LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT PEMBERIAN CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH DENGAN BIASISWA KERAJAAN ASING Program Tajaan : International

Leaders In Education Program :The Bureau of Education and Culture Affairs (ECA),

U.S. Depertment of State
1. 2. 3. 4. 5. 6. Mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur; Berumur tidak melebihi 46 tahun pada 1 April 2013; Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan tetap; Telah disahkan dalam perkhidmatan pada atau sebelum tarikh tutup permohonan; Mempunyai pengalaman mengajar sekurang-kurangnya lima (5) tahun; Memperolehi markah purata Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) sekurangkurangnya 85% bagi tempoh genap tiga (3) tahun kalendar berturut-turut (2009, 2010 & 2011); Pemohon mestilah mahir dalam Bahasa Inggeris; Telah membuat perisytiharan harta dalam tempoh lima (5) tahun sebelum tarikh cuti belajar berkuatkuasa; Permohonan mendapat sokongan dan perakuan Ketua Jabatan; Bebas dari sebarang prosiding tindakan tatatertib atau tindakan Mahkamah; Bebas daripada disenaraikan/ tersenarai sebagai peminjam tegar oleh institusi seperti KPM, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), Majlis Amanah Rakyat (MARA), Kerajaan Asing dan lain-lain penaja; Telah menyempurnakan ikatan perjanjian berkhidmat dengan KPM selepas menamatkan kursus terdahulu (sekiranya ada); Tidak mengikuti kursus jangka pendek di luar negara dalam tempoh satu tahun kebelakangan atau kursus jangka panjang dalam tempoh dua tahun kebelakangan (dikira dari tarikh kursus ini bermula)

7. 8. 9. 10. 11.

12. 13.