PENGENALAN
Panduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan kursus. Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan cemerlang. Kursus KRB 3033 Pengantar Bahasa Melayu merupakan kursus wajib dan teras yang perlu diambil oleh pelajar yang mengikuti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah . Kursus KRB 3033 mendedahkan kepada pelajar tentang asas kepada linguistik yang meliputi bidang kajian ilmu linguistik yang terdiri daripada Sejarah Linguistik. ,Fonologi, Morfologi, Sintaksis, Semantik, Psikolinguistik, dan Wacana. Walau bagaimanapun tidak semua bidang linguistik yang dapat diterap kan dalam modul ini. Kursus ini bernilai 3 jam kredit.

KUMPULAN SASARAN
Kursus ini ditawarkan kepada semua pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah di UPSI. Bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran, modul ini digubal khas untuk pelajar Program Pendidikan Jarak Jauh UPSI.

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN
Mengikut piawaian UPSI dan MQA, setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam waktu pembelajaran. Oleh itu bagi kursus ini pelajar perlu memperuntukkan 120 jam waktu pembelajaran. Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi KRB 3033 adalah seperti dalam Jadual 1 dan Jadual 2. Jadual 1 Anggaran agihan masa pembelajaran (3 jam kredit) Aktiviti Pembelajaran Membaca modul, ulangkaji, menyiap tugasan Tutorial di Pusat Tutorial dalam talian (E-Learning, contohnya melalui BigBlueButton, Skype, dll.) Forum (E-Learning melalui MyGuru2) Video P&P melalui MyGuru2 Jumlah Masa Pembelajaran Jam Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka 48 10 32 20 10 78 120

42

HURAIAN KRB 3033 PENGANTAR BAHASA MELAYU
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pada akhir kursus KRB 3033, anda diharap dapat: 1. Memahami dan mengetahui istilah dan konsep asas dalam Bahasa Melayu. 2. Mengetahui dan mengenali subbidang yang terdapat dalam Bahasa Melayu. 3. Memahami dan menguasai aspek asas Bahasa Melayu mengikut bidang secara khusus seperti lisan, sebutan, morfologi, dan sintaksis. SINOPSIS KURSUS Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar ten tang aspek yang terdapat dalam bidang Bahasa Melayu. Antara aspek yang dibincangkan ialah definisi bahasa dan lingustik Melayu, sebutan, ejaan, penulisan, morfologi, sintaksis dan aspek makna. Aspek -aspek ini merupakan perkara asas yang menjadi dasar kepada pengajaran Bahasa Melayu yang perlu dikuasai oleh pelajar program Pendidikan Sekolah Rendah. ISI KANDUNGAN KURSUS Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini, isi kandungan kursus dibahagikan kepada sepuluh unit semuanya yang terkandung dalam modul ini . Berikut merupakan perincian bagi setiap unit :

UNIT 1

2

TAJUK PENGENALAN ILMU LINGUISTIK DAN BAHASA Unit ini membincangkan definisi dan cabang ilmu linguistik, bidang ilmu linguistik, definisi bahasa, sifat bahasa, asal usul bahasa Melayu, pengaruh bahasa asing, taraf bahasa Melayu, dan fungsi bahasa Melayu. PSIKOLINGUISTIK Unit ini membincangkan tentang definisi Psikolinguistik, pemerolehan bahasa pertama dan teoriteori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. 3.SISTEM EJAAN DAN SEBUTAN Unit ini membincangkan tentang sistem ejaan bahasa Melayu, membezakan jenis bunyi vokal, konsonan dan diftong, menghuraikan sistem sebutan baku bahasa Melayu, dan mengaplikasikan sebutan baku dalam urusan rasmi.

4

MORFOLOGI : PEMBENTUKAN KATA Unit ini membincangkan tentang definisi morfologi, menerangkan konsep pembentukan kata, menghuraikan proses pembentukan kata, dan membezakan jenis-jenis bentuk kata. MORFOLOGI : PENGGOLONGAN KATA Unit ini membincangkan tentang konsep penggolongan kata, menerangkan jenis-jenis kata nama, menerangkan jenis-jenis kata kerja, dan menerangkan jenis-jenis kata adjektif dan kata tugas. SINTAKSIS : AYAT Unit ini meneruskan perbincangan tentang definisi sintaksis, mengenal pasti binaan subjek dan predikat, menerangkan pola ayat dasar, dan menggunakan ayat tunggal dan majmuk dengan betul. SEMANTIK Unit ini menghuraikan tentang definisi Semantik, menjelaskan hubungan perkataan makna dan rujukan, dan menghuraikan faktor-faktor yang menentu dan mengubah makna perkataan. PERIBAHASA Unit ini menjelaskan tentang konsep peribahasa, menghuraikan jenis -jenis peribahasa, dan mengaplikasikan peribahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. . WACANA DAN LARAS BAHASA Unit ini menjelaskan definisi wacana, menjelaskan ciri-ciri wacana, menjelaskan jenis-jenis dan alat wacana, menjelaskan perbezaan koheren dan kohesi, dan menghuraikan jenis dan ciri -ciri laras bahasa. PENGAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KORPUS BERKOMPUTER Unit ini menjelaskan konsep korpus berkomputer, menerangkan kepentingan korpus berkomputer, dan mengaplikasikan korpus berkomputer dalam P&P.

5

6

7

8

9

10

PENAKSIRAN Tugasan 2 Tugasan Forum Peperiksaan Akhir Jumlah % Wajaran 50 10 40 100 Kaedah dan Hasil Tugasan Dalam talian menggunakan MyGuru2 Dalam talian menggunakan MyGuru2 .

Yusuf Omar Hisham B.KRB 3033 PENGANTAR BAHASA MELAYU Penulis: Mohd Ra’in B. Mohd Baharin . Yusof Abu Bakar B. Shaari Abdullah B.

menghuraikan sifat-sifat bahasa. perkataan linguistik juga boleh ditemukan dalam bahasa Perancis „Langue dan Langage‟. Ahli bahasa adalah individu yang mahir dalam satu-satu bahasa. Ahli linguistik pula adalah individu yang mahir tentang teori-teori lingistik serta kaedah-kaedah penyelidikan linguistik. ahli linguistik dan ahli terjemahan. Seseorang ahli linguistik yang bersandarkan sesuatu teori boleh menjelaskan apa-apa fenomena atau permasalahan dalam bahasanya sendiri atau bahasa-bahasa lain walaupun beliau sendiri tidak memahami bahasa tersebut. Sepanyol „Lengua‟ dan Inggeris „Linguistics‟. Ini juga .0 PENGENALAN Menurut Verhaar (1985:1). terutamanya dari segi peraturan bahasa serta penggunaan bahasa yang betul dalam pelbagai konteks. Menurut Kamus Dewan (1993) perkataan linguistik diambil daripada perkataan Inggeris yang bererti pengajian ilmu bahasa. menjelaskan konsep linguistik dan bidang-bidangnya.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 1 UNIT 1 PENGENALAN ILMU LINGUISTIK DAN BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Selain itu. Itali „Lingua‟. 2. merumuskan fungsi-fungsi bahasa Melayu meliputi pelbagai aspek kehidupan. 1. dan 3. Terdapat perbezaan antara istilah ahli bahasa. anda diharapkan dapat: 1. „linguistik‟ berasal daripada perkataan Latin iaitu ‘lingua’ yang bermaksud bahasa.

Ferdinand de Sausure (1988). Langacker (1987). mendefinisikan linguistik sebagai kajian terhadap bahasa manusia. 2. 4. Kajian mestilah konsisten. Di Malaysia pula. dan mempunyai dapatan kajian yang sah. John Lyons (1968) mendefinisikan linguistik sebagai “the scientific study of language”. seseorang itu boleh menterjemahkan bahasa Melayu dengan bahasa Rusia atau dengan beberapa bahasa yang lain. Verhaar (1993) menyatakan bahawa linguistik adalah suatu kajian ilmu bahasa. mempunyai sampel atau data kajian yang sah. David Crystal (1973). Di Eropah seperti Britain. Bidang ini telah mendapat perhatian hampir di semua universiti di Malaysia. padat dan tepat. menjelaskan linguistik sebagai kajian bahasa secara saintifik. Britain. Kajian saintifik dikenali sebagai empiris atau emperikal iaitu dilakukan secara menyeluruh. 1. mendefinisikan linguistik sebagai kajian mengenai bahasa yang diucapkan oleh segolongan masyarakat. ilmu ini mula berkembang sekitar tahun-tahun 1960-an. ilmu linguistik mula diajarkan di Fakulti Sains Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan UKM pada 1 Mei 1984. iaitu dilakukan secara berterusan terhadap sesuatu sampel atau data bahasa. Beliau juga mengatakan bahawa perkataan „linguistik‟ sudah memberi kan maksud kajian yang menyentuh sesuatu kajian bahasa boleh dilaksanakan. 3.1 Definisi Linguistik Berikut ialah beberapa pendapat tokoh yang menjelaskan definisi ilmu linguistik: 1.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 2 bermakna ahli linguistik bukanlah seseorang yang mahir dalam banyak bahasa seperti ahli terjemahan. . Sejarah perkembangan ilmu linguistik sebagai salah satu disiplin ilmu moden secara relatifnya masih dianggap baharu. Ijazah ilmu linguistik mula-mula diperkenalkan di Universiti York. Kemungkinannya. 1. Dapatan kajian mestilah ringkas.2 Saintifik Kajian Linguistik Saintifik bermaksud sesuatu kajian itu dilakukan berdasarkan metodologi yang tepat. 5. Emperikal juga mempunyai ciri ekomomi dalam menghasilkan sesuatu dapatan kajian bahasa. bersandarkan teori-teori tertentu. Ahli terjemahan ialah seseorang yang mahir lebih daripada satu bahasa.

seseorang pengkaji boleh bermula dengan hipotesis atau andaian awal. Semua dasar fikiran dan perkiraan dalam . Linguistik Deskriptif Pengkajian bahasa terhadap ciri bunyi. Bawah cabang linguistik pula.3 Cabang Linguistik Linguistik boleh dikategorikan kepada beberapa jenis atau cabang berdasarkan beberapa perkara seperti meneliti linguistik dari sudut fungsinya.1: Saintifik Kajian Linguistik Dalam menjalankan penyelidikan sesuatu bahasa. Berikut adalah penerangan ringkas tentang cabang-cabang linguistik: 1. dari sudut apa-apa yang dikaji dan aspek masa dalam kajian linguistik. barulah sesuatu dapatan kajian yang berbentuk rumus atau peraturan sesuatu bahasa dilakukan. terdapat dua bidang linguistik iaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Setelah data diuji dan dibuktikan secara sistematik. Hipotesis perlulah diuji atau dibuktikan dengan menghuraikan data. 1. teori serta metodologi yang betul.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 3 Permasalahan Kajian dan Hipotesis Ujian data lanjutan Sampel kajian/Data Teori dan Analisis Rajah 1. Linguistik ini bermaksud juga pengkajian atau penghuraian bahasa dilakukan secara penghuraian supaya sesuatu tujuannya fenomena bahasa dapat dihuraikan atau dijelaskan dengan lebih berpada (adequate). tatabahasa dan perkataan pada waktu tertentu.

6. Linguistik ini kerap digunakan untuk membanding-bandingkan satu dialek dengan satu dialek yang lain. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa. dalam leksikografi. Misalnya Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini. sejarah sistem ejaan dan seumpamanya. Linguistik Preskriptif menerang dan menentukan cara bahasa sepatutnya ditulis dan dituturkan. penulisan buku-buku teks. Linguistik Deskriptif turut menganalisis bahasa tertentu dengan hipotesis dan teori-teori Linguistik General. Linguistik Preskriptif Penekanan kepada penghasilan rumus atau formula bahasa bagi menjelaskan sesuatu fenomena bahasa. dan menerangkan apa-apa saja unsur yang wujud dalam bahasa pada waktu itu . Linguistik Sinkronik Linguistik jenis ini menghurai atau mengkaji sesuatu bahasa dari sudut masa. Linguistik Perbandingan ( komparatif) Linguistik jenis ini membandingkan dua bahasa atau lebih dari sudut bunyi. petalogi bahasa dan sebagainya. Rumus preskriptif pula sebenarnya lebih kepada rumus gaya berbanding rumus tatabahasa.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 4 Linguistik Deskriptif adalah bersumberkan satu teori dasar yang umum disebut sebagai „General Linguistik‟. Linguistik Historis Satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa daripada sudut sejarah. penterjemahan. stilistik. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa. Hal ini adalah untuk membolehkan penutur dilihat sebagai orang yang menuturkan bahasa dengan betul dan dianggap sebagai orang yang terpelajar. perkataan dan ayat iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. 5. 4. Linguistik juga membekalkan data untuk mengukuh dan menyangkal sesuatu usul dan teori yang dikemukakan. Turut dikaji ialah mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu. Linguistik Terapan Satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori deskripsi. 2. 3. Ini bermaksud satu kajian yang dilakukan terhadap bahasa pada satu masa dalam titik sejarah.

Contohnya kajian terhadap:  sosiolinguistik – mengkaji hubungan bahasa dengan masyarakat  psikolinguistik – mengkaji hubungan bahasa dengan perlakuan manusia  filologi – kajian terhadap sejarah bahasa yang terdapat dalam satu teks  neurolinguistik – kajian berkaitan saraf otak dengan kemampuan bahasa  petalogi – kajian tentang perkataan tentang cara bercakap 1.makna b) Makrolinguistik (linguistik terapan) Bidang yang mengkaji bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa iaitu melibatkan kajian yang bersifat intra disiplin. Linguistik ini merupakan satu pendekatan terhadap kajian bahasa dari segi sejarah atau perbandingan. bahasa merupakan satu alat atau cara . Linguistik Diakronik Linguistik ini tidak menekankan aspek masa.5 Definisi Bahasa: Edward Sapir (1948:8) telah mendefinisikan bahasa sebagai “ a purely human and non instinctive method of communicating ideas. Ini bererti bahawa kajian diakronik berasaskan dua atau lebih kajian sinkronik. 7.perkataan  sintaksis . 1.bunyi  morfologi . Sapir berpendapat.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 5 dengan tidak dipengaruhi oleh perkembangan bahasa tersebut dari segi sejarah ataupun daripada satu bahasa lain. Contohnya kajian terhadap:  fonologi .ayat  semantik .4 Bidang Linguistik Secara umumnya bidang linguistik terbahagi kepada: a) Mikrolinguistik (linguistik tulen) Bidang yang mengkaji bahasa dari dalam iaitu kajian terhadap struktur bahasa itu sendiri. emotions and desires by means of a system of voluntary produced symbols”.

Sistem ini dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang berhubungan secara fungsional antara satu sama lain dan bersifat sistematis dan sistemis. morfologi.. berpola dan membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistematis bermaksud bahasa tersusun menurut satu pola. Albert B. mofem. ” Oleh itu. Unit atau unsur bahasa disusun mengikut cara-cara tertentu. iaitu ia tidak tersusun secara sembarangan. 2. Sistem bererti susunan teratur. Sistem bunyi dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab misalnya. Cook (1977) mendifinisikan bahasa sebagai “…. kata. interact and transmit their culture. menyampaikan idea. keinginan dan perbuatan. Selain dipakai sebagai istilah generik. Sistem bahasa dilihat dari sudut unit/ unsur/ komponen bahasa yang disusun mengikut cara-cara tertentu. sebagai penanda bangsa. Mempunyai lambang Sesuatu lambang biasanya dikaitkan dengan unsur tanda.6 Sifat-Sifat Bahasa 1. Selain itu. bahasa merefleksi atau menggambarkan latar belakang budaya seseorang pengguna atau penuturnya. 1. emosi dan kehendak mereka. Nelson Francis pula mendefinisikan bahasa sebagai satu sistem bunyi yang dihasilkan oleh alat tutur yang digunakan oleh sekelompok manusia sebagai wahana atau cara untuk menjalankan apa-apa sahaja aktiviti masyarakat mereka. daripada semua termasuk . adalah berbeza-beza.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 6 yang hanya dimiliki manusia untuk berkomunikasi. contohnya fonem. Mempunyai sistem Setiap bahasa mempunyai peraturan atau sistemnya yang tersendiri. sintaksis dan semantik. bagi Cook bahasa adalah satu sistem simbol pertuturan yang arbitrari dan penanda kenahuan yang digunakan oleh anggota sesebuah komuniti.a system of arbitrary vocal symbols and grammartical signals by means of which the members of the speech community communicate. Sistemis pula bermaksud bahasa bukan merupakan sistem tunggal tetapi terdiri daripada sub-sub sistem atau sistem bawahan yang terdiri daripada fonologi. frasa. klausa dan ayat. Unsur tanda terdiri daripada penanda dan petanda. Samsuri (1978) menyatakan bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk fikiran dan perasaan.

bentuk-bentuk bunyi yang tidak bermakna dalam bahasa apapun bukanlah bahasa kerana fungsi bahasa adalah menyampaikan mesej. kata. kalau di kejauhan kelihatan ada asap membumbung tinggi maka kita tahu bahawa di sana ada api sebab asap merupakan tanda akan adanya api. bahasa manusia tidak akan terdiri daripada ketukan mesin taip. Bunyi bahasa ialah fonem (fon. iaitu tidak adanya hubungan langsung yang bersifat wajib antara lambang dengan yang dilambangkan. Lambang juga sering disebut bersifat arbitrari. 4. Kita tidak dapat menjelaskan sebab binatang tersebut dilambangkan dengan bunyi [unta] bukanya [tanu] atau [unat]. Lambang-lambang bunyi bahasa yang bermakna dalam bahasa merupakan satuan –satuan bahasa yang mewujudkan mofem. Lambang tidak bersifat langsung dan alamiah. fikiran. 3. ayat dan wacana.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 7 kajian semiotik juga merupakan sesuatu yang dapat menandai atau mewakili idea. Oleh kerana bahasa itu bermakna. tidak secara alamiah dan langsung. konsep. resepi. Arbitrari bermaksud sewenang-wenangnya. Semua satuan ini memiliki makna. tetapi tidak difahami oleh penutur Turki. fonemik). antaranya perlu bersifat konvensional. Justeru. tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksudkan oleh lambang tersebut. bau. Lambang menandai sesuatu yang lain secara konvensional. 5. Bahasa pada asasnya terdiri daripada bunyi-bunyi melainkan bahasa isyarat yang sangat terhad penggunaannya. tetapi . maka segala ucapan tidak mempunyai makna adalah bukan bahasa. Walau bagaimanapun. Bermakna Semua ujaran bahasa yang dihasilkan perlu difahamai oleh masyarakat pendengar. benda dan tindakan secara langsung dan alamiah. Contohnya. perasaan. Manusia boleh menghasilkan beribu-ribu bunyi melalui pelbagai cara. berubah-ubah atau tidak tetap. Terdiri daripada bunyi Bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucapan manusia dan bermakna. frasa. Bunyi dihasilkan oleh alat pertuturan manusia. perubahan suhu ataupun campuran bahan kimia. idea atau pemikiran. fonem. Misalnya. Arbitrari Tidak akan berlaku hubungan hayati antara bunyi yang dilafazkan atau ditulis dengan benda atau objek. Contohnya bahasa Jepun yang diucapkan oleh penuturnya hanya difahami oleh masyarakat Jepun. klausa. warna. Oleh itu. Tentu hanya ada satu bahasa yang meskipun berbeza. antara [unta] dengan yang dilambangkannya iaitu “sejenis binatang berkaki empat yang biasa ditunggani”.

Ini bererti ciri yang terdapat dalam sesuatu bahasa diiktiraf oleh penutur natifnya. 7. Jika tidak dipatuhi atau menggantikannya dengan lambang lain maka komunikasi akan bercelaru. /s/-/a/-/m/-/a/. Contohnya. Contoh lain. jika perkataan kereta merujuk kepada sejenis kenderaan beroda empat. /a/ . tetapi dengan unsur yang jumlah yang terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas meskipun secara relatif. /a/-/s/-/a/-/m/. Produktif Apabila bahasa dikatakan bersifat produktif. maka semua penutur bahasa tersebut akan mengucapkan “ ders” sebagai merujuk kepada pelajaran. fonem-fonem /m/. semua penutur bahasa tersebut mematuhi bahawa lambang tertentu mewakili objek. Oleh itu. Unik Bahasa yang bersifat unik bermaksud mempunyai ciri-ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. ini bererti. Selain itu. bahawa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Ini bermaksud mempunyai ciri yang tersendiri. sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Bersifat konvensional Maksud bahasa bersifat konvensional ialah semua aspek bahasa sudah disepakati oleh masyarakat penutur bahasa berkenaan. Kekonvensionalan bahasa terletak pada kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan konsep yang dilambangkannya./a/ dan /s/ dapat menghasilkan satuan-satuan bahasa /m/-/a/-/s/-/a/. perkataan atau peristiwa. Ada pendapat yang mengatakan bahawa ada sejumlah kata dalam bahasa apa-apa sekali pun yang lambangnya berasal daripada bunyi yang diwakilinya. jika penutur bahasa Turki mengucapkan “ ders” sebagai “pelajaran”.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 8 perbezaannya tidak terlalu banyak. 6. Sekiranya bahasa itu dikatakan produktif meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas. maka angota masyarakat bahasa berkenaan harus mematuhinya. dan lain-lain. Hal ini bermaksud semua anggota masyarakat berkenaan harus mematuhi konvensi. Persetujuan dilakukan sama ada secara sedar ataupun tidak. walaupun unsur bahasa terhad tetapi jumlah yang dibentuk oleh bahasa tidak terbatas. Salah satu keunikan yang terdapat dalam bahasa Melayu ialah ia bersifat aglutinatif (kata dasar . Ini bermaksud banyak hasilnya atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan. penutur asli juga tidak boleh bertanya punca binatang itu diberikan nama unta kerana sebahagian daripada nama yang telah diberikan itu tidak mempunyai jawapan atau bersebab. 8. Contohnya.

maka ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahawa bahasa itu mempunyi bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Manakala dialek pula merupakan variasi bahasa yang . Manakala. Misalnya bahasa Melayu menerima atau meminjam perkatan seperti dari bahasa Arab (akhirat) . menjalankan. Oleh kerana bahasa itu merupakan ujaran. Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan. 10. perjalanan. bahasa Cina (mee). Contohnya: jalan. Oleh kerana keterikatan dan keterkaitan bahasa itu dengan manusia sedangkan dalam kehidupannya dalam masyarakat. dalam bahasa Arab pula terdapat tiga vokal pendek. Contohnya. Bahasa Inggeris pula mempunyai enam belas vokal termasuk diftong dan 24 konsonan. bahasa itu juga menjadi ikut berubah. dialek dan ragam bahasa. dijalankan. bahasa Sanskrit (dunia). Variasi bahasa dilihat dari segi idiolek. dalam bahasa Melayu terdapat enam vokal tiga diftong dan sembilan belas konsonan. Oleh kerana latar belakang dan lingkungannya tidak sama. Bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. kegiatan manusia itu tidak tetap dan selalu berubah maka. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari pelbagai status sosial dan latar belakang. 9. Maksud universal iaitu adanya ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Iaitu menjadi tidak tetap dan tidak statik. maka bahasa yang mereka gunakan menjadi bervariasi atau beragam. jalanan. Ciri-ciri yang universal ini merupakan unsur bahasa yang paling umum yang biasanya boleh dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat bahasa lain. bahasa Inggeris (komputer). Universal Setiap bahasa mempunyai kesamaan ciri-ciri tertentu dengan bahasa lain. bahasa Tamil (kedai) dan lain-lain. tiga vokal panjang dan 28 konsonan.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 9 menerima imbuhan untuk menukar makna). Oleh kerana itulah bahasa disebut dinamis iaitu bahasa boleh menerima pengaruh bahasa lain. Contoh yang lain ialah semua bahasa mempunyai kata kerja misalnya dalam bahasa Melayu terdapat kata kerja transitif. Dinamis Bahasa boleh menerima pengaruh bahasa lain. berjalan. Tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai oleh bahasa. Bervariasi Variasi disebabkan oleh ramainya penutur dalam sesuatu bahasa dan luasnya kawasan bahasa tersebut. manakala dalam bahasa inggeris terdapat transitive verb. 11.

Jika kita ingin mengkaji sejarah asal-usul sesuatu bahasa. 1. Bahasa adalah suatu aktiviti manusia dan bukannya aktiviti makhluk lain. Manusiawi Bahasa manusia adalah milik manusia. Misalnya di Indonesia mengenal adanya bahasa Jawa dialek Banyumas. Variasi bahasa lazimnya disebut dengan nama dialek regional. Isoglos adalah satu istilah bagi merujuk sempadan antara satu dialek dengan dialek yang lain. eloklah kita mengenali terlebih dahulu sejarah ringkas asal-usul bahasa Melayu. bahasa Jawa dielek Tegal dan sebagainya. Makhluk lain seperti haiwan. Tetapi ternyata bahasa manusia lebih baik kerana keupayaan manusia untuk mencantumkan bunyi-bunyi itu menjadi suku kata tetapi ini tidak berlaku kepada haiwan. jika ada seorang menteri memaksa atau memperkenal penggunaan perkataan “infotaiment” sebagai satu perkataan yang merujuk kepada sesuatu konsep. keadaan atau untuk keperluan tertentu. Telah diketahui juga bahawa burung. maka kita perlu mengkaji terlebih dahulu bangsa yang menutur bahasa tersebut. monyet dan orang hutan dapat mengeluarkan bunyi pertuturan seperti manusia. Hanya manusia yang boleh berbahasa. maka perkataan tersebut akan lenyap begitu sahaja. dialek areal. atau dialek geografi. Banyak haiwan boleh dilatih menutur bahasa manusia seperti burung kakatua. untuk situasi tidak formal digunakan ragam yang tidak baku. tidak boleh berbahasa. 12. 13. maka perkataan tersebut jika tidak dapat diterima oleh masyarakat bahasa itu. Setiap bahasa dihasil dan diwarisi oleh bangsa tersebut. Ragam bahasa pula adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi. . tetapi haiwan seperti itu hanya boleh menutur sahaja tetapi tidak boleh menggunakan bahasa dalam konteks yang betul.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 10 digunakan oleh sekelompak anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu.7 Asal Usul Bahasa Melayu Sebelum kita mempelajari aspek-aspek penting yang terdapat dalam bahasa Melayu. Misalnya. Untuk situasi formal digunakan ragam bahasa yang disebut ragam baku. Bebas Bahasa yang bersifat bebas atau bukan mandatori bermaksud tidak boleh dipaksa oleh individu atau kerajaan untuk memaksa masyarakat itu menerima atau mengguna pakai apa-apa aspek bahasa seperti perkataan-perkataan tertentu secara paksaan.

iaitu: 1) Teori Orang Melayu Berasal dari Yunan 2) Teori Orang Melayu Berasal dari Nusantara 1) Teori Orang Melayu Berasal dari Yunan Teori ini dipelopori oleh para sarjana Barat yang berpendapat orang Melayu berasal dari daerah Yunan iaitu suatu kawasan yang terletak di utara Loas dan barat daya negara China. Penghijrahan pertama dinamakan Melayu Proto yang berlaku berlaku sejak tahun 2500 sebelum Masihi. Geldern membuat kesimpulan kapak tua tersebut dibawa oleh orang Asia Tengah ke Asia Tenggara atau ke Kepulauan Melayu ini.H. Terdapat dua gelombang penghijrahan orang Yunan ke Asia Tenggara. Walau bagaimanapun. Terdapat dua teori utama bagi menjelaskan asal usul bahasa dan orang Melayu.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 11 Siapakah orang Melayu? Dari manakah mereka berasal? Asal usul orang Melayu sebagai penutur asli bahasa Melayu amat kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. . Berikut ialah hujah para sarjana tersebut yang dipetik daripada Darwis Harahap (1992):  R. Irrawaddy. Yangtze. Salween. Geldern Beliau menemukan kapak tua yang diperbuat daripada batu di sekitar hulu Sungai Brahmaputra. berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan oleh para sarjana dari dalam dan luar negara. Beliau juga menemukan kapak yang mempunyai bentuk dan jenis yang sama di beberapa tempat di kawasan Nusantara. Penghijrahan Melayu Deutro menyebabkan Melayu Proto melarikan diri ke kawasan pedalaman kerana terancam dengan Melayu Deutro yang lebih maju dan hidup secara berkumpulan. Penghijrahan kedua dinamakan Melayu Deutro yang berlaku kira-kira dalam tahun 1500 sebelum Masihi. Mereka ini telah menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. dan Hwang. kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno.

dan nama perahu.1: Asia Tenggara (Sumber: Google.H. iaitu Tanah Semenanjung. . Ada yang melalui daratan.C Kern J.  Asmah Haji Omar Asmah Haji Omar berpendapat bahawa perpindahan orang Melayu dari daratan Asia ke Nusantara ini tidaklah sekaligus dan juga tidak melalui satu laluan.com)  J. dan ubi. Beliau mendapati bahawa perkataan yang terdapat di Kepulauan Nusantara ini terdapat juga di Madagaskar. Filipina. nyiur.H. pisang.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 12 Peta1. Taiwan. Perkataan tersebut di antara lain ialah: padi. beliau menolak pendapat yang mengatakan bahawa pada mulanya asal bahasa mereka satu dan perbezaan yang berlaku kemudian adalah kerana faktor geografi dan komunikasi. Kern membuat kajian berdasarkan beberapa perkataan yang digunakan sehari-hari terutama nama tumbuh-tumbuhan.C. dan beberapa buah pulau di Lautan Pasifik. haiwan. pandan. Namun. buluh. Berdasarkan senarai perkataan yang dikajinya itu Kern berkesimpulan bahawa bahasa Melayu ini berasal daripada satu induk yang ada di Asia. rotan. melalui Lautan Hindi dan ada pula yang melalui Lautan China.

2: Daerah Yunan Rajah1.2: Wajah Orang Melayu Proto.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 13 Peta 1. 2) Teori Orang Melayu dari Nusantara Terdapat sebahagian sarjana berpendapat bahawa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana wilayah sebaliknya telah wujud sekian lama di kawasan Nusantara khususnya kawasan daratan antara Jawa dan Kalimantan yang dahulunya belum ditenggelami air latan. Berikut ialah hujah mereka: .

Bahasa Jawa dan bahasa Melayulah yang merupakan induk bagi bahasa serumpun yang terdapat di Nusantara ini. Jawa..Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 14  J. (b) Bahasa Jawa ialah bahasa tertua dan bahasa induk daripada bahasa yang lain. Crawfurd telah membuat kajian perbandingan bahasa yang ada di Sumatera. Kalimantan. Indonesia. Brunei. William Marsden (1843). John Crawfurd (1848). A. H. Slametmuljana (1964). J. dan Filipina Selatan sebagai bangsa Melayu yang berasal daripada rumpun bangsa yang satu. tetapi malah merupakan induk yang menyebar ke tempat lain.. Crawfurd menambah hujahnya dengan bukti bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. Singapura. homeland) nenek moyang bangsa Austronesia haruslah daerah Indonesia dan Filipina (termasuk daerah-daerah yang sekarang merupakan laut dan selat). mengemukakan teori Leksikostatistik dan teori Migrasi bagi mengkaji asal usul bangsa dan bahasa Melayu. dan Dyen (1965) beliau mengambil kesimpulan bahawa ". iaitu Thailand Selatan. Beliau berpendapat bahawa asal bahasa yang tersebar di Nusantara ini berasal daripada bahasa di Pulau Jawa (bahasa Jawa) dan bahasa yang berasal dari Pulau Sumatera (bahasa Melayu). menggelar bangsa yang berkulit coklat yang hidup di Asia Tenggara. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah mengalami perkembangan budaya beberapa abad lamanya. J. .K.  Sutan Takdir Alisjahbana Sutan Takdir Alisjahbana (1987). Kern (1889).R.H. Mereka bukan sahaja mempunyai persamaan kulit bahkan persamaan bentuk dan anggota badan yang berbeza daripada bangsa Cina di sebelah timur dan bangsa India di sebelah barat. Beliau sampai pada satu kesimpulan bahawa: (a) Orang Melayu itu tidak berasal dari mana-mana. Keane (1880). Malaysia.  Gorys Keraf Gorys Keraf (1984). Logan (1848). Setelah mengemukakan hujah tentang kelemahan pendapat terdahulu seperti: Reinhold Foster (1776). Crawfurd J.negeri asal (tanahair. yang dulunya merupakan kesatuan geografis". dan kawasan Polinesia.

golongan Kalimantan.000 tahun. kira-kira 600.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 15  Bukti Penemuan Sejarah Jika ditinjau dari sudut ilmu kaji purba pula. Sika dan lain-lain. (2004) ialah seperti pada rajah di bawah: Austris Austroasia Tibet-China Austronesia Rumpun bahasa Austronesia ini pula terbahagi kepada empat kelompok yang lebih kecil. . 3.000 tahun. Tagalog. Aceh. Solo. golongan Jawa. 1.000 tahun. Bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau Bahasa Nusantara. Sunda. golongan Filipina dan banyak lagi. Pembahagian rumpun bahasa Melayu menurut Nik Safiah Karim et al. Jawa. manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. Cabang Nusantara mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak.1 Rumpun Bahasa Melayu Bahasa Melayu dikatakan berasal daripada rumpun bahasa Austronesia. kira-kira 210. Contoh: bahasa Melayu. terdapat juga rumpun bahasa Austro-Asia dan rumpun bahasa Tibet-Cina. Dayak. iaitu: 1.7. yang kini berusia kira-kira 670. iaitu kira-kira 200 – 300 bahasa antaranya golongan Sumatera. Selain daripada rumpun bahasa Austronesia. Manusia Wajak (Jawa). Roto. Penemuan tersebut di antara lain ialah: 1. Pithecanthropus Trinil (Jawa). penemuan tengkorak yang terdapat di Nusantara ini memberi petunjuk bahawa manusia telah lama ada di sini. Pithecanthropus Mojokerto (Jawa). 2.

3. Tonga. Irian dan Kepulauan Caledonia.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 16 2.  Bahasanya mudah. lingua franca merupakan sesuatu yang memperlihatkan bahasa bersama. Carolina dan Gilbert. Lingua franca juga dikenali sebagai campuran bahasa lain (seperti Swahili. Bahasa-bahasa Melanesia. Peta 1. 4. Haiti.2 Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca Lingua franca merupakan satu bahasa yang terdiri daripada pelbagai bahasa.7. senang. Bahasa-bahasa Polinesia. Maori. yang bercampur dengan bahasa Perancis. tanpa imbuhan  Ayatnya pendek . Marshall. Contoh: bahasa-bahasa di Kepulauan Marianna.3: Wilayah Bahasa Austronesia (Sumber: Encyclopedia Britannica online 2010) 1. Contoh: bahasa-bahasa di Kepulauan Fiji. Sepanyol. Menurut Kamus Webster’s Collegiate Dictionary (1981: 663). contoh bahasa Itali. yang sekarang dituturkan di Tanzania) dipakai sebagai bahasa pertama atau bahasa perdagangan atau bahasa perniagaan antara bangsa yang berbeza bahasanya. Secara mudah diturunkan ciri-ciri penting lingua franca seperti berikut. Bahasa-bahasa Mikronesia. Yunani dan Arab dan dipakai di pelabuhan-pelabuhan Laut Mediterranean. Contoh: bahasa Hawaii.

Dalam perjalanannya dari China ke India. bahasa Melayu telah menjadi lingua franca atau bahasa perantaraan di daerah Kepulauan Melayu sejak zaman-berzaman. Peta 1.4: Empayar Sriwijaya pada abad ke-7 Masihi Keupayaan bahasa Melayu sebagai lingua franca dapat diteruskan lagi pada zaman Kesultanan Melaka pada abad ke-14. Kerajaan Melayu Melaka menjadi semakin kuat . beliau menyatakan bahawa bahasa Melayu digunakan dengan meluasnya di Palembang. Hal ini dapat dibuktikan apabila seorang pengembara China bernama I-Tsing telah singgah di Sriwijaya pada tahun 672 Masihi. Nahunya tidak menentu dan tidak dapat dinyatakan dengan sahih Berdasarkan bukti sejarah.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 17     Mudah difahami oleh penerima Digunakan untuk tujuan tertentu Digunakan untuk sementara waktu.

tidak terikat kepada susun lapis masyarakat dan mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding bahasa Jawa. Komunikasi menjadi sukar kerana masing-masing tidak dapat memahami bahasa asing. bagi memudahkan aktiviti perdagangan. bersifat sederhana.5: Empayar Kerajaan Melaka Abad Ke-14 Masihi Implikasinya. Justeru. maka aktiviti perdagangan di pelabuhan Melaka menjadi semakin maju. Para pedagang yang berlainan bangsa dan bahasa seperti Arab. bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa lingua franca di kepulauan Melayu disebabkan bahasa ini mudah dipelajari. Keadaan ini telah membantu bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca pada waktu tersebut. . India. Selaras dengan kestabilan kerajaan Melaka. China dan pedagang Eropah.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 18 setelah berjaya menakluki negeri-negeri yang berhampiran di Semenanjung Tanah Melayu dan beberapa buah negeri yang terletak di pesisiran pantai timur Sumatera. Francois Valentijn pernah meriwayatkan bahawa kerajaan Melaka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antara orang-orang yang tinggal di Kepulauan Melayu dengan pedagang-pedagang dari Eropah dan Asia Barat. datang berdagang di pelabuhan itu. Peta 1. maka bahasa Melayu telah menjadi medium bahasa perantara antara para pedagang.

Istilah lingua franca perlu diambil kira apabila kita memperkatakan tentang bahasa kebangsaan. kedua-dua penutur mungkin sudah pun mendengar bunyi-bunyi bahasa orang yang dituturkan dan cuba membuat adaptasi atau cuba mengambil katakata tertentu dan memudahkannya. Arab/Islam. Oleh kerana desakan itu kuat. bahasa Melayu yang menjadi lingua franca adalah disebabkan proses yang dinyatakan di atas. Jadi. Peringkat awal mungkin mereka menggunakan bahasa isyarat. Belanda. Semua ini berlaku di peringkat awal. Pertembungan ini menyebabkan bahasa Melayu menerima pengaruh . mereka akan terus berbual ’dengan cara mereka’. pertama mungkin keduadua penutur dan pendengar terdesak untuk menjual barang masing-masing. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi diwartakan dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi. bahasa itulah yang akan menjadi lingua franca di kawasan tersebut kerana proses perniagaan hanya wujud buat sementara sahaja. bahasa rasmi dan bahasa pengantar ilmu sejak kemerdekaan negara pada tahun 1957. sementara kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi khusus diwartakan dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967 dan sebagai bahasa pengantar ilmu pula diwartakan dalam Akta Pendidikan 1961 dan kemudian dalam Akta Pendidikan 1996. senang. Sekiranya bahasa natif tempatan berada pada tahap majoriti. P Pada pandangan anda. adakah lingua franca masih wujud pada hari ini? 1.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 19 Bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan. China. bahasa rasmi dan bahasa pengantar. Portugis. dengan menggunakan bahasa mudah. tidak mungkin bahasa Melayu boleh menjadi utama hingga kini. Inggeris dan Jepun. bahasa badan. Tentu sekali setelah sekian lama berbicara. penjual dan pembeli tentu sekali telah menjadi mesra antara satu sama lain.8 Pengaruh Bahasa Asing Alam Melayu melalui zaman yang panjang dan bertembung dengan pelbagai bangsa atau kerajaan dari luar misalnya India/Bahasa Sanskrit. penunjuk barangan yang hendak dijual dan mungkin juga menggunakan bahasa ibunda sendiri dahulu. Sebab dan Cara Lingua Franca Berlaku Kewujudan lingua franca berlaku secara mendadak. Tanpa berlatar belakangkan lingua franca (khususnya pada zaman Kerajaan Melayu Melaka abab ke-14).

Bukti pengaruh bahasa Sanskrit ke dalam bahasa kuno dapat dikesan pada batu bersurat yang ditinggalkan oleh kerajaan Srivijaya. Batu Bersurat Kedukan Bukit. Ini kerana bahasa Sanskrit merupakan bahasa yang dianggap bahasa yang "berilmu dan berdarjat tinggi" pada zaman kuno. iaitu: 1.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 20 bahasa asing yang dapat dilihat dalam pelbagai aspek kehidupan. Berikut akan dijelaskan beberapa peringkat pengaruh bahasa asing dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu. sebagai faktor sampingan.8. Keadaan ini khususnya menyebabkan peminjaman perkataan yang sudah ada dalam bahasa Melayu asli. Palembang (684 M) Batu Bersurat Kota Kapur. Zaman bahasa Melayu kuno antara abad ke-7 dan abad ke-13.1 Pengaruh Bahasa Sanskrit Bahasa Sanskrit telah banyak mempengaruhi bahasa Melayu apabila bahasa Melayu berada di peringkat kuno. 3. terdapat 677 perkataan yang berasal daripada bahasa Sanskrit. Pulau Bangka (686 M) Batu Bersurat Karang Brahi. 4. unsur asing yang menyusupi bahasa Melayu dapat melengkapi kosa kata bahasa Melayu. Berikut disenaraikan beberapa contoh perkataan Sanskrit yang dipinjamkan dalam bahasa Melayu: . Penyerapan bahasa Sanskrit dalam bahasa seharian dijadikan satu cara perolehan kemegahan. Bahasa Melayu memiliki sifat keterbukaan yang membenarkan pengaruh kata dan istilah daripada pelbagai bahasa. Meringi. lebih sedap bunyinya ataupun semata-mata kerana disangka lebih "tinggi" mutunya kerana bahasa Sanskrit merupakan bahasa sarjana. tetapi digantikan juga dengan bahasa Sanskrit. seiring dengan kehendak dan perkembangan zaman. kerana barangkali dianggap lebih sesuai. daerah Hulu Jambi (686 M) Selain itu. Keadaan ini disebabkan pengaruh dan hubungan bangsa atau suku bangsa lain dengan penggunaan bahasa Melayu. 2. Palembang (683 M) Batu Bersurat Talang Tuwo. Terdapat empat batu bersurat yang penting. iaitu pada peringkat sebelum bahasa Melayu mencapai zaman klasik pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. 1. faktor kemegahan juga yang mendorong kepada peminjaman bahasa daripada bahasa Sanskrit. Selain itu.

Jawa. Semenanjung Tanah Melayu. .6: Empayar Kerajaan Sriwijaya (Sumber: Google. Segenting Kra dan Sri Lanka. penulisan pada batu bersurat tersebut dibuat atas arahan raja Srivijaya.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 21 Bahasa Sanskrit Bahasa Melayu dosa dukkha deva rupa samsara dosa duka dewa rupa sengsara Peta 1.com) Berpandukan isinya. sebuah kerajaan yang mempunyai empayar meliputi Sumatera.

Sebuah patung gangsa yang dijumpai di Padang Lawas. Batu Bersurat Gandasuli (832 M) – Gandasuli. akan tetapi masih terdapat pengaruh bahasa Melayu Kuno di dalamnya. Sebuah batu bersurat yang dijumpai di Bangkahulu bertarikh 1000 Masehi. ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa rasmi dan bahasa pentadbiran kerajaan Srivijaya. Jawa Tengah. 3. terdapat juga bahan-bahan lain yang dihasilkan dalam zaman kerajaan Srivijaya pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi: 1. Rajah 1.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 22 Oleh itu. . Sebuah patung di Padang Rocore. Batanghari bertarikh 1286 M dengan catatan perkataan “Malaya” atau “Melayu” pada bahagian belakangnya. sekaligus meluaskan penyebaran bahasa Melayu ke tanah jajahan takluknya. Tapanuli bertarikh 1029 M dengan tulisan pada kaki alasnya.3: Batu Bersurat Kedukan Bukit (Sumber: Google.com) Selain daripada empat batu bersurat yang disebutkan tadi. 2. Walaupun bahasa pada batu bersurat itu masih berbahasa Sanskrit. 4.

Bustanus Salatin atau Taman segala Raja-raja karya Nuruddin al-Raniri (1638). Tuhfat al-Nafis karya Raja Ali Haji (1865). Hikayat Gul Bakawali karya Syed Mahmud Ali (1875).8. Hikayat Inderaputera (1634 M). Syair Emop (1740). Hikayat Ghulam (1736). dan sebagainya. Pengaruh kata pinjaman Arab ke dalam bahasa Melayu dapat dilihat melalui beberapa aspek. Hikayat Acheh (1736). Pelayaran Muhammad Ibrahim Munshi karya Muhammad Ibrahim Munshi (1872). Hikayat Bayan Budiman (1736). Kisah pelayaran Abdullah karya Abdullah bin Abdul Kadir Munshi (1838). Kitab seribu masaalah (1726).Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 23 1. Menurut Darwis Harahap (1992). beberapa kitab dan hikayat yang agak penting sehingga penghujung abad ke-19 yang menunjukkan berlakunya peminjaman kata Arab ke dalam bahasa Melayu ialah: Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang (1612 M). antaranya: i) perbendaharaan kata Banyak perbendaharaan kata Arab dipinjam terutamanya perkataan yang berkaitan dengan ibadat. Hikayat Patani (1838). jual-beli. Selain daripada itu. dan Hikayat Ganja Mara (1897). Antara Hikayat yang menunjukkan pengaruh bahasa Arab. Hikayat Pancatanderan (1835). kemasyarakatan. Misa Melayu (1742). Antara contoh kata pinjaman . kata pinjaman Arab berlaku dalam bidang kesusteraan Melayu khususnya dalam penulisan hikayat-hikayat. Pengislaman Kerajaan Melaka telah menyebabkan banyak kata Arab dipinjam bagi mengungkapkan makna khususnya yang berkaitan amal ibadat Islam.2 Pengaruh Bahasa Arab Penerimaan kata pinjaman bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu berlaku pada zaman Kesultanan Melaka pada kurun ke-14 Masihi.

murid.dbp. akidah.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 24 ialah: adat. musim. ilmu. sejarah. dan lain-lain.9 Taraf Bahasa Melayu Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan .pdf) iii) tulisan Kedatangan pengaruh Arab-Islam telah menyumbangkan kepada penulisan bahasa Melayu dalam tulisan `Arab yang akhirnya disebut tulisan Jawi. ii) sebutan kata Pengaruh Arab-Islam memberi kesan yang sangat besar pada sebutan perkataan dalam bahasa Melayu. nujum. masjid. Contoh-contoh perkataan dan sebutan Arab-Melayu antaranya ialah qadhi. hikayat.gov. kisah. ramadhan. huruf. kiamat. Jadual di bawah ialah contoh tulisan Jawi. syarikat. 1. dan lain-lain. khabar. syurga. dunia.3: Tulisan Jawi (Sumber: http://www. riwayat. ulama. Rajah 1. Tulisan Jawi ini digunakan antara lain bagi memudahkan orang-orang Melayu yang rata-rata beragama Islam membaca Al-Quran. masyarakat. nafu. hukum.my/klikdbp/klikdbp4feb7. kamus. salam. Pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an telah mempengaruhi lidah dan cara sebutan orang-orang Melayu.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 25 Perenggan 152. “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. hendak di dalam bahasa Inggeris” . naskah yang sahih: Bagi segala rang undang-undang yang hendak dikemukakan atau pindaan-pindaan mengenainya yang hendak dicadangkan di dalam mana-mana Majlis Parlimen. Perkara 152 mengandungi 6 fasal utama iaitu: (a) Fasal 1 “Bahasa Kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis di dalam apa -apa tulisan. sebagaimana yang diperuntukkan oleh Parlimen”. para satu di dalam Perlembagaan Malaysia mengatakan bahawa bahasa Melayu dinaikkan taraf sebagai bahasa kebangsaan. selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh parlimen. Kerajaan Persekutuan dan mana-mana kerajaan negeri boleh meneruskan dan memelihara bahasa kaum di Persekutuan. Walaupun terdapat peruntukan bagi kegunaan bahasa Melayu tetapi bahasa-bahasa lain masih boleh terus digunakan untuk maksud-maksud tidak rasmi. bahasa Inggeris boleh digunakan di dalam kedua-dua Majlis Parlimen dan Dewan Negeri dn bagi maksud rasmi yang lain. selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen.” Perlembagaan Persekutuan Malaysia (b) Fasal 3 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. dan Bagi segala Akta Parlimen dan segala perundangan kecil yang hendak dikeluarkan oleh kerajaan Persekutuan.

sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri dan termasuk apa-apa maksud sesuatu pihak berkuasa”. Dengan perakuan ini. khususnya di dalam Fasa 1. ertinya apa-apa jua maksud kerajaan. Pada tahun 1967. Sebagai bahasa kebangsaan. Gabungan kedua-dua akta ini dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67. bahasa pendidikan dan bahasa perhubungan seluruh rakyat Malaysia. Ia menjadi bahasa rasmi. Perlembagaan Persekutuan. segala perbincangan di dalam mahkamah rendah lain daripada mengambil keterangan hendaklah dijalankan di dalam bahasa Inggeris.” (e) Fasal 6 “…maksud rasmi. maka bermulalah era baru untu bahasa Melayu yang sebelum ini hanya menjadi bahasa pinggiran di tanah air sendiri. Antara perkara utama yang terdapat dalam akta ini ialah:   Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mesti digunakan di dalam semua urusan rasmi. Akta ini berkuat kuasa di Semenanjung Malaysia pada 1 September 1967. selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. Akta ini membenarkan terjemahan ke bahasa lain dibuat untuk surat-surat dan perutusan-perutusan kerajaan bagi tujuan kepentingan umum. angka dan bahasa borang rasmi kerajaan. segala perbincangan di dalam mahkamah persekutuan atau mahkamah tinggi hendaklah dijalankan di dalam bahasa Inggeris. .Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 26 (c) Fasal 4 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. Dengan syarat bahawa. jika mahkamah dan peguam bagi kedua-dua pihak bersetuju.” (d) Fasal 5 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. Ia mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. satu lagi akta bahasa kebangsaan diluluskan dan dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 mengenai perkara yang sama berkuat kuasa mulai 11 April 1963 dan mengandungi tiga seksyen utama iaitu sistem tulisan bahasa kebangsaan. taraf pemakaiannya dinaikkan. sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. keterangan yang diambil di dalam bahasa yang digunakan oleh saksi tidak payah diterjemahkan atau direkodkan di dalam bahasa Inggeris.

Yang di-Pertuan Agong boleh menetapkan sebagAi sahih. Bagi undang-undang yang diterjemahkan ke bahasa kebangsaan sebelum 1 September 1967. Tulisan bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan rumi tetapi tulisan jawi tidak akan dihalang. Teks undang-undang sama ada yang dipinda. Perbicaraan di mahkamah boleh dijalankan dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris atau kedua-duanya sekali atau dengan kehendak mahkamah atau pihak-pihak yang terlibat setelah menimbangkan keadilan perbicaraan itu. Borang-borang terjemahan daripada bahasa Inggeris dan borang-borang berbahasa Inggeris yang dibuat atas arahan Perdana Menteri boleh digunakan bagi maksud borang tersebut. Parlimen sebagai badan penggubal undang-undang di Malaysia . yang diluluskan oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri hendaklah dalam bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 27        Yang di-Pertuan Agong boleh membenarkan penggunaan bahasa Inggeris dilanjutkan bagi maksud-maksud rasmi sekiranya difikirkan perlu. Dewan Rakyat atau Dewan Negeri boleh membenarkan ahli-ahli dewan menggunakan bahasa Inggeris ketika berucap atau perbahasan di dewan mereka. Teks dalam bahasa Melayu adalah sahih kecuali Yang Dipertuan Agong menetapkan sebaliknya sama ada secara am atau bagi undang-undang tertentu. Yang di-Pertua Dewan Negara.

Perintah ini dikenali sebagai Pemberitahu Undang-undang No. Berdasarkan Pemberitahu ini. telah memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membenarkan penggunaan bahasa Inggeris bagi tempoh yang difikirkan perlu. 410/1967. pesanan ubat dan pesanan selepas pembedahan. Jabatan Hasil Dalam Negeri. Kementerian Kesihatan. . Kementerian Luar Negeri apabila menghantar arahan dasar daripada Kementerian kepada Ketua-ketua Perwakilan Malaysia di luar negara. Banyak faktor yang menyebelahi pembinaan. Jika berhubung dengan pakar-pakar antarabangsa seperti Pakar Rancangan Colombo dan pakar Perundingan yang berkhidmat dengan atau di bawah jabatan-jabatan atau badan-badan berkanun dalam Malaysia. jika difikirkan penggunaan bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan. apabila membuat laporan atau pesanan seperti laporan penyakit. Jika membuat perhubungan dengan kerajaan-kerajaan negeri asing badan-badan antarabangsa dalam mana penggunaan bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 28 Akta Bahasa Kebangsaan yang berkuat kuasa pada 1 September 1967. kerja-kerja berkaitan dengan penaksiran komputer.         Pembinaan Bahasa Melayu dirancang secara teratur sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. kira-kira mengumpul penyiasatan. penggunaan bahasa Inggeris bagi maksud-maksud rasmi telah dilanjutkan bagi bidang-bidang berikut:  Jika jabatan-jabatan kerajaan meminta dan jabatan undang-undang memberi nasihat undang-undang berkenaan dengan mana-mana undangundang bertulis yang naskahnya yang sahih adalah dalam bahasa Inggeris. Pada tarikh yang sama. Latihan yang dijalankan oleh pakar-pakar antarabangsa. Dalam kursus-kursus latihan atau peperiksaan apabila teks yang sahih adalah bahasa Inggeris atau kursus yang ditetapkan itu masih dalam bahasa Inggeris. apabila berhubung dengan kakitangan yang diambil daripada negara yang terletaknya perwakilan itu. Perwakilan Malaysia di luar negara. Yang di-Pertuan Agong telah mengeluarkan perintah supaya penggunaan bahasa Inggeris dilanjutkan.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 29 perancangan dan perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa kebangsaan negara. kerajaan telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita. . Kedah. Pahang dan Johor. iaitu bahasa Inggeris telah menggantikan bahasa natif. Karya-karya orang Barat juga membantu perkembangan bahasa Melayu: contohnya Valentino pengembara Belanda) mengatakan bahawa sesiapa yang mengetahui bahasa Melayu tidak akan sesat di Nusantara. Penyata Rahman Talib menampakkan langkah berani dalam mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara ini. Antaranya:  Penjajahan Barat tidak menghapuskan bahasa Melayu. Menyedari hakikat ini. 1. Peranan yang dimainkan oleh Abdullah Munsyi melalui penulisan beliau. bahasa Melayu secara berperingkat-peringkat telah menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. pemerintah telah mewujudkan satu dasar penggunaan satu bahasa kebangsaan yang berlandaskan kenyataan linguitik.10. Kelantan. “kami berpandu kepada maksud henda k menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negeri ini dengan tiada merosakkan atau menyekat bahasa dan kebudayaan bangsa lain yang diam di negeri ini”.1 Bahasa Kebangsaan “Bahasa Jiwa Bangsa” dengan jelas menunjukkan kepentingan bahasa dalam memupuk perpaduan antara kaum. khususnya bahasa Hawaii dan bahasa Guam. beliau juga banyak menyusun karya-karya dalam bahasa Melayu. Laporan Razak 1956 yang menyebut peranan yang dimainkan oleh bahasa Melayu. Sebenarnya gejala penghapusan tidak berlaku pada bahasa Melayu seperti bahasa lain di dunia.10 Fungsi Bahasa Melayu 1. Mulai tahun 1970. Peranan yang dimainkan oleh penjajahan Inggeris khususnya pada lima buah negeri tidak bersekutu. sosial sejarah dan politik.      Daripada segi dasar. Perlis.

2 Dasar Bahasa Kebangsaan Pemilihan satu bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia timbul sebab perlunya diadakan satu lambang penyatuan. iaitu untuk menyaksikan satu rupa bangsa yang bersatu menerusi pembentukan budaya kebangsaan selaras dengan keinginan dan hasrat membentuk satu bangsa Malaysia yang mempunyai identiti keperibadian yang dapat dibanggakan dan penuh dengan kesetiaan kepada negara. seperti terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan.dan untuk merancangkan satu sistem pelajaran iaitu bahasa kebangsaan adalah bahasa pengantar yang utama. Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara ini berpaksikan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan.” Di samping memenuhi keperluan menjadi lambang penyatuan. memupuk ciri-ciri pengenalan rakyat yang relatif seragam... menegak persatuan . selain daripada Akta Bahasa Kebangsaan dan Akta Pendidikan yang sedia ada.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 30 Sebuah badan berkanun iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) adalah bertanggungjawab untuk memaju dan memperkaya bahasa Melayu.. iaitu propaganda.10. Dasar ini memenuhi konsep perancangan taraf bahasa. Dengan adanya dasar bahasa yang menentukan pemilihan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Dasar bahasa ini juga dianggap bermula dengan idealisme. penubuhan satu bahasa kebangsaan juga timbul daripada semangat kebangsaan yang mahukan bahasa penjajah diambil alih oleh bahasa bumiputera. barulah dilakukan tahap-tahap seterusnya. Peranan bahasa sebagai faktor penyatuan disalurkan melalui sistem pelajaran kebangsaan.. Dasar bahasa di Malaysia meletakkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi... 1. iaitu dengan harapan bahawa bahasa itu dapat menjadi dasar bagi satu identifikasi kebangsaan. Dasar bahasa kebangsaan merupakan asas terpenting bagi perkembangan bahasa Melayu di Malaysia.. sebagaimana tercatat dalam mukadimah akta Pendidikan seperti berikut: “. pembinaan dan perluasan penggunaannya.

bahasa perhubungan awam. bahasa rasmi pula bererti peranan bahasa Melayu sebagai saranan pembinaan negara dalam semua urusan. 1. Pemasalahan datang daripada pelbagai arah dan berbagai-bagai persoalan ditimbulkan. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu. Perisytiharan tersebut dibuat melalui titah Diraja yang disiarkan menerusi radio dan televisyen. Sesebuah negara. Ia menjadi bahasa rasmi tunggal bagi Persekutuan Malaysia. Bahasa rasmi mungkin mempunyai lebih daripada satu fungsi bagi sesebuah negara. Secara tidak langsung. urusan perniagaan dan pentadbiran dan dalam upacara-upacara rasmi. Perisytiharan ini berlaku akibat tindakan parlimen meluluskan undang-undang perasmiannya.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 31 antara kaum-kaum yang mendiami negara ini dan menobatkan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi yang berkesan dalam sektor-sektor penting negara. bahasa pengantar serta bahasa ilmiah di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. daripada orang Melayu sendiri dan juga orang bukan Melayu. khususnya yang baru mencapai kemerdekaan selalunya memilih dan mendaulatkan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara.3 Bahasa Rasmi Menurut Kamus Dewan (1970:59). Menurut Ainon Mohammad (1984). terutama pentadbiran negara. yakni 10 tahun selepas hari kemerdekaan. kesan positif wujud terhadap orang Melayu dan bahasa Melayu terjamin. Maksud fungsi perpaduan ialah menimbulkan sikap bersatu melalui bahasa. dianggap sebagai satu detik era baharu bagi orang Melayu. Walau bagaimanapun. bahasa rasmi adalah bahasa pentadbiran. masyarakat bukan Melayu menerima bahasa Melayu dan menganggapnya penting sebagai alat perpaduan bangsa. bahasa Melayu kian meluas digunakan sebagai bahasa perpaduan antara kaum. Pelbagai masyarakat akan menggunakan bahasa Melayu untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain.10. ekstremisme . Justeru. Dengan kenaikan taraf ini. persoalan sikap. Secara rasminya bahasa Melayu dinobatkan pada 1 September 1967. persoalan politik. kita boleh mengatakan bahawa dengan meningkatnya taraf tersebut. Jika diteliti dengan mendalam. bahasa rasmi membawa maksud bahasa yang digunakan dalam sistem pendidikan negara. usaha-usaha untuk mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi telah menghadapi berbagai-bagai kesulitan serta tentangan.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 32 kaum yang memungkinkan berlakunya ketidaksefahaman dan perpecahan antara kaum. pihak kerajaan telah mengeluarkan surat pekeliling Am No.12. Melalui pekeliling ini. tahun 1967 untuk memantapkan lagi penggunaan bahasa Melayu secara rasminya. bahasa Melayu perlu digunakan untuk tujuan-tujuan rasmi dalam pentadbiran harian. Ramai intelek khususnya guru masih belum fasih menggunakan bahasa Melayu Penguasaan terhadap bahasa Melayu tidak penting Bahasa Melayu tidak mempunyai standard. mudah dipelajari. surat-menyurat rasmi kerajaan yang meliputi semua jabatan kerajaan persekutuan dan negeri. bahasa pengantar di sekolah.Antara isu yang diketengahkan adalah seperti berikut:  Bahasa Melayu tidak sesuai dan tidak layak menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. golongan yang menyetujui dan menerima bahasa Melayu menganggap bahasa tersebut :  Layak menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah Bahasa Melayu mempunyai beberapa kelebihan tersendiri. Hingga kini bahasa Melayu masih lagi teguh dan berdiri tegak sebagai bahasa rasmi walaupun sering kali menerima . semua kaum boleh bertutur dalam bahasa tersebut. Ia paling sesuai dijadikan bahasa rasmi berbanding dengan bahasa Cina atau Tamil Bahasa Inggeris adalah bahasa penjajahan    Oleh sebab ketegasan. hanya sesuai digunakan oleh golongan bawahan Bahasa Melayu tidak sesuai digunakan dalam bidang kehakiman dan pendidikan     Di samping itu.

Akan mewujudkan suatu suasana kebangsaan yang melibatkan semua rakyat tanpa mengira kaum. Bahasa Melayu dipilih kerana faktor penyatupaduan rakyat. Diharapkan bahasa Melayu akan kekal sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. dinamik dan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zamannya. autonomy. dalam bukunya bertajuk “Explorations in the Functions of Language” (1973). Pelbagai faktor boleh diketengahkan yang menyebabkan bahasa Melayu hadir sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 33 tohmahan dan kritikan daripada pelbagai pihak. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran di negeri Melayu Bersekutu. Bahasa Melayu dipilih kerana mudah dipelajari dan difahami. Hal ini demikian kerana bahasa dan pertuturanlah yang membezakan manusia dengan haiwan. Selain itu. telah mengemukakan tujuh fungsi bahasa.4 Bahasa Komunikasi Manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang penting dalam kehidupan seharian mereka. Bahasa Melayu penting dalam urusan pentadbiran dan sistem pendidikan negara. membawa kepada pemerintahan kolonial telah terbukti penggunaan bahasa Melayu sebagai linguafranca di rantau ini. ethnicity dan validity’. Antaranya ialah: . Antaranya adalah seperti berikut:  Sejarah negara sejak zaman Srivijaya.10. bahasa Melayu tetap berdiri teguh dan kukuh sebagai bahasa rasmi walaupun laluan yang ditembus ipenuh dengan duri dan onak. Bahasa Melayu mempunyai ‘historicity. Halliday. Bagaimanadan Faktor PemilihanSebagai Bahasa Rasmi Seperti yang dihuraikan di atas dan setelah melalui beberapa rintangan dan halangan.       1. Penggunaan bahasa Melayu oleh pelbagai kaum. bahasa mempunyai suatu sistem yang sistematis.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 34

Instrumental Regulasi Pemerian Interaksi Personal Heuristik Khayalan Fungsi instrumental bermaksud manusia menggunakan bahasa bagi melayani pengelolaan lingkungan yang menyebabkan sesuatu peristiwa berlaku. Fungsi regulasi adalah fungsi bahasa yang bertindak sebagai pengawas dan mengendalikan peristiwaperistiwa yang berlaku. Fungsi ini digunakan untuk mengendali serta mengatur orang lain. Fungsi pemerian pula boleh ditafsirkan sebagai penggunaan bahasa untuk membuat penyataan-penyataan, menyampaikan pengetahuan, membuat penjelasan dan membuat laporan tertentu. Fungsi interaksi merupakan fungsi bahasa yang memainkan peranan bagi menentukan supaya hubungan antara manusia dapat terus berlangsung ataupun dipertahankan. Oleh itu, perlu pengetahuan yang luas berkenaan bahasa, loghat, jargon, slanga, gurauan, cerita rakyat, budaya setempat dan sebagainya. Pokoknya, kita mesti tahu pelbagai perkara tentang bahasa. Fungsi peribadi pula adalah fungsi bahasa yang memberi kesempatan kepada manusia bagi menyatakan perasaan, emosi, peribadi serta reaksinya. Seterusnya, fungsi heuristik melibatkan penggunaan bahasa bagi memperoleh ilmu pengetahuan. Ini demikian kerana disampaikan dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan jawapan. Fungsi khayalan juga merupakan fungsi bahasa yang digunakan oleh manusia bagi mencipta mimpi-mimpi yang mustahil diterima oleh akal. Fungsi ini dibawa melalui buku-buku dan cerita-cerita dongeng. Ketujuh-tujuh fungsi di atas sebenarnya bersifat saling melengkapi antara satu sama lain bagi menghasilkan satu bentuk komunikasi yang berkesan dalam menyatakan pelbagai topik serta memahamkan pelbagai bangsa di dunia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling berkesan dalam kehidupan manusia; bersifat arbitrari, simbolik, sistematik dan manusiawi.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 35

Bahasa Melayu diguna pakai dalam pelbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi dan pentadbiran.

1.10.5 Bahasa Perpaduan Perpaduan atau solidariti dapat didefinisikan sebagai satu proses yang menyatupadukan rakyat dan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Di samping itu juga, menurut Kamus Dewan (1994), perpaduan ditakrifkan sebagai penggabungan, pelaburan penyesuaian, kecocokan dan perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu, sepakat dan sebagainya. Dalam erti kata yang lain, perpaduan dapat diertikan sebagai hubungan erat bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan negara. Oleh itu, pengertian bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dapat diertikan sebagai bahasa yang menjadi lambang penyatuan suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara individu dengan individu yang lain) yang berfungsi sebagai alat menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum dalam sebuah negara.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 36

Bahasa adalah suatu keseluruhan, suatu prinsip klasifikasi dengan sesuatu yang dikuasai dan bersifat konvensional yang seharusnya terkebawah daripada naluri semula jadi. Whitney (1998) berpendapat bahasa adalah salah satu institusi sosial dan menganggap bahawa kita menggunakan alat ujaran sebagai wadah bahasa, hanyalah secara kebetulan sahaja, untuk kesenangan sahaja manusia boleh memilih bahasa isyarat dan lambang tampak dan bukan lambang akuistik. Cara bahasa menyatupadukan rakyat Selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan, bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dan telah dijadikan bahasa pengantar utama bagi semua peringkat prasekolah dan pengajian. Pendidikan bahasa Melayu Sekolah Menengah adalah memenuhi hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada aspek intelek, emosi, rohani, dan jasmani. Penggunaan bahasa Melayu yang semakin meluas sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara menekankan penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu yang lebih bermutu. Pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah yang meliputi Tingkatan 1 sehingga 5 akan terus meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar remaja dan memupuk kepekaan terhadap variasi bahasa dalam pelbagai situasi, sistem bahasa dan gaya bahasa yang indah. Pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah juga menanamkan kesedaran terhadap unsur dan nilai kemanusiaan secara menyeluruh melalui pembacaan bahan ilmu dan hasil kesusasteraan. Pemupukan semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Malaysia diberikan penekanan dalam pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah agar pelajarpelajar membina semangat rasa bangga dan cinta akan tanah air dalam satu wawasan budaya yang dihasratkan. Di samping itu, bahasa Melayu memainkan peranan penting bukan sahaja dalam memenuhi keperluan manusia tetapi juga untuk meningkatkan perpaduan antara kaum. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa perpaduan kaum begitu signifikan untuk menyumbang ke arah sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Selain itu, pendidikan dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk perpaduan antara kaum jelas dinyatakan dalam Penyata Razak 1956. Oleh itu, apabila pendidikan dianggap sebagai alat secara

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 37

automatiknya, bahasa Melayu yang berfungsi sebagai bahasa perpaduan boleh mengambil bahagian dalam isu menyatupadukan rakyat kerana bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam pelbagai bidang.

Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum.

Aspek penting untuk menyatupadukan rakyat mengikut fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan adalah melalui pendidikan. Sesungguhnya pendidikan hari ini telah memainkan peranan penting dalam merealisasikan aspirasi negara ke arah mewujudkan perpaduan kaum. Pendidikan hari ini telah membuktikan bahawa negara berjaya mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Sejarah telah membuktikan betapa golongan cerdik pandai menentukan jatuh bangunnya sesebuang bangsa dan negara. Selain daripada itu, penyatupaduan rakyat dapat mewujudkan sistem pendidikan kebangsaan kerana sistem persekolahan yang berbeza-beza mempunyai haluan masing-masing dan tidak dapat melahirkan satu identiti bangsa. Oleh itu, satu jawatankuasa ditubuhkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang sedia ada. Cadangan itu dikenali sebagai Penyata Razak. Penyata Razak telah diperakui dan diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran pada tahun 1957. Ordinan ini mewajibkan semua jenis sekolah menggunakan sukatan pelajaran yang sama. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah,

300 dan meliputi 36 bidang. Istilah yang sudah dicipta oleh DBP setakat ini. walaupun banyak iaitu berjumlah 477. tatabahasa. namun kerja-kerja menokok tambah jumlah istilah terus berjalan. . walaupun tidak abstrak dan sukar berbanding sains dan teknologi. terutama sekali di dalam bidang agama. sastera dan budaya. untuk semua bidang telah mencapai 477. sastera dan budaya. Usaha menggunakan bahasa Melayu dalam bahasa tersebut telah lama digunakan untuk tujuan ini. 1.10. Setiap satu bidang ilmu terdapat sejumlah peristilahannya tersendiri dan mempunyai maknanya yang tersendiri pula. Dalam hal pemilihan istilah ternyata bahawa istilah. perkembangan yang positif dalam penggunaan bahasa Melayu dapat dilihat dalam bidang ilmiah. 300 (Berita Peristilahan. laras dan sebagainya. Usaha membina istilah baharu telah bermula sejak tahun 1957 lagi. Bahasa Melayu telah digunakan dengan banyaknya dalam konteks agama. Acheh dan Melaka. Mei 1986). falsafah.6 Bahasa Ilmu Bahasa ilmu boleh ditakrifkan sebagai bahasa yang mempunyai ciri-ciri formal dan dapat mengungkapkan sesuatu konsep dan pemprosesan ilmu. Bahasa Melayu telah lama digunakan untuk mengungkapkan konsep-konsep dan proses-proses yang tinggi serta kompleks. Bahasa Melayu turut membantu pembentukan jati diri bangsa Malaysia yang menggunakan bahasa komunikasi yang mudah difahami. pusat kebudayaan seperti Pulau Pinang telah banyak menghasilkan buku untuk institusi pengajian tinggi dan akhbar diterbitkan. malahan lebih awal daripada zaman kegemilangan kerajaan Melayu Srivijaya. Dalam sejarah yang muktahir.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 38 khususnya untuk membantu perpaduan kebangsaan dan menjadi wahana yang berkesan untuk berkomunikasi pelbagai kumpulan etnik dan masyarakat pelbagai dialek atau bahasa. Penggunaan bahasa Melayu dalam bidang sains sosial telah lama wujud. Setelah tiga puluh tahun dirancang dengan begitu rapi. Bahasa Melayu ilmiah ini dapat dilihat melalui beberapa ciri umum iaitu peristilahan.

. RUMUSAN  Linguistik ialah ilmu mengkaji bahasa secara saintifik. DBP aktif dalam hal ini.  Bahasa merupakan satu sistem bunyi yang dihasilkan oleh alat tutur yang digunakan oleh sekelompok manusia sebagai wahana atau cara untuk menjalankan apa-apa sahaja aktiviti masyarakat mereka  Beberapa teori telah mengatakan bahawa penutur bahasa Melayu berasal daripada golongan manusia yang diberi nama Austronesia. Terdapat dua langkah yang dibuat dalam hal ini: bantuan tenaga pengajar daripada institusi pengajian tinggi dan penerbitan karya-karya asal bagi keperluan institusi pengajian tinggi. Setakat ini DBP telah menyelesai dan memenuhi permintaan buku-buku teks bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah serta pra universiti. Bagi memantapkan lagi penggunaan bahasa ilmu dalam bidang ilmu atau ilmiah.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 39 Universiti Kebangsaan Malaysia antara universiti yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pelbagai bidang.

Austris Austronesia Kerajaan Melaka Komunikasi Lingua Franca Melayu Deutro 7. Pada pendapat anda. (1988). Asmah Haji Omar.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 40  Bahasa Melayu dikatakan berasal daripada rumpun bahasa Austronesia.  Bahasa Melayu memiliki sifat keterbukaan yang membenarkan pengaruh kata dan istilah daripada pelbagai bahasa. manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. 2. 12. . Nyatakan sumbangan ilmu linguistik khususnya dalam bidang pendidikan bahasa. Pada pandangan anda. 9. Melayu Proto Pengaruh Asing Penyata Razak Perlembagaan Persekutuan Perpaduan Sanskrit PENILAIAN KENDIRI 1.  Lingua franca merupakan satu bahasa yang terdiri daripada pelbagai bahasa. Susur galur bahasa Melayu. seiring dengan kehendak dan perkembangan zaman. Asmah Haji Omar. KATA KUNCI 1. 10. (1997). adakah bahasa Melayu telah mencapai tahap yang membanggakan? RUJUKAN Abdullah Hassan. Bahasa Melayu sebagai bahasa Ilmu dan esei-esei lain. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. orang Melayu berasal dari wilayah mana? 3. Perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan bahasa Malaysia. 4. 3. 8. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 11. 6.(1989). 5. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti.

Nik Safiah Haji Karim (1986). Tatabahasa Dewan. (2006). Sejarah pertumbuhan bahasa Melayu. (2004). Dewan Bahasa. Kuala Lumpur:Nurin Enterprise. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 41 Darwis Harap (1992). Bahasa Kebangsaan dan bahasa Rasmi: Dua konsep yang berbeza. Pulau Pinang: Penerbit USM. Bahasa Melayu tinggi teori dan penerapan. (1966). . Ismail Hussien. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sejarah pertumbuhan bahasa Kebangsaan kita. Teo Kok Seong. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). 13-16. Nik Safiah Haji Karim et al.

menerangkan kepentingan korpus berkomputer. aspek tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalam konteks dengan kemahiran mendengar. Hal ini turut ditekankan dalam Huraian . guru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah (Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat). Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. menjelaskan konsep korpus berkomputer.0 PENGENALAN Pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah menekankan penggunaan tatabahasa mengikut kemampuan murid. membaca dan menulis. 2. Ini bermakna guru mempunyai tanggungjawab memilih dan membina bahan yang sesuai untuk proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Perihal pentingnya pengajaran aspek tatabahasa dan pemilihan bahan yang sesuai.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 1 UNIT 10 PENGAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KORPUS BERKOMPUTER HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. bertutur. anda diharapkan dapat: 1. Salah satu aspek penting yang semakin diberi perhatian oleh para guru dalam proses P&P bahasa ialah penggunaan bahan bantu pengajaran bahasa. Bagi mencapai tujuan tersebut. Dalam proses P&P bahasa Melayu. maka kertas kerja ini cuba memaparkan penggunaan teknologi korpus berkomputer dalam pengajaran tatabahasa untuk murid sekolah menengah. kertas ini cuba untuk mendedahkan penggunaan korpus berkomputer dalam pengajaran tatabahasa bahasa Melayu dan memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya aspek tatabahasa dalam kalangan guru mata pelajaran bahasa Melayu. 10. Secara khususnya. mengaplikasikan korpus berkomputer dalam P&P. dan 3. Aspek tatabahasa yang dipilih dalam kertas ini ialah imbuhan meN-kan.

kertas kerja ini cuba untuk mengetengahkan satu alternatif baru bahan bantu pengajaran imbuhan bahasa Melayu. menjelaskan korpus merupakan data mentah linguistik yang dikutip daripada kerja lapangan atau teks bertulis.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 2 Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat iaitu penggunaan perpustakaan dan komputer yang kaya dengan pelbagai bahan sangatlah digalakkan dalam P&P bahasa Melayu. Alternatif tersebut ialah data korpus berkomputer. Dalam konteks pengajaran tatabahasa di sekolah-sekolah. Penggunaan bahan bantu tertentu dalam proses P&P bahasa membolehkan sesuatu pengajaran bahasa itu dilakukan dengan lebih berkesan. Dalam kajian linguistik pula. terdapat pelbagai jenis bahan yang digunakan oleh guru untuk membolehkan para murid memahami aspek tatabahasa dengan lebih berkesan. Berdasarkan sesuatu petikan. dan sebagainya. tatabahasa atau leksikal sesuatu bahasa. Data korpus berkomputer telah digunakan secara meluas di Barat terutama dalam bidang pedagogi bahasa (Teaching Collocation). sesuatu petikan itu mungkin hanya memaparkan bentuk dan penggunaan imbuhan yang betul sahaja. boleh dianggap sebagai perkara baru. kod dan diformatkan secara piawai serta dapat dicapai dan diproses dengan komputer. jenis kata. Secara amnya. misalnya hanya memaparkan bentuk dan contoh penggunaan imbuhan yang amat terhad. korpus 2 . Satu persoalan yang timbul ialah bagaimanakah seseorang guru itu boleh membina atau memperoleh data korpus berkomputer bagi tujuan pengajaran bahasa? Secara mudahnya. korpus berkomputer turut digunakan dalam bidang perkamusan terutamanya oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Antara bahan-bahan pengajaran yang kerap digunakan oleh guru bahasa ialah bahan yang berbentuk literasi dan grafik. Korpus berkomputer sebagai bahan bantu pengajaran bahasa terutama bagi aspek morfologi dan sintaksis. Kamus Linguistik (1997). korpus berkomputer telah digunakan dalam kajian Zaharani Ahmad dan Mohd Ra‟in Shaari (2004). penggunaan sesuatu bahan terutamanya petikan mempunyai beberapa kelemahan. McH. Imran Ho Abdullah (2004) dan Mohd Ra‟in Shaari (2004). guru boleh mengajar muridnya beberapa aspek penting tatabahasa seperti imbuhan. Data Korpus Berkomputer Menurut J. Sinclair (1996) korpus berkomputer boleh ditakrifkan sebagai korpus yang diberi penanda. leksikografi dan kajian linguistik. Sedangkan para murid juga perlu dimaklumkan bentuk-bentuk imbuhan yang salah supaya mereka dapat memahami dan membezakan antara bentuk imbuhan yang betul dan bentuk yang salah. Selain itu. Berdasarkan permasalahan di atas. dan dianalisis untuk membuat penyataan saintifik tentang ciri fonologi. Di Malaysia.

utusan.my.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 3 berkomputer boleh diperoleh di Pangkalan Data Korpus. di…. Buat masa ini.1 Aspek Penting Korpus Berkomputer Korpus berkomputer dapat membantu guru menjana apa jua aspek imbuhan yang dikehendaki. Ini kera BHLR27 265 brahim. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Di bawah ini akan dipaparkan contoh ketiga-tiga bentuk tersebut: a) Korpus Berbentuk Konkordans 256 in .Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. Dengan adanya perisian ini. 10. Kuala Lumpur (contoh korpus DBP sila lihat lampiran 1). seseorang guru boleh menjana sendiri korpus berkomputer dengan memilih apa juga jenis teks berbentuk digital seperti surat khabar atau majalah yang boleh diperoleh di laman http://www. ayat dan perenggan.gov.my dan sebagainya. "Saya s BHLR27 261 pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturun BHLR27 262 klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haj BHLR27 263 ah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal BHLR27 264 oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah.my. Secara amnya. Ketiga-tiga bentuk ini dapat membantu guru mengajar atau memaparkan sesuatu aspek imbuhan dengan lebih berkesan. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh du BHLR27 260 suki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah.co. Dengan memberi arahan tertentu.com. bulan depa BHLR27 258 ak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital a BHLR27 259 di. komputer akan menjana korpus dan seterusnya menyenaraikan bentuk-bentuk imbuhan yang dikehendaki. Selain memperoleh data korpus berkomputer di DBP.concordancesoftware.uk/ (contoh lihat lampiran 2). Pangkalan data ini akan disediakan dengan kemudahan capaian melalui Internet dan World Wide Web supaya lebih ramai penyelidik atau pengguna di dalam dan di luar negara dapat memanfaatkannya (Rusli Abdul Ghani 2004).bharian. http://www. berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Menceva BHLR27 266 jenama yang tidak langsung **menggunakan** sumber babi iaitu Mencevax BHLR27 3 . korpus berkumputer boleh dijana dalam bentuk baris-baris konkordans. misalnya imbuhan meN…kan. Bahagian Penyelidikan.com. Caranya ialah dengan memuat turun perisian penjana korpus (Concordance) di laman http://www. seseorang guru juga boleh membina data korpus sendiri. pengguna perlu pergi sendiri ke DBP untuk mengambil data tersebut.000 vaksin jenam BHLR27 257 negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. http://www.dbp. ter… dan sebagainya.

majlis muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal meningitis (ACYW 135) jenama Mencevax dari Belgium. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. "Hospital dan klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haji bagi pengambilan vaksin itu kerana kita membuat keputusan memberinya secara percuma.000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah." katanya. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. di sini. bulan depan. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. Penggunaan kemudahan komputer seperti di makmal komputer merupakan suatu kelebihan berbanding cetakan kertas. c) Korpus Berbentuk Perenggan Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. "Saya sudah menyemak dengan pembekal yang berkaitan dan dimaklumkan Malaysia mempunyai bekalan yang mencukupi terhadap keperluan vaksin berkenaan. guru boleh mencetak mana-mana bahagian yang sesuai dan mengedarkan korpus ini kepada semua murid ataupun boleh juga menggunakan komputer jika terdapat kemudahan komputer yang mencukupi untuk semua murid. malam tadi. diharuskan penggunaannya oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. berkata pihaknya yakin jumlah vaksin yang ada mencukupi untuk menampung keperluan bakal haji yang diwajibkan mengambilnya sebelum memasuki Arab Saudi. Menteri Kesihatan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 4 b) Korpus Berbentuk Ayat Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110." katanya. Beliau memberitahu pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturunan Chua Chiyang yang bernilai kira-kira RM1 juta di Jalan Haji Jaip. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. bulan depan. Jumaat lalu. Datuk Chua Jui Meng. Bagi tujuan proses P&P.000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. Ini 4 .

2 Kebaikan Menggunakan Korpus Berkomputer Berikut dijelaskan kebaikan atau kelebihan korpus berkomputer yang akan diperoleh oleh guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran imbuhan bahasa Melayu.222 PERATUS 52.65% 27.886.62% 12. Ini bermakna.229. Korpus berkomputer bukan sahaja dapat membantu guru membina bahan P&P dengan pantas.00% (Sumber: Rusli Abdul Ghani 2004) Korpus berkomputer dapat memaparkan sesuatu aspek tatabahasa dengan lebih luas. Ini berbeza dengan petikan biasa yang hanya dapat memaparkan sesuatu aspek tatabahasa dengan jumlah yang agak terhad. Korpus berkomputer di DBP menyediakan jenis teks seperti berikut: Jumlah Data Korpus Berkomputer (Sehingga Mac 2004) SUB-PANGKALAN AKHBAR BUKU MAJALAH TEKS TRADISIONAL LAIN-LAIN TERJEMAHAN JUMLAH JUMLAH KATA 52. majalah. Sesuatu petikan ringkas mungkin hanya memaparkan contoh-contoh penggunaan sesuatu aspek tatabahasa yang betul sahaja.010 12.28% 1. 10.43% 3. sesuai dengan konteks penggunaan dan representatif sifatnya. surat khabar. Dengan berbantukan korpus berkomputer.440.258 3. manakala contoh-contoh yang salah mungkin tidak dipaparkan dalam teks tersebut.772 1.988.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 5 kerana guru atau murid dapat mencari sesuatu bentuk imbuhan dengan pantas berdasarkan bantuan carian atau find yang terdapat dalam komputer.797.303.87% 100.703 27. malah turut memberi pelbagai pilihan bahan yang terdiri daripada buku.645. Satusatu korpus dapat memaparkan ribuan (malahan jutaan) contoh sesuatu aspek tatabahasa.15% 2.373 2.106 100. murid-murid hanya diperkenalkan dengan contoh-contoh penggunaan sesuatu aspek tatabahasa yang betul sahaja. prosa dan puisi tradisional. guru boleh berperanan sebagai fasilitator iaitu menerangkan contoh 5 . sedangkan contoh-contoh yang salah juga banyak membantu murid memahami apa yang betul dan salah dari segi tatabahasa.

my.gov. Setelah masuk ke laman web „dbp. ii.gov. (http://sbmb..aspx) Sebelum menjana data.dbp. Layari tapak web DBP.edu. Sekiranya pengguna bersetuju dengan semua syarat tersebut.1 Penjanaan Data Korpus DBP Berikut merupakan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pengkaji untuk menjana data daripada data korpus berkomputer. i.gov.my‟. Pengkaji mula menjana data dengan menaip kata „telah‟ pada bahagian Kata Dasar/ Kata. 6 .my/knb/nb_konkordans. Berikut diperoleh daripada dua sumber (http://sbmb. klik pada „Laman Rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka‟ untuk ke laman utama.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 6 penggunaan yang betul dan yang salah dalam sesuatu aspek tatabahasa yang sedang dipelajari oleh murid-murid. setiap pengguna akan didedahkan dengan Lesen Pengguna Korpus.3 Penjanaan Data Korpus dilakukan secara atas talian memandangkan akan dijelaskan prosedur penjanaan data yang data iaitu data korpus DBP dan data korpus Projek Konkordan Melayu Pada masa kini. iaitu http://www. 10. pergi ke „KORPUS BAHASA MELAYU‟ dan klik pada „Rujukan korpus pelbagai sumber‟.anu.aspx) (http://mcp.3. iv. v. iii. proses penjanaan data dapat perkhidmatan tersebut baharu disediakan.dbp. Setelah laman Rasmi DBP dipaparkan. Masukkan e-mel sebagai ID pengguna dalam ruangan yang disediakan kemudian klik pada kotak „Masuk‟ untuk masuk ke Khidmat Nasihat Dewan Bahasa dan Pustaka. vi.gov. 10.my/knb/nb_konkordans. maka pengguna harus klik pada kotak „Setuju‟ dan sebaliknya.au/).dbp.

Setiap paparan akan mengandungi 100 konkordans tentang kata bantu telah. pengkaji klik pada kotak „Muat Turun‟ untuk muat turun data. Kemudian.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 7 Rajah 1: Proses permulaan untuk menjana data vii. Rajah 2 : Proses muat turun data 7 .

Setelah selesai muat turun data.anu.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 8 viii.edu. ii. Paparan seterusnya seperti berikut: 8 . sila buka tapak web seperti berikut: http://mcp. sila klik pada direct search. i. Bagi memulakan carian data. pengkaji klik pada kotak „Jana Konkordans‟ sekali lagi untuk mendapatkan data yang seterusnya. Pertamanya. 10.au/ atau carian Google: Malay Concordance Projek. Seterusnya data boleh disimpan dalam pendrive.au/).edu.3.anu.2 Pangkalan Data Korpus Projek Konkordans Melayu Berikut ialah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pengkaji untuk menjana data korpus Projek Konkordan Melayu (http://mcp.

sila taip perkataan yang hendak dikaji misalnya „akan‟ dan tekan butang search untuk proses janaan korpus berkomputer. Kemudian. pada bahagian Find. Sebelum mencari perkataan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 9 iii. 9 . sila pilih jenis teks yang ingin dikaji.

Seterusnya. 10 . Seterusnya data boleh disimpan untuk tujuan proses seterusnya iaitu analisis data.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 10 iv. Hasil janaan data adalah seperti gambar rajah di bawah. pengkaji boleh menyalin (copy) dan menampal (paste) data ke dalam perisian Notepad atau Microsoft Word.

1994:45).. 11 .4 Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Berikut akan diberikan contoh persediaan mengajar imbuhan meN.kan dengan menggunakan kaedah secara tidak langsung dalam pengajaran kemahiran membaca dan kefahaman. Sila layari web korpus DBP dan jana korpus dengan kata kunci ‘jalan’.1 1.. menulis atau membaca. Hal ini selaras dengan saranan dalam KBSM dan KBSR iaitu aspek tatabahasa hendaklah diajar secara tidak langsung. dengan cara guru mengambil masa beberapa minit untuk mengajar sesuatu aspek tatabahasa (Kamarudin Husin.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 11 AKTIVITI 10. Aspek-aspek tatabahasa yang hendak diajar itu akan dimasukkan ke dalam pengajaran tersebut seperti pengajaran lisan. Sila layari web MCP di Australia dan jana korpus dengan kata kunci ‘hari’. 10. 2.

Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir : Mengkonsepsikan idea-idea sama ada yang terdapat di dalam atau di luar teks. Sistem Bahasa : Imbuhan meN…kan. ii. Objektif : Murid dapat: i. Pengisian Kurikulum : Ilmu : ekonomi dan agama. Hasil Pembelajaran : 7. Huraian Hasil : Aras 1 Pembelajaran iii. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan. Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal dan verbal-linguistik 12 .Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 12 Contoh Persediaan Mengajar 1 Tingkatan : 4 Sains Masa : 80 minit Bilangan murid : 30 orang Tajuk : Kefahaman – Vaksin Mencevax Hasil Pembelajaran Utama : 7. Mengemuka dan menjawab soalan dengan bernas dan gramatis. bantu-membantu dan bertolak ansur.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. makna dan penggunaannya dalam konteks dengan betul. iii. Mengaplikasikan aspek imbuhan meN…kan dari segi bentuk. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Menggunakan komputer untuk carian maklumat dan tujuan pembelajaran bahasa. Nilai : berjimat. Menyatakan secara lisan isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam sesuatu petikan.1 Mengenal pasti dan menyatakan idea utama dan isi penting Khusus tentang bahan yang dibaca.

(Lihat Lampiran 3). Seterusnya. Oleh itu. Murid yang lain mendengar dengan teliti. Guru meminta seorang murid secara sukarela membaca petikan tersebut dengan suara yang kuat dan jelas. Guru menerangkan bahawa contoh imbuhan yang terdapat dalam petikan tersebut agak terhad. Guru memilih soalan-soalan (binaan murid) yang difikirkan sesuai untuk dijawab oleh murid sebagai latihan atau kerja rumah. guru meminta murid membaca secara senyap petikan di skrin komputer dengan cara luncuran (skimming) dan pembacaan teliti. Pada peringkat ini. Pada bahagian ini. (Lihat Lampiran 5). Imbuhan meN…kan yang terdapat dalam petikan tersebut adalah seperti dalam Lampiran 4. 13 . 5. Jika sesuatu persoalan memerlukan maklumat lanjut. 6. Murid memberi maklum balas tentang aspek imbuhan meN…kan seperti contoh penggunaan dalam petikan. Soalan yang dipilih itu perlulah berada pada aras mudah.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 13 Bahan Bantu Mengajar : Korpus berkomputer. Guru meminta murid membuka fail petikan “Vaksin Mencevax” dengan menggunakan perisian Notepad atau Microsoft Word. 3. seorang murid akan mengemukakan satu soalan kepada mana-mana murid yang ia pilih untuk menjawab soalan itu. Guru meminta setiap murid membina satu soalan berdasarkan petikan tersebut. Guru meminta murid mengesan imbuhan meN…kan dalam petikan tersebut dengan cara carian atau find yang terdapat dalam komputer. Langkah Pengajaran dan Pembelajaran 1. guru sebaik- 2. Guru memaklumkan kepada murid bahawa aspek tatabahasa yang ingin dipelajari ialah imbuhan meN…kan. Seterusnya. Begitulah seterusnya iaitu soalan dikemukakan dalam bentuk berantai. sederhana dan susah atau mencabar pemikiran murid. 4. guru meminta murid membuka satu fail korpus berkomputer (telah sedia ada dalam komputer tersebut) yang mengandungi contoh-contoh imbuhan meN…kan yang lebih banyak dan meluas dengan menggunakan perisian Notepad. guru hanya berperanan sebagai fasilitator iaitu mengawasi sama ada soalan dan jawapan yang dikemukakan oleh murid sesuai atau sebaliknya. guru boleh membimbing murid mendapatkan maklumat di internet sesuai dengan konsep pembelajaran maya.

Hasil Pembelajaran : 7. Huraian Hasil : Aras 1 Pembelajaran iii. (lihat Lampiran 6b) Makna imbuhan meN…kan iaitu benefaktif dan kausatif.kan. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan. t → n.. Objektif : Murid dapat: iv. Guru menjelaskan aspek kesalahan imbuhan meN…kan seperti kesalahan „meng…‟ dan „menge…‟(contoh mengsahkan atau mengesahkan) serta perkataan yang dieja dengan satu „k‟ atau dua „kk‟ (contoh memasukan atau memasukkan ). k → ng dan s → ny. 14 . Contoh Persediaan Mengajar 2 Tingkatan : 4 Sains 1 Masa : 80 minit Bilangan murid : 30 orang Tajuk : Kefahaman – Vaksin Mencevax Hasil Pembelajaran Utama : 7. Guru meminta murid membina lima ayat (sebagai latihan) dengan menggunakan perkataan yang berimbuhan meN…kan.1 Mengenal pasti dan menyatakan idea utama dan isi penting Khusus tentang bahan yang dibaca.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 14 baiknya perlulah memaparkan aspek imbuhan ini di skrin LCD (jika ada) supaya murid dapat melihat setiap aspek imbuhan meN…kan dengan lebih jelas.. 8.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. Menyatakan 3 keburukan vaksin mencevax. (lihat Lampiran 6a) Hukum p → m. 7. Guru menjelaskan aspek imbuhan meN…kan (berdasarkan contoh penggunaan dalam korpus) iaitu: a) b) c) d) Bentuk atau varian imbuhan meN.

Murid diminta membina satu soalan berdasarkan petikan tersebut. Nilai : berjimat. Pada bahagian ini. seorang murid akan mengemukakan satu soalan kepada mana-mana murid yang ia pilih untuk menjawab soalan itu. 15 . : Ilmu : ekonomi dan agama. guru meminta murid membaca secara senyap petikan di skrin komputer dengan cara luncuran (skimming) dan pembacaan teliti. Menggunakan aspek kata majmuk dalam konteks dengan betul. guru hanya berperanan sebagai fasilitator iaitu mengawasi sama ada soalan dan jawapan yang dikemukakan oleh murid sesuai atau sebaliknya. Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal dan verbal-linguistik Bahan Bantu Mengajar : Korpus berkomputer. Begitulah seterusnya iaitu soalan dikemukakan dalam bentuk berantai. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Menggunakan komputer dan internet untuk carian maklumat dan tujuan pembelajaran bahasa. 10. Langkah Pengajaran dan Pembelajaran 9. Murid yang lain mendengar dengan teliti. 11. Seterusnya. bantu-membantu dan bertolak ansur. (sila lihat lampiran 1). guru boleh membimbing murid mendapatkan maklumat di internet sesuai dengan konsep pembelajaran maya. Sistem Bahasa : Kata majmuk Pengisian Kurikulum Mengemuka dan menjawab soalan dengan bernas dan gramatis. vi. Murid diminta membuka fail petikan “Vaksin Mencevax” dengan menggunakan perisian Notepad atau Microsoft Word. Jika sesuatu persoalan memerlukan maklumat lanjut. Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir : Mengkonsepsikan idea-idea sama ada yang terdapat di dalam atau di luar teks. Seorang murid secara sukarela diminta oleh guru untuk membaca petikan tersebut dengan suara yang kuat dan jelas. Seterusnya.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 15 v.

Guru meminta murid menaip apa-apa perkataan seperti makan. Contoh Persediaan Mengajar 3 Tajuk: Mencari makna perkataan yang membawa pelbagai makna. Membina sepuluh ayat yang gramatis berdasarkan makna „keras‟ yang telah diperoleh dari setiap kumpulan perbincangan. Soalan yang dipilih itu perlulah berada pada aras mudah.au/asianstudies/proudfoot/MCP/Q/standard. Kata Adjektif „keras‟ (Sumber konkordans DKB) Masa: 40 minit Bil Pelajar: 40 orang Objektif: Pada akhir pembelajaran. buah dan sebagainya untuk melihat bentuk-bentuk kata majmuk. Guru meminta murid membina lima ayat (sebagai latihan) dengan menggunakan kata majmuk yang telah dijana oleh pelajar. Guru menjelaskan aspek kata majmuk (berdasarkan contoh penggunaan dalam konteks) iaitu: (sila lihat lampiran 2) a) Rangkai kata bebas: jalan raya b) Istilah khusus: pita suara c) Kiasan : buah tangan 13. guru meminta murid mengakses internet ke tapak web berikut: http://www. Guru memaklumkan kepada murid bahawa aspek tatabahasa yang ingin dipelajari ialah kata majmuk. 16 . Memberikan makna-makna baru daripada kosa kata ‘keras’ yang memperlihatkan perluasan makna berbanding dengan merujuk kamus. 16. 14. Oleh itu. Guru meminta murid mengesan kata majmuk dalam petikan tersebut. sederhana dan susah atau mencabar pemikiran murid. 15.anu.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 16 12.edu. pelajar dapat: 1. Guru menerangkan bahawa contoh kata majmuk imbuhan yang terdapat dalam petikan tersebut agak terhad. Guru memilih soalan-soalan (binaan murid) yang difikirkan sesuai untuk dijawab oleh murid sebagai latihan atau kerja rumah.html. Murid memberi maklum balas tentang aspek kata majmuk seperti contoh penggunaan dalam petikan. 2.

Meminta pelajar meneka benda maujud yang memiliki ciri –ciri fizikal yang bersifat keras serta mengaitkan dengan pembelajaran seterusnya. memahami dan menulis. 2) Aktiviti kumpulan – pembentukan kumpulan ( enam orang sekumpulan). murid melakukan lakonan spontan/simulasi suasana yang menggambarkan kehidupan dan aktiviti yang berkaitan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 17 Pengisian Kurikulum: Sistem Bahasa: Kosa kata. perkataan „keras‟ mempunyai banyak makna. ayat Kemahiran bahasa: Mendengar dan bertutur. Langkah-Langkah Pengajaran Dan Pembelajaran 1) Set induksi.dengan arahan. 3) Guru bersoal jawab dengan aktiviti yang telah dilakukan (komunikatif) 4) Guru mengedarkan bahan pembelajaran DKB yang mengandungi baris-baris konkordans yang berkaitan dengan kata „keras‟. kejujuran dan hormat-menghormati Strategi Pembelajaran: Kolaboratif Bahan Bantu Mengajar: Korpus Kosa Kata „keras‟ Pengetahuan sedia ada: Para pelajar telah memahami konsep makna „keras‟ secara literal. Aktiviti kumpulan – pembentukan kumpulan (masih dalam kumpulan yang sama dalam langkah 2). 5) Pelajar diminta membaca senyap bahan pembelajaran tersebut. Ilmu:Moral Kemahiran Bernilai Tambah (KBT): kemahiran teknologi maklumat. Pelajar diarahkan mencari makna baru yang terkandung dalam bahan pembelajaran dengan bantuan guru yakni guru menerangkan peranan kolokasi yakni kata-kata yang wujud bersama-sama dengan kata „keras‟ dalam memperoleh makna baru. Selain daripada makna-makna yang terdapat dalam Kamus Dewan. perkataan „keras‟ ini juga 17 . 6) Guru menerangkan makna kata „keras‟ untuk pengetahuan pelajar berdasarkan makna yang terkandung dalam Kamus Dewan (2002) dan murid mencatatnya dalam buku. Perbandingan makna antara maklumat kamus dan korpus yang bakal diperoleh daripada perbincangan pelajar ialah seperti berikut: Keras Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2005: 752-753). 7) Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil perbincangan daripada kumpulan masing-masing. kecerdasan pelbagai Nilai: bekerjasama.

Tidak secara sembarangan atau mahu tidak mahu sahaja. Kuat (tidak lemah). wiski dsb) terasa kesan tembakaunya apabila dihisap (bukan rokok atau cerutu). Dengan sesungguhnya (tanpa sebarang kelonggaran. Kt keras kepala.tidak mahu mengalah atau menurut. tidak mudah dikendalikan (kuda dll)tidak mahu menurut perintah 18 . tidak mudah ditewaskan (dikuasai dsb) hebat 10. tegas. berat. sangat lebat hujan 11. Tidak lemah lembut atau sopan santun (bukan kata-kata).kejang.tegar hati.tegar. sungguh-sungguh 6. (sangat) degil. kekecualian dsb) 8. bengkok dll) atau berubah bentuknya. dengan bersungguh-sungguh hati (meminta. susah hendak menyebut sesuatu (tidak pandai berkata-kata).tidak dapat melafazkan kata-kata asing dengan mudah. wain.menurut sesuka hati (sangat sempit fikirannya). Ketat (sumbat botol dll). terasa benar sama ada wangi atau busuk dsb (bukan bau). Kuat dan padu serta tidak mudah pecah (patah. kuat (suara bunyi dll) 12. Berat akhirnya. teruk. Kamus Dewan (2005: 752-753) 1.atau berhantu. Nyaring. tegas. Dapat memabukkan (bukan minuman seperti bir. Tidak dengan sikap bertolak ansur (bukan bantahan. rapi (pemeriksaan. berpegang teguh pada pendirian atau pendapat sendiri (tidak mudah mengalah). (boleh) menyinggung perasaan 13.mengotot. tentangan dsb). terlalu keras (bukan buah-buahan dll). keras sekali. Membahayakan atau mungkin membawa maut (bukan penyakit). tidak mudah dilentur (bukan spring dsb). ketabahan dsb seseorang). dengan sepenuh tenaga atau usaha. Setelah diteliti penggunaannya dalam setiap ayat. 5.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 18 mempunyai maksud atau makna yang berbeza sekali daripada makna kamus. teguh. mendesak dsb) 3. tidak mahu menurut kata orang. bukan 9. tidak lembut (empuh. Kencang. Dengan giat atau bersungguh-sungguh.tegang 15. kawalan dll) ketat. Makna ini diperoleh hasil daripada penggunaan perkataan tersebut dalam konteks ayat yang berlainan.degil. tidak mahu dan tidak mahu kalah dalam perdebatan (kuat bertengkar). rangsang (bukan bau) 14. Dengan tidak berganjak atau berubah sikap. tidak berkira-kira 7.Tr sangat keras (seperti batu) Kl. tidak berdasarkan belas kasihan (bukan tuduhan dsb). tidak dapat dilentukkan (dilenturkan). Penggunaan perkataan dalam setiap ayat yang berlainan ini memungkinkan makna kepada perkataan tersebut adalah pelbagai mengikut fungsinya dalam setiap ayat. tidak mudah berasa kecewa (terus berusaha bersungguh-sungguh).kukuh.tidak teguh dan tidak dapat diubah dengan pujukan dsb(bukan kemahuan. makna bagi penggunaan perkataan ini dalam ayat adalah banyak.lunak) 2. Tidak baik kerana (kononnya) ada penunggunya berpuaka. kuat 4. deras (angin dll). Semua makna dan perbezaannya dengan Kamus Dewan adalah terdapat dalam perenggan yang berikut. Kl.kaku. sangat kuat kesannya (bukan ubat). sangat keras (tidak lunak).

" jawab Tengku Tih dengan ***keras***. darah merah membuak. satu jam lagi pun tayar bas ni takkan ***keras***. baru sahaja berlaku Tahi kambing yang bulat-bulat itu masih panas lagi dan ***keras***. Ligat berfikir sesuatu Pandangan matanya bukan sedang berfikir ***keras***. Siapa yang berani. Kata-kata yang kasar dan perasaan marah Maka bertambahlah murka Datuk Merpati. agak berbeza daripada kebiasaan rambut orang-orang India yang selalu ikal dan ***keras***. 9.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 19 orang atasan. Keinginan yang tidak dapat ditolak Pun begitu. Hatinya mendesak ***keras*** ingin tahu isi kandungan kad itu. 3. prb perkataan orang yang bijaksana baik dengan lemah lembut atau dengan kasar tidak dapat disangkal (dianjak-anjak) kebenarannya. 2. 7. 5. fikir Encik Ridwan ***keras***. pergilah sendiri jumpa. prb Mn hendaklah diberikan segala perintah dengan bijaksana (dengan lemah lembut kepada yang menurutdan dengan memaksa kepada yang melawan). dan dengan suara ***keras*** beliau berkata. Tegang dan rapuh Tiba-tiba sebiji buah getah masak pecah dan kulitnya yang ***keras*** itu melantun mengenai kepalanya. Keadaan keras asal yang tidak terisi dengan sesuatu (seperti angin) Tayarnya tayar mati dan ***keras*** kerana tidak berisi angin. Terbentuk seperti keadaan asal. Lepas pilihanraya nanti hilanglah ia. kemahuannya cukup ***keras***. 19 . 6. "Hai celaka hantu Pego nyatakan dirimu agar kita dapat berlawan. Penuh terisi dengan sesuatu Pamlah dulu tayar tu!" "Dengan pam tangan ni.buak keluar dari hidung dan mulutnya. 4. Batuk yang terlalu kuat Dia terbatuk-batuk ***keras***. Tebal dan berkerinting Kepalanya nampak lonjong dimahkotai rambut yang hitam lurus. 8." Konduktor bas itu merungut. melainkan kosong dan hampa. Data Korpus 1.

12. Kering dengan sendiri Bajunya sudah ***keras*** diserapi darah beku itu. Ligat berputar Fikirannya bekerja ***keras***. benci Kalau selisih di jalan. Menunjukkan perasaan yang tidak suka. mereka akan mendengus ***keras***. 20 . 17. Bantahan Kereta Cikgu Jamal menghala ke rumah Encik Ahmad. 11.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 20 10. 20. menjeling isterinya dengan tajam dan penuh kebencian serta dendam. Panas terik Matahari masih ***keras*** di ubun-ubun. 18. Pandangan sinis Aku takut nanti dia pembawa aids. 19. 16. pegawai kayu balak yang menentang ***keras*** pemindahan penduduk di pinggir sungai ke kawasan yang telah disediakan oleh pihak pemerintah. Membara dan berkobar-kobar Semangat Fikri kembali ***keras***. 14. Memberi amaran dan larangan "Lid." Rasyidah menjeling ***keras*** kepada Kamarul. Tidak mengantuk Biarpun malam semakin larut. 15." Ayah bersuara ***keras*** sedikit. jangan kacau Pak Cik Pang. tetapi matanya tetap juga ***keras*** dan dia menjatuhkan badannya ke anjung itu dengan penuh tanda tanya 13. Degil 'Hatinya terlalu ***keras'***. Semangatnya ***keras*** seperti yang menjadi syarat untuk hidup bersama Tamin. Simpulan bahasa "Kamu pulang paku buah ***keras*** ke Haslinda?" tanya Murugan.

seketul tubuh yang sudah ***keras*** hitam legam. 25. Perbuatan mendengus Dia menarik nafas dan meluahnya dengan ***keras***. 29.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 21 21. 24. dan yang dimintanya tidak lebih daripada diperkenankannya untuk tidak mengerjakan apa-apa. 30. kerana aktiviti "***keras***" yang telah dilakukan. ketika ia berhenti. Lasak dan aktif Mengendurkan (relaxing) otot-otot yang tegang. 26. 27. Tidak berbudi bahasa Seseorang yang tidak baik budi pekertinya. 22. Tidak berasas dan boleh menimbulkan marah Tambahan pula mereka menyebarkan tuduhan yang ***keras*** bahawa kejatuhan bandar Rome adalah disebabkan perbuatan orang Kristian yang telah mengetepikan dan tidak menyembah dewadewa $$27 purba yang dianggap telah sekian lama menjaga kesejahteraan bandar tersebut. 28. Kasar dan menghasilkan bunyi Buku Rampaian Agama Islam ditutup dengan ***keras***. Bau kuat sehingga menusuk ke hidung Dan bau ikan kering yang banyak dijemur oleh nelayan-nelayan di keliling pelantar itu juga semakin ***keras***. satu-satunya keinginan adalah beristirahat. kasar nilai bahasanya. Bertalu-talu dan dengan kuat Pintu bilik terus diketuk ***keras***. 23. Berusaha Umi memang pulun mengulangkaji dan selalu berkerja ***keras*** untuk mencapai kehendaknya. Rajin Ia bekerja begitu ***keras***. 21 . ***keras*** tutur katanya dan sering mengeluarkan ucap bicara yang keji adalah membayangkan sifat buruk peribadi seseorang. Terbujur kaku Ya Allah di balik tu. begitu teratur. di balik kotak itu. dan begitu lama.

baginya seperti ***keras*** kerak nasi. bukan sahaja akan menjadi lembut. apabila teren air. Konkordans 4. Pangkalan Data PENILAIAN KENDIRI 1. Apakah kekuatan dan kelemahan penggunaan korpus dalam pengajaran bahasa Melayu? 3. gasing. adakah pengajaran bahasa Melayu memerlukan bantuan teknologi komputer? 2. malah hancur lumat. KATA KUNCI 1. Penggunaan korpus berkomputer dalam proses P&P bukan sahaja memudahkan tugas guru malahan dapat memupuk minat para murid supaya mendekati bidang teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin dominan dalam dunia pekerjaan dan kehidupan seharian. RUMUSAN Walaupun kajian tentang penggunaan korpus berkomputer dalam P&P bahasa Melayu belum dilakukan di Malaysia. Penjanaan Data 6.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 22 31. Pada pandangan anda. Bagaimanakah anda dapat menggalakkan murid anda menggunakan komputer dan internet untuk mendapatkan bahan pembelajaran? 22 . congkak. berlaga kerbau dan lain-lain. Kolokasi 5. Perumpamaan ***Keras*** perempuan. Diharapkan penggunaan korpus berkomputer dalam proses P&P akan menarik minat murid mempelajari mata pelajaran bahasa Melayu dan seterusnya mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Korpus Berkomputer 3. sepak raga. Korpus 2. pintar dan bersistematik. 32. laga buah ***keras***. Rempah ratus Permainan untuk orang dewasa termasuklah permainan wau. namun terdapat potensi yang besar untuk menjadikan korpus berkomputer sebagai bahan bantu mengajar yang popular. menyabung ayam.

Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Bentong: PTS Profesional. Morfologi. Tatabahasa Dewan. Nik Safiah Haji Karim et al. (2009). 23 .Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 23 RUJUKAN Abdullah Hassan. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asmah Haji Omar. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. (2009). (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Masri.

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 24 Lampiran 1 Rajah 1: Korpus DBP Lampiran 2 Rajah 2: Perisian Concordance 24 .

berkata pihaknya yakin jumlah vaksin yang ada mencukupi untuk menampung keperluan bakal haji yang diwajibkan mengambilnya sebelum memasuki Arab Saudi. "Hospital dan klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haji bagi pengambilan vaksin itu kerana kita membuat keputusan memberinya secara percuma. Beliau memberitahu pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturunan Chua Chiyang yang bernilai kira-kira RM1 juta di Jalan Haji Jaip. Menteri Kesihatan. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. malam tadi. Datuk Chua Jui Meng. di sini." katanya. "Saya sudah menyemak dengan pembekal yang berkaitan dan dimaklumkan Malaysia mempunyai bekalan yang mencukupi terhadap keperluan vaksin berkenaan. " katanya. 25 .Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 25 Lampiran 3 Contoh Sebahagian Petikan Janaan Komputer Vaksin Mencevax Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. bulan depan. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah.000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat**menunaikan** haji di Makkah.

Lampiran 4 Imbuhan meN…kan dalam Petikan Vaksin Mencevax 256 in .Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 26 Jumaat lalu. majlis muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal meningitis (ACYW 135) jenama Mencevax dari Belgium. DBP. Golongan berpen BHLR44 8209 enganjurnya.Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. AS melancarkan 4. "Saya s BHLR27 261 pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturun BHLR27 262 klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haj BHLR27 263 ah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal BHLR27 264 oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. Datuk Dr Ismail Ibrahim. Banyak ayat al-Quran dan BHLR68 7382 enukarkan namanya agar ia melambangkan agensi perjalanan yang be BHLR61 7049 rian republik itu yang melambat-lambatkan penyelesaian kebuntuan BHLR59 8188 nah Darus Peserta kursus melambungkan topi masing-masing ke uda BHLR66 5805 n Laden selama 76 hari. bulan depa BHLR27 258 ak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital a BHLR27 259 di. diharuskan penggunaannya oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. vaksin ACYW 135 jenama Monumune yang diimport dari Amerika Syarikat adalah haram digunakan umat Islam kerana ia mengandungi asik amino dari lembu. babi dan itik. Bagaimanapun. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh du BHLR27 260 suki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. Ini kera BHLR27 265 brahim. lemak dan jantung lembu. walaupun mereka tidak men BHLR37 26 . Ini kerana vaksin jenama berkenaan didapati tidak mengandungi sebarang lemak babi dan bahan sumber haiwan kecuali laktosa daripada susu.700 serangan udara menga BHLR52 4486 gugut peminjam yang gagal melangsaikan hutang. berjaya melangsungkan tiga acara deklamasi puis BHLR66 4975 -anak mereka sudah berjaya melanjutkan pelajaran dalam pelbagai b BHLR47 3733 u. Islam Online hari ini melaporkan. berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Mencevax itu dibuat selepas mengambil kira maklumat Bahagian Kawalan penyakit dan Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan. Pengerusi majlis itu. berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Menceva BHLR27 266 jenama yang tidak langsung **menggunakan** sumber babi iaitu Mencevax BHLR27 Lampiran 5 Contoh Imbuhan meN…kan dalam Korpus Berkomputer 8507 s sebarang bentuk kegiatan melalaikan.000 vaksin jenam BHLR27 257 negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah.

Saya tak mahu memb BHLR33 3500 Andi Samsam Nganro ketika membacakan keputusan itu hari ini..30 pagi dalam keadaan mencurigakan dan mengarahkan pemandu l BHLR28 3787 indakan agresif yang boleh mencetuskan suasana tidak seimbang. Begitu juga dengan perse BHLR69 Menge. Tabiat membandingkan takwim hijri dengan takwi BHLR47 4033 hthaleneacetate)...kan Me.. Dia berhajat untuk mengahwinkan anak gadis itu dengan ana BHLR62 27 .. Beliau menggalurkan keterlibatan Ismail dalam BHLR49 7139 ang penuh pengajaran tadi menggambarkan ajaran Islam begitu menye BHLR60 2489 jukan bangsa tetapi bukan menggantikan bahasa sendiri sebagai ba BHLR24 8569 puisi pilihannya ternyata menghiburkan.. se BHLR38 2688 K sahaja Allah swt selesai menciptakan Adam daripada tanah. BHLR35 7300 pada tahap maju. Lebih membanggakan ialah Dr Mohd Zobir juga BHLR41 Men..Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 27 Lampiran 6 a) Bentuk atau varian imbuhan meN.kan 7384 fail meja tahun depan bagi melicinkan urusan pentadbiran kerajaa BHLR62 8231 hairan dalam hatiku sebab melihatkan hal adat orang-orang kita BHLR67 2153 sih mempunyai ruang untuk melonggarkan lagi dasar kewangannya ji BHLR20 6181 nilai estetikanya.. lalu BHLR26 4198 ya berfikiran positif dan mendaftarkan anak mereka supaya mereka BHLR42 8348 ? Ada juga peniaga yang mendagangkan barangan yang tidak sama BHLR67 Meng.kan 6066 berdua sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayang memelihara da BHLR53 2821 m 4.kan 2475 rumah. Mereka melontarkan idea semahu-mahunya tanpa BHLR54 3033 ukan suatu perbuatan iaitu meluluskan ujian penerimaan talian pe BHLR30 5596 an ke atas Iraq bukan saja melumpuhkan ekonomi Baghdad malah menc BHLR50 Mem..kan 3287 a krisis dalaman MTUC yang membabitkan Zainal.kan 8555 ku penganjur utama majlis menggabungkan silat dan puisi untuk tig BHLR69 4108 eka mempunyai sebab untuk menggagalkan aspirasi kebangsaan.... Di BHLR41 5287 uk Dr Abdul Latif. Pengkaji membahagikan tamadun kepada dua penger BHLR61 1063 biologi Amerika dan Kanada membahaskan cadangan mengadakan uji ka BHLR10 5078 gori ahli falak.

Jadi maksud met BHLR54 4144 g berpejabat di Arab Saudi menyalurkan bantuan kewangan kepada al BHLR41 3083 Sebelum ini mereka mahu menyisihkan Rusli Tambi daripada mendu BHLR31 6580 barang bantahan atau tidak menyuarakan bangkangan negara itu kepa BHLR56 415 Abas dan Balasandran juga menyarankan supaya guru yang berkelulu BHLR62 b) p→m Hukum p → m. k → ng dan s → ny. Masalah isu harga air memaparkan dengan begitu jelas isi ha BHLR65 2307 FMG yang bertanggungjawab memasarkan rangkaian telefon bimbit S BHLR22 5666 kukan secara intensif bagi memastikan 20 tadika lain turut mener BHLR51 6600 n. 7135 i khalifah Allah yang akan memantulkan nilai kebaikan dan kebajik BHLR60 8032 a. t → n..kan 8585 kita tidak perlu kesal dan menyalahkan sesiapa berkenaan setiap k BHLR69 6170 yu'. m BHLR43 4228 ng. "Saya boleh mengesahkan tidak bersama dia (Tuan Mo BHLR19 5444 ivasi bagi setiap individu mengamalkan tanggungjawab masing-masin BHLR49 6866 kaan kota Makkah. Minda kita a BHLR49 4802 n. kita haruslah menambahkan ilmu di dada. BHLR46 6991 ah bersabda: Sesiapa yang menanggalkan tangan dari bai'ah untuk BHLR59 1512 utup kelemahannya apabila menangguhkan pelaksanaan Enakmen Kesal BHLR14 3109 pembuatan Malaysia supaya menawarkan biasiswa kepada pelajar as BHLR31 8246 nikah. berkata keputusan yang menamatkan pertikaian Jakarta-Kuala L BHLR21 5350 m diri kita. ceti atau wakilnya akan menampalkan salinan kad pengenalan pem BHLR45 4345 n Muzika Uda dan Dara yang menampilkan Ahmad Yatim sebagai Uda.. perpadu BHLR42 4892 akan puasa selepas Ramadan menandakan diterimanya puasa Ramadan. baginda mengampunkan dan membebaskan golongan BHLR58 Meny. Lalang biak merata menarikan mimpi liarku kerbau balar BHLR67 k → ng 28 .Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 28 2435 -Bangsa bersatu (PBB) yang mengaitkan Barisan Nasional (BN) deng BHLR24 3401 a. pasukan Indonesia gagal mematahkan hujah berhubung isu berken BHLR56 6773 t-turutan tetapi ini tidak memenatkan Perdana Menteri atau menje BHLR57 6330 perangkap keagamaan' yang memenjarakan sebahagian besar umat (Mu BHLR55 4344 Kebudayaan Kebangsaan bagi mementaskan Muzika Uda dan Dara yang m BHLR43 7546 uskan secara berkesan dan mementingkan alam sekitar boleh menimb BHLR62 3688 ng untuk disoal siasat dan memerlukan Baghdad menyediakan kemuda BHLR37 t→n 2223 ng. "DBP turut berusaha mengetengahkan bakat dan potensi cendek BHLR34 2017 tengah hari. untuk mewujudkan atau menyalakan api itu. tetapi lebih bertujuan menanamkan sifat patriotisme.

polis trafik mengeluarkan 110. Sebahagian orang bijak mengatakan: "Pahala amal kebaikan ada BHLR46 2858 . untuk menyerapkan 126.ki BHLR39 4204 Jabatan Imigresen turut mengecualikan bayaran ke atas perkhidma BHLR42 5974 uk memecahbelahkan selain mengelirukan rakyat padahal khutbah se BHLR53 7627 idikan Guru (BPG) selesai mengelolakan empat kursus asas untuk m BHLR63 2151 15 hari itu.000 pelajar sekolah ag BHLR64 29 .704 saman dengan kesa BHLR20 2424 pasaran berharap aktiviti mengemaskan akaun akan berterusan sehi BHLR24 5414 at pujian kerana ia mampu mengembalikan keamanan di wilayah yang BHLR49 5925 ntuk mengubat. Fauziah menyandarkan pengalaman kerjayanya dal BHLR66 3050 ukainya. Pe BHLR54 4417 isabitkan bersalah apabila menyerahkan zakat fitrah diri atau ora BHLR43 7911 ri. 2002 menjadi tahun yang mengecewakan bagi pasaran ekuiti meski BHLR28 3903 ah yang dilaksanakan ialah mengecilkan kumpulan daripada kira. Ibn Sina mengembangkan ilmu psikologi dalam peru BHLR53 s → ny 8585 kita tidak perlu kesal dan menyalahkan sesiapa berkenaan setiap k BHLR69 4960 an tempatan tidak berminat menyalurkan pinjaman kepada peniaga wa BHLR46 5290 dunia Melayu. IMF sebelum ini menyarankan supaya Malaysia mempunyai BHLR31 6150 au banyak hujan yang boleh menyebabkan baja dilarikan hujan. Malah beliau menyamakan konsep dunia Melayu dalam BHLR49 1886 rung membunuh diri dengan menyambungkan paip getah dari ekzos ke BHLR17 6979 o Abdullah Tuanku Bainun menyampaikan anugerah Ijazah Kehormat BHLR59 8189 baru-baru ini.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 29 4893 ya. 3 Disember lalu.

pertuturan dan menulis. Linguistik pula ialah bidang yang mengkaji bahasa secara saintifik. terutamanya pada peringkat awal kanak-kanak dan sekolah rendah. “psikolinguistik boleh ditakrifkan sebagai kajian tenta ng bahasa dan akal budi. memahami. menerangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertama.” AKTIVITI 2. iaitu antara psikologi dan linguistik. menghuraikan teori-teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. Kegagalan guru memberikan perhatian yang serius terhadap pemerolehan bahasa kanak-kanak mungkin akan menyebabkan kanak-kanak menghadapi masalah buta huruf. menghasilkan dan menyimpan unsur-unsur kebahasaan. Psikologi adalah satu bidang ilmu yang menumpukan pengkajian kepada dua perkara utama. sebutan dan bacaan. Menurut Aitchison (1978). dan 3. iaitu yang berkaitan dengan jiwa manusia (akal budi) dan perilaku atau tingkah laku manusia. 2. 2. Pada peringkat sekolah rendah. Ilmu ini menyelidik apa-apa yang berlaku dalam akal budi manusia apabila seseorang memperoleh. pemerolehan bahasa kanak-kanak perlu diberi perhatian yang serius. anda diharapkan dapat: 1.1 Definisi Psikolinguistik Psikolinguistik merupakan bidang antara disiplin.0 PENGENALAN Bidang ini diperkenalkan dengan tujuan melihat cara proses pemerolehan bahasa kanak-kanak berlaku.1 Sila berbincang dengan rakan. 2. .Psikolinguistik| 1 UNIT 2 PSIKOLINGUISTIK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Ini kerana pada tahap inilah kanakkanak mula mempelajari kemahiran bahasa seperti ejaan. menjelaskan definisi psikolinguistik.

seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1787. Dalam bentuk pendekatan behavioral. Kedua-dua teori tersebut ialah pertamanya teori Behaviorisme (Perlakuan) dan keduanya teori Mentalisme (Kognitif). dan diikuti oleh kajian Preyer pada tahun 1882. Takrifan psikolinguistik yang mengaitkan psikologi sebagai satu disiplin dan linguistik sebagai satu disiplin yang lain.Psikolinguistik| 2 1.2 Pemerolehan Bahasa Pertama Kajian saintifik dalam bidang pemerolehan bahasa telah dimulakan sejak kurun ke-16. Pembelajaran memerlukan penyusunan rangsangan . Teori Pelaziman terbahagi kepada dua jenis utama. 1. iaitu dimulakan oleh Tiedmann. terutama berkaitan dengan konsep pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Charles Darwin pengasas teori evolusi turut menjalankan kajian dalam bidang pemerolehan bahasa iaitu pada tahun 1877. Teori ini menekankan pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkah laku. 2. terdapat satu teori khusus iaitu dikenali sebagai Teori Pelaziman. tingkah laku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran. 2. iaitu Pelaziman Klasik (oleh Pavlov dan Watson) dan Pelaziman Operan (oleh Thorndike dan Skinner). Teori Pelaziman Klasik Ivan Petrovich Pavlov Teori ini dipelopori oleh Ivan Petrovich Pavlov (1849 – 1936) iaitu seorang sarjana Rusia. Terdapat dua teori utama di barat yang menjelaskan cara kanak-kanak memperoleh bahasa pertama. Kepentingan psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Teori Behaviorisme Dalam ilmu psikolinguistik. Teori ini menekankan sifat behavior atau tabiat semula jadi.

Bagaimana kajian ini dilaksanakan? 1. Anjing terangsang bahawa setiap kali loceng dibunyikan. . Pavlov telah memilih seekor anjing untuk melaksanakan kajian beliau. 3. Anjing memberikan respons dengan mengeluarkan air liur. Bagi mengkaji tabiat manusia. Loceng dibunyikan dan makanan diberikan kepada anjing. Lihat rajah di bawah untuk menggambarkan suasana kajian tersebut. Kajian ini membuktikan bahawa Tindak Balas akan terhasil akibat Rangsangan.Psikolinguistik| 3 (stimulus) dalam persekitaran supaya pelajar dapat memberikan respons dan diberikan pengukuhan atau peneguhan. Anjing memberikan respons iaitu mengeluarkan air liur setiap kali diberikan makan. Loceng dibunyikan tanpa makanan. Anjing tersebut dikurung di dalam satu kandang khas dengan kelengkapan loceng. Loceng dibunyikan. 4. (lihat rajah di bawah) 2. tetapi anjing tidak memberi sebarang respon (tidak mengeluarkan air liur). makanan akan diberikan. Anjing memberikan respons dengan mengeluarkan air liur.

kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut amat berbeza berbanding mata pelajaran Sains. . bunyi loceng tidak disertakan rangsangan tak terlazim (daging). Dalam kajian terhadap anjing. 2. Penghapusan Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. Tindak balas akhir akan terhapus dan prinsip ini dikenali sebagai penghapusan. lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur. tetapi tidak pada bunyi selain loceng. Kamal tidak akan menjadi risau jika mengambil ujian Geografi atau ujian Sejarah. Dalam kajian Pavlov.Psikolinguistik| 4 Konsep Penting Teori Pelaziman Klasik 1. Oleh itu kerisauan dalam satu mata pelajaran (Matematik) telah digeneralisasikan kepada satu mata pelajaran (Fizik). Diskriminasi Dikriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak bagi rangsangan yang lain. 3. Kamal menjadi risau setiap kali ujian Matematik akan diadakan. didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja. Contohnya. Kamal juga menjadi risau setiap kali ujian Fizik akan diadakan. Dalam hal ini. Dalam kes Kamal. kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Generalisasi Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama.

Thorndike . Thorndike (1874 – 1949) . Teori ini dipelopori oleh Thorndike (1874 – 1949) dan Skinner (1904 – 1990).Psikolinguistik| 5 Rumusan: Teori Pelaziman Operan Teori Pelaziman Operan adalah penerusan daripada Teori Pelaziman Klasik.

Motivasi. ganjaran dan denda amat penting dalam proses pembelajaran.(Rangsangan dan Gerak balas) Teori R-G menjadi asas tiga hukum Thorndike iaitu : 1) Hukum Kesediaan (HK) 2) Hukum Latihan dan (HL) 3) Hukum Kesan (HK) Beliau menggunakan seekor kucing sebagai bahan kajian beliau. Kucing melakukan beberapa percubaan untuk keluar dari sangkar – Kaedah cuba jaya. Beliau mengemukakan teori perikatan dikenali sebagai Teori R-G. Pembelajaran manusia berlaku mengikut hubungan antara rangsangan dan gerak balas. . Pelbagai reaksi : apabila terpijak selak pintu. sangkar itu terbuka.Psikolinguistik| 6 Thorndike berpendapat bahawa: • • • • • • Manusia belajar menggunakan kaedah cuba dan ralat. Ganjaran dan denda dua faktor penting bantu pembelajaran manusia. Perhatikan grafik di bawah. Bagaimana kajian ini dilaksanakan?    Kucing diletakkan di dalam sangkar dan makanan diletakkan di luar sangkar.

kognitif sebelum boleh belajar. Prinsip Latihan Latihan yang diulang-ulang untuk tingkatkan kemahiran. Analisis tingkah laku manusia yang berakhir dengan Perlakuan Lisan. efektif. Prinsip Pelaziman Operan (Thorndike)  Prinsip Kesediaan Kesediaan dari segi psikomotor. Skinner mencipta teori Pelaziman Operan.   Skinner (1904 – 1990) Burrhus Frederic Skinner Seorang lagi tokoh terpenting dalam teori Pelaziman Operan ialah Skinner. Prinsip Kesan Kesan yang menyeronokkan meningkatkan pertalian antara ransangan dan gerak balas. Beliau ialah seorang Profesor Psikologi di Universiti Harvard dari 1958 sehingga persaraan beliau pada tahun 1974.Psikolinguistik| 7  Kucing tersebut akan melakukan kaedah cuba jaya sekiranya dikurung semula ke dalam sangkar itu. dan mengasaskan sekolah sendiri tentang penyelidikan uji kaji psikologi-analisis uji kaji dan tingkah laku. yang baru-baru ini telah menyaksikan pengaruh yang besar dalam bidang psikologi dan pendidikan. penulis. Beliau merupakan behavioris Amerika. Nama penuh belia ialah Burrhus Frederic Skinner (20 Mac 1904 – 18 Ogos 1990). . ahli falsafah sosial dan penyair. inovasi falsafah sains yang dikenali sebagai radikal behaviorisme. pencipta.

. Pelaziman operan meningkatkan kebarangkalian pengulangan sesuatu gerak balas. Bagaimana kajian ini dilaksanakan? Skinner telah menggunakan seekor tikus putih sebagai bahan kajian beliau. Perlakuan harus diperhatikan dalam jangka masa yang panjang dan membentuk perlakuan yang kompleks daripada perlakuan yang mudah. Pada bulan Jun. Implikasi penting yang diperoleh melalui kajian ini ialah:  Tingkah laku binatang di dalam kotak boleh dikawal dan gerak balasnya boleh diperhatikan dan direkod. Peneguhan biasanya dapat menambahkan kebarangkalian gerak balas yang akan berlaku.Psikolinguistik| 8 Beliau mencipta perakam kumulatif untuk mengukur kadar maklum balas sebagai sebahagian daripada kerja-kerja beliau yang sangat berpengaruh. Skinner telah disenaraikan sebagai ahli psikologi yang paling berpengaruh pada abad ke-20. berdasarkan kaji selidik 2002. Perhatikan grafik di bawah ini. Teori Pelaziman Operan (Skinner) Menurut Skinner (1953) kajiannya menunjukkan pelaziman operan organisma bertindakbalas terhadap persekitaran dalam proses pembelajaran. Beliau seorang penulis prolifik yang menerbitkan 21 buku dan 180 artikel.

Teori ini juga menekankan konsep ganjaran iaitu apabila sesuatu organisma/individu berjaya melakukan apa-apa yang diminta (seperti mengeja/mengira). sesuatu tabiat boleh dilazimkan menerusi proses latih tubi. dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut. iaitu memberikan rangsangan-rangsangan tertentu kepada organisma dan mendapatkan gerak balas atau tindak balas tertentu kepada organisma secara berulang-ulangan. Teori pelaziman operan boleh diperkuat dan dihapuskan jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerakbalas itu ditunjukkan. Tegasnya. Contoh: Perlakuan Positif Akibat/kesan Tingkah laku Masa Hadapan Murid akan menghasilkan lebih banyak karangan yang bermutu Murid menghasilkan karangan Guru memuji murid yang bermutu  Pengukuhan Negatif Pengukuhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. RUMUSAN TEORI BEHAVIOURISME Menurut ahli-ahli teori ini. Contoh: Perlakuan Negatif Akibat/kesan Tingkah laku Masa Hadapan Murid semakin tidak memberi perhatian terhadap P&P guru. Konsep ini boleh dilihat melalui kajian Pavlov terhadap anjing atau tikus di dalam sangkar.Psikolinguistik| 9   Kajian ini membawa beliau kepada penggunaan teori pelaziman operan dalam aktiviti P&P di dalam bilik darjah. Murid tidak memberi perhatian Guru tidak menegur murid terhadap P&P di dalam kelas  Dendaan Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. maka ganjaran pelbagai bentuk seperti pujian atau hadiah akan diberikan kepada individu tersebut. Prinsip yang terhasil ialah:  Pengukuhan Positif Pengukuhan positif memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan ditunjukkan yang menyebabkan perlakuan diulangi atau diperkuatkan lagi. .

sintaksis dan semantik dikuasai dengan pantas oleh kanak-kanak walaupun pengajaran formal pada keseluruhannya tiada. iaitu fonologi. Murid yang terangsang dengan BBM akan memberi respon (misalnya perhatian sepenuhnya terhadap P&P) Pengulangan P&P boleh dilakukan jika murid belum menguasai P&P tersebut. a+yam=ayam. 3. tidak dapat mengenali huruf-huruf vokal dan konsonan bahasa Melayu. hadiah dan sebagainya. guru akan mencantumkan pula sukukata-sukukata tadi menjadi perkataan mudah seperti saya. Gerak Balas Guru menyediakan BBM untuk menarik perhatian murid. ayam dan sebagainya. Pengulangan/Latih tubi 4. Proses pemerolehan bahasa pertama memperlihatkan banyak perkara yang menakjubkan. Sistem-sistem bahasa. Teori Mentalisme Teori ini telah diperkenalkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1960-an. dan ganjaran diberikan di mana sesuai atau perlu. Pendekatan latih tubi banyak dilakukan di peringkat sekolah rendah terutama dalam proses mengeja/membaca dan menulis. Misalnya. Peneguhan 5. Ganjaran dalam pelbagai bentuk seperti pujian. morfologi. Rangsangan 2. nasi. Selepas murid-murid dilatih tubi membaca suku kata-suku kata yang pelbagai. Aliran teori ini telah memainkan peranan yang besar dalam ilmu linguistik termasuklah aspek pemerolehan bahasa kanak-kanak. Kemudian guru akan mengajar pula membaca frasa (rangkai kata) dan seterusnya ayat. Ganjaran 2. Semua peringkat pengajaran yang dilalui oleh murid adalah menggunakan konsep latih tubi.Psikolinguistik| 10 Berdasarkan teori ini. Misalnya murid-murid sekolah rendah atau awal kanak-kanak. pemerolehan bahasa kanak-kanak boleh dilakukan dengan cara latih tubi atau diulang-ulang. Bagaimanapun jika proses latih tubi dilakukan. sa+ya =saya. Kemudian guru menggabungkan huruf konsonan dan vokal untuk membentuk pelbagai suku kata. kumpulan kecil dan juga individu. Murid dikehendaki membaca /mengeja suku kata ini dalam kumpulan besar. ma+kan=makan. Kaedah abjad yang dilakukan di sekolah rendah menekankan pada peringkat paling awal murid dikehendaki menghafal kesemua dua puluh enam huruf daripada a hingga z. 1. na+si=nasi dan sebagainya. Fakta-fakta ini menyebabkan ramai penyelidik bahasa membuat kesimpulan bahawa kanak-kanak telah dilengkapi dengan alat khas semasa . Berlaku apabila murid sudah menguasai P&P atau objektif tercapai. maka kanak-kanak tersebut akan dapat mengenal dan mengingat kesemua huruf tersebut. makan.

misalnya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris memiliki sistem nahu yang sama. Sifat keuniversalan ini memperkukuh lagi hujah mereka bahawa semua manusia sudah memiliki rumus bahasa dalam otak sejak dilahirkan. Perkara yang dilakukan oleh kanak-kanak bukanlah mempelajari sistem-sistem bahasa pertama. Contohnya. Kanak-kanak dapat menguasai pelbagai rumus nahu bahasa ibunda dengan mudah adalah disebabkan oleh kewujudan alat pemerolehan bahasa semula jadi dalam otak mereka. alat pemerolehan bahasa membantu kanak-kanak dalam usaha memahami pelbagai konsep yang berada dalam persekitaran mereka. Teori Kognitif Piaget Sebelum membicarakan tentang teori kognitif Jean Piaget. mencapai. Situasi ini juga membolehkan seseorang kanak-kanak berlainan bahasa dapat menguasai bahasa lain jika mereka berada atau dipelihara sejak kecil dalam situasi bahasa lain. serta menggerakkan tangan dan kaki. Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan persekitarannya. mereka hanya perlu mengadaptasikan rumus dengan apa yang didengar dan dipelajari. proses pemerolehan bahasa adalah mudah dan tidak memerlukan latih tubi sebagaimana yang ditegaskan oleh aliran Behaviorisme. sewaktu dilahirkan. memegang. seorang bayi berbangsa Jepun jika dipelihara keluarga angkatnya di Arab Saudi. Contohnya. memandang. merasa. Oleh itu. bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan seperti contoh. bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap. . iaitu SKKO (subjek-kata kerja-objek). Hal ini berlaku kerana dalam otak bayi tadi sudah ada set bahasa sejagat atau universal yang memudahkannya mengadaptasikan bahasa-bahasa lain. maka bayi tadi apabila dewasa akan berbahasa Arab dan tidak boleh atau tidak akan tahu berbahasa Jepun. Teori ini juga menekankan konsep nahu universal iaitu semua manusia tanpa mengira bangsa sudah memiliki set bahasa dalam otak mereka sejak dilahirkan. Antara konsep-konsep penting tersebut adalah : 1. Mereka percaya bahawa proses penguasaan bahasa pertama tidak daripada kosong tetapi apa-apa yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak hanyalah mengadaptasikan prinsip atau aturan rumus nahu semula jadi (innate grammar) yang telah sedia ada dalam otak mereka dengan ciri-ciri dan sistem linguistik bahasa ibunda mereka. Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa ibunda mereka. kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan. Bagi gerakan memegang. Mereka menegaskan bahawa banyak bahasa memiliki sifat universal. Dengan kata lain. tetapi merupakan proses menyesuaikan (adaptasi) pengetahuan bahasa semula jadi yang berada dalam otak dengan sistem-sistem bahasa pertama mereka. jari ibu. Skema Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu.Psikolinguistik| 11 mereka lahir ke dunia. Menurut teori ini. kita perlu terlebih dahulu mengetahui beberapa konsep penting yang diutarakan oleh beliau.

beliau telah membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap yang mengikut turutan umur. Tahap-tahap perkembangan tersebut ialah : Tahap 1: Sensorimotor @ deria motor (dari lahir hingga 2 tahun) Tahap 2: Praoperasi ( 2 hingga 7 tahun) Tahap 3: Operasi Konkrit (7 hingga 11 tahun) Tahap 4: Operasi Formal (11 tahun hingga dewasa) . kanak-kanak dianggap tidak mampu mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi. Oleh itu. Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperoleh. Oleh yang demikian. kanak. Asimilasi Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperoleh dengan skema yang sedia ada. 3. Menurut beliau lagi. Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baharu yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal. Jean Piaget mendapati kemampuan mental manusia muncul pada tahap tertentu dalam proses perkembangan yang dilalui. perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan terdedah kepada pengalaman yang relevan. Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembelajaran. 4.Psikolinguistik| 12 2. Keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan sejadi untuk mencipta hubungan tentang apa-apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran. kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baharu baginya berkenaan "sebiji epal". Contohnya. Adaptasi Adaptasi merupakan satu keadaan yang wujud keseimbangan antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran. Tanpa pengalaman-pengalaman tersebut. kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baharu dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu. Akomodasi Merupakan suatu proses tentang struktur kognitif yang mengalami perubahan. Contohnya.kanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan sekali gus merasanya. Melaluinya.

menyentuh. Pada waktu ini. Dalam perkembangan sensorimotor ini. Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa. pandangan. terdapat enam sub tahap yang dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur yang tertentu. dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya. Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan pada tahap pertama. Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat. Pada tahap ini. Contohnya. a) Dari lahir hingga satu bulan (refleks) Bayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan. bayi akan menggerakkan kepala dan matanya ke arah punca sumber bunyi. Jika mendengar sesuatu bunyi. perkembangan mental bayi sudah dapat dikatakan sebagai berada pada tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. Bayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuat u barang lalu menggerakkannya. sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang ganjarannya akan mendapat menyeronokkan atau menyenangkan. dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi. bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran. 1974). b) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular) Peringkat pertama pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular. Gerakan pantulan yang diwujudkan lahir melalui tingkah laku pendengaran. c) Empat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua) Pada tahap ini bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan dan pemerhatian yang lebih. Pada tahap ini. d) Lapan hingga dua belas bulan ( reaksi kordinasi) Reaksi koordinasi dikatakan sebagai masa pengukuhan iaitu keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. Bayi mula mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu. Dengan itu. Bayi sudah . Sebahagian besar daripada gerakan ini dilakukan adalah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan sahaja. gerakan tangan (genggaman dan sebagainya).2 TAHUN) Pada tahap ini. pengalaman memainkan peranan yang penting untuk pembentukan tingkah laku kanak-kanak. tingkah laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada andaian sebab musabab yang tertentu untuk mewujudkan sesuatu situasi baharu. Contohnya.Psikolinguistik| 13 TAHAP 1: SENSORIMOTOR (DARI LAHIR . penyusunan. Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning) (Mussen dan Kagan. bayi boleh membuat tanggapan tentang objek dalam tangannya. Kebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pem belajaran. Gerakan ini belum dapat ditentukan perbezaannya. penyesuaian. bayi itu sengaja memasukkan barang mainan ke dalam mulut dengan tujuan untuk mengeta hui atau mengenali barang tersebut. pergerakan mata dan sebagainya. Pergerakan sistem sensori mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan.

Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol dalam permainan. ia akan berbunyi. di tahap ini. Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asas yang berlaku iaitu:    Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. ingatan dan bayangan. penemuan makna baharu melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku secara aktif. kanak-kanak dapat mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku peniruan yang diperhatikan. Pengamatan merupakan suatu proses iaitu kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat.Psikolinguistik| 14 mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan berlaku. Hal ini. apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan. dari segi kualiti. contohnya mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. Melalui latihan yang diulang-ulang. bayi memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu objek. Kanak-kanak juga telah mengetahui tentang peranan jantina dan fungsi individu dalam rumahtangga. pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana. Selain itu. Namun begitu. pemikiran kanak-kanak masih lagi pada tahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa. bayi juga mengalami proses cuba jaya tetapi dalam keadaan yang mudah. Sementara. Contohnya. Contohnya. Contohnya. ingatan pula ialah satu proses pembinaan. Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitupengamatan. f) Lapan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran awal) Berlakunya kombinasi mental iaitu kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik. bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan keseluruhan rangkaian tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru. Pada ketika ini. keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja. e) Dua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga) Pada ketika ini. . pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu. perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa. di dunia ini. kanak-kanak ini akan mencuba pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian. TAHAP 2: PRAOPERASI ( 2-7 TAHUN ) Menurut Piaget. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku. rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil.

Piaget telah bahagikan kepada dua sub tahap iaitu : Tahap Pro-konseptual ( 2-4 tahun ) Tahap Pra-operasi ( 4-7 tahun ) Pada tahap pra-konseptual. TAHAP 3: OPERASI KONKRIT ( 7 . kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi. Bagi tahap ini. selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental. Terdapat empat kandungan utama proses kognitif dalam tahap ini iaitu 'egocentrism'. Mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek.11 TAHUN) Tahap ketiga Piaget ini dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. 'konsep sebab-akibat'. berat. Walau bagaimanapun. Pada tahap ini. kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama. ketuhanan. tegang. Hal ini kerana. Mereka hanya memahami konsepkonsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan. Satu lagi kekurangan pada tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan. Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa. 'peningkatan perolehan bahasa' dan 'pembentukan identiti diri'. makna hidup dan sebagainya. Kecerdasan pada tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku. iaitu pengetahuan bahawa kuantiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan @ keadaan fizikal sesuatu objek. . bayangan merupakan satu proses yang menyebabkan sensasi yang statik. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain. Mereka faham akan konsep-konsep nombor. tumbuhan dan sebagainya. susunan dan padatan. mereka belum dapat menyusun penerangan yang ada dalam pemikiran.Psikolinguistik| 15 Manakala. Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa jumlah. isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya berubah. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeza. kanakkanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan.

Mereka berupaya untuk berfikir secara abstrak. Terangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertama. Pemerolehan bahasa perlu diberikan penekanan supaya tidak timbul masalah buta huruf apabila murid-murid memasuki alam sekolah menengah. KATA KUNCI 1. Akal budi 2. mereka boleh menyelesaikan masalah kompleks dan berbentuk hipotetikal yang melibatkan operasi abstrak. Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa kanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi terhadap objek lain tetapi tidak boleh beroperasi terhadap operasi atau proses pemikirannya sendiri.2 Bina peta minda untuk memudahkan anda membezakan antara teori-teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. Nyatakan teori-teori yang terdapat dalam teori behaviorisme. 3.Psikolinguistik| 16 Dengan itu. Modifikasi 5. Akomodasi 6. 5. 4. Egocentrism PENILAIAN KENDIRI 1. Nahu universal 4. Maknanya otak kanak-kanak sudah boleh beroperasi hampir sepenuhnya dari segi keupayaan berbahasa. . Jelaskan peranan teori psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan secara teorinya cara kanak-kanak memperoleh bahasa pertama J mereka. Rumus nahu 3. AKTIVITI 2. Dari segi pemerolehan bahasa. 2. kanak-kanak pada tahap ini sudah boleh menulis frasa-frasa dan juga karangan yang ringkas. Justeru. TAHAP 4: OPERASI FORMAL (11 tahun ke atas) Pada tahap ini kanak-kanak berkebolehan untuk memikirkan beberapa pertimbangan bagi satu satu masalah. Bezakan antara teori behaviorisme dan teori mentalisme. Nyatakan teori-teori yang terdapat dalam teori mentalis.

Amir Awang. Kuala Lumpur: Thinker Library’s. Bhd. Memahami Psikologi. Johor Baharu:UTM. Shah Alam. Memahami Psikologi Pembelajaran. Petaling Jaya: Fajar Bakti. (1986). Mohd Salleh Lebar. (2002). . Fatah Hasan. (1992). (1988). Karisma Publications Sdn. Ab. Azlina Abu Bakar@ Mohd. Penggunaan Minda Yang optimum Dalam Pembelajaran . (1999).Teori-teori Pembelajaran: Petaling Jaya: Fajar Bakti.Psikolinguistik| 17 RUJUKAN Abu Zahari Abu Bakar. Psikologi Personaliti Individu.

Ejaan Rumi Maxwell (dilaksanakan pada tahun 1882) dan Ejaan Rumi Swettenham (1881). membezakan jenis bunyi vokal. anda diharapkan dapat: 1. tulisan Jawi (pengaruh Arab). 4. Sistem Ejaan Rumi mula diperkenalkan oleh pihak Inggeris yang menyusun aturan ejaan Rumi berdasarkan kaedah transliterasi daripada ejaan Jawi pada pertengahan abad ke-19. Sistem transliterasi huruf Jawi kepada huruf Rumi menurut kaedah bahasa Inggeris yang diiktiraf sebagai sistem ejaan Rumi bagi kegunaan rasmi dalam urusan kerajaan Malaya pada masa itu antaranya termasuklah Ejaan Rumi Negeri-negeri Selat (dilaksanakan pada tahun 1878). 3.Sistem Ejaan dan Sebutan |1 UNIT 3 SISTEM EJAAN DAN SEBUTAN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Bahasa Melayu telah mengguna pakai beberapa sistem ejaan misalnya sistem ejaan Kuno dan Pallava (pengaruh India). konsonan dan diftong. . wajar kita meneliti terlebih dahulu sejarah ringkas sistem ejaan bahasa Melayu. 2. dan tulisan Rumi (pengaruh Eropah).0 PENGENALAN Sebelum kita meneliti sistem ejaan dan sebutan bahasa Melayu. 3. dan mengaplikasikan sebutan baku dalam urusan rasmi. Sistem ejaan Rumi diguna pakai sehingga ke hari ini. menjelaskan sistem ejaan bahasa Melayu. menghuraikan sistem sebutan baku bahasa Melayu.

Tulisan Jawi berasaskan huruf Arab alif-ba-ta. Wilkinson. 3. Ejaan Wilkinson digunakan di semua sekolah umum. bahasa Melayu mengguna pakai dua jenis tulisan iaitu tulisan Rumi dan Tulisan Jawi. Aturan ejaan bagi Tulisan Jawi yang digunakan dalam bahasa Melayu sekarang ialah Sistem Ejaan Jawi Yang Disempurnakan yang disahkan penggunaannya bermula pada tahun 1996. dan tulisan Rumi berasaskan huruf Roman a-b-c. Sistem ini merupakan aturan ejaan Rumi bersama bagi bahasa Melayu di . Sistem ejaan yang dikenal sebagai "Ejaan Wilkinson" itu dirumuskan dengan nama Romanised Malay Spelling dan diterbitkan pada bulan Oktober 1904 dalam bentuk sebuah laporan. Tulisan Rumi yang digunakan dalam bahasa Melayu masa kini ialah Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) yang dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972.J. Nazir Sekolah-sekolah pada masa itu.1 Sistem Ejaan Bahasa Melayu Pada masa kini. perancangan ejaan yang pertama di Tanah Melayu dimulakan apabila kerajaan Negeri-negeri Melayu Bersekutu mengambil inisiatif menubuhkan sebuah jawatankuasa ejaan yang diketuai oleh R.Sistem Ejaan dan Sebutan |2 Tulisan Pallava Tulisan Jawi Pada tahun 1902.

Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (1981. Rajah: Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai badan bertanggungjawab dalam hal-ehwal Bahasa Melayu di Malaysia. Dokumen yang menjadi rujukan rasmi tentang Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) termasuklah penerbitan-penerbitan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka anataranya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia (1975.1.Sistem Ejaan dan Sebutan |3 Malaysia dan bahasa Indonesia. u .1 Bunyi dan Huruf Terdapat tiga kategori bunyi bahasa Melayu iaitu: (i) Huruf vokal: a. e. edisi kedua 1988). Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu (1996). 3. iaitu sistem yang berasaskan aturan ejaan yang dirumuskan oleh Jawatankuasa Ejaan (Rumi) Bersama pada tahun 1967. Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu (1996). edisi ketiga 1993). Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (1975. edisi kedua 1987. i. edisi kedua 1987). o. Jilid I (A-K) dan Jilid II (L-Z) (2001). Pedoman Ejaan Jawi Bahasa Melayu (1996) dan Daftar Kata Bahasa Melayu. Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan (1986. edisi semakan 1991). Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu (1994).

i. Huruf ai au oi di depan aising aurat auditorium oidium di tengah ghairah trailer saudara boikot di belakang pandai harimau amboi Bunyi /ai/ /au/ /oi/ . u seperti dalam rajah di bawah. Dalam bahasa Melayu. terdapat tiga jenis huruf diftong yang dieja dengan gabungan huruf vokal iaitu ai. e. oi Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal Huruf Vokal  Dalam bahasa Melayu terdapat enam fonem atau bunyi vokal standard. dan oi. o. Huruf a e i o u Fonem [a] [ə] [e] [i] [o] [u] di depan api emak enak ikan oleh usah di tengah tadi petang becak simbah kota cuba di belakang kata imperialisme tauge pagi pidato paku (ii) Huruf Diftong  Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran. au. au. Huruf-huruf yang melambangkan fonem-fonem tersebut ialah a.Sistem Ejaan dan Sebutan |4 (ii) (iii) (i) Huruf diftong: ai.

seperti rajah di bawah: Huruf b c d f g gh h j k kh l m n ng ny p di depan bahasa cakap dua fakir guna ghaib hari jalan kami khusus lekas maka nama ngilu nyata pasang di tengah sebut kaca ada tafsir tiga maghrib saham manja paksa akhir alas kami anak angin hanya apa di belakang adab Mac abad maaf beg mubaligh tuah kolej katak tarikh kesal diam daun pening siap Bunyi /b/ /c/ /d/ /f/ /g/ /ğ/ /h/ /j/ /k/ /x/ /l/ /m/ /n/ /ŋ/ /ń/ /p/ .Sistem Ejaan dan Sebutan |5 (iii) Huruf Konsonan  Dalam bahasa Melayu ada 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf.

teknologi dan sebagainya? 3.  Bahasa Melayu mempunyai empat jenis pola umum suku kata: . (Pada contoh berikut.2 Struktur Suku Kata Setiap suku kata bahasa Melayu ditandai oleh sebuah huruf vokal. Huruf vokal itu dapat didahului atau diikuti oleh huruf konsonan.Sistem Ejaan dan Sebutan |6 /q/ /r/ /s/ /ś/ /t/ /v/ /w/ /y/ /z/ (i) (ii) q r s sy t v w y z x Quran raih sampai syarat tali vitamin wanita yang zaman xenon wuquf bara asli isytihar mata universiti hawa payung lazat - buraq putar lemas Quraisy rapat lafaz - AKTIVITI 3.1 Pada pendapat anda. universiti. V = huruf vokal. bagaimanakah cara membunyikan kata pinjaman bahasa Inggeris seperti bank.1. K = huruf konsonan).

termasuk gabungan huruf konsonan. hi-lang. a-khir.  V VK KV KVK a-nak. li-ar b. ka-e-dah. pemisahan tersebut dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama (termasuk gabungan huruf konsonan) dengan huruf konsonan yang kedua. iii. tem-ba-kau. pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua-dua vokal itu. vii. pemisahan tersebut dilakukan sebelum huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan itu. Jika di tengah kata ada huruf konsonan. kon-teks. a-syik. to-lak. swas-ta. i-bu pin-tu. la-wan. ii. Misalnya: ma-in. di antara dua huruf vokal. bank kom-pleks stra-te-gi. Ap-ril d. v. Jika di tengah kata ada tiga konsonan atau lebih. ma-in. skru struk-tur. bu-ah. Misalnya: . kecuali gabungan huruf konsonan. ii. sa-at. pe-ker-ti. mut-lak. vi. pemisahan tersebut terdapat di antara keduadua huruf konsonan itu. su-lit. stan-dard eks teks. in-struk-tur. Jika di tengah kata ada dua huruf vokal yang berurutan. iv. bahasa Melayu memiliki pola suku kata yang berikut: KKV KKVK VKK KVKK KKVKK KKKV KKKVK pra-ja. ke-nyang. ba-rang. in-fra. iv  i. i-sya-rat. prak-tis. trak-tor. iii. ba-u er-ti. sa-ngat c. be-lum Di samping itu. om-bak. kri-tik. ga-tra.Sistem Ejaan dan Sebutan |7 i. Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan. Misalnya: a-nak. skrip Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah sebagai berikut: a. Misalnya: man-di. som-bong. blok. e-kor. ga-ul ra-kit. am-bu-lans.

pembakuan sebutan bertujuan untuk: i. Ketepatan sebutan . kosa kata. ii. 3. Mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam BM yang digunakan dalam situasi formal.2 Sebutan Baku Bahasa Melayu Sebutan baku ialah sebutan yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi. dan mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan penggunaan dialek setempat dalam pengajaran dan pemelajaran di peringkat sekolah. pidato. Secara khusus untuk menyeragamkan cara berbahasa dan bertutur. in-fra. wawancara. Dengan perkataan yang lain prinsip sebutan baku menekankan prinsip “disebut sebagaimana dieja dan dieja sebagaimana disebut”. Matlamat pembakuan sebutan bahasa Melayu adalah untuk menyeragamkan cara penyebutannya.2. sang-gul. sistem ejaan. ceramah. ucapan.1 Prinsip umum Dasar sebutan baku bahasa Melayu ialah sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. isy-tihar. Memantapkan sistem dan struktur dalaman bahasa Melayu. Antara aktiviti atau kegiatan yang ditakrifkan formal ialah pengajaran dan pembelajaran. iii. Meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu baku dalam kalangan semua pengguna BM. iaitu supaya sistem sebutan menjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapan dan pembakuan tatabahasa. sebagaimana yang termaktub dalam Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959. mesyuarat. maghrib 3. i. ang-klung. Secara khusus. dan laras bahasa. ikh-las.Sistem Ejaan dan Sebutan |8 kon-tra. ul-tra. siaran melalui media elektronik dan sebagainya yang disampaikan dalam situasi rasmi. Perancangan pembakuan sebutan bahasa Melayu menjadi salah satu objektif Dewan Bahasa dan Pustaka. iv.

sah Kata yang mengandungi gugus konsonan disebut dengan satu nilai bunyi. contohnya: Huruf gh kh ng ny sy Awal ghai.sah cu.ligh ta. contohnya: .da na.fas ju.sa fa.wab Mac wu.sya.rikh - Kata terbitan dengan awalan meN.du Tengah magh.yang mengandungi kata dasar ekasuku dilafazkan mengikut cara pemecahan suku kata ejaan. ii.bar cu. di tengah atau di akhir kata. sama ada terletak di awal. Semua huruf konsonan dilafazkan dengan nilai bunyinya.rib a. sama ada di awal. sama ada kata dasar atau kata terbitan. Suku kata  Prinsip suku kata sebutan baku ialah semua pola suku kata bahasa Melayu wajib dibunyikan berdasarkan huruf dalam suku kata.rah kha. Terdapat kekecualian cara penyebutan bagi beberapa kata tertentu.nga nya.Sistem Ejaan dan Sebutan |9     Setiap huruf.cuk da.tam Tengah sa.nga su.ka de.kir gi. Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata (pola suku kata).gi hi.khir si.jud a.ga ta. Contohnya: Konsonan b c d f g h Awal ba.bar nga.rif beg su. Nada suara yang digunakan semasa bercakap hendaklah ditentukan berdasarkan jenis dan bentuk ayat dalam bahasa Melayu serta keperihalan keadaan yang berkenaan.atau peN. seperti kata rai dan linguistik. sama ada dalam ejaan Jawi atau Rumi hendaklah dilafazkan dengan jelas mengikut nilai bunyi bahasa Melayu yang dilambangkannya. di tengah atau di akhir kata.nyi i.nyi syah.hu Akhir ja.rat Akhir ba.

nge. Dalam percakapan kita sehari-hari. 4 Pegawai 2 i tu 2 pengu rus.nge.nge. a.pos me. dan ayat seruan.tin pe. Tingkat nada yang paling rendah ditandai dengan angka 1. nada suara kita jarang-jarang mendatar. ayat perintah. manakala tingkat nada paling tinggi ditandai angka 4. Nada 2 merupakan nada permulaan. 3  Intonasi pelbagai jenis ayat Ayat tunggal bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada empat jenis iaitu ayat penyata.cat pe.  Contoh intonasi ayat penyata: . 2. Ayat Penyata  Ayat penyata ialah ayat yang menceritakan sesuatu hal atau memberitahu tentang sesuatu hal.nge. adakalanya meninggi dan adakalanya merendah.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 10 Ejaan mengepam mengepos mengetin pengecat pengelap pengecas 3. Berikut ialah contoh penandaan intonasi dalam sesuatu ayat berdasarkan Tatabahasa Dewan (2009: 454). Kesemua jenis ayat ini mempunyai intonasi yang tersendiri.pam me. intonasi ialah nada suara naik turun yang wujud apabila kita bercakap. 3.  Ayat penyata dikenali juga sebagai Ayat Berita atau Ayat Keterangan.nge. tetapi sebaliknya berbeza-beza.cas Menurut Tatabahasa Dewan (2009).lap pe. dan 4. manakala nada 3 pula dianggap sebagai nada tekanan. ayat tanya. Tingkat nada dalam intonasi sesuatu ayat ditandai dengan angka 1.2 Intonasi Sebutan me.nge.2.

hairan dan sebagainya. dan terkejut. cantiknya! 2 . marah. benda.  Contoh intonasi: 4 4 Wah. Amboi dan sebagainya. Ayat Tanya  Ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Ayat Perintah   Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh. sakit. Contoh intonasi: 3 Ma suk! 2 d. hairan.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 11 Pegawai 2 4 i tu 2 pengu rus. Ayat Seru  Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut. perkara. binatang dan sebagainya. Cis. 3 b. Wah.  Contoh intonasi: Pegawai 2 4 3 i tu pengurus? 4 c. atau meminta seseorang melakukan sesuatu. melarang. tempat.  Ayat seru dimulai oleh kata seru seperti Oh. manusia. Ayat seru diakhiri dengan tanda seru ( ! ). mempersilakan.

3. Dalam bahasa Melayu terdapat enam fonem atau bunyi vokal standard iaitu a. Konsonan 7. Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran. u. KATA KUNCI 1. Sebutan baku ialah sebutan yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi. Dasar sebutan baku bahasa Melayu ialah sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. e. Dalam bahasa Melayu ada 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 12 SEMAK KENDIRI LATIHAN 3. Sistem Ejaan Sebutan Sebutan Baku Suku Kata 5. 4. i. 2. o.1 i) ii) iii) Apakah matlamat sebutan baku bahasa Melayu? Apakah prinsip asas sebutan baku bahasa Melayu. Vokal 6. Bagaimanakah intonasi ditanda dalam sesuatu ayat? RUMUSAN         Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972. Intonasi ialah nada suara naik turun yang wujud apabila kita bercakap. Diftong . Matlamat sebutan baku ialah mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam BM yang digunakan dalam situasi formal.

Pada pendapat anda. (2004). . (2009). Tatabahasa Dewan. Bhd.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 13 PENILAIAN KENDIRI 1. Sulaiman Masri. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Nahu kemas kini. Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu. Asmah Haji Omar. RUJUKAN Asmah Haji Omar. Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. (1998). (1988). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2009 ). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Berikan pandangan anda. (1989). Susur galur bahasa Melayu. (2008). Mohd Ra’in Shaari. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Kamus Dewan edisi ketiga (2002). 3. Asmah Haji Omar. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. Perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. wajarkah tulisan Jawi diajar di sekolah? Mengapa? 2. Intonasi dapat mengubah makna. Nik Safiah Haji Karim et al. Mengapa sebutan baku wajar diamalkan dalam urusan rasmi? Nyatakan rasionalnya.

dan menggunakan perkataan dengan betul dalam lisan dan tulisan. membezakan jenis-jenis bentuk kata. 2. manakala sebahagian bahasa lagi mempunyai sistem yang berbeza sama sekali. Buku-Buku Tatabahasa Bahasa Melayu 4. . menjelaskan definisi morfologi. ada sistem yang umum bagi semua bahasa dan ada pula sistem yang khusus bagi sesuatu bahasa. Dengan kata lain. menghuraikan proses pembentukan kata. 3. Sebahagian bahasa mempunyai sistem yang hampir sama. Sistem yang umum bagi semua bahasa misalnya melibatkan binaan ayat.0 PENGENALAN Tahukah anda bahawa semua bahasa di dunia ini mempunyai sistem yang tersendiri. 4. anda diharapkan dapat: 1.Morfologi: Pembentukan Kata |1 UNIT 4 MORFOLOGI: PEMBENTUKAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.

Sistem bahasa Melayu dapat dihuraikan daripada unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa itu. . ada bahasa yang binaan frasanya menggunakan hukum D-M (unsur yang diterangkan mendahului yang menerangkan). mendefinisikan morfologi sebagai kajian tentang struktur dalaman perkataan. iaitu morfologi dan sintaksis. Jensen (1995). menyatakan morfologi sebagai peninjauan linguistik yang menitikberatkan hubungan antara morfem-morfem dan varian morfem. . Bidang bidang binaan perkataan adalah bidang morfologi. menulis.Morfologi: Pembentukan Kata |2 Semua bahasa di dunia mempunyai binaan ayat yang sekurang-kurangnya terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat pula terbina daripada gabungan klausa dan frasa.1 KONSEP MORFOLOGI Pernahkah anda mendengar istilah morfologi? Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan ilmu morfologi? Mungkin ramai di antara kita yang belum memahami konsep ilmu ini. Hubungan antara kesemua unsur ini dapat dilihat melalui rajah di bawah. manakala binaan ayat adalah bidang sintaksis.1: Unit Tatabahasa UNIT TATABAHASA AYAT 2 1 SINTAKSIS MORFOLOGI KLAUSA FRASA KATA Dia pergi ke sekolah. seperti dalam binaan frasa blue shirt atau White House. Sebaliknya. Manakala daripada segi binaan frasa. membaca atau untuk menyatakan perasaan kita. Unsur yang terbesar dalam bahasa adalah ayat. tetapi sedarkah kita bahawa kita sentiasa menggunakan morfologi untuk bertutur. (a) (b) Asmah Hj Omar (1993). Kesemua unit tersebut dinamakan sebagai unit tatabahasa. John T. Jadual 4. bahasa Inggeris menggunakan hukum M-D (unsur yang menerangkan mendahului yang diterangkan). Jika anda masih kabur tentang ilmu morfologi. dia pergi ke sekolah dia dia pergi ke sekolah pergi ke sekolah 4. seperti dalam binaan frasa bahasa Melayu baju biru atau Rumah Putih. Unsur frasa pula boleh dianalisis kepada morfemmorfem. Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu terbahagi kepada dua bidang. marilah kita meneliti beberapa definisi yang telah diberikan oleh beberapa tokoh bahasa.

(a) Struktur kata Struktur kata ialah susunan bunyi ujaran atau tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Abdullah Hassan (2005). marilah kita meneliti terlebih dahulu beberapa konsep penting yang terdapat dalam ilmu morfologi ini. Golongan kata membesar (struktur betul) besarmem (struktur salah) Jalan (bentuk tunggal) Berjalan (bentuk terbitan) Sedih (golongan kata adjektif) Menyedihkan (golongan kata kerja) Rajah 4. Berikut akan dijelaskan beberapa konsep utama dalam ilmu morfologi iaitu.Morfologi: Pembentukan Kata |3 (c) (d) Kamus Linguistik (1997). ia akan memudahkan kita memahami ilmu morfologi dengan lebih mudah lagi. mentakrifkan morfologi sebagai bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina.2: Konsep Morfologi Sebelum kita mempelajari ilmu morfologi dengan lebih mendalam. menjelaskan morfologi ialah cabang tatabahasa yang mengkaji struktur. bentuk dan golongan kata adalah seperti berikut: 1. (2008). Berdasarkan pendapat tokoh-tokoh di atas. Struktur kata MORFOLOGI 2. Dengan memahami beberapa konsep penting ini. menjelaskan morfologi sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Pengkajian struktur. proses-proses membentuk perkataan dan bentukbentuk perkataan yang dihasilkan. bentuk dan golongan kata. bentuk dan penggolongan kata. bentuk dan golongan kata. Bentuk kata 3. ilmu morfologi ialah ilmu yang mengkaji struktur. Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. Perhatikan contoh di bawah: Contoh:pelaksanaan anlaksanape berasaskan (struktur betul) (struktur salah) (struktur betul) . (e) Nik Safiah Karim et al.

kata jalan mati adalah gabungan dua kata iaitu jalan dan mati yang membawa satu makna yang baharu. bersalam cinta. Bentuk dua kata yang hadir serentak seperti jalan mati dinamakan sebagai bentuk majmuk. Semua kata tersebut perlulah dikelompokkan atau digolongkan dalam kategori tertentu. Tahukah anda bahawa dalam sesuatu bahasa itu terdapat beribu malahan jutaan kata. Contoh:jalan berjalan jalan-jalan jalan mati (bentuk tunggal) (bentuk terbitan) (bentuk gandaan) (bentuk majmuk) Berdasarkan contoh di atas. menyanyi. (c) Penggolongan kata Penggolongan kata merupakan penjenisan kata berasaskan fungsi tatabahasa. Seterusnya. kata jalan tidak mengalami apa-apa perubahan dan bentuk yang tidak mengalami apa-apa perubahan ini dinamakan sebagai bentuk tunggal. kata yang menerima apa-apa imbuhan dinamakan sebagai bentuk terbitan. Dalam bahasa Melayu. (b) Bentuk Kata Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau mengalami proses pengimbuhan. kata kerja. kata adjektif dan kata tugas. sekolah tulis. Manakala. terdapat empat golongan kata iaitu kata nama. Kata berjalan merupakan bentuk kata yang telah menerima imbuhan iaitu imbuhan ber-. marah. bentuk jalan-jalan adalah bentuk gandaan iaitu kata dasar digandakan bagi menunjukkan perubahan makna. Oleh itu. Ahmad. Akhir sekali. penggandaan dan pemajmukan. kata pelaksanaan adalah bunyi ujaran atau ejaan yang berada dalam susunan atau struktur yang betul.Morfologi: Pembentukan Kata |4 kanasasber (struktur salah) Berdasarkan contoh di atas. Contoh:Kata nama Kata kerja Kata adjektif bumi. benci . ejaan anlaksanape merupakan struktur yang salah dan tidak bermakna.

a) MORFEM Apakah yang dimaksudkan dengan morfem? Menurut Asmah Hj. marah. Berikut akan dijelaskan aspek morfem dan kata. bersalam merupakan kata yang merujuk kepada perbuatan dan kesemua perkataan tersebut digolongkan sebagai kata kerja. . Morfem boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Seterusnya. Ahmad. morfem ialah unit nahu yang terkecil yang mempunyai makna dan terletak pada tingkat paling bawah dalam skala tetingkat nahu. kata tersebut digolongkan sebagai kata adjektif. akan. ii) Morfem Terikat Morfem terikat ialah morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri sebagai kata tanpa bantuan morfem lain untuk berfungsi sebagai kata. benci adalah kata yang merujuk kepada sifat. perkataan bumi. kata cinta. akan hadir dan sangat pandai. menyanyi. Contoh:saya kamu kereta rumah Semua kata tersebut boleh berdiri sendiri sebagai satu kata yang mempunyai makna Morfem bebas tidak boleh lagi dipecahkan kepada bentuk yang lebih kecil. i) Morfem Bebas Morfem bebas ialah morfem yang boleh berdiri dengan sendiri tanpa bantuan morfem lain dan mempunyai makna yang lengkap. sekolah adalah merujuk kepada nama-nama benda dan kesemua kata tersebut digolongkan sebagai kata nama. Unit-Unit Morfologi Terdapat dua unit morfologi iaitu morfem dan kata. Oleh itu. Perkataan tulis. sangat Berdasarkan contoh di atas.Morfologi: Pembentukan Kata |5 Kata tugas di. Akhirnya ialah kata tugas iaitu kata yang berfungsi dalam ayat seperti di sekolah. Omar (1993). morfem bebas makan tidak boleh dipecahkan lagi menjadi ma atau kan. Pada amnya morfem terikat dalam Bahasa Melayu terdiri daripada imbuhan. Misalnya. Kedua-dua unit ini saling melengkapi antara satu sama lain dan seterusnya menghasilkan ilmu morfologi yang sempurna.

terdapat juga bentuk-bentuk kata penuh yang dikategorikan sebagai morfem terikat. adakah perkataan ‘bukau’ dalam ‘bukit-bukau’ boleh dikategorikan sebagai morfem terikat? Hujahkan. Contoh:Mayur (tiada makna) Batan (tiada makna) Pinak (tiada makna) Muih (tiada makna) Sayur-mayur (ada makna) Batu-batan (ada makna) Anak-pinak (ada makna) Kuih-muih (ada makna) AKTIVITI 4. Bentuk kata penuh yang dikategorikan sebagai morfem terikat ialah kata yang tidak boleh berdiri sendiri untuk membawa makna yang lengkap. .1 Pada pendapat anda. Selain imbuhan sebagai morfem terikat.Morfologi: Pembentukan Kata |6 Contoh : diterbermenme-kan Semua imbuhan tersebut tidak boleh berdiri sendiri sebagai satu kata yang lengkap {berjalan} --> {ber} ialah morfem terikat dan ia memerlukan {jalan} untuk membentuk kata {berjalan} {jalan} --> ialah morfem bebas dan boleh berdiri sendiri sebagai kata tanpa bantuan morfem lain.

campurkan Apabila kita menyebut perkataan di atas. Morfem jenis ini terdiri daripada bentuk imbuhan awalan seperti ter-. Contoh perkataan yang menggunakan morfem terikat terbahagi ialah kesakitan. Contoh penggunaannya ialah bulatan dan binakan. iaitu pada kedudukan sebelum dan selepas kata dasar tersebut. i) Morfem Terikat Satuan Morfem terikat satuan ialah bentuk morfem terikat yang kukuh dan tidak boleh dipisah-pisahkan bahagiannya. ke-. jalan dan kait merupakan kata dasar yang diapit oleh imbuhan apitan yang menepati sistem fonologi dan kehadiran imbuhan tersebut adalah serentak. Contoh lain seperti dalam jadual di bawah. Contohnya. kita tidak menyedari imbuhan awalan dan akhiran itu adalah bergandingan dengan kata dasarnya. morfem terikat terbahagi dan morfem terikat kompleks... masukan carikan. dan di-.. men-. tertidur dan berhimpun tidak boleh ditulis begini: ter tidur/ ter-tidur dan ber kasut/ber-kasut. Maksudnya di sini ialah kata tidur itu mempunyai makna yang tersendiri. me-. Contoh penggunaannya ialah tersepak..-an. Contohnya.. Selain bentuk imbuhan awalan.. dalam penulisan. ke-. morfem terikat satuan ini tidak boleh ditulis terpisah daripada kata dasarnya. pelaburan . Berdasarkan contoh di atas. perkataan sakit.-kan dan ber-. ii) Morfem Terikat Terbahagi Morfem terikat terbahagi ialah morfem terikat yang strukturnya dipisahkan atau dibahagikan oleh tersisipnya kata dasar di antaranya.an. manakala kata tertidur juga mempunyai makna yang tersendiri. menjalankan dan berkaitan.. per-. (2000).. menarik diminta. pelarian... morfem terikat boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu morfem terikat satuan. terdesak berkasut. keselesaan pemalsuan. bersukan memasak.-kan.-an kerajaan. memetik dan diajak. lari. terbermedi-an -kan tertidur..Morfologi: Pembentukan Kata |7 Jenis-Jenis Morfem Terikat Menurut Farid M. Marilah kita bersama-sama meneliti ketiga-tiga jenis morfem terikat tersebut. ber-. morfem jenis ini juga boleh terdiri daripada imbuhan akhiran seperti an. Bagaimanapun. disoal masakan. berhimpun..dan – kan.-an pe-. Onn et al.

kita dapati dua morfem terikat terlibat iaitu mem. berbantalkan Morfem Terikat Kompleks Morfem terikat kompleks merupakan gabungan dua morfem terikat atau lebih..telah digabungkan pada kedudukan sebelum kata dasarnya dan seterusnya diikuti oleh satu lagi morfem terikat pada kedudukan selepas kata dasar tersebut iaitu –kan dan –i.-kan iii) menjelaskan...kan d) memper-.Morfologi: Pembentukan Kata |8 men-. Manakala morfem terikat selepas kata dasar tersebut ialah –kan dan –i.i diperdengarkan. Manakala dalam contoh (c) dan (d). memperbesarkan dan memperingati.dan per.. memperjuangkan memperingati.... Contohnya..-kan ber-.3: Pembentukan Kata Bahasa Melayu . 4.. penggunaan morfem terikat kompleks melibatkan penggabungan morfem terikat yang hanya berlaku pada awalan sahaja atau pada awalan dan akhiran.yang telah digabungkan pada kedudukan sebelum kata dasar. memperhambai Dalam contoh (a) dan (b) morfem terikat di..kan b) diper-.. Justeru. diperhambai memperbesarkan. kesemua morfem terikat yang terlibat (sebelum dan selepas kata dasar) haruslah digunakan serentak. Sila teliti contoh di bawah ini.dan per. PEMBENTUKAN KATA Kata Tunggal Kata Terbitan Kata Majmuk Kata Ganda Rajah 4. dan proses penggandaan (kata ganda). Dalam bahasa Melayu. proses pemajmukan (kata majmuk). perkataan bahasa Melayu terhasil melalui empat proses iaitu proses tunggal (kata tunggal). anda harus ingat bahawa dalam penggunaan perkataan yang terdiri daripada morfem terikat kompleks ini. proses pengimbuhan (kata terbitan)..i c) memper-. dipersoalkan diperingati.2 PROSES PEMBENTUKAN KATA Pada amnya. menjadikan beralaskan. a) diper-.

Morfologi: Pembentukan Kata |9

Berdasarkan rajah di atas, perkataan bahasa Melayu dapat dihasilkan melalui empat proses pembentukan kata. Setiap proses akan menghasilkan kata yang berbeza. Sebahagian besar perkataan bahasa Melayu terhasil melalui proses terbitan iaitu kata dasar menerima imbuhan untuk membezakan makna kata. Menurut Nik Safiah Karim et al. (2009), bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa di dunia yang tergolong ke dalam jenis bahasa aglutinatif atau bahasa yang bersifat derivatif. Jenis bahasa yang sedemikian membentuk kebanyakan perkataannya melalui proses pengimbuhan atau penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan secara rentetan mendatar, iaitu imbuhan digabungkan serentak dengan kata dasar, sama ada mendahului (awalan), menyisip (sisipan) atau mengikuti (akhiran) kata dasar tersebut. Selain menghasilkan perkataan melalui proses pengimbuhan, perkataan bahasa Melayu juga boleh terhasil melalui proses pemajmukan dan penggandaan. Melalui proses pemajmukan, makna-makna baharu kata dapat dihasilkan khususnya bagi menjelaskan sesuatu konsep. Misalnya, dua kata iaitu meja dan makan dapat menghasilkan satu konsep baharu iaitu meja makan. Melalui proses penggandaan pula, makna jamak atau banyak dapat dihasilkan bagi sesuatu perkataan.

AKTIVITI 4.2 Berdasarkan petikan di bawah, sila kenal pasti bentuk-bentuk kata yang digunakan.

MELAKA: Kerajaan menetapkan sasaran untuk meletakkan kedudukan Malaysia sebagai antara 10 negara paling selamat di dunia, mengatasi negara maju lain termasuk Singapura dan Amerika Syarikat (AS) dalam tempoh beberapa tahun akan datang, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Timbalan Perdana Menteri berkata, sasaran itu mampu dicapai menerusi pelbagai usaha dilakukan termasuk Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi mengurangkan kadar jenayah dan peningkatan kawalan keselamatan. “Satu hari dalam tempoh tidak lama lagi, saya percaya kita boleh mempertingkatkan kedudukan Malaysia lebih baik lagi iaitu antara 10 terbaik di dunia,” katanya selepas melancarkan Bulan Pencegahan Jenayah Kebangsaan 2011 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka (MITC)

(Sumber: Berita Harian, 24 Julai 2011)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 10

4.2.1

Bentuk Kata Tunggal

Pada bahagian ini, anda akan mempelajari proses pembentukan kata tunggal bahasa Melayu. Diharap anda akan memahami proses bagaimana kata tunggal bahasa Melayu itu dihasilkan.

Definisi Kata Tunggal Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan pemajmukan. Menurut Tatabahasa Dewan, terdapat sekurang-kurangnya dua jenis kata tunggal, iaitu kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata dan kata tunggal yang mengandungi dua suku kata atau lebih. Jika dilihat dari segi penyukuan kata, perkataan boleh mengandungi satu suku kata atau beberapa suku kata. Sesuatu suku kata boleh terdiri daripada satu vokal (V) sahaja, satu vokal disertai satu konsonan (K), atau satu vokal dengan beberapa konsonan. Konsonan-konsonan itu hadir di hadapan atau di belakang vokal atau serentak dihadapan dan di belakang. Ada konsonan yang boleh hadir secara bergugus (KK). Dalam bahasa Melayu, proses pembentukan kata tunggal boleh dilihat melalui pola vokal dan konsonan dalam sesuatu kata. Pembentukan kata tunggal terhasil melalui gabungan vokal dan konsonan yang akan dijelaskan seperti berikut: (a) Kata Tunggal Satu Suku Kata Berdasarkan penelitian terhadap Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996), jumlah keseluruhan kata tunggal dengan satu suku kata dalam bahasa Melayu sangat terhad, iaitu antara 500-1000 kata sahaja. Kebanyakan perkataan tersebut merupakan kata pinjaman daripada bahasa-bahasa asing, terutamanya bahasa Arab, bahasa Inggeris, dan bahasa Jawa. Pola pembentukan kata tunggal bahasa Melayu dengan satu suku kata adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. KV VK KVK KKVK KVKK KKKV (ya, yu) (am) (tin, sen) (gred, graf) (golf, bank) (skru)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 11

7.

KKKVK

(skrip)

AKTIVITI 4.3
Berdasarkan pola di atas, sila hasilkan perkataan yang mempunyai satu suku kata sahaja.

(b)

Kata Tunggal Dua Suku Kata Terdapat banyak perkataan bahasa Melayu yang terdiri daripada dua suku kata. Antara pola-pola kata tunggal dengan suku kata adalah seperti yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. V + KV V + VK V + KVK VK + KV VK + KVK KV + V KV + VK KV + KV KV + KVK KVK + KV KVK + KVK (ini, apa) (air, aur) (alas, ulat) (asli, anda) (indah, umbut) (dia, doa) (luas, laut) (bata, kata) (kapak, telus) (bantu, serta) (jemput, sandar)

(c)

Kata Tunggal Tiga Suku Kata Dibandingkan dengan kata tunggal dua suku kata, jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata agak kecil. Namun demikian pola-pola susunan konsonan-vokalnya agak banyak. Jika diperhatikan perkataan-perkataan tiga suku kata ini banyak daripadanya ialah kata-kata pinjaman (Nik Safiah Karim et al. 2009). Antara polapolanya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. KV + V + KV KV + V + KVK V + KV + V KV + KV + V KVK + KV + V KV + KV + VK (suara, tiada) (kaedah, ziarah) (idea, asia) (peria, petai) (pantai, santai) (keluar, seluar)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 12

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. (d)

KVK + KV + VK V + KV + KV V + KV + KVK VK + KV + KV KV + KV + KV KVK + KV + KV VK + KV + VK V + KV + VK KV + KV + KVK KVK + KV + KVK KV + KVK + KV KVK + KVK + KV KV + KVK + KVK

(berlian, tempias) (usaha, azali) (alamat, akibat) (asmara, antara) (budaya, sutera) (kembara, misteri) (ilmiah, ikhtiar) (akaun, amaun) (selaput, kelawar) (mahkamah, sembilan) (terumbu, kelambu) (sempurna) (kelompok, pelantar)

Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata dan lebih. Kebanyakan perkataan ini ialah kata pinjaman. Antara contoh-contohnya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. KVK + KV + VK + KV (biduanda, keluarga) KV + KVK + KV + KV (bijaksana, peristiwa) KVK + KV + KV + KV (bendahari, sandiwara) KVK + KV + V + KV (sentiasa) KV + KV + KV + KV (samudera, selesema) KV + KV + KV + KVK (muzakarah, kapitalis) KVK + KV + KV + KVK (sentimeter) KVK + KVK + KV + KV (dispensari, singgahsana) KV + KV + V + KVK (mesyuarat, nasional) V + KV + KVK + KV + KV (universiti) KVK + KV + KV + KV + KVK (kosmopolitan) KV + KV + KV + KV + KV + KV (maharajalela)

proses pengakroniman berlaku melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan. Penghasilan kata akronim bergantung pada cara pembentukan akronim tersebut. Adakah semua perkataan tersebut mematuhi pola KV bahasa Melayu yang telah anda pelajari? JOHOR BAHRU: Kes membabitkan pembelian telefon bimbit dan rasa tidak puas hati pembeli selain aduan kurang senang dengan perkhidmatan rawatan disediakan pusat kecantikan paling banyak diadukan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) di seluruh negara sepanjang enam bulan pertama tahun ini.com. kata akronim adalah sejenis kata tunggal. sila kenal pasti pola KV bagi setiap perkataan tersebut. bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggeris. Menurut Farid M. iaitu peningkatan hampir 100 peratus berbanding hanya 2.699 kes bagi tempoh sama tahun lalu.my 24 Julai 2011) (e) Proses Pengakroniman Selain penghasilan kata tunggal melalui proses pembentukan pola KV. TTPM menerima 5. Dengan perkataan lain. atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu.392 kes difailkan pengguna di seluruh negara sepanjang enam bulan pertama tahun ini. Onn (2000).4 Berdasarkan petikan di bawah. kata tunggal bahasa Melayu juga dapat dihasilkan melalui proses pengakroniman.bharian. Proses pengakroniman banyak berlaku dalam bahasa Melayu.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 13 AKTIVITI 4. kata akronim terhasil melalui tiga cara. Proses penghasilan kata akronim adalah seperti berikut: . Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. (Sumber: http://www.

” bagi "Sharifah dan “Tg. (kependekan bagi “Yang Berhormat”). satu gelaran seperti juga “Sh.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 14 i) Gabungan Huruf Awal. dan Y. Contohnya: Bernama Intan Petronas (Berita Nasional Malaysia) (Institut Tadbir Awam Negara) (Petroleum Nasional) Perbezaan antara Kata Akronim dengan Singkatan. Contohnya: purata tadika kugiran cerpen pawagam (pukul rata) (taman didikan kanak-kanak) (kumpulan gitar rancak) (cerita pendek) (panggung wayang gambar) iii) Gabungan Suku Kata (Kata Nama Khas) Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal atau suku kata yang terdiri daripada kata nama khas. . Kesemua huruf yang disingkatkan itu ditulis dengan huruf besar. Kata itu perlu ditulis bermula dengan huruf besar.B. Kata akronim merupakan bentuk kata tersendiri dan dapat disebut seperti perkataan lain dalam bahasa. Akronim yang terhasil daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. kecuali nama khas. Contohnya: IKIM ADUN ABIM MAIS PLUS (Institut Kefahaman Islam Malaysia) (Ahli Dewan Undangan Negeri) (Angkatan Belia Islam Malaysia) (Majlis Agama Islam Selangor) (Projek Lebuh Raya Utara Selatan) ii) Gabungan Suku Kata (Kata Nama Am) Akronim yang terbentuk daripada gabungan suku kata yang ditulis dengan huruf kecil. Singkatan pula hanya bentuk kependekan sesuatu perkataan dan cara menyebutnya ialah dengan menyebut tiap-tiap huruf yang ada. (kependekan bagi nama tempat. iaitu Kuala Lumpur). Kesemua ini merupakan kata nama khas. dieja dengan huruf besar pada huruf pertama. jika merujuk kepada kata nama khas.L. Sebagai contoh ialah K.” bagi “Tengku”.

‟ untuk „tentang‟.‟ untuk „yang‟ dan „dll. besarkan.2. Imbuhan awalan dapat dihasilkan bersama-sama kata nama terbitan. Perhatikan bahawa singkatan memerlukan titik. seruling (a) Imbuhan Awalan Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir pada awal kata dasar. misalnya „ttg. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 15 Terdapat juga singkatan yang bukan kata nama khas. Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan seperti yang disenaraikan berikut: (i) (ii) (iii) Contohnya: awalan kata nama awalan kata kerja awalan kata adjektif . meratapi Gerigi. sebaliknya merupakan bentuk singkatan. imbuhan dapat dibahagikan kepada empat jenis. „yg. 4. untuk menunjukkan ciri singkatan tersebut. tidak tepat. Kesemua ini bukan kata akronim. Oleh itu. selerak. iaitu harus diimbuhkan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar. terjatuh.2 Bentuk Kata Terbitan Menurut Nik Safiah Karim et al. iaitu: Contoh:a) Imbuhan Awalan b) Imbuhan Akhiran c) Imbuhan Apitan d) Imbuhan Sisipan Memasak. (2009). Hanya segelintir kata dasar sahaja merupakan morfem terikat yang disebut akar. kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan.‟ untuk 'dan lain-lain‟. Berdasarkan kedudukannya pada kata dasar. diambil Bantuan. maka ejaannya dengan huruf biasa. duduki Menyalahkan. Pengimbuhan ini melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. misalnya jika ditulis “YB” atau “ttg” iaitu tanpa titik.

memfitnah) (mendaki. perbara. berserta) (beraja. mengekod. mengikut. dipercepat. merasa) (membawa. dwilambang) (ii) Awalan kata kerja MeMemMenMengMengeMemperBerBeBelTerDiDiper(melawan. berupa) (belajar. pendua. kelepek) (jurutera. pelbagai) (perasap. perakus. diperoleh) (iii) Awalan kata adjektif Ter(terbesar. menyikat. belunjur) (terjebak. pesakit. mentadbir) (menggali. juruterbang) (mahasiswa. juruwang. pembuka) (pendamai. berganti. mengajar) (mengecat. tatabahasa. suprasegmental) (ekabahasa. maharaja) (tatanegara. dwifungsi. membilang. mengetut) (memperisteri. tatacara) (prasekolah. ekawarna. pengetin. prasangka) (subkelas. terjernih) . subsistem. terputih. terjerlus) (diatur. disusun) (diperisteri. petani) (ketua. penggubal. memperhamba. ditimbang. penderma) (penggosok. berasa.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 16 (i) Awalan kata nama PePemPenPengPengePelPerPeKeJuruMahaTataPraSubSupraEkaDwi(penulis. menggiling. mendakwa. pengguna) (pengecat. supranasional. kelipat. ekasamping) (dwibahasa. prakata. mahaguru. terbentuk. pengelap) (pelajar. penyapu) (pemberi. pembuat. pertapa) (pesara. memperluas) (berjalan. substandard) (suprakelas.

mainan) (sasterawan. komunisme) (hadirin. sosialisme. seniman) (seniwati) (nasionalisme.1 Berdasarkan petikan di bawah. secerah.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 17 TeSe- (teruncing. sultanah) akhiran kata nama akhiran kata kerja . sila kenal pasti penggunaan imbuhan awalan. taman tema berunsur pendidikan yang akan dibuka kepada pengunjung pada suku keempat tahun ini. setebal) LATIHAN 4. KidZania yang dibina di pusat membeli-belah The Curve. jahitan. muslimat) (ustazah. teringan) (secantik. (Sumber: Berita Harian 1 Mac 2011) (b) Imbuhan Akhiran Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir pada akhir kata dasar. di Petaling Jaya itu juga adalah satusatunya taman tema berunsur pendidikan di Malaysia setakat ini. terendah. angkasawan.000 pengunjung setahun susulan kedudukannya di lokasi strategik yang menjadi tumpuan ramai. disasarkan mampu menerima kehadiran sehingga 500. Imbuhan akhiran dalam bahasa Melayu hanya dapat wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja seperti yang berikut: (i) (ii) Contohnya: (i) Akhiran kata nama -an -wan -man -wati -isme -in -at -ah (pakaian. KIDZANIA Kuala Lumpur (KidZania). usahawan) (budiman. muslimin) (hadirat.

menggandakan..-kan Ber-.. penyiaran) (pembuatan. dekati) (c) Imbuhan Apitan Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan belakang kata dasar.. menzarahkan) (membaharukan.-an Pem-... kedukaan) apitan kata nama apitan kata kerja apitan kata adjektif . berlaukkan..-kan Men-. perkarangan) (persalinan....-an Peng-. tinggikan) (turuti. mentakrifkan..-kan Ber-. kelebihan. pendapatan. duduki. pencarian) (penggunaan. perasaan.. pembinaan.-an Pen-. menakutkan) (mendermakan.-an Ke-.-an Penge-.. pemfitnahan) (pentakrifan..-kan Mem-.-an (ii) Apitan kata kerja Me-.. pengesahan. memvetokan) (menggunakan. berjauhan) (dibiarkan. Imbuhan apitan wujud dalam kata nama terbitan.-an Per-. mengecamkan) (beralaskan.-kan Menge-.-an Di-.. Imbuhan apitan juga dikenali sebagai imbuhan terbahagi atau imbuhan lingkungan.. peperangan. membaikkan.-an Pe-.. perkuburan. Jenis imbuhan apitan seperti yang disenaraikan berikut: (i) (ii) (iii) contohnya: (i) Apitan kata nama Pe-. gunakan. besarkan.... melukakan..-kan Meng-. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan. berbajukan) (berlanjutan.. pengkhayalan) (pengehadan. pengesyoran) (persisiran..... menghairankan) (mengepinkan... berkati.-an (memainkan. bermaafan.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 18 (ii) Akhiran kata kerja -kan -i (buatkan... dibaringkan) (pelaksanaan.. pengguguran. permainan) (kelainan. digunakan..

diadili) (diperdengarkan..-i Ke-. kepanasan) (keinggerisan..-kan Memper-. seruling... Bentuk sisipan tidak produktif lagi dalam pembentukan kata terbitan dengan maksud kata terbitan baharu tidak lagi dibentuk dengan sisipan. membohongi.. menyedari) (mencurigai . diperbahaskan) (diperingati) (memperdengarkan. selerak. telunjuk.-i Di-. serabut) .-i Mem-... kelabut) (keruping.. kearaban. menziarahi) (membaharui. semerbak. gelembung) (serabut.-kan Diper-. diperlihatkan. kehausan. gemerlap) (kelengkeng..-i Meng-. memperlihatkan) (memperingati) (kehujanan.. memasuki.-i Memper-....-i Men-.-an (melalui.... dimulai. Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan tertentu dan tidak dapat hadir dalam perkataan-perkataan yang lain kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta..-i Diper-.. mempercayai) (menganggotai. mengairi) (didekati.-an (iii) Apitan kata adjektif Ke-....M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 19 Me-.. mendendami.. menggauli. kecinaan) (d) Imbuhan Sisipan Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang hadir secara menyisip dalam sesuatu kata dasar. gerigi) (gemilang. Sisipan bahasa Melayu dapat wujud dalam: (i) kata nama (ii) kata adjektif Contohnya: (i) Sisipan kata nama -el-er(ii) Sisipan kata adjektif -el-er-em(kelebak..

n.2. ny apabila menerima imbuhan meN. Selain itu. kata pinjaman seperti sistem atau struktur tidak akan menjadi menyistem (yang betul mensistemkan) atau menyutrukturkan (yang betul menstrukturkan). Perkataan menceritakan rintangan diakui menggembleng membantu kerajaan Memahami Hukum PTKS Hukum PTKS P→M T→N K → NG S → NY Jenis Imbuhan Contoh Pukul = Memukul Tulis = Menulis Kumpul = Mengumpul Suci = Menyuci Nota: Tidak semua kata dasar yang bermula dengan huruf p. ng. yang sepatutnya ialah mencintai kerana huruf c tidak akan bertukar menjadi ny.t.atau peN-.s boleh bertukar menjadi m. 4. sila tentukan jenis imbuhan yang digunakan.3 Bentuk Kata Majmuk Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak . Misalnya. kata menyintai adalah bentuk yang salah.k.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 20 -in- (sinambung) LATIHAN 4.2 Berdasarkan jadual di bawah.

iaitu: (i) Rangkaian Kata Bebas contohnya: pasar raya nasi ayam terima kasih bandar raya tengah malam hijau muda bahan bakar Kata atau nama gelaran juga termasuk di bawah kata majmuk rangkaian kata bebas. Dalam bahasa Melayu. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 21 sebagai satu unit. bentuk kata majmuk boleh dibahagikan kepada tiga jenis. misalnya pasar untuk raya. contohnya: Ketua Menteri Profesor Madya Guru Kanan Timbalan Ketua Pengarah Setiausaha Kementerian (ii) Istilah Khusus contohnya: papan kekunci reka bentuk pengajaran lut sinar hak milik kekal pita suara (iii) Simpulan Bahasa contohnya: telinga kuali hati batu .

walaupun bentuk kata tersebut mengandungi dua kata dasar.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 22 buaya darat lepas tangan harga mati (iv) Bentuk yang Telah Mantap Kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh. Terdapat 33 kata majmuk yang dieja rapat. contohnya: Matahari Setiausaha Sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab Antarabangsa Olahraga Warganegara Pesuruhjaya Beritahu Bumiputra Jawatankuasa Kakitangan Kerjasama Peribadi Peribahasa Haribulan Dinihari Perikemanusiaan Sukacita Dukacita Kepada Daripada Apabila Manakala Padahal Darihal Barangkali Kadangkala Apakala Walhal Bagaimana Penggandaan kata majmuk Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. Contohnya: Kapal-kapal angkasa Pembantu-pembantu Am Pegawai-pegawai Khas Garis-garis pusat Alat-alat lukis Perpustakaan-perpustakaan Negeri . akan dieja sebagai satu perkataan sahaja.

perlu dieja terpisah. Contohnya: Jawatankuasa-jawatankuasa Setiausaha-setiausaha Pesuruhjaya-pesuruhjaya Warganegara-warganegara Tandatangan-tandatangan Pengimbuhan kata majmuk (i) Jika kata majmuk menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja. perlu dieja rapat.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 23 Satu kecualian ialah penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap. penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur. Contohnya: anak tiri ubah suai campur aduk litar selari ambil alih temu bual daya tahan daya saing (ii) dianak tiri diubah suai bercampur aduk berlitar selari mengambil alih ditemu bual berdaya tahan berdaya saing Jika kata majmuk menerima imbuhan apitan. Contohnya: campur aduk daya serap garis pusat satu padu urus niaga mencampuradukkan berdayaserapan menggarispusatkan menyatupadukan diurusniagakan .

3 Bentuk Kata Majmuk Dalam bahasa Melayu. proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar. anai-anai dan sebagainya yang hanya merujuk pada seekor rama-rama atau seekor labah-labah sahaja. iaitu: Penggandaan Penuh Separa Berentak Berimbuhan (a) Penggandaan penuh Pembentukan kata ganda penuh terhasil melalui proses menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan ataupun tidak. Pengguna tidak akan berhadapan dengan imej paparan yang muncul pada skrin terhasil hanya pada bahagian tengah dan memanjang serta kemunculan jalur hitam di bahagian atas dan bawah semasa menonton drama melalui cakera keras ataupun cakera video digital (DVD). terdapat kata ganda yang tidak membawa makna jamak seperti rama-rama. Ini bermakna. labah-labah.5 Berdasarkan petikan di bawah. pengguna berpeluang untuk menikmati pandangan paparan secara penuh pada seluruh skrin monitor.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 24 AKTIVITI 4. sila kenal pasti bentuk kata majmuk yang digunakan. Bagaimanapun. .2. Tujuan utama proses penggandaan ialah untuk menghasilkan maksud jamak. Misalnya buku (sebuah buku) digandakan menjadi buku-buku akan menghasilkan maksud banyak buah buku). (Sumber: Utusan Malaysia 6 Oktober 2008) 4. Terdapat empat bentuk penggandaan.

dan o→e. Contohnya: Bas-bas Kecil-kecil Kerusi-kerusi Baik-baik Jalan-jalan Kata nama yang mengandungi imbuhan juga boleh digandakan sepenuhnya. iaitu: (i) penggandaan berentak pengulangan vokal . Contohnya: Pentadbir-pentadbir Persatuan-persatuan Pemeriksa-pemeriksa Kehendak-kehendak Kejohanan-kejohanan (b) Penggandaan separa Pembentukan kata ganda separa terhasil melalui proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. iaitu termasuk imbuhan sekali. Penghasilan kata ganda separa lazimnya melibatkan dua proses utama iaitu pengguguran suku kata dan proses pelemahan vokal. Dalam penggandaan berentak. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 25 Penggandaan penuh yang terjadi pada kata dasar yang tidak ada imbuhan menggandakan seluruh kata dasar. Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi-bunyi demikian. misalnya a→e. maka penggandaan berentak boleh dibahagikan kepada tiga jenis. i→ e. Contohnya: Bola Daun Laki Jari Siku (c) Penggandaan berentak bobola dadaun lalaki jajari sisiku bebola dedaun lelaki jejari sesiku Pembentukan kata ganda berentak terhasil memalui proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah.

Biasanya. Contohnya: Hiruk-pikuk Gotong-royong Cerai-berai Tungkus-lumus Hingar-bingar (ii) Penggandaan berentak pengulangan konsonan pula ialah penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi konsonan tertentu. Proses penggandaan boleh berlaku pada bahagiaan hadapan atau belakang kata dasar. Pengandaan berimbuhan tidak boleh disamakan dengan kata ganda separa kerana kedua-dua penggandaan tersebut terhasil melalui proses morfologi yang berbeza. penggandaan ini berlaku pada golongan kata kerja dan kata adjektif. Contohnya: Mandi-manda Bolak-balik Batu-batan Gunung-ganang Bukit-bukau (iii) Penggandaan berentak bebas ialah penggandaan yang tidak mengandungi ciri-ciri persamaan pada bunyi vokal atau konsonan. Contohnya: Anak-pinak Saudara-mara Lintang-pukang Titik-bengik (d) Penggandaan Berimbuhan Pembentukan kata ganda berimbuhan terhasil melalui proses menggandakan sesuatu kata dasar yang menerima apa-apa bentuk imbuhan. iaitu terdapat ciri-ciri keharmonian vokal. .M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 26 (ii) (iii) (i) penggandaan berentak pengulangan konsonan penggandaan berentak bebas Penggandaan berentak pengulangan vokal ialah penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal tertentu.

atau pencantuman bahagian-bahagian.6 Berdasarkan jadual di bawah. sila tentukan jenis kata ganda bagi setiap perkataan tersebut. PERKATAAN Komputer-komputer rerambut Labi-labi Mudah-mudahan Biri-biri Saudara-mara Sahabat-handai Jenis Gandaan RUMUSAN    Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa tidak menerima sebarang imbuhan.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 27 Contohnya: Mencari-cari Berturut-turut Sepandai-pandai Kejar-mengejar Bantu-membantu AKTIVITI 4. Pengakroniman berlaku melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. .

RUJUKAN Abdullah Hassan. Farid M. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. . (1993). Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan belakang kata dasar. Morfologi. Bentong: PTS Profesional. (2005). Nahu Melayu mutakhir. Bentong: PTS Profesional.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 28       Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir pada awal kata dasar. 3. Pengakroniman PENILAIAN KENDIRI 1. Bincangkan fungsi kata ganda dalam bahasa Melayu. 4. Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang hadir secara menyisip dalam sesuatu kata dasar. Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Abdullah Hassan. Tunjukkan jenis-jenis kata akronim yang digunakan dalam pelbagai bidang. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir pada akhir kata dasar. Morfologi dan sintaksis. 4. Proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar KATA KUNCI 1. Bandingkan bidang ilmu morfologi dan sintaksis. Bangi: Pusat Pangajian Jarak Jauh UKM. (2007). Penggandaan 6. Onn et al. 2. Morfologi Bentuk Kata Pengimbuhan Pemajmukan 5. Linguistik am. 3. Asmah Hj Omar. (2000). Bincangkan kepentingan kajian struktur kata.

Bhd. Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. . Tatabahasa Dewan edisi baharu.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 29 Mohd Ra’in Shaari. Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. (2009). (2009). Nik Safiah Karim et al.

menjelaskan konsep penggolongan kata. menerangkan jenis-jenis kata nama. dan menerangkan jenis-jenis kata adjektif dan kata tugas. 2. menerangkan jenis-jenis kata kerja. 4.Morfologi: Penggolongan Kata| 1 UNIT 5 MORFOLOGI: PENGGOLONGAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini. anda seharusnya dapat: 1. Bagaimanakah perkataan bahasa Melayu digolongkan? . 3.

Menurut Nik Safiah Karim et al. dan kriteria semantik. kata ganti nama gelaran. (2009). pengimbuhan. Kata adjektif sifatan Kata adjektif warna Kata adjektif ukuran Kata adjektif bentuk Kata adjektif waktu . Kata Nama a. Lazimnya. perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. c. b. d. kata ganti nama arah 2. kriteria sintaksis. kriteria struktur morfem. b. Kata Kerja a. Kata kerja transitif Kata kerja tidak transitif 3. c. telah menggolongkan perkataan kepada empat golongan utama iaitu kata nama. misalnya kriteria struktur fonologi. Berikut ialah penggolongan kata berdasarkan Tatabahasa Dewan: 1. Kata nama khas Kata nama am Kata ganti nama: kata ganti nama am . pemajmukan atau penggandaan. kata adjektif dan kata tugas. kategori kata atau jenis kata. Istilah penggolongan kata boleh juga merujuk kepada istilah kelas kata.0 PENGENALAN Tahukah anda bahawa semua perkataan bahasa Melayu yang terbentuk sama ada melalui proses tunggal (termasuk pengakroniman). (2009). kata kerja. perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan dalam beberapa golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria. Nik Safiah Karim et al.Morfologi: Penggolongan Kata| 2 5. Kata Adjektif a. boleh digolongkan dalam beberapa golongan kata yang mempunyai persamaan yang tertentu. b. e.

p. dengar. (2009). 4. Kata adjektif cara Kata adjektif perasaan Kata adjektif jarak Kata adjektif pancaindera. d. bau dan sentuh. dan (iii) kata ganti nama.1 KATA NAMA Menurut Nik Safiah Karim et al. i. c. j. m. k. f. g. iaitu untuk indera rasa. h. b. n. h. o. (ii) kata nama khas. iaitu (i) kata nama am. g. i. Kata Tugas a.Morfologi: Penggolongan Kata| 3 f. l. q. e. Rajah yang berikut ini menunjukkan penggolongan kata nama: Kata nama am Kata Nama Kata nama khas Kata ganti nama . Kata hubung Kata seru Kata tanya Kata perintah Kata pangkal ayat Kata bantu Kata penguat Kata penegas Kata nafi Kata pemeri Kata sendi nama atau kata sendi Kata pembenar Kata bilangan Kata arah Kata adverba Kata pembenda Kata penekan 5. golongan kata nama bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan. pandang.

kelmarin. cahaya. atau konsep yang umum sifatnya." kata Panglima TLDM. pohon.1. orang iklim. kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. udara. roh. dunia. keadilan AKTIVITI 5.Morfologi: Penggolongan Kata| 4 5. (Sumber: Berita Harian 7 Oktober 2008) . CARTAGENA (Sepanyol): Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) bercadang menubuhkan sebuah pusat latihan kapal selam di pangkalannya di Teluk Sepanggar. Laksamana Datuk Abdul Aziz Jaafar kepada pemberita Malaysia pada raptai pelancaran kapal selam kedua jenis Scorpene di limbungan Navantia di sini. dan kita memperoleh alat simulator bagi melatih warga kapal selam. Sabah yang akan menempatkan dua kapal selam jenis Scorpene. cakerawala. perkara. perpindahan.1 Berdasarkan petikan di bawah.1 Kata Nama Am Menurut Tatabahasa Dewan (2009). sila kenal pasti kata nama am hidup manusia. "Kita akan menjalankan latihan di negara sendiri. Seramai 142 pegawai dan anggota TLDM menjalani latihan di Perancis untuk mengendalikan kedua-dua kapal selam TLDM itu. Kata Nama Am benda perkara konsep Kata nama am Benda Perkara Konsep Contoh alam. hisapan kedamaian.

huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Kata nama khas hidup pula boleh dibahagikan lagi kepada kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. Pembahagian kata nama khas demikian boleh ditunjukkan melalui rajah yang berikut: Jenis Kata Nama Khas Hidup Tak Hidup Manusia Bukan Manusia a) Kata Nama Khas Hidup Contoh Jamil. Pak Belang Manusia . pangkat. Sharifah Aini Kata Nama Khas Hidup i) Kata Nama Khas Hidup Manusia ii) Kata Nama Khas Hidup Bukan Sang Kancil. bangsa. perbadanan (institusi).Morfologi: Penggolongan Kata| 5 5. Masjid Negara.2 Kata Nama Khas Menurut Nik Safiah Karim et al. Kata nama khas boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. kata nama khas membawa makna rujukan khusus pada sesuatu nama orang. haiwan. Puteri Salbiah. Dalam tulisan. bahasa. atau benda.1. benda. empat. Jenis-Jenis Kata Nama Khas Menurut Tatabahasa Dewan (2009). (2009). undang-undang. dan seumpamanya. Ahmad. Contohnya: Kuala Lumpur. Si Tompok. kata nama khas ialah bentuk kata yang merujuk khusus orang.

kata ganti nama ialah kata yang menggantikan nama dan berfungsi seperti nama. ramai antaranya dari kampung tepi pantai apabila bumbung berterbangan dari hampir semua rumah.2 Sila gariskan kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup yang terdapat dalam petikan di bawah. Wisma Putra Ipoh.Taufan Norbert melanda kawasan darat di tanah besar Mexico awal pagi ini dengan menyebabkan 2. . Piala Malaysia Universiti Malaya.000 penduduk berteduh di pusat perlindungan sementara. (Sumber: Utusan Malaysia 13 Oktober 2008) 5. Tokyo Inggeris.3 Kata Ganti Nama Menurut Abdullah Hassan (1992). Tahukah anda bahawa kata nama am atau kata nama khas . Lebih 2. Melayu Dasar Ekonomi Baru. Akta Hasutan Kata Nama Khas Tak Hidup i) Benda ii) Institusi iii) Tempat iv) Bahasa/Bangsa v) Konsep AKTIVITI 5.1.Morfologi: Penggolongan Kata| 6 b) Kata Nama Khas Tak Hidup Contoh Proton. Mexico 12 Okt. PUERTO SAN CARLOS.000 penduduk melarikan diri tetapi kekuatannya dilaporkan semakin menurun. menurut Pusat Taufan Negara Amerika Syarikat (AS) di Miami. Taufan Kategori 1 itu membadai kawasan darat kira-kira 35 kilometer ke tenggara Huatabampo sekitar 0400 GMT (12 tengah hari ini) dengan kekuatan angin hampir 140 kilometer sejam.

boleh diganti dengan kata dia. kata ganti nama boleh dibahagikan lagi kepada dua golongan kecil. (2009).Morfologi: Penggolongan Kata| 7 bahasa Melayu boleh diganti penggunaannya dengan sejenis kata lain iaitu dinamakan sebagai kata ganti nama. kata nama gadis. Berikut ialah penggolongan kata ganti nama: kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama kata ganti nama diri kata ganti nama diri tanya kata ganti nama diri orang pertama kedua ketiga a) Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama tunjuk ialah perkataan yang menjadi pengganti kata nama dan mendukung maksud menunjukkan benda atau perkara yang dirujuk itu. Misalnya. Kata ganti nama diri pula dibahagikan lagi kepada kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. Kata ganti nama diri orang pula terdiri daripada kata ganti nama diri orang pertama. Ada tiga kata ganti nama diri tanya. iaitu: . iaitu ini untuk menunjuk pada yang dekat dan itu untuk menunjuk pada yang jauh. ia atau beliau. Ada dua kata ganti nama tunjuk. Jenis-Jenis Kata Ganti Nama Menurut Nik safiah Karim et al. kata ganti nama diri orang kedua dan kata ganti nama diri orang ketiga. b) Kata ganti nama diri Kata ganti nama diri terbahagi pula kepada dua golongan iaitu:  Kata ganti nama diri tanya kata ganti nama jenis ini ialah perkataan yang merujuk benda atau orang dalam bentuk tanya. iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri.

beta. memakan. Kata kerja terbahagi kepada. kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Misalnya: Apa Mana Siapa  apa-apa mana-mana siapa-siapa (sesiapa) Kata ganti nama diri orang Kata ganti nama jenis ini mengandungi perkataan yang merujuk diri orang tertentu. kata kerja sebagai satu golongan kata boleh dibahagikan kepada dua kumpulan utama. iaitu. Kata kerja merupakan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja. diri orang kedua dan diri orang ketiga. iaitu diri orang pertama. seperti yang ditunjukkan di bawah ini: Kata ganti nama diri orang i) orang pertama ii) orang kedua iii) orang ketiga Contoh saya. 2009). . 5.Morfologi: Penggolongan Kata| 8 Kata ganti nama diri tanya 1) apa 2) siapa 3) mana Contoh yang merujuk benda atau perkara yang merujuk orang yang merujuk benda atau orang Kadang-kadang kata ganti nama diri tanya boleh mengalami proses penggandaan untuk membawa maksud rujukan tidak tentu atau penegasan. Menurut Nik Safiah Karim et al. Dalam sesebaris ayat. berjalan. kata kerja juga berfungsi sebagai predikat. dan –nya Kata ganti nama orang ketiga –nya boleh berfungsi sebagai penekan dan pembenda. engkau. awak. dan kamu ia. dimakan dan sebagainya. Contohnya. sama ada yang berlaku atau dilakukan.2 KATA KERJA Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. kami dan kita anda. makan. aku. kata kerja transitif ( Perbuatan Melampau ) dan kata kerja tak transitif ( Perbuatan tidak Melampau ). patik. dia. mereka.

Contoh: Kucing itu menangkap seekor burung. memancing tersebut terkena kepada orang atau benda lain. mempersilakan.1 Kata Kerja Transitif Kata Kerja Transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain. Kakak 2. Sabri Kata Kerja Transitif memasak menendang menulis Objek kari ayam. Farid 3. menduduki. Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut (objek).Morfologi: Penggolongan Kata| 9 5. Contoh ayat: Ali menyepak bola. Jenis-Jenis Kata Kerja Transitif Kata kerja transitif boleh dibahagikan kepada dua jenis: a) Kata kerja transitif aktif. mendermakan.berfungsi dalam ayat aktif Anisah mencuci pakaian di tepi sungai. Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘ sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan seperti mengambil. kata kerja transitif ialah kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. bola. surat. Menurut Tatabahasa Dewan.2. Contoh: Subjek 1. Bapa sedang menulis surat. membacakan. jelas perbuatan menyepak. Mereka memancing ikan. . Perempuan itu menjual sayur. Berdasarkan contoh di atas.

2. 2009). di Kedah. Mereka Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap makan membeli-belah Keterangan di sawah di Ipoh . Contoh: Subjek 1. Jenis-Jenis Kata Kerja Tak Transitif a) Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat (Nik Safiah Karim et al. kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya. Adik 2. b) Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut.berfungsi dalam ayat pasif Pakaian dicuci oleh Anisah di tepi sungai. Alias Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap bermain tinggal Pelengkap di padang.2 Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Tak Transitif ialah kata kerja yang tidak mengambil apa-apa objek. Mereka 2. Contoh: Subjek 1.Morfologi: Penggolongan Kata| 10 b) Kata kerja transitif pasif. 5. Menurut Tatabahasa Dewan.

Ah Lim menjual kereta Proton. Kamal melukis gambar bunga. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Contohnya: Baik Jahat Cerdik Pandai Lemah Kasar Berani Takut . 6.Morfologi: Penggolongan Kata| 11 AKTIVITI 5. 3. Asiah menyimpan wang. dan sebagainya. 7. Jenis-Jenis Kata Adjektif a) Kata Adjektif Sifatan Atau Keadaan Kata yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu atau kata penguat. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5. Safuan memancing ikan. Contohnya seperti amat sakit. Kambing makan daun. terlalu banyak. 10. Hujan belum turun. 1. Kata adjektif boleh dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. Ibu masih bersolek. Farah belum tidur lagi.3 Tandakan ( / ) bagi setiap ayat transitif dan tandakan ( x ) bagi ayat tak transitif di bawah ini. 8. Matahari akan terbit dari timur. 9. Siti menangis. 4. sakit sungguh. yang juga dikenal sebagai kata sifat. 5.3 KATA ADJEKTIF Kata adjektif. 2.

Warna kuning warna Diraja. Contohnya: Merah Putih Biru Hijau Perang Contoh penggunaannya dalam ayat: i) ii) iii) iv) v) c) Warna baju kami ungu. Adik saya amat cerdik. ii) iii) iv) v) b) Sihat Mereka berniat jahat terhadap projek kita. kontrik atau abstrak. Contoh: panjang pendek . Ungu Kelabu Hitam Kuning Jingga Kata Adjektif Ukuran Kata adjektif ukuran adalah kata yang menyatakan ukuran kata nama. Kasut kakak berwarrna merah.Morfologi: Penggolongan Kata| 12 Gopoh Contoh penggunaannya dalam ayat: i) Orang baik selalu dipuji. mempunyai unsur pada ukuran benda yang bernyawa atau tidak bernyawa. Pekerja itu menyiapkan kerjanya dengan gopoh. Insan pandai akan berjaya dalam hidupnya. Kata Adjektif Warna Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang memberikan pengertian warna sebagai unsur keterangan. Kambing jantan itu berbulu kelabu. Adik suka bersongkok hitam. Selain itu.

Kata yang memberi pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan. cara dan gaya. Bola ragbi berbentuk lonjong. Jalan di kampung itu sangat sempit. Pokok itu renek kerana kekurangan baja. Siti mempunyai dagu lekuk. iaitu rupa. Kata Adjektif Waktu leper bengkok tirus lonjong lurus Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. Kata Adjektif Bentuk Kata ini adalah kata yang berunsurkan menunjukkan sesuatu bentuk pada benda bernyawa atau tidak bernyawa. Garis lurus menemukan dua titik. Contoh: bulat buncit kempis bujur pipih Contoh penggunaan : i) ii) iii) iv) v) e) Ariya memiliki muka bujur sirih. Lukanya dibalut dengan kain nipis. . susunan. Bagai pipih dilayang. Tasik itu sangat dalam.Morfologi: Penggolongan Kata| 13 dalam singkat kecil besar Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) d) kerdil sempit nipis tebal Jamil adalah seorang yang kerdil.

ii) Kilang itu dekat dengan lebuhraya. iii) Dia berdiri hampir dengan kedai itu. Ketibaanya terlalu awal. g) Kata Adjektif Cara hampir nyaris Kata Adjektif cara ialah jenis perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. silam lampau sering kerap dahulu Kata Adjektif Jarak Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang. iv) Dalam kemalangan itu. Kanak-kanak suka makanan segera. mereka nyaris menemui ajal. Tiada kenderaan berenjin pada zaman silam. Contoh: jauh dekat Contoh penggunaan: i) Rumahnya tidak jauh dari pasar raya. Contoh: . Jalan lama ke kampong itu sudah dibaiki.Morfologi: Penggolongan Kata| 14 Contoh: lewat segera lama awal baharu Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) vi) f) Mereka segera pulang kerana hari sudah lewat. sebagai penerang kata nama.

v) Amira gembira sekali dengan hadiah itu. iv) Dia sangat suka melayari internet.Morfologi: Penggolongan Kata| 15 cepat deras laju lambat perlahan Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) h) lincah gopoh jelas sering selalu Tindak balas bayi itu sungguh cepat. Orang lambat selalu rugi. sentuh atau gabungan. pandang. berahi ragu kasih sayang geram . Kata Adjektif Perasaan Kata adjektif perasaan memberi pengertian konsep perasaan. Sungai itu mengalir deras. Bot laju itu direka khas untuk perlumbaan. bau. Pemain lincah itu berasal dari Sabah. Kelima-lima indera ini ialah sebagai penerang kepada kata nama. iii) Pemuda itu terlalu segan untuk bertanya. ii) Saya sungguh suka dengan kelakuan baiknya. dengar. sebagai penerang kata nama dan harus diikuti oleh kata sendi nama. i) Kata Adjektif Pancaindera Kata adjektif pancaindera terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian konsep rasa. Contoh: rindu benci segan suka gembira Contoh penggunaan: i) Budak kecil itu rindu akan ibunya.

sama ada di bahagian hadapan ayat. manis masin lazat tawar halus KATA TUGAS Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis. Dia akan menyediakan sarapan lazat. Aslinda menari sambil bernyanyi. Ahmad dan Halim pergi ke sekolah. Wajah pelakon itu manis. Contoh: i) ii) iii) iv) Ali. Kata tugas hadir dalam ayat. Kelapa muda itu kelat rasanya. Hari ini muka Halim sangat masam. atau di belakang perkataan-perkataan tertentu untuk memberikan makna khusus atau memainkan peranan sintaksis tertentu dalam ayat berkenaan.Morfologi: Penggolongan Kata| 16 Contoh: sedap pahit cantik molek harum Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) 5.4 Kek itu sangat sedap. Jenis-Jenis Kata Tugas a) Kata Hubung Kata hubung ialah kata penyambung ayat. di bahagian hadapan frasa. . Dia pandai tetapi adiknya bodoh. iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis. Tidak boleh ada ahli yang memegang dua atau lebih.

apalah malang nasibku ini! Ah. b) Kata Seru Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah. . Contoh: i) ii) iii) iv) v) c) Aduh.Morfologi: Penggolongan Kata| 17 vi) Kalimat itu menunjukkan bahawa dia sememangnya mahu memberitahu. dan sebagainya. berapa. sakitnya tanganku! Aduhai. silaan atau permintaan. bila dan bagaimana. aku tidak bersetuju! Amboi. hairan. terkejut. Cara penggunaannya disesuaikan dengan intonasi pengucapan iaitu dengan nada meninggi atau menurun. sakit. sedih. larangan. sombongnya dia! Eh. bilakah kau pulang ke tanah air! Kata Tanya Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. contohnya mengapa. gembira. Contoh: Berapa Bila Bagaimana       Harga barang itu berapa? Berapa tahunkah dia belajar di luar negeri? Mereka sampai bila? Bilakah gerangan kekanda akan pulang? Kesihatannya sekarang bagaimana? Bagaimanakah keputusan peperiksaannya? d) Kata Perintah Kata perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah. kagum. arahan.

Morfologi: Penggolongan Kata| 18 Contoh: i) ii) iii) iv) v) e) Jangan buang sampah di sini. frasa adjektif. Namun. Contoh: i) ii) iii) iv) v) g) Pekerja itu telah pulang. Contoh: i) ii) iii) iv) v) f) Hatta istana itu pun siaplah. misalnya hatta. kata pangkal ayat ini tidak begitu banyak diamalkan sekarang. Syahadan baginda pun berangkat meninggalkan Melaka. Kata Bantu Kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas mambantu frasa kerja. Maka panglima itu pun diberi persalinan. dan frasa sendi nama iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari aspek waktu atau ragam. Jemput masuk! Minta tuan-tuan bersabar sebentar. Kanak-kanak itu sudah makan. Kami pernah ke utara Malaysia. Alkisah tidak beberapa lama kemudian hamillah permaisuri. arakian. Usah biarkan dia berseorangan. dan sebagainya. syahadan. Silalah datang ke rumah saya jika ada kelapangan. Kanak-kanak itu hendak masuk ke bilik. Perkataan ini umumnya digunakan dalam bahasa Melayu klasik. . Kata Pangkal Ayat Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Ramai pemuda kini mahu bekerja sendiri. Adapun kuda itu dipunyai oleh Tun Umar. Kata Penguat Kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif dan berfungsi menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif. maka.

. Kata Nafi Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat. Terdapat dua jenis kata pemeri iaitu ialah dan adalah. Contoh: i) ii) iii) iv) v) j) Dia bukan murid di sekolah ini. Inilah isteri kesayanganku. Frasa Kerja. Pakaian seragam pasukan itu amat kemas. Masakan itu paling sedap. Budak itu bukan pandai sangat tetapi dia rajin belajar.Morfologi: Penggolongan Kata| 19 Contoh: i) ii) iii) iv) v) h) Pokok itu terlalu tinggi. iaitu Frasa Nama. Kata Pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa untama dalam predikat. Frasa Adjektif dan Frasa Sendi Nama. Contoh: i) ii) iii) iv) v) i) Di manakah ibu kamu itu? Bilakah kamu datang? Apatah daya kita? Dialah orangnya. Bas itu tiba lambat benar. Kelakuan anak itu baik sekali. Idah tidak pandai memasak kari ayam Jangan membuang sampah-sarap di merata-rata tempat. Contoh: i) Dia ialah seorang guru. Kata Penegas Kata penegas yang disebut juga partikel atau kata penyerta ialah sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Lelaki yang berbaju merah itu bukan ayah saya.

kamilah yang membuka pintu rahsia itu. Mereka ialah pelari pecut. tanyalah Dani.Morfologi: Penggolongan Kata| 20 ii) iii) iv) v) Berita itu adalah palsu. Betul.5 l) Kata Pembenar Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu pertanyaan. iv) Kertas ini diperbuat daripada kayu. Contoh: i) Dia berasal dari pedalaman. esok awak boleh bercuti.00 petang. Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau arah sesuatu. Benar. Nama saya ialah Ali. Benar. ii) Ibu pergi ke pasar. tekaan kamu itu memang tepat. kalau kamu tidak percaya. SEMAK KENDIRI 1. Contoh: i) ii) iii) iv) v) m) Ya. Kata sendi memerlukan frasa nama yang membentuk predikat ayat. k) Kata Sendi Nama Kata sendi adalah kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. benar dan betul. Contoh kata pembenar ialah ya. Pendapat itu adalah karut. Contoh: . v) Dia balik pada pukul 5. iii) Saya menetap di Ipoh. dia sudah berhenti kerja. Ya.

Contoh: i) ii) iii) iv) v) p) Bas itu bergerak laju. Kata Penekan Kata penekan merupakan salah satu daripada kata pascakata iaitu kata yang hadir dan melekat selepas perkataan. Pelumba basikal itu bertolak dari utara ke selatan. Mereka sesat berhari-hari di tengah lautan. masa.Morfologi: Penggolongan Kata| 21 i) ii) iii) iv) v) . yang dapat berfungsi sebagai penekan atau pembenda. Para penulis dikehendaki beratur di dewan. Di pasar malam terdapat berbagai-bagai jenis sayuran dijual. kata nama. kata adjektif. benda atau perkara. Datang ke sini cepoat. Contoh: i) ii) iii) iv) v) o) Saya menanam dua batang pokok kelapa di kebun. Kata Bilangan Kata bilangan ialah perkataan yang menerangkan bilangan atau jumlah orang. Semua hidangan itu diletakkan di atas meja. Kata Adverba Kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja. Harga ikan sardin ialah tujuh ringgit sekilo. dan tempat. dan frasa sendi nama dari segi cara. n) Bunga hiasan itu sesuai ditempatkan di penjuru rumah Pertunjukkan tarian itu jelas dari sudut kiri stadium Kanak-kanak itu ditinggalkan di tepi jalan. Contoh: . Ibu betul-betul gembira dengan kepulangan kakak. Saya hampir terjatuh ketika melompat. Dia menunggu bas selama lima jam suku. Bentuk kata tersebut ialah –nya.

sejuknya. hairan. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. perkara. sedapnya. yang juga dikenal sebagai kata sifat. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Contoh: i) Lajunya ialah 350 km sejam. iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis. empat. pengorbanan perlu jika ingin berjaya. v) Air sungai mengalir dengan derasnya. atau konsep yang umum sifatnya Kata nama khas ialah bentuk kata yang merujuk khusus orang. gembira. atau benda. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah. Bahawasanya setiap rakyat perlu mempertahankan negaranya. RUMUSAN          Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. ii) Bukan kepalang sakitnya. . Kata Pembenda Kata pembenda ialah bentuk kata yang menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. Misalnya perlahannya. terkejut. Cuaca nampaknya semakin gelap. iv) Tingginya ialah 6 kaki.Morfologi: Penggolongan Kata| 22 i) ii) iii) q) Sesungguhnya. dan sebagainya. sakit. kagum. sedih. Kata adjektif. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis Kata hubung ialah kata penyambung ayat. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan nama dan berfungsi seperti nama. iii) Datangnya secara mendadak.

Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. (2008). Kata Tugas PENILAIAN KENDIRI 1. Sulaiman Masri. Kata tugas memainkan prenan tertentu dalam ayat. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. (2009). . RUJUKAN Asmah Haji Omar. Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. arahan. Asmah Haji Omar.Morfologi: Penggolongan Kata| 23    Kata perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah. Jelaskan fungsi-fungsi kata adjektif. Susur galur bahasa Melayu. Nahu kemas kini. Kata Kerja 5. Bhd. Kategorikan peranan atau fungsi tersebut. Kata Kerja Tak Transitif 7. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kata Kerja Transitif 6. Kata Adjektif 8. 4. Tatabahasa Dewan. Kata Nama Khas 4. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Apakah permasalahan yang berlaku dalam kata kerja transitif bahasa Melayu? 2. KATA KUNCI 1. frasa adjektif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kata Nama 2. Kata Nama Am 3. larangan. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1988). Nik Safiah Haji Karim et al. silaan atau permintaan. (2009). Nyatakan permasalahan tatabahasa yang sering mengelirukan murid di sekolah. dan frasa sendi nama iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari aspek waktu atau ragam. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas mambantu frasa kerja. Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana.

Menurut Nik Safiah Karim et al. anda diharapkan dapat: 1. iaitu sun yang bererti “dengan” dan tattein yang membawa erti “menempatkan bersama-sama”. (2009). Kedua-dua bidang ini saling berkaitan kerana ketepatan tatabahasa bergantung pada ketepatan ejaan perkataan (morfologi) dan ketepatan susunan perkataan (sintaksis) dalam sesuatu ungkapan. Dengan demikian. dan menggunakan ayat tunggal dan majmuk dengan betul. sintaksis dapat diertikan sebagai “menempatkan kata-kata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat”.Sintaksis: Ayat| 1 UNIT 6 SINTAKSIS: AYAT HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. menerangkan pola ayat dasar. Kata suntattein kemudian menjadi istilah syntaxis dalam bahasa Belanda dan syntax dalam bahasa Inggeris. menjelaskan definisi sintaksis. 3. Pada bahagian Topik 6 ini. kita akan mempelajari secara ringkas konsep ayat dalam bahasa Melayu. 6. . 6.1 Definisi Sintaksis Istilah sintaksis berasal daripada perkataan Yunani. mengenal pasti binaan subjek dan predikat. 2.0 PENGENALAN Pada bahagian Topik 4 yang lalu. 4. kita telah dijelaskan bahawa terdapat dua bidang utama tatabahasa iaitu morfologi (mengkaji perkataan) dan sintaksis (mengkaji ayat).

v. tempat atau perkara. Contoh: Bil. a) Subjek Menurut Nik Safiah Karim et al. Subjek Ali Dia Komputer itu Merokok Cantiknya Predikat membeli sebuah basikal.1 Bina tiga ayat yang mempunyai subjek. mata anak harimau itu. __________________ __________________________________. iv. sudah rosak. P i. Unsur-unsur subjek juga boleh terdiri daripada frasa nama. ii. pergi ke sekolah. iii. (2009) dan Abdullah Hassan (2006). sintaksis ialah ilmu mengkaji ayat. benda. subjek ialah konstituen sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsur yang diterangkan. frasa kerja yang berkuasa nama dan frasa adjektif yang berkuasa nama.2 Binaan Ayat Apakah yang ada dalam sesebuah ayat? Secara umumnya. __________________ __________________________________. dan binaan atau konstruksi ayat. iii. ii. . membahayakan kesihatan.Sintaksis: Ayat| 2 sintaksis merujuk bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. __________________ __________________________________. i. sesebuah ayat itu mestilah sekurang-kurangnya mempunyai satu subjek (pelaku) dan satu predikat (cerita). Secara ringkasnya. LATIHAN 6. 6. Subjek lazimnya adalah perkara yang diceritakan yang terdiri daripada orang. kata ganti nama. struktur.

(2009).3 Pola Ayat Dasar Ayat dasar atau ayat inti ialah ayat yang menjadi asas pada pembentukan semua ayat lain. iii. FN FK FA FS LATIHAN 6. Contoh: Bil. ii. . predikat merupakan bahagian ayat yang menceritakan perkara tentang orang. eloklah kita meneliti terlebih dahulu definisi dan jenis-jenis frasa bahasa Melayu. i. Oleh itu. iv.2 Bina empat ayat yang mempunyai predikat. daripada Menteri Besar. iii. mencuci pakaian. 6. Saya _______________________________________________. Kamalia_____________________________________________. sebelum kita mempelajari pola ayat dasar bahasa Melayu. Kami_______________________________________________. P ii. frasa adjektif (FA). frasa kerja (FK). iv. sangat besar. dan frasa sendi (FS). benda.Sintaksis: Ayat| 3 b) Predikat Menurut Nik Safiah Karim et al. Ahmad______________________________________________. i. Subjek Sabri Kakak Rumah itu Hadiah itu Predikat seorang peguam. Oleh itu. tempat atau perkara yang dinyatakan dalam subjek. predikat merujuk kepada kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. Predikat terdiri daripada frasa nama (FN). Ayat dasar ini terhasil melalui gabungan dua frasa.

Contoh: Baju putih ( KN) Pendatang itu ( KN Terbitan) Anda semua ( Kata Ganti Nama)  Binaan FN i) Inti + Penerang Contoh: Inti askar baju ii) Inti + Inti Contoh: Inti ibu kerusi Penerang Melayu kemeja Inti bapa meja .3.3.Sintaksis: Ayat| 4 6.2 Jenis-Jenis Frasa a) Frasa Nama (FN)  Definisi FN ialah frasa yang perkataan utamanya terdiri daripada kata nama (KN). KN Terbitan atau Kata Ganti Nama. Contoh: i) Frasa dengan satu perkataan: Saya guru. 6. Binaan frasa terdiri daripada sekurang-kurangnya satu perkataan yang berpotensi menjadi unit yang lebih besar.1 Definisi Frasa Frasa ialah urutan penempatan jenis kata dalam ayat. ii) Frasa dengan dua atau lebih perkataan: Lelaki itu guru.

Contoh: menjalankan tugas menulis nota Binaan FK i) Inti + Objek Contoh: Inti membaca menulis ii) Inti + Penerang Contoh: Inti berbaju berjalan Objek buku surat Penerang Melayu kaki iii) Kata bantu + Inti Contoh: Kata bantu sedang akan Inti menjahit bersurai c) Frasa Adjektif (FA) Definisi FA ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih yang kata intinya merupakan kata adjektif.Sintaksis: Ayat| 5 b) Frasa Kerja (FK) Definisi FK ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. Contoh: bijak sungguh gelap benar .

Sintaksis: Ayat| 6 Binaan FA i) Inti + Inti Contoh: Inti lemak baik ii) Inti + Kata Nama Contoh: Inti biru muda Inti manis buruk Kata Nama laut remaja iii) Kata Penguat + Inti + (Kata Penguat) Contoh: Kata Penguat Inti (K Penguat) sangat bijak sekali sungguh baik benar iv) Kata bantu + Inti Contoh: Kata Bantu belum sudah Inti besar busuk d) Frasa Sendi (FS) Definisi FS ialah frasa yang terdiri daripada satu kata sendi dan satu frasa nama. Binaan FS i) KS + FN . Contoh: Hadiah itu daripada penghulu.

3.Sintaksis: Ayat| 7 Contoh: KS ke pada FN sekolah waktu pagi ii) FS + KN Arah + FN Contoh: FS dari dengan KN Arah dasar belakang FN lautan pedang iii) KS + KN Arah + FN + Keterangan Contoh: KS KN Arah ke barat di utara FN Belanda Perak Keterangan pada tahun lepas pada pagi tadi 6.3 POLA AYAT DASAR Dalam bahasa Melayu terdapat empat pola atau bentuk ayat dasar iaitu: a) b) c) d) FN + FN FN + FK FN + FA FN + FS a) FN + FN Contoh: FN Alia Ismail b) FN + FK Contoh: FN FK FN guru ketua pengawas .

Abu sedang bermain bola. Bil.3 LATIHAN 6. Ayat Bapa Ali ialah Encik Aziz Bunga itu wangi. 7.Sintaksis: Ayat| 8 Ahmad Anak itu membaca buku sedang terbang c) FN + FA Contoh: FN Siti Kamarul d) Contoh: FN Derma ini Angin sejuk FS daripada pihak sekolah. 1. Pola FN + FN . 8.3 Tentukan pola ayat dasar di bawah. 2. LATIHAN 9. Buah durian dari Perak. dari selatan FN + FS FA sedang sakit. Azmir menjadi pegawai polis. 3. 6. Hari ini hari Jumaat Buku ini dari Eropah. 4. Kotak ini sudah pecah. gagah. 5.

Ayat penyata dapatlah dianggap sebagai ayat untuk melaporkan sesuatu perkara. a) Ayat Penyata Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. ayat penyata diakhiri dengan nada turun sebelum kesenyapan. . Mereka ialah pemain bola sepak. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. Ayat ini digunakan oleh penutur atau penulis untuk menyatakan atau memberikan maklumat atau berita kepada pendengar atau pembaca. Pesakit itu berada di hospital. Berikut akan dijelaskan jenis-jenis ayat tersebut. Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. ayat penyata diakhiri dengan tanda noktah. sama ada yang bersifat kebahasaan atau yang bersifat perbuatan. benda. Kerani itu sentiasa tersenyum. tempat. Nani membeli pakaian dari kedai itu. Dalam tulisan pula. Ayat ini diujarkan tanpa mengharapkan jawapan atau gerak balas. binatang dan sebagainya. Dalam lisan. manusia. ayat tanya. Muthu sedang tidur. dan ayat seruan. ayat perintah. Contoh-contoh Ayat Penyata: 1) 2) 3) 4) 5) 6) b) Azimah tukang masak.4 Jenis-Jenis Ayat Dalam bahasa Melayu terdapat empat jenis ayat iaitu ayat penyata.Sintaksis: Ayat| 9 6.

Pergi dari sini! 3. Sila tinggalkan tempat ini. Dengan demikian. Contoh-contoh Ayat Tanya: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Tuan Ismail pengurusnya? Puan Shafikah suri rumah? Adik masih menangis? Apa benda itu? Siapa datuknya? Di manakah rumah awak? c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh. tetapi berbeza oleh adanya tanda soal (?) pada akhir ayat itu. ayat ini menghendaki lawan bicara agar jangan melakukan sesuatu. Kemaskan barang-barang anda. Ayat Suruhan Ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Terdapat empat jenis ayat perintah iaitu: i. Ayat ini diucapkan dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat dengan tujuan untuk mendapatkan jawapan. ii. Keluar dari bilik ini! 2. Contoh: 1. usah atau tak usah di depan ayat perintah. atau meminta seseorang melakukan sesuatu.Sintaksis: Ayat| 10 Ayat tanya yang bentuknya sama bentuknya dengan ayat penyata. melarang. 4. Ayat larangan dibentuk dengan menambahkan kata. Ayat Larangan Ayat larangan ialah ayat yang digunakan untuk larangan atau tegahan. jangan. mempersilakan. .

5. Tolong masak air. 2. . Jemputlah makan. 4. iv. 2. Tolong tutup tingkap bilik itu. 3. 2. 3. Jemput minum. Sila datang ke rumah saya. tolong dan mohon dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. Minta kamu semua berenang. Usah pergi sebelum aku datang.Sintaksis: Ayat| 11 Contoh: 1. Jangan berdiri di sana. Contoh: 1. 3. Awak tak usah datang lagi. 4. Ayat Silaan Ayat silaan digunakan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Jangan pergi sebelum aku datang. iii. Silalah masuk. Contoh: 1. Ayat Permintaan Ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta. sudi dan jemput sebelum kata kerja. Ayat silaan ditandai dengan kata silaan seperti sila. 4. Kamu jangan beritahu dia. Tolong hantar laporan itu pagi esok.

marah. 3. dan sebagainya. Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak di akhir ayat sama ada ayat itu didahului oleh kata seru atau tidak. 8. geram. eh. comelnya anak arnab itu! Syabas. garangnya kucing itu! Aduhai. saya terlupa lagi! . anda sudah berjaya! Oh. gagal lagi! Nah. amboi. Kata seru yang sering digunakan ialah oh. takjub.penderhaka rupanya kamu! Wah. sakit kakiku! Cis.Sintaksis: Ayat| 12 d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut. 4. aduh. Contoh: 1. cis. ambil baju ini! Aduh. syabas. sakit dan sebagainya. wah. 7. Amboi. 6. 2. 5.

Nyatakan jenis ayat perintah yang digunakan.Sintaksis: Ayat| 13 LATIHAN 6.bharian. (Sumber: www.4 Padankan ayat dan gambar.my) .com.

OBJEK Contoh: 1. Singa itu mengejar seekor rusa.5 Ragam Ayat Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ragam ayat iaitu ragam ayat aktif dan ragam ayat pasif. Ribut melanda Amerika Syarikat. Seekor rusa dikejar oleh singa. Atiah menulis surat itu. 5. KATA KERJA SUBJEK 6. Berikut akan dijelaskan secara ringkas ayat majmuk bahasa Melayu. bahasa Melayu juga mempunyai ayat majmuk.6 Ayat Majmuk Selain ayat dasar atau ayat tunggal. a) Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mempunyai kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. Bola itu ditendang oleh Ali Surat itu ditulis oleh Atiah. Yusof mencabut rumput. 5. . SUBJEK Contoh: 1. 2. 3. KATA KERJA OBJEK b) Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal. Amerika Syarikat dilanda ribut. 2.Sintaksis: Ayat| 14 6. 4. Ali mendang bola itu. 4. 3. Rumput dicabut oleh Yusof.

Kasut itu berwarna biru.lalu dll. i. i.6. A. = Saya membeli kasut yang berwarna biru. i.6.M. Ayat Majmuk Pancangan Ayat yang terdiri dari satu ayat induk dan beberapa ayat kecil yang dipancang menjadi satu ayat majmuk. c) . Saya membeli kasut. Saya kurang sihat. Jenis: a) Ayat Majmuk Pancangan Relatif (yang) Contoh: Saya membeli kasut yang berwarna biru. atau.2 Jenis-Jenis Ayat Majmuk Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis ayat majmuk iaitu: 1. Saya minum teh ii. Contoh: Saya dan dia minum teh. Saya tidak dapat hadir. Pancangan Keterangan Contoh: Saya tidak dapat hadir kerana saya kurang sihat. Dia mengetahui (sesuatu) ii. tetapi. i. 2. b) Ayat Majmuk Pancangan Komplemen (bahawa) Contoh: Dia mengetahui bahawa Ahmad telah pergi. 6. Ayat Majmuk Gabungan Dua ayat atau lebih digabungkan dengan menggunakan kata hubung seperti dan. ii. Dia minum teh = Saya dan dia minum teh. Ahmad telah pergi = Dia mengetahui bahawa Ahmad telah pergi.Sintaksis: Ayat| 15 6. ii.1 Definisi Ayat Majmuk Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Ayat Majmuk Campuran Ayat yang terdiri daripada lebih daripada satu jenis (banyak ayat majmuk) Contoh: Ali dan Abu masih memancing ikan. Predikat merujuk kepada kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. binatang dan sebagainya. struktur.Sintaksis: Ayat| 16 = Saya tidak dapat hadir kerana saya kurang sihat. atau meminta seseorang melakukan sesuatu. 3. tempat. manusia. takjub. sakit dan sebagainya. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh. Ayat dasar atau ayat inti ialah ayat yang menjadi asas pada pembentukan semua ayat lain. melarang. Subjek ialah konstituen sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsur yang diterangkan. Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut. marah. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. Frasa ialah urutan penempatan jenis kata dalam ayat. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. mempersilakan. geram.          . tetapi rakan-rakan mereka yang keletihan sudah lama tidur. dan binaan atau konstruksi ayat. Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal. benda. RUMUSAN   Sintaksis merujuk bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Ayat aktif ialah ayat yang mempunyai kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan.

Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sintaksis Frasa Subjek Predikat Frasa Nama Frasa Kerja Frasa Adjektif Frasa Sindi 9. Asmah Haji Omar. 2. Terangkan jenis-jenis objek yang terdapat dalam bahasa Melayu. Ayat Perintah 15. Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. Ayat Majmuk PENILAIAN KENDIRI 1. 4. 6. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. Predikat ialah bahagian terpenting dalam binaan ayat. RUJUKAN Abdullah Hassan. Ayat Seruan 16. Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. Susur galur bahasa Melayu. 5. Nahu kemas kini. 3. Bahasa Melayu sebagai bahasa Ilmu dan esei-esei lain.Sintaksis: Ayat| 17  Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan cara-cara tertentu. Ayat Aktif 11. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 7. (1988). (1997). Ayat Penyata 13. 8. (2009). (2009). KATA KUNCI 1. 3. Asmah Haji Omar. Ayat Tanya 14. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kesalahan tatabahasa. Nyatakan komponen yang terdapat dalam bahagian predikat. Mohd Ra’in Shaari. . (2008). Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Ayat Dasar 10. Bhd. Terdapat pelbagai jenis objek. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Ayat Pasif 12. 2.

Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Sintaksis: Ayat| 18 Nik Safiah Haji Karim et al. . (2009). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Tatabahasa Dewan. Sulaiman Masri. Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007).

kompleks dan anjal. 2. Bahasa sebagai lambang perlembagaan yang canggih. Mengikut Ferdinand de Saussure. 7. 7. bergantung kepada cara tafsiran seseorang terhadap kata tersebut. dan 3. anda diharapkan dapat: 1. menjelaskan definisi semantik.Semantik | 1 UNIT 7 SEMANTIK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. . menghuraikan faktor-faktor yang menentu dan mengubah makna perkataan. semiologi dan semasiologi.1 Sila berbincang dengan rakan. AKTIVITI 7. sementara yang mengertikan ialah bunyi-bunyi bahasa yang terbentuk daripada fonem-fonem bahasa berkenaan. semantik ialah bidang kajian yang mengkaji makna atau erti dalam bahasa. yang diertikan sebenarnya ialah konsep atau makna sesuatu tanda atau lambang. Dalam bidang linguistik.1 Definisi Semantik Perkataan semantik berasal daripada bahasa Yunani „sema‟ yang bererti tanda atau lambang. Namun Istilah semantik lebih digunakan kerana istilah ini hanyalah makna atau erti yang berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. menjelaskan hubungan perkataan makna dan rujukan. Kajian makna ini perlu dipelajari oleh pelajar memandangkan kepentingan bidang ini dalam memberi tafsiran yang pelbagai bagi sesuatu kata Sesuatu kata dapat memberi pelbagai tafsiran makna bergantung kepada pemakaiannya dalam kata itu sendiri maupun kewujudannya dalam bentuk ayat. Selain istilah semantik.0 PENGENALAN Semantik merupakan satu kajian makna kata. Rumusnya sesuatu kata itu mempunyai makna atau maksud literal atau membawa maksud yang lebih besar yakni makna tersirat. sejarah ilmu linguistik terdapat beberapa istilah lain yang digunakan seperti semiotik. setiap tanda linguistik terdiri daripada dua unsur iaitu yang diertikan (Inggeris „ signified‟) dan yang mengertikan (signifier).

Ada meja kecil. malah jutaan benda menepati konsep itu. Makna dan Konteks Kita biasa menyangka perkataan ialah unit makna yang paling asas maksudnya dengan mengetahui makna perkataan. Tetapi bagaimanakah penutur bahasa Melayu mengetahui perkataan anjing pada ayat 1(b) membawa makna manusia? Penutur bahasa Melayu tahu hal ini kerana perkataan „dia‟ dan „kamu‟ hanya digunakan untuk manusia. Takrifan semantik yang mengaitkan hubungan kata dengan makna. kita tahu perkataan anjing pada ayat 1 (a) membawa makna „binatang‟. . 2. Misalnya lihat ayat berikut: 1. meja kaki satu. sebagai tempat menulis atau peralatan mesyuarat. sebaliknya ia merujuk kepada satu konsep. Contoh berikut ditentukan oleh perkataan-perkataan lain yang hadir bersamasama iaitu konteksnya. (b) Kertas terletak di atas pensel. Perkataan „meja‟ umpamanya merujuk kepada bermacam macam-macam rupa dan bentuk meja yang dipanggil meja. Tetapi sangkaan itu tidak benar. meskipun perkataanperkataan yang terdapat di dalam ayat adalah serupa. meja plastik dan bermacam-macammacam jenis meja. Kepentingan semantik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sesuatu perkataan merujuk kepada ribuan. 7. Hubungan dan kedudukan perkataan dalam ayat juga menjadi sumber makna. Kita dapat memahami makna pertuturan yang kita dengar atau makna tulisan yang kita baca. Sangat jelas makna dalam ayat 1(a) dan ayat 1(b) adalah berlainan. makna bukan hanya kita timba daripada makna tiap-tiap perkataan dalam ayat.Semantik | 2 1. meja kayu. Makna ayat ditentukan oleh dua unsur iaitu makna perkataan dan kedudukan perkataan dalam ayat. Dengan erti kata lain. meja kaki empat. berkaki dan biasanya digunakan sebagai tempat meletakkan hidangan. (a) itu anjing (b) dia anjing Sebagai penutur bahasa Melayu. Makna dan Rujukan 1. Makna dan konsep Tiap-tiap perkataan mempunyai banyak makna. iaitu perabot yang mempunyai permukaan rata. Hal ini jelas sekiranya kita mengkaji ayat berikut: 1. meja besar. perkataan meja tidak merujuk satu benda yang dipanggil meja. 2. (a) Pensel terletak di atas kertas. meja panjang. meja bulat. meja kaca.2 Hubungan Kata.

1. Tidak ada peraturan logik yang menentukan perkataan apa yang serasi dengan sesuatu perkataan. 4. apakah perkataan yang sesuai untuk menyebut roket yang beroperasi tanpa juruterbang? Bolehkah kita katakan roket yang dipandu oleh komputer memandangkan perkataan „pandu‟ selama ini digunakan serasi dengan manusia. Ahmad jelita Ayat-ayat berikut boleh diagak-agak maknanya tetapi penutur bahasa Melayu akan mengatakan sesuatu yang janggal dan tidak kena pada penggunaan perkataan tertentu pada ayat tersebut. . Jalan raya baru minum tengah hari. Oleh kerana keserasian perkataan adalah soal kebiasaan semata-mata maka sudah pasti terdapat keperluan mencipta kebiasaan-kebiasaan baru dan masalah penerimaannya sebagai contoh. Pokok itu bertelur sebiji. Keserasian perkataan Tiap-tiap bahasa mempunyai peraturan dan kebiasaan bagi menentukan sama ada sesuatu perkataan boleh hadir bersama-sama dengan perkataan lain. Peraturan keserasian adalah soal kebiasaan sematamata dan bukan soal tatabahasa. Ahmad tampan Ayat-ayat ini dipanggil keserasian perkataan. 3. walaupun ayat-ayat berikut tidak menyalahi tatabahasa. Batu itu kental 2. Ayat-ayat ini akan diterima oleh penutur bahasa Melayu sebagai betul apabila perkataan itu digantikan dengan perkataan lain yang memiliki makna yang serupa seperti: 1. Sebagai contoh ayat-ayat berikut adalah betul dari sudut tatabahasa tetapi kita tahu ayat-ayat berikut mempunyai makna yang salah. 2. Dalam bahasa Melayu. Makna dan pengetahuan Alam Kita mengetahui makna perkataan dan makna ayat dengan dibantu oleh pengetahuan kita tentang alam. Sebagai contoh ayat-ayat berikut tidak boleh diterima di dalam bahasa Melayu. Perkataan yang serasi dengan kata nama itu terdiri daripada kata kerja. kata sifat dan penjodoh bilangan. keserasian perkataan melibatkan kata nama. Sungai itu mengalir 3. Ayah saya seorang perempuan. Sungai itu merangkak 3.Semantik | 3 3. Batu itu keras 2. 1. Oleh sebab itu para penulis kreatif berusaha mencipta pembaharuan pada keserasian yang ada.

rujukan dan makna dalam kajian ilmu semantik. 7. Kepentingan hubungan perkataan.2 Sila berbincang dengan rakan . iaitu „anoma‟dan „syn‟ yang bererti „dengan‟. AKTIVITI 7. frasa atau ayat yang makna lebih kurang sama dengan makna ungkapan lain) Memang sukar mencari makna seratus peratus sama. perbandingan bahasa dan sudut komponen makna tersebut makna kata-kata tersebut. Banyak faktor yang melibatkan interpretasi makna dan amat sukar memastikan ketepatan makna. Bagi ayat „dia membaca buku‟ kita mengetahui ayat itu membawa makna dia membaca kitab. a) Kata Sinonim (kesamaan makna) Perkataan sinonim berasal daripada bahasa Yunani kuno. Pengetahuan kita tentang alam memberitahu hanya buku yang membawa makna kitab yang boleh dibaca. 1. 2. Begitu juga halnya dengan pengetahuan kita tentang alam bahawa pokok tidak boleh bertelur. Hubungan perkataan dan rujukan mempunyai implikasi makna yang pelbagai. Hubungan antara makna perkataan berdasarkan : (a) Kata Sinonim (kesamaan makna) (b) Kata Antonim ( perbezaan makna/berlawanan/bertentangan) (c) Kata Homonim ( kesamaan ejaan dan sebutan) (d) Kata Polisim (banyak makna) (e) Kata Hiponim (struktur makna) Setiap hubungan kata-kata boleh dilihat dari sudut kesinambungan dengan kata-kata lain dalam bahasa yang sama.Semantik | 4 Ayat „ayah saya seorang perempuan‟ adalah salah kerana kita mengetahui kerana „seorang perempuan tidak boleh menjadi ayah‟. sementara buku yang membawa makna „ketul‟ dan „ruas‟ tidak boleh dibaca.3 Hubungan kata dengan rujukannya Menurut Abdullah Hassan (1981) „‟kata -kata mengandungi makna dan bagaimana kata-kata itu berhubungan sebenarnya bergantung pada bagaimana pengguna sesuatu bahasa tersebut menyusun segala pengalamannya dalam ungkapan yang berbentuk kata-kata. . Maksud sinonim ialah (ungkapan iaitu perkataan.” Setiap perkataan dalam suatu bahasa dikatakan mempunyai hubungan yang erat di antara satu sama lain. jadi memadailah kita mencari makna yang terdekat sahaja. jalan raya tidak boleh minum.

sekali pandang maknanya sama tetapi keduanya tidak boleh dilakukan pada tempat yang seratus peratus sama. . Sifat sinonim boleh berlaku pada pelbagai tahap bahasa. tetapi menjemurkan bersinonim dengan mengeringkan. buruk dan jahat. salji. Contohnya. tetapi memiliki sinonim pada bentuk terbitan). Antara frasa dengan frasa. tetapi dalam erti kiasan mempunyai beberapa sinonim. dan batu tidak mempunyai sinonim. Perkataan mati dan meninggal bersinonim. seperti gelap. beras. Antara morfem (yang bebas) dengan morfem (terikat). jemur tidak mempunyai sinonim. Pertama (tidak semua perkataan dalam bahasa Melayu mempunyai sinonim). Contohnya. iaitu: 1. Contohnya kita boleh mengatakan “hari panas” tetapi tidak boleh dikatakan “hari hangat”. Antaranya perkataan dengan perkataan. tetapi ayat (1) berikut mengandungi perkataan mati tidak dapat diganti dengan perkataan meninggal ayat (2). Contohnya hitam tidak mempunyai sinonim. Ketiga. tetapi tidak bersinonim pada bentuk terbitan) contohnya perkataan benar bersinonim dengan betul tetapi kebenaran tidak bersinonim dengan kebetulan. Keempat. Jika cantik dikatakan bersinonim dengan lawa. Ayam itu mati digelek oleh lori. 1.Semantik | 5 Perkataan “hangat” dan “panas”. 2. Ayam itu meninggal digelek oleh lori. (terdapat perkataan yang mengikut erti sebenarnya tidak mempunyai sinonim. dan berjemur bersinonim dengan berpanas. contohnya: Kerana dengan sebab Kasih dan sayang 3. contohnya: (a) Itu buku dia Itu bukunya 2. maka lawa juga sinonim dengan cantik Oleh sebab bentuknya berbeza. contohnya: Ibu bapa dengan orang tua Meninggal dunia dengan pulang ke rahmatullah Terdapat beberapa perkara tentang gejala sinonim yang menarik perhatian. (ada perkataan yang tidak mempunyai sinonim pada bentuk dasar. Hubungan makna antara dua patah perkataan yang bersinonim itu bersifat dua hala. Kedua ( ada perkataan bersinonim pada bentuk dasar. maka maknanya pun tidak seratus peratus sama. tetapi dalam erti kiasan mempunyai sinonim).

mandi. dan sebagainya. asosiasi. ibu. antonim bermaksud perkata an yang maknanya dianggap berlawanan atau kebalikan daripada perkataan lain. duduk.Semantik | 6 Interpretasi kedua-dua perkataan ini juga mungkin berbeza dari seorang ke seorang. Contohnya: Sila . tinggi/rendah dan panjang/pendek. Bagaimanapun kita boleh melawankan atau mempertentangkan perkataan seperti menolakmenerima.jemput Makan – sarapan Abdullah Hassan (1981) menjelaskan lagi bahawa. sayur. tali. demikian juga keadaannya. dan sebagainya. Contohnya ialah baik/buruk. Bagi perkataan nama. tujuan. kakak. mendedahkan-menyembunyikan dan sebagainya. menangis-ketawa. iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „anti‟ yang bererti „melawan‟. malam dan sebagainya tetapi tidak untuk perkataan seperti perang. Contohnya perkataan “tinggi” mungkin bertentangan makna dengan “rendah” atau “pendek”. tidak semua kata kerja mempunyai lawan. simbol dan sebagainya. meja. Contohnya kita tidak dapat menentukan lawan bagi berjalan.” b) Kata Antonim Perkataan antonim berasal daripada perkataan Yunani kuno. biasanya perkataan lawannya mudah dikaji tetapi bagi kata kerja. membuka-menutup. Selain itu perkataan-perkataan juga mungkin mempunyai hubungan dari segi analogi iaitu perkataan itu mempunyai pertalian. kertas. bermain. Contohnya dari segi jenis. Kita boleh menentukan kata berlawanan bagi perkataan langit. cawan. memasak. “kaya” dengan “fakir” atau”miskin” dan sebagainya. Oleh itu. keluar-masuk. Pertentangan makna ini juga bergantung pada konteks dan budaya. Bagi perkataan yang tergolong dalam kata sifat. sebab dan akibat. bakul. daun. “memang agak sukar untuk memberi satu takrif yang menyeluruh dalam definisi kata-kata sinonim ini. Contoh: (a) hubungan dari segi jenis Meranti-kayu Bawal-ikan (b) hubungan sebab dan akibat: .

Contohnya buku-bunyi dan ejaannya sama.Semantik | 7 Sejuk-menggigil Luka-sakit (c) hubungan dari segi asosiasi Ketawa-gembira Muram-sedih (d) hubungan dari segi tujuan Usaha-kejayaan Bekerja-kepuasan (e) hubungan dari segi simbol Raja-kedaulatan Putih-kesucian (c) Kata Homonim (hampir sama sebutannya) Perkataan Homonim berasal daripada bahasa Yunani kuno. Contohnya: Buku –i. tebu dan sebagainya Buku –ii. frasa atau ayat) yang bentuknya sama dengan ungkapan lain tetapi maknanya tidak sama. Contohnya: Buku i Buku ii Homonim terbahagi 2 iaitu homofon dan homograf. Sebutan sama tetapi ejaan berbeza. Homonim diertikan sebagai ungkapan (perkataan. graf=tulisan). Homograf dilihat dari segi tulisan / ejaan (homo=sama. iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „homo‟ yang bererti „sama‟. bererti beberapa helai kertas berjilid yang bererti tulisan untuk dibaca atau bererti ruangruang kosong untuk ditulis. Contohnya bang (azan) dengan bank (institusi kewangan.mengikut sebutan baku). bererti keras pada tempat pertemuan dua ruas buluh. fon=bunyi). Homofon dilihat dari segi bunyi (homo=sama. iaitu e pepet dan e . Ini kerana huruf e mewakili dua bunyi. Ada juga perkataan yang ditulis sama seperti tetapi sebutan berbeza. Contohnya mengerat (memotong) dan mengeratkan (merapatkan). perkataan berhomonim ditandai dengan angka roman yang diletakkan selepas setiap entri yang berhomonim itu. Di dalam kamus.

Semantik | 8 taling. (3) bahagian yang letaknya di atas (di hadapan sekali) dan (4) akal. perkataan kepala mempunyai empat makna atau konsep yang berikut: Makna 1 Makna 2 Kepala Makna 3 Makna 4 (a) Kata Hiponim (struktur makna) Perkataan hiponim berasal daripada Yunani kuno. (2) Orang yang mengetuai negara. iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „hypo‟ yang bererti „di bawah‟. kampung dan sebagainya. Terdapat perkataan-perkataan yang sama ejaannya tetapi berlainan sebutan dan maknanya. Banyak perkataan dalam bahasa Melayu yang sama ejaannya tetapi berbeza maknanya apabila digunakan dalam konteks yang berlainan. pergaduhan Semak [sema] belukar [sema?] meneliti d) Kata polisim (banyak makna) Kesamaan bunyi dan bentuk ejaan tetapi berbeza makna di dalam konteks yang berlainan. Bawal memang ikan tetapi. Contohnya perkataan kepala yang membawa erti (1) bahagian tubuh manusia atau binatang dari hujung leher ke atas. Secara rajah. fikiran. Hiponim ialah ungkapan yang maknanya dianggap merupakan sebahagian daripada makna ungkapan lain. ikan bukan hanya bawal. Contohnya bawal ialah hiponim terhadap perkataan ikan. Contohnya: Ejaan bunyi makna Perang [peran] perang. sebaliknya meliputi pelbagai ikan-ikan lain seperti yang tertera dalam rajah berikut: Ikan bawal tenggiri cencaru kembung selar . oleh sebab bawal adalah termasuk makna ikan. otak.

Bersandarkan fenomena itulah Abdullah Hassan (1980) berpendapat salah satu daripada faktor yang menentukan makna ialah pilihan. Seseorang itu mestilah menggunakan bentuk bahasa dan rujukan yang benar-benar sopan (polite) kepada orang-orang yang lebih tua daripada mereka walaupun perbezaan umur mereka cuma sehari sahaja. Pengucapan “apa khabar” yang biasa diucapkan apabila berjumpa dengan orang lama k ita sudah jumpai atau kepada seseorang yang baru diperkenalkan kepada kita. secara spontan juga orang yang ditujukan ujaran tersebut akan menjawab “baik” atau “macam biasa!” walaupun mungkin pada keadaan sebenarnya.4 Faktor-faktor yang menentukan makna Terdapat lima faktor seperti pilihan. bahasa mereka amat mementingkan status umur penutur-penuturnya. maka ujarannya tadi tidaklah membawa sebarang makna. Sebagai menjawab pertanyaan tersebut. pengucapan seperti “selamat” sama ada “selamat pagi”. kebudayaan. tetapi ia mengujarkan juga itulah pilihan yang sesuai dengannya. Ia harus menggunakan “patik” walaupun “patik” dan “saya” itu pada dasarnya mempunyai persamaan makna. konteks. 7. ditentukan bahawa penutur-penuturnya tidak boleh menggunakan kata-kata yang kurang sopan kepada orang tua dan orang yang lebih berkedudukan lebih tinggi. 2. unsur-unsur paralinguistik dan ciri-ciri prosodi dapat menentukan makna. Kebudayaan sesuatu masyarakat menentukan bentuk-bentuk ujaran penentunya. orang itu berada di dalam keadaan yang tidak baik atau tidak biasa. Bagi masyarakat Jepun misalnya.Semantik | 9 AKTIVITI 7. Maka ujarannya tadi tidaklah membawa sebarang makna. Sekiranya ia menggunakan perkataan atau rujukan yang salah maka ia . “selamat tengahari” atau “selamat petang” kebiasaannya diucapkan. seorang rakyat dikatakan tidak manis kalau menggunakan perkataan „saya‟ apabila bertutur dengan raja. baik atau tidak. Jelaskan hubungan perkataan dan rujukan dari aspek kepelbagaian makna. Ucapan ini dikeluarkan oleh sebab murid-murid tidak ada pilihan lain untuk bertutur dengan guru mereka dalam konteks pertembungan seperti itu. 1. 2. mereka tetap mengucapkan ujaran itu kepada guru mereka. Jelaskan hubungan perkataan dan rujukan dari aspek kesamaan dan pertentangan makna. kebudayaan Makna ditentukan oleh faktor kebudayaan. Dalam kebudayaan masyarakat Melayu pula.3 1. Sebagai contoh. pilihan Pengucapan yang lazim di sekolah yang dilafazkan oleh murid-murid apabila bertembung dengan guru. Ucapan itu biasa diujarkan secara spontan dan merupakan pilihan yang ada sebagai pemula kepada pertuturan selanjutnya. Sekiranya demikian. Apa yang berlaku pada mereka dan juga pada hari berkenaan sama ada selamat atau tidak. tetapi ia mengujarkan juga kerana itulah pilihan yang paling sesuai dengannya.

Perkataan-perkataan seumpama ini tidak boleh kita terjemahkan bulat-bulat dan diaplikasikan ke dalam masyarakat lain kerana mungkin membawa maksud atau pengertian yang berlainan. Ujaran “haus!” lebih merupakan satu penglahiran rasa dahaga yang dialami oleh penutur sendiri sementara ujaran “haus?” (dengan intonasi ayat tanya) lebih merupakan pertanyaan . Hal ini berbeza misalnya dengan kebudayaan Inggeris iaitu kebudayaan ini membolehkan penutur-penuturnya menggunakan perkataan “I” kepada orang tua malah juga kepada sesiapa sahaja. dan lain-lain. tari. konteks Konteks sememangnya nyata boleh menentukan makna sesuatu perkataan atau suatu ujaran. Seperti Badan : badan saya sakit (badan bererti tubuh) Kita harus menubuhkan badan kebajikan (badan bererti lembaga atau yayasan) Dalam menentukan makna berdasarkan konteks situasi atau latar ujaran pula. ujaran “haus!” dan “haus?” membawa maksud yang berbeza. Dalam bahasa Melayu misalnya kita mempunyai ungkapan-ungkapan seperti “jemput duduk”. 3. tali. Makna perkataan tadi. morfem-morfem seperti me-. Perkataanperkataan itu berfungsi membawa pengertian yang tersendiri dan makna perkataan-perkataan itu dapat dilihat dengan jelas kalau digunakan dalam konteks-konteks tertentu. ter-. Ianya boleh dibahagikan kepada dua iaitu konteks ayat dan konteka situasi atau disebut juga sebagai latar ujaran. menangis. melaut. ber-. mencangkul. Misalnya. yang tidak dapat diterima oleh kebudayaan masyarakat berkenaan. perlu merujuk kepada “konsep konteks situasi” di beberapa peringkat: Di peringkat leksikal. misalnya sememangnya berlainan antara satu sama lain. sekiranya pengucapan perkataan haus dalam intonasi yang berlainan. akan membawa maksud yang berlainan. Pada peringkat intonasi ayat pula. sesuatu perkataan sememangnya membawa makna yang berlainan. “minta diri”. contoh-contoh dalam bahagian “polisim” iaitu kesamaan bunyi dan bentuk ejaan tetapi berbeza maknanya dalam konteks yang berlainan. termakan. perkataan-perkataan terjatuh.Semantik | 10 dikatakan melanggar tatasusila budaya Melayu. Bagi melihat perbezaan makna berdasarkan konteks ayat. ia mempunyai makna: sebagai contoh. dan sebagainya secara tersendiri tidak mempunyai makna tetapi kalau morfem-morfem itu diletakkan dalam konteks perkataan-perkataan yang tertentu. “sila masuk dan sebagainya sebagai kata -kata hormat kepada tetamu atau “tuan rumah”. Pada peringkat morfologi pula seperti juga fenom. tahi. Kebudayaan juga menentukan ujaran-ujaran tertentu untuk sesuatu suasana atau tujuan-tujuan tertentu. terdaya.

Bagi setengah orang. dan sebagainya. Sebagai contoh. maka ujaran si A tadi mengandungi pengertian yang positif dengan maksud “seronok” itu memang benar-benarnya “seronok” bukan sebaliknya. Sekiranya sesuatu ayat itu. katakan si A mengujarkan “Amboi ! seronoknya “ kepada si B dan selepas ujaran itu berlaku pertengkaran antara kedua -duanya.Semantik | 11 kepada pendengar ujaran itu. penggunaan kata-kata ini boleh menunjukkan kemesraan. Sebaliknya selepas ujaran itu si A dan si B riang ketawa atau si A sama-sama menikmati keseronokan yang dirasai oleh si B. Sebagai contoh. walaupun kata-katanya sopan tetapi kalau diucapkan dengan intonasi. Unsur-unsur Paralinguistik Yang dimaksudkan dengan unsur-unsur paralinguistik ialah unsur-unsur yang berkaitan dengan mimik muka. nada dan intonasi pengujaran ayat. Sebaliknya kalau diucapkan dengan senyuman dan bayangan wajah yang ikhlas. kalau ujaran “jangan buat begitu!” diucapkan dengan nada dan intonasi yang . 4. mereka tidak boleh menggunakan perkataan “aku” dan “engkau” kerana ini dianggap membawa konotasi yang tidak manis atau ti dak sopan. Ciri-ciri Prosodi Ciri-ciri prosodi adalah berkaitan dengan tekanan. tekanan atau nada yang keras. 5. gerak tangan. Demikianlah pentingnya konteks situasi dalam penentuan makna suatu ujaran. mungkin berkecil hati. Tajuk perbincangan juga dianggap sebagai satu aspek penting dalam konteks situasi. kalau seseorang itu mengucapkan “Yalah” atau “baiklah” dengan mimik muka masam. Sebagai contoh. Mungkin sebenarnya si A menyindir si B. Ini kerana tajuk perbincangan akan menentukan penggunaan perbendaharaan kata tertentu dengan makna yang tertentu juga. Sebagai contoh. Bagaimanapun perkataan “aku” dan “engkau” akan membawa konotasi yang berlainan apabila digunakan semasa bertutur dengan kawan khususnya kawan rapat. kalau digunakan dalam konteks “hidangan minuman”. perkataan itu dimaksudkan kepada “minuman keras” tetapi dalam konteks lain misalnya mengenai “acara sambutan”. Penglibatan orang yang menutur dalam sesuatu konteks pertuturan menentukan penggunaan sesuatu perkataan. perkataan “arak”. Di sini nyata bahawa ujaran itu mengandungi pengertian yang negatif. Makna perkataan ini berbeza sekali sekiranya konteks ujaran itu berhubung dengan “kasut” misalnya “haus” bukan lagi bererti dahaga tetapi “kasut yang kehilangan bunga”. Sebaliknya kalau diucapkan dengan nada dan intonasi yang lembut ia boleh membawa implikasi yang sebaliknya. apabila seorang anak bertutur dengan ibu bapa atau orang-orang yang lebih tua daripadanya. Faktor-faktor ini juga boleh menentukan makna. ia boleh mengubah makna dan mendatangkan reaksi yang negatif kepada sesetengah orang. ujaran itu membawa maksud yang negatif. maka ujaran itu tidak membawa makna yang negatif. perkataan itu bererti “berjalan beriringan secara beramai-ramai” Seterusnya kesan pertuturan juga pula dimaksudkan kepada reaksi atau perlakuan yang ditunjukkan oleh penutur selepas terlafaznya suatu ujaran. merajuk atau mendendami. disertai pula jelingan sinis. Contohnya di dalam masyarakat Melayu.

dalam contoh “kejadian itu menghantui fikirannya”. ia mungkin menjadi amaran. lihat perubahan makna “saudara” dan “abang” sebagaimana yang telah dijelaskan di atas kerana perkembangan yang dialami oleh bahasa Melayu sendiri. Perubahan kerana berlakunya perubahan tanggapan penutur Akibat dari tanggapan dalam keadaan-keadaan dan atas tujuan-tujuan tertentu oleh penutur-penutur sesuatu bahasa. Jadi tanggapan orang kepada makna perkataan tersebut telah mengalami perubahan. perubahan itu berlaku kerana proses perkembangan bahasa itu sendiri. 2.Semantik | 12 lembut. nyata bahawa perkataan “belayar” tidak perlu mempunyai hubungan dengan “layar” Demikianlah keadaannya. perkataan “hayat” dahulunya perkataan ini dimaksudkan kepada “hidup” tetapi sekarang ia mengalami perubahan. Perkataan “belayar. Lantaran perkembangan bahasa itu sendiri dan kerana perubahan tanggapan penutur. Perubahan ini berlaku disebabkan oleh perkembangan bahasa itu sendiri. Oleh itu. ia membawa unsur-unsur nasihat tetapi kalau diucapkan dengan nada yang keras. Sebagai contoh. “hantu” itu bukan lagi merupakan makhluk tetapi maknanya ialah “mengganggu”. Sebagai contoh perkataan “kaki dan tangan” adalah nama yang diberikan kepada anggota tubuh tetapi “kaki dan tangan” juga dimaksudkan kepada “pembantu atau pekerja -pekerja” dalam sesuatu institusi. 3. Perubahan bahasa itu sendiri Terdapat perkataan-perkataan yang mengalami perubahan dari segi makna dibandingkan dengan makna asal perkataan tersebut. sesuatu perkataan itu telah mengalami perluasan makna. perkataan „abang” telah mengalami perluasan makna iaitu . misalnya dahulunya dimaksudkan kepada pengembara di laut dengan menggunakan perahu yang ada “layar” sahaja tetapi sekarang perkataan itu digunakan juga untuk perjalanan di laut menggunakan kapal. dan sebagainya. “ Patah kaki” pula dimaksudkan kepada “kesukaran untuk bergerak kerana tiada kenderaan “. di mana pengguna-pengguna bahasa telah menukar makna sesuatu perkataan itu kepada maksud yang lain. maka makna bagi sesuatu perkataan dalam bahasa berkenaan mengalami perubahan. perkataan “saudara” tidak lagi terbatas kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah malah juga kepada orang yang mempunyai pertalian agama. perahu biasa. Bagi perubahan tanggapan penutur pula. Ini nyata dari contoh “ia menghayati sepenuhnya kandungan syarahan itu” Di sini “menghayati” bukanlah “menghidupkan” tetapi “mengikut dengan sepenuhnya”. Begitu juga dengan tangan kanan yang bukan sahaja bermaksud “anggota tangan sebelah kanan tetapi juga “orang kuat” kepada seseorang. Begitu juga dengan perkataan “hantu”. Perubahan kerana perubahan maksud Perubahan makna yang berpunca dari tujuan memperluaskan maksud. Sebagai contoh yang nyata. bot. ini ada hubungannya dengan kedua-dua faktor di atas. Faktor-faktor perubahan makna 1.

Contoh perkataan “sarjana”. perkataan “sarjana” dikhususkan kepada nama sejenis kelulusan di peringkat universiti misalnya “sarjana muda”. Jadi. Perubahan kerana perbatasan maksud Makna bagi sesuatu perkataan boleh juga dibataskan atas tujuan-tujuan tertentu. . Ini juga ada hubungannya dengan pengalaman ahli-ahli masyarakat bila bertemu dengan binatang-binatang buas atau mendapat bencana kerana diganggu oleh roh-roh atau penunggu-penunggu yang dipercayai menjaga sesuatu tempat. Jelasnya perkataan “sarjana” tidak lagi dirujukkan kepada orang pandai”. mereka mencari perkataanperkataan lain sebagai penggantinya. “gemuk” dikatakan “semangat”:. kulit disebut “buruh”. Penggantian kata-kata pantang dan kata-kata yang membawa unsur negatif kepada kata-kata yang lebih lembut dan hormat diistilahkan sebagai “eufemia” dan memang wujud dalam kebanyakan bahasa. ”sarjana ekonomi” dan sebagainya. “datuk” ( kepada roh atau jin penunggu) dan sebagainya. Perkataan “sendi” yang asalnya bermaksud “tempat ruas tulang berhubung” misalnya. untuk mengelakkan rasa tidak senang .Semantik | 13 perkataan “abang” telah mengalami perluasan makna yakni perkataan itu tidak lagi hanya ditumpukan kepada “saudara lelaki yang lebih tua” 4. Maka. Timbulnya kepentingan mengkhususkan atau membataskan makna bagi sesuatu perkataan ini pada umumnya adalah untuk menentukan istilah supaya penggunaan khusus untuk bidang-bidang tertentu. “sarjana pendidikan”. Kata pantang Kata-kata pantang adalah kata-kata yang dianggap boleh membawa bencana atau kecelakaan kalu disebut secara terang-terangan. dalam bidang pengajaran bahasa. maksud perkatan “pembuluh” khususnya ditujukan kepada “saluran darah”. Oleh yang demikian. mereka percaya bahawa apabila binatang-binatang atau benda-benda itu disebut dengan menggunakan nama-nama yang lebih lembut. Selain contoh di atas. Perkataan “membatang” pula. Makna asal perkataan ini ialah “orang yang pandai” te tapi kemudian di dalam istilah pendidikan. terdapat juga kata-kata yang tidaklah sebenarnya bersifat “pantang” atau “taboo” tetapi kalau disebut sec ara terus terang boleh membawa unsur negatif kepada seseorang misalnya mungkin menimbulkan kemarahan. Begitu juga dengan perkataan “buluh”. akar (ditujukan kepada ular). “sarjana sastera”. “orang gaji” disebut “pembantu rumah dan sebagainya. Ini ada hubungannya dengan kepercayaan kepada unsur-unsur ghaib dalam sesebuah masyarakat dan untuk menghindari mereka dari kecelakaan. 5. Oleh yang demikian. mereka akan terhindar daripada bencana. terdapat panggilan-panggilan seperti Pak Belang( ditujukan kepada harimau). di dalam ilmu bahasa ditujukan khusus kepada kata-kata yang berfungsi menghubungkan antara perkataan dengan atau antara ayat-ayat. ertinya makna perkataan “sendi” itu telah mengalami perubah an melalui pembatasan maksud. perkataan-perkataan itu ditukar kepada bentuk yang lebih halus misalnya “mati” dikatakan “meninggal dunia”. tidaklah bermaksud “bertindak seperti batang” tetapi perkataan itu merupakan istilah bagi satu daripada kaedah mengajar membaca iaitu mengajar bacaan dengan cara menyebut huruf-huruf dan suku kata. “buluh” pada asanya bermaksud “aur atau “bambu” tetapi dalam bidang sains biologi.

WilhemFink Verlag.A.4 1.A. Semiotik 4. Dengan contoh-contoh. Jelaskan hubungan makna dengan konteks. Mansoer Pateda (1986). Dengan contoh-contoh. R. tunjukkan bagaimana hubungan makna dengan pengetahuan alam. memperlihatkan bahawa wujudnya kepelbagaian makna bagi sesuatu perkataan. 4. Cambridge University Press.M. Palmer. 5. Natijahnya daripada perbincangan ini. Nida. F. Bina peta minda yang melibatkan faktor-faktor perubahan makna. Paralinguistik PENILAIAN KENDIRI 1. (1975). Exploring Semantic Structures. Lexical Semantics. Signified 2. Cambridge. Semantik Leksikal. Semiologi 5. KATA KUNCI 1. Signifier 3. D. . Kempson. Semasiologi 6. 2. (1977). tunjukkan bagaimana wujudnya keserasian perkataan dalan Bahasa Melayu. Penerbit Nusa Indah. Semantics (Edisi ke-2). London.New York. Bina peta minda yang melibatkan faktor-faktor yang menentukan makna. Jelaskan beberapa definisi semantik daripada beberapa pandangan tokoh. Selain itu.Semantic Theory. (1981). RUJUKAN Cruse. Cambridge University Press.Cambridge University Press. ditunjukkan pula tentang hubungan kata J dengan rujukan yang pelbagai. E. 3. Hal ini memperlihatkan bahawa kajian ilmu semantik ini amat perlu dipelajari memandangkan ilmu ini dapat mendedahkan pengetahuan yang menyeluruh tentang makna perkataan. Munchen. tunjukkan bagaimana perkataan mempunyai hubungan dengan makna dan rujukan. Anoma 7.R.Semantik | 14 AKTIVITI 7. Flores. 2. (1986). RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan secara mendalam tentang bidang ilmu semantik yang membicarakan tentang hubungan kata dan makna. Dengan contoh-contoh.

Keindahan peribahasa merupakan cara sesuatu peribahasa itu digunakan. Kamus Dewan ( 1997 : 375 ) menjelaskan gaya sebagai cara menulis atau bertutur. mengaplikasikan peribahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. dan 3. Manakala peribahasa tradisi pula merujuk kepada peribahasa yang digunakan dalam pertuturan seharian atau secara bercetak sebelum tarikh kemerdekaan. iaitu pengetahuan tentang pemilihan. penyusunan. cukup menerangkan kebudayaan mereka. menghuraikan jenis-jenis peribahasa. 8. yang membina minda. sedap didengar dan bijak perkataannya . prinsip-prinsip hidup atau aturan tingkah laku. menjelaskan konsep peribahasa 2. Tujuannya untuk menghasilkan bahasa yang persis dan berkesan. anda diharapkan dapat: 1. Meski terkesan konstruktif. langsung terkait budi pekerti.0 PENGENALAN Menurut Za'ba. peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas. bidal. Peribahasa moden pula merujuk yang dicipta selepas tarikh tersebut. Peribahasa merupakan sebahagian daripada bahasa kiasan dalam budaya Melayu. pepatah :pegangan mereka yang teguh kepada “biar mati anak jangan mati adat”. prinsip hidup atau aturan tingkah laku. cara membuat sesuatu. Gaya bahasa pula berkenaan cara pemakaian bahasa. yang berisi perbandingan. perumpamaan. penggunaan sesuatu perkataan dan ayat. terutamanya yang menjadi ciri sesuatu zaman atau seseorang. makna peribahasa adalah ungkapan atau kalimatkalimat ringkas padat. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005:1185) makna peribahasa bermaksud ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu. nasihat. dengan kandungan nasihat. mengandungi kebenaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.Peribahasa| 1 UNIT 8 PERIBAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. .

peribahasa juga boleh dijadikan pedoman hidup kerana maksud dan isinya yang benar dan luas. 8. peribahasa diertikan sebagai segala susunan cakap yang pendek dan yang telah melekat di mulut orang ramai semenjak turun temurun kerana sedap didengar dan perkataannya bijak. dan kadang kala diumunkan namanya “perkataan orang tua -tua” sahaja. juga daripada sifat dan tabiat binatang. Ini kerana dalam . dengan setiap penerbit menghasilkan peribahasa masing-masing. Petua. bukan sahaja bagi bangsa Melayu tetapi juga bagi hampir semua bangsa di dunia. contohnya perangai dan sifat manusia itu sendiri. seperti yang sudah diketahui umum. peribahasa juga penting dalam konteks penelitian warisan dan keterampilan pengguna bahasa. yang membina minda. Peribahasa merupakan sebahagian daripada bahasa kiasan dalam budaya Melayu. ringkas. pelbagai peribahasa dicipta yang memaksa pelajar-pelajar menghafalkan seberapa banyak peribahasa seperti robot. orang bijak pandai dalam sesuatu bangsa pada zaman itu telah mencipta beberapa petua. perbilangan dan perumpamaan itu ialah kerana tiap-tiap satu ini cakap yang mengandungi segala sifat-sifat peribahasa yang telah di sebutkan. merupakan satu daripada cabang sastera lama. Peribahasa yang baru dicipta ini memberikan peluang kepada penerbit buku melariskan buku masing-masing dengan mengisi buku masing-masing dengan peribahasa moden yang janggal.Peribahasa| 2 Menurut kamus pelajar Cetakan ke-12 Terbitan Khas KBSM ( 1995 ) pula mendefinisikan peribahasa sebagai bidalan. teladan dan pengajaran. Keindahan peribahasa merupakan cara sesuatu peribahasa itu digunakan. luas dan mempunyai maksud yang mendalam-dipakai akan jadi sebutansebutan oleh orang sebagai bandingan. nasihat atau petunjuk sebagai peraturan tatatertib pergaulan. pepatah. Tetapi pada masa kini.1 Ciri dan Tujuan Peribahasa Peribahasa dikatakan sebagai cerminan watak bangsa yang memilikinya. Menurut Za‟ba (1934). Peribahasa tradisi merujuk kepada peribahasa yang digunakan dalam pertuturan sehari-harian atau secara bercetak sebelum tarikh kemerdekaan. tatasusila dalam pergaulan dan hubungan sesama manusia. Peribahasa moden pula merujuk yang dicipta selepas tarikh tersebut. Selain itu. Di samping itu. Sebelum ada undangundang yang mengawal perilaku hidup manusia bermasyarakat. peribahasa juga diguna pakai untuk membuat dan menghiasi karangan atau percakapan dan menguatkan tujuan karangan atau sesuatu percakapan. ayat atau kelompok kata yang tetap susunannya dan mempunyai maksud tertentu. Walhal kesemua itu ialah cakap-cakap bijaksana yang ringkas yang telah terbeku dari beberapa zaman dan telah masyhur terpakai pada mulut orang ramai. Oleh sebab itu. pepatah. Di samping itu. Peribahasa. apa yang dikatakan dengan bidalan. tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. nasihat atau petunjuk itu diambil daripada alam sekeliling.

Peribahasa| 3

peribahasa tersirat makna yang cukup mendalam dan tepat sehingga membolehkan komunikasi lisan atau tulisan menjadi lebih lancar dan berkesan. Kewujudan peribahasa adalah serentak dengan kewujudan sesebuah bangsa dan terus berkembang dalam proses manusia menyesuaikan dirinya dengan kehidupan sehariannya. Peribahasa telah digunakan untuk mengenal peribahasa, di samping membuat ketentuan antara baik – buruk serta mencari ketetapan dalam tata cara hidup masyarakat.

Dalam menghasilkan peribahasa, tiga sumber utama telah digunakan oleh masyarakat penuturnya, iaitu yang pertama melalui pengalaman hidup khususnya dalam kalangan rakyat biasa, kedua melalui penaakulan para bijak pandai dan ketiga menerusi sumber yang didapati daripada kitab-kitab suci ( Abdullah Hussain, 2003). Hasilnya, peribahasa yang bermain di mulut orang Melayu bukan sahaja mendukung isi yang tepat dan kias ibarat yang tajam, malah ungkapan kalimat bahasa yang dihasilkan amat teratur, ringkas dan padat. Oleh itu, perlu disedari bahawa peribahasa dalam fungsinya menyampaikan pengajaran, teladan dan sindiran mempunyai ciri pelembut agar pendengar atau pembacanya tidak mudah terasa hati. Pada masa yang sama, unsur didaktik yang dibawa melalui peribahasa juga akan dapat memberi impak yang besar ke atas pemikiran serta perasaan mereka.

Dalam konteks masyarakat, peribahasa mempunyai dua tujuan utama, iaitu menyembunyikan ungkapan atau kata-kata kasar dan penghuraian sistem adat Melayu. Masyarakat Melayu sememangnya terkenal dengan budi bahasa yang lembut ketika berkomunikasi dengan pihak lain. Pada kebiasaannya, masyarakat Melayu tidak gemar berterus terang dalam menyatakan sesuatu yang tidak digemarinya. Contohnya, untuk meluahkan rasa marah terhadap perlakuan seseorang akan diungkapkan peribahasa berikut, Siapa makan lada, dialah terasa pedasnya, Lembu punya susu, sapi dapat nama Menerusi peribahasa juga kata-kata kasar dapat dielakkan penggunaannya dan diganti dengan kata-kata yang lebih halus dan indah bagi menunjukkan rasa marah dan tidak puas hati. Contohnya dalam menyatakan badan seseorang yang terlalu kurus, maka digunakan peribahasa badannya melidi, sementara bagi menyatakan kebodohan seseorang diganti dengan ungkapan Pak Pandir. Peribahasa dikatakan sebagai susunan perkataan yang indah dengan maksud yang benar dan logik hasil daripada kecekapan berbahasa masyarakat Melayu. Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan, kata-kata hikmah dan bahasa kiasan ( HSP Bahasa Melayu Tingkatan 4:xiv). Setiap satunya mempunyai sifat dan tujuan yang tertentu.

Peribahasa| 4

Contoh-contoh peribahasa: Ada air adalah ikan. Maksud : Di mana-mana sahaja kita tinggal, di situ ada rezeki. Contoh ayat : Walau ke mana-mana sahaja kita pergi, janganlah cepat kecewa kerana di mana ada air adalah ikan. Ada gula adalah semut Maksud : Apabila sesuatu tempat itu mudah mendapat kesenangan atau kemewahan di situlah ramai orang berkumpul. Contoh ayat : Di bandar itu ramai orang tinggal kerana senang mendapat rezeki dan kemewahan, seperti kata peribahasa ada gula adalah semut. Air dicencang tidak akan putus Maksud : Perselisihan antara adik-beradik tidak akan kekal lama dan akhirnya akan berbaik semula. Contoh ayat : Ahmad yang tidak bertegur sapa dengan abangnya selama setahun, sekarang telah berbaikbaik semula kerana air dicencang tidak akan putus. Air pun ada pasang surutnya Maksud : Untung dan malang nasib seseorang itu sentiasa bertukar ganti.

Contoh ayat : Nasib Pak Zaki samalah seperti keadaan air pun ada pasang surutnya kerana dahulu dia hidup mewah tetapi sekarang dalam kesusahan. Air sama air, sampah ke tepi juga Maksud : Jangan mencampuri pergaduhan adik-beradik atau sekeluarga kerana apabila mereka berbaik semula kita akan tersisih. Contoh ayat : Karim yang mencampuri perselisihan Ismail sekeluarga kini tidak dipedulikan lagi apabila keluarga Ismail berbaik semula kerana air sama air, sampah ke tepi juga akhirnya. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya

Peribahasa| 5

Maksud : Orang yang pendiam jangan disangka bodoh atau penakut. Contoh ayat : Faridah itu umpama air yang tenang jangan disangka tiada buaya, walaupun dia sentiasa pendiam tetapi bijak dan berani memberikan pendapat.

AKTIVITI 8.1 Sila berbincang dengan rakan anda untuk mengisi garisan kosong di bawah. 1. Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Alah bisa, tegal biasa

Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. Alah membeli, menang memakai

Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 4. Alah sabung, menang sorak

Maksud : _____________________________________________________________________________

Peribahasa| 6

Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

8.2

Jenis-Jenis Peribahasa

A). Simpulan Bahasa Simpulan bahasa adalah kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan yang dirumuskan dalam susunan tertentu yang membawa maksud tertentu. Maksudnya terdapat daripada apa yang tersirat atau tersembunyi bukan daripada yang tersurat atau nyata. Ringkasnya, erti simpulan bahasa berlainan daripada perkataan yang digunakan. Contoh: 1. Simpulan bahasa yang mempunyai dua makna. Contohnya: (a) ada angin:
 

mempunyai kemahuan atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu. sikap atau perasaan seseorang yang suka meninggi diri.

(b) anak buah:
 

orang yang berada di bawah pengawasan seseorang ketua seperti ketua pejabat atau penghulu. anak saudara.

(c) langgar bahasa:
 

bercakap dengan menggunakan bahasa yang kasar. tingkah laku atau kelakuan yang tidak sopan atau melanggar adat.

2. Simpulan bahasa yang berlainan tetapi mempunyai makna yang sama. Contohnya: Seseorang yang tidak mempunyai perasaan malu. muka talam, muka tebal, dan muka tembok. Seseorang yang sudah lanjut usianya tetapi perangai tidak senonoh atau jahat.

Terbentuk daripada nilai kepercayaan. Contohnya: anak buah. Semua ini ada kaitan dengan kepercayaan orang Melayu. dan pasang telinga. 3. bodoh. buah tangan. Contohnya: air pinang. dan lipas masing-masingnya sebagai kata nama am.Peribahasa| 7 tua keladi. dan pasang masing-masingnya sebagai kata kerja. Semua ini sebagai kata nama khas. bodoh sepat. batu buyung. Contohnya: Abu Jahal. buat bodoh. Contohnya: besar kepala. Besar. dan lipas kudung. dan makan bulan. dan kecil masing-masingnya sebagai kata adjektif. dan Pak Kaduk. Terbentuk daripada penggunaan kata adjektif. Contohnya: ajak-ajak ayam. Mat Jenin. buat. Bentuk atau ciri Simpulan Bahasa 1. Terbentuk daripada penggunaan kata nama khas. Terbentuk daripada penggunaan kata kerja. 4. 5. Anak. dan kecil hati. 2. tua kutuk. buah. dan tua lengkuas. Contoh Simpulan Bahasa dan Maknanya: Simpulan Bahasa ada angin ada hati air muka ajak-ajak ayam ada bakat alas perut Maksudnya berkelakuan luar biasa pada sesuatu ketika mempunyai keinginan yang melebihi kemampuan untuk melakukan atau memiliki sesuatu rupa atau wajah seseorang tidak bersungguh-sungguh semasa mempelawa seseorang mempunyai tokoh atau perwatakan makanan yang dimakan untuk sementara waktu sebelum memakan makanan . Terbentuk daripada penggunaan kata nama am. Ajak.

sudah nekad mengambil balik sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain tidak dapat menerima pengajaran.Peribahasa| 8 anak angkat anak bapa anak buah anak emas angkat kaki atas angin atas pagar ayam tambatan bahasa pasar banyak mulut batu api batu loncatan bau-bau bacang bawah angin bekas tangan beralih akal beralih angin berat hati berat mulut berat tulang berat sebelah berbelah bagi berhati batu berhutang budi bermuka dua bertikam lidah besar hati besar kepala buah hati buah mulut buah tangan bulat hati buruk siku buta hati cahaya mata cakar ayam yang mengenyangkan anak orang lain yang dipelihara sebagai anak sendiri anak yang disayangi oleh bapa orang yang di bawah jagaan seorang ketua atau anak saudara anak yang disayangi oleh ibu bapa atau ketuanya meninggalkan sesuatu tempat kerana sesuatu sebab negara-negara di sebelah barat tidak menyebelahi mana-mana pihak orang yang menjadi harapan dalam sesuatu pertandingan bahasa Malaysia yang tidak betul tatabahasanya orang yang banyak bercakap orang yang suka menghasut sesuatu yang dijadikan alat untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati tali persaudaraan yang jauh negara-negara di sebelah timur hasil kerja tangan seseorang berubah fikiran atau pendapat pergi ke sesuatu tempat untuk berehat enggan. zalim. berdebat bergembira atau berbangga akan sesuatu degil. kejam anak tulisan yang buruk . sukar menerima pandangan orang lain orang yang dikasihi atau dipuja sesuatu yang menjadi perbualan orang ramai hadiah yang dibawa ketika melawat seseorang bersungguh-sungguh ketika membuat sesuatu. malas pendiam atau tidak suka bercakap banyak orang yang malas bekerja tidak berlaku adil sukar untuk membuat keputusan degil dan sukar menerima nasihat patut membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan juga tidak jujur bertengkar.

Peribahasa| 9 campur tangan cari jalan cepat tangan dalam tangan darah daging durian runtuh gaji buta gelap mata harga diri harga mati hati batu hidung tinggi hilang akal ikat perut iri hati isi hati jalan buntu kacang hantu kaki ayam kaki bangku kaki botol kecil hati kepala angin kepala batu kera sumbang khabar angin langkah kanan langkah seribu lidah bercabang lipas kudung lintah darat makan angin makan suap malu-malu kucing mandi peluh mati katak membabi buta turut serta atau mencampuri urusan orang lain berusaha atau berikhtiar melakukan sesuatu suka mencuri sudah pasti akan diperoleh anak kandung keuntungan yang diperoleh dengan tidak disangka-sangka mendapat gaji tanpa perlu bersusah payah atau bekerja bersungguh-sungguh hilang pertimbangan kerana terpengaruh oleh wang atau harta maruah atau kehormatan seseorang harga tetap yang tidak dapat ditawar lagi degil atau keras hati sombong atau tinggi diri tidak tahu apa-apa yang perlu dibuat. hilang pertimbangan diri menahan lapar kerana berjimat menyimpan perasaan dengki atau cemburu perasaan dalam hati tidak ada jalan penyelesaian orang yang jahat dan suka mengganggu orang lain tidak berkasut atau berselipar tidak berkebolehan bermain bola suka minum minuman keras berasa tersinggung atau merajuk perangai yang tidak menentu degil dan tidak mendengar nasihat orang yang tidak suka bergaul dengan orang lain berita yang belum tentu benarnya bernasib baik cepat-cepat lari kerana ketakutan kata-kata yang tidak dapat dipercayai cepat membuat kerja mengambil keuntungan berlebihan atas pinjaman yang diberikan bersiar-siar untuk berehat menerima rasuah berpura-pura malu di hadapan orang bekerja kuat mati dengan sia-sia melakukan sesuatu tanpa berfikir .

jujur mengalami kekecewaan dan . menggelikan hati cuba memperdaya. menipu memperlagakan seseorang untuk memecahbelahkan persahabatan sebagainya bersiar-siar untuk berehat memberi sepenuh perhatian dapat memikat atau mempengaruhi latihan untuk mengembangkan bakat tidak berasa malu kuat bercakap atau berbuat bising tidak dapat menyimpan rahsia suka berderma.Peribahasa| 10 membawa diri membuka jalan membuka tembelang memeras otak menarik diri mencari jalan mencuci mata mencuit hati mengabui mata mengadu domba mengambil angin mengambil berat mengambil hati mengasah bakat muka tembok mulut murai mulut tempayan murah hati naik angin nyawa-nyawa ikan orang atasan otak cair otak kering otak udang paku Belanda panas hati panjang tangan pasang telinga pekak badak pembasuh mulut perang mulut pilih kasih pisau cukur puteri lilin putih hati putih mata tahu menjaga diri memberi laluan kepada orang lain menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain terlalu kuat berfikir atau belajar tidak turut serta. tidak kedekut terlalu marah hampir-hampir mati orang yang berpangkat tinggi pintar atau bijak kurang siuman bebal atau bodoh barangan yang tetap harganya meradang atau marah suka mencuri mendengar dengan teliti kurang jelas pendengarannya. meletak jawatan berusaha untuk melakukan sesuatu gembira memperhatikan sesuatu yang indah lucu. tidak dapat mendengar bunyi yang kuat makanan atau minuman yang dihidangkan selepas makan nasi pertengkaran memberi layanan yang lebih kepada orang yang disukai perempuan yang suka menghabiskan harta benda lelaki tidak tahan terkena panas matahari ikhlas.

Peribahasa| 11 rabun ayam rambang mata ringan tangan sampai hati serkap jarang tangan terbuka tangkai jering tawar hati tebal muka telinga kuali telinga lintah telinga nipis terang hati tidur-tidur ayam tin kosong titik peluh B).com/tata/simpul. ibarat. Perumpamaan penglihatan yang kurang jelas sukar membuat pilihan suka membuat kerja: menolong orang tergamak melakukan sesuatu kerja membuat tuduhan secara agak-agak atau tanpa usul periksa menyambut sesuatu dengan senang hati orang yang kedekut tidak mempunyai minat lagi tidak tahu malu tahan hati menerima kemarahan tajam pendengaran cepat marah atau meradang mudah memahami sesuatu tidur yang tidak nyenyak bercakap besar tanpa ilmu hasil usaha yang bersungguh-sungguh (Sumber: http://tatabahasabm. ringkas.tripod. dan umpama. Perumpamaan Maksud Bagai aur dengan tebing tolong-menolong antara satu dengan yang lain Bagai bunyi cempedak jatuh bunyi jatuh yang kuat Bagai bulan dipagari bintang kecantikan gadis yang tiada bandingannya Bagai dihiris dengan sembilu perasaan yang sangat pedih Bagai duri dalam daging sesuatu hal yang tidak menyenangkan Bagai enau dalam belukar melepaskan hanya mementingkan diri sendiri pucuk masing-masing Bagai itik pulang petang berjalan lambat sekali Bagai isi dengan kuku persahabatan yang sangat erat Bagai kacang melupakan kulit orang yang tidak tahu mengenang budi Bagai kumbang putus tali amat cepat.htm) Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah. seperti. Biasanya. terlepas daripada sengsara Bagai melepaskan batuk di tangga membuat sesuatu kerja sambil lewa saja Bagai menatang minyak yang penuh mendidik anak dengan penuh belaian kasih sayang . Contoh perumpamaan dan maksudnya adalah seperti yang berikut. dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. laksana. perumpamaan dimulai dengan kata bagai.

perbuatan jahat yang tersembunyi Seperti ayam berak kapur muka pucat dan tidak bermaya Seperti bertih digoreng bunyi bising atau percakapan yang tidak berhenti-henti Seperti cacing kepanasan tidak diam atau tenang. selalu gelisah Seperti embun di hujung rumput kasih sayang yang tidak berkekalan Seperti gergaji dua mata/ Seperti talam seseorang yang mengambil kesempatan daripada dua muka pertelingkahan antara dua pihak Seperti harimau menyembunyikan menyembunyikan kelebihan yang ada pada dirinya kukunya Seperti hujan jatuh ke pasir/ Seperti memberi nasihat kepada orang tetapi tidak berkesan mencurahkan air ke daun keladi Seperti katak di bawah tempurung orang yang cetek pengetahuannya mengenai hal dunia luar Seperti kera kena belacan tidak suka duduk diam Seperti kera mendapat bunga seseorang yang tidak tahu menghargai pemberian orang lain Seperti kerbau dicucuk hidung seseorang yang lurus. tidak cukup dengan apa-apa yang ada Seperti api dalam sekam dendam. menurut segala perintah orang lain tanpa usul periksa Seperti langit dengan bumi perbezaan yang amat ketara Seperti mengajar itik berenang mengajar seseorang yang arif atau pandai daripada kita Seperti pahat dengan penukul orang yang hanya bekerja apabila diperintah Seperti pungguk rindu akan bulan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin diperoleh Seperti rusa masuk ke kampung berasa hairan dan tercengang-cenggang apabila berada di tempat yang baru Seperti tikus jatuh di beras memperoleh kekayaan yang tidak disangka-sangka Seperti ular kena palu jalan atau barisan yang bengkang-bengkok .Peribahasa| 12 Bagai mencencang air Bagai mural tercabut ekor Bagai si kudung mendapat cincin membuat pekerjaan yang sia-sia seseorang yang becok mulutnya orang yang tidak dapat merasai nikmat atau menggunakan kemudahan yang diperoleh Bagai pinang dibelah dua/ Seperti cincin pasangan yang sama padan dan sama cantik dengan permata Bagai tikus membaiki labu merosakkan lagi barang yang dibaikinya Seperti abu di atas tunggul/ Seperti telur kedudukan tidak tetap atau tidak terjamin di hujung tanduk Seperti anak ayam kehilangan ibu berpecah dan hilang tempat bergantung Seperti anjing dengan kucing adik-beradik yang suka bergaduh Seperti anjing dengan bayang-bayang orang yang tamak.

menang jadi arang. Kedua-duanya hangus. Rela mengorbankan nyawa daripada menanggung malu. Kalau akhirnya jatuh ke tanah juga. di situ ada jalan. diam ubi berisi. Berat sama dipikul. biar sampai jadi Bersabar melakukan kerja yang susah sehingga berjaya. Orang yang pandai akan melakukan kesalahan sesekali. Berikut adalah beberapa contoh pepatah Melayu: Pepatah Melayu Maksudnya Ditelan mati emak. Biar putih tulang.Peribahasa| 13 C). tetapi pepatah mempunyai rangkaian perkataan berkeratkerat atau berpatah-patah. Sebagai contoh. jangan putih mata. Di mana ada kemahuan. Kalah jadi abu. rakyat yang menderita. Gajah sama gajah berjuang. Genggam bara api. Kedua-dua pihak yang berkelahi sama-sama menanggung kerugian tidak kira siapa yang menang atau siapa yang kalah. mati di tengah-tengah. pagar makan padi. kain. orang itu pandai melakukan jenayah. Jika tidak dipecahkan ruyung. Bekerjasama dan saling menolong. malang tak berbau. Harapkan pagar. ringan sama dijinjing. Sehari selembar benang. lama-lama berhasil juga. diam besi berkarat bermaksud orang yang pendiam tetapi berakal itu lebih baik daripada orang yang pendiam tetapi bodoh. Percaya akan orang yang mengkhianati kita. Kemalangan berlaku tanpa diketahui terlebih dahulu. Susah memilih kerana kedua-dua pilihan sama penting. pelanduk Orang besar-besar berselisih. . arang. lama-lama jadi Sedikit demi sedikit. sekali jatuh pun cukuplah susah. Orang yang bercita-cita akan berusaha mencapainya. Sepandai-pandai tupai melompat. diluahkan mati bapa. manakan Kejayaan tidak akan datang begitu sahaja tanpa berusaha. Pepatah Pepatah seakan-akan sama dengan bidalan. Guruh tak berbunyi.

ambil yang baik. Hancur badan dikandung tanah. Buang yang keruh. berasa berani. Ikut resmi padi. semakin berisi semakin Semakin banyak wang/ilmu. Jika kerbau dipegang pada talinya. yang baik dikenang juga. orang itu semakin merendahkan diri. Buat baik berpada-pada.schoolnet. Di dalam bidalan terkandung perbandingan. buat jahat Lakukan kerja yang baik biarlah ada batasnya tetapi jangan jangan sekali. sebaliknya jika benar. nyiru kami tadahkan.Peribahasa| 14 dapat sagunya. adat lesung berdedak [Jika ingin hidup mewah. (Sumber: http://www. Takut kerana salah.my/) D). Berasa takut kerana melakukan kesalahan. orang lapar diberi Mendapat sesuatu yang diingini. Menunjukkan kesyukuran atas pemberian kepada kita. Contoh bidalan seperti jangan bawa resmi jagung. nasi. Buang yang jahat. tunduk. budi Budi baik dikenang walaupun orangnya sudah mati. teladan. Kecil tapak tangan. makin berisi makin tegak yang bermaksud semakin kaya semakin sombong. melakukan kejahatan. mestilah berusaha] Alur bertempuh. berani kerana benar. Bidalan Bidalan ialah susunan kata-kata yang telah digunakan umum dalam masyarakat Melayu. Orang haus diberi air. jika Janji mesti ditepati. dan pengajaran. jalan berturut [Melakukan sesuatu hendaklah menurut kebiasaan yang lazim] . ambil yang jernih. Contoh: Bidalan dan Maknanya: Adat periuk berkerak. manusia dipegang pada janjinya.

bercakap malam dengar-dengar [Perlu berhati-hati apabila memperkatakan sesuatu] Berfikir sebelum berkata. asalkan menang sorak [Tewas dalam perlawanan namun masih bercakap besar] . hendaklah dikaji dahulu dan lakukannya sampal selesai] Biar alah sabung. belayar di luar musim [Melakukan sesuatu bukan pada masa yang sesuai] Bercakap memandang-mandang. berjalan dengan yang tua. berunding sebelum dibuat [Berfikir baik-baik dahulu kemudian baru bertindak] Berjagung-jagung dahulu sementara menantikan padi masak [Membuat kerja sambilan sementara mendapat pekerjaan yang tetap] Berkaul pada keramat [Meminta sesuatu hendaklah kena pada tempatnya] Berpahit-pahit dahulu supaya manis kemudian [Membuat kerja yang susah dahulu. yang senang dibuat kemudian] Bersihkan halaman sendiri dulu. berjalan supaya sampai [Kalau membuat kerja.Peribahasa| 15 Batu yang selalu bergolek dalam sungai itu tiada dihinggapi lumut [Seseorang yang sering bertukar-tukar kerja sukar hendak mencapai kemajuan] Belayar bernakhoda. berkata dengan yang pandai [Lebih baik bekerja di bawah pimpinan ketua yang berpengalaman] Belum duduk sudah berlunjur [Belum memperoleh sesuatu yang dihajati tetapi sudah berasa gembira] Berbuat di alang. silap lidah jiwa hilang [Berhati-hati apabila bercakap tentang hal orang lain] Bercakap siang pandang-pandang. baru bersihkan halaman orang [Membetulkan kesalahan sendiri dahulu sebelum betulkan kesalahan orang lain] Bertanjak baharu tinjau [Membuat kerja mengikut aturan] Bertanya supaya tahu.

jangan berkelahi kemudian [Berfikir baik-baik supaya tidak menyesal] Biar ditelan buaya.Peribahasa| 16 Biar buruk kain dipakai. asalkan pandai mengambil hati [Biar miskin asalkan berbudi bahasa dan berhati mulia] Biar berkelahi dulu. jangan mati seperti tuma [Biar mati kerana membuat kebaikan danipada mati kerana membuat kejahatan] Biar pecah di perut. jangan tumpah [Biar rugi sedikit jangan rugi banyak] Buang yang keruh. jangan pecah di mulut [Menyimpan rahsia] Biar penat badan. jangan dipagut ikan kecil (Biar kalah kepada orang yang kuat daripada kalah kepada orang yang lemah] Biar genting. jangan jatuh terhempas [Berhenti bekerja dengan kemahuan sendiri adalah lebih baik daripada dipecat] Biar lambat asalkan selamat [Membuat sesuatu kerja biarlah cermat dan berhati-hati] 501 Biar luka di dada. asalkan hati suka [Seronok membuat sesuatu kerja walaupun kerja itu susah] Biar putih tulang jangan putih mata [Sanggup mati daripada menyerah kalah] Biar senget. ambil yang jernih [Melupakan perkara yang tidak baik dan mengingati perkara yang baik sahaja] . jangan luka di belakang [Biar kalah selepas berlawan daripada kalah kerana melarikan diri] Biar mati anak jangan mati adat [Pegangan adat yang kuat sehingga sanggup anak menjadi korban] Biar mati di mata pedang. jangan tertiarap [Biar rugi sedikit danipada rugi banyak] Biar titik. jangan putus [Biar rugi sedikit daripada rugi banyak] Biar jatuh terletak. jangan mati kena tendang [Biar mati mempertahankan kehormatan daripada mati dalam kehinaan] Biar mati seperti kutu.

Peribahasa| 17

Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali [Berbuat baik biarlah sekadarnya tetapi perbuatan jahat jangan sekali-kali dicuba] Buruk dibuang dengan rundingan, baik ditarik dengan muafakat [Sesuatu masalah dapat diatasi jika pihak-pihakyangterlibat bersedia untuk berunding] Cermat masa banyak, jimat masa sedikit [Selalu berhati-hati dalam membelanjakan (menggunakan) sesuatu] Cicir dipungut, hilang dicari [jangan melakukan pembaziran] Dalam berselam, cetek bertimba [Sesuaikan sesuatu dengan keadaan] Daripada bersahabat dengan orang bebal, lebih baik berseteru dengan orang berakal [Bermusuh dengan orang pandai lebih elok daripada berkawan dengan orang yang bodoh] Daripada cempedak baiklah nangka [Lebih baik ada daripada tiada langsung] Daripada hidup bergelumang tahi, baik mati bertimbun bunga [Daripada hidup menanggung dosa, lebih baik mati meninggalkan nama yang baik] Daripada hidup bercermin bangkai, Iebih balk mati berkalang tanah [Lebih baik mati danipada hidup menanggung malu dan kehinaan] Duduk seorang bersempit-sempit, duduk banyak berlapang-lapang [Pendapat ramai lebih baik daripada pendapat individu] Elok bahasa kan bakal hidup, elok budi kan bakal mati [jika tutur katanya elok, seseorang itu akan disayang semasa ia hidup, jika budinya banyak, seseorang itu akan dikenang walaupun ia telah mati] Elok lenggang di tempat data [Bergembira haruslah pada tempat atau waktu yang sepatutnya] Gading pada gajah yang sudah keluar itu bolehkah dimasukkan pula? [Sesuatu yang telah dilakukan tidak dapat ditarik semula]

Peribahasa| 18

Genggam bara api biar sampa jadi arang [Apabila melakukan sesuatu pekerjaan yang susah, kita hendaklah bersabar dan menyempurnakan pekenjaan itu sehingga benjaya] Habis akal, baru tawakal [Sesudah habis segala khtiar barulah berserah kepada Tuhan] Habis alur maka beralu-alu [Jika persetujuan tidak dapat dicapal melalui rundingan, barulah gunakan paksaan] Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga [Budi baik seseorang tidakakan dilupakan walaupun orang itu sudah meninggal dunia] Hempas tulang berisi perut [Hidup akan senang jika rajin bekerja] Hendak belajar berenang dapatkan itik, hendak belajar memanjat dapatkan tupai [Hendak mempelajari sesuatu bidang, belajarlah dengan orang yang mahir dalam bidang itu] Hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa [Berbuat baik semasa masih hidup untuk diri sendiri dan masyarakat] Hilang geli kerana geletek [Sesuatu yang sudah biasa tidak berbekas kepada kita] Hujan tidak sekali jatuh, simpai tidak sekali erat [Sesetengah pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan sekali gus] Ingat sebelum kena, jimat (hemat) sebelum habis [Perlu berwaspada setiap masa supaya tidak terpedaya dan habis harta] Jalan di tepi-tepi, benang arang orang jangan dipijak [Kita hendaklah bersopan santun apabila berada di negara asing] Jalan peliharakan kaki, berkata peliharakan lidah [Berhati-hati dalam semua perkara] Jangan bagai orang patah selera, banyak makan [Pura-pura tidak mahu tetapi dalam hati sangat suka]

Peribahasa| 19

Jangan bawa resmi jagung, semakin berisi semakin tegak [angan sombong apabi ia mendapat sesuatu kelebihan] Jangan berebutkan tembikar pecah [Jangan berkelahi kerana berebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya] Jangan bermain di air keruh [Jangan ditiru perbuatan yang buruk] Jangan buat kerbau tanduk panjang [Jangan campuri urusan oràng lain] Jangan dibangunkan kucing tidur [Jangan diganggu musuh yang tidak berbuat apa-apa] Jangan dibiarkan sampai naik ke mata [Sesuatu perkara yang tidak balk jangan dibiarkan sampal melampaul batas] Jangan didengarkan siul ular [Kita harus tetap awas dan jangan pedulikan tipu muslihat musuh] Jangan difikir air pasang sahaja [Jangan harapkan nasib akan sentiasa baik]

Jangan difikir bengkok tebu, bengkok pula manisnya [Jangan disangka bahawa idea yang dikemukakan oleh orang yang jahat itu tidak baik] Jangan dilepaskan tangan kanan, sebelum tangan kiri berpegang [Jangan dilepaskan kerja yang ada sebelum mendapat kerja yang baru] Jangan diperlelarkan timba ke perigi, kalau tak putus, genting [Perbuatan yang tidak baik (jahat) jangan dibiasakan] Jangan ditentang matahari condong, takut terturut jalan tak berintis [Jangan buat orang yang berkuasa marah kerana kita yang akan menanggung padahnya kelak] Jangan lemparkan pancing tiada berumpan [Sia-sia mengharapkan sesuatu kalau tidak cukup syarat] Jangan mengukur baju orang di badan sendiri [Kita tidak boleh menyamakan kedudukan orang lain dengan kedudukan diri sendiri] Jangan puntung berasap jua

Peribahasa| 20

[Perselisihan (perkara) yang sudah selesai, Jangan diungkit-ungkitkan lagi] Jangan tercirit di periuk [Jangan berbuat angkara di tempat kita menumpang] Jika hendak beranak, ikutlah kata bidan [Mendengar nasihat pakar] Jika takut kamu dibenci orang, jangan kamu memerintah [Jika menjadi ketua, akan ada orang yang membenci kita] Jikalau menampi, jangan tumpah padinya [Berhati-hati apabila memilih sesuatu supaya tidak terbuang apa-apa yang baik atau berguna] Jikalau tidak dapat dibaiki, janganlah dipecahkan [Perkara yang tidak dapat kita selesaikan, janganlah kita kusutkan]

E).

Perbilangan

Perbilangan adat, banyak pengertian yang ditafsirkan, antaranya teromba, undang-undang yang tetap dan kata-kata adat. Menurut Aripin Said (1996), perbilangan adat adalah sebagai gundalan adat, iaitu ikatan puisi yang menyatakan adat lembaga atau asal usul adat lembaga khususnya terdapat dalam kalangan mereka yang memakai Adat Pepatih. Secara ringkasnya, perbilangan adat merupakan susunan adat dalam bentuk puisi (puisi adat) yang mencerita dan menerangkan sesuatu dan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau (adat/peraturan). Perbilangan adat ini berasal dan berkembang di daerah Minangkabau dan Palembang yang dikenali sebagai „Adat Minangkabau‟. Di Malaysia, perbilangan adat ini, banyak diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan, iaitu dipergunakan dalam Adat Pepatih. Seperti puisi lain, perbilangan adat diperturunkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke satu generasi. Menurut Alwi Salim (1983), perbilangan adat ini diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui ketua-ketua adat lembaga yang disebut „Buapak‟. Walaupun begitu perbilangan adat ini mengalami perubahan dan kesesuaian mengikut keadaan dan zaman, seperti pada zaman kedatangan Islam, perbilangan adat mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam seperti yang dibuktikan oleh perbilangan ini: Adat bersendi hukum Hukum bersendi Kitabullah Kuat adat, tak gaduhkan hukum Kuat hukum, tak gaduhkan adat

Perbilangan adat . Beliau juga memberi contoh-contoh perbilangan adat untuk genre puisi yang digolongkan sebagai „gurindam‟. telah menyimpulkan ciri-ciri yang terdapat dalam perbilangan adat. Nor (1991). misalnya pantun. antaranya: Kelebihan nabi dengan mukjizat Kelebihan umat dengan muafakat Bulat air kerana pembetung Bulat manusia dengan muafakat Air melurut dengan bandaraya Benar melurut dengan muafakatnya. pantun dan lain-lain bentuk puisi dalam penyampaiannya. hubungan keluarga. antaranya ialah untuk membicarakan susun lapis pemerintahan. makna yang kemas dan mendalam”. dapat dikatakan perbilangan tersebut telah mengalami ciri-ciri keislaman. Isinya memuat hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang. peribahasa dan lain-lain 3.242) Manakala Abdullah Siddik. Namun ia tetap mempunyai susunan. adalah: 1. Puisi bebas yang tidak tentu jumlah baris. rima atau jumlah perkataan dalam satu baris 2. adat istiadat yang diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat. Walaupun terdapat penyesuaian tetapi ciri-ciri masih dipertahankan. (Abdullah Siddik 1975. menyebut perbilangan adat sebagai „peribahasa adat‟. Menurut Za‟ba yang dipetik oleh Aripin Said (1996): “perbilangan adat merupakan puisi melarat yang tidak tetap timbangan suku kata dan rimanya. muafakat Ikut adat muafakat. (Za‟ba 1962.Peribahasa| 21 Ikut hukum. Berdasarkan perbilangan di atas. antara lain. fungsi dan tugas setiap ahli masyarakat. dinyatakan seperti berikut: Raja menobat di dalam alam Penghulu menobat di dalam luak Lembaga menobat di dalam lingkungannya Orang banyak menobat di dalam teratak. menyatakan perbilangan adat sejenis puisi yang tidak tertentu bentuknya (sama seperti gurindam dan seloka). Manakala Mohd Yusof Md. syair. gurindam. iaitu menggunakan gurindam. Perbilangan adat ini berbentuk bebas.110) Manakala Siti Hawa Haji Salleh (1987). Terdapat sisipan berbagai puisi yang lain. rangkap. Perbilangan adat juga mempunyai fungsi kepada masyarakatnya.

Memberi panduan/pendidikan Membentuk /membina masyarakat yang harmoni Satu cara kawalan sosial . Konsep pemerintahan. Adat ini juga disebut “teromba”‟ iaitu lagu asal usul.Peribahasa| 22 juga untuk menyatakan bahawa setiap orang berguna dalam satu-satu masyarakat. Berkisarkan tentang konsep dan aspek yang diketengahkan dalam perbilangan adat dinyatakan oleh Alwi Salim (1983). Kata-kata istiadat. kedatangan “bangau putih” iaitu orang Minangkabau yang me rantau ke Negeri Sembilan dan perhubungan mereka dengan “gagak hitam” iaitu orang asli Negeri Sembilan. mengenai pembahagian harta dan syarat pembahagian harta dan hak. Menggambarkan pola pemikiran masyakat (kepandaian/kebijaksanaan). antaranya ialah: 1. 3. pembahagian harta dan sebarang majlis keramaian. jenis bukti dan hukuman dan juga undang-undang sivil. 5. meminang.dipersetujui bersama Mengekalkan satu norma tertentu dalam masyarakat Menggambarkan corak dan pola hidup bermasyarakat. dalam konsep ini perbilangan adat menyatakan dengan jelas susunan pemerintahan adalah mengikut peringkat-peringkat berikut. Falsafah. ialah: 1. Ini digambarkan dalam: Raja menobat di dalam alam Penghulu menobat di dalam luak Lembaga menobat di dalam lingkungannya Ibu bapa menobat pada anak buahnya Orang banyak menobat di dalam terataknya . Ini kerana katakata falsafah ini disisipkan ke jenis lain. Segalanya terjalin ke dalam satu sistem intelek yang menjadi asas kepada seluruh adat Minangkabau. Metos dan lagenda. 6. sebahagian besar perbilangan adat termasuk dalam kategori falsafah. digunakan dalam menguruskan undang-undang jenayah atau hukum pidana adat yang menyatakan jenis-jenis kesalahan. Undang-undang. Kesimpulannya fungsi perbilangan adat terhadap masyarakatnya. iaitu menyatakan asal-usul adat dan alam Minangkabau. Di bawa oleh dua Datuk bersaudara iaitu Datuk Temenggung dan Datuk Pepatih Nan Sebatang. Terdapat berbagai jenis perbilangan adat yang berasaskan sistem sosial Minangkabau. 3. iaitu susunan kata-kata khas untuk istiadat tertentu seperti pelantikan Penghulu. perkahwinan. 2. antaranya: 1. 2. 4. menurut Mohd Taib Osman (1975). iaitu dari peringkat rendah kepada peringkat tertinggi. 4.

banyak menjurus kepada adat berumah tangga. 6. memberi balas 3. Sistem kewarisan. masyarakat Adat Pepatih melahirkan perbilangan ini adalah mengikut susunan unilateral-matrilineal. Aspek sosial. F). Ini untuk menunjukkan bahawa masyarakat mempunyai taraf yang sama dan mesti dimuliakan. tanggungjawab. Konsep keadilan. Mengikut Adat Perpatih harta pusaka diperturunkan kepada anak perempuan sahaja dan tanah pusaka tidak dibenarkan dijual atau digadai. pedoman. Aspek ekonomi. diperturunkan perbilangan ini: Yang buta penghembus lesung Yang pekak pelepas bedil Yang lumpuh penghuni rumah Yang kuat pembawa beban Yang bingung disuruh-suruh Yang cerdik lawan berunding 5. didengarkan perbilangan ini: Majlis di tepi air Mendesa di perut kenyang 4. iaitu dari pertunangan. dalam sistem ini perbilangan adat digunakan untuk pembahagian harta pusaka. perbilangan adat ini tidak didasarkan kepada pembalasan tetapi didasarkan kepada pemulihan (restitution). Sebagai kesimpulannya. pegangan dan juga perpaduan. penceraian sehingga kepada pembahagian harta. Ia merangkumi pemilihan ketua dalam masyarakat. utamakan nisab sebelah ibu. Sehingga kini perbilangan adat ini masih digunakan oleh kelompok masyarakat yang mengamalkan tatacara Adat Perpatih.Peribahasa| 23 2. Bentuknya ringkas tetapi mempunyai maksud yang benar dan . kata-kata perbilangan disusun indah dan menunjukkan bahawa kehidupan memerlukan ekonomi yang teguh. Kata hikmat dijadikan pedoman hidup dan percakapan umum. Aspek adat istiadat. ulama atau orang bijak pandai. Yang mana Buapak dan Datuk Lembaga bertindak sebagai pemegang kuasa. Diperturunkan kata-kata ini: Yang mencincang. perkahwinan. perbilangan adat dapat dikatakan sebagai bentuk puisi klasik yang juga intim dengan kehidupan masyarakat Melayu lama. Kata Hikmat Kata hikmat merujuk kepada kata-kata punjangga. memapas Yang membunuh membangunkan Yang menjual. hak.

. Dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat.… dan hendaklah diajarkan dalam konteks. perkara v.3 Peribahasa dalam Pendidikan Dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek Bahasa Melayu khasnya di sekolah. keperibadian dan nilai murn i masyarakat Malaysia. kata hikmat atau kata pujangga ialah perkataan orang bijak pandai yang mengandungi pengertian yang tinggi.Peribahasa| 24 dalam.2 Bina peta minda untuk memudahkan anda membezakan antara jenis-jenis peribahasa. Hal ini kerana peribahasa berupaya untuk berkembang dan relevan dengan bahasa tersebut secara keseluruhannya. “bersatu teguh bercerai roboh”. pandang apa yang ia kata”. peribahasa mempunyai kedudukan yang sama penting dengan aspek lain. 8. Ini bermaksud ungkapan yang berupa nasihat. benar dan berisi. waktu tidak menanti kita” dan sebagainya. jelas bahawa pembelajaran dan penghayatan peribahasa bertujuan meningkatkan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid. Hasil penulisan tentunya akan menjadi lebih indah dan bermutu sekiranya dimuatkan dengan peribahasa yang tepat dan sesuai. “maju bangsa maju negara” dan sebagainya. Pemilihan peribahasa… hendaklah mengutamakan falsafah. AKTIVITI 8. halaman xiv dinyatakan bahawa : “ Peribahasa…perlu diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. pendek. panduan dan peringatan serta dijadikan pedoman hidup. Kemahiran berbahasa ini pula akan diteliti dalam konteks kebolehan murid menggunakan peribahasa dalam aktiviti seharian dan penulisan. Mengikut Kamus Dewan. sedap. contohnya “bahasa menunjukkan bangsa”. Za‟ba juga menyebut tentang kategori yang sama sebagai lidah pendeta yang didefinisikan sebagai perkataan yang bijak. ” Dalam hal ini. dalam bahagian Sistem Bahasa. “kita mesti menanti waktu. Contoh yang lain juga seperti “ jangan pandang orang yang berkata.

Guru memberikan penjelasan mengenai maksud peribahasa. Ini kerana. Namun begitu. Selain jumlah dan jenisnya yang banyak. Justeru itu. “…Remaja di kawasan perumahan itu sanggup menggadai nyawa untuk berlumba haram walaupun telah diberi amaran beberapa kali oleh pihak polis” Jelas sekali peribahasa menggadai nyawa di atas diungkapkan dalam bentuk yang tidak tepat. Sebaliknya. pengajaran berpusatkan guru turut menyebabkan pengajaran peribahasa tidak begitu berkesan. sebagai jalan penyelesaian adalah dicadangkan agar pengajaran peribahasa di dalam bilik darjah menggunakan pendekatan kontekstual. manakala murid begitu pasif sebagai penerima maklumat. mereka harus dirangsang agar menggunakan peribahasa dalam pelbagai situasi. beberapa halangan perlu dihadapi semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. perbuatan yang dilakukan adalah tidak bermoral. . peribahasa yang tepat bagi remaja yang berkumba haram seperti yang digambarkan dalam petikan tadi ialah menempah maut. Berikut merupakan contoh pengajaran peribahasa menggunakan konteks situasi. Menerusi pendekatan ini. Guru juga harus mengetahui maksud dan pengertian serta penggunaan peribahasa yang diajar kepada murid. murid diajar menghayati peribahasa berdasarkan konteks dan situasi. Guru dicadangkan agar memilih peribahasa yang mudah dan biasa digunakan dalam masyarakat. Selain itu. pengamatan perlu dilakukan mengenai hubungan antara perkara yang dibandingkan. murid tidak seharusnya digalakkan menghafal sesuatu peribahasa seperti yang lazim dilakukan sebelum ini. Justeru itu. iaitu guru bertindak sebagai fasilitator.Peribahasa| 25 Sehubungan itu. Dengan strategi pengajaran berdasarkan konteks ini. Antaranya ialah kesukaran murid untuk mengingat sesuatu peribahasa ekoran sifat yang mempunyai pelbagai makna. Akibatnya murid akan berusaha menghafal peribahasa yang diberikan dan tidak menghayatinya sehingga mereka menganggap peribahasa adalah sesuatu yang sukar untuk dipelajari. diikuti dengan menyimpul makna yang simbolik dan terakhir dengan membuat penilaian terhadap ketepatan peribahasa berdasarkan konteks dan situasinya. Bagi mencapai tujuan ini. Peribahasa tersebut sebenarnya lebih sesuai bagi menyatakan perajurit negara yang berjuang mempertahankan tanah air atau pengorbanan yang suci dan bermakna. sifat peribahasa yang hanya sesuai untuk keadaan tertentu telah menyebabkan minat dan kecenderungan untuk mempelajarinya menurun. guru perlu bijak memilih peribahasa yang akan diajar. Dengan cara ini. murid perlu diajar mengenai ciri dan penggunaan peribahasa secara mudah dan tepat.

bagaimanapun bagi guru yang kesuntukan masa. Ayat contoh ini disediakan dalam susunan tatabahasa yang mudah bagi para pelajar memahami penggunaannya. Malah. Sesebuah karangan dapat difahami tanpa menggunakan peribahasa. seseorang hendaklah betul-betul memahami peribahasa itu dan mengetahu tempat dan ketikanya peribahasa itu diperlukan. KATA KUNCI 1. untuk menggunakan peribahasa dengan baik. kemahiran lisan atau bercerita. Pemaksaan akan menyebabkan karangan atau pertuturan itu tidak menarik. 4. 3. Karangan dan pertuturan akan lebih menarik jika peribahasa adalah unsur gaya dalam pertuturan dan penulisan. Dengan kata lain. dan sebagainya. Simpulan Bahasa 6. pemahaman. Peribahasa ini bertujuan untuk membantu para pelajar membuat pengertian yang tepat tentang sesuatu peribahasa supaya penggunaannya sesuai dengan konteks ayat atau karangan begitu juga penggunaanya dalam kehidupan seharian. Peribahasa boleh diaplikasikan dalam pelbagai kemahiran bahasa seperti penulisan karangan. Peribahasa Perumpamaan Pepatah Bidalan 5. pemaksaan peribahasa dalam sesebuah karangan akan menyebabkan tujuan penggunaannya tidak tercapai.Peribahasa| 26 Peribahasa yang digunakan dalam karangan dan juga pertuturan sebenarnya bukanlah untuk keperluan makna. kemahiran berfikir dan sebagainya. Perbilangan 7. Seseorang guru yang kreatif melihat peribahasa sebagai salah satu bahan pengajaran yang banyak mempunyai unsur-unsur pengajaran. kemahiran tatabahasa. Peribahasa tidak wajar dipaksakan ke dalam konteks. Guru yang kreatif boleh membina sendiri bahan bantu mengajar ini. kemasyarakatan. terdapat cd/DVD yang dijual di pasaran berkaitan peribahasa yang sesuai digunakan khususnya di peringkat sekolah rendah. Kata Hikmat . 2. Penggunaan peribahasa bertujuan untuk memperindah bahasa dan untuk menimbulkan daya tarikan atau kesan-kesan lain. Tiap-tiap peribahasa diberikan erti dan juga ayat contoh. RUMUSAN Penggunaan peribahasa dalam pengajaran bahasa Melayu sangat bergantung pada daya kreativiti seseorang guru. teka-teki atau kuiz.

my/stpm/peribahasa/peribahasa. Bagaimakah peribahasa dapat meningkatkan keperibadian seseorang? Fikirkan. Peribahasa dapat dijadikan sebagai bahan P&P Bahasa Melayu. Pantun Berkait. 1964. 2010. Kadir Ahmad.Peribahasa| 27 PENILAIAN KENDIRI 1. Pada pandangan anda.tutor.com/ http://www. Pada pendapat anda.upsi. bagaimanakah caranya? RUJUKAN A. Singapura: Malaysia Publishing Limited.htm http://ms. 3. Abdullah Hassan.edu.wikipedia.org/wiki/Peribahasa .my/AbdullahHassan/ http://peribahasamelayu. Peribahasa.com. adakah peribahasa masih relevan dalam kehidupan moden hari ini? 2. http://blog.

9. pertuturan. Ini kerana. menjelaskan definisi wacana.1 Definisi Wacana Menurut KAMUS WEBSTER. menjelaskan ciri-ciri wacana. percakapan. ekspresi idea-idea atau gagasan-gagasan. 2. (1983) wacana bermaksud: -Hubungan fikiran dengan kata-kata.Wacana dan Laras Bahasa| 1 UNIT 9 WACANA DAN LARAS BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Dalam bidang penulisan. dan menghuraikan jenis dan ciri-ciri laras bahasa. keseluruhan tutur yang . 9. wacana menyediakan kesemua ciri yang melengkapi bagi sesebuah penulisan.0 PENGENALAN Wacana merupakan sebuah kesatuan lengkap melebihi batas-batas ayat. Di dalam wacana. menjelaskan perbezaan koheren dan kohesi. 5. kewujudan wacana menentukan kelangsungan sesebuah penulisan yang baik dan bermutu. khutbah KAMUS DEWAN EDISI BARU (1993). 4. ceramah. anda diharapkan dapat: 1. menjelaskan jenis-jenis dan alat wacana.Keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasa merupakan suatu kesatuan . menjelaskan wacana bererti: -Ucapan. disertasi formal. kuliah. wacana dianggap dapat memenuhi sesebuah ciri penulisan yang lengkap. 3. Tuntasnya. terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan -Risalah tulisan. atau percakapan -Hubungan secara umum. terkandung koheren dan kohesi di samping kewujudan penanda-penanda wacana tertentu bagi menghasilkan sesebuah penulisan yang lengkap.

CARLSON: Wacana ialah rentetan ujaran yang berkesinambungan dan gramatis serta tersusun rapi. yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat. . bab. ASMAH HAJI OMAR: Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. sejumlah ayat. novel. HARIMURTI KRIDALAKSANA: Wacana ialah satuan bahasa terlengkap.1 Sila berbincang dengan rakan . Teratur / tersusun rapi / rasa koheren (kepautan) 5. Mempunyai permulaan dan penutup AKTIVITI 9. dialog. yang disebut teks bagi wacana adalah ayat bagi ujaran. wacana merupakan unit-unit linguistik yang lebih besar daripada ayat atau klausa. Dengan kata lain. HENRY GUNTUR TARIGAN: Wacana ialah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yangg mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. Mengatasi ayat / klausa 4. Terlengkap / terbesar / tertinggi kedudukannya 3. cerpen. seperti ertukaran-pertukaran percakapan atau teks-teks tertulis. paragraf. cerita. Rasa kohesi (kesepaduan) 7. Kesimpulan daripada takrifan-takrifan di atas terdapat lapan unsur penting wacana . ceraian. perenggan. buku. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. ayat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. iaitu: 1. Dalam bentuk lisan / tulisan 8. dalam hierarki tatabahasa merupakan satuan tatabahasa tertinggi atau terbesar. Secara ringkas. ensiklopedia. MICHAEL: Wacana merupakan kesatuan bahasa yang lebih besar daripada ayat atau klausa. siri buku (cerita) dan sebagainya. buku.Wacana dan Laras Bahasa| 2 STUBBS. dan sebagainya). Berkesinambungan 6. Satuan bahasa 2.

8. Berdasarkan pengungkapan: wacana langsung dan tidak langsung 3. perenggan dengan perenggan lain dan isi dengan isi yang lain. 2. 3. Berlandaskan hubungan: penutur dengan pendengar. 5. Ciri-ciri wacana yang paling dominan dalam melakari penulisan yang baik. Berdasarkan media penyampaian: wacana lisan dan tulisan 2. rasmi atau tidak rasmi. puisi dan dramai . Diterima khalayak/audiens: penerimaan tinggi jika pembaca atau pendengar memahami sepenuhnya wacana itu dan mempunyai tujuan yang sama. Takrifan wacana dalam penghasilan sesebuah penulisan.2 Buat perbincangan berikut: 1. penulis dengan pembaca. 6. AKTIVITI 9. 9. mempengaruhi pemilihan laras bahasa. Mempunyai koheren (pertautan: ayat dengan ayat. Mesti memasukkan maklumat yang tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat yang ada dalam ayat sebelumnya. 2. Mempunyai andaian dan inferens: inferens memberikan maklumat baru kepada andaian. mempunyai tujuan bagi menentukan jenis wacana. Kepentingan wacana dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah.2 Ciri-ciri Wacana : 1. penggunaan dialek. ayat. 4. 7.3 Jenis-jenis Wacana 1.Wacana dan Laras Bahasa| 3 1. 9. Berdasarkan bentuk: wacana prosa. mempunyai kohesi (kesepaduan): ketepatan seluruh isi-isi yang dikemukakan fokus kepada tajuk atau isu yang diketengahkan. Mempunyai gaya: bersahaja atau tidak bersahaja. 9. Bermaklumat: tiap-tiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang tidak terdapat dalam ayat sebelumnya.penggunaan ayat.

fikiran atau idea yang utuh.Wacana dan Laras Bahasa| 4 Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hirarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. AKTIVITI 9. Contohnya: Fadil dan Nizam pergi ke kedai buku. Alat-alat gramatikal yang dapat digunakan untuk membuat sebuah wacana menjadi kohesif antaranya ialah: Pertama penghubung ialah alat untuk menghubungkan bahagian-bahagian ayat atau menghubungkan perenggan dengan perenggan yang lain. Pensyaratannya akan dapat dipenuhi sekiranya wacana itu sudah terbina yang disebut kekohesian. sama ada Fadil atau Nizam yang ingin membeli kamus tersebut atau perkataan dia itu merujuk kepada kedua-duanya sekali.4 Alat Wacana Sesuatu wacana akan disebut baik sekiranya wacana itu kohesif dan koherens. baik yang berupa aspek gramatikal maupun yang berupa aspek semantik atau gabungan kedua-dua itu sekali. Dia ingin membeli Kamus Dewan yang terbaharu. sebab dan akibat atau hubungan kewaktuan. Isteri meninggal dunia. gagasan. Untuk mendapatkan wacana yang kohesif dan koherens. hubungan antara ayat pertama dan yang kedua tidak jelas. akan terciptalah kekohesian iaitu isi wacana yang benar. Contohnya: i) ii) Suami sakit dan isteri meninggal dunia. Wacana itu tidak kohesif kerana kata ganti nama diri dia tidak jelas untuk menunjukkan kepada siapa.3 1. Suami sakit kerana isteri meninggal dunia. Apabila wacana itu kohesif. 9. iaitu adanya keserasian hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam wacana tersebut. serta syarat kewacanaannya yang lain. Ulas tentang cara menjadikan sesebuah penulisan yang lengkap berdasarkan jenis-jenis wacana. Ini bererti wacana dibentuk dari ayat atau ayat-ayat yang memenuhi syarat gramatikal. yang boleh difahami oleh pembaca dan pendengar tanpa sebarang keraguanpun. . Pada wacana ini.ia dapat digunakan dengan pelbagai alat wacana. Adakah ia satu hubungan penambahan. Jika ayat tersebut ingin ditujukan kepada kedua-duanya seharusnyalah perkataan dia digantikan dengan perkataan mereka. Dengan itu penggunaan kata hubung ini menjadi ayat lebih eksplisit dan menjadi jelas jika dibandingkan dengan ayat tanpa kata hubung seperti ayat: Suami sakit. terdapat konsep. Sebagai satuan bahasa yang lengkap. Hubungan akan menjadi jelas sekiranya diberi kata penghubung dan menjadi wacana seperti berikut. Oleh itu dapatlah disimpulkan bahawa wacana itu tidak koherens.

Suami sakit. menggunakan ellipsis. Kedua. kata yang menggunakan kata ganti diri dia. dia berasal dari Perak. Setiap ayat tersebut berdiri dengan sendirinya. mereka. dan kelihatan tidak ada perhubungan antara ayat yang satu dengan yang lain. Tunjukkan bagaimana alat wacana dapat menjelaskan kekaburan yang berlaku dalam sesebuah penulisan. Yang di hujung sana namanya Nizam berasal dari Kuala Lumpur. Dengan itu ayat-ayat itu saling berhubungan. Contohnya i) ii) iii) iv) Pelajar-pelajar tingkatan lima mula memasuki dewan peperiksaan. sesebuah wacana yang kohesif dan koheren dapat juga dibuat dengan bantuan pelbagai aspek semantik. dan penghilangan itu sendiri menjadi alat penghubung dalam wacana tersebut. kerana tidak diulang bahagian yang sama. Mereka tenang untuk menjawab soalan peperiksaan. Antaranya: Pertama. Beberapa orang cuba untuk menyelamatkannya.4 1. Contohnya: Kawan saya berbaju biru itu namanya Fadil. wacana itu kelihatan lebih efektif. Contohnya Semalam hari hujan dengan lebat sekali. 9. nya. . itu sebagai rujukan anafora. sedangkan isteri meninggal dunia. kalimat yang sama tidak perlu diulang. Awan tebal menutupi langit. Itu tanda hari nak hujan. menggunakan kata hubung pertentangan pada ayat yang kedua yang terdapat di dalam wacana itu. Dan yang gadis itu bernama Nora berasal dari Pulau Pinang. Dengan ellipsis. Melainkan digantikan dengan kata ganti diri itu.5 PENANDA PENGHUBUNG Selain dari keupayaan gramatikal. Hari ini cerah pula. iaitu menghilangkan beberapa bahagian tertentu yang sama yang terdapat ayat yang lain. Tanpa ellipsis wacana tersebut kelihatan tidak efektif. Ketiga. AKTIVITI 9. Fadil lemas di sungai. Dengan itu. Dengan menggunakan kata ganti diri sebagai rujukan anafora.ini. kerana terlalu banyak menggunakan kata. Oleh sebab itu isteri meninggal dunia.Wacana dan Laras Bahasa| 5 iii) iv) Suami sakit.

Tingkat- . Keenam. Contohnya malam.Wacana dan Laras Bahasa| 6 Kedua. Wajarlah jika ia gagal dalam peperiksaan. menggunakan hubungan generik-spesifik atau spesifik generik contohnya Kerajaan telah cuba untuk menambah bilangan kenderaan awam dan sedaya upaya mengurangkan jumlah bilangan kenderaan peribadi. menggunakan hubungan antara ayat antara kedua-dua ayat tersebut.Ia tidak mengira waktu sama ada siang atau HIERARKI SATUAN WACANA WACANA AYAT KLAUSA FRASA KATA MORFEM FONEM Berdasarkan rajah di atas. menggunakan hubungan sebab-akibat. dapatlah disimpulkan bahawa satu tahap yang lebih kecil akan membentuk satuan yang lebih besar. Dan akhirnya ayat akan membentuk wacana. contohnya Dia malas. seperti seminggu tidak makan. Seringkali dia ponteng kelas. Sintaksis pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa. Kelima. Contohnya Lapar sungguh lagaknya. binaan serta konstruksinya. Dengan itu fonem akan membentuk morfem lalu morfem akan membentuk kata kemudian kata akan membentuk frasa selanjutnya frasa membentuk klausa. Ketiga. Dia tidak mahu terjadi seperti dirinya. Keempat. Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. Kebakaran sering terjadi di Kuala Lumpur. menggunakan hubungan rujukan yang sama pada ayat atau pada dua ayat dalam satu wacana. contohnya Kelima-lima orang anaknya telah bersekolah. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. Klausa seterusnya membentuk ayat. Retorik menjadi komponen yang penting bagi wacana. Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. menggunakan hubungan tujuan di dalam isi sesebuah wacana.

kesatuan fikiran yang utuh. eksposisi (pendedahan) atau penghujahan. miring. pertuturan. tubuh . . Ia melebihi tingkat ayat. khutbah) atau tulisan (seperti surat. ucapan. klausa. cetakan tebal. jadual. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. penutup d. berkesan. menarik. cerpen). novel. dan ayat merupakan peringkat bentuk. Hubungan ini dapat digambarkan seperti berikut: Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. munasabah. usur-unsur paralinguistik (tanda bacaan. morfem. 9. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. garis tebal) c. pendahuluan b. deskriptif (pengambaran). logik. kata. peta dan statistik. iaitu sama ada naratif (pemerian). aartikel. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. percakapan' ii. manakala wacana merupakan peringkat fungsi. Sesuatu wacana merangkumi: i. frasa. Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap .isi. Wacana mempunyai penanda. graf. juga dikenali sebagai penanda wacana.Wacana dan Laras Bahasa| 7 tingkat fonem.

Sebab dan kesan 9. selepas. bagai. kemudian. macam. lagi. pada mulanya. dengan kata lain. Rumusan 6. seterusnya. Bandingan 10. tambahan pula. yakni. bersebelahan dengan. Proposisi dalam ayat (a) berkait dengan proposisi dalam ayat (b). Penyataan semula 4. seterusnya. Contoh 5. lambat-laun.Wacana dan Laras Bahasa| 8 Fungsi 1. rumusannya. sesuai dengan. sebagai. bak kata. jadi. pertama. sememangnya. serupa dengan. kemudian daripada itu. walau bagaimanapun. sebab itu. dengan itu. bertentangan dengan. ketika. tetapi. seperti. seperti yang diterangkan. sesungguhnya. tambahan lagi. laksana. apabila. Tambahan 2. Urutan 3. Waktu 8. oleh itu. akhirnya. serta. kedua. semasa. Pertentangan 11. sama juga dengan. bertentangan dengan. seperti juga. umpama. sebenarnya. ibarat. pastilah. Pengesahan Contoh dan. sebaliknya. di samping. contohnya. tentulah. Pada ayat (d). iaitu. namun begitu. selanjutnya. lantaran. perkaitan itu dinyatakan . selepas itu. akhir kata. fasal. sewajarnya. kesimpulannya. Contoh: (a) Apakah yang dilakukan oleh Ahmad? (b) Dia memukul anaknya. sungguhpun. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. lama-kelamaan. sebagai kesimpulan. justeru itu. dan perkaitan itu diwujudkan dalam bentuk penggunaan kata ganti nama dia yang merujuk Ahmad. akhirnya. kemudian. (c) Apakah yang dilakukan oleh Ahmad? (d) Jahanam itu memukul anaknya. KOHESI DAN KOHEREN Kohesi merupakan hubungan perkaitan antara proposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur gramatikal dan semantik dalam ayat yang membentuk wacana. Tempat 7.

Demikian juga Pak Abu dan nelayan memiliki acuan yang sama. Oleh itu. Gadis itu kini belajar di sekolah asrama penuh. Kohesi biasanya diwujudkan melalui penggunaan kata yang maknanya berbeda dengan makna kata yang ditujukkannya. (b) Pak Abu telah turun ke laut pada waktu subuh lagi. Ini dibantu pula oleh kehadiran kata lain seperti laut yang membawa implikasi bahawa orang yang turun ke laut pada waktu subuh untuk menangkap ikan ialah nelayan. tetapi perkaitan itu tidak secara eksplisit (nyata) dapat dilihat daripada ayat yang mengungkapkannya.Wacana dan Laras Bahasa| 9 dengan frasa jahanam itu yang dalam konteks normal mempunyai rujukan yang sama. Perkaitan itu juga dapat dilihat pada kata kerja dilakukan dan memukul yang mempunyai kesinambungan makna. Koheren juga merupakan perkaitan antara proposisi. . kata yang digantikan dan kata pengganti menuju pada rujukan yang sama. Contoh: (a) Siapakah yang dipukul oleh Ali? (b) Ali memukul budak kecil itu. (b) dan (c). Mat!. tetapi tidak kohesi. biar aku sahaja yang menjawabnya. dan kerananya juga mewujudkan koherensi. Yang penting. perkaitan antara proposisi tetap wujud. Sesuatu wacana tidak mungkin kohesi tanpa koherensi. Sementara ayat (c) dapat ditafsirkan sebagai OK! Kalau begitu. Hubungan ini dikatakan kohesi. Mat! (c) OK! Dalam wawancara di atas (a). aku tidak dapat menjawab telefon itu. Nelayan yang rajin dan gigih itu bekerja dengan tidak mengenal jemu. iaitu Ahmad. Dan terdapat juga wacana yang hadir koherensi. Ayat (b) dapat ditafsirkan sebagai bentuk pendek daripada ayat Aku sedang mandi. Contoh: (a) Angkat telefon itu. Sehingga dapat dirumaskan bahawa Pak Abu dan nelayan ialah orang yang sama. Perbezaan Kohesi dan Koheren Perbedaan antara kohesi dengan koheren itu menunjukkan bahawa terdapat wacana yang sekali gus hadir kohesi dan koherensi. Untaian ayat yang kohesi tetapi tidak koherensi tidak mungkin membentuk suatu wacana. tetapi tidak secara nyata memperlihatkan perkaitan gramatikal atau semantik. Contoh: (a) Anak penyair terkenal itu semakin besar. Jef! (b) Aku sedang mandi. Anak penyair terkenal itu dan gadis itu mempunyai rujukan yang sama.

Oleh itu. Anafora ialah hubungan antara kata ganti nama yang mengaju kepada kata sebenar. (b) Halim membeli motosikal baharu. Busro diajak mengelilingi bandar Kajang. Contoh: (a) Apakah yang dipandang oleh emak? (b) Dia memandang bulan di langit. Dalam keadaan biasa. Contoh: (a) Dengan keretanya itu.6 Laras Bahasa Laras J bahasa dikaitkan dengan kesesuaian dengan bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. sesuatu . tetapi Halim.Wacana dan Laras Bahasa| 10 Ayat (a) dan ayat (b) menunjukkan bahawa terdapat perkaitan antara gramatis dengan semantik. Anafora dan Katafora Anafora dan katafora ialah sejenis hubungan atau pertautan dalam wacana. Ini dinamakan hubungan anafora. Katafora ialah hubungan antara kata ganti nama dengan nama sebenar yang mengikutinya. Dalam ayat (b). kata ganti nya mengacu kepada kata berikutnya. iaitu Halimah. Dalam ayat (a). kata ganti nya tidak mengacu kepada Busro. Dalam ayat di atas. 9. dia mengaju kepada kata emak. dan bukannya Ali memukul budak kecil itu. Bina peta minda yang memperlihatkan kepentingan koherens.5 1. 2. AKTIVITI 9. Bina peta minda yang memperlihatkan kepentingan kohesi. Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang wacana digunakan. dan dengan motosikalnya itu. Tetapi tidak koherensi kerana fokus pertanyaan ayat (a) ialah siapa. jawapan yang diharapkan ialah orang yang dipukul Ali. ayat (b) seharusnya berbunyi budak kecil itu (yang dipukul oleh Ali). Halimah menjelajah Malaysia.

Terdapat tokoh bahasa yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi. Bidang-bidang ini menentukan kosa kata dan istilah serta jenis ayat dan ragam ayat yang digunakan. Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa. cara penyampaian. Contoh: Ayat aktif dan ayat pasif.Wacana dan Laras Bahasa| 11 Contoh dalam bidang agama. perubatan. Sebaliknya. dan panjang pendek ayat akan menghasilkan laras yang berbeza. surat rasmi atau surat peribadi. Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi. sukan dan sebagainya. Cara penyampaian Jika lisan. matematik dan sebagainya. memorandum atau iklan? mengimbangi sama ada suatu ucapan berkenaan disampaikan dalam situasi formal atau tak formal. ucapan. Tiga Dimensi Laras (Halliday) merujuk kepada bidang yang diperkatakan seperti biologi. sukan. iaitu tajuk wacana. perbahasan dan khutbah atau doa? JIka tulisan sama ada ia esei. jika wacana merupakan ulasan selari perlawanan bola sepak . rragam ayat aktif dengan ayat tunggal yang pendek-pendek banyak digunakan supaya sesuai dengan tempo perlawanan bola sepak berkenaan. pendidikan. dan gaya penyampaian. penutur. ayat bias dan ayat songsang. Laras dipengaruhi oleh latar. politik. adakah ucapan itu disampaiakn dalam majlis yang formal yang dihadiri oleh orang- . maka ragam ayat pasif banyak digunakan untuk memberikn fokus kepada perkara yang dibincangkan. sama ada ia merupakan wacana syarahan atau ucapan. laporan. Jika wacana merupaan wacana ilmiah. peserta dan tujuan. sains. Tajuk wacana Sama ada wacana berkenaan disampaikan secara lisan atau tulisan. Gaya penyampaian Misalnya.

buku). . predikat. iaitu laras biasa dan laras khusus. Laras bahasa biasa terbahagi kepada formal dan tak formal.) Laras biasa ialah laras bahasa yang yang digunakan unuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti bidang hiburan (laporan sukan. Pembeza utama yang membezakan antara laras biasa dengan laras khusus ialah:    kosa kata atau istilah tatabahasa gaya Laras Bahasa Biasa Tidak melibatkan bidang tertentu. sebagainya. iklan). berita sukan). maklumat dan pemujukan (rencana. berita sukan). Ayat ayat sederhana. encana) dan maklumat dan pemujukan (rencana. surat kiriman dan diucapkan sama ada pengguguran subjek. objek. Laras khusus pula merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar (rencana. Laras biasa ialah laras khusus yang digunakan untuk masyarakat umum seeprti bidang hiburan (laporan sukan. kurang kata pinjaman. Struktur ayat mudah. tiada istilah teknikal. rencana). ringkas dan padat. contohnya: Dilarang memijak rumput. Laras Bahasa Biasa Formal/Rasmi Tak Formal Berlaku proses pengguguran dalam ayat-ayat yang Digunakan dalam majlis rasmi.Wacana dan Laras Bahasa| 12 orang kenamaan atau dif-dif? Jenis dan Ciri Laras Bahasa Laras bahasa dapat digolongkan kepada dua golongan besar. pengetahuan dan penerangan (syarahan. laporan. pengetahuan dan peneranangan (syarahan. mudah difahami. iklam).

Contoh laras perniagaan: SURUHANJAYA Sekuriti Malaysia (SC) meluluskan sembilan permohonan melaksanakan tawaran awam permulaan (IPO) untuk penyenaraian di Bursa Malaysia dalam tempoh suku kedua lalu. lukisan. Laras Bahasa Perniagaan Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu. ilustrasi dan sebagainya. tender. justeru mencerminkan kerancakan semula aktiviti penjanaan modal di pasaran tempatan.04 bilion. Percuma Satu (f) Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan. Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut: (a) slogan: Kami Ada Cara (b) Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual/Disewa (c) Perkaitan Konsep: Artis X dengan Tilam Jenama Y (D) Perisytihran: Waja dengan Aksesori Lengkap (e) Kaedah Umpan: Beli Satu.my 23 Julai 2011) .com. atau mengubah sikap dan melakukan tindakan. Ia adalah jauh lebih tinggi berbanding hanya satu IPO diluluskan pada suku pertama dan tiga pada suku kedua tahun lalu.bharian. Digunakan dalam iklan. grafik. (Sumber: http://www. laporan dan sebagainya .Wacana dan Laras Bahasa| 13 . dengan potensi modal pasaran terkumpul bernilai RM17. (g) Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama (h) Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai (i) Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin Z. disokong pula oleh gambar.

misalnya penulisan tesis.my/ 23 Julai 2011) . Contoh laras bahasa akademik: Bagi tempoh 1990 hingga 2003.com. Dalam penulisan ilmiah. dan biasanya perlu dihafal. graf. pemetaan genetik yang dikenali sebagai Projek Genom Manusia (HGP) sudah bermula. HGP berjaya merekodkan antara 20. Bersifat teknikal.000 gen dalam DNA manusia. mengawan. Mazlan.my 23 Julai 2011) Laras Bahasa Undang-Undang Tiada gambar. 9 Mac 2010 sehingga keesokan harinya. pendebungaan dan sebagainya.bharian. Di Amerika Syarikat. Ia adalah satu inisiatif global bagi mengumpul data-data genetik manusia bagi tujuan merawat penyakitpenyakit yang berkaitan dengan mutasi gen. metafora. Dalam saman yang difailkan pada 16 Ogos tahun lalu. HVP dicetuskan oleh Profesor Richard Cotton dan berpangkalan di Australia. peribahasa. Plaintif menamakan Awang. Sejak itu banyak penyelidikan berkaitan pemetaan genetik dilakukan di seluruh dunia. Menggunakan istilah-istilah yang khusus kepada bidang. (Sumber: http://www. Contohnya ialah fotosintesis. komunikasi. simili. habeas corpus dan sebagainya. (Sumber: http://utusan.000 ke 25.com. anggota polis.Wacana dan Laras Bahasa| 14 Laras Bahasa Akademik Meliputi pelbagai bidang seperti sains. 55. Mohd. matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan. Azran Rahmat dan kerajaan Malaysia sebagai defendan pertama hingga keempat. Selepas HGP. Contoh laras undang-undang: Hakim Datuk Akhtar Tahir memutuskan menolak dengan kos saman tersebut setelah Mazlan gagal membuktikan unsur-unsur konspirasi seperti yang didakwa dalam pernyataan tuntutannya. nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab. satu lagi projek genetik menyusul iaitu Projek Variasi Manusia atau Human Variome Project (HVP). pecutan. mempunyai istilah sendiri seperti Argumantum ad baculum. selaku plaintif mendakwa dia telah ditangkap secara salah dan tidak sah oleh polis pada pukul 10 pagi. teknologi. penulis perlu mengikut fornmati tertentu seperti perlu ada catatan bibiliografi (rujukan). Felda. kiasan dan sebagainya. 45.

Beberapa ciri bahasa sastera: a kreatif dan imaginatif b. Timbalan Panglima Tentera Laut. pasukan itu mendapat pujian pelbagai pihak berdasarkan prestasi mereka sepanjang bertugas di negara itu. personifikasi. istilah teknik. isi tulisan mestilah tepat. bunga-bunga bahasa dan sebagainya. kiasan. lain daripada struktur teks cereka. metafora. Laksamana Madya Datuk Mohammed Noordin Ali berkata. pemilihan kata c. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai. ilusi.com. . (Sumber: http://utusan. simile. mengandungi beberapa klaausa. perbandingan. menggunakan petikan. dan lain pula daripada struktur teks esei dan karya ilmiah. Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilanganbesar pembaca akhbar.: monolog. metafora. Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baikialah.Wacana dan Laras Bahasa| 15 Laras bahasa media Berita sebagai satu wacana mempunyais truktur teks yang tersendiri. dialog. dramatik dan puitis. kedua. ambiguiti dan sebagainya. mementingkan penyusunan. maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orang ramai. pengulangan. Ayat yang panjang. baasa yang digunakan mudah. peribahasa. deskriptif. malah. kisan. preskriptif. menggunakan bahas tersirat: perlambangan. gaya tulisan yang jelas dan ketiga. Contoh laras akhbar: SUBANG 22 Julai – Prestasi cemerlang pasukan Malcon East 6 (ME 6) sepanjang berkhidmat selama sembilan bulan di Lebanon berjaya menjulang nama Angkatan Tentera Malaysia (ATM) di peringkat antarabangsa. dan sebagainya haruslah dielakkan. pertama. Bahasanya boleh dalam bentuk naratif.my/ 23 Julai 2011) Laras Bahasa Sastera Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. d. puitis dan hidup.

Kalau dia terus bersabar dan yakin pada pembedahan itu nanti.my/bharian/articles/Cerpen_Virus/Article 23 Julai 2011) Laras Bahasa Agama Mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab Diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis. Fikirannya berlari lagi pada dua ayat panjang. Membuatkan dia penat. semua usaha perlu dihidupkan dalam organisasi kerana mukjizat kehebatan kemuliaan al-Quran kesannya sangat mendalam kepada jati diri. Pembudayaan Contoh Analisis:membaca al-Quran juga tidak terhad kepada satu-satu tempat. Sebagai pengurus atau majikan. Kedinginan cuaca pada pagi yang amat dingin seperti tidak mampu menenangkan hatinya. Thufail bin Amr dan Saidina Umar bin al-Khattab untuk memeluk Islam. petunjuk jalan kebenaran dan rahmat bagi mereka yang beriman. Terucap lancar pada lidah seorang lelaki 60 tahun. tertabur di jalan raya dan bangunan di depan banglo mewah tiga tingkat. Di tengah-tengah fikirannya yang keruh. Dia sendiri terpegun dengan keadaan cuaca yang tidak pernah berlaku dalam sejarah Daerah Mawar Merah. penawar kepada segala penyakit hati seperti syirik dan nifaq.my 23 Julai 2011) . Contoh laras agama: Al-Maraqhi dalam tafsirnya mengatakan. Contoh laras sastera: DIA memandang ke luar jendela yang berlangsir ungu muda.bharian. Lalu terusik pada jiwa.bharian.com. dia merasakan dalam dirinya ada air kekusutan berkocak hebat. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa. Diselamatkan oleh pakar bedah yang hebat. (Sumber: http://www. dia akan selamat. Melihat cebisan-cebisan putih yang gugur dari langit. Ia boleh dibudayakan termasuk di tempat kerja. 1.com.Wacana dan Laras Bahasa| 16 e. Dia merasakan ia seperti tepung yang keluar dari ayak. keadaan atau masa saja. ayat ini secara ijmalnya menunjukkan al-Quran itu penawar kepada manusia dalam empat perkara iaitu nasihat yang baik. Amat penat. Namun. dia masih bertahan dengan perasaan yang dipikul berat. dan Bidang Ciri-ciri Laras Bahasa Perniagaan (Sumber: http://www. keagungan Allah melalui kalam-Nya ini juga apabila dibaca dapat melembutkan hati dan membuka hidayah seperti berlaku kepada ahli syair terkemuka. Bahkan. Ia bagaikan dihangatkan oleh suatu perasaan yang menjarumi fikirannya.

Contohnya: Kata Umum Istilah . khususnya bidang perusahaan. Perbendaharaan Kata  Istilah khusus (penanda laras). Tatabahasa  Morfologi (kajian terhadap perkataan) Kata-kata umum (kata tunggal) bahasa Melayu boleh menjadi katakata khusus (bidang perniagaan) apabila menjadi kata terbitan. perniagaan dan perdagangan. eksport saham urus niaga. khususnya dalam aspek komunikasi memandangkan ekonomi negara menjelang abad ke-21 akan berasaskan perindustrian dan perusahaan. 2. kredit.Wacana dan Laras Bahasa| 17  Biasanya digunakan dalam dunia korporat. Penggunaan laras bahasa perniagaan dalam bahasa Melayu amat penting.   Penggunaan bahasa Melayu terpaksa bersaing dengan bahasa Inggeris. antaranya: agihan jualan. komposit  Istilah umum: tetapi diberi pengertian khusus (merujuk bidang ekonomi) untung susut tempoh hutang runcit tunai 3. cek palang harga mutlak. agensi pemasaran. francais. perbankan. baki debit anggaran kos. perindustrian. perakaunan.

Wacana dan Laras Bahasa| 18 wang ratus lebih pasar pegang dagang kewangan peratus lebihan pasaran pemegang dagangan  Akronim Contohnya: EPU – Unit Pembangunan Ekonomi EON – Edaran Otomobil Nasional BSN – Bank Simpanan Nasional BSKL – Bursa Saham Kuala Lumpur  Kata Majmuk Contohnya: kos jualan untung bersih modal tetap lebih asset harta semasa sebut harga  Sintaksis (kajian terhadap ayat) Kebanyakan ayat-ayat yang digunakan jenis ayat penyata. iaitu ayat-ayat yang memberi keterangan tentang sesuatu hal. Contohnya: Bank Simpanan Nasional (BSN) mencatatkan prestasi di luar jangkaan apabila mengaut keuntungan sebelum cukai bagi .

bagaimana mereka memastikan bahawa nilai sebenar syarikat tergambar dalam pasaran saham agar mereka tidak akan mengalami sebarang kerugian apabila menjual saham mereka. Struktur ayat juga jelas memperlihatkan pengaruh bahasa Inggeris. Fungsi kata pemeri tersebut untuk kejelasan dan pemahaman ayat dengan lebih mudah. Paling ketara ialah pendaftaran baru bagi kereta. 2.754 juta bagi tahun lalu.Contohnya: Seandainya pemegang saham berjaya mengawal pihak pengurusan (sudah tentu dengan kos yang tinggi). Contohnya: Ayat Aktif KDNK merupakan petunjuk ekonomi yang paling penting Ayat Pasif Kesan teus dirasai oleh pengeluar segmen kereta yang lebih mahal. Jualan runcit adalah dijangka akan meningkat. khususnya penggunaan ayat pemeri yang menggunakan kopula “adalah” dan “ialah” walaupun unsur ini tidak wajib digunakan dalam bahasa Melayu. Contohnya: 1. iaitu menggunakan ayat aktif dan ayat pasif yang sama banyak dalam teks ekonomi. Kecenderungan menggunakan ayat majmuk.Wacana dan Laras Bahasa| 19 setengah tahun pertama. Menggunakan ragam ayat yang seimbang. lebih RM70 juta dan mengatasi keuntungan sebanyak RM 47. . iaitu ayat yang mendukung beberapa isi dalam satu ayat untuk menimbulkan kelancaran dan kesinambungan wacana.

Banyak menggunakan jadual. Dengan wujudnya pengetahuan yang mendalam kepada kedua-dua aspek tersebut. Bersifat formal dan mempunyai perkataan. Ellipsis 9. Generik 10. Katafora 8. Jelaskan beberapa definisi wacana daripada beberapa pandangan tokoh. 3.Wacana dan Laras Bahasa| 20 4. Kohesi 3. graf statistik dan sebagainya. dan ayat yang baik. istilah susunan frasa. tunjukkan bagaimana penanda wacana tertentu dapat menjadikan ayat yang gramatis. Eksplisit 6. Gaya Bahasa   Berbentuk ilmiah.  AKTIVITI 9. iaitu laras bahasa yang mengungkapkan ilmu. RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan kepentingan wacana dan laras bahasa dalam sesebuah penulisan. 2. Anafora 7. Inferens 4. graf dan carta. Preposisi PENILAIAN KENDIRI 1. Dengan contoh-contoh.6 Nyatakan kepentingan laras bahasa dalam sesebuah penulisan. seseorang pelajar dapat menggunakan pengetahuan tersebut ke arah menghasilkan sebuah penulisan yang bermutu tinggi. Koherens 2. Bina dua contoh ayat yang memperlihatkan laras bahasa iklan. KATA KUNCI 1. . Kohesif 5. sesuai dan tepat serta boleh menyampaikan maksud dan pengertian dengan berkesan.

(1977). Freedle. Bina dua contoh ayat yang memperlihatkan laras bahasa agama.A. Moe. (1983).K.R. RUJUKAN Anderson. 1981. London. Noewood. Tunjukkan perbezaan koherens dan kohesi dalam pembinaan sesebuah ayat yang gramatis. Journal of Reading. E.Cohesion In English. Martin. (1976).Discourse Production and Comprehension . 6. Longman. (1979). Australian Journal of Reading. Ablex. Lexical Cohesion.Cohesion. coherence and the comprehension of text. dan Hasan. Universiti Sydney. 23.Cohesion and the teacher.Wacana dan Laras Bahasa| 21 4. R. Momeograf. Department Linguistik. M. 5. J. 35-42. A. R. . 16-20. Halliday.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.