PENGERTIAN DAN PENGGUNAAN STATISTIK

.DEFINISI STATISTIK Statistik bermaksud satu set teori dan kaedah yang boleh digunakan untuk memahami data.

Statistik juga digunakan dalam pelbagai bidang yang dengan sendirinya memberikan pengertian tertentu. seperti grafik atau angka rumusan.TUJUAN STATISTIK Statistik bertujuan untuk merumuskan data yang banyak kepada bentuk lain yang mudah difahami. .

Pandangan umum (orang ramai) Para penyelidik yang menjalankan kajian Bidang Statistik Yang Memberi Pengertian Berbeza Bidang Pendidikan Ahli-ahli Statistik .

Pandangan Umum (orang ramai) Statistik bermaksud “angka” yang direkodkan mengikut kategori tertentu. Misalnya: statistik kemalangan jalan raya statistik ramalan hujan setiap bulan statistik pencapaian pelajar .

statistik merupakan kaedah yang boleh digunakan untuk menganalisis data kajian. .Para Penyelidik Yang Menjalankan Kajian Bagi para penyelidik yang menjalankan kajian.

.Ahli-ahli Statistik Statistik merupakan satu bidang matematik yang dapat menghasilkan teori dan kaedah untuk menganalisis data.

Menguji perbezaan antara dua min atau lebih. Hubungan antara dua pembolehubah. Menguji hipotesis tertentu. statistik boleh digunakan untuk: Menyampaikan maklumat.Bidang Pendidikan Dalam bidang pendidikan. .

statistik digunakan untuk mengira indeks kebolehpercayaan. Dalam bidang pengukuran. indeks kesahan atau indeks kesahan ramalan. .kajian yang ditulis dalam bentuk empirikal. Membolehkan guru memahami kajian.KEPENTINGAN STATISTIK Membantu penyelidik mereka bentuk sesuatu penyelidikan.

Contoh: Min Sisihan piawai Digunakan untuk menguji hipotesis. .JENIS-JENIS STATISTIK Statistik Deskriptif Statistik Inferensi Digunakan untuk menjelaskan sesuatu ukuran.

SEKIAN TERIMA KASIH … .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful