P. 1
Linguistik

Linguistik

|Views: 84|Likes:
Published by Alia Omar
about linguistics study
about linguistics study

More info:

Published by: Alia Omar on Mar 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2013

pdf

text

original

PENGENALAN
Panduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan kursus. Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan cemerlang. Kursus KRB 3033 Pengantar Bahasa Melayu merupakan kursus wajib dan teras yang perlu diambil oleh pelajar yang mengikuti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah . Kursus KRB 3033 mendedahkan kepada pelajar tentang asas kepada linguistik yang meliputi bidang kajian ilmu linguistik yang terdiri daripada Sejarah Linguistik. ,Fonologi, Morfologi, Sintaksis, Semantik, Psikolinguistik, dan Wacana. Walau bagaimanapun tidak semua bidang linguistik yang dapat diterap kan dalam modul ini. Kursus ini bernilai 3 jam kredit.

KUMPULAN SASARAN
Kursus ini ditawarkan kepada semua pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah di UPSI. Bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran, modul ini digubal khas untuk pelajar Program Pendidikan Jarak Jauh UPSI.

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN
Mengikut piawaian UPSI dan MQA, setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam waktu pembelajaran. Oleh itu bagi kursus ini pelajar perlu memperuntukkan 120 jam waktu pembelajaran. Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi KRB 3033 adalah seperti dalam Jadual 1 dan Jadual 2. Jadual 1 Anggaran agihan masa pembelajaran (3 jam kredit) Aktiviti Pembelajaran Membaca modul, ulangkaji, menyiap tugasan Tutorial di Pusat Tutorial dalam talian (E-Learning, contohnya melalui BigBlueButton, Skype, dll.) Forum (E-Learning melalui MyGuru2) Video P&P melalui MyGuru2 Jumlah Masa Pembelajaran Jam Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka 48 10 32 20 10 78 120

42

HURAIAN KRB 3033 PENGANTAR BAHASA MELAYU
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pada akhir kursus KRB 3033, anda diharap dapat: 1. Memahami dan mengetahui istilah dan konsep asas dalam Bahasa Melayu. 2. Mengetahui dan mengenali subbidang yang terdapat dalam Bahasa Melayu. 3. Memahami dan menguasai aspek asas Bahasa Melayu mengikut bidang secara khusus seperti lisan, sebutan, morfologi, dan sintaksis. SINOPSIS KURSUS Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar ten tang aspek yang terdapat dalam bidang Bahasa Melayu. Antara aspek yang dibincangkan ialah definisi bahasa dan lingustik Melayu, sebutan, ejaan, penulisan, morfologi, sintaksis dan aspek makna. Aspek -aspek ini merupakan perkara asas yang menjadi dasar kepada pengajaran Bahasa Melayu yang perlu dikuasai oleh pelajar program Pendidikan Sekolah Rendah. ISI KANDUNGAN KURSUS Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini, isi kandungan kursus dibahagikan kepada sepuluh unit semuanya yang terkandung dalam modul ini . Berikut merupakan perincian bagi setiap unit :

UNIT 1

2

TAJUK PENGENALAN ILMU LINGUISTIK DAN BAHASA Unit ini membincangkan definisi dan cabang ilmu linguistik, bidang ilmu linguistik, definisi bahasa, sifat bahasa, asal usul bahasa Melayu, pengaruh bahasa asing, taraf bahasa Melayu, dan fungsi bahasa Melayu. PSIKOLINGUISTIK Unit ini membincangkan tentang definisi Psikolinguistik, pemerolehan bahasa pertama dan teoriteori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. 3.SISTEM EJAAN DAN SEBUTAN Unit ini membincangkan tentang sistem ejaan bahasa Melayu, membezakan jenis bunyi vokal, konsonan dan diftong, menghuraikan sistem sebutan baku bahasa Melayu, dan mengaplikasikan sebutan baku dalam urusan rasmi.

4

MORFOLOGI : PEMBENTUKAN KATA Unit ini membincangkan tentang definisi morfologi, menerangkan konsep pembentukan kata, menghuraikan proses pembentukan kata, dan membezakan jenis-jenis bentuk kata. MORFOLOGI : PENGGOLONGAN KATA Unit ini membincangkan tentang konsep penggolongan kata, menerangkan jenis-jenis kata nama, menerangkan jenis-jenis kata kerja, dan menerangkan jenis-jenis kata adjektif dan kata tugas. SINTAKSIS : AYAT Unit ini meneruskan perbincangan tentang definisi sintaksis, mengenal pasti binaan subjek dan predikat, menerangkan pola ayat dasar, dan menggunakan ayat tunggal dan majmuk dengan betul. SEMANTIK Unit ini menghuraikan tentang definisi Semantik, menjelaskan hubungan perkataan makna dan rujukan, dan menghuraikan faktor-faktor yang menentu dan mengubah makna perkataan. PERIBAHASA Unit ini menjelaskan tentang konsep peribahasa, menghuraikan jenis -jenis peribahasa, dan mengaplikasikan peribahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. . WACANA DAN LARAS BAHASA Unit ini menjelaskan definisi wacana, menjelaskan ciri-ciri wacana, menjelaskan jenis-jenis dan alat wacana, menjelaskan perbezaan koheren dan kohesi, dan menghuraikan jenis dan ciri -ciri laras bahasa. PENGAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KORPUS BERKOMPUTER Unit ini menjelaskan konsep korpus berkomputer, menerangkan kepentingan korpus berkomputer, dan mengaplikasikan korpus berkomputer dalam P&P.

5

6

7

8

9

10

PENAKSIRAN Tugasan 2 Tugasan Forum Peperiksaan Akhir Jumlah % Wajaran 50 10 40 100 Kaedah dan Hasil Tugasan Dalam talian menggunakan MyGuru2 Dalam talian menggunakan MyGuru2 .

Mohd Baharin . Yusof Abu Bakar B. Yusuf Omar Hisham B.KRB 3033 PENGANTAR BAHASA MELAYU Penulis: Mohd Ra’in B. Shaari Abdullah B.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 1 UNIT 1 PENGENALAN ILMU LINGUISTIK DAN BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. menghuraikan sifat-sifat bahasa.0 PENGENALAN Menurut Verhaar (1985:1). Menurut Kamus Dewan (1993) perkataan linguistik diambil daripada perkataan Inggeris yang bererti pengajian ilmu bahasa. Ahli linguistik pula adalah individu yang mahir tentang teori-teori lingistik serta kaedah-kaedah penyelidikan linguistik. „linguistik‟ berasal daripada perkataan Latin iaitu ‘lingua’ yang bermaksud bahasa. Terdapat perbezaan antara istilah ahli bahasa. Ini juga . Sepanyol „Lengua‟ dan Inggeris „Linguistics‟. terutamanya dari segi peraturan bahasa serta penggunaan bahasa yang betul dalam pelbagai konteks. Itali „Lingua‟. dan 3. ahli linguistik dan ahli terjemahan. Ahli bahasa adalah individu yang mahir dalam satu-satu bahasa. merumuskan fungsi-fungsi bahasa Melayu meliputi pelbagai aspek kehidupan. 2. 1. anda diharapkan dapat: 1. Selain itu. Seseorang ahli linguistik yang bersandarkan sesuatu teori boleh menjelaskan apa-apa fenomena atau permasalahan dalam bahasanya sendiri atau bahasa-bahasa lain walaupun beliau sendiri tidak memahami bahasa tersebut. menjelaskan konsep linguistik dan bidang-bidangnya. perkataan linguistik juga boleh ditemukan dalam bahasa Perancis „Langue dan Langage‟.

2. Beliau juga mengatakan bahawa perkataan „linguistik‟ sudah memberi kan maksud kajian yang menyentuh sesuatu kajian bahasa boleh dilaksanakan. ilmu ini mula berkembang sekitar tahun-tahun 1960-an. ilmu linguistik mula diajarkan di Fakulti Sains Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan UKM pada 1 Mei 1984.2 Saintifik Kajian Linguistik Saintifik bermaksud sesuatu kajian itu dilakukan berdasarkan metodologi yang tepat. David Crystal (1973). 4. Ahli terjemahan ialah seseorang yang mahir lebih daripada satu bahasa. Verhaar (1993) menyatakan bahawa linguistik adalah suatu kajian ilmu bahasa. dan mempunyai dapatan kajian yang sah. Dapatan kajian mestilah ringkas. . mendefinisikan linguistik sebagai kajian terhadap bahasa manusia. seseorang itu boleh menterjemahkan bahasa Melayu dengan bahasa Rusia atau dengan beberapa bahasa yang lain. padat dan tepat. Di Eropah seperti Britain.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 2 bermakna ahli linguistik bukanlah seseorang yang mahir dalam banyak bahasa seperti ahli terjemahan. 3. mempunyai sampel atau data kajian yang sah. mendefinisikan linguistik sebagai kajian mengenai bahasa yang diucapkan oleh segolongan masyarakat. Di Malaysia pula. Bidang ini telah mendapat perhatian hampir di semua universiti di Malaysia. bersandarkan teori-teori tertentu. 1. Emperikal juga mempunyai ciri ekomomi dalam menghasilkan sesuatu dapatan kajian bahasa. iaitu dilakukan secara berterusan terhadap sesuatu sampel atau data bahasa.1 Definisi Linguistik Berikut ialah beberapa pendapat tokoh yang menjelaskan definisi ilmu linguistik: 1. 5. Sejarah perkembangan ilmu linguistik sebagai salah satu disiplin ilmu moden secara relatifnya masih dianggap baharu. menjelaskan linguistik sebagai kajian bahasa secara saintifik. Ijazah ilmu linguistik mula-mula diperkenalkan di Universiti York. Kajian mestilah konsisten. Kemungkinannya. Britain. Langacker (1987). 1. John Lyons (1968) mendefinisikan linguistik sebagai “the scientific study of language”. Kajian saintifik dikenali sebagai empiris atau emperikal iaitu dilakukan secara menyeluruh. Ferdinand de Sausure (1988).

Bawah cabang linguistik pula. Hipotesis perlulah diuji atau dibuktikan dengan menghuraikan data. Linguistik Deskriptif Pengkajian bahasa terhadap ciri bunyi.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 3 Permasalahan Kajian dan Hipotesis Ujian data lanjutan Sampel kajian/Data Teori dan Analisis Rajah 1. Semua dasar fikiran dan perkiraan dalam . 1.1: Saintifik Kajian Linguistik Dalam menjalankan penyelidikan sesuatu bahasa. terdapat dua bidang linguistik iaitu linguistik mikro dan linguistik makro.3 Cabang Linguistik Linguistik boleh dikategorikan kepada beberapa jenis atau cabang berdasarkan beberapa perkara seperti meneliti linguistik dari sudut fungsinya. teori serta metodologi yang betul. barulah sesuatu dapatan kajian yang berbentuk rumus atau peraturan sesuatu bahasa dilakukan. dari sudut apa-apa yang dikaji dan aspek masa dalam kajian linguistik. seseorang pengkaji boleh bermula dengan hipotesis atau andaian awal. tatabahasa dan perkataan pada waktu tertentu. Berikut adalah penerangan ringkas tentang cabang-cabang linguistik: 1. Setelah data diuji dan dibuktikan secara sistematik. Linguistik ini bermaksud juga pengkajian atau penghuraian bahasa dilakukan secara penghuraian supaya sesuatu tujuannya fenomena bahasa dapat dihuraikan atau dijelaskan dengan lebih berpada (adequate).

Linguistik Preskriptif Penekanan kepada penghasilan rumus atau formula bahasa bagi menjelaskan sesuatu fenomena bahasa. Rumus preskriptif pula sebenarnya lebih kepada rumus gaya berbanding rumus tatabahasa. Linguistik juga membekalkan data untuk mengukuh dan menyangkal sesuatu usul dan teori yang dikemukakan. Linguistik Historis Satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa daripada sudut sejarah. 5. Linguistik ini kerap digunakan untuk membanding-bandingkan satu dialek dengan satu dialek yang lain. Linguistik Sinkronik Linguistik jenis ini menghurai atau mengkaji sesuatu bahasa dari sudut masa. penulisan buku-buku teks. Misalnya Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini. 4. Hal ini adalah untuk membolehkan penutur dilihat sebagai orang yang menuturkan bahasa dengan betul dan dianggap sebagai orang yang terpelajar. 3. 2. sejarah sistem ejaan dan seumpamanya. Linguistik Terapan Satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori deskripsi. Linguistik Deskriptif turut menganalisis bahasa tertentu dengan hipotesis dan teori-teori Linguistik General. Turut dikaji ialah mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu. dan menerangkan apa-apa saja unsur yang wujud dalam bahasa pada waktu itu . perkataan dan ayat iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 4 Linguistik Deskriptif adalah bersumberkan satu teori dasar yang umum disebut sebagai „General Linguistik‟. stilistik. 6. dalam leksikografi. Linguistik Preskriptif menerang dan menentukan cara bahasa sepatutnya ditulis dan dituturkan. Linguistik Perbandingan ( komparatif) Linguistik jenis ini membandingkan dua bahasa atau lebih dari sudut bunyi. penterjemahan. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa. Ini bermaksud satu kajian yang dilakukan terhadap bahasa pada satu masa dalam titik sejarah. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa. petalogi bahasa dan sebagainya.

makna b) Makrolinguistik (linguistik terapan) Bidang yang mengkaji bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa iaitu melibatkan kajian yang bersifat intra disiplin. Contohnya kajian terhadap:  fonologi . 7. Linguistik Diakronik Linguistik ini tidak menekankan aspek masa.ayat  semantik .4 Bidang Linguistik Secara umumnya bidang linguistik terbahagi kepada: a) Mikrolinguistik (linguistik tulen) Bidang yang mengkaji bahasa dari dalam iaitu kajian terhadap struktur bahasa itu sendiri. Linguistik ini merupakan satu pendekatan terhadap kajian bahasa dari segi sejarah atau perbandingan. Sapir berpendapat.perkataan  sintaksis . Ini bererti bahawa kajian diakronik berasaskan dua atau lebih kajian sinkronik.5 Definisi Bahasa: Edward Sapir (1948:8) telah mendefinisikan bahasa sebagai “ a purely human and non instinctive method of communicating ideas. bahasa merupakan satu alat atau cara .bunyi  morfologi .Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 5 dengan tidak dipengaruhi oleh perkembangan bahasa tersebut dari segi sejarah ataupun daripada satu bahasa lain. emotions and desires by means of a system of voluntary produced symbols”. Contohnya kajian terhadap:  sosiolinguistik – mengkaji hubungan bahasa dengan masyarakat  psikolinguistik – mengkaji hubungan bahasa dengan perlakuan manusia  filologi – kajian terhadap sejarah bahasa yang terdapat dalam satu teks  neurolinguistik – kajian berkaitan saraf otak dengan kemampuan bahasa  petalogi – kajian tentang perkataan tentang cara bercakap 1. 1.

Cook (1977) mendifinisikan bahasa sebagai “…. emosi dan kehendak mereka. frasa. Sistem ini dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang berhubungan secara fungsional antara satu sama lain dan bersifat sistematis dan sistemis. sebagai penanda bangsa. sintaksis dan semantik. Sistematis bermaksud bahasa tersusun menurut satu pola. keinginan dan perbuatan..Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 6 yang hanya dimiliki manusia untuk berkomunikasi. 1. Sistem bahasa dilihat dari sudut unit/ unsur/ komponen bahasa yang disusun mengikut cara-cara tertentu. 2. Selain itu. interact and transmit their culture.6 Sifat-Sifat Bahasa 1. Unsur tanda terdiri daripada penanda dan petanda. Mempunyai sistem Setiap bahasa mempunyai peraturan atau sistemnya yang tersendiri.a system of arbitrary vocal symbols and grammartical signals by means of which the members of the speech community communicate. iaitu ia tidak tersusun secara sembarangan. kata. Unit atau unsur bahasa disusun mengikut cara-cara tertentu. bagi Cook bahasa adalah satu sistem simbol pertuturan yang arbitrari dan penanda kenahuan yang digunakan oleh anggota sesebuah komuniti. Sistem bunyi dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab misalnya. bahasa merefleksi atau menggambarkan latar belakang budaya seseorang pengguna atau penuturnya. contohnya fonem. Mempunyai lambang Sesuatu lambang biasanya dikaitkan dengan unsur tanda. morfologi. Selain dipakai sebagai istilah generik. ” Oleh itu. Sistem bererti susunan teratur. Nelson Francis pula mendefinisikan bahasa sebagai satu sistem bunyi yang dihasilkan oleh alat tutur yang digunakan oleh sekelompok manusia sebagai wahana atau cara untuk menjalankan apa-apa sahaja aktiviti masyarakat mereka. Albert B. daripada semua termasuk . adalah berbeza-beza. Samsuri (1978) menyatakan bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk fikiran dan perasaan. berpola dan membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistemis pula bermaksud bahasa bukan merupakan sistem tunggal tetapi terdiri daripada sub-sub sistem atau sistem bawahan yang terdiri daripada fonologi. klausa dan ayat. menyampaikan idea. mofem.

Arbitrari Tidak akan berlaku hubungan hayati antara bunyi yang dilafazkan atau ditulis dengan benda atau objek. tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksudkan oleh lambang tersebut. Bunyi bahasa ialah fonem (fon. bahasa manusia tidak akan terdiri daripada ketukan mesin taip. Manusia boleh menghasilkan beribu-ribu bunyi melalui pelbagai cara. Contohnya bahasa Jepun yang diucapkan oleh penuturnya hanya difahami oleh masyarakat Jepun. fikiran. Bunyi dihasilkan oleh alat pertuturan manusia. Lambang-lambang bunyi bahasa yang bermakna dalam bahasa merupakan satuan –satuan bahasa yang mewujudkan mofem. Lambang tidak bersifat langsung dan alamiah. Bermakna Semua ujaran bahasa yang dihasilkan perlu difahamai oleh masyarakat pendengar. tetapi . benda dan tindakan secara langsung dan alamiah. Walau bagaimanapun. Justeru. antara [unta] dengan yang dilambangkannya iaitu “sejenis binatang berkaki empat yang biasa ditunggani”. kata. kalau di kejauhan kelihatan ada asap membumbung tinggi maka kita tahu bahawa di sana ada api sebab asap merupakan tanda akan adanya api. Contohnya. Bahasa pada asasnya terdiri daripada bunyi-bunyi melainkan bahasa isyarat yang sangat terhad penggunaannya. tidak secara alamiah dan langsung. tetapi tidak difahami oleh penutur Turki. bentuk-bentuk bunyi yang tidak bermakna dalam bahasa apapun bukanlah bahasa kerana fungsi bahasa adalah menyampaikan mesej. 5. Tentu hanya ada satu bahasa yang meskipun berbeza. Lambang menandai sesuatu yang lain secara konvensional. 3. konsep. Kita tidak dapat menjelaskan sebab binatang tersebut dilambangkan dengan bunyi [unta] bukanya [tanu] atau [unat]. bau.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 7 kajian semiotik juga merupakan sesuatu yang dapat menandai atau mewakili idea. Oleh itu. ayat dan wacana. Oleh kerana bahasa itu bermakna. iaitu tidak adanya hubungan langsung yang bersifat wajib antara lambang dengan yang dilambangkan. Misalnya. perasaan. perubahan suhu ataupun campuran bahan kimia. warna. idea atau pemikiran. berubah-ubah atau tidak tetap. Semua satuan ini memiliki makna. Terdiri daripada bunyi Bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucapan manusia dan bermakna. Arbitrari bermaksud sewenang-wenangnya. Lambang juga sering disebut bersifat arbitrari. fonem. fonemik). 4. antaranya perlu bersifat konvensional. resepi. maka segala ucapan tidak mempunyai makna adalah bukan bahasa. frasa. klausa.

maka angota masyarakat bahasa berkenaan harus mematuhinya. Ada pendapat yang mengatakan bahawa ada sejumlah kata dalam bahasa apa-apa sekali pun yang lambangnya berasal daripada bunyi yang diwakilinya. Oleh itu. sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Bersifat konvensional Maksud bahasa bersifat konvensional ialah semua aspek bahasa sudah disepakati oleh masyarakat penutur bahasa berkenaan. Contohnya. Contohnya. Hal ini bermaksud semua anggota masyarakat berkenaan harus mematuhi konvensi./a/ dan /s/ dapat menghasilkan satuan-satuan bahasa /m/-/a/-/s/-/a/. Salah satu keunikan yang terdapat dalam bahasa Melayu ialah ia bersifat aglutinatif (kata dasar . dan lain-lain. jika penutur bahasa Turki mengucapkan “ ders” sebagai “pelajaran”. Ini bererti ciri yang terdapat dalam sesuatu bahasa diiktiraf oleh penutur natifnya. /a/-/s/-/a/-/m/. jika perkataan kereta merujuk kepada sejenis kenderaan beroda empat. /s/-/a/-/m/-/a/. Kekonvensionalan bahasa terletak pada kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan konsep yang dilambangkannya. Contoh lain. Produktif Apabila bahasa dikatakan bersifat produktif. semua penutur bahasa tersebut mematuhi bahawa lambang tertentu mewakili objek. ini bererti. 7. /a/ . Jika tidak dipatuhi atau menggantikannya dengan lambang lain maka komunikasi akan bercelaru. penutur asli juga tidak boleh bertanya punca binatang itu diberikan nama unta kerana sebahagian daripada nama yang telah diberikan itu tidak mempunyai jawapan atau bersebab. Persetujuan dilakukan sama ada secara sedar ataupun tidak. Selain itu. tetapi dengan unsur yang jumlah yang terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas meskipun secara relatif.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 8 perbezaannya tidak terlalu banyak. Unik Bahasa yang bersifat unik bermaksud mempunyai ciri-ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Sekiranya bahasa itu dikatakan produktif meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas. bahawa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Ini bermaksud banyak hasilnya atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan. 8. fonem-fonem /m/. perkataan atau peristiwa. walaupun unsur bahasa terhad tetapi jumlah yang dibentuk oleh bahasa tidak terbatas. Ini bermaksud mempunyai ciri yang tersendiri. 6. maka semua penutur bahasa tersebut akan mengucapkan “ ders” sebagai merujuk kepada pelajaran.

dijalankan. Oleh kerana latar belakang dan lingkungannya tidak sama. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari pelbagai status sosial dan latar belakang. Contohnya: jalan. manakala dalam bahasa inggeris terdapat transitive verb. bahasa itu juga menjadi ikut berubah. Manakala. Ciri-ciri yang universal ini merupakan unsur bahasa yang paling umum yang biasanya boleh dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat bahasa lain. Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan. dialek dan ragam bahasa. bahasa Inggeris (komputer). 10. Bahasa Inggeris pula mempunyai enam belas vokal termasuk diftong dan 24 konsonan. maka bahasa yang mereka gunakan menjadi bervariasi atau beragam. Bervariasi Variasi disebabkan oleh ramainya penutur dalam sesuatu bahasa dan luasnya kawasan bahasa tersebut. Variasi bahasa dilihat dari segi idiolek. Iaitu menjadi tidak tetap dan tidak statik. Oleh kerana bahasa itu merupakan ujaran. berjalan. Oleh kerana keterikatan dan keterkaitan bahasa itu dengan manusia sedangkan dalam kehidupannya dalam masyarakat. bahasa Tamil (kedai) dan lain-lain. Misalnya bahasa Melayu menerima atau meminjam perkatan seperti dari bahasa Arab (akhirat) .Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 9 menerima imbuhan untuk menukar makna). Maksud universal iaitu adanya ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. maka ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahawa bahasa itu mempunyi bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Universal Setiap bahasa mempunyai kesamaan ciri-ciri tertentu dengan bahasa lain. Dinamis Bahasa boleh menerima pengaruh bahasa lain. Tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai oleh bahasa. 9. bahasa Sanskrit (dunia). dalam bahasa Arab pula terdapat tiga vokal pendek. jalanan. Manakala dialek pula merupakan variasi bahasa yang . dalam bahasa Melayu terdapat enam vokal tiga diftong dan sembilan belas konsonan. Contohnya. Oleh kerana itulah bahasa disebut dinamis iaitu bahasa boleh menerima pengaruh bahasa lain. 11. Bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. bahasa Cina (mee). menjalankan. Contoh yang lain ialah semua bahasa mempunyai kata kerja misalnya dalam bahasa Melayu terdapat kata kerja transitif. tiga vokal panjang dan 28 konsonan. perjalanan. kegiatan manusia itu tidak tetap dan selalu berubah maka.

7 Asal Usul Bahasa Melayu Sebelum kita mempelajari aspek-aspek penting yang terdapat dalam bahasa Melayu. keadaan atau untuk keperluan tertentu. Banyak haiwan boleh dilatih menutur bahasa manusia seperti burung kakatua. Setiap bahasa dihasil dan diwarisi oleh bangsa tersebut.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 10 digunakan oleh sekelompak anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Isoglos adalah satu istilah bagi merujuk sempadan antara satu dialek dengan dialek yang lain. Variasi bahasa lazimnya disebut dengan nama dialek regional. Jika kita ingin mengkaji sejarah asal-usul sesuatu bahasa. Hanya manusia yang boleh berbahasa. Bebas Bahasa yang bersifat bebas atau bukan mandatori bermaksud tidak boleh dipaksa oleh individu atau kerajaan untuk memaksa masyarakat itu menerima atau mengguna pakai apa-apa aspek bahasa seperti perkataan-perkataan tertentu secara paksaan. jika ada seorang menteri memaksa atau memperkenal penggunaan perkataan “infotaiment” sebagai satu perkataan yang merujuk kepada sesuatu konsep. Untuk situasi formal digunakan ragam bahasa yang disebut ragam baku. dialek areal. 13. Makhluk lain seperti haiwan. maka perkataan tersebut jika tidak dapat diterima oleh masyarakat bahasa itu. Tetapi ternyata bahasa manusia lebih baik kerana keupayaan manusia untuk mencantumkan bunyi-bunyi itu menjadi suku kata tetapi ini tidak berlaku kepada haiwan. maka perkataan tersebut akan lenyap begitu sahaja. eloklah kita mengenali terlebih dahulu sejarah ringkas asal-usul bahasa Melayu. bahasa Jawa dielek Tegal dan sebagainya. 1. . tidak boleh berbahasa. Telah diketahui juga bahawa burung. Ragam bahasa pula adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi. atau dialek geografi. Bahasa adalah suatu aktiviti manusia dan bukannya aktiviti makhluk lain. maka kita perlu mengkaji terlebih dahulu bangsa yang menutur bahasa tersebut. Manusiawi Bahasa manusia adalah milik manusia. Misalnya. untuk situasi tidak formal digunakan ragam yang tidak baku. tetapi haiwan seperti itu hanya boleh menutur sahaja tetapi tidak boleh menggunakan bahasa dalam konteks yang betul. Misalnya di Indonesia mengenal adanya bahasa Jawa dialek Banyumas. monyet dan orang hutan dapat mengeluarkan bunyi pertuturan seperti manusia. 12.

iaitu: 1) Teori Orang Melayu Berasal dari Yunan 2) Teori Orang Melayu Berasal dari Nusantara 1) Teori Orang Melayu Berasal dari Yunan Teori ini dipelopori oleh para sarjana Barat yang berpendapat orang Melayu berasal dari daerah Yunan iaitu suatu kawasan yang terletak di utara Loas dan barat daya negara China. Geldern membuat kesimpulan kapak tua tersebut dibawa oleh orang Asia Tengah ke Asia Tenggara atau ke Kepulauan Melayu ini. Penghijrahan Melayu Deutro menyebabkan Melayu Proto melarikan diri ke kawasan pedalaman kerana terancam dengan Melayu Deutro yang lebih maju dan hidup secara berkumpulan. Geldern Beliau menemukan kapak tua yang diperbuat daripada batu di sekitar hulu Sungai Brahmaputra. Beliau juga menemukan kapak yang mempunyai bentuk dan jenis yang sama di beberapa tempat di kawasan Nusantara. berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan oleh para sarjana dari dalam dan luar negara.H. Penghijrahan kedua dinamakan Melayu Deutro yang berlaku kira-kira dalam tahun 1500 sebelum Masihi. kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno. Salween. dan Hwang. Walau bagaimanapun. Yangtze. Terdapat dua gelombang penghijrahan orang Yunan ke Asia Tenggara. Berikut ialah hujah para sarjana tersebut yang dipetik daripada Darwis Harahap (1992):  R. Irrawaddy. Terdapat dua teori utama bagi menjelaskan asal usul bahasa dan orang Melayu. .Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 11 Siapakah orang Melayu? Dari manakah mereka berasal? Asal usul orang Melayu sebagai penutur asli bahasa Melayu amat kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. Mereka ini telah menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. Penghijrahan pertama dinamakan Melayu Proto yang berlaku berlaku sejak tahun 2500 sebelum Masihi.

rotan. haiwan. Berdasarkan senarai perkataan yang dikajinya itu Kern berkesimpulan bahawa bahasa Melayu ini berasal daripada satu induk yang ada di Asia. nyiur.H.  Asmah Haji Omar Asmah Haji Omar berpendapat bahawa perpindahan orang Melayu dari daratan Asia ke Nusantara ini tidaklah sekaligus dan juga tidak melalui satu laluan. .com)  J. Perkataan tersebut di antara lain ialah: padi. dan beberapa buah pulau di Lautan Pasifik.C Kern J. dan nama perahu. pisang.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 12 Peta1.1: Asia Tenggara (Sumber: Google. Ada yang melalui daratan.H. iaitu Tanah Semenanjung. buluh. dan ubi. Filipina.C. beliau menolak pendapat yang mengatakan bahawa pada mulanya asal bahasa mereka satu dan perbezaan yang berlaku kemudian adalah kerana faktor geografi dan komunikasi. Namun. melalui Lautan Hindi dan ada pula yang melalui Lautan China. Kern membuat kajian berdasarkan beberapa perkataan yang digunakan sehari-hari terutama nama tumbuh-tumbuhan. pandan. Taiwan. Beliau mendapati bahawa perkataan yang terdapat di Kepulauan Nusantara ini terdapat juga di Madagaskar.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 13 Peta 1.2: Wajah Orang Melayu Proto. 2) Teori Orang Melayu dari Nusantara Terdapat sebahagian sarjana berpendapat bahawa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana wilayah sebaliknya telah wujud sekian lama di kawasan Nusantara khususnya kawasan daratan antara Jawa dan Kalimantan yang dahulunya belum ditenggelami air latan. Berikut ialah hujah mereka: .2: Daerah Yunan Rajah1.

Brunei.H.K. Crawfurd menambah hujahnya dengan bukti bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. John Crawfurd (1848). Crawfurd J. dan kawasan Polinesia. Bahasa Jawa dan bahasa Melayulah yang merupakan induk bagi bahasa serumpun yang terdapat di Nusantara ini. iaitu Thailand Selatan. Beliau berpendapat bahawa asal bahasa yang tersebar di Nusantara ini berasal daripada bahasa di Pulau Jawa (bahasa Jawa) dan bahasa yang berasal dari Pulau Sumatera (bahasa Melayu).  Sutan Takdir Alisjahbana Sutan Takdir Alisjahbana (1987). Malaysia. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah mengalami perkembangan budaya beberapa abad lamanya. J. . yang dulunya merupakan kesatuan geografis". Kern (1889). dan Filipina Selatan sebagai bangsa Melayu yang berasal daripada rumpun bangsa yang satu. menggelar bangsa yang berkulit coklat yang hidup di Asia Tenggara. tetapi malah merupakan induk yang menyebar ke tempat lain. A. H.R. Mereka bukan sahaja mempunyai persamaan kulit bahkan persamaan bentuk dan anggota badan yang berbeza daripada bangsa Cina di sebelah timur dan bangsa India di sebelah barat. (b) Bahasa Jawa ialah bahasa tertua dan bahasa induk daripada bahasa yang lain. Kalimantan. Beliau sampai pada satu kesimpulan bahawa: (a) Orang Melayu itu tidak berasal dari mana-mana. Singapura. Setelah mengemukakan hujah tentang kelemahan pendapat terdahulu seperti: Reinhold Foster (1776). mengemukakan teori Leksikostatistik dan teori Migrasi bagi mengkaji asal usul bangsa dan bahasa Melayu. Slametmuljana (1964). William Marsden (1843). J. homeland) nenek moyang bangsa Austronesia haruslah daerah Indonesia dan Filipina (termasuk daerah-daerah yang sekarang merupakan laut dan selat).  Gorys Keraf Gorys Keraf (1984).. Crawfurd telah membuat kajian perbandingan bahasa yang ada di Sumatera. Indonesia.negeri asal (tanahair. Jawa.. dan Dyen (1965) beliau mengambil kesimpulan bahawa ". Logan (1848).Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 14  J. Keane (1880).

Contoh: bahasa Melayu. yang kini berusia kira-kira 670. Sika dan lain-lain. Aceh. golongan Kalimantan. 1. Pithecanthropus Mojokerto (Jawa). manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. Cabang Nusantara mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. Roto. (2004) ialah seperti pada rajah di bawah: Austris Austroasia Tibet-China Austronesia Rumpun bahasa Austronesia ini pula terbahagi kepada empat kelompok yang lebih kecil. golongan Jawa. Jawa. kira-kira 210. golongan Filipina dan banyak lagi. Solo. . kira-kira 600. Pembahagian rumpun bahasa Melayu menurut Nik Safiah Karim et al.000 tahun. Dayak. 3.000 tahun. iaitu: 1.000 tahun. terdapat juga rumpun bahasa Austro-Asia dan rumpun bahasa Tibet-Cina. Bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau Bahasa Nusantara. penemuan tengkorak yang terdapat di Nusantara ini memberi petunjuk bahawa manusia telah lama ada di sini.1 Rumpun Bahasa Melayu Bahasa Melayu dikatakan berasal daripada rumpun bahasa Austronesia. Pithecanthropus Trinil (Jawa). Manusia Wajak (Jawa). Tagalog. Selain daripada rumpun bahasa Austronesia.7. Penemuan tersebut di antara lain ialah: 1. Sunda. iaitu kira-kira 200 – 300 bahasa antaranya golongan Sumatera. 2.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 15  Bukti Penemuan Sejarah Jika ditinjau dari sudut ilmu kaji purba pula.

Contoh: bahasa-bahasa di Kepulauan Marianna. Peta 1.3: Wilayah Bahasa Austronesia (Sumber: Encyclopedia Britannica online 2010) 1. Maori. yang bercampur dengan bahasa Perancis. Sepanyol. Tonga. Menurut Kamus Webster’s Collegiate Dictionary (1981: 663). yang sekarang dituturkan di Tanzania) dipakai sebagai bahasa pertama atau bahasa perdagangan atau bahasa perniagaan antara bangsa yang berbeza bahasanya. 4. Irian dan Kepulauan Caledonia. Secara mudah diturunkan ciri-ciri penting lingua franca seperti berikut. Yunani dan Arab dan dipakai di pelabuhan-pelabuhan Laut Mediterranean. Bahasa-bahasa Polinesia.2 Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca Lingua franca merupakan satu bahasa yang terdiri daripada pelbagai bahasa. senang. tanpa imbuhan  Ayatnya pendek . Marshall. Bahasa-bahasa Mikronesia. Contoh: bahasa Hawaii. Contoh: bahasa-bahasa di Kepulauan Fiji. contoh bahasa Itali. Lingua franca juga dikenali sebagai campuran bahasa lain (seperti Swahili. 3. Haiti. Carolina dan Gilbert.  Bahasanya mudah.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 16 2. Bahasa-bahasa Melanesia. lingua franca merupakan sesuatu yang memperlihatkan bahasa bersama.7.

Dalam perjalanannya dari China ke India. Kerajaan Melayu Melaka menjadi semakin kuat . Hal ini dapat dibuktikan apabila seorang pengembara China bernama I-Tsing telah singgah di Sriwijaya pada tahun 672 Masihi.4: Empayar Sriwijaya pada abad ke-7 Masihi Keupayaan bahasa Melayu sebagai lingua franca dapat diteruskan lagi pada zaman Kesultanan Melaka pada abad ke-14. Peta 1. Nahunya tidak menentu dan tidak dapat dinyatakan dengan sahih Berdasarkan bukti sejarah.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 17     Mudah difahami oleh penerima Digunakan untuk tujuan tertentu Digunakan untuk sementara waktu. beliau menyatakan bahawa bahasa Melayu digunakan dengan meluasnya di Palembang. bahasa Melayu telah menjadi lingua franca atau bahasa perantaraan di daerah Kepulauan Melayu sejak zaman-berzaman.

Komunikasi menjadi sukar kerana masing-masing tidak dapat memahami bahasa asing. maka aktiviti perdagangan di pelabuhan Melaka menjadi semakin maju. Keadaan ini telah membantu bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca pada waktu tersebut. Selaras dengan kestabilan kerajaan Melaka. Para pedagang yang berlainan bangsa dan bahasa seperti Arab. bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa lingua franca di kepulauan Melayu disebabkan bahasa ini mudah dipelajari. datang berdagang di pelabuhan itu. India. Peta 1. bagi memudahkan aktiviti perdagangan. tidak terikat kepada susun lapis masyarakat dan mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding bahasa Jawa. . Francois Valentijn pernah meriwayatkan bahawa kerajaan Melaka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antara orang-orang yang tinggal di Kepulauan Melayu dengan pedagang-pedagang dari Eropah dan Asia Barat.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 18 setelah berjaya menakluki negeri-negeri yang berhampiran di Semenanjung Tanah Melayu dan beberapa buah negeri yang terletak di pesisiran pantai timur Sumatera. maka bahasa Melayu telah menjadi medium bahasa perantara antara para pedagang. Justeru. bersifat sederhana.5: Empayar Kerajaan Melaka Abad Ke-14 Masihi Implikasinya. China dan pedagang Eropah.

adakah lingua franca masih wujud pada hari ini? 1. Jadi. Portugis. P Pada pandangan anda. bahasa rasmi dan bahasa pengantar ilmu sejak kemerdekaan negara pada tahun 1957. bahasa itulah yang akan menjadi lingua franca di kawasan tersebut kerana proses perniagaan hanya wujud buat sementara sahaja. bahasa rasmi dan bahasa pengantar. Sekiranya bahasa natif tempatan berada pada tahap majoriti. Arab/Islam. bahasa badan. penunjuk barangan yang hendak dijual dan mungkin juga menggunakan bahasa ibunda sendiri dahulu. Inggeris dan Jepun. bahasa Melayu yang menjadi lingua franca adalah disebabkan proses yang dinyatakan di atas. Tentu sekali setelah sekian lama berbicara. dengan menggunakan bahasa mudah. Peringkat awal mungkin mereka menggunakan bahasa isyarat. China. Istilah lingua franca perlu diambil kira apabila kita memperkatakan tentang bahasa kebangsaan. sementara kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi khusus diwartakan dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967 dan sebagai bahasa pengantar ilmu pula diwartakan dalam Akta Pendidikan 1961 dan kemudian dalam Akta Pendidikan 1996.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 19 Bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan. Oleh kerana desakan itu kuat. kedua-dua penutur mungkin sudah pun mendengar bunyi-bunyi bahasa orang yang dituturkan dan cuba membuat adaptasi atau cuba mengambil katakata tertentu dan memudahkannya. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi diwartakan dalam Perlembagaan Persekutuan. pertama mungkin keduadua penutur dan pendengar terdesak untuk menjual barang masing-masing. Pertembungan ini menyebabkan bahasa Melayu menerima pengaruh . tidak mungkin bahasa Melayu boleh menjadi utama hingga kini. senang. Semua ini berlaku di peringkat awal. Tanpa berlatar belakangkan lingua franca (khususnya pada zaman Kerajaan Melayu Melaka abab ke-14). Sebab dan Cara Lingua Franca Berlaku Kewujudan lingua franca berlaku secara mendadak. Jadi. Belanda. penjual dan pembeli tentu sekali telah menjadi mesra antara satu sama lain.8 Pengaruh Bahasa Asing Alam Melayu melalui zaman yang panjang dan bertembung dengan pelbagai bangsa atau kerajaan dari luar misalnya India/Bahasa Sanskrit. mereka akan terus berbual ’dengan cara mereka’.

Terdapat empat batu bersurat yang penting. kerana barangkali dianggap lebih sesuai. Pulau Bangka (686 M) Batu Bersurat Karang Brahi. 1. Bahasa Melayu memiliki sifat keterbukaan yang membenarkan pengaruh kata dan istilah daripada pelbagai bahasa. Bukti pengaruh bahasa Sanskrit ke dalam bahasa kuno dapat dikesan pada batu bersurat yang ditinggalkan oleh kerajaan Srivijaya. Keadaan ini khususnya menyebabkan peminjaman perkataan yang sudah ada dalam bahasa Melayu asli. terdapat 677 perkataan yang berasal daripada bahasa Sanskrit. Ini kerana bahasa Sanskrit merupakan bahasa yang dianggap bahasa yang "berilmu dan berdarjat tinggi" pada zaman kuno. faktor kemegahan juga yang mendorong kepada peminjaman bahasa daripada bahasa Sanskrit. sebagai faktor sampingan. Dalam bahasa Melayu.8. Penyerapan bahasa Sanskrit dalam bahasa seharian dijadikan satu cara perolehan kemegahan. iaitu pada peringkat sebelum bahasa Melayu mencapai zaman klasik pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Berikut disenaraikan beberapa contoh perkataan Sanskrit yang dipinjamkan dalam bahasa Melayu: . daerah Hulu Jambi (686 M) Selain itu. Selain itu. seiring dengan kehendak dan perkembangan zaman. Meringi. lebih sedap bunyinya ataupun semata-mata kerana disangka lebih "tinggi" mutunya kerana bahasa Sanskrit merupakan bahasa sarjana. tetapi digantikan juga dengan bahasa Sanskrit. 3. Berikut akan dijelaskan beberapa peringkat pengaruh bahasa asing dalam bahasa Melayu. Keadaan ini disebabkan pengaruh dan hubungan bangsa atau suku bangsa lain dengan penggunaan bahasa Melayu.1 Pengaruh Bahasa Sanskrit Bahasa Sanskrit telah banyak mempengaruhi bahasa Melayu apabila bahasa Melayu berada di peringkat kuno. 2. Zaman bahasa Melayu kuno antara abad ke-7 dan abad ke-13. Palembang (684 M) Batu Bersurat Kota Kapur. Batu Bersurat Kedukan Bukit. 4. iaitu: 1.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 20 bahasa asing yang dapat dilihat dalam pelbagai aspek kehidupan. Palembang (683 M) Batu Bersurat Talang Tuwo. unsur asing yang menyusupi bahasa Melayu dapat melengkapi kosa kata bahasa Melayu.

Segenting Kra dan Sri Lanka. penulisan pada batu bersurat tersebut dibuat atas arahan raja Srivijaya. sebuah kerajaan yang mempunyai empayar meliputi Sumatera.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 21 Bahasa Sanskrit Bahasa Melayu dosa dukkha deva rupa samsara dosa duka dewa rupa sengsara Peta 1.com) Berpandukan isinya. Semenanjung Tanah Melayu.6: Empayar Kerajaan Sriwijaya (Sumber: Google. Jawa. .

Batu Bersurat Gandasuli (832 M) – Gandasuli. Sebuah patung gangsa yang dijumpai di Padang Lawas. 3. Jawa Tengah.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 22 Oleh itu. Sebuah batu bersurat yang dijumpai di Bangkahulu bertarikh 1000 Masehi. akan tetapi masih terdapat pengaruh bahasa Melayu Kuno di dalamnya. Tapanuli bertarikh 1029 M dengan tulisan pada kaki alasnya. terdapat juga bahan-bahan lain yang dihasilkan dalam zaman kerajaan Srivijaya pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi: 1. Walaupun bahasa pada batu bersurat itu masih berbahasa Sanskrit. sekaligus meluaskan penyebaran bahasa Melayu ke tanah jajahan takluknya. Batanghari bertarikh 1286 M dengan catatan perkataan “Malaya” atau “Melayu” pada bahagian belakangnya. ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa rasmi dan bahasa pentadbiran kerajaan Srivijaya. 2. Rajah 1. 4. Sebuah patung di Padang Rocore.com) Selain daripada empat batu bersurat yang disebutkan tadi. .3: Batu Bersurat Kedukan Bukit (Sumber: Google.

2 Pengaruh Bahasa Arab Penerimaan kata pinjaman bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu berlaku pada zaman Kesultanan Melaka pada kurun ke-14 Masihi. antaranya: i) perbendaharaan kata Banyak perbendaharaan kata Arab dipinjam terutamanya perkataan yang berkaitan dengan ibadat. Bustanus Salatin atau Taman segala Raja-raja karya Nuruddin al-Raniri (1638). Antara Hikayat yang menunjukkan pengaruh bahasa Arab. Hikayat Patani (1838).Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 23 1. Menurut Darwis Harahap (1992). beberapa kitab dan hikayat yang agak penting sehingga penghujung abad ke-19 yang menunjukkan berlakunya peminjaman kata Arab ke dalam bahasa Melayu ialah: Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang (1612 M). Misa Melayu (1742). Pengislaman Kerajaan Melaka telah menyebabkan banyak kata Arab dipinjam bagi mengungkapkan makna khususnya yang berkaitan amal ibadat Islam.8. Pelayaran Muhammad Ibrahim Munshi karya Muhammad Ibrahim Munshi (1872). Hikayat Pancatanderan (1835). Hikayat Acheh (1736). Kitab seribu masaalah (1726). Syair Emop (1740). Kisah pelayaran Abdullah karya Abdullah bin Abdul Kadir Munshi (1838). Hikayat Inderaputera (1634 M). Hikayat Bayan Budiman (1736). jual-beli. kata pinjaman Arab berlaku dalam bidang kesusteraan Melayu khususnya dalam penulisan hikayat-hikayat. Antara contoh kata pinjaman . Tuhfat al-Nafis karya Raja Ali Haji (1865). kemasyarakatan. Hikayat Gul Bakawali karya Syed Mahmud Ali (1875). dan sebagainya. Hikayat Ghulam (1736). Selain daripada itu. Pengaruh kata pinjaman Arab ke dalam bahasa Melayu dapat dilihat melalui beberapa aspek. dan Hikayat Ganja Mara (1897).

musim. sejarah. syurga. murid.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 24 ialah: adat. masyarakat. Jadual di bawah ialah contoh tulisan Jawi.my/klikdbp/klikdbp4feb7. riwayat. kamus. Tulisan Jawi ini digunakan antara lain bagi memudahkan orang-orang Melayu yang rata-rata beragama Islam membaca Al-Quran. salam. nafu. Contoh-contoh perkataan dan sebutan Arab-Melayu antaranya ialah qadhi. dan lain-lain. dan lain-lain.3: Tulisan Jawi (Sumber: http://www. 1.gov. ii) sebutan kata Pengaruh Arab-Islam memberi kesan yang sangat besar pada sebutan perkataan dalam bahasa Melayu. hikayat. hukum. Rajah 1.9 Taraf Bahasa Melayu Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan .pdf) iii) tulisan Kedatangan pengaruh Arab-Islam telah menyumbangkan kepada penulisan bahasa Melayu dalam tulisan `Arab yang akhirnya disebut tulisan Jawi. kiamat.dbp. syarikat. masjid. khabar. ilmu. kisah. ramadhan. dunia. Pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an telah mempengaruhi lidah dan cara sebutan orang-orang Melayu. huruf. nujum. akidah. ulama.

para satu di dalam Perlembagaan Malaysia mengatakan bahawa bahasa Melayu dinaikkan taraf sebagai bahasa kebangsaan. selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh parlimen. Walaupun terdapat peruntukan bagi kegunaan bahasa Melayu tetapi bahasa-bahasa lain masih boleh terus digunakan untuk maksud-maksud tidak rasmi. Kerajaan Persekutuan dan mana-mana kerajaan negeri boleh meneruskan dan memelihara bahasa kaum di Persekutuan.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 25 Perenggan 152. selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. dan Bagi segala Akta Parlimen dan segala perundangan kecil yang hendak dikeluarkan oleh kerajaan Persekutuan. hendak di dalam bahasa Inggeris” . Perkara 152 mengandungi 6 fasal utama iaitu: (a) Fasal 1 “Bahasa Kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis di dalam apa -apa tulisan. bahasa Inggeris boleh digunakan di dalam kedua-dua Majlis Parlimen dan Dewan Negeri dn bagi maksud rasmi yang lain. naskah yang sahih: Bagi segala rang undang-undang yang hendak dikemukakan atau pindaan-pindaan mengenainya yang hendak dicadangkan di dalam mana-mana Majlis Parlimen. “Walau apa pun peruntukan Fasal 1.” Perlembagaan Persekutuan Malaysia (b) Fasal 3 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. sebagaimana yang diperuntukkan oleh Parlimen”.

taraf pemakaiannya dinaikkan. Ia menjadi bahasa rasmi.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 26 (c) Fasal 4 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. Akta ini membenarkan terjemahan ke bahasa lain dibuat untuk surat-surat dan perutusan-perutusan kerajaan bagi tujuan kepentingan umum. maka bermulalah era baru untu bahasa Melayu yang sebelum ini hanya menjadi bahasa pinggiran di tanah air sendiri. angka dan bahasa borang rasmi kerajaan. keterangan yang diambil di dalam bahasa yang digunakan oleh saksi tidak payah diterjemahkan atau direkodkan di dalam bahasa Inggeris. Gabungan kedua-dua akta ini dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67. sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. jika mahkamah dan peguam bagi kedua-dua pihak bersetuju. satu lagi akta bahasa kebangsaan diluluskan dan dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Sebagai bahasa kebangsaan. Akta ini berkuat kuasa di Semenanjung Malaysia pada 1 September 1967. Dengan syarat bahawa. Perlembagaan Persekutuan. . segala perbincangan di dalam mahkamah persekutuan atau mahkamah tinggi hendaklah dijalankan di dalam bahasa Inggeris. Pada tahun 1967. segala perbincangan di dalam mahkamah rendah lain daripada mengambil keterangan hendaklah dijalankan di dalam bahasa Inggeris.” (e) Fasal 6 “…maksud rasmi. bahasa pendidikan dan bahasa perhubungan seluruh rakyat Malaysia. Dengan perakuan ini. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 mengenai perkara yang sama berkuat kuasa mulai 11 April 1963 dan mengandungi tiga seksyen utama iaitu sistem tulisan bahasa kebangsaan. ertinya apa-apa jua maksud kerajaan.” (d) Fasal 5 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. Ia mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. khususnya di dalam Fasa 1. sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri dan termasuk apa-apa maksud sesuatu pihak berkuasa”. Antara perkara utama yang terdapat dalam akta ini ialah:   Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mesti digunakan di dalam semua urusan rasmi.

Teks undang-undang sama ada yang dipinda. Parlimen sebagai badan penggubal undang-undang di Malaysia . yang diluluskan oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri hendaklah dalam bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris. Yang di-Pertuan Agong boleh menetapkan sebagAi sahih. Perbicaraan di mahkamah boleh dijalankan dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris atau kedua-duanya sekali atau dengan kehendak mahkamah atau pihak-pihak yang terlibat setelah menimbangkan keadilan perbicaraan itu.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 27        Yang di-Pertuan Agong boleh membenarkan penggunaan bahasa Inggeris dilanjutkan bagi maksud-maksud rasmi sekiranya difikirkan perlu. Bagi undang-undang yang diterjemahkan ke bahasa kebangsaan sebelum 1 September 1967. Tulisan bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan rumi tetapi tulisan jawi tidak akan dihalang. Dewan Rakyat atau Dewan Negeri boleh membenarkan ahli-ahli dewan menggunakan bahasa Inggeris ketika berucap atau perbahasan di dewan mereka. Borang-borang terjemahan daripada bahasa Inggeris dan borang-borang berbahasa Inggeris yang dibuat atas arahan Perdana Menteri boleh digunakan bagi maksud borang tersebut. Teks dalam bahasa Melayu adalah sahih kecuali Yang Dipertuan Agong menetapkan sebaliknya sama ada secara am atau bagi undang-undang tertentu. Yang di-Pertua Dewan Negara.

Kementerian Luar Negeri apabila menghantar arahan dasar daripada Kementerian kepada Ketua-ketua Perwakilan Malaysia di luar negara. pesanan ubat dan pesanan selepas pembedahan. apabila berhubung dengan kakitangan yang diambil daripada negara yang terletaknya perwakilan itu. Pada tarikh yang sama. Yang di-Pertuan Agong telah mengeluarkan perintah supaya penggunaan bahasa Inggeris dilanjutkan. telah memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membenarkan penggunaan bahasa Inggeris bagi tempoh yang difikirkan perlu. 410/1967. penggunaan bahasa Inggeris bagi maksud-maksud rasmi telah dilanjutkan bagi bidang-bidang berikut:  Jika jabatan-jabatan kerajaan meminta dan jabatan undang-undang memberi nasihat undang-undang berkenaan dengan mana-mana undangundang bertulis yang naskahnya yang sahih adalah dalam bahasa Inggeris. apabila membuat laporan atau pesanan seperti laporan penyakit.         Pembinaan Bahasa Melayu dirancang secara teratur sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Perwakilan Malaysia di luar negara. Banyak faktor yang menyebelahi pembinaan. Jabatan Hasil Dalam Negeri. Kementerian Kesihatan. jika difikirkan penggunaan bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan. Jika berhubung dengan pakar-pakar antarabangsa seperti Pakar Rancangan Colombo dan pakar Perundingan yang berkhidmat dengan atau di bawah jabatan-jabatan atau badan-badan berkanun dalam Malaysia. Berdasarkan Pemberitahu ini. .Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 28 Akta Bahasa Kebangsaan yang berkuat kuasa pada 1 September 1967. Dalam kursus-kursus latihan atau peperiksaan apabila teks yang sahih adalah bahasa Inggeris atau kursus yang ditetapkan itu masih dalam bahasa Inggeris. kerja-kerja berkaitan dengan penaksiran komputer. Latihan yang dijalankan oleh pakar-pakar antarabangsa. kira-kira mengumpul penyiasatan. Jika membuat perhubungan dengan kerajaan-kerajaan negeri asing badan-badan antarabangsa dalam mana penggunaan bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan. Perintah ini dikenali sebagai Pemberitahu Undang-undang No.

iaitu bahasa Inggeris telah menggantikan bahasa natif. Kelantan. Pahang dan Johor. beliau juga banyak menyusun karya-karya dalam bahasa Melayu. 1. “kami berpandu kepada maksud henda k menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negeri ini dengan tiada merosakkan atau menyekat bahasa dan kebudayaan bangsa lain yang diam di negeri ini”. sosial sejarah dan politik. Peranan yang dimainkan oleh Abdullah Munsyi melalui penulisan beliau. Penyata Rahman Talib menampakkan langkah berani dalam mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara ini.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 29 perancangan dan perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa kebangsaan negara. Perlis. Antaranya:  Penjajahan Barat tidak menghapuskan bahasa Melayu.10 Fungsi Bahasa Melayu 1. Kedah. pemerintah telah mewujudkan satu dasar penggunaan satu bahasa kebangsaan yang berlandaskan kenyataan linguitik. khususnya bahasa Hawaii dan bahasa Guam. Laporan Razak 1956 yang menyebut peranan yang dimainkan oleh bahasa Melayu. Sebenarnya gejala penghapusan tidak berlaku pada bahasa Melayu seperti bahasa lain di dunia. Menyedari hakikat ini. kerajaan telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita. .1 Bahasa Kebangsaan “Bahasa Jiwa Bangsa” dengan jelas menunjukkan kepentingan bahasa dalam memupuk perpaduan antara kaum.10. Peranan yang dimainkan oleh penjajahan Inggeris khususnya pada lima buah negeri tidak bersekutu. bahasa Melayu secara berperingkat-peringkat telah menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Karya-karya orang Barat juga membantu perkembangan bahasa Melayu: contohnya Valentino pengembara Belanda) mengatakan bahawa sesiapa yang mengetahui bahasa Melayu tidak akan sesat di Nusantara. Mulai tahun 1970.      Daripada segi dasar.

.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 30 Sebuah badan berkanun iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) adalah bertanggungjawab untuk memaju dan memperkaya bahasa Melayu. iaitu dengan harapan bahawa bahasa itu dapat menjadi dasar bagi satu identifikasi kebangsaan. 1. Dasar ini memenuhi konsep perancangan taraf bahasa. seperti terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. iaitu propaganda. barulah dilakukan tahap-tahap seterusnya. Dasar bahasa kebangsaan merupakan asas terpenting bagi perkembangan bahasa Melayu di Malaysia. menegak persatuan .. Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara ini berpaksikan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan.” Di samping memenuhi keperluan menjadi lambang penyatuan. Dengan adanya dasar bahasa yang menentukan pemilihan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Peranan bahasa sebagai faktor penyatuan disalurkan melalui sistem pelajaran kebangsaan.. Dasar bahasa ini juga dianggap bermula dengan idealisme... selain daripada Akta Bahasa Kebangsaan dan Akta Pendidikan yang sedia ada.dan untuk merancangkan satu sistem pelajaran iaitu bahasa kebangsaan adalah bahasa pengantar yang utama. penubuhan satu bahasa kebangsaan juga timbul daripada semangat kebangsaan yang mahukan bahasa penjajah diambil alih oleh bahasa bumiputera.. memupuk ciri-ciri pengenalan rakyat yang relatif seragam..2 Dasar Bahasa Kebangsaan Pemilihan satu bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia timbul sebab perlunya diadakan satu lambang penyatuan.10. pembinaan dan perluasan penggunaannya. sebagaimana tercatat dalam mukadimah akta Pendidikan seperti berikut: “. iaitu untuk menyaksikan satu rupa bangsa yang bersatu menerusi pembentukan budaya kebangsaan selaras dengan keinginan dan hasrat membentuk satu bangsa Malaysia yang mempunyai identiti keperibadian yang dapat dibanggakan dan penuh dengan kesetiaan kepada negara. Dasar bahasa di Malaysia meletakkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi.

Bahasa rasmi mungkin mempunyai lebih daripada satu fungsi bagi sesebuah negara. kita boleh mengatakan bahawa dengan meningkatnya taraf tersebut.3 Bahasa Rasmi Menurut Kamus Dewan (1970:59). bahasa rasmi membawa maksud bahasa yang digunakan dalam sistem pendidikan negara. khususnya yang baru mencapai kemerdekaan selalunya memilih dan mendaulatkan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara.10. Pemasalahan datang daripada pelbagai arah dan berbagai-bagai persoalan ditimbulkan. Perisytiharan ini berlaku akibat tindakan parlimen meluluskan undang-undang perasmiannya. Sesebuah negara. masyarakat bukan Melayu menerima bahasa Melayu dan menganggapnya penting sebagai alat perpaduan bangsa. bahasa pengantar serta bahasa ilmiah di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. kesan positif wujud terhadap orang Melayu dan bahasa Melayu terjamin.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 31 antara kaum-kaum yang mendiami negara ini dan menobatkan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi yang berkesan dalam sektor-sektor penting negara. daripada orang Melayu sendiri dan juga orang bukan Melayu. 1. bahasa rasmi adalah bahasa pentadbiran. dianggap sebagai satu detik era baharu bagi orang Melayu. Walau bagaimanapun. Menurut Ainon Mohammad (1984). persoalan politik. ekstremisme . Secara tidak langsung. Justeru. bahasa Melayu kian meluas digunakan sebagai bahasa perpaduan antara kaum. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu. Perisytiharan tersebut dibuat melalui titah Diraja yang disiarkan menerusi radio dan televisyen. persoalan sikap. Pelbagai masyarakat akan menggunakan bahasa Melayu untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain. bahasa perhubungan awam. usaha-usaha untuk mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi telah menghadapi berbagai-bagai kesulitan serta tentangan. terutama pentadbiran negara. Maksud fungsi perpaduan ialah menimbulkan sikap bersatu melalui bahasa. Secara rasminya bahasa Melayu dinobatkan pada 1 September 1967. Ia menjadi bahasa rasmi tunggal bagi Persekutuan Malaysia. urusan perniagaan dan pentadbiran dan dalam upacara-upacara rasmi. Jika diteliti dengan mendalam. bahasa rasmi pula bererti peranan bahasa Melayu sebagai saranan pembinaan negara dalam semua urusan. yakni 10 tahun selepas hari kemerdekaan. Dengan kenaikan taraf ini.

surat-menyurat rasmi kerajaan yang meliputi semua jabatan kerajaan persekutuan dan negeri. tahun 1967 untuk memantapkan lagi penggunaan bahasa Melayu secara rasminya. Hingga kini bahasa Melayu masih lagi teguh dan berdiri tegak sebagai bahasa rasmi walaupun sering kali menerima . hanya sesuai digunakan oleh golongan bawahan Bahasa Melayu tidak sesuai digunakan dalam bidang kehakiman dan pendidikan     Di samping itu. Ia paling sesuai dijadikan bahasa rasmi berbanding dengan bahasa Cina atau Tamil Bahasa Inggeris adalah bahasa penjajahan    Oleh sebab ketegasan.Antara isu yang diketengahkan adalah seperti berikut:  Bahasa Melayu tidak sesuai dan tidak layak menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. pihak kerajaan telah mengeluarkan surat pekeliling Am No. mudah dipelajari. Melalui pekeliling ini. golongan yang menyetujui dan menerima bahasa Melayu menganggap bahasa tersebut :  Layak menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah Bahasa Melayu mempunyai beberapa kelebihan tersendiri. bahasa Melayu perlu digunakan untuk tujuan-tujuan rasmi dalam pentadbiran harian.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 32 kaum yang memungkinkan berlakunya ketidaksefahaman dan perpecahan antara kaum. Ramai intelek khususnya guru masih belum fasih menggunakan bahasa Melayu Penguasaan terhadap bahasa Melayu tidak penting Bahasa Melayu tidak mempunyai standard. semua kaum boleh bertutur dalam bahasa tersebut. bahasa pengantar di sekolah.12.

Akan mewujudkan suatu suasana kebangsaan yang melibatkan semua rakyat tanpa mengira kaum. dinamik dan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Bagaimanadan Faktor PemilihanSebagai Bahasa Rasmi Seperti yang dihuraikan di atas dan setelah melalui beberapa rintangan dan halangan.10. dalam bukunya bertajuk “Explorations in the Functions of Language” (1973). Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran di negeri Melayu Bersekutu. Halliday. Pelbagai faktor boleh diketengahkan yang menyebabkan bahasa Melayu hadir sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Hal ini demikian kerana bahasa dan pertuturanlah yang membezakan manusia dengan haiwan. Bahasa Melayu penting dalam urusan pentadbiran dan sistem pendidikan negara. bahasa mempunyai suatu sistem yang sistematis. Selain itu. bahasa Melayu tetap berdiri teguh dan kukuh sebagai bahasa rasmi walaupun laluan yang ditembus ipenuh dengan duri dan onak. Bahasa Melayu mempunyai ‘historicity.4 Bahasa Komunikasi Manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang penting dalam kehidupan seharian mereka. Bahasa Melayu dipilih kerana mudah dipelajari dan difahami. ethnicity dan validity’. autonomy. membawa kepada pemerintahan kolonial telah terbukti penggunaan bahasa Melayu sebagai linguafranca di rantau ini. Antaranya adalah seperti berikut:  Sejarah negara sejak zaman Srivijaya. Diharapkan bahasa Melayu akan kekal sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Bahasa Melayu dipilih kerana faktor penyatupaduan rakyat. telah mengemukakan tujuh fungsi bahasa. Penggunaan bahasa Melayu oleh pelbagai kaum. Antaranya ialah: .       1.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 33 tohmahan dan kritikan daripada pelbagai pihak.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 34

Instrumental Regulasi Pemerian Interaksi Personal Heuristik Khayalan Fungsi instrumental bermaksud manusia menggunakan bahasa bagi melayani pengelolaan lingkungan yang menyebabkan sesuatu peristiwa berlaku. Fungsi regulasi adalah fungsi bahasa yang bertindak sebagai pengawas dan mengendalikan peristiwaperistiwa yang berlaku. Fungsi ini digunakan untuk mengendali serta mengatur orang lain. Fungsi pemerian pula boleh ditafsirkan sebagai penggunaan bahasa untuk membuat penyataan-penyataan, menyampaikan pengetahuan, membuat penjelasan dan membuat laporan tertentu. Fungsi interaksi merupakan fungsi bahasa yang memainkan peranan bagi menentukan supaya hubungan antara manusia dapat terus berlangsung ataupun dipertahankan. Oleh itu, perlu pengetahuan yang luas berkenaan bahasa, loghat, jargon, slanga, gurauan, cerita rakyat, budaya setempat dan sebagainya. Pokoknya, kita mesti tahu pelbagai perkara tentang bahasa. Fungsi peribadi pula adalah fungsi bahasa yang memberi kesempatan kepada manusia bagi menyatakan perasaan, emosi, peribadi serta reaksinya. Seterusnya, fungsi heuristik melibatkan penggunaan bahasa bagi memperoleh ilmu pengetahuan. Ini demikian kerana disampaikan dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan jawapan. Fungsi khayalan juga merupakan fungsi bahasa yang digunakan oleh manusia bagi mencipta mimpi-mimpi yang mustahil diterima oleh akal. Fungsi ini dibawa melalui buku-buku dan cerita-cerita dongeng. Ketujuh-tujuh fungsi di atas sebenarnya bersifat saling melengkapi antara satu sama lain bagi menghasilkan satu bentuk komunikasi yang berkesan dalam menyatakan pelbagai topik serta memahamkan pelbagai bangsa di dunia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling berkesan dalam kehidupan manusia; bersifat arbitrari, simbolik, sistematik dan manusiawi.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 35

Bahasa Melayu diguna pakai dalam pelbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi dan pentadbiran.

1.10.5 Bahasa Perpaduan Perpaduan atau solidariti dapat didefinisikan sebagai satu proses yang menyatupadukan rakyat dan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Di samping itu juga, menurut Kamus Dewan (1994), perpaduan ditakrifkan sebagai penggabungan, pelaburan penyesuaian, kecocokan dan perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu, sepakat dan sebagainya. Dalam erti kata yang lain, perpaduan dapat diertikan sebagai hubungan erat bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan negara. Oleh itu, pengertian bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dapat diertikan sebagai bahasa yang menjadi lambang penyatuan suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara individu dengan individu yang lain) yang berfungsi sebagai alat menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum dalam sebuah negara.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 36

Bahasa adalah suatu keseluruhan, suatu prinsip klasifikasi dengan sesuatu yang dikuasai dan bersifat konvensional yang seharusnya terkebawah daripada naluri semula jadi. Whitney (1998) berpendapat bahasa adalah salah satu institusi sosial dan menganggap bahawa kita menggunakan alat ujaran sebagai wadah bahasa, hanyalah secara kebetulan sahaja, untuk kesenangan sahaja manusia boleh memilih bahasa isyarat dan lambang tampak dan bukan lambang akuistik. Cara bahasa menyatupadukan rakyat Selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan, bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dan telah dijadikan bahasa pengantar utama bagi semua peringkat prasekolah dan pengajian. Pendidikan bahasa Melayu Sekolah Menengah adalah memenuhi hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada aspek intelek, emosi, rohani, dan jasmani. Penggunaan bahasa Melayu yang semakin meluas sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara menekankan penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu yang lebih bermutu. Pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah yang meliputi Tingkatan 1 sehingga 5 akan terus meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar remaja dan memupuk kepekaan terhadap variasi bahasa dalam pelbagai situasi, sistem bahasa dan gaya bahasa yang indah. Pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah juga menanamkan kesedaran terhadap unsur dan nilai kemanusiaan secara menyeluruh melalui pembacaan bahan ilmu dan hasil kesusasteraan. Pemupukan semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Malaysia diberikan penekanan dalam pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah agar pelajarpelajar membina semangat rasa bangga dan cinta akan tanah air dalam satu wawasan budaya yang dihasratkan. Di samping itu, bahasa Melayu memainkan peranan penting bukan sahaja dalam memenuhi keperluan manusia tetapi juga untuk meningkatkan perpaduan antara kaum. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa perpaduan kaum begitu signifikan untuk menyumbang ke arah sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Selain itu, pendidikan dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk perpaduan antara kaum jelas dinyatakan dalam Penyata Razak 1956. Oleh itu, apabila pendidikan dianggap sebagai alat secara

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 37

automatiknya, bahasa Melayu yang berfungsi sebagai bahasa perpaduan boleh mengambil bahagian dalam isu menyatupadukan rakyat kerana bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam pelbagai bidang.

Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum.

Aspek penting untuk menyatupadukan rakyat mengikut fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan adalah melalui pendidikan. Sesungguhnya pendidikan hari ini telah memainkan peranan penting dalam merealisasikan aspirasi negara ke arah mewujudkan perpaduan kaum. Pendidikan hari ini telah membuktikan bahawa negara berjaya mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Sejarah telah membuktikan betapa golongan cerdik pandai menentukan jatuh bangunnya sesebuang bangsa dan negara. Selain daripada itu, penyatupaduan rakyat dapat mewujudkan sistem pendidikan kebangsaan kerana sistem persekolahan yang berbeza-beza mempunyai haluan masing-masing dan tidak dapat melahirkan satu identiti bangsa. Oleh itu, satu jawatankuasa ditubuhkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang sedia ada. Cadangan itu dikenali sebagai Penyata Razak. Penyata Razak telah diperakui dan diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran pada tahun 1957. Ordinan ini mewajibkan semua jenis sekolah menggunakan sukatan pelajaran yang sama. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah,

Dalam hal pemilihan istilah ternyata bahawa istilah. Acheh dan Melaka. Dalam sejarah yang muktahir. malahan lebih awal daripada zaman kegemilangan kerajaan Melayu Srivijaya. namun kerja-kerja menokok tambah jumlah istilah terus berjalan.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 38 khususnya untuk membantu perpaduan kebangsaan dan menjadi wahana yang berkesan untuk berkomunikasi pelbagai kumpulan etnik dan masyarakat pelbagai dialek atau bahasa. untuk semua bidang telah mencapai 477. Mei 1986).6 Bahasa Ilmu Bahasa ilmu boleh ditakrifkan sebagai bahasa yang mempunyai ciri-ciri formal dan dapat mengungkapkan sesuatu konsep dan pemprosesan ilmu. walaupun banyak iaitu berjumlah 477. laras dan sebagainya. Bahasa Melayu turut membantu pembentukan jati diri bangsa Malaysia yang menggunakan bahasa komunikasi yang mudah difahami. sastera dan budaya. 1.10. Setiap satu bidang ilmu terdapat sejumlah peristilahannya tersendiri dan mempunyai maknanya yang tersendiri pula. falsafah. Bahasa Melayu telah digunakan dengan banyaknya dalam konteks agama. walaupun tidak abstrak dan sukar berbanding sains dan teknologi. Usaha menggunakan bahasa Melayu dalam bahasa tersebut telah lama digunakan untuk tujuan ini. perkembangan yang positif dalam penggunaan bahasa Melayu dapat dilihat dalam bidang ilmiah. tatabahasa. sastera dan budaya. Bahasa Melayu telah lama digunakan untuk mengungkapkan konsep-konsep dan proses-proses yang tinggi serta kompleks. terutama sekali di dalam bidang agama. . Bahasa Melayu ilmiah ini dapat dilihat melalui beberapa ciri umum iaitu peristilahan. 300 (Berita Peristilahan. Istilah yang sudah dicipta oleh DBP setakat ini. Usaha membina istilah baharu telah bermula sejak tahun 1957 lagi. 300 dan meliputi 36 bidang. Setelah tiga puluh tahun dirancang dengan begitu rapi. Penggunaan bahasa Melayu dalam bidang sains sosial telah lama wujud. pusat kebudayaan seperti Pulau Pinang telah banyak menghasilkan buku untuk institusi pengajian tinggi dan akhbar diterbitkan.

DBP aktif dalam hal ini. Bagi memantapkan lagi penggunaan bahasa ilmu dalam bidang ilmu atau ilmiah.  Bahasa merupakan satu sistem bunyi yang dihasilkan oleh alat tutur yang digunakan oleh sekelompok manusia sebagai wahana atau cara untuk menjalankan apa-apa sahaja aktiviti masyarakat mereka  Beberapa teori telah mengatakan bahawa penutur bahasa Melayu berasal daripada golongan manusia yang diberi nama Austronesia. RUMUSAN  Linguistik ialah ilmu mengkaji bahasa secara saintifik. . Setakat ini DBP telah menyelesai dan memenuhi permintaan buku-buku teks bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah serta pra universiti.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 39 Universiti Kebangsaan Malaysia antara universiti yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pelbagai bidang. Terdapat dua langkah yang dibuat dalam hal ini: bantuan tenaga pengajar daripada institusi pengajian tinggi dan penerbitan karya-karya asal bagi keperluan institusi pengajian tinggi.

11. 9.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 40  Bahasa Melayu dikatakan berasal daripada rumpun bahasa Austronesia. adakah bahasa Melayu telah mencapai tahap yang membanggakan? RUJUKAN Abdullah Hassan. Susur galur bahasa Melayu. Nyatakan sumbangan ilmu linguistik khususnya dalam bidang pendidikan bahasa.  Lingua franca merupakan satu bahasa yang terdiri daripada pelbagai bahasa. Asmah Haji Omar. 2. Pada pandangan anda. 8. seiring dengan kehendak dan perkembangan zaman. 10. 2. .(1989). 12. (1988). orang Melayu berasal dari wilayah mana? 3. 5.  Bahasa Melayu memiliki sifat keterbukaan yang membenarkan pengaruh kata dan istilah daripada pelbagai bahasa. 4. Bahasa Melayu sebagai bahasa Ilmu dan esei-esei lain. KATA KUNCI 1. Perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 6. manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. Asmah Haji Omar. 3. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. (1997). Austris Austronesia Kerajaan Melaka Komunikasi Lingua Franca Melayu Deutro 7. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pada pendapat anda. Melayu Proto Pengaruh Asing Penyata Razak Perlembagaan Persekutuan Perpaduan Sanskrit PENILAIAN KENDIRI 1.

Sejarah pertumbuhan bahasa Kebangsaan kita. (2006). Nik Safiah Haji Karim et al. Ismail Hussien. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1966). Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Nik Safiah Haji Karim (1986). Kuala Lumpur:Nurin Enterprise. Tatabahasa Dewan. Pulau Pinang: Penerbit USM. Dewan Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 13-16.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 41 Darwis Harap (1992). Bahasa Melayu tinggi teori dan penerapan. Sejarah pertumbuhan bahasa Melayu. Teo Kok Seong. Bahasa Kebangsaan dan bahasa Rasmi: Dua konsep yang berbeza. (2004). . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Aspek tatabahasa yang dipilih dalam kertas ini ialah imbuhan meN-kan. dan 3. mengaplikasikan korpus berkomputer dalam P&P. Salah satu aspek penting yang semakin diberi perhatian oleh para guru dalam proses P&P bahasa ialah penggunaan bahan bantu pengajaran bahasa. kertas ini cuba untuk mendedahkan penggunaan korpus berkomputer dalam pengajaran tatabahasa bahasa Melayu dan memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya aspek tatabahasa dalam kalangan guru mata pelajaran bahasa Melayu. Secara khususnya. Hal ini turut ditekankan dalam Huraian . anda diharapkan dapat: 1. aspek tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalam konteks dengan kemahiran mendengar. maka kertas kerja ini cuba memaparkan penggunaan teknologi korpus berkomputer dalam pengajaran tatabahasa untuk murid sekolah menengah.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 1 UNIT 10 PENGAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KORPUS BERKOMPUTER HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. Bagi mencapai tujuan tersebut. Ini bermakna guru mempunyai tanggungjawab memilih dan membina bahan yang sesuai untuk proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Dalam proses P&P bahasa Melayu. menjelaskan konsep korpus berkomputer. guru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah (Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat). 2. 10.0 PENGENALAN Pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah menekankan penggunaan tatabahasa mengikut kemampuan murid. membaca dan menulis. Perihal pentingnya pengajaran aspek tatabahasa dan pemilihan bahan yang sesuai. menerangkan kepentingan korpus berkomputer. bertutur.

Dalam kajian linguistik pula. Berdasarkan sesuatu petikan. Berdasarkan permasalahan di atas. Di Malaysia. Satu persoalan yang timbul ialah bagaimanakah seseorang guru itu boleh membina atau memperoleh data korpus berkomputer bagi tujuan pengajaran bahasa? Secara mudahnya. Selain itu. Imran Ho Abdullah (2004) dan Mohd Ra‟in Shaari (2004). Sedangkan para murid juga perlu dimaklumkan bentuk-bentuk imbuhan yang salah supaya mereka dapat memahami dan membezakan antara bentuk imbuhan yang betul dan bentuk yang salah. Korpus berkomputer sebagai bahan bantu pengajaran bahasa terutama bagi aspek morfologi dan sintaksis. Secara amnya. McH. penggunaan sesuatu bahan terutamanya petikan mempunyai beberapa kelemahan. Kamus Linguistik (1997). kertas kerja ini cuba untuk mengetengahkan satu alternatif baru bahan bantu pengajaran imbuhan bahasa Melayu. sesuatu petikan itu mungkin hanya memaparkan bentuk dan penggunaan imbuhan yang betul sahaja. boleh dianggap sebagai perkara baru. korpus berkomputer telah digunakan dalam kajian Zaharani Ahmad dan Mohd Ra‟in Shaari (2004). menjelaskan korpus merupakan data mentah linguistik yang dikutip daripada kerja lapangan atau teks bertulis. Sinclair (1996) korpus berkomputer boleh ditakrifkan sebagai korpus yang diberi penanda. korpus 2 . Data korpus berkomputer telah digunakan secara meluas di Barat terutama dalam bidang pedagogi bahasa (Teaching Collocation). Alternatif tersebut ialah data korpus berkomputer. Penggunaan bahan bantu tertentu dalam proses P&P bahasa membolehkan sesuatu pengajaran bahasa itu dilakukan dengan lebih berkesan. guru boleh mengajar muridnya beberapa aspek penting tatabahasa seperti imbuhan. leksikografi dan kajian linguistik. Antara bahan-bahan pengajaran yang kerap digunakan oleh guru bahasa ialah bahan yang berbentuk literasi dan grafik. tatabahasa atau leksikal sesuatu bahasa. terdapat pelbagai jenis bahan yang digunakan oleh guru untuk membolehkan para murid memahami aspek tatabahasa dengan lebih berkesan. Data Korpus Berkomputer Menurut J. korpus berkomputer turut digunakan dalam bidang perkamusan terutamanya oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 2 Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat iaitu penggunaan perpustakaan dan komputer yang kaya dengan pelbagai bahan sangatlah digalakkan dalam P&P bahasa Melayu. misalnya hanya memaparkan bentuk dan contoh penggunaan imbuhan yang amat terhad. dan sebagainya. kod dan diformatkan secara piawai serta dapat dicapai dan diproses dengan komputer. jenis kata. dan dianalisis untuk membuat penyataan saintifik tentang ciri fonologi. Dalam konteks pengajaran tatabahasa di sekolah-sekolah.

komputer akan menjana korpus dan seterusnya menyenaraikan bentuk-bentuk imbuhan yang dikehendaki.concordancesoftware. Selain memperoleh data korpus berkomputer di DBP. Dengan adanya perisian ini.com.dbp. ayat dan perenggan. Secara amnya. Pangkalan data ini akan disediakan dengan kemudahan capaian melalui Internet dan World Wide Web supaya lebih ramai penyelidik atau pengguna di dalam dan di luar negara dapat memanfaatkannya (Rusli Abdul Ghani 2004). "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh du BHLR27 260 suki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. Kuala Lumpur (contoh korpus DBP sila lihat lampiran 1). http://www.my dan sebagainya.uk/ (contoh lihat lampiran 2).1 Aspek Penting Korpus Berkomputer Korpus berkomputer dapat membantu guru menjana apa jua aspek imbuhan yang dikehendaki. Dengan memberi arahan tertentu. ter… dan sebagainya.my. seseorang guru juga boleh membina data korpus sendiri. Ini kera BHLR27 265 brahim.Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110.co. Buat masa ini. Caranya ialah dengan memuat turun perisian penjana korpus (Concordance) di laman http://www.utusan. seseorang guru boleh menjana sendiri korpus berkomputer dengan memilih apa juga jenis teks berbentuk digital seperti surat khabar atau majalah yang boleh diperoleh di laman http://www.000 vaksin jenam BHLR27 257 negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. di…. "Saya s BHLR27 261 pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturun BHLR27 262 klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haj BHLR27 263 ah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal BHLR27 264 oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. http://www. korpus berkumputer boleh dijana dalam bentuk baris-baris konkordans. pengguna perlu pergi sendiri ke DBP untuk mengambil data tersebut. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).my. 10. bulan depa BHLR27 258 ak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital a BHLR27 259 di.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 3 berkomputer boleh diperoleh di Pangkalan Data Korpus.gov. Ketiga-tiga bentuk ini dapat membantu guru mengajar atau memaparkan sesuatu aspek imbuhan dengan lebih berkesan. misalnya imbuhan meN…kan. Di bawah ini akan dipaparkan contoh ketiga-tiga bentuk tersebut: a) Korpus Berbentuk Konkordans 256 in .com. berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Menceva BHLR27 266 jenama yang tidak langsung **menggunakan** sumber babi iaitu Mencevax BHLR27 3 .bharian. Bahagian Penyelidikan.

000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah.000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. "Saya sudah menyemak dengan pembekal yang berkaitan dan dimaklumkan Malaysia mempunyai bekalan yang mencukupi terhadap keperluan vaksin berkenaan. Datuk Chua Jui Meng. Penggunaan kemudahan komputer seperti di makmal komputer merupakan suatu kelebihan berbanding cetakan kertas." katanya. c) Korpus Berbentuk Perenggan Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. Jumaat lalu. Menteri Kesihatan. berkata pihaknya yakin jumlah vaksin yang ada mencukupi untuk menampung keperluan bakal haji yang diwajibkan mengambilnya sebelum memasuki Arab Saudi. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara." katanya. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. malam tadi. majlis muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal meningitis (ACYW 135) jenama Mencevax dari Belgium. Ini 4 . di sini. diharuskan penggunaannya oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. "Hospital dan klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haji bagi pengambilan vaksin itu kerana kita membuat keputusan memberinya secara percuma. bulan depan. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. bulan depan. guru boleh mencetak mana-mana bahagian yang sesuai dan mengedarkan korpus ini kepada semua murid ataupun boleh juga menggunakan komputer jika terdapat kemudahan komputer yang mencukupi untuk semua murid.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 4 b) Korpus Berbentuk Ayat Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. Beliau memberitahu pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturunan Chua Chiyang yang bernilai kira-kira RM1 juta di Jalan Haji Jaip. Bagi tujuan proses P&P.

sedangkan contoh-contoh yang salah juga banyak membantu murid memahami apa yang betul dan salah dari segi tatabahasa.00% (Sumber: Rusli Abdul Ghani 2004) Korpus berkomputer dapat memaparkan sesuatu aspek tatabahasa dengan lebih luas.62% 12.886.440.645. surat khabar.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 5 kerana guru atau murid dapat mencari sesuatu bentuk imbuhan dengan pantas berdasarkan bantuan carian atau find yang terdapat dalam komputer.703 27.258 3.373 2. guru boleh berperanan sebagai fasilitator iaitu menerangkan contoh 5 . Dengan berbantukan korpus berkomputer. Ini bermakna.988.010 12. Satusatu korpus dapat memaparkan ribuan (malahan jutaan) contoh sesuatu aspek tatabahasa.65% 27. prosa dan puisi tradisional. Korpus berkomputer di DBP menyediakan jenis teks seperti berikut: Jumlah Data Korpus Berkomputer (Sehingga Mac 2004) SUB-PANGKALAN AKHBAR BUKU MAJALAH TEKS TRADISIONAL LAIN-LAIN TERJEMAHAN JUMLAH JUMLAH KATA 52.43% 3. manakala contoh-contoh yang salah mungkin tidak dipaparkan dalam teks tersebut.2 Kebaikan Menggunakan Korpus Berkomputer Berikut dijelaskan kebaikan atau kelebihan korpus berkomputer yang akan diperoleh oleh guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran imbuhan bahasa Melayu. 10. Korpus berkomputer bukan sahaja dapat membantu guru membina bahan P&P dengan pantas.15% 2. sesuai dengan konteks penggunaan dan representatif sifatnya. malah turut memberi pelbagai pilihan bahan yang terdiri daripada buku.222 PERATUS 52.28% 1. Sesuatu petikan ringkas mungkin hanya memaparkan contoh-contoh penggunaan sesuatu aspek tatabahasa yang betul sahaja. majalah.772 1.303.87% 100. Ini berbeza dengan petikan biasa yang hanya dapat memaparkan sesuatu aspek tatabahasa dengan jumlah yang agak terhad.106 100.229.797. murid-murid hanya diperkenalkan dengan contoh-contoh penggunaan sesuatu aspek tatabahasa yang betul sahaja.

Pengkaji mula menjana data dengan menaip kata „telah‟ pada bahagian Kata Dasar/ Kata.dbp. v. pergi ke „KORPUS BAHASA MELAYU‟ dan klik pada „Rujukan korpus pelbagai sumber‟.my.anu. (http://sbmb.gov. maka pengguna harus klik pada kotak „Setuju‟ dan sebaliknya.my/knb/nb_konkordans.dbp. 10. Masukkan e-mel sebagai ID pengguna dalam ruangan yang disediakan kemudian klik pada kotak „Masuk‟ untuk masuk ke Khidmat Nasihat Dewan Bahasa dan Pustaka. klik pada „Laman Rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka‟ untuk ke laman utama. i. ii.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 6 penggunaan yang betul dan yang salah dalam sesuatu aspek tatabahasa yang sedang dipelajari oleh murid-murid.aspx) Sebelum menjana data.3 Penjanaan Data Korpus dilakukan secara atas talian memandangkan akan dijelaskan prosedur penjanaan data yang data iaitu data korpus DBP dan data korpus Projek Konkordan Melayu Pada masa kini.. iaitu http://www.aspx) (http://mcp. Setelah masuk ke laman web „dbp. iii.gov. Sekiranya pengguna bersetuju dengan semua syarat tersebut.dbp.my/knb/nb_konkordans.edu.gov. 10. setiap pengguna akan didedahkan dengan Lesen Pengguna Korpus.my‟. iv.gov. vi. Berikut diperoleh daripada dua sumber (http://sbmb.1 Penjanaan Data Korpus DBP Berikut merupakan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pengkaji untuk menjana data daripada data korpus berkomputer.3. Layari tapak web DBP. 6 . Setelah laman Rasmi DBP dipaparkan. proses penjanaan data dapat perkhidmatan tersebut baharu disediakan.au/).

Setiap paparan akan mengandungi 100 konkordans tentang kata bantu telah. pengkaji klik pada kotak „Muat Turun‟ untuk muat turun data. Rajah 2 : Proses muat turun data 7 . Kemudian.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 7 Rajah 1: Proses permulaan untuk menjana data vii.

edu.anu. sila klik pada direct search.edu.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 8 viii. pengkaji klik pada kotak „Jana Konkordans‟ sekali lagi untuk mendapatkan data yang seterusnya. Seterusnya data boleh disimpan dalam pendrive.au/ atau carian Google: Malay Concordance Projek. Bagi memulakan carian data. Paparan seterusnya seperti berikut: 8 . ii.au/). Pertamanya. sila buka tapak web seperti berikut: http://mcp. i.3. Setelah selesai muat turun data.anu. 10.2 Pangkalan Data Korpus Projek Konkordans Melayu Berikut ialah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pengkaji untuk menjana data korpus Projek Konkordan Melayu (http://mcp.

Kemudian.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 9 iii. 9 . sila taip perkataan yang hendak dikaji misalnya „akan‟ dan tekan butang search untuk proses janaan korpus berkomputer. Sebelum mencari perkataan. pada bahagian Find. sila pilih jenis teks yang ingin dikaji.

10 . pengkaji boleh menyalin (copy) dan menampal (paste) data ke dalam perisian Notepad atau Microsoft Word. Hasil janaan data adalah seperti gambar rajah di bawah.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 10 iv. Seterusnya data boleh disimpan untuk tujuan proses seterusnya iaitu analisis data. Seterusnya.

4 Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Berikut akan diberikan contoh persediaan mengajar imbuhan meN. Sila layari web MCP di Australia dan jana korpus dengan kata kunci ‘hari’. 1994:45).kan dengan menggunakan kaedah secara tidak langsung dalam pengajaran kemahiran membaca dan kefahaman. 10. menulis atau membaca. 2. dengan cara guru mengambil masa beberapa minit untuk mengajar sesuatu aspek tatabahasa (Kamarudin Husin. Aspek-aspek tatabahasa yang hendak diajar itu akan dimasukkan ke dalam pengajaran tersebut seperti pengajaran lisan. Hal ini selaras dengan saranan dalam KBSM dan KBSR iaitu aspek tatabahasa hendaklah diajar secara tidak langsung...Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 11 AKTIVITI 10.1 1. 11 . Sila layari web korpus DBP dan jana korpus dengan kata kunci ‘jalan’.

bantu-membantu dan bertolak ansur. Hasil Pembelajaran : 7. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Menggunakan komputer untuk carian maklumat dan tujuan pembelajaran bahasa. Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal dan verbal-linguistik 12 . Nilai : berjimat.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 12 Contoh Persediaan Mengajar 1 Tingkatan : 4 Sains Masa : 80 minit Bilangan murid : 30 orang Tajuk : Kefahaman – Vaksin Mencevax Hasil Pembelajaran Utama : 7. Mengaplikasikan aspek imbuhan meN…kan dari segi bentuk. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan. Sistem Bahasa : Imbuhan meN…kan. Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir : Mengkonsepsikan idea-idea sama ada yang terdapat di dalam atau di luar teks. makna dan penggunaannya dalam konteks dengan betul. iii. ii. Menyatakan secara lisan isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam sesuatu petikan. Pengisian Kurikulum : Ilmu : ekonomi dan agama. Mengemuka dan menjawab soalan dengan bernas dan gramatis.1 Mengenal pasti dan menyatakan idea utama dan isi penting Khusus tentang bahan yang dibaca.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. Objektif : Murid dapat: i. Huraian Hasil : Aras 1 Pembelajaran iii.

Langkah Pengajaran dan Pembelajaran 1. (Lihat Lampiran 3). Oleh itu. Guru memilih soalan-soalan (binaan murid) yang difikirkan sesuai untuk dijawab oleh murid sebagai latihan atau kerja rumah. sederhana dan susah atau mencabar pemikiran murid. 5. Guru meminta setiap murid membina satu soalan berdasarkan petikan tersebut. Guru menerangkan bahawa contoh imbuhan yang terdapat dalam petikan tersebut agak terhad. Imbuhan meN…kan yang terdapat dalam petikan tersebut adalah seperti dalam Lampiran 4. guru boleh membimbing murid mendapatkan maklumat di internet sesuai dengan konsep pembelajaran maya. 6. guru meminta murid membaca secara senyap petikan di skrin komputer dengan cara luncuran (skimming) dan pembacaan teliti. Pada peringkat ini. 3. seorang murid akan mengemukakan satu soalan kepada mana-mana murid yang ia pilih untuk menjawab soalan itu. Murid memberi maklum balas tentang aspek imbuhan meN…kan seperti contoh penggunaan dalam petikan. guru sebaik- 2. Murid yang lain mendengar dengan teliti. Begitulah seterusnya iaitu soalan dikemukakan dalam bentuk berantai. guru hanya berperanan sebagai fasilitator iaitu mengawasi sama ada soalan dan jawapan yang dikemukakan oleh murid sesuai atau sebaliknya. Jika sesuatu persoalan memerlukan maklumat lanjut. Guru meminta murid membuka fail petikan “Vaksin Mencevax” dengan menggunakan perisian Notepad atau Microsoft Word. Seterusnya. Guru memaklumkan kepada murid bahawa aspek tatabahasa yang ingin dipelajari ialah imbuhan meN…kan. 4. (Lihat Lampiran 5). Guru meminta murid mengesan imbuhan meN…kan dalam petikan tersebut dengan cara carian atau find yang terdapat dalam komputer.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 13 Bahan Bantu Mengajar : Korpus berkomputer. Guru meminta seorang murid secara sukarela membaca petikan tersebut dengan suara yang kuat dan jelas. Seterusnya. 13 . Soalan yang dipilih itu perlulah berada pada aras mudah. Pada bahagian ini. guru meminta murid membuka satu fail korpus berkomputer (telah sedia ada dalam komputer tersebut) yang mengandungi contoh-contoh imbuhan meN…kan yang lebih banyak dan meluas dengan menggunakan perisian Notepad.

7. t → n. Menyatakan 3 keburukan vaksin mencevax.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. (lihat Lampiran 6b) Makna imbuhan meN…kan iaitu benefaktif dan kausatif. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan. Guru menjelaskan aspek kesalahan imbuhan meN…kan seperti kesalahan „meng…‟ dan „menge…‟(contoh mengsahkan atau mengesahkan) serta perkataan yang dieja dengan satu „k‟ atau dua „kk‟ (contoh memasukan atau memasukkan ). Objektif : Murid dapat: iv.1 Mengenal pasti dan menyatakan idea utama dan isi penting Khusus tentang bahan yang dibaca..Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 14 baiknya perlulah memaparkan aspek imbuhan ini di skrin LCD (jika ada) supaya murid dapat melihat setiap aspek imbuhan meN…kan dengan lebih jelas. Guru meminta murid membina lima ayat (sebagai latihan) dengan menggunakan perkataan yang berimbuhan meN…kan. Contoh Persediaan Mengajar 2 Tingkatan : 4 Sains 1 Masa : 80 minit Bilangan murid : 30 orang Tajuk : Kefahaman – Vaksin Mencevax Hasil Pembelajaran Utama : 7.. Hasil Pembelajaran : 7. 14 . (lihat Lampiran 6a) Hukum p → m. Huraian Hasil : Aras 1 Pembelajaran iii. Guru menjelaskan aspek imbuhan meN…kan (berdasarkan contoh penggunaan dalam korpus) iaitu: a) b) c) d) Bentuk atau varian imbuhan meN. k → ng dan s → ny. 8.kan.

Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Menggunakan komputer dan internet untuk carian maklumat dan tujuan pembelajaran bahasa. Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir : Mengkonsepsikan idea-idea sama ada yang terdapat di dalam atau di luar teks. : Ilmu : ekonomi dan agama. Seterusnya. Nilai : berjimat. Murid yang lain mendengar dengan teliti. 15 .Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 15 v. (sila lihat lampiran 1). guru boleh membimbing murid mendapatkan maklumat di internet sesuai dengan konsep pembelajaran maya. guru meminta murid membaca secara senyap petikan di skrin komputer dengan cara luncuran (skimming) dan pembacaan teliti. Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal dan verbal-linguistik Bahan Bantu Mengajar : Korpus berkomputer. Murid diminta membina satu soalan berdasarkan petikan tersebut. seorang murid akan mengemukakan satu soalan kepada mana-mana murid yang ia pilih untuk menjawab soalan itu. guru hanya berperanan sebagai fasilitator iaitu mengawasi sama ada soalan dan jawapan yang dikemukakan oleh murid sesuai atau sebaliknya. Seterusnya. 11. Seorang murid secara sukarela diminta oleh guru untuk membaca petikan tersebut dengan suara yang kuat dan jelas. Langkah Pengajaran dan Pembelajaran 9. Pada bahagian ini. vi. Menggunakan aspek kata majmuk dalam konteks dengan betul. Jika sesuatu persoalan memerlukan maklumat lanjut. 10. bantu-membantu dan bertolak ansur. Begitulah seterusnya iaitu soalan dikemukakan dalam bentuk berantai. Sistem Bahasa : Kata majmuk Pengisian Kurikulum Mengemuka dan menjawab soalan dengan bernas dan gramatis. Murid diminta membuka fail petikan “Vaksin Mencevax” dengan menggunakan perisian Notepad atau Microsoft Word.

au/asianstudies/proudfoot/MCP/Q/standard. Soalan yang dipilih itu perlulah berada pada aras mudah. Guru menerangkan bahawa contoh kata majmuk imbuhan yang terdapat dalam petikan tersebut agak terhad. Guru meminta murid mengesan kata majmuk dalam petikan tersebut. guru meminta murid mengakses internet ke tapak web berikut: http://www.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 16 12. 16. Memberikan makna-makna baru daripada kosa kata ‘keras’ yang memperlihatkan perluasan makna berbanding dengan merujuk kamus. Guru menjelaskan aspek kata majmuk (berdasarkan contoh penggunaan dalam konteks) iaitu: (sila lihat lampiran 2) a) Rangkai kata bebas: jalan raya b) Istilah khusus: pita suara c) Kiasan : buah tangan 13.edu. Guru memilih soalan-soalan (binaan murid) yang difikirkan sesuai untuk dijawab oleh murid sebagai latihan atau kerja rumah. sederhana dan susah atau mencabar pemikiran murid.html. buah dan sebagainya untuk melihat bentuk-bentuk kata majmuk. Oleh itu. Guru meminta murid membina lima ayat (sebagai latihan) dengan menggunakan kata majmuk yang telah dijana oleh pelajar. Guru memaklumkan kepada murid bahawa aspek tatabahasa yang ingin dipelajari ialah kata majmuk. Kata Adjektif „keras‟ (Sumber konkordans DKB) Masa: 40 minit Bil Pelajar: 40 orang Objektif: Pada akhir pembelajaran. 15. Murid memberi maklum balas tentang aspek kata majmuk seperti contoh penggunaan dalam petikan. pelajar dapat: 1. 2. Contoh Persediaan Mengajar 3 Tajuk: Mencari makna perkataan yang membawa pelbagai makna.anu. 14. Membina sepuluh ayat yang gramatis berdasarkan makna „keras‟ yang telah diperoleh dari setiap kumpulan perbincangan. 16 . Guru meminta murid menaip apa-apa perkataan seperti makan.

Meminta pelajar meneka benda maujud yang memiliki ciri –ciri fizikal yang bersifat keras serta mengaitkan dengan pembelajaran seterusnya. kecerdasan pelbagai Nilai: bekerjasama. Perbandingan makna antara maklumat kamus dan korpus yang bakal diperoleh daripada perbincangan pelajar ialah seperti berikut: Keras Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2005: 752-753). murid melakukan lakonan spontan/simulasi suasana yang menggambarkan kehidupan dan aktiviti yang berkaitan. Selain daripada makna-makna yang terdapat dalam Kamus Dewan. 7) Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil perbincangan daripada kumpulan masing-masing. perkataan „keras‟ ini juga 17 .Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 17 Pengisian Kurikulum: Sistem Bahasa: Kosa kata. 6) Guru menerangkan makna kata „keras‟ untuk pengetahuan pelajar berdasarkan makna yang terkandung dalam Kamus Dewan (2002) dan murid mencatatnya dalam buku.dengan arahan. 5) Pelajar diminta membaca senyap bahan pembelajaran tersebut. ayat Kemahiran bahasa: Mendengar dan bertutur. Ilmu:Moral Kemahiran Bernilai Tambah (KBT): kemahiran teknologi maklumat. kejujuran dan hormat-menghormati Strategi Pembelajaran: Kolaboratif Bahan Bantu Mengajar: Korpus Kosa Kata „keras‟ Pengetahuan sedia ada: Para pelajar telah memahami konsep makna „keras‟ secara literal. Pelajar diarahkan mencari makna baru yang terkandung dalam bahan pembelajaran dengan bantuan guru yakni guru menerangkan peranan kolokasi yakni kata-kata yang wujud bersama-sama dengan kata „keras‟ dalam memperoleh makna baru. memahami dan menulis. Langkah-Langkah Pengajaran Dan Pembelajaran 1) Set induksi. perkataan „keras‟ mempunyai banyak makna. Aktiviti kumpulan – pembentukan kumpulan (masih dalam kumpulan yang sama dalam langkah 2). 3) Guru bersoal jawab dengan aktiviti yang telah dilakukan (komunikatif) 4) Guru mengedarkan bahan pembelajaran DKB yang mengandungi baris-baris konkordans yang berkaitan dengan kata „keras‟. 2) Aktiviti kumpulan – pembentukan kumpulan ( enam orang sekumpulan).

tidak mudah dilentur (bukan spring dsb). susah hendak menyebut sesuatu (tidak pandai berkata-kata).Tr sangat keras (seperti batu) Kl. deras (angin dll). tidak mahu dan tidak mahu kalah dalam perdebatan (kuat bertengkar).kejang. Dapat memabukkan (bukan minuman seperti bir.lunak) 2. wiski dsb) terasa kesan tembakaunya apabila dihisap (bukan rokok atau cerutu). tidak mudah dikendalikan (kuda dll)tidak mahu menurut perintah 18 . Nyaring. dengan bersungguh-sungguh hati (meminta.tidak mahu mengalah atau menurut. tidak mahu menurut kata orang. teruk. Dengan giat atau bersungguh-sungguh.mengotot. Dengan sesungguhnya (tanpa sebarang kelonggaran. tentangan dsb). kuat 4. Berat akhirnya. tidak dapat dilentukkan (dilenturkan). kawalan dll) ketat. Tidak dengan sikap bertolak ansur (bukan bantahan. Dengan tidak berganjak atau berubah sikap. sangat keras (tidak lunak). tidak berkira-kira 7.kaku.tegar. berat. tegas. Kencang.degil. wain. terasa benar sama ada wangi atau busuk dsb (bukan bau). kuat (suara bunyi dll) 12. Kt keras kepala. berpegang teguh pada pendirian atau pendapat sendiri (tidak mudah mengalah). sangat lebat hujan 11. dengan sepenuh tenaga atau usaha. sungguh-sungguh 6. teguh. bukan 9. (boleh) menyinggung perasaan 13. mendesak dsb) 3. terlalu keras (bukan buah-buahan dll). Kuat (tidak lemah). 5. Tidak baik kerana (kononnya) ada penunggunya berpuaka. tidak mudah ditewaskan (dikuasai dsb) hebat 10. Membahayakan atau mungkin membawa maut (bukan penyakit). bengkok dll) atau berubah bentuknya. ketabahan dsb seseorang). Setelah diteliti penggunaannya dalam setiap ayat.atau berhantu. sangat kuat kesannya (bukan ubat).Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 18 mempunyai maksud atau makna yang berbeza sekali daripada makna kamus. tegas.tegar hati. tidak berdasarkan belas kasihan (bukan tuduhan dsb). Tidak lemah lembut atau sopan santun (bukan kata-kata).menurut sesuka hati (sangat sempit fikirannya). Penggunaan perkataan dalam setiap ayat yang berlainan ini memungkinkan makna kepada perkataan tersebut adalah pelbagai mengikut fungsinya dalam setiap ayat. Kamus Dewan (2005: 752-753) 1. kekecualian dsb) 8. rapi (pemeriksaan. tidak mudah berasa kecewa (terus berusaha bersungguh-sungguh). tidak lembut (empuh.tidak teguh dan tidak dapat diubah dengan pujukan dsb(bukan kemahuan. Ketat (sumbat botol dll). rangsang (bukan bau) 14.tidak dapat melafazkan kata-kata asing dengan mudah. keras sekali. Tidak secara sembarangan atau mahu tidak mahu sahaja. Kuat dan padu serta tidak mudah pecah (patah. Kl. makna bagi penggunaan perkataan ini dalam ayat adalah banyak. Makna ini diperoleh hasil daripada penggunaan perkataan tersebut dalam konteks ayat yang berlainan.kukuh.tegang 15. (sangat) degil. Semua makna dan perbezaannya dengan Kamus Dewan adalah terdapat dalam perenggan yang berikut.

19 . Keinginan yang tidak dapat ditolak Pun begitu. 3. satu jam lagi pun tayar bas ni takkan ***keras***. 2. 6. Hatinya mendesak ***keras*** ingin tahu isi kandungan kad itu. 9." Konduktor bas itu merungut. 8. darah merah membuak. Data Korpus 1. fikir Encik Ridwan ***keras***. dan dengan suara ***keras*** beliau berkata. Terbentuk seperti keadaan asal. agak berbeza daripada kebiasaan rambut orang-orang India yang selalu ikal dan ***keras***. Tebal dan berkerinting Kepalanya nampak lonjong dimahkotai rambut yang hitam lurus. prb perkataan orang yang bijaksana baik dengan lemah lembut atau dengan kasar tidak dapat disangkal (dianjak-anjak) kebenarannya. Keadaan keras asal yang tidak terisi dengan sesuatu (seperti angin) Tayarnya tayar mati dan ***keras*** kerana tidak berisi angin. Siapa yang berani. 7. 5. pergilah sendiri jumpa. 4. prb Mn hendaklah diberikan segala perintah dengan bijaksana (dengan lemah lembut kepada yang menurutdan dengan memaksa kepada yang melawan). Penuh terisi dengan sesuatu Pamlah dulu tayar tu!" "Dengan pam tangan ni. Lepas pilihanraya nanti hilanglah ia.buak keluar dari hidung dan mulutnya. melainkan kosong dan hampa." jawab Tengku Tih dengan ***keras***. "Hai celaka hantu Pego nyatakan dirimu agar kita dapat berlawan. Batuk yang terlalu kuat Dia terbatuk-batuk ***keras***.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 19 orang atasan. Ligat berfikir sesuatu Pandangan matanya bukan sedang berfikir ***keras***. Tegang dan rapuh Tiba-tiba sebiji buah getah masak pecah dan kulitnya yang ***keras*** itu melantun mengenai kepalanya. baru sahaja berlaku Tahi kambing yang bulat-bulat itu masih panas lagi dan ***keras***. kemahuannya cukup ***keras***. Kata-kata yang kasar dan perasaan marah Maka bertambahlah murka Datuk Merpati.

15. Pandangan sinis Aku takut nanti dia pembawa aids. Memberi amaran dan larangan "Lid. Tidak mengantuk Biarpun malam semakin larut. Semangatnya ***keras*** seperti yang menjadi syarat untuk hidup bersama Tamin. mereka akan mendengus ***keras***. 17. Simpulan bahasa "Kamu pulang paku buah ***keras*** ke Haslinda?" tanya Murugan. jangan kacau Pak Cik Pang. pegawai kayu balak yang menentang ***keras*** pemindahan penduduk di pinggir sungai ke kawasan yang telah disediakan oleh pihak pemerintah. benci Kalau selisih di jalan. 20 . 14. Ligat berputar Fikirannya bekerja ***keras***. Bantahan Kereta Cikgu Jamal menghala ke rumah Encik Ahmad. 16.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 20 10. 19. 12. 11. Menunjukkan perasaan yang tidak suka. Degil 'Hatinya terlalu ***keras'***. Kering dengan sendiri Bajunya sudah ***keras*** diserapi darah beku itu. tetapi matanya tetap juga ***keras*** dan dia menjatuhkan badannya ke anjung itu dengan penuh tanda tanya 13." Ayah bersuara ***keras*** sedikit." Rasyidah menjeling ***keras*** kepada Kamarul. 20. menjeling isterinya dengan tajam dan penuh kebencian serta dendam. 18. Membara dan berkobar-kobar Semangat Fikri kembali ***keras***. Panas terik Matahari masih ***keras*** di ubun-ubun.

kasar nilai bahasanya. Lasak dan aktif Mengendurkan (relaxing) otot-otot yang tegang. 23. dan begitu lama. Berusaha Umi memang pulun mengulangkaji dan selalu berkerja ***keras*** untuk mencapai kehendaknya. Tidak berasas dan boleh menimbulkan marah Tambahan pula mereka menyebarkan tuduhan yang ***keras*** bahawa kejatuhan bandar Rome adalah disebabkan perbuatan orang Kristian yang telah mengetepikan dan tidak menyembah dewadewa $$27 purba yang dianggap telah sekian lama menjaga kesejahteraan bandar tersebut.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 21 21. 27. ketika ia berhenti. 24. Bertalu-talu dan dengan kuat Pintu bilik terus diketuk ***keras***. 28. 25. ***keras*** tutur katanya dan sering mengeluarkan ucap bicara yang keji adalah membayangkan sifat buruk peribadi seseorang. 26. 29. Rajin Ia bekerja begitu ***keras***. seketul tubuh yang sudah ***keras*** hitam legam. Bau kuat sehingga menusuk ke hidung Dan bau ikan kering yang banyak dijemur oleh nelayan-nelayan di keliling pelantar itu juga semakin ***keras***. 30. dan yang dimintanya tidak lebih daripada diperkenankannya untuk tidak mengerjakan apa-apa. begitu teratur. Perbuatan mendengus Dia menarik nafas dan meluahnya dengan ***keras***. satu-satunya keinginan adalah beristirahat. di balik kotak itu. Tidak berbudi bahasa Seseorang yang tidak baik budi pekertinya. Kasar dan menghasilkan bunyi Buku Rampaian Agama Islam ditutup dengan ***keras***. 22. kerana aktiviti "***keras***" yang telah dilakukan. 21 . Terbujur kaku Ya Allah di balik tu.

32. baginya seperti ***keras*** kerak nasi. bukan sahaja akan menjadi lembut. Diharapkan penggunaan korpus berkomputer dalam proses P&P akan menarik minat murid mempelajari mata pelajaran bahasa Melayu dan seterusnya mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. apabila teren air. pintar dan bersistematik. adakah pengajaran bahasa Melayu memerlukan bantuan teknologi komputer? 2. Pangkalan Data PENILAIAN KENDIRI 1. Rempah ratus Permainan untuk orang dewasa termasuklah permainan wau. berlaga kerbau dan lain-lain. menyabung ayam. KATA KUNCI 1. Korpus 2. Apakah kekuatan dan kelemahan penggunaan korpus dalam pengajaran bahasa Melayu? 3. Pada pandangan anda. Bagaimanakah anda dapat menggalakkan murid anda menggunakan komputer dan internet untuk mendapatkan bahan pembelajaran? 22 . malah hancur lumat. Perumpamaan ***Keras*** perempuan. namun terdapat potensi yang besar untuk menjadikan korpus berkomputer sebagai bahan bantu mengajar yang popular. congkak. Korpus Berkomputer 3. Penggunaan korpus berkomputer dalam proses P&P bukan sahaja memudahkan tugas guru malahan dapat memupuk minat para murid supaya mendekati bidang teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin dominan dalam dunia pekerjaan dan kehidupan seharian. Kolokasi 5.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 22 31. Penjanaan Data 6. Konkordans 4. sepak raga. RUMUSAN Walaupun kajian tentang penggunaan korpus berkomputer dalam P&P bahasa Melayu belum dilakukan di Malaysia. gasing. laga buah ***keras***.

(2009). Tatabahasa Dewan. Sulaiman Masri. Asmah Haji Omar. Bentong: PTS Profesional. (2009). Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Haji Karim et al. Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Bhd. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). 23 . (2007).Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 23 RUJUKAN Abdullah Hassan. Morfologi.

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 24 Lampiran 1 Rajah 1: Korpus DBP Lampiran 2 Rajah 2: Perisian Concordance 24 .

"Hospital dan klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haji bagi pengambilan vaksin itu kerana kita membuat keputusan memberinya secara percuma. "Saya sudah menyemak dengan pembekal yang berkaitan dan dimaklumkan Malaysia mempunyai bekalan yang mencukupi terhadap keperluan vaksin berkenaan. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. " katanya. Datuk Chua Jui Meng. Beliau memberitahu pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturunan Chua Chiyang yang bernilai kira-kira RM1 juta di Jalan Haji Jaip." katanya. bulan depan. 25 . Menteri Kesihatan. malam tadi. di sini. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah.000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat**menunaikan** haji di Makkah.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 25 Lampiran 3 Contoh Sebahagian Petikan Janaan Komputer Vaksin Mencevax Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. berkata pihaknya yakin jumlah vaksin yang ada mencukupi untuk menampung keperluan bakal haji yang diwajibkan mengambilnya sebelum memasuki Arab Saudi.

Ini kera BHLR27 265 brahim. Golongan berpen BHLR44 8209 enganjurnya. walaupun mereka tidak men BHLR37 26 . DBP.Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. "Saya s BHLR27 261 pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturun BHLR27 262 klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haj BHLR27 263 ah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal BHLR27 264 oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh du BHLR27 260 suki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. Datuk Dr Ismail Ibrahim. berjaya melangsungkan tiga acara deklamasi puis BHLR66 4975 -anak mereka sudah berjaya melanjutkan pelajaran dalam pelbagai b BHLR47 3733 u. berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Mencevax itu dibuat selepas mengambil kira maklumat Bahagian Kawalan penyakit dan Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan. majlis muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal meningitis (ACYW 135) jenama Mencevax dari Belgium.700 serangan udara menga BHLR52 4486 gugut peminjam yang gagal melangsaikan hutang. AS melancarkan 4.000 vaksin jenam BHLR27 257 negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. babi dan itik. Bagaimanapun. Ini kerana vaksin jenama berkenaan didapati tidak mengandungi sebarang lemak babi dan bahan sumber haiwan kecuali laktosa daripada susu. diharuskan penggunaannya oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. Pengerusi majlis itu. Banyak ayat al-Quran dan BHLR68 7382 enukarkan namanya agar ia melambangkan agensi perjalanan yang be BHLR61 7049 rian republik itu yang melambat-lambatkan penyelesaian kebuntuan BHLR59 8188 nah Darus Peserta kursus melambungkan topi masing-masing ke uda BHLR66 5805 n Laden selama 76 hari. vaksin ACYW 135 jenama Monumune yang diimport dari Amerika Syarikat adalah haram digunakan umat Islam kerana ia mengandungi asik amino dari lembu. bulan depa BHLR27 258 ak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital a BHLR27 259 di. berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Menceva BHLR27 266 jenama yang tidak langsung **menggunakan** sumber babi iaitu Mencevax BHLR27 Lampiran 5 Contoh Imbuhan meN…kan dalam Korpus Berkomputer 8507 s sebarang bentuk kegiatan melalaikan. Islam Online hari ini melaporkan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 26 Jumaat lalu. Lampiran 4 Imbuhan meN…kan dalam Petikan Vaksin Mencevax 256 in . lemak dan jantung lembu.

Saya tak mahu memb BHLR33 3500 Andi Samsam Nganro ketika membacakan keputusan itu hari ini.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 27 Lampiran 6 a) Bentuk atau varian imbuhan meN.. Pengkaji membahagikan tamadun kepada dua penger BHLR61 1063 biologi Amerika dan Kanada membahaskan cadangan mengadakan uji ka BHLR10 5078 gori ahli falak. Dia berhajat untuk mengahwinkan anak gadis itu dengan ana BHLR62 27 .30 pagi dalam keadaan mencurigakan dan mengarahkan pemandu l BHLR28 3787 indakan agresif yang boleh mencetuskan suasana tidak seimbang. Lebih membanggakan ialah Dr Mohd Zobir juga BHLR41 Men.kan Me. Beliau menggalurkan keterlibatan Ismail dalam BHLR49 7139 ang penuh pengajaran tadi menggambarkan ajaran Islam begitu menye BHLR60 2489 jukan bangsa tetapi bukan menggantikan bahasa sendiri sebagai ba BHLR24 8569 puisi pilihannya ternyata menghiburkan... Tabiat membandingkan takwim hijri dengan takwi BHLR47 4033 hthaleneacetate)..kan 6066 berdua sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayang memelihara da BHLR53 2821 m 4....kan 8555 ku penganjur utama majlis menggabungkan silat dan puisi untuk tig BHLR69 4108 eka mempunyai sebab untuk menggagalkan aspirasi kebangsaan. lalu BHLR26 4198 ya berfikiran positif dan mendaftarkan anak mereka supaya mereka BHLR42 8348 ? Ada juga peniaga yang mendagangkan barangan yang tidak sama BHLR67 Meng. Di BHLR41 5287 uk Dr Abdul Latif.kan 2475 rumah. se BHLR38 2688 K sahaja Allah swt selesai menciptakan Adam daripada tanah..kan 7384 fail meja tahun depan bagi melicinkan urusan pentadbiran kerajaa BHLR62 8231 hairan dalam hatiku sebab melihatkan hal adat orang-orang kita BHLR67 2153 sih mempunyai ruang untuk melonggarkan lagi dasar kewangannya ji BHLR20 6181 nilai estetikanya.kan 3287 a krisis dalaman MTUC yang membabitkan Zainal. Begitu juga dengan perse BHLR69 Menge.... Mereka melontarkan idea semahu-mahunya tanpa BHLR54 3033 ukan suatu perbuatan iaitu meluluskan ujian penerimaan talian pe BHLR30 5596 an ke atas Iraq bukan saja melumpuhkan ekonomi Baghdad malah menc BHLR50 Mem. BHLR35 7300 pada tahap maju..

Masalah isu harga air memaparkan dengan begitu jelas isi ha BHLR65 2307 FMG yang bertanggungjawab memasarkan rangkaian telefon bimbit S BHLR22 5666 kukan secara intensif bagi memastikan 20 tadika lain turut mener BHLR51 6600 n. "Saya boleh mengesahkan tidak bersama dia (Tuan Mo BHLR19 5444 ivasi bagi setiap individu mengamalkan tanggungjawab masing-masin BHLR49 6866 kaan kota Makkah. 7135 i khalifah Allah yang akan memantulkan nilai kebaikan dan kebajik BHLR60 8032 a. ceti atau wakilnya akan menampalkan salinan kad pengenalan pem BHLR45 4345 n Muzika Uda dan Dara yang menampilkan Ahmad Yatim sebagai Uda. untuk mewujudkan atau menyalakan api itu. berkata keputusan yang menamatkan pertikaian Jakarta-Kuala L BHLR21 5350 m diri kita.. BHLR46 6991 ah bersabda: Sesiapa yang menanggalkan tangan dari bai'ah untuk BHLR59 1512 utup kelemahannya apabila menangguhkan pelaksanaan Enakmen Kesal BHLR14 3109 pembuatan Malaysia supaya menawarkan biasiswa kepada pelajar as BHLR31 8246 nikah. Minda kita a BHLR49 4802 n. Jadi maksud met BHLR54 4144 g berpejabat di Arab Saudi menyalurkan bantuan kewangan kepada al BHLR41 3083 Sebelum ini mereka mahu menyisihkan Rusli Tambi daripada mendu BHLR31 6580 barang bantahan atau tidak menyuarakan bangkangan negara itu kepa BHLR56 415 Abas dan Balasandran juga menyarankan supaya guru yang berkelulu BHLR62 b) p→m Hukum p → m. m BHLR43 4228 ng. "DBP turut berusaha mengetengahkan bakat dan potensi cendek BHLR34 2017 tengah hari. k → ng dan s → ny. perpadu BHLR42 4892 akan puasa selepas Ramadan menandakan diterimanya puasa Ramadan. tetapi lebih bertujuan menanamkan sifat patriotisme. Lalang biak merata menarikan mimpi liarku kerbau balar BHLR67 k → ng 28 .kan 8585 kita tidak perlu kesal dan menyalahkan sesiapa berkenaan setiap k BHLR69 6170 yu'.. pasukan Indonesia gagal mematahkan hujah berhubung isu berken BHLR56 6773 t-turutan tetapi ini tidak memenatkan Perdana Menteri atau menje BHLR57 6330 perangkap keagamaan' yang memenjarakan sebahagian besar umat (Mu BHLR55 4344 Kebudayaan Kebangsaan bagi mementaskan Muzika Uda dan Dara yang m BHLR43 7546 uskan secara berkesan dan mementingkan alam sekitar boleh menimb BHLR62 3688 ng untuk disoal siasat dan memerlukan Baghdad menyediakan kemuda BHLR37 t→n 2223 ng. baginda mengampunkan dan membebaskan golongan BHLR58 Meny.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 28 2435 -Bangsa bersatu (PBB) yang mengaitkan Barisan Nasional (BN) deng BHLR24 3401 a. kita haruslah menambahkan ilmu di dada. t → n.

Malah beliau menyamakan konsep dunia Melayu dalam BHLR49 1886 rung membunuh diri dengan menyambungkan paip getah dari ekzos ke BHLR17 6979 o Abdullah Tuanku Bainun menyampaikan anugerah Ijazah Kehormat BHLR59 8189 baru-baru ini.ki BHLR39 4204 Jabatan Imigresen turut mengecualikan bayaran ke atas perkhidma BHLR42 5974 uk memecahbelahkan selain mengelirukan rakyat padahal khutbah se BHLR53 7627 idikan Guru (BPG) selesai mengelolakan empat kursus asas untuk m BHLR63 2151 15 hari itu. Pe BHLR54 4417 isabitkan bersalah apabila menyerahkan zakat fitrah diri atau ora BHLR43 7911 ri. 2002 menjadi tahun yang mengecewakan bagi pasaran ekuiti meski BHLR28 3903 ah yang dilaksanakan ialah mengecilkan kumpulan daripada kira.000 pelajar sekolah ag BHLR64 29 . polis trafik mengeluarkan 110. untuk menyerapkan 126. 3 Disember lalu. Sebahagian orang bijak mengatakan: "Pahala amal kebaikan ada BHLR46 2858 . IMF sebelum ini menyarankan supaya Malaysia mempunyai BHLR31 6150 au banyak hujan yang boleh menyebabkan baja dilarikan hujan.704 saman dengan kesa BHLR20 2424 pasaran berharap aktiviti mengemaskan akaun akan berterusan sehi BHLR24 5414 at pujian kerana ia mampu mengembalikan keamanan di wilayah yang BHLR49 5925 ntuk mengubat. Ibn Sina mengembangkan ilmu psikologi dalam peru BHLR53 s → ny 8585 kita tidak perlu kesal dan menyalahkan sesiapa berkenaan setiap k BHLR69 4960 an tempatan tidak berminat menyalurkan pinjaman kepada peniaga wa BHLR46 5290 dunia Melayu. Fauziah menyandarkan pengalaman kerjayanya dal BHLR66 3050 ukainya.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 29 4893 ya.

Psikologi adalah satu bidang ilmu yang menumpukan pengkajian kepada dua perkara utama.0 PENGENALAN Bidang ini diperkenalkan dengan tujuan melihat cara proses pemerolehan bahasa kanak-kanak berlaku. iaitu yang berkaitan dengan jiwa manusia (akal budi) dan perilaku atau tingkah laku manusia. memahami. 2. menghasilkan dan menyimpan unsur-unsur kebahasaan.Psikolinguistik| 1 UNIT 2 PSIKOLINGUISTIK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. terutamanya pada peringkat awal kanak-kanak dan sekolah rendah. Menurut Aitchison (1978). “psikolinguistik boleh ditakrifkan sebagai kajian tenta ng bahasa dan akal budi. 2. iaitu antara psikologi dan linguistik. pemerolehan bahasa kanak-kanak perlu diberi perhatian yang serius. pertuturan dan menulis. sebutan dan bacaan.1 Definisi Psikolinguistik Psikolinguistik merupakan bidang antara disiplin. menerangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertama. 2. Linguistik pula ialah bidang yang mengkaji bahasa secara saintifik.” AKTIVITI 2. menjelaskan definisi psikolinguistik. anda diharapkan dapat: 1. Pada peringkat sekolah rendah. . Ini kerana pada tahap inilah kanakkanak mula mempelajari kemahiran bahasa seperti ejaan. menghuraikan teori-teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. dan 3. Kegagalan guru memberikan perhatian yang serius terhadap pemerolehan bahasa kanak-kanak mungkin akan menyebabkan kanak-kanak menghadapi masalah buta huruf. Ilmu ini menyelidik apa-apa yang berlaku dalam akal budi manusia apabila seseorang memperoleh.1 Sila berbincang dengan rakan.

Dalam bentuk pendekatan behavioral. Teori Pelaziman terbahagi kepada dua jenis utama. Teori Pelaziman Klasik Ivan Petrovich Pavlov Teori ini dipelopori oleh Ivan Petrovich Pavlov (1849 – 1936) iaitu seorang sarjana Rusia. 1. iaitu Pelaziman Klasik (oleh Pavlov dan Watson) dan Pelaziman Operan (oleh Thorndike dan Skinner). terdapat satu teori khusus iaitu dikenali sebagai Teori Pelaziman. terutama berkaitan dengan konsep pemerolehan dan pembelajaran bahasa. iaitu dimulakan oleh Tiedmann. Takrifan psikolinguistik yang mengaitkan psikologi sebagai satu disiplin dan linguistik sebagai satu disiplin yang lain. Terdapat dua teori utama di barat yang menjelaskan cara kanak-kanak memperoleh bahasa pertama. Kepentingan psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah.2 Pemerolehan Bahasa Pertama Kajian saintifik dalam bidang pemerolehan bahasa telah dimulakan sejak kurun ke-16. Teori ini menekankan pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkah laku. 2. Pembelajaran memerlukan penyusunan rangsangan . Teori ini menekankan sifat behavior atau tabiat semula jadi. 2. tingkah laku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran.Psikolinguistik| 2 1. Kedua-dua teori tersebut ialah pertamanya teori Behaviorisme (Perlakuan) dan keduanya teori Mentalisme (Kognitif). Teori Behaviorisme Dalam ilmu psikolinguistik. dan diikuti oleh kajian Preyer pada tahun 1882. seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1787. Charles Darwin pengasas teori evolusi turut menjalankan kajian dalam bidang pemerolehan bahasa iaitu pada tahun 1877.

3. Anjing terangsang bahawa setiap kali loceng dibunyikan. . Bagaimana kajian ini dilaksanakan? 1. Pavlov telah memilih seekor anjing untuk melaksanakan kajian beliau. 4. Anjing memberikan respons iaitu mengeluarkan air liur setiap kali diberikan makan. Loceng dibunyikan tanpa makanan. Bagi mengkaji tabiat manusia. (lihat rajah di bawah) 2. Kajian ini membuktikan bahawa Tindak Balas akan terhasil akibat Rangsangan. Anjing tersebut dikurung di dalam satu kandang khas dengan kelengkapan loceng. Anjing memberikan respons dengan mengeluarkan air liur. Loceng dibunyikan dan makanan diberikan kepada anjing. tetapi anjing tidak memberi sebarang respon (tidak mengeluarkan air liur). Loceng dibunyikan. makanan akan diberikan. Anjing memberikan respons dengan mengeluarkan air liur.Psikolinguistik| 3 (stimulus) dalam persekitaran supaya pelajar dapat memberikan respons dan diberikan pengukuhan atau peneguhan. Lihat rajah di bawah untuk menggambarkan suasana kajian tersebut.

Generalisasi Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama. Dalam kes Kamal. Penghapusan Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. Dalam hal ini. 2. bunyi loceng tidak disertakan rangsangan tak terlazim (daging). Kamal tidak akan menjadi risau jika mengambil ujian Geografi atau ujian Sejarah. 3. Kamal juga menjadi risau setiap kali ujian Fizik akan diadakan. Kamal menjadi risau setiap kali ujian Matematik akan diadakan. Diskriminasi Dikriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak bagi rangsangan yang lain. tetapi tidak pada bunyi selain loceng. kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Contohnya. Oleh itu kerisauan dalam satu mata pelajaran (Matematik) telah digeneralisasikan kepada satu mata pelajaran (Fizik). lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur.Psikolinguistik| 4 Konsep Penting Teori Pelaziman Klasik 1. Tindak balas akhir akan terhapus dan prinsip ini dikenali sebagai penghapusan. Dalam kajian Pavlov. didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja. Dalam kajian terhadap anjing. . kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut amat berbeza berbanding mata pelajaran Sains.

Teori ini dipelopori oleh Thorndike (1874 – 1949) dan Skinner (1904 – 1990).Psikolinguistik| 5 Rumusan: Teori Pelaziman Operan Teori Pelaziman Operan adalah penerusan daripada Teori Pelaziman Klasik. Thorndike (1874 – 1949) . Thorndike .

Motivasi. Bagaimana kajian ini dilaksanakan?    Kucing diletakkan di dalam sangkar dan makanan diletakkan di luar sangkar.(Rangsangan dan Gerak balas) Teori R-G menjadi asas tiga hukum Thorndike iaitu : 1) Hukum Kesediaan (HK) 2) Hukum Latihan dan (HL) 3) Hukum Kesan (HK) Beliau menggunakan seekor kucing sebagai bahan kajian beliau. ganjaran dan denda amat penting dalam proses pembelajaran. Pembelajaran manusia berlaku mengikut hubungan antara rangsangan dan gerak balas. Kucing melakukan beberapa percubaan untuk keluar dari sangkar – Kaedah cuba jaya.Psikolinguistik| 6 Thorndike berpendapat bahawa: • • • • • • Manusia belajar menggunakan kaedah cuba dan ralat. Ganjaran dan denda dua faktor penting bantu pembelajaran manusia. Pelbagai reaksi : apabila terpijak selak pintu. Beliau mengemukakan teori perikatan dikenali sebagai Teori R-G. . Perhatikan grafik di bawah. sangkar itu terbuka.

Prinsip Pelaziman Operan (Thorndike)  Prinsip Kesediaan Kesediaan dari segi psikomotor.   Skinner (1904 – 1990) Burrhus Frederic Skinner Seorang lagi tokoh terpenting dalam teori Pelaziman Operan ialah Skinner. Beliau merupakan behavioris Amerika. Analisis tingkah laku manusia yang berakhir dengan Perlakuan Lisan. inovasi falsafah sains yang dikenali sebagai radikal behaviorisme. pencipta. efektif. .Psikolinguistik| 7  Kucing tersebut akan melakukan kaedah cuba jaya sekiranya dikurung semula ke dalam sangkar itu. Prinsip Kesan Kesan yang menyeronokkan meningkatkan pertalian antara ransangan dan gerak balas. ahli falsafah sosial dan penyair. dan mengasaskan sekolah sendiri tentang penyelidikan uji kaji psikologi-analisis uji kaji dan tingkah laku. Skinner mencipta teori Pelaziman Operan. Beliau ialah seorang Profesor Psikologi di Universiti Harvard dari 1958 sehingga persaraan beliau pada tahun 1974. kognitif sebelum boleh belajar. Prinsip Latihan Latihan yang diulang-ulang untuk tingkatkan kemahiran. penulis. Nama penuh belia ialah Burrhus Frederic Skinner (20 Mac 1904 – 18 Ogos 1990). yang baru-baru ini telah menyaksikan pengaruh yang besar dalam bidang psikologi dan pendidikan.

Pada bulan Jun. Implikasi penting yang diperoleh melalui kajian ini ialah:  Tingkah laku binatang di dalam kotak boleh dikawal dan gerak balasnya boleh diperhatikan dan direkod. Peneguhan biasanya dapat menambahkan kebarangkalian gerak balas yang akan berlaku.Psikolinguistik| 8 Beliau mencipta perakam kumulatif untuk mengukur kadar maklum balas sebagai sebahagian daripada kerja-kerja beliau yang sangat berpengaruh. Beliau seorang penulis prolifik yang menerbitkan 21 buku dan 180 artikel. Perlakuan harus diperhatikan dalam jangka masa yang panjang dan membentuk perlakuan yang kompleks daripada perlakuan yang mudah. Bagaimana kajian ini dilaksanakan? Skinner telah menggunakan seekor tikus putih sebagai bahan kajian beliau. Pelaziman operan meningkatkan kebarangkalian pengulangan sesuatu gerak balas. berdasarkan kaji selidik 2002. Teori Pelaziman Operan (Skinner) Menurut Skinner (1953) kajiannya menunjukkan pelaziman operan organisma bertindakbalas terhadap persekitaran dalam proses pembelajaran. Perhatikan grafik di bawah ini. Skinner telah disenaraikan sebagai ahli psikologi yang paling berpengaruh pada abad ke-20. .

Konsep ini boleh dilihat melalui kajian Pavlov terhadap anjing atau tikus di dalam sangkar. sesuatu tabiat boleh dilazimkan menerusi proses latih tubi. Tegasnya. iaitu memberikan rangsangan-rangsangan tertentu kepada organisma dan mendapatkan gerak balas atau tindak balas tertentu kepada organisma secara berulang-ulangan. Teori pelaziman operan boleh diperkuat dan dihapuskan jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerakbalas itu ditunjukkan.Psikolinguistik| 9   Kajian ini membawa beliau kepada penggunaan teori pelaziman operan dalam aktiviti P&P di dalam bilik darjah. Prinsip yang terhasil ialah:  Pengukuhan Positif Pengukuhan positif memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan ditunjukkan yang menyebabkan perlakuan diulangi atau diperkuatkan lagi. dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut. Teori ini juga menekankan konsep ganjaran iaitu apabila sesuatu organisma/individu berjaya melakukan apa-apa yang diminta (seperti mengeja/mengira). . Contoh: Perlakuan Negatif Akibat/kesan Tingkah laku Masa Hadapan Murid semakin tidak memberi perhatian terhadap P&P guru. Contoh: Perlakuan Positif Akibat/kesan Tingkah laku Masa Hadapan Murid akan menghasilkan lebih banyak karangan yang bermutu Murid menghasilkan karangan Guru memuji murid yang bermutu  Pengukuhan Negatif Pengukuhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. Murid tidak memberi perhatian Guru tidak menegur murid terhadap P&P di dalam kelas  Dendaan Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. RUMUSAN TEORI BEHAVIOURISME Menurut ahli-ahli teori ini. maka ganjaran pelbagai bentuk seperti pujian atau hadiah akan diberikan kepada individu tersebut.

Misalnya. sintaksis dan semantik dikuasai dengan pantas oleh kanak-kanak walaupun pengajaran formal pada keseluruhannya tiada. maka kanak-kanak tersebut akan dapat mengenal dan mengingat kesemua huruf tersebut. 1. Ganjaran 2. Kemudian guru menggabungkan huruf konsonan dan vokal untuk membentuk pelbagai suku kata. dan ganjaran diberikan di mana sesuai atau perlu. sa+ya =saya. Murid dikehendaki membaca /mengeja suku kata ini dalam kumpulan besar. Pengulangan/Latih tubi 4.Psikolinguistik| 10 Berdasarkan teori ini. morfologi. tidak dapat mengenali huruf-huruf vokal dan konsonan bahasa Melayu. Gerak Balas Guru menyediakan BBM untuk menarik perhatian murid. Kaedah abjad yang dilakukan di sekolah rendah menekankan pada peringkat paling awal murid dikehendaki menghafal kesemua dua puluh enam huruf daripada a hingga z. Aliran teori ini telah memainkan peranan yang besar dalam ilmu linguistik termasuklah aspek pemerolehan bahasa kanak-kanak. hadiah dan sebagainya. Ganjaran dalam pelbagai bentuk seperti pujian. kumpulan kecil dan juga individu. Teori Mentalisme Teori ini telah diperkenalkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1960-an. Murid yang terangsang dengan BBM akan memberi respon (misalnya perhatian sepenuhnya terhadap P&P) Pengulangan P&P boleh dilakukan jika murid belum menguasai P&P tersebut. makan. Sistem-sistem bahasa. ayam dan sebagainya. Misalnya murid-murid sekolah rendah atau awal kanak-kanak. Selepas murid-murid dilatih tubi membaca suku kata-suku kata yang pelbagai. Proses pemerolehan bahasa pertama memperlihatkan banyak perkara yang menakjubkan. Kemudian guru akan mengajar pula membaca frasa (rangkai kata) dan seterusnya ayat. Fakta-fakta ini menyebabkan ramai penyelidik bahasa membuat kesimpulan bahawa kanak-kanak telah dilengkapi dengan alat khas semasa . guru akan mencantumkan pula sukukata-sukukata tadi menjadi perkataan mudah seperti saya. Berlaku apabila murid sudah menguasai P&P atau objektif tercapai. iaitu fonologi. na+si=nasi dan sebagainya. Bagaimanapun jika proses latih tubi dilakukan. Peneguhan 5. ma+kan=makan. Rangsangan 2. nasi. pemerolehan bahasa kanak-kanak boleh dilakukan dengan cara latih tubi atau diulang-ulang. Semua peringkat pengajaran yang dilalui oleh murid adalah menggunakan konsep latih tubi. Pendekatan latih tubi banyak dilakukan di peringkat sekolah rendah terutama dalam proses mengeja/membaca dan menulis. a+yam=ayam. 3.

Menurut teori ini. Mereka menegaskan bahawa banyak bahasa memiliki sifat universal. memegang. maka bayi tadi apabila dewasa akan berbahasa Arab dan tidak boleh atau tidak akan tahu berbahasa Jepun. Bagi gerakan memegang. seorang bayi berbangsa Jepun jika dipelihara keluarga angkatnya di Arab Saudi. kita perlu terlebih dahulu mengetahui beberapa konsep penting yang diutarakan oleh beliau. Teori Kognitif Piaget Sebelum membicarakan tentang teori kognitif Jean Piaget. serta menggerakkan tangan dan kaki. bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap. proses pemerolehan bahasa adalah mudah dan tidak memerlukan latih tubi sebagaimana yang ditegaskan oleh aliran Behaviorisme.Psikolinguistik| 11 mereka lahir ke dunia. alat pemerolehan bahasa membantu kanak-kanak dalam usaha memahami pelbagai konsep yang berada dalam persekitaran mereka. Mereka percaya bahawa proses penguasaan bahasa pertama tidak daripada kosong tetapi apa-apa yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak hanyalah mengadaptasikan prinsip atau aturan rumus nahu semula jadi (innate grammar) yang telah sedia ada dalam otak mereka dengan ciri-ciri dan sistem linguistik bahasa ibunda mereka. bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan seperti contoh. . Teori ini juga menekankan konsep nahu universal iaitu semua manusia tanpa mengira bangsa sudah memiliki set bahasa dalam otak mereka sejak dilahirkan. mencapai. Perkara yang dilakukan oleh kanak-kanak bukanlah mempelajari sistem-sistem bahasa pertama. sewaktu dilahirkan. Dengan kata lain. Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan persekitarannya. Situasi ini juga membolehkan seseorang kanak-kanak berlainan bahasa dapat menguasai bahasa lain jika mereka berada atau dipelihara sejak kecil dalam situasi bahasa lain. Oleh itu. Hal ini berlaku kerana dalam otak bayi tadi sudah ada set bahasa sejagat atau universal yang memudahkannya mengadaptasikan bahasa-bahasa lain. merasa. Kanak-kanak dapat menguasai pelbagai rumus nahu bahasa ibunda dengan mudah adalah disebabkan oleh kewujudan alat pemerolehan bahasa semula jadi dalam otak mereka. misalnya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris memiliki sistem nahu yang sama. kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan. Skema Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. memandang. tetapi merupakan proses menyesuaikan (adaptasi) pengetahuan bahasa semula jadi yang berada dalam otak dengan sistem-sistem bahasa pertama mereka. Sifat keuniversalan ini memperkukuh lagi hujah mereka bahawa semua manusia sudah memiliki rumus bahasa dalam otak sejak dilahirkan. jari ibu. Contohnya. Antara konsep-konsep penting tersebut adalah : 1. iaitu SKKO (subjek-kata kerja-objek). Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa ibunda mereka. Contohnya. mereka hanya perlu mengadaptasikan rumus dengan apa yang didengar dan dipelajari.

Jean Piaget mendapati kemampuan mental manusia muncul pada tahap tertentu dalam proses perkembangan yang dilalui. Adaptasi Adaptasi merupakan satu keadaan yang wujud keseimbangan antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran. Menurut beliau lagi.Psikolinguistik| 12 2. Tanpa pengalaman-pengalaman tersebut. perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan terdedah kepada pengalaman yang relevan. Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembelajaran. 3. Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baharu yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. Oleh itu. Contohnya. Contohnya. Akomodasi Merupakan suatu proses tentang struktur kognitif yang mengalami perubahan. kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baharu baginya berkenaan "sebiji epal". 4. Melaluinya. Asimilasi Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperoleh dengan skema yang sedia ada. Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperoleh.kanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan sekali gus merasanya. Tahap-tahap perkembangan tersebut ialah : Tahap 1: Sensorimotor @ deria motor (dari lahir hingga 2 tahun) Tahap 2: Praoperasi ( 2 hingga 7 tahun) Tahap 3: Operasi Konkrit (7 hingga 11 tahun) Tahap 4: Operasi Formal (11 tahun hingga dewasa) . kanak. kanak-kanak dianggap tidak mampu mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi. Oleh yang demikian. kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baharu dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu. beliau telah membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap yang mengikut turutan umur. seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal. Keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan sejadi untuk mencipta hubungan tentang apa-apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran.

Bayi mula mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu.Psikolinguistik| 13 TAHAP 1: SENSORIMOTOR (DARI LAHIR . dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya.2 TAHUN) Pada tahap ini. bayi boleh membuat tanggapan tentang objek dalam tangannya. c) Empat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua) Pada tahap ini bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan dan pemerhatian yang lebih. b) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular) Peringkat pertama pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular. tingkah laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada andaian sebab musabab yang tertentu untuk mewujudkan sesuatu situasi baharu. Gerakan pantulan yang diwujudkan lahir melalui tingkah laku pendengaran. bayi akan menggerakkan kepala dan matanya ke arah punca sumber bunyi. 1974). bayi itu sengaja memasukkan barang mainan ke dalam mulut dengan tujuan untuk mengeta hui atau mengenali barang tersebut. perkembangan mental bayi sudah dapat dikatakan sebagai berada pada tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang ganjarannya akan mendapat menyeronokkan atau menyenangkan. menyentuh. Jika mendengar sesuatu bunyi. Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan pada tahap pertama. Sebahagian besar daripada gerakan ini dilakukan adalah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan sahaja. pergerakan mata dan sebagainya. Bayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuat u barang lalu menggerakkannya. Contohnya. Pada tahap ini. dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi. Kebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pem belajaran. gerakan tangan (genggaman dan sebagainya). pengalaman memainkan peranan yang penting untuk pembentukan tingkah laku kanak-kanak. penyesuaian. Contohnya. Gerakan ini belum dapat ditentukan perbezaannya. Dalam perkembangan sensorimotor ini. terdapat enam sub tahap yang dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur yang tertentu. penyusunan. Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa. Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning) (Mussen dan Kagan. Pada tahap ini. a) Dari lahir hingga satu bulan (refleks) Bayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan. Dengan itu. d) Lapan hingga dua belas bulan ( reaksi kordinasi) Reaksi koordinasi dikatakan sebagai masa pengukuhan iaitu keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. Bayi sudah . pandangan. Pada waktu ini. bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran. Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat. Pergerakan sistem sensori mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan.

Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitupengamatan. ingatan dan bayangan. keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja. bayi juga mengalami proses cuba jaya tetapi dalam keadaan yang mudah. Kanak-kanak juga telah mengetahui tentang peranan jantina dan fungsi individu dalam rumahtangga. ia akan berbunyi. Melalui latihan yang diulang-ulang. Pada ketika ini. . kanak-kanak ini akan mencuba pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku. TAHAP 2: PRAOPERASI ( 2-7 TAHUN ) Menurut Piaget. pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana. f) Lapan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran awal) Berlakunya kombinasi mental iaitu kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik. Contohnya. contohnya mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. e) Dua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga) Pada ketika ini. Contohnya. Selain itu. Namun begitu. kanak-kanak dapat mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku peniruan yang diperhatikan. di tahap ini. Sementara. pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu. pemikiran kanak-kanak masih lagi pada tahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa. rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. Pengamatan merupakan suatu proses iaitu kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat. apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan. ingatan pula ialah satu proses pembinaan. Contohnya. dari segi kualiti. bayi memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu objek. Hal ini.Psikolinguistik| 14 mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan berlaku. bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan keseluruhan rangkaian tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru. di dunia ini. Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol dalam permainan. penemuan makna baharu melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku secara aktif. Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asas yang berlaku iaitu:    Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa.

Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa. selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental. tumbuhan dan sebagainya. Satu lagi kekurangan pada tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan. Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik.Psikolinguistik| 15 Manakala. kanakkanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan. Kecerdasan pada tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku.11 TAHUN) Tahap ketiga Piaget ini dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. Terdapat empat kandungan utama proses kognitif dalam tahap ini iaitu 'egocentrism'. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa jumlah. Pada tahap ini. bayangan merupakan satu proses yang menyebabkan sensasi yang statik. 'konsep sebab-akibat'. mereka belum dapat menyusun penerangan yang ada dalam pemikiran. ketuhanan. berat. Bagi tahap ini. iaitu pengetahuan bahawa kuantiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan @ keadaan fizikal sesuatu objek. kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi. TAHAP 3: OPERASI KONKRIT ( 7 . Walau bagaimanapun. Mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek. isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya berubah. Mereka faham akan konsep-konsep nombor. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. Mereka hanya memahami konsepkonsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain. kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama. tegang. Piaget telah bahagikan kepada dua sub tahap iaitu : Tahap Pro-konseptual ( 2-4 tahun ) Tahap Pra-operasi ( 4-7 tahun ) Pada tahap pra-konseptual. ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeza. makna hidup dan sebagainya. . 'peningkatan perolehan bahasa' dan 'pembentukan identiti diri'. susunan dan padatan. Hal ini kerana.

RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan secara teorinya cara kanak-kanak memperoleh bahasa pertama J mereka. Dari segi pemerolehan bahasa. Terangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertama. AKTIVITI 2. Nahu universal 4. Justeru. KATA KUNCI 1. Jelaskan peranan teori psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Modifikasi 5.2 Bina peta minda untuk memudahkan anda membezakan antara teori-teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. Bezakan antara teori behaviorisme dan teori mentalisme. 3. 2. TAHAP 4: OPERASI FORMAL (11 tahun ke atas) Pada tahap ini kanak-kanak berkebolehan untuk memikirkan beberapa pertimbangan bagi satu satu masalah. Nyatakan teori-teori yang terdapat dalam teori mentalis. 5. mereka boleh menyelesaikan masalah kompleks dan berbentuk hipotetikal yang melibatkan operasi abstrak. Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa kanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi terhadap objek lain tetapi tidak boleh beroperasi terhadap operasi atau proses pemikirannya sendiri. Nyatakan teori-teori yang terdapat dalam teori behaviorisme. kanak-kanak pada tahap ini sudah boleh menulis frasa-frasa dan juga karangan yang ringkas. Rumus nahu 3. Mereka berupaya untuk berfikir secara abstrak. Akal budi 2. 4. .Psikolinguistik| 16 Dengan itu. Egocentrism PENILAIAN KENDIRI 1. Pemerolehan bahasa perlu diberikan penekanan supaya tidak timbul masalah buta huruf apabila murid-murid memasuki alam sekolah menengah. Maknanya otak kanak-kanak sudah boleh beroperasi hampir sepenuhnya dari segi keupayaan berbahasa. Akomodasi 6.

Amir Awang. Fatah Hasan.Teori-teori Pembelajaran: Petaling Jaya: Fajar Bakti. Penggunaan Minda Yang optimum Dalam Pembelajaran . (2002). (1992). Memahami Psikologi Pembelajaran. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Karisma Publications Sdn. Kuala Lumpur: Thinker Library’s. Memahami Psikologi. Johor Baharu:UTM. Mohd Salleh Lebar. Psikologi Personaliti Individu. Bhd. (1986). (1999). (1988). Azlina Abu Bakar@ Mohd. Shah Alam. . Ab.Psikolinguistik| 17 RUJUKAN Abu Zahari Abu Bakar.

0 PENGENALAN Sebelum kita meneliti sistem ejaan dan sebutan bahasa Melayu. Sistem ejaan Rumi diguna pakai sehingga ke hari ini. . 2. 3. anda diharapkan dapat: 1. konsonan dan diftong. 3.Sistem Ejaan dan Sebutan |1 UNIT 3 SISTEM EJAAN DAN SEBUTAN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 4. wajar kita meneliti terlebih dahulu sejarah ringkas sistem ejaan bahasa Melayu. membezakan jenis bunyi vokal. Sistem transliterasi huruf Jawi kepada huruf Rumi menurut kaedah bahasa Inggeris yang diiktiraf sebagai sistem ejaan Rumi bagi kegunaan rasmi dalam urusan kerajaan Malaya pada masa itu antaranya termasuklah Ejaan Rumi Negeri-negeri Selat (dilaksanakan pada tahun 1878). menjelaskan sistem ejaan bahasa Melayu. Ejaan Rumi Maxwell (dilaksanakan pada tahun 1882) dan Ejaan Rumi Swettenham (1881). tulisan Jawi (pengaruh Arab). dan tulisan Rumi (pengaruh Eropah). menghuraikan sistem sebutan baku bahasa Melayu. Sistem Ejaan Rumi mula diperkenalkan oleh pihak Inggeris yang menyusun aturan ejaan Rumi berdasarkan kaedah transliterasi daripada ejaan Jawi pada pertengahan abad ke-19. Bahasa Melayu telah mengguna pakai beberapa sistem ejaan misalnya sistem ejaan Kuno dan Pallava (pengaruh India). dan mengaplikasikan sebutan baku dalam urusan rasmi.

Sistem ejaan yang dikenal sebagai "Ejaan Wilkinson" itu dirumuskan dengan nama Romanised Malay Spelling dan diterbitkan pada bulan Oktober 1904 dalam bentuk sebuah laporan. dan tulisan Rumi berasaskan huruf Roman a-b-c.1 Sistem Ejaan Bahasa Melayu Pada masa kini. Aturan ejaan bagi Tulisan Jawi yang digunakan dalam bahasa Melayu sekarang ialah Sistem Ejaan Jawi Yang Disempurnakan yang disahkan penggunaannya bermula pada tahun 1996. Tulisan Jawi berasaskan huruf Arab alif-ba-ta. Sistem ini merupakan aturan ejaan Rumi bersama bagi bahasa Melayu di . bahasa Melayu mengguna pakai dua jenis tulisan iaitu tulisan Rumi dan Tulisan Jawi. perancangan ejaan yang pertama di Tanah Melayu dimulakan apabila kerajaan Negeri-negeri Melayu Bersekutu mengambil inisiatif menubuhkan sebuah jawatankuasa ejaan yang diketuai oleh R. Tulisan Rumi yang digunakan dalam bahasa Melayu masa kini ialah Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) yang dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972.Sistem Ejaan dan Sebutan |2 Tulisan Pallava Tulisan Jawi Pada tahun 1902.J. Nazir Sekolah-sekolah pada masa itu. Wilkinson. 3. Ejaan Wilkinson digunakan di semua sekolah umum.

Jilid I (A-K) dan Jilid II (L-Z) (2001). Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (1975. edisi semakan 1991). Dokumen yang menjadi rujukan rasmi tentang Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) termasuklah penerbitan-penerbitan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka anataranya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia (1975. edisi kedua 1987. o. iaitu sistem yang berasaskan aturan ejaan yang dirumuskan oleh Jawatankuasa Ejaan (Rumi) Bersama pada tahun 1967. Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu (1994). Pedoman Ejaan Jawi Bahasa Melayu (1996) dan Daftar Kata Bahasa Melayu. i. Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu (1996). edisi kedua 1987). e. Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu (1996). Rajah: Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai badan bertanggungjawab dalam hal-ehwal Bahasa Melayu di Malaysia.1 Bunyi dan Huruf Terdapat tiga kategori bunyi bahasa Melayu iaitu: (i) Huruf vokal: a.Sistem Ejaan dan Sebutan |3 Malaysia dan bahasa Indonesia. Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (1981. edisi ketiga 1993). edisi kedua 1988). u .1. 3. Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan (1986.

Dalam bahasa Melayu. oi Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal Huruf Vokal  Dalam bahasa Melayu terdapat enam fonem atau bunyi vokal standard. u seperti dalam rajah di bawah. Huruf a e i o u Fonem [a] [ə] [e] [i] [o] [u] di depan api emak enak ikan oleh usah di tengah tadi petang becak simbah kota cuba di belakang kata imperialisme tauge pagi pidato paku (ii) Huruf Diftong  Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran. Huruf-huruf yang melambangkan fonem-fonem tersebut ialah a. au. e.Sistem Ejaan dan Sebutan |4 (ii) (iii) (i) Huruf diftong: ai. dan oi. terdapat tiga jenis huruf diftong yang dieja dengan gabungan huruf vokal iaitu ai. Huruf ai au oi di depan aising aurat auditorium oidium di tengah ghairah trailer saudara boikot di belakang pandai harimau amboi Bunyi /ai/ /au/ /oi/ . au. o. i.

seperti rajah di bawah: Huruf b c d f g gh h j k kh l m n ng ny p di depan bahasa cakap dua fakir guna ghaib hari jalan kami khusus lekas maka nama ngilu nyata pasang di tengah sebut kaca ada tafsir tiga maghrib saham manja paksa akhir alas kami anak angin hanya apa di belakang adab Mac abad maaf beg mubaligh tuah kolej katak tarikh kesal diam daun pening siap Bunyi /b/ /c/ /d/ /f/ /g/ /ğ/ /h/ /j/ /k/ /x/ /l/ /m/ /n/ /ŋ/ /ń/ /p/ .Sistem Ejaan dan Sebutan |5 (iii) Huruf Konsonan  Dalam bahasa Melayu ada 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf.

bagaimanakah cara membunyikan kata pinjaman bahasa Inggeris seperti bank. V = huruf vokal.1. universiti. (Pada contoh berikut. teknologi dan sebagainya? 3.Sistem Ejaan dan Sebutan |6 /q/ /r/ /s/ /ś/ /t/ /v/ /w/ /y/ /z/ (i) (ii) q r s sy t v w y z x Quran raih sampai syarat tali vitamin wanita yang zaman xenon wuquf bara asli isytihar mata universiti hawa payung lazat - buraq putar lemas Quraisy rapat lafaz - AKTIVITI 3.2 Struktur Suku Kata Setiap suku kata bahasa Melayu ditandai oleh sebuah huruf vokal.1 Pada pendapat anda.  Bahasa Melayu mempunyai empat jenis pola umum suku kata: . K = huruf konsonan). Huruf vokal itu dapat didahului atau diikuti oleh huruf konsonan.

pemisahan tersebut dilakukan sebelum huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan itu. Misalnya: ma-in. prak-tis. bahasa Melayu memiliki pola suku kata yang berikut: KKV KKVK VKK KVKK KKVKK KKKV KKKVK pra-ja. kecuali gabungan huruf konsonan. ba-u er-ti. ke-nyang. li-ar b. swas-ta. ba-rang. ii. om-bak. ma-in. iii. e-kor. su-lit. i-bu pin-tu. bank kom-pleks stra-te-gi. pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua-dua vokal itu. mut-lak. iv  i. a-syik. la-wan. ii. sa-at. skru struk-tur. blok. kon-teks. vi. di antara dua huruf vokal. skrip Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah sebagai berikut: a. Misalnya: a-nak. Misalnya: . stan-dard eks teks. Jika di tengah kata ada huruf konsonan. trak-tor. pe-ker-ti. iv. be-lum Di samping itu. ka-e-dah. Jika di tengah kata ada tiga konsonan atau lebih. ga-tra.Sistem Ejaan dan Sebutan |7 i. ga-ul ra-kit. sa-ngat c.  V VK KV KVK a-nak. vii. tem-ba-kau. pemisahan tersebut dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama (termasuk gabungan huruf konsonan) dengan huruf konsonan yang kedua. pemisahan tersebut terdapat di antara keduadua huruf konsonan itu. i-sya-rat. Misalnya: man-di. in-fra. in-struk-tur. kri-tik. a-khir. termasuk gabungan huruf konsonan. am-bu-lans. hi-lang. iii. to-lak. Ap-ril d. som-bong. bu-ah. v. Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan. Jika di tengah kata ada dua huruf vokal yang berurutan.

ang-klung. Secara khusus untuk menyeragamkan cara berbahasa dan bertutur. Dengan perkataan yang lain prinsip sebutan baku menekankan prinsip “disebut sebagaimana dieja dan dieja sebagaimana disebut”. dan laras bahasa. dan mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan penggunaan dialek setempat dalam pengajaran dan pemelajaran di peringkat sekolah.2 Sebutan Baku Bahasa Melayu Sebutan baku ialah sebutan yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi.1 Prinsip umum Dasar sebutan baku bahasa Melayu ialah sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. Mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam BM yang digunakan dalam situasi formal. mesyuarat. sang-gul.Sistem Ejaan dan Sebutan |8 kon-tra. siaran melalui media elektronik dan sebagainya yang disampaikan dalam situasi rasmi. ikh-las. iv. pidato. ul-tra. isy-tihar. maghrib 3. ceramah.2. iii. pembakuan sebutan bertujuan untuk: i. kosa kata. Matlamat pembakuan sebutan bahasa Melayu adalah untuk menyeragamkan cara penyebutannya. Memantapkan sistem dan struktur dalaman bahasa Melayu. iaitu supaya sistem sebutan menjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapan dan pembakuan tatabahasa. ucapan. sistem ejaan. Secara khusus. ii. Ketepatan sebutan . Meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu baku dalam kalangan semua pengguna BM. Antara aktiviti atau kegiatan yang ditakrifkan formal ialah pengajaran dan pembelajaran. 3. wawancara. sebagaimana yang termaktub dalam Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959. i. Perancangan pembakuan sebutan bahasa Melayu menjadi salah satu objektif Dewan Bahasa dan Pustaka. in-fra.

sama ada terletak di awal. Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata (pola suku kata).nyi i.nyi syah. sama ada dalam ejaan Jawi atau Rumi hendaklah dilafazkan dengan jelas mengikut nilai bunyi bahasa Melayu yang dilambangkannya.sya.rikh - Kata terbitan dengan awalan meN.gi hi. contohnya: . Terdapat kekecualian cara penyebutan bagi beberapa kata tertentu.yang mengandungi kata dasar ekasuku dilafazkan mengikut cara pemecahan suku kata ejaan.ga ta.hu Akhir ja. Contohnya: Konsonan b c d f g h Awal ba.fas ju. sama ada kata dasar atau kata terbitan. ii. Nada suara yang digunakan semasa bercakap hendaklah ditentukan berdasarkan jenis dan bentuk ayat dalam bahasa Melayu serta keperihalan keadaan yang berkenaan.rat Akhir ba. di tengah atau di akhir kata.rif beg su. Semua huruf konsonan dilafazkan dengan nilai bunyinya.bar cu.nga su.sah cu. seperti kata rai dan linguistik. contohnya: Huruf gh kh ng ny sy Awal ghai.khir si. di tengah atau di akhir kata. sama ada di awal.bar nga. Suku kata  Prinsip suku kata sebutan baku ialah semua pola suku kata bahasa Melayu wajib dibunyikan berdasarkan huruf dalam suku kata.sah Kata yang mengandungi gugus konsonan disebut dengan satu nilai bunyi.atau peN.ligh ta.wab Mac wu.Sistem Ejaan dan Sebutan |9     Setiap huruf.cuk da.kir gi.rah kha.jud a.tam Tengah sa.rib a.nga nya.du Tengah magh.da na.sa fa.ka de.

Berikut ialah contoh penandaan intonasi dalam sesuatu ayat berdasarkan Tatabahasa Dewan (2009: 454).nge.lap pe.2 Intonasi Sebutan me. a. ayat tanya. tetapi sebaliknya berbeza-beza. intonasi ialah nada suara naik turun yang wujud apabila kita bercakap. dan 4. Tingkat nada dalam intonasi sesuatu ayat ditandai dengan angka 1. 3  Intonasi pelbagai jenis ayat Ayat tunggal bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada empat jenis iaitu ayat penyata.nge. adakalanya meninggi dan adakalanya merendah. ayat perintah. nada suara kita jarang-jarang mendatar. Tingkat nada yang paling rendah ditandai dengan angka 1.cat pe. Dalam percakapan kita sehari-hari.nge.cas Menurut Tatabahasa Dewan (2009). Nada 2 merupakan nada permulaan.pos me.nge. 3. Kesemua jenis ayat ini mempunyai intonasi yang tersendiri. 4 Pegawai 2 i tu 2 pengu rus. dan ayat seruan. 2. Ayat Penyata  Ayat penyata ialah ayat yang menceritakan sesuatu hal atau memberitahu tentang sesuatu hal. manakala nada 3 pula dianggap sebagai nada tekanan.tin pe.2.nge.pam me.nge.  Ayat penyata dikenali juga sebagai Ayat Berita atau Ayat Keterangan.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 10 Ejaan mengepam mengepos mengetin pengecat pengelap pengecas 3.  Contoh intonasi ayat penyata: . manakala tingkat nada paling tinggi ditandai angka 4.

S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 11 Pegawai 2 4 i tu 2 pengu rus. Contoh intonasi: 3 Ma suk! 2 d.  Contoh intonasi: 4 4 Wah. Wah. hairan dan sebagainya. cantiknya! 2 . 3 b. mempersilakan. Ayat Perintah   Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh. hairan. atau meminta seseorang melakukan sesuatu.  Contoh intonasi: Pegawai 2 4 3 i tu pengurus? 4 c. Ayat seru diakhiri dengan tanda seru ( ! ). perkara. Ayat Tanya  Ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. benda. tempat. binatang dan sebagainya. dan terkejut. sakit. Amboi dan sebagainya. Ayat Seru  Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut. marah. melarang. manusia.  Ayat seru dimulai oleh kata seru seperti Oh. Cis.

2. Diftong . i.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 12 SEMAK KENDIRI LATIHAN 3.1 i) ii) iii) Apakah matlamat sebutan baku bahasa Melayu? Apakah prinsip asas sebutan baku bahasa Melayu. Vokal 6. Dalam bahasa Melayu terdapat enam fonem atau bunyi vokal standard iaitu a. o. Matlamat sebutan baku ialah mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam BM yang digunakan dalam situasi formal. e. Sistem Ejaan Sebutan Sebutan Baku Suku Kata 5. u. Bagaimanakah intonasi ditanda dalam sesuatu ayat? RUMUSAN         Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972. Sebutan baku ialah sebutan yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi. Dalam bahasa Melayu ada 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf. 4. Konsonan 7. Intonasi ialah nada suara naik turun yang wujud apabila kita bercakap. Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran. 3. Dasar sebutan baku bahasa Melayu ialah sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. KATA KUNCI 1.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. wajarkah tulisan Jawi diajar di sekolah? Mengapa? 2. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 13 PENILAIAN KENDIRI 1. Nahu kemas kini. Berikan pandangan anda. (2008). Sulaiman Masri. Asmah Haji Omar. Nik Safiah Haji Karim et al. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). . Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Mengapa sebutan baku wajar diamalkan dalam urusan rasmi? Nyatakan rasionalnya. Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). (1998). (1988). Tatabahasa Dewan. Asmah Haji Omar. Mohd Ra’in Shaari. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Intonasi dapat mengubah makna. (2009 ). Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Susur galur bahasa Melayu. (1989). Pada pendapat anda. Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. (2004). 3. Perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan bahasa Malaysia. Bhd. (2009). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. RUJUKAN Asmah Haji Omar.

3. Sebahagian bahasa mempunyai sistem yang hampir sama. ada sistem yang umum bagi semua bahasa dan ada pula sistem yang khusus bagi sesuatu bahasa. 4. Buku-Buku Tatabahasa Bahasa Melayu 4. anda diharapkan dapat: 1. manakala sebahagian bahasa lagi mempunyai sistem yang berbeza sama sekali. . 2.Morfologi: Pembentukan Kata |1 UNIT 4 MORFOLOGI: PEMBENTUKAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Dengan kata lain. dan menggunakan perkataan dengan betul dalam lisan dan tulisan. membezakan jenis-jenis bentuk kata. menghuraikan proses pembentukan kata. menjelaskan definisi morfologi.0 PENGENALAN Tahukah anda bahawa semua bahasa di dunia ini mempunyai sistem yang tersendiri. Sistem yang umum bagi semua bahasa misalnya melibatkan binaan ayat.

John T. Sebaliknya. menyatakan morfologi sebagai peninjauan linguistik yang menitikberatkan hubungan antara morfem-morfem dan varian morfem.Morfologi: Pembentukan Kata |2 Semua bahasa di dunia mempunyai binaan ayat yang sekurang-kurangnya terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. manakala binaan ayat adalah bidang sintaksis. mendefinisikan morfologi sebagai kajian tentang struktur dalaman perkataan. Ayat pula terbina daripada gabungan klausa dan frasa. Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu terbahagi kepada dua bidang. Jensen (1995). Unsur frasa pula boleh dianalisis kepada morfemmorfem. seperti dalam binaan frasa blue shirt atau White House. membaca atau untuk menyatakan perasaan kita. Sistem bahasa Melayu dapat dihuraikan daripada unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa itu. tetapi sedarkah kita bahawa kita sentiasa menggunakan morfologi untuk bertutur. Jadual 4. . Manakala daripada segi binaan frasa. Kesemua unit tersebut dinamakan sebagai unit tatabahasa. . (a) (b) Asmah Hj Omar (1993). seperti dalam binaan frasa bahasa Melayu baju biru atau Rumah Putih. menulis. marilah kita meneliti beberapa definisi yang telah diberikan oleh beberapa tokoh bahasa. Jika anda masih kabur tentang ilmu morfologi. Hubungan antara kesemua unsur ini dapat dilihat melalui rajah di bawah. bahasa Inggeris menggunakan hukum M-D (unsur yang menerangkan mendahului yang diterangkan).1: Unit Tatabahasa UNIT TATABAHASA AYAT 2 1 SINTAKSIS MORFOLOGI KLAUSA FRASA KATA Dia pergi ke sekolah. ada bahasa yang binaan frasanya menggunakan hukum D-M (unsur yang diterangkan mendahului yang menerangkan).1 KONSEP MORFOLOGI Pernahkah anda mendengar istilah morfologi? Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan ilmu morfologi? Mungkin ramai di antara kita yang belum memahami konsep ilmu ini. Unsur yang terbesar dalam bahasa adalah ayat. Bidang bidang binaan perkataan adalah bidang morfologi. iaitu morfologi dan sintaksis. dia pergi ke sekolah dia dia pergi ke sekolah pergi ke sekolah 4.

Berdasarkan pendapat tokoh-tokoh di atas.Morfologi: Pembentukan Kata |3 (c) (d) Kamus Linguistik (1997). bentuk dan golongan kata. menjelaskan morfologi ialah cabang tatabahasa yang mengkaji struktur. menjelaskan morfologi sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Golongan kata membesar (struktur betul) besarmem (struktur salah) Jalan (bentuk tunggal) Berjalan (bentuk terbitan) Sedih (golongan kata adjektif) Menyedihkan (golongan kata kerja) Rajah 4.2: Konsep Morfologi Sebelum kita mempelajari ilmu morfologi dengan lebih mendalam. Berikut akan dijelaskan beberapa konsep utama dalam ilmu morfologi iaitu. Perhatikan contoh di bawah: Contoh:pelaksanaan anlaksanape berasaskan (struktur betul) (struktur salah) (struktur betul) . bentuk dan golongan kata adalah seperti berikut: 1. Pengkajian struktur. Dengan memahami beberapa konsep penting ini. marilah kita meneliti terlebih dahulu beberapa konsep penting yang terdapat dalam ilmu morfologi ini. Bentuk kata 3. (e) Nik Safiah Karim et al. bentuk dan penggolongan kata. bentuk dan golongan kata. ilmu morfologi ialah ilmu yang mengkaji struktur. (2008). proses-proses membentuk perkataan dan bentukbentuk perkataan yang dihasilkan. ia akan memudahkan kita memahami ilmu morfologi dengan lebih mudah lagi. Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. Struktur kata MORFOLOGI 2. Abdullah Hassan (2005). (a) Struktur kata Struktur kata ialah susunan bunyi ujaran atau tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna. mentakrifkan morfologi sebagai bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina.

(b) Bentuk Kata Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau mengalami proses pengimbuhan. marah. Dalam bahasa Melayu. Bentuk dua kata yang hadir serentak seperti jalan mati dinamakan sebagai bentuk majmuk. Contoh:Kata nama Kata kerja Kata adjektif bumi.Morfologi: Pembentukan Kata |4 kanasasber (struktur salah) Berdasarkan contoh di atas. Tahukah anda bahawa dalam sesuatu bahasa itu terdapat beribu malahan jutaan kata. Akhir sekali. terdapat empat golongan kata iaitu kata nama. kata kerja. kata jalan mati adalah gabungan dua kata iaitu jalan dan mati yang membawa satu makna yang baharu. kata pelaksanaan adalah bunyi ujaran atau ejaan yang berada dalam susunan atau struktur yang betul. Manakala. bersalam cinta. (c) Penggolongan kata Penggolongan kata merupakan penjenisan kata berasaskan fungsi tatabahasa. benci . kata yang menerima apa-apa imbuhan dinamakan sebagai bentuk terbitan. penggandaan dan pemajmukan. menyanyi. bentuk jalan-jalan adalah bentuk gandaan iaitu kata dasar digandakan bagi menunjukkan perubahan makna. Seterusnya. ejaan anlaksanape merupakan struktur yang salah dan tidak bermakna. Oleh itu. sekolah tulis. kata jalan tidak mengalami apa-apa perubahan dan bentuk yang tidak mengalami apa-apa perubahan ini dinamakan sebagai bentuk tunggal. Ahmad. Semua kata tersebut perlulah dikelompokkan atau digolongkan dalam kategori tertentu. kata adjektif dan kata tugas. Kata berjalan merupakan bentuk kata yang telah menerima imbuhan iaitu imbuhan ber-. Contoh:jalan berjalan jalan-jalan jalan mati (bentuk tunggal) (bentuk terbitan) (bentuk gandaan) (bentuk majmuk) Berdasarkan contoh di atas.

a) MORFEM Apakah yang dimaksudkan dengan morfem? Menurut Asmah Hj. ii) Morfem Terikat Morfem terikat ialah morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri sebagai kata tanpa bantuan morfem lain untuk berfungsi sebagai kata. Contoh:saya kamu kereta rumah Semua kata tersebut boleh berdiri sendiri sebagai satu kata yang mempunyai makna Morfem bebas tidak boleh lagi dipecahkan kepada bentuk yang lebih kecil. sekolah adalah merujuk kepada nama-nama benda dan kesemua kata tersebut digolongkan sebagai kata nama. sangat Berdasarkan contoh di atas. . morfem bebas makan tidak boleh dipecahkan lagi menjadi ma atau kan. bersalam merupakan kata yang merujuk kepada perbuatan dan kesemua perkataan tersebut digolongkan sebagai kata kerja. Akhirnya ialah kata tugas iaitu kata yang berfungsi dalam ayat seperti di sekolah. Oleh itu. Morfem boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu morfem bebas dan morfem terikat. morfem ialah unit nahu yang terkecil yang mempunyai makna dan terletak pada tingkat paling bawah dalam skala tetingkat nahu. perkataan bumi. Unit-Unit Morfologi Terdapat dua unit morfologi iaitu morfem dan kata. menyanyi. marah.Morfologi: Pembentukan Kata |5 Kata tugas di. Misalnya. kata tersebut digolongkan sebagai kata adjektif. kata cinta. Omar (1993). i) Morfem Bebas Morfem bebas ialah morfem yang boleh berdiri dengan sendiri tanpa bantuan morfem lain dan mempunyai makna yang lengkap. benci adalah kata yang merujuk kepada sifat. Ahmad. Seterusnya. akan. Berikut akan dijelaskan aspek morfem dan kata. Perkataan tulis. akan hadir dan sangat pandai. Pada amnya morfem terikat dalam Bahasa Melayu terdiri daripada imbuhan. Kedua-dua unit ini saling melengkapi antara satu sama lain dan seterusnya menghasilkan ilmu morfologi yang sempurna.

. Selain imbuhan sebagai morfem terikat. terdapat juga bentuk-bentuk kata penuh yang dikategorikan sebagai morfem terikat. Bentuk kata penuh yang dikategorikan sebagai morfem terikat ialah kata yang tidak boleh berdiri sendiri untuk membawa makna yang lengkap.1 Pada pendapat anda. Contoh:Mayur (tiada makna) Batan (tiada makna) Pinak (tiada makna) Muih (tiada makna) Sayur-mayur (ada makna) Batu-batan (ada makna) Anak-pinak (ada makna) Kuih-muih (ada makna) AKTIVITI 4. adakah perkataan ‘bukau’ dalam ‘bukit-bukau’ boleh dikategorikan sebagai morfem terikat? Hujahkan.Morfologi: Pembentukan Kata |6 Contoh : diterbermenme-kan Semua imbuhan tersebut tidak boleh berdiri sendiri sebagai satu kata yang lengkap {berjalan} --> {ber} ialah morfem terikat dan ia memerlukan {jalan} untuk membentuk kata {berjalan} {jalan} --> ialah morfem bebas dan boleh berdiri sendiri sebagai kata tanpa bantuan morfem lain.

terbermedi-an -kan tertidur. masukan carikan. Berdasarkan contoh di atas. dan di-. Contohnya.. kita tidak menyedari imbuhan awalan dan akhiran itu adalah bergandingan dengan kata dasarnya.-kan dan ber-. keselesaan pemalsuan.. manakala kata tertidur juga mempunyai makna yang tersendiri. ii) Morfem Terikat Terbahagi Morfem terikat terbahagi ialah morfem terikat yang strukturnya dipisahkan atau dibahagikan oleh tersisipnya kata dasar di antaranya. Contoh perkataan yang menggunakan morfem terikat terbahagi ialah kesakitan. men-. morfem terikat satuan ini tidak boleh ditulis terpisah daripada kata dasarnya. terdesak berkasut. Selain bentuk imbuhan awalan.. Contoh penggunaannya ialah bulatan dan binakan.-kan. Contoh lain seperti dalam jadual di bawah. tertidur dan berhimpun tidak boleh ditulis begini: ter tidur/ ter-tidur dan ber kasut/ber-kasut. ke-. perkataan sakit. i) Morfem Terikat Satuan Morfem terikat satuan ialah bentuk morfem terikat yang kukuh dan tidak boleh dipisah-pisahkan bahagiannya.. Maksudnya di sini ialah kata tidur itu mempunyai makna yang tersendiri.an.. ke-. lari.. dalam penulisan. Contohnya. Onn et al. menjalankan dan berkaitan. morfem jenis ini juga boleh terdiri daripada imbuhan akhiran seperti an. menarik diminta. morfem terikat terbahagi dan morfem terikat kompleks. campurkan Apabila kita menyebut perkataan di atas. memetik dan diajak.. Morfem jenis ini terdiri daripada bentuk imbuhan awalan seperti ter-. disoal masakan.Morfologi: Pembentukan Kata |7 Jenis-Jenis Morfem Terikat Menurut Farid M.. bersukan memasak. jalan dan kait merupakan kata dasar yang diapit oleh imbuhan apitan yang menepati sistem fonologi dan kehadiran imbuhan tersebut adalah serentak... pelaburan . morfem terikat boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu morfem terikat satuan.. ber-.. berhimpun.-an. iaitu pada kedudukan sebelum dan selepas kata dasar tersebut.-an kerajaan. Contoh penggunaannya ialah tersepak. Bagaimanapun. pelarian. per-. (2000).-an pe-. Marilah kita bersama-sama meneliti ketiga-tiga jenis morfem terikat tersebut.dan – kan. me-.

2 PROSES PEMBENTUKAN KATA Pada amnya. proses pemajmukan (kata majmuk).i c) memper-.3: Pembentukan Kata Bahasa Melayu . kesemua morfem terikat yang terlibat (sebelum dan selepas kata dasar) haruslah digunakan serentak.. anda harus ingat bahawa dalam penggunaan perkataan yang terdiri daripada morfem terikat kompleks ini. memperhambai Dalam contoh (a) dan (b) morfem terikat di. diperhambai memperbesarkan. menjadikan beralaskan. 4. dipersoalkan diperingati. memperjuangkan memperingati.. a) diper-..Morfologi: Pembentukan Kata |8 men-.. Manakala dalam contoh (c) dan (d). Sila teliti contoh di bawah ini. PEMBENTUKAN KATA Kata Tunggal Kata Terbitan Kata Majmuk Kata Ganda Rajah 4. dan proses penggandaan (kata ganda).i diperdengarkan. Manakala morfem terikat selepas kata dasar tersebut ialah –kan dan –i.yang telah digabungkan pada kedudukan sebelum kata dasar.. proses pengimbuhan (kata terbitan).. kita dapati dua morfem terikat terlibat iaitu mem. Justeru. memperbesarkan dan memperingati.dan per.telah digabungkan pada kedudukan sebelum kata dasarnya dan seterusnya diikuti oleh satu lagi morfem terikat pada kedudukan selepas kata dasar tersebut iaitu –kan dan –i.. penggunaan morfem terikat kompleks melibatkan penggabungan morfem terikat yang hanya berlaku pada awalan sahaja atau pada awalan dan akhiran.-kan ber-..-kan iii) menjelaskan.. Contohnya. Dalam bahasa Melayu..kan b) diper-. berbantalkan Morfem Terikat Kompleks Morfem terikat kompleks merupakan gabungan dua morfem terikat atau lebih.dan per..kan d) memper-. perkataan bahasa Melayu terhasil melalui empat proses iaitu proses tunggal (kata tunggal)..

Morfologi: Pembentukan Kata |9

Berdasarkan rajah di atas, perkataan bahasa Melayu dapat dihasilkan melalui empat proses pembentukan kata. Setiap proses akan menghasilkan kata yang berbeza. Sebahagian besar perkataan bahasa Melayu terhasil melalui proses terbitan iaitu kata dasar menerima imbuhan untuk membezakan makna kata. Menurut Nik Safiah Karim et al. (2009), bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa di dunia yang tergolong ke dalam jenis bahasa aglutinatif atau bahasa yang bersifat derivatif. Jenis bahasa yang sedemikian membentuk kebanyakan perkataannya melalui proses pengimbuhan atau penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan secara rentetan mendatar, iaitu imbuhan digabungkan serentak dengan kata dasar, sama ada mendahului (awalan), menyisip (sisipan) atau mengikuti (akhiran) kata dasar tersebut. Selain menghasilkan perkataan melalui proses pengimbuhan, perkataan bahasa Melayu juga boleh terhasil melalui proses pemajmukan dan penggandaan. Melalui proses pemajmukan, makna-makna baharu kata dapat dihasilkan khususnya bagi menjelaskan sesuatu konsep. Misalnya, dua kata iaitu meja dan makan dapat menghasilkan satu konsep baharu iaitu meja makan. Melalui proses penggandaan pula, makna jamak atau banyak dapat dihasilkan bagi sesuatu perkataan.

AKTIVITI 4.2 Berdasarkan petikan di bawah, sila kenal pasti bentuk-bentuk kata yang digunakan.

MELAKA: Kerajaan menetapkan sasaran untuk meletakkan kedudukan Malaysia sebagai antara 10 negara paling selamat di dunia, mengatasi negara maju lain termasuk Singapura dan Amerika Syarikat (AS) dalam tempoh beberapa tahun akan datang, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Timbalan Perdana Menteri berkata, sasaran itu mampu dicapai menerusi pelbagai usaha dilakukan termasuk Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi mengurangkan kadar jenayah dan peningkatan kawalan keselamatan. “Satu hari dalam tempoh tidak lama lagi, saya percaya kita boleh mempertingkatkan kedudukan Malaysia lebih baik lagi iaitu antara 10 terbaik di dunia,” katanya selepas melancarkan Bulan Pencegahan Jenayah Kebangsaan 2011 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka (MITC)

(Sumber: Berita Harian, 24 Julai 2011)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 10

4.2.1

Bentuk Kata Tunggal

Pada bahagian ini, anda akan mempelajari proses pembentukan kata tunggal bahasa Melayu. Diharap anda akan memahami proses bagaimana kata tunggal bahasa Melayu itu dihasilkan.

Definisi Kata Tunggal Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan pemajmukan. Menurut Tatabahasa Dewan, terdapat sekurang-kurangnya dua jenis kata tunggal, iaitu kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata dan kata tunggal yang mengandungi dua suku kata atau lebih. Jika dilihat dari segi penyukuan kata, perkataan boleh mengandungi satu suku kata atau beberapa suku kata. Sesuatu suku kata boleh terdiri daripada satu vokal (V) sahaja, satu vokal disertai satu konsonan (K), atau satu vokal dengan beberapa konsonan. Konsonan-konsonan itu hadir di hadapan atau di belakang vokal atau serentak dihadapan dan di belakang. Ada konsonan yang boleh hadir secara bergugus (KK). Dalam bahasa Melayu, proses pembentukan kata tunggal boleh dilihat melalui pola vokal dan konsonan dalam sesuatu kata. Pembentukan kata tunggal terhasil melalui gabungan vokal dan konsonan yang akan dijelaskan seperti berikut: (a) Kata Tunggal Satu Suku Kata Berdasarkan penelitian terhadap Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996), jumlah keseluruhan kata tunggal dengan satu suku kata dalam bahasa Melayu sangat terhad, iaitu antara 500-1000 kata sahaja. Kebanyakan perkataan tersebut merupakan kata pinjaman daripada bahasa-bahasa asing, terutamanya bahasa Arab, bahasa Inggeris, dan bahasa Jawa. Pola pembentukan kata tunggal bahasa Melayu dengan satu suku kata adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. KV VK KVK KKVK KVKK KKKV (ya, yu) (am) (tin, sen) (gred, graf) (golf, bank) (skru)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 11

7.

KKKVK

(skrip)

AKTIVITI 4.3
Berdasarkan pola di atas, sila hasilkan perkataan yang mempunyai satu suku kata sahaja.

(b)

Kata Tunggal Dua Suku Kata Terdapat banyak perkataan bahasa Melayu yang terdiri daripada dua suku kata. Antara pola-pola kata tunggal dengan suku kata adalah seperti yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. V + KV V + VK V + KVK VK + KV VK + KVK KV + V KV + VK KV + KV KV + KVK KVK + KV KVK + KVK (ini, apa) (air, aur) (alas, ulat) (asli, anda) (indah, umbut) (dia, doa) (luas, laut) (bata, kata) (kapak, telus) (bantu, serta) (jemput, sandar)

(c)

Kata Tunggal Tiga Suku Kata Dibandingkan dengan kata tunggal dua suku kata, jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata agak kecil. Namun demikian pola-pola susunan konsonan-vokalnya agak banyak. Jika diperhatikan perkataan-perkataan tiga suku kata ini banyak daripadanya ialah kata-kata pinjaman (Nik Safiah Karim et al. 2009). Antara polapolanya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. KV + V + KV KV + V + KVK V + KV + V KV + KV + V KVK + KV + V KV + KV + VK (suara, tiada) (kaedah, ziarah) (idea, asia) (peria, petai) (pantai, santai) (keluar, seluar)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 12

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. (d)

KVK + KV + VK V + KV + KV V + KV + KVK VK + KV + KV KV + KV + KV KVK + KV + KV VK + KV + VK V + KV + VK KV + KV + KVK KVK + KV + KVK KV + KVK + KV KVK + KVK + KV KV + KVK + KVK

(berlian, tempias) (usaha, azali) (alamat, akibat) (asmara, antara) (budaya, sutera) (kembara, misteri) (ilmiah, ikhtiar) (akaun, amaun) (selaput, kelawar) (mahkamah, sembilan) (terumbu, kelambu) (sempurna) (kelompok, pelantar)

Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata dan lebih. Kebanyakan perkataan ini ialah kata pinjaman. Antara contoh-contohnya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. KVK + KV + VK + KV (biduanda, keluarga) KV + KVK + KV + KV (bijaksana, peristiwa) KVK + KV + KV + KV (bendahari, sandiwara) KVK + KV + V + KV (sentiasa) KV + KV + KV + KV (samudera, selesema) KV + KV + KV + KVK (muzakarah, kapitalis) KVK + KV + KV + KVK (sentimeter) KVK + KVK + KV + KV (dispensari, singgahsana) KV + KV + V + KVK (mesyuarat, nasional) V + KV + KVK + KV + KV (universiti) KVK + KV + KV + KV + KVK (kosmopolitan) KV + KV + KV + KV + KV + KV (maharajalela)

proses pengakroniman berlaku melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan.bharian. kata tunggal bahasa Melayu juga dapat dihasilkan melalui proses pengakroniman.699 kes bagi tempoh sama tahun lalu.392 kes difailkan pengguna di seluruh negara sepanjang enam bulan pertama tahun ini. Adakah semua perkataan tersebut mematuhi pola KV bahasa Melayu yang telah anda pelajari? JOHOR BAHRU: Kes membabitkan pembelian telefon bimbit dan rasa tidak puas hati pembeli selain aduan kurang senang dengan perkhidmatan rawatan disediakan pusat kecantikan paling banyak diadukan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) di seluruh negara sepanjang enam bulan pertama tahun ini. atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu.4 Berdasarkan petikan di bawah. Penghasilan kata akronim bergantung pada cara pembentukan akronim tersebut. iaitu peningkatan hampir 100 peratus berbanding hanya 2.com. Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. TTPM menerima 5. bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggeris. Proses pengakroniman banyak berlaku dalam bahasa Melayu. (Sumber: http://www. Proses penghasilan kata akronim adalah seperti berikut: .my 24 Julai 2011) (e) Proses Pengakroniman Selain penghasilan kata tunggal melalui proses pembentukan pola KV. kata akronim terhasil melalui tiga cara. Dengan perkataan lain. kata akronim adalah sejenis kata tunggal. Menurut Farid M. sila kenal pasti pola KV bagi setiap perkataan tersebut.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 13 AKTIVITI 4. Onn (2000).

dieja dengan huruf besar pada huruf pertama.” bagi "Sharifah dan “Tg. jika merujuk kepada kata nama khas. Singkatan pula hanya bentuk kependekan sesuatu perkataan dan cara menyebutnya ialah dengan menyebut tiap-tiap huruf yang ada.” bagi “Tengku”. Kata itu perlu ditulis bermula dengan huruf besar.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 14 i) Gabungan Huruf Awal. Kata akronim merupakan bentuk kata tersendiri dan dapat disebut seperti perkataan lain dalam bahasa. Kesemua huruf yang disingkatkan itu ditulis dengan huruf besar.B. satu gelaran seperti juga “Sh. dan Y. . kecuali nama khas. iaitu Kuala Lumpur). Contohnya: Bernama Intan Petronas (Berita Nasional Malaysia) (Institut Tadbir Awam Negara) (Petroleum Nasional) Perbezaan antara Kata Akronim dengan Singkatan. (kependekan bagi nama tempat. (kependekan bagi “Yang Berhormat”). Contohnya: IKIM ADUN ABIM MAIS PLUS (Institut Kefahaman Islam Malaysia) (Ahli Dewan Undangan Negeri) (Angkatan Belia Islam Malaysia) (Majlis Agama Islam Selangor) (Projek Lebuh Raya Utara Selatan) ii) Gabungan Suku Kata (Kata Nama Am) Akronim yang terbentuk daripada gabungan suku kata yang ditulis dengan huruf kecil.L. Akronim yang terhasil daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. Kesemua ini merupakan kata nama khas. Sebagai contoh ialah K. Contohnya: purata tadika kugiran cerpen pawagam (pukul rata) (taman didikan kanak-kanak) (kumpulan gitar rancak) (cerita pendek) (panggung wayang gambar) iii) Gabungan Suku Kata (Kata Nama Khas) Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal atau suku kata yang terdiri daripada kata nama khas.

iaitu harus diimbuhkan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar.‟ untuk „tentang‟. Imbuhan awalan dapat dihasilkan bersama-sama kata nama terbitan. tidak tepat. meratapi Gerigi. „yg. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan seperti yang disenaraikan berikut: (i) (ii) (iii) Contohnya: awalan kata nama awalan kata kerja awalan kata adjektif . maka ejaannya dengan huruf biasa. selerak. Pengimbuhan ini melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan. besarkan. terjatuh. Hanya segelintir kata dasar sahaja merupakan morfem terikat yang disebut akar. duduki Menyalahkan. seruling (a) Imbuhan Awalan Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir pada awal kata dasar. diambil Bantuan. kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan.‟ untuk 'dan lain-lain‟. misalnya „ttg.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 15 Terdapat juga singkatan yang bukan kata nama khas. (2009). untuk menunjukkan ciri singkatan tersebut. Oleh itu.2. Perhatikan bahawa singkatan memerlukan titik. Kesemua ini bukan kata akronim. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar.2 Bentuk Kata Terbitan Menurut Nik Safiah Karim et al. Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan. misalnya jika ditulis “YB” atau “ttg” iaitu tanpa titik. sebaliknya merupakan bentuk singkatan.‟ untuk „yang‟ dan „dll. imbuhan dapat dibahagikan kepada empat jenis. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. iaitu: Contoh:a) Imbuhan Awalan b) Imbuhan Akhiran c) Imbuhan Apitan d) Imbuhan Sisipan Memasak. Berdasarkan kedudukannya pada kata dasar. 4.

merasa) (membawa. membilang. memperluas) (berjalan. juruwang. tatabahasa. terputih. disusun) (diperisteri. kelepek) (jurutera. ekawarna. terjerlus) (diatur. mengetut) (memperisteri. dwilambang) (ii) Awalan kata kerja MeMemMenMengMengeMemperBerBeBelTerDiDiper(melawan. pembuat. dipercepat. pengetin. memfitnah) (mendaki. pelbagai) (perasap. pengguna) (pengecat. pendua. prasangka) (subkelas. berasa. ekasamping) (dwibahasa. pertapa) (pesara. pesakit. kelipat. perakus. berserta) (beraja.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 16 (i) Awalan kata nama PePemPenPengPengePelPerPeKeJuruMahaTataPraSubSupraEkaDwi(penulis. menyikat. mentadbir) (menggali. mengekod. perbara. penyapu) (pemberi. memperhamba. prakata. substandard) (suprakelas. tatacara) (prasekolah. pembuka) (pendamai. petani) (ketua. pengelap) (pelajar. mendakwa. juruterbang) (mahasiswa. supranasional. terjernih) . penderma) (penggosok. berganti. subsistem. penggubal. mahaguru. berupa) (belajar. terbentuk. maharaja) (tatanegara. mengajar) (mengecat. mengikut. suprasegmental) (ekabahasa. diperoleh) (iii) Awalan kata adjektif Ter(terbesar. menggiling. dwifungsi. belunjur) (terjebak. ditimbang.

secerah. taman tema berunsur pendidikan yang akan dibuka kepada pengunjung pada suku keempat tahun ini. usahawan) (budiman. teringan) (secantik. sosialisme. setebal) LATIHAN 4. seniman) (seniwati) (nasionalisme. di Petaling Jaya itu juga adalah satusatunya taman tema berunsur pendidikan di Malaysia setakat ini.000 pengunjung setahun susulan kedudukannya di lokasi strategik yang menjadi tumpuan ramai. KidZania yang dibina di pusat membeli-belah The Curve. sultanah) akhiran kata nama akhiran kata kerja . komunisme) (hadirin.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 17 TeSe- (teruncing. mainan) (sasterawan. muslimin) (hadirat. angkasawan. muslimat) (ustazah. jahitan.1 Berdasarkan petikan di bawah. KIDZANIA Kuala Lumpur (KidZania). terendah. disasarkan mampu menerima kehadiran sehingga 500. sila kenal pasti penggunaan imbuhan awalan. Imbuhan akhiran dalam bahasa Melayu hanya dapat wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja seperti yang berikut: (i) (ii) Contohnya: (i) Akhiran kata nama -an -wan -man -wati -isme -in -at -ah (pakaian. (Sumber: Berita Harian 1 Mac 2011) (b) Imbuhan Akhiran Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir pada akhir kata dasar.

mentakrifkan.. digunakan.. melukakan. pendapatan.. bermaafan.-kan Men-...-an Ke-.-an Di-.. tinggikan) (turuti. besarkan.... berkati.. duduki.-kan Menge-.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 18 (ii) Akhiran kata kerja -kan -i (buatkan.. dekati) (c) Imbuhan Apitan Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan belakang kata dasar..-an Peng-. pengesyoran) (persisiran. pembinaan. menghairankan) (mengepinkan.-kan Meng-. menakutkan) (mendermakan. perkuburan.-kan Ber-. kelebihan. memvetokan) (menggunakan.-an Pe-. kedukaan) apitan kata nama apitan kata kerja apitan kata adjektif ... pemfitnahan) (pentakrifan.. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan. Imbuhan apitan juga dikenali sebagai imbuhan terbahagi atau imbuhan lingkungan. Jenis imbuhan apitan seperti yang disenaraikan berikut: (i) (ii) (iii) contohnya: (i) Apitan kata nama Pe-.-kan Ber-. Imbuhan apitan wujud dalam kata nama terbitan......-an Pem-.-an Pen-.. pengesahan. gunakan. pencarian) (penggunaan.... pengkhayalan) (pengehadan...-an (ii) Apitan kata kerja Me-. membaikkan. permainan) (kelainan.-kan Mem-. perkarangan) (persalinan. berjauhan) (dibiarkan.-an (memainkan. penyiaran) (pembuatan. berlaukkan.. dibaringkan) (pelaksanaan. pengguguran... menzarahkan) (membaharukan. perasaan. berbajukan) (berlanjutan.. peperangan. mengecamkan) (beralaskan.. menggandakan.-an Per-.-an Penge-..

. kepanasan) (keinggerisan. memperlihatkan) (memperingati) (kehujanan. dimulai.. menyedari) (mencurigai .-i Memper-.-kan Diper-. menggauli.-an (iii) Apitan kata adjektif Ke-.. gelembung) (serabut. menziarahi) (membaharui.-i Diper-.. kecinaan) (d) Imbuhan Sisipan Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang hadir secara menyisip dalam sesuatu kata dasar...-an (melalui.. Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan tertentu dan tidak dapat hadir dalam perkataan-perkataan yang lain kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta. seruling. kelabut) (keruping.-i Ke-. kearaban. serabut) .... kehausan. selerak. gerigi) (gemilang..-kan Memper-. memasuki... mendendami.. Bentuk sisipan tidak produktif lagi dalam pembentukan kata terbitan dengan maksud kata terbitan baharu tidak lagi dibentuk dengan sisipan..M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 19 Me-. membohongi.. telunjuk. mempercayai) (menganggotai.-i Mem-. diperbahaskan) (diperingati) (memperdengarkan...-i Di-.-i Men-.-i Meng-.. gemerlap) (kelengkeng.. semerbak. diperlihatkan.. mengairi) (didekati... diadili) (diperdengarkan. Sisipan bahasa Melayu dapat wujud dalam: (i) kata nama (ii) kata adjektif Contohnya: (i) Sisipan kata nama -el-er(ii) Sisipan kata adjektif -el-er-em(kelebak..

4. yang sepatutnya ialah mencintai kerana huruf c tidak akan bertukar menjadi ny. sila tentukan jenis imbuhan yang digunakan. ng. Selain itu. Misalnya.s boleh bertukar menjadi m.t.3 Bentuk Kata Majmuk Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.atau peN-. Perkataan menceritakan rintangan diakui menggembleng membantu kerajaan Memahami Hukum PTKS Hukum PTKS P→M T→N K → NG S → NY Jenis Imbuhan Contoh Pukul = Memukul Tulis = Menulis Kumpul = Mengumpul Suci = Menyuci Nota: Tidak semua kata dasar yang bermula dengan huruf p. n.k. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak .2.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 20 -in- (sinambung) LATIHAN 4.2 Berdasarkan jadual di bawah. kata menyintai adalah bentuk yang salah. kata pinjaman seperti sistem atau struktur tidak akan menjadi menyistem (yang betul mensistemkan) atau menyutrukturkan (yang betul menstrukturkan). ny apabila menerima imbuhan meN.

contohnya: Ketua Menteri Profesor Madya Guru Kanan Timbalan Ketua Pengarah Setiausaha Kementerian (ii) Istilah Khusus contohnya: papan kekunci reka bentuk pengajaran lut sinar hak milik kekal pita suara (iii) Simpulan Bahasa contohnya: telinga kuali hati batu . iaitu: (i) Rangkaian Kata Bebas contohnya: pasar raya nasi ayam terima kasih bandar raya tengah malam hijau muda bahan bakar Kata atau nama gelaran juga termasuk di bawah kata majmuk rangkaian kata bebas. bentuk kata majmuk boleh dibahagikan kepada tiga jenis.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 21 sebagai satu unit. misalnya pasar untuk raya. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. Dalam bahasa Melayu.

walaupun bentuk kata tersebut mengandungi dua kata dasar. Terdapat 33 kata majmuk yang dieja rapat. Contohnya: Kapal-kapal angkasa Pembantu-pembantu Am Pegawai-pegawai Khas Garis-garis pusat Alat-alat lukis Perpustakaan-perpustakaan Negeri .M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 22 buaya darat lepas tangan harga mati (iv) Bentuk yang Telah Mantap Kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh. contohnya: Matahari Setiausaha Sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab Antarabangsa Olahraga Warganegara Pesuruhjaya Beritahu Bumiputra Jawatankuasa Kakitangan Kerjasama Peribadi Peribahasa Haribulan Dinihari Perikemanusiaan Sukacita Dukacita Kepada Daripada Apabila Manakala Padahal Darihal Barangkali Kadangkala Apakala Walhal Bagaimana Penggandaan kata majmuk Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. akan dieja sebagai satu perkataan sahaja.

perlu dieja terpisah. Contohnya: Jawatankuasa-jawatankuasa Setiausaha-setiausaha Pesuruhjaya-pesuruhjaya Warganegara-warganegara Tandatangan-tandatangan Pengimbuhan kata majmuk (i) Jika kata majmuk menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja. Contohnya: campur aduk daya serap garis pusat satu padu urus niaga mencampuradukkan berdayaserapan menggarispusatkan menyatupadukan diurusniagakan . penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur. Contohnya: anak tiri ubah suai campur aduk litar selari ambil alih temu bual daya tahan daya saing (ii) dianak tiri diubah suai bercampur aduk berlitar selari mengambil alih ditemu bual berdaya tahan berdaya saing Jika kata majmuk menerima imbuhan apitan.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 23 Satu kecualian ialah penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap. perlu dieja rapat.

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 24 AKTIVITI 4.2. iaitu: Penggandaan Penuh Separa Berentak Berimbuhan (a) Penggandaan penuh Pembentukan kata ganda penuh terhasil melalui proses menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan ataupun tidak. anai-anai dan sebagainya yang hanya merujuk pada seekor rama-rama atau seekor labah-labah sahaja. pengguna berpeluang untuk menikmati pandangan paparan secara penuh pada seluruh skrin monitor. . (Sumber: Utusan Malaysia 6 Oktober 2008) 4. proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar. terdapat kata ganda yang tidak membawa makna jamak seperti rama-rama. Ini bermakna. Misalnya buku (sebuah buku) digandakan menjadi buku-buku akan menghasilkan maksud banyak buah buku). Tujuan utama proses penggandaan ialah untuk menghasilkan maksud jamak.3 Bentuk Kata Majmuk Dalam bahasa Melayu. sila kenal pasti bentuk kata majmuk yang digunakan. Bagaimanapun. Pengguna tidak akan berhadapan dengan imej paparan yang muncul pada skrin terhasil hanya pada bahagian tengah dan memanjang serta kemunculan jalur hitam di bahagian atas dan bawah semasa menonton drama melalui cakera keras ataupun cakera video digital (DVD).5 Berdasarkan petikan di bawah. Terdapat empat bentuk penggandaan. labah-labah.

Contohnya: Bola Daun Laki Jari Siku (c) Penggandaan berentak bobola dadaun lalaki jajari sisiku bebola dedaun lelaki jejari sesiku Pembentukan kata ganda berentak terhasil memalui proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Contohnya: Bas-bas Kecil-kecil Kerusi-kerusi Baik-baik Jalan-jalan Kata nama yang mengandungi imbuhan juga boleh digandakan sepenuhnya. maka penggandaan berentak boleh dibahagikan kepada tiga jenis. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar. Penghasilan kata ganda separa lazimnya melibatkan dua proses utama iaitu pengguguran suku kata dan proses pelemahan vokal. iaitu termasuk imbuhan sekali. i→ e. dan o→e. Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi-bunyi demikian. Dalam penggandaan berentak.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 25 Penggandaan penuh yang terjadi pada kata dasar yang tidak ada imbuhan menggandakan seluruh kata dasar. iaitu: (i) penggandaan berentak pengulangan vokal . Contohnya: Pentadbir-pentadbir Persatuan-persatuan Pemeriksa-pemeriksa Kehendak-kehendak Kejohanan-kejohanan (b) Penggandaan separa Pembentukan kata ganda separa terhasil melalui proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. misalnya a→e.

Contohnya: Anak-pinak Saudara-mara Lintang-pukang Titik-bengik (d) Penggandaan Berimbuhan Pembentukan kata ganda berimbuhan terhasil melalui proses menggandakan sesuatu kata dasar yang menerima apa-apa bentuk imbuhan.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 26 (ii) (iii) (i) penggandaan berentak pengulangan konsonan penggandaan berentak bebas Penggandaan berentak pengulangan vokal ialah penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal tertentu. Pengandaan berimbuhan tidak boleh disamakan dengan kata ganda separa kerana kedua-dua penggandaan tersebut terhasil melalui proses morfologi yang berbeza. . Proses penggandaan boleh berlaku pada bahagiaan hadapan atau belakang kata dasar. Biasanya. penggandaan ini berlaku pada golongan kata kerja dan kata adjektif. iaitu terdapat ciri-ciri keharmonian vokal. Contohnya: Hiruk-pikuk Gotong-royong Cerai-berai Tungkus-lumus Hingar-bingar (ii) Penggandaan berentak pengulangan konsonan pula ialah penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi konsonan tertentu. Contohnya: Mandi-manda Bolak-balik Batu-batan Gunung-ganang Bukit-bukau (iii) Penggandaan berentak bebas ialah penggandaan yang tidak mengandungi ciri-ciri persamaan pada bunyi vokal atau konsonan.

6 Berdasarkan jadual di bawah.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 27 Contohnya: Mencari-cari Berturut-turut Sepandai-pandai Kejar-mengejar Bantu-membantu AKTIVITI 4. atau pencantuman bahagian-bahagian. sila tentukan jenis kata ganda bagi setiap perkataan tersebut. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. PERKATAAN Komputer-komputer rerambut Labi-labi Mudah-mudahan Biri-biri Saudara-mara Sahabat-handai Jenis Gandaan RUMUSAN    Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa tidak menerima sebarang imbuhan. Pengakroniman berlaku melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan. .

2. Proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar KATA KUNCI 1. Bandingkan bidang ilmu morfologi dan sintaksis. Farid M. Bentong: PTS Profesional. Tunjukkan jenis-jenis kata akronim yang digunakan dalam pelbagai bidang. Bincangkan fungsi kata ganda dalam bahasa Melayu. 2. Asmah Hj Omar. (2005). Nahu Melayu mutakhir. 3.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 28       Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir pada awal kata dasar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . Morfologi Bentuk Kata Pengimbuhan Pemajmukan 5. Linguistik am. (2000). Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang hadir secara menyisip dalam sesuatu kata dasar. Bincangkan kepentingan kajian struktur kata. Morfologi dan sintaksis. Penggandaan 6. (1993). 3. 4. Abdullah Hassan. Pengakroniman PENILAIAN KENDIRI 1. RUJUKAN Abdullah Hassan. Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan belakang kata dasar. Onn et al. Bentong: PTS Profesional. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir pada akhir kata dasar. Morfologi. Bangi: Pusat Pangajian Jarak Jauh UKM. (2007). 4. Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 29 Mohd Ra’in Shaari. (2009). Nik Safiah Karim et al. (2009). Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. . Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Tatabahasa Dewan edisi baharu. Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu.

4. menerangkan jenis-jenis kata nama. Bagaimanakah perkataan bahasa Melayu digolongkan? .Morfologi: Penggolongan Kata| 1 UNIT 5 MORFOLOGI: PENGGOLONGAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini. menjelaskan konsep penggolongan kata. menerangkan jenis-jenis kata kerja. 3. anda seharusnya dapat: 1. dan menerangkan jenis-jenis kata adjektif dan kata tugas. 2.

kata adjektif dan kata tugas. pengimbuhan. e. perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. Kata Nama a. b. c. c. Menurut Nik Safiah Karim et al. b. kata kerja. kata ganti nama arah 2. Kata kerja transitif Kata kerja tidak transitif 3. boleh digolongkan dalam beberapa golongan kata yang mempunyai persamaan yang tertentu.Morfologi: Penggolongan Kata| 2 5. pemajmukan atau penggandaan. Istilah penggolongan kata boleh juga merujuk kepada istilah kelas kata. kata ganti nama gelaran. Kata nama khas Kata nama am Kata ganti nama: kata ganti nama am . Berikut ialah penggolongan kata berdasarkan Tatabahasa Dewan: 1. d. dan kriteria semantik.0 PENGENALAN Tahukah anda bahawa semua perkataan bahasa Melayu yang terbentuk sama ada melalui proses tunggal (termasuk pengakroniman). b. Kata Kerja a. misalnya kriteria struktur fonologi. kategori kata atau jenis kata. perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan dalam beberapa golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria. Lazimnya. kriteria sintaksis. (2009). telah menggolongkan perkataan kepada empat golongan utama iaitu kata nama. (2009). Kata Adjektif a. kriteria struktur morfem. Nik Safiah Karim et al. Kata adjektif sifatan Kata adjektif warna Kata adjektif ukuran Kata adjektif bentuk Kata adjektif waktu .

j. Kata Tugas a. (ii) kata nama khas. h. q. i. o. e. f. n. g. g. bau dan sentuh. Kata adjektif cara Kata adjektif perasaan Kata adjektif jarak Kata adjektif pancaindera. dan (iii) kata ganti nama. golongan kata nama bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan. Rajah yang berikut ini menunjukkan penggolongan kata nama: Kata nama am Kata Nama Kata nama khas Kata ganti nama . iaitu untuk indera rasa. p. d. Kata hubung Kata seru Kata tanya Kata perintah Kata pangkal ayat Kata bantu Kata penguat Kata penegas Kata nafi Kata pemeri Kata sendi nama atau kata sendi Kata pembenar Kata bilangan Kata arah Kata adverba Kata pembenda Kata penekan 5. h.1 KATA NAMA Menurut Nik Safiah Karim et al. 4. b. m. (2009). c. i. k.Morfologi: Penggolongan Kata| 3 f. l. pandang. iaitu (i) kata nama am. dengar.

1 Kata Nama Am Menurut Tatabahasa Dewan (2009). orang iklim. Seramai 142 pegawai dan anggota TLDM menjalani latihan di Perancis untuk mengendalikan kedua-dua kapal selam TLDM itu.1 Berdasarkan petikan di bawah.1. kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. (Sumber: Berita Harian 7 Oktober 2008) . perpindahan. sila kenal pasti kata nama am hidup manusia." kata Panglima TLDM. hisapan kedamaian. Sabah yang akan menempatkan dua kapal selam jenis Scorpene. Kata Nama Am benda perkara konsep Kata nama am Benda Perkara Konsep Contoh alam. kelmarin. dan kita memperoleh alat simulator bagi melatih warga kapal selam. udara. CARTAGENA (Sepanyol): Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) bercadang menubuhkan sebuah pusat latihan kapal selam di pangkalannya di Teluk Sepanggar. dunia. roh. Laksamana Datuk Abdul Aziz Jaafar kepada pemberita Malaysia pada raptai pelancaran kapal selam kedua jenis Scorpene di limbungan Navantia di sini. atau konsep yang umum sifatnya. cahaya. cakerawala. "Kita akan menjalankan latihan di negara sendiri. perkara.Morfologi: Penggolongan Kata| 4 5. keadilan AKTIVITI 5. pohon.

empat. Pak Belang Manusia . kata nama khas membawa makna rujukan khusus pada sesuatu nama orang. atau benda. Dalam tulisan. Masjid Negara.Morfologi: Penggolongan Kata| 5 5. benda. Kata nama khas boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. Ahmad. Contohnya: Kuala Lumpur. bangsa. Kata nama khas hidup pula boleh dibahagikan lagi kepada kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. haiwan.1. Pembahagian kata nama khas demikian boleh ditunjukkan melalui rajah yang berikut: Jenis Kata Nama Khas Hidup Tak Hidup Manusia Bukan Manusia a) Kata Nama Khas Hidup Contoh Jamil. kata nama khas ialah bentuk kata yang merujuk khusus orang. Puteri Salbiah. undang-undang. Si Tompok. huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. (2009). dan seumpamanya. perbadanan (institusi). Sharifah Aini Kata Nama Khas Hidup i) Kata Nama Khas Hidup Manusia ii) Kata Nama Khas Hidup Bukan Sang Kancil. Jenis-Jenis Kata Nama Khas Menurut Tatabahasa Dewan (2009). bahasa. pangkat.2 Kata Nama Khas Menurut Nik Safiah Karim et al.

PUERTO SAN CARLOS. kata ganti nama ialah kata yang menggantikan nama dan berfungsi seperti nama.2 Sila gariskan kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup yang terdapat dalam petikan di bawah. Melayu Dasar Ekonomi Baru. Akta Hasutan Kata Nama Khas Tak Hidup i) Benda ii) Institusi iii) Tempat iv) Bahasa/Bangsa v) Konsep AKTIVITI 5.000 penduduk berteduh di pusat perlindungan sementara.000 penduduk melarikan diri tetapi kekuatannya dilaporkan semakin menurun. Tokyo Inggeris. Wisma Putra Ipoh. ramai antaranya dari kampung tepi pantai apabila bumbung berterbangan dari hampir semua rumah. Taufan Kategori 1 itu membadai kawasan darat kira-kira 35 kilometer ke tenggara Huatabampo sekitar 0400 GMT (12 tengah hari ini) dengan kekuatan angin hampir 140 kilometer sejam.Morfologi: Penggolongan Kata| 6 b) Kata Nama Khas Tak Hidup Contoh Proton. Tahukah anda bahawa kata nama am atau kata nama khas . Piala Malaysia Universiti Malaya. (Sumber: Utusan Malaysia 13 Oktober 2008) 5.Taufan Norbert melanda kawasan darat di tanah besar Mexico awal pagi ini dengan menyebabkan 2. Lebih 2. menurut Pusat Taufan Negara Amerika Syarikat (AS) di Miami.1.3 Kata Ganti Nama Menurut Abdullah Hassan (1992). Mexico 12 Okt. .

Jenis-Jenis Kata Ganti Nama Menurut Nik safiah Karim et al. iaitu: . Kata ganti nama diri orang pula terdiri daripada kata ganti nama diri orang pertama. Kata ganti nama diri pula dibahagikan lagi kepada kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. ia atau beliau. b) Kata ganti nama diri Kata ganti nama diri terbahagi pula kepada dua golongan iaitu:  Kata ganti nama diri tanya kata ganti nama jenis ini ialah perkataan yang merujuk benda atau orang dalam bentuk tanya.Morfologi: Penggolongan Kata| 7 bahasa Melayu boleh diganti penggunaannya dengan sejenis kata lain iaitu dinamakan sebagai kata ganti nama. (2009). kata ganti nama boleh dibahagikan lagi kepada dua golongan kecil. kata ganti nama diri orang kedua dan kata ganti nama diri orang ketiga. Berikut ialah penggolongan kata ganti nama: kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama kata ganti nama diri kata ganti nama diri tanya kata ganti nama diri orang pertama kedua ketiga a) Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama tunjuk ialah perkataan yang menjadi pengganti kata nama dan mendukung maksud menunjukkan benda atau perkara yang dirujuk itu. kata nama gadis. boleh diganti dengan kata dia. Ada dua kata ganti nama tunjuk. Ada tiga kata ganti nama diri tanya. iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. iaitu ini untuk menunjuk pada yang dekat dan itu untuk menunjuk pada yang jauh. Misalnya.

makan. iaitu. kami dan kita anda. kata kerja transitif ( Perbuatan Melampau ) dan kata kerja tak transitif ( Perbuatan tidak Melampau ). dimakan dan sebagainya. 5. dia. dan –nya Kata ganti nama orang ketiga –nya boleh berfungsi sebagai penekan dan pembenda. aku. diri orang kedua dan diri orang ketiga. engkau. patik.2 KATA KERJA Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. Kata kerja merupakan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja. kata kerja juga berfungsi sebagai predikat. Dalam sesebaris ayat. Kata kerja terbahagi kepada. iaitu diri orang pertama. beta. awak. memakan.Morfologi: Penggolongan Kata| 8 Kata ganti nama diri tanya 1) apa 2) siapa 3) mana Contoh yang merujuk benda atau perkara yang merujuk orang yang merujuk benda atau orang Kadang-kadang kata ganti nama diri tanya boleh mengalami proses penggandaan untuk membawa maksud rujukan tidak tentu atau penegasan. kata kerja sebagai satu golongan kata boleh dibahagikan kepada dua kumpulan utama. dan kamu ia. Menurut Nik Safiah Karim et al. sama ada yang berlaku atau dilakukan. berjalan. . Misalnya: Apa Mana Siapa  apa-apa mana-mana siapa-siapa (sesiapa) Kata ganti nama diri orang Kata ganti nama jenis ini mengandungi perkataan yang merujuk diri orang tertentu. Contohnya. 2009). seperti yang ditunjukkan di bawah ini: Kata ganti nama diri orang i) orang pertama ii) orang kedua iii) orang ketiga Contoh saya. kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. mereka.

Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘ sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan seperti mengambil. Menurut Tatabahasa Dewan. Kakak 2. surat. Bapa sedang menulis surat.Morfologi: Penggolongan Kata| 9 5. Sabri Kata Kerja Transitif memasak menendang menulis Objek kari ayam. Contoh: Kucing itu menangkap seekor burung. Berdasarkan contoh di atas. membacakan. Jenis-Jenis Kata Kerja Transitif Kata kerja transitif boleh dibahagikan kepada dua jenis: a) Kata kerja transitif aktif.2. Mereka memancing ikan. menduduki. mendermakan. Contoh: Subjek 1. Contoh ayat: Ali menyepak bola. Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut (objek).1 Kata Kerja Transitif Kata Kerja Transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain. kata kerja transitif ialah kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Perempuan itu menjual sayur. memancing tersebut terkena kepada orang atau benda lain. . jelas perbuatan menyepak. bola.berfungsi dalam ayat aktif Anisah mencuci pakaian di tepi sungai. mempersilakan. Farid 3.

2 Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Tak Transitif ialah kata kerja yang tidak mengambil apa-apa objek. Adik 2. 2009).2. Contoh: Subjek 1. Jenis-Jenis Kata Kerja Tak Transitif a) Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat (Nik Safiah Karim et al. kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya.berfungsi dalam ayat pasif Pakaian dicuci oleh Anisah di tepi sungai. di Kedah.Morfologi: Penggolongan Kata| 10 b) Kata kerja transitif pasif. Mereka Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap makan membeli-belah Keterangan di sawah di Ipoh . Mereka 2. 5. Alias Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap bermain tinggal Pelengkap di padang. b) Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut. Contoh: Subjek 1. Menurut Tatabahasa Dewan.

Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu atau kata penguat. terlalu banyak. Jenis-Jenis Kata Adjektif a) Kata Adjektif Sifatan Atau Keadaan Kata yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. Ah Lim menjual kereta Proton.Morfologi: Penggolongan Kata| 11 AKTIVITI 5. 10. Ibu masih bersolek. 4. Matahari akan terbit dari timur. 3. dan sebagainya. Asiah menyimpan wang. 5. 2. Kamal melukis gambar bunga. Siti menangis. 7.3 KATA ADJEKTIF Kata adjektif. 8.3 Tandakan ( / ) bagi setiap ayat transitif dan tandakan ( x ) bagi ayat tak transitif di bawah ini. Safuan memancing ikan. 9. Contohnya: Baik Jahat Cerdik Pandai Lemah Kasar Berani Takut . Contohnya seperti amat sakit. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Hujan belum turun. Kambing makan daun. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5. Farah belum tidur lagi. yang juga dikenal sebagai kata sifat. 1. Kata adjektif boleh dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. sakit sungguh. 6.

Selain itu. Kambing jantan itu berbulu kelabu. Kata Adjektif Warna Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang memberikan pengertian warna sebagai unsur keterangan. Warna kuning warna Diraja. Contoh: panjang pendek . Kasut kakak berwarrna merah. Adik saya amat cerdik. Adik suka bersongkok hitam. kontrik atau abstrak. mempunyai unsur pada ukuran benda yang bernyawa atau tidak bernyawa.Morfologi: Penggolongan Kata| 12 Gopoh Contoh penggunaannya dalam ayat: i) Orang baik selalu dipuji. Insan pandai akan berjaya dalam hidupnya. Pekerja itu menyiapkan kerjanya dengan gopoh. Ungu Kelabu Hitam Kuning Jingga Kata Adjektif Ukuran Kata adjektif ukuran adalah kata yang menyatakan ukuran kata nama. ii) iii) iv) v) b) Sihat Mereka berniat jahat terhadap projek kita. Contohnya: Merah Putih Biru Hijau Perang Contoh penggunaannya dalam ayat: i) ii) iii) iv) v) c) Warna baju kami ungu.

Kata Adjektif Bentuk Kata ini adalah kata yang berunsurkan menunjukkan sesuatu bentuk pada benda bernyawa atau tidak bernyawa. Contoh: bulat buncit kempis bujur pipih Contoh penggunaan : i) ii) iii) iv) v) e) Ariya memiliki muka bujur sirih. Lukanya dibalut dengan kain nipis. Jalan di kampung itu sangat sempit. Kata yang memberi pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan. cara dan gaya. iaitu rupa. Garis lurus menemukan dua titik. Kata Adjektif Waktu leper bengkok tirus lonjong lurus Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. Tasik itu sangat dalam. Bola ragbi berbentuk lonjong. susunan. . Bagai pipih dilayang. Siti mempunyai dagu lekuk. Pokok itu renek kerana kekurangan baja.Morfologi: Penggolongan Kata| 13 dalam singkat kecil besar Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) d) kerdil sempit nipis tebal Jamil adalah seorang yang kerdil.

silam lampau sering kerap dahulu Kata Adjektif Jarak Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang. Kanak-kanak suka makanan segera. ii) Kilang itu dekat dengan lebuhraya. iv) Dalam kemalangan itu. Tiada kenderaan berenjin pada zaman silam. Contoh: jauh dekat Contoh penggunaan: i) Rumahnya tidak jauh dari pasar raya.Morfologi: Penggolongan Kata| 14 Contoh: lewat segera lama awal baharu Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) vi) f) Mereka segera pulang kerana hari sudah lewat. Ketibaanya terlalu awal. Contoh: . g) Kata Adjektif Cara hampir nyaris Kata Adjektif cara ialah jenis perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. Jalan lama ke kampong itu sudah dibaiki. iii) Dia berdiri hampir dengan kedai itu. mereka nyaris menemui ajal. sebagai penerang kata nama.

Orang lambat selalu rugi. i) Kata Adjektif Pancaindera Kata adjektif pancaindera terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian konsep rasa. Kata Adjektif Perasaan Kata adjektif perasaan memberi pengertian konsep perasaan. Kelima-lima indera ini ialah sebagai penerang kepada kata nama. pandang. sebagai penerang kata nama dan harus diikuti oleh kata sendi nama. Bot laju itu direka khas untuk perlumbaan. v) Amira gembira sekali dengan hadiah itu. iv) Dia sangat suka melayari internet. Contoh: rindu benci segan suka gembira Contoh penggunaan: i) Budak kecil itu rindu akan ibunya. bau. Pemain lincah itu berasal dari Sabah. iii) Pemuda itu terlalu segan untuk bertanya.Morfologi: Penggolongan Kata| 15 cepat deras laju lambat perlahan Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) h) lincah gopoh jelas sering selalu Tindak balas bayi itu sungguh cepat. dengar. berahi ragu kasih sayang geram . ii) Saya sungguh suka dengan kelakuan baiknya. sentuh atau gabungan. Sungai itu mengalir deras.

atau di belakang perkataan-perkataan tertentu untuk memberikan makna khusus atau memainkan peranan sintaksis tertentu dalam ayat berkenaan. di bahagian hadapan frasa.Morfologi: Penggolongan Kata| 16 Contoh: sedap pahit cantik molek harum Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) 5. Dia akan menyediakan sarapan lazat. Tidak boleh ada ahli yang memegang dua atau lebih.4 Kek itu sangat sedap. manis masin lazat tawar halus KATA TUGAS Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis. Dia pandai tetapi adiknya bodoh. iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis. Contoh: i) ii) iii) iv) Ali. Wajah pelakon itu manis. Jenis-Jenis Kata Tugas a) Kata Hubung Kata hubung ialah kata penyambung ayat. sama ada di bahagian hadapan ayat. Aslinda menari sambil bernyanyi. Hari ini muka Halim sangat masam. Kelapa muda itu kelat rasanya. Ahmad dan Halim pergi ke sekolah. Kata tugas hadir dalam ayat. .

bila dan bagaimana. bilakah kau pulang ke tanah air! Kata Tanya Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. Contoh: Berapa Bila Bagaimana       Harga barang itu berapa? Berapa tahunkah dia belajar di luar negeri? Mereka sampai bila? Bilakah gerangan kekanda akan pulang? Kesihatannya sekarang bagaimana? Bagaimanakah keputusan peperiksaannya? d) Kata Perintah Kata perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah. hairan. . b) Kata Seru Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah. sedih. silaan atau permintaan. Contoh: i) ii) iii) iv) v) c) Aduh. sombongnya dia! Eh. apalah malang nasibku ini! Ah. kagum. larangan. aku tidak bersetuju! Amboi. sakit. gembira. dan sebagainya. arahan.Morfologi: Penggolongan Kata| 17 vi) Kalimat itu menunjukkan bahawa dia sememangnya mahu memberitahu. terkejut. contohnya mengapa. sakitnya tanganku! Aduhai. berapa. Cara penggunaannya disesuaikan dengan intonasi pengucapan iaitu dengan nada meninggi atau menurun.

Morfologi: Penggolongan Kata| 18 Contoh: i) ii) iii) iv) v) e) Jangan buang sampah di sini. kata pangkal ayat ini tidak begitu banyak diamalkan sekarang. Kami pernah ke utara Malaysia. Silalah datang ke rumah saya jika ada kelapangan. Syahadan baginda pun berangkat meninggalkan Melaka. Alkisah tidak beberapa lama kemudian hamillah permaisuri. dan frasa sendi nama iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari aspek waktu atau ragam. syahadan. Contoh: i) ii) iii) iv) v) g) Pekerja itu telah pulang. Perkataan ini umumnya digunakan dalam bahasa Melayu klasik. Usah biarkan dia berseorangan. Kata Pangkal Ayat Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Ramai pemuda kini mahu bekerja sendiri. arakian. Kata Penguat Kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif dan berfungsi menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif. Kata Bantu Kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas mambantu frasa kerja. maka. dan sebagainya. Jemput masuk! Minta tuan-tuan bersabar sebentar. misalnya hatta. Contoh: i) ii) iii) iv) v) f) Hatta istana itu pun siaplah. Adapun kuda itu dipunyai oleh Tun Umar. Kanak-kanak itu sudah makan. Kanak-kanak itu hendak masuk ke bilik. frasa adjektif. Namun. Maka panglima itu pun diberi persalinan. .

Inilah isteri kesayanganku. Pakaian seragam pasukan itu amat kemas. Frasa Adjektif dan Frasa Sendi Nama.Morfologi: Penggolongan Kata| 19 Contoh: i) ii) iii) iv) v) h) Pokok itu terlalu tinggi. Contoh: i) ii) iii) iv) v) i) Di manakah ibu kamu itu? Bilakah kamu datang? Apatah daya kita? Dialah orangnya. Terdapat dua jenis kata pemeri iaitu ialah dan adalah. iaitu Frasa Nama. Contoh: i) ii) iii) iv) v) j) Dia bukan murid di sekolah ini. Kata Nafi Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat. . Kata Penegas Kata penegas yang disebut juga partikel atau kata penyerta ialah sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Budak itu bukan pandai sangat tetapi dia rajin belajar. Kelakuan anak itu baik sekali. Kata Pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa untama dalam predikat. Lelaki yang berbaju merah itu bukan ayah saya. Contoh: i) Dia ialah seorang guru. Idah tidak pandai memasak kari ayam Jangan membuang sampah-sarap di merata-rata tempat. Bas itu tiba lambat benar. Masakan itu paling sedap. Frasa Kerja.

Contoh: i) ii) iii) iv) v) m) Ya. SEMAK KENDIRI 1. esok awak boleh bercuti. Kata sendi memerlukan frasa nama yang membentuk predikat ayat. Contoh: . Nama saya ialah Ali. Benar. dia sudah berhenti kerja. Pendapat itu adalah karut. kamilah yang membuka pintu rahsia itu.Morfologi: Penggolongan Kata| 20 ii) iii) iv) v) Berita itu adalah palsu.00 petang. benar dan betul.5 l) Kata Pembenar Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu pertanyaan. ii) Ibu pergi ke pasar. iv) Kertas ini diperbuat daripada kayu. Betul. k) Kata Sendi Nama Kata sendi adalah kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. Benar. Mereka ialah pelari pecut. Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau arah sesuatu. v) Dia balik pada pukul 5. tanyalah Dani. kalau kamu tidak percaya. Contoh kata pembenar ialah ya. Contoh: i) Dia berasal dari pedalaman. tekaan kamu itu memang tepat. Ya. iii) Saya menetap di Ipoh.

Contoh: i) ii) iii) iv) v) o) Saya menanam dua batang pokok kelapa di kebun. dan frasa sendi nama dari segi cara. Di pasar malam terdapat berbagai-bagai jenis sayuran dijual.Morfologi: Penggolongan Kata| 21 i) ii) iii) iv) v) . Saya hampir terjatuh ketika melompat. dan tempat. kata nama. Contoh: i) ii) iii) iv) v) p) Bas itu bergerak laju. Semua hidangan itu diletakkan di atas meja. Dia menunggu bas selama lima jam suku. Pelumba basikal itu bertolak dari utara ke selatan. Contoh: . Datang ke sini cepoat. yang dapat berfungsi sebagai penekan atau pembenda. Kata Adverba Kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja. Bentuk kata tersebut ialah –nya. Para penulis dikehendaki beratur di dewan. kata adjektif. Harga ikan sardin ialah tujuh ringgit sekilo. benda atau perkara. n) Bunga hiasan itu sesuai ditempatkan di penjuru rumah Pertunjukkan tarian itu jelas dari sudut kiri stadium Kanak-kanak itu ditinggalkan di tepi jalan. Kata Penekan Kata penekan merupakan salah satu daripada kata pascakata iaitu kata yang hadir dan melekat selepas perkataan. Mereka sesat berhari-hari di tengah lautan. masa. Kata Bilangan Kata bilangan ialah perkataan yang menerangkan bilangan atau jumlah orang. Ibu betul-betul gembira dengan kepulangan kakak.

Cuaca nampaknya semakin gelap. sakit. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah. iv) Tingginya ialah 6 kaki. . Misalnya perlahannya. gembira.Morfologi: Penggolongan Kata| 22 i) ii) iii) q) Sesungguhnya. atau benda. yang juga dikenal sebagai kata sifat. pengorbanan perlu jika ingin berjaya. ii) Bukan kepalang sakitnya. kagum. RUMUSAN          Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. empat. sejuknya. Contoh: i) Lajunya ialah 350 km sejam. iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis. hairan. Kata adjektif. dan sebagainya. Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis Kata hubung ialah kata penyambung ayat. terkejut. atau konsep yang umum sifatnya Kata nama khas ialah bentuk kata yang merujuk khusus orang. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. iii) Datangnya secara mendadak. Kata Pembenda Kata pembenda ialah bentuk kata yang menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. sedih. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan nama dan berfungsi seperti nama. Bahawasanya setiap rakyat perlu mempertahankan negaranya. v) Air sungai mengalir dengan derasnya. sedapnya. perkara.

frasa adjektif. Jelaskan fungsi-fungsi kata adjektif. Kata Nama 2. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas mambantu frasa kerja. Kata Kerja Transitif 6. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Morfologi: Penggolongan Kata| 23    Kata perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah. Kata Kerja Tak Transitif 7. . Nik Safiah Haji Karim et al. Tatabahasa Dewan. 3. (1988). Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Nahu kemas kini. KATA KUNCI 1. Asmah Haji Omar. Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nyatakan permasalahan tatabahasa yang sering mengelirukan murid di sekolah. arahan. Kata tugas memainkan prenan tertentu dalam ayat. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 4. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Apakah permasalahan yang berlaku dalam kata kerja transitif bahasa Melayu? 2. Sulaiman Masri. silaan atau permintaan. Bhd. (2009). Kata Nama Am 3. Kata Tugas PENILAIAN KENDIRI 1. Susur galur bahasa Melayu. larangan. Kata Kerja 5. Kata Adjektif 8. (2008). Kata Nama Khas 4. (2009). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Kategorikan peranan atau fungsi tersebut. Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. RUJUKAN Asmah Haji Omar. dan frasa sendi nama iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari aspek waktu atau ragam.

6. Pada bahagian Topik 6 ini. menerangkan pola ayat dasar. menjelaskan definisi sintaksis. Dengan demikian. 6. kita akan mempelajari secara ringkas konsep ayat dalam bahasa Melayu. 4. Menurut Nik Safiah Karim et al. anda diharapkan dapat: 1. dan menggunakan ayat tunggal dan majmuk dengan betul. (2009). 2. iaitu sun yang bererti “dengan” dan tattein yang membawa erti “menempatkan bersama-sama”. mengenal pasti binaan subjek dan predikat. 3.1 Definisi Sintaksis Istilah sintaksis berasal daripada perkataan Yunani. Kata suntattein kemudian menjadi istilah syntaxis dalam bahasa Belanda dan syntax dalam bahasa Inggeris. Kedua-dua bidang ini saling berkaitan kerana ketepatan tatabahasa bergantung pada ketepatan ejaan perkataan (morfologi) dan ketepatan susunan perkataan (sintaksis) dalam sesuatu ungkapan. sintaksis dapat diertikan sebagai “menempatkan kata-kata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat”.0 PENGENALAN Pada bahagian Topik 4 yang lalu.Sintaksis: Ayat| 1 UNIT 6 SINTAKSIS: AYAT HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. . kita telah dijelaskan bahawa terdapat dua bidang utama tatabahasa iaitu morfologi (mengkaji perkataan) dan sintaksis (mengkaji ayat).

pergi ke sekolah. __________________ __________________________________. Contoh: Bil. iii. mata anak harimau itu. dan binaan atau konstruksi ayat. . sesebuah ayat itu mestilah sekurang-kurangnya mempunyai satu subjek (pelaku) dan satu predikat (cerita). benda. tempat atau perkara.2 Binaan Ayat Apakah yang ada dalam sesebuah ayat? Secara umumnya. (2009) dan Abdullah Hassan (2006). Subjek Ali Dia Komputer itu Merokok Cantiknya Predikat membeli sebuah basikal. ii. __________________ __________________________________. 6. subjek ialah konstituen sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsur yang diterangkan. sintaksis ialah ilmu mengkaji ayat. Secara ringkasnya.Sintaksis: Ayat| 2 sintaksis merujuk bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. i. a) Subjek Menurut Nik Safiah Karim et al. v. iv. sudah rosak. __________________ __________________________________. Subjek lazimnya adalah perkara yang diceritakan yang terdiri daripada orang. Unsur-unsur subjek juga boleh terdiri daripada frasa nama. P i. frasa kerja yang berkuasa nama dan frasa adjektif yang berkuasa nama. membahayakan kesihatan. struktur. LATIHAN 6. iii.1 Bina tiga ayat yang mempunyai subjek. kata ganti nama. ii.

Oleh itu. ii.Sintaksis: Ayat| 3 b) Predikat Menurut Nik Safiah Karim et al. i. predikat merujuk kepada kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. frasa adjektif (FA). iii. Subjek Sabri Kakak Rumah itu Hadiah itu Predikat seorang peguam. iii. Saya _______________________________________________. Ahmad______________________________________________. i. frasa kerja (FK). . Contoh: Bil. P ii.3 Pola Ayat Dasar Ayat dasar atau ayat inti ialah ayat yang menjadi asas pada pembentukan semua ayat lain. Kamalia_____________________________________________. sebelum kita mempelajari pola ayat dasar bahasa Melayu. predikat merupakan bahagian ayat yang menceritakan perkara tentang orang. Predikat terdiri daripada frasa nama (FN). iv. mencuci pakaian. daripada Menteri Besar. (2009). dan frasa sendi (FS). benda. sangat besar. eloklah kita meneliti terlebih dahulu definisi dan jenis-jenis frasa bahasa Melayu. FN FK FA FS LATIHAN 6. Oleh itu. iv. 6. Kami_______________________________________________. tempat atau perkara yang dinyatakan dalam subjek. Ayat dasar ini terhasil melalui gabungan dua frasa.2 Bina empat ayat yang mempunyai predikat.

Sintaksis: Ayat| 4 6.1 Definisi Frasa Frasa ialah urutan penempatan jenis kata dalam ayat.3. ii) Frasa dengan dua atau lebih perkataan: Lelaki itu guru. 6. Contoh: i) Frasa dengan satu perkataan: Saya guru. KN Terbitan atau Kata Ganti Nama. Contoh: Baju putih ( KN) Pendatang itu ( KN Terbitan) Anda semua ( Kata Ganti Nama)  Binaan FN i) Inti + Penerang Contoh: Inti askar baju ii) Inti + Inti Contoh: Inti ibu kerusi Penerang Melayu kemeja Inti bapa meja .3.2 Jenis-Jenis Frasa a) Frasa Nama (FN)  Definisi FN ialah frasa yang perkataan utamanya terdiri daripada kata nama (KN). Binaan frasa terdiri daripada sekurang-kurangnya satu perkataan yang berpotensi menjadi unit yang lebih besar.

Contoh: menjalankan tugas menulis nota Binaan FK i) Inti + Objek Contoh: Inti membaca menulis ii) Inti + Penerang Contoh: Inti berbaju berjalan Objek buku surat Penerang Melayu kaki iii) Kata bantu + Inti Contoh: Kata bantu sedang akan Inti menjahit bersurai c) Frasa Adjektif (FA) Definisi FA ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih yang kata intinya merupakan kata adjektif. Contoh: bijak sungguh gelap benar .Sintaksis: Ayat| 5 b) Frasa Kerja (FK) Definisi FK ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja.

Binaan FS i) KS + FN .Sintaksis: Ayat| 6 Binaan FA i) Inti + Inti Contoh: Inti lemak baik ii) Inti + Kata Nama Contoh: Inti biru muda Inti manis buruk Kata Nama laut remaja iii) Kata Penguat + Inti + (Kata Penguat) Contoh: Kata Penguat Inti (K Penguat) sangat bijak sekali sungguh baik benar iv) Kata bantu + Inti Contoh: Kata Bantu belum sudah Inti besar busuk d) Frasa Sendi (FS) Definisi FS ialah frasa yang terdiri daripada satu kata sendi dan satu frasa nama. Contoh: Hadiah itu daripada penghulu.

3.Sintaksis: Ayat| 7 Contoh: KS ke pada FN sekolah waktu pagi ii) FS + KN Arah + FN Contoh: FS dari dengan KN Arah dasar belakang FN lautan pedang iii) KS + KN Arah + FN + Keterangan Contoh: KS KN Arah ke barat di utara FN Belanda Perak Keterangan pada tahun lepas pada pagi tadi 6.3 POLA AYAT DASAR Dalam bahasa Melayu terdapat empat pola atau bentuk ayat dasar iaitu: a) b) c) d) FN + FN FN + FK FN + FA FN + FS a) FN + FN Contoh: FN Alia Ismail b) FN + FK Contoh: FN FK FN guru ketua pengawas .

Hari ini hari Jumaat Buku ini dari Eropah. 7.Sintaksis: Ayat| 8 Ahmad Anak itu membaca buku sedang terbang c) FN + FA Contoh: FN Siti Kamarul d) Contoh: FN Derma ini Angin sejuk FS daripada pihak sekolah. 8. 6. 2. Pola FN + FN . Kotak ini sudah pecah. Buah durian dari Perak.3 Tentukan pola ayat dasar di bawah. gagah. LATIHAN 9. Azmir menjadi pegawai polis. 3. dari selatan FN + FS FA sedang sakit. Abu sedang bermain bola. Bil.3 LATIHAN 6. 5. 1. 4. Ayat Bapa Ali ialah Encik Aziz Bunga itu wangi.

manusia. dan ayat seruan. sama ada yang bersifat kebahasaan atau yang bersifat perbuatan. Dalam tulisan pula. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. binatang dan sebagainya. ayat perintah. Nani membeli pakaian dari kedai itu. ayat penyata diakhiri dengan nada turun sebelum kesenyapan. Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara.Sintaksis: Ayat| 9 6. Muthu sedang tidur.4 Jenis-Jenis Ayat Dalam bahasa Melayu terdapat empat jenis ayat iaitu ayat penyata. Mereka ialah pemain bola sepak. Ayat penyata dapatlah dianggap sebagai ayat untuk melaporkan sesuatu perkara. Berikut akan dijelaskan jenis-jenis ayat tersebut. Dalam lisan. Ayat ini digunakan oleh penutur atau penulis untuk menyatakan atau memberikan maklumat atau berita kepada pendengar atau pembaca. ayat tanya. Kerani itu sentiasa tersenyum. Pesakit itu berada di hospital. . a) Ayat Penyata Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Ayat ini diujarkan tanpa mengharapkan jawapan atau gerak balas. benda. Contoh-contoh Ayat Penyata: 1) 2) 3) 4) 5) 6) b) Azimah tukang masak. ayat penyata diakhiri dengan tanda noktah. tempat.

Kemaskan barang-barang anda. jangan. Ayat Larangan Ayat larangan ialah ayat yang digunakan untuk larangan atau tegahan. tetapi berbeza oleh adanya tanda soal (?) pada akhir ayat itu. Sila tinggalkan tempat ini. ii. Keluar dari bilik ini! 2. Pergi dari sini! 3. atau meminta seseorang melakukan sesuatu. mempersilakan. Terdapat empat jenis ayat perintah iaitu: i. melarang. . Contoh: 1. Ayat larangan dibentuk dengan menambahkan kata. 4. Ayat ini diucapkan dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat dengan tujuan untuk mendapatkan jawapan. usah atau tak usah di depan ayat perintah. Ayat Suruhan Ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Dengan demikian. ayat ini menghendaki lawan bicara agar jangan melakukan sesuatu. Contoh-contoh Ayat Tanya: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Tuan Ismail pengurusnya? Puan Shafikah suri rumah? Adik masih menangis? Apa benda itu? Siapa datuknya? Di manakah rumah awak? c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh.Sintaksis: Ayat| 10 Ayat tanya yang bentuknya sama bentuknya dengan ayat penyata.

2. Silalah masuk. Contoh: 1. iii. sudi dan jemput sebelum kata kerja. 3. 4. 2. Jangan berdiri di sana. Ayat Permintaan Ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta. 3. 5. 3. Jemputlah makan. Jangan pergi sebelum aku datang. Usah pergi sebelum aku datang. 4. Kamu jangan beritahu dia. Awak tak usah datang lagi. Minta kamu semua berenang. tolong dan mohon dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. Contoh: 1. 4. Ayat Silaan Ayat silaan digunakan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Ayat silaan ditandai dengan kata silaan seperti sila. Jemput minum. . Sila datang ke rumah saya. iv. Tolong masak air. Tolong tutup tingkap bilik itu. 2. Tolong hantar laporan itu pagi esok.Sintaksis: Ayat| 11 Contoh: 1.

aduh.Sintaksis: Ayat| 12 d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut. wah. gagal lagi! Nah. 6. 4. eh. Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak di akhir ayat sama ada ayat itu didahului oleh kata seru atau tidak. 7. 8. marah. 2. garangnya kucing itu! Aduhai. geram. sakit kakiku! Cis. 5. takjub. Contoh: 1. syabas. saya terlupa lagi! . cis.penderhaka rupanya kamu! Wah. dan sebagainya. Kata seru yang sering digunakan ialah oh. ambil baju ini! Aduh. comelnya anak arnab itu! Syabas. sakit dan sebagainya. amboi. Amboi. anda sudah berjaya! Oh. 3.

(Sumber: www. Nyatakan jenis ayat perintah yang digunakan.bharian.Sintaksis: Ayat| 13 LATIHAN 6.4 Padankan ayat dan gambar.my) .com.

a) Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mempunyai kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. . KATA KERJA OBJEK b) Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal. 3.5 Ragam Ayat Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ragam ayat iaitu ragam ayat aktif dan ragam ayat pasif. bahasa Melayu juga mempunyai ayat majmuk. Ali mendang bola itu. Singa itu mengejar seekor rusa. 3. Ribut melanda Amerika Syarikat. 5. 4. 2. SUBJEK Contoh: 1.6 Ayat Majmuk Selain ayat dasar atau ayat tunggal. Atiah menulis surat itu. OBJEK Contoh: 1. 2. Amerika Syarikat dilanda ribut. Seekor rusa dikejar oleh singa. Rumput dicabut oleh Yusof. Berikut akan dijelaskan secara ringkas ayat majmuk bahasa Melayu. KATA KERJA SUBJEK 6. Bola itu ditendang oleh Ali Surat itu ditulis oleh Atiah. 4. Yusof mencabut rumput. 5.Sintaksis: Ayat| 14 6.

6.Sintaksis: Ayat| 15 6. b) Ayat Majmuk Pancangan Komplemen (bahawa) Contoh: Dia mengetahui bahawa Ahmad telah pergi. Saya tidak dapat hadir. Ahmad telah pergi = Dia mengetahui bahawa Ahmad telah pergi. i.lalu dll. i. i.2 Jenis-Jenis Ayat Majmuk Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis ayat majmuk iaitu: 1. Saya membeli kasut. Ayat Majmuk Pancangan Ayat yang terdiri dari satu ayat induk dan beberapa ayat kecil yang dipancang menjadi satu ayat majmuk. Dia minum teh = Saya dan dia minum teh.6. 2.M. Saya minum teh ii. Dia mengetahui (sesuatu) ii. Contoh: Saya dan dia minum teh. = Saya membeli kasut yang berwarna biru. ii. A. tetapi. Saya kurang sihat. atau. Ayat Majmuk Gabungan Dua ayat atau lebih digabungkan dengan menggunakan kata hubung seperti dan. c) . Kasut itu berwarna biru. Jenis: a) Ayat Majmuk Pancangan Relatif (yang) Contoh: Saya membeli kasut yang berwarna biru.1 Definisi Ayat Majmuk Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan cara-cara tertentu. i. ii. Pancangan Keterangan Contoh: Saya tidak dapat hadir kerana saya kurang sihat. 6.

Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal. atau meminta seseorang melakukan sesuatu.          . Predikat merujuk kepada kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. dan binaan atau konstruksi ayat. struktur. geram. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh. Ayat Majmuk Campuran Ayat yang terdiri daripada lebih daripada satu jenis (banyak ayat majmuk) Contoh: Ali dan Abu masih memancing ikan. RUMUSAN   Sintaksis merujuk bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Ayat aktif ialah ayat yang mempunyai kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Subjek ialah konstituen sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsur yang diterangkan. tempat. melarang. Ayat dasar atau ayat inti ialah ayat yang menjadi asas pada pembentukan semua ayat lain. manusia. tetapi rakan-rakan mereka yang keletihan sudah lama tidur. marah. 3. sakit dan sebagainya. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. Frasa ialah urutan penempatan jenis kata dalam ayat. mempersilakan. takjub. benda.Sintaksis: Ayat| 16 = Saya tidak dapat hadir kerana saya kurang sihat. binatang dan sebagainya.

Asmah Haji Omar. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Ayat Perintah 15. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 8. Asmah Haji Omar. Susur galur bahasa Melayu. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kesalahan tatabahasa. 2. 3. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 7. Sintaksis Frasa Subjek Predikat Frasa Nama Frasa Kerja Frasa Adjektif Frasa Sindi 9. KATA KUNCI 1. 5. RUJUKAN Abdullah Hassan. Nahu kemas kini. Nyatakan komponen yang terdapat dalam bahagian predikat. 3. Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. Ayat Seruan 16. 6. Ayat Penyata 13. . Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ayat Tanya 14. (2009). (2009). Terdapat pelbagai jenis objek. Ayat Aktif 11. Terangkan jenis-jenis objek yang terdapat dalam bahasa Melayu. Mohd Ra’in Shaari. 4. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn.Sintaksis: Ayat| 17  Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan cara-cara tertentu. Predikat ialah bahagian terpenting dalam binaan ayat. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. Ayat Majmuk PENILAIAN KENDIRI 1. (2008). Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. Bahasa Melayu sebagai bahasa Ilmu dan esei-esei lain. Ayat Dasar 10. (1988). Ayat Pasif 12. (1997).

Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. . Sulaiman Masri. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007).Sintaksis: Ayat| 18 Nik Safiah Haji Karim et al. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2009).

2. Namun Istilah semantik lebih digunakan kerana istilah ini hanyalah makna atau erti yang berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. menghuraikan faktor-faktor yang menentu dan mengubah makna perkataan. bergantung kepada cara tafsiran seseorang terhadap kata tersebut. Kajian makna ini perlu dipelajari oleh pelajar memandangkan kepentingan bidang ini dalam memberi tafsiran yang pelbagai bagi sesuatu kata Sesuatu kata dapat memberi pelbagai tafsiran makna bergantung kepada pemakaiannya dalam kata itu sendiri maupun kewujudannya dalam bentuk ayat.1 Definisi Semantik Perkataan semantik berasal daripada bahasa Yunani „sema‟ yang bererti tanda atau lambang.0 PENGENALAN Semantik merupakan satu kajian makna kata. anda diharapkan dapat: 1. sementara yang mengertikan ialah bunyi-bunyi bahasa yang terbentuk daripada fonem-fonem bahasa berkenaan. 7. kompleks dan anjal. menjelaskan hubungan perkataan makna dan rujukan. Selain istilah semantik. 7. setiap tanda linguistik terdiri daripada dua unsur iaitu yang diertikan (Inggeris „ signified‟) dan yang mengertikan (signifier). dan 3. semantik ialah bidang kajian yang mengkaji makna atau erti dalam bahasa. sejarah ilmu linguistik terdapat beberapa istilah lain yang digunakan seperti semiotik. Dalam bidang linguistik. Rumusnya sesuatu kata itu mempunyai makna atau maksud literal atau membawa maksud yang lebih besar yakni makna tersirat.1 Sila berbincang dengan rakan. AKTIVITI 7. Bahasa sebagai lambang perlembagaan yang canggih. semiologi dan semasiologi. yang diertikan sebenarnya ialah konsep atau makna sesuatu tanda atau lambang. Mengikut Ferdinand de Saussure. . menjelaskan definisi semantik.Semantik | 1 UNIT 7 SEMANTIK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.

2.Semantik | 2 1.2 Hubungan Kata. perkataan meja tidak merujuk satu benda yang dipanggil meja. meja bulat. Misalnya lihat ayat berikut: 1. (b) Kertas terletak di atas pensel. meja kaki satu. Makna dan konsep Tiap-tiap perkataan mempunyai banyak makna. (a) itu anjing (b) dia anjing Sebagai penutur bahasa Melayu. meja kaca. sebaliknya ia merujuk kepada satu konsep. Kepentingan semantik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. meja panjang. 2. Hal ini jelas sekiranya kita mengkaji ayat berikut: 1. malah jutaan benda menepati konsep itu. makna bukan hanya kita timba daripada makna tiap-tiap perkataan dalam ayat. Kita dapat memahami makna pertuturan yang kita dengar atau makna tulisan yang kita baca. meja kayu. kita tahu perkataan anjing pada ayat 1 (a) membawa makna „binatang‟. Perkataan „meja‟ umpamanya merujuk kepada bermacam macam-macam rupa dan bentuk meja yang dipanggil meja. Contoh berikut ditentukan oleh perkataan-perkataan lain yang hadir bersamasama iaitu konteksnya. 7. Tetapi sangkaan itu tidak benar. Makna ayat ditentukan oleh dua unsur iaitu makna perkataan dan kedudukan perkataan dalam ayat. Tetapi bagaimanakah penutur bahasa Melayu mengetahui perkataan anjing pada ayat 1(b) membawa makna manusia? Penutur bahasa Melayu tahu hal ini kerana perkataan „dia‟ dan „kamu‟ hanya digunakan untuk manusia. Sangat jelas makna dalam ayat 1(a) dan ayat 1(b) adalah berlainan. sebagai tempat menulis atau peralatan mesyuarat. . Hubungan dan kedudukan perkataan dalam ayat juga menjadi sumber makna. meja kaki empat. Makna dan Konteks Kita biasa menyangka perkataan ialah unit makna yang paling asas maksudnya dengan mengetahui makna perkataan. Ada meja kecil. iaitu perabot yang mempunyai permukaan rata. berkaki dan biasanya digunakan sebagai tempat meletakkan hidangan. meskipun perkataanperkataan yang terdapat di dalam ayat adalah serupa. Dengan erti kata lain. Takrifan semantik yang mengaitkan hubungan kata dengan makna. meja besar. meja plastik dan bermacam-macammacam jenis meja. (a) Pensel terletak di atas kertas. Makna dan Rujukan 1. Sesuatu perkataan merujuk kepada ribuan.

Sebagai contoh ayat-ayat berikut adalah betul dari sudut tatabahasa tetapi kita tahu ayat-ayat berikut mempunyai makna yang salah. 4. Perkataan yang serasi dengan kata nama itu terdiri daripada kata kerja. Ayah saya seorang perempuan. Sungai itu merangkak 3. Keserasian perkataan Tiap-tiap bahasa mempunyai peraturan dan kebiasaan bagi menentukan sama ada sesuatu perkataan boleh hadir bersama-sama dengan perkataan lain. Sebagai contoh ayat-ayat berikut tidak boleh diterima di dalam bahasa Melayu. Jalan raya baru minum tengah hari.Semantik | 3 3. Makna dan pengetahuan Alam Kita mengetahui makna perkataan dan makna ayat dengan dibantu oleh pengetahuan kita tentang alam. 2. 1. apakah perkataan yang sesuai untuk menyebut roket yang beroperasi tanpa juruterbang? Bolehkah kita katakan roket yang dipandu oleh komputer memandangkan perkataan „pandu‟ selama ini digunakan serasi dengan manusia. Pokok itu bertelur sebiji. kata sifat dan penjodoh bilangan. Oleh sebab itu para penulis kreatif berusaha mencipta pembaharuan pada keserasian yang ada. Dalam bahasa Melayu. Oleh kerana keserasian perkataan adalah soal kebiasaan semata-mata maka sudah pasti terdapat keperluan mencipta kebiasaan-kebiasaan baru dan masalah penerimaannya sebagai contoh. Ayat-ayat ini akan diterima oleh penutur bahasa Melayu sebagai betul apabila perkataan itu digantikan dengan perkataan lain yang memiliki makna yang serupa seperti: 1. walaupun ayat-ayat berikut tidak menyalahi tatabahasa. Batu itu kental 2. Ahmad jelita Ayat-ayat berikut boleh diagak-agak maknanya tetapi penutur bahasa Melayu akan mengatakan sesuatu yang janggal dan tidak kena pada penggunaan perkataan tertentu pada ayat tersebut. 3. Peraturan keserasian adalah soal kebiasaan sematamata dan bukan soal tatabahasa. keserasian perkataan melibatkan kata nama. . Batu itu keras 2. Tidak ada peraturan logik yang menentukan perkataan apa yang serasi dengan sesuatu perkataan. 1. Ahmad tampan Ayat-ayat ini dipanggil keserasian perkataan. Sungai itu mengalir 3.

” Setiap perkataan dalam suatu bahasa dikatakan mempunyai hubungan yang erat di antara satu sama lain. 1. perbandingan bahasa dan sudut komponen makna tersebut makna kata-kata tersebut. Hubungan antara makna perkataan berdasarkan : (a) Kata Sinonim (kesamaan makna) (b) Kata Antonim ( perbezaan makna/berlawanan/bertentangan) (c) Kata Homonim ( kesamaan ejaan dan sebutan) (d) Kata Polisim (banyak makna) (e) Kata Hiponim (struktur makna) Setiap hubungan kata-kata boleh dilihat dari sudut kesinambungan dengan kata-kata lain dalam bahasa yang sama. a) Kata Sinonim (kesamaan makna) Perkataan sinonim berasal daripada bahasa Yunani kuno. sementara buku yang membawa makna „ketul‟ dan „ruas‟ tidak boleh dibaca. Pengetahuan kita tentang alam memberitahu hanya buku yang membawa makna kitab yang boleh dibaca. Hubungan perkataan dan rujukan mempunyai implikasi makna yang pelbagai. frasa atau ayat yang makna lebih kurang sama dengan makna ungkapan lain) Memang sukar mencari makna seratus peratus sama. Maksud sinonim ialah (ungkapan iaitu perkataan. Bagi ayat „dia membaca buku‟ kita mengetahui ayat itu membawa makna dia membaca kitab. Kepentingan hubungan perkataan. .Semantik | 4 Ayat „ayah saya seorang perempuan‟ adalah salah kerana kita mengetahui kerana „seorang perempuan tidak boleh menjadi ayah‟. jadi memadailah kita mencari makna yang terdekat sahaja. AKTIVITI 7. jalan raya tidak boleh minum. Begitu juga halnya dengan pengetahuan kita tentang alam bahawa pokok tidak boleh bertelur.3 Hubungan kata dengan rujukannya Menurut Abdullah Hassan (1981) „‟kata -kata mengandungi makna dan bagaimana kata-kata itu berhubungan sebenarnya bergantung pada bagaimana pengguna sesuatu bahasa tersebut menyusun segala pengalamannya dalam ungkapan yang berbentuk kata-kata. iaitu „anoma‟dan „syn‟ yang bererti „dengan‟. 2. 7.2 Sila berbincang dengan rakan . Banyak faktor yang melibatkan interpretasi makna dan amat sukar memastikan ketepatan makna. rujukan dan makna dalam kajian ilmu semantik.

Ayam itu meninggal digelek oleh lori. Contohnya.Semantik | 5 Perkataan “hangat” dan “panas”. tetapi menjemurkan bersinonim dengan mengeringkan. contohnya: Kerana dengan sebab Kasih dan sayang 3. (terdapat perkataan yang mengikut erti sebenarnya tidak mempunyai sinonim. seperti gelap. salji. tetapi tidak bersinonim pada bentuk terbitan) contohnya perkataan benar bersinonim dengan betul tetapi kebenaran tidak bersinonim dengan kebetulan. buruk dan jahat. (ada perkataan yang tidak mempunyai sinonim pada bentuk dasar. 1. Antara frasa dengan frasa. Contohnya kita boleh mengatakan “hari panas” tetapi tidak boleh dikatakan “hari hangat”. Pertama (tidak semua perkataan dalam bahasa Melayu mempunyai sinonim). dan berjemur bersinonim dengan berpanas. Antara morfem (yang bebas) dengan morfem (terikat). tetapi dalam erti kiasan mempunyai sinonim). Antaranya perkataan dengan perkataan. 2. contohnya: (a) Itu buku dia Itu bukunya 2. dan batu tidak mempunyai sinonim. contohnya: Ibu bapa dengan orang tua Meninggal dunia dengan pulang ke rahmatullah Terdapat beberapa perkara tentang gejala sinonim yang menarik perhatian. Keempat. maka lawa juga sinonim dengan cantik Oleh sebab bentuknya berbeza. Ketiga. Ayam itu mati digelek oleh lori. iaitu: 1. beras. tetapi dalam erti kiasan mempunyai beberapa sinonim. Perkataan mati dan meninggal bersinonim. tetapi memiliki sinonim pada bentuk terbitan). jemur tidak mempunyai sinonim. Contohnya hitam tidak mempunyai sinonim. Kedua ( ada perkataan bersinonim pada bentuk dasar. sekali pandang maknanya sama tetapi keduanya tidak boleh dilakukan pada tempat yang seratus peratus sama. tetapi ayat (1) berikut mengandungi perkataan mati tidak dapat diganti dengan perkataan meninggal ayat (2). . Hubungan makna antara dua patah perkataan yang bersinonim itu bersifat dua hala. Sifat sinonim boleh berlaku pada pelbagai tahap bahasa. Jika cantik dikatakan bersinonim dengan lawa. Contohnya. maka maknanya pun tidak seratus peratus sama.

sayur. Kita boleh menentukan kata berlawanan bagi perkataan langit. Bagi perkataan nama. dan sebagainya. tinggi/rendah dan panjang/pendek. cawan. Oleh itu. Contohnya kita tidak dapat menentukan lawan bagi berjalan.jemput Makan – sarapan Abdullah Hassan (1981) menjelaskan lagi bahawa. mandi. Selain itu perkataan-perkataan juga mungkin mempunyai hubungan dari segi analogi iaitu perkataan itu mempunyai pertalian. “memang agak sukar untuk memberi satu takrif yang menyeluruh dalam definisi kata-kata sinonim ini. antonim bermaksud perkata an yang maknanya dianggap berlawanan atau kebalikan daripada perkataan lain. Contoh: (a) hubungan dari segi jenis Meranti-kayu Bawal-ikan (b) hubungan sebab dan akibat: . menangis-ketawa. sebab dan akibat. bermain. “kaya” dengan “fakir” atau”miskin” dan sebagainya. mendedahkan-menyembunyikan dan sebagainya. kakak. demikian juga keadaannya. ibu. keluar-masuk. meja. simbol dan sebagainya. Contohnya dari segi jenis. membuka-menutup. malam dan sebagainya tetapi tidak untuk perkataan seperti perang.Semantik | 6 Interpretasi kedua-dua perkataan ini juga mungkin berbeza dari seorang ke seorang. biasanya perkataan lawannya mudah dikaji tetapi bagi kata kerja. kertas. Contohnya ialah baik/buruk. daun. asosiasi. memasak. dan sebagainya. Contohnya: Sila . Pertentangan makna ini juga bergantung pada konteks dan budaya. Bagaimanapun kita boleh melawankan atau mempertentangkan perkataan seperti menolakmenerima. duduk. bakul. Bagi perkataan yang tergolong dalam kata sifat. tujuan. Contohnya perkataan “tinggi” mungkin bertentangan makna dengan “rendah” atau “pendek”. iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „anti‟ yang bererti „melawan‟. tali.” b) Kata Antonim Perkataan antonim berasal daripada perkataan Yunani kuno. tidak semua kata kerja mempunyai lawan.

Contohnya: Buku –i. perkataan berhomonim ditandai dengan angka roman yang diletakkan selepas setiap entri yang berhomonim itu. Homofon dilihat dari segi bunyi (homo=sama. Sebutan sama tetapi ejaan berbeza. Homograf dilihat dari segi tulisan / ejaan (homo=sama. tebu dan sebagainya Buku –ii. frasa atau ayat) yang bentuknya sama dengan ungkapan lain tetapi maknanya tidak sama. Contohnya mengerat (memotong) dan mengeratkan (merapatkan). Contohnya bang (azan) dengan bank (institusi kewangan. Ada juga perkataan yang ditulis sama seperti tetapi sebutan berbeza. Di dalam kamus. bererti keras pada tempat pertemuan dua ruas buluh. Contohnya: Buku i Buku ii Homonim terbahagi 2 iaitu homofon dan homograf. Ini kerana huruf e mewakili dua bunyi. Contohnya buku-bunyi dan ejaannya sama. fon=bunyi).mengikut sebutan baku). graf=tulisan). iaitu e pepet dan e .Semantik | 7 Sejuk-menggigil Luka-sakit (c) hubungan dari segi asosiasi Ketawa-gembira Muram-sedih (d) hubungan dari segi tujuan Usaha-kejayaan Bekerja-kepuasan (e) hubungan dari segi simbol Raja-kedaulatan Putih-kesucian (c) Kata Homonim (hampir sama sebutannya) Perkataan Homonim berasal daripada bahasa Yunani kuno. iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „homo‟ yang bererti „sama‟. bererti beberapa helai kertas berjilid yang bererti tulisan untuk dibaca atau bererti ruangruang kosong untuk ditulis. Homonim diertikan sebagai ungkapan (perkataan.

oleh sebab bawal adalah termasuk makna ikan. fikiran. perkataan kepala mempunyai empat makna atau konsep yang berikut: Makna 1 Makna 2 Kepala Makna 3 Makna 4 (a) Kata Hiponim (struktur makna) Perkataan hiponim berasal daripada Yunani kuno. sebaliknya meliputi pelbagai ikan-ikan lain seperti yang tertera dalam rajah berikut: Ikan bawal tenggiri cencaru kembung selar . ikan bukan hanya bawal. iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „hypo‟ yang bererti „di bawah‟. Contohnya perkataan kepala yang membawa erti (1) bahagian tubuh manusia atau binatang dari hujung leher ke atas. otak. Contohnya bawal ialah hiponim terhadap perkataan ikan. Hiponim ialah ungkapan yang maknanya dianggap merupakan sebahagian daripada makna ungkapan lain. Contohnya: Ejaan bunyi makna Perang [peran] perang. Banyak perkataan dalam bahasa Melayu yang sama ejaannya tetapi berbeza maknanya apabila digunakan dalam konteks yang berlainan. (3) bahagian yang letaknya di atas (di hadapan sekali) dan (4) akal. kampung dan sebagainya. Bawal memang ikan tetapi.Semantik | 8 taling. Terdapat perkataan-perkataan yang sama ejaannya tetapi berlainan sebutan dan maknanya. (2) Orang yang mengetuai negara. Secara rajah. pergaduhan Semak [sema] belukar [sema?] meneliti d) Kata polisim (banyak makna) Kesamaan bunyi dan bentuk ejaan tetapi berbeza makna di dalam konteks yang berlainan.

Ia harus menggunakan “patik” walaupun “patik” dan “saya” itu pada dasarnya mempunyai persamaan makna. konteks.3 1. secara spontan juga orang yang ditujukan ujaran tersebut akan menjawab “baik” atau “macam biasa!” walaupun mungkin pada keadaan sebenarnya. 2. baik atau tidak.Semantik | 9 AKTIVITI 7. Ucapan ini dikeluarkan oleh sebab murid-murid tidak ada pilihan lain untuk bertutur dengan guru mereka dalam konteks pertembungan seperti itu. pilihan Pengucapan yang lazim di sekolah yang dilafazkan oleh murid-murid apabila bertembung dengan guru. 1. Bagi masyarakat Jepun misalnya. Apa yang berlaku pada mereka dan juga pada hari berkenaan sama ada selamat atau tidak. “selamat tengahari” atau “selamat petang” kebiasaannya diucapkan. kebudayaan Makna ditentukan oleh faktor kebudayaan. Dalam kebudayaan masyarakat Melayu pula. Jelaskan hubungan perkataan dan rujukan dari aspek kesamaan dan pertentangan makna. 7. ditentukan bahawa penutur-penuturnya tidak boleh menggunakan kata-kata yang kurang sopan kepada orang tua dan orang yang lebih berkedudukan lebih tinggi. unsur-unsur paralinguistik dan ciri-ciri prosodi dapat menentukan makna. maka ujarannya tadi tidaklah membawa sebarang makna. seorang rakyat dikatakan tidak manis kalau menggunakan perkataan „saya‟ apabila bertutur dengan raja. tetapi ia mengujarkan juga kerana itulah pilihan yang paling sesuai dengannya. 2. bahasa mereka amat mementingkan status umur penutur-penuturnya. Sekiranya ia menggunakan perkataan atau rujukan yang salah maka ia . Sebagai contoh.4 Faktor-faktor yang menentukan makna Terdapat lima faktor seperti pilihan. Maka ujarannya tadi tidaklah membawa sebarang makna. Pengucapan “apa khabar” yang biasa diucapkan apabila berjumpa dengan orang lama k ita sudah jumpai atau kepada seseorang yang baru diperkenalkan kepada kita. Ucapan itu biasa diujarkan secara spontan dan merupakan pilihan yang ada sebagai pemula kepada pertuturan selanjutnya. Sekiranya demikian. mereka tetap mengucapkan ujaran itu kepada guru mereka. tetapi ia mengujarkan juga itulah pilihan yang sesuai dengannya. Kebudayaan sesuatu masyarakat menentukan bentuk-bentuk ujaran penentunya. Seseorang itu mestilah menggunakan bentuk bahasa dan rujukan yang benar-benar sopan (polite) kepada orang-orang yang lebih tua daripada mereka walaupun perbezaan umur mereka cuma sehari sahaja. Bersandarkan fenomena itulah Abdullah Hassan (1980) berpendapat salah satu daripada faktor yang menentukan makna ialah pilihan. pengucapan seperti “selamat” sama ada “selamat pagi”. orang itu berada di dalam keadaan yang tidak baik atau tidak biasa. Jelaskan hubungan perkataan dan rujukan dari aspek kepelbagaian makna. Sebagai menjawab pertanyaan tersebut. kebudayaan.

sekiranya pengucapan perkataan haus dalam intonasi yang berlainan.Semantik | 10 dikatakan melanggar tatasusila budaya Melayu. Misalnya. termakan. dan sebagainya secara tersendiri tidak mempunyai makna tetapi kalau morfem-morfem itu diletakkan dalam konteks perkataan-perkataan yang tertentu. “minta diri”. tari. yang tidak dapat diterima oleh kebudayaan masyarakat berkenaan. Ianya boleh dibahagikan kepada dua iaitu konteks ayat dan konteka situasi atau disebut juga sebagai latar ujaran. akan membawa maksud yang berlainan. tali. Pada peringkat intonasi ayat pula. perkataan-perkataan terjatuh. misalnya sememangnya berlainan antara satu sama lain. contoh-contoh dalam bahagian “polisim” iaitu kesamaan bunyi dan bentuk ejaan tetapi berbeza maknanya dalam konteks yang berlainan. Perkataanperkataan itu berfungsi membawa pengertian yang tersendiri dan makna perkataan-perkataan itu dapat dilihat dengan jelas kalau digunakan dalam konteks-konteks tertentu. ber-. perlu merujuk kepada “konsep konteks situasi” di beberapa peringkat: Di peringkat leksikal. Hal ini berbeza misalnya dengan kebudayaan Inggeris iaitu kebudayaan ini membolehkan penutur-penuturnya menggunakan perkataan “I” kepada orang tua malah juga kepada sesiapa sahaja. dan lain-lain. terdaya. tahi. ujaran “haus!” dan “haus?” membawa maksud yang berbeza. ter-. Kebudayaan juga menentukan ujaran-ujaran tertentu untuk sesuatu suasana atau tujuan-tujuan tertentu. konteks Konteks sememangnya nyata boleh menentukan makna sesuatu perkataan atau suatu ujaran. menangis. Seperti Badan : badan saya sakit (badan bererti tubuh) Kita harus menubuhkan badan kebajikan (badan bererti lembaga atau yayasan) Dalam menentukan makna berdasarkan konteks situasi atau latar ujaran pula. Bagi melihat perbezaan makna berdasarkan konteks ayat. Ujaran “haus!” lebih merupakan satu penglahiran rasa dahaga yang dialami oleh penutur sendiri sementara ujaran “haus?” (dengan intonasi ayat tanya) lebih merupakan pertanyaan . 3. sesuatu perkataan sememangnya membawa makna yang berlainan. Makna perkataan tadi. morfem-morfem seperti me-. Perkataan-perkataan seumpama ini tidak boleh kita terjemahkan bulat-bulat dan diaplikasikan ke dalam masyarakat lain kerana mungkin membawa maksud atau pengertian yang berlainan. mencangkul. ia mempunyai makna: sebagai contoh. “sila masuk dan sebagainya sebagai kata -kata hormat kepada tetamu atau “tuan rumah”. melaut. Dalam bahasa Melayu misalnya kita mempunyai ungkapan-ungkapan seperti “jemput duduk”. Pada peringkat morfologi pula seperti juga fenom.

gerak tangan. Sebagai contoh. Bagaimanapun perkataan “aku” dan “engkau” akan membawa konotasi yang berlainan apabila digunakan semasa bertutur dengan kawan khususnya kawan rapat. Sekiranya sesuatu ayat itu. disertai pula jelingan sinis. Ciri-ciri Prosodi Ciri-ciri prosodi adalah berkaitan dengan tekanan. apabila seorang anak bertutur dengan ibu bapa atau orang-orang yang lebih tua daripadanya. Penglibatan orang yang menutur dalam sesuatu konteks pertuturan menentukan penggunaan sesuatu perkataan. Di sini nyata bahawa ujaran itu mengandungi pengertian yang negatif.Semantik | 11 kepada pendengar ujaran itu. kalau digunakan dalam konteks “hidangan minuman”. ujaran itu membawa maksud yang negatif. Bagi setengah orang. katakan si A mengujarkan “Amboi ! seronoknya “ kepada si B dan selepas ujaran itu berlaku pertengkaran antara kedua -duanya. Sebagai contoh. Demikianlah pentingnya konteks situasi dalam penentuan makna suatu ujaran. kalau ujaran “jangan buat begitu!” diucapkan dengan nada dan intonasi yang . tekanan atau nada yang keras. Faktor-faktor ini juga boleh menentukan makna. maka ujaran itu tidak membawa makna yang negatif. Sebagai contoh. Tajuk perbincangan juga dianggap sebagai satu aspek penting dalam konteks situasi. perkataan itu bererti “berjalan beriringan secara beramai-ramai” Seterusnya kesan pertuturan juga pula dimaksudkan kepada reaksi atau perlakuan yang ditunjukkan oleh penutur selepas terlafaznya suatu ujaran. 4. 5. dan sebagainya. ia boleh mengubah makna dan mendatangkan reaksi yang negatif kepada sesetengah orang. Unsur-unsur Paralinguistik Yang dimaksudkan dengan unsur-unsur paralinguistik ialah unsur-unsur yang berkaitan dengan mimik muka. penggunaan kata-kata ini boleh menunjukkan kemesraan. perkataan “arak”. Sebaliknya kalau diucapkan dengan senyuman dan bayangan wajah yang ikhlas. perkataan itu dimaksudkan kepada “minuman keras” tetapi dalam konteks lain misalnya mengenai “acara sambutan”. mereka tidak boleh menggunakan perkataan “aku” dan “engkau” kerana ini dianggap membawa konotasi yang tidak manis atau ti dak sopan. nada dan intonasi pengujaran ayat. mungkin berkecil hati. merajuk atau mendendami. walaupun kata-katanya sopan tetapi kalau diucapkan dengan intonasi. Makna perkataan ini berbeza sekali sekiranya konteks ujaran itu berhubung dengan “kasut” misalnya “haus” bukan lagi bererti dahaga tetapi “kasut yang kehilangan bunga”. Sebagai contoh. Sebaliknya kalau diucapkan dengan nada dan intonasi yang lembut ia boleh membawa implikasi yang sebaliknya. Sebaliknya selepas ujaran itu si A dan si B riang ketawa atau si A sama-sama menikmati keseronokan yang dirasai oleh si B. maka ujaran si A tadi mengandungi pengertian yang positif dengan maksud “seronok” itu memang benar-benarnya “seronok” bukan sebaliknya. Ini kerana tajuk perbincangan akan menentukan penggunaan perbendaharaan kata tertentu dengan makna yang tertentu juga. Mungkin sebenarnya si A menyindir si B. kalau seseorang itu mengucapkan “Yalah” atau “baiklah” dengan mimik muka masam. Contohnya di dalam masyarakat Melayu.

nyata bahawa perkataan “belayar” tidak perlu mempunyai hubungan dengan “layar” Demikianlah keadaannya. di mana pengguna-pengguna bahasa telah menukar makna sesuatu perkataan itu kepada maksud yang lain. sesuatu perkataan itu telah mengalami perluasan makna. “ Patah kaki” pula dimaksudkan kepada “kesukaran untuk bergerak kerana tiada kenderaan “. Faktor-faktor perubahan makna 1. Perkataan “belayar. Bagi perubahan tanggapan penutur pula. Perubahan kerana perubahan maksud Perubahan makna yang berpunca dari tujuan memperluaskan maksud. perkataan „abang” telah mengalami perluasan makna iaitu . 2.Semantik | 12 lembut. ia membawa unsur-unsur nasihat tetapi kalau diucapkan dengan nada yang keras. perkataan “hayat” dahulunya perkataan ini dimaksudkan kepada “hidup” tetapi sekarang ia mengalami perubahan. bot. Perubahan ini berlaku disebabkan oleh perkembangan bahasa itu sendiri. misalnya dahulunya dimaksudkan kepada pengembara di laut dengan menggunakan perahu yang ada “layar” sahaja tetapi sekarang perkataan itu digunakan juga untuk perjalanan di laut menggunakan kapal. Perubahan kerana berlakunya perubahan tanggapan penutur Akibat dari tanggapan dalam keadaan-keadaan dan atas tujuan-tujuan tertentu oleh penutur-penutur sesuatu bahasa. ini ada hubungannya dengan kedua-dua faktor di atas. perubahan itu berlaku kerana proses perkembangan bahasa itu sendiri. Sebagai contoh. Sebagai contoh yang nyata. 3. maka makna bagi sesuatu perkataan dalam bahasa berkenaan mengalami perubahan. Perubahan bahasa itu sendiri Terdapat perkataan-perkataan yang mengalami perubahan dari segi makna dibandingkan dengan makna asal perkataan tersebut. Sebagai contoh perkataan “kaki dan tangan” adalah nama yang diberikan kepada anggota tubuh tetapi “kaki dan tangan” juga dimaksudkan kepada “pembantu atau pekerja -pekerja” dalam sesuatu institusi. Oleh itu. Lantaran perkembangan bahasa itu sendiri dan kerana perubahan tanggapan penutur. ia mungkin menjadi amaran. dalam contoh “kejadian itu menghantui fikirannya”. Ini nyata dari contoh “ia menghayati sepenuhnya kandungan syarahan itu” Di sini “menghayati” bukanlah “menghidupkan” tetapi “mengikut dengan sepenuhnya”. Begitu juga dengan perkataan “hantu”. Begitu juga dengan tangan kanan yang bukan sahaja bermaksud “anggota tangan sebelah kanan tetapi juga “orang kuat” kepada seseorang. perahu biasa. “hantu” itu bukan lagi merupakan makhluk tetapi maknanya ialah “mengganggu”. Jadi tanggapan orang kepada makna perkataan tersebut telah mengalami perubahan. perkataan “saudara” tidak lagi terbatas kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah malah juga kepada orang yang mempunyai pertalian agama. dan sebagainya. lihat perubahan makna “saudara” dan “abang” sebagaimana yang telah dijelaskan di atas kerana perkembangan yang dialami oleh bahasa Melayu sendiri.

Ini ada hubungannya dengan kepercayaan kepada unsur-unsur ghaib dalam sesebuah masyarakat dan untuk menghindari mereka dari kecelakaan. Maka. terdapat juga kata-kata yang tidaklah sebenarnya bersifat “pantang” atau “taboo” tetapi kalau disebut sec ara terus terang boleh membawa unsur negatif kepada seseorang misalnya mungkin menimbulkan kemarahan. “datuk” ( kepada roh atau jin penunggu) dan sebagainya. Perkataan “sendi” yang asalnya bermaksud “tempat ruas tulang berhubung” misalnya. “orang gaji” disebut “pembantu rumah dan sebagainya. Oleh yang demikian. perkataan-perkataan itu ditukar kepada bentuk yang lebih halus misalnya “mati” dikatakan “meninggal dunia”. Perubahan kerana perbatasan maksud Makna bagi sesuatu perkataan boleh juga dibataskan atas tujuan-tujuan tertentu. perkataan “sarjana” dikhususkan kepada nama sejenis kelulusan di peringkat universiti misalnya “sarjana muda”. “sarjana sastera”. “sarjana pendidikan”. mereka akan terhindar daripada bencana. maksud perkatan “pembuluh” khususnya ditujukan kepada “saluran darah”. Begitu juga dengan perkataan “buluh”. di dalam ilmu bahasa ditujukan khusus kepada kata-kata yang berfungsi menghubungkan antara perkataan dengan atau antara ayat-ayat. Makna asal perkataan ini ialah “orang yang pandai” te tapi kemudian di dalam istilah pendidikan. 5. mereka mencari perkataanperkataan lain sebagai penggantinya. Contoh perkataan “sarjana”. Ini juga ada hubungannya dengan pengalaman ahli-ahli masyarakat bila bertemu dengan binatang-binatang buas atau mendapat bencana kerana diganggu oleh roh-roh atau penunggu-penunggu yang dipercayai menjaga sesuatu tempat. “gemuk” dikatakan “semangat”:. kulit disebut “buruh”. Jelasnya perkataan “sarjana” tidak lagi dirujukkan kepada orang pandai”. terdapat panggilan-panggilan seperti Pak Belang( ditujukan kepada harimau). Jadi. . untuk mengelakkan rasa tidak senang . akar (ditujukan kepada ular). mereka percaya bahawa apabila binatang-binatang atau benda-benda itu disebut dengan menggunakan nama-nama yang lebih lembut. ertinya makna perkataan “sendi” itu telah mengalami perubah an melalui pembatasan maksud. Timbulnya kepentingan mengkhususkan atau membataskan makna bagi sesuatu perkataan ini pada umumnya adalah untuk menentukan istilah supaya penggunaan khusus untuk bidang-bidang tertentu. Selain contoh di atas. Kata pantang Kata-kata pantang adalah kata-kata yang dianggap boleh membawa bencana atau kecelakaan kalu disebut secara terang-terangan. dalam bidang pengajaran bahasa. tidaklah bermaksud “bertindak seperti batang” tetapi perkataan itu merupakan istilah bagi satu daripada kaedah mengajar membaca iaitu mengajar bacaan dengan cara menyebut huruf-huruf dan suku kata.Semantik | 13 perkataan “abang” telah mengalami perluasan makna yakni perkataan itu tidak lagi hanya ditumpukan kepada “saudara lelaki yang lebih tua” 4. ”sarjana ekonomi” dan sebagainya. Oleh yang demikian. Penggantian kata-kata pantang dan kata-kata yang membawa unsur negatif kepada kata-kata yang lebih lembut dan hormat diistilahkan sebagai “eufemia” dan memang wujud dalam kebanyakan bahasa. Perkataan “membatang” pula. “buluh” pada asanya bermaksud “aur atau “bambu” tetapi dalam bidang sains biologi.

Semiotik 4. F. Dengan contoh-contoh. 2. Cambridge University Press. Kempson. Flores. Natijahnya daripada perbincangan ini. Anoma 7. RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan secara mendalam tentang bidang ilmu semantik yang membicarakan tentang hubungan kata dan makna. Bina peta minda yang melibatkan faktor-faktor yang menentukan makna. KATA KUNCI 1. E. (1977). RUJUKAN Cruse. Paralinguistik PENILAIAN KENDIRI 1. 3. tunjukkan bagaimana wujudnya keserasian perkataan dalan Bahasa Melayu. Semiologi 5. Cambridge. Palmer. Mansoer Pateda (1986).M. 2.A. .New York. 5. 4. Munchen. Hal ini memperlihatkan bahawa kajian ilmu semantik ini amat perlu dipelajari memandangkan ilmu ini dapat mendedahkan pengetahuan yang menyeluruh tentang makna perkataan. Nida. D.4 1. Dengan contoh-contoh. Lexical Semantics. memperlihatkan bahawa wujudnya kepelbagaian makna bagi sesuatu perkataan.R. Exploring Semantic Structures. Semantics (Edisi ke-2).A. tunjukkan bagaimana perkataan mempunyai hubungan dengan makna dan rujukan. Jelaskan hubungan makna dengan konteks. Cambridge University Press. Signified 2. Jelaskan beberapa definisi semantik daripada beberapa pandangan tokoh. Signifier 3.Semantik | 14 AKTIVITI 7. (1975). R. Bina peta minda yang melibatkan faktor-faktor perubahan makna.Cambridge University Press. WilhemFink Verlag. ditunjukkan pula tentang hubungan kata J dengan rujukan yang pelbagai. Semasiologi 6. (1986). Semantik Leksikal. tunjukkan bagaimana hubungan makna dengan pengetahuan alam. Dengan contoh-contoh. Penerbit Nusa Indah.Semantic Theory. Selain itu. London. (1981).

cukup menerangkan kebudayaan mereka.Peribahasa| 1 UNIT 8 PERIBAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. terutamanya yang menjadi ciri sesuatu zaman atau seseorang. dan 3. sedap didengar dan bijak perkataannya . makna peribahasa adalah ungkapan atau kalimatkalimat ringkas padat. prinsip-prinsip hidup atau aturan tingkah laku. Kamus Dewan ( 1997 : 375 ) menjelaskan gaya sebagai cara menulis atau bertutur. langsung terkait budi pekerti. mengandungi kebenaran. perumpamaan. nasihat. pepatah :pegangan mereka yang teguh kepada “biar mati anak jangan mati adat”. penyusunan. Peribahasa merupakan sebahagian daripada bahasa kiasan dalam budaya Melayu. prinsip hidup atau aturan tingkah laku. Tujuannya untuk menghasilkan bahasa yang persis dan berkesan. Meski terkesan konstruktif. . menjelaskan konsep peribahasa 2. Peribahasa moden pula merujuk yang dicipta selepas tarikh tersebut. menghuraikan jenis-jenis peribahasa. cara membuat sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. 8. mengaplikasikan peribahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. Gaya bahasa pula berkenaan cara pemakaian bahasa.0 PENGENALAN Menurut Za'ba. yang membina minda. penggunaan sesuatu perkataan dan ayat. Keindahan peribahasa merupakan cara sesuatu peribahasa itu digunakan. Manakala peribahasa tradisi pula merujuk kepada peribahasa yang digunakan dalam pertuturan seharian atau secara bercetak sebelum tarikh kemerdekaan. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005:1185) makna peribahasa bermaksud ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu. anda diharapkan dapat: 1. iaitu pengetahuan tentang pemilihan. yang berisi perbandingan. bidal. dengan kandungan nasihat. peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas.

Sebelum ada undangundang yang mengawal perilaku hidup manusia bermasyarakat. Selain itu. ringkas. peribahasa juga penting dalam konteks penelitian warisan dan keterampilan pengguna bahasa. juga daripada sifat dan tabiat binatang. yang membina minda. pepatah. contohnya perangai dan sifat manusia itu sendiri. pelbagai peribahasa dicipta yang memaksa pelajar-pelajar menghafalkan seberapa banyak peribahasa seperti robot. Ini kerana dalam . luas dan mempunyai maksud yang mendalam-dipakai akan jadi sebutansebutan oleh orang sebagai bandingan. peribahasa diertikan sebagai segala susunan cakap yang pendek dan yang telah melekat di mulut orang ramai semenjak turun temurun kerana sedap didengar dan perkataannya bijak. Menurut Za‟ba (1934). 8. Petua. Di samping itu. peribahasa juga boleh dijadikan pedoman hidup kerana maksud dan isinya yang benar dan luas. Oleh sebab itu. tatasusila dalam pergaulan dan hubungan sesama manusia. Peribahasa. perbilangan dan perumpamaan itu ialah kerana tiap-tiap satu ini cakap yang mengandungi segala sifat-sifat peribahasa yang telah di sebutkan. apa yang dikatakan dengan bidalan. ayat atau kelompok kata yang tetap susunannya dan mempunyai maksud tertentu. merupakan satu daripada cabang sastera lama.1 Ciri dan Tujuan Peribahasa Peribahasa dikatakan sebagai cerminan watak bangsa yang memilikinya. seperti yang sudah diketahui umum. Peribahasa moden pula merujuk yang dicipta selepas tarikh tersebut. pepatah. orang bijak pandai dalam sesuatu bangsa pada zaman itu telah mencipta beberapa petua. Peribahasa merupakan sebahagian daripada bahasa kiasan dalam budaya Melayu. nasihat atau petunjuk itu diambil daripada alam sekeliling. Walhal kesemua itu ialah cakap-cakap bijaksana yang ringkas yang telah terbeku dari beberapa zaman dan telah masyhur terpakai pada mulut orang ramai. Tetapi pada masa kini.Peribahasa| 2 Menurut kamus pelajar Cetakan ke-12 Terbitan Khas KBSM ( 1995 ) pula mendefinisikan peribahasa sebagai bidalan. dengan setiap penerbit menghasilkan peribahasa masing-masing. Peribahasa tradisi merujuk kepada peribahasa yang digunakan dalam pertuturan sehari-harian atau secara bercetak sebelum tarikh kemerdekaan. peribahasa juga diguna pakai untuk membuat dan menghiasi karangan atau percakapan dan menguatkan tujuan karangan atau sesuatu percakapan. nasihat atau petunjuk sebagai peraturan tatatertib pergaulan. dan kadang kala diumunkan namanya “perkataan orang tua -tua” sahaja. Keindahan peribahasa merupakan cara sesuatu peribahasa itu digunakan. Peribahasa yang baru dicipta ini memberikan peluang kepada penerbit buku melariskan buku masing-masing dengan mengisi buku masing-masing dengan peribahasa moden yang janggal. bukan sahaja bagi bangsa Melayu tetapi juga bagi hampir semua bangsa di dunia. Di samping itu. tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. teladan dan pengajaran.

Peribahasa| 3

peribahasa tersirat makna yang cukup mendalam dan tepat sehingga membolehkan komunikasi lisan atau tulisan menjadi lebih lancar dan berkesan. Kewujudan peribahasa adalah serentak dengan kewujudan sesebuah bangsa dan terus berkembang dalam proses manusia menyesuaikan dirinya dengan kehidupan sehariannya. Peribahasa telah digunakan untuk mengenal peribahasa, di samping membuat ketentuan antara baik – buruk serta mencari ketetapan dalam tata cara hidup masyarakat.

Dalam menghasilkan peribahasa, tiga sumber utama telah digunakan oleh masyarakat penuturnya, iaitu yang pertama melalui pengalaman hidup khususnya dalam kalangan rakyat biasa, kedua melalui penaakulan para bijak pandai dan ketiga menerusi sumber yang didapati daripada kitab-kitab suci ( Abdullah Hussain, 2003). Hasilnya, peribahasa yang bermain di mulut orang Melayu bukan sahaja mendukung isi yang tepat dan kias ibarat yang tajam, malah ungkapan kalimat bahasa yang dihasilkan amat teratur, ringkas dan padat. Oleh itu, perlu disedari bahawa peribahasa dalam fungsinya menyampaikan pengajaran, teladan dan sindiran mempunyai ciri pelembut agar pendengar atau pembacanya tidak mudah terasa hati. Pada masa yang sama, unsur didaktik yang dibawa melalui peribahasa juga akan dapat memberi impak yang besar ke atas pemikiran serta perasaan mereka.

Dalam konteks masyarakat, peribahasa mempunyai dua tujuan utama, iaitu menyembunyikan ungkapan atau kata-kata kasar dan penghuraian sistem adat Melayu. Masyarakat Melayu sememangnya terkenal dengan budi bahasa yang lembut ketika berkomunikasi dengan pihak lain. Pada kebiasaannya, masyarakat Melayu tidak gemar berterus terang dalam menyatakan sesuatu yang tidak digemarinya. Contohnya, untuk meluahkan rasa marah terhadap perlakuan seseorang akan diungkapkan peribahasa berikut, Siapa makan lada, dialah terasa pedasnya, Lembu punya susu, sapi dapat nama Menerusi peribahasa juga kata-kata kasar dapat dielakkan penggunaannya dan diganti dengan kata-kata yang lebih halus dan indah bagi menunjukkan rasa marah dan tidak puas hati. Contohnya dalam menyatakan badan seseorang yang terlalu kurus, maka digunakan peribahasa badannya melidi, sementara bagi menyatakan kebodohan seseorang diganti dengan ungkapan Pak Pandir. Peribahasa dikatakan sebagai susunan perkataan yang indah dengan maksud yang benar dan logik hasil daripada kecekapan berbahasa masyarakat Melayu. Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan, kata-kata hikmah dan bahasa kiasan ( HSP Bahasa Melayu Tingkatan 4:xiv). Setiap satunya mempunyai sifat dan tujuan yang tertentu.

Peribahasa| 4

Contoh-contoh peribahasa: Ada air adalah ikan. Maksud : Di mana-mana sahaja kita tinggal, di situ ada rezeki. Contoh ayat : Walau ke mana-mana sahaja kita pergi, janganlah cepat kecewa kerana di mana ada air adalah ikan. Ada gula adalah semut Maksud : Apabila sesuatu tempat itu mudah mendapat kesenangan atau kemewahan di situlah ramai orang berkumpul. Contoh ayat : Di bandar itu ramai orang tinggal kerana senang mendapat rezeki dan kemewahan, seperti kata peribahasa ada gula adalah semut. Air dicencang tidak akan putus Maksud : Perselisihan antara adik-beradik tidak akan kekal lama dan akhirnya akan berbaik semula. Contoh ayat : Ahmad yang tidak bertegur sapa dengan abangnya selama setahun, sekarang telah berbaikbaik semula kerana air dicencang tidak akan putus. Air pun ada pasang surutnya Maksud : Untung dan malang nasib seseorang itu sentiasa bertukar ganti.

Contoh ayat : Nasib Pak Zaki samalah seperti keadaan air pun ada pasang surutnya kerana dahulu dia hidup mewah tetapi sekarang dalam kesusahan. Air sama air, sampah ke tepi juga Maksud : Jangan mencampuri pergaduhan adik-beradik atau sekeluarga kerana apabila mereka berbaik semula kita akan tersisih. Contoh ayat : Karim yang mencampuri perselisihan Ismail sekeluarga kini tidak dipedulikan lagi apabila keluarga Ismail berbaik semula kerana air sama air, sampah ke tepi juga akhirnya. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya

Peribahasa| 5

Maksud : Orang yang pendiam jangan disangka bodoh atau penakut. Contoh ayat : Faridah itu umpama air yang tenang jangan disangka tiada buaya, walaupun dia sentiasa pendiam tetapi bijak dan berani memberikan pendapat.

AKTIVITI 8.1 Sila berbincang dengan rakan anda untuk mengisi garisan kosong di bawah. 1. Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Alah bisa, tegal biasa

Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. Alah membeli, menang memakai

Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 4. Alah sabung, menang sorak

Maksud : _____________________________________________________________________________

Peribahasa| 6

Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

8.2

Jenis-Jenis Peribahasa

A). Simpulan Bahasa Simpulan bahasa adalah kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan yang dirumuskan dalam susunan tertentu yang membawa maksud tertentu. Maksudnya terdapat daripada apa yang tersirat atau tersembunyi bukan daripada yang tersurat atau nyata. Ringkasnya, erti simpulan bahasa berlainan daripada perkataan yang digunakan. Contoh: 1. Simpulan bahasa yang mempunyai dua makna. Contohnya: (a) ada angin:
 

mempunyai kemahuan atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu. sikap atau perasaan seseorang yang suka meninggi diri.

(b) anak buah:
 

orang yang berada di bawah pengawasan seseorang ketua seperti ketua pejabat atau penghulu. anak saudara.

(c) langgar bahasa:
 

bercakap dengan menggunakan bahasa yang kasar. tingkah laku atau kelakuan yang tidak sopan atau melanggar adat.

2. Simpulan bahasa yang berlainan tetapi mempunyai makna yang sama. Contohnya: Seseorang yang tidak mempunyai perasaan malu. muka talam, muka tebal, dan muka tembok. Seseorang yang sudah lanjut usianya tetapi perangai tidak senonoh atau jahat.

Contohnya: besar kepala. bodoh sepat. Semua ini ada kaitan dengan kepercayaan orang Melayu. Terbentuk daripada penggunaan kata nama khas. dan kecil hati. Contohnya: air pinang. Terbentuk daripada penggunaan kata nama am. Contohnya: Abu Jahal. Contohnya: anak buah. dan Pak Kaduk. 2. Terbentuk daripada nilai kepercayaan. buah. 5. dan pasang telinga.Peribahasa| 7 tua keladi. tua kutuk. Semua ini sebagai kata nama khas. Contoh Simpulan Bahasa dan Maknanya: Simpulan Bahasa ada angin ada hati air muka ajak-ajak ayam ada bakat alas perut Maksudnya berkelakuan luar biasa pada sesuatu ketika mempunyai keinginan yang melebihi kemampuan untuk melakukan atau memiliki sesuatu rupa atau wajah seseorang tidak bersungguh-sungguh semasa mempelawa seseorang mempunyai tokoh atau perwatakan makanan yang dimakan untuk sementara waktu sebelum memakan makanan . batu buyung. Bentuk atau ciri Simpulan Bahasa 1. Terbentuk daripada penggunaan kata adjektif. dan tua lengkuas. buat bodoh. Anak. Besar. Terbentuk daripada penggunaan kata kerja. dan lipas masing-masingnya sebagai kata nama am. Ajak. Mat Jenin. Contohnya: ajak-ajak ayam. buat. bodoh. buah tangan. dan kecil masing-masingnya sebagai kata adjektif. 4. 3. dan pasang masing-masingnya sebagai kata kerja. dan makan bulan. dan lipas kudung.

malas pendiam atau tidak suka bercakap banyak orang yang malas bekerja tidak berlaku adil sukar untuk membuat keputusan degil dan sukar menerima nasihat patut membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan juga tidak jujur bertengkar. zalim. sukar menerima pandangan orang lain orang yang dikasihi atau dipuja sesuatu yang menjadi perbualan orang ramai hadiah yang dibawa ketika melawat seseorang bersungguh-sungguh ketika membuat sesuatu. kejam anak tulisan yang buruk . sudah nekad mengambil balik sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain tidak dapat menerima pengajaran.Peribahasa| 8 anak angkat anak bapa anak buah anak emas angkat kaki atas angin atas pagar ayam tambatan bahasa pasar banyak mulut batu api batu loncatan bau-bau bacang bawah angin bekas tangan beralih akal beralih angin berat hati berat mulut berat tulang berat sebelah berbelah bagi berhati batu berhutang budi bermuka dua bertikam lidah besar hati besar kepala buah hati buah mulut buah tangan bulat hati buruk siku buta hati cahaya mata cakar ayam yang mengenyangkan anak orang lain yang dipelihara sebagai anak sendiri anak yang disayangi oleh bapa orang yang di bawah jagaan seorang ketua atau anak saudara anak yang disayangi oleh ibu bapa atau ketuanya meninggalkan sesuatu tempat kerana sesuatu sebab negara-negara di sebelah barat tidak menyebelahi mana-mana pihak orang yang menjadi harapan dalam sesuatu pertandingan bahasa Malaysia yang tidak betul tatabahasanya orang yang banyak bercakap orang yang suka menghasut sesuatu yang dijadikan alat untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati tali persaudaraan yang jauh negara-negara di sebelah timur hasil kerja tangan seseorang berubah fikiran atau pendapat pergi ke sesuatu tempat untuk berehat enggan. berdebat bergembira atau berbangga akan sesuatu degil.

Peribahasa| 9 campur tangan cari jalan cepat tangan dalam tangan darah daging durian runtuh gaji buta gelap mata harga diri harga mati hati batu hidung tinggi hilang akal ikat perut iri hati isi hati jalan buntu kacang hantu kaki ayam kaki bangku kaki botol kecil hati kepala angin kepala batu kera sumbang khabar angin langkah kanan langkah seribu lidah bercabang lipas kudung lintah darat makan angin makan suap malu-malu kucing mandi peluh mati katak membabi buta turut serta atau mencampuri urusan orang lain berusaha atau berikhtiar melakukan sesuatu suka mencuri sudah pasti akan diperoleh anak kandung keuntungan yang diperoleh dengan tidak disangka-sangka mendapat gaji tanpa perlu bersusah payah atau bekerja bersungguh-sungguh hilang pertimbangan kerana terpengaruh oleh wang atau harta maruah atau kehormatan seseorang harga tetap yang tidak dapat ditawar lagi degil atau keras hati sombong atau tinggi diri tidak tahu apa-apa yang perlu dibuat. hilang pertimbangan diri menahan lapar kerana berjimat menyimpan perasaan dengki atau cemburu perasaan dalam hati tidak ada jalan penyelesaian orang yang jahat dan suka mengganggu orang lain tidak berkasut atau berselipar tidak berkebolehan bermain bola suka minum minuman keras berasa tersinggung atau merajuk perangai yang tidak menentu degil dan tidak mendengar nasihat orang yang tidak suka bergaul dengan orang lain berita yang belum tentu benarnya bernasib baik cepat-cepat lari kerana ketakutan kata-kata yang tidak dapat dipercayai cepat membuat kerja mengambil keuntungan berlebihan atas pinjaman yang diberikan bersiar-siar untuk berehat menerima rasuah berpura-pura malu di hadapan orang bekerja kuat mati dengan sia-sia melakukan sesuatu tanpa berfikir .

menipu memperlagakan seseorang untuk memecahbelahkan persahabatan sebagainya bersiar-siar untuk berehat memberi sepenuh perhatian dapat memikat atau mempengaruhi latihan untuk mengembangkan bakat tidak berasa malu kuat bercakap atau berbuat bising tidak dapat menyimpan rahsia suka berderma. tidak kedekut terlalu marah hampir-hampir mati orang yang berpangkat tinggi pintar atau bijak kurang siuman bebal atau bodoh barangan yang tetap harganya meradang atau marah suka mencuri mendengar dengan teliti kurang jelas pendengarannya. meletak jawatan berusaha untuk melakukan sesuatu gembira memperhatikan sesuatu yang indah lucu. tidak dapat mendengar bunyi yang kuat makanan atau minuman yang dihidangkan selepas makan nasi pertengkaran memberi layanan yang lebih kepada orang yang disukai perempuan yang suka menghabiskan harta benda lelaki tidak tahan terkena panas matahari ikhlas. jujur mengalami kekecewaan dan .Peribahasa| 10 membawa diri membuka jalan membuka tembelang memeras otak menarik diri mencari jalan mencuci mata mencuit hati mengabui mata mengadu domba mengambil angin mengambil berat mengambil hati mengasah bakat muka tembok mulut murai mulut tempayan murah hati naik angin nyawa-nyawa ikan orang atasan otak cair otak kering otak udang paku Belanda panas hati panjang tangan pasang telinga pekak badak pembasuh mulut perang mulut pilih kasih pisau cukur puteri lilin putih hati putih mata tahu menjaga diri memberi laluan kepada orang lain menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain terlalu kuat berfikir atau belajar tidak turut serta. menggelikan hati cuba memperdaya.

ibarat. Biasanya. dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. seperti. laksana.com/tata/simpul. dan umpama.tripod. ringkas. perumpamaan dimulai dengan kata bagai. terlepas daripada sengsara Bagai melepaskan batuk di tangga membuat sesuatu kerja sambil lewa saja Bagai menatang minyak yang penuh mendidik anak dengan penuh belaian kasih sayang . Perumpamaan Maksud Bagai aur dengan tebing tolong-menolong antara satu dengan yang lain Bagai bunyi cempedak jatuh bunyi jatuh yang kuat Bagai bulan dipagari bintang kecantikan gadis yang tiada bandingannya Bagai dihiris dengan sembilu perasaan yang sangat pedih Bagai duri dalam daging sesuatu hal yang tidak menyenangkan Bagai enau dalam belukar melepaskan hanya mementingkan diri sendiri pucuk masing-masing Bagai itik pulang petang berjalan lambat sekali Bagai isi dengan kuku persahabatan yang sangat erat Bagai kacang melupakan kulit orang yang tidak tahu mengenang budi Bagai kumbang putus tali amat cepat.htm) Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah.Peribahasa| 11 rabun ayam rambang mata ringan tangan sampai hati serkap jarang tangan terbuka tangkai jering tawar hati tebal muka telinga kuali telinga lintah telinga nipis terang hati tidur-tidur ayam tin kosong titik peluh B). Perumpamaan penglihatan yang kurang jelas sukar membuat pilihan suka membuat kerja: menolong orang tergamak melakukan sesuatu kerja membuat tuduhan secara agak-agak atau tanpa usul periksa menyambut sesuatu dengan senang hati orang yang kedekut tidak mempunyai minat lagi tidak tahu malu tahan hati menerima kemarahan tajam pendengaran cepat marah atau meradang mudah memahami sesuatu tidur yang tidak nyenyak bercakap besar tanpa ilmu hasil usaha yang bersungguh-sungguh (Sumber: http://tatabahasabm. Contoh perumpamaan dan maksudnya adalah seperti yang berikut.

Peribahasa| 12 Bagai mencencang air Bagai mural tercabut ekor Bagai si kudung mendapat cincin membuat pekerjaan yang sia-sia seseorang yang becok mulutnya orang yang tidak dapat merasai nikmat atau menggunakan kemudahan yang diperoleh Bagai pinang dibelah dua/ Seperti cincin pasangan yang sama padan dan sama cantik dengan permata Bagai tikus membaiki labu merosakkan lagi barang yang dibaikinya Seperti abu di atas tunggul/ Seperti telur kedudukan tidak tetap atau tidak terjamin di hujung tanduk Seperti anak ayam kehilangan ibu berpecah dan hilang tempat bergantung Seperti anjing dengan kucing adik-beradik yang suka bergaduh Seperti anjing dengan bayang-bayang orang yang tamak. menurut segala perintah orang lain tanpa usul periksa Seperti langit dengan bumi perbezaan yang amat ketara Seperti mengajar itik berenang mengajar seseorang yang arif atau pandai daripada kita Seperti pahat dengan penukul orang yang hanya bekerja apabila diperintah Seperti pungguk rindu akan bulan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin diperoleh Seperti rusa masuk ke kampung berasa hairan dan tercengang-cenggang apabila berada di tempat yang baru Seperti tikus jatuh di beras memperoleh kekayaan yang tidak disangka-sangka Seperti ular kena palu jalan atau barisan yang bengkang-bengkok . perbuatan jahat yang tersembunyi Seperti ayam berak kapur muka pucat dan tidak bermaya Seperti bertih digoreng bunyi bising atau percakapan yang tidak berhenti-henti Seperti cacing kepanasan tidak diam atau tenang. selalu gelisah Seperti embun di hujung rumput kasih sayang yang tidak berkekalan Seperti gergaji dua mata/ Seperti talam seseorang yang mengambil kesempatan daripada dua muka pertelingkahan antara dua pihak Seperti harimau menyembunyikan menyembunyikan kelebihan yang ada pada dirinya kukunya Seperti hujan jatuh ke pasir/ Seperti memberi nasihat kepada orang tetapi tidak berkesan mencurahkan air ke daun keladi Seperti katak di bawah tempurung orang yang cetek pengetahuannya mengenai hal dunia luar Seperti kera kena belacan tidak suka duduk diam Seperti kera mendapat bunga seseorang yang tidak tahu menghargai pemberian orang lain Seperti kerbau dicucuk hidung seseorang yang lurus. tidak cukup dengan apa-apa yang ada Seperti api dalam sekam dendam.

di situ ada jalan. Kemalangan berlaku tanpa diketahui terlebih dahulu. pelanduk Orang besar-besar berselisih. diam besi berkarat bermaksud orang yang pendiam tetapi berakal itu lebih baik daripada orang yang pendiam tetapi bodoh. Berat sama dipikul. Biar putih tulang. . Gajah sama gajah berjuang. rakyat yang menderita. diluahkan mati bapa. malang tak berbau. Guruh tak berbunyi. Genggam bara api. lama-lama berhasil juga. Sepandai-pandai tupai melompat. Jika tidak dipecahkan ruyung. Kalah jadi abu. tetapi pepatah mempunyai rangkaian perkataan berkeratkerat atau berpatah-patah. Harapkan pagar. Bekerjasama dan saling menolong. sekali jatuh pun cukuplah susah. orang itu pandai melakukan jenayah. Berikut adalah beberapa contoh pepatah Melayu: Pepatah Melayu Maksudnya Ditelan mati emak. Di mana ada kemahuan. arang. pagar makan padi. lama-lama jadi Sedikit demi sedikit. manakan Kejayaan tidak akan datang begitu sahaja tanpa berusaha. Kedua-dua pihak yang berkelahi sama-sama menanggung kerugian tidak kira siapa yang menang atau siapa yang kalah. mati di tengah-tengah. menang jadi arang.Peribahasa| 13 C). Sebagai contoh. Rela mengorbankan nyawa daripada menanggung malu. Kedua-duanya hangus. Sehari selembar benang. jangan putih mata. Orang yang bercita-cita akan berusaha mencapainya. Pepatah Pepatah seakan-akan sama dengan bidalan. Orang yang pandai akan melakukan kesalahan sesekali. Kalau akhirnya jatuh ke tanah juga. Percaya akan orang yang mengkhianati kita. ringan sama dijinjing. Susah memilih kerana kedua-dua pilihan sama penting. diam ubi berisi. kain. biar sampai jadi Bersabar melakukan kerja yang susah sehingga berjaya.

jika Janji mesti ditepati. Buang yang jahat. Buat baik berpada-pada. Menunjukkan kesyukuran atas pemberian kepada kita. Ikut resmi padi. adat lesung berdedak [Jika ingin hidup mewah. jalan berturut [Melakukan sesuatu hendaklah menurut kebiasaan yang lazim] .Peribahasa| 14 dapat sagunya. ambil yang jernih. dan pengajaran. orang itu semakin merendahkan diri. buat jahat Lakukan kerja yang baik biarlah ada batasnya tetapi jangan jangan sekali. ambil yang baik. manusia dipegang pada janjinya. melakukan kejahatan. Contoh bidalan seperti jangan bawa resmi jagung. berani kerana benar. Berasa takut kerana melakukan kesalahan. teladan. sebaliknya jika benar. Hancur badan dikandung tanah. semakin berisi semakin Semakin banyak wang/ilmu. Orang haus diberi air. Kecil tapak tangan. Takut kerana salah. nasi. budi Budi baik dikenang walaupun orangnya sudah mati.my/) D). Bidalan Bidalan ialah susunan kata-kata yang telah digunakan umum dalam masyarakat Melayu. mestilah berusaha] Alur bertempuh. berasa berani. nyiru kami tadahkan. orang lapar diberi Mendapat sesuatu yang diingini. tunduk. (Sumber: http://www. yang baik dikenang juga. Di dalam bidalan terkandung perbandingan. Jika kerbau dipegang pada talinya. Buang yang keruh. Contoh: Bidalan dan Maknanya: Adat periuk berkerak.schoolnet. makin berisi makin tegak yang bermaksud semakin kaya semakin sombong.

silap lidah jiwa hilang [Berhati-hati apabila bercakap tentang hal orang lain] Bercakap siang pandang-pandang. bercakap malam dengar-dengar [Perlu berhati-hati apabila memperkatakan sesuatu] Berfikir sebelum berkata. berkata dengan yang pandai [Lebih baik bekerja di bawah pimpinan ketua yang berpengalaman] Belum duduk sudah berlunjur [Belum memperoleh sesuatu yang dihajati tetapi sudah berasa gembira] Berbuat di alang. berunding sebelum dibuat [Berfikir baik-baik dahulu kemudian baru bertindak] Berjagung-jagung dahulu sementara menantikan padi masak [Membuat kerja sambilan sementara mendapat pekerjaan yang tetap] Berkaul pada keramat [Meminta sesuatu hendaklah kena pada tempatnya] Berpahit-pahit dahulu supaya manis kemudian [Membuat kerja yang susah dahulu. baru bersihkan halaman orang [Membetulkan kesalahan sendiri dahulu sebelum betulkan kesalahan orang lain] Bertanjak baharu tinjau [Membuat kerja mengikut aturan] Bertanya supaya tahu. berjalan supaya sampai [Kalau membuat kerja. asalkan menang sorak [Tewas dalam perlawanan namun masih bercakap besar] . hendaklah dikaji dahulu dan lakukannya sampal selesai] Biar alah sabung.Peribahasa| 15 Batu yang selalu bergolek dalam sungai itu tiada dihinggapi lumut [Seseorang yang sering bertukar-tukar kerja sukar hendak mencapai kemajuan] Belayar bernakhoda. belayar di luar musim [Melakukan sesuatu bukan pada masa yang sesuai] Bercakap memandang-mandang. yang senang dibuat kemudian] Bersihkan halaman sendiri dulu. berjalan dengan yang tua.

jangan tertiarap [Biar rugi sedikit danipada rugi banyak] Biar titik. jangan jatuh terhempas [Berhenti bekerja dengan kemahuan sendiri adalah lebih baik daripada dipecat] Biar lambat asalkan selamat [Membuat sesuatu kerja biarlah cermat dan berhati-hati] 501 Biar luka di dada. asalkan pandai mengambil hati [Biar miskin asalkan berbudi bahasa dan berhati mulia] Biar berkelahi dulu. jangan mati kena tendang [Biar mati mempertahankan kehormatan daripada mati dalam kehinaan] Biar mati seperti kutu. jangan dipagut ikan kecil (Biar kalah kepada orang yang kuat daripada kalah kepada orang yang lemah] Biar genting.Peribahasa| 16 Biar buruk kain dipakai. ambil yang jernih [Melupakan perkara yang tidak baik dan mengingati perkara yang baik sahaja] . jangan pecah di mulut [Menyimpan rahsia] Biar penat badan. jangan berkelahi kemudian [Berfikir baik-baik supaya tidak menyesal] Biar ditelan buaya. jangan tumpah [Biar rugi sedikit jangan rugi banyak] Buang yang keruh. jangan luka di belakang [Biar kalah selepas berlawan daripada kalah kerana melarikan diri] Biar mati anak jangan mati adat [Pegangan adat yang kuat sehingga sanggup anak menjadi korban] Biar mati di mata pedang. jangan putus [Biar rugi sedikit daripada rugi banyak] Biar jatuh terletak. jangan mati seperti tuma [Biar mati kerana membuat kebaikan danipada mati kerana membuat kejahatan] Biar pecah di perut. asalkan hati suka [Seronok membuat sesuatu kerja walaupun kerja itu susah] Biar putih tulang jangan putih mata [Sanggup mati daripada menyerah kalah] Biar senget.

Peribahasa| 17

Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali [Berbuat baik biarlah sekadarnya tetapi perbuatan jahat jangan sekali-kali dicuba] Buruk dibuang dengan rundingan, baik ditarik dengan muafakat [Sesuatu masalah dapat diatasi jika pihak-pihakyangterlibat bersedia untuk berunding] Cermat masa banyak, jimat masa sedikit [Selalu berhati-hati dalam membelanjakan (menggunakan) sesuatu] Cicir dipungut, hilang dicari [jangan melakukan pembaziran] Dalam berselam, cetek bertimba [Sesuaikan sesuatu dengan keadaan] Daripada bersahabat dengan orang bebal, lebih baik berseteru dengan orang berakal [Bermusuh dengan orang pandai lebih elok daripada berkawan dengan orang yang bodoh] Daripada cempedak baiklah nangka [Lebih baik ada daripada tiada langsung] Daripada hidup bergelumang tahi, baik mati bertimbun bunga [Daripada hidup menanggung dosa, lebih baik mati meninggalkan nama yang baik] Daripada hidup bercermin bangkai, Iebih balk mati berkalang tanah [Lebih baik mati danipada hidup menanggung malu dan kehinaan] Duduk seorang bersempit-sempit, duduk banyak berlapang-lapang [Pendapat ramai lebih baik daripada pendapat individu] Elok bahasa kan bakal hidup, elok budi kan bakal mati [jika tutur katanya elok, seseorang itu akan disayang semasa ia hidup, jika budinya banyak, seseorang itu akan dikenang walaupun ia telah mati] Elok lenggang di tempat data [Bergembira haruslah pada tempat atau waktu yang sepatutnya] Gading pada gajah yang sudah keluar itu bolehkah dimasukkan pula? [Sesuatu yang telah dilakukan tidak dapat ditarik semula]

Peribahasa| 18

Genggam bara api biar sampa jadi arang [Apabila melakukan sesuatu pekerjaan yang susah, kita hendaklah bersabar dan menyempurnakan pekenjaan itu sehingga benjaya] Habis akal, baru tawakal [Sesudah habis segala khtiar barulah berserah kepada Tuhan] Habis alur maka beralu-alu [Jika persetujuan tidak dapat dicapal melalui rundingan, barulah gunakan paksaan] Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga [Budi baik seseorang tidakakan dilupakan walaupun orang itu sudah meninggal dunia] Hempas tulang berisi perut [Hidup akan senang jika rajin bekerja] Hendak belajar berenang dapatkan itik, hendak belajar memanjat dapatkan tupai [Hendak mempelajari sesuatu bidang, belajarlah dengan orang yang mahir dalam bidang itu] Hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa [Berbuat baik semasa masih hidup untuk diri sendiri dan masyarakat] Hilang geli kerana geletek [Sesuatu yang sudah biasa tidak berbekas kepada kita] Hujan tidak sekali jatuh, simpai tidak sekali erat [Sesetengah pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan sekali gus] Ingat sebelum kena, jimat (hemat) sebelum habis [Perlu berwaspada setiap masa supaya tidak terpedaya dan habis harta] Jalan di tepi-tepi, benang arang orang jangan dipijak [Kita hendaklah bersopan santun apabila berada di negara asing] Jalan peliharakan kaki, berkata peliharakan lidah [Berhati-hati dalam semua perkara] Jangan bagai orang patah selera, banyak makan [Pura-pura tidak mahu tetapi dalam hati sangat suka]

Peribahasa| 19

Jangan bawa resmi jagung, semakin berisi semakin tegak [angan sombong apabi ia mendapat sesuatu kelebihan] Jangan berebutkan tembikar pecah [Jangan berkelahi kerana berebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya] Jangan bermain di air keruh [Jangan ditiru perbuatan yang buruk] Jangan buat kerbau tanduk panjang [Jangan campuri urusan oràng lain] Jangan dibangunkan kucing tidur [Jangan diganggu musuh yang tidak berbuat apa-apa] Jangan dibiarkan sampai naik ke mata [Sesuatu perkara yang tidak balk jangan dibiarkan sampal melampaul batas] Jangan didengarkan siul ular [Kita harus tetap awas dan jangan pedulikan tipu muslihat musuh] Jangan difikir air pasang sahaja [Jangan harapkan nasib akan sentiasa baik]

Jangan difikir bengkok tebu, bengkok pula manisnya [Jangan disangka bahawa idea yang dikemukakan oleh orang yang jahat itu tidak baik] Jangan dilepaskan tangan kanan, sebelum tangan kiri berpegang [Jangan dilepaskan kerja yang ada sebelum mendapat kerja yang baru] Jangan diperlelarkan timba ke perigi, kalau tak putus, genting [Perbuatan yang tidak baik (jahat) jangan dibiasakan] Jangan ditentang matahari condong, takut terturut jalan tak berintis [Jangan buat orang yang berkuasa marah kerana kita yang akan menanggung padahnya kelak] Jangan lemparkan pancing tiada berumpan [Sia-sia mengharapkan sesuatu kalau tidak cukup syarat] Jangan mengukur baju orang di badan sendiri [Kita tidak boleh menyamakan kedudukan orang lain dengan kedudukan diri sendiri] Jangan puntung berasap jua

Peribahasa| 20

[Perselisihan (perkara) yang sudah selesai, Jangan diungkit-ungkitkan lagi] Jangan tercirit di periuk [Jangan berbuat angkara di tempat kita menumpang] Jika hendak beranak, ikutlah kata bidan [Mendengar nasihat pakar] Jika takut kamu dibenci orang, jangan kamu memerintah [Jika menjadi ketua, akan ada orang yang membenci kita] Jikalau menampi, jangan tumpah padinya [Berhati-hati apabila memilih sesuatu supaya tidak terbuang apa-apa yang baik atau berguna] Jikalau tidak dapat dibaiki, janganlah dipecahkan [Perkara yang tidak dapat kita selesaikan, janganlah kita kusutkan]

E).

Perbilangan

Perbilangan adat, banyak pengertian yang ditafsirkan, antaranya teromba, undang-undang yang tetap dan kata-kata adat. Menurut Aripin Said (1996), perbilangan adat adalah sebagai gundalan adat, iaitu ikatan puisi yang menyatakan adat lembaga atau asal usul adat lembaga khususnya terdapat dalam kalangan mereka yang memakai Adat Pepatih. Secara ringkasnya, perbilangan adat merupakan susunan adat dalam bentuk puisi (puisi adat) yang mencerita dan menerangkan sesuatu dan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau (adat/peraturan). Perbilangan adat ini berasal dan berkembang di daerah Minangkabau dan Palembang yang dikenali sebagai „Adat Minangkabau‟. Di Malaysia, perbilangan adat ini, banyak diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan, iaitu dipergunakan dalam Adat Pepatih. Seperti puisi lain, perbilangan adat diperturunkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke satu generasi. Menurut Alwi Salim (1983), perbilangan adat ini diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui ketua-ketua adat lembaga yang disebut „Buapak‟. Walaupun begitu perbilangan adat ini mengalami perubahan dan kesesuaian mengikut keadaan dan zaman, seperti pada zaman kedatangan Islam, perbilangan adat mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam seperti yang dibuktikan oleh perbilangan ini: Adat bersendi hukum Hukum bersendi Kitabullah Kuat adat, tak gaduhkan hukum Kuat hukum, tak gaduhkan adat

Manakala Mohd Yusof Md. pantun dan lain-lain bentuk puisi dalam penyampaiannya. (Za‟ba 1962. menyatakan perbilangan adat sejenis puisi yang tidak tertentu bentuknya (sama seperti gurindam dan seloka). gurindam. misalnya pantun. fungsi dan tugas setiap ahli masyarakat. dinyatakan seperti berikut: Raja menobat di dalam alam Penghulu menobat di dalam luak Lembaga menobat di dalam lingkungannya Orang banyak menobat di dalam teratak. Terdapat sisipan berbagai puisi yang lain. Beliau juga memberi contoh-contoh perbilangan adat untuk genre puisi yang digolongkan sebagai „gurindam‟. makna yang kemas dan mendalam”. telah menyimpulkan ciri-ciri yang terdapat dalam perbilangan adat. peribahasa dan lain-lain 3. antaranya ialah untuk membicarakan susun lapis pemerintahan. Puisi bebas yang tidak tentu jumlah baris. Namun ia tetap mempunyai susunan. adalah: 1. Isinya memuat hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang.110) Manakala Siti Hawa Haji Salleh (1987). antara lain. Perbilangan adat . (Abdullah Siddik 1975. antaranya: Kelebihan nabi dengan mukjizat Kelebihan umat dengan muafakat Bulat air kerana pembetung Bulat manusia dengan muafakat Air melurut dengan bandaraya Benar melurut dengan muafakatnya.Peribahasa| 21 Ikut hukum. menyebut perbilangan adat sebagai „peribahasa adat‟. syair.242) Manakala Abdullah Siddik. hubungan keluarga. Walaupun terdapat penyesuaian tetapi ciri-ciri masih dipertahankan. muafakat Ikut adat muafakat. Menurut Za‟ba yang dipetik oleh Aripin Said (1996): “perbilangan adat merupakan puisi melarat yang tidak tetap timbangan suku kata dan rimanya. Nor (1991). dapat dikatakan perbilangan tersebut telah mengalami ciri-ciri keislaman. Berdasarkan perbilangan di atas. iaitu menggunakan gurindam. rima atau jumlah perkataan dalam satu baris 2. adat istiadat yang diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat. Perbilangan adat juga mempunyai fungsi kepada masyarakatnya. Perbilangan adat ini berbentuk bebas. rangkap.

4. iaitu dari peringkat rendah kepada peringkat tertinggi. jenis bukti dan hukuman dan juga undang-undang sivil. Menggambarkan pola pemikiran masyakat (kepandaian/kebijaksanaan). sebahagian besar perbilangan adat termasuk dalam kategori falsafah.Peribahasa| 22 juga untuk menyatakan bahawa setiap orang berguna dalam satu-satu masyarakat. 3. 2. perkahwinan. mengenai pembahagian harta dan syarat pembahagian harta dan hak. iaitu susunan kata-kata khas untuk istiadat tertentu seperti pelantikan Penghulu. 6. Falsafah. Metos dan lagenda. antaranya ialah: 1. Kata-kata istiadat. Kesimpulannya fungsi perbilangan adat terhadap masyarakatnya. Segalanya terjalin ke dalam satu sistem intelek yang menjadi asas kepada seluruh adat Minangkabau. pembahagian harta dan sebarang majlis keramaian. menurut Mohd Taib Osman (1975). Undang-undang. 4. ialah: 1. Adat ini juga disebut “teromba”‟ iaitu lagu asal usul. Ini digambarkan dalam: Raja menobat di dalam alam Penghulu menobat di dalam luak Lembaga menobat di dalam lingkungannya Ibu bapa menobat pada anak buahnya Orang banyak menobat di dalam terataknya . Konsep pemerintahan. Memberi panduan/pendidikan Membentuk /membina masyarakat yang harmoni Satu cara kawalan sosial . Terdapat berbagai jenis perbilangan adat yang berasaskan sistem sosial Minangkabau. 3. iaitu menyatakan asal-usul adat dan alam Minangkabau. kedatangan “bangau putih” iaitu orang Minangkabau yang me rantau ke Negeri Sembilan dan perhubungan mereka dengan “gagak hitam” iaitu orang asli Negeri Sembilan. Di bawa oleh dua Datuk bersaudara iaitu Datuk Temenggung dan Datuk Pepatih Nan Sebatang. Ini kerana katakata falsafah ini disisipkan ke jenis lain. 5. Berkisarkan tentang konsep dan aspek yang diketengahkan dalam perbilangan adat dinyatakan oleh Alwi Salim (1983). meminang.dipersetujui bersama Mengekalkan satu norma tertentu dalam masyarakat Menggambarkan corak dan pola hidup bermasyarakat. digunakan dalam menguruskan undang-undang jenayah atau hukum pidana adat yang menyatakan jenis-jenis kesalahan. dalam konsep ini perbilangan adat menyatakan dengan jelas susunan pemerintahan adalah mengikut peringkat-peringkat berikut. antaranya: 1. 2.

utamakan nisab sebelah ibu. Sebagai kesimpulannya. Sistem kewarisan. perbilangan adat dapat dikatakan sebagai bentuk puisi klasik yang juga intim dengan kehidupan masyarakat Melayu lama. Sehingga kini perbilangan adat ini masih digunakan oleh kelompok masyarakat yang mengamalkan tatacara Adat Perpatih. F). pedoman. Ia merangkumi pemilihan ketua dalam masyarakat. Yang mana Buapak dan Datuk Lembaga bertindak sebagai pemegang kuasa. dalam sistem ini perbilangan adat digunakan untuk pembahagian harta pusaka. banyak menjurus kepada adat berumah tangga. Aspek adat istiadat. Diperturunkan kata-kata ini: Yang mencincang. Aspek ekonomi. memberi balas 3. didengarkan perbilangan ini: Majlis di tepi air Mendesa di perut kenyang 4. Kata hikmat dijadikan pedoman hidup dan percakapan umum. pegangan dan juga perpaduan.Peribahasa| 23 2. 6. hak. tanggungjawab. penceraian sehingga kepada pembahagian harta. Aspek sosial. Ini untuk menunjukkan bahawa masyarakat mempunyai taraf yang sama dan mesti dimuliakan. ulama atau orang bijak pandai. iaitu dari pertunangan. Bentuknya ringkas tetapi mempunyai maksud yang benar dan . perkahwinan. memapas Yang membunuh membangunkan Yang menjual. Kata Hikmat Kata hikmat merujuk kepada kata-kata punjangga. perbilangan adat ini tidak didasarkan kepada pembalasan tetapi didasarkan kepada pemulihan (restitution). masyarakat Adat Pepatih melahirkan perbilangan ini adalah mengikut susunan unilateral-matrilineal. kata-kata perbilangan disusun indah dan menunjukkan bahawa kehidupan memerlukan ekonomi yang teguh. diperturunkan perbilangan ini: Yang buta penghembus lesung Yang pekak pelepas bedil Yang lumpuh penghuni rumah Yang kuat pembawa beban Yang bingung disuruh-suruh Yang cerdik lawan berunding 5. Mengikut Adat Perpatih harta pusaka diperturunkan kepada anak perempuan sahaja dan tanah pusaka tidak dibenarkan dijual atau digadai. Konsep keadilan.

halaman xiv dinyatakan bahawa : “ Peribahasa…perlu diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. “kita mesti menanti waktu. panduan dan peringatan serta dijadikan pedoman hidup. contohnya “bahasa menunjukkan bangsa”. Pemilihan peribahasa… hendaklah mengutamakan falsafah. keperibadian dan nilai murn i masyarakat Malaysia. “bersatu teguh bercerai roboh”.… dan hendaklah diajarkan dalam konteks. jelas bahawa pembelajaran dan penghayatan peribahasa bertujuan meningkatkan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid. Contoh yang lain juga seperti “ jangan pandang orang yang berkata. AKTIVITI 8. Ini bermaksud ungkapan yang berupa nasihat. sedap.Peribahasa| 24 dalam. pandang apa yang ia kata”. waktu tidak menanti kita” dan sebagainya. Hal ini kerana peribahasa berupaya untuk berkembang dan relevan dengan bahasa tersebut secara keseluruhannya. perkara v. Kemahiran berbahasa ini pula akan diteliti dalam konteks kebolehan murid menggunakan peribahasa dalam aktiviti seharian dan penulisan. dalam bahagian Sistem Bahasa. kata hikmat atau kata pujangga ialah perkataan orang bijak pandai yang mengandungi pengertian yang tinggi. pendek. Hasil penulisan tentunya akan menjadi lebih indah dan bermutu sekiranya dimuatkan dengan peribahasa yang tepat dan sesuai.3 Peribahasa dalam Pendidikan Dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek Bahasa Melayu khasnya di sekolah. Dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat. benar dan berisi. . “maju bangsa maju negara” dan sebagainya. 8. Za‟ba juga menyebut tentang kategori yang sama sebagai lidah pendeta yang didefinisikan sebagai perkataan yang bijak.2 Bina peta minda untuk memudahkan anda membezakan antara jenis-jenis peribahasa. ” Dalam hal ini. peribahasa mempunyai kedudukan yang sama penting dengan aspek lain. Mengikut Kamus Dewan.

diikuti dengan menyimpul makna yang simbolik dan terakhir dengan membuat penilaian terhadap ketepatan peribahasa berdasarkan konteks dan situasinya. Guru dicadangkan agar memilih peribahasa yang mudah dan biasa digunakan dalam masyarakat. sebagai jalan penyelesaian adalah dicadangkan agar pengajaran peribahasa di dalam bilik darjah menggunakan pendekatan kontekstual. “…Remaja di kawasan perumahan itu sanggup menggadai nyawa untuk berlumba haram walaupun telah diberi amaran beberapa kali oleh pihak polis” Jelas sekali peribahasa menggadai nyawa di atas diungkapkan dalam bentuk yang tidak tepat. sifat peribahasa yang hanya sesuai untuk keadaan tertentu telah menyebabkan minat dan kecenderungan untuk mempelajarinya menurun. pengajaran berpusatkan guru turut menyebabkan pengajaran peribahasa tidak begitu berkesan. Ini kerana. Akibatnya murid akan berusaha menghafal peribahasa yang diberikan dan tidak menghayatinya sehingga mereka menganggap peribahasa adalah sesuatu yang sukar untuk dipelajari. . Peribahasa tersebut sebenarnya lebih sesuai bagi menyatakan perajurit negara yang berjuang mempertahankan tanah air atau pengorbanan yang suci dan bermakna. mereka harus dirangsang agar menggunakan peribahasa dalam pelbagai situasi. Berikut merupakan contoh pengajaran peribahasa menggunakan konteks situasi. Guru juga harus mengetahui maksud dan pengertian serta penggunaan peribahasa yang diajar kepada murid. Antaranya ialah kesukaran murid untuk mengingat sesuatu peribahasa ekoran sifat yang mempunyai pelbagai makna. Menerusi pendekatan ini. Selain itu. Bagi mencapai tujuan ini. manakala murid begitu pasif sebagai penerima maklumat. Selain jumlah dan jenisnya yang banyak. Namun begitu. Justeru itu. guru perlu bijak memilih peribahasa yang akan diajar. Guru memberikan penjelasan mengenai maksud peribahasa. murid tidak seharusnya digalakkan menghafal sesuatu peribahasa seperti yang lazim dilakukan sebelum ini. murid diajar menghayati peribahasa berdasarkan konteks dan situasi. Dengan strategi pengajaran berdasarkan konteks ini. Sebaliknya. Dengan cara ini. beberapa halangan perlu dihadapi semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. peribahasa yang tepat bagi remaja yang berkumba haram seperti yang digambarkan dalam petikan tadi ialah menempah maut. iaitu guru bertindak sebagai fasilitator. Justeru itu. murid perlu diajar mengenai ciri dan penggunaan peribahasa secara mudah dan tepat.Peribahasa| 25 Sehubungan itu. pengamatan perlu dilakukan mengenai hubungan antara perkara yang dibandingkan. perbuatan yang dilakukan adalah tidak bermoral.

Perbilangan 7. KATA KUNCI 1. Kata Hikmat . Guru yang kreatif boleh membina sendiri bahan bantu mengajar ini. terdapat cd/DVD yang dijual di pasaran berkaitan peribahasa yang sesuai digunakan khususnya di peringkat sekolah rendah. Sesebuah karangan dapat difahami tanpa menggunakan peribahasa. 4. pemahaman. RUMUSAN Penggunaan peribahasa dalam pengajaran bahasa Melayu sangat bergantung pada daya kreativiti seseorang guru. Tiap-tiap peribahasa diberikan erti dan juga ayat contoh. untuk menggunakan peribahasa dengan baik. kemahiran lisan atau bercerita. kemahiran berfikir dan sebagainya.Peribahasa| 26 Peribahasa yang digunakan dalam karangan dan juga pertuturan sebenarnya bukanlah untuk keperluan makna. 2. Karangan dan pertuturan akan lebih menarik jika peribahasa adalah unsur gaya dalam pertuturan dan penulisan. Peribahasa boleh diaplikasikan dalam pelbagai kemahiran bahasa seperti penulisan karangan. Dengan kata lain. Peribahasa ini bertujuan untuk membantu para pelajar membuat pengertian yang tepat tentang sesuatu peribahasa supaya penggunaannya sesuai dengan konteks ayat atau karangan begitu juga penggunaanya dalam kehidupan seharian. Ayat contoh ini disediakan dalam susunan tatabahasa yang mudah bagi para pelajar memahami penggunaannya. Malah. pemaksaan peribahasa dalam sesebuah karangan akan menyebabkan tujuan penggunaannya tidak tercapai. bagaimanapun bagi guru yang kesuntukan masa. Penggunaan peribahasa bertujuan untuk memperindah bahasa dan untuk menimbulkan daya tarikan atau kesan-kesan lain. seseorang hendaklah betul-betul memahami peribahasa itu dan mengetahu tempat dan ketikanya peribahasa itu diperlukan. 3. Peribahasa tidak wajar dipaksakan ke dalam konteks. kemasyarakatan. dan sebagainya. Seseorang guru yang kreatif melihat peribahasa sebagai salah satu bahan pengajaran yang banyak mempunyai unsur-unsur pengajaran. Simpulan Bahasa 6. Peribahasa Perumpamaan Pepatah Bidalan 5. teka-teki atau kuiz. Pemaksaan akan menyebabkan karangan atau pertuturan itu tidak menarik. kemahiran tatabahasa.

Peribahasa dapat dijadikan sebagai bahan P&P Bahasa Melayu.wikipedia.com.com/ http://www. 2010. Pantun Berkait. Pada pendapat anda. Singapura: Malaysia Publishing Limited.tutor. Bagaimakah peribahasa dapat meningkatkan keperibadian seseorang? Fikirkan. bagaimanakah caranya? RUJUKAN A.my/stpm/peribahasa/peribahasa.edu.htm http://ms.Peribahasa| 27 PENILAIAN KENDIRI 1. Kadir Ahmad.upsi.my/AbdullahHassan/ http://peribahasamelayu. Peribahasa. adakah peribahasa masih relevan dalam kehidupan moden hari ini? 2. Pada pandangan anda. Abdullah Hassan.org/wiki/Peribahasa . 1964. 3. http://blog.

kuliah. 5. menjelaskan perbezaan koheren dan kohesi. kewujudan wacana menentukan kelangsungan sesebuah penulisan yang baik dan bermutu. Dalam bidang penulisan. terkandung koheren dan kohesi di samping kewujudan penanda-penanda wacana tertentu bagi menghasilkan sesebuah penulisan yang lengkap. wacana dianggap dapat memenuhi sesebuah ciri penulisan yang lengkap. menjelaskan jenis-jenis dan alat wacana. ekspresi idea-idea atau gagasan-gagasan. pertuturan. 3. terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan -Risalah tulisan. Ini kerana.0 PENGENALAN Wacana merupakan sebuah kesatuan lengkap melebihi batas-batas ayat. 2. wacana menyediakan kesemua ciri yang melengkapi bagi sesebuah penulisan. 9. percakapan. Tuntasnya.Wacana dan Laras Bahasa| 1 UNIT 9 WACANA DAN LARAS BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. menjelaskan definisi wacana. anda diharapkan dapat: 1.Keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasa merupakan suatu kesatuan . menjelaskan wacana bererti: -Ucapan. (1983) wacana bermaksud: -Hubungan fikiran dengan kata-kata.1 Definisi Wacana Menurut KAMUS WEBSTER. disertasi formal. 9. menjelaskan ciri-ciri wacana. khutbah KAMUS DEWAN EDISI BARU (1993). keseluruhan tutur yang . atau percakapan -Hubungan secara umum. ceramah. Di dalam wacana. 4. dan menghuraikan jenis dan ciri-ciri laras bahasa.

yang disebut teks bagi wacana adalah ayat bagi ujaran. siri buku (cerita) dan sebagainya. perenggan. cerita. Terlengkap / terbesar / tertinggi kedudukannya 3. buku. Teratur / tersusun rapi / rasa koheren (kepautan) 5.Wacana dan Laras Bahasa| 2 STUBBS. HARIMURTI KRIDALAKSANA: Wacana ialah satuan bahasa terlengkap. bab. ayat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. iaitu: 1. Dengan kata lain. ensiklopedia. HENRY GUNTUR TARIGAN: Wacana ialah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yangg mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. Secara ringkas. Mengatasi ayat / klausa 4. dialog. cerpen. . buku. seperti ertukaran-pertukaran percakapan atau teks-teks tertulis. ceraian. dalam hierarki tatabahasa merupakan satuan tatabahasa tertinggi atau terbesar. wacana merupakan unit-unit linguistik yang lebih besar daripada ayat atau klausa. Mempunyai permulaan dan penutup AKTIVITI 9. Satuan bahasa 2. Kesimpulan daripada takrifan-takrifan di atas terdapat lapan unsur penting wacana . paragraf. Rasa kohesi (kesepaduan) 7. dan sebagainya). Berkesinambungan 6. novel. ASMAH HAJI OMAR: Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. CARLSON: Wacana ialah rentetan ujaran yang berkesinambungan dan gramatis serta tersusun rapi. sejumlah ayat. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel.1 Sila berbincang dengan rakan . MICHAEL: Wacana merupakan kesatuan bahasa yang lebih besar daripada ayat atau klausa. yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat. Dalam bentuk lisan / tulisan 8.

Bermaklumat: tiap-tiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang tidak terdapat dalam ayat sebelumnya. 2. Berdasarkan bentuk: wacana prosa. AKTIVITI 9.2 Buat perbincangan berikut: 1. 9.2 Ciri-ciri Wacana : 1. mempengaruhi pemilihan laras bahasa. Mesti memasukkan maklumat yang tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat yang ada dalam ayat sebelumnya.penggunaan ayat. 7. 5. 8. Mempunyai gaya: bersahaja atau tidak bersahaja. Takrifan wacana dalam penghasilan sesebuah penulisan. 9.3 Jenis-jenis Wacana 1. 3. Mempunyai koheren (pertautan: ayat dengan ayat. perenggan dengan perenggan lain dan isi dengan isi yang lain. 6. Berdasarkan pengungkapan: wacana langsung dan tidak langsung 3. 2. rasmi atau tidak rasmi. Berlandaskan hubungan: penutur dengan pendengar. Berdasarkan media penyampaian: wacana lisan dan tulisan 2. puisi dan dramai . Mempunyai andaian dan inferens: inferens memberikan maklumat baru kepada andaian. penggunaan dialek. Diterima khalayak/audiens: penerimaan tinggi jika pembaca atau pendengar memahami sepenuhnya wacana itu dan mempunyai tujuan yang sama.Wacana dan Laras Bahasa| 3 1. Ciri-ciri wacana yang paling dominan dalam melakari penulisan yang baik. penulis dengan pembaca. mempunyai kohesi (kesepaduan): ketepatan seluruh isi-isi yang dikemukakan fokus kepada tajuk atau isu yang diketengahkan. mempunyai tujuan bagi menentukan jenis wacana. Kepentingan wacana dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. ayat. 4. 9.

Contohnya: i) ii) Suami sakit dan isteri meninggal dunia. Sebagai satuan bahasa yang lengkap. Untuk mendapatkan wacana yang kohesif dan koherens. iaitu adanya keserasian hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam wacana tersebut. Alat-alat gramatikal yang dapat digunakan untuk membuat sebuah wacana menjadi kohesif antaranya ialah: Pertama penghubung ialah alat untuk menghubungkan bahagian-bahagian ayat atau menghubungkan perenggan dengan perenggan yang lain. Adakah ia satu hubungan penambahan.3 1. terdapat konsep. sebab dan akibat atau hubungan kewaktuan. Pada wacana ini. Hubungan akan menjadi jelas sekiranya diberi kata penghubung dan menjadi wacana seperti berikut. akan terciptalah kekohesian iaitu isi wacana yang benar. Oleh itu dapatlah disimpulkan bahawa wacana itu tidak koherens. Apabila wacana itu kohesif. Dengan itu penggunaan kata hubung ini menjadi ayat lebih eksplisit dan menjadi jelas jika dibandingkan dengan ayat tanpa kata hubung seperti ayat: Suami sakit. 9.4 Alat Wacana Sesuatu wacana akan disebut baik sekiranya wacana itu kohesif dan koherens. Pensyaratannya akan dapat dipenuhi sekiranya wacana itu sudah terbina yang disebut kekohesian. Dia ingin membeli Kamus Dewan yang terbaharu. sama ada Fadil atau Nizam yang ingin membeli kamus tersebut atau perkataan dia itu merujuk kepada kedua-duanya sekali. Contohnya: Fadil dan Nizam pergi ke kedai buku. hubungan antara ayat pertama dan yang kedua tidak jelas. Ini bererti wacana dibentuk dari ayat atau ayat-ayat yang memenuhi syarat gramatikal. baik yang berupa aspek gramatikal maupun yang berupa aspek semantik atau gabungan kedua-dua itu sekali.ia dapat digunakan dengan pelbagai alat wacana. Wacana itu tidak kohesif kerana kata ganti nama diri dia tidak jelas untuk menunjukkan kepada siapa. Isteri meninggal dunia. Suami sakit kerana isteri meninggal dunia. . yang boleh difahami oleh pembaca dan pendengar tanpa sebarang keraguanpun. Jika ayat tersebut ingin ditujukan kepada kedua-duanya seharusnyalah perkataan dia digantikan dengan perkataan mereka. gagasan. fikiran atau idea yang utuh. Ulas tentang cara menjadikan sesebuah penulisan yang lengkap berdasarkan jenis-jenis wacana.Wacana dan Laras Bahasa| 4 Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hirarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. serta syarat kewacanaannya yang lain. AKTIVITI 9.

ini. 9. menggunakan kata hubung pertentangan pada ayat yang kedua yang terdapat di dalam wacana itu. Setiap ayat tersebut berdiri dengan sendirinya. kalimat yang sama tidak perlu diulang. Oleh sebab itu isteri meninggal dunia. Suami sakit. Awan tebal menutupi langit.Wacana dan Laras Bahasa| 5 iii) iv) Suami sakit. Ketiga. sedangkan isteri meninggal dunia. Dengan itu ayat-ayat itu saling berhubungan. Dan yang gadis itu bernama Nora berasal dari Pulau Pinang. dan kelihatan tidak ada perhubungan antara ayat yang satu dengan yang lain. Tunjukkan bagaimana alat wacana dapat menjelaskan kekaburan yang berlaku dalam sesebuah penulisan. Antaranya: Pertama. Itu tanda hari nak hujan. kerana terlalu banyak menggunakan kata. Dengan itu. kata yang menggunakan kata ganti diri dia. kerana tidak diulang bahagian yang sama. Fadil lemas di sungai.5 PENANDA PENGHUBUNG Selain dari keupayaan gramatikal. Contohnya: Kawan saya berbaju biru itu namanya Fadil. Contohnya i) ii) iii) iv) Pelajar-pelajar tingkatan lima mula memasuki dewan peperiksaan. Yang di hujung sana namanya Nizam berasal dari Kuala Lumpur. dan penghilangan itu sendiri menjadi alat penghubung dalam wacana tersebut. Mereka tenang untuk menjawab soalan peperiksaan. iaitu menghilangkan beberapa bahagian tertentu yang sama yang terdapat ayat yang lain. Dengan menggunakan kata ganti diri sebagai rujukan anafora. mereka. Beberapa orang cuba untuk menyelamatkannya. menggunakan ellipsis. nya. Tanpa ellipsis wacana tersebut kelihatan tidak efektif. Contohnya Semalam hari hujan dengan lebat sekali. itu sebagai rujukan anafora. wacana itu kelihatan lebih efektif. Kedua. Hari ini cerah pula.4 1. Melainkan digantikan dengan kata ganti diri itu. Dengan ellipsis. dia berasal dari Perak. sesebuah wacana yang kohesif dan koheren dapat juga dibuat dengan bantuan pelbagai aspek semantik. . AKTIVITI 9.

Wacana dan Laras Bahasa| 6 Kedua. Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. Dan akhirnya ayat akan membentuk wacana. Dia tidak mahu terjadi seperti dirinya. Dengan itu fonem akan membentuk morfem lalu morfem akan membentuk kata kemudian kata akan membentuk frasa selanjutnya frasa membentuk klausa. Kebakaran sering terjadi di Kuala Lumpur. Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. Kelima. binaan serta konstruksinya. menggunakan hubungan sebab-akibat. menggunakan hubungan generik-spesifik atau spesifik generik contohnya Kerajaan telah cuba untuk menambah bilangan kenderaan awam dan sedaya upaya mengurangkan jumlah bilangan kenderaan peribadi. Tingkat- . Klausa seterusnya membentuk ayat. Retorik menjadi komponen yang penting bagi wacana. menggunakan hubungan rujukan yang sama pada ayat atau pada dua ayat dalam satu wacana. contohnya Kelima-lima orang anaknya telah bersekolah. Keenam. seperti seminggu tidak makan. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. Contohnya Lapar sungguh lagaknya. contohnya Dia malas. Ketiga. dapatlah disimpulkan bahawa satu tahap yang lebih kecil akan membentuk satuan yang lebih besar. Seringkali dia ponteng kelas. Sintaksis pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa. Keempat. menggunakan hubungan antara ayat antara kedua-dua ayat tersebut.Ia tidak mengira waktu sama ada siang atau HIERARKI SATUAN WACANA WACANA AYAT KLAUSA FRASA KATA MORFEM FONEM Berdasarkan rajah di atas. Contohnya malam. menggunakan hubungan tujuan di dalam isi sesebuah wacana. Wajarlah jika ia gagal dalam peperiksaan.

sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. dan ayat merupakan peringkat bentuk. iaitu sama ada naratif (pemerian). usur-unsur paralinguistik (tanda bacaan. kesatuan fikiran yang utuh. Sesuatu wacana merangkumi: i. tubuh . percakapan' ii. miring. cerpen). jadual. peta dan statistik. graf. ucapan.isi. morfem. frasa. pendahuluan b. 9. pertuturan. berkesan. khutbah) atau tulisan (seperti surat. aartikel. . novel. penutup d. klausa. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. cetakan tebal. deskriptif (pengambaran). logik. Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . Ia melebihi tingkat ayat. manakala wacana merupakan peringkat fungsi. eksposisi (pendedahan) atau penghujahan. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. kata. menarik. munasabah. Hubungan ini dapat digambarkan seperti berikut: Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. garis tebal) c.Wacana dan Laras Bahasa| 7 tingkat fonem. juga dikenali sebagai penanda wacana. Wacana mempunyai penanda.

Urutan 3. iaitu. Proposisi dalam ayat (a) berkait dengan proposisi dalam ayat (b). pertama. kemudian daripada itu. fasal. di samping. oleh itu. Tempat 7. ketika. lantaran. serupa dengan. perkaitan itu dinyatakan . sebenarnya. akhirnya. seperti yang diterangkan. Bandingan 10. jadi. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. sesuai dengan. Pertentangan 11. tambahan lagi. KOHESI DAN KOHEREN Kohesi merupakan hubungan perkaitan antara proposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur gramatikal dan semantik dalam ayat yang membentuk wacana. seterusnya. kedua. pastilah. selepas. ibarat. contohnya. lagi. akhirnya. lama-kelamaan. semasa. bak kata. seperti juga. bertentangan dengan. umpama. bertentangan dengan. sebaliknya. dengan kata lain. Sebab dan kesan 9. rumusannya. Waktu 8. Rumusan 6. seterusnya. akhir kata. tentulah. namun begitu. sebab itu. kemudian. bagai. sungguhpun. sesungguhnya. yakni. bersebelahan dengan. tetapi. kemudian. walau bagaimanapun. macam. Penyataan semula 4. selepas itu. (c) Apakah yang dilakukan oleh Ahmad? (d) Jahanam itu memukul anaknya. pada mulanya. serta. sebagai kesimpulan. lambat-laun. sewajarnya. dengan itu. sememangnya. sebagai. dan perkaitan itu diwujudkan dalam bentuk penggunaan kata ganti nama dia yang merujuk Ahmad. selanjutnya. Contoh 5. kesimpulannya. tambahan pula. apabila. seperti. justeru itu. Pada ayat (d). laksana. Pengesahan Contoh dan.Wacana dan Laras Bahasa| 8 Fungsi 1. sama juga dengan. Tambahan 2. Contoh: (a) Apakah yang dilakukan oleh Ahmad? (b) Dia memukul anaknya.

Jef! (b) Aku sedang mandi. Hubungan ini dikatakan kohesi. Mat!. Sesuatu wacana tidak mungkin kohesi tanpa koherensi. Oleh itu. Contoh: (a) Anak penyair terkenal itu semakin besar. biar aku sahaja yang menjawabnya. Koheren juga merupakan perkaitan antara proposisi. Dan terdapat juga wacana yang hadir koherensi. Perbezaan Kohesi dan Koheren Perbedaan antara kohesi dengan koheren itu menunjukkan bahawa terdapat wacana yang sekali gus hadir kohesi dan koherensi. dan kerananya juga mewujudkan koherensi. tetapi perkaitan itu tidak secara eksplisit (nyata) dapat dilihat daripada ayat yang mengungkapkannya. Yang penting. Kohesi biasanya diwujudkan melalui penggunaan kata yang maknanya berbeda dengan makna kata yang ditujukkannya. tetapi tidak secara nyata memperlihatkan perkaitan gramatikal atau semantik. Ayat (b) dapat ditafsirkan sebagai bentuk pendek daripada ayat Aku sedang mandi. Contoh: (a) Angkat telefon itu. kata yang digantikan dan kata pengganti menuju pada rujukan yang sama. . Sementara ayat (c) dapat ditafsirkan sebagai OK! Kalau begitu. Contoh: (a) Siapakah yang dipukul oleh Ali? (b) Ali memukul budak kecil itu. Nelayan yang rajin dan gigih itu bekerja dengan tidak mengenal jemu. tetapi tidak kohesi. (b) Pak Abu telah turun ke laut pada waktu subuh lagi. Gadis itu kini belajar di sekolah asrama penuh. iaitu Ahmad. Anak penyair terkenal itu dan gadis itu mempunyai rujukan yang sama. perkaitan antara proposisi tetap wujud. Perkaitan itu juga dapat dilihat pada kata kerja dilakukan dan memukul yang mempunyai kesinambungan makna. Untaian ayat yang kohesi tetapi tidak koherensi tidak mungkin membentuk suatu wacana. (b) dan (c). Sehingga dapat dirumaskan bahawa Pak Abu dan nelayan ialah orang yang sama. Ini dibantu pula oleh kehadiran kata lain seperti laut yang membawa implikasi bahawa orang yang turun ke laut pada waktu subuh untuk menangkap ikan ialah nelayan. aku tidak dapat menjawab telefon itu.Wacana dan Laras Bahasa| 9 dengan frasa jahanam itu yang dalam konteks normal mempunyai rujukan yang sama. Mat! (c) OK! Dalam wawancara di atas (a). Demikian juga Pak Abu dan nelayan memiliki acuan yang sama.

Oleh itu. Dalam ayat (a). Dalam keadaan biasa. kata ganti nya mengacu kepada kata berikutnya. Busro diajak mengelilingi bandar Kajang. jawapan yang diharapkan ialah orang yang dipukul Ali. 9. Bina peta minda yang memperlihatkan kepentingan koherens. Contoh: (a) Apakah yang dipandang oleh emak? (b) Dia memandang bulan di langit. Anafora ialah hubungan antara kata ganti nama yang mengaju kepada kata sebenar.5 1.Wacana dan Laras Bahasa| 10 Ayat (a) dan ayat (b) menunjukkan bahawa terdapat perkaitan antara gramatis dengan semantik. Tetapi tidak koherensi kerana fokus pertanyaan ayat (a) ialah siapa. (b) Halim membeli motosikal baharu. dia mengaju kepada kata emak. Halimah menjelajah Malaysia.6 Laras Bahasa Laras J bahasa dikaitkan dengan kesesuaian dengan bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. 2. Dalam ayat (b). Bina peta minda yang memperlihatkan kepentingan kohesi. Katafora ialah hubungan antara kata ganti nama dengan nama sebenar yang mengikutinya. tetapi Halim. Contoh: (a) Dengan keretanya itu. Dalam ayat di atas. Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang wacana digunakan. ayat (b) seharusnya berbunyi budak kecil itu (yang dipukul oleh Ali). iaitu Halimah. dan bukannya Ali memukul budak kecil itu. sesuatu . dan dengan motosikalnya itu. AKTIVITI 9. kata ganti nya tidak mengacu kepada Busro. Ini dinamakan hubungan anafora. Anafora dan Katafora Anafora dan katafora ialah sejenis hubungan atau pertautan dalam wacana.

adakah ucapan itu disampaiakn dalam majlis yang formal yang dihadiri oleh orang- . perbahasan dan khutbah atau doa? JIka tulisan sama ada ia esei. Jika wacana merupaan wacana ilmiah. perubatan. maka ragam ayat pasif banyak digunakan untuk memberikn fokus kepada perkara yang dibincangkan. dan panjang pendek ayat akan menghasilkan laras yang berbeza. Sebaliknya. Laras dipengaruhi oleh latar. rragam ayat aktif dengan ayat tunggal yang pendek-pendek banyak digunakan supaya sesuai dengan tempo perlawanan bola sepak berkenaan. Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi. iaitu tajuk wacana. ayat bias dan ayat songsang.Wacana dan Laras Bahasa| 11 Contoh dalam bidang agama. ucapan. pendidikan. dan gaya penyampaian. Tajuk wacana Sama ada wacana berkenaan disampaikan secara lisan atau tulisan. Bidang-bidang ini menentukan kosa kata dan istilah serta jenis ayat dan ragam ayat yang digunakan. Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa. jika wacana merupakan ulasan selari perlawanan bola sepak . matematik dan sebagainya. sains. memorandum atau iklan? mengimbangi sama ada suatu ucapan berkenaan disampaikan dalam situasi formal atau tak formal. Tiga Dimensi Laras (Halliday) merujuk kepada bidang yang diperkatakan seperti biologi. sama ada ia merupakan wacana syarahan atau ucapan. politik. sukan. Cara penyampaian Jika lisan. sukan dan sebagainya. peserta dan tujuan. penutur. laporan. surat rasmi atau surat peribadi. cara penyampaian. Contoh: Ayat aktif dan ayat pasif. Gaya penyampaian Misalnya. Terdapat tokoh bahasa yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi.

berita sukan). ringkas dan padat. kurang kata pinjaman. berita sukan). laporan. objek. rencana). . Laras khusus pula merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar (rencana. iklam). Struktur ayat mudah. Pembeza utama yang membezakan antara laras biasa dengan laras khusus ialah:    kosa kata atau istilah tatabahasa gaya Laras Bahasa Biasa Tidak melibatkan bidang tertentu.Wacana dan Laras Bahasa| 12 orang kenamaan atau dif-dif? Jenis dan Ciri Laras Bahasa Laras bahasa dapat digolongkan kepada dua golongan besar. sebagainya. pengetahuan dan penerangan (syarahan.) Laras biasa ialah laras bahasa yang yang digunakan unuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti bidang hiburan (laporan sukan. surat kiriman dan diucapkan sama ada pengguguran subjek. iklan). maklumat dan pemujukan (rencana. iaitu laras biasa dan laras khusus. Ayat ayat sederhana. predikat. Laras bahasa biasa terbahagi kepada formal dan tak formal. contohnya: Dilarang memijak rumput. Laras Bahasa Biasa Formal/Rasmi Tak Formal Berlaku proses pengguguran dalam ayat-ayat yang Digunakan dalam majlis rasmi. encana) dan maklumat dan pemujukan (rencana. mudah difahami. buku). pengetahuan dan peneranangan (syarahan. tiada istilah teknikal. Laras biasa ialah laras khusus yang digunakan untuk masyarakat umum seeprti bidang hiburan (laporan sukan.

Contoh laras perniagaan: SURUHANJAYA Sekuriti Malaysia (SC) meluluskan sembilan permohonan melaksanakan tawaran awam permulaan (IPO) untuk penyenaraian di Bursa Malaysia dalam tempoh suku kedua lalu.04 bilion. laporan dan sebagainya . lukisan. Laras Bahasa Perniagaan Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu. tender.my 23 Julai 2011) . dengan potensi modal pasaran terkumpul bernilai RM17.com.Wacana dan Laras Bahasa| 13 . Percuma Satu (f) Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan.bharian. atau mengubah sikap dan melakukan tindakan. ilustrasi dan sebagainya. disokong pula oleh gambar. (g) Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama (h) Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai (i) Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin Z. (Sumber: http://www. grafik. Ia adalah jauh lebih tinggi berbanding hanya satu IPO diluluskan pada suku pertama dan tiga pada suku kedua tahun lalu. Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut: (a) slogan: Kami Ada Cara (b) Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual/Disewa (c) Perkaitan Konsep: Artis X dengan Tilam Jenama Y (D) Perisytihran: Waja dengan Aksesori Lengkap (e) Kaedah Umpan: Beli Satu. Digunakan dalam iklan. justeru mencerminkan kerancakan semula aktiviti penjanaan modal di pasaran tempatan.

nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab. HGP berjaya merekodkan antara 20. dan biasanya perlu dihafal. teknologi. 45. metafora. peribahasa. simili. Ia adalah satu inisiatif global bagi mengumpul data-data genetik manusia bagi tujuan merawat penyakitpenyakit yang berkaitan dengan mutasi gen. penulis perlu mengikut fornmati tertentu seperti perlu ada catatan bibiliografi (rujukan).my 23 Julai 2011) Laras Bahasa Undang-Undang Tiada gambar. selaku plaintif mendakwa dia telah ditangkap secara salah dan tidak sah oleh polis pada pukul 10 pagi.bharian. satu lagi projek genetik menyusul iaitu Projek Variasi Manusia atau Human Variome Project (HVP). habeas corpus dan sebagainya. 9 Mac 2010 sehingga keesokan harinya. komunikasi. Dalam penulisan ilmiah. Dalam saman yang difailkan pada 16 Ogos tahun lalu. Selepas HGP.000 gen dalam DNA manusia. kiasan dan sebagainya. Mazlan. Contohnya ialah fotosintesis. pemetaan genetik yang dikenali sebagai Projek Genom Manusia (HGP) sudah bermula.com. Azran Rahmat dan kerajaan Malaysia sebagai defendan pertama hingga keempat.com. Contoh laras bahasa akademik: Bagi tempoh 1990 hingga 2003.000 ke 25. mengawan. graf. pendebungaan dan sebagainya. matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan. anggota polis. HVP dicetuskan oleh Profesor Richard Cotton dan berpangkalan di Australia. 55. Di Amerika Syarikat.my/ 23 Julai 2011) . Bersifat teknikal.Wacana dan Laras Bahasa| 14 Laras Bahasa Akademik Meliputi pelbagai bidang seperti sains. (Sumber: http://www. Contoh laras undang-undang: Hakim Datuk Akhtar Tahir memutuskan menolak dengan kos saman tersebut setelah Mazlan gagal membuktikan unsur-unsur konspirasi seperti yang didakwa dalam pernyataan tuntutannya. Plaintif menamakan Awang. Mohd. Felda. Menggunakan istilah-istilah yang khusus kepada bidang. pecutan. misalnya penulisan tesis. mempunyai istilah sendiri seperti Argumantum ad baculum. (Sumber: http://utusan. Sejak itu banyak penyelidikan berkaitan pemetaan genetik dilakukan di seluruh dunia.

Beberapa ciri bahasa sastera: a kreatif dan imaginatif b. pengulangan. kisan. d. pemilihan kata c. dialog. ambiguiti dan sebagainya. preskriptif. perbandingan. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai. dan lain pula daripada struktur teks esei dan karya ilmiah. kiasan. metafora. Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilanganbesar pembaca akhbar. pertama. simile. malah. mementingkan penyusunan. Timbalan Panglima Tentera Laut. ilusi. dramatik dan puitis. lain daripada struktur teks cereka. Ayat yang panjang. Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baikialah. deskriptif. personifikasi. metafora. isi tulisan mestilah tepat. menggunakan bahas tersirat: perlambangan. peribahasa. gaya tulisan yang jelas dan ketiga. Bahasanya boleh dalam bentuk naratif.com. istilah teknik. dan sebagainya haruslah dielakkan. pasukan itu mendapat pujian pelbagai pihak berdasarkan prestasi mereka sepanjang bertugas di negara itu.my/ 23 Julai 2011) Laras Bahasa Sastera Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orang ramai.Wacana dan Laras Bahasa| 15 Laras bahasa media Berita sebagai satu wacana mempunyais truktur teks yang tersendiri. (Sumber: http://utusan. . Laksamana Madya Datuk Mohammed Noordin Ali berkata.: monolog. mengandungi beberapa klaausa. bunga-bunga bahasa dan sebagainya. puitis dan hidup. baasa yang digunakan mudah. Contoh laras akhbar: SUBANG 22 Julai – Prestasi cemerlang pasukan Malcon East 6 (ME 6) sepanjang berkhidmat selama sembilan bulan di Lebanon berjaya menjulang nama Angkatan Tentera Malaysia (ATM) di peringkat antarabangsa. menggunakan petikan. kedua.

dia merasakan dalam dirinya ada air kekusutan berkocak hebat. Namun. Thufail bin Amr dan Saidina Umar bin al-Khattab untuk memeluk Islam. Contoh laras agama: Al-Maraqhi dalam tafsirnya mengatakan. dan Bidang Ciri-ciri Laras Bahasa Perniagaan (Sumber: http://www. Di tengah-tengah fikirannya yang keruh. tertabur di jalan raya dan bangunan di depan banglo mewah tiga tingkat. Amat penat. ayat ini secara ijmalnya menunjukkan al-Quran itu penawar kepada manusia dalam empat perkara iaitu nasihat yang baik. semua usaha perlu dihidupkan dalam organisasi kerana mukjizat kehebatan kemuliaan al-Quran kesannya sangat mendalam kepada jati diri. Membuatkan dia penat. Diselamatkan oleh pakar bedah yang hebat.my 23 Julai 2011) .bharian. Melihat cebisan-cebisan putih yang gugur dari langit. keagungan Allah melalui kalam-Nya ini juga apabila dibaca dapat melembutkan hati dan membuka hidayah seperti berlaku kepada ahli syair terkemuka.my/bharian/articles/Cerpen_Virus/Article 23 Julai 2011) Laras Bahasa Agama Mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab Diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis. Sebagai pengurus atau majikan. Ia bagaikan dihangatkan oleh suatu perasaan yang menjarumi fikirannya. Contoh laras sastera: DIA memandang ke luar jendela yang berlangsir ungu muda. petunjuk jalan kebenaran dan rahmat bagi mereka yang beriman. Ia boleh dibudayakan termasuk di tempat kerja. Dia sendiri terpegun dengan keadaan cuaca yang tidak pernah berlaku dalam sejarah Daerah Mawar Merah. Lalu terusik pada jiwa. Bahkan. (Sumber: http://www. dia masih bertahan dengan perasaan yang dipikul berat.Wacana dan Laras Bahasa| 16 e. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa. Kedinginan cuaca pada pagi yang amat dingin seperti tidak mampu menenangkan hatinya. 1. Terucap lancar pada lidah seorang lelaki 60 tahun. Fikirannya berlari lagi pada dua ayat panjang. penawar kepada segala penyakit hati seperti syirik dan nifaq. dia akan selamat. Pembudayaan Contoh Analisis:membaca al-Quran juga tidak terhad kepada satu-satu tempat. keadaan atau masa saja.bharian. Kalau dia terus bersabar dan yakin pada pembedahan itu nanti.com. Dia merasakan ia seperti tepung yang keluar dari ayak.com.

francais. kredit. khususnya bidang perusahaan. perakaunan. agensi pemasaran. komposit  Istilah umum: tetapi diberi pengertian khusus (merujuk bidang ekonomi) untung susut tempoh hutang runcit tunai 3. cek palang harga mutlak. perbankan. Contohnya: Kata Umum Istilah . baki debit anggaran kos. perindustrian. Perbendaharaan Kata  Istilah khusus (penanda laras). Tatabahasa  Morfologi (kajian terhadap perkataan) Kata-kata umum (kata tunggal) bahasa Melayu boleh menjadi katakata khusus (bidang perniagaan) apabila menjadi kata terbitan. perniagaan dan perdagangan. Penggunaan laras bahasa perniagaan dalam bahasa Melayu amat penting. khususnya dalam aspek komunikasi memandangkan ekonomi negara menjelang abad ke-21 akan berasaskan perindustrian dan perusahaan. 2.   Penggunaan bahasa Melayu terpaksa bersaing dengan bahasa Inggeris. eksport saham urus niaga.Wacana dan Laras Bahasa| 17  Biasanya digunakan dalam dunia korporat. antaranya: agihan jualan.

iaitu ayat-ayat yang memberi keterangan tentang sesuatu hal. Contohnya: Bank Simpanan Nasional (BSN) mencatatkan prestasi di luar jangkaan apabila mengaut keuntungan sebelum cukai bagi .Wacana dan Laras Bahasa| 18 wang ratus lebih pasar pegang dagang kewangan peratus lebihan pasaran pemegang dagangan  Akronim Contohnya: EPU – Unit Pembangunan Ekonomi EON – Edaran Otomobil Nasional BSN – Bank Simpanan Nasional BSKL – Bursa Saham Kuala Lumpur  Kata Majmuk Contohnya: kos jualan untung bersih modal tetap lebih asset harta semasa sebut harga  Sintaksis (kajian terhadap ayat) Kebanyakan ayat-ayat yang digunakan jenis ayat penyata.

bagaimana mereka memastikan bahawa nilai sebenar syarikat tergambar dalam pasaran saham agar mereka tidak akan mengalami sebarang kerugian apabila menjual saham mereka.Contohnya: Seandainya pemegang saham berjaya mengawal pihak pengurusan (sudah tentu dengan kos yang tinggi). Kecenderungan menggunakan ayat majmuk. Contohnya: 1. lebih RM70 juta dan mengatasi keuntungan sebanyak RM 47. Struktur ayat juga jelas memperlihatkan pengaruh bahasa Inggeris. Jualan runcit adalah dijangka akan meningkat. khususnya penggunaan ayat pemeri yang menggunakan kopula “adalah” dan “ialah” walaupun unsur ini tidak wajib digunakan dalam bahasa Melayu.754 juta bagi tahun lalu. Paling ketara ialah pendaftaran baru bagi kereta.Wacana dan Laras Bahasa| 19 setengah tahun pertama. iaitu ayat yang mendukung beberapa isi dalam satu ayat untuk menimbulkan kelancaran dan kesinambungan wacana. 2. Contohnya: Ayat Aktif KDNK merupakan petunjuk ekonomi yang paling penting Ayat Pasif Kesan teus dirasai oleh pengeluar segmen kereta yang lebih mahal. . Fungsi kata pemeri tersebut untuk kejelasan dan pemahaman ayat dengan lebih mudah. Menggunakan ragam ayat yang seimbang. iaitu menggunakan ayat aktif dan ayat pasif yang sama banyak dalam teks ekonomi.

Kohesif 5. Generik 10. Kohesi 3. 3.  AKTIVITI 9. Jelaskan beberapa definisi wacana daripada beberapa pandangan tokoh. dan ayat yang baik. Dengan contoh-contoh. Katafora 8. Ellipsis 9. KATA KUNCI 1. 2. Koherens 2. Dengan wujudnya pengetahuan yang mendalam kepada kedua-dua aspek tersebut.6 Nyatakan kepentingan laras bahasa dalam sesebuah penulisan. seseorang pelajar dapat menggunakan pengetahuan tersebut ke arah menghasilkan sebuah penulisan yang bermutu tinggi. . graf dan carta. RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan kepentingan wacana dan laras bahasa dalam sesebuah penulisan. graf statistik dan sebagainya.Wacana dan Laras Bahasa| 20 4. Anafora 7. istilah susunan frasa. Eksplisit 6. iaitu laras bahasa yang mengungkapkan ilmu. Inferens 4. Bina dua contoh ayat yang memperlihatkan laras bahasa iklan. sesuai dan tepat serta boleh menyampaikan maksud dan pengertian dengan berkesan. Gaya Bahasa   Berbentuk ilmiah. Banyak menggunakan jadual. Preposisi PENILAIAN KENDIRI 1. Bersifat formal dan mempunyai perkataan. tunjukkan bagaimana penanda wacana tertentu dapat menjadikan ayat yang gramatis.

(1977). Martin.A.Cohesion. 35-42. Lexical Cohesion.Discourse Production and Comprehension .R. Freedle. E. coherence and the comprehension of text. A. (1979). Journal of Reading. Bina dua contoh ayat yang memperlihatkan laras bahasa agama. dan Hasan. (1976).Cohesion and the teacher.Cohesion In English. Longman. Moe. Momeograf. 6. 5. J. Universiti Sydney. 1981. RUJUKAN Anderson. Tunjukkan perbezaan koherens dan kohesi dalam pembinaan sesebuah ayat yang gramatis. . Halliday. Ablex. M. Australian Journal of Reading. Department Linguistik.Wacana dan Laras Bahasa| 21 4. (1983). R. London. 23. Noewood. 16-20. R.K.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->