PENGENALAN
Panduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan kursus. Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan cemerlang. Kursus KRB 3033 Pengantar Bahasa Melayu merupakan kursus wajib dan teras yang perlu diambil oleh pelajar yang mengikuti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah . Kursus KRB 3033 mendedahkan kepada pelajar tentang asas kepada linguistik yang meliputi bidang kajian ilmu linguistik yang terdiri daripada Sejarah Linguistik. ,Fonologi, Morfologi, Sintaksis, Semantik, Psikolinguistik, dan Wacana. Walau bagaimanapun tidak semua bidang linguistik yang dapat diterap kan dalam modul ini. Kursus ini bernilai 3 jam kredit.

KUMPULAN SASARAN
Kursus ini ditawarkan kepada semua pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah di UPSI. Bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran, modul ini digubal khas untuk pelajar Program Pendidikan Jarak Jauh UPSI.

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN
Mengikut piawaian UPSI dan MQA, setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam waktu pembelajaran. Oleh itu bagi kursus ini pelajar perlu memperuntukkan 120 jam waktu pembelajaran. Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi KRB 3033 adalah seperti dalam Jadual 1 dan Jadual 2. Jadual 1 Anggaran agihan masa pembelajaran (3 jam kredit) Aktiviti Pembelajaran Membaca modul, ulangkaji, menyiap tugasan Tutorial di Pusat Tutorial dalam talian (E-Learning, contohnya melalui BigBlueButton, Skype, dll.) Forum (E-Learning melalui MyGuru2) Video P&P melalui MyGuru2 Jumlah Masa Pembelajaran Jam Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka 48 10 32 20 10 78 120

42

HURAIAN KRB 3033 PENGANTAR BAHASA MELAYU
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pada akhir kursus KRB 3033, anda diharap dapat: 1. Memahami dan mengetahui istilah dan konsep asas dalam Bahasa Melayu. 2. Mengetahui dan mengenali subbidang yang terdapat dalam Bahasa Melayu. 3. Memahami dan menguasai aspek asas Bahasa Melayu mengikut bidang secara khusus seperti lisan, sebutan, morfologi, dan sintaksis. SINOPSIS KURSUS Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar ten tang aspek yang terdapat dalam bidang Bahasa Melayu. Antara aspek yang dibincangkan ialah definisi bahasa dan lingustik Melayu, sebutan, ejaan, penulisan, morfologi, sintaksis dan aspek makna. Aspek -aspek ini merupakan perkara asas yang menjadi dasar kepada pengajaran Bahasa Melayu yang perlu dikuasai oleh pelajar program Pendidikan Sekolah Rendah. ISI KANDUNGAN KURSUS Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini, isi kandungan kursus dibahagikan kepada sepuluh unit semuanya yang terkandung dalam modul ini . Berikut merupakan perincian bagi setiap unit :

UNIT 1

2

TAJUK PENGENALAN ILMU LINGUISTIK DAN BAHASA Unit ini membincangkan definisi dan cabang ilmu linguistik, bidang ilmu linguistik, definisi bahasa, sifat bahasa, asal usul bahasa Melayu, pengaruh bahasa asing, taraf bahasa Melayu, dan fungsi bahasa Melayu. PSIKOLINGUISTIK Unit ini membincangkan tentang definisi Psikolinguistik, pemerolehan bahasa pertama dan teoriteori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. 3.SISTEM EJAAN DAN SEBUTAN Unit ini membincangkan tentang sistem ejaan bahasa Melayu, membezakan jenis bunyi vokal, konsonan dan diftong, menghuraikan sistem sebutan baku bahasa Melayu, dan mengaplikasikan sebutan baku dalam urusan rasmi.

4

MORFOLOGI : PEMBENTUKAN KATA Unit ini membincangkan tentang definisi morfologi, menerangkan konsep pembentukan kata, menghuraikan proses pembentukan kata, dan membezakan jenis-jenis bentuk kata. MORFOLOGI : PENGGOLONGAN KATA Unit ini membincangkan tentang konsep penggolongan kata, menerangkan jenis-jenis kata nama, menerangkan jenis-jenis kata kerja, dan menerangkan jenis-jenis kata adjektif dan kata tugas. SINTAKSIS : AYAT Unit ini meneruskan perbincangan tentang definisi sintaksis, mengenal pasti binaan subjek dan predikat, menerangkan pola ayat dasar, dan menggunakan ayat tunggal dan majmuk dengan betul. SEMANTIK Unit ini menghuraikan tentang definisi Semantik, menjelaskan hubungan perkataan makna dan rujukan, dan menghuraikan faktor-faktor yang menentu dan mengubah makna perkataan. PERIBAHASA Unit ini menjelaskan tentang konsep peribahasa, menghuraikan jenis -jenis peribahasa, dan mengaplikasikan peribahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. . WACANA DAN LARAS BAHASA Unit ini menjelaskan definisi wacana, menjelaskan ciri-ciri wacana, menjelaskan jenis-jenis dan alat wacana, menjelaskan perbezaan koheren dan kohesi, dan menghuraikan jenis dan ciri -ciri laras bahasa. PENGAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KORPUS BERKOMPUTER Unit ini menjelaskan konsep korpus berkomputer, menerangkan kepentingan korpus berkomputer, dan mengaplikasikan korpus berkomputer dalam P&P.

5

6

7

8

9

10

PENAKSIRAN Tugasan 2 Tugasan Forum Peperiksaan Akhir Jumlah % Wajaran 50 10 40 100 Kaedah dan Hasil Tugasan Dalam talian menggunakan MyGuru2 Dalam talian menggunakan MyGuru2 .

Mohd Baharin . Yusuf Omar Hisham B. Yusof Abu Bakar B.KRB 3033 PENGANTAR BAHASA MELAYU Penulis: Mohd Ra’in B. Shaari Abdullah B.

anda diharapkan dapat: 1. Ini juga . „linguistik‟ berasal daripada perkataan Latin iaitu ‘lingua’ yang bermaksud bahasa. ahli linguistik dan ahli terjemahan.0 PENGENALAN Menurut Verhaar (1985:1). Terdapat perbezaan antara istilah ahli bahasa. Itali „Lingua‟. terutamanya dari segi peraturan bahasa serta penggunaan bahasa yang betul dalam pelbagai konteks. Selain itu.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 1 UNIT 1 PENGENALAN ILMU LINGUISTIK DAN BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Menurut Kamus Dewan (1993) perkataan linguistik diambil daripada perkataan Inggeris yang bererti pengajian ilmu bahasa. Seseorang ahli linguistik yang bersandarkan sesuatu teori boleh menjelaskan apa-apa fenomena atau permasalahan dalam bahasanya sendiri atau bahasa-bahasa lain walaupun beliau sendiri tidak memahami bahasa tersebut. 1. menjelaskan konsep linguistik dan bidang-bidangnya. Ahli bahasa adalah individu yang mahir dalam satu-satu bahasa. 2. Ahli linguistik pula adalah individu yang mahir tentang teori-teori lingistik serta kaedah-kaedah penyelidikan linguistik. perkataan linguistik juga boleh ditemukan dalam bahasa Perancis „Langue dan Langage‟. menghuraikan sifat-sifat bahasa. Sepanyol „Lengua‟ dan Inggeris „Linguistics‟. dan 3. merumuskan fungsi-fungsi bahasa Melayu meliputi pelbagai aspek kehidupan.

menjelaskan linguistik sebagai kajian bahasa secara saintifik.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 2 bermakna ahli linguistik bukanlah seseorang yang mahir dalam banyak bahasa seperti ahli terjemahan. John Lyons (1968) mendefinisikan linguistik sebagai “the scientific study of language”. ilmu linguistik mula diajarkan di Fakulti Sains Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan UKM pada 1 Mei 1984. Bidang ini telah mendapat perhatian hampir di semua universiti di Malaysia. iaitu dilakukan secara berterusan terhadap sesuatu sampel atau data bahasa. seseorang itu boleh menterjemahkan bahasa Melayu dengan bahasa Rusia atau dengan beberapa bahasa yang lain. 5. 2. padat dan tepat. Verhaar (1993) menyatakan bahawa linguistik adalah suatu kajian ilmu bahasa. 1. Kemungkinannya. .2 Saintifik Kajian Linguistik Saintifik bermaksud sesuatu kajian itu dilakukan berdasarkan metodologi yang tepat. Britain. Ijazah ilmu linguistik mula-mula diperkenalkan di Universiti York. Dapatan kajian mestilah ringkas. Di Eropah seperti Britain. dan mempunyai dapatan kajian yang sah.1 Definisi Linguistik Berikut ialah beberapa pendapat tokoh yang menjelaskan definisi ilmu linguistik: 1. bersandarkan teori-teori tertentu. 3. mendefinisikan linguistik sebagai kajian mengenai bahasa yang diucapkan oleh segolongan masyarakat. mendefinisikan linguistik sebagai kajian terhadap bahasa manusia. 1. Di Malaysia pula. Beliau juga mengatakan bahawa perkataan „linguistik‟ sudah memberi kan maksud kajian yang menyentuh sesuatu kajian bahasa boleh dilaksanakan. mempunyai sampel atau data kajian yang sah. 4. Kajian mestilah konsisten. David Crystal (1973). Ahli terjemahan ialah seseorang yang mahir lebih daripada satu bahasa. Langacker (1987). ilmu ini mula berkembang sekitar tahun-tahun 1960-an. Ferdinand de Sausure (1988). Emperikal juga mempunyai ciri ekomomi dalam menghasilkan sesuatu dapatan kajian bahasa. Sejarah perkembangan ilmu linguistik sebagai salah satu disiplin ilmu moden secara relatifnya masih dianggap baharu. Kajian saintifik dikenali sebagai empiris atau emperikal iaitu dilakukan secara menyeluruh.

barulah sesuatu dapatan kajian yang berbentuk rumus atau peraturan sesuatu bahasa dilakukan. Semua dasar fikiran dan perkiraan dalam . teori serta metodologi yang betul. seseorang pengkaji boleh bermula dengan hipotesis atau andaian awal. Linguistik ini bermaksud juga pengkajian atau penghuraian bahasa dilakukan secara penghuraian supaya sesuatu tujuannya fenomena bahasa dapat dihuraikan atau dijelaskan dengan lebih berpada (adequate). 1. Berikut adalah penerangan ringkas tentang cabang-cabang linguistik: 1. tatabahasa dan perkataan pada waktu tertentu. Linguistik Deskriptif Pengkajian bahasa terhadap ciri bunyi. Setelah data diuji dan dibuktikan secara sistematik.3 Cabang Linguistik Linguistik boleh dikategorikan kepada beberapa jenis atau cabang berdasarkan beberapa perkara seperti meneliti linguistik dari sudut fungsinya.1: Saintifik Kajian Linguistik Dalam menjalankan penyelidikan sesuatu bahasa. dari sudut apa-apa yang dikaji dan aspek masa dalam kajian linguistik. terdapat dua bidang linguistik iaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Bawah cabang linguistik pula. Hipotesis perlulah diuji atau dibuktikan dengan menghuraikan data.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 3 Permasalahan Kajian dan Hipotesis Ujian data lanjutan Sampel kajian/Data Teori dan Analisis Rajah 1.

Turut dikaji ialah mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 4 Linguistik Deskriptif adalah bersumberkan satu teori dasar yang umum disebut sebagai „General Linguistik‟. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa. stilistik. Misalnya Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini. Linguistik juga membekalkan data untuk mengukuh dan menyangkal sesuatu usul dan teori yang dikemukakan. Linguistik Sinkronik Linguistik jenis ini menghurai atau mengkaji sesuatu bahasa dari sudut masa. 2. sejarah sistem ejaan dan seumpamanya. petalogi bahasa dan sebagainya. Linguistik Deskriptif turut menganalisis bahasa tertentu dengan hipotesis dan teori-teori Linguistik General. 4. dan menerangkan apa-apa saja unsur yang wujud dalam bahasa pada waktu itu . Linguistik ini kerap digunakan untuk membanding-bandingkan satu dialek dengan satu dialek yang lain. 3. Linguistik Terapan Satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori deskripsi. Linguistik Historis Satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa daripada sudut sejarah. Linguistik Perbandingan ( komparatif) Linguistik jenis ini membandingkan dua bahasa atau lebih dari sudut bunyi. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa. perkataan dan ayat iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. Hal ini adalah untuk membolehkan penutur dilihat sebagai orang yang menuturkan bahasa dengan betul dan dianggap sebagai orang yang terpelajar. Linguistik Preskriptif Penekanan kepada penghasilan rumus atau formula bahasa bagi menjelaskan sesuatu fenomena bahasa. dalam leksikografi. penterjemahan. Rumus preskriptif pula sebenarnya lebih kepada rumus gaya berbanding rumus tatabahasa. Ini bermaksud satu kajian yang dilakukan terhadap bahasa pada satu masa dalam titik sejarah. 6. Linguistik Preskriptif menerang dan menentukan cara bahasa sepatutnya ditulis dan dituturkan. 5. penulisan buku-buku teks.

bunyi  morfologi .ayat  semantik .4 Bidang Linguistik Secara umumnya bidang linguistik terbahagi kepada: a) Mikrolinguistik (linguistik tulen) Bidang yang mengkaji bahasa dari dalam iaitu kajian terhadap struktur bahasa itu sendiri.makna b) Makrolinguistik (linguistik terapan) Bidang yang mengkaji bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa iaitu melibatkan kajian yang bersifat intra disiplin.5 Definisi Bahasa: Edward Sapir (1948:8) telah mendefinisikan bahasa sebagai “ a purely human and non instinctive method of communicating ideas. Linguistik ini merupakan satu pendekatan terhadap kajian bahasa dari segi sejarah atau perbandingan. emotions and desires by means of a system of voluntary produced symbols”. Sapir berpendapat. bahasa merupakan satu alat atau cara . 7. Ini bererti bahawa kajian diakronik berasaskan dua atau lebih kajian sinkronik.perkataan  sintaksis . 1. Contohnya kajian terhadap:  fonologi .Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 5 dengan tidak dipengaruhi oleh perkembangan bahasa tersebut dari segi sejarah ataupun daripada satu bahasa lain. Contohnya kajian terhadap:  sosiolinguistik – mengkaji hubungan bahasa dengan masyarakat  psikolinguistik – mengkaji hubungan bahasa dengan perlakuan manusia  filologi – kajian terhadap sejarah bahasa yang terdapat dalam satu teks  neurolinguistik – kajian berkaitan saraf otak dengan kemampuan bahasa  petalogi – kajian tentang perkataan tentang cara bercakap 1. Linguistik Diakronik Linguistik ini tidak menekankan aspek masa.

iaitu ia tidak tersusun secara sembarangan. keinginan dan perbuatan.6 Sifat-Sifat Bahasa 1.a system of arbitrary vocal symbols and grammartical signals by means of which the members of the speech community communicate. Sistem ini dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang berhubungan secara fungsional antara satu sama lain dan bersifat sistematis dan sistemis. emosi dan kehendak mereka. interact and transmit their culture. 2. adalah berbeza-beza. Albert B.. Selain dipakai sebagai istilah generik. Cook (1977) mendifinisikan bahasa sebagai “…. bagi Cook bahasa adalah satu sistem simbol pertuturan yang arbitrari dan penanda kenahuan yang digunakan oleh anggota sesebuah komuniti. Sistem bunyi dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab misalnya. 1. Mempunyai lambang Sesuatu lambang biasanya dikaitkan dengan unsur tanda. kata. Mempunyai sistem Setiap bahasa mempunyai peraturan atau sistemnya yang tersendiri. Sistemis pula bermaksud bahasa bukan merupakan sistem tunggal tetapi terdiri daripada sub-sub sistem atau sistem bawahan yang terdiri daripada fonologi. ” Oleh itu. bahasa merefleksi atau menggambarkan latar belakang budaya seseorang pengguna atau penuturnya.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 6 yang hanya dimiliki manusia untuk berkomunikasi. sintaksis dan semantik. menyampaikan idea. Selain itu. frasa. Sistem bahasa dilihat dari sudut unit/ unsur/ komponen bahasa yang disusun mengikut cara-cara tertentu. berpola dan membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. sebagai penanda bangsa. daripada semua termasuk . Sistem bererti susunan teratur. Sistematis bermaksud bahasa tersusun menurut satu pola. Samsuri (1978) menyatakan bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk fikiran dan perasaan. mofem. Unsur tanda terdiri daripada penanda dan petanda. Unit atau unsur bahasa disusun mengikut cara-cara tertentu. Nelson Francis pula mendefinisikan bahasa sebagai satu sistem bunyi yang dihasilkan oleh alat tutur yang digunakan oleh sekelompok manusia sebagai wahana atau cara untuk menjalankan apa-apa sahaja aktiviti masyarakat mereka. contohnya fonem. klausa dan ayat. morfologi.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 7 kajian semiotik juga merupakan sesuatu yang dapat menandai atau mewakili idea. Walau bagaimanapun. klausa. Contohnya. Bunyi dihasilkan oleh alat pertuturan manusia. tetapi . Kita tidak dapat menjelaskan sebab binatang tersebut dilambangkan dengan bunyi [unta] bukanya [tanu] atau [unat]. Semua satuan ini memiliki makna. Lambang juga sering disebut bersifat arbitrari. warna. fonem. benda dan tindakan secara langsung dan alamiah. resepi. Lambang tidak bersifat langsung dan alamiah. Arbitrari bermaksud sewenang-wenangnya. antaranya perlu bersifat konvensional. tetapi tidak difahami oleh penutur Turki. iaitu tidak adanya hubungan langsung yang bersifat wajib antara lambang dengan yang dilambangkan. 5. bahasa manusia tidak akan terdiri daripada ketukan mesin taip. Misalnya. Lambang-lambang bunyi bahasa yang bermakna dalam bahasa merupakan satuan –satuan bahasa yang mewujudkan mofem. berubah-ubah atau tidak tetap. Oleh itu. frasa. idea atau pemikiran. Lambang menandai sesuatu yang lain secara konvensional. Arbitrari Tidak akan berlaku hubungan hayati antara bunyi yang dilafazkan atau ditulis dengan benda atau objek. bentuk-bentuk bunyi yang tidak bermakna dalam bahasa apapun bukanlah bahasa kerana fungsi bahasa adalah menyampaikan mesej. ayat dan wacana. perubahan suhu ataupun campuran bahan kimia. bau. Tentu hanya ada satu bahasa yang meskipun berbeza. Manusia boleh menghasilkan beribu-ribu bunyi melalui pelbagai cara. fikiran. Terdiri daripada bunyi Bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucapan manusia dan bermakna. antara [unta] dengan yang dilambangkannya iaitu “sejenis binatang berkaki empat yang biasa ditunggani”. Bunyi bahasa ialah fonem (fon. 4. Oleh kerana bahasa itu bermakna. Contohnya bahasa Jepun yang diucapkan oleh penuturnya hanya difahami oleh masyarakat Jepun. tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksudkan oleh lambang tersebut. 3. Justeru. Bahasa pada asasnya terdiri daripada bunyi-bunyi melainkan bahasa isyarat yang sangat terhad penggunaannya. tidak secara alamiah dan langsung. Bermakna Semua ujaran bahasa yang dihasilkan perlu difahamai oleh masyarakat pendengar. maka segala ucapan tidak mempunyai makna adalah bukan bahasa. perasaan. kalau di kejauhan kelihatan ada asap membumbung tinggi maka kita tahu bahawa di sana ada api sebab asap merupakan tanda akan adanya api. fonemik). konsep. kata.

Bersifat konvensional Maksud bahasa bersifat konvensional ialah semua aspek bahasa sudah disepakati oleh masyarakat penutur bahasa berkenaan. Contoh lain. 7. jika penutur bahasa Turki mengucapkan “ ders” sebagai “pelajaran”. dan lain-lain. bahawa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Unik Bahasa yang bersifat unik bermaksud mempunyai ciri-ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. /s/-/a/-/m/-/a/. maka angota masyarakat bahasa berkenaan harus mematuhinya. ini bererti. fonem-fonem /m/. Kekonvensionalan bahasa terletak pada kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan konsep yang dilambangkannya. Salah satu keunikan yang terdapat dalam bahasa Melayu ialah ia bersifat aglutinatif (kata dasar . Contohnya. Contohnya. Persetujuan dilakukan sama ada secara sedar ataupun tidak. 6.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 8 perbezaannya tidak terlalu banyak. maka semua penutur bahasa tersebut akan mengucapkan “ ders” sebagai merujuk kepada pelajaran. walaupun unsur bahasa terhad tetapi jumlah yang dibentuk oleh bahasa tidak terbatas. Ada pendapat yang mengatakan bahawa ada sejumlah kata dalam bahasa apa-apa sekali pun yang lambangnya berasal daripada bunyi yang diwakilinya. Oleh itu. Produktif Apabila bahasa dikatakan bersifat produktif. Hal ini bermaksud semua anggota masyarakat berkenaan harus mematuhi konvensi. jika perkataan kereta merujuk kepada sejenis kenderaan beroda empat. penutur asli juga tidak boleh bertanya punca binatang itu diberikan nama unta kerana sebahagian daripada nama yang telah diberikan itu tidak mempunyai jawapan atau bersebab. /a/ . /a/-/s/-/a/-/m/. Ini bererti ciri yang terdapat dalam sesuatu bahasa diiktiraf oleh penutur natifnya. semua penutur bahasa tersebut mematuhi bahawa lambang tertentu mewakili objek. Sekiranya bahasa itu dikatakan produktif meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas. Ini bermaksud mempunyai ciri yang tersendiri. 8. Ini bermaksud banyak hasilnya atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan./a/ dan /s/ dapat menghasilkan satuan-satuan bahasa /m/-/a/-/s/-/a/. perkataan atau peristiwa. Selain itu. sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. tetapi dengan unsur yang jumlah yang terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas meskipun secara relatif. Jika tidak dipatuhi atau menggantikannya dengan lambang lain maka komunikasi akan bercelaru.

tiga vokal panjang dan 28 konsonan. bahasa Inggeris (komputer). dalam bahasa Arab pula terdapat tiga vokal pendek. kegiatan manusia itu tidak tetap dan selalu berubah maka. berjalan. Bahasa Inggeris pula mempunyai enam belas vokal termasuk diftong dan 24 konsonan. menjalankan. Manakala. bahasa itu juga menjadi ikut berubah. Contohnya. Maksud universal iaitu adanya ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Universal Setiap bahasa mempunyai kesamaan ciri-ciri tertentu dengan bahasa lain. Variasi bahasa dilihat dari segi idiolek. Oleh kerana itulah bahasa disebut dinamis iaitu bahasa boleh menerima pengaruh bahasa lain. jalanan. bahasa Cina (mee). dalam bahasa Melayu terdapat enam vokal tiga diftong dan sembilan belas konsonan. manakala dalam bahasa inggeris terdapat transitive verb. Oleh kerana latar belakang dan lingkungannya tidak sama. Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Oleh kerana bahasa itu merupakan ujaran. Manakala dialek pula merupakan variasi bahasa yang . maka bahasa yang mereka gunakan menjadi bervariasi atau beragam. Oleh kerana keterikatan dan keterkaitan bahasa itu dengan manusia sedangkan dalam kehidupannya dalam masyarakat. Tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai oleh bahasa. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari pelbagai status sosial dan latar belakang. Contohnya: jalan. Contoh yang lain ialah semua bahasa mempunyai kata kerja misalnya dalam bahasa Melayu terdapat kata kerja transitif. 9. Ciri-ciri yang universal ini merupakan unsur bahasa yang paling umum yang biasanya boleh dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat bahasa lain. Bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Misalnya bahasa Melayu menerima atau meminjam perkatan seperti dari bahasa Arab (akhirat) . maka ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahawa bahasa itu mempunyi bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. bahasa Sanskrit (dunia). dialek dan ragam bahasa. bahasa Tamil (kedai) dan lain-lain. Iaitu menjadi tidak tetap dan tidak statik. 10. dijalankan. 11. perjalanan. Dinamis Bahasa boleh menerima pengaruh bahasa lain.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 9 menerima imbuhan untuk menukar makna). Bervariasi Variasi disebabkan oleh ramainya penutur dalam sesuatu bahasa dan luasnya kawasan bahasa tersebut.

Misalnya di Indonesia mengenal adanya bahasa Jawa dialek Banyumas. maka perkataan tersebut akan lenyap begitu sahaja. Ragam bahasa pula adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi. bahasa Jawa dielek Tegal dan sebagainya. Bebas Bahasa yang bersifat bebas atau bukan mandatori bermaksud tidak boleh dipaksa oleh individu atau kerajaan untuk memaksa masyarakat itu menerima atau mengguna pakai apa-apa aspek bahasa seperti perkataan-perkataan tertentu secara paksaan.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 10 digunakan oleh sekelompak anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Isoglos adalah satu istilah bagi merujuk sempadan antara satu dialek dengan dialek yang lain. . Untuk situasi formal digunakan ragam bahasa yang disebut ragam baku. jika ada seorang menteri memaksa atau memperkenal penggunaan perkataan “infotaiment” sebagai satu perkataan yang merujuk kepada sesuatu konsep. keadaan atau untuk keperluan tertentu. monyet dan orang hutan dapat mengeluarkan bunyi pertuturan seperti manusia. 12. Makhluk lain seperti haiwan. tetapi haiwan seperti itu hanya boleh menutur sahaja tetapi tidak boleh menggunakan bahasa dalam konteks yang betul.7 Asal Usul Bahasa Melayu Sebelum kita mempelajari aspek-aspek penting yang terdapat dalam bahasa Melayu. maka kita perlu mengkaji terlebih dahulu bangsa yang menutur bahasa tersebut. dialek areal. 1. Bahasa adalah suatu aktiviti manusia dan bukannya aktiviti makhluk lain. Jika kita ingin mengkaji sejarah asal-usul sesuatu bahasa. eloklah kita mengenali terlebih dahulu sejarah ringkas asal-usul bahasa Melayu. Manusiawi Bahasa manusia adalah milik manusia. untuk situasi tidak formal digunakan ragam yang tidak baku. Banyak haiwan boleh dilatih menutur bahasa manusia seperti burung kakatua. maka perkataan tersebut jika tidak dapat diterima oleh masyarakat bahasa itu. tidak boleh berbahasa. Variasi bahasa lazimnya disebut dengan nama dialek regional. Misalnya. 13. Telah diketahui juga bahawa burung. Hanya manusia yang boleh berbahasa. Setiap bahasa dihasil dan diwarisi oleh bangsa tersebut. Tetapi ternyata bahasa manusia lebih baik kerana keupayaan manusia untuk mencantumkan bunyi-bunyi itu menjadi suku kata tetapi ini tidak berlaku kepada haiwan. atau dialek geografi.

Penghijrahan Melayu Deutro menyebabkan Melayu Proto melarikan diri ke kawasan pedalaman kerana terancam dengan Melayu Deutro yang lebih maju dan hidup secara berkumpulan. Geldern membuat kesimpulan kapak tua tersebut dibawa oleh orang Asia Tengah ke Asia Tenggara atau ke Kepulauan Melayu ini.H. Berikut ialah hujah para sarjana tersebut yang dipetik daripada Darwis Harahap (1992):  R. dan Hwang. Mereka ini telah menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 11 Siapakah orang Melayu? Dari manakah mereka berasal? Asal usul orang Melayu sebagai penutur asli bahasa Melayu amat kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. Penghijrahan pertama dinamakan Melayu Proto yang berlaku berlaku sejak tahun 2500 sebelum Masihi. Penghijrahan kedua dinamakan Melayu Deutro yang berlaku kira-kira dalam tahun 1500 sebelum Masihi. Walau bagaimanapun. . Yangtze. Geldern Beliau menemukan kapak tua yang diperbuat daripada batu di sekitar hulu Sungai Brahmaputra. Beliau juga menemukan kapak yang mempunyai bentuk dan jenis yang sama di beberapa tempat di kawasan Nusantara. Salween. berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan oleh para sarjana dari dalam dan luar negara. Terdapat dua gelombang penghijrahan orang Yunan ke Asia Tenggara. Terdapat dua teori utama bagi menjelaskan asal usul bahasa dan orang Melayu. Irrawaddy. kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno. iaitu: 1) Teori Orang Melayu Berasal dari Yunan 2) Teori Orang Melayu Berasal dari Nusantara 1) Teori Orang Melayu Berasal dari Yunan Teori ini dipelopori oleh para sarjana Barat yang berpendapat orang Melayu berasal dari daerah Yunan iaitu suatu kawasan yang terletak di utara Loas dan barat daya negara China.

Beliau mendapati bahawa perkataan yang terdapat di Kepulauan Nusantara ini terdapat juga di Madagaskar. iaitu Tanah Semenanjung. Ada yang melalui daratan. dan ubi.C Kern J. beliau menolak pendapat yang mengatakan bahawa pada mulanya asal bahasa mereka satu dan perbezaan yang berlaku kemudian adalah kerana faktor geografi dan komunikasi. nyiur. dan beberapa buah pulau di Lautan Pasifik.1: Asia Tenggara (Sumber: Google. buluh.C. pisang. rotan. pandan. .H.H. Perkataan tersebut di antara lain ialah: padi. haiwan. melalui Lautan Hindi dan ada pula yang melalui Lautan China.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 12 Peta1. Taiwan.com)  J. Berdasarkan senarai perkataan yang dikajinya itu Kern berkesimpulan bahawa bahasa Melayu ini berasal daripada satu induk yang ada di Asia. dan nama perahu. Namun.  Asmah Haji Omar Asmah Haji Omar berpendapat bahawa perpindahan orang Melayu dari daratan Asia ke Nusantara ini tidaklah sekaligus dan juga tidak melalui satu laluan. Filipina. Kern membuat kajian berdasarkan beberapa perkataan yang digunakan sehari-hari terutama nama tumbuh-tumbuhan.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 13 Peta 1. Berikut ialah hujah mereka: . 2) Teori Orang Melayu dari Nusantara Terdapat sebahagian sarjana berpendapat bahawa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana wilayah sebaliknya telah wujud sekian lama di kawasan Nusantara khususnya kawasan daratan antara Jawa dan Kalimantan yang dahulunya belum ditenggelami air latan.2: Daerah Yunan Rajah1.2: Wajah Orang Melayu Proto.

Beliau sampai pada satu kesimpulan bahawa: (a) Orang Melayu itu tidak berasal dari mana-mana.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 14  J. A. J.H. (b) Bahasa Jawa ialah bahasa tertua dan bahasa induk daripada bahasa yang lain. Bahasa Jawa dan bahasa Melayulah yang merupakan induk bagi bahasa serumpun yang terdapat di Nusantara ini. tetapi malah merupakan induk yang menyebar ke tempat lain. Slametmuljana (1964). Brunei. dan Dyen (1965) beliau mengambil kesimpulan bahawa ". Crawfurd telah membuat kajian perbandingan bahasa yang ada di Sumatera. .  Gorys Keraf Gorys Keraf (1984). Setelah mengemukakan hujah tentang kelemahan pendapat terdahulu seperti: Reinhold Foster (1776). Crawfurd menambah hujahnya dengan bukti bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. homeland) nenek moyang bangsa Austronesia haruslah daerah Indonesia dan Filipina (termasuk daerah-daerah yang sekarang merupakan laut dan selat).K. iaitu Thailand Selatan.  Sutan Takdir Alisjahbana Sutan Takdir Alisjahbana (1987). J. dan Filipina Selatan sebagai bangsa Melayu yang berasal daripada rumpun bangsa yang satu. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah mengalami perkembangan budaya beberapa abad lamanya. Crawfurd J. Mereka bukan sahaja mempunyai persamaan kulit bahkan persamaan bentuk dan anggota badan yang berbeza daripada bangsa Cina di sebelah timur dan bangsa India di sebelah barat.negeri asal (tanahair. Logan (1848). Indonesia.. William Marsden (1843).R. Keane (1880). H. menggelar bangsa yang berkulit coklat yang hidup di Asia Tenggara. mengemukakan teori Leksikostatistik dan teori Migrasi bagi mengkaji asal usul bangsa dan bahasa Melayu. Kern (1889). Beliau berpendapat bahawa asal bahasa yang tersebar di Nusantara ini berasal daripada bahasa di Pulau Jawa (bahasa Jawa) dan bahasa yang berasal dari Pulau Sumatera (bahasa Melayu). Kalimantan. yang dulunya merupakan kesatuan geografis". John Crawfurd (1848). Jawa. Singapura. dan kawasan Polinesia. Malaysia..

3. Sika dan lain-lain. Jawa. iaitu kira-kira 200 – 300 bahasa antaranya golongan Sumatera. Pithecanthropus Trinil (Jawa). Sunda. yang kini berusia kira-kira 670. Dayak. 2. (2004) ialah seperti pada rajah di bawah: Austris Austroasia Tibet-China Austronesia Rumpun bahasa Austronesia ini pula terbahagi kepada empat kelompok yang lebih kecil. golongan Kalimantan. Bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau Bahasa Nusantara.1 Rumpun Bahasa Melayu Bahasa Melayu dikatakan berasal daripada rumpun bahasa Austronesia. Tagalog. iaitu: 1. . Cabang Nusantara mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. Pembahagian rumpun bahasa Melayu menurut Nik Safiah Karim et al. golongan Jawa. 1. Selain daripada rumpun bahasa Austronesia. kira-kira 600.000 tahun. Aceh.000 tahun. kira-kira 210. terdapat juga rumpun bahasa Austro-Asia dan rumpun bahasa Tibet-Cina.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 15  Bukti Penemuan Sejarah Jika ditinjau dari sudut ilmu kaji purba pula. Pithecanthropus Mojokerto (Jawa). penemuan tengkorak yang terdapat di Nusantara ini memberi petunjuk bahawa manusia telah lama ada di sini. manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. Manusia Wajak (Jawa). Penemuan tersebut di antara lain ialah: 1.7. Solo.000 tahun. Contoh: bahasa Melayu. Roto. golongan Filipina dan banyak lagi.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 16 2. Carolina dan Gilbert. Sepanyol. 3. Contoh: bahasa-bahasa di Kepulauan Marianna. yang sekarang dituturkan di Tanzania) dipakai sebagai bahasa pertama atau bahasa perdagangan atau bahasa perniagaan antara bangsa yang berbeza bahasanya.2 Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca Lingua franca merupakan satu bahasa yang terdiri daripada pelbagai bahasa. Tonga.7. Irian dan Kepulauan Caledonia. yang bercampur dengan bahasa Perancis. Lingua franca juga dikenali sebagai campuran bahasa lain (seperti Swahili. senang. Contoh: bahasa-bahasa di Kepulauan Fiji.3: Wilayah Bahasa Austronesia (Sumber: Encyclopedia Britannica online 2010) 1.  Bahasanya mudah. Yunani dan Arab dan dipakai di pelabuhan-pelabuhan Laut Mediterranean. lingua franca merupakan sesuatu yang memperlihatkan bahasa bersama. Marshall. Bahasa-bahasa Mikronesia. Maori. Secara mudah diturunkan ciri-ciri penting lingua franca seperti berikut. Peta 1. Bahasa-bahasa Melanesia. Bahasa-bahasa Polinesia. tanpa imbuhan  Ayatnya pendek . 4. Haiti. contoh bahasa Itali. Contoh: bahasa Hawaii. Menurut Kamus Webster’s Collegiate Dictionary (1981: 663).

Nahunya tidak menentu dan tidak dapat dinyatakan dengan sahih Berdasarkan bukti sejarah. bahasa Melayu telah menjadi lingua franca atau bahasa perantaraan di daerah Kepulauan Melayu sejak zaman-berzaman. Peta 1. Hal ini dapat dibuktikan apabila seorang pengembara China bernama I-Tsing telah singgah di Sriwijaya pada tahun 672 Masihi.4: Empayar Sriwijaya pada abad ke-7 Masihi Keupayaan bahasa Melayu sebagai lingua franca dapat diteruskan lagi pada zaman Kesultanan Melaka pada abad ke-14. Kerajaan Melayu Melaka menjadi semakin kuat . Dalam perjalanannya dari China ke India. beliau menyatakan bahawa bahasa Melayu digunakan dengan meluasnya di Palembang.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 17     Mudah difahami oleh penerima Digunakan untuk tujuan tertentu Digunakan untuk sementara waktu.

Komunikasi menjadi sukar kerana masing-masing tidak dapat memahami bahasa asing. bagi memudahkan aktiviti perdagangan. Keadaan ini telah membantu bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca pada waktu tersebut. . bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa lingua franca di kepulauan Melayu disebabkan bahasa ini mudah dipelajari. bersifat sederhana. India. maka aktiviti perdagangan di pelabuhan Melaka menjadi semakin maju.5: Empayar Kerajaan Melaka Abad Ke-14 Masihi Implikasinya. Selaras dengan kestabilan kerajaan Melaka. tidak terikat kepada susun lapis masyarakat dan mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding bahasa Jawa. China dan pedagang Eropah. Justeru. Francois Valentijn pernah meriwayatkan bahawa kerajaan Melaka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antara orang-orang yang tinggal di Kepulauan Melayu dengan pedagang-pedagang dari Eropah dan Asia Barat. Peta 1.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 18 setelah berjaya menakluki negeri-negeri yang berhampiran di Semenanjung Tanah Melayu dan beberapa buah negeri yang terletak di pesisiran pantai timur Sumatera. datang berdagang di pelabuhan itu. Para pedagang yang berlainan bangsa dan bahasa seperti Arab. maka bahasa Melayu telah menjadi medium bahasa perantara antara para pedagang.

8 Pengaruh Bahasa Asing Alam Melayu melalui zaman yang panjang dan bertembung dengan pelbagai bangsa atau kerajaan dari luar misalnya India/Bahasa Sanskrit. sementara kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi khusus diwartakan dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967 dan sebagai bahasa pengantar ilmu pula diwartakan dalam Akta Pendidikan 1961 dan kemudian dalam Akta Pendidikan 1996. P Pada pandangan anda. Pertembungan ini menyebabkan bahasa Melayu menerima pengaruh . Belanda. Inggeris dan Jepun. kedua-dua penutur mungkin sudah pun mendengar bunyi-bunyi bahasa orang yang dituturkan dan cuba membuat adaptasi atau cuba mengambil katakata tertentu dan memudahkannya. bahasa itulah yang akan menjadi lingua franca di kawasan tersebut kerana proses perniagaan hanya wujud buat sementara sahaja. bahasa rasmi dan bahasa pengantar. bahasa badan. Portugis. Jadi. mereka akan terus berbual ’dengan cara mereka’. bahasa rasmi dan bahasa pengantar ilmu sejak kemerdekaan negara pada tahun 1957. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi diwartakan dalam Perlembagaan Persekutuan. dengan menggunakan bahasa mudah. Peringkat awal mungkin mereka menggunakan bahasa isyarat.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 19 Bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan. Istilah lingua franca perlu diambil kira apabila kita memperkatakan tentang bahasa kebangsaan. adakah lingua franca masih wujud pada hari ini? 1. penunjuk barangan yang hendak dijual dan mungkin juga menggunakan bahasa ibunda sendiri dahulu. tidak mungkin bahasa Melayu boleh menjadi utama hingga kini. Tanpa berlatar belakangkan lingua franca (khususnya pada zaman Kerajaan Melayu Melaka abab ke-14). bahasa Melayu yang menjadi lingua franca adalah disebabkan proses yang dinyatakan di atas. Oleh kerana desakan itu kuat. penjual dan pembeli tentu sekali telah menjadi mesra antara satu sama lain. pertama mungkin keduadua penutur dan pendengar terdesak untuk menjual barang masing-masing. Tentu sekali setelah sekian lama berbicara. Sebab dan Cara Lingua Franca Berlaku Kewujudan lingua franca berlaku secara mendadak. Jadi. senang. Arab/Islam. China. Sekiranya bahasa natif tempatan berada pada tahap majoriti. Semua ini berlaku di peringkat awal.

1 Pengaruh Bahasa Sanskrit Bahasa Sanskrit telah banyak mempengaruhi bahasa Melayu apabila bahasa Melayu berada di peringkat kuno. Dalam bahasa Melayu. daerah Hulu Jambi (686 M) Selain itu. lebih sedap bunyinya ataupun semata-mata kerana disangka lebih "tinggi" mutunya kerana bahasa Sanskrit merupakan bahasa sarjana. Keadaan ini khususnya menyebabkan peminjaman perkataan yang sudah ada dalam bahasa Melayu asli. kerana barangkali dianggap lebih sesuai. faktor kemegahan juga yang mendorong kepada peminjaman bahasa daripada bahasa Sanskrit. Zaman bahasa Melayu kuno antara abad ke-7 dan abad ke-13. Bukti pengaruh bahasa Sanskrit ke dalam bahasa kuno dapat dikesan pada batu bersurat yang ditinggalkan oleh kerajaan Srivijaya. Pulau Bangka (686 M) Batu Bersurat Karang Brahi. 3. Meringi. terdapat 677 perkataan yang berasal daripada bahasa Sanskrit. sebagai faktor sampingan. Bahasa Melayu memiliki sifat keterbukaan yang membenarkan pengaruh kata dan istilah daripada pelbagai bahasa.8.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 20 bahasa asing yang dapat dilihat dalam pelbagai aspek kehidupan. 1. 4. iaitu pada peringkat sebelum bahasa Melayu mencapai zaman klasik pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. tetapi digantikan juga dengan bahasa Sanskrit. Palembang (683 M) Batu Bersurat Talang Tuwo. iaitu: 1. seiring dengan kehendak dan perkembangan zaman. 2. Batu Bersurat Kedukan Bukit. Ini kerana bahasa Sanskrit merupakan bahasa yang dianggap bahasa yang "berilmu dan berdarjat tinggi" pada zaman kuno. Berikut akan dijelaskan beberapa peringkat pengaruh bahasa asing dalam bahasa Melayu. Keadaan ini disebabkan pengaruh dan hubungan bangsa atau suku bangsa lain dengan penggunaan bahasa Melayu. Penyerapan bahasa Sanskrit dalam bahasa seharian dijadikan satu cara perolehan kemegahan. unsur asing yang menyusupi bahasa Melayu dapat melengkapi kosa kata bahasa Melayu. Selain itu. Berikut disenaraikan beberapa contoh perkataan Sanskrit yang dipinjamkan dalam bahasa Melayu: . Palembang (684 M) Batu Bersurat Kota Kapur. Terdapat empat batu bersurat yang penting.

Semenanjung Tanah Melayu. Segenting Kra dan Sri Lanka.com) Berpandukan isinya. . sebuah kerajaan yang mempunyai empayar meliputi Sumatera. Jawa.6: Empayar Kerajaan Sriwijaya (Sumber: Google. penulisan pada batu bersurat tersebut dibuat atas arahan raja Srivijaya.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 21 Bahasa Sanskrit Bahasa Melayu dosa dukkha deva rupa samsara dosa duka dewa rupa sengsara Peta 1.

Sebuah patung di Padang Rocore.3: Batu Bersurat Kedukan Bukit (Sumber: Google. Tapanuli bertarikh 1029 M dengan tulisan pada kaki alasnya. 3. . 4. Walaupun bahasa pada batu bersurat itu masih berbahasa Sanskrit. Jawa Tengah. ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa rasmi dan bahasa pentadbiran kerajaan Srivijaya. terdapat juga bahan-bahan lain yang dihasilkan dalam zaman kerajaan Srivijaya pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi: 1. akan tetapi masih terdapat pengaruh bahasa Melayu Kuno di dalamnya.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 22 Oleh itu. Sebuah batu bersurat yang dijumpai di Bangkahulu bertarikh 1000 Masehi. sekaligus meluaskan penyebaran bahasa Melayu ke tanah jajahan takluknya. Rajah 1. Batu Bersurat Gandasuli (832 M) – Gandasuli. Sebuah patung gangsa yang dijumpai di Padang Lawas. 2. Batanghari bertarikh 1286 M dengan catatan perkataan “Malaya” atau “Melayu” pada bahagian belakangnya.com) Selain daripada empat batu bersurat yang disebutkan tadi.

Hikayat Patani (1838). Misa Melayu (1742). Bustanus Salatin atau Taman segala Raja-raja karya Nuruddin al-Raniri (1638). Tuhfat al-Nafis karya Raja Ali Haji (1865). antaranya: i) perbendaharaan kata Banyak perbendaharaan kata Arab dipinjam terutamanya perkataan yang berkaitan dengan ibadat. Hikayat Ghulam (1736).Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 23 1. Hikayat Pancatanderan (1835). Antara contoh kata pinjaman . kemasyarakatan. Hikayat Acheh (1736). Menurut Darwis Harahap (1992). dan Hikayat Ganja Mara (1897). Selain daripada itu. Hikayat Bayan Budiman (1736). Hikayat Inderaputera (1634 M). Pengislaman Kerajaan Melaka telah menyebabkan banyak kata Arab dipinjam bagi mengungkapkan makna khususnya yang berkaitan amal ibadat Islam. Kisah pelayaran Abdullah karya Abdullah bin Abdul Kadir Munshi (1838).2 Pengaruh Bahasa Arab Penerimaan kata pinjaman bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu berlaku pada zaman Kesultanan Melaka pada kurun ke-14 Masihi. Hikayat Gul Bakawali karya Syed Mahmud Ali (1875). jual-beli. Antara Hikayat yang menunjukkan pengaruh bahasa Arab. Kitab seribu masaalah (1726). Syair Emop (1740).8. kata pinjaman Arab berlaku dalam bidang kesusteraan Melayu khususnya dalam penulisan hikayat-hikayat. Pengaruh kata pinjaman Arab ke dalam bahasa Melayu dapat dilihat melalui beberapa aspek. Pelayaran Muhammad Ibrahim Munshi karya Muhammad Ibrahim Munshi (1872). dan sebagainya. beberapa kitab dan hikayat yang agak penting sehingga penghujung abad ke-19 yang menunjukkan berlakunya peminjaman kata Arab ke dalam bahasa Melayu ialah: Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang (1612 M).

hikayat. ii) sebutan kata Pengaruh Arab-Islam memberi kesan yang sangat besar pada sebutan perkataan dalam bahasa Melayu. riwayat. kamus. khabar. akidah. huruf. masyarakat. 1.gov. murid. kisah.pdf) iii) tulisan Kedatangan pengaruh Arab-Islam telah menyumbangkan kepada penulisan bahasa Melayu dalam tulisan `Arab yang akhirnya disebut tulisan Jawi. hukum.my/klikdbp/klikdbp4feb7. syurga.9 Taraf Bahasa Melayu Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan . sejarah. salam. syarikat. ramadhan. nafu. masjid. Tulisan Jawi ini digunakan antara lain bagi memudahkan orang-orang Melayu yang rata-rata beragama Islam membaca Al-Quran. ilmu. dunia.dbp. Jadual di bawah ialah contoh tulisan Jawi. Pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an telah mempengaruhi lidah dan cara sebutan orang-orang Melayu. ulama. kiamat.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 24 ialah: adat. nujum. Contoh-contoh perkataan dan sebutan Arab-Melayu antaranya ialah qadhi. dan lain-lain.3: Tulisan Jawi (Sumber: http://www. musim. dan lain-lain. Rajah 1.

hendak di dalam bahasa Inggeris” .” Perlembagaan Persekutuan Malaysia (b) Fasal 3 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. bahasa Inggeris boleh digunakan di dalam kedua-dua Majlis Parlimen dan Dewan Negeri dn bagi maksud rasmi yang lain. “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. Walaupun terdapat peruntukan bagi kegunaan bahasa Melayu tetapi bahasa-bahasa lain masih boleh terus digunakan untuk maksud-maksud tidak rasmi. selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh parlimen. Perkara 152 mengandungi 6 fasal utama iaitu: (a) Fasal 1 “Bahasa Kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis di dalam apa -apa tulisan. Kerajaan Persekutuan dan mana-mana kerajaan negeri boleh meneruskan dan memelihara bahasa kaum di Persekutuan.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 25 Perenggan 152. sebagaimana yang diperuntukkan oleh Parlimen”. selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. naskah yang sahih: Bagi segala rang undang-undang yang hendak dikemukakan atau pindaan-pindaan mengenainya yang hendak dicadangkan di dalam mana-mana Majlis Parlimen. para satu di dalam Perlembagaan Malaysia mengatakan bahawa bahasa Melayu dinaikkan taraf sebagai bahasa kebangsaan. dan Bagi segala Akta Parlimen dan segala perundangan kecil yang hendak dikeluarkan oleh kerajaan Persekutuan.

Akta ini berkuat kuasa di Semenanjung Malaysia pada 1 September 1967. Ia menjadi bahasa rasmi. selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. Pada tahun 1967.” (d) Fasal 5 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. maka bermulalah era baru untu bahasa Melayu yang sebelum ini hanya menjadi bahasa pinggiran di tanah air sendiri. jika mahkamah dan peguam bagi kedua-dua pihak bersetuju. keterangan yang diambil di dalam bahasa yang digunakan oleh saksi tidak payah diterjemahkan atau direkodkan di dalam bahasa Inggeris. Sebagai bahasa kebangsaan. sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri dan termasuk apa-apa maksud sesuatu pihak berkuasa”. segala perbincangan di dalam mahkamah persekutuan atau mahkamah tinggi hendaklah dijalankan di dalam bahasa Inggeris. Akta ini membenarkan terjemahan ke bahasa lain dibuat untuk surat-surat dan perutusan-perutusan kerajaan bagi tujuan kepentingan umum. .” (e) Fasal 6 “…maksud rasmi. taraf pemakaiannya dinaikkan. ertinya apa-apa jua maksud kerajaan. segala perbincangan di dalam mahkamah rendah lain daripada mengambil keterangan hendaklah dijalankan di dalam bahasa Inggeris. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 mengenai perkara yang sama berkuat kuasa mulai 11 April 1963 dan mengandungi tiga seksyen utama iaitu sistem tulisan bahasa kebangsaan. angka dan bahasa borang rasmi kerajaan. Antara perkara utama yang terdapat dalam akta ini ialah:   Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mesti digunakan di dalam semua urusan rasmi. khususnya di dalam Fasa 1. Gabungan kedua-dua akta ini dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67. Ia mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 26 (c) Fasal 4 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. Perlembagaan Persekutuan. Dengan perakuan ini. satu lagi akta bahasa kebangsaan diluluskan dan dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Dengan syarat bahawa. sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. bahasa pendidikan dan bahasa perhubungan seluruh rakyat Malaysia.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 27        Yang di-Pertuan Agong boleh membenarkan penggunaan bahasa Inggeris dilanjutkan bagi maksud-maksud rasmi sekiranya difikirkan perlu. Bagi undang-undang yang diterjemahkan ke bahasa kebangsaan sebelum 1 September 1967. Dewan Rakyat atau Dewan Negeri boleh membenarkan ahli-ahli dewan menggunakan bahasa Inggeris ketika berucap atau perbahasan di dewan mereka. Perbicaraan di mahkamah boleh dijalankan dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris atau kedua-duanya sekali atau dengan kehendak mahkamah atau pihak-pihak yang terlibat setelah menimbangkan keadilan perbicaraan itu. Teks dalam bahasa Melayu adalah sahih kecuali Yang Dipertuan Agong menetapkan sebaliknya sama ada secara am atau bagi undang-undang tertentu. Yang di-Pertua Dewan Negara. Yang di-Pertuan Agong boleh menetapkan sebagAi sahih. Borang-borang terjemahan daripada bahasa Inggeris dan borang-borang berbahasa Inggeris yang dibuat atas arahan Perdana Menteri boleh digunakan bagi maksud borang tersebut. yang diluluskan oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri hendaklah dalam bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris. Teks undang-undang sama ada yang dipinda. Parlimen sebagai badan penggubal undang-undang di Malaysia . Tulisan bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan rumi tetapi tulisan jawi tidak akan dihalang.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 28 Akta Bahasa Kebangsaan yang berkuat kuasa pada 1 September 1967. kerja-kerja berkaitan dengan penaksiran komputer. Banyak faktor yang menyebelahi pembinaan. Kementerian Kesihatan. telah memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membenarkan penggunaan bahasa Inggeris bagi tempoh yang difikirkan perlu. Kementerian Luar Negeri apabila menghantar arahan dasar daripada Kementerian kepada Ketua-ketua Perwakilan Malaysia di luar negara. Perwakilan Malaysia di luar negara. Perintah ini dikenali sebagai Pemberitahu Undang-undang No. Berdasarkan Pemberitahu ini.         Pembinaan Bahasa Melayu dirancang secara teratur sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. penggunaan bahasa Inggeris bagi maksud-maksud rasmi telah dilanjutkan bagi bidang-bidang berikut:  Jika jabatan-jabatan kerajaan meminta dan jabatan undang-undang memberi nasihat undang-undang berkenaan dengan mana-mana undangundang bertulis yang naskahnya yang sahih adalah dalam bahasa Inggeris. Latihan yang dijalankan oleh pakar-pakar antarabangsa. apabila berhubung dengan kakitangan yang diambil daripada negara yang terletaknya perwakilan itu. 410/1967. pesanan ubat dan pesanan selepas pembedahan. apabila membuat laporan atau pesanan seperti laporan penyakit. Pada tarikh yang sama. Yang di-Pertuan Agong telah mengeluarkan perintah supaya penggunaan bahasa Inggeris dilanjutkan. Jabatan Hasil Dalam Negeri. Jika berhubung dengan pakar-pakar antarabangsa seperti Pakar Rancangan Colombo dan pakar Perundingan yang berkhidmat dengan atau di bawah jabatan-jabatan atau badan-badan berkanun dalam Malaysia. jika difikirkan penggunaan bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan. Jika membuat perhubungan dengan kerajaan-kerajaan negeri asing badan-badan antarabangsa dalam mana penggunaan bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan. . Dalam kursus-kursus latihan atau peperiksaan apabila teks yang sahih adalah bahasa Inggeris atau kursus yang ditetapkan itu masih dalam bahasa Inggeris. kira-kira mengumpul penyiasatan.

kerajaan telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita. Penyata Rahman Talib menampakkan langkah berani dalam mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara ini. Laporan Razak 1956 yang menyebut peranan yang dimainkan oleh bahasa Melayu. Sebenarnya gejala penghapusan tidak berlaku pada bahasa Melayu seperti bahasa lain di dunia.10. iaitu bahasa Inggeris telah menggantikan bahasa natif. Perlis. . “kami berpandu kepada maksud henda k menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negeri ini dengan tiada merosakkan atau menyekat bahasa dan kebudayaan bangsa lain yang diam di negeri ini”. beliau juga banyak menyusun karya-karya dalam bahasa Melayu. 1. Mulai tahun 1970.      Daripada segi dasar.1 Bahasa Kebangsaan “Bahasa Jiwa Bangsa” dengan jelas menunjukkan kepentingan bahasa dalam memupuk perpaduan antara kaum. Pahang dan Johor. Peranan yang dimainkan oleh penjajahan Inggeris khususnya pada lima buah negeri tidak bersekutu. Menyedari hakikat ini. Karya-karya orang Barat juga membantu perkembangan bahasa Melayu: contohnya Valentino pengembara Belanda) mengatakan bahawa sesiapa yang mengetahui bahasa Melayu tidak akan sesat di Nusantara. khususnya bahasa Hawaii dan bahasa Guam.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 29 perancangan dan perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa kebangsaan negara. Peranan yang dimainkan oleh Abdullah Munsyi melalui penulisan beliau. bahasa Melayu secara berperingkat-peringkat telah menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. sosial sejarah dan politik. Kedah. pemerintah telah mewujudkan satu dasar penggunaan satu bahasa kebangsaan yang berlandaskan kenyataan linguitik. Kelantan. Antaranya:  Penjajahan Barat tidak menghapuskan bahasa Melayu.10 Fungsi Bahasa Melayu 1.

. Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara ini berpaksikan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Dengan adanya dasar bahasa yang menentukan pemilihan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Dasar ini memenuhi konsep perancangan taraf bahasa. iaitu propaganda. penubuhan satu bahasa kebangsaan juga timbul daripada semangat kebangsaan yang mahukan bahasa penjajah diambil alih oleh bahasa bumiputera. selain daripada Akta Bahasa Kebangsaan dan Akta Pendidikan yang sedia ada.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 30 Sebuah badan berkanun iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) adalah bertanggungjawab untuk memaju dan memperkaya bahasa Melayu.. Dasar bahasa di Malaysia meletakkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi.. Dasar bahasa kebangsaan merupakan asas terpenting bagi perkembangan bahasa Melayu di Malaysia. iaitu dengan harapan bahawa bahasa itu dapat menjadi dasar bagi satu identifikasi kebangsaan.. Peranan bahasa sebagai faktor penyatuan disalurkan melalui sistem pelajaran kebangsaan. iaitu untuk menyaksikan satu rupa bangsa yang bersatu menerusi pembentukan budaya kebangsaan selaras dengan keinginan dan hasrat membentuk satu bangsa Malaysia yang mempunyai identiti keperibadian yang dapat dibanggakan dan penuh dengan kesetiaan kepada negara. menegak persatuan . barulah dilakukan tahap-tahap seterusnya.2 Dasar Bahasa Kebangsaan Pemilihan satu bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia timbul sebab perlunya diadakan satu lambang penyatuan. sebagaimana tercatat dalam mukadimah akta Pendidikan seperti berikut: “.10.dan untuk merancangkan satu sistem pelajaran iaitu bahasa kebangsaan adalah bahasa pengantar yang utama. memupuk ciri-ciri pengenalan rakyat yang relatif seragam.. Dasar bahasa ini juga dianggap bermula dengan idealisme.. seperti terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan.. 1. pembinaan dan perluasan penggunaannya.” Di samping memenuhi keperluan menjadi lambang penyatuan.

Menurut Ainon Mohammad (1984).Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 31 antara kaum-kaum yang mendiami negara ini dan menobatkan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi yang berkesan dalam sektor-sektor penting negara. bahasa Melayu kian meluas digunakan sebagai bahasa perpaduan antara kaum. Pemasalahan datang daripada pelbagai arah dan berbagai-bagai persoalan ditimbulkan. khususnya yang baru mencapai kemerdekaan selalunya memilih dan mendaulatkan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Ia menjadi bahasa rasmi tunggal bagi Persekutuan Malaysia. 1. urusan perniagaan dan pentadbiran dan dalam upacara-upacara rasmi. persoalan politik. kesan positif wujud terhadap orang Melayu dan bahasa Melayu terjamin.10. Perisytiharan tersebut dibuat melalui titah Diraja yang disiarkan menerusi radio dan televisyen. Justeru. Jika diteliti dengan mendalam. terutama pentadbiran negara. usaha-usaha untuk mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi telah menghadapi berbagai-bagai kesulitan serta tentangan. yakni 10 tahun selepas hari kemerdekaan. ekstremisme . Mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu. daripada orang Melayu sendiri dan juga orang bukan Melayu. kita boleh mengatakan bahawa dengan meningkatnya taraf tersebut. Sesebuah negara. bahasa rasmi pula bererti peranan bahasa Melayu sebagai saranan pembinaan negara dalam semua urusan. bahasa pengantar serta bahasa ilmiah di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. Pelbagai masyarakat akan menggunakan bahasa Melayu untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain. bahasa rasmi adalah bahasa pentadbiran. Secara rasminya bahasa Melayu dinobatkan pada 1 September 1967.3 Bahasa Rasmi Menurut Kamus Dewan (1970:59). Maksud fungsi perpaduan ialah menimbulkan sikap bersatu melalui bahasa. Perisytiharan ini berlaku akibat tindakan parlimen meluluskan undang-undang perasmiannya. persoalan sikap. Secara tidak langsung. bahasa perhubungan awam. dianggap sebagai satu detik era baharu bagi orang Melayu. bahasa rasmi membawa maksud bahasa yang digunakan dalam sistem pendidikan negara. masyarakat bukan Melayu menerima bahasa Melayu dan menganggapnya penting sebagai alat perpaduan bangsa. Walau bagaimanapun. Dengan kenaikan taraf ini. Bahasa rasmi mungkin mempunyai lebih daripada satu fungsi bagi sesebuah negara.

Antara isu yang diketengahkan adalah seperti berikut:  Bahasa Melayu tidak sesuai dan tidak layak menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. bahasa pengantar di sekolah. surat-menyurat rasmi kerajaan yang meliputi semua jabatan kerajaan persekutuan dan negeri. mudah dipelajari.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 32 kaum yang memungkinkan berlakunya ketidaksefahaman dan perpecahan antara kaum. Melalui pekeliling ini. bahasa Melayu perlu digunakan untuk tujuan-tujuan rasmi dalam pentadbiran harian. hanya sesuai digunakan oleh golongan bawahan Bahasa Melayu tidak sesuai digunakan dalam bidang kehakiman dan pendidikan     Di samping itu. pihak kerajaan telah mengeluarkan surat pekeliling Am No.12. golongan yang menyetujui dan menerima bahasa Melayu menganggap bahasa tersebut :  Layak menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah Bahasa Melayu mempunyai beberapa kelebihan tersendiri. Hingga kini bahasa Melayu masih lagi teguh dan berdiri tegak sebagai bahasa rasmi walaupun sering kali menerima . semua kaum boleh bertutur dalam bahasa tersebut. tahun 1967 untuk memantapkan lagi penggunaan bahasa Melayu secara rasminya. Ia paling sesuai dijadikan bahasa rasmi berbanding dengan bahasa Cina atau Tamil Bahasa Inggeris adalah bahasa penjajahan    Oleh sebab ketegasan. Ramai intelek khususnya guru masih belum fasih menggunakan bahasa Melayu Penguasaan terhadap bahasa Melayu tidak penting Bahasa Melayu tidak mempunyai standard.

bahasa mempunyai suatu sistem yang sistematis. Akan mewujudkan suatu suasana kebangsaan yang melibatkan semua rakyat tanpa mengira kaum. Bahasa Melayu dipilih kerana faktor penyatupaduan rakyat. Hal ini demikian kerana bahasa dan pertuturanlah yang membezakan manusia dengan haiwan. dinamik dan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zamannya.10. Pelbagai faktor boleh diketengahkan yang menyebabkan bahasa Melayu hadir sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 33 tohmahan dan kritikan daripada pelbagai pihak.4 Bahasa Komunikasi Manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang penting dalam kehidupan seharian mereka. autonomy. Antaranya adalah seperti berikut:  Sejarah negara sejak zaman Srivijaya.       1. Antaranya ialah: . Halliday. ethnicity dan validity’. Bagaimanadan Faktor PemilihanSebagai Bahasa Rasmi Seperti yang dihuraikan di atas dan setelah melalui beberapa rintangan dan halangan. dalam bukunya bertajuk “Explorations in the Functions of Language” (1973). telah mengemukakan tujuh fungsi bahasa. Bahasa Melayu penting dalam urusan pentadbiran dan sistem pendidikan negara. Penggunaan bahasa Melayu oleh pelbagai kaum. Diharapkan bahasa Melayu akan kekal sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran di negeri Melayu Bersekutu. membawa kepada pemerintahan kolonial telah terbukti penggunaan bahasa Melayu sebagai linguafranca di rantau ini. bahasa Melayu tetap berdiri teguh dan kukuh sebagai bahasa rasmi walaupun laluan yang ditembus ipenuh dengan duri dan onak. Bahasa Melayu mempunyai ‘historicity. Selain itu. Bahasa Melayu dipilih kerana mudah dipelajari dan difahami.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 34

Instrumental Regulasi Pemerian Interaksi Personal Heuristik Khayalan Fungsi instrumental bermaksud manusia menggunakan bahasa bagi melayani pengelolaan lingkungan yang menyebabkan sesuatu peristiwa berlaku. Fungsi regulasi adalah fungsi bahasa yang bertindak sebagai pengawas dan mengendalikan peristiwaperistiwa yang berlaku. Fungsi ini digunakan untuk mengendali serta mengatur orang lain. Fungsi pemerian pula boleh ditafsirkan sebagai penggunaan bahasa untuk membuat penyataan-penyataan, menyampaikan pengetahuan, membuat penjelasan dan membuat laporan tertentu. Fungsi interaksi merupakan fungsi bahasa yang memainkan peranan bagi menentukan supaya hubungan antara manusia dapat terus berlangsung ataupun dipertahankan. Oleh itu, perlu pengetahuan yang luas berkenaan bahasa, loghat, jargon, slanga, gurauan, cerita rakyat, budaya setempat dan sebagainya. Pokoknya, kita mesti tahu pelbagai perkara tentang bahasa. Fungsi peribadi pula adalah fungsi bahasa yang memberi kesempatan kepada manusia bagi menyatakan perasaan, emosi, peribadi serta reaksinya. Seterusnya, fungsi heuristik melibatkan penggunaan bahasa bagi memperoleh ilmu pengetahuan. Ini demikian kerana disampaikan dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan jawapan. Fungsi khayalan juga merupakan fungsi bahasa yang digunakan oleh manusia bagi mencipta mimpi-mimpi yang mustahil diterima oleh akal. Fungsi ini dibawa melalui buku-buku dan cerita-cerita dongeng. Ketujuh-tujuh fungsi di atas sebenarnya bersifat saling melengkapi antara satu sama lain bagi menghasilkan satu bentuk komunikasi yang berkesan dalam menyatakan pelbagai topik serta memahamkan pelbagai bangsa di dunia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling berkesan dalam kehidupan manusia; bersifat arbitrari, simbolik, sistematik dan manusiawi.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 35

Bahasa Melayu diguna pakai dalam pelbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi dan pentadbiran.

1.10.5 Bahasa Perpaduan Perpaduan atau solidariti dapat didefinisikan sebagai satu proses yang menyatupadukan rakyat dan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Di samping itu juga, menurut Kamus Dewan (1994), perpaduan ditakrifkan sebagai penggabungan, pelaburan penyesuaian, kecocokan dan perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu, sepakat dan sebagainya. Dalam erti kata yang lain, perpaduan dapat diertikan sebagai hubungan erat bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan negara. Oleh itu, pengertian bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dapat diertikan sebagai bahasa yang menjadi lambang penyatuan suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara individu dengan individu yang lain) yang berfungsi sebagai alat menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum dalam sebuah negara.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 36

Bahasa adalah suatu keseluruhan, suatu prinsip klasifikasi dengan sesuatu yang dikuasai dan bersifat konvensional yang seharusnya terkebawah daripada naluri semula jadi. Whitney (1998) berpendapat bahasa adalah salah satu institusi sosial dan menganggap bahawa kita menggunakan alat ujaran sebagai wadah bahasa, hanyalah secara kebetulan sahaja, untuk kesenangan sahaja manusia boleh memilih bahasa isyarat dan lambang tampak dan bukan lambang akuistik. Cara bahasa menyatupadukan rakyat Selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan, bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dan telah dijadikan bahasa pengantar utama bagi semua peringkat prasekolah dan pengajian. Pendidikan bahasa Melayu Sekolah Menengah adalah memenuhi hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada aspek intelek, emosi, rohani, dan jasmani. Penggunaan bahasa Melayu yang semakin meluas sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara menekankan penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu yang lebih bermutu. Pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah yang meliputi Tingkatan 1 sehingga 5 akan terus meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar remaja dan memupuk kepekaan terhadap variasi bahasa dalam pelbagai situasi, sistem bahasa dan gaya bahasa yang indah. Pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah juga menanamkan kesedaran terhadap unsur dan nilai kemanusiaan secara menyeluruh melalui pembacaan bahan ilmu dan hasil kesusasteraan. Pemupukan semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Malaysia diberikan penekanan dalam pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah agar pelajarpelajar membina semangat rasa bangga dan cinta akan tanah air dalam satu wawasan budaya yang dihasratkan. Di samping itu, bahasa Melayu memainkan peranan penting bukan sahaja dalam memenuhi keperluan manusia tetapi juga untuk meningkatkan perpaduan antara kaum. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa perpaduan kaum begitu signifikan untuk menyumbang ke arah sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Selain itu, pendidikan dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk perpaduan antara kaum jelas dinyatakan dalam Penyata Razak 1956. Oleh itu, apabila pendidikan dianggap sebagai alat secara

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 37

automatiknya, bahasa Melayu yang berfungsi sebagai bahasa perpaduan boleh mengambil bahagian dalam isu menyatupadukan rakyat kerana bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam pelbagai bidang.

Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum.

Aspek penting untuk menyatupadukan rakyat mengikut fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan adalah melalui pendidikan. Sesungguhnya pendidikan hari ini telah memainkan peranan penting dalam merealisasikan aspirasi negara ke arah mewujudkan perpaduan kaum. Pendidikan hari ini telah membuktikan bahawa negara berjaya mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Sejarah telah membuktikan betapa golongan cerdik pandai menentukan jatuh bangunnya sesebuang bangsa dan negara. Selain daripada itu, penyatupaduan rakyat dapat mewujudkan sistem pendidikan kebangsaan kerana sistem persekolahan yang berbeza-beza mempunyai haluan masing-masing dan tidak dapat melahirkan satu identiti bangsa. Oleh itu, satu jawatankuasa ditubuhkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang sedia ada. Cadangan itu dikenali sebagai Penyata Razak. Penyata Razak telah diperakui dan diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran pada tahun 1957. Ordinan ini mewajibkan semua jenis sekolah menggunakan sukatan pelajaran yang sama. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah,

Acheh dan Melaka. pusat kebudayaan seperti Pulau Pinang telah banyak menghasilkan buku untuk institusi pengajian tinggi dan akhbar diterbitkan. Dalam sejarah yang muktahir. falsafah.10. Mei 1986). laras dan sebagainya.6 Bahasa Ilmu Bahasa ilmu boleh ditakrifkan sebagai bahasa yang mempunyai ciri-ciri formal dan dapat mengungkapkan sesuatu konsep dan pemprosesan ilmu. tatabahasa. Setelah tiga puluh tahun dirancang dengan begitu rapi. Bahasa Melayu turut membantu pembentukan jati diri bangsa Malaysia yang menggunakan bahasa komunikasi yang mudah difahami. 300 dan meliputi 36 bidang. sastera dan budaya. Penggunaan bahasa Melayu dalam bidang sains sosial telah lama wujud. terutama sekali di dalam bidang agama.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 38 khususnya untuk membantu perpaduan kebangsaan dan menjadi wahana yang berkesan untuk berkomunikasi pelbagai kumpulan etnik dan masyarakat pelbagai dialek atau bahasa. namun kerja-kerja menokok tambah jumlah istilah terus berjalan. 1. walaupun banyak iaitu berjumlah 477. perkembangan yang positif dalam penggunaan bahasa Melayu dapat dilihat dalam bidang ilmiah. Bahasa Melayu telah lama digunakan untuk mengungkapkan konsep-konsep dan proses-proses yang tinggi serta kompleks. Istilah yang sudah dicipta oleh DBP setakat ini. Dalam hal pemilihan istilah ternyata bahawa istilah. malahan lebih awal daripada zaman kegemilangan kerajaan Melayu Srivijaya. . Usaha menggunakan bahasa Melayu dalam bahasa tersebut telah lama digunakan untuk tujuan ini. untuk semua bidang telah mencapai 477. Bahasa Melayu ilmiah ini dapat dilihat melalui beberapa ciri umum iaitu peristilahan. Setiap satu bidang ilmu terdapat sejumlah peristilahannya tersendiri dan mempunyai maknanya yang tersendiri pula. Bahasa Melayu telah digunakan dengan banyaknya dalam konteks agama. 300 (Berita Peristilahan. sastera dan budaya. walaupun tidak abstrak dan sukar berbanding sains dan teknologi. Usaha membina istilah baharu telah bermula sejak tahun 1957 lagi.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 39 Universiti Kebangsaan Malaysia antara universiti yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pelbagai bidang. DBP aktif dalam hal ini. . Terdapat dua langkah yang dibuat dalam hal ini: bantuan tenaga pengajar daripada institusi pengajian tinggi dan penerbitan karya-karya asal bagi keperluan institusi pengajian tinggi. RUMUSAN  Linguistik ialah ilmu mengkaji bahasa secara saintifik.  Bahasa merupakan satu sistem bunyi yang dihasilkan oleh alat tutur yang digunakan oleh sekelompok manusia sebagai wahana atau cara untuk menjalankan apa-apa sahaja aktiviti masyarakat mereka  Beberapa teori telah mengatakan bahawa penutur bahasa Melayu berasal daripada golongan manusia yang diberi nama Austronesia. Bagi memantapkan lagi penggunaan bahasa ilmu dalam bidang ilmu atau ilmiah. Setakat ini DBP telah menyelesai dan memenuhi permintaan buku-buku teks bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah serta pra universiti.

9.  Bahasa Melayu memiliki sifat keterbukaan yang membenarkan pengaruh kata dan istilah daripada pelbagai bahasa. 2. Asmah Haji Omar. . Pada pendapat anda. Nyatakan sumbangan ilmu linguistik khususnya dalam bidang pendidikan bahasa. 5. Pada pandangan anda. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. seiring dengan kehendak dan perkembangan zaman. 2. 12. 10. Austris Austronesia Kerajaan Melaka Komunikasi Lingua Franca Melayu Deutro 7. 11. 3. orang Melayu berasal dari wilayah mana? 3. Melayu Proto Pengaruh Asing Penyata Razak Perlembagaan Persekutuan Perpaduan Sanskrit PENILAIAN KENDIRI 1.(1989). 4. KATA KUNCI 1. (1988). Perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan bahasa Malaysia. 6. 8. Susur galur bahasa Melayu. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris.  Lingua franca merupakan satu bahasa yang terdiri daripada pelbagai bahasa. adakah bahasa Melayu telah mencapai tahap yang membanggakan? RUJUKAN Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 40  Bahasa Melayu dikatakan berasal daripada rumpun bahasa Austronesia. (1997). Asmah Haji Omar. Bahasa Melayu sebagai bahasa Ilmu dan esei-esei lain.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 13-16.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 41 Darwis Harap (1992). Tatabahasa Dewan. Ismail Hussien. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1966). Nik Safiah Haji Karim (1986). (2006). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pulau Pinang: Penerbit USM. Teo Kok Seong. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Dewan Bahasa. Sejarah pertumbuhan bahasa Kebangsaan kita. Kuala Lumpur:Nurin Enterprise. Sejarah pertumbuhan bahasa Melayu. Nik Safiah Haji Karim et al. Bahasa Kebangsaan dan bahasa Rasmi: Dua konsep yang berbeza. (2004). . Bahasa Melayu tinggi teori dan penerapan.

Dalam proses P&P bahasa Melayu. Aspek tatabahasa yang dipilih dalam kertas ini ialah imbuhan meN-kan. mengaplikasikan korpus berkomputer dalam P&P. maka kertas kerja ini cuba memaparkan penggunaan teknologi korpus berkomputer dalam pengajaran tatabahasa untuk murid sekolah menengah. Ini bermakna guru mempunyai tanggungjawab memilih dan membina bahan yang sesuai untuk proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Salah satu aspek penting yang semakin diberi perhatian oleh para guru dalam proses P&P bahasa ialah penggunaan bahan bantu pengajaran bahasa. kertas ini cuba untuk mendedahkan penggunaan korpus berkomputer dalam pengajaran tatabahasa bahasa Melayu dan memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya aspek tatabahasa dalam kalangan guru mata pelajaran bahasa Melayu. menjelaskan konsep korpus berkomputer. 10. menerangkan kepentingan korpus berkomputer. Hal ini turut ditekankan dalam Huraian . dan 3. aspek tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalam konteks dengan kemahiran mendengar. bertutur. anda diharapkan dapat: 1. guru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah (Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat). Perihal pentingnya pengajaran aspek tatabahasa dan pemilihan bahan yang sesuai.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 1 UNIT 10 PENGAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KORPUS BERKOMPUTER HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. Secara khususnya. membaca dan menulis. 2.0 PENGENALAN Pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah menekankan penggunaan tatabahasa mengikut kemampuan murid. Bagi mencapai tujuan tersebut.

leksikografi dan kajian linguistik. boleh dianggap sebagai perkara baru. Antara bahan-bahan pengajaran yang kerap digunakan oleh guru bahasa ialah bahan yang berbentuk literasi dan grafik. dan dianalisis untuk membuat penyataan saintifik tentang ciri fonologi. sesuatu petikan itu mungkin hanya memaparkan bentuk dan penggunaan imbuhan yang betul sahaja. Imran Ho Abdullah (2004) dan Mohd Ra‟in Shaari (2004). menjelaskan korpus merupakan data mentah linguistik yang dikutip daripada kerja lapangan atau teks bertulis. Secara amnya. penggunaan sesuatu bahan terutamanya petikan mempunyai beberapa kelemahan. Data Korpus Berkomputer Menurut J. Di Malaysia. Satu persoalan yang timbul ialah bagaimanakah seseorang guru itu boleh membina atau memperoleh data korpus berkomputer bagi tujuan pengajaran bahasa? Secara mudahnya. dan sebagainya. Sedangkan para murid juga perlu dimaklumkan bentuk-bentuk imbuhan yang salah supaya mereka dapat memahami dan membezakan antara bentuk imbuhan yang betul dan bentuk yang salah. terdapat pelbagai jenis bahan yang digunakan oleh guru untuk membolehkan para murid memahami aspek tatabahasa dengan lebih berkesan. Alternatif tersebut ialah data korpus berkomputer. guru boleh mengajar muridnya beberapa aspek penting tatabahasa seperti imbuhan. Kamus Linguistik (1997). tatabahasa atau leksikal sesuatu bahasa. misalnya hanya memaparkan bentuk dan contoh penggunaan imbuhan yang amat terhad. Sinclair (1996) korpus berkomputer boleh ditakrifkan sebagai korpus yang diberi penanda. Penggunaan bahan bantu tertentu dalam proses P&P bahasa membolehkan sesuatu pengajaran bahasa itu dilakukan dengan lebih berkesan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 2 Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat iaitu penggunaan perpustakaan dan komputer yang kaya dengan pelbagai bahan sangatlah digalakkan dalam P&P bahasa Melayu. Berdasarkan sesuatu petikan. Berdasarkan permasalahan di atas. korpus berkomputer turut digunakan dalam bidang perkamusan terutamanya oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. kertas kerja ini cuba untuk mengetengahkan satu alternatif baru bahan bantu pengajaran imbuhan bahasa Melayu. Dalam konteks pengajaran tatabahasa di sekolah-sekolah. Dalam kajian linguistik pula. kod dan diformatkan secara piawai serta dapat dicapai dan diproses dengan komputer. Korpus berkomputer sebagai bahan bantu pengajaran bahasa terutama bagi aspek morfologi dan sintaksis. korpus berkomputer telah digunakan dalam kajian Zaharani Ahmad dan Mohd Ra‟in Shaari (2004). jenis kata. McH. Selain itu. Data korpus berkomputer telah digunakan secara meluas di Barat terutama dalam bidang pedagogi bahasa (Teaching Collocation). korpus 2 .

bulan depa BHLR27 258 ak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital a BHLR27 259 di. seseorang guru juga boleh membina data korpus sendiri. Kuala Lumpur (contoh korpus DBP sila lihat lampiran 1).bharian.com. Ini kera BHLR27 265 brahim. Selain memperoleh data korpus berkomputer di DBP. http://www. komputer akan menjana korpus dan seterusnya menyenaraikan bentuk-bentuk imbuhan yang dikehendaki. di….dbp. http://www.concordancesoftware. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). "Saya s BHLR27 261 pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturun BHLR27 262 klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haj BHLR27 263 ah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal BHLR27 264 oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah.1 Aspek Penting Korpus Berkomputer Korpus berkomputer dapat membantu guru menjana apa jua aspek imbuhan yang dikehendaki.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 3 berkomputer boleh diperoleh di Pangkalan Data Korpus. 10. Secara amnya. ayat dan perenggan. Ketiga-tiga bentuk ini dapat membantu guru mengajar atau memaparkan sesuatu aspek imbuhan dengan lebih berkesan.gov. Caranya ialah dengan memuat turun perisian penjana korpus (Concordance) di laman http://www.utusan.000 vaksin jenam BHLR27 257 negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. misalnya imbuhan meN…kan. Di bawah ini akan dipaparkan contoh ketiga-tiga bentuk tersebut: a) Korpus Berbentuk Konkordans 256 in .my dan sebagainya. Bahagian Penyelidikan. pengguna perlu pergi sendiri ke DBP untuk mengambil data tersebut.Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110.my. Buat masa ini. Pangkalan data ini akan disediakan dengan kemudahan capaian melalui Internet dan World Wide Web supaya lebih ramai penyelidik atau pengguna di dalam dan di luar negara dapat memanfaatkannya (Rusli Abdul Ghani 2004). berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Menceva BHLR27 266 jenama yang tidak langsung **menggunakan** sumber babi iaitu Mencevax BHLR27 3 . seseorang guru boleh menjana sendiri korpus berkomputer dengan memilih apa juga jenis teks berbentuk digital seperti surat khabar atau majalah yang boleh diperoleh di laman http://www. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh du BHLR27 260 suki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. Dengan memberi arahan tertentu. korpus berkumputer boleh dijana dalam bentuk baris-baris konkordans.co.my.com.uk/ (contoh lihat lampiran 2). ter… dan sebagainya. Dengan adanya perisian ini.

Menteri Kesihatan. diharuskan penggunaannya oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah." katanya. Datuk Chua Jui Meng.000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. majlis muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal meningitis (ACYW 135) jenama Mencevax dari Belgium.000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah." katanya. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. bulan depan. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. Ini 4 . berkata pihaknya yakin jumlah vaksin yang ada mencukupi untuk menampung keperluan bakal haji yang diwajibkan mengambilnya sebelum memasuki Arab Saudi. Jumaat lalu. Penggunaan kemudahan komputer seperti di makmal komputer merupakan suatu kelebihan berbanding cetakan kertas. Beliau memberitahu pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturunan Chua Chiyang yang bernilai kira-kira RM1 juta di Jalan Haji Jaip.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 4 b) Korpus Berbentuk Ayat Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. "Hospital dan klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haji bagi pengambilan vaksin itu kerana kita membuat keputusan memberinya secara percuma. di sini. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. c) Korpus Berbentuk Perenggan Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. malam tadi. "Saya sudah menyemak dengan pembekal yang berkaitan dan dimaklumkan Malaysia mempunyai bekalan yang mencukupi terhadap keperluan vaksin berkenaan. Bagi tujuan proses P&P. guru boleh mencetak mana-mana bahagian yang sesuai dan mengedarkan korpus ini kepada semua murid ataupun boleh juga menggunakan komputer jika terdapat kemudahan komputer yang mencukupi untuk semua murid. bulan depan.

772 1.988. manakala contoh-contoh yang salah mungkin tidak dipaparkan dalam teks tersebut. Korpus berkomputer bukan sahaja dapat membantu guru membina bahan P&P dengan pantas.886.15% 2.62% 12.106 100. 10.28% 1.2 Kebaikan Menggunakan Korpus Berkomputer Berikut dijelaskan kebaikan atau kelebihan korpus berkomputer yang akan diperoleh oleh guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran imbuhan bahasa Melayu. majalah.645.373 2. sesuai dengan konteks penggunaan dan representatif sifatnya.65% 27. guru boleh berperanan sebagai fasilitator iaitu menerangkan contoh 5 .010 12. Dengan berbantukan korpus berkomputer.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 5 kerana guru atau murid dapat mencari sesuatu bentuk imbuhan dengan pantas berdasarkan bantuan carian atau find yang terdapat dalam komputer. Sesuatu petikan ringkas mungkin hanya memaparkan contoh-contoh penggunaan sesuatu aspek tatabahasa yang betul sahaja. surat khabar.00% (Sumber: Rusli Abdul Ghani 2004) Korpus berkomputer dapat memaparkan sesuatu aspek tatabahasa dengan lebih luas. murid-murid hanya diperkenalkan dengan contoh-contoh penggunaan sesuatu aspek tatabahasa yang betul sahaja.229. malah turut memberi pelbagai pilihan bahan yang terdiri daripada buku.797.440. Korpus berkomputer di DBP menyediakan jenis teks seperti berikut: Jumlah Data Korpus Berkomputer (Sehingga Mac 2004) SUB-PANGKALAN AKHBAR BUKU MAJALAH TEKS TRADISIONAL LAIN-LAIN TERJEMAHAN JUMLAH JUMLAH KATA 52.43% 3. Ini berbeza dengan petikan biasa yang hanya dapat memaparkan sesuatu aspek tatabahasa dengan jumlah yang agak terhad.222 PERATUS 52. prosa dan puisi tradisional.303. Ini bermakna. Satusatu korpus dapat memaparkan ribuan (malahan jutaan) contoh sesuatu aspek tatabahasa.87% 100.258 3.703 27. sedangkan contoh-contoh yang salah juga banyak membantu murid memahami apa yang betul dan salah dari segi tatabahasa.

pergi ke „KORPUS BAHASA MELAYU‟ dan klik pada „Rujukan korpus pelbagai sumber‟.dbp..au/).3. ii.dbp. proses penjanaan data dapat perkhidmatan tersebut baharu disediakan. Berikut diperoleh daripada dua sumber (http://sbmb. klik pada „Laman Rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka‟ untuk ke laman utama. iaitu http://www.my/knb/nb_konkordans.gov.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 6 penggunaan yang betul dan yang salah dalam sesuatu aspek tatabahasa yang sedang dipelajari oleh murid-murid. Setelah laman Rasmi DBP dipaparkan. (http://sbmb.my‟. maka pengguna harus klik pada kotak „Setuju‟ dan sebaliknya. vi. iii.dbp.gov.aspx) Sebelum menjana data.3 Penjanaan Data Korpus dilakukan secara atas talian memandangkan akan dijelaskan prosedur penjanaan data yang data iaitu data korpus DBP dan data korpus Projek Konkordan Melayu Pada masa kini.aspx) (http://mcp. i. Layari tapak web DBP. iv. 10. 6 . Masukkan e-mel sebagai ID pengguna dalam ruangan yang disediakan kemudian klik pada kotak „Masuk‟ untuk masuk ke Khidmat Nasihat Dewan Bahasa dan Pustaka.edu. setiap pengguna akan didedahkan dengan Lesen Pengguna Korpus. Sekiranya pengguna bersetuju dengan semua syarat tersebut.gov.my/knb/nb_konkordans.gov. 10.anu. v. Pengkaji mula menjana data dengan menaip kata „telah‟ pada bahagian Kata Dasar/ Kata. Setelah masuk ke laman web „dbp.1 Penjanaan Data Korpus DBP Berikut merupakan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pengkaji untuk menjana data daripada data korpus berkomputer.my.

Kemudian.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 7 Rajah 1: Proses permulaan untuk menjana data vii. pengkaji klik pada kotak „Muat Turun‟ untuk muat turun data. Setiap paparan akan mengandungi 100 konkordans tentang kata bantu telah. Rajah 2 : Proses muat turun data 7 .

sila klik pada direct search. sila buka tapak web seperti berikut: http://mcp. Pertamanya. ii.edu.3. Setelah selesai muat turun data. pengkaji klik pada kotak „Jana Konkordans‟ sekali lagi untuk mendapatkan data yang seterusnya. Bagi memulakan carian data.2 Pangkalan Data Korpus Projek Konkordans Melayu Berikut ialah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pengkaji untuk menjana data korpus Projek Konkordan Melayu (http://mcp.au/ atau carian Google: Malay Concordance Projek.anu. 10. Paparan seterusnya seperti berikut: 8 . i.au/).anu.edu.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 8 viii. Seterusnya data boleh disimpan dalam pendrive.

pada bahagian Find.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 9 iii. sila pilih jenis teks yang ingin dikaji. sila taip perkataan yang hendak dikaji misalnya „akan‟ dan tekan butang search untuk proses janaan korpus berkomputer. Kemudian. Sebelum mencari perkataan. 9 .

Hasil janaan data adalah seperti gambar rajah di bawah. Seterusnya data boleh disimpan untuk tujuan proses seterusnya iaitu analisis data. pengkaji boleh menyalin (copy) dan menampal (paste) data ke dalam perisian Notepad atau Microsoft Word. Seterusnya.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 10 iv. 10 .

Hal ini selaras dengan saranan dalam KBSM dan KBSR iaitu aspek tatabahasa hendaklah diajar secara tidak langsung. Aspek-aspek tatabahasa yang hendak diajar itu akan dimasukkan ke dalam pengajaran tersebut seperti pengajaran lisan. 11 .4 Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Berikut akan diberikan contoh persediaan mengajar imbuhan meN.. menulis atau membaca.kan dengan menggunakan kaedah secara tidak langsung dalam pengajaran kemahiran membaca dan kefahaman.1 1. 2. Sila layari web korpus DBP dan jana korpus dengan kata kunci ‘jalan’. dengan cara guru mengambil masa beberapa minit untuk mengajar sesuatu aspek tatabahasa (Kamarudin Husin.. Sila layari web MCP di Australia dan jana korpus dengan kata kunci ‘hari’.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 11 AKTIVITI 10. 1994:45). 10.

Menyatakan secara lisan isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam sesuatu petikan. makna dan penggunaannya dalam konteks dengan betul. Objektif : Murid dapat: i. Nilai : berjimat. Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal dan verbal-linguistik 12 . Mengemuka dan menjawab soalan dengan bernas dan gramatis.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. ii. Pengisian Kurikulum : Ilmu : ekonomi dan agama. Sistem Bahasa : Imbuhan meN…kan. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Menggunakan komputer untuk carian maklumat dan tujuan pembelajaran bahasa. bantu-membantu dan bertolak ansur. Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir : Mengkonsepsikan idea-idea sama ada yang terdapat di dalam atau di luar teks. Hasil Pembelajaran : 7. Mengaplikasikan aspek imbuhan meN…kan dari segi bentuk. iii. Huraian Hasil : Aras 1 Pembelajaran iii.1 Mengenal pasti dan menyatakan idea utama dan isi penting Khusus tentang bahan yang dibaca. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 12 Contoh Persediaan Mengajar 1 Tingkatan : 4 Sains Masa : 80 minit Bilangan murid : 30 orang Tajuk : Kefahaman – Vaksin Mencevax Hasil Pembelajaran Utama : 7.

Murid memberi maklum balas tentang aspek imbuhan meN…kan seperti contoh penggunaan dalam petikan. Guru memaklumkan kepada murid bahawa aspek tatabahasa yang ingin dipelajari ialah imbuhan meN…kan. Murid yang lain mendengar dengan teliti. Guru meminta seorang murid secara sukarela membaca petikan tersebut dengan suara yang kuat dan jelas. guru hanya berperanan sebagai fasilitator iaitu mengawasi sama ada soalan dan jawapan yang dikemukakan oleh murid sesuai atau sebaliknya.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 13 Bahan Bantu Mengajar : Korpus berkomputer. Pada bahagian ini. Oleh itu. Seterusnya. Imbuhan meN…kan yang terdapat dalam petikan tersebut adalah seperti dalam Lampiran 4. Langkah Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru meminta murid membuka fail petikan “Vaksin Mencevax” dengan menggunakan perisian Notepad atau Microsoft Word. 13 . Guru meminta murid mengesan imbuhan meN…kan dalam petikan tersebut dengan cara carian atau find yang terdapat dalam komputer. Jika sesuatu persoalan memerlukan maklumat lanjut. 4. (Lihat Lampiran 5). guru meminta murid membaca secara senyap petikan di skrin komputer dengan cara luncuran (skimming) dan pembacaan teliti. guru meminta murid membuka satu fail korpus berkomputer (telah sedia ada dalam komputer tersebut) yang mengandungi contoh-contoh imbuhan meN…kan yang lebih banyak dan meluas dengan menggunakan perisian Notepad. Begitulah seterusnya iaitu soalan dikemukakan dalam bentuk berantai. guru boleh membimbing murid mendapatkan maklumat di internet sesuai dengan konsep pembelajaran maya. Seterusnya. (Lihat Lampiran 3). Guru memilih soalan-soalan (binaan murid) yang difikirkan sesuai untuk dijawab oleh murid sebagai latihan atau kerja rumah. sederhana dan susah atau mencabar pemikiran murid. seorang murid akan mengemukakan satu soalan kepada mana-mana murid yang ia pilih untuk menjawab soalan itu. 6. 5. 3. Guru meminta setiap murid membina satu soalan berdasarkan petikan tersebut. Pada peringkat ini. Soalan yang dipilih itu perlulah berada pada aras mudah. guru sebaik- 2. Guru menerangkan bahawa contoh imbuhan yang terdapat dalam petikan tersebut agak terhad.

(lihat Lampiran 6b) Makna imbuhan meN…kan iaitu benefaktif dan kausatif. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan..kan.1 Mengenal pasti dan menyatakan idea utama dan isi penting Khusus tentang bahan yang dibaca. Contoh Persediaan Mengajar 2 Tingkatan : 4 Sains 1 Masa : 80 minit Bilangan murid : 30 orang Tajuk : Kefahaman – Vaksin Mencevax Hasil Pembelajaran Utama : 7. Huraian Hasil : Aras 1 Pembelajaran iii. (lihat Lampiran 6a) Hukum p → m. k → ng dan s → ny. Guru menjelaskan aspek kesalahan imbuhan meN…kan seperti kesalahan „meng…‟ dan „menge…‟(contoh mengsahkan atau mengesahkan) serta perkataan yang dieja dengan satu „k‟ atau dua „kk‟ (contoh memasukan atau memasukkan ). 8. Objektif : Murid dapat: iv. Guru menjelaskan aspek imbuhan meN…kan (berdasarkan contoh penggunaan dalam korpus) iaitu: a) b) c) d) Bentuk atau varian imbuhan meN. 7.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 14 baiknya perlulah memaparkan aspek imbuhan ini di skrin LCD (jika ada) supaya murid dapat melihat setiap aspek imbuhan meN…kan dengan lebih jelas. 14 .0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca.. Menyatakan 3 keburukan vaksin mencevax. Hasil Pembelajaran : 7. Guru meminta murid membina lima ayat (sebagai latihan) dengan menggunakan perkataan yang berimbuhan meN…kan. t → n.

Murid diminta membuka fail petikan “Vaksin Mencevax” dengan menggunakan perisian Notepad atau Microsoft Word. Jika sesuatu persoalan memerlukan maklumat lanjut.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 15 v. 11. 10. : Ilmu : ekonomi dan agama. Begitulah seterusnya iaitu soalan dikemukakan dalam bentuk berantai. Seterusnya. Seorang murid secara sukarela diminta oleh guru untuk membaca petikan tersebut dengan suara yang kuat dan jelas. seorang murid akan mengemukakan satu soalan kepada mana-mana murid yang ia pilih untuk menjawab soalan itu. Murid diminta membina satu soalan berdasarkan petikan tersebut. (sila lihat lampiran 1). Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal dan verbal-linguistik Bahan Bantu Mengajar : Korpus berkomputer. guru boleh membimbing murid mendapatkan maklumat di internet sesuai dengan konsep pembelajaran maya. guru hanya berperanan sebagai fasilitator iaitu mengawasi sama ada soalan dan jawapan yang dikemukakan oleh murid sesuai atau sebaliknya. Seterusnya. Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir : Mengkonsepsikan idea-idea sama ada yang terdapat di dalam atau di luar teks. Langkah Pengajaran dan Pembelajaran 9. Pada bahagian ini. vi. bantu-membantu dan bertolak ansur. Nilai : berjimat. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Menggunakan komputer dan internet untuk carian maklumat dan tujuan pembelajaran bahasa. Murid yang lain mendengar dengan teliti. Menggunakan aspek kata majmuk dalam konteks dengan betul. 15 . guru meminta murid membaca secara senyap petikan di skrin komputer dengan cara luncuran (skimming) dan pembacaan teliti. Sistem Bahasa : Kata majmuk Pengisian Kurikulum Mengemuka dan menjawab soalan dengan bernas dan gramatis.

edu. Guru meminta murid menaip apa-apa perkataan seperti makan.html. 15.au/asianstudies/proudfoot/MCP/Q/standard. sederhana dan susah atau mencabar pemikiran murid. 16. pelajar dapat: 1. Memberikan makna-makna baru daripada kosa kata ‘keras’ yang memperlihatkan perluasan makna berbanding dengan merujuk kamus. buah dan sebagainya untuk melihat bentuk-bentuk kata majmuk. 14. Oleh itu. Soalan yang dipilih itu perlulah berada pada aras mudah.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 16 12. Guru meminta murid mengesan kata majmuk dalam petikan tersebut. Murid memberi maklum balas tentang aspek kata majmuk seperti contoh penggunaan dalam petikan. guru meminta murid mengakses internet ke tapak web berikut: http://www. Kata Adjektif „keras‟ (Sumber konkordans DKB) Masa: 40 minit Bil Pelajar: 40 orang Objektif: Pada akhir pembelajaran. Guru memilih soalan-soalan (binaan murid) yang difikirkan sesuai untuk dijawab oleh murid sebagai latihan atau kerja rumah. 16 . 2. Guru meminta murid membina lima ayat (sebagai latihan) dengan menggunakan kata majmuk yang telah dijana oleh pelajar. Contoh Persediaan Mengajar 3 Tajuk: Mencari makna perkataan yang membawa pelbagai makna.anu. Guru menerangkan bahawa contoh kata majmuk imbuhan yang terdapat dalam petikan tersebut agak terhad. Guru menjelaskan aspek kata majmuk (berdasarkan contoh penggunaan dalam konteks) iaitu: (sila lihat lampiran 2) a) Rangkai kata bebas: jalan raya b) Istilah khusus: pita suara c) Kiasan : buah tangan 13. Guru memaklumkan kepada murid bahawa aspek tatabahasa yang ingin dipelajari ialah kata majmuk. Membina sepuluh ayat yang gramatis berdasarkan makna „keras‟ yang telah diperoleh dari setiap kumpulan perbincangan.

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 17 Pengisian Kurikulum: Sistem Bahasa: Kosa kata. 7) Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil perbincangan daripada kumpulan masing-masing. Aktiviti kumpulan – pembentukan kumpulan (masih dalam kumpulan yang sama dalam langkah 2). 6) Guru menerangkan makna kata „keras‟ untuk pengetahuan pelajar berdasarkan makna yang terkandung dalam Kamus Dewan (2002) dan murid mencatatnya dalam buku.Meminta pelajar meneka benda maujud yang memiliki ciri –ciri fizikal yang bersifat keras serta mengaitkan dengan pembelajaran seterusnya. murid melakukan lakonan spontan/simulasi suasana yang menggambarkan kehidupan dan aktiviti yang berkaitan. memahami dan menulis. perkataan „keras‟ ini juga 17 . Langkah-Langkah Pengajaran Dan Pembelajaran 1) Set induksi. Perbandingan makna antara maklumat kamus dan korpus yang bakal diperoleh daripada perbincangan pelajar ialah seperti berikut: Keras Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2005: 752-753). perkataan „keras‟ mempunyai banyak makna. Pelajar diarahkan mencari makna baru yang terkandung dalam bahan pembelajaran dengan bantuan guru yakni guru menerangkan peranan kolokasi yakni kata-kata yang wujud bersama-sama dengan kata „keras‟ dalam memperoleh makna baru. 2) Aktiviti kumpulan – pembentukan kumpulan ( enam orang sekumpulan).dengan arahan. Selain daripada makna-makna yang terdapat dalam Kamus Dewan. kejujuran dan hormat-menghormati Strategi Pembelajaran: Kolaboratif Bahan Bantu Mengajar: Korpus Kosa Kata „keras‟ Pengetahuan sedia ada: Para pelajar telah memahami konsep makna „keras‟ secara literal. ayat Kemahiran bahasa: Mendengar dan bertutur. kecerdasan pelbagai Nilai: bekerjasama. 3) Guru bersoal jawab dengan aktiviti yang telah dilakukan (komunikatif) 4) Guru mengedarkan bahan pembelajaran DKB yang mengandungi baris-baris konkordans yang berkaitan dengan kata „keras‟. 5) Pelajar diminta membaca senyap bahan pembelajaran tersebut. Ilmu:Moral Kemahiran Bernilai Tambah (KBT): kemahiran teknologi maklumat.

tidak mudah ditewaskan (dikuasai dsb) hebat 10. dengan sepenuh tenaga atau usaha. Semua makna dan perbezaannya dengan Kamus Dewan adalah terdapat dalam perenggan yang berikut. tidak mudah dilentur (bukan spring dsb). kekecualian dsb) 8. Kuat (tidak lemah). (sangat) degil. 5. mendesak dsb) 3. tidak lembut (empuh. rapi (pemeriksaan.menurut sesuka hati (sangat sempit fikirannya). teruk. tidak mudah dikendalikan (kuda dll)tidak mahu menurut perintah 18 .tidak dapat melafazkan kata-kata asing dengan mudah. Tidak secara sembarangan atau mahu tidak mahu sahaja.tidak mahu mengalah atau menurut. Tidak dengan sikap bertolak ansur (bukan bantahan. wiski dsb) terasa kesan tembakaunya apabila dihisap (bukan rokok atau cerutu). Nyaring. dengan bersungguh-sungguh hati (meminta. Dengan tidak berganjak atau berubah sikap. Kuat dan padu serta tidak mudah pecah (patah. Dengan sesungguhnya (tanpa sebarang kelonggaran. rangsang (bukan bau) 14. kawalan dll) ketat. sungguh-sungguh 6. berat.lunak) 2. makna bagi penggunaan perkataan ini dalam ayat adalah banyak. teguh. Dapat memabukkan (bukan minuman seperti bir. Berat akhirnya. bengkok dll) atau berubah bentuknya. tidak mahu menurut kata orang. tegas. deras (angin dll). berpegang teguh pada pendirian atau pendapat sendiri (tidak mudah mengalah).kejang. tidak dapat dilentukkan (dilenturkan).tegang 15. tentangan dsb). Kt keras kepala. ketabahan dsb seseorang). Dengan giat atau bersungguh-sungguh.degil. tidak berkira-kira 7.Tr sangat keras (seperti batu) Kl. tegas. Tidak lemah lembut atau sopan santun (bukan kata-kata). sangat kuat kesannya (bukan ubat). (boleh) menyinggung perasaan 13. susah hendak menyebut sesuatu (tidak pandai berkata-kata). kuat (suara bunyi dll) 12. Setelah diteliti penggunaannya dalam setiap ayat. tidak mahu dan tidak mahu kalah dalam perdebatan (kuat bertengkar). Kamus Dewan (2005: 752-753) 1.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 18 mempunyai maksud atau makna yang berbeza sekali daripada makna kamus. Ketat (sumbat botol dll). sangat keras (tidak lunak).atau berhantu. bukan 9. Tidak baik kerana (kononnya) ada penunggunya berpuaka. terlalu keras (bukan buah-buahan dll).kukuh. Kencang. keras sekali.kaku. Kl. Membahayakan atau mungkin membawa maut (bukan penyakit). tidak berdasarkan belas kasihan (bukan tuduhan dsb). Penggunaan perkataan dalam setiap ayat yang berlainan ini memungkinkan makna kepada perkataan tersebut adalah pelbagai mengikut fungsinya dalam setiap ayat. kuat 4.tegar hati. wain. sangat lebat hujan 11. tidak mudah berasa kecewa (terus berusaha bersungguh-sungguh).mengotot.tegar. Makna ini diperoleh hasil daripada penggunaan perkataan tersebut dalam konteks ayat yang berlainan.tidak teguh dan tidak dapat diubah dengan pujukan dsb(bukan kemahuan. terasa benar sama ada wangi atau busuk dsb (bukan bau).

baru sahaja berlaku Tahi kambing yang bulat-bulat itu masih panas lagi dan ***keras***. "Hai celaka hantu Pego nyatakan dirimu agar kita dapat berlawan. dan dengan suara ***keras*** beliau berkata. fikir Encik Ridwan ***keras***. Hatinya mendesak ***keras*** ingin tahu isi kandungan kad itu. Terbentuk seperti keadaan asal. prb perkataan orang yang bijaksana baik dengan lemah lembut atau dengan kasar tidak dapat disangkal (dianjak-anjak) kebenarannya. Ligat berfikir sesuatu Pandangan matanya bukan sedang berfikir ***keras***. prb Mn hendaklah diberikan segala perintah dengan bijaksana (dengan lemah lembut kepada yang menurutdan dengan memaksa kepada yang melawan)." Konduktor bas itu merungut.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 19 orang atasan. Keadaan keras asal yang tidak terisi dengan sesuatu (seperti angin) Tayarnya tayar mati dan ***keras*** kerana tidak berisi angin. satu jam lagi pun tayar bas ni takkan ***keras***. Data Korpus 1. Keinginan yang tidak dapat ditolak Pun begitu. 5. pergilah sendiri jumpa. 8. Batuk yang terlalu kuat Dia terbatuk-batuk ***keras***. Kata-kata yang kasar dan perasaan marah Maka bertambahlah murka Datuk Merpati. 6. Tebal dan berkerinting Kepalanya nampak lonjong dimahkotai rambut yang hitam lurus. 4. 7.buak keluar dari hidung dan mulutnya. Siapa yang berani. 2." jawab Tengku Tih dengan ***keras***. 3. kemahuannya cukup ***keras***. melainkan kosong dan hampa. 19 . Penuh terisi dengan sesuatu Pamlah dulu tayar tu!" "Dengan pam tangan ni. 9. agak berbeza daripada kebiasaan rambut orang-orang India yang selalu ikal dan ***keras***. Tegang dan rapuh Tiba-tiba sebiji buah getah masak pecah dan kulitnya yang ***keras*** itu melantun mengenai kepalanya. Lepas pilihanraya nanti hilanglah ia. darah merah membuak.

tetapi matanya tetap juga ***keras*** dan dia menjatuhkan badannya ke anjung itu dengan penuh tanda tanya 13. Pandangan sinis Aku takut nanti dia pembawa aids. 15. 20.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 20 10. benci Kalau selisih di jalan. mereka akan mendengus ***keras***. Simpulan bahasa "Kamu pulang paku buah ***keras*** ke Haslinda?" tanya Murugan. Memberi amaran dan larangan "Lid. Bantahan Kereta Cikgu Jamal menghala ke rumah Encik Ahmad. 20 . Menunjukkan perasaan yang tidak suka. Semangatnya ***keras*** seperti yang menjadi syarat untuk hidup bersama Tamin. 17. Tidak mengantuk Biarpun malam semakin larut. Panas terik Matahari masih ***keras*** di ubun-ubun. 14. 19. 18. jangan kacau Pak Cik Pang." Ayah bersuara ***keras*** sedikit. Degil 'Hatinya terlalu ***keras'***. 12." Rasyidah menjeling ***keras*** kepada Kamarul. menjeling isterinya dengan tajam dan penuh kebencian serta dendam. Membara dan berkobar-kobar Semangat Fikri kembali ***keras***. pegawai kayu balak yang menentang ***keras*** pemindahan penduduk di pinggir sungai ke kawasan yang telah disediakan oleh pihak pemerintah. Ligat berputar Fikirannya bekerja ***keras***. 11. 16. Kering dengan sendiri Bajunya sudah ***keras*** diserapi darah beku itu.

25. dan yang dimintanya tidak lebih daripada diperkenankannya untuk tidak mengerjakan apa-apa. Bau kuat sehingga menusuk ke hidung Dan bau ikan kering yang banyak dijemur oleh nelayan-nelayan di keliling pelantar itu juga semakin ***keras***. Tidak berbudi bahasa Seseorang yang tidak baik budi pekertinya. Terbujur kaku Ya Allah di balik tu. Tidak berasas dan boleh menimbulkan marah Tambahan pula mereka menyebarkan tuduhan yang ***keras*** bahawa kejatuhan bandar Rome adalah disebabkan perbuatan orang Kristian yang telah mengetepikan dan tidak menyembah dewadewa $$27 purba yang dianggap telah sekian lama menjaga kesejahteraan bandar tersebut. Bertalu-talu dan dengan kuat Pintu bilik terus diketuk ***keras***. Berusaha Umi memang pulun mengulangkaji dan selalu berkerja ***keras*** untuk mencapai kehendaknya. 29. Rajin Ia bekerja begitu ***keras***. 22. ***keras*** tutur katanya dan sering mengeluarkan ucap bicara yang keji adalah membayangkan sifat buruk peribadi seseorang. dan begitu lama. begitu teratur. 23. Perbuatan mendengus Dia menarik nafas dan meluahnya dengan ***keras***. kerana aktiviti "***keras***" yang telah dilakukan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 21 21. Kasar dan menghasilkan bunyi Buku Rampaian Agama Islam ditutup dengan ***keras***. di balik kotak itu. seketul tubuh yang sudah ***keras*** hitam legam. Lasak dan aktif Mengendurkan (relaxing) otot-otot yang tegang. 28. ketika ia berhenti. satu-satunya keinginan adalah beristirahat. 21 . 26. 24. 30. 27. kasar nilai bahasanya.

Bagaimanakah anda dapat menggalakkan murid anda menggunakan komputer dan internet untuk mendapatkan bahan pembelajaran? 22 . sepak raga. Rempah ratus Permainan untuk orang dewasa termasuklah permainan wau. namun terdapat potensi yang besar untuk menjadikan korpus berkomputer sebagai bahan bantu mengajar yang popular. Pangkalan Data PENILAIAN KENDIRI 1. berlaga kerbau dan lain-lain. apabila teren air.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 22 31. Penjanaan Data 6. pintar dan bersistematik. Kolokasi 5. laga buah ***keras***. Penggunaan korpus berkomputer dalam proses P&P bukan sahaja memudahkan tugas guru malahan dapat memupuk minat para murid supaya mendekati bidang teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin dominan dalam dunia pekerjaan dan kehidupan seharian. menyabung ayam. bukan sahaja akan menjadi lembut. KATA KUNCI 1. Diharapkan penggunaan korpus berkomputer dalam proses P&P akan menarik minat murid mempelajari mata pelajaran bahasa Melayu dan seterusnya mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. congkak. RUMUSAN Walaupun kajian tentang penggunaan korpus berkomputer dalam P&P bahasa Melayu belum dilakukan di Malaysia. adakah pengajaran bahasa Melayu memerlukan bantuan teknologi komputer? 2. Korpus 2. malah hancur lumat. Konkordans 4. Pada pandangan anda. baginya seperti ***keras*** kerak nasi. Perumpamaan ***Keras*** perempuan. Apakah kekuatan dan kelemahan penggunaan korpus dalam pengajaran bahasa Melayu? 3. 32. gasing. Korpus Berkomputer 3.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2009). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bentong: PTS Profesional.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 23 RUJUKAN Abdullah Hassan. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. 23 . Nik Safiah Haji Karim et al. Tatabahasa Dewan. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007). Asmah Haji Omar. Morfologi. Sulaiman Masri. Bhd. (2009).

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 24 Lampiran 1 Rajah 1: Korpus DBP Lampiran 2 Rajah 2: Perisian Concordance 24 .

" katanya. "Hospital dan klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haji bagi pengambilan vaksin itu kerana kita membuat keputusan memberinya secara percuma.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 25 Lampiran 3 Contoh Sebahagian Petikan Janaan Komputer Vaksin Mencevax Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. Beliau memberitahu pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturunan Chua Chiyang yang bernilai kira-kira RM1 juta di Jalan Haji Jaip.000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat**menunaikan** haji di Makkah. bulan depan. di sini." katanya. berkata pihaknya yakin jumlah vaksin yang ada mencukupi untuk menampung keperluan bakal haji yang diwajibkan mengambilnya sebelum memasuki Arab Saudi. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Kesihatan. malam tadi. "Saya sudah menyemak dengan pembekal yang berkaitan dan dimaklumkan Malaysia mempunyai bekalan yang mencukupi terhadap keperluan vaksin berkenaan. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. 25 . Datuk Chua Jui Meng.

"Saya s BHLR27 261 pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturun BHLR27 262 klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haj BHLR27 263 ah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal BHLR27 264 oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. Pengerusi majlis itu. babi dan itik. berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Menceva BHLR27 266 jenama yang tidak langsung **menggunakan** sumber babi iaitu Mencevax BHLR27 Lampiran 5 Contoh Imbuhan meN…kan dalam Korpus Berkomputer 8507 s sebarang bentuk kegiatan melalaikan. Lampiran 4 Imbuhan meN…kan dalam Petikan Vaksin Mencevax 256 in . walaupun mereka tidak men BHLR37 26 . Islam Online hari ini melaporkan. vaksin ACYW 135 jenama Monumune yang diimport dari Amerika Syarikat adalah haram digunakan umat Islam kerana ia mengandungi asik amino dari lembu. Bagaimanapun.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 26 Jumaat lalu. diharuskan penggunaannya oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. lemak dan jantung lembu. Golongan berpen BHLR44 8209 enganjurnya. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh du BHLR27 260 suki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah.700 serangan udara menga BHLR52 4486 gugut peminjam yang gagal melangsaikan hutang. Ini kerana vaksin jenama berkenaan didapati tidak mengandungi sebarang lemak babi dan bahan sumber haiwan kecuali laktosa daripada susu.Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. Ini kera BHLR27 265 brahim. DBP. berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Mencevax itu dibuat selepas mengambil kira maklumat Bahagian Kawalan penyakit dan Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan. majlis muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal meningitis (ACYW 135) jenama Mencevax dari Belgium. bulan depa BHLR27 258 ak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital a BHLR27 259 di. Banyak ayat al-Quran dan BHLR68 7382 enukarkan namanya agar ia melambangkan agensi perjalanan yang be BHLR61 7049 rian republik itu yang melambat-lambatkan penyelesaian kebuntuan BHLR59 8188 nah Darus Peserta kursus melambungkan topi masing-masing ke uda BHLR66 5805 n Laden selama 76 hari.000 vaksin jenam BHLR27 257 negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. AS melancarkan 4. Datuk Dr Ismail Ibrahim. berjaya melangsungkan tiga acara deklamasi puis BHLR66 4975 -anak mereka sudah berjaya melanjutkan pelajaran dalam pelbagai b BHLR47 3733 u.

kan 2475 rumah. Mereka melontarkan idea semahu-mahunya tanpa BHLR54 3033 ukan suatu perbuatan iaitu meluluskan ujian penerimaan talian pe BHLR30 5596 an ke atas Iraq bukan saja melumpuhkan ekonomi Baghdad malah menc BHLR50 Mem.kan Me.kan 7384 fail meja tahun depan bagi melicinkan urusan pentadbiran kerajaa BHLR62 8231 hairan dalam hatiku sebab melihatkan hal adat orang-orang kita BHLR67 2153 sih mempunyai ruang untuk melonggarkan lagi dasar kewangannya ji BHLR20 6181 nilai estetikanya.kan 8555 ku penganjur utama majlis menggabungkan silat dan puisi untuk tig BHLR69 4108 eka mempunyai sebab untuk menggagalkan aspirasi kebangsaan.. Lebih membanggakan ialah Dr Mohd Zobir juga BHLR41 Men... Beliau menggalurkan keterlibatan Ismail dalam BHLR49 7139 ang penuh pengajaran tadi menggambarkan ajaran Islam begitu menye BHLR60 2489 jukan bangsa tetapi bukan menggantikan bahasa sendiri sebagai ba BHLR24 8569 puisi pilihannya ternyata menghiburkan... Pengkaji membahagikan tamadun kepada dua penger BHLR61 1063 biologi Amerika dan Kanada membahaskan cadangan mengadakan uji ka BHLR10 5078 gori ahli falak. BHLR35 7300 pada tahap maju. Dia berhajat untuk mengahwinkan anak gadis itu dengan ana BHLR62 27 ...Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 27 Lampiran 6 a) Bentuk atau varian imbuhan meN.. se BHLR38 2688 K sahaja Allah swt selesai menciptakan Adam daripada tanah. Di BHLR41 5287 uk Dr Abdul Latif.30 pagi dalam keadaan mencurigakan dan mengarahkan pemandu l BHLR28 3787 indakan agresif yang boleh mencetuskan suasana tidak seimbang.kan 6066 berdua sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayang memelihara da BHLR53 2821 m 4.. lalu BHLR26 4198 ya berfikiran positif dan mendaftarkan anak mereka supaya mereka BHLR42 8348 ? Ada juga peniaga yang mendagangkan barangan yang tidak sama BHLR67 Meng. Begitu juga dengan perse BHLR69 Menge.kan 3287 a krisis dalaman MTUC yang membabitkan Zainal. Saya tak mahu memb BHLR33 3500 Andi Samsam Nganro ketika membacakan keputusan itu hari ini.... Tabiat membandingkan takwim hijri dengan takwi BHLR47 4033 hthaleneacetate).

ceti atau wakilnya akan menampalkan salinan kad pengenalan pem BHLR45 4345 n Muzika Uda dan Dara yang menampilkan Ahmad Yatim sebagai Uda.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 28 2435 -Bangsa bersatu (PBB) yang mengaitkan Barisan Nasional (BN) deng BHLR24 3401 a. "DBP turut berusaha mengetengahkan bakat dan potensi cendek BHLR34 2017 tengah hari. baginda mengampunkan dan membebaskan golongan BHLR58 Meny. BHLR46 6991 ah bersabda: Sesiapa yang menanggalkan tangan dari bai'ah untuk BHLR59 1512 utup kelemahannya apabila menangguhkan pelaksanaan Enakmen Kesal BHLR14 3109 pembuatan Malaysia supaya menawarkan biasiswa kepada pelajar as BHLR31 8246 nikah. Masalah isu harga air memaparkan dengan begitu jelas isi ha BHLR65 2307 FMG yang bertanggungjawab memasarkan rangkaian telefon bimbit S BHLR22 5666 kukan secara intensif bagi memastikan 20 tadika lain turut mener BHLR51 6600 n. tetapi lebih bertujuan menanamkan sifat patriotisme. Lalang biak merata menarikan mimpi liarku kerbau balar BHLR67 k → ng 28 . "Saya boleh mengesahkan tidak bersama dia (Tuan Mo BHLR19 5444 ivasi bagi setiap individu mengamalkan tanggungjawab masing-masin BHLR49 6866 kaan kota Makkah. m BHLR43 4228 ng. t → n. k → ng dan s → ny. perpadu BHLR42 4892 akan puasa selepas Ramadan menandakan diterimanya puasa Ramadan. Minda kita a BHLR49 4802 n.. kita haruslah menambahkan ilmu di dada.. pasukan Indonesia gagal mematahkan hujah berhubung isu berken BHLR56 6773 t-turutan tetapi ini tidak memenatkan Perdana Menteri atau menje BHLR57 6330 perangkap keagamaan' yang memenjarakan sebahagian besar umat (Mu BHLR55 4344 Kebudayaan Kebangsaan bagi mementaskan Muzika Uda dan Dara yang m BHLR43 7546 uskan secara berkesan dan mementingkan alam sekitar boleh menimb BHLR62 3688 ng untuk disoal siasat dan memerlukan Baghdad menyediakan kemuda BHLR37 t→n 2223 ng. 7135 i khalifah Allah yang akan memantulkan nilai kebaikan dan kebajik BHLR60 8032 a. Jadi maksud met BHLR54 4144 g berpejabat di Arab Saudi menyalurkan bantuan kewangan kepada al BHLR41 3083 Sebelum ini mereka mahu menyisihkan Rusli Tambi daripada mendu BHLR31 6580 barang bantahan atau tidak menyuarakan bangkangan negara itu kepa BHLR56 415 Abas dan Balasandran juga menyarankan supaya guru yang berkelulu BHLR62 b) p→m Hukum p → m.kan 8585 kita tidak perlu kesal dan menyalahkan sesiapa berkenaan setiap k BHLR69 6170 yu'. berkata keputusan yang menamatkan pertikaian Jakarta-Kuala L BHLR21 5350 m diri kita. untuk mewujudkan atau menyalakan api itu.

ki BHLR39 4204 Jabatan Imigresen turut mengecualikan bayaran ke atas perkhidma BHLR42 5974 uk memecahbelahkan selain mengelirukan rakyat padahal khutbah se BHLR53 7627 idikan Guru (BPG) selesai mengelolakan empat kursus asas untuk m BHLR63 2151 15 hari itu. Ibn Sina mengembangkan ilmu psikologi dalam peru BHLR53 s → ny 8585 kita tidak perlu kesal dan menyalahkan sesiapa berkenaan setiap k BHLR69 4960 an tempatan tidak berminat menyalurkan pinjaman kepada peniaga wa BHLR46 5290 dunia Melayu. Malah beliau menyamakan konsep dunia Melayu dalam BHLR49 1886 rung membunuh diri dengan menyambungkan paip getah dari ekzos ke BHLR17 6979 o Abdullah Tuanku Bainun menyampaikan anugerah Ijazah Kehormat BHLR59 8189 baru-baru ini.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 29 4893 ya.000 pelajar sekolah ag BHLR64 29 . 2002 menjadi tahun yang mengecewakan bagi pasaran ekuiti meski BHLR28 3903 ah yang dilaksanakan ialah mengecilkan kumpulan daripada kira. 3 Disember lalu. Sebahagian orang bijak mengatakan: "Pahala amal kebaikan ada BHLR46 2858 . Fauziah menyandarkan pengalaman kerjayanya dal BHLR66 3050 ukainya. polis trafik mengeluarkan 110. Pe BHLR54 4417 isabitkan bersalah apabila menyerahkan zakat fitrah diri atau ora BHLR43 7911 ri. IMF sebelum ini menyarankan supaya Malaysia mempunyai BHLR31 6150 au banyak hujan yang boleh menyebabkan baja dilarikan hujan.704 saman dengan kesa BHLR20 2424 pasaran berharap aktiviti mengemaskan akaun akan berterusan sehi BHLR24 5414 at pujian kerana ia mampu mengembalikan keamanan di wilayah yang BHLR49 5925 ntuk mengubat. untuk menyerapkan 126.

anda diharapkan dapat: 1. memahami. menerangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertama. “psikolinguistik boleh ditakrifkan sebagai kajian tenta ng bahasa dan akal budi. sebutan dan bacaan. 2. .” AKTIVITI 2. 2. Pada peringkat sekolah rendah. Linguistik pula ialah bidang yang mengkaji bahasa secara saintifik. Menurut Aitchison (1978). menghuraikan teori-teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. menjelaskan definisi psikolinguistik.0 PENGENALAN Bidang ini diperkenalkan dengan tujuan melihat cara proses pemerolehan bahasa kanak-kanak berlaku.1 Sila berbincang dengan rakan.Psikolinguistik| 1 UNIT 2 PSIKOLINGUISTIK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Psikologi adalah satu bidang ilmu yang menumpukan pengkajian kepada dua perkara utama. iaitu antara psikologi dan linguistik. iaitu yang berkaitan dengan jiwa manusia (akal budi) dan perilaku atau tingkah laku manusia. Ilmu ini menyelidik apa-apa yang berlaku dalam akal budi manusia apabila seseorang memperoleh. menghasilkan dan menyimpan unsur-unsur kebahasaan. terutamanya pada peringkat awal kanak-kanak dan sekolah rendah. Kegagalan guru memberikan perhatian yang serius terhadap pemerolehan bahasa kanak-kanak mungkin akan menyebabkan kanak-kanak menghadapi masalah buta huruf. 2. pertuturan dan menulis. Ini kerana pada tahap inilah kanakkanak mula mempelajari kemahiran bahasa seperti ejaan. pemerolehan bahasa kanak-kanak perlu diberi perhatian yang serius. dan 3.1 Definisi Psikolinguistik Psikolinguistik merupakan bidang antara disiplin.

iaitu dimulakan oleh Tiedmann. 2. Takrifan psikolinguistik yang mengaitkan psikologi sebagai satu disiplin dan linguistik sebagai satu disiplin yang lain. Charles Darwin pengasas teori evolusi turut menjalankan kajian dalam bidang pemerolehan bahasa iaitu pada tahun 1877. 2. terdapat satu teori khusus iaitu dikenali sebagai Teori Pelaziman.2 Pemerolehan Bahasa Pertama Kajian saintifik dalam bidang pemerolehan bahasa telah dimulakan sejak kurun ke-16. iaitu Pelaziman Klasik (oleh Pavlov dan Watson) dan Pelaziman Operan (oleh Thorndike dan Skinner). Kedua-dua teori tersebut ialah pertamanya teori Behaviorisme (Perlakuan) dan keduanya teori Mentalisme (Kognitif). Teori Pelaziman terbahagi kepada dua jenis utama. Terdapat dua teori utama di barat yang menjelaskan cara kanak-kanak memperoleh bahasa pertama. 1. Kepentingan psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Teori Behaviorisme Dalam ilmu psikolinguistik. tingkah laku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran. Pembelajaran memerlukan penyusunan rangsangan . Teori ini menekankan pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkah laku. Dalam bentuk pendekatan behavioral.Psikolinguistik| 2 1. Teori Pelaziman Klasik Ivan Petrovich Pavlov Teori ini dipelopori oleh Ivan Petrovich Pavlov (1849 – 1936) iaitu seorang sarjana Rusia. dan diikuti oleh kajian Preyer pada tahun 1882. terutama berkaitan dengan konsep pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Teori ini menekankan sifat behavior atau tabiat semula jadi. seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1787.

Anjing terangsang bahawa setiap kali loceng dibunyikan. Anjing memberikan respons dengan mengeluarkan air liur. 4. 3. Loceng dibunyikan dan makanan diberikan kepada anjing. Anjing memberikan respons dengan mengeluarkan air liur. Loceng dibunyikan tanpa makanan. Bagaimana kajian ini dilaksanakan? 1. Kajian ini membuktikan bahawa Tindak Balas akan terhasil akibat Rangsangan. (lihat rajah di bawah) 2. tetapi anjing tidak memberi sebarang respon (tidak mengeluarkan air liur). . Loceng dibunyikan. Anjing memberikan respons iaitu mengeluarkan air liur setiap kali diberikan makan. makanan akan diberikan. Pavlov telah memilih seekor anjing untuk melaksanakan kajian beliau. Lihat rajah di bawah untuk menggambarkan suasana kajian tersebut.Psikolinguistik| 3 (stimulus) dalam persekitaran supaya pelajar dapat memberikan respons dan diberikan pengukuhan atau peneguhan. Anjing tersebut dikurung di dalam satu kandang khas dengan kelengkapan loceng. Bagi mengkaji tabiat manusia.

Dalam hal ini. Generalisasi Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama. didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja. bunyi loceng tidak disertakan rangsangan tak terlazim (daging). kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Oleh itu kerisauan dalam satu mata pelajaran (Matematik) telah digeneralisasikan kepada satu mata pelajaran (Fizik). Dalam kajian terhadap anjing. Contohnya. Diskriminasi Dikriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak bagi rangsangan yang lain. Kamal menjadi risau setiap kali ujian Matematik akan diadakan. Dalam kajian Pavlov. Dalam kes Kamal. Kamal tidak akan menjadi risau jika mengambil ujian Geografi atau ujian Sejarah. kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut amat berbeza berbanding mata pelajaran Sains. Tindak balas akhir akan terhapus dan prinsip ini dikenali sebagai penghapusan. 3.Psikolinguistik| 4 Konsep Penting Teori Pelaziman Klasik 1. lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur. 2. Kamal juga menjadi risau setiap kali ujian Fizik akan diadakan. tetapi tidak pada bunyi selain loceng. Penghapusan Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. .

Thorndike (1874 – 1949) .Psikolinguistik| 5 Rumusan: Teori Pelaziman Operan Teori Pelaziman Operan adalah penerusan daripada Teori Pelaziman Klasik. Thorndike . Teori ini dipelopori oleh Thorndike (1874 – 1949) dan Skinner (1904 – 1990).

(Rangsangan dan Gerak balas) Teori R-G menjadi asas tiga hukum Thorndike iaitu : 1) Hukum Kesediaan (HK) 2) Hukum Latihan dan (HL) 3) Hukum Kesan (HK) Beliau menggunakan seekor kucing sebagai bahan kajian beliau. sangkar itu terbuka.Psikolinguistik| 6 Thorndike berpendapat bahawa: • • • • • • Manusia belajar menggunakan kaedah cuba dan ralat. ganjaran dan denda amat penting dalam proses pembelajaran. Perhatikan grafik di bawah. . Motivasi. Beliau mengemukakan teori perikatan dikenali sebagai Teori R-G. Kucing melakukan beberapa percubaan untuk keluar dari sangkar – Kaedah cuba jaya. Bagaimana kajian ini dilaksanakan?    Kucing diletakkan di dalam sangkar dan makanan diletakkan di luar sangkar. Pelbagai reaksi : apabila terpijak selak pintu. Ganjaran dan denda dua faktor penting bantu pembelajaran manusia. Pembelajaran manusia berlaku mengikut hubungan antara rangsangan dan gerak balas.

Psikolinguistik| 7  Kucing tersebut akan melakukan kaedah cuba jaya sekiranya dikurung semula ke dalam sangkar itu. Skinner mencipta teori Pelaziman Operan. Beliau merupakan behavioris Amerika. Prinsip Pelaziman Operan (Thorndike)  Prinsip Kesediaan Kesediaan dari segi psikomotor. efektif. Prinsip Latihan Latihan yang diulang-ulang untuk tingkatkan kemahiran.   Skinner (1904 – 1990) Burrhus Frederic Skinner Seorang lagi tokoh terpenting dalam teori Pelaziman Operan ialah Skinner. Analisis tingkah laku manusia yang berakhir dengan Perlakuan Lisan. . penulis. pencipta. yang baru-baru ini telah menyaksikan pengaruh yang besar dalam bidang psikologi dan pendidikan. Prinsip Kesan Kesan yang menyeronokkan meningkatkan pertalian antara ransangan dan gerak balas. dan mengasaskan sekolah sendiri tentang penyelidikan uji kaji psikologi-analisis uji kaji dan tingkah laku. Nama penuh belia ialah Burrhus Frederic Skinner (20 Mac 1904 – 18 Ogos 1990). kognitif sebelum boleh belajar. Beliau ialah seorang Profesor Psikologi di Universiti Harvard dari 1958 sehingga persaraan beliau pada tahun 1974. ahli falsafah sosial dan penyair. inovasi falsafah sains yang dikenali sebagai radikal behaviorisme.

Implikasi penting yang diperoleh melalui kajian ini ialah:  Tingkah laku binatang di dalam kotak boleh dikawal dan gerak balasnya boleh diperhatikan dan direkod. Perlakuan harus diperhatikan dalam jangka masa yang panjang dan membentuk perlakuan yang kompleks daripada perlakuan yang mudah. Pelaziman operan meningkatkan kebarangkalian pengulangan sesuatu gerak balas. Pada bulan Jun. . Peneguhan biasanya dapat menambahkan kebarangkalian gerak balas yang akan berlaku. Skinner telah disenaraikan sebagai ahli psikologi yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Bagaimana kajian ini dilaksanakan? Skinner telah menggunakan seekor tikus putih sebagai bahan kajian beliau. Teori Pelaziman Operan (Skinner) Menurut Skinner (1953) kajiannya menunjukkan pelaziman operan organisma bertindakbalas terhadap persekitaran dalam proses pembelajaran.Psikolinguistik| 8 Beliau mencipta perakam kumulatif untuk mengukur kadar maklum balas sebagai sebahagian daripada kerja-kerja beliau yang sangat berpengaruh. berdasarkan kaji selidik 2002. Perhatikan grafik di bawah ini. Beliau seorang penulis prolifik yang menerbitkan 21 buku dan 180 artikel.

. Contoh: Perlakuan Positif Akibat/kesan Tingkah laku Masa Hadapan Murid akan menghasilkan lebih banyak karangan yang bermutu Murid menghasilkan karangan Guru memuji murid yang bermutu  Pengukuhan Negatif Pengukuhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. Contoh: Perlakuan Negatif Akibat/kesan Tingkah laku Masa Hadapan Murid semakin tidak memberi perhatian terhadap P&P guru. Teori pelaziman operan boleh diperkuat dan dihapuskan jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerakbalas itu ditunjukkan. iaitu memberikan rangsangan-rangsangan tertentu kepada organisma dan mendapatkan gerak balas atau tindak balas tertentu kepada organisma secara berulang-ulangan. Tegasnya. maka ganjaran pelbagai bentuk seperti pujian atau hadiah akan diberikan kepada individu tersebut. Murid tidak memberi perhatian Guru tidak menegur murid terhadap P&P di dalam kelas  Dendaan Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. Teori ini juga menekankan konsep ganjaran iaitu apabila sesuatu organisma/individu berjaya melakukan apa-apa yang diminta (seperti mengeja/mengira). Prinsip yang terhasil ialah:  Pengukuhan Positif Pengukuhan positif memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan ditunjukkan yang menyebabkan perlakuan diulangi atau diperkuatkan lagi. sesuatu tabiat boleh dilazimkan menerusi proses latih tubi. Konsep ini boleh dilihat melalui kajian Pavlov terhadap anjing atau tikus di dalam sangkar. RUMUSAN TEORI BEHAVIOURISME Menurut ahli-ahli teori ini. dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut.Psikolinguistik| 9   Kajian ini membawa beliau kepada penggunaan teori pelaziman operan dalam aktiviti P&P di dalam bilik darjah.

Ganjaran dalam pelbagai bentuk seperti pujian. Misalnya murid-murid sekolah rendah atau awal kanak-kanak.Psikolinguistik| 10 Berdasarkan teori ini. makan. hadiah dan sebagainya. Semua peringkat pengajaran yang dilalui oleh murid adalah menggunakan konsep latih tubi. sintaksis dan semantik dikuasai dengan pantas oleh kanak-kanak walaupun pengajaran formal pada keseluruhannya tiada. Proses pemerolehan bahasa pertama memperlihatkan banyak perkara yang menakjubkan. morfologi. Selepas murid-murid dilatih tubi membaca suku kata-suku kata yang pelbagai. Peneguhan 5. guru akan mencantumkan pula sukukata-sukukata tadi menjadi perkataan mudah seperti saya. 1. Kemudian guru akan mengajar pula membaca frasa (rangkai kata) dan seterusnya ayat. Teori Mentalisme Teori ini telah diperkenalkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1960-an. Bagaimanapun jika proses latih tubi dilakukan. Pengulangan/Latih tubi 4. ma+kan=makan. Misalnya. Rangsangan 2. Pendekatan latih tubi banyak dilakukan di peringkat sekolah rendah terutama dalam proses mengeja/membaca dan menulis. iaitu fonologi. Murid yang terangsang dengan BBM akan memberi respon (misalnya perhatian sepenuhnya terhadap P&P) Pengulangan P&P boleh dilakukan jika murid belum menguasai P&P tersebut. tidak dapat mengenali huruf-huruf vokal dan konsonan bahasa Melayu. pemerolehan bahasa kanak-kanak boleh dilakukan dengan cara latih tubi atau diulang-ulang. Murid dikehendaki membaca /mengeja suku kata ini dalam kumpulan besar. 3. Ganjaran 2. Sistem-sistem bahasa. dan ganjaran diberikan di mana sesuai atau perlu. Berlaku apabila murid sudah menguasai P&P atau objektif tercapai. Gerak Balas Guru menyediakan BBM untuk menarik perhatian murid. Aliran teori ini telah memainkan peranan yang besar dalam ilmu linguistik termasuklah aspek pemerolehan bahasa kanak-kanak. Fakta-fakta ini menyebabkan ramai penyelidik bahasa membuat kesimpulan bahawa kanak-kanak telah dilengkapi dengan alat khas semasa . Kemudian guru menggabungkan huruf konsonan dan vokal untuk membentuk pelbagai suku kata. nasi. kumpulan kecil dan juga individu. ayam dan sebagainya. Kaedah abjad yang dilakukan di sekolah rendah menekankan pada peringkat paling awal murid dikehendaki menghafal kesemua dua puluh enam huruf daripada a hingga z. a+yam=ayam. sa+ya =saya. na+si=nasi dan sebagainya. maka kanak-kanak tersebut akan dapat mengenal dan mengingat kesemua huruf tersebut.

Oleh itu. Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa ibunda mereka. mencapai. Kanak-kanak dapat menguasai pelbagai rumus nahu bahasa ibunda dengan mudah adalah disebabkan oleh kewujudan alat pemerolehan bahasa semula jadi dalam otak mereka. Hal ini berlaku kerana dalam otak bayi tadi sudah ada set bahasa sejagat atau universal yang memudahkannya mengadaptasikan bahasa-bahasa lain. Bagi gerakan memegang. mereka hanya perlu mengadaptasikan rumus dengan apa yang didengar dan dipelajari. serta menggerakkan tangan dan kaki. Menurut teori ini. Mereka percaya bahawa proses penguasaan bahasa pertama tidak daripada kosong tetapi apa-apa yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak hanyalah mengadaptasikan prinsip atau aturan rumus nahu semula jadi (innate grammar) yang telah sedia ada dalam otak mereka dengan ciri-ciri dan sistem linguistik bahasa ibunda mereka. Situasi ini juga membolehkan seseorang kanak-kanak berlainan bahasa dapat menguasai bahasa lain jika mereka berada atau dipelihara sejak kecil dalam situasi bahasa lain. bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap. proses pemerolehan bahasa adalah mudah dan tidak memerlukan latih tubi sebagaimana yang ditegaskan oleh aliran Behaviorisme.Psikolinguistik| 11 mereka lahir ke dunia. Contohnya. Mereka menegaskan bahawa banyak bahasa memiliki sifat universal. iaitu SKKO (subjek-kata kerja-objek). Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan persekitarannya. kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan. Perkara yang dilakukan oleh kanak-kanak bukanlah mempelajari sistem-sistem bahasa pertama. bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan seperti contoh. jari ibu. memegang. . Antara konsep-konsep penting tersebut adalah : 1. tetapi merupakan proses menyesuaikan (adaptasi) pengetahuan bahasa semula jadi yang berada dalam otak dengan sistem-sistem bahasa pertama mereka. Contohnya. misalnya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris memiliki sistem nahu yang sama. kita perlu terlebih dahulu mengetahui beberapa konsep penting yang diutarakan oleh beliau. Teori Kognitif Piaget Sebelum membicarakan tentang teori kognitif Jean Piaget. seorang bayi berbangsa Jepun jika dipelihara keluarga angkatnya di Arab Saudi. sewaktu dilahirkan. Teori ini juga menekankan konsep nahu universal iaitu semua manusia tanpa mengira bangsa sudah memiliki set bahasa dalam otak mereka sejak dilahirkan. maka bayi tadi apabila dewasa akan berbahasa Arab dan tidak boleh atau tidak akan tahu berbahasa Jepun. merasa. Sifat keuniversalan ini memperkukuh lagi hujah mereka bahawa semua manusia sudah memiliki rumus bahasa dalam otak sejak dilahirkan. alat pemerolehan bahasa membantu kanak-kanak dalam usaha memahami pelbagai konsep yang berada dalam persekitaran mereka. memandang. Skema Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Dengan kata lain.

Contohnya. Menurut beliau lagi. Akomodasi Merupakan suatu proses tentang struktur kognitif yang mengalami perubahan. perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan terdedah kepada pengalaman yang relevan. Oleh itu.kanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan sekali gus merasanya. Melaluinya. kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baharu baginya berkenaan "sebiji epal". Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembelajaran. 3. Tanpa pengalaman-pengalaman tersebut. Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baharu yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal. kanak. Tahap-tahap perkembangan tersebut ialah : Tahap 1: Sensorimotor @ deria motor (dari lahir hingga 2 tahun) Tahap 2: Praoperasi ( 2 hingga 7 tahun) Tahap 3: Operasi Konkrit (7 hingga 11 tahun) Tahap 4: Operasi Formal (11 tahun hingga dewasa) . Asimilasi Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperoleh dengan skema yang sedia ada. Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperoleh. 4.Psikolinguistik| 12 2. Contohnya. Keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan sejadi untuk mencipta hubungan tentang apa-apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran. kanak-kanak dianggap tidak mampu mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi. Jean Piaget mendapati kemampuan mental manusia muncul pada tahap tertentu dalam proses perkembangan yang dilalui. Adaptasi Adaptasi merupakan satu keadaan yang wujud keseimbangan antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran. beliau telah membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap yang mengikut turutan umur. kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baharu dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu. Oleh yang demikian.

Bayi mula mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu. pergerakan mata dan sebagainya. Pada tahap ini. b) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular) Peringkat pertama pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular. dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi. a) Dari lahir hingga satu bulan (refleks) Bayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan. Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat. Sebahagian besar daripada gerakan ini dilakukan adalah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan sahaja. Gerakan ini belum dapat ditentukan perbezaannya. menyentuh. terdapat enam sub tahap yang dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur yang tertentu. Pergerakan sistem sensori mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan. Contohnya.Psikolinguistik| 13 TAHAP 1: SENSORIMOTOR (DARI LAHIR . pengalaman memainkan peranan yang penting untuk pembentukan tingkah laku kanak-kanak. Dalam perkembangan sensorimotor ini. Pada waktu ini. Pada tahap ini. Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning) (Mussen dan Kagan. sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang ganjarannya akan mendapat menyeronokkan atau menyenangkan. perkembangan mental bayi sudah dapat dikatakan sebagai berada pada tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. penyusunan. pandangan. Gerakan pantulan yang diwujudkan lahir melalui tingkah laku pendengaran. d) Lapan hingga dua belas bulan ( reaksi kordinasi) Reaksi koordinasi dikatakan sebagai masa pengukuhan iaitu keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. penyesuaian. Contohnya. bayi akan menggerakkan kepala dan matanya ke arah punca sumber bunyi. Bayi sudah . Kebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pem belajaran. Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan pada tahap pertama. tingkah laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada andaian sebab musabab yang tertentu untuk mewujudkan sesuatu situasi baharu. 1974). bayi itu sengaja memasukkan barang mainan ke dalam mulut dengan tujuan untuk mengeta hui atau mengenali barang tersebut. Bayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuat u barang lalu menggerakkannya.2 TAHUN) Pada tahap ini. Jika mendengar sesuatu bunyi. Dengan itu. Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa. c) Empat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua) Pada tahap ini bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan dan pemerhatian yang lebih. dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya. gerakan tangan (genggaman dan sebagainya). bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran. bayi boleh membuat tanggapan tentang objek dalam tangannya.

e) Dua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga) Pada ketika ini. penemuan makna baharu melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku secara aktif. TAHAP 2: PRAOPERASI ( 2-7 TAHUN ) Menurut Piaget. Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitupengamatan. pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana. Contohnya. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku. kanak-kanak dapat mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku peniruan yang diperhatikan. apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan. Namun begitu. kanak-kanak ini akan mencuba pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian. dari segi kualiti. Sementara. bayi juga mengalami proses cuba jaya tetapi dalam keadaan yang mudah. Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol dalam permainan. ingatan dan bayangan. Pengamatan merupakan suatu proses iaitu kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat.Psikolinguistik| 14 mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan berlaku. Hal ini. ingatan pula ialah satu proses pembinaan. rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. f) Lapan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran awal) Berlakunya kombinasi mental iaitu kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik. Selain itu. pemikiran kanak-kanak masih lagi pada tahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa. bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan keseluruhan rangkaian tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru. . Pada ketika ini. contohnya mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. Contohnya. Kanak-kanak juga telah mengetahui tentang peranan jantina dan fungsi individu dalam rumahtangga. Melalui latihan yang diulang-ulang. di tahap ini. bayi memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu objek. di dunia ini. Contohnya. Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asas yang berlaku iaitu:    Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu. ia akan berbunyi. keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja. perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa.

iaitu pengetahuan bahawa kuantiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan @ keadaan fizikal sesuatu objek. Kecerdasan pada tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku. 'peningkatan perolehan bahasa' dan 'pembentukan identiti diri'. tumbuhan dan sebagainya. berat. Bagi tahap ini. Hal ini kerana. susunan dan padatan. 'konsep sebab-akibat'. isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya berubah. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain. Walau bagaimanapun. Piaget telah bahagikan kepada dua sub tahap iaitu : Tahap Pro-konseptual ( 2-4 tahun ) Tahap Pra-operasi ( 4-7 tahun ) Pada tahap pra-konseptual. makna hidup dan sebagainya. Terdapat empat kandungan utama proses kognitif dalam tahap ini iaitu 'egocentrism'. tegang. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa jumlah. mereka belum dapat menyusun penerangan yang ada dalam pemikiran. Mereka hanya memahami konsepkonsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan. Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa. TAHAP 3: OPERASI KONKRIT ( 7 .11 TAHUN) Tahap ketiga Piaget ini dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. Mereka faham akan konsep-konsep nombor. Mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek. kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi. kanakkanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan. Satu lagi kekurangan pada tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan. ketuhanan. Pada tahap ini. . ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeza. bayangan merupakan satu proses yang menyebabkan sensasi yang statik.Psikolinguistik| 15 Manakala. selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental. Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik. kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan.

Nyatakan teori-teori yang terdapat dalam teori behaviorisme. Dari segi pemerolehan bahasa. Akal budi 2. Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa kanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi terhadap objek lain tetapi tidak boleh beroperasi terhadap operasi atau proses pemikirannya sendiri. Pemerolehan bahasa perlu diberikan penekanan supaya tidak timbul masalah buta huruf apabila murid-murid memasuki alam sekolah menengah. Justeru. Nahu universal 4. Modifikasi 5. RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan secara teorinya cara kanak-kanak memperoleh bahasa pertama J mereka. 5. AKTIVITI 2. mereka boleh menyelesaikan masalah kompleks dan berbentuk hipotetikal yang melibatkan operasi abstrak. KATA KUNCI 1.Psikolinguistik| 16 Dengan itu. Maknanya otak kanak-kanak sudah boleh beroperasi hampir sepenuhnya dari segi keupayaan berbahasa. 2.2 Bina peta minda untuk memudahkan anda membezakan antara teori-teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. Terangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertama. TAHAP 4: OPERASI FORMAL (11 tahun ke atas) Pada tahap ini kanak-kanak berkebolehan untuk memikirkan beberapa pertimbangan bagi satu satu masalah. Egocentrism PENILAIAN KENDIRI 1. Nyatakan teori-teori yang terdapat dalam teori mentalis. Jelaskan peranan teori psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Akomodasi 6. Mereka berupaya untuk berfikir secara abstrak. . 3. Bezakan antara teori behaviorisme dan teori mentalisme. kanak-kanak pada tahap ini sudah boleh menulis frasa-frasa dan juga karangan yang ringkas. Rumus nahu 3. 4.

(1999). Psikologi Personaliti Individu. . Johor Baharu:UTM. Amir Awang. Petaling Jaya: Fajar Bakti. (1992). Penggunaan Minda Yang optimum Dalam Pembelajaran . Shah Alam. Mohd Salleh Lebar.Teori-teori Pembelajaran: Petaling Jaya: Fajar Bakti. Kuala Lumpur: Thinker Library’s. Bhd. Memahami Psikologi.Psikolinguistik| 17 RUJUKAN Abu Zahari Abu Bakar. Memahami Psikologi Pembelajaran. Fatah Hasan. Ab. (1988). Azlina Abu Bakar@ Mohd. (1986). Karisma Publications Sdn. (2002).

dan tulisan Rumi (pengaruh Eropah). menjelaskan sistem ejaan bahasa Melayu. Sistem ejaan Rumi diguna pakai sehingga ke hari ini. dan mengaplikasikan sebutan baku dalam urusan rasmi. 4.Sistem Ejaan dan Sebutan |1 UNIT 3 SISTEM EJAAN DAN SEBUTAN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 3. Ejaan Rumi Maxwell (dilaksanakan pada tahun 1882) dan Ejaan Rumi Swettenham (1881). . Bahasa Melayu telah mengguna pakai beberapa sistem ejaan misalnya sistem ejaan Kuno dan Pallava (pengaruh India). menghuraikan sistem sebutan baku bahasa Melayu. anda diharapkan dapat: 1. wajar kita meneliti terlebih dahulu sejarah ringkas sistem ejaan bahasa Melayu. konsonan dan diftong. Sistem transliterasi huruf Jawi kepada huruf Rumi menurut kaedah bahasa Inggeris yang diiktiraf sebagai sistem ejaan Rumi bagi kegunaan rasmi dalam urusan kerajaan Malaya pada masa itu antaranya termasuklah Ejaan Rumi Negeri-negeri Selat (dilaksanakan pada tahun 1878).0 PENGENALAN Sebelum kita meneliti sistem ejaan dan sebutan bahasa Melayu. tulisan Jawi (pengaruh Arab). 2. Sistem Ejaan Rumi mula diperkenalkan oleh pihak Inggeris yang menyusun aturan ejaan Rumi berdasarkan kaedah transliterasi daripada ejaan Jawi pada pertengahan abad ke-19. membezakan jenis bunyi vokal. 3.

bahasa Melayu mengguna pakai dua jenis tulisan iaitu tulisan Rumi dan Tulisan Jawi. Ejaan Wilkinson digunakan di semua sekolah umum. 3. Tulisan Jawi berasaskan huruf Arab alif-ba-ta. dan tulisan Rumi berasaskan huruf Roman a-b-c. perancangan ejaan yang pertama di Tanah Melayu dimulakan apabila kerajaan Negeri-negeri Melayu Bersekutu mengambil inisiatif menubuhkan sebuah jawatankuasa ejaan yang diketuai oleh R.Sistem Ejaan dan Sebutan |2 Tulisan Pallava Tulisan Jawi Pada tahun 1902.J.1 Sistem Ejaan Bahasa Melayu Pada masa kini. Wilkinson. Aturan ejaan bagi Tulisan Jawi yang digunakan dalam bahasa Melayu sekarang ialah Sistem Ejaan Jawi Yang Disempurnakan yang disahkan penggunaannya bermula pada tahun 1996. Nazir Sekolah-sekolah pada masa itu. Tulisan Rumi yang digunakan dalam bahasa Melayu masa kini ialah Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) yang dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972. Sistem ini merupakan aturan ejaan Rumi bersama bagi bahasa Melayu di . Sistem ejaan yang dikenal sebagai "Ejaan Wilkinson" itu dirumuskan dengan nama Romanised Malay Spelling dan diterbitkan pada bulan Oktober 1904 dalam bentuk sebuah laporan.

Pedoman Ejaan Jawi Bahasa Melayu (1996) dan Daftar Kata Bahasa Melayu. edisi ketiga 1993). Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan (1986.1 Bunyi dan Huruf Terdapat tiga kategori bunyi bahasa Melayu iaitu: (i) Huruf vokal: a. Jilid I (A-K) dan Jilid II (L-Z) (2001). u . Rajah: Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai badan bertanggungjawab dalam hal-ehwal Bahasa Melayu di Malaysia. o. i.1. e. iaitu sistem yang berasaskan aturan ejaan yang dirumuskan oleh Jawatankuasa Ejaan (Rumi) Bersama pada tahun 1967. Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu (1994). edisi kedua 1988). edisi kedua 1987. Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (1981. Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (1975. Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu (1996).Sistem Ejaan dan Sebutan |3 Malaysia dan bahasa Indonesia. 3. edisi semakan 1991). Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu (1996). Dokumen yang menjadi rujukan rasmi tentang Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) termasuklah penerbitan-penerbitan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka anataranya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia (1975. edisi kedua 1987).

Huruf a e i o u Fonem [a] [ə] [e] [i] [o] [u] di depan api emak enak ikan oleh usah di tengah tadi petang becak simbah kota cuba di belakang kata imperialisme tauge pagi pidato paku (ii) Huruf Diftong  Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran. terdapat tiga jenis huruf diftong yang dieja dengan gabungan huruf vokal iaitu ai. Huruf ai au oi di depan aising aurat auditorium oidium di tengah ghairah trailer saudara boikot di belakang pandai harimau amboi Bunyi /ai/ /au/ /oi/ . Huruf-huruf yang melambangkan fonem-fonem tersebut ialah a. au. au. e. oi Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal Huruf Vokal  Dalam bahasa Melayu terdapat enam fonem atau bunyi vokal standard. o. u seperti dalam rajah di bawah. dan oi.Sistem Ejaan dan Sebutan |4 (ii) (iii) (i) Huruf diftong: ai. i. Dalam bahasa Melayu.

Sistem Ejaan dan Sebutan |5 (iii) Huruf Konsonan  Dalam bahasa Melayu ada 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf. seperti rajah di bawah: Huruf b c d f g gh h j k kh l m n ng ny p di depan bahasa cakap dua fakir guna ghaib hari jalan kami khusus lekas maka nama ngilu nyata pasang di tengah sebut kaca ada tafsir tiga maghrib saham manja paksa akhir alas kami anak angin hanya apa di belakang adab Mac abad maaf beg mubaligh tuah kolej katak tarikh kesal diam daun pening siap Bunyi /b/ /c/ /d/ /f/ /g/ /ğ/ /h/ /j/ /k/ /x/ /l/ /m/ /n/ /ŋ/ /ń/ /p/ .

teknologi dan sebagainya? 3. (Pada contoh berikut. K = huruf konsonan). Huruf vokal itu dapat didahului atau diikuti oleh huruf konsonan. V = huruf vokal.  Bahasa Melayu mempunyai empat jenis pola umum suku kata: .1. bagaimanakah cara membunyikan kata pinjaman bahasa Inggeris seperti bank. universiti.1 Pada pendapat anda.2 Struktur Suku Kata Setiap suku kata bahasa Melayu ditandai oleh sebuah huruf vokal.Sistem Ejaan dan Sebutan |6 /q/ /r/ /s/ /ś/ /t/ /v/ /w/ /y/ /z/ (i) (ii) q r s sy t v w y z x Quran raih sampai syarat tali vitamin wanita yang zaman xenon wuquf bara asli isytihar mata universiti hawa payung lazat - buraq putar lemas Quraisy rapat lafaz - AKTIVITI 3.

in-fra. Misalnya: ma-in. pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua-dua vokal itu. iv. kecuali gabungan huruf konsonan. pe-ker-ti. Misalnya: man-di. sa-at. ii. termasuk gabungan huruf konsonan. bahasa Melayu memiliki pola suku kata yang berikut: KKV KKVK VKK KVKK KKVKK KKKV KKKVK pra-ja. ga-ul ra-kit. tem-ba-kau. kon-teks. be-lum Di samping itu. i-bu pin-tu. pemisahan tersebut dilakukan sebelum huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan itu. ii. a-syik. Jika di tengah kata ada huruf konsonan. v. prak-tis. pemisahan tersebut dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama (termasuk gabungan huruf konsonan) dengan huruf konsonan yang kedua. som-bong. li-ar b. di antara dua huruf vokal. blok. trak-tor. pemisahan tersebut terdapat di antara keduadua huruf konsonan itu. sa-ngat c. stan-dard eks teks. Jika di tengah kata ada dua huruf vokal yang berurutan. bu-ah. mut-lak. to-lak. iii.  V VK KV KVK a-nak. la-wan. swas-ta. bank kom-pleks stra-te-gi. Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan. a-khir. skru struk-tur. skrip Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah sebagai berikut: a. vi. Jika di tengah kata ada tiga konsonan atau lebih. ga-tra. ke-nyang. i-sya-rat. iii. ma-in. hi-lang. Ap-ril d. kri-tik. iv  i. vii. ka-e-dah. om-bak. in-struk-tur. ba-u er-ti. su-lit. Misalnya: a-nak. ba-rang. am-bu-lans. e-kor. Misalnya: .Sistem Ejaan dan Sebutan |7 i.

pembakuan sebutan bertujuan untuk: i. 3. ucapan. sebagaimana yang termaktub dalam Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959. in-fra. Perancangan pembakuan sebutan bahasa Melayu menjadi salah satu objektif Dewan Bahasa dan Pustaka. iaitu supaya sistem sebutan menjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapan dan pembakuan tatabahasa. isy-tihar. wawancara. mesyuarat. dan laras bahasa. Secara khusus. Antara aktiviti atau kegiatan yang ditakrifkan formal ialah pengajaran dan pembelajaran.1 Prinsip umum Dasar sebutan baku bahasa Melayu ialah sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. ceramah. Mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam BM yang digunakan dalam situasi formal. Meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu baku dalam kalangan semua pengguna BM. ul-tra.Sistem Ejaan dan Sebutan |8 kon-tra. Matlamat pembakuan sebutan bahasa Melayu adalah untuk menyeragamkan cara penyebutannya. kosa kata. ii. i. iii.2 Sebutan Baku Bahasa Melayu Sebutan baku ialah sebutan yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi. Dengan perkataan yang lain prinsip sebutan baku menekankan prinsip “disebut sebagaimana dieja dan dieja sebagaimana disebut”. Ketepatan sebutan . ang-klung. sistem ejaan.2. ikh-las. Secara khusus untuk menyeragamkan cara berbahasa dan bertutur. maghrib 3. siaran melalui media elektronik dan sebagainya yang disampaikan dalam situasi rasmi. pidato. iv. sang-gul. dan mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan penggunaan dialek setempat dalam pengajaran dan pemelajaran di peringkat sekolah. Memantapkan sistem dan struktur dalaman bahasa Melayu.

tam Tengah sa.hu Akhir ja.sya. ii.sa fa.da na. di tengah atau di akhir kata. Suku kata  Prinsip suku kata sebutan baku ialah semua pola suku kata bahasa Melayu wajib dibunyikan berdasarkan huruf dalam suku kata.bar cu.Sistem Ejaan dan Sebutan |9     Setiap huruf. sama ada dalam ejaan Jawi atau Rumi hendaklah dilafazkan dengan jelas mengikut nilai bunyi bahasa Melayu yang dilambangkannya. seperti kata rai dan linguistik.wab Mac wu. sama ada terletak di awal.nyi i.gi hi.sah cu.yang mengandungi kata dasar ekasuku dilafazkan mengikut cara pemecahan suku kata ejaan.nyi syah.rif beg su. contohnya: Huruf gh kh ng ny sy Awal ghai.jud a. Semua huruf konsonan dilafazkan dengan nilai bunyinya.du Tengah magh.atau peN.bar nga. Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata (pola suku kata).rat Akhir ba.nga nya.ga ta.khir si.sah Kata yang mengandungi gugus konsonan disebut dengan satu nilai bunyi. Terdapat kekecualian cara penyebutan bagi beberapa kata tertentu. sama ada di awal.nga su. sama ada kata dasar atau kata terbitan. di tengah atau di akhir kata.fas ju.cuk da. Nada suara yang digunakan semasa bercakap hendaklah ditentukan berdasarkan jenis dan bentuk ayat dalam bahasa Melayu serta keperihalan keadaan yang berkenaan. Contohnya: Konsonan b c d f g h Awal ba.rikh - Kata terbitan dengan awalan meN.rah kha. contohnya: .ka de.rib a.ligh ta.kir gi.

intonasi ialah nada suara naik turun yang wujud apabila kita bercakap. 3  Intonasi pelbagai jenis ayat Ayat tunggal bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada empat jenis iaitu ayat penyata.tin pe. dan ayat seruan.nge. manakala nada 3 pula dianggap sebagai nada tekanan.nge. ayat perintah.  Ayat penyata dikenali juga sebagai Ayat Berita atau Ayat Keterangan. Tingkat nada yang paling rendah ditandai dengan angka 1.nge. manakala tingkat nada paling tinggi ditandai angka 4. 3. Kesemua jenis ayat ini mempunyai intonasi yang tersendiri. Tingkat nada dalam intonasi sesuatu ayat ditandai dengan angka 1. Nada 2 merupakan nada permulaan. a.nge.pos me. Berikut ialah contoh penandaan intonasi dalam sesuatu ayat berdasarkan Tatabahasa Dewan (2009: 454).cas Menurut Tatabahasa Dewan (2009).S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 10 Ejaan mengepam mengepos mengetin pengecat pengelap pengecas 3. adakalanya meninggi dan adakalanya merendah. ayat tanya.nge. nada suara kita jarang-jarang mendatar. dan 4. Dalam percakapan kita sehari-hari. tetapi sebaliknya berbeza-beza. 2.pam me.2.cat pe.nge. Ayat Penyata  Ayat penyata ialah ayat yang menceritakan sesuatu hal atau memberitahu tentang sesuatu hal.2 Intonasi Sebutan me. 4 Pegawai 2 i tu 2 pengu rus.  Contoh intonasi ayat penyata: .lap pe.

hairan dan sebagainya. Ayat Tanya  Ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Ayat seru diakhiri dengan tanda seru ( ! ).  Contoh intonasi: 4 4 Wah. melarang. atau meminta seseorang melakukan sesuatu. benda.  Contoh intonasi: Pegawai 2 4 3 i tu pengurus? 4 c. Wah. manusia. cantiknya! 2 . marah. dan terkejut. hairan. 3 b. sakit. mempersilakan.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 11 Pegawai 2 4 i tu 2 pengu rus. Ayat Seru  Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut. perkara. Amboi dan sebagainya. Ayat Perintah   Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh. Cis. tempat. binatang dan sebagainya. Contoh intonasi: 3 Ma suk! 2 d.  Ayat seru dimulai oleh kata seru seperti Oh.

2. Diftong .S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 12 SEMAK KENDIRI LATIHAN 3.1 i) ii) iii) Apakah matlamat sebutan baku bahasa Melayu? Apakah prinsip asas sebutan baku bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu ada 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf. e. Sebutan baku ialah sebutan yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi. Matlamat sebutan baku ialah mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam BM yang digunakan dalam situasi formal. Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran. o. i. 4. u. Bagaimanakah intonasi ditanda dalam sesuatu ayat? RUMUSAN         Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972. Intonasi ialah nada suara naik turun yang wujud apabila kita bercakap. Sistem Ejaan Sebutan Sebutan Baku Suku Kata 5. Dalam bahasa Melayu terdapat enam fonem atau bunyi vokal standard iaitu a. 3. Vokal 6. Dasar sebutan baku bahasa Melayu ialah sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. KATA KUNCI 1. Konsonan 7.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Intonasi dapat mengubah makna. Mengapa sebutan baku wajar diamalkan dalam urusan rasmi? Nyatakan rasionalnya. Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. Perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan bahasa Malaysia. RUJUKAN Asmah Haji Omar. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Pada pendapat anda. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 13 PENILAIAN KENDIRI 1. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Bhd. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Berikan pandangan anda. Nik Safiah Haji Karim et al. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1989). . Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Asmah Haji Omar. (2009 ). wajarkah tulisan Jawi diajar di sekolah? Mengapa? 2. Sulaiman Masri. Nahu kemas kini. (1998). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu. Mohd Ra’in Shaari. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2009). Susur galur bahasa Melayu. Asmah Haji Omar. (1988). 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. (2008). Tatabahasa Dewan. (2004).

ada sistem yang umum bagi semua bahasa dan ada pula sistem yang khusus bagi sesuatu bahasa. manakala sebahagian bahasa lagi mempunyai sistem yang berbeza sama sekali. 2. Dengan kata lain.0 PENGENALAN Tahukah anda bahawa semua bahasa di dunia ini mempunyai sistem yang tersendiri. Sistem yang umum bagi semua bahasa misalnya melibatkan binaan ayat. . 3. menghuraikan proses pembentukan kata. membezakan jenis-jenis bentuk kata. Buku-Buku Tatabahasa Bahasa Melayu 4. Sebahagian bahasa mempunyai sistem yang hampir sama. anda diharapkan dapat: 1. menjelaskan definisi morfologi. 4. dan menggunakan perkataan dengan betul dalam lisan dan tulisan.Morfologi: Pembentukan Kata |1 UNIT 4 MORFOLOGI: PEMBENTUKAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.

Sebaliknya. tetapi sedarkah kita bahawa kita sentiasa menggunakan morfologi untuk bertutur. . Unsur frasa pula boleh dianalisis kepada morfemmorfem. . Manakala daripada segi binaan frasa. John T. menulis. seperti dalam binaan frasa bahasa Melayu baju biru atau Rumah Putih. Ayat pula terbina daripada gabungan klausa dan frasa.1: Unit Tatabahasa UNIT TATABAHASA AYAT 2 1 SINTAKSIS MORFOLOGI KLAUSA FRASA KATA Dia pergi ke sekolah. Bidang bidang binaan perkataan adalah bidang morfologi. mendefinisikan morfologi sebagai kajian tentang struktur dalaman perkataan. manakala binaan ayat adalah bidang sintaksis. ada bahasa yang binaan frasanya menggunakan hukum D-M (unsur yang diterangkan mendahului yang menerangkan). Jadual 4. Hubungan antara kesemua unsur ini dapat dilihat melalui rajah di bawah. Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu terbahagi kepada dua bidang. menyatakan morfologi sebagai peninjauan linguistik yang menitikberatkan hubungan antara morfem-morfem dan varian morfem. seperti dalam binaan frasa blue shirt atau White House. Jensen (1995). marilah kita meneliti beberapa definisi yang telah diberikan oleh beberapa tokoh bahasa. Kesemua unit tersebut dinamakan sebagai unit tatabahasa. dia pergi ke sekolah dia dia pergi ke sekolah pergi ke sekolah 4. Jika anda masih kabur tentang ilmu morfologi. membaca atau untuk menyatakan perasaan kita.1 KONSEP MORFOLOGI Pernahkah anda mendengar istilah morfologi? Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan ilmu morfologi? Mungkin ramai di antara kita yang belum memahami konsep ilmu ini. (a) (b) Asmah Hj Omar (1993). Unsur yang terbesar dalam bahasa adalah ayat.Morfologi: Pembentukan Kata |2 Semua bahasa di dunia mempunyai binaan ayat yang sekurang-kurangnya terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Sistem bahasa Melayu dapat dihuraikan daripada unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa itu. bahasa Inggeris menggunakan hukum M-D (unsur yang menerangkan mendahului yang diterangkan). iaitu morfologi dan sintaksis.

(e) Nik Safiah Karim et al. bentuk dan penggolongan kata. Struktur kata MORFOLOGI 2. bentuk dan golongan kata. Pengkajian struktur. Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. menjelaskan morfologi sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Berdasarkan pendapat tokoh-tokoh di atas. mentakrifkan morfologi sebagai bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. Berikut akan dijelaskan beberapa konsep utama dalam ilmu morfologi iaitu. (2008). Perhatikan contoh di bawah: Contoh:pelaksanaan anlaksanape berasaskan (struktur betul) (struktur salah) (struktur betul) . Abdullah Hassan (2005). bentuk dan golongan kata adalah seperti berikut: 1. Bentuk kata 3. ia akan memudahkan kita memahami ilmu morfologi dengan lebih mudah lagi. (a) Struktur kata Struktur kata ialah susunan bunyi ujaran atau tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna. proses-proses membentuk perkataan dan bentukbentuk perkataan yang dihasilkan. bentuk dan golongan kata. marilah kita meneliti terlebih dahulu beberapa konsep penting yang terdapat dalam ilmu morfologi ini. Golongan kata membesar (struktur betul) besarmem (struktur salah) Jalan (bentuk tunggal) Berjalan (bentuk terbitan) Sedih (golongan kata adjektif) Menyedihkan (golongan kata kerja) Rajah 4. menjelaskan morfologi ialah cabang tatabahasa yang mengkaji struktur.Morfologi: Pembentukan Kata |3 (c) (d) Kamus Linguistik (1997). ilmu morfologi ialah ilmu yang mengkaji struktur.2: Konsep Morfologi Sebelum kita mempelajari ilmu morfologi dengan lebih mendalam. Dengan memahami beberapa konsep penting ini.

benci . kata jalan tidak mengalami apa-apa perubahan dan bentuk yang tidak mengalami apa-apa perubahan ini dinamakan sebagai bentuk tunggal. kata kerja. menyanyi. Contoh:jalan berjalan jalan-jalan jalan mati (bentuk tunggal) (bentuk terbitan) (bentuk gandaan) (bentuk majmuk) Berdasarkan contoh di atas. Kata berjalan merupakan bentuk kata yang telah menerima imbuhan iaitu imbuhan ber-. Contoh:Kata nama Kata kerja Kata adjektif bumi. Bentuk dua kata yang hadir serentak seperti jalan mati dinamakan sebagai bentuk majmuk. Oleh itu. kata yang menerima apa-apa imbuhan dinamakan sebagai bentuk terbitan. Seterusnya. Ahmad. bentuk jalan-jalan adalah bentuk gandaan iaitu kata dasar digandakan bagi menunjukkan perubahan makna. Tahukah anda bahawa dalam sesuatu bahasa itu terdapat beribu malahan jutaan kata. sekolah tulis. (b) Bentuk Kata Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau mengalami proses pengimbuhan. ejaan anlaksanape merupakan struktur yang salah dan tidak bermakna. Dalam bahasa Melayu. Manakala. kata jalan mati adalah gabungan dua kata iaitu jalan dan mati yang membawa satu makna yang baharu. penggandaan dan pemajmukan. Semua kata tersebut perlulah dikelompokkan atau digolongkan dalam kategori tertentu. (c) Penggolongan kata Penggolongan kata merupakan penjenisan kata berasaskan fungsi tatabahasa. marah. kata adjektif dan kata tugas. kata pelaksanaan adalah bunyi ujaran atau ejaan yang berada dalam susunan atau struktur yang betul.Morfologi: Pembentukan Kata |4 kanasasber (struktur salah) Berdasarkan contoh di atas. bersalam cinta. terdapat empat golongan kata iaitu kata nama. Akhir sekali.

sekolah adalah merujuk kepada nama-nama benda dan kesemua kata tersebut digolongkan sebagai kata nama. perkataan bumi. marah. Kedua-dua unit ini saling melengkapi antara satu sama lain dan seterusnya menghasilkan ilmu morfologi yang sempurna. a) MORFEM Apakah yang dimaksudkan dengan morfem? Menurut Asmah Hj. menyanyi. Misalnya. Pada amnya morfem terikat dalam Bahasa Melayu terdiri daripada imbuhan. i) Morfem Bebas Morfem bebas ialah morfem yang boleh berdiri dengan sendiri tanpa bantuan morfem lain dan mempunyai makna yang lengkap. Unit-Unit Morfologi Terdapat dua unit morfologi iaitu morfem dan kata. akan. Seterusnya. kata tersebut digolongkan sebagai kata adjektif. ii) Morfem Terikat Morfem terikat ialah morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri sebagai kata tanpa bantuan morfem lain untuk berfungsi sebagai kata. Perkataan tulis. morfem bebas makan tidak boleh dipecahkan lagi menjadi ma atau kan. Ahmad. Oleh itu.Morfologi: Pembentukan Kata |5 Kata tugas di. benci adalah kata yang merujuk kepada sifat. kata cinta. sangat Berdasarkan contoh di atas. Berikut akan dijelaskan aspek morfem dan kata. Morfem boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Omar (1993). akan hadir dan sangat pandai. bersalam merupakan kata yang merujuk kepada perbuatan dan kesemua perkataan tersebut digolongkan sebagai kata kerja. . Akhirnya ialah kata tugas iaitu kata yang berfungsi dalam ayat seperti di sekolah. Contoh:saya kamu kereta rumah Semua kata tersebut boleh berdiri sendiri sebagai satu kata yang mempunyai makna Morfem bebas tidak boleh lagi dipecahkan kepada bentuk yang lebih kecil. morfem ialah unit nahu yang terkecil yang mempunyai makna dan terletak pada tingkat paling bawah dalam skala tetingkat nahu.

1 Pada pendapat anda. terdapat juga bentuk-bentuk kata penuh yang dikategorikan sebagai morfem terikat. . adakah perkataan ‘bukau’ dalam ‘bukit-bukau’ boleh dikategorikan sebagai morfem terikat? Hujahkan.Morfologi: Pembentukan Kata |6 Contoh : diterbermenme-kan Semua imbuhan tersebut tidak boleh berdiri sendiri sebagai satu kata yang lengkap {berjalan} --> {ber} ialah morfem terikat dan ia memerlukan {jalan} untuk membentuk kata {berjalan} {jalan} --> ialah morfem bebas dan boleh berdiri sendiri sebagai kata tanpa bantuan morfem lain. Contoh:Mayur (tiada makna) Batan (tiada makna) Pinak (tiada makna) Muih (tiada makna) Sayur-mayur (ada makna) Batu-batan (ada makna) Anak-pinak (ada makna) Kuih-muih (ada makna) AKTIVITI 4. Selain imbuhan sebagai morfem terikat. Bentuk kata penuh yang dikategorikan sebagai morfem terikat ialah kata yang tidak boleh berdiri sendiri untuk membawa makna yang lengkap.

Morfem jenis ini terdiri daripada bentuk imbuhan awalan seperti ter-.dan – kan.Morfologi: Pembentukan Kata |7 Jenis-Jenis Morfem Terikat Menurut Farid M. Bagaimanapun. kita tidak menyedari imbuhan awalan dan akhiran itu adalah bergandingan dengan kata dasarnya. Contoh penggunaannya ialah tersepak. per-. bersukan memasak. disoal masakan. iaitu pada kedudukan sebelum dan selepas kata dasar tersebut. manakala kata tertidur juga mempunyai makna yang tersendiri. memetik dan diajak. (2000). ke-.an.. Maksudnya di sini ialah kata tidur itu mempunyai makna yang tersendiri. terbermedi-an -kan tertidur. terdesak berkasut.. jalan dan kait merupakan kata dasar yang diapit oleh imbuhan apitan yang menepati sistem fonologi dan kehadiran imbuhan tersebut adalah serentak. pelaburan . ii) Morfem Terikat Terbahagi Morfem terikat terbahagi ialah morfem terikat yang strukturnya dipisahkan atau dibahagikan oleh tersisipnya kata dasar di antaranya.. Selain bentuk imbuhan awalan.. Contoh penggunaannya ialah bulatan dan binakan... tertidur dan berhimpun tidak boleh ditulis begini: ter tidur/ ter-tidur dan ber kasut/ber-kasut. Contoh lain seperti dalam jadual di bawah... campurkan Apabila kita menyebut perkataan di atas. me-.. berhimpun. perkataan sakit. lari. masukan carikan. Marilah kita bersama-sama meneliti ketiga-tiga jenis morfem terikat tersebut.-kan. dalam penulisan. Contohnya. dan di-..-an pe-. menarik diminta.-an. keselesaan pemalsuan. morfem terikat satuan ini tidak boleh ditulis terpisah daripada kata dasarnya.. ke-. morfem terikat boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu morfem terikat satuan. menjalankan dan berkaitan. men-.-an kerajaan. morfem terikat terbahagi dan morfem terikat kompleks. Contoh perkataan yang menggunakan morfem terikat terbahagi ialah kesakitan. i) Morfem Terikat Satuan Morfem terikat satuan ialah bentuk morfem terikat yang kukuh dan tidak boleh dipisah-pisahkan bahagiannya. Onn et al. morfem jenis ini juga boleh terdiri daripada imbuhan akhiran seperti an. ber-. Berdasarkan contoh di atas. pelarian..-kan dan ber-. Contohnya.

perkataan bahasa Melayu terhasil melalui empat proses iaitu proses tunggal (kata tunggal). Manakala morfem terikat selepas kata dasar tersebut ialah –kan dan –i.dan per.. menjadikan beralaskan. penggunaan morfem terikat kompleks melibatkan penggabungan morfem terikat yang hanya berlaku pada awalan sahaja atau pada awalan dan akhiran. proses pengimbuhan (kata terbitan). dipersoalkan diperingati.yang telah digabungkan pada kedudukan sebelum kata dasar. kita dapati dua morfem terikat terlibat iaitu mem. a) diper-. 4. Dalam bahasa Melayu. kesemua morfem terikat yang terlibat (sebelum dan selepas kata dasar) haruslah digunakan serentak.-kan ber-.Morfologi: Pembentukan Kata |8 men-... anda harus ingat bahawa dalam penggunaan perkataan yang terdiri daripada morfem terikat kompleks ini.-kan iii) menjelaskan.2 PROSES PEMBENTUKAN KATA Pada amnya. dan proses penggandaan (kata ganda)..kan d) memper-..i diperdengarkan.. diperhambai memperbesarkan. berbantalkan Morfem Terikat Kompleks Morfem terikat kompleks merupakan gabungan dua morfem terikat atau lebih. proses pemajmukan (kata majmuk).i c) memper-. memperhambai Dalam contoh (a) dan (b) morfem terikat di.telah digabungkan pada kedudukan sebelum kata dasarnya dan seterusnya diikuti oleh satu lagi morfem terikat pada kedudukan selepas kata dasar tersebut iaitu –kan dan –i. memperbesarkan dan memperingati.. Sila teliti contoh di bawah ini. memperjuangkan memperingati. Contohnya.dan per.3: Pembentukan Kata Bahasa Melayu .. Justeru...kan b) diper-.. PEMBENTUKAN KATA Kata Tunggal Kata Terbitan Kata Majmuk Kata Ganda Rajah 4. Manakala dalam contoh (c) dan (d)..

Morfologi: Pembentukan Kata |9

Berdasarkan rajah di atas, perkataan bahasa Melayu dapat dihasilkan melalui empat proses pembentukan kata. Setiap proses akan menghasilkan kata yang berbeza. Sebahagian besar perkataan bahasa Melayu terhasil melalui proses terbitan iaitu kata dasar menerima imbuhan untuk membezakan makna kata. Menurut Nik Safiah Karim et al. (2009), bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa di dunia yang tergolong ke dalam jenis bahasa aglutinatif atau bahasa yang bersifat derivatif. Jenis bahasa yang sedemikian membentuk kebanyakan perkataannya melalui proses pengimbuhan atau penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan secara rentetan mendatar, iaitu imbuhan digabungkan serentak dengan kata dasar, sama ada mendahului (awalan), menyisip (sisipan) atau mengikuti (akhiran) kata dasar tersebut. Selain menghasilkan perkataan melalui proses pengimbuhan, perkataan bahasa Melayu juga boleh terhasil melalui proses pemajmukan dan penggandaan. Melalui proses pemajmukan, makna-makna baharu kata dapat dihasilkan khususnya bagi menjelaskan sesuatu konsep. Misalnya, dua kata iaitu meja dan makan dapat menghasilkan satu konsep baharu iaitu meja makan. Melalui proses penggandaan pula, makna jamak atau banyak dapat dihasilkan bagi sesuatu perkataan.

AKTIVITI 4.2 Berdasarkan petikan di bawah, sila kenal pasti bentuk-bentuk kata yang digunakan.

MELAKA: Kerajaan menetapkan sasaran untuk meletakkan kedudukan Malaysia sebagai antara 10 negara paling selamat di dunia, mengatasi negara maju lain termasuk Singapura dan Amerika Syarikat (AS) dalam tempoh beberapa tahun akan datang, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Timbalan Perdana Menteri berkata, sasaran itu mampu dicapai menerusi pelbagai usaha dilakukan termasuk Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi mengurangkan kadar jenayah dan peningkatan kawalan keselamatan. “Satu hari dalam tempoh tidak lama lagi, saya percaya kita boleh mempertingkatkan kedudukan Malaysia lebih baik lagi iaitu antara 10 terbaik di dunia,” katanya selepas melancarkan Bulan Pencegahan Jenayah Kebangsaan 2011 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka (MITC)

(Sumber: Berita Harian, 24 Julai 2011)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 10

4.2.1

Bentuk Kata Tunggal

Pada bahagian ini, anda akan mempelajari proses pembentukan kata tunggal bahasa Melayu. Diharap anda akan memahami proses bagaimana kata tunggal bahasa Melayu itu dihasilkan.

Definisi Kata Tunggal Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan pemajmukan. Menurut Tatabahasa Dewan, terdapat sekurang-kurangnya dua jenis kata tunggal, iaitu kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata dan kata tunggal yang mengandungi dua suku kata atau lebih. Jika dilihat dari segi penyukuan kata, perkataan boleh mengandungi satu suku kata atau beberapa suku kata. Sesuatu suku kata boleh terdiri daripada satu vokal (V) sahaja, satu vokal disertai satu konsonan (K), atau satu vokal dengan beberapa konsonan. Konsonan-konsonan itu hadir di hadapan atau di belakang vokal atau serentak dihadapan dan di belakang. Ada konsonan yang boleh hadir secara bergugus (KK). Dalam bahasa Melayu, proses pembentukan kata tunggal boleh dilihat melalui pola vokal dan konsonan dalam sesuatu kata. Pembentukan kata tunggal terhasil melalui gabungan vokal dan konsonan yang akan dijelaskan seperti berikut: (a) Kata Tunggal Satu Suku Kata Berdasarkan penelitian terhadap Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996), jumlah keseluruhan kata tunggal dengan satu suku kata dalam bahasa Melayu sangat terhad, iaitu antara 500-1000 kata sahaja. Kebanyakan perkataan tersebut merupakan kata pinjaman daripada bahasa-bahasa asing, terutamanya bahasa Arab, bahasa Inggeris, dan bahasa Jawa. Pola pembentukan kata tunggal bahasa Melayu dengan satu suku kata adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. KV VK KVK KKVK KVKK KKKV (ya, yu) (am) (tin, sen) (gred, graf) (golf, bank) (skru)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 11

7.

KKKVK

(skrip)

AKTIVITI 4.3
Berdasarkan pola di atas, sila hasilkan perkataan yang mempunyai satu suku kata sahaja.

(b)

Kata Tunggal Dua Suku Kata Terdapat banyak perkataan bahasa Melayu yang terdiri daripada dua suku kata. Antara pola-pola kata tunggal dengan suku kata adalah seperti yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. V + KV V + VK V + KVK VK + KV VK + KVK KV + V KV + VK KV + KV KV + KVK KVK + KV KVK + KVK (ini, apa) (air, aur) (alas, ulat) (asli, anda) (indah, umbut) (dia, doa) (luas, laut) (bata, kata) (kapak, telus) (bantu, serta) (jemput, sandar)

(c)

Kata Tunggal Tiga Suku Kata Dibandingkan dengan kata tunggal dua suku kata, jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata agak kecil. Namun demikian pola-pola susunan konsonan-vokalnya agak banyak. Jika diperhatikan perkataan-perkataan tiga suku kata ini banyak daripadanya ialah kata-kata pinjaman (Nik Safiah Karim et al. 2009). Antara polapolanya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. KV + V + KV KV + V + KVK V + KV + V KV + KV + V KVK + KV + V KV + KV + VK (suara, tiada) (kaedah, ziarah) (idea, asia) (peria, petai) (pantai, santai) (keluar, seluar)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 12

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. (d)

KVK + KV + VK V + KV + KV V + KV + KVK VK + KV + KV KV + KV + KV KVK + KV + KV VK + KV + VK V + KV + VK KV + KV + KVK KVK + KV + KVK KV + KVK + KV KVK + KVK + KV KV + KVK + KVK

(berlian, tempias) (usaha, azali) (alamat, akibat) (asmara, antara) (budaya, sutera) (kembara, misteri) (ilmiah, ikhtiar) (akaun, amaun) (selaput, kelawar) (mahkamah, sembilan) (terumbu, kelambu) (sempurna) (kelompok, pelantar)

Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata dan lebih. Kebanyakan perkataan ini ialah kata pinjaman. Antara contoh-contohnya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. KVK + KV + VK + KV (biduanda, keluarga) KV + KVK + KV + KV (bijaksana, peristiwa) KVK + KV + KV + KV (bendahari, sandiwara) KVK + KV + V + KV (sentiasa) KV + KV + KV + KV (samudera, selesema) KV + KV + KV + KVK (muzakarah, kapitalis) KVK + KV + KV + KVK (sentimeter) KVK + KVK + KV + KV (dispensari, singgahsana) KV + KV + V + KVK (mesyuarat, nasional) V + KV + KVK + KV + KV (universiti) KVK + KV + KV + KV + KVK (kosmopolitan) KV + KV + KV + KV + KV + KV (maharajalela)

kata tunggal bahasa Melayu juga dapat dihasilkan melalui proses pengakroniman. kata akronim adalah sejenis kata tunggal.4 Berdasarkan petikan di bawah. Proses pengakroniman banyak berlaku dalam bahasa Melayu. TTPM menerima 5. sila kenal pasti pola KV bagi setiap perkataan tersebut. Dengan perkataan lain. Onn (2000).com. bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggeris.699 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Proses penghasilan kata akronim adalah seperti berikut: .392 kes difailkan pengguna di seluruh negara sepanjang enam bulan pertama tahun ini. Adakah semua perkataan tersebut mematuhi pola KV bahasa Melayu yang telah anda pelajari? JOHOR BAHRU: Kes membabitkan pembelian telefon bimbit dan rasa tidak puas hati pembeli selain aduan kurang senang dengan perkhidmatan rawatan disediakan pusat kecantikan paling banyak diadukan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) di seluruh negara sepanjang enam bulan pertama tahun ini.my 24 Julai 2011) (e) Proses Pengakroniman Selain penghasilan kata tunggal melalui proses pembentukan pola KV. Penghasilan kata akronim bergantung pada cara pembentukan akronim tersebut.bharian.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 13 AKTIVITI 4. proses pengakroniman berlaku melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan. atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu. kata akronim terhasil melalui tiga cara. Menurut Farid M. iaitu peningkatan hampir 100 peratus berbanding hanya 2. (Sumber: http://www. Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu.

Contohnya: IKIM ADUN ABIM MAIS PLUS (Institut Kefahaman Islam Malaysia) (Ahli Dewan Undangan Negeri) (Angkatan Belia Islam Malaysia) (Majlis Agama Islam Selangor) (Projek Lebuh Raya Utara Selatan) ii) Gabungan Suku Kata (Kata Nama Am) Akronim yang terbentuk daripada gabungan suku kata yang ditulis dengan huruf kecil. Kata itu perlu ditulis bermula dengan huruf besar. Singkatan pula hanya bentuk kependekan sesuatu perkataan dan cara menyebutnya ialah dengan menyebut tiap-tiap huruf yang ada. Kata akronim merupakan bentuk kata tersendiri dan dapat disebut seperti perkataan lain dalam bahasa. . (kependekan bagi nama tempat. Sebagai contoh ialah K. Akronim yang terhasil daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan.B.L. dieja dengan huruf besar pada huruf pertama. Contohnya: Bernama Intan Petronas (Berita Nasional Malaysia) (Institut Tadbir Awam Negara) (Petroleum Nasional) Perbezaan antara Kata Akronim dengan Singkatan. iaitu Kuala Lumpur). Kesemua ini merupakan kata nama khas.” bagi “Tengku”. kecuali nama khas. jika merujuk kepada kata nama khas.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 14 i) Gabungan Huruf Awal. dan Y. Kesemua huruf yang disingkatkan itu ditulis dengan huruf besar. Contohnya: purata tadika kugiran cerpen pawagam (pukul rata) (taman didikan kanak-kanak) (kumpulan gitar rancak) (cerita pendek) (panggung wayang gambar) iii) Gabungan Suku Kata (Kata Nama Khas) Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal atau suku kata yang terdiri daripada kata nama khas.” bagi "Sharifah dan “Tg. satu gelaran seperti juga “Sh. (kependekan bagi “Yang Berhormat”).

iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan seperti yang disenaraikan berikut: (i) (ii) (iii) Contohnya: awalan kata nama awalan kata kerja awalan kata adjektif . maka ejaannya dengan huruf biasa. 4. Pengimbuhan ini melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan. untuk menunjukkan ciri singkatan tersebut.‟ untuk „yang‟ dan „dll. iaitu harus diimbuhkan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar. Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan. „yg.‟ untuk 'dan lain-lain‟.2. kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. meratapi Gerigi. Berdasarkan kedudukannya pada kata dasar. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. terjatuh. Perhatikan bahawa singkatan memerlukan titik. imbuhan dapat dibahagikan kepada empat jenis. duduki Menyalahkan.‟ untuk „tentang‟. Hanya segelintir kata dasar sahaja merupakan morfem terikat yang disebut akar. seruling (a) Imbuhan Awalan Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir pada awal kata dasar. misalnya „ttg.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 15 Terdapat juga singkatan yang bukan kata nama khas. selerak. besarkan.2 Bentuk Kata Terbitan Menurut Nik Safiah Karim et al. Imbuhan awalan dapat dihasilkan bersama-sama kata nama terbitan. diambil Bantuan. misalnya jika ditulis “YB” atau “ttg” iaitu tanpa titik. (2009). Oleh itu. tidak tepat. Kesemua ini bukan kata akronim. sebaliknya merupakan bentuk singkatan. iaitu: Contoh:a) Imbuhan Awalan b) Imbuhan Akhiran c) Imbuhan Apitan d) Imbuhan Sisipan Memasak.

ditimbang. merasa) (membawa. tatacara) (prasekolah. diperoleh) (iii) Awalan kata adjektif Ter(terbesar. membilang. memperluas) (berjalan. belunjur) (terjebak. menyikat. pelbagai) (perasap. subsistem. mengetut) (memperisteri. kelepek) (jurutera. perbara. terputih. pendua. mendakwa. mengekod. petani) (ketua. menggiling. berganti. pembuka) (pendamai. maharaja) (tatanegara. berupa) (belajar. penyapu) (pemberi. ekawarna. prasangka) (subkelas. terjernih) . berserta) (beraja. juruterbang) (mahasiswa. kelipat. pembuat. mengajar) (mengecat. juruwang. perakus. terbentuk. penggubal.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 16 (i) Awalan kata nama PePemPenPengPengePelPerPeKeJuruMahaTataPraSubSupraEkaDwi(penulis. memfitnah) (mendaki. mahaguru. substandard) (suprakelas. pesakit. dipercepat. supranasional. terjerlus) (diatur. pertapa) (pesara. pengetin. mentadbir) (menggali. ekasamping) (dwibahasa. memperhamba. mengikut. pengguna) (pengecat. dwifungsi. dwilambang) (ii) Awalan kata kerja MeMemMenMengMengeMemperBerBeBelTerDiDiper(melawan. penderma) (penggosok. suprasegmental) (ekabahasa. berasa. disusun) (diperisteri. pengelap) (pelajar. prakata. tatabahasa.

disasarkan mampu menerima kehadiran sehingga 500. sultanah) akhiran kata nama akhiran kata kerja . setebal) LATIHAN 4. mainan) (sasterawan. teringan) (secantik. di Petaling Jaya itu juga adalah satusatunya taman tema berunsur pendidikan di Malaysia setakat ini. sosialisme. seniman) (seniwati) (nasionalisme. komunisme) (hadirin. jahitan. secerah. taman tema berunsur pendidikan yang akan dibuka kepada pengunjung pada suku keempat tahun ini. KidZania yang dibina di pusat membeli-belah The Curve. terendah. sila kenal pasti penggunaan imbuhan awalan. muslimin) (hadirat. Imbuhan akhiran dalam bahasa Melayu hanya dapat wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja seperti yang berikut: (i) (ii) Contohnya: (i) Akhiran kata nama -an -wan -man -wati -isme -in -at -ah (pakaian. KIDZANIA Kuala Lumpur (KidZania). usahawan) (budiman.000 pengunjung setahun susulan kedudukannya di lokasi strategik yang menjadi tumpuan ramai. muslimat) (ustazah.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 17 TeSe- (teruncing. (Sumber: Berita Harian 1 Mac 2011) (b) Imbuhan Akhiran Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir pada akhir kata dasar.1 Berdasarkan petikan di bawah. angkasawan.

.-an Per-.... menakutkan) (mendermakan.. memvetokan) (menggunakan. membaikkan.-kan Menge-....-kan Ber-. pengkhayalan) (pengehadan.. Jenis imbuhan apitan seperti yang disenaraikan berikut: (i) (ii) (iii) contohnya: (i) Apitan kata nama Pe-... berbajukan) (berlanjutan. perkuburan.. pengguguran.. digunakan.. pengesyoran) (persisiran.-an Penge-..-an Pen-. berkati. mengecamkan) (beralaskan.-an Pe-. menghairankan) (mengepinkan....-an Ke-.-an Pem-. dekati) (c) Imbuhan Apitan Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan belakang kata dasar.-an Di-.. besarkan.-an (ii) Apitan kata kerja Me-. pemfitnahan) (pentakrifan.. berlaukkan.-kan Men-.-kan Meng-.. pengesahan. kedukaan) apitan kata nama apitan kata kerja apitan kata adjektif . pendapatan...-an Peng-. pencarian) (penggunaan... peperangan. kelebihan. tinggikan) (turuti. penyiaran) (pembuatan. Imbuhan apitan wujud dalam kata nama terbitan.-kan Mem-. dibaringkan) (pelaksanaan... berjauhan) (dibiarkan...-kan Ber-.. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan. mentakrifkan. perkarangan) (persalinan.. menggandakan. permainan) (kelainan.-an (memainkan. duduki.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 18 (ii) Akhiran kata kerja -kan -i (buatkan. perasaan. gunakan. melukakan.. pembinaan. bermaafan. Imbuhan apitan juga dikenali sebagai imbuhan terbahagi atau imbuhan lingkungan. menzarahkan) (membaharukan.

kearaban.-i Memper-... kepanasan) (keinggerisan.. kecinaan) (d) Imbuhan Sisipan Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang hadir secara menyisip dalam sesuatu kata dasar. diadili) (diperdengarkan. gelembung) (serabut.-kan Memper-. serabut) ..-i Diper-..... menyedari) (mencurigai .. menggauli.. gerigi) (gemilang. memperlihatkan) (memperingati) (kehujanan. menziarahi) (membaharui. mengairi) (didekati. selerak. semerbak..-an (melalui.. Bentuk sisipan tidak produktif lagi dalam pembentukan kata terbitan dengan maksud kata terbitan baharu tidak lagi dibentuk dengan sisipan.. membohongi.-kan Diper-. kelabut) (keruping...-i Di-. gemerlap) (kelengkeng..-an (iii) Apitan kata adjektif Ke-.-i Meng-. Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan tertentu dan tidak dapat hadir dalam perkataan-perkataan yang lain kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta. mempercayai) (menganggotai. telunjuk. Sisipan bahasa Melayu dapat wujud dalam: (i) kata nama (ii) kata adjektif Contohnya: (i) Sisipan kata nama -el-er(ii) Sisipan kata adjektif -el-er-em(kelebak.. diperbahaskan) (diperingati) (memperdengarkan.. kehausan.-i Men-..-i Ke-....M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 19 Me-. mendendami..-i Mem-. dimulai. memasuki. seruling.. diperlihatkan.

s boleh bertukar menjadi m. Selain itu.2 Berdasarkan jadual di bawah.atau peN-.2. n. Misalnya.k. ny apabila menerima imbuhan meN. ng. yang sepatutnya ialah mencintai kerana huruf c tidak akan bertukar menjadi ny. Perkataan menceritakan rintangan diakui menggembleng membantu kerajaan Memahami Hukum PTKS Hukum PTKS P→M T→N K → NG S → NY Jenis Imbuhan Contoh Pukul = Memukul Tulis = Menulis Kumpul = Mengumpul Suci = Menyuci Nota: Tidak semua kata dasar yang bermula dengan huruf p.3 Bentuk Kata Majmuk Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. kata menyintai adalah bentuk yang salah.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 20 -in- (sinambung) LATIHAN 4. kata pinjaman seperti sistem atau struktur tidak akan menjadi menyistem (yang betul mensistemkan) atau menyutrukturkan (yang betul menstrukturkan). 4.t. sila tentukan jenis imbuhan yang digunakan. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak .

contohnya: Ketua Menteri Profesor Madya Guru Kanan Timbalan Ketua Pengarah Setiausaha Kementerian (ii) Istilah Khusus contohnya: papan kekunci reka bentuk pengajaran lut sinar hak milik kekal pita suara (iii) Simpulan Bahasa contohnya: telinga kuali hati batu . Dalam bahasa Melayu. misalnya pasar untuk raya. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. bentuk kata majmuk boleh dibahagikan kepada tiga jenis. iaitu: (i) Rangkaian Kata Bebas contohnya: pasar raya nasi ayam terima kasih bandar raya tengah malam hijau muda bahan bakar Kata atau nama gelaran juga termasuk di bawah kata majmuk rangkaian kata bebas.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 21 sebagai satu unit.

contohnya: Matahari Setiausaha Sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab Antarabangsa Olahraga Warganegara Pesuruhjaya Beritahu Bumiputra Jawatankuasa Kakitangan Kerjasama Peribadi Peribahasa Haribulan Dinihari Perikemanusiaan Sukacita Dukacita Kepada Daripada Apabila Manakala Padahal Darihal Barangkali Kadangkala Apakala Walhal Bagaimana Penggandaan kata majmuk Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. walaupun bentuk kata tersebut mengandungi dua kata dasar. Terdapat 33 kata majmuk yang dieja rapat.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 22 buaya darat lepas tangan harga mati (iv) Bentuk yang Telah Mantap Kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh. akan dieja sebagai satu perkataan sahaja. Contohnya: Kapal-kapal angkasa Pembantu-pembantu Am Pegawai-pegawai Khas Garis-garis pusat Alat-alat lukis Perpustakaan-perpustakaan Negeri .

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 23 Satu kecualian ialah penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap. Contohnya: campur aduk daya serap garis pusat satu padu urus niaga mencampuradukkan berdayaserapan menggarispusatkan menyatupadukan diurusniagakan . Contohnya: anak tiri ubah suai campur aduk litar selari ambil alih temu bual daya tahan daya saing (ii) dianak tiri diubah suai bercampur aduk berlitar selari mengambil alih ditemu bual berdaya tahan berdaya saing Jika kata majmuk menerima imbuhan apitan. penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur. perlu dieja rapat. Contohnya: Jawatankuasa-jawatankuasa Setiausaha-setiausaha Pesuruhjaya-pesuruhjaya Warganegara-warganegara Tandatangan-tandatangan Pengimbuhan kata majmuk (i) Jika kata majmuk menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja. perlu dieja terpisah.

2. iaitu: Penggandaan Penuh Separa Berentak Berimbuhan (a) Penggandaan penuh Pembentukan kata ganda penuh terhasil melalui proses menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan ataupun tidak. Bagaimanapun.5 Berdasarkan petikan di bawah. . Ini bermakna. pengguna berpeluang untuk menikmati pandangan paparan secara penuh pada seluruh skrin monitor. Misalnya buku (sebuah buku) digandakan menjadi buku-buku akan menghasilkan maksud banyak buah buku).M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 24 AKTIVITI 4. Tujuan utama proses penggandaan ialah untuk menghasilkan maksud jamak. terdapat kata ganda yang tidak membawa makna jamak seperti rama-rama. sila kenal pasti bentuk kata majmuk yang digunakan.3 Bentuk Kata Majmuk Dalam bahasa Melayu. Terdapat empat bentuk penggandaan. proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar. (Sumber: Utusan Malaysia 6 Oktober 2008) 4. anai-anai dan sebagainya yang hanya merujuk pada seekor rama-rama atau seekor labah-labah sahaja. Pengguna tidak akan berhadapan dengan imej paparan yang muncul pada skrin terhasil hanya pada bahagian tengah dan memanjang serta kemunculan jalur hitam di bahagian atas dan bawah semasa menonton drama melalui cakera keras ataupun cakera video digital (DVD). labah-labah.

Dalam penggandaan berentak. Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi-bunyi demikian. Contohnya: Bola Daun Laki Jari Siku (c) Penggandaan berentak bobola dadaun lalaki jajari sisiku bebola dedaun lelaki jejari sesiku Pembentukan kata ganda berentak terhasil memalui proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. i→ e. iaitu: (i) penggandaan berentak pengulangan vokal . Contohnya: Bas-bas Kecil-kecil Kerusi-kerusi Baik-baik Jalan-jalan Kata nama yang mengandungi imbuhan juga boleh digandakan sepenuhnya. iaitu termasuk imbuhan sekali. Penghasilan kata ganda separa lazimnya melibatkan dua proses utama iaitu pengguguran suku kata dan proses pelemahan vokal. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 25 Penggandaan penuh yang terjadi pada kata dasar yang tidak ada imbuhan menggandakan seluruh kata dasar. misalnya a→e. dan o→e. maka penggandaan berentak boleh dibahagikan kepada tiga jenis. Contohnya: Pentadbir-pentadbir Persatuan-persatuan Pemeriksa-pemeriksa Kehendak-kehendak Kejohanan-kejohanan (b) Penggandaan separa Pembentukan kata ganda separa terhasil melalui proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja.

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 26 (ii) (iii) (i) penggandaan berentak pengulangan konsonan penggandaan berentak bebas Penggandaan berentak pengulangan vokal ialah penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal tertentu. Contohnya: Hiruk-pikuk Gotong-royong Cerai-berai Tungkus-lumus Hingar-bingar (ii) Penggandaan berentak pengulangan konsonan pula ialah penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi konsonan tertentu. Contohnya: Mandi-manda Bolak-balik Batu-batan Gunung-ganang Bukit-bukau (iii) Penggandaan berentak bebas ialah penggandaan yang tidak mengandungi ciri-ciri persamaan pada bunyi vokal atau konsonan. penggandaan ini berlaku pada golongan kata kerja dan kata adjektif. Proses penggandaan boleh berlaku pada bahagiaan hadapan atau belakang kata dasar. iaitu terdapat ciri-ciri keharmonian vokal. Biasanya. Pengandaan berimbuhan tidak boleh disamakan dengan kata ganda separa kerana kedua-dua penggandaan tersebut terhasil melalui proses morfologi yang berbeza. Contohnya: Anak-pinak Saudara-mara Lintang-pukang Titik-bengik (d) Penggandaan Berimbuhan Pembentukan kata ganda berimbuhan terhasil melalui proses menggandakan sesuatu kata dasar yang menerima apa-apa bentuk imbuhan. .

Pengakroniman berlaku melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan. .6 Berdasarkan jadual di bawah. PERKATAAN Komputer-komputer rerambut Labi-labi Mudah-mudahan Biri-biri Saudara-mara Sahabat-handai Jenis Gandaan RUMUSAN    Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa tidak menerima sebarang imbuhan. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 27 Contohnya: Mencari-cari Berturut-turut Sepandai-pandai Kejar-mengejar Bantu-membantu AKTIVITI 4. atau pencantuman bahagian-bahagian. sila tentukan jenis kata ganda bagi setiap perkataan tersebut.

Onn et al. Morfologi. Bentong: PTS Profesional. Morfologi Bentuk Kata Pengimbuhan Pemajmukan 5. 3. Farid M. (2005). . 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan belakang kata dasar. 2. Bentong: PTS Profesional. Abdullah Hassan. Asmah Hj Omar. Linguistik am. Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Bandingkan bidang ilmu morfologi dan sintaksis.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 28       Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir pada awal kata dasar. Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang hadir secara menyisip dalam sesuatu kata dasar. Pengakroniman PENILAIAN KENDIRI 1. Penggandaan 6. 4. (2000). (2007). Proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar KATA KUNCI 1. 4. (1993). Bangi: Pusat Pangajian Jarak Jauh UKM. RUJUKAN Abdullah Hassan. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir pada akhir kata dasar. Tunjukkan jenis-jenis kata akronim yang digunakan dalam pelbagai bidang. 2. Morfologi dan sintaksis. Bincangkan kepentingan kajian struktur kata. Bincangkan fungsi kata ganda dalam bahasa Melayu. Nahu Melayu mutakhir.

(2009). Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Nik Safiah Karim et al. Bhd. Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. Tatabahasa Dewan edisi baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. (2009). .M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 29 Mohd Ra’in Shaari.

Bagaimanakah perkataan bahasa Melayu digolongkan? . menerangkan jenis-jenis kata nama. anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan konsep penggolongan kata.Morfologi: Penggolongan Kata| 1 UNIT 5 MORFOLOGI: PENGGOLONGAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini. dan menerangkan jenis-jenis kata adjektif dan kata tugas. menerangkan jenis-jenis kata kerja. 3. 2. 4.

kata kerja. kriteria sintaksis. e. telah menggolongkan perkataan kepada empat golongan utama iaitu kata nama. kata ganti nama arah 2. c. pengimbuhan. b. dan kriteria semantik. Berikut ialah penggolongan kata berdasarkan Tatabahasa Dewan: 1. Istilah penggolongan kata boleh juga merujuk kepada istilah kelas kata. Kata nama khas Kata nama am Kata ganti nama: kata ganti nama am . pemajmukan atau penggandaan. kriteria struktur morfem. d. b. kata ganti nama gelaran. Lazimnya. Kata Kerja a. perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan dalam beberapa golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria. Menurut Nik Safiah Karim et al. (2009). Kata Adjektif a. b. c. (2009). Kata adjektif sifatan Kata adjektif warna Kata adjektif ukuran Kata adjektif bentuk Kata adjektif waktu . Nik Safiah Karim et al. kata adjektif dan kata tugas. boleh digolongkan dalam beberapa golongan kata yang mempunyai persamaan yang tertentu.Morfologi: Penggolongan Kata| 2 5.0 PENGENALAN Tahukah anda bahawa semua perkataan bahasa Melayu yang terbentuk sama ada melalui proses tunggal (termasuk pengakroniman). Kata Nama a. misalnya kriteria struktur fonologi. Kata kerja transitif Kata kerja tidak transitif 3. perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. kategori kata atau jenis kata.

k. 4. f. d. golongan kata nama bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan. o. dan (iii) kata ganti nama. iaitu untuk indera rasa. dengar. (2009). Kata adjektif cara Kata adjektif perasaan Kata adjektif jarak Kata adjektif pancaindera. b. m. (ii) kata nama khas. pandang. Kata Tugas a. Kata hubung Kata seru Kata tanya Kata perintah Kata pangkal ayat Kata bantu Kata penguat Kata penegas Kata nafi Kata pemeri Kata sendi nama atau kata sendi Kata pembenar Kata bilangan Kata arah Kata adverba Kata pembenda Kata penekan 5. bau dan sentuh. l. i. i. c. h. Rajah yang berikut ini menunjukkan penggolongan kata nama: Kata nama am Kata Nama Kata nama khas Kata ganti nama . e.1 KATA NAMA Menurut Nik Safiah Karim et al. p. q. g. h.Morfologi: Penggolongan Kata| 3 f. n. j. g. iaitu (i) kata nama am.

kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda." kata Panglima TLDM.Morfologi: Penggolongan Kata| 4 5. orang iklim.1 Berdasarkan petikan di bawah. cakerawala. dunia. dan kita memperoleh alat simulator bagi melatih warga kapal selam. sila kenal pasti kata nama am hidup manusia. hisapan kedamaian. perkara. keadilan AKTIVITI 5. (Sumber: Berita Harian 7 Oktober 2008) .1 Kata Nama Am Menurut Tatabahasa Dewan (2009). Seramai 142 pegawai dan anggota TLDM menjalani latihan di Perancis untuk mengendalikan kedua-dua kapal selam TLDM itu. roh. udara. "Kita akan menjalankan latihan di negara sendiri. pohon. atau konsep yang umum sifatnya. perpindahan. Kata Nama Am benda perkara konsep Kata nama am Benda Perkara Konsep Contoh alam. Laksamana Datuk Abdul Aziz Jaafar kepada pemberita Malaysia pada raptai pelancaran kapal selam kedua jenis Scorpene di limbungan Navantia di sini. Sabah yang akan menempatkan dua kapal selam jenis Scorpene. kelmarin. cahaya.1. CARTAGENA (Sepanyol): Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) bercadang menubuhkan sebuah pusat latihan kapal selam di pangkalannya di Teluk Sepanggar.

empat. Si Tompok.2 Kata Nama Khas Menurut Nik Safiah Karim et al. pangkat. benda. undang-undang. perbadanan (institusi). Kata nama khas boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. Masjid Negara. Kata nama khas hidup pula boleh dibahagikan lagi kepada kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia.Morfologi: Penggolongan Kata| 5 5. atau benda. Pak Belang Manusia . Dalam tulisan. kata nama khas membawa makna rujukan khusus pada sesuatu nama orang. dan seumpamanya. (2009). Ahmad. Jenis-Jenis Kata Nama Khas Menurut Tatabahasa Dewan (2009). huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Puteri Salbiah. Sharifah Aini Kata Nama Khas Hidup i) Kata Nama Khas Hidup Manusia ii) Kata Nama Khas Hidup Bukan Sang Kancil. haiwan. kata nama khas ialah bentuk kata yang merujuk khusus orang.1. Pembahagian kata nama khas demikian boleh ditunjukkan melalui rajah yang berikut: Jenis Kata Nama Khas Hidup Tak Hidup Manusia Bukan Manusia a) Kata Nama Khas Hidup Contoh Jamil. Contohnya: Kuala Lumpur. bahasa. bangsa.

000 penduduk melarikan diri tetapi kekuatannya dilaporkan semakin menurun. Akta Hasutan Kata Nama Khas Tak Hidup i) Benda ii) Institusi iii) Tempat iv) Bahasa/Bangsa v) Konsep AKTIVITI 5. Lebih 2. menurut Pusat Taufan Negara Amerika Syarikat (AS) di Miami.3 Kata Ganti Nama Menurut Abdullah Hassan (1992). PUERTO SAN CARLOS. Taufan Kategori 1 itu membadai kawasan darat kira-kira 35 kilometer ke tenggara Huatabampo sekitar 0400 GMT (12 tengah hari ini) dengan kekuatan angin hampir 140 kilometer sejam. Wisma Putra Ipoh. Melayu Dasar Ekonomi Baru.000 penduduk berteduh di pusat perlindungan sementara.Taufan Norbert melanda kawasan darat di tanah besar Mexico awal pagi ini dengan menyebabkan 2. (Sumber: Utusan Malaysia 13 Oktober 2008) 5.Morfologi: Penggolongan Kata| 6 b) Kata Nama Khas Tak Hidup Contoh Proton. Mexico 12 Okt. ramai antaranya dari kampung tepi pantai apabila bumbung berterbangan dari hampir semua rumah. Tahukah anda bahawa kata nama am atau kata nama khas .2 Sila gariskan kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup yang terdapat dalam petikan di bawah.1. Tokyo Inggeris. . Piala Malaysia Universiti Malaya. kata ganti nama ialah kata yang menggantikan nama dan berfungsi seperti nama.

Berikut ialah penggolongan kata ganti nama: kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama kata ganti nama diri kata ganti nama diri tanya kata ganti nama diri orang pertama kedua ketiga a) Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama tunjuk ialah perkataan yang menjadi pengganti kata nama dan mendukung maksud menunjukkan benda atau perkara yang dirujuk itu. Ada tiga kata ganti nama diri tanya. Misalnya. boleh diganti dengan kata dia. Kata ganti nama diri orang pula terdiri daripada kata ganti nama diri orang pertama. kata ganti nama diri orang kedua dan kata ganti nama diri orang ketiga. Jenis-Jenis Kata Ganti Nama Menurut Nik safiah Karim et al. (2009). kata nama gadis. ia atau beliau. iaitu: . b) Kata ganti nama diri Kata ganti nama diri terbahagi pula kepada dua golongan iaitu:  Kata ganti nama diri tanya kata ganti nama jenis ini ialah perkataan yang merujuk benda atau orang dalam bentuk tanya. Ada dua kata ganti nama tunjuk. kata ganti nama boleh dibahagikan lagi kepada dua golongan kecil. iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri pula dibahagikan lagi kepada kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. iaitu ini untuk menunjuk pada yang dekat dan itu untuk menunjuk pada yang jauh.Morfologi: Penggolongan Kata| 7 bahasa Melayu boleh diganti penggunaannya dengan sejenis kata lain iaitu dinamakan sebagai kata ganti nama.

Morfologi: Penggolongan Kata| 8 Kata ganti nama diri tanya 1) apa 2) siapa 3) mana Contoh yang merujuk benda atau perkara yang merujuk orang yang merujuk benda atau orang Kadang-kadang kata ganti nama diri tanya boleh mengalami proses penggandaan untuk membawa maksud rujukan tidak tentu atau penegasan. . dia. kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kata kerja merupakan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja. beta. Menurut Nik Safiah Karim et al. 5. kami dan kita anda. iaitu. dimakan dan sebagainya. diri orang kedua dan diri orang ketiga. dan kamu ia. mereka. engkau. Contohnya. kata kerja juga berfungsi sebagai predikat. seperti yang ditunjukkan di bawah ini: Kata ganti nama diri orang i) orang pertama ii) orang kedua iii) orang ketiga Contoh saya. patik. iaitu diri orang pertama. 2009). aku. Dalam sesebaris ayat. awak. sama ada yang berlaku atau dilakukan. berjalan. kata kerja transitif ( Perbuatan Melampau ) dan kata kerja tak transitif ( Perbuatan tidak Melampau ). makan. kata kerja sebagai satu golongan kata boleh dibahagikan kepada dua kumpulan utama.2 KATA KERJA Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. memakan. dan –nya Kata ganti nama orang ketiga –nya boleh berfungsi sebagai penekan dan pembenda. Kata kerja terbahagi kepada. Misalnya: Apa Mana Siapa  apa-apa mana-mana siapa-siapa (sesiapa) Kata ganti nama diri orang Kata ganti nama jenis ini mengandungi perkataan yang merujuk diri orang tertentu.

1 Kata Kerja Transitif Kata Kerja Transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain. Bapa sedang menulis surat. Contoh: Kucing itu menangkap seekor burung. memancing tersebut terkena kepada orang atau benda lain. Kakak 2. membacakan. surat. Sabri Kata Kerja Transitif memasak menendang menulis Objek kari ayam. Perempuan itu menjual sayur. mendermakan.Morfologi: Penggolongan Kata| 9 5. Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut (objek). mempersilakan. Contoh: Subjek 1.2. menduduki. Mereka memancing ikan. Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘ sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan seperti mengambil. Menurut Tatabahasa Dewan. bola. kata kerja transitif ialah kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Farid 3.berfungsi dalam ayat aktif Anisah mencuci pakaian di tepi sungai. jelas perbuatan menyepak. Berdasarkan contoh di atas. Jenis-Jenis Kata Kerja Transitif Kata kerja transitif boleh dibahagikan kepada dua jenis: a) Kata kerja transitif aktif. Contoh ayat: Ali menyepak bola. .

berfungsi dalam ayat pasif Pakaian dicuci oleh Anisah di tepi sungai. 5. Contoh: Subjek 1. Alias Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap bermain tinggal Pelengkap di padang. Contoh: Subjek 1. kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya. Mereka 2. Adik 2.2 Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Tak Transitif ialah kata kerja yang tidak mengambil apa-apa objek. Menurut Tatabahasa Dewan. 2009). Mereka Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap makan membeli-belah Keterangan di sawah di Ipoh . Jenis-Jenis Kata Kerja Tak Transitif a) Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat (Nik Safiah Karim et al.Morfologi: Penggolongan Kata| 10 b) Kata kerja transitif pasif.2. di Kedah. b) Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut.

dan sebagainya. terlalu banyak. 6. Matahari akan terbit dari timur. Siti menangis. Kata adjektif boleh dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. Contohnya: Baik Jahat Cerdik Pandai Lemah Kasar Berani Takut .Morfologi: Penggolongan Kata| 11 AKTIVITI 5. 10. Kamal melukis gambar bunga. 3. Safuan memancing ikan. yang juga dikenal sebagai kata sifat. Asiah menyimpan wang. 1. sakit sungguh. Ah Lim menjual kereta Proton. 8. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5. Jenis-Jenis Kata Adjektif a) Kata Adjektif Sifatan Atau Keadaan Kata yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. 2. Contohnya seperti amat sakit. Farah belum tidur lagi. 4. Kambing makan daun. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. 7. Ibu masih bersolek. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu atau kata penguat. 9.3 KATA ADJEKTIF Kata adjektif. 5. Hujan belum turun.3 Tandakan ( / ) bagi setiap ayat transitif dan tandakan ( x ) bagi ayat tak transitif di bawah ini.

Warna kuning warna Diraja. kontrik atau abstrak. Selain itu.Morfologi: Penggolongan Kata| 12 Gopoh Contoh penggunaannya dalam ayat: i) Orang baik selalu dipuji. Pekerja itu menyiapkan kerjanya dengan gopoh. Kata Adjektif Warna Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang memberikan pengertian warna sebagai unsur keterangan. Kambing jantan itu berbulu kelabu. Ungu Kelabu Hitam Kuning Jingga Kata Adjektif Ukuran Kata adjektif ukuran adalah kata yang menyatakan ukuran kata nama. Contohnya: Merah Putih Biru Hijau Perang Contoh penggunaannya dalam ayat: i) ii) iii) iv) v) c) Warna baju kami ungu. Insan pandai akan berjaya dalam hidupnya. ii) iii) iv) v) b) Sihat Mereka berniat jahat terhadap projek kita. Adik saya amat cerdik. mempunyai unsur pada ukuran benda yang bernyawa atau tidak bernyawa. Contoh: panjang pendek . Adik suka bersongkok hitam. Kasut kakak berwarrna merah.

Tasik itu sangat dalam. Kata yang memberi pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan. Pokok itu renek kerana kekurangan baja. Bagai pipih dilayang. Jalan di kampung itu sangat sempit. Kata Adjektif Waktu leper bengkok tirus lonjong lurus Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. iaitu rupa. Lukanya dibalut dengan kain nipis. Contoh: bulat buncit kempis bujur pipih Contoh penggunaan : i) ii) iii) iv) v) e) Ariya memiliki muka bujur sirih. susunan. Bola ragbi berbentuk lonjong. . cara dan gaya. Siti mempunyai dagu lekuk. Kata Adjektif Bentuk Kata ini adalah kata yang berunsurkan menunjukkan sesuatu bentuk pada benda bernyawa atau tidak bernyawa. Garis lurus menemukan dua titik.Morfologi: Penggolongan Kata| 13 dalam singkat kecil besar Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) d) kerdil sempit nipis tebal Jamil adalah seorang yang kerdil.

Jalan lama ke kampong itu sudah dibaiki. iii) Dia berdiri hampir dengan kedai itu. silam lampau sering kerap dahulu Kata Adjektif Jarak Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang. Ketibaanya terlalu awal. g) Kata Adjektif Cara hampir nyaris Kata Adjektif cara ialah jenis perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. sebagai penerang kata nama. iv) Dalam kemalangan itu. mereka nyaris menemui ajal. ii) Kilang itu dekat dengan lebuhraya.Morfologi: Penggolongan Kata| 14 Contoh: lewat segera lama awal baharu Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) vi) f) Mereka segera pulang kerana hari sudah lewat. Kanak-kanak suka makanan segera. Contoh: . Tiada kenderaan berenjin pada zaman silam. Contoh: jauh dekat Contoh penggunaan: i) Rumahnya tidak jauh dari pasar raya.

Kelima-lima indera ini ialah sebagai penerang kepada kata nama. Contoh: rindu benci segan suka gembira Contoh penggunaan: i) Budak kecil itu rindu akan ibunya. iv) Dia sangat suka melayari internet. Bot laju itu direka khas untuk perlumbaan. Orang lambat selalu rugi. pandang. sentuh atau gabungan. dengar. Pemain lincah itu berasal dari Sabah. sebagai penerang kata nama dan harus diikuti oleh kata sendi nama. iii) Pemuda itu terlalu segan untuk bertanya. Kata Adjektif Perasaan Kata adjektif perasaan memberi pengertian konsep perasaan. Sungai itu mengalir deras.Morfologi: Penggolongan Kata| 15 cepat deras laju lambat perlahan Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) h) lincah gopoh jelas sering selalu Tindak balas bayi itu sungguh cepat. v) Amira gembira sekali dengan hadiah itu. berahi ragu kasih sayang geram . ii) Saya sungguh suka dengan kelakuan baiknya. i) Kata Adjektif Pancaindera Kata adjektif pancaindera terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian konsep rasa. bau.

Tidak boleh ada ahli yang memegang dua atau lebih.Morfologi: Penggolongan Kata| 16 Contoh: sedap pahit cantik molek harum Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) 5. Kata tugas hadir dalam ayat.4 Kek itu sangat sedap. manis masin lazat tawar halus KATA TUGAS Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis. Wajah pelakon itu manis. . Kelapa muda itu kelat rasanya. Dia akan menyediakan sarapan lazat. Jenis-Jenis Kata Tugas a) Kata Hubung Kata hubung ialah kata penyambung ayat. Ahmad dan Halim pergi ke sekolah. Aslinda menari sambil bernyanyi. sama ada di bahagian hadapan ayat. di bahagian hadapan frasa. Contoh: i) ii) iii) iv) Ali. Hari ini muka Halim sangat masam. atau di belakang perkataan-perkataan tertentu untuk memberikan makna khusus atau memainkan peranan sintaksis tertentu dalam ayat berkenaan. Dia pandai tetapi adiknya bodoh. iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis.

kagum. sombongnya dia! Eh. apalah malang nasibku ini! Ah. sedih.Morfologi: Penggolongan Kata| 17 vi) Kalimat itu menunjukkan bahawa dia sememangnya mahu memberitahu. dan sebagainya. gembira. berapa. terkejut. Contoh: Berapa Bila Bagaimana       Harga barang itu berapa? Berapa tahunkah dia belajar di luar negeri? Mereka sampai bila? Bilakah gerangan kekanda akan pulang? Kesihatannya sekarang bagaimana? Bagaimanakah keputusan peperiksaannya? d) Kata Perintah Kata perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah. sakit. sakitnya tanganku! Aduhai. arahan. contohnya mengapa. silaan atau permintaan. aku tidak bersetuju! Amboi. Cara penggunaannya disesuaikan dengan intonasi pengucapan iaitu dengan nada meninggi atau menurun. b) Kata Seru Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah. larangan. hairan. Contoh: i) ii) iii) iv) v) c) Aduh. bila dan bagaimana. . bilakah kau pulang ke tanah air! Kata Tanya Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu.

dan frasa sendi nama iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari aspek waktu atau ragam. Perkataan ini umumnya digunakan dalam bahasa Melayu klasik. arakian. Syahadan baginda pun berangkat meninggalkan Melaka. misalnya hatta. Namun. . frasa adjektif. Kanak-kanak itu sudah makan. Kata Pangkal Ayat Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. syahadan. Contoh: i) ii) iii) iv) v) g) Pekerja itu telah pulang. Ramai pemuda kini mahu bekerja sendiri. kata pangkal ayat ini tidak begitu banyak diamalkan sekarang. Contoh: i) ii) iii) iv) v) f) Hatta istana itu pun siaplah. Usah biarkan dia berseorangan. dan sebagainya. Jemput masuk! Minta tuan-tuan bersabar sebentar. Kata Penguat Kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif dan berfungsi menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif. maka. Alkisah tidak beberapa lama kemudian hamillah permaisuri. Kanak-kanak itu hendak masuk ke bilik. Kami pernah ke utara Malaysia.Morfologi: Penggolongan Kata| 18 Contoh: i) ii) iii) iv) v) e) Jangan buang sampah di sini. Silalah datang ke rumah saya jika ada kelapangan. Maka panglima itu pun diberi persalinan. Kata Bantu Kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas mambantu frasa kerja. Adapun kuda itu dipunyai oleh Tun Umar.

Inilah isteri kesayanganku. Idah tidak pandai memasak kari ayam Jangan membuang sampah-sarap di merata-rata tempat. Kelakuan anak itu baik sekali. Frasa Kerja. Terdapat dua jenis kata pemeri iaitu ialah dan adalah.Morfologi: Penggolongan Kata| 19 Contoh: i) ii) iii) iv) v) h) Pokok itu terlalu tinggi. Kata Penegas Kata penegas yang disebut juga partikel atau kata penyerta ialah sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Contoh: i) ii) iii) iv) v) j) Dia bukan murid di sekolah ini. Frasa Adjektif dan Frasa Sendi Nama. Budak itu bukan pandai sangat tetapi dia rajin belajar. Bas itu tiba lambat benar. Kata Pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa untama dalam predikat. . Pakaian seragam pasukan itu amat kemas. Kata Nafi Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat. Contoh: i) Dia ialah seorang guru. Masakan itu paling sedap. Contoh: i) ii) iii) iv) v) i) Di manakah ibu kamu itu? Bilakah kamu datang? Apatah daya kita? Dialah orangnya. iaitu Frasa Nama. Lelaki yang berbaju merah itu bukan ayah saya.

tekaan kamu itu memang tepat. Benar. SEMAK KENDIRI 1. tanyalah Dani. k) Kata Sendi Nama Kata sendi adalah kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. ii) Ibu pergi ke pasar. Benar. kalau kamu tidak percaya. iv) Kertas ini diperbuat daripada kayu. dia sudah berhenti kerja. Nama saya ialah Ali. Pendapat itu adalah karut. Betul. kamilah yang membuka pintu rahsia itu. iii) Saya menetap di Ipoh. esok awak boleh bercuti. benar dan betul. Contoh: i) ii) iii) iv) v) m) Ya. Contoh: i) Dia berasal dari pedalaman. v) Dia balik pada pukul 5. Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau arah sesuatu.Morfologi: Penggolongan Kata| 20 ii) iii) iv) v) Berita itu adalah palsu. Kata sendi memerlukan frasa nama yang membentuk predikat ayat. Ya.5 l) Kata Pembenar Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu pertanyaan. Contoh kata pembenar ialah ya.00 petang. Mereka ialah pelari pecut. Contoh: .

Ibu betul-betul gembira dengan kepulangan kakak. Bentuk kata tersebut ialah –nya. Contoh: i) ii) iii) iv) v) p) Bas itu bergerak laju.Morfologi: Penggolongan Kata| 21 i) ii) iii) iv) v) . Harga ikan sardin ialah tujuh ringgit sekilo. Mereka sesat berhari-hari di tengah lautan. Kata Penekan Kata penekan merupakan salah satu daripada kata pascakata iaitu kata yang hadir dan melekat selepas perkataan. Kata Bilangan Kata bilangan ialah perkataan yang menerangkan bilangan atau jumlah orang. kata adjektif. dan tempat. Kata Adverba Kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja. Contoh: . dan frasa sendi nama dari segi cara. Datang ke sini cepoat. Dia menunggu bas selama lima jam suku. n) Bunga hiasan itu sesuai ditempatkan di penjuru rumah Pertunjukkan tarian itu jelas dari sudut kiri stadium Kanak-kanak itu ditinggalkan di tepi jalan. Saya hampir terjatuh ketika melompat. benda atau perkara. Pelumba basikal itu bertolak dari utara ke selatan. yang dapat berfungsi sebagai penekan atau pembenda. Semua hidangan itu diletakkan di atas meja. Para penulis dikehendaki beratur di dewan. masa. kata nama. Contoh: i) ii) iii) iv) v) o) Saya menanam dua batang pokok kelapa di kebun. Di pasar malam terdapat berbagai-bagai jenis sayuran dijual.

iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis. gembira. sejuknya. terkejut. Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis Kata hubung ialah kata penyambung ayat. sedapnya. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. Kata Pembenda Kata pembenda ialah bentuk kata yang menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan nama dan berfungsi seperti nama. kagum. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. hairan. iii) Datangnya secara mendadak. . Kata adjektif. pengorbanan perlu jika ingin berjaya. Bahawasanya setiap rakyat perlu mempertahankan negaranya. atau benda. ii) Bukan kepalang sakitnya. sedih. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. yang juga dikenal sebagai kata sifat. perkara. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah. empat. Contoh: i) Lajunya ialah 350 km sejam. RUMUSAN          Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. iv) Tingginya ialah 6 kaki. sakit.Morfologi: Penggolongan Kata| 22 i) ii) iii) q) Sesungguhnya. atau konsep yang umum sifatnya Kata nama khas ialah bentuk kata yang merujuk khusus orang. v) Air sungai mengalir dengan derasnya. Misalnya perlahannya. Cuaca nampaknya semakin gelap. dan sebagainya.

Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . RUJUKAN Asmah Haji Omar. (2009). (1988). Tatabahasa Dewan. Jelaskan fungsi-fungsi kata adjektif. Kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas mambantu frasa kerja. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kata Adjektif 8. Kata Kerja Transitif 6. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Kata Kerja 5. Nahu kemas kini. Kata tugas memainkan prenan tertentu dalam ayat. dan frasa sendi nama iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari aspek waktu atau ragam. Asmah Haji Omar. Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Kata Tugas PENILAIAN KENDIRI 1. frasa adjektif. Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. silaan atau permintaan. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. Apakah permasalahan yang berlaku dalam kata kerja transitif bahasa Melayu? 2. Sulaiman Masri. 3. Bhd.Morfologi: Penggolongan Kata| 23    Kata perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah. (2009). Nik Safiah Haji Karim et al. Kata Nama 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 4. (2008). Kata Kerja Tak Transitif 7. Kata Nama Khas 4. Susur galur bahasa Melayu. larangan. arahan. Kata Nama Am 3. Kategorikan peranan atau fungsi tersebut. KATA KUNCI 1. Nyatakan permasalahan tatabahasa yang sering mengelirukan murid di sekolah.

. iaitu sun yang bererti “dengan” dan tattein yang membawa erti “menempatkan bersama-sama”. dan menggunakan ayat tunggal dan majmuk dengan betul. 6. Pada bahagian Topik 6 ini. 4. menerangkan pola ayat dasar.0 PENGENALAN Pada bahagian Topik 4 yang lalu. 6. 2. kita akan mempelajari secara ringkas konsep ayat dalam bahasa Melayu. Menurut Nik Safiah Karim et al. anda diharapkan dapat: 1. 3. (2009). mengenal pasti binaan subjek dan predikat. kita telah dijelaskan bahawa terdapat dua bidang utama tatabahasa iaitu morfologi (mengkaji perkataan) dan sintaksis (mengkaji ayat).Sintaksis: Ayat| 1 UNIT 6 SINTAKSIS: AYAT HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. sintaksis dapat diertikan sebagai “menempatkan kata-kata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat”. Kedua-dua bidang ini saling berkaitan kerana ketepatan tatabahasa bergantung pada ketepatan ejaan perkataan (morfologi) dan ketepatan susunan perkataan (sintaksis) dalam sesuatu ungkapan. Kata suntattein kemudian menjadi istilah syntaxis dalam bahasa Belanda dan syntax dalam bahasa Inggeris.1 Definisi Sintaksis Istilah sintaksis berasal daripada perkataan Yunani. menjelaskan definisi sintaksis. Dengan demikian.

Sintaksis: Ayat| 2 sintaksis merujuk bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. struktur. Subjek Ali Dia Komputer itu Merokok Cantiknya Predikat membeli sebuah basikal. ii. iii. sudah rosak. ii. mata anak harimau itu. __________________ __________________________________. . Unsur-unsur subjek juga boleh terdiri daripada frasa nama. P i.1 Bina tiga ayat yang mempunyai subjek. v.2 Binaan Ayat Apakah yang ada dalam sesebuah ayat? Secara umumnya. a) Subjek Menurut Nik Safiah Karim et al. iii. 6. (2009) dan Abdullah Hassan (2006). __________________ __________________________________. Subjek lazimnya adalah perkara yang diceritakan yang terdiri daripada orang. LATIHAN 6. Secara ringkasnya. Contoh: Bil. __________________ __________________________________. frasa kerja yang berkuasa nama dan frasa adjektif yang berkuasa nama. iv. i. kata ganti nama. sesebuah ayat itu mestilah sekurang-kurangnya mempunyai satu subjek (pelaku) dan satu predikat (cerita). sintaksis ialah ilmu mengkaji ayat. benda. tempat atau perkara. membahayakan kesihatan. dan binaan atau konstruksi ayat. pergi ke sekolah. subjek ialah konstituen sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsur yang diterangkan.

dan frasa sendi (FS). i.3 Pola Ayat Dasar Ayat dasar atau ayat inti ialah ayat yang menjadi asas pada pembentukan semua ayat lain. iii. Saya _______________________________________________. iii. predikat merujuk kepada kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. (2009). Contoh: Bil. mencuci pakaian. P ii. daripada Menteri Besar. Kamalia_____________________________________________. iv. Oleh itu. . sebelum kita mempelajari pola ayat dasar bahasa Melayu. benda. 6. frasa adjektif (FA). Kami_______________________________________________. Oleh itu. ii.2 Bina empat ayat yang mempunyai predikat. Predikat terdiri daripada frasa nama (FN). FN FK FA FS LATIHAN 6.Sintaksis: Ayat| 3 b) Predikat Menurut Nik Safiah Karim et al. predikat merupakan bahagian ayat yang menceritakan perkara tentang orang. Subjek Sabri Kakak Rumah itu Hadiah itu Predikat seorang peguam. sangat besar. Ayat dasar ini terhasil melalui gabungan dua frasa. i. frasa kerja (FK). tempat atau perkara yang dinyatakan dalam subjek. eloklah kita meneliti terlebih dahulu definisi dan jenis-jenis frasa bahasa Melayu. iv. Ahmad______________________________________________.

Contoh: i) Frasa dengan satu perkataan: Saya guru. KN Terbitan atau Kata Ganti Nama.1 Definisi Frasa Frasa ialah urutan penempatan jenis kata dalam ayat. 6. ii) Frasa dengan dua atau lebih perkataan: Lelaki itu guru. Binaan frasa terdiri daripada sekurang-kurangnya satu perkataan yang berpotensi menjadi unit yang lebih besar.2 Jenis-Jenis Frasa a) Frasa Nama (FN)  Definisi FN ialah frasa yang perkataan utamanya terdiri daripada kata nama (KN).3.3.Sintaksis: Ayat| 4 6. Contoh: Baju putih ( KN) Pendatang itu ( KN Terbitan) Anda semua ( Kata Ganti Nama)  Binaan FN i) Inti + Penerang Contoh: Inti askar baju ii) Inti + Inti Contoh: Inti ibu kerusi Penerang Melayu kemeja Inti bapa meja .

Sintaksis: Ayat| 5 b) Frasa Kerja (FK) Definisi FK ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. Contoh: menjalankan tugas menulis nota Binaan FK i) Inti + Objek Contoh: Inti membaca menulis ii) Inti + Penerang Contoh: Inti berbaju berjalan Objek buku surat Penerang Melayu kaki iii) Kata bantu + Inti Contoh: Kata bantu sedang akan Inti menjahit bersurai c) Frasa Adjektif (FA) Definisi FA ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih yang kata intinya merupakan kata adjektif. Contoh: bijak sungguh gelap benar .

Binaan FS i) KS + FN . Contoh: Hadiah itu daripada penghulu.Sintaksis: Ayat| 6 Binaan FA i) Inti + Inti Contoh: Inti lemak baik ii) Inti + Kata Nama Contoh: Inti biru muda Inti manis buruk Kata Nama laut remaja iii) Kata Penguat + Inti + (Kata Penguat) Contoh: Kata Penguat Inti (K Penguat) sangat bijak sekali sungguh baik benar iv) Kata bantu + Inti Contoh: Kata Bantu belum sudah Inti besar busuk d) Frasa Sendi (FS) Definisi FS ialah frasa yang terdiri daripada satu kata sendi dan satu frasa nama.

3 POLA AYAT DASAR Dalam bahasa Melayu terdapat empat pola atau bentuk ayat dasar iaitu: a) b) c) d) FN + FN FN + FK FN + FA FN + FS a) FN + FN Contoh: FN Alia Ismail b) FN + FK Contoh: FN FK FN guru ketua pengawas .Sintaksis: Ayat| 7 Contoh: KS ke pada FN sekolah waktu pagi ii) FS + KN Arah + FN Contoh: FS dari dengan KN Arah dasar belakang FN lautan pedang iii) KS + KN Arah + FN + Keterangan Contoh: KS KN Arah ke barat di utara FN Belanda Perak Keterangan pada tahun lepas pada pagi tadi 6.3.

Kotak ini sudah pecah. 6. 5. Ayat Bapa Ali ialah Encik Aziz Bunga itu wangi. gagah. 8. LATIHAN 9. 7. Bil. 1. 4. Buah durian dari Perak. Pola FN + FN . Hari ini hari Jumaat Buku ini dari Eropah.3 Tentukan pola ayat dasar di bawah. 3.Sintaksis: Ayat| 8 Ahmad Anak itu membaca buku sedang terbang c) FN + FA Contoh: FN Siti Kamarul d) Contoh: FN Derma ini Angin sejuk FS daripada pihak sekolah.3 LATIHAN 6. Azmir menjadi pegawai polis. dari selatan FN + FS FA sedang sakit. Abu sedang bermain bola. 2.

Berikut akan dijelaskan jenis-jenis ayat tersebut. Ayat penyata dapatlah dianggap sebagai ayat untuk melaporkan sesuatu perkara. binatang dan sebagainya. ayat penyata diakhiri dengan tanda noktah. benda. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. ayat penyata diakhiri dengan nada turun sebelum kesenyapan. Ayat ini diujarkan tanpa mengharapkan jawapan atau gerak balas. Dalam tulisan pula. tempat. ayat tanya. Contoh-contoh Ayat Penyata: 1) 2) 3) 4) 5) 6) b) Azimah tukang masak. Dalam lisan. Ayat ini digunakan oleh penutur atau penulis untuk menyatakan atau memberikan maklumat atau berita kepada pendengar atau pembaca. ayat perintah. sama ada yang bersifat kebahasaan atau yang bersifat perbuatan.4 Jenis-Jenis Ayat Dalam bahasa Melayu terdapat empat jenis ayat iaitu ayat penyata. Mereka ialah pemain bola sepak.Sintaksis: Ayat| 9 6. manusia. Pesakit itu berada di hospital. . Muthu sedang tidur. dan ayat seruan. Kerani itu sentiasa tersenyum. Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. Nani membeli pakaian dari kedai itu. a) Ayat Penyata Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan.

tetapi berbeza oleh adanya tanda soal (?) pada akhir ayat itu.Sintaksis: Ayat| 10 Ayat tanya yang bentuknya sama bentuknya dengan ayat penyata. Terdapat empat jenis ayat perintah iaitu: i. Kemaskan barang-barang anda. 4. Ayat ini diucapkan dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat dengan tujuan untuk mendapatkan jawapan. Ayat Suruhan Ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Ayat Larangan Ayat larangan ialah ayat yang digunakan untuk larangan atau tegahan. usah atau tak usah di depan ayat perintah. Keluar dari bilik ini! 2. Contoh: 1. melarang. atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Sila tinggalkan tempat ini. Pergi dari sini! 3. Dengan demikian. ii. Contoh-contoh Ayat Tanya: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Tuan Ismail pengurusnya? Puan Shafikah suri rumah? Adik masih menangis? Apa benda itu? Siapa datuknya? Di manakah rumah awak? c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh. mempersilakan. . Ayat larangan dibentuk dengan menambahkan kata. jangan. ayat ini menghendaki lawan bicara agar jangan melakukan sesuatu.

sudi dan jemput sebelum kata kerja. Usah pergi sebelum aku datang. iii. Minta kamu semua berenang. Contoh: 1. 4. Ayat Permintaan Ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta. 5. Contoh: 1. Jangan berdiri di sana. Ayat silaan ditandai dengan kata silaan seperti sila. 3. 4. tolong dan mohon dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. 2. 2. Tolong tutup tingkap bilik itu. Tolong masak air.Sintaksis: Ayat| 11 Contoh: 1. 3. iv. 3. Ayat Silaan Ayat silaan digunakan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. . Tolong hantar laporan itu pagi esok. Awak tak usah datang lagi. Jemput minum. Kamu jangan beritahu dia. Silalah masuk. Sila datang ke rumah saya. Jangan pergi sebelum aku datang. 4. 2. Jemputlah makan.

8. 3. garangnya kucing itu! Aduhai. Contoh: 1. marah. sakit kakiku! Cis. ambil baju ini! Aduh. 7. aduh. Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak di akhir ayat sama ada ayat itu didahului oleh kata seru atau tidak. Kata seru yang sering digunakan ialah oh. amboi. Amboi. saya terlupa lagi! . cis. 2. anda sudah berjaya! Oh. 5. sakit dan sebagainya. 6. gagal lagi! Nah. takjub.penderhaka rupanya kamu! Wah. 4. comelnya anak arnab itu! Syabas. wah. geram. dan sebagainya. syabas. eh.Sintaksis: Ayat| 12 d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut.

Sintaksis: Ayat| 13 LATIHAN 6.my) . Nyatakan jenis ayat perintah yang digunakan.4 Padankan ayat dan gambar. (Sumber: www.com.bharian.

a) Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mempunyai kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. Berikut akan dijelaskan secara ringkas ayat majmuk bahasa Melayu. OBJEK Contoh: 1. Ali mendang bola itu. 2. 5. Amerika Syarikat dilanda ribut. KATA KERJA OBJEK b) Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal. 5. Yusof mencabut rumput. Atiah menulis surat itu.6 Ayat Majmuk Selain ayat dasar atau ayat tunggal. bahasa Melayu juga mempunyai ayat majmuk. 4. KATA KERJA SUBJEK 6. Singa itu mengejar seekor rusa. SUBJEK Contoh: 1. Ribut melanda Amerika Syarikat.Sintaksis: Ayat| 14 6. 3. Bola itu ditendang oleh Ali Surat itu ditulis oleh Atiah. 2. . Seekor rusa dikejar oleh singa. 3. Rumput dicabut oleh Yusof. 4.5 Ragam Ayat Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ragam ayat iaitu ragam ayat aktif dan ragam ayat pasif.

Saya membeli kasut. 6. Jenis: a) Ayat Majmuk Pancangan Relatif (yang) Contoh: Saya membeli kasut yang berwarna biru. Dia mengetahui (sesuatu) ii. ii. Ayat Majmuk Gabungan Dua ayat atau lebih digabungkan dengan menggunakan kata hubung seperti dan. Saya tidak dapat hadir. c) . i. Saya kurang sihat. Ahmad telah pergi = Dia mengetahui bahawa Ahmad telah pergi. atau. Kasut itu berwarna biru.6.lalu dll. ii.1 Definisi Ayat Majmuk Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan cara-cara tertentu. = Saya membeli kasut yang berwarna biru. Saya minum teh ii.Sintaksis: Ayat| 15 6. b) Ayat Majmuk Pancangan Komplemen (bahawa) Contoh: Dia mengetahui bahawa Ahmad telah pergi. Pancangan Keterangan Contoh: Saya tidak dapat hadir kerana saya kurang sihat. 2. tetapi. i.M. Dia minum teh = Saya dan dia minum teh.6. Contoh: Saya dan dia minum teh. i.2 Jenis-Jenis Ayat Majmuk Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis ayat majmuk iaitu: 1. A. i. Ayat Majmuk Pancangan Ayat yang terdiri dari satu ayat induk dan beberapa ayat kecil yang dipancang menjadi satu ayat majmuk.

tetapi rakan-rakan mereka yang keletihan sudah lama tidur. Ayat Majmuk Campuran Ayat yang terdiri daripada lebih daripada satu jenis (banyak ayat majmuk) Contoh: Ali dan Abu masih memancing ikan. 3. Frasa ialah urutan penempatan jenis kata dalam ayat. geram. Ayat dasar atau ayat inti ialah ayat yang menjadi asas pada pembentukan semua ayat lain.          .Sintaksis: Ayat| 16 = Saya tidak dapat hadir kerana saya kurang sihat. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Ayat aktif ialah ayat yang mempunyai kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. RUMUSAN   Sintaksis merujuk bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. binatang dan sebagainya. melarang. Predikat merujuk kepada kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. marah. tempat. dan binaan atau konstruksi ayat. Subjek ialah konstituen sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsur yang diterangkan. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh. benda. takjub. manusia. sakit dan sebagainya. Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal. mempersilakan. atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut. struktur.

6. Ayat Aktif 11.Sintaksis: Ayat| 17  Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan cara-cara tertentu. 8. Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. Terdapat pelbagai jenis objek. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kesalahan tatabahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. 4. Terangkan jenis-jenis objek yang terdapat dalam bahasa Melayu. Ayat Tanya 14. Bhd. KATA KUNCI 1. (1997). Nyatakan komponen yang terdapat dalam bahagian predikat. 2. Mohd Ra’in Shaari. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2009). 7. (2009). Kamus Dewan edisi ketiga (2002). 5. Predikat ialah bahagian terpenting dalam binaan ayat. Ayat Perintah 15. . RUJUKAN Abdullah Hassan. Susur galur bahasa Melayu. (2008). Ayat Dasar 10. Ayat Pasif 12. 3. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. Ayat Penyata 13. Asmah Haji Omar. 2. Sintaksis Frasa Subjek Predikat Frasa Nama Frasa Kerja Frasa Adjektif Frasa Sindi 9. Ayat Majmuk PENILAIAN KENDIRI 1. Ayat Seruan 16. Bahasa Melayu sebagai bahasa Ilmu dan esei-esei lain. Nahu kemas kini. (1988). Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. Asmah Haji Omar. Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu.

Sulaiman Masri. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dewan.Sintaksis: Ayat| 18 Nik Safiah Haji Karim et al. (2009). . Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.

semiologi dan semasiologi. sementara yang mengertikan ialah bunyi-bunyi bahasa yang terbentuk daripada fonem-fonem bahasa berkenaan.0 PENGENALAN Semantik merupakan satu kajian makna kata. Rumusnya sesuatu kata itu mempunyai makna atau maksud literal atau membawa maksud yang lebih besar yakni makna tersirat. bergantung kepada cara tafsiran seseorang terhadap kata tersebut.Semantik | 1 UNIT 7 SEMANTIK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Selain istilah semantik. anda diharapkan dapat: 1.1 Definisi Semantik Perkataan semantik berasal daripada bahasa Yunani „sema‟ yang bererti tanda atau lambang. Dalam bidang linguistik. menjelaskan definisi semantik. 7. Bahasa sebagai lambang perlembagaan yang canggih.1 Sila berbincang dengan rakan. 2. menghuraikan faktor-faktor yang menentu dan mengubah makna perkataan. Mengikut Ferdinand de Saussure. AKTIVITI 7. Kajian makna ini perlu dipelajari oleh pelajar memandangkan kepentingan bidang ini dalam memberi tafsiran yang pelbagai bagi sesuatu kata Sesuatu kata dapat memberi pelbagai tafsiran makna bergantung kepada pemakaiannya dalam kata itu sendiri maupun kewujudannya dalam bentuk ayat. sejarah ilmu linguistik terdapat beberapa istilah lain yang digunakan seperti semiotik. kompleks dan anjal. setiap tanda linguistik terdiri daripada dua unsur iaitu yang diertikan (Inggeris „ signified‟) dan yang mengertikan (signifier). . Namun Istilah semantik lebih digunakan kerana istilah ini hanyalah makna atau erti yang berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. 7. semantik ialah bidang kajian yang mengkaji makna atau erti dalam bahasa. yang diertikan sebenarnya ialah konsep atau makna sesuatu tanda atau lambang. menjelaskan hubungan perkataan makna dan rujukan. dan 3.

Takrifan semantik yang mengaitkan hubungan kata dengan makna. Hal ini jelas sekiranya kita mengkaji ayat berikut: 1. meja plastik dan bermacam-macammacam jenis meja. malah jutaan benda menepati konsep itu. Makna dan konsep Tiap-tiap perkataan mempunyai banyak makna. perkataan meja tidak merujuk satu benda yang dipanggil meja. 2. Tetapi sangkaan itu tidak benar. meja kayu. kita tahu perkataan anjing pada ayat 1 (a) membawa makna „binatang‟.Semantik | 2 1. Makna dan Konteks Kita biasa menyangka perkataan ialah unit makna yang paling asas maksudnya dengan mengetahui makna perkataan. sebaliknya ia merujuk kepada satu konsep. meskipun perkataanperkataan yang terdapat di dalam ayat adalah serupa. Kita dapat memahami makna pertuturan yang kita dengar atau makna tulisan yang kita baca. (b) Kertas terletak di atas pensel. Sangat jelas makna dalam ayat 1(a) dan ayat 1(b) adalah berlainan. Dengan erti kata lain. Ada meja kecil. Kepentingan semantik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. meja bulat. sebagai tempat menulis atau peralatan mesyuarat. Misalnya lihat ayat berikut: 1. Hubungan dan kedudukan perkataan dalam ayat juga menjadi sumber makna. 7. Makna dan Rujukan 1. meja panjang. meja kaki empat. . meja kaki satu. berkaki dan biasanya digunakan sebagai tempat meletakkan hidangan. 2. (a) Pensel terletak di atas kertas. meja besar. Sesuatu perkataan merujuk kepada ribuan. makna bukan hanya kita timba daripada makna tiap-tiap perkataan dalam ayat. Tetapi bagaimanakah penutur bahasa Melayu mengetahui perkataan anjing pada ayat 1(b) membawa makna manusia? Penutur bahasa Melayu tahu hal ini kerana perkataan „dia‟ dan „kamu‟ hanya digunakan untuk manusia. Perkataan „meja‟ umpamanya merujuk kepada bermacam macam-macam rupa dan bentuk meja yang dipanggil meja. Contoh berikut ditentukan oleh perkataan-perkataan lain yang hadir bersamasama iaitu konteksnya.2 Hubungan Kata. Makna ayat ditentukan oleh dua unsur iaitu makna perkataan dan kedudukan perkataan dalam ayat. (a) itu anjing (b) dia anjing Sebagai penutur bahasa Melayu. meja kaca. iaitu perabot yang mempunyai permukaan rata.

Sebagai contoh ayat-ayat berikut adalah betul dari sudut tatabahasa tetapi kita tahu ayat-ayat berikut mempunyai makna yang salah. 1. Oleh kerana keserasian perkataan adalah soal kebiasaan semata-mata maka sudah pasti terdapat keperluan mencipta kebiasaan-kebiasaan baru dan masalah penerimaannya sebagai contoh. Batu itu keras 2. Oleh sebab itu para penulis kreatif berusaha mencipta pembaharuan pada keserasian yang ada. walaupun ayat-ayat berikut tidak menyalahi tatabahasa. 1. Ayat-ayat ini akan diterima oleh penutur bahasa Melayu sebagai betul apabila perkataan itu digantikan dengan perkataan lain yang memiliki makna yang serupa seperti: 1. Pokok itu bertelur sebiji. keserasian perkataan melibatkan kata nama. Sungai itu merangkak 3. Batu itu kental 2. Peraturan keserasian adalah soal kebiasaan sematamata dan bukan soal tatabahasa. apakah perkataan yang sesuai untuk menyebut roket yang beroperasi tanpa juruterbang? Bolehkah kita katakan roket yang dipandu oleh komputer memandangkan perkataan „pandu‟ selama ini digunakan serasi dengan manusia. kata sifat dan penjodoh bilangan. Ahmad tampan Ayat-ayat ini dipanggil keserasian perkataan. Ahmad jelita Ayat-ayat berikut boleh diagak-agak maknanya tetapi penutur bahasa Melayu akan mengatakan sesuatu yang janggal dan tidak kena pada penggunaan perkataan tertentu pada ayat tersebut. Sebagai contoh ayat-ayat berikut tidak boleh diterima di dalam bahasa Melayu. . 3. 4. Keserasian perkataan Tiap-tiap bahasa mempunyai peraturan dan kebiasaan bagi menentukan sama ada sesuatu perkataan boleh hadir bersama-sama dengan perkataan lain. Perkataan yang serasi dengan kata nama itu terdiri daripada kata kerja. Dalam bahasa Melayu. Ayah saya seorang perempuan. Jalan raya baru minum tengah hari. Tidak ada peraturan logik yang menentukan perkataan apa yang serasi dengan sesuatu perkataan. Sungai itu mengalir 3.Semantik | 3 3. Makna dan pengetahuan Alam Kita mengetahui makna perkataan dan makna ayat dengan dibantu oleh pengetahuan kita tentang alam. 2.

. rujukan dan makna dalam kajian ilmu semantik. Maksud sinonim ialah (ungkapan iaitu perkataan. 2. Hubungan perkataan dan rujukan mempunyai implikasi makna yang pelbagai. AKTIVITI 7. perbandingan bahasa dan sudut komponen makna tersebut makna kata-kata tersebut. Hubungan antara makna perkataan berdasarkan : (a) Kata Sinonim (kesamaan makna) (b) Kata Antonim ( perbezaan makna/berlawanan/bertentangan) (c) Kata Homonim ( kesamaan ejaan dan sebutan) (d) Kata Polisim (banyak makna) (e) Kata Hiponim (struktur makna) Setiap hubungan kata-kata boleh dilihat dari sudut kesinambungan dengan kata-kata lain dalam bahasa yang sama.” Setiap perkataan dalam suatu bahasa dikatakan mempunyai hubungan yang erat di antara satu sama lain. Bagi ayat „dia membaca buku‟ kita mengetahui ayat itu membawa makna dia membaca kitab. 1. Pengetahuan kita tentang alam memberitahu hanya buku yang membawa makna kitab yang boleh dibaca. Banyak faktor yang melibatkan interpretasi makna dan amat sukar memastikan ketepatan makna. jadi memadailah kita mencari makna yang terdekat sahaja. Begitu juga halnya dengan pengetahuan kita tentang alam bahawa pokok tidak boleh bertelur. a) Kata Sinonim (kesamaan makna) Perkataan sinonim berasal daripada bahasa Yunani kuno. frasa atau ayat yang makna lebih kurang sama dengan makna ungkapan lain) Memang sukar mencari makna seratus peratus sama. Kepentingan hubungan perkataan. 7. jalan raya tidak boleh minum.3 Hubungan kata dengan rujukannya Menurut Abdullah Hassan (1981) „‟kata -kata mengandungi makna dan bagaimana kata-kata itu berhubungan sebenarnya bergantung pada bagaimana pengguna sesuatu bahasa tersebut menyusun segala pengalamannya dalam ungkapan yang berbentuk kata-kata.Semantik | 4 Ayat „ayah saya seorang perempuan‟ adalah salah kerana kita mengetahui kerana „seorang perempuan tidak boleh menjadi ayah‟. iaitu „anoma‟dan „syn‟ yang bererti „dengan‟. sementara buku yang membawa makna „ketul‟ dan „ruas‟ tidak boleh dibaca.2 Sila berbincang dengan rakan .

Semantik | 5 Perkataan “hangat” dan “panas”. dan berjemur bersinonim dengan berpanas. Antaranya perkataan dengan perkataan. contohnya: Ibu bapa dengan orang tua Meninggal dunia dengan pulang ke rahmatullah Terdapat beberapa perkara tentang gejala sinonim yang menarik perhatian. seperti gelap. maka maknanya pun tidak seratus peratus sama. beras. Hubungan makna antara dua patah perkataan yang bersinonim itu bersifat dua hala. contohnya: (a) Itu buku dia Itu bukunya 2. 2. Sifat sinonim boleh berlaku pada pelbagai tahap bahasa. jemur tidak mempunyai sinonim. tetapi menjemurkan bersinonim dengan mengeringkan. Ayam itu meninggal digelek oleh lori. Ketiga. (terdapat perkataan yang mengikut erti sebenarnya tidak mempunyai sinonim. Pertama (tidak semua perkataan dalam bahasa Melayu mempunyai sinonim). . contohnya: Kerana dengan sebab Kasih dan sayang 3. iaitu: 1. Perkataan mati dan meninggal bersinonim. tetapi tidak bersinonim pada bentuk terbitan) contohnya perkataan benar bersinonim dengan betul tetapi kebenaran tidak bersinonim dengan kebetulan. Contohnya. Antara morfem (yang bebas) dengan morfem (terikat). tetapi dalam erti kiasan mempunyai sinonim). Contohnya hitam tidak mempunyai sinonim. Ayam itu mati digelek oleh lori. (ada perkataan yang tidak mempunyai sinonim pada bentuk dasar. tetapi dalam erti kiasan mempunyai beberapa sinonim. Contohnya kita boleh mengatakan “hari panas” tetapi tidak boleh dikatakan “hari hangat”. 1. tetapi ayat (1) berikut mengandungi perkataan mati tidak dapat diganti dengan perkataan meninggal ayat (2). sekali pandang maknanya sama tetapi keduanya tidak boleh dilakukan pada tempat yang seratus peratus sama. Antara frasa dengan frasa. Jika cantik dikatakan bersinonim dengan lawa. maka lawa juga sinonim dengan cantik Oleh sebab bentuknya berbeza. buruk dan jahat. Keempat. tetapi memiliki sinonim pada bentuk terbitan). Kedua ( ada perkataan bersinonim pada bentuk dasar. salji. Contohnya. dan batu tidak mempunyai sinonim.

Oleh itu. “memang agak sukar untuk memberi satu takrif yang menyeluruh dalam definisi kata-kata sinonim ini. biasanya perkataan lawannya mudah dikaji tetapi bagi kata kerja. tinggi/rendah dan panjang/pendek. Contohnya perkataan “tinggi” mungkin bertentangan makna dengan “rendah” atau “pendek”. Kita boleh menentukan kata berlawanan bagi perkataan langit. dan sebagainya. Contohnya kita tidak dapat menentukan lawan bagi berjalan. tujuan. demikian juga keadaannya. Contohnya dari segi jenis. simbol dan sebagainya. Pertentangan makna ini juga bergantung pada konteks dan budaya. tali. Contohnya: Sila . meja. kakak. dan sebagainya. memasak. Bagi perkataan yang tergolong dalam kata sifat. bermain. iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „anti‟ yang bererti „melawan‟. keluar-masuk. Contohnya ialah baik/buruk. Bagi perkataan nama.” b) Kata Antonim Perkataan antonim berasal daripada perkataan Yunani kuno. ibu. membuka-menutup.jemput Makan – sarapan Abdullah Hassan (1981) menjelaskan lagi bahawa. mandi. Contoh: (a) hubungan dari segi jenis Meranti-kayu Bawal-ikan (b) hubungan sebab dan akibat: . Selain itu perkataan-perkataan juga mungkin mempunyai hubungan dari segi analogi iaitu perkataan itu mempunyai pertalian. Bagaimanapun kita boleh melawankan atau mempertentangkan perkataan seperti menolakmenerima. asosiasi. cawan. “kaya” dengan “fakir” atau”miskin” dan sebagainya. kertas. antonim bermaksud perkata an yang maknanya dianggap berlawanan atau kebalikan daripada perkataan lain. duduk. tidak semua kata kerja mempunyai lawan. bakul. menangis-ketawa.Semantik | 6 Interpretasi kedua-dua perkataan ini juga mungkin berbeza dari seorang ke seorang. daun. mendedahkan-menyembunyikan dan sebagainya. malam dan sebagainya tetapi tidak untuk perkataan seperti perang. sayur. sebab dan akibat.

iaitu e pepet dan e . iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „homo‟ yang bererti „sama‟.mengikut sebutan baku). bererti beberapa helai kertas berjilid yang bererti tulisan untuk dibaca atau bererti ruangruang kosong untuk ditulis. Homonim diertikan sebagai ungkapan (perkataan. Sebutan sama tetapi ejaan berbeza. Contohnya bang (azan) dengan bank (institusi kewangan. graf=tulisan). frasa atau ayat) yang bentuknya sama dengan ungkapan lain tetapi maknanya tidak sama. Di dalam kamus. Homograf dilihat dari segi tulisan / ejaan (homo=sama. Ada juga perkataan yang ditulis sama seperti tetapi sebutan berbeza. Ini kerana huruf e mewakili dua bunyi.Semantik | 7 Sejuk-menggigil Luka-sakit (c) hubungan dari segi asosiasi Ketawa-gembira Muram-sedih (d) hubungan dari segi tujuan Usaha-kejayaan Bekerja-kepuasan (e) hubungan dari segi simbol Raja-kedaulatan Putih-kesucian (c) Kata Homonim (hampir sama sebutannya) Perkataan Homonim berasal daripada bahasa Yunani kuno. Homofon dilihat dari segi bunyi (homo=sama. Contohnya: Buku –i. Contohnya buku-bunyi dan ejaannya sama. Contohnya: Buku i Buku ii Homonim terbahagi 2 iaitu homofon dan homograf. tebu dan sebagainya Buku –ii. bererti keras pada tempat pertemuan dua ruas buluh. fon=bunyi). perkataan berhomonim ditandai dengan angka roman yang diletakkan selepas setiap entri yang berhomonim itu. Contohnya mengerat (memotong) dan mengeratkan (merapatkan).

Semantik | 8 taling. oleh sebab bawal adalah termasuk makna ikan. (3) bahagian yang letaknya di atas (di hadapan sekali) dan (4) akal. Banyak perkataan dalam bahasa Melayu yang sama ejaannya tetapi berbeza maknanya apabila digunakan dalam konteks yang berlainan. Hiponim ialah ungkapan yang maknanya dianggap merupakan sebahagian daripada makna ungkapan lain. iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „hypo‟ yang bererti „di bawah‟. pergaduhan Semak [sema] belukar [sema?] meneliti d) Kata polisim (banyak makna) Kesamaan bunyi dan bentuk ejaan tetapi berbeza makna di dalam konteks yang berlainan. perkataan kepala mempunyai empat makna atau konsep yang berikut: Makna 1 Makna 2 Kepala Makna 3 Makna 4 (a) Kata Hiponim (struktur makna) Perkataan hiponim berasal daripada Yunani kuno. Contohnya: Ejaan bunyi makna Perang [peran] perang. (2) Orang yang mengetuai negara. fikiran. otak. Contohnya bawal ialah hiponim terhadap perkataan ikan. Bawal memang ikan tetapi. kampung dan sebagainya. ikan bukan hanya bawal. sebaliknya meliputi pelbagai ikan-ikan lain seperti yang tertera dalam rajah berikut: Ikan bawal tenggiri cencaru kembung selar . Secara rajah. Terdapat perkataan-perkataan yang sama ejaannya tetapi berlainan sebutan dan maknanya. Contohnya perkataan kepala yang membawa erti (1) bahagian tubuh manusia atau binatang dari hujung leher ke atas.

unsur-unsur paralinguistik dan ciri-ciri prosodi dapat menentukan makna. konteks. “selamat tengahari” atau “selamat petang” kebiasaannya diucapkan. 2. Sebagai contoh. Dalam kebudayaan masyarakat Melayu pula. Ia harus menggunakan “patik” walaupun “patik” dan “saya” itu pada dasarnya mempunyai persamaan makna. Jelaskan hubungan perkataan dan rujukan dari aspek kepelbagaian makna.Semantik | 9 AKTIVITI 7. Sebagai menjawab pertanyaan tersebut. Bagi masyarakat Jepun misalnya. Ucapan itu biasa diujarkan secara spontan dan merupakan pilihan yang ada sebagai pemula kepada pertuturan selanjutnya. Jelaskan hubungan perkataan dan rujukan dari aspek kesamaan dan pertentangan makna. Apa yang berlaku pada mereka dan juga pada hari berkenaan sama ada selamat atau tidak. Seseorang itu mestilah menggunakan bentuk bahasa dan rujukan yang benar-benar sopan (polite) kepada orang-orang yang lebih tua daripada mereka walaupun perbezaan umur mereka cuma sehari sahaja. mereka tetap mengucapkan ujaran itu kepada guru mereka. orang itu berada di dalam keadaan yang tidak baik atau tidak biasa. 1. 2. ditentukan bahawa penutur-penuturnya tidak boleh menggunakan kata-kata yang kurang sopan kepada orang tua dan orang yang lebih berkedudukan lebih tinggi. maka ujarannya tadi tidaklah membawa sebarang makna. baik atau tidak. Ucapan ini dikeluarkan oleh sebab murid-murid tidak ada pilihan lain untuk bertutur dengan guru mereka dalam konteks pertembungan seperti itu. Pengucapan “apa khabar” yang biasa diucapkan apabila berjumpa dengan orang lama k ita sudah jumpai atau kepada seseorang yang baru diperkenalkan kepada kita. tetapi ia mengujarkan juga itulah pilihan yang sesuai dengannya. Maka ujarannya tadi tidaklah membawa sebarang makna. tetapi ia mengujarkan juga kerana itulah pilihan yang paling sesuai dengannya. kebudayaan. Sekiranya ia menggunakan perkataan atau rujukan yang salah maka ia . Bersandarkan fenomena itulah Abdullah Hassan (1980) berpendapat salah satu daripada faktor yang menentukan makna ialah pilihan. kebudayaan Makna ditentukan oleh faktor kebudayaan. seorang rakyat dikatakan tidak manis kalau menggunakan perkataan „saya‟ apabila bertutur dengan raja. pilihan Pengucapan yang lazim di sekolah yang dilafazkan oleh murid-murid apabila bertembung dengan guru. secara spontan juga orang yang ditujukan ujaran tersebut akan menjawab “baik” atau “macam biasa!” walaupun mungkin pada keadaan sebenarnya.3 1.4 Faktor-faktor yang menentukan makna Terdapat lima faktor seperti pilihan. Kebudayaan sesuatu masyarakat menentukan bentuk-bentuk ujaran penentunya. bahasa mereka amat mementingkan status umur penutur-penuturnya. pengucapan seperti “selamat” sama ada “selamat pagi”. 7. Sekiranya demikian.

misalnya sememangnya berlainan antara satu sama lain. “sila masuk dan sebagainya sebagai kata -kata hormat kepada tetamu atau “tuan rumah”.Semantik | 10 dikatakan melanggar tatasusila budaya Melayu. yang tidak dapat diterima oleh kebudayaan masyarakat berkenaan. dan sebagainya secara tersendiri tidak mempunyai makna tetapi kalau morfem-morfem itu diletakkan dalam konteks perkataan-perkataan yang tertentu. Dalam bahasa Melayu misalnya kita mempunyai ungkapan-ungkapan seperti “jemput duduk”. perlu merujuk kepada “konsep konteks situasi” di beberapa peringkat: Di peringkat leksikal. Kebudayaan juga menentukan ujaran-ujaran tertentu untuk sesuatu suasana atau tujuan-tujuan tertentu. morfem-morfem seperti me-. contoh-contoh dalam bahagian “polisim” iaitu kesamaan bunyi dan bentuk ejaan tetapi berbeza maknanya dalam konteks yang berlainan. ujaran “haus!” dan “haus?” membawa maksud yang berbeza. menangis. tali. ia mempunyai makna: sebagai contoh. akan membawa maksud yang berlainan. termakan. perkataan-perkataan terjatuh. Seperti Badan : badan saya sakit (badan bererti tubuh) Kita harus menubuhkan badan kebajikan (badan bererti lembaga atau yayasan) Dalam menentukan makna berdasarkan konteks situasi atau latar ujaran pula. Bagi melihat perbezaan makna berdasarkan konteks ayat. konteks Konteks sememangnya nyata boleh menentukan makna sesuatu perkataan atau suatu ujaran. tahi. Perkataanperkataan itu berfungsi membawa pengertian yang tersendiri dan makna perkataan-perkataan itu dapat dilihat dengan jelas kalau digunakan dalam konteks-konteks tertentu. Ianya boleh dibahagikan kepada dua iaitu konteks ayat dan konteka situasi atau disebut juga sebagai latar ujaran. dan lain-lain. “minta diri”. Pada peringkat intonasi ayat pula. Pada peringkat morfologi pula seperti juga fenom. mencangkul. terdaya. Hal ini berbeza misalnya dengan kebudayaan Inggeris iaitu kebudayaan ini membolehkan penutur-penuturnya menggunakan perkataan “I” kepada orang tua malah juga kepada sesiapa sahaja. ter-. sekiranya pengucapan perkataan haus dalam intonasi yang berlainan. 3. Perkataan-perkataan seumpama ini tidak boleh kita terjemahkan bulat-bulat dan diaplikasikan ke dalam masyarakat lain kerana mungkin membawa maksud atau pengertian yang berlainan. tari. Misalnya. sesuatu perkataan sememangnya membawa makna yang berlainan. melaut. Ujaran “haus!” lebih merupakan satu penglahiran rasa dahaga yang dialami oleh penutur sendiri sementara ujaran “haus?” (dengan intonasi ayat tanya) lebih merupakan pertanyaan . ber-. Makna perkataan tadi.

ia boleh mengubah makna dan mendatangkan reaksi yang negatif kepada sesetengah orang. ujaran itu membawa maksud yang negatif. maka ujaran itu tidak membawa makna yang negatif. Sekiranya sesuatu ayat itu. Sebaliknya selepas ujaran itu si A dan si B riang ketawa atau si A sama-sama menikmati keseronokan yang dirasai oleh si B. Penglibatan orang yang menutur dalam sesuatu konteks pertuturan menentukan penggunaan sesuatu perkataan. penggunaan kata-kata ini boleh menunjukkan kemesraan.Semantik | 11 kepada pendengar ujaran itu. Ciri-ciri Prosodi Ciri-ciri prosodi adalah berkaitan dengan tekanan. Contohnya di dalam masyarakat Melayu. Sebagai contoh. maka ujaran si A tadi mengandungi pengertian yang positif dengan maksud “seronok” itu memang benar-benarnya “seronok” bukan sebaliknya. Ini kerana tajuk perbincangan akan menentukan penggunaan perbendaharaan kata tertentu dengan makna yang tertentu juga. perkataan itu bererti “berjalan beriringan secara beramai-ramai” Seterusnya kesan pertuturan juga pula dimaksudkan kepada reaksi atau perlakuan yang ditunjukkan oleh penutur selepas terlafaznya suatu ujaran. kalau seseorang itu mengucapkan “Yalah” atau “baiklah” dengan mimik muka masam. merajuk atau mendendami. mungkin berkecil hati. Sebaliknya kalau diucapkan dengan nada dan intonasi yang lembut ia boleh membawa implikasi yang sebaliknya. kalau digunakan dalam konteks “hidangan minuman”. perkataan “arak”. mereka tidak boleh menggunakan perkataan “aku” dan “engkau” kerana ini dianggap membawa konotasi yang tidak manis atau ti dak sopan. Sebagai contoh. 5. Makna perkataan ini berbeza sekali sekiranya konteks ujaran itu berhubung dengan “kasut” misalnya “haus” bukan lagi bererti dahaga tetapi “kasut yang kehilangan bunga”. Tajuk perbincangan juga dianggap sebagai satu aspek penting dalam konteks situasi. dan sebagainya. Bagaimanapun perkataan “aku” dan “engkau” akan membawa konotasi yang berlainan apabila digunakan semasa bertutur dengan kawan khususnya kawan rapat. gerak tangan. 4. Bagi setengah orang. tekanan atau nada yang keras. Di sini nyata bahawa ujaran itu mengandungi pengertian yang negatif. Sebaliknya kalau diucapkan dengan senyuman dan bayangan wajah yang ikhlas. walaupun kata-katanya sopan tetapi kalau diucapkan dengan intonasi. Sebagai contoh. Faktor-faktor ini juga boleh menentukan makna. Mungkin sebenarnya si A menyindir si B. apabila seorang anak bertutur dengan ibu bapa atau orang-orang yang lebih tua daripadanya. kalau ujaran “jangan buat begitu!” diucapkan dengan nada dan intonasi yang . Unsur-unsur Paralinguistik Yang dimaksudkan dengan unsur-unsur paralinguistik ialah unsur-unsur yang berkaitan dengan mimik muka. katakan si A mengujarkan “Amboi ! seronoknya “ kepada si B dan selepas ujaran itu berlaku pertengkaran antara kedua -duanya. disertai pula jelingan sinis. nada dan intonasi pengujaran ayat. Sebagai contoh. perkataan itu dimaksudkan kepada “minuman keras” tetapi dalam konteks lain misalnya mengenai “acara sambutan”. Demikianlah pentingnya konteks situasi dalam penentuan makna suatu ujaran.

Semantik | 12 lembut. Sebagai contoh. dan sebagainya. Begitu juga dengan tangan kanan yang bukan sahaja bermaksud “anggota tangan sebelah kanan tetapi juga “orang kuat” kepada seseorang. lihat perubahan makna “saudara” dan “abang” sebagaimana yang telah dijelaskan di atas kerana perkembangan yang dialami oleh bahasa Melayu sendiri. di mana pengguna-pengguna bahasa telah menukar makna sesuatu perkataan itu kepada maksud yang lain. 2. Begitu juga dengan perkataan “hantu”. Perubahan ini berlaku disebabkan oleh perkembangan bahasa itu sendiri. nyata bahawa perkataan “belayar” tidak perlu mempunyai hubungan dengan “layar” Demikianlah keadaannya. misalnya dahulunya dimaksudkan kepada pengembara di laut dengan menggunakan perahu yang ada “layar” sahaja tetapi sekarang perkataan itu digunakan juga untuk perjalanan di laut menggunakan kapal. dalam contoh “kejadian itu menghantui fikirannya”. perubahan itu berlaku kerana proses perkembangan bahasa itu sendiri. Lantaran perkembangan bahasa itu sendiri dan kerana perubahan tanggapan penutur. 3. Jadi tanggapan orang kepada makna perkataan tersebut telah mengalami perubahan. “hantu” itu bukan lagi merupakan makhluk tetapi maknanya ialah “mengganggu”. “ Patah kaki” pula dimaksudkan kepada “kesukaran untuk bergerak kerana tiada kenderaan “. ia mungkin menjadi amaran. Oleh itu. perkataan „abang” telah mengalami perluasan makna iaitu . perkataan “hayat” dahulunya perkataan ini dimaksudkan kepada “hidup” tetapi sekarang ia mengalami perubahan. Perkataan “belayar. Perubahan kerana perubahan maksud Perubahan makna yang berpunca dari tujuan memperluaskan maksud. ia membawa unsur-unsur nasihat tetapi kalau diucapkan dengan nada yang keras. ini ada hubungannya dengan kedua-dua faktor di atas. perkataan “saudara” tidak lagi terbatas kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah malah juga kepada orang yang mempunyai pertalian agama. Sebagai contoh yang nyata. Sebagai contoh perkataan “kaki dan tangan” adalah nama yang diberikan kepada anggota tubuh tetapi “kaki dan tangan” juga dimaksudkan kepada “pembantu atau pekerja -pekerja” dalam sesuatu institusi. Perubahan bahasa itu sendiri Terdapat perkataan-perkataan yang mengalami perubahan dari segi makna dibandingkan dengan makna asal perkataan tersebut. Faktor-faktor perubahan makna 1. bot. Bagi perubahan tanggapan penutur pula. Ini nyata dari contoh “ia menghayati sepenuhnya kandungan syarahan itu” Di sini “menghayati” bukanlah “menghidupkan” tetapi “mengikut dengan sepenuhnya”. maka makna bagi sesuatu perkataan dalam bahasa berkenaan mengalami perubahan. perahu biasa. Perubahan kerana berlakunya perubahan tanggapan penutur Akibat dari tanggapan dalam keadaan-keadaan dan atas tujuan-tujuan tertentu oleh penutur-penutur sesuatu bahasa. sesuatu perkataan itu telah mengalami perluasan makna.

Oleh yang demikian. Ini ada hubungannya dengan kepercayaan kepada unsur-unsur ghaib dalam sesebuah masyarakat dan untuk menghindari mereka dari kecelakaan. dalam bidang pengajaran bahasa. maksud perkatan “pembuluh” khususnya ditujukan kepada “saluran darah”. Perkataan “sendi” yang asalnya bermaksud “tempat ruas tulang berhubung” misalnya. “orang gaji” disebut “pembantu rumah dan sebagainya. “sarjana sastera”. ertinya makna perkataan “sendi” itu telah mengalami perubah an melalui pembatasan maksud. Kata pantang Kata-kata pantang adalah kata-kata yang dianggap boleh membawa bencana atau kecelakaan kalu disebut secara terang-terangan. tidaklah bermaksud “bertindak seperti batang” tetapi perkataan itu merupakan istilah bagi satu daripada kaedah mengajar membaca iaitu mengajar bacaan dengan cara menyebut huruf-huruf dan suku kata. mereka percaya bahawa apabila binatang-binatang atau benda-benda itu disebut dengan menggunakan nama-nama yang lebih lembut. Makna asal perkataan ini ialah “orang yang pandai” te tapi kemudian di dalam istilah pendidikan. . Perkataan “membatang” pula. Penggantian kata-kata pantang dan kata-kata yang membawa unsur negatif kepada kata-kata yang lebih lembut dan hormat diistilahkan sebagai “eufemia” dan memang wujud dalam kebanyakan bahasa. Timbulnya kepentingan mengkhususkan atau membataskan makna bagi sesuatu perkataan ini pada umumnya adalah untuk menentukan istilah supaya penggunaan khusus untuk bidang-bidang tertentu. Selain contoh di atas. “datuk” ( kepada roh atau jin penunggu) dan sebagainya. Ini juga ada hubungannya dengan pengalaman ahli-ahli masyarakat bila bertemu dengan binatang-binatang buas atau mendapat bencana kerana diganggu oleh roh-roh atau penunggu-penunggu yang dipercayai menjaga sesuatu tempat. Begitu juga dengan perkataan “buluh”. akar (ditujukan kepada ular). “gemuk” dikatakan “semangat”:. mereka akan terhindar daripada bencana. ”sarjana ekonomi” dan sebagainya. di dalam ilmu bahasa ditujukan khusus kepada kata-kata yang berfungsi menghubungkan antara perkataan dengan atau antara ayat-ayat. Jadi. Perubahan kerana perbatasan maksud Makna bagi sesuatu perkataan boleh juga dibataskan atas tujuan-tujuan tertentu. Oleh yang demikian. Jelasnya perkataan “sarjana” tidak lagi dirujukkan kepada orang pandai”. untuk mengelakkan rasa tidak senang . mereka mencari perkataanperkataan lain sebagai penggantinya. Contoh perkataan “sarjana”. “buluh” pada asanya bermaksud “aur atau “bambu” tetapi dalam bidang sains biologi. terdapat panggilan-panggilan seperti Pak Belang( ditujukan kepada harimau).Semantik | 13 perkataan “abang” telah mengalami perluasan makna yakni perkataan itu tidak lagi hanya ditumpukan kepada “saudara lelaki yang lebih tua” 4. perkataan “sarjana” dikhususkan kepada nama sejenis kelulusan di peringkat universiti misalnya “sarjana muda”. perkataan-perkataan itu ditukar kepada bentuk yang lebih halus misalnya “mati” dikatakan “meninggal dunia”. Maka. kulit disebut “buruh”. terdapat juga kata-kata yang tidaklah sebenarnya bersifat “pantang” atau “taboo” tetapi kalau disebut sec ara terus terang boleh membawa unsur negatif kepada seseorang misalnya mungkin menimbulkan kemarahan. “sarjana pendidikan”. 5.

Cambridge University Press. Lexical Semantics. Natijahnya daripada perbincangan ini. Cambridge University Press. Dengan contoh-contoh. Mansoer Pateda (1986). Kempson.Semantik | 14 AKTIVITI 7.A. Semantics (Edisi ke-2).R. Signifier 3. tunjukkan bagaimana perkataan mempunyai hubungan dengan makna dan rujukan. 5. Jelaskan hubungan makna dengan konteks. E. (1975). Signified 2. Palmer. Bina peta minda yang melibatkan faktor-faktor perubahan makna. Semantik Leksikal. Flores. WilhemFink Verlag. RUJUKAN Cruse. . Jelaskan beberapa definisi semantik daripada beberapa pandangan tokoh. Bina peta minda yang melibatkan faktor-faktor yang menentukan makna. Cambridge.4 1. 3. (1981). (1986). 2.Semantic Theory.M. Hal ini memperlihatkan bahawa kajian ilmu semantik ini amat perlu dipelajari memandangkan ilmu ini dapat mendedahkan pengetahuan yang menyeluruh tentang makna perkataan. KATA KUNCI 1. Dengan contoh-contoh. Exploring Semantic Structures. D. (1977).New York. 4. tunjukkan bagaimana hubungan makna dengan pengetahuan alam. Semiotik 4. Semasiologi 6. Nida. Dengan contoh-contoh. 2. memperlihatkan bahawa wujudnya kepelbagaian makna bagi sesuatu perkataan. Selain itu. Semiologi 5. Munchen. tunjukkan bagaimana wujudnya keserasian perkataan dalan Bahasa Melayu.A. London. F. RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan secara mendalam tentang bidang ilmu semantik yang membicarakan tentang hubungan kata dan makna. Paralinguistik PENILAIAN KENDIRI 1. Anoma 7. R. ditunjukkan pula tentang hubungan kata J dengan rujukan yang pelbagai. Cambridge University Press. Penerbit Nusa Indah.

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005:1185) makna peribahasa bermaksud ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu. prinsip-prinsip hidup atau aturan tingkah laku. cara membuat sesuatu. 8. iaitu pengetahuan tentang pemilihan. perumpamaan. pepatah :pegangan mereka yang teguh kepada “biar mati anak jangan mati adat”. peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas. Keindahan peribahasa merupakan cara sesuatu peribahasa itu digunakan. dengan kandungan nasihat. Manakala peribahasa tradisi pula merujuk kepada peribahasa yang digunakan dalam pertuturan seharian atau secara bercetak sebelum tarikh kemerdekaan. mengaplikasikan peribahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. nasihat. sedap didengar dan bijak perkataannya . menghuraikan jenis-jenis peribahasa. Peribahasa moden pula merujuk yang dicipta selepas tarikh tersebut. yang membina minda. prinsip hidup atau aturan tingkah laku. menjelaskan konsep peribahasa 2. mengandungi kebenaran. Peribahasa merupakan sebahagian daripada bahasa kiasan dalam budaya Melayu. penyusunan. anda diharapkan dapat: 1. yang berisi perbandingan. cukup menerangkan kebudayaan mereka. langsung terkait budi pekerti. Kamus Dewan ( 1997 : 375 ) menjelaskan gaya sebagai cara menulis atau bertutur. .0 PENGENALAN Menurut Za'ba. terutamanya yang menjadi ciri sesuatu zaman atau seseorang. bidal. dan 3. penggunaan sesuatu perkataan dan ayat. Gaya bahasa pula berkenaan cara pemakaian bahasa.Peribahasa| 1 UNIT 8 PERIBAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. makna peribahasa adalah ungkapan atau kalimatkalimat ringkas padat. Meski terkesan konstruktif. Tujuannya untuk menghasilkan bahasa yang persis dan berkesan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

perbilangan dan perumpamaan itu ialah kerana tiap-tiap satu ini cakap yang mengandungi segala sifat-sifat peribahasa yang telah di sebutkan. 8. peribahasa diertikan sebagai segala susunan cakap yang pendek dan yang telah melekat di mulut orang ramai semenjak turun temurun kerana sedap didengar dan perkataannya bijak.1 Ciri dan Tujuan Peribahasa Peribahasa dikatakan sebagai cerminan watak bangsa yang memilikinya. Selain itu. tatasusila dalam pergaulan dan hubungan sesama manusia. Ini kerana dalam . Oleh sebab itu. pelbagai peribahasa dicipta yang memaksa pelajar-pelajar menghafalkan seberapa banyak peribahasa seperti robot. Peribahasa yang baru dicipta ini memberikan peluang kepada penerbit buku melariskan buku masing-masing dengan mengisi buku masing-masing dengan peribahasa moden yang janggal. Walhal kesemua itu ialah cakap-cakap bijaksana yang ringkas yang telah terbeku dari beberapa zaman dan telah masyhur terpakai pada mulut orang ramai. dan kadang kala diumunkan namanya “perkataan orang tua -tua” sahaja. orang bijak pandai dalam sesuatu bangsa pada zaman itu telah mencipta beberapa petua. dengan setiap penerbit menghasilkan peribahasa masing-masing. Petua. nasihat atau petunjuk sebagai peraturan tatatertib pergaulan. ringkas. contohnya perangai dan sifat manusia itu sendiri. luas dan mempunyai maksud yang mendalam-dipakai akan jadi sebutansebutan oleh orang sebagai bandingan. ayat atau kelompok kata yang tetap susunannya dan mempunyai maksud tertentu. Di samping itu. seperti yang sudah diketahui umum. Keindahan peribahasa merupakan cara sesuatu peribahasa itu digunakan. Peribahasa moden pula merujuk yang dicipta selepas tarikh tersebut. Peribahasa. bukan sahaja bagi bangsa Melayu tetapi juga bagi hampir semua bangsa di dunia. yang membina minda. nasihat atau petunjuk itu diambil daripada alam sekeliling. apa yang dikatakan dengan bidalan. pepatah. Di samping itu. peribahasa juga penting dalam konteks penelitian warisan dan keterampilan pengguna bahasa. teladan dan pengajaran. Peribahasa merupakan sebahagian daripada bahasa kiasan dalam budaya Melayu. Menurut Za‟ba (1934). pepatah. peribahasa juga boleh dijadikan pedoman hidup kerana maksud dan isinya yang benar dan luas. merupakan satu daripada cabang sastera lama. peribahasa juga diguna pakai untuk membuat dan menghiasi karangan atau percakapan dan menguatkan tujuan karangan atau sesuatu percakapan. Sebelum ada undangundang yang mengawal perilaku hidup manusia bermasyarakat. Peribahasa tradisi merujuk kepada peribahasa yang digunakan dalam pertuturan sehari-harian atau secara bercetak sebelum tarikh kemerdekaan. juga daripada sifat dan tabiat binatang. Tetapi pada masa kini. tumbuh-tumbuhan dan sebagainya.Peribahasa| 2 Menurut kamus pelajar Cetakan ke-12 Terbitan Khas KBSM ( 1995 ) pula mendefinisikan peribahasa sebagai bidalan.

Peribahasa| 3

peribahasa tersirat makna yang cukup mendalam dan tepat sehingga membolehkan komunikasi lisan atau tulisan menjadi lebih lancar dan berkesan. Kewujudan peribahasa adalah serentak dengan kewujudan sesebuah bangsa dan terus berkembang dalam proses manusia menyesuaikan dirinya dengan kehidupan sehariannya. Peribahasa telah digunakan untuk mengenal peribahasa, di samping membuat ketentuan antara baik – buruk serta mencari ketetapan dalam tata cara hidup masyarakat.

Dalam menghasilkan peribahasa, tiga sumber utama telah digunakan oleh masyarakat penuturnya, iaitu yang pertama melalui pengalaman hidup khususnya dalam kalangan rakyat biasa, kedua melalui penaakulan para bijak pandai dan ketiga menerusi sumber yang didapati daripada kitab-kitab suci ( Abdullah Hussain, 2003). Hasilnya, peribahasa yang bermain di mulut orang Melayu bukan sahaja mendukung isi yang tepat dan kias ibarat yang tajam, malah ungkapan kalimat bahasa yang dihasilkan amat teratur, ringkas dan padat. Oleh itu, perlu disedari bahawa peribahasa dalam fungsinya menyampaikan pengajaran, teladan dan sindiran mempunyai ciri pelembut agar pendengar atau pembacanya tidak mudah terasa hati. Pada masa yang sama, unsur didaktik yang dibawa melalui peribahasa juga akan dapat memberi impak yang besar ke atas pemikiran serta perasaan mereka.

Dalam konteks masyarakat, peribahasa mempunyai dua tujuan utama, iaitu menyembunyikan ungkapan atau kata-kata kasar dan penghuraian sistem adat Melayu. Masyarakat Melayu sememangnya terkenal dengan budi bahasa yang lembut ketika berkomunikasi dengan pihak lain. Pada kebiasaannya, masyarakat Melayu tidak gemar berterus terang dalam menyatakan sesuatu yang tidak digemarinya. Contohnya, untuk meluahkan rasa marah terhadap perlakuan seseorang akan diungkapkan peribahasa berikut, Siapa makan lada, dialah terasa pedasnya, Lembu punya susu, sapi dapat nama Menerusi peribahasa juga kata-kata kasar dapat dielakkan penggunaannya dan diganti dengan kata-kata yang lebih halus dan indah bagi menunjukkan rasa marah dan tidak puas hati. Contohnya dalam menyatakan badan seseorang yang terlalu kurus, maka digunakan peribahasa badannya melidi, sementara bagi menyatakan kebodohan seseorang diganti dengan ungkapan Pak Pandir. Peribahasa dikatakan sebagai susunan perkataan yang indah dengan maksud yang benar dan logik hasil daripada kecekapan berbahasa masyarakat Melayu. Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan, kata-kata hikmah dan bahasa kiasan ( HSP Bahasa Melayu Tingkatan 4:xiv). Setiap satunya mempunyai sifat dan tujuan yang tertentu.

Peribahasa| 4

Contoh-contoh peribahasa: Ada air adalah ikan. Maksud : Di mana-mana sahaja kita tinggal, di situ ada rezeki. Contoh ayat : Walau ke mana-mana sahaja kita pergi, janganlah cepat kecewa kerana di mana ada air adalah ikan. Ada gula adalah semut Maksud : Apabila sesuatu tempat itu mudah mendapat kesenangan atau kemewahan di situlah ramai orang berkumpul. Contoh ayat : Di bandar itu ramai orang tinggal kerana senang mendapat rezeki dan kemewahan, seperti kata peribahasa ada gula adalah semut. Air dicencang tidak akan putus Maksud : Perselisihan antara adik-beradik tidak akan kekal lama dan akhirnya akan berbaik semula. Contoh ayat : Ahmad yang tidak bertegur sapa dengan abangnya selama setahun, sekarang telah berbaikbaik semula kerana air dicencang tidak akan putus. Air pun ada pasang surutnya Maksud : Untung dan malang nasib seseorang itu sentiasa bertukar ganti.

Contoh ayat : Nasib Pak Zaki samalah seperti keadaan air pun ada pasang surutnya kerana dahulu dia hidup mewah tetapi sekarang dalam kesusahan. Air sama air, sampah ke tepi juga Maksud : Jangan mencampuri pergaduhan adik-beradik atau sekeluarga kerana apabila mereka berbaik semula kita akan tersisih. Contoh ayat : Karim yang mencampuri perselisihan Ismail sekeluarga kini tidak dipedulikan lagi apabila keluarga Ismail berbaik semula kerana air sama air, sampah ke tepi juga akhirnya. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya

Peribahasa| 5

Maksud : Orang yang pendiam jangan disangka bodoh atau penakut. Contoh ayat : Faridah itu umpama air yang tenang jangan disangka tiada buaya, walaupun dia sentiasa pendiam tetapi bijak dan berani memberikan pendapat.

AKTIVITI 8.1 Sila berbincang dengan rakan anda untuk mengisi garisan kosong di bawah. 1. Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Alah bisa, tegal biasa

Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. Alah membeli, menang memakai

Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 4. Alah sabung, menang sorak

Maksud : _____________________________________________________________________________

Peribahasa| 6

Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

8.2

Jenis-Jenis Peribahasa

A). Simpulan Bahasa Simpulan bahasa adalah kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan yang dirumuskan dalam susunan tertentu yang membawa maksud tertentu. Maksudnya terdapat daripada apa yang tersirat atau tersembunyi bukan daripada yang tersurat atau nyata. Ringkasnya, erti simpulan bahasa berlainan daripada perkataan yang digunakan. Contoh: 1. Simpulan bahasa yang mempunyai dua makna. Contohnya: (a) ada angin:
 

mempunyai kemahuan atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu. sikap atau perasaan seseorang yang suka meninggi diri.

(b) anak buah:
 

orang yang berada di bawah pengawasan seseorang ketua seperti ketua pejabat atau penghulu. anak saudara.

(c) langgar bahasa:
 

bercakap dengan menggunakan bahasa yang kasar. tingkah laku atau kelakuan yang tidak sopan atau melanggar adat.

2. Simpulan bahasa yang berlainan tetapi mempunyai makna yang sama. Contohnya: Seseorang yang tidak mempunyai perasaan malu. muka talam, muka tebal, dan muka tembok. Seseorang yang sudah lanjut usianya tetapi perangai tidak senonoh atau jahat.

Terbentuk daripada nilai kepercayaan. dan pasang masing-masingnya sebagai kata kerja. dan tua lengkuas. 3. buat bodoh. dan makan bulan. tua kutuk. Contohnya: besar kepala. Terbentuk daripada penggunaan kata nama am. 5. Contohnya: air pinang. Terbentuk daripada penggunaan kata nama khas. buah. dan Pak Kaduk. Semua ini sebagai kata nama khas. Contoh Simpulan Bahasa dan Maknanya: Simpulan Bahasa ada angin ada hati air muka ajak-ajak ayam ada bakat alas perut Maksudnya berkelakuan luar biasa pada sesuatu ketika mempunyai keinginan yang melebihi kemampuan untuk melakukan atau memiliki sesuatu rupa atau wajah seseorang tidak bersungguh-sungguh semasa mempelawa seseorang mempunyai tokoh atau perwatakan makanan yang dimakan untuk sementara waktu sebelum memakan makanan . Terbentuk daripada penggunaan kata kerja. Mat Jenin. buat. Bentuk atau ciri Simpulan Bahasa 1. Ajak. Besar. Contohnya: ajak-ajak ayam. batu buyung. Contohnya: Abu Jahal. bodoh. 4. Terbentuk daripada penggunaan kata adjektif. Contohnya: anak buah.Peribahasa| 7 tua keladi. dan kecil masing-masingnya sebagai kata adjektif. dan lipas masing-masingnya sebagai kata nama am. Anak. dan lipas kudung. 2. bodoh sepat. dan kecil hati. dan pasang telinga. buah tangan. Semua ini ada kaitan dengan kepercayaan orang Melayu.

malas pendiam atau tidak suka bercakap banyak orang yang malas bekerja tidak berlaku adil sukar untuk membuat keputusan degil dan sukar menerima nasihat patut membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan juga tidak jujur bertengkar. kejam anak tulisan yang buruk . berdebat bergembira atau berbangga akan sesuatu degil. sukar menerima pandangan orang lain orang yang dikasihi atau dipuja sesuatu yang menjadi perbualan orang ramai hadiah yang dibawa ketika melawat seseorang bersungguh-sungguh ketika membuat sesuatu.Peribahasa| 8 anak angkat anak bapa anak buah anak emas angkat kaki atas angin atas pagar ayam tambatan bahasa pasar banyak mulut batu api batu loncatan bau-bau bacang bawah angin bekas tangan beralih akal beralih angin berat hati berat mulut berat tulang berat sebelah berbelah bagi berhati batu berhutang budi bermuka dua bertikam lidah besar hati besar kepala buah hati buah mulut buah tangan bulat hati buruk siku buta hati cahaya mata cakar ayam yang mengenyangkan anak orang lain yang dipelihara sebagai anak sendiri anak yang disayangi oleh bapa orang yang di bawah jagaan seorang ketua atau anak saudara anak yang disayangi oleh ibu bapa atau ketuanya meninggalkan sesuatu tempat kerana sesuatu sebab negara-negara di sebelah barat tidak menyebelahi mana-mana pihak orang yang menjadi harapan dalam sesuatu pertandingan bahasa Malaysia yang tidak betul tatabahasanya orang yang banyak bercakap orang yang suka menghasut sesuatu yang dijadikan alat untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati tali persaudaraan yang jauh negara-negara di sebelah timur hasil kerja tangan seseorang berubah fikiran atau pendapat pergi ke sesuatu tempat untuk berehat enggan. zalim. sudah nekad mengambil balik sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain tidak dapat menerima pengajaran.

hilang pertimbangan diri menahan lapar kerana berjimat menyimpan perasaan dengki atau cemburu perasaan dalam hati tidak ada jalan penyelesaian orang yang jahat dan suka mengganggu orang lain tidak berkasut atau berselipar tidak berkebolehan bermain bola suka minum minuman keras berasa tersinggung atau merajuk perangai yang tidak menentu degil dan tidak mendengar nasihat orang yang tidak suka bergaul dengan orang lain berita yang belum tentu benarnya bernasib baik cepat-cepat lari kerana ketakutan kata-kata yang tidak dapat dipercayai cepat membuat kerja mengambil keuntungan berlebihan atas pinjaman yang diberikan bersiar-siar untuk berehat menerima rasuah berpura-pura malu di hadapan orang bekerja kuat mati dengan sia-sia melakukan sesuatu tanpa berfikir .Peribahasa| 9 campur tangan cari jalan cepat tangan dalam tangan darah daging durian runtuh gaji buta gelap mata harga diri harga mati hati batu hidung tinggi hilang akal ikat perut iri hati isi hati jalan buntu kacang hantu kaki ayam kaki bangku kaki botol kecil hati kepala angin kepala batu kera sumbang khabar angin langkah kanan langkah seribu lidah bercabang lipas kudung lintah darat makan angin makan suap malu-malu kucing mandi peluh mati katak membabi buta turut serta atau mencampuri urusan orang lain berusaha atau berikhtiar melakukan sesuatu suka mencuri sudah pasti akan diperoleh anak kandung keuntungan yang diperoleh dengan tidak disangka-sangka mendapat gaji tanpa perlu bersusah payah atau bekerja bersungguh-sungguh hilang pertimbangan kerana terpengaruh oleh wang atau harta maruah atau kehormatan seseorang harga tetap yang tidak dapat ditawar lagi degil atau keras hati sombong atau tinggi diri tidak tahu apa-apa yang perlu dibuat.

menipu memperlagakan seseorang untuk memecahbelahkan persahabatan sebagainya bersiar-siar untuk berehat memberi sepenuh perhatian dapat memikat atau mempengaruhi latihan untuk mengembangkan bakat tidak berasa malu kuat bercakap atau berbuat bising tidak dapat menyimpan rahsia suka berderma. tidak dapat mendengar bunyi yang kuat makanan atau minuman yang dihidangkan selepas makan nasi pertengkaran memberi layanan yang lebih kepada orang yang disukai perempuan yang suka menghabiskan harta benda lelaki tidak tahan terkena panas matahari ikhlas. menggelikan hati cuba memperdaya. jujur mengalami kekecewaan dan .Peribahasa| 10 membawa diri membuka jalan membuka tembelang memeras otak menarik diri mencari jalan mencuci mata mencuit hati mengabui mata mengadu domba mengambil angin mengambil berat mengambil hati mengasah bakat muka tembok mulut murai mulut tempayan murah hati naik angin nyawa-nyawa ikan orang atasan otak cair otak kering otak udang paku Belanda panas hati panjang tangan pasang telinga pekak badak pembasuh mulut perang mulut pilih kasih pisau cukur puteri lilin putih hati putih mata tahu menjaga diri memberi laluan kepada orang lain menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain terlalu kuat berfikir atau belajar tidak turut serta. tidak kedekut terlalu marah hampir-hampir mati orang yang berpangkat tinggi pintar atau bijak kurang siuman bebal atau bodoh barangan yang tetap harganya meradang atau marah suka mencuri mendengar dengan teliti kurang jelas pendengarannya. meletak jawatan berusaha untuk melakukan sesuatu gembira memperhatikan sesuatu yang indah lucu.

Perumpamaan penglihatan yang kurang jelas sukar membuat pilihan suka membuat kerja: menolong orang tergamak melakukan sesuatu kerja membuat tuduhan secara agak-agak atau tanpa usul periksa menyambut sesuatu dengan senang hati orang yang kedekut tidak mempunyai minat lagi tidak tahu malu tahan hati menerima kemarahan tajam pendengaran cepat marah atau meradang mudah memahami sesuatu tidur yang tidak nyenyak bercakap besar tanpa ilmu hasil usaha yang bersungguh-sungguh (Sumber: http://tatabahasabm.tripod.htm) Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah. seperti.com/tata/simpul. perumpamaan dimulai dengan kata bagai. terlepas daripada sengsara Bagai melepaskan batuk di tangga membuat sesuatu kerja sambil lewa saja Bagai menatang minyak yang penuh mendidik anak dengan penuh belaian kasih sayang . laksana. dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. ibarat. Biasanya.Peribahasa| 11 rabun ayam rambang mata ringan tangan sampai hati serkap jarang tangan terbuka tangkai jering tawar hati tebal muka telinga kuali telinga lintah telinga nipis terang hati tidur-tidur ayam tin kosong titik peluh B). Perumpamaan Maksud Bagai aur dengan tebing tolong-menolong antara satu dengan yang lain Bagai bunyi cempedak jatuh bunyi jatuh yang kuat Bagai bulan dipagari bintang kecantikan gadis yang tiada bandingannya Bagai dihiris dengan sembilu perasaan yang sangat pedih Bagai duri dalam daging sesuatu hal yang tidak menyenangkan Bagai enau dalam belukar melepaskan hanya mementingkan diri sendiri pucuk masing-masing Bagai itik pulang petang berjalan lambat sekali Bagai isi dengan kuku persahabatan yang sangat erat Bagai kacang melupakan kulit orang yang tidak tahu mengenang budi Bagai kumbang putus tali amat cepat. Contoh perumpamaan dan maksudnya adalah seperti yang berikut. ringkas. dan umpama.

menurut segala perintah orang lain tanpa usul periksa Seperti langit dengan bumi perbezaan yang amat ketara Seperti mengajar itik berenang mengajar seseorang yang arif atau pandai daripada kita Seperti pahat dengan penukul orang yang hanya bekerja apabila diperintah Seperti pungguk rindu akan bulan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin diperoleh Seperti rusa masuk ke kampung berasa hairan dan tercengang-cenggang apabila berada di tempat yang baru Seperti tikus jatuh di beras memperoleh kekayaan yang tidak disangka-sangka Seperti ular kena palu jalan atau barisan yang bengkang-bengkok .Peribahasa| 12 Bagai mencencang air Bagai mural tercabut ekor Bagai si kudung mendapat cincin membuat pekerjaan yang sia-sia seseorang yang becok mulutnya orang yang tidak dapat merasai nikmat atau menggunakan kemudahan yang diperoleh Bagai pinang dibelah dua/ Seperti cincin pasangan yang sama padan dan sama cantik dengan permata Bagai tikus membaiki labu merosakkan lagi barang yang dibaikinya Seperti abu di atas tunggul/ Seperti telur kedudukan tidak tetap atau tidak terjamin di hujung tanduk Seperti anak ayam kehilangan ibu berpecah dan hilang tempat bergantung Seperti anjing dengan kucing adik-beradik yang suka bergaduh Seperti anjing dengan bayang-bayang orang yang tamak. selalu gelisah Seperti embun di hujung rumput kasih sayang yang tidak berkekalan Seperti gergaji dua mata/ Seperti talam seseorang yang mengambil kesempatan daripada dua muka pertelingkahan antara dua pihak Seperti harimau menyembunyikan menyembunyikan kelebihan yang ada pada dirinya kukunya Seperti hujan jatuh ke pasir/ Seperti memberi nasihat kepada orang tetapi tidak berkesan mencurahkan air ke daun keladi Seperti katak di bawah tempurung orang yang cetek pengetahuannya mengenai hal dunia luar Seperti kera kena belacan tidak suka duduk diam Seperti kera mendapat bunga seseorang yang tidak tahu menghargai pemberian orang lain Seperti kerbau dicucuk hidung seseorang yang lurus. tidak cukup dengan apa-apa yang ada Seperti api dalam sekam dendam. perbuatan jahat yang tersembunyi Seperti ayam berak kapur muka pucat dan tidak bermaya Seperti bertih digoreng bunyi bising atau percakapan yang tidak berhenti-henti Seperti cacing kepanasan tidak diam atau tenang.

tetapi pepatah mempunyai rangkaian perkataan berkeratkerat atau berpatah-patah. sekali jatuh pun cukuplah susah. Di mana ada kemahuan. pelanduk Orang besar-besar berselisih. arang. diam besi berkarat bermaksud orang yang pendiam tetapi berakal itu lebih baik daripada orang yang pendiam tetapi bodoh. Kalau akhirnya jatuh ke tanah juga.Peribahasa| 13 C). malang tak berbau. Sebagai contoh. Guruh tak berbunyi. Kalah jadi abu. pagar makan padi. Kedua-duanya hangus. Sehari selembar benang. Pepatah Pepatah seakan-akan sama dengan bidalan. menang jadi arang. kain. Kemalangan berlaku tanpa diketahui terlebih dahulu. Berat sama dipikul. biar sampai jadi Bersabar melakukan kerja yang susah sehingga berjaya. Orang yang pandai akan melakukan kesalahan sesekali. Rela mengorbankan nyawa daripada menanggung malu. Kedua-dua pihak yang berkelahi sama-sama menanggung kerugian tidak kira siapa yang menang atau siapa yang kalah. Orang yang bercita-cita akan berusaha mencapainya. di situ ada jalan. ringan sama dijinjing. Biar putih tulang. Susah memilih kerana kedua-dua pilihan sama penting. jangan putih mata. Gajah sama gajah berjuang. Harapkan pagar. manakan Kejayaan tidak akan datang begitu sahaja tanpa berusaha. Percaya akan orang yang mengkhianati kita. Jika tidak dipecahkan ruyung. . lama-lama berhasil juga. diluahkan mati bapa. diam ubi berisi. Berikut adalah beberapa contoh pepatah Melayu: Pepatah Melayu Maksudnya Ditelan mati emak. rakyat yang menderita. lama-lama jadi Sedikit demi sedikit. Genggam bara api. orang itu pandai melakukan jenayah. Sepandai-pandai tupai melompat. Bekerjasama dan saling menolong. mati di tengah-tengah.

mestilah berusaha] Alur bertempuh. orang lapar diberi Mendapat sesuatu yang diingini.schoolnet. Orang haus diberi air. orang itu semakin merendahkan diri. manusia dipegang pada janjinya. adat lesung berdedak [Jika ingin hidup mewah. Buang yang jahat. dan pengajaran. ambil yang jernih. berasa berani. Contoh bidalan seperti jangan bawa resmi jagung. semakin berisi semakin Semakin banyak wang/ilmu. teladan. buat jahat Lakukan kerja yang baik biarlah ada batasnya tetapi jangan jangan sekali. jalan berturut [Melakukan sesuatu hendaklah menurut kebiasaan yang lazim] . Buat baik berpada-pada. sebaliknya jika benar. Berasa takut kerana melakukan kesalahan. Hancur badan dikandung tanah. berani kerana benar. jika Janji mesti ditepati. Buang yang keruh. tunduk.Peribahasa| 14 dapat sagunya.my/) D). ambil yang baik. Ikut resmi padi. makin berisi makin tegak yang bermaksud semakin kaya semakin sombong. budi Budi baik dikenang walaupun orangnya sudah mati. Takut kerana salah. yang baik dikenang juga. Kecil tapak tangan. Bidalan Bidalan ialah susunan kata-kata yang telah digunakan umum dalam masyarakat Melayu. Jika kerbau dipegang pada talinya. (Sumber: http://www. Di dalam bidalan terkandung perbandingan. melakukan kejahatan. Menunjukkan kesyukuran atas pemberian kepada kita. Contoh: Bidalan dan Maknanya: Adat periuk berkerak. nasi. nyiru kami tadahkan.

berjalan supaya sampai [Kalau membuat kerja. belayar di luar musim [Melakukan sesuatu bukan pada masa yang sesuai] Bercakap memandang-mandang. yang senang dibuat kemudian] Bersihkan halaman sendiri dulu. hendaklah dikaji dahulu dan lakukannya sampal selesai] Biar alah sabung.Peribahasa| 15 Batu yang selalu bergolek dalam sungai itu tiada dihinggapi lumut [Seseorang yang sering bertukar-tukar kerja sukar hendak mencapai kemajuan] Belayar bernakhoda. berunding sebelum dibuat [Berfikir baik-baik dahulu kemudian baru bertindak] Berjagung-jagung dahulu sementara menantikan padi masak [Membuat kerja sambilan sementara mendapat pekerjaan yang tetap] Berkaul pada keramat [Meminta sesuatu hendaklah kena pada tempatnya] Berpahit-pahit dahulu supaya manis kemudian [Membuat kerja yang susah dahulu. berjalan dengan yang tua. bercakap malam dengar-dengar [Perlu berhati-hati apabila memperkatakan sesuatu] Berfikir sebelum berkata. asalkan menang sorak [Tewas dalam perlawanan namun masih bercakap besar] . baru bersihkan halaman orang [Membetulkan kesalahan sendiri dahulu sebelum betulkan kesalahan orang lain] Bertanjak baharu tinjau [Membuat kerja mengikut aturan] Bertanya supaya tahu. berkata dengan yang pandai [Lebih baik bekerja di bawah pimpinan ketua yang berpengalaman] Belum duduk sudah berlunjur [Belum memperoleh sesuatu yang dihajati tetapi sudah berasa gembira] Berbuat di alang. silap lidah jiwa hilang [Berhati-hati apabila bercakap tentang hal orang lain] Bercakap siang pandang-pandang.

Peribahasa| 16 Biar buruk kain dipakai. jangan dipagut ikan kecil (Biar kalah kepada orang yang kuat daripada kalah kepada orang yang lemah] Biar genting. asalkan pandai mengambil hati [Biar miskin asalkan berbudi bahasa dan berhati mulia] Biar berkelahi dulu. jangan mati seperti tuma [Biar mati kerana membuat kebaikan danipada mati kerana membuat kejahatan] Biar pecah di perut. jangan tertiarap [Biar rugi sedikit danipada rugi banyak] Biar titik. jangan luka di belakang [Biar kalah selepas berlawan daripada kalah kerana melarikan diri] Biar mati anak jangan mati adat [Pegangan adat yang kuat sehingga sanggup anak menjadi korban] Biar mati di mata pedang. jangan jatuh terhempas [Berhenti bekerja dengan kemahuan sendiri adalah lebih baik daripada dipecat] Biar lambat asalkan selamat [Membuat sesuatu kerja biarlah cermat dan berhati-hati] 501 Biar luka di dada. jangan tumpah [Biar rugi sedikit jangan rugi banyak] Buang yang keruh. asalkan hati suka [Seronok membuat sesuatu kerja walaupun kerja itu susah] Biar putih tulang jangan putih mata [Sanggup mati daripada menyerah kalah] Biar senget. ambil yang jernih [Melupakan perkara yang tidak baik dan mengingati perkara yang baik sahaja] . jangan mati kena tendang [Biar mati mempertahankan kehormatan daripada mati dalam kehinaan] Biar mati seperti kutu. jangan pecah di mulut [Menyimpan rahsia] Biar penat badan. jangan berkelahi kemudian [Berfikir baik-baik supaya tidak menyesal] Biar ditelan buaya. jangan putus [Biar rugi sedikit daripada rugi banyak] Biar jatuh terletak.

Peribahasa| 17

Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali [Berbuat baik biarlah sekadarnya tetapi perbuatan jahat jangan sekali-kali dicuba] Buruk dibuang dengan rundingan, baik ditarik dengan muafakat [Sesuatu masalah dapat diatasi jika pihak-pihakyangterlibat bersedia untuk berunding] Cermat masa banyak, jimat masa sedikit [Selalu berhati-hati dalam membelanjakan (menggunakan) sesuatu] Cicir dipungut, hilang dicari [jangan melakukan pembaziran] Dalam berselam, cetek bertimba [Sesuaikan sesuatu dengan keadaan] Daripada bersahabat dengan orang bebal, lebih baik berseteru dengan orang berakal [Bermusuh dengan orang pandai lebih elok daripada berkawan dengan orang yang bodoh] Daripada cempedak baiklah nangka [Lebih baik ada daripada tiada langsung] Daripada hidup bergelumang tahi, baik mati bertimbun bunga [Daripada hidup menanggung dosa, lebih baik mati meninggalkan nama yang baik] Daripada hidup bercermin bangkai, Iebih balk mati berkalang tanah [Lebih baik mati danipada hidup menanggung malu dan kehinaan] Duduk seorang bersempit-sempit, duduk banyak berlapang-lapang [Pendapat ramai lebih baik daripada pendapat individu] Elok bahasa kan bakal hidup, elok budi kan bakal mati [jika tutur katanya elok, seseorang itu akan disayang semasa ia hidup, jika budinya banyak, seseorang itu akan dikenang walaupun ia telah mati] Elok lenggang di tempat data [Bergembira haruslah pada tempat atau waktu yang sepatutnya] Gading pada gajah yang sudah keluar itu bolehkah dimasukkan pula? [Sesuatu yang telah dilakukan tidak dapat ditarik semula]

Peribahasa| 18

Genggam bara api biar sampa jadi arang [Apabila melakukan sesuatu pekerjaan yang susah, kita hendaklah bersabar dan menyempurnakan pekenjaan itu sehingga benjaya] Habis akal, baru tawakal [Sesudah habis segala khtiar barulah berserah kepada Tuhan] Habis alur maka beralu-alu [Jika persetujuan tidak dapat dicapal melalui rundingan, barulah gunakan paksaan] Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga [Budi baik seseorang tidakakan dilupakan walaupun orang itu sudah meninggal dunia] Hempas tulang berisi perut [Hidup akan senang jika rajin bekerja] Hendak belajar berenang dapatkan itik, hendak belajar memanjat dapatkan tupai [Hendak mempelajari sesuatu bidang, belajarlah dengan orang yang mahir dalam bidang itu] Hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa [Berbuat baik semasa masih hidup untuk diri sendiri dan masyarakat] Hilang geli kerana geletek [Sesuatu yang sudah biasa tidak berbekas kepada kita] Hujan tidak sekali jatuh, simpai tidak sekali erat [Sesetengah pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan sekali gus] Ingat sebelum kena, jimat (hemat) sebelum habis [Perlu berwaspada setiap masa supaya tidak terpedaya dan habis harta] Jalan di tepi-tepi, benang arang orang jangan dipijak [Kita hendaklah bersopan santun apabila berada di negara asing] Jalan peliharakan kaki, berkata peliharakan lidah [Berhati-hati dalam semua perkara] Jangan bagai orang patah selera, banyak makan [Pura-pura tidak mahu tetapi dalam hati sangat suka]

Peribahasa| 19

Jangan bawa resmi jagung, semakin berisi semakin tegak [angan sombong apabi ia mendapat sesuatu kelebihan] Jangan berebutkan tembikar pecah [Jangan berkelahi kerana berebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya] Jangan bermain di air keruh [Jangan ditiru perbuatan yang buruk] Jangan buat kerbau tanduk panjang [Jangan campuri urusan oràng lain] Jangan dibangunkan kucing tidur [Jangan diganggu musuh yang tidak berbuat apa-apa] Jangan dibiarkan sampai naik ke mata [Sesuatu perkara yang tidak balk jangan dibiarkan sampal melampaul batas] Jangan didengarkan siul ular [Kita harus tetap awas dan jangan pedulikan tipu muslihat musuh] Jangan difikir air pasang sahaja [Jangan harapkan nasib akan sentiasa baik]

Jangan difikir bengkok tebu, bengkok pula manisnya [Jangan disangka bahawa idea yang dikemukakan oleh orang yang jahat itu tidak baik] Jangan dilepaskan tangan kanan, sebelum tangan kiri berpegang [Jangan dilepaskan kerja yang ada sebelum mendapat kerja yang baru] Jangan diperlelarkan timba ke perigi, kalau tak putus, genting [Perbuatan yang tidak baik (jahat) jangan dibiasakan] Jangan ditentang matahari condong, takut terturut jalan tak berintis [Jangan buat orang yang berkuasa marah kerana kita yang akan menanggung padahnya kelak] Jangan lemparkan pancing tiada berumpan [Sia-sia mengharapkan sesuatu kalau tidak cukup syarat] Jangan mengukur baju orang di badan sendiri [Kita tidak boleh menyamakan kedudukan orang lain dengan kedudukan diri sendiri] Jangan puntung berasap jua

Peribahasa| 20

[Perselisihan (perkara) yang sudah selesai, Jangan diungkit-ungkitkan lagi] Jangan tercirit di periuk [Jangan berbuat angkara di tempat kita menumpang] Jika hendak beranak, ikutlah kata bidan [Mendengar nasihat pakar] Jika takut kamu dibenci orang, jangan kamu memerintah [Jika menjadi ketua, akan ada orang yang membenci kita] Jikalau menampi, jangan tumpah padinya [Berhati-hati apabila memilih sesuatu supaya tidak terbuang apa-apa yang baik atau berguna] Jikalau tidak dapat dibaiki, janganlah dipecahkan [Perkara yang tidak dapat kita selesaikan, janganlah kita kusutkan]

E).

Perbilangan

Perbilangan adat, banyak pengertian yang ditafsirkan, antaranya teromba, undang-undang yang tetap dan kata-kata adat. Menurut Aripin Said (1996), perbilangan adat adalah sebagai gundalan adat, iaitu ikatan puisi yang menyatakan adat lembaga atau asal usul adat lembaga khususnya terdapat dalam kalangan mereka yang memakai Adat Pepatih. Secara ringkasnya, perbilangan adat merupakan susunan adat dalam bentuk puisi (puisi adat) yang mencerita dan menerangkan sesuatu dan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau (adat/peraturan). Perbilangan adat ini berasal dan berkembang di daerah Minangkabau dan Palembang yang dikenali sebagai „Adat Minangkabau‟. Di Malaysia, perbilangan adat ini, banyak diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan, iaitu dipergunakan dalam Adat Pepatih. Seperti puisi lain, perbilangan adat diperturunkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke satu generasi. Menurut Alwi Salim (1983), perbilangan adat ini diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui ketua-ketua adat lembaga yang disebut „Buapak‟. Walaupun begitu perbilangan adat ini mengalami perubahan dan kesesuaian mengikut keadaan dan zaman, seperti pada zaman kedatangan Islam, perbilangan adat mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam seperti yang dibuktikan oleh perbilangan ini: Adat bersendi hukum Hukum bersendi Kitabullah Kuat adat, tak gaduhkan hukum Kuat hukum, tak gaduhkan adat

Namun ia tetap mempunyai susunan. Beliau juga memberi contoh-contoh perbilangan adat untuk genre puisi yang digolongkan sebagai „gurindam‟. adat istiadat yang diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat. peribahasa dan lain-lain 3. antaranya: Kelebihan nabi dengan mukjizat Kelebihan umat dengan muafakat Bulat air kerana pembetung Bulat manusia dengan muafakat Air melurut dengan bandaraya Benar melurut dengan muafakatnya. rangkap. Manakala Mohd Yusof Md. Perbilangan adat . antaranya ialah untuk membicarakan susun lapis pemerintahan. hubungan keluarga. menyebut perbilangan adat sebagai „peribahasa adat‟. muafakat Ikut adat muafakat.242) Manakala Abdullah Siddik. misalnya pantun. dapat dikatakan perbilangan tersebut telah mengalami ciri-ciri keislaman. adalah: 1. gurindam. rima atau jumlah perkataan dalam satu baris 2. Terdapat sisipan berbagai puisi yang lain. Berdasarkan perbilangan di atas. telah menyimpulkan ciri-ciri yang terdapat dalam perbilangan adat. (Za‟ba 1962. (Abdullah Siddik 1975. Walaupun terdapat penyesuaian tetapi ciri-ciri masih dipertahankan.110) Manakala Siti Hawa Haji Salleh (1987). menyatakan perbilangan adat sejenis puisi yang tidak tertentu bentuknya (sama seperti gurindam dan seloka). antara lain. Nor (1991). dinyatakan seperti berikut: Raja menobat di dalam alam Penghulu menobat di dalam luak Lembaga menobat di dalam lingkungannya Orang banyak menobat di dalam teratak. Menurut Za‟ba yang dipetik oleh Aripin Said (1996): “perbilangan adat merupakan puisi melarat yang tidak tetap timbangan suku kata dan rimanya. Isinya memuat hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang. syair.Peribahasa| 21 Ikut hukum. Puisi bebas yang tidak tentu jumlah baris. Perbilangan adat ini berbentuk bebas. makna yang kemas dan mendalam”. pantun dan lain-lain bentuk puisi dalam penyampaiannya. Perbilangan adat juga mempunyai fungsi kepada masyarakatnya. fungsi dan tugas setiap ahli masyarakat. iaitu menggunakan gurindam.

jenis bukti dan hukuman dan juga undang-undang sivil. Falsafah. Terdapat berbagai jenis perbilangan adat yang berasaskan sistem sosial Minangkabau. 3. perkahwinan. 4. Undang-undang. antaranya: 1. Adat ini juga disebut “teromba”‟ iaitu lagu asal usul.dipersetujui bersama Mengekalkan satu norma tertentu dalam masyarakat Menggambarkan corak dan pola hidup bermasyarakat. meminang. iaitu susunan kata-kata khas untuk istiadat tertentu seperti pelantikan Penghulu. 2. Menggambarkan pola pemikiran masyakat (kepandaian/kebijaksanaan). digunakan dalam menguruskan undang-undang jenayah atau hukum pidana adat yang menyatakan jenis-jenis kesalahan. 2. Memberi panduan/pendidikan Membentuk /membina masyarakat yang harmoni Satu cara kawalan sosial . Metos dan lagenda. antaranya ialah: 1. pembahagian harta dan sebarang majlis keramaian. iaitu dari peringkat rendah kepada peringkat tertinggi. Ini digambarkan dalam: Raja menobat di dalam alam Penghulu menobat di dalam luak Lembaga menobat di dalam lingkungannya Ibu bapa menobat pada anak buahnya Orang banyak menobat di dalam terataknya . ialah: 1. 3. Berkisarkan tentang konsep dan aspek yang diketengahkan dalam perbilangan adat dinyatakan oleh Alwi Salim (1983). kedatangan “bangau putih” iaitu orang Minangkabau yang me rantau ke Negeri Sembilan dan perhubungan mereka dengan “gagak hitam” iaitu orang asli Negeri Sembilan. Konsep pemerintahan. iaitu menyatakan asal-usul adat dan alam Minangkabau. dalam konsep ini perbilangan adat menyatakan dengan jelas susunan pemerintahan adalah mengikut peringkat-peringkat berikut. sebahagian besar perbilangan adat termasuk dalam kategori falsafah. Kesimpulannya fungsi perbilangan adat terhadap masyarakatnya. menurut Mohd Taib Osman (1975). 6. 5. mengenai pembahagian harta dan syarat pembahagian harta dan hak. 4. Segalanya terjalin ke dalam satu sistem intelek yang menjadi asas kepada seluruh adat Minangkabau. Di bawa oleh dua Datuk bersaudara iaitu Datuk Temenggung dan Datuk Pepatih Nan Sebatang. Ini kerana katakata falsafah ini disisipkan ke jenis lain.Peribahasa| 22 juga untuk menyatakan bahawa setiap orang berguna dalam satu-satu masyarakat. Kata-kata istiadat.

perbilangan adat ini tidak didasarkan kepada pembalasan tetapi didasarkan kepada pemulihan (restitution). Ini untuk menunjukkan bahawa masyarakat mempunyai taraf yang sama dan mesti dimuliakan. Kata Hikmat Kata hikmat merujuk kepada kata-kata punjangga. utamakan nisab sebelah ibu. perbilangan adat dapat dikatakan sebagai bentuk puisi klasik yang juga intim dengan kehidupan masyarakat Melayu lama. penceraian sehingga kepada pembahagian harta. Aspek ekonomi. perkahwinan.Peribahasa| 23 2. Mengikut Adat Perpatih harta pusaka diperturunkan kepada anak perempuan sahaja dan tanah pusaka tidak dibenarkan dijual atau digadai. pegangan dan juga perpaduan. masyarakat Adat Pepatih melahirkan perbilangan ini adalah mengikut susunan unilateral-matrilineal. 6. memberi balas 3. Kata hikmat dijadikan pedoman hidup dan percakapan umum. Sebagai kesimpulannya. dalam sistem ini perbilangan adat digunakan untuk pembahagian harta pusaka. F). Ia merangkumi pemilihan ketua dalam masyarakat. Diperturunkan kata-kata ini: Yang mencincang. banyak menjurus kepada adat berumah tangga. Yang mana Buapak dan Datuk Lembaga bertindak sebagai pemegang kuasa. memapas Yang membunuh membangunkan Yang menjual. Bentuknya ringkas tetapi mempunyai maksud yang benar dan . Aspek sosial. ulama atau orang bijak pandai. kata-kata perbilangan disusun indah dan menunjukkan bahawa kehidupan memerlukan ekonomi yang teguh. diperturunkan perbilangan ini: Yang buta penghembus lesung Yang pekak pelepas bedil Yang lumpuh penghuni rumah Yang kuat pembawa beban Yang bingung disuruh-suruh Yang cerdik lawan berunding 5. Sistem kewarisan. iaitu dari pertunangan. Aspek adat istiadat. hak. pedoman. tanggungjawab. didengarkan perbilangan ini: Majlis di tepi air Mendesa di perut kenyang 4. Sehingga kini perbilangan adat ini masih digunakan oleh kelompok masyarakat yang mengamalkan tatacara Adat Perpatih. Konsep keadilan.

contohnya “bahasa menunjukkan bangsa”. Hal ini kerana peribahasa berupaya untuk berkembang dan relevan dengan bahasa tersebut secara keseluruhannya. jelas bahawa pembelajaran dan penghayatan peribahasa bertujuan meningkatkan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid. “kita mesti menanti waktu.Peribahasa| 24 dalam. keperibadian dan nilai murn i masyarakat Malaysia. perkara v. benar dan berisi. 8. sedap. halaman xiv dinyatakan bahawa : “ Peribahasa…perlu diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. panduan dan peringatan serta dijadikan pedoman hidup. waktu tidak menanti kita” dan sebagainya. pandang apa yang ia kata”.3 Peribahasa dalam Pendidikan Dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek Bahasa Melayu khasnya di sekolah.2 Bina peta minda untuk memudahkan anda membezakan antara jenis-jenis peribahasa. Dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat. . peribahasa mempunyai kedudukan yang sama penting dengan aspek lain. Pemilihan peribahasa… hendaklah mengutamakan falsafah. Kemahiran berbahasa ini pula akan diteliti dalam konteks kebolehan murid menggunakan peribahasa dalam aktiviti seharian dan penulisan. kata hikmat atau kata pujangga ialah perkataan orang bijak pandai yang mengandungi pengertian yang tinggi. AKTIVITI 8. ” Dalam hal ini. dalam bahagian Sistem Bahasa. “maju bangsa maju negara” dan sebagainya. Za‟ba juga menyebut tentang kategori yang sama sebagai lidah pendeta yang didefinisikan sebagai perkataan yang bijak. Contoh yang lain juga seperti “ jangan pandang orang yang berkata. pendek. Mengikut Kamus Dewan. Ini bermaksud ungkapan yang berupa nasihat.… dan hendaklah diajarkan dalam konteks. “bersatu teguh bercerai roboh”. Hasil penulisan tentunya akan menjadi lebih indah dan bermutu sekiranya dimuatkan dengan peribahasa yang tepat dan sesuai.

beberapa halangan perlu dihadapi semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. manakala murid begitu pasif sebagai penerima maklumat. Justeru itu. Bagi mencapai tujuan ini. murid diajar menghayati peribahasa berdasarkan konteks dan situasi. Selain jumlah dan jenisnya yang banyak. murid perlu diajar mengenai ciri dan penggunaan peribahasa secara mudah dan tepat. Antaranya ialah kesukaran murid untuk mengingat sesuatu peribahasa ekoran sifat yang mempunyai pelbagai makna. Akibatnya murid akan berusaha menghafal peribahasa yang diberikan dan tidak menghayatinya sehingga mereka menganggap peribahasa adalah sesuatu yang sukar untuk dipelajari. Selain itu. mereka harus dirangsang agar menggunakan peribahasa dalam pelbagai situasi. Dengan cara ini. iaitu guru bertindak sebagai fasilitator. Namun begitu. Guru dicadangkan agar memilih peribahasa yang mudah dan biasa digunakan dalam masyarakat. . perbuatan yang dilakukan adalah tidak bermoral. “…Remaja di kawasan perumahan itu sanggup menggadai nyawa untuk berlumba haram walaupun telah diberi amaran beberapa kali oleh pihak polis” Jelas sekali peribahasa menggadai nyawa di atas diungkapkan dalam bentuk yang tidak tepat. murid tidak seharusnya digalakkan menghafal sesuatu peribahasa seperti yang lazim dilakukan sebelum ini. Dengan strategi pengajaran berdasarkan konteks ini. Peribahasa tersebut sebenarnya lebih sesuai bagi menyatakan perajurit negara yang berjuang mempertahankan tanah air atau pengorbanan yang suci dan bermakna. sifat peribahasa yang hanya sesuai untuk keadaan tertentu telah menyebabkan minat dan kecenderungan untuk mempelajarinya menurun. pengajaran berpusatkan guru turut menyebabkan pengajaran peribahasa tidak begitu berkesan. peribahasa yang tepat bagi remaja yang berkumba haram seperti yang digambarkan dalam petikan tadi ialah menempah maut. guru perlu bijak memilih peribahasa yang akan diajar. Sebaliknya.Peribahasa| 25 Sehubungan itu. Guru memberikan penjelasan mengenai maksud peribahasa. sebagai jalan penyelesaian adalah dicadangkan agar pengajaran peribahasa di dalam bilik darjah menggunakan pendekatan kontekstual. diikuti dengan menyimpul makna yang simbolik dan terakhir dengan membuat penilaian terhadap ketepatan peribahasa berdasarkan konteks dan situasinya. Menerusi pendekatan ini. Guru juga harus mengetahui maksud dan pengertian serta penggunaan peribahasa yang diajar kepada murid. Justeru itu. pengamatan perlu dilakukan mengenai hubungan antara perkara yang dibandingkan. Ini kerana. Berikut merupakan contoh pengajaran peribahasa menggunakan konteks situasi.

kemahiran lisan atau bercerita. teka-teki atau kuiz. Peribahasa boleh diaplikasikan dalam pelbagai kemahiran bahasa seperti penulisan karangan.Peribahasa| 26 Peribahasa yang digunakan dalam karangan dan juga pertuturan sebenarnya bukanlah untuk keperluan makna. Penggunaan peribahasa bertujuan untuk memperindah bahasa dan untuk menimbulkan daya tarikan atau kesan-kesan lain. Simpulan Bahasa 6. Malah. pemahaman. Ayat contoh ini disediakan dalam susunan tatabahasa yang mudah bagi para pelajar memahami penggunaannya. seseorang hendaklah betul-betul memahami peribahasa itu dan mengetahu tempat dan ketikanya peribahasa itu diperlukan. Sesebuah karangan dapat difahami tanpa menggunakan peribahasa. RUMUSAN Penggunaan peribahasa dalam pengajaran bahasa Melayu sangat bergantung pada daya kreativiti seseorang guru. Perbilangan 7. Peribahasa tidak wajar dipaksakan ke dalam konteks. 4. Tiap-tiap peribahasa diberikan erti dan juga ayat contoh. Kata Hikmat . kemahiran tatabahasa. Peribahasa Perumpamaan Pepatah Bidalan 5. untuk menggunakan peribahasa dengan baik. bagaimanapun bagi guru yang kesuntukan masa. 3. 2. kemahiran berfikir dan sebagainya. Seseorang guru yang kreatif melihat peribahasa sebagai salah satu bahan pengajaran yang banyak mempunyai unsur-unsur pengajaran. Peribahasa ini bertujuan untuk membantu para pelajar membuat pengertian yang tepat tentang sesuatu peribahasa supaya penggunaannya sesuai dengan konteks ayat atau karangan begitu juga penggunaanya dalam kehidupan seharian. Dengan kata lain. Karangan dan pertuturan akan lebih menarik jika peribahasa adalah unsur gaya dalam pertuturan dan penulisan. dan sebagainya. Pemaksaan akan menyebabkan karangan atau pertuturan itu tidak menarik. pemaksaan peribahasa dalam sesebuah karangan akan menyebabkan tujuan penggunaannya tidak tercapai. kemasyarakatan. KATA KUNCI 1. terdapat cd/DVD yang dijual di pasaran berkaitan peribahasa yang sesuai digunakan khususnya di peringkat sekolah rendah. Guru yang kreatif boleh membina sendiri bahan bantu mengajar ini.

Kadir Ahmad. Singapura: Malaysia Publishing Limited.org/wiki/Peribahasa . Abdullah Hassan. Pada pandangan anda. Bagaimakah peribahasa dapat meningkatkan keperibadian seseorang? Fikirkan. http://blog. bagaimanakah caranya? RUJUKAN A. adakah peribahasa masih relevan dalam kehidupan moden hari ini? 2.edu. 2010. Peribahasa dapat dijadikan sebagai bahan P&P Bahasa Melayu. 1964. Pada pendapat anda.my/AbdullahHassan/ http://peribahasamelayu.my/stpm/peribahasa/peribahasa.htm http://ms.Peribahasa| 27 PENILAIAN KENDIRI 1.wikipedia.com/ http://www.tutor. Pantun Berkait. Peribahasa. 3.upsi.com.

dan menghuraikan jenis dan ciri-ciri laras bahasa. pertuturan. menjelaskan jenis-jenis dan alat wacana. terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan -Risalah tulisan. 3. kewujudan wacana menentukan kelangsungan sesebuah penulisan yang baik dan bermutu.Keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasa merupakan suatu kesatuan . atau percakapan -Hubungan secara umum. menjelaskan ciri-ciri wacana. 9. wacana menyediakan kesemua ciri yang melengkapi bagi sesebuah penulisan. ekspresi idea-idea atau gagasan-gagasan. ceramah. khutbah KAMUS DEWAN EDISI BARU (1993).1 Definisi Wacana Menurut KAMUS WEBSTER. menjelaskan definisi wacana. menjelaskan perbezaan koheren dan kohesi. keseluruhan tutur yang . Dalam bidang penulisan.Wacana dan Laras Bahasa| 1 UNIT 9 WACANA DAN LARAS BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Di dalam wacana. (1983) wacana bermaksud: -Hubungan fikiran dengan kata-kata. disertasi formal. 4. terkandung koheren dan kohesi di samping kewujudan penanda-penanda wacana tertentu bagi menghasilkan sesebuah penulisan yang lengkap. 2. menjelaskan wacana bererti: -Ucapan. 5. wacana dianggap dapat memenuhi sesebuah ciri penulisan yang lengkap. Tuntasnya. Ini kerana. anda diharapkan dapat: 1.0 PENGENALAN Wacana merupakan sebuah kesatuan lengkap melebihi batas-batas ayat. 9. percakapan. kuliah.

siri buku (cerita) dan sebagainya. MICHAEL: Wacana merupakan kesatuan bahasa yang lebih besar daripada ayat atau klausa. Teratur / tersusun rapi / rasa koheren (kepautan) 5. Secara ringkas.Wacana dan Laras Bahasa| 2 STUBBS. ASMAH HAJI OMAR: Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. ayat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. bab. sejumlah ayat. yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat. novel. Dengan kata lain. cerita. Rasa kohesi (kesepaduan) 7. ensiklopedia. Berkesinambungan 6. dalam hierarki tatabahasa merupakan satuan tatabahasa tertinggi atau terbesar. Mengatasi ayat / klausa 4. perenggan. yang disebut teks bagi wacana adalah ayat bagi ujaran. Mempunyai permulaan dan penutup AKTIVITI 9. HENRY GUNTUR TARIGAN: Wacana ialah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yangg mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. iaitu: 1. paragraf. dan sebagainya). seperti ertukaran-pertukaran percakapan atau teks-teks tertulis. buku. HARIMURTI KRIDALAKSANA: Wacana ialah satuan bahasa terlengkap.1 Sila berbincang dengan rakan . buku. CARLSON: Wacana ialah rentetan ujaran yang berkesinambungan dan gramatis serta tersusun rapi. Kesimpulan daripada takrifan-takrifan di atas terdapat lapan unsur penting wacana . ceraian. cerpen. Satuan bahasa 2. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. dialog. Dalam bentuk lisan / tulisan 8. . wacana merupakan unit-unit linguistik yang lebih besar daripada ayat atau klausa. Terlengkap / terbesar / tertinggi kedudukannya 3.

Kepentingan wacana dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. ayat. puisi dan dramai . 3. Ciri-ciri wacana yang paling dominan dalam melakari penulisan yang baik. 8. Diterima khalayak/audiens: penerimaan tinggi jika pembaca atau pendengar memahami sepenuhnya wacana itu dan mempunyai tujuan yang sama. AKTIVITI 9.Wacana dan Laras Bahasa| 3 1. Berdasarkan pengungkapan: wacana langsung dan tidak langsung 3. 9. Mempunyai andaian dan inferens: inferens memberikan maklumat baru kepada andaian. Mempunyai koheren (pertautan: ayat dengan ayat. 5.2 Ciri-ciri Wacana : 1.2 Buat perbincangan berikut: 1. Berdasarkan bentuk: wacana prosa.3 Jenis-jenis Wacana 1. Bermaklumat: tiap-tiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang tidak terdapat dalam ayat sebelumnya. Takrifan wacana dalam penghasilan sesebuah penulisan. penulis dengan pembaca. 9.penggunaan ayat. mempunyai tujuan bagi menentukan jenis wacana. Berlandaskan hubungan: penutur dengan pendengar. 4. 2. 6. Mempunyai gaya: bersahaja atau tidak bersahaja. perenggan dengan perenggan lain dan isi dengan isi yang lain. penggunaan dialek. rasmi atau tidak rasmi. Mesti memasukkan maklumat yang tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat yang ada dalam ayat sebelumnya. 9. 7. mempunyai kohesi (kesepaduan): ketepatan seluruh isi-isi yang dikemukakan fokus kepada tajuk atau isu yang diketengahkan. 2. mempengaruhi pemilihan laras bahasa. Berdasarkan media penyampaian: wacana lisan dan tulisan 2.

akan terciptalah kekohesian iaitu isi wacana yang benar. Dia ingin membeli Kamus Dewan yang terbaharu. Pada wacana ini. Contohnya: Fadil dan Nizam pergi ke kedai buku. . gagasan.3 1. Alat-alat gramatikal yang dapat digunakan untuk membuat sebuah wacana menjadi kohesif antaranya ialah: Pertama penghubung ialah alat untuk menghubungkan bahagian-bahagian ayat atau menghubungkan perenggan dengan perenggan yang lain. hubungan antara ayat pertama dan yang kedua tidak jelas. Dengan itu penggunaan kata hubung ini menjadi ayat lebih eksplisit dan menjadi jelas jika dibandingkan dengan ayat tanpa kata hubung seperti ayat: Suami sakit. serta syarat kewacanaannya yang lain. Apabila wacana itu kohesif. Ulas tentang cara menjadikan sesebuah penulisan yang lengkap berdasarkan jenis-jenis wacana.ia dapat digunakan dengan pelbagai alat wacana. sama ada Fadil atau Nizam yang ingin membeli kamus tersebut atau perkataan dia itu merujuk kepada kedua-duanya sekali. Adakah ia satu hubungan penambahan. sebab dan akibat atau hubungan kewaktuan. Ini bererti wacana dibentuk dari ayat atau ayat-ayat yang memenuhi syarat gramatikal. yang boleh difahami oleh pembaca dan pendengar tanpa sebarang keraguanpun. Pensyaratannya akan dapat dipenuhi sekiranya wacana itu sudah terbina yang disebut kekohesian. baik yang berupa aspek gramatikal maupun yang berupa aspek semantik atau gabungan kedua-dua itu sekali. fikiran atau idea yang utuh.4 Alat Wacana Sesuatu wacana akan disebut baik sekiranya wacana itu kohesif dan koherens. AKTIVITI 9. Jika ayat tersebut ingin ditujukan kepada kedua-duanya seharusnyalah perkataan dia digantikan dengan perkataan mereka. Sebagai satuan bahasa yang lengkap. Isteri meninggal dunia. Contohnya: i) ii) Suami sakit dan isteri meninggal dunia. Suami sakit kerana isteri meninggal dunia. Oleh itu dapatlah disimpulkan bahawa wacana itu tidak koherens. terdapat konsep. Untuk mendapatkan wacana yang kohesif dan koherens. Wacana itu tidak kohesif kerana kata ganti nama diri dia tidak jelas untuk menunjukkan kepada siapa. Hubungan akan menjadi jelas sekiranya diberi kata penghubung dan menjadi wacana seperti berikut. iaitu adanya keserasian hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam wacana tersebut.Wacana dan Laras Bahasa| 4 Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hirarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. 9.

Dengan itu ayat-ayat itu saling berhubungan. iaitu menghilangkan beberapa bahagian tertentu yang sama yang terdapat ayat yang lain. Tunjukkan bagaimana alat wacana dapat menjelaskan kekaburan yang berlaku dalam sesebuah penulisan. menggunakan kata hubung pertentangan pada ayat yang kedua yang terdapat di dalam wacana itu. Melainkan digantikan dengan kata ganti diri itu. menggunakan ellipsis. Contohnya i) ii) iii) iv) Pelajar-pelajar tingkatan lima mula memasuki dewan peperiksaan. Kedua.5 PENANDA PENGHUBUNG Selain dari keupayaan gramatikal. mereka. Hari ini cerah pula. Antaranya: Pertama. Tanpa ellipsis wacana tersebut kelihatan tidak efektif. 9. . Oleh sebab itu isteri meninggal dunia. Dan yang gadis itu bernama Nora berasal dari Pulau Pinang. wacana itu kelihatan lebih efektif. Contohnya: Kawan saya berbaju biru itu namanya Fadil. dia berasal dari Perak. Fadil lemas di sungai.4 1. Dengan itu. Itu tanda hari nak hujan. kalimat yang sama tidak perlu diulang. sesebuah wacana yang kohesif dan koheren dapat juga dibuat dengan bantuan pelbagai aspek semantik. Ketiga.ini. kerana terlalu banyak menggunakan kata. Mereka tenang untuk menjawab soalan peperiksaan. nya. AKTIVITI 9. Dengan ellipsis. kerana tidak diulang bahagian yang sama. Setiap ayat tersebut berdiri dengan sendirinya. Dengan menggunakan kata ganti diri sebagai rujukan anafora. Yang di hujung sana namanya Nizam berasal dari Kuala Lumpur. itu sebagai rujukan anafora. Suami sakit. dan penghilangan itu sendiri menjadi alat penghubung dalam wacana tersebut. dan kelihatan tidak ada perhubungan antara ayat yang satu dengan yang lain. Beberapa orang cuba untuk menyelamatkannya. kata yang menggunakan kata ganti diri dia. sedangkan isteri meninggal dunia. Contohnya Semalam hari hujan dengan lebat sekali. Awan tebal menutupi langit.Wacana dan Laras Bahasa| 5 iii) iv) Suami sakit.

binaan serta konstruksinya. Tingkat- . Sintaksis pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa. Contohnya Lapar sungguh lagaknya. Kelima. menggunakan hubungan tujuan di dalam isi sesebuah wacana. Kebakaran sering terjadi di Kuala Lumpur. Klausa seterusnya membentuk ayat. Dia tidak mahu terjadi seperti dirinya. Dan akhirnya ayat akan membentuk wacana. Retorik menjadi komponen yang penting bagi wacana. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. menggunakan hubungan sebab-akibat. contohnya Kelima-lima orang anaknya telah bersekolah. Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. menggunakan hubungan rujukan yang sama pada ayat atau pada dua ayat dalam satu wacana. Keempat. contohnya Dia malas.Wacana dan Laras Bahasa| 6 Kedua. dapatlah disimpulkan bahawa satu tahap yang lebih kecil akan membentuk satuan yang lebih besar. seperti seminggu tidak makan.Ia tidak mengira waktu sama ada siang atau HIERARKI SATUAN WACANA WACANA AYAT KLAUSA FRASA KATA MORFEM FONEM Berdasarkan rajah di atas. Dengan itu fonem akan membentuk morfem lalu morfem akan membentuk kata kemudian kata akan membentuk frasa selanjutnya frasa membentuk klausa. Seringkali dia ponteng kelas. menggunakan hubungan generik-spesifik atau spesifik generik contohnya Kerajaan telah cuba untuk menambah bilangan kenderaan awam dan sedaya upaya mengurangkan jumlah bilangan kenderaan peribadi. Ketiga. Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. Wajarlah jika ia gagal dalam peperiksaan. Contohnya malam. Keenam. menggunakan hubungan antara ayat antara kedua-dua ayat tersebut.

penutup d. Hubungan ini dapat digambarkan seperti berikut: Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. ucapan.Wacana dan Laras Bahasa| 7 tingkat fonem. novel. miring. Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . klausa. logik. percakapan' ii. Ia melebihi tingkat ayat.isi. graf. peta dan statistik. eksposisi (pendedahan) atau penghujahan. Sesuatu wacana merangkumi: i. khutbah) atau tulisan (seperti surat. munasabah. tubuh . aartikel. iaitu sama ada naratif (pemerian). morfem. menarik. berkesan. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. kesatuan fikiran yang utuh. Wacana mempunyai penanda. usur-unsur paralinguistik (tanda bacaan. frasa. dan ayat merupakan peringkat bentuk. cerpen). pertuturan. cetakan tebal. pendahuluan b. juga dikenali sebagai penanda wacana. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. jadual. kata. . deskriptif (pengambaran). 9. garis tebal) c. manakala wacana merupakan peringkat fungsi.

di samping. kesimpulannya. akhirnya. kemudian daripada itu. dengan itu. lagi. pastilah. Sebab dan kesan 9. contohnya. Tempat 7.Wacana dan Laras Bahasa| 8 Fungsi 1. Urutan 3. seterusnya. serta. seperti yang diterangkan. sungguhpun. lama-kelamaan. tambahan pula. serupa dengan. sesuai dengan. Waktu 8. Proposisi dalam ayat (a) berkait dengan proposisi dalam ayat (b). Pada ayat (d). Contoh: (a) Apakah yang dilakukan oleh Ahmad? (b) Dia memukul anaknya. Rumusan 6. dan perkaitan itu diwujudkan dalam bentuk penggunaan kata ganti nama dia yang merujuk Ahmad. dengan kata lain. seperti. lambat-laun. semasa. namun begitu. umpama. tentulah. perkaitan itu dinyatakan . sebab itu. Bandingan 10. akhirnya. Pertentangan 11. walau bagaimanapun. seperti juga. sebagai. sewajarnya. rumusannya. kemudian. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. Tambahan 2. sebagai kesimpulan. bagai. sesungguhnya. lantaran. kedua. Penyataan semula 4. sebenarnya. akhir kata. fasal. bertentangan dengan. sebaliknya. Pengesahan Contoh dan. selepas itu. selanjutnya. oleh itu. kemudian. ketika. (c) Apakah yang dilakukan oleh Ahmad? (d) Jahanam itu memukul anaknya. sememangnya. sama juga dengan. seterusnya. jadi. tetapi. iaitu. apabila. laksana. bersebelahan dengan. bertentangan dengan. pada mulanya. selepas. yakni. justeru itu. KOHESI DAN KOHEREN Kohesi merupakan hubungan perkaitan antara proposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur gramatikal dan semantik dalam ayat yang membentuk wacana. ibarat. Contoh 5. pertama. bak kata. tambahan lagi. macam.

Dan terdapat juga wacana yang hadir koherensi. Mat! (c) OK! Dalam wawancara di atas (a). dan kerananya juga mewujudkan koherensi. (b) Pak Abu telah turun ke laut pada waktu subuh lagi. Oleh itu. Sementara ayat (c) dapat ditafsirkan sebagai OK! Kalau begitu. Contoh: (a) Siapakah yang dipukul oleh Ali? (b) Ali memukul budak kecil itu. Ini dibantu pula oleh kehadiran kata lain seperti laut yang membawa implikasi bahawa orang yang turun ke laut pada waktu subuh untuk menangkap ikan ialah nelayan. . Kohesi biasanya diwujudkan melalui penggunaan kata yang maknanya berbeda dengan makna kata yang ditujukkannya. (b) dan (c). Perbezaan Kohesi dan Koheren Perbedaan antara kohesi dengan koheren itu menunjukkan bahawa terdapat wacana yang sekali gus hadir kohesi dan koherensi. Yang penting. iaitu Ahmad. Nelayan yang rajin dan gigih itu bekerja dengan tidak mengenal jemu. Koheren juga merupakan perkaitan antara proposisi.Wacana dan Laras Bahasa| 9 dengan frasa jahanam itu yang dalam konteks normal mempunyai rujukan yang sama. tetapi tidak secara nyata memperlihatkan perkaitan gramatikal atau semantik. Gadis itu kini belajar di sekolah asrama penuh. Mat!. perkaitan antara proposisi tetap wujud. Hubungan ini dikatakan kohesi. Contoh: (a) Angkat telefon itu. Untaian ayat yang kohesi tetapi tidak koherensi tidak mungkin membentuk suatu wacana. biar aku sahaja yang menjawabnya. tetapi tidak kohesi. Jef! (b) Aku sedang mandi. Perkaitan itu juga dapat dilihat pada kata kerja dilakukan dan memukul yang mempunyai kesinambungan makna. kata yang digantikan dan kata pengganti menuju pada rujukan yang sama. Sesuatu wacana tidak mungkin kohesi tanpa koherensi. Sehingga dapat dirumaskan bahawa Pak Abu dan nelayan ialah orang yang sama. Contoh: (a) Anak penyair terkenal itu semakin besar. tetapi perkaitan itu tidak secara eksplisit (nyata) dapat dilihat daripada ayat yang mengungkapkannya. Ayat (b) dapat ditafsirkan sebagai bentuk pendek daripada ayat Aku sedang mandi. aku tidak dapat menjawab telefon itu. Demikian juga Pak Abu dan nelayan memiliki acuan yang sama. Anak penyair terkenal itu dan gadis itu mempunyai rujukan yang sama.

Bina peta minda yang memperlihatkan kepentingan kohesi. sesuatu . kata ganti nya mengacu kepada kata berikutnya. Dalam ayat (b). AKTIVITI 9. (b) Halim membeli motosikal baharu. Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang wacana digunakan. Bina peta minda yang memperlihatkan kepentingan koherens.6 Laras Bahasa Laras J bahasa dikaitkan dengan kesesuaian dengan bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. Busro diajak mengelilingi bandar Kajang. 9. Contoh: (a) Apakah yang dipandang oleh emak? (b) Dia memandang bulan di langit. Dalam keadaan biasa. Halimah menjelajah Malaysia. Anafora dan Katafora Anafora dan katafora ialah sejenis hubungan atau pertautan dalam wacana. Dalam ayat (a). Katafora ialah hubungan antara kata ganti nama dengan nama sebenar yang mengikutinya. dan bukannya Ali memukul budak kecil itu. Contoh: (a) Dengan keretanya itu. 2. iaitu Halimah.5 1. kata ganti nya tidak mengacu kepada Busro. dia mengaju kepada kata emak. dan dengan motosikalnya itu. tetapi Halim. jawapan yang diharapkan ialah orang yang dipukul Ali. Tetapi tidak koherensi kerana fokus pertanyaan ayat (a) ialah siapa. Oleh itu. ayat (b) seharusnya berbunyi budak kecil itu (yang dipukul oleh Ali). Anafora ialah hubungan antara kata ganti nama yang mengaju kepada kata sebenar.Wacana dan Laras Bahasa| 10 Ayat (a) dan ayat (b) menunjukkan bahawa terdapat perkaitan antara gramatis dengan semantik. Dalam ayat di atas. Ini dinamakan hubungan anafora.

sama ada ia merupakan wacana syarahan atau ucapan. Contoh: Ayat aktif dan ayat pasif. pendidikan. matematik dan sebagainya. Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa. politik. Jika wacana merupaan wacana ilmiah. maka ragam ayat pasif banyak digunakan untuk memberikn fokus kepada perkara yang dibincangkan. jika wacana merupakan ulasan selari perlawanan bola sepak . Sebaliknya. sukan. ayat bias dan ayat songsang. cara penyampaian. surat rasmi atau surat peribadi. Tiga Dimensi Laras (Halliday) merujuk kepada bidang yang diperkatakan seperti biologi. penutur. adakah ucapan itu disampaiakn dalam majlis yang formal yang dihadiri oleh orang- . perbahasan dan khutbah atau doa? JIka tulisan sama ada ia esei. Terdapat tokoh bahasa yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi. sukan dan sebagainya. perubatan. sains. Gaya penyampaian Misalnya. Tajuk wacana Sama ada wacana berkenaan disampaikan secara lisan atau tulisan. dan gaya penyampaian. Cara penyampaian Jika lisan. laporan. memorandum atau iklan? mengimbangi sama ada suatu ucapan berkenaan disampaikan dalam situasi formal atau tak formal.Wacana dan Laras Bahasa| 11 Contoh dalam bidang agama. dan panjang pendek ayat akan menghasilkan laras yang berbeza. peserta dan tujuan. Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi. Bidang-bidang ini menentukan kosa kata dan istilah serta jenis ayat dan ragam ayat yang digunakan. rragam ayat aktif dengan ayat tunggal yang pendek-pendek banyak digunakan supaya sesuai dengan tempo perlawanan bola sepak berkenaan. Laras dipengaruhi oleh latar. ucapan. iaitu tajuk wacana.

iklan). pengetahuan dan peneranangan (syarahan. buku). Laras Bahasa Biasa Formal/Rasmi Tak Formal Berlaku proses pengguguran dalam ayat-ayat yang Digunakan dalam majlis rasmi. pengetahuan dan penerangan (syarahan. sebagainya. tiada istilah teknikal. iklam). maklumat dan pemujukan (rencana. Struktur ayat mudah. Pembeza utama yang membezakan antara laras biasa dengan laras khusus ialah:    kosa kata atau istilah tatabahasa gaya Laras Bahasa Biasa Tidak melibatkan bidang tertentu. Laras bahasa biasa terbahagi kepada formal dan tak formal.) Laras biasa ialah laras bahasa yang yang digunakan unuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti bidang hiburan (laporan sukan. objek. contohnya: Dilarang memijak rumput. . rencana). berita sukan). kurang kata pinjaman.Wacana dan Laras Bahasa| 12 orang kenamaan atau dif-dif? Jenis dan Ciri Laras Bahasa Laras bahasa dapat digolongkan kepada dua golongan besar. laporan. surat kiriman dan diucapkan sama ada pengguguran subjek. Laras biasa ialah laras khusus yang digunakan untuk masyarakat umum seeprti bidang hiburan (laporan sukan. ringkas dan padat. iaitu laras biasa dan laras khusus. Ayat ayat sederhana. berita sukan). mudah difahami. Laras khusus pula merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar (rencana. predikat. encana) dan maklumat dan pemujukan (rencana.

(Sumber: http://www. Ia adalah jauh lebih tinggi berbanding hanya satu IPO diluluskan pada suku pertama dan tiga pada suku kedua tahun lalu.my 23 Julai 2011) . tender. grafik. Laras Bahasa Perniagaan Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu. Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut: (a) slogan: Kami Ada Cara (b) Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual/Disewa (c) Perkaitan Konsep: Artis X dengan Tilam Jenama Y (D) Perisytihran: Waja dengan Aksesori Lengkap (e) Kaedah Umpan: Beli Satu.Wacana dan Laras Bahasa| 13 . justeru mencerminkan kerancakan semula aktiviti penjanaan modal di pasaran tempatan.bharian. lukisan. Digunakan dalam iklan.04 bilion. disokong pula oleh gambar. laporan dan sebagainya . (g) Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama (h) Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai (i) Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin Z. Percuma Satu (f) Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan. Contoh laras perniagaan: SURUHANJAYA Sekuriti Malaysia (SC) meluluskan sembilan permohonan melaksanakan tawaran awam permulaan (IPO) untuk penyenaraian di Bursa Malaysia dalam tempoh suku kedua lalu. ilustrasi dan sebagainya. atau mengubah sikap dan melakukan tindakan.com. dengan potensi modal pasaran terkumpul bernilai RM17.

Bersifat teknikal. Di Amerika Syarikat. Azran Rahmat dan kerajaan Malaysia sebagai defendan pertama hingga keempat. Mohd. pecutan. penulis perlu mengikut fornmati tertentu seperti perlu ada catatan bibiliografi (rujukan). 45.000 gen dalam DNA manusia. mempunyai istilah sendiri seperti Argumantum ad baculum. 9 Mac 2010 sehingga keesokan harinya. Plaintif menamakan Awang. Mazlan. teknologi.my 23 Julai 2011) Laras Bahasa Undang-Undang Tiada gambar. matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan. Ia adalah satu inisiatif global bagi mengumpul data-data genetik manusia bagi tujuan merawat penyakitpenyakit yang berkaitan dengan mutasi gen. 55. Menggunakan istilah-istilah yang khusus kepada bidang. komunikasi. Contohnya ialah fotosintesis. habeas corpus dan sebagainya. peribahasa. simili. Selepas HGP.bharian. Contoh laras bahasa akademik: Bagi tempoh 1990 hingga 2003. Dalam penulisan ilmiah. dan biasanya perlu dihafal. HGP berjaya merekodkan antara 20. selaku plaintif mendakwa dia telah ditangkap secara salah dan tidak sah oleh polis pada pukul 10 pagi. (Sumber: http://www. metafora. graf. Contoh laras undang-undang: Hakim Datuk Akhtar Tahir memutuskan menolak dengan kos saman tersebut setelah Mazlan gagal membuktikan unsur-unsur konspirasi seperti yang didakwa dalam pernyataan tuntutannya. nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab.com. anggota polis. pemetaan genetik yang dikenali sebagai Projek Genom Manusia (HGP) sudah bermula. pendebungaan dan sebagainya. HVP dicetuskan oleh Profesor Richard Cotton dan berpangkalan di Australia. (Sumber: http://utusan. kiasan dan sebagainya. Dalam saman yang difailkan pada 16 Ogos tahun lalu.com.000 ke 25. satu lagi projek genetik menyusul iaitu Projek Variasi Manusia atau Human Variome Project (HVP).my/ 23 Julai 2011) . Felda.Wacana dan Laras Bahasa| 14 Laras Bahasa Akademik Meliputi pelbagai bidang seperti sains. Sejak itu banyak penyelidikan berkaitan pemetaan genetik dilakukan di seluruh dunia. misalnya penulisan tesis. mengawan.

malah. Laksamana Madya Datuk Mohammed Noordin Ali berkata. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai. d. mementingkan penyusunan. Contoh laras akhbar: SUBANG 22 Julai – Prestasi cemerlang pasukan Malcon East 6 (ME 6) sepanjang berkhidmat selama sembilan bulan di Lebanon berjaya menjulang nama Angkatan Tentera Malaysia (ATM) di peringkat antarabangsa. isi tulisan mestilah tepat. Beberapa ciri bahasa sastera: a kreatif dan imaginatif b. dan sebagainya haruslah dielakkan. Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilanganbesar pembaca akhbar. preskriptif. menggunakan bahas tersirat: perlambangan. peribahasa. kiasan. ilusi.my/ 23 Julai 2011) Laras Bahasa Sastera Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. puitis dan hidup. kisan. mengandungi beberapa klaausa.com. dramatik dan puitis. . lain daripada struktur teks cereka. (Sumber: http://utusan. perbandingan. kedua. metafora.Wacana dan Laras Bahasa| 15 Laras bahasa media Berita sebagai satu wacana mempunyais truktur teks yang tersendiri. gaya tulisan yang jelas dan ketiga. simile. menggunakan petikan. personifikasi. dialog. deskriptif. Bahasanya boleh dalam bentuk naratif. pengulangan. baasa yang digunakan mudah. bunga-bunga bahasa dan sebagainya. Timbalan Panglima Tentera Laut. istilah teknik. pemilihan kata c.: monolog. pertama. ambiguiti dan sebagainya. maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orang ramai. Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baikialah. Ayat yang panjang. pasukan itu mendapat pujian pelbagai pihak berdasarkan prestasi mereka sepanjang bertugas di negara itu. metafora. dan lain pula daripada struktur teks esei dan karya ilmiah.

Pembudayaan Contoh Analisis:membaca al-Quran juga tidak terhad kepada satu-satu tempat. Dia sendiri terpegun dengan keadaan cuaca yang tidak pernah berlaku dalam sejarah Daerah Mawar Merah. semua usaha perlu dihidupkan dalam organisasi kerana mukjizat kehebatan kemuliaan al-Quran kesannya sangat mendalam kepada jati diri. Kalau dia terus bersabar dan yakin pada pembedahan itu nanti. Di tengah-tengah fikirannya yang keruh.my 23 Julai 2011) . Contoh laras sastera: DIA memandang ke luar jendela yang berlangsir ungu muda.my/bharian/articles/Cerpen_Virus/Article 23 Julai 2011) Laras Bahasa Agama Mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab Diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis. dan Bidang Ciri-ciri Laras Bahasa Perniagaan (Sumber: http://www. Ia bagaikan dihangatkan oleh suatu perasaan yang menjarumi fikirannya. Bahkan.bharian. ayat ini secara ijmalnya menunjukkan al-Quran itu penawar kepada manusia dalam empat perkara iaitu nasihat yang baik. Membuatkan dia penat. dia merasakan dalam dirinya ada air kekusutan berkocak hebat.com.Wacana dan Laras Bahasa| 16 e. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa. Contoh laras agama: Al-Maraqhi dalam tafsirnya mengatakan. Sebagai pengurus atau majikan. Lalu terusik pada jiwa. keagungan Allah melalui kalam-Nya ini juga apabila dibaca dapat melembutkan hati dan membuka hidayah seperti berlaku kepada ahli syair terkemuka. Kedinginan cuaca pada pagi yang amat dingin seperti tidak mampu menenangkan hatinya. Fikirannya berlari lagi pada dua ayat panjang. penawar kepada segala penyakit hati seperti syirik dan nifaq. Melihat cebisan-cebisan putih yang gugur dari langit. Dia merasakan ia seperti tepung yang keluar dari ayak. Amat penat. dia masih bertahan dengan perasaan yang dipikul berat.bharian. Diselamatkan oleh pakar bedah yang hebat. dia akan selamat. petunjuk jalan kebenaran dan rahmat bagi mereka yang beriman. (Sumber: http://www.com. keadaan atau masa saja. Namun. tertabur di jalan raya dan bangunan di depan banglo mewah tiga tingkat. Ia boleh dibudayakan termasuk di tempat kerja. Thufail bin Amr dan Saidina Umar bin al-Khattab untuk memeluk Islam. Terucap lancar pada lidah seorang lelaki 60 tahun. 1.

khususnya bidang perusahaan. Tatabahasa  Morfologi (kajian terhadap perkataan) Kata-kata umum (kata tunggal) bahasa Melayu boleh menjadi katakata khusus (bidang perniagaan) apabila menjadi kata terbitan. komposit  Istilah umum: tetapi diberi pengertian khusus (merujuk bidang ekonomi) untung susut tempoh hutang runcit tunai 3. antaranya: agihan jualan. Perbendaharaan Kata  Istilah khusus (penanda laras). Penggunaan laras bahasa perniagaan dalam bahasa Melayu amat penting. perindustrian. perbankan. agensi pemasaran. eksport saham urus niaga. khususnya dalam aspek komunikasi memandangkan ekonomi negara menjelang abad ke-21 akan berasaskan perindustrian dan perusahaan. perniagaan dan perdagangan. cek palang harga mutlak.Wacana dan Laras Bahasa| 17  Biasanya digunakan dalam dunia korporat. perakaunan. Contohnya: Kata Umum Istilah . baki debit anggaran kos. francais. 2.   Penggunaan bahasa Melayu terpaksa bersaing dengan bahasa Inggeris. kredit.

Wacana dan Laras Bahasa| 18 wang ratus lebih pasar pegang dagang kewangan peratus lebihan pasaran pemegang dagangan  Akronim Contohnya: EPU – Unit Pembangunan Ekonomi EON – Edaran Otomobil Nasional BSN – Bank Simpanan Nasional BSKL – Bursa Saham Kuala Lumpur  Kata Majmuk Contohnya: kos jualan untung bersih modal tetap lebih asset harta semasa sebut harga  Sintaksis (kajian terhadap ayat) Kebanyakan ayat-ayat yang digunakan jenis ayat penyata. Contohnya: Bank Simpanan Nasional (BSN) mencatatkan prestasi di luar jangkaan apabila mengaut keuntungan sebelum cukai bagi . iaitu ayat-ayat yang memberi keterangan tentang sesuatu hal.

Jualan runcit adalah dijangka akan meningkat. Menggunakan ragam ayat yang seimbang. Contohnya: 1. 2.Contohnya: Seandainya pemegang saham berjaya mengawal pihak pengurusan (sudah tentu dengan kos yang tinggi).Wacana dan Laras Bahasa| 19 setengah tahun pertama. Struktur ayat juga jelas memperlihatkan pengaruh bahasa Inggeris. khususnya penggunaan ayat pemeri yang menggunakan kopula “adalah” dan “ialah” walaupun unsur ini tidak wajib digunakan dalam bahasa Melayu. Kecenderungan menggunakan ayat majmuk.754 juta bagi tahun lalu. Fungsi kata pemeri tersebut untuk kejelasan dan pemahaman ayat dengan lebih mudah. Paling ketara ialah pendaftaran baru bagi kereta. . Contohnya: Ayat Aktif KDNK merupakan petunjuk ekonomi yang paling penting Ayat Pasif Kesan teus dirasai oleh pengeluar segmen kereta yang lebih mahal. bagaimana mereka memastikan bahawa nilai sebenar syarikat tergambar dalam pasaran saham agar mereka tidak akan mengalami sebarang kerugian apabila menjual saham mereka. lebih RM70 juta dan mengatasi keuntungan sebanyak RM 47. iaitu ayat yang mendukung beberapa isi dalam satu ayat untuk menimbulkan kelancaran dan kesinambungan wacana. iaitu menggunakan ayat aktif dan ayat pasif yang sama banyak dalam teks ekonomi.

graf statistik dan sebagainya. Banyak menggunakan jadual. 3. sesuai dan tepat serta boleh menyampaikan maksud dan pengertian dengan berkesan. Bina dua contoh ayat yang memperlihatkan laras bahasa iklan. Ellipsis 9. iaitu laras bahasa yang mengungkapkan ilmu. graf dan carta. Dengan contoh-contoh. tunjukkan bagaimana penanda wacana tertentu dapat menjadikan ayat yang gramatis. . Jelaskan beberapa definisi wacana daripada beberapa pandangan tokoh. Katafora 8. Generik 10. Gaya Bahasa   Berbentuk ilmiah. Koherens 2. Kohesi 3. KATA KUNCI 1. Kohesif 5. RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan kepentingan wacana dan laras bahasa dalam sesebuah penulisan. dan ayat yang baik. Inferens 4. Bersifat formal dan mempunyai perkataan. Eksplisit 6. Anafora 7. seseorang pelajar dapat menggunakan pengetahuan tersebut ke arah menghasilkan sebuah penulisan yang bermutu tinggi. Dengan wujudnya pengetahuan yang mendalam kepada kedua-dua aspek tersebut.6 Nyatakan kepentingan laras bahasa dalam sesebuah penulisan. 2.Wacana dan Laras Bahasa| 20 4.  AKTIVITI 9. Preposisi PENILAIAN KENDIRI 1. istilah susunan frasa.

R. (1976). 16-20. Universiti Sydney. Momeograf. (1983). Department Linguistik.Cohesion and the teacher. Noewood. RUJUKAN Anderson. Australian Journal of Reading. (1979). R. J.Cohesion. A. Journal of Reading. Freedle. 35-42. Halliday. Ablex. Longman. London. coherence and the comprehension of text. . Bina dua contoh ayat yang memperlihatkan laras bahasa agama. (1977). Moe. 6.A. dan Hasan. 1981.K.Cohesion In English. E. M.Wacana dan Laras Bahasa| 21 4.R. Lexical Cohesion.Discourse Production and Comprehension . Martin. Tunjukkan perbezaan koherens dan kohesi dalam pembinaan sesebuah ayat yang gramatis. 23. 5.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.