Konsep model membaca adalah berkaitan dengan cara yang dilakukan oleh seseorang pembaca semasa membaca dalam

usaha mendapatkan makna daripada teks yang dibaca.

MODEL bacaan adalah teori yang melibatkan idea atau pandangan dalam proses membaca yang digunakan oleh pembaca yang berbeza. Model-model yang utama dalam membaca adalah dalam proses pembacaan. Terdapat beberapa model atau teori yang berkaitan dengan membaca yang dikemukakan. Konsep model membaca adalah berkaitan dengan cara yang dilakukan oleh seseorang pembaca semasa membaca dalam usaha mendapatkan makna daripada teks yang dibaca. Usaha secara grafik menggambarkan cara memahami perkataan, memproses klausa dan memahami teks. Jenis-jenis Model Bacaan Terdapat tiga model utama dalam membaca teks. Model-model ini dikemukakan oleh ahli dalam bidang bacaan dan sering dirujuk bagi menunjukkan proses dalam pembacaan itu sendiri. Model atas-ke-bawah (Top-down model) Model bacaan ini berasaskan model psikolinguistik oleh Goodman (1967,1970) dan Smith (1971, 1978). Model ini memfokuskan peranan pembaca dan bacaannya yang bersifat linear tetapi bergerak daripada atas ke bawah. Pembaca memainkan peranan utama semasa memahami teks yang dibaca. Pembaca menggunakan pengetahuan bahasa bagi meramalkan teks dan mengurangkan kebergantungannya pada cetakan teks dan bunyi bahasa. Pembaca terlibat dalam suatu pusingan yang bermula dengan pembentukan hipotesis yang berkaitan makna dan kemudian

memberikan contoh hipotesis itu membuat pengesahan ataupun tidak mengesah-kan hipotesis itu sebelum membuat semakan atau membetulkan mana yang perlu. Oleh kerana pembaca mengambil sampel kiu tekstual bagi mengesahkan ataupun menolak hipotesis, membaca dikatakan sebagai psikolinguistik permainan tekaan. Peranan utama pembaca adalah mengawal keseluruhan maklumat visual dan bukan visual semasa membaca. Maklumat visual merujuk kepada bahan bercetak manakala maklumat bukan visual merujuk kepada pemahaman bahasa yang berkaitan dengan pengetahuan kandungan dan kebolehan membaca secara umum. Lebih banyak pembaca memahaminya semakin kurang keperluan mendapatkan maklumat dan begitulah sebaliknya. Oleh yang demikian, apabila pembaca membaca teks, maksud dan jangkaan pembaca dapat membantu menghuraikan anggapan maklumat yang dibaca sama ada dalam bentuk visual ataupun bukan visual. Kedua-dua jenis maklumat itu boleh saling bertukar ganti antara satu dengan yang lain. Pembaca yang menggunakan pengetahuan lalu kurang bergantung kepada teks. Dengan membawa lebih banyak pengetahuan lalu dalam proses membaca, pembaca memperoleh jawapan pada soalan dan jangkaan berkenaan teks dengan memilih kiu bahasa yang paling produktif di dalam teks. Soalan dan jangkaan dapat dijawab dengan memuaskan, pembaca dikatakan sudah memahami teks. Walau bagaimanapun, dalam membaca bahasa kedua, terdapat juga kelemahan dan batasannya. Sebagai contoh, penekanan secara tunggal dalam membuat ramalan yang dibuat semasa membaca mengelirukan pembaca. Kajian menunjukkan pembaca yang baik mendapat maklumat visual dengan tepat dan cepat sementara pembaca yang lemah membaca dengan menggunakan strategi membaca tahap tinggi

(Devine, 1988). Sementara itu, pembaca yang ber-gantung hanya berasaskan jangkaan ke atas pengetahuan lalunya mungkin membina makna yang mempunyai hubungan yang sedikit dengan makna pengarang. Keadaan ini mempengaruhi pemahaman teks yang dibaca (Campbell & Malicky, 2000). Pandangan lain dalam membincangkan model ini merujuk kepada pandangan oleh Goodman (1967) yang menyatakan pembaca membawa bersama mereka pengetahuan, jangkaan, andaian dan soalan pada teks dan memberikan pemahaman yang asas berhubung dengan perbendaharaan kata. Mereka membaca sehinggalah jangkaannya diperakukan. Model ini mencadangkan pemprosesan teks bermula dalam minda pembaca. Menurut perspektif ini, pembaca mengenal pasti huruf dan perkataan hanya bagi memastikan andaian yang dibuat ke atas isi kandungan teks itu wujud. Pengkaji bersetuju pemahaman adalah asas bagi kemahiran mengekodkan grafik yang terdapat dalam teks. Makna dibawa ke dalam teks dan bukannya berpunca daripada cetakan teks itu. Model ini menghuraikan beberapa perkara penting sebagai panduan. Antaranya ialah: a. Model ini menegaskan perkara atau makna yang pembaca bawa pada teks yang dibaca. b. Menyatakan pembaca membaca teks dengan dipandu oleh makna. c. Timbul daripada aspek keseluruhan teks pada bahagian-bahagian yang akhirnya mewujudkan makna. d. Dikenali juga sebagai model 'Dalam Ke Luar', „Berpandukan Konsep' atau 'Keseluruhan ke Bahagian'. Frank Smith merumuskan terdapat beberapa ciri yang ber-kaitan dengan model membaca ini, iaitu: a. Membaca bukan hanya mengekodkan bahasa tulisan pada bahasa lisan. b. Membaca tidak melibatkan memproses setiap huruf dan setiap kata. c. Membaca adalah proses membawa makna dalam teks dan bukannya mengeluarkan makna

daripada teks bacaan. Oleh itu matlamat membaca model ini mementingkan pembinaan makna bagi memberikan tindak balas daripada teks. Ini memerlukan penggunaan pembacaan secara interaktif dengan menggunakan grafemik, sintaksis dan isyarat semantik bagi membina makna. Selain daripada itu, model ini menganjurkan aktiviti membaca bersifat interaktif iaitu seseorang yang menggunakan teks yang dicetak sebagai input dan makna sebagai hasil. Di samping itu, pembaca juga menetapkan input semasa berinteraksi dengan teks. Berdasarkan model tersebut, pendekatan mengajar membaca berdasarkan prinsip berikut: a. Pembaca dapat memahami bahan daripada teks yang dibaca walaupun tidak mengenali setiap perkataan yang dibaca. b. Pembaca perlu menggunakan makna dan isyarat tatabahasa bagi mengenal pasti perkataan yang tidak dikenali. c. Membaca bagi tujuan mendapatkan makna adalah objektif utama dan lebih baik daripada menguasai huruf, hubungan bunyi dan perkataan. d. Membaca memerlukan penggunaan aktiviti mencari makna lebih daripada menguasai kemahiran mengenali perkataan sahaja. e. Fokus utama dalam pengajaran adalah membaca ayat, paragraf dan keseluruhan bahan. f. Perkara penting berhubung membaca adalah jumlah dan jenis maklumat yang diperoleh melalui pembacaan. Rumusan model ini adalah: a. Menegaskan perkara yang dimiliki oleh pembaca seperti pengetahuan terdahulu dan pengalaman pada teks yang dibaca bagi tujuan pemahaman. b. Menyatakan yang kefahaman bermula dalam minda pembaca yang mempunyai beberapa gugusan idea mengenai makna teks yang dibaca. c. Makna diterbitkan daripada aspek keseluruhan teks pada bahagian-bahagian kecil. Contohnya daripada penguasaan semantik pada isyarat sintaksis. Model bawah-ke-atas (Bottom-

up model) Model ini dibincangkan dengan meluas oleh beberapa pengkaji. Antaranya adalah Gough (1972, 1985) iaitu tokoh utama teori ini. Model ini menyatakan individu memulakan proses membaca apabila matanya mengenal pasti maklumat visual yang tertera dalam teks yang dibaca melalui suatu siri perlakuan yang berurutan. Berdasarkan dapatan pemerhatian, tumpuan mata pembaca ke atas teks menghala kepada maklumat secara relatif. Gough juga mengandaikan bagi setiap penetapan membaca teks, pembaca memberikan tumpuan kepada teks, masa yang diambil oleh seseorang pembaca adalah 100 milisaat bagi memproses 15 sehingga 20 huruf dan ruang sebelum maklumat bagi penetapan seterusnya diproses. Pemprosesan membaca bergerak secara linear, iaitu dimulai dengan mengecam huruf, mengekodkan pada tahap fonem, mengecam perkataanperkataan dan akhirnya hubungan sintaksis dan semantik. Ini bermakna maklumat yang baru diterima sebelum itu ditransformasikan dan direkodkan selanjutnya. Bagi menginterpretasikan dan memahami ayat, pembaca perlu memproses huruf, perkataan, frasa, klausa dan ayat secara berurutan bagi mendapatkan makna teks. Keadaan ini kelihatan menyusahkan kerana tidak melihat kepentingan peranan pengetahuan lalu pelajar dalam membina makna. Walau bagaimanapun, model bawah-ke-atas sangat berguna dalam usaha menghuraikan tabiat membaca bagi kebanyakan pembaca bahasa pertama dan kedua yang lemah. Golongan pembaca itu lebih memfokuskan tahap perkataan bagi teks daripada makna secara global. Pembaca membina teks daripada unit yang terkecil bermula daripada huruf, kemudian menjadi perkataan dan seterusnya membentuk ayat. Proses membina kefahaman teks terjadi secara automatik (Eskey 1988; Stanovich 1990). Antara inti pati yang

Makna teks diharapkan hadir secara semula jadi yang diasaskan pada pengetahuan lalu pembaca berkaitan perkataan. e. Model ini dapat dirumuskan menurut pandangan-pandangan seperti yang dihuraikan seperti di bawah: a. Mengenal pasti ciri huruf. Pembaca memproses unit linguistik yang terkecil dahulu dan beransur-ansur menyusun unit terkecil bagi memahami unit yang lebih besar iaitu binaan ayat. pendukung model ini percaya pembaca perlu: a. Model membaca interaktif Berdasarkan . d. j. Pembaca mesti belajar menguasai secara automatik tindak balas ke atas pola-pola visual teks. c. morfem. kata dan ayat. b. paragraf dan tahap sesebuah teks. Menghubungkan ciri ini bagi memilih huruf. Belajar membaca bertujuan memperkembangkan jarak tindak balas secara kebiasaan pada pola yang lebih khusus dalam bentuk grafik. g. f. membawa kepada mengenal pasti secara positif setiap perkataan melalui pengekodan fonemik. makna dan pola sintaksis bahasa itu. h. b. Teks bertulis diorganisasikan secara berhierarki iaitu pada tahap grafemik. Tujuan pertama membaca adalah mempelajari kod atau prinsip abjad. b. Peraturan yang leksikal. d. Menulis hanya bagi merekodkan pertuturan. Timbul daripada bahagian pada keseluruhan teks. i. sintaksis dan semantik diaplikasikan pada penghasilan fonemik yang dinyatakan dalam bentuk cetakan. Memberikan penegasan pada teks bertulis. Analisis visual huruf demi huruf. Menimbulkan proses membina ayat. Membaca adalah proses yang bersiri. Membaca dipandu oleh proses yang bertujuan mencari makna. Pembaca mesti belajar mengubah daripada simbol auditori kepada isyarat bahasa. c. e. Menggabungkan huruf bagi memilih pola ejaan. suku kata. c. Daripada segi pendekatan mengajar.terkandung dalam model ini adalah: a. Menghubungkan pola ejaan bagi memilih perkataan. fonemik.

Model atas-ke-bawah dan bawah-ke-atas boleh timbul secara silih . struktur. perbendaharaan kata dan sebagainya. Tahap membaca pemahaman teks dihuraikan dengan sejauh mana pemboleh ubah pembaca seperti tahap minat ke atas teks. tujuan membaca teks. Menurut Rumelhart. Perkembangan awal model ini banyak dibincangkan oleh Rumelhart (1977) dan Stanovich (1980.gabungan kedua-dua model yang dibincangkan. berinteraksi dengan pemboleh ubah teks iaitu jenis teks. model membaca interaktif dikatakan lebih berpengaruh di kalangan pembaca bahasa pertama dan kedua. tahap kesanggupan menerima risiko dan sebagainya. model interaktif melihat proses membaca sebagai pola berbentuk pusingan dengan maklumat tekstual dan aktiviti mental pembaca wujud pada kedua-dua tahap atas-ke-bawah dan bawah-ke-atas secara serentak. 1981). Berbeza dengan model membaca atas-ke-bawah dan bawah-ke-atas. bagi membina makna. Tambahan pula. Daripada bentuk kritikal input grafemik bergerak dalam alat pencerakin yang berfungsi menginterpretasikan maklumat pembaca yang lalu. kesedaran proses membaca. sintaksis. Oleh itu. Model ini mengandaikan membaca sebagai proses yang aktif bagi membentuk makna melalui interaksi antara pembaca dengan teks. Sumber maklumat yang pelbagai digunakan dengan cara yang kompleks semasa proses membaca. pengetahuan berkenaan topik. kecekapan bahasa. membaca adalah proses perseptual dan kognitif. Proses membaca dikatakan bermula dengan maklumat grafemik didaftarkan dalam simpanan maklumat visual. pembaca yang mahir perlu menggunakan maklumat deria. semantik dan pragmatik bagi menyempurnakan tugasan dalam membaca yang ditetapkan. proses membaca bertugas secara bersama-sama pada tahap teks yang berbeza-beza.

berganti ataupun pada masa yang sama dalam proses membaca. motivasi. Sumber maklumat yang pelbagai timbul bagi berinteraksi dalam pelbagai cara yang kompleks semasa proses membaca. tahap kefasihan membaca. memilih menggunakan sedikit isyarat daripada teks bagi tujuan membina makna. Ia adalah proses yang menggabungkan atau menjadikan keduaduanya berbeza. sintaksis. Teori-teori ini dapat menggambarkan proses membaca sama ada pada peringkat rendah mahupun pada tahap yang lebih tingi. Keberkesanan penggunaan model ini bergantung kepada latar belakang pembaca. fonemik. Wakzyk (2000) menghuraikan proses membaca secara automatik dan kawalan seperti dihuraikan di bawah: Teori memindahkan maklumat Teori yang berasaskan pandangan La Berge dan Samuel (1985) dan Gough (1985) ini dipengaruhi . Terdapat beberapa teori atau model membaca yang dapat membantu pembaca memahami proses membaca. Model ini menghuraikan proses membaca yang bergerak daripada atas-ke-bawah dan bawah-ke-atas bergantung kepada jenis teks yang dibaca. Model ini juga menggunakan cetakan teks sebagai input dan makna sebagai output. maklumat pragmatik bagi menyempurnakan matlamat. semantik. Pembaca pada masa yang sama menggunakan semua peringkat proses membaca. Membaca adalah proses membuat tanggapan dan proses kognitif. Model interaktif mencadangkan pembaca membina makna dengan cara mempunyai kuasa memilih maklumat daripada semua sumber makna seperti grafem. sintaksis dan semantik tanpa mematuhi mana-mana set arahan. Bagaimanapun pembaca yang menetapkan input dan mereka berinteraksi dengan teks. morfem. Pembaca yang mahir mesti dapat menggunakan pancaindera. strategi yang digunakan dan kepercayaan budaya yang dianuti.

Teori ini menganggap wujudnya per-kembangan dalam penguasaan kemahiran membaca secara automatik. model ini meramalkan hubungan yang positif antara kemahiran pemahaman membaca teks secara automatik dengan latihan yang dijalankan. Mereka juga percaya pembaca berinteraksi dengan teks dengan tujuan mendapatkan makna daripada muka surat yang dibaca kepada pemikirannya. aktiviti membaca bertujuan membentuk peningkatan kebolehan pembaca memindahkan maklumat daripada teks. efisien ketika memindahkan maklumat. sumber-sumber ini diperlukan bagi membantu menguasai kemahiran asas membaca. Oleh itu. Mereka mengandaikan membaca sebagai proses mengenali huruf demi huruf dan perkataan demi perkataan. Teori membaca secara automatik La Berger dan Samuel (1974) menganjurkan teori membaca secara automatik. Teori ini berpendapat. Pembaca yang mempunyai lebih kemahiran membaca secara automatik berupaya . Sehubungan dengan itu. Bagi melakukannya. pembaca memerlukan kemahiran khusus yang membolehkan mereka melakukan proses pemindahan tersebut. manakala pembaca yang lemah tidak dapat melakukannya sedemikian.oleh psikologi kognitif dan bertanggungjawab secara meluas menyatakan aktiviti membaca adalah proses memindahkan maklumat. Sub komponen dalam kemahiran membaca seperti mengecam huruf dan seterusnya mengecam perkataan dikuasai secara automatik melalui latihan. model ini juga menganggap wujud perbezaan antara proses bersifat automatik dan proses kawalan ketika membaca. Pembaca yang baik. Selalunya kemahiran ini dibina dengan memberikan pelajar petikan ringkas dan diikuti dengan beberapa soalan yang khusus yang menumpukan kepada beberapa kemahiran membaca bagi kefahaman seperti membuat kesimpulan. Di samping itu.

Selain daripada ciri automatik dalam menguasai bahasa. 1988) memperkenalkan teori yang penting dalam kemahiran membaca iaitu teori kecekapan verbal yang menekankan kemahiran membaca dengan meluaskannya melangkaui proses mentafsirkan kod. pembaca perlu menekankan pengawalan eksekutif supaya dapat membantu pembaca memahami teks dengan lebih berkesan. nyata wujud kepentingan membaca bagi tujuan pemahaman dan kelancaran pembacaan. Pembaca yang tidak cekap selalunya lebih mudah lupa perkara yang sudah dibacanya.mengawal teks serta mempunyai lebih sumber dan lebih faham. teori ini berdasarkan kapasiti tanggapan bagi sesuatu pemerhatian. ketika membaca teks. Selain daripada itu. Berdasarkan teori membaca di atas. Oleh itu. membuat kenyataan atau cadangan secara bersepadu. aktiviti yang berkaitan dengan ingatan dan strategi meta kognitif yang digunakan. Teori kecekapan verbal Perfetti (1985. 1997). Dalam kajian ini. merujuk kepada perhatian dan sumber ingatan yang terhad yang terdapat dalam diri pembaca (Benjafield. Bertambah efisien seseorang pembaca dalam kecekapan verbal. Teori ini juga membincangkan sejauh mana sesuatu sub komponen membaca berhubung dengan pemahaman. Kekurangan pengetahuan lalu berkaitan dengan teks yang dibaca juga akan menyukarkan pembaca memahami kandungan teks. bermakna lebih banyak perhatian dan sumber ingatan bagi rujukan. Tidak cekap dalam membaca juga disebabkan oleh skemata yang terhad. aspek lain yang berkaitan dengannya adalah resolusi anafora. penggunaan teori membaca yang melibatkan ciri automatik dan kecekapan penggunaan perbendaharaan kata membantu keberkesanan penguasaan . Berdasarkan teori ini. setiap pembaca mempunyai profil yang tersendiri bagi tujuan menguasai kecekapan verbal.

tetapi melibat-kan proses komunikasi antara penulis dan pembaca. sistem kiu dan strategi pengisian diaktifkan. Di samping itu. Rigg (1986) menyatakan proses membaca bukan sekadar menukarkan huruf pada bunyi atau mengecam dan menuturkan semula perkataan.membaca. makna yang lahir bergantung kepada ciri-ciri pembaca dan teks. Sehubungan dengan itu. Mereka menegaskan makna tidak terdapat dalam teks. Goodman (1984) menegaskan. sintaksis dan semantik. Manakala sistem sintaksis pula merangkumi tatabahasa bahasa itu sementara sistem semantik merujuk kepada makna bahasa yang terkandung dalam sistem pragmatik bahasa. Menurut Goodman . strategi kognitif pembaca memainkan peranan yang penting dalam membina makna melalui model ini. Goodman (1984) menyatakan makna dibina melalui transaksi antara pembaca dan teks melalui pertukaran skemata pembaca dan teks. Model-model lain dalam proses membaca dapat dihuraikan seperti berikut: Model psikolinguistik Goodman (1994) menghuraikan aktiviti membaca sebagai permainan bercorak 'teka-teki psikolinguistik'. Sehubungan dengan itu. Pandangan ini dikaitkan dengan tugas pembaca membina makna sebaik mungkin daripada mesej yang dikodkan oleh penulis melalui grafik yang dipaparkan. Walaupun makna terbina melalui transaksi antara pembaca dan teks. Sistem kiu dalam membaca meliputi sistem grafonik. semasa proses transaksi antara pembaca dengan kandungan teks dan penulis teks. Oleh itu komunikasi yang diwujudkan adalah aktiviti membina makna berdasarkan teks yang dibaca. Grafonik adalah sistem bahasa penulisan dan berkaitan dengan sistem tulisan dan sistem bunyi. makna wujud dalam diri penulis dan pembaca dan teks mempunyai potensi membentuk makna. Ketika mengaitkan aktiviti membaca dengan proses psikolinguistik.

memandangkan aktiviti membaca sebagai „permainan‟ bercorak tekaan psikolinguistik. Model membaca Clay (1991) Menurut Clay (1991). pembaca berhadapan dengan situasi pengawalan ke atas penggunaan bahasa lisan terutamanya ketika membaca secara mekanis. pembaca juga secara tekal membuat pengesahan berdasarkan ramalan yang dibuat. digunakan oleh pembaca secara konsisten. pembaca yang efisien sering tidak mem-berikan perhatian ke atas setiap huruf dan perkataan yang terkandung dalam teks. Di samping itu. membaca melibatkan aktiviti melahirkan semula mesej menggunakan bahasa. pengawalan . mengesahkan ataupun tidak mengesahkan ramalan. Daripada mula membaca sehingga tamat. pembetulan dan membuat kesimpulan. Sebaliknya.(1984). Model ini banyak dikaitkan dengan aktiviti membaca teks secara mekanis. Bagaimanapun bahasa lisan itu berbeza dengan dialek yang sering digunakan oleh pembaca. semua strategi yang digunakan seperti memilih sampel. Oleh itu. ramalan. ketika membincangkan proses membaca teks. Apabila ramalan atau hipotesis yang dibina itu tidak dapat disahkan. Selalunya. Pembaca yang efisien juga memenuhkan kekosongan yang terdapat dalam maklumat yang tidak wujud semasa ramalan itu dibuat. pembaca menggunakan strategi yang sesuai memahami serta membuat ramalan bagi menjangka maklumat atau idea yang disampaikan oleh pengarang. mereka secara efisien menggabungkan contoh-contoh idea atau isi kandungan daripada teks dan membuat ramalan ke atas maklumat yang diperoleh. Ketika membaca secara mekanis. Ini disebabkan penguasaan bahasa lisan ketika membaca mekanis memerlukan pembaca menggunakan kemampuan menuturkan bahasa itu dengan baik. mereka membetulkan ramalan itu sesuai dengan pengetahuan sedia ada pembaca.

pengkaji menggunakan terminologi 'teks epistemologi' bagi membayangkan sistem kepercayaan pembaca. membaca juga melibatkan pengetahuan pembaca ke atas peraturan-peraturan yang digunakan ke atas bahasa tulisan yang dicetak. Menurut Clay (1991) lagi. Mereka menganggap apabila pembaca menggunakan model mental. membaca bagi tujuan mendapatkan makna sangat penting diberikan penekanan di samping penguasaan membaca secara mekanis. Model membaca Schraw dan Bruning (1996) Berdasarkan model ini. Pembaca sebagai penganalisis teks. Peraturan yang dimaksudkan termasuklah arahan yang melibatkan peraturan.penggunaan bahasa lisan dapat membantu pembaca membina makna dan menyusun ayat dengan baik. Oleh itu. persoalan yang dikemukakan dan sebagainya. mempunyai pegangan yang tersendiri pada sesuatu perkara yang dibentangkan dalam teks. Model ini lebih mementingkan kekuatan mental pembaca dalam menanggapi teks yang dibaca. format ruang dalam penulisan. Schraw dan Bruning (1996) menyatakan pembaca berpegang kepada beberapa jenis fahaman yang memberi kesan kepada cara bagaimana mereka membaca. pembaca perlu berhadapan dengan teks dengan merujuk kepada model atau . Dalam kajian yang dilakukan. Schraw dan Burning (1996) juga membincangkan kesan model membaca itu dalam proses membaca teks. Sehubungan itu. kekuatan mental pembaca mengolah idea penulis serta menanggapi isi kandungannya merujuk kepada pegangan atau anutannya ke atas sesuatu konsep. Aspek ini sering tidak diberikan perhatian oleh pembaca kerana mereka menganggap proses membaca adalah mudah. Model itu mencadangkan supaya setiap pembaca mengamalkan 'model mental' bagi proses membaca yang menekankan interaksi pembaca dengan teks.

model yang dibincangkan tadi memberikan panduan kepada pembaca sejauh manakah mereka dapat melihat teknik yang digunakan dalam aktiviti membaca. Kaedah – kaedah lama semakin jauh ketinggalan di telan zaman. Kajian saintifik terhadap tingkahlaku individu . memberikan respons ke atas teks dan semua itu bergantung kepada jenis model yang dipegang oleh pembaca semasa proses membaca. mereka juga menganggap pembaca tidak secara eksplisit sedar berhubung model yang digunakannya ketika membaca. Oleh itu. semasa membaca sering kali pembaca tidak dapat membina makna akibat tidak dapat mengawal pembacaannya melalui strategi yang sesuai. Dengan pemahaman itu pembaca dapat menentukan corak bacaan yang sesuai digunakan dan mereka dapat memanfaatkan bahan bacaan dengan baik. Perkembangan kemajuan dalam zaman ICT telah membawa jauh alam pendidikan dengan perisian-perisian yang sangat tercanggih. Mengajar Membaca Edisi Kedua TEORI-TEORI PEMBELAJARAN PENDAHULUAN Proses pengajaran dan pembelajaran menjadi satu elemen penting dalam perkembangan pendidikan. Walaubagaimanapun kita masih terikat dengan model-model pengajaran dan teori-teori yang ada hubungkaitnya dalam psikologi pendidikan.pegangannya. Williams psikologi adalah satu cabang penyiasatan tingkah laku manusia dalam suasana pembelajaran . Kesimpulan Dalam proses membaca. Di samping itu. Kajian-kajian yang dijalankan juga melibatkan cara pembaca membina makna. Menurut Griffith W.

TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF. Daripada tidak tahu kepada lebih tahu pelajar akan berubah dan menukar tingkah laku kepada sesuatu yang baru. Drisoll(1994) menghuraikan bahawa pembelajaran pula adalah satu proses pembaharuan prestasi secara berterusan dalam diri manusia hasil interaksi pembelajaran dengan alam sekitar. Ausuble.Brunner. Teori adalah berkaitan dengan proses mental yang melibatkan pengamatan. Mereka semua berpendapat proses pembelajaran adalah satu proses dalaman yang berlaku dalam akal fikiran yang tidak dapat diperhatikan secara langsung daripada tingkah laku manusia. membuat penerokaan. Pengajaran adalah satu proses penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran supaya dapat dipelajari dengan berkesan. Pembelajaran adalah satu proses perolehan ilmu pengetahuan melalui pengalaman. Dapatan-dapatan ini akhirnya menghasilkan satu teori atau kaedah dalam perolehan ilmu pengetahuan. Proses . mendapat latihan sehingga berlaku perubahan tingkah laku dalam diri pelajar.dan Gagne. behaviorisme dan humanistic. pengetahuan manusia melalui pengalaman Pada asasnya konsep pengajaran dan pembelajaran adalah berlandaskan kepada teori-teori pembelajaran masa kini. Ahli-ahli psikologis yang terkenal seperti Kohler. sikap. Teori-teori pembelajaran terdiri daripada kognitif. Pengalaman ilmu pengetahuan yang diperolhi dalam proses pembelajaran berlaku secara berperingkat-peringkat yang menghasilkan satu perubahan tingkahlaku manusia. konstruktivitisme.adalah berkait rapat terhadap prinsip dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunapakai untuk menyelesaikan masalah (Smith 1978).Piaget. Koffa. pengetahuan dan pemahaman. Oleh itu pembelajaran itu adalah satu proses yang mengubah keadaan.

pemikiran. 2. dan penyelesaian masalah.celik akal. 3. PENDEKATAN TEORI KOGNITIF. 4. 2. 1. ingatan. PRINSIP-PRINSIP KOGNITIF: 1. Pengetahuan sedia ada murid digunapakai dan disesuaikan dengan pembelajaran yang baru. TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVITISME. diubahsuai pula dan disusun semula. 5. Setiap murid mempunyai perkembangan individu yang berbeza. peniruan dan penyatuan dengan maklumat lain yang sedia ada. Menekankan kepada proses mental dalam yang bermaksud maklumat yang di terima diproses melalui perbandingan. diubahsuai dan disusun semula seterusnya menghasilkan sesuatu maklumat yang baru. pemprosesan maklumat menggunakan struktur dalaman kognitif dari pelbagai peringkat umur dan kebolehan murid. Teori ini adalah berkaitan dengan pengajaran yang berdasarkan kepada penyelidikan dan pengalaman. Isi pelajaran perlu disusun mengikut pola-pola yang tertentu supaya murid lebih mengingati. Semua maklumat yang di terima di padankan dengan makluamat yang sedia ada. Proses pembelajaran di bawah teori ini juga menggalakan pelajar berkomunikasi dengan bahan untuk mendapatkan . Pembelajaran terbina daripada hasil pencatuman maklumat dengan pengetahuan sedia ada. Bahan –bahan pembelajaran di susun daripada mudah ke susah. Memahami pembelajaran lebih baik daripada hafazan. Menekankan kepada proses pengamatan.

Proses pembelajaran yang berlaku adalah proses sesuatu aktiviti yang aktif. 2. Pengetahuan dan idea setiap murid akan digunapakai dalam proses pembelajaran. . pergerakan fizikal dan pengetahuan sedia ada murid. Bruner. Semasa proses pembelajaran berlaku . 5. Lev Vygotsky dan John Dewey. IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF DAN KONSTRUKTIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. Tokoh-tokoh yang terkenal terdiri daripada Jean Piaget. 3. Aktiviti yang dijalankan melibatkan perkembangan minda.jawapan. Pelajar akan membina pengetahuan sendiri untuk menjana idea dengan berdasarkan pengetahuan sedia ada. Murid di beri peluang meneroka sepuas-puasnya dan mendapatkan jawapan serta kesimpulan sendiri. 6. Kesemua tokoh-tokoh ini melihat proses pembelajaran sebagai aktivfiti pembinaan mental yang dicantumkan dengan maklumat baru. ianya melibatkan aktiviti sosial dan perkembangan bahasa sesama murid. Semua maklumat baru yang ada akan diolah dan disesuaikan dengan satu kerangka maklumat baru yang dinamakan Konstruktivistime. Teori ini menekankan kepada penglibatan pelajar dalam menyelesaikan masalah. Guru sebagai fasilitator dalam proses aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan. 4. Contohnya aktiviti yang dijalankan secara kumpulan ketika bermain lego. Murid akan belajar dan mendapat sesuatu input yang baru semasa proses belajar dilangsungkan. PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME 1.

Guru perlu menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap kebolehan murid supaya mudah difahami dan murid memahami objektif yang hendak dicapai oleh guru. 4. 7. 5. TEORI PEMBELAJARAN JEAN PIAGET Teori pembelajaran Piaget lebih menekankan kepada konsep perkembangan. pertumbuhan kecerdasan yang dipengaruhi oleh lingkugan sosial dan kematangan. Penilaian secara tradisi sangat tidak sesuai digunakan lagi. 3. Guru bertindak sebagai pemudah cara dan sentiasa menbantu murid dalam aktiviti pembelajaran. 6. Keadah pembelajaran secara koperatif dan kolaboratif sangat efektif digunakan dalam proses pembelajaran.1. Guru perlu bersedia dengan bahan-bahan yang dapat meransang minda murid dan senantiasa diubahsuai mengikut aktiviti yang akan dijalankan. disekolah guru boleh mengukuhkan lagi dengan menerapkan adap-adap semasa makan. Guru semestinya peka kepada kesesuaian persekitaran pembelajaran terutama dalam bilik darjah supaya dapat mendorong atau memotivasikan murid untuk terlibat dalam aktiviti pembelajaran. Ahli psikologis yang berasal dari Switzerland menyatakan bahawa semua kanakkanak mempunyai kecenderungan yang berbeza mengikut keupayaan dan . dan teknik pembelajaran seperti hafazan dan syarahan tidak menjadi begitu efektif berbanding aktiviti berkumpulan. Proses pembelajaran yang berlaku perlu mengambilkira pengetahuan sedia ada murid dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran yang baru. Contohnya aktiviti makan dan minum yang telah dipelajari dirumah. 2.

Ini adalah peringkat perkembangan kognitif yang paling penting di mana kanak-kanak akan berusaha menyelesaikan masalah yang konkrit dan abstrak. 3) Tahap operasi konkrit iaitu dari 7 tahun hingga 11 tahun dimana kanak-kanak mula menggunakan pengetahuan dan akal fikiran untuk mempelajari sesuatu yang konkrit. Pada tahap ini juga tiada konsep pengekalan kerana kebolehan mental sangat terhad kepada objek yang dapat dilihat sahaja. 2) Tahap pra-operasi iaitu dari 2 tahun hingga 7 tahun dimana kanak-kanak mula menggunakan kecekapan kemahiran motor kasar dan halus untuk meneroka sesuatu yang baru. Pada peringkat ini kanak-kanak mula memahami symbol dan keupayaan berbahasa yang sangat terhad untuk mengambarkan sesuatu konsep. 1) Tahap sensorimotor iaitu dari lahir sehingga berumur 2 tahun dimana kanakkanak akan memerhati dan melalui pengalaman akan mempelajari sesuatu yang dilihat.kebolehan masing-masing. 4) Tahap operasi formal iaitu berumur 11 tahun ke atas yang akan lebih mempelajari sesuatu yang lebih abstrak. Pada peringkat ini juga kanak-kanak sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara dalam satu masa. Menurut Piaget ada 4 tahap perkembangan yang akan dilalui oleh semua kanak-kanak.Pada peringkat ini kanak-kanak akan menggunakan deria motor untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitaran. Kebanyakannya pada tahap ini kanak-kanak memerlukan objek dan peristiwa-peristiwa sebelum dapat menyelesaikan beberapa masalah. dirasa dan disentuh. Perkembangan kognitif akan menjadi lebih pesat apabila kanak-kanak mula fasih bertutur.( dari konkrit ke abstrak). Penglibatan kanakkanak yang lebih aktif akan menggalakan perkembangan pemikiran dan membuat . Namun demikian keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit sahaja.

4. Proses asilimasi di mana semua pengalaman lalu akan akan dikaitkan dengan pengalaman yang baru untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baru. Penglibatan kanak-kanak adalah secara aktif dalam aktiviti kumpulan digalakkan . Murid akan diberi penerangan mengenai jenis –jenis buah-buahan tempatan.penaakulan. Piaget telah menunjukkan semua kanak-kanak cuba mengadaptasikannya mengikut kepada pengalaman dan kesesuaian keadaan. serta dikaitkan dengan rasanya. 2. Isi pelajaran akan disusun daripada konkrit ke abstrak iaitu dari senang ke susah. PROSES 1. Pengetahuan sedia ada digunakan dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan satu sistem maklumat yang baru. Isi pelajaran akan dikembangkan dan dikaitkan dengan mengikut peringkat kognitif kanak-kanak dan tahap keupayaan masing-masing. Konsep pra nombor akan diajar dulu sebelum mempelajari nombor. Pengalaman yang baru tersebut pula dinamakan akomodasi iaitu satu proses yang merubah struktur kognitif.Contohnya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dengan tema buah-buahan. Merujuk kepada tahap-tahap perkembangan di atas. Adaptasi dan keseimbangan adalah saling berkait dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Contoh dalam matapelajaran matematik. IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN PIAGET DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. Pada tahap ini murid-murid akan memberikan berbagai cerita atau pendapat berdasarkan pengalaman.Menurut Piaget proses perubahan tingkahlaku individu untuk mengadaptasikan diri dalam alam sekitar adalah sebenarnya proses pembelajaran. Urutan setiap tahap tersebut tidak dapat diubah dan saling berkaitan secara tidak langsung. 3.

TEORI PEMBELAJARAN LEV VYGOTSKY. Contohnya dengan memberi pujian . Teori beliau juga ada menyebut mengenai “scaffolding” iaitu memberikan sejumlah besar bantuan pada tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada kanak-kanak mengerjakan sendiri. 5. sehingga ke satu peringkat kanak-kanak akan boleh melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. KONSEP KONSTRUKTIVISME VYGOTSKY Merujuk kepada gambarajah di atas . Vygotsky menekan bahawa perkembangan kognitif seseorang kanak-kanak sangat dipengaruhi oleh sosial dan budaya . Lev Vygotsky adalah seorang ahli psikologis. Mereka akan berinteraksi dan berkolaborasi untuk mengembangkan sesuatu yang baru. Bantuan yang diberi adalah seperti peringatan. dan karyanya sangat terkenal di dunia barat pada tahun 1960an. petunjuk dan dorongan sehingga kanak-kanak tersebut boleh melakukannya. kata-kata galakan. Motivasi secara instrinsik dipupuk supaya kanak-kanak dapat digerakkan secara aktif dalam aktiviti. Dalam teori ini menyatakan potensi murid dapat dikembangkan melalui usaha dan pengalaman sendiri dalam proses pembelajaran. Kanak –kanak mempunyai had perkembangan individu . dan sokongan dapat merangsang mereka. Komunikasi dua hala dan bertukar pendapat semasa menjalankan aktiviti menggalakkan perkembangan bahasa. Vygotsky telah menerangkan mengenai konsep “scaffolding” . Menurut Vygotsky sistem sosial sangat penting dalam perkembangan kognitif kanakkanak. Teori Vygotsky lebih menekankan kepada interaksi antara aspek internal dan eksternal dalam pembelajaran .dan mereka saling berinteraksi antara satu sama lain.

Pembelajaran dijalankan secara koperatif supaya murid-murid dapat berinteraksi antara satu sama lain. murid akan cuba menggunakan pengalaman masing-masing untuk di adaptasikan dalam ujikaji sains tersebut. Perkembangan kognitif murid akan lebih teransang sekiranya pengetahuan sedia ada digunakan dalam proses pembelajaran. Mereka akan berbincang dan mengeluarkan pendapat masing-masing dengan menggunakan pengetahuan sedia ada untuk mencapai satu keputusan.yang berbeza. Pada peringkat ini kanak-kanak akan menunjukkan kebolehan menyelesaikan masalah melebihi daripada kebolehan diri sendiri. Semasa proses ini berlansung pelbagai percubaan yang berulangkali dilakukan sehingga objektif dapat dicapai. . 3. Contoh dalam mata pelajaran sains. murid akan diminta membuat satu uji kaji mengenai tumbuhan dalam kumpulan. Pada satu peringkat dimana kanak-kanak berjaya melakukan aktiviti-aktiviti yang sukar tanpa bantuan orang lain berdasarkan pengalaman masing-masing. Konsep bantu sepenuhnya dan cuba sendiri dalam pembelajaran merupakan satu interaksi pengalaman yang berkesan. 1. 2. Proses ini akan berulang-ulang berkali-kali sehingga kanak-kanak mempunyai keyakinan untuk melakukannya sendiri walaupun masih mengharapkan bimbingan daripada orang lain. IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN VYGOTSKY TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. Setiap kanak-kanak akan melalui proses pembelajaran dengan bantuan rakan dan guru sehingga berjaya menguasai dengan sendiri. Contohnya ada sekumpulan murid dalam ujikaji sains seperti diatas memerlukan bantuan guru untuk memberi idea dan menggerakkan mereka dalam aktiviti tersebut sehingga mencapai satu keputusan. Contohnya dalam aktiviti seperti di atas juga.

Pengalaman –pengalaman belajar perlu disesuaikan dan dikembangkan dengan keperluan kognitif kanak-kanak Ini bermaksud sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran guru perlu mengetahui pengetahuan sedia ada murid agar sesuai dengan isi pelajaran yang akan disampaikan. Dalam proses ini guru dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada setiap orang murid secara individu untuk mencapai objektif pembelajaran. Jadi dalam satu kumpulan tersebut ada murid yang akan membilang nilai nombor dengan menggunakan alat pembilang atau yang lain akan menggunakan plastesin untuk membentuk nombor. Pemusatan perhatian seharusnya lebih ditumpukan kepada proses kognitif kanakkanak dan tahap keupayaan yang berbeza.IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF DAN KONSTRUKTIVITSME DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS. Contohnya dalam aktiviti kemahiran hidup iaitu komponen berkebun. Isi pelajaran akan lebih bermakna dan kanak-kanak akan mendapat mengembangkan satu maklumat baru yang berkait dengan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada. 2. Sekiranya kanak-kanak tersebut suka memakan sayuran kacang panjang sudah tertentu ianya akan begitu teruja hendak belajar cara-cara menanam pokok kacang panjang. Sementara yang lain pula akan mewarna atau menyambung garisan putus-putus yang berkaitan dengan nombor tersebut. . Walaupun aktiviti dijalankan dalam kumpulan namun tahap mereka sangat berbeza. Contohnya dalam kumpulan murid tersebut diberi tajuk yang sama tetapi aktiviti setiap satunya berbeza. 1. Bersoal jawab hendaklah berkaitan dengan tanaman atau sayuran yang biasa dilihat oleh kanak-kanak dirumah. Misalan dalam matapelajaran matematik. Kepakaran guru sangat diperlukan supaya kanak-kanak tidak berasa dipinggirkan. dengan tajuk nombor 0-5.

Lenggok dan bahasa badan guru bukan sahaja dapat memberikan keyakinan kepada mereka bahkan melenyapkan sedikit sebanyak rasa rendah diri yang ada dalam diri . Ini bertujuan memberi ruang kepada murid untuk berinteraksi dengan rakan dan bahan-bahan pembelajaran secara meluas. Pengalaman sebagai guru Pendidikan Khas. Guru perlu mendorong dan memotivasikan kanak-kanak berkeperluan khas ini dalam proses pembelajaran. 4. Contohnya seorang kanak-kanak autisme yang terlalu sukar untuk difahami. 5.3. Mendekati mereka dengan penuh kepercayaan dan kasih sayang akan membuat mereka rasa dihargai dan rasa diterima. Perbezaaan individu perlu diambil kira supaya setiap aktiviti dapat disusun mengikut tahap keupayaan masing-masing. Keutamaan harus diberikan kepada penglibatan murid yang aktif dan berusaha sendiri dalam aktiviti pembelajaran. kita perlu mengetahui sedikit sebanyak latar belakang kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak akan diberi peluang bermain dengan lego. Oleh yang demikian bahan – bahan dan aktiviti pembelajaran yang berkaitan adalah sangat berbeza antara keduanya. berbincang dan bekerjasama dengan rakan untuk mencipta sesuatu binaan. Ianya banyak membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kadang kala beliau akan menjadi pasif dan terlalu aktif dalam setiap masa. Mood dan kehendak itu pula perlu diubahsuai dengan objektif dan aktiviti pembelajaran supaya kanak-kanak tersebut tidak rasa rendah diri dan terasing. Berbanding dengan seorang kanak-kanak perkembangan lambat (slow learner) yang boleh dikategorikan dalam kumpulan yang boleh belajar. Contoh dapat dilihat dalam aktiviti kemahiran manipultif. Guru perlu tahu kehendak dan mood kanak-kanak ini sebelum memulakan pengajaran. Guru perlu menghidupkan suasana pembelajaran tersebut dengan pelbagai kaedah supaya kanak-kanak merasa ada keinginan untuk melakukannya.

kata-kata pujian dan senyuman guru akan turut memotivasikan kanak-kanak tersebut. 7. Akhirnya kanak-kanak tersebut akan diberi ruang dan masa memakai pakaian dengan sendiri sehingga berjaya. 6. Contohnya dapat dilihat dengan jelas dalam aktiviti pengurusan diri iaitu memakai pakaian. Aktiviti ini akan dilakukan secara latihtubi sehingga kanak-kanak tersebut berkeyakinan untuk melakukan sendiri. Bagi kebanyakan kanak-kanak berkeperluan khas penilaian di buat lebih kepada pemerhatian. biskut. Perubahan tingkah laku yang ditunjukkan akan memberikan jawapan kepada guru semasa membuat pemerhatian. Perubahan tingkah laku tersebut boleh berlaku juga apabila kanak-kanak berinteraksi dengan bahan-bahan . Guru pada ketika itu hanya memberikan arahan sahaja supaya kanak-kanak tersebut dapat mengingati semula langkah-langkah yang telah dipelajari. Pemerhatian boleh dibuat samada secara individu atau ketika kanak-kanak tersebut dalam kumpulan. yang akan dikurangkan secara beransur-ansur sehingga kanakkanak tersebut boleh berdikari dengan sendirinya.mereka. Selain daripada itu ganjaran dari segi materialistik seperti gula-gula. Pada peringkat pertama guru akan membantu kanak-kanak tersebut memakai pakaian mengikut langkahlangkah betul. Objektif pembelajaran akan lebih cepat tercapai jika guru dapat menggunakan barang-barang permainan sebagai bahan bantu mengajar. penilaian secara pemerhatian banyak membantu guru mengkaji dan memahami perlakuan kanak-kanak tersebut. Bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Kanak-kanak akan cepat teransang dan dapat digerakkan untuk melakukan akitviti-aktiviti pembelajaran. Berdasarkan pengalaman saya. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan aras mereka serta mudah difahami banyak membantu menyampaikan maksud atau hasrat yang hendak disampaikan oleh guru. Secara tidak langsung mereka akan mempercayai guru adalah rakan yang baik dan boleh menerima mereka. bantuan akan diberikan sepenuhnya pada peringkat awal.

proses meneroka dan cuba jaya. Perkembangan kognitif mereka sangat berkait dengan pengetahuan sedia ada untuk membentuk satu pengalaman yang baru. Keseluruhannya teori – teori yang telah dibincangkan di atas telah menyentuhkan banyak perkara dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Proses pengajaran dan pembelajaran perlu memberikan ruang kepada kanak-kanak meneroka sendiri bagi meningkatkan lagi keyakinan diri dan proses interaksi dengan rakan dan bahan. Guru perlu mahir memilih bahan-bahan yang sesuai dengan aktiviti yang dirancang. Murid-murid diberi peluang bergerak bebas menjalankan aktiviti dan berinteraksi dengan bahan dan guru. saya berpendapat adalah sangat perlu bagi guru-guru mengaplikasikan kaedah dan teknik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Perubahan tingkah laku yang positif akan dicapai setelah berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran yang memberi impak kepada pengukuhan pengetahuan dalam memori.pengajaran atau bahan media. Sebelum menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. RUMUSAN. Struktur pengetahuan akan berkembang dengan bertambahnya pengetahuan ke dalam ingatan jangka panjang. perancangan perlu dilakukan dengan teliti supaya objektif dapat dicapai sepenuhnya. 8. Berdasarkan teori yang telah dibincangkan di atas. Kedua-dua teori tersebut saling berkait antara perkembangan kognitif dan proses penyelidikan. . Peranan guru pendidikan khas adalah sama dengan tugas guru di arus perdana. Teori – teori ini sangat sesuai untuk diaplikasikan dengan kanak-kanak berkeperluan khas. Guru juga berperanan sebagai pembimbing yang sentiasa membantu murid-murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru mesti memainkan peranannya sebagai pemudah cara atau penolong dalam setiap aktiviti pembelajaran.

Kaedah bersifat prosedur yang terdiri daripada langkah-langkah dan peringkat-peringkat yang teratur yang harus dituruti dengan saksama untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh itu. guru dan bahan. Kaedah pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur 123451.Akhir sekali keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran saling bergantung bersama antara murid. Pendekatan pengajaran bahasa yang digunakan adalah berlandaskan teori linguistik dan psikologi. sesuatu kaedah yang digunakan tidak boleh bercanggah daripada pendekatan. Kaedah merujuk kepada prosedurprosedur mengajar yang wujud berdasarkan pendekatan pengajaran bahasa yang digunakan oleh guru.Kaedah terus Kaedah fonetik/ linguistik Kaedah eklektik Kaedah audio-lingual Kaedah komunikatif . TAJUK 3 : KAEDAH & TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN LISAN KAEDAH – PENGENALAN Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur memerlukan guru menguasai kaedah yang tepat.

sayang pula diterangkan menggunakan perkataan yang diketahui oleh murid-murid (tunjuk contoh ibu bapa mereka).KAEDAH TERUS Kaedah ini merujuk kepada pengajaran dan pembelajaran untuk menguasai bahasa pertama secara natural. Pengajaran sesuatu topik baharu pula adalah berdasarkan sesuatu topik lain yang telah diajarkan tetapi mempunyai kaitan dengan topik baharu tersebut. Sebagai contoh. Perkataan abstrak contohnya. Kelebihan penggunaaan kaedah ini ialah. sudu di ajarkan dengan menunjukkan objek sudu. Berdasarkan kaedah ini. perkataan konkrit contohnya. Kaedah ini juga bermaksud belajar secara terus. Kemahiran mendengar dan bertutur adalah diutamakan kerana perkataan yang diajarkan adalah perkara yang digunakan sehari-hari. kesalahan yang berpunca daripada gangguan bahasa ibunda dapat dikurangkan kerana murid-murid telah dibiasakan dengan cara berfikir dan bertutur secara terus dalam bahasa sasaran. untuk mengajar ayat yang terdiri daripada kata nama + kata kerja + kata nama haruslah berdasarkan ayat yang telah diajarkan sebelumnya. Contoh ayat : • • . iaitu menggunakan terus bahasa sasaran tanpa terjemahan ke dalam bahasa ibunda.Saya minum (ayat sebelumnya) -Saya minum susu (ayat baru) Kaedah ini mengutamakan kemahiran bahasa khususnya kemahiran mendengar dan bertutur dan bukannya pengetahuan tentang bahasa. .

kemahiran-kemahiran bahasa diajarkan mengikut susunan. memahami dan membaca. Melalui kaedah ini juga murid –murid akan menulis karangan berdasarkan apa yang didengar atau dibaca KAEDAH EKLEKTIK Kaedah ini mengambil ciri-ciri yang baik daripada kaedah lain dan menggabungkannya. iaitu sama ada secara deduktif ataupun induktif. Aspek tatabahasa diajarkan mengikut situasi.KAEDAH FONETIK/ LINGUISTIK Pengajaran berdasarkan kaedah ini dimulakan dengan latihan pendengaran kemudian diikuti dengan latihan penyebutan. bacaan kuat dan bersoal jawab. iaitu bertutur. Berdasarkan kaedah eklektik. Latihan penyebutan tersebut dimulakan dengan penyebutan bunyi. Kaedah ini turut dikenali sebagai kaedah aktif kerana gabungan ciri-ciri yang baik daripada pelbagai kaedah lain yang dimilikinya. Kaedah ini tidak menggunakan ejaan biasa tetapi menggunakan simbolsimbol fonetik misalnya [Əma?] untuk perkataan emak. . Ayat-ayat yang dibina berdasarkan kaedah ini kemudiannya digabungkan menjadi dialog dan cerita. frasa dan ayat-ayat. menulis. iaitu contoh-contoh penggunaan tatabahasa itu dikemukakan kepada murid-murid sebelum peraturan dan rumus-rumus itu diajarkan. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan meliputi latihan mendengar dan bertutur. Nahu atau tatabahasa diajarkan secara induktif. perkataan.

pita rakaman. Murid-murid seterusnya akan berlatih mendeklamasikan sajak dengan rakan secara berpasangan atau berkumpulan. sajak. Kaedah ini menitikberatkan pengajaran kecekapan bahasa. iaitu tatabahasa dan kecekapan komunikatif . Ingatan murid-murid juga dapat diperkukuh dengan cara mendengar semula rakaman dan berbincang dengan rakanrakan. senikata lagu. Melalui pengalaman mendengar tersebut. murid-murid akan mendengar (contohnya bunyi sajak daripada pita rakaman). Melalui kaedah ini. Bahan-bahan yang diperdengarkan kepada muridmurid ialah petikan bunyi haiwan. petikan cerita. murid-murid lebih mudah mengingat maklumat yang didengar. frasa dan ayat yang didengar termasuk nada dan intonasinya secara latih tubi. dan sebagainya.KAEDAH AUDIO –LINGUAL Kaedah ini merupakan gabungan dua kemahiran iaitu kemahiran mendengar (audio) dan kemahiran bertutur (lingual). Kaedah ini mementingkan penggunaan bahan bantu belajar berupa alat-alat audio seperti radio. murid-murid akan berlatih menyebut perkataan. KAEDAH KOMUNIKATIF Kaedah komunikatif mementingkan proses pemerolehan bahasa kanakkanak yang melibatkan kognitif dan interaksi bahasa. bunyi sesuatu suasana misalnya suasana seram. Melalui kaedah ini. compact disk (audio) dan piring hitam. nyanyian.

Proses menggambarkan makna dalam struktur ayat tertentu tersebut memerlukan guruguru melatih murid-murid menguasai kemahiran mendengar dan bertutur melalui aktiviti bahasa yang bermakna. Teknik pengajaran juga boleh dirujuk sebagai alat yang digunakan oleh guru bahasa untuk menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk murid-muridnya. perbincangan. sumbang saran. Setiap teknik yang digunakan adalah selaras dengan kaedah yang digunakan dan sejajar pula dengan pendekatan yang dipegang. mereka menguasai makna terlebih dahulu sebelum dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat tertentu. Ketika murid-murid melalui proses pemerolehan bahasa. wawancara dan sebagainya.khususnya kemahiran mendengar dan bertutur. dialog. Sehubungan itu.PENGENALAN Teknik pengajaran merupakan taktik atau cara-cara yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum ketika menyampaikan sesuatu pengajaran. Teknik dicipta dan ditentukan sebelum pelaksanaan pengajaran. aktiviti-aktiviti bahasa yang bermakna dalam kaedah komunikatif ialah penyelesaian masalah. Teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur • • • • • • Teknik soal jawab Teknik main peranan Teknik lakonan/drama Teknik permainan bahasa Teknik hafazan Teknik latih tubi . TEKNIK.

• • Teknik perbincangan Teknik penyelesaian masalah TEKNIK SOAL JAWAB Teknik paling lama dan popular digunakan dalam pendidikan. TEKNIK MAIN PERANAN Main peranan bermaksud melakonkan satu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting.untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid -untuk menggalakkan murid berfikir secara kreatif. logik dan kritis -untuk mendorong murid menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran murid di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. Murid-murid yang lain . Terdapat tiga tujuan utama teknik soal jawab : • • • . Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan berkaitan dengan isi pelajaran. Teknik ini adalah satu bentuk drama yang tidak memerlukan penghafalan skrip. Murid-murid yang berlakon dalam teknik ini akan cuba untuk menjelaskan sesuatu situasi kepada murid lain. Teknik ini berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid-murid secara berkesan. dan murid perlu memberi tindak balas yang sewajarnya. inovatif.

dilihat. kepala) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. murid-murid akan melakukan main peranan untuk menunjukkan amalan berbudi bahasa tersebut. dan sebagainya. di samping menyuburkan sahsiah mereka. televisyen. Masalah ini dikemukakan kepada murid-murid dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem. unsur paralinguistik (jeda. *teknik ini berbeza dengan main peranan kerana murid berlakon berdasarkan skrip TEKNIK PERMAINAN BAHASA . didengar itu. nada. Penggunaan teknik ini dapat mendorong dan merangsang murid-murid untuk menghubungkan perasaannya dengan mata pelajaran yang dipelajarinya. dan bukan linguistik (mimik muka. intonasi). Murid –murid lain pula akan mempraktikkan peranan yang telah dimainkan secara spontan. Teknik ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai (contoh : amalan berbudi bahasa).pula akan mempraktikkan peranan murid-murid yang berlakon tadi secara spontan. gerak tangan. Teknik ini dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. Berdasarkan apa yang dibaca. TEKNIK LAKONAN/DRAMA Tujuan utama teknik ini adalah untuk melatih murid-murid menggunakan kemahiran bahasa khususnya kemahiran mendengar dan bertutur.

mengadakan pementasan drama dan perbincangan. serta sebagai alat pemulihan. pengukuhan dan pengayaan. Bahagian demonstrasi adalah pengajaran tentang tatabahasa atau nahu. Melalui bahagian latih tubi pula. tatabahasa atau nahu diajarkan secara induktif atau melalui ayat-ayat contoh. Berdasarkan teknik hafazan ini. menyediakan konteks pembelajaran.Teknik ini adalah satu-satunya cara untuk mempelajari bahasa melalui permainan. Pengajaran dibahagikan kepada dua bahagian iaitu demonstrasi dan latih tubi. pembelajaran bermakna dan sebagai alat pengesanan (diagnostik). pelajaran diteruskan dengan memberi kuliah. informan jati atau guru akan membaca beberapa baris ayat. Pembahagian ini mempunyai nisbah 2 : 1 (1 demonstrasi dan 2 latih tubi). . sebutan dan perbendaharaan kata. Selepas tatabahasa diajarkan. menambah kefasihan dan keyakinan. manakala murid-murid mengajuk sebutan tersebut sehingga ayat-ayat itu dapat dihafal. Penglibatan dalam permainan akan memberi peluang kepada muridmurid bagi memperoleh latihan intensif. Teknik ini dapat merangsang kemahiran lisan. Demonstrasi dilakukan oleh guru atau informan yang terdiri daripada penutur jati. Terdapat beberapa jenis permainan bahasa yang boleh digunakan untuk mengajar Bahasa Melayu iaitu : • • • • • Permainan menyampaikan pesanan Permainan tekalah saya Permainan memerhati dan mengingat Permainan berpasangan Permainan slip undian TEKNIK HAFAZAN Teknik ini turut dikenali sebagai teknik latih tubi informan.

Tujuan teknik ini adalah untuk mencapai penguasaan kemahiran di samping menjamin ketekalannya.TEKNIK LATIH TUBI Teknik latih tubi ialah aktiviti pengulangan fakta-fakta yang dipelajari. Melalui teknik ini. ayat-ayat atau mengingat faktafakta penting. Teknik ini memberi penekanan kepada lima aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu : Aspek kebolehan menggunakan bahasa • Sebutan (accent)  Huraian menyebut perkataan atau suku kata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi • Tatabahasa (grammar)  penggunaan bahasa yang tepat berdasarkan hukum-hukum bahasa daripada semua aspek • Perbendaharaan kata (vocabulary)  meluaskannnya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai berdasarkan . melihat dan memikirkan maksud perkataan-perkataan serta tugasnya dalam situasi yang menggunakan perkataan itu. murid-murid akan mengalami proses mendengar. Teknik ini boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan.

2- Guru membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan dan melantik seorang ketua. Teknik ini adalah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan yang dilakukan oleh muridmurid dengan penyeliaan dan kawalan seorang guru.konteksnya dalam situasi tertentu  · Kefasihan (fluency)  menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa menitikberatkan maksudnya • Kefahaman (comprehension)  latihan memahami soalan dan mengemukakan jawapan yang wajar TEKNIK PERBINCANGAN Teknik ini didefinisikan sebagai suatu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. . Tujuannya adalah untuk melatih murid-murid meluahkan perasaan dan pendapat dengan bernas. Terdapat beberapa langkah dalam menjalankan teknik ini : 1- Guru menarik perhatian murid-murid kepada tajuk perbincangan yang akan dijalankan.

guru perlu membimbing muridmurid memahami dan mengenal pasti masalah itu. memilih strategi yang sesuai.Sesuatu masalah harus diberikan sebaik sahaja murid-murid memperolehi ilmu pengetahuanatau menguasai kemahiran yang berkaitan. teka teki. dan menggunakan kemahiran lisan untuk menjalankan aktiviti penyelesaian. mengingat semula pengalaman lalu. prinsip atau teori yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan. Teknik ini memerlukan murid-murid menggunakan kemahiran. Terdapat beberapa prinsip dalam menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran melalui teknik ini : 1. 2.3- Guru memberi tugas kepada setiap kumpulan. 4- Guru meminta laporan daripada setiap kumpulan. TEKNIK PENYELESAIAN MASALAH Teknik adalah aktiviti yang melibatkan masalah berbentuk perkataan. . Mereka perlu berbincang sesama mereka dan semasa perbincangan berjalan. 3. silang kata dan kuiz. guru sentiasa memantau perbincangan tersebut supaya terarah.Soalan bermasalah harus dibina berdasarkan kepada kebolehan dan pengetahuan lepas murid-murid serta sesuai dengan pengalaman mereka. 4- Guru perlu berbincang dengan murid tentang pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah.Sebelum proses penyelesaian masalah dimulakan. Teknik ini melibatkan beberapa aktiviti seperti membimbing murid-murid memahami dan mengenal pasti ciri-ciri masalah.

Aziz (2000 dalam Khairuddin Mohamad. Untuk membolehkan seseorang itu membaca.5. Vokal : a. Kaedah merupakan prosedur menyeluruh terhadap sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahasa. Zulkifley Hamid (1994 dalam Khairudin Mohamad. Kaedah Abjad. 2011 ) mengatakan bahawa kaedah abjad berpegang kepada prinsip bahawa setiap perkataan terdiri daripada beberapa huruf. dan kaedah cerakinan. terdapat beberapa jenis kaedah membaca yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid-murid. kaedah fonetik. kaedah pandang sebut.   Guru memperkenalkan huruf vokal dan konsonan terlebih dahulu. Bagi peringkat awal bacaan kanak-kanak. Antara kaedah yang sering digunakan oleh para guru ialah kaedah abjad. 2011) mengatakan bahawa kefahaman merupakan aspek terpenting dalam sesuatu aktiviti bacaan. e.Guru perlu mengelakkan daripada memberi tunjuk cara untuk menyelesaikan masalah. u . Abd. Pernah digunakan pada zaman kerajaan Greek dan Rom. i. o. PENGENALAN. Dimulai dengan pengenalan abjad dan kemudian membunyikan abjad tersebut. Guru hanya boleh memberi sedikit bimbingan kepada murid yang berfikir agak lambat secara individu.   Kaedah klasik dan kaedah yang paling tua. Kaedah Membaca. kefahaman yang tinggi amatlah perlu bagi memudahkan individu itu memperoleh maklumat daripada apa yang dibacanya.

l. Kelemahan Kaedah Abjad. Kemahiran asas dan binaan yang kukuh dalam aktiviti asas membaca.t.m. Aktiviti mengeja suku kata dalam perkataan.j.v.f.d.     Konsonan : b.h. Terdiri daripada suku kata yang hampir tetap bunyinya dalam sistem bahasa Melayu.s.w Nama-nama abjad perlulah disebut dan dihafal oleh murid. Kelebihan Kaedah Abjad. Murid-murid dapat mencapai tahap kecekapan yang tinggi dalam kemahiran membaca.r.c.n. Contoh : „a‟ untuk api.k. . Guru mengaitkan gambar dengan sesuatu huruf. Setelah mengenal huruf dan membunyikan vokal konsonan dengan baik.p. Murid dapat menyebut dengan lancar perkataan yang diberi tetapi tidak memahaminya. Murid membaca secara merangkak-rangkak kerana terbawa-bawa cara membaca sambil mengeja.q. Terdapat kemungkinan bahawa murid akan lupa pelajaran yang lepas jika tidak diulang kali dalam bilik darjah. murid dapat membaca perkataan baharu.g. Murid akan berasa bosan kerana aktiviti yang lebih kepada hafalan dan kurang penghayatan.

‟g‟. Contoh : Guru menggunakan kad gambar emak untuk bunyi „ee‟. Guru memperkenalkan bunyi-bunyi „a‟. Kaedah abjad ini merupakan kaedah yang mengutamakan abjad depan bagi setiap perkataan. „u‟ dahulu kerana „e‟ dan „o‟ lebih kurang digunakan. Contohnya untuk perkataan „api‟ . . Konsonan pula diperkenalkan dahulu „k‟. barulah murid akan diajar menggunakan kaedah yang seterusnya. „aaaaaaaaaaa panas!‟ . Contoh : Guru membunyikan „aa‟ dan mengaitkannya dengan peristiwa atau kejadian di kawasan persekitaran seperti terkena api. „i‟.‟l‟. Setelah murid menguasai kaedah ini.Sesuai untuk kanak-kanak yang baru mengenal huruf. Guru akan mengajar murid huruf pangkal bagi setiap perkataan atau objek. .‟s‟.‟t‟.Murid perlu mengenal huruf dan mengaitkannya dengan bunyi. Kelebihan Kaedah Fonetik. . huruf pangkalnya ialah „a‟. .Asosiasi bunyi.‟r‟. • • Huruf yang dilihat dapat dikaitkan dengan bunyi oleh murid.‟m‟.Asosiasi gambar.Rumusan Kaedah Abjad.‟d‟. Kaedah Fonetik. Maka murid akan mengingati bahawa huruf „a‟ itu digunakan untuk perkataan „api‟. Penggunaan asosiasi dapat mempercepatkan proses mengingat. dan „n‟ kerana ia bunyi-bunyi yang lebih mudah berbanding konsonan yang lain.

Murid hendaklah mengetahui bunyi dan bentuk huruf terlebih dahulu. 3. Terdapat huruf-huruf tertentu yang lebih mudah boleh diperkenalkan dahulu Kelemahan Kaedah Fonetik 1. Dicadangkan penggunaannya di Amerika Syarikat oleh Samuel Worcester 2 aktiviti : Membunyikan suku kata berdasarkan gambar Membunyikan ayat berdasarkan gambar Bertujuan untuk murid membiasakan diri mengecam perkataan tanpa perlu mengeja dan ia dapat memendekkan masa murid untuk mengeja. Contoh huruf konsonan pula iaitu huruf „l‟ boleh dikaitkan dengan objek lori. 4.• • Murid dapat mengurangkan beban memori. 5. Maka. 2. Murid mengecam gambar dan menyebut perkataan.Kaedah ini lebih sesuai digunakan kepada murid yang telah mahir menyebut dan mengingat bunyi huruf yang telah diajarkan. Kaedah Pandang Sebut. Kaedah Fonetik menggunakan bunyi-bunyian vokal dan konsonan untuk memperkenalkan perkataan.Sesuai untuk murid-murid yang pandai. Rumusan Kaedah Fonetik.Persiapan awal oleh murid perlu dilakukan sebelum aktiviti membaca. Contohnya bunyi vokal untuk „e‟ merupakan furuf vokal untuk perkataan „emak‟. murid akan mengingati bunyi-bunyian vokal dan konsonan itu untuk dikaitkan dengan perkataan dan objek yang lain. Konsep Kaedah Pandang Sebut  · Murid-murid menyebut perkataan pada kad-kad imbasan yang ditunjukkan oleh guru. .   · · Kemudian aktiviti membaca bahan yang sama daripada buku teks.Murid-murid lembap tidak sesuai belajar mengikut kaedah ini.

    § Murid tidak pandai mengeja.  Kebaikan Kaedah Pandang Sebut.  · Murid menyebut berulang kali perkataan tersebut. Kaedah pandang sebut ini merupakan kaedah yang digunakan dengan cara pengamatan dan mengingat. Kaedah suku kata merupakan satu deretan bunyi yang mengandungi satu puncak kelantangan. Rumusan Kaedah Pandang Sebut. Apabila murid itu terpandang perkataan atau objek yang sama dalam situasi lain. § Kaedah ini hanya sesuai untuk murid-murid yang pandai.) v Suku kata merupakan ujaran terkecil dari sebuah kata yang didengarkan pada kehadiran vokal. Murid tidak perlu belajar mengeja perkataan dahulu maka masa dapat dijimatkan. § Perbendaharaan kata murid terbatas. § Murid tidak dapat menyebut perkataan baharu kerana tiada pendedahan. Contohnya apabila guru menunjukkan kad gambar dadu dan tertera ejaan „dadu‟. Kaedah ini merupakan kaedah terpantas untuk mempelajari kemahiran membaca. murid akan mengamatinya dan mengingati perkataan dan gambar tersebut. Kelemahan Kaedah Pandang Sebut. Kaedah Suku Kata. murid tersebut akan terus mengetahui bunyi dan ejaan „dadu‟ itu. v Satu suku kata sekurang-kurangnya mengandungi satu buah vokal dan konsonan. · Murid diperkenalkan kumpulan huruf yang membentuk perkataan tersebut. . (Daniel Jones. Murid dapat memahami maksud perkataan semasa menyebutnya.

Contohnya perkataan „susu‟. Rumusan Kaedah Suku Kata. Kelemahan Kaedah Suku Kata • • • Murid tidak lancar membaca kerana lebih fokus kepada huruf. Contoh : KV + KV + KV (kereta) Kata tunggal empat suku kata. Terlalu mementingkan ejaan hingga menyebabkan fahaman tidak berjaya diperoleh Kanak-kanak mudah keliru kerana nama-nama huruf tidak menepati bunyi huruf-huruf tersebut. suku kata yang digunakan ialah kv+kv=kvkv. Contoh : KV + V + KV+ KV (suasana) Kelebihan Kaedah Suku Kata  (sos) Murid-murid dapat mengeja dengan baik kerana dilatih untuk mengeja bagi tiap-tiap perkataan yang dibaca. Kaedah bacaan awal terdapat beberapa jenis iaitu kaedah abjad. Membaca merupakan proses yang kompleks. Kaedah suku kata ini.murid akan mengenal perkataan melalui ejaan suku kata vokal dan konsonan. kaedah pandang sebut dan kaedah suku kata. Contoh : K + V + K Kata tunggal dua suku kata.  Guru tidak perlu menggunakan bahan bantu mengajar yang banyak dan ini memudahkan guru-guru menjalankan tugasnya. Contoh : V + KV (api) Kata tunggal tiga suku kata.Jenis-jenis suku kata. kaedah fonetik. i) ii) iii) iv) Kata tunggal satu suku kata. RUMUSAN. . Oleh itu terdapat beberapa kaedah untuk mengajar murid-murid mengenai bacaan awal. Murid akan mengeja setiap satu suku kata dan hasilnya murid tersebut akan mengetahui perkataan apakah yang tertera itu.

Kaedah abjad lebih berfokus terhadap pembunyian abjad dan guru pada mulanya akan mengajar huruf vokal dan konsonan yang lebih mudah dan selalu digunakan dahulu. daripada rakan dan juga dari sumber internet. Kaedah suku kata merupakan ujaran terkecil yang mengandungi sekurang-kurangnya sebuah vokal dan konsonan. murid perlu mengenal huruf dan mengaitkannya dengan bunyi-bunyian. saya berusaha untuk mengumpulkan maklumat yang diperlukan dan berkolaborasi dengan pensyarah pebimbing dan juga rakan-rakan. REFLEKSI. Ia terpulang kepada guru-guru untuk memilih kaedah mana yang lebih sesuai dengan murid-murid mereka. Kaedah fonetik pula. Kaedah fonetik terdapat dua jenis aktiviti iaitu asosiasi bunyi dan asosiasi gambar. Sebaik sahaja saya mendapat tugasan ini. Saya berjaya mendapatkan maklumat daripada buku-buku rujukan di perpustakaan. Manakala kaedah pandang sebut pula ialah yang melibatkan aktiviti membunyikan suku kata dan ayat berdasarkan gambar. Adakalanya saya menghadapi sedikit kesukaran seperti maklumat yang kurang jelas dan tidak lengkap. Malah kadang-kadang masalah gangguan kelajuan internet yang minimum juga turut menyebabkan saya terganggu konsentrasi dan turut menimbulkan masalah dalam usaha untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Kaedah yang keempat pula ialah kaedah suku kata. Setiap kaedah bacaan awal kanak-kanak ini terdapat beberapa kelemahan dan kelebihannya yang tersendiri. Kaedah pandang sebut hanya memerlukan kanak-kanak mengecam perkataan tanpa perlu mengeja dan ini akan menjimatkan masa kanak-kanak untuk mengeja perkataan. Kerja kursus pendek ini iaitu Literasi Bahasa Melayu (WAJ 3104) yang bermula dari 1 Julai hingga 18 Ogos 2011 memerlukan pembacaan dan pengumpulan maklumat yang lengkap. .

RUJUKAN. Kemahiran Belajar untuk PPISMP. Saya juga turut mengetahui bahawa tidak semua jenis kaedah bacaan awal itu boleh digunakan untuk semua tahap dan golongan kanak-kanak.blogspot. Dilayari pada 7 Ogos 2011 di URL http://readnetwork. Ramlan Hamzah. Bhd. Khairuddin Mohamad.php?option=com_content&view=article&id=148:aja r-anak-anda-membaca-bagaimana-menggunakan-kaedah-fonetik-bahagian1&catid=57:tips&Itemid=30. Oleh itu. Shah Alam: Oxford Fajar. Kini saya telah mengetahui beberapa jenis kaedah yang boleh diaplikasikan sebagai seorang bakal guru kelak. Dilayari pada 7 Ogos 2011 di URL http://mohdnorizwansulaiman. Siri Pendidikan Guru Literasi Bahasa Melayu.Setelah saya menyiapkan tugasan ini saya memperoleh banyak ilmu berkaitan kaedah bacaan awal untuk kanak-kanak. (1998). Kamarudin Hj. . Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Peringkat-peringkat pengajaran membaca.com/2009/05/peringkat-peringkatpengajaran-membaca. Bhd. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn.html. Saya menyedari bahawa setiap golongan kanak-kanak itu terdapat cara dan kaedah yang bersesuaian untuk diajarkan kepada mereka mengenai bacaan awal.com/index. (2011). Pedagogi Bahasa Perkaedahan. Mohd Nor Izwan Sulaiman. Hussin. Tiada nama pengarang. sebagai seorang bakal guru saya perlulah peka dengan kanak-kanak dan mengetahui kaedah manakah yang bersesuaian dengan mereka dan berusaha untuk mengajar mereka membaca. (2008).

batu dan besi. adik. Di antara kaedah-kaedah yang menggunakan pendekatan ini ialah kaedah abjad. Setelah murid menghafal nama abjad. Dua paradigma ini telah menghasilkan pendekatan pengajaran yang berlainan samada dari segi prinsip mahupun perkaedahan. kaedah pandang dan sebut.2 KAEDAH ABJAD Kaedah ini merupakan kaedah klasik dan digemari oleh ramai guru yang mengajar membaca di peringkat permulaan. kaedah fonik.1 PENGABUNGAN BUNYI VOKAL DAN KONSONAN Setelah murid menguasai bunyi huruf dan hubungan antara bunyi huruf dan perkataan. 2. api dan awan. Golongan behavioris menggunakan pendekatan pengajaran yang berasaskan prinsip pembelajaran sintesis atau membina. Rancangan pelajaran harian bermula dengan a hingga z. Ini adalah sebagai usaha untuk memperkenalkan kepada murid hubungan antara bunyi huruf dan perkataan.1 PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN MEMBACA AWALAN Terdapat dua paradigma utama dalam disiplin linguistik iaitu mentalis dan behaviourist. Kemudian latihan menulis huruf kecil dan huruf besar serta latihan memadankan huruf kecil dan huruf besar Murid diperkenalkan dengan permulaan perkataan bermula dengan sesuatu bunyi huruf vokal seperti ayam. Untuk pengenalan abjad guru akan memperkenalkan kesemua 26 huruf dan murid diajar nama huruf secara teratur dalam abjad a sehinggalah z . buku. 2. kemudian latihan menulis dan pengecaman abjad dilaksanakan dan murid perlu menghafal setiap lambang abjad. Murid diajar dengan huruf kecil dahulu dan diikuti dengan huruf besar. Seterusnya murid pula diajar permulaan perkataan dengan huruf konsonan seperti bola.2. murid diajar membentuk dan membaca suku kata contohnya (ba be bi .PERINGKAT-PERINGKAT PENGAJARAN MEMBACA 2. bunyi-bunyi huruf akan diajar kepada murid.0 PERINGKAT-PERINGKAT PENGAJARAN MEMBACA 2.

Kaedah fonik ini menekankan kepada setiap bunyi-bunyi abjad yang terdapat dalam bahasa. Jika mereka telah mengenali vokal dan sebahagian konsonan yang kerap digunakan mereka telah boleh membaca 2.3 KAEDAH FONETIK Kaedah fonik berasaskan teori bahawa belajar membaca melibatkan kebolehan mengenal kod (lambang). Kebaikan kaedah ini ialah memberi peneguhan kepada pengenalan abjad. Seterusnya murid akan diajar kemahiran mengeja perkataanperkataan mudah seperti baju. Manakala kelemahannya pula ialah sebenarnya kanak-kanak tidak perlu mengenali semua abjad untuk diajar membaca. bola. ba ba. Kemudian murid diajar membentuk perkataan mudah dan murid diajar mencantumkan suku kata dengan sukukata seperti bu bu.bo bu . hubungan antara bunyi dan lambang yang dilihat. saya. Setiap abjad mempunyai bunyi-bunyi tertentu dan ada juga abjad yang mempunyai lebih daripada satu bunyi terutama dalam bahasa Inggeris. ca ce ci co cu hingga za ze ze zi zo zu. Kanak-kanak didedahkan dengan bunyi-bunyi vokal dan konsonan seperti:A = aaaa E = e‟h E = eh I = iiiii O = oooo U = uuuu B = beh C = ceh D = deh F = feh G = geh H = heh J = jeh K = keh L = el M = em N = en P = peh Q = qeh R = rer S = sss T = the V = vev W = weh Y = yeh Z = zez .

abang. Mulakan dengan perkataan yang pendek dan mudah dahulu serta mulakan dengan huruf vokal. Dalam kaedah ini kanak-kanak diajar mengenal symbol iaitu huruf. kanak-kanak yang diajar membaca berdasarkan kaedah abjad. mereka tidak dapat menggunakan kemahiran membaca dalam bahasa malaysia untuk membaca dalam bahasa Inggeris hanya kerana kaedah mengeja atau suku kata tidak serasi langsung untuk bahasa Inggeris. dan sy. Kanak-kanak memang mengenal huruf cuma bukan nama huruf tersebut. biasanya di tadika-tadika. Sebaliknya.akhiran perkataan. Seterusnya permulaan perkataan. mereka terpaksa menghafal-hafal perkataan inggeris dari segi ejaan dan sebutannya. Banyak manalah yang mampu dihafal oleh kanak-anak apatah lagi untuk mengingat maksudnya pula. Walaupun menggunakan huruf-huruf roman yang sama. mereka tidak dapat membaca dalam bahasa Inggeris langsung. Nama huruf hanya diajar setelah mereka pandai membaca sahaja. Apa yang dapat dilihat di sekolah-sekolah. Cara pengajaran Fonik menggunakan ialah dengan mencantumkan vokal dengan konsonan untuk membentuk perkataan. mereka akan boleh membaca dalam apa jua bahasa. terutamanya di sekolah-sekolah. Bagi kaedah fonik juga kanak-kanak tidak akan tersangkut di peringkat sukukata tertutup kerana bagi membaca sesuatu ayat mereka harus terus membunyikan perkataan sehingga selesai satu perkataan.Sambil mengajar bunyi abjad boleh juga diajar secara permulaan bunyi perkataan seperti huruf “a” adik. . kh. hanya mereka tidak diajar nama huruf tersebut tetapi hanya bunyi yang dikaitkan dengan simbol tersebut. api dan lain-lain. Diantara kebaikan kaedah fonik ialah jika kanak-kanak telah menguasai kesemua bunyi abjad. ny. atau berdasarkan kaedah pandang dan sebut .pertengahan perkataan dan baru dimasukkan ng.

kanak-kanak dikatakan mempunyai ingatan foto “photographic memory “. ia hanya perlu diimbas dan setiap perkataan yang diimbaskan akan disimpan di dalam ingatan dan dikeluarkan bila masanya tiba. Mengikut kajian. Berpadanan dengan namanya. Sebabnya bahasa Inggeris tidak mempunyai sukukata yang jelas.4 KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Kaedah pandang dan sebut datang dalam keadaan ramai kanak-kanak tidak boleh membaca dengan menggunakan kaedah abjad . kaedah pandang dan sebut juga tidak termasuk antara kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengajar kanak-kanak membaca bahasa Inggeris. Setiap perkataan ditulis di atas kad-kad manila yang dipotong kecil dan diimbaskan kepada kanak-kanak dengan cepat.2. tiga atau empat huruf lalu menyebut terus contohnya:• ba bi bu be bo (untuk 2 huruf ) • ban bin bun ben bon (untuk 3 huruf) • bang bing bung beng bong (untuk 4 huruf) Kaedah ini adalah lebih mudah untuk mengajar kanak-kanak menggunakan kadkad imbasan seperti cara yang diperkenalkan oleh Glen Doman. Kaedah pandang dan sebut tidak memerlukan kanak-kanak untuk mengeja atau membatangkan ejaan. Sebab itulah. Sama dengan kaedah mengeja. Rasionalnya. Pola-pola sukukata ditulis di atas kad-kad imbasan dan diimbaskan kepada kanak-kanak. PERINGKAT-PERINGKAT PENGAJARAN MEMBACA . Kanak-kanak hanya perlu mengecam dan menghafal tulisan dan gabungan bunyi dua. jumlah 2000 ke 3000 adalah satu jumlah yang masih boleh diterima hafal oleh anak kecil kita. Uniknya bahasa Malaysia adalah kerana pola-pola sukukatanya jelas dan pola-pola sukukata yang ada dalam bahasa malaysia ada lebih daripada 1000 pola-pola untuk dihafal. kaedah ini meminta kanak-kanak menghafal pola-pola sukukata yang ada dalam bahasa Malaysia.

Murid diajar dengan huruf kecil dahulu dan diikuti dengan huruf besar. kaedah fonik.1 PENGABUNGAN BUNYI VOKAL DAN KONSONAN Setelah murid menguasai bunyi huruf dan hubungan antara bunyi huruf dan perkataan. adik. kemudian latihan menulis dan pengecaman abjad dilaksanakan dan murid perlu menghafal setiap lambang abjad. Di antara kaedah-kaedah yang menggunakan pendekatan ini ialah kaedah abjad. kaedah pandang dan sebut.1 PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN MEMBACA AWALAN Terdapat dua paradigma utama dalam disiplin linguistik iaitu mentalis dan behaviourist. murid diajar membentuk dan membaca suku kata contohnya (ba be bi bo bu . api dan awan. Untuk pengenalan abjad guru akan memperkenalkan kesemua 26 huruf dan murid diajar nama huruf secara teratur dalam abjad a sehinggalah z . Ini adalah sebagai usaha untuk memperkenalkan kepada murid hubungan antara bunyi huruf dan perkataan. buku. batu dan besi. Golongan behavioris menggunakan pendekatan pengajaran yang berasaskan prinsip pembelajaran sintesis atau membina.2. Seterusnya murid pula diajar permulaan perkataan dengan huruf konsonan seperti bola. Setelah murid menghafal nama abjad. 2.2. Rancangan pelajaran harian bermula dengan a hingga z. Kemudian murid diajar membentuk . ca ce ci co cu hingga za ze ze zi zo zu. Dua paradigma ini telah menghasilkan pendekatan pengajaran yang berlainan samada dari segi prinsip mahupun perkaedahan. 2.0 PERINGKAT-PERINGKAT PENGAJARAN MEMBACA 2. bunyi-bunyi huruf akan diajar kepada murid. Kemudian latihan menulis huruf kecil dan huruf besar serta latihan memadankan huruf kecil dan huruf besar Murid diperkenalkan dengan permulaan perkataan bermula dengan sesuatu bunyi huruf vokal seperti ayam.2 KAEDAH ABJAD Kaedah ini merupakan kaedah klasik dan digemari oleh ramai guru yang mengajar membaca di peringkat permulaan.

Manakala kelemahannya pula ialah sebenarnya kanak-kanak tidak perlu mengenali semua abjad untuk diajar membaca. Jika mereka telah mengenali vokal dan sebahagian konsonan yang kerap digunakan mereka telah boleh membaca 2. Kaedah fonik ini menekankan kepada setiap bunyi-bunyi abjad yang terdapat dalam bahasa. Kanak-kanak didedahkan dengan bunyi-bunyi vokal dan konsonan seperti:A = aaaa E = e‟h E = eh I = iiiii O = oooo U = uuuu B = beh C = ceh D = deh F = feh G = geh H = heh J = jeh K = keh L = el M = em N = en P = peh Q = qeh R = rer S = sss T = the V = vev W = weh Y = yeh Z = zez .3 KAEDAH FONETIK Kaedah fonik berasaskan teori bahawa belajar membaca melibatkan kebolehan mengenal kod (lambang).perkataan mudah dan murid diajar mencantumkan suku kata dengan sukukata seperti bu bu. Seterusnya murid akan diajar kemahiran mengeja perkataanperkataan mudah seperti baju. Setiap abjad mempunyai bunyi-bunyi tertentu dan ada juga abjad yang mempunyai lebih daripada satu bunyi terutama dalam bahasa Inggeris. saya. ba ba. Kebaikan kaedah ini ialah memberi peneguhan kepada pengenalan abjad. hubungan antara bunyi dan lambang yang dilihat. bola.

dan sy. Sebaliknya. mereka tidak dapat menggunakan kemahiran membaca dalam bahasa malaysia untuk membaca dalam bahasa Inggeris hanya kerana kaedah mengeja atau suku kata tidak serasi langsung untuk bahasa Inggeris.4 KAEDAH PANDANG DAN SEBUT . mereka terpaksa menghafal-hafal perkataan inggeris dari segi ejaan dan sebutannya. 2.pertengahan perkataan dan baru dimasukkan ng. api dan lain-lain. kh. Kanak-kanak memang mengenal huruf cuma bukan nama huruf tersebut. atau berdasarkan kaedah pandang dan sebut . mereka akan boleh membaca dalam apa jua bahasa.akhiran perkataan. Cara pengajaran Fonik menggunakan ialah dengan mencantumkan vokal dengan konsonan untuk membentuk perkataan. Walaupun menggunakan huruf-huruf roman yang sama. Diantara kebaikan kaedah fonik ialah jika kanak-kanak telah menguasai kesemua bunyi abjad. hanya mereka tidak diajar nama huruf tersebut tetapi hanya bunyi yang dikaitkan dengan simbol tersebut. Apa yang dapat dilihat di sekolah-sekolah. Mulakan dengan perkataan yang pendek dan mudah dahulu serta mulakan dengan huruf vokal. Seterusnya permulaan perkataan. terutamanya di sekolah-sekolah. abang. Bagi kaedah fonik juga kanak-kanak tidak akan tersangkut di peringkat sukukata tertutup kerana bagi membaca sesuatu ayat mereka harus terus membunyikan perkataan sehingga selesai satu perkataan. mereka tidak dapat membaca dalam bahasa Inggeris langsung. Dalam kaedah ini kanak-kanak diajar mengenal symbol iaitu huruf.Sambil mengajar bunyi abjad boleh juga diajar secara permulaan bunyi perkataan seperti huruf “a” adik. Banyak manalah yang mampu dihafal oleh kanak-anak apatah lagi untuk mengingat maksudnya pula. Nama huruf hanya diajar setelah mereka pandai membaca sahaja. ny. kanak-kanak yang diajar membaca berdasarkan kaedah abjad. biasanya di tadika-tadika.

Sebabnya bahasa Inggeris tidak mempunyai sukukata yang jelas.Kaedah pandang dan sebut datang dalam keadaan ramai kanak-kanak tidak boleh membaca dengan menggunakan kaedah abjad . kaedah pandang dan sebut juga tidak termasuk antara kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengajar kanak-kanak membaca bahasa Inggeris. Sebab itulah. Kaedah pandang dan sebut tidak memerlukan kanak-kanak untuk mengeja atau membatangkan ejaan. Berpadanan dengan namanya. Sama dengan kaedah mengeja. Pola-pola sukukata ditulis di atas kad-kad imbasan dan diimbaskan kepada kanak-kanak. ia hanya perlu diimbas dan setiap perkataan yang diimbaskan akan disimpan di dalam ingatan dan dikeluarkan bila masanya tiba. Uniknya bahasa Malaysia adalah kerana pola-pola sukukatanya jelas dan pola-pola sukukata yang ada dalam bahasa malaysia ada lebih daripada 1000 pola-pola untuk dihafal. Rasionalnya.kanak-kanak dikatakan mempunyai ingatan foto “photographic memory “. Mengikut kajian. Kanak-kanak hanya perlu mengecam dan menghafal tulisan dan gabungan bunyi dua. . tiga atau empat huruf lalu menyebut terus contohnya:• ba bi bu be bo (untuk 2 huruf ) • ban bin bun ben bon (untuk 3 huruf) • bang bing bung beng bong (untuk 4 huruf) Kaedah ini adalah lebih mudah untuk mengajar kanak-kanak menggunakan kadkad imbasan seperti cara yang diperkenalkan oleh Glen Doman. Setiap perkataan ditulis di atas kad-kad manila yang dipotong kecil dan diimbaskan kepada kanak-kanak dengan cepat. jumlah 2000 ke 3000 adalah satu jumlah yang masih boleh diterima hafal oleh anak kecil kita. kaedah ini meminta kanak-kanak menghafal pola-pola sukukata yang ada dalam bahasa Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful