Pedagogi Pendidikan Islam

MODUL (PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH) PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH (PIM 3102

) (PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011 IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

i Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin. Falsafah Pendidikan Islam Pendidikan Islam adalah satu usaha yang berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

ii

. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.ii Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN.

iii Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru i Panduan Pelajar v Pengenalan vii Agihan Pembelajaran ix UNIT 1 : STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH.6 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (Ayat Hafazan) 2.0 Sipnosis 2.5 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (Ayat Tilawah / Bacaan) 2.5 Rumusan UNIT 2 : KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN 2. 1.2 Kerangka Tajuk 2. Ayat Hafazan dan Ayat Kefahaman 2.0 Sipnosis 1.1 Hasil Pembelajaran 1.4 Objektif Ayat Bacaan.2 Kerangka Tajuk 1.1 Hasil Pembelajaran 2.3 Definisi 2.4 Pendekatan 1.7 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (Ayat Kefahaman) 2.3 Strategi 1.8 Rumusan 1 38 14 17 19 20 21 23 26 28 KANDUNGAN MUKA SURAT .

4.5 Kriteria-kriteria pemilihan isi pelajaran 4.7 Rumusan UNIT 4 : PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN DALAM SEMUA BIDANG PENDIDIKAN ISLAM 4.0 Sipnosis 3.2 Kaedah dan Teknik Pengajaran Ibadah 3.2 Kerangka Tajuk 5.6 Kaedah dan Teknik pengajaran Jawi 3.1 Hasil Pembelajaran 3.2 Kerangka Tajuk 4.4.2 Kerangka Tajuk 3.0 Sinopsis 4.1 Kaedah dan Teknik Pengajaran Akidah 3.iv UNIT 3 : KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ULUM SYARIYYAH.1 Hasil Pembelajaran 5.4.3 Kaedah dan Teknik Pengajaran Sirah 3.6 Refleksi Kendiri 5.7 Rumusan UNIT 5 : PANDUAN PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SEMUA BIDANG 5.4 Cara menyusun isi pelajaran 4.4 Pelaksanaan Pengajaran 5.3 Kaedah dan Teknik 3.5 Penilaian 5. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH DAN PELAJARAN JAWI 3.1 Hasil Pembelajaran 4.5 Kaedah dan Teknik Pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah 3.3 Definisi isi pelajaran 4.7 Rumusan 30 31 33 33 39 46 51 59 63 64 66 67 68 69 71 73 75 83 .4 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asas Ulum Sya yyah 3.3 Perancangan Pengajaran 5.0 Sinopsis 5.6 Prinsip-prinsip isi pelajaran Pendidikan Islam 4.

84 89 91 Bibliografi 95 Panel Penulis Modul 97 Ikon Modul 98 .

iv .

Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 1. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 7. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna.v PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. 4. 3. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. 5. . Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Teliti maklumat yang diterima. 6.

Modul ini ditulis sebagai bahan pembelajaran untuk membantu anda mendapatkan maklumat dan menguasai kemahiran di dalamnya berasaskan konsep pembelajaran kendiri. 2.3 Pelajaran Jawi Unit 4: Prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan ASSALAMUALAIKUM WARRAHMATULLAH ! Selamat berinteraksi dengan modul PIM 3102 .2 epentingan dan kesan pemilihan strategi dan pendekatan Yang sesuai dalam pengajaran Unit 2: Kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran.viii PENGENALAN MODUL Modul ini disusun berdasarkan Sukatan Pelajaran Pedagogi Pendidikan Islam Sekolah Rendah (KBSR) untuk Program Pensiswazahan Guru (PPG) Mod Pendidikan Jarak Jauh(PJJ). di mana setiap tajuk dipecahkan kepada sub tajuk bagi memudahkan pembelajaran kendiri .3 Ayat Kefahaman Unit 3: Kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran : 3.2 Ayat Hafazan 2. Kursus Pedagogi Pendidikan Islam ini merupakan kursus major yang mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali yang melibatkan 30 jam interaksi dan 30 jam amali.2 Adab dan akhlak Islamiyyah 3.1 Ayat Bacaan 2.1 Asas Ulum Syar iyyah 3.Dalam modul ini 30 jam amali diberikan tugasan seperti yang terdapat di dalam nota bahagian Agihan Tajuk. Modul ini dibina dalam bentuk tajuk. Dalam modul ini anda akan mempelajari: Unit 1: Analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. 1.1 Jenis-jenis strategi dan pendekatan 1. Modul ini dihasilkan Berdasarkan Pro Forma Kursus bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian.

2 Diketahui kepada belum diketahui 4.4 Khusus kepada umum 4.viii Islam.5 Dekat kepada jauh Unit 5: Panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang.1 Mudah kepada susah 4.2 Pelaksanaan 5.disediakan beberapa soalan penilaian untuk mengukur sejauh mana kefahaman anda terhadap isi modul. Selain daripada merujuk kepada bahan modul ini.3 Maujud kepada mujarrad 4. anda digalakkan mencari dan mendapatkan maklumat tambahan bagi menambahkan kefahaman terhadap tajuk yang disediakan. 5.3 Penilaian Modul ini dihasilkan dengan merujuk buku-buku muktabar sebagaimana Dinyatakan dalam bibliografi. 4. Selamat berjihad Panel Penulis Jun 2011 . Harapan panel penulis kursus ini dapat melahirkan guru-guru yang berkaliber dan berpengetahuan luas.seterusnya memantapkan ilmu pengetahuan anda dalam pedagogi bagi semua bidang Pendidikan Islam Anda dikehendaki menyediakan jawapan kepada soalan-soalan tersebut yang mana akan dibincangkan bersama dengan pensyarah dan rakan pelajar yang lain.1 Perancangan 5.berkemahiran tinggi serta mampu mengaplikasikan pedagogi Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Di dalam setiap unit .

Adab dan Akhlak Islamiah . 2 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN . ASAS ULUM SYAR YYAH . Kepentingan dan kesan pemilihan strategi yang sesuai dalam pengajaran . Akidah . Jenis-jenis Strategi . PELAJARAN JAWI Pemilihan kaedah dan teknik . Kepentingan dan kesan pemilihan pendekatan yang sesuai dalam pengajaran 4 . ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH . Definisi Teknik Pemilihan kaedah dan teknik . Pelajaran Jawi 8 AGIHAN TAJUK INTERAKSI TAJUK/TOPIK JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 1 ANALISIS STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH . Jenis-jenis pendekatan . Ayat Hafazan . Definisi Kaedah .ix Kod & Nama Kursus: PIM 3102 / PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM Kandungan modul ini dibahagi kepada 5 tajuk/topik. Ayat Bacaan . Definisi Pendekatan . Difinisi Strategi . Ibadah . Sirah . Jadual di bawah menjelaskan a gihan tajuk-tajuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. Ayat Kefahaman 8 3 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN PEMBELAJARAN: .

x 4 PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN DALAM SEMUA BIDANG PENDIDIKAN ISLAM Menyesuaikan prinsip dengan semua bidang dalam sukatan . Maujud kepada mujarrad . Khusus kepada umum . bidang dan tajuk) 3. Perancangan . Pelaksanaan . Pelajar dikehendaki menyediakan tugasan dalam bentuk RPH bagi satu sesi P&P 2. . Mingguan . Mudah kepada susah . Diketahui kepada belum diketahui . 4. prinsip-prinsip dan format perancangan . Pelajar dikehendaki menghantar rakaman kepada pensyarah berkenaan pada interaksi ke lima. Semester . Harian Kaedah pelaksanaan dan penilaian pengajaran (Pemurnian rancangan pengajaran) 5 JUMLAH 30 Nota: Amali 30 jam 1. Dekat kepada jauh 5 5 PANDUAN PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SEMUA BIDANG . Pelajar dikehendaki membuat rakaman P&P di dalam bilik darjah semasa di sekolah berdasarkan RPH tersebut. Penilaian Konsep. (Pensyarah akan tentukan mata pelajaran.

xi .

xii .

3. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. deduktif. Membanding beza di antara pendekatan bersepadu. Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini. berpusatkan murid dan berpusatkan bahan. . Membanding beza di antara strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Baca dan fahami objektif modul. berpusatkan murid. Justeru itu guru harus memilih kesesuaian tajuk dengan strategi dan pendekatan. tematik dan qudwah hasanah. 4. 2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 1 UNIT 1 STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH. elektif. Mengaplikasi pedagogi Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran.0. Membanding beza di antara strategi berpusatkan guru. anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. Kebijaksanaan guru memilih strategi dan kaedah akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan terhadap murid. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit. 5. 1. 5. 3. anda diharap dapat: 1. induktif. Analisis Strategi dan Pendekatan Pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah 1. Unit ini mengandungi: 1. Arahan 1. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. 4. 2. Sinopsis Bab ini memaparkan strategi dan pendekatan yang boleh diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran.1. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip dan panduan yang betul.

2. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar pada sesi berikutnya. 7.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 2 6. Kerangka Tajuk Rajah 1 : Strategi P&P Dalam Pendidikan Islam BERPUSATKAN BAHAN BERPUSATKAN MURID BERPUSATKAN GURU strategi . Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. 1.

Strategi berpusatkan bahan 1.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 3 Rajah 2 : Pendekatan Dalam P&P Pendidikan Islam Nota : 1.3.1 Definisi Strategi Strategi pengajaran ialah kepandaian guru membuat perancangan dan pelaksanaannya terhadap semua aspek pengajaran dan pembelajaran. Ini termasuklah pemilihan dan pelaksanaan kaedah.2.2 Jenis Strategi Antara jenis-jenis strategi yang biasa digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam ialah : . 1. Strategi berpusatkan guru .3.3.3. akitiviti. STRATEGI 1. Strategi berpusatkan murid . teknik. bahan dan masa yang digunakan .1 Strategi berpusatkan guru PEMUSATAN MURID EKLEKTIK QUDWAH HASANAH TEMATIK BERSEPADU DEDUKTIF INDUKTIF PENDEKATAN DALAM P&P PENDIDIKAN ISLAM .

manakala murid hanya bertindak sebagai pendengar. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 4 Strategi ini melibatkan guru yang memainkan peranan yang utama. . iaitu. memberi penerangan.2. Oleh yang demikian.2 Strategi berpusatkan murid . Terdapat beberapa ciri di dalam strategi ini.3. guru mengurus dan mengawal kelas. Kaedah yang menjadi pertimbangan asas apabila guru menggunakan strategi ini adalah kaedah-kaedah seperti berikut. 1. 2. perkara yang diutamakan ialah pencapaian murid dalam keputusan peperiksaan dan ujian serta teknik pengajaran guru ditumpukan kepada penyampaian fakta secara menghafaz. Kepimpinan guru adalah bersifat autokratik. Penerangan. Syarahan/ Kuliah. . Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. murid tidak dapat membuat interpretasi sendiri dan mereka menjadi kurang pasif serta sifat-sifat sosial yang positif kurang dapat dipupuk. 1. Demontrasi. . Selain itu. Komunikasi antara guru dan murid adalah sehala. Strategi ini lebih mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru dan penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan berbanding penyebaran nilai murni dan perkembangan emosi. Bercerita.

. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran lebih banyak masa diperlukan bagi aktiviti pembelajaran murid. . . . Kumpulan. Kaedah yang menjadi pertimbangan asas apabila guru menggunakan strategi ini adalah kaedah-kaedah seperti berikut. Perbincangan. Penyoalan. Inkuiri penemuan. Isi kandungan yang disampaikan perlulah sesuai dengan aras kebolehan dan kontektual murid. . Simulasi. . Main peranan. Projek. . Sumbangsaran. Bermain. Murid digalakkan untuk bergiat aktif dalam proses P&P dan guru hanya sebagai pemimpin untuk membimbing murid dalam menjalankan aktiviti sama ada secara berkumpulan atau individu. . . Penyelesaian masalah. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 5 Murid memainkan peranan penting dan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. . Aktiviti-aktiviti perlulah melibatkan murid secara aktif.

3. menarik dan berkesan. BBM memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Murid pula boleh memahami pelajaran dengan lebih bermakan serta boleh menjalankan aktiviti pembelajaran secara . murid dapat melibatkan diri secara ak tif serta menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif. guru menggunakan BBM tersebut ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.2. Murid-murid juga dapat belajar dengan bersemangat sekiranya guru pandai menggunakan BBM yang sesuai. Ia bertujuan supaya proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan penyampaian maklumat dapat dilakukan secara berkesan. Dengan menggunakan strategi ini guru dapat menyampaikan pengajaran dengan lebih mudah. Penyampaian guru pula ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna supaya murid memahami maklumat yang disampaikan dan mereka berupaya membuat kesimpulan sendiri. Dalam strategi ini. komputer dan sebagainya. radio. ujian formatif ditekankan dan keputusan ujian kerap kali digunakan untuk mengesan kelemahan murid. Selain itu. 1. rohani.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 6 Perkembangan murid adalah seimbang dan menyeluruh dari segi jasmani. emosi. Di bawah strategi ini.3 Strategi berpusatkan bahan Strategi ini menjadikan guru sebagai fasilitator yang menekankan kepada penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) seperti slaid. model. gambar. kaset. intelek dan sosial (JERIS). video.

Penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran. . Bahan-bahan yang digunakan perlulah memenuhi ciri-ciri seperti berikut. . . Memberi penekanan kepada pengajaran yang bermakna. Berpusatkan murid. Audio-visual. Dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran . . Pengajaran terancang. kreatif dan inovatif. Pengajaran secara kumpulan dan individu digalakkan Kaedah yang menjadi pertimbangan asas apabila guru menggunakan strategi ini adalah kaedah-kaedah seperti berikut. . . Kejelasan . Ketepatan . Kepelbagaian Strategi yang dirancang perlulah: . . Menggalakkan Inkuiri penemuan dan penyelesaian masalah. Bersifat fleksible -. . . Penggunaan buku teks dan rujukan. Modul.mengikut situasi dan keadaan murid pelbagai aras kebolehan . . Keluasan .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 7 individu datau secara kumpulan tanpa kehadiran guru.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 8 1.4. PENDEKATAN 1.4.1 Definisi Pendekatan Pendekatan merujuk kepada cara guru mengurus isi pelajaran supaya objektif jangka panjang dapat dicapai . Ia adalah satu bingkai yang besar di dalamnya mengandungi strategi, kaedah dan teknik. Dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam anda boleh menggunakan apa jua jenis pendekatan asalkan ia mengandungii ciri-ciri berikut : . Memberi ilmu - kognitif . Menanam kepercayaan dan pegangan kepada akidah Islamiah- afektif . Membina kemahiran dan amalan - psikomotor . Memupuk dan menanam penghayatan afektif . Membentuk pandangan, sikap dan akhlak afektif . Mewujudkan hubungan mesra di antara guru dengan murid . Menyepadukan faktor dan nilai . Merentas kurikulum . Menggabungjalin kemahiran, isi dan nilai . Memotivasikan murid dalam pembelajaran 1.4.2 Jenis-jenis Pendekatan Berikut adalah jenis pendekatan yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 9 Rajah 3 : Pendekatan Dalam P&P Pendidikan Islam 1.4.2.1 Pendekatan Bersepadu Dalam pendekatan ini, guru melaksanakan semua unsur-unsur yang terdapat di dalam kurikulum secara bercantum atau bersatu. Semua ilmu diajar dengan cara saling berkaitan di antara satu sama lain. Di bawah rancangan KBSR konsep kesepaduan diamalkan mengggunakan strategi penggabungjalinan dan penyerapan. Ianya bertujuan untuk menjalin dan mengadunkan unsur-unsur ilmu, nilai, kemahiran belajar dan penggunaan bahasa yang baik. PEMUSATAN MURID EKLEKTIK QUDWAH HASANAH TEMATIK BERSEPADU DEDUKTIF INDUKTIF PENDEKATAN DALAM P&P PENDIDIKAN ISLAM

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 10 Rajah 4 : Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Pendekatan Bersepadu 1.4.2.2 Pendekatan Induktif Pendekatan ini menggunakan cara pengajaran dengan memperlihatkan bahagian-bahagian kecil (khusus) sampai kepada perkara-perkara besar atau umum. Contohnya : Guru akan meminta murid- murid menyenaraikan jenis air yang mereka tahu. Kemudian meminta mereka untuk mengkategorikannya pula mengikut jenis-jenis yang asli dengan yang tidak. Contoh air milo dengan air paip. Kemudian kita membimbing murid mengaitkan air yang asli dengan air mutlak dan hukumnya. Pelaksanaan Konsep Bersepadu Dalam P&P Pendidikan Islam Kecintaan terhadap ilmu Gabungjalin Perentasan Penerapan Nilai Kurikulum Dengan Kokurikulum Mengaitkan Dengan Masyarakat Kesinambungan Di Peringkat Rendah Kepelbagaian Aktiviti BBMK Perkembangan Potensi

Mengutamakan penglibatan murid secara aktif dan aspek lisan 7.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 11 Rajah 5 : Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Pendekatan Induktif Ciri-ciri pendekatan induktif: 1.2. haram. Bermatlamatkan pembentukan kebiasaan 2. Mengutamakan pengaantaraan deria untuk mendapatkan pengetahuan 3. rukhsah. Contoh-contoh khusus Memerhati. mentafsir. Membuat generalisasi . Murid-murid berpeluang sepenuhnya belajar di bawah bimbingan guru 6. Menekankan pengajaran yang berbentuk konkrit 5. Pendekatan ini bermula dengan guru memberikan rumus-rumus atau teori yang berkaitan contoh hukum halal.4. azimah dan kemudiannya murid-murid dikehendaki memberikan contoh atau huraian daripada rumus atau teori yang dikatakan. Mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan berkesan. mengkaji. mengenalpasti.3 Pendekatan deduktif Cara pengajaran yang menggunakan pendekatan deduktif adalah berlawanan dengan pendekatan induktif. 1. Kekerapan ulangan diperlukan dalam pelbagai konteks bagi menguasai sesuatu kemahiran 4.

Ia merupakan gabungan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran. Memulakan penyusunan isi daripada keseluruhan yang lebih kompleks 4.4. prinsip. Pembelajaran dengan kefahaman adalah lebih kekal daripada menghafal 1.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 12 Rajah 6 : Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Pendekatan Deduktif Ciri-ciri pendekatan deduktif: 1. Pendekatan eklektik ini amat sesuai digunakan dalam situasi pelajar yang mempunyai ragam belajar yang berbeza. prinsip. hukum atau peraturan yang telah diketahui . Mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi 2. hukum atau peraturan barui Gunakan contohcontoh berkaitan Murid mengukuhkan pemahaman tentang konsep Pilih teori/rumus. Dalam pendekatan ini pengajaran dan pembelajran boleh bermula menggunakan pendekatan induktif iaitu dengan mencari contoh ataupun huraian. kemudiannya diikuti dengan pembinaan konsep dan seterusnya membuat huraian atau contoh yang berkaitan.4 Pendekatan Eklektik Pendekatan eklektik ialah cara pengajaran dengan menggunakan kedua-dua pendekatan (induktif dan deduktif) secara serentak.2. Memperkenal teori/rumus. Menggunakan pengantara fikiran untuk mendapatkan ilmu 3.

Sikap guru memainkan peranan yang sangat penting bagi menghasilkan kesan pengajaran kepada pelajar.4.5 Pendekatan Pemusatan Murid Guru dan murid bersama-sama memainkan peranan dalam proses pengajaran pembelajaran. Tugas guru bukan sahaja sekadar mengajar dan mendidik bakal-bakal pemimpin negara malah mereka juga merupakan model bagi para pelajarnya (role model). satu-satu tema kemudian dipecahkan kepada komponan-komponan yang kecil dalamm setiap komponan terdapat lagi topik kecil yang boleh dibincangkan. jika baik maka baiklah jadinya begitu juga bagi keadaan sebaliknya (Najib.4. Pelajar akan mencontohi sikap guru yang ditonjolkan. Tema-tema yang dipilih perlulah sesuai dengan peringkat umur pelajar.4. Dalam pendekatan ini. 1.2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 13 1. Suasana kepimpinan bersifat demokratik. Guru menyoal dan murid menjawab dan sebaliknya.2.2. Komunikasi berbentuk dua hala . Murid aktif menyertai aktiviti pembelajaran.Dalam pendekatan ini guru mengenal pasti tema-tema yang hendak dijadikan idea utama pengajaran bagi suatu jangka masa.6 Pendekatan Tematik Pengajaran tematik bermaksud suatu pengajaran yang disampaikan melalui ideayang besar. perkara perkara yang berkaitan dengan bersuci dan lain-lain.7 Qudwah hasanah Guru menjadi model kepada murid. 2005). Contoh tema-tema seperti solat. . 1. Daripada tema yang dipilih. guru perlu menyenaraikan beberapa tajuk kecil yang berkaitan dengan tema tersebut. pencapaian objektif pembelajaran murid diutamakan. Oleh itu guru perlulah sentiasa mempamerkan perilaku yang baik.

kaedah dan teknik pengajaran berdasarkan objektif Lebih mengambil kira objektif jangka panjang Mengambil kira segala aspek pembelajaran PENDEKATAN Cara mengajar berdasarkan objektif berlandaskan teori.5 RUMUSAN STRATEGI Kebijaksanaan memilih pendekatan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 14 1. prinsip atau model tertentu Kenyataannya dianggap benar tanpa memerlukan bukti dan alasan Mendokong sesuatu teori .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 15 LATIHAN Pemilihan strategi dan pendekatan yang sesuai memberi kesan kepada hasil pembelajaran. Kesan pemilihan strategi dan pendekatan pemusatan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menyertakan kekuatan dan kelemahan pendekatan tersebut. Berpandukan gambar-gambar di atas. Kepentingan dan kesan pemilihan strategi dan pendekatan yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran. jelaskan: 1. Aktiviti Pembelajaran : 1. Perhatikan gambar di bawah ini. 2. 2. cuba anda jelaskan apa yang dimaksudkan dengan pendekatan deduktif. apa yang anda faham tentang pendekatan Qudwah hasanah. Air Embun Air Air Paip /Perigi Air Air Sungai A Air Laut Laut Salji Air Hujan Air Mata Air . Berdasarkan kefahaman anda mengenai strategi dan pendekatan.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 16 Cuba kita fikirkan. mengapa guru perlu menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang baik dan menarik? Perlakuan guru sering menjadi ikutan murid-murid Guru perlu Mengamalkan kebersihan setiap masa Guru hendaklah sentiasa mengamalkan kebersihan Guru perlu Mengamalkan kebersihan setiap masa Sebagai role model perlakuan begini amat tidak sesuai dilakukan oleh guru .

4. musyafahah. AYAT HAFAZAN . Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar . Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan pelaksanaan kaedah dan teknik yang boleh diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam khususnya dalam bidang Asuhan Tilawah al-Quran. Membanding beza di antara kaedah dan teknik pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. 6. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. 5. 3. 2. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip dan panduan yang betul. tasmik. anda diharap dapat: 1. Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini. gerak kerja. AYAT BACAAN .1.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 17 UNIT 2 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN : . Kebijaksanaan guru memilih kaedah dan teknik akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan. cuba jaya dan lain-lain. 2. 3. Baca dan fahami objektif modul. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. Arahan 1. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. AYAT KEFAHAMAN 2. Membanding beza di antara kaedah-kaedah yang digunapakai dalam pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilwah al-Quran seperti talaqqi. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit. Unit ini mengandungi: Analisis kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Quran. sambung bacaan. 2.0.

Dapatkah anda menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kaedah dan teknik? KAEDAH P&P AYAT HAFAZAN KAEDAH P&P AYAT BACAAN KAEDAH P&P AYAT KEFAHAMAN KAEDAH DAN TEKNIK P&P ASUHAN TILAWAH AL-QURRAN .mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. 2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 18 pada sesi berikutnya. Kerangka Tajuk Nota Anda pernah mendengar perkataan kaedah dan teknik? Tahukah anda dengan kebijaksanaan guru membuat pemilihan kaedah dan teknik yang sesuai akan membawa kepada pengajaran yang berkesan dan menyeronokkan.2. 7. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana.

Tetapkan langkah-langkah mengikut aktiviti yang diperkenalkan. kemas dan sistematik. Ia merupakan langkah-langkah atau peringkatpering kat pengajaran yang tersusun rapi dan berurutan bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Susun langkah secara berperingkat 2. . Ia memberi penekanan bagaimana menggunakan sumber-sumber pengajaran serta menimbang langkah-langkah pengajaran. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 19 2. Definisi 2. Dalam menjalankan apa sahaja kaedah / teknik prinsip-prinsip di bawah boleh dijadikan panduan: . Dalam menerangkan sesuatu prosedur pengajaran dan pembelajaran guru boleh menggunakan kaedah yang sesuai terutama kaedah-kaedah yang dapat memenuhi keperluan murid.2 Definisi Teknik Teknik merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung dalam sesuatu kaedah atau cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran. Ia juga ditakrifkan sebagai kemahiran guru dalam mengelolakan kaedah dan cara menjalankan pelbagai langkah dalam aktiviti pengajaran.1 Definisi Kaedah Satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur. . Tentukan bahan yang hendak disampaikan mengikut peruntukan masa.Ia merangkumi aktiviti.3.3. Kenalpasti terlebih dahulu apa yang akan digunakan.3. perlakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran. Perancangan prosedur tersebut boleh dilakukan dengan cara-cara seperti berikut: .

Menekankan amalan dan penghayatan. Menggalakkan pengalaman secara langsung.4. Menyampaikan pengetahuan dan pengalaman secara bersepadu 2. .1 Ayat Bacaan Objektif pengajaran dan pembelajaran ayat bacaan dal. . Ayat Hafazan dan Ayat Kefahaman 2. .4. fasih dan bertajwid untuk dibaca dalam solat dan ibadat harian.4. 2.3 Ayat Kefahaman Objektif pengajaran dan pembelajaran ayat kefahaman ialah supaya murid dapat memahami maksud beberapa ayat-ayat atau surah terpilih dengan menghayati pengajarannya sebagai rujukan petunjuk Allah. .am bidang Asuhan Tilawah al-Quran supaya murid dapat menguasai kemahiran membaca sesuatu ayat atau surah al-Quran dengan betul.2 Ayat Hafazan Objektif pengajaran dan pembelajaran ayat hafazan pula ialah supaya murid dapat menghafaz surah-surah tertentu/ ayat-ayat terpilih dengan betul. Melibatkan murid secara aktif. Objektif pengajaran dan pembelajran Asuhan Tilawah al-Quran adalah bertujuan secara umumnya supaya murid dapat mengetahui adab membaca al-Quran dan mengamalkan tuntutan al-Quran dalam kehidupan seharian . 2.4. Mengambil kira kebolehan dan kemampuan murid. Objektif Ayat Bacaan. fasih dan bertajwid.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 20 .

Kemudian secara beramai-ramai murid-murid membaca mengikut bacaan guru dan diteliti oleh guru sehingga guru berpuas hati. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Ayat Tilawah/ Bacaan TIKRAR TALAQQI MUSYAFAHAH HALAQAH/ TADARUS TATBIQI GERAK KERJA KUMPULAN TASMIK GERAK KERJA INDIVIDU .5 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah alQur an (Ayat Tilawah / Bacaan) Banyak kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (ayat bacaan) ini. murid-murid dikehendaki mendengar pembacaan guru dengan teliti serta melihat pergerakan mulut guru.1 Talaqqi Dalam melaksanakan kaedah talaqqi ini. Di antaranya seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut: Rajah 7 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Ayat Tilawah/Bacaan 2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 21 2.5.

Peringatan: Kaedah bacaan secara talaqqi dan musyafahah merupakan kaedah yang paling praktikal digunakan dalam pengajaran al-Qur an.2 Musyafahah Kaedah musyafahah dilaksanakan dengan guru memberi contoh bacaan kepada seorang murid. Murid membaca beramai-ramai mengikut kumpulan. iaitu malaikat Jibril membacanya dahulu dan didengar . Seorang murid membaca. murid-murid ikut. 2. Kaedah tikrar dilaksanakan dengan cara. Guru membaca dan kemudian seorang murid mengikuti bacaan guru. murid-murid lain ikut. menerima wahyu pertama di Gua Hira`.5. 3. Nabi Muhammad SAW. Guru memperdengarkan bacaan kepada murid berulang-kali supaya murid dapat menanggapi sebutan dan bacaan guru dengan baik. Selepas guru membaca. Murid pula berulang-kali mengulangi sebutan dan bacaan di bawah bimbingan guru dengan betul sehingga guru berpuas hati dengan sebutan dan bacaan murid. 2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 22 2. 4. kumpulan lain mendengar sahaja. kemudian murid itu mengikuti bacaan guru secara individu.5. secara talaqqi dan musyafahah.3 Tikrar Kaedah ini adalah serupa dengan kaedah latih-tubi. Selepas seorang murid membaca. Kaedah ini bertepatan dengan peristiwa Nabi Muhammad SAW. Murid mengulangi bacaan murid. murid lain mendengar sahaja. mengambil al-Qur an daripada malaikat Jibril AS. Murid mengulangi bacaan guru. 1.

memahami apa yang dihafaz.s.6 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah alQur an (Ayat Hafazan) Hafazan al-Qur an merupakan suatu proses mengingati ayat-ayat suci al-Qur an yang dilakukan secara sistematik dan berulang-ulang berdasarkan panduanpanduan tertentu (Mohd Yusuf Ahmad.ikhlas dalam niat dan amalan.menggunakan satu mushaf. Aktiviti : Berdasarkan kepada pengalaman anda sebagai guru Pendidikan Islam di sekolah. Kemudian Nabi Muhammad SAW. 2.kerap mendengar bacaan al-Qur an dan . Di antaranya seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut: .hafaz secara berperingkat-peringkat. . Di antara beberapa panduan atau tatacara menghafaz al-Qur an yang penting ialah seperti berikut: . Jelaskan secara terperinci langkah-langkah bagaimana melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Tilawah al-Qur an (Ayat Tilawah) dengan menggunakan kaedah-kaedah tersebut di atas. .meninggalkan maksiat. Pelbagai kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (ayat hafazan) ini. . membacanya dengan didengari oleh malaikat Jibril atau mengikut bacaan malaikat Jibril a.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 23 oleh Nabi Muhammad SAW. . 2004).kerap tasmi` hafazan al-Qur an di hadapan orang lain yang berkemahiran. .

Selepas tempoh itu.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 24 Rajah 8 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Ayat Hafazan 2. Jika murid belum hafaz.6. Kumpulan A membaca ayat pertama secara hafaz. kumpulan C menyambung ayat ke tiga secara hafaz juga dan begitulah seterusnya sambung-menyambung bacaan secara hafaz antara beberapa kumpulan murid. Kaedah ini boleh dilaksanakan dalam bentuk kumpulan atau individu. murid-murid diberi masa yang terhad (10 hingga 15 minit) untuk menghafaz ayat-ayat tertentu. guru meminta murid itu cuba hafaz ayat tersebut sekali lagi. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Ayat Hafazan CUBA JAYA SAMBUNG TIKRAR BACAAN GERAK KERJA KUMPULAN GERAK KERJA INDIVIDU TASMIK . Kemudian guru meminta seorang murid membaca ayat pertama dan meminta seorang murid lain menyambung bacaan ayat ke dua secara hafaz. Begitulah seterusnya sambung-menyambung bacaan hafazan dalam kalangan murid. kumpulan B menyambung ayat ke dua secara hafaz. 2. murid diminta membaca ayat secara hafaz di hadapan guru.6.1 Cuba Jaya Dalam melaksanakan kaedah cuba jaya ini.2 Sambung Bacaan Kaedah sambung bacaan dilaksanakan dengan guru membaca satu ayat dan meminta murid-murid menyambung secara hafaz.

Baca ayat-ayat yang dihafaz itu dalam solat.Setelah dapat ingat tanpa lihat mushaf. . . . Murid yang sudah hafaz dicatat sebagai sudah hafaz.Cuba mengingati ayat-ayat berkenaan tanpa melihat mushaf.Baca dan ulang-ulangkan beberapa kali hingga lancar. Guru tasmik hafazan murid tersebut.Setelah lancar baca ayat berkenaan dengan lebih cepat (Tadwir). . Pada hari yang ditetapkan. mula balik membaca ayat pertama dan ayat kedua secara hafaz. Kemudian teruskan bacaan secara hafazan. [Bacaan berpandukan mashaf] . baca pula ayat sambungannya mengikut langkah-langkah di atas. Jika ayat panjang ambil sebahagiannya sahaja. .Ulang bacaan beberapa kali secara tadwir supaya lancar tanpa merujuk mushaf. Kalau tersangkut barulah lihat mushaf.6. . Setiap guru al-Qur an wajib mengetahui dan memahami panduan dan teknik menghafaz al-Qur an dengan betul supaya mereka dapat mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan dan mencapai hasil yang diharapkan.Membaca ayat berkenaan dengan sebutan yang betul dan perlahan-lahan (tartil). murid membaca ayat yang sudah dihafaz di hadapan guru untuk ditasmik. Teknik menghafaz al-Qur an: . .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 25 2. manakala murid yang belum hafaz diminta menghafaz lagi.Setelah dapat mengingati ayat kedua ini. kecuali kalau tersangkut bolehlah merujuk sekejap kepada mushaf.3 Tasmik Kaedah tasmik dilaksanakan dengan murid diberi tugas menghafaz ayat tertentu di rumah atau di luar waktu sekolah.Ulang beberapa kali dengan bacaan tadwir .

Guru-guru al-Qur an hendaklah menjaga personaliti mereka. fasih dan bertajwid serta menjadi contoh bacaan kepada anak-anak didiknya. Antaranya ialah boleh membaca dengan baik. Selain itu. mereka mestilah ikhlas dan mempunyai keperibadian yang luhur. Tanamkan semangat ukhuwah dan kasih sayang di antara guru dan murid. belajar dalam keadaan tidak tertekan dan berlumba-lumba untuk menghafaz. Aktiviti Pembelajaran: Berdasarkan kepada panduan dan teknik hafazan di atas. cuba anda susun langkah-langkah secara terperinci bagaimana anda hendak mengajar manamana ayat dari ayat-ayat hafazan yang anda mengajar di sekolah. 2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 26 Peringatan: Metodologi dan Psikologi Pendidikan Tilawah al-Qur an hendaklah diterapkan secara maksimum dan pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar tidak mudah jemu. cepat ingat dan tidak mudah lupa.7 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Qur an (Ayat Kefahaman) Banyak kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (ayat kefahaman ini). Antaranya seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut: .

Huraian tersebut hendaklah disokong dengan ayat al-Quran.7. ahli sains. 2. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Ayat Kefahamaan HURAIAN PERBINCANGAN TERJEMAH KELAS GERAK KERJA KUMPULAN GERAK KERJA INDIVIDU PERBINCANGAN KUMPULAN . murid yang beri tugas menghuraikan maksud ayat di hadapan kelas. Selepas itu.2 Huraian Kaedah huraian dilaksanakan dengan guru memberi tugasan kepada dua orang murid (mengikut kesesuaian) untuk menghuraikan maksud ayat. Kemudian guru menterjemahkan keseluruhan ayat. guru menterjemahkan kalimat-kalimat penting di dalam ayat tersebut. pendapat ulama.7.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 27 Rajah 9 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Ayat Kefahaman 2. hadith.1 Terjemahan Kaedah ini adalah dimulakan dengan guru membaca keseluruhan ayat yang telah ditentukan. Setelah itu. Tugasan ini telah diberi kepada mereka satu minggu lebih awal beserta dengan buku rujukan. Pada hari pengajaran dan pembelajaran. ahli sejarah dan lainnya. guru meminta murid menterjemahkan ayat tersebut bergilir-gilir.

Kaedah ini boleh dilaksanakan secara kelas atau kumpulan kecil.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 28 2. 2. Aktiviti: Cuba anda berikan penjelasan beserta contoh-contoh yang sesuai untuk kesemua kaedah di atas.7.3 Perbincangan Kaedah perbincangan dilaksanakan dengan guru dan murid berbincang mengenai intinbat (rumusan) hukum atau pengajaran yang boleh diambil dari maksud ayat yang telah dihuraikan. Contoh-contoh hendaklah menggunakan ayat-ayat kefahaman sekolah rendah.8 RUMUSAN KAEDAH Lebih bercorak jangka pendek Merupakan usaha keseluruhan terdiri daripada prosedur tersusun berdasarkan pendekatan yang dipilih Mendokong pendekatan dipilih Siri tindakan guru yang sistematik .

Berdasarkan kefahaman anda mengenai kaedah-kaedah dan teknik yang telah dijelaskan. 1. Senaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah tikrar. Ianya hendaklah sesuai dengan tajuk.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 29 LATIHAN Pemilihan kaedah dan teknik adalah untuk mencapai hasil pengajaran yang paling maksima. Berikan satu contoh pengajaran ayat kefahaman bagi tahun satu hingga tahun enam menggunakan kaedah yang disarankan. tahap kebolehan murid dan situasi bilik darjah. TEKNIK Merujuk kemahiran guru melaksanakan kaedah mengajar yang dilaksanakan berdasarkan objektif Pengendalian yang benarbenar berlaku dalam bilik darjah Digunakan dalam langkah pengajaran Perlu ambil kira faktor latar belakang murid dalam menentukan teknik yang dipilih . 2.

Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. 4.Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran Pelajaran Jawi 3.Aqidah dan Sirah) 2. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi 3.Baca dan fahami objektif modul. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi ) 3. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 30 UNIT 3 3.0. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi 2. anda diharap dapat: 1. 3. anda diharap dapat: 1.Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan kemahiran dalam melaksanakan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam khususnya dalam bidang Asas Ulum Syar yyah. Unit ini mengandungi: 1. Merancang kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Asas Ulum Syar yyah.Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran Adab dan Akhlak Islamiah 3.Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini.Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran ( Asas Ulum Syar yyah.Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran Asas Ulum Syar yyah (Ibadah. Menghuraikan kaedah dan teknik yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran Asas Ulum Syar yyah.Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. 2.Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada.Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut kaedah dan teknik yang sesuai bagi setiap bidang Arahan Di akhir pembelajaran ini.1.

2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 31 5. Kerangka Tajuk Peringatan: Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan untuk meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. 3. 6. 7.Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. KAEDAH PENGAJARAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH AKIDAH KAEDAH PENGAJARAN ULUM SYAR YYAH KAEDAH PENGAJARAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH IBADAT SIRAH KAEDAH DAN TEKNIK .Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit.Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar pada sesi berikutnya.

Bermain . Simulasi . Perbincangan . . Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kaedah? Kaedah merupakan kaifiyat atau prosedur yang dirancang oleh guru bagi melaksanakan sesuatu pengajaran. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi ialah. Prosedur perlulah teratur. Syarahan / kuliah . ketrampilan.3. Ia melibatkan semua cara yang efektik bagi membantu guru menyampaikan pengetahuan. nilai-nilai dan kemahiran yang ingin disampaikan kepada murid. Bercerita . Kaedah dan Teknik Kita sebagai guru perlu merancang dengan baik apakah kaedah yang hendak kita gunakan bagi satu-satu pengajaran. Latihtubi . Ia juga merupakan langkah-langkah / peringkat-peringkat pengajaran yang tersusun dan ada kesinambungan yang perlu diikuti bagi mencapai sesuatu objektif spesifik sesuatu pelajaran. kemas dan sistematik.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 32 Nota 3. Antara kaedah-kaedah yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Asas Ulum Syar iyyah. Pelaksanaan kaedah adalah sebagai suatu langkah atau cara yang perlu digunakan oleh guru supaya murid dapat memahami maksud sebenar pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru kepada mereka. Projek . Tunjukcara / demonstrasi .

pendekatan. Ulangan . Antara objektif utama pengajaran akidah ialah: 1. kaedah dan strategi yang betul supaya pengajaran tersebut lebih menarik dan berkesan. menanamkan keyakinan dan roh keislaman yang jitu ke jiwa pelajar 4.4. Lawatan . Lakonan 3. membekalkan pelajar dengan ilmu akidah yang lengkap dan mendalam 3. Soal jawab . Dialog .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 33 . Guru perlu menghayati objektif utama pengajaran akidah sebelum menyampaikan kepada pelajar. membentuk pekerti mulia berlandaskan tuntutan akidah KAEDAH PENGAJARAN ULUM SYAR YYAH PENGAJARAN AKIDAH PENGAJARAN IBADAT PENGAJARAN SIRAH .4.1 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN AKIDAH Pengajaran akidah amat penting kepada pelajar kerana ia merupakan asas kepada pendidikan Islam. Oleh itu guru perlu berusaha menyampaikan isi pengajaran. Kuiz . KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASAS ULUM SYAR YYAH 3. membentuk akidah Islam yang betul di kalangan pelajar 2.

Lawatan a. Sumbangsaran .4. . Proses pangajara n dan pembelajaran dengan kaedah soal jawab disepadukan dengan kaedah perbincangan kerana ia dapat menambahkan lagi keberkesanan pembelajaran di samping membantu meningkatkan kecerdasan otak. Projek .2 Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran akidah. Kajian Perpustakaan . .1. Akhbar dalam darjah (ADD) . Soal jawab .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 34 3. Forum .Kaedah soal jawab Kaedah soal jawab merupkan kaedah dimana guru mengemukakan soalan . Oleh itu guru digalakkan mempraktikkan kaedah ini semasa proses P&P kerana ia merupakan kaedah interaksi dua hala yang melibatkan pelajar dan guru. Anologi . Kuliah . di samping itu ia turut menyumbang kepada kesan yang positif dan memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada kepada pelajar. Kaedah soal jawab juga biasanya berdasarkan kepada dialog dan perbincangan untuk mendapatkan jawapan serta fakta yang tidak dapat diragui kebenarannya atau dikritik lagi. Perbincangan . mencongkil bakat dan dapat menghidupkan suasana pembelajaran. manakala pelajar pula memberi jawapan. Menulis rencana . Bercerita .

mengeluarkan pendapat. . Perlaksanaan Sesi Perbincangan Sebelum .Kaedah Perbincangan Satu kaedah yang melibatkan perbualan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 35 b. . . bertukar fikiran. . Menajamkan kemahiran untuk mengemukakan satu-satu pandangan dalam kumpulan. . Membolehkan kewujudan idea yang lebih bernas dan berguna. Tujuan Perbincangan . . Mengikis sikap angkuh dan mendorong dan menerima pandangan orang lain. . Bantu murid tentukan hala aktiviti perbincangan . Menggalakkan perkongsian pendapat. Guru bombing perlantikan pengerusi dan pencatat . berkongsi maklumat mengenai sesuatu topik atau masalah dengan tujuan mencari penyelesaian. Guru beri penjelasan tentang tugasan dan peraturan perbincangan . Agih tugas kepada ahli kumpulan . analitis dan kreatif. Memupuk pemikiran kritis. Memupuk semangat kerjasama antara ahli dalam kumpulan. Menggalakkan pemupukan pemikiran yang rasional. Menggalakkan perkembangan mental.

forum .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 36 Semasa Bantu murid bincang pandangan/idea yang dikemukakan . Maklumkan tujuan perbincangan . Pelajar digalakkan catat idea yg disarankan . Betulkan kesilapan . seminar . Tajuk yang sesuai . Guru sebagai fasilitator . Adakan rumusan akhir . Guru boleh tamatkan perbincangan setelah setiap kumpulan mempunyai bahan yang mencukupi . pencatat dan pelapor . Pastikan pelajar tahu cara perbincangan . sumbangsaran . Beri ulasan dan rumusan Prinsip Perbincangan . Perbahasan . sesi buzz. Awasi perbincangan agar tidak terpesong dari tajuk . Hasil perbincangan boleh disusun. disunting dan dicetak untuk diedarkan kepada semua murid . Lantik pengerusi. Bari galakan kepada setiap ahli supaya mengambil bahagian Selepas . Bantu murid beri idea . Penglibatan pelajar perlu aktif . Peruntukkan masa untuk guru buat ulasan . Beri pujian dan galakan Jenis-jenis Perbincangan . .

Tujuan kaedah syarahan untuk : a) merangsang pelajar meneruskan pembelajaran b) menjelaskan dan membuat rumusan pelajaran c) membuat penelitian dan ulangkaji d) mengembangkan isi pelajaran e) menyampaikan maklumat yang telah dirancang. b) Guru hendaklah menyampaikan syarahan yang ringkas dan bernas c) Guru perlu menyampaikan syarahan dengan menggunakan intonasi suara yang sesuai supaya dapat pelajar memahami dengan mudah dan jelas d) Syarahan perlu diikuti dengan ujian bertulis untuk mengukur kefahaman dan tumpuan pelajar . Ia juga merupakan satu bentuk penyampaian atau penerangan mengenai statu isi pengajaran secara lisan oleh guru. guru perlu memberi perhatian terhadap kedudukan pelajar dalam kelas supaya setiap individu dapat melihat guru dan mendengar percakapannya dengan jelas. Guru juga perlu bertutur dengan jelas dan terang serta menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh pelajar.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 37 c. Kaedah Syarahan Kaedah syarahan merupakan kaedah pengajaran di mana guru lebih banyak melibatkan diri dalam memberi penerangan. huraian dan penjelasan kepada pelajar. Pembelajaran mengenai kaedah ini merupakan kebergantungan pelajar kepada guru. Antaranya ialah: a) Syarahan hendaklah diberi pada masa yang seauai seperti hendak mengenalkan tajuk atau isi pelajaran baru. secara tidak langsung ia boleh melahirkan rasa hormat dan sanjungan pelajar terhadap guru. Terdapat bebrapa langkah yang boleh dilaksanakan oleh guru untuk mengaplikasikan kaedah ini supaya ianya lebih berkesan. Dalam melaksananakan kaedah ini.

Kaedah ini dikenal pasti dapat memberikan kefahaman kepada murid dengan lebih mendalam terhadap pelajaran yang disampaikan. Kaedah yang digunakan berdasarkan kepada method yang digunakan oleh Rasulullah ketika mengajar para sahabat mengenai akidah.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 38 e) Syarahan juga perlu digabungjalinkan dengan teknik-teknik lain seperti soaljawab. Latihan 2 1. Namun dengan perbincangan dalam unit ini sudah mencukupi sekadar memberi panduan kepada guru Pendidikan Islam. Nyatakan elemen-elemen penting kaedah soal jawab yang anda fahami berdasarkan tingkah laku yang ditunjukkan oleh Jibril a. Sebagai contoh yang boleh dilihat ketika baginda menyampaikan pengajaran di rumah Arqam bin Abi Arqam. Baginda telah memanggil orang-orang Quraisy ke Bukit Safa dan menyampaikan syarahan baginda di sana. pendidik dan contoh utama umat Islam sentiasa mengambil contoh dan roh al-Quran bagi menyampaikan ilmu pengetahuan.s. . Rumusan Kaedah P&P akidah merupakan satu cara atau jalan dalam menyampaikan pendidikan akidah kepada murid. perbincangan dan sebagainya supaya ianya lebih menarik dan tidak membosankan. Terdapat perbagai kaedah yang boleh didedahkan kepada murid mengikut kesesuaian di dalam kelas bergantung kepada guru itu sendiri.\Kaedah P&P akidah ini tidak terhad kepada apa yang dibincangkan. di Masjid Nabawi dan di tempat-tempat lain. Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah soal jawab? 2. Antara kaedah yang diamalkan baginda termasuklah kaedah syarahan. Selain itu terdapat juga kaedah baru yang boleh digunakan. Rasulullah SAW sebagai Rasul. Baginda juga telah telah menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan fitrah manusia.

Pelajar memahami rahsia. Pelajar mengetahui hukum dan peraturan dalam syariat Islam 2. keistimewaan.2. Pelajar dapat menghayati keindahan sistem dan perundangan Islam 5.4. haji. hikmah dan tujuan sesuatu hukum 3. Guru perlu mempelbagaikan kaedah dan pendekatan supaya pengajaran tersebut menarik dan berkesan. Soal jawab . KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN IBADAH Pengajaran ibadah yang berkesan membolehkan pelajar dididik untuk menghayati hukum dan peraturan Islam. Ia juga melatih pelajar menunanikan kewajipan menunaikan ibadah khusus seperti solatt. Tunjuk cara atau demonstrasi . Antara objektif utama pengajaran ibadah ialah: 1. Oleh itu. Kuliah atau penerangan . puasa. Amali . zakat. Latih tubi . Pelbagai kaedah boleh dilaksanakan dalam pengaajaran ibadah antaranya ialah: . Bercerita . Simulasi . proses pengajaran ibadah secara berkesan memerlukan kaedah dan strategi pengajaran secara betul dan menarik. Projek . Pelajar dapat menghayati ibadah khusus yang diperintahkan allah swt 4. Pelajar dapat berpegang dan beramal dengan syariat Islam Kaedah dan teknik pengajaran ibadah melibatkan aktiviti berbentuk teori dan amali.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 39 3. Pengurusan Grafik . sembelihan dan ibadah lain.

pengetahuan dan kemahiran.demonstrasi guru bersama aktiviti pendengaran dan penglihatan. Perlakuan solat boleh dilakukan tunjukcara oleh guru Guru boleh menunjukcara bagaimana kedudukan saf dalam solat berjamaah Perkataan tunjukcara membawa maksud menunjukkancara bagaimana sesuatu perlakuan itu seharusnya dilakukan . Biasanya ia melibatkan aktiviti penerangan. Kaedah ini menuntut pemerhatian yang lebih dari murid terhadap sesuatu proses.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 40 Tahukan anda apa yang dimaksudkan kaedah tunjukcara? a. mendemonstrasikan cara atau langkah langkahnya dihadapan murid-murid. . Sebenarnya kaedah ini memberi peluang kepada pelajar berinteraksi secara langsung dengan isi dan situasi pembelajaran yang akan memberikan mereka pengalaman. Proses ini mempunyai prosedur dan memerlukan emahiran guru untuk melaksanakannya. amali serta percubaan pelajar. Kaedah tunjukcara merujuk kepada seorang guru/individu melakukan sesuatu perbuatan /perlakuan /prinsip di hadapan muridmu ridnya untuk menunjukkan bagaimana sesuatu perbuatan/ perlakuan / prinsip itu seharusnya dilakukan.Kaedah Tunjuk Cara Kaedah ini sangat memerlukan kemahiran guru untuk mendemonstrasikan langkah-langkah aktiviti bersama pelajar.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 41 Bagi pembelajaran ibadah. Jenis solat 3. Sediakan peralatan dan bahan bantu mengajar . Pastikan keadaan pelajar selesa dan keselamatannya terjamin . Mandi Wajib 6. Pastikan susun atur kedudukan pelajar adalah sesuai bagi kaedah tersebut . Berikan penerangan tentang tunjuk cara . Cara menyucikan najis 2. Tayammum 4.Pelajar dapat melakunkan semula dengan cara yang betul dan sah .Memotivasikan pelajar melakukan ibadah di luar waktu sekolah Langkah-langkah Pengajaran ibadah dengan kaedah Tunjuk Cara Sebelum Sesi Pengajaran .Pelajar dapat melihat dengan jelas perkara yang belaku . Haji 5. Wudhu Kaedah ini telah dilakukan oleh malaikat Jibril ke atas nabi Muhammad saw ketika baginda diajar berwudhu dan melakukan solat. Tentukan objektif dan kandungan tunjuk cara . kaedah ini sangat praktikal dilakukan kerana ia melibatkan ibadah amali. Antara contoh tajuk memerlukan kaedah tunjuk cara ialah: 1. dengan ini pelajar mampu mempraktikkan ibadah tersebut di luar waktu pengajaran. Tujuan kaedah ini dilaksanakan ialah: .

Libatkan pelajar secara bersama dalam demonstrasi tersebut Selepas sesi Tunjuk cara .Kaedah simulasi Kaedah simulasi ialah melakukan satu situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar Tujuan kaedah simulasi . . Membolehkan mereka berinteraksi sesame sendiri untk menyelesaikan masalah Jenis simulasi yang biasa dilakukan ialah sosio-drama dan main peranan. Bagi kaedah main peranan ia sangat mudah dilakukan guru untuk mengajar. Jalankan kaedah tunjuk cara apabila murid telah bersedia .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 42 Semasa sesi Pengajaran . Galakkan penyertaan murid . Lakukan soal jawab bersama pelajar mengenai tajuk dipelajari . ia tidak memerlukan skrip. Adakan sesi perbincangan untuk mengean tahap kefahaman . Menilai pendapat atau pandangan orang lain . Berikan mereka aktiviti susulan b. Guru hanya memainkan peranan dan menimbulkan situasi pelajar melakonkannya secara spontan. Tarikkan perhatian murid mengenai aspek penting dalam ibadah . Perhatikan tindak balas pelajar . Antara pengajaran ibadah yangs esuai untuk kaedah ini ialah: . Meningkatkan kebolehan pelajar mengaplikasikan konsep tertentu dalam menjalankan latihan menyelesaikan maslah. Demonstrasi itu dapat dilihat seluruh pelajar .

Kemahiran berfikiran secara kritis dan kreatif . Melalui lakonan murid-murid dapat menunjukkan cara bagaimana sesuatu masalah diselesaikan. Peranan Hakim menjatuhkan hukuman . Berikan penerangan tentang tunjuk cara . peraturan-peraturan. Secara spesifik kaedah ini membantu / melatih murid-murid menguasai .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 43 . Sembelihan dan aqiqah . Penggunaan kaedah ini melibatkan murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran dengan cara melakonkan sesuatu situasi atau peristiwa secara berpura-pura dalam keadaan yang terkawal. Perkahwinan . jalanraya. Ibadah Haji . Perkaitan isi pelajaran dengan aspek afektif (emosi) Langkah Pengajaran Menggunakan Kaedah simulasi Sebelum sesi pengajaran . Kemahiran komunikasi dan bersosial . pasaraya dan sebagainya. adab sopan. Jenis-jenis solat Kaedah ini merujuk kepada guru mewujudkan satu situasi yang hampir sama dengan yang sebenarnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya. persitiwa-peristiwa yang berlaku samada di sekolah. Sediakan peralatan dan bahan bantu mengajar . Tentukan objektif dan kandungan tunjuk cara . di dalam keadaan terkawal dan selamat. Mengubah sikap negatif dan membina sikap positif. Contohnya masalah disiplin. .

Murid diminta memahami tugas yang diberikan kepada mereka . Berikan mereka aktiviti susulan . Pilih pelajar secara sukarela dan menunjukkan komitmen yang baik . Pastikan susun atur kedudukan pelajar adalah sesuai bagi kaedah tersebut .Kaedah Amali Menyediakan bahan pembelaajaran secara langsung melalui proses atau cara melakukan sesuatu. pengalaman secara langsung terhadap proses dengan bimbingan guru dan ianya sesuai dengan tajuk-tajuk tertentu sahaja. Lakukan soal jawab bersama pelajar mengenai tajuk dipelajari . Beri peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan dan soalan . Ciri-ciri yang terkandung dalam kaedah amali ialah merangsang daya ingatan murid melalui perlakuan dan latihan kemahiran. Adakan sesi perbincangan untuk mengesan tahap kefahaman . Mulakan dengan set induksi yang menarik untuk merangsang mereka . murid berinteraksi secara terus dengan isi dan situasi pembelajaran. Guru membuat penilaian sama ada objektifnya tercapai atau tidak c. Berikan tugasan kepada murid lain yang tidak mengambil bahagian Selepas sesi Pengajaran . .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 44 . Edarkan kad arahan kepada murid yang mengambil bahagian dan peranan mereka dalam simulasi tersebut . Pastikan keadaan pelajar selesa dan keselamatannya terjamin Semasa Sesi Pengajaran .

Berikan pandangan anda tentang kebaikan kaedah simulasi untuk pengajaran berkesan. .teknik dan aktiviti yang hendak digunakan dalam sesuatu pengajaranun tuk mencapai objektif yang ditetapkan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan ibadah ini. Jelaskan kelebihan kaedah simulasi sehingga ia dikatakan sangat sesuai diaplikasikan dalam pengajaran ibadah 2. Murid membuat amali berdasarkan pemerhatian dan pengetahuan teori Rumusan Pelbagai kaedah dan teknik boelh diaplikasikan dalam proses p&p berkaitan ibadah supaya objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai sama ada dalam jangka masa panjang atau jangka masa pendek. Melibatkan beberapa orang murid sebagai penunjukcara .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 45 Langkah-langkah Pengajaran Menggunakan Kaedah Amali . kaedah . Melengkapkan murid dengan ilmu berkaitan tajuk . Perkara ini perlu dilaksanakan kerana Islam amat menitikberatkan Pendidikan Islam supaya dengan itu murid dapat merealisasi dan menghayatinya dalam kehidupan mereka seharian. Latihan: 1. guru perlu bijak memilih dan merancang dalam menentukan pendekatan. Apakah persediaan guru sebelum kaedah simulasi dijalankan dalam P&P 3.

Mengambil iktibar dan pengajaran yang telah berlaku terhadap umat dahulu 3. Menanam semangat cintakan agama Terdapat beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang biasa digunakan oleh guru untuk pelajaran sirah. Forum . Sumbang saran . Lawatan . Bercerita . Projek .4. Oleh kerana sejarah berhubung erat dengan fakta maka guru perlu menguasai bebebrapa klemahiran mengajar supaya ia lebih menarik dan berkesan. Antara objektif utama pengajaran sirah ialah: 1. Latih tubi . Pengurusan grafik .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 46 3. Menjadi nabi saw sebagai contoh ikutan yang baik 4. Kesan pengajaran sirah terhadap pelajar ialah mereka dapat mengambil pengajaran dan iktibar daripada kisah-kisah yang dipelajari. Kuliah atau penerangan .3. Soal jawab . Menyedarkan pelajar tentang kisah hidup dan perjuangan Nabi saw dalam menegakkan agama Islam 2. Simulasi . Perbincangan kumpulan . KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN SIRAH Kaedah pembelajaran sirah biasanya adalah berorientasikan sejarah. Pelbagai kaedah boleh dilaksanakan dalam pengaajaran sirah antaranya ialah: .

Gerak badan dan ekspresi wajah mesti sesuai dengan suasana dan mood cerita seperti riang. tepat dan jelas 3. cerita yang dipilih hendaklah mempunyai unsur didikan dan pengajaran. Memastikan murid menyediakan soalan sekiraanya melibatkan temubual atau pemerhatian 1. Sediakan senarai tajuk yang sesuai . mudah. Elakkan membawa cerita berunsur khayalan. Tentukan penyelidikan secara individu atau kumpulan . Penyampain menarik. jelas dengan intonasi yang sesuai 5. Menerangkan dengan jelas cara menjalankan penyelidikan . guru perlu mematuhi perinsip bercerita supaya ia sesuai dengan murid yang mendengar cerita tersebut.Kaedah Bercerita Dalam konteks pendidikan kaedah bercerita ialah seorang guru menyampaikan isi pengajaran dan pembelajaran secara bercerita dalam suasana menghiburkan. Antara prinsip bercerita ialah: Ketika sesi pengajaran dijalankan. Mestilah menggunakan bahasa yang sesuai. Justeru itu.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 47 a. Bagaimapun. guru hendaklah bercerita secara ikhlas dan ada unsur dakwah dengan tujuan mendidik murid supaya berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah swt. sedih atau marah . Cerita mestilah mempunyai tema yang sesuai dengan umur. Langkah-langkah Pengajaran Menggunakan Kaedah Bercerita . Plotnya hendaklah disusun atur dari permulaan hingga kesudahannya 4. latarbelakang dan pengalaman murid 2. seks.karut dan khurafat.

Libatkan murid dalam aktiviti bercerita . Semasa sesi bercerita . . rajah dan peta. Gunakan set induksi yang sesuai . Menyediakan soalan yang sesuai untuk sesi bercerita . Membuat kuiz dan teka teki 3. guru perlu terlebih dahulu merangka langkah-langkah bercerita iaitu: 1. Menyoal pelajar tentang pengajaran cerita . Sediakan bahan bantu mengajar yang sesuai 2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 48 Bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai. Sebelum sesi bercerita . Gunakan soalan apabila pelajar mula bosan . Memilih cerita sesuai dengan tema dan isi pelajaran . Selepas sesi bercerita . Kemukakan beberapa soalan . Beri peluang murid bertanya soalan . Wujudkan suasana memberangsangkan dan sesuai dengan isi cerita . Pandang semua pelajar dan adakan kontak mata . Tunjukkan gambar. Gaya dan nada suara yang sesuai . Melakukan aktiviti sesuai sebagai tugasan susulan . Gunakan gerak isyarat atau bahasa badan . Terapkan nilai-nilai keIslaman dalam cerita 4. Permulaan Pengajaran .

membuat buku skrap salasilah keluarga dan lain-lain. . Garis panduan merangkumi maklumat tentang tujuan. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 49 Projek gotongroyong bersih kawasan b. Contohnya projek gotong royong membersihkan kawasan surau sekolah. Kaedah Projek Satu kaedah di mana murid-murid menjalankan sesuatu aktiviti atau kegiatan dalam situasi yang sebenar. Ia juga melibatkan penyelidikan atau kajian yang terperinci tentang sesuatu tajuk yang dilakukan oleh murid secara individu atau berkumpulan di dalam atau di luar bilik darjah. hasil yang akan diperolehi. Peranan utam aguru sebagai pembimbing dan pendorong . prosedur-prosedur dan tarikh projek hendaklah disediakan terlebih dahulu . Murid bebas mengemukakan pendapat dan memilih projek Projek dapat meningkatkan penglibatan pelajar dengan idea-idea konseptual dan mengembangkan kemahiran-kemahiran yang tidak mungkin dicapai melalui kaedah-kaedah pengajaran yang lain Muridmurid mendapat pengetahuan yang baharu dan dapat mennggunakan pengetahuan sedia ada kepada situasi kehidupan seharian. Ciri-ciri .

Namun begitukeberkesanan ini banyak bergantung kepada keupayaan guru dalam melaksanakannya. Pastikan murid membuat laporan /menghantar tugasan selepas lawatan Rumusan Dalam pengajaran dan pembelajaran sirah beberapa kaedah pengajaran dikenal pasti dapat menyumbang kepada keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran. Setiap kaaedah yang digunakan .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 50 c. Tentukan tugasan secara individu atau kumpulan . Menerangkan dengan jelas aktiviti semasa lawatan . Sediakan senarai tempat lawatan yang sesuai . Menghubungkan teori dengan praktikal Langkah-langkah . Kaedah Lawatan Kaedah pengajaran yang dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan atau lawatan sambil belajar di luar kelas biasa. Mendapat gambaran yangsebenar tentang amalan dan tindakan operasi kerja secara realistik . Murid memperoleh pengertian yang jelas dengan apa yang dilihat dan dialami. Melalui kaedah lawatan boleh menimbulkan minat murid untuk mengetahui denganlebih lanjut lagi mengenai sesuatu perkara yang tidak dapat dilihat dengan kjelas semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas. Mempelajari sesuatu yang tidak boleh dibawa atau dipindahkan ke bilik darjah . Ciri-ciri . Menarik minat dan menumpukan kepada situasi atau masalah yang memerlukan kajian .

Nyatakan langkah-langkah pengajaran dengan menggunakan kaedah bercerita 3. sikap. Akhlak baginda adalah AlQur an. akhlak adalah suatu bentuk (naluri) dalam jiwa seseorang manusia yang dapat melahirkan sesuatu tindakan dan kelakuan dengan mudah dan spontan tanpa fikiran. diharapkan guru dapat mengaplikasikan kaedah yang dicadangkan dalamunit ini bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah masing-masing. Akhlak mulia bermaksud seluruh perilaku manusia yang sesuai dengan tuntunan al-Qur an dan al-Hadith sebagaimana yang dicontoh dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kepada seluruh manusia. tingkah laku atau kebiasaankebias aan. Oleh itu. Justeru. Bagaimanakah cara guru melibatkan pelajar dalam sesi bercerita? . Latihan: 1. Apakah kriteria yang diperlukan seorang guru untuk mengaplikasikan kaedah bercerita dalam sesi pengajaran? 2.5. KAEDAH DAN TEKNIK PEMBELAJARAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH Menurut bahasa akhlak bermaksud tindak-tanduk. Sedangkan menurut istilah. perbuatan. 3. adab dan sopan santun.akhlak bermaksud perilaku.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 51 dalam pengajaran sirah mempunyai kepentingannya yang tersendiri.

Kesan daripada pembelajaran akhlak yang menarik. Kuliah . 3. Antaranya kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran adab dan akhlak. Latih tubi . Menulis rencana . Tunjuk cara atau demonstrasi . pengajaran dan pembelajaran akhlak merupakan sesi yang sangat penting yang perlu diambil perhatian oleh guru pendidikan Islam. Simulasi . Seminar . Projek .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 52 Asas pengajaran akhlak adalah berorientasikan qudwah hasanah atau menunjukkan contoh teladan yang baik daripada guru untuk ditiru oleh muridmurid dalam kehidupan harian. Simulasi .1. Bercerita . Penerangan . Soal jawab . teknik serta kemahiran mengajar supaya pengajaran akhlak menjadi menarik dan lebih berkesan. Oleh itu. Uswah Hasanah . Lakonan . Akhbar dalam darjah (ADD) . Sumbang saran . guru juga perlu menguasai beberapa kaedah. Perbincangan . .5. Di samping guru sebagai role model. pelajar dapat mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan.

mengeluarkan idea dan pendapat. Perbincangan Tidak Formal Perbincangan Formal Biasanya dilakukan secara perbahasan. Ciri-ciri perbincangan formal adalah seperti berikut: . pencatat dan penjaga masa. Begitu juga dengan tugasan lain semasa forum seperti pengerusi. majalah.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 53 a. . Perbincangan formal 2. Tujuan kaedah ini ialah untuk menggalakkan pertukaran idea secara bebas antara beberapa orang pelajar tentang sesuatu topik. Kaedah Perbincangan Perbincangan sebagai satu kaedah yang melibatkan beberapa aktiviti seperti perbualan. Penglibatan keseluruhan pelajar Guru hendaklah berusaha melibatkan semua pelajar dalam forum supaya mereka boleh saling mengeluarkan hujah dan menyetakan pendapat . Kaedah perbincangan ini terbahagi kepada dua iitu: 1. forum. Masa yang mencukupi Murid perlu diberi masa untuk mencari bahan-bahan seperti sumber surat khabar. pembentangan kertas kerja dan sebagainya. Secara langsung kaedah ini dapat menarik minat dan merangsang pelajar serta guru dapat membimbing mereka mendapatkan pengetahuan baru. internet dan sebagainya . Penentuan penglibatan pelajar Guru perlu menentukan terlebih dahulu pelajar yang mengambil bahagian seperti menentukan nama-nma panel dalam forum yang akan diadakan. bertukar-tukar fikiran dan saling berkongsi maklumat mengenai sesuatu topic atau masalah dengan tujuan untuk mencari penyelesaian.

tajuk forum boleh juga dijadikan tajuk karangan atau esei. Isi perbincangan perlu ditambah begitu juga dengan aspek ulasan guru. Kawalan Kelas Guru yang tegas dan bijak mengawal situasi amat diperlukan supaya murid tidak berebut dan berlaku pertentangan idea secara serius. Guru perlu menjadikan perbincangan lebih berdisiplin dan teratur. Pembahagian Kumpulan . guru perlu memberi ulasan dan pandangan. Ciri-ciri perbincangan tidak formal ialah: . Dengan cara ini pelajar akan lebih memberi tumpuan mereka terhadap perkara itu . Dalam pengajaran akhlak. Aktiviti susulan Setiap aktiviti perbincangan perlu diikuti dengan aktiviti lain. Guru selaku pengerusi Guru membuka tajuk perbincangan dan memberi peluang kepada semua murid memberikan pandangan mereka secara bebas. . semakin ramai penglibatan pelajar pengajaran guru akan lebih berkesan .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 54 mereka. Ulasan guru Apabila perbincangan telah selesai. Perbincangan Tidak Formal Perbincangan seperti ini tidak memerlukan persiapan rapi sebagaimana situasi formal. sebaik-baiknya guru tidak memberikan peluang tersebut kepada beberapa orang murid sahaja dan pastikan murid pasif ikut serta memberi pandangan .

Minta murid mengemukakan hasil perbincangan . Penutup . Langkah Pengajaran Akhlak Melalui Kaedah Perbincangan 1. Mereka juga berpeluang berkerjasama dalam merancang sesuatu sebelum membuat keputusan. pencatat dan pelapor . Membuat rumusan idea-idea perbincangan 3. Mereka diajar bagaimana cara menyatakan pendapat dan menerima pandangan orang lain. murid juga boleh dipecahkan kepada kumpulankumpulan kecil untuk membincangkan sesuatu sub topik dan mereka diminta memberi laporan hasil perbincangan kumpulan tersebut. Lantik Pengerusi. Permulaan Pengajaran . 2. Sesi Perbincangan . Kemukakan persoalan perbincangan . Guru mengaitkan masalah semasa yang berlaku dalam masyarakat berpunca dari akhlak . Kaedah ini amat sesuai dijalankan dalam bidang akhlak. Seterusnya memupuk sikap saling menghormati pendapat sendiri dan pendapat orang lain. Galakkan pelajar mencatat idea yang disarankan . Fokus perbincangan kepada tajuk . Guru perlu memastikan sejauh mana pengetahuan pelajar tentang tajuk yang akan dibincangkan. Pastikan pelajar tahu cara perbincangan dijalankan .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 55 Selain secara kelas. Guru perlu memberikan aktiviti lanjutan ulangkaji untuk kefahaman murid .

membuat nota dan catatan. Setiap pelajar melakonkan watak dan peranan yang diperlukan mengikut skrip atau isi pengajaran. Antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam kaedah lakonan ialah: 1. Dalam kaedah ini. murid-murid menjalankan aktiviti lakonan dan berpeluang merasai sendiri situasi dan masalah. Penjelasan kepada penonton tentang apa yang akan mereka saksikan nanti 4. b. Pelakon yang sesuai 5. Sebagai contoh dalam pengajaran akhlak. Melalui kaedah ini juga pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan seperti kemahiran lisan. Guru membuat penilain lanjutan dalam bentuk pemerhatian bagi mempastikan pengajaran akhlak lebih bermakna. Pelajar terpilih melakonkan watak tersebut dan murid lain memerhatikannya. menulis dan mengarang serta kemahiran membuat keputusan. . Pelakon hendaklah memahami situasi 3. Pada akhir pelajaran guru dan murid akan memberi ulasan. Kaedah Lakonan Kaedah lakonan merupakan kaedah pengajaran berbentuk drama pendek atau sketsa melibatkan lebih dua orang pelajar. tidak perlu terikat dengan skrip. 6. Murid juga digalakkan membuat keputusan berdasarkan maklumat yang dikumpulkan semasa sesi lakonan dijalankan. Guru perlu membimbing mereka supaya tidak tersasar.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 56 . Lakonan secara bebas. pelajar diminta melakonkan watak Imam Ghazali dengan penyamun semasa beliau mengembara menuntut ilmu pengetahuan. Peristiwa yang sesuai 2.

dilakukan secara spontan berdasarkan pengetahuan pelajar . Perbincangan selepas lakonan supaya pelajar benar-benar memahami peristiwa yang mereka pelajari. Aktiviti mengandungi pengajaran dan pengukuhan kemahiran Langkah-langkah : Guru mewujudkan satu situasi bermasalah sebagai contoh murid tidak berminat menuntut ilmu. Kaedah simulasi Suatu aktiviti yang menggambarkan situasi yang sebenar untuk menjelaskan konsep atau isi pelajaran. peranan watak-watak dan tempat lakonan Berdasarkan watak-watak yang ditentukan. Aktiviti ini tidak memerlukan masa yang panjang . Ciri-ciri . pelajar memainkan peranan mereka dalam sesi lakonan Guru berbincang dalam kelas tentang situasi dan peristiwa dalam lakonan tersebut Guru membimbing pelajar membuat rumusan . Langkah-langkah Kaedah Lakonan dalam pelajaran Akhlak c. Di bawah pengawasan dan bimbingan guru . Murid mengambil bahagian secara langsung serta memperolehi pengetahuan dan pengalaman daripada aktiviti tersebut. Tajuk ditentukan terlebih dahulu . Dialog tidak disediakan . guru mengaitkan dengan kisah pengorbanan Imam Ghazali ketika mengembara menuntut ilmu Guru menerangkan secara ringkas tentang situasi tersebut.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 57 7.

Seterusnya mereka dapat mengamalkannya di dalam kehidupan seharian . Mengadakan perbincangan tentang kesan simulasi yang telah dijalankan . Memilih situasi yang sesuai dengan kemahiran . terdapat pelbagai kaaedah dan teknik yang sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Adab dan Akhlak Islamiah. Pembelajaran akan berkesan apabila sesuatu sesi pembelajaran dapat mencapai objektifnya dan murid-murid mengubah tingkah laku berdasarkan ilmu yang dibina. Memberi masa murid melakukan simulasi . Nyatakan perbezaan antara perbincangan formal dan tidak formal. Latihan : 1. Memberi penerangan tentang situasi yang perlu diwujudkan . Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah perbincangan? 2. mengingati dan menguasai tajuk yang disampaikan oleh guru. Membuat rumusan secara lisan atau bertulis Rumusan Secara keseluruhannya. Bandingbezakan kaedah lakonan dan kaedah simulasi dalam Pendidikan Akhlak Islamiah.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 58 . Kaedah yang efektif memudahkan murid-murid memahami. 3. . Menentukan tempat yang sesuai . Kaedah-kaedah ini perlu diaplikasikan di dalam bilik darjah mengikut kesesuaian tajuk dan tahap keupayaan murid-murid .

6. Program jawi yang dirancang dengan baik mengandungi ciri-ciri kepelbagaian kaedah dan cara pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Guru perlu berusaha untuk memperolehi pengetahuan asas tentang cara mengajar jawi di samping mempunyai sikap sedia mengajar dan melaksanakan pelbagai kaedah dan teknik yang sesuai dan menarik.. Aktiviti yang boleh dijalankan: .. Menunjukkan huruf . KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN JAWI Guru yang mengajar pelajaran jawi hendaklah mementingkan keberkesanan pelajaran ini sama dengan mata pelajaran yang lain .6. Kaedah Huruf Satu kaedah yang memberi penekanan kepada murid-murid mengenal nama dan bunyi huruf.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 59 3. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Jawi a. 3. . dan sebagainya dengan bahan bantu seperti manila kad atau flash kad KAEDAH Kaedah Huruf Kaedah bunyi Kaedah Mengeja Kaedah pandang sebut . .1.

Guru hendaklah melakukan aktiviti secara latih tubi . Guru meminta menulis perkataan yang dibentuk ...... kumpulan. = .. . Selain itu. . Murid juga boleh mengeja terus dengan menyebut . Murid-murid diminta menyebut huruf tersebut berulang-ulang secara individu.. Guru meminta murid mengeja atau membunyikan huruf tersebut secara individu. berpasangan atau secara kelas . .. . Guru meminta murid menulis menulis perkataan-perkataan yang dibentuk.. Kemudian bunyi-bunyi itu disambung menjadi suku kata. kumpulan dan kelas . . + . . . = . Aktiviti yang dicadangkan: .. Kaedah Mengeja Kaedah ini menghendaki murid-murid menyebut huruf dan mengeja serta membina suku kata tersebut...(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 60 . . Guru menunjukkan huruf-huruf seperti . Guru menggabungkan suku kata yang dieja supaya menjadi perkataan dan meminta murid mengejanya seperti .. . .. .. murid-murid juga boleh mengeja terus sesuatu perkataan. . Guru memperkenalkan dan menyebut huruf tersebut . perkataan dan rangkaikata .. . b. Guru memperkenalkan huruf vokal dan menggabungkannya dengan huruf-huruf tersebut iaitu .. dan sebagainya...

Murid diminta membunyikan suku kata tersebut berulang kali secara individu.. murid dapat membentuk perkataan walaupun tanpa mengeja terlebih dahulu. kumpulan atau kelas... Kaedah Bunyi Kaedah yang membunyikan suku kata dan menyambungkannya dengan suku kata lain.. murid juga dapat menguasai kemahiran membaca atau membunyikan perkataan dengan cepat. berpasangan. contohnya.. . ... Aktiviti yang dicadangkan ialah.... Guru menunjukkan suku kata kedua dan meminta murid membunyikan suku kata tersebut . .. .. . Dari perkataan yang sama bunyi itu kemudian dibentuk pula perkataan yang berlainan bunyi dari suku kata yang telah dipelajari..+ . .. = . Guru mencantumkan suku kata pertama dengan suku kata kedua dan meminta murid membunyikan kedua-dua suku kata tersebut dan membentuk perkataan Kaedah ini lebih berkesan sekiranya perkataan-perkataan yang dibentuk peringkat permulaan pengajaran terdiri dari suku kata yang sama bunyinya kemudian diikuti dengan perkataan yang berlainan bunyi semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. . . .... + .... . + . Melalui cara ini.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 61 c. Guru menunjukkan suku kata pertama dan meminta murid membunyikannya suku kata tersebut tanpa mengeja .. Contoh perkataan yang sama bunyi ialah... = .. + ... = .... = .. . . .... Di samping itu.... .

senaraikan beberapa bentuk perkataan yang sama bunyi dari suku kata terbuka atau tertutup serta bina seberapa banyak perkataan lain dari suku kata atau perkataan tersebut. Latihan : Berpandukan kaedah penulisan jawi. Murid diminta menyebut perkataan berserta gambar e.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 62 d. . Guru menunjukkkan perkataan bagi gambar-gambar tersebut dan meminta murid menyebutnya . Kaedah Bermain Bermain sambil belajar merupakan satu kaedah atau teknik yang baik untuk melatih murid sebagai seorang manusia dan menjadikan pengajaran di sekolah lebih menarik dan praktis. Guru meminta murid mengecam perkataan-perkataan dan menyebutnya berulangkali . Guru menunjukkan gambar-gambar bagi perkataan yang akan diajar . Kaedah Pandang Sebut Pelaksanaan kaedah ini sangat bergantung kepada bahan bantu seperti kad gambar kerana kaedah ini hanya dapat dilaksanakan dengan membunyikan perkataan atau rangkaikata melalui gambar atau membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita. tujuan dan berfaedah kepada mereka. Kanak-kanak akan akan memperolehi pembelajaran yang paling berkesan sekiranya mereka mempelajari sesuatu sesuai dengan minat. Guru meminta murid menyebut gambar-gambar tersebut . Cadangan aktiviti: .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 63 Di antara permainan yang biasanya digunakan dalam bilik darjah ialah teka silangkata, teka-teki, sahibba, domino, kad-kad bergambar, kad perkataan, membentuk perkataan dari kad-kad huruf, menyambung titik-titik, cantuman gambar, kad nombor, dam ular dan sebagainya. RUMUSAN Matlamat pengajaran jawi adalah melahirkan murid yang dapat mengenal, membaca dan menulis jawi dengan baik. Tujuan ini dapat dicapai sekiranya guru berjaya memainkan peranan mereka secara berkesan. Oleh itu, guru perlu menggunakan pelbagai kaedah yang sesuai dan tepat. Apabaila murid dapat menguasai jawi pada peringkat permulaan maka sudah tentu mereka akan mencintai tulisan jawi serta menghayatinya. Secara tidak langsung akan lahirlah generasi yang akan terus memperjuangkan tulisan jawi. Justru, warisan bangsa yang unik ini akan terus diperkasakan dan tidak mungkin akan luput ditelan zaman. Latihan : Cuba anda senaraikan jenis-jenis permainan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran jawi

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 64 UNIT 4 PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN DALAM SEMUA BIDANG PENDIDIKAN ISLAM. 4.0. Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan pelaksanaan prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. Kebijaksanaan guru memilih prinsip dalam menyampaikan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan terhadap murid. Unit ini mengandungi: Prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. 4.1. Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini, anda diharap dapat: 1.Menghuraikan prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam . 2.Membanding beza antara prinsip mudah kepada susah, diketahui kepada belum diketahui, maujud kepada mujarrad, , khusus kepada umum dan dekat kepada jauh. 3.Mengaplikasi prinsip-prinsip tersebut dalam semua bidang Pendidikan Islam. 4.Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip perkembangan isi pelajaran yang betul. Arahan 1. Baca dan fahami objektif modul. 2. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. 3. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. 4. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit, anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. 5. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. 6. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 65 pada sesi berikutnya. 7. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. 4.2. Kerangka Tajuk Rajah 10 : Prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran Pendidikan Islam. Peringatan: Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan untuk meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. PRINSIP-PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN Dari mudah kepada susah khusus kepada umum Dekat kepada jauh maujud kepada mujarrad perkara diketahui kepada yang belum diketahui

akitiviti. Dari mudah kepada susah mengajar konsep yang mudah terlebih dahulu sebelum berpindah kepada konsep yang lebih susah. iv. v. iii. 4.3.menjelaskan sesuatu yang mujarrad dengan berfokus kepada benda yang maujud. beriman daan beramal. Dari perkara yang diketahui kepada perkara yang belum diketahui dengan memanipulasi pengetahuan sedia ada murid untuk dikaitkan dengan ilmu baru. Dari maujud kepada mujarrad . prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran berikut perlulah kita ikuti : i. Kedua-dua dokumen penting ini hendaklah dirujuk oleh guru-guru dengan teliti kerana ia merupakan kurikulum pelajaran yang digubal oleh Kementerian Pelajaran Malaysia berteraskan Falsafah Pendidikan Negara. Dari khusus kepada umum memberi beberapa contoh untuk dibuat generalisasi. emosi dan keperluan negara bagi membina generasi yang berilmu. spritual. bahan dan masa yang digunakan. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 66 Nota : Dalam merancang strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pemilihan dan pelaksanaan kaedah. teknik. mental. ii. Dari dekat kepada jauh memberi contoh-contoh yang hampir dengan murid untuk menjelaskan perkara yang hampir sama dengan contoh yang diberi. seimbang dari segi fizikal. Definisi isi pelajaran Isi pelajaran ialah kandungan pelajaran yang terdapat di dalam sukatan pelajaran dan dihuraikan di dalam huraian sukatan pelajaran.

Objektif pelajaran . Minat dan kebolehan murid .4. Urutan bagi mencapai objektif . Sukatan pelajaran mengikut tajuk . Seterusnya isi kandungan pelajaran ini dimantapkan lagi melalui buku teks dan buku kerja murid. . 4.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 67 Isi kandungan pelajaran ini juga diperjelaskan lagi melalui Buku Panduan Guru supaya guru dapat menyampaikan pelajaran bertepatan dengan kehendak sukatan dan huraian sukatan pelajaran. Cara Menyusun Isi Pelajaran Isi Pelajaran hendaklah disusun bersesuaian dengan. Kefahaman murid . Guru berperanan melaksanakan tanggungjawab untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran tersebut. Aras yang dirancang . Peruntukan masa .

Kriteria-kriteria pemilihan isi pelajaran Rajah 11 : Kriteria pemilihan isi pelajaran Pemilihan Isi Pelajaran Objektif yang ditentukan Pengetahuan sedia ada Murid berpeluang melibatkan diri Bersifat mencabar Bersepadu Tahap pencapaian murid Murid berpeluang menggunakan pengalaman mereka Mengambil kira kemahiran yang berkaitan Berdasarkan fakta yang sahih Daripada bahan yang pelbagai .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 68 4.5.

khusus kepada umum dan dekat kepada jauh. Prinsip-prinsip tersebut ialah mudah kepada susah. maujud kepada mujarrad. 4.6. Ini bermakna pengetahuan yang lepas bagi seseorang murid berperanan sebagai asas yang membolehkan pengatahuan yang baharu bergantung kepadanya. Oleh itu. kemudian kepada perkembangan isi yang merangkumi jenis-jenis najis dan cara menyuci najis. guru perlu mempastikan pengetahuan lepas murid mempunyai kaitan rapat dengan pengetahuan yang baharu.6.2 Perkara yang diketahui kepada perkara yang belum diketahui Memanipulasikan pengetahuan sedia ada murid untuk dikaitkan dengan ilmu baharu.1 Mudah kepada susah Mengajar konsep yang mudah terlebih dahulu sebelum berpindah kepada konsep yang lebih susah. Contoh 1: Bidang Ulum Syr yyah: Ibadah. Contoh 2: Bidang Ulum Syar yyah: Ibadah Pengenalan konsep iaitu pengertian najis. jika guru ingin pengetahuan baharu diterima oleh murid. perkara yang diketahui kepada perkara yang belum diketahui. seterusnya guru memperkenalkan anggota wudhu yang wajib dan sunat serta . Prinsip-prinsip Perkembangan Isi Pelajaran dalam Pendidikan Islam Guru perlu mematuhi prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran dalam merancang pengajaran dan pembelajaran supaya mudah difahami oleh murid serta mencapai objektif yang dirancang. Contoh 1: Bidang Asuhan Tilawah al-Quran Menyebut potongan kalimah dengan makhraj yang betul kepada membaca ayat dengan fasih dan bertajwid. Murid telah pun tahu apakah erti wudhu atau cara berwudhu (meniru perbuatan ibu bapa mereka).(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 69 4. 4.6.

6.4 Dari khusus kepada umum Memberi beberapa contoh untuk dibuat generalisasi.6. Pengetahuan murid yang sedia ada ialah meraka tahu bahawa setiap benda ada penciptanya begitu juga dengan alam ini kerana ianya tidak akan terjadi dengan sendirinya. guru hendaklah menjelaskan dulu tentang ciri-ciri khusus hadas kecil atau hadas besar sebelum membuat satu pengertian umum tentang ciri yang telah diterangkan. dilihat dan dirasa kepada sesuatu yang abstrak yang merangsang pemikiran untuk mengetahuinya dengan bukti yang wujud di sekitar murid. Guru mengajar tentang hadas kecil atau hadas besar. Isi pengetahuan yang dikembangkan hendaklah berasaskan pengetahuan sedia ada murid.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 70 sempadan setiap anggota wudhu tersebut dan cara mengambil wudhu yang betul. Prinsip ini akan merangsang murid untuk mengetahui perkembangan isi. 4. Guru mengajar bahawa Allah SWT itu wujud dan tanda wujudnya Allah ialah dengan wujudnya alam ini. Contoh: Bidang Ulum Syar yyah: Ibadah. Penggunaan prinsip ini ia dapat mencapai objektif dan pengajaran dapat berjalan dengan berkesan dan baik. Contoh: Bidang Ulum Syar yyah: Akidah. 4. Perkembangan isi pelajaran yang berkesan hendaklah di susun dari sesuatu yang khusus kepada umum. Guru hendaklah memilih isi pelajaran yang tersusun dari ciri-ciri khusus isi pelajaran. Sesuatu benda yang wujud yang boleh dipegang . .3 maujud kepada mujarrad Menjelaskan sesuatu yang mujarrad dengan berfokuskan kepada benda yang maujud.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 71 4. Prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran tersebut dapat dirumuskan melalui rajah dibawah Prinsip-prinsip Perkembangan isi pelajaran Dari mudah kepada susah khusus kepada umum Dekat kepada jauh maujud kepada mujarrad perkara diketahui kepada yang belum diketahui .6. Contoh: Bidang Adab dan Akhlak Islamiah. Adab terhadap ibu bapa dikaitkan dengan adab kepada pemimpin RUMUSAN Pemahaman terhadap prinsip-prinsip isi pelajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam akan memperkembangkan proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dengan lebih tersusun. Dengan ini perkembangan isi pelajaran secara berperingkat-peringkat adalah perlu diambil kira dalam memahamkan sesuatu isi pelajaran supaya dapat dikekalkan dalam ingatan dan penghayatan murid secara berterusan.5 Dari dekat kepada jauh Memberi contoh-contoh yang hampir dengan murid untuk menjelaskan perkara-perkara yang hampir sama dengan perkara yang diberi.

Pelajaran Jawi . Asuhan Tilawah al-Quran b. Ulum Syar yyah c. Adab dan akhlak Islamiah d.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 72 Latihan : 1. Pilih satu tajuk bagi setiap bidang Pendidikan Islam dan jelaskan prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran yang sesuai beserta contoh a.

anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada.Perancangan pengajaran semester. Unit ini mengandungi: 1. Membuat penilaian dan mengambil tindakan susulan bagi merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. mingguan dan harian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam 2. 4.0. Melaksanakan langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran bagi mencapai objektif yang telah dirancang 3. Memahami serta membuat jadual perancangan semester.1. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. 5.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 73 UNIT 5 PANDUAN PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SEMUA BIDANG 5. . Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar pada sesi berikutnya. 3. Arahan 1. Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini. 6. 4.Penilaian proses pengajaran dan pembelajaran 5. Baca dan fahami objektif modul. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit.Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran 3. mingguan dan harian 2. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip dan garispanduan yang betul. 2. Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan kemahiran bagi membuat perancangan pengajaran. anda diharap dapat: 1. pelaksanaan dan penilaian dalam pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang.

Persediaan mengajar melibatkan tiga peringkat iaitu perancangan.2. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan manamana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. P&P Berkesan Perancangan Pelaksanaan Penilaian Peringatan: Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan untuk meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. Kerangka Tajuk + + Nota : Guru perlu merancang dan menyediakan persediaan/ rancangan mengajar sebelum memulakan sesuatu pengajaran.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 74 7. 5. Rajah 12 : Pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan . pelaksanaan dan penilaian .

KEMAHIRAN :penentuan objektif. Tujuan utama penyediaan rancangan adalah untuk menjamin murid mencapai objektif pengajaran secara samping meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar. . ILMU PENGETAHUAN : yang berkaitan dengan mata pelajaran . SIKAP : Perubahan tingkahlaku . cara penyampaian dan lain-lain.3. NILAI : Nilai murni PENGAJARAN PROSES PENYAMPAIAN ILMU PENGETAHUAN KEMAAHIRAN SIKAP Rajah 13 : Proses penyampaian pengajaran NILAI dan dalam satu pengajaran berkesan. pemeringkatan dan pemilihan isi pelajaran.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 75 5. di . PERANCANGAN PENGAJARAN Rancangan pengajaran merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan oleh guru di dalam bilik darjah tempoh yang telah ditetapkan. Apakah pengajaran? .

matlamat dan objektif pengajarannya. PEMBELAJARAN Proses perubahan tingkahlaku yang agak tetap dan berlaku kerana pengalaman dan latihan yang diteguhkan Rajah 14 : Proses pembelajaran PENGAJARAN + PEMBELAJARAN BERKAIT RAPAT DENGAN PENDEKATAN. seorang guru perlu mengetahui secara mendalam apa yang hendak disampaikan kepada murid kerana pengetahuan dan kemahiran guru akan menimbulkan rasa percaya dalam dirinya. guru perlu membuat keputusan mengenai keperluan. Menurut Atan Long (1982). guru perlu merancang pengajarannya berdasarkan kepada Sukatan Pelajaran serta latar belakang murid. STRATEGI. KAEDAH DAN TEKNIK Rajah 15 : Proses Pengajaraan dan Pembelajaran . Manakala Kauchak dan Eggen (1998) pula berpandangan bahawa guru mesti mengetahui isi kandungan yang mereka hendak sampaikan dan tahu cara untuk memindahkan ilmu tersebut dalam bentuk yang boleh diterima oleh pelajar nya. Sebelum mengajar. Semasa merancang.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 76 Apakah pembelajaran? Pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran. Kepercayaan murid juga akan bertambah terhadap guru.

.. (...... ..... . . . . .. ... .. ( 1 ......... . .......(.... . /.....(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 77 5... .... 5.... ... ... ... ... (5... . ....... .3...3.. .1 Rancangan Tahunan/ Semester Satu jadual perancangan yang dibuat dengan mengagihkan sukatan pelajaran mengikut tahun atau semester.. .. ... ... .... ................... .... ...................2 Rancangan Mingguan .... 5 ..... .. ....... .... 1 ...............

......3.. ........ (..... . 05/09/2011 06/09/2011 07/09/2011 .... 05/09/ 09 .. . 2011 . 5.. . .. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 78 Satu perancangan yang dibuat untuk satu minggu.........) ....3 Rancangan Pengajaran Harian . 08/09/2011 09/09/2011 ............ 2011 /09/ .

guru perlu memikirkan perkara berikut: Apakah perkara yang perlu dipelajari murid? Apakah yang perlu dipelajari atau dicapai murid? Apakah kaedah pengajaran yang paling sesuai digunakan supaya objektif tercapai dengan berkesan? Bagaimanakah cara terbaik menilai pengajaran dan pembelajaran? Setiap persediaan mengajar perlu mengandungi tiga komponen utama: i. rancangan pengajaran harian merupakan rancangan mengenai apa yang perlu dilakukan oleh guru dan murid dalam satu atau dua waktu pengajaran. . Kemahiran . Penerapan nilai . Butiran am . Ringkasnya. Rancangan pengajaran harian disediakan berdasarkan rancangan mingguan. Dalam penulisan persediaan mengajar. Segala aktiviti guru murid yang dicadangkan hendaklah dinyatakan dalam bentuk yang mudah dicerap. guru perlu menggunakan strategi tertentu untuk mencapai objektif pengajaran. Hasil Pembelajaran . Isi pelajaran iii. Semasa merancang sesuatu pengajaran. Ia merupakan susunan perancangan aktiviti dan tindakan yang akan dilaksanakan oleh guru melalui proses penyampaian sesuatu tajuk pelajaran dengan bantuan bahan dan peralatan yang sesuai. Pengetahuan lepas .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 79 Rancangan mengajar untuk satu-satu masa/ setiap hari persekolahan. Aktiviti murid dan guru. Penggabungjalinan . Objektif ii. Penyerapan kurikulum .

Penyerapan kurikulum . Perkembangan isi pelajaran . Penerapan nilai . Rumusan / kesimpulan . Penilaian hasil pembelajaran .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 80 FORMAT RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata pelajaran : . Pengubahsuaian Perancangan Penyampaian Penutup Rajah 16 : Perancangan Proses Pengajaran . Kemahiran . PenggunaanSumber P&P . Set induksi . Strategi pengajaran . Aktiviti susulan . Penggabungjalinan .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 81 Tahun / Kelas : Tarikh : Masa : Bilangan Pelajar : Bidang : Tajuk : Kemahiran : Pengetahuan Sedia Ada : Hasil pembelajaran : Aras 1: Aras 2: Aras 3: Kemahiran berfikir : Penerapan Nilai : Gabungjalin : Penyerapan / rentasan : Bahan Bantu Mengajar : Langkah Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 82 Muqaddimah (1 minit) Doa Syahadatain Murid Guru Set Induksi (3-5 minit) Isi Soalan Tajuk Guru Murid Guru Langkah 1 (5-7 minit) Isi Soalan Guru GJ Penyeraran Nilai BBM Langkah 2 (10 -15 minit) Isi Gabungjalin Penyerapan Soalan Guru Murid GJ Penyeraran Nilai BBM Langkah 3 (12-15 minit) Soalan Murid Guru KB GJ Penyerapan Nilai BBM Penutup (5 minit) Isi Kerja lanjutan Guru Murid Catatan Refleksi 5.4 PELAKSANAAN PENGAJARAN .

kaedah.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 83 Setiap proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan tiga peringkat. melalui peralatan. Manarik atau tidaknya sesuatu pengajaran bergantung kepada cara guru menggunakan (kira-kira) 5 minit pertama pengajarannya. Pelbagai pendekatan digunakan oleh guru untuk melibatkan fikiran dan menarik minat murid terhadap tajuk yang akan diajar.4. Tumpuan utama dalam setiap peringkat ini adalah mengarah kepada pencapaian objektif yang dirancang. guru perlu melibatkan fikiran atau menarik minat murid terlebih dahulu. Penyampaian merupakan pengajaran sebenar. 5.3 Penutup Pengajaran . pengenalan. selaras dengan objektif pengajaran.2 Penyampaian Penyampaian merangkumi segala langkah yang perlu diambil atau dilakukan untuk mencapai objektif pengajaran.1 Set Induksi Set induksi berperanan sebagai montaj dalam sesuatu persembahan.4. memulakan pengajaran dengan membuat cerita ringkas atau membincang isu semasa yang berkaitan. 5. Sebelum menyampaikan konsep atau fakta. Penyampaian yang berkesan melibatkan usaha guru mengaplikasikan segala kemahirannya. di mana guru terus menulis tajuk dan mengajar apabila masuk ke dalam bilik darjah. membimbing dan menilai pembelajaran mereka. strategi dan pendekatan tertentu untuk menyampaikan bahan pengajaran. iaitu.4. Misalnya. 5. seterusnya mengambil bahagian secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Semasa proses ini guru perlu melibatkan murid secara aktif. biasanya membosankan kerana murid masih belum bersedia untuk mengikuti pelajaran. penyampaian dan penutup. Bahagian set induksi memainkan peranan penting untuk menarik dan mengekalkan minat murid. Pengajaran berbentuk stereotaip.

5. 5. fakta atau kemahiran penting yang telah dibincang hendaklah dinyatakan kembali. guru perlu memberi pengukuhan terhadap pembelajaran murid. Aktiviti yang dicadangkan ialah: pemetaan konsep. melukis gambarajah dan sebagainya.5. Penutup Sosial Menimbulkan perasaan pencapaian murid-murid. Terdapat dua jenis penutup pengajaran iaitu: Penutup Kognitif Merumus dan mengulang segala fakta penting.2 Kaedah penilaian . di samping mendapatkan maklumbalas mengenai prestasi murid ke arah pencapaian objektif yang dirancang.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 84 Pada peringkat akhir sesuatu pengajaran. Aktiviti yang dicadangkan ialah peneguhan positif.5.5. prinsip. PENILAIAN Penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. Segala konsep. mewujudkan perasaan ingin tahu dan sebagainya. 5. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan.1 Tujuan Penilaian Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. Penilaian dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dan membantu guru memperkukuhkan kekuatan murid.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 85 1. skala kadar. Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: . Ketiga-tiga kaedah inii boleh digunakan untuk : . .sikap . kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai. Mengesan kemajuan (kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran . Penilaian secara pemerhatian . .perlu dirancang secara individu atau kumpulan . hasil pembelajaran yang hendak dinilai. ujian bertulis dan ujian lisan A.perlu dirancang secara teratur . Digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: . penulisan 2. lembaran kerja.perlakuan/amalan .menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak. Hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: . Mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program .amali . ujian bertulis . lisan .Mengesan serta-merta hasil pembelajaran dalam pengajaran harian dan tidak memerlukan instrumen yang khusus . Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenaii kebolehan. 3. perkembangan dan kemajuan murid. pemerhatian .dijalankan dengan menggunakan senarai semak.

murid dengan murid .kemahiran belajar .murid dengan bahan pembelajaran . Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan. Digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: .pertuturan dan sikap Instrumen Penilaian Lisan .kemahiran bersosial .murid dengan guru .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 86 .gaya persembahan .kecekapan mendengar . Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: . B.kefasihan menghafaz .kemahiran kinestetik . .penggunaan bahasa yang tepat .sebutan dalam berbahasa .kefahaman konsep . .kecekapan mencongak .pengetahuan fakta . kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran.kemahiran manipulatif .kemahiran mereka cipta . Penilaian secara lisan. buku skrap.kemahiran literasi komputer . Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan. Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar. .

soal jawab .nyanyian .mendengar dan memberi respon secara lisan .aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid. .mengesan kelancaran dalam sebutan.mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis.deklamasi sajak . . .soalan.hafazan .mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid.mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz.bercerita . C. Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: . Penilaian lisan membolehkan guru : . .mengesan amalan dan sikap murid secara sertamerta. . Penilaian secara penulisan. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 87 . pernyataan.Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan. . . ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami. .perbincangan .aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea.syarahan .bacaan kuat .temu bual .perbahasan .pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir. . Dalam menyediakan instrumen guru perlu dipastikan: .

bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami . perkara yang berikut mestilah diambil kira: . Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: . jadual. Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: .karangan . Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih.soalan objektif Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi.bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan .kemahiran menulis .soalan menepati kemahiran yang akan diuji .huraian atau tafsiran peta.skema pemarkahan disediakan . graf atau carta.menilai .mengaplikasi .laporan projek/kerja kursus/folio .soalan subjektif . Instrumen Penilaian Penulisan .aras kesukaran soalan dipelbagaikan .menyusun idea .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 88 .latihan dan ujian bertulis .penggunaan tanda baca . Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: .perbendaharaan kata .mentafsir . Soalan yang berperingkat dapat menilai .

. 5. Proses refleksi mengarahkan pemikiran yang positif bagii menjana amalan pengajaran guru yang berkesan. Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid.6 Refleksi Kendiri Refleksi adalah suatu usaha secara sedar dan rasional mencari penyelesaian kepada suatu masalah. Refleksi dibuat selepas guru selesai melaksanakan pengajaran sebagaii penilaian kendiri atau muhasabah berkenaan pengajaran guru. Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif. Refleksi didefinisikan sebagai inkuiri yang sistematik pada amalan pengajaran sendiri bagi membaiki amalan pengajaran serta meningkatkan kefahaman mengenai sesuatu perkara.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 89 peningkatan tahap pemikiran murid.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 90 Rajah 17 : Langkah-langkah Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran 5.7 RUMUSAN Memahami masalah melalui pemikiran kognitif Mengesan masalah Memproses dan menganalisis data dengan pemikrian secara kritis Mengingat kembali perhubungan pengalaman yang sedia ada dengan penyelesaian masalah Mencadang pelbagai penyelesaian dengan pemikiran kritis dan kreatif Menilai penyelesaian dengan penggunaan pemikiran refleksi untuk membuat keputusan atau menetap tindakan .

7. 2007) Terdapat beberapa kriteria dalam menentukan keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran murid yang boleh diterima dan diakui bersama.1 Tercapainya objektif pembelajaran a. c.7. 5. Memberi arahan yang jelas dan dapat didengari oleh murid 5.2 Penyampaian isi secara sistematik dan lancar a. c. sesuai.7.Halim Tamuri. realistik. Mengemukakan contoh-contoh yang sesuai dengan isi pelajaran. tepat dan disusun mengikut urutan.3 Menggunakan bahasa yang berkesan a. Objektif pembelajaran sesuai dengan tajuk dan isi pelajaran. antaranya. Penyampaian isi pelajaran merangkumi tiga peringkat iaitu peringkat permulaan.7. 5. peringkat perkembangan dan peringkat penutup. 5. jelas.4 Penggunaan bahan bantu mengajar . Menggunakan bahasa persuratan.Isi pelajaran disampaikan secara tersusun bermula dari konsep yang asas. c.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 91 Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Islam yang berkesan merupakan isu yang sangat penting dan mencabar kepada semua guru Pendidikan Islam. Istilah berkesan dan menarik adalah sesuatu yang amat sukar didefinasikan secara tepat kerana kedua-duanya bersifat relatif dan berbeza mengikut keadaan dan presepsi seseorang (Kamarul Azmi Jasmi & Ab. Objektif yang dipilih hendaklah mudah. Objektif pembelajaran tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. b. b. Bertutur dengan lancar dan fasih. b.

Interaktif antara guru dengan murid b.Pengajaran dan Pembelajaran interaktif Proses P&P akan menjadi lebih menarik jika ada P&P interaktif dilaksanakan di dalam bilik darjah. Menggunakan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi terkini 5. PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN .5.6. Interaktif murid dengan bahan pengajaran d. Menggunakan bahan bantu mengajar yang dapat membantu murid memahami penyampaian guru. Interaktif guru dengan bahan pengajaran c. b.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 92 a. Interaktif murid dengan murid 5. Pengajaran dan pembelajaran interaktif ini boleh dibahagikan kepada beberapa suasana: a. c.7. Menggunakan bahan bantu mengajar yang dapat membantu guru menyampaikan isi pelajaran secara berkesan.7. Relevannya ilmu wahyu dengan kehidupan seharian menjadikan Pendidikan Islam itu sesuai sepanjang zaman. Penguasaan Ilmu Menurut Kamarul Azmi Jasmi (2007) guru perlu menguasai ilmu kerana dengan ilmu yang luas dan mendalam sahaja mereka dapat menghuraikan sesuatu topik pengajaran dengan baik dan mantap. Pendidikan Islam akan menjadi menarik dan relevan kepada pelajar sekiranya guru boleh mengaitkan apa yang dipelajari dengan realiti dengan isu semasa yang berlaku.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 93 (1) PERANCANGAN (2) PELAKSANAAN (3) AMALAN REFLEKSI (4) SIKAP & SAHSIAH Hasil Pembelajaran Isi Pelajaran Perancangan Strategi P & P Sumber P&P Penerapan nilai (nilai murni/nilai PAS) Unsur Kemahiran Berfikir Permulaan Perkembangan Pengajaran Pengurusan Bilik Darjah Pelaksanaan Komunikasi Kualiti Pembelajaran Penutup Pencapaian Hasil Pembelajaran Aplikasi Nilai Amalan Refleksi Pemikiran Reflektif Penampilan Diri Sikap & Sahsiah Keprihatinan Pekerti Sifat Profesional Latihan .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 94 1. Bina satu rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran Pendidikan Islam dan laksanakan di dalam kelas pengajaran dan pembelajaran anda. Selepas pengajaran di dalam kelas anda. buat satu refleksi terhadap pengajaran dan pembelajaran yang telah anda laksanakan. . 2.

Dewan Bahasa Dan Pustaka .falsafah. Jamaluddin Bin Abdul Jabbar (2001). (1994). Kamal Hassan Dr. Mok Soon Sang (1996) Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan. Ahmad Mohd Saleh. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Kuala Lumpur. . Abdul Qadir Ahmad. Metodologi Dan Psikologi Pendidikan Tilawati l Quranil Karim.PIM3102 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM SR 95 Abdurrahman An Nahlawi (1992) Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam. Terjemahan Mohd Romzi Omar. Bandu ng: CV Diponegoro. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise Mohd Yusuf Ahmad ( 2004). Pahang: Maahad Tahfiz Negeri Pahang.Razak Habib (1995). Haji Abdullah Ishak (1995) Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia .Johor Bahru Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). 1980.pedagogi dan metodologi.Pendidikan Islam. Pust aka Aman. Pengajaran dalam Bilik Darjah. Rashidi Azizan dan Abd. (1988). Kamarul Azmi Jasmi & Ab Halim Tamuri (2007). Pendidikan Islam Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. Kuala Lumpur : Dewan Bahas a Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. Sejarah Dan Kaedah Pendidikan Al-Qur an. Hasan Langgulung. Kuala Lumpur: P enerbit Universiti Malaya. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kaedah Dan Teknik Pengajaran Menurut Ibnu Khaldun AlQabasi.Selangor:Fajar Bakti Sdn Bhd. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.Turuq Ta alim Al-Tarbiyah Al-Islamiyah. Hassan Langgulung. Kajang : Masa Enterprise. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Isl am Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekol ah Rendah. (1995) Pendidikan Islam dan Peralihan Paradigma. (1991) Asas-Asas Pendidikan Islam. 1997. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Maktabah an-Nahdha h AlMisriyyah. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku Teks Pendidikan Islam Tahun 1 6 Mohd. Universiti Teknologi Malaysia. Abdullah Amin. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002).Shah Alam. Prof Dr. Dewan Bahasa dan Pustaka. Al-Nu my. Pendidikan Dan Pembangunan Suatu Perspektif Berse padu.

PIM3102 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM SR 96 Shabuddin Hashim. PTS Publication & Distri butors Sdn Bhd. Dr. Zawawi Hj. Ahmad. Petalin g Jaya : International Book Service . (1984). Mohd. Zohir Ahmad (2003) Pedagogi: Strate gi dan Teknik Mengajar Berkesan. Pendidikan Islam Kaedah Dan Teknik Pengajaran. Rohizani Yaakub.

com Kelulusan: Sarjana Pendidikan UM 2005 Sarjana Muda syariah UM 1994 Pengalaman : Guru Pendidikan Islam di sekolah Menengah 7 tahun Pensyarah IPG 7 tahun NAMA JAWATAN EMEL (NAMA) (JAWATAN) (EMEL) (KELULUSAN) PHD/SARJANA/SARJANA MUDA/DIPLOMA/SIJIL (PENGALAMAN KERJA) .com Kelulusan: Sarjana Syariah UM Sarjana Muda Pengajian Islam UKM 1999 Sijil Perguruan Asas Pengajian Islam(Pengajian Rendah)MPI 1988 Pengalaman : Guru Pendidikan Islam di sekolah rendah 8 tahun Guru Pendidikan Islam di sekolah Menengah 7 tahun Pensyarah IPG 4 tahun NAMA : RUHAYATI BINTI RAMLY JAWATAN :PENSYARAH EMEL : ruhihayati_iptaa@hotmail.97 PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN NAMA : JAMILAH BINTI MOHD NOOR JAWATAN :PENSYARAH EMEL : jamilahnoor@ymail.

98 IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful