SUMBER HUKUM ISLAM

Menumbuhkan Kesadaran Taat Hukum
AL-Qur’an & AL-Hadits WAJIB berpahala apabila dikerjakan, disiksa apabila ditinggalkan. wajib ada dua “’ain dan Kifayah” HARAM Berpahala bila ditinggalkan, berdosa bilamana dikerjakan.

Pokok
Syari’at Islam

SUNNAH Berpahala bila dikerjakan dan tidak disiksa bila ditinggalkan. sunnah ada dua “muakkad dan ghoiru muakkad” MAKRUH Berpahala bila ditinggalkan tidak disiksa bila dikerjakan. MUBAH tidak dikerjakan atau dikerjakan sama saja, tidak berpahala juga tidak berdosa.

Pedoman

Ijtihad AL-Qiyas AL-Ijma’

KLASIFIKASI AYAT AHKAM
Dibanding dengan ayat lain dalam AL-Qur‟an.
Dari 6360/ 6236 ayat, yang tergolong ayat ahkam sbb :
1. Ayat mengenai ibadah sholat, puasa, haji, dan zakat ……………140 2. Ayat perkawinan, keluarga, waris dan sejenisnya ………………….70 3. Ayat perdagangan, jual beli, pinjam meminjam, sewa, gadai, perseroan, kontrak dan sejenis …………………………………………….70 4. Ayat mengenai kriminal ……………………………………………………...30 5. Ayat yang mengatur hubungan Islam dan non Islam ……………..25 6. Ayat soal pengadilan ……………………………………………………….....13 7. Ayat hubungan kaya dan miskin …………………………………………..10 8. Ayat mengenai kenegaraan ………………………………………………..10

jumlah ……………………………………368

6236 ayat.SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM 1. dan 77. AL-Qur‟an “Kami tidak menurunkan „AL-Qur‟an” ini kepadamu agar kamu menjadi susah” (Qs.Thoha (20) : 2) Al-Qur‟an terdiri dari : 30 Juz. 232.439 kosa kata . 114 surat.015 huruf.

Sebagai pedoman hidup bagi muslim (Qs.Al-Isra‟ (17) : 88) 3. Kitab bernilai abadi (Qs.Al-Maidah 5. Sebagai wahyu (Qs.As-Syura (42) : 7) 2.An-Nisa‟ (4) : 105) (5) : 48) 4.Diantara isi Al-Qur‟an 1. An-Nahl (16): 64) . Penyempurna kitab-kitab terdahulu (Qs. Sebagai mu‟jizat (Qs.

disebutkan dalam Qs. disebutkan – dalam Qs.al-Baqarah: 2. Al-Dzikr artinya peringatan. Al-Furqon artinya pembeda.BEBERAPA PEGENALAN ALQUR‟AN YANG DITURUNKAN KEPADA NABI MUHAMMAD – – – Alqur‟an artinya bacaan mulia.al-Furqon : 1. yang membedakan antara yang benar dengan yang batil. 18.al-Hijr : 9.al-Qiyamah : 17. disebutkan dalam Qs. Al-Kitab atau Kitabullah artinya kitab suci. . disebutkan dalam Qs.

sedangkan surat-surat Makkiyyah adalah sebaliknya. hukum perang. hukum Internasional dan lainnya. – Surat-surat Makkiyyah mengandung hal-hal berhubungan keimanan. seperti. kisah-kisah umat yang terdahulu yang mengandung pengajaran dan budi pekerti sedangkan ayat-ayat Madaniyyah mengandung hukum-hukum. hukum ketenagakerjaan. hukum kemasyarakatan. – . – Surat-surat Madaniyyah terdapat perkataan “ya ayyuhalladzina amanu” (wahai manusia).PERBEDAAN AYAT-AYAT ALQURAN YANG DITURUNKAN KEPADA NABI MUHAMMAD Ayat-ayat Makkiyyah umumnya pendek-pendek sedangkan Madaniyyah panjang-panjang. ancaman dan pahala.

kemudian berkembang menjadi ilmu akhlak (ilmu tasawwuf). kemudian berkembang ilmu syari‟ah (ilmu fiqih).KANDUNGAN ISI ALQUR‟AN DITINJAU DARI HUKUM-HUKUM  Hukum I‟tiqadiyah yaitu yang mengatur – – hubungan rohaniah antara manusia dengan tuhan dan hal-hal yang menyangkut dengan keamanan. sesama manusia dan dengan alam sekitarnya. . dan berkembang menjadi ilmu ushuluddin (Ilmu kalam dan Ilmu tawhid). Hukum khuiqiyah yang menyangkut tingkah laku dan moral lahir manusia dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Hukum amaliyah yang menyangkut hubungan lahiriah antara manusia dengan tuhannya.

AL-HADITS segala perilaku Nabi Muhammad SAW. tradisi dan undang-undang yang tetap berlaku) contoh : “Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat”. Baik berupa perkataan. . hadits tersebut identik dengan “sunnah” (jalan. perbuatan maupun ketetapannya.

4:26) Artinya: ”Aku tinggalkan dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat untuk selamanya yaitu “Al-Qur‟an dan Al-Hadits” (HR.Baihaqi) .baik cara itu bersifat terpuji maupun tercela. (Qs.Arti sunnah yang populer adalah “at-tariqah sayyiah”.48:23) (Qs. An Nisaa’ . al-Fath. al mu’tadah hasanah kanat am suatu cara yang berlaku.

An-Nisaa’ 4:136) • Keterangan Al Quran tentang Rosul (Ali Imran. 3:164) • Pernyataan Rosul mengenai As-Sunnah • Ijmak Sahabat untuk mengamalkan As-sunnah • Keberadaan Al Quran mengharuskan adanya AsSunnah .Kedudukan As-Sunnah • Pengalaman As-Sunnah sebagai konsekuensi iman kepada Rosul (Qs.

IJTIHAD Memeras pikiran. mencurahkan tenaga secara maksimal dan sungguh-sungguh. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu.An-Nisa‟ (4): 59 dan sabda Nabi : • • Artinya: Hai orang-orang yang beriman. dan ulil amri di antara kamu. . jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya). (Qs. maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya).

Qiyas : menetapkan hukum suatu masalah atau kejadian yang tidak ada hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya karena diantara keduanya ada persamaan illat (sebab-sebab hukum) Ex. Kesepakatan seluruh mujtahid tentang hukum syara‟ b. kesepakatan para pakar Islam tentang hukum suatu masalah.Cabang Ijtihad a. Qs. tentang Khamer . 2.Al-Maidah(5) :90-91. Ijma‟ : 1.

ASPEK HUKUM Meliputi : 1. Hukum yang berhubungan dengan akhlak. Hukum yang berkaitan dengan ibadah (Ilmu tauhid dan ilmu kalam) 2. Hukum yang berhubungan dengan amaliah (ilmu fiqih) 3. .

Hukum Dualiyah (Antar bangsa) . Hukum Aqdiyah (Pengadilan) 9. Hukum Munakahat (Pernikahan) 2. Hukum Jinayah (Pidana) 4. Hukum Makanan dan Penyembelihan 8. Hukum Jual beli dan Perjanjian 6. Hukum Al-Khilafah (Tata Negara) 7. Hukum Hudud (Perdata) 5. Hukum Peperangan 10. Hukum Faraid (Waris) 3.Aspek hukum ke 2 dan 3 dikenal dengan istilah “Muamalah” yang meliputi 1.

. 6. 3.FUNGSI AGAMA DALAM HUKUM 1. 5. 7. petunjuk yang benar. 4. 2. Sebagai Sebagai Sebagai Sebagai Sebagai Sebagai Sebagai barometer keimanan pemahaman hukum mitra yang saling mengisi pengontrol hukum pedoman hidup mediasi untuk mencapai tujuan hidup.

yaitu manusia yang bermoral . yang berkualitas. .FUNGSI PROFETIK AGAMA DALAM HUKUM fungsi profetik agama adalah bahwa agama sebagai sarana menuju kebahagiaan juga memuat peraturan-peraturan yang mengondisikan terbentuknya batin manusia yang baik.

Kesadaran Taat Hukum 1. . ketetapan dari pemerintah. Patuh terhadap aturan perundangundangan. pemimpin yang dianggap berlaku oleh untuk orang banyak. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan yang telah ditetapkan oleh AlQuran dan hadits serta Ijma‟ Ulama dengan sabar dan ikhlas.A. 3. Mematuhi aturan perundang-undangan untuk menciptakan kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat yang berkeadilan. 2.

Asas Hukum a. 1. agama dan sebagainya. Pengertian Asas Hukum b. keyakinan. • Kebenaran itu bertujuan dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.Asas keadilan Berlaku adil terhadap semua orang tanpa memandang status sosial. Asas Hukum Secara Umum • Kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dan berpendapat. 2. 3. Asa kepastian hukumTidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali atas kekuatan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk perbuatan itu. status ekonomi. ras.Asas kemanfaatan Mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi pelaku dan bagi kepentingan negara dan kelangsungan umat manusia .2.

‫‪c. Asas Hukum Secara Islam‬‬ ‫‪Asa kepastian hukum Tidak ada satu perbuatan‬‬ ‫‪dapat dihukum kecuali atas kekuatan hukum dan‬‬ ‫‪peundang-undangan yang berlaku untuk‬‬ ‫‪perbuatan itu. Al-Maidah : 95‬‬ ‫نو ْا الَ َت ْ‬ ‫من ُ‬ ‫وأَن ُ‬ ‫قُ‬ ‫مُ‬ ‫ق َت َ‬ ‫من َ‬ ‫كم‬ ‫لُ‬ ‫حُ‬ ‫م ُ‬ ‫تلُو ْا ال َّ‬ ‫َيا أَ ُّ‬ ‫ه ِ‬ ‫ها الَّ ِ‬ ‫وَ‬ ‫م َ‬ ‫صيْدَ َ‬ ‫ين آ َ‬ ‫ذ َ‬ ‫يَ‬ ‫رٌ‬ ‫تْ‬ ‫ْ‬ ‫ه َ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫عْ‬ ‫حْ‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ُ‬ ‫ِّث‬ ‫م‬ ‫اء‬ ‫ز‬ ‫ج‬ ‫ف‬ ‫عمِّدا‬ ‫ُّ‬ ‫بِ‬ ‫ِ‬ ‫وا َ‬ ‫ذَ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫م َت َ‬ ‫ُ‬ ‫دٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫غ ْ‬ ‫ارةٌ َ‬ ‫مِّن ُ‬ ‫ك َّ‬ ‫ة أَ ْو َ‬ ‫ال َ‬ ‫عْ‬ ‫هْ‬ ‫ديا ً َبالِ َ‬ ‫ل‬ ‫د ُ‬ ‫سا ِ‬ ‫كعْ َب ِ‬ ‫ين أَو َ‬ ‫ك َ‬ ‫م َ‬ ‫م َ‬ ‫طَ‬ ‫ف َ‬ ‫م َ‬ ‫كْ‬ ‫عا ُ‬ ‫ل أَ‬ ‫ص َياما ً لِّ َي ُ‬ ‫فا ّ‬ ‫َ‬ ‫سَ‬ ‫عَ‬ ‫َ‬ ‫مْ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫وق‬ ‫ذ‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫عادَ‬ ‫رِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫منْ َ‬ ‫وَ‬ ‫لف َ‬ ‫عمَّا َ‬ ‫ّللاُ َ‬ ‫ه َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ز ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ام‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫ع‬ ‫ّللا‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ُ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ّللا‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ .‬‬ ‫‪Qs.

supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. ketika kamu sedang ihram. al-Mai'dah (5) : 95 . niscaya Allah akan menyiksanya.QS. atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. janganlah kamu membunuh binatang buruan. menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-ya yang dibawa sampai ke Kabah. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya. maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.• Wahai orang-orang yang beriman. atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja.

ras. status ekonomi. Qs.2. keyakinan. status ekonomi dan atribut lainnya”. Shad : 26 ً‫ف‬ ْ ‫بع‬ ْ ‫ب‬ ْ ‫ة فِي‬ ُ ْ‫فاح‬ َّ ‫ال َت‬ َ‫و‬ َّ ‫ْن ال‬ َّ ِ‫د إ‬ ِّ ‫ح‬ َ ‫وى‬ َ ‫ض‬ َ ‫خلِي‬ َ ‫اك‬ ُ ‫َيا دَ اوُ و‬ ‫عن‬ َ ‫ك‬ َ َّ‫فيُضِ ل‬ َ‫ه‬ َ ‫ال‬ َ ‫ق‬ َ ‫ال‬ َ ‫كم َبي‬ َ ‫ع ْل َن‬ َ‫ج‬ َ ‫نا‬ ِ ْ‫اْلَر‬ ِ ‫اس‬ ِ ‫ن‬ ِ ِ‫ت‬ ْ ‫م‬ َ‫ع‬ َ ٌ‫ذاب‬ ٌ ‫شدِي‬ ‫ب‬ ُ َ‫ّللا ل‬ ِ ‫ِسا‬ ِ َّ ‫يل‬ ِ َّ ‫يل‬ َ ‫الح‬ َ‫ب‬ َ ‫م‬ َ ‫عن‬ َ ‫ون‬ َ ُّ‫ِين َيضِ ل‬ َ ‫ّللا إِنَّ الَّذ‬ َ ْ‫ه‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫ب‬ َ ‫ما َنسُوا َي ْو‬ ِ ‫د‬ ِ‫س‬ ِ‫س‬ “Allah memerintahkan para penguasa. Al-Maidah : 8 Intinya : “Keadilan adalah asas titik tolak. Asas keadilan Berlaku adil terhadap semua orang tanpa memandang status sosial. agama dan sebagainya. Qs. An-Nisa‟ : 135 dan Qs. proses dan sasaran hukum dalam Islam” . penegak hukum sebagai khalifah di bumi ini menegakan dan menjalankan hukum sabaik-baiknya tanpa memandang status sosial.

dan dinyatakan oleh Agama memalui yang dicontohkan Nabi Muhammad saw. Profetik Agama Dalam Taat Hukum a. Pengertian Profetik Agama 1. 2. Menjelaskan dan mengubah fenomenafenomena sosial masyarakat yang salah atau . Dalam Mengatasi Krisis Kebudayaan dan Kemanusiaan 2. Contoh atau tauladan yang telah digariskan / dicontohkan Rasulullah saw b. Fungsi Profetik Agama 1.B. Agama yang diajarkan atau dicontohkan oleh para Nabi/ Rasulullah 3. Hal-hal yang digambarkan.

Mengeluarkan manusia dari miopik (cara pandang yang sempit) dan Primordial dan Formalisme sempit yang akan melahirkan berbagai konflik sosial.Mendorong seseorang (manusia) berperilaku dan berbuat sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang sah serta sesuai QS. 3. politik bahkan menjurus kepada perpecahan dan perperangan . 2. antara manusia dengan Allah serta dengan alam lingkungan).Tujuan Profetik Agama Dalam Hukum 1. Mendorong seseorang berperilaku yang baik dengan mentauladani pribadi Rasulullah. sehingga tercipta suatu kondisi masyarakat yang sadar dan taat hukum. agar manusia selamat dan bahagia dunia dan akhirat (antara manusia dengan manusia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful