-ll

SULIT
NO. KAD PENGENALANI NO. SIJIL KELAHIRAN

ANGKA GILIRAN

g"

s

JABATAN PELAJARAN NBGERI KELANTAN

"\$
Ogos
40 minit

MAJLIS GURU BESAR NEGERI KELANTAN

PEPERIKSAAI{ PERCUBAAN UPSR 2AT2
MATHEMATICS KERTAS 2

ars2
Empat puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

l.

Untuk Kegunaan Pemeriksa Kamu dikehendaki menulis nombor kad pengenalan

/

nombor sijil kelahiran dan angka giliran kamu pada
petak yang disediakan.

Kod Pemeriksa
Soalan
1

:

Markah
Penuh

Markah Diperolehi

I
I

2. Kertas soalan ini adalah dalam drvibahasa.
J.

2 3 4 5 6 7 8 9 10
11

I
1

Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang
sepadan dalam bahasa Melayu.

I
2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 J
3

4.

Kamu dibenarkan menjawab keseluruhan atau
sebahagian soalan sama ada dalam bahasa lnggeris atau
bahasa Melayu.

l2
13 14 15

5.

Kamu dikehendaki membaca maklumat di halaman
belakang kertas soalan ini.

t6 t7
18

3
3
-l

l9
20

Jumlah

40

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak I Lihat halaman sebelah

0l1l2

@20t2 ltuk (ipta IIGBNK

SULIT

MATH (2) THN 62012

SULIT [40 marks] pA markahl
Answer all questions Jawab semua saalan

Write 20.07 in words. Tuliskan 20.07 dalam Peftataan.

[1 markl
11

markahl

il
I

Diagram 1 shows a dock face. The minute hand is not shown.
Rajah

1 menunjukkan

sebuah muka

iam. Jarum minit tidak dituniukkan.

Diagram
Ralah

Draw the minute hand on the clock face to show 1435 hours.

[1 mark]

Lukiskan jarum minit pada muka iam itu yang menuniukkan iam 1435.
11

markahl

il
2

SULIT
MATH (2) THN 62012

3.

SULTT Diagram

2

shows a solid.
"

Rajah 2 menunjukkan sebuah bongkah

Diagnm z
tuJah

State the number of flat faces of the solid. Nyatakan bilangan safah bangkah itu.

[1 markJ
11

markahl

Diagram 3 shows a square of equal size.
Rajah 3 menunjukkan petak-petak segi empat sama yang sama besar'

il
J

Diagnm 3
Rairh

Write the mixed number in its simplest form represented by the shaded parts. [1 mark]
Tutiskan nombor bercampur dalam bentuk termudah yang diwakili kawasan berlorek. 11 markahl

I Lihat halaman sebelah
IV{ATIf /'\ T}JN A )NI)

il
4

SULIT

SULIT
Diagram

4 shows Asmawi's

height.

Rajah 4 menunjukkan tinggi Asmawi.

2m

1m

Diagram 4
tuJah

il
5

What is his height in crn ?

[1 mark]
11

Benpakah tingginya, dalam cm ?

makahl

24

-

7.O6 =

[2 marks]
12

ma*ahl

il
6

SULIT
MATH (2) THN 62012

SULIT

7.

Convert

3

o"rtohours.
n"ti kepada jam.

[2 marks]

Tukarkan

I

12

markahl

8' lr*i=

H]
[2 marksl
12

7

ma*afl

I Lihat halaman sebelah
MATH (2) THN

il
8

SULIT
62.O1?.

SULIT
Table 1 shows the number of pupils in sekolah Kebangsaan Taman Kemumin. ,!9dual l.menuniukkan bilangan petaiar disekolah Kebangsaan Taman Kemumin.
Pupils

Murid Boys Lelaki Girls Percmpuan

Numbers of puFils Bilansan muid
351
Table

Jadual

1

600 [2 marks]
12 markahl

girls. Hitung beza bilangan murid tetakidan murid percmpuan.
calculate the difference between the number of boys and

al
9

10 2-n-.J?
What number must be written in

the

I-l f]

t
itu ?

f2 rnarksl
12

Apakal nombor yang mesti ditutis datam

maftahl

ill
10

6

MATH (2) THN 620t2

SULIT

SULIT

11.

Express 7$o/o

of 2 kg, in grams.

[2 marksl
12

Nyatakan 70 % daripada 2 kg, dalam grcm.

narkahl

12.

Aiman, Mz and Azlan have a totalweight of 97.5 kg. Calculate the average, in kg, their t2 marksl

il
11

weight

Aiman, Aziz dan Azlan mempunyai iumtah bera,t 97.5 kg. Hitung purata, dalam kg, berat 12 markahl

mereka.

13.

91 80ml

+

$

= [2 marksl

il
12

Give the answer in t. Bertkan jawapan dalam l.

Q markahl

I Lihat halaman sebelah

il
13

SULIT

MATH (2) THN 620t2

SULTT

14.

Diagram 5 shows a plan of a garden.
Raiah

5

menuniulckan pelan bagi sebuah taman-

Diagram 5
Ralah

+-

22m
[2 marks]
12

Calculate the perimeter, in m, of the plan.

Hitung perimeter, dalam m, pelan itu.

matuahl

il

t4

Diagram Rajah

6

shours a cuboid.

6 menuniu&an sebuah kuboid.
Dlagnm
Ralah

5,

The area of PQRS

is S cm2. Calculate the volume,

in cm3, of the cuboid. [2 marks]

fuas PQRS ialah 96 cm2. Hitung isipadu, datam cm3, Ruboid

itu.

12 markahl

il
15

SULIT
MATH
(?-i

TT{N 62012

SULIT

16- Puan Mariah uses zf, t oranee juice ana
Puan Mariah menggunakan

fruit juioe. How much ftuit juioe, in !, does she use altogather

|cappte

juice to make mixed

?

[3 marksJ

jus buah-buahan aampuran. Benpakah jumtah jus buah-buah"r, yang dia gunakan ?

z! tUs oren dan I, ft

epat untul membuat

o?f$!;*rl

17.

Diagram 7 shows the mass of a bag of rice.
Rajah 7 menunjukkan jisim sekampit CIeras.

il

T6

Rbe
Beras

Diagram 7 tulah

24kg

Mak Timah uses 75 % of the rie to make chicken rice and the remaining rice is use to make beriani rice. How much rice, in rrg, doeJshe use to make the berianirice

?

tS

ma*q

oA daripadaberas tvlak menggunakan itu untuk membuat nasi ayam .Tiy.ah .75 dan bakinya digunakan untuk membiat nasi beriani. Berapa banyakt;rr, dalam kg, digunakan untuk membuat nasiberiani maftahl

?

ll

I Lihat halaman sebelah

tEl
SULIT

lL7

SULIT
Diagram 8 shows a sguare ABFG and a re&ngle CDEF.
Rajah 8 menunjukkan sebuah segiempat sama ABFG dan sebuah segrrempaf tepat CDEF

A,B
Diagnm g
RaH?

Calculate the area, in cm2, of the square ABFG"

[3 marksl
13

Hitung luas, dalam cm2, ryiempat sama ABFG..

ma*ahl

ill
18

19.

Nizambuys4mof rope. Heuses

I 5

of

neropetotieah.ndbof oHtnuspaper.
3

Calculate Bre length, in m, of the rope left ? Nizam membeli 4 m tali. Dia menggunaXan satu bungkusan sutiaf khahr lama. Hifrtng

matsl

I 5

dafiW

bE tut untuk mengikat

g$ang, &[alt m, tali yang tinggal. 13 ma*alfi

1

ill
l9

[r A ,rlr /t\ .rltNr

SULIT .tnt.,
A

SULIT

20.

Diagram g shows Ahmad,s money.
Rajah g menunjukkan wang Ahmad.

*Fdi*?l*rEars*;*

w;r^ 6
A pencil case costs RM 8.s0. Ahmad uses the money to buy 2 pencil cases. How much money does he have left t3 marksi

?

sefgalt Oekas pensel berharya RM 8.ffi. Ahmad menggunakan wang itu untuk membeli 2 buah bekaspensel. Benpakah bakiiv:angnya

z

lima*ahl

20

ml
END OF QUESruON PAPHR KERTAS SOATAN TAMAT

SULII'