PENGENALAN

Pekerjaan merupakan suatu aktiviti yang penting dalam kehidupan manusia dan akan berasa puas dengan kehidupannya apabila memiliki sesuatu pekerjaan yang tetap serta terjamin. Malah pekerjaan dapat memperlihatkan status masyarakat, tahap ekonomi, dan pendapatan. Bekerja bererti seseorang itu mesti aktif dalam aktiviti yang boleh membawa perubahan kepada dirinya, orang lain, dan bidang yang diceburi. Pekerjaan dikatakan mempengaruhi konsep kendiri, perasaan nilai, kesejahteraan, dan identity keperibadian seseorang (Muhd. Mansur dan Siti Nordinar, 1989). Seseorang itu mestilah mempunyai kesedaran kerjaya setelah tamat

persekolahan. Kesedaran kerjaya merupakan kesedaran tentang perhubungan antara kendiri dengan pendidikan, mengenali kelompok pekerjaan serta kemahiran dalam membuat sesuatu pilihan. Oleh itu, kesedaran kerjaya merupakan pengetahuan tentang konsep kendirinya dan pelbagai aspek dunia pekerjaan seperti jenis-jenis pekerjaan, persekitaran pekerjaan dan faedah-faedah yang diperoleh daripada sesuatu pekerjaan (Fadale, 1974). Membuat pemilihan antara pilihan-pilihan pelajaran dan pekerjaan ialah proses yang berkembang bertahun-tahun lamanya. Tidak terdapat satu titik atau tanda yang menentukan kerjaya seseorang. Terdapat banyak halangan yang tertentu boleh menimbulkan paksaan terhadap bidang pilihan pada masa hadapan dan mempengaruhi pemilihan muktamad sesuatu pekerjaan. Kekeliruan tentang pemilihan mata pelajaran yang perlu dipelajari akan menimbulkan masalah kepada pemilihan kerjaya. Pelajar sekolah, khususnya pelajar sekolah menengah sering menghadapi masalah dalam pemilihan kerjaya. Masalah-masalah yang sering dihadapi ialah berkaitan tidak dapat membuat keputusan, kurang maklumat tentang diri dan kerjaya, tiada kepastian tentang kerjaya yang dipilih, kurang minat untuk merancang, dan tidak mampu menyelesaikan masalah. Masalah-masalah ini berkait rapat dengan kurangnya kematangan kerjaya (Rohany,2003). Masalah kurang kematangan kerjaya ini akan memberi kesan kepada pelajar-pelajar apabila berada di institusi pengajian tinggi, institusi latihan kemahiran dan dalam bidang pekerjaan.

9) kerjaya merujuk kepada aktiviti dan kedudukan yang meliputi pekerjaan dan tugas serta mempunyai perhubungan sepanjang kehidupan individu. Pengetahuan yang cetek tentang pemilihan pekerjaan akan menyebabkan mereka tidak gembira dengan kerjaya yang dipilih dan melakukan pekerjaan tersebut dalam keadaan terpaksa (Suradi. Seseorang itu tertarik kepada sesuatu pekerjaan disebabkan personaliti dan beberapa faktor lain yang terkandung dalam latar. 1996) Personaliti pelajar mempunyai pengaruh kepada pemilihan kerjaya pelajar.Sesetengah individu mungkin akan kekal dengan satu pekerjaan sahaja sepanjang hidupnya sementara individu lain mungkin akan bertukar-tukar pekerjaan.p. Terdapat pelbagai definisi pendidikan kerjaya yang dikemukakan oleh individu dan organisasi mengikut bidang masing-masing. Menurut Zunker (2006. dan tahap pencapaian yang diperoleh semasa di sekolah. Omar Awang(2008. Tolbert(1994) mendefinisikan kerjaya sebagai satu rangkaian melibatkan diri seseorang individu. Pendidikan kerjaya merupakan program pendidikan yang bersifat komprehensif yang berfokus kepada kerjaya. Terdapat juga pelajar yang tidak tahu memilih dan membuat keputusan jenis pekerjaan yang akan diceburinya.p.mungkin pada peringkat rendah dan berlanjutan hinnga ke peringkat dewasa.Berikut diterangkan perkara tersebut.1)menyatakan kerjaya adalah satu pekerjaan yang perlu diwujudkan di dalam kehidupan seseorang.pendidikan kerjaya merupakan satu program yang membekalkan seseorang dengan maklumat kerjaya ataupun pembentukan kemahiran.tetapi pendidikan pendidikan kerjaya juga membantu indidvidu untuk membina sikap positif terhadap kepentingan kerja sama ada dari segi peribadi. Pekerjaan yang diceburi bergantung kepada jenis pendidikan. Dari sudut lain pula pendidikan kerjaya boleh di ertikan sebagai program pendidikan yang menyeluruh yang memberi penekanan kepada penyediaan individu untuk memasuki dalam sesebuah masyarakat agar . jenis latihan.Hampir setiap pelajar akan mencari pekerjaan setelah dia menamatkan pelajaran atau latihannya.social mahupun ekonomi.psikologi.Perkara ini bermula dari peringkat awal.

mendapat produktiviti dan kepuasan dalam perkerjaan.kemahiran dan atribut-atribut lain bagi membina rancangan peribadi yang bersesuain dengan dan kebolehan mereka.Melangkah kealam pekerjaan bukanlah suatu perkara yang mudah kerana ia memerlukan ilmu yang cukup untuk meronai kehidupan di alam pekerjaan ini.Perancangan kerjaya yang terbaik dapat menyediakan individu yang terbaik dalam duni pekerjaan. dan membaiki kehidupan individu berkaitan dengan pengalaman perkerjaan. .komponen utama. Pendidikan kerjaya merangkumi semua usaha pendidikan yang meluas yang ditujukan untuk memotivasi.contoh pelaksanaan dan cadangan untuk meningkatkan kualiti proram kerjaya dengan lebih effektif.Kertas ini akan membincangkankan aspek kerjaya secara lebih teperinci seperti definisi kerjaya dan pendidikan kerjaya. KOMPONEN PERTAMA. MENGENAL POTENSI DIRI. Pendidikan ini mempunyai misi agar setiap individu memiliki aras optima kemahiran kerja dalam konteks social. dan sistem kerja.memberi kaunseling. menyumbang dan memenuhi tuntutan sebagai warganegara. pendidikan dalam menolong individu melibatkan diri.Ia juga memberi penekanan kepada nilai instrumental semua jenis . Komponen pendidkan kerjaya ini perlu dikenalpasti kerana ia akan menentukan kandungan pendidikan kerjya itu sendiri.Pendidikan kerjaya sebahagian daripada proses pendidikan yang member focus kepada kejayaan penyesuaian diri individu dalam dunia pekerjaan.Kandungan pendidikan kerjaya dibentuk daripada lima komponen asas yang penting yang membantu individu berkembang di sepanjang kehidupannya. Dalam konteks ini amatlah berkait rapat dengan kewajiban menunutut ilmu bagi memperolehi kerjaya yang cemerlang.Oleh itu pendidikan mula ditekankan di peringkat sekolah lagi bagi membekalkan murid dengan pengetahuan tentang kerjaya.kepentingan.individu.melatih. Pendidikan kerjaya ialah program pengajaran yang menyeluruh dan tersusun yang membolehkan pelajar memperoleh ilmu pengetahuan.

ujian .iaitu kaunselor akam meminta pelajar untuk memilih kerjaya yang sesuai dengan kemampuan diri dan melihat tahap pencapaian akademik sama ada sesuai atau tidak dipadankan dengan kerjaya yang diingini.dan ujian nilai pekerjaan. Dalam komponen kedua ini. MOTIVASI DIRI. Dalam komponen ketiga.ujian personality.kaunselor akan meminta pelajar supaya membina matlamat dalam diri sendiri.Pertama.dalam proses ini kaunselor akan membantu pelajar untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kerjaya yang bersesuain dengan kemampuan akademik mereka melalui pengedaran risalah-risalah yang berkaitan dengan kerjaya supaya mereka mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai kerjaya yang dicitakan selepas tamat alam persekolahan.kaunselor akan meminta pelajar untuk memuhasabah diri untuk member motivasi dalam diri sendiri supaya kerjaya yang ingin dicapai dapat dihasilkan dengan baik.Pelajar akan diminta kaunselor untuk menerangkan tentang cita-cita dan kehendak kerjaya yang mereka ingini di masa hadapan. KOMPONEN KETIGA.Proses kedua ialah membuat keputusan kerjaya.Kaunselor akan menerangkan kepada pelajar tentang asas utama dalam pendidikan kerjaya iaitu mengenal potensi diri.Antara aspek-aspek yang penting dalam menilai kebolehupayaan diri.kaunselor akan membantu pelajar untuk menjalankan ujian minat kerjaya.Proses pembinaan matlamat ini terbahagi kepada dua iaitu proses mendapat kan maklumat kerjaya.Kaunselor akan memantau pencapaian akademik pelajar dan akan menilai sama ada kerjaya yang dicitakan bersesuian atau tidak dengan pencapaian akademik. KOMPONEN KEDUA.Dalam hal ini kaunselor akan menerangkan maksud .terdapat dua langkah motivasi diri. PENETAPAN MATLAMAT.

motivasi diri.jenis motivasi.semasa dan selepas temuduga serta teknik menulis resume yang mengandungi jenis dan cara menulis resume yang baik untuk rujukan pelajar.teknik menghadapi peperiksaan. TEKNIK LANJUTAN Bahagian akhir komponen pendidikan kerjaya yang akan diterangkan oleh kaunselor ialah teknik lanjutan yang terdiri daripada teknik menghadiri temuduga yang melibatkan proses sebelum. Melalui pendidikan kerjaya.tabiat berjaya.kaunselor akan membantu pelajar untuk berjaya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan penting seperti SPM atau STPM yang menjadi salah satu syarat kelayakan untuk melanjutkan pelajaran ke university.kaunselor akan meminta mereka berkongsi kejayaan mereka dengan pelajar lain supaya mereka lebih bermotivasi untuk terus berjaya mencapai cita-cita yang mereka inginkan dalam hidup.formula kejayaan. Pendidikan kerjaya bertujuan untuk member makna kepada semua pendidikan dengan menghubungkaitkan kandungan pelajaran dengan dunia pekerjaan. TEKNIK ASAS Dalam komponen keempat. KOMPONEN KEEMPAT.semua pelajar mestilah meninggalkan sistem persekolahan dengan atribut yang .pengurusan masa dan teknik mengurus tekanan psikologi.teknik mengingat.dan cerita-cerita motivasi yang sangat mempengaruhi dalam pemilihan kerjaya individu.Kedua sekiranya pelajar merupakan seorang pelajar yang cemerlang di sekolah. KEPENTINGAN PENDIDIKAN KERJAYA.Antara teknik-teknik asas pembelajaran yang berkesan dipengaruhi oleh teknik membuat nota. KOMPONEN KELIMA.

pengetahuan dan sikap yang perlu untuk Berjaya dalam sesuatu kerjaya mestilah ditekan dan diterap dalam semua matapelajaran di sekolah.menarik kepada bakal majikan atau kebolehan-kebolehan yang boleh digunakan untuk berkerja sendiri.tetapi sekolah mestilah bertanggungjawab memastikan bahawa setiap produk pelajar keluaran mereka memiliki kemahiran yang sesuai ddengan sesuatu pekerjaan .selari dengan perkembangan pelajar melalui pembelajaran di sekolah. dan kemahirankemahiran yang diperlukan untuk kejayaan sesuatu kerjaya. Pendidikan kerjaya sepatutnya menjadi sebahagian daripada kurikulum pelajar sejak memasuki alam persekolahan dan seharusnya mengaitkan pembacaan.pendidikan menengah dan pendidikan tinggi adalah tempat dimana remaja dan orang dewasa boleh memperolehi ilmu yang bersesuaian dengan dunia kerja. Pendidikan kerjaya juga dapat mengembangkan semangat pelajar untuk terus berusaha mendapat keputusan yang baik dalam pembelajaran. Hal ini kerana kerjaya yang cemerlang memerlukan kualiti pelajar yang baik supaya dapat mengimbangi diantara keperluan kerjaya dengan kemahiran pelajar. Walaubagaimana pun pendidikan kerjayaialah satu konsep yang bukan sahaja di tujukan kepada remaja malahan juga kepada orang dewasa yang berminat untuk mempertingkat kemahiran. sekolah dan tempat kerja agar lebih mencabar dan produktif. Pendidikan kerjaya tidak seharusnya dilihat secara sempit.penulisan dan pengiraan dalam pelbagai cara kehidupan dewasa dan mendapatkan sumber pendapatan.bukan semata-mata melalui kelas berasingan yang khusus untuk mereka yang ingin memulakan kerja. kemahiran-kemahiran. Pendidikan kerjaya tidak boleh di anggap sebagai pendidikan akedemik atau vokasional kerana perkara ini memerlukan kedua duanya untuk menyediakan sikap. Sekolah tidak sepatutnya di pertanggungjawab menyediakan pekerjaan. Pendidikan awal kanakkanak. iaitu mengaitkan dengan pekerjaan semata-mata.pengetahuan. komuniti.mengemas kini pengetahuan dan jika perlu atau bersesuaian mendapatkan latihan semula untuk pekerjaan yang baru. Pendidikan kerjaya juga seharusnya mampu menggalakkan individu untuk membuat pemilihan kerjaya . tetapi seharusnya mampu mengintegrasikan segala ilmu yang dirperolehi melalui proses pembelajaran kea rah suasana rumah.

apabila kanak-kanak bergerak melalui zaman persekolahan.pendidikan kerjaya adalah berkaitan dengan keseluruhan persekitaran dan pengalaman pembelajaran sejak dari kanak-kanak sehinggalah tahun-tahun produktif seseorang individu. Terdapat pelbagai program pendidikan kerjaya yang telah dijalankan di sekolah.pendidikan kerjaya seharusnya memberikan kesedaran tentang keadaan dunia pekerjaan di samping kepentingan pekerjaan itu sendiri dalam sesebuah masyarakat. Pertama. sekolah menengah menjalankan program pameran kerjaya.ia seharusnya memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang dunia pekerjaan dan memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk menjawat jawatan tersebut apoabila meninggalkan dunia persekolahan. Perancangan untuk program pameran kerjaya ini .pendidikan ini juga seharusnya mampu menggalakkan mereka supaya menangguhkan pemilihan kerjaya yang kekal sehinggalah segala fakta tentang diri dan pekerjaan diperoleh.sementara member makna dan motivasi kepada pembelajaran dan pengalaman.pendidikan kerjaya mestilah mengiktiraf kewujudan kepelbagaian kaedah pembelajaran yang membolehkan pelajar belajar dengan lebih baik melalui pengalaman sendiri dan yang lain pula melalui pendekatan yang lebih teoritikal.pendidikan kerjaya seharusnya tidak dihadkan kepada pembelajaran dalam bilik darjah semata mata. PELAKSANAAN PROGRAM KERJAYA DI SEKOLAH MENENGAH.Mereka sepatutnya berkebolehan untuk kembali ke sekolah pada bila-bila masa sepanjang kehidupannya bagi mempertingkatkan keupayaan supaya sesuai dengan keperluan kerja yang sentiasa berubah atau untuk memperkeya keperibadiannya. Pameran kerjaya di sekolah telah diuruskan oleh unit bimbingan dan kaunseling.berasaskan ini. Pada zaman kanak-kanak. Pendidikan kerjaya seharusnya mampu meningkatkan kepentingan sekolah dengan member focus kepada tanggapan pelajar terhadap kerja dan dirinya sebagai pekerja.

selepas pelajar mengikuti program kerjaya ini. Kaunselor memberi gambaran awal tentang bidang kerjaya pilihan yang akan ditempuhi pelajar selepas tamat alam persekolahan. kaunselor membahagikan kumpulan dan membuat latihan dalam kumpulan bagi slot mengenal personaliti dan kerjaya yang sesuai. Unit Bimbingan Dan Kaunseling juga menjalankan ceramah dan bengkel kerjaya khas untuk semua pelajar tingkatan 3 hingga tingkatan 6. mereka lebih bersungguh untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang untuk memasuki pusat pengajian tinggi yang mereka kehendaki. Pameran ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar tentang kerjaya dan peluang untuk melanjutkan pelajaran selepas tamat persekolahan. Pelajar diberi pemahaman yang . Pameran dari pusat pengajian tinggi ini bertujuan untuk menerangkan kepada pelajar syarat untuk memasuki universiti dan pusat pengajian tinngi yang lain. Program kemahiran ini memberi semangat bahawa pelajar yang tidak begitu cemerlang dalam pelajaran juga mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran. Kedua. Kaunselor juga memberi ceramah untuk memperbaiki kelemahan diri dengan ceramah. Bengkel dimulakaan dengan penerangan terhadap aspek kerjaya dan slot. Program ini telah memberi kesan yang positif terhadap pencapaian akademik sekolah kerana. Selepas itu. Program ini juga mendedahkan tentang jurusan –jurusan yang ada di setiap pusat pengajian tinggi tersebut serta peluang yang bakal menanti mereka selepas mengikuti proram tersebut. Selain itu pelajar yang lebih berminat kepada bidang kemahiran telah diberi taklimat oleh badan pendidikan kemahiran seperti Giatmara Pongsu Seribu. Pengisian bengkel kerjaya ini telah menjemput kaunselor dari Sekolah Menengah yang lain untuk menyampaikan motivasi.melibatkan pelajar yang akan menduduki peperiksaan awam iaitu pelajar sijil pelajaran malaysia dan sijil tinggi pelajaran malaysia yang lebih mengkhususkan pelajar tingkatan 5 dan 6. Kolej komuniti dan lain. institut latihan perindustrian. Dengan adanya program sedemikian ia dapat menyuntik semangat pelajar untuk mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan yang mendatang.Terdapat banyak badan awam dan swasta dalam kementerian pengajian tinngi terlibat.

CADANGAN UNTUK MENJAYAKAN PROGRAM KERJAYA DI SEKOLAH MENENGAH. Hadiah kepada pemenang disampaikan oleh pengetua sekolah pada perhimpunan mingguan sekolah tersebut. pegawai bomba dan lain –lain unit keselamatan sera bagaimana untuk menyertai pasukan tersebut dan menjadikannya sebagai satu kerjaya. setelah mendapat respon positif daripada pelajar yang banyak ingin memilih berkhidmat dalam pasukan keselamatan negara. Pertandingan Melukis Peringkat Sekolah yang bertemakan “CITA-CITAKU”.pegawai tentera. Pertandingan ini bertujuan untuk menyemaikan dalam diri pelajar tentang cita-cita pelajar perlu ditanam sejak awal lagi bertepatan dengan matlamat unit bimbingan dan kerjaya iaitu berusaha berusaha membantu pelajar untuk mencapai cita-cita murni mereka. Unit Bimbingan Dan Kaunseling. Keempat. Program ini diadakan di dewan sekolah tersebut yang disertai oleh badan disiplin dan badan kaunseling sekolah. Program ini bertujuan untuk membentuk tingkahlaku pelajar bermasalah ini kepada yang lebih baik. Ceramah ini telah memberi suntikan semangat kepada pelajar yang terlibat untuk belajar dan menjadi personaliti tertentu selepas tamat persekolahan. Program ini amat berkesan. menjalankan Program Pemantapan Kerjaya yang dikenali sebagai program “Masih Ada Yang Sayang”. Pertandingan ini mendapat sambutan yang menggalakkan dari pelajar. Pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar dan dibahagikan kepada dua kategori iaitu kategori menengah rendah dan kategori menengah atas. Lukisan dinilai oleh guru pendidikan seni visual sekolah dan pemenang ditentukan melalui lukisan terbaik.jelas berkenaan cara-cara menetapkan matlamat hidup dan memuhasabah diri untuk menjadi lebih baik. . Ketiga. Program ini memfokuskan pelajar yang bermasalah di sekolah berpandukan buku rekod pemantauan sekolah. Guru kaunselor menerangkan tentang peluang pekerjaan yang berkaitan unit awam seperti kerjaya sebagai pegawai polis.

Terdapat beberapa cadangan yang agak sesuai untuk menambahkan keberkesanan yang lebih menyeluruh terhadap program kerjaya di sekolah antaranya ialah. Program Pendidikan Kerjaya perlu dilaksanakan dari peringkat sekolah rendah lagi dan tidak hanya tertumpu kepada pelajar sekolah menengah sahaja. Ianya perlu dijalankan di setiap kali program kokurikulum dijalankan pada jangka masa tertentu. Hal ini akan lebih memudahkan pembentukan terhadap pelajar di peringkat menengah kerana mereka sudah mempunyai asas di peringkat rendah. Kedua. terdapat borang penilaian personaliti yang dapat membantu pelajar memilih kerjaya yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk memberi maklumat tentang kerjaya sejak di bangku sekolah rendah lagi. Makmal kerjaya ini perlu disediakan dengan kelengakapan yang lengkap untuk membantu pelajar dalam bidang kerjaya seperti dipenuhi maklumat-maklumat kerjaya. pengajaran subjek kerjaya sebagai subjek teras dalam kokurikulum. Subjek ini boleh dikelolakan oleh Unit Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah yang dipandu oleh kaunselor sekolah dalam satu sesi kerjaya ringkas sebelum memulakan aktiviti kokurikulum. Pertama. Selain itu juga penubuhan kelab kerjaya juga diperlukan bagi meningkatkan keberkesanan program kerjaya di sekolah. Kelab ini perlu sentiasa peka terhadap sumber-sumber kerjaya yang sediada dan yang terkini untuk disampaikan kepada semua pelajar. Ketiga. Kelab ini boleh di anggap sebagai media kepada pelajar untuk mengetahui tentang hal-hal kerjaya. dan terdapat seorang penjaga makmal yang mahir tentang ilmu kerjaya untuk membantu pelajar yang menggunakan makmal tersebut. . Pelajar diwajibkan mengikuti kelas kerjaya pada setiap kali program kokurikulum. Menubuhkan makmal kerjaya di setiap sekolah.

Umumnya. Pendidikan kerjaya juga mampu mempertingkatkan keupayaan individu dalam membuat keputusan.pandidikan kerjaya sama penting dengan bimbingan kerjaya dan kaunseling kerjaya. Oleh itu. jesteru itu seharunya kita bersama-sama sentiasa memperkembangkan pendidikan kerjaya ke arah pembangunan yang positif. pendidikan dari hari ke hari akan meningkat keperluannya dalam diri setiap individu. Pendidikan kerjaya amat penting untuk diterapkan dalam diri setiap pelajar agar mereka dapat memaksimakan potensi diri di tahap yang optima berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki.PENUTUP Pendidikan kerjaya adalah sangat penting kerana bermatlamat untuk merangsang dan menggalakkan individu dalam mencari maklumat. membuat keputusan dan tindakan melalui latihan semula dan peningkatan kemahiran. . memberi alternatif untuk membuat tindakan melalui program yang terancang bagi melengkapkan individu dengan kemahiran-kemahiran yang berguna untuk memulakan sesuatu kerjaya. memproses maklumat dan mengintegrasikan maklumat. Dengan memiliki pendidikan dalam bidang kerjaya. Pendidikan kerjaya juga berperanan memberi maklumat yang berterusan. ia akan dapat memudahkan pelajar lebih bersedia untuk menerokai bidang kerjaya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful