MODUL (PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH) PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH (PIM 3102

) (PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011 IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

i Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin. Falsafah Pendidikan Islam Pendidikan Islam adalah satu usaha yang berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

ii

. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.ii Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU.

1.3 Strategi 1.2 Kerangka Tajuk 1.4 Pendekatan 1.5 Rumusan UNIT 2 : KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN 2.4 Objektif Ayat Bacaan.1 Hasil Pembelajaran 2. Ayat Hafazan dan Ayat Kefahaman 2.8 Rumusan 1 38 14 17 19 20 21 23 26 28 KANDUNGAN MUKA SURAT .0 Sipnosis 2.6 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (Ayat Hafazan) 2.5 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (Ayat Tilawah / Bacaan) 2.7 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (Ayat Kefahaman) 2.2 Kerangka Tajuk 2.0 Sipnosis 1.3 Definisi 2.iii Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru i Panduan Pelajar v Pengenalan vii Agihan Pembelajaran ix UNIT 1 : STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH.1 Hasil Pembelajaran 1.

4.5 Kaedah dan Teknik Pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah 3. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH DAN PELAJARAN JAWI 3.7 Rumusan UNIT 4 : PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN DALAM SEMUA BIDANG PENDIDIKAN ISLAM 4.0 Sinopsis 4.3 Kaedah dan Teknik 3.4.3 Perancangan Pengajaran 5.4.3 Kaedah dan Teknik Pengajaran Sirah 3.0 Sipnosis 3.4 Cara menyusun isi pelajaran 4.5 Kriteria-kriteria pemilihan isi pelajaran 4.7 Rumusan UNIT 5 : PANDUAN PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SEMUA BIDANG 5.iv UNIT 3 : KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ULUM SYARIYYAH.6 Refleksi Kendiri 5.1 Hasil Pembelajaran 5.6 Prinsip-prinsip isi pelajaran Pendidikan Islam 4.2 Kerangka Tajuk 3.4 Pelaksanaan Pengajaran 5.1 Hasil Pembelajaran 3.6 Kaedah dan Teknik pengajaran Jawi 3.5 Penilaian 5.1 Kaedah dan Teknik Pengajaran Akidah 3.0 Sinopsis 5.2 Kerangka Tajuk 5.1 Hasil Pembelajaran 4.3 Definisi isi pelajaran 4.2 Kerangka Tajuk 4.7 Rumusan 30 31 33 33 39 46 51 59 63 64 66 67 68 69 71 73 75 83 .4 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asas Ulum Sya yyah 3.2 Kaedah dan Teknik Pengajaran Ibadah 3.

84 89 91 Bibliografi 95 Panel Penulis Modul 97 Ikon Modul 98 .

iv .

Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 6. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. 2. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. 5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 7. 3. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 4. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Teliti maklumat yang diterima. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.v PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. . 1.

Modul ini dibina dalam bentuk tajuk. 2. Kursus Pedagogi Pendidikan Islam ini merupakan kursus major yang mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali yang melibatkan 30 jam interaksi dan 30 jam amali.1 Jenis-jenis strategi dan pendekatan 1.1 Ayat Bacaan 2.viii PENGENALAN MODUL Modul ini disusun berdasarkan Sukatan Pelajaran Pedagogi Pendidikan Islam Sekolah Rendah (KBSR) untuk Program Pensiswazahan Guru (PPG) Mod Pendidikan Jarak Jauh(PJJ). Modul ini dihasilkan Berdasarkan Pro Forma Kursus bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian. 1.3 Pelajaran Jawi Unit 4: Prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan ASSALAMUALAIKUM WARRAHMATULLAH ! Selamat berinteraksi dengan modul PIM 3102 .2 Ayat Hafazan 2.3 Ayat Kefahaman Unit 3: Kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran : 3.2 Adab dan akhlak Islamiyyah 3.1 Asas Ulum Syar iyyah 3.Modul ini ditulis sebagai bahan pembelajaran untuk membantu anda mendapatkan maklumat dan menguasai kemahiran di dalamnya berasaskan konsep pembelajaran kendiri.Dalam modul ini 30 jam amali diberikan tugasan seperti yang terdapat di dalam nota bahagian Agihan Tajuk.2 epentingan dan kesan pemilihan strategi dan pendekatan Yang sesuai dalam pengajaran Unit 2: Kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. Dalam modul ini anda akan mempelajari: Unit 1: Analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. di mana setiap tajuk dipecahkan kepada sub tajuk bagi memudahkan pembelajaran kendiri .

berkemahiran tinggi serta mampu mengaplikasikan pedagogi Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah.3 Maujud kepada mujarrad 4.2 Pelaksanaan 5. Selain daripada merujuk kepada bahan modul ini.seterusnya memantapkan ilmu pengetahuan anda dalam pedagogi bagi semua bidang Pendidikan Islam Anda dikehendaki menyediakan jawapan kepada soalan-soalan tersebut yang mana akan dibincangkan bersama dengan pensyarah dan rakan pelajar yang lain. Di dalam setiap unit .5 Dekat kepada jauh Unit 5: Panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang.4 Khusus kepada umum 4. Harapan panel penulis kursus ini dapat melahirkan guru-guru yang berkaliber dan berpengetahuan luas. Selamat berjihad Panel Penulis Jun 2011 .1 Mudah kepada susah 4.viii Islam.disediakan beberapa soalan penilaian untuk mengukur sejauh mana kefahaman anda terhadap isi modul. anda digalakkan mencari dan mendapatkan maklumat tambahan bagi menambahkan kefahaman terhadap tajuk yang disediakan.3 Penilaian Modul ini dihasilkan dengan merujuk buku-buku muktabar sebagaimana Dinyatakan dalam bibliografi. 5.1 Perancangan 5.2 Diketahui kepada belum diketahui 4. 4.

Kepentingan dan kesan pemilihan pendekatan yang sesuai dalam pengajaran 4 . Ayat Kefahaman 8 3 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN PEMBELAJARAN: . Kepentingan dan kesan pemilihan strategi yang sesuai dalam pengajaran . Definisi Pendekatan . Jenis-jenis Strategi . Difinisi Strategi . Jenis-jenis pendekatan . Pelajaran Jawi 8 AGIHAN TAJUK INTERAKSI TAJUK/TOPIK JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 1 ANALISIS STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH . Definisi Kaedah . Definisi Teknik Pemilihan kaedah dan teknik . ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH . 2 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN . Akidah . Jadual di bawah menjelaskan a gihan tajuk-tajuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. Sirah . ASAS ULUM SYAR YYAH .ix Kod & Nama Kursus: PIM 3102 / PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM Kandungan modul ini dibahagi kepada 5 tajuk/topik. Adab dan Akhlak Islamiah . PELAJARAN JAWI Pemilihan kaedah dan teknik . Ayat Hafazan . Ibadah . Ayat Bacaan .

Pelajar dikehendaki menyediakan tugasan dalam bentuk RPH bagi satu sesi P&P 2. . Dekat kepada jauh 5 5 PANDUAN PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SEMUA BIDANG . prinsip-prinsip dan format perancangan . Maujud kepada mujarrad . Semester . Pelajar dikehendaki membuat rakaman P&P di dalam bilik darjah semasa di sekolah berdasarkan RPH tersebut. Perancangan . Penilaian Konsep. 4.x 4 PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN DALAM SEMUA BIDANG PENDIDIKAN ISLAM Menyesuaikan prinsip dengan semua bidang dalam sukatan . Mingguan . Pelajar dikehendaki menghantar rakaman kepada pensyarah berkenaan pada interaksi ke lima. (Pensyarah akan tentukan mata pelajaran. Pelaksanaan . Khusus kepada umum . Mudah kepada susah . Harian Kaedah pelaksanaan dan penilaian pengajaran (Pemurnian rancangan pengajaran) 5 JUMLAH 30 Nota: Amali 30 jam 1. bidang dan tajuk) 3. Diketahui kepada belum diketahui .

xi .

xii .

Membanding beza di antara strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Sinopsis Bab ini memaparkan strategi dan pendekatan yang boleh diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. 1. Analisis Strategi dan Pendekatan Pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah 1. 3. Membanding beza di antara strategi berpusatkan guru.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 1 UNIT 1 STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit. anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. 5. 4. 2. deduktif. 3.1. Membanding beza di antara pendekatan bersepadu. Kebijaksanaan guru memilih strategi dan kaedah akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan terhadap murid. Arahan 1. anda diharap dapat: 1. 5. . Justeru itu guru harus memilih kesesuaian tajuk dengan strategi dan pendekatan. tematik dan qudwah hasanah. 4. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan.0. 2. induktif. elektif. berpusatkan murid. berpusatkan murid dan berpusatkan bahan. Unit ini mengandungi: 1. Baca dan fahami objektif modul. Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip dan panduan yang betul. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. Mengaplikasi pedagogi Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran.

2. Kerangka Tajuk Rajah 1 : Strategi P&P Dalam Pendidikan Islam BERPUSATKAN BAHAN BERPUSATKAN MURID BERPUSATKAN GURU strategi . 7.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 2 6. 1. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar pada sesi berikutnya. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit.

3. Strategi berpusatkan guru .3. teknik.1 Strategi berpusatkan guru PEMUSATAN MURID EKLEKTIK QUDWAH HASANAH TEMATIK BERSEPADU DEDUKTIF INDUKTIF PENDEKATAN DALAM P&P PENDIDIKAN ISLAM .1 Definisi Strategi Strategi pengajaran ialah kepandaian guru membuat perancangan dan pelaksanaannya terhadap semua aspek pengajaran dan pembelajaran.2. bahan dan masa yang digunakan . STRATEGI 1.3.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 3 Rajah 2 : Pendekatan Dalam P&P Pendidikan Islam Nota : 1. Strategi berpusatkan murid . 1.3. Strategi berpusatkan bahan 1. Ini termasuklah pemilihan dan pelaksanaan kaedah. akitiviti.2 Jenis Strategi Antara jenis-jenis strategi yang biasa digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam ialah : .

Syarahan/ Kuliah.2. perkara yang diutamakan ialah pencapaian murid dalam keputusan peperiksaan dan ujian serta teknik pengajaran guru ditumpukan kepada penyampaian fakta secara menghafaz. Kaedah yang menjadi pertimbangan asas apabila guru menggunakan strategi ini adalah kaedah-kaedah seperti berikut. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 4 Strategi ini melibatkan guru yang memainkan peranan yang utama. 1. Oleh yang demikian. 2. . memberi penerangan. guru mengurus dan mengawal kelas. iaitu. Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Terdapat beberapa ciri di dalam strategi ini. manakala murid hanya bertindak sebagai pendengar. Demontrasi. . Komunikasi antara guru dan murid adalah sehala. . Penerangan. Selain itu. murid tidak dapat membuat interpretasi sendiri dan mereka menjadi kurang pasif serta sifat-sifat sosial yang positif kurang dapat dipupuk. Kepimpinan guru adalah bersifat autokratik.2 Strategi berpusatkan murid .3. 1. Strategi ini lebih mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru dan penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan berbanding penyebaran nilai murni dan perkembangan emosi. Bercerita.

. Penyelesaian masalah.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 5 Murid memainkan peranan penting dan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. . Bermain. Murid digalakkan untuk bergiat aktif dalam proses P&P dan guru hanya sebagai pemimpin untuk membimbing murid dalam menjalankan aktiviti sama ada secara berkumpulan atau individu. . . . Kumpulan. Aktiviti-aktiviti perlulah melibatkan murid secara aktif. Penyoalan. Perbincangan. Sumbangsaran. . Main peranan. . . Isi kandungan yang disampaikan perlulah sesuai dengan aras kebolehan dan kontektual murid. Projek. Inkuiri penemuan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran lebih banyak masa diperlukan bagi aktiviti pembelajaran murid. . Kaedah yang menjadi pertimbangan asas apabila guru menggunakan strategi ini adalah kaedah-kaedah seperti berikut. . . Simulasi.

1. Murid-murid juga dapat belajar dengan bersemangat sekiranya guru pandai menggunakan BBM yang sesuai. emosi. intelek dan sosial (JERIS). Di bawah strategi ini. kaset. radio. guru menggunakan BBM tersebut ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Ia bertujuan supaya proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan penyampaian maklumat dapat dilakukan secara berkesan. gambar.3 Strategi berpusatkan bahan Strategi ini menjadikan guru sebagai fasilitator yang menekankan kepada penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) seperti slaid. BBM memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. menarik dan berkesan. model. Murid pula boleh memahami pelajaran dengan lebih bermakan serta boleh menjalankan aktiviti pembelajaran secara .3. komputer dan sebagainya.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 6 Perkembangan murid adalah seimbang dan menyeluruh dari segi jasmani. Dengan menggunakan strategi ini guru dapat menyampaikan pengajaran dengan lebih mudah. rohani. Dalam strategi ini.2. video. ujian formatif ditekankan dan keputusan ujian kerap kali digunakan untuk mengesan kelemahan murid. Penyampaian guru pula ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna supaya murid memahami maklumat yang disampaikan dan mereka berupaya membuat kesimpulan sendiri. Selain itu. murid dapat melibatkan diri secara ak tif serta menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif.

Penggunaan buku teks dan rujukan. kreatif dan inovatif. Kejelasan . Ketepatan . . Penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran. . Memberi penekanan kepada pengajaran yang bermakna. Keluasan . . Pengajaran secara kumpulan dan individu digalakkan Kaedah yang menjadi pertimbangan asas apabila guru menggunakan strategi ini adalah kaedah-kaedah seperti berikut. Dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran . Berpusatkan murid. Kepelbagaian Strategi yang dirancang perlulah: . . . . Bahan-bahan yang digunakan perlulah memenuhi ciri-ciri seperti berikut. Pengajaran terancang. . Bersifat fleksible -.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 7 individu datau secara kumpulan tanpa kehadiran guru. . Menggalakkan Inkuiri penemuan dan penyelesaian masalah.mengikut situasi dan keadaan murid pelbagai aras kebolehan . Modul. . Audio-visual. .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 8 1.4. PENDEKATAN 1.4.1 Definisi Pendekatan Pendekatan merujuk kepada cara guru mengurus isi pelajaran supaya objektif jangka panjang dapat dicapai . Ia adalah satu bingkai yang besar di dalamnya mengandungi strategi, kaedah dan teknik. Dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam anda boleh menggunakan apa jua jenis pendekatan asalkan ia mengandungii ciri-ciri berikut : . Memberi ilmu - kognitif . Menanam kepercayaan dan pegangan kepada akidah Islamiah- afektif . Membina kemahiran dan amalan - psikomotor . Memupuk dan menanam penghayatan afektif . Membentuk pandangan, sikap dan akhlak afektif . Mewujudkan hubungan mesra di antara guru dengan murid . Menyepadukan faktor dan nilai . Merentas kurikulum . Menggabungjalin kemahiran, isi dan nilai . Memotivasikan murid dalam pembelajaran 1.4.2 Jenis-jenis Pendekatan Berikut adalah jenis pendekatan yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 9 Rajah 3 : Pendekatan Dalam P&P Pendidikan Islam 1.4.2.1 Pendekatan Bersepadu Dalam pendekatan ini, guru melaksanakan semua unsur-unsur yang terdapat di dalam kurikulum secara bercantum atau bersatu. Semua ilmu diajar dengan cara saling berkaitan di antara satu sama lain. Di bawah rancangan KBSR konsep kesepaduan diamalkan mengggunakan strategi penggabungjalinan dan penyerapan. Ianya bertujuan untuk menjalin dan mengadunkan unsur-unsur ilmu, nilai, kemahiran belajar dan penggunaan bahasa yang baik. PEMUSATAN MURID EKLEKTIK QUDWAH HASANAH TEMATIK BERSEPADU DEDUKTIF INDUKTIF PENDEKATAN DALAM P&P PENDIDIKAN ISLAM

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 10 Rajah 4 : Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Pendekatan Bersepadu 1.4.2.2 Pendekatan Induktif Pendekatan ini menggunakan cara pengajaran dengan memperlihatkan bahagian-bahagian kecil (khusus) sampai kepada perkara-perkara besar atau umum. Contohnya : Guru akan meminta murid- murid menyenaraikan jenis air yang mereka tahu. Kemudian meminta mereka untuk mengkategorikannya pula mengikut jenis-jenis yang asli dengan yang tidak. Contoh air milo dengan air paip. Kemudian kita membimbing murid mengaitkan air yang asli dengan air mutlak dan hukumnya. Pelaksanaan Konsep Bersepadu Dalam P&P Pendidikan Islam Kecintaan terhadap ilmu Gabungjalin Perentasan Penerapan Nilai Kurikulum Dengan Kokurikulum Mengaitkan Dengan Masyarakat Kesinambungan Di Peringkat Rendah Kepelbagaian Aktiviti BBMK Perkembangan Potensi

1. mentafsir. Pendekatan ini bermula dengan guru memberikan rumus-rumus atau teori yang berkaitan contoh hukum halal. Mengutamakan penglibatan murid secara aktif dan aspek lisan 7. Menekankan pengajaran yang berbentuk konkrit 5. Kekerapan ulangan diperlukan dalam pelbagai konteks bagi menguasai sesuatu kemahiran 4. azimah dan kemudiannya murid-murid dikehendaki memberikan contoh atau huraian daripada rumus atau teori yang dikatakan. Mengutamakan pengaantaraan deria untuk mendapatkan pengetahuan 3. mengenalpasti.4. mengkaji.2. haram. Murid-murid berpeluang sepenuhnya belajar di bawah bimbingan guru 6. Contoh-contoh khusus Memerhati. Mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan berkesan. Bermatlamatkan pembentukan kebiasaan 2. Membuat generalisasi .3 Pendekatan deduktif Cara pengajaran yang menggunakan pendekatan deduktif adalah berlawanan dengan pendekatan induktif. rukhsah.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 11 Rajah 5 : Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Pendekatan Induktif Ciri-ciri pendekatan induktif: 1.

hukum atau peraturan barui Gunakan contohcontoh berkaitan Murid mengukuhkan pemahaman tentang konsep Pilih teori/rumus. prinsip. Pendekatan eklektik ini amat sesuai digunakan dalam situasi pelajar yang mempunyai ragam belajar yang berbeza. kemudiannya diikuti dengan pembinaan konsep dan seterusnya membuat huraian atau contoh yang berkaitan. Dalam pendekatan ini pengajaran dan pembelajran boleh bermula menggunakan pendekatan induktif iaitu dengan mencari contoh ataupun huraian. hukum atau peraturan yang telah diketahui .2.4. Memulakan penyusunan isi daripada keseluruhan yang lebih kompleks 4. Mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi 2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 12 Rajah 6 : Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Pendekatan Deduktif Ciri-ciri pendekatan deduktif: 1. prinsip. Pembelajaran dengan kefahaman adalah lebih kekal daripada menghafal 1. Ia merupakan gabungan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran.4 Pendekatan Eklektik Pendekatan eklektik ialah cara pengajaran dengan menggunakan kedua-dua pendekatan (induktif dan deduktif) secara serentak. Memperkenal teori/rumus. Menggunakan pengantara fikiran untuk mendapatkan ilmu 3.

2005).(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 13 1. guru perlu menyenaraikan beberapa tajuk kecil yang berkaitan dengan tema tersebut. Sikap guru memainkan peranan yang sangat penting bagi menghasilkan kesan pengajaran kepada pelajar. 1.2. Dalam pendekatan ini. Tema-tema yang dipilih perlulah sesuai dengan peringkat umur pelajar. jika baik maka baiklah jadinya begitu juga bagi keadaan sebaliknya (Najib. Pelajar akan mencontohi sikap guru yang ditonjolkan.4. 1.Dalam pendekatan ini guru mengenal pasti tema-tema yang hendak dijadikan idea utama pengajaran bagi suatu jangka masa. pencapaian objektif pembelajaran murid diutamakan.5 Pendekatan Pemusatan Murid Guru dan murid bersama-sama memainkan peranan dalam proses pengajaran pembelajaran. satu-satu tema kemudian dipecahkan kepada komponan-komponan yang kecil dalamm setiap komponan terdapat lagi topik kecil yang boleh dibincangkan.4.2.7 Qudwah hasanah Guru menjadi model kepada murid. Contoh tema-tema seperti solat. Oleh itu guru perlulah sentiasa mempamerkan perilaku yang baik. Murid aktif menyertai aktiviti pembelajaran. Tugas guru bukan sahaja sekadar mengajar dan mendidik bakal-bakal pemimpin negara malah mereka juga merupakan model bagi para pelajarnya (role model).6 Pendekatan Tematik Pengajaran tematik bermaksud suatu pengajaran yang disampaikan melalui ideayang besar. perkara perkara yang berkaitan dengan bersuci dan lain-lain. Daripada tema yang dipilih.4. Suasana kepimpinan bersifat demokratik. Komunikasi berbentuk dua hala . Guru menyoal dan murid menjawab dan sebaliknya.2. .

prinsip atau model tertentu Kenyataannya dianggap benar tanpa memerlukan bukti dan alasan Mendokong sesuatu teori .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 14 1.5 RUMUSAN STRATEGI Kebijaksanaan memilih pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran berdasarkan objektif Lebih mengambil kira objektif jangka panjang Mengambil kira segala aspek pembelajaran PENDEKATAN Cara mengajar berdasarkan objektif berlandaskan teori.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 15 LATIHAN Pemilihan strategi dan pendekatan yang sesuai memberi kesan kepada hasil pembelajaran. 2. Aktiviti Pembelajaran : 1. Berdasarkan kefahaman anda mengenai strategi dan pendekatan. 2. cuba anda jelaskan apa yang dimaksudkan dengan pendekatan deduktif. Kesan pemilihan strategi dan pendekatan pemusatan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menyertakan kekuatan dan kelemahan pendekatan tersebut. apa yang anda faham tentang pendekatan Qudwah hasanah. Air Embun Air Air Paip /Perigi Air Air Sungai A Air Laut Laut Salji Air Hujan Air Mata Air . Kepentingan dan kesan pemilihan strategi dan pendekatan yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran. Berpandukan gambar-gambar di atas. jelaskan: 1. Perhatikan gambar di bawah ini.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 16 Cuba kita fikirkan. mengapa guru perlu menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang baik dan menarik? Perlakuan guru sering menjadi ikutan murid-murid Guru perlu Mengamalkan kebersihan setiap masa Guru hendaklah sentiasa mengamalkan kebersihan Guru perlu Mengamalkan kebersihan setiap masa Sebagai role model perlakuan begini amat tidak sesuai dilakukan oleh guru .

Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit. Membanding beza di antara kaedah-kaedah yang digunapakai dalam pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilwah al-Quran seperti talaqqi. Kebijaksanaan guru memilih kaedah dan teknik akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit.0. AYAT HAFAZAN .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 17 UNIT 2 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN : . 2. AYAT KEFAHAMAN 2. Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan pelaksanaan kaedah dan teknik yang boleh diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam khususnya dalam bidang Asuhan Tilawah al-Quran. Baca dan fahami objektif modul. 2. 5. 3. 3. Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini. AYAT BACAAN . anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. Membanding beza di antara kaedah dan teknik pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. 2. cuba jaya dan lain-lain. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. musyafahah. tasmik. gerak kerja. sambung bacaan. anda diharap dapat: 1. Unit ini mengandungi: Analisis kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Quran. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar . 6.1. Arahan 1. 4. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip dan panduan yang betul.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 18 pada sesi berikutnya.mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit.2. Dapatkah anda menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kaedah dan teknik? KAEDAH P&P AYAT HAFAZAN KAEDAH P&P AYAT BACAAN KAEDAH P&P AYAT KEFAHAMAN KAEDAH DAN TEKNIK P&P ASUHAN TILAWAH AL-QURRAN . Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana. Kerangka Tajuk Nota Anda pernah mendengar perkataan kaedah dan teknik? Tahukah anda dengan kebijaksanaan guru membuat pemilihan kaedah dan teknik yang sesuai akan membawa kepada pengajaran yang berkesan dan menyeronokkan. 2. 7.

Kenalpasti terlebih dahulu apa yang akan digunakan.3. Ia merupakan langkah-langkah atau peringkatpering kat pengajaran yang tersusun rapi dan berurutan bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. perlakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran.3.2 Definisi Teknik Teknik merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung dalam sesuatu kaedah atau cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran. . Susun langkah secara berperingkat 2. . kemas dan sistematik. Ia memberi penekanan bagaimana menggunakan sumber-sumber pengajaran serta menimbang langkah-langkah pengajaran. Tentukan bahan yang hendak disampaikan mengikut peruntukan masa.3.1 Definisi Kaedah Satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur. Ia juga ditakrifkan sebagai kemahiran guru dalam mengelolakan kaedah dan cara menjalankan pelbagai langkah dalam aktiviti pengajaran. Dalam menerangkan sesuatu prosedur pengajaran dan pembelajaran guru boleh menggunakan kaedah yang sesuai terutama kaedah-kaedah yang dapat memenuhi keperluan murid. Dalam menjalankan apa sahaja kaedah / teknik prinsip-prinsip di bawah boleh dijadikan panduan: . Tetapkan langkah-langkah mengikut aktiviti yang diperkenalkan. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 19 2. Perancangan prosedur tersebut boleh dilakukan dengan cara-cara seperti berikut: .Ia merangkumi aktiviti. Definisi 2.

1 Ayat Bacaan Objektif pengajaran dan pembelajaran ayat bacaan dal. Menggalakkan pengalaman secara langsung. Ayat Hafazan dan Ayat Kefahaman 2.4. 2. Mengambil kira kebolehan dan kemampuan murid. .am bidang Asuhan Tilawah al-Quran supaya murid dapat menguasai kemahiran membaca sesuatu ayat atau surah al-Quran dengan betul.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 20 . Objektif Ayat Bacaan. Menyampaikan pengetahuan dan pengalaman secara bersepadu 2. fasih dan bertajwid untuk dibaca dalam solat dan ibadat harian. Melibatkan murid secara aktif. Objektif pengajaran dan pembelajran Asuhan Tilawah al-Quran adalah bertujuan secara umumnya supaya murid dapat mengetahui adab membaca al-Quran dan mengamalkan tuntutan al-Quran dalam kehidupan seharian .4. fasih dan bertajwid. .4.2 Ayat Hafazan Objektif pengajaran dan pembelajaran ayat hafazan pula ialah supaya murid dapat menghafaz surah-surah tertentu/ ayat-ayat terpilih dengan betul.4. Menekankan amalan dan penghayatan.3 Ayat Kefahaman Objektif pengajaran dan pembelajaran ayat kefahaman ialah supaya murid dapat memahami maksud beberapa ayat-ayat atau surah terpilih dengan menghayati pengajarannya sebagai rujukan petunjuk Allah. . 2. .

murid-murid dikehendaki mendengar pembacaan guru dengan teliti serta melihat pergerakan mulut guru. Di antaranya seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut: Rajah 7 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Ayat Tilawah/Bacaan 2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 21 2.5 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah alQur an (Ayat Tilawah / Bacaan) Banyak kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (ayat bacaan) ini. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Ayat Tilawah/ Bacaan TIKRAR TALAQQI MUSYAFAHAH HALAQAH/ TADARUS TATBIQI GERAK KERJA KUMPULAN TASMIK GERAK KERJA INDIVIDU .5.1 Talaqqi Dalam melaksanakan kaedah talaqqi ini. Kemudian secara beramai-ramai murid-murid membaca mengikut bacaan guru dan diteliti oleh guru sehingga guru berpuas hati.

kumpulan lain mendengar sahaja. Murid mengulangi bacaan guru. Guru memperdengarkan bacaan kepada murid berulang-kali supaya murid dapat menanggapi sebutan dan bacaan guru dengan baik.3 Tikrar Kaedah ini adalah serupa dengan kaedah latih-tubi. murid-murid ikut. Selepas seorang murid membaca. 2. Peringatan: Kaedah bacaan secara talaqqi dan musyafahah merupakan kaedah yang paling praktikal digunakan dalam pengajaran al-Qur an. Murid membaca beramai-ramai mengikut kumpulan.2 Musyafahah Kaedah musyafahah dilaksanakan dengan guru memberi contoh bacaan kepada seorang murid. Kaedah ini bertepatan dengan peristiwa Nabi Muhammad SAW. murid lain mendengar sahaja. Murid mengulangi bacaan murid. 2. Murid pula berulang-kali mengulangi sebutan dan bacaan di bawah bimbingan guru dengan betul sehingga guru berpuas hati dengan sebutan dan bacaan murid. secara talaqqi dan musyafahah.5. menerima wahyu pertama di Gua Hira`. iaitu malaikat Jibril membacanya dahulu dan didengar . kemudian murid itu mengikuti bacaan guru secara individu. mengambil al-Qur an daripada malaikat Jibril AS. Guru membaca dan kemudian seorang murid mengikuti bacaan guru. 3.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 22 2. murid-murid lain ikut. 4. Nabi Muhammad SAW.5. Seorang murid membaca. Kaedah tikrar dilaksanakan dengan cara. 1. Selepas guru membaca.

Kemudian Nabi Muhammad SAW. . membacanya dengan didengari oleh malaikat Jibril atau mengikut bacaan malaikat Jibril a.6 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah alQur an (Ayat Hafazan) Hafazan al-Qur an merupakan suatu proses mengingati ayat-ayat suci al-Qur an yang dilakukan secara sistematik dan berulang-ulang berdasarkan panduanpanduan tertentu (Mohd Yusuf Ahmad. Di antaranya seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut: .menggunakan satu mushaf. Jelaskan secara terperinci langkah-langkah bagaimana melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Tilawah al-Qur an (Ayat Tilawah) dengan menggunakan kaedah-kaedah tersebut di atas.meninggalkan maksiat. . Pelbagai kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (ayat hafazan) ini.ikhlas dalam niat dan amalan.kerap mendengar bacaan al-Qur an dan .s. . 2004). . .hafaz secara berperingkat-peringkat. Aktiviti : Berdasarkan kepada pengalaman anda sebagai guru Pendidikan Islam di sekolah. 2.kerap tasmi` hafazan al-Qur an di hadapan orang lain yang berkemahiran. Di antara beberapa panduan atau tatacara menghafaz al-Qur an yang penting ialah seperti berikut: .memahami apa yang dihafaz.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 23 oleh Nabi Muhammad SAW.

murid-murid diberi masa yang terhad (10 hingga 15 minit) untuk menghafaz ayat-ayat tertentu.2 Sambung Bacaan Kaedah sambung bacaan dilaksanakan dengan guru membaca satu ayat dan meminta murid-murid menyambung secara hafaz. kumpulan B menyambung ayat ke dua secara hafaz.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 24 Rajah 8 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Ayat Hafazan 2. Kaedah ini boleh dilaksanakan dalam bentuk kumpulan atau individu. Kemudian guru meminta seorang murid membaca ayat pertama dan meminta seorang murid lain menyambung bacaan ayat ke dua secara hafaz. murid diminta membaca ayat secara hafaz di hadapan guru. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Ayat Hafazan CUBA JAYA SAMBUNG TIKRAR BACAAN GERAK KERJA KUMPULAN GERAK KERJA INDIVIDU TASMIK . kumpulan C menyambung ayat ke tiga secara hafaz juga dan begitulah seterusnya sambung-menyambung bacaan secara hafaz antara beberapa kumpulan murid. Begitulah seterusnya sambung-menyambung bacaan hafazan dalam kalangan murid. Selepas tempoh itu.6.6. Kumpulan A membaca ayat pertama secara hafaz. Jika murid belum hafaz. 2.1 Cuba Jaya Dalam melaksanakan kaedah cuba jaya ini. guru meminta murid itu cuba hafaz ayat tersebut sekali lagi.

Cuba mengingati ayat-ayat berkenaan tanpa melihat mushaf. manakala murid yang belum hafaz diminta menghafaz lagi.Ulang bacaan beberapa kali secara tadwir supaya lancar tanpa merujuk mushaf. Kalau tersangkut barulah lihat mushaf. Pada hari yang ditetapkan.6. Murid yang sudah hafaz dicatat sebagai sudah hafaz.Setelah dapat mengingati ayat kedua ini. Jika ayat panjang ambil sebahagiannya sahaja.Baca ayat-ayat yang dihafaz itu dalam solat. Kemudian teruskan bacaan secara hafazan. . Guru tasmik hafazan murid tersebut. Setiap guru al-Qur an wajib mengetahui dan memahami panduan dan teknik menghafaz al-Qur an dengan betul supaya mereka dapat mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan dan mencapai hasil yang diharapkan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 25 2.Membaca ayat berkenaan dengan sebutan yang betul dan perlahan-lahan (tartil). . .Setelah dapat ingat tanpa lihat mushaf. murid membaca ayat yang sudah dihafaz di hadapan guru untuk ditasmik.3 Tasmik Kaedah tasmik dilaksanakan dengan murid diberi tugas menghafaz ayat tertentu di rumah atau di luar waktu sekolah. . .Baca dan ulang-ulangkan beberapa kali hingga lancar.Setelah lancar baca ayat berkenaan dengan lebih cepat (Tadwir). baca pula ayat sambungannya mengikut langkah-langkah di atas. kecuali kalau tersangkut bolehlah merujuk sekejap kepada mushaf. [Bacaan berpandukan mashaf] . mula balik membaca ayat pertama dan ayat kedua secara hafaz. .Ulang beberapa kali dengan bacaan tadwir . . Teknik menghafaz al-Qur an: .

belajar dalam keadaan tidak tertekan dan berlumba-lumba untuk menghafaz. 2. fasih dan bertajwid serta menjadi contoh bacaan kepada anak-anak didiknya. Selain itu.7 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Qur an (Ayat Kefahaman) Banyak kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (ayat kefahaman ini). Antaranya ialah boleh membaca dengan baik. Tanamkan semangat ukhuwah dan kasih sayang di antara guru dan murid. cuba anda susun langkah-langkah secara terperinci bagaimana anda hendak mengajar manamana ayat dari ayat-ayat hafazan yang anda mengajar di sekolah. cepat ingat dan tidak mudah lupa. Antaranya seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut: . mereka mestilah ikhlas dan mempunyai keperibadian yang luhur.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 26 Peringatan: Metodologi dan Psikologi Pendidikan Tilawah al-Qur an hendaklah diterapkan secara maksimum dan pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar tidak mudah jemu. Guru-guru al-Qur an hendaklah menjaga personaliti mereka. Aktiviti Pembelajaran: Berdasarkan kepada panduan dan teknik hafazan di atas.

ahli sains. Tugasan ini telah diberi kepada mereka satu minggu lebih awal beserta dengan buku rujukan. Huraian tersebut hendaklah disokong dengan ayat al-Quran. ahli sejarah dan lainnya. murid yang beri tugas menghuraikan maksud ayat di hadapan kelas. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Ayat Kefahamaan HURAIAN PERBINCANGAN TERJEMAH KELAS GERAK KERJA KUMPULAN GERAK KERJA INDIVIDU PERBINCANGAN KUMPULAN . guru meminta murid menterjemahkan ayat tersebut bergilir-gilir.7. Pada hari pengajaran dan pembelajaran.1 Terjemahan Kaedah ini adalah dimulakan dengan guru membaca keseluruhan ayat yang telah ditentukan. pendapat ulama.7. hadith.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 27 Rajah 9 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Ayat Kefahaman 2. 2. Setelah itu. Kemudian guru menterjemahkan keseluruhan ayat. guru menterjemahkan kalimat-kalimat penting di dalam ayat tersebut.2 Huraian Kaedah huraian dilaksanakan dengan guru memberi tugasan kepada dua orang murid (mengikut kesesuaian) untuk menghuraikan maksud ayat. Selepas itu.

8 RUMUSAN KAEDAH Lebih bercorak jangka pendek Merupakan usaha keseluruhan terdiri daripada prosedur tersusun berdasarkan pendekatan yang dipilih Mendokong pendekatan dipilih Siri tindakan guru yang sistematik .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 28 2. Aktiviti: Cuba anda berikan penjelasan beserta contoh-contoh yang sesuai untuk kesemua kaedah di atas. 2. Contoh-contoh hendaklah menggunakan ayat-ayat kefahaman sekolah rendah. Kaedah ini boleh dilaksanakan secara kelas atau kumpulan kecil.7.3 Perbincangan Kaedah perbincangan dilaksanakan dengan guru dan murid berbincang mengenai intinbat (rumusan) hukum atau pengajaran yang boleh diambil dari maksud ayat yang telah dihuraikan.

tahap kebolehan murid dan situasi bilik darjah. Senaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah tikrar. Ianya hendaklah sesuai dengan tajuk. 1. 2. Berikan satu contoh pengajaran ayat kefahaman bagi tahun satu hingga tahun enam menggunakan kaedah yang disarankan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 29 LATIHAN Pemilihan kaedah dan teknik adalah untuk mencapai hasil pengajaran yang paling maksima. Berdasarkan kefahaman anda mengenai kaedah-kaedah dan teknik yang telah dijelaskan. TEKNIK Merujuk kemahiran guru melaksanakan kaedah mengajar yang dilaksanakan berdasarkan objektif Pengendalian yang benarbenar berlaku dalam bilik darjah Digunakan dalam langkah pengajaran Perlu ambil kira faktor latar belakang murid dalam menentukan teknik yang dipilih .

anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut kaedah dan teknik yang sesuai bagi setiap bidang Arahan Di akhir pembelajaran ini. anda diharap dapat: 1.Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada.Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit.Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit.Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran Adab dan Akhlak Islamiah 3. 2.1.Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran Asas Ulum Syar yyah (Ibadah. Unit ini mengandungi: 1.0. anda diharap dapat: 1. 4. .Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran ( Asas Ulum Syar yyah. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi 3. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi ) 3. Menghuraikan kaedah dan teknik yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran Asas Ulum Syar yyah.Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini. 3. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi.Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan kemahiran dalam melaksanakan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam khususnya dalam bidang Asas Ulum Syar yyah.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 30 UNIT 3 3. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi 2.Baca dan fahami objektif modul.Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran Pelajaran Jawi 3.Aqidah dan Sirah) 2. Merancang kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Asas Ulum Syar yyah.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 31 5.Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar pada sesi berikutnya. KAEDAH PENGAJARAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH AKIDAH KAEDAH PENGAJARAN ULUM SYAR YYAH KAEDAH PENGAJARAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH IBADAT SIRAH KAEDAH DAN TEKNIK . 6.Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan.2. 7. Kerangka Tajuk Peringatan: Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan untuk meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. 3.Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit.

Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kaedah? Kaedah merupakan kaifiyat atau prosedur yang dirancang oleh guru bagi melaksanakan sesuatu pengajaran. . Bermain . Projek . Kaedah dan Teknik Kita sebagai guru perlu merancang dengan baik apakah kaedah yang hendak kita gunakan bagi satu-satu pengajaran. Bercerita . Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi ialah. Prosedur perlulah teratur. Tunjukcara / demonstrasi . Ia juga merupakan langkah-langkah / peringkat-peringkat pengajaran yang tersusun dan ada kesinambungan yang perlu diikuti bagi mencapai sesuatu objektif spesifik sesuatu pelajaran.3. Antara kaedah-kaedah yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Asas Ulum Syar iyyah. kemas dan sistematik. Ia melibatkan semua cara yang efektik bagi membantu guru menyampaikan pengetahuan. Latihtubi . Perbincangan . Pelaksanaan kaedah adalah sebagai suatu langkah atau cara yang perlu digunakan oleh guru supaya murid dapat memahami maksud sebenar pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru kepada mereka. Simulasi .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 32 Nota 3. Syarahan / kuliah . nilai-nilai dan kemahiran yang ingin disampaikan kepada murid. ketrampilan.

menanamkan keyakinan dan roh keislaman yang jitu ke jiwa pelajar 4. Soal jawab .1 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN AKIDAH Pengajaran akidah amat penting kepada pelajar kerana ia merupakan asas kepada pendidikan Islam. membentuk akidah Islam yang betul di kalangan pelajar 2. membentuk pekerti mulia berlandaskan tuntutan akidah KAEDAH PENGAJARAN ULUM SYAR YYAH PENGAJARAN AKIDAH PENGAJARAN IBADAT PENGAJARAN SIRAH . kaedah dan strategi yang betul supaya pengajaran tersebut lebih menarik dan berkesan. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASAS ULUM SYAR YYAH 3. Lakonan 3. Oleh itu guru perlu berusaha menyampaikan isi pengajaran. membekalkan pelajar dengan ilmu akidah yang lengkap dan mendalam 3. Dialog .4. pendekatan. Kuiz . Antara objektif utama pengajaran akidah ialah: 1. Guru perlu menghayati objektif utama pengajaran akidah sebelum menyampaikan kepada pelajar.4. Ulangan . Lawatan .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 33 .

Kajian Perpustakaan . Soal jawab . Akhbar dalam darjah (ADD) . Kuliah . di samping itu ia turut menyumbang kepada kesan yang positif dan memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada kepada pelajar. Menulis rencana . Proses pangajara n dan pembelajaran dengan kaedah soal jawab disepadukan dengan kaedah perbincangan kerana ia dapat menambahkan lagi keberkesanan pembelajaran di samping membantu meningkatkan kecerdasan otak. Sumbangsaran . Anologi .2 Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran akidah. Kaedah soal jawab juga biasanya berdasarkan kepada dialog dan perbincangan untuk mendapatkan jawapan serta fakta yang tidak dapat diragui kebenarannya atau dikritik lagi. manakala pelajar pula memberi jawapan. Bercerita .1. Perbincangan . . Oleh itu guru digalakkan mempraktikkan kaedah ini semasa proses P&P kerana ia merupakan kaedah interaksi dua hala yang melibatkan pelajar dan guru.Kaedah soal jawab Kaedah soal jawab merupkan kaedah dimana guru mengemukakan soalan .4. mencongkil bakat dan dapat menghidupkan suasana pembelajaran. Projek . Forum .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 34 3. . Lawatan a.

Kaedah Perbincangan Satu kaedah yang melibatkan perbualan. Tujuan Perbincangan . Menggalakkan pemupukan pemikiran yang rasional. mengeluarkan pendapat. Guru bombing perlantikan pengerusi dan pencatat . Perlaksanaan Sesi Perbincangan Sebelum . Memupuk semangat kerjasama antara ahli dalam kumpulan. Mengikis sikap angkuh dan mendorong dan menerima pandangan orang lain. Bantu murid tentukan hala aktiviti perbincangan . Memupuk pemikiran kritis.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 35 b. . Menggalakkan perkembangan mental. Guru beri penjelasan tentang tugasan dan peraturan perbincangan . bertukar fikiran. . Membolehkan kewujudan idea yang lebih bernas dan berguna. . . . analitis dan kreatif. Agih tugas kepada ahli kumpulan . Menggalakkan perkongsian pendapat. . Menajamkan kemahiran untuk mengemukakan satu-satu pandangan dalam kumpulan. berkongsi maklumat mengenai sesuatu topik atau masalah dengan tujuan mencari penyelesaian. .

Betulkan kesilapan . Bantu murid beri idea .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 36 Semasa Bantu murid bincang pandangan/idea yang dikemukakan . pencatat dan pelapor . Beri pujian dan galakan Jenis-jenis Perbincangan . Adakan rumusan akhir . Beri ulasan dan rumusan Prinsip Perbincangan . disunting dan dicetak untuk diedarkan kepada semua murid . Tajuk yang sesuai . Awasi perbincangan agar tidak terpesong dari tajuk . sesi buzz. Perbahasan . Hasil perbincangan boleh disusun. forum . Maklumkan tujuan perbincangan . Lantik pengerusi. . Peruntukkan masa untuk guru buat ulasan . Pelajar digalakkan catat idea yg disarankan . sumbangsaran . Pastikan pelajar tahu cara perbincangan . seminar . Guru boleh tamatkan perbincangan setelah setiap kumpulan mempunyai bahan yang mencukupi . Bari galakan kepada setiap ahli supaya mengambil bahagian Selepas . Guru sebagai fasilitator . Penglibatan pelajar perlu aktif .

huraian dan penjelasan kepada pelajar. Tujuan kaedah syarahan untuk : a) merangsang pelajar meneruskan pembelajaran b) menjelaskan dan membuat rumusan pelajaran c) membuat penelitian dan ulangkaji d) mengembangkan isi pelajaran e) menyampaikan maklumat yang telah dirancang. Terdapat bebrapa langkah yang boleh dilaksanakan oleh guru untuk mengaplikasikan kaedah ini supaya ianya lebih berkesan. Antaranya ialah: a) Syarahan hendaklah diberi pada masa yang seauai seperti hendak mengenalkan tajuk atau isi pelajaran baru. Dalam melaksananakan kaedah ini. Pembelajaran mengenai kaedah ini merupakan kebergantungan pelajar kepada guru. guru perlu memberi perhatian terhadap kedudukan pelajar dalam kelas supaya setiap individu dapat melihat guru dan mendengar percakapannya dengan jelas. Guru juga perlu bertutur dengan jelas dan terang serta menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh pelajar. b) Guru hendaklah menyampaikan syarahan yang ringkas dan bernas c) Guru perlu menyampaikan syarahan dengan menggunakan intonasi suara yang sesuai supaya dapat pelajar memahami dengan mudah dan jelas d) Syarahan perlu diikuti dengan ujian bertulis untuk mengukur kefahaman dan tumpuan pelajar . Ia juga merupakan satu bentuk penyampaian atau penerangan mengenai statu isi pengajaran secara lisan oleh guru. Kaedah Syarahan Kaedah syarahan merupakan kaedah pengajaran di mana guru lebih banyak melibatkan diri dalam memberi penerangan. secara tidak langsung ia boleh melahirkan rasa hormat dan sanjungan pelajar terhadap guru.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 37 c.

Antara kaedah yang diamalkan baginda termasuklah kaedah syarahan. Rasulullah SAW sebagai Rasul. Namun dengan perbincangan dalam unit ini sudah mencukupi sekadar memberi panduan kepada guru Pendidikan Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah soal jawab? 2. Rumusan Kaedah P&P akidah merupakan satu cara atau jalan dalam menyampaikan pendidikan akidah kepada murid.s. Kaedah ini dikenal pasti dapat memberikan kefahaman kepada murid dengan lebih mendalam terhadap pelajaran yang disampaikan. perbincangan dan sebagainya supaya ianya lebih menarik dan tidak membosankan. Baginda juga telah telah menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Kaedah yang digunakan berdasarkan kepada method yang digunakan oleh Rasulullah ketika mengajar para sahabat mengenai akidah. di Masjid Nabawi dan di tempat-tempat lain. Nyatakan elemen-elemen penting kaedah soal jawab yang anda fahami berdasarkan tingkah laku yang ditunjukkan oleh Jibril a.\Kaedah P&P akidah ini tidak terhad kepada apa yang dibincangkan. Baginda telah memanggil orang-orang Quraisy ke Bukit Safa dan menyampaikan syarahan baginda di sana. pendidik dan contoh utama umat Islam sentiasa mengambil contoh dan roh al-Quran bagi menyampaikan ilmu pengetahuan. Terdapat perbagai kaedah yang boleh didedahkan kepada murid mengikut kesesuaian di dalam kelas bergantung kepada guru itu sendiri. Selain itu terdapat juga kaedah baru yang boleh digunakan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 38 e) Syarahan juga perlu digabungjalinkan dengan teknik-teknik lain seperti soaljawab. Sebagai contoh yang boleh dilihat ketika baginda menyampaikan pengajaran di rumah Arqam bin Abi Arqam. . Latihan 2 1.

Simulasi . Projek . Pelajar memahami rahsia. Oleh itu. Guru perlu mempelbagaikan kaedah dan pendekatan supaya pengajaran tersebut menarik dan berkesan. Pelajar dapat menghayati ibadah khusus yang diperintahkan allah swt 4. Amali .2. Latih tubi . Soal jawab .4. Pengurusan Grafik . proses pengajaran ibadah secara berkesan memerlukan kaedah dan strategi pengajaran secara betul dan menarik. Pelbagai kaedah boleh dilaksanakan dalam pengaajaran ibadah antaranya ialah: .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 39 3. Kuliah atau penerangan . puasa. Antara objektif utama pengajaran ibadah ialah: 1. Tunjuk cara atau demonstrasi . Bercerita . Pelajar dapat berpegang dan beramal dengan syariat Islam Kaedah dan teknik pengajaran ibadah melibatkan aktiviti berbentuk teori dan amali. zakat. Pelajar mengetahui hukum dan peraturan dalam syariat Islam 2. sembelihan dan ibadah lain. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN IBADAH Pengajaran ibadah yang berkesan membolehkan pelajar dididik untuk menghayati hukum dan peraturan Islam. haji. keistimewaan. hikmah dan tujuan sesuatu hukum 3. Pelajar dapat menghayati keindahan sistem dan perundangan Islam 5. Ia juga melatih pelajar menunanikan kewajipan menunaikan ibadah khusus seperti solatt.

Kaedah ini menuntut pemerhatian yang lebih dari murid terhadap sesuatu proses. pengetahuan dan kemahiran.Kaedah Tunjuk Cara Kaedah ini sangat memerlukan kemahiran guru untuk mendemonstrasikan langkah-langkah aktiviti bersama pelajar.demonstrasi guru bersama aktiviti pendengaran dan penglihatan. amali serta percubaan pelajar. mendemonstrasikan cara atau langkah langkahnya dihadapan murid-murid. Perlakuan solat boleh dilakukan tunjukcara oleh guru Guru boleh menunjukcara bagaimana kedudukan saf dalam solat berjamaah Perkataan tunjukcara membawa maksud menunjukkancara bagaimana sesuatu perlakuan itu seharusnya dilakukan . Proses ini mempunyai prosedur dan memerlukan emahiran guru untuk melaksanakannya. . Kaedah tunjukcara merujuk kepada seorang guru/individu melakukan sesuatu perbuatan /perlakuan /prinsip di hadapan muridmu ridnya untuk menunjukkan bagaimana sesuatu perbuatan/ perlakuan / prinsip itu seharusnya dilakukan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 40 Tahukan anda apa yang dimaksudkan kaedah tunjukcara? a. Sebenarnya kaedah ini memberi peluang kepada pelajar berinteraksi secara langsung dengan isi dan situasi pembelajaran yang akan memberikan mereka pengalaman. Biasanya ia melibatkan aktiviti penerangan.

Tayammum 4. dengan ini pelajar mampu mempraktikkan ibadah tersebut di luar waktu pengajaran. Tentukan objektif dan kandungan tunjuk cara . kaedah ini sangat praktikal dilakukan kerana ia melibatkan ibadah amali. Mandi Wajib 6.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 41 Bagi pembelajaran ibadah.Pelajar dapat melihat dengan jelas perkara yang belaku . Tujuan kaedah ini dilaksanakan ialah: . Pastikan susun atur kedudukan pelajar adalah sesuai bagi kaedah tersebut .Pelajar dapat melakunkan semula dengan cara yang betul dan sah . Berikan penerangan tentang tunjuk cara . Antara contoh tajuk memerlukan kaedah tunjuk cara ialah: 1. Cara menyucikan najis 2. Jenis solat 3. Wudhu Kaedah ini telah dilakukan oleh malaikat Jibril ke atas nabi Muhammad saw ketika baginda diajar berwudhu dan melakukan solat. Sediakan peralatan dan bahan bantu mengajar . Pastikan keadaan pelajar selesa dan keselamatannya terjamin . Haji 5.Memotivasikan pelajar melakukan ibadah di luar waktu sekolah Langkah-langkah Pengajaran ibadah dengan kaedah Tunjuk Cara Sebelum Sesi Pengajaran .

. Menilai pendapat atau pandangan orang lain . Tarikkan perhatian murid mengenai aspek penting dalam ibadah . Lakukan soal jawab bersama pelajar mengenai tajuk dipelajari . Berikan mereka aktiviti susulan b. Meningkatkan kebolehan pelajar mengaplikasikan konsep tertentu dalam menjalankan latihan menyelesaikan maslah. Demonstrasi itu dapat dilihat seluruh pelajar . Guru hanya memainkan peranan dan menimbulkan situasi pelajar melakonkannya secara spontan. Antara pengajaran ibadah yangs esuai untuk kaedah ini ialah: . Galakkan penyertaan murid . ia tidak memerlukan skrip. Bagi kaedah main peranan ia sangat mudah dilakukan guru untuk mengajar.Kaedah simulasi Kaedah simulasi ialah melakukan satu situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar Tujuan kaedah simulasi . Perhatikan tindak balas pelajar . Membolehkan mereka berinteraksi sesame sendiri untk menyelesaikan masalah Jenis simulasi yang biasa dilakukan ialah sosio-drama dan main peranan. Jalankan kaedah tunjuk cara apabila murid telah bersedia .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 42 Semasa sesi Pengajaran . Adakan sesi perbincangan untuk mengean tahap kefahaman . Libatkan pelajar secara bersama dalam demonstrasi tersebut Selepas sesi Tunjuk cara .

. Jenis-jenis solat Kaedah ini merujuk kepada guru mewujudkan satu situasi yang hampir sama dengan yang sebenarnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Contohnya masalah disiplin. Perkahwinan . Berikan penerangan tentang tunjuk cara . Perkaitan isi pelajaran dengan aspek afektif (emosi) Langkah Pengajaran Menggunakan Kaedah simulasi Sebelum sesi pengajaran . Kemahiran berfikiran secara kritis dan kreatif . persitiwa-peristiwa yang berlaku samada di sekolah. Tentukan objektif dan kandungan tunjuk cara . Mengubah sikap negatif dan membina sikap positif. Peranan Hakim menjatuhkan hukuman . Sediakan peralatan dan bahan bantu mengajar . Sembelihan dan aqiqah . Penggunaan kaedah ini melibatkan murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran dengan cara melakonkan sesuatu situasi atau peristiwa secara berpura-pura dalam keadaan yang terkawal. pasaraya dan sebagainya. jalanraya.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 43 . Melalui lakonan murid-murid dapat menunjukkan cara bagaimana sesuatu masalah diselesaikan. Secara spesifik kaedah ini membantu / melatih murid-murid menguasai . adab sopan. di dalam keadaan terkawal dan selamat. Kemahiran komunikasi dan bersosial . peraturan-peraturan. Ibadah Haji .

Guru membuat penilaian sama ada objektifnya tercapai atau tidak c. Adakan sesi perbincangan untuk mengesan tahap kefahaman . . Murid diminta memahami tugas yang diberikan kepada mereka . Mulakan dengan set induksi yang menarik untuk merangsang mereka . murid berinteraksi secara terus dengan isi dan situasi pembelajaran.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 44 . Pilih pelajar secara sukarela dan menunjukkan komitmen yang baik .Kaedah Amali Menyediakan bahan pembelaajaran secara langsung melalui proses atau cara melakukan sesuatu. pengalaman secara langsung terhadap proses dengan bimbingan guru dan ianya sesuai dengan tajuk-tajuk tertentu sahaja. Beri peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan dan soalan . Berikan tugasan kepada murid lain yang tidak mengambil bahagian Selepas sesi Pengajaran . Berikan mereka aktiviti susulan . Edarkan kad arahan kepada murid yang mengambil bahagian dan peranan mereka dalam simulasi tersebut . Lakukan soal jawab bersama pelajar mengenai tajuk dipelajari . Pastikan susun atur kedudukan pelajar adalah sesuai bagi kaedah tersebut . Ciri-ciri yang terkandung dalam kaedah amali ialah merangsang daya ingatan murid melalui perlakuan dan latihan kemahiran. Pastikan keadaan pelajar selesa dan keselamatannya terjamin Semasa Sesi Pengajaran .

Latihan: 1. Melibatkan beberapa orang murid sebagai penunjukcara .teknik dan aktiviti yang hendak digunakan dalam sesuatu pengajaranun tuk mencapai objektif yang ditetapkan. Murid membuat amali berdasarkan pemerhatian dan pengetahuan teori Rumusan Pelbagai kaedah dan teknik boelh diaplikasikan dalam proses p&p berkaitan ibadah supaya objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai sama ada dalam jangka masa panjang atau jangka masa pendek. guru perlu bijak memilih dan merancang dalam menentukan pendekatan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 45 Langkah-langkah Pengajaran Menggunakan Kaedah Amali . Dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan ibadah ini. Perkara ini perlu dilaksanakan kerana Islam amat menitikberatkan Pendidikan Islam supaya dengan itu murid dapat merealisasi dan menghayatinya dalam kehidupan mereka seharian. Jelaskan kelebihan kaedah simulasi sehingga ia dikatakan sangat sesuai diaplikasikan dalam pengajaran ibadah 2. . kaedah . Apakah persediaan guru sebelum kaedah simulasi dijalankan dalam P&P 3. Berikan pandangan anda tentang kebaikan kaedah simulasi untuk pengajaran berkesan. Melengkapkan murid dengan ilmu berkaitan tajuk .

3. Menyedarkan pelajar tentang kisah hidup dan perjuangan Nabi saw dalam menegakkan agama Islam 2. Pengurusan grafik . Latih tubi .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 46 3. Soal jawab .4. Mengambil iktibar dan pengajaran yang telah berlaku terhadap umat dahulu 3. Kuliah atau penerangan . Antara objektif utama pengajaran sirah ialah: 1. Bercerita . Menanam semangat cintakan agama Terdapat beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang biasa digunakan oleh guru untuk pelajaran sirah. Pelbagai kaedah boleh dilaksanakan dalam pengaajaran sirah antaranya ialah: . Lawatan . Simulasi . Sumbang saran . Oleh kerana sejarah berhubung erat dengan fakta maka guru perlu menguasai bebebrapa klemahiran mengajar supaya ia lebih menarik dan berkesan. Forum . Projek . KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN SIRAH Kaedah pembelajaran sirah biasanya adalah berorientasikan sejarah. Kesan pengajaran sirah terhadap pelajar ialah mereka dapat mengambil pengajaran dan iktibar daripada kisah-kisah yang dipelajari. Perbincangan kumpulan . Menjadi nabi saw sebagai contoh ikutan yang baik 4.

Menerangkan dengan jelas cara menjalankan penyelidikan . seks. tepat dan jelas 3. cerita yang dipilih hendaklah mempunyai unsur didikan dan pengajaran.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 47 a. Mestilah menggunakan bahasa yang sesuai. Gerak badan dan ekspresi wajah mesti sesuai dengan suasana dan mood cerita seperti riang. mudah. Cerita mestilah mempunyai tema yang sesuai dengan umur. Sediakan senarai tajuk yang sesuai .Kaedah Bercerita Dalam konteks pendidikan kaedah bercerita ialah seorang guru menyampaikan isi pengajaran dan pembelajaran secara bercerita dalam suasana menghiburkan. Penyampain menarik. Plotnya hendaklah disusun atur dari permulaan hingga kesudahannya 4. guru hendaklah bercerita secara ikhlas dan ada unsur dakwah dengan tujuan mendidik murid supaya berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah swt. jelas dengan intonasi yang sesuai 5. latarbelakang dan pengalaman murid 2. Antara prinsip bercerita ialah: Ketika sesi pengajaran dijalankan.karut dan khurafat. Elakkan membawa cerita berunsur khayalan. Langkah-langkah Pengajaran Menggunakan Kaedah Bercerita . Tentukan penyelidikan secara individu atau kumpulan . guru perlu mematuhi perinsip bercerita supaya ia sesuai dengan murid yang mendengar cerita tersebut. Justeru itu. Memastikan murid menyediakan soalan sekiraanya melibatkan temubual atau pemerhatian 1. sedih atau marah . Bagaimapun.

Kemukakan beberapa soalan .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 48 Bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai. Pandang semua pelajar dan adakan kontak mata . guru perlu terlebih dahulu merangka langkah-langkah bercerita iaitu: 1. Sediakan bahan bantu mengajar yang sesuai 2. Gunakan set induksi yang sesuai . Semasa sesi bercerita . Beri peluang murid bertanya soalan . Sebelum sesi bercerita . Libatkan murid dalam aktiviti bercerita . Terapkan nilai-nilai keIslaman dalam cerita 4. Menyediakan soalan yang sesuai untuk sesi bercerita . Gunakan soalan apabila pelajar mula bosan . Wujudkan suasana memberangsangkan dan sesuai dengan isi cerita . Gunakan gerak isyarat atau bahasa badan . . Selepas sesi bercerita . Membuat kuiz dan teka teki 3. Tunjukkan gambar. Memilih cerita sesuai dengan tema dan isi pelajaran . Gaya dan nada suara yang sesuai . Menyoal pelajar tentang pengajaran cerita . Permulaan Pengajaran . Melakukan aktiviti sesuai sebagai tugasan susulan . rajah dan peta.

Garis panduan merangkumi maklumat tentang tujuan. membuat buku skrap salasilah keluarga dan lain-lain. prosedur-prosedur dan tarikh projek hendaklah disediakan terlebih dahulu . Peranan utam aguru sebagai pembimbing dan pendorong .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 49 Projek gotongroyong bersih kawasan b. Ciri-ciri . hasil yang akan diperolehi. Contohnya projek gotong royong membersihkan kawasan surau sekolah. . Murid bebas mengemukakan pendapat dan memilih projek Projek dapat meningkatkan penglibatan pelajar dengan idea-idea konseptual dan mengembangkan kemahiran-kemahiran yang tidak mungkin dicapai melalui kaedah-kaedah pengajaran yang lain Muridmurid mendapat pengetahuan yang baharu dan dapat mennggunakan pengetahuan sedia ada kepada situasi kehidupan seharian. Kaedah Projek Satu kaedah di mana murid-murid menjalankan sesuatu aktiviti atau kegiatan dalam situasi yang sebenar. . Ia juga melibatkan penyelidikan atau kajian yang terperinci tentang sesuatu tajuk yang dilakukan oleh murid secara individu atau berkumpulan di dalam atau di luar bilik darjah.

Setiap kaaedah yang digunakan . Mempelajari sesuatu yang tidak boleh dibawa atau dipindahkan ke bilik darjah . Menarik minat dan menumpukan kepada situasi atau masalah yang memerlukan kajian . Sediakan senarai tempat lawatan yang sesuai . Kaedah Lawatan Kaedah pengajaran yang dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan atau lawatan sambil belajar di luar kelas biasa. Murid memperoleh pengertian yang jelas dengan apa yang dilihat dan dialami. Namun begitukeberkesanan ini banyak bergantung kepada keupayaan guru dalam melaksanakannya. Pastikan murid membuat laporan /menghantar tugasan selepas lawatan Rumusan Dalam pengajaran dan pembelajaran sirah beberapa kaedah pengajaran dikenal pasti dapat menyumbang kepada keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran. Tentukan tugasan secara individu atau kumpulan . Menerangkan dengan jelas aktiviti semasa lawatan . Mendapat gambaran yangsebenar tentang amalan dan tindakan operasi kerja secara realistik .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 50 c. Menghubungkan teori dengan praktikal Langkah-langkah . Melalui kaedah lawatan boleh menimbulkan minat murid untuk mengetahui denganlebih lanjut lagi mengenai sesuatu perkara yang tidak dapat dilihat dengan kjelas semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas. Ciri-ciri .

diharapkan guru dapat mengaplikasikan kaedah yang dicadangkan dalamunit ini bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah masing-masing. Sedangkan menurut istilah. Akhlak baginda adalah AlQur an.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 51 dalam pengajaran sirah mempunyai kepentingannya yang tersendiri. tingkah laku atau kebiasaankebias aan. akhlak adalah suatu bentuk (naluri) dalam jiwa seseorang manusia yang dapat melahirkan sesuatu tindakan dan kelakuan dengan mudah dan spontan tanpa fikiran. Nyatakan langkah-langkah pengajaran dengan menggunakan kaedah bercerita 3.5. perbuatan. KAEDAH DAN TEKNIK PEMBELAJARAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH Menurut bahasa akhlak bermaksud tindak-tanduk.akhlak bermaksud perilaku. Justeru. Apakah kriteria yang diperlukan seorang guru untuk mengaplikasikan kaedah bercerita dalam sesi pengajaran? 2. adab dan sopan santun. Bagaimanakah cara guru melibatkan pelajar dalam sesi bercerita? . sikap. Akhlak mulia bermaksud seluruh perilaku manusia yang sesuai dengan tuntunan al-Qur an dan al-Hadith sebagaimana yang dicontoh dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kepada seluruh manusia. Latihan: 1. 3. Oleh itu.

5. Seminar . Perbincangan . Akhbar dalam darjah (ADD) . Tunjuk cara atau demonstrasi . Oleh itu. guru juga perlu menguasai beberapa kaedah. Soal jawab . Kesan daripada pembelajaran akhlak yang menarik. Sumbang saran . pelajar dapat mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan. Simulasi .1. teknik serta kemahiran mengajar supaya pengajaran akhlak menjadi menarik dan lebih berkesan. Bercerita . Di samping guru sebagai role model. Latih tubi . Simulasi . Lakonan . Kuliah . pengajaran dan pembelajaran akhlak merupakan sesi yang sangat penting yang perlu diambil perhatian oleh guru pendidikan Islam. . Penerangan .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 52 Asas pengajaran akhlak adalah berorientasikan qudwah hasanah atau menunjukkan contoh teladan yang baik daripada guru untuk ditiru oleh muridmurid dalam kehidupan harian. Projek . Antaranya kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran adab dan akhlak. 3. Menulis rencana . Uswah Hasanah .

Penentuan penglibatan pelajar Guru perlu menentukan terlebih dahulu pelajar yang mengambil bahagian seperti menentukan nama-nma panel dalam forum yang akan diadakan. forum. Perbincangan Tidak Formal Perbincangan Formal Biasanya dilakukan secara perbahasan. Secara langsung kaedah ini dapat menarik minat dan merangsang pelajar serta guru dapat membimbing mereka mendapatkan pengetahuan baru. majalah. internet dan sebagainya . Penglibatan keseluruhan pelajar Guru hendaklah berusaha melibatkan semua pelajar dalam forum supaya mereka boleh saling mengeluarkan hujah dan menyetakan pendapat .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 53 a. mengeluarkan idea dan pendapat. Begitu juga dengan tugasan lain semasa forum seperti pengerusi. . Ciri-ciri perbincangan formal adalah seperti berikut: . pencatat dan penjaga masa. bertukar-tukar fikiran dan saling berkongsi maklumat mengenai sesuatu topic atau masalah dengan tujuan untuk mencari penyelesaian. Perbincangan formal 2. Masa yang mencukupi Murid perlu diberi masa untuk mencari bahan-bahan seperti sumber surat khabar. Tujuan kaedah ini ialah untuk menggalakkan pertukaran idea secara bebas antara beberapa orang pelajar tentang sesuatu topik. Kaedah perbincangan ini terbahagi kepada dua iitu: 1. Kaedah Perbincangan Perbincangan sebagai satu kaedah yang melibatkan beberapa aktiviti seperti perbualan. pembentangan kertas kerja dan sebagainya.

Dalam pengajaran akhlak. Perbincangan Tidak Formal Perbincangan seperti ini tidak memerlukan persiapan rapi sebagaimana situasi formal. Guru perlu menjadikan perbincangan lebih berdisiplin dan teratur. semakin ramai penglibatan pelajar pengajaran guru akan lebih berkesan . Ulasan guru Apabila perbincangan telah selesai. Kawalan Kelas Guru yang tegas dan bijak mengawal situasi amat diperlukan supaya murid tidak berebut dan berlaku pertentangan idea secara serius. Aktiviti susulan Setiap aktiviti perbincangan perlu diikuti dengan aktiviti lain.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 54 mereka. Dengan cara ini pelajar akan lebih memberi tumpuan mereka terhadap perkara itu . tajuk forum boleh juga dijadikan tajuk karangan atau esei. Guru selaku pengerusi Guru membuka tajuk perbincangan dan memberi peluang kepada semua murid memberikan pandangan mereka secara bebas. . Pembahagian Kumpulan . guru perlu memberi ulasan dan pandangan. sebaik-baiknya guru tidak memberikan peluang tersebut kepada beberapa orang murid sahaja dan pastikan murid pasif ikut serta memberi pandangan . Ciri-ciri perbincangan tidak formal ialah: . Isi perbincangan perlu ditambah begitu juga dengan aspek ulasan guru.

Guru mengaitkan masalah semasa yang berlaku dalam masyarakat berpunca dari akhlak . Langkah Pengajaran Akhlak Melalui Kaedah Perbincangan 1. Penutup . Minta murid mengemukakan hasil perbincangan . Guru perlu memastikan sejauh mana pengetahuan pelajar tentang tajuk yang akan dibincangkan. 2. Mereka diajar bagaimana cara menyatakan pendapat dan menerima pandangan orang lain. Pastikan pelajar tahu cara perbincangan dijalankan . Kaedah ini amat sesuai dijalankan dalam bidang akhlak. Guru perlu memberikan aktiviti lanjutan ulangkaji untuk kefahaman murid . Kemukakan persoalan perbincangan . pencatat dan pelapor . Sesi Perbincangan . Permulaan Pengajaran . Seterusnya memupuk sikap saling menghormati pendapat sendiri dan pendapat orang lain. murid juga boleh dipecahkan kepada kumpulankumpulan kecil untuk membincangkan sesuatu sub topik dan mereka diminta memberi laporan hasil perbincangan kumpulan tersebut. Galakkan pelajar mencatat idea yang disarankan . Mereka juga berpeluang berkerjasama dalam merancang sesuatu sebelum membuat keputusan. Membuat rumusan idea-idea perbincangan 3.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 55 Selain secara kelas. Fokus perbincangan kepada tajuk . Lantik Pengerusi.

Setiap pelajar melakonkan watak dan peranan yang diperlukan mengikut skrip atau isi pengajaran. Guru perlu membimbing mereka supaya tidak tersasar.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 56 . Pelakon hendaklah memahami situasi 3. . Antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam kaedah lakonan ialah: 1. Kaedah Lakonan Kaedah lakonan merupakan kaedah pengajaran berbentuk drama pendek atau sketsa melibatkan lebih dua orang pelajar. pelajar diminta melakonkan watak Imam Ghazali dengan penyamun semasa beliau mengembara menuntut ilmu pengetahuan. b. Penjelasan kepada penonton tentang apa yang akan mereka saksikan nanti 4. menulis dan mengarang serta kemahiran membuat keputusan. Sebagai contoh dalam pengajaran akhlak. Melalui kaedah ini juga pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan seperti kemahiran lisan. Dalam kaedah ini. Pelajar terpilih melakonkan watak tersebut dan murid lain memerhatikannya. Lakonan secara bebas. Guru membuat penilain lanjutan dalam bentuk pemerhatian bagi mempastikan pengajaran akhlak lebih bermakna. 6. Pada akhir pelajaran guru dan murid akan memberi ulasan. membuat nota dan catatan. Peristiwa yang sesuai 2. murid-murid menjalankan aktiviti lakonan dan berpeluang merasai sendiri situasi dan masalah. Murid juga digalakkan membuat keputusan berdasarkan maklumat yang dikumpulkan semasa sesi lakonan dijalankan. tidak perlu terikat dengan skrip. Pelakon yang sesuai 5.

pelajar memainkan peranan mereka dalam sesi lakonan Guru berbincang dalam kelas tentang situasi dan peristiwa dalam lakonan tersebut Guru membimbing pelajar membuat rumusan . peranan watak-watak dan tempat lakonan Berdasarkan watak-watak yang ditentukan. Ciri-ciri . Langkah-langkah Kaedah Lakonan dalam pelajaran Akhlak c.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 57 7. Murid mengambil bahagian secara langsung serta memperolehi pengetahuan dan pengalaman daripada aktiviti tersebut.dilakukan secara spontan berdasarkan pengetahuan pelajar . Dialog tidak disediakan . guru mengaitkan dengan kisah pengorbanan Imam Ghazali ketika mengembara menuntut ilmu Guru menerangkan secara ringkas tentang situasi tersebut. Kaedah simulasi Suatu aktiviti yang menggambarkan situasi yang sebenar untuk menjelaskan konsep atau isi pelajaran. Perbincangan selepas lakonan supaya pelajar benar-benar memahami peristiwa yang mereka pelajari. Tajuk ditentukan terlebih dahulu . Di bawah pengawasan dan bimbingan guru . Aktiviti mengandungi pengajaran dan pengukuhan kemahiran Langkah-langkah : Guru mewujudkan satu situasi bermasalah sebagai contoh murid tidak berminat menuntut ilmu. Aktiviti ini tidak memerlukan masa yang panjang .

Seterusnya mereka dapat mengamalkannya di dalam kehidupan seharian . .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 58 . Latihan : 1. Pembelajaran akan berkesan apabila sesuatu sesi pembelajaran dapat mencapai objektifnya dan murid-murid mengubah tingkah laku berdasarkan ilmu yang dibina. Membuat rumusan secara lisan atau bertulis Rumusan Secara keseluruhannya. Mengadakan perbincangan tentang kesan simulasi yang telah dijalankan . terdapat pelbagai kaaedah dan teknik yang sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Adab dan Akhlak Islamiah. Menentukan tempat yang sesuai . Memberi masa murid melakukan simulasi . Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah perbincangan? 2. mengingati dan menguasai tajuk yang disampaikan oleh guru. Memberi penerangan tentang situasi yang perlu diwujudkan . Kaedah yang efektif memudahkan murid-murid memahami. Bandingbezakan kaedah lakonan dan kaedah simulasi dalam Pendidikan Akhlak Islamiah. Memilih situasi yang sesuai dengan kemahiran . Kaedah-kaedah ini perlu diaplikasikan di dalam bilik darjah mengikut kesesuaian tajuk dan tahap keupayaan murid-murid . Nyatakan perbezaan antara perbincangan formal dan tidak formal. 3.

6.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 59 3. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Jawi a. Guru perlu berusaha untuk memperolehi pengetahuan asas tentang cara mengajar jawi di samping mempunyai sikap sedia mengajar dan melaksanakan pelbagai kaedah dan teknik yang sesuai dan menarik. Program jawi yang dirancang dengan baik mengandungi ciri-ciri kepelbagaian kaedah dan cara pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. . dan sebagainya dengan bahan bantu seperti manila kad atau flash kad KAEDAH Kaedah Huruf Kaedah bunyi Kaedah Mengeja Kaedah pandang sebut . 3.6.1. Kaedah Huruf Satu kaedah yang memberi penekanan kepada murid-murid mengenal nama dan bunyi huruf. Aktiviti yang boleh dijalankan: ... KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN JAWI Guru yang mengajar pelajaran jawi hendaklah mementingkan keberkesanan pelajaran ini sama dengan mata pelajaran yang lain . . Menunjukkan huruf .

. perkataan dan rangkaikata .. Guru memperkenalkan huruf vokal dan menggabungkannya dengan huruf-huruf tersebut iaitu .. Guru meminta menulis perkataan yang dibentuk . . kumpulan. Murid juga boleh mengeja terus dengan menyebut . . . .. Aktiviti yang dicadangkan: . Kemudian bunyi-bunyi itu disambung menjadi suku kata.. Kaedah Mengeja Kaedah ini menghendaki murid-murid menyebut huruf dan mengeja serta membina suku kata tersebut. Murid-murid diminta menyebut huruf tersebut berulang-ulang secara individu..... . Guru meminta murid mengeja atau membunyikan huruf tersebut secara individu... . = .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 60 ... Guru memperkenalkan dan menyebut huruf tersebut . .. murid-murid juga boleh mengeja terus sesuatu perkataan.. . Guru menggabungkan suku kata yang dieja supaya menjadi perkataan dan meminta murid mengejanya seperti . . kumpulan dan kelas . .. Guru meminta murid menulis menulis perkataan-perkataan yang dibentuk.. = . . Selain itu.. b. Guru menunjukkan huruf-huruf seperti . .. dan sebagainya. . Guru hendaklah melakukan aktiviti secara latih tubi . berpasangan atau secara kelas . + .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 61 c.. . . kumpulan atau kelas.. Di samping itu.. Kaedah Bunyi Kaedah yang membunyikan suku kata dan menyambungkannya dengan suku kata lain. . . Guru menunjukkan suku kata pertama dan meminta murid membunyikannya suku kata tersebut tanpa mengeja . Dari perkataan yang sama bunyi itu kemudian dibentuk pula perkataan yang berlainan bunyi dari suku kata yang telah dipelajari. .. murid juga dapat menguasai kemahiran membaca atau membunyikan perkataan dengan cepat.. berpasangan.. . .. Melalui cara ini. Murid diminta membunyikan suku kata tersebut berulang kali secara individu... . = .. = ...... .. Aktiviti yang dicadangkan ialah..... contohnya.. Guru menunjukkan suku kata kedua dan meminta murid membunyikan suku kata tersebut .. .. Contoh perkataan yang sama bunyi ialah. murid dapat membentuk perkataan walaupun tanpa mengeja terlebih dahulu... + . .+ . ......... + . + .. Guru mencantumkan suku kata pertama dengan suku kata kedua dan meminta murid membunyikan kedua-dua suku kata tersebut dan membentuk perkataan Kaedah ini lebih berkesan sekiranya perkataan-perkataan yang dibentuk peringkat permulaan pengajaran terdiri dari suku kata yang sama bunyinya kemudian diikuti dengan perkataan yang berlainan bunyi semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. . .. = .. = .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 62 d. tujuan dan berfaedah kepada mereka. Guru meminta murid menyebut gambar-gambar tersebut . Latihan : Berpandukan kaedah penulisan jawi. Kaedah Pandang Sebut Pelaksanaan kaedah ini sangat bergantung kepada bahan bantu seperti kad gambar kerana kaedah ini hanya dapat dilaksanakan dengan membunyikan perkataan atau rangkaikata melalui gambar atau membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita. Kaedah Bermain Bermain sambil belajar merupakan satu kaedah atau teknik yang baik untuk melatih murid sebagai seorang manusia dan menjadikan pengajaran di sekolah lebih menarik dan praktis. Guru menunjukkan gambar-gambar bagi perkataan yang akan diajar . Murid diminta menyebut perkataan berserta gambar e. Cadangan aktiviti: . Guru menunjukkkan perkataan bagi gambar-gambar tersebut dan meminta murid menyebutnya . Guru meminta murid mengecam perkataan-perkataan dan menyebutnya berulangkali . Kanak-kanak akan akan memperolehi pembelajaran yang paling berkesan sekiranya mereka mempelajari sesuatu sesuai dengan minat. senaraikan beberapa bentuk perkataan yang sama bunyi dari suku kata terbuka atau tertutup serta bina seberapa banyak perkataan lain dari suku kata atau perkataan tersebut. .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 63 Di antara permainan yang biasanya digunakan dalam bilik darjah ialah teka silangkata, teka-teki, sahibba, domino, kad-kad bergambar, kad perkataan, membentuk perkataan dari kad-kad huruf, menyambung titik-titik, cantuman gambar, kad nombor, dam ular dan sebagainya. RUMUSAN Matlamat pengajaran jawi adalah melahirkan murid yang dapat mengenal, membaca dan menulis jawi dengan baik. Tujuan ini dapat dicapai sekiranya guru berjaya memainkan peranan mereka secara berkesan. Oleh itu, guru perlu menggunakan pelbagai kaedah yang sesuai dan tepat. Apabaila murid dapat menguasai jawi pada peringkat permulaan maka sudah tentu mereka akan mencintai tulisan jawi serta menghayatinya. Secara tidak langsung akan lahirlah generasi yang akan terus memperjuangkan tulisan jawi. Justru, warisan bangsa yang unik ini akan terus diperkasakan dan tidak mungkin akan luput ditelan zaman. Latihan : Cuba anda senaraikan jenis-jenis permainan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran jawi

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 64 UNIT 4 PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN DALAM SEMUA BIDANG PENDIDIKAN ISLAM. 4.0. Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan pelaksanaan prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. Kebijaksanaan guru memilih prinsip dalam menyampaikan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan terhadap murid. Unit ini mengandungi: Prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. 4.1. Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini, anda diharap dapat: 1.Menghuraikan prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam . 2.Membanding beza antara prinsip mudah kepada susah, diketahui kepada belum diketahui, maujud kepada mujarrad, , khusus kepada umum dan dekat kepada jauh. 3.Mengaplikasi prinsip-prinsip tersebut dalam semua bidang Pendidikan Islam. 4.Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip perkembangan isi pelajaran yang betul. Arahan 1. Baca dan fahami objektif modul. 2. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. 3. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. 4. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit, anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. 5. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. 6. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 65 pada sesi berikutnya. 7. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. 4.2. Kerangka Tajuk Rajah 10 : Prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran Pendidikan Islam. Peringatan: Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan untuk meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. PRINSIP-PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN Dari mudah kepada susah khusus kepada umum Dekat kepada jauh maujud kepada mujarrad perkara diketahui kepada yang belum diketahui

Dari dekat kepada jauh memberi contoh-contoh yang hampir dengan murid untuk menjelaskan perkara yang hampir sama dengan contoh yang diberi. bahan dan masa yang digunakan. seimbang dari segi fizikal. Dari khusus kepada umum memberi beberapa contoh untuk dibuat generalisasi. spritual. beriman daan beramal. Dari perkara yang diketahui kepada perkara yang belum diketahui dengan memanipulasi pengetahuan sedia ada murid untuk dikaitkan dengan ilmu baru. Definisi isi pelajaran Isi pelajaran ialah kandungan pelajaran yang terdapat di dalam sukatan pelajaran dan dihuraikan di dalam huraian sukatan pelajaran. Dari mudah kepada susah mengajar konsep yang mudah terlebih dahulu sebelum berpindah kepada konsep yang lebih susah. iii. Kedua-dua dokumen penting ini hendaklah dirujuk oleh guru-guru dengan teliti kerana ia merupakan kurikulum pelajaran yang digubal oleh Kementerian Pelajaran Malaysia berteraskan Falsafah Pendidikan Negara. 4. v. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran berikut perlulah kita ikuti : i. akitiviti.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 66 Nota : Dalam merancang strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pemilihan dan pelaksanaan kaedah. iv. teknik.menjelaskan sesuatu yang mujarrad dengan berfokus kepada benda yang maujud. mental. emosi dan keperluan negara bagi membina generasi yang berilmu.3. ii. Dari maujud kepada mujarrad . .

.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 67 Isi kandungan pelajaran ini juga diperjelaskan lagi melalui Buku Panduan Guru supaya guru dapat menyampaikan pelajaran bertepatan dengan kehendak sukatan dan huraian sukatan pelajaran. 4. Kefahaman murid . Sukatan pelajaran mengikut tajuk . Objektif pelajaran . Aras yang dirancang . Cara Menyusun Isi Pelajaran Isi Pelajaran hendaklah disusun bersesuaian dengan. Minat dan kebolehan murid . Urutan bagi mencapai objektif .4. Seterusnya isi kandungan pelajaran ini dimantapkan lagi melalui buku teks dan buku kerja murid. Guru berperanan melaksanakan tanggungjawab untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran tersebut. Peruntukan masa .

5.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 68 4. Kriteria-kriteria pemilihan isi pelajaran Rajah 11 : Kriteria pemilihan isi pelajaran Pemilihan Isi Pelajaran Objektif yang ditentukan Pengetahuan sedia ada Murid berpeluang melibatkan diri Bersifat mencabar Bersepadu Tahap pencapaian murid Murid berpeluang menggunakan pengalaman mereka Mengambil kira kemahiran yang berkaitan Berdasarkan fakta yang sahih Daripada bahan yang pelbagai .

Murid telah pun tahu apakah erti wudhu atau cara berwudhu (meniru perbuatan ibu bapa mereka). Contoh 2: Bidang Ulum Syar yyah: Ibadah Pengenalan konsep iaitu pengertian najis. perkara yang diketahui kepada perkara yang belum diketahui. Prinsip-prinsip tersebut ialah mudah kepada susah. jika guru ingin pengetahuan baharu diterima oleh murid. Contoh 1: Bidang Asuhan Tilawah al-Quran Menyebut potongan kalimah dengan makhraj yang betul kepada membaca ayat dengan fasih dan bertajwid. 4.2 Perkara yang diketahui kepada perkara yang belum diketahui Memanipulasikan pengetahuan sedia ada murid untuk dikaitkan dengan ilmu baharu. Prinsip-prinsip Perkembangan Isi Pelajaran dalam Pendidikan Islam Guru perlu mematuhi prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran dalam merancang pengajaran dan pembelajaran supaya mudah difahami oleh murid serta mencapai objektif yang dirancang.6. maujud kepada mujarrad. Contoh 1: Bidang Ulum Syr yyah: Ibadah.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 69 4. 4. khusus kepada umum dan dekat kepada jauh. kemudian kepada perkembangan isi yang merangkumi jenis-jenis najis dan cara menyuci najis. guru perlu mempastikan pengetahuan lepas murid mempunyai kaitan rapat dengan pengetahuan yang baharu. Oleh itu. seterusnya guru memperkenalkan anggota wudhu yang wajib dan sunat serta . Ini bermakna pengetahuan yang lepas bagi seseorang murid berperanan sebagai asas yang membolehkan pengatahuan yang baharu bergantung kepadanya.1 Mudah kepada susah Mengajar konsep yang mudah terlebih dahulu sebelum berpindah kepada konsep yang lebih susah.6.6.

Pengetahuan murid yang sedia ada ialah meraka tahu bahawa setiap benda ada penciptanya begitu juga dengan alam ini kerana ianya tidak akan terjadi dengan sendirinya.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 70 sempadan setiap anggota wudhu tersebut dan cara mengambil wudhu yang betul. Perkembangan isi pelajaran yang berkesan hendaklah di susun dari sesuatu yang khusus kepada umum. Contoh: Bidang Ulum Syar yyah: Akidah.6. Penggunaan prinsip ini ia dapat mencapai objektif dan pengajaran dapat berjalan dengan berkesan dan baik. Isi pengetahuan yang dikembangkan hendaklah berasaskan pengetahuan sedia ada murid.4 Dari khusus kepada umum Memberi beberapa contoh untuk dibuat generalisasi. 4. guru hendaklah menjelaskan dulu tentang ciri-ciri khusus hadas kecil atau hadas besar sebelum membuat satu pengertian umum tentang ciri yang telah diterangkan. . Guru mengajar tentang hadas kecil atau hadas besar. Guru hendaklah memilih isi pelajaran yang tersusun dari ciri-ciri khusus isi pelajaran. Prinsip ini akan merangsang murid untuk mengetahui perkembangan isi. dilihat dan dirasa kepada sesuatu yang abstrak yang merangsang pemikiran untuk mengetahuinya dengan bukti yang wujud di sekitar murid. 4.3 maujud kepada mujarrad Menjelaskan sesuatu yang mujarrad dengan berfokuskan kepada benda yang maujud. Guru mengajar bahawa Allah SWT itu wujud dan tanda wujudnya Allah ialah dengan wujudnya alam ini. Sesuatu benda yang wujud yang boleh dipegang . Contoh: Bidang Ulum Syar yyah: Ibadah.6.

5 Dari dekat kepada jauh Memberi contoh-contoh yang hampir dengan murid untuk menjelaskan perkara-perkara yang hampir sama dengan perkara yang diberi. Dengan ini perkembangan isi pelajaran secara berperingkat-peringkat adalah perlu diambil kira dalam memahamkan sesuatu isi pelajaran supaya dapat dikekalkan dalam ingatan dan penghayatan murid secara berterusan. Prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran tersebut dapat dirumuskan melalui rajah dibawah Prinsip-prinsip Perkembangan isi pelajaran Dari mudah kepada susah khusus kepada umum Dekat kepada jauh maujud kepada mujarrad perkara diketahui kepada yang belum diketahui . Adab terhadap ibu bapa dikaitkan dengan adab kepada pemimpin RUMUSAN Pemahaman terhadap prinsip-prinsip isi pelajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam akan memperkembangkan proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dengan lebih tersusun.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 71 4.6. Contoh: Bidang Adab dan Akhlak Islamiah.

Ulum Syar yyah c. Asuhan Tilawah al-Quran b.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 72 Latihan : 1. Pilih satu tajuk bagi setiap bidang Pendidikan Islam dan jelaskan prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran yang sesuai beserta contoh a. Pelajaran Jawi . Adab dan akhlak Islamiah d.

0. Arahan 1. 5. mingguan dan harian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam 2. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip dan garispanduan yang betul. Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini. 6. 4. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit.Perancangan pengajaran semester.1. Baca dan fahami objektif modul. anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. . anda diharap dapat: 1. 3. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. 4.Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran 3. Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan kemahiran bagi membuat perancangan pengajaran. Unit ini mengandungi: 1. pelaksanaan dan penilaian dalam pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang. 2. Memahami serta membuat jadual perancangan semester. Membuat penilaian dan mengambil tindakan susulan bagi merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan.Penilaian proses pengajaran dan pembelajaran 5. mingguan dan harian 2. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar pada sesi berikutnya.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 73 UNIT 5 PANDUAN PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SEMUA BIDANG 5. Melaksanakan langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran bagi mencapai objektif yang telah dirancang 3. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit.

5.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 74 7. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan manamana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. Kerangka Tajuk + + Nota : Guru perlu merancang dan menyediakan persediaan/ rancangan mengajar sebelum memulakan sesuatu pengajaran. Rajah 12 : Pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan . P&P Berkesan Perancangan Pelaksanaan Penilaian Peringatan: Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan untuk meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. pelaksanaan dan penilaian . Persediaan mengajar melibatkan tiga peringkat iaitu perancangan.2.

KEMAHIRAN :penentuan objektif. ILMU PENGETAHUAN : yang berkaitan dengan mata pelajaran . di . NILAI : Nilai murni PENGAJARAN PROSES PENYAMPAIAN ILMU PENGETAHUAN KEMAAHIRAN SIKAP Rajah 13 : Proses penyampaian pengajaran NILAI dan dalam satu pengajaran berkesan. SIKAP : Perubahan tingkahlaku . Apakah pengajaran? . cara penyampaian dan lain-lain. Tujuan utama penyediaan rancangan adalah untuk menjamin murid mencapai objektif pengajaran secara samping meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 75 5.3. . PERANCANGAN PENGAJARAN Rancangan pengajaran merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan oleh guru di dalam bilik darjah tempoh yang telah ditetapkan. pemeringkatan dan pemilihan isi pelajaran.

Sebelum mengajar. KAEDAH DAN TEKNIK Rajah 15 : Proses Pengajaraan dan Pembelajaran .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 76 Apakah pembelajaran? Pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran. Kepercayaan murid juga akan bertambah terhadap guru. matlamat dan objektif pengajarannya. seorang guru perlu mengetahui secara mendalam apa yang hendak disampaikan kepada murid kerana pengetahuan dan kemahiran guru akan menimbulkan rasa percaya dalam dirinya. PEMBELAJARAN Proses perubahan tingkahlaku yang agak tetap dan berlaku kerana pengalaman dan latihan yang diteguhkan Rajah 14 : Proses pembelajaran PENGAJARAN + PEMBELAJARAN BERKAIT RAPAT DENGAN PENDEKATAN. STRATEGI. Menurut Atan Long (1982). guru perlu membuat keputusan mengenai keperluan. Semasa merancang. Manakala Kauchak dan Eggen (1998) pula berpandangan bahawa guru mesti mengetahui isi kandungan yang mereka hendak sampaikan dan tahu cara untuk memindahkan ilmu tersebut dalam bentuk yang boleh diterima oleh pelajar nya. guru perlu merancang pengajarannya berdasarkan kepada Sukatan Pelajaran serta latar belakang murid.

.. ......... /. ... ... ..2 Rancangan Mingguan .1 Rancangan Tahunan/ Semester Satu jadual perancangan yang dibuat dengan mengagihkan sukatan pelajaran mengikut tahun atau semester........ ..... . .... . .... ...... . ( 1 .... ...... ............ ... .... (5.. ............... ..........3. .. ...... 5 . .......... . (....... ...3..(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 77 5... .... ... . .. ..... ........... 1 .......(. 5. .. .....

.. .) .. 05/09/ 09 ... .... 2011 ........ (. 08/09/2011 09/09/2011 ...3. 05/09/2011 06/09/2011 07/09/2011 ......... 5. ..(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 78 Satu perancangan yang dibuat untuk satu minggu.......... ..3 Rancangan Pengajaran Harian .... .. 2011 /09/ .. ......

Rancangan pengajaran harian disediakan berdasarkan rancangan mingguan. guru perlu memikirkan perkara berikut: Apakah perkara yang perlu dipelajari murid? Apakah yang perlu dipelajari atau dicapai murid? Apakah kaedah pengajaran yang paling sesuai digunakan supaya objektif tercapai dengan berkesan? Bagaimanakah cara terbaik menilai pengajaran dan pembelajaran? Setiap persediaan mengajar perlu mengandungi tiga komponen utama: i. Penyerapan kurikulum . Objektif ii.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 79 Rancangan mengajar untuk satu-satu masa/ setiap hari persekolahan. Aktiviti murid dan guru. Ia merupakan susunan perancangan aktiviti dan tindakan yang akan dilaksanakan oleh guru melalui proses penyampaian sesuatu tajuk pelajaran dengan bantuan bahan dan peralatan yang sesuai. Penerapan nilai . Semasa merancang sesuatu pengajaran. . Ringkasnya. Hasil Pembelajaran . Penggabungjalinan . Pengetahuan lepas . Butiran am . Isi pelajaran iii. Dalam penulisan persediaan mengajar. rancangan pengajaran harian merupakan rancangan mengenai apa yang perlu dilakukan oleh guru dan murid dalam satu atau dua waktu pengajaran. Kemahiran . guru perlu menggunakan strategi tertentu untuk mencapai objektif pengajaran. Segala aktiviti guru murid yang dicadangkan hendaklah dinyatakan dalam bentuk yang mudah dicerap.

PenggunaanSumber P&P . Pengubahsuaian Perancangan Penyampaian Penutup Rajah 16 : Perancangan Proses Pengajaran . Set induksi . Kemahiran . Strategi pengajaran . Penggabungjalinan . Aktiviti susulan . Penerapan nilai . Penyerapan kurikulum . Perkembangan isi pelajaran . Penilaian hasil pembelajaran . Rumusan / kesimpulan .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 80 FORMAT RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata pelajaran : .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 81 Tahun / Kelas : Tarikh : Masa : Bilangan Pelajar : Bidang : Tajuk : Kemahiran : Pengetahuan Sedia Ada : Hasil pembelajaran : Aras 1: Aras 2: Aras 3: Kemahiran berfikir : Penerapan Nilai : Gabungjalin : Penyerapan / rentasan : Bahan Bantu Mengajar : Langkah Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 82 Muqaddimah (1 minit) Doa Syahadatain Murid Guru Set Induksi (3-5 minit) Isi Soalan Tajuk Guru Murid Guru Langkah 1 (5-7 minit) Isi Soalan Guru GJ Penyeraran Nilai BBM Langkah 2 (10 -15 minit) Isi Gabungjalin Penyerapan Soalan Guru Murid GJ Penyeraran Nilai BBM Langkah 3 (12-15 minit) Soalan Murid Guru KB GJ Penyerapan Nilai BBM Penutup (5 minit) Isi Kerja lanjutan Guru Murid Catatan Refleksi 5.4 PELAKSANAAN PENGAJARAN .

iaitu. penyampaian dan penutup. 5. Penyampaian yang berkesan melibatkan usaha guru mengaplikasikan segala kemahirannya. pengenalan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 83 Setiap proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan tiga peringkat.4.4. seterusnya mengambil bahagian secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bahagian set induksi memainkan peranan penting untuk menarik dan mengekalkan minat murid. 5. 5. selaras dengan objektif pengajaran. Tumpuan utama dalam setiap peringkat ini adalah mengarah kepada pencapaian objektif yang dirancang. Manarik atau tidaknya sesuatu pengajaran bergantung kepada cara guru menggunakan (kira-kira) 5 minit pertama pengajarannya. melalui peralatan. memulakan pengajaran dengan membuat cerita ringkas atau membincang isu semasa yang berkaitan. Sebelum menyampaikan konsep atau fakta. Pengajaran berbentuk stereotaip.2 Penyampaian Penyampaian merangkumi segala langkah yang perlu diambil atau dilakukan untuk mencapai objektif pengajaran.3 Penutup Pengajaran . membimbing dan menilai pembelajaran mereka. strategi dan pendekatan tertentu untuk menyampaikan bahan pengajaran. di mana guru terus menulis tajuk dan mengajar apabila masuk ke dalam bilik darjah. Pelbagai pendekatan digunakan oleh guru untuk melibatkan fikiran dan menarik minat murid terhadap tajuk yang akan diajar.1 Set Induksi Set induksi berperanan sebagai montaj dalam sesuatu persembahan. guru perlu melibatkan fikiran atau menarik minat murid terlebih dahulu.4. biasanya membosankan kerana murid masih belum bersedia untuk mengikuti pelajaran. Semasa proses ini guru perlu melibatkan murid secara aktif. Penyampaian merupakan pengajaran sebenar. kaedah. Misalnya.

guru perlu memberi pengukuhan terhadap pembelajaran murid.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 84 Pada peringkat akhir sesuatu pengajaran. fakta atau kemahiran penting yang telah dibincang hendaklah dinyatakan kembali. prinsip. 5. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. 5. di samping mendapatkan maklumbalas mengenai prestasi murid ke arah pencapaian objektif yang dirancang.5.2 Kaedah penilaian . Segala konsep. Aktiviti yang dicadangkan ialah peneguhan positif.1 Tujuan Penilaian Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru.5.5. Penutup Sosial Menimbulkan perasaan pencapaian murid-murid. melukis gambarajah dan sebagainya. PENILAIAN Penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. Penilaian dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dan membantu guru memperkukuhkan kekuatan murid. Terdapat dua jenis penutup pengajaran iaitu: Penutup Kognitif Merumus dan mengulang segala fakta penting. mewujudkan perasaan ingin tahu dan sebagainya. Aktiviti yang dicadangkan ialah: pemetaan konsep. 5.

Digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: . Mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program . Mengesan kemajuan (kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran .perlu dirancang secara individu atau kumpulan . lembaran kerja. .dijalankan dengan menggunakan senarai semak. Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenaii kebolehan.menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak. Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: . 3. hasil pembelajaran yang hendak dinilai.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 85 1. ujian bertulis . Ketiga-tiga kaedah inii boleh digunakan untuk : .sikap . perkembangan dan kemajuan murid. ujian bertulis dan ujian lisan A. pemerhatian .Mengesan serta-merta hasil pembelajaran dalam pengajaran harian dan tidak memerlukan instrumen yang khusus . kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai. skala kadar.amali .perlakuan/amalan . Penilaian secara pemerhatian . penulisan 2. lisan .perlu dirancang secara teratur . Hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: . .

kemahiran mereka cipta .kemahiran bersosial . .pertuturan dan sikap Instrumen Penilaian Lisan . Digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: .murid dengan bahan pembelajaran . . Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan. .kecekapan mencongak .murid dengan murid .kemahiran kinestetik .pengetahuan fakta .kemahiran belajar .kemahiran manipulatif . kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran.penggunaan bahasa yang tepat . Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan.kefahaman konsep .murid dengan guru . B.kemahiran literasi komputer . Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar.kefasihan menghafaz .kecekapan mendengar .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 86 .gaya persembahan . buku skrap.sebutan dalam berbahasa . Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: . Penilaian secara lisan.

aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea.aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid. . .pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir.Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan. Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: . . Dalam menyediakan instrumen guru perlu dipastikan: .nyanyian .syarahan .deklamasi sajak .mengesan kelancaran dalam sebutan.mengesan amalan dan sikap murid secara sertamerta.soalan.hafazan . .bacaan kuat .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 87 . Penilaian secara penulisan. .mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz. ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami. .temu bual . .mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid.mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis.bercerita .perbahasan .perbincangan .mendengar dan memberi respon secara lisan .soal jawab . C. Penilaian lisan membolehkan guru : . . pernyataan. . .

kemahiran menulis .bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan .huraian atau tafsiran peta.penggunaan tanda baca . jadual. Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: . perkara yang berikut mestilah diambil kira: .aras kesukaran soalan dipelbagaikan . Instrumen Penilaian Penulisan .bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami .mengaplikasi .menyusun idea . Soalan yang berperingkat dapat menilai .mentafsir .perbendaharaan kata . Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: . graf atau carta.latihan dan ujian bertulis . Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih.karangan . Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: .skema pemarkahan disediakan .soalan objektif Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi.soalan subjektif .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 88 .menilai .laporan projek/kerja kursus/folio .soalan menepati kemahiran yang akan diuji .

Proses refleksi mengarahkan pemikiran yang positif bagii menjana amalan pengajaran guru yang berkesan. 5. Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif. Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 89 peningkatan tahap pemikiran murid. Refleksi didefinisikan sebagai inkuiri yang sistematik pada amalan pengajaran sendiri bagi membaiki amalan pengajaran serta meningkatkan kefahaman mengenai sesuatu perkara.6 Refleksi Kendiri Refleksi adalah suatu usaha secara sedar dan rasional mencari penyelesaian kepada suatu masalah. Refleksi dibuat selepas guru selesai melaksanakan pengajaran sebagaii penilaian kendiri atau muhasabah berkenaan pengajaran guru.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 90 Rajah 17 : Langkah-langkah Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran 5.7 RUMUSAN Memahami masalah melalui pemikiran kognitif Mengesan masalah Memproses dan menganalisis data dengan pemikrian secara kritis Mengingat kembali perhubungan pengalaman yang sedia ada dengan penyelesaian masalah Mencadang pelbagai penyelesaian dengan pemikiran kritis dan kreatif Menilai penyelesaian dengan penggunaan pemikiran refleksi untuk membuat keputusan atau menetap tindakan .

1 Tercapainya objektif pembelajaran a. Istilah berkesan dan menarik adalah sesuatu yang amat sukar didefinasikan secara tepat kerana kedua-duanya bersifat relatif dan berbeza mengikut keadaan dan presepsi seseorang (Kamarul Azmi Jasmi & Ab. realistik.7. Objektif pembelajaran sesuai dengan tajuk dan isi pelajaran. peringkat perkembangan dan peringkat penutup. c. Memberi arahan yang jelas dan dapat didengari oleh murid 5.7. 2007) Terdapat beberapa kriteria dalam menentukan keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran murid yang boleh diterima dan diakui bersama. Objektif pembelajaran tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit.Isi pelajaran disampaikan secara tersusun bermula dari konsep yang asas.Halim Tamuri. Penyampaian isi pelajaran merangkumi tiga peringkat iaitu peringkat permulaan. 5. b.7. Objektif yang dipilih hendaklah mudah. tepat dan disusun mengikut urutan. sesuai.4 Penggunaan bahan bantu mengajar . Menggunakan bahasa persuratan. 5.2 Penyampaian isi secara sistematik dan lancar a. b. c. jelas.7. Bertutur dengan lancar dan fasih. c.3 Menggunakan bahasa yang berkesan a.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 91 Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Islam yang berkesan merupakan isu yang sangat penting dan mencabar kepada semua guru Pendidikan Islam. antaranya. b. Mengemukakan contoh-contoh yang sesuai dengan isi pelajaran. 5.

7. Menggunakan bahan bantu mengajar yang dapat membantu murid memahami penyampaian guru. Interaktif murid dengan murid 5.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 92 a.7. Menggunakan bahan bantu mengajar yang dapat membantu guru menyampaikan isi pelajaran secara berkesan.Pengajaran dan Pembelajaran interaktif Proses P&P akan menjadi lebih menarik jika ada P&P interaktif dilaksanakan di dalam bilik darjah. Interaktif guru dengan bahan pengajaran c. PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN . Interaktif murid dengan bahan pengajaran d. b.6. Penguasaan Ilmu Menurut Kamarul Azmi Jasmi (2007) guru perlu menguasai ilmu kerana dengan ilmu yang luas dan mendalam sahaja mereka dapat menghuraikan sesuatu topik pengajaran dengan baik dan mantap. c. Relevannya ilmu wahyu dengan kehidupan seharian menjadikan Pendidikan Islam itu sesuai sepanjang zaman.5. Menggunakan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi terkini 5. Pengajaran dan pembelajaran interaktif ini boleh dibahagikan kepada beberapa suasana: a. Pendidikan Islam akan menjadi menarik dan relevan kepada pelajar sekiranya guru boleh mengaitkan apa yang dipelajari dengan realiti dengan isu semasa yang berlaku. Interaktif antara guru dengan murid b.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 93 (1) PERANCANGAN (2) PELAKSANAAN (3) AMALAN REFLEKSI (4) SIKAP & SAHSIAH Hasil Pembelajaran Isi Pelajaran Perancangan Strategi P & P Sumber P&P Penerapan nilai (nilai murni/nilai PAS) Unsur Kemahiran Berfikir Permulaan Perkembangan Pengajaran Pengurusan Bilik Darjah Pelaksanaan Komunikasi Kualiti Pembelajaran Penutup Pencapaian Hasil Pembelajaran Aplikasi Nilai Amalan Refleksi Pemikiran Reflektif Penampilan Diri Sikap & Sahsiah Keprihatinan Pekerti Sifat Profesional Latihan .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 94 1. Bina satu rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran Pendidikan Islam dan laksanakan di dalam kelas pengajaran dan pembelajaran anda. buat satu refleksi terhadap pengajaran dan pembelajaran yang telah anda laksanakan. . Selepas pengajaran di dalam kelas anda. 2.

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Universiti Teknologi Malaysia. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise Mohd Yusuf Ahmad ( 2004). Jamaluddin Bin Abdul Jabbar (2001). Kamarul Azmi Jasmi & Ab Halim Tamuri (2007). Ahmad Mohd Saleh. Metodologi Dan Psikologi Pendidikan Tilawati l Quranil Karim. Dewan Bahasa dan Pustaka. Mok Soon Sang (1996) Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Al-Nu my.pedagogi dan metodologi. Prof Dr. Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002).Pendidikan Islam. Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekol ah Rendah. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Isl am Sekolah Rendah.Turuq Ta alim Al-Tarbiyah Al-Islamiyah. (1994). (1991) Asas-Asas Pendidikan Islam.Johor Bahru Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). 1997. (1995) Pendidikan Islam dan Peralihan Paradigma. Bandu ng: CV Diponegoro. Kamal Hassan Dr. (1988).Razak Habib (1995). Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Kajang : Masa Enterprise. Maktabah an-Nahdha h AlMisriyyah. Sejarah Dan Kaedah Pendidikan Al-Qur an. . Dewan Bahasa Dan Pustaka . Kuala Lumpur : Dewan Bahas a Pustaka. Pust aka Aman. Rashidi Azizan dan Abd. Hassan Langgulung. Pendidikan Dan Pembangunan Suatu Perspektif Berse padu. Pengajaran dalam Bilik Darjah. 1980. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Abdul Qadir Ahmad.falsafah. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku Teks Pendidikan Islam Tahun 1 6 Mohd. Pendidikan Islam Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. Abdullah Amin.Shah Alam.PIM3102 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM SR 95 Abdurrahman An Nahlawi (1992) Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam. Hasan Langgulung. Terjemahan Mohd Romzi Omar. Kuala Lumpur.Selangor:Fajar Bakti Sdn Bhd. Kaedah Dan Teknik Pengajaran Menurut Ibnu Khaldun AlQabasi. Kuala Lumpur: P enerbit Universiti Malaya. Haji Abdullah Ishak (1995) Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia . Pahang: Maahad Tahfiz Negeri Pahang.

Rohizani Yaakub. Zohir Ahmad (2003) Pedagogi: Strate gi dan Teknik Mengajar Berkesan. Petalin g Jaya : International Book Service . Zawawi Hj. Dr. Ahmad.PIM3102 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM SR 96 Shabuddin Hashim. Pendidikan Islam Kaedah Dan Teknik Pengajaran. PTS Publication & Distri butors Sdn Bhd. Mohd. (1984).

com Kelulusan: Sarjana Pendidikan UM 2005 Sarjana Muda syariah UM 1994 Pengalaman : Guru Pendidikan Islam di sekolah Menengah 7 tahun Pensyarah IPG 7 tahun NAMA JAWATAN EMEL (NAMA) (JAWATAN) (EMEL) (KELULUSAN) PHD/SARJANA/SARJANA MUDA/DIPLOMA/SIJIL (PENGALAMAN KERJA) .com Kelulusan: Sarjana Syariah UM Sarjana Muda Pengajian Islam UKM 1999 Sijil Perguruan Asas Pengajian Islam(Pengajian Rendah)MPI 1988 Pengalaman : Guru Pendidikan Islam di sekolah rendah 8 tahun Guru Pendidikan Islam di sekolah Menengah 7 tahun Pensyarah IPG 4 tahun NAMA : RUHAYATI BINTI RAMLY JAWATAN :PENSYARAH EMEL : ruhihayati_iptaa@hotmail.97 PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN NAMA : JAMILAH BINTI MOHD NOOR JAWATAN :PENSYARAH EMEL : jamilahnoor@ymail.

98 IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful