh R = rer S = sss T = the V = vev W = weh Y = yeh Z = zez . Jika mereka telah mengenali vokal dan sebahagian konsonan yang kerap digunakan mereka telah boleh membaca 2.perkataan mudah dan murid diajar mencantumkan suku kata dengan sukukata seperti bu bu. Kebaikan kaedah ini ialah memberi peneguhan kepada pengenalan abjad. saya. hubungan antara bunyi dan lambang yang dilihat. bola. Setiap abjad mempunyai bunyi-bunyi tertentu dan ada juga abjad yang mempunyai lebih daripada satu bunyi terutama dalam bahasa Inggeris. ba ba.3 KAEDAH FONETIK Kaedah fonik berasaskan teori bahawa belajar membaca melibatkan kebolehan mengenal kod (lambang).

Sebaliknya. mereka tidak dapat menggunakan kemahiran membaca dalam bahasa malaysia untuk membaca dalam bahasa Inggeris hanya kerana kaedah mengeja atau suku kata tidak serasi langsung untuk bahasa Inggeris. Mulakan dengan perkataan yang pendek dan mudah dahulu serta mulakan dengan huruf vokal. Nama huruf hanya diajar setelah mereka pandai membaca sahaja. biasanya di tadika-tadika. Walaupun menggunakan huruf-huruf roman yang sama. Seterusnya permulaan perkataan. hanya mereka tidak diajar nama huruf tersebut tetapi hanya bunyi yang dikaitkan dengan simbol tersebut. api dan lain-lain. Dalam kaedah ini kanak-kanak diajar mengenal symbol iaitu huruf. Banyak manalah yang mampu dihafal oleh kanak-anak apatah lagi untuk mengingat maksudnya pula. Diantara kebaikan kaedah fonik ialah jika kanak-kanak telah menguasai kesemua bunyi abjad.Sambil mengajar bunyi abjad boleh juga diajar secara permulaan bunyi perkataan seperti huruf “a” adik. ny. kanak-kanak yang diajar membaca berdasarkan kaedah abjad. Apa yang dapat dilihat di sekolah-sekolah. abang. Bagi kaedah fonik juga kanak-kanak tidak akan tersangkut di peringkat sukukata tertutup kerana bagi membaca sesuatu ayat mereka harus terus membunyikan perkataan sehingga selesai satu perkataan. terutamanya di sekolah-sekolah. mereka akan boleh membaca dalam apa jua bahasa. kh. mereka tidak dapat membaca dalam bahasa Inggeris langsung. atau berdasarkan kaedah pandang dan sebut .4 KAEDAH PANDANG DAN SEBUT . Kanak-kanak memang mengenal huruf cuma bukan nama huruf tersebut. dan sy. mereka terpaksa menghafal-hafal perkataan inggeris dari segi ejaan dan sebutannya.pertengahan perkataan dan baru dimasukkan ng.akhiran perkataan. 2. Cara pengajaran Fonik menggunakan ialah dengan mencantumkan vokal dengan konsonan untuk membentuk perkataan.

Rasionalnya. Kanak-kanak hanya perlu mengecam dan menghafal tulisan dan gabungan bunyi dua. . Setiap perkataan ditulis di atas kad-kad manila yang dipotong kecil dan diimbaskan kepada kanak-kanak dengan cepat. Sama dengan kaedah mengeja.Kaedah pandang dan sebut datang dalam keadaan ramai kanak-kanak tidak boleh membaca dengan menggunakan kaedah abjad .kanak-kanak dikatakan mempunyai ingatan foto “photographic memory “. jumlah 2000 ke 3000 adalah satu jumlah yang masih boleh diterima hafal oleh anak kecil kita. Berpadanan dengan namanya. ia hanya perlu diimbas dan setiap perkataan yang diimbaskan akan disimpan di dalam ingatan dan dikeluarkan bila masanya tiba. tiga atau empat huruf lalu menyebut terus contohnya:• ba bi bu be bo (untuk 2 huruf ) • ban bin bun ben bon (untuk 3 huruf) • bang bing bung beng bong (untuk 4 huruf) Kaedah ini adalah lebih mudah untuk mengajar kanak-kanak menggunakan kadkad imbasan seperti cara yang diperkenalkan oleh Glen Doman. Uniknya bahasa Malaysia adalah kerana pola-pola sukukatanya jelas dan pola-pola sukukata yang ada dalam bahasa malaysia ada lebih daripada 1000 pola-pola untuk dihafal. kaedah ini meminta kanak-kanak menghafal pola-pola sukukata yang ada dalam bahasa Malaysia. Sebabnya bahasa Inggeris tidak mempunyai sukukata yang jelas. Kaedah pandang dan sebut tidak memerlukan kanak-kanak untuk mengeja atau membatangkan ejaan. kaedah pandang dan sebut juga tidak termasuk antara kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengajar kanak-kanak membaca bahasa Inggeris. Sebab itulah. Mengikut kajian. Pola-pola sukukata ditulis di atas kad-kad imbasan dan diimbaskan kepada kanak-kanak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful