MODUL (PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH) PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH (PIM 3102

) (PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011 IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

i Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin. Falsafah Pendidikan Islam Pendidikan Islam adalah satu usaha yang berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

ii

ii Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT. . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN.

iii Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru i Panduan Pelajar v Pengenalan vii Agihan Pembelajaran ix UNIT 1 : STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH.5 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (Ayat Tilawah / Bacaan) 2.8 Rumusan 1 38 14 17 19 20 21 23 26 28 KANDUNGAN MUKA SURAT .1 Hasil Pembelajaran 2.3 Strategi 1.6 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (Ayat Hafazan) 2. Ayat Hafazan dan Ayat Kefahaman 2.5 Rumusan UNIT 2 : KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN 2.7 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (Ayat Kefahaman) 2.0 Sipnosis 1.2 Kerangka Tajuk 1.0 Sipnosis 2.4 Objektif Ayat Bacaan.1 Hasil Pembelajaran 1.3 Definisi 2. 1.4 Pendekatan 1.2 Kerangka Tajuk 2.

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH DAN PELAJARAN JAWI 3.5 Penilaian 5.7 Rumusan UNIT 4 : PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN DALAM SEMUA BIDANG PENDIDIKAN ISLAM 4.6 Kaedah dan Teknik pengajaran Jawi 3.1 Kaedah dan Teknik Pengajaran Akidah 3.5 Kaedah dan Teknik Pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah 3.4.iv UNIT 3 : KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ULUM SYARIYYAH.7 Rumusan 30 31 33 33 39 46 51 59 63 64 66 67 68 69 71 73 75 83 .6 Refleksi Kendiri 5.4 Cara menyusun isi pelajaran 4.0 Sipnosis 3.2 Kerangka Tajuk 3.4 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asas Ulum Sya yyah 3.3 Kaedah dan Teknik Pengajaran Sirah 3.1 Hasil Pembelajaran 5.3 Kaedah dan Teknik 3.4.0 Sinopsis 4.2 Kaedah dan Teknik Pengajaran Ibadah 3.3 Perancangan Pengajaran 5.4.1 Hasil Pembelajaran 3.6 Prinsip-prinsip isi pelajaran Pendidikan Islam 4.4 Pelaksanaan Pengajaran 5.2 Kerangka Tajuk 4.0 Sinopsis 5.1 Hasil Pembelajaran 4.3 Definisi isi pelajaran 4.5 Kriteria-kriteria pemilihan isi pelajaran 4.2 Kerangka Tajuk 5.7 Rumusan UNIT 5 : PANDUAN PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SEMUA BIDANG 5.

84 89 91 Bibliografi 95 Panel Penulis Modul 97 Ikon Modul 98 .

iv .

. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 1. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 2. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. 5. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Teliti maklumat yang diterima. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.v PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 4. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. 7. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 3. 6.

Modul ini dihasilkan Berdasarkan Pro Forma Kursus bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian.1 Ayat Bacaan 2.3 Pelajaran Jawi Unit 4: Prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan ASSALAMUALAIKUM WARRAHMATULLAH ! Selamat berinteraksi dengan modul PIM 3102 .2 Ayat Hafazan 2.1 Jenis-jenis strategi dan pendekatan 1.2 epentingan dan kesan pemilihan strategi dan pendekatan Yang sesuai dalam pengajaran Unit 2: Kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran.viii PENGENALAN MODUL Modul ini disusun berdasarkan Sukatan Pelajaran Pedagogi Pendidikan Islam Sekolah Rendah (KBSR) untuk Program Pensiswazahan Guru (PPG) Mod Pendidikan Jarak Jauh(PJJ).2 Adab dan akhlak Islamiyyah 3. 2. Dalam modul ini anda akan mempelajari: Unit 1: Analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah.3 Ayat Kefahaman Unit 3: Kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran : 3. 1.Dalam modul ini 30 jam amali diberikan tugasan seperti yang terdapat di dalam nota bahagian Agihan Tajuk. Modul ini dibina dalam bentuk tajuk.1 Asas Ulum Syar iyyah 3.Modul ini ditulis sebagai bahan pembelajaran untuk membantu anda mendapatkan maklumat dan menguasai kemahiran di dalamnya berasaskan konsep pembelajaran kendiri. Kursus Pedagogi Pendidikan Islam ini merupakan kursus major yang mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali yang melibatkan 30 jam interaksi dan 30 jam amali. di mana setiap tajuk dipecahkan kepada sub tajuk bagi memudahkan pembelajaran kendiri .

Di dalam setiap unit .seterusnya memantapkan ilmu pengetahuan anda dalam pedagogi bagi semua bidang Pendidikan Islam Anda dikehendaki menyediakan jawapan kepada soalan-soalan tersebut yang mana akan dibincangkan bersama dengan pensyarah dan rakan pelajar yang lain.5 Dekat kepada jauh Unit 5: Panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang.berkemahiran tinggi serta mampu mengaplikasikan pedagogi Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah.2 Pelaksanaan 5.1 Perancangan 5.disediakan beberapa soalan penilaian untuk mengukur sejauh mana kefahaman anda terhadap isi modul.viii Islam. anda digalakkan mencari dan mendapatkan maklumat tambahan bagi menambahkan kefahaman terhadap tajuk yang disediakan.4 Khusus kepada umum 4. Harapan panel penulis kursus ini dapat melahirkan guru-guru yang berkaliber dan berpengetahuan luas. 4.3 Penilaian Modul ini dihasilkan dengan merujuk buku-buku muktabar sebagaimana Dinyatakan dalam bibliografi.2 Diketahui kepada belum diketahui 4. Selamat berjihad Panel Penulis Jun 2011 .1 Mudah kepada susah 4. Selain daripada merujuk kepada bahan modul ini. 5.3 Maujud kepada mujarrad 4.

Jadual di bawah menjelaskan a gihan tajuk-tajuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. Jenis-jenis pendekatan . Definisi Pendekatan . Adab dan Akhlak Islamiah . Ayat Bacaan . Kepentingan dan kesan pemilihan pendekatan yang sesuai dalam pengajaran 4 . Akidah . Ayat Hafazan . Difinisi Strategi . Ibadah . Definisi Teknik Pemilihan kaedah dan teknik . Pelajaran Jawi 8 AGIHAN TAJUK INTERAKSI TAJUK/TOPIK JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 1 ANALISIS STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH . Ayat Kefahaman 8 3 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN PEMBELAJARAN: .ix Kod & Nama Kursus: PIM 3102 / PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM Kandungan modul ini dibahagi kepada 5 tajuk/topik. Jenis-jenis Strategi . Kepentingan dan kesan pemilihan strategi yang sesuai dalam pengajaran . ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH . Definisi Kaedah . Sirah . 2 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN . PELAJARAN JAWI Pemilihan kaedah dan teknik . ASAS ULUM SYAR YYAH .

4. Diketahui kepada belum diketahui . Pelajar dikehendaki menghantar rakaman kepada pensyarah berkenaan pada interaksi ke lima. Khusus kepada umum . Pelajar dikehendaki menyediakan tugasan dalam bentuk RPH bagi satu sesi P&P 2. Maujud kepada mujarrad . Harian Kaedah pelaksanaan dan penilaian pengajaran (Pemurnian rancangan pengajaran) 5 JUMLAH 30 Nota: Amali 30 jam 1. prinsip-prinsip dan format perancangan . Penilaian Konsep.x 4 PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN DALAM SEMUA BIDANG PENDIDIKAN ISLAM Menyesuaikan prinsip dengan semua bidang dalam sukatan . Pelajar dikehendaki membuat rakaman P&P di dalam bilik darjah semasa di sekolah berdasarkan RPH tersebut. Mingguan . Pelaksanaan . (Pensyarah akan tentukan mata pelajaran. . bidang dan tajuk) 3. Perancangan . Dekat kepada jauh 5 5 PANDUAN PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SEMUA BIDANG . Mudah kepada susah . Semester .

xi .

xii .

tematik dan qudwah hasanah. berpusatkan murid dan berpusatkan bahan. Baca dan fahami objektif modul. . Kebijaksanaan guru memilih strategi dan kaedah akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan terhadap murid. 5. Mengaplikasi pedagogi Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. 4. deduktif. 4. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit. Justeru itu guru harus memilih kesesuaian tajuk dengan strategi dan pendekatan. induktif. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip dan panduan yang betul. Analisis Strategi dan Pendekatan Pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah 1. Membanding beza di antara strategi berpusatkan guru. elektif. anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. 1. 3. Sinopsis Bab ini memaparkan strategi dan pendekatan yang boleh diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. 2. 2. Unit ini mengandungi: 1. Membanding beza di antara strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. Arahan 1. anda diharap dapat: 1.1.0. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 1 UNIT 1 STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH. Membanding beza di antara pendekatan bersepadu. berpusatkan murid. 5. Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini.

2. 1. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 2 6. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar pada sesi berikutnya. 7. Kerangka Tajuk Rajah 1 : Strategi P&P Dalam Pendidikan Islam BERPUSATKAN BAHAN BERPUSATKAN MURID BERPUSATKAN GURU strategi .

3. bahan dan masa yang digunakan .2 Jenis Strategi Antara jenis-jenis strategi yang biasa digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam ialah : .3. Ini termasuklah pemilihan dan pelaksanaan kaedah. Strategi berpusatkan guru . teknik. Strategi berpusatkan murid .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 3 Rajah 2 : Pendekatan Dalam P&P Pendidikan Islam Nota : 1.1 Definisi Strategi Strategi pengajaran ialah kepandaian guru membuat perancangan dan pelaksanaannya terhadap semua aspek pengajaran dan pembelajaran.3.1 Strategi berpusatkan guru PEMUSATAN MURID EKLEKTIK QUDWAH HASANAH TEMATIK BERSEPADU DEDUKTIF INDUKTIF PENDEKATAN DALAM P&P PENDIDIKAN ISLAM . 1.2.3. STRATEGI 1. akitiviti. Strategi berpusatkan bahan 1.

Bercerita. 1. 1. iaitu. perkara yang diutamakan ialah pencapaian murid dalam keputusan peperiksaan dan ujian serta teknik pengajaran guru ditumpukan kepada penyampaian fakta secara menghafaz.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 4 Strategi ini melibatkan guru yang memainkan peranan yang utama. Komunikasi antara guru dan murid adalah sehala.3. manakala murid hanya bertindak sebagai pendengar.2 Strategi berpusatkan murid . Kepimpinan guru adalah bersifat autokratik. . Terdapat beberapa ciri di dalam strategi ini. Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. guru mengurus dan mengawal kelas. . 2. . memberi penerangan. . Demontrasi. Selain itu. Kaedah yang menjadi pertimbangan asas apabila guru menggunakan strategi ini adalah kaedah-kaedah seperti berikut. murid tidak dapat membuat interpretasi sendiri dan mereka menjadi kurang pasif serta sifat-sifat sosial yang positif kurang dapat dipupuk. Syarahan/ Kuliah. Oleh yang demikian.2. Strategi ini lebih mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru dan penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan berbanding penyebaran nilai murni dan perkembangan emosi. Penerangan.

. Projek. . Simulasi. . . Kumpulan. Isi kandungan yang disampaikan perlulah sesuai dengan aras kebolehan dan kontektual murid. . . . Sumbangsaran.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 5 Murid memainkan peranan penting dan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penyelesaian masalah. . Murid digalakkan untuk bergiat aktif dalam proses P&P dan guru hanya sebagai pemimpin untuk membimbing murid dalam menjalankan aktiviti sama ada secara berkumpulan atau individu. Bermain. Main peranan. Penyoalan. Perbincangan. . Dalam proses pengajaran dan pembelajaran lebih banyak masa diperlukan bagi aktiviti pembelajaran murid. . Aktiviti-aktiviti perlulah melibatkan murid secara aktif. Kaedah yang menjadi pertimbangan asas apabila guru menggunakan strategi ini adalah kaedah-kaedah seperti berikut. . Inkuiri penemuan.

Di bawah strategi ini.3. Murid pula boleh memahami pelajaran dengan lebih bermakan serta boleh menjalankan aktiviti pembelajaran secara . murid dapat melibatkan diri secara ak tif serta menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif. intelek dan sosial (JERIS). komputer dan sebagainya. Selain itu. radio.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 6 Perkembangan murid adalah seimbang dan menyeluruh dari segi jasmani. Murid-murid juga dapat belajar dengan bersemangat sekiranya guru pandai menggunakan BBM yang sesuai. ujian formatif ditekankan dan keputusan ujian kerap kali digunakan untuk mengesan kelemahan murid. Dalam strategi ini. rohani. Penyampaian guru pula ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna supaya murid memahami maklumat yang disampaikan dan mereka berupaya membuat kesimpulan sendiri. 1. guru menggunakan BBM tersebut ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. kaset. emosi. menarik dan berkesan.2. model. Dengan menggunakan strategi ini guru dapat menyampaikan pengajaran dengan lebih mudah. gambar. BBM memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. video. Ia bertujuan supaya proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan penyampaian maklumat dapat dilakukan secara berkesan.3 Strategi berpusatkan bahan Strategi ini menjadikan guru sebagai fasilitator yang menekankan kepada penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) seperti slaid.

kreatif dan inovatif. Dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran . Berpusatkan murid. . .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 7 individu datau secara kumpulan tanpa kehadiran guru. . . Audio-visual. Menggalakkan Inkuiri penemuan dan penyelesaian masalah. Modul. Pengajaran terancang. Kepelbagaian Strategi yang dirancang perlulah: . Kejelasan . Penggunaan buku teks dan rujukan. . . . Ketepatan . . Bahan-bahan yang digunakan perlulah memenuhi ciri-ciri seperti berikut. Keluasan . . . Bersifat fleksible -. Penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran. Memberi penekanan kepada pengajaran yang bermakna. Pengajaran secara kumpulan dan individu digalakkan Kaedah yang menjadi pertimbangan asas apabila guru menggunakan strategi ini adalah kaedah-kaedah seperti berikut.mengikut situasi dan keadaan murid pelbagai aras kebolehan .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 8 1.4. PENDEKATAN 1.4.1 Definisi Pendekatan Pendekatan merujuk kepada cara guru mengurus isi pelajaran supaya objektif jangka panjang dapat dicapai . Ia adalah satu bingkai yang besar di dalamnya mengandungi strategi, kaedah dan teknik. Dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam anda boleh menggunakan apa jua jenis pendekatan asalkan ia mengandungii ciri-ciri berikut : . Memberi ilmu - kognitif . Menanam kepercayaan dan pegangan kepada akidah Islamiah- afektif . Membina kemahiran dan amalan - psikomotor . Memupuk dan menanam penghayatan afektif . Membentuk pandangan, sikap dan akhlak afektif . Mewujudkan hubungan mesra di antara guru dengan murid . Menyepadukan faktor dan nilai . Merentas kurikulum . Menggabungjalin kemahiran, isi dan nilai . Memotivasikan murid dalam pembelajaran 1.4.2 Jenis-jenis Pendekatan Berikut adalah jenis pendekatan yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 9 Rajah 3 : Pendekatan Dalam P&P Pendidikan Islam 1.4.2.1 Pendekatan Bersepadu Dalam pendekatan ini, guru melaksanakan semua unsur-unsur yang terdapat di dalam kurikulum secara bercantum atau bersatu. Semua ilmu diajar dengan cara saling berkaitan di antara satu sama lain. Di bawah rancangan KBSR konsep kesepaduan diamalkan mengggunakan strategi penggabungjalinan dan penyerapan. Ianya bertujuan untuk menjalin dan mengadunkan unsur-unsur ilmu, nilai, kemahiran belajar dan penggunaan bahasa yang baik. PEMUSATAN MURID EKLEKTIK QUDWAH HASANAH TEMATIK BERSEPADU DEDUKTIF INDUKTIF PENDEKATAN DALAM P&P PENDIDIKAN ISLAM

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 10 Rajah 4 : Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Pendekatan Bersepadu 1.4.2.2 Pendekatan Induktif Pendekatan ini menggunakan cara pengajaran dengan memperlihatkan bahagian-bahagian kecil (khusus) sampai kepada perkara-perkara besar atau umum. Contohnya : Guru akan meminta murid- murid menyenaraikan jenis air yang mereka tahu. Kemudian meminta mereka untuk mengkategorikannya pula mengikut jenis-jenis yang asli dengan yang tidak. Contoh air milo dengan air paip. Kemudian kita membimbing murid mengaitkan air yang asli dengan air mutlak dan hukumnya. Pelaksanaan Konsep Bersepadu Dalam P&P Pendidikan Islam Kecintaan terhadap ilmu Gabungjalin Perentasan Penerapan Nilai Kurikulum Dengan Kokurikulum Mengaitkan Dengan Masyarakat Kesinambungan Di Peringkat Rendah Kepelbagaian Aktiviti BBMK Perkembangan Potensi

Murid-murid berpeluang sepenuhnya belajar di bawah bimbingan guru 6. Kekerapan ulangan diperlukan dalam pelbagai konteks bagi menguasai sesuatu kemahiran 4. Mengutamakan penglibatan murid secara aktif dan aspek lisan 7. Bermatlamatkan pembentukan kebiasaan 2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 11 Rajah 5 : Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Pendekatan Induktif Ciri-ciri pendekatan induktif: 1.2.3 Pendekatan deduktif Cara pengajaran yang menggunakan pendekatan deduktif adalah berlawanan dengan pendekatan induktif.4. Menekankan pengajaran yang berbentuk konkrit 5. rukhsah. 1. Mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan berkesan. Mengutamakan pengaantaraan deria untuk mendapatkan pengetahuan 3. haram. mentafsir. Pendekatan ini bermula dengan guru memberikan rumus-rumus atau teori yang berkaitan contoh hukum halal. Contoh-contoh khusus Memerhati. azimah dan kemudiannya murid-murid dikehendaki memberikan contoh atau huraian daripada rumus atau teori yang dikatakan. Membuat generalisasi . mengenalpasti. mengkaji.

hukum atau peraturan yang telah diketahui . Menggunakan pengantara fikiran untuk mendapatkan ilmu 3.4. Ia merupakan gabungan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran. Memperkenal teori/rumus.4 Pendekatan Eklektik Pendekatan eklektik ialah cara pengajaran dengan menggunakan kedua-dua pendekatan (induktif dan deduktif) secara serentak. hukum atau peraturan barui Gunakan contohcontoh berkaitan Murid mengukuhkan pemahaman tentang konsep Pilih teori/rumus. Pendekatan eklektik ini amat sesuai digunakan dalam situasi pelajar yang mempunyai ragam belajar yang berbeza. Memulakan penyusunan isi daripada keseluruhan yang lebih kompleks 4. prinsip. kemudiannya diikuti dengan pembinaan konsep dan seterusnya membuat huraian atau contoh yang berkaitan. Mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi 2. Pembelajaran dengan kefahaman adalah lebih kekal daripada menghafal 1.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 12 Rajah 6 : Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Pendekatan Deduktif Ciri-ciri pendekatan deduktif: 1. prinsip.2. Dalam pendekatan ini pengajaran dan pembelajran boleh bermula menggunakan pendekatan induktif iaitu dengan mencari contoh ataupun huraian.

2. .6 Pendekatan Tematik Pengajaran tematik bermaksud suatu pengajaran yang disampaikan melalui ideayang besar. Guru menyoal dan murid menjawab dan sebaliknya. 1. satu-satu tema kemudian dipecahkan kepada komponan-komponan yang kecil dalamm setiap komponan terdapat lagi topik kecil yang boleh dibincangkan.2.4. Oleh itu guru perlulah sentiasa mempamerkan perilaku yang baik. Dalam pendekatan ini. Daripada tema yang dipilih.Dalam pendekatan ini guru mengenal pasti tema-tema yang hendak dijadikan idea utama pengajaran bagi suatu jangka masa. jika baik maka baiklah jadinya begitu juga bagi keadaan sebaliknya (Najib. Tema-tema yang dipilih perlulah sesuai dengan peringkat umur pelajar. pencapaian objektif pembelajaran murid diutamakan. Contoh tema-tema seperti solat. guru perlu menyenaraikan beberapa tajuk kecil yang berkaitan dengan tema tersebut. Tugas guru bukan sahaja sekadar mengajar dan mendidik bakal-bakal pemimpin negara malah mereka juga merupakan model bagi para pelajarnya (role model). Murid aktif menyertai aktiviti pembelajaran.2. Pelajar akan mencontohi sikap guru yang ditonjolkan. Suasana kepimpinan bersifat demokratik.7 Qudwah hasanah Guru menjadi model kepada murid. Komunikasi berbentuk dua hala .5 Pendekatan Pemusatan Murid Guru dan murid bersama-sama memainkan peranan dalam proses pengajaran pembelajaran.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 13 1. Sikap guru memainkan peranan yang sangat penting bagi menghasilkan kesan pengajaran kepada pelajar. 2005). perkara perkara yang berkaitan dengan bersuci dan lain-lain. 1.4.4.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 14 1. prinsip atau model tertentu Kenyataannya dianggap benar tanpa memerlukan bukti dan alasan Mendokong sesuatu teori . kaedah dan teknik pengajaran berdasarkan objektif Lebih mengambil kira objektif jangka panjang Mengambil kira segala aspek pembelajaran PENDEKATAN Cara mengajar berdasarkan objektif berlandaskan teori.5 RUMUSAN STRATEGI Kebijaksanaan memilih pendekatan.

Kepentingan dan kesan pemilihan strategi dan pendekatan yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran. 2. Kesan pemilihan strategi dan pendekatan pemusatan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menyertakan kekuatan dan kelemahan pendekatan tersebut. Aktiviti Pembelajaran : 1. Perhatikan gambar di bawah ini.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 15 LATIHAN Pemilihan strategi dan pendekatan yang sesuai memberi kesan kepada hasil pembelajaran. cuba anda jelaskan apa yang dimaksudkan dengan pendekatan deduktif. Berdasarkan kefahaman anda mengenai strategi dan pendekatan. jelaskan: 1. 2. Berpandukan gambar-gambar di atas. Air Embun Air Air Paip /Perigi Air Air Sungai A Air Laut Laut Salji Air Hujan Air Mata Air . apa yang anda faham tentang pendekatan Qudwah hasanah.

mengapa guru perlu menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang baik dan menarik? Perlakuan guru sering menjadi ikutan murid-murid Guru perlu Mengamalkan kebersihan setiap masa Guru hendaklah sentiasa mengamalkan kebersihan Guru perlu Mengamalkan kebersihan setiap masa Sebagai role model perlakuan begini amat tidak sesuai dilakukan oleh guru .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 16 Cuba kita fikirkan.

2. 3. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar .1.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 17 UNIT 2 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN : . 5. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit. Baca dan fahami objektif modul. sambung bacaan. 2. AYAT HAFAZAN . anda diharap dapat: 1. musyafahah. Membanding beza di antara kaedah-kaedah yang digunapakai dalam pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilwah al-Quran seperti talaqqi. Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini. gerak kerja. cuba jaya dan lain-lain. AYAT KEFAHAMAN 2. 2. tasmik. 4. 3. 6.0. Unit ini mengandungi: Analisis kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Quran. Kebijaksanaan guru memilih kaedah dan teknik akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Arahan 1. anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip dan panduan yang betul. AYAT BACAAN . Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan pelaksanaan kaedah dan teknik yang boleh diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam khususnya dalam bidang Asuhan Tilawah al-Quran. Membanding beza di antara kaedah dan teknik pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit.

Kerangka Tajuk Nota Anda pernah mendengar perkataan kaedah dan teknik? Tahukah anda dengan kebijaksanaan guru membuat pemilihan kaedah dan teknik yang sesuai akan membawa kepada pengajaran yang berkesan dan menyeronokkan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 18 pada sesi berikutnya.mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. 2. 7. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana. Dapatkah anda menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kaedah dan teknik? KAEDAH P&P AYAT HAFAZAN KAEDAH P&P AYAT BACAAN KAEDAH P&P AYAT KEFAHAMAN KAEDAH DAN TEKNIK P&P ASUHAN TILAWAH AL-QURRAN .2.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 19 2. . Dalam menjalankan apa sahaja kaedah / teknik prinsip-prinsip di bawah boleh dijadikan panduan: .3. Definisi 2. perlakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran. Ia memberi penekanan bagaimana menggunakan sumber-sumber pengajaran serta menimbang langkah-langkah pengajaran. Ia juga ditakrifkan sebagai kemahiran guru dalam mengelolakan kaedah dan cara menjalankan pelbagai langkah dalam aktiviti pengajaran. .3. Tetapkan langkah-langkah mengikut aktiviti yang diperkenalkan. Tentukan bahan yang hendak disampaikan mengikut peruntukan masa. Susun langkah secara berperingkat 2. Dalam menerangkan sesuatu prosedur pengajaran dan pembelajaran guru boleh menggunakan kaedah yang sesuai terutama kaedah-kaedah yang dapat memenuhi keperluan murid. . Kenalpasti terlebih dahulu apa yang akan digunakan. Ia merupakan langkah-langkah atau peringkatpering kat pengajaran yang tersusun rapi dan berurutan bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran.Ia merangkumi aktiviti.1 Definisi Kaedah Satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur.2 Definisi Teknik Teknik merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung dalam sesuatu kaedah atau cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran. Perancangan prosedur tersebut boleh dilakukan dengan cara-cara seperti berikut: .3. kemas dan sistematik.

fasih dan bertajwid. Melibatkan murid secara aktif. Menyampaikan pengetahuan dan pengalaman secara bersepadu 2.2 Ayat Hafazan Objektif pengajaran dan pembelajaran ayat hafazan pula ialah supaya murid dapat menghafaz surah-surah tertentu/ ayat-ayat terpilih dengan betul. . 2.3 Ayat Kefahaman Objektif pengajaran dan pembelajaran ayat kefahaman ialah supaya murid dapat memahami maksud beberapa ayat-ayat atau surah terpilih dengan menghayati pengajarannya sebagai rujukan petunjuk Allah. Mengambil kira kebolehan dan kemampuan murid.4.4. Objektif Ayat Bacaan. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 20 . Menekankan amalan dan penghayatan. Menggalakkan pengalaman secara langsung. . Objektif pengajaran dan pembelajran Asuhan Tilawah al-Quran adalah bertujuan secara umumnya supaya murid dapat mengetahui adab membaca al-Quran dan mengamalkan tuntutan al-Quran dalam kehidupan seharian . .4. fasih dan bertajwid untuk dibaca dalam solat dan ibadat harian.1 Ayat Bacaan Objektif pengajaran dan pembelajaran ayat bacaan dal.am bidang Asuhan Tilawah al-Quran supaya murid dapat menguasai kemahiran membaca sesuatu ayat atau surah al-Quran dengan betul. Ayat Hafazan dan Ayat Kefahaman 2.4. 2.

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Ayat Tilawah/ Bacaan TIKRAR TALAQQI MUSYAFAHAH HALAQAH/ TADARUS TATBIQI GERAK KERJA KUMPULAN TASMIK GERAK KERJA INDIVIDU . murid-murid dikehendaki mendengar pembacaan guru dengan teliti serta melihat pergerakan mulut guru.5 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah alQur an (Ayat Tilawah / Bacaan) Banyak kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (ayat bacaan) ini.1 Talaqqi Dalam melaksanakan kaedah talaqqi ini.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 21 2. Kemudian secara beramai-ramai murid-murid membaca mengikut bacaan guru dan diteliti oleh guru sehingga guru berpuas hati.5. Di antaranya seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut: Rajah 7 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Ayat Tilawah/Bacaan 2.

5. Murid mengulangi bacaan murid. 1. Selepas seorang murid membaca. Murid mengulangi bacaan guru. secara talaqqi dan musyafahah. Nabi Muhammad SAW. 2. 4. Murid pula berulang-kali mengulangi sebutan dan bacaan di bawah bimbingan guru dengan betul sehingga guru berpuas hati dengan sebutan dan bacaan murid. Murid membaca beramai-ramai mengikut kumpulan. murid-murid lain ikut. murid lain mendengar sahaja.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 22 2.5. kumpulan lain mendengar sahaja. Peringatan: Kaedah bacaan secara talaqqi dan musyafahah merupakan kaedah yang paling praktikal digunakan dalam pengajaran al-Qur an. murid-murid ikut.3 Tikrar Kaedah ini adalah serupa dengan kaedah latih-tubi.2 Musyafahah Kaedah musyafahah dilaksanakan dengan guru memberi contoh bacaan kepada seorang murid. Guru membaca dan kemudian seorang murid mengikuti bacaan guru. Kaedah tikrar dilaksanakan dengan cara. 3. menerima wahyu pertama di Gua Hira`. mengambil al-Qur an daripada malaikat Jibril AS. iaitu malaikat Jibril membacanya dahulu dan didengar . kemudian murid itu mengikuti bacaan guru secara individu. Seorang murid membaca. 2. Guru memperdengarkan bacaan kepada murid berulang-kali supaya murid dapat menanggapi sebutan dan bacaan guru dengan baik. Kaedah ini bertepatan dengan peristiwa Nabi Muhammad SAW. Selepas guru membaca.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 23 oleh Nabi Muhammad SAW. membacanya dengan didengari oleh malaikat Jibril atau mengikut bacaan malaikat Jibril a.ikhlas dalam niat dan amalan. . Jelaskan secara terperinci langkah-langkah bagaimana melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Tilawah al-Qur an (Ayat Tilawah) dengan menggunakan kaedah-kaedah tersebut di atas.hafaz secara berperingkat-peringkat.6 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah alQur an (Ayat Hafazan) Hafazan al-Qur an merupakan suatu proses mengingati ayat-ayat suci al-Qur an yang dilakukan secara sistematik dan berulang-ulang berdasarkan panduanpanduan tertentu (Mohd Yusuf Ahmad.s. 2004). .menggunakan satu mushaf. . Pelbagai kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (ayat hafazan) ini. 2.meninggalkan maksiat. Kemudian Nabi Muhammad SAW.kerap mendengar bacaan al-Qur an dan . . Di antara beberapa panduan atau tatacara menghafaz al-Qur an yang penting ialah seperti berikut: . Aktiviti : Berdasarkan kepada pengalaman anda sebagai guru Pendidikan Islam di sekolah. Di antaranya seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut: .memahami apa yang dihafaz. .kerap tasmi` hafazan al-Qur an di hadapan orang lain yang berkemahiran.

guru meminta murid itu cuba hafaz ayat tersebut sekali lagi. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Ayat Hafazan CUBA JAYA SAMBUNG TIKRAR BACAAN GERAK KERJA KUMPULAN GERAK KERJA INDIVIDU TASMIK . kumpulan C menyambung ayat ke tiga secara hafaz juga dan begitulah seterusnya sambung-menyambung bacaan secara hafaz antara beberapa kumpulan murid. Kemudian guru meminta seorang murid membaca ayat pertama dan meminta seorang murid lain menyambung bacaan ayat ke dua secara hafaz. Kaedah ini boleh dilaksanakan dalam bentuk kumpulan atau individu.1 Cuba Jaya Dalam melaksanakan kaedah cuba jaya ini. murid diminta membaca ayat secara hafaz di hadapan guru. Kumpulan A membaca ayat pertama secara hafaz.6.2 Sambung Bacaan Kaedah sambung bacaan dilaksanakan dengan guru membaca satu ayat dan meminta murid-murid menyambung secara hafaz. murid-murid diberi masa yang terhad (10 hingga 15 minit) untuk menghafaz ayat-ayat tertentu.6. kumpulan B menyambung ayat ke dua secara hafaz. 2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 24 Rajah 8 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Ayat Hafazan 2. Begitulah seterusnya sambung-menyambung bacaan hafazan dalam kalangan murid. Jika murid belum hafaz. Selepas tempoh itu.

Setiap guru al-Qur an wajib mengetahui dan memahami panduan dan teknik menghafaz al-Qur an dengan betul supaya mereka dapat mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan dan mencapai hasil yang diharapkan. .Membaca ayat berkenaan dengan sebutan yang betul dan perlahan-lahan (tartil).Ulang bacaan beberapa kali secara tadwir supaya lancar tanpa merujuk mushaf.Setelah lancar baca ayat berkenaan dengan lebih cepat (Tadwir).Baca dan ulang-ulangkan beberapa kali hingga lancar.Cuba mengingati ayat-ayat berkenaan tanpa melihat mushaf.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 25 2. Jika ayat panjang ambil sebahagiannya sahaja. . [Bacaan berpandukan mashaf] .6. . Kemudian teruskan bacaan secara hafazan. murid membaca ayat yang sudah dihafaz di hadapan guru untuk ditasmik. Pada hari yang ditetapkan. . baca pula ayat sambungannya mengikut langkah-langkah di atas. .Setelah dapat mengingati ayat kedua ini. Guru tasmik hafazan murid tersebut. manakala murid yang belum hafaz diminta menghafaz lagi.Baca ayat-ayat yang dihafaz itu dalam solat. kecuali kalau tersangkut bolehlah merujuk sekejap kepada mushaf. Kalau tersangkut barulah lihat mushaf. . .3 Tasmik Kaedah tasmik dilaksanakan dengan murid diberi tugas menghafaz ayat tertentu di rumah atau di luar waktu sekolah. Teknik menghafaz al-Qur an: . Murid yang sudah hafaz dicatat sebagai sudah hafaz. mula balik membaca ayat pertama dan ayat kedua secara hafaz.Setelah dapat ingat tanpa lihat mushaf.Ulang beberapa kali dengan bacaan tadwir .

cuba anda susun langkah-langkah secara terperinci bagaimana anda hendak mengajar manamana ayat dari ayat-ayat hafazan yang anda mengajar di sekolah.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 26 Peringatan: Metodologi dan Psikologi Pendidikan Tilawah al-Qur an hendaklah diterapkan secara maksimum dan pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar tidak mudah jemu. Guru-guru al-Qur an hendaklah menjaga personaliti mereka.7 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Qur an (Ayat Kefahaman) Banyak kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (ayat kefahaman ini). mereka mestilah ikhlas dan mempunyai keperibadian yang luhur. Antaranya ialah boleh membaca dengan baik. Aktiviti Pembelajaran: Berdasarkan kepada panduan dan teknik hafazan di atas. cepat ingat dan tidak mudah lupa. 2. Selain itu. Antaranya seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut: . belajar dalam keadaan tidak tertekan dan berlumba-lumba untuk menghafaz. Tanamkan semangat ukhuwah dan kasih sayang di antara guru dan murid. fasih dan bertajwid serta menjadi contoh bacaan kepada anak-anak didiknya.

2.2 Huraian Kaedah huraian dilaksanakan dengan guru memberi tugasan kepada dua orang murid (mengikut kesesuaian) untuk menghuraikan maksud ayat. Setelah itu. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Ayat Kefahamaan HURAIAN PERBINCANGAN TERJEMAH KELAS GERAK KERJA KUMPULAN GERAK KERJA INDIVIDU PERBINCANGAN KUMPULAN . Huraian tersebut hendaklah disokong dengan ayat al-Quran.7.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 27 Rajah 9 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Ayat Kefahaman 2.1 Terjemahan Kaedah ini adalah dimulakan dengan guru membaca keseluruhan ayat yang telah ditentukan. Pada hari pengajaran dan pembelajaran. ahli sains. murid yang beri tugas menghuraikan maksud ayat di hadapan kelas.7. guru meminta murid menterjemahkan ayat tersebut bergilir-gilir. Selepas itu. pendapat ulama. Tugasan ini telah diberi kepada mereka satu minggu lebih awal beserta dengan buku rujukan. ahli sejarah dan lainnya. Kemudian guru menterjemahkan keseluruhan ayat. hadith. guru menterjemahkan kalimat-kalimat penting di dalam ayat tersebut.

Aktiviti: Cuba anda berikan penjelasan beserta contoh-contoh yang sesuai untuk kesemua kaedah di atas.8 RUMUSAN KAEDAH Lebih bercorak jangka pendek Merupakan usaha keseluruhan terdiri daripada prosedur tersusun berdasarkan pendekatan yang dipilih Mendokong pendekatan dipilih Siri tindakan guru yang sistematik .7.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 28 2. Kaedah ini boleh dilaksanakan secara kelas atau kumpulan kecil. Contoh-contoh hendaklah menggunakan ayat-ayat kefahaman sekolah rendah. 2.3 Perbincangan Kaedah perbincangan dilaksanakan dengan guru dan murid berbincang mengenai intinbat (rumusan) hukum atau pengajaran yang boleh diambil dari maksud ayat yang telah dihuraikan.

Ianya hendaklah sesuai dengan tajuk. TEKNIK Merujuk kemahiran guru melaksanakan kaedah mengajar yang dilaksanakan berdasarkan objektif Pengendalian yang benarbenar berlaku dalam bilik darjah Digunakan dalam langkah pengajaran Perlu ambil kira faktor latar belakang murid dalam menentukan teknik yang dipilih . tahap kebolehan murid dan situasi bilik darjah.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 29 LATIHAN Pemilihan kaedah dan teknik adalah untuk mencapai hasil pengajaran yang paling maksima. 2. 1. Berikan satu contoh pengajaran ayat kefahaman bagi tahun satu hingga tahun enam menggunakan kaedah yang disarankan. Berdasarkan kefahaman anda mengenai kaedah-kaedah dan teknik yang telah dijelaskan. Senaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah tikrar.

2. anda diharap dapat: 1.Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran Asas Ulum Syar yyah (Ibadah. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi ) 3.Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi 3.0.Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran ( Asas Ulum Syar yyah. 3.Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. anda diharap dapat: 1. Unit ini mengandungi: 1. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi 2. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi.Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran Pelajaran Jawi 3. 4. Menghuraikan kaedah dan teknik yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran Asas Ulum Syar yyah.Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran Adab dan Akhlak Islamiah 3.Aqidah dan Sirah) 2.1.Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 30 UNIT 3 3.Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan kemahiran dalam melaksanakan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam khususnya dalam bidang Asas Ulum Syar yyah. Merancang kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Asas Ulum Syar yyah. .Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut kaedah dan teknik yang sesuai bagi setiap bidang Arahan Di akhir pembelajaran ini.Baca dan fahami objektif modul.

Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. 7. 6. 3.2.Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar pada sesi berikutnya.Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. KAEDAH PENGAJARAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH AKIDAH KAEDAH PENGAJARAN ULUM SYAR YYAH KAEDAH PENGAJARAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH IBADAT SIRAH KAEDAH DAN TEKNIK .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 31 5. Kerangka Tajuk Peringatan: Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan untuk meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit.

. Ia juga merupakan langkah-langkah / peringkat-peringkat pengajaran yang tersusun dan ada kesinambungan yang perlu diikuti bagi mencapai sesuatu objektif spesifik sesuatu pelajaran. Antara kaedah-kaedah yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Asas Ulum Syar iyyah. Prosedur perlulah teratur. Pelaksanaan kaedah adalah sebagai suatu langkah atau cara yang perlu digunakan oleh guru supaya murid dapat memahami maksud sebenar pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru kepada mereka. Ia melibatkan semua cara yang efektik bagi membantu guru menyampaikan pengetahuan.3. Latihtubi . ketrampilan. Syarahan / kuliah . Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kaedah? Kaedah merupakan kaifiyat atau prosedur yang dirancang oleh guru bagi melaksanakan sesuatu pengajaran.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 32 Nota 3. Simulasi . Kaedah dan Teknik Kita sebagai guru perlu merancang dengan baik apakah kaedah yang hendak kita gunakan bagi satu-satu pengajaran. Bercerita . Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi ialah. Tunjukcara / demonstrasi . Projek . Bermain . Perbincangan . kemas dan sistematik. nilai-nilai dan kemahiran yang ingin disampaikan kepada murid.

menanamkan keyakinan dan roh keislaman yang jitu ke jiwa pelajar 4. Lakonan 3. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASAS ULUM SYAR YYAH 3.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 33 . kaedah dan strategi yang betul supaya pengajaran tersebut lebih menarik dan berkesan. Guru perlu menghayati objektif utama pengajaran akidah sebelum menyampaikan kepada pelajar. pendekatan. Antara objektif utama pengajaran akidah ialah: 1. membekalkan pelajar dengan ilmu akidah yang lengkap dan mendalam 3. membentuk akidah Islam yang betul di kalangan pelajar 2. Kuiz . Ulangan . Dialog .4. Soal jawab . membentuk pekerti mulia berlandaskan tuntutan akidah KAEDAH PENGAJARAN ULUM SYAR YYAH PENGAJARAN AKIDAH PENGAJARAN IBADAT PENGAJARAN SIRAH .1 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN AKIDAH Pengajaran akidah amat penting kepada pelajar kerana ia merupakan asas kepada pendidikan Islam.4. Lawatan . Oleh itu guru perlu berusaha menyampaikan isi pengajaran.

Oleh itu guru digalakkan mempraktikkan kaedah ini semasa proses P&P kerana ia merupakan kaedah interaksi dua hala yang melibatkan pelajar dan guru.Kaedah soal jawab Kaedah soal jawab merupkan kaedah dimana guru mengemukakan soalan . Kuliah . Kaedah soal jawab juga biasanya berdasarkan kepada dialog dan perbincangan untuk mendapatkan jawapan serta fakta yang tidak dapat diragui kebenarannya atau dikritik lagi.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 34 3. Lawatan a. Akhbar dalam darjah (ADD) . di samping itu ia turut menyumbang kepada kesan yang positif dan memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada kepada pelajar. Soal jawab . mencongkil bakat dan dapat menghidupkan suasana pembelajaran. Perbincangan . .1. Sumbangsaran . manakala pelajar pula memberi jawapan.4. Forum . Kajian Perpustakaan . Bercerita . Proses pangajara n dan pembelajaran dengan kaedah soal jawab disepadukan dengan kaedah perbincangan kerana ia dapat menambahkan lagi keberkesanan pembelajaran di samping membantu meningkatkan kecerdasan otak. . Menulis rencana . Anologi .2 Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran akidah. Projek .

Kaedah Perbincangan Satu kaedah yang melibatkan perbualan. Memupuk semangat kerjasama antara ahli dalam kumpulan. Bantu murid tentukan hala aktiviti perbincangan . . berkongsi maklumat mengenai sesuatu topik atau masalah dengan tujuan mencari penyelesaian. . . Tujuan Perbincangan . Guru beri penjelasan tentang tugasan dan peraturan perbincangan . Membolehkan kewujudan idea yang lebih bernas dan berguna. mengeluarkan pendapat.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 35 b. . Perlaksanaan Sesi Perbincangan Sebelum . Agih tugas kepada ahli kumpulan . . Guru bombing perlantikan pengerusi dan pencatat . Mengikis sikap angkuh dan mendorong dan menerima pandangan orang lain. . Memupuk pemikiran kritis. bertukar fikiran. Menggalakkan perkembangan mental. Menajamkan kemahiran untuk mengemukakan satu-satu pandangan dalam kumpulan. Menggalakkan pemupukan pemikiran yang rasional. Menggalakkan perkongsian pendapat. . analitis dan kreatif.

Guru sebagai fasilitator . Bantu murid beri idea . Guru boleh tamatkan perbincangan setelah setiap kumpulan mempunyai bahan yang mencukupi . Tajuk yang sesuai . forum . Awasi perbincangan agar tidak terpesong dari tajuk . seminar . Penglibatan pelajar perlu aktif . Adakan rumusan akhir . . Bari galakan kepada setiap ahli supaya mengambil bahagian Selepas . disunting dan dicetak untuk diedarkan kepada semua murid . Beri pujian dan galakan Jenis-jenis Perbincangan . Peruntukkan masa untuk guru buat ulasan . pencatat dan pelapor . Perbahasan . Pastikan pelajar tahu cara perbincangan . Lantik pengerusi. Hasil perbincangan boleh disusun. Beri ulasan dan rumusan Prinsip Perbincangan .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 36 Semasa Bantu murid bincang pandangan/idea yang dikemukakan . Pelajar digalakkan catat idea yg disarankan . sumbangsaran . sesi buzz. Betulkan kesilapan . Maklumkan tujuan perbincangan .

guru perlu memberi perhatian terhadap kedudukan pelajar dalam kelas supaya setiap individu dapat melihat guru dan mendengar percakapannya dengan jelas. Dalam melaksananakan kaedah ini. Ia juga merupakan satu bentuk penyampaian atau penerangan mengenai statu isi pengajaran secara lisan oleh guru. Tujuan kaedah syarahan untuk : a) merangsang pelajar meneruskan pembelajaran b) menjelaskan dan membuat rumusan pelajaran c) membuat penelitian dan ulangkaji d) mengembangkan isi pelajaran e) menyampaikan maklumat yang telah dirancang. secara tidak langsung ia boleh melahirkan rasa hormat dan sanjungan pelajar terhadap guru. Kaedah Syarahan Kaedah syarahan merupakan kaedah pengajaran di mana guru lebih banyak melibatkan diri dalam memberi penerangan. Guru juga perlu bertutur dengan jelas dan terang serta menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh pelajar. Pembelajaran mengenai kaedah ini merupakan kebergantungan pelajar kepada guru. Terdapat bebrapa langkah yang boleh dilaksanakan oleh guru untuk mengaplikasikan kaedah ini supaya ianya lebih berkesan. huraian dan penjelasan kepada pelajar. b) Guru hendaklah menyampaikan syarahan yang ringkas dan bernas c) Guru perlu menyampaikan syarahan dengan menggunakan intonasi suara yang sesuai supaya dapat pelajar memahami dengan mudah dan jelas d) Syarahan perlu diikuti dengan ujian bertulis untuk mengukur kefahaman dan tumpuan pelajar . Antaranya ialah: a) Syarahan hendaklah diberi pada masa yang seauai seperti hendak mengenalkan tajuk atau isi pelajaran baru.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 37 c.

Antara kaedah yang diamalkan baginda termasuklah kaedah syarahan. perbincangan dan sebagainya supaya ianya lebih menarik dan tidak membosankan. pendidik dan contoh utama umat Islam sentiasa mengambil contoh dan roh al-Quran bagi menyampaikan ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW sebagai Rasul. Nyatakan elemen-elemen penting kaedah soal jawab yang anda fahami berdasarkan tingkah laku yang ditunjukkan oleh Jibril a. Latihan 2 1. Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah soal jawab? 2. Kaedah ini dikenal pasti dapat memberikan kefahaman kepada murid dengan lebih mendalam terhadap pelajaran yang disampaikan.s. Baginda telah memanggil orang-orang Quraisy ke Bukit Safa dan menyampaikan syarahan baginda di sana. Kaedah yang digunakan berdasarkan kepada method yang digunakan oleh Rasulullah ketika mengajar para sahabat mengenai akidah. . Rumusan Kaedah P&P akidah merupakan satu cara atau jalan dalam menyampaikan pendidikan akidah kepada murid. Namun dengan perbincangan dalam unit ini sudah mencukupi sekadar memberi panduan kepada guru Pendidikan Islam.\Kaedah P&P akidah ini tidak terhad kepada apa yang dibincangkan. Sebagai contoh yang boleh dilihat ketika baginda menyampaikan pengajaran di rumah Arqam bin Abi Arqam. Selain itu terdapat juga kaedah baru yang boleh digunakan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 38 e) Syarahan juga perlu digabungjalinkan dengan teknik-teknik lain seperti soaljawab. di Masjid Nabawi dan di tempat-tempat lain. Terdapat perbagai kaedah yang boleh didedahkan kepada murid mengikut kesesuaian di dalam kelas bergantung kepada guru itu sendiri. Baginda juga telah telah menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan fitrah manusia.

Ia juga melatih pelajar menunanikan kewajipan menunaikan ibadah khusus seperti solatt. Guru perlu mempelbagaikan kaedah dan pendekatan supaya pengajaran tersebut menarik dan berkesan. sembelihan dan ibadah lain. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN IBADAH Pengajaran ibadah yang berkesan membolehkan pelajar dididik untuk menghayati hukum dan peraturan Islam. Antara objektif utama pengajaran ibadah ialah: 1. Pelajar dapat menghayati keindahan sistem dan perundangan Islam 5. haji. Pengurusan Grafik . Pelajar memahami rahsia. puasa.4. Pelajar mengetahui hukum dan peraturan dalam syariat Islam 2. Pelajar dapat berpegang dan beramal dengan syariat Islam Kaedah dan teknik pengajaran ibadah melibatkan aktiviti berbentuk teori dan amali.2. zakat.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 39 3. Latih tubi . Pelbagai kaedah boleh dilaksanakan dalam pengaajaran ibadah antaranya ialah: . Tunjuk cara atau demonstrasi . Pelajar dapat menghayati ibadah khusus yang diperintahkan allah swt 4. Projek . Amali . keistimewaan. Soal jawab . Bercerita . proses pengajaran ibadah secara berkesan memerlukan kaedah dan strategi pengajaran secara betul dan menarik. Simulasi . Oleh itu. Kuliah atau penerangan . hikmah dan tujuan sesuatu hukum 3.

Sebenarnya kaedah ini memberi peluang kepada pelajar berinteraksi secara langsung dengan isi dan situasi pembelajaran yang akan memberikan mereka pengalaman.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 40 Tahukan anda apa yang dimaksudkan kaedah tunjukcara? a. mendemonstrasikan cara atau langkah langkahnya dihadapan murid-murid. Biasanya ia melibatkan aktiviti penerangan. pengetahuan dan kemahiran. amali serta percubaan pelajar. Kaedah tunjukcara merujuk kepada seorang guru/individu melakukan sesuatu perbuatan /perlakuan /prinsip di hadapan muridmu ridnya untuk menunjukkan bagaimana sesuatu perbuatan/ perlakuan / prinsip itu seharusnya dilakukan.Kaedah Tunjuk Cara Kaedah ini sangat memerlukan kemahiran guru untuk mendemonstrasikan langkah-langkah aktiviti bersama pelajar. .demonstrasi guru bersama aktiviti pendengaran dan penglihatan. Kaedah ini menuntut pemerhatian yang lebih dari murid terhadap sesuatu proses. Proses ini mempunyai prosedur dan memerlukan emahiran guru untuk melaksanakannya. Perlakuan solat boleh dilakukan tunjukcara oleh guru Guru boleh menunjukcara bagaimana kedudukan saf dalam solat berjamaah Perkataan tunjukcara membawa maksud menunjukkancara bagaimana sesuatu perlakuan itu seharusnya dilakukan .

kaedah ini sangat praktikal dilakukan kerana ia melibatkan ibadah amali. Wudhu Kaedah ini telah dilakukan oleh malaikat Jibril ke atas nabi Muhammad saw ketika baginda diajar berwudhu dan melakukan solat. Mandi Wajib 6.Pelajar dapat melihat dengan jelas perkara yang belaku .Memotivasikan pelajar melakukan ibadah di luar waktu sekolah Langkah-langkah Pengajaran ibadah dengan kaedah Tunjuk Cara Sebelum Sesi Pengajaran . Tentukan objektif dan kandungan tunjuk cara . Tujuan kaedah ini dilaksanakan ialah: . Pastikan keadaan pelajar selesa dan keselamatannya terjamin . Berikan penerangan tentang tunjuk cara . Haji 5. Jenis solat 3. dengan ini pelajar mampu mempraktikkan ibadah tersebut di luar waktu pengajaran. Cara menyucikan najis 2.Pelajar dapat melakunkan semula dengan cara yang betul dan sah .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 41 Bagi pembelajaran ibadah. Tayammum 4. Pastikan susun atur kedudukan pelajar adalah sesuai bagi kaedah tersebut . Sediakan peralatan dan bahan bantu mengajar . Antara contoh tajuk memerlukan kaedah tunjuk cara ialah: 1.

Adakan sesi perbincangan untuk mengean tahap kefahaman . Galakkan penyertaan murid . Bagi kaedah main peranan ia sangat mudah dilakukan guru untuk mengajar. Lakukan soal jawab bersama pelajar mengenai tajuk dipelajari . Guru hanya memainkan peranan dan menimbulkan situasi pelajar melakonkannya secara spontan.Kaedah simulasi Kaedah simulasi ialah melakukan satu situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar Tujuan kaedah simulasi . Jalankan kaedah tunjuk cara apabila murid telah bersedia . . Libatkan pelajar secara bersama dalam demonstrasi tersebut Selepas sesi Tunjuk cara .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 42 Semasa sesi Pengajaran . Meningkatkan kebolehan pelajar mengaplikasikan konsep tertentu dalam menjalankan latihan menyelesaikan maslah. Berikan mereka aktiviti susulan b. Membolehkan mereka berinteraksi sesame sendiri untk menyelesaikan masalah Jenis simulasi yang biasa dilakukan ialah sosio-drama dan main peranan. Demonstrasi itu dapat dilihat seluruh pelajar . ia tidak memerlukan skrip. Perhatikan tindak balas pelajar . Antara pengajaran ibadah yangs esuai untuk kaedah ini ialah: . Tarikkan perhatian murid mengenai aspek penting dalam ibadah . Menilai pendapat atau pandangan orang lain .

adab sopan. Sediakan peralatan dan bahan bantu mengajar . Jenis-jenis solat Kaedah ini merujuk kepada guru mewujudkan satu situasi yang hampir sama dengan yang sebenarnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Ibadah Haji . persitiwa-peristiwa yang berlaku samada di sekolah. Perkahwinan . Secara spesifik kaedah ini membantu / melatih murid-murid menguasai . Contohnya masalah disiplin. Mengubah sikap negatif dan membina sikap positif. Kemahiran komunikasi dan bersosial . Peranan Hakim menjatuhkan hukuman . Tentukan objektif dan kandungan tunjuk cara . jalanraya.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 43 . pasaraya dan sebagainya. Melalui lakonan murid-murid dapat menunjukkan cara bagaimana sesuatu masalah diselesaikan. Berikan penerangan tentang tunjuk cara . Sembelihan dan aqiqah . Perkaitan isi pelajaran dengan aspek afektif (emosi) Langkah Pengajaran Menggunakan Kaedah simulasi Sebelum sesi pengajaran . di dalam keadaan terkawal dan selamat. Kemahiran berfikiran secara kritis dan kreatif . peraturan-peraturan. . Penggunaan kaedah ini melibatkan murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran dengan cara melakonkan sesuatu situasi atau peristiwa secara berpura-pura dalam keadaan yang terkawal.

Beri peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan dan soalan . Pilih pelajar secara sukarela dan menunjukkan komitmen yang baik . Ciri-ciri yang terkandung dalam kaedah amali ialah merangsang daya ingatan murid melalui perlakuan dan latihan kemahiran. . Edarkan kad arahan kepada murid yang mengambil bahagian dan peranan mereka dalam simulasi tersebut . pengalaman secara langsung terhadap proses dengan bimbingan guru dan ianya sesuai dengan tajuk-tajuk tertentu sahaja. Pastikan susun atur kedudukan pelajar adalah sesuai bagi kaedah tersebut .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 44 .Kaedah Amali Menyediakan bahan pembelaajaran secara langsung melalui proses atau cara melakukan sesuatu. Murid diminta memahami tugas yang diberikan kepada mereka . Pastikan keadaan pelajar selesa dan keselamatannya terjamin Semasa Sesi Pengajaran . Guru membuat penilaian sama ada objektifnya tercapai atau tidak c. Lakukan soal jawab bersama pelajar mengenai tajuk dipelajari . Mulakan dengan set induksi yang menarik untuk merangsang mereka . murid berinteraksi secara terus dengan isi dan situasi pembelajaran. Adakan sesi perbincangan untuk mengesan tahap kefahaman . Berikan tugasan kepada murid lain yang tidak mengambil bahagian Selepas sesi Pengajaran . Berikan mereka aktiviti susulan .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 45 Langkah-langkah Pengajaran Menggunakan Kaedah Amali . . Murid membuat amali berdasarkan pemerhatian dan pengetahuan teori Rumusan Pelbagai kaedah dan teknik boelh diaplikasikan dalam proses p&p berkaitan ibadah supaya objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai sama ada dalam jangka masa panjang atau jangka masa pendek. Jelaskan kelebihan kaedah simulasi sehingga ia dikatakan sangat sesuai diaplikasikan dalam pengajaran ibadah 2. Apakah persediaan guru sebelum kaedah simulasi dijalankan dalam P&P 3. Berikan pandangan anda tentang kebaikan kaedah simulasi untuk pengajaran berkesan. Latihan: 1. kaedah . Perkara ini perlu dilaksanakan kerana Islam amat menitikberatkan Pendidikan Islam supaya dengan itu murid dapat merealisasi dan menghayatinya dalam kehidupan mereka seharian. Melengkapkan murid dengan ilmu berkaitan tajuk .teknik dan aktiviti yang hendak digunakan dalam sesuatu pengajaranun tuk mencapai objektif yang ditetapkan. guru perlu bijak memilih dan merancang dalam menentukan pendekatan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan ibadah ini. Melibatkan beberapa orang murid sebagai penunjukcara .

KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN SIRAH Kaedah pembelajaran sirah biasanya adalah berorientasikan sejarah. Menjadi nabi saw sebagai contoh ikutan yang baik 4. Forum . Projek . Menyedarkan pelajar tentang kisah hidup dan perjuangan Nabi saw dalam menegakkan agama Islam 2. Antara objektif utama pengajaran sirah ialah: 1. Pengurusan grafik . Kuliah atau penerangan . Menanam semangat cintakan agama Terdapat beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang biasa digunakan oleh guru untuk pelajaran sirah. Kesan pengajaran sirah terhadap pelajar ialah mereka dapat mengambil pengajaran dan iktibar daripada kisah-kisah yang dipelajari. Soal jawab .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 46 3. Sumbang saran . Oleh kerana sejarah berhubung erat dengan fakta maka guru perlu menguasai bebebrapa klemahiran mengajar supaya ia lebih menarik dan berkesan. Perbincangan kumpulan . Bercerita .3. Lawatan .4. Simulasi . Latih tubi . Mengambil iktibar dan pengajaran yang telah berlaku terhadap umat dahulu 3. Pelbagai kaedah boleh dilaksanakan dalam pengaajaran sirah antaranya ialah: .

Penyampain menarik. jelas dengan intonasi yang sesuai 5.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 47 a. guru perlu mematuhi perinsip bercerita supaya ia sesuai dengan murid yang mendengar cerita tersebut. Mestilah menggunakan bahasa yang sesuai. cerita yang dipilih hendaklah mempunyai unsur didikan dan pengajaran. Langkah-langkah Pengajaran Menggunakan Kaedah Bercerita . Tentukan penyelidikan secara individu atau kumpulan . Bagaimapun. Cerita mestilah mempunyai tema yang sesuai dengan umur.karut dan khurafat. Antara prinsip bercerita ialah: Ketika sesi pengajaran dijalankan. Plotnya hendaklah disusun atur dari permulaan hingga kesudahannya 4. sedih atau marah . tepat dan jelas 3. Sediakan senarai tajuk yang sesuai . seks.Kaedah Bercerita Dalam konteks pendidikan kaedah bercerita ialah seorang guru menyampaikan isi pengajaran dan pembelajaran secara bercerita dalam suasana menghiburkan. Elakkan membawa cerita berunsur khayalan. guru hendaklah bercerita secara ikhlas dan ada unsur dakwah dengan tujuan mendidik murid supaya berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah swt. Justeru itu. Menerangkan dengan jelas cara menjalankan penyelidikan . latarbelakang dan pengalaman murid 2. mudah. Memastikan murid menyediakan soalan sekiraanya melibatkan temubual atau pemerhatian 1. Gerak badan dan ekspresi wajah mesti sesuai dengan suasana dan mood cerita seperti riang.

Beri peluang murid bertanya soalan . . Kemukakan beberapa soalan . Membuat kuiz dan teka teki 3. Gaya dan nada suara yang sesuai . Gunakan soalan apabila pelajar mula bosan . Melakukan aktiviti sesuai sebagai tugasan susulan . Sebelum sesi bercerita . Gunakan set induksi yang sesuai . Memilih cerita sesuai dengan tema dan isi pelajaran . Libatkan murid dalam aktiviti bercerita . Semasa sesi bercerita . Pandang semua pelajar dan adakan kontak mata . Selepas sesi bercerita . Menyediakan soalan yang sesuai untuk sesi bercerita . Gunakan gerak isyarat atau bahasa badan . guru perlu terlebih dahulu merangka langkah-langkah bercerita iaitu: 1. Sediakan bahan bantu mengajar yang sesuai 2. Tunjukkan gambar. Wujudkan suasana memberangsangkan dan sesuai dengan isi cerita . Menyoal pelajar tentang pengajaran cerita . Terapkan nilai-nilai keIslaman dalam cerita 4. Permulaan Pengajaran . rajah dan peta.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 48 Bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai.

. prosedur-prosedur dan tarikh projek hendaklah disediakan terlebih dahulu . Ia juga melibatkan penyelidikan atau kajian yang terperinci tentang sesuatu tajuk yang dilakukan oleh murid secara individu atau berkumpulan di dalam atau di luar bilik darjah. Contohnya projek gotong royong membersihkan kawasan surau sekolah.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 49 Projek gotongroyong bersih kawasan b. Murid bebas mengemukakan pendapat dan memilih projek Projek dapat meningkatkan penglibatan pelajar dengan idea-idea konseptual dan mengembangkan kemahiran-kemahiran yang tidak mungkin dicapai melalui kaedah-kaedah pengajaran yang lain Muridmurid mendapat pengetahuan yang baharu dan dapat mennggunakan pengetahuan sedia ada kepada situasi kehidupan seharian. Kaedah Projek Satu kaedah di mana murid-murid menjalankan sesuatu aktiviti atau kegiatan dalam situasi yang sebenar. Garis panduan merangkumi maklumat tentang tujuan. Peranan utam aguru sebagai pembimbing dan pendorong . membuat buku skrap salasilah keluarga dan lain-lain. Ciri-ciri . . hasil yang akan diperolehi.

Menghubungkan teori dengan praktikal Langkah-langkah . Mempelajari sesuatu yang tidak boleh dibawa atau dipindahkan ke bilik darjah . Menerangkan dengan jelas aktiviti semasa lawatan . Menarik minat dan menumpukan kepada situasi atau masalah yang memerlukan kajian . Melalui kaedah lawatan boleh menimbulkan minat murid untuk mengetahui denganlebih lanjut lagi mengenai sesuatu perkara yang tidak dapat dilihat dengan kjelas semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas. Setiap kaaedah yang digunakan . Namun begitukeberkesanan ini banyak bergantung kepada keupayaan guru dalam melaksanakannya. Mendapat gambaran yangsebenar tentang amalan dan tindakan operasi kerja secara realistik . Sediakan senarai tempat lawatan yang sesuai . Kaedah Lawatan Kaedah pengajaran yang dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan atau lawatan sambil belajar di luar kelas biasa. Pastikan murid membuat laporan /menghantar tugasan selepas lawatan Rumusan Dalam pengajaran dan pembelajaran sirah beberapa kaedah pengajaran dikenal pasti dapat menyumbang kepada keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran. Ciri-ciri .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 50 c. Murid memperoleh pengertian yang jelas dengan apa yang dilihat dan dialami. Tentukan tugasan secara individu atau kumpulan .

Nyatakan langkah-langkah pengajaran dengan menggunakan kaedah bercerita 3. Latihan: 1. Akhlak baginda adalah AlQur an. tingkah laku atau kebiasaankebias aan.akhlak bermaksud perilaku. perbuatan. akhlak adalah suatu bentuk (naluri) dalam jiwa seseorang manusia yang dapat melahirkan sesuatu tindakan dan kelakuan dengan mudah dan spontan tanpa fikiran. 3. sikap. Justeru. Oleh itu. Akhlak mulia bermaksud seluruh perilaku manusia yang sesuai dengan tuntunan al-Qur an dan al-Hadith sebagaimana yang dicontoh dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kepada seluruh manusia. adab dan sopan santun. diharapkan guru dapat mengaplikasikan kaedah yang dicadangkan dalamunit ini bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah masing-masing. Apakah kriteria yang diperlukan seorang guru untuk mengaplikasikan kaedah bercerita dalam sesi pengajaran? 2.5. Bagaimanakah cara guru melibatkan pelajar dalam sesi bercerita? . KAEDAH DAN TEKNIK PEMBELAJARAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH Menurut bahasa akhlak bermaksud tindak-tanduk.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 51 dalam pengajaran sirah mempunyai kepentingannya yang tersendiri. Sedangkan menurut istilah.

Penerangan . pelajar dapat mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan. Akhbar dalam darjah (ADD) . Bercerita . pengajaran dan pembelajaran akhlak merupakan sesi yang sangat penting yang perlu diambil perhatian oleh guru pendidikan Islam. Seminar . Tunjuk cara atau demonstrasi . Uswah Hasanah . Lakonan . guru juga perlu menguasai beberapa kaedah. teknik serta kemahiran mengajar supaya pengajaran akhlak menjadi menarik dan lebih berkesan. Soal jawab . Simulasi . Projek . Perbincangan . Oleh itu. 3. Kesan daripada pembelajaran akhlak yang menarik. Latih tubi .1.5. . Menulis rencana .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 52 Asas pengajaran akhlak adalah berorientasikan qudwah hasanah atau menunjukkan contoh teladan yang baik daripada guru untuk ditiru oleh muridmurid dalam kehidupan harian. Di samping guru sebagai role model. Simulasi . Antaranya kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran adab dan akhlak. Sumbang saran . Kuliah .

Penglibatan keseluruhan pelajar Guru hendaklah berusaha melibatkan semua pelajar dalam forum supaya mereka boleh saling mengeluarkan hujah dan menyetakan pendapat .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 53 a. mengeluarkan idea dan pendapat. Tujuan kaedah ini ialah untuk menggalakkan pertukaran idea secara bebas antara beberapa orang pelajar tentang sesuatu topik. Perbincangan formal 2. Kaedah Perbincangan Perbincangan sebagai satu kaedah yang melibatkan beberapa aktiviti seperti perbualan. internet dan sebagainya . Secara langsung kaedah ini dapat menarik minat dan merangsang pelajar serta guru dapat membimbing mereka mendapatkan pengetahuan baru. Ciri-ciri perbincangan formal adalah seperti berikut: . forum. Masa yang mencukupi Murid perlu diberi masa untuk mencari bahan-bahan seperti sumber surat khabar. Kaedah perbincangan ini terbahagi kepada dua iitu: 1. majalah. Begitu juga dengan tugasan lain semasa forum seperti pengerusi. Perbincangan Tidak Formal Perbincangan Formal Biasanya dilakukan secara perbahasan. pembentangan kertas kerja dan sebagainya. Penentuan penglibatan pelajar Guru perlu menentukan terlebih dahulu pelajar yang mengambil bahagian seperti menentukan nama-nma panel dalam forum yang akan diadakan. pencatat dan penjaga masa. . bertukar-tukar fikiran dan saling berkongsi maklumat mengenai sesuatu topic atau masalah dengan tujuan untuk mencari penyelesaian.

semakin ramai penglibatan pelajar pengajaran guru akan lebih berkesan . Dalam pengajaran akhlak. Aktiviti susulan Setiap aktiviti perbincangan perlu diikuti dengan aktiviti lain. guru perlu memberi ulasan dan pandangan. Ciri-ciri perbincangan tidak formal ialah: . Perbincangan Tidak Formal Perbincangan seperti ini tidak memerlukan persiapan rapi sebagaimana situasi formal. Guru perlu menjadikan perbincangan lebih berdisiplin dan teratur. . Guru selaku pengerusi Guru membuka tajuk perbincangan dan memberi peluang kepada semua murid memberikan pandangan mereka secara bebas. Kawalan Kelas Guru yang tegas dan bijak mengawal situasi amat diperlukan supaya murid tidak berebut dan berlaku pertentangan idea secara serius. Isi perbincangan perlu ditambah begitu juga dengan aspek ulasan guru. Ulasan guru Apabila perbincangan telah selesai.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 54 mereka. sebaik-baiknya guru tidak memberikan peluang tersebut kepada beberapa orang murid sahaja dan pastikan murid pasif ikut serta memberi pandangan . Pembahagian Kumpulan . Dengan cara ini pelajar akan lebih memberi tumpuan mereka terhadap perkara itu . tajuk forum boleh juga dijadikan tajuk karangan atau esei.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 55 Selain secara kelas. pencatat dan pelapor . Guru perlu memberikan aktiviti lanjutan ulangkaji untuk kefahaman murid . Guru perlu memastikan sejauh mana pengetahuan pelajar tentang tajuk yang akan dibincangkan. Penutup . Membuat rumusan idea-idea perbincangan 3. Galakkan pelajar mencatat idea yang disarankan . Minta murid mengemukakan hasil perbincangan . murid juga boleh dipecahkan kepada kumpulankumpulan kecil untuk membincangkan sesuatu sub topik dan mereka diminta memberi laporan hasil perbincangan kumpulan tersebut. 2. Lantik Pengerusi. Mereka diajar bagaimana cara menyatakan pendapat dan menerima pandangan orang lain. Permulaan Pengajaran . Kaedah ini amat sesuai dijalankan dalam bidang akhlak. Sesi Perbincangan . Pastikan pelajar tahu cara perbincangan dijalankan . Fokus perbincangan kepada tajuk . Seterusnya memupuk sikap saling menghormati pendapat sendiri dan pendapat orang lain. Langkah Pengajaran Akhlak Melalui Kaedah Perbincangan 1. Guru mengaitkan masalah semasa yang berlaku dalam masyarakat berpunca dari akhlak . Mereka juga berpeluang berkerjasama dalam merancang sesuatu sebelum membuat keputusan. Kemukakan persoalan perbincangan .

Guru membuat penilain lanjutan dalam bentuk pemerhatian bagi mempastikan pengajaran akhlak lebih bermakna. Peristiwa yang sesuai 2. Lakonan secara bebas. Pelakon yang sesuai 5. Pelakon hendaklah memahami situasi 3. 6. tidak perlu terikat dengan skrip. menulis dan mengarang serta kemahiran membuat keputusan. Penjelasan kepada penonton tentang apa yang akan mereka saksikan nanti 4. membuat nota dan catatan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 56 . Dalam kaedah ini. . Kaedah Lakonan Kaedah lakonan merupakan kaedah pengajaran berbentuk drama pendek atau sketsa melibatkan lebih dua orang pelajar. Melalui kaedah ini juga pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan seperti kemahiran lisan. b. Guru perlu membimbing mereka supaya tidak tersasar. Murid juga digalakkan membuat keputusan berdasarkan maklumat yang dikumpulkan semasa sesi lakonan dijalankan. murid-murid menjalankan aktiviti lakonan dan berpeluang merasai sendiri situasi dan masalah. pelajar diminta melakonkan watak Imam Ghazali dengan penyamun semasa beliau mengembara menuntut ilmu pengetahuan. Pelajar terpilih melakonkan watak tersebut dan murid lain memerhatikannya. Setiap pelajar melakonkan watak dan peranan yang diperlukan mengikut skrip atau isi pengajaran. Pada akhir pelajaran guru dan murid akan memberi ulasan. Antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam kaedah lakonan ialah: 1. Sebagai contoh dalam pengajaran akhlak.

Dialog tidak disediakan . guru mengaitkan dengan kisah pengorbanan Imam Ghazali ketika mengembara menuntut ilmu Guru menerangkan secara ringkas tentang situasi tersebut. Di bawah pengawasan dan bimbingan guru . Perbincangan selepas lakonan supaya pelajar benar-benar memahami peristiwa yang mereka pelajari. peranan watak-watak dan tempat lakonan Berdasarkan watak-watak yang ditentukan. Langkah-langkah Kaedah Lakonan dalam pelajaran Akhlak c. Murid mengambil bahagian secara langsung serta memperolehi pengetahuan dan pengalaman daripada aktiviti tersebut.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 57 7. Aktiviti mengandungi pengajaran dan pengukuhan kemahiran Langkah-langkah : Guru mewujudkan satu situasi bermasalah sebagai contoh murid tidak berminat menuntut ilmu. pelajar memainkan peranan mereka dalam sesi lakonan Guru berbincang dalam kelas tentang situasi dan peristiwa dalam lakonan tersebut Guru membimbing pelajar membuat rumusan .dilakukan secara spontan berdasarkan pengetahuan pelajar . Kaedah simulasi Suatu aktiviti yang menggambarkan situasi yang sebenar untuk menjelaskan konsep atau isi pelajaran. Ciri-ciri . Aktiviti ini tidak memerlukan masa yang panjang . Tajuk ditentukan terlebih dahulu .

Kaedah yang efektif memudahkan murid-murid memahami. Pembelajaran akan berkesan apabila sesuatu sesi pembelajaran dapat mencapai objektifnya dan murid-murid mengubah tingkah laku berdasarkan ilmu yang dibina. terdapat pelbagai kaaedah dan teknik yang sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Adab dan Akhlak Islamiah. Bandingbezakan kaedah lakonan dan kaedah simulasi dalam Pendidikan Akhlak Islamiah.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 58 . Mengadakan perbincangan tentang kesan simulasi yang telah dijalankan . . mengingati dan menguasai tajuk yang disampaikan oleh guru. 3. Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah perbincangan? 2. Memilih situasi yang sesuai dengan kemahiran . Menentukan tempat yang sesuai . Memberi masa murid melakukan simulasi . Seterusnya mereka dapat mengamalkannya di dalam kehidupan seharian . Nyatakan perbezaan antara perbincangan formal dan tidak formal. Membuat rumusan secara lisan atau bertulis Rumusan Secara keseluruhannya. Latihan : 1. Kaedah-kaedah ini perlu diaplikasikan di dalam bilik darjah mengikut kesesuaian tajuk dan tahap keupayaan murid-murid . Memberi penerangan tentang situasi yang perlu diwujudkan .

. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Jawi a. Program jawi yang dirancang dengan baik mengandungi ciri-ciri kepelbagaian kaedah dan cara pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.. 3.1. Menunjukkan huruf . Kaedah Huruf Satu kaedah yang memberi penekanan kepada murid-murid mengenal nama dan bunyi huruf. Guru perlu berusaha untuk memperolehi pengetahuan asas tentang cara mengajar jawi di samping mempunyai sikap sedia mengajar dan melaksanakan pelbagai kaedah dan teknik yang sesuai dan menarik.6. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 59 3. Aktiviti yang boleh dijalankan: . dan sebagainya dengan bahan bantu seperti manila kad atau flash kad KAEDAH Kaedah Huruf Kaedah bunyi Kaedah Mengeja Kaedah pandang sebut .6. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN JAWI Guru yang mengajar pelajaran jawi hendaklah mementingkan keberkesanan pelajaran ini sama dengan mata pelajaran yang lain . .

. Guru memperkenalkan huruf vokal dan menggabungkannya dengan huruf-huruf tersebut iaitu . . dan sebagainya. . . Kaedah Mengeja Kaedah ini menghendaki murid-murid menyebut huruf dan mengeja serta membina suku kata tersebut. Guru meminta murid mengeja atau membunyikan huruf tersebut secara individu. Murid juga boleh mengeja terus dengan menyebut ... Guru menunjukkan huruf-huruf seperti . Guru menggabungkan suku kata yang dieja supaya menjadi perkataan dan meminta murid mengejanya seperti ....(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 60 ... b.. kumpulan dan kelas .. .. . Murid-murid diminta menyebut huruf tersebut berulang-ulang secara individu. .. Kemudian bunyi-bunyi itu disambung menjadi suku kata. . kumpulan. . + ... . Guru meminta menulis perkataan yang dibentuk .. Guru hendaklah melakukan aktiviti secara latih tubi . . Selain itu. = .... berpasangan atau secara kelas . perkataan dan rangkaikata . = . Guru meminta murid menulis menulis perkataan-perkataan yang dibentuk.. Aktiviti yang dicadangkan: . murid-murid juga boleh mengeja terus sesuatu perkataan.. Guru memperkenalkan dan menyebut huruf tersebut . . .

.. Aktiviti yang dicadangkan ialah.. Melalui cara ini.. Di samping itu.. ... .... . + . = . Kaedah Bunyi Kaedah yang membunyikan suku kata dan menyambungkannya dengan suku kata lain. murid juga dapat menguasai kemahiran membaca atau membunyikan perkataan dengan cepat. = .. .. = .... .. murid dapat membentuk perkataan walaupun tanpa mengeja terlebih dahulu... + . berpasangan. . = . . Guru menunjukkan suku kata kedua dan meminta murid membunyikan suku kata tersebut . . ... Contoh perkataan yang sama bunyi ialah. Guru menunjukkan suku kata pertama dan meminta murid membunyikannya suku kata tersebut tanpa mengeja ....+ . kumpulan atau kelas.. contohnya.... Murid diminta membunyikan suku kata tersebut berulang kali secara individu. ... .. + . . . Dari perkataan yang sama bunyi itu kemudian dibentuk pula perkataan yang berlainan bunyi dari suku kata yang telah dipelajari... Guru mencantumkan suku kata pertama dengan suku kata kedua dan meminta murid membunyikan kedua-dua suku kata tersebut dan membentuk perkataan Kaedah ini lebih berkesan sekiranya perkataan-perkataan yang dibentuk peringkat permulaan pengajaran terdiri dari suku kata yang sama bunyinya kemudian diikuti dengan perkataan yang berlainan bunyi semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan..(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 61 c.....

Kaedah Pandang Sebut Pelaksanaan kaedah ini sangat bergantung kepada bahan bantu seperti kad gambar kerana kaedah ini hanya dapat dilaksanakan dengan membunyikan perkataan atau rangkaikata melalui gambar atau membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 62 d. senaraikan beberapa bentuk perkataan yang sama bunyi dari suku kata terbuka atau tertutup serta bina seberapa banyak perkataan lain dari suku kata atau perkataan tersebut. Guru meminta murid menyebut gambar-gambar tersebut . Cadangan aktiviti: . Latihan : Berpandukan kaedah penulisan jawi. Murid diminta menyebut perkataan berserta gambar e. Guru menunjukkkan perkataan bagi gambar-gambar tersebut dan meminta murid menyebutnya . Guru meminta murid mengecam perkataan-perkataan dan menyebutnya berulangkali . Kaedah Bermain Bermain sambil belajar merupakan satu kaedah atau teknik yang baik untuk melatih murid sebagai seorang manusia dan menjadikan pengajaran di sekolah lebih menarik dan praktis. Guru menunjukkan gambar-gambar bagi perkataan yang akan diajar . tujuan dan berfaedah kepada mereka. . Kanak-kanak akan akan memperolehi pembelajaran yang paling berkesan sekiranya mereka mempelajari sesuatu sesuai dengan minat.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 63 Di antara permainan yang biasanya digunakan dalam bilik darjah ialah teka silangkata, teka-teki, sahibba, domino, kad-kad bergambar, kad perkataan, membentuk perkataan dari kad-kad huruf, menyambung titik-titik, cantuman gambar, kad nombor, dam ular dan sebagainya. RUMUSAN Matlamat pengajaran jawi adalah melahirkan murid yang dapat mengenal, membaca dan menulis jawi dengan baik. Tujuan ini dapat dicapai sekiranya guru berjaya memainkan peranan mereka secara berkesan. Oleh itu, guru perlu menggunakan pelbagai kaedah yang sesuai dan tepat. Apabaila murid dapat menguasai jawi pada peringkat permulaan maka sudah tentu mereka akan mencintai tulisan jawi serta menghayatinya. Secara tidak langsung akan lahirlah generasi yang akan terus memperjuangkan tulisan jawi. Justru, warisan bangsa yang unik ini akan terus diperkasakan dan tidak mungkin akan luput ditelan zaman. Latihan : Cuba anda senaraikan jenis-jenis permainan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran jawi

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 64 UNIT 4 PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN DALAM SEMUA BIDANG PENDIDIKAN ISLAM. 4.0. Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan pelaksanaan prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. Kebijaksanaan guru memilih prinsip dalam menyampaikan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan terhadap murid. Unit ini mengandungi: Prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. 4.1. Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini, anda diharap dapat: 1.Menghuraikan prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam . 2.Membanding beza antara prinsip mudah kepada susah, diketahui kepada belum diketahui, maujud kepada mujarrad, , khusus kepada umum dan dekat kepada jauh. 3.Mengaplikasi prinsip-prinsip tersebut dalam semua bidang Pendidikan Islam. 4.Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip perkembangan isi pelajaran yang betul. Arahan 1. Baca dan fahami objektif modul. 2. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. 3. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. 4. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit, anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. 5. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. 6. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 65 pada sesi berikutnya. 7. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. 4.2. Kerangka Tajuk Rajah 10 : Prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran Pendidikan Islam. Peringatan: Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan untuk meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. PRINSIP-PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN Dari mudah kepada susah khusus kepada umum Dekat kepada jauh maujud kepada mujarrad perkara diketahui kepada yang belum diketahui

v.menjelaskan sesuatu yang mujarrad dengan berfokus kepada benda yang maujud.3. Dari perkara yang diketahui kepada perkara yang belum diketahui dengan memanipulasi pengetahuan sedia ada murid untuk dikaitkan dengan ilmu baru. beriman daan beramal. Kedua-dua dokumen penting ini hendaklah dirujuk oleh guru-guru dengan teliti kerana ia merupakan kurikulum pelajaran yang digubal oleh Kementerian Pelajaran Malaysia berteraskan Falsafah Pendidikan Negara. 4.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 66 Nota : Dalam merancang strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pemilihan dan pelaksanaan kaedah. emosi dan keperluan negara bagi membina generasi yang berilmu. teknik. bahan dan masa yang digunakan. Dari maujud kepada mujarrad . Definisi isi pelajaran Isi pelajaran ialah kandungan pelajaran yang terdapat di dalam sukatan pelajaran dan dihuraikan di dalam huraian sukatan pelajaran. spritual. . Dari mudah kepada susah mengajar konsep yang mudah terlebih dahulu sebelum berpindah kepada konsep yang lebih susah. Dari khusus kepada umum memberi beberapa contoh untuk dibuat generalisasi. mental. Dari dekat kepada jauh memberi contoh-contoh yang hampir dengan murid untuk menjelaskan perkara yang hampir sama dengan contoh yang diberi. iv. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran berikut perlulah kita ikuti : i. iii. akitiviti. ii. seimbang dari segi fizikal.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 67 Isi kandungan pelajaran ini juga diperjelaskan lagi melalui Buku Panduan Guru supaya guru dapat menyampaikan pelajaran bertepatan dengan kehendak sukatan dan huraian sukatan pelajaran. Seterusnya isi kandungan pelajaran ini dimantapkan lagi melalui buku teks dan buku kerja murid. Urutan bagi mencapai objektif . Aras yang dirancang . Peruntukan masa . Objektif pelajaran . Minat dan kebolehan murid . Sukatan pelajaran mengikut tajuk .4. . Cara Menyusun Isi Pelajaran Isi Pelajaran hendaklah disusun bersesuaian dengan. 4. Guru berperanan melaksanakan tanggungjawab untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran tersebut. Kefahaman murid .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 68 4. Kriteria-kriteria pemilihan isi pelajaran Rajah 11 : Kriteria pemilihan isi pelajaran Pemilihan Isi Pelajaran Objektif yang ditentukan Pengetahuan sedia ada Murid berpeluang melibatkan diri Bersifat mencabar Bersepadu Tahap pencapaian murid Murid berpeluang menggunakan pengalaman mereka Mengambil kira kemahiran yang berkaitan Berdasarkan fakta yang sahih Daripada bahan yang pelbagai .5.

khusus kepada umum dan dekat kepada jauh. 4. kemudian kepada perkembangan isi yang merangkumi jenis-jenis najis dan cara menyuci najis. Prinsip-prinsip tersebut ialah mudah kepada susah. seterusnya guru memperkenalkan anggota wudhu yang wajib dan sunat serta . Ini bermakna pengetahuan yang lepas bagi seseorang murid berperanan sebagai asas yang membolehkan pengatahuan yang baharu bergantung kepadanya. jika guru ingin pengetahuan baharu diterima oleh murid.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 69 4. Contoh 2: Bidang Ulum Syar yyah: Ibadah Pengenalan konsep iaitu pengertian najis. 4.2 Perkara yang diketahui kepada perkara yang belum diketahui Memanipulasikan pengetahuan sedia ada murid untuk dikaitkan dengan ilmu baharu. Contoh 1: Bidang Ulum Syr yyah: Ibadah. Contoh 1: Bidang Asuhan Tilawah al-Quran Menyebut potongan kalimah dengan makhraj yang betul kepada membaca ayat dengan fasih dan bertajwid. Oleh itu. perkara yang diketahui kepada perkara yang belum diketahui.6. Prinsip-prinsip Perkembangan Isi Pelajaran dalam Pendidikan Islam Guru perlu mematuhi prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran dalam merancang pengajaran dan pembelajaran supaya mudah difahami oleh murid serta mencapai objektif yang dirancang.1 Mudah kepada susah Mengajar konsep yang mudah terlebih dahulu sebelum berpindah kepada konsep yang lebih susah. maujud kepada mujarrad.6.6. guru perlu mempastikan pengetahuan lepas murid mempunyai kaitan rapat dengan pengetahuan yang baharu. Murid telah pun tahu apakah erti wudhu atau cara berwudhu (meniru perbuatan ibu bapa mereka).

Contoh: Bidang Ulum Syar yyah: Ibadah. Pengetahuan murid yang sedia ada ialah meraka tahu bahawa setiap benda ada penciptanya begitu juga dengan alam ini kerana ianya tidak akan terjadi dengan sendirinya. Isi pengetahuan yang dikembangkan hendaklah berasaskan pengetahuan sedia ada murid. Prinsip ini akan merangsang murid untuk mengetahui perkembangan isi.3 maujud kepada mujarrad Menjelaskan sesuatu yang mujarrad dengan berfokuskan kepada benda yang maujud. guru hendaklah menjelaskan dulu tentang ciri-ciri khusus hadas kecil atau hadas besar sebelum membuat satu pengertian umum tentang ciri yang telah diterangkan. Guru mengajar tentang hadas kecil atau hadas besar. dilihat dan dirasa kepada sesuatu yang abstrak yang merangsang pemikiran untuk mengetahuinya dengan bukti yang wujud di sekitar murid. 4.6. Guru mengajar bahawa Allah SWT itu wujud dan tanda wujudnya Allah ialah dengan wujudnya alam ini.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 70 sempadan setiap anggota wudhu tersebut dan cara mengambil wudhu yang betul. 4. Penggunaan prinsip ini ia dapat mencapai objektif dan pengajaran dapat berjalan dengan berkesan dan baik. . Contoh: Bidang Ulum Syar yyah: Akidah. Sesuatu benda yang wujud yang boleh dipegang .4 Dari khusus kepada umum Memberi beberapa contoh untuk dibuat generalisasi.6. Guru hendaklah memilih isi pelajaran yang tersusun dari ciri-ciri khusus isi pelajaran. Perkembangan isi pelajaran yang berkesan hendaklah di susun dari sesuatu yang khusus kepada umum.

6. Adab terhadap ibu bapa dikaitkan dengan adab kepada pemimpin RUMUSAN Pemahaman terhadap prinsip-prinsip isi pelajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam akan memperkembangkan proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dengan lebih tersusun.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 71 4. Dengan ini perkembangan isi pelajaran secara berperingkat-peringkat adalah perlu diambil kira dalam memahamkan sesuatu isi pelajaran supaya dapat dikekalkan dalam ingatan dan penghayatan murid secara berterusan.5 Dari dekat kepada jauh Memberi contoh-contoh yang hampir dengan murid untuk menjelaskan perkara-perkara yang hampir sama dengan perkara yang diberi. Contoh: Bidang Adab dan Akhlak Islamiah. Prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran tersebut dapat dirumuskan melalui rajah dibawah Prinsip-prinsip Perkembangan isi pelajaran Dari mudah kepada susah khusus kepada umum Dekat kepada jauh maujud kepada mujarrad perkara diketahui kepada yang belum diketahui .

Asuhan Tilawah al-Quran b. Adab dan akhlak Islamiah d.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 72 Latihan : 1. Pelajaran Jawi . Pilih satu tajuk bagi setiap bidang Pendidikan Islam dan jelaskan prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran yang sesuai beserta contoh a. Ulum Syar yyah c.

Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini. 6. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar pada sesi berikutnya. 4.Penilaian proses pengajaran dan pembelajaran 5. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. .Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran 3. Membuat penilaian dan mengambil tindakan susulan bagi merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Arahan 1. Unit ini mengandungi: 1. Melaksanakan langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran bagi mencapai objektif yang telah dirancang 3.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 73 UNIT 5 PANDUAN PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SEMUA BIDANG 5. pelaksanaan dan penilaian dalam pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang. Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan kemahiran bagi membuat perancangan pengajaran. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. Memahami serta membuat jadual perancangan semester. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit.0. 5.1. Baca dan fahami objektif modul. 3. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip dan garispanduan yang betul. anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. anda diharap dapat: 1.Perancangan pengajaran semester. 2. mingguan dan harian 2. 4. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit. mingguan dan harian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam 2.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 74 7. pelaksanaan dan penilaian . 5. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan manamana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit.2. P&P Berkesan Perancangan Pelaksanaan Penilaian Peringatan: Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan untuk meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. Rajah 12 : Pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan . Kerangka Tajuk + + Nota : Guru perlu merancang dan menyediakan persediaan/ rancangan mengajar sebelum memulakan sesuatu pengajaran. Persediaan mengajar melibatkan tiga peringkat iaitu perancangan.

ILMU PENGETAHUAN : yang berkaitan dengan mata pelajaran .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 75 5. PERANCANGAN PENGAJARAN Rancangan pengajaran merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan oleh guru di dalam bilik darjah tempoh yang telah ditetapkan. . SIKAP : Perubahan tingkahlaku . Apakah pengajaran? .3. KEMAHIRAN :penentuan objektif. NILAI : Nilai murni PENGAJARAN PROSES PENYAMPAIAN ILMU PENGETAHUAN KEMAAHIRAN SIKAP Rajah 13 : Proses penyampaian pengajaran NILAI dan dalam satu pengajaran berkesan. di . Tujuan utama penyediaan rancangan adalah untuk menjamin murid mencapai objektif pengajaran secara samping meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar. pemeringkatan dan pemilihan isi pelajaran. cara penyampaian dan lain-lain.

Menurut Atan Long (1982). Sebelum mengajar. seorang guru perlu mengetahui secara mendalam apa yang hendak disampaikan kepada murid kerana pengetahuan dan kemahiran guru akan menimbulkan rasa percaya dalam dirinya. Semasa merancang. Kepercayaan murid juga akan bertambah terhadap guru. guru perlu membuat keputusan mengenai keperluan. KAEDAH DAN TEKNIK Rajah 15 : Proses Pengajaraan dan Pembelajaran . Manakala Kauchak dan Eggen (1998) pula berpandangan bahawa guru mesti mengetahui isi kandungan yang mereka hendak sampaikan dan tahu cara untuk memindahkan ilmu tersebut dalam bentuk yang boleh diterima oleh pelajar nya. guru perlu merancang pengajarannya berdasarkan kepada Sukatan Pelajaran serta latar belakang murid.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 76 Apakah pembelajaran? Pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran. STRATEGI. matlamat dan objektif pengajarannya. PEMBELAJARAN Proses perubahan tingkahlaku yang agak tetap dan berlaku kerana pengalaman dan latihan yang diteguhkan Rajah 14 : Proses pembelajaran PENGAJARAN + PEMBELAJARAN BERKAIT RAPAT DENGAN PENDEKATAN.

.. . (.. .. ....... ... . ..... . ...3............... 5...... ....(. ... ... . ...(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 77 5.. . (5..... . .. .. ........ ... ... ...... .... . . ( 1 . .. .......1 Rancangan Tahunan/ Semester Satu jadual perancangan yang dibuat dengan mengagihkan sukatan pelajaran mengikut tahun atau semester.3.. .. 1 ............ ....... /........... 5 ..... .....2 Rancangan Mingguan ... .........................

.......... 08/09/2011 09/09/2011 .... 2011 . 05/09/ 09 . 5...(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 78 Satu perancangan yang dibuat untuk satu minggu........3 Rancangan Pengajaran Harian . . .. 2011 /09/ . . ... (. ..............3... ..... 05/09/2011 06/09/2011 07/09/2011 ..) ..

Rancangan pengajaran harian disediakan berdasarkan rancangan mingguan. Kemahiran . Semasa merancang sesuatu pengajaran. Segala aktiviti guru murid yang dicadangkan hendaklah dinyatakan dalam bentuk yang mudah dicerap. Dalam penulisan persediaan mengajar. rancangan pengajaran harian merupakan rancangan mengenai apa yang perlu dilakukan oleh guru dan murid dalam satu atau dua waktu pengajaran. Penerapan nilai .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 79 Rancangan mengajar untuk satu-satu masa/ setiap hari persekolahan. Isi pelajaran iii. Hasil Pembelajaran . Pengetahuan lepas . Butiran am . Penggabungjalinan . . Ia merupakan susunan perancangan aktiviti dan tindakan yang akan dilaksanakan oleh guru melalui proses penyampaian sesuatu tajuk pelajaran dengan bantuan bahan dan peralatan yang sesuai. guru perlu memikirkan perkara berikut: Apakah perkara yang perlu dipelajari murid? Apakah yang perlu dipelajari atau dicapai murid? Apakah kaedah pengajaran yang paling sesuai digunakan supaya objektif tercapai dengan berkesan? Bagaimanakah cara terbaik menilai pengajaran dan pembelajaran? Setiap persediaan mengajar perlu mengandungi tiga komponen utama: i. Objektif ii. Ringkasnya. Aktiviti murid dan guru. Penyerapan kurikulum . guru perlu menggunakan strategi tertentu untuk mencapai objektif pengajaran.

Penerapan nilai . Set induksi . Kemahiran . Aktiviti susulan .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 80 FORMAT RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata pelajaran : . Pengubahsuaian Perancangan Penyampaian Penutup Rajah 16 : Perancangan Proses Pengajaran . Strategi pengajaran . Penyerapan kurikulum . Penilaian hasil pembelajaran . Rumusan / kesimpulan . Perkembangan isi pelajaran . Penggabungjalinan . PenggunaanSumber P&P .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 81 Tahun / Kelas : Tarikh : Masa : Bilangan Pelajar : Bidang : Tajuk : Kemahiran : Pengetahuan Sedia Ada : Hasil pembelajaran : Aras 1: Aras 2: Aras 3: Kemahiran berfikir : Penerapan Nilai : Gabungjalin : Penyerapan / rentasan : Bahan Bantu Mengajar : Langkah Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 82 Muqaddimah (1 minit) Doa Syahadatain Murid Guru Set Induksi (3-5 minit) Isi Soalan Tajuk Guru Murid Guru Langkah 1 (5-7 minit) Isi Soalan Guru GJ Penyeraran Nilai BBM Langkah 2 (10 -15 minit) Isi Gabungjalin Penyerapan Soalan Guru Murid GJ Penyeraran Nilai BBM Langkah 3 (12-15 minit) Soalan Murid Guru KB GJ Penyerapan Nilai BBM Penutup (5 minit) Isi Kerja lanjutan Guru Murid Catatan Refleksi 5.4 PELAKSANAAN PENGAJARAN .

2 Penyampaian Penyampaian merangkumi segala langkah yang perlu diambil atau dilakukan untuk mencapai objektif pengajaran. iaitu. seterusnya mengambil bahagian secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kaedah.1 Set Induksi Set induksi berperanan sebagai montaj dalam sesuatu persembahan. Misalnya.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 83 Setiap proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan tiga peringkat. Penyampaian merupakan pengajaran sebenar. Bahagian set induksi memainkan peranan penting untuk menarik dan mengekalkan minat murid. 5. Pelbagai pendekatan digunakan oleh guru untuk melibatkan fikiran dan menarik minat murid terhadap tajuk yang akan diajar. melalui peralatan.4. membimbing dan menilai pembelajaran mereka. Semasa proses ini guru perlu melibatkan murid secara aktif. Sebelum menyampaikan konsep atau fakta. Tumpuan utama dalam setiap peringkat ini adalah mengarah kepada pencapaian objektif yang dirancang. Manarik atau tidaknya sesuatu pengajaran bergantung kepada cara guru menggunakan (kira-kira) 5 minit pertama pengajarannya. 5. guru perlu melibatkan fikiran atau menarik minat murid terlebih dahulu. 5. memulakan pengajaran dengan membuat cerita ringkas atau membincang isu semasa yang berkaitan.4. Penyampaian yang berkesan melibatkan usaha guru mengaplikasikan segala kemahirannya. strategi dan pendekatan tertentu untuk menyampaikan bahan pengajaran. biasanya membosankan kerana murid masih belum bersedia untuk mengikuti pelajaran.3 Penutup Pengajaran . selaras dengan objektif pengajaran. pengenalan. di mana guru terus menulis tajuk dan mengajar apabila masuk ke dalam bilik darjah.4. Pengajaran berbentuk stereotaip. penyampaian dan penutup.

5. Penutup Sosial Menimbulkan perasaan pencapaian murid-murid. di samping mendapatkan maklumbalas mengenai prestasi murid ke arah pencapaian objektif yang dirancang.5. 5. Segala konsep. guru perlu memberi pengukuhan terhadap pembelajaran murid. Aktiviti yang dicadangkan ialah: pemetaan konsep. fakta atau kemahiran penting yang telah dibincang hendaklah dinyatakan kembali. melukis gambarajah dan sebagainya. Aktiviti yang dicadangkan ialah peneguhan positif. Terdapat dua jenis penutup pengajaran iaitu: Penutup Kognitif Merumus dan mengulang segala fakta penting.2 Kaedah penilaian .5. 5. PENILAIAN Penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 84 Pada peringkat akhir sesuatu pengajaran. Penilaian dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dan membantu guru memperkukuhkan kekuatan murid.1 Tujuan Penilaian Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. mewujudkan perasaan ingin tahu dan sebagainya.5. prinsip.

Mengesan serta-merta hasil pembelajaran dalam pengajaran harian dan tidak memerlukan instrumen yang khusus . Digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: .sikap . .menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak. Ketiga-tiga kaedah inii boleh digunakan untuk : . Penilaian secara pemerhatian . penulisan 2. . perkembangan dan kemajuan murid.amali .perlu dirancang secara teratur . skala kadar.perlu dirancang secara individu atau kumpulan . lisan . pemerhatian . Mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program . kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai. Hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: . lembaran kerja.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 85 1. Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: .dijalankan dengan menggunakan senarai semak. ujian bertulis dan ujian lisan A. ujian bertulis .perlakuan/amalan . 3. Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenaii kebolehan. hasil pembelajaran yang hendak dinilai. Mengesan kemajuan (kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran .

murid dengan murid .kecekapan mendengar . Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan. . Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 86 .kemahiran bersosial . B.pengetahuan fakta . Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan. Penilaian secara lisan.kefahaman konsep .kecekapan mencongak . buku skrap. kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran.pertuturan dan sikap Instrumen Penilaian Lisan .kemahiran belajar .kemahiran literasi komputer .murid dengan guru . Digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: .kemahiran kinestetik .kemahiran manipulatif . . .penggunaan bahasa yang tepat .kemahiran mereka cipta . Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: .murid dengan bahan pembelajaran .kefasihan menghafaz .sebutan dalam berbahasa .gaya persembahan .

hafazan .nyanyian .soalan.pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir. .mengesan kelancaran dalam sebutan.mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz.deklamasi sajak .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 87 . .perbahasan . pernyataan. Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: . .aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid.syarahan .temu bual .Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan. Penilaian lisan membolehkan guru : .mengesan amalan dan sikap murid secara sertamerta.bercerita . . .perbincangan . .mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis. .mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid.bacaan kuat . .aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea. .soal jawab . ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami. C. Penilaian secara penulisan. Dalam menyediakan instrumen guru perlu dipastikan: .mendengar dan memberi respon secara lisan . .

perkara yang berikut mestilah diambil kira: . Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: . Instrumen Penilaian Penulisan .menilai .bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan .soalan subjektif . Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: . Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: .latihan dan ujian bertulis .karangan .soalan objektif Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi. Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih.laporan projek/kerja kursus/folio .bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami . jadual.mentafsir .aras kesukaran soalan dipelbagaikan .huraian atau tafsiran peta.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 88 .mengaplikasi .skema pemarkahan disediakan . Soalan yang berperingkat dapat menilai .perbendaharaan kata .penggunaan tanda baca . graf atau carta.soalan menepati kemahiran yang akan diuji .kemahiran menulis .menyusun idea .

. Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif. Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid. Refleksi didefinisikan sebagai inkuiri yang sistematik pada amalan pengajaran sendiri bagi membaiki amalan pengajaran serta meningkatkan kefahaman mengenai sesuatu perkara. Refleksi dibuat selepas guru selesai melaksanakan pengajaran sebagaii penilaian kendiri atau muhasabah berkenaan pengajaran guru.6 Refleksi Kendiri Refleksi adalah suatu usaha secara sedar dan rasional mencari penyelesaian kepada suatu masalah.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 89 peningkatan tahap pemikiran murid. 5. Proses refleksi mengarahkan pemikiran yang positif bagii menjana amalan pengajaran guru yang berkesan.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 90 Rajah 17 : Langkah-langkah Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran 5.7 RUMUSAN Memahami masalah melalui pemikiran kognitif Mengesan masalah Memproses dan menganalisis data dengan pemikrian secara kritis Mengingat kembali perhubungan pengalaman yang sedia ada dengan penyelesaian masalah Mencadang pelbagai penyelesaian dengan pemikiran kritis dan kreatif Menilai penyelesaian dengan penggunaan pemikiran refleksi untuk membuat keputusan atau menetap tindakan .

Mengemukakan contoh-contoh yang sesuai dengan isi pelajaran.7.3 Menggunakan bahasa yang berkesan a. 5. c. 2007) Terdapat beberapa kriteria dalam menentukan keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran murid yang boleh diterima dan diakui bersama.4 Penggunaan bahan bantu mengajar .1 Tercapainya objektif pembelajaran a. 5. Istilah berkesan dan menarik adalah sesuatu yang amat sukar didefinasikan secara tepat kerana kedua-duanya bersifat relatif dan berbeza mengikut keadaan dan presepsi seseorang (Kamarul Azmi Jasmi & Ab. Menggunakan bahasa persuratan. 5. b. Objektif pembelajaran tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. tepat dan disusun mengikut urutan. sesuai. jelas. peringkat perkembangan dan peringkat penutup.Halim Tamuri.7. c.Isi pelajaran disampaikan secara tersusun bermula dari konsep yang asas. Penyampaian isi pelajaran merangkumi tiga peringkat iaitu peringkat permulaan.7. Bertutur dengan lancar dan fasih. b. Objektif pembelajaran sesuai dengan tajuk dan isi pelajaran.2 Penyampaian isi secara sistematik dan lancar a. b. realistik. Objektif yang dipilih hendaklah mudah. Memberi arahan yang jelas dan dapat didengari oleh murid 5. c. antaranya.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 91 Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Islam yang berkesan merupakan isu yang sangat penting dan mencabar kepada semua guru Pendidikan Islam.7.

Interaktif antara guru dengan murid b.6. Menggunakan bahan bantu mengajar yang dapat membantu guru menyampaikan isi pelajaran secara berkesan.7. Interaktif guru dengan bahan pengajaran c.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 92 a. Penguasaan Ilmu Menurut Kamarul Azmi Jasmi (2007) guru perlu menguasai ilmu kerana dengan ilmu yang luas dan mendalam sahaja mereka dapat menghuraikan sesuatu topik pengajaran dengan baik dan mantap. Pendidikan Islam akan menjadi menarik dan relevan kepada pelajar sekiranya guru boleh mengaitkan apa yang dipelajari dengan realiti dengan isu semasa yang berlaku. Interaktif murid dengan bahan pengajaran d. Pengajaran dan pembelajaran interaktif ini boleh dibahagikan kepada beberapa suasana: a. Menggunakan bahan bantu mengajar yang dapat membantu murid memahami penyampaian guru. Menggunakan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi terkini 5. Relevannya ilmu wahyu dengan kehidupan seharian menjadikan Pendidikan Islam itu sesuai sepanjang zaman. PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN . b. c.7. Interaktif murid dengan murid 5.5.Pengajaran dan Pembelajaran interaktif Proses P&P akan menjadi lebih menarik jika ada P&P interaktif dilaksanakan di dalam bilik darjah.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 93 (1) PERANCANGAN (2) PELAKSANAAN (3) AMALAN REFLEKSI (4) SIKAP & SAHSIAH Hasil Pembelajaran Isi Pelajaran Perancangan Strategi P & P Sumber P&P Penerapan nilai (nilai murni/nilai PAS) Unsur Kemahiran Berfikir Permulaan Perkembangan Pengajaran Pengurusan Bilik Darjah Pelaksanaan Komunikasi Kualiti Pembelajaran Penutup Pencapaian Hasil Pembelajaran Aplikasi Nilai Amalan Refleksi Pemikiran Reflektif Penampilan Diri Sikap & Sahsiah Keprihatinan Pekerti Sifat Profesional Latihan .

2. Bina satu rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran Pendidikan Islam dan laksanakan di dalam kelas pengajaran dan pembelajaran anda.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 94 1. buat satu refleksi terhadap pengajaran dan pembelajaran yang telah anda laksanakan. Selepas pengajaran di dalam kelas anda. .

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Al-Nu my. Kuala Lumpur.Selangor:Fajar Bakti Sdn Bhd.pedagogi dan metodologi. Dewan Bahasa dan Pustaka. Sejarah Dan Kaedah Pendidikan Al-Qur an.falsafah. Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekol ah Rendah.Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: P enerbit Universiti Malaya. Mok Soon Sang (1996) Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan. Rashidi Azizan dan Abd. Jamaluddin Bin Abdul Jabbar (2001). Kementerian Pendidikan Malaysia (2002).Razak Habib (1995). Kaedah Dan Teknik Pengajaran Menurut Ibnu Khaldun AlQabasi. Pendidikan Islam Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. . Pengajaran dalam Bilik Darjah. Pust aka Aman. Ahmad Mohd Saleh. Abdul Qadir Ahmad.PIM3102 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM SR 95 Abdurrahman An Nahlawi (1992) Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise Mohd Yusuf Ahmad ( 2004).Johor Bahru Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). 1980. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Abdullah Amin. Universiti Teknologi Malaysia. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. (1991) Asas-Asas Pendidikan Islam. (1995) Pendidikan Islam dan Peralihan Paradigma. Metodologi Dan Psikologi Pendidikan Tilawati l Quranil Karim. Pendidikan Dan Pembangunan Suatu Perspektif Berse padu. Hassan Langgulung. Hasan Langgulung. Maktabah an-Nahdha h AlMisriyyah. Kuala Lumpur : Dewan Bahas a Pustaka. (1988). Dewan Bahasa Dan Pustaka . Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kajang : Masa Enterprise. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku Teks Pendidikan Islam Tahun 1 6 Mohd. 1997. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Isl am Sekolah Rendah. Kamarul Azmi Jasmi & Ab Halim Tamuri (2007). Kuala Lumpur. Terjemahan Mohd Romzi Omar.Turuq Ta alim Al-Tarbiyah Al-Islamiyah. (1994). Dewan Bahasa dan Pustaka. Haji Abdullah Ishak (1995) Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia .Shah Alam. Kamal Hassan Dr. Prof Dr. Bandu ng: CV Diponegoro. Pahang: Maahad Tahfiz Negeri Pahang.

Zohir Ahmad (2003) Pedagogi: Strate gi dan Teknik Mengajar Berkesan. Petalin g Jaya : International Book Service .PIM3102 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM SR 96 Shabuddin Hashim. (1984). Zawawi Hj. PTS Publication & Distri butors Sdn Bhd. Mohd. Dr. Rohizani Yaakub. Ahmad. Pendidikan Islam Kaedah Dan Teknik Pengajaran.

com Kelulusan: Sarjana Syariah UM Sarjana Muda Pengajian Islam UKM 1999 Sijil Perguruan Asas Pengajian Islam(Pengajian Rendah)MPI 1988 Pengalaman : Guru Pendidikan Islam di sekolah rendah 8 tahun Guru Pendidikan Islam di sekolah Menengah 7 tahun Pensyarah IPG 4 tahun NAMA : RUHAYATI BINTI RAMLY JAWATAN :PENSYARAH EMEL : ruhihayati_iptaa@hotmail.97 PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN NAMA : JAMILAH BINTI MOHD NOOR JAWATAN :PENSYARAH EMEL : jamilahnoor@ymail.com Kelulusan: Sarjana Pendidikan UM 2005 Sarjana Muda syariah UM 1994 Pengalaman : Guru Pendidikan Islam di sekolah Menengah 7 tahun Pensyarah IPG 7 tahun NAMA JAWATAN EMEL (NAMA) (JAWATAN) (EMEL) (KELULUSAN) PHD/SARJANA/SARJANA MUDA/DIPLOMA/SIJIL (PENGALAMAN KERJA) .

98 IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful