MODUL (PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH) PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH (PIM 3102

) (PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011 IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

i Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin. Falsafah Pendidikan Islam Pendidikan Islam adalah satu usaha yang berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

ii

. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN.ii Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU.

2 Kerangka Tajuk 2.3 Definisi 2.0 Sipnosis 1.1 Hasil Pembelajaran 2.4 Objektif Ayat Bacaan. 1.5 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (Ayat Tilawah / Bacaan) 2.7 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (Ayat Kefahaman) 2. Ayat Hafazan dan Ayat Kefahaman 2.iii Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru i Panduan Pelajar v Pengenalan vii Agihan Pembelajaran ix UNIT 1 : STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH.6 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (Ayat Hafazan) 2.4 Pendekatan 1.2 Kerangka Tajuk 1.3 Strategi 1.0 Sipnosis 2.5 Rumusan UNIT 2 : KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN 2.8 Rumusan 1 38 14 17 19 20 21 23 26 28 KANDUNGAN MUKA SURAT .1 Hasil Pembelajaran 1.

7 Rumusan 30 31 33 33 39 46 51 59 63 64 66 67 68 69 71 73 75 83 .4 Pelaksanaan Pengajaran 5.6 Kaedah dan Teknik pengajaran Jawi 3.7 Rumusan UNIT 4 : PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN DALAM SEMUA BIDANG PENDIDIKAN ISLAM 4.4 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asas Ulum Sya yyah 3.0 Sinopsis 5.3 Kaedah dan Teknik 3.6 Refleksi Kendiri 5.1 Hasil Pembelajaran 4.4 Cara menyusun isi pelajaran 4.5 Penilaian 5.5 Kaedah dan Teknik Pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah 3.7 Rumusan UNIT 5 : PANDUAN PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SEMUA BIDANG 5.1 Hasil Pembelajaran 3.4.4.2 Kerangka Tajuk 3.3 Definisi isi pelajaran 4.0 Sinopsis 4.iv UNIT 3 : KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ULUM SYARIYYAH.0 Sipnosis 3.3 Perancangan Pengajaran 5.1 Hasil Pembelajaran 5.1 Kaedah dan Teknik Pengajaran Akidah 3.3 Kaedah dan Teknik Pengajaran Sirah 3.2 Kaedah dan Teknik Pengajaran Ibadah 3. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH DAN PELAJARAN JAWI 3.6 Prinsip-prinsip isi pelajaran Pendidikan Islam 4.2 Kerangka Tajuk 4.2 Kerangka Tajuk 5.5 Kriteria-kriteria pemilihan isi pelajaran 4.4.

84 89 91 Bibliografi 95 Panel Penulis Modul 97 Ikon Modul 98 .

iv .

Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. 2. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 3. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. 4. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. 1. . Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan.v PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Teliti maklumat yang diterima. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 5. 7. 6.

Modul ini dihasilkan Berdasarkan Pro Forma Kursus bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian.2 epentingan dan kesan pemilihan strategi dan pendekatan Yang sesuai dalam pengajaran Unit 2: Kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran.3 Ayat Kefahaman Unit 3: Kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran : 3.Modul ini ditulis sebagai bahan pembelajaran untuk membantu anda mendapatkan maklumat dan menguasai kemahiran di dalamnya berasaskan konsep pembelajaran kendiri.viii PENGENALAN MODUL Modul ini disusun berdasarkan Sukatan Pelajaran Pedagogi Pendidikan Islam Sekolah Rendah (KBSR) untuk Program Pensiswazahan Guru (PPG) Mod Pendidikan Jarak Jauh(PJJ). di mana setiap tajuk dipecahkan kepada sub tajuk bagi memudahkan pembelajaran kendiri . Modul ini dibina dalam bentuk tajuk. 1.1 Ayat Bacaan 2.1 Jenis-jenis strategi dan pendekatan 1. 2. Kursus Pedagogi Pendidikan Islam ini merupakan kursus major yang mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali yang melibatkan 30 jam interaksi dan 30 jam amali.2 Ayat Hafazan 2.3 Pelajaran Jawi Unit 4: Prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan ASSALAMUALAIKUM WARRAHMATULLAH ! Selamat berinteraksi dengan modul PIM 3102 .2 Adab dan akhlak Islamiyyah 3.1 Asas Ulum Syar iyyah 3.Dalam modul ini 30 jam amali diberikan tugasan seperti yang terdapat di dalam nota bahagian Agihan Tajuk. Dalam modul ini anda akan mempelajari: Unit 1: Analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah.

seterusnya memantapkan ilmu pengetahuan anda dalam pedagogi bagi semua bidang Pendidikan Islam Anda dikehendaki menyediakan jawapan kepada soalan-soalan tersebut yang mana akan dibincangkan bersama dengan pensyarah dan rakan pelajar yang lain. Selamat berjihad Panel Penulis Jun 2011 .disediakan beberapa soalan penilaian untuk mengukur sejauh mana kefahaman anda terhadap isi modul.1 Mudah kepada susah 4. Selain daripada merujuk kepada bahan modul ini.5 Dekat kepada jauh Unit 5: Panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang. anda digalakkan mencari dan mendapatkan maklumat tambahan bagi menambahkan kefahaman terhadap tajuk yang disediakan.4 Khusus kepada umum 4.2 Diketahui kepada belum diketahui 4. Harapan panel penulis kursus ini dapat melahirkan guru-guru yang berkaliber dan berpengetahuan luas. 5.berkemahiran tinggi serta mampu mengaplikasikan pedagogi Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah.3 Maujud kepada mujarrad 4.viii Islam. Di dalam setiap unit .2 Pelaksanaan 5.3 Penilaian Modul ini dihasilkan dengan merujuk buku-buku muktabar sebagaimana Dinyatakan dalam bibliografi. 4.1 Perancangan 5.

PELAJARAN JAWI Pemilihan kaedah dan teknik . Ibadah . Jenis-jenis Strategi . Pelajaran Jawi 8 AGIHAN TAJUK INTERAKSI TAJUK/TOPIK JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 1 ANALISIS STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH . Kepentingan dan kesan pemilihan strategi yang sesuai dalam pengajaran . Difinisi Strategi . Jadual di bawah menjelaskan a gihan tajuk-tajuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. Ayat Hafazan . Definisi Pendekatan .ix Kod & Nama Kursus: PIM 3102 / PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM Kandungan modul ini dibahagi kepada 5 tajuk/topik. Kepentingan dan kesan pemilihan pendekatan yang sesuai dalam pengajaran 4 . Ayat Kefahaman 8 3 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN PEMBELAJARAN: . 2 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN . ASAS ULUM SYAR YYAH . Akidah . Adab dan Akhlak Islamiah . Definisi Teknik Pemilihan kaedah dan teknik . Definisi Kaedah . Sirah . ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH . Ayat Bacaan . Jenis-jenis pendekatan .

Perancangan . Mudah kepada susah . Mingguan . prinsip-prinsip dan format perancangan . Pelaksanaan . Pelajar dikehendaki membuat rakaman P&P di dalam bilik darjah semasa di sekolah berdasarkan RPH tersebut.x 4 PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN DALAM SEMUA BIDANG PENDIDIKAN ISLAM Menyesuaikan prinsip dengan semua bidang dalam sukatan . . Maujud kepada mujarrad . Penilaian Konsep. Semester . bidang dan tajuk) 3. Pelajar dikehendaki menyediakan tugasan dalam bentuk RPH bagi satu sesi P&P 2. Khusus kepada umum . Pelajar dikehendaki menghantar rakaman kepada pensyarah berkenaan pada interaksi ke lima. (Pensyarah akan tentukan mata pelajaran. 4. Diketahui kepada belum diketahui . Dekat kepada jauh 5 5 PANDUAN PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SEMUA BIDANG . Harian Kaedah pelaksanaan dan penilaian pengajaran (Pemurnian rancangan pengajaran) 5 JUMLAH 30 Nota: Amali 30 jam 1.

xi .

xii .

Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini. Membanding beza di antara strategi berpusatkan guru. Analisis Strategi dan Pendekatan Pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah 1. deduktif. Sinopsis Bab ini memaparkan strategi dan pendekatan yang boleh diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. elektif. anda diharap dapat: 1. Mengaplikasi pedagogi Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. induktif. 2. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. Unit ini mengandungi: 1. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip dan panduan yang betul. Baca dan fahami objektif modul. 4. 4.0. 1. anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 1 UNIT 1 STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH.1. berpusatkan murid. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. Membanding beza di antara pendekatan bersepadu. 2. berpusatkan murid dan berpusatkan bahan. Justeru itu guru harus memilih kesesuaian tajuk dengan strategi dan pendekatan. 5. Kebijaksanaan guru memilih strategi dan kaedah akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan terhadap murid. Membanding beza di antara strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. 3. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. Arahan 1. 5. 3. tematik dan qudwah hasanah. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit.

Kerangka Tajuk Rajah 1 : Strategi P&P Dalam Pendidikan Islam BERPUSATKAN BAHAN BERPUSATKAN MURID BERPUSATKAN GURU strategi . 1.2. 7. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar pada sesi berikutnya. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 2 6.

2 Jenis Strategi Antara jenis-jenis strategi yang biasa digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam ialah : . teknik.3.3.1 Definisi Strategi Strategi pengajaran ialah kepandaian guru membuat perancangan dan pelaksanaannya terhadap semua aspek pengajaran dan pembelajaran.3. Strategi berpusatkan guru . bahan dan masa yang digunakan .1 Strategi berpusatkan guru PEMUSATAN MURID EKLEKTIK QUDWAH HASANAH TEMATIK BERSEPADU DEDUKTIF INDUKTIF PENDEKATAN DALAM P&P PENDIDIKAN ISLAM . STRATEGI 1. 1. Strategi berpusatkan bahan 1.2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 3 Rajah 2 : Pendekatan Dalam P&P Pendidikan Islam Nota : 1.3. akitiviti. Strategi berpusatkan murid . Ini termasuklah pemilihan dan pelaksanaan kaedah.

3. 2. . 1. Demontrasi. Oleh yang demikian. . memberi penerangan. Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kepimpinan guru adalah bersifat autokratik. Strategi ini lebih mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru dan penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan berbanding penyebaran nilai murni dan perkembangan emosi. . guru mengurus dan mengawal kelas. iaitu. Syarahan/ Kuliah. . Penerangan.2 Strategi berpusatkan murid .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 4 Strategi ini melibatkan guru yang memainkan peranan yang utama. Kaedah yang menjadi pertimbangan asas apabila guru menggunakan strategi ini adalah kaedah-kaedah seperti berikut.2. Selain itu. murid tidak dapat membuat interpretasi sendiri dan mereka menjadi kurang pasif serta sifat-sifat sosial yang positif kurang dapat dipupuk. 1. Bercerita. manakala murid hanya bertindak sebagai pendengar. Komunikasi antara guru dan murid adalah sehala. perkara yang diutamakan ialah pencapaian murid dalam keputusan peperiksaan dan ujian serta teknik pengajaran guru ditumpukan kepada penyampaian fakta secara menghafaz. Terdapat beberapa ciri di dalam strategi ini.

. . Aktiviti-aktiviti perlulah melibatkan murid secara aktif. Main peranan. . Sumbangsaran. . Kaedah yang menjadi pertimbangan asas apabila guru menggunakan strategi ini adalah kaedah-kaedah seperti berikut. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran lebih banyak masa diperlukan bagi aktiviti pembelajaran murid. Penyoalan. Murid digalakkan untuk bergiat aktif dalam proses P&P dan guru hanya sebagai pemimpin untuk membimbing murid dalam menjalankan aktiviti sama ada secara berkumpulan atau individu. Perbincangan. Penyelesaian masalah. . . Isi kandungan yang disampaikan perlulah sesuai dengan aras kebolehan dan kontektual murid. Projek. Inkuiri penemuan. Simulasi. . . Bermain. Kumpulan. . .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 5 Murid memainkan peranan penting dan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. .

3. Di bawah strategi ini. gambar. radio. video. guru menggunakan BBM tersebut ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 6 Perkembangan murid adalah seimbang dan menyeluruh dari segi jasmani. kaset. 1. emosi. Selain itu. model. Dalam strategi ini.3 Strategi berpusatkan bahan Strategi ini menjadikan guru sebagai fasilitator yang menekankan kepada penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) seperti slaid. ujian formatif ditekankan dan keputusan ujian kerap kali digunakan untuk mengesan kelemahan murid. BBM memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penyampaian guru pula ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna supaya murid memahami maklumat yang disampaikan dan mereka berupaya membuat kesimpulan sendiri. Dengan menggunakan strategi ini guru dapat menyampaikan pengajaran dengan lebih mudah. Murid-murid juga dapat belajar dengan bersemangat sekiranya guru pandai menggunakan BBM yang sesuai. Murid pula boleh memahami pelajaran dengan lebih bermakan serta boleh menjalankan aktiviti pembelajaran secara . Ia bertujuan supaya proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan penyampaian maklumat dapat dilakukan secara berkesan. komputer dan sebagainya.2. intelek dan sosial (JERIS). menarik dan berkesan. rohani. murid dapat melibatkan diri secara ak tif serta menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif.

Kejelasan . Ketepatan . . Dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran . . Penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran secara kumpulan dan individu digalakkan Kaedah yang menjadi pertimbangan asas apabila guru menggunakan strategi ini adalah kaedah-kaedah seperti berikut. Kepelbagaian Strategi yang dirancang perlulah: . . Pengajaran terancang. Keluasan . Modul. kreatif dan inovatif. . Memberi penekanan kepada pengajaran yang bermakna. . .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 7 individu datau secara kumpulan tanpa kehadiran guru. Menggalakkan Inkuiri penemuan dan penyelesaian masalah. Audio-visual. . Berpusatkan murid. Penggunaan buku teks dan rujukan. . . Bersifat fleksible -. .mengikut situasi dan keadaan murid pelbagai aras kebolehan . Bahan-bahan yang digunakan perlulah memenuhi ciri-ciri seperti berikut.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 8 1.4. PENDEKATAN 1.4.1 Definisi Pendekatan Pendekatan merujuk kepada cara guru mengurus isi pelajaran supaya objektif jangka panjang dapat dicapai . Ia adalah satu bingkai yang besar di dalamnya mengandungi strategi, kaedah dan teknik. Dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam anda boleh menggunakan apa jua jenis pendekatan asalkan ia mengandungii ciri-ciri berikut : . Memberi ilmu - kognitif . Menanam kepercayaan dan pegangan kepada akidah Islamiah- afektif . Membina kemahiran dan amalan - psikomotor . Memupuk dan menanam penghayatan afektif . Membentuk pandangan, sikap dan akhlak afektif . Mewujudkan hubungan mesra di antara guru dengan murid . Menyepadukan faktor dan nilai . Merentas kurikulum . Menggabungjalin kemahiran, isi dan nilai . Memotivasikan murid dalam pembelajaran 1.4.2 Jenis-jenis Pendekatan Berikut adalah jenis pendekatan yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 9 Rajah 3 : Pendekatan Dalam P&P Pendidikan Islam 1.4.2.1 Pendekatan Bersepadu Dalam pendekatan ini, guru melaksanakan semua unsur-unsur yang terdapat di dalam kurikulum secara bercantum atau bersatu. Semua ilmu diajar dengan cara saling berkaitan di antara satu sama lain. Di bawah rancangan KBSR konsep kesepaduan diamalkan mengggunakan strategi penggabungjalinan dan penyerapan. Ianya bertujuan untuk menjalin dan mengadunkan unsur-unsur ilmu, nilai, kemahiran belajar dan penggunaan bahasa yang baik. PEMUSATAN MURID EKLEKTIK QUDWAH HASANAH TEMATIK BERSEPADU DEDUKTIF INDUKTIF PENDEKATAN DALAM P&P PENDIDIKAN ISLAM

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 10 Rajah 4 : Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Pendekatan Bersepadu 1.4.2.2 Pendekatan Induktif Pendekatan ini menggunakan cara pengajaran dengan memperlihatkan bahagian-bahagian kecil (khusus) sampai kepada perkara-perkara besar atau umum. Contohnya : Guru akan meminta murid- murid menyenaraikan jenis air yang mereka tahu. Kemudian meminta mereka untuk mengkategorikannya pula mengikut jenis-jenis yang asli dengan yang tidak. Contoh air milo dengan air paip. Kemudian kita membimbing murid mengaitkan air yang asli dengan air mutlak dan hukumnya. Pelaksanaan Konsep Bersepadu Dalam P&P Pendidikan Islam Kecintaan terhadap ilmu Gabungjalin Perentasan Penerapan Nilai Kurikulum Dengan Kokurikulum Mengaitkan Dengan Masyarakat Kesinambungan Di Peringkat Rendah Kepelbagaian Aktiviti BBMK Perkembangan Potensi

Bermatlamatkan pembentukan kebiasaan 2. haram. Menekankan pengajaran yang berbentuk konkrit 5. Mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan berkesan.2. mentafsir. Kekerapan ulangan diperlukan dalam pelbagai konteks bagi menguasai sesuatu kemahiran 4.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 11 Rajah 5 : Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Pendekatan Induktif Ciri-ciri pendekatan induktif: 1. Membuat generalisasi . Contoh-contoh khusus Memerhati. 1.4. Mengutamakan pengaantaraan deria untuk mendapatkan pengetahuan 3. Pendekatan ini bermula dengan guru memberikan rumus-rumus atau teori yang berkaitan contoh hukum halal. mengkaji. Murid-murid berpeluang sepenuhnya belajar di bawah bimbingan guru 6. rukhsah. azimah dan kemudiannya murid-murid dikehendaki memberikan contoh atau huraian daripada rumus atau teori yang dikatakan.3 Pendekatan deduktif Cara pengajaran yang menggunakan pendekatan deduktif adalah berlawanan dengan pendekatan induktif. mengenalpasti. Mengutamakan penglibatan murid secara aktif dan aspek lisan 7.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 12 Rajah 6 : Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Pendekatan Deduktif Ciri-ciri pendekatan deduktif: 1. hukum atau peraturan yang telah diketahui . Menggunakan pengantara fikiran untuk mendapatkan ilmu 3. hukum atau peraturan barui Gunakan contohcontoh berkaitan Murid mengukuhkan pemahaman tentang konsep Pilih teori/rumus. Mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi 2. Pendekatan eklektik ini amat sesuai digunakan dalam situasi pelajar yang mempunyai ragam belajar yang berbeza.4 Pendekatan Eklektik Pendekatan eklektik ialah cara pengajaran dengan menggunakan kedua-dua pendekatan (induktif dan deduktif) secara serentak.4. Ia merupakan gabungan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran. prinsip. Memperkenal teori/rumus. kemudiannya diikuti dengan pembinaan konsep dan seterusnya membuat huraian atau contoh yang berkaitan.2. Memulakan penyusunan isi daripada keseluruhan yang lebih kompleks 4. prinsip. Dalam pendekatan ini pengajaran dan pembelajran boleh bermula menggunakan pendekatan induktif iaitu dengan mencari contoh ataupun huraian. Pembelajaran dengan kefahaman adalah lebih kekal daripada menghafal 1.

Daripada tema yang dipilih. Tema-tema yang dipilih perlulah sesuai dengan peringkat umur pelajar.6 Pendekatan Tematik Pengajaran tematik bermaksud suatu pengajaran yang disampaikan melalui ideayang besar. 1.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 13 1. 1.4. Sikap guru memainkan peranan yang sangat penting bagi menghasilkan kesan pengajaran kepada pelajar. Pelajar akan mencontohi sikap guru yang ditonjolkan. Dalam pendekatan ini. Suasana kepimpinan bersifat demokratik.2. pencapaian objektif pembelajaran murid diutamakan. satu-satu tema kemudian dipecahkan kepada komponan-komponan yang kecil dalamm setiap komponan terdapat lagi topik kecil yang boleh dibincangkan. perkara perkara yang berkaitan dengan bersuci dan lain-lain. Tugas guru bukan sahaja sekadar mengajar dan mendidik bakal-bakal pemimpin negara malah mereka juga merupakan model bagi para pelajarnya (role model).4. Guru menyoal dan murid menjawab dan sebaliknya.7 Qudwah hasanah Guru menjadi model kepada murid. Murid aktif menyertai aktiviti pembelajaran.2. Oleh itu guru perlulah sentiasa mempamerkan perilaku yang baik.2. . Komunikasi berbentuk dua hala . guru perlu menyenaraikan beberapa tajuk kecil yang berkaitan dengan tema tersebut.5 Pendekatan Pemusatan Murid Guru dan murid bersama-sama memainkan peranan dalam proses pengajaran pembelajaran. Contoh tema-tema seperti solat. jika baik maka baiklah jadinya begitu juga bagi keadaan sebaliknya (Najib. 2005).Dalam pendekatan ini guru mengenal pasti tema-tema yang hendak dijadikan idea utama pengajaran bagi suatu jangka masa.4.

5 RUMUSAN STRATEGI Kebijaksanaan memilih pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran berdasarkan objektif Lebih mengambil kira objektif jangka panjang Mengambil kira segala aspek pembelajaran PENDEKATAN Cara mengajar berdasarkan objektif berlandaskan teori.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 14 1. prinsip atau model tertentu Kenyataannya dianggap benar tanpa memerlukan bukti dan alasan Mendokong sesuatu teori .

2. Aktiviti Pembelajaran : 1. cuba anda jelaskan apa yang dimaksudkan dengan pendekatan deduktif. apa yang anda faham tentang pendekatan Qudwah hasanah. Berpandukan gambar-gambar di atas. Kepentingan dan kesan pemilihan strategi dan pendekatan yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran. 2. Kesan pemilihan strategi dan pendekatan pemusatan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menyertakan kekuatan dan kelemahan pendekatan tersebut. Berdasarkan kefahaman anda mengenai strategi dan pendekatan. Perhatikan gambar di bawah ini. Air Embun Air Air Paip /Perigi Air Air Sungai A Air Laut Laut Salji Air Hujan Air Mata Air . jelaskan: 1.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 15 LATIHAN Pemilihan strategi dan pendekatan yang sesuai memberi kesan kepada hasil pembelajaran.

mengapa guru perlu menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang baik dan menarik? Perlakuan guru sering menjadi ikutan murid-murid Guru perlu Mengamalkan kebersihan setiap masa Guru hendaklah sentiasa mengamalkan kebersihan Guru perlu Mengamalkan kebersihan setiap masa Sebagai role model perlakuan begini amat tidak sesuai dilakukan oleh guru .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 16 Cuba kita fikirkan.

2. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan.0. AYAT KEFAHAMAN 2. Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan pelaksanaan kaedah dan teknik yang boleh diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam khususnya dalam bidang Asuhan Tilawah al-Quran. Membanding beza di antara kaedah dan teknik pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. 6. Arahan 1. musyafahah. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. Unit ini mengandungi: Analisis kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Quran. anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. 2. Kebijaksanaan guru memilih kaedah dan teknik akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Baca dan fahami objektif modul. AYAT BACAAN . anda diharap dapat: 1. 5. tasmik. Membanding beza di antara kaedah-kaedah yang digunapakai dalam pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilwah al-Quran seperti talaqqi. Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip dan panduan yang betul. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit.1. 3. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar . 2. AYAT HAFAZAN . sambung bacaan. gerak kerja. 3. 4. cuba jaya dan lain-lain.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 17 UNIT 2 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN : .

7. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana. Dapatkah anda menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kaedah dan teknik? KAEDAH P&P AYAT HAFAZAN KAEDAH P&P AYAT BACAAN KAEDAH P&P AYAT KEFAHAMAN KAEDAH DAN TEKNIK P&P ASUHAN TILAWAH AL-QURRAN . Kerangka Tajuk Nota Anda pernah mendengar perkataan kaedah dan teknik? Tahukah anda dengan kebijaksanaan guru membuat pemilihan kaedah dan teknik yang sesuai akan membawa kepada pengajaran yang berkesan dan menyeronokkan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 18 pada sesi berikutnya.2.mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. 2.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 19 2. Kenalpasti terlebih dahulu apa yang akan digunakan. Ia juga ditakrifkan sebagai kemahiran guru dalam mengelolakan kaedah dan cara menjalankan pelbagai langkah dalam aktiviti pengajaran. .3. Tentukan bahan yang hendak disampaikan mengikut peruntukan masa. Dalam menjalankan apa sahaja kaedah / teknik prinsip-prinsip di bawah boleh dijadikan panduan: .Ia merangkumi aktiviti. Definisi 2. Ia merupakan langkah-langkah atau peringkatpering kat pengajaran yang tersusun rapi dan berurutan bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Perancangan prosedur tersebut boleh dilakukan dengan cara-cara seperti berikut: . Dalam menerangkan sesuatu prosedur pengajaran dan pembelajaran guru boleh menggunakan kaedah yang sesuai terutama kaedah-kaedah yang dapat memenuhi keperluan murid. kemas dan sistematik. Susun langkah secara berperingkat 2.2 Definisi Teknik Teknik merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung dalam sesuatu kaedah atau cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran. . Tetapkan langkah-langkah mengikut aktiviti yang diperkenalkan.3.3. Ia memberi penekanan bagaimana menggunakan sumber-sumber pengajaran serta menimbang langkah-langkah pengajaran.1 Definisi Kaedah Satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur. perlakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran. .

1 Ayat Bacaan Objektif pengajaran dan pembelajaran ayat bacaan dal.2 Ayat Hafazan Objektif pengajaran dan pembelajaran ayat hafazan pula ialah supaya murid dapat menghafaz surah-surah tertentu/ ayat-ayat terpilih dengan betul. Menggalakkan pengalaman secara langsung. Melibatkan murid secara aktif.4. . 2. Ayat Hafazan dan Ayat Kefahaman 2. fasih dan bertajwid untuk dibaca dalam solat dan ibadat harian. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 20 . fasih dan bertajwid. 2. Objektif pengajaran dan pembelajran Asuhan Tilawah al-Quran adalah bertujuan secara umumnya supaya murid dapat mengetahui adab membaca al-Quran dan mengamalkan tuntutan al-Quran dalam kehidupan seharian . . .4. Menekankan amalan dan penghayatan.3 Ayat Kefahaman Objektif pengajaran dan pembelajaran ayat kefahaman ialah supaya murid dapat memahami maksud beberapa ayat-ayat atau surah terpilih dengan menghayati pengajarannya sebagai rujukan petunjuk Allah.4. Objektif Ayat Bacaan. Mengambil kira kebolehan dan kemampuan murid.am bidang Asuhan Tilawah al-Quran supaya murid dapat menguasai kemahiran membaca sesuatu ayat atau surah al-Quran dengan betul. Menyampaikan pengetahuan dan pengalaman secara bersepadu 2.4.

5. Di antaranya seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut: Rajah 7 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Ayat Tilawah/Bacaan 2. Kemudian secara beramai-ramai murid-murid membaca mengikut bacaan guru dan diteliti oleh guru sehingga guru berpuas hati.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 21 2.1 Talaqqi Dalam melaksanakan kaedah talaqqi ini.5 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah alQur an (Ayat Tilawah / Bacaan) Banyak kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (ayat bacaan) ini. murid-murid dikehendaki mendengar pembacaan guru dengan teliti serta melihat pergerakan mulut guru. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Ayat Tilawah/ Bacaan TIKRAR TALAQQI MUSYAFAHAH HALAQAH/ TADARUS TATBIQI GERAK KERJA KUMPULAN TASMIK GERAK KERJA INDIVIDU .

Selepas seorang murid membaca. Murid mengulangi bacaan guru. Kaedah tikrar dilaksanakan dengan cara.2 Musyafahah Kaedah musyafahah dilaksanakan dengan guru memberi contoh bacaan kepada seorang murid. 2.3 Tikrar Kaedah ini adalah serupa dengan kaedah latih-tubi.5. Murid pula berulang-kali mengulangi sebutan dan bacaan di bawah bimbingan guru dengan betul sehingga guru berpuas hati dengan sebutan dan bacaan murid. Nabi Muhammad SAW. Murid mengulangi bacaan murid. 2.5. menerima wahyu pertama di Gua Hira`. murid lain mendengar sahaja. murid-murid lain ikut. Guru membaca dan kemudian seorang murid mengikuti bacaan guru. 4. Selepas guru membaca. iaitu malaikat Jibril membacanya dahulu dan didengar . kumpulan lain mendengar sahaja. mengambil al-Qur an daripada malaikat Jibril AS.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 22 2. 1. Murid membaca beramai-ramai mengikut kumpulan. kemudian murid itu mengikuti bacaan guru secara individu. 3. Seorang murid membaca. Kaedah ini bertepatan dengan peristiwa Nabi Muhammad SAW. Guru memperdengarkan bacaan kepada murid berulang-kali supaya murid dapat menanggapi sebutan dan bacaan guru dengan baik. Peringatan: Kaedah bacaan secara talaqqi dan musyafahah merupakan kaedah yang paling praktikal digunakan dalam pengajaran al-Qur an. murid-murid ikut. secara talaqqi dan musyafahah.

kerap tasmi` hafazan al-Qur an di hadapan orang lain yang berkemahiran.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 23 oleh Nabi Muhammad SAW.hafaz secara berperingkat-peringkat. . Di antaranya seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut: .meninggalkan maksiat. Kemudian Nabi Muhammad SAW.menggunakan satu mushaf. .6 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah alQur an (Ayat Hafazan) Hafazan al-Qur an merupakan suatu proses mengingati ayat-ayat suci al-Qur an yang dilakukan secara sistematik dan berulang-ulang berdasarkan panduanpanduan tertentu (Mohd Yusuf Ahmad. Pelbagai kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (ayat hafazan) ini. . Di antara beberapa panduan atau tatacara menghafaz al-Qur an yang penting ialah seperti berikut: . .kerap mendengar bacaan al-Qur an dan .ikhlas dalam niat dan amalan. membacanya dengan didengari oleh malaikat Jibril atau mengikut bacaan malaikat Jibril a. Aktiviti : Berdasarkan kepada pengalaman anda sebagai guru Pendidikan Islam di sekolah. 2. Jelaskan secara terperinci langkah-langkah bagaimana melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Tilawah al-Qur an (Ayat Tilawah) dengan menggunakan kaedah-kaedah tersebut di atas. 2004).memahami apa yang dihafaz.s. .

Jika murid belum hafaz. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Ayat Hafazan CUBA JAYA SAMBUNG TIKRAR BACAAN GERAK KERJA KUMPULAN GERAK KERJA INDIVIDU TASMIK . murid-murid diberi masa yang terhad (10 hingga 15 minit) untuk menghafaz ayat-ayat tertentu. Begitulah seterusnya sambung-menyambung bacaan hafazan dalam kalangan murid.6. Kaedah ini boleh dilaksanakan dalam bentuk kumpulan atau individu. Kumpulan A membaca ayat pertama secara hafaz. murid diminta membaca ayat secara hafaz di hadapan guru. Kemudian guru meminta seorang murid membaca ayat pertama dan meminta seorang murid lain menyambung bacaan ayat ke dua secara hafaz. Selepas tempoh itu.1 Cuba Jaya Dalam melaksanakan kaedah cuba jaya ini. 2. guru meminta murid itu cuba hafaz ayat tersebut sekali lagi. kumpulan B menyambung ayat ke dua secara hafaz.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 24 Rajah 8 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Ayat Hafazan 2.6. kumpulan C menyambung ayat ke tiga secara hafaz juga dan begitulah seterusnya sambung-menyambung bacaan secara hafaz antara beberapa kumpulan murid.2 Sambung Bacaan Kaedah sambung bacaan dilaksanakan dengan guru membaca satu ayat dan meminta murid-murid menyambung secara hafaz.

. manakala murid yang belum hafaz diminta menghafaz lagi.Setelah dapat mengingati ayat kedua ini. .Setelah lancar baca ayat berkenaan dengan lebih cepat (Tadwir). Jika ayat panjang ambil sebahagiannya sahaja. .6. [Bacaan berpandukan mashaf] . Murid yang sudah hafaz dicatat sebagai sudah hafaz.Ulang beberapa kali dengan bacaan tadwir . Setiap guru al-Qur an wajib mengetahui dan memahami panduan dan teknik menghafaz al-Qur an dengan betul supaya mereka dapat mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan dan mencapai hasil yang diharapkan. Kalau tersangkut barulah lihat mushaf.Baca ayat-ayat yang dihafaz itu dalam solat. murid membaca ayat yang sudah dihafaz di hadapan guru untuk ditasmik. . Guru tasmik hafazan murid tersebut.Cuba mengingati ayat-ayat berkenaan tanpa melihat mushaf. baca pula ayat sambungannya mengikut langkah-langkah di atas.Ulang bacaan beberapa kali secara tadwir supaya lancar tanpa merujuk mushaf. Pada hari yang ditetapkan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 25 2.Membaca ayat berkenaan dengan sebutan yang betul dan perlahan-lahan (tartil).Setelah dapat ingat tanpa lihat mushaf.3 Tasmik Kaedah tasmik dilaksanakan dengan murid diberi tugas menghafaz ayat tertentu di rumah atau di luar waktu sekolah. .Baca dan ulang-ulangkan beberapa kali hingga lancar. kecuali kalau tersangkut bolehlah merujuk sekejap kepada mushaf. Kemudian teruskan bacaan secara hafazan. . mula balik membaca ayat pertama dan ayat kedua secara hafaz. Teknik menghafaz al-Qur an: . .

Guru-guru al-Qur an hendaklah menjaga personaliti mereka. Tanamkan semangat ukhuwah dan kasih sayang di antara guru dan murid. mereka mestilah ikhlas dan mempunyai keperibadian yang luhur.7 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Qur an (Ayat Kefahaman) Banyak kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (ayat kefahaman ini). Aktiviti Pembelajaran: Berdasarkan kepada panduan dan teknik hafazan di atas. cepat ingat dan tidak mudah lupa. fasih dan bertajwid serta menjadi contoh bacaan kepada anak-anak didiknya. Antaranya seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut: . cuba anda susun langkah-langkah secara terperinci bagaimana anda hendak mengajar manamana ayat dari ayat-ayat hafazan yang anda mengajar di sekolah. Selain itu. Antaranya ialah boleh membaca dengan baik. 2. belajar dalam keadaan tidak tertekan dan berlumba-lumba untuk menghafaz.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 26 Peringatan: Metodologi dan Psikologi Pendidikan Tilawah al-Qur an hendaklah diterapkan secara maksimum dan pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar tidak mudah jemu.

guru meminta murid menterjemahkan ayat tersebut bergilir-gilir.2 Huraian Kaedah huraian dilaksanakan dengan guru memberi tugasan kepada dua orang murid (mengikut kesesuaian) untuk menghuraikan maksud ayat. Kemudian guru menterjemahkan keseluruhan ayat. hadith. pendapat ulama. guru menterjemahkan kalimat-kalimat penting di dalam ayat tersebut. murid yang beri tugas menghuraikan maksud ayat di hadapan kelas.7. ahli sejarah dan lainnya. ahli sains. Pada hari pengajaran dan pembelajaran. Tugasan ini telah diberi kepada mereka satu minggu lebih awal beserta dengan buku rujukan. Huraian tersebut hendaklah disokong dengan ayat al-Quran. Selepas itu. Setelah itu. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Ayat Kefahamaan HURAIAN PERBINCANGAN TERJEMAH KELAS GERAK KERJA KUMPULAN GERAK KERJA INDIVIDU PERBINCANGAN KUMPULAN .7. 2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 27 Rajah 9 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Ayat Kefahaman 2.1 Terjemahan Kaedah ini adalah dimulakan dengan guru membaca keseluruhan ayat yang telah ditentukan.

7.8 RUMUSAN KAEDAH Lebih bercorak jangka pendek Merupakan usaha keseluruhan terdiri daripada prosedur tersusun berdasarkan pendekatan yang dipilih Mendokong pendekatan dipilih Siri tindakan guru yang sistematik . Kaedah ini boleh dilaksanakan secara kelas atau kumpulan kecil. Contoh-contoh hendaklah menggunakan ayat-ayat kefahaman sekolah rendah.3 Perbincangan Kaedah perbincangan dilaksanakan dengan guru dan murid berbincang mengenai intinbat (rumusan) hukum atau pengajaran yang boleh diambil dari maksud ayat yang telah dihuraikan. 2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 28 2. Aktiviti: Cuba anda berikan penjelasan beserta contoh-contoh yang sesuai untuk kesemua kaedah di atas.

tahap kebolehan murid dan situasi bilik darjah. 1. Berikan satu contoh pengajaran ayat kefahaman bagi tahun satu hingga tahun enam menggunakan kaedah yang disarankan. Berdasarkan kefahaman anda mengenai kaedah-kaedah dan teknik yang telah dijelaskan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 29 LATIHAN Pemilihan kaedah dan teknik adalah untuk mencapai hasil pengajaran yang paling maksima. Senaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah tikrar. 2. Ianya hendaklah sesuai dengan tajuk. TEKNIK Merujuk kemahiran guru melaksanakan kaedah mengajar yang dilaksanakan berdasarkan objektif Pengendalian yang benarbenar berlaku dalam bilik darjah Digunakan dalam langkah pengajaran Perlu ambil kira faktor latar belakang murid dalam menentukan teknik yang dipilih .

Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi 2. anda diharap dapat: 1.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 30 UNIT 3 3. Menghuraikan kaedah dan teknik yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran Asas Ulum Syar yyah.Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini. anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. Merancang kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Asas Ulum Syar yyah.0.1. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi ) 3. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi 3.Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran ( Asas Ulum Syar yyah. . 3.Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran Adab dan Akhlak Islamiah 3.Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran Pelajaran Jawi 3.Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi.Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. anda diharap dapat: 1.Aqidah dan Sirah) 2.Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan kemahiran dalam melaksanakan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam khususnya dalam bidang Asas Ulum Syar yyah.Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. 4.Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran Asas Ulum Syar yyah (Ibadah. 2. Unit ini mengandungi: 1. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut kaedah dan teknik yang sesuai bagi setiap bidang Arahan Di akhir pembelajaran ini.Baca dan fahami objektif modul.

Kerangka Tajuk Peringatan: Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan untuk meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. KAEDAH PENGAJARAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH AKIDAH KAEDAH PENGAJARAN ULUM SYAR YYAH KAEDAH PENGAJARAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH IBADAT SIRAH KAEDAH DAN TEKNIK .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 31 5.Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan.Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar pada sesi berikutnya. 6. 7. 3.2.Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit.

Simulasi . Ia melibatkan semua cara yang efektik bagi membantu guru menyampaikan pengetahuan. Bermain . Ia juga merupakan langkah-langkah / peringkat-peringkat pengajaran yang tersusun dan ada kesinambungan yang perlu diikuti bagi mencapai sesuatu objektif spesifik sesuatu pelajaran. ketrampilan. Perbincangan . Tunjukcara / demonstrasi . nilai-nilai dan kemahiran yang ingin disampaikan kepada murid. Antara kaedah-kaedah yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Asas Ulum Syar iyyah. kemas dan sistematik. Syarahan / kuliah . Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kaedah? Kaedah merupakan kaifiyat atau prosedur yang dirancang oleh guru bagi melaksanakan sesuatu pengajaran. Bercerita . Pelaksanaan kaedah adalah sebagai suatu langkah atau cara yang perlu digunakan oleh guru supaya murid dapat memahami maksud sebenar pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru kepada mereka. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi ialah. . Projek .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 32 Nota 3. Kaedah dan Teknik Kita sebagai guru perlu merancang dengan baik apakah kaedah yang hendak kita gunakan bagi satu-satu pengajaran. Latihtubi . Prosedur perlulah teratur.3.

Guru perlu menghayati objektif utama pengajaran akidah sebelum menyampaikan kepada pelajar. Lawatan .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 33 . menanamkan keyakinan dan roh keislaman yang jitu ke jiwa pelajar 4. Antara objektif utama pengajaran akidah ialah: 1. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASAS ULUM SYAR YYAH 3.4.4. membentuk pekerti mulia berlandaskan tuntutan akidah KAEDAH PENGAJARAN ULUM SYAR YYAH PENGAJARAN AKIDAH PENGAJARAN IBADAT PENGAJARAN SIRAH . Soal jawab . Oleh itu guru perlu berusaha menyampaikan isi pengajaran. Dialog . Kuiz .1 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN AKIDAH Pengajaran akidah amat penting kepada pelajar kerana ia merupakan asas kepada pendidikan Islam. membentuk akidah Islam yang betul di kalangan pelajar 2. Ulangan . membekalkan pelajar dengan ilmu akidah yang lengkap dan mendalam 3. kaedah dan strategi yang betul supaya pengajaran tersebut lebih menarik dan berkesan. Lakonan 3. pendekatan.

Proses pangajara n dan pembelajaran dengan kaedah soal jawab disepadukan dengan kaedah perbincangan kerana ia dapat menambahkan lagi keberkesanan pembelajaran di samping membantu meningkatkan kecerdasan otak. Kuliah .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 34 3. Sumbangsaran . Kaedah soal jawab juga biasanya berdasarkan kepada dialog dan perbincangan untuk mendapatkan jawapan serta fakta yang tidak dapat diragui kebenarannya atau dikritik lagi. Kajian Perpustakaan . Oleh itu guru digalakkan mempraktikkan kaedah ini semasa proses P&P kerana ia merupakan kaedah interaksi dua hala yang melibatkan pelajar dan guru. . Projek .Kaedah soal jawab Kaedah soal jawab merupkan kaedah dimana guru mengemukakan soalan . mencongkil bakat dan dapat menghidupkan suasana pembelajaran.4.1. Bercerita . Forum . Anologi .2 Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran akidah. Soal jawab . . Perbincangan . Akhbar dalam darjah (ADD) . Menulis rencana . manakala pelajar pula memberi jawapan. Lawatan a. di samping itu ia turut menyumbang kepada kesan yang positif dan memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada kepada pelajar.

Bantu murid tentukan hala aktiviti perbincangan . Menggalakkan perkembangan mental.Kaedah Perbincangan Satu kaedah yang melibatkan perbualan. . bertukar fikiran. Agih tugas kepada ahli kumpulan . Membolehkan kewujudan idea yang lebih bernas dan berguna. . Menggalakkan pemupukan pemikiran yang rasional. Tujuan Perbincangan . . . . . Mengikis sikap angkuh dan mendorong dan menerima pandangan orang lain. berkongsi maklumat mengenai sesuatu topik atau masalah dengan tujuan mencari penyelesaian. analitis dan kreatif. Memupuk semangat kerjasama antara ahli dalam kumpulan. mengeluarkan pendapat. . Perlaksanaan Sesi Perbincangan Sebelum . Guru beri penjelasan tentang tugasan dan peraturan perbincangan . Menggalakkan perkongsian pendapat.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 35 b. Guru bombing perlantikan pengerusi dan pencatat . Memupuk pemikiran kritis. Menajamkan kemahiran untuk mengemukakan satu-satu pandangan dalam kumpulan.

Maklumkan tujuan perbincangan . Tajuk yang sesuai . sesi buzz. disunting dan dicetak untuk diedarkan kepada semua murid . . seminar . pencatat dan pelapor . Peruntukkan masa untuk guru buat ulasan . Awasi perbincangan agar tidak terpesong dari tajuk . Hasil perbincangan boleh disusun. Bari galakan kepada setiap ahli supaya mengambil bahagian Selepas . Pelajar digalakkan catat idea yg disarankan . forum . Betulkan kesilapan . Lantik pengerusi.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 36 Semasa Bantu murid bincang pandangan/idea yang dikemukakan . Guru sebagai fasilitator . Beri ulasan dan rumusan Prinsip Perbincangan . Pastikan pelajar tahu cara perbincangan . Penglibatan pelajar perlu aktif . Bantu murid beri idea . Adakan rumusan akhir . Guru boleh tamatkan perbincangan setelah setiap kumpulan mempunyai bahan yang mencukupi . Beri pujian dan galakan Jenis-jenis Perbincangan . Perbahasan . sumbangsaran .

Antaranya ialah: a) Syarahan hendaklah diberi pada masa yang seauai seperti hendak mengenalkan tajuk atau isi pelajaran baru. Dalam melaksananakan kaedah ini. Pembelajaran mengenai kaedah ini merupakan kebergantungan pelajar kepada guru. Tujuan kaedah syarahan untuk : a) merangsang pelajar meneruskan pembelajaran b) menjelaskan dan membuat rumusan pelajaran c) membuat penelitian dan ulangkaji d) mengembangkan isi pelajaran e) menyampaikan maklumat yang telah dirancang. Kaedah Syarahan Kaedah syarahan merupakan kaedah pengajaran di mana guru lebih banyak melibatkan diri dalam memberi penerangan. secara tidak langsung ia boleh melahirkan rasa hormat dan sanjungan pelajar terhadap guru. Terdapat bebrapa langkah yang boleh dilaksanakan oleh guru untuk mengaplikasikan kaedah ini supaya ianya lebih berkesan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 37 c. Guru juga perlu bertutur dengan jelas dan terang serta menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh pelajar. huraian dan penjelasan kepada pelajar. guru perlu memberi perhatian terhadap kedudukan pelajar dalam kelas supaya setiap individu dapat melihat guru dan mendengar percakapannya dengan jelas. b) Guru hendaklah menyampaikan syarahan yang ringkas dan bernas c) Guru perlu menyampaikan syarahan dengan menggunakan intonasi suara yang sesuai supaya dapat pelajar memahami dengan mudah dan jelas d) Syarahan perlu diikuti dengan ujian bertulis untuk mengukur kefahaman dan tumpuan pelajar . Ia juga merupakan satu bentuk penyampaian atau penerangan mengenai statu isi pengajaran secara lisan oleh guru.

Sebagai contoh yang boleh dilihat ketika baginda menyampaikan pengajaran di rumah Arqam bin Abi Arqam. Rumusan Kaedah P&P akidah merupakan satu cara atau jalan dalam menyampaikan pendidikan akidah kepada murid. Rasulullah SAW sebagai Rasul. Baginda juga telah telah menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Nyatakan elemen-elemen penting kaedah soal jawab yang anda fahami berdasarkan tingkah laku yang ditunjukkan oleh Jibril a. Selain itu terdapat juga kaedah baru yang boleh digunakan. di Masjid Nabawi dan di tempat-tempat lain. Kaedah yang digunakan berdasarkan kepada method yang digunakan oleh Rasulullah ketika mengajar para sahabat mengenai akidah. Antara kaedah yang diamalkan baginda termasuklah kaedah syarahan. Baginda telah memanggil orang-orang Quraisy ke Bukit Safa dan menyampaikan syarahan baginda di sana. perbincangan dan sebagainya supaya ianya lebih menarik dan tidak membosankan. . Kaedah ini dikenal pasti dapat memberikan kefahaman kepada murid dengan lebih mendalam terhadap pelajaran yang disampaikan. Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah soal jawab? 2. Namun dengan perbincangan dalam unit ini sudah mencukupi sekadar memberi panduan kepada guru Pendidikan Islam.s. Terdapat perbagai kaedah yang boleh didedahkan kepada murid mengikut kesesuaian di dalam kelas bergantung kepada guru itu sendiri.\Kaedah P&P akidah ini tidak terhad kepada apa yang dibincangkan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 38 e) Syarahan juga perlu digabungjalinkan dengan teknik-teknik lain seperti soaljawab. pendidik dan contoh utama umat Islam sentiasa mengambil contoh dan roh al-Quran bagi menyampaikan ilmu pengetahuan. Latihan 2 1.

Oleh itu. Pelajar dapat menghayati ibadah khusus yang diperintahkan allah swt 4. Pelajar memahami rahsia. sembelihan dan ibadah lain. Projek . Bercerita . Pelbagai kaedah boleh dilaksanakan dalam pengaajaran ibadah antaranya ialah: . Antara objektif utama pengajaran ibadah ialah: 1. Pengurusan Grafik . keistimewaan.2. Pelajar mengetahui hukum dan peraturan dalam syariat Islam 2. Amali . hikmah dan tujuan sesuatu hukum 3. puasa. Tunjuk cara atau demonstrasi . Kuliah atau penerangan . KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN IBADAH Pengajaran ibadah yang berkesan membolehkan pelajar dididik untuk menghayati hukum dan peraturan Islam.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 39 3. proses pengajaran ibadah secara berkesan memerlukan kaedah dan strategi pengajaran secara betul dan menarik. Soal jawab . Ia juga melatih pelajar menunanikan kewajipan menunaikan ibadah khusus seperti solatt. Latih tubi . Pelajar dapat menghayati keindahan sistem dan perundangan Islam 5. Pelajar dapat berpegang dan beramal dengan syariat Islam Kaedah dan teknik pengajaran ibadah melibatkan aktiviti berbentuk teori dan amali. haji. Guru perlu mempelbagaikan kaedah dan pendekatan supaya pengajaran tersebut menarik dan berkesan. Simulasi .4. zakat.

Kaedah Tunjuk Cara Kaedah ini sangat memerlukan kemahiran guru untuk mendemonstrasikan langkah-langkah aktiviti bersama pelajar.demonstrasi guru bersama aktiviti pendengaran dan penglihatan. Proses ini mempunyai prosedur dan memerlukan emahiran guru untuk melaksanakannya. Kaedah ini menuntut pemerhatian yang lebih dari murid terhadap sesuatu proses.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 40 Tahukan anda apa yang dimaksudkan kaedah tunjukcara? a. Biasanya ia melibatkan aktiviti penerangan. amali serta percubaan pelajar. . mendemonstrasikan cara atau langkah langkahnya dihadapan murid-murid. Perlakuan solat boleh dilakukan tunjukcara oleh guru Guru boleh menunjukcara bagaimana kedudukan saf dalam solat berjamaah Perkataan tunjukcara membawa maksud menunjukkancara bagaimana sesuatu perlakuan itu seharusnya dilakukan . pengetahuan dan kemahiran. Kaedah tunjukcara merujuk kepada seorang guru/individu melakukan sesuatu perbuatan /perlakuan /prinsip di hadapan muridmu ridnya untuk menunjukkan bagaimana sesuatu perbuatan/ perlakuan / prinsip itu seharusnya dilakukan. Sebenarnya kaedah ini memberi peluang kepada pelajar berinteraksi secara langsung dengan isi dan situasi pembelajaran yang akan memberikan mereka pengalaman.

Wudhu Kaedah ini telah dilakukan oleh malaikat Jibril ke atas nabi Muhammad saw ketika baginda diajar berwudhu dan melakukan solat. Haji 5. Mandi Wajib 6. Antara contoh tajuk memerlukan kaedah tunjuk cara ialah: 1.Pelajar dapat melakunkan semula dengan cara yang betul dan sah . kaedah ini sangat praktikal dilakukan kerana ia melibatkan ibadah amali. Cara menyucikan najis 2. dengan ini pelajar mampu mempraktikkan ibadah tersebut di luar waktu pengajaran. Pastikan susun atur kedudukan pelajar adalah sesuai bagi kaedah tersebut . Berikan penerangan tentang tunjuk cara . Jenis solat 3. Pastikan keadaan pelajar selesa dan keselamatannya terjamin .Pelajar dapat melihat dengan jelas perkara yang belaku . Tayammum 4.Memotivasikan pelajar melakukan ibadah di luar waktu sekolah Langkah-langkah Pengajaran ibadah dengan kaedah Tunjuk Cara Sebelum Sesi Pengajaran . Sediakan peralatan dan bahan bantu mengajar . Tentukan objektif dan kandungan tunjuk cara .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 41 Bagi pembelajaran ibadah. Tujuan kaedah ini dilaksanakan ialah: .

Tarikkan perhatian murid mengenai aspek penting dalam ibadah .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 42 Semasa sesi Pengajaran . Jalankan kaedah tunjuk cara apabila murid telah bersedia . Bagi kaedah main peranan ia sangat mudah dilakukan guru untuk mengajar. Libatkan pelajar secara bersama dalam demonstrasi tersebut Selepas sesi Tunjuk cara . Demonstrasi itu dapat dilihat seluruh pelajar .Kaedah simulasi Kaedah simulasi ialah melakukan satu situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar Tujuan kaedah simulasi . Perhatikan tindak balas pelajar . Galakkan penyertaan murid . Menilai pendapat atau pandangan orang lain . Membolehkan mereka berinteraksi sesame sendiri untk menyelesaikan masalah Jenis simulasi yang biasa dilakukan ialah sosio-drama dan main peranan. . Lakukan soal jawab bersama pelajar mengenai tajuk dipelajari . Berikan mereka aktiviti susulan b. ia tidak memerlukan skrip. Guru hanya memainkan peranan dan menimbulkan situasi pelajar melakonkannya secara spontan. Antara pengajaran ibadah yangs esuai untuk kaedah ini ialah: . Adakan sesi perbincangan untuk mengean tahap kefahaman . Meningkatkan kebolehan pelajar mengaplikasikan konsep tertentu dalam menjalankan latihan menyelesaikan maslah.

di dalam keadaan terkawal dan selamat. adab sopan. Kemahiran komunikasi dan bersosial . Peranan Hakim menjatuhkan hukuman . Melalui lakonan murid-murid dapat menunjukkan cara bagaimana sesuatu masalah diselesaikan. Secara spesifik kaedah ini membantu / melatih murid-murid menguasai . Contohnya masalah disiplin. Tentukan objektif dan kandungan tunjuk cara . Jenis-jenis solat Kaedah ini merujuk kepada guru mewujudkan satu situasi yang hampir sama dengan yang sebenarnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Sembelihan dan aqiqah . Perkaitan isi pelajaran dengan aspek afektif (emosi) Langkah Pengajaran Menggunakan Kaedah simulasi Sebelum sesi pengajaran . Penggunaan kaedah ini melibatkan murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran dengan cara melakonkan sesuatu situasi atau peristiwa secara berpura-pura dalam keadaan yang terkawal. jalanraya. Mengubah sikap negatif dan membina sikap positif.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 43 . . Perkahwinan . persitiwa-peristiwa yang berlaku samada di sekolah. Sediakan peralatan dan bahan bantu mengajar . peraturan-peraturan. Ibadah Haji . pasaraya dan sebagainya. Kemahiran berfikiran secara kritis dan kreatif . Berikan penerangan tentang tunjuk cara .

Pastikan keadaan pelajar selesa dan keselamatannya terjamin Semasa Sesi Pengajaran . Edarkan kad arahan kepada murid yang mengambil bahagian dan peranan mereka dalam simulasi tersebut .Kaedah Amali Menyediakan bahan pembelaajaran secara langsung melalui proses atau cara melakukan sesuatu. Berikan mereka aktiviti susulan . Murid diminta memahami tugas yang diberikan kepada mereka . pengalaman secara langsung terhadap proses dengan bimbingan guru dan ianya sesuai dengan tajuk-tajuk tertentu sahaja. Berikan tugasan kepada murid lain yang tidak mengambil bahagian Selepas sesi Pengajaran . Lakukan soal jawab bersama pelajar mengenai tajuk dipelajari . Beri peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan dan soalan . Pastikan susun atur kedudukan pelajar adalah sesuai bagi kaedah tersebut . Guru membuat penilaian sama ada objektifnya tercapai atau tidak c. Ciri-ciri yang terkandung dalam kaedah amali ialah merangsang daya ingatan murid melalui perlakuan dan latihan kemahiran. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 44 . murid berinteraksi secara terus dengan isi dan situasi pembelajaran. Mulakan dengan set induksi yang menarik untuk merangsang mereka . Pilih pelajar secara sukarela dan menunjukkan komitmen yang baik . Adakan sesi perbincangan untuk mengesan tahap kefahaman .

Melibatkan beberapa orang murid sebagai penunjukcara . guru perlu bijak memilih dan merancang dalam menentukan pendekatan. Latihan: 1. Jelaskan kelebihan kaedah simulasi sehingga ia dikatakan sangat sesuai diaplikasikan dalam pengajaran ibadah 2. . Dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan ibadah ini.teknik dan aktiviti yang hendak digunakan dalam sesuatu pengajaranun tuk mencapai objektif yang ditetapkan. Melengkapkan murid dengan ilmu berkaitan tajuk . Apakah persediaan guru sebelum kaedah simulasi dijalankan dalam P&P 3. Murid membuat amali berdasarkan pemerhatian dan pengetahuan teori Rumusan Pelbagai kaedah dan teknik boelh diaplikasikan dalam proses p&p berkaitan ibadah supaya objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai sama ada dalam jangka masa panjang atau jangka masa pendek. kaedah . Perkara ini perlu dilaksanakan kerana Islam amat menitikberatkan Pendidikan Islam supaya dengan itu murid dapat merealisasi dan menghayatinya dalam kehidupan mereka seharian. Berikan pandangan anda tentang kebaikan kaedah simulasi untuk pengajaran berkesan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 45 Langkah-langkah Pengajaran Menggunakan Kaedah Amali .

Mengambil iktibar dan pengajaran yang telah berlaku terhadap umat dahulu 3. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN SIRAH Kaedah pembelajaran sirah biasanya adalah berorientasikan sejarah. Menyedarkan pelajar tentang kisah hidup dan perjuangan Nabi saw dalam menegakkan agama Islam 2. Menjadi nabi saw sebagai contoh ikutan yang baik 4. Menanam semangat cintakan agama Terdapat beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang biasa digunakan oleh guru untuk pelajaran sirah. Latih tubi .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 46 3. Soal jawab . Simulasi . Perbincangan kumpulan . Pelbagai kaedah boleh dilaksanakan dalam pengaajaran sirah antaranya ialah: .4.3. Sumbang saran . Lawatan . Antara objektif utama pengajaran sirah ialah: 1. Forum . Kesan pengajaran sirah terhadap pelajar ialah mereka dapat mengambil pengajaran dan iktibar daripada kisah-kisah yang dipelajari. Pengurusan grafik . Bercerita . Projek . Oleh kerana sejarah berhubung erat dengan fakta maka guru perlu menguasai bebebrapa klemahiran mengajar supaya ia lebih menarik dan berkesan. Kuliah atau penerangan .

Antara prinsip bercerita ialah: Ketika sesi pengajaran dijalankan. sedih atau marah . Gerak badan dan ekspresi wajah mesti sesuai dengan suasana dan mood cerita seperti riang. latarbelakang dan pengalaman murid 2. mudah. Sediakan senarai tajuk yang sesuai . Cerita mestilah mempunyai tema yang sesuai dengan umur.karut dan khurafat. Menerangkan dengan jelas cara menjalankan penyelidikan . Memastikan murid menyediakan soalan sekiraanya melibatkan temubual atau pemerhatian 1.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 47 a. tepat dan jelas 3.Kaedah Bercerita Dalam konteks pendidikan kaedah bercerita ialah seorang guru menyampaikan isi pengajaran dan pembelajaran secara bercerita dalam suasana menghiburkan. jelas dengan intonasi yang sesuai 5. Mestilah menggunakan bahasa yang sesuai. Langkah-langkah Pengajaran Menggunakan Kaedah Bercerita . guru hendaklah bercerita secara ikhlas dan ada unsur dakwah dengan tujuan mendidik murid supaya berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah swt. Elakkan membawa cerita berunsur khayalan. cerita yang dipilih hendaklah mempunyai unsur didikan dan pengajaran. Bagaimapun. seks. Penyampain menarik. Plotnya hendaklah disusun atur dari permulaan hingga kesudahannya 4. guru perlu mematuhi perinsip bercerita supaya ia sesuai dengan murid yang mendengar cerita tersebut. Justeru itu. Tentukan penyelidikan secara individu atau kumpulan .

Semasa sesi bercerita . Menyoal pelajar tentang pengajaran cerita . Kemukakan beberapa soalan . Memilih cerita sesuai dengan tema dan isi pelajaran . Libatkan murid dalam aktiviti bercerita . Menyediakan soalan yang sesuai untuk sesi bercerita . Gunakan soalan apabila pelajar mula bosan . Pandang semua pelajar dan adakan kontak mata . rajah dan peta. Membuat kuiz dan teka teki 3. Tunjukkan gambar. Selepas sesi bercerita . Gunakan gerak isyarat atau bahasa badan . Permulaan Pengajaran . Terapkan nilai-nilai keIslaman dalam cerita 4. . Wujudkan suasana memberangsangkan dan sesuai dengan isi cerita . Gunakan set induksi yang sesuai . Melakukan aktiviti sesuai sebagai tugasan susulan . Gaya dan nada suara yang sesuai . guru perlu terlebih dahulu merangka langkah-langkah bercerita iaitu: 1. Sediakan bahan bantu mengajar yang sesuai 2. Beri peluang murid bertanya soalan . Sebelum sesi bercerita .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 48 Bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai.

Ia juga melibatkan penyelidikan atau kajian yang terperinci tentang sesuatu tajuk yang dilakukan oleh murid secara individu atau berkumpulan di dalam atau di luar bilik darjah. hasil yang akan diperolehi.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 49 Projek gotongroyong bersih kawasan b. . prosedur-prosedur dan tarikh projek hendaklah disediakan terlebih dahulu . Garis panduan merangkumi maklumat tentang tujuan. Ciri-ciri . Kaedah Projek Satu kaedah di mana murid-murid menjalankan sesuatu aktiviti atau kegiatan dalam situasi yang sebenar. . Contohnya projek gotong royong membersihkan kawasan surau sekolah. Murid bebas mengemukakan pendapat dan memilih projek Projek dapat meningkatkan penglibatan pelajar dengan idea-idea konseptual dan mengembangkan kemahiran-kemahiran yang tidak mungkin dicapai melalui kaedah-kaedah pengajaran yang lain Muridmurid mendapat pengetahuan yang baharu dan dapat mennggunakan pengetahuan sedia ada kepada situasi kehidupan seharian. membuat buku skrap salasilah keluarga dan lain-lain. Peranan utam aguru sebagai pembimbing dan pendorong .

Setiap kaaedah yang digunakan . Menerangkan dengan jelas aktiviti semasa lawatan . Mendapat gambaran yangsebenar tentang amalan dan tindakan operasi kerja secara realistik . Sediakan senarai tempat lawatan yang sesuai . Pastikan murid membuat laporan /menghantar tugasan selepas lawatan Rumusan Dalam pengajaran dan pembelajaran sirah beberapa kaedah pengajaran dikenal pasti dapat menyumbang kepada keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran. Menghubungkan teori dengan praktikal Langkah-langkah . Melalui kaedah lawatan boleh menimbulkan minat murid untuk mengetahui denganlebih lanjut lagi mengenai sesuatu perkara yang tidak dapat dilihat dengan kjelas semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas. Kaedah Lawatan Kaedah pengajaran yang dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan atau lawatan sambil belajar di luar kelas biasa. Menarik minat dan menumpukan kepada situasi atau masalah yang memerlukan kajian . Namun begitukeberkesanan ini banyak bergantung kepada keupayaan guru dalam melaksanakannya. Tentukan tugasan secara individu atau kumpulan .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 50 c. Murid memperoleh pengertian yang jelas dengan apa yang dilihat dan dialami. Ciri-ciri . Mempelajari sesuatu yang tidak boleh dibawa atau dipindahkan ke bilik darjah .

akhlak bermaksud perilaku. adab dan sopan santun. Latihan: 1. Akhlak baginda adalah AlQur an. Sedangkan menurut istilah. Akhlak mulia bermaksud seluruh perilaku manusia yang sesuai dengan tuntunan al-Qur an dan al-Hadith sebagaimana yang dicontoh dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kepada seluruh manusia. Nyatakan langkah-langkah pengajaran dengan menggunakan kaedah bercerita 3.5. 3.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 51 dalam pengajaran sirah mempunyai kepentingannya yang tersendiri. perbuatan. akhlak adalah suatu bentuk (naluri) dalam jiwa seseorang manusia yang dapat melahirkan sesuatu tindakan dan kelakuan dengan mudah dan spontan tanpa fikiran. KAEDAH DAN TEKNIK PEMBELAJARAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH Menurut bahasa akhlak bermaksud tindak-tanduk. Justeru. Apakah kriteria yang diperlukan seorang guru untuk mengaplikasikan kaedah bercerita dalam sesi pengajaran? 2. Oleh itu. diharapkan guru dapat mengaplikasikan kaedah yang dicadangkan dalamunit ini bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah masing-masing. sikap. Bagaimanakah cara guru melibatkan pelajar dalam sesi bercerita? . tingkah laku atau kebiasaankebias aan.

Menulis rencana . Soal jawab . Sumbang saran . Penerangan . Projek . Bercerita . . Kesan daripada pembelajaran akhlak yang menarik. 3. Latih tubi . Akhbar dalam darjah (ADD) . Seminar . Lakonan .1. Simulasi . Tunjuk cara atau demonstrasi .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 52 Asas pengajaran akhlak adalah berorientasikan qudwah hasanah atau menunjukkan contoh teladan yang baik daripada guru untuk ditiru oleh muridmurid dalam kehidupan harian. pelajar dapat mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan.5. teknik serta kemahiran mengajar supaya pengajaran akhlak menjadi menarik dan lebih berkesan. Simulasi . pengajaran dan pembelajaran akhlak merupakan sesi yang sangat penting yang perlu diambil perhatian oleh guru pendidikan Islam. Kuliah . Perbincangan . Oleh itu. Uswah Hasanah . Antaranya kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran adab dan akhlak. guru juga perlu menguasai beberapa kaedah. Di samping guru sebagai role model.

pencatat dan penjaga masa.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 53 a. pembentangan kertas kerja dan sebagainya. internet dan sebagainya . Begitu juga dengan tugasan lain semasa forum seperti pengerusi. Perbincangan formal 2. Kaedah perbincangan ini terbahagi kepada dua iitu: 1. Tujuan kaedah ini ialah untuk menggalakkan pertukaran idea secara bebas antara beberapa orang pelajar tentang sesuatu topik. Penentuan penglibatan pelajar Guru perlu menentukan terlebih dahulu pelajar yang mengambil bahagian seperti menentukan nama-nma panel dalam forum yang akan diadakan. . bertukar-tukar fikiran dan saling berkongsi maklumat mengenai sesuatu topic atau masalah dengan tujuan untuk mencari penyelesaian. Secara langsung kaedah ini dapat menarik minat dan merangsang pelajar serta guru dapat membimbing mereka mendapatkan pengetahuan baru. forum. Masa yang mencukupi Murid perlu diberi masa untuk mencari bahan-bahan seperti sumber surat khabar. Perbincangan Tidak Formal Perbincangan Formal Biasanya dilakukan secara perbahasan. mengeluarkan idea dan pendapat. Ciri-ciri perbincangan formal adalah seperti berikut: . majalah. Kaedah Perbincangan Perbincangan sebagai satu kaedah yang melibatkan beberapa aktiviti seperti perbualan. Penglibatan keseluruhan pelajar Guru hendaklah berusaha melibatkan semua pelajar dalam forum supaya mereka boleh saling mengeluarkan hujah dan menyetakan pendapat .

Guru selaku pengerusi Guru membuka tajuk perbincangan dan memberi peluang kepada semua murid memberikan pandangan mereka secara bebas. Perbincangan Tidak Formal Perbincangan seperti ini tidak memerlukan persiapan rapi sebagaimana situasi formal. Kawalan Kelas Guru yang tegas dan bijak mengawal situasi amat diperlukan supaya murid tidak berebut dan berlaku pertentangan idea secara serius. sebaik-baiknya guru tidak memberikan peluang tersebut kepada beberapa orang murid sahaja dan pastikan murid pasif ikut serta memberi pandangan . Ulasan guru Apabila perbincangan telah selesai. semakin ramai penglibatan pelajar pengajaran guru akan lebih berkesan . Dengan cara ini pelajar akan lebih memberi tumpuan mereka terhadap perkara itu . Ciri-ciri perbincangan tidak formal ialah: . Guru perlu menjadikan perbincangan lebih berdisiplin dan teratur. Aktiviti susulan Setiap aktiviti perbincangan perlu diikuti dengan aktiviti lain. Dalam pengajaran akhlak. tajuk forum boleh juga dijadikan tajuk karangan atau esei. Isi perbincangan perlu ditambah begitu juga dengan aspek ulasan guru. Pembahagian Kumpulan .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 54 mereka. guru perlu memberi ulasan dan pandangan. .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 55 Selain secara kelas. Membuat rumusan idea-idea perbincangan 3. Galakkan pelajar mencatat idea yang disarankan . Mereka juga berpeluang berkerjasama dalam merancang sesuatu sebelum membuat keputusan. Lantik Pengerusi. Minta murid mengemukakan hasil perbincangan . Guru perlu memberikan aktiviti lanjutan ulangkaji untuk kefahaman murid . murid juga boleh dipecahkan kepada kumpulankumpulan kecil untuk membincangkan sesuatu sub topik dan mereka diminta memberi laporan hasil perbincangan kumpulan tersebut. Guru mengaitkan masalah semasa yang berlaku dalam masyarakat berpunca dari akhlak . Guru perlu memastikan sejauh mana pengetahuan pelajar tentang tajuk yang akan dibincangkan. Penutup . Langkah Pengajaran Akhlak Melalui Kaedah Perbincangan 1. Pastikan pelajar tahu cara perbincangan dijalankan . Kemukakan persoalan perbincangan . Kaedah ini amat sesuai dijalankan dalam bidang akhlak. Permulaan Pengajaran . pencatat dan pelapor . Sesi Perbincangan . Mereka diajar bagaimana cara menyatakan pendapat dan menerima pandangan orang lain. Seterusnya memupuk sikap saling menghormati pendapat sendiri dan pendapat orang lain. 2. Fokus perbincangan kepada tajuk .

Guru perlu membimbing mereka supaya tidak tersasar. Peristiwa yang sesuai 2. Pada akhir pelajaran guru dan murid akan memberi ulasan. Guru membuat penilain lanjutan dalam bentuk pemerhatian bagi mempastikan pengajaran akhlak lebih bermakna. Setiap pelajar melakonkan watak dan peranan yang diperlukan mengikut skrip atau isi pengajaran. Pelajar terpilih melakonkan watak tersebut dan murid lain memerhatikannya. menulis dan mengarang serta kemahiran membuat keputusan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 56 . 6. membuat nota dan catatan. Sebagai contoh dalam pengajaran akhlak. Penjelasan kepada penonton tentang apa yang akan mereka saksikan nanti 4. . murid-murid menjalankan aktiviti lakonan dan berpeluang merasai sendiri situasi dan masalah. Murid juga digalakkan membuat keputusan berdasarkan maklumat yang dikumpulkan semasa sesi lakonan dijalankan. Dalam kaedah ini. Pelakon yang sesuai 5. Kaedah Lakonan Kaedah lakonan merupakan kaedah pengajaran berbentuk drama pendek atau sketsa melibatkan lebih dua orang pelajar. Lakonan secara bebas. Antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam kaedah lakonan ialah: 1. b. Melalui kaedah ini juga pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan seperti kemahiran lisan. tidak perlu terikat dengan skrip. Pelakon hendaklah memahami situasi 3. pelajar diminta melakonkan watak Imam Ghazali dengan penyamun semasa beliau mengembara menuntut ilmu pengetahuan.

peranan watak-watak dan tempat lakonan Berdasarkan watak-watak yang ditentukan. Aktiviti ini tidak memerlukan masa yang panjang . Ciri-ciri . Aktiviti mengandungi pengajaran dan pengukuhan kemahiran Langkah-langkah : Guru mewujudkan satu situasi bermasalah sebagai contoh murid tidak berminat menuntut ilmu. Kaedah simulasi Suatu aktiviti yang menggambarkan situasi yang sebenar untuk menjelaskan konsep atau isi pelajaran. Di bawah pengawasan dan bimbingan guru .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 57 7. Murid mengambil bahagian secara langsung serta memperolehi pengetahuan dan pengalaman daripada aktiviti tersebut. Tajuk ditentukan terlebih dahulu . Perbincangan selepas lakonan supaya pelajar benar-benar memahami peristiwa yang mereka pelajari.dilakukan secara spontan berdasarkan pengetahuan pelajar . guru mengaitkan dengan kisah pengorbanan Imam Ghazali ketika mengembara menuntut ilmu Guru menerangkan secara ringkas tentang situasi tersebut. Dialog tidak disediakan . Langkah-langkah Kaedah Lakonan dalam pelajaran Akhlak c. pelajar memainkan peranan mereka dalam sesi lakonan Guru berbincang dalam kelas tentang situasi dan peristiwa dalam lakonan tersebut Guru membimbing pelajar membuat rumusan .

3. Kaedah yang efektif memudahkan murid-murid memahami. Pembelajaran akan berkesan apabila sesuatu sesi pembelajaran dapat mencapai objektifnya dan murid-murid mengubah tingkah laku berdasarkan ilmu yang dibina. Seterusnya mereka dapat mengamalkannya di dalam kehidupan seharian . Mengadakan perbincangan tentang kesan simulasi yang telah dijalankan . Memilih situasi yang sesuai dengan kemahiran . Membuat rumusan secara lisan atau bertulis Rumusan Secara keseluruhannya. Nyatakan perbezaan antara perbincangan formal dan tidak formal. Memberi penerangan tentang situasi yang perlu diwujudkan . Bandingbezakan kaedah lakonan dan kaedah simulasi dalam Pendidikan Akhlak Islamiah. Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah perbincangan? 2. Memberi masa murid melakukan simulasi . Menentukan tempat yang sesuai . Kaedah-kaedah ini perlu diaplikasikan di dalam bilik darjah mengikut kesesuaian tajuk dan tahap keupayaan murid-murid . terdapat pelbagai kaaedah dan teknik yang sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Adab dan Akhlak Islamiah.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 58 . mengingati dan menguasai tajuk yang disampaikan oleh guru. . Latihan : 1.

6. .. Aktiviti yang boleh dijalankan: . Menunjukkan huruf . Program jawi yang dirancang dengan baik mengandungi ciri-ciri kepelbagaian kaedah dan cara pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. . dan sebagainya dengan bahan bantu seperti manila kad atau flash kad KAEDAH Kaedah Huruf Kaedah bunyi Kaedah Mengeja Kaedah pandang sebut . 3.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 59 3. Kaedah Huruf Satu kaedah yang memberi penekanan kepada murid-murid mengenal nama dan bunyi huruf. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Jawi a. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN JAWI Guru yang mengajar pelajaran jawi hendaklah mementingkan keberkesanan pelajaran ini sama dengan mata pelajaran yang lain .1.. Guru perlu berusaha untuk memperolehi pengetahuan asas tentang cara mengajar jawi di samping mempunyai sikap sedia mengajar dan melaksanakan pelbagai kaedah dan teknik yang sesuai dan menarik.6.

.. kumpulan. Murid-murid diminta menyebut huruf tersebut berulang-ulang secara individu. Kaedah Mengeja Kaedah ini menghendaki murid-murid menyebut huruf dan mengeja serta membina suku kata tersebut. perkataan dan rangkaikata .. Guru meminta murid mengeja atau membunyikan huruf tersebut secara individu. . Guru memperkenalkan huruf vokal dan menggabungkannya dengan huruf-huruf tersebut iaitu . Guru meminta menulis perkataan yang dibentuk . Guru meminta murid menulis menulis perkataan-perkataan yang dibentuk. .. . b. Guru memperkenalkan dan menyebut huruf tersebut ... . .. ... . dan sebagainya. murid-murid juga boleh mengeja terus sesuatu perkataan. = .. Murid juga boleh mengeja terus dengan menyebut .. . = . Guru menggabungkan suku kata yang dieja supaya menjadi perkataan dan meminta murid mengejanya seperti ... Kemudian bunyi-bunyi itu disambung menjadi suku kata. Guru menunjukkan huruf-huruf seperti . Aktiviti yang dicadangkan: . Guru hendaklah melakukan aktiviti secara latih tubi ... . Selain itu. . ...... + . kumpulan dan kelas . . berpasangan atau secara kelas .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 60 .

+ ... = ... Contoh perkataan yang sama bunyi ialah.. ... Melalui cara ini. murid dapat membentuk perkataan walaupun tanpa mengeja terlebih dahulu.. Guru menunjukkan suku kata kedua dan meminta murid membunyikan suku kata tersebut .... Di samping itu. = . + . .. berpasangan.. Murid diminta membunyikan suku kata tersebut berulang kali secara individu... + . contohnya.. Dari perkataan yang sama bunyi itu kemudian dibentuk pula perkataan yang berlainan bunyi dari suku kata yang telah dipelajari... . Kaedah Bunyi Kaedah yang membunyikan suku kata dan menyambungkannya dengan suku kata lain.. . Guru mencantumkan suku kata pertama dengan suku kata kedua dan meminta murid membunyikan kedua-dua suku kata tersebut dan membentuk perkataan Kaedah ini lebih berkesan sekiranya perkataan-perkataan yang dibentuk peringkat permulaan pengajaran terdiri dari suku kata yang sama bunyinya kemudian diikuti dengan perkataan yang berlainan bunyi semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Aktiviti yang dicadangkan ialah.... . = ... . .. . = ..... . kumpulan atau kelas. Guru menunjukkan suku kata pertama dan meminta murid membunyikannya suku kata tersebut tanpa mengeja ...+ .. . murid juga dapat menguasai kemahiran membaca atau membunyikan perkataan dengan cepat.. ...(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 61 c. . . ..

Cadangan aktiviti: .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 62 d. Guru meminta murid menyebut gambar-gambar tersebut . Kaedah Bermain Bermain sambil belajar merupakan satu kaedah atau teknik yang baik untuk melatih murid sebagai seorang manusia dan menjadikan pengajaran di sekolah lebih menarik dan praktis. tujuan dan berfaedah kepada mereka. Guru menunjukkan gambar-gambar bagi perkataan yang akan diajar . senaraikan beberapa bentuk perkataan yang sama bunyi dari suku kata terbuka atau tertutup serta bina seberapa banyak perkataan lain dari suku kata atau perkataan tersebut. Latihan : Berpandukan kaedah penulisan jawi. . Kaedah Pandang Sebut Pelaksanaan kaedah ini sangat bergantung kepada bahan bantu seperti kad gambar kerana kaedah ini hanya dapat dilaksanakan dengan membunyikan perkataan atau rangkaikata melalui gambar atau membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita. Guru meminta murid mengecam perkataan-perkataan dan menyebutnya berulangkali . Guru menunjukkkan perkataan bagi gambar-gambar tersebut dan meminta murid menyebutnya . Murid diminta menyebut perkataan berserta gambar e. Kanak-kanak akan akan memperolehi pembelajaran yang paling berkesan sekiranya mereka mempelajari sesuatu sesuai dengan minat.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 63 Di antara permainan yang biasanya digunakan dalam bilik darjah ialah teka silangkata, teka-teki, sahibba, domino, kad-kad bergambar, kad perkataan, membentuk perkataan dari kad-kad huruf, menyambung titik-titik, cantuman gambar, kad nombor, dam ular dan sebagainya. RUMUSAN Matlamat pengajaran jawi adalah melahirkan murid yang dapat mengenal, membaca dan menulis jawi dengan baik. Tujuan ini dapat dicapai sekiranya guru berjaya memainkan peranan mereka secara berkesan. Oleh itu, guru perlu menggunakan pelbagai kaedah yang sesuai dan tepat. Apabaila murid dapat menguasai jawi pada peringkat permulaan maka sudah tentu mereka akan mencintai tulisan jawi serta menghayatinya. Secara tidak langsung akan lahirlah generasi yang akan terus memperjuangkan tulisan jawi. Justru, warisan bangsa yang unik ini akan terus diperkasakan dan tidak mungkin akan luput ditelan zaman. Latihan : Cuba anda senaraikan jenis-jenis permainan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran jawi

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 64 UNIT 4 PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN DALAM SEMUA BIDANG PENDIDIKAN ISLAM. 4.0. Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan pelaksanaan prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. Kebijaksanaan guru memilih prinsip dalam menyampaikan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan terhadap murid. Unit ini mengandungi: Prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. 4.1. Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini, anda diharap dapat: 1.Menghuraikan prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam . 2.Membanding beza antara prinsip mudah kepada susah, diketahui kepada belum diketahui, maujud kepada mujarrad, , khusus kepada umum dan dekat kepada jauh. 3.Mengaplikasi prinsip-prinsip tersebut dalam semua bidang Pendidikan Islam. 4.Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip perkembangan isi pelajaran yang betul. Arahan 1. Baca dan fahami objektif modul. 2. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. 3. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. 4. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit, anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. 5. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. 6. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 65 pada sesi berikutnya. 7. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. 4.2. Kerangka Tajuk Rajah 10 : Prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran Pendidikan Islam. Peringatan: Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan untuk meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. PRINSIP-PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN Dari mudah kepada susah khusus kepada umum Dekat kepada jauh maujud kepada mujarrad perkara diketahui kepada yang belum diketahui

iv. Dari khusus kepada umum memberi beberapa contoh untuk dibuat generalisasi. .menjelaskan sesuatu yang mujarrad dengan berfokus kepada benda yang maujud. v. iii. Kedua-dua dokumen penting ini hendaklah dirujuk oleh guru-guru dengan teliti kerana ia merupakan kurikulum pelajaran yang digubal oleh Kementerian Pelajaran Malaysia berteraskan Falsafah Pendidikan Negara. Dari dekat kepada jauh memberi contoh-contoh yang hampir dengan murid untuk menjelaskan perkara yang hampir sama dengan contoh yang diberi. spritual. mental. akitiviti. 4. beriman daan beramal. Definisi isi pelajaran Isi pelajaran ialah kandungan pelajaran yang terdapat di dalam sukatan pelajaran dan dihuraikan di dalam huraian sukatan pelajaran. ii. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran berikut perlulah kita ikuti : i. Dari perkara yang diketahui kepada perkara yang belum diketahui dengan memanipulasi pengetahuan sedia ada murid untuk dikaitkan dengan ilmu baru. emosi dan keperluan negara bagi membina generasi yang berilmu. Dari maujud kepada mujarrad . teknik. bahan dan masa yang digunakan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 66 Nota : Dalam merancang strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pemilihan dan pelaksanaan kaedah.3. Dari mudah kepada susah mengajar konsep yang mudah terlebih dahulu sebelum berpindah kepada konsep yang lebih susah. seimbang dari segi fizikal.

4. Kefahaman murid .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 67 Isi kandungan pelajaran ini juga diperjelaskan lagi melalui Buku Panduan Guru supaya guru dapat menyampaikan pelajaran bertepatan dengan kehendak sukatan dan huraian sukatan pelajaran. Sukatan pelajaran mengikut tajuk . Peruntukan masa . Minat dan kebolehan murid . Objektif pelajaran . . Guru berperanan melaksanakan tanggungjawab untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran tersebut. 4. Aras yang dirancang . Urutan bagi mencapai objektif . Seterusnya isi kandungan pelajaran ini dimantapkan lagi melalui buku teks dan buku kerja murid. Cara Menyusun Isi Pelajaran Isi Pelajaran hendaklah disusun bersesuaian dengan.

Kriteria-kriteria pemilihan isi pelajaran Rajah 11 : Kriteria pemilihan isi pelajaran Pemilihan Isi Pelajaran Objektif yang ditentukan Pengetahuan sedia ada Murid berpeluang melibatkan diri Bersifat mencabar Bersepadu Tahap pencapaian murid Murid berpeluang menggunakan pengalaman mereka Mengambil kira kemahiran yang berkaitan Berdasarkan fakta yang sahih Daripada bahan yang pelbagai .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 68 4.5.

6. Ini bermakna pengetahuan yang lepas bagi seseorang murid berperanan sebagai asas yang membolehkan pengatahuan yang baharu bergantung kepadanya.6. Prinsip-prinsip Perkembangan Isi Pelajaran dalam Pendidikan Islam Guru perlu mematuhi prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran dalam merancang pengajaran dan pembelajaran supaya mudah difahami oleh murid serta mencapai objektif yang dirancang.2 Perkara yang diketahui kepada perkara yang belum diketahui Memanipulasikan pengetahuan sedia ada murid untuk dikaitkan dengan ilmu baharu. perkara yang diketahui kepada perkara yang belum diketahui. 4. Contoh 2: Bidang Ulum Syar yyah: Ibadah Pengenalan konsep iaitu pengertian najis.6. jika guru ingin pengetahuan baharu diterima oleh murid. khusus kepada umum dan dekat kepada jauh. Oleh itu. Murid telah pun tahu apakah erti wudhu atau cara berwudhu (meniru perbuatan ibu bapa mereka). Contoh 1: Bidang Ulum Syr yyah: Ibadah. kemudian kepada perkembangan isi yang merangkumi jenis-jenis najis dan cara menyuci najis. Contoh 1: Bidang Asuhan Tilawah al-Quran Menyebut potongan kalimah dengan makhraj yang betul kepada membaca ayat dengan fasih dan bertajwid. seterusnya guru memperkenalkan anggota wudhu yang wajib dan sunat serta . guru perlu mempastikan pengetahuan lepas murid mempunyai kaitan rapat dengan pengetahuan yang baharu.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 69 4. maujud kepada mujarrad. 4.1 Mudah kepada susah Mengajar konsep yang mudah terlebih dahulu sebelum berpindah kepada konsep yang lebih susah. Prinsip-prinsip tersebut ialah mudah kepada susah.

guru hendaklah menjelaskan dulu tentang ciri-ciri khusus hadas kecil atau hadas besar sebelum membuat satu pengertian umum tentang ciri yang telah diterangkan. Penggunaan prinsip ini ia dapat mencapai objektif dan pengajaran dapat berjalan dengan berkesan dan baik. Guru hendaklah memilih isi pelajaran yang tersusun dari ciri-ciri khusus isi pelajaran. Guru mengajar tentang hadas kecil atau hadas besar.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 70 sempadan setiap anggota wudhu tersebut dan cara mengambil wudhu yang betul. .6. dilihat dan dirasa kepada sesuatu yang abstrak yang merangsang pemikiran untuk mengetahuinya dengan bukti yang wujud di sekitar murid. Contoh: Bidang Ulum Syar yyah: Akidah. Contoh: Bidang Ulum Syar yyah: Ibadah.4 Dari khusus kepada umum Memberi beberapa contoh untuk dibuat generalisasi. 4. Sesuatu benda yang wujud yang boleh dipegang . Prinsip ini akan merangsang murid untuk mengetahui perkembangan isi. Isi pengetahuan yang dikembangkan hendaklah berasaskan pengetahuan sedia ada murid. Perkembangan isi pelajaran yang berkesan hendaklah di susun dari sesuatu yang khusus kepada umum.3 maujud kepada mujarrad Menjelaskan sesuatu yang mujarrad dengan berfokuskan kepada benda yang maujud. Guru mengajar bahawa Allah SWT itu wujud dan tanda wujudnya Allah ialah dengan wujudnya alam ini. Pengetahuan murid yang sedia ada ialah meraka tahu bahawa setiap benda ada penciptanya begitu juga dengan alam ini kerana ianya tidak akan terjadi dengan sendirinya. 4.6.

Dengan ini perkembangan isi pelajaran secara berperingkat-peringkat adalah perlu diambil kira dalam memahamkan sesuatu isi pelajaran supaya dapat dikekalkan dalam ingatan dan penghayatan murid secara berterusan. Prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran tersebut dapat dirumuskan melalui rajah dibawah Prinsip-prinsip Perkembangan isi pelajaran Dari mudah kepada susah khusus kepada umum Dekat kepada jauh maujud kepada mujarrad perkara diketahui kepada yang belum diketahui . Contoh: Bidang Adab dan Akhlak Islamiah.6.5 Dari dekat kepada jauh Memberi contoh-contoh yang hampir dengan murid untuk menjelaskan perkara-perkara yang hampir sama dengan perkara yang diberi. Adab terhadap ibu bapa dikaitkan dengan adab kepada pemimpin RUMUSAN Pemahaman terhadap prinsip-prinsip isi pelajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam akan memperkembangkan proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dengan lebih tersusun.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 71 4.

Asuhan Tilawah al-Quran b. Adab dan akhlak Islamiah d.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 72 Latihan : 1. Ulum Syar yyah c. Pelajaran Jawi . Pilih satu tajuk bagi setiap bidang Pendidikan Islam dan jelaskan prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran yang sesuai beserta contoh a.

Memahami serta membuat jadual perancangan semester.Penilaian proses pengajaran dan pembelajaran 5. 5. Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 73 UNIT 5 PANDUAN PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SEMUA BIDANG 5. mingguan dan harian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam 2.0. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. pelaksanaan dan penilaian dalam pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang. . Membuat penilaian dan mengambil tindakan susulan bagi merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan.Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran 3. Melaksanakan langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran bagi mencapai objektif yang telah dirancang 3. Arahan 1. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar pada sesi berikutnya. 2. 4. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan kemahiran bagi membuat perancangan pengajaran. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip dan garispanduan yang betul.1. 4. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit. Unit ini mengandungi: 1. Baca dan fahami objektif modul.Perancangan pengajaran semester. mingguan dan harian 2. anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. 6. 3. anda diharap dapat: 1.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 74 7. Persediaan mengajar melibatkan tiga peringkat iaitu perancangan.2. P&P Berkesan Perancangan Pelaksanaan Penilaian Peringatan: Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan untuk meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. Rajah 12 : Pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan . 5. Kerangka Tajuk + + Nota : Guru perlu merancang dan menyediakan persediaan/ rancangan mengajar sebelum memulakan sesuatu pengajaran. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan manamana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. pelaksanaan dan penilaian .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 75 5. pemeringkatan dan pemilihan isi pelajaran. Apakah pengajaran? .3. PERANCANGAN PENGAJARAN Rancangan pengajaran merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan oleh guru di dalam bilik darjah tempoh yang telah ditetapkan. . cara penyampaian dan lain-lain. SIKAP : Perubahan tingkahlaku . ILMU PENGETAHUAN : yang berkaitan dengan mata pelajaran . di . Tujuan utama penyediaan rancangan adalah untuk menjamin murid mencapai objektif pengajaran secara samping meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar. NILAI : Nilai murni PENGAJARAN PROSES PENYAMPAIAN ILMU PENGETAHUAN KEMAAHIRAN SIKAP Rajah 13 : Proses penyampaian pengajaran NILAI dan dalam satu pengajaran berkesan. KEMAHIRAN :penentuan objektif.

KAEDAH DAN TEKNIK Rajah 15 : Proses Pengajaraan dan Pembelajaran . guru perlu merancang pengajarannya berdasarkan kepada Sukatan Pelajaran serta latar belakang murid. Kepercayaan murid juga akan bertambah terhadap guru. Manakala Kauchak dan Eggen (1998) pula berpandangan bahawa guru mesti mengetahui isi kandungan yang mereka hendak sampaikan dan tahu cara untuk memindahkan ilmu tersebut dalam bentuk yang boleh diterima oleh pelajar nya. PEMBELAJARAN Proses perubahan tingkahlaku yang agak tetap dan berlaku kerana pengalaman dan latihan yang diteguhkan Rajah 14 : Proses pembelajaran PENGAJARAN + PEMBELAJARAN BERKAIT RAPAT DENGAN PENDEKATAN. Sebelum mengajar.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 76 Apakah pembelajaran? Pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran. seorang guru perlu mengetahui secara mendalam apa yang hendak disampaikan kepada murid kerana pengetahuan dan kemahiran guru akan menimbulkan rasa percaya dalam dirinya. guru perlu membuat keputusan mengenai keperluan. STRATEGI. Menurut Atan Long (1982). Semasa merancang. matlamat dan objektif pengajarannya.

.. . .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 77 5.. . .2 Rancangan Mingguan ..... ........(..... ................ . .... 5 .1 Rancangan Tahunan/ Semester Satu jadual perancangan yang dibuat dengan mengagihkan sukatan pelajaran mengikut tahun atau semester........ .... ( 1 ....... .......... ..... /.. . . (5........ .... .. 5........ .... ...... . ... .......... . (. . .3..... ..... ... ...... 1 ...3............. . . ........ ....

.....3 Rancangan Pengajaran Harian .. 05/09/2011 06/09/2011 07/09/2011 ...... 2011 . 5. (...... ...3....... 05/09/ 09 .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 78 Satu perancangan yang dibuat untuk satu minggu......... .. ..... 08/09/2011 09/09/2011 .. .... 2011 /09/ ...) .. .. ..

Pengetahuan lepas . .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 79 Rancangan mengajar untuk satu-satu masa/ setiap hari persekolahan. rancangan pengajaran harian merupakan rancangan mengenai apa yang perlu dilakukan oleh guru dan murid dalam satu atau dua waktu pengajaran. Segala aktiviti guru murid yang dicadangkan hendaklah dinyatakan dalam bentuk yang mudah dicerap. Ia merupakan susunan perancangan aktiviti dan tindakan yang akan dilaksanakan oleh guru melalui proses penyampaian sesuatu tajuk pelajaran dengan bantuan bahan dan peralatan yang sesuai. guru perlu memikirkan perkara berikut: Apakah perkara yang perlu dipelajari murid? Apakah yang perlu dipelajari atau dicapai murid? Apakah kaedah pengajaran yang paling sesuai digunakan supaya objektif tercapai dengan berkesan? Bagaimanakah cara terbaik menilai pengajaran dan pembelajaran? Setiap persediaan mengajar perlu mengandungi tiga komponen utama: i. Kemahiran . Hasil Pembelajaran . Rancangan pengajaran harian disediakan berdasarkan rancangan mingguan. Penggabungjalinan . Penerapan nilai . Semasa merancang sesuatu pengajaran. Objektif ii. Dalam penulisan persediaan mengajar. Butiran am . guru perlu menggunakan strategi tertentu untuk mencapai objektif pengajaran. Ringkasnya. Penyerapan kurikulum . Aktiviti murid dan guru. Isi pelajaran iii.

Strategi pengajaran . Kemahiran .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 80 FORMAT RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata pelajaran : . Penyerapan kurikulum . Pengubahsuaian Perancangan Penyampaian Penutup Rajah 16 : Perancangan Proses Pengajaran . Set induksi . Penerapan nilai . Penilaian hasil pembelajaran . Perkembangan isi pelajaran . Penggabungjalinan . Aktiviti susulan . Rumusan / kesimpulan . PenggunaanSumber P&P .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 81 Tahun / Kelas : Tarikh : Masa : Bilangan Pelajar : Bidang : Tajuk : Kemahiran : Pengetahuan Sedia Ada : Hasil pembelajaran : Aras 1: Aras 2: Aras 3: Kemahiran berfikir : Penerapan Nilai : Gabungjalin : Penyerapan / rentasan : Bahan Bantu Mengajar : Langkah Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 82 Muqaddimah (1 minit) Doa Syahadatain Murid Guru Set Induksi (3-5 minit) Isi Soalan Tajuk Guru Murid Guru Langkah 1 (5-7 minit) Isi Soalan Guru GJ Penyeraran Nilai BBM Langkah 2 (10 -15 minit) Isi Gabungjalin Penyerapan Soalan Guru Murid GJ Penyeraran Nilai BBM Langkah 3 (12-15 minit) Soalan Murid Guru KB GJ Penyerapan Nilai BBM Penutup (5 minit) Isi Kerja lanjutan Guru Murid Catatan Refleksi 5.4 PELAKSANAAN PENGAJARAN .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 83 Setiap proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan tiga peringkat. Tumpuan utama dalam setiap peringkat ini adalah mengarah kepada pencapaian objektif yang dirancang. Penyampaian merupakan pengajaran sebenar. Manarik atau tidaknya sesuatu pengajaran bergantung kepada cara guru menggunakan (kira-kira) 5 minit pertama pengajarannya. 5. strategi dan pendekatan tertentu untuk menyampaikan bahan pengajaran. selaras dengan objektif pengajaran.4.4. melalui peralatan. pengenalan. Misalnya. biasanya membosankan kerana murid masih belum bersedia untuk mengikuti pelajaran. Pelbagai pendekatan digunakan oleh guru untuk melibatkan fikiran dan menarik minat murid terhadap tajuk yang akan diajar. kaedah. guru perlu melibatkan fikiran atau menarik minat murid terlebih dahulu. Sebelum menyampaikan konsep atau fakta.2 Penyampaian Penyampaian merangkumi segala langkah yang perlu diambil atau dilakukan untuk mencapai objektif pengajaran. membimbing dan menilai pembelajaran mereka. Pengajaran berbentuk stereotaip. penyampaian dan penutup. iaitu. 5. di mana guru terus menulis tajuk dan mengajar apabila masuk ke dalam bilik darjah. Semasa proses ini guru perlu melibatkan murid secara aktif. Penyampaian yang berkesan melibatkan usaha guru mengaplikasikan segala kemahirannya.3 Penutup Pengajaran . seterusnya mengambil bahagian secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. memulakan pengajaran dengan membuat cerita ringkas atau membincang isu semasa yang berkaitan. 5.4. Bahagian set induksi memainkan peranan penting untuk menarik dan mengekalkan minat murid.1 Set Induksi Set induksi berperanan sebagai montaj dalam sesuatu persembahan.

5. prinsip. di samping mendapatkan maklumbalas mengenai prestasi murid ke arah pencapaian objektif yang dirancang. guru perlu memberi pengukuhan terhadap pembelajaran murid. melukis gambarajah dan sebagainya.5.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 84 Pada peringkat akhir sesuatu pengajaran. fakta atau kemahiran penting yang telah dibincang hendaklah dinyatakan kembali.1 Tujuan Penilaian Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru.2 Kaedah penilaian .5. 5. Aktiviti yang dicadangkan ialah peneguhan positif. Aktiviti yang dicadangkan ialah: pemetaan konsep. Penilaian dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dan membantu guru memperkukuhkan kekuatan murid. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. PENILAIAN Penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. mewujudkan perasaan ingin tahu dan sebagainya. 5. Penutup Sosial Menimbulkan perasaan pencapaian murid-murid. 5. Segala konsep. Terdapat dua jenis penutup pengajaran iaitu: Penutup Kognitif Merumus dan mengulang segala fakta penting.

Mengesan serta-merta hasil pembelajaran dalam pengajaran harian dan tidak memerlukan instrumen yang khusus . . penulisan 2. kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai. Ketiga-tiga kaedah inii boleh digunakan untuk : .perlakuan/amalan . Mengesan kemajuan (kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran . Hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: . ujian bertulis dan ujian lisan A.menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak. perkembangan dan kemajuan murid. hasil pembelajaran yang hendak dinilai. Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: . 3.perlu dirancang secara individu atau kumpulan .perlu dirancang secara teratur . lembaran kerja. ujian bertulis . Mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program . . Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenaii kebolehan. Penilaian secara pemerhatian .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 85 1.dijalankan dengan menggunakan senarai semak. Digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: . lisan .amali . pemerhatian .sikap . skala kadar.

gaya persembahan . Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar. B.kemahiran manipulatif .kemahiran bersosial . .kefasihan menghafaz . . Digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: .murid dengan guru .kemahiran kinestetik . Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan. Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: . Penilaian secara lisan.kemahiran literasi komputer .murid dengan bahan pembelajaran . buku skrap.kefahaman konsep .sebutan dalam berbahasa .kemahiran belajar .kecekapan mendengar . kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran.murid dengan murid .kecekapan mencongak .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 86 . Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan.pengetahuan fakta .pertuturan dan sikap Instrumen Penilaian Lisan .penggunaan bahasa yang tepat . .kemahiran mereka cipta .

. Penilaian lisan membolehkan guru : . Dalam menyediakan instrumen guru perlu dipastikan: . .pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir.mengesan amalan dan sikap murid secara sertamerta.bacaan kuat .Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan. . Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: .nyanyian .bercerita .soal jawab .mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz. ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami.aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea.aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid.soalan.mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. . Penilaian secara penulisan.temu bual . . . pernyataan.perbahasan .mendengar dan memberi respon secara lisan . .mengesan kelancaran dalam sebutan. .syarahan .mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis. .deklamasi sajak .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 87 .hafazan . .perbincangan . C.

menilai . Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: .laporan projek/kerja kursus/folio .mentafsir . Instrumen Penilaian Penulisan .latihan dan ujian bertulis .soalan subjektif .penggunaan tanda baca . Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih.soalan objektif Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi.aras kesukaran soalan dipelbagaikan . jadual. perkara yang berikut mestilah diambil kira: . Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: .karangan .soalan menepati kemahiran yang akan diuji .menyusun idea .huraian atau tafsiran peta. graf atau carta. Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: .mengaplikasi .bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami . Soalan yang berperingkat dapat menilai .skema pemarkahan disediakan .bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan .perbendaharaan kata .kemahiran menulis .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 88 .

Refleksi dibuat selepas guru selesai melaksanakan pengajaran sebagaii penilaian kendiri atau muhasabah berkenaan pengajaran guru.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 89 peningkatan tahap pemikiran murid. Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif.6 Refleksi Kendiri Refleksi adalah suatu usaha secara sedar dan rasional mencari penyelesaian kepada suatu masalah. Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid. 5. Proses refleksi mengarahkan pemikiran yang positif bagii menjana amalan pengajaran guru yang berkesan. Refleksi didefinisikan sebagai inkuiri yang sistematik pada amalan pengajaran sendiri bagi membaiki amalan pengajaran serta meningkatkan kefahaman mengenai sesuatu perkara. .

7 RUMUSAN Memahami masalah melalui pemikiran kognitif Mengesan masalah Memproses dan menganalisis data dengan pemikrian secara kritis Mengingat kembali perhubungan pengalaman yang sedia ada dengan penyelesaian masalah Mencadang pelbagai penyelesaian dengan pemikiran kritis dan kreatif Menilai penyelesaian dengan penggunaan pemikiran refleksi untuk membuat keputusan atau menetap tindakan .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 90 Rajah 17 : Langkah-langkah Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran 5.

Isi pelajaran disampaikan secara tersusun bermula dari konsep yang asas. 5.4 Penggunaan bahan bantu mengajar . Objektif pembelajaran sesuai dengan tajuk dan isi pelajaran. Objektif pembelajaran tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Bertutur dengan lancar dan fasih.2 Penyampaian isi secara sistematik dan lancar a. Penyampaian isi pelajaran merangkumi tiga peringkat iaitu peringkat permulaan.7. b. Memberi arahan yang jelas dan dapat didengari oleh murid 5. b. 5. c.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 91 Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Islam yang berkesan merupakan isu yang sangat penting dan mencabar kepada semua guru Pendidikan Islam. Objektif yang dipilih hendaklah mudah.7.Halim Tamuri. sesuai. realistik. tepat dan disusun mengikut urutan. Mengemukakan contoh-contoh yang sesuai dengan isi pelajaran. Menggunakan bahasa persuratan.7. peringkat perkembangan dan peringkat penutup. c. c.3 Menggunakan bahasa yang berkesan a. jelas. 5. 2007) Terdapat beberapa kriteria dalam menentukan keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran murid yang boleh diterima dan diakui bersama. b.7. Istilah berkesan dan menarik adalah sesuatu yang amat sukar didefinasikan secara tepat kerana kedua-duanya bersifat relatif dan berbeza mengikut keadaan dan presepsi seseorang (Kamarul Azmi Jasmi & Ab. antaranya.1 Tercapainya objektif pembelajaran a.

5. Interaktif murid dengan bahan pengajaran d.7. Pendidikan Islam akan menjadi menarik dan relevan kepada pelajar sekiranya guru boleh mengaitkan apa yang dipelajari dengan realiti dengan isu semasa yang berlaku. Menggunakan bahan bantu mengajar yang dapat membantu murid memahami penyampaian guru. b. Menggunakan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi terkini 5.Pengajaran dan Pembelajaran interaktif Proses P&P akan menjadi lebih menarik jika ada P&P interaktif dilaksanakan di dalam bilik darjah. Pengajaran dan pembelajaran interaktif ini boleh dibahagikan kepada beberapa suasana: a. Interaktif antara guru dengan murid b. Penguasaan Ilmu Menurut Kamarul Azmi Jasmi (2007) guru perlu menguasai ilmu kerana dengan ilmu yang luas dan mendalam sahaja mereka dapat menghuraikan sesuatu topik pengajaran dengan baik dan mantap.7. Menggunakan bahan bantu mengajar yang dapat membantu guru menyampaikan isi pelajaran secara berkesan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 92 a. PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN .6. c. Interaktif murid dengan murid 5. Interaktif guru dengan bahan pengajaran c. Relevannya ilmu wahyu dengan kehidupan seharian menjadikan Pendidikan Islam itu sesuai sepanjang zaman.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 93 (1) PERANCANGAN (2) PELAKSANAAN (3) AMALAN REFLEKSI (4) SIKAP & SAHSIAH Hasil Pembelajaran Isi Pelajaran Perancangan Strategi P & P Sumber P&P Penerapan nilai (nilai murni/nilai PAS) Unsur Kemahiran Berfikir Permulaan Perkembangan Pengajaran Pengurusan Bilik Darjah Pelaksanaan Komunikasi Kualiti Pembelajaran Penutup Pencapaian Hasil Pembelajaran Aplikasi Nilai Amalan Refleksi Pemikiran Reflektif Penampilan Diri Sikap & Sahsiah Keprihatinan Pekerti Sifat Profesional Latihan .

2. buat satu refleksi terhadap pengajaran dan pembelajaran yang telah anda laksanakan. Selepas pengajaran di dalam kelas anda.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 94 1. Bina satu rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran Pendidikan Islam dan laksanakan di dalam kelas pengajaran dan pembelajaran anda. .

Hassan Langgulung. Dewan Bahasa Dan Pustaka . Hasan Langgulung.Shah Alam. . Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekol ah Rendah. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Kamarul Azmi Jasmi & Ab Halim Tamuri (2007). Rashidi Azizan dan Abd.Turuq Ta alim Al-Tarbiyah Al-Islamiyah. Pust aka Aman. (1991) Asas-Asas Pendidikan Islam. Sejarah Dan Kaedah Pendidikan Al-Qur an.PIM3102 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM SR 95 Abdurrahman An Nahlawi (1992) Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam. 1980. Pahang: Maahad Tahfiz Negeri Pahang. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. Prof Dr. 1997. Kaedah Dan Teknik Pengajaran Menurut Ibnu Khaldun AlQabasi.Pendidikan Islam.falsafah. Kuala Lumpur.Razak Habib (1995). Mok Soon Sang (1996) Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku Teks Pendidikan Islam Tahun 1 6 Mohd. Metodologi Dan Psikologi Pendidikan Tilawati l Quranil Karim. Bandu ng: CV Diponegoro. (1994). Pendidikan Islam Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. Kuala Lumpur: P enerbit Universiti Malaya. Universiti Teknologi Malaysia. Kuala Lumpur.pedagogi dan metodologi. Haji Abdullah Ishak (1995) Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia . Kuala Lumpur : Nurin Enterprise Mohd Yusuf Ahmad ( 2004). Terjemahan Mohd Romzi Omar. Abdul Qadir Ahmad. Kuala Lumpur : Dewan Bahas a Pustaka. Pengajaran dalam Bilik Darjah. (1995) Pendidikan Islam dan Peralihan Paradigma. Ahmad Mohd Saleh. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Kajang : Masa Enterprise. Al-Nu my.Selangor:Fajar Bakti Sdn Bhd. Kamal Hassan Dr. Maktabah an-Nahdha h AlMisriyyah. Pendidikan Dan Pembangunan Suatu Perspektif Berse padu. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Isl am Sekolah Rendah. Jamaluddin Bin Abdul Jabbar (2001). Abdullah Amin. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1988).Johor Bahru Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Kementerian Pendidikan Malaysia (2002).

Rohizani Yaakub.PIM3102 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM SR 96 Shabuddin Hashim. (1984). Zawawi Hj. Petalin g Jaya : International Book Service . Pendidikan Islam Kaedah Dan Teknik Pengajaran. PTS Publication & Distri butors Sdn Bhd. Mohd. Ahmad. Zohir Ahmad (2003) Pedagogi: Strate gi dan Teknik Mengajar Berkesan. Dr.

97 PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN NAMA : JAMILAH BINTI MOHD NOOR JAWATAN :PENSYARAH EMEL : jamilahnoor@ymail.com Kelulusan: Sarjana Syariah UM Sarjana Muda Pengajian Islam UKM 1999 Sijil Perguruan Asas Pengajian Islam(Pengajian Rendah)MPI 1988 Pengalaman : Guru Pendidikan Islam di sekolah rendah 8 tahun Guru Pendidikan Islam di sekolah Menengah 7 tahun Pensyarah IPG 4 tahun NAMA : RUHAYATI BINTI RAMLY JAWATAN :PENSYARAH EMEL : ruhihayati_iptaa@hotmail.com Kelulusan: Sarjana Pendidikan UM 2005 Sarjana Muda syariah UM 1994 Pengalaman : Guru Pendidikan Islam di sekolah Menengah 7 tahun Pensyarah IPG 7 tahun NAMA JAWATAN EMEL (NAMA) (JAWATAN) (EMEL) (KELULUSAN) PHD/SARJANA/SARJANA MUDA/DIPLOMA/SIJIL (PENGALAMAN KERJA) .

98 IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .