PENGENALAN
Panduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan kursus. Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan cemerlang. Kursus KRB 3033 Pengantar Bahasa Melayu merupakan kursus wajib dan teras yang perlu diambil oleh pelajar yang mengikuti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah . Kursus KRB 3033 mendedahkan kepada pelajar tentang asas kepada linguistik yang meliputi bidang kajian ilmu linguistik yang terdiri daripada Sejarah Linguistik. ,Fonologi, Morfologi, Sintaksis, Semantik, Psikolinguistik, dan Wacana. Walau bagaimanapun tidak semua bidang linguistik yang dapat diterap kan dalam modul ini. Kursus ini bernilai 3 jam kredit.

KUMPULAN SASARAN
Kursus ini ditawarkan kepada semua pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah di UPSI. Bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran, modul ini digubal khas untuk pelajar Program Pendidikan Jarak Jauh UPSI.

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN
Mengikut piawaian UPSI dan MQA, setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam waktu pembelajaran. Oleh itu bagi kursus ini pelajar perlu memperuntukkan 120 jam waktu pembelajaran. Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi KRB 3033 adalah seperti dalam Jadual 1 dan Jadual 2. Jadual 1 Anggaran agihan masa pembelajaran (3 jam kredit) Aktiviti Pembelajaran Membaca modul, ulangkaji, menyiap tugasan Tutorial di Pusat Tutorial dalam talian (E-Learning, contohnya melalui BigBlueButton, Skype, dll.) Forum (E-Learning melalui MyGuru2) Video P&P melalui MyGuru2 Jumlah Masa Pembelajaran Jam Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka 48 10 32 20 10 78 120

42

HURAIAN KRB 3033 PENGANTAR BAHASA MELAYU
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pada akhir kursus KRB 3033, anda diharap dapat: 1. Memahami dan mengetahui istilah dan konsep asas dalam Bahasa Melayu. 2. Mengetahui dan mengenali subbidang yang terdapat dalam Bahasa Melayu. 3. Memahami dan menguasai aspek asas Bahasa Melayu mengikut bidang secara khusus seperti lisan, sebutan, morfologi, dan sintaksis. SINOPSIS KURSUS Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar ten tang aspek yang terdapat dalam bidang Bahasa Melayu. Antara aspek yang dibincangkan ialah definisi bahasa dan lingustik Melayu, sebutan, ejaan, penulisan, morfologi, sintaksis dan aspek makna. Aspek -aspek ini merupakan perkara asas yang menjadi dasar kepada pengajaran Bahasa Melayu yang perlu dikuasai oleh pelajar program Pendidikan Sekolah Rendah. ISI KANDUNGAN KURSUS Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini, isi kandungan kursus dibahagikan kepada sepuluh unit semuanya yang terkandung dalam modul ini . Berikut merupakan perincian bagi setiap unit :

UNIT 1

2

TAJUK PENGENALAN ILMU LINGUISTIK DAN BAHASA Unit ini membincangkan definisi dan cabang ilmu linguistik, bidang ilmu linguistik, definisi bahasa, sifat bahasa, asal usul bahasa Melayu, pengaruh bahasa asing, taraf bahasa Melayu, dan fungsi bahasa Melayu. PSIKOLINGUISTIK Unit ini membincangkan tentang definisi Psikolinguistik, pemerolehan bahasa pertama dan teoriteori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. 3.SISTEM EJAAN DAN SEBUTAN Unit ini membincangkan tentang sistem ejaan bahasa Melayu, membezakan jenis bunyi vokal, konsonan dan diftong, menghuraikan sistem sebutan baku bahasa Melayu, dan mengaplikasikan sebutan baku dalam urusan rasmi.

4

MORFOLOGI : PEMBENTUKAN KATA Unit ini membincangkan tentang definisi morfologi, menerangkan konsep pembentukan kata, menghuraikan proses pembentukan kata, dan membezakan jenis-jenis bentuk kata. MORFOLOGI : PENGGOLONGAN KATA Unit ini membincangkan tentang konsep penggolongan kata, menerangkan jenis-jenis kata nama, menerangkan jenis-jenis kata kerja, dan menerangkan jenis-jenis kata adjektif dan kata tugas. SINTAKSIS : AYAT Unit ini meneruskan perbincangan tentang definisi sintaksis, mengenal pasti binaan subjek dan predikat, menerangkan pola ayat dasar, dan menggunakan ayat tunggal dan majmuk dengan betul. SEMANTIK Unit ini menghuraikan tentang definisi Semantik, menjelaskan hubungan perkataan makna dan rujukan, dan menghuraikan faktor-faktor yang menentu dan mengubah makna perkataan. PERIBAHASA Unit ini menjelaskan tentang konsep peribahasa, menghuraikan jenis -jenis peribahasa, dan mengaplikasikan peribahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. . WACANA DAN LARAS BAHASA Unit ini menjelaskan definisi wacana, menjelaskan ciri-ciri wacana, menjelaskan jenis-jenis dan alat wacana, menjelaskan perbezaan koheren dan kohesi, dan menghuraikan jenis dan ciri -ciri laras bahasa. PENGAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KORPUS BERKOMPUTER Unit ini menjelaskan konsep korpus berkomputer, menerangkan kepentingan korpus berkomputer, dan mengaplikasikan korpus berkomputer dalam P&P.

5

6

7

8

9

10

PENAKSIRAN Tugasan 2 Tugasan Forum Peperiksaan Akhir Jumlah % Wajaran 50 10 40 100 Kaedah dan Hasil Tugasan Dalam talian menggunakan MyGuru2 Dalam talian menggunakan MyGuru2 .

Yusuf Omar Hisham B. Shaari Abdullah B.KRB 3033 PENGANTAR BAHASA MELAYU Penulis: Mohd Ra’in B. Mohd Baharin . Yusof Abu Bakar B.

„linguistik‟ berasal daripada perkataan Latin iaitu ‘lingua’ yang bermaksud bahasa. merumuskan fungsi-fungsi bahasa Melayu meliputi pelbagai aspek kehidupan. terutamanya dari segi peraturan bahasa serta penggunaan bahasa yang betul dalam pelbagai konteks. Menurut Kamus Dewan (1993) perkataan linguistik diambil daripada perkataan Inggeris yang bererti pengajian ilmu bahasa. ahli linguistik dan ahli terjemahan. perkataan linguistik juga boleh ditemukan dalam bahasa Perancis „Langue dan Langage‟. menghuraikan sifat-sifat bahasa.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 1 UNIT 1 PENGENALAN ILMU LINGUISTIK DAN BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 1. Selain itu. 2. anda diharapkan dapat: 1. Seseorang ahli linguistik yang bersandarkan sesuatu teori boleh menjelaskan apa-apa fenomena atau permasalahan dalam bahasanya sendiri atau bahasa-bahasa lain walaupun beliau sendiri tidak memahami bahasa tersebut. Ahli linguistik pula adalah individu yang mahir tentang teori-teori lingistik serta kaedah-kaedah penyelidikan linguistik. dan 3. Itali „Lingua‟. Ini juga .0 PENGENALAN Menurut Verhaar (1985:1). Terdapat perbezaan antara istilah ahli bahasa. Ahli bahasa adalah individu yang mahir dalam satu-satu bahasa. menjelaskan konsep linguistik dan bidang-bidangnya. Sepanyol „Lengua‟ dan Inggeris „Linguistics‟.

Di Malaysia pula. menjelaskan linguistik sebagai kajian bahasa secara saintifik. Kajian saintifik dikenali sebagai empiris atau emperikal iaitu dilakukan secara menyeluruh. 1. 3. Bidang ini telah mendapat perhatian hampir di semua universiti di Malaysia. Verhaar (1993) menyatakan bahawa linguistik adalah suatu kajian ilmu bahasa. 4. mendefinisikan linguistik sebagai kajian terhadap bahasa manusia. bersandarkan teori-teori tertentu. seseorang itu boleh menterjemahkan bahasa Melayu dengan bahasa Rusia atau dengan beberapa bahasa yang lain. 1. Di Eropah seperti Britain. Kajian mestilah konsisten. Beliau juga mengatakan bahawa perkataan „linguistik‟ sudah memberi kan maksud kajian yang menyentuh sesuatu kajian bahasa boleh dilaksanakan. 2.2 Saintifik Kajian Linguistik Saintifik bermaksud sesuatu kajian itu dilakukan berdasarkan metodologi yang tepat. Langacker (1987). John Lyons (1968) mendefinisikan linguistik sebagai “the scientific study of language”. Kemungkinannya.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 2 bermakna ahli linguistik bukanlah seseorang yang mahir dalam banyak bahasa seperti ahli terjemahan. Sejarah perkembangan ilmu linguistik sebagai salah satu disiplin ilmu moden secara relatifnya masih dianggap baharu. Emperikal juga mempunyai ciri ekomomi dalam menghasilkan sesuatu dapatan kajian bahasa. Ahli terjemahan ialah seseorang yang mahir lebih daripada satu bahasa. Dapatan kajian mestilah ringkas. . ilmu ini mula berkembang sekitar tahun-tahun 1960-an. mempunyai sampel atau data kajian yang sah. Ferdinand de Sausure (1988). Ijazah ilmu linguistik mula-mula diperkenalkan di Universiti York. padat dan tepat.1 Definisi Linguistik Berikut ialah beberapa pendapat tokoh yang menjelaskan definisi ilmu linguistik: 1. David Crystal (1973). iaitu dilakukan secara berterusan terhadap sesuatu sampel atau data bahasa. Britain. mendefinisikan linguistik sebagai kajian mengenai bahasa yang diucapkan oleh segolongan masyarakat. dan mempunyai dapatan kajian yang sah. 5. ilmu linguistik mula diajarkan di Fakulti Sains Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan UKM pada 1 Mei 1984.

3 Cabang Linguistik Linguistik boleh dikategorikan kepada beberapa jenis atau cabang berdasarkan beberapa perkara seperti meneliti linguistik dari sudut fungsinya. Semua dasar fikiran dan perkiraan dalam . tatabahasa dan perkataan pada waktu tertentu. teori serta metodologi yang betul. barulah sesuatu dapatan kajian yang berbentuk rumus atau peraturan sesuatu bahasa dilakukan. Setelah data diuji dan dibuktikan secara sistematik. seseorang pengkaji boleh bermula dengan hipotesis atau andaian awal. 1. Bawah cabang linguistik pula. Linguistik ini bermaksud juga pengkajian atau penghuraian bahasa dilakukan secara penghuraian supaya sesuatu tujuannya fenomena bahasa dapat dihuraikan atau dijelaskan dengan lebih berpada (adequate). terdapat dua bidang linguistik iaitu linguistik mikro dan linguistik makro.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 3 Permasalahan Kajian dan Hipotesis Ujian data lanjutan Sampel kajian/Data Teori dan Analisis Rajah 1. Linguistik Deskriptif Pengkajian bahasa terhadap ciri bunyi.1: Saintifik Kajian Linguistik Dalam menjalankan penyelidikan sesuatu bahasa. dari sudut apa-apa yang dikaji dan aspek masa dalam kajian linguistik. Hipotesis perlulah diuji atau dibuktikan dengan menghuraikan data. Berikut adalah penerangan ringkas tentang cabang-cabang linguistik: 1.

stilistik. Hal ini adalah untuk membolehkan penutur dilihat sebagai orang yang menuturkan bahasa dengan betul dan dianggap sebagai orang yang terpelajar. 5. penulisan buku-buku teks. Linguistik Preskriptif Penekanan kepada penghasilan rumus atau formula bahasa bagi menjelaskan sesuatu fenomena bahasa. Linguistik Deskriptif turut menganalisis bahasa tertentu dengan hipotesis dan teori-teori Linguistik General. Turut dikaji ialah mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu. 2. Linguistik juga membekalkan data untuk mengukuh dan menyangkal sesuatu usul dan teori yang dikemukakan. dan menerangkan apa-apa saja unsur yang wujud dalam bahasa pada waktu itu . 6. petalogi bahasa dan sebagainya. Misalnya Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini. 4. penterjemahan. sejarah sistem ejaan dan seumpamanya. Linguistik Preskriptif menerang dan menentukan cara bahasa sepatutnya ditulis dan dituturkan. Linguistik Historis Satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa daripada sudut sejarah. Linguistik ini kerap digunakan untuk membanding-bandingkan satu dialek dengan satu dialek yang lain. perkataan dan ayat iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. Linguistik Sinkronik Linguistik jenis ini menghurai atau mengkaji sesuatu bahasa dari sudut masa. 3. dalam leksikografi. Ini bermaksud satu kajian yang dilakukan terhadap bahasa pada satu masa dalam titik sejarah. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa. Linguistik Terapan Satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori deskripsi.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 4 Linguistik Deskriptif adalah bersumberkan satu teori dasar yang umum disebut sebagai „General Linguistik‟. Linguistik Perbandingan ( komparatif) Linguistik jenis ini membandingkan dua bahasa atau lebih dari sudut bunyi. Rumus preskriptif pula sebenarnya lebih kepada rumus gaya berbanding rumus tatabahasa. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa.

Linguistik ini merupakan satu pendekatan terhadap kajian bahasa dari segi sejarah atau perbandingan. Linguistik Diakronik Linguistik ini tidak menekankan aspek masa.perkataan  sintaksis .ayat  semantik . emotions and desires by means of a system of voluntary produced symbols”.5 Definisi Bahasa: Edward Sapir (1948:8) telah mendefinisikan bahasa sebagai “ a purely human and non instinctive method of communicating ideas.bunyi  morfologi . bahasa merupakan satu alat atau cara .makna b) Makrolinguistik (linguistik terapan) Bidang yang mengkaji bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa iaitu melibatkan kajian yang bersifat intra disiplin. Contohnya kajian terhadap:  fonologi . 1. Ini bererti bahawa kajian diakronik berasaskan dua atau lebih kajian sinkronik. Sapir berpendapat. Contohnya kajian terhadap:  sosiolinguistik – mengkaji hubungan bahasa dengan masyarakat  psikolinguistik – mengkaji hubungan bahasa dengan perlakuan manusia  filologi – kajian terhadap sejarah bahasa yang terdapat dalam satu teks  neurolinguistik – kajian berkaitan saraf otak dengan kemampuan bahasa  petalogi – kajian tentang perkataan tentang cara bercakap 1. 7.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 5 dengan tidak dipengaruhi oleh perkembangan bahasa tersebut dari segi sejarah ataupun daripada satu bahasa lain.4 Bidang Linguistik Secara umumnya bidang linguistik terbahagi kepada: a) Mikrolinguistik (linguistik tulen) Bidang yang mengkaji bahasa dari dalam iaitu kajian terhadap struktur bahasa itu sendiri.

sintaksis dan semantik. 2. Sistem bererti susunan teratur. Albert B. Mempunyai lambang Sesuatu lambang biasanya dikaitkan dengan unsur tanda. iaitu ia tidak tersusun secara sembarangan. ” Oleh itu. bagi Cook bahasa adalah satu sistem simbol pertuturan yang arbitrari dan penanda kenahuan yang digunakan oleh anggota sesebuah komuniti. mofem. frasa. Selain itu. menyampaikan idea. Sistem bahasa dilihat dari sudut unit/ unsur/ komponen bahasa yang disusun mengikut cara-cara tertentu. klausa dan ayat. interact and transmit their culture. berpola dan membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. daripada semua termasuk . Nelson Francis pula mendefinisikan bahasa sebagai satu sistem bunyi yang dihasilkan oleh alat tutur yang digunakan oleh sekelompok manusia sebagai wahana atau cara untuk menjalankan apa-apa sahaja aktiviti masyarakat mereka.. Mempunyai sistem Setiap bahasa mempunyai peraturan atau sistemnya yang tersendiri. kata. Samsuri (1978) menyatakan bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk fikiran dan perasaan. bahasa merefleksi atau menggambarkan latar belakang budaya seseorang pengguna atau penuturnya. Unit atau unsur bahasa disusun mengikut cara-cara tertentu. Unsur tanda terdiri daripada penanda dan petanda. keinginan dan perbuatan. contohnya fonem.a system of arbitrary vocal symbols and grammartical signals by means of which the members of the speech community communicate. 1. Sistemis pula bermaksud bahasa bukan merupakan sistem tunggal tetapi terdiri daripada sub-sub sistem atau sistem bawahan yang terdiri daripada fonologi. morfologi. Cook (1977) mendifinisikan bahasa sebagai “…. emosi dan kehendak mereka. adalah berbeza-beza. Sistem ini dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang berhubungan secara fungsional antara satu sama lain dan bersifat sistematis dan sistemis.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 6 yang hanya dimiliki manusia untuk berkomunikasi. Sistem bunyi dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab misalnya. sebagai penanda bangsa.6 Sifat-Sifat Bahasa 1. Selain dipakai sebagai istilah generik. Sistematis bermaksud bahasa tersusun menurut satu pola.

frasa. kata. konsep. Misalnya. Bermakna Semua ujaran bahasa yang dihasilkan perlu difahamai oleh masyarakat pendengar. bentuk-bentuk bunyi yang tidak bermakna dalam bahasa apapun bukanlah bahasa kerana fungsi bahasa adalah menyampaikan mesej. Lambang menandai sesuatu yang lain secara konvensional. 5. maka segala ucapan tidak mempunyai makna adalah bukan bahasa. kalau di kejauhan kelihatan ada asap membumbung tinggi maka kita tahu bahawa di sana ada api sebab asap merupakan tanda akan adanya api. perasaan. perubahan suhu ataupun campuran bahan kimia. tetapi . Tentu hanya ada satu bahasa yang meskipun berbeza. tidak secara alamiah dan langsung. warna. iaitu tidak adanya hubungan langsung yang bersifat wajib antara lambang dengan yang dilambangkan. Arbitrari Tidak akan berlaku hubungan hayati antara bunyi yang dilafazkan atau ditulis dengan benda atau objek. resepi. Contohnya. Contohnya bahasa Jepun yang diucapkan oleh penuturnya hanya difahami oleh masyarakat Jepun. Walau bagaimanapun. klausa. Bahasa pada asasnya terdiri daripada bunyi-bunyi melainkan bahasa isyarat yang sangat terhad penggunaannya. tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksudkan oleh lambang tersebut. Lambang-lambang bunyi bahasa yang bermakna dalam bahasa merupakan satuan –satuan bahasa yang mewujudkan mofem. bau. Kita tidak dapat menjelaskan sebab binatang tersebut dilambangkan dengan bunyi [unta] bukanya [tanu] atau [unat]. Justeru. tetapi tidak difahami oleh penutur Turki. benda dan tindakan secara langsung dan alamiah. fonemik). Oleh itu. Terdiri daripada bunyi Bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucapan manusia dan bermakna. Arbitrari bermaksud sewenang-wenangnya. antaranya perlu bersifat konvensional. Bunyi dihasilkan oleh alat pertuturan manusia. berubah-ubah atau tidak tetap. ayat dan wacana. Manusia boleh menghasilkan beribu-ribu bunyi melalui pelbagai cara. fikiran. Oleh kerana bahasa itu bermakna. idea atau pemikiran. 4. 3. fonem. bahasa manusia tidak akan terdiri daripada ketukan mesin taip. antara [unta] dengan yang dilambangkannya iaitu “sejenis binatang berkaki empat yang biasa ditunggani”. Bunyi bahasa ialah fonem (fon. Lambang tidak bersifat langsung dan alamiah. Semua satuan ini memiliki makna. Lambang juga sering disebut bersifat arbitrari.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 7 kajian semiotik juga merupakan sesuatu yang dapat menandai atau mewakili idea.

7. Oleh itu. 8. Contoh lain. jika penutur bahasa Turki mengucapkan “ ders” sebagai “pelajaran”. Hal ini bermaksud semua anggota masyarakat berkenaan harus mematuhi konvensi. /a/-/s/-/a/-/m/. Ini bermaksud mempunyai ciri yang tersendiri. jika perkataan kereta merujuk kepada sejenis kenderaan beroda empat. Bersifat konvensional Maksud bahasa bersifat konvensional ialah semua aspek bahasa sudah disepakati oleh masyarakat penutur bahasa berkenaan. walaupun unsur bahasa terhad tetapi jumlah yang dibentuk oleh bahasa tidak terbatas. Unik Bahasa yang bersifat unik bermaksud mempunyai ciri-ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. semua penutur bahasa tersebut mematuhi bahawa lambang tertentu mewakili objek. /a/ . maka semua penutur bahasa tersebut akan mengucapkan “ ders” sebagai merujuk kepada pelajaran. Persetujuan dilakukan sama ada secara sedar ataupun tidak. Ini bererti ciri yang terdapat dalam sesuatu bahasa diiktiraf oleh penutur natifnya. perkataan atau peristiwa. sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Selain itu. Sekiranya bahasa itu dikatakan produktif meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas. ini bererti. Salah satu keunikan yang terdapat dalam bahasa Melayu ialah ia bersifat aglutinatif (kata dasar . dan lain-lain. Produktif Apabila bahasa dikatakan bersifat produktif. 6. Ada pendapat yang mengatakan bahawa ada sejumlah kata dalam bahasa apa-apa sekali pun yang lambangnya berasal daripada bunyi yang diwakilinya. fonem-fonem /m/. Jika tidak dipatuhi atau menggantikannya dengan lambang lain maka komunikasi akan bercelaru. tetapi dengan unsur yang jumlah yang terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas meskipun secara relatif./a/ dan /s/ dapat menghasilkan satuan-satuan bahasa /m/-/a/-/s/-/a/. Ini bermaksud banyak hasilnya atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan. Contohnya. /s/-/a/-/m/-/a/. Kekonvensionalan bahasa terletak pada kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan konsep yang dilambangkannya.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 8 perbezaannya tidak terlalu banyak. maka angota masyarakat bahasa berkenaan harus mematuhinya. penutur asli juga tidak boleh bertanya punca binatang itu diberikan nama unta kerana sebahagian daripada nama yang telah diberikan itu tidak mempunyai jawapan atau bersebab. bahawa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Contohnya.

Manakala dialek pula merupakan variasi bahasa yang . bahasa Sanskrit (dunia). bahasa Inggeris (komputer). dijalankan. berjalan. kegiatan manusia itu tidak tetap dan selalu berubah maka. bahasa Cina (mee). Ciri-ciri yang universal ini merupakan unsur bahasa yang paling umum yang biasanya boleh dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat bahasa lain. Bervariasi Variasi disebabkan oleh ramainya penutur dalam sesuatu bahasa dan luasnya kawasan bahasa tersebut. dalam bahasa Melayu terdapat enam vokal tiga diftong dan sembilan belas konsonan. tiga vokal panjang dan 28 konsonan. Misalnya bahasa Melayu menerima atau meminjam perkatan seperti dari bahasa Arab (akhirat) . Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Universal Setiap bahasa mempunyai kesamaan ciri-ciri tertentu dengan bahasa lain. Tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai oleh bahasa. Bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari pelbagai status sosial dan latar belakang. maka ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahawa bahasa itu mempunyi bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Oleh kerana latar belakang dan lingkungannya tidak sama. Iaitu menjadi tidak tetap dan tidak statik. Oleh kerana itulah bahasa disebut dinamis iaitu bahasa boleh menerima pengaruh bahasa lain. perjalanan. Manakala.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 9 menerima imbuhan untuk menukar makna). Contohnya: jalan. 11. bahasa itu juga menjadi ikut berubah. dialek dan ragam bahasa. maka bahasa yang mereka gunakan menjadi bervariasi atau beragam. Oleh kerana keterikatan dan keterkaitan bahasa itu dengan manusia sedangkan dalam kehidupannya dalam masyarakat. jalanan. Contoh yang lain ialah semua bahasa mempunyai kata kerja misalnya dalam bahasa Melayu terdapat kata kerja transitif. bahasa Tamil (kedai) dan lain-lain. Dinamis Bahasa boleh menerima pengaruh bahasa lain. Variasi bahasa dilihat dari segi idiolek. menjalankan. Contohnya. Oleh kerana bahasa itu merupakan ujaran. 9. dalam bahasa Arab pula terdapat tiga vokal pendek. Bahasa Inggeris pula mempunyai enam belas vokal termasuk diftong dan 24 konsonan. 10. manakala dalam bahasa inggeris terdapat transitive verb. Maksud universal iaitu adanya ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini.

7 Asal Usul Bahasa Melayu Sebelum kita mempelajari aspek-aspek penting yang terdapat dalam bahasa Melayu. jika ada seorang menteri memaksa atau memperkenal penggunaan perkataan “infotaiment” sebagai satu perkataan yang merujuk kepada sesuatu konsep. 1. Setiap bahasa dihasil dan diwarisi oleh bangsa tersebut. Misalnya di Indonesia mengenal adanya bahasa Jawa dialek Banyumas. Untuk situasi formal digunakan ragam bahasa yang disebut ragam baku. Telah diketahui juga bahawa burung. Hanya manusia yang boleh berbahasa. 12. Banyak haiwan boleh dilatih menutur bahasa manusia seperti burung kakatua. tetapi haiwan seperti itu hanya boleh menutur sahaja tetapi tidak boleh menggunakan bahasa dalam konteks yang betul. Bahasa adalah suatu aktiviti manusia dan bukannya aktiviti makhluk lain. untuk situasi tidak formal digunakan ragam yang tidak baku. bahasa Jawa dielek Tegal dan sebagainya. Misalnya. maka perkataan tersebut akan lenyap begitu sahaja. 13. monyet dan orang hutan dapat mengeluarkan bunyi pertuturan seperti manusia. maka perkataan tersebut jika tidak dapat diterima oleh masyarakat bahasa itu. Manusiawi Bahasa manusia adalah milik manusia. keadaan atau untuk keperluan tertentu. Variasi bahasa lazimnya disebut dengan nama dialek regional. Isoglos adalah satu istilah bagi merujuk sempadan antara satu dialek dengan dialek yang lain. eloklah kita mengenali terlebih dahulu sejarah ringkas asal-usul bahasa Melayu. atau dialek geografi. Makhluk lain seperti haiwan. Ragam bahasa pula adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi. Bebas Bahasa yang bersifat bebas atau bukan mandatori bermaksud tidak boleh dipaksa oleh individu atau kerajaan untuk memaksa masyarakat itu menerima atau mengguna pakai apa-apa aspek bahasa seperti perkataan-perkataan tertentu secara paksaan. dialek areal.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 10 digunakan oleh sekelompak anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. maka kita perlu mengkaji terlebih dahulu bangsa yang menutur bahasa tersebut. . Tetapi ternyata bahasa manusia lebih baik kerana keupayaan manusia untuk mencantumkan bunyi-bunyi itu menjadi suku kata tetapi ini tidak berlaku kepada haiwan. Jika kita ingin mengkaji sejarah asal-usul sesuatu bahasa. tidak boleh berbahasa.

kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno. Geldern Beliau menemukan kapak tua yang diperbuat daripada batu di sekitar hulu Sungai Brahmaputra. Yangtze. dan Hwang. Mereka ini telah menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. .Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 11 Siapakah orang Melayu? Dari manakah mereka berasal? Asal usul orang Melayu sebagai penutur asli bahasa Melayu amat kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. Penghijrahan pertama dinamakan Melayu Proto yang berlaku berlaku sejak tahun 2500 sebelum Masihi. Salween.H. berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan oleh para sarjana dari dalam dan luar negara. Penghijrahan kedua dinamakan Melayu Deutro yang berlaku kira-kira dalam tahun 1500 sebelum Masihi. Terdapat dua teori utama bagi menjelaskan asal usul bahasa dan orang Melayu. Terdapat dua gelombang penghijrahan orang Yunan ke Asia Tenggara. Irrawaddy. Beliau juga menemukan kapak yang mempunyai bentuk dan jenis yang sama di beberapa tempat di kawasan Nusantara. iaitu: 1) Teori Orang Melayu Berasal dari Yunan 2) Teori Orang Melayu Berasal dari Nusantara 1) Teori Orang Melayu Berasal dari Yunan Teori ini dipelopori oleh para sarjana Barat yang berpendapat orang Melayu berasal dari daerah Yunan iaitu suatu kawasan yang terletak di utara Loas dan barat daya negara China. Berikut ialah hujah para sarjana tersebut yang dipetik daripada Darwis Harahap (1992):  R. Walau bagaimanapun. Geldern membuat kesimpulan kapak tua tersebut dibawa oleh orang Asia Tengah ke Asia Tenggara atau ke Kepulauan Melayu ini. Penghijrahan Melayu Deutro menyebabkan Melayu Proto melarikan diri ke kawasan pedalaman kerana terancam dengan Melayu Deutro yang lebih maju dan hidup secara berkumpulan.

1: Asia Tenggara (Sumber: Google. Ada yang melalui daratan.com)  J. pisang. iaitu Tanah Semenanjung. Kern membuat kajian berdasarkan beberapa perkataan yang digunakan sehari-hari terutama nama tumbuh-tumbuhan. Filipina. melalui Lautan Hindi dan ada pula yang melalui Lautan China. nyiur. buluh. dan ubi. haiwan. Berdasarkan senarai perkataan yang dikajinya itu Kern berkesimpulan bahawa bahasa Melayu ini berasal daripada satu induk yang ada di Asia. dan beberapa buah pulau di Lautan Pasifik. dan nama perahu. beliau menolak pendapat yang mengatakan bahawa pada mulanya asal bahasa mereka satu dan perbezaan yang berlaku kemudian adalah kerana faktor geografi dan komunikasi.C Kern J. . Beliau mendapati bahawa perkataan yang terdapat di Kepulauan Nusantara ini terdapat juga di Madagaskar. Namun.  Asmah Haji Omar Asmah Haji Omar berpendapat bahawa perpindahan orang Melayu dari daratan Asia ke Nusantara ini tidaklah sekaligus dan juga tidak melalui satu laluan. rotan. Taiwan.C.H. Perkataan tersebut di antara lain ialah: padi.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 12 Peta1.H. pandan.

Berikut ialah hujah mereka: .2: Daerah Yunan Rajah1. 2) Teori Orang Melayu dari Nusantara Terdapat sebahagian sarjana berpendapat bahawa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana wilayah sebaliknya telah wujud sekian lama di kawasan Nusantara khususnya kawasan daratan antara Jawa dan Kalimantan yang dahulunya belum ditenggelami air latan.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 13 Peta 1.2: Wajah Orang Melayu Proto.

. Beliau sampai pada satu kesimpulan bahawa: (a) Orang Melayu itu tidak berasal dari mana-mana. iaitu Thailand Selatan. J..  Sutan Takdir Alisjahbana Sutan Takdir Alisjahbana (1987). Kern (1889). Kalimantan. Indonesia. Beliau berpendapat bahawa asal bahasa yang tersebar di Nusantara ini berasal daripada bahasa di Pulau Jawa (bahasa Jawa) dan bahasa yang berasal dari Pulau Sumatera (bahasa Melayu). dan Filipina Selatan sebagai bangsa Melayu yang berasal daripada rumpun bangsa yang satu. Logan (1848). Taraf ini hanya dapat dicapai setelah mengalami perkembangan budaya beberapa abad lamanya. Crawfurd telah membuat kajian perbandingan bahasa yang ada di Sumatera. Slametmuljana (1964). Setelah mengemukakan hujah tentang kelemahan pendapat terdahulu seperti: Reinhold Foster (1776).Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 14  J. Singapura. John Crawfurd (1848).  Gorys Keraf Gorys Keraf (1984). menggelar bangsa yang berkulit coklat yang hidup di Asia Tenggara. tetapi malah merupakan induk yang menyebar ke tempat lain. William Marsden (1843). Crawfurd menambah hujahnya dengan bukti bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. A. Malaysia.negeri asal (tanahair. Brunei. H. J. mengemukakan teori Leksikostatistik dan teori Migrasi bagi mengkaji asal usul bangsa dan bahasa Melayu. dan Dyen (1965) beliau mengambil kesimpulan bahawa ". Bahasa Jawa dan bahasa Melayulah yang merupakan induk bagi bahasa serumpun yang terdapat di Nusantara ini. dan kawasan Polinesia.H. homeland) nenek moyang bangsa Austronesia haruslah daerah Indonesia dan Filipina (termasuk daerah-daerah yang sekarang merupakan laut dan selat). Crawfurd J. (b) Bahasa Jawa ialah bahasa tertua dan bahasa induk daripada bahasa yang lain. yang dulunya merupakan kesatuan geografis".K.R. Jawa. Keane (1880). Mereka bukan sahaja mempunyai persamaan kulit bahkan persamaan bentuk dan anggota badan yang berbeza daripada bangsa Cina di sebelah timur dan bangsa India di sebelah barat. .

2. . Manusia Wajak (Jawa). Solo. Tagalog. Sika dan lain-lain. (2004) ialah seperti pada rajah di bawah: Austris Austroasia Tibet-China Austronesia Rumpun bahasa Austronesia ini pula terbahagi kepada empat kelompok yang lebih kecil. Aceh. yang kini berusia kira-kira 670. Pembahagian rumpun bahasa Melayu menurut Nik Safiah Karim et al. Dayak.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 15  Bukti Penemuan Sejarah Jika ditinjau dari sudut ilmu kaji purba pula.1 Rumpun Bahasa Melayu Bahasa Melayu dikatakan berasal daripada rumpun bahasa Austronesia. kira-kira 600. Roto.7.000 tahun. iaitu kira-kira 200 – 300 bahasa antaranya golongan Sumatera. 3. Pithecanthropus Mojokerto (Jawa). 1. Cabang Nusantara mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. penemuan tengkorak yang terdapat di Nusantara ini memberi petunjuk bahawa manusia telah lama ada di sini. Sunda. kira-kira 210. golongan Jawa. iaitu: 1. Jawa. Pithecanthropus Trinil (Jawa). terdapat juga rumpun bahasa Austro-Asia dan rumpun bahasa Tibet-Cina.000 tahun. Bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau Bahasa Nusantara. Penemuan tersebut di antara lain ialah: 1. golongan Kalimantan. manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. golongan Filipina dan banyak lagi. Contoh: bahasa Melayu.000 tahun. Selain daripada rumpun bahasa Austronesia.

2 Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca Lingua franca merupakan satu bahasa yang terdiri daripada pelbagai bahasa. Contoh: bahasa-bahasa di Kepulauan Fiji. Marshall. Haiti. 3. Carolina dan Gilbert. Lingua franca juga dikenali sebagai campuran bahasa lain (seperti Swahili. contoh bahasa Itali. Menurut Kamus Webster’s Collegiate Dictionary (1981: 663). Maori. Peta 1. Tonga.3: Wilayah Bahasa Austronesia (Sumber: Encyclopedia Britannica online 2010) 1. Irian dan Kepulauan Caledonia. yang sekarang dituturkan di Tanzania) dipakai sebagai bahasa pertama atau bahasa perdagangan atau bahasa perniagaan antara bangsa yang berbeza bahasanya. tanpa imbuhan  Ayatnya pendek . Bahasa-bahasa Melanesia. Contoh: bahasa Hawaii.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 16 2. Contoh: bahasa-bahasa di Kepulauan Marianna. Bahasa-bahasa Polinesia. lingua franca merupakan sesuatu yang memperlihatkan bahasa bersama.  Bahasanya mudah. Bahasa-bahasa Mikronesia. senang. yang bercampur dengan bahasa Perancis. Sepanyol. 4. Secara mudah diturunkan ciri-ciri penting lingua franca seperti berikut. Yunani dan Arab dan dipakai di pelabuhan-pelabuhan Laut Mediterranean.7.

Nahunya tidak menentu dan tidak dapat dinyatakan dengan sahih Berdasarkan bukti sejarah. bahasa Melayu telah menjadi lingua franca atau bahasa perantaraan di daerah Kepulauan Melayu sejak zaman-berzaman. Hal ini dapat dibuktikan apabila seorang pengembara China bernama I-Tsing telah singgah di Sriwijaya pada tahun 672 Masihi. Kerajaan Melayu Melaka menjadi semakin kuat . beliau menyatakan bahawa bahasa Melayu digunakan dengan meluasnya di Palembang. Dalam perjalanannya dari China ke India.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 17     Mudah difahami oleh penerima Digunakan untuk tujuan tertentu Digunakan untuk sementara waktu. Peta 1.4: Empayar Sriwijaya pada abad ke-7 Masihi Keupayaan bahasa Melayu sebagai lingua franca dapat diteruskan lagi pada zaman Kesultanan Melaka pada abad ke-14.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 18 setelah berjaya menakluki negeri-negeri yang berhampiran di Semenanjung Tanah Melayu dan beberapa buah negeri yang terletak di pesisiran pantai timur Sumatera. tidak terikat kepada susun lapis masyarakat dan mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding bahasa Jawa. bagi memudahkan aktiviti perdagangan. Peta 1. Selaras dengan kestabilan kerajaan Melaka. Para pedagang yang berlainan bangsa dan bahasa seperti Arab. Justeru. India. Komunikasi menjadi sukar kerana masing-masing tidak dapat memahami bahasa asing.5: Empayar Kerajaan Melaka Abad Ke-14 Masihi Implikasinya. . bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa lingua franca di kepulauan Melayu disebabkan bahasa ini mudah dipelajari. Francois Valentijn pernah meriwayatkan bahawa kerajaan Melaka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antara orang-orang yang tinggal di Kepulauan Melayu dengan pedagang-pedagang dari Eropah dan Asia Barat. datang berdagang di pelabuhan itu. maka bahasa Melayu telah menjadi medium bahasa perantara antara para pedagang. Keadaan ini telah membantu bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca pada waktu tersebut. China dan pedagang Eropah. maka aktiviti perdagangan di pelabuhan Melaka menjadi semakin maju. bersifat sederhana.

Jadi. senang. Belanda. mereka akan terus berbual ’dengan cara mereka’. kedua-dua penutur mungkin sudah pun mendengar bunyi-bunyi bahasa orang yang dituturkan dan cuba membuat adaptasi atau cuba mengambil katakata tertentu dan memudahkannya. Semua ini berlaku di peringkat awal. Istilah lingua franca perlu diambil kira apabila kita memperkatakan tentang bahasa kebangsaan. Inggeris dan Jepun. Tanpa berlatar belakangkan lingua franca (khususnya pada zaman Kerajaan Melayu Melaka abab ke-14). Arab/Islam. Jadi. pertama mungkin keduadua penutur dan pendengar terdesak untuk menjual barang masing-masing. Sekiranya bahasa natif tempatan berada pada tahap majoriti. bahasa rasmi dan bahasa pengantar ilmu sejak kemerdekaan negara pada tahun 1957. bahasa badan. dengan menggunakan bahasa mudah. penunjuk barangan yang hendak dijual dan mungkin juga menggunakan bahasa ibunda sendiri dahulu. tidak mungkin bahasa Melayu boleh menjadi utama hingga kini. Sebab dan Cara Lingua Franca Berlaku Kewujudan lingua franca berlaku secara mendadak. penjual dan pembeli tentu sekali telah menjadi mesra antara satu sama lain.8 Pengaruh Bahasa Asing Alam Melayu melalui zaman yang panjang dan bertembung dengan pelbagai bangsa atau kerajaan dari luar misalnya India/Bahasa Sanskrit. Pertembungan ini menyebabkan bahasa Melayu menerima pengaruh . sementara kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi khusus diwartakan dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967 dan sebagai bahasa pengantar ilmu pula diwartakan dalam Akta Pendidikan 1961 dan kemudian dalam Akta Pendidikan 1996.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 19 Bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan. P Pada pandangan anda. Tentu sekali setelah sekian lama berbicara. bahasa itulah yang akan menjadi lingua franca di kawasan tersebut kerana proses perniagaan hanya wujud buat sementara sahaja. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi diwartakan dalam Perlembagaan Persekutuan. bahasa rasmi dan bahasa pengantar. Oleh kerana desakan itu kuat. Peringkat awal mungkin mereka menggunakan bahasa isyarat. Portugis. China. adakah lingua franca masih wujud pada hari ini? 1. bahasa Melayu yang menjadi lingua franca adalah disebabkan proses yang dinyatakan di atas.

Meringi. Pulau Bangka (686 M) Batu Bersurat Karang Brahi. 3. Zaman bahasa Melayu kuno antara abad ke-7 dan abad ke-13. terdapat 677 perkataan yang berasal daripada bahasa Sanskrit. Palembang (683 M) Batu Bersurat Talang Tuwo. faktor kemegahan juga yang mendorong kepada peminjaman bahasa daripada bahasa Sanskrit. 4. Keadaan ini disebabkan pengaruh dan hubungan bangsa atau suku bangsa lain dengan penggunaan bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu.1 Pengaruh Bahasa Sanskrit Bahasa Sanskrit telah banyak mempengaruhi bahasa Melayu apabila bahasa Melayu berada di peringkat kuno. lebih sedap bunyinya ataupun semata-mata kerana disangka lebih "tinggi" mutunya kerana bahasa Sanskrit merupakan bahasa sarjana. Palembang (684 M) Batu Bersurat Kota Kapur. kerana barangkali dianggap lebih sesuai. Berikut disenaraikan beberapa contoh perkataan Sanskrit yang dipinjamkan dalam bahasa Melayu: . Batu Bersurat Kedukan Bukit. Berikut akan dijelaskan beberapa peringkat pengaruh bahasa asing dalam bahasa Melayu.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 20 bahasa asing yang dapat dilihat dalam pelbagai aspek kehidupan. seiring dengan kehendak dan perkembangan zaman. Bahasa Melayu memiliki sifat keterbukaan yang membenarkan pengaruh kata dan istilah daripada pelbagai bahasa. Keadaan ini khususnya menyebabkan peminjaman perkataan yang sudah ada dalam bahasa Melayu asli. Penyerapan bahasa Sanskrit dalam bahasa seharian dijadikan satu cara perolehan kemegahan. sebagai faktor sampingan. unsur asing yang menyusupi bahasa Melayu dapat melengkapi kosa kata bahasa Melayu. Ini kerana bahasa Sanskrit merupakan bahasa yang dianggap bahasa yang "berilmu dan berdarjat tinggi" pada zaman kuno. iaitu: 1.8. Terdapat empat batu bersurat yang penting. 1. tetapi digantikan juga dengan bahasa Sanskrit. daerah Hulu Jambi (686 M) Selain itu. 2. Bukti pengaruh bahasa Sanskrit ke dalam bahasa kuno dapat dikesan pada batu bersurat yang ditinggalkan oleh kerajaan Srivijaya. Selain itu. iaitu pada peringkat sebelum bahasa Melayu mencapai zaman klasik pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.

Jawa.6: Empayar Kerajaan Sriwijaya (Sumber: Google. .com) Berpandukan isinya. Segenting Kra dan Sri Lanka. penulisan pada batu bersurat tersebut dibuat atas arahan raja Srivijaya.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 21 Bahasa Sanskrit Bahasa Melayu dosa dukkha deva rupa samsara dosa duka dewa rupa sengsara Peta 1. sebuah kerajaan yang mempunyai empayar meliputi Sumatera. Semenanjung Tanah Melayu.

4. ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa rasmi dan bahasa pentadbiran kerajaan Srivijaya. 2. 3. Batu Bersurat Gandasuli (832 M) – Gandasuli. . Sebuah patung gangsa yang dijumpai di Padang Lawas. Sebuah batu bersurat yang dijumpai di Bangkahulu bertarikh 1000 Masehi.com) Selain daripada empat batu bersurat yang disebutkan tadi.3: Batu Bersurat Kedukan Bukit (Sumber: Google. Batanghari bertarikh 1286 M dengan catatan perkataan “Malaya” atau “Melayu” pada bahagian belakangnya. terdapat juga bahan-bahan lain yang dihasilkan dalam zaman kerajaan Srivijaya pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi: 1. Tapanuli bertarikh 1029 M dengan tulisan pada kaki alasnya. Sebuah patung di Padang Rocore. Rajah 1. Walaupun bahasa pada batu bersurat itu masih berbahasa Sanskrit. sekaligus meluaskan penyebaran bahasa Melayu ke tanah jajahan takluknya.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 22 Oleh itu. Jawa Tengah. akan tetapi masih terdapat pengaruh bahasa Melayu Kuno di dalamnya.

Hikayat Inderaputera (1634 M). beberapa kitab dan hikayat yang agak penting sehingga penghujung abad ke-19 yang menunjukkan berlakunya peminjaman kata Arab ke dalam bahasa Melayu ialah: Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang (1612 M). Kisah pelayaran Abdullah karya Abdullah bin Abdul Kadir Munshi (1838).Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 23 1. Hikayat Gul Bakawali karya Syed Mahmud Ali (1875). Pelayaran Muhammad Ibrahim Munshi karya Muhammad Ibrahim Munshi (1872). Selain daripada itu. dan sebagainya. Antara Hikayat yang menunjukkan pengaruh bahasa Arab. Menurut Darwis Harahap (1992). Tuhfat al-Nafis karya Raja Ali Haji (1865). antaranya: i) perbendaharaan kata Banyak perbendaharaan kata Arab dipinjam terutamanya perkataan yang berkaitan dengan ibadat. Syair Emop (1740). dan Hikayat Ganja Mara (1897). Hikayat Acheh (1736). Pengislaman Kerajaan Melaka telah menyebabkan banyak kata Arab dipinjam bagi mengungkapkan makna khususnya yang berkaitan amal ibadat Islam. kemasyarakatan.2 Pengaruh Bahasa Arab Penerimaan kata pinjaman bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu berlaku pada zaman Kesultanan Melaka pada kurun ke-14 Masihi. Hikayat Bayan Budiman (1736). Misa Melayu (1742). Kitab seribu masaalah (1726).8. kata pinjaman Arab berlaku dalam bidang kesusteraan Melayu khususnya dalam penulisan hikayat-hikayat. Antara contoh kata pinjaman . Hikayat Pancatanderan (1835). jual-beli. Bustanus Salatin atau Taman segala Raja-raja karya Nuruddin al-Raniri (1638). Pengaruh kata pinjaman Arab ke dalam bahasa Melayu dapat dilihat melalui beberapa aspek. Hikayat Ghulam (1736). Hikayat Patani (1838).

dunia. murid. 1. akidah. hikayat.my/klikdbp/klikdbp4feb7. masjid. musim. dan lain-lain. nafu. Pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an telah mempengaruhi lidah dan cara sebutan orang-orang Melayu. khabar. syurga.9 Taraf Bahasa Melayu Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan .3: Tulisan Jawi (Sumber: http://www. masyarakat. ramadhan. hukum.dbp.pdf) iii) tulisan Kedatangan pengaruh Arab-Islam telah menyumbangkan kepada penulisan bahasa Melayu dalam tulisan `Arab yang akhirnya disebut tulisan Jawi. Tulisan Jawi ini digunakan antara lain bagi memudahkan orang-orang Melayu yang rata-rata beragama Islam membaca Al-Quran. huruf. kisah. dan lain-lain. Jadual di bawah ialah contoh tulisan Jawi.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 24 ialah: adat. nujum. ii) sebutan kata Pengaruh Arab-Islam memberi kesan yang sangat besar pada sebutan perkataan dalam bahasa Melayu. kamus. Contoh-contoh perkataan dan sebutan Arab-Melayu antaranya ialah qadhi. sejarah. Rajah 1. syarikat. riwayat.gov. salam. ilmu. kiamat. ulama.

sebagaimana yang diperuntukkan oleh Parlimen”. selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh parlimen. bahasa Inggeris boleh digunakan di dalam kedua-dua Majlis Parlimen dan Dewan Negeri dn bagi maksud rasmi yang lain. Walaupun terdapat peruntukan bagi kegunaan bahasa Melayu tetapi bahasa-bahasa lain masih boleh terus digunakan untuk maksud-maksud tidak rasmi. Perkara 152 mengandungi 6 fasal utama iaitu: (a) Fasal 1 “Bahasa Kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis di dalam apa -apa tulisan. Kerajaan Persekutuan dan mana-mana kerajaan negeri boleh meneruskan dan memelihara bahasa kaum di Persekutuan. naskah yang sahih: Bagi segala rang undang-undang yang hendak dikemukakan atau pindaan-pindaan mengenainya yang hendak dicadangkan di dalam mana-mana Majlis Parlimen. para satu di dalam Perlembagaan Malaysia mengatakan bahawa bahasa Melayu dinaikkan taraf sebagai bahasa kebangsaan. “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. dan Bagi segala Akta Parlimen dan segala perundangan kecil yang hendak dikeluarkan oleh kerajaan Persekutuan.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 25 Perenggan 152. hendak di dalam bahasa Inggeris” .” Perlembagaan Persekutuan Malaysia (b) Fasal 3 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen.

selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. taraf pemakaiannya dinaikkan. bahasa pendidikan dan bahasa perhubungan seluruh rakyat Malaysia. khususnya di dalam Fasa 1. Sebagai bahasa kebangsaan. Pada tahun 1967. sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. keterangan yang diambil di dalam bahasa yang digunakan oleh saksi tidak payah diterjemahkan atau direkodkan di dalam bahasa Inggeris. segala perbincangan di dalam mahkamah persekutuan atau mahkamah tinggi hendaklah dijalankan di dalam bahasa Inggeris. Gabungan kedua-dua akta ini dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67.” (e) Fasal 6 “…maksud rasmi. ertinya apa-apa jua maksud kerajaan. jika mahkamah dan peguam bagi kedua-dua pihak bersetuju. Antara perkara utama yang terdapat dalam akta ini ialah:   Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mesti digunakan di dalam semua urusan rasmi.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 26 (c) Fasal 4 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. Akta ini berkuat kuasa di Semenanjung Malaysia pada 1 September 1967. Dengan perakuan ini. . satu lagi akta bahasa kebangsaan diluluskan dan dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1967.” (d) Fasal 5 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. angka dan bahasa borang rasmi kerajaan. Ia menjadi bahasa rasmi. Perlembagaan Persekutuan. sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri dan termasuk apa-apa maksud sesuatu pihak berkuasa”. Akta ini membenarkan terjemahan ke bahasa lain dibuat untuk surat-surat dan perutusan-perutusan kerajaan bagi tujuan kepentingan umum. maka bermulalah era baru untu bahasa Melayu yang sebelum ini hanya menjadi bahasa pinggiran di tanah air sendiri. segala perbincangan di dalam mahkamah rendah lain daripada mengambil keterangan hendaklah dijalankan di dalam bahasa Inggeris. Ia mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 mengenai perkara yang sama berkuat kuasa mulai 11 April 1963 dan mengandungi tiga seksyen utama iaitu sistem tulisan bahasa kebangsaan. Dengan syarat bahawa.

Teks undang-undang sama ada yang dipinda. Yang di-Pertuan Agong boleh menetapkan sebagAi sahih. Parlimen sebagai badan penggubal undang-undang di Malaysia . Perbicaraan di mahkamah boleh dijalankan dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris atau kedua-duanya sekali atau dengan kehendak mahkamah atau pihak-pihak yang terlibat setelah menimbangkan keadilan perbicaraan itu. Bagi undang-undang yang diterjemahkan ke bahasa kebangsaan sebelum 1 September 1967. Teks dalam bahasa Melayu adalah sahih kecuali Yang Dipertuan Agong menetapkan sebaliknya sama ada secara am atau bagi undang-undang tertentu. Borang-borang terjemahan daripada bahasa Inggeris dan borang-borang berbahasa Inggeris yang dibuat atas arahan Perdana Menteri boleh digunakan bagi maksud borang tersebut. Yang di-Pertua Dewan Negara. yang diluluskan oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri hendaklah dalam bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris. Tulisan bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan rumi tetapi tulisan jawi tidak akan dihalang. Dewan Rakyat atau Dewan Negeri boleh membenarkan ahli-ahli dewan menggunakan bahasa Inggeris ketika berucap atau perbahasan di dewan mereka.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 27        Yang di-Pertuan Agong boleh membenarkan penggunaan bahasa Inggeris dilanjutkan bagi maksud-maksud rasmi sekiranya difikirkan perlu.

Dalam kursus-kursus latihan atau peperiksaan apabila teks yang sahih adalah bahasa Inggeris atau kursus yang ditetapkan itu masih dalam bahasa Inggeris. Yang di-Pertuan Agong telah mengeluarkan perintah supaya penggunaan bahasa Inggeris dilanjutkan. Latihan yang dijalankan oleh pakar-pakar antarabangsa. Banyak faktor yang menyebelahi pembinaan. Jika berhubung dengan pakar-pakar antarabangsa seperti Pakar Rancangan Colombo dan pakar Perundingan yang berkhidmat dengan atau di bawah jabatan-jabatan atau badan-badan berkanun dalam Malaysia. Jika membuat perhubungan dengan kerajaan-kerajaan negeri asing badan-badan antarabangsa dalam mana penggunaan bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan. 410/1967. Perintah ini dikenali sebagai Pemberitahu Undang-undang No. apabila membuat laporan atau pesanan seperti laporan penyakit. telah memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membenarkan penggunaan bahasa Inggeris bagi tempoh yang difikirkan perlu. Pada tarikh yang sama. . jika difikirkan penggunaan bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan. Kementerian Luar Negeri apabila menghantar arahan dasar daripada Kementerian kepada Ketua-ketua Perwakilan Malaysia di luar negara. penggunaan bahasa Inggeris bagi maksud-maksud rasmi telah dilanjutkan bagi bidang-bidang berikut:  Jika jabatan-jabatan kerajaan meminta dan jabatan undang-undang memberi nasihat undang-undang berkenaan dengan mana-mana undangundang bertulis yang naskahnya yang sahih adalah dalam bahasa Inggeris. Perwakilan Malaysia di luar negara. Kementerian Kesihatan. kerja-kerja berkaitan dengan penaksiran komputer. kira-kira mengumpul penyiasatan. Berdasarkan Pemberitahu ini.         Pembinaan Bahasa Melayu dirancang secara teratur sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Jabatan Hasil Dalam Negeri. apabila berhubung dengan kakitangan yang diambil daripada negara yang terletaknya perwakilan itu. pesanan ubat dan pesanan selepas pembedahan.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 28 Akta Bahasa Kebangsaan yang berkuat kuasa pada 1 September 1967.

Kelantan.10. beliau juga banyak menyusun karya-karya dalam bahasa Melayu. Karya-karya orang Barat juga membantu perkembangan bahasa Melayu: contohnya Valentino pengembara Belanda) mengatakan bahawa sesiapa yang mengetahui bahasa Melayu tidak akan sesat di Nusantara. Perlis. Menyedari hakikat ini. bahasa Melayu secara berperingkat-peringkat telah menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. pemerintah telah mewujudkan satu dasar penggunaan satu bahasa kebangsaan yang berlandaskan kenyataan linguitik. Mulai tahun 1970. kerajaan telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita. Antaranya:  Penjajahan Barat tidak menghapuskan bahasa Melayu. sosial sejarah dan politik. . Pahang dan Johor.1 Bahasa Kebangsaan “Bahasa Jiwa Bangsa” dengan jelas menunjukkan kepentingan bahasa dalam memupuk perpaduan antara kaum. Peranan yang dimainkan oleh Abdullah Munsyi melalui penulisan beliau. 1.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 29 perancangan dan perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa kebangsaan negara. Penyata Rahman Talib menampakkan langkah berani dalam mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara ini. khususnya bahasa Hawaii dan bahasa Guam. Peranan yang dimainkan oleh penjajahan Inggeris khususnya pada lima buah negeri tidak bersekutu. iaitu bahasa Inggeris telah menggantikan bahasa natif. Laporan Razak 1956 yang menyebut peranan yang dimainkan oleh bahasa Melayu.      Daripada segi dasar. Kedah.10 Fungsi Bahasa Melayu 1. “kami berpandu kepada maksud henda k menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negeri ini dengan tiada merosakkan atau menyekat bahasa dan kebudayaan bangsa lain yang diam di negeri ini”. Sebenarnya gejala penghapusan tidak berlaku pada bahasa Melayu seperti bahasa lain di dunia.

.. iaitu untuk menyaksikan satu rupa bangsa yang bersatu menerusi pembentukan budaya kebangsaan selaras dengan keinginan dan hasrat membentuk satu bangsa Malaysia yang mempunyai identiti keperibadian yang dapat dibanggakan dan penuh dengan kesetiaan kepada negara. barulah dilakukan tahap-tahap seterusnya. iaitu dengan harapan bahawa bahasa itu dapat menjadi dasar bagi satu identifikasi kebangsaan. 1.. sebagaimana tercatat dalam mukadimah akta Pendidikan seperti berikut: “. Dengan adanya dasar bahasa yang menentukan pemilihan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Dasar bahasa di Malaysia meletakkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. pembinaan dan perluasan penggunaannya. penubuhan satu bahasa kebangsaan juga timbul daripada semangat kebangsaan yang mahukan bahasa penjajah diambil alih oleh bahasa bumiputera. Dasar ini memenuhi konsep perancangan taraf bahasa.. Dasar bahasa kebangsaan merupakan asas terpenting bagi perkembangan bahasa Melayu di Malaysia. seperti terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan.10.. Peranan bahasa sebagai faktor penyatuan disalurkan melalui sistem pelajaran kebangsaan. selain daripada Akta Bahasa Kebangsaan dan Akta Pendidikan yang sedia ada. Dasar bahasa ini juga dianggap bermula dengan idealisme. memupuk ciri-ciri pengenalan rakyat yang relatif seragam..dan untuk merancangkan satu sistem pelajaran iaitu bahasa kebangsaan adalah bahasa pengantar yang utama.” Di samping memenuhi keperluan menjadi lambang penyatuan. menegak persatuan . Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara ini berpaksikan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 30 Sebuah badan berkanun iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) adalah bertanggungjawab untuk memaju dan memperkaya bahasa Melayu.. iaitu propaganda.2 Dasar Bahasa Kebangsaan Pemilihan satu bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia timbul sebab perlunya diadakan satu lambang penyatuan.

Walau bagaimanapun. bahasa Melayu kian meluas digunakan sebagai bahasa perpaduan antara kaum. Pelbagai masyarakat akan menggunakan bahasa Melayu untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Bahasa rasmi mungkin mempunyai lebih daripada satu fungsi bagi sesebuah negara. Sesebuah negara. Perisytiharan tersebut dibuat melalui titah Diraja yang disiarkan menerusi radio dan televisyen. persoalan sikap. ekstremisme .10. Secara tidak langsung.3 Bahasa Rasmi Menurut Kamus Dewan (1970:59). bahasa rasmi pula bererti peranan bahasa Melayu sebagai saranan pembinaan negara dalam semua urusan. terutama pentadbiran negara. bahasa pengantar serta bahasa ilmiah di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. yakni 10 tahun selepas hari kemerdekaan. bahasa perhubungan awam. usaha-usaha untuk mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi telah menghadapi berbagai-bagai kesulitan serta tentangan. kita boleh mengatakan bahawa dengan meningkatnya taraf tersebut. Secara rasminya bahasa Melayu dinobatkan pada 1 September 1967. masyarakat bukan Melayu menerima bahasa Melayu dan menganggapnya penting sebagai alat perpaduan bangsa. Perisytiharan ini berlaku akibat tindakan parlimen meluluskan undang-undang perasmiannya. kesan positif wujud terhadap orang Melayu dan bahasa Melayu terjamin. persoalan politik. Dengan kenaikan taraf ini. bahasa rasmi membawa maksud bahasa yang digunakan dalam sistem pendidikan negara. Maksud fungsi perpaduan ialah menimbulkan sikap bersatu melalui bahasa. daripada orang Melayu sendiri dan juga orang bukan Melayu. 1.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 31 antara kaum-kaum yang mendiami negara ini dan menobatkan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi yang berkesan dalam sektor-sektor penting negara. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu. urusan perniagaan dan pentadbiran dan dalam upacara-upacara rasmi. Menurut Ainon Mohammad (1984). Pemasalahan datang daripada pelbagai arah dan berbagai-bagai persoalan ditimbulkan. bahasa rasmi adalah bahasa pentadbiran. dianggap sebagai satu detik era baharu bagi orang Melayu. Jika diteliti dengan mendalam. Justeru. Ia menjadi bahasa rasmi tunggal bagi Persekutuan Malaysia. khususnya yang baru mencapai kemerdekaan selalunya memilih dan mendaulatkan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara.

Ramai intelek khususnya guru masih belum fasih menggunakan bahasa Melayu Penguasaan terhadap bahasa Melayu tidak penting Bahasa Melayu tidak mempunyai standard. bahasa Melayu perlu digunakan untuk tujuan-tujuan rasmi dalam pentadbiran harian. hanya sesuai digunakan oleh golongan bawahan Bahasa Melayu tidak sesuai digunakan dalam bidang kehakiman dan pendidikan     Di samping itu. golongan yang menyetujui dan menerima bahasa Melayu menganggap bahasa tersebut :  Layak menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah Bahasa Melayu mempunyai beberapa kelebihan tersendiri. Melalui pekeliling ini. tahun 1967 untuk memantapkan lagi penggunaan bahasa Melayu secara rasminya. bahasa pengantar di sekolah. Ia paling sesuai dijadikan bahasa rasmi berbanding dengan bahasa Cina atau Tamil Bahasa Inggeris adalah bahasa penjajahan    Oleh sebab ketegasan.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 32 kaum yang memungkinkan berlakunya ketidaksefahaman dan perpecahan antara kaum. semua kaum boleh bertutur dalam bahasa tersebut. surat-menyurat rasmi kerajaan yang meliputi semua jabatan kerajaan persekutuan dan negeri. Hingga kini bahasa Melayu masih lagi teguh dan berdiri tegak sebagai bahasa rasmi walaupun sering kali menerima .12.Antara isu yang diketengahkan adalah seperti berikut:  Bahasa Melayu tidak sesuai dan tidak layak menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. pihak kerajaan telah mengeluarkan surat pekeliling Am No. mudah dipelajari.

Bahasa Melayu mempunyai ‘historicity.10. Penggunaan bahasa Melayu oleh pelbagai kaum. Bagaimanadan Faktor PemilihanSebagai Bahasa Rasmi Seperti yang dihuraikan di atas dan setelah melalui beberapa rintangan dan halangan.4 Bahasa Komunikasi Manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang penting dalam kehidupan seharian mereka. Antaranya adalah seperti berikut:  Sejarah negara sejak zaman Srivijaya. Selain itu. Pelbagai faktor boleh diketengahkan yang menyebabkan bahasa Melayu hadir sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. ethnicity dan validity’. Halliday.       1. Akan mewujudkan suatu suasana kebangsaan yang melibatkan semua rakyat tanpa mengira kaum. dalam bukunya bertajuk “Explorations in the Functions of Language” (1973). Antaranya ialah: . dinamik dan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zamannya. bahasa Melayu tetap berdiri teguh dan kukuh sebagai bahasa rasmi walaupun laluan yang ditembus ipenuh dengan duri dan onak. telah mengemukakan tujuh fungsi bahasa. Hal ini demikian kerana bahasa dan pertuturanlah yang membezakan manusia dengan haiwan. Bahasa Melayu dipilih kerana mudah dipelajari dan difahami. Bahasa Melayu penting dalam urusan pentadbiran dan sistem pendidikan negara. Diharapkan bahasa Melayu akan kekal sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran di negeri Melayu Bersekutu.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 33 tohmahan dan kritikan daripada pelbagai pihak. autonomy. membawa kepada pemerintahan kolonial telah terbukti penggunaan bahasa Melayu sebagai linguafranca di rantau ini. Bahasa Melayu dipilih kerana faktor penyatupaduan rakyat. bahasa mempunyai suatu sistem yang sistematis.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 34

Instrumental Regulasi Pemerian Interaksi Personal Heuristik Khayalan Fungsi instrumental bermaksud manusia menggunakan bahasa bagi melayani pengelolaan lingkungan yang menyebabkan sesuatu peristiwa berlaku. Fungsi regulasi adalah fungsi bahasa yang bertindak sebagai pengawas dan mengendalikan peristiwaperistiwa yang berlaku. Fungsi ini digunakan untuk mengendali serta mengatur orang lain. Fungsi pemerian pula boleh ditafsirkan sebagai penggunaan bahasa untuk membuat penyataan-penyataan, menyampaikan pengetahuan, membuat penjelasan dan membuat laporan tertentu. Fungsi interaksi merupakan fungsi bahasa yang memainkan peranan bagi menentukan supaya hubungan antara manusia dapat terus berlangsung ataupun dipertahankan. Oleh itu, perlu pengetahuan yang luas berkenaan bahasa, loghat, jargon, slanga, gurauan, cerita rakyat, budaya setempat dan sebagainya. Pokoknya, kita mesti tahu pelbagai perkara tentang bahasa. Fungsi peribadi pula adalah fungsi bahasa yang memberi kesempatan kepada manusia bagi menyatakan perasaan, emosi, peribadi serta reaksinya. Seterusnya, fungsi heuristik melibatkan penggunaan bahasa bagi memperoleh ilmu pengetahuan. Ini demikian kerana disampaikan dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan jawapan. Fungsi khayalan juga merupakan fungsi bahasa yang digunakan oleh manusia bagi mencipta mimpi-mimpi yang mustahil diterima oleh akal. Fungsi ini dibawa melalui buku-buku dan cerita-cerita dongeng. Ketujuh-tujuh fungsi di atas sebenarnya bersifat saling melengkapi antara satu sama lain bagi menghasilkan satu bentuk komunikasi yang berkesan dalam menyatakan pelbagai topik serta memahamkan pelbagai bangsa di dunia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling berkesan dalam kehidupan manusia; bersifat arbitrari, simbolik, sistematik dan manusiawi.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 35

Bahasa Melayu diguna pakai dalam pelbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi dan pentadbiran.

1.10.5 Bahasa Perpaduan Perpaduan atau solidariti dapat didefinisikan sebagai satu proses yang menyatupadukan rakyat dan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Di samping itu juga, menurut Kamus Dewan (1994), perpaduan ditakrifkan sebagai penggabungan, pelaburan penyesuaian, kecocokan dan perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu, sepakat dan sebagainya. Dalam erti kata yang lain, perpaduan dapat diertikan sebagai hubungan erat bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan negara. Oleh itu, pengertian bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dapat diertikan sebagai bahasa yang menjadi lambang penyatuan suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara individu dengan individu yang lain) yang berfungsi sebagai alat menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum dalam sebuah negara.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 36

Bahasa adalah suatu keseluruhan, suatu prinsip klasifikasi dengan sesuatu yang dikuasai dan bersifat konvensional yang seharusnya terkebawah daripada naluri semula jadi. Whitney (1998) berpendapat bahasa adalah salah satu institusi sosial dan menganggap bahawa kita menggunakan alat ujaran sebagai wadah bahasa, hanyalah secara kebetulan sahaja, untuk kesenangan sahaja manusia boleh memilih bahasa isyarat dan lambang tampak dan bukan lambang akuistik. Cara bahasa menyatupadukan rakyat Selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan, bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dan telah dijadikan bahasa pengantar utama bagi semua peringkat prasekolah dan pengajian. Pendidikan bahasa Melayu Sekolah Menengah adalah memenuhi hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada aspek intelek, emosi, rohani, dan jasmani. Penggunaan bahasa Melayu yang semakin meluas sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara menekankan penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu yang lebih bermutu. Pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah yang meliputi Tingkatan 1 sehingga 5 akan terus meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar remaja dan memupuk kepekaan terhadap variasi bahasa dalam pelbagai situasi, sistem bahasa dan gaya bahasa yang indah. Pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah juga menanamkan kesedaran terhadap unsur dan nilai kemanusiaan secara menyeluruh melalui pembacaan bahan ilmu dan hasil kesusasteraan. Pemupukan semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Malaysia diberikan penekanan dalam pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah agar pelajarpelajar membina semangat rasa bangga dan cinta akan tanah air dalam satu wawasan budaya yang dihasratkan. Di samping itu, bahasa Melayu memainkan peranan penting bukan sahaja dalam memenuhi keperluan manusia tetapi juga untuk meningkatkan perpaduan antara kaum. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa perpaduan kaum begitu signifikan untuk menyumbang ke arah sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Selain itu, pendidikan dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk perpaduan antara kaum jelas dinyatakan dalam Penyata Razak 1956. Oleh itu, apabila pendidikan dianggap sebagai alat secara

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 37

automatiknya, bahasa Melayu yang berfungsi sebagai bahasa perpaduan boleh mengambil bahagian dalam isu menyatupadukan rakyat kerana bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam pelbagai bidang.

Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum.

Aspek penting untuk menyatupadukan rakyat mengikut fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan adalah melalui pendidikan. Sesungguhnya pendidikan hari ini telah memainkan peranan penting dalam merealisasikan aspirasi negara ke arah mewujudkan perpaduan kaum. Pendidikan hari ini telah membuktikan bahawa negara berjaya mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Sejarah telah membuktikan betapa golongan cerdik pandai menentukan jatuh bangunnya sesebuang bangsa dan negara. Selain daripada itu, penyatupaduan rakyat dapat mewujudkan sistem pendidikan kebangsaan kerana sistem persekolahan yang berbeza-beza mempunyai haluan masing-masing dan tidak dapat melahirkan satu identiti bangsa. Oleh itu, satu jawatankuasa ditubuhkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang sedia ada. Cadangan itu dikenali sebagai Penyata Razak. Penyata Razak telah diperakui dan diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran pada tahun 1957. Ordinan ini mewajibkan semua jenis sekolah menggunakan sukatan pelajaran yang sama. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah,

malahan lebih awal daripada zaman kegemilangan kerajaan Melayu Srivijaya. Usaha menggunakan bahasa Melayu dalam bahasa tersebut telah lama digunakan untuk tujuan ini. sastera dan budaya. 300 dan meliputi 36 bidang. Dalam sejarah yang muktahir. Acheh dan Melaka. Usaha membina istilah baharu telah bermula sejak tahun 1957 lagi. Istilah yang sudah dicipta oleh DBP setakat ini. tatabahasa. laras dan sebagainya. Setelah tiga puluh tahun dirancang dengan begitu rapi. 300 (Berita Peristilahan. Setiap satu bidang ilmu terdapat sejumlah peristilahannya tersendiri dan mempunyai maknanya yang tersendiri pula. Dalam hal pemilihan istilah ternyata bahawa istilah. namun kerja-kerja menokok tambah jumlah istilah terus berjalan. Bahasa Melayu telah lama digunakan untuk mengungkapkan konsep-konsep dan proses-proses yang tinggi serta kompleks. Mei 1986).6 Bahasa Ilmu Bahasa ilmu boleh ditakrifkan sebagai bahasa yang mempunyai ciri-ciri formal dan dapat mengungkapkan sesuatu konsep dan pemprosesan ilmu. terutama sekali di dalam bidang agama.10. sastera dan budaya. Penggunaan bahasa Melayu dalam bidang sains sosial telah lama wujud. Bahasa Melayu ilmiah ini dapat dilihat melalui beberapa ciri umum iaitu peristilahan. walaupun tidak abstrak dan sukar berbanding sains dan teknologi. Bahasa Melayu turut membantu pembentukan jati diri bangsa Malaysia yang menggunakan bahasa komunikasi yang mudah difahami. pusat kebudayaan seperti Pulau Pinang telah banyak menghasilkan buku untuk institusi pengajian tinggi dan akhbar diterbitkan. walaupun banyak iaitu berjumlah 477. . falsafah. 1. Bahasa Melayu telah digunakan dengan banyaknya dalam konteks agama. untuk semua bidang telah mencapai 477. perkembangan yang positif dalam penggunaan bahasa Melayu dapat dilihat dalam bidang ilmiah.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 38 khususnya untuk membantu perpaduan kebangsaan dan menjadi wahana yang berkesan untuk berkomunikasi pelbagai kumpulan etnik dan masyarakat pelbagai dialek atau bahasa.

Bagi memantapkan lagi penggunaan bahasa ilmu dalam bidang ilmu atau ilmiah.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 39 Universiti Kebangsaan Malaysia antara universiti yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pelbagai bidang. . RUMUSAN  Linguistik ialah ilmu mengkaji bahasa secara saintifik. Terdapat dua langkah yang dibuat dalam hal ini: bantuan tenaga pengajar daripada institusi pengajian tinggi dan penerbitan karya-karya asal bagi keperluan institusi pengajian tinggi. DBP aktif dalam hal ini.  Bahasa merupakan satu sistem bunyi yang dihasilkan oleh alat tutur yang digunakan oleh sekelompok manusia sebagai wahana atau cara untuk menjalankan apa-apa sahaja aktiviti masyarakat mereka  Beberapa teori telah mengatakan bahawa penutur bahasa Melayu berasal daripada golongan manusia yang diberi nama Austronesia. Setakat ini DBP telah menyelesai dan memenuhi permintaan buku-buku teks bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah serta pra universiti.

 Bahasa Melayu memiliki sifat keterbukaan yang membenarkan pengaruh kata dan istilah daripada pelbagai bahasa. Perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan bahasa Malaysia. Melayu Proto Pengaruh Asing Penyata Razak Perlembagaan Persekutuan Perpaduan Sanskrit PENILAIAN KENDIRI 1. Bahasa Melayu sebagai bahasa Ilmu dan esei-esei lain. seiring dengan kehendak dan perkembangan zaman. 9. 3. orang Melayu berasal dari wilayah mana? 3. Austris Austronesia Kerajaan Melaka Komunikasi Lingua Franca Melayu Deutro 7. KATA KUNCI 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asmah Haji Omar. Asmah Haji Omar. manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. adakah bahasa Melayu telah mencapai tahap yang membanggakan? RUJUKAN Abdullah Hassan. 2. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 8. (1997). 2. 6. 5. 11. 12. 10. Nyatakan sumbangan ilmu linguistik khususnya dalam bidang pendidikan bahasa. 4.  Lingua franca merupakan satu bahasa yang terdiri daripada pelbagai bahasa.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 40  Bahasa Melayu dikatakan berasal daripada rumpun bahasa Austronesia. Pada pendapat anda.(1989). Pada pandangan anda. Susur galur bahasa Melayu. (1988).

. Bahasa Kebangsaan dan bahasa Rasmi: Dua konsep yang berbeza. Teo Kok Seong. Dewan Bahasa. (1966). Ismail Hussien. Bahasa Melayu tinggi teori dan penerapan. Sejarah pertumbuhan bahasa Kebangsaan kita. (2006).Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 41 Darwis Harap (1992). Sejarah pertumbuhan bahasa Melayu. Pulau Pinang: Penerbit USM. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Kuala Lumpur:Nurin Enterprise. Tatabahasa Dewan. Nik Safiah Haji Karim et al. (2004). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Haji Karim (1986). 13-16.

Perihal pentingnya pengajaran aspek tatabahasa dan pemilihan bahan yang sesuai. menjelaskan konsep korpus berkomputer. 2. guru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah (Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat). mengaplikasikan korpus berkomputer dalam P&P. 10. bertutur. Dalam proses P&P bahasa Melayu.0 PENGENALAN Pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah menekankan penggunaan tatabahasa mengikut kemampuan murid. Ini bermakna guru mempunyai tanggungjawab memilih dan membina bahan yang sesuai untuk proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Bagi mencapai tujuan tersebut. aspek tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalam konteks dengan kemahiran mendengar. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. menerangkan kepentingan korpus berkomputer. anda diharapkan dapat: 1. kertas ini cuba untuk mendedahkan penggunaan korpus berkomputer dalam pengajaran tatabahasa bahasa Melayu dan memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya aspek tatabahasa dalam kalangan guru mata pelajaran bahasa Melayu. maka kertas kerja ini cuba memaparkan penggunaan teknologi korpus berkomputer dalam pengajaran tatabahasa untuk murid sekolah menengah. dan 3. Aspek tatabahasa yang dipilih dalam kertas ini ialah imbuhan meN-kan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 1 UNIT 10 PENGAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KORPUS BERKOMPUTER HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. membaca dan menulis. Salah satu aspek penting yang semakin diberi perhatian oleh para guru dalam proses P&P bahasa ialah penggunaan bahan bantu pengajaran bahasa. Secara khususnya. Hal ini turut ditekankan dalam Huraian .

kod dan diformatkan secara piawai serta dapat dicapai dan diproses dengan komputer. Data Korpus Berkomputer Menurut J. terdapat pelbagai jenis bahan yang digunakan oleh guru untuk membolehkan para murid memahami aspek tatabahasa dengan lebih berkesan. Sinclair (1996) korpus berkomputer boleh ditakrifkan sebagai korpus yang diberi penanda. Sedangkan para murid juga perlu dimaklumkan bentuk-bentuk imbuhan yang salah supaya mereka dapat memahami dan membezakan antara bentuk imbuhan yang betul dan bentuk yang salah. Alternatif tersebut ialah data korpus berkomputer. dan dianalisis untuk membuat penyataan saintifik tentang ciri fonologi. guru boleh mengajar muridnya beberapa aspek penting tatabahasa seperti imbuhan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 2 Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat iaitu penggunaan perpustakaan dan komputer yang kaya dengan pelbagai bahan sangatlah digalakkan dalam P&P bahasa Melayu. Korpus berkomputer sebagai bahan bantu pengajaran bahasa terutama bagi aspek morfologi dan sintaksis. Data korpus berkomputer telah digunakan secara meluas di Barat terutama dalam bidang pedagogi bahasa (Teaching Collocation). Berdasarkan sesuatu petikan. korpus berkomputer turut digunakan dalam bidang perkamusan terutamanya oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Selain itu. menjelaskan korpus merupakan data mentah linguistik yang dikutip daripada kerja lapangan atau teks bertulis. Di Malaysia. boleh dianggap sebagai perkara baru. McH. misalnya hanya memaparkan bentuk dan contoh penggunaan imbuhan yang amat terhad. dan sebagainya. tatabahasa atau leksikal sesuatu bahasa. Berdasarkan permasalahan di atas. Imran Ho Abdullah (2004) dan Mohd Ra‟in Shaari (2004). kertas kerja ini cuba untuk mengetengahkan satu alternatif baru bahan bantu pengajaran imbuhan bahasa Melayu. Kamus Linguistik (1997). Penggunaan bahan bantu tertentu dalam proses P&P bahasa membolehkan sesuatu pengajaran bahasa itu dilakukan dengan lebih berkesan. leksikografi dan kajian linguistik. korpus 2 . Dalam kajian linguistik pula. penggunaan sesuatu bahan terutamanya petikan mempunyai beberapa kelemahan. jenis kata. sesuatu petikan itu mungkin hanya memaparkan bentuk dan penggunaan imbuhan yang betul sahaja. Satu persoalan yang timbul ialah bagaimanakah seseorang guru itu boleh membina atau memperoleh data korpus berkomputer bagi tujuan pengajaran bahasa? Secara mudahnya. Dalam konteks pengajaran tatabahasa di sekolah-sekolah. Secara amnya. Antara bahan-bahan pengajaran yang kerap digunakan oleh guru bahasa ialah bahan yang berbentuk literasi dan grafik. korpus berkomputer telah digunakan dalam kajian Zaharani Ahmad dan Mohd Ra‟in Shaari (2004).

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 3 berkomputer boleh diperoleh di Pangkalan Data Korpus. bulan depa BHLR27 258 ak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital a BHLR27 259 di. pengguna perlu pergi sendiri ke DBP untuk mengambil data tersebut.co. ter… dan sebagainya. di…. Kuala Lumpur (contoh korpus DBP sila lihat lampiran 1). http://www. seseorang guru boleh menjana sendiri korpus berkomputer dengan memilih apa juga jenis teks berbentuk digital seperti surat khabar atau majalah yang boleh diperoleh di laman http://www. Ini kera BHLR27 265 brahim. Bahagian Penyelidikan. Caranya ialah dengan memuat turun perisian penjana korpus (Concordance) di laman http://www. "Saya s BHLR27 261 pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturun BHLR27 262 klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haj BHLR27 263 ah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal BHLR27 264 oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. 10.1 Aspek Penting Korpus Berkomputer Korpus berkomputer dapat membantu guru menjana apa jua aspek imbuhan yang dikehendaki. korpus berkumputer boleh dijana dalam bentuk baris-baris konkordans.my. Buat masa ini. ayat dan perenggan.dbp.concordancesoftware. Dengan adanya perisian ini.000 vaksin jenam BHLR27 257 negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah.my dan sebagainya. Ketiga-tiga bentuk ini dapat membantu guru mengajar atau memaparkan sesuatu aspek imbuhan dengan lebih berkesan. http://www.my.com. Selain memperoleh data korpus berkomputer di DBP. Dengan memberi arahan tertentu. misalnya imbuhan meN…kan.Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110.com.bharian.uk/ (contoh lihat lampiran 2).utusan.gov. seseorang guru juga boleh membina data korpus sendiri. Pangkalan data ini akan disediakan dengan kemudahan capaian melalui Internet dan World Wide Web supaya lebih ramai penyelidik atau pengguna di dalam dan di luar negara dapat memanfaatkannya (Rusli Abdul Ghani 2004). Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh du BHLR27 260 suki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. Secara amnya. Di bawah ini akan dipaparkan contoh ketiga-tiga bentuk tersebut: a) Korpus Berbentuk Konkordans 256 in . komputer akan menjana korpus dan seterusnya menyenaraikan bentuk-bentuk imbuhan yang dikehendaki. berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Menceva BHLR27 266 jenama yang tidak langsung **menggunakan** sumber babi iaitu Mencevax BHLR27 3 .

Bagi tujuan proses P&P. Menteri Kesihatan. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. Penggunaan kemudahan komputer seperti di makmal komputer merupakan suatu kelebihan berbanding cetakan kertas. diharuskan penggunaannya oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. Ini 4 . Jumaat lalu. Datuk Chua Jui Meng.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 4 b) Korpus Berbentuk Ayat Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110.000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. majlis muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal meningitis (ACYW 135) jenama Mencevax dari Belgium. c) Korpus Berbentuk Perenggan Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. malam tadi." katanya. "Saya sudah menyemak dengan pembekal yang berkaitan dan dimaklumkan Malaysia mempunyai bekalan yang mencukupi terhadap keperluan vaksin berkenaan.000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. "Hospital dan klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haji bagi pengambilan vaksin itu kerana kita membuat keputusan memberinya secara percuma. bulan depan." katanya. guru boleh mencetak mana-mana bahagian yang sesuai dan mengedarkan korpus ini kepada semua murid ataupun boleh juga menggunakan komputer jika terdapat kemudahan komputer yang mencukupi untuk semua murid. di sini. bulan depan. berkata pihaknya yakin jumlah vaksin yang ada mencukupi untuk menampung keperluan bakal haji yang diwajibkan mengambilnya sebelum memasuki Arab Saudi. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. Beliau memberitahu pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturunan Chua Chiyang yang bernilai kira-kira RM1 juta di Jalan Haji Jaip.

murid-murid hanya diperkenalkan dengan contoh-contoh penggunaan sesuatu aspek tatabahasa yang betul sahaja. surat khabar. malah turut memberi pelbagai pilihan bahan yang terdiri daripada buku.106 100.2 Kebaikan Menggunakan Korpus Berkomputer Berikut dijelaskan kebaikan atau kelebihan korpus berkomputer yang akan diperoleh oleh guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran imbuhan bahasa Melayu.703 27. Satusatu korpus dapat memaparkan ribuan (malahan jutaan) contoh sesuatu aspek tatabahasa. Sesuatu petikan ringkas mungkin hanya memaparkan contoh-contoh penggunaan sesuatu aspek tatabahasa yang betul sahaja.772 1.65% 27.62% 12. Dengan berbantukan korpus berkomputer. Ini berbeza dengan petikan biasa yang hanya dapat memaparkan sesuatu aspek tatabahasa dengan jumlah yang agak terhad. guru boleh berperanan sebagai fasilitator iaitu menerangkan contoh 5 .28% 1. majalah. Ini bermakna.645. 10.440.15% 2. sesuai dengan konteks penggunaan dan representatif sifatnya.303. prosa dan puisi tradisional.229.373 2.886. sedangkan contoh-contoh yang salah juga banyak membantu murid memahami apa yang betul dan salah dari segi tatabahasa.43% 3. manakala contoh-contoh yang salah mungkin tidak dipaparkan dalam teks tersebut.258 3.222 PERATUS 52.87% 100.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 5 kerana guru atau murid dapat mencari sesuatu bentuk imbuhan dengan pantas berdasarkan bantuan carian atau find yang terdapat dalam komputer. Korpus berkomputer di DBP menyediakan jenis teks seperti berikut: Jumlah Data Korpus Berkomputer (Sehingga Mac 2004) SUB-PANGKALAN AKHBAR BUKU MAJALAH TEKS TRADISIONAL LAIN-LAIN TERJEMAHAN JUMLAH JUMLAH KATA 52.010 12.00% (Sumber: Rusli Abdul Ghani 2004) Korpus berkomputer dapat memaparkan sesuatu aspek tatabahasa dengan lebih luas.988. Korpus berkomputer bukan sahaja dapat membantu guru membina bahan P&P dengan pantas.797.

i.gov.dbp.edu.. Layari tapak web DBP. 6 . Setelah laman Rasmi DBP dipaparkan.my.dbp.my/knb/nb_konkordans.3. proses penjanaan data dapat perkhidmatan tersebut baharu disediakan.3 Penjanaan Data Korpus dilakukan secara atas talian memandangkan akan dijelaskan prosedur penjanaan data yang data iaitu data korpus DBP dan data korpus Projek Konkordan Melayu Pada masa kini. setiap pengguna akan didedahkan dengan Lesen Pengguna Korpus. iii. vi.1 Penjanaan Data Korpus DBP Berikut merupakan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pengkaji untuk menjana data daripada data korpus berkomputer. iv.aspx) Sebelum menjana data. maka pengguna harus klik pada kotak „Setuju‟ dan sebaliknya.dbp.my/knb/nb_konkordans. v.gov. Sekiranya pengguna bersetuju dengan semua syarat tersebut. Berikut diperoleh daripada dua sumber (http://sbmb. iaitu http://www. (http://sbmb. 10.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 6 penggunaan yang betul dan yang salah dalam sesuatu aspek tatabahasa yang sedang dipelajari oleh murid-murid. Masukkan e-mel sebagai ID pengguna dalam ruangan yang disediakan kemudian klik pada kotak „Masuk‟ untuk masuk ke Khidmat Nasihat Dewan Bahasa dan Pustaka.my‟. klik pada „Laman Rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka‟ untuk ke laman utama.au/). pergi ke „KORPUS BAHASA MELAYU‟ dan klik pada „Rujukan korpus pelbagai sumber‟.anu.aspx) (http://mcp. 10. Setelah masuk ke laman web „dbp. ii.gov.gov. Pengkaji mula menjana data dengan menaip kata „telah‟ pada bahagian Kata Dasar/ Kata.

pengkaji klik pada kotak „Muat Turun‟ untuk muat turun data. Setiap paparan akan mengandungi 100 konkordans tentang kata bantu telah.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 7 Rajah 1: Proses permulaan untuk menjana data vii. Kemudian. Rajah 2 : Proses muat turun data 7 .

3. Pertamanya. 10. Seterusnya data boleh disimpan dalam pendrive.anu.au/ atau carian Google: Malay Concordance Projek.edu.au/). sila buka tapak web seperti berikut: http://mcp. Bagi memulakan carian data. Paparan seterusnya seperti berikut: 8 . i.2 Pangkalan Data Korpus Projek Konkordans Melayu Berikut ialah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pengkaji untuk menjana data korpus Projek Konkordan Melayu (http://mcp.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 8 viii. pengkaji klik pada kotak „Jana Konkordans‟ sekali lagi untuk mendapatkan data yang seterusnya. ii. sila klik pada direct search. Setelah selesai muat turun data.edu.anu.

sila pilih jenis teks yang ingin dikaji. 9 . Kemudian. Sebelum mencari perkataan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 9 iii. pada bahagian Find. sila taip perkataan yang hendak dikaji misalnya „akan‟ dan tekan butang search untuk proses janaan korpus berkomputer.

Seterusnya data boleh disimpan untuk tujuan proses seterusnya iaitu analisis data.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 10 iv. pengkaji boleh menyalin (copy) dan menampal (paste) data ke dalam perisian Notepad atau Microsoft Word. Seterusnya. Hasil janaan data adalah seperti gambar rajah di bawah. 10 .

1 1. dengan cara guru mengambil masa beberapa minit untuk mengajar sesuatu aspek tatabahasa (Kamarudin Husin. 1994:45). 10..4 Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Berikut akan diberikan contoh persediaan mengajar imbuhan meN. menulis atau membaca. 11 . Sila layari web korpus DBP dan jana korpus dengan kata kunci ‘jalan’.kan dengan menggunakan kaedah secara tidak langsung dalam pengajaran kemahiran membaca dan kefahaman. Sila layari web MCP di Australia dan jana korpus dengan kata kunci ‘hari’. Hal ini selaras dengan saranan dalam KBSM dan KBSR iaitu aspek tatabahasa hendaklah diajar secara tidak langsung.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 11 AKTIVITI 10. Aspek-aspek tatabahasa yang hendak diajar itu akan dimasukkan ke dalam pengajaran tersebut seperti pengajaran lisan.. 2.

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 12 Contoh Persediaan Mengajar 1 Tingkatan : 4 Sains Masa : 80 minit Bilangan murid : 30 orang Tajuk : Kefahaman – Vaksin Mencevax Hasil Pembelajaran Utama : 7. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Menggunakan komputer untuk carian maklumat dan tujuan pembelajaran bahasa. Hasil Pembelajaran : 7. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan. Huraian Hasil : Aras 1 Pembelajaran iii. Objektif : Murid dapat: i. makna dan penggunaannya dalam konteks dengan betul. bantu-membantu dan bertolak ansur.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. Sistem Bahasa : Imbuhan meN…kan.1 Mengenal pasti dan menyatakan idea utama dan isi penting Khusus tentang bahan yang dibaca. Pengisian Kurikulum : Ilmu : ekonomi dan agama. Nilai : berjimat. Mengemuka dan menjawab soalan dengan bernas dan gramatis. Menyatakan secara lisan isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam sesuatu petikan. ii. Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal dan verbal-linguistik 12 . Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir : Mengkonsepsikan idea-idea sama ada yang terdapat di dalam atau di luar teks. Mengaplikasikan aspek imbuhan meN…kan dari segi bentuk. iii.

Langkah Pengajaran dan Pembelajaran 1. Seterusnya. guru meminta murid membuka satu fail korpus berkomputer (telah sedia ada dalam komputer tersebut) yang mengandungi contoh-contoh imbuhan meN…kan yang lebih banyak dan meluas dengan menggunakan perisian Notepad. Pada peringkat ini. Pada bahagian ini. guru meminta murid membaca secara senyap petikan di skrin komputer dengan cara luncuran (skimming) dan pembacaan teliti. 6. Guru memilih soalan-soalan (binaan murid) yang difikirkan sesuai untuk dijawab oleh murid sebagai latihan atau kerja rumah. Jika sesuatu persoalan memerlukan maklumat lanjut. sederhana dan susah atau mencabar pemikiran murid.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 13 Bahan Bantu Mengajar : Korpus berkomputer. 5. Imbuhan meN…kan yang terdapat dalam petikan tersebut adalah seperti dalam Lampiran 4. guru sebaik- 2. (Lihat Lampiran 3). Guru meminta setiap murid membina satu soalan berdasarkan petikan tersebut. Guru meminta murid mengesan imbuhan meN…kan dalam petikan tersebut dengan cara carian atau find yang terdapat dalam komputer. Soalan yang dipilih itu perlulah berada pada aras mudah. (Lihat Lampiran 5). 3. 4. Guru menerangkan bahawa contoh imbuhan yang terdapat dalam petikan tersebut agak terhad. Seterusnya. Guru meminta seorang murid secara sukarela membaca petikan tersebut dengan suara yang kuat dan jelas. Oleh itu. Guru meminta murid membuka fail petikan “Vaksin Mencevax” dengan menggunakan perisian Notepad atau Microsoft Word. Murid yang lain mendengar dengan teliti. Begitulah seterusnya iaitu soalan dikemukakan dalam bentuk berantai. guru boleh membimbing murid mendapatkan maklumat di internet sesuai dengan konsep pembelajaran maya. 13 . Guru memaklumkan kepada murid bahawa aspek tatabahasa yang ingin dipelajari ialah imbuhan meN…kan. guru hanya berperanan sebagai fasilitator iaitu mengawasi sama ada soalan dan jawapan yang dikemukakan oleh murid sesuai atau sebaliknya. Murid memberi maklum balas tentang aspek imbuhan meN…kan seperti contoh penggunaan dalam petikan. seorang murid akan mengemukakan satu soalan kepada mana-mana murid yang ia pilih untuk menjawab soalan itu.

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 14 baiknya perlulah memaparkan aspek imbuhan ini di skrin LCD (jika ada) supaya murid dapat melihat setiap aspek imbuhan meN…kan dengan lebih jelas.. Menyatakan 3 keburukan vaksin mencevax. 8. t → n. Guru meminta murid membina lima ayat (sebagai latihan) dengan menggunakan perkataan yang berimbuhan meN…kan. Contoh Persediaan Mengajar 2 Tingkatan : 4 Sains 1 Masa : 80 minit Bilangan murid : 30 orang Tajuk : Kefahaman – Vaksin Mencevax Hasil Pembelajaran Utama : 7. Guru menjelaskan aspek imbuhan meN…kan (berdasarkan contoh penggunaan dalam korpus) iaitu: a) b) c) d) Bentuk atau varian imbuhan meN. Hasil Pembelajaran : 7. Objektif : Murid dapat: iv.1 Mengenal pasti dan menyatakan idea utama dan isi penting Khusus tentang bahan yang dibaca. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan. Guru menjelaskan aspek kesalahan imbuhan meN…kan seperti kesalahan „meng…‟ dan „menge…‟(contoh mengsahkan atau mengesahkan) serta perkataan yang dieja dengan satu „k‟ atau dua „kk‟ (contoh memasukan atau memasukkan ). (lihat Lampiran 6a) Hukum p → m. (lihat Lampiran 6b) Makna imbuhan meN…kan iaitu benefaktif dan kausatif.kan.. 7. k → ng dan s → ny. 14 . Huraian Hasil : Aras 1 Pembelajaran iii.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca.

10. Pada bahagian ini. Murid diminta membuka fail petikan “Vaksin Mencevax” dengan menggunakan perisian Notepad atau Microsoft Word. Langkah Pengajaran dan Pembelajaran 9. Jika sesuatu persoalan memerlukan maklumat lanjut. guru boleh membimbing murid mendapatkan maklumat di internet sesuai dengan konsep pembelajaran maya. Seterusnya. Sistem Bahasa : Kata majmuk Pengisian Kurikulum Mengemuka dan menjawab soalan dengan bernas dan gramatis. Seterusnya. Seorang murid secara sukarela diminta oleh guru untuk membaca petikan tersebut dengan suara yang kuat dan jelas. 15 .Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 15 v. Murid yang lain mendengar dengan teliti. Nilai : berjimat. guru meminta murid membaca secara senyap petikan di skrin komputer dengan cara luncuran (skimming) dan pembacaan teliti. bantu-membantu dan bertolak ansur. (sila lihat lampiran 1). Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Menggunakan komputer dan internet untuk carian maklumat dan tujuan pembelajaran bahasa. Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal dan verbal-linguistik Bahan Bantu Mengajar : Korpus berkomputer. guru hanya berperanan sebagai fasilitator iaitu mengawasi sama ada soalan dan jawapan yang dikemukakan oleh murid sesuai atau sebaliknya. : Ilmu : ekonomi dan agama. seorang murid akan mengemukakan satu soalan kepada mana-mana murid yang ia pilih untuk menjawab soalan itu. Menggunakan aspek kata majmuk dalam konteks dengan betul. Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir : Mengkonsepsikan idea-idea sama ada yang terdapat di dalam atau di luar teks. Murid diminta membina satu soalan berdasarkan petikan tersebut. vi. Begitulah seterusnya iaitu soalan dikemukakan dalam bentuk berantai. 11.

buah dan sebagainya untuk melihat bentuk-bentuk kata majmuk.edu. Contoh Persediaan Mengajar 3 Tajuk: Mencari makna perkataan yang membawa pelbagai makna.html. 16 . Guru meminta murid membina lima ayat (sebagai latihan) dengan menggunakan kata majmuk yang telah dijana oleh pelajar. Oleh itu.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 16 12. Membina sepuluh ayat yang gramatis berdasarkan makna „keras‟ yang telah diperoleh dari setiap kumpulan perbincangan. 14. Memberikan makna-makna baru daripada kosa kata ‘keras’ yang memperlihatkan perluasan makna berbanding dengan merujuk kamus. Guru memilih soalan-soalan (binaan murid) yang difikirkan sesuai untuk dijawab oleh murid sebagai latihan atau kerja rumah. 2. guru meminta murid mengakses internet ke tapak web berikut: http://www. Guru meminta murid mengesan kata majmuk dalam petikan tersebut. sederhana dan susah atau mencabar pemikiran murid. Murid memberi maklum balas tentang aspek kata majmuk seperti contoh penggunaan dalam petikan.au/asianstudies/proudfoot/MCP/Q/standard. 16. Guru memaklumkan kepada murid bahawa aspek tatabahasa yang ingin dipelajari ialah kata majmuk. Soalan yang dipilih itu perlulah berada pada aras mudah.anu. Guru menerangkan bahawa contoh kata majmuk imbuhan yang terdapat dalam petikan tersebut agak terhad. pelajar dapat: 1. Guru menjelaskan aspek kata majmuk (berdasarkan contoh penggunaan dalam konteks) iaitu: (sila lihat lampiran 2) a) Rangkai kata bebas: jalan raya b) Istilah khusus: pita suara c) Kiasan : buah tangan 13. Guru meminta murid menaip apa-apa perkataan seperti makan. Kata Adjektif „keras‟ (Sumber konkordans DKB) Masa: 40 minit Bil Pelajar: 40 orang Objektif: Pada akhir pembelajaran. 15.

7) Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil perbincangan daripada kumpulan masing-masing. Langkah-Langkah Pengajaran Dan Pembelajaran 1) Set induksi. Perbandingan makna antara maklumat kamus dan korpus yang bakal diperoleh daripada perbincangan pelajar ialah seperti berikut: Keras Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2005: 752-753). 6) Guru menerangkan makna kata „keras‟ untuk pengetahuan pelajar berdasarkan makna yang terkandung dalam Kamus Dewan (2002) dan murid mencatatnya dalam buku. 3) Guru bersoal jawab dengan aktiviti yang telah dilakukan (komunikatif) 4) Guru mengedarkan bahan pembelajaran DKB yang mengandungi baris-baris konkordans yang berkaitan dengan kata „keras‟. murid melakukan lakonan spontan/simulasi suasana yang menggambarkan kehidupan dan aktiviti yang berkaitan. kecerdasan pelbagai Nilai: bekerjasama. Ilmu:Moral Kemahiran Bernilai Tambah (KBT): kemahiran teknologi maklumat. ayat Kemahiran bahasa: Mendengar dan bertutur. perkataan „keras‟ mempunyai banyak makna. Aktiviti kumpulan – pembentukan kumpulan (masih dalam kumpulan yang sama dalam langkah 2).dengan arahan. Pelajar diarahkan mencari makna baru yang terkandung dalam bahan pembelajaran dengan bantuan guru yakni guru menerangkan peranan kolokasi yakni kata-kata yang wujud bersama-sama dengan kata „keras‟ dalam memperoleh makna baru. 2) Aktiviti kumpulan – pembentukan kumpulan ( enam orang sekumpulan). memahami dan menulis. 5) Pelajar diminta membaca senyap bahan pembelajaran tersebut. kejujuran dan hormat-menghormati Strategi Pembelajaran: Kolaboratif Bahan Bantu Mengajar: Korpus Kosa Kata „keras‟ Pengetahuan sedia ada: Para pelajar telah memahami konsep makna „keras‟ secara literal. Selain daripada makna-makna yang terdapat dalam Kamus Dewan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 17 Pengisian Kurikulum: Sistem Bahasa: Kosa kata. perkataan „keras‟ ini juga 17 .Meminta pelajar meneka benda maujud yang memiliki ciri –ciri fizikal yang bersifat keras serta mengaitkan dengan pembelajaran seterusnya.

deras (angin dll). terasa benar sama ada wangi atau busuk dsb (bukan bau). susah hendak menyebut sesuatu (tidak pandai berkata-kata). tidak dapat dilentukkan (dilenturkan). Tidak dengan sikap bertolak ansur (bukan bantahan. wain.kejang. tidak mudah ditewaskan (dikuasai dsb) hebat 10. tidak mahu menurut kata orang. bengkok dll) atau berubah bentuknya. sangat keras (tidak lunak). tidak mudah dilentur (bukan spring dsb). Kt keras kepala. berat.kaku. teruk. tidak mahu dan tidak mahu kalah dalam perdebatan (kuat bertengkar). 5. Dengan sesungguhnya (tanpa sebarang kelonggaran. wiski dsb) terasa kesan tembakaunya apabila dihisap (bukan rokok atau cerutu). Dengan giat atau bersungguh-sungguh.tidak dapat melafazkan kata-kata asing dengan mudah. tidak berkira-kira 7. Nyaring. kekecualian dsb) 8. tegas.lunak) 2. tentangan dsb). tidak mudah dikendalikan (kuda dll)tidak mahu menurut perintah 18 . Semua makna dan perbezaannya dengan Kamus Dewan adalah terdapat dalam perenggan yang berikut.tidak teguh dan tidak dapat diubah dengan pujukan dsb(bukan kemahuan. Setelah diteliti penggunaannya dalam setiap ayat. Tidak lemah lembut atau sopan santun (bukan kata-kata). sangat kuat kesannya (bukan ubat). kuat 4. Berat akhirnya. Kuat (tidak lemah). Penggunaan perkataan dalam setiap ayat yang berlainan ini memungkinkan makna kepada perkataan tersebut adalah pelbagai mengikut fungsinya dalam setiap ayat. Kencang. ketabahan dsb seseorang). kuat (suara bunyi dll) 12.tidak mahu mengalah atau menurut.menurut sesuka hati (sangat sempit fikirannya). berpegang teguh pada pendirian atau pendapat sendiri (tidak mudah mengalah). sangat lebat hujan 11. tidak berdasarkan belas kasihan (bukan tuduhan dsb).kukuh. keras sekali.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 18 mempunyai maksud atau makna yang berbeza sekali daripada makna kamus. dengan bersungguh-sungguh hati (meminta. sungguh-sungguh 6. Kuat dan padu serta tidak mudah pecah (patah. rangsang (bukan bau) 14. Kl. Dengan tidak berganjak atau berubah sikap. Tidak baik kerana (kononnya) ada penunggunya berpuaka.Tr sangat keras (seperti batu) Kl. Tidak secara sembarangan atau mahu tidak mahu sahaja. Makna ini diperoleh hasil daripada penggunaan perkataan tersebut dalam konteks ayat yang berlainan. rapi (pemeriksaan. terlalu keras (bukan buah-buahan dll). mendesak dsb) 3. bukan 9.mengotot. dengan sepenuh tenaga atau usaha.degil. (boleh) menyinggung perasaan 13.atau berhantu. teguh.tegar hati.tegar. tidak lembut (empuh. Ketat (sumbat botol dll). kawalan dll) ketat. tidak mudah berasa kecewa (terus berusaha bersungguh-sungguh). (sangat) degil. tegas.tegang 15. makna bagi penggunaan perkataan ini dalam ayat adalah banyak. Membahayakan atau mungkin membawa maut (bukan penyakit). Kamus Dewan (2005: 752-753) 1. Dapat memabukkan (bukan minuman seperti bir.

prb Mn hendaklah diberikan segala perintah dengan bijaksana (dengan lemah lembut kepada yang menurutdan dengan memaksa kepada yang melawan)." Konduktor bas itu merungut. 8. baru sahaja berlaku Tahi kambing yang bulat-bulat itu masih panas lagi dan ***keras***. melainkan kosong dan hampa. prb perkataan orang yang bijaksana baik dengan lemah lembut atau dengan kasar tidak dapat disangkal (dianjak-anjak) kebenarannya.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 19 orang atasan. Tebal dan berkerinting Kepalanya nampak lonjong dimahkotai rambut yang hitam lurus. fikir Encik Ridwan ***keras***. Penuh terisi dengan sesuatu Pamlah dulu tayar tu!" "Dengan pam tangan ni. 6. 4. satu jam lagi pun tayar bas ni takkan ***keras***. Batuk yang terlalu kuat Dia terbatuk-batuk ***keras***. Siapa yang berani. 5. darah merah membuak. Tegang dan rapuh Tiba-tiba sebiji buah getah masak pecah dan kulitnya yang ***keras*** itu melantun mengenai kepalanya. Data Korpus 1.buak keluar dari hidung dan mulutnya. Hatinya mendesak ***keras*** ingin tahu isi kandungan kad itu. agak berbeza daripada kebiasaan rambut orang-orang India yang selalu ikal dan ***keras***. 7. kemahuannya cukup ***keras***. "Hai celaka hantu Pego nyatakan dirimu agar kita dapat berlawan. pergilah sendiri jumpa. Keadaan keras asal yang tidak terisi dengan sesuatu (seperti angin) Tayarnya tayar mati dan ***keras*** kerana tidak berisi angin. 9. 2. Keinginan yang tidak dapat ditolak Pun begitu. dan dengan suara ***keras*** beliau berkata. 3. Terbentuk seperti keadaan asal. Lepas pilihanraya nanti hilanglah ia. Ligat berfikir sesuatu Pandangan matanya bukan sedang berfikir ***keras***. 19 ." jawab Tengku Tih dengan ***keras***. Kata-kata yang kasar dan perasaan marah Maka bertambahlah murka Datuk Merpati.

Tidak mengantuk Biarpun malam semakin larut. 19. jangan kacau Pak Cik Pang." Rasyidah menjeling ***keras*** kepada Kamarul. Panas terik Matahari masih ***keras*** di ubun-ubun. 20. 18. Semangatnya ***keras*** seperti yang menjadi syarat untuk hidup bersama Tamin. tetapi matanya tetap juga ***keras*** dan dia menjatuhkan badannya ke anjung itu dengan penuh tanda tanya 13. Membara dan berkobar-kobar Semangat Fikri kembali ***keras***. pegawai kayu balak yang menentang ***keras*** pemindahan penduduk di pinggir sungai ke kawasan yang telah disediakan oleh pihak pemerintah. 12. Ligat berputar Fikirannya bekerja ***keras***. 16. Bantahan Kereta Cikgu Jamal menghala ke rumah Encik Ahmad. Kering dengan sendiri Bajunya sudah ***keras*** diserapi darah beku itu. Menunjukkan perasaan yang tidak suka. 15. 14. 17. Simpulan bahasa "Kamu pulang paku buah ***keras*** ke Haslinda?" tanya Murugan. benci Kalau selisih di jalan. 11. Pandangan sinis Aku takut nanti dia pembawa aids.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 20 10. Degil 'Hatinya terlalu ***keras'***. Memberi amaran dan larangan "Lid. menjeling isterinya dengan tajam dan penuh kebencian serta dendam." Ayah bersuara ***keras*** sedikit. mereka akan mendengus ***keras***. 20 .

Terbujur kaku Ya Allah di balik tu. dan begitu lama. Tidak berbudi bahasa Seseorang yang tidak baik budi pekertinya. kasar nilai bahasanya. Perbuatan mendengus Dia menarik nafas dan meluahnya dengan ***keras***. 26. 24. 30. Kasar dan menghasilkan bunyi Buku Rampaian Agama Islam ditutup dengan ***keras***. 28. 21 . 23. seketul tubuh yang sudah ***keras*** hitam legam. di balik kotak itu. Tidak berasas dan boleh menimbulkan marah Tambahan pula mereka menyebarkan tuduhan yang ***keras*** bahawa kejatuhan bandar Rome adalah disebabkan perbuatan orang Kristian yang telah mengetepikan dan tidak menyembah dewadewa $$27 purba yang dianggap telah sekian lama menjaga kesejahteraan bandar tersebut. begitu teratur. ***keras*** tutur katanya dan sering mengeluarkan ucap bicara yang keji adalah membayangkan sifat buruk peribadi seseorang. Rajin Ia bekerja begitu ***keras***. 29. kerana aktiviti "***keras***" yang telah dilakukan. satu-satunya keinginan adalah beristirahat. 22. 25. dan yang dimintanya tidak lebih daripada diperkenankannya untuk tidak mengerjakan apa-apa. Lasak dan aktif Mengendurkan (relaxing) otot-otot yang tegang. Berusaha Umi memang pulun mengulangkaji dan selalu berkerja ***keras*** untuk mencapai kehendaknya. Bertalu-talu dan dengan kuat Pintu bilik terus diketuk ***keras***. Bau kuat sehingga menusuk ke hidung Dan bau ikan kering yang banyak dijemur oleh nelayan-nelayan di keliling pelantar itu juga semakin ***keras***.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 21 21. ketika ia berhenti. 27.

32. namun terdapat potensi yang besar untuk menjadikan korpus berkomputer sebagai bahan bantu mengajar yang popular. apabila teren air. baginya seperti ***keras*** kerak nasi. menyabung ayam. Pangkalan Data PENILAIAN KENDIRI 1. Konkordans 4. Kolokasi 5. Apakah kekuatan dan kelemahan penggunaan korpus dalam pengajaran bahasa Melayu? 3. laga buah ***keras***. Penjanaan Data 6. gasing. bukan sahaja akan menjadi lembut. malah hancur lumat. Korpus Berkomputer 3. berlaga kerbau dan lain-lain. congkak. Perumpamaan ***Keras*** perempuan. RUMUSAN Walaupun kajian tentang penggunaan korpus berkomputer dalam P&P bahasa Melayu belum dilakukan di Malaysia. Korpus 2. Bagaimanakah anda dapat menggalakkan murid anda menggunakan komputer dan internet untuk mendapatkan bahan pembelajaran? 22 . Pada pandangan anda. pintar dan bersistematik. sepak raga. Penggunaan korpus berkomputer dalam proses P&P bukan sahaja memudahkan tugas guru malahan dapat memupuk minat para murid supaya mendekati bidang teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin dominan dalam dunia pekerjaan dan kehidupan seharian. adakah pengajaran bahasa Melayu memerlukan bantuan teknologi komputer? 2. Rempah ratus Permainan untuk orang dewasa termasuklah permainan wau. Diharapkan penggunaan korpus berkomputer dalam proses P&P akan menarik minat murid mempelajari mata pelajaran bahasa Melayu dan seterusnya mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 22 31. KATA KUNCI 1.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Morfologi. Bhd. (2009).Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 23 RUJUKAN Abdullah Hassan. (2007). Sulaiman Masri. Asmah Haji Omar. Bentong: PTS Profesional. Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Tatabahasa Dewan. Nik Safiah Haji Karim et al. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2009). 23 . Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 24 Lampiran 1 Rajah 1: Korpus DBP Lampiran 2 Rajah 2: Perisian Concordance 24 .

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 25 Lampiran 3 Contoh Sebahagian Petikan Janaan Komputer Vaksin Mencevax Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. Datuk Chua Jui Meng. di sini. Beliau memberitahu pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturunan Chua Chiyang yang bernilai kira-kira RM1 juta di Jalan Haji Jaip. bulan depan. 25 . "Saya sudah menyemak dengan pembekal yang berkaitan dan dimaklumkan Malaysia mempunyai bekalan yang mencukupi terhadap keperluan vaksin berkenaan.000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat**menunaikan** haji di Makkah. Menteri Kesihatan. "Hospital dan klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haji bagi pengambilan vaksin itu kerana kita membuat keputusan memberinya secara percuma." katanya. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. malam tadi. " katanya. berkata pihaknya yakin jumlah vaksin yang ada mencukupi untuk menampung keperluan bakal haji yang diwajibkan mengambilnya sebelum memasuki Arab Saudi.

Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. bulan depa BHLR27 258 ak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital a BHLR27 259 di. vaksin ACYW 135 jenama Monumune yang diimport dari Amerika Syarikat adalah haram digunakan umat Islam kerana ia mengandungi asik amino dari lembu. AS melancarkan 4. Banyak ayat al-Quran dan BHLR68 7382 enukarkan namanya agar ia melambangkan agensi perjalanan yang be BHLR61 7049 rian republik itu yang melambat-lambatkan penyelesaian kebuntuan BHLR59 8188 nah Darus Peserta kursus melambungkan topi masing-masing ke uda BHLR66 5805 n Laden selama 76 hari. Golongan berpen BHLR44 8209 enganjurnya. "Saya s BHLR27 261 pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturun BHLR27 262 klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haj BHLR27 263 ah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal BHLR27 264 oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. Ini kerana vaksin jenama berkenaan didapati tidak mengandungi sebarang lemak babi dan bahan sumber haiwan kecuali laktosa daripada susu. walaupun mereka tidak men BHLR37 26 .Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 26 Jumaat lalu. Islam Online hari ini melaporkan. diharuskan penggunaannya oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. berjaya melangsungkan tiga acara deklamasi puis BHLR66 4975 -anak mereka sudah berjaya melanjutkan pelajaran dalam pelbagai b BHLR47 3733 u. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh du BHLR27 260 suki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah.000 vaksin jenam BHLR27 257 negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. majlis muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal meningitis (ACYW 135) jenama Mencevax dari Belgium. Pengerusi majlis itu. berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Mencevax itu dibuat selepas mengambil kira maklumat Bahagian Kawalan penyakit dan Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan.700 serangan udara menga BHLR52 4486 gugut peminjam yang gagal melangsaikan hutang. DBP. Bagaimanapun. babi dan itik. Lampiran 4 Imbuhan meN…kan dalam Petikan Vaksin Mencevax 256 in . Datuk Dr Ismail Ibrahim. Ini kera BHLR27 265 brahim. lemak dan jantung lembu. berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Menceva BHLR27 266 jenama yang tidak langsung **menggunakan** sumber babi iaitu Mencevax BHLR27 Lampiran 5 Contoh Imbuhan meN…kan dalam Korpus Berkomputer 8507 s sebarang bentuk kegiatan melalaikan.

kan 2475 rumah.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 27 Lampiran 6 a) Bentuk atau varian imbuhan meN. Tabiat membandingkan takwim hijri dengan takwi BHLR47 4033 hthaleneacetate).. se BHLR38 2688 K sahaja Allah swt selesai menciptakan Adam daripada tanah..kan 7384 fail meja tahun depan bagi melicinkan urusan pentadbiran kerajaa BHLR62 8231 hairan dalam hatiku sebab melihatkan hal adat orang-orang kita BHLR67 2153 sih mempunyai ruang untuk melonggarkan lagi dasar kewangannya ji BHLR20 6181 nilai estetikanya. Saya tak mahu memb BHLR33 3500 Andi Samsam Nganro ketika membacakan keputusan itu hari ini..... lalu BHLR26 4198 ya berfikiran positif dan mendaftarkan anak mereka supaya mereka BHLR42 8348 ? Ada juga peniaga yang mendagangkan barangan yang tidak sama BHLR67 Meng.kan 8555 ku penganjur utama majlis menggabungkan silat dan puisi untuk tig BHLR69 4108 eka mempunyai sebab untuk menggagalkan aspirasi kebangsaan.. Dia berhajat untuk mengahwinkan anak gadis itu dengan ana BHLR62 27 .kan 3287 a krisis dalaman MTUC yang membabitkan Zainal. Di BHLR41 5287 uk Dr Abdul Latif. Lebih membanggakan ialah Dr Mohd Zobir juga BHLR41 Men.. Beliau menggalurkan keterlibatan Ismail dalam BHLR49 7139 ang penuh pengajaran tadi menggambarkan ajaran Islam begitu menye BHLR60 2489 jukan bangsa tetapi bukan menggantikan bahasa sendiri sebagai ba BHLR24 8569 puisi pilihannya ternyata menghiburkan...kan Me. Begitu juga dengan perse BHLR69 Menge.kan 6066 berdua sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayang memelihara da BHLR53 2821 m 4..30 pagi dalam keadaan mencurigakan dan mengarahkan pemandu l BHLR28 3787 indakan agresif yang boleh mencetuskan suasana tidak seimbang.. Pengkaji membahagikan tamadun kepada dua penger BHLR61 1063 biologi Amerika dan Kanada membahaskan cadangan mengadakan uji ka BHLR10 5078 gori ahli falak. Mereka melontarkan idea semahu-mahunya tanpa BHLR54 3033 ukan suatu perbuatan iaitu meluluskan ujian penerimaan talian pe BHLR30 5596 an ke atas Iraq bukan saja melumpuhkan ekonomi Baghdad malah menc BHLR50 Mem. BHLR35 7300 pada tahap maju.

Minda kita a BHLR49 4802 n. berkata keputusan yang menamatkan pertikaian Jakarta-Kuala L BHLR21 5350 m diri kita. tetapi lebih bertujuan menanamkan sifat patriotisme. Masalah isu harga air memaparkan dengan begitu jelas isi ha BHLR65 2307 FMG yang bertanggungjawab memasarkan rangkaian telefon bimbit S BHLR22 5666 kukan secara intensif bagi memastikan 20 tadika lain turut mener BHLR51 6600 n. kita haruslah menambahkan ilmu di dada.kan 8585 kita tidak perlu kesal dan menyalahkan sesiapa berkenaan setiap k BHLR69 6170 yu'. k → ng dan s → ny. ceti atau wakilnya akan menampalkan salinan kad pengenalan pem BHLR45 4345 n Muzika Uda dan Dara yang menampilkan Ahmad Yatim sebagai Uda.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 28 2435 -Bangsa bersatu (PBB) yang mengaitkan Barisan Nasional (BN) deng BHLR24 3401 a. Jadi maksud met BHLR54 4144 g berpejabat di Arab Saudi menyalurkan bantuan kewangan kepada al BHLR41 3083 Sebelum ini mereka mahu menyisihkan Rusli Tambi daripada mendu BHLR31 6580 barang bantahan atau tidak menyuarakan bangkangan negara itu kepa BHLR56 415 Abas dan Balasandran juga menyarankan supaya guru yang berkelulu BHLR62 b) p→m Hukum p → m. perpadu BHLR42 4892 akan puasa selepas Ramadan menandakan diterimanya puasa Ramadan. 7135 i khalifah Allah yang akan memantulkan nilai kebaikan dan kebajik BHLR60 8032 a. pasukan Indonesia gagal mematahkan hujah berhubung isu berken BHLR56 6773 t-turutan tetapi ini tidak memenatkan Perdana Menteri atau menje BHLR57 6330 perangkap keagamaan' yang memenjarakan sebahagian besar umat (Mu BHLR55 4344 Kebudayaan Kebangsaan bagi mementaskan Muzika Uda dan Dara yang m BHLR43 7546 uskan secara berkesan dan mementingkan alam sekitar boleh menimb BHLR62 3688 ng untuk disoal siasat dan memerlukan Baghdad menyediakan kemuda BHLR37 t→n 2223 ng.. untuk mewujudkan atau menyalakan api itu.. "Saya boleh mengesahkan tidak bersama dia (Tuan Mo BHLR19 5444 ivasi bagi setiap individu mengamalkan tanggungjawab masing-masin BHLR49 6866 kaan kota Makkah. baginda mengampunkan dan membebaskan golongan BHLR58 Meny. m BHLR43 4228 ng. "DBP turut berusaha mengetengahkan bakat dan potensi cendek BHLR34 2017 tengah hari. Lalang biak merata menarikan mimpi liarku kerbau balar BHLR67 k → ng 28 . t → n. BHLR46 6991 ah bersabda: Sesiapa yang menanggalkan tangan dari bai'ah untuk BHLR59 1512 utup kelemahannya apabila menangguhkan pelaksanaan Enakmen Kesal BHLR14 3109 pembuatan Malaysia supaya menawarkan biasiswa kepada pelajar as BHLR31 8246 nikah.

000 pelajar sekolah ag BHLR64 29 . IMF sebelum ini menyarankan supaya Malaysia mempunyai BHLR31 6150 au banyak hujan yang boleh menyebabkan baja dilarikan hujan.ki BHLR39 4204 Jabatan Imigresen turut mengecualikan bayaran ke atas perkhidma BHLR42 5974 uk memecahbelahkan selain mengelirukan rakyat padahal khutbah se BHLR53 7627 idikan Guru (BPG) selesai mengelolakan empat kursus asas untuk m BHLR63 2151 15 hari itu.704 saman dengan kesa BHLR20 2424 pasaran berharap aktiviti mengemaskan akaun akan berterusan sehi BHLR24 5414 at pujian kerana ia mampu mengembalikan keamanan di wilayah yang BHLR49 5925 ntuk mengubat. 3 Disember lalu. Malah beliau menyamakan konsep dunia Melayu dalam BHLR49 1886 rung membunuh diri dengan menyambungkan paip getah dari ekzos ke BHLR17 6979 o Abdullah Tuanku Bainun menyampaikan anugerah Ijazah Kehormat BHLR59 8189 baru-baru ini.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 29 4893 ya. Sebahagian orang bijak mengatakan: "Pahala amal kebaikan ada BHLR46 2858 . polis trafik mengeluarkan 110. Ibn Sina mengembangkan ilmu psikologi dalam peru BHLR53 s → ny 8585 kita tidak perlu kesal dan menyalahkan sesiapa berkenaan setiap k BHLR69 4960 an tempatan tidak berminat menyalurkan pinjaman kepada peniaga wa BHLR46 5290 dunia Melayu. untuk menyerapkan 126. Pe BHLR54 4417 isabitkan bersalah apabila menyerahkan zakat fitrah diri atau ora BHLR43 7911 ri. Fauziah menyandarkan pengalaman kerjayanya dal BHLR66 3050 ukainya. 2002 menjadi tahun yang mengecewakan bagi pasaran ekuiti meski BHLR28 3903 ah yang dilaksanakan ialah mengecilkan kumpulan daripada kira.

Pada peringkat sekolah rendah. iaitu yang berkaitan dengan jiwa manusia (akal budi) dan perilaku atau tingkah laku manusia. 2. menghuraikan teori-teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. memahami. sebutan dan bacaan. Kegagalan guru memberikan perhatian yang serius terhadap pemerolehan bahasa kanak-kanak mungkin akan menyebabkan kanak-kanak menghadapi masalah buta huruf. Ini kerana pada tahap inilah kanakkanak mula mempelajari kemahiran bahasa seperti ejaan. 2. 2. menerangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertama.” AKTIVITI 2. anda diharapkan dapat: 1. menjelaskan definisi psikolinguistik. pertuturan dan menulis. Menurut Aitchison (1978). dan 3. “psikolinguistik boleh ditakrifkan sebagai kajian tenta ng bahasa dan akal budi.0 PENGENALAN Bidang ini diperkenalkan dengan tujuan melihat cara proses pemerolehan bahasa kanak-kanak berlaku. Psikologi adalah satu bidang ilmu yang menumpukan pengkajian kepada dua perkara utama.1 Definisi Psikolinguistik Psikolinguistik merupakan bidang antara disiplin. . terutamanya pada peringkat awal kanak-kanak dan sekolah rendah. menghasilkan dan menyimpan unsur-unsur kebahasaan. Ilmu ini menyelidik apa-apa yang berlaku dalam akal budi manusia apabila seseorang memperoleh. Linguistik pula ialah bidang yang mengkaji bahasa secara saintifik.Psikolinguistik| 1 UNIT 2 PSIKOLINGUISTIK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.1 Sila berbincang dengan rakan. iaitu antara psikologi dan linguistik. pemerolehan bahasa kanak-kanak perlu diberi perhatian yang serius.

seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1787. 2.2 Pemerolehan Bahasa Pertama Kajian saintifik dalam bidang pemerolehan bahasa telah dimulakan sejak kurun ke-16. tingkah laku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran. 1. iaitu Pelaziman Klasik (oleh Pavlov dan Watson) dan Pelaziman Operan (oleh Thorndike dan Skinner). Terdapat dua teori utama di barat yang menjelaskan cara kanak-kanak memperoleh bahasa pertama. dan diikuti oleh kajian Preyer pada tahun 1882.Psikolinguistik| 2 1. terdapat satu teori khusus iaitu dikenali sebagai Teori Pelaziman. Kepentingan psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pembelajaran memerlukan penyusunan rangsangan . Teori ini menekankan sifat behavior atau tabiat semula jadi. Dalam bentuk pendekatan behavioral. Teori ini menekankan pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkah laku. Takrifan psikolinguistik yang mengaitkan psikologi sebagai satu disiplin dan linguistik sebagai satu disiplin yang lain. Teori Behaviorisme Dalam ilmu psikolinguistik. Kedua-dua teori tersebut ialah pertamanya teori Behaviorisme (Perlakuan) dan keduanya teori Mentalisme (Kognitif). iaitu dimulakan oleh Tiedmann. terutama berkaitan dengan konsep pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Teori Pelaziman Klasik Ivan Petrovich Pavlov Teori ini dipelopori oleh Ivan Petrovich Pavlov (1849 – 1936) iaitu seorang sarjana Rusia. Teori Pelaziman terbahagi kepada dua jenis utama. 2. Charles Darwin pengasas teori evolusi turut menjalankan kajian dalam bidang pemerolehan bahasa iaitu pada tahun 1877.

Bagi mengkaji tabiat manusia. Anjing tersebut dikurung di dalam satu kandang khas dengan kelengkapan loceng. makanan akan diberikan. (lihat rajah di bawah) 2.Psikolinguistik| 3 (stimulus) dalam persekitaran supaya pelajar dapat memberikan respons dan diberikan pengukuhan atau peneguhan. Loceng dibunyikan tanpa makanan. . Loceng dibunyikan dan makanan diberikan kepada anjing. Anjing memberikan respons iaitu mengeluarkan air liur setiap kali diberikan makan. Lihat rajah di bawah untuk menggambarkan suasana kajian tersebut. Kajian ini membuktikan bahawa Tindak Balas akan terhasil akibat Rangsangan. Pavlov telah memilih seekor anjing untuk melaksanakan kajian beliau. Bagaimana kajian ini dilaksanakan? 1. Anjing terangsang bahawa setiap kali loceng dibunyikan. Anjing memberikan respons dengan mengeluarkan air liur. 4. 3. tetapi anjing tidak memberi sebarang respon (tidak mengeluarkan air liur). Loceng dibunyikan. Anjing memberikan respons dengan mengeluarkan air liur.

3. Generalisasi Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama. Kamal juga menjadi risau setiap kali ujian Fizik akan diadakan. Dalam kajian terhadap anjing. lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur. Contohnya. didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja. Dalam hal ini. Oleh itu kerisauan dalam satu mata pelajaran (Matematik) telah digeneralisasikan kepada satu mata pelajaran (Fizik). kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut amat berbeza berbanding mata pelajaran Sains. Dalam kes Kamal. Kamal tidak akan menjadi risau jika mengambil ujian Geografi atau ujian Sejarah. Kamal menjadi risau setiap kali ujian Matematik akan diadakan. Diskriminasi Dikriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak bagi rangsangan yang lain. tetapi tidak pada bunyi selain loceng. bunyi loceng tidak disertakan rangsangan tak terlazim (daging). Dalam kajian Pavlov. kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut mempunyai perkaitan antara satu sama lain.Psikolinguistik| 4 Konsep Penting Teori Pelaziman Klasik 1. 2. . Penghapusan Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. Tindak balas akhir akan terhapus dan prinsip ini dikenali sebagai penghapusan.

Psikolinguistik| 5 Rumusan: Teori Pelaziman Operan Teori Pelaziman Operan adalah penerusan daripada Teori Pelaziman Klasik. Teori ini dipelopori oleh Thorndike (1874 – 1949) dan Skinner (1904 – 1990). Thorndike (1874 – 1949) . Thorndike .

Pembelajaran manusia berlaku mengikut hubungan antara rangsangan dan gerak balas. Beliau mengemukakan teori perikatan dikenali sebagai Teori R-G. Bagaimana kajian ini dilaksanakan?    Kucing diletakkan di dalam sangkar dan makanan diletakkan di luar sangkar. ganjaran dan denda amat penting dalam proses pembelajaran.Psikolinguistik| 6 Thorndike berpendapat bahawa: • • • • • • Manusia belajar menggunakan kaedah cuba dan ralat. Perhatikan grafik di bawah. Kucing melakukan beberapa percubaan untuk keluar dari sangkar – Kaedah cuba jaya. Ganjaran dan denda dua faktor penting bantu pembelajaran manusia. . Motivasi. sangkar itu terbuka. Pelbagai reaksi : apabila terpijak selak pintu.(Rangsangan dan Gerak balas) Teori R-G menjadi asas tiga hukum Thorndike iaitu : 1) Hukum Kesediaan (HK) 2) Hukum Latihan dan (HL) 3) Hukum Kesan (HK) Beliau menggunakan seekor kucing sebagai bahan kajian beliau.

efektif. Analisis tingkah laku manusia yang berakhir dengan Perlakuan Lisan. ahli falsafah sosial dan penyair. Skinner mencipta teori Pelaziman Operan.Psikolinguistik| 7  Kucing tersebut akan melakukan kaedah cuba jaya sekiranya dikurung semula ke dalam sangkar itu. Beliau ialah seorang Profesor Psikologi di Universiti Harvard dari 1958 sehingga persaraan beliau pada tahun 1974. yang baru-baru ini telah menyaksikan pengaruh yang besar dalam bidang psikologi dan pendidikan. Prinsip Latihan Latihan yang diulang-ulang untuk tingkatkan kemahiran. kognitif sebelum boleh belajar. dan mengasaskan sekolah sendiri tentang penyelidikan uji kaji psikologi-analisis uji kaji dan tingkah laku. penulis. Prinsip Kesan Kesan yang menyeronokkan meningkatkan pertalian antara ransangan dan gerak balas. . Nama penuh belia ialah Burrhus Frederic Skinner (20 Mac 1904 – 18 Ogos 1990). inovasi falsafah sains yang dikenali sebagai radikal behaviorisme.   Skinner (1904 – 1990) Burrhus Frederic Skinner Seorang lagi tokoh terpenting dalam teori Pelaziman Operan ialah Skinner. pencipta. Prinsip Pelaziman Operan (Thorndike)  Prinsip Kesediaan Kesediaan dari segi psikomotor. Beliau merupakan behavioris Amerika.

Psikolinguistik| 8 Beliau mencipta perakam kumulatif untuk mengukur kadar maklum balas sebagai sebahagian daripada kerja-kerja beliau yang sangat berpengaruh. berdasarkan kaji selidik 2002. Beliau seorang penulis prolifik yang menerbitkan 21 buku dan 180 artikel. Perhatikan grafik di bawah ini. Skinner telah disenaraikan sebagai ahli psikologi yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Pada bulan Jun. Peneguhan biasanya dapat menambahkan kebarangkalian gerak balas yang akan berlaku. Implikasi penting yang diperoleh melalui kajian ini ialah:  Tingkah laku binatang di dalam kotak boleh dikawal dan gerak balasnya boleh diperhatikan dan direkod. Perlakuan harus diperhatikan dalam jangka masa yang panjang dan membentuk perlakuan yang kompleks daripada perlakuan yang mudah. . Teori Pelaziman Operan (Skinner) Menurut Skinner (1953) kajiannya menunjukkan pelaziman operan organisma bertindakbalas terhadap persekitaran dalam proses pembelajaran. Bagaimana kajian ini dilaksanakan? Skinner telah menggunakan seekor tikus putih sebagai bahan kajian beliau. Pelaziman operan meningkatkan kebarangkalian pengulangan sesuatu gerak balas.

Prinsip yang terhasil ialah:  Pengukuhan Positif Pengukuhan positif memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan ditunjukkan yang menyebabkan perlakuan diulangi atau diperkuatkan lagi. Konsep ini boleh dilihat melalui kajian Pavlov terhadap anjing atau tikus di dalam sangkar. Tegasnya. dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut. sesuatu tabiat boleh dilazimkan menerusi proses latih tubi. Teori ini juga menekankan konsep ganjaran iaitu apabila sesuatu organisma/individu berjaya melakukan apa-apa yang diminta (seperti mengeja/mengira). RUMUSAN TEORI BEHAVIOURISME Menurut ahli-ahli teori ini. .Psikolinguistik| 9   Kajian ini membawa beliau kepada penggunaan teori pelaziman operan dalam aktiviti P&P di dalam bilik darjah. maka ganjaran pelbagai bentuk seperti pujian atau hadiah akan diberikan kepada individu tersebut. iaitu memberikan rangsangan-rangsangan tertentu kepada organisma dan mendapatkan gerak balas atau tindak balas tertentu kepada organisma secara berulang-ulangan. Contoh: Perlakuan Positif Akibat/kesan Tingkah laku Masa Hadapan Murid akan menghasilkan lebih banyak karangan yang bermutu Murid menghasilkan karangan Guru memuji murid yang bermutu  Pengukuhan Negatif Pengukuhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. Contoh: Perlakuan Negatif Akibat/kesan Tingkah laku Masa Hadapan Murid semakin tidak memberi perhatian terhadap P&P guru. Teori pelaziman operan boleh diperkuat dan dihapuskan jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerakbalas itu ditunjukkan. Murid tidak memberi perhatian Guru tidak menegur murid terhadap P&P di dalam kelas  Dendaan Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini.

iaitu fonologi. Fakta-fakta ini menyebabkan ramai penyelidik bahasa membuat kesimpulan bahawa kanak-kanak telah dilengkapi dengan alat khas semasa . Bagaimanapun jika proses latih tubi dilakukan. Semua peringkat pengajaran yang dilalui oleh murid adalah menggunakan konsep latih tubi. dan ganjaran diberikan di mana sesuai atau perlu. tidak dapat mengenali huruf-huruf vokal dan konsonan bahasa Melayu. Sistem-sistem bahasa.Psikolinguistik| 10 Berdasarkan teori ini. Berlaku apabila murid sudah menguasai P&P atau objektif tercapai. Kaedah abjad yang dilakukan di sekolah rendah menekankan pada peringkat paling awal murid dikehendaki menghafal kesemua dua puluh enam huruf daripada a hingga z. guru akan mencantumkan pula sukukata-sukukata tadi menjadi perkataan mudah seperti saya. Pengulangan/Latih tubi 4. Rangsangan 2. sa+ya =saya. Kemudian guru akan mengajar pula membaca frasa (rangkai kata) dan seterusnya ayat. Kemudian guru menggabungkan huruf konsonan dan vokal untuk membentuk pelbagai suku kata. morfologi. Aliran teori ini telah memainkan peranan yang besar dalam ilmu linguistik termasuklah aspek pemerolehan bahasa kanak-kanak. Ganjaran dalam pelbagai bentuk seperti pujian. nasi. ma+kan=makan. Peneguhan 5. Misalnya. a+yam=ayam. hadiah dan sebagainya. Gerak Balas Guru menyediakan BBM untuk menarik perhatian murid. 3. Murid dikehendaki membaca /mengeja suku kata ini dalam kumpulan besar. sintaksis dan semantik dikuasai dengan pantas oleh kanak-kanak walaupun pengajaran formal pada keseluruhannya tiada. 1. Murid yang terangsang dengan BBM akan memberi respon (misalnya perhatian sepenuhnya terhadap P&P) Pengulangan P&P boleh dilakukan jika murid belum menguasai P&P tersebut. na+si=nasi dan sebagainya. pemerolehan bahasa kanak-kanak boleh dilakukan dengan cara latih tubi atau diulang-ulang. Pendekatan latih tubi banyak dilakukan di peringkat sekolah rendah terutama dalam proses mengeja/membaca dan menulis. Misalnya murid-murid sekolah rendah atau awal kanak-kanak. Teori Mentalisme Teori ini telah diperkenalkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1960-an. Ganjaran 2. maka kanak-kanak tersebut akan dapat mengenal dan mengingat kesemua huruf tersebut. ayam dan sebagainya. Proses pemerolehan bahasa pertama memperlihatkan banyak perkara yang menakjubkan. kumpulan kecil dan juga individu. makan. Selepas murid-murid dilatih tubi membaca suku kata-suku kata yang pelbagai.

jari ibu. Oleh itu. Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa ibunda mereka. mereka hanya perlu mengadaptasikan rumus dengan apa yang didengar dan dipelajari. Hal ini berlaku kerana dalam otak bayi tadi sudah ada set bahasa sejagat atau universal yang memudahkannya mengadaptasikan bahasa-bahasa lain. Teori Kognitif Piaget Sebelum membicarakan tentang teori kognitif Jean Piaget. Dengan kata lain. tetapi merupakan proses menyesuaikan (adaptasi) pengetahuan bahasa semula jadi yang berada dalam otak dengan sistem-sistem bahasa pertama mereka. Skema Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Antara konsep-konsep penting tersebut adalah : 1. proses pemerolehan bahasa adalah mudah dan tidak memerlukan latih tubi sebagaimana yang ditegaskan oleh aliran Behaviorisme. Contohnya. kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan. bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap. misalnya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris memiliki sistem nahu yang sama. .Psikolinguistik| 11 mereka lahir ke dunia. mencapai. sewaktu dilahirkan. alat pemerolehan bahasa membantu kanak-kanak dalam usaha memahami pelbagai konsep yang berada dalam persekitaran mereka. kita perlu terlebih dahulu mengetahui beberapa konsep penting yang diutarakan oleh beliau. Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan persekitarannya. merasa. memandang. Perkara yang dilakukan oleh kanak-kanak bukanlah mempelajari sistem-sistem bahasa pertama. maka bayi tadi apabila dewasa akan berbahasa Arab dan tidak boleh atau tidak akan tahu berbahasa Jepun. Mereka menegaskan bahawa banyak bahasa memiliki sifat universal. bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan seperti contoh. iaitu SKKO (subjek-kata kerja-objek). Contohnya. Menurut teori ini. Bagi gerakan memegang. memegang. Teori ini juga menekankan konsep nahu universal iaitu semua manusia tanpa mengira bangsa sudah memiliki set bahasa dalam otak mereka sejak dilahirkan. Sifat keuniversalan ini memperkukuh lagi hujah mereka bahawa semua manusia sudah memiliki rumus bahasa dalam otak sejak dilahirkan. Kanak-kanak dapat menguasai pelbagai rumus nahu bahasa ibunda dengan mudah adalah disebabkan oleh kewujudan alat pemerolehan bahasa semula jadi dalam otak mereka. serta menggerakkan tangan dan kaki. Situasi ini juga membolehkan seseorang kanak-kanak berlainan bahasa dapat menguasai bahasa lain jika mereka berada atau dipelihara sejak kecil dalam situasi bahasa lain. seorang bayi berbangsa Jepun jika dipelihara keluarga angkatnya di Arab Saudi. Mereka percaya bahawa proses penguasaan bahasa pertama tidak daripada kosong tetapi apa-apa yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak hanyalah mengadaptasikan prinsip atau aturan rumus nahu semula jadi (innate grammar) yang telah sedia ada dalam otak mereka dengan ciri-ciri dan sistem linguistik bahasa ibunda mereka.

Asimilasi Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperoleh dengan skema yang sedia ada. Menurut beliau lagi. beliau telah membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap yang mengikut turutan umur. Tanpa pengalaman-pengalaman tersebut. Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembelajaran. kanak-kanak dianggap tidak mampu mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi. kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baharu baginya berkenaan "sebiji epal". Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baharu yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baharu dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu. Contohnya. 3. Adaptasi Adaptasi merupakan satu keadaan yang wujud keseimbangan antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran. Akomodasi Merupakan suatu proses tentang struktur kognitif yang mengalami perubahan. Keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan sejadi untuk mencipta hubungan tentang apa-apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran.kanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan sekali gus merasanya. seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal. perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan terdedah kepada pengalaman yang relevan. Contohnya. 4. Melaluinya. Jean Piaget mendapati kemampuan mental manusia muncul pada tahap tertentu dalam proses perkembangan yang dilalui.Psikolinguistik| 12 2. Tahap-tahap perkembangan tersebut ialah : Tahap 1: Sensorimotor @ deria motor (dari lahir hingga 2 tahun) Tahap 2: Praoperasi ( 2 hingga 7 tahun) Tahap 3: Operasi Konkrit (7 hingga 11 tahun) Tahap 4: Operasi Formal (11 tahun hingga dewasa) . Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperoleh. Oleh yang demikian. kanak. Oleh itu.

pergerakan mata dan sebagainya. d) Lapan hingga dua belas bulan ( reaksi kordinasi) Reaksi koordinasi dikatakan sebagai masa pengukuhan iaitu keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. Contohnya. Dalam perkembangan sensorimotor ini. Gerakan pantulan yang diwujudkan lahir melalui tingkah laku pendengaran. c) Empat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua) Pada tahap ini bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan dan pemerhatian yang lebih. penyusunan. a) Dari lahir hingga satu bulan (refleks) Bayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan.Psikolinguistik| 13 TAHAP 1: SENSORIMOTOR (DARI LAHIR . bayi boleh membuat tanggapan tentang objek dalam tangannya. Pada waktu ini. Bayi mula mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu. bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran. 1974). b) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular) Peringkat pertama pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular. dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya. tingkah laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada andaian sebab musabab yang tertentu untuk mewujudkan sesuatu situasi baharu. Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat. Pergerakan sistem sensori mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan. penyesuaian. Kebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pem belajaran. Gerakan ini belum dapat ditentukan perbezaannya. Jika mendengar sesuatu bunyi. Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning) (Mussen dan Kagan. pandangan. menyentuh. Bayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuat u barang lalu menggerakkannya. Pada tahap ini. pengalaman memainkan peranan yang penting untuk pembentukan tingkah laku kanak-kanak. perkembangan mental bayi sudah dapat dikatakan sebagai berada pada tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan pada tahap pertama. bayi itu sengaja memasukkan barang mainan ke dalam mulut dengan tujuan untuk mengeta hui atau mengenali barang tersebut. Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa. bayi akan menggerakkan kepala dan matanya ke arah punca sumber bunyi. Bayi sudah . Dengan itu. Pada tahap ini. Sebahagian besar daripada gerakan ini dilakukan adalah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan sahaja.2 TAHUN) Pada tahap ini. Contohnya. dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi. sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang ganjarannya akan mendapat menyeronokkan atau menyenangkan. gerakan tangan (genggaman dan sebagainya). terdapat enam sub tahap yang dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur yang tertentu.

Hal ini. pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana. kanak-kanak ini akan mencuba pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian. perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa. bayi memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu objek. . Pada ketika ini. penemuan makna baharu melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku secara aktif. apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan. keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja. ingatan pula ialah satu proses pembinaan.Psikolinguistik| 14 mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan berlaku. Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitupengamatan. f) Lapan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran awal) Berlakunya kombinasi mental iaitu kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik. rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. Sementara. di dunia ini. kanak-kanak dapat mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku peniruan yang diperhatikan. ingatan dan bayangan. TAHAP 2: PRAOPERASI ( 2-7 TAHUN ) Menurut Piaget. pemikiran kanak-kanak masih lagi pada tahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa. Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol dalam permainan. bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan keseluruhan rangkaian tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru. Kanak-kanak juga telah mengetahui tentang peranan jantina dan fungsi individu dalam rumahtangga. Contohnya. bayi juga mengalami proses cuba jaya tetapi dalam keadaan yang mudah. ia akan berbunyi. pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu. contohnya mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. e) Dua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga) Pada ketika ini. Contohnya. dari segi kualiti. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku. Melalui latihan yang diulang-ulang. Namun begitu. Pengamatan merupakan suatu proses iaitu kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat. Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asas yang berlaku iaitu:    Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. di tahap ini. Contohnya. Selain itu.

bayangan merupakan satu proses yang menyebabkan sensasi yang statik. selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental. . Mereka hanya memahami konsepkonsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain. Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa. Kecerdasan pada tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku. Mereka faham akan konsep-konsep nombor. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa jumlah. Bagi tahap ini. 'konsep sebab-akibat'. Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik. Pada tahap ini. Terdapat empat kandungan utama proses kognitif dalam tahap ini iaitu 'egocentrism'. 'peningkatan perolehan bahasa' dan 'pembentukan identiti diri'. tegang. TAHAP 3: OPERASI KONKRIT ( 7 . Satu lagi kekurangan pada tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan. Hal ini kerana. ketuhanan. kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi. berat. mereka belum dapat menyusun penerangan yang ada dalam pemikiran. iaitu pengetahuan bahawa kuantiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan @ keadaan fizikal sesuatu objek. kanakkanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan. Walau bagaimanapun. kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama. Mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek. ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeza. isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya berubah. tumbuhan dan sebagainya. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. makna hidup dan sebagainya. susunan dan padatan.Psikolinguistik| 15 Manakala. Piaget telah bahagikan kepada dua sub tahap iaitu : Tahap Pro-konseptual ( 2-4 tahun ) Tahap Pra-operasi ( 4-7 tahun ) Pada tahap pra-konseptual.11 TAHUN) Tahap ketiga Piaget ini dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun.

Modifikasi 5. .2 Bina peta minda untuk memudahkan anda membezakan antara teori-teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. Bezakan antara teori behaviorisme dan teori mentalisme. kanak-kanak pada tahap ini sudah boleh menulis frasa-frasa dan juga karangan yang ringkas. 2.Psikolinguistik| 16 Dengan itu. Pemerolehan bahasa perlu diberikan penekanan supaya tidak timbul masalah buta huruf apabila murid-murid memasuki alam sekolah menengah. Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa kanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi terhadap objek lain tetapi tidak boleh beroperasi terhadap operasi atau proses pemikirannya sendiri. 5. Justeru. 4. Egocentrism PENILAIAN KENDIRI 1. mereka boleh menyelesaikan masalah kompleks dan berbentuk hipotetikal yang melibatkan operasi abstrak. Jelaskan peranan teori psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Akomodasi 6. Mereka berupaya untuk berfikir secara abstrak. KATA KUNCI 1. Nyatakan teori-teori yang terdapat dalam teori mentalis. 3. Terangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertama. Maknanya otak kanak-kanak sudah boleh beroperasi hampir sepenuhnya dari segi keupayaan berbahasa. AKTIVITI 2. Nyatakan teori-teori yang terdapat dalam teori behaviorisme. RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan secara teorinya cara kanak-kanak memperoleh bahasa pertama J mereka. Dari segi pemerolehan bahasa. Rumus nahu 3. Akal budi 2. TAHAP 4: OPERASI FORMAL (11 tahun ke atas) Pada tahap ini kanak-kanak berkebolehan untuk memikirkan beberapa pertimbangan bagi satu satu masalah. Nahu universal 4.

Amir Awang. Psikologi Personaliti Individu. Memahami Psikologi.Psikolinguistik| 17 RUJUKAN Abu Zahari Abu Bakar. Bhd. Fatah Hasan. (1988). Johor Baharu:UTM.Teori-teori Pembelajaran: Petaling Jaya: Fajar Bakti. Mohd Salleh Lebar. (2002). Kuala Lumpur: Thinker Library’s. Petaling Jaya: Fajar Bakti. (1999). Azlina Abu Bakar@ Mohd. Ab. Penggunaan Minda Yang optimum Dalam Pembelajaran . (1986). (1992). Memahami Psikologi Pembelajaran. Karisma Publications Sdn. Shah Alam. .

dan tulisan Rumi (pengaruh Eropah). .0 PENGENALAN Sebelum kita meneliti sistem ejaan dan sebutan bahasa Melayu.Sistem Ejaan dan Sebutan |1 UNIT 3 SISTEM EJAAN DAN SEBUTAN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. membezakan jenis bunyi vokal. Sistem transliterasi huruf Jawi kepada huruf Rumi menurut kaedah bahasa Inggeris yang diiktiraf sebagai sistem ejaan Rumi bagi kegunaan rasmi dalam urusan kerajaan Malaya pada masa itu antaranya termasuklah Ejaan Rumi Negeri-negeri Selat (dilaksanakan pada tahun 1878). Sistem ejaan Rumi diguna pakai sehingga ke hari ini. wajar kita meneliti terlebih dahulu sejarah ringkas sistem ejaan bahasa Melayu. 3. menjelaskan sistem ejaan bahasa Melayu. 3. anda diharapkan dapat: 1. konsonan dan diftong. 2. Ejaan Rumi Maxwell (dilaksanakan pada tahun 1882) dan Ejaan Rumi Swettenham (1881). Bahasa Melayu telah mengguna pakai beberapa sistem ejaan misalnya sistem ejaan Kuno dan Pallava (pengaruh India). dan mengaplikasikan sebutan baku dalam urusan rasmi. menghuraikan sistem sebutan baku bahasa Melayu. 4. tulisan Jawi (pengaruh Arab). Sistem Ejaan Rumi mula diperkenalkan oleh pihak Inggeris yang menyusun aturan ejaan Rumi berdasarkan kaedah transliterasi daripada ejaan Jawi pada pertengahan abad ke-19.

Sistem Ejaan dan Sebutan |2 Tulisan Pallava Tulisan Jawi Pada tahun 1902. bahasa Melayu mengguna pakai dua jenis tulisan iaitu tulisan Rumi dan Tulisan Jawi. 3. Sistem ini merupakan aturan ejaan Rumi bersama bagi bahasa Melayu di . Wilkinson. Sistem ejaan yang dikenal sebagai "Ejaan Wilkinson" itu dirumuskan dengan nama Romanised Malay Spelling dan diterbitkan pada bulan Oktober 1904 dalam bentuk sebuah laporan. Tulisan Jawi berasaskan huruf Arab alif-ba-ta. perancangan ejaan yang pertama di Tanah Melayu dimulakan apabila kerajaan Negeri-negeri Melayu Bersekutu mengambil inisiatif menubuhkan sebuah jawatankuasa ejaan yang diketuai oleh R. dan tulisan Rumi berasaskan huruf Roman a-b-c. Aturan ejaan bagi Tulisan Jawi yang digunakan dalam bahasa Melayu sekarang ialah Sistem Ejaan Jawi Yang Disempurnakan yang disahkan penggunaannya bermula pada tahun 1996.J. Nazir Sekolah-sekolah pada masa itu. Ejaan Wilkinson digunakan di semua sekolah umum.1 Sistem Ejaan Bahasa Melayu Pada masa kini. Tulisan Rumi yang digunakan dalam bahasa Melayu masa kini ialah Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) yang dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972.

1. edisi kedua 1987). i. Jilid I (A-K) dan Jilid II (L-Z) (2001). Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu (1994). Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (1975. Dokumen yang menjadi rujukan rasmi tentang Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) termasuklah penerbitan-penerbitan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka anataranya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia (1975. Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu (1996).Sistem Ejaan dan Sebutan |3 Malaysia dan bahasa Indonesia. Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (1981. 3. edisi ketiga 1993). iaitu sistem yang berasaskan aturan ejaan yang dirumuskan oleh Jawatankuasa Ejaan (Rumi) Bersama pada tahun 1967.1 Bunyi dan Huruf Terdapat tiga kategori bunyi bahasa Melayu iaitu: (i) Huruf vokal: a. Pedoman Ejaan Jawi Bahasa Melayu (1996) dan Daftar Kata Bahasa Melayu. Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan (1986. edisi kedua 1987. e. Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu (1996). o. edisi semakan 1991). u . edisi kedua 1988). Rajah: Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai badan bertanggungjawab dalam hal-ehwal Bahasa Melayu di Malaysia.

i.Sistem Ejaan dan Sebutan |4 (ii) (iii) (i) Huruf diftong: ai. Huruf a e i o u Fonem [a] [ə] [e] [i] [o] [u] di depan api emak enak ikan oleh usah di tengah tadi petang becak simbah kota cuba di belakang kata imperialisme tauge pagi pidato paku (ii) Huruf Diftong  Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran. Huruf ai au oi di depan aising aurat auditorium oidium di tengah ghairah trailer saudara boikot di belakang pandai harimau amboi Bunyi /ai/ /au/ /oi/ . terdapat tiga jenis huruf diftong yang dieja dengan gabungan huruf vokal iaitu ai. o. oi Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal Huruf Vokal  Dalam bahasa Melayu terdapat enam fonem atau bunyi vokal standard. au. e. u seperti dalam rajah di bawah. Huruf-huruf yang melambangkan fonem-fonem tersebut ialah a. dan oi. Dalam bahasa Melayu. au.

Sistem Ejaan dan Sebutan |5 (iii) Huruf Konsonan  Dalam bahasa Melayu ada 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf. seperti rajah di bawah: Huruf b c d f g gh h j k kh l m n ng ny p di depan bahasa cakap dua fakir guna ghaib hari jalan kami khusus lekas maka nama ngilu nyata pasang di tengah sebut kaca ada tafsir tiga maghrib saham manja paksa akhir alas kami anak angin hanya apa di belakang adab Mac abad maaf beg mubaligh tuah kolej katak tarikh kesal diam daun pening siap Bunyi /b/ /c/ /d/ /f/ /g/ /ğ/ /h/ /j/ /k/ /x/ /l/ /m/ /n/ /ŋ/ /ń/ /p/ .

bagaimanakah cara membunyikan kata pinjaman bahasa Inggeris seperti bank.Sistem Ejaan dan Sebutan |6 /q/ /r/ /s/ /ś/ /t/ /v/ /w/ /y/ /z/ (i) (ii) q r s sy t v w y z x Quran raih sampai syarat tali vitamin wanita yang zaman xenon wuquf bara asli isytihar mata universiti hawa payung lazat - buraq putar lemas Quraisy rapat lafaz - AKTIVITI 3. Huruf vokal itu dapat didahului atau diikuti oleh huruf konsonan.1. V = huruf vokal.2 Struktur Suku Kata Setiap suku kata bahasa Melayu ditandai oleh sebuah huruf vokal. (Pada contoh berikut. universiti. K = huruf konsonan).  Bahasa Melayu mempunyai empat jenis pola umum suku kata: . teknologi dan sebagainya? 3.1 Pada pendapat anda.

la-wan. pemisahan tersebut dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama (termasuk gabungan huruf konsonan) dengan huruf konsonan yang kedua. vi. pemisahan tersebut terdapat di antara keduadua huruf konsonan itu. om-bak. am-bu-lans. e-kor. mut-lak. bank kom-pleks stra-te-gi. sa-at. ba-rang.Sistem Ejaan dan Sebutan |7 i. v. trak-tor.  V VK KV KVK a-nak. a-khir. ga-ul ra-kit. ke-nyang. swas-ta. ba-u er-ti. Jika di tengah kata ada dua huruf vokal yang berurutan. pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua-dua vokal itu. a-syik. su-lit. i-sya-rat. iv. ii. iii. kecuali gabungan huruf konsonan. som-bong. li-ar b. skru struk-tur. Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan. blok. Misalnya: ma-in. Misalnya: man-di. prak-tis. kon-teks. Ap-ril d. bu-ah. termasuk gabungan huruf konsonan. Misalnya: . sa-ngat c. kri-tik. in-struk-tur. bahasa Melayu memiliki pola suku kata yang berikut: KKV KKVK VKK KVKK KKVKK KKKV KKKVK pra-ja. ma-in. skrip Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah sebagai berikut: a. to-lak. ka-e-dah. ii. di antara dua huruf vokal. i-bu pin-tu. hi-lang. Jika di tengah kata ada huruf konsonan. iii. Jika di tengah kata ada tiga konsonan atau lebih. Misalnya: a-nak. iv  i. ga-tra. vii. pemisahan tersebut dilakukan sebelum huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan itu. stan-dard eks teks. in-fra. pe-ker-ti. be-lum Di samping itu. tem-ba-kau.

Matlamat pembakuan sebutan bahasa Melayu adalah untuk menyeragamkan cara penyebutannya.2 Sebutan Baku Bahasa Melayu Sebutan baku ialah sebutan yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi. ul-tra. dan laras bahasa. iii. ceramah. sistem ejaan. 3. sang-gul. i. iaitu supaya sistem sebutan menjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapan dan pembakuan tatabahasa. Secara khusus. ucapan. kosa kata. in-fra. Perancangan pembakuan sebutan bahasa Melayu menjadi salah satu objektif Dewan Bahasa dan Pustaka. mesyuarat. Memantapkan sistem dan struktur dalaman bahasa Melayu. Secara khusus untuk menyeragamkan cara berbahasa dan bertutur. ikh-las.1 Prinsip umum Dasar sebutan baku bahasa Melayu ialah sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. Antara aktiviti atau kegiatan yang ditakrifkan formal ialah pengajaran dan pembelajaran. Ketepatan sebutan . ang-klung. sebagaimana yang termaktub dalam Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959. iv. pidato. siaran melalui media elektronik dan sebagainya yang disampaikan dalam situasi rasmi. ii. Meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu baku dalam kalangan semua pengguna BM. isy-tihar. Dengan perkataan yang lain prinsip sebutan baku menekankan prinsip “disebut sebagaimana dieja dan dieja sebagaimana disebut”.Sistem Ejaan dan Sebutan |8 kon-tra.2. dan mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan penggunaan dialek setempat dalam pengajaran dan pemelajaran di peringkat sekolah. pembakuan sebutan bertujuan untuk: i. Mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam BM yang digunakan dalam situasi formal. maghrib 3. wawancara.

sama ada dalam ejaan Jawi atau Rumi hendaklah dilafazkan dengan jelas mengikut nilai bunyi bahasa Melayu yang dilambangkannya.rah kha.sah cu.hu Akhir ja. di tengah atau di akhir kata.rat Akhir ba.sa fa.rib a.rikh - Kata terbitan dengan awalan meN.atau peN.bar nga. sama ada terletak di awal.bar cu. contohnya: . Nada suara yang digunakan semasa bercakap hendaklah ditentukan berdasarkan jenis dan bentuk ayat dalam bahasa Melayu serta keperihalan keadaan yang berkenaan.yang mengandungi kata dasar ekasuku dilafazkan mengikut cara pemecahan suku kata ejaan. Terdapat kekecualian cara penyebutan bagi beberapa kata tertentu.sah Kata yang mengandungi gugus konsonan disebut dengan satu nilai bunyi.cuk da.nga nya. sama ada kata dasar atau kata terbitan.gi hi.ga ta.khir si. ii. Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata (pola suku kata).du Tengah magh. contohnya: Huruf gh kh ng ny sy Awal ghai. Semua huruf konsonan dilafazkan dengan nilai bunyinya. Suku kata  Prinsip suku kata sebutan baku ialah semua pola suku kata bahasa Melayu wajib dibunyikan berdasarkan huruf dalam suku kata.nyi syah.rif beg su.ka de.nga su.tam Tengah sa.fas ju.da na. seperti kata rai dan linguistik. sama ada di awal.Sistem Ejaan dan Sebutan |9     Setiap huruf.sya. Contohnya: Konsonan b c d f g h Awal ba. di tengah atau di akhir kata.jud a.ligh ta.nyi i.wab Mac wu.kir gi.

Berikut ialah contoh penandaan intonasi dalam sesuatu ayat berdasarkan Tatabahasa Dewan (2009: 454). manakala tingkat nada paling tinggi ditandai angka 4. a. Ayat Penyata  Ayat penyata ialah ayat yang menceritakan sesuatu hal atau memberitahu tentang sesuatu hal. Tingkat nada dalam intonasi sesuatu ayat ditandai dengan angka 1.tin pe.2.  Contoh intonasi ayat penyata: .cas Menurut Tatabahasa Dewan (2009). adakalanya meninggi dan adakalanya merendah. tetapi sebaliknya berbeza-beza. Tingkat nada yang paling rendah ditandai dengan angka 1.nge.nge.lap pe.pos me. 4 Pegawai 2 i tu 2 pengu rus. dan ayat seruan. nada suara kita jarang-jarang mendatar. Dalam percakapan kita sehari-hari.  Ayat penyata dikenali juga sebagai Ayat Berita atau Ayat Keterangan.nge. dan 4.nge. Nada 2 merupakan nada permulaan.nge. 3. intonasi ialah nada suara naik turun yang wujud apabila kita bercakap. ayat perintah.2 Intonasi Sebutan me. manakala nada 3 pula dianggap sebagai nada tekanan.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 10 Ejaan mengepam mengepos mengetin pengecat pengelap pengecas 3.nge.pam me. 3  Intonasi pelbagai jenis ayat Ayat tunggal bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada empat jenis iaitu ayat penyata.cat pe. 2. Kesemua jenis ayat ini mempunyai intonasi yang tersendiri. ayat tanya.

benda. mempersilakan. dan terkejut. atau meminta seseorang melakukan sesuatu. tempat. Amboi dan sebagainya. Ayat Tanya  Ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. 3 b. Ayat Seru  Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 11 Pegawai 2 4 i tu 2 pengu rus. manusia.  Contoh intonasi: Pegawai 2 4 3 i tu pengurus? 4 c.  Contoh intonasi: 4 4 Wah. Ayat Perintah   Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh. marah. sakit. Cis. binatang dan sebagainya. melarang. Wah. hairan. cantiknya! 2 . hairan dan sebagainya.  Ayat seru dimulai oleh kata seru seperti Oh. Ayat seru diakhiri dengan tanda seru ( ! ). perkara. Contoh intonasi: 3 Ma suk! 2 d.

o.1 i) ii) iii) Apakah matlamat sebutan baku bahasa Melayu? Apakah prinsip asas sebutan baku bahasa Melayu. Vokal 6. Konsonan 7. u. Matlamat sebutan baku ialah mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam BM yang digunakan dalam situasi formal. 2. Dalam bahasa Melayu terdapat enam fonem atau bunyi vokal standard iaitu a. Sebutan baku ialah sebutan yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi. Dalam bahasa Melayu ada 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf. 4. Dasar sebutan baku bahasa Melayu ialah sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. 3. Bagaimanakah intonasi ditanda dalam sesuatu ayat? RUMUSAN         Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972. Diftong . KATA KUNCI 1. Sistem Ejaan Sebutan Sebutan Baku Suku Kata 5. Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran. e. i. Intonasi ialah nada suara naik turun yang wujud apabila kita bercakap.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 12 SEMAK KENDIRI LATIHAN 3.

(2004). (2009). Intonasi dapat mengubah makna. Perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan bahasa Malaysia.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 13 PENILAIAN KENDIRI 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nahu kemas kini. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Asmah Haji Omar. (1988). Pada pendapat anda. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. RUJUKAN Asmah Haji Omar. Mohd Ra’in Shaari. (1989). (2009 ). Berikan pandangan anda. Susur galur bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu. Bhd. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. Asmah Haji Omar. Tatabahasa Dewan. Bhd. Nik Safiah Haji Karim et al. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1998). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. wajarkah tulisan Jawi diajar di sekolah? Mengapa? 2. . Sulaiman Masri. Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. Mengapa sebutan baku wajar diamalkan dalam urusan rasmi? Nyatakan rasionalnya.

menjelaskan definisi morfologi. dan menggunakan perkataan dengan betul dalam lisan dan tulisan. 4. manakala sebahagian bahasa lagi mempunyai sistem yang berbeza sama sekali. Sistem yang umum bagi semua bahasa misalnya melibatkan binaan ayat. Dengan kata lain. . menghuraikan proses pembentukan kata. 2. anda diharapkan dapat: 1. 3. membezakan jenis-jenis bentuk kata. ada sistem yang umum bagi semua bahasa dan ada pula sistem yang khusus bagi sesuatu bahasa. Sebahagian bahasa mempunyai sistem yang hampir sama. Buku-Buku Tatabahasa Bahasa Melayu 4.0 PENGENALAN Tahukah anda bahawa semua bahasa di dunia ini mempunyai sistem yang tersendiri.Morfologi: Pembentukan Kata |1 UNIT 4 MORFOLOGI: PEMBENTUKAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.

Morfologi: Pembentukan Kata |2 Semua bahasa di dunia mempunyai binaan ayat yang sekurang-kurangnya terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat pula terbina daripada gabungan klausa dan frasa. seperti dalam binaan frasa blue shirt atau White House. mendefinisikan morfologi sebagai kajian tentang struktur dalaman perkataan. . Sistem bahasa Melayu dapat dihuraikan daripada unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa itu. John T. seperti dalam binaan frasa bahasa Melayu baju biru atau Rumah Putih. Unsur yang terbesar dalam bahasa adalah ayat. Hubungan antara kesemua unsur ini dapat dilihat melalui rajah di bawah. Kesemua unit tersebut dinamakan sebagai unit tatabahasa. manakala binaan ayat adalah bidang sintaksis. marilah kita meneliti beberapa definisi yang telah diberikan oleh beberapa tokoh bahasa. menyatakan morfologi sebagai peninjauan linguistik yang menitikberatkan hubungan antara morfem-morfem dan varian morfem.1: Unit Tatabahasa UNIT TATABAHASA AYAT 2 1 SINTAKSIS MORFOLOGI KLAUSA FRASA KATA Dia pergi ke sekolah. tetapi sedarkah kita bahawa kita sentiasa menggunakan morfologi untuk bertutur. . Jadual 4.1 KONSEP MORFOLOGI Pernahkah anda mendengar istilah morfologi? Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan ilmu morfologi? Mungkin ramai di antara kita yang belum memahami konsep ilmu ini. menulis. Jika anda masih kabur tentang ilmu morfologi. Jensen (1995). membaca atau untuk menyatakan perasaan kita. Sebaliknya. dia pergi ke sekolah dia dia pergi ke sekolah pergi ke sekolah 4. ada bahasa yang binaan frasanya menggunakan hukum D-M (unsur yang diterangkan mendahului yang menerangkan). Manakala daripada segi binaan frasa. iaitu morfologi dan sintaksis. bahasa Inggeris menggunakan hukum M-D (unsur yang menerangkan mendahului yang diterangkan). Bidang bidang binaan perkataan adalah bidang morfologi. Unsur frasa pula boleh dianalisis kepada morfemmorfem. Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu terbahagi kepada dua bidang. (a) (b) Asmah Hj Omar (1993).

marilah kita meneliti terlebih dahulu beberapa konsep penting yang terdapat dalam ilmu morfologi ini. (a) Struktur kata Struktur kata ialah susunan bunyi ujaran atau tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Berikut akan dijelaskan beberapa konsep utama dalam ilmu morfologi iaitu. bentuk dan penggolongan kata. ilmu morfologi ialah ilmu yang mengkaji struktur. mentakrifkan morfologi sebagai bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. Pengkajian struktur. bentuk dan golongan kata adalah seperti berikut: 1. Golongan kata membesar (struktur betul) besarmem (struktur salah) Jalan (bentuk tunggal) Berjalan (bentuk terbitan) Sedih (golongan kata adjektif) Menyedihkan (golongan kata kerja) Rajah 4.2: Konsep Morfologi Sebelum kita mempelajari ilmu morfologi dengan lebih mendalam.Morfologi: Pembentukan Kata |3 (c) (d) Kamus Linguistik (1997). Abdullah Hassan (2005). bentuk dan golongan kata. menjelaskan morfologi sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Perhatikan contoh di bawah: Contoh:pelaksanaan anlaksanape berasaskan (struktur betul) (struktur salah) (struktur betul) . Struktur kata MORFOLOGI 2. Bentuk kata 3. (e) Nik Safiah Karim et al. Dengan memahami beberapa konsep penting ini. ia akan memudahkan kita memahami ilmu morfologi dengan lebih mudah lagi. menjelaskan morfologi ialah cabang tatabahasa yang mengkaji struktur. (2008). Berdasarkan pendapat tokoh-tokoh di atas. proses-proses membentuk perkataan dan bentukbentuk perkataan yang dihasilkan. bentuk dan golongan kata. Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan.

sekolah tulis. Seterusnya. ejaan anlaksanape merupakan struktur yang salah dan tidak bermakna. Ahmad. (b) Bentuk Kata Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau mengalami proses pengimbuhan. benci . menyanyi. Oleh itu. kata jalan mati adalah gabungan dua kata iaitu jalan dan mati yang membawa satu makna yang baharu. kata yang menerima apa-apa imbuhan dinamakan sebagai bentuk terbitan. Akhir sekali. (c) Penggolongan kata Penggolongan kata merupakan penjenisan kata berasaskan fungsi tatabahasa. kata kerja. Bentuk dua kata yang hadir serentak seperti jalan mati dinamakan sebagai bentuk majmuk. kata adjektif dan kata tugas. bersalam cinta. penggandaan dan pemajmukan. kata jalan tidak mengalami apa-apa perubahan dan bentuk yang tidak mengalami apa-apa perubahan ini dinamakan sebagai bentuk tunggal. Tahukah anda bahawa dalam sesuatu bahasa itu terdapat beribu malahan jutaan kata.Morfologi: Pembentukan Kata |4 kanasasber (struktur salah) Berdasarkan contoh di atas. Dalam bahasa Melayu. Manakala. Contoh:Kata nama Kata kerja Kata adjektif bumi. kata pelaksanaan adalah bunyi ujaran atau ejaan yang berada dalam susunan atau struktur yang betul. Kata berjalan merupakan bentuk kata yang telah menerima imbuhan iaitu imbuhan ber-. Semua kata tersebut perlulah dikelompokkan atau digolongkan dalam kategori tertentu. marah. Contoh:jalan berjalan jalan-jalan jalan mati (bentuk tunggal) (bentuk terbitan) (bentuk gandaan) (bentuk majmuk) Berdasarkan contoh di atas. terdapat empat golongan kata iaitu kata nama. bentuk jalan-jalan adalah bentuk gandaan iaitu kata dasar digandakan bagi menunjukkan perubahan makna.

. Morfem boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Berikut akan dijelaskan aspek morfem dan kata. kata tersebut digolongkan sebagai kata adjektif. sekolah adalah merujuk kepada nama-nama benda dan kesemua kata tersebut digolongkan sebagai kata nama. Ahmad. bersalam merupakan kata yang merujuk kepada perbuatan dan kesemua perkataan tersebut digolongkan sebagai kata kerja. ii) Morfem Terikat Morfem terikat ialah morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri sebagai kata tanpa bantuan morfem lain untuk berfungsi sebagai kata. sangat Berdasarkan contoh di atas. Unit-Unit Morfologi Terdapat dua unit morfologi iaitu morfem dan kata. kata cinta. Misalnya.Morfologi: Pembentukan Kata |5 Kata tugas di. Akhirnya ialah kata tugas iaitu kata yang berfungsi dalam ayat seperti di sekolah. benci adalah kata yang merujuk kepada sifat. Kedua-dua unit ini saling melengkapi antara satu sama lain dan seterusnya menghasilkan ilmu morfologi yang sempurna. akan hadir dan sangat pandai. Contoh:saya kamu kereta rumah Semua kata tersebut boleh berdiri sendiri sebagai satu kata yang mempunyai makna Morfem bebas tidak boleh lagi dipecahkan kepada bentuk yang lebih kecil. Pada amnya morfem terikat dalam Bahasa Melayu terdiri daripada imbuhan. Perkataan tulis. menyanyi. Seterusnya. Oleh itu. marah. perkataan bumi. morfem ialah unit nahu yang terkecil yang mempunyai makna dan terletak pada tingkat paling bawah dalam skala tetingkat nahu. akan. i) Morfem Bebas Morfem bebas ialah morfem yang boleh berdiri dengan sendiri tanpa bantuan morfem lain dan mempunyai makna yang lengkap. a) MORFEM Apakah yang dimaksudkan dengan morfem? Menurut Asmah Hj. morfem bebas makan tidak boleh dipecahkan lagi menjadi ma atau kan. Omar (1993).

Bentuk kata penuh yang dikategorikan sebagai morfem terikat ialah kata yang tidak boleh berdiri sendiri untuk membawa makna yang lengkap.1 Pada pendapat anda. Contoh:Mayur (tiada makna) Batan (tiada makna) Pinak (tiada makna) Muih (tiada makna) Sayur-mayur (ada makna) Batu-batan (ada makna) Anak-pinak (ada makna) Kuih-muih (ada makna) AKTIVITI 4. terdapat juga bentuk-bentuk kata penuh yang dikategorikan sebagai morfem terikat. Selain imbuhan sebagai morfem terikat. adakah perkataan ‘bukau’ dalam ‘bukit-bukau’ boleh dikategorikan sebagai morfem terikat? Hujahkan.Morfologi: Pembentukan Kata |6 Contoh : diterbermenme-kan Semua imbuhan tersebut tidak boleh berdiri sendiri sebagai satu kata yang lengkap {berjalan} --> {ber} ialah morfem terikat dan ia memerlukan {jalan} untuk membentuk kata {berjalan} {jalan} --> ialah morfem bebas dan boleh berdiri sendiri sebagai kata tanpa bantuan morfem lain. .

.Morfologi: Pembentukan Kata |7 Jenis-Jenis Morfem Terikat Menurut Farid M. bersukan memasak. Morfem jenis ini terdiri daripada bentuk imbuhan awalan seperti ter-.-kan. campurkan Apabila kita menyebut perkataan di atas.... men-. memetik dan diajak. Bagaimanapun. Contoh perkataan yang menggunakan morfem terikat terbahagi ialah kesakitan.-an kerajaan. Contoh penggunaannya ialah bulatan dan binakan. masukan carikan. morfem terikat satuan ini tidak boleh ditulis terpisah daripada kata dasarnya. ber-. morfem terikat terbahagi dan morfem terikat kompleks. iaitu pada kedudukan sebelum dan selepas kata dasar tersebut. Contohnya. Marilah kita bersama-sama meneliti ketiga-tiga jenis morfem terikat tersebut. me-. (2000). Contoh lain seperti dalam jadual di bawah. morfem terikat boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu morfem terikat satuan. i) Morfem Terikat Satuan Morfem terikat satuan ialah bentuk morfem terikat yang kukuh dan tidak boleh dipisah-pisahkan bahagiannya..an. keselesaan pemalsuan.. menarik diminta. ke-. terdesak berkasut. tertidur dan berhimpun tidak boleh ditulis begini: ter tidur/ ter-tidur dan ber kasut/ber-kasut. jalan dan kait merupakan kata dasar yang diapit oleh imbuhan apitan yang menepati sistem fonologi dan kehadiran imbuhan tersebut adalah serentak. berhimpun. menjalankan dan berkaitan.-kan dan ber-.. per-.dan – kan.. Contohnya. ke-. Contoh penggunaannya ialah tersepak...-an. disoal masakan. terbermedi-an -kan tertidur. pelarian. Selain bentuk imbuhan awalan. pelaburan . morfem jenis ini juga boleh terdiri daripada imbuhan akhiran seperti an.-an pe-.. kita tidak menyedari imbuhan awalan dan akhiran itu adalah bergandingan dengan kata dasarnya. manakala kata tertidur juga mempunyai makna yang tersendiri. dalam penulisan.. Berdasarkan contoh di atas. Onn et al. dan di-. ii) Morfem Terikat Terbahagi Morfem terikat terbahagi ialah morfem terikat yang strukturnya dipisahkan atau dibahagikan oleh tersisipnya kata dasar di antaranya. Maksudnya di sini ialah kata tidur itu mempunyai makna yang tersendiri. lari. perkataan sakit.

Contohnya.i diperdengarkan... memperbesarkan dan memperingati. a) diper-.-kan iii) menjelaskan..dan per. proses pemajmukan (kata majmuk)... perkataan bahasa Melayu terhasil melalui empat proses iaitu proses tunggal (kata tunggal).dan per.Morfologi: Pembentukan Kata |8 men-. diperhambai memperbesarkan. 4. Dalam bahasa Melayu. Justeru. PEMBENTUKAN KATA Kata Tunggal Kata Terbitan Kata Majmuk Kata Ganda Rajah 4. kesemua morfem terikat yang terlibat (sebelum dan selepas kata dasar) haruslah digunakan serentak..kan d) memper-. dipersoalkan diperingati. berbantalkan Morfem Terikat Kompleks Morfem terikat kompleks merupakan gabungan dua morfem terikat atau lebih.. memperjuangkan memperingati. Manakala dalam contoh (c) dan (d). anda harus ingat bahawa dalam penggunaan perkataan yang terdiri daripada morfem terikat kompleks ini. dan proses penggandaan (kata ganda)..kan b) diper-.2 PROSES PEMBENTUKAN KATA Pada amnya.yang telah digabungkan pada kedudukan sebelum kata dasar. penggunaan morfem terikat kompleks melibatkan penggabungan morfem terikat yang hanya berlaku pada awalan sahaja atau pada awalan dan akhiran.3: Pembentukan Kata Bahasa Melayu .telah digabungkan pada kedudukan sebelum kata dasarnya dan seterusnya diikuti oleh satu lagi morfem terikat pada kedudukan selepas kata dasar tersebut iaitu –kan dan –i. Manakala morfem terikat selepas kata dasar tersebut ialah –kan dan –i.. memperhambai Dalam contoh (a) dan (b) morfem terikat di. proses pengimbuhan (kata terbitan). kita dapati dua morfem terikat terlibat iaitu mem.. Sila teliti contoh di bawah ini.-kan ber-..i c) memper-.. menjadikan beralaskan.

Morfologi: Pembentukan Kata |9

Berdasarkan rajah di atas, perkataan bahasa Melayu dapat dihasilkan melalui empat proses pembentukan kata. Setiap proses akan menghasilkan kata yang berbeza. Sebahagian besar perkataan bahasa Melayu terhasil melalui proses terbitan iaitu kata dasar menerima imbuhan untuk membezakan makna kata. Menurut Nik Safiah Karim et al. (2009), bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa di dunia yang tergolong ke dalam jenis bahasa aglutinatif atau bahasa yang bersifat derivatif. Jenis bahasa yang sedemikian membentuk kebanyakan perkataannya melalui proses pengimbuhan atau penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan secara rentetan mendatar, iaitu imbuhan digabungkan serentak dengan kata dasar, sama ada mendahului (awalan), menyisip (sisipan) atau mengikuti (akhiran) kata dasar tersebut. Selain menghasilkan perkataan melalui proses pengimbuhan, perkataan bahasa Melayu juga boleh terhasil melalui proses pemajmukan dan penggandaan. Melalui proses pemajmukan, makna-makna baharu kata dapat dihasilkan khususnya bagi menjelaskan sesuatu konsep. Misalnya, dua kata iaitu meja dan makan dapat menghasilkan satu konsep baharu iaitu meja makan. Melalui proses penggandaan pula, makna jamak atau banyak dapat dihasilkan bagi sesuatu perkataan.

AKTIVITI 4.2 Berdasarkan petikan di bawah, sila kenal pasti bentuk-bentuk kata yang digunakan.

MELAKA: Kerajaan menetapkan sasaran untuk meletakkan kedudukan Malaysia sebagai antara 10 negara paling selamat di dunia, mengatasi negara maju lain termasuk Singapura dan Amerika Syarikat (AS) dalam tempoh beberapa tahun akan datang, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Timbalan Perdana Menteri berkata, sasaran itu mampu dicapai menerusi pelbagai usaha dilakukan termasuk Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi mengurangkan kadar jenayah dan peningkatan kawalan keselamatan. “Satu hari dalam tempoh tidak lama lagi, saya percaya kita boleh mempertingkatkan kedudukan Malaysia lebih baik lagi iaitu antara 10 terbaik di dunia,” katanya selepas melancarkan Bulan Pencegahan Jenayah Kebangsaan 2011 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka (MITC)

(Sumber: Berita Harian, 24 Julai 2011)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 10

4.2.1

Bentuk Kata Tunggal

Pada bahagian ini, anda akan mempelajari proses pembentukan kata tunggal bahasa Melayu. Diharap anda akan memahami proses bagaimana kata tunggal bahasa Melayu itu dihasilkan.

Definisi Kata Tunggal Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan pemajmukan. Menurut Tatabahasa Dewan, terdapat sekurang-kurangnya dua jenis kata tunggal, iaitu kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata dan kata tunggal yang mengandungi dua suku kata atau lebih. Jika dilihat dari segi penyukuan kata, perkataan boleh mengandungi satu suku kata atau beberapa suku kata. Sesuatu suku kata boleh terdiri daripada satu vokal (V) sahaja, satu vokal disertai satu konsonan (K), atau satu vokal dengan beberapa konsonan. Konsonan-konsonan itu hadir di hadapan atau di belakang vokal atau serentak dihadapan dan di belakang. Ada konsonan yang boleh hadir secara bergugus (KK). Dalam bahasa Melayu, proses pembentukan kata tunggal boleh dilihat melalui pola vokal dan konsonan dalam sesuatu kata. Pembentukan kata tunggal terhasil melalui gabungan vokal dan konsonan yang akan dijelaskan seperti berikut: (a) Kata Tunggal Satu Suku Kata Berdasarkan penelitian terhadap Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996), jumlah keseluruhan kata tunggal dengan satu suku kata dalam bahasa Melayu sangat terhad, iaitu antara 500-1000 kata sahaja. Kebanyakan perkataan tersebut merupakan kata pinjaman daripada bahasa-bahasa asing, terutamanya bahasa Arab, bahasa Inggeris, dan bahasa Jawa. Pola pembentukan kata tunggal bahasa Melayu dengan satu suku kata adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. KV VK KVK KKVK KVKK KKKV (ya, yu) (am) (tin, sen) (gred, graf) (golf, bank) (skru)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 11

7.

KKKVK

(skrip)

AKTIVITI 4.3
Berdasarkan pola di atas, sila hasilkan perkataan yang mempunyai satu suku kata sahaja.

(b)

Kata Tunggal Dua Suku Kata Terdapat banyak perkataan bahasa Melayu yang terdiri daripada dua suku kata. Antara pola-pola kata tunggal dengan suku kata adalah seperti yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. V + KV V + VK V + KVK VK + KV VK + KVK KV + V KV + VK KV + KV KV + KVK KVK + KV KVK + KVK (ini, apa) (air, aur) (alas, ulat) (asli, anda) (indah, umbut) (dia, doa) (luas, laut) (bata, kata) (kapak, telus) (bantu, serta) (jemput, sandar)

(c)

Kata Tunggal Tiga Suku Kata Dibandingkan dengan kata tunggal dua suku kata, jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata agak kecil. Namun demikian pola-pola susunan konsonan-vokalnya agak banyak. Jika diperhatikan perkataan-perkataan tiga suku kata ini banyak daripadanya ialah kata-kata pinjaman (Nik Safiah Karim et al. 2009). Antara polapolanya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. KV + V + KV KV + V + KVK V + KV + V KV + KV + V KVK + KV + V KV + KV + VK (suara, tiada) (kaedah, ziarah) (idea, asia) (peria, petai) (pantai, santai) (keluar, seluar)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 12

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. (d)

KVK + KV + VK V + KV + KV V + KV + KVK VK + KV + KV KV + KV + KV KVK + KV + KV VK + KV + VK V + KV + VK KV + KV + KVK KVK + KV + KVK KV + KVK + KV KVK + KVK + KV KV + KVK + KVK

(berlian, tempias) (usaha, azali) (alamat, akibat) (asmara, antara) (budaya, sutera) (kembara, misteri) (ilmiah, ikhtiar) (akaun, amaun) (selaput, kelawar) (mahkamah, sembilan) (terumbu, kelambu) (sempurna) (kelompok, pelantar)

Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata dan lebih. Kebanyakan perkataan ini ialah kata pinjaman. Antara contoh-contohnya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. KVK + KV + VK + KV (biduanda, keluarga) KV + KVK + KV + KV (bijaksana, peristiwa) KVK + KV + KV + KV (bendahari, sandiwara) KVK + KV + V + KV (sentiasa) KV + KV + KV + KV (samudera, selesema) KV + KV + KV + KVK (muzakarah, kapitalis) KVK + KV + KV + KVK (sentimeter) KVK + KVK + KV + KV (dispensari, singgahsana) KV + KV + V + KVK (mesyuarat, nasional) V + KV + KVK + KV + KV (universiti) KVK + KV + KV + KV + KVK (kosmopolitan) KV + KV + KV + KV + KV + KV (maharajalela)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 13 AKTIVITI 4.392 kes difailkan pengguna di seluruh negara sepanjang enam bulan pertama tahun ini. kata akronim terhasil melalui tiga cara. kata akronim adalah sejenis kata tunggal. sila kenal pasti pola KV bagi setiap perkataan tersebut. Proses penghasilan kata akronim adalah seperti berikut: .com.my 24 Julai 2011) (e) Proses Pengakroniman Selain penghasilan kata tunggal melalui proses pembentukan pola KV. kata tunggal bahasa Melayu juga dapat dihasilkan melalui proses pengakroniman.bharian. (Sumber: http://www. Adakah semua perkataan tersebut mematuhi pola KV bahasa Melayu yang telah anda pelajari? JOHOR BAHRU: Kes membabitkan pembelian telefon bimbit dan rasa tidak puas hati pembeli selain aduan kurang senang dengan perkhidmatan rawatan disediakan pusat kecantikan paling banyak diadukan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) di seluruh negara sepanjang enam bulan pertama tahun ini. proses pengakroniman berlaku melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan. iaitu peningkatan hampir 100 peratus berbanding hanya 2. Menurut Farid M.4 Berdasarkan petikan di bawah. Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu.699 kes bagi tempoh sama tahun lalu. bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggeris. Dengan perkataan lain. Onn (2000). TTPM menerima 5. Penghasilan kata akronim bergantung pada cara pembentukan akronim tersebut. Proses pengakroniman banyak berlaku dalam bahasa Melayu. atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu.

(kependekan bagi “Yang Berhormat”). dieja dengan huruf besar pada huruf pertama. dan Y. kecuali nama khas.L. Singkatan pula hanya bentuk kependekan sesuatu perkataan dan cara menyebutnya ialah dengan menyebut tiap-tiap huruf yang ada. Sebagai contoh ialah K.” bagi “Tengku”. Contohnya: Bernama Intan Petronas (Berita Nasional Malaysia) (Institut Tadbir Awam Negara) (Petroleum Nasional) Perbezaan antara Kata Akronim dengan Singkatan. satu gelaran seperti juga “Sh. Contohnya: purata tadika kugiran cerpen pawagam (pukul rata) (taman didikan kanak-kanak) (kumpulan gitar rancak) (cerita pendek) (panggung wayang gambar) iii) Gabungan Suku Kata (Kata Nama Khas) Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal atau suku kata yang terdiri daripada kata nama khas. . Kesemua huruf yang disingkatkan itu ditulis dengan huruf besar.B. (kependekan bagi nama tempat. Kata itu perlu ditulis bermula dengan huruf besar.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 14 i) Gabungan Huruf Awal. Kata akronim merupakan bentuk kata tersendiri dan dapat disebut seperti perkataan lain dalam bahasa.” bagi "Sharifah dan “Tg. iaitu Kuala Lumpur). Akronim yang terhasil daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. Kesemua ini merupakan kata nama khas. jika merujuk kepada kata nama khas. Contohnya: IKIM ADUN ABIM MAIS PLUS (Institut Kefahaman Islam Malaysia) (Ahli Dewan Undangan Negeri) (Angkatan Belia Islam Malaysia) (Majlis Agama Islam Selangor) (Projek Lebuh Raya Utara Selatan) ii) Gabungan Suku Kata (Kata Nama Am) Akronim yang terbentuk daripada gabungan suku kata yang ditulis dengan huruf kecil.

kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan seperti yang disenaraikan berikut: (i) (ii) (iii) Contohnya: awalan kata nama awalan kata kerja awalan kata adjektif . imbuhan dapat dibahagikan kepada empat jenis.‟ untuk „tentang‟. iaitu: Contoh:a) Imbuhan Awalan b) Imbuhan Akhiran c) Imbuhan Apitan d) Imbuhan Sisipan Memasak. tidak tepat. Hanya segelintir kata dasar sahaja merupakan morfem terikat yang disebut akar. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar.‟ untuk 'dan lain-lain‟. selerak. Pengimbuhan ini melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan. kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. (2009). misalnya jika ditulis “YB” atau “ttg” iaitu tanpa titik.2. besarkan. Perhatikan bahawa singkatan memerlukan titik. 4. iaitu harus diimbuhkan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar. Berdasarkan kedudukannya pada kata dasar. Oleh itu. terjatuh. „yg. meratapi Gerigi.‟ untuk „yang‟ dan „dll. misalnya „ttg. Kesemua ini bukan kata akronim.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 15 Terdapat juga singkatan yang bukan kata nama khas.2 Bentuk Kata Terbitan Menurut Nik Safiah Karim et al. maka ejaannya dengan huruf biasa. duduki Menyalahkan. seruling (a) Imbuhan Awalan Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir pada awal kata dasar. untuk menunjukkan ciri singkatan tersebut. Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan. sebaliknya merupakan bentuk singkatan. Imbuhan awalan dapat dihasilkan bersama-sama kata nama terbitan. diambil Bantuan.

tatacara) (prasekolah. menyikat. terjernih) . merasa) (membawa. kelepek) (jurutera. disusun) (diperisteri. mengekod. pesakit.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 16 (i) Awalan kata nama PePemPenPengPengePelPerPeKeJuruMahaTataPraSubSupraEkaDwi(penulis. dwifungsi. berupa) (belajar. perakus. ekasamping) (dwibahasa. tatabahasa. memperhamba. berserta) (beraja. penggubal. maharaja) (tatanegara. terputih. pendua. supranasional. membilang. subsistem. prakata. berasa. pelbagai) (perasap. ekawarna. pengelap) (pelajar. terjerlus) (diatur. memperluas) (berjalan. mengetut) (memperisteri. suprasegmental) (ekabahasa. pengetin. terbentuk. penyapu) (pemberi. juruwang. dipercepat. pembuka) (pendamai. substandard) (suprakelas. pertapa) (pesara. mengajar) (mengecat. menggiling. mahaguru. juruterbang) (mahasiswa. penderma) (penggosok. dwilambang) (ii) Awalan kata kerja MeMemMenMengMengeMemperBerBeBelTerDiDiper(melawan. kelipat. prasangka) (subkelas. pengguna) (pengecat. pembuat. diperoleh) (iii) Awalan kata adjektif Ter(terbesar. perbara. belunjur) (terjebak. mentadbir) (menggali. memfitnah) (mendaki. petani) (ketua. mendakwa. berganti. mengikut. ditimbang.

muslimin) (hadirat.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 17 TeSe- (teruncing. setebal) LATIHAN 4. taman tema berunsur pendidikan yang akan dibuka kepada pengunjung pada suku keempat tahun ini. komunisme) (hadirin. (Sumber: Berita Harian 1 Mac 2011) (b) Imbuhan Akhiran Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir pada akhir kata dasar. sosialisme. di Petaling Jaya itu juga adalah satusatunya taman tema berunsur pendidikan di Malaysia setakat ini. terendah. sultanah) akhiran kata nama akhiran kata kerja . sila kenal pasti penggunaan imbuhan awalan. usahawan) (budiman. jahitan. angkasawan.1 Berdasarkan petikan di bawah. KidZania yang dibina di pusat membeli-belah The Curve. teringan) (secantik. Imbuhan akhiran dalam bahasa Melayu hanya dapat wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja seperti yang berikut: (i) (ii) Contohnya: (i) Akhiran kata nama -an -wan -man -wati -isme -in -at -ah (pakaian. muslimat) (ustazah. mainan) (sasterawan. seniman) (seniwati) (nasionalisme. secerah. disasarkan mampu menerima kehadiran sehingga 500. KIDZANIA Kuala Lumpur (KidZania).000 pengunjung setahun susulan kedudukannya di lokasi strategik yang menjadi tumpuan ramai.

pembinaan.. besarkan..-kan Men-. pemfitnahan) (pentakrifan... pencarian) (penggunaan..M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 18 (ii) Akhiran kata kerja -kan -i (buatkan.-an Di-.. memvetokan) (menggunakan. membaikkan. digunakan.. berlaukkan. mengecamkan) (beralaskan. mentakrifkan... berbajukan) (berlanjutan. pengesyoran) (persisiran. duduki... peperangan.-an Pem-.-kan Ber-.-an (ii) Apitan kata kerja Me-. Jenis imbuhan apitan seperti yang disenaraikan berikut: (i) (ii) (iii) contohnya: (i) Apitan kata nama Pe-..-kan Meng-. berjauhan) (dibiarkan. berkati.-an Pe-...-an Pen-. permainan) (kelainan.. perasaan. pengguguran. bermaafan.. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan..-an Per-. penyiaran) (pembuatan.-kan Menge-. menggandakan. pengesahan.. kelebihan. menzarahkan) (membaharukan. menakutkan) (mendermakan.. Imbuhan apitan wujud dalam kata nama terbitan.... pendapatan.-an Ke-.-an Penge-. Imbuhan apitan juga dikenali sebagai imbuhan terbahagi atau imbuhan lingkungan. kedukaan) apitan kata nama apitan kata kerja apitan kata adjektif ..-an (memainkan... dekati) (c) Imbuhan Apitan Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan belakang kata dasar. pengkhayalan) (pengehadan.-kan Mem-... perkuburan... gunakan.-kan Ber-. melukakan. menghairankan) (mengepinkan.. perkarangan) (persalinan..-an Peng-.. dibaringkan) (pelaksanaan. tinggikan) (turuti.

-i Meng-... serabut) . Bentuk sisipan tidak produktif lagi dalam pembentukan kata terbitan dengan maksud kata terbitan baharu tidak lagi dibentuk dengan sisipan.-an (melalui.... selerak. Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan tertentu dan tidak dapat hadir dalam perkataan-perkataan yang lain kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta..-an (iii) Apitan kata adjektif Ke-.. kepanasan) (keinggerisan.-i Mem-.. diperlihatkan. membohongi.. memperlihatkan) (memperingati) (kehujanan. telunjuk. menyedari) (mencurigai . diadili) (diperdengarkan. kelabut) (keruping.-kan Diper-. kearaban. gelembung) (serabut... Sisipan bahasa Melayu dapat wujud dalam: (i) kata nama (ii) kata adjektif Contohnya: (i) Sisipan kata nama -el-er(ii) Sisipan kata adjektif -el-er-em(kelebak. memasuki. mempercayai) (menganggotai. dimulai..-i Memper-. diperbahaskan) (diperingati) (memperdengarkan..-kan Memper-.. mendendami. gerigi) (gemilang.. kehausan. menggauli. mengairi) (didekati. seruling...M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 19 Me-. menziarahi) (membaharui.-i Ke-.-i Di-.... semerbak... gemerlap) (kelengkeng... kecinaan) (d) Imbuhan Sisipan Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang hadir secara menyisip dalam sesuatu kata dasar.-i Men-.-i Diper-.

atau peN-. ny apabila menerima imbuhan meN. Misalnya. n.2. Perkataan menceritakan rintangan diakui menggembleng membantu kerajaan Memahami Hukum PTKS Hukum PTKS P→M T→N K → NG S → NY Jenis Imbuhan Contoh Pukul = Memukul Tulis = Menulis Kumpul = Mengumpul Suci = Menyuci Nota: Tidak semua kata dasar yang bermula dengan huruf p. kata menyintai adalah bentuk yang salah. sila tentukan jenis imbuhan yang digunakan. ng. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak .t. 4. yang sepatutnya ialah mencintai kerana huruf c tidak akan bertukar menjadi ny.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 20 -in- (sinambung) LATIHAN 4.3 Bentuk Kata Majmuk Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.s boleh bertukar menjadi m. kata pinjaman seperti sistem atau struktur tidak akan menjadi menyistem (yang betul mensistemkan) atau menyutrukturkan (yang betul menstrukturkan).k. Selain itu.2 Berdasarkan jadual di bawah.

Dalam bahasa Melayu. contohnya: Ketua Menteri Profesor Madya Guru Kanan Timbalan Ketua Pengarah Setiausaha Kementerian (ii) Istilah Khusus contohnya: papan kekunci reka bentuk pengajaran lut sinar hak milik kekal pita suara (iii) Simpulan Bahasa contohnya: telinga kuali hati batu . misalnya pasar untuk raya. iaitu: (i) Rangkaian Kata Bebas contohnya: pasar raya nasi ayam terima kasih bandar raya tengah malam hijau muda bahan bakar Kata atau nama gelaran juga termasuk di bawah kata majmuk rangkaian kata bebas.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 21 sebagai satu unit. bentuk kata majmuk boleh dibahagikan kepada tiga jenis. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.

akan dieja sebagai satu perkataan sahaja. contohnya: Matahari Setiausaha Sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab Antarabangsa Olahraga Warganegara Pesuruhjaya Beritahu Bumiputra Jawatankuasa Kakitangan Kerjasama Peribadi Peribahasa Haribulan Dinihari Perikemanusiaan Sukacita Dukacita Kepada Daripada Apabila Manakala Padahal Darihal Barangkali Kadangkala Apakala Walhal Bagaimana Penggandaan kata majmuk Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. walaupun bentuk kata tersebut mengandungi dua kata dasar. Contohnya: Kapal-kapal angkasa Pembantu-pembantu Am Pegawai-pegawai Khas Garis-garis pusat Alat-alat lukis Perpustakaan-perpustakaan Negeri .M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 22 buaya darat lepas tangan harga mati (iv) Bentuk yang Telah Mantap Kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh. Terdapat 33 kata majmuk yang dieja rapat.

Contohnya: anak tiri ubah suai campur aduk litar selari ambil alih temu bual daya tahan daya saing (ii) dianak tiri diubah suai bercampur aduk berlitar selari mengambil alih ditemu bual berdaya tahan berdaya saing Jika kata majmuk menerima imbuhan apitan. penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur. perlu dieja rapat. Contohnya: campur aduk daya serap garis pusat satu padu urus niaga mencampuradukkan berdayaserapan menggarispusatkan menyatupadukan diurusniagakan .M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 23 Satu kecualian ialah penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap. perlu dieja terpisah. Contohnya: Jawatankuasa-jawatankuasa Setiausaha-setiausaha Pesuruhjaya-pesuruhjaya Warganegara-warganegara Tandatangan-tandatangan Pengimbuhan kata majmuk (i) Jika kata majmuk menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja.

terdapat kata ganda yang tidak membawa makna jamak seperti rama-rama. (Sumber: Utusan Malaysia 6 Oktober 2008) 4. labah-labah. Tujuan utama proses penggandaan ialah untuk menghasilkan maksud jamak. Misalnya buku (sebuah buku) digandakan menjadi buku-buku akan menghasilkan maksud banyak buah buku). pengguna berpeluang untuk menikmati pandangan paparan secara penuh pada seluruh skrin monitor. Terdapat empat bentuk penggandaan. Ini bermakna. anai-anai dan sebagainya yang hanya merujuk pada seekor rama-rama atau seekor labah-labah sahaja.2. iaitu: Penggandaan Penuh Separa Berentak Berimbuhan (a) Penggandaan penuh Pembentukan kata ganda penuh terhasil melalui proses menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan ataupun tidak.5 Berdasarkan petikan di bawah. Pengguna tidak akan berhadapan dengan imej paparan yang muncul pada skrin terhasil hanya pada bahagian tengah dan memanjang serta kemunculan jalur hitam di bahagian atas dan bawah semasa menonton drama melalui cakera keras ataupun cakera video digital (DVD).3 Bentuk Kata Majmuk Dalam bahasa Melayu. . Bagaimanapun. proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 24 AKTIVITI 4. sila kenal pasti bentuk kata majmuk yang digunakan.

iaitu termasuk imbuhan sekali. Contohnya: Bola Daun Laki Jari Siku (c) Penggandaan berentak bobola dadaun lalaki jajari sisiku bebola dedaun lelaki jejari sesiku Pembentukan kata ganda berentak terhasil memalui proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. i→ e. Penghasilan kata ganda separa lazimnya melibatkan dua proses utama iaitu pengguguran suku kata dan proses pelemahan vokal. Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi-bunyi demikian. Contohnya: Bas-bas Kecil-kecil Kerusi-kerusi Baik-baik Jalan-jalan Kata nama yang mengandungi imbuhan juga boleh digandakan sepenuhnya. dan o→e. Dalam penggandaan berentak.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 25 Penggandaan penuh yang terjadi pada kata dasar yang tidak ada imbuhan menggandakan seluruh kata dasar. misalnya a→e. maka penggandaan berentak boleh dibahagikan kepada tiga jenis. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar. iaitu: (i) penggandaan berentak pengulangan vokal . Contohnya: Pentadbir-pentadbir Persatuan-persatuan Pemeriksa-pemeriksa Kehendak-kehendak Kejohanan-kejohanan (b) Penggandaan separa Pembentukan kata ganda separa terhasil melalui proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah.

.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 26 (ii) (iii) (i) penggandaan berentak pengulangan konsonan penggandaan berentak bebas Penggandaan berentak pengulangan vokal ialah penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal tertentu. Contohnya: Hiruk-pikuk Gotong-royong Cerai-berai Tungkus-lumus Hingar-bingar (ii) Penggandaan berentak pengulangan konsonan pula ialah penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi konsonan tertentu. Proses penggandaan boleh berlaku pada bahagiaan hadapan atau belakang kata dasar. Contohnya: Anak-pinak Saudara-mara Lintang-pukang Titik-bengik (d) Penggandaan Berimbuhan Pembentukan kata ganda berimbuhan terhasil melalui proses menggandakan sesuatu kata dasar yang menerima apa-apa bentuk imbuhan. Biasanya. Contohnya: Mandi-manda Bolak-balik Batu-batan Gunung-ganang Bukit-bukau (iii) Penggandaan berentak bebas ialah penggandaan yang tidak mengandungi ciri-ciri persamaan pada bunyi vokal atau konsonan. penggandaan ini berlaku pada golongan kata kerja dan kata adjektif. iaitu terdapat ciri-ciri keharmonian vokal. Pengandaan berimbuhan tidak boleh disamakan dengan kata ganda separa kerana kedua-dua penggandaan tersebut terhasil melalui proses morfologi yang berbeza.

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 27 Contohnya: Mencari-cari Berturut-turut Sepandai-pandai Kejar-mengejar Bantu-membantu AKTIVITI 4. Pengakroniman berlaku melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan. sila tentukan jenis kata ganda bagi setiap perkataan tersebut. PERKATAAN Komputer-komputer rerambut Labi-labi Mudah-mudahan Biri-biri Saudara-mara Sahabat-handai Jenis Gandaan RUMUSAN    Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa tidak menerima sebarang imbuhan.6 Berdasarkan jadual di bawah. . Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. atau pencantuman bahagian-bahagian.

Penggandaan 6. Bincangkan fungsi kata ganda dalam bahasa Melayu. Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan belakang kata dasar. Morfologi Bentuk Kata Pengimbuhan Pemajmukan 5. RUJUKAN Abdullah Hassan. 3. Proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar KATA KUNCI 1.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 28       Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir pada awal kata dasar. Pengakroniman PENILAIAN KENDIRI 1. 3. Morfologi dan sintaksis. (2000). Bentong: PTS Profesional. Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang hadir secara menyisip dalam sesuatu kata dasar. (2005). Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Abdullah Hassan. Onn et al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Linguistik am. (1993). (2007). 4. Farid M. Nahu Melayu mutakhir. 4. Bentong: PTS Profesional. Bincangkan kepentingan kajian struktur kata. 2. . Morfologi. Bangi: Pusat Pangajian Jarak Jauh UKM. Bandingkan bidang ilmu morfologi dan sintaksis. Asmah Hj Omar. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir pada akhir kata dasar. Tunjukkan jenis-jenis kata akronim yang digunakan dalam pelbagai bidang.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Nik Safiah Karim et al. Tatabahasa Dewan edisi baharu. (2009).M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 29 Mohd Ra’in Shaari. Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. . Bhd. Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. (2009).

dan menerangkan jenis-jenis kata adjektif dan kata tugas. 4. 3. menjelaskan konsep penggolongan kata. menerangkan jenis-jenis kata kerja. menerangkan jenis-jenis kata nama. anda seharusnya dapat: 1. 2. Bagaimanakah perkataan bahasa Melayu digolongkan? .Morfologi: Penggolongan Kata| 1 UNIT 5 MORFOLOGI: PENGGOLONGAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini.

kriteria sintaksis. b. Kata Kerja a. d. c. boleh digolongkan dalam beberapa golongan kata yang mempunyai persamaan yang tertentu. Lazimnya. kata ganti nama arah 2. kata ganti nama gelaran. misalnya kriteria struktur fonologi. Kata Nama a. pemajmukan atau penggandaan. Berikut ialah penggolongan kata berdasarkan Tatabahasa Dewan: 1. (2009). b. (2009). Kata kerja transitif Kata kerja tidak transitif 3. telah menggolongkan perkataan kepada empat golongan utama iaitu kata nama. Kata nama khas Kata nama am Kata ganti nama: kata ganti nama am .Morfologi: Penggolongan Kata| 2 5. pengimbuhan. b. kata kerja. kriteria struktur morfem. dan kriteria semantik. kategori kata atau jenis kata. kata adjektif dan kata tugas. Kata adjektif sifatan Kata adjektif warna Kata adjektif ukuran Kata adjektif bentuk Kata adjektif waktu . Menurut Nik Safiah Karim et al. e. perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. Kata Adjektif a. Nik Safiah Karim et al.0 PENGENALAN Tahukah anda bahawa semua perkataan bahasa Melayu yang terbentuk sama ada melalui proses tunggal (termasuk pengakroniman). Istilah penggolongan kata boleh juga merujuk kepada istilah kelas kata. c. perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan dalam beberapa golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria.

n. 4. golongan kata nama bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan. e. Kata adjektif cara Kata adjektif perasaan Kata adjektif jarak Kata adjektif pancaindera. (ii) kata nama khas. pandang.1 KATA NAMA Menurut Nik Safiah Karim et al. j. Rajah yang berikut ini menunjukkan penggolongan kata nama: Kata nama am Kata Nama Kata nama khas Kata ganti nama . Kata hubung Kata seru Kata tanya Kata perintah Kata pangkal ayat Kata bantu Kata penguat Kata penegas Kata nafi Kata pemeri Kata sendi nama atau kata sendi Kata pembenar Kata bilangan Kata arah Kata adverba Kata pembenda Kata penekan 5. dengar. m. o. p.Morfologi: Penggolongan Kata| 3 f. iaitu untuk indera rasa. h. (2009). bau dan sentuh. Kata Tugas a. b. i. g. k. h. iaitu (i) kata nama am. i. dan (iii) kata ganti nama. l. d. q. c. f. g.

Seramai 142 pegawai dan anggota TLDM menjalani latihan di Perancis untuk mengendalikan kedua-dua kapal selam TLDM itu. dan kita memperoleh alat simulator bagi melatih warga kapal selam. Laksamana Datuk Abdul Aziz Jaafar kepada pemberita Malaysia pada raptai pelancaran kapal selam kedua jenis Scorpene di limbungan Navantia di sini. atau konsep yang umum sifatnya. kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda.1. pohon.1 Berdasarkan petikan di bawah. keadilan AKTIVITI 5. perpindahan.1 Kata Nama Am Menurut Tatabahasa Dewan (2009). roh. hisapan kedamaian. udara. orang iklim. "Kita akan menjalankan latihan di negara sendiri.Morfologi: Penggolongan Kata| 4 5. perkara. cahaya. sila kenal pasti kata nama am hidup manusia." kata Panglima TLDM. CARTAGENA (Sepanyol): Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) bercadang menubuhkan sebuah pusat latihan kapal selam di pangkalannya di Teluk Sepanggar. (Sumber: Berita Harian 7 Oktober 2008) . Kata Nama Am benda perkara konsep Kata nama am Benda Perkara Konsep Contoh alam. Sabah yang akan menempatkan dua kapal selam jenis Scorpene. cakerawala. dunia. kelmarin.

dan seumpamanya. pangkat. (2009). bahasa.1. perbadanan (institusi). undang-undang. Jenis-Jenis Kata Nama Khas Menurut Tatabahasa Dewan (2009). Sharifah Aini Kata Nama Khas Hidup i) Kata Nama Khas Hidup Manusia ii) Kata Nama Khas Hidup Bukan Sang Kancil. Puteri Salbiah. Ahmad. Kata nama khas boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. kata nama khas ialah bentuk kata yang merujuk khusus orang. empat. Masjid Negara. Kata nama khas hidup pula boleh dibahagikan lagi kepada kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. Si Tompok. Dalam tulisan. Pak Belang Manusia . benda. Pembahagian kata nama khas demikian boleh ditunjukkan melalui rajah yang berikut: Jenis Kata Nama Khas Hidup Tak Hidup Manusia Bukan Manusia a) Kata Nama Khas Hidup Contoh Jamil.Morfologi: Penggolongan Kata| 5 5. Contohnya: Kuala Lumpur.2 Kata Nama Khas Menurut Nik Safiah Karim et al. bangsa. kata nama khas membawa makna rujukan khusus pada sesuatu nama orang. atau benda. huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. haiwan.

Piala Malaysia Universiti Malaya. ramai antaranya dari kampung tepi pantai apabila bumbung berterbangan dari hampir semua rumah. Tahukah anda bahawa kata nama am atau kata nama khas . Akta Hasutan Kata Nama Khas Tak Hidup i) Benda ii) Institusi iii) Tempat iv) Bahasa/Bangsa v) Konsep AKTIVITI 5.000 penduduk melarikan diri tetapi kekuatannya dilaporkan semakin menurun.000 penduduk berteduh di pusat perlindungan sementara. Lebih 2. . PUERTO SAN CARLOS.Morfologi: Penggolongan Kata| 6 b) Kata Nama Khas Tak Hidup Contoh Proton. Melayu Dasar Ekonomi Baru. menurut Pusat Taufan Negara Amerika Syarikat (AS) di Miami.Taufan Norbert melanda kawasan darat di tanah besar Mexico awal pagi ini dengan menyebabkan 2. kata ganti nama ialah kata yang menggantikan nama dan berfungsi seperti nama. Mexico 12 Okt.3 Kata Ganti Nama Menurut Abdullah Hassan (1992). Wisma Putra Ipoh.1. Taufan Kategori 1 itu membadai kawasan darat kira-kira 35 kilometer ke tenggara Huatabampo sekitar 0400 GMT (12 tengah hari ini) dengan kekuatan angin hampir 140 kilometer sejam. Tokyo Inggeris. (Sumber: Utusan Malaysia 13 Oktober 2008) 5.2 Sila gariskan kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup yang terdapat dalam petikan di bawah.

b) Kata ganti nama diri Kata ganti nama diri terbahagi pula kepada dua golongan iaitu:  Kata ganti nama diri tanya kata ganti nama jenis ini ialah perkataan yang merujuk benda atau orang dalam bentuk tanya. Ada dua kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama diri pula dibahagikan lagi kepada kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. iaitu: . Kata ganti nama diri orang pula terdiri daripada kata ganti nama diri orang pertama. kata ganti nama diri orang kedua dan kata ganti nama diri orang ketiga. iaitu ini untuk menunjuk pada yang dekat dan itu untuk menunjuk pada yang jauh. kata ganti nama boleh dibahagikan lagi kepada dua golongan kecil. boleh diganti dengan kata dia. Jenis-Jenis Kata Ganti Nama Menurut Nik safiah Karim et al. kata nama gadis. Ada tiga kata ganti nama diri tanya. (2009). Misalnya. Berikut ialah penggolongan kata ganti nama: kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama kata ganti nama diri kata ganti nama diri tanya kata ganti nama diri orang pertama kedua ketiga a) Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama tunjuk ialah perkataan yang menjadi pengganti kata nama dan mendukung maksud menunjukkan benda atau perkara yang dirujuk itu.Morfologi: Penggolongan Kata| 7 bahasa Melayu boleh diganti penggunaannya dengan sejenis kata lain iaitu dinamakan sebagai kata ganti nama. iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. ia atau beliau.

dimakan dan sebagainya.Morfologi: Penggolongan Kata| 8 Kata ganti nama diri tanya 1) apa 2) siapa 3) mana Contoh yang merujuk benda atau perkara yang merujuk orang yang merujuk benda atau orang Kadang-kadang kata ganti nama diri tanya boleh mengalami proses penggandaan untuk membawa maksud rujukan tidak tentu atau penegasan. patik. iaitu diri orang pertama. mereka. iaitu. 5. 2009). makan. kata kerja transitif ( Perbuatan Melampau ) dan kata kerja tak transitif ( Perbuatan tidak Melampau ). sama ada yang berlaku atau dilakukan. kata kerja juga berfungsi sebagai predikat. memakan. Dalam sesebaris ayat. berjalan. Kata kerja terbahagi kepada.2 KATA KERJA Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. Kata kerja merupakan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja. Menurut Nik Safiah Karim et al. . kami dan kita anda. kata kerja sebagai satu golongan kata boleh dibahagikan kepada dua kumpulan utama. Contohnya. dan –nya Kata ganti nama orang ketiga –nya boleh berfungsi sebagai penekan dan pembenda. Misalnya: Apa Mana Siapa  apa-apa mana-mana siapa-siapa (sesiapa) Kata ganti nama diri orang Kata ganti nama jenis ini mengandungi perkataan yang merujuk diri orang tertentu. awak. diri orang kedua dan diri orang ketiga. seperti yang ditunjukkan di bawah ini: Kata ganti nama diri orang i) orang pertama ii) orang kedua iii) orang ketiga Contoh saya. kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. dan kamu ia. aku. dia. engkau. beta.

Berdasarkan contoh di atas. surat.2. Menurut Tatabahasa Dewan. menduduki. jelas perbuatan menyepak. Mereka memancing ikan. memancing tersebut terkena kepada orang atau benda lain. Perempuan itu menjual sayur. . mempersilakan.Morfologi: Penggolongan Kata| 9 5. Farid 3. Bapa sedang menulis surat. mendermakan. Contoh: Subjek 1. Contoh: Kucing itu menangkap seekor burung. Sabri Kata Kerja Transitif memasak menendang menulis Objek kari ayam. Jenis-Jenis Kata Kerja Transitif Kata kerja transitif boleh dibahagikan kepada dua jenis: a) Kata kerja transitif aktif.berfungsi dalam ayat aktif Anisah mencuci pakaian di tepi sungai. kata kerja transitif ialah kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘ sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan seperti mengambil.1 Kata Kerja Transitif Kata Kerja Transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain. Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut (objek). Kakak 2. bola. Contoh ayat: Ali menyepak bola. membacakan.

2. Mereka Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap makan membeli-belah Keterangan di sawah di Ipoh . 2009).Morfologi: Penggolongan Kata| 10 b) Kata kerja transitif pasif. Menurut Tatabahasa Dewan. Adik 2. Contoh: Subjek 1.berfungsi dalam ayat pasif Pakaian dicuci oleh Anisah di tepi sungai. Contoh: Subjek 1. Mereka 2. di Kedah. Alias Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap bermain tinggal Pelengkap di padang. Jenis-Jenis Kata Kerja Tak Transitif a) Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat (Nik Safiah Karim et al.2 Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Tak Transitif ialah kata kerja yang tidak mengambil apa-apa objek. kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya. 5. b) Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut.

Contohnya seperti amat sakit. 5.Morfologi: Penggolongan Kata| 11 AKTIVITI 5. 7. Kambing makan daun. dan sebagainya. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. 6. Jenis-Jenis Kata Adjektif a) Kata Adjektif Sifatan Atau Keadaan Kata yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. 3.3 KATA ADJEKTIF Kata adjektif. 9. Contohnya: Baik Jahat Cerdik Pandai Lemah Kasar Berani Takut . Asiah menyimpan wang. Matahari akan terbit dari timur. Hujan belum turun. Safuan memancing ikan. sakit sungguh. Farah belum tidur lagi. 8. 10. Kamal melukis gambar bunga.3 Tandakan ( / ) bagi setiap ayat transitif dan tandakan ( x ) bagi ayat tak transitif di bawah ini. yang juga dikenal sebagai kata sifat. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu atau kata penguat. 1. terlalu banyak. Ah Lim menjual kereta Proton. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5. Kata adjektif boleh dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. 2. Siti menangis. 4. Ibu masih bersolek.

Kata Adjektif Warna Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang memberikan pengertian warna sebagai unsur keterangan. Contoh: panjang pendek . Kambing jantan itu berbulu kelabu. Adik suka bersongkok hitam. Pekerja itu menyiapkan kerjanya dengan gopoh. ii) iii) iv) v) b) Sihat Mereka berniat jahat terhadap projek kita. Kasut kakak berwarrna merah. Contohnya: Merah Putih Biru Hijau Perang Contoh penggunaannya dalam ayat: i) ii) iii) iv) v) c) Warna baju kami ungu.Morfologi: Penggolongan Kata| 12 Gopoh Contoh penggunaannya dalam ayat: i) Orang baik selalu dipuji. Ungu Kelabu Hitam Kuning Jingga Kata Adjektif Ukuran Kata adjektif ukuran adalah kata yang menyatakan ukuran kata nama. kontrik atau abstrak. mempunyai unsur pada ukuran benda yang bernyawa atau tidak bernyawa. Insan pandai akan berjaya dalam hidupnya. Adik saya amat cerdik. Selain itu. Warna kuning warna Diraja.

Tasik itu sangat dalam. Pokok itu renek kerana kekurangan baja. Lukanya dibalut dengan kain nipis. Bola ragbi berbentuk lonjong. susunan. Kata Adjektif Waktu leper bengkok tirus lonjong lurus Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa.Morfologi: Penggolongan Kata| 13 dalam singkat kecil besar Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) d) kerdil sempit nipis tebal Jamil adalah seorang yang kerdil. cara dan gaya. . Jalan di kampung itu sangat sempit. Contoh: bulat buncit kempis bujur pipih Contoh penggunaan : i) ii) iii) iv) v) e) Ariya memiliki muka bujur sirih. Kata yang memberi pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan. Kata Adjektif Bentuk Kata ini adalah kata yang berunsurkan menunjukkan sesuatu bentuk pada benda bernyawa atau tidak bernyawa. Siti mempunyai dagu lekuk. iaitu rupa. Garis lurus menemukan dua titik. Bagai pipih dilayang.

iv) Dalam kemalangan itu. Contoh: jauh dekat Contoh penggunaan: i) Rumahnya tidak jauh dari pasar raya. Jalan lama ke kampong itu sudah dibaiki. ii) Kilang itu dekat dengan lebuhraya. iii) Dia berdiri hampir dengan kedai itu. Kanak-kanak suka makanan segera. g) Kata Adjektif Cara hampir nyaris Kata Adjektif cara ialah jenis perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. sebagai penerang kata nama.Morfologi: Penggolongan Kata| 14 Contoh: lewat segera lama awal baharu Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) vi) f) Mereka segera pulang kerana hari sudah lewat. mereka nyaris menemui ajal. Ketibaanya terlalu awal. Contoh: . silam lampau sering kerap dahulu Kata Adjektif Jarak Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang. Tiada kenderaan berenjin pada zaman silam.

Contoh: rindu benci segan suka gembira Contoh penggunaan: i) Budak kecil itu rindu akan ibunya. Orang lambat selalu rugi. dengar. Kata Adjektif Perasaan Kata adjektif perasaan memberi pengertian konsep perasaan. bau. Pemain lincah itu berasal dari Sabah. ii) Saya sungguh suka dengan kelakuan baiknya. berahi ragu kasih sayang geram . iii) Pemuda itu terlalu segan untuk bertanya. Kelima-lima indera ini ialah sebagai penerang kepada kata nama. Sungai itu mengalir deras. iv) Dia sangat suka melayari internet. Bot laju itu direka khas untuk perlumbaan. sentuh atau gabungan. pandang. sebagai penerang kata nama dan harus diikuti oleh kata sendi nama.Morfologi: Penggolongan Kata| 15 cepat deras laju lambat perlahan Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) h) lincah gopoh jelas sering selalu Tindak balas bayi itu sungguh cepat. v) Amira gembira sekali dengan hadiah itu. i) Kata Adjektif Pancaindera Kata adjektif pancaindera terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian konsep rasa.

Dia pandai tetapi adiknya bodoh. Hari ini muka Halim sangat masam. Kelapa muda itu kelat rasanya. Kata tugas hadir dalam ayat. iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis. Jenis-Jenis Kata Tugas a) Kata Hubung Kata hubung ialah kata penyambung ayat. atau di belakang perkataan-perkataan tertentu untuk memberikan makna khusus atau memainkan peranan sintaksis tertentu dalam ayat berkenaan. Contoh: i) ii) iii) iv) Ali.Morfologi: Penggolongan Kata| 16 Contoh: sedap pahit cantik molek harum Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) 5. sama ada di bahagian hadapan ayat. di bahagian hadapan frasa. Ahmad dan Halim pergi ke sekolah.4 Kek itu sangat sedap. Wajah pelakon itu manis. Tidak boleh ada ahli yang memegang dua atau lebih. . Aslinda menari sambil bernyanyi. Dia akan menyediakan sarapan lazat. manis masin lazat tawar halus KATA TUGAS Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis.

terkejut. b) Kata Seru Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah. . silaan atau permintaan. gembira. bilakah kau pulang ke tanah air! Kata Tanya Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. apalah malang nasibku ini! Ah. Contoh: Berapa Bila Bagaimana       Harga barang itu berapa? Berapa tahunkah dia belajar di luar negeri? Mereka sampai bila? Bilakah gerangan kekanda akan pulang? Kesihatannya sekarang bagaimana? Bagaimanakah keputusan peperiksaannya? d) Kata Perintah Kata perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah. sakit. sombongnya dia! Eh. Contoh: i) ii) iii) iv) v) c) Aduh. larangan. aku tidak bersetuju! Amboi. Cara penggunaannya disesuaikan dengan intonasi pengucapan iaitu dengan nada meninggi atau menurun. kagum. contohnya mengapa. bila dan bagaimana. dan sebagainya. hairan. arahan.Morfologi: Penggolongan Kata| 17 vi) Kalimat itu menunjukkan bahawa dia sememangnya mahu memberitahu. sakitnya tanganku! Aduhai. sedih. berapa.

. Syahadan baginda pun berangkat meninggalkan Melaka. Kanak-kanak itu hendak masuk ke bilik. dan frasa sendi nama iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari aspek waktu atau ragam. Jemput masuk! Minta tuan-tuan bersabar sebentar. Ramai pemuda kini mahu bekerja sendiri. syahadan. Kata Bantu Kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas mambantu frasa kerja. Kanak-kanak itu sudah makan. misalnya hatta. Alkisah tidak beberapa lama kemudian hamillah permaisuri. Usah biarkan dia berseorangan. dan sebagainya. Kami pernah ke utara Malaysia. Kata Pangkal Ayat Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Kata Penguat Kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif dan berfungsi menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif. Contoh: i) ii) iii) iv) v) g) Pekerja itu telah pulang. Maka panglima itu pun diberi persalinan. Namun. kata pangkal ayat ini tidak begitu banyak diamalkan sekarang. Adapun kuda itu dipunyai oleh Tun Umar. Contoh: i) ii) iii) iv) v) f) Hatta istana itu pun siaplah. maka. arakian. frasa adjektif. Silalah datang ke rumah saya jika ada kelapangan.Morfologi: Penggolongan Kata| 18 Contoh: i) ii) iii) iv) v) e) Jangan buang sampah di sini. Perkataan ini umumnya digunakan dalam bahasa Melayu klasik.

Morfologi: Penggolongan Kata| 19 Contoh: i) ii) iii) iv) v) h) Pokok itu terlalu tinggi. Pakaian seragam pasukan itu amat kemas. Frasa Kerja. Contoh: i) ii) iii) iv) v) i) Di manakah ibu kamu itu? Bilakah kamu datang? Apatah daya kita? Dialah orangnya. Bas itu tiba lambat benar. Budak itu bukan pandai sangat tetapi dia rajin belajar. Frasa Adjektif dan Frasa Sendi Nama. Terdapat dua jenis kata pemeri iaitu ialah dan adalah. Kata Pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa untama dalam predikat. Kata Penegas Kata penegas yang disebut juga partikel atau kata penyerta ialah sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Kelakuan anak itu baik sekali. . Contoh: i) ii) iii) iv) v) j) Dia bukan murid di sekolah ini. Contoh: i) Dia ialah seorang guru. Masakan itu paling sedap. Lelaki yang berbaju merah itu bukan ayah saya. Kata Nafi Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat. Inilah isteri kesayanganku. iaitu Frasa Nama. Idah tidak pandai memasak kari ayam Jangan membuang sampah-sarap di merata-rata tempat.

dia sudah berhenti kerja.00 petang. Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau arah sesuatu. Pendapat itu adalah karut. Ya. kalau kamu tidak percaya. ii) Ibu pergi ke pasar. Kata sendi memerlukan frasa nama yang membentuk predikat ayat. iv) Kertas ini diperbuat daripada kayu. tanyalah Dani. iii) Saya menetap di Ipoh. Benar. v) Dia balik pada pukul 5.Morfologi: Penggolongan Kata| 20 ii) iii) iv) v) Berita itu adalah palsu. Benar. benar dan betul. SEMAK KENDIRI 1. Contoh kata pembenar ialah ya. Nama saya ialah Ali. tekaan kamu itu memang tepat. Contoh: i) ii) iii) iv) v) m) Ya. esok awak boleh bercuti. Contoh: i) Dia berasal dari pedalaman. k) Kata Sendi Nama Kata sendi adalah kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. Mereka ialah pelari pecut. kamilah yang membuka pintu rahsia itu. Betul.5 l) Kata Pembenar Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu pertanyaan. Contoh: .

yang dapat berfungsi sebagai penekan atau pembenda. Ibu betul-betul gembira dengan kepulangan kakak. Contoh: . dan frasa sendi nama dari segi cara. Kata Adverba Kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja. Harga ikan sardin ialah tujuh ringgit sekilo. n) Bunga hiasan itu sesuai ditempatkan di penjuru rumah Pertunjukkan tarian itu jelas dari sudut kiri stadium Kanak-kanak itu ditinggalkan di tepi jalan. Saya hampir terjatuh ketika melompat. Mereka sesat berhari-hari di tengah lautan. Di pasar malam terdapat berbagai-bagai jenis sayuran dijual. Contoh: i) ii) iii) iv) v) o) Saya menanam dua batang pokok kelapa di kebun. Kata Penekan Kata penekan merupakan salah satu daripada kata pascakata iaitu kata yang hadir dan melekat selepas perkataan. Kata Bilangan Kata bilangan ialah perkataan yang menerangkan bilangan atau jumlah orang. Datang ke sini cepoat.Morfologi: Penggolongan Kata| 21 i) ii) iii) iv) v) . Pelumba basikal itu bertolak dari utara ke selatan. Dia menunggu bas selama lima jam suku. dan tempat. Bentuk kata tersebut ialah –nya. Semua hidangan itu diletakkan di atas meja. Contoh: i) ii) iii) iv) v) p) Bas itu bergerak laju. kata nama. Para penulis dikehendaki beratur di dewan. benda atau perkara. kata adjektif. masa.

Kata adjektif. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis. iii) Datangnya secara mendadak. sejuknya.Morfologi: Penggolongan Kata| 22 i) ii) iii) q) Sesungguhnya. iv) Tingginya ialah 6 kaki. Contoh: i) Lajunya ialah 350 km sejam. Cuaca nampaknya semakin gelap. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. dan sebagainya. Bahawasanya setiap rakyat perlu mempertahankan negaranya. Misalnya perlahannya. sakit. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan nama dan berfungsi seperti nama. terkejut. atau konsep yang umum sifatnya Kata nama khas ialah bentuk kata yang merujuk khusus orang. ii) Bukan kepalang sakitnya. Kata Pembenda Kata pembenda ialah bentuk kata yang menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. v) Air sungai mengalir dengan derasnya. RUMUSAN          Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. gembira. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. empat. atau benda. hairan. pengorbanan perlu jika ingin berjaya. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah. . sedih. sedapnya. Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis Kata hubung ialah kata penyambung ayat. yang juga dikenal sebagai kata sifat. perkara. kagum.

(2009). Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. Nyatakan permasalahan tatabahasa yang sering mengelirukan murid di sekolah. Kata Adjektif 8. Kata Kerja Tak Transitif 7. Sulaiman Masri. Jelaskan fungsi-fungsi kata adjektif. silaan atau permintaan. RUJUKAN Asmah Haji Omar. Asmah Haji Omar. Kata Nama Am 3. Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. (2008).Morfologi: Penggolongan Kata| 23    Kata perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah. (2009). arahan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Apakah permasalahan yang berlaku dalam kata kerja transitif bahasa Melayu? 2. KATA KUNCI 1. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Kata Kerja Transitif 6. Kata tugas memainkan prenan tertentu dalam ayat. Kata Tugas PENILAIAN KENDIRI 1. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1988). larangan. Tatabahasa Dewan. 4. Nahu kemas kini. Susur galur bahasa Melayu. Kata Nama 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas mambantu frasa kerja. Kata Kerja 5. . Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. frasa adjektif. dan frasa sendi nama iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari aspek waktu atau ragam. Nik Safiah Haji Karim et al. Kategorikan peranan atau fungsi tersebut. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. Kata Nama Khas 4.

. 6. 6. (2009).Sintaksis: Ayat| 1 UNIT 6 SINTAKSIS: AYAT HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Kata suntattein kemudian menjadi istilah syntaxis dalam bahasa Belanda dan syntax dalam bahasa Inggeris. Dengan demikian. sintaksis dapat diertikan sebagai “menempatkan kata-kata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat”. kita akan mempelajari secara ringkas konsep ayat dalam bahasa Melayu. menerangkan pola ayat dasar.1 Definisi Sintaksis Istilah sintaksis berasal daripada perkataan Yunani. Kedua-dua bidang ini saling berkaitan kerana ketepatan tatabahasa bergantung pada ketepatan ejaan perkataan (morfologi) dan ketepatan susunan perkataan (sintaksis) dalam sesuatu ungkapan. dan menggunakan ayat tunggal dan majmuk dengan betul. 4. kita telah dijelaskan bahawa terdapat dua bidang utama tatabahasa iaitu morfologi (mengkaji perkataan) dan sintaksis (mengkaji ayat). anda diharapkan dapat: 1. Pada bahagian Topik 6 ini. 2. 3. menjelaskan definisi sintaksis. Menurut Nik Safiah Karim et al. iaitu sun yang bererti “dengan” dan tattein yang membawa erti “menempatkan bersama-sama”. mengenal pasti binaan subjek dan predikat.0 PENGENALAN Pada bahagian Topik 4 yang lalu.

iii. frasa kerja yang berkuasa nama dan frasa adjektif yang berkuasa nama. __________________ __________________________________. i. ii. tempat atau perkara. v. . membahayakan kesihatan. kata ganti nama. a) Subjek Menurut Nik Safiah Karim et al. 6. P i. sintaksis ialah ilmu mengkaji ayat. dan binaan atau konstruksi ayat. Secara ringkasnya. pergi ke sekolah. benda. sudah rosak. struktur. Unsur-unsur subjek juga boleh terdiri daripada frasa nama.Sintaksis: Ayat| 2 sintaksis merujuk bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk.1 Bina tiga ayat yang mempunyai subjek. ii. Subjek Ali Dia Komputer itu Merokok Cantiknya Predikat membeli sebuah basikal. (2009) dan Abdullah Hassan (2006). iv. sesebuah ayat itu mestilah sekurang-kurangnya mempunyai satu subjek (pelaku) dan satu predikat (cerita). subjek ialah konstituen sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsur yang diterangkan. iii. mata anak harimau itu.2 Binaan Ayat Apakah yang ada dalam sesebuah ayat? Secara umumnya. Subjek lazimnya adalah perkara yang diceritakan yang terdiri daripada orang. Contoh: Bil. __________________ __________________________________. LATIHAN 6. __________________ __________________________________.

predikat merujuk kepada kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. Oleh itu.2 Bina empat ayat yang mempunyai predikat. i. Oleh itu.Sintaksis: Ayat| 3 b) Predikat Menurut Nik Safiah Karim et al. dan frasa sendi (FS). iii. frasa kerja (FK). (2009). iv. iv. Contoh: Bil. predikat merupakan bahagian ayat yang menceritakan perkara tentang orang. Kamalia_____________________________________________. eloklah kita meneliti terlebih dahulu definisi dan jenis-jenis frasa bahasa Melayu. FN FK FA FS LATIHAN 6. Ahmad______________________________________________. . benda.3 Pola Ayat Dasar Ayat dasar atau ayat inti ialah ayat yang menjadi asas pada pembentukan semua ayat lain. i. sebelum kita mempelajari pola ayat dasar bahasa Melayu. iii. Subjek Sabri Kakak Rumah itu Hadiah itu Predikat seorang peguam. tempat atau perkara yang dinyatakan dalam subjek. ii. Kami_______________________________________________. Predikat terdiri daripada frasa nama (FN). daripada Menteri Besar. mencuci pakaian. 6. P ii. Ayat dasar ini terhasil melalui gabungan dua frasa. Saya _______________________________________________. sangat besar. frasa adjektif (FA).

6.Sintaksis: Ayat| 4 6.3. ii) Frasa dengan dua atau lebih perkataan: Lelaki itu guru. Contoh: Baju putih ( KN) Pendatang itu ( KN Terbitan) Anda semua ( Kata Ganti Nama)  Binaan FN i) Inti + Penerang Contoh: Inti askar baju ii) Inti + Inti Contoh: Inti ibu kerusi Penerang Melayu kemeja Inti bapa meja .2 Jenis-Jenis Frasa a) Frasa Nama (FN)  Definisi FN ialah frasa yang perkataan utamanya terdiri daripada kata nama (KN). Contoh: i) Frasa dengan satu perkataan: Saya guru.3. Binaan frasa terdiri daripada sekurang-kurangnya satu perkataan yang berpotensi menjadi unit yang lebih besar. KN Terbitan atau Kata Ganti Nama.1 Definisi Frasa Frasa ialah urutan penempatan jenis kata dalam ayat.

Sintaksis: Ayat| 5 b) Frasa Kerja (FK) Definisi FK ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. Contoh: menjalankan tugas menulis nota Binaan FK i) Inti + Objek Contoh: Inti membaca menulis ii) Inti + Penerang Contoh: Inti berbaju berjalan Objek buku surat Penerang Melayu kaki iii) Kata bantu + Inti Contoh: Kata bantu sedang akan Inti menjahit bersurai c) Frasa Adjektif (FA) Definisi FA ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih yang kata intinya merupakan kata adjektif. Contoh: bijak sungguh gelap benar .

Binaan FS i) KS + FN .Sintaksis: Ayat| 6 Binaan FA i) Inti + Inti Contoh: Inti lemak baik ii) Inti + Kata Nama Contoh: Inti biru muda Inti manis buruk Kata Nama laut remaja iii) Kata Penguat + Inti + (Kata Penguat) Contoh: Kata Penguat Inti (K Penguat) sangat bijak sekali sungguh baik benar iv) Kata bantu + Inti Contoh: Kata Bantu belum sudah Inti besar busuk d) Frasa Sendi (FS) Definisi FS ialah frasa yang terdiri daripada satu kata sendi dan satu frasa nama. Contoh: Hadiah itu daripada penghulu.

3.3 POLA AYAT DASAR Dalam bahasa Melayu terdapat empat pola atau bentuk ayat dasar iaitu: a) b) c) d) FN + FN FN + FK FN + FA FN + FS a) FN + FN Contoh: FN Alia Ismail b) FN + FK Contoh: FN FK FN guru ketua pengawas .Sintaksis: Ayat| 7 Contoh: KS ke pada FN sekolah waktu pagi ii) FS + KN Arah + FN Contoh: FS dari dengan KN Arah dasar belakang FN lautan pedang iii) KS + KN Arah + FN + Keterangan Contoh: KS KN Arah ke barat di utara FN Belanda Perak Keterangan pada tahun lepas pada pagi tadi 6.

4. Hari ini hari Jumaat Buku ini dari Eropah. 3. Azmir menjadi pegawai polis. dari selatan FN + FS FA sedang sakit. 6. LATIHAN 9. 2. 7.3 Tentukan pola ayat dasar di bawah. Kotak ini sudah pecah.3 LATIHAN 6. Bil. Ayat Bapa Ali ialah Encik Aziz Bunga itu wangi. 8. 5. 1. Pola FN + FN .Sintaksis: Ayat| 8 Ahmad Anak itu membaca buku sedang terbang c) FN + FA Contoh: FN Siti Kamarul d) Contoh: FN Derma ini Angin sejuk FS daripada pihak sekolah. Buah durian dari Perak. Abu sedang bermain bola. gagah.

Kerani itu sentiasa tersenyum. Ayat ini diujarkan tanpa mengharapkan jawapan atau gerak balas. Dalam tulisan pula. binatang dan sebagainya. sama ada yang bersifat kebahasaan atau yang bersifat perbuatan. manusia. ayat tanya. Nani membeli pakaian dari kedai itu.Sintaksis: Ayat| 9 6. Ayat ini digunakan oleh penutur atau penulis untuk menyatakan atau memberikan maklumat atau berita kepada pendengar atau pembaca. Ayat penyata dapatlah dianggap sebagai ayat untuk melaporkan sesuatu perkara. ayat penyata diakhiri dengan tanda noktah. Mereka ialah pemain bola sepak. Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. Muthu sedang tidur. tempat. ayat perintah. dan ayat seruan. .4 Jenis-Jenis Ayat Dalam bahasa Melayu terdapat empat jenis ayat iaitu ayat penyata. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. Contoh-contoh Ayat Penyata: 1) 2) 3) 4) 5) 6) b) Azimah tukang masak. Pesakit itu berada di hospital. Dalam lisan. benda. Berikut akan dijelaskan jenis-jenis ayat tersebut. a) Ayat Penyata Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. ayat penyata diakhiri dengan nada turun sebelum kesenyapan.

Ayat Larangan Ayat larangan ialah ayat yang digunakan untuk larangan atau tegahan. Pergi dari sini! 3. melarang. Ayat larangan dibentuk dengan menambahkan kata. Keluar dari bilik ini! 2. Kemaskan barang-barang anda. ayat ini menghendaki lawan bicara agar jangan melakukan sesuatu. 4. ii. mempersilakan. . Ayat ini diucapkan dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat dengan tujuan untuk mendapatkan jawapan. Dengan demikian. usah atau tak usah di depan ayat perintah. Sila tinggalkan tempat ini.Sintaksis: Ayat| 10 Ayat tanya yang bentuknya sama bentuknya dengan ayat penyata. tetapi berbeza oleh adanya tanda soal (?) pada akhir ayat itu. jangan. atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Contoh: 1. Terdapat empat jenis ayat perintah iaitu: i. Contoh-contoh Ayat Tanya: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Tuan Ismail pengurusnya? Puan Shafikah suri rumah? Adik masih menangis? Apa benda itu? Siapa datuknya? Di manakah rumah awak? c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh. Ayat Suruhan Ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan.

tolong dan mohon dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. 3. Tolong masak air. Jemput minum. sudi dan jemput sebelum kata kerja. . Tolong tutup tingkap bilik itu. 2. 5. 4. Tolong hantar laporan itu pagi esok. 2. Kamu jangan beritahu dia. Awak tak usah datang lagi. Sila datang ke rumah saya. Ayat silaan ditandai dengan kata silaan seperti sila. Minta kamu semua berenang. Contoh: 1.Sintaksis: Ayat| 11 Contoh: 1. Ayat Silaan Ayat silaan digunakan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. 4. Contoh: 1. Jangan pergi sebelum aku datang. Ayat Permintaan Ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta. 3. Jemputlah makan. Jangan berdiri di sana. iii. iv. 3. Usah pergi sebelum aku datang. Silalah masuk. 4. 2.

sakit kakiku! Cis. Contoh: 1. comelnya anak arnab itu! Syabas. takjub. wah. Kata seru yang sering digunakan ialah oh. geram. amboi. gagal lagi! Nah. 3. garangnya kucing itu! Aduhai. aduh. anda sudah berjaya! Oh. 5. dan sebagainya. marah. ambil baju ini! Aduh. 8. cis. 2. Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak di akhir ayat sama ada ayat itu didahului oleh kata seru atau tidak. 6. eh. Amboi.penderhaka rupanya kamu! Wah. 4. 7.Sintaksis: Ayat| 12 d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut. syabas. saya terlupa lagi! . sakit dan sebagainya.

Nyatakan jenis ayat perintah yang digunakan. (Sumber: www.bharian.com.my) .Sintaksis: Ayat| 13 LATIHAN 6.4 Padankan ayat dan gambar.

Bola itu ditendang oleh Ali Surat itu ditulis oleh Atiah. Rumput dicabut oleh Yusof. KATA KERJA SUBJEK 6. Ali mendang bola itu.Sintaksis: Ayat| 14 6. 2. 3. 2. OBJEK Contoh: 1. Berikut akan dijelaskan secara ringkas ayat majmuk bahasa Melayu. . 3. 4.6 Ayat Majmuk Selain ayat dasar atau ayat tunggal. Singa itu mengejar seekor rusa. KATA KERJA OBJEK b) Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal. 5. bahasa Melayu juga mempunyai ayat majmuk. Yusof mencabut rumput. Seekor rusa dikejar oleh singa. Ribut melanda Amerika Syarikat. 4. 5. Amerika Syarikat dilanda ribut. Atiah menulis surat itu.5 Ragam Ayat Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ragam ayat iaitu ragam ayat aktif dan ragam ayat pasif. SUBJEK Contoh: 1. a) Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mempunyai kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan.

ii. i. c) . Contoh: Saya dan dia minum teh. i.1 Definisi Ayat Majmuk Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dia minum teh = Saya dan dia minum teh. Pancangan Keterangan Contoh: Saya tidak dapat hadir kerana saya kurang sihat. tetapi. i. Saya kurang sihat. Ahmad telah pergi = Dia mengetahui bahawa Ahmad telah pergi.6. Dia mengetahui (sesuatu) ii. Ayat Majmuk Pancangan Ayat yang terdiri dari satu ayat induk dan beberapa ayat kecil yang dipancang menjadi satu ayat majmuk. Jenis: a) Ayat Majmuk Pancangan Relatif (yang) Contoh: Saya membeli kasut yang berwarna biru. Saya minum teh ii.lalu dll. atau. Saya tidak dapat hadir. Kasut itu berwarna biru. ii. 2. Saya membeli kasut. i. = Saya membeli kasut yang berwarna biru. 6.Sintaksis: Ayat| 15 6.6.M. A. Ayat Majmuk Gabungan Dua ayat atau lebih digabungkan dengan menggunakan kata hubung seperti dan.2 Jenis-Jenis Ayat Majmuk Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis ayat majmuk iaitu: 1. b) Ayat Majmuk Pancangan Komplemen (bahawa) Contoh: Dia mengetahui bahawa Ahmad telah pergi.

binatang dan sebagainya. Predikat merujuk kepada kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. struktur. atau meminta seseorang melakukan sesuatu. manusia. 3. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. takjub.          . Ayat Majmuk Campuran Ayat yang terdiri daripada lebih daripada satu jenis (banyak ayat majmuk) Contoh: Ali dan Abu masih memancing ikan. dan binaan atau konstruksi ayat. RUMUSAN   Sintaksis merujuk bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. sakit dan sebagainya. tetapi rakan-rakan mereka yang keletihan sudah lama tidur. Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut. Subjek ialah konstituen sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsur yang diterangkan. benda. mempersilakan. tempat.Sintaksis: Ayat| 16 = Saya tidak dapat hadir kerana saya kurang sihat. melarang. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh. Ayat dasar atau ayat inti ialah ayat yang menjadi asas pada pembentukan semua ayat lain. Frasa ialah urutan penempatan jenis kata dalam ayat. marah. Ayat aktif ialah ayat yang mempunyai kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal. geram.

Bahasa Melayu sebagai bahasa Ilmu dan esei-esei lain. (1988). Sintaksis Frasa Subjek Predikat Frasa Nama Frasa Kerja Frasa Adjektif Frasa Sindi 9. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Ra’in Shaari. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. Ayat Penyata 13. 3. (2009). (2008). Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kesalahan tatabahasa. 2. (1997). 5. 6. Ayat Tanya 14. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd. Ayat Pasif 12. Susur galur bahasa Melayu. 4. Ayat Dasar 10. . Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Asmah Haji Omar. Ayat Aktif 11. Ayat Majmuk PENILAIAN KENDIRI 1. 3. Terdapat pelbagai jenis objek. Predikat ialah bahagian terpenting dalam binaan ayat.Sintaksis: Ayat| 17  Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan cara-cara tertentu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2009). Nahu kemas kini. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Terangkan jenis-jenis objek yang terdapat dalam bahasa Melayu. Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. 2. Nyatakan komponen yang terdapat dalam bahagian predikat. Ayat Perintah 15. RUJUKAN Abdullah Hassan. Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. Asmah Haji Omar. KATA KUNCI 1. 8. Ayat Seruan 16. 7. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti.

. Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. (2009). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Masri. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007).Sintaksis: Ayat| 18 Nik Safiah Haji Karim et al.

Semantik | 1 UNIT 7 SEMANTIK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.0 PENGENALAN Semantik merupakan satu kajian makna kata. kompleks dan anjal. setiap tanda linguistik terdiri daripada dua unsur iaitu yang diertikan (Inggeris „ signified‟) dan yang mengertikan (signifier). menjelaskan hubungan perkataan makna dan rujukan. menghuraikan faktor-faktor yang menentu dan mengubah makna perkataan. sejarah ilmu linguistik terdapat beberapa istilah lain yang digunakan seperti semiotik. 7. dan 3. Selain istilah semantik. menjelaskan definisi semantik. Kajian makna ini perlu dipelajari oleh pelajar memandangkan kepentingan bidang ini dalam memberi tafsiran yang pelbagai bagi sesuatu kata Sesuatu kata dapat memberi pelbagai tafsiran makna bergantung kepada pemakaiannya dalam kata itu sendiri maupun kewujudannya dalam bentuk ayat. bergantung kepada cara tafsiran seseorang terhadap kata tersebut. . yang diertikan sebenarnya ialah konsep atau makna sesuatu tanda atau lambang. AKTIVITI 7.1 Definisi Semantik Perkataan semantik berasal daripada bahasa Yunani „sema‟ yang bererti tanda atau lambang. Rumusnya sesuatu kata itu mempunyai makna atau maksud literal atau membawa maksud yang lebih besar yakni makna tersirat. semantik ialah bidang kajian yang mengkaji makna atau erti dalam bahasa. Mengikut Ferdinand de Saussure. Bahasa sebagai lambang perlembagaan yang canggih. sementara yang mengertikan ialah bunyi-bunyi bahasa yang terbentuk daripada fonem-fonem bahasa berkenaan. Namun Istilah semantik lebih digunakan kerana istilah ini hanyalah makna atau erti yang berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal.1 Sila berbincang dengan rakan. Dalam bidang linguistik. 7. 2. semiologi dan semasiologi. anda diharapkan dapat: 1.

. Makna dan Konteks Kita biasa menyangka perkataan ialah unit makna yang paling asas maksudnya dengan mengetahui makna perkataan. meja kayu. 2. 2. Contoh berikut ditentukan oleh perkataan-perkataan lain yang hadir bersamasama iaitu konteksnya. Makna ayat ditentukan oleh dua unsur iaitu makna perkataan dan kedudukan perkataan dalam ayat. malah jutaan benda menepati konsep itu. Perkataan „meja‟ umpamanya merujuk kepada bermacam macam-macam rupa dan bentuk meja yang dipanggil meja. Dengan erti kata lain. meja plastik dan bermacam-macammacam jenis meja. Misalnya lihat ayat berikut: 1. Kita dapat memahami makna pertuturan yang kita dengar atau makna tulisan yang kita baca. Ada meja kecil. Hubungan dan kedudukan perkataan dalam ayat juga menjadi sumber makna. Takrifan semantik yang mengaitkan hubungan kata dengan makna. meskipun perkataanperkataan yang terdapat di dalam ayat adalah serupa. Sesuatu perkataan merujuk kepada ribuan. makna bukan hanya kita timba daripada makna tiap-tiap perkataan dalam ayat. sebagai tempat menulis atau peralatan mesyuarat. Makna dan Rujukan 1. meja kaki satu. kita tahu perkataan anjing pada ayat 1 (a) membawa makna „binatang‟. berkaki dan biasanya digunakan sebagai tempat meletakkan hidangan. meja kaki empat. Hal ini jelas sekiranya kita mengkaji ayat berikut: 1.2 Hubungan Kata. meja besar. sebaliknya ia merujuk kepada satu konsep. perkataan meja tidak merujuk satu benda yang dipanggil meja. (b) Kertas terletak di atas pensel. Makna dan konsep Tiap-tiap perkataan mempunyai banyak makna. iaitu perabot yang mempunyai permukaan rata. meja kaca. 7. Tetapi bagaimanakah penutur bahasa Melayu mengetahui perkataan anjing pada ayat 1(b) membawa makna manusia? Penutur bahasa Melayu tahu hal ini kerana perkataan „dia‟ dan „kamu‟ hanya digunakan untuk manusia. meja bulat. Sangat jelas makna dalam ayat 1(a) dan ayat 1(b) adalah berlainan. (a) itu anjing (b) dia anjing Sebagai penutur bahasa Melayu. Kepentingan semantik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Tetapi sangkaan itu tidak benar. (a) Pensel terletak di atas kertas. meja panjang.Semantik | 2 1.

2. 1. Dalam bahasa Melayu. kata sifat dan penjodoh bilangan. Sungai itu merangkak 3. Sebagai contoh ayat-ayat berikut adalah betul dari sudut tatabahasa tetapi kita tahu ayat-ayat berikut mempunyai makna yang salah. Perkataan yang serasi dengan kata nama itu terdiri daripada kata kerja. 4. Sungai itu mengalir 3. Keserasian perkataan Tiap-tiap bahasa mempunyai peraturan dan kebiasaan bagi menentukan sama ada sesuatu perkataan boleh hadir bersama-sama dengan perkataan lain. Ahmad tampan Ayat-ayat ini dipanggil keserasian perkataan. . Ahmad jelita Ayat-ayat berikut boleh diagak-agak maknanya tetapi penutur bahasa Melayu akan mengatakan sesuatu yang janggal dan tidak kena pada penggunaan perkataan tertentu pada ayat tersebut. Tidak ada peraturan logik yang menentukan perkataan apa yang serasi dengan sesuatu perkataan. Peraturan keserasian adalah soal kebiasaan sematamata dan bukan soal tatabahasa. Pokok itu bertelur sebiji. Ayat-ayat ini akan diterima oleh penutur bahasa Melayu sebagai betul apabila perkataan itu digantikan dengan perkataan lain yang memiliki makna yang serupa seperti: 1. Batu itu kental 2. walaupun ayat-ayat berikut tidak menyalahi tatabahasa. Ayah saya seorang perempuan. 3. apakah perkataan yang sesuai untuk menyebut roket yang beroperasi tanpa juruterbang? Bolehkah kita katakan roket yang dipandu oleh komputer memandangkan perkataan „pandu‟ selama ini digunakan serasi dengan manusia. Jalan raya baru minum tengah hari. keserasian perkataan melibatkan kata nama.Semantik | 3 3. Sebagai contoh ayat-ayat berikut tidak boleh diterima di dalam bahasa Melayu. Oleh sebab itu para penulis kreatif berusaha mencipta pembaharuan pada keserasian yang ada. Oleh kerana keserasian perkataan adalah soal kebiasaan semata-mata maka sudah pasti terdapat keperluan mencipta kebiasaan-kebiasaan baru dan masalah penerimaannya sebagai contoh. Makna dan pengetahuan Alam Kita mengetahui makna perkataan dan makna ayat dengan dibantu oleh pengetahuan kita tentang alam. Batu itu keras 2. 1.

perbandingan bahasa dan sudut komponen makna tersebut makna kata-kata tersebut. AKTIVITI 7. Hubungan antara makna perkataan berdasarkan : (a) Kata Sinonim (kesamaan makna) (b) Kata Antonim ( perbezaan makna/berlawanan/bertentangan) (c) Kata Homonim ( kesamaan ejaan dan sebutan) (d) Kata Polisim (banyak makna) (e) Kata Hiponim (struktur makna) Setiap hubungan kata-kata boleh dilihat dari sudut kesinambungan dengan kata-kata lain dalam bahasa yang sama.2 Sila berbincang dengan rakan . rujukan dan makna dalam kajian ilmu semantik. Pengetahuan kita tentang alam memberitahu hanya buku yang membawa makna kitab yang boleh dibaca. sementara buku yang membawa makna „ketul‟ dan „ruas‟ tidak boleh dibaca.Semantik | 4 Ayat „ayah saya seorang perempuan‟ adalah salah kerana kita mengetahui kerana „seorang perempuan tidak boleh menjadi ayah‟. Maksud sinonim ialah (ungkapan iaitu perkataan.” Setiap perkataan dalam suatu bahasa dikatakan mempunyai hubungan yang erat di antara satu sama lain. iaitu „anoma‟dan „syn‟ yang bererti „dengan‟. Begitu juga halnya dengan pengetahuan kita tentang alam bahawa pokok tidak boleh bertelur. 7.3 Hubungan kata dengan rujukannya Menurut Abdullah Hassan (1981) „‟kata -kata mengandungi makna dan bagaimana kata-kata itu berhubungan sebenarnya bergantung pada bagaimana pengguna sesuatu bahasa tersebut menyusun segala pengalamannya dalam ungkapan yang berbentuk kata-kata. Hubungan perkataan dan rujukan mempunyai implikasi makna yang pelbagai. a) Kata Sinonim (kesamaan makna) Perkataan sinonim berasal daripada bahasa Yunani kuno. . 1. Kepentingan hubungan perkataan. frasa atau ayat yang makna lebih kurang sama dengan makna ungkapan lain) Memang sukar mencari makna seratus peratus sama. Bagi ayat „dia membaca buku‟ kita mengetahui ayat itu membawa makna dia membaca kitab. Banyak faktor yang melibatkan interpretasi makna dan amat sukar memastikan ketepatan makna. jalan raya tidak boleh minum. jadi memadailah kita mencari makna yang terdekat sahaja. 2.

seperti gelap. Antara frasa dengan frasa. tetapi memiliki sinonim pada bentuk terbitan). Hubungan makna antara dua patah perkataan yang bersinonim itu bersifat dua hala. contohnya: Kerana dengan sebab Kasih dan sayang 3. Contohnya kita boleh mengatakan “hari panas” tetapi tidak boleh dikatakan “hari hangat”. tetapi ayat (1) berikut mengandungi perkataan mati tidak dapat diganti dengan perkataan meninggal ayat (2). 2. maka lawa juga sinonim dengan cantik Oleh sebab bentuknya berbeza. Perkataan mati dan meninggal bersinonim. salji.Semantik | 5 Perkataan “hangat” dan “panas”. Ayam itu mati digelek oleh lori. Contohnya. Ayam itu meninggal digelek oleh lori. beras. tetapi dalam erti kiasan mempunyai beberapa sinonim. maka maknanya pun tidak seratus peratus sama. . (terdapat perkataan yang mengikut erti sebenarnya tidak mempunyai sinonim. Keempat. jemur tidak mempunyai sinonim. tetapi tidak bersinonim pada bentuk terbitan) contohnya perkataan benar bersinonim dengan betul tetapi kebenaran tidak bersinonim dengan kebetulan. dan berjemur bersinonim dengan berpanas. Antara morfem (yang bebas) dengan morfem (terikat). Sifat sinonim boleh berlaku pada pelbagai tahap bahasa. contohnya: (a) Itu buku dia Itu bukunya 2. buruk dan jahat. iaitu: 1. Ketiga. Kedua ( ada perkataan bersinonim pada bentuk dasar. Contohnya hitam tidak mempunyai sinonim. Jika cantik dikatakan bersinonim dengan lawa. Pertama (tidak semua perkataan dalam bahasa Melayu mempunyai sinonim). tetapi menjemurkan bersinonim dengan mengeringkan. Contohnya. tetapi dalam erti kiasan mempunyai sinonim). Antaranya perkataan dengan perkataan. 1. dan batu tidak mempunyai sinonim. (ada perkataan yang tidak mempunyai sinonim pada bentuk dasar. contohnya: Ibu bapa dengan orang tua Meninggal dunia dengan pulang ke rahmatullah Terdapat beberapa perkara tentang gejala sinonim yang menarik perhatian. sekali pandang maknanya sama tetapi keduanya tidak boleh dilakukan pada tempat yang seratus peratus sama.

mendedahkan-menyembunyikan dan sebagainya. mandi. dan sebagainya. tidak semua kata kerja mempunyai lawan. antonim bermaksud perkata an yang maknanya dianggap berlawanan atau kebalikan daripada perkataan lain. Contohnya dari segi jenis. tujuan. tinggi/rendah dan panjang/pendek. meja. asosiasi. iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „anti‟ yang bererti „melawan‟. malam dan sebagainya tetapi tidak untuk perkataan seperti perang. daun. membuka-menutup. Bagi perkataan nama. kertas. ibu. Selain itu perkataan-perkataan juga mungkin mempunyai hubungan dari segi analogi iaitu perkataan itu mempunyai pertalian. Contoh: (a) hubungan dari segi jenis Meranti-kayu Bawal-ikan (b) hubungan sebab dan akibat: . sayur. Contohnya kita tidak dapat menentukan lawan bagi berjalan. memasak. “memang agak sukar untuk memberi satu takrif yang menyeluruh dalam definisi kata-kata sinonim ini. dan sebagainya. keluar-masuk. Kita boleh menentukan kata berlawanan bagi perkataan langit. simbol dan sebagainya. bermain. biasanya perkataan lawannya mudah dikaji tetapi bagi kata kerja. cawan. Pertentangan makna ini juga bergantung pada konteks dan budaya. Bagaimanapun kita boleh melawankan atau mempertentangkan perkataan seperti menolakmenerima.” b) Kata Antonim Perkataan antonim berasal daripada perkataan Yunani kuno. Contohnya ialah baik/buruk. menangis-ketawa. Bagi perkataan yang tergolong dalam kata sifat. Oleh itu. demikian juga keadaannya.Semantik | 6 Interpretasi kedua-dua perkataan ini juga mungkin berbeza dari seorang ke seorang.jemput Makan – sarapan Abdullah Hassan (1981) menjelaskan lagi bahawa. duduk. bakul. tali. Contohnya: Sila . sebab dan akibat. kakak. Contohnya perkataan “tinggi” mungkin bertentangan makna dengan “rendah” atau “pendek”. “kaya” dengan “fakir” atau”miskin” dan sebagainya.

fon=bunyi). graf=tulisan). Contohnya: Buku i Buku ii Homonim terbahagi 2 iaitu homofon dan homograf. Sebutan sama tetapi ejaan berbeza.Semantik | 7 Sejuk-menggigil Luka-sakit (c) hubungan dari segi asosiasi Ketawa-gembira Muram-sedih (d) hubungan dari segi tujuan Usaha-kejayaan Bekerja-kepuasan (e) hubungan dari segi simbol Raja-kedaulatan Putih-kesucian (c) Kata Homonim (hampir sama sebutannya) Perkataan Homonim berasal daripada bahasa Yunani kuno. Homonim diertikan sebagai ungkapan (perkataan. Contohnya buku-bunyi dan ejaannya sama. tebu dan sebagainya Buku –ii. frasa atau ayat) yang bentuknya sama dengan ungkapan lain tetapi maknanya tidak sama. Ini kerana huruf e mewakili dua bunyi. iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „homo‟ yang bererti „sama‟. iaitu e pepet dan e . bererti keras pada tempat pertemuan dua ruas buluh. Homograf dilihat dari segi tulisan / ejaan (homo=sama. Contohnya: Buku –i. perkataan berhomonim ditandai dengan angka roman yang diletakkan selepas setiap entri yang berhomonim itu. Contohnya mengerat (memotong) dan mengeratkan (merapatkan). Ada juga perkataan yang ditulis sama seperti tetapi sebutan berbeza. bererti beberapa helai kertas berjilid yang bererti tulisan untuk dibaca atau bererti ruangruang kosong untuk ditulis. Di dalam kamus. Contohnya bang (azan) dengan bank (institusi kewangan. Homofon dilihat dari segi bunyi (homo=sama.mengikut sebutan baku).

Banyak perkataan dalam bahasa Melayu yang sama ejaannya tetapi berbeza maknanya apabila digunakan dalam konteks yang berlainan. kampung dan sebagainya. iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „hypo‟ yang bererti „di bawah‟. (2) Orang yang mengetuai negara. Contohnya bawal ialah hiponim terhadap perkataan ikan. Contohnya perkataan kepala yang membawa erti (1) bahagian tubuh manusia atau binatang dari hujung leher ke atas. oleh sebab bawal adalah termasuk makna ikan. ikan bukan hanya bawal. Secara rajah. (3) bahagian yang letaknya di atas (di hadapan sekali) dan (4) akal. pergaduhan Semak [sema] belukar [sema?] meneliti d) Kata polisim (banyak makna) Kesamaan bunyi dan bentuk ejaan tetapi berbeza makna di dalam konteks yang berlainan. Hiponim ialah ungkapan yang maknanya dianggap merupakan sebahagian daripada makna ungkapan lain.Semantik | 8 taling. Contohnya: Ejaan bunyi makna Perang [peran] perang. perkataan kepala mempunyai empat makna atau konsep yang berikut: Makna 1 Makna 2 Kepala Makna 3 Makna 4 (a) Kata Hiponim (struktur makna) Perkataan hiponim berasal daripada Yunani kuno. Terdapat perkataan-perkataan yang sama ejaannya tetapi berlainan sebutan dan maknanya. Bawal memang ikan tetapi. sebaliknya meliputi pelbagai ikan-ikan lain seperti yang tertera dalam rajah berikut: Ikan bawal tenggiri cencaru kembung selar . otak. fikiran.

tetapi ia mengujarkan juga itulah pilihan yang sesuai dengannya. 1. 2. orang itu berada di dalam keadaan yang tidak baik atau tidak biasa. Sebagai contoh. Seseorang itu mestilah menggunakan bentuk bahasa dan rujukan yang benar-benar sopan (polite) kepada orang-orang yang lebih tua daripada mereka walaupun perbezaan umur mereka cuma sehari sahaja. 7. Jelaskan hubungan perkataan dan rujukan dari aspek kepelbagaian makna. seorang rakyat dikatakan tidak manis kalau menggunakan perkataan „saya‟ apabila bertutur dengan raja.Semantik | 9 AKTIVITI 7. unsur-unsur paralinguistik dan ciri-ciri prosodi dapat menentukan makna. “selamat tengahari” atau “selamat petang” kebiasaannya diucapkan. mereka tetap mengucapkan ujaran itu kepada guru mereka. ditentukan bahawa penutur-penuturnya tidak boleh menggunakan kata-kata yang kurang sopan kepada orang tua dan orang yang lebih berkedudukan lebih tinggi. maka ujarannya tadi tidaklah membawa sebarang makna. Sekiranya ia menggunakan perkataan atau rujukan yang salah maka ia . Sebagai menjawab pertanyaan tersebut. Ucapan ini dikeluarkan oleh sebab murid-murid tidak ada pilihan lain untuk bertutur dengan guru mereka dalam konteks pertembungan seperti itu. Dalam kebudayaan masyarakat Melayu pula. baik atau tidak. Ucapan itu biasa diujarkan secara spontan dan merupakan pilihan yang ada sebagai pemula kepada pertuturan selanjutnya. Sekiranya demikian. Bersandarkan fenomena itulah Abdullah Hassan (1980) berpendapat salah satu daripada faktor yang menentukan makna ialah pilihan. 2. Apa yang berlaku pada mereka dan juga pada hari berkenaan sama ada selamat atau tidak. pengucapan seperti “selamat” sama ada “selamat pagi”. Bagi masyarakat Jepun misalnya. kebudayaan. kebudayaan Makna ditentukan oleh faktor kebudayaan.4 Faktor-faktor yang menentukan makna Terdapat lima faktor seperti pilihan. Maka ujarannya tadi tidaklah membawa sebarang makna. secara spontan juga orang yang ditujukan ujaran tersebut akan menjawab “baik” atau “macam biasa!” walaupun mungkin pada keadaan sebenarnya. Kebudayaan sesuatu masyarakat menentukan bentuk-bentuk ujaran penentunya. pilihan Pengucapan yang lazim di sekolah yang dilafazkan oleh murid-murid apabila bertembung dengan guru. konteks. Jelaskan hubungan perkataan dan rujukan dari aspek kesamaan dan pertentangan makna. bahasa mereka amat mementingkan status umur penutur-penuturnya.3 1. tetapi ia mengujarkan juga kerana itulah pilihan yang paling sesuai dengannya. Pengucapan “apa khabar” yang biasa diucapkan apabila berjumpa dengan orang lama k ita sudah jumpai atau kepada seseorang yang baru diperkenalkan kepada kita. Ia harus menggunakan “patik” walaupun “patik” dan “saya” itu pada dasarnya mempunyai persamaan makna.

ber-. morfem-morfem seperti me-. tali. 3. “minta diri”. sekiranya pengucapan perkataan haus dalam intonasi yang berlainan. Pada peringkat morfologi pula seperti juga fenom. Pada peringkat intonasi ayat pula. “sila masuk dan sebagainya sebagai kata -kata hormat kepada tetamu atau “tuan rumah”. terdaya. dan lain-lain. Dalam bahasa Melayu misalnya kita mempunyai ungkapan-ungkapan seperti “jemput duduk”. Perkataan-perkataan seumpama ini tidak boleh kita terjemahkan bulat-bulat dan diaplikasikan ke dalam masyarakat lain kerana mungkin membawa maksud atau pengertian yang berlainan. Seperti Badan : badan saya sakit (badan bererti tubuh) Kita harus menubuhkan badan kebajikan (badan bererti lembaga atau yayasan) Dalam menentukan makna berdasarkan konteks situasi atau latar ujaran pula. misalnya sememangnya berlainan antara satu sama lain. Ujaran “haus!” lebih merupakan satu penglahiran rasa dahaga yang dialami oleh penutur sendiri sementara ujaran “haus?” (dengan intonasi ayat tanya) lebih merupakan pertanyaan . Hal ini berbeza misalnya dengan kebudayaan Inggeris iaitu kebudayaan ini membolehkan penutur-penuturnya menggunakan perkataan “I” kepada orang tua malah juga kepada sesiapa sahaja. Perkataanperkataan itu berfungsi membawa pengertian yang tersendiri dan makna perkataan-perkataan itu dapat dilihat dengan jelas kalau digunakan dalam konteks-konteks tertentu. perlu merujuk kepada “konsep konteks situasi” di beberapa peringkat: Di peringkat leksikal.Semantik | 10 dikatakan melanggar tatasusila budaya Melayu. mencangkul. melaut. perkataan-perkataan terjatuh. tahi. yang tidak dapat diterima oleh kebudayaan masyarakat berkenaan. menangis. ujaran “haus!” dan “haus?” membawa maksud yang berbeza. ia mempunyai makna: sebagai contoh. sesuatu perkataan sememangnya membawa makna yang berlainan. Kebudayaan juga menentukan ujaran-ujaran tertentu untuk sesuatu suasana atau tujuan-tujuan tertentu. Ianya boleh dibahagikan kepada dua iaitu konteks ayat dan konteka situasi atau disebut juga sebagai latar ujaran. konteks Konteks sememangnya nyata boleh menentukan makna sesuatu perkataan atau suatu ujaran. contoh-contoh dalam bahagian “polisim” iaitu kesamaan bunyi dan bentuk ejaan tetapi berbeza maknanya dalam konteks yang berlainan. akan membawa maksud yang berlainan. ter-. Makna perkataan tadi. termakan. Bagi melihat perbezaan makna berdasarkan konteks ayat. tari. dan sebagainya secara tersendiri tidak mempunyai makna tetapi kalau morfem-morfem itu diletakkan dalam konteks perkataan-perkataan yang tertentu. Misalnya.

mereka tidak boleh menggunakan perkataan “aku” dan “engkau” kerana ini dianggap membawa konotasi yang tidak manis atau ti dak sopan. 4. maka ujaran itu tidak membawa makna yang negatif. Faktor-faktor ini juga boleh menentukan makna. Bagi setengah orang. mungkin berkecil hati. merajuk atau mendendami. maka ujaran si A tadi mengandungi pengertian yang positif dengan maksud “seronok” itu memang benar-benarnya “seronok” bukan sebaliknya. tekanan atau nada yang keras. perkataan “arak”. Sekiranya sesuatu ayat itu. katakan si A mengujarkan “Amboi ! seronoknya “ kepada si B dan selepas ujaran itu berlaku pertengkaran antara kedua -duanya. dan sebagainya. Sebaliknya selepas ujaran itu si A dan si B riang ketawa atau si A sama-sama menikmati keseronokan yang dirasai oleh si B. Contohnya di dalam masyarakat Melayu. kalau digunakan dalam konteks “hidangan minuman”. perkataan itu dimaksudkan kepada “minuman keras” tetapi dalam konteks lain misalnya mengenai “acara sambutan”. 5. Demikianlah pentingnya konteks situasi dalam penentuan makna suatu ujaran.Semantik | 11 kepada pendengar ujaran itu. Makna perkataan ini berbeza sekali sekiranya konteks ujaran itu berhubung dengan “kasut” misalnya “haus” bukan lagi bererti dahaga tetapi “kasut yang kehilangan bunga”. Penglibatan orang yang menutur dalam sesuatu konteks pertuturan menentukan penggunaan sesuatu perkataan. apabila seorang anak bertutur dengan ibu bapa atau orang-orang yang lebih tua daripadanya. Unsur-unsur Paralinguistik Yang dimaksudkan dengan unsur-unsur paralinguistik ialah unsur-unsur yang berkaitan dengan mimik muka. ia boleh mengubah makna dan mendatangkan reaksi yang negatif kepada sesetengah orang. Sebaliknya kalau diucapkan dengan senyuman dan bayangan wajah yang ikhlas. Sebagai contoh. nada dan intonasi pengujaran ayat. Mungkin sebenarnya si A menyindir si B. Bagaimanapun perkataan “aku” dan “engkau” akan membawa konotasi yang berlainan apabila digunakan semasa bertutur dengan kawan khususnya kawan rapat. kalau seseorang itu mengucapkan “Yalah” atau “baiklah” dengan mimik muka masam. Sebagai contoh. perkataan itu bererti “berjalan beriringan secara beramai-ramai” Seterusnya kesan pertuturan juga pula dimaksudkan kepada reaksi atau perlakuan yang ditunjukkan oleh penutur selepas terlafaznya suatu ujaran. penggunaan kata-kata ini boleh menunjukkan kemesraan. Sebagai contoh. Sebaliknya kalau diucapkan dengan nada dan intonasi yang lembut ia boleh membawa implikasi yang sebaliknya. Di sini nyata bahawa ujaran itu mengandungi pengertian yang negatif. walaupun kata-katanya sopan tetapi kalau diucapkan dengan intonasi. kalau ujaran “jangan buat begitu!” diucapkan dengan nada dan intonasi yang . Sebagai contoh. Ciri-ciri Prosodi Ciri-ciri prosodi adalah berkaitan dengan tekanan. gerak tangan. ujaran itu membawa maksud yang negatif. Tajuk perbincangan juga dianggap sebagai satu aspek penting dalam konteks situasi. Ini kerana tajuk perbincangan akan menentukan penggunaan perbendaharaan kata tertentu dengan makna yang tertentu juga. disertai pula jelingan sinis.

Perubahan ini berlaku disebabkan oleh perkembangan bahasa itu sendiri. lihat perubahan makna “saudara” dan “abang” sebagaimana yang telah dijelaskan di atas kerana perkembangan yang dialami oleh bahasa Melayu sendiri. Bagi perubahan tanggapan penutur pula. Perubahan bahasa itu sendiri Terdapat perkataan-perkataan yang mengalami perubahan dari segi makna dibandingkan dengan makna asal perkataan tersebut. Perkataan “belayar. Lantaran perkembangan bahasa itu sendiri dan kerana perubahan tanggapan penutur. Oleh itu. ia mungkin menjadi amaran. perkataan „abang” telah mengalami perluasan makna iaitu . sesuatu perkataan itu telah mengalami perluasan makna. Perubahan kerana berlakunya perubahan tanggapan penutur Akibat dari tanggapan dalam keadaan-keadaan dan atas tujuan-tujuan tertentu oleh penutur-penutur sesuatu bahasa. maka makna bagi sesuatu perkataan dalam bahasa berkenaan mengalami perubahan. Sebagai contoh perkataan “kaki dan tangan” adalah nama yang diberikan kepada anggota tubuh tetapi “kaki dan tangan” juga dimaksudkan kepada “pembantu atau pekerja -pekerja” dalam sesuatu institusi. perkataan “saudara” tidak lagi terbatas kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah malah juga kepada orang yang mempunyai pertalian agama. Begitu juga dengan tangan kanan yang bukan sahaja bermaksud “anggota tangan sebelah kanan tetapi juga “orang kuat” kepada seseorang. “ Patah kaki” pula dimaksudkan kepada “kesukaran untuk bergerak kerana tiada kenderaan “. bot. Jadi tanggapan orang kepada makna perkataan tersebut telah mengalami perubahan.Semantik | 12 lembut. di mana pengguna-pengguna bahasa telah menukar makna sesuatu perkataan itu kepada maksud yang lain. perkataan “hayat” dahulunya perkataan ini dimaksudkan kepada “hidup” tetapi sekarang ia mengalami perubahan. Faktor-faktor perubahan makna 1. dalam contoh “kejadian itu menghantui fikirannya”. 2. Perubahan kerana perubahan maksud Perubahan makna yang berpunca dari tujuan memperluaskan maksud. Sebagai contoh yang nyata. perubahan itu berlaku kerana proses perkembangan bahasa itu sendiri. perahu biasa. ia membawa unsur-unsur nasihat tetapi kalau diucapkan dengan nada yang keras. misalnya dahulunya dimaksudkan kepada pengembara di laut dengan menggunakan perahu yang ada “layar” sahaja tetapi sekarang perkataan itu digunakan juga untuk perjalanan di laut menggunakan kapal. Begitu juga dengan perkataan “hantu”. 3. ini ada hubungannya dengan kedua-dua faktor di atas. Sebagai contoh. dan sebagainya. nyata bahawa perkataan “belayar” tidak perlu mempunyai hubungan dengan “layar” Demikianlah keadaannya. Ini nyata dari contoh “ia menghayati sepenuhnya kandungan syarahan itu” Di sini “menghayati” bukanlah “menghidupkan” tetapi “mengikut dengan sepenuhnya”. “hantu” itu bukan lagi merupakan makhluk tetapi maknanya ialah “mengganggu”.

Ini ada hubungannya dengan kepercayaan kepada unsur-unsur ghaib dalam sesebuah masyarakat dan untuk menghindari mereka dari kecelakaan. . di dalam ilmu bahasa ditujukan khusus kepada kata-kata yang berfungsi menghubungkan antara perkataan dengan atau antara ayat-ayat. Oleh yang demikian. Jelasnya perkataan “sarjana” tidak lagi dirujukkan kepada orang pandai”. “buluh” pada asanya bermaksud “aur atau “bambu” tetapi dalam bidang sains biologi. untuk mengelakkan rasa tidak senang . mereka akan terhindar daripada bencana. Maka. ”sarjana ekonomi” dan sebagainya. Jadi. ertinya makna perkataan “sendi” itu telah mengalami perubah an melalui pembatasan maksud. mereka mencari perkataanperkataan lain sebagai penggantinya. Perkataan “sendi” yang asalnya bermaksud “tempat ruas tulang berhubung” misalnya. “sarjana sastera”. “gemuk” dikatakan “semangat”:. dalam bidang pengajaran bahasa. Makna asal perkataan ini ialah “orang yang pandai” te tapi kemudian di dalam istilah pendidikan. “orang gaji” disebut “pembantu rumah dan sebagainya. Perubahan kerana perbatasan maksud Makna bagi sesuatu perkataan boleh juga dibataskan atas tujuan-tujuan tertentu. Oleh yang demikian. Begitu juga dengan perkataan “buluh”. Timbulnya kepentingan mengkhususkan atau membataskan makna bagi sesuatu perkataan ini pada umumnya adalah untuk menentukan istilah supaya penggunaan khusus untuk bidang-bidang tertentu. kulit disebut “buruh”.Semantik | 13 perkataan “abang” telah mengalami perluasan makna yakni perkataan itu tidak lagi hanya ditumpukan kepada “saudara lelaki yang lebih tua” 4. Penggantian kata-kata pantang dan kata-kata yang membawa unsur negatif kepada kata-kata yang lebih lembut dan hormat diistilahkan sebagai “eufemia” dan memang wujud dalam kebanyakan bahasa. Perkataan “membatang” pula. terdapat panggilan-panggilan seperti Pak Belang( ditujukan kepada harimau). “datuk” ( kepada roh atau jin penunggu) dan sebagainya. Selain contoh di atas. Contoh perkataan “sarjana”. 5. Ini juga ada hubungannya dengan pengalaman ahli-ahli masyarakat bila bertemu dengan binatang-binatang buas atau mendapat bencana kerana diganggu oleh roh-roh atau penunggu-penunggu yang dipercayai menjaga sesuatu tempat. mereka percaya bahawa apabila binatang-binatang atau benda-benda itu disebut dengan menggunakan nama-nama yang lebih lembut. tidaklah bermaksud “bertindak seperti batang” tetapi perkataan itu merupakan istilah bagi satu daripada kaedah mengajar membaca iaitu mengajar bacaan dengan cara menyebut huruf-huruf dan suku kata. terdapat juga kata-kata yang tidaklah sebenarnya bersifat “pantang” atau “taboo” tetapi kalau disebut sec ara terus terang boleh membawa unsur negatif kepada seseorang misalnya mungkin menimbulkan kemarahan. perkataan-perkataan itu ditukar kepada bentuk yang lebih halus misalnya “mati” dikatakan “meninggal dunia”. akar (ditujukan kepada ular). maksud perkatan “pembuluh” khususnya ditujukan kepada “saluran darah”. “sarjana pendidikan”. Kata pantang Kata-kata pantang adalah kata-kata yang dianggap boleh membawa bencana atau kecelakaan kalu disebut secara terang-terangan. perkataan “sarjana” dikhususkan kepada nama sejenis kelulusan di peringkat universiti misalnya “sarjana muda”.

New York. (1986). ditunjukkan pula tentang hubungan kata J dengan rujukan yang pelbagai. Penerbit Nusa Indah.A. Jelaskan hubungan makna dengan konteks. Semasiologi 6.A. 2. Natijahnya daripada perbincangan ini. Anoma 7. Bina peta minda yang melibatkan faktor-faktor perubahan makna.Cambridge University Press. London. 3. (1977). . Cambridge. tunjukkan bagaimana hubungan makna dengan pengetahuan alam. Semiotik 4. D. 5. Hal ini memperlihatkan bahawa kajian ilmu semantik ini amat perlu dipelajari memandangkan ilmu ini dapat mendedahkan pengetahuan yang menyeluruh tentang makna perkataan. Signifier 3. Lexical Semantics. Dengan contoh-contoh.M. Semantik Leksikal.Semantik | 14 AKTIVITI 7. Jelaskan beberapa definisi semantik daripada beberapa pandangan tokoh.4 1. RUJUKAN Cruse. Selain itu. Flores. RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan secara mendalam tentang bidang ilmu semantik yang membicarakan tentang hubungan kata dan makna. Cambridge University Press. Semiologi 5. Dengan contoh-contoh. WilhemFink Verlag. Exploring Semantic Structures. tunjukkan bagaimana wujudnya keserasian perkataan dalan Bahasa Melayu. Kempson. Bina peta minda yang melibatkan faktor-faktor yang menentukan makna. F. E. Palmer. KATA KUNCI 1.Semantic Theory. 2. tunjukkan bagaimana perkataan mempunyai hubungan dengan makna dan rujukan. Signified 2. Dengan contoh-contoh.R. memperlihatkan bahawa wujudnya kepelbagaian makna bagi sesuatu perkataan. Paralinguistik PENILAIAN KENDIRI 1. Munchen. Nida. Cambridge University Press. 4. R. Semantics (Edisi ke-2). Mansoer Pateda (1986). (1975). (1981).

dan 3. peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas. pepatah :pegangan mereka yang teguh kepada “biar mati anak jangan mati adat”. yang membina minda. cukup menerangkan kebudayaan mereka. Peribahasa moden pula merujuk yang dicipta selepas tarikh tersebut. yang berisi perbandingan. langsung terkait budi pekerti. Manakala peribahasa tradisi pula merujuk kepada peribahasa yang digunakan dalam pertuturan seharian atau secara bercetak sebelum tarikh kemerdekaan. makna peribahasa adalah ungkapan atau kalimatkalimat ringkas padat.Peribahasa| 1 UNIT 8 PERIBAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. iaitu pengetahuan tentang pemilihan. Gaya bahasa pula berkenaan cara pemakaian bahasa. dengan kandungan nasihat. Kamus Dewan ( 1997 : 375 ) menjelaskan gaya sebagai cara menulis atau bertutur. cara membuat sesuatu. Peribahasa merupakan sebahagian daripada bahasa kiasan dalam budaya Melayu. penyusunan. . sedap didengar dan bijak perkataannya . mengaplikasikan peribahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. Meski terkesan konstruktif. menjelaskan konsep peribahasa 2. bidal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. mengandungi kebenaran. perumpamaan. 8. penggunaan sesuatu perkataan dan ayat. nasihat. terutamanya yang menjadi ciri sesuatu zaman atau seseorang. prinsip hidup atau aturan tingkah laku. anda diharapkan dapat: 1. prinsip-prinsip hidup atau aturan tingkah laku.0 PENGENALAN Menurut Za'ba. menghuraikan jenis-jenis peribahasa. Keindahan peribahasa merupakan cara sesuatu peribahasa itu digunakan. Tujuannya untuk menghasilkan bahasa yang persis dan berkesan. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005:1185) makna peribahasa bermaksud ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu.

pepatah. Oleh sebab itu. bukan sahaja bagi bangsa Melayu tetapi juga bagi hampir semua bangsa di dunia. Peribahasa tradisi merujuk kepada peribahasa yang digunakan dalam pertuturan sehari-harian atau secara bercetak sebelum tarikh kemerdekaan. Keindahan peribahasa merupakan cara sesuatu peribahasa itu digunakan. peribahasa diertikan sebagai segala susunan cakap yang pendek dan yang telah melekat di mulut orang ramai semenjak turun temurun kerana sedap didengar dan perkataannya bijak. seperti yang sudah diketahui umum. Peribahasa merupakan sebahagian daripada bahasa kiasan dalam budaya Melayu.1 Ciri dan Tujuan Peribahasa Peribahasa dikatakan sebagai cerminan watak bangsa yang memilikinya. Tetapi pada masa kini. orang bijak pandai dalam sesuatu bangsa pada zaman itu telah mencipta beberapa petua. luas dan mempunyai maksud yang mendalam-dipakai akan jadi sebutansebutan oleh orang sebagai bandingan. Walhal kesemua itu ialah cakap-cakap bijaksana yang ringkas yang telah terbeku dari beberapa zaman dan telah masyhur terpakai pada mulut orang ramai. Peribahasa. Ini kerana dalam . Di samping itu.Peribahasa| 2 Menurut kamus pelajar Cetakan ke-12 Terbitan Khas KBSM ( 1995 ) pula mendefinisikan peribahasa sebagai bidalan. tatasusila dalam pergaulan dan hubungan sesama manusia. merupakan satu daripada cabang sastera lama. juga daripada sifat dan tabiat binatang. Di samping itu. dengan setiap penerbit menghasilkan peribahasa masing-masing. dan kadang kala diumunkan namanya “perkataan orang tua -tua” sahaja. 8. pepatah. ringkas. Petua. peribahasa juga boleh dijadikan pedoman hidup kerana maksud dan isinya yang benar dan luas. Peribahasa moden pula merujuk yang dicipta selepas tarikh tersebut. tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Sebelum ada undangundang yang mengawal perilaku hidup manusia bermasyarakat. ayat atau kelompok kata yang tetap susunannya dan mempunyai maksud tertentu. perbilangan dan perumpamaan itu ialah kerana tiap-tiap satu ini cakap yang mengandungi segala sifat-sifat peribahasa yang telah di sebutkan. Menurut Za‟ba (1934). apa yang dikatakan dengan bidalan. yang membina minda. Selain itu. nasihat atau petunjuk sebagai peraturan tatatertib pergaulan. nasihat atau petunjuk itu diambil daripada alam sekeliling. Peribahasa yang baru dicipta ini memberikan peluang kepada penerbit buku melariskan buku masing-masing dengan mengisi buku masing-masing dengan peribahasa moden yang janggal. teladan dan pengajaran. pelbagai peribahasa dicipta yang memaksa pelajar-pelajar menghafalkan seberapa banyak peribahasa seperti robot. peribahasa juga diguna pakai untuk membuat dan menghiasi karangan atau percakapan dan menguatkan tujuan karangan atau sesuatu percakapan. peribahasa juga penting dalam konteks penelitian warisan dan keterampilan pengguna bahasa. contohnya perangai dan sifat manusia itu sendiri.

Peribahasa| 3

peribahasa tersirat makna yang cukup mendalam dan tepat sehingga membolehkan komunikasi lisan atau tulisan menjadi lebih lancar dan berkesan. Kewujudan peribahasa adalah serentak dengan kewujudan sesebuah bangsa dan terus berkembang dalam proses manusia menyesuaikan dirinya dengan kehidupan sehariannya. Peribahasa telah digunakan untuk mengenal peribahasa, di samping membuat ketentuan antara baik – buruk serta mencari ketetapan dalam tata cara hidup masyarakat.

Dalam menghasilkan peribahasa, tiga sumber utama telah digunakan oleh masyarakat penuturnya, iaitu yang pertama melalui pengalaman hidup khususnya dalam kalangan rakyat biasa, kedua melalui penaakulan para bijak pandai dan ketiga menerusi sumber yang didapati daripada kitab-kitab suci ( Abdullah Hussain, 2003). Hasilnya, peribahasa yang bermain di mulut orang Melayu bukan sahaja mendukung isi yang tepat dan kias ibarat yang tajam, malah ungkapan kalimat bahasa yang dihasilkan amat teratur, ringkas dan padat. Oleh itu, perlu disedari bahawa peribahasa dalam fungsinya menyampaikan pengajaran, teladan dan sindiran mempunyai ciri pelembut agar pendengar atau pembacanya tidak mudah terasa hati. Pada masa yang sama, unsur didaktik yang dibawa melalui peribahasa juga akan dapat memberi impak yang besar ke atas pemikiran serta perasaan mereka.

Dalam konteks masyarakat, peribahasa mempunyai dua tujuan utama, iaitu menyembunyikan ungkapan atau kata-kata kasar dan penghuraian sistem adat Melayu. Masyarakat Melayu sememangnya terkenal dengan budi bahasa yang lembut ketika berkomunikasi dengan pihak lain. Pada kebiasaannya, masyarakat Melayu tidak gemar berterus terang dalam menyatakan sesuatu yang tidak digemarinya. Contohnya, untuk meluahkan rasa marah terhadap perlakuan seseorang akan diungkapkan peribahasa berikut, Siapa makan lada, dialah terasa pedasnya, Lembu punya susu, sapi dapat nama Menerusi peribahasa juga kata-kata kasar dapat dielakkan penggunaannya dan diganti dengan kata-kata yang lebih halus dan indah bagi menunjukkan rasa marah dan tidak puas hati. Contohnya dalam menyatakan badan seseorang yang terlalu kurus, maka digunakan peribahasa badannya melidi, sementara bagi menyatakan kebodohan seseorang diganti dengan ungkapan Pak Pandir. Peribahasa dikatakan sebagai susunan perkataan yang indah dengan maksud yang benar dan logik hasil daripada kecekapan berbahasa masyarakat Melayu. Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan, kata-kata hikmah dan bahasa kiasan ( HSP Bahasa Melayu Tingkatan 4:xiv). Setiap satunya mempunyai sifat dan tujuan yang tertentu.

Peribahasa| 4

Contoh-contoh peribahasa: Ada air adalah ikan. Maksud : Di mana-mana sahaja kita tinggal, di situ ada rezeki. Contoh ayat : Walau ke mana-mana sahaja kita pergi, janganlah cepat kecewa kerana di mana ada air adalah ikan. Ada gula adalah semut Maksud : Apabila sesuatu tempat itu mudah mendapat kesenangan atau kemewahan di situlah ramai orang berkumpul. Contoh ayat : Di bandar itu ramai orang tinggal kerana senang mendapat rezeki dan kemewahan, seperti kata peribahasa ada gula adalah semut. Air dicencang tidak akan putus Maksud : Perselisihan antara adik-beradik tidak akan kekal lama dan akhirnya akan berbaik semula. Contoh ayat : Ahmad yang tidak bertegur sapa dengan abangnya selama setahun, sekarang telah berbaikbaik semula kerana air dicencang tidak akan putus. Air pun ada pasang surutnya Maksud : Untung dan malang nasib seseorang itu sentiasa bertukar ganti.

Contoh ayat : Nasib Pak Zaki samalah seperti keadaan air pun ada pasang surutnya kerana dahulu dia hidup mewah tetapi sekarang dalam kesusahan. Air sama air, sampah ke tepi juga Maksud : Jangan mencampuri pergaduhan adik-beradik atau sekeluarga kerana apabila mereka berbaik semula kita akan tersisih. Contoh ayat : Karim yang mencampuri perselisihan Ismail sekeluarga kini tidak dipedulikan lagi apabila keluarga Ismail berbaik semula kerana air sama air, sampah ke tepi juga akhirnya. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya

Peribahasa| 5

Maksud : Orang yang pendiam jangan disangka bodoh atau penakut. Contoh ayat : Faridah itu umpama air yang tenang jangan disangka tiada buaya, walaupun dia sentiasa pendiam tetapi bijak dan berani memberikan pendapat.

AKTIVITI 8.1 Sila berbincang dengan rakan anda untuk mengisi garisan kosong di bawah. 1. Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Alah bisa, tegal biasa

Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. Alah membeli, menang memakai

Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 4. Alah sabung, menang sorak

Maksud : _____________________________________________________________________________

Peribahasa| 6

Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

8.2

Jenis-Jenis Peribahasa

A). Simpulan Bahasa Simpulan bahasa adalah kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan yang dirumuskan dalam susunan tertentu yang membawa maksud tertentu. Maksudnya terdapat daripada apa yang tersirat atau tersembunyi bukan daripada yang tersurat atau nyata. Ringkasnya, erti simpulan bahasa berlainan daripada perkataan yang digunakan. Contoh: 1. Simpulan bahasa yang mempunyai dua makna. Contohnya: (a) ada angin:
 

mempunyai kemahuan atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu. sikap atau perasaan seseorang yang suka meninggi diri.

(b) anak buah:
 

orang yang berada di bawah pengawasan seseorang ketua seperti ketua pejabat atau penghulu. anak saudara.

(c) langgar bahasa:
 

bercakap dengan menggunakan bahasa yang kasar. tingkah laku atau kelakuan yang tidak sopan atau melanggar adat.

2. Simpulan bahasa yang berlainan tetapi mempunyai makna yang sama. Contohnya: Seseorang yang tidak mempunyai perasaan malu. muka talam, muka tebal, dan muka tembok. Seseorang yang sudah lanjut usianya tetapi perangai tidak senonoh atau jahat.

Bentuk atau ciri Simpulan Bahasa 1. dan kecil hati.Peribahasa| 7 tua keladi. buah tangan. Semua ini sebagai kata nama khas. 2. dan tua lengkuas. Terbentuk daripada nilai kepercayaan. Contohnya: air pinang. tua kutuk. Contohnya: anak buah. Contohnya: besar kepala. 4. Mat Jenin. bodoh sepat. Semua ini ada kaitan dengan kepercayaan orang Melayu. buat. dan lipas masing-masingnya sebagai kata nama am. Terbentuk daripada penggunaan kata nama am. Ajak. dan pasang masing-masingnya sebagai kata kerja. buah. 3. Terbentuk daripada penggunaan kata kerja. Contohnya: Abu Jahal. Besar. Terbentuk daripada penggunaan kata adjektif. dan lipas kudung. bodoh. dan kecil masing-masingnya sebagai kata adjektif. 5. Anak. buat bodoh. dan Pak Kaduk. Contohnya: ajak-ajak ayam. Terbentuk daripada penggunaan kata nama khas. batu buyung. dan pasang telinga. dan makan bulan. Contoh Simpulan Bahasa dan Maknanya: Simpulan Bahasa ada angin ada hati air muka ajak-ajak ayam ada bakat alas perut Maksudnya berkelakuan luar biasa pada sesuatu ketika mempunyai keinginan yang melebihi kemampuan untuk melakukan atau memiliki sesuatu rupa atau wajah seseorang tidak bersungguh-sungguh semasa mempelawa seseorang mempunyai tokoh atau perwatakan makanan yang dimakan untuk sementara waktu sebelum memakan makanan .

malas pendiam atau tidak suka bercakap banyak orang yang malas bekerja tidak berlaku adil sukar untuk membuat keputusan degil dan sukar menerima nasihat patut membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan juga tidak jujur bertengkar. sukar menerima pandangan orang lain orang yang dikasihi atau dipuja sesuatu yang menjadi perbualan orang ramai hadiah yang dibawa ketika melawat seseorang bersungguh-sungguh ketika membuat sesuatu. kejam anak tulisan yang buruk . berdebat bergembira atau berbangga akan sesuatu degil. sudah nekad mengambil balik sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain tidak dapat menerima pengajaran. zalim.Peribahasa| 8 anak angkat anak bapa anak buah anak emas angkat kaki atas angin atas pagar ayam tambatan bahasa pasar banyak mulut batu api batu loncatan bau-bau bacang bawah angin bekas tangan beralih akal beralih angin berat hati berat mulut berat tulang berat sebelah berbelah bagi berhati batu berhutang budi bermuka dua bertikam lidah besar hati besar kepala buah hati buah mulut buah tangan bulat hati buruk siku buta hati cahaya mata cakar ayam yang mengenyangkan anak orang lain yang dipelihara sebagai anak sendiri anak yang disayangi oleh bapa orang yang di bawah jagaan seorang ketua atau anak saudara anak yang disayangi oleh ibu bapa atau ketuanya meninggalkan sesuatu tempat kerana sesuatu sebab negara-negara di sebelah barat tidak menyebelahi mana-mana pihak orang yang menjadi harapan dalam sesuatu pertandingan bahasa Malaysia yang tidak betul tatabahasanya orang yang banyak bercakap orang yang suka menghasut sesuatu yang dijadikan alat untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati tali persaudaraan yang jauh negara-negara di sebelah timur hasil kerja tangan seseorang berubah fikiran atau pendapat pergi ke sesuatu tempat untuk berehat enggan.

hilang pertimbangan diri menahan lapar kerana berjimat menyimpan perasaan dengki atau cemburu perasaan dalam hati tidak ada jalan penyelesaian orang yang jahat dan suka mengganggu orang lain tidak berkasut atau berselipar tidak berkebolehan bermain bola suka minum minuman keras berasa tersinggung atau merajuk perangai yang tidak menentu degil dan tidak mendengar nasihat orang yang tidak suka bergaul dengan orang lain berita yang belum tentu benarnya bernasib baik cepat-cepat lari kerana ketakutan kata-kata yang tidak dapat dipercayai cepat membuat kerja mengambil keuntungan berlebihan atas pinjaman yang diberikan bersiar-siar untuk berehat menerima rasuah berpura-pura malu di hadapan orang bekerja kuat mati dengan sia-sia melakukan sesuatu tanpa berfikir .Peribahasa| 9 campur tangan cari jalan cepat tangan dalam tangan darah daging durian runtuh gaji buta gelap mata harga diri harga mati hati batu hidung tinggi hilang akal ikat perut iri hati isi hati jalan buntu kacang hantu kaki ayam kaki bangku kaki botol kecil hati kepala angin kepala batu kera sumbang khabar angin langkah kanan langkah seribu lidah bercabang lipas kudung lintah darat makan angin makan suap malu-malu kucing mandi peluh mati katak membabi buta turut serta atau mencampuri urusan orang lain berusaha atau berikhtiar melakukan sesuatu suka mencuri sudah pasti akan diperoleh anak kandung keuntungan yang diperoleh dengan tidak disangka-sangka mendapat gaji tanpa perlu bersusah payah atau bekerja bersungguh-sungguh hilang pertimbangan kerana terpengaruh oleh wang atau harta maruah atau kehormatan seseorang harga tetap yang tidak dapat ditawar lagi degil atau keras hati sombong atau tinggi diri tidak tahu apa-apa yang perlu dibuat.

jujur mengalami kekecewaan dan . menipu memperlagakan seseorang untuk memecahbelahkan persahabatan sebagainya bersiar-siar untuk berehat memberi sepenuh perhatian dapat memikat atau mempengaruhi latihan untuk mengembangkan bakat tidak berasa malu kuat bercakap atau berbuat bising tidak dapat menyimpan rahsia suka berderma. tidak kedekut terlalu marah hampir-hampir mati orang yang berpangkat tinggi pintar atau bijak kurang siuman bebal atau bodoh barangan yang tetap harganya meradang atau marah suka mencuri mendengar dengan teliti kurang jelas pendengarannya. meletak jawatan berusaha untuk melakukan sesuatu gembira memperhatikan sesuatu yang indah lucu. menggelikan hati cuba memperdaya. tidak dapat mendengar bunyi yang kuat makanan atau minuman yang dihidangkan selepas makan nasi pertengkaran memberi layanan yang lebih kepada orang yang disukai perempuan yang suka menghabiskan harta benda lelaki tidak tahan terkena panas matahari ikhlas.Peribahasa| 10 membawa diri membuka jalan membuka tembelang memeras otak menarik diri mencari jalan mencuci mata mencuit hati mengabui mata mengadu domba mengambil angin mengambil berat mengambil hati mengasah bakat muka tembok mulut murai mulut tempayan murah hati naik angin nyawa-nyawa ikan orang atasan otak cair otak kering otak udang paku Belanda panas hati panjang tangan pasang telinga pekak badak pembasuh mulut perang mulut pilih kasih pisau cukur puteri lilin putih hati putih mata tahu menjaga diri memberi laluan kepada orang lain menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain terlalu kuat berfikir atau belajar tidak turut serta.

Perumpamaan penglihatan yang kurang jelas sukar membuat pilihan suka membuat kerja: menolong orang tergamak melakukan sesuatu kerja membuat tuduhan secara agak-agak atau tanpa usul periksa menyambut sesuatu dengan senang hati orang yang kedekut tidak mempunyai minat lagi tidak tahu malu tahan hati menerima kemarahan tajam pendengaran cepat marah atau meradang mudah memahami sesuatu tidur yang tidak nyenyak bercakap besar tanpa ilmu hasil usaha yang bersungguh-sungguh (Sumber: http://tatabahasabm. Perumpamaan Maksud Bagai aur dengan tebing tolong-menolong antara satu dengan yang lain Bagai bunyi cempedak jatuh bunyi jatuh yang kuat Bagai bulan dipagari bintang kecantikan gadis yang tiada bandingannya Bagai dihiris dengan sembilu perasaan yang sangat pedih Bagai duri dalam daging sesuatu hal yang tidak menyenangkan Bagai enau dalam belukar melepaskan hanya mementingkan diri sendiri pucuk masing-masing Bagai itik pulang petang berjalan lambat sekali Bagai isi dengan kuku persahabatan yang sangat erat Bagai kacang melupakan kulit orang yang tidak tahu mengenang budi Bagai kumbang putus tali amat cepat. perumpamaan dimulai dengan kata bagai. seperti. ibarat. laksana.Peribahasa| 11 rabun ayam rambang mata ringan tangan sampai hati serkap jarang tangan terbuka tangkai jering tawar hati tebal muka telinga kuali telinga lintah telinga nipis terang hati tidur-tidur ayam tin kosong titik peluh B).htm) Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah. ringkas.com/tata/simpul.tripod. Contoh perumpamaan dan maksudnya adalah seperti yang berikut. dan umpama. Biasanya. terlepas daripada sengsara Bagai melepaskan batuk di tangga membuat sesuatu kerja sambil lewa saja Bagai menatang minyak yang penuh mendidik anak dengan penuh belaian kasih sayang . dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat.

menurut segala perintah orang lain tanpa usul periksa Seperti langit dengan bumi perbezaan yang amat ketara Seperti mengajar itik berenang mengajar seseorang yang arif atau pandai daripada kita Seperti pahat dengan penukul orang yang hanya bekerja apabila diperintah Seperti pungguk rindu akan bulan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin diperoleh Seperti rusa masuk ke kampung berasa hairan dan tercengang-cenggang apabila berada di tempat yang baru Seperti tikus jatuh di beras memperoleh kekayaan yang tidak disangka-sangka Seperti ular kena palu jalan atau barisan yang bengkang-bengkok .Peribahasa| 12 Bagai mencencang air Bagai mural tercabut ekor Bagai si kudung mendapat cincin membuat pekerjaan yang sia-sia seseorang yang becok mulutnya orang yang tidak dapat merasai nikmat atau menggunakan kemudahan yang diperoleh Bagai pinang dibelah dua/ Seperti cincin pasangan yang sama padan dan sama cantik dengan permata Bagai tikus membaiki labu merosakkan lagi barang yang dibaikinya Seperti abu di atas tunggul/ Seperti telur kedudukan tidak tetap atau tidak terjamin di hujung tanduk Seperti anak ayam kehilangan ibu berpecah dan hilang tempat bergantung Seperti anjing dengan kucing adik-beradik yang suka bergaduh Seperti anjing dengan bayang-bayang orang yang tamak. perbuatan jahat yang tersembunyi Seperti ayam berak kapur muka pucat dan tidak bermaya Seperti bertih digoreng bunyi bising atau percakapan yang tidak berhenti-henti Seperti cacing kepanasan tidak diam atau tenang. selalu gelisah Seperti embun di hujung rumput kasih sayang yang tidak berkekalan Seperti gergaji dua mata/ Seperti talam seseorang yang mengambil kesempatan daripada dua muka pertelingkahan antara dua pihak Seperti harimau menyembunyikan menyembunyikan kelebihan yang ada pada dirinya kukunya Seperti hujan jatuh ke pasir/ Seperti memberi nasihat kepada orang tetapi tidak berkesan mencurahkan air ke daun keladi Seperti katak di bawah tempurung orang yang cetek pengetahuannya mengenai hal dunia luar Seperti kera kena belacan tidak suka duduk diam Seperti kera mendapat bunga seseorang yang tidak tahu menghargai pemberian orang lain Seperti kerbau dicucuk hidung seseorang yang lurus. tidak cukup dengan apa-apa yang ada Seperti api dalam sekam dendam.

biar sampai jadi Bersabar melakukan kerja yang susah sehingga berjaya. diluahkan mati bapa. Kalau akhirnya jatuh ke tanah juga. orang itu pandai melakukan jenayah. Genggam bara api. Sebagai contoh. Biar putih tulang. Sepandai-pandai tupai melompat. lama-lama jadi Sedikit demi sedikit. Harapkan pagar. rakyat yang menderita. Berikut adalah beberapa contoh pepatah Melayu: Pepatah Melayu Maksudnya Ditelan mati emak. Kedua-duanya hangus. arang. Jika tidak dipecahkan ruyung. Percaya akan orang yang mengkhianati kita. Orang yang pandai akan melakukan kesalahan sesekali. pagar makan padi. ringan sama dijinjing. kain. Rela mengorbankan nyawa daripada menanggung malu. sekali jatuh pun cukuplah susah. mati di tengah-tengah. malang tak berbau. Kemalangan berlaku tanpa diketahui terlebih dahulu. Guruh tak berbunyi. . menang jadi arang. manakan Kejayaan tidak akan datang begitu sahaja tanpa berusaha. Berat sama dipikul. Sehari selembar benang. Kalah jadi abu. pelanduk Orang besar-besar berselisih. tetapi pepatah mempunyai rangkaian perkataan berkeratkerat atau berpatah-patah. Orang yang bercita-cita akan berusaha mencapainya. Gajah sama gajah berjuang. jangan putih mata. Bekerjasama dan saling menolong. Susah memilih kerana kedua-dua pilihan sama penting. Pepatah Pepatah seakan-akan sama dengan bidalan. di situ ada jalan.Peribahasa| 13 C). diam besi berkarat bermaksud orang yang pendiam tetapi berakal itu lebih baik daripada orang yang pendiam tetapi bodoh. Di mana ada kemahuan. lama-lama berhasil juga. diam ubi berisi. Kedua-dua pihak yang berkelahi sama-sama menanggung kerugian tidak kira siapa yang menang atau siapa yang kalah.

Bidalan Bidalan ialah susunan kata-kata yang telah digunakan umum dalam masyarakat Melayu. semakin berisi semakin Semakin banyak wang/ilmu. nyiru kami tadahkan. Takut kerana salah. ambil yang baik. Jika kerbau dipegang pada talinya. Contoh: Bidalan dan Maknanya: Adat periuk berkerak. makin berisi makin tegak yang bermaksud semakin kaya semakin sombong. jika Janji mesti ditepati. jalan berturut [Melakukan sesuatu hendaklah menurut kebiasaan yang lazim] . budi Budi baik dikenang walaupun orangnya sudah mati. berasa berani. mestilah berusaha] Alur bertempuh.my/) D). Contoh bidalan seperti jangan bawa resmi jagung.Peribahasa| 14 dapat sagunya. melakukan kejahatan. orang lapar diberi Mendapat sesuatu yang diingini. Di dalam bidalan terkandung perbandingan. buat jahat Lakukan kerja yang baik biarlah ada batasnya tetapi jangan jangan sekali. Buat baik berpada-pada. Ikut resmi padi. nasi. sebaliknya jika benar. ambil yang jernih. yang baik dikenang juga. teladan. tunduk. adat lesung berdedak [Jika ingin hidup mewah. (Sumber: http://www. Berasa takut kerana melakukan kesalahan. Kecil tapak tangan. dan pengajaran.schoolnet. orang itu semakin merendahkan diri. Orang haus diberi air. Menunjukkan kesyukuran atas pemberian kepada kita. Hancur badan dikandung tanah. Buang yang keruh. Buang yang jahat. berani kerana benar. manusia dipegang pada janjinya.

berkata dengan yang pandai [Lebih baik bekerja di bawah pimpinan ketua yang berpengalaman] Belum duduk sudah berlunjur [Belum memperoleh sesuatu yang dihajati tetapi sudah berasa gembira] Berbuat di alang. silap lidah jiwa hilang [Berhati-hati apabila bercakap tentang hal orang lain] Bercakap siang pandang-pandang. berjalan supaya sampai [Kalau membuat kerja. berunding sebelum dibuat [Berfikir baik-baik dahulu kemudian baru bertindak] Berjagung-jagung dahulu sementara menantikan padi masak [Membuat kerja sambilan sementara mendapat pekerjaan yang tetap] Berkaul pada keramat [Meminta sesuatu hendaklah kena pada tempatnya] Berpahit-pahit dahulu supaya manis kemudian [Membuat kerja yang susah dahulu. belayar di luar musim [Melakukan sesuatu bukan pada masa yang sesuai] Bercakap memandang-mandang. baru bersihkan halaman orang [Membetulkan kesalahan sendiri dahulu sebelum betulkan kesalahan orang lain] Bertanjak baharu tinjau [Membuat kerja mengikut aturan] Bertanya supaya tahu. berjalan dengan yang tua. hendaklah dikaji dahulu dan lakukannya sampal selesai] Biar alah sabung.Peribahasa| 15 Batu yang selalu bergolek dalam sungai itu tiada dihinggapi lumut [Seseorang yang sering bertukar-tukar kerja sukar hendak mencapai kemajuan] Belayar bernakhoda. bercakap malam dengar-dengar [Perlu berhati-hati apabila memperkatakan sesuatu] Berfikir sebelum berkata. asalkan menang sorak [Tewas dalam perlawanan namun masih bercakap besar] . yang senang dibuat kemudian] Bersihkan halaman sendiri dulu.

jangan tertiarap [Biar rugi sedikit danipada rugi banyak] Biar titik. jangan dipagut ikan kecil (Biar kalah kepada orang yang kuat daripada kalah kepada orang yang lemah] Biar genting. jangan berkelahi kemudian [Berfikir baik-baik supaya tidak menyesal] Biar ditelan buaya. jangan jatuh terhempas [Berhenti bekerja dengan kemahuan sendiri adalah lebih baik daripada dipecat] Biar lambat asalkan selamat [Membuat sesuatu kerja biarlah cermat dan berhati-hati] 501 Biar luka di dada. jangan mati kena tendang [Biar mati mempertahankan kehormatan daripada mati dalam kehinaan] Biar mati seperti kutu. ambil yang jernih [Melupakan perkara yang tidak baik dan mengingati perkara yang baik sahaja] .Peribahasa| 16 Biar buruk kain dipakai. jangan pecah di mulut [Menyimpan rahsia] Biar penat badan. jangan tumpah [Biar rugi sedikit jangan rugi banyak] Buang yang keruh. jangan luka di belakang [Biar kalah selepas berlawan daripada kalah kerana melarikan diri] Biar mati anak jangan mati adat [Pegangan adat yang kuat sehingga sanggup anak menjadi korban] Biar mati di mata pedang. asalkan hati suka [Seronok membuat sesuatu kerja walaupun kerja itu susah] Biar putih tulang jangan putih mata [Sanggup mati daripada menyerah kalah] Biar senget. asalkan pandai mengambil hati [Biar miskin asalkan berbudi bahasa dan berhati mulia] Biar berkelahi dulu. jangan mati seperti tuma [Biar mati kerana membuat kebaikan danipada mati kerana membuat kejahatan] Biar pecah di perut. jangan putus [Biar rugi sedikit daripada rugi banyak] Biar jatuh terletak.

Peribahasa| 17

Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali [Berbuat baik biarlah sekadarnya tetapi perbuatan jahat jangan sekali-kali dicuba] Buruk dibuang dengan rundingan, baik ditarik dengan muafakat [Sesuatu masalah dapat diatasi jika pihak-pihakyangterlibat bersedia untuk berunding] Cermat masa banyak, jimat masa sedikit [Selalu berhati-hati dalam membelanjakan (menggunakan) sesuatu] Cicir dipungut, hilang dicari [jangan melakukan pembaziran] Dalam berselam, cetek bertimba [Sesuaikan sesuatu dengan keadaan] Daripada bersahabat dengan orang bebal, lebih baik berseteru dengan orang berakal [Bermusuh dengan orang pandai lebih elok daripada berkawan dengan orang yang bodoh] Daripada cempedak baiklah nangka [Lebih baik ada daripada tiada langsung] Daripada hidup bergelumang tahi, baik mati bertimbun bunga [Daripada hidup menanggung dosa, lebih baik mati meninggalkan nama yang baik] Daripada hidup bercermin bangkai, Iebih balk mati berkalang tanah [Lebih baik mati danipada hidup menanggung malu dan kehinaan] Duduk seorang bersempit-sempit, duduk banyak berlapang-lapang [Pendapat ramai lebih baik daripada pendapat individu] Elok bahasa kan bakal hidup, elok budi kan bakal mati [jika tutur katanya elok, seseorang itu akan disayang semasa ia hidup, jika budinya banyak, seseorang itu akan dikenang walaupun ia telah mati] Elok lenggang di tempat data [Bergembira haruslah pada tempat atau waktu yang sepatutnya] Gading pada gajah yang sudah keluar itu bolehkah dimasukkan pula? [Sesuatu yang telah dilakukan tidak dapat ditarik semula]

Peribahasa| 18

Genggam bara api biar sampa jadi arang [Apabila melakukan sesuatu pekerjaan yang susah, kita hendaklah bersabar dan menyempurnakan pekenjaan itu sehingga benjaya] Habis akal, baru tawakal [Sesudah habis segala khtiar barulah berserah kepada Tuhan] Habis alur maka beralu-alu [Jika persetujuan tidak dapat dicapal melalui rundingan, barulah gunakan paksaan] Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga [Budi baik seseorang tidakakan dilupakan walaupun orang itu sudah meninggal dunia] Hempas tulang berisi perut [Hidup akan senang jika rajin bekerja] Hendak belajar berenang dapatkan itik, hendak belajar memanjat dapatkan tupai [Hendak mempelajari sesuatu bidang, belajarlah dengan orang yang mahir dalam bidang itu] Hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa [Berbuat baik semasa masih hidup untuk diri sendiri dan masyarakat] Hilang geli kerana geletek [Sesuatu yang sudah biasa tidak berbekas kepada kita] Hujan tidak sekali jatuh, simpai tidak sekali erat [Sesetengah pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan sekali gus] Ingat sebelum kena, jimat (hemat) sebelum habis [Perlu berwaspada setiap masa supaya tidak terpedaya dan habis harta] Jalan di tepi-tepi, benang arang orang jangan dipijak [Kita hendaklah bersopan santun apabila berada di negara asing] Jalan peliharakan kaki, berkata peliharakan lidah [Berhati-hati dalam semua perkara] Jangan bagai orang patah selera, banyak makan [Pura-pura tidak mahu tetapi dalam hati sangat suka]

Peribahasa| 19

Jangan bawa resmi jagung, semakin berisi semakin tegak [angan sombong apabi ia mendapat sesuatu kelebihan] Jangan berebutkan tembikar pecah [Jangan berkelahi kerana berebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya] Jangan bermain di air keruh [Jangan ditiru perbuatan yang buruk] Jangan buat kerbau tanduk panjang [Jangan campuri urusan oràng lain] Jangan dibangunkan kucing tidur [Jangan diganggu musuh yang tidak berbuat apa-apa] Jangan dibiarkan sampai naik ke mata [Sesuatu perkara yang tidak balk jangan dibiarkan sampal melampaul batas] Jangan didengarkan siul ular [Kita harus tetap awas dan jangan pedulikan tipu muslihat musuh] Jangan difikir air pasang sahaja [Jangan harapkan nasib akan sentiasa baik]

Jangan difikir bengkok tebu, bengkok pula manisnya [Jangan disangka bahawa idea yang dikemukakan oleh orang yang jahat itu tidak baik] Jangan dilepaskan tangan kanan, sebelum tangan kiri berpegang [Jangan dilepaskan kerja yang ada sebelum mendapat kerja yang baru] Jangan diperlelarkan timba ke perigi, kalau tak putus, genting [Perbuatan yang tidak baik (jahat) jangan dibiasakan] Jangan ditentang matahari condong, takut terturut jalan tak berintis [Jangan buat orang yang berkuasa marah kerana kita yang akan menanggung padahnya kelak] Jangan lemparkan pancing tiada berumpan [Sia-sia mengharapkan sesuatu kalau tidak cukup syarat] Jangan mengukur baju orang di badan sendiri [Kita tidak boleh menyamakan kedudukan orang lain dengan kedudukan diri sendiri] Jangan puntung berasap jua

Peribahasa| 20

[Perselisihan (perkara) yang sudah selesai, Jangan diungkit-ungkitkan lagi] Jangan tercirit di periuk [Jangan berbuat angkara di tempat kita menumpang] Jika hendak beranak, ikutlah kata bidan [Mendengar nasihat pakar] Jika takut kamu dibenci orang, jangan kamu memerintah [Jika menjadi ketua, akan ada orang yang membenci kita] Jikalau menampi, jangan tumpah padinya [Berhati-hati apabila memilih sesuatu supaya tidak terbuang apa-apa yang baik atau berguna] Jikalau tidak dapat dibaiki, janganlah dipecahkan [Perkara yang tidak dapat kita selesaikan, janganlah kita kusutkan]

E).

Perbilangan

Perbilangan adat, banyak pengertian yang ditafsirkan, antaranya teromba, undang-undang yang tetap dan kata-kata adat. Menurut Aripin Said (1996), perbilangan adat adalah sebagai gundalan adat, iaitu ikatan puisi yang menyatakan adat lembaga atau asal usul adat lembaga khususnya terdapat dalam kalangan mereka yang memakai Adat Pepatih. Secara ringkasnya, perbilangan adat merupakan susunan adat dalam bentuk puisi (puisi adat) yang mencerita dan menerangkan sesuatu dan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau (adat/peraturan). Perbilangan adat ini berasal dan berkembang di daerah Minangkabau dan Palembang yang dikenali sebagai „Adat Minangkabau‟. Di Malaysia, perbilangan adat ini, banyak diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan, iaitu dipergunakan dalam Adat Pepatih. Seperti puisi lain, perbilangan adat diperturunkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke satu generasi. Menurut Alwi Salim (1983), perbilangan adat ini diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui ketua-ketua adat lembaga yang disebut „Buapak‟. Walaupun begitu perbilangan adat ini mengalami perubahan dan kesesuaian mengikut keadaan dan zaman, seperti pada zaman kedatangan Islam, perbilangan adat mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam seperti yang dibuktikan oleh perbilangan ini: Adat bersendi hukum Hukum bersendi Kitabullah Kuat adat, tak gaduhkan hukum Kuat hukum, tak gaduhkan adat

242) Manakala Abdullah Siddik. Beliau juga memberi contoh-contoh perbilangan adat untuk genre puisi yang digolongkan sebagai „gurindam‟. telah menyimpulkan ciri-ciri yang terdapat dalam perbilangan adat. Perbilangan adat juga mempunyai fungsi kepada masyarakatnya. Isinya memuat hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang. (Za‟ba 1962. Terdapat sisipan berbagai puisi yang lain. hubungan keluarga. dinyatakan seperti berikut: Raja menobat di dalam alam Penghulu menobat di dalam luak Lembaga menobat di dalam lingkungannya Orang banyak menobat di dalam teratak. Perbilangan adat . makna yang kemas dan mendalam”. dapat dikatakan perbilangan tersebut telah mengalami ciri-ciri keislaman. antaranya: Kelebihan nabi dengan mukjizat Kelebihan umat dengan muafakat Bulat air kerana pembetung Bulat manusia dengan muafakat Air melurut dengan bandaraya Benar melurut dengan muafakatnya. rima atau jumlah perkataan dalam satu baris 2. iaitu menggunakan gurindam. antaranya ialah untuk membicarakan susun lapis pemerintahan. pantun dan lain-lain bentuk puisi dalam penyampaiannya. fungsi dan tugas setiap ahli masyarakat. rangkap.Peribahasa| 21 Ikut hukum. Namun ia tetap mempunyai susunan. adalah: 1. adat istiadat yang diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat. Nor (1991). Walaupun terdapat penyesuaian tetapi ciri-ciri masih dipertahankan. antara lain. menyebut perbilangan adat sebagai „peribahasa adat‟. peribahasa dan lain-lain 3. menyatakan perbilangan adat sejenis puisi yang tidak tertentu bentuknya (sama seperti gurindam dan seloka). Manakala Mohd Yusof Md. (Abdullah Siddik 1975. misalnya pantun. Perbilangan adat ini berbentuk bebas. Berdasarkan perbilangan di atas.110) Manakala Siti Hawa Haji Salleh (1987). muafakat Ikut adat muafakat. Puisi bebas yang tidak tentu jumlah baris. syair. gurindam. Menurut Za‟ba yang dipetik oleh Aripin Said (1996): “perbilangan adat merupakan puisi melarat yang tidak tetap timbangan suku kata dan rimanya.

dipersetujui bersama Mengekalkan satu norma tertentu dalam masyarakat Menggambarkan corak dan pola hidup bermasyarakat. digunakan dalam menguruskan undang-undang jenayah atau hukum pidana adat yang menyatakan jenis-jenis kesalahan. mengenai pembahagian harta dan syarat pembahagian harta dan hak. antaranya: 1. iaitu dari peringkat rendah kepada peringkat tertinggi. Falsafah. Memberi panduan/pendidikan Membentuk /membina masyarakat yang harmoni Satu cara kawalan sosial . 3. pembahagian harta dan sebarang majlis keramaian. Metos dan lagenda. Adat ini juga disebut “teromba”‟ iaitu lagu asal usul. iaitu susunan kata-kata khas untuk istiadat tertentu seperti pelantikan Penghulu. Segalanya terjalin ke dalam satu sistem intelek yang menjadi asas kepada seluruh adat Minangkabau. 4. ialah: 1. Berkisarkan tentang konsep dan aspek yang diketengahkan dalam perbilangan adat dinyatakan oleh Alwi Salim (1983). iaitu menyatakan asal-usul adat dan alam Minangkabau. 2. Konsep pemerintahan. 2. Kata-kata istiadat. Ini digambarkan dalam: Raja menobat di dalam alam Penghulu menobat di dalam luak Lembaga menobat di dalam lingkungannya Ibu bapa menobat pada anak buahnya Orang banyak menobat di dalam terataknya .Peribahasa| 22 juga untuk menyatakan bahawa setiap orang berguna dalam satu-satu masyarakat. Terdapat berbagai jenis perbilangan adat yang berasaskan sistem sosial Minangkabau. sebahagian besar perbilangan adat termasuk dalam kategori falsafah. dalam konsep ini perbilangan adat menyatakan dengan jelas susunan pemerintahan adalah mengikut peringkat-peringkat berikut. Menggambarkan pola pemikiran masyakat (kepandaian/kebijaksanaan). Ini kerana katakata falsafah ini disisipkan ke jenis lain. 3. 5. 4. Kesimpulannya fungsi perbilangan adat terhadap masyarakatnya. menurut Mohd Taib Osman (1975). antaranya ialah: 1. jenis bukti dan hukuman dan juga undang-undang sivil. Undang-undang. perkahwinan. meminang. 6. kedatangan “bangau putih” iaitu orang Minangkabau yang me rantau ke Negeri Sembilan dan perhubungan mereka dengan “gagak hitam” iaitu orang asli Negeri Sembilan. Di bawa oleh dua Datuk bersaudara iaitu Datuk Temenggung dan Datuk Pepatih Nan Sebatang.

Kata hikmat dijadikan pedoman hidup dan percakapan umum. banyak menjurus kepada adat berumah tangga. Ini untuk menunjukkan bahawa masyarakat mempunyai taraf yang sama dan mesti dimuliakan. Kata Hikmat Kata hikmat merujuk kepada kata-kata punjangga. ulama atau orang bijak pandai. masyarakat Adat Pepatih melahirkan perbilangan ini adalah mengikut susunan unilateral-matrilineal. dalam sistem ini perbilangan adat digunakan untuk pembahagian harta pusaka. Aspek adat istiadat. perkahwinan. hak. memberi balas 3. pedoman. Sebagai kesimpulannya. Sehingga kini perbilangan adat ini masih digunakan oleh kelompok masyarakat yang mengamalkan tatacara Adat Perpatih. pegangan dan juga perpaduan. Mengikut Adat Perpatih harta pusaka diperturunkan kepada anak perempuan sahaja dan tanah pusaka tidak dibenarkan dijual atau digadai. iaitu dari pertunangan. didengarkan perbilangan ini: Majlis di tepi air Mendesa di perut kenyang 4. Yang mana Buapak dan Datuk Lembaga bertindak sebagai pemegang kuasa. memapas Yang membunuh membangunkan Yang menjual. 6. perbilangan adat ini tidak didasarkan kepada pembalasan tetapi didasarkan kepada pemulihan (restitution). Ia merangkumi pemilihan ketua dalam masyarakat. perbilangan adat dapat dikatakan sebagai bentuk puisi klasik yang juga intim dengan kehidupan masyarakat Melayu lama. Sistem kewarisan. kata-kata perbilangan disusun indah dan menunjukkan bahawa kehidupan memerlukan ekonomi yang teguh. Aspek sosial. Konsep keadilan.Peribahasa| 23 2. penceraian sehingga kepada pembahagian harta. F). diperturunkan perbilangan ini: Yang buta penghembus lesung Yang pekak pelepas bedil Yang lumpuh penghuni rumah Yang kuat pembawa beban Yang bingung disuruh-suruh Yang cerdik lawan berunding 5. tanggungjawab. Bentuknya ringkas tetapi mempunyai maksud yang benar dan . Aspek ekonomi. Diperturunkan kata-kata ini: Yang mencincang. utamakan nisab sebelah ibu.

perkara v. Hal ini kerana peribahasa berupaya untuk berkembang dan relevan dengan bahasa tersebut secara keseluruhannya. “kita mesti menanti waktu. Za‟ba juga menyebut tentang kategori yang sama sebagai lidah pendeta yang didefinisikan sebagai perkataan yang bijak. jelas bahawa pembelajaran dan penghayatan peribahasa bertujuan meningkatkan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid. benar dan berisi. Pemilihan peribahasa… hendaklah mengutamakan falsafah. halaman xiv dinyatakan bahawa : “ Peribahasa…perlu diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. peribahasa mempunyai kedudukan yang sama penting dengan aspek lain. keperibadian dan nilai murn i masyarakat Malaysia. “maju bangsa maju negara” dan sebagainya.… dan hendaklah diajarkan dalam konteks. 8. Dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat. pandang apa yang ia kata”. AKTIVITI 8. dalam bahagian Sistem Bahasa. Ini bermaksud ungkapan yang berupa nasihat.2 Bina peta minda untuk memudahkan anda membezakan antara jenis-jenis peribahasa. waktu tidak menanti kita” dan sebagainya. pendek. panduan dan peringatan serta dijadikan pedoman hidup. ” Dalam hal ini. Hasil penulisan tentunya akan menjadi lebih indah dan bermutu sekiranya dimuatkan dengan peribahasa yang tepat dan sesuai. Mengikut Kamus Dewan.3 Peribahasa dalam Pendidikan Dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek Bahasa Melayu khasnya di sekolah. . kata hikmat atau kata pujangga ialah perkataan orang bijak pandai yang mengandungi pengertian yang tinggi. Contoh yang lain juga seperti “ jangan pandang orang yang berkata. contohnya “bahasa menunjukkan bangsa”. Kemahiran berbahasa ini pula akan diteliti dalam konteks kebolehan murid menggunakan peribahasa dalam aktiviti seharian dan penulisan.Peribahasa| 24 dalam. sedap. “bersatu teguh bercerai roboh”.

mereka harus dirangsang agar menggunakan peribahasa dalam pelbagai situasi. iaitu guru bertindak sebagai fasilitator. pengajaran berpusatkan guru turut menyebabkan pengajaran peribahasa tidak begitu berkesan. Dengan strategi pengajaran berdasarkan konteks ini. Selain jumlah dan jenisnya yang banyak. Justeru itu. sifat peribahasa yang hanya sesuai untuk keadaan tertentu telah menyebabkan minat dan kecenderungan untuk mempelajarinya menurun. Selain itu. murid perlu diajar mengenai ciri dan penggunaan peribahasa secara mudah dan tepat. murid diajar menghayati peribahasa berdasarkan konteks dan situasi. Dengan cara ini.Peribahasa| 25 Sehubungan itu. manakala murid begitu pasif sebagai penerima maklumat. Sebaliknya. Justeru itu. Namun begitu. Ini kerana. Menerusi pendekatan ini. pengamatan perlu dilakukan mengenai hubungan antara perkara yang dibandingkan. Bagi mencapai tujuan ini. Antaranya ialah kesukaran murid untuk mengingat sesuatu peribahasa ekoran sifat yang mempunyai pelbagai makna. Peribahasa tersebut sebenarnya lebih sesuai bagi menyatakan perajurit negara yang berjuang mempertahankan tanah air atau pengorbanan yang suci dan bermakna. . Guru dicadangkan agar memilih peribahasa yang mudah dan biasa digunakan dalam masyarakat. beberapa halangan perlu dihadapi semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. peribahasa yang tepat bagi remaja yang berkumba haram seperti yang digambarkan dalam petikan tadi ialah menempah maut. Akibatnya murid akan berusaha menghafal peribahasa yang diberikan dan tidak menghayatinya sehingga mereka menganggap peribahasa adalah sesuatu yang sukar untuk dipelajari. Guru memberikan penjelasan mengenai maksud peribahasa. diikuti dengan menyimpul makna yang simbolik dan terakhir dengan membuat penilaian terhadap ketepatan peribahasa berdasarkan konteks dan situasinya. Berikut merupakan contoh pengajaran peribahasa menggunakan konteks situasi. “…Remaja di kawasan perumahan itu sanggup menggadai nyawa untuk berlumba haram walaupun telah diberi amaran beberapa kali oleh pihak polis” Jelas sekali peribahasa menggadai nyawa di atas diungkapkan dalam bentuk yang tidak tepat. murid tidak seharusnya digalakkan menghafal sesuatu peribahasa seperti yang lazim dilakukan sebelum ini. perbuatan yang dilakukan adalah tidak bermoral. Guru juga harus mengetahui maksud dan pengertian serta penggunaan peribahasa yang diajar kepada murid. guru perlu bijak memilih peribahasa yang akan diajar. sebagai jalan penyelesaian adalah dicadangkan agar pengajaran peribahasa di dalam bilik darjah menggunakan pendekatan kontekstual.

Peribahasa ini bertujuan untuk membantu para pelajar membuat pengertian yang tepat tentang sesuatu peribahasa supaya penggunaannya sesuai dengan konteks ayat atau karangan begitu juga penggunaanya dalam kehidupan seharian. 3. terdapat cd/DVD yang dijual di pasaran berkaitan peribahasa yang sesuai digunakan khususnya di peringkat sekolah rendah. kemahiran tatabahasa. 4. Seseorang guru yang kreatif melihat peribahasa sebagai salah satu bahan pengajaran yang banyak mempunyai unsur-unsur pengajaran. Karangan dan pertuturan akan lebih menarik jika peribahasa adalah unsur gaya dalam pertuturan dan penulisan. Ayat contoh ini disediakan dalam susunan tatabahasa yang mudah bagi para pelajar memahami penggunaannya. Simpulan Bahasa 6.Peribahasa| 26 Peribahasa yang digunakan dalam karangan dan juga pertuturan sebenarnya bukanlah untuk keperluan makna. pemahaman. Penggunaan peribahasa bertujuan untuk memperindah bahasa dan untuk menimbulkan daya tarikan atau kesan-kesan lain. Sesebuah karangan dapat difahami tanpa menggunakan peribahasa. Dengan kata lain. teka-teki atau kuiz. RUMUSAN Penggunaan peribahasa dalam pengajaran bahasa Melayu sangat bergantung pada daya kreativiti seseorang guru. seseorang hendaklah betul-betul memahami peribahasa itu dan mengetahu tempat dan ketikanya peribahasa itu diperlukan. bagaimanapun bagi guru yang kesuntukan masa. Peribahasa boleh diaplikasikan dalam pelbagai kemahiran bahasa seperti penulisan karangan. pemaksaan peribahasa dalam sesebuah karangan akan menyebabkan tujuan penggunaannya tidak tercapai. kemasyarakatan. Perbilangan 7. Kata Hikmat . Peribahasa Perumpamaan Pepatah Bidalan 5. Malah. dan sebagainya. Peribahasa tidak wajar dipaksakan ke dalam konteks. 2. Tiap-tiap peribahasa diberikan erti dan juga ayat contoh. Guru yang kreatif boleh membina sendiri bahan bantu mengajar ini. Pemaksaan akan menyebabkan karangan atau pertuturan itu tidak menarik. KATA KUNCI 1. untuk menggunakan peribahasa dengan baik. kemahiran lisan atau bercerita. kemahiran berfikir dan sebagainya.

2010.com/ http://www. http://blog. Pantun Berkait. Pada pendapat anda.org/wiki/Peribahasa . Pada pandangan anda. Kadir Ahmad.com. Abdullah Hassan. adakah peribahasa masih relevan dalam kehidupan moden hari ini? 2. Bagaimakah peribahasa dapat meningkatkan keperibadian seseorang? Fikirkan.wikipedia.htm http://ms. Peribahasa dapat dijadikan sebagai bahan P&P Bahasa Melayu. Peribahasa. bagaimanakah caranya? RUJUKAN A. Singapura: Malaysia Publishing Limited.Peribahasa| 27 PENILAIAN KENDIRI 1.my/AbdullahHassan/ http://peribahasamelayu.tutor. 1964.edu. 3.upsi.my/stpm/peribahasa/peribahasa.

terkandung koheren dan kohesi di samping kewujudan penanda-penanda wacana tertentu bagi menghasilkan sesebuah penulisan yang lengkap. 9. Dalam bidang penulisan. anda diharapkan dapat: 1. Tuntasnya.0 PENGENALAN Wacana merupakan sebuah kesatuan lengkap melebihi batas-batas ayat. wacana dianggap dapat memenuhi sesebuah ciri penulisan yang lengkap.Keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasa merupakan suatu kesatuan .1 Definisi Wacana Menurut KAMUS WEBSTER. disertasi formal. pertuturan. khutbah KAMUS DEWAN EDISI BARU (1993). 3. 2. kewujudan wacana menentukan kelangsungan sesebuah penulisan yang baik dan bermutu. Di dalam wacana. atau percakapan -Hubungan secara umum. keseluruhan tutur yang . (1983) wacana bermaksud: -Hubungan fikiran dengan kata-kata. wacana menyediakan kesemua ciri yang melengkapi bagi sesebuah penulisan. menjelaskan ciri-ciri wacana. menjelaskan jenis-jenis dan alat wacana. Ini kerana. terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan -Risalah tulisan. 4. kuliah. ekspresi idea-idea atau gagasan-gagasan. menjelaskan perbezaan koheren dan kohesi. menjelaskan wacana bererti: -Ucapan. 9.Wacana dan Laras Bahasa| 1 UNIT 9 WACANA DAN LARAS BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. dan menghuraikan jenis dan ciri-ciri laras bahasa. 5. percakapan. menjelaskan definisi wacana. ceramah.

yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat. ayat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. iaitu: 1. Terlengkap / terbesar / tertinggi kedudukannya 3. Kesimpulan daripada takrifan-takrifan di atas terdapat lapan unsur penting wacana . buku. bab. HENRY GUNTUR TARIGAN: Wacana ialah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yangg mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. Secara ringkas. novel. wacana merupakan unit-unit linguistik yang lebih besar daripada ayat atau klausa. Dalam bentuk lisan / tulisan 8. dan sebagainya). Satuan bahasa 2. Berkesinambungan 6. Teratur / tersusun rapi / rasa koheren (kepautan) 5. ensiklopedia.1 Sila berbincang dengan rakan . Dengan kata lain. Rasa kohesi (kesepaduan) 7. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. sejumlah ayat. cerita. ASMAH HAJI OMAR: Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. CARLSON: Wacana ialah rentetan ujaran yang berkesinambungan dan gramatis serta tersusun rapi.Wacana dan Laras Bahasa| 2 STUBBS. cerpen. HARIMURTI KRIDALAKSANA: Wacana ialah satuan bahasa terlengkap. paragraf. MICHAEL: Wacana merupakan kesatuan bahasa yang lebih besar daripada ayat atau klausa. siri buku (cerita) dan sebagainya. dialog. . ceraian. Mempunyai permulaan dan penutup AKTIVITI 9. yang disebut teks bagi wacana adalah ayat bagi ujaran. perenggan. dalam hierarki tatabahasa merupakan satuan tatabahasa tertinggi atau terbesar. Mengatasi ayat / klausa 4. buku. seperti ertukaran-pertukaran percakapan atau teks-teks tertulis.

5. Mempunyai gaya: bersahaja atau tidak bersahaja.3 Jenis-jenis Wacana 1. perenggan dengan perenggan lain dan isi dengan isi yang lain. rasmi atau tidak rasmi. 6. Diterima khalayak/audiens: penerimaan tinggi jika pembaca atau pendengar memahami sepenuhnya wacana itu dan mempunyai tujuan yang sama. Berdasarkan pengungkapan: wacana langsung dan tidak langsung 3. 9. mempengaruhi pemilihan laras bahasa.2 Buat perbincangan berikut: 1. Berdasarkan bentuk: wacana prosa. Ciri-ciri wacana yang paling dominan dalam melakari penulisan yang baik.penggunaan ayat. Berlandaskan hubungan: penutur dengan pendengar. Mesti memasukkan maklumat yang tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat yang ada dalam ayat sebelumnya. Kepentingan wacana dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 4. Berdasarkan media penyampaian: wacana lisan dan tulisan 2.2 Ciri-ciri Wacana : 1. 7. 9. Mempunyai andaian dan inferens: inferens memberikan maklumat baru kepada andaian. mempunyai kohesi (kesepaduan): ketepatan seluruh isi-isi yang dikemukakan fokus kepada tajuk atau isu yang diketengahkan. 8. Bermaklumat: tiap-tiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang tidak terdapat dalam ayat sebelumnya. penulis dengan pembaca. 9. penggunaan dialek. 3. AKTIVITI 9. 2.Wacana dan Laras Bahasa| 3 1. puisi dan dramai . 2. mempunyai tujuan bagi menentukan jenis wacana. ayat. Takrifan wacana dalam penghasilan sesebuah penulisan. Mempunyai koheren (pertautan: ayat dengan ayat.

sama ada Fadil atau Nizam yang ingin membeli kamus tersebut atau perkataan dia itu merujuk kepada kedua-duanya sekali. gagasan. Untuk mendapatkan wacana yang kohesif dan koherens. sebab dan akibat atau hubungan kewaktuan. 9. Adakah ia satu hubungan penambahan. Ulas tentang cara menjadikan sesebuah penulisan yang lengkap berdasarkan jenis-jenis wacana. Contohnya: i) ii) Suami sakit dan isteri meninggal dunia.3 1. Jika ayat tersebut ingin ditujukan kepada kedua-duanya seharusnyalah perkataan dia digantikan dengan perkataan mereka. Pensyaratannya akan dapat dipenuhi sekiranya wacana itu sudah terbina yang disebut kekohesian. Oleh itu dapatlah disimpulkan bahawa wacana itu tidak koherens.ia dapat digunakan dengan pelbagai alat wacana. Contohnya: Fadil dan Nizam pergi ke kedai buku. Suami sakit kerana isteri meninggal dunia. Dengan itu penggunaan kata hubung ini menjadi ayat lebih eksplisit dan menjadi jelas jika dibandingkan dengan ayat tanpa kata hubung seperti ayat: Suami sakit. fikiran atau idea yang utuh. Apabila wacana itu kohesif. Hubungan akan menjadi jelas sekiranya diberi kata penghubung dan menjadi wacana seperti berikut. baik yang berupa aspek gramatikal maupun yang berupa aspek semantik atau gabungan kedua-dua itu sekali. akan terciptalah kekohesian iaitu isi wacana yang benar. Wacana itu tidak kohesif kerana kata ganti nama diri dia tidak jelas untuk menunjukkan kepada siapa. Alat-alat gramatikal yang dapat digunakan untuk membuat sebuah wacana menjadi kohesif antaranya ialah: Pertama penghubung ialah alat untuk menghubungkan bahagian-bahagian ayat atau menghubungkan perenggan dengan perenggan yang lain. serta syarat kewacanaannya yang lain.Wacana dan Laras Bahasa| 4 Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hirarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Ini bererti wacana dibentuk dari ayat atau ayat-ayat yang memenuhi syarat gramatikal.4 Alat Wacana Sesuatu wacana akan disebut baik sekiranya wacana itu kohesif dan koherens. terdapat konsep. Pada wacana ini. hubungan antara ayat pertama dan yang kedua tidak jelas. . AKTIVITI 9. Dia ingin membeli Kamus Dewan yang terbaharu. Isteri meninggal dunia. Sebagai satuan bahasa yang lengkap. yang boleh difahami oleh pembaca dan pendengar tanpa sebarang keraguanpun. iaitu adanya keserasian hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam wacana tersebut.

Setiap ayat tersebut berdiri dengan sendirinya. wacana itu kelihatan lebih efektif. . Antaranya: Pertama. 9. AKTIVITI 9. dia berasal dari Perak. Tunjukkan bagaimana alat wacana dapat menjelaskan kekaburan yang berlaku dalam sesebuah penulisan. sesebuah wacana yang kohesif dan koheren dapat juga dibuat dengan bantuan pelbagai aspek semantik.Wacana dan Laras Bahasa| 5 iii) iv) Suami sakit. mereka. Ketiga. Oleh sebab itu isteri meninggal dunia. dan penghilangan itu sendiri menjadi alat penghubung dalam wacana tersebut. Kedua. iaitu menghilangkan beberapa bahagian tertentu yang sama yang terdapat ayat yang lain. Contohnya i) ii) iii) iv) Pelajar-pelajar tingkatan lima mula memasuki dewan peperiksaan. Dengan itu ayat-ayat itu saling berhubungan. dan kelihatan tidak ada perhubungan antara ayat yang satu dengan yang lain. Mereka tenang untuk menjawab soalan peperiksaan. Contohnya Semalam hari hujan dengan lebat sekali. Dengan ellipsis. Suami sakit. nya. kalimat yang sama tidak perlu diulang. Itu tanda hari nak hujan. kerana terlalu banyak menggunakan kata. itu sebagai rujukan anafora. Dengan menggunakan kata ganti diri sebagai rujukan anafora. kata yang menggunakan kata ganti diri dia.5 PENANDA PENGHUBUNG Selain dari keupayaan gramatikal.ini. Beberapa orang cuba untuk menyelamatkannya. menggunakan ellipsis. Melainkan digantikan dengan kata ganti diri itu. kerana tidak diulang bahagian yang sama. Contohnya: Kawan saya berbaju biru itu namanya Fadil.4 1. Tanpa ellipsis wacana tersebut kelihatan tidak efektif. Dan yang gadis itu bernama Nora berasal dari Pulau Pinang. Hari ini cerah pula. menggunakan kata hubung pertentangan pada ayat yang kedua yang terdapat di dalam wacana itu. sedangkan isteri meninggal dunia. Awan tebal menutupi langit. Fadil lemas di sungai. Dengan itu. Yang di hujung sana namanya Nizam berasal dari Kuala Lumpur.

Dengan itu fonem akan membentuk morfem lalu morfem akan membentuk kata kemudian kata akan membentuk frasa selanjutnya frasa membentuk klausa. Dia tidak mahu terjadi seperti dirinya.Wacana dan Laras Bahasa| 6 Kedua. Keenam. Sintaksis pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa. Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. Kelima. contohnya Kelima-lima orang anaknya telah bersekolah. menggunakan hubungan antara ayat antara kedua-dua ayat tersebut. contohnya Dia malas. Retorik menjadi komponen yang penting bagi wacana. menggunakan hubungan sebab-akibat. Seringkali dia ponteng kelas. menggunakan hubungan tujuan di dalam isi sesebuah wacana. menggunakan hubungan rujukan yang sama pada ayat atau pada dua ayat dalam satu wacana. Tingkat- . Contohnya malam. Wajarlah jika ia gagal dalam peperiksaan. Keempat. Klausa seterusnya membentuk ayat. Contohnya Lapar sungguh lagaknya. Ketiga. menggunakan hubungan generik-spesifik atau spesifik generik contohnya Kerajaan telah cuba untuk menambah bilangan kenderaan awam dan sedaya upaya mengurangkan jumlah bilangan kenderaan peribadi. seperti seminggu tidak makan. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. Kebakaran sering terjadi di Kuala Lumpur. binaan serta konstruksinya. Dan akhirnya ayat akan membentuk wacana. dapatlah disimpulkan bahawa satu tahap yang lebih kecil akan membentuk satuan yang lebih besar. Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana.Ia tidak mengira waktu sama ada siang atau HIERARKI SATUAN WACANA WACANA AYAT KLAUSA FRASA KATA MORFEM FONEM Berdasarkan rajah di atas.

kata. khutbah) atau tulisan (seperti surat. iaitu sama ada naratif (pemerian). kesatuan fikiran yang utuh. miring. percakapan' ii. pertuturan. tubuh . usur-unsur paralinguistik (tanda bacaan. garis tebal) c. frasa. juga dikenali sebagai penanda wacana. deskriptif (pengambaran). Wacana mempunyai penanda. peta dan statistik. aartikel. graf. manakala wacana merupakan peringkat fungsi. ucapan. berkesan. pendahuluan b. Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . munasabah. morfem. logik. Sesuatu wacana merangkumi: i. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. penutup d. dan ayat merupakan peringkat bentuk.Wacana dan Laras Bahasa| 7 tingkat fonem. . cetakan tebal. eksposisi (pendedahan) atau penghujahan. novel. klausa.isi. jadual. Hubungan ini dapat digambarkan seperti berikut: Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. menarik. cerpen). Ia melebihi tingkat ayat. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. 9. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan.

Rumusan 6. sewajarnya. selanjutnya. tetapi. dan perkaitan itu diwujudkan dalam bentuk penggunaan kata ganti nama dia yang merujuk Ahmad. sungguhpun. bak kata. yakni. laksana. bertentangan dengan. namun begitu. lambat-laun. kesimpulannya. contohnya. lantaran. Urutan 3. macam. pastilah. fasal. seperti. Penyataan semula 4. Sebab dan kesan 9. tentulah. ibarat. di samping. Waktu 8. Bandingan 10. sesungguhnya. bertentangan dengan. sebagai kesimpulan. oleh itu. pertama. Contoh 5. KOHESI DAN KOHEREN Kohesi merupakan hubungan perkaitan antara proposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur gramatikal dan semantik dalam ayat yang membentuk wacana. seterusnya. dengan kata lain. sebagai. bersebelahan dengan. dengan itu. sesuai dengan. rumusannya. serta. serupa dengan. selepas. seterusnya. kemudian. kedua. perkaitan itu dinyatakan . lagi. sebaliknya. sememangnya. akhir kata. sebenarnya. Contoh: (a) Apakah yang dilakukan oleh Ahmad? (b) Dia memukul anaknya. walau bagaimanapun. Proposisi dalam ayat (a) berkait dengan proposisi dalam ayat (b). justeru itu. kemudian daripada itu. jadi. lama-kelamaan. akhirnya. (c) Apakah yang dilakukan oleh Ahmad? (d) Jahanam itu memukul anaknya. selepas itu. semasa. sama juga dengan. umpama. akhirnya. ketika. seperti juga. Tambahan 2. apabila. Pada ayat (d). iaitu. bagai. tambahan pula. Pengesahan Contoh dan. pada mulanya. sebab itu. Pertentangan 11. seperti yang diterangkan. kemudian. Tempat 7. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. tambahan lagi.Wacana dan Laras Bahasa| 8 Fungsi 1.

(b) Pak Abu telah turun ke laut pada waktu subuh lagi. tetapi perkaitan itu tidak secara eksplisit (nyata) dapat dilihat daripada ayat yang mengungkapkannya. Dan terdapat juga wacana yang hadir koherensi. Kohesi biasanya diwujudkan melalui penggunaan kata yang maknanya berbeda dengan makna kata yang ditujukkannya. iaitu Ahmad. Demikian juga Pak Abu dan nelayan memiliki acuan yang sama. Sehingga dapat dirumaskan bahawa Pak Abu dan nelayan ialah orang yang sama. Contoh: (a) Siapakah yang dipukul oleh Ali? (b) Ali memukul budak kecil itu. Ayat (b) dapat ditafsirkan sebagai bentuk pendek daripada ayat Aku sedang mandi. Yang penting. Sementara ayat (c) dapat ditafsirkan sebagai OK! Kalau begitu. Hubungan ini dikatakan kohesi. Perkaitan itu juga dapat dilihat pada kata kerja dilakukan dan memukul yang mempunyai kesinambungan makna. Ini dibantu pula oleh kehadiran kata lain seperti laut yang membawa implikasi bahawa orang yang turun ke laut pada waktu subuh untuk menangkap ikan ialah nelayan. Contoh: (a) Angkat telefon itu. tetapi tidak secara nyata memperlihatkan perkaitan gramatikal atau semantik. dan kerananya juga mewujudkan koherensi. Mat! (c) OK! Dalam wawancara di atas (a). Gadis itu kini belajar di sekolah asrama penuh. Jef! (b) Aku sedang mandi. Koheren juga merupakan perkaitan antara proposisi. tetapi tidak kohesi. Perbezaan Kohesi dan Koheren Perbedaan antara kohesi dengan koheren itu menunjukkan bahawa terdapat wacana yang sekali gus hadir kohesi dan koherensi. Anak penyair terkenal itu dan gadis itu mempunyai rujukan yang sama. perkaitan antara proposisi tetap wujud. kata yang digantikan dan kata pengganti menuju pada rujukan yang sama. Mat!. Oleh itu. (b) dan (c). Sesuatu wacana tidak mungkin kohesi tanpa koherensi. biar aku sahaja yang menjawabnya. Contoh: (a) Anak penyair terkenal itu semakin besar. aku tidak dapat menjawab telefon itu.Wacana dan Laras Bahasa| 9 dengan frasa jahanam itu yang dalam konteks normal mempunyai rujukan yang sama. Nelayan yang rajin dan gigih itu bekerja dengan tidak mengenal jemu. . Untaian ayat yang kohesi tetapi tidak koherensi tidak mungkin membentuk suatu wacana.

2. sesuatu . (b) Halim membeli motosikal baharu. Katafora ialah hubungan antara kata ganti nama dengan nama sebenar yang mengikutinya. Anafora dan Katafora Anafora dan katafora ialah sejenis hubungan atau pertautan dalam wacana. iaitu Halimah. Dalam keadaan biasa. Contoh: (a) Dengan keretanya itu. AKTIVITI 9. jawapan yang diharapkan ialah orang yang dipukul Ali.Wacana dan Laras Bahasa| 10 Ayat (a) dan ayat (b) menunjukkan bahawa terdapat perkaitan antara gramatis dengan semantik. Contoh: (a) Apakah yang dipandang oleh emak? (b) Dia memandang bulan di langit. Halimah menjelajah Malaysia. Anafora ialah hubungan antara kata ganti nama yang mengaju kepada kata sebenar.6 Laras Bahasa Laras J bahasa dikaitkan dengan kesesuaian dengan bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. dan bukannya Ali memukul budak kecil itu. Tetapi tidak koherensi kerana fokus pertanyaan ayat (a) ialah siapa. Oleh itu. Bina peta minda yang memperlihatkan kepentingan koherens. kata ganti nya mengacu kepada kata berikutnya. Dalam ayat di atas. Ini dinamakan hubungan anafora. tetapi Halim. Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang wacana digunakan. Bina peta minda yang memperlihatkan kepentingan kohesi. 9. ayat (b) seharusnya berbunyi budak kecil itu (yang dipukul oleh Ali). Dalam ayat (a).5 1. dan dengan motosikalnya itu. Busro diajak mengelilingi bandar Kajang. dia mengaju kepada kata emak. kata ganti nya tidak mengacu kepada Busro. Dalam ayat (b).

Laras dipengaruhi oleh latar. politik. sama ada ia merupakan wacana syarahan atau ucapan. sains. laporan. sukan. Jika wacana merupaan wacana ilmiah. dan gaya penyampaian. Bidang-bidang ini menentukan kosa kata dan istilah serta jenis ayat dan ragam ayat yang digunakan. ayat bias dan ayat songsang. perbahasan dan khutbah atau doa? JIka tulisan sama ada ia esei. cara penyampaian. rragam ayat aktif dengan ayat tunggal yang pendek-pendek banyak digunakan supaya sesuai dengan tempo perlawanan bola sepak berkenaan. perubatan. memorandum atau iklan? mengimbangi sama ada suatu ucapan berkenaan disampaikan dalam situasi formal atau tak formal. iaitu tajuk wacana. Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa. Cara penyampaian Jika lisan. matematik dan sebagainya. pendidikan. Sebaliknya. adakah ucapan itu disampaiakn dalam majlis yang formal yang dihadiri oleh orang- . Terdapat tokoh bahasa yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi. penutur. peserta dan tujuan. Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi. ucapan. jika wacana merupakan ulasan selari perlawanan bola sepak .Wacana dan Laras Bahasa| 11 Contoh dalam bidang agama. Tajuk wacana Sama ada wacana berkenaan disampaikan secara lisan atau tulisan. sukan dan sebagainya. maka ragam ayat pasif banyak digunakan untuk memberikn fokus kepada perkara yang dibincangkan. Gaya penyampaian Misalnya. Tiga Dimensi Laras (Halliday) merujuk kepada bidang yang diperkatakan seperti biologi. surat rasmi atau surat peribadi. dan panjang pendek ayat akan menghasilkan laras yang berbeza. Contoh: Ayat aktif dan ayat pasif.

maklumat dan pemujukan (rencana. pengetahuan dan peneranangan (syarahan. Struktur ayat mudah. Laras bahasa biasa terbahagi kepada formal dan tak formal. berita sukan). Laras biasa ialah laras khusus yang digunakan untuk masyarakat umum seeprti bidang hiburan (laporan sukan.Wacana dan Laras Bahasa| 12 orang kenamaan atau dif-dif? Jenis dan Ciri Laras Bahasa Laras bahasa dapat digolongkan kepada dua golongan besar. predikat. iklam).) Laras biasa ialah laras bahasa yang yang digunakan unuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti bidang hiburan (laporan sukan. pengetahuan dan penerangan (syarahan. iklan). Laras khusus pula merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar (rencana. berita sukan). buku). surat kiriman dan diucapkan sama ada pengguguran subjek. tiada istilah teknikal. objek. rencana). Laras Bahasa Biasa Formal/Rasmi Tak Formal Berlaku proses pengguguran dalam ayat-ayat yang Digunakan dalam majlis rasmi. ringkas dan padat. mudah difahami. Pembeza utama yang membezakan antara laras biasa dengan laras khusus ialah:    kosa kata atau istilah tatabahasa gaya Laras Bahasa Biasa Tidak melibatkan bidang tertentu. kurang kata pinjaman. encana) dan maklumat dan pemujukan (rencana. . iaitu laras biasa dan laras khusus. laporan. sebagainya. contohnya: Dilarang memijak rumput. Ayat ayat sederhana.

bharian.my 23 Julai 2011) . ilustrasi dan sebagainya. tender. (g) Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama (h) Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai (i) Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin Z. lukisan. Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut: (a) slogan: Kami Ada Cara (b) Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual/Disewa (c) Perkaitan Konsep: Artis X dengan Tilam Jenama Y (D) Perisytihran: Waja dengan Aksesori Lengkap (e) Kaedah Umpan: Beli Satu.Wacana dan Laras Bahasa| 13 . Percuma Satu (f) Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan. disokong pula oleh gambar. laporan dan sebagainya . (Sumber: http://www. justeru mencerminkan kerancakan semula aktiviti penjanaan modal di pasaran tempatan. Contoh laras perniagaan: SURUHANJAYA Sekuriti Malaysia (SC) meluluskan sembilan permohonan melaksanakan tawaran awam permulaan (IPO) untuk penyenaraian di Bursa Malaysia dalam tempoh suku kedua lalu.04 bilion. Digunakan dalam iklan.com. Laras Bahasa Perniagaan Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu. atau mengubah sikap dan melakukan tindakan. Ia adalah jauh lebih tinggi berbanding hanya satu IPO diluluskan pada suku pertama dan tiga pada suku kedua tahun lalu. grafik. dengan potensi modal pasaran terkumpul bernilai RM17.

HGP berjaya merekodkan antara 20. metafora. kiasan dan sebagainya. pemetaan genetik yang dikenali sebagai Projek Genom Manusia (HGP) sudah bermula. Mazlan.Wacana dan Laras Bahasa| 14 Laras Bahasa Akademik Meliputi pelbagai bidang seperti sains. mempunyai istilah sendiri seperti Argumantum ad baculum. graf.my 23 Julai 2011) Laras Bahasa Undang-Undang Tiada gambar. peribahasa. pecutan. HVP dicetuskan oleh Profesor Richard Cotton dan berpangkalan di Australia. Contohnya ialah fotosintesis. penulis perlu mengikut fornmati tertentu seperti perlu ada catatan bibiliografi (rujukan). Selepas HGP. (Sumber: http://utusan. satu lagi projek genetik menyusul iaitu Projek Variasi Manusia atau Human Variome Project (HVP). Dalam penulisan ilmiah. Bersifat teknikal. teknologi. nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab. Sejak itu banyak penyelidikan berkaitan pemetaan genetik dilakukan di seluruh dunia. dan biasanya perlu dihafal. simili. matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan. Contoh laras bahasa akademik: Bagi tempoh 1990 hingga 2003.000 ke 25. (Sumber: http://www. Contoh laras undang-undang: Hakim Datuk Akhtar Tahir memutuskan menolak dengan kos saman tersebut setelah Mazlan gagal membuktikan unsur-unsur konspirasi seperti yang didakwa dalam pernyataan tuntutannya. mengawan. habeas corpus dan sebagainya. Azran Rahmat dan kerajaan Malaysia sebagai defendan pertama hingga keempat. anggota polis.bharian. komunikasi. 55. Felda. 45.my/ 23 Julai 2011) .com. Menggunakan istilah-istilah yang khusus kepada bidang. pendebungaan dan sebagainya. Di Amerika Syarikat.000 gen dalam DNA manusia. Plaintif menamakan Awang. 9 Mac 2010 sehingga keesokan harinya. selaku plaintif mendakwa dia telah ditangkap secara salah dan tidak sah oleh polis pada pukul 10 pagi. Ia adalah satu inisiatif global bagi mengumpul data-data genetik manusia bagi tujuan merawat penyakitpenyakit yang berkaitan dengan mutasi gen.com. Mohd. Dalam saman yang difailkan pada 16 Ogos tahun lalu. misalnya penulisan tesis.

preskriptif. (Sumber: http://utusan. metafora. isi tulisan mestilah tepat. Ayat yang panjang. ilusi. Beberapa ciri bahasa sastera: a kreatif dan imaginatif b. kedua.Wacana dan Laras Bahasa| 15 Laras bahasa media Berita sebagai satu wacana mempunyais truktur teks yang tersendiri. pengulangan.my/ 23 Julai 2011) Laras Bahasa Sastera Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. puitis dan hidup. maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orang ramai. kiasan. pertama. ambiguiti dan sebagainya. simile. pasukan itu mendapat pujian pelbagai pihak berdasarkan prestasi mereka sepanjang bertugas di negara itu.com. gaya tulisan yang jelas dan ketiga. . deskriptif. mengandungi beberapa klaausa. menggunakan bahas tersirat: perlambangan. dan sebagainya haruslah dielakkan. Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baikialah. lain daripada struktur teks cereka. pemilihan kata c. Bahasanya boleh dalam bentuk naratif. dialog. baasa yang digunakan mudah. metafora. Contoh laras akhbar: SUBANG 22 Julai – Prestasi cemerlang pasukan Malcon East 6 (ME 6) sepanjang berkhidmat selama sembilan bulan di Lebanon berjaya menjulang nama Angkatan Tentera Malaysia (ATM) di peringkat antarabangsa. peribahasa. d. dramatik dan puitis. dan lain pula daripada struktur teks esei dan karya ilmiah. bunga-bunga bahasa dan sebagainya. istilah teknik. Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilanganbesar pembaca akhbar. menggunakan petikan. kisan. malah. Laksamana Madya Datuk Mohammed Noordin Ali berkata. personifikasi. mementingkan penyusunan. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai. perbandingan. Timbalan Panglima Tentera Laut.: monolog.

Di tengah-tengah fikirannya yang keruh. Contoh laras sastera: DIA memandang ke luar jendela yang berlangsir ungu muda. semua usaha perlu dihidupkan dalam organisasi kerana mukjizat kehebatan kemuliaan al-Quran kesannya sangat mendalam kepada jati diri. Membuatkan dia penat.my 23 Julai 2011) . Bahkan. Kalau dia terus bersabar dan yakin pada pembedahan itu nanti. Fikirannya berlari lagi pada dua ayat panjang. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa. keagungan Allah melalui kalam-Nya ini juga apabila dibaca dapat melembutkan hati dan membuka hidayah seperti berlaku kepada ahli syair terkemuka. Diselamatkan oleh pakar bedah yang hebat. 1. Contoh laras agama: Al-Maraqhi dalam tafsirnya mengatakan. Ia boleh dibudayakan termasuk di tempat kerja. Terucap lancar pada lidah seorang lelaki 60 tahun.com. Pembudayaan Contoh Analisis:membaca al-Quran juga tidak terhad kepada satu-satu tempat. Dia sendiri terpegun dengan keadaan cuaca yang tidak pernah berlaku dalam sejarah Daerah Mawar Merah. Amat penat. Melihat cebisan-cebisan putih yang gugur dari langit. Kedinginan cuaca pada pagi yang amat dingin seperti tidak mampu menenangkan hatinya. Sebagai pengurus atau majikan. dan Bidang Ciri-ciri Laras Bahasa Perniagaan (Sumber: http://www.com. dia akan selamat. tertabur di jalan raya dan bangunan di depan banglo mewah tiga tingkat. Namun.my/bharian/articles/Cerpen_Virus/Article 23 Julai 2011) Laras Bahasa Agama Mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab Diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis. Dia merasakan ia seperti tepung yang keluar dari ayak. keadaan atau masa saja.Wacana dan Laras Bahasa| 16 e.bharian.bharian. (Sumber: http://www. Ia bagaikan dihangatkan oleh suatu perasaan yang menjarumi fikirannya. penawar kepada segala penyakit hati seperti syirik dan nifaq. Thufail bin Amr dan Saidina Umar bin al-Khattab untuk memeluk Islam. petunjuk jalan kebenaran dan rahmat bagi mereka yang beriman. dia merasakan dalam dirinya ada air kekusutan berkocak hebat. ayat ini secara ijmalnya menunjukkan al-Quran itu penawar kepada manusia dalam empat perkara iaitu nasihat yang baik. Lalu terusik pada jiwa. dia masih bertahan dengan perasaan yang dipikul berat.

kredit. perindustrian. antaranya: agihan jualan. Perbendaharaan Kata  Istilah khusus (penanda laras). Contohnya: Kata Umum Istilah . agensi pemasaran. komposit  Istilah umum: tetapi diberi pengertian khusus (merujuk bidang ekonomi) untung susut tempoh hutang runcit tunai 3. 2. perbankan. baki debit anggaran kos. Tatabahasa  Morfologi (kajian terhadap perkataan) Kata-kata umum (kata tunggal) bahasa Melayu boleh menjadi katakata khusus (bidang perniagaan) apabila menjadi kata terbitan. cek palang harga mutlak. eksport saham urus niaga.Wacana dan Laras Bahasa| 17  Biasanya digunakan dalam dunia korporat.   Penggunaan bahasa Melayu terpaksa bersaing dengan bahasa Inggeris. khususnya dalam aspek komunikasi memandangkan ekonomi negara menjelang abad ke-21 akan berasaskan perindustrian dan perusahaan. perakaunan. khususnya bidang perusahaan. Penggunaan laras bahasa perniagaan dalam bahasa Melayu amat penting. perniagaan dan perdagangan. francais.

Wacana dan Laras Bahasa| 18 wang ratus lebih pasar pegang dagang kewangan peratus lebihan pasaran pemegang dagangan  Akronim Contohnya: EPU – Unit Pembangunan Ekonomi EON – Edaran Otomobil Nasional BSN – Bank Simpanan Nasional BSKL – Bursa Saham Kuala Lumpur  Kata Majmuk Contohnya: kos jualan untung bersih modal tetap lebih asset harta semasa sebut harga  Sintaksis (kajian terhadap ayat) Kebanyakan ayat-ayat yang digunakan jenis ayat penyata. Contohnya: Bank Simpanan Nasional (BSN) mencatatkan prestasi di luar jangkaan apabila mengaut keuntungan sebelum cukai bagi . iaitu ayat-ayat yang memberi keterangan tentang sesuatu hal.

Kecenderungan menggunakan ayat majmuk. khususnya penggunaan ayat pemeri yang menggunakan kopula “adalah” dan “ialah” walaupun unsur ini tidak wajib digunakan dalam bahasa Melayu. Contohnya: 1. .754 juta bagi tahun lalu. Struktur ayat juga jelas memperlihatkan pengaruh bahasa Inggeris. bagaimana mereka memastikan bahawa nilai sebenar syarikat tergambar dalam pasaran saham agar mereka tidak akan mengalami sebarang kerugian apabila menjual saham mereka. 2. Paling ketara ialah pendaftaran baru bagi kereta. Contohnya: Ayat Aktif KDNK merupakan petunjuk ekonomi yang paling penting Ayat Pasif Kesan teus dirasai oleh pengeluar segmen kereta yang lebih mahal. Fungsi kata pemeri tersebut untuk kejelasan dan pemahaman ayat dengan lebih mudah. lebih RM70 juta dan mengatasi keuntungan sebanyak RM 47.Contohnya: Seandainya pemegang saham berjaya mengawal pihak pengurusan (sudah tentu dengan kos yang tinggi).Wacana dan Laras Bahasa| 19 setengah tahun pertama. Jualan runcit adalah dijangka akan meningkat. Menggunakan ragam ayat yang seimbang. iaitu menggunakan ayat aktif dan ayat pasif yang sama banyak dalam teks ekonomi. iaitu ayat yang mendukung beberapa isi dalam satu ayat untuk menimbulkan kelancaran dan kesinambungan wacana.

sesuai dan tepat serta boleh menyampaikan maksud dan pengertian dengan berkesan. Dengan contoh-contoh. Katafora 8. Banyak menggunakan jadual. 2. Bersifat formal dan mempunyai perkataan. seseorang pelajar dapat menggunakan pengetahuan tersebut ke arah menghasilkan sebuah penulisan yang bermutu tinggi. Generik 10. RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan kepentingan wacana dan laras bahasa dalam sesebuah penulisan. tunjukkan bagaimana penanda wacana tertentu dapat menjadikan ayat yang gramatis. Kohesi 3. . Koherens 2. Preposisi PENILAIAN KENDIRI 1. dan ayat yang baik.  AKTIVITI 9. Ellipsis 9. Gaya Bahasa   Berbentuk ilmiah. 3. istilah susunan frasa. Kohesif 5. iaitu laras bahasa yang mengungkapkan ilmu. Anafora 7. Dengan wujudnya pengetahuan yang mendalam kepada kedua-dua aspek tersebut. Eksplisit 6. graf statistik dan sebagainya. Inferens 4.Wacana dan Laras Bahasa| 20 4. Jelaskan beberapa definisi wacana daripada beberapa pandangan tokoh.6 Nyatakan kepentingan laras bahasa dalam sesebuah penulisan. graf dan carta. Bina dua contoh ayat yang memperlihatkan laras bahasa iklan. KATA KUNCI 1.

. Halliday. 23. (1977). Lexical Cohesion. E. RUJUKAN Anderson.Wacana dan Laras Bahasa| 21 4. London. Moe. Momeograf.Cohesion and the teacher. dan Hasan.Cohesion In English. Tunjukkan perbezaan koherens dan kohesi dalam pembinaan sesebuah ayat yang gramatis. (1979). Department Linguistik. Bina dua contoh ayat yang memperlihatkan laras bahasa agama. M.A. (1983). 6.K. A. R. 16-20. R. Universiti Sydney. Australian Journal of Reading. 1981. Journal of Reading. J. 5.R. Longman.Discourse Production and Comprehension . Ablex. Freedle. Noewood. (1976).Cohesion. 35-42. coherence and the comprehension of text. Martin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful