BAHASA DAN PEMIKIRAN MELAYU

• Satu kod yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membezakan antara bentuk dan maksud.wikipedia. Sumber : ms.org/wiki/Bahasa .APA ITU BAHASA? • Satu sistem untuk mewakili benda. • Satu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep realiti mereka kepada fikiran orang lain. idea dan keadaan. • Satu sistem maksud yang dikongsikan antara mereka.

Sumber : ms.wikipedia. • Satu penuturan yang dapat difahami oleh masyarakat linguistik.org/wiki/Bahasa .APA ITU BAHASA? • Satu ucapan yang menepati tatabahasa yang telah ditetapkan.

agama dan adat resam. • Bahasa : berkait dengan kejadian diri mereka. juga berkait dengan akal.APA ITU BAHASA? • Heraclitus iaitu seorang ahli falsafah sebelum Socratus. . ilmu pengetahuan. plato dan Aristotle menyatakan bahawa bahasa berkait dengan semua aspek kehidupan manusia. Sumber : Hashim Haji Musa (2006). dengan alam sekitar mereka sama ada yang nyata mahupun yang ghaib.

Sumber : Irwandy (2007).KONSEP PEMIKIRAN • Pemikiran dirujuk kepada sesuatu yang difikirkan dan dicernakan dalam bentuk sesuatu idea. saranan atau konsep yang boleh sahaja dilakukan atau dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sehingga bangsa itu memiliki dan mewarisi hasil pemikiran tadi. .

. . . .BAHASA + PEMIKIRAN • Perhitungan • Konsep ruang dan waktu • Cara mengeluarkan arahan tulisan.

a) Urutan bilangan.Bahasa dan Penghitungan • Apabila orang Melayu membilang. b) Mengira bentuk dan saiz benda-benda yang dihitung. percampuran dan pendaraban jumlah yang dibilang itu. KLIK UNTUK CONTOH . perhatian diberikan kepada .

Contoh Bahasa dan Perhitungan PENJODOH BILANGAN ORANG EKOR BILAH Manusia Binatang Benda panjang yang fungsinya memotong Kecil dan bulat BUTIR .

namun perkaitan antara peristiwa itu dengan detik waktu proposisi diucapkan atau dilahirkan tidak penting. yang dipentingkan oleh alam fikiran Melayu adalah keadaan peristiwa inti dalam proposisi berkenaan. .Konsep Waktu • Dalam menyatakan sesuatu proposisi itu.

sedang. masih. • Bahasa Melayu mempunyai kata kerja aspek seperti belum . telah. sudah.Konsep Waktu • Bahasa Melayu mementingkan setiap aspek yang memberi tumpuan kepada kemajuan berlangsungnya sesuatu peristiwa itu. dan pernah. .

• *dialek • Cth : lawa dan sombong . wilayah. dan sebagainya. jajahan. kawasan. ceruk. rantau.Konsep Ruang • Bahasa Malaysia ada pemerincian bagi membezakan negeri. mukim.

Cara mengeluarkan Arahan dalam Bahasa Tulisan. Jelaskan Huraikan .

tetapi tidak berlaku sebaliknya. . • Jelaskan mempunyai hubungan makna yang melebihi huraikan kerana dalam jelaskan itu dikehendaki butir-butir penunjang bagi sesuatu yang dihuraikan.Huraikan dan Jelaskan • Semua kompenan makna pada huraikan terdapat pada jelaskan.

explain .y x x y = huraikan. describe = jelaskan.

Aziz Deraman (2007). Kuala Lumpur. Ilmu Pengetahuan dalam Bahasa dan Pemikiran Melayu (Pengukuhan Bahasa dan Pemikiran).BIBLIOGRAFI Asmah Haji Omar (1988). Dewan Bahasa dan Pustaka. Dato’ Haji A. (ms 1). In Irwandy (Eds). Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. . Bahasa dan Pemikiran Melayu/ Indonesia Menyongsong 2025. Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu.

org/wiki/Bahasa .BIBLIOGRAFI Hashim Haji Musa (2006). Pengantar Falsafah Bahasa Edisi Kedua. ms.wikipedia. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.