Metode Tafsir dalam Islam

Oleh: Nadirsyah Hosen

Secara umum ada dua metode tafsir dalam Islam. Pertama, tafsir bir riwayah dan kedua tafsir bir ra'yi. Kita akan bahas satu persatu. 1. Tafsir bir riwayah Maksudnya adalah tafsir yang dalam memahami kandungan ayat al-Qur'an lebih menitikberatkan pada ayat al-Qur'an dan riwayat hadis. Isi tafsir dengan metode ini penuh dengan riwayat hadis dan jarang sekali pengarang tafsir tsb menaruh pemikirannya. Tafsir at-Thabari misalnya dianggap mewakili corak penafsiran model ini. Yang paling baik dari tafsir jenis ini adalah mufassir yang menggunakan ayat qur'an untuk menafsirkan ayat Qur'an yang lain. Atau dalam ungkapan bahasa arab disebut "AlQur'an yufassiruhu ba'dhuhu ba'dhan" (al-Qur'an itu menafsirkan sebagian ayatnya dengan sebagian ayat yang lain). Dari model tafsir bir riwayat dikelompokkan lagi dua macam bentuk penafsirannya: a. tafsir at-tahlili, artinya mufassir (ahli tafsir) memulai kitab tafsirnya dari al-Fatihah sampai surat an-nas. Ia uraikan tafsirnya menurut urutan surat dalam al-Qur'an. Semua kitab tafsir klasik mengikuti model ini. b. Tafsir maudhu'i (tematis), artinya mufassir tidak memulai dari surat pertama sampai surat ke-114, melainkan memilih satu tema dalam al-Qur'an untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut baru kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna tema tersebut. Ambil contoh, kita ingin tahu apa makna Islam dalam al-Qur'an. Maka kita himpun semua ayat yang berisikan kata Islam (dan segala derivasinya) lalu kita tafsirkan. Jadi, tafsir model ini bersifat tematis. Konon metode seperti ini dimulai oleh Muhammad al-Biqa'i. Dari kalangan Syi'ah yang menganjurkan metode model ini adalah Muhammad Baqir as-Shadr. Pak Quraish Shihab adalah ahli tafsir Indonesia yang pertama kali memperkenalkan metode ini dalam tulisantulisannya di tanah air. Bukunya Wawasan al-Qur'an berisikan tema-tema penting dalam al-Qur'an yg dibahas dengan metode maudhu'i ini. 2. Tafsir bir ra'yi. Dari namanya saja terlihat jelas bahwa tafsir model ini kebalikan dengan tafsir bir riwayah. Ia lebih menitikberatkan pada pemahaman akal (ra'yu) dalam memahami kandungan nash. Tetap saja ia memakai ayat dan hadis namun porsinya lebih pada akal. Contoh tafsir model ini adalah Tafsir al-kasysyaf karya Zamakhsyari dari kalangan Mu'tazilah, tafsir Fakh ar-Razi, Tafsir al-Manar. de el el

Lalu yang mana metode tafsir yang terbaik? Kitab tafsir mana yang paling baik? Syeikh Abdullah Darraz berkata:"Al-Qur'an itu bagaikan intan berlian. tafsir falsafi (menggunakan pisau filsafat utk membedah ayat Qur'an) b." Jadi? Tak usah khawatir mana yang terbaik. Di dalamnya terdapat . pada sebagian ayatnya terlihat keliberalan penulisnya tapi pada bagian ayat lain justru terlihat kekakuan penulisnya. Urgensi Tafsir Al-Qur'an dalam Islam Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab dengan segala macam kekayaan bahasanya..Semua metode tafsir bertujuan menyingkap cahaya al-Qur'an. seperti dinukil oleh Al-Hafizh As-Suyuthi dari Al-Imam Az-Zarkasyi ialah ilmu untuk memahami kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah karya Bintusy Syathi ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. dipandang dari sudut manapun tetap memancarkan cahaya. Begitupula tafsir al-Manar. Seperti tafsir-nya Bintusy Syathi setelah saya simak ternyata penuh dengan kandungan ayat Qur'an untuk memahami ayat lain.. sesungguhnya penggolongan secara kaku dan ketat tafsir bir riwayah dan bir ra'yi itu tak lagi relevan. Model tafsir ini pada masa sekarang dikembangkan oleh Aisyah Abdurrahman (dia perempuan lho) atau terkenal dengan nama Bintusy Syathi. Tafsir sastra.Kalau mau dipilah lagi maka tafsir model ini bisa dibagi kedalam: a. tafsir bil 'ilmi (seperti menafsirkan fenemona alam dengan kemudian merujuk ayat Qur'an) b. Sebagai catatan.. Lebih menekankan aspek sastra dari ayat al-Qur'an. Makna ini tampak sesuai dengan Surat Al Furqan ayat 33: “wa laa ya`tuunaka bimatsalin illaa ji`naaka bil haqqi wa ahsana tafsiiran” Menurut pengertian terminologi. Kalau saja anda berikan kesempatan pada rekan anda untuk melihat kandungan ayat Qur'an boleh jadi ia akan melihat lebih banyak dari yang anda lihat. Tafsir berasal dari kata al-fusru yang mempunyai arti al-ibanah wa al-kasyf (menjelaskan dan menyingkap sesuatu). menjelaskan makna-maknanya. Tafsir model maudhu'i (tematis) juga tak bisa secara kaku dianggap sebagai tafsir bir riwayah semata. menyimpulkan hikmah dan hukumhukumnya. untuk kajian modern sekarang.

Ketika datang masa kodifikasi hadits. Pada masa ini tafsir masih merupakan bagian dari hadits namun masing-masing madrasah meriwayatkan dari guru mereka sendiri-sendiri. Tafsir yang berasal dari para sahabat ini dinilai mempunyai nilai tersendiri menurut jumhur ulama karena disandarkan pada Rasulullah SAW terutama pada masalah azbabun nuzul.innalloha ma'assobirin Sejarah Tafsir Al-Qur'an Sejarah ini diawali dengan masa Rasulullah SAW masih hidup seringkali timbul beberapa perbedaan pemahaman tentang makna sebuah ayat. datanglah generasi tabi’in yang belajar Islam melalui para sahabat di wilayah masing-masing. kaidah-kaidah syariat. Ibn Mas’ud. Atha ibn Abi Ribah. Al-Qur'an itu sendiri karena kadang-kadang satu hal yang dijelaskan secara global di satu tempat dijelaskan secara lebih terperinci di ayat lain. Ubai bin Ka’b. Para sahabat yang terkenal banyak menafsirkan Al-Qur'an antara lain empat khalifah . Ada tiga kota utama dalam pengajaran Al-Qur'an yang masing-masing melahirkan madrasah atau madzhab tersendiri yaitu Mekkah dengan madrasah Ibn Abbas dengan murid-murid antara lain Mujahid ibn Jabir. apalagi sering digunakan susunan kalimat yang singkat namun luas pengertiannya. Pada masa ini belum terdapat satupun pembukuan tafsir dan masih bercampur dengan hadits. Namun. Madinah dengan madrasah Ubay ibn Ka’ab dengan murid-murid Muhammad ibn Ka’ab al-Qurazhi. riwayat yang berisi tafsir sudah menjadi bab tersendiri namun belum sistematis sampai . Zaid bin Tsabit. Ijtihad dan Pemahaman mereka sendiri karena mereka adalah orang-orang Arab asli yang sangat memahami makna perkataan dan mengetahui aspek kebahasaannya. Ikrimah Maula Ibn Abbas. Sedangkan pada hal yang dapat dimasuki ra’yi maka statusnya terhenti pada sahabat itu sendiri selama tidak disandarkan pada Rasulullah SAW. Untuk itulah diperlukan penjelasan yang berupa tafsir Al-Qur'an. Ibn Abbas. Masruq ibn al-Ajda. menuntun manusia ke jalan yang lurus dalam berpikir dan beramal. Thaus ibn Kisan al-Yamani dan Said ibn Jabir. Allah SWT tidak menjamin perincian-perincian dalam masalah-masalah itu sehingga banyak lafal AlQur’an yang membutuhkan tafsir. Abu al-Aliyah ar-Riyahi dan Zaid ibn Aslam dan Irak dengan madrasah Ibn Mas’ud dengan murid-murid al-Hasan al-Bashri. 2. Qatadah ibnDi’amah. 3. Untuk itu mereka dapat langsung menanyakan pada Rasulullah SAW. Atah ibn Abi Muslim al-Khurasani dan Marah al-Hamdani. Secara garis besar ada tiga sumber utama yang dirujuk oleh para sahabat dalam menafsirkan Al-Qur'an : 1. Rasulullah SAW semasa masih hidup para sahabat dapat bertanya langsung pada Beliau SAW tentang makna suatu ayat yang tidak mereka pahami atau mereka berselisih paham tentangnya. Abdullah bin Zubair. Sesudah generasi sahabat. Abu Musa al-Asy’ari.penjelasan mengenai dasar-dasar aqidah. Dalam lafazh yang sedikit saja dapat terhimpun sekian banyak makna. asas-asas perilaku.

Ibn Jarir at-Thabari.. Hal ini melahirkan apa yang disebut sebagai tafsir bi al-ray yang memperluas ijtihad dibandingkan masa sebelumnya..a.. Mekipun begitu mereka tetap berpegangan pada Tafsir bi al-Matsur dan metode lama dengan pengembangan ijtihad berdasarkan perkembangan masa tersebut. atau dengan perkataan tokoh-tokoh besar tabi'in karena mereka pada umumnya menerimanya dari para sahabat. Usaha ini dilakukan oleh para ulama sesudahnya seperti Ibn Majah. peninggalan) karena dalam melakukan penafsiran seorang mufassir menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya terus sampai kepada Nabi SAW. dengan perkataan sahabat karena merekalah yang dianggap paling mengetahui Kitabullah.. hadits...masa sesudahnya ketika pertama kali dipisahkan antara kandungan hadits dan tafsir sehingga menjadi kitab tersendiri.w." (Surat Al Baqarah:187) Kata minal fajri adalah tafsir bagi apa yang dikehendaki dari kalimat al khaitil abyadhi. Bentuk Tafsir Al-Qur'an Adapun bentuk-bentuk tafsir Al-Qur'an yang dihasilkan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga: [sunting] Tafsir bi al-Matsur Dinamai dengan nama ini (dari kata atsar yang berarti sunnah. Abu Bakr ibn al-Munzir an-Naisaburi dan lainnya. Tafsir bi al-Matsur adalah tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang shahih yaitu menafsirkan AlQur'an dengan Al-Qur'an. jejak..menafsirkan dengan mengacu pada ayat : "innasy syirka lazhulmun 'azhiim" (Surat Luqman: 13) Dengan itu Beliau menafsirkan makna zhalim dengan syirik. Metode pengumpulan inilah yang disebut tafsir bi al-Matsur. Contoh Tafsir Al Qur'an dengan Sunnah antara lain: "alladziina amanuu wa lam yalbisuu iimaanahum bizhulmin.." (Surat Al An'am: 82) Rasulullah s. . Lebih lanjut perkembangan ajaran tasawuf melahirkan pula sebuah tafsir yang biasa disebut sebagai tafsir isyarah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah menuntut pengembangan metodologi tafsir dengan memasukan unsur ijtihad yang lebih besar. Al-Qur'an dengan sunnah karena ia berfungsi sebagai penjelas Kitabullah. Contoh tafsir Al Qur'an dengan Al Qur'an antara lain: "wa kuluu wasyrobuu hattaa yatabayyana lakumul khaithul abyadhu minal khaithil aswadi minal fajri.

Contoh bentuk penafsiran secara Isyari antara lain adalah pada ayat: '“. ilmu-ilmu Al-Qur'an. Tafsir At Tastary. Beberapa tafsir bir ra'yi yang terkenal antara lain: Tafsir Al Jalalain (karya Jalaluddin Muhammad Al Mahally dan disempurnakan oleh Jalaluddin Abdur Rahman As Sayuthi). Tafsir An Nasafy. Itulah yang biasa disebut tafsir Isyari.. setiap ayat mempunyai makna yang zahir dan batin.... Tafsir Abu Suud. . Tafsir Ibnu Araby.” tetapi dalam tafsir Isyari diberi makna dengan “.. Tafsir Al Fakhrur Razy.. Tafsir Isyari Menurut kaum sufi.Tafsir-tafsir bil ma'tsur yang terkenal antara lain: Tafsir Ibnu Jarir. Tafsir Ibnu Katsir.”.. Tafsir Abu Laits As Samarkandy..Tafsir Al Baidhawi. ushul fikih dan ilmu-ilmu lain seorang mufassir akan menggunakan kemampuan ijtihadnya untuk menerangkan maksud ayat dan mengembangkannya dengan bantuan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada. Isyarat-isyarat kudus yang terdapat di balik ungkapan-ungkapan Al-Qur'an inilah yang akan tercurah ke dalam hati dari limpahan gaib pengetahuan yang dibawa ayat-ayat... Tafsir Al Alusy.Innallaha ya`murukum an tadzbahuu baqarah.. Tafsir bi ar-Rayi Seiring perkembangan zaman yang menuntut pengembangan metode tafsir karena tumbuhnya ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah maka tafsir ini memperbesar peranan ijtihad dibandingkan dengan penggunaan tafsir bi al-Matsur.. Asbabun Nuzul (karya Al Wahidy) dan An Nasikh wal Mansukh (karya Abu Ja'far An Nahhas). hadits dan ilmu hadits. ilmu qiraah. Dengan bantuan ilmu-ilmu bahasa Arab. Tafsir Al Khatib.” (Surat Al Baqarah: 67) Yang mempunyai makna zhahir adalah “.. Tafsir Al Baghawy dan Tafsir Baqy ibn Makhlad..Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina.. Contoh Tafsir bir ra'yi dalam Tafsir Jalalain: “khalaqal insaana min 'alaq” (Surat Al Alaq: 2) Kata alaq disini diberi makna dengan bentuk jamak dari lafaz alaqah yang berarti segumpal darah yang kental. Yang zahir adalah yang segera mudah dipahami oleh akal pikiran sedangkan yang batin adalah yang isyarat-isyarat yang tersembunyi dibalik itu yang hanya dapat diketahui oleh ahlinya..Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih nafsu hewaniah.... Tafsir Al Khazin. Tafsir Ad Dararul Ma'tsur fit Tafsiri bil Ma'tsur (karya Jalaluddin As Sayuthi).. Beberapa karya tafsir Isyari yang terkenal antara lain: Tafsir An Naisabury...

Urutan penafsiran sama dengan metode tahlili namun memiliki perbedaan dalam hal penjelasan yang singkat dan tidak panjang lebar. Menurut Muhammad Baqir ash-Shadr. norma-norma akhlak dan lain sebagainya. Kelemahan lain dari metode ini adalah bahwa bahasan-bahasannya amat teoritis. Karena itu perlu pengembangan metode penafsiran karena metode ini menghasilkan gagasan yang beraneka ragam dan terpisah-pisah . . tidak sepenuhnya mengacu kepada persoalan-persoalan khusus yang mereka alami dalam masyarakat mereka. balaghah. metode ijmali. [sunting] Metode Ijmali (Global) Metode ini adalah berusaha menafsirkan Al-Qur'an secara singkat dan global. Keistimewaan tafsir ini ada pada kemudahannya sehingga dapat dikonsumsi oleh lapisan dan tingkatan kaum muslimin secara merata. metode ini. Menurut Malik bin Nabi. arti secara bahasa. Sedangkan kelemahannya ada pada penjelasannya yang terlalu ringkas sehingga tidak dapat menguak makna ayat yang luas dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. metode muqarin dan metode maudlu’i. yaitu unsurunsur I’jaz. Tafsir ini dilakukan secara berurutan ayat demi ayat kemudian surat demi surat dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan Al-Qur'an.Metodologi Tafsir Al-Qur'an Metodologi Tafsir dibagi menjadi empat macam yaitu metode tahlili. Hal ini dirasa terlalu “mengikat” generasi berikutnya. sasaran yang dituju dan kandungan ayat. sehingga mengesankan bahwa uraian itulah yang merupakan pandangan Al-Qur'an untuk setiap waktu dan tempat. yang ia sebut sebagai metode tajzi'i. menjelaskan apa yang dapat diambil dari ayat yaitu hukum fiqih. tujuan utama ulama menafsirkan Al-Qur'an dengan metode ini adalah untuk meletakkan dasar-dasar rasional bagi pemahaman akan kemukzizatan AlQur'an. sesuatu yang dirasa bukan menjadi kebutuhan mendesak bagi umat Islam dewasa ini. dalil syar’i. Dia menjelaskan kosa kata dan lafazh. dan keindahan susunan kalimat. dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. [sunting] Metode Tahlili (Analitik) Metode ini adalah yang paling tua dan paling sering digunakan. adalah metode yang mufasir-nya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat al-Qur`an sebagaimana tercantum dalam al-Qur`an. menjelaskan arti yang dikehendaki.

mahzab fiqih. atau ayat dengan hadits. Abdullah Darraz mengatakan dalam an-Naba’ al-Azhim sebagai berikut: “ Ayat-ayat Al-Qur'an bagaikan intan. [sunting] Macam Tafsir Al-Qur'an Setiap penafsir akan menghasilkan corak tafsir yang berbeda tergantung dari latar belakang ilmu pengetahuan. ” Di antara berbagai corak itu antara lain adalah : • • • • • Corak Sastra Bahasa: munculnya corak ini diakibatkan banyaknya orang nonArab yang memeluk Islam serta akibat kelemahan orang-orang Arab sendiri di bidang sastra sehingga dirasakan perlu untuk menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan dan kedalaman arti kandungan Al-Qur'an di bidang ini. atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari obyek yang diperbandingkan itu. kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan. dan tidak mustahil jika kita mempersilahkan orang lain memandangnya. Corak Tasawuf : akibat munculnya gerakan-gerakan sufi maka muncul pula . keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat lain kemudian mengambil hukum-hukum darinya. maka ia akan melihat banyak dibandingkan apa yang kita lihat. Corak Fikih: akibat perkembangan ilmu fiqih dan terbentuknya madzhabmahzab fikih maka masing-masing golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum. aliran kalam. yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya. [sunting] Metode Maudhu’i (Tematik) Metode ini adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai tujuan satu. setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lainnya.[sunting] Metode Muqarin Tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat. Corak Penafsiran Ilmiah: akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka muncul usaha-usaha penafsiran Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu yang terjadi. Corak Filsafat dan Teologi : corak ini muncul karena adanya penerjemahan kitab-kitab filsafat yang memengaruhi beberapa pihak serta masuknya penganut agama-agama lain ke dalam Islam yang pada akhirnya menimbulkan pendapat yang dikemukakan dalam tafsir mereka. kecenderungan sufisme dari mufassir itu sendiri sehingga tafsir yang dihasilkan akan mempunyai berbagai corak.

dianggap sebagai dinamisasi ayat-ayat Al Qur’an dan prestasi akal yang brilyan. Karenanya. 19 Agustus 2009 14:24 Opini Oleh Bahrul Ulum Sebagian orang berpendapat bahwa penafsiran ulama terdahulu terhadap Al Qur’an sudah tidak sesuai dengan konteks dan kondisi sekarang. Para ulama membikin metode penafsiran semata-mata untuk menjaga kemurnian ajaran Islam.• • tafsir-tafsir yang dilakukan oleh para sufi yang bercorak tasawuf. Mereka juga terlalu su’udhan (berburuk sangka) kepada para ulama yang susah payah mengkaji dan mengajarkan agama ini kepada ummat. walau terhadap ayat-ayat muhkamat sekalipun. ajaran Nabi Isa rusak karena penafsiran Paulus yang seenaknya terhadap Injil. Dengan mengambil beberapa metode dalam ilmu filsafat yang digunakan untuk membaca teks Al-Qur'an maka dihasilkanlah cara-cara baru dalam memaknai AlQur'an. . Karenanya. Pada perkembangan terbaru mulai diadopsi metode-metode baru guna memenuhi tujuan tersebut. Perkembangan ini merupakan suatu keharusan agar Al Qur'an dapat bermakna bagi umat Islam. Memahami Metode Tafsir Yang Benar Rabu. Mereka tidak ingin ajaran Islam yang luhur dan suci itu bernasib sama dengan ajaran-ajaran Nabi terdahulu seperti Yahudi dan Kristen. perlu ada penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Al Qur’an agar sesuai dengan konteks kekinian.” Berdasar kaidah ini mereka berpendapat bahwa upaya tafsir ulang. Di antara metode-metode tersebut yang cukup populer antara lain adalah Metode Tafsir Hermeneutika dan Metode Tafsir Semiotika. Pendapat di atas sepintas lalu terkesan benar. kaidah ushul fiqih yang berbunyi. usaha-usaha untuk menanggulangi masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat. menurut mereka. “Alhukmu yataghoiyaru bi taghoiyuril amkinati wal azminati (Hukum itu berubah berdasarkan perubahan tempat dan jaman). tetapi bathil (menyesatkan). Sebagaimana kita ketahui. Misalkan ia membuat tafsiran bahwa orang-orang Kristen yang bukan berasal dari latar belakang Yahudi tidak diwajibkan mengikuti tradisi dan pantangan Yahudi seperti sunat dan memakan makanan yang diharamkan. Corak Sastra Budaya Kemasyarakatan: corak ini dimulai pada masa Syaikh Muhammad Abduh yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Ia yang tidak pernah berguru kepada Nabi Isa telah melakukan penafsiran yang berbeda dengan para murid Nabi Isa. Dengan demikian. dengan mengemukakan petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti dan enak didengar. Bahkan mereka menilai metode penafsiran itu sengaja dibikin oleh para ulama agar kaum Muslimin tergantung kepada mereka. [sunting] Perkembangan Ilmu tafsir Al Qur'an terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Sementara konteks peradaban menuntut adanya berbagai penyesuaian signifikan. metode tafsir para ulama Salaf (Ahlussunnah) mereka anggap usang dan tidak kontemporer karena hanya membuat banyak pesan ayat Al Qur’an terpasung oleh penafsiran tekstual. Dasar mereka. kaum Muslimin harus membebaskan diri dari metode penafsiran para ulama klasik.

tetap sebuah kesalahan! Sebab itu. misalnya dari tim pencatat wahyu yang memang diakui Nabi SAW sebagai hablul ummah (penyambung ummat) yaitu Abdullah bin Abbas (Tafsir Ibn Abbas). bila tidak ada ayat yang menafsirkan ayat tersebut. metode tafsir yang berlaku berarti tafsir birra’yi (dengan akal semata). Di luar di atas. mereka menetapkan manhaj (metode) menafsirkan Al Qur’an demi menghindari kesalahan tersebut.Padahal ajaran Nabi Isa yang benar yaitu sunat hukumnya wajib dan adanya larangan memakan makanan haram. para ulama Salaf sepakat bahwa jika menafsirkan Al Qur’an hanya dengan akal." (2 Korintus 12:16). aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Kedua. andaikata aku menafsirkan Al Qur’an dengan akalku?'' Artinya. “Baiklah. untuk menafsirkan sebuah ayat harus terlebih dulu dicari tafsirnya dengan ayat yang lain. Tafsir yang tercela adalah tafsir yang berdasarkan pada pandangan akal semata atau periwayatan yang tidak jujur. Metode Tafsir Salafus Shalih Berdasar alasan tersebut kemudian para ulama salafus shalih membikin metode tafsir demi menjaga kemurnian ajaran Islam dari tangan-tangan jahil yang tidak berilmu sebagaimana Paulus. Mereka adalah para pengikut sahabat yang setia sehingga kepercayaannya terjamin dan pantas diikuti oleh generasi kemudian. Cara penafsiran ini disebut juga tafsir ayat bil ayat dan merupakan metode tertinggi tafsir Al Qur’an. Metode tersebut meliputi: Pertama. bila tidak juga ditemukan sunnah yang menerangkan ayat tersebut. maka harus dicari sunnah (hadits) Nabi SAW karena ia merupakan penjelasan terhadap makna Al Qur’an sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT: ''Dan ingatlah. maka baru ayat tersebut ditafsirkan secara lughah (bahasa). bila tidak ada perkataan sahabat mengenai tafsir sebuah ayat. baru dicarikan pendapat para imam. Ketiga. Mereka juga generasi pertama penghafal Al Qur’an yang tsubut (percaya). Maliki. Para sahabat adalah orang yang mengetahui betul teks dan konteks ayat diturunkan. Jadi menafsirkan Al Qur’an secara bahasa (leksikal) itu merupakan tingkat penafsiran terendah. Penafsiran Paulus yang berbeda itu karena minimnya pemahaman terhadap ajaran Nabi Isa. setelah perkataan generasi tabi'in pun tidak ada. Terakhir. Ibnu Taimiyah. maka kita melacaknya dari perkataan para tabi'in. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima. tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. dll. dan lain-lain. Mengingkari peranan para sahabat sama saja memotong mata rantai tafsir Al Qur'an. Mereka tidak berani menafsirkan Al Qur’an dengan akal murni. Demikian juga dalam menafsiri Injil Yohanes 10:30 yang berbunyi “(Kata Isa Al-Masih) Aku dan Bapa adalah satu”. Para ulama membikin metode penafsiran itu juga semata-mata untuk menjaga tradisi yang telah dipegang teguh oleh para sahabat Rasulullah yang sangat hati-hati dalam menafsirkan isi Al Qur’an. Ibnu Qatadah. Ayat ini oleh Paulus ditafsiri secara harfiah sehingga lahirlah ajaran Trinitas. Karenanya ia menolak mentah-mentah penafsiran Al Qur’an berdasarkan periwayatan lemah atau dusta yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. dan janganlah kamu menyembunyikannya'. bila semua sandaran di atas juga tidak ditemukan. Syaikhul Islam. lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. seperti Syafi'i. Tentu saja penafsiran ini ditentang oleh para murid Yesus sehingga mereka meninggalkannya. juga sahabat yang lain seperti Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain. ''Langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan kuinjak. Hanbali. ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): 'Hendaklah kamu (Muhammad) menerangkan isi kitab itu kepada manusia. maka langkah selanjutnya dicarikan perkataan dari sahabat. yaitu ajaran yang meyakini bahwa dzat Allah dengan Yesus (Nabi Isa) menyatu. seperti Hasan Basri. mewanti-wanti kaum Muslimin agar tidak terjebak dalam penfasiran yang tercela. Kelima. Abu Bakar Ash-Shiddieq berkata. Keempat.'' (QS 3:187). METODE PENAFSIRAN AL-QUR’AN . Hanafi. walaupun tafsirnya mungkin benar. Ia menafsiri Injil hanya berdasar pada tipu daya syaitan. Mujahid.

seperti Al-Dzahabi.[11] Ulama lain.[10] Dalam hal ini corak penafsiran adalah sekitar hubungan tafsir al-Qur’an dengan kecenderungan yang dimiliki mufasir yang bersangkutan. Tapi.[12] Sedang Al-Shabuni memberikan pengertian lain tentang tafsir riwayat. nash (al-Qur’an dan al-Hadits). Bentuk Riwayat (Al-Ma’tsur) Penafsiran yang berbentuk riwayat atau apa yang sering disebut dengan “tafsir bi alma’tsur” adalah bentuk penafsiran yang paling tua dalam sejarah kehadiran tafsir dalam khazanah intelektual Islam. Sepanjang sejarah penafsiran Al-Qur’an. seperti Tafsir Al-Thabari. 1) Bentuk Penafsiran Yang dimaksud dengan bentuk penafsiran disini ialah naw’ (macam atau jenis) penafsiran. AlZarqani. memasukkan tafsir tabi’in dalam kerangka tafsir riwayat. sebagai variabel penting dalam proses penafsiran Al-Qur’an. Sebab. dan lainlain.Sebelum berbicara tentang metode penafsiran al-Qur’an. Model metode tafsir ini adalah menjelaskan suatu ayat sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dan atau para sahabat. nyatanya kitab-kitab tafsir yang selama ini diklaim sebagai tafsir yang menggunakan metode riwayat.[9] Sedangkan Corak adalah : Paham atau macam. ataupun intuisi. dan atau sahabat. merupakan suatu proses penafsiran Al-Qur’an yang menggunakan data riwayat dari Nabi SAW. dan atau dengan corak? Metode adalah : Cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud[6]. Dalam konteks ini. Menurutnya tafsir riwayat adalah model tafsir yang . Media untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman teks-teks atas nash al-Qur’an dapat berupa. Para ulama sendiri tidak ada kesepahaman tentang batasan metode tafsir riwayat. Pengertian metode riwayat. terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pengertian metode itu sendiri. membatasi dengan mendefinisikan sebagai tafsir yang diberikan oleh ayat Al-Qur’an. dalam sejarah hermeneutik Al-Qur’an klasik. susunan. pendekatan. akal.[8] Dalam hal ini berarti berbicara menganai hubungan tafsir al-Qur’an dengan media atau alat yang digunakan dalam menafsirkan al-Qur’an. misalnya. muncul istilah “metode tafsir riwayat”. Dalam Ensiklopedi Indonesia Metoda adalah : cara melakukan sesuatu ata cara mencapai pengetahuan[7] Bentuk adalah : Sistem. memuat penafsiran mereka. Sunnah Nabi. Apakah ada perbedaan antara metode dengan bentuk. a. dan para sahabat. paling tidak ada dua bentuk penafsiran yang dipakai (diterapkan) oleh ulama’ yaitu al-ma’tsur (riwayat) dan al-ra’y (pemikiran). Tafsir ibn Katsir. Nabi Muhammad SAW. Tafsir ini sampai sekarang masih terpakai dan dapat di jumpai dalam kitab-kitab tafsir seumpama tafsir al-Thabari. diyakini sebagai penafsir pertama terhadap Al-Qur’an. Dalam tradisi studi Al-Qur’an klasik. riwayat merupakan sumber penting di dalam pemahaman teks Al-Qur’an. meskipun mereka tidak menerima tafsir secara langsung ari Nabi Muhammad SAW.

Tapi setelah diteliti.[15] b. namun dalam penerimaannya para ulama terbagi menadi dua : ada yang membolehkan ada pula yang melarangnya. Ketika inilah berkembangnya bentuk penafsiran al-ra’y (tafsir melalui pemikiran atau ijtihad).[16] Dengan demikian jelas bahwa secara garis besar perkembangan tafsir sejak dulu sampai . mereka mencari ayat-ayat Al-Qur’an dan HaditsHadits Nabi. Sebaliknya. Melihat berkembang pesatnya tafsir bi al-ra’y. menafsirkan Al-Qur’an memang bisa dilakukan dengan menafsirkan antarayat. Hal-hal yang dikutib dari para sahabat dan tabi’in. menurut mereka tidak dianggap sebagai hujjah. Bentuk Pemikiran (Al-Ra’y) Setelah berakhir masa salaf sekitar abad ke-3 H. tentu semua itu sepenuhnya merupakan hasil intelektualisasi penafsir. Maksudnya kedua belah pihak sama-sama mencela penafsiran berdasarkan ra’y (pemikiran) semata tanpa mengindahkan kaedah-kaedah dan kriteria yang berlaku. Sunnah dan atau perkataan sahabat. ternyata kedua pendapat yang bertentangan itu hanya bersifat lafzhi (redaksional).[13] Definisi ini nampaknya lebih terfokus pada material tafsir dan bukan pada metodenya. Dan juga harus diketahui bahwa tidak setiap ayat mempunyai asbab al-nuzul. Masingmasing golongan berusaha menyakinkan pengikutnya dalam mengembangkan paham mereka. lalu mereka tafsirkan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Meskipun tafsir bi al-ra’y berkembang dengan pesat. karena hanya tergantung pada data riwayat penafsiran Nabi. Jadi. yang ditarik dari riwayat pernyataan Nabi dan atau dalam bentuk asbab al-nuzul sebagai satu-satunya sember data otoritatif”.bersumber dari Al-Qur’an. dan peradaban Islam semakin maju dan berkembang. model metode riwayat dalam pengertian yang terakhir ini tentu statis.[14] Dari segi material. Oleh karena itu. keduannya sepakat membolehkan penafsiran Al-Qur’an dengan sunnah Rasul serta kaedah-kaedah yang mu. maka lahirlah berbagai mazhab dan aliran di kalangan umat. tentu ini secara metodologis tidak bisa sepenuhnya disebut sebagai metode tafsir riwayat. ayat dengan hadits Nabi. dan atau perkataan sahabat. tetapi proses metodologisnya itu bukan bersumber dari penafsiran yang dilakukan Nabi. Ulamat Syi’ah berpandangan bahwa tafsir riwayat adalah tafsir yang dinukil dari Nabi dan para Imam Ahl-bayt. meskipun data materialnya dari ayat dan atau hadits Nabi dalam menafsirkan AlQur’an. Namun secara metodologis bila kita menafsirkan ayat Al-Qur’an dengan ayat lain dan atau dengan hadits. metode riwayat di sini bisa didefinisikan sebagai metode penafsiran yang data materialnya “mengacu pada hasil penafsiran Nabi Muhammad SAW. Untuk mencapai maksud itu. Sebagai salah satu metode. maka tepat apa yang dikatakan Manna’ alQaththan bahwa tafsir bi al-ra’y mengalahkan perkembangan tafsir bi al-ma’tsur. terlepas dari keragaman definisi yang selama ini diberikan para ulama ilmu tafsir tentang tafsir riwayat di atas.tabarah (diakui sah secara bersama).

Sistematika penulisannya menurut susunan ayat-ayat di dalam mushhaf. Kedua.sekarang adalah melalui dua bentuk tersebut di atas. muqaran (perbandingan). tahliliy (analistis). Ø Ciri-ciri Metode Ijmali Dalam metode ijmali seorang mufasir langsung menafsirkan Al-Qur’an dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Perangkat kerja ini. [21] Kitab tafsir yang tergolong dalam metode ijmali (global) antara lain : Kitab Tafsir AlQur’an al-Karim karangan Muhammad Farid Wajdi.[20] Pengertian tersebut menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa yang populer. mudah dimengerti dan enak dibaca. sebagaimana pandangan Al-Farmawi. dan Tafsir al-Jalalain.[18] Untuk lebih jelasnya di bawah ini diuraikan keempat metode tafsir tersebut secara rinci. aspek teks dengan problem semiotik dan semantiknya. al-Tafsir al-Wasith terbitan Majma’ al-Buhuts al-Islamiyyat.-Qur’an sesuai kemampuan manusia. yaitu : [19] (a) Metode Ijmali (Global) Ø Pengertian Yang dimaksud dengan metode al-Tafsir al-Ijmali (global) ialah suatu metoda tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan cara mengemukakan makna global. yaitu bi al-ma’tsur (melalui riwayat) dan bi al-ra’y (melalui pemikiran atau ijtihad). yaitu : ijmaliy (global). 2) Metode Penafsiran Yang dimaksud dengan metodologi penafsiran ialah ilmu yang membahas tentang cara yang teratur dan terpikir baik untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari ayat-ayat A. aspek konteks di dalam teks yang mempresentasikan ruang-ruang sosial dan budaya yang beragam di mana teks itu muncul. dan mawdhu’iy (tematik). Di samping itu penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa AL-Qur’an sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar Al-Qur’an padahal yang didengarnya itu tafsirnya. maka akan ditemukan bahwa dalam garis besarnya penafsiran Al-Qur’an ini dilakukan dalam empat cara (metode). serta Taj al-Tafasir karangan Muhammad ‘Utsman al-Mirghani. [17] Jika ditelusuri perkembangan tafsir Al-Qur’an sejak dulu sampai sekarang. Metode tafsir yang dimaksud di sini adalah suatu perangkat dan tata kerja yang digunakan dalam proses penafsiran Al-Qur’an. secara teoritik menyangkut dua aspek penting yaitu : pertama. Pola serupa ini tak jauh berbeda dengan metode alalitis. namun uraian di dalam Metode Analitis lebih rinci daripada di dalam .

At-Tafsir al-Ilmi. tidak ada ruang bagi mufasir untuk mengemukakan pendapat serupa itu. Al-Tafsir al-Shufi. Kalau kita lihat dari bentuk tinjauan dan kandungan informasi yang terdapat dalam tafsir tahliliy yang jumlah sangat banyak. dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami berikan kepada mereka. misalnya : kata-kata al-muttaqin (orang-orang bertakwa) dalam ayat 1 surat al-Baqarah dijabarkan ayat-ayat sesudahnya (ayat-ayat 3-5) yang menyatakan : ‫ﺍﻟﺬﻳﻦﻳﺆﻣﻨﻮﻥﺑﺎﺍﻟﻐﻴﺐﻭﻳﻘﻴﻤﻮﻥﺍﻟﺼﻠﻮﺓﻭﻣﻤﺎﺭﺯﻗﻨﺎﻫﻢﻳﻨﻔﻘﻮﻥﻭﺍﻟﺬﻳﻦﻳﺆﻣﻨﻮﻥﺑﻤﺎﺃﻧﺰﻝ‬ ‫ﺇﻟﻴﻚﻭﻣﺎﺃﻧﺰﻝﻣﻦﻗﺒﻠﻚﻭﺑﺎﻷﺧﺮﺓﻫﻢﻳﻮﻗﻨﻮﻥﺃﻭﻟﺌﻚﻋﻠﻰﻫﺪﯼﻣﻦﺭﺑﻬﻢﻭﺃﻭﻟﺌﻚ‬ ‫ﻫﻢﺍﻟﻤﻔﻠﺤﻮﻥ‬ “Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. yaitu : [22] Al-Tafsir bi al-Ma’tsur.” Ø Ciri-ciri Metode Tahlili . Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya. Itulah sebabnya kitab-kitab Tafsir Ijmali seperti disebutkan di atas tidak memberikan penafsiran secara rinci. Al-Tafsir alFiqhi. tapi ringkas dan umum sehingga seakan-akan kita masih membaca Al-Qur’an padahal yang dibaca tersebut adalah tafsirnya. dapat dikemukakan bahwa paling tidak ada tujuh bentuk tafsir. namun pada ayat-ayat tertentu diberikan juga penafsiran yang agak luas. Sebagai contoh penafsiran metode tahliliy yang menggunakan bentuk Al-Tafsir bi alMa’tsur (Penafsiran ayat dengan ayat lain). dan mereka yang beriman kepada Kitab (al-Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. (b) Metode Tahliliy (Analisis) Ø Pengertian Yang dimaksud dengan Metode Tahliliy (Analisis) ialah menafsirkan ayat-ayat AlQur’an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya. sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. dan mereka orang-orang yang beruntung. Al-Tafsir bi al-Ra’yi. mendirikan salat.metode global sehingga mufasir lebih banyak dapat mengemukakan pendapat dan ideidenya. tapi tidak sampai pada wilayah tafsir analitis. dan Al-Tafsir al-Adabi al-Ijtima’i. Sebaliknya di dalam metode global. serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akherat.

karangan Ibn Katsir. 741 H) Ø Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil. Ø Tafsir al-Manar. Dalam penafsiran tersebut. serta tak ketinggalan menerangkan asbab al-nuzul dari ayat-ayat yang ditafsirkan. karangan al-Syirazi (w. 538 H) Ø Arais al-Bayan fi Haqaiq al-Qur’an. sebagaimana. 606 H) Ø Al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib. karangan Muhammad Rasyid Ridha (w. karangan Ibn Jarir al-Thabari (w.Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma’tsur. karangan al-Khazin (w. dan Ø Al. Diantara kitab tahlili yang mengambil bentuk ma’tsur (riwayat) adalah : Ø Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil al-Qur’an al-Karim. 691 H) Ø Al-Kasysyaf. karangan al-Baydhawi (w. karangan al-Zamakhsyari (w. maupun al-ra’y. Penafsiran yang mengikuti metode ini dapat mengambil bentuk ma’tsur (riwayat) atau ra’y (pemikiran). dan atau memiliki redaksi yang berbeda . karangan al-Baghawi (w. karangan al-Suyuthi (w.Pola penafsiran yang diterapkan para penafsir yang menggunakan metode tahlili terlihat jelas bahwa mereka berusaha menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur’an secara komprehenshif dan menyeluruh. karangan al-Fakhr al-Razi (w. dan lain-lain (c) Metode Muqarin (Komparatif) Ø Pengertian Pengertian metode muqarin (komparatif) dapat dirangkum sebagai berikut : a. 606 H) Ø Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur’an. antara lain : Ø Tafsir al-Khazin. karangan Thanthawi Jauhari. baik yang berbentuk al-ma’tsur. 1935 M). Al-Qur’an ditafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat secara berurutan. 516 H) Ø Tafsir al-Qur’an al-Azhim. 310 H) dan terkenal dengan Tafsir al-Thabari. Ø Ma’alim al-Tanzil. Membandingkan teks (nash) ayat-ayat Al-Qur’an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih. 911 H) Adapun tafsir tahlili yang mengambil bentuk ra’y banyak sekali.

Membandingkan berbagai pendapat ulama’ tafsir dalam menafsirkan Al-Qur’an. dan pakar-pakar di bidangnya masingmasing. peranan akal sangat dominan. seperti as-Su’ud. dan Ijtihad. Sedangkan menurut terminologi sebagaimana didefinisikan oleh Manna Qathan. • • • • Home Makalah Info Video Mengenal Metode Tafsir Birra'yi Berdasarkan etimologi. bahasa filsafat. Oleh karena itu. telaah keistimewaan bahasa. dalil hukum yang ditunjukkan. atau qira’ah. astronomi. telaah madzhab-madzhab kalam dan filsafat. kedokteran. Hal tersebut dapat dipahami sebab disamping sebagai seorang mufassir. telaah hukum-hukum syara’ seperti al-Qurthubi. b. Kemunculan tafsir birra’yi dipicu pula oleh hasil interaksi ummat Islam dengan peradaban Yunani yang banyak menggunakan akal. Membandingkan ayat Al-Qur’an dengan Hadits Nabi SAW. Di antara mereka. tafsir birra’yi sebagaimana didefinisikan Husen Adz-dzahabi adalah tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufassir yang telah mengetahui bahasa arab dan metodenya. berbagai metode penafsiran. Akibatnya. Ra’yi dalam terminologi tafsir adalah Ijtihad. Apalagi kalau kita menilik bahwa salah satu sumber penafsiran pada masa sahabat adalah ijtihad. . seseorang dapat saja ahli dalam bidang fiqh. serta problema penafsiran seperti asbab an-nuzul. Sebab Munculnya Tafsir Birra’yi Tafsir birra’yi muncul sebagai corak penafsiran setelah tafsir bilma’tsur muncul.bagi satu kasus yang sama. c. atau kalam. ialah: ‫وليس منلله الفهللم الللذى‬-‫التفسير بالرأى هو ما يعتمد فيه المفسر فى بيان المعنى على فهمه الخاص واستنباطه بالرأي المجرد‬ ‫يتفق مع روح الشريعة‬ “Tafsir Birra’yi ialah tafsir yang didalam menjelaskan maknanya mufassir hanya berpegang pada pemahaman sendiri dan penyimpulan (istinbath) yang didasarkan pada ra’yu semata yakni bukan pemahaman yang sesuai dengan ruh syari’ah. karya tafsir seorang mufassir sangat diwarnai oleh latar belakang ilmu yang dikuasainya. Di antara sebab yang memicu kemunculan corak tafsir birra’yi adalah semakin majunya ilmu-ilmu keislaman yang diwarnai dengan kemunculan ragam disiplin ilmu. Ra’yi berarti keyakinan (I'tiqad).” Dengan demikian. yang pada lahirnya terlihat bertentangan. dalam tafsir birra’yi. nasakh-mansukh. ada yang lebih menekankan telaah balaghah seperti az-Zamakhsyari. seperti ar-Razi dan telaah lainnya. dan sebagainya. walaupun sebelum itu ra’yu dalam pengertian akal sudah digunakan para sahabat ketika menafsirkan al-Qur’an. karyakarya para ulama. Al-farmawi mendefinisikan tafsir birra’yi sebagai penafsiran al-Qur’an dengan ijtihad setelah mufassir yang bersangkutan mengetahui metode yang digunakan orang-orang arab ketika berbicara dan ia pun mengetahui kosakata Arab beserta muatan artinya. seperti an-Naisaburi dan anNasafi.

metode tafsir bi al-Ra’yi / bi al-dirayah bi al-ma’qul.Tafsir berdasarkan metodologi Selama ini sering terjadi kerancuan pemakaian istilah”manhaj”/metode dengan “naz’ah/ittijah” (kecenderungan /aliran).1977:290-291). dari riwayat sahabat dan tabi’in. tiori ilmu pengetahuan setelah dia menguasai sumber-sumber tadi. Ibrohim Syarif adalah suatu cara atau alat untuk merealisasaikan tujuan aliran-aliran tafsir (Ibrohim Syarif). tata cara penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang didasarkan atas sumber penafsirn Al-Qur’an. Metode menurut Dr. adalah cara menafsirkan Al-Qur’an yang didasarkan atas perpaduan antara sunber tafsir riwayah kuat dan shahih dengan sumber hasil ijtihad pikiran yang sehat. Abdul Jalil. maupun didasarkan atas sasaran dan tertib ayat-ayat yang ditafsirkan. H. Berbeda dengan dengan pembagian Prof. Metode tafsir secara klasik dapat dibedakan jadi dua macam. Di antaranya : . yaitu cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an yang didsrkan atas sumber ijtihad dan pemikiran mufasir terhadap tuntutan kaidah bahasaarab dan kesusastraannya. baik didasarkan atas pemakain sumber-sumber penafsirannya. Dr. Metode tafsir ditinjau dari segi sumber penafsirannya. dari AlHadits. ada 3 macam. metode tafsir bi al-ma’tsur / bi al-Riwayah / bi al-Manqul. atau sistem penjelasan tafsiran-tafsirannya. Ibnu jarir atThobari (wafat 310 H) Al-Kasyfu wa al bayan fi tafsiri Al-Qur’an : Ahmad Ibnu ibrohim (427 H) Ma’alimu Al Tanzil : imam al-Husain Ibnu Mas’ud al Baghawi (516 H) b. keluasan penjelasan tafdsirannya. Metode dalam bahasa arab disebut dengan “al-manhaj” atau “at-thariqat al-tanawih”.Tafsir al-manar : syaikh muhammad abduh dan syaikh rasyid ridla (W 1354 H/1935 M) -Al-Jawahiru fi tafsiri Al-Qur’an : Thanthawi al jauhari (W 1358 H) . HA dengan menambah satu dimensi lagi yaitu dari segi sumbernya. 1982 : 68) Yang dimaksud dengan metode Al-Quran ialah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an. (1) bi al-ma’tsur dan (2) bi al-ro’yi (Subhi as-Shalih. yyaitu : a. metode bil iqtironi (perpadun antara bi al-manqul dan bi al-ma’qul). diantaranya : jami’al Bayan fi tafsiri Al-Qur’an . Di antaranya : -mafatihu al ghaib : fahruddin ar-rozi (wafat 606 H) -Anwaru al tanzil wa haqaiqu al-ta’wil : Imam al-Baidhawi (692 H) c.

Qur’an : imam Qurthubi (wafat 671 ) Metode tafsir bila ditinjau dari segi keluasan penjelasan tafsirannya. sehimngga cukup jelas dan terang yang banyak disenangi oleh para orang cerdik pandai. -Tazfsir fi Dhilalil Qur’an : Sayyid Qutub (W 1966 M).-Qur’an. yaitu penafsiran dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an hanya secara global saja yakni tidak mendlam dan tidak secara panjang lebar. Farid Wajdi Tafsir Wasith : Majma’ al bukhutsil islamiyah. ayat dengan hadits (isi dan matan). b. ma’alimu al tanzil : imam al-husain ibnu mas’ud al baghawi (516 H) berbiscara dalam masalah yang sama. -Tafsir Al Maraghi : Ahmad Musthafa Al Maraghi (W 137 H/ 1952 M). dengan memeperhatikan masa turunnya dan asbabunnuzul ayat. Metode tafsir ijmaly. b. sehingga bagi orang awm akan lebih mudah untuk memahaminya. -Tafsir Al Manar :Syaikh Muhammad Abduh dan Syaikh Rasyid Ridha (W 14H). Yaitu suatu penafsiran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat mengenai satu judul / topik tertentu. serta mempelajari ayat-ayat tersebut secara . yaitu penafsiran dengan cara-cara menafsirkan ayat-ayat AlQur’an secara mendetail / rinci. metode tafsir muqarin / komparasi. dari awal surat al fatihah hingga akhir surat an Naas. Metode tafsir maudhu’iy. yaitu menafsirkan ayat-ayat al Qur’an dengan cara urut dan tertib sesuai dengan uraian ayat-ayat dan surat-surat dalam mushaf. Tafsir Al-Qur’an al Karim : M. Al Jami’ li Ahkam AL. Metode tafsir ditinjau dari segi sasaran dan tertib ayat-ayat yang ditafsirkan. yaitu penafsiran dengan cara menafsirkan ayatayat Al-Qur’an hanya dengan memberikan keterangan secara deskripsi tanpa membandingkan riwayat/pendapat dan tanpa menilai (tarjih) antar sumber. maka metode metode penafsiran ada 3 macam yaitu: a. maka ada 2 macam : a. antara pendapoat mufasir dengan mufasir lain dengan menonjolkan segi-segi perbedaan. maka metode tafsir ada 2 macam : a. dengan uraian-uraian yang panjang lebar. Metode tafsir tahlily. metode tafsir iuthnabi. metode bayani / metode deskripsi. yaitu membandingkan ayat dengan ayat yang b.Metode tafsir ditinjau dari segi cara penjelasannya terhadap ayat-ayat Al.

cermat dan mendalam. kemudian mentimpulkan masalah yamg dibahas dari dailalah ayat-ayat yang ditafsirkan secara terpadu. -Al Mar’atu fi Al qur’an al Karim :Abbas Al Aqqad. MA. Tafsir al Qur’an al Karim karya Prof. Muh Hijazi -Ayat Al Kauniyah : Dr. -Ar Riba Fi AL Qur’an Al Karim : Abu Ala Al Maududi -Al Mahdatu Al Mankhiyah : Dr. Metode tafsir Nuzuly : yaitu menafsirkan ayat-ayat al Qur’an dengan cara urut dan tertib sesuai dengan urutan turunnya ayat al Qur’an Al Tafsir AL BayaniLi al Qur’an al Karim Binti Asy Syathi’. Suratu ar Rahman wa suearu qishar karya Syauqi Dhaif. H. c. Quraish Syihab. Abdullah Syahhatah. Dr. . dengan memperhatikan hubungan ayatayat yang satu dengan ayat yang lainnya didalam menunjuk suatu masalah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful