Metode Tafsir dalam Islam

Oleh: Nadirsyah Hosen

Secara umum ada dua metode tafsir dalam Islam. Pertama, tafsir bir riwayah dan kedua tafsir bir ra'yi. Kita akan bahas satu persatu. 1. Tafsir bir riwayah Maksudnya adalah tafsir yang dalam memahami kandungan ayat al-Qur'an lebih menitikberatkan pada ayat al-Qur'an dan riwayat hadis. Isi tafsir dengan metode ini penuh dengan riwayat hadis dan jarang sekali pengarang tafsir tsb menaruh pemikirannya. Tafsir at-Thabari misalnya dianggap mewakili corak penafsiran model ini. Yang paling baik dari tafsir jenis ini adalah mufassir yang menggunakan ayat qur'an untuk menafsirkan ayat Qur'an yang lain. Atau dalam ungkapan bahasa arab disebut "AlQur'an yufassiruhu ba'dhuhu ba'dhan" (al-Qur'an itu menafsirkan sebagian ayatnya dengan sebagian ayat yang lain). Dari model tafsir bir riwayat dikelompokkan lagi dua macam bentuk penafsirannya: a. tafsir at-tahlili, artinya mufassir (ahli tafsir) memulai kitab tafsirnya dari al-Fatihah sampai surat an-nas. Ia uraikan tafsirnya menurut urutan surat dalam al-Qur'an. Semua kitab tafsir klasik mengikuti model ini. b. Tafsir maudhu'i (tematis), artinya mufassir tidak memulai dari surat pertama sampai surat ke-114, melainkan memilih satu tema dalam al-Qur'an untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut baru kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna tema tersebut. Ambil contoh, kita ingin tahu apa makna Islam dalam al-Qur'an. Maka kita himpun semua ayat yang berisikan kata Islam (dan segala derivasinya) lalu kita tafsirkan. Jadi, tafsir model ini bersifat tematis. Konon metode seperti ini dimulai oleh Muhammad al-Biqa'i. Dari kalangan Syi'ah yang menganjurkan metode model ini adalah Muhammad Baqir as-Shadr. Pak Quraish Shihab adalah ahli tafsir Indonesia yang pertama kali memperkenalkan metode ini dalam tulisantulisannya di tanah air. Bukunya Wawasan al-Qur'an berisikan tema-tema penting dalam al-Qur'an yg dibahas dengan metode maudhu'i ini. 2. Tafsir bir ra'yi. Dari namanya saja terlihat jelas bahwa tafsir model ini kebalikan dengan tafsir bir riwayah. Ia lebih menitikberatkan pada pemahaman akal (ra'yu) dalam memahami kandungan nash. Tetap saja ia memakai ayat dan hadis namun porsinya lebih pada akal. Contoh tafsir model ini adalah Tafsir al-kasysyaf karya Zamakhsyari dari kalangan Mu'tazilah, tafsir Fakh ar-Razi, Tafsir al-Manar. de el el

menyimpulkan hikmah dan hukumhukumnya. dipandang dari sudut manapun tetap memancarkan cahaya. seperti dinukil oleh Al-Hafizh As-Suyuthi dari Al-Imam Az-Zarkasyi ialah ilmu untuk memahami kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. pada sebagian ayatnya terlihat keliberalan penulisnya tapi pada bagian ayat lain justru terlihat kekakuan penulisnya. Urgensi Tafsir Al-Qur'an dalam Islam Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab dengan segala macam kekayaan bahasanya. Tafsir model maudhu'i (tematis) juga tak bisa secara kaku dianggap sebagai tafsir bir riwayah semata.. menjelaskan makna-maknanya. Alhamdulillah karya Bintusy Syathi ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai catatan. Begitupula tafsir al-Manar. Model tafsir ini pada masa sekarang dikembangkan oleh Aisyah Abdurrahman (dia perempuan lho) atau terkenal dengan nama Bintusy Syathi. tafsir bil 'ilmi (seperti menafsirkan fenemona alam dengan kemudian merujuk ayat Qur'an) b. Di dalamnya terdapat . Kalau saja anda berikan kesempatan pada rekan anda untuk melihat kandungan ayat Qur'an boleh jadi ia akan melihat lebih banyak dari yang anda lihat. untuk kajian modern sekarang.. Lalu yang mana metode tafsir yang terbaik? Kitab tafsir mana yang paling baik? Syeikh Abdullah Darraz berkata:"Al-Qur'an itu bagaikan intan berlian.Semua metode tafsir bertujuan menyingkap cahaya al-Qur'an. tafsir falsafi (menggunakan pisau filsafat utk membedah ayat Qur'an) b. Tafsir sastra.." Jadi? Tak usah khawatir mana yang terbaik. Tafsir berasal dari kata al-fusru yang mempunyai arti al-ibanah wa al-kasyf (menjelaskan dan menyingkap sesuatu). Lebih menekankan aspek sastra dari ayat al-Qur'an.Kalau mau dipilah lagi maka tafsir model ini bisa dibagi kedalam: a. Makna ini tampak sesuai dengan Surat Al Furqan ayat 33: “wa laa ya`tuunaka bimatsalin illaa ji`naaka bil haqqi wa ahsana tafsiiran” Menurut pengertian terminologi. Seperti tafsir-nya Bintusy Syathi setelah saya simak ternyata penuh dengan kandungan ayat Qur'an untuk memahami ayat lain. sesungguhnya penggolongan secara kaku dan ketat tafsir bir riwayah dan bir ra'yi itu tak lagi relevan.

Ikrimah Maula Ibn Abbas. Zaid bin Tsabit. Thaus ibn Kisan al-Yamani dan Said ibn Jabir. Untuk itulah diperlukan penjelasan yang berupa tafsir Al-Qur'an. Atha ibn Abi Ribah. Tafsir yang berasal dari para sahabat ini dinilai mempunyai nilai tersendiri menurut jumhur ulama karena disandarkan pada Rasulullah SAW terutama pada masalah azbabun nuzul. Ada tiga kota utama dalam pengajaran Al-Qur'an yang masing-masing melahirkan madrasah atau madzhab tersendiri yaitu Mekkah dengan madrasah Ibn Abbas dengan murid-murid antara lain Mujahid ibn Jabir. Namun. Ibn Mas’ud. Ibn Abbas. Abdullah bin Zubair. Madinah dengan madrasah Ubay ibn Ka’ab dengan murid-murid Muhammad ibn Ka’ab al-Qurazhi. datanglah generasi tabi’in yang belajar Islam melalui para sahabat di wilayah masing-masing. Ubai bin Ka’b. Untuk itu mereka dapat langsung menanyakan pada Rasulullah SAW. Qatadah ibnDi’amah.penjelasan mengenai dasar-dasar aqidah. Ketika datang masa kodifikasi hadits. Abu al-Aliyah ar-Riyahi dan Zaid ibn Aslam dan Irak dengan madrasah Ibn Mas’ud dengan murid-murid al-Hasan al-Bashri. Atah ibn Abi Muslim al-Khurasani dan Marah al-Hamdani. Al-Qur'an itu sendiri karena kadang-kadang satu hal yang dijelaskan secara global di satu tempat dijelaskan secara lebih terperinci di ayat lain. Abu Musa al-Asy’ari. Masruq ibn al-Ajda. 2. Pada masa ini tafsir masih merupakan bagian dari hadits namun masing-masing madrasah meriwayatkan dari guru mereka sendiri-sendiri. menuntun manusia ke jalan yang lurus dalam berpikir dan beramal. Dalam lafazh yang sedikit saja dapat terhimpun sekian banyak makna.innalloha ma'assobirin Sejarah Tafsir Al-Qur'an Sejarah ini diawali dengan masa Rasulullah SAW masih hidup seringkali timbul beberapa perbedaan pemahaman tentang makna sebuah ayat. Ijtihad dan Pemahaman mereka sendiri karena mereka adalah orang-orang Arab asli yang sangat memahami makna perkataan dan mengetahui aspek kebahasaannya. kaidah-kaidah syariat. Rasulullah SAW semasa masih hidup para sahabat dapat bertanya langsung pada Beliau SAW tentang makna suatu ayat yang tidak mereka pahami atau mereka berselisih paham tentangnya. Para sahabat yang terkenal banyak menafsirkan Al-Qur'an antara lain empat khalifah . Pada masa ini belum terdapat satupun pembukuan tafsir dan masih bercampur dengan hadits. apalagi sering digunakan susunan kalimat yang singkat namun luas pengertiannya. Sedangkan pada hal yang dapat dimasuki ra’yi maka statusnya terhenti pada sahabat itu sendiri selama tidak disandarkan pada Rasulullah SAW. asas-asas perilaku. Allah SWT tidak menjamin perincian-perincian dalam masalah-masalah itu sehingga banyak lafal AlQur’an yang membutuhkan tafsir. Secara garis besar ada tiga sumber utama yang dirujuk oleh para sahabat dalam menafsirkan Al-Qur'an : 1. Sesudah generasi sahabat. riwayat yang berisi tafsir sudah menjadi bab tersendiri namun belum sistematis sampai . 3.

atau dengan perkataan tokoh-tokoh besar tabi'in karena mereka pada umumnya menerimanya dari para sahabat.w.. Abu Bakr ibn al-Munzir an-Naisaburi dan lainnya. Lebih lanjut perkembangan ajaran tasawuf melahirkan pula sebuah tafsir yang biasa disebut sebagai tafsir isyarah.a.. peninggalan) karena dalam melakukan penafsiran seorang mufassir menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya terus sampai kepada Nabi SAW. Hal ini melahirkan apa yang disebut sebagai tafsir bi al-ray yang memperluas ijtihad dibandingkan masa sebelumnya." (Surat Al An'am: 82) Rasulullah s.. Mekipun begitu mereka tetap berpegangan pada Tafsir bi al-Matsur dan metode lama dengan pengembangan ijtihad berdasarkan perkembangan masa tersebut." (Surat Al Baqarah:187) Kata minal fajri adalah tafsir bagi apa yang dikehendaki dari kalimat al khaitil abyadhi. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah menuntut pengembangan metodologi tafsir dengan memasukan unsur ijtihad yang lebih besar. Contoh tafsir Al Qur'an dengan Al Qur'an antara lain: "wa kuluu wasyrobuu hattaa yatabayyana lakumul khaithul abyadhu minal khaithil aswadi minal fajri. Bentuk Tafsir Al-Qur'an Adapun bentuk-bentuk tafsir Al-Qur'an yang dihasilkan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga: [sunting] Tafsir bi al-Matsur Dinamai dengan nama ini (dari kata atsar yang berarti sunnah.. jejak... .menafsirkan dengan mengacu pada ayat : "innasy syirka lazhulmun 'azhiim" (Surat Luqman: 13) Dengan itu Beliau menafsirkan makna zhalim dengan syirik. Usaha ini dilakukan oleh para ulama sesudahnya seperti Ibn Majah. hadits. Al-Qur'an dengan sunnah karena ia berfungsi sebagai penjelas Kitabullah. Tafsir bi al-Matsur adalah tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang shahih yaitu menafsirkan AlQur'an dengan Al-Qur'an.masa sesudahnya ketika pertama kali dipisahkan antara kandungan hadits dan tafsir sehingga menjadi kitab tersendiri. Metode pengumpulan inilah yang disebut tafsir bi al-Matsur.. Ibn Jarir at-Thabari. Contoh Tafsir Al Qur'an dengan Sunnah antara lain: "alladziina amanuu wa lam yalbisuu iimaanahum bizhulmin. dengan perkataan sahabat karena merekalah yang dianggap paling mengetahui Kitabullah..

. Tafsir Abu Laits As Samarkandy... ilmu-ilmu Al-Qur'an..... Contoh bentuk penafsiran secara Isyari antara lain adalah pada ayat: '“.Tafsir Al Baidhawi. Tafsir Isyari Menurut kaum sufi. Tafsir Al Fakhrur Razy. Itulah yang biasa disebut tafsir Isyari. . Isyarat-isyarat kudus yang terdapat di balik ungkapan-ungkapan Al-Qur'an inilah yang akan tercurah ke dalam hati dari limpahan gaib pengetahuan yang dibawa ayat-ayat.. Tafsir bi ar-Rayi Seiring perkembangan zaman yang menuntut pengembangan metode tafsir karena tumbuhnya ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah maka tafsir ini memperbesar peranan ijtihad dibandingkan dengan penggunaan tafsir bi al-Matsur.” tetapi dalam tafsir Isyari diberi makna dengan “.Tafsir-tafsir bil ma'tsur yang terkenal antara lain: Tafsir Ibnu Jarir. ushul fikih dan ilmu-ilmu lain seorang mufassir akan menggunakan kemampuan ijtihadnya untuk menerangkan maksud ayat dan mengembangkannya dengan bantuan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada... Dengan bantuan ilmu-ilmu bahasa Arab..Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih nafsu hewaniah. ilmu qiraah...” (Surat Al Baqarah: 67) Yang mempunyai makna zhahir adalah “.Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina.. Asbabun Nuzul (karya Al Wahidy) dan An Nasikh wal Mansukh (karya Abu Ja'far An Nahhas).”.. Contoh Tafsir bir ra'yi dalam Tafsir Jalalain: “khalaqal insaana min 'alaq” (Surat Al Alaq: 2) Kata alaq disini diberi makna dengan bentuk jamak dari lafaz alaqah yang berarti segumpal darah yang kental. Beberapa tafsir bir ra'yi yang terkenal antara lain: Tafsir Al Jalalain (karya Jalaluddin Muhammad Al Mahally dan disempurnakan oleh Jalaluddin Abdur Rahman As Sayuthi). Yang zahir adalah yang segera mudah dipahami oleh akal pikiran sedangkan yang batin adalah yang isyarat-isyarat yang tersembunyi dibalik itu yang hanya dapat diketahui oleh ahlinya.. Tafsir At Tastary. Tafsir Al Khatib. Tafsir Al Khazin.. Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ad Dararul Ma'tsur fit Tafsiri bil Ma'tsur (karya Jalaluddin As Sayuthi). Beberapa karya tafsir Isyari yang terkenal antara lain: Tafsir An Naisabury.. Tafsir Al Baghawy dan Tafsir Baqy ibn Makhlad.. Tafsir Al Alusy. Tafsir An Nasafy. Tafsir Abu Suud. Tafsir Ibnu Araby..Innallaha ya`murukum an tadzbahuu baqarah. hadits dan ilmu hadits... setiap ayat mempunyai makna yang zahir dan batin.

metode muqarin dan metode maudlu’i. adalah metode yang mufasir-nya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat al-Qur`an sebagaimana tercantum dalam al-Qur`an. . Urutan penafsiran sama dengan metode tahlili namun memiliki perbedaan dalam hal penjelasan yang singkat dan tidak panjang lebar. menjelaskan apa yang dapat diambil dari ayat yaitu hukum fiqih. Kelemahan lain dari metode ini adalah bahwa bahasan-bahasannya amat teoritis. Tafsir ini dilakukan secara berurutan ayat demi ayat kemudian surat demi surat dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan Al-Qur'an.Metodologi Tafsir Al-Qur'an Metodologi Tafsir dibagi menjadi empat macam yaitu metode tahlili. balaghah. [sunting] Metode Tahlili (Analitik) Metode ini adalah yang paling tua dan paling sering digunakan. [sunting] Metode Ijmali (Global) Metode ini adalah berusaha menafsirkan Al-Qur'an secara singkat dan global. Dia menjelaskan kosa kata dan lafazh. Karena itu perlu pengembangan metode penafsiran karena metode ini menghasilkan gagasan yang beraneka ragam dan terpisah-pisah . yang ia sebut sebagai metode tajzi'i. Menurut Muhammad Baqir ash-Shadr. dan keindahan susunan kalimat. yaitu unsurunsur I’jaz. arti secara bahasa. tujuan utama ulama menafsirkan Al-Qur'an dengan metode ini adalah untuk meletakkan dasar-dasar rasional bagi pemahaman akan kemukzizatan AlQur'an. norma-norma akhlak dan lain sebagainya. Sedangkan kelemahannya ada pada penjelasannya yang terlalu ringkas sehingga tidak dapat menguak makna ayat yang luas dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. sasaran yang dituju dan kandungan ayat. dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. metode ini. tidak sepenuhnya mengacu kepada persoalan-persoalan khusus yang mereka alami dalam masyarakat mereka. Hal ini dirasa terlalu “mengikat” generasi berikutnya. Menurut Malik bin Nabi. sehingga mengesankan bahwa uraian itulah yang merupakan pandangan Al-Qur'an untuk setiap waktu dan tempat. dalil syar’i. menjelaskan arti yang dikehendaki. metode ijmali. sesuatu yang dirasa bukan menjadi kebutuhan mendesak bagi umat Islam dewasa ini. Keistimewaan tafsir ini ada pada kemudahannya sehingga dapat dikonsumsi oleh lapisan dan tingkatan kaum muslimin secara merata.

Abdullah Darraz mengatakan dalam an-Naba’ al-Azhim sebagai berikut: “ Ayat-ayat Al-Qur'an bagaikan intan. kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan. [sunting] Macam Tafsir Al-Qur'an Setiap penafsir akan menghasilkan corak tafsir yang berbeda tergantung dari latar belakang ilmu pengetahuan. maka ia akan melihat banyak dibandingkan apa yang kita lihat.[sunting] Metode Muqarin Tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat. Corak Fikih: akibat perkembangan ilmu fiqih dan terbentuknya madzhabmahzab fikih maka masing-masing golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum. setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lainnya. keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat lain kemudian mengambil hukum-hukum darinya. kecenderungan sufisme dari mufassir itu sendiri sehingga tafsir yang dihasilkan akan mempunyai berbagai corak. ” Di antara berbagai corak itu antara lain adalah : • • • • • Corak Sastra Bahasa: munculnya corak ini diakibatkan banyaknya orang nonArab yang memeluk Islam serta akibat kelemahan orang-orang Arab sendiri di bidang sastra sehingga dirasakan perlu untuk menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan dan kedalaman arti kandungan Al-Qur'an di bidang ini. atau ayat dengan hadits. [sunting] Metode Maudhu’i (Tematik) Metode ini adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai tujuan satu. Corak Tasawuf : akibat munculnya gerakan-gerakan sufi maka muncul pula . Corak Filsafat dan Teologi : corak ini muncul karena adanya penerjemahan kitab-kitab filsafat yang memengaruhi beberapa pihak serta masuknya penganut agama-agama lain ke dalam Islam yang pada akhirnya menimbulkan pendapat yang dikemukakan dalam tafsir mereka. aliran kalam. Corak Penafsiran Ilmiah: akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka muncul usaha-usaha penafsiran Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu yang terjadi. atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari obyek yang diperbandingkan itu. mahzab fiqih. dan tidak mustahil jika kita mempersilahkan orang lain memandangnya. yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya.

Mereka tidak ingin ajaran Islam yang luhur dan suci itu bernasib sama dengan ajaran-ajaran Nabi terdahulu seperti Yahudi dan Kristen. walau terhadap ayat-ayat muhkamat sekalipun.” Berdasar kaidah ini mereka berpendapat bahwa upaya tafsir ulang. Dasar mereka. “Alhukmu yataghoiyaru bi taghoiyuril amkinati wal azminati (Hukum itu berubah berdasarkan perubahan tempat dan jaman). Bahkan mereka menilai metode penafsiran itu sengaja dibikin oleh para ulama agar kaum Muslimin tergantung kepada mereka. usaha-usaha untuk menanggulangi masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat. Misalkan ia membuat tafsiran bahwa orang-orang Kristen yang bukan berasal dari latar belakang Yahudi tidak diwajibkan mengikuti tradisi dan pantangan Yahudi seperti sunat dan memakan makanan yang diharamkan. kaidah ushul fiqih yang berbunyi. ajaran Nabi Isa rusak karena penafsiran Paulus yang seenaknya terhadap Injil. dengan mengemukakan petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti dan enak didengar. Di antara metode-metode tersebut yang cukup populer antara lain adalah Metode Tafsir Hermeneutika dan Metode Tafsir Semiotika. metode tafsir para ulama Salaf (Ahlussunnah) mereka anggap usang dan tidak kontemporer karena hanya membuat banyak pesan ayat Al Qur’an terpasung oleh penafsiran tekstual. Sebagaimana kita ketahui. Sementara konteks peradaban menuntut adanya berbagai penyesuaian signifikan. tetapi bathil (menyesatkan). dianggap sebagai dinamisasi ayat-ayat Al Qur’an dan prestasi akal yang brilyan.• • tafsir-tafsir yang dilakukan oleh para sufi yang bercorak tasawuf. Perkembangan ini merupakan suatu keharusan agar Al Qur'an dapat bermakna bagi umat Islam. [sunting] Perkembangan Ilmu tafsir Al Qur'an terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Mereka juga terlalu su’udhan (berburuk sangka) kepada para ulama yang susah payah mengkaji dan mengajarkan agama ini kepada ummat. Ia yang tidak pernah berguru kepada Nabi Isa telah melakukan penafsiran yang berbeda dengan para murid Nabi Isa. Pendapat di atas sepintas lalu terkesan benar. kaum Muslimin harus membebaskan diri dari metode penafsiran para ulama klasik. 19 Agustus 2009 14:24 Opini Oleh Bahrul Ulum Sebagian orang berpendapat bahwa penafsiran ulama terdahulu terhadap Al Qur’an sudah tidak sesuai dengan konteks dan kondisi sekarang. Dengan demikian. menurut mereka. Memahami Metode Tafsir Yang Benar Rabu. Para ulama membikin metode penafsiran semata-mata untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. perlu ada penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Al Qur’an agar sesuai dengan konteks kekinian. Pada perkembangan terbaru mulai diadopsi metode-metode baru guna memenuhi tujuan tersebut. Corak Sastra Budaya Kemasyarakatan: corak ini dimulai pada masa Syaikh Muhammad Abduh yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dengan mengambil beberapa metode dalam ilmu filsafat yang digunakan untuk membaca teks Al-Qur'an maka dihasilkanlah cara-cara baru dalam memaknai AlQur'an. Karenanya. Karenanya. .

Mereka juga generasi pertama penghafal Al Qur’an yang tsubut (percaya). bila tidak ada perkataan sahabat mengenai tafsir sebuah ayat. Para ulama membikin metode penafsiran itu juga semata-mata untuk menjaga tradisi yang telah dipegang teguh oleh para sahabat Rasulullah yang sangat hati-hati dalam menafsirkan isi Al Qur’an. mereka menetapkan manhaj (metode) menafsirkan Al Qur’an demi menghindari kesalahan tersebut. Di luar di atas. dan lain-lain. Mujahid. Ayat ini oleh Paulus ditafsiri secara harfiah sehingga lahirlah ajaran Trinitas. maka baru ayat tersebut ditafsirkan secara lughah (bahasa). Kelima. Terakhir. andaikata aku menafsirkan Al Qur’an dengan akalku?'' Artinya. Maliki. “Baiklah. metode tafsir yang berlaku berarti tafsir birra’yi (dengan akal semata). baru dicarikan pendapat para imam. METODE PENAFSIRAN AL-QUR’AN . bila tidak ada ayat yang menafsirkan ayat tersebut. Kedua.Padahal ajaran Nabi Isa yang benar yaitu sunat hukumnya wajib dan adanya larangan memakan makanan haram. setelah perkataan generasi tabi'in pun tidak ada.'' (QS 3:187). para ulama Salaf sepakat bahwa jika menafsirkan Al Qur’an hanya dengan akal. aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Hanafi. Tentu saja penafsiran ini ditentang oleh para murid Yesus sehingga mereka meninggalkannya. Demikian juga dalam menafsiri Injil Yohanes 10:30 yang berbunyi “(Kata Isa Al-Masih) Aku dan Bapa adalah satu”. tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Mengingkari peranan para sahabat sama saja memotong mata rantai tafsir Al Qur'an. maka harus dicari sunnah (hadits) Nabi SAW karena ia merupakan penjelasan terhadap makna Al Qur’an sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT: ''Dan ingatlah. tetap sebuah kesalahan! Sebab itu. maka langkah selanjutnya dicarikan perkataan dari sahabat. Ibnu Qatadah. Mereka tidak berani menafsirkan Al Qur’an dengan akal murni. Ketiga. lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Mereka adalah para pengikut sahabat yang setia sehingga kepercayaannya terjamin dan pantas diikuti oleh generasi kemudian. misalnya dari tim pencatat wahyu yang memang diakui Nabi SAW sebagai hablul ummah (penyambung ummat) yaitu Abdullah bin Abbas (Tafsir Ibn Abbas). Jadi menafsirkan Al Qur’an secara bahasa (leksikal) itu merupakan tingkat penafsiran terendah. bila tidak juga ditemukan sunnah yang menerangkan ayat tersebut. juga sahabat yang lain seperti Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain. Metode Tafsir Salafus Shalih Berdasar alasan tersebut kemudian para ulama salafus shalih membikin metode tafsir demi menjaga kemurnian ajaran Islam dari tangan-tangan jahil yang tidak berilmu sebagaimana Paulus. Abu Bakar Ash-Shiddieq berkata. untuk menafsirkan sebuah ayat harus terlebih dulu dicari tafsirnya dengan ayat yang lain." (2 Korintus 12:16). Hanbali. bila semua sandaran di atas juga tidak ditemukan. mewanti-wanti kaum Muslimin agar tidak terjebak dalam penfasiran yang tercela. Karenanya ia menolak mentah-mentah penafsiran Al Qur’an berdasarkan periwayatan lemah atau dusta yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): 'Hendaklah kamu (Muhammad) menerangkan isi kitab itu kepada manusia. Ibnu Taimiyah. Tafsir yang tercela adalah tafsir yang berdasarkan pada pandangan akal semata atau periwayatan yang tidak jujur. seperti Hasan Basri. dan janganlah kamu menyembunyikannya'. Metode tersebut meliputi: Pertama. seperti Syafi'i. Ia menafsiri Injil hanya berdasar pada tipu daya syaitan. Cara penafsiran ini disebut juga tafsir ayat bil ayat dan merupakan metode tertinggi tafsir Al Qur’an. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima. walaupun tafsirnya mungkin benar. dll. ''Langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan kuinjak. Syaikhul Islam. Keempat. Para sahabat adalah orang yang mengetahui betul teks dan konteks ayat diturunkan. yaitu ajaran yang meyakini bahwa dzat Allah dengan Yesus (Nabi Isa) menyatu. Penafsiran Paulus yang berbeda itu karena minimnya pemahaman terhadap ajaran Nabi Isa. maka kita melacaknya dari perkataan para tabi'in.

merupakan suatu proses penafsiran Al-Qur’an yang menggunakan data riwayat dari Nabi SAW. paling tidak ada dua bentuk penafsiran yang dipakai (diterapkan) oleh ulama’ yaitu al-ma’tsur (riwayat) dan al-ra’y (pemikiran). memuat penafsiran mereka. akal. muncul istilah “metode tafsir riwayat”. sebagai variabel penting dalam proses penafsiran Al-Qur’an. Dalam konteks ini.[9] Sedangkan Corak adalah : Paham atau macam. Tafsir ibn Katsir. AlZarqani. dan lainlain. Dalam tradisi studi Al-Qur’an klasik.[8] Dalam hal ini berarti berbicara menganai hubungan tafsir al-Qur’an dengan media atau alat yang digunakan dalam menafsirkan al-Qur’an. pendekatan. susunan. Dalam Ensiklopedi Indonesia Metoda adalah : cara melakukan sesuatu ata cara mencapai pengetahuan[7] Bentuk adalah : Sistem. a. misalnya. dan atau dengan corak? Metode adalah : Cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud[6]. Media untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman teks-teks atas nash al-Qur’an dapat berupa. terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pengertian metode itu sendiri. dan para sahabat. nash (al-Qur’an dan al-Hadits). dan atau sahabat. Nabi Muhammad SAW. Pengertian metode riwayat. 1) Bentuk Penafsiran Yang dimaksud dengan bentuk penafsiran disini ialah naw’ (macam atau jenis) penafsiran.[10] Dalam hal ini corak penafsiran adalah sekitar hubungan tafsir al-Qur’an dengan kecenderungan yang dimiliki mufasir yang bersangkutan. Sepanjang sejarah penafsiran Al-Qur’an. seperti Tafsir Al-Thabari. seperti Al-Dzahabi. Bentuk Riwayat (Al-Ma’tsur) Penafsiran yang berbentuk riwayat atau apa yang sering disebut dengan “tafsir bi alma’tsur” adalah bentuk penafsiran yang paling tua dalam sejarah kehadiran tafsir dalam khazanah intelektual Islam. Sebab. Model metode tafsir ini adalah menjelaskan suatu ayat sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dan atau para sahabat. membatasi dengan mendefinisikan sebagai tafsir yang diberikan oleh ayat Al-Qur’an. Para ulama sendiri tidak ada kesepahaman tentang batasan metode tafsir riwayat. Sunnah Nabi.[11] Ulama lain.Sebelum berbicara tentang metode penafsiran al-Qur’an. Tapi. Menurutnya tafsir riwayat adalah model tafsir yang . diyakini sebagai penafsir pertama terhadap Al-Qur’an. Tafsir ini sampai sekarang masih terpakai dan dapat di jumpai dalam kitab-kitab tafsir seumpama tafsir al-Thabari. nyatanya kitab-kitab tafsir yang selama ini diklaim sebagai tafsir yang menggunakan metode riwayat. memasukkan tafsir tabi’in dalam kerangka tafsir riwayat. dalam sejarah hermeneutik Al-Qur’an klasik. meskipun mereka tidak menerima tafsir secara langsung ari Nabi Muhammad SAW. ataupun intuisi.[12] Sedang Al-Shabuni memberikan pengertian lain tentang tafsir riwayat. Apakah ada perbedaan antara metode dengan bentuk. riwayat merupakan sumber penting di dalam pemahaman teks Al-Qur’an.

Untuk mencapai maksud itu. Ketika inilah berkembangnya bentuk penafsiran al-ra’y (tafsir melalui pemikiran atau ijtihad). dan atau perkataan sahabat.tabarah (diakui sah secara bersama). maka tepat apa yang dikatakan Manna’ alQaththan bahwa tafsir bi al-ra’y mengalahkan perkembangan tafsir bi al-ma’tsur. keduannya sepakat membolehkan penafsiran Al-Qur’an dengan sunnah Rasul serta kaedah-kaedah yang mu. tentu ini secara metodologis tidak bisa sepenuhnya disebut sebagai metode tafsir riwayat.[14] Dari segi material.[13] Definisi ini nampaknya lebih terfokus pada material tafsir dan bukan pada metodenya. namun dalam penerimaannya para ulama terbagi menadi dua : ada yang membolehkan ada pula yang melarangnya.bersumber dari Al-Qur’an. model metode riwayat dalam pengertian yang terakhir ini tentu statis. ayat dengan hadits Nabi. maka lahirlah berbagai mazhab dan aliran di kalangan umat. Maksudnya kedua belah pihak sama-sama mencela penafsiran berdasarkan ra’y (pemikiran) semata tanpa mengindahkan kaedah-kaedah dan kriteria yang berlaku. Meskipun tafsir bi al-ra’y berkembang dengan pesat. karena hanya tergantung pada data riwayat penafsiran Nabi. Dan juga harus diketahui bahwa tidak setiap ayat mempunyai asbab al-nuzul. ternyata kedua pendapat yang bertentangan itu hanya bersifat lafzhi (redaksional). mereka mencari ayat-ayat Al-Qur’an dan HaditsHadits Nabi. Masingmasing golongan berusaha menyakinkan pengikutnya dalam mengembangkan paham mereka. terlepas dari keragaman definisi yang selama ini diberikan para ulama ilmu tafsir tentang tafsir riwayat di atas. Sunnah dan atau perkataan sahabat. Jadi. tetapi proses metodologisnya itu bukan bersumber dari penafsiran yang dilakukan Nabi. dan peradaban Islam semakin maju dan berkembang.[15] b. yang ditarik dari riwayat pernyataan Nabi dan atau dalam bentuk asbab al-nuzul sebagai satu-satunya sember data otoritatif”. Oleh karena itu. Sebaliknya. Melihat berkembang pesatnya tafsir bi al-ra’y. Sebagai salah satu metode. Tapi setelah diteliti. tentu semua itu sepenuhnya merupakan hasil intelektualisasi penafsir. metode riwayat di sini bisa didefinisikan sebagai metode penafsiran yang data materialnya “mengacu pada hasil penafsiran Nabi Muhammad SAW. menafsirkan Al-Qur’an memang bisa dilakukan dengan menafsirkan antarayat. menurut mereka tidak dianggap sebagai hujjah. meskipun data materialnya dari ayat dan atau hadits Nabi dalam menafsirkan AlQur’an. Hal-hal yang dikutib dari para sahabat dan tabi’in. Namun secara metodologis bila kita menafsirkan ayat Al-Qur’an dengan ayat lain dan atau dengan hadits. lalu mereka tafsirkan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Ulamat Syi’ah berpandangan bahwa tafsir riwayat adalah tafsir yang dinukil dari Nabi dan para Imam Ahl-bayt.[16] Dengan demikian jelas bahwa secara garis besar perkembangan tafsir sejak dulu sampai . Bentuk Pemikiran (Al-Ra’y) Setelah berakhir masa salaf sekitar abad ke-3 H.

dan Tafsir al-Jalalain. al-Tafsir al-Wasith terbitan Majma’ al-Buhuts al-Islamiyyat. mudah dimengerti dan enak dibaca. aspek teks dengan problem semiotik dan semantiknya. Perangkat kerja ini. serta Taj al-Tafasir karangan Muhammad ‘Utsman al-Mirghani. secara teoritik menyangkut dua aspek penting yaitu : pertama. yaitu : [19] (a) Metode Ijmali (Global) Ø Pengertian Yang dimaksud dengan metode al-Tafsir al-Ijmali (global) ialah suatu metoda tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan cara mengemukakan makna global. dan mawdhu’iy (tematik). [17] Jika ditelusuri perkembangan tafsir Al-Qur’an sejak dulu sampai sekarang. 2) Metode Penafsiran Yang dimaksud dengan metodologi penafsiran ialah ilmu yang membahas tentang cara yang teratur dan terpikir baik untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari ayat-ayat A. yaitu bi al-ma’tsur (melalui riwayat) dan bi al-ra’y (melalui pemikiran atau ijtihad). Pola serupa ini tak jauh berbeda dengan metode alalitis. sebagaimana pandangan Al-Farmawi. Metode tafsir yang dimaksud di sini adalah suatu perangkat dan tata kerja yang digunakan dalam proses penafsiran Al-Qur’an. namun uraian di dalam Metode Analitis lebih rinci daripada di dalam . maka akan ditemukan bahwa dalam garis besarnya penafsiran Al-Qur’an ini dilakukan dalam empat cara (metode). [21] Kitab tafsir yang tergolong dalam metode ijmali (global) antara lain : Kitab Tafsir AlQur’an al-Karim karangan Muhammad Farid Wajdi. Kedua. muqaran (perbandingan). aspek konteks di dalam teks yang mempresentasikan ruang-ruang sosial dan budaya yang beragam di mana teks itu muncul. tahliliy (analistis). Sistematika penulisannya menurut susunan ayat-ayat di dalam mushhaf. yaitu : ijmaliy (global).sekarang adalah melalui dua bentuk tersebut di atas. Di samping itu penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa AL-Qur’an sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar Al-Qur’an padahal yang didengarnya itu tafsirnya.[20] Pengertian tersebut menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa yang populer.[18] Untuk lebih jelasnya di bawah ini diuraikan keempat metode tafsir tersebut secara rinci.-Qur’an sesuai kemampuan manusia. Ø Ciri-ciri Metode Ijmali Dalam metode ijmali seorang mufasir langsung menafsirkan Al-Qur’an dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul.

dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami berikan kepada mereka. dan Al-Tafsir al-Adabi al-Ijtima’i. yaitu : [22] Al-Tafsir bi al-Ma’tsur. Kalau kita lihat dari bentuk tinjauan dan kandungan informasi yang terdapat dalam tafsir tahliliy yang jumlah sangat banyak.” Ø Ciri-ciri Metode Tahlili . dan mereka orang-orang yang beruntung. Al-Tafsir bi al-Ra’yi. tapi ringkas dan umum sehingga seakan-akan kita masih membaca Al-Qur’an padahal yang dibaca tersebut adalah tafsirnya. Itulah sebabnya kitab-kitab Tafsir Ijmali seperti disebutkan di atas tidak memberikan penafsiran secara rinci. dan mereka yang beriman kepada Kitab (al-Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. tidak ada ruang bagi mufasir untuk mengemukakan pendapat serupa itu. Al-Tafsir alFiqhi. Al-Tafsir al-Shufi. dapat dikemukakan bahwa paling tidak ada tujuh bentuk tafsir. misalnya : kata-kata al-muttaqin (orang-orang bertakwa) dalam ayat 1 surat al-Baqarah dijabarkan ayat-ayat sesudahnya (ayat-ayat 3-5) yang menyatakan : ‫ﺍﻟﺬﻳﻦﻳﺆﻣﻨﻮﻥﺑﺎﺍﻟﻐﻴﺐﻭﻳﻘﻴﻤﻮﻥﺍﻟﺼﻠﻮﺓﻭﻣﻤﺎﺭﺯﻗﻨﺎﻫﻢﻳﻨﻔﻘﻮﻥﻭﺍﻟﺬﻳﻦﻳﺆﻣﻨﻮﻥﺑﻤﺎﺃﻧﺰﻝ‬ ‫ﺇﻟﻴﻚﻭﻣﺎﺃﻧﺰﻝﻣﻦﻗﺒﻠﻚﻭﺑﺎﻷﺧﺮﺓﻫﻢﻳﻮﻗﻨﻮﻥﺃﻭﻟﺌﻚﻋﻠﻰﻫﺪﯼﻣﻦﺭﺑﻬﻢﻭﺃﻭﻟﺌﻚ‬ ‫ﻫﻢﺍﻟﻤﻔﻠﺤﻮﻥ‬ “Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib.metode global sehingga mufasir lebih banyak dapat mengemukakan pendapat dan ideidenya. Sebaliknya di dalam metode global. sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. At-Tafsir al-Ilmi. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya. tapi tidak sampai pada wilayah tafsir analitis. (b) Metode Tahliliy (Analisis) Ø Pengertian Yang dimaksud dengan Metode Tahliliy (Analisis) ialah menafsirkan ayat-ayat AlQur’an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya. mendirikan salat. Sebagai contoh penafsiran metode tahliliy yang menggunakan bentuk Al-Tafsir bi alMa’tsur (Penafsiran ayat dengan ayat lain). serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akherat. namun pada ayat-ayat tertentu diberikan juga penafsiran yang agak luas.

Pola penafsiran yang diterapkan para penafsir yang menggunakan metode tahlili terlihat jelas bahwa mereka berusaha menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur’an secara komprehenshif dan menyeluruh. karangan Thanthawi Jauhari. karangan al-Fakhr al-Razi (w. Dalam penafsiran tersebut. Ø Tafsir al-Manar. karangan Ibn Jarir al-Thabari (w. serta tak ketinggalan menerangkan asbab al-nuzul dari ayat-ayat yang ditafsirkan. 516 H) Ø Tafsir al-Qur’an al-Azhim. maupun al-ra’y. sebagaimana. 911 H) Adapun tafsir tahlili yang mengambil bentuk ra’y banyak sekali. antara lain : Ø Tafsir al-Khazin. Diantara kitab tahlili yang mengambil bentuk ma’tsur (riwayat) adalah : Ø Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil al-Qur’an al-Karim. 538 H) Ø Arais al-Bayan fi Haqaiq al-Qur’an. dan atau memiliki redaksi yang berbeda . dan Ø Al. karangan Muhammad Rasyid Ridha (w. 691 H) Ø Al-Kasysyaf. dan lain-lain (c) Metode Muqarin (Komparatif) Ø Pengertian Pengertian metode muqarin (komparatif) dapat dirangkum sebagai berikut : a. karangan al-Baydhawi (w. Ø Ma’alim al-Tanzil. 606 H) Ø Al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib. karangan al-Syirazi (w. baik yang berbentuk al-ma’tsur. Penafsiran yang mengikuti metode ini dapat mengambil bentuk ma’tsur (riwayat) atau ra’y (pemikiran). karangan al-Suyuthi (w. karangan al-Khazin (w. 741 H) Ø Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil.Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma’tsur. Membandingkan teks (nash) ayat-ayat Al-Qur’an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih. karangan al-Baghawi (w. Al-Qur’an ditafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat secara berurutan. 310 H) dan terkenal dengan Tafsir al-Thabari. 606 H) Ø Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur’an. 1935 M). karangan Ibn Katsir. karangan al-Zamakhsyari (w.

ada yang lebih menekankan telaah balaghah seperti az-Zamakhsyari. Al-farmawi mendefinisikan tafsir birra’yi sebagai penafsiran al-Qur’an dengan ijtihad setelah mufassir yang bersangkutan mengetahui metode yang digunakan orang-orang arab ketika berbicara dan ia pun mengetahui kosakata Arab beserta muatan artinya. b.” Dengan demikian. Hal tersebut dapat dipahami sebab disamping sebagai seorang mufassir. telaah keistimewaan bahasa. karya tafsir seorang mufassir sangat diwarnai oleh latar belakang ilmu yang dikuasainya. seseorang dapat saja ahli dalam bidang fiqh. yang pada lahirnya terlihat bertentangan. • • • • Home Makalah Info Video Mengenal Metode Tafsir Birra'yi Berdasarkan etimologi. Sebab Munculnya Tafsir Birra’yi Tafsir birra’yi muncul sebagai corak penafsiran setelah tafsir bilma’tsur muncul. serta problema penafsiran seperti asbab an-nuzul. Kemunculan tafsir birra’yi dipicu pula oleh hasil interaksi ummat Islam dengan peradaban Yunani yang banyak menggunakan akal. berbagai metode penafsiran. seperti ar-Razi dan telaah lainnya. atau kalam. Apalagi kalau kita menilik bahwa salah satu sumber penafsiran pada masa sahabat adalah ijtihad.bagi satu kasus yang sama. seperti an-Naisaburi dan anNasafi. dan pakar-pakar di bidangnya masingmasing. kedokteran. bahasa filsafat. dalil hukum yang ditunjukkan. telaah madzhab-madzhab kalam dan filsafat. Sedangkan menurut terminologi sebagaimana didefinisikan oleh Manna Qathan. dan sebagainya. Akibatnya. Di antara sebab yang memicu kemunculan corak tafsir birra’yi adalah semakin majunya ilmu-ilmu keislaman yang diwarnai dengan kemunculan ragam disiplin ilmu. walaupun sebelum itu ra’yu dalam pengertian akal sudah digunakan para sahabat ketika menafsirkan al-Qur’an. astronomi. Ra’yi berarti keyakinan (I'tiqad). c. nasakh-mansukh. Di antara mereka. . telaah hukum-hukum syara’ seperti al-Qurthubi. tafsir birra’yi sebagaimana didefinisikan Husen Adz-dzahabi adalah tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufassir yang telah mengetahui bahasa arab dan metodenya. ialah: ‫وليس منلله الفهللم الللذى‬-‫التفسير بالرأى هو ما يعتمد فيه المفسر فى بيان المعنى على فهمه الخاص واستنباطه بالرأي المجرد‬ ‫يتفق مع روح الشريعة‬ “Tafsir Birra’yi ialah tafsir yang didalam menjelaskan maknanya mufassir hanya berpegang pada pemahaman sendiri dan penyimpulan (istinbath) yang didasarkan pada ra’yu semata yakni bukan pemahaman yang sesuai dengan ruh syari’ah. seperti as-Su’ud. dan Ijtihad. Membandingkan berbagai pendapat ulama’ tafsir dalam menafsirkan Al-Qur’an. Ra’yi dalam terminologi tafsir adalah Ijtihad. Oleh karena itu. peranan akal sangat dominan. dalam tafsir birra’yi. atau qira’ah. karyakarya para ulama. Membandingkan ayat Al-Qur’an dengan Hadits Nabi SAW.

Ibnu jarir atThobari (wafat 310 H) Al-Kasyfu wa al bayan fi tafsiri Al-Qur’an : Ahmad Ibnu ibrohim (427 H) Ma’alimu Al Tanzil : imam al-Husain Ibnu Mas’ud al Baghawi (516 H) b. keluasan penjelasan tafdsirannya.1977:290-291). metode tafsir bi al-ma’tsur / bi al-Riwayah / bi al-Manqul.Tafsir berdasarkan metodologi Selama ini sering terjadi kerancuan pemakaian istilah”manhaj”/metode dengan “naz’ah/ittijah” (kecenderungan /aliran). yyaitu : a. Dr. Metode dalam bahasa arab disebut dengan “al-manhaj” atau “at-thariqat al-tanawih”. Ibrohim Syarif adalah suatu cara atau alat untuk merealisasaikan tujuan aliran-aliran tafsir (Ibrohim Syarif). Metode tafsir secara klasik dapat dibedakan jadi dua macam. Di antaranya : . Berbeda dengan dengan pembagian Prof. Abdul Jalil. H. metode bil iqtironi (perpadun antara bi al-manqul dan bi al-ma’qul). dari riwayat sahabat dan tabi’in. dari AlHadits. Metode menurut Dr. baik didasarkan atas pemakain sumber-sumber penafsirannya. tata cara penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang didasarkan atas sumber penafsirn Al-Qur’an.Tafsir al-manar : syaikh muhammad abduh dan syaikh rasyid ridla (W 1354 H/1935 M) -Al-Jawahiru fi tafsiri Al-Qur’an : Thanthawi al jauhari (W 1358 H) . (1) bi al-ma’tsur dan (2) bi al-ro’yi (Subhi as-Shalih. HA dengan menambah satu dimensi lagi yaitu dari segi sumbernya. yaitu cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an yang didsrkan atas sumber ijtihad dan pemikiran mufasir terhadap tuntutan kaidah bahasaarab dan kesusastraannya.metode tafsir bi al-Ra’yi / bi al-dirayah bi al-ma’qul. tiori ilmu pengetahuan setelah dia menguasai sumber-sumber tadi. maupun didasarkan atas sasaran dan tertib ayat-ayat yang ditafsirkan. ada 3 macam. atau sistem penjelasan tafsiran-tafsirannya. Metode tafsir ditinjau dari segi sumber penafsirannya. 1982 : 68) Yang dimaksud dengan metode Al-Quran ialah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an. Di antaranya : -mafatihu al ghaib : fahruddin ar-rozi (wafat 606 H) -Anwaru al tanzil wa haqaiqu al-ta’wil : Imam al-Baidhawi (692 H) c. diantaranya : jami’al Bayan fi tafsiri Al-Qur’an . adalah cara menafsirkan Al-Qur’an yang didasarkan atas perpaduan antara sunber tafsir riwayah kuat dan shahih dengan sumber hasil ijtihad pikiran yang sehat.

b. serta mempelajari ayat-ayat tersebut secara . dengan uraian-uraian yang panjang lebar. Yaitu suatu penafsiran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat mengenai satu judul / topik tertentu. antara pendapoat mufasir dengan mufasir lain dengan menonjolkan segi-segi perbedaan. maka metode tafsir ada 2 macam : a. sehimngga cukup jelas dan terang yang banyak disenangi oleh para orang cerdik pandai.Qur’an : imam Qurthubi (wafat 671 ) Metode tafsir bila ditinjau dari segi keluasan penjelasan tafsirannya. metode tafsir muqarin / komparasi. ma’alimu al tanzil : imam al-husain ibnu mas’ud al baghawi (516 H) berbiscara dalam masalah yang sama. b. maka ada 2 macam : a.-Qur’an. sehingga bagi orang awm akan lebih mudah untuk memahaminya. yaitu penafsiran dengan cara-cara menafsirkan ayat-ayat AlQur’an secara mendetail / rinci. metode tafsir iuthnabi. Metode tafsir tahlily. dari awal surat al fatihah hingga akhir surat an Naas. yaitu penafsiran dengan cara menafsirkan ayatayat Al-Qur’an hanya dengan memberikan keterangan secara deskripsi tanpa membandingkan riwayat/pendapat dan tanpa menilai (tarjih) antar sumber. metode bayani / metode deskripsi. Farid Wajdi Tafsir Wasith : Majma’ al bukhutsil islamiyah. dengan memeperhatikan masa turunnya dan asbabunnuzul ayat. maka metode metode penafsiran ada 3 macam yaitu: a.Metode tafsir ditinjau dari segi cara penjelasannya terhadap ayat-ayat Al. yaitu menafsirkan ayat-ayat al Qur’an dengan cara urut dan tertib sesuai dengan uraian ayat-ayat dan surat-surat dalam mushaf. ayat dengan hadits (isi dan matan). yaitu penafsiran dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an hanya secara global saja yakni tidak mendlam dan tidak secara panjang lebar. Metode tafsir maudhu’iy. -Tafsir Al Manar :Syaikh Muhammad Abduh dan Syaikh Rasyid Ridha (W 14H). yaitu membandingkan ayat dengan ayat yang b. Metode tafsir ijmaly. -Tazfsir fi Dhilalil Qur’an : Sayyid Qutub (W 1966 M). Tafsir Al-Qur’an al Karim : M. Al Jami’ li Ahkam AL. Metode tafsir ditinjau dari segi sasaran dan tertib ayat-ayat yang ditafsirkan. -Tafsir Al Maraghi : Ahmad Musthafa Al Maraghi (W 137 H/ 1952 M).

Metode tafsir Nuzuly : yaitu menafsirkan ayat-ayat al Qur’an dengan cara urut dan tertib sesuai dengan urutan turunnya ayat al Qur’an Al Tafsir AL BayaniLi al Qur’an al Karim Binti Asy Syathi’. H. MA. Suratu ar Rahman wa suearu qishar karya Syauqi Dhaif.cermat dan mendalam. kemudian mentimpulkan masalah yamg dibahas dari dailalah ayat-ayat yang ditafsirkan secara terpadu. dengan memperhatikan hubungan ayatayat yang satu dengan ayat yang lainnya didalam menunjuk suatu masalah. Muh Hijazi -Ayat Al Kauniyah : Dr. . Tafsir al Qur’an al Karim karya Prof. Abdullah Syahhatah. -Ar Riba Fi AL Qur’an Al Karim : Abu Ala Al Maududi -Al Mahdatu Al Mankhiyah : Dr. -Al Mar’atu fi Al qur’an al Karim :Abbas Al Aqqad. Dr. c. Quraish Syihab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful