MODUL (PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH) PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH (PIM 3102

) (PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011 IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

i Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin. Falsafah Pendidikan Islam Pendidikan Islam adalah satu usaha yang berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

ii

ii Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT. .

3 Strategi 1.0 Sipnosis 2. Ayat Hafazan dan Ayat Kefahaman 2.5 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (Ayat Tilawah / Bacaan) 2.0 Sipnosis 1.7 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (Ayat Kefahaman) 2.1 Hasil Pembelajaran 2.4 Objektif Ayat Bacaan. 1.3 Definisi 2.8 Rumusan 1 38 14 17 19 20 21 23 26 28 KANDUNGAN MUKA SURAT .4 Pendekatan 1.5 Rumusan UNIT 2 : KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN 2.6 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (Ayat Hafazan) 2.2 Kerangka Tajuk 1.iii Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru i Panduan Pelajar v Pengenalan vii Agihan Pembelajaran ix UNIT 1 : STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH.2 Kerangka Tajuk 2.1 Hasil Pembelajaran 1.

4.0 Sinopsis 4.4 Cara menyusun isi pelajaran 4.2 Kerangka Tajuk 4.3 Kaedah dan Teknik 3.7 Rumusan UNIT 4 : PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN DALAM SEMUA BIDANG PENDIDIKAN ISLAM 4.7 Rumusan UNIT 5 : PANDUAN PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SEMUA BIDANG 5.3 Kaedah dan Teknik Pengajaran Sirah 3.6 Refleksi Kendiri 5.0 Sipnosis 3.6 Kaedah dan Teknik pengajaran Jawi 3.4 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asas Ulum Sya yyah 3.3 Perancangan Pengajaran 5.5 Kaedah dan Teknik Pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah 3.4 Pelaksanaan Pengajaran 5. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH DAN PELAJARAN JAWI 3.1 Kaedah dan Teknik Pengajaran Akidah 3.1 Hasil Pembelajaran 4.3 Definisi isi pelajaran 4.7 Rumusan 30 31 33 33 39 46 51 59 63 64 66 67 68 69 71 73 75 83 .1 Hasil Pembelajaran 3.0 Sinopsis 5.4.6 Prinsip-prinsip isi pelajaran Pendidikan Islam 4.1 Hasil Pembelajaran 5.2 Kerangka Tajuk 3.5 Penilaian 5.5 Kriteria-kriteria pemilihan isi pelajaran 4.4.2 Kaedah dan Teknik Pengajaran Ibadah 3.iv UNIT 3 : KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ULUM SYARIYYAH.2 Kerangka Tajuk 5.

84 89 91 Bibliografi 95 Panel Penulis Modul 97 Ikon Modul 98 .

iv .

6. 1.v PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. . Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Teliti maklumat yang diterima. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 5. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. 7. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 2. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. 3. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. 4.

2 Adab dan akhlak Islamiyyah 3.2 Ayat Hafazan 2.2 epentingan dan kesan pemilihan strategi dan pendekatan Yang sesuai dalam pengajaran Unit 2: Kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran.Dalam modul ini 30 jam amali diberikan tugasan seperti yang terdapat di dalam nota bahagian Agihan Tajuk. Modul ini dibina dalam bentuk tajuk. Modul ini dihasilkan Berdasarkan Pro Forma Kursus bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian.1 Asas Ulum Syar iyyah 3.1 Ayat Bacaan 2. Kursus Pedagogi Pendidikan Islam ini merupakan kursus major yang mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali yang melibatkan 30 jam interaksi dan 30 jam amali. di mana setiap tajuk dipecahkan kepada sub tajuk bagi memudahkan pembelajaran kendiri . 1.3 Ayat Kefahaman Unit 3: Kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran : 3.viii PENGENALAN MODUL Modul ini disusun berdasarkan Sukatan Pelajaran Pedagogi Pendidikan Islam Sekolah Rendah (KBSR) untuk Program Pensiswazahan Guru (PPG) Mod Pendidikan Jarak Jauh(PJJ).3 Pelajaran Jawi Unit 4: Prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan ASSALAMUALAIKUM WARRAHMATULLAH ! Selamat berinteraksi dengan modul PIM 3102 . 2. Dalam modul ini anda akan mempelajari: Unit 1: Analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah.1 Jenis-jenis strategi dan pendekatan 1.Modul ini ditulis sebagai bahan pembelajaran untuk membantu anda mendapatkan maklumat dan menguasai kemahiran di dalamnya berasaskan konsep pembelajaran kendiri.

1 Perancangan 5. 5.disediakan beberapa soalan penilaian untuk mengukur sejauh mana kefahaman anda terhadap isi modul. 4.3 Maujud kepada mujarrad 4.berkemahiran tinggi serta mampu mengaplikasikan pedagogi Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Harapan panel penulis kursus ini dapat melahirkan guru-guru yang berkaliber dan berpengetahuan luas.2 Pelaksanaan 5.2 Diketahui kepada belum diketahui 4.viii Islam. Selamat berjihad Panel Penulis Jun 2011 .1 Mudah kepada susah 4. anda digalakkan mencari dan mendapatkan maklumat tambahan bagi menambahkan kefahaman terhadap tajuk yang disediakan.5 Dekat kepada jauh Unit 5: Panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang.4 Khusus kepada umum 4. Selain daripada merujuk kepada bahan modul ini. Di dalam setiap unit .3 Penilaian Modul ini dihasilkan dengan merujuk buku-buku muktabar sebagaimana Dinyatakan dalam bibliografi.seterusnya memantapkan ilmu pengetahuan anda dalam pedagogi bagi semua bidang Pendidikan Islam Anda dikehendaki menyediakan jawapan kepada soalan-soalan tersebut yang mana akan dibincangkan bersama dengan pensyarah dan rakan pelajar yang lain.

ix Kod & Nama Kursus: PIM 3102 / PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM Kandungan modul ini dibahagi kepada 5 tajuk/topik. Ayat Hafazan . Kepentingan dan kesan pemilihan pendekatan yang sesuai dalam pengajaran 4 . Jadual di bawah menjelaskan a gihan tajuk-tajuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. Difinisi Strategi . Pelajaran Jawi 8 AGIHAN TAJUK INTERAKSI TAJUK/TOPIK JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 1 ANALISIS STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH . Jenis-jenis pendekatan . Ayat Bacaan . Definisi Pendekatan . Ibadah . Adab dan Akhlak Islamiah . Ayat Kefahaman 8 3 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN PEMBELAJARAN: . Definisi Kaedah . PELAJARAN JAWI Pemilihan kaedah dan teknik . 2 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN . Jenis-jenis Strategi . Definisi Teknik Pemilihan kaedah dan teknik . ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH . Akidah . ASAS ULUM SYAR YYAH . Sirah . Kepentingan dan kesan pemilihan strategi yang sesuai dalam pengajaran .

Pelajar dikehendaki menyediakan tugasan dalam bentuk RPH bagi satu sesi P&P 2. Khusus kepada umum . Diketahui kepada belum diketahui . prinsip-prinsip dan format perancangan . Perancangan . (Pensyarah akan tentukan mata pelajaran. Harian Kaedah pelaksanaan dan penilaian pengajaran (Pemurnian rancangan pengajaran) 5 JUMLAH 30 Nota: Amali 30 jam 1.x 4 PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN DALAM SEMUA BIDANG PENDIDIKAN ISLAM Menyesuaikan prinsip dengan semua bidang dalam sukatan . Maujud kepada mujarrad . Penilaian Konsep. . Pelajar dikehendaki menghantar rakaman kepada pensyarah berkenaan pada interaksi ke lima. Semester . Mudah kepada susah . Mingguan . Pelaksanaan . Pelajar dikehendaki membuat rakaman P&P di dalam bilik darjah semasa di sekolah berdasarkan RPH tersebut. bidang dan tajuk) 3. 4. Dekat kepada jauh 5 5 PANDUAN PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SEMUA BIDANG .

xi .

xii .

Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. Kebijaksanaan guru memilih strategi dan kaedah akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan terhadap murid. 5. 2. Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini. Arahan 1. 3. induktif.0. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip dan panduan yang betul. Analisis Strategi dan Pendekatan Pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah 1. anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. Mengaplikasi pedagogi Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Membanding beza di antara pendekatan bersepadu. elektif. Sinopsis Bab ini memaparkan strategi dan pendekatan yang boleh diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. 2.1. Membanding beza di antara strategi berpusatkan guru. Baca dan fahami objektif modul.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 1 UNIT 1 STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH. berpusatkan murid. deduktif. Unit ini mengandungi: 1. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. 1. Justeru itu guru harus memilih kesesuaian tajuk dengan strategi dan pendekatan. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. anda diharap dapat: 1. . berpusatkan murid dan berpusatkan bahan. 4. tematik dan qudwah hasanah. 4. Membanding beza di antara strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. 5. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit.

1. 7.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 2 6. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit.2. Kerangka Tajuk Rajah 1 : Strategi P&P Dalam Pendidikan Islam BERPUSATKAN BAHAN BERPUSATKAN MURID BERPUSATKAN GURU strategi . Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar pada sesi berikutnya.

Strategi berpusatkan murid .3. Ini termasuklah pemilihan dan pelaksanaan kaedah. akitiviti.3. STRATEGI 1. teknik. Strategi berpusatkan bahan 1. Strategi berpusatkan guru . 1.1 Definisi Strategi Strategi pengajaran ialah kepandaian guru membuat perancangan dan pelaksanaannya terhadap semua aspek pengajaran dan pembelajaran.2 Jenis Strategi Antara jenis-jenis strategi yang biasa digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam ialah : .2.3.1 Strategi berpusatkan guru PEMUSATAN MURID EKLEKTIK QUDWAH HASANAH TEMATIK BERSEPADU DEDUKTIF INDUKTIF PENDEKATAN DALAM P&P PENDIDIKAN ISLAM . bahan dan masa yang digunakan .3.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 3 Rajah 2 : Pendekatan Dalam P&P Pendidikan Islam Nota : 1.

Kepimpinan guru adalah bersifat autokratik. Bercerita. . . 1. perkara yang diutamakan ialah pencapaian murid dalam keputusan peperiksaan dan ujian serta teknik pengajaran guru ditumpukan kepada penyampaian fakta secara menghafaz. memberi penerangan. murid tidak dapat membuat interpretasi sendiri dan mereka menjadi kurang pasif serta sifat-sifat sosial yang positif kurang dapat dipupuk.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 4 Strategi ini melibatkan guru yang memainkan peranan yang utama. Syarahan/ Kuliah. Selain itu. 1. Kaedah yang menjadi pertimbangan asas apabila guru menggunakan strategi ini adalah kaedah-kaedah seperti berikut. 2. Komunikasi antara guru dan murid adalah sehala. manakala murid hanya bertindak sebagai pendengar. . guru mengurus dan mengawal kelas. Terdapat beberapa ciri di dalam strategi ini. Oleh yang demikian. Demontrasi. Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. iaitu. Penerangan. .3.2 Strategi berpusatkan murid .2. Strategi ini lebih mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru dan penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan berbanding penyebaran nilai murni dan perkembangan emosi.

Inkuiri penemuan. . . . Kaedah yang menjadi pertimbangan asas apabila guru menggunakan strategi ini adalah kaedah-kaedah seperti berikut. Penyelesaian masalah. Murid digalakkan untuk bergiat aktif dalam proses P&P dan guru hanya sebagai pemimpin untuk membimbing murid dalam menjalankan aktiviti sama ada secara berkumpulan atau individu. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran lebih banyak masa diperlukan bagi aktiviti pembelajaran murid. Sumbangsaran. . . Simulasi. Kumpulan. Perbincangan. Penyoalan. . . . . Projek. Main peranan. . .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 5 Murid memainkan peranan penting dan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bermain. Aktiviti-aktiviti perlulah melibatkan murid secara aktif. Isi kandungan yang disampaikan perlulah sesuai dengan aras kebolehan dan kontektual murid.

ujian formatif ditekankan dan keputusan ujian kerap kali digunakan untuk mengesan kelemahan murid. Selain itu.2. video. Murid pula boleh memahami pelajaran dengan lebih bermakan serta boleh menjalankan aktiviti pembelajaran secara .3 Strategi berpusatkan bahan Strategi ini menjadikan guru sebagai fasilitator yang menekankan kepada penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) seperti slaid. Dalam strategi ini. radio. Murid-murid juga dapat belajar dengan bersemangat sekiranya guru pandai menggunakan BBM yang sesuai. Ia bertujuan supaya proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan penyampaian maklumat dapat dilakukan secara berkesan. model. menarik dan berkesan. gambar. murid dapat melibatkan diri secara ak tif serta menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif. kaset. Di bawah strategi ini. emosi. intelek dan sosial (JERIS).3. 1. BBM memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan menggunakan strategi ini guru dapat menyampaikan pengajaran dengan lebih mudah. guru menggunakan BBM tersebut ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. komputer dan sebagainya. rohani. Penyampaian guru pula ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna supaya murid memahami maklumat yang disampaikan dan mereka berupaya membuat kesimpulan sendiri.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 6 Perkembangan murid adalah seimbang dan menyeluruh dari segi jasmani.

Dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran . Penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran. Keluasan . . Penggunaan buku teks dan rujukan. . . Kepelbagaian Strategi yang dirancang perlulah: . . Audio-visual. Pengajaran secara kumpulan dan individu digalakkan Kaedah yang menjadi pertimbangan asas apabila guru menggunakan strategi ini adalah kaedah-kaedah seperti berikut. Berpusatkan murid. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 7 individu datau secara kumpulan tanpa kehadiran guru. Ketepatan . . Bersifat fleksible -. Menggalakkan Inkuiri penemuan dan penyelesaian masalah. . Kejelasan . kreatif dan inovatif. . . Memberi penekanan kepada pengajaran yang bermakna. . Pengajaran terancang. Modul.mengikut situasi dan keadaan murid pelbagai aras kebolehan . Bahan-bahan yang digunakan perlulah memenuhi ciri-ciri seperti berikut.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 8 1.4. PENDEKATAN 1.4.1 Definisi Pendekatan Pendekatan merujuk kepada cara guru mengurus isi pelajaran supaya objektif jangka panjang dapat dicapai . Ia adalah satu bingkai yang besar di dalamnya mengandungi strategi, kaedah dan teknik. Dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam anda boleh menggunakan apa jua jenis pendekatan asalkan ia mengandungii ciri-ciri berikut : . Memberi ilmu - kognitif . Menanam kepercayaan dan pegangan kepada akidah Islamiah- afektif . Membina kemahiran dan amalan - psikomotor . Memupuk dan menanam penghayatan afektif . Membentuk pandangan, sikap dan akhlak afektif . Mewujudkan hubungan mesra di antara guru dengan murid . Menyepadukan faktor dan nilai . Merentas kurikulum . Menggabungjalin kemahiran, isi dan nilai . Memotivasikan murid dalam pembelajaran 1.4.2 Jenis-jenis Pendekatan Berikut adalah jenis pendekatan yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 9 Rajah 3 : Pendekatan Dalam P&P Pendidikan Islam 1.4.2.1 Pendekatan Bersepadu Dalam pendekatan ini, guru melaksanakan semua unsur-unsur yang terdapat di dalam kurikulum secara bercantum atau bersatu. Semua ilmu diajar dengan cara saling berkaitan di antara satu sama lain. Di bawah rancangan KBSR konsep kesepaduan diamalkan mengggunakan strategi penggabungjalinan dan penyerapan. Ianya bertujuan untuk menjalin dan mengadunkan unsur-unsur ilmu, nilai, kemahiran belajar dan penggunaan bahasa yang baik. PEMUSATAN MURID EKLEKTIK QUDWAH HASANAH TEMATIK BERSEPADU DEDUKTIF INDUKTIF PENDEKATAN DALAM P&P PENDIDIKAN ISLAM

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 10 Rajah 4 : Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Pendekatan Bersepadu 1.4.2.2 Pendekatan Induktif Pendekatan ini menggunakan cara pengajaran dengan memperlihatkan bahagian-bahagian kecil (khusus) sampai kepada perkara-perkara besar atau umum. Contohnya : Guru akan meminta murid- murid menyenaraikan jenis air yang mereka tahu. Kemudian meminta mereka untuk mengkategorikannya pula mengikut jenis-jenis yang asli dengan yang tidak. Contoh air milo dengan air paip. Kemudian kita membimbing murid mengaitkan air yang asli dengan air mutlak dan hukumnya. Pelaksanaan Konsep Bersepadu Dalam P&P Pendidikan Islam Kecintaan terhadap ilmu Gabungjalin Perentasan Penerapan Nilai Kurikulum Dengan Kokurikulum Mengaitkan Dengan Masyarakat Kesinambungan Di Peringkat Rendah Kepelbagaian Aktiviti BBMK Perkembangan Potensi

haram. mengenalpasti. Kekerapan ulangan diperlukan dalam pelbagai konteks bagi menguasai sesuatu kemahiran 4. azimah dan kemudiannya murid-murid dikehendaki memberikan contoh atau huraian daripada rumus atau teori yang dikatakan. Mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan berkesan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 11 Rajah 5 : Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Pendekatan Induktif Ciri-ciri pendekatan induktif: 1. Contoh-contoh khusus Memerhati. 1. Bermatlamatkan pembentukan kebiasaan 2. Pendekatan ini bermula dengan guru memberikan rumus-rumus atau teori yang berkaitan contoh hukum halal. Menekankan pengajaran yang berbentuk konkrit 5.4. Mengutamakan penglibatan murid secara aktif dan aspek lisan 7. Membuat generalisasi . Mengutamakan pengaantaraan deria untuk mendapatkan pengetahuan 3. Murid-murid berpeluang sepenuhnya belajar di bawah bimbingan guru 6. mentafsir.2. rukhsah. mengkaji.3 Pendekatan deduktif Cara pengajaran yang menggunakan pendekatan deduktif adalah berlawanan dengan pendekatan induktif.

Pembelajaran dengan kefahaman adalah lebih kekal daripada menghafal 1. hukum atau peraturan yang telah diketahui . Mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi 2.4. Pendekatan eklektik ini amat sesuai digunakan dalam situasi pelajar yang mempunyai ragam belajar yang berbeza. Dalam pendekatan ini pengajaran dan pembelajran boleh bermula menggunakan pendekatan induktif iaitu dengan mencari contoh ataupun huraian.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 12 Rajah 6 : Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Pendekatan Deduktif Ciri-ciri pendekatan deduktif: 1. Menggunakan pengantara fikiran untuk mendapatkan ilmu 3.2. kemudiannya diikuti dengan pembinaan konsep dan seterusnya membuat huraian atau contoh yang berkaitan. Memperkenal teori/rumus. Memulakan penyusunan isi daripada keseluruhan yang lebih kompleks 4. prinsip.4 Pendekatan Eklektik Pendekatan eklektik ialah cara pengajaran dengan menggunakan kedua-dua pendekatan (induktif dan deduktif) secara serentak. hukum atau peraturan barui Gunakan contohcontoh berkaitan Murid mengukuhkan pemahaman tentang konsep Pilih teori/rumus. prinsip. Ia merupakan gabungan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran.

Pelajar akan mencontohi sikap guru yang ditonjolkan.2. Guru menyoal dan murid menjawab dan sebaliknya.Dalam pendekatan ini guru mengenal pasti tema-tema yang hendak dijadikan idea utama pengajaran bagi suatu jangka masa. Tugas guru bukan sahaja sekadar mengajar dan mendidik bakal-bakal pemimpin negara malah mereka juga merupakan model bagi para pelajarnya (role model).4. Daripada tema yang dipilih. 1. Sikap guru memainkan peranan yang sangat penting bagi menghasilkan kesan pengajaran kepada pelajar.2. .6 Pendekatan Tematik Pengajaran tematik bermaksud suatu pengajaran yang disampaikan melalui ideayang besar. Murid aktif menyertai aktiviti pembelajaran. jika baik maka baiklah jadinya begitu juga bagi keadaan sebaliknya (Najib. perkara perkara yang berkaitan dengan bersuci dan lain-lain. Komunikasi berbentuk dua hala . 2005). guru perlu menyenaraikan beberapa tajuk kecil yang berkaitan dengan tema tersebut.5 Pendekatan Pemusatan Murid Guru dan murid bersama-sama memainkan peranan dalam proses pengajaran pembelajaran.4. Oleh itu guru perlulah sentiasa mempamerkan perilaku yang baik. Contoh tema-tema seperti solat. Suasana kepimpinan bersifat demokratik.2. satu-satu tema kemudian dipecahkan kepada komponan-komponan yang kecil dalamm setiap komponan terdapat lagi topik kecil yang boleh dibincangkan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 13 1. 1. pencapaian objektif pembelajaran murid diutamakan.7 Qudwah hasanah Guru menjadi model kepada murid.4. Dalam pendekatan ini. Tema-tema yang dipilih perlulah sesuai dengan peringkat umur pelajar.

kaedah dan teknik pengajaran berdasarkan objektif Lebih mengambil kira objektif jangka panjang Mengambil kira segala aspek pembelajaran PENDEKATAN Cara mengajar berdasarkan objektif berlandaskan teori. prinsip atau model tertentu Kenyataannya dianggap benar tanpa memerlukan bukti dan alasan Mendokong sesuatu teori .5 RUMUSAN STRATEGI Kebijaksanaan memilih pendekatan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 14 1.

jelaskan: 1. Kesan pemilihan strategi dan pendekatan pemusatan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menyertakan kekuatan dan kelemahan pendekatan tersebut. Air Embun Air Air Paip /Perigi Air Air Sungai A Air Laut Laut Salji Air Hujan Air Mata Air . Aktiviti Pembelajaran : 1. 2. Kepentingan dan kesan pemilihan strategi dan pendekatan yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran. apa yang anda faham tentang pendekatan Qudwah hasanah. Berdasarkan kefahaman anda mengenai strategi dan pendekatan. Berpandukan gambar-gambar di atas. Perhatikan gambar di bawah ini. cuba anda jelaskan apa yang dimaksudkan dengan pendekatan deduktif.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 15 LATIHAN Pemilihan strategi dan pendekatan yang sesuai memberi kesan kepada hasil pembelajaran. 2.

mengapa guru perlu menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang baik dan menarik? Perlakuan guru sering menjadi ikutan murid-murid Guru perlu Mengamalkan kebersihan setiap masa Guru hendaklah sentiasa mengamalkan kebersihan Guru perlu Mengamalkan kebersihan setiap masa Sebagai role model perlakuan begini amat tidak sesuai dilakukan oleh guru .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 16 Cuba kita fikirkan.

3. 2. anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan pelaksanaan kaedah dan teknik yang boleh diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam khususnya dalam bidang Asuhan Tilawah al-Quran. sambung bacaan. 5. tasmik. musyafahah.1. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. 2. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 17 UNIT 2 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN : . AYAT HAFAZAN . Baca dan fahami objektif modul. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. Unit ini mengandungi: Analisis kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Quran. AYAT BACAAN . Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini. 2. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip dan panduan yang betul. gerak kerja. Kebijaksanaan guru memilih kaedah dan teknik akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan.0. 6. 3. anda diharap dapat: 1. Membanding beza di antara kaedah dan teknik pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. 4. Membanding beza di antara kaedah-kaedah yang digunapakai dalam pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilwah al-Quran seperti talaqqi. cuba jaya dan lain-lain. Arahan 1. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar . AYAT KEFAHAMAN 2.

mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 18 pada sesi berikutnya.2. 7. Kerangka Tajuk Nota Anda pernah mendengar perkataan kaedah dan teknik? Tahukah anda dengan kebijaksanaan guru membuat pemilihan kaedah dan teknik yang sesuai akan membawa kepada pengajaran yang berkesan dan menyeronokkan. 2. Dapatkah anda menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kaedah dan teknik? KAEDAH P&P AYAT HAFAZAN KAEDAH P&P AYAT BACAAN KAEDAH P&P AYAT KEFAHAMAN KAEDAH DAN TEKNIK P&P ASUHAN TILAWAH AL-QURRAN .

Ia merangkumi aktiviti.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 19 2. .1 Definisi Kaedah Satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur. Tetapkan langkah-langkah mengikut aktiviti yang diperkenalkan. . Ia juga ditakrifkan sebagai kemahiran guru dalam mengelolakan kaedah dan cara menjalankan pelbagai langkah dalam aktiviti pengajaran. Definisi 2. Susun langkah secara berperingkat 2. Ia memberi penekanan bagaimana menggunakan sumber-sumber pengajaran serta menimbang langkah-langkah pengajaran.3.2 Definisi Teknik Teknik merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung dalam sesuatu kaedah atau cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran. Dalam menjalankan apa sahaja kaedah / teknik prinsip-prinsip di bawah boleh dijadikan panduan: .3. Perancangan prosedur tersebut boleh dilakukan dengan cara-cara seperti berikut: . kemas dan sistematik. perlakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran. Ia merupakan langkah-langkah atau peringkatpering kat pengajaran yang tersusun rapi dan berurutan bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Dalam menerangkan sesuatu prosedur pengajaran dan pembelajaran guru boleh menggunakan kaedah yang sesuai terutama kaedah-kaedah yang dapat memenuhi keperluan murid.3. Kenalpasti terlebih dahulu apa yang akan digunakan. . Tentukan bahan yang hendak disampaikan mengikut peruntukan masa.

Mengambil kira kebolehan dan kemampuan murid. Objektif pengajaran dan pembelajran Asuhan Tilawah al-Quran adalah bertujuan secara umumnya supaya murid dapat mengetahui adab membaca al-Quran dan mengamalkan tuntutan al-Quran dalam kehidupan seharian . . Menekankan amalan dan penghayatan.2 Ayat Hafazan Objektif pengajaran dan pembelajaran ayat hafazan pula ialah supaya murid dapat menghafaz surah-surah tertentu/ ayat-ayat terpilih dengan betul. fasih dan bertajwid untuk dibaca dalam solat dan ibadat harian.am bidang Asuhan Tilawah al-Quran supaya murid dapat menguasai kemahiran membaca sesuatu ayat atau surah al-Quran dengan betul. Menyampaikan pengetahuan dan pengalaman secara bersepadu 2. . Melibatkan murid secara aktif.4. Objektif Ayat Bacaan. 2. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 20 . Ayat Hafazan dan Ayat Kefahaman 2.4.4. . Menggalakkan pengalaman secara langsung.1 Ayat Bacaan Objektif pengajaran dan pembelajaran ayat bacaan dal.3 Ayat Kefahaman Objektif pengajaran dan pembelajaran ayat kefahaman ialah supaya murid dapat memahami maksud beberapa ayat-ayat atau surah terpilih dengan menghayati pengajarannya sebagai rujukan petunjuk Allah.4. 2. fasih dan bertajwid.

1 Talaqqi Dalam melaksanakan kaedah talaqqi ini. Di antaranya seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut: Rajah 7 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Ayat Tilawah/Bacaan 2. murid-murid dikehendaki mendengar pembacaan guru dengan teliti serta melihat pergerakan mulut guru. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Ayat Tilawah/ Bacaan TIKRAR TALAQQI MUSYAFAHAH HALAQAH/ TADARUS TATBIQI GERAK KERJA KUMPULAN TASMIK GERAK KERJA INDIVIDU .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 21 2.5 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah alQur an (Ayat Tilawah / Bacaan) Banyak kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (ayat bacaan) ini. Kemudian secara beramai-ramai murid-murid membaca mengikut bacaan guru dan diteliti oleh guru sehingga guru berpuas hati.5.

Nabi Muhammad SAW. murid-murid lain ikut. Peringatan: Kaedah bacaan secara talaqqi dan musyafahah merupakan kaedah yang paling praktikal digunakan dalam pengajaran al-Qur an.5. 2. Seorang murid membaca. Selepas guru membaca. iaitu malaikat Jibril membacanya dahulu dan didengar . murid-murid ikut. murid lain mendengar sahaja.2 Musyafahah Kaedah musyafahah dilaksanakan dengan guru memberi contoh bacaan kepada seorang murid. Murid mengulangi bacaan guru. 3. Selepas seorang murid membaca. Murid pula berulang-kali mengulangi sebutan dan bacaan di bawah bimbingan guru dengan betul sehingga guru berpuas hati dengan sebutan dan bacaan murid. Kaedah tikrar dilaksanakan dengan cara. Murid membaca beramai-ramai mengikut kumpulan.5. secara talaqqi dan musyafahah. kemudian murid itu mengikuti bacaan guru secara individu. Guru memperdengarkan bacaan kepada murid berulang-kali supaya murid dapat menanggapi sebutan dan bacaan guru dengan baik. mengambil al-Qur an daripada malaikat Jibril AS. menerima wahyu pertama di Gua Hira`.3 Tikrar Kaedah ini adalah serupa dengan kaedah latih-tubi. 1. Guru membaca dan kemudian seorang murid mengikuti bacaan guru. Murid mengulangi bacaan murid.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 22 2. 4. 2. kumpulan lain mendengar sahaja. Kaedah ini bertepatan dengan peristiwa Nabi Muhammad SAW.

. .menggunakan satu mushaf.memahami apa yang dihafaz.ikhlas dalam niat dan amalan. Jelaskan secara terperinci langkah-langkah bagaimana melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Tilawah al-Qur an (Ayat Tilawah) dengan menggunakan kaedah-kaedah tersebut di atas. Pelbagai kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (ayat hafazan) ini. 2004).kerap mendengar bacaan al-Qur an dan .6 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah alQur an (Ayat Hafazan) Hafazan al-Qur an merupakan suatu proses mengingati ayat-ayat suci al-Qur an yang dilakukan secara sistematik dan berulang-ulang berdasarkan panduanpanduan tertentu (Mohd Yusuf Ahmad. . .kerap tasmi` hafazan al-Qur an di hadapan orang lain yang berkemahiran. membacanya dengan didengari oleh malaikat Jibril atau mengikut bacaan malaikat Jibril a. Aktiviti : Berdasarkan kepada pengalaman anda sebagai guru Pendidikan Islam di sekolah.meninggalkan maksiat. 2.s. Di antaranya seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut: . Di antara beberapa panduan atau tatacara menghafaz al-Qur an yang penting ialah seperti berikut: . Kemudian Nabi Muhammad SAW. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 23 oleh Nabi Muhammad SAW.hafaz secara berperingkat-peringkat.

murid diminta membaca ayat secara hafaz di hadapan guru. guru meminta murid itu cuba hafaz ayat tersebut sekali lagi. kumpulan B menyambung ayat ke dua secara hafaz.6. Jika murid belum hafaz.1 Cuba Jaya Dalam melaksanakan kaedah cuba jaya ini.2 Sambung Bacaan Kaedah sambung bacaan dilaksanakan dengan guru membaca satu ayat dan meminta murid-murid menyambung secara hafaz. Selepas tempoh itu. kumpulan C menyambung ayat ke tiga secara hafaz juga dan begitulah seterusnya sambung-menyambung bacaan secara hafaz antara beberapa kumpulan murid. Kemudian guru meminta seorang murid membaca ayat pertama dan meminta seorang murid lain menyambung bacaan ayat ke dua secara hafaz. 2. murid-murid diberi masa yang terhad (10 hingga 15 minit) untuk menghafaz ayat-ayat tertentu.6.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 24 Rajah 8 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Ayat Hafazan 2. Begitulah seterusnya sambung-menyambung bacaan hafazan dalam kalangan murid. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Ayat Hafazan CUBA JAYA SAMBUNG TIKRAR BACAAN GERAK KERJA KUMPULAN GERAK KERJA INDIVIDU TASMIK . Kaedah ini boleh dilaksanakan dalam bentuk kumpulan atau individu. Kumpulan A membaca ayat pertama secara hafaz.

[Bacaan berpandukan mashaf] . Setiap guru al-Qur an wajib mengetahui dan memahami panduan dan teknik menghafaz al-Qur an dengan betul supaya mereka dapat mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan dan mencapai hasil yang diharapkan. Teknik menghafaz al-Qur an: . baca pula ayat sambungannya mengikut langkah-langkah di atas.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 25 2. Jika ayat panjang ambil sebahagiannya sahaja.Baca dan ulang-ulangkan beberapa kali hingga lancar.Baca ayat-ayat yang dihafaz itu dalam solat.Setelah lancar baca ayat berkenaan dengan lebih cepat (Tadwir). Pada hari yang ditetapkan. manakala murid yang belum hafaz diminta menghafaz lagi. mula balik membaca ayat pertama dan ayat kedua secara hafaz. Guru tasmik hafazan murid tersebut. .Membaca ayat berkenaan dengan sebutan yang betul dan perlahan-lahan (tartil). . Murid yang sudah hafaz dicatat sebagai sudah hafaz.3 Tasmik Kaedah tasmik dilaksanakan dengan murid diberi tugas menghafaz ayat tertentu di rumah atau di luar waktu sekolah. . .Cuba mengingati ayat-ayat berkenaan tanpa melihat mushaf. .Setelah dapat mengingati ayat kedua ini. Kalau tersangkut barulah lihat mushaf. .Ulang bacaan beberapa kali secara tadwir supaya lancar tanpa merujuk mushaf. murid membaca ayat yang sudah dihafaz di hadapan guru untuk ditasmik. . kecuali kalau tersangkut bolehlah merujuk sekejap kepada mushaf.6. Kemudian teruskan bacaan secara hafazan.Setelah dapat ingat tanpa lihat mushaf.Ulang beberapa kali dengan bacaan tadwir .

Tanamkan semangat ukhuwah dan kasih sayang di antara guru dan murid. fasih dan bertajwid serta menjadi contoh bacaan kepada anak-anak didiknya.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 26 Peringatan: Metodologi dan Psikologi Pendidikan Tilawah al-Qur an hendaklah diterapkan secara maksimum dan pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar tidak mudah jemu. Antaranya ialah boleh membaca dengan baik. Aktiviti Pembelajaran: Berdasarkan kepada panduan dan teknik hafazan di atas. cuba anda susun langkah-langkah secara terperinci bagaimana anda hendak mengajar manamana ayat dari ayat-ayat hafazan yang anda mengajar di sekolah. cepat ingat dan tidak mudah lupa.7 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Qur an (Ayat Kefahaman) Banyak kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (ayat kefahaman ini). Guru-guru al-Qur an hendaklah menjaga personaliti mereka. belajar dalam keadaan tidak tertekan dan berlumba-lumba untuk menghafaz. Antaranya seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut: . 2. mereka mestilah ikhlas dan mempunyai keperibadian yang luhur. Selain itu.

murid yang beri tugas menghuraikan maksud ayat di hadapan kelas. Selepas itu. Tugasan ini telah diberi kepada mereka satu minggu lebih awal beserta dengan buku rujukan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 27 Rajah 9 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Ayat Kefahaman 2.7.1 Terjemahan Kaedah ini adalah dimulakan dengan guru membaca keseluruhan ayat yang telah ditentukan. pendapat ulama. 2. Pada hari pengajaran dan pembelajaran. hadith. Kemudian guru menterjemahkan keseluruhan ayat. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Ayat Kefahamaan HURAIAN PERBINCANGAN TERJEMAH KELAS GERAK KERJA KUMPULAN GERAK KERJA INDIVIDU PERBINCANGAN KUMPULAN . guru meminta murid menterjemahkan ayat tersebut bergilir-gilir. Huraian tersebut hendaklah disokong dengan ayat al-Quran.2 Huraian Kaedah huraian dilaksanakan dengan guru memberi tugasan kepada dua orang murid (mengikut kesesuaian) untuk menghuraikan maksud ayat.7. guru menterjemahkan kalimat-kalimat penting di dalam ayat tersebut. ahli sains. ahli sejarah dan lainnya. Setelah itu.

7. Contoh-contoh hendaklah menggunakan ayat-ayat kefahaman sekolah rendah.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 28 2.8 RUMUSAN KAEDAH Lebih bercorak jangka pendek Merupakan usaha keseluruhan terdiri daripada prosedur tersusun berdasarkan pendekatan yang dipilih Mendokong pendekatan dipilih Siri tindakan guru yang sistematik . 2. Aktiviti: Cuba anda berikan penjelasan beserta contoh-contoh yang sesuai untuk kesemua kaedah di atas.3 Perbincangan Kaedah perbincangan dilaksanakan dengan guru dan murid berbincang mengenai intinbat (rumusan) hukum atau pengajaran yang boleh diambil dari maksud ayat yang telah dihuraikan. Kaedah ini boleh dilaksanakan secara kelas atau kumpulan kecil.

TEKNIK Merujuk kemahiran guru melaksanakan kaedah mengajar yang dilaksanakan berdasarkan objektif Pengendalian yang benarbenar berlaku dalam bilik darjah Digunakan dalam langkah pengajaran Perlu ambil kira faktor latar belakang murid dalam menentukan teknik yang dipilih . 2. tahap kebolehan murid dan situasi bilik darjah. Berdasarkan kefahaman anda mengenai kaedah-kaedah dan teknik yang telah dijelaskan. Ianya hendaklah sesuai dengan tajuk. Berikan satu contoh pengajaran ayat kefahaman bagi tahun satu hingga tahun enam menggunakan kaedah yang disarankan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 29 LATIHAN Pemilihan kaedah dan teknik adalah untuk mencapai hasil pengajaran yang paling maksima. 1. Senaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah tikrar.

Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran Asas Ulum Syar yyah (Ibadah.Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran Adab dan Akhlak Islamiah 3.Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 30 UNIT 3 3. Menghuraikan kaedah dan teknik yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran Asas Ulum Syar yyah.Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan kemahiran dalam melaksanakan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam khususnya dalam bidang Asas Ulum Syar yyah. anda diharap dapat: 1. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut kaedah dan teknik yang sesuai bagi setiap bidang Arahan Di akhir pembelajaran ini.Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran Pelajaran Jawi 3. 2.1. Unit ini mengandungi: 1. 3. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi 2. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi ) 3.Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit.Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. anda diharap dapat: 1.Aqidah dan Sirah) 2.Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit.0. . Merancang kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Asas Ulum Syar yyah.Baca dan fahami objektif modul. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi 3.Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran ( Asas Ulum Syar yyah. 4.

7.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 31 5. 3. 6.Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan.2.Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. Kerangka Tajuk Peringatan: Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan untuk meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit.Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar pada sesi berikutnya. KAEDAH PENGAJARAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH AKIDAH KAEDAH PENGAJARAN ULUM SYAR YYAH KAEDAH PENGAJARAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH IBADAT SIRAH KAEDAH DAN TEKNIK .

Ia juga merupakan langkah-langkah / peringkat-peringkat pengajaran yang tersusun dan ada kesinambungan yang perlu diikuti bagi mencapai sesuatu objektif spesifik sesuatu pelajaran. Pelaksanaan kaedah adalah sebagai suatu langkah atau cara yang perlu digunakan oleh guru supaya murid dapat memahami maksud sebenar pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru kepada mereka. . Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi ialah. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kaedah? Kaedah merupakan kaifiyat atau prosedur yang dirancang oleh guru bagi melaksanakan sesuatu pengajaran.3. Bermain . Antara kaedah-kaedah yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Asas Ulum Syar iyyah. Perbincangan . Simulasi . Tunjukcara / demonstrasi . Ia melibatkan semua cara yang efektik bagi membantu guru menyampaikan pengetahuan. kemas dan sistematik. nilai-nilai dan kemahiran yang ingin disampaikan kepada murid. Kaedah dan Teknik Kita sebagai guru perlu merancang dengan baik apakah kaedah yang hendak kita gunakan bagi satu-satu pengajaran. Prosedur perlulah teratur. Projek .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 32 Nota 3. ketrampilan. Syarahan / kuliah . Bercerita . Latihtubi .

4. Oleh itu guru perlu berusaha menyampaikan isi pengajaran. membentuk akidah Islam yang betul di kalangan pelajar 2. pendekatan. Soal jawab .1 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN AKIDAH Pengajaran akidah amat penting kepada pelajar kerana ia merupakan asas kepada pendidikan Islam. Ulangan . KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASAS ULUM SYAR YYAH 3.4. Kuiz . membentuk pekerti mulia berlandaskan tuntutan akidah KAEDAH PENGAJARAN ULUM SYAR YYAH PENGAJARAN AKIDAH PENGAJARAN IBADAT PENGAJARAN SIRAH . Dialog . menanamkan keyakinan dan roh keislaman yang jitu ke jiwa pelajar 4.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 33 . Lakonan 3. Guru perlu menghayati objektif utama pengajaran akidah sebelum menyampaikan kepada pelajar. Antara objektif utama pengajaran akidah ialah: 1. kaedah dan strategi yang betul supaya pengajaran tersebut lebih menarik dan berkesan. membekalkan pelajar dengan ilmu akidah yang lengkap dan mendalam 3. Lawatan .

Projek . Soal jawab . Anologi . Proses pangajara n dan pembelajaran dengan kaedah soal jawab disepadukan dengan kaedah perbincangan kerana ia dapat menambahkan lagi keberkesanan pembelajaran di samping membantu meningkatkan kecerdasan otak. Bercerita .4.Kaedah soal jawab Kaedah soal jawab merupkan kaedah dimana guru mengemukakan soalan . .1. Lawatan a. Oleh itu guru digalakkan mempraktikkan kaedah ini semasa proses P&P kerana ia merupakan kaedah interaksi dua hala yang melibatkan pelajar dan guru. manakala pelajar pula memberi jawapan. di samping itu ia turut menyumbang kepada kesan yang positif dan memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada kepada pelajar. mencongkil bakat dan dapat menghidupkan suasana pembelajaran. Menulis rencana . Kuliah . Akhbar dalam darjah (ADD) . Sumbangsaran .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 34 3. . Kaedah soal jawab juga biasanya berdasarkan kepada dialog dan perbincangan untuk mendapatkan jawapan serta fakta yang tidak dapat diragui kebenarannya atau dikritik lagi.2 Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran akidah. Kajian Perpustakaan . Forum . Perbincangan .

. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 35 b. Guru bombing perlantikan pengerusi dan pencatat . Memupuk pemikiran kritis. Tujuan Perbincangan . mengeluarkan pendapat. Bantu murid tentukan hala aktiviti perbincangan .Kaedah Perbincangan Satu kaedah yang melibatkan perbualan. . Menggalakkan perkongsian pendapat. Menggalakkan perkembangan mental. Agih tugas kepada ahli kumpulan . Menggalakkan pemupukan pemikiran yang rasional. Mengikis sikap angkuh dan mendorong dan menerima pandangan orang lain. . . bertukar fikiran. Perlaksanaan Sesi Perbincangan Sebelum . Memupuk semangat kerjasama antara ahli dalam kumpulan. Membolehkan kewujudan idea yang lebih bernas dan berguna. . Guru beri penjelasan tentang tugasan dan peraturan perbincangan . berkongsi maklumat mengenai sesuatu topik atau masalah dengan tujuan mencari penyelesaian. . analitis dan kreatif. Menajamkan kemahiran untuk mengemukakan satu-satu pandangan dalam kumpulan.

Betulkan kesilapan . Beri pujian dan galakan Jenis-jenis Perbincangan . sumbangsaran . pencatat dan pelapor . Perbahasan . Bantu murid beri idea . Tajuk yang sesuai . Pastikan pelajar tahu cara perbincangan . forum . Bari galakan kepada setiap ahli supaya mengambil bahagian Selepas . Adakan rumusan akhir . Beri ulasan dan rumusan Prinsip Perbincangan . Maklumkan tujuan perbincangan . Pelajar digalakkan catat idea yg disarankan . Penglibatan pelajar perlu aktif .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 36 Semasa Bantu murid bincang pandangan/idea yang dikemukakan . Guru sebagai fasilitator . seminar . sesi buzz. . Lantik pengerusi. Hasil perbincangan boleh disusun. Peruntukkan masa untuk guru buat ulasan . disunting dan dicetak untuk diedarkan kepada semua murid . Guru boleh tamatkan perbincangan setelah setiap kumpulan mempunyai bahan yang mencukupi . Awasi perbincangan agar tidak terpesong dari tajuk .

Tujuan kaedah syarahan untuk : a) merangsang pelajar meneruskan pembelajaran b) menjelaskan dan membuat rumusan pelajaran c) membuat penelitian dan ulangkaji d) mengembangkan isi pelajaran e) menyampaikan maklumat yang telah dirancang. Kaedah Syarahan Kaedah syarahan merupakan kaedah pengajaran di mana guru lebih banyak melibatkan diri dalam memberi penerangan. Antaranya ialah: a) Syarahan hendaklah diberi pada masa yang seauai seperti hendak mengenalkan tajuk atau isi pelajaran baru. Pembelajaran mengenai kaedah ini merupakan kebergantungan pelajar kepada guru. Ia juga merupakan satu bentuk penyampaian atau penerangan mengenai statu isi pengajaran secara lisan oleh guru. secara tidak langsung ia boleh melahirkan rasa hormat dan sanjungan pelajar terhadap guru. Dalam melaksananakan kaedah ini. guru perlu memberi perhatian terhadap kedudukan pelajar dalam kelas supaya setiap individu dapat melihat guru dan mendengar percakapannya dengan jelas. b) Guru hendaklah menyampaikan syarahan yang ringkas dan bernas c) Guru perlu menyampaikan syarahan dengan menggunakan intonasi suara yang sesuai supaya dapat pelajar memahami dengan mudah dan jelas d) Syarahan perlu diikuti dengan ujian bertulis untuk mengukur kefahaman dan tumpuan pelajar .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 37 c. Guru juga perlu bertutur dengan jelas dan terang serta menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh pelajar. huraian dan penjelasan kepada pelajar. Terdapat bebrapa langkah yang boleh dilaksanakan oleh guru untuk mengaplikasikan kaedah ini supaya ianya lebih berkesan.

Baginda telah memanggil orang-orang Quraisy ke Bukit Safa dan menyampaikan syarahan baginda di sana. Rumusan Kaedah P&P akidah merupakan satu cara atau jalan dalam menyampaikan pendidikan akidah kepada murid. Latihan 2 1. Baginda juga telah telah menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Rasulullah SAW sebagai Rasul. Sebagai contoh yang boleh dilihat ketika baginda menyampaikan pengajaran di rumah Arqam bin Abi Arqam. . Selain itu terdapat juga kaedah baru yang boleh digunakan. perbincangan dan sebagainya supaya ianya lebih menarik dan tidak membosankan. Kaedah yang digunakan berdasarkan kepada method yang digunakan oleh Rasulullah ketika mengajar para sahabat mengenai akidah. pendidik dan contoh utama umat Islam sentiasa mengambil contoh dan roh al-Quran bagi menyampaikan ilmu pengetahuan. Antara kaedah yang diamalkan baginda termasuklah kaedah syarahan. Kaedah ini dikenal pasti dapat memberikan kefahaman kepada murid dengan lebih mendalam terhadap pelajaran yang disampaikan.\Kaedah P&P akidah ini tidak terhad kepada apa yang dibincangkan.s. di Masjid Nabawi dan di tempat-tempat lain. Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah soal jawab? 2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 38 e) Syarahan juga perlu digabungjalinkan dengan teknik-teknik lain seperti soaljawab. Namun dengan perbincangan dalam unit ini sudah mencukupi sekadar memberi panduan kepada guru Pendidikan Islam. Nyatakan elemen-elemen penting kaedah soal jawab yang anda fahami berdasarkan tingkah laku yang ditunjukkan oleh Jibril a. Terdapat perbagai kaedah yang boleh didedahkan kepada murid mengikut kesesuaian di dalam kelas bergantung kepada guru itu sendiri.

proses pengajaran ibadah secara berkesan memerlukan kaedah dan strategi pengajaran secara betul dan menarik. Pelajar dapat menghayati ibadah khusus yang diperintahkan allah swt 4.4. Latih tubi . Pelajar mengetahui hukum dan peraturan dalam syariat Islam 2. Guru perlu mempelbagaikan kaedah dan pendekatan supaya pengajaran tersebut menarik dan berkesan. haji. Pelajar dapat berpegang dan beramal dengan syariat Islam Kaedah dan teknik pengajaran ibadah melibatkan aktiviti berbentuk teori dan amali. Pelajar memahami rahsia. Tunjuk cara atau demonstrasi . keistimewaan. sembelihan dan ibadah lain. Ia juga melatih pelajar menunanikan kewajipan menunaikan ibadah khusus seperti solatt. Pelbagai kaedah boleh dilaksanakan dalam pengaajaran ibadah antaranya ialah: . Simulasi . hikmah dan tujuan sesuatu hukum 3.2. Kuliah atau penerangan . Pengurusan Grafik . KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN IBADAH Pengajaran ibadah yang berkesan membolehkan pelajar dididik untuk menghayati hukum dan peraturan Islam. Bercerita .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 39 3. puasa. Pelajar dapat menghayati keindahan sistem dan perundangan Islam 5. Projek . Oleh itu. Amali . zakat. Soal jawab . Antara objektif utama pengajaran ibadah ialah: 1.

mendemonstrasikan cara atau langkah langkahnya dihadapan murid-murid.Kaedah Tunjuk Cara Kaedah ini sangat memerlukan kemahiran guru untuk mendemonstrasikan langkah-langkah aktiviti bersama pelajar. Kaedah tunjukcara merujuk kepada seorang guru/individu melakukan sesuatu perbuatan /perlakuan /prinsip di hadapan muridmu ridnya untuk menunjukkan bagaimana sesuatu perbuatan/ perlakuan / prinsip itu seharusnya dilakukan. Perlakuan solat boleh dilakukan tunjukcara oleh guru Guru boleh menunjukcara bagaimana kedudukan saf dalam solat berjamaah Perkataan tunjukcara membawa maksud menunjukkancara bagaimana sesuatu perlakuan itu seharusnya dilakukan . amali serta percubaan pelajar. . Kaedah ini menuntut pemerhatian yang lebih dari murid terhadap sesuatu proses.demonstrasi guru bersama aktiviti pendengaran dan penglihatan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 40 Tahukan anda apa yang dimaksudkan kaedah tunjukcara? a. Biasanya ia melibatkan aktiviti penerangan. Proses ini mempunyai prosedur dan memerlukan emahiran guru untuk melaksanakannya. pengetahuan dan kemahiran. Sebenarnya kaedah ini memberi peluang kepada pelajar berinteraksi secara langsung dengan isi dan situasi pembelajaran yang akan memberikan mereka pengalaman.

Sediakan peralatan dan bahan bantu mengajar .Pelajar dapat melakunkan semula dengan cara yang betul dan sah .Memotivasikan pelajar melakukan ibadah di luar waktu sekolah Langkah-langkah Pengajaran ibadah dengan kaedah Tunjuk Cara Sebelum Sesi Pengajaran . dengan ini pelajar mampu mempraktikkan ibadah tersebut di luar waktu pengajaran. Wudhu Kaedah ini telah dilakukan oleh malaikat Jibril ke atas nabi Muhammad saw ketika baginda diajar berwudhu dan melakukan solat. Haji 5. Cara menyucikan najis 2. Tayammum 4. Tujuan kaedah ini dilaksanakan ialah: . kaedah ini sangat praktikal dilakukan kerana ia melibatkan ibadah amali. Mandi Wajib 6. Jenis solat 3. Tentukan objektif dan kandungan tunjuk cara . Pastikan keadaan pelajar selesa dan keselamatannya terjamin . Pastikan susun atur kedudukan pelajar adalah sesuai bagi kaedah tersebut .Pelajar dapat melihat dengan jelas perkara yang belaku . Berikan penerangan tentang tunjuk cara .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 41 Bagi pembelajaran ibadah. Antara contoh tajuk memerlukan kaedah tunjuk cara ialah: 1.

Antara pengajaran ibadah yangs esuai untuk kaedah ini ialah: . Jalankan kaedah tunjuk cara apabila murid telah bersedia . Adakan sesi perbincangan untuk mengean tahap kefahaman . Menilai pendapat atau pandangan orang lain . Libatkan pelajar secara bersama dalam demonstrasi tersebut Selepas sesi Tunjuk cara . Lakukan soal jawab bersama pelajar mengenai tajuk dipelajari . . Guru hanya memainkan peranan dan menimbulkan situasi pelajar melakonkannya secara spontan. Galakkan penyertaan murid . Berikan mereka aktiviti susulan b.Kaedah simulasi Kaedah simulasi ialah melakukan satu situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar Tujuan kaedah simulasi . Meningkatkan kebolehan pelajar mengaplikasikan konsep tertentu dalam menjalankan latihan menyelesaikan maslah. Demonstrasi itu dapat dilihat seluruh pelajar . Tarikkan perhatian murid mengenai aspek penting dalam ibadah . Membolehkan mereka berinteraksi sesame sendiri untk menyelesaikan masalah Jenis simulasi yang biasa dilakukan ialah sosio-drama dan main peranan. Bagi kaedah main peranan ia sangat mudah dilakukan guru untuk mengajar.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 42 Semasa sesi Pengajaran . Perhatikan tindak balas pelajar . ia tidak memerlukan skrip.

Jenis-jenis solat Kaedah ini merujuk kepada guru mewujudkan satu situasi yang hampir sama dengan yang sebenarnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Tentukan objektif dan kandungan tunjuk cara . Kemahiran komunikasi dan bersosial . Contohnya masalah disiplin. Perkaitan isi pelajaran dengan aspek afektif (emosi) Langkah Pengajaran Menggunakan Kaedah simulasi Sebelum sesi pengajaran . pasaraya dan sebagainya. Kemahiran berfikiran secara kritis dan kreatif . Ibadah Haji . Sediakan peralatan dan bahan bantu mengajar . jalanraya. persitiwa-peristiwa yang berlaku samada di sekolah.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 43 . . Sembelihan dan aqiqah . peraturan-peraturan. di dalam keadaan terkawal dan selamat. Perkahwinan . Peranan Hakim menjatuhkan hukuman . Berikan penerangan tentang tunjuk cara . Melalui lakonan murid-murid dapat menunjukkan cara bagaimana sesuatu masalah diselesaikan. Mengubah sikap negatif dan membina sikap positif. Penggunaan kaedah ini melibatkan murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran dengan cara melakonkan sesuatu situasi atau peristiwa secara berpura-pura dalam keadaan yang terkawal. adab sopan. Secara spesifik kaedah ini membantu / melatih murid-murid menguasai .

Lakukan soal jawab bersama pelajar mengenai tajuk dipelajari . Mulakan dengan set induksi yang menarik untuk merangsang mereka . murid berinteraksi secara terus dengan isi dan situasi pembelajaran. Adakan sesi perbincangan untuk mengesan tahap kefahaman . Pastikan susun atur kedudukan pelajar adalah sesuai bagi kaedah tersebut .Kaedah Amali Menyediakan bahan pembelaajaran secara langsung melalui proses atau cara melakukan sesuatu. Pilih pelajar secara sukarela dan menunjukkan komitmen yang baik . Murid diminta memahami tugas yang diberikan kepada mereka . pengalaman secara langsung terhadap proses dengan bimbingan guru dan ianya sesuai dengan tajuk-tajuk tertentu sahaja. Beri peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan dan soalan . Berikan mereka aktiviti susulan . Pastikan keadaan pelajar selesa dan keselamatannya terjamin Semasa Sesi Pengajaran .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 44 . Ciri-ciri yang terkandung dalam kaedah amali ialah merangsang daya ingatan murid melalui perlakuan dan latihan kemahiran. Edarkan kad arahan kepada murid yang mengambil bahagian dan peranan mereka dalam simulasi tersebut . . Berikan tugasan kepada murid lain yang tidak mengambil bahagian Selepas sesi Pengajaran . Guru membuat penilaian sama ada objektifnya tercapai atau tidak c.

Murid membuat amali berdasarkan pemerhatian dan pengetahuan teori Rumusan Pelbagai kaedah dan teknik boelh diaplikasikan dalam proses p&p berkaitan ibadah supaya objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai sama ada dalam jangka masa panjang atau jangka masa pendek. Apakah persediaan guru sebelum kaedah simulasi dijalankan dalam P&P 3. Melengkapkan murid dengan ilmu berkaitan tajuk . guru perlu bijak memilih dan merancang dalam menentukan pendekatan. Jelaskan kelebihan kaedah simulasi sehingga ia dikatakan sangat sesuai diaplikasikan dalam pengajaran ibadah 2. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan ibadah ini. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 45 Langkah-langkah Pengajaran Menggunakan Kaedah Amali . kaedah .teknik dan aktiviti yang hendak digunakan dalam sesuatu pengajaranun tuk mencapai objektif yang ditetapkan. Berikan pandangan anda tentang kebaikan kaedah simulasi untuk pengajaran berkesan. Latihan: 1. Melibatkan beberapa orang murid sebagai penunjukcara . Perkara ini perlu dilaksanakan kerana Islam amat menitikberatkan Pendidikan Islam supaya dengan itu murid dapat merealisasi dan menghayatinya dalam kehidupan mereka seharian.

3.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 46 3. Pengurusan grafik . Simulasi . Projek . Lawatan . Mengambil iktibar dan pengajaran yang telah berlaku terhadap umat dahulu 3. Forum .4. Kuliah atau penerangan . Bercerita . Perbincangan kumpulan . Latih tubi . Kesan pengajaran sirah terhadap pelajar ialah mereka dapat mengambil pengajaran dan iktibar daripada kisah-kisah yang dipelajari. Menanam semangat cintakan agama Terdapat beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang biasa digunakan oleh guru untuk pelajaran sirah. Pelbagai kaedah boleh dilaksanakan dalam pengaajaran sirah antaranya ialah: . Menyedarkan pelajar tentang kisah hidup dan perjuangan Nabi saw dalam menegakkan agama Islam 2. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN SIRAH Kaedah pembelajaran sirah biasanya adalah berorientasikan sejarah. Soal jawab . Sumbang saran . Antara objektif utama pengajaran sirah ialah: 1. Oleh kerana sejarah berhubung erat dengan fakta maka guru perlu menguasai bebebrapa klemahiran mengajar supaya ia lebih menarik dan berkesan. Menjadi nabi saw sebagai contoh ikutan yang baik 4.

guru perlu mematuhi perinsip bercerita supaya ia sesuai dengan murid yang mendengar cerita tersebut. mudah.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 47 a.Kaedah Bercerita Dalam konteks pendidikan kaedah bercerita ialah seorang guru menyampaikan isi pengajaran dan pembelajaran secara bercerita dalam suasana menghiburkan. Antara prinsip bercerita ialah: Ketika sesi pengajaran dijalankan. Mestilah menggunakan bahasa yang sesuai. Tentukan penyelidikan secara individu atau kumpulan . jelas dengan intonasi yang sesuai 5. Elakkan membawa cerita berunsur khayalan. Bagaimapun. Gerak badan dan ekspresi wajah mesti sesuai dengan suasana dan mood cerita seperti riang. Langkah-langkah Pengajaran Menggunakan Kaedah Bercerita . Justeru itu. cerita yang dipilih hendaklah mempunyai unsur didikan dan pengajaran. Menerangkan dengan jelas cara menjalankan penyelidikan . Sediakan senarai tajuk yang sesuai . Plotnya hendaklah disusun atur dari permulaan hingga kesudahannya 4. guru hendaklah bercerita secara ikhlas dan ada unsur dakwah dengan tujuan mendidik murid supaya berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah swt. Memastikan murid menyediakan soalan sekiraanya melibatkan temubual atau pemerhatian 1. sedih atau marah . tepat dan jelas 3. Penyampain menarik. Cerita mestilah mempunyai tema yang sesuai dengan umur. latarbelakang dan pengalaman murid 2. seks.karut dan khurafat.

guru perlu terlebih dahulu merangka langkah-langkah bercerita iaitu: 1. Tunjukkan gambar.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 48 Bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai. Melakukan aktiviti sesuai sebagai tugasan susulan . Selepas sesi bercerita . Menyoal pelajar tentang pengajaran cerita . Membuat kuiz dan teka teki 3. Gunakan soalan apabila pelajar mula bosan . . Beri peluang murid bertanya soalan . Gunakan set induksi yang sesuai . Wujudkan suasana memberangsangkan dan sesuai dengan isi cerita . Menyediakan soalan yang sesuai untuk sesi bercerita . Sebelum sesi bercerita . Gaya dan nada suara yang sesuai . Permulaan Pengajaran . Terapkan nilai-nilai keIslaman dalam cerita 4. Kemukakan beberapa soalan . Memilih cerita sesuai dengan tema dan isi pelajaran . Semasa sesi bercerita . Pandang semua pelajar dan adakan kontak mata . Gunakan gerak isyarat atau bahasa badan . Sediakan bahan bantu mengajar yang sesuai 2. rajah dan peta. Libatkan murid dalam aktiviti bercerita .

hasil yang akan diperolehi. . Ciri-ciri .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 49 Projek gotongroyong bersih kawasan b. Ia juga melibatkan penyelidikan atau kajian yang terperinci tentang sesuatu tajuk yang dilakukan oleh murid secara individu atau berkumpulan di dalam atau di luar bilik darjah. Contohnya projek gotong royong membersihkan kawasan surau sekolah. membuat buku skrap salasilah keluarga dan lain-lain. Murid bebas mengemukakan pendapat dan memilih projek Projek dapat meningkatkan penglibatan pelajar dengan idea-idea konseptual dan mengembangkan kemahiran-kemahiran yang tidak mungkin dicapai melalui kaedah-kaedah pengajaran yang lain Muridmurid mendapat pengetahuan yang baharu dan dapat mennggunakan pengetahuan sedia ada kepada situasi kehidupan seharian. prosedur-prosedur dan tarikh projek hendaklah disediakan terlebih dahulu . Kaedah Projek Satu kaedah di mana murid-murid menjalankan sesuatu aktiviti atau kegiatan dalam situasi yang sebenar. . Garis panduan merangkumi maklumat tentang tujuan. Peranan utam aguru sebagai pembimbing dan pendorong .

Kaedah Lawatan Kaedah pengajaran yang dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan atau lawatan sambil belajar di luar kelas biasa. Mempelajari sesuatu yang tidak boleh dibawa atau dipindahkan ke bilik darjah . Menarik minat dan menumpukan kepada situasi atau masalah yang memerlukan kajian . Menghubungkan teori dengan praktikal Langkah-langkah .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 50 c. Murid memperoleh pengertian yang jelas dengan apa yang dilihat dan dialami. Namun begitukeberkesanan ini banyak bergantung kepada keupayaan guru dalam melaksanakannya. Setiap kaaedah yang digunakan . Sediakan senarai tempat lawatan yang sesuai . Tentukan tugasan secara individu atau kumpulan . Melalui kaedah lawatan boleh menimbulkan minat murid untuk mengetahui denganlebih lanjut lagi mengenai sesuatu perkara yang tidak dapat dilihat dengan kjelas semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas. Menerangkan dengan jelas aktiviti semasa lawatan . Pastikan murid membuat laporan /menghantar tugasan selepas lawatan Rumusan Dalam pengajaran dan pembelajaran sirah beberapa kaedah pengajaran dikenal pasti dapat menyumbang kepada keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran. Ciri-ciri . Mendapat gambaran yangsebenar tentang amalan dan tindakan operasi kerja secara realistik .

Apakah kriteria yang diperlukan seorang guru untuk mengaplikasikan kaedah bercerita dalam sesi pengajaran? 2. perbuatan. Nyatakan langkah-langkah pengajaran dengan menggunakan kaedah bercerita 3. adab dan sopan santun.5. Akhlak baginda adalah AlQur an. Bagaimanakah cara guru melibatkan pelajar dalam sesi bercerita? . 3. sikap. Latihan: 1. Justeru. akhlak adalah suatu bentuk (naluri) dalam jiwa seseorang manusia yang dapat melahirkan sesuatu tindakan dan kelakuan dengan mudah dan spontan tanpa fikiran.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 51 dalam pengajaran sirah mempunyai kepentingannya yang tersendiri. tingkah laku atau kebiasaankebias aan. diharapkan guru dapat mengaplikasikan kaedah yang dicadangkan dalamunit ini bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah masing-masing. Sedangkan menurut istilah.akhlak bermaksud perilaku. Oleh itu. Akhlak mulia bermaksud seluruh perilaku manusia yang sesuai dengan tuntunan al-Qur an dan al-Hadith sebagaimana yang dicontoh dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kepada seluruh manusia. KAEDAH DAN TEKNIK PEMBELAJARAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH Menurut bahasa akhlak bermaksud tindak-tanduk.

1. Tunjuk cara atau demonstrasi .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 52 Asas pengajaran akhlak adalah berorientasikan qudwah hasanah atau menunjukkan contoh teladan yang baik daripada guru untuk ditiru oleh muridmurid dalam kehidupan harian. Uswah Hasanah . Di samping guru sebagai role model. guru juga perlu menguasai beberapa kaedah. Projek . Sumbang saran . Latih tubi . Seminar . pengajaran dan pembelajaran akhlak merupakan sesi yang sangat penting yang perlu diambil perhatian oleh guru pendidikan Islam. Antaranya kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran adab dan akhlak. Kesan daripada pembelajaran akhlak yang menarik. Menulis rencana . Bercerita . Simulasi .5. Oleh itu. Kuliah . pelajar dapat mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan. . Akhbar dalam darjah (ADD) . Penerangan . Soal jawab . Simulasi . 3. teknik serta kemahiran mengajar supaya pengajaran akhlak menjadi menarik dan lebih berkesan. Perbincangan . Lakonan .

Penglibatan keseluruhan pelajar Guru hendaklah berusaha melibatkan semua pelajar dalam forum supaya mereka boleh saling mengeluarkan hujah dan menyetakan pendapat . Perbincangan formal 2. majalah. Penentuan penglibatan pelajar Guru perlu menentukan terlebih dahulu pelajar yang mengambil bahagian seperti menentukan nama-nma panel dalam forum yang akan diadakan. Begitu juga dengan tugasan lain semasa forum seperti pengerusi. Tujuan kaedah ini ialah untuk menggalakkan pertukaran idea secara bebas antara beberapa orang pelajar tentang sesuatu topik. Ciri-ciri perbincangan formal adalah seperti berikut: .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 53 a. . Masa yang mencukupi Murid perlu diberi masa untuk mencari bahan-bahan seperti sumber surat khabar. Secara langsung kaedah ini dapat menarik minat dan merangsang pelajar serta guru dapat membimbing mereka mendapatkan pengetahuan baru. pembentangan kertas kerja dan sebagainya. Kaedah Perbincangan Perbincangan sebagai satu kaedah yang melibatkan beberapa aktiviti seperti perbualan. Kaedah perbincangan ini terbahagi kepada dua iitu: 1. internet dan sebagainya . Perbincangan Tidak Formal Perbincangan Formal Biasanya dilakukan secara perbahasan. bertukar-tukar fikiran dan saling berkongsi maklumat mengenai sesuatu topic atau masalah dengan tujuan untuk mencari penyelesaian. forum. pencatat dan penjaga masa. mengeluarkan idea dan pendapat.

Dengan cara ini pelajar akan lebih memberi tumpuan mereka terhadap perkara itu . guru perlu memberi ulasan dan pandangan. Kawalan Kelas Guru yang tegas dan bijak mengawal situasi amat diperlukan supaya murid tidak berebut dan berlaku pertentangan idea secara serius. . Ciri-ciri perbincangan tidak formal ialah: . Aktiviti susulan Setiap aktiviti perbincangan perlu diikuti dengan aktiviti lain. Ulasan guru Apabila perbincangan telah selesai. Pembahagian Kumpulan .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 54 mereka. sebaik-baiknya guru tidak memberikan peluang tersebut kepada beberapa orang murid sahaja dan pastikan murid pasif ikut serta memberi pandangan . Guru perlu menjadikan perbincangan lebih berdisiplin dan teratur. Perbincangan Tidak Formal Perbincangan seperti ini tidak memerlukan persiapan rapi sebagaimana situasi formal. Isi perbincangan perlu ditambah begitu juga dengan aspek ulasan guru. semakin ramai penglibatan pelajar pengajaran guru akan lebih berkesan . Dalam pengajaran akhlak. Guru selaku pengerusi Guru membuka tajuk perbincangan dan memberi peluang kepada semua murid memberikan pandangan mereka secara bebas. tajuk forum boleh juga dijadikan tajuk karangan atau esei.

Guru perlu memastikan sejauh mana pengetahuan pelajar tentang tajuk yang akan dibincangkan. 2. Fokus perbincangan kepada tajuk . Permulaan Pengajaran . Membuat rumusan idea-idea perbincangan 3. Guru perlu memberikan aktiviti lanjutan ulangkaji untuk kefahaman murid . murid juga boleh dipecahkan kepada kumpulankumpulan kecil untuk membincangkan sesuatu sub topik dan mereka diminta memberi laporan hasil perbincangan kumpulan tersebut. Mereka diajar bagaimana cara menyatakan pendapat dan menerima pandangan orang lain. Penutup . Sesi Perbincangan . Seterusnya memupuk sikap saling menghormati pendapat sendiri dan pendapat orang lain. Galakkan pelajar mencatat idea yang disarankan . Pastikan pelajar tahu cara perbincangan dijalankan . Langkah Pengajaran Akhlak Melalui Kaedah Perbincangan 1. Kaedah ini amat sesuai dijalankan dalam bidang akhlak. pencatat dan pelapor .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 55 Selain secara kelas. Minta murid mengemukakan hasil perbincangan . Kemukakan persoalan perbincangan . Lantik Pengerusi. Mereka juga berpeluang berkerjasama dalam merancang sesuatu sebelum membuat keputusan. Guru mengaitkan masalah semasa yang berlaku dalam masyarakat berpunca dari akhlak .

murid-murid menjalankan aktiviti lakonan dan berpeluang merasai sendiri situasi dan masalah. Dalam kaedah ini. Kaedah Lakonan Kaedah lakonan merupakan kaedah pengajaran berbentuk drama pendek atau sketsa melibatkan lebih dua orang pelajar. b. Antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam kaedah lakonan ialah: 1. . Melalui kaedah ini juga pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan seperti kemahiran lisan. 6. Peristiwa yang sesuai 2. Guru membuat penilain lanjutan dalam bentuk pemerhatian bagi mempastikan pengajaran akhlak lebih bermakna. menulis dan mengarang serta kemahiran membuat keputusan. pelajar diminta melakonkan watak Imam Ghazali dengan penyamun semasa beliau mengembara menuntut ilmu pengetahuan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 56 . tidak perlu terikat dengan skrip. Guru perlu membimbing mereka supaya tidak tersasar. Pelakon hendaklah memahami situasi 3. Pada akhir pelajaran guru dan murid akan memberi ulasan. Lakonan secara bebas. Pelajar terpilih melakonkan watak tersebut dan murid lain memerhatikannya. Pelakon yang sesuai 5. Setiap pelajar melakonkan watak dan peranan yang diperlukan mengikut skrip atau isi pengajaran. Sebagai contoh dalam pengajaran akhlak. Murid juga digalakkan membuat keputusan berdasarkan maklumat yang dikumpulkan semasa sesi lakonan dijalankan. Penjelasan kepada penonton tentang apa yang akan mereka saksikan nanti 4. membuat nota dan catatan.

Tajuk ditentukan terlebih dahulu . guru mengaitkan dengan kisah pengorbanan Imam Ghazali ketika mengembara menuntut ilmu Guru menerangkan secara ringkas tentang situasi tersebut. Kaedah simulasi Suatu aktiviti yang menggambarkan situasi yang sebenar untuk menjelaskan konsep atau isi pelajaran. Dialog tidak disediakan . Murid mengambil bahagian secara langsung serta memperolehi pengetahuan dan pengalaman daripada aktiviti tersebut. Di bawah pengawasan dan bimbingan guru . pelajar memainkan peranan mereka dalam sesi lakonan Guru berbincang dalam kelas tentang situasi dan peristiwa dalam lakonan tersebut Guru membimbing pelajar membuat rumusan .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 57 7. Aktiviti mengandungi pengajaran dan pengukuhan kemahiran Langkah-langkah : Guru mewujudkan satu situasi bermasalah sebagai contoh murid tidak berminat menuntut ilmu. Perbincangan selepas lakonan supaya pelajar benar-benar memahami peristiwa yang mereka pelajari. peranan watak-watak dan tempat lakonan Berdasarkan watak-watak yang ditentukan.dilakukan secara spontan berdasarkan pengetahuan pelajar . Aktiviti ini tidak memerlukan masa yang panjang . Ciri-ciri . Langkah-langkah Kaedah Lakonan dalam pelajaran Akhlak c.

. Kaedah-kaedah ini perlu diaplikasikan di dalam bilik darjah mengikut kesesuaian tajuk dan tahap keupayaan murid-murid . Menentukan tempat yang sesuai . Seterusnya mereka dapat mengamalkannya di dalam kehidupan seharian . Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah perbincangan? 2. Latihan : 1. Memilih situasi yang sesuai dengan kemahiran . mengingati dan menguasai tajuk yang disampaikan oleh guru. 3. terdapat pelbagai kaaedah dan teknik yang sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Adab dan Akhlak Islamiah. Membuat rumusan secara lisan atau bertulis Rumusan Secara keseluruhannya. Nyatakan perbezaan antara perbincangan formal dan tidak formal. Bandingbezakan kaedah lakonan dan kaedah simulasi dalam Pendidikan Akhlak Islamiah. Memberi masa murid melakukan simulasi . Mengadakan perbincangan tentang kesan simulasi yang telah dijalankan . Memberi penerangan tentang situasi yang perlu diwujudkan . Pembelajaran akan berkesan apabila sesuatu sesi pembelajaran dapat mencapai objektifnya dan murid-murid mengubah tingkah laku berdasarkan ilmu yang dibina.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 58 . Kaedah yang efektif memudahkan murid-murid memahami.

Kaedah Huruf Satu kaedah yang memberi penekanan kepada murid-murid mengenal nama dan bunyi huruf. Guru perlu berusaha untuk memperolehi pengetahuan asas tentang cara mengajar jawi di samping mempunyai sikap sedia mengajar dan melaksanakan pelbagai kaedah dan teknik yang sesuai dan menarik.. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN JAWI Guru yang mengajar pelajaran jawi hendaklah mementingkan keberkesanan pelajaran ini sama dengan mata pelajaran yang lain . Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Jawi a. Menunjukkan huruf ..6. 3.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 59 3.1. Program jawi yang dirancang dengan baik mengandungi ciri-ciri kepelbagaian kaedah dan cara pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. . Aktiviti yang boleh dijalankan: . . dan sebagainya dengan bahan bantu seperti manila kad atau flash kad KAEDAH Kaedah Huruf Kaedah bunyi Kaedah Mengeja Kaedah pandang sebut .6.

Guru memperkenalkan dan menyebut huruf tersebut . = .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 60 . . . Guru meminta murid menulis menulis perkataan-perkataan yang dibentuk. Kemudian bunyi-bunyi itu disambung menjadi suku kata. Guru memperkenalkan huruf vokal dan menggabungkannya dengan huruf-huruf tersebut iaitu .. Aktiviti yang dicadangkan: . . perkataan dan rangkaikata . Guru menunjukkan huruf-huruf seperti . . . .. Kaedah Mengeja Kaedah ini menghendaki murid-murid menyebut huruf dan mengeja serta membina suku kata tersebut... + . . Selain itu. Murid-murid diminta menyebut huruf tersebut berulang-ulang secara individu. .. b. Guru menggabungkan suku kata yang dieja supaya menjadi perkataan dan meminta murid mengejanya seperti . . Guru hendaklah melakukan aktiviti secara latih tubi . Murid juga boleh mengeja terus dengan menyebut .. kumpulan... murid-murid juga boleh mengeja terus sesuatu perkataan. .. kumpulan dan kelas .... Guru meminta menulis perkataan yang dibentuk . dan sebagainya.. . ...... = .. berpasangan atau secara kelas . . Guru meminta murid mengeja atau membunyikan huruf tersebut secara individu.

.. ... . = ..... Guru menunjukkan suku kata pertama dan meminta murid membunyikannya suku kata tersebut tanpa mengeja . + .. .... . ... . Guru menunjukkan suku kata kedua dan meminta murid membunyikan suku kata tersebut .. .. . .. = . Murid diminta membunyikan suku kata tersebut berulang kali secara individu. Kaedah Bunyi Kaedah yang membunyikan suku kata dan menyambungkannya dengan suku kata lain.. = ... murid juga dapat menguasai kemahiran membaca atau membunyikan perkataan dengan cepat.. Melalui cara ini. Dari perkataan yang sama bunyi itu kemudian dibentuk pula perkataan yang berlainan bunyi dari suku kata yang telah dipelajari. Contoh perkataan yang sama bunyi ialah.+ .. contohnya.. kumpulan atau kelas. .. + . . Guru mencantumkan suku kata pertama dengan suku kata kedua dan meminta murid membunyikan kedua-dua suku kata tersebut dan membentuk perkataan Kaedah ini lebih berkesan sekiranya perkataan-perkataan yang dibentuk peringkat permulaan pengajaran terdiri dari suku kata yang sama bunyinya kemudian diikuti dengan perkataan yang berlainan bunyi semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan.... murid dapat membentuk perkataan walaupun tanpa mengeja terlebih dahulu. Di samping itu... berpasangan...(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 61 c.. .... . = .. Aktiviti yang dicadangkan ialah. . + .

Murid diminta menyebut perkataan berserta gambar e. Guru menunjukkan gambar-gambar bagi perkataan yang akan diajar . senaraikan beberapa bentuk perkataan yang sama bunyi dari suku kata terbuka atau tertutup serta bina seberapa banyak perkataan lain dari suku kata atau perkataan tersebut. Kaedah Bermain Bermain sambil belajar merupakan satu kaedah atau teknik yang baik untuk melatih murid sebagai seorang manusia dan menjadikan pengajaran di sekolah lebih menarik dan praktis. Latihan : Berpandukan kaedah penulisan jawi.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 62 d. Kanak-kanak akan akan memperolehi pembelajaran yang paling berkesan sekiranya mereka mempelajari sesuatu sesuai dengan minat. . Guru meminta murid menyebut gambar-gambar tersebut . Kaedah Pandang Sebut Pelaksanaan kaedah ini sangat bergantung kepada bahan bantu seperti kad gambar kerana kaedah ini hanya dapat dilaksanakan dengan membunyikan perkataan atau rangkaikata melalui gambar atau membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita. tujuan dan berfaedah kepada mereka. Cadangan aktiviti: . Guru meminta murid mengecam perkataan-perkataan dan menyebutnya berulangkali . Guru menunjukkkan perkataan bagi gambar-gambar tersebut dan meminta murid menyebutnya .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 63 Di antara permainan yang biasanya digunakan dalam bilik darjah ialah teka silangkata, teka-teki, sahibba, domino, kad-kad bergambar, kad perkataan, membentuk perkataan dari kad-kad huruf, menyambung titik-titik, cantuman gambar, kad nombor, dam ular dan sebagainya. RUMUSAN Matlamat pengajaran jawi adalah melahirkan murid yang dapat mengenal, membaca dan menulis jawi dengan baik. Tujuan ini dapat dicapai sekiranya guru berjaya memainkan peranan mereka secara berkesan. Oleh itu, guru perlu menggunakan pelbagai kaedah yang sesuai dan tepat. Apabaila murid dapat menguasai jawi pada peringkat permulaan maka sudah tentu mereka akan mencintai tulisan jawi serta menghayatinya. Secara tidak langsung akan lahirlah generasi yang akan terus memperjuangkan tulisan jawi. Justru, warisan bangsa yang unik ini akan terus diperkasakan dan tidak mungkin akan luput ditelan zaman. Latihan : Cuba anda senaraikan jenis-jenis permainan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran jawi

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 64 UNIT 4 PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN DALAM SEMUA BIDANG PENDIDIKAN ISLAM. 4.0. Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan pelaksanaan prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. Kebijaksanaan guru memilih prinsip dalam menyampaikan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan terhadap murid. Unit ini mengandungi: Prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. 4.1. Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini, anda diharap dapat: 1.Menghuraikan prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam . 2.Membanding beza antara prinsip mudah kepada susah, diketahui kepada belum diketahui, maujud kepada mujarrad, , khusus kepada umum dan dekat kepada jauh. 3.Mengaplikasi prinsip-prinsip tersebut dalam semua bidang Pendidikan Islam. 4.Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip perkembangan isi pelajaran yang betul. Arahan 1. Baca dan fahami objektif modul. 2. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. 3. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. 4. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit, anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. 5. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. 6. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 65 pada sesi berikutnya. 7. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. 4.2. Kerangka Tajuk Rajah 10 : Prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran Pendidikan Islam. Peringatan: Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan untuk meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. PRINSIP-PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN Dari mudah kepada susah khusus kepada umum Dekat kepada jauh maujud kepada mujarrad perkara diketahui kepada yang belum diketahui

Dari maujud kepada mujarrad . . prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran berikut perlulah kita ikuti : i. 4. Dari khusus kepada umum memberi beberapa contoh untuk dibuat generalisasi. seimbang dari segi fizikal. emosi dan keperluan negara bagi membina generasi yang berilmu. mental. bahan dan masa yang digunakan. Dari dekat kepada jauh memberi contoh-contoh yang hampir dengan murid untuk menjelaskan perkara yang hampir sama dengan contoh yang diberi. iii. Dari perkara yang diketahui kepada perkara yang belum diketahui dengan memanipulasi pengetahuan sedia ada murid untuk dikaitkan dengan ilmu baru. Definisi isi pelajaran Isi pelajaran ialah kandungan pelajaran yang terdapat di dalam sukatan pelajaran dan dihuraikan di dalam huraian sukatan pelajaran. teknik. Dari mudah kepada susah mengajar konsep yang mudah terlebih dahulu sebelum berpindah kepada konsep yang lebih susah. beriman daan beramal. spritual. Kedua-dua dokumen penting ini hendaklah dirujuk oleh guru-guru dengan teliti kerana ia merupakan kurikulum pelajaran yang digubal oleh Kementerian Pelajaran Malaysia berteraskan Falsafah Pendidikan Negara. iv. akitiviti.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 66 Nota : Dalam merancang strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pemilihan dan pelaksanaan kaedah.menjelaskan sesuatu yang mujarrad dengan berfokus kepada benda yang maujud. v.3. ii.

4.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 67 Isi kandungan pelajaran ini juga diperjelaskan lagi melalui Buku Panduan Guru supaya guru dapat menyampaikan pelajaran bertepatan dengan kehendak sukatan dan huraian sukatan pelajaran. . Seterusnya isi kandungan pelajaran ini dimantapkan lagi melalui buku teks dan buku kerja murid. Cara Menyusun Isi Pelajaran Isi Pelajaran hendaklah disusun bersesuaian dengan. Peruntukan masa . Aras yang dirancang . Objektif pelajaran . Minat dan kebolehan murid . Guru berperanan melaksanakan tanggungjawab untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran tersebut. Urutan bagi mencapai objektif .4. Sukatan pelajaran mengikut tajuk . Kefahaman murid .

Kriteria-kriteria pemilihan isi pelajaran Rajah 11 : Kriteria pemilihan isi pelajaran Pemilihan Isi Pelajaran Objektif yang ditentukan Pengetahuan sedia ada Murid berpeluang melibatkan diri Bersifat mencabar Bersepadu Tahap pencapaian murid Murid berpeluang menggunakan pengalaman mereka Mengambil kira kemahiran yang berkaitan Berdasarkan fakta yang sahih Daripada bahan yang pelbagai .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 68 4.5.

4. seterusnya guru memperkenalkan anggota wudhu yang wajib dan sunat serta . 4.1 Mudah kepada susah Mengajar konsep yang mudah terlebih dahulu sebelum berpindah kepada konsep yang lebih susah. Contoh 1: Bidang Ulum Syr yyah: Ibadah. Prinsip-prinsip Perkembangan Isi Pelajaran dalam Pendidikan Islam Guru perlu mematuhi prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran dalam merancang pengajaran dan pembelajaran supaya mudah difahami oleh murid serta mencapai objektif yang dirancang. perkara yang diketahui kepada perkara yang belum diketahui. kemudian kepada perkembangan isi yang merangkumi jenis-jenis najis dan cara menyuci najis. Murid telah pun tahu apakah erti wudhu atau cara berwudhu (meniru perbuatan ibu bapa mereka).6. jika guru ingin pengetahuan baharu diterima oleh murid.2 Perkara yang diketahui kepada perkara yang belum diketahui Memanipulasikan pengetahuan sedia ada murid untuk dikaitkan dengan ilmu baharu. guru perlu mempastikan pengetahuan lepas murid mempunyai kaitan rapat dengan pengetahuan yang baharu. Ini bermakna pengetahuan yang lepas bagi seseorang murid berperanan sebagai asas yang membolehkan pengatahuan yang baharu bergantung kepadanya. Contoh 1: Bidang Asuhan Tilawah al-Quran Menyebut potongan kalimah dengan makhraj yang betul kepada membaca ayat dengan fasih dan bertajwid.6. Oleh itu. Contoh 2: Bidang Ulum Syar yyah: Ibadah Pengenalan konsep iaitu pengertian najis. Prinsip-prinsip tersebut ialah mudah kepada susah.6.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 69 4. khusus kepada umum dan dekat kepada jauh. maujud kepada mujarrad.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 70 sempadan setiap anggota wudhu tersebut dan cara mengambil wudhu yang betul. . Pengetahuan murid yang sedia ada ialah meraka tahu bahawa setiap benda ada penciptanya begitu juga dengan alam ini kerana ianya tidak akan terjadi dengan sendirinya. Contoh: Bidang Ulum Syar yyah: Akidah. 4. Guru mengajar bahawa Allah SWT itu wujud dan tanda wujudnya Allah ialah dengan wujudnya alam ini. 4. Penggunaan prinsip ini ia dapat mencapai objektif dan pengajaran dapat berjalan dengan berkesan dan baik. Isi pengetahuan yang dikembangkan hendaklah berasaskan pengetahuan sedia ada murid.6. Prinsip ini akan merangsang murid untuk mengetahui perkembangan isi. Sesuatu benda yang wujud yang boleh dipegang . guru hendaklah menjelaskan dulu tentang ciri-ciri khusus hadas kecil atau hadas besar sebelum membuat satu pengertian umum tentang ciri yang telah diterangkan. dilihat dan dirasa kepada sesuatu yang abstrak yang merangsang pemikiran untuk mengetahuinya dengan bukti yang wujud di sekitar murid.6. Guru hendaklah memilih isi pelajaran yang tersusun dari ciri-ciri khusus isi pelajaran. Contoh: Bidang Ulum Syar yyah: Ibadah. Perkembangan isi pelajaran yang berkesan hendaklah di susun dari sesuatu yang khusus kepada umum.3 maujud kepada mujarrad Menjelaskan sesuatu yang mujarrad dengan berfokuskan kepada benda yang maujud.4 Dari khusus kepada umum Memberi beberapa contoh untuk dibuat generalisasi. Guru mengajar tentang hadas kecil atau hadas besar.

Contoh: Bidang Adab dan Akhlak Islamiah.5 Dari dekat kepada jauh Memberi contoh-contoh yang hampir dengan murid untuk menjelaskan perkara-perkara yang hampir sama dengan perkara yang diberi. Dengan ini perkembangan isi pelajaran secara berperingkat-peringkat adalah perlu diambil kira dalam memahamkan sesuatu isi pelajaran supaya dapat dikekalkan dalam ingatan dan penghayatan murid secara berterusan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 71 4. Adab terhadap ibu bapa dikaitkan dengan adab kepada pemimpin RUMUSAN Pemahaman terhadap prinsip-prinsip isi pelajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam akan memperkembangkan proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dengan lebih tersusun. Prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran tersebut dapat dirumuskan melalui rajah dibawah Prinsip-prinsip Perkembangan isi pelajaran Dari mudah kepada susah khusus kepada umum Dekat kepada jauh maujud kepada mujarrad perkara diketahui kepada yang belum diketahui .6.

Pilih satu tajuk bagi setiap bidang Pendidikan Islam dan jelaskan prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran yang sesuai beserta contoh a. Pelajaran Jawi . Ulum Syar yyah c. Adab dan akhlak Islamiah d.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 72 Latihan : 1. Asuhan Tilawah al-Quran b.

Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. 4. 4.Perancangan pengajaran semester. Unit ini mengandungi: 1. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. 3. pelaksanaan dan penilaian dalam pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang. .Penilaian proses pengajaran dan pembelajaran 5.0. mingguan dan harian 2. Baca dan fahami objektif modul. 5.Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran 3. Melaksanakan langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran bagi mencapai objektif yang telah dirancang 3. Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini. mingguan dan harian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam 2. 2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 73 UNIT 5 PANDUAN PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SEMUA BIDANG 5. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip dan garispanduan yang betul.1. anda diharap dapat: 1. Memahami serta membuat jadual perancangan semester. Membuat penilaian dan mengambil tindakan susulan bagi merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit. Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan kemahiran bagi membuat perancangan pengajaran. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. Arahan 1. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar pada sesi berikutnya. 6. anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan.

2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 74 7. pelaksanaan dan penilaian . Persediaan mengajar melibatkan tiga peringkat iaitu perancangan. P&P Berkesan Perancangan Pelaksanaan Penilaian Peringatan: Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan untuk meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. Rajah 12 : Pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan . 5. Kerangka Tajuk + + Nota : Guru perlu merancang dan menyediakan persediaan/ rancangan mengajar sebelum memulakan sesuatu pengajaran. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan manamana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit.

KEMAHIRAN :penentuan objektif.3. di . ILMU PENGETAHUAN : yang berkaitan dengan mata pelajaran . . Tujuan utama penyediaan rancangan adalah untuk menjamin murid mencapai objektif pengajaran secara samping meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar. Apakah pengajaran? . pemeringkatan dan pemilihan isi pelajaran. SIKAP : Perubahan tingkahlaku . cara penyampaian dan lain-lain.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 75 5. NILAI : Nilai murni PENGAJARAN PROSES PENYAMPAIAN ILMU PENGETAHUAN KEMAAHIRAN SIKAP Rajah 13 : Proses penyampaian pengajaran NILAI dan dalam satu pengajaran berkesan. PERANCANGAN PENGAJARAN Rancangan pengajaran merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan oleh guru di dalam bilik darjah tempoh yang telah ditetapkan.

Menurut Atan Long (1982). PEMBELAJARAN Proses perubahan tingkahlaku yang agak tetap dan berlaku kerana pengalaman dan latihan yang diteguhkan Rajah 14 : Proses pembelajaran PENGAJARAN + PEMBELAJARAN BERKAIT RAPAT DENGAN PENDEKATAN. KAEDAH DAN TEKNIK Rajah 15 : Proses Pengajaraan dan Pembelajaran . seorang guru perlu mengetahui secara mendalam apa yang hendak disampaikan kepada murid kerana pengetahuan dan kemahiran guru akan menimbulkan rasa percaya dalam dirinya. Sebelum mengajar. Semasa merancang. Kepercayaan murid juga akan bertambah terhadap guru. guru perlu merancang pengajarannya berdasarkan kepada Sukatan Pelajaran serta latar belakang murid.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 76 Apakah pembelajaran? Pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran. guru perlu membuat keputusan mengenai keperluan. STRATEGI. Manakala Kauchak dan Eggen (1998) pula berpandangan bahawa guru mesti mengetahui isi kandungan yang mereka hendak sampaikan dan tahu cara untuk memindahkan ilmu tersebut dalam bentuk yang boleh diterima oleh pelajar nya. matlamat dan objektif pengajarannya.

.3... .. 5.. . 5 ............(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 77 5..(...... .........3........... .. ...... ..... ....... ... ... ..... ..... ..... . .... ... (5... .... .... . . .... (....... .. ......1 Rancangan Tahunan/ Semester Satu jadual perancangan yang dibuat dengan mengagihkan sukatan pelajaran mengikut tahun atau semester............. .2 Rancangan Mingguan ...... .... . /.... 1 .... . .. .... ( 1 .. ..... ........

.........3 Rancangan Pengajaran Harian .. 05/09/ 09 . 08/09/2011 09/09/2011 .. .......(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 78 Satu perancangan yang dibuat untuk satu minggu.3..... ....... 2011 .... 2011 /09/ ...) .... (... 05/09/2011 06/09/2011 07/09/2011 . ... 5.. . .. ......

Butiran am . Aktiviti murid dan guru. Kemahiran . Semasa merancang sesuatu pengajaran. Penyerapan kurikulum . Dalam penulisan persediaan mengajar. Isi pelajaran iii. Segala aktiviti guru murid yang dicadangkan hendaklah dinyatakan dalam bentuk yang mudah dicerap.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 79 Rancangan mengajar untuk satu-satu masa/ setiap hari persekolahan. guru perlu menggunakan strategi tertentu untuk mencapai objektif pengajaran. Ringkasnya. Pengetahuan lepas . guru perlu memikirkan perkara berikut: Apakah perkara yang perlu dipelajari murid? Apakah yang perlu dipelajari atau dicapai murid? Apakah kaedah pengajaran yang paling sesuai digunakan supaya objektif tercapai dengan berkesan? Bagaimanakah cara terbaik menilai pengajaran dan pembelajaran? Setiap persediaan mengajar perlu mengandungi tiga komponen utama: i. rancangan pengajaran harian merupakan rancangan mengenai apa yang perlu dilakukan oleh guru dan murid dalam satu atau dua waktu pengajaran. Penerapan nilai . Ia merupakan susunan perancangan aktiviti dan tindakan yang akan dilaksanakan oleh guru melalui proses penyampaian sesuatu tajuk pelajaran dengan bantuan bahan dan peralatan yang sesuai. . Hasil Pembelajaran . Objektif ii. Rancangan pengajaran harian disediakan berdasarkan rancangan mingguan. Penggabungjalinan .

Kemahiran . Perkembangan isi pelajaran .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 80 FORMAT RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata pelajaran : . Set induksi . Strategi pengajaran . Penyerapan kurikulum . Penerapan nilai . Penggabungjalinan . Rumusan / kesimpulan . Pengubahsuaian Perancangan Penyampaian Penutup Rajah 16 : Perancangan Proses Pengajaran . PenggunaanSumber P&P . Penilaian hasil pembelajaran . Aktiviti susulan .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 81 Tahun / Kelas : Tarikh : Masa : Bilangan Pelajar : Bidang : Tajuk : Kemahiran : Pengetahuan Sedia Ada : Hasil pembelajaran : Aras 1: Aras 2: Aras 3: Kemahiran berfikir : Penerapan Nilai : Gabungjalin : Penyerapan / rentasan : Bahan Bantu Mengajar : Langkah Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan .

4 PELAKSANAAN PENGAJARAN .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 82 Muqaddimah (1 minit) Doa Syahadatain Murid Guru Set Induksi (3-5 minit) Isi Soalan Tajuk Guru Murid Guru Langkah 1 (5-7 minit) Isi Soalan Guru GJ Penyeraran Nilai BBM Langkah 2 (10 -15 minit) Isi Gabungjalin Penyerapan Soalan Guru Murid GJ Penyeraran Nilai BBM Langkah 3 (12-15 minit) Soalan Murid Guru KB GJ Penyerapan Nilai BBM Penutup (5 minit) Isi Kerja lanjutan Guru Murid Catatan Refleksi 5.

3 Penutup Pengajaran . Bahagian set induksi memainkan peranan penting untuk menarik dan mengekalkan minat murid. membimbing dan menilai pembelajaran mereka. penyampaian dan penutup.1 Set Induksi Set induksi berperanan sebagai montaj dalam sesuatu persembahan. Pengajaran berbentuk stereotaip. Penyampaian merupakan pengajaran sebenar.4.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 83 Setiap proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan tiga peringkat. 5. melalui peralatan. selaras dengan objektif pengajaran. biasanya membosankan kerana murid masih belum bersedia untuk mengikuti pelajaran. memulakan pengajaran dengan membuat cerita ringkas atau membincang isu semasa yang berkaitan. 5. Tumpuan utama dalam setiap peringkat ini adalah mengarah kepada pencapaian objektif yang dirancang. seterusnya mengambil bahagian secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Semasa proses ini guru perlu melibatkan murid secara aktif. Misalnya. Sebelum menyampaikan konsep atau fakta. Penyampaian yang berkesan melibatkan usaha guru mengaplikasikan segala kemahirannya.2 Penyampaian Penyampaian merangkumi segala langkah yang perlu diambil atau dilakukan untuk mencapai objektif pengajaran. guru perlu melibatkan fikiran atau menarik minat murid terlebih dahulu.4.4. Pelbagai pendekatan digunakan oleh guru untuk melibatkan fikiran dan menarik minat murid terhadap tajuk yang akan diajar. strategi dan pendekatan tertentu untuk menyampaikan bahan pengajaran. di mana guru terus menulis tajuk dan mengajar apabila masuk ke dalam bilik darjah. pengenalan. iaitu. kaedah. 5. Manarik atau tidaknya sesuatu pengajaran bergantung kepada cara guru menggunakan (kira-kira) 5 minit pertama pengajarannya.

5.1 Tujuan Penilaian Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. 5.5. guru perlu memberi pengukuhan terhadap pembelajaran murid. di samping mendapatkan maklumbalas mengenai prestasi murid ke arah pencapaian objektif yang dirancang. Aktiviti yang dicadangkan ialah peneguhan positif. melukis gambarajah dan sebagainya.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 84 Pada peringkat akhir sesuatu pengajaran. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. 5. PENILAIAN Penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. Aktiviti yang dicadangkan ialah: pemetaan konsep. fakta atau kemahiran penting yang telah dibincang hendaklah dinyatakan kembali. Segala konsep. Terdapat dua jenis penutup pengajaran iaitu: Penutup Kognitif Merumus dan mengulang segala fakta penting. prinsip. mewujudkan perasaan ingin tahu dan sebagainya.2 Kaedah penilaian .5. 5. Penutup Sosial Menimbulkan perasaan pencapaian murid-murid. Penilaian dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dan membantu guru memperkukuhkan kekuatan murid.

Penilaian secara pemerhatian .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 85 1. pemerhatian . . Mengesan kemajuan (kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran . lembaran kerja. Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: . kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai.perlakuan/amalan . Mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program . Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenaii kebolehan. . skala kadar. Hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: . penulisan 2. ujian bertulis .perlu dirancang secara individu atau kumpulan . Ketiga-tiga kaedah inii boleh digunakan untuk : . Digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: .dijalankan dengan menggunakan senarai semak.sikap .amali .menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak. lisan .perlu dirancang secara teratur . ujian bertulis dan ujian lisan A. 3.Mengesan serta-merta hasil pembelajaran dalam pengajaran harian dan tidak memerlukan instrumen yang khusus . perkembangan dan kemajuan murid. hasil pembelajaran yang hendak dinilai.

kemahiran belajar .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 86 . Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan.kemahiran manipulatif . Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: . Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan.kemahiran literasi komputer .kefahaman konsep . Digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: .kecekapan mendengar .kecekapan mencongak .gaya persembahan . buku skrap.pertuturan dan sikap Instrumen Penilaian Lisan .murid dengan guru . .kemahiran mereka cipta .kemahiran kinestetik . kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran. . B.murid dengan bahan pembelajaran . .kemahiran bersosial . Penilaian secara lisan.penggunaan bahasa yang tepat .pengetahuan fakta . Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar.kefasihan menghafaz .sebutan dalam berbahasa .murid dengan murid .

pernyataan.mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz.bacaan kuat . Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: . .temu bual .soalan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 87 .hafazan . .mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis.perbahasan . ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami.mendengar dan memberi respon secara lisan . .aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid.syarahan .bercerita . Penilaian lisan membolehkan guru : .deklamasi sajak . . .Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan. . Dalam menyediakan instrumen guru perlu dipastikan: .mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid.nyanyian .pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir. . .soal jawab . . C.mengesan kelancaran dalam sebutan.perbincangan .mengesan amalan dan sikap murid secara sertamerta. Penilaian secara penulisan. .aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea.

penggunaan tanda baca .kemahiran menulis . Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: . Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih. Soalan yang berperingkat dapat menilai .laporan projek/kerja kursus/folio .soalan objektif Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi. graf atau carta. Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: . jadual.mentafsir .soalan menepati kemahiran yang akan diuji .mengaplikasi .soalan subjektif .latihan dan ujian bertulis .skema pemarkahan disediakan .huraian atau tafsiran peta.karangan .bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami . Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: .bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan . perkara yang berikut mestilah diambil kira: .menilai .perbendaharaan kata . Instrumen Penilaian Penulisan .aras kesukaran soalan dipelbagaikan .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 88 .menyusun idea .

5. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 89 peningkatan tahap pemikiran murid. Refleksi didefinisikan sebagai inkuiri yang sistematik pada amalan pengajaran sendiri bagi membaiki amalan pengajaran serta meningkatkan kefahaman mengenai sesuatu perkara.6 Refleksi Kendiri Refleksi adalah suatu usaha secara sedar dan rasional mencari penyelesaian kepada suatu masalah. Refleksi dibuat selepas guru selesai melaksanakan pengajaran sebagaii penilaian kendiri atau muhasabah berkenaan pengajaran guru. Proses refleksi mengarahkan pemikiran yang positif bagii menjana amalan pengajaran guru yang berkesan. Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid. Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 90 Rajah 17 : Langkah-langkah Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran 5.7 RUMUSAN Memahami masalah melalui pemikiran kognitif Mengesan masalah Memproses dan menganalisis data dengan pemikrian secara kritis Mengingat kembali perhubungan pengalaman yang sedia ada dengan penyelesaian masalah Mencadang pelbagai penyelesaian dengan pemikiran kritis dan kreatif Menilai penyelesaian dengan penggunaan pemikiran refleksi untuk membuat keputusan atau menetap tindakan .

Istilah berkesan dan menarik adalah sesuatu yang amat sukar didefinasikan secara tepat kerana kedua-duanya bersifat relatif dan berbeza mengikut keadaan dan presepsi seseorang (Kamarul Azmi Jasmi & Ab. peringkat perkembangan dan peringkat penutup.3 Menggunakan bahasa yang berkesan a.2 Penyampaian isi secara sistematik dan lancar a. Penyampaian isi pelajaran merangkumi tiga peringkat iaitu peringkat permulaan. sesuai. Menggunakan bahasa persuratan. c.4 Penggunaan bahan bantu mengajar . 5. antaranya. b. realistik. tepat dan disusun mengikut urutan. Bertutur dengan lancar dan fasih. b. jelas. Memberi arahan yang jelas dan dapat didengari oleh murid 5.Halim Tamuri. c.1 Tercapainya objektif pembelajaran a. 2007) Terdapat beberapa kriteria dalam menentukan keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran murid yang boleh diterima dan diakui bersama. b.7.Isi pelajaran disampaikan secara tersusun bermula dari konsep yang asas. Objektif pembelajaran sesuai dengan tajuk dan isi pelajaran. c. Objektif pembelajaran tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Mengemukakan contoh-contoh yang sesuai dengan isi pelajaran.7. Objektif yang dipilih hendaklah mudah.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 91 Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Islam yang berkesan merupakan isu yang sangat penting dan mencabar kepada semua guru Pendidikan Islam.7. 5.7. 5.

Pendidikan Islam akan menjadi menarik dan relevan kepada pelajar sekiranya guru boleh mengaitkan apa yang dipelajari dengan realiti dengan isu semasa yang berlaku.7. Interaktif murid dengan murid 5.5. Menggunakan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi terkini 5.6. Pengajaran dan pembelajaran interaktif ini boleh dibahagikan kepada beberapa suasana: a. Interaktif antara guru dengan murid b. Menggunakan bahan bantu mengajar yang dapat membantu murid memahami penyampaian guru. Menggunakan bahan bantu mengajar yang dapat membantu guru menyampaikan isi pelajaran secara berkesan.7.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 92 a.Pengajaran dan Pembelajaran interaktif Proses P&P akan menjadi lebih menarik jika ada P&P interaktif dilaksanakan di dalam bilik darjah. Relevannya ilmu wahyu dengan kehidupan seharian menjadikan Pendidikan Islam itu sesuai sepanjang zaman. c. Interaktif guru dengan bahan pengajaran c. PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN . Penguasaan Ilmu Menurut Kamarul Azmi Jasmi (2007) guru perlu menguasai ilmu kerana dengan ilmu yang luas dan mendalam sahaja mereka dapat menghuraikan sesuatu topik pengajaran dengan baik dan mantap. b. Interaktif murid dengan bahan pengajaran d.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 93 (1) PERANCANGAN (2) PELAKSANAAN (3) AMALAN REFLEKSI (4) SIKAP & SAHSIAH Hasil Pembelajaran Isi Pelajaran Perancangan Strategi P & P Sumber P&P Penerapan nilai (nilai murni/nilai PAS) Unsur Kemahiran Berfikir Permulaan Perkembangan Pengajaran Pengurusan Bilik Darjah Pelaksanaan Komunikasi Kualiti Pembelajaran Penutup Pencapaian Hasil Pembelajaran Aplikasi Nilai Amalan Refleksi Pemikiran Reflektif Penampilan Diri Sikap & Sahsiah Keprihatinan Pekerti Sifat Profesional Latihan .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 94 1. 2. buat satu refleksi terhadap pengajaran dan pembelajaran yang telah anda laksanakan. Bina satu rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran Pendidikan Islam dan laksanakan di dalam kelas pengajaran dan pembelajaran anda. Selepas pengajaran di dalam kelas anda. .

(1995) Pendidikan Islam dan Peralihan Paradigma. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise Mohd Yusuf Ahmad ( 2004). Kuala Lumpur : Dewan Bahas a Pustaka. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Maktabah an-Nahdha h AlMisriyyah. Abdul Qadir Ahmad. Abdullah Amin. Kajang : Masa Enterprise.Pendidikan Islam. Kaedah Dan Teknik Pengajaran Menurut Ibnu Khaldun AlQabasi. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1980.falsafah.Shah Alam. Pengajaran dalam Bilik Darjah. Bandu ng: CV Diponegoro. Haji Abdullah Ishak (1995) Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia .pedagogi dan metodologi.Selangor:Fajar Bakti Sdn Bhd. Rashidi Azizan dan Abd. Kuala Lumpur.PIM3102 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM SR 95 Abdurrahman An Nahlawi (1992) Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam. Dewan Bahasa Dan Pustaka . Pendidikan Dan Pembangunan Suatu Perspektif Berse padu. Al-Nu my. (1994). Pahang: Maahad Tahfiz Negeri Pahang. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku Teks Pendidikan Islam Tahun 1 6 Mohd.Razak Habib (1995).Johor Bahru Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Prof Dr. Ahmad Mohd Saleh. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Isl am Sekolah Rendah. (1991) Asas-Asas Pendidikan Islam. Universiti Teknologi Malaysia. Hasan Langgulung. Kuala Lumpur. Terjemahan Mohd Romzi Omar. Mok Soon Sang (1996) Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan. Pendidikan Islam Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. 1997. Kamal Hassan Dr. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Jamaluddin Bin Abdul Jabbar (2001). . Metodologi Dan Psikologi Pendidikan Tilawati l Quranil Karim. Kuala Lumpur: P enerbit Universiti Malaya. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pust aka Aman. Kamarul Azmi Jasmi & Ab Halim Tamuri (2007).Turuq Ta alim Al-Tarbiyah Al-Islamiyah. Hassan Langgulung. Dewan Bahasa dan Pustaka. Sejarah Dan Kaedah Pendidikan Al-Qur an. (1988). Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekol ah Rendah.

Zawawi Hj. Mohd. Pendidikan Islam Kaedah Dan Teknik Pengajaran. (1984). Rohizani Yaakub. Dr. Zohir Ahmad (2003) Pedagogi: Strate gi dan Teknik Mengajar Berkesan. PTS Publication & Distri butors Sdn Bhd. Ahmad.PIM3102 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM SR 96 Shabuddin Hashim. Petalin g Jaya : International Book Service .

com Kelulusan: Sarjana Pendidikan UM 2005 Sarjana Muda syariah UM 1994 Pengalaman : Guru Pendidikan Islam di sekolah Menengah 7 tahun Pensyarah IPG 7 tahun NAMA JAWATAN EMEL (NAMA) (JAWATAN) (EMEL) (KELULUSAN) PHD/SARJANA/SARJANA MUDA/DIPLOMA/SIJIL (PENGALAMAN KERJA) .97 PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN NAMA : JAMILAH BINTI MOHD NOOR JAWATAN :PENSYARAH EMEL : jamilahnoor@ymail.com Kelulusan: Sarjana Syariah UM Sarjana Muda Pengajian Islam UKM 1999 Sijil Perguruan Asas Pengajian Islam(Pengajian Rendah)MPI 1988 Pengalaman : Guru Pendidikan Islam di sekolah rendah 8 tahun Guru Pendidikan Islam di sekolah Menengah 7 tahun Pensyarah IPG 4 tahun NAMA : RUHAYATI BINTI RAMLY JAWATAN :PENSYARAH EMEL : ruhihayati_iptaa@hotmail.

98 IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful