':.

Sunyi alam bermak$d buoyiSuDyi yang diperoleh di

peekilaran man6ia se€ra

JENIS

- JENIS BUNYI

*mulaiadi iailu ciplaan tuhantt Contohnya, bunyi ki€uan burunei, haiffin
peliharaan,haiwan liar d dalam zoo' Euruh, air teriun.tanah runluh, ombak dan $bagainya

RAKAMAN BUNYI MEKANIKAL
Eunyi

ASOSIASI BUNYI DENGAN ABJAD

l@nggthan teknoloft rekanikal adalah dfEsilkan oleh manusra melalui
yanEl

pemb@bn Alal $i digumkan . akan {rMCbailkao bunyr Mielnya. blnya
Di

be|@bea lGln

Tordapat pelbagai b[nYi Yang kita dedgat sama ada t@Yi haiwan. bonyi alrm iadi, bunyi

Semua bsnyi ioi bol€h

isis

kend@an

pengsr makanan rumh wta tddapat alat€lat In€lnaan *har6n

*mula b0ni

diasF*ikan
bagi

dongan rbiad

penyedukhabok.

rcin

pemb€flfi p6ka6n dao pendin€ln

hffi

blata se{di.i,
mali{d

msm{d.hkan

9ros

murrd-murd Blni-bunyi ifl bolen dirabm utuk diperden€Arkan ke@a

bunyi mekanikal dan bcnda

9€hbelatatan dat p€ngaia6n-

IAJUK: MENGHASIIKAI'| SUNYI EUATAN SEI{DIRI

aKllvffl:

r r r. N

ttAutid-mudd

bsdo dolqm ksmpuldn beteNn du bonYl urrluk komPulon Mudd' l€€koMs.id-murid rembunyikodbsnyl yong dihosilkon oleh kumpulon ffieko opqbilo dlPonggll ke dePqD oldu bsnyi Sutryl leFbel hdrudgh tsditi ddtiPddo bsnYi rekonikol

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.