Linguistik

PENGENALAN
Panduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan kursus. Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan cemerlang. Kursus KRB 3033 Pengantar Bahasa Melayu merupakan kursus wajib dan teras yang perlu diambil oleh pelajar yang mengikuti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah . Kursus KRB 3033 mendedahkan kepada pelajar tentang asas kepada linguistik yang meliputi bidang kajian ilmu linguistik yang terdiri daripada Sejarah Linguistik. ,Fonologi, Morfologi, Sintaksis, Semantik, Psikolinguistik, dan Wacana. Walau bagaimanapun tidak semua bidang linguistik yang dapat diterap kan dalam modul ini. Kursus ini bernilai 3 jam kredit.

KUMPULAN SASARAN
Kursus ini ditawarkan kepada semua pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah di UPSI. Bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran, modul ini digubal khas untuk pelajar Program Pendidikan Jarak Jauh UPSI.

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN
Mengikut piawaian UPSI dan MQA, setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam waktu pembelajaran. Oleh itu bagi kursus ini pelajar perlu memperuntukkan 120 jam waktu pembelajaran. Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi KRB 3033 adalah seperti dalam Jadual 1 dan Jadual 2. Jadual 1 Anggaran agihan masa pembelajaran (3 jam kredit) Aktiviti Pembelajaran Membaca modul, ulangkaji, menyiap tugasan Tutorial di Pusat Tutorial dalam talian (E-Learning, contohnya melalui BigBlueButton, Skype, dll.) Forum (E-Learning melalui MyGuru2) Video P&P melalui MyGuru2 Jumlah Masa Pembelajaran Jam Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka 48 10 32 20 10 78 120

42

HURAIAN KRB 3033 PENGANTAR BAHASA MELAYU
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pada akhir kursus KRB 3033, anda diharap dapat: 1. Memahami dan mengetahui istilah dan konsep asas dalam Bahasa Melayu. 2. Mengetahui dan mengenali subbidang yang terdapat dalam Bahasa Melayu. 3. Memahami dan menguasai aspek asas Bahasa Melayu mengikut bidang secara khusus seperti lisan, sebutan, morfologi, dan sintaksis. SINOPSIS KURSUS Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar ten tang aspek yang terdapat dalam bidang Bahasa Melayu. Antara aspek yang dibincangkan ialah definisi bahasa dan lingustik Melayu, sebutan, ejaan, penulisan, morfologi, sintaksis dan aspek makna. Aspek -aspek ini merupakan perkara asas yang menjadi dasar kepada pengajaran Bahasa Melayu yang perlu dikuasai oleh pelajar program Pendidikan Sekolah Rendah. ISI KANDUNGAN KURSUS Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini, isi kandungan kursus dibahagikan kepada sepuluh unit semuanya yang terkandung dalam modul ini . Berikut merupakan perincian bagi setiap unit :

UNIT 1

2

TAJUK PENGENALAN ILMU LINGUISTIK DAN BAHASA Unit ini membincangkan definisi dan cabang ilmu linguistik, bidang ilmu linguistik, definisi bahasa, sifat bahasa, asal usul bahasa Melayu, pengaruh bahasa asing, taraf bahasa Melayu, dan fungsi bahasa Melayu. PSIKOLINGUISTIK Unit ini membincangkan tentang definisi Psikolinguistik, pemerolehan bahasa pertama dan teoriteori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. 3.SISTEM EJAAN DAN SEBUTAN Unit ini membincangkan tentang sistem ejaan bahasa Melayu, membezakan jenis bunyi vokal, konsonan dan diftong, menghuraikan sistem sebutan baku bahasa Melayu, dan mengaplikasikan sebutan baku dalam urusan rasmi.

4

MORFOLOGI : PEMBENTUKAN KATA Unit ini membincangkan tentang definisi morfologi, menerangkan konsep pembentukan kata, menghuraikan proses pembentukan kata, dan membezakan jenis-jenis bentuk kata. MORFOLOGI : PENGGOLONGAN KATA Unit ini membincangkan tentang konsep penggolongan kata, menerangkan jenis-jenis kata nama, menerangkan jenis-jenis kata kerja, dan menerangkan jenis-jenis kata adjektif dan kata tugas. SINTAKSIS : AYAT Unit ini meneruskan perbincangan tentang definisi sintaksis, mengenal pasti binaan subjek dan predikat, menerangkan pola ayat dasar, dan menggunakan ayat tunggal dan majmuk dengan betul. SEMANTIK Unit ini menghuraikan tentang definisi Semantik, menjelaskan hubungan perkataan makna dan rujukan, dan menghuraikan faktor-faktor yang menentu dan mengubah makna perkataan. PERIBAHASA Unit ini menjelaskan tentang konsep peribahasa, menghuraikan jenis -jenis peribahasa, dan mengaplikasikan peribahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. . WACANA DAN LARAS BAHASA Unit ini menjelaskan definisi wacana, menjelaskan ciri-ciri wacana, menjelaskan jenis-jenis dan alat wacana, menjelaskan perbezaan koheren dan kohesi, dan menghuraikan jenis dan ciri -ciri laras bahasa. PENGAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KORPUS BERKOMPUTER Unit ini menjelaskan konsep korpus berkomputer, menerangkan kepentingan korpus berkomputer, dan mengaplikasikan korpus berkomputer dalam P&P.

5

6

7

8

9

10

PENAKSIRAN Tugasan 2 Tugasan Forum Peperiksaan Akhir Jumlah % Wajaran 50 10 40 100 Kaedah dan Hasil Tugasan Dalam talian menggunakan MyGuru2 Dalam talian menggunakan MyGuru2 .

KRB 3033 PENGANTAR BAHASA MELAYU Penulis: Mohd Ra’in B. Yusof Abu Bakar B. Yusuf Omar Hisham B. Mohd Baharin . Shaari Abdullah B.

anda diharapkan dapat: 1. 2.0 PENGENALAN Menurut Verhaar (1985:1).Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 1 UNIT 1 PENGENALAN ILMU LINGUISTIK DAN BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. terutamanya dari segi peraturan bahasa serta penggunaan bahasa yang betul dalam pelbagai konteks. Terdapat perbezaan antara istilah ahli bahasa. menghuraikan sifat-sifat bahasa. Ini juga . merumuskan fungsi-fungsi bahasa Melayu meliputi pelbagai aspek kehidupan. Selain itu. Seseorang ahli linguistik yang bersandarkan sesuatu teori boleh menjelaskan apa-apa fenomena atau permasalahan dalam bahasanya sendiri atau bahasa-bahasa lain walaupun beliau sendiri tidak memahami bahasa tersebut. Menurut Kamus Dewan (1993) perkataan linguistik diambil daripada perkataan Inggeris yang bererti pengajian ilmu bahasa. Ahli bahasa adalah individu yang mahir dalam satu-satu bahasa. Sepanyol „Lengua‟ dan Inggeris „Linguistics‟. dan 3. Itali „Lingua‟. perkataan linguistik juga boleh ditemukan dalam bahasa Perancis „Langue dan Langage‟. 1. Ahli linguistik pula adalah individu yang mahir tentang teori-teori lingistik serta kaedah-kaedah penyelidikan linguistik. ahli linguistik dan ahli terjemahan. menjelaskan konsep linguistik dan bidang-bidangnya. „linguistik‟ berasal daripada perkataan Latin iaitu ‘lingua’ yang bermaksud bahasa.

mendefinisikan linguistik sebagai kajian mengenai bahasa yang diucapkan oleh segolongan masyarakat. Dapatan kajian mestilah ringkas. Ijazah ilmu linguistik mula-mula diperkenalkan di Universiti York.1 Definisi Linguistik Berikut ialah beberapa pendapat tokoh yang menjelaskan definisi ilmu linguistik: 1.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 2 bermakna ahli linguistik bukanlah seseorang yang mahir dalam banyak bahasa seperti ahli terjemahan. ilmu ini mula berkembang sekitar tahun-tahun 1960-an. padat dan tepat. Kajian mestilah konsisten. . 3. Britain. 4. John Lyons (1968) mendefinisikan linguistik sebagai “the scientific study of language”. Beliau juga mengatakan bahawa perkataan „linguistik‟ sudah memberi kan maksud kajian yang menyentuh sesuatu kajian bahasa boleh dilaksanakan. Bidang ini telah mendapat perhatian hampir di semua universiti di Malaysia.2 Saintifik Kajian Linguistik Saintifik bermaksud sesuatu kajian itu dilakukan berdasarkan metodologi yang tepat. Ferdinand de Sausure (1988). ilmu linguistik mula diajarkan di Fakulti Sains Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan UKM pada 1 Mei 1984. 1. menjelaskan linguistik sebagai kajian bahasa secara saintifik. dan mempunyai dapatan kajian yang sah. seseorang itu boleh menterjemahkan bahasa Melayu dengan bahasa Rusia atau dengan beberapa bahasa yang lain. Di Eropah seperti Britain. Kajian saintifik dikenali sebagai empiris atau emperikal iaitu dilakukan secara menyeluruh. Emperikal juga mempunyai ciri ekomomi dalam menghasilkan sesuatu dapatan kajian bahasa. David Crystal (1973). 1. Langacker (1987). bersandarkan teori-teori tertentu. 2. Ahli terjemahan ialah seseorang yang mahir lebih daripada satu bahasa. mempunyai sampel atau data kajian yang sah. Sejarah perkembangan ilmu linguistik sebagai salah satu disiplin ilmu moden secara relatifnya masih dianggap baharu. Verhaar (1993) menyatakan bahawa linguistik adalah suatu kajian ilmu bahasa. mendefinisikan linguistik sebagai kajian terhadap bahasa manusia. iaitu dilakukan secara berterusan terhadap sesuatu sampel atau data bahasa. Di Malaysia pula. Kemungkinannya. 5.

teori serta metodologi yang betul. Bawah cabang linguistik pula. Semua dasar fikiran dan perkiraan dalam . seseorang pengkaji boleh bermula dengan hipotesis atau andaian awal. terdapat dua bidang linguistik iaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Berikut adalah penerangan ringkas tentang cabang-cabang linguistik: 1. tatabahasa dan perkataan pada waktu tertentu. Hipotesis perlulah diuji atau dibuktikan dengan menghuraikan data.1: Saintifik Kajian Linguistik Dalam menjalankan penyelidikan sesuatu bahasa. barulah sesuatu dapatan kajian yang berbentuk rumus atau peraturan sesuatu bahasa dilakukan. Setelah data diuji dan dibuktikan secara sistematik.3 Cabang Linguistik Linguistik boleh dikategorikan kepada beberapa jenis atau cabang berdasarkan beberapa perkara seperti meneliti linguistik dari sudut fungsinya. Linguistik Deskriptif Pengkajian bahasa terhadap ciri bunyi. dari sudut apa-apa yang dikaji dan aspek masa dalam kajian linguistik.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 3 Permasalahan Kajian dan Hipotesis Ujian data lanjutan Sampel kajian/Data Teori dan Analisis Rajah 1. 1. Linguistik ini bermaksud juga pengkajian atau penghuraian bahasa dilakukan secara penghuraian supaya sesuatu tujuannya fenomena bahasa dapat dihuraikan atau dijelaskan dengan lebih berpada (adequate).

sejarah sistem ejaan dan seumpamanya. Misalnya Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini. 6. Linguistik Sinkronik Linguistik jenis ini menghurai atau mengkaji sesuatu bahasa dari sudut masa. Linguistik Preskriptif menerang dan menentukan cara bahasa sepatutnya ditulis dan dituturkan. 4. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa. dalam leksikografi. dan menerangkan apa-apa saja unsur yang wujud dalam bahasa pada waktu itu . Linguistik Terapan Satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori deskripsi. Rumus preskriptif pula sebenarnya lebih kepada rumus gaya berbanding rumus tatabahasa. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa. penterjemahan. Turut dikaji ialah mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu. Linguistik Perbandingan ( komparatif) Linguistik jenis ini membandingkan dua bahasa atau lebih dari sudut bunyi. petalogi bahasa dan sebagainya. penulisan buku-buku teks. perkataan dan ayat iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. Ini bermaksud satu kajian yang dilakukan terhadap bahasa pada satu masa dalam titik sejarah.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 4 Linguistik Deskriptif adalah bersumberkan satu teori dasar yang umum disebut sebagai „General Linguistik‟. 3. Linguistik Deskriptif turut menganalisis bahasa tertentu dengan hipotesis dan teori-teori Linguistik General. Hal ini adalah untuk membolehkan penutur dilihat sebagai orang yang menuturkan bahasa dengan betul dan dianggap sebagai orang yang terpelajar. stilistik. Linguistik Preskriptif Penekanan kepada penghasilan rumus atau formula bahasa bagi menjelaskan sesuatu fenomena bahasa. 2. Linguistik Historis Satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa daripada sudut sejarah. Linguistik ini kerap digunakan untuk membanding-bandingkan satu dialek dengan satu dialek yang lain. 5. Linguistik juga membekalkan data untuk mengukuh dan menyangkal sesuatu usul dan teori yang dikemukakan.

Ini bererti bahawa kajian diakronik berasaskan dua atau lebih kajian sinkronik. emotions and desires by means of a system of voluntary produced symbols”. bahasa merupakan satu alat atau cara .bunyi  morfologi . Linguistik ini merupakan satu pendekatan terhadap kajian bahasa dari segi sejarah atau perbandingan.5 Definisi Bahasa: Edward Sapir (1948:8) telah mendefinisikan bahasa sebagai “ a purely human and non instinctive method of communicating ideas.perkataan  sintaksis .makna b) Makrolinguistik (linguistik terapan) Bidang yang mengkaji bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa iaitu melibatkan kajian yang bersifat intra disiplin.ayat  semantik . Contohnya kajian terhadap:  sosiolinguistik – mengkaji hubungan bahasa dengan masyarakat  psikolinguistik – mengkaji hubungan bahasa dengan perlakuan manusia  filologi – kajian terhadap sejarah bahasa yang terdapat dalam satu teks  neurolinguistik – kajian berkaitan saraf otak dengan kemampuan bahasa  petalogi – kajian tentang perkataan tentang cara bercakap 1. Sapir berpendapat. Linguistik Diakronik Linguistik ini tidak menekankan aspek masa. Contohnya kajian terhadap:  fonologi . 7.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 5 dengan tidak dipengaruhi oleh perkembangan bahasa tersebut dari segi sejarah ataupun daripada satu bahasa lain.4 Bidang Linguistik Secara umumnya bidang linguistik terbahagi kepada: a) Mikrolinguistik (linguistik tulen) Bidang yang mengkaji bahasa dari dalam iaitu kajian terhadap struktur bahasa itu sendiri. 1.

Nelson Francis pula mendefinisikan bahasa sebagai satu sistem bunyi yang dihasilkan oleh alat tutur yang digunakan oleh sekelompok manusia sebagai wahana atau cara untuk menjalankan apa-apa sahaja aktiviti masyarakat mereka.. morfologi. Mempunyai sistem Setiap bahasa mempunyai peraturan atau sistemnya yang tersendiri. Samsuri (1978) menyatakan bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk fikiran dan perasaan. Unit atau unsur bahasa disusun mengikut cara-cara tertentu. Selain itu. mofem. Albert B. 2. Sistem ini dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang berhubungan secara fungsional antara satu sama lain dan bersifat sistematis dan sistemis. interact and transmit their culture. Selain dipakai sebagai istilah generik. klausa dan ayat. Sistem bahasa dilihat dari sudut unit/ unsur/ komponen bahasa yang disusun mengikut cara-cara tertentu. Sistemis pula bermaksud bahasa bukan merupakan sistem tunggal tetapi terdiri daripada sub-sub sistem atau sistem bawahan yang terdiri daripada fonologi. frasa. Sistem bererti susunan teratur. emosi dan kehendak mereka. Unsur tanda terdiri daripada penanda dan petanda.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 6 yang hanya dimiliki manusia untuk berkomunikasi.6 Sifat-Sifat Bahasa 1. Cook (1977) mendifinisikan bahasa sebagai “…. bahasa merefleksi atau menggambarkan latar belakang budaya seseorang pengguna atau penuturnya.a system of arbitrary vocal symbols and grammartical signals by means of which the members of the speech community communicate. berpola dan membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. menyampaikan idea. ” Oleh itu. sintaksis dan semantik. bagi Cook bahasa adalah satu sistem simbol pertuturan yang arbitrari dan penanda kenahuan yang digunakan oleh anggota sesebuah komuniti. contohnya fonem. 1. Sistem bunyi dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab misalnya. daripada semua termasuk . Mempunyai lambang Sesuatu lambang biasanya dikaitkan dengan unsur tanda. iaitu ia tidak tersusun secara sembarangan. keinginan dan perbuatan. Sistematis bermaksud bahasa tersusun menurut satu pola. kata. sebagai penanda bangsa. adalah berbeza-beza.

antara [unta] dengan yang dilambangkannya iaitu “sejenis binatang berkaki empat yang biasa ditunggani”. 4. kata. Bahasa pada asasnya terdiri daripada bunyi-bunyi melainkan bahasa isyarat yang sangat terhad penggunaannya. resepi. perubahan suhu ataupun campuran bahan kimia. Bunyi bahasa ialah fonem (fon. Lambang juga sering disebut bersifat arbitrari. Walau bagaimanapun. bau. antaranya perlu bersifat konvensional. Lambang menandai sesuatu yang lain secara konvensional. Contohnya bahasa Jepun yang diucapkan oleh penuturnya hanya difahami oleh masyarakat Jepun. Tentu hanya ada satu bahasa yang meskipun berbeza. Justeru. Arbitrari Tidak akan berlaku hubungan hayati antara bunyi yang dilafazkan atau ditulis dengan benda atau objek. tidak secara alamiah dan langsung. 5. iaitu tidak adanya hubungan langsung yang bersifat wajib antara lambang dengan yang dilambangkan. warna. Oleh itu. Bermakna Semua ujaran bahasa yang dihasilkan perlu difahamai oleh masyarakat pendengar. Manusia boleh menghasilkan beribu-ribu bunyi melalui pelbagai cara. Kita tidak dapat menjelaskan sebab binatang tersebut dilambangkan dengan bunyi [unta] bukanya [tanu] atau [unat]. Contohnya. bahasa manusia tidak akan terdiri daripada ketukan mesin taip. Bunyi dihasilkan oleh alat pertuturan manusia. berubah-ubah atau tidak tetap. bentuk-bentuk bunyi yang tidak bermakna dalam bahasa apapun bukanlah bahasa kerana fungsi bahasa adalah menyampaikan mesej. kalau di kejauhan kelihatan ada asap membumbung tinggi maka kita tahu bahawa di sana ada api sebab asap merupakan tanda akan adanya api. idea atau pemikiran. klausa. tetapi tidak difahami oleh penutur Turki. benda dan tindakan secara langsung dan alamiah. Oleh kerana bahasa itu bermakna. maka segala ucapan tidak mempunyai makna adalah bukan bahasa. Lambang tidak bersifat langsung dan alamiah. Lambang-lambang bunyi bahasa yang bermakna dalam bahasa merupakan satuan –satuan bahasa yang mewujudkan mofem. fikiran.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 7 kajian semiotik juga merupakan sesuatu yang dapat menandai atau mewakili idea. Semua satuan ini memiliki makna. Terdiri daripada bunyi Bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucapan manusia dan bermakna. fonemik). tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksudkan oleh lambang tersebut. ayat dan wacana. perasaan. konsep. tetapi . Misalnya. frasa. 3. Arbitrari bermaksud sewenang-wenangnya. fonem.

Hal ini bermaksud semua anggota masyarakat berkenaan harus mematuhi konvensi. 7. Oleh itu. Ini bererti ciri yang terdapat dalam sesuatu bahasa diiktiraf oleh penutur natifnya. jika penutur bahasa Turki mengucapkan “ ders” sebagai “pelajaran”. 6. Kekonvensionalan bahasa terletak pada kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan konsep yang dilambangkannya. /s/-/a/-/m/-/a/. jika perkataan kereta merujuk kepada sejenis kenderaan beroda empat. Jika tidak dipatuhi atau menggantikannya dengan lambang lain maka komunikasi akan bercelaru. Sekiranya bahasa itu dikatakan produktif meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas./a/ dan /s/ dapat menghasilkan satuan-satuan bahasa /m/-/a/-/s/-/a/. Selain itu. Contohnya. ini bererti. /a/ . Contohnya. dan lain-lain. perkataan atau peristiwa. maka angota masyarakat bahasa berkenaan harus mematuhinya. Ini bermaksud mempunyai ciri yang tersendiri. fonem-fonem /m/. penutur asli juga tidak boleh bertanya punca binatang itu diberikan nama unta kerana sebahagian daripada nama yang telah diberikan itu tidak mempunyai jawapan atau bersebab. Salah satu keunikan yang terdapat dalam bahasa Melayu ialah ia bersifat aglutinatif (kata dasar . semua penutur bahasa tersebut mematuhi bahawa lambang tertentu mewakili objek. /a/-/s/-/a/-/m/. sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Unik Bahasa yang bersifat unik bermaksud mempunyai ciri-ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. bahawa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. 8. Produktif Apabila bahasa dikatakan bersifat produktif. maka semua penutur bahasa tersebut akan mengucapkan “ ders” sebagai merujuk kepada pelajaran. Ada pendapat yang mengatakan bahawa ada sejumlah kata dalam bahasa apa-apa sekali pun yang lambangnya berasal daripada bunyi yang diwakilinya. Contoh lain. Ini bermaksud banyak hasilnya atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 8 perbezaannya tidak terlalu banyak. Persetujuan dilakukan sama ada secara sedar ataupun tidak. tetapi dengan unsur yang jumlah yang terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas meskipun secara relatif. Bersifat konvensional Maksud bahasa bersifat konvensional ialah semua aspek bahasa sudah disepakati oleh masyarakat penutur bahasa berkenaan. walaupun unsur bahasa terhad tetapi jumlah yang dibentuk oleh bahasa tidak terbatas.

jalanan. Variasi bahasa dilihat dari segi idiolek. Dinamis Bahasa boleh menerima pengaruh bahasa lain. Contohnya. maka bahasa yang mereka gunakan menjadi bervariasi atau beragam. bahasa Sanskrit (dunia). Misalnya bahasa Melayu menerima atau meminjam perkatan seperti dari bahasa Arab (akhirat) . manakala dalam bahasa inggeris terdapat transitive verb. kegiatan manusia itu tidak tetap dan selalu berubah maka. Bervariasi Variasi disebabkan oleh ramainya penutur dalam sesuatu bahasa dan luasnya kawasan bahasa tersebut. Manakala. Oleh kerana latar belakang dan lingkungannya tidak sama. menjalankan. bahasa Tamil (kedai) dan lain-lain. Contoh yang lain ialah semua bahasa mempunyai kata kerja misalnya dalam bahasa Melayu terdapat kata kerja transitif. Bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. dalam bahasa Arab pula terdapat tiga vokal pendek. bahasa Cina (mee).Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 9 menerima imbuhan untuk menukar makna). bahasa itu juga menjadi ikut berubah. dialek dan ragam bahasa. Manakala dialek pula merupakan variasi bahasa yang . Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari pelbagai status sosial dan latar belakang. dijalankan. Ciri-ciri yang universal ini merupakan unsur bahasa yang paling umum yang biasanya boleh dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat bahasa lain. Oleh kerana keterikatan dan keterkaitan bahasa itu dengan manusia sedangkan dalam kehidupannya dalam masyarakat. Oleh kerana bahasa itu merupakan ujaran. 10. berjalan. 9. perjalanan. Oleh kerana itulah bahasa disebut dinamis iaitu bahasa boleh menerima pengaruh bahasa lain. bahasa Inggeris (komputer). Maksud universal iaitu adanya ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Universal Setiap bahasa mempunyai kesamaan ciri-ciri tertentu dengan bahasa lain. 11. Bahasa Inggeris pula mempunyai enam belas vokal termasuk diftong dan 24 konsonan. dalam bahasa Melayu terdapat enam vokal tiga diftong dan sembilan belas konsonan. Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Iaitu menjadi tidak tetap dan tidak statik. tiga vokal panjang dan 28 konsonan. Tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai oleh bahasa. maka ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahawa bahasa itu mempunyi bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Contohnya: jalan.

Misalnya di Indonesia mengenal adanya bahasa Jawa dialek Banyumas. Variasi bahasa lazimnya disebut dengan nama dialek regional. Bahasa adalah suatu aktiviti manusia dan bukannya aktiviti makhluk lain. 12. Untuk situasi formal digunakan ragam bahasa yang disebut ragam baku. Hanya manusia yang boleh berbahasa. Manusiawi Bahasa manusia adalah milik manusia. Misalnya. 13. Ragam bahasa pula adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi. Setiap bahasa dihasil dan diwarisi oleh bangsa tersebut. untuk situasi tidak formal digunakan ragam yang tidak baku. Telah diketahui juga bahawa burung. jika ada seorang menteri memaksa atau memperkenal penggunaan perkataan “infotaiment” sebagai satu perkataan yang merujuk kepada sesuatu konsep. keadaan atau untuk keperluan tertentu. tetapi haiwan seperti itu hanya boleh menutur sahaja tetapi tidak boleh menggunakan bahasa dalam konteks yang betul. monyet dan orang hutan dapat mengeluarkan bunyi pertuturan seperti manusia. Isoglos adalah satu istilah bagi merujuk sempadan antara satu dialek dengan dialek yang lain. Makhluk lain seperti haiwan. tidak boleh berbahasa. .7 Asal Usul Bahasa Melayu Sebelum kita mempelajari aspek-aspek penting yang terdapat dalam bahasa Melayu. maka perkataan tersebut akan lenyap begitu sahaja. maka perkataan tersebut jika tidak dapat diterima oleh masyarakat bahasa itu. bahasa Jawa dielek Tegal dan sebagainya. atau dialek geografi. Bebas Bahasa yang bersifat bebas atau bukan mandatori bermaksud tidak boleh dipaksa oleh individu atau kerajaan untuk memaksa masyarakat itu menerima atau mengguna pakai apa-apa aspek bahasa seperti perkataan-perkataan tertentu secara paksaan. dialek areal. Tetapi ternyata bahasa manusia lebih baik kerana keupayaan manusia untuk mencantumkan bunyi-bunyi itu menjadi suku kata tetapi ini tidak berlaku kepada haiwan. Jika kita ingin mengkaji sejarah asal-usul sesuatu bahasa. eloklah kita mengenali terlebih dahulu sejarah ringkas asal-usul bahasa Melayu. Banyak haiwan boleh dilatih menutur bahasa manusia seperti burung kakatua.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 10 digunakan oleh sekelompak anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. maka kita perlu mengkaji terlebih dahulu bangsa yang menutur bahasa tersebut. 1.

Terdapat dua teori utama bagi menjelaskan asal usul bahasa dan orang Melayu. berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan oleh para sarjana dari dalam dan luar negara. Geldern Beliau menemukan kapak tua yang diperbuat daripada batu di sekitar hulu Sungai Brahmaputra. .H. Penghijrahan Melayu Deutro menyebabkan Melayu Proto melarikan diri ke kawasan pedalaman kerana terancam dengan Melayu Deutro yang lebih maju dan hidup secara berkumpulan. Mereka ini telah menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. Irrawaddy. iaitu: 1) Teori Orang Melayu Berasal dari Yunan 2) Teori Orang Melayu Berasal dari Nusantara 1) Teori Orang Melayu Berasal dari Yunan Teori ini dipelopori oleh para sarjana Barat yang berpendapat orang Melayu berasal dari daerah Yunan iaitu suatu kawasan yang terletak di utara Loas dan barat daya negara China. Penghijrahan kedua dinamakan Melayu Deutro yang berlaku kira-kira dalam tahun 1500 sebelum Masihi.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 11 Siapakah orang Melayu? Dari manakah mereka berasal? Asal usul orang Melayu sebagai penutur asli bahasa Melayu amat kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. Walau bagaimanapun. Salween. Geldern membuat kesimpulan kapak tua tersebut dibawa oleh orang Asia Tengah ke Asia Tenggara atau ke Kepulauan Melayu ini. dan Hwang. Yangtze. Berikut ialah hujah para sarjana tersebut yang dipetik daripada Darwis Harahap (1992):  R. Beliau juga menemukan kapak yang mempunyai bentuk dan jenis yang sama di beberapa tempat di kawasan Nusantara. kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno. Terdapat dua gelombang penghijrahan orang Yunan ke Asia Tenggara. Penghijrahan pertama dinamakan Melayu Proto yang berlaku berlaku sejak tahun 2500 sebelum Masihi.

rotan. Kern membuat kajian berdasarkan beberapa perkataan yang digunakan sehari-hari terutama nama tumbuh-tumbuhan. beliau menolak pendapat yang mengatakan bahawa pada mulanya asal bahasa mereka satu dan perbezaan yang berlaku kemudian adalah kerana faktor geografi dan komunikasi. Namun.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 12 Peta1.H.com)  J. haiwan. melalui Lautan Hindi dan ada pula yang melalui Lautan China. Beliau mendapati bahawa perkataan yang terdapat di Kepulauan Nusantara ini terdapat juga di Madagaskar. buluh. nyiur. dan beberapa buah pulau di Lautan Pasifik.1: Asia Tenggara (Sumber: Google. Berdasarkan senarai perkataan yang dikajinya itu Kern berkesimpulan bahawa bahasa Melayu ini berasal daripada satu induk yang ada di Asia. Taiwan. Ada yang melalui daratan. Filipina.C Kern J. pisang. dan nama perahu. . iaitu Tanah Semenanjung.H. pandan. Perkataan tersebut di antara lain ialah: padi.C.  Asmah Haji Omar Asmah Haji Omar berpendapat bahawa perpindahan orang Melayu dari daratan Asia ke Nusantara ini tidaklah sekaligus dan juga tidak melalui satu laluan. dan ubi.

Berikut ialah hujah mereka: .2: Wajah Orang Melayu Proto.2: Daerah Yunan Rajah1.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 13 Peta 1. 2) Teori Orang Melayu dari Nusantara Terdapat sebahagian sarjana berpendapat bahawa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana wilayah sebaliknya telah wujud sekian lama di kawasan Nusantara khususnya kawasan daratan antara Jawa dan Kalimantan yang dahulunya belum ditenggelami air latan.

. tetapi malah merupakan induk yang menyebar ke tempat lain. Bahasa Jawa dan bahasa Melayulah yang merupakan induk bagi bahasa serumpun yang terdapat di Nusantara ini. yang dulunya merupakan kesatuan geografis". Malaysia. John Crawfurd (1848). Slametmuljana (1964). J. mengemukakan teori Leksikostatistik dan teori Migrasi bagi mengkaji asal usul bangsa dan bahasa Melayu. Beliau berpendapat bahawa asal bahasa yang tersebar di Nusantara ini berasal daripada bahasa di Pulau Jawa (bahasa Jawa) dan bahasa yang berasal dari Pulau Sumatera (bahasa Melayu). dan kawasan Polinesia. . Singapura..Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 14  J.negeri asal (tanahair. Keane (1880). dan Filipina Selatan sebagai bangsa Melayu yang berasal daripada rumpun bangsa yang satu. Kalimantan. William Marsden (1843).K. Jawa.  Sutan Takdir Alisjahbana Sutan Takdir Alisjahbana (1987). A.H. Brunei.R. iaitu Thailand Selatan. Logan (1848).  Gorys Keraf Gorys Keraf (1984). J. menggelar bangsa yang berkulit coklat yang hidup di Asia Tenggara. homeland) nenek moyang bangsa Austronesia haruslah daerah Indonesia dan Filipina (termasuk daerah-daerah yang sekarang merupakan laut dan selat). (b) Bahasa Jawa ialah bahasa tertua dan bahasa induk daripada bahasa yang lain. Crawfurd telah membuat kajian perbandingan bahasa yang ada di Sumatera. Crawfurd J. dan Dyen (1965) beliau mengambil kesimpulan bahawa ". Crawfurd menambah hujahnya dengan bukti bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. Setelah mengemukakan hujah tentang kelemahan pendapat terdahulu seperti: Reinhold Foster (1776). H. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah mengalami perkembangan budaya beberapa abad lamanya. Mereka bukan sahaja mempunyai persamaan kulit bahkan persamaan bentuk dan anggota badan yang berbeza daripada bangsa Cina di sebelah timur dan bangsa India di sebelah barat. Indonesia. Beliau sampai pada satu kesimpulan bahawa: (a) Orang Melayu itu tidak berasal dari mana-mana. Kern (1889).

Bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau Bahasa Nusantara. Dayak. iaitu: 1. golongan Kalimantan. Sunda. kira-kira 210. 2. 1.1 Rumpun Bahasa Melayu Bahasa Melayu dikatakan berasal daripada rumpun bahasa Austronesia. Pithecanthropus Mojokerto (Jawa). .7. Cabang Nusantara mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. iaitu kira-kira 200 – 300 bahasa antaranya golongan Sumatera. Jawa. penemuan tengkorak yang terdapat di Nusantara ini memberi petunjuk bahawa manusia telah lama ada di sini. Pembahagian rumpun bahasa Melayu menurut Nik Safiah Karim et al. Tagalog. 3. Contoh: bahasa Melayu. terdapat juga rumpun bahasa Austro-Asia dan rumpun bahasa Tibet-Cina. Pithecanthropus Trinil (Jawa). kira-kira 600. Manusia Wajak (Jawa). Roto.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 15  Bukti Penemuan Sejarah Jika ditinjau dari sudut ilmu kaji purba pula. yang kini berusia kira-kira 670.000 tahun.000 tahun. Sika dan lain-lain. (2004) ialah seperti pada rajah di bawah: Austris Austroasia Tibet-China Austronesia Rumpun bahasa Austronesia ini pula terbahagi kepada empat kelompok yang lebih kecil. manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. Penemuan tersebut di antara lain ialah: 1. golongan Jawa. Aceh. golongan Filipina dan banyak lagi.000 tahun. Selain daripada rumpun bahasa Austronesia. Solo.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 16 2. contoh bahasa Itali. 3. 4.  Bahasanya mudah. Peta 1. yang sekarang dituturkan di Tanzania) dipakai sebagai bahasa pertama atau bahasa perdagangan atau bahasa perniagaan antara bangsa yang berbeza bahasanya. Bahasa-bahasa Mikronesia. Contoh: bahasa Hawaii. yang bercampur dengan bahasa Perancis. Maori. tanpa imbuhan  Ayatnya pendek . lingua franca merupakan sesuatu yang memperlihatkan bahasa bersama. Lingua franca juga dikenali sebagai campuran bahasa lain (seperti Swahili.2 Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca Lingua franca merupakan satu bahasa yang terdiri daripada pelbagai bahasa. Contoh: bahasa-bahasa di Kepulauan Fiji. Sepanyol. Contoh: bahasa-bahasa di Kepulauan Marianna.3: Wilayah Bahasa Austronesia (Sumber: Encyclopedia Britannica online 2010) 1. Irian dan Kepulauan Caledonia. Secara mudah diturunkan ciri-ciri penting lingua franca seperti berikut. Tonga. senang. Marshall. Carolina dan Gilbert. Menurut Kamus Webster’s Collegiate Dictionary (1981: 663).7. Bahasa-bahasa Melanesia. Yunani dan Arab dan dipakai di pelabuhan-pelabuhan Laut Mediterranean. Haiti. Bahasa-bahasa Polinesia.

Kerajaan Melayu Melaka menjadi semakin kuat . Hal ini dapat dibuktikan apabila seorang pengembara China bernama I-Tsing telah singgah di Sriwijaya pada tahun 672 Masihi.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 17     Mudah difahami oleh penerima Digunakan untuk tujuan tertentu Digunakan untuk sementara waktu.4: Empayar Sriwijaya pada abad ke-7 Masihi Keupayaan bahasa Melayu sebagai lingua franca dapat diteruskan lagi pada zaman Kesultanan Melaka pada abad ke-14. beliau menyatakan bahawa bahasa Melayu digunakan dengan meluasnya di Palembang. bahasa Melayu telah menjadi lingua franca atau bahasa perantaraan di daerah Kepulauan Melayu sejak zaman-berzaman. Nahunya tidak menentu dan tidak dapat dinyatakan dengan sahih Berdasarkan bukti sejarah. Peta 1. Dalam perjalanannya dari China ke India.

Justeru.5: Empayar Kerajaan Melaka Abad Ke-14 Masihi Implikasinya. maka aktiviti perdagangan di pelabuhan Melaka menjadi semakin maju. China dan pedagang Eropah. India. Komunikasi menjadi sukar kerana masing-masing tidak dapat memahami bahasa asing. Keadaan ini telah membantu bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca pada waktu tersebut. bagi memudahkan aktiviti perdagangan. Para pedagang yang berlainan bangsa dan bahasa seperti Arab. Selaras dengan kestabilan kerajaan Melaka. datang berdagang di pelabuhan itu. tidak terikat kepada susun lapis masyarakat dan mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding bahasa Jawa.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 18 setelah berjaya menakluki negeri-negeri yang berhampiran di Semenanjung Tanah Melayu dan beberapa buah negeri yang terletak di pesisiran pantai timur Sumatera. bersifat sederhana. maka bahasa Melayu telah menjadi medium bahasa perantara antara para pedagang. Francois Valentijn pernah meriwayatkan bahawa kerajaan Melaka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antara orang-orang yang tinggal di Kepulauan Melayu dengan pedagang-pedagang dari Eropah dan Asia Barat. Peta 1. . bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa lingua franca di kepulauan Melayu disebabkan bahasa ini mudah dipelajari.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 19 Bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan. kedua-dua penutur mungkin sudah pun mendengar bunyi-bunyi bahasa orang yang dituturkan dan cuba membuat adaptasi atau cuba mengambil katakata tertentu dan memudahkannya. bahasa rasmi dan bahasa pengantar ilmu sejak kemerdekaan negara pada tahun 1957. adakah lingua franca masih wujud pada hari ini? 1. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi diwartakan dalam Perlembagaan Persekutuan. Sekiranya bahasa natif tempatan berada pada tahap majoriti. Istilah lingua franca perlu diambil kira apabila kita memperkatakan tentang bahasa kebangsaan. Tentu sekali setelah sekian lama berbicara. Inggeris dan Jepun. sementara kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi khusus diwartakan dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967 dan sebagai bahasa pengantar ilmu pula diwartakan dalam Akta Pendidikan 1961 dan kemudian dalam Akta Pendidikan 1996. Oleh kerana desakan itu kuat. mereka akan terus berbual ’dengan cara mereka’. bahasa Melayu yang menjadi lingua franca adalah disebabkan proses yang dinyatakan di atas. Jadi. senang. Jadi. bahasa badan. pertama mungkin keduadua penutur dan pendengar terdesak untuk menjual barang masing-masing. P Pada pandangan anda. Peringkat awal mungkin mereka menggunakan bahasa isyarat. bahasa itulah yang akan menjadi lingua franca di kawasan tersebut kerana proses perniagaan hanya wujud buat sementara sahaja. Semua ini berlaku di peringkat awal. Arab/Islam. China. Tanpa berlatar belakangkan lingua franca (khususnya pada zaman Kerajaan Melayu Melaka abab ke-14).8 Pengaruh Bahasa Asing Alam Melayu melalui zaman yang panjang dan bertembung dengan pelbagai bangsa atau kerajaan dari luar misalnya India/Bahasa Sanskrit. tidak mungkin bahasa Melayu boleh menjadi utama hingga kini. dengan menggunakan bahasa mudah. penunjuk barangan yang hendak dijual dan mungkin juga menggunakan bahasa ibunda sendiri dahulu. penjual dan pembeli tentu sekali telah menjadi mesra antara satu sama lain. bahasa rasmi dan bahasa pengantar. Portugis. Pertembungan ini menyebabkan bahasa Melayu menerima pengaruh . Sebab dan Cara Lingua Franca Berlaku Kewujudan lingua franca berlaku secara mendadak. Belanda.

Pulau Bangka (686 M) Batu Bersurat Karang Brahi.8. Keadaan ini disebabkan pengaruh dan hubungan bangsa atau suku bangsa lain dengan penggunaan bahasa Melayu. terdapat 677 perkataan yang berasal daripada bahasa Sanskrit. Dalam bahasa Melayu. unsur asing yang menyusupi bahasa Melayu dapat melengkapi kosa kata bahasa Melayu.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 20 bahasa asing yang dapat dilihat dalam pelbagai aspek kehidupan.1 Pengaruh Bahasa Sanskrit Bahasa Sanskrit telah banyak mempengaruhi bahasa Melayu apabila bahasa Melayu berada di peringkat kuno. faktor kemegahan juga yang mendorong kepada peminjaman bahasa daripada bahasa Sanskrit. Berikut disenaraikan beberapa contoh perkataan Sanskrit yang dipinjamkan dalam bahasa Melayu: . iaitu: 1. Berikut akan dijelaskan beberapa peringkat pengaruh bahasa asing dalam bahasa Melayu. seiring dengan kehendak dan perkembangan zaman. Batu Bersurat Kedukan Bukit. sebagai faktor sampingan. daerah Hulu Jambi (686 M) Selain itu. lebih sedap bunyinya ataupun semata-mata kerana disangka lebih "tinggi" mutunya kerana bahasa Sanskrit merupakan bahasa sarjana. Bahasa Melayu memiliki sifat keterbukaan yang membenarkan pengaruh kata dan istilah daripada pelbagai bahasa. iaitu pada peringkat sebelum bahasa Melayu mencapai zaman klasik pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Palembang (684 M) Batu Bersurat Kota Kapur. 1. Ini kerana bahasa Sanskrit merupakan bahasa yang dianggap bahasa yang "berilmu dan berdarjat tinggi" pada zaman kuno. tetapi digantikan juga dengan bahasa Sanskrit. Selain itu. 4. Palembang (683 M) Batu Bersurat Talang Tuwo. Meringi. Keadaan ini khususnya menyebabkan peminjaman perkataan yang sudah ada dalam bahasa Melayu asli. Terdapat empat batu bersurat yang penting. 3. Penyerapan bahasa Sanskrit dalam bahasa seharian dijadikan satu cara perolehan kemegahan. 2. Bukti pengaruh bahasa Sanskrit ke dalam bahasa kuno dapat dikesan pada batu bersurat yang ditinggalkan oleh kerajaan Srivijaya. kerana barangkali dianggap lebih sesuai. Zaman bahasa Melayu kuno antara abad ke-7 dan abad ke-13.

Segenting Kra dan Sri Lanka. . sebuah kerajaan yang mempunyai empayar meliputi Sumatera.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 21 Bahasa Sanskrit Bahasa Melayu dosa dukkha deva rupa samsara dosa duka dewa rupa sengsara Peta 1.com) Berpandukan isinya. penulisan pada batu bersurat tersebut dibuat atas arahan raja Srivijaya. Semenanjung Tanah Melayu.6: Empayar Kerajaan Sriwijaya (Sumber: Google. Jawa.

Sebuah batu bersurat yang dijumpai di Bangkahulu bertarikh 1000 Masehi. ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa rasmi dan bahasa pentadbiran kerajaan Srivijaya.com) Selain daripada empat batu bersurat yang disebutkan tadi. terdapat juga bahan-bahan lain yang dihasilkan dalam zaman kerajaan Srivijaya pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi: 1. 2. akan tetapi masih terdapat pengaruh bahasa Melayu Kuno di dalamnya. . Jawa Tengah.3: Batu Bersurat Kedukan Bukit (Sumber: Google. Batu Bersurat Gandasuli (832 M) – Gandasuli.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 22 Oleh itu. Rajah 1. Sebuah patung di Padang Rocore. sekaligus meluaskan penyebaran bahasa Melayu ke tanah jajahan takluknya. Batanghari bertarikh 1286 M dengan catatan perkataan “Malaya” atau “Melayu” pada bahagian belakangnya. 3. 4. Walaupun bahasa pada batu bersurat itu masih berbahasa Sanskrit. Tapanuli bertarikh 1029 M dengan tulisan pada kaki alasnya. Sebuah patung gangsa yang dijumpai di Padang Lawas.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 23 1. Hikayat Acheh (1736). Hikayat Pancatanderan (1835).8. kemasyarakatan. Hikayat Ghulam (1736). Kisah pelayaran Abdullah karya Abdullah bin Abdul Kadir Munshi (1838). Menurut Darwis Harahap (1992). Tuhfat al-Nafis karya Raja Ali Haji (1865). jual-beli. dan Hikayat Ganja Mara (1897). dan sebagainya. Bustanus Salatin atau Taman segala Raja-raja karya Nuruddin al-Raniri (1638).2 Pengaruh Bahasa Arab Penerimaan kata pinjaman bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu berlaku pada zaman Kesultanan Melaka pada kurun ke-14 Masihi. kata pinjaman Arab berlaku dalam bidang kesusteraan Melayu khususnya dalam penulisan hikayat-hikayat. Pelayaran Muhammad Ibrahim Munshi karya Muhammad Ibrahim Munshi (1872). Antara contoh kata pinjaman . Hikayat Patani (1838). Antara Hikayat yang menunjukkan pengaruh bahasa Arab. Pengaruh kata pinjaman Arab ke dalam bahasa Melayu dapat dilihat melalui beberapa aspek. Pengislaman Kerajaan Melaka telah menyebabkan banyak kata Arab dipinjam bagi mengungkapkan makna khususnya yang berkaitan amal ibadat Islam. antaranya: i) perbendaharaan kata Banyak perbendaharaan kata Arab dipinjam terutamanya perkataan yang berkaitan dengan ibadat. beberapa kitab dan hikayat yang agak penting sehingga penghujung abad ke-19 yang menunjukkan berlakunya peminjaman kata Arab ke dalam bahasa Melayu ialah: Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang (1612 M). Hikayat Bayan Budiman (1736). Kitab seribu masaalah (1726). Syair Emop (1740). Hikayat Gul Bakawali karya Syed Mahmud Ali (1875). Misa Melayu (1742). Hikayat Inderaputera (1634 M). Selain daripada itu.

kisah. musim. murid. riwayat. ramadhan. Pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an telah mempengaruhi lidah dan cara sebutan orang-orang Melayu.gov. akidah. syurga. hukum. Jadual di bawah ialah contoh tulisan Jawi. kiamat. nujum. dan lain-lain.dbp. ii) sebutan kata Pengaruh Arab-Islam memberi kesan yang sangat besar pada sebutan perkataan dalam bahasa Melayu. nafu. kamus. masyarakat. ilmu. Contoh-contoh perkataan dan sebutan Arab-Melayu antaranya ialah qadhi. khabar.9 Taraf Bahasa Melayu Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan .my/klikdbp/klikdbp4feb7. hikayat.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 24 ialah: adat.3: Tulisan Jawi (Sumber: http://www. ulama. dunia. masjid. huruf. dan lain-lain. salam. Tulisan Jawi ini digunakan antara lain bagi memudahkan orang-orang Melayu yang rata-rata beragama Islam membaca Al-Quran. 1. Rajah 1. syarikat.pdf) iii) tulisan Kedatangan pengaruh Arab-Islam telah menyumbangkan kepada penulisan bahasa Melayu dalam tulisan `Arab yang akhirnya disebut tulisan Jawi. sejarah.

hendak di dalam bahasa Inggeris” .Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 25 Perenggan 152. Perkara 152 mengandungi 6 fasal utama iaitu: (a) Fasal 1 “Bahasa Kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis di dalam apa -apa tulisan. para satu di dalam Perlembagaan Malaysia mengatakan bahawa bahasa Melayu dinaikkan taraf sebagai bahasa kebangsaan. sebagaimana yang diperuntukkan oleh Parlimen”. Kerajaan Persekutuan dan mana-mana kerajaan negeri boleh meneruskan dan memelihara bahasa kaum di Persekutuan. naskah yang sahih: Bagi segala rang undang-undang yang hendak dikemukakan atau pindaan-pindaan mengenainya yang hendak dicadangkan di dalam mana-mana Majlis Parlimen. Walaupun terdapat peruntukan bagi kegunaan bahasa Melayu tetapi bahasa-bahasa lain masih boleh terus digunakan untuk maksud-maksud tidak rasmi. “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. dan Bagi segala Akta Parlimen dan segala perundangan kecil yang hendak dikeluarkan oleh kerajaan Persekutuan. bahasa Inggeris boleh digunakan di dalam kedua-dua Majlis Parlimen dan Dewan Negeri dn bagi maksud rasmi yang lain.” Perlembagaan Persekutuan Malaysia (b) Fasal 3 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh parlimen. selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen.

” (e) Fasal 6 “…maksud rasmi. sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri dan termasuk apa-apa maksud sesuatu pihak berkuasa”. . Dengan perakuan ini. Gabungan kedua-dua akta ini dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 26 (c) Fasal 4 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. Sebagai bahasa kebangsaan. Akta ini membenarkan terjemahan ke bahasa lain dibuat untuk surat-surat dan perutusan-perutusan kerajaan bagi tujuan kepentingan umum. khususnya di dalam Fasa 1. segala perbincangan di dalam mahkamah persekutuan atau mahkamah tinggi hendaklah dijalankan di dalam bahasa Inggeris. segala perbincangan di dalam mahkamah rendah lain daripada mengambil keterangan hendaklah dijalankan di dalam bahasa Inggeris. Antara perkara utama yang terdapat dalam akta ini ialah:   Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mesti digunakan di dalam semua urusan rasmi. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 mengenai perkara yang sama berkuat kuasa mulai 11 April 1963 dan mengandungi tiga seksyen utama iaitu sistem tulisan bahasa kebangsaan. keterangan yang diambil di dalam bahasa yang digunakan oleh saksi tidak payah diterjemahkan atau direkodkan di dalam bahasa Inggeris. selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. jika mahkamah dan peguam bagi kedua-dua pihak bersetuju. Akta ini berkuat kuasa di Semenanjung Malaysia pada 1 September 1967. Perlembagaan Persekutuan.” (d) Fasal 5 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. angka dan bahasa borang rasmi kerajaan. taraf pemakaiannya dinaikkan. bahasa pendidikan dan bahasa perhubungan seluruh rakyat Malaysia. satu lagi akta bahasa kebangsaan diluluskan dan dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Dengan syarat bahawa. Pada tahun 1967. sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. Ia mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Ia menjadi bahasa rasmi. maka bermulalah era baru untu bahasa Melayu yang sebelum ini hanya menjadi bahasa pinggiran di tanah air sendiri. ertinya apa-apa jua maksud kerajaan.

Dewan Rakyat atau Dewan Negeri boleh membenarkan ahli-ahli dewan menggunakan bahasa Inggeris ketika berucap atau perbahasan di dewan mereka. Tulisan bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan rumi tetapi tulisan jawi tidak akan dihalang. Yang di-Pertuan Agong boleh menetapkan sebagAi sahih. Yang di-Pertua Dewan Negara. yang diluluskan oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri hendaklah dalam bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris. Parlimen sebagai badan penggubal undang-undang di Malaysia . Perbicaraan di mahkamah boleh dijalankan dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris atau kedua-duanya sekali atau dengan kehendak mahkamah atau pihak-pihak yang terlibat setelah menimbangkan keadilan perbicaraan itu. Teks dalam bahasa Melayu adalah sahih kecuali Yang Dipertuan Agong menetapkan sebaliknya sama ada secara am atau bagi undang-undang tertentu.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 27        Yang di-Pertuan Agong boleh membenarkan penggunaan bahasa Inggeris dilanjutkan bagi maksud-maksud rasmi sekiranya difikirkan perlu. Borang-borang terjemahan daripada bahasa Inggeris dan borang-borang berbahasa Inggeris yang dibuat atas arahan Perdana Menteri boleh digunakan bagi maksud borang tersebut. Teks undang-undang sama ada yang dipinda. Bagi undang-undang yang diterjemahkan ke bahasa kebangsaan sebelum 1 September 1967.

. penggunaan bahasa Inggeris bagi maksud-maksud rasmi telah dilanjutkan bagi bidang-bidang berikut:  Jika jabatan-jabatan kerajaan meminta dan jabatan undang-undang memberi nasihat undang-undang berkenaan dengan mana-mana undangundang bertulis yang naskahnya yang sahih adalah dalam bahasa Inggeris. Pada tarikh yang sama. Kementerian Luar Negeri apabila menghantar arahan dasar daripada Kementerian kepada Ketua-ketua Perwakilan Malaysia di luar negara. Perintah ini dikenali sebagai Pemberitahu Undang-undang No. 410/1967. kira-kira mengumpul penyiasatan. Jabatan Hasil Dalam Negeri. Jika berhubung dengan pakar-pakar antarabangsa seperti Pakar Rancangan Colombo dan pakar Perundingan yang berkhidmat dengan atau di bawah jabatan-jabatan atau badan-badan berkanun dalam Malaysia. Berdasarkan Pemberitahu ini. Dalam kursus-kursus latihan atau peperiksaan apabila teks yang sahih adalah bahasa Inggeris atau kursus yang ditetapkan itu masih dalam bahasa Inggeris.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 28 Akta Bahasa Kebangsaan yang berkuat kuasa pada 1 September 1967. Yang di-Pertuan Agong telah mengeluarkan perintah supaya penggunaan bahasa Inggeris dilanjutkan. Jika membuat perhubungan dengan kerajaan-kerajaan negeri asing badan-badan antarabangsa dalam mana penggunaan bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan. telah memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membenarkan penggunaan bahasa Inggeris bagi tempoh yang difikirkan perlu. jika difikirkan penggunaan bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan. kerja-kerja berkaitan dengan penaksiran komputer.         Pembinaan Bahasa Melayu dirancang secara teratur sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. apabila membuat laporan atau pesanan seperti laporan penyakit. Latihan yang dijalankan oleh pakar-pakar antarabangsa. Kementerian Kesihatan. Perwakilan Malaysia di luar negara. apabila berhubung dengan kakitangan yang diambil daripada negara yang terletaknya perwakilan itu. Banyak faktor yang menyebelahi pembinaan. pesanan ubat dan pesanan selepas pembedahan.

Peranan yang dimainkan oleh penjajahan Inggeris khususnya pada lima buah negeri tidak bersekutu.      Daripada segi dasar. Penyata Rahman Talib menampakkan langkah berani dalam mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara ini. Karya-karya orang Barat juga membantu perkembangan bahasa Melayu: contohnya Valentino pengembara Belanda) mengatakan bahawa sesiapa yang mengetahui bahasa Melayu tidak akan sesat di Nusantara. Kelantan. Laporan Razak 1956 yang menyebut peranan yang dimainkan oleh bahasa Melayu. Mulai tahun 1970. beliau juga banyak menyusun karya-karya dalam bahasa Melayu.10 Fungsi Bahasa Melayu 1. “kami berpandu kepada maksud henda k menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negeri ini dengan tiada merosakkan atau menyekat bahasa dan kebudayaan bangsa lain yang diam di negeri ini”. kerajaan telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita. Sebenarnya gejala penghapusan tidak berlaku pada bahasa Melayu seperti bahasa lain di dunia. 1. bahasa Melayu secara berperingkat-peringkat telah menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Antaranya:  Penjajahan Barat tidak menghapuskan bahasa Melayu. sosial sejarah dan politik. .10. Pahang dan Johor.1 Bahasa Kebangsaan “Bahasa Jiwa Bangsa” dengan jelas menunjukkan kepentingan bahasa dalam memupuk perpaduan antara kaum. iaitu bahasa Inggeris telah menggantikan bahasa natif. pemerintah telah mewujudkan satu dasar penggunaan satu bahasa kebangsaan yang berlandaskan kenyataan linguitik. Kedah. Perlis.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 29 perancangan dan perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa kebangsaan negara. Peranan yang dimainkan oleh Abdullah Munsyi melalui penulisan beliau. Menyedari hakikat ini. khususnya bahasa Hawaii dan bahasa Guam.

” Di samping memenuhi keperluan menjadi lambang penyatuan. pembinaan dan perluasan penggunaannya.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 30 Sebuah badan berkanun iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) adalah bertanggungjawab untuk memaju dan memperkaya bahasa Melayu.. Dengan adanya dasar bahasa yang menentukan pemilihan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi..10. iaitu propaganda. Dasar bahasa kebangsaan merupakan asas terpenting bagi perkembangan bahasa Melayu di Malaysia. Dasar bahasa ini juga dianggap bermula dengan idealisme. Dasar ini memenuhi konsep perancangan taraf bahasa... seperti terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. barulah dilakukan tahap-tahap seterusnya. Dasar bahasa di Malaysia meletakkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. selain daripada Akta Bahasa Kebangsaan dan Akta Pendidikan yang sedia ada. 1.. penubuhan satu bahasa kebangsaan juga timbul daripada semangat kebangsaan yang mahukan bahasa penjajah diambil alih oleh bahasa bumiputera. iaitu untuk menyaksikan satu rupa bangsa yang bersatu menerusi pembentukan budaya kebangsaan selaras dengan keinginan dan hasrat membentuk satu bangsa Malaysia yang mempunyai identiti keperibadian yang dapat dibanggakan dan penuh dengan kesetiaan kepada negara. memupuk ciri-ciri pengenalan rakyat yang relatif seragam.2 Dasar Bahasa Kebangsaan Pemilihan satu bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia timbul sebab perlunya diadakan satu lambang penyatuan.. sebagaimana tercatat dalam mukadimah akta Pendidikan seperti berikut: “.dan untuk merancangkan satu sistem pelajaran iaitu bahasa kebangsaan adalah bahasa pengantar yang utama.. iaitu dengan harapan bahawa bahasa itu dapat menjadi dasar bagi satu identifikasi kebangsaan. menegak persatuan . Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara ini berpaksikan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Peranan bahasa sebagai faktor penyatuan disalurkan melalui sistem pelajaran kebangsaan.

bahasa rasmi membawa maksud bahasa yang digunakan dalam sistem pendidikan negara. Maksud fungsi perpaduan ialah menimbulkan sikap bersatu melalui bahasa. Secara tidak langsung. Walau bagaimanapun. terutama pentadbiran negara. bahasa Melayu kian meluas digunakan sebagai bahasa perpaduan antara kaum. yakni 10 tahun selepas hari kemerdekaan. 1.3 Bahasa Rasmi Menurut Kamus Dewan (1970:59). Jika diteliti dengan mendalam. ekstremisme . daripada orang Melayu sendiri dan juga orang bukan Melayu. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu. Bahasa rasmi mungkin mempunyai lebih daripada satu fungsi bagi sesebuah negara. Pemasalahan datang daripada pelbagai arah dan berbagai-bagai persoalan ditimbulkan. khususnya yang baru mencapai kemerdekaan selalunya memilih dan mendaulatkan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. persoalan sikap. kesan positif wujud terhadap orang Melayu dan bahasa Melayu terjamin.10. bahasa rasmi adalah bahasa pentadbiran. Ia menjadi bahasa rasmi tunggal bagi Persekutuan Malaysia. Perisytiharan ini berlaku akibat tindakan parlimen meluluskan undang-undang perasmiannya. Dengan kenaikan taraf ini.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 31 antara kaum-kaum yang mendiami negara ini dan menobatkan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi yang berkesan dalam sektor-sektor penting negara. bahasa pengantar serta bahasa ilmiah di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. Pelbagai masyarakat akan menggunakan bahasa Melayu untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain. masyarakat bukan Melayu menerima bahasa Melayu dan menganggapnya penting sebagai alat perpaduan bangsa. urusan perniagaan dan pentadbiran dan dalam upacara-upacara rasmi. Sesebuah negara. Secara rasminya bahasa Melayu dinobatkan pada 1 September 1967. Perisytiharan tersebut dibuat melalui titah Diraja yang disiarkan menerusi radio dan televisyen. dianggap sebagai satu detik era baharu bagi orang Melayu. Menurut Ainon Mohammad (1984). usaha-usaha untuk mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi telah menghadapi berbagai-bagai kesulitan serta tentangan. Justeru. persoalan politik. bahasa perhubungan awam. kita boleh mengatakan bahawa dengan meningkatnya taraf tersebut. bahasa rasmi pula bererti peranan bahasa Melayu sebagai saranan pembinaan negara dalam semua urusan.

hanya sesuai digunakan oleh golongan bawahan Bahasa Melayu tidak sesuai digunakan dalam bidang kehakiman dan pendidikan     Di samping itu.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 32 kaum yang memungkinkan berlakunya ketidaksefahaman dan perpecahan antara kaum. golongan yang menyetujui dan menerima bahasa Melayu menganggap bahasa tersebut :  Layak menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah Bahasa Melayu mempunyai beberapa kelebihan tersendiri. Ramai intelek khususnya guru masih belum fasih menggunakan bahasa Melayu Penguasaan terhadap bahasa Melayu tidak penting Bahasa Melayu tidak mempunyai standard.12. pihak kerajaan telah mengeluarkan surat pekeliling Am No. Hingga kini bahasa Melayu masih lagi teguh dan berdiri tegak sebagai bahasa rasmi walaupun sering kali menerima . mudah dipelajari. surat-menyurat rasmi kerajaan yang meliputi semua jabatan kerajaan persekutuan dan negeri. bahasa pengantar di sekolah. Ia paling sesuai dijadikan bahasa rasmi berbanding dengan bahasa Cina atau Tamil Bahasa Inggeris adalah bahasa penjajahan    Oleh sebab ketegasan. tahun 1967 untuk memantapkan lagi penggunaan bahasa Melayu secara rasminya. Melalui pekeliling ini. semua kaum boleh bertutur dalam bahasa tersebut.Antara isu yang diketengahkan adalah seperti berikut:  Bahasa Melayu tidak sesuai dan tidak layak menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. bahasa Melayu perlu digunakan untuk tujuan-tujuan rasmi dalam pentadbiran harian.

4 Bahasa Komunikasi Manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang penting dalam kehidupan seharian mereka. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran di negeri Melayu Bersekutu. Hal ini demikian kerana bahasa dan pertuturanlah yang membezakan manusia dengan haiwan. Bahasa Melayu penting dalam urusan pentadbiran dan sistem pendidikan negara. Akan mewujudkan suatu suasana kebangsaan yang melibatkan semua rakyat tanpa mengira kaum. Bagaimanadan Faktor PemilihanSebagai Bahasa Rasmi Seperti yang dihuraikan di atas dan setelah melalui beberapa rintangan dan halangan. Antaranya adalah seperti berikut:  Sejarah negara sejak zaman Srivijaya. Diharapkan bahasa Melayu akan kekal sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. autonomy. Penggunaan bahasa Melayu oleh pelbagai kaum. Pelbagai faktor boleh diketengahkan yang menyebabkan bahasa Melayu hadir sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. ethnicity dan validity’. Bahasa Melayu mempunyai ‘historicity. Bahasa Melayu dipilih kerana faktor penyatupaduan rakyat. membawa kepada pemerintahan kolonial telah terbukti penggunaan bahasa Melayu sebagai linguafranca di rantau ini. Antaranya ialah: . telah mengemukakan tujuh fungsi bahasa. bahasa Melayu tetap berdiri teguh dan kukuh sebagai bahasa rasmi walaupun laluan yang ditembus ipenuh dengan duri dan onak. dinamik dan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zamannya. bahasa mempunyai suatu sistem yang sistematis. Selain itu.       1.10. Bahasa Melayu dipilih kerana mudah dipelajari dan difahami.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 33 tohmahan dan kritikan daripada pelbagai pihak. Halliday. dalam bukunya bertajuk “Explorations in the Functions of Language” (1973).

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 34

Instrumental Regulasi Pemerian Interaksi Personal Heuristik Khayalan Fungsi instrumental bermaksud manusia menggunakan bahasa bagi melayani pengelolaan lingkungan yang menyebabkan sesuatu peristiwa berlaku. Fungsi regulasi adalah fungsi bahasa yang bertindak sebagai pengawas dan mengendalikan peristiwaperistiwa yang berlaku. Fungsi ini digunakan untuk mengendali serta mengatur orang lain. Fungsi pemerian pula boleh ditafsirkan sebagai penggunaan bahasa untuk membuat penyataan-penyataan, menyampaikan pengetahuan, membuat penjelasan dan membuat laporan tertentu. Fungsi interaksi merupakan fungsi bahasa yang memainkan peranan bagi menentukan supaya hubungan antara manusia dapat terus berlangsung ataupun dipertahankan. Oleh itu, perlu pengetahuan yang luas berkenaan bahasa, loghat, jargon, slanga, gurauan, cerita rakyat, budaya setempat dan sebagainya. Pokoknya, kita mesti tahu pelbagai perkara tentang bahasa. Fungsi peribadi pula adalah fungsi bahasa yang memberi kesempatan kepada manusia bagi menyatakan perasaan, emosi, peribadi serta reaksinya. Seterusnya, fungsi heuristik melibatkan penggunaan bahasa bagi memperoleh ilmu pengetahuan. Ini demikian kerana disampaikan dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan jawapan. Fungsi khayalan juga merupakan fungsi bahasa yang digunakan oleh manusia bagi mencipta mimpi-mimpi yang mustahil diterima oleh akal. Fungsi ini dibawa melalui buku-buku dan cerita-cerita dongeng. Ketujuh-tujuh fungsi di atas sebenarnya bersifat saling melengkapi antara satu sama lain bagi menghasilkan satu bentuk komunikasi yang berkesan dalam menyatakan pelbagai topik serta memahamkan pelbagai bangsa di dunia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling berkesan dalam kehidupan manusia; bersifat arbitrari, simbolik, sistematik dan manusiawi.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 35

Bahasa Melayu diguna pakai dalam pelbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi dan pentadbiran.

1.10.5 Bahasa Perpaduan Perpaduan atau solidariti dapat didefinisikan sebagai satu proses yang menyatupadukan rakyat dan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Di samping itu juga, menurut Kamus Dewan (1994), perpaduan ditakrifkan sebagai penggabungan, pelaburan penyesuaian, kecocokan dan perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu, sepakat dan sebagainya. Dalam erti kata yang lain, perpaduan dapat diertikan sebagai hubungan erat bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan negara. Oleh itu, pengertian bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dapat diertikan sebagai bahasa yang menjadi lambang penyatuan suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara individu dengan individu yang lain) yang berfungsi sebagai alat menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum dalam sebuah negara.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 36

Bahasa adalah suatu keseluruhan, suatu prinsip klasifikasi dengan sesuatu yang dikuasai dan bersifat konvensional yang seharusnya terkebawah daripada naluri semula jadi. Whitney (1998) berpendapat bahasa adalah salah satu institusi sosial dan menganggap bahawa kita menggunakan alat ujaran sebagai wadah bahasa, hanyalah secara kebetulan sahaja, untuk kesenangan sahaja manusia boleh memilih bahasa isyarat dan lambang tampak dan bukan lambang akuistik. Cara bahasa menyatupadukan rakyat Selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan, bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dan telah dijadikan bahasa pengantar utama bagi semua peringkat prasekolah dan pengajian. Pendidikan bahasa Melayu Sekolah Menengah adalah memenuhi hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada aspek intelek, emosi, rohani, dan jasmani. Penggunaan bahasa Melayu yang semakin meluas sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara menekankan penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu yang lebih bermutu. Pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah yang meliputi Tingkatan 1 sehingga 5 akan terus meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar remaja dan memupuk kepekaan terhadap variasi bahasa dalam pelbagai situasi, sistem bahasa dan gaya bahasa yang indah. Pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah juga menanamkan kesedaran terhadap unsur dan nilai kemanusiaan secara menyeluruh melalui pembacaan bahan ilmu dan hasil kesusasteraan. Pemupukan semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Malaysia diberikan penekanan dalam pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah agar pelajarpelajar membina semangat rasa bangga dan cinta akan tanah air dalam satu wawasan budaya yang dihasratkan. Di samping itu, bahasa Melayu memainkan peranan penting bukan sahaja dalam memenuhi keperluan manusia tetapi juga untuk meningkatkan perpaduan antara kaum. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa perpaduan kaum begitu signifikan untuk menyumbang ke arah sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Selain itu, pendidikan dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk perpaduan antara kaum jelas dinyatakan dalam Penyata Razak 1956. Oleh itu, apabila pendidikan dianggap sebagai alat secara

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 37

automatiknya, bahasa Melayu yang berfungsi sebagai bahasa perpaduan boleh mengambil bahagian dalam isu menyatupadukan rakyat kerana bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam pelbagai bidang.

Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum.

Aspek penting untuk menyatupadukan rakyat mengikut fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan adalah melalui pendidikan. Sesungguhnya pendidikan hari ini telah memainkan peranan penting dalam merealisasikan aspirasi negara ke arah mewujudkan perpaduan kaum. Pendidikan hari ini telah membuktikan bahawa negara berjaya mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Sejarah telah membuktikan betapa golongan cerdik pandai menentukan jatuh bangunnya sesebuang bangsa dan negara. Selain daripada itu, penyatupaduan rakyat dapat mewujudkan sistem pendidikan kebangsaan kerana sistem persekolahan yang berbeza-beza mempunyai haluan masing-masing dan tidak dapat melahirkan satu identiti bangsa. Oleh itu, satu jawatankuasa ditubuhkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang sedia ada. Cadangan itu dikenali sebagai Penyata Razak. Penyata Razak telah diperakui dan diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran pada tahun 1957. Ordinan ini mewajibkan semua jenis sekolah menggunakan sukatan pelajaran yang sama. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah,

300 (Berita Peristilahan. falsafah. Bahasa Melayu ilmiah ini dapat dilihat melalui beberapa ciri umum iaitu peristilahan. Istilah yang sudah dicipta oleh DBP setakat ini. Acheh dan Melaka. Setelah tiga puluh tahun dirancang dengan begitu rapi. Usaha membina istilah baharu telah bermula sejak tahun 1957 lagi. Penggunaan bahasa Melayu dalam bidang sains sosial telah lama wujud. walaupun tidak abstrak dan sukar berbanding sains dan teknologi.6 Bahasa Ilmu Bahasa ilmu boleh ditakrifkan sebagai bahasa yang mempunyai ciri-ciri formal dan dapat mengungkapkan sesuatu konsep dan pemprosesan ilmu. Bahasa Melayu telah digunakan dengan banyaknya dalam konteks agama. Bahasa Melayu turut membantu pembentukan jati diri bangsa Malaysia yang menggunakan bahasa komunikasi yang mudah difahami. perkembangan yang positif dalam penggunaan bahasa Melayu dapat dilihat dalam bidang ilmiah. Mei 1986). walaupun banyak iaitu berjumlah 477. sastera dan budaya. Dalam hal pemilihan istilah ternyata bahawa istilah. Setiap satu bidang ilmu terdapat sejumlah peristilahannya tersendiri dan mempunyai maknanya yang tersendiri pula. 1. . laras dan sebagainya. Dalam sejarah yang muktahir.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 38 khususnya untuk membantu perpaduan kebangsaan dan menjadi wahana yang berkesan untuk berkomunikasi pelbagai kumpulan etnik dan masyarakat pelbagai dialek atau bahasa. Bahasa Melayu telah lama digunakan untuk mengungkapkan konsep-konsep dan proses-proses yang tinggi serta kompleks.10. sastera dan budaya. pusat kebudayaan seperti Pulau Pinang telah banyak menghasilkan buku untuk institusi pengajian tinggi dan akhbar diterbitkan. untuk semua bidang telah mencapai 477. namun kerja-kerja menokok tambah jumlah istilah terus berjalan. tatabahasa. 300 dan meliputi 36 bidang. terutama sekali di dalam bidang agama. Usaha menggunakan bahasa Melayu dalam bahasa tersebut telah lama digunakan untuk tujuan ini. malahan lebih awal daripada zaman kegemilangan kerajaan Melayu Srivijaya.

. Bagi memantapkan lagi penggunaan bahasa ilmu dalam bidang ilmu atau ilmiah. Setakat ini DBP telah menyelesai dan memenuhi permintaan buku-buku teks bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah serta pra universiti.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 39 Universiti Kebangsaan Malaysia antara universiti yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pelbagai bidang. RUMUSAN  Linguistik ialah ilmu mengkaji bahasa secara saintifik. DBP aktif dalam hal ini.  Bahasa merupakan satu sistem bunyi yang dihasilkan oleh alat tutur yang digunakan oleh sekelompok manusia sebagai wahana atau cara untuk menjalankan apa-apa sahaja aktiviti masyarakat mereka  Beberapa teori telah mengatakan bahawa penutur bahasa Melayu berasal daripada golongan manusia yang diberi nama Austronesia. Terdapat dua langkah yang dibuat dalam hal ini: bantuan tenaga pengajar daripada institusi pengajian tinggi dan penerbitan karya-karya asal bagi keperluan institusi pengajian tinggi.

Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. 12. 11. 10. .  Bahasa Melayu memiliki sifat keterbukaan yang membenarkan pengaruh kata dan istilah daripada pelbagai bahasa. adakah bahasa Melayu telah mencapai tahap yang membanggakan? RUJUKAN Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Susur galur bahasa Melayu.  Lingua franca merupakan satu bahasa yang terdiri daripada pelbagai bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Melayu Proto Pengaruh Asing Penyata Razak Perlembagaan Persekutuan Perpaduan Sanskrit PENILAIAN KENDIRI 1. orang Melayu berasal dari wilayah mana? 3. Nyatakan sumbangan ilmu linguistik khususnya dalam bidang pendidikan bahasa. Pada pandangan anda. 8. Asmah Haji Omar. seiring dengan kehendak dan perkembangan zaman. KATA KUNCI 1. (1988). Bahasa Melayu sebagai bahasa Ilmu dan esei-esei lain.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 40  Bahasa Melayu dikatakan berasal daripada rumpun bahasa Austronesia. Perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan bahasa Malaysia. Pada pendapat anda.(1989). 9. 2. 5. (1997). Austris Austronesia Kerajaan Melaka Komunikasi Lingua Franca Melayu Deutro 7. manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. 4. 3. Asmah Haji Omar. 2. 6.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 41 Darwis Harap (1992). Bahasa Melayu tinggi teori dan penerapan. (2004). Kuala Lumpur:Nurin Enterprise. . Nik Safiah Haji Karim (1986). Ismail Hussien. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sejarah pertumbuhan bahasa Melayu. Pulau Pinang: Penerbit USM. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Kebangsaan dan bahasa Rasmi: Dua konsep yang berbeza. Nik Safiah Haji Karim et al. Teo Kok Seong. (1966). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 13-16. Tatabahasa Dewan. Sejarah pertumbuhan bahasa Kebangsaan kita. (2006). Dewan Bahasa.

menjelaskan konsep korpus berkomputer. guru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah (Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat).Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 1 UNIT 10 PENGAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KORPUS BERKOMPUTER HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 10. Aspek tatabahasa yang dipilih dalam kertas ini ialah imbuhan meN-kan. anda diharapkan dapat: 1.0 PENGENALAN Pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah menekankan penggunaan tatabahasa mengikut kemampuan murid. membaca dan menulis. Hal ini turut ditekankan dalam Huraian . Salah satu aspek penting yang semakin diberi perhatian oleh para guru dalam proses P&P bahasa ialah penggunaan bahan bantu pengajaran bahasa. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. maka kertas kerja ini cuba memaparkan penggunaan teknologi korpus berkomputer dalam pengajaran tatabahasa untuk murid sekolah menengah. 2. mengaplikasikan korpus berkomputer dalam P&P. aspek tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalam konteks dengan kemahiran mendengar. kertas ini cuba untuk mendedahkan penggunaan korpus berkomputer dalam pengajaran tatabahasa bahasa Melayu dan memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya aspek tatabahasa dalam kalangan guru mata pelajaran bahasa Melayu. dan 3. bertutur. Dalam proses P&P bahasa Melayu. Secara khususnya. Bagi mencapai tujuan tersebut. Perihal pentingnya pengajaran aspek tatabahasa dan pemilihan bahan yang sesuai. menerangkan kepentingan korpus berkomputer. Ini bermakna guru mempunyai tanggungjawab memilih dan membina bahan yang sesuai untuk proses pengajaran dan pembelajaran (P&P).

Data Korpus Berkomputer Menurut J. Di Malaysia. Satu persoalan yang timbul ialah bagaimanakah seseorang guru itu boleh membina atau memperoleh data korpus berkomputer bagi tujuan pengajaran bahasa? Secara mudahnya. Dalam konteks pengajaran tatabahasa di sekolah-sekolah. Imran Ho Abdullah (2004) dan Mohd Ra‟in Shaari (2004). Sedangkan para murid juga perlu dimaklumkan bentuk-bentuk imbuhan yang salah supaya mereka dapat memahami dan membezakan antara bentuk imbuhan yang betul dan bentuk yang salah. dan sebagainya. terdapat pelbagai jenis bahan yang digunakan oleh guru untuk membolehkan para murid memahami aspek tatabahasa dengan lebih berkesan. sesuatu petikan itu mungkin hanya memaparkan bentuk dan penggunaan imbuhan yang betul sahaja. korpus berkomputer telah digunakan dalam kajian Zaharani Ahmad dan Mohd Ra‟in Shaari (2004). dan dianalisis untuk membuat penyataan saintifik tentang ciri fonologi. Berdasarkan sesuatu petikan. menjelaskan korpus merupakan data mentah linguistik yang dikutip daripada kerja lapangan atau teks bertulis. Selain itu. Secara amnya. penggunaan sesuatu bahan terutamanya petikan mempunyai beberapa kelemahan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 2 Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat iaitu penggunaan perpustakaan dan komputer yang kaya dengan pelbagai bahan sangatlah digalakkan dalam P&P bahasa Melayu. kod dan diformatkan secara piawai serta dapat dicapai dan diproses dengan komputer. guru boleh mengajar muridnya beberapa aspek penting tatabahasa seperti imbuhan. Kamus Linguistik (1997). Berdasarkan permasalahan di atas. Data korpus berkomputer telah digunakan secara meluas di Barat terutama dalam bidang pedagogi bahasa (Teaching Collocation). Penggunaan bahan bantu tertentu dalam proses P&P bahasa membolehkan sesuatu pengajaran bahasa itu dilakukan dengan lebih berkesan. misalnya hanya memaparkan bentuk dan contoh penggunaan imbuhan yang amat terhad. McH. jenis kata. Korpus berkomputer sebagai bahan bantu pengajaran bahasa terutama bagi aspek morfologi dan sintaksis. Alternatif tersebut ialah data korpus berkomputer. Dalam kajian linguistik pula. korpus 2 . kertas kerja ini cuba untuk mengetengahkan satu alternatif baru bahan bantu pengajaran imbuhan bahasa Melayu. tatabahasa atau leksikal sesuatu bahasa. leksikografi dan kajian linguistik. Antara bahan-bahan pengajaran yang kerap digunakan oleh guru bahasa ialah bahan yang berbentuk literasi dan grafik. boleh dianggap sebagai perkara baru. korpus berkomputer turut digunakan dalam bidang perkamusan terutamanya oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Sinclair (1996) korpus berkomputer boleh ditakrifkan sebagai korpus yang diberi penanda.

Buat masa ini.co. Dengan adanya perisian ini.bharian. Kuala Lumpur (contoh korpus DBP sila lihat lampiran 1).concordancesoftware. Dengan memberi arahan tertentu.my. Bahagian Penyelidikan. "Saya s BHLR27 261 pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturun BHLR27 262 klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haj BHLR27 263 ah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal BHLR27 264 oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh du BHLR27 260 suki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. Ini kera BHLR27 265 brahim.Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). 10. Secara amnya. bulan depa BHLR27 258 ak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital a BHLR27 259 di.my.utusan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 3 berkomputer boleh diperoleh di Pangkalan Data Korpus.dbp. ter… dan sebagainya. pengguna perlu pergi sendiri ke DBP untuk mengambil data tersebut.uk/ (contoh lihat lampiran 2). berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Menceva BHLR27 266 jenama yang tidak langsung **menggunakan** sumber babi iaitu Mencevax BHLR27 3 .000 vaksin jenam BHLR27 257 negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. ayat dan perenggan.com. Caranya ialah dengan memuat turun perisian penjana korpus (Concordance) di laman http://www. http://www. korpus berkumputer boleh dijana dalam bentuk baris-baris konkordans. di….com.gov. Di bawah ini akan dipaparkan contoh ketiga-tiga bentuk tersebut: a) Korpus Berbentuk Konkordans 256 in . seseorang guru boleh menjana sendiri korpus berkomputer dengan memilih apa juga jenis teks berbentuk digital seperti surat khabar atau majalah yang boleh diperoleh di laman http://www. Selain memperoleh data korpus berkomputer di DBP. http://www. komputer akan menjana korpus dan seterusnya menyenaraikan bentuk-bentuk imbuhan yang dikehendaki.1 Aspek Penting Korpus Berkomputer Korpus berkomputer dapat membantu guru menjana apa jua aspek imbuhan yang dikehendaki.my dan sebagainya. misalnya imbuhan meN…kan. Pangkalan data ini akan disediakan dengan kemudahan capaian melalui Internet dan World Wide Web supaya lebih ramai penyelidik atau pengguna di dalam dan di luar negara dapat memanfaatkannya (Rusli Abdul Ghani 2004). Ketiga-tiga bentuk ini dapat membantu guru mengajar atau memaparkan sesuatu aspek imbuhan dengan lebih berkesan. seseorang guru juga boleh membina data korpus sendiri.

bulan depan. Beliau memberitahu pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturunan Chua Chiyang yang bernilai kira-kira RM1 juta di Jalan Haji Jaip. "Hospital dan klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haji bagi pengambilan vaksin itu kerana kita membuat keputusan memberinya secara percuma. Penggunaan kemudahan komputer seperti di makmal komputer merupakan suatu kelebihan berbanding cetakan kertas. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara.000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah.000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah." katanya. diharuskan penggunaannya oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. Menteri Kesihatan." katanya. "Saya sudah menyemak dengan pembekal yang berkaitan dan dimaklumkan Malaysia mempunyai bekalan yang mencukupi terhadap keperluan vaksin berkenaan. berkata pihaknya yakin jumlah vaksin yang ada mencukupi untuk menampung keperluan bakal haji yang diwajibkan mengambilnya sebelum memasuki Arab Saudi.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 4 b) Korpus Berbentuk Ayat Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. guru boleh mencetak mana-mana bahagian yang sesuai dan mengedarkan korpus ini kepada semua murid ataupun boleh juga menggunakan komputer jika terdapat kemudahan komputer yang mencukupi untuk semua murid. c) Korpus Berbentuk Perenggan Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. malam tadi. majlis muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal meningitis (ACYW 135) jenama Mencevax dari Belgium. Jumaat lalu. di sini. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. Bagi tujuan proses P&P. bulan depan. Datuk Chua Jui Meng. Ini 4 .

sedangkan contoh-contoh yang salah juga banyak membantu murid memahami apa yang betul dan salah dari segi tatabahasa.43% 3. majalah. sesuai dengan konteks penggunaan dan representatif sifatnya.303. Sesuatu petikan ringkas mungkin hanya memaparkan contoh-contoh penggunaan sesuatu aspek tatabahasa yang betul sahaja.15% 2.373 2.222 PERATUS 52.00% (Sumber: Rusli Abdul Ghani 2004) Korpus berkomputer dapat memaparkan sesuatu aspek tatabahasa dengan lebih luas. guru boleh berperanan sebagai fasilitator iaitu menerangkan contoh 5 . prosa dan puisi tradisional.440.62% 12. 10. surat khabar.2 Kebaikan Menggunakan Korpus Berkomputer Berikut dijelaskan kebaikan atau kelebihan korpus berkomputer yang akan diperoleh oleh guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran imbuhan bahasa Melayu. malah turut memberi pelbagai pilihan bahan yang terdiri daripada buku. manakala contoh-contoh yang salah mungkin tidak dipaparkan dalam teks tersebut. Dengan berbantukan korpus berkomputer.65% 27.010 12.87% 100. Ini bermakna. Korpus berkomputer bukan sahaja dapat membantu guru membina bahan P&P dengan pantas.988.886.229. Satusatu korpus dapat memaparkan ribuan (malahan jutaan) contoh sesuatu aspek tatabahasa. Ini berbeza dengan petikan biasa yang hanya dapat memaparkan sesuatu aspek tatabahasa dengan jumlah yang agak terhad. Korpus berkomputer di DBP menyediakan jenis teks seperti berikut: Jumlah Data Korpus Berkomputer (Sehingga Mac 2004) SUB-PANGKALAN AKHBAR BUKU MAJALAH TEKS TRADISIONAL LAIN-LAIN TERJEMAHAN JUMLAH JUMLAH KATA 52.772 1.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 5 kerana guru atau murid dapat mencari sesuatu bentuk imbuhan dengan pantas berdasarkan bantuan carian atau find yang terdapat dalam komputer.797.106 100.645.258 3. murid-murid hanya diperkenalkan dengan contoh-contoh penggunaan sesuatu aspek tatabahasa yang betul sahaja.703 27.28% 1.

my/knb/nb_konkordans.dbp. 6 . 10.1 Penjanaan Data Korpus DBP Berikut merupakan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pengkaji untuk menjana data daripada data korpus berkomputer.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 6 penggunaan yang betul dan yang salah dalam sesuatu aspek tatabahasa yang sedang dipelajari oleh murid-murid. (http://sbmb.dbp. Setelah masuk ke laman web „dbp.gov.my‟. 10. pergi ke „KORPUS BAHASA MELAYU‟ dan klik pada „Rujukan korpus pelbagai sumber‟.aspx) (http://mcp. vi.3.edu. Pengkaji mula menjana data dengan menaip kata „telah‟ pada bahagian Kata Dasar/ Kata.anu.dbp. Masukkan e-mel sebagai ID pengguna dalam ruangan yang disediakan kemudian klik pada kotak „Masuk‟ untuk masuk ke Khidmat Nasihat Dewan Bahasa dan Pustaka.3 Penjanaan Data Korpus dilakukan secara atas talian memandangkan akan dijelaskan prosedur penjanaan data yang data iaitu data korpus DBP dan data korpus Projek Konkordan Melayu Pada masa kini.my/knb/nb_konkordans. iii.gov. iaitu http://www. Setelah laman Rasmi DBP dipaparkan.au/). setiap pengguna akan didedahkan dengan Lesen Pengguna Korpus.gov. maka pengguna harus klik pada kotak „Setuju‟ dan sebaliknya.gov. klik pada „Laman Rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka‟ untuk ke laman utama. Sekiranya pengguna bersetuju dengan semua syarat tersebut. v.my. iv. Berikut diperoleh daripada dua sumber (http://sbmb. i. ii. proses penjanaan data dapat perkhidmatan tersebut baharu disediakan..aspx) Sebelum menjana data. Layari tapak web DBP.

Rajah 2 : Proses muat turun data 7 .Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 7 Rajah 1: Proses permulaan untuk menjana data vii. Setiap paparan akan mengandungi 100 konkordans tentang kata bantu telah. pengkaji klik pada kotak „Muat Turun‟ untuk muat turun data. Kemudian.

au/ atau carian Google: Malay Concordance Projek.anu.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 8 viii.anu. Seterusnya data boleh disimpan dalam pendrive. 10. Paparan seterusnya seperti berikut: 8 . i. pengkaji klik pada kotak „Jana Konkordans‟ sekali lagi untuk mendapatkan data yang seterusnya.edu. Pertamanya.au/).3. sila buka tapak web seperti berikut: http://mcp. Bagi memulakan carian data. ii.2 Pangkalan Data Korpus Projek Konkordans Melayu Berikut ialah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pengkaji untuk menjana data korpus Projek Konkordan Melayu (http://mcp. Setelah selesai muat turun data.edu. sila klik pada direct search.

sila taip perkataan yang hendak dikaji misalnya „akan‟ dan tekan butang search untuk proses janaan korpus berkomputer.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 9 iii. sila pilih jenis teks yang ingin dikaji. 9 . Sebelum mencari perkataan. Kemudian. pada bahagian Find.

Seterusnya.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 10 iv. Seterusnya data boleh disimpan untuk tujuan proses seterusnya iaitu analisis data. pengkaji boleh menyalin (copy) dan menampal (paste) data ke dalam perisian Notepad atau Microsoft Word. 10 . Hasil janaan data adalah seperti gambar rajah di bawah.

. Hal ini selaras dengan saranan dalam KBSM dan KBSR iaitu aspek tatabahasa hendaklah diajar secara tidak langsung. 11 .. Sila layari web korpus DBP dan jana korpus dengan kata kunci ‘jalan’. 2.1 1. Sila layari web MCP di Australia dan jana korpus dengan kata kunci ‘hari’.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 11 AKTIVITI 10. 10. menulis atau membaca.4 Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Berikut akan diberikan contoh persediaan mengajar imbuhan meN. 1994:45).kan dengan menggunakan kaedah secara tidak langsung dalam pengajaran kemahiran membaca dan kefahaman. dengan cara guru mengambil masa beberapa minit untuk mengajar sesuatu aspek tatabahasa (Kamarudin Husin. Aspek-aspek tatabahasa yang hendak diajar itu akan dimasukkan ke dalam pengajaran tersebut seperti pengajaran lisan.

Sistem Bahasa : Imbuhan meN…kan. iii. Mengemuka dan menjawab soalan dengan bernas dan gramatis. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Menggunakan komputer untuk carian maklumat dan tujuan pembelajaran bahasa. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan. Pengisian Kurikulum : Ilmu : ekonomi dan agama. Nilai : berjimat.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 12 Contoh Persediaan Mengajar 1 Tingkatan : 4 Sains Masa : 80 minit Bilangan murid : 30 orang Tajuk : Kefahaman – Vaksin Mencevax Hasil Pembelajaran Utama : 7. Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir : Mengkonsepsikan idea-idea sama ada yang terdapat di dalam atau di luar teks. Mengaplikasikan aspek imbuhan meN…kan dari segi bentuk. Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal dan verbal-linguistik 12 . Menyatakan secara lisan isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam sesuatu petikan. Hasil Pembelajaran : 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. ii.1 Mengenal pasti dan menyatakan idea utama dan isi penting Khusus tentang bahan yang dibaca. Objektif : Murid dapat: i. bantu-membantu dan bertolak ansur. makna dan penggunaannya dalam konteks dengan betul. Huraian Hasil : Aras 1 Pembelajaran iii.

Murid yang lain mendengar dengan teliti. Pada peringkat ini. Pada bahagian ini. Murid memberi maklum balas tentang aspek imbuhan meN…kan seperti contoh penggunaan dalam petikan. Guru meminta murid mengesan imbuhan meN…kan dalam petikan tersebut dengan cara carian atau find yang terdapat dalam komputer. Guru meminta setiap murid membina satu soalan berdasarkan petikan tersebut. Guru memaklumkan kepada murid bahawa aspek tatabahasa yang ingin dipelajari ialah imbuhan meN…kan. 6. Begitulah seterusnya iaitu soalan dikemukakan dalam bentuk berantai. 5. Jika sesuatu persoalan memerlukan maklumat lanjut. 13 . Guru memilih soalan-soalan (binaan murid) yang difikirkan sesuai untuk dijawab oleh murid sebagai latihan atau kerja rumah.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 13 Bahan Bantu Mengajar : Korpus berkomputer. guru hanya berperanan sebagai fasilitator iaitu mengawasi sama ada soalan dan jawapan yang dikemukakan oleh murid sesuai atau sebaliknya. 4. 3. guru meminta murid membaca secara senyap petikan di skrin komputer dengan cara luncuran (skimming) dan pembacaan teliti. (Lihat Lampiran 5). Imbuhan meN…kan yang terdapat dalam petikan tersebut adalah seperti dalam Lampiran 4. seorang murid akan mengemukakan satu soalan kepada mana-mana murid yang ia pilih untuk menjawab soalan itu. guru meminta murid membuka satu fail korpus berkomputer (telah sedia ada dalam komputer tersebut) yang mengandungi contoh-contoh imbuhan meN…kan yang lebih banyak dan meluas dengan menggunakan perisian Notepad. Seterusnya. (Lihat Lampiran 3). Guru meminta murid membuka fail petikan “Vaksin Mencevax” dengan menggunakan perisian Notepad atau Microsoft Word. sederhana dan susah atau mencabar pemikiran murid. guru sebaik- 2. Oleh itu. Guru meminta seorang murid secara sukarela membaca petikan tersebut dengan suara yang kuat dan jelas. Seterusnya. Soalan yang dipilih itu perlulah berada pada aras mudah. Langkah Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru menerangkan bahawa contoh imbuhan yang terdapat dalam petikan tersebut agak terhad. guru boleh membimbing murid mendapatkan maklumat di internet sesuai dengan konsep pembelajaran maya.

14 . Guru meminta murid membina lima ayat (sebagai latihan) dengan menggunakan perkataan yang berimbuhan meN…kan. Objektif : Murid dapat: iv. Huraian Hasil : Aras 1 Pembelajaran iii..1 Mengenal pasti dan menyatakan idea utama dan isi penting Khusus tentang bahan yang dibaca. 8.kan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 14 baiknya perlulah memaparkan aspek imbuhan ini di skrin LCD (jika ada) supaya murid dapat melihat setiap aspek imbuhan meN…kan dengan lebih jelas. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan.. t → n. Hasil Pembelajaran : 7. Guru menjelaskan aspek imbuhan meN…kan (berdasarkan contoh penggunaan dalam korpus) iaitu: a) b) c) d) Bentuk atau varian imbuhan meN. Guru menjelaskan aspek kesalahan imbuhan meN…kan seperti kesalahan „meng…‟ dan „menge…‟(contoh mengsahkan atau mengesahkan) serta perkataan yang dieja dengan satu „k‟ atau dua „kk‟ (contoh memasukan atau memasukkan ). k → ng dan s → ny. Menyatakan 3 keburukan vaksin mencevax. (lihat Lampiran 6a) Hukum p → m. (lihat Lampiran 6b) Makna imbuhan meN…kan iaitu benefaktif dan kausatif. Contoh Persediaan Mengajar 2 Tingkatan : 4 Sains 1 Masa : 80 minit Bilangan murid : 30 orang Tajuk : Kefahaman – Vaksin Mencevax Hasil Pembelajaran Utama : 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. 7.

Seterusnya. Pada bahagian ini. 15 . (sila lihat lampiran 1). seorang murid akan mengemukakan satu soalan kepada mana-mana murid yang ia pilih untuk menjawab soalan itu. Begitulah seterusnya iaitu soalan dikemukakan dalam bentuk berantai. Seterusnya. Nilai : berjimat. Murid yang lain mendengar dengan teliti. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Menggunakan komputer dan internet untuk carian maklumat dan tujuan pembelajaran bahasa. guru boleh membimbing murid mendapatkan maklumat di internet sesuai dengan konsep pembelajaran maya. guru hanya berperanan sebagai fasilitator iaitu mengawasi sama ada soalan dan jawapan yang dikemukakan oleh murid sesuai atau sebaliknya. Menggunakan aspek kata majmuk dalam konteks dengan betul. Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir : Mengkonsepsikan idea-idea sama ada yang terdapat di dalam atau di luar teks. Murid diminta membuka fail petikan “Vaksin Mencevax” dengan menggunakan perisian Notepad atau Microsoft Word. Langkah Pengajaran dan Pembelajaran 9. guru meminta murid membaca secara senyap petikan di skrin komputer dengan cara luncuran (skimming) dan pembacaan teliti. vi. Jika sesuatu persoalan memerlukan maklumat lanjut. bantu-membantu dan bertolak ansur.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 15 v. Seorang murid secara sukarela diminta oleh guru untuk membaca petikan tersebut dengan suara yang kuat dan jelas. 10. Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal dan verbal-linguistik Bahan Bantu Mengajar : Korpus berkomputer. Murid diminta membina satu soalan berdasarkan petikan tersebut. Sistem Bahasa : Kata majmuk Pengisian Kurikulum Mengemuka dan menjawab soalan dengan bernas dan gramatis. : Ilmu : ekonomi dan agama. 11.

Guru memilih soalan-soalan (binaan murid) yang difikirkan sesuai untuk dijawab oleh murid sebagai latihan atau kerja rumah.anu.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 16 12.au/asianstudies/proudfoot/MCP/Q/standard. Soalan yang dipilih itu perlulah berada pada aras mudah. Membina sepuluh ayat yang gramatis berdasarkan makna „keras‟ yang telah diperoleh dari setiap kumpulan perbincangan. pelajar dapat: 1. Guru memaklumkan kepada murid bahawa aspek tatabahasa yang ingin dipelajari ialah kata majmuk. Guru menerangkan bahawa contoh kata majmuk imbuhan yang terdapat dalam petikan tersebut agak terhad. Contoh Persediaan Mengajar 3 Tajuk: Mencari makna perkataan yang membawa pelbagai makna. 14. 16 . Murid memberi maklum balas tentang aspek kata majmuk seperti contoh penggunaan dalam petikan.edu. guru meminta murid mengakses internet ke tapak web berikut: http://www. 15.html. Guru menjelaskan aspek kata majmuk (berdasarkan contoh penggunaan dalam konteks) iaitu: (sila lihat lampiran 2) a) Rangkai kata bebas: jalan raya b) Istilah khusus: pita suara c) Kiasan : buah tangan 13. Kata Adjektif „keras‟ (Sumber konkordans DKB) Masa: 40 minit Bil Pelajar: 40 orang Objektif: Pada akhir pembelajaran. Memberikan makna-makna baru daripada kosa kata ‘keras’ yang memperlihatkan perluasan makna berbanding dengan merujuk kamus. Guru meminta murid menaip apa-apa perkataan seperti makan. Guru meminta murid membina lima ayat (sebagai latihan) dengan menggunakan kata majmuk yang telah dijana oleh pelajar. 16. sederhana dan susah atau mencabar pemikiran murid. Guru meminta murid mengesan kata majmuk dalam petikan tersebut. Oleh itu. buah dan sebagainya untuk melihat bentuk-bentuk kata majmuk. 2.

murid melakukan lakonan spontan/simulasi suasana yang menggambarkan kehidupan dan aktiviti yang berkaitan. memahami dan menulis. 6) Guru menerangkan makna kata „keras‟ untuk pengetahuan pelajar berdasarkan makna yang terkandung dalam Kamus Dewan (2002) dan murid mencatatnya dalam buku.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 17 Pengisian Kurikulum: Sistem Bahasa: Kosa kata. 7) Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil perbincangan daripada kumpulan masing-masing. perkataan „keras‟ mempunyai banyak makna. kejujuran dan hormat-menghormati Strategi Pembelajaran: Kolaboratif Bahan Bantu Mengajar: Korpus Kosa Kata „keras‟ Pengetahuan sedia ada: Para pelajar telah memahami konsep makna „keras‟ secara literal. Pelajar diarahkan mencari makna baru yang terkandung dalam bahan pembelajaran dengan bantuan guru yakni guru menerangkan peranan kolokasi yakni kata-kata yang wujud bersama-sama dengan kata „keras‟ dalam memperoleh makna baru. Ilmu:Moral Kemahiran Bernilai Tambah (KBT): kemahiran teknologi maklumat. 5) Pelajar diminta membaca senyap bahan pembelajaran tersebut. kecerdasan pelbagai Nilai: bekerjasama.Meminta pelajar meneka benda maujud yang memiliki ciri –ciri fizikal yang bersifat keras serta mengaitkan dengan pembelajaran seterusnya. Aktiviti kumpulan – pembentukan kumpulan (masih dalam kumpulan yang sama dalam langkah 2). ayat Kemahiran bahasa: Mendengar dan bertutur. Perbandingan makna antara maklumat kamus dan korpus yang bakal diperoleh daripada perbincangan pelajar ialah seperti berikut: Keras Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2005: 752-753). 2) Aktiviti kumpulan – pembentukan kumpulan ( enam orang sekumpulan).dengan arahan. perkataan „keras‟ ini juga 17 . Langkah-Langkah Pengajaran Dan Pembelajaran 1) Set induksi. 3) Guru bersoal jawab dengan aktiviti yang telah dilakukan (komunikatif) 4) Guru mengedarkan bahan pembelajaran DKB yang mengandungi baris-baris konkordans yang berkaitan dengan kata „keras‟. Selain daripada makna-makna yang terdapat dalam Kamus Dewan.

makna bagi penggunaan perkataan ini dalam ayat adalah banyak. deras (angin dll). Nyaring.degil. bukan 9. Makna ini diperoleh hasil daripada penggunaan perkataan tersebut dalam konteks ayat yang berlainan. tidak lembut (empuh. kuat (suara bunyi dll) 12.atau berhantu. tidak mahu menurut kata orang. mendesak dsb) 3. terasa benar sama ada wangi atau busuk dsb (bukan bau). keras sekali. Tidak secara sembarangan atau mahu tidak mahu sahaja.kukuh. berat. Kamus Dewan (2005: 752-753) 1. Kuat dan padu serta tidak mudah pecah (patah.kejang. dengan bersungguh-sungguh hati (meminta. wiski dsb) terasa kesan tembakaunya apabila dihisap (bukan rokok atau cerutu). wain. sangat kuat kesannya (bukan ubat).tidak mahu mengalah atau menurut.kaku. tidak mudah dilentur (bukan spring dsb).lunak) 2. tegas. Tidak baik kerana (kononnya) ada penunggunya berpuaka. tegas. Dengan giat atau bersungguh-sungguh. tidak dapat dilentukkan (dilenturkan).Tr sangat keras (seperti batu) Kl. tidak mudah dikendalikan (kuda dll)tidak mahu menurut perintah 18 . terlalu keras (bukan buah-buahan dll). ketabahan dsb seseorang). Kuat (tidak lemah). susah hendak menyebut sesuatu (tidak pandai berkata-kata). Ketat (sumbat botol dll). Dengan tidak berganjak atau berubah sikap.tegar. kuat 4. (sangat) degil. rangsang (bukan bau) 14. Tidak lemah lembut atau sopan santun (bukan kata-kata). tidak berdasarkan belas kasihan (bukan tuduhan dsb). teruk. tidak berkira-kira 7.tegar hati. berpegang teguh pada pendirian atau pendapat sendiri (tidak mudah mengalah). teguh.mengotot. 5. tidak mudah ditewaskan (dikuasai dsb) hebat 10. Membahayakan atau mungkin membawa maut (bukan penyakit). Dengan sesungguhnya (tanpa sebarang kelonggaran. rapi (pemeriksaan. Berat akhirnya. tidak mahu dan tidak mahu kalah dalam perdebatan (kuat bertengkar).menurut sesuka hati (sangat sempit fikirannya).Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 18 mempunyai maksud atau makna yang berbeza sekali daripada makna kamus. Setelah diteliti penggunaannya dalam setiap ayat. tidak mudah berasa kecewa (terus berusaha bersungguh-sungguh).tegang 15.tidak teguh dan tidak dapat diubah dengan pujukan dsb(bukan kemahuan. Tidak dengan sikap bertolak ansur (bukan bantahan. kekecualian dsb) 8. dengan sepenuh tenaga atau usaha. Kencang. Dapat memabukkan (bukan minuman seperti bir. tentangan dsb). Penggunaan perkataan dalam setiap ayat yang berlainan ini memungkinkan makna kepada perkataan tersebut adalah pelbagai mengikut fungsinya dalam setiap ayat. sangat lebat hujan 11.tidak dapat melafazkan kata-kata asing dengan mudah. Kt keras kepala. Semua makna dan perbezaannya dengan Kamus Dewan adalah terdapat dalam perenggan yang berikut. (boleh) menyinggung perasaan 13. sangat keras (tidak lunak). kawalan dll) ketat. bengkok dll) atau berubah bentuknya. Kl. sungguh-sungguh 6.

fikir Encik Ridwan ***keras***. Data Korpus 1.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 19 orang atasan. 2. 6. Lepas pilihanraya nanti hilanglah ia. Tegang dan rapuh Tiba-tiba sebiji buah getah masak pecah dan kulitnya yang ***keras*** itu melantun mengenai kepalanya." Konduktor bas itu merungut. Penuh terisi dengan sesuatu Pamlah dulu tayar tu!" "Dengan pam tangan ni. Tebal dan berkerinting Kepalanya nampak lonjong dimahkotai rambut yang hitam lurus." jawab Tengku Tih dengan ***keras***. kemahuannya cukup ***keras***. 4. 7. dan dengan suara ***keras*** beliau berkata. darah merah membuak.buak keluar dari hidung dan mulutnya. satu jam lagi pun tayar bas ni takkan ***keras***. prb Mn hendaklah diberikan segala perintah dengan bijaksana (dengan lemah lembut kepada yang menurutdan dengan memaksa kepada yang melawan). Kata-kata yang kasar dan perasaan marah Maka bertambahlah murka Datuk Merpati. prb perkataan orang yang bijaksana baik dengan lemah lembut atau dengan kasar tidak dapat disangkal (dianjak-anjak) kebenarannya. baru sahaja berlaku Tahi kambing yang bulat-bulat itu masih panas lagi dan ***keras***. Keinginan yang tidak dapat ditolak Pun begitu. 5. 19 . pergilah sendiri jumpa. agak berbeza daripada kebiasaan rambut orang-orang India yang selalu ikal dan ***keras***. 3. Keadaan keras asal yang tidak terisi dengan sesuatu (seperti angin) Tayarnya tayar mati dan ***keras*** kerana tidak berisi angin. Siapa yang berani. Terbentuk seperti keadaan asal. Batuk yang terlalu kuat Dia terbatuk-batuk ***keras***. melainkan kosong dan hampa. Hatinya mendesak ***keras*** ingin tahu isi kandungan kad itu. 8. "Hai celaka hantu Pego nyatakan dirimu agar kita dapat berlawan. Ligat berfikir sesuatu Pandangan matanya bukan sedang berfikir ***keras***. 9.

menjeling isterinya dengan tajam dan penuh kebencian serta dendam. 11. Pandangan sinis Aku takut nanti dia pembawa aids. 18. tetapi matanya tetap juga ***keras*** dan dia menjatuhkan badannya ke anjung itu dengan penuh tanda tanya 13. Ligat berputar Fikirannya bekerja ***keras***. 20 ." Rasyidah menjeling ***keras*** kepada Kamarul. 19. benci Kalau selisih di jalan. Kering dengan sendiri Bajunya sudah ***keras*** diserapi darah beku itu. 12. 14. Semangatnya ***keras*** seperti yang menjadi syarat untuk hidup bersama Tamin. mereka akan mendengus ***keras***. 17. Simpulan bahasa "Kamu pulang paku buah ***keras*** ke Haslinda?" tanya Murugan. Panas terik Matahari masih ***keras*** di ubun-ubun. 16. Tidak mengantuk Biarpun malam semakin larut." Ayah bersuara ***keras*** sedikit. Memberi amaran dan larangan "Lid. 15. Degil 'Hatinya terlalu ***keras'***. Membara dan berkobar-kobar Semangat Fikri kembali ***keras***. Menunjukkan perasaan yang tidak suka. 20. Bantahan Kereta Cikgu Jamal menghala ke rumah Encik Ahmad. pegawai kayu balak yang menentang ***keras*** pemindahan penduduk di pinggir sungai ke kawasan yang telah disediakan oleh pihak pemerintah. jangan kacau Pak Cik Pang.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 20 10.

Bau kuat sehingga menusuk ke hidung Dan bau ikan kering yang banyak dijemur oleh nelayan-nelayan di keliling pelantar itu juga semakin ***keras***.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 21 21. di balik kotak itu. 26. dan yang dimintanya tidak lebih daripada diperkenankannya untuk tidak mengerjakan apa-apa. begitu teratur. ***keras*** tutur katanya dan sering mengeluarkan ucap bicara yang keji adalah membayangkan sifat buruk peribadi seseorang. kerana aktiviti "***keras***" yang telah dilakukan. Bertalu-talu dan dengan kuat Pintu bilik terus diketuk ***keras***. 27. 21 . Kasar dan menghasilkan bunyi Buku Rampaian Agama Islam ditutup dengan ***keras***. Perbuatan mendengus Dia menarik nafas dan meluahnya dengan ***keras***. dan begitu lama. Tidak berbudi bahasa Seseorang yang tidak baik budi pekertinya. 30. Berusaha Umi memang pulun mengulangkaji dan selalu berkerja ***keras*** untuk mencapai kehendaknya. 28. satu-satunya keinginan adalah beristirahat. 23. ketika ia berhenti. Rajin Ia bekerja begitu ***keras***. kasar nilai bahasanya. 25. Tidak berasas dan boleh menimbulkan marah Tambahan pula mereka menyebarkan tuduhan yang ***keras*** bahawa kejatuhan bandar Rome adalah disebabkan perbuatan orang Kristian yang telah mengetepikan dan tidak menyembah dewadewa $$27 purba yang dianggap telah sekian lama menjaga kesejahteraan bandar tersebut. 22. 29. 24. seketul tubuh yang sudah ***keras*** hitam legam. Terbujur kaku Ya Allah di balik tu. Lasak dan aktif Mengendurkan (relaxing) otot-otot yang tegang.

adakah pengajaran bahasa Melayu memerlukan bantuan teknologi komputer? 2. Kolokasi 5. 32. Konkordans 4. menyabung ayam. apabila teren air. gasing. Apakah kekuatan dan kelemahan penggunaan korpus dalam pengajaran bahasa Melayu? 3. malah hancur lumat. congkak. Pada pandangan anda. pintar dan bersistematik. Diharapkan penggunaan korpus berkomputer dalam proses P&P akan menarik minat murid mempelajari mata pelajaran bahasa Melayu dan seterusnya mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. namun terdapat potensi yang besar untuk menjadikan korpus berkomputer sebagai bahan bantu mengajar yang popular. berlaga kerbau dan lain-lain. Korpus 2. Penggunaan korpus berkomputer dalam proses P&P bukan sahaja memudahkan tugas guru malahan dapat memupuk minat para murid supaya mendekati bidang teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin dominan dalam dunia pekerjaan dan kehidupan seharian. Bagaimanakah anda dapat menggalakkan murid anda menggunakan komputer dan internet untuk mendapatkan bahan pembelajaran? 22 .Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 22 31. baginya seperti ***keras*** kerak nasi. KATA KUNCI 1. sepak raga. laga buah ***keras***. Penjanaan Data 6. bukan sahaja akan menjadi lembut. Perumpamaan ***Keras*** perempuan. Pangkalan Data PENILAIAN KENDIRI 1. Korpus Berkomputer 3. RUMUSAN Walaupun kajian tentang penggunaan korpus berkomputer dalam P&P bahasa Melayu belum dilakukan di Malaysia. Rempah ratus Permainan untuk orang dewasa termasuklah permainan wau.

Nik Safiah Haji Karim et al.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 23 RUJUKAN Abdullah Hassan. Sulaiman Masri. (2007). Bhd. Asmah Haji Omar. Morfologi. Bentong: PTS Profesional. (2009). 23 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dewan. Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). (2009). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 24 Lampiran 1 Rajah 1: Korpus DBP Lampiran 2 Rajah 2: Perisian Concordance 24 .

" katanya." katanya.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 25 Lampiran 3 Contoh Sebahagian Petikan Janaan Komputer Vaksin Mencevax Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110.000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat**menunaikan** haji di Makkah. malam tadi. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. berkata pihaknya yakin jumlah vaksin yang ada mencukupi untuk menampung keperluan bakal haji yang diwajibkan mengambilnya sebelum memasuki Arab Saudi. Menteri Kesihatan. "Saya sudah menyemak dengan pembekal yang berkaitan dan dimaklumkan Malaysia mempunyai bekalan yang mencukupi terhadap keperluan vaksin berkenaan. bulan depan. Beliau memberitahu pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturunan Chua Chiyang yang bernilai kira-kira RM1 juta di Jalan Haji Jaip. 25 . Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. "Hospital dan klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haji bagi pengambilan vaksin itu kerana kita membuat keputusan memberinya secara percuma. di sini. Datuk Chua Jui Meng.

Banyak ayat al-Quran dan BHLR68 7382 enukarkan namanya agar ia melambangkan agensi perjalanan yang be BHLR61 7049 rian republik itu yang melambat-lambatkan penyelesaian kebuntuan BHLR59 8188 nah Darus Peserta kursus melambungkan topi masing-masing ke uda BHLR66 5805 n Laden selama 76 hari. AS melancarkan 4. berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Mencevax itu dibuat selepas mengambil kira maklumat Bahagian Kawalan penyakit dan Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh du BHLR27 260 suki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. babi dan itik.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 26 Jumaat lalu. bulan depa BHLR27 258 ak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital a BHLR27 259 di. Lampiran 4 Imbuhan meN…kan dalam Petikan Vaksin Mencevax 256 in . Bagaimanapun. lemak dan jantung lembu. walaupun mereka tidak men BHLR37 26 . Pengerusi majlis itu.000 vaksin jenam BHLR27 257 negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. Ini kerana vaksin jenama berkenaan didapati tidak mengandungi sebarang lemak babi dan bahan sumber haiwan kecuali laktosa daripada susu.700 serangan udara menga BHLR52 4486 gugut peminjam yang gagal melangsaikan hutang. diharuskan penggunaannya oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. Islam Online hari ini melaporkan. berjaya melangsungkan tiga acara deklamasi puis BHLR66 4975 -anak mereka sudah berjaya melanjutkan pelajaran dalam pelbagai b BHLR47 3733 u. Ini kera BHLR27 265 brahim. vaksin ACYW 135 jenama Monumune yang diimport dari Amerika Syarikat adalah haram digunakan umat Islam kerana ia mengandungi asik amino dari lembu. "Saya s BHLR27 261 pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturun BHLR27 262 klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haj BHLR27 263 ah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal BHLR27 264 oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. Datuk Dr Ismail Ibrahim.Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. majlis muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal meningitis (ACYW 135) jenama Mencevax dari Belgium. DBP. Golongan berpen BHLR44 8209 enganjurnya. berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Menceva BHLR27 266 jenama yang tidak langsung **menggunakan** sumber babi iaitu Mencevax BHLR27 Lampiran 5 Contoh Imbuhan meN…kan dalam Korpus Berkomputer 8507 s sebarang bentuk kegiatan melalaikan.

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 27 Lampiran 6 a) Bentuk atau varian imbuhan meN.kan 7384 fail meja tahun depan bagi melicinkan urusan pentadbiran kerajaa BHLR62 8231 hairan dalam hatiku sebab melihatkan hal adat orang-orang kita BHLR67 2153 sih mempunyai ruang untuk melonggarkan lagi dasar kewangannya ji BHLR20 6181 nilai estetikanya... Tabiat membandingkan takwim hijri dengan takwi BHLR47 4033 hthaleneacetate).. Lebih membanggakan ialah Dr Mohd Zobir juga BHLR41 Men.30 pagi dalam keadaan mencurigakan dan mengarahkan pemandu l BHLR28 3787 indakan agresif yang boleh mencetuskan suasana tidak seimbang.kan 2475 rumah... Beliau menggalurkan keterlibatan Ismail dalam BHLR49 7139 ang penuh pengajaran tadi menggambarkan ajaran Islam begitu menye BHLR60 2489 jukan bangsa tetapi bukan menggantikan bahasa sendiri sebagai ba BHLR24 8569 puisi pilihannya ternyata menghiburkan.kan 6066 berdua sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayang memelihara da BHLR53 2821 m 4. Dia berhajat untuk mengahwinkan anak gadis itu dengan ana BHLR62 27 .kan Me.. se BHLR38 2688 K sahaja Allah swt selesai menciptakan Adam daripada tanah. Pengkaji membahagikan tamadun kepada dua penger BHLR61 1063 biologi Amerika dan Kanada membahaskan cadangan mengadakan uji ka BHLR10 5078 gori ahli falak... Begitu juga dengan perse BHLR69 Menge..kan 8555 ku penganjur utama majlis menggabungkan silat dan puisi untuk tig BHLR69 4108 eka mempunyai sebab untuk menggagalkan aspirasi kebangsaan. Saya tak mahu memb BHLR33 3500 Andi Samsam Nganro ketika membacakan keputusan itu hari ini. lalu BHLR26 4198 ya berfikiran positif dan mendaftarkan anak mereka supaya mereka BHLR42 8348 ? Ada juga peniaga yang mendagangkan barangan yang tidak sama BHLR67 Meng. Mereka melontarkan idea semahu-mahunya tanpa BHLR54 3033 ukan suatu perbuatan iaitu meluluskan ujian penerimaan talian pe BHLR30 5596 an ke atas Iraq bukan saja melumpuhkan ekonomi Baghdad malah menc BHLR50 Mem. BHLR35 7300 pada tahap maju..kan 3287 a krisis dalaman MTUC yang membabitkan Zainal. Di BHLR41 5287 uk Dr Abdul Latif...

"Saya boleh mengesahkan tidak bersama dia (Tuan Mo BHLR19 5444 ivasi bagi setiap individu mengamalkan tanggungjawab masing-masin BHLR49 6866 kaan kota Makkah. perpadu BHLR42 4892 akan puasa selepas Ramadan menandakan diterimanya puasa Ramadan. m BHLR43 4228 ng. Minda kita a BHLR49 4802 n. kita haruslah menambahkan ilmu di dada.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 28 2435 -Bangsa bersatu (PBB) yang mengaitkan Barisan Nasional (BN) deng BHLR24 3401 a. Lalang biak merata menarikan mimpi liarku kerbau balar BHLR67 k → ng 28 . tetapi lebih bertujuan menanamkan sifat patriotisme.. untuk mewujudkan atau menyalakan api itu.kan 8585 kita tidak perlu kesal dan menyalahkan sesiapa berkenaan setiap k BHLR69 6170 yu'. k → ng dan s → ny. baginda mengampunkan dan membebaskan golongan BHLR58 Meny. berkata keputusan yang menamatkan pertikaian Jakarta-Kuala L BHLR21 5350 m diri kita. BHLR46 6991 ah bersabda: Sesiapa yang menanggalkan tangan dari bai'ah untuk BHLR59 1512 utup kelemahannya apabila menangguhkan pelaksanaan Enakmen Kesal BHLR14 3109 pembuatan Malaysia supaya menawarkan biasiswa kepada pelajar as BHLR31 8246 nikah. t → n. "DBP turut berusaha mengetengahkan bakat dan potensi cendek BHLR34 2017 tengah hari. Masalah isu harga air memaparkan dengan begitu jelas isi ha BHLR65 2307 FMG yang bertanggungjawab memasarkan rangkaian telefon bimbit S BHLR22 5666 kukan secara intensif bagi memastikan 20 tadika lain turut mener BHLR51 6600 n. 7135 i khalifah Allah yang akan memantulkan nilai kebaikan dan kebajik BHLR60 8032 a.. ceti atau wakilnya akan menampalkan salinan kad pengenalan pem BHLR45 4345 n Muzika Uda dan Dara yang menampilkan Ahmad Yatim sebagai Uda. pasukan Indonesia gagal mematahkan hujah berhubung isu berken BHLR56 6773 t-turutan tetapi ini tidak memenatkan Perdana Menteri atau menje BHLR57 6330 perangkap keagamaan' yang memenjarakan sebahagian besar umat (Mu BHLR55 4344 Kebudayaan Kebangsaan bagi mementaskan Muzika Uda dan Dara yang m BHLR43 7546 uskan secara berkesan dan mementingkan alam sekitar boleh menimb BHLR62 3688 ng untuk disoal siasat dan memerlukan Baghdad menyediakan kemuda BHLR37 t→n 2223 ng. Jadi maksud met BHLR54 4144 g berpejabat di Arab Saudi menyalurkan bantuan kewangan kepada al BHLR41 3083 Sebelum ini mereka mahu menyisihkan Rusli Tambi daripada mendu BHLR31 6580 barang bantahan atau tidak menyuarakan bangkangan negara itu kepa BHLR56 415 Abas dan Balasandran juga menyarankan supaya guru yang berkelulu BHLR62 b) p→m Hukum p → m.

ki BHLR39 4204 Jabatan Imigresen turut mengecualikan bayaran ke atas perkhidma BHLR42 5974 uk memecahbelahkan selain mengelirukan rakyat padahal khutbah se BHLR53 7627 idikan Guru (BPG) selesai mengelolakan empat kursus asas untuk m BHLR63 2151 15 hari itu. 2002 menjadi tahun yang mengecewakan bagi pasaran ekuiti meski BHLR28 3903 ah yang dilaksanakan ialah mengecilkan kumpulan daripada kira. Pe BHLR54 4417 isabitkan bersalah apabila menyerahkan zakat fitrah diri atau ora BHLR43 7911 ri. untuk menyerapkan 126.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 29 4893 ya. polis trafik mengeluarkan 110. Fauziah menyandarkan pengalaman kerjayanya dal BHLR66 3050 ukainya. 3 Disember lalu. Malah beliau menyamakan konsep dunia Melayu dalam BHLR49 1886 rung membunuh diri dengan menyambungkan paip getah dari ekzos ke BHLR17 6979 o Abdullah Tuanku Bainun menyampaikan anugerah Ijazah Kehormat BHLR59 8189 baru-baru ini. IMF sebelum ini menyarankan supaya Malaysia mempunyai BHLR31 6150 au banyak hujan yang boleh menyebabkan baja dilarikan hujan.704 saman dengan kesa BHLR20 2424 pasaran berharap aktiviti mengemaskan akaun akan berterusan sehi BHLR24 5414 at pujian kerana ia mampu mengembalikan keamanan di wilayah yang BHLR49 5925 ntuk mengubat.000 pelajar sekolah ag BHLR64 29 . Ibn Sina mengembangkan ilmu psikologi dalam peru BHLR53 s → ny 8585 kita tidak perlu kesal dan menyalahkan sesiapa berkenaan setiap k BHLR69 4960 an tempatan tidak berminat menyalurkan pinjaman kepada peniaga wa BHLR46 5290 dunia Melayu. Sebahagian orang bijak mengatakan: "Pahala amal kebaikan ada BHLR46 2858 .

Ini kerana pada tahap inilah kanakkanak mula mempelajari kemahiran bahasa seperti ejaan. dan 3. iaitu antara psikologi dan linguistik. Psikologi adalah satu bidang ilmu yang menumpukan pengkajian kepada dua perkara utama. 2. Ilmu ini menyelidik apa-apa yang berlaku dalam akal budi manusia apabila seseorang memperoleh.0 PENGENALAN Bidang ini diperkenalkan dengan tujuan melihat cara proses pemerolehan bahasa kanak-kanak berlaku. 2. anda diharapkan dapat: 1.1 Definisi Psikolinguistik Psikolinguistik merupakan bidang antara disiplin. menjelaskan definisi psikolinguistik. menghuraikan teori-teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. pertuturan dan menulis. Menurut Aitchison (1978). “psikolinguistik boleh ditakrifkan sebagai kajian tenta ng bahasa dan akal budi. 2. Kegagalan guru memberikan perhatian yang serius terhadap pemerolehan bahasa kanak-kanak mungkin akan menyebabkan kanak-kanak menghadapi masalah buta huruf.1 Sila berbincang dengan rakan. menghasilkan dan menyimpan unsur-unsur kebahasaan. menerangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertama. terutamanya pada peringkat awal kanak-kanak dan sekolah rendah.Psikolinguistik| 1 UNIT 2 PSIKOLINGUISTIK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.” AKTIVITI 2. pemerolehan bahasa kanak-kanak perlu diberi perhatian yang serius. memahami. iaitu yang berkaitan dengan jiwa manusia (akal budi) dan perilaku atau tingkah laku manusia. . Linguistik pula ialah bidang yang mengkaji bahasa secara saintifik. sebutan dan bacaan. Pada peringkat sekolah rendah.

dan diikuti oleh kajian Preyer pada tahun 1882. 1. Pembelajaran memerlukan penyusunan rangsangan . Kedua-dua teori tersebut ialah pertamanya teori Behaviorisme (Perlakuan) dan keduanya teori Mentalisme (Kognitif). Dalam bentuk pendekatan behavioral. iaitu Pelaziman Klasik (oleh Pavlov dan Watson) dan Pelaziman Operan (oleh Thorndike dan Skinner). seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1787. 2. Teori ini menekankan sifat behavior atau tabiat semula jadi.Psikolinguistik| 2 1. Teori ini menekankan pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkah laku. Teori Pelaziman terbahagi kepada dua jenis utama. tingkah laku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran. terutama berkaitan dengan konsep pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Terdapat dua teori utama di barat yang menjelaskan cara kanak-kanak memperoleh bahasa pertama. Takrifan psikolinguistik yang mengaitkan psikologi sebagai satu disiplin dan linguistik sebagai satu disiplin yang lain.2 Pemerolehan Bahasa Pertama Kajian saintifik dalam bidang pemerolehan bahasa telah dimulakan sejak kurun ke-16. iaitu dimulakan oleh Tiedmann. Teori Pelaziman Klasik Ivan Petrovich Pavlov Teori ini dipelopori oleh Ivan Petrovich Pavlov (1849 – 1936) iaitu seorang sarjana Rusia. Teori Behaviorisme Dalam ilmu psikolinguistik. Kepentingan psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Charles Darwin pengasas teori evolusi turut menjalankan kajian dalam bidang pemerolehan bahasa iaitu pada tahun 1877. terdapat satu teori khusus iaitu dikenali sebagai Teori Pelaziman. 2.

Anjing memberikan respons iaitu mengeluarkan air liur setiap kali diberikan makan. Loceng dibunyikan. Loceng dibunyikan dan makanan diberikan kepada anjing. .Psikolinguistik| 3 (stimulus) dalam persekitaran supaya pelajar dapat memberikan respons dan diberikan pengukuhan atau peneguhan. (lihat rajah di bawah) 2. Anjing tersebut dikurung di dalam satu kandang khas dengan kelengkapan loceng. Anjing memberikan respons dengan mengeluarkan air liur. Lihat rajah di bawah untuk menggambarkan suasana kajian tersebut. 3. Pavlov telah memilih seekor anjing untuk melaksanakan kajian beliau. Bagi mengkaji tabiat manusia. Anjing memberikan respons dengan mengeluarkan air liur. 4. makanan akan diberikan. tetapi anjing tidak memberi sebarang respon (tidak mengeluarkan air liur). Loceng dibunyikan tanpa makanan. Anjing terangsang bahawa setiap kali loceng dibunyikan. Bagaimana kajian ini dilaksanakan? 1. Kajian ini membuktikan bahawa Tindak Balas akan terhasil akibat Rangsangan.

Generalisasi Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama. tetapi tidak pada bunyi selain loceng. 3. Dalam kes Kamal. Dalam hal ini. kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Tindak balas akhir akan terhapus dan prinsip ini dikenali sebagai penghapusan. Kamal juga menjadi risau setiap kali ujian Fizik akan diadakan.Psikolinguistik| 4 Konsep Penting Teori Pelaziman Klasik 1. Penghapusan Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. Contohnya. Diskriminasi Dikriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak bagi rangsangan yang lain. . 2. didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja. Dalam kajian Pavlov. Dalam kajian terhadap anjing. bunyi loceng tidak disertakan rangsangan tak terlazim (daging). Kamal menjadi risau setiap kali ujian Matematik akan diadakan. Oleh itu kerisauan dalam satu mata pelajaran (Matematik) telah digeneralisasikan kepada satu mata pelajaran (Fizik). Kamal tidak akan menjadi risau jika mengambil ujian Geografi atau ujian Sejarah. kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut amat berbeza berbanding mata pelajaran Sains. lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur.

Thorndike . Teori ini dipelopori oleh Thorndike (1874 – 1949) dan Skinner (1904 – 1990). Thorndike (1874 – 1949) .Psikolinguistik| 5 Rumusan: Teori Pelaziman Operan Teori Pelaziman Operan adalah penerusan daripada Teori Pelaziman Klasik.

Motivasi. Perhatikan grafik di bawah. ganjaran dan denda amat penting dalam proses pembelajaran. Kucing melakukan beberapa percubaan untuk keluar dari sangkar – Kaedah cuba jaya. . sangkar itu terbuka. Pelbagai reaksi : apabila terpijak selak pintu. Beliau mengemukakan teori perikatan dikenali sebagai Teori R-G.(Rangsangan dan Gerak balas) Teori R-G menjadi asas tiga hukum Thorndike iaitu : 1) Hukum Kesediaan (HK) 2) Hukum Latihan dan (HL) 3) Hukum Kesan (HK) Beliau menggunakan seekor kucing sebagai bahan kajian beliau.Psikolinguistik| 6 Thorndike berpendapat bahawa: • • • • • • Manusia belajar menggunakan kaedah cuba dan ralat. Bagaimana kajian ini dilaksanakan?    Kucing diletakkan di dalam sangkar dan makanan diletakkan di luar sangkar. Pembelajaran manusia berlaku mengikut hubungan antara rangsangan dan gerak balas. Ganjaran dan denda dua faktor penting bantu pembelajaran manusia.

Analisis tingkah laku manusia yang berakhir dengan Perlakuan Lisan. yang baru-baru ini telah menyaksikan pengaruh yang besar dalam bidang psikologi dan pendidikan. pencipta. Beliau merupakan behavioris Amerika. Prinsip Latihan Latihan yang diulang-ulang untuk tingkatkan kemahiran. Prinsip Pelaziman Operan (Thorndike)  Prinsip Kesediaan Kesediaan dari segi psikomotor.Psikolinguistik| 7  Kucing tersebut akan melakukan kaedah cuba jaya sekiranya dikurung semula ke dalam sangkar itu. Nama penuh belia ialah Burrhus Frederic Skinner (20 Mac 1904 – 18 Ogos 1990). Skinner mencipta teori Pelaziman Operan. Prinsip Kesan Kesan yang menyeronokkan meningkatkan pertalian antara ransangan dan gerak balas. . Beliau ialah seorang Profesor Psikologi di Universiti Harvard dari 1958 sehingga persaraan beliau pada tahun 1974. kognitif sebelum boleh belajar. penulis. ahli falsafah sosial dan penyair. dan mengasaskan sekolah sendiri tentang penyelidikan uji kaji psikologi-analisis uji kaji dan tingkah laku. efektif.   Skinner (1904 – 1990) Burrhus Frederic Skinner Seorang lagi tokoh terpenting dalam teori Pelaziman Operan ialah Skinner. inovasi falsafah sains yang dikenali sebagai radikal behaviorisme.

berdasarkan kaji selidik 2002. Peneguhan biasanya dapat menambahkan kebarangkalian gerak balas yang akan berlaku. Pelaziman operan meningkatkan kebarangkalian pengulangan sesuatu gerak balas. Skinner telah disenaraikan sebagai ahli psikologi yang paling berpengaruh pada abad ke-20. . Perlakuan harus diperhatikan dalam jangka masa yang panjang dan membentuk perlakuan yang kompleks daripada perlakuan yang mudah.Psikolinguistik| 8 Beliau mencipta perakam kumulatif untuk mengukur kadar maklum balas sebagai sebahagian daripada kerja-kerja beliau yang sangat berpengaruh. Beliau seorang penulis prolifik yang menerbitkan 21 buku dan 180 artikel. Teori Pelaziman Operan (Skinner) Menurut Skinner (1953) kajiannya menunjukkan pelaziman operan organisma bertindakbalas terhadap persekitaran dalam proses pembelajaran. Bagaimana kajian ini dilaksanakan? Skinner telah menggunakan seekor tikus putih sebagai bahan kajian beliau. Implikasi penting yang diperoleh melalui kajian ini ialah:  Tingkah laku binatang di dalam kotak boleh dikawal dan gerak balasnya boleh diperhatikan dan direkod. Pada bulan Jun. Perhatikan grafik di bawah ini.

Konsep ini boleh dilihat melalui kajian Pavlov terhadap anjing atau tikus di dalam sangkar. iaitu memberikan rangsangan-rangsangan tertentu kepada organisma dan mendapatkan gerak balas atau tindak balas tertentu kepada organisma secara berulang-ulangan. Contoh: Perlakuan Positif Akibat/kesan Tingkah laku Masa Hadapan Murid akan menghasilkan lebih banyak karangan yang bermutu Murid menghasilkan karangan Guru memuji murid yang bermutu  Pengukuhan Negatif Pengukuhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. maka ganjaran pelbagai bentuk seperti pujian atau hadiah akan diberikan kepada individu tersebut. Tegasnya. sesuatu tabiat boleh dilazimkan menerusi proses latih tubi. . dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut. Teori pelaziman operan boleh diperkuat dan dihapuskan jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerakbalas itu ditunjukkan. Prinsip yang terhasil ialah:  Pengukuhan Positif Pengukuhan positif memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan ditunjukkan yang menyebabkan perlakuan diulangi atau diperkuatkan lagi.Psikolinguistik| 9   Kajian ini membawa beliau kepada penggunaan teori pelaziman operan dalam aktiviti P&P di dalam bilik darjah. RUMUSAN TEORI BEHAVIOURISME Menurut ahli-ahli teori ini. Murid tidak memberi perhatian Guru tidak menegur murid terhadap P&P di dalam kelas  Dendaan Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. Contoh: Perlakuan Negatif Akibat/kesan Tingkah laku Masa Hadapan Murid semakin tidak memberi perhatian terhadap P&P guru. Teori ini juga menekankan konsep ganjaran iaitu apabila sesuatu organisma/individu berjaya melakukan apa-apa yang diminta (seperti mengeja/mengira).

Kaedah abjad yang dilakukan di sekolah rendah menekankan pada peringkat paling awal murid dikehendaki menghafal kesemua dua puluh enam huruf daripada a hingga z. hadiah dan sebagainya. Kemudian guru menggabungkan huruf konsonan dan vokal untuk membentuk pelbagai suku kata. na+si=nasi dan sebagainya. Semua peringkat pengajaran yang dilalui oleh murid adalah menggunakan konsep latih tubi. Peneguhan 5. iaitu fonologi. Murid dikehendaki membaca /mengeja suku kata ini dalam kumpulan besar. ma+kan=makan. sintaksis dan semantik dikuasai dengan pantas oleh kanak-kanak walaupun pengajaran formal pada keseluruhannya tiada. Gerak Balas Guru menyediakan BBM untuk menarik perhatian murid. Kemudian guru akan mengajar pula membaca frasa (rangkai kata) dan seterusnya ayat. makan. Murid yang terangsang dengan BBM akan memberi respon (misalnya perhatian sepenuhnya terhadap P&P) Pengulangan P&P boleh dilakukan jika murid belum menguasai P&P tersebut. nasi. Misalnya murid-murid sekolah rendah atau awal kanak-kanak. Pengulangan/Latih tubi 4. ayam dan sebagainya. dan ganjaran diberikan di mana sesuai atau perlu. 1. kumpulan kecil dan juga individu. guru akan mencantumkan pula sukukata-sukukata tadi menjadi perkataan mudah seperti saya. Ganjaran dalam pelbagai bentuk seperti pujian. a+yam=ayam. Rangsangan 2. Misalnya. Fakta-fakta ini menyebabkan ramai penyelidik bahasa membuat kesimpulan bahawa kanak-kanak telah dilengkapi dengan alat khas semasa . Aliran teori ini telah memainkan peranan yang besar dalam ilmu linguistik termasuklah aspek pemerolehan bahasa kanak-kanak. tidak dapat mengenali huruf-huruf vokal dan konsonan bahasa Melayu. Sistem-sistem bahasa. morfologi. maka kanak-kanak tersebut akan dapat mengenal dan mengingat kesemua huruf tersebut. pemerolehan bahasa kanak-kanak boleh dilakukan dengan cara latih tubi atau diulang-ulang.Psikolinguistik| 10 Berdasarkan teori ini. Ganjaran 2. Pendekatan latih tubi banyak dilakukan di peringkat sekolah rendah terutama dalam proses mengeja/membaca dan menulis. Selepas murid-murid dilatih tubi membaca suku kata-suku kata yang pelbagai. Proses pemerolehan bahasa pertama memperlihatkan banyak perkara yang menakjubkan. 3. Teori Mentalisme Teori ini telah diperkenalkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1960-an. sa+ya =saya. Berlaku apabila murid sudah menguasai P&P atau objektif tercapai. Bagaimanapun jika proses latih tubi dilakukan.

maka bayi tadi apabila dewasa akan berbahasa Arab dan tidak boleh atau tidak akan tahu berbahasa Jepun. kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan. Dengan kata lain. . Oleh itu. sewaktu dilahirkan. Perkara yang dilakukan oleh kanak-kanak bukanlah mempelajari sistem-sistem bahasa pertama. Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa ibunda mereka. Antara konsep-konsep penting tersebut adalah : 1. Teori Kognitif Piaget Sebelum membicarakan tentang teori kognitif Jean Piaget. Hal ini berlaku kerana dalam otak bayi tadi sudah ada set bahasa sejagat atau universal yang memudahkannya mengadaptasikan bahasa-bahasa lain. Teori ini juga menekankan konsep nahu universal iaitu semua manusia tanpa mengira bangsa sudah memiliki set bahasa dalam otak mereka sejak dilahirkan. memegang. serta menggerakkan tangan dan kaki. Sifat keuniversalan ini memperkukuh lagi hujah mereka bahawa semua manusia sudah memiliki rumus bahasa dalam otak sejak dilahirkan. jari ibu. bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap. memandang. tetapi merupakan proses menyesuaikan (adaptasi) pengetahuan bahasa semula jadi yang berada dalam otak dengan sistem-sistem bahasa pertama mereka. mereka hanya perlu mengadaptasikan rumus dengan apa yang didengar dan dipelajari.Psikolinguistik| 11 mereka lahir ke dunia. misalnya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris memiliki sistem nahu yang sama. Mereka menegaskan bahawa banyak bahasa memiliki sifat universal. Skema Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. kita perlu terlebih dahulu mengetahui beberapa konsep penting yang diutarakan oleh beliau. Bagi gerakan memegang. mencapai. bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan seperti contoh. Kanak-kanak dapat menguasai pelbagai rumus nahu bahasa ibunda dengan mudah adalah disebabkan oleh kewujudan alat pemerolehan bahasa semula jadi dalam otak mereka. proses pemerolehan bahasa adalah mudah dan tidak memerlukan latih tubi sebagaimana yang ditegaskan oleh aliran Behaviorisme. seorang bayi berbangsa Jepun jika dipelihara keluarga angkatnya di Arab Saudi. alat pemerolehan bahasa membantu kanak-kanak dalam usaha memahami pelbagai konsep yang berada dalam persekitaran mereka. Contohnya. Mereka percaya bahawa proses penguasaan bahasa pertama tidak daripada kosong tetapi apa-apa yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak hanyalah mengadaptasikan prinsip atau aturan rumus nahu semula jadi (innate grammar) yang telah sedia ada dalam otak mereka dengan ciri-ciri dan sistem linguistik bahasa ibunda mereka. iaitu SKKO (subjek-kata kerja-objek). Menurut teori ini. Contohnya. Situasi ini juga membolehkan seseorang kanak-kanak berlainan bahasa dapat menguasai bahasa lain jika mereka berada atau dipelihara sejak kecil dalam situasi bahasa lain. Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan persekitarannya. merasa.

kanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan sekali gus merasanya. Melaluinya. Adaptasi Adaptasi merupakan satu keadaan yang wujud keseimbangan antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran. kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baharu dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu. kanak. kanak-kanak dianggap tidak mampu mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi. seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal. Menurut beliau lagi. 4. kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baharu baginya berkenaan "sebiji epal". Tanpa pengalaman-pengalaman tersebut. Contohnya.Psikolinguistik| 12 2. Asimilasi Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperoleh dengan skema yang sedia ada. Tahap-tahap perkembangan tersebut ialah : Tahap 1: Sensorimotor @ deria motor (dari lahir hingga 2 tahun) Tahap 2: Praoperasi ( 2 hingga 7 tahun) Tahap 3: Operasi Konkrit (7 hingga 11 tahun) Tahap 4: Operasi Formal (11 tahun hingga dewasa) . perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan terdedah kepada pengalaman yang relevan. Keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan sejadi untuk mencipta hubungan tentang apa-apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran. Oleh itu. beliau telah membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap yang mengikut turutan umur. Contohnya. Oleh yang demikian. Jean Piaget mendapati kemampuan mental manusia muncul pada tahap tertentu dalam proses perkembangan yang dilalui. Akomodasi Merupakan suatu proses tentang struktur kognitif yang mengalami perubahan. Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baharu yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperoleh. 3. Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembelajaran.

a) Dari lahir hingga satu bulan (refleks) Bayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan. Dengan itu. Jika mendengar sesuatu bunyi. c) Empat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua) Pada tahap ini bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan dan pemerhatian yang lebih. dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya. Pada tahap ini. pengalaman memainkan peranan yang penting untuk pembentukan tingkah laku kanak-kanak. Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat. pandangan. Gerakan pantulan yang diwujudkan lahir melalui tingkah laku pendengaran. Contohnya. Pada waktu ini. menyentuh. pergerakan mata dan sebagainya. d) Lapan hingga dua belas bulan ( reaksi kordinasi) Reaksi koordinasi dikatakan sebagai masa pengukuhan iaitu keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. b) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular) Peringkat pertama pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular. penyusunan. penyesuaian. Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa. Bayi sudah . perkembangan mental bayi sudah dapat dikatakan sebagai berada pada tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. Kebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pem belajaran. Pada tahap ini. Contohnya. dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi. Dalam perkembangan sensorimotor ini. sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang ganjarannya akan mendapat menyeronokkan atau menyenangkan. 1974). Bayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuat u barang lalu menggerakkannya. bayi akan menggerakkan kepala dan matanya ke arah punca sumber bunyi. gerakan tangan (genggaman dan sebagainya). bayi itu sengaja memasukkan barang mainan ke dalam mulut dengan tujuan untuk mengeta hui atau mengenali barang tersebut. tingkah laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada andaian sebab musabab yang tertentu untuk mewujudkan sesuatu situasi baharu. Sebahagian besar daripada gerakan ini dilakukan adalah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan sahaja. Pergerakan sistem sensori mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan. Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning) (Mussen dan Kagan. Bayi mula mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu.2 TAHUN) Pada tahap ini. terdapat enam sub tahap yang dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur yang tertentu.Psikolinguistik| 13 TAHAP 1: SENSORIMOTOR (DARI LAHIR . Gerakan ini belum dapat ditentukan perbezaannya. bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran. bayi boleh membuat tanggapan tentang objek dalam tangannya. Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan pada tahap pertama.

Contohnya. di dunia ini. Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol dalam permainan. . ia akan berbunyi. kanak-kanak dapat mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku peniruan yang diperhatikan. Pada ketika ini. Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asas yang berlaku iaitu:    Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. dari segi kualiti. Sementara. Namun begitu. Melalui latihan yang diulang-ulang. Hal ini. Kanak-kanak juga telah mengetahui tentang peranan jantina dan fungsi individu dalam rumahtangga. e) Dua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga) Pada ketika ini. pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu.Psikolinguistik| 14 mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan berlaku. di tahap ini. Selain itu. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku. perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa. pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana. Contohnya. Pengamatan merupakan suatu proses iaitu kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat. Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitupengamatan. Contohnya. TAHAP 2: PRAOPERASI ( 2-7 TAHUN ) Menurut Piaget. penemuan makna baharu melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku secara aktif. bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan keseluruhan rangkaian tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru. ingatan pula ialah satu proses pembinaan. pemikiran kanak-kanak masih lagi pada tahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa. ingatan dan bayangan. f) Lapan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran awal) Berlakunya kombinasi mental iaitu kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik. bayi juga mengalami proses cuba jaya tetapi dalam keadaan yang mudah. contohnya mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan. bayi memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu objek. kanak-kanak ini akan mencuba pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian. rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja.

Psikolinguistik| 15 Manakala. Pada tahap ini. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. kanakkanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan. mereka belum dapat menyusun penerangan yang ada dalam pemikiran. Bagi tahap ini. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa jumlah. tegang. 'peningkatan perolehan bahasa' dan 'pembentukan identiti diri'. ketuhanan. tumbuhan dan sebagainya.11 TAHUN) Tahap ketiga Piaget ini dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. Walau bagaimanapun. Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa. Kecerdasan pada tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku. Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik. Hal ini kerana. isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya berubah. susunan dan padatan. 'konsep sebab-akibat'. Terdapat empat kandungan utama proses kognitif dalam tahap ini iaitu 'egocentrism'. kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi. Satu lagi kekurangan pada tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain. TAHAP 3: OPERASI KONKRIT ( 7 . bayangan merupakan satu proses yang menyebabkan sensasi yang statik. Mereka faham akan konsep-konsep nombor. Piaget telah bahagikan kepada dua sub tahap iaitu : Tahap Pro-konseptual ( 2-4 tahun ) Tahap Pra-operasi ( 4-7 tahun ) Pada tahap pra-konseptual. makna hidup dan sebagainya. selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental. berat. . Mereka hanya memahami konsepkonsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan. kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama. iaitu pengetahuan bahawa kuantiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan @ keadaan fizikal sesuatu objek. ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeza. Mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek.

Psikolinguistik| 16 Dengan itu. mereka boleh menyelesaikan masalah kompleks dan berbentuk hipotetikal yang melibatkan operasi abstrak. Egocentrism PENILAIAN KENDIRI 1. 3. Rumus nahu 3. 4. AKTIVITI 2. Akomodasi 6. Akal budi 2. TAHAP 4: OPERASI FORMAL (11 tahun ke atas) Pada tahap ini kanak-kanak berkebolehan untuk memikirkan beberapa pertimbangan bagi satu satu masalah. Justeru. . Jelaskan peranan teori psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Mereka berupaya untuk berfikir secara abstrak. 5. RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan secara teorinya cara kanak-kanak memperoleh bahasa pertama J mereka. Nyatakan teori-teori yang terdapat dalam teori behaviorisme.2 Bina peta minda untuk memudahkan anda membezakan antara teori-teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. KATA KUNCI 1. Pemerolehan bahasa perlu diberikan penekanan supaya tidak timbul masalah buta huruf apabila murid-murid memasuki alam sekolah menengah. Bezakan antara teori behaviorisme dan teori mentalisme. Maknanya otak kanak-kanak sudah boleh beroperasi hampir sepenuhnya dari segi keupayaan berbahasa. Nahu universal 4. Dari segi pemerolehan bahasa. Terangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertama. Modifikasi 5. 2. kanak-kanak pada tahap ini sudah boleh menulis frasa-frasa dan juga karangan yang ringkas. Nyatakan teori-teori yang terdapat dalam teori mentalis. Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa kanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi terhadap objek lain tetapi tidak boleh beroperasi terhadap operasi atau proses pemikirannya sendiri.

Shah Alam. Bhd. Karisma Publications Sdn. Petaling Jaya: Fajar Bakti. (1988).Psikolinguistik| 17 RUJUKAN Abu Zahari Abu Bakar. Memahami Psikologi. Penggunaan Minda Yang optimum Dalam Pembelajaran . Amir Awang. Kuala Lumpur: Thinker Library’s. Psikologi Personaliti Individu. (2002). Ab. . Fatah Hasan. (1999).Teori-teori Pembelajaran: Petaling Jaya: Fajar Bakti. Mohd Salleh Lebar. Memahami Psikologi Pembelajaran. (1986). Azlina Abu Bakar@ Mohd. (1992). Johor Baharu:UTM.

konsonan dan diftong. 4. membezakan jenis bunyi vokal. . tulisan Jawi (pengaruh Arab). dan tulisan Rumi (pengaruh Eropah). Sistem transliterasi huruf Jawi kepada huruf Rumi menurut kaedah bahasa Inggeris yang diiktiraf sebagai sistem ejaan Rumi bagi kegunaan rasmi dalam urusan kerajaan Malaya pada masa itu antaranya termasuklah Ejaan Rumi Negeri-negeri Selat (dilaksanakan pada tahun 1878). dan mengaplikasikan sebutan baku dalam urusan rasmi. menjelaskan sistem ejaan bahasa Melayu. Ejaan Rumi Maxwell (dilaksanakan pada tahun 1882) dan Ejaan Rumi Swettenham (1881). menghuraikan sistem sebutan baku bahasa Melayu.Sistem Ejaan dan Sebutan |1 UNIT 3 SISTEM EJAAN DAN SEBUTAN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. wajar kita meneliti terlebih dahulu sejarah ringkas sistem ejaan bahasa Melayu.0 PENGENALAN Sebelum kita meneliti sistem ejaan dan sebutan bahasa Melayu. 2. Sistem ejaan Rumi diguna pakai sehingga ke hari ini. 3. 3. Sistem Ejaan Rumi mula diperkenalkan oleh pihak Inggeris yang menyusun aturan ejaan Rumi berdasarkan kaedah transliterasi daripada ejaan Jawi pada pertengahan abad ke-19. Bahasa Melayu telah mengguna pakai beberapa sistem ejaan misalnya sistem ejaan Kuno dan Pallava (pengaruh India). anda diharapkan dapat: 1.

Nazir Sekolah-sekolah pada masa itu. 3. Sistem ejaan yang dikenal sebagai "Ejaan Wilkinson" itu dirumuskan dengan nama Romanised Malay Spelling dan diterbitkan pada bulan Oktober 1904 dalam bentuk sebuah laporan.Sistem Ejaan dan Sebutan |2 Tulisan Pallava Tulisan Jawi Pada tahun 1902. Tulisan Jawi berasaskan huruf Arab alif-ba-ta. Aturan ejaan bagi Tulisan Jawi yang digunakan dalam bahasa Melayu sekarang ialah Sistem Ejaan Jawi Yang Disempurnakan yang disahkan penggunaannya bermula pada tahun 1996. bahasa Melayu mengguna pakai dua jenis tulisan iaitu tulisan Rumi dan Tulisan Jawi. Sistem ini merupakan aturan ejaan Rumi bersama bagi bahasa Melayu di .J. Ejaan Wilkinson digunakan di semua sekolah umum. perancangan ejaan yang pertama di Tanah Melayu dimulakan apabila kerajaan Negeri-negeri Melayu Bersekutu mengambil inisiatif menubuhkan sebuah jawatankuasa ejaan yang diketuai oleh R. Wilkinson. Tulisan Rumi yang digunakan dalam bahasa Melayu masa kini ialah Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) yang dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972. dan tulisan Rumi berasaskan huruf Roman a-b-c.1 Sistem Ejaan Bahasa Melayu Pada masa kini.

o. edisi kedua 1988).Sistem Ejaan dan Sebutan |3 Malaysia dan bahasa Indonesia. Pedoman Ejaan Jawi Bahasa Melayu (1996) dan Daftar Kata Bahasa Melayu. Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (1975. Dokumen yang menjadi rujukan rasmi tentang Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) termasuklah penerbitan-penerbitan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka anataranya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia (1975.1 Bunyi dan Huruf Terdapat tiga kategori bunyi bahasa Melayu iaitu: (i) Huruf vokal: a. Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu (1994).1. u . Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (1981. Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu (1996). edisi kedua 1987. Rajah: Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai badan bertanggungjawab dalam hal-ehwal Bahasa Melayu di Malaysia. edisi kedua 1987). Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu (1996). Jilid I (A-K) dan Jilid II (L-Z) (2001). edisi semakan 1991). 3. iaitu sistem yang berasaskan aturan ejaan yang dirumuskan oleh Jawatankuasa Ejaan (Rumi) Bersama pada tahun 1967. edisi ketiga 1993). i. Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan (1986. e.

Huruf-huruf yang melambangkan fonem-fonem tersebut ialah a. oi Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal Huruf Vokal  Dalam bahasa Melayu terdapat enam fonem atau bunyi vokal standard. Huruf ai au oi di depan aising aurat auditorium oidium di tengah ghairah trailer saudara boikot di belakang pandai harimau amboi Bunyi /ai/ /au/ /oi/ . Huruf a e i o u Fonem [a] [ə] [e] [i] [o] [u] di depan api emak enak ikan oleh usah di tengah tadi petang becak simbah kota cuba di belakang kata imperialisme tauge pagi pidato paku (ii) Huruf Diftong  Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran.Sistem Ejaan dan Sebutan |4 (ii) (iii) (i) Huruf diftong: ai. Dalam bahasa Melayu. terdapat tiga jenis huruf diftong yang dieja dengan gabungan huruf vokal iaitu ai. o. au. i. u seperti dalam rajah di bawah. e. dan oi. au.

Sistem Ejaan dan Sebutan |5 (iii) Huruf Konsonan  Dalam bahasa Melayu ada 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf. seperti rajah di bawah: Huruf b c d f g gh h j k kh l m n ng ny p di depan bahasa cakap dua fakir guna ghaib hari jalan kami khusus lekas maka nama ngilu nyata pasang di tengah sebut kaca ada tafsir tiga maghrib saham manja paksa akhir alas kami anak angin hanya apa di belakang adab Mac abad maaf beg mubaligh tuah kolej katak tarikh kesal diam daun pening siap Bunyi /b/ /c/ /d/ /f/ /g/ /ğ/ /h/ /j/ /k/ /x/ /l/ /m/ /n/ /ŋ/ /ń/ /p/ .

bagaimanakah cara membunyikan kata pinjaman bahasa Inggeris seperti bank. (Pada contoh berikut.1 Pada pendapat anda.1. Huruf vokal itu dapat didahului atau diikuti oleh huruf konsonan. V = huruf vokal. teknologi dan sebagainya? 3. universiti.2 Struktur Suku Kata Setiap suku kata bahasa Melayu ditandai oleh sebuah huruf vokal. K = huruf konsonan).  Bahasa Melayu mempunyai empat jenis pola umum suku kata: .Sistem Ejaan dan Sebutan |6 /q/ /r/ /s/ /ś/ /t/ /v/ /w/ /y/ /z/ (i) (ii) q r s sy t v w y z x Quran raih sampai syarat tali vitamin wanita yang zaman xenon wuquf bara asli isytihar mata universiti hawa payung lazat - buraq putar lemas Quraisy rapat lafaz - AKTIVITI 3.

vi. ba-u er-ti. swas-ta. in-fra. sa-at. pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua-dua vokal itu. v. pe-ker-ti. vii. kri-tik. som-bong. Jika di tengah kata ada tiga konsonan atau lebih. iv. a-khir. Misalnya: a-nak. ii. kon-teks. ke-nyang. Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan. prak-tis. e-kor. skru struk-tur. be-lum Di samping itu. termasuk gabungan huruf konsonan. tem-ba-kau.  V VK KV KVK a-nak. kecuali gabungan huruf konsonan. Jika di tengah kata ada dua huruf vokal yang berurutan. pemisahan tersebut dilakukan sebelum huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan itu. ii. ga-ul ra-kit. Misalnya: man-di. ga-tra. ma-in. iv  i. trak-tor. Ap-ril d. li-ar b. pemisahan tersebut dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama (termasuk gabungan huruf konsonan) dengan huruf konsonan yang kedua. bank kom-pleks stra-te-gi. ka-e-dah. to-lak.Sistem Ejaan dan Sebutan |7 i. in-struk-tur. stan-dard eks teks. iii. i-bu pin-tu. hi-lang. Misalnya: ma-in. bahasa Melayu memiliki pola suku kata yang berikut: KKV KKVK VKK KVKK KKVKK KKKV KKKVK pra-ja. Jika di tengah kata ada huruf konsonan. a-syik. bu-ah. blok. sa-ngat c. la-wan. di antara dua huruf vokal. ba-rang. i-sya-rat. mut-lak. su-lit. am-bu-lans. om-bak. iii. pemisahan tersebut terdapat di antara keduadua huruf konsonan itu. Misalnya: . skrip Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah sebagai berikut: a.

Dengan perkataan yang lain prinsip sebutan baku menekankan prinsip “disebut sebagaimana dieja dan dieja sebagaimana disebut”. isy-tihar. i. ii. Antara aktiviti atau kegiatan yang ditakrifkan formal ialah pengajaran dan pembelajaran. ikh-las. iaitu supaya sistem sebutan menjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapan dan pembakuan tatabahasa. ul-tra. Secara khusus.2. pidato. ceramah. Secara khusus untuk menyeragamkan cara berbahasa dan bertutur. dan mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan penggunaan dialek setempat dalam pengajaran dan pemelajaran di peringkat sekolah. Perancangan pembakuan sebutan bahasa Melayu menjadi salah satu objektif Dewan Bahasa dan Pustaka. mesyuarat. Ketepatan sebutan . iii. sebagaimana yang termaktub dalam Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959. Matlamat pembakuan sebutan bahasa Melayu adalah untuk menyeragamkan cara penyebutannya. sistem ejaan. kosa kata. sang-gul. iv. wawancara. dan laras bahasa. siaran melalui media elektronik dan sebagainya yang disampaikan dalam situasi rasmi.Sistem Ejaan dan Sebutan |8 kon-tra. pembakuan sebutan bertujuan untuk: i. maghrib 3. in-fra.2 Sebutan Baku Bahasa Melayu Sebutan baku ialah sebutan yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi. Mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam BM yang digunakan dalam situasi formal. 3. ang-klung. Meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu baku dalam kalangan semua pengguna BM.1 Prinsip umum Dasar sebutan baku bahasa Melayu ialah sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. Memantapkan sistem dan struktur dalaman bahasa Melayu. ucapan.

nga nya. sama ada dalam ejaan Jawi atau Rumi hendaklah dilafazkan dengan jelas mengikut nilai bunyi bahasa Melayu yang dilambangkannya.nga su. Terdapat kekecualian cara penyebutan bagi beberapa kata tertentu.hu Akhir ja.bar nga.gi hi. di tengah atau di akhir kata.wab Mac wu.ga ta. Contohnya: Konsonan b c d f g h Awal ba. Nada suara yang digunakan semasa bercakap hendaklah ditentukan berdasarkan jenis dan bentuk ayat dalam bahasa Melayu serta keperihalan keadaan yang berkenaan.da na.cuk da. Suku kata  Prinsip suku kata sebutan baku ialah semua pola suku kata bahasa Melayu wajib dibunyikan berdasarkan huruf dalam suku kata.rikh - Kata terbitan dengan awalan meN.sah cu.fas ju.atau peN.tam Tengah sa. sama ada kata dasar atau kata terbitan.kir gi. seperti kata rai dan linguistik.yang mengandungi kata dasar ekasuku dilafazkan mengikut cara pemecahan suku kata ejaan.rat Akhir ba. sama ada terletak di awal.rah kha.khir si.bar cu.ligh ta.Sistem Ejaan dan Sebutan |9     Setiap huruf.du Tengah magh. contohnya: Huruf gh kh ng ny sy Awal ghai.sya.sa fa. Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata (pola suku kata).jud a.ka de.sah Kata yang mengandungi gugus konsonan disebut dengan satu nilai bunyi.rib a. contohnya: . ii. sama ada di awal.nyi syah. Semua huruf konsonan dilafazkan dengan nilai bunyinya. di tengah atau di akhir kata.rif beg su.nyi i.

dan 4.nge. intonasi ialah nada suara naik turun yang wujud apabila kita bercakap.  Ayat penyata dikenali juga sebagai Ayat Berita atau Ayat Keterangan.nge.lap pe. manakala tingkat nada paling tinggi ditandai angka 4. nada suara kita jarang-jarang mendatar. manakala nada 3 pula dianggap sebagai nada tekanan. tetapi sebaliknya berbeza-beza.  Contoh intonasi ayat penyata: . adakalanya meninggi dan adakalanya merendah. 3.cat pe.nge. 4 Pegawai 2 i tu 2 pengu rus. dan ayat seruan. ayat tanya.cas Menurut Tatabahasa Dewan (2009).nge.nge. Tingkat nada dalam intonasi sesuatu ayat ditandai dengan angka 1.pam me. 2. Berikut ialah contoh penandaan intonasi dalam sesuatu ayat berdasarkan Tatabahasa Dewan (2009: 454).tin pe. Tingkat nada yang paling rendah ditandai dengan angka 1. ayat perintah.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 10 Ejaan mengepam mengepos mengetin pengecat pengelap pengecas 3.nge. a. Nada 2 merupakan nada permulaan.2 Intonasi Sebutan me. 3  Intonasi pelbagai jenis ayat Ayat tunggal bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada empat jenis iaitu ayat penyata.2.pos me. Kesemua jenis ayat ini mempunyai intonasi yang tersendiri. Ayat Penyata  Ayat penyata ialah ayat yang menceritakan sesuatu hal atau memberitahu tentang sesuatu hal. Dalam percakapan kita sehari-hari.

 Contoh intonasi: Pegawai 2 4 3 i tu pengurus? 4 c. sakit. Cis.  Contoh intonasi: 4 4 Wah. dan terkejut. marah. hairan dan sebagainya.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 11 Pegawai 2 4 i tu 2 pengu rus. Ayat Tanya  Ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. melarang. mempersilakan. Contoh intonasi: 3 Ma suk! 2 d. Ayat seru diakhiri dengan tanda seru ( ! ). tempat. benda. atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Ayat Seru  Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut. Wah. manusia. hairan. binatang dan sebagainya. Ayat Perintah   Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh. 3 b.  Ayat seru dimulai oleh kata seru seperti Oh. Amboi dan sebagainya. perkara. cantiknya! 2 .

Dasar sebutan baku bahasa Melayu ialah sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 12 SEMAK KENDIRI LATIHAN 3. Sistem Ejaan Sebutan Sebutan Baku Suku Kata 5. Vokal 6. Bagaimanakah intonasi ditanda dalam sesuatu ayat? RUMUSAN         Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972. u. 3. 4. 2. Dalam bahasa Melayu terdapat enam fonem atau bunyi vokal standard iaitu a. Matlamat sebutan baku ialah mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam BM yang digunakan dalam situasi formal. Dalam bahasa Melayu ada 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf. o. e. Konsonan 7. Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran.1 i) ii) iii) Apakah matlamat sebutan baku bahasa Melayu? Apakah prinsip asas sebutan baku bahasa Melayu. KATA KUNCI 1. Diftong . i. Sebutan baku ialah sebutan yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi. Intonasi ialah nada suara naik turun yang wujud apabila kita bercakap.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 13 PENILAIAN KENDIRI 1. (2009 ). Nahu kemas kini. Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. Bhd. Intonasi dapat mengubah makna. 3. Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu. Mohd Ra’in Shaari. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). (1988). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Haji Karim et al. Mengapa sebutan baku wajar diamalkan dalam urusan rasmi? Nyatakan rasionalnya. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan bahasa Malaysia. (1989). Asmah Haji Omar. (2008). (1998). Susur galur bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. . RUJUKAN Asmah Haji Omar. Pada pendapat anda. (2004). Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asmah Haji Omar. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. (2009). wajarkah tulisan Jawi diajar di sekolah? Mengapa? 2. Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Masri. Berikan pandangan anda.

ada sistem yang umum bagi semua bahasa dan ada pula sistem yang khusus bagi sesuatu bahasa. membezakan jenis-jenis bentuk kata. menjelaskan definisi morfologi. Sebahagian bahasa mempunyai sistem yang hampir sama. manakala sebahagian bahasa lagi mempunyai sistem yang berbeza sama sekali. . 3. menghuraikan proses pembentukan kata. dan menggunakan perkataan dengan betul dalam lisan dan tulisan. Dengan kata lain. 4. Sistem yang umum bagi semua bahasa misalnya melibatkan binaan ayat.Morfologi: Pembentukan Kata |1 UNIT 4 MORFOLOGI: PEMBENTUKAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 2.0 PENGENALAN Tahukah anda bahawa semua bahasa di dunia ini mempunyai sistem yang tersendiri. anda diharapkan dapat: 1. Buku-Buku Tatabahasa Bahasa Melayu 4.

Sistem bahasa Melayu dapat dihuraikan daripada unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa itu. menulis. menyatakan morfologi sebagai peninjauan linguistik yang menitikberatkan hubungan antara morfem-morfem dan varian morfem. John T. marilah kita meneliti beberapa definisi yang telah diberikan oleh beberapa tokoh bahasa.1: Unit Tatabahasa UNIT TATABAHASA AYAT 2 1 SINTAKSIS MORFOLOGI KLAUSA FRASA KATA Dia pergi ke sekolah.Morfologi: Pembentukan Kata |2 Semua bahasa di dunia mempunyai binaan ayat yang sekurang-kurangnya terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Sebaliknya. manakala binaan ayat adalah bidang sintaksis. ada bahasa yang binaan frasanya menggunakan hukum D-M (unsur yang diterangkan mendahului yang menerangkan). .1 KONSEP MORFOLOGI Pernahkah anda mendengar istilah morfologi? Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan ilmu morfologi? Mungkin ramai di antara kita yang belum memahami konsep ilmu ini. dia pergi ke sekolah dia dia pergi ke sekolah pergi ke sekolah 4. membaca atau untuk menyatakan perasaan kita. Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu terbahagi kepada dua bidang. Kesemua unit tersebut dinamakan sebagai unit tatabahasa. Bidang bidang binaan perkataan adalah bidang morfologi. Jensen (1995). iaitu morfologi dan sintaksis. (a) (b) Asmah Hj Omar (1993). Hubungan antara kesemua unsur ini dapat dilihat melalui rajah di bawah. seperti dalam binaan frasa bahasa Melayu baju biru atau Rumah Putih. . Jadual 4. mendefinisikan morfologi sebagai kajian tentang struktur dalaman perkataan. tetapi sedarkah kita bahawa kita sentiasa menggunakan morfologi untuk bertutur. Jika anda masih kabur tentang ilmu morfologi. Unsur frasa pula boleh dianalisis kepada morfemmorfem. Unsur yang terbesar dalam bahasa adalah ayat. seperti dalam binaan frasa blue shirt atau White House. bahasa Inggeris menggunakan hukum M-D (unsur yang menerangkan mendahului yang diterangkan). Manakala daripada segi binaan frasa. Ayat pula terbina daripada gabungan klausa dan frasa.

ilmu morfologi ialah ilmu yang mengkaji struktur. Struktur kata MORFOLOGI 2. ia akan memudahkan kita memahami ilmu morfologi dengan lebih mudah lagi. Berdasarkan pendapat tokoh-tokoh di atas. Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. marilah kita meneliti terlebih dahulu beberapa konsep penting yang terdapat dalam ilmu morfologi ini. menjelaskan morfologi sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Bentuk kata 3. proses-proses membentuk perkataan dan bentukbentuk perkataan yang dihasilkan. mentakrifkan morfologi sebagai bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. Pengkajian struktur. Berikut akan dijelaskan beberapa konsep utama dalam ilmu morfologi iaitu. bentuk dan golongan kata adalah seperti berikut: 1. Abdullah Hassan (2005). bentuk dan penggolongan kata. Dengan memahami beberapa konsep penting ini. (2008). Golongan kata membesar (struktur betul) besarmem (struktur salah) Jalan (bentuk tunggal) Berjalan (bentuk terbitan) Sedih (golongan kata adjektif) Menyedihkan (golongan kata kerja) Rajah 4. (a) Struktur kata Struktur kata ialah susunan bunyi ujaran atau tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Perhatikan contoh di bawah: Contoh:pelaksanaan anlaksanape berasaskan (struktur betul) (struktur salah) (struktur betul) .Morfologi: Pembentukan Kata |3 (c) (d) Kamus Linguistik (1997).2: Konsep Morfologi Sebelum kita mempelajari ilmu morfologi dengan lebih mendalam. menjelaskan morfologi ialah cabang tatabahasa yang mengkaji struktur. (e) Nik Safiah Karim et al. bentuk dan golongan kata. bentuk dan golongan kata.

Akhir sekali. menyanyi. kata jalan tidak mengalami apa-apa perubahan dan bentuk yang tidak mengalami apa-apa perubahan ini dinamakan sebagai bentuk tunggal. kata jalan mati adalah gabungan dua kata iaitu jalan dan mati yang membawa satu makna yang baharu. Contoh:jalan berjalan jalan-jalan jalan mati (bentuk tunggal) (bentuk terbitan) (bentuk gandaan) (bentuk majmuk) Berdasarkan contoh di atas. Kata berjalan merupakan bentuk kata yang telah menerima imbuhan iaitu imbuhan ber-. Seterusnya. Manakala.Morfologi: Pembentukan Kata |4 kanasasber (struktur salah) Berdasarkan contoh di atas. marah. penggandaan dan pemajmukan. (b) Bentuk Kata Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau mengalami proses pengimbuhan. Contoh:Kata nama Kata kerja Kata adjektif bumi. (c) Penggolongan kata Penggolongan kata merupakan penjenisan kata berasaskan fungsi tatabahasa. Oleh itu. sekolah tulis. Tahukah anda bahawa dalam sesuatu bahasa itu terdapat beribu malahan jutaan kata. kata kerja. bersalam cinta. bentuk jalan-jalan adalah bentuk gandaan iaitu kata dasar digandakan bagi menunjukkan perubahan makna. Semua kata tersebut perlulah dikelompokkan atau digolongkan dalam kategori tertentu. ejaan anlaksanape merupakan struktur yang salah dan tidak bermakna. Ahmad. kata adjektif dan kata tugas. Bentuk dua kata yang hadir serentak seperti jalan mati dinamakan sebagai bentuk majmuk. kata pelaksanaan adalah bunyi ujaran atau ejaan yang berada dalam susunan atau struktur yang betul. benci . terdapat empat golongan kata iaitu kata nama. Dalam bahasa Melayu. kata yang menerima apa-apa imbuhan dinamakan sebagai bentuk terbitan.

Ahmad. a) MORFEM Apakah yang dimaksudkan dengan morfem? Menurut Asmah Hj. Unit-Unit Morfologi Terdapat dua unit morfologi iaitu morfem dan kata. Oleh itu. marah. Seterusnya. akan. kata tersebut digolongkan sebagai kata adjektif. Morfem boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu morfem bebas dan morfem terikat. sekolah adalah merujuk kepada nama-nama benda dan kesemua kata tersebut digolongkan sebagai kata nama. .Morfologi: Pembentukan Kata |5 Kata tugas di. morfem ialah unit nahu yang terkecil yang mempunyai makna dan terletak pada tingkat paling bawah dalam skala tetingkat nahu. benci adalah kata yang merujuk kepada sifat. sangat Berdasarkan contoh di atas. Pada amnya morfem terikat dalam Bahasa Melayu terdiri daripada imbuhan. bersalam merupakan kata yang merujuk kepada perbuatan dan kesemua perkataan tersebut digolongkan sebagai kata kerja. Omar (1993). i) Morfem Bebas Morfem bebas ialah morfem yang boleh berdiri dengan sendiri tanpa bantuan morfem lain dan mempunyai makna yang lengkap. ii) Morfem Terikat Morfem terikat ialah morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri sebagai kata tanpa bantuan morfem lain untuk berfungsi sebagai kata. Kedua-dua unit ini saling melengkapi antara satu sama lain dan seterusnya menghasilkan ilmu morfologi yang sempurna. Perkataan tulis. Akhirnya ialah kata tugas iaitu kata yang berfungsi dalam ayat seperti di sekolah. menyanyi. akan hadir dan sangat pandai. Misalnya. perkataan bumi. Contoh:saya kamu kereta rumah Semua kata tersebut boleh berdiri sendiri sebagai satu kata yang mempunyai makna Morfem bebas tidak boleh lagi dipecahkan kepada bentuk yang lebih kecil. kata cinta. morfem bebas makan tidak boleh dipecahkan lagi menjadi ma atau kan. Berikut akan dijelaskan aspek morfem dan kata.

.1 Pada pendapat anda. Bentuk kata penuh yang dikategorikan sebagai morfem terikat ialah kata yang tidak boleh berdiri sendiri untuk membawa makna yang lengkap. Contoh:Mayur (tiada makna) Batan (tiada makna) Pinak (tiada makna) Muih (tiada makna) Sayur-mayur (ada makna) Batu-batan (ada makna) Anak-pinak (ada makna) Kuih-muih (ada makna) AKTIVITI 4. adakah perkataan ‘bukau’ dalam ‘bukit-bukau’ boleh dikategorikan sebagai morfem terikat? Hujahkan. terdapat juga bentuk-bentuk kata penuh yang dikategorikan sebagai morfem terikat. Selain imbuhan sebagai morfem terikat.Morfologi: Pembentukan Kata |6 Contoh : diterbermenme-kan Semua imbuhan tersebut tidak boleh berdiri sendiri sebagai satu kata yang lengkap {berjalan} --> {ber} ialah morfem terikat dan ia memerlukan {jalan} untuk membentuk kata {berjalan} {jalan} --> ialah morfem bebas dan boleh berdiri sendiri sebagai kata tanpa bantuan morfem lain.

terbermedi-an -kan tertidur. Contoh perkataan yang menggunakan morfem terikat terbahagi ialah kesakitan... morfem terikat boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu morfem terikat satuan.. Contoh lain seperti dalam jadual di bawah. Contoh penggunaannya ialah tersepak.. ke-. perkataan sakit. Onn et al. kita tidak menyedari imbuhan awalan dan akhiran itu adalah bergandingan dengan kata dasarnya.an.-an pe-. (2000). dalam penulisan. i) Morfem Terikat Satuan Morfem terikat satuan ialah bentuk morfem terikat yang kukuh dan tidak boleh dipisah-pisahkan bahagiannya.-kan. me-. menarik diminta.-kan dan ber-. Contohnya. morfem terikat satuan ini tidak boleh ditulis terpisah daripada kata dasarnya. morfem jenis ini juga boleh terdiri daripada imbuhan akhiran seperti an. pelarian. keselesaan pemalsuan. ii) Morfem Terikat Terbahagi Morfem terikat terbahagi ialah morfem terikat yang strukturnya dipisahkan atau dibahagikan oleh tersisipnya kata dasar di antaranya. masukan carikan. memetik dan diajak. Berdasarkan contoh di atas. lari. Bagaimanapun. morfem terikat terbahagi dan morfem terikat kompleks. pelaburan . iaitu pada kedudukan sebelum dan selepas kata dasar tersebut. menjalankan dan berkaitan.. Contohnya..dan – kan. bersukan memasak. tertidur dan berhimpun tidak boleh ditulis begini: ter tidur/ ter-tidur dan ber kasut/ber-kasut. ke-.. jalan dan kait merupakan kata dasar yang diapit oleh imbuhan apitan yang menepati sistem fonologi dan kehadiran imbuhan tersebut adalah serentak..Morfologi: Pembentukan Kata |7 Jenis-Jenis Morfem Terikat Menurut Farid M. per-. manakala kata tertidur juga mempunyai makna yang tersendiri. Morfem jenis ini terdiri daripada bentuk imbuhan awalan seperti ter-. dan di-.. disoal masakan. Contoh penggunaannya ialah bulatan dan binakan.-an kerajaan. campurkan Apabila kita menyebut perkataan di atas. berhimpun. men-.. Selain bentuk imbuhan awalan.. Marilah kita bersama-sama meneliti ketiga-tiga jenis morfem terikat tersebut. Maksudnya di sini ialah kata tidur itu mempunyai makna yang tersendiri..-an. ber-. terdesak berkasut.

telah digabungkan pada kedudukan sebelum kata dasarnya dan seterusnya diikuti oleh satu lagi morfem terikat pada kedudukan selepas kata dasar tersebut iaitu –kan dan –i.dan per. memperjuangkan memperingati.. dipersoalkan diperingati. Manakala morfem terikat selepas kata dasar tersebut ialah –kan dan –i. Dalam bahasa Melayu..dan per..yang telah digabungkan pada kedudukan sebelum kata dasar.kan b) diper-. berbantalkan Morfem Terikat Kompleks Morfem terikat kompleks merupakan gabungan dua morfem terikat atau lebih.kan d) memper-. kita dapati dua morfem terikat terlibat iaitu mem.i diperdengarkan. Contohnya. dan proses penggandaan (kata ganda). proses pengimbuhan (kata terbitan).. kesemua morfem terikat yang terlibat (sebelum dan selepas kata dasar) haruslah digunakan serentak. Manakala dalam contoh (c) dan (d).i c) memper-. 4.. diperhambai memperbesarkan. Justeru.. memperhambai Dalam contoh (a) dan (b) morfem terikat di.. Sila teliti contoh di bawah ini.. penggunaan morfem terikat kompleks melibatkan penggabungan morfem terikat yang hanya berlaku pada awalan sahaja atau pada awalan dan akhiran.2 PROSES PEMBENTUKAN KATA Pada amnya. anda harus ingat bahawa dalam penggunaan perkataan yang terdiri daripada morfem terikat kompleks ini.. menjadikan beralaskan.Morfologi: Pembentukan Kata |8 men-. memperbesarkan dan memperingati..-kan ber-.3: Pembentukan Kata Bahasa Melayu ..-kan iii) menjelaskan. a) diper-. perkataan bahasa Melayu terhasil melalui empat proses iaitu proses tunggal (kata tunggal).. proses pemajmukan (kata majmuk). PEMBENTUKAN KATA Kata Tunggal Kata Terbitan Kata Majmuk Kata Ganda Rajah 4.

Morfologi: Pembentukan Kata |9

Berdasarkan rajah di atas, perkataan bahasa Melayu dapat dihasilkan melalui empat proses pembentukan kata. Setiap proses akan menghasilkan kata yang berbeza. Sebahagian besar perkataan bahasa Melayu terhasil melalui proses terbitan iaitu kata dasar menerima imbuhan untuk membezakan makna kata. Menurut Nik Safiah Karim et al. (2009), bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa di dunia yang tergolong ke dalam jenis bahasa aglutinatif atau bahasa yang bersifat derivatif. Jenis bahasa yang sedemikian membentuk kebanyakan perkataannya melalui proses pengimbuhan atau penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan secara rentetan mendatar, iaitu imbuhan digabungkan serentak dengan kata dasar, sama ada mendahului (awalan), menyisip (sisipan) atau mengikuti (akhiran) kata dasar tersebut. Selain menghasilkan perkataan melalui proses pengimbuhan, perkataan bahasa Melayu juga boleh terhasil melalui proses pemajmukan dan penggandaan. Melalui proses pemajmukan, makna-makna baharu kata dapat dihasilkan khususnya bagi menjelaskan sesuatu konsep. Misalnya, dua kata iaitu meja dan makan dapat menghasilkan satu konsep baharu iaitu meja makan. Melalui proses penggandaan pula, makna jamak atau banyak dapat dihasilkan bagi sesuatu perkataan.

AKTIVITI 4.2 Berdasarkan petikan di bawah, sila kenal pasti bentuk-bentuk kata yang digunakan.

MELAKA: Kerajaan menetapkan sasaran untuk meletakkan kedudukan Malaysia sebagai antara 10 negara paling selamat di dunia, mengatasi negara maju lain termasuk Singapura dan Amerika Syarikat (AS) dalam tempoh beberapa tahun akan datang, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Timbalan Perdana Menteri berkata, sasaran itu mampu dicapai menerusi pelbagai usaha dilakukan termasuk Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi mengurangkan kadar jenayah dan peningkatan kawalan keselamatan. “Satu hari dalam tempoh tidak lama lagi, saya percaya kita boleh mempertingkatkan kedudukan Malaysia lebih baik lagi iaitu antara 10 terbaik di dunia,” katanya selepas melancarkan Bulan Pencegahan Jenayah Kebangsaan 2011 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka (MITC)

(Sumber: Berita Harian, 24 Julai 2011)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 10

4.2.1

Bentuk Kata Tunggal

Pada bahagian ini, anda akan mempelajari proses pembentukan kata tunggal bahasa Melayu. Diharap anda akan memahami proses bagaimana kata tunggal bahasa Melayu itu dihasilkan.

Definisi Kata Tunggal Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan pemajmukan. Menurut Tatabahasa Dewan, terdapat sekurang-kurangnya dua jenis kata tunggal, iaitu kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata dan kata tunggal yang mengandungi dua suku kata atau lebih. Jika dilihat dari segi penyukuan kata, perkataan boleh mengandungi satu suku kata atau beberapa suku kata. Sesuatu suku kata boleh terdiri daripada satu vokal (V) sahaja, satu vokal disertai satu konsonan (K), atau satu vokal dengan beberapa konsonan. Konsonan-konsonan itu hadir di hadapan atau di belakang vokal atau serentak dihadapan dan di belakang. Ada konsonan yang boleh hadir secara bergugus (KK). Dalam bahasa Melayu, proses pembentukan kata tunggal boleh dilihat melalui pola vokal dan konsonan dalam sesuatu kata. Pembentukan kata tunggal terhasil melalui gabungan vokal dan konsonan yang akan dijelaskan seperti berikut: (a) Kata Tunggal Satu Suku Kata Berdasarkan penelitian terhadap Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996), jumlah keseluruhan kata tunggal dengan satu suku kata dalam bahasa Melayu sangat terhad, iaitu antara 500-1000 kata sahaja. Kebanyakan perkataan tersebut merupakan kata pinjaman daripada bahasa-bahasa asing, terutamanya bahasa Arab, bahasa Inggeris, dan bahasa Jawa. Pola pembentukan kata tunggal bahasa Melayu dengan satu suku kata adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. KV VK KVK KKVK KVKK KKKV (ya, yu) (am) (tin, sen) (gred, graf) (golf, bank) (skru)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 11

7.

KKKVK

(skrip)

AKTIVITI 4.3
Berdasarkan pola di atas, sila hasilkan perkataan yang mempunyai satu suku kata sahaja.

(b)

Kata Tunggal Dua Suku Kata Terdapat banyak perkataan bahasa Melayu yang terdiri daripada dua suku kata. Antara pola-pola kata tunggal dengan suku kata adalah seperti yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. V + KV V + VK V + KVK VK + KV VK + KVK KV + V KV + VK KV + KV KV + KVK KVK + KV KVK + KVK (ini, apa) (air, aur) (alas, ulat) (asli, anda) (indah, umbut) (dia, doa) (luas, laut) (bata, kata) (kapak, telus) (bantu, serta) (jemput, sandar)

(c)

Kata Tunggal Tiga Suku Kata Dibandingkan dengan kata tunggal dua suku kata, jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata agak kecil. Namun demikian pola-pola susunan konsonan-vokalnya agak banyak. Jika diperhatikan perkataan-perkataan tiga suku kata ini banyak daripadanya ialah kata-kata pinjaman (Nik Safiah Karim et al. 2009). Antara polapolanya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. KV + V + KV KV + V + KVK V + KV + V KV + KV + V KVK + KV + V KV + KV + VK (suara, tiada) (kaedah, ziarah) (idea, asia) (peria, petai) (pantai, santai) (keluar, seluar)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 12

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. (d)

KVK + KV + VK V + KV + KV V + KV + KVK VK + KV + KV KV + KV + KV KVK + KV + KV VK + KV + VK V + KV + VK KV + KV + KVK KVK + KV + KVK KV + KVK + KV KVK + KVK + KV KV + KVK + KVK

(berlian, tempias) (usaha, azali) (alamat, akibat) (asmara, antara) (budaya, sutera) (kembara, misteri) (ilmiah, ikhtiar) (akaun, amaun) (selaput, kelawar) (mahkamah, sembilan) (terumbu, kelambu) (sempurna) (kelompok, pelantar)

Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata dan lebih. Kebanyakan perkataan ini ialah kata pinjaman. Antara contoh-contohnya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. KVK + KV + VK + KV (biduanda, keluarga) KV + KVK + KV + KV (bijaksana, peristiwa) KVK + KV + KV + KV (bendahari, sandiwara) KVK + KV + V + KV (sentiasa) KV + KV + KV + KV (samudera, selesema) KV + KV + KV + KVK (muzakarah, kapitalis) KVK + KV + KV + KVK (sentimeter) KVK + KVK + KV + KV (dispensari, singgahsana) KV + KV + V + KVK (mesyuarat, nasional) V + KV + KVK + KV + KV (universiti) KVK + KV + KV + KV + KVK (kosmopolitan) KV + KV + KV + KV + KV + KV (maharajalela)

sila kenal pasti pola KV bagi setiap perkataan tersebut. kata tunggal bahasa Melayu juga dapat dihasilkan melalui proses pengakroniman.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 13 AKTIVITI 4.699 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Dengan perkataan lain. Penghasilan kata akronim bergantung pada cara pembentukan akronim tersebut. atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu. proses pengakroniman berlaku melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan. Proses penghasilan kata akronim adalah seperti berikut: .com. Proses pengakroniman banyak berlaku dalam bahasa Melayu. iaitu peningkatan hampir 100 peratus berbanding hanya 2. Adakah semua perkataan tersebut mematuhi pola KV bahasa Melayu yang telah anda pelajari? JOHOR BAHRU: Kes membabitkan pembelian telefon bimbit dan rasa tidak puas hati pembeli selain aduan kurang senang dengan perkhidmatan rawatan disediakan pusat kecantikan paling banyak diadukan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) di seluruh negara sepanjang enam bulan pertama tahun ini. kata akronim terhasil melalui tiga cara. Onn (2000).my 24 Julai 2011) (e) Proses Pengakroniman Selain penghasilan kata tunggal melalui proses pembentukan pola KV. (Sumber: http://www. kata akronim adalah sejenis kata tunggal.392 kes difailkan pengguna di seluruh negara sepanjang enam bulan pertama tahun ini. TTPM menerima 5.bharian. Menurut Farid M. bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggeris. Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu.4 Berdasarkan petikan di bawah.

(kependekan bagi nama tempat.L. Contohnya: IKIM ADUN ABIM MAIS PLUS (Institut Kefahaman Islam Malaysia) (Ahli Dewan Undangan Negeri) (Angkatan Belia Islam Malaysia) (Majlis Agama Islam Selangor) (Projek Lebuh Raya Utara Selatan) ii) Gabungan Suku Kata (Kata Nama Am) Akronim yang terbentuk daripada gabungan suku kata yang ditulis dengan huruf kecil. Singkatan pula hanya bentuk kependekan sesuatu perkataan dan cara menyebutnya ialah dengan menyebut tiap-tiap huruf yang ada. Kesemua ini merupakan kata nama khas. (kependekan bagi “Yang Berhormat”).M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 14 i) Gabungan Huruf Awal. Kata itu perlu ditulis bermula dengan huruf besar. Contohnya: Bernama Intan Petronas (Berita Nasional Malaysia) (Institut Tadbir Awam Negara) (Petroleum Nasional) Perbezaan antara Kata Akronim dengan Singkatan. dan Y.B. Contohnya: purata tadika kugiran cerpen pawagam (pukul rata) (taman didikan kanak-kanak) (kumpulan gitar rancak) (cerita pendek) (panggung wayang gambar) iii) Gabungan Suku Kata (Kata Nama Khas) Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal atau suku kata yang terdiri daripada kata nama khas. kecuali nama khas. satu gelaran seperti juga “Sh. . Sebagai contoh ialah K. Kesemua huruf yang disingkatkan itu ditulis dengan huruf besar. jika merujuk kepada kata nama khas. Akronim yang terhasil daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan.” bagi “Tengku”. iaitu Kuala Lumpur). dieja dengan huruf besar pada huruf pertama.” bagi "Sharifah dan “Tg. Kata akronim merupakan bentuk kata tersendiri dan dapat disebut seperti perkataan lain dalam bahasa.

besarkan.2 Bentuk Kata Terbitan Menurut Nik Safiah Karim et al. misalnya „ttg.‟ untuk 'dan lain-lain‟. Hanya segelintir kata dasar sahaja merupakan morfem terikat yang disebut akar. Berdasarkan kedudukannya pada kata dasar. Perhatikan bahawa singkatan memerlukan titik. meratapi Gerigi. Oleh itu. Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan. imbuhan dapat dibahagikan kepada empat jenis.‟ untuk „tentang‟. 4. untuk menunjukkan ciri singkatan tersebut.‟ untuk „yang‟ dan „dll. seruling (a) Imbuhan Awalan Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir pada awal kata dasar. sebaliknya merupakan bentuk singkatan. Pengimbuhan ini melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan. maka ejaannya dengan huruf biasa. iaitu: Contoh:a) Imbuhan Awalan b) Imbuhan Akhiran c) Imbuhan Apitan d) Imbuhan Sisipan Memasak. kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. duduki Menyalahkan. tidak tepat.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 15 Terdapat juga singkatan yang bukan kata nama khas. Kesemua ini bukan kata akronim. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan seperti yang disenaraikan berikut: (i) (ii) (iii) Contohnya: awalan kata nama awalan kata kerja awalan kata adjektif . selerak.2. Imbuhan awalan dapat dihasilkan bersama-sama kata nama terbitan. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. (2009). misalnya jika ditulis “YB” atau “ttg” iaitu tanpa titik. iaitu harus diimbuhkan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar. diambil Bantuan. „yg. terjatuh.

merasa) (membawa. berserta) (beraja. pesakit. terputih. mengajar) (mengecat. disusun) (diperisteri. supranasional. berupa) (belajar. mendakwa. terjerlus) (diatur. ditimbang. substandard) (suprakelas. pembuka) (pendamai. menyikat. berasa. mengetut) (memperisteri. prasangka) (subkelas. ekawarna. tatacara) (prasekolah. mentadbir) (menggali. mahaguru. perakus. juruwang. kelipat. menggiling. tatabahasa. berganti. mengekod. kelepek) (jurutera. perbara. terjernih) . pelbagai) (perasap. memperluas) (berjalan. prakata. penggubal. pengetin. belunjur) (terjebak.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 16 (i) Awalan kata nama PePemPenPengPengePelPerPeKeJuruMahaTataPraSubSupraEkaDwi(penulis. juruterbang) (mahasiswa. memfitnah) (mendaki. penyapu) (pemberi. pembuat. pertapa) (pesara. penderma) (penggosok. diperoleh) (iii) Awalan kata adjektif Ter(terbesar. memperhamba. dwilambang) (ii) Awalan kata kerja MeMemMenMengMengeMemperBerBeBelTerDiDiper(melawan. pengguna) (pengecat. pendua. dwifungsi. pengelap) (pelajar. terbentuk. membilang. petani) (ketua. suprasegmental) (ekabahasa. mengikut. maharaja) (tatanegara. subsistem. dipercepat. ekasamping) (dwibahasa.

(Sumber: Berita Harian 1 Mac 2011) (b) Imbuhan Akhiran Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir pada akhir kata dasar. terendah. teringan) (secantik. komunisme) (hadirin. Imbuhan akhiran dalam bahasa Melayu hanya dapat wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja seperti yang berikut: (i) (ii) Contohnya: (i) Akhiran kata nama -an -wan -man -wati -isme -in -at -ah (pakaian. secerah.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 17 TeSe- (teruncing. sosialisme.000 pengunjung setahun susulan kedudukannya di lokasi strategik yang menjadi tumpuan ramai.1 Berdasarkan petikan di bawah. sila kenal pasti penggunaan imbuhan awalan. setebal) LATIHAN 4. usahawan) (budiman. muslimin) (hadirat. sultanah) akhiran kata nama akhiran kata kerja . muslimat) (ustazah. KidZania yang dibina di pusat membeli-belah The Curve. mainan) (sasterawan. taman tema berunsur pendidikan yang akan dibuka kepada pengunjung pada suku keempat tahun ini. KIDZANIA Kuala Lumpur (KidZania). seniman) (seniwati) (nasionalisme. angkasawan. disasarkan mampu menerima kehadiran sehingga 500. jahitan. di Petaling Jaya itu juga adalah satusatunya taman tema berunsur pendidikan di Malaysia setakat ini.

tinggikan) (turuti. besarkan.... gunakan.-an (memainkan.-kan Menge-. berjauhan) (dibiarkan... pendapatan. menakutkan) (mendermakan. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan.-kan Ber-. berbajukan) (berlanjutan. pengesyoran) (persisiran. pencarian) (penggunaan.-an Pen-.. melukakan.-kan Ber-.-an Per-....-an Penge-.. perkuburan. pemfitnahan) (pentakrifan..-kan Meng-. memvetokan) (menggunakan. penyiaran) (pembuatan.. perkarangan) (persalinan.-an Pe-. Imbuhan apitan juga dikenali sebagai imbuhan terbahagi atau imbuhan lingkungan. dekati) (c) Imbuhan Apitan Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan belakang kata dasar.... bermaafan.-kan Mem-. peperangan.. digunakan. kedukaan) apitan kata nama apitan kata kerja apitan kata adjektif .. berkati. menghairankan) (mengepinkan.. pengguguran..-an Ke-. mengecamkan) (beralaskan.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 18 (ii) Akhiran kata kerja -kan -i (buatkan. perasaan.-an Pem-. membaikkan. pengkhayalan) (pengehadan. menzarahkan) (membaharukan.-kan Men-... dibaringkan) (pelaksanaan.. permainan) (kelainan..-an (ii) Apitan kata kerja Me-.. kelebihan. duduki. Jenis imbuhan apitan seperti yang disenaraikan berikut: (i) (ii) (iii) contohnya: (i) Apitan kata nama Pe-. Imbuhan apitan wujud dalam kata nama terbitan.. pembinaan.-an Di-. pengesahan. mentakrifkan... berlaukkan.. menggandakan..-an Peng-....

-kan Diper-. Sisipan bahasa Melayu dapat wujud dalam: (i) kata nama (ii) kata adjektif Contohnya: (i) Sisipan kata nama -el-er(ii) Sisipan kata adjektif -el-er-em(kelebak. telunjuk. kepanasan) (keinggerisan.. Bentuk sisipan tidak produktif lagi dalam pembentukan kata terbitan dengan maksud kata terbitan baharu tidak lagi dibentuk dengan sisipan. gerigi) (gemilang.. mempercayai) (menganggotai..-kan Memper-. semerbak. mendendami.-i Mem-.-i Men-.. kehausan... kearaban.-an (melalui. menyedari) (mencurigai ..... memasuki.-i Meng-.. diadili) (diperdengarkan. mengairi) (didekati.-i Di-. seruling. membohongi. serabut) .. gelembung) (serabut.-i Ke-. menggauli.-i Memper-. kecinaan) (d) Imbuhan Sisipan Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang hadir secara menyisip dalam sesuatu kata dasar. Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan tertentu dan tidak dapat hadir dalam perkataan-perkataan yang lain kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta. diperlihatkan.. selerak. dimulai.. menziarahi) (membaharui. gemerlap) (kelengkeng.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 19 Me-.. memperlihatkan) (memperingati) (kehujanan.....-i Diper-.-an (iii) Apitan kata adjektif Ke-.. kelabut) (keruping..... diperbahaskan) (diperingati) (memperdengarkan.

ny apabila menerima imbuhan meN.2 Berdasarkan jadual di bawah.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 20 -in- (sinambung) LATIHAN 4.k. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak . Misalnya.2. kata pinjaman seperti sistem atau struktur tidak akan menjadi menyistem (yang betul mensistemkan) atau menyutrukturkan (yang betul menstrukturkan).t. kata menyintai adalah bentuk yang salah. yang sepatutnya ialah mencintai kerana huruf c tidak akan bertukar menjadi ny.s boleh bertukar menjadi m. ng.atau peN-.3 Bentuk Kata Majmuk Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. sila tentukan jenis imbuhan yang digunakan. Perkataan menceritakan rintangan diakui menggembleng membantu kerajaan Memahami Hukum PTKS Hukum PTKS P→M T→N K → NG S → NY Jenis Imbuhan Contoh Pukul = Memukul Tulis = Menulis Kumpul = Mengumpul Suci = Menyuci Nota: Tidak semua kata dasar yang bermula dengan huruf p. Selain itu. n. 4.

iaitu: (i) Rangkaian Kata Bebas contohnya: pasar raya nasi ayam terima kasih bandar raya tengah malam hijau muda bahan bakar Kata atau nama gelaran juga termasuk di bawah kata majmuk rangkaian kata bebas.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 21 sebagai satu unit. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. contohnya: Ketua Menteri Profesor Madya Guru Kanan Timbalan Ketua Pengarah Setiausaha Kementerian (ii) Istilah Khusus contohnya: papan kekunci reka bentuk pengajaran lut sinar hak milik kekal pita suara (iii) Simpulan Bahasa contohnya: telinga kuali hati batu . misalnya pasar untuk raya. Dalam bahasa Melayu. bentuk kata majmuk boleh dibahagikan kepada tiga jenis.

contohnya: Matahari Setiausaha Sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab Antarabangsa Olahraga Warganegara Pesuruhjaya Beritahu Bumiputra Jawatankuasa Kakitangan Kerjasama Peribadi Peribahasa Haribulan Dinihari Perikemanusiaan Sukacita Dukacita Kepada Daripada Apabila Manakala Padahal Darihal Barangkali Kadangkala Apakala Walhal Bagaimana Penggandaan kata majmuk Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. walaupun bentuk kata tersebut mengandungi dua kata dasar. akan dieja sebagai satu perkataan sahaja. Contohnya: Kapal-kapal angkasa Pembantu-pembantu Am Pegawai-pegawai Khas Garis-garis pusat Alat-alat lukis Perpustakaan-perpustakaan Negeri . Terdapat 33 kata majmuk yang dieja rapat.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 22 buaya darat lepas tangan harga mati (iv) Bentuk yang Telah Mantap Kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh.

perlu dieja rapat. penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur. Contohnya: campur aduk daya serap garis pusat satu padu urus niaga mencampuradukkan berdayaserapan menggarispusatkan menyatupadukan diurusniagakan . Contohnya: anak tiri ubah suai campur aduk litar selari ambil alih temu bual daya tahan daya saing (ii) dianak tiri diubah suai bercampur aduk berlitar selari mengambil alih ditemu bual berdaya tahan berdaya saing Jika kata majmuk menerima imbuhan apitan. Contohnya: Jawatankuasa-jawatankuasa Setiausaha-setiausaha Pesuruhjaya-pesuruhjaya Warganegara-warganegara Tandatangan-tandatangan Pengimbuhan kata majmuk (i) Jika kata majmuk menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja. perlu dieja terpisah.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 23 Satu kecualian ialah penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap.

5 Berdasarkan petikan di bawah. Tujuan utama proses penggandaan ialah untuk menghasilkan maksud jamak. Ini bermakna. . anai-anai dan sebagainya yang hanya merujuk pada seekor rama-rama atau seekor labah-labah sahaja. Pengguna tidak akan berhadapan dengan imej paparan yang muncul pada skrin terhasil hanya pada bahagian tengah dan memanjang serta kemunculan jalur hitam di bahagian atas dan bawah semasa menonton drama melalui cakera keras ataupun cakera video digital (DVD). Terdapat empat bentuk penggandaan. terdapat kata ganda yang tidak membawa makna jamak seperti rama-rama. (Sumber: Utusan Malaysia 6 Oktober 2008) 4.2.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 24 AKTIVITI 4.3 Bentuk Kata Majmuk Dalam bahasa Melayu. Misalnya buku (sebuah buku) digandakan menjadi buku-buku akan menghasilkan maksud banyak buah buku). pengguna berpeluang untuk menikmati pandangan paparan secara penuh pada seluruh skrin monitor. labah-labah. Bagaimanapun. iaitu: Penggandaan Penuh Separa Berentak Berimbuhan (a) Penggandaan penuh Pembentukan kata ganda penuh terhasil melalui proses menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan ataupun tidak. sila kenal pasti bentuk kata majmuk yang digunakan. proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar.

Contohnya: Pentadbir-pentadbir Persatuan-persatuan Pemeriksa-pemeriksa Kehendak-kehendak Kejohanan-kejohanan (b) Penggandaan separa Pembentukan kata ganda separa terhasil melalui proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar. Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi-bunyi demikian. maka penggandaan berentak boleh dibahagikan kepada tiga jenis. iaitu: (i) penggandaan berentak pengulangan vokal . i→ e.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 25 Penggandaan penuh yang terjadi pada kata dasar yang tidak ada imbuhan menggandakan seluruh kata dasar. dan o→e. misalnya a→e. Contohnya: Bas-bas Kecil-kecil Kerusi-kerusi Baik-baik Jalan-jalan Kata nama yang mengandungi imbuhan juga boleh digandakan sepenuhnya. iaitu termasuk imbuhan sekali. Dalam penggandaan berentak. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Contohnya: Bola Daun Laki Jari Siku (c) Penggandaan berentak bobola dadaun lalaki jajari sisiku bebola dedaun lelaki jejari sesiku Pembentukan kata ganda berentak terhasil memalui proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Penghasilan kata ganda separa lazimnya melibatkan dua proses utama iaitu pengguguran suku kata dan proses pelemahan vokal.

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 26 (ii) (iii) (i) penggandaan berentak pengulangan konsonan penggandaan berentak bebas Penggandaan berentak pengulangan vokal ialah penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal tertentu. Pengandaan berimbuhan tidak boleh disamakan dengan kata ganda separa kerana kedua-dua penggandaan tersebut terhasil melalui proses morfologi yang berbeza. . Contohnya: Mandi-manda Bolak-balik Batu-batan Gunung-ganang Bukit-bukau (iii) Penggandaan berentak bebas ialah penggandaan yang tidak mengandungi ciri-ciri persamaan pada bunyi vokal atau konsonan. iaitu terdapat ciri-ciri keharmonian vokal. Biasanya. Proses penggandaan boleh berlaku pada bahagiaan hadapan atau belakang kata dasar. Contohnya: Hiruk-pikuk Gotong-royong Cerai-berai Tungkus-lumus Hingar-bingar (ii) Penggandaan berentak pengulangan konsonan pula ialah penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi konsonan tertentu. Contohnya: Anak-pinak Saudara-mara Lintang-pukang Titik-bengik (d) Penggandaan Berimbuhan Pembentukan kata ganda berimbuhan terhasil melalui proses menggandakan sesuatu kata dasar yang menerima apa-apa bentuk imbuhan. penggandaan ini berlaku pada golongan kata kerja dan kata adjektif.

atau pencantuman bahagian-bahagian. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 27 Contohnya: Mencari-cari Berturut-turut Sepandai-pandai Kejar-mengejar Bantu-membantu AKTIVITI 4. sila tentukan jenis kata ganda bagi setiap perkataan tersebut. PERKATAAN Komputer-komputer rerambut Labi-labi Mudah-mudahan Biri-biri Saudara-mara Sahabat-handai Jenis Gandaan RUMUSAN    Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa tidak menerima sebarang imbuhan. Pengakroniman berlaku melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan. .6 Berdasarkan jadual di bawah.

Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan belakang kata dasar. Penggandaan 6. 4.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 28       Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir pada awal kata dasar. Pengakroniman PENILAIAN KENDIRI 1. Bincangkan kepentingan kajian struktur kata. Bangi: Pusat Pangajian Jarak Jauh UKM. Tunjukkan jenis-jenis kata akronim yang digunakan dalam pelbagai bidang. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir pada akhir kata dasar. Abdullah Hassan. Bentong: PTS Profesional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2000). 4. 2. Morfologi dan sintaksis. Farid M. Proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar KATA KUNCI 1. (2007). Bentong: PTS Profesional. RUJUKAN Abdullah Hassan. Bandingkan bidang ilmu morfologi dan sintaksis. Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Morfologi Bentuk Kata Pengimbuhan Pemajmukan 5. 3. Nahu Melayu mutakhir. (1993). Onn et al. Morfologi. 3. 2. (2005). . Asmah Hj Omar. Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang hadir secara menyisip dalam sesuatu kata dasar. Linguistik am. Bincangkan fungsi kata ganda dalam bahasa Melayu.

Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. Tatabahasa Dewan edisi baharu. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Nik Safiah Karim et al. (2009). Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. Bhd. (2009).M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 29 Mohd Ra’in Shaari.

Morfologi: Penggolongan Kata| 1 UNIT 5 MORFOLOGI: PENGGOLONGAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini. anda seharusnya dapat: 1. 3. Bagaimanakah perkataan bahasa Melayu digolongkan? . 4. 2. menerangkan jenis-jenis kata nama. menjelaskan konsep penggolongan kata. menerangkan jenis-jenis kata kerja. dan menerangkan jenis-jenis kata adjektif dan kata tugas.

c. d. Kata nama khas Kata nama am Kata ganti nama: kata ganti nama am . kata kerja. Kata kerja transitif Kata kerja tidak transitif 3.Morfologi: Penggolongan Kata| 2 5. kategori kata atau jenis kata. pemajmukan atau penggandaan. Lazimnya. b. Kata Nama a. kata adjektif dan kata tugas. kriteria struktur morfem. kata ganti nama gelaran. Istilah penggolongan kata boleh juga merujuk kepada istilah kelas kata. (2009). kata ganti nama arah 2. perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan dalam beberapa golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria. Kata Kerja a. boleh digolongkan dalam beberapa golongan kata yang mempunyai persamaan yang tertentu. (2009). pengimbuhan. telah menggolongkan perkataan kepada empat golongan utama iaitu kata nama. b. kriteria sintaksis. c. Menurut Nik Safiah Karim et al. Berikut ialah penggolongan kata berdasarkan Tatabahasa Dewan: 1. misalnya kriteria struktur fonologi. perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. b. e. Kata adjektif sifatan Kata adjektif warna Kata adjektif ukuran Kata adjektif bentuk Kata adjektif waktu . Kata Adjektif a.0 PENGENALAN Tahukah anda bahawa semua perkataan bahasa Melayu yang terbentuk sama ada melalui proses tunggal (termasuk pengakroniman). dan kriteria semantik. Nik Safiah Karim et al.

k. p. h. Rajah yang berikut ini menunjukkan penggolongan kata nama: Kata nama am Kata Nama Kata nama khas Kata ganti nama . m. bau dan sentuh. f. Kata Tugas a. c. iaitu (i) kata nama am. dan (iii) kata ganti nama. i. i. h. j. l. g. pandang. Kata hubung Kata seru Kata tanya Kata perintah Kata pangkal ayat Kata bantu Kata penguat Kata penegas Kata nafi Kata pemeri Kata sendi nama atau kata sendi Kata pembenar Kata bilangan Kata arah Kata adverba Kata pembenda Kata penekan 5.1 KATA NAMA Menurut Nik Safiah Karim et al. o. n. g. e. iaitu untuk indera rasa. q. dengar. d. 4. (ii) kata nama khas. b. golongan kata nama bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan.Morfologi: Penggolongan Kata| 3 f. (2009). Kata adjektif cara Kata adjektif perasaan Kata adjektif jarak Kata adjektif pancaindera.

Kata Nama Am benda perkara konsep Kata nama am Benda Perkara Konsep Contoh alam. cakerawala. Laksamana Datuk Abdul Aziz Jaafar kepada pemberita Malaysia pada raptai pelancaran kapal selam kedua jenis Scorpene di limbungan Navantia di sini.Morfologi: Penggolongan Kata| 4 5. orang iklim. keadilan AKTIVITI 5. CARTAGENA (Sepanyol): Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) bercadang menubuhkan sebuah pusat latihan kapal selam di pangkalannya di Teluk Sepanggar." kata Panglima TLDM. dan kita memperoleh alat simulator bagi melatih warga kapal selam. sila kenal pasti kata nama am hidup manusia.1 Berdasarkan petikan di bawah. kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda.1 Kata Nama Am Menurut Tatabahasa Dewan (2009). Sabah yang akan menempatkan dua kapal selam jenis Scorpene. udara. (Sumber: Berita Harian 7 Oktober 2008) . cahaya. roh. hisapan kedamaian. kelmarin. pohon.1. perkara. perpindahan. "Kita akan menjalankan latihan di negara sendiri. atau konsep yang umum sifatnya. Seramai 142 pegawai dan anggota TLDM menjalani latihan di Perancis untuk mengendalikan kedua-dua kapal selam TLDM itu. dunia.

benda. Si Tompok. Kata nama khas boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. atau benda. Pembahagian kata nama khas demikian boleh ditunjukkan melalui rajah yang berikut: Jenis Kata Nama Khas Hidup Tak Hidup Manusia Bukan Manusia a) Kata Nama Khas Hidup Contoh Jamil. Kata nama khas hidup pula boleh dibahagikan lagi kepada kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. Dalam tulisan. dan seumpamanya. Pak Belang Manusia .1. kata nama khas membawa makna rujukan khusus pada sesuatu nama orang. Ahmad. Jenis-Jenis Kata Nama Khas Menurut Tatabahasa Dewan (2009). (2009). undang-undang. Contohnya: Kuala Lumpur. empat. Puteri Salbiah.Morfologi: Penggolongan Kata| 5 5.2 Kata Nama Khas Menurut Nik Safiah Karim et al. bangsa. perbadanan (institusi). pangkat. Sharifah Aini Kata Nama Khas Hidup i) Kata Nama Khas Hidup Manusia ii) Kata Nama Khas Hidup Bukan Sang Kancil. Masjid Negara. bahasa. kata nama khas ialah bentuk kata yang merujuk khusus orang. haiwan. huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar.

Piala Malaysia Universiti Malaya.3 Kata Ganti Nama Menurut Abdullah Hassan (1992). PUERTO SAN CARLOS.1. Tahukah anda bahawa kata nama am atau kata nama khas . Taufan Kategori 1 itu membadai kawasan darat kira-kira 35 kilometer ke tenggara Huatabampo sekitar 0400 GMT (12 tengah hari ini) dengan kekuatan angin hampir 140 kilometer sejam. ramai antaranya dari kampung tepi pantai apabila bumbung berterbangan dari hampir semua rumah.000 penduduk berteduh di pusat perlindungan sementara.2 Sila gariskan kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup yang terdapat dalam petikan di bawah.000 penduduk melarikan diri tetapi kekuatannya dilaporkan semakin menurun. Wisma Putra Ipoh. (Sumber: Utusan Malaysia 13 Oktober 2008) 5. menurut Pusat Taufan Negara Amerika Syarikat (AS) di Miami. kata ganti nama ialah kata yang menggantikan nama dan berfungsi seperti nama. Lebih 2. Mexico 12 Okt. Akta Hasutan Kata Nama Khas Tak Hidup i) Benda ii) Institusi iii) Tempat iv) Bahasa/Bangsa v) Konsep AKTIVITI 5.Morfologi: Penggolongan Kata| 6 b) Kata Nama Khas Tak Hidup Contoh Proton. .Taufan Norbert melanda kawasan darat di tanah besar Mexico awal pagi ini dengan menyebabkan 2. Melayu Dasar Ekonomi Baru. Tokyo Inggeris.

Misalnya. iaitu: . (2009). Ada tiga kata ganti nama diri tanya. kata nama gadis. Kata ganti nama diri pula dibahagikan lagi kepada kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. ia atau beliau. iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. kata ganti nama boleh dibahagikan lagi kepada dua golongan kecil. iaitu ini untuk menunjuk pada yang dekat dan itu untuk menunjuk pada yang jauh. kata ganti nama diri orang kedua dan kata ganti nama diri orang ketiga. Ada dua kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama diri orang pula terdiri daripada kata ganti nama diri orang pertama. Berikut ialah penggolongan kata ganti nama: kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama kata ganti nama diri kata ganti nama diri tanya kata ganti nama diri orang pertama kedua ketiga a) Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama tunjuk ialah perkataan yang menjadi pengganti kata nama dan mendukung maksud menunjukkan benda atau perkara yang dirujuk itu. Jenis-Jenis Kata Ganti Nama Menurut Nik safiah Karim et al. boleh diganti dengan kata dia.Morfologi: Penggolongan Kata| 7 bahasa Melayu boleh diganti penggunaannya dengan sejenis kata lain iaitu dinamakan sebagai kata ganti nama. b) Kata ganti nama diri Kata ganti nama diri terbahagi pula kepada dua golongan iaitu:  Kata ganti nama diri tanya kata ganti nama jenis ini ialah perkataan yang merujuk benda atau orang dalam bentuk tanya.

. dia. patik. sama ada yang berlaku atau dilakukan.2 KATA KERJA Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. makan. kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. berjalan. Kata kerja merupakan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja.Morfologi: Penggolongan Kata| 8 Kata ganti nama diri tanya 1) apa 2) siapa 3) mana Contoh yang merujuk benda atau perkara yang merujuk orang yang merujuk benda atau orang Kadang-kadang kata ganti nama diri tanya boleh mengalami proses penggandaan untuk membawa maksud rujukan tidak tentu atau penegasan. beta. dan kamu ia. memakan. kata kerja juga berfungsi sebagai predikat. dan –nya Kata ganti nama orang ketiga –nya boleh berfungsi sebagai penekan dan pembenda. Menurut Nik Safiah Karim et al. iaitu. Kata kerja terbahagi kepada. 5. kata kerja transitif ( Perbuatan Melampau ) dan kata kerja tak transitif ( Perbuatan tidak Melampau ). dimakan dan sebagainya. kata kerja sebagai satu golongan kata boleh dibahagikan kepada dua kumpulan utama. aku. Dalam sesebaris ayat. iaitu diri orang pertama. seperti yang ditunjukkan di bawah ini: Kata ganti nama diri orang i) orang pertama ii) orang kedua iii) orang ketiga Contoh saya. 2009). awak. engkau. mereka. kami dan kita anda. Misalnya: Apa Mana Siapa  apa-apa mana-mana siapa-siapa (sesiapa) Kata ganti nama diri orang Kata ganti nama jenis ini mengandungi perkataan yang merujuk diri orang tertentu. diri orang kedua dan diri orang ketiga. Contohnya.

Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut (objek). . mempersilakan. Sabri Kata Kerja Transitif memasak menendang menulis Objek kari ayam. surat. Bapa sedang menulis surat. Kakak 2. mendermakan. bola. Contoh: Subjek 1. Mereka memancing ikan. jelas perbuatan menyepak. Jenis-Jenis Kata Kerja Transitif Kata kerja transitif boleh dibahagikan kepada dua jenis: a) Kata kerja transitif aktif.1 Kata Kerja Transitif Kata Kerja Transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain. kata kerja transitif ialah kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. memancing tersebut terkena kepada orang atau benda lain. Contoh: Kucing itu menangkap seekor burung. Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘ sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan seperti mengambil.Morfologi: Penggolongan Kata| 9 5. Perempuan itu menjual sayur.2. Farid 3. membacakan.berfungsi dalam ayat aktif Anisah mencuci pakaian di tepi sungai. Menurut Tatabahasa Dewan. menduduki. Berdasarkan contoh di atas. Contoh ayat: Ali menyepak bola.

Menurut Tatabahasa Dewan. Mereka Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap makan membeli-belah Keterangan di sawah di Ipoh . 2009). 5. Jenis-Jenis Kata Kerja Tak Transitif a) Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat (Nik Safiah Karim et al.berfungsi dalam ayat pasif Pakaian dicuci oleh Anisah di tepi sungai.2 Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Tak Transitif ialah kata kerja yang tidak mengambil apa-apa objek. kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya.2. Contoh: Subjek 1. Alias Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap bermain tinggal Pelengkap di padang. Contoh: Subjek 1. Adik 2.Morfologi: Penggolongan Kata| 10 b) Kata kerja transitif pasif. Mereka 2. di Kedah. b) Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut.

Asiah menyimpan wang. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5. 6. 10. dan sebagainya. Ah Lim menjual kereta Proton. 4. 7. sakit sungguh. Siti menangis. Ibu masih bersolek. Kambing makan daun. Hujan belum turun. Kata adjektif boleh dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat.3 KATA ADJEKTIF Kata adjektif. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Jenis-Jenis Kata Adjektif a) Kata Adjektif Sifatan Atau Keadaan Kata yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. 9.Morfologi: Penggolongan Kata| 11 AKTIVITI 5.3 Tandakan ( / ) bagi setiap ayat transitif dan tandakan ( x ) bagi ayat tak transitif di bawah ini. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu atau kata penguat. Matahari akan terbit dari timur. 8. Contohnya seperti amat sakit. 5. Contohnya: Baik Jahat Cerdik Pandai Lemah Kasar Berani Takut . Kamal melukis gambar bunga. 3. Safuan memancing ikan. terlalu banyak. Farah belum tidur lagi. yang juga dikenal sebagai kata sifat. 1. 2.

mempunyai unsur pada ukuran benda yang bernyawa atau tidak bernyawa. Warna kuning warna Diraja.Morfologi: Penggolongan Kata| 12 Gopoh Contoh penggunaannya dalam ayat: i) Orang baik selalu dipuji. Selain itu. ii) iii) iv) v) b) Sihat Mereka berniat jahat terhadap projek kita. Adik saya amat cerdik. Contohnya: Merah Putih Biru Hijau Perang Contoh penggunaannya dalam ayat: i) ii) iii) iv) v) c) Warna baju kami ungu. kontrik atau abstrak. Kata Adjektif Warna Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang memberikan pengertian warna sebagai unsur keterangan. Kambing jantan itu berbulu kelabu. Ungu Kelabu Hitam Kuning Jingga Kata Adjektif Ukuran Kata adjektif ukuran adalah kata yang menyatakan ukuran kata nama. Insan pandai akan berjaya dalam hidupnya. Contoh: panjang pendek . Kasut kakak berwarrna merah. Adik suka bersongkok hitam. Pekerja itu menyiapkan kerjanya dengan gopoh.

cara dan gaya. Garis lurus menemukan dua titik. Bola ragbi berbentuk lonjong. Tasik itu sangat dalam. Bagai pipih dilayang. Kata Adjektif Waktu leper bengkok tirus lonjong lurus Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. Contoh: bulat buncit kempis bujur pipih Contoh penggunaan : i) ii) iii) iv) v) e) Ariya memiliki muka bujur sirih. susunan. Pokok itu renek kerana kekurangan baja. Jalan di kampung itu sangat sempit. Kata yang memberi pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan. iaitu rupa.Morfologi: Penggolongan Kata| 13 dalam singkat kecil besar Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) d) kerdil sempit nipis tebal Jamil adalah seorang yang kerdil. . Kata Adjektif Bentuk Kata ini adalah kata yang berunsurkan menunjukkan sesuatu bentuk pada benda bernyawa atau tidak bernyawa. Lukanya dibalut dengan kain nipis. Siti mempunyai dagu lekuk.

Ketibaanya terlalu awal. mereka nyaris menemui ajal. ii) Kilang itu dekat dengan lebuhraya. Jalan lama ke kampong itu sudah dibaiki. iii) Dia berdiri hampir dengan kedai itu.Morfologi: Penggolongan Kata| 14 Contoh: lewat segera lama awal baharu Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) vi) f) Mereka segera pulang kerana hari sudah lewat. g) Kata Adjektif Cara hampir nyaris Kata Adjektif cara ialah jenis perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. iv) Dalam kemalangan itu. Contoh: jauh dekat Contoh penggunaan: i) Rumahnya tidak jauh dari pasar raya. silam lampau sering kerap dahulu Kata Adjektif Jarak Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang. sebagai penerang kata nama. Contoh: . Tiada kenderaan berenjin pada zaman silam. Kanak-kanak suka makanan segera.

Kelima-lima indera ini ialah sebagai penerang kepada kata nama. Contoh: rindu benci segan suka gembira Contoh penggunaan: i) Budak kecil itu rindu akan ibunya.Morfologi: Penggolongan Kata| 15 cepat deras laju lambat perlahan Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) h) lincah gopoh jelas sering selalu Tindak balas bayi itu sungguh cepat. Orang lambat selalu rugi. pandang. Sungai itu mengalir deras. sebagai penerang kata nama dan harus diikuti oleh kata sendi nama. sentuh atau gabungan. Kata Adjektif Perasaan Kata adjektif perasaan memberi pengertian konsep perasaan. v) Amira gembira sekali dengan hadiah itu. Pemain lincah itu berasal dari Sabah. i) Kata Adjektif Pancaindera Kata adjektif pancaindera terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian konsep rasa. dengar. iv) Dia sangat suka melayari internet. bau. ii) Saya sungguh suka dengan kelakuan baiknya. Bot laju itu direka khas untuk perlumbaan. iii) Pemuda itu terlalu segan untuk bertanya. berahi ragu kasih sayang geram .

Tidak boleh ada ahli yang memegang dua atau lebih. sama ada di bahagian hadapan ayat. Kelapa muda itu kelat rasanya. Ahmad dan Halim pergi ke sekolah. atau di belakang perkataan-perkataan tertentu untuk memberikan makna khusus atau memainkan peranan sintaksis tertentu dalam ayat berkenaan. Dia pandai tetapi adiknya bodoh. iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis. Jenis-Jenis Kata Tugas a) Kata Hubung Kata hubung ialah kata penyambung ayat. Contoh: i) ii) iii) iv) Ali. Dia akan menyediakan sarapan lazat.4 Kek itu sangat sedap. Aslinda menari sambil bernyanyi. Hari ini muka Halim sangat masam. manis masin lazat tawar halus KATA TUGAS Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis. Kata tugas hadir dalam ayat. di bahagian hadapan frasa. Wajah pelakon itu manis. .Morfologi: Penggolongan Kata| 16 Contoh: sedap pahit cantik molek harum Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) 5.

bila dan bagaimana. silaan atau permintaan. Contoh: i) ii) iii) iv) v) c) Aduh. aku tidak bersetuju! Amboi. gembira. sakitnya tanganku! Aduhai.Morfologi: Penggolongan Kata| 17 vi) Kalimat itu menunjukkan bahawa dia sememangnya mahu memberitahu. berapa. Cara penggunaannya disesuaikan dengan intonasi pengucapan iaitu dengan nada meninggi atau menurun. larangan. b) Kata Seru Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah. . terkejut. apalah malang nasibku ini! Ah. Contoh: Berapa Bila Bagaimana       Harga barang itu berapa? Berapa tahunkah dia belajar di luar negeri? Mereka sampai bila? Bilakah gerangan kekanda akan pulang? Kesihatannya sekarang bagaimana? Bagaimanakah keputusan peperiksaannya? d) Kata Perintah Kata perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah. bilakah kau pulang ke tanah air! Kata Tanya Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. sedih. arahan. contohnya mengapa. sakit. kagum. sombongnya dia! Eh. hairan. dan sebagainya.

frasa adjektif. Maka panglima itu pun diberi persalinan. Contoh: i) ii) iii) iv) v) g) Pekerja itu telah pulang. Syahadan baginda pun berangkat meninggalkan Melaka. Ramai pemuda kini mahu bekerja sendiri.Morfologi: Penggolongan Kata| 18 Contoh: i) ii) iii) iv) v) e) Jangan buang sampah di sini. Perkataan ini umumnya digunakan dalam bahasa Melayu klasik. Kami pernah ke utara Malaysia. Kanak-kanak itu hendak masuk ke bilik. Namun. dan frasa sendi nama iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari aspek waktu atau ragam. arakian. Kata Bantu Kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas mambantu frasa kerja. Usah biarkan dia berseorangan. Kata Penguat Kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif dan berfungsi menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif. Adapun kuda itu dipunyai oleh Tun Umar. misalnya hatta. maka. syahadan. Contoh: i) ii) iii) iv) v) f) Hatta istana itu pun siaplah. Kata Pangkal Ayat Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Silalah datang ke rumah saya jika ada kelapangan. kata pangkal ayat ini tidak begitu banyak diamalkan sekarang. Kanak-kanak itu sudah makan. Alkisah tidak beberapa lama kemudian hamillah permaisuri. . Jemput masuk! Minta tuan-tuan bersabar sebentar. dan sebagainya.

Pakaian seragam pasukan itu amat kemas. . Frasa Adjektif dan Frasa Sendi Nama. Bas itu tiba lambat benar.Morfologi: Penggolongan Kata| 19 Contoh: i) ii) iii) iv) v) h) Pokok itu terlalu tinggi. Masakan itu paling sedap. Inilah isteri kesayanganku. Idah tidak pandai memasak kari ayam Jangan membuang sampah-sarap di merata-rata tempat. Frasa Kerja. Contoh: i) ii) iii) iv) v) j) Dia bukan murid di sekolah ini. Terdapat dua jenis kata pemeri iaitu ialah dan adalah. Contoh: i) Dia ialah seorang guru. Lelaki yang berbaju merah itu bukan ayah saya. Kata Nafi Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat. Kelakuan anak itu baik sekali. iaitu Frasa Nama. Contoh: i) ii) iii) iv) v) i) Di manakah ibu kamu itu? Bilakah kamu datang? Apatah daya kita? Dialah orangnya. Budak itu bukan pandai sangat tetapi dia rajin belajar. Kata Pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa untama dalam predikat. Kata Penegas Kata penegas yang disebut juga partikel atau kata penyerta ialah sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat.

Pendapat itu adalah karut. iv) Kertas ini diperbuat daripada kayu. Nama saya ialah Ali.Morfologi: Penggolongan Kata| 20 ii) iii) iv) v) Berita itu adalah palsu. tanyalah Dani. Betul. Kata sendi memerlukan frasa nama yang membentuk predikat ayat. dia sudah berhenti kerja. Mereka ialah pelari pecut. k) Kata Sendi Nama Kata sendi adalah kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. esok awak boleh bercuti. ii) Ibu pergi ke pasar.00 petang. kamilah yang membuka pintu rahsia itu. Ya.5 l) Kata Pembenar Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu pertanyaan. tekaan kamu itu memang tepat. SEMAK KENDIRI 1. benar dan betul. Contoh kata pembenar ialah ya. iii) Saya menetap di Ipoh. v) Dia balik pada pukul 5. Contoh: i) ii) iii) iv) v) m) Ya. kalau kamu tidak percaya. Benar. Contoh: i) Dia berasal dari pedalaman. Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau arah sesuatu. Benar. Contoh: .

dan tempat. Kata Penekan Kata penekan merupakan salah satu daripada kata pascakata iaitu kata yang hadir dan melekat selepas perkataan. n) Bunga hiasan itu sesuai ditempatkan di penjuru rumah Pertunjukkan tarian itu jelas dari sudut kiri stadium Kanak-kanak itu ditinggalkan di tepi jalan. Ibu betul-betul gembira dengan kepulangan kakak. masa. Saya hampir terjatuh ketika melompat. Harga ikan sardin ialah tujuh ringgit sekilo. Contoh: i) ii) iii) iv) v) o) Saya menanam dua batang pokok kelapa di kebun. Kata Bilangan Kata bilangan ialah perkataan yang menerangkan bilangan atau jumlah orang. kata nama. benda atau perkara. Bentuk kata tersebut ialah –nya. Mereka sesat berhari-hari di tengah lautan. Contoh: . Kata Adverba Kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja. kata adjektif. yang dapat berfungsi sebagai penekan atau pembenda.Morfologi: Penggolongan Kata| 21 i) ii) iii) iv) v) . Datang ke sini cepoat. Dia menunggu bas selama lima jam suku. Di pasar malam terdapat berbagai-bagai jenis sayuran dijual. Pelumba basikal itu bertolak dari utara ke selatan. Para penulis dikehendaki beratur di dewan. Contoh: i) ii) iii) iv) v) p) Bas itu bergerak laju. Semua hidangan itu diletakkan di atas meja. dan frasa sendi nama dari segi cara.

Misalnya perlahannya. iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. v) Air sungai mengalir dengan derasnya. sedapnya. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah. sedih. iv) Tingginya ialah 6 kaki. ii) Bukan kepalang sakitnya. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. RUMUSAN          Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. dan sebagainya. Cuaca nampaknya semakin gelap. Bahawasanya setiap rakyat perlu mempertahankan negaranya. Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis Kata hubung ialah kata penyambung ayat.Morfologi: Penggolongan Kata| 22 i) ii) iii) q) Sesungguhnya. terkejut. Contoh: i) Lajunya ialah 350 km sejam. pengorbanan perlu jika ingin berjaya. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan nama dan berfungsi seperti nama. hairan. Kata Pembenda Kata pembenda ialah bentuk kata yang menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. atau konsep yang umum sifatnya Kata nama khas ialah bentuk kata yang merujuk khusus orang. . yang juga dikenal sebagai kata sifat. empat. perkara. sejuknya. Kata adjektif. iii) Datangnya secara mendadak. gembira. atau benda. sakit. kagum. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu.

3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1988). Nik Safiah Haji Karim et al. Asmah Haji Omar. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jelaskan fungsi-fungsi kata adjektif. RUJUKAN Asmah Haji Omar. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Susur galur bahasa Melayu. Kata Kerja Tak Transitif 7. (2009). arahan.Morfologi: Penggolongan Kata| 23    Kata perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah. Kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas mambantu frasa kerja. Nyatakan permasalahan tatabahasa yang sering mengelirukan murid di sekolah. Kategorikan peranan atau fungsi tersebut. Kata Tugas PENILAIAN KENDIRI 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kata tugas memainkan prenan tertentu dalam ayat. frasa adjektif. Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. (2008). (2009). larangan. KATA KUNCI 1. Sulaiman Masri. Nahu kemas kini. Kata Nama Am 3. 4. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Kata Kerja 5. Kata Adjektif 8. Tatabahasa Dewan. dan frasa sendi nama iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari aspek waktu atau ragam. Apakah permasalahan yang berlaku dalam kata kerja transitif bahasa Melayu? 2. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. silaan atau permintaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Bhd. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. Kata Nama 2. Kata Nama Khas 4. . Kata Kerja Transitif 6.

Kedua-dua bidang ini saling berkaitan kerana ketepatan tatabahasa bergantung pada ketepatan ejaan perkataan (morfologi) dan ketepatan susunan perkataan (sintaksis) dalam sesuatu ungkapan.0 PENGENALAN Pada bahagian Topik 4 yang lalu. iaitu sun yang bererti “dengan” dan tattein yang membawa erti “menempatkan bersama-sama”. Kata suntattein kemudian menjadi istilah syntaxis dalam bahasa Belanda dan syntax dalam bahasa Inggeris. 4. (2009). Menurut Nik Safiah Karim et al. dan menggunakan ayat tunggal dan majmuk dengan betul. 6. kita telah dijelaskan bahawa terdapat dua bidang utama tatabahasa iaitu morfologi (mengkaji perkataan) dan sintaksis (mengkaji ayat). Pada bahagian Topik 6 ini.Sintaksis: Ayat| 1 UNIT 6 SINTAKSIS: AYAT HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. anda diharapkan dapat: 1. menerangkan pola ayat dasar. menjelaskan definisi sintaksis. . kita akan mempelajari secara ringkas konsep ayat dalam bahasa Melayu. sintaksis dapat diertikan sebagai “menempatkan kata-kata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat”.1 Definisi Sintaksis Istilah sintaksis berasal daripada perkataan Yunani. 6. Dengan demikian. 2. mengenal pasti binaan subjek dan predikat. 3.

iii. iv. ii.1 Bina tiga ayat yang mempunyai subjek. LATIHAN 6. __________________ __________________________________. 6. a) Subjek Menurut Nik Safiah Karim et al. sintaksis ialah ilmu mengkaji ayat. sudah rosak. Subjek Ali Dia Komputer itu Merokok Cantiknya Predikat membeli sebuah basikal. sesebuah ayat itu mestilah sekurang-kurangnya mempunyai satu subjek (pelaku) dan satu predikat (cerita). subjek ialah konstituen sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsur yang diterangkan. benda. frasa kerja yang berkuasa nama dan frasa adjektif yang berkuasa nama. P i. . pergi ke sekolah. v. Secara ringkasnya. i. iii. __________________ __________________________________. struktur.Sintaksis: Ayat| 2 sintaksis merujuk bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Unsur-unsur subjek juga boleh terdiri daripada frasa nama. tempat atau perkara. Contoh: Bil. Subjek lazimnya adalah perkara yang diceritakan yang terdiri daripada orang. (2009) dan Abdullah Hassan (2006). __________________ __________________________________. ii. mata anak harimau itu. membahayakan kesihatan.2 Binaan Ayat Apakah yang ada dalam sesebuah ayat? Secara umumnya. dan binaan atau konstruksi ayat. kata ganti nama.

(2009). iii. sangat besar. frasa kerja (FK).Sintaksis: Ayat| 3 b) Predikat Menurut Nik Safiah Karim et al.3 Pola Ayat Dasar Ayat dasar atau ayat inti ialah ayat yang menjadi asas pada pembentukan semua ayat lain. i. 6. tempat atau perkara yang dinyatakan dalam subjek. iv. i. Saya _______________________________________________. Oleh itu. Contoh: Bil. daripada Menteri Besar. Ahmad______________________________________________. . predikat merupakan bahagian ayat yang menceritakan perkara tentang orang. frasa adjektif (FA). ii. P ii. iii. Subjek Sabri Kakak Rumah itu Hadiah itu Predikat seorang peguam. benda. Predikat terdiri daripada frasa nama (FN). predikat merujuk kepada kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. Ayat dasar ini terhasil melalui gabungan dua frasa. sebelum kita mempelajari pola ayat dasar bahasa Melayu. Oleh itu. mencuci pakaian.2 Bina empat ayat yang mempunyai predikat. eloklah kita meneliti terlebih dahulu definisi dan jenis-jenis frasa bahasa Melayu. dan frasa sendi (FS). Kami_______________________________________________. iv. FN FK FA FS LATIHAN 6. Kamalia_____________________________________________.

Sintaksis: Ayat| 4 6. Contoh: Baju putih ( KN) Pendatang itu ( KN Terbitan) Anda semua ( Kata Ganti Nama)  Binaan FN i) Inti + Penerang Contoh: Inti askar baju ii) Inti + Inti Contoh: Inti ibu kerusi Penerang Melayu kemeja Inti bapa meja .3. Binaan frasa terdiri daripada sekurang-kurangnya satu perkataan yang berpotensi menjadi unit yang lebih besar. KN Terbitan atau Kata Ganti Nama. Contoh: i) Frasa dengan satu perkataan: Saya guru.2 Jenis-Jenis Frasa a) Frasa Nama (FN)  Definisi FN ialah frasa yang perkataan utamanya terdiri daripada kata nama (KN).3.1 Definisi Frasa Frasa ialah urutan penempatan jenis kata dalam ayat. 6. ii) Frasa dengan dua atau lebih perkataan: Lelaki itu guru.

Contoh: menjalankan tugas menulis nota Binaan FK i) Inti + Objek Contoh: Inti membaca menulis ii) Inti + Penerang Contoh: Inti berbaju berjalan Objek buku surat Penerang Melayu kaki iii) Kata bantu + Inti Contoh: Kata bantu sedang akan Inti menjahit bersurai c) Frasa Adjektif (FA) Definisi FA ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih yang kata intinya merupakan kata adjektif. Contoh: bijak sungguh gelap benar .Sintaksis: Ayat| 5 b) Frasa Kerja (FK) Definisi FK ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja.

Binaan FS i) KS + FN .Sintaksis: Ayat| 6 Binaan FA i) Inti + Inti Contoh: Inti lemak baik ii) Inti + Kata Nama Contoh: Inti biru muda Inti manis buruk Kata Nama laut remaja iii) Kata Penguat + Inti + (Kata Penguat) Contoh: Kata Penguat Inti (K Penguat) sangat bijak sekali sungguh baik benar iv) Kata bantu + Inti Contoh: Kata Bantu belum sudah Inti besar busuk d) Frasa Sendi (FS) Definisi FS ialah frasa yang terdiri daripada satu kata sendi dan satu frasa nama. Contoh: Hadiah itu daripada penghulu.

3 POLA AYAT DASAR Dalam bahasa Melayu terdapat empat pola atau bentuk ayat dasar iaitu: a) b) c) d) FN + FN FN + FK FN + FA FN + FS a) FN + FN Contoh: FN Alia Ismail b) FN + FK Contoh: FN FK FN guru ketua pengawas .Sintaksis: Ayat| 7 Contoh: KS ke pada FN sekolah waktu pagi ii) FS + KN Arah + FN Contoh: FS dari dengan KN Arah dasar belakang FN lautan pedang iii) KS + KN Arah + FN + Keterangan Contoh: KS KN Arah ke barat di utara FN Belanda Perak Keterangan pada tahun lepas pada pagi tadi 6.3.

6. Ayat Bapa Ali ialah Encik Aziz Bunga itu wangi.3 LATIHAN 6. Pola FN + FN . 1.Sintaksis: Ayat| 8 Ahmad Anak itu membaca buku sedang terbang c) FN + FA Contoh: FN Siti Kamarul d) Contoh: FN Derma ini Angin sejuk FS daripada pihak sekolah. Azmir menjadi pegawai polis. Hari ini hari Jumaat Buku ini dari Eropah. Kotak ini sudah pecah. 8. 4. Bil. 7. Buah durian dari Perak. 5. dari selatan FN + FS FA sedang sakit. gagah.3 Tentukan pola ayat dasar di bawah. 2. 3. LATIHAN 9. Abu sedang bermain bola.

Ayat ini diujarkan tanpa mengharapkan jawapan atau gerak balas.4 Jenis-Jenis Ayat Dalam bahasa Melayu terdapat empat jenis ayat iaitu ayat penyata. Pesakit itu berada di hospital. Ayat ini digunakan oleh penutur atau penulis untuk menyatakan atau memberikan maklumat atau berita kepada pendengar atau pembaca. a) Ayat Penyata Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. binatang dan sebagainya. ayat perintah. benda. Dalam lisan. ayat tanya. Ayat penyata dapatlah dianggap sebagai ayat untuk melaporkan sesuatu perkara. Dalam tulisan pula. Kerani itu sentiasa tersenyum. manusia.Sintaksis: Ayat| 9 6. Mereka ialah pemain bola sepak. tempat. ayat penyata diakhiri dengan nada turun sebelum kesenyapan. . Nani membeli pakaian dari kedai itu. dan ayat seruan. Berikut akan dijelaskan jenis-jenis ayat tersebut. Muthu sedang tidur. Contoh-contoh Ayat Penyata: 1) 2) 3) 4) 5) 6) b) Azimah tukang masak. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. ayat penyata diakhiri dengan tanda noktah. sama ada yang bersifat kebahasaan atau yang bersifat perbuatan.

Contoh-contoh Ayat Tanya: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Tuan Ismail pengurusnya? Puan Shafikah suri rumah? Adik masih menangis? Apa benda itu? Siapa datuknya? Di manakah rumah awak? c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh. Dengan demikian. Ayat larangan dibentuk dengan menambahkan kata. jangan. Contoh: 1. mempersilakan. Terdapat empat jenis ayat perintah iaitu: i. ii. Kemaskan barang-barang anda. . melarang. Ayat Suruhan Ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. tetapi berbeza oleh adanya tanda soal (?) pada akhir ayat itu. atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Keluar dari bilik ini! 2. Sila tinggalkan tempat ini. 4. usah atau tak usah di depan ayat perintah. ayat ini menghendaki lawan bicara agar jangan melakukan sesuatu.Sintaksis: Ayat| 10 Ayat tanya yang bentuknya sama bentuknya dengan ayat penyata. Ayat ini diucapkan dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat dengan tujuan untuk mendapatkan jawapan. Pergi dari sini! 3. Ayat Larangan Ayat larangan ialah ayat yang digunakan untuk larangan atau tegahan.

iv. Silalah masuk. 4. Jemput minum. Ayat Permintaan Ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta. 4. sudi dan jemput sebelum kata kerja.Sintaksis: Ayat| 11 Contoh: 1. tolong dan mohon dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. . Ayat silaan ditandai dengan kata silaan seperti sila. 3. Minta kamu semua berenang. 3. Tolong masak air. 5. Contoh: 1. 2. Ayat Silaan Ayat silaan digunakan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Contoh: 1. Tolong tutup tingkap bilik itu. Awak tak usah datang lagi. Kamu jangan beritahu dia. Jemputlah makan. Tolong hantar laporan itu pagi esok. Jangan pergi sebelum aku datang. 2. Usah pergi sebelum aku datang. 4. 3. Jangan berdiri di sana. Sila datang ke rumah saya. 2. iii.

4.Sintaksis: Ayat| 12 d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut. 8. Contoh: 1. ambil baju ini! Aduh. comelnya anak arnab itu! Syabas. 7. 3. 2. 6. garangnya kucing itu! Aduhai. saya terlupa lagi! . Kata seru yang sering digunakan ialah oh. gagal lagi! Nah. sakit dan sebagainya. amboi. syabas. aduh. cis. Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak di akhir ayat sama ada ayat itu didahului oleh kata seru atau tidak.penderhaka rupanya kamu! Wah. eh. 5. Amboi. geram. takjub. wah. dan sebagainya. marah. anda sudah berjaya! Oh. sakit kakiku! Cis.

Nyatakan jenis ayat perintah yang digunakan.Sintaksis: Ayat| 13 LATIHAN 6.my) .com.bharian.4 Padankan ayat dan gambar. (Sumber: www.

KATA KERJA SUBJEK 6.Sintaksis: Ayat| 14 6. 3. Amerika Syarikat dilanda ribut. 5. 3. a) Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mempunyai kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. bahasa Melayu juga mempunyai ayat majmuk. KATA KERJA OBJEK b) Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal. Singa itu mengejar seekor rusa. Rumput dicabut oleh Yusof. Yusof mencabut rumput. 2. Atiah menulis surat itu.5 Ragam Ayat Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ragam ayat iaitu ragam ayat aktif dan ragam ayat pasif. SUBJEK Contoh: 1. OBJEK Contoh: 1. 4. 4.6 Ayat Majmuk Selain ayat dasar atau ayat tunggal. Berikut akan dijelaskan secara ringkas ayat majmuk bahasa Melayu. Bola itu ditendang oleh Ali Surat itu ditulis oleh Atiah. Seekor rusa dikejar oleh singa. Ribut melanda Amerika Syarikat. Ali mendang bola itu. . 5. 2.

2. Saya minum teh ii. Saya membeli kasut. i. Saya tidak dapat hadir. i. i. ii. b) Ayat Majmuk Pancangan Komplemen (bahawa) Contoh: Dia mengetahui bahawa Ahmad telah pergi. Ayat Majmuk Pancangan Ayat yang terdiri dari satu ayat induk dan beberapa ayat kecil yang dipancang menjadi satu ayat majmuk.2 Jenis-Jenis Ayat Majmuk Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis ayat majmuk iaitu: 1. atau.Sintaksis: Ayat| 15 6.1 Definisi Ayat Majmuk Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan cara-cara tertentu. = Saya membeli kasut yang berwarna biru. c) .6. tetapi. Jenis: a) Ayat Majmuk Pancangan Relatif (yang) Contoh: Saya membeli kasut yang berwarna biru. Saya kurang sihat. Kasut itu berwarna biru.6. Pancangan Keterangan Contoh: Saya tidak dapat hadir kerana saya kurang sihat. Contoh: Saya dan dia minum teh. Dia minum teh = Saya dan dia minum teh. A. Dia mengetahui (sesuatu) ii. 6. Ayat Majmuk Gabungan Dua ayat atau lebih digabungkan dengan menggunakan kata hubung seperti dan.M. ii. Ahmad telah pergi = Dia mengetahui bahawa Ahmad telah pergi.lalu dll. i.

dan binaan atau konstruksi ayat. Predikat merujuk kepada kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek.Sintaksis: Ayat| 16 = Saya tidak dapat hadir kerana saya kurang sihat. manusia. RUMUSAN   Sintaksis merujuk bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Ayat dasar atau ayat inti ialah ayat yang menjadi asas pada pembentukan semua ayat lain. Ayat Majmuk Campuran Ayat yang terdiri daripada lebih daripada satu jenis (banyak ayat majmuk) Contoh: Ali dan Abu masih memancing ikan. binatang dan sebagainya. atau meminta seseorang melakukan sesuatu. melarang. Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal. geram. Frasa ialah urutan penempatan jenis kata dalam ayat. tempat. tetapi rakan-rakan mereka yang keletihan sudah lama tidur. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh. sakit dan sebagainya. takjub. Ayat aktif ialah ayat yang mempunyai kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. 3. struktur. mempersilakan. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut. marah.          . Subjek ialah konstituen sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsur yang diterangkan. benda.

Ayat Aktif 11. Predikat ialah bahagian terpenting dalam binaan ayat. (1997). KATA KUNCI 1. Bahasa Melayu sebagai bahasa Ilmu dan esei-esei lain. (1988). (2009). 5. 7. 4. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kesalahan tatabahasa. . Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Terangkan jenis-jenis objek yang terdapat dalam bahasa Melayu. 2. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. RUJUKAN Abdullah Hassan. Susur galur bahasa Melayu. (2009). Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. Mohd Ra’in Shaari. Bhd. Ayat Seruan 16. Sintaksis Frasa Subjek Predikat Frasa Nama Frasa Kerja Frasa Adjektif Frasa Sindi 9. Ayat Pasif 12. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Asmah Haji Omar. Asmah Haji Omar. 3. Ayat Tanya 14. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 8. Ayat Majmuk PENILAIAN KENDIRI 1. Nyatakan komponen yang terdapat dalam bahagian predikat. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. 2. Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. Ayat Penyata 13.Sintaksis: Ayat| 17  Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan cara-cara tertentu. Terdapat pelbagai jenis objek. Nahu kemas kini. Ayat Dasar 10. (2008). 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ayat Perintah 15. Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. 6.

. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Bhd.Sintaksis: Ayat| 18 Nik Safiah Haji Karim et al. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2009). Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Sulaiman Masri. Tatabahasa Dewan.

0 PENGENALAN Semantik merupakan satu kajian makna kata. . semiologi dan semasiologi. 7. bergantung kepada cara tafsiran seseorang terhadap kata tersebut. anda diharapkan dapat: 1. Namun Istilah semantik lebih digunakan kerana istilah ini hanyalah makna atau erti yang berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. menjelaskan hubungan perkataan makna dan rujukan. sejarah ilmu linguistik terdapat beberapa istilah lain yang digunakan seperti semiotik. Kajian makna ini perlu dipelajari oleh pelajar memandangkan kepentingan bidang ini dalam memberi tafsiran yang pelbagai bagi sesuatu kata Sesuatu kata dapat memberi pelbagai tafsiran makna bergantung kepada pemakaiannya dalam kata itu sendiri maupun kewujudannya dalam bentuk ayat. Rumusnya sesuatu kata itu mempunyai makna atau maksud literal atau membawa maksud yang lebih besar yakni makna tersirat. menjelaskan definisi semantik. semantik ialah bidang kajian yang mengkaji makna atau erti dalam bahasa. 2. kompleks dan anjal. Bahasa sebagai lambang perlembagaan yang canggih. AKTIVITI 7. 7. dan 3. Selain istilah semantik.Semantik | 1 UNIT 7 SEMANTIK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. sementara yang mengertikan ialah bunyi-bunyi bahasa yang terbentuk daripada fonem-fonem bahasa berkenaan. Mengikut Ferdinand de Saussure. setiap tanda linguistik terdiri daripada dua unsur iaitu yang diertikan (Inggeris „ signified‟) dan yang mengertikan (signifier).1 Sila berbincang dengan rakan. Dalam bidang linguistik. menghuraikan faktor-faktor yang menentu dan mengubah makna perkataan.1 Definisi Semantik Perkataan semantik berasal daripada bahasa Yunani „sema‟ yang bererti tanda atau lambang. yang diertikan sebenarnya ialah konsep atau makna sesuatu tanda atau lambang.

meja kayu. berkaki dan biasanya digunakan sebagai tempat meletakkan hidangan. meja plastik dan bermacam-macammacam jenis meja. meja kaki empat. Ada meja kecil. perkataan meja tidak merujuk satu benda yang dipanggil meja. 7. meja bulat. (b) Kertas terletak di atas pensel. meja panjang. 2. iaitu perabot yang mempunyai permukaan rata. kita tahu perkataan anjing pada ayat 1 (a) membawa makna „binatang‟. Makna dan Konteks Kita biasa menyangka perkataan ialah unit makna yang paling asas maksudnya dengan mengetahui makna perkataan. (a) Pensel terletak di atas kertas. Tetapi bagaimanakah penutur bahasa Melayu mengetahui perkataan anjing pada ayat 1(b) membawa makna manusia? Penutur bahasa Melayu tahu hal ini kerana perkataan „dia‟ dan „kamu‟ hanya digunakan untuk manusia. Sangat jelas makna dalam ayat 1(a) dan ayat 1(b) adalah berlainan. Tetapi sangkaan itu tidak benar. Hubungan dan kedudukan perkataan dalam ayat juga menjadi sumber makna. Kita dapat memahami makna pertuturan yang kita dengar atau makna tulisan yang kita baca. Kepentingan semantik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. sebagai tempat menulis atau peralatan mesyuarat. Takrifan semantik yang mengaitkan hubungan kata dengan makna. Makna dan konsep Tiap-tiap perkataan mempunyai banyak makna. sebaliknya ia merujuk kepada satu konsep. meja kaca. meskipun perkataanperkataan yang terdapat di dalam ayat adalah serupa. makna bukan hanya kita timba daripada makna tiap-tiap perkataan dalam ayat. (a) itu anjing (b) dia anjing Sebagai penutur bahasa Melayu. 2.2 Hubungan Kata. meja besar. . meja kaki satu.Semantik | 2 1. Sesuatu perkataan merujuk kepada ribuan. malah jutaan benda menepati konsep itu. Hal ini jelas sekiranya kita mengkaji ayat berikut: 1. Makna dan Rujukan 1. Makna ayat ditentukan oleh dua unsur iaitu makna perkataan dan kedudukan perkataan dalam ayat. Perkataan „meja‟ umpamanya merujuk kepada bermacam macam-macam rupa dan bentuk meja yang dipanggil meja. Misalnya lihat ayat berikut: 1. Contoh berikut ditentukan oleh perkataan-perkataan lain yang hadir bersamasama iaitu konteksnya. Dengan erti kata lain.

4. keserasian perkataan melibatkan kata nama. walaupun ayat-ayat berikut tidak menyalahi tatabahasa. Oleh sebab itu para penulis kreatif berusaha mencipta pembaharuan pada keserasian yang ada. Ayah saya seorang perempuan. Jalan raya baru minum tengah hari. apakah perkataan yang sesuai untuk menyebut roket yang beroperasi tanpa juruterbang? Bolehkah kita katakan roket yang dipandu oleh komputer memandangkan perkataan „pandu‟ selama ini digunakan serasi dengan manusia. 2. Sebagai contoh ayat-ayat berikut tidak boleh diterima di dalam bahasa Melayu. Ahmad jelita Ayat-ayat berikut boleh diagak-agak maknanya tetapi penutur bahasa Melayu akan mengatakan sesuatu yang janggal dan tidak kena pada penggunaan perkataan tertentu pada ayat tersebut. Batu itu keras 2. Perkataan yang serasi dengan kata nama itu terdiri daripada kata kerja. . Makna dan pengetahuan Alam Kita mengetahui makna perkataan dan makna ayat dengan dibantu oleh pengetahuan kita tentang alam. Sebagai contoh ayat-ayat berikut adalah betul dari sudut tatabahasa tetapi kita tahu ayat-ayat berikut mempunyai makna yang salah. Sungai itu merangkak 3. Ahmad tampan Ayat-ayat ini dipanggil keserasian perkataan. Pokok itu bertelur sebiji. 1.Semantik | 3 3. Peraturan keserasian adalah soal kebiasaan sematamata dan bukan soal tatabahasa. Tidak ada peraturan logik yang menentukan perkataan apa yang serasi dengan sesuatu perkataan. Dalam bahasa Melayu. 1. 3. Keserasian perkataan Tiap-tiap bahasa mempunyai peraturan dan kebiasaan bagi menentukan sama ada sesuatu perkataan boleh hadir bersama-sama dengan perkataan lain. Oleh kerana keserasian perkataan adalah soal kebiasaan semata-mata maka sudah pasti terdapat keperluan mencipta kebiasaan-kebiasaan baru dan masalah penerimaannya sebagai contoh. Sungai itu mengalir 3. kata sifat dan penjodoh bilangan. Batu itu kental 2. Ayat-ayat ini akan diterima oleh penutur bahasa Melayu sebagai betul apabila perkataan itu digantikan dengan perkataan lain yang memiliki makna yang serupa seperti: 1.

Banyak faktor yang melibatkan interpretasi makna dan amat sukar memastikan ketepatan makna. Pengetahuan kita tentang alam memberitahu hanya buku yang membawa makna kitab yang boleh dibaca. . 1. 7. 2. Kepentingan hubungan perkataan.2 Sila berbincang dengan rakan . Hubungan perkataan dan rujukan mempunyai implikasi makna yang pelbagai. AKTIVITI 7. rujukan dan makna dalam kajian ilmu semantik. Maksud sinonim ialah (ungkapan iaitu perkataan. sementara buku yang membawa makna „ketul‟ dan „ruas‟ tidak boleh dibaca.” Setiap perkataan dalam suatu bahasa dikatakan mempunyai hubungan yang erat di antara satu sama lain. Hubungan antara makna perkataan berdasarkan : (a) Kata Sinonim (kesamaan makna) (b) Kata Antonim ( perbezaan makna/berlawanan/bertentangan) (c) Kata Homonim ( kesamaan ejaan dan sebutan) (d) Kata Polisim (banyak makna) (e) Kata Hiponim (struktur makna) Setiap hubungan kata-kata boleh dilihat dari sudut kesinambungan dengan kata-kata lain dalam bahasa yang sama. perbandingan bahasa dan sudut komponen makna tersebut makna kata-kata tersebut.Semantik | 4 Ayat „ayah saya seorang perempuan‟ adalah salah kerana kita mengetahui kerana „seorang perempuan tidak boleh menjadi ayah‟. jalan raya tidak boleh minum. jadi memadailah kita mencari makna yang terdekat sahaja.3 Hubungan kata dengan rujukannya Menurut Abdullah Hassan (1981) „‟kata -kata mengandungi makna dan bagaimana kata-kata itu berhubungan sebenarnya bergantung pada bagaimana pengguna sesuatu bahasa tersebut menyusun segala pengalamannya dalam ungkapan yang berbentuk kata-kata. iaitu „anoma‟dan „syn‟ yang bererti „dengan‟. Begitu juga halnya dengan pengetahuan kita tentang alam bahawa pokok tidak boleh bertelur. Bagi ayat „dia membaca buku‟ kita mengetahui ayat itu membawa makna dia membaca kitab. frasa atau ayat yang makna lebih kurang sama dengan makna ungkapan lain) Memang sukar mencari makna seratus peratus sama. a) Kata Sinonim (kesamaan makna) Perkataan sinonim berasal daripada bahasa Yunani kuno.

dan berjemur bersinonim dengan berpanas. sekali pandang maknanya sama tetapi keduanya tidak boleh dilakukan pada tempat yang seratus peratus sama. Ketiga. Sifat sinonim boleh berlaku pada pelbagai tahap bahasa. Antara frasa dengan frasa. (ada perkataan yang tidak mempunyai sinonim pada bentuk dasar. iaitu: 1. jemur tidak mempunyai sinonim. tetapi tidak bersinonim pada bentuk terbitan) contohnya perkataan benar bersinonim dengan betul tetapi kebenaran tidak bersinonim dengan kebetulan. maka lawa juga sinonim dengan cantik Oleh sebab bentuknya berbeza. buruk dan jahat. Contohnya hitam tidak mempunyai sinonim. contohnya: (a) Itu buku dia Itu bukunya 2. salji. Perkataan mati dan meninggal bersinonim. Ayam itu meninggal digelek oleh lori. 1. Contohnya. maka maknanya pun tidak seratus peratus sama.Semantik | 5 Perkataan “hangat” dan “panas”. Ayam itu mati digelek oleh lori. tetapi menjemurkan bersinonim dengan mengeringkan. . Antara morfem (yang bebas) dengan morfem (terikat). tetapi dalam erti kiasan mempunyai beberapa sinonim. seperti gelap. tetapi memiliki sinonim pada bentuk terbitan). beras. Antaranya perkataan dengan perkataan. tetapi ayat (1) berikut mengandungi perkataan mati tidak dapat diganti dengan perkataan meninggal ayat (2). (terdapat perkataan yang mengikut erti sebenarnya tidak mempunyai sinonim. Jika cantik dikatakan bersinonim dengan lawa. Contohnya. tetapi dalam erti kiasan mempunyai sinonim). contohnya: Kerana dengan sebab Kasih dan sayang 3. Pertama (tidak semua perkataan dalam bahasa Melayu mempunyai sinonim). 2. Hubungan makna antara dua patah perkataan yang bersinonim itu bersifat dua hala. Keempat. Kedua ( ada perkataan bersinonim pada bentuk dasar. contohnya: Ibu bapa dengan orang tua Meninggal dunia dengan pulang ke rahmatullah Terdapat beberapa perkara tentang gejala sinonim yang menarik perhatian. dan batu tidak mempunyai sinonim. Contohnya kita boleh mengatakan “hari panas” tetapi tidak boleh dikatakan “hari hangat”.

demikian juga keadaannya. ibu. antonim bermaksud perkata an yang maknanya dianggap berlawanan atau kebalikan daripada perkataan lain. asosiasi. tali. meja. bakul. tidak semua kata kerja mempunyai lawan. menangis-ketawa. Bagaimanapun kita boleh melawankan atau mempertentangkan perkataan seperti menolakmenerima. Selain itu perkataan-perkataan juga mungkin mempunyai hubungan dari segi analogi iaitu perkataan itu mempunyai pertalian. mendedahkan-menyembunyikan dan sebagainya. tujuan. “kaya” dengan “fakir” atau”miskin” dan sebagainya. membuka-menutup. kertas. sayur.” b) Kata Antonim Perkataan antonim berasal daripada perkataan Yunani kuno. dan sebagainya. daun. tinggi/rendah dan panjang/pendek. Kita boleh menentukan kata berlawanan bagi perkataan langit. Contohnya ialah baik/buruk. memasak.jemput Makan – sarapan Abdullah Hassan (1981) menjelaskan lagi bahawa.Semantik | 6 Interpretasi kedua-dua perkataan ini juga mungkin berbeza dari seorang ke seorang. malam dan sebagainya tetapi tidak untuk perkataan seperti perang. iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „anti‟ yang bererti „melawan‟. Contohnya: Sila . Bagi perkataan yang tergolong dalam kata sifat. kakak. Contohnya kita tidak dapat menentukan lawan bagi berjalan. keluar-masuk. Contoh: (a) hubungan dari segi jenis Meranti-kayu Bawal-ikan (b) hubungan sebab dan akibat: . bermain. simbol dan sebagainya. biasanya perkataan lawannya mudah dikaji tetapi bagi kata kerja. dan sebagainya. Pertentangan makna ini juga bergantung pada konteks dan budaya. sebab dan akibat. “memang agak sukar untuk memberi satu takrif yang menyeluruh dalam definisi kata-kata sinonim ini. Contohnya dari segi jenis. duduk. Contohnya perkataan “tinggi” mungkin bertentangan makna dengan “rendah” atau “pendek”. Bagi perkataan nama. Oleh itu. mandi. cawan.

graf=tulisan). Homonim diertikan sebagai ungkapan (perkataan. perkataan berhomonim ditandai dengan angka roman yang diletakkan selepas setiap entri yang berhomonim itu.mengikut sebutan baku). Ini kerana huruf e mewakili dua bunyi. iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „homo‟ yang bererti „sama‟. Contohnya: Buku i Buku ii Homonim terbahagi 2 iaitu homofon dan homograf. Homofon dilihat dari segi bunyi (homo=sama. frasa atau ayat) yang bentuknya sama dengan ungkapan lain tetapi maknanya tidak sama. Homograf dilihat dari segi tulisan / ejaan (homo=sama. bererti beberapa helai kertas berjilid yang bererti tulisan untuk dibaca atau bererti ruangruang kosong untuk ditulis. Contohnya bang (azan) dengan bank (institusi kewangan. Di dalam kamus. fon=bunyi).Semantik | 7 Sejuk-menggigil Luka-sakit (c) hubungan dari segi asosiasi Ketawa-gembira Muram-sedih (d) hubungan dari segi tujuan Usaha-kejayaan Bekerja-kepuasan (e) hubungan dari segi simbol Raja-kedaulatan Putih-kesucian (c) Kata Homonim (hampir sama sebutannya) Perkataan Homonim berasal daripada bahasa Yunani kuno. Ada juga perkataan yang ditulis sama seperti tetapi sebutan berbeza. Contohnya mengerat (memotong) dan mengeratkan (merapatkan). Contohnya buku-bunyi dan ejaannya sama. iaitu e pepet dan e . tebu dan sebagainya Buku –ii. bererti keras pada tempat pertemuan dua ruas buluh. Sebutan sama tetapi ejaan berbeza. Contohnya: Buku –i.

Hiponim ialah ungkapan yang maknanya dianggap merupakan sebahagian daripada makna ungkapan lain. (3) bahagian yang letaknya di atas (di hadapan sekali) dan (4) akal. Secara rajah.Semantik | 8 taling. perkataan kepala mempunyai empat makna atau konsep yang berikut: Makna 1 Makna 2 Kepala Makna 3 Makna 4 (a) Kata Hiponim (struktur makna) Perkataan hiponim berasal daripada Yunani kuno. Bawal memang ikan tetapi. sebaliknya meliputi pelbagai ikan-ikan lain seperti yang tertera dalam rajah berikut: Ikan bawal tenggiri cencaru kembung selar . ikan bukan hanya bawal. iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „hypo‟ yang bererti „di bawah‟. Terdapat perkataan-perkataan yang sama ejaannya tetapi berlainan sebutan dan maknanya. pergaduhan Semak [sema] belukar [sema?] meneliti d) Kata polisim (banyak makna) Kesamaan bunyi dan bentuk ejaan tetapi berbeza makna di dalam konteks yang berlainan. otak. kampung dan sebagainya. Contohnya: Ejaan bunyi makna Perang [peran] perang. Banyak perkataan dalam bahasa Melayu yang sama ejaannya tetapi berbeza maknanya apabila digunakan dalam konteks yang berlainan. oleh sebab bawal adalah termasuk makna ikan. Contohnya bawal ialah hiponim terhadap perkataan ikan. (2) Orang yang mengetuai negara. fikiran. Contohnya perkataan kepala yang membawa erti (1) bahagian tubuh manusia atau binatang dari hujung leher ke atas.

ditentukan bahawa penutur-penuturnya tidak boleh menggunakan kata-kata yang kurang sopan kepada orang tua dan orang yang lebih berkedudukan lebih tinggi. pengucapan seperti “selamat” sama ada “selamat pagi”.Semantik | 9 AKTIVITI 7. secara spontan juga orang yang ditujukan ujaran tersebut akan menjawab “baik” atau “macam biasa!” walaupun mungkin pada keadaan sebenarnya. bahasa mereka amat mementingkan status umur penutur-penuturnya. Bersandarkan fenomena itulah Abdullah Hassan (1980) berpendapat salah satu daripada faktor yang menentukan makna ialah pilihan. seorang rakyat dikatakan tidak manis kalau menggunakan perkataan „saya‟ apabila bertutur dengan raja. maka ujarannya tadi tidaklah membawa sebarang makna. Sekiranya ia menggunakan perkataan atau rujukan yang salah maka ia . 1. “selamat tengahari” atau “selamat petang” kebiasaannya diucapkan. 2. Pengucapan “apa khabar” yang biasa diucapkan apabila berjumpa dengan orang lama k ita sudah jumpai atau kepada seseorang yang baru diperkenalkan kepada kita. kebudayaan. Sekiranya demikian. Jelaskan hubungan perkataan dan rujukan dari aspek kesamaan dan pertentangan makna. Ia harus menggunakan “patik” walaupun “patik” dan “saya” itu pada dasarnya mempunyai persamaan makna. Bagi masyarakat Jepun misalnya. Sebagai menjawab pertanyaan tersebut. mereka tetap mengucapkan ujaran itu kepada guru mereka. orang itu berada di dalam keadaan yang tidak baik atau tidak biasa. Dalam kebudayaan masyarakat Melayu pula. Ucapan ini dikeluarkan oleh sebab murid-murid tidak ada pilihan lain untuk bertutur dengan guru mereka dalam konteks pertembungan seperti itu. Maka ujarannya tadi tidaklah membawa sebarang makna. konteks. baik atau tidak.4 Faktor-faktor yang menentukan makna Terdapat lima faktor seperti pilihan. kebudayaan Makna ditentukan oleh faktor kebudayaan.3 1. unsur-unsur paralinguistik dan ciri-ciri prosodi dapat menentukan makna. tetapi ia mengujarkan juga kerana itulah pilihan yang paling sesuai dengannya. Sebagai contoh. Seseorang itu mestilah menggunakan bentuk bahasa dan rujukan yang benar-benar sopan (polite) kepada orang-orang yang lebih tua daripada mereka walaupun perbezaan umur mereka cuma sehari sahaja. 7. Jelaskan hubungan perkataan dan rujukan dari aspek kepelbagaian makna. 2. Apa yang berlaku pada mereka dan juga pada hari berkenaan sama ada selamat atau tidak. Ucapan itu biasa diujarkan secara spontan dan merupakan pilihan yang ada sebagai pemula kepada pertuturan selanjutnya. tetapi ia mengujarkan juga itulah pilihan yang sesuai dengannya. Kebudayaan sesuatu masyarakat menentukan bentuk-bentuk ujaran penentunya. pilihan Pengucapan yang lazim di sekolah yang dilafazkan oleh murid-murid apabila bertembung dengan guru.

“sila masuk dan sebagainya sebagai kata -kata hormat kepada tetamu atau “tuan rumah”. menangis. perkataan-perkataan terjatuh. ujaran “haus!” dan “haus?” membawa maksud yang berbeza. tari. Pada peringkat morfologi pula seperti juga fenom. dan lain-lain. Perkataanperkataan itu berfungsi membawa pengertian yang tersendiri dan makna perkataan-perkataan itu dapat dilihat dengan jelas kalau digunakan dalam konteks-konteks tertentu. contoh-contoh dalam bahagian “polisim” iaitu kesamaan bunyi dan bentuk ejaan tetapi berbeza maknanya dalam konteks yang berlainan. melaut. konteks Konteks sememangnya nyata boleh menentukan makna sesuatu perkataan atau suatu ujaran. “minta diri”. termakan. mencangkul. ia mempunyai makna: sebagai contoh. perlu merujuk kepada “konsep konteks situasi” di beberapa peringkat: Di peringkat leksikal. sekiranya pengucapan perkataan haus dalam intonasi yang berlainan. ber-. Ujaran “haus!” lebih merupakan satu penglahiran rasa dahaga yang dialami oleh penutur sendiri sementara ujaran “haus?” (dengan intonasi ayat tanya) lebih merupakan pertanyaan . Misalnya. terdaya. sesuatu perkataan sememangnya membawa makna yang berlainan. morfem-morfem seperti me-. yang tidak dapat diterima oleh kebudayaan masyarakat berkenaan. dan sebagainya secara tersendiri tidak mempunyai makna tetapi kalau morfem-morfem itu diletakkan dalam konteks perkataan-perkataan yang tertentu. Hal ini berbeza misalnya dengan kebudayaan Inggeris iaitu kebudayaan ini membolehkan penutur-penuturnya menggunakan perkataan “I” kepada orang tua malah juga kepada sesiapa sahaja. Perkataan-perkataan seumpama ini tidak boleh kita terjemahkan bulat-bulat dan diaplikasikan ke dalam masyarakat lain kerana mungkin membawa maksud atau pengertian yang berlainan. Bagi melihat perbezaan makna berdasarkan konteks ayat. tahi. akan membawa maksud yang berlainan. misalnya sememangnya berlainan antara satu sama lain. Makna perkataan tadi. tali. Dalam bahasa Melayu misalnya kita mempunyai ungkapan-ungkapan seperti “jemput duduk”. 3. Ianya boleh dibahagikan kepada dua iaitu konteks ayat dan konteka situasi atau disebut juga sebagai latar ujaran. ter-. Kebudayaan juga menentukan ujaran-ujaran tertentu untuk sesuatu suasana atau tujuan-tujuan tertentu.Semantik | 10 dikatakan melanggar tatasusila budaya Melayu. Seperti Badan : badan saya sakit (badan bererti tubuh) Kita harus menubuhkan badan kebajikan (badan bererti lembaga atau yayasan) Dalam menentukan makna berdasarkan konteks situasi atau latar ujaran pula. Pada peringkat intonasi ayat pula.

Di sini nyata bahawa ujaran itu mengandungi pengertian yang negatif. perkataan itu bererti “berjalan beriringan secara beramai-ramai” Seterusnya kesan pertuturan juga pula dimaksudkan kepada reaksi atau perlakuan yang ditunjukkan oleh penutur selepas terlafaznya suatu ujaran. ia boleh mengubah makna dan mendatangkan reaksi yang negatif kepada sesetengah orang. mungkin berkecil hati. Sebagai contoh. Sebaliknya selepas ujaran itu si A dan si B riang ketawa atau si A sama-sama menikmati keseronokan yang dirasai oleh si B. maka ujaran si A tadi mengandungi pengertian yang positif dengan maksud “seronok” itu memang benar-benarnya “seronok” bukan sebaliknya. Tajuk perbincangan juga dianggap sebagai satu aspek penting dalam konteks situasi. Ciri-ciri Prosodi Ciri-ciri prosodi adalah berkaitan dengan tekanan. kalau digunakan dalam konteks “hidangan minuman”. Ini kerana tajuk perbincangan akan menentukan penggunaan perbendaharaan kata tertentu dengan makna yang tertentu juga. penggunaan kata-kata ini boleh menunjukkan kemesraan. Faktor-faktor ini juga boleh menentukan makna. apabila seorang anak bertutur dengan ibu bapa atau orang-orang yang lebih tua daripadanya. perkataan “arak”. Bagaimanapun perkataan “aku” dan “engkau” akan membawa konotasi yang berlainan apabila digunakan semasa bertutur dengan kawan khususnya kawan rapat. walaupun kata-katanya sopan tetapi kalau diucapkan dengan intonasi. dan sebagainya. Penglibatan orang yang menutur dalam sesuatu konteks pertuturan menentukan penggunaan sesuatu perkataan. merajuk atau mendendami. disertai pula jelingan sinis. Bagi setengah orang. Makna perkataan ini berbeza sekali sekiranya konteks ujaran itu berhubung dengan “kasut” misalnya “haus” bukan lagi bererti dahaga tetapi “kasut yang kehilangan bunga”. Sebagai contoh. Mungkin sebenarnya si A menyindir si B. Contohnya di dalam masyarakat Melayu. kalau seseorang itu mengucapkan “Yalah” atau “baiklah” dengan mimik muka masam. Demikianlah pentingnya konteks situasi dalam penentuan makna suatu ujaran. Unsur-unsur Paralinguistik Yang dimaksudkan dengan unsur-unsur paralinguistik ialah unsur-unsur yang berkaitan dengan mimik muka. 4. Sekiranya sesuatu ayat itu. tekanan atau nada yang keras. Sebagai contoh. perkataan itu dimaksudkan kepada “minuman keras” tetapi dalam konteks lain misalnya mengenai “acara sambutan”. kalau ujaran “jangan buat begitu!” diucapkan dengan nada dan intonasi yang . 5. Sebaliknya kalau diucapkan dengan nada dan intonasi yang lembut ia boleh membawa implikasi yang sebaliknya. ujaran itu membawa maksud yang negatif.Semantik | 11 kepada pendengar ujaran itu. nada dan intonasi pengujaran ayat. mereka tidak boleh menggunakan perkataan “aku” dan “engkau” kerana ini dianggap membawa konotasi yang tidak manis atau ti dak sopan. maka ujaran itu tidak membawa makna yang negatif. gerak tangan. Sebaliknya kalau diucapkan dengan senyuman dan bayangan wajah yang ikhlas. katakan si A mengujarkan “Amboi ! seronoknya “ kepada si B dan selepas ujaran itu berlaku pertengkaran antara kedua -duanya. Sebagai contoh.

ia membawa unsur-unsur nasihat tetapi kalau diucapkan dengan nada yang keras. perkataan “saudara” tidak lagi terbatas kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah malah juga kepada orang yang mempunyai pertalian agama. misalnya dahulunya dimaksudkan kepada pengembara di laut dengan menggunakan perahu yang ada “layar” sahaja tetapi sekarang perkataan itu digunakan juga untuk perjalanan di laut menggunakan kapal. “ Patah kaki” pula dimaksudkan kepada “kesukaran untuk bergerak kerana tiada kenderaan “. Perkataan “belayar. Faktor-faktor perubahan makna 1. Begitu juga dengan tangan kanan yang bukan sahaja bermaksud “anggota tangan sebelah kanan tetapi juga “orang kuat” kepada seseorang. Sebagai contoh. Perubahan bahasa itu sendiri Terdapat perkataan-perkataan yang mengalami perubahan dari segi makna dibandingkan dengan makna asal perkataan tersebut. Sebagai contoh yang nyata. Begitu juga dengan perkataan “hantu”. “hantu” itu bukan lagi merupakan makhluk tetapi maknanya ialah “mengganggu”. ini ada hubungannya dengan kedua-dua faktor di atas. maka makna bagi sesuatu perkataan dalam bahasa berkenaan mengalami perubahan. ia mungkin menjadi amaran. sesuatu perkataan itu telah mengalami perluasan makna. Perubahan kerana perubahan maksud Perubahan makna yang berpunca dari tujuan memperluaskan maksud. Perubahan kerana berlakunya perubahan tanggapan penutur Akibat dari tanggapan dalam keadaan-keadaan dan atas tujuan-tujuan tertentu oleh penutur-penutur sesuatu bahasa. Perubahan ini berlaku disebabkan oleh perkembangan bahasa itu sendiri. nyata bahawa perkataan “belayar” tidak perlu mempunyai hubungan dengan “layar” Demikianlah keadaannya. perkataan „abang” telah mengalami perluasan makna iaitu . Bagi perubahan tanggapan penutur pula. 2. Jadi tanggapan orang kepada makna perkataan tersebut telah mengalami perubahan. dan sebagainya.Semantik | 12 lembut. 3. lihat perubahan makna “saudara” dan “abang” sebagaimana yang telah dijelaskan di atas kerana perkembangan yang dialami oleh bahasa Melayu sendiri. perkataan “hayat” dahulunya perkataan ini dimaksudkan kepada “hidup” tetapi sekarang ia mengalami perubahan. bot. Sebagai contoh perkataan “kaki dan tangan” adalah nama yang diberikan kepada anggota tubuh tetapi “kaki dan tangan” juga dimaksudkan kepada “pembantu atau pekerja -pekerja” dalam sesuatu institusi. perubahan itu berlaku kerana proses perkembangan bahasa itu sendiri. di mana pengguna-pengguna bahasa telah menukar makna sesuatu perkataan itu kepada maksud yang lain. perahu biasa. Oleh itu. dalam contoh “kejadian itu menghantui fikirannya”. Ini nyata dari contoh “ia menghayati sepenuhnya kandungan syarahan itu” Di sini “menghayati” bukanlah “menghidupkan” tetapi “mengikut dengan sepenuhnya”. Lantaran perkembangan bahasa itu sendiri dan kerana perubahan tanggapan penutur.

“gemuk” dikatakan “semangat”:. Jadi. 5. Perubahan kerana perbatasan maksud Makna bagi sesuatu perkataan boleh juga dibataskan atas tujuan-tujuan tertentu. kulit disebut “buruh”. Ini ada hubungannya dengan kepercayaan kepada unsur-unsur ghaib dalam sesebuah masyarakat dan untuk menghindari mereka dari kecelakaan. perkataan-perkataan itu ditukar kepada bentuk yang lebih halus misalnya “mati” dikatakan “meninggal dunia”. Oleh yang demikian.Semantik | 13 perkataan “abang” telah mengalami perluasan makna yakni perkataan itu tidak lagi hanya ditumpukan kepada “saudara lelaki yang lebih tua” 4. Ini juga ada hubungannya dengan pengalaman ahli-ahli masyarakat bila bertemu dengan binatang-binatang buas atau mendapat bencana kerana diganggu oleh roh-roh atau penunggu-penunggu yang dipercayai menjaga sesuatu tempat. Maka. Perkataan “sendi” yang asalnya bermaksud “tempat ruas tulang berhubung” misalnya. dalam bidang pengajaran bahasa. maksud perkatan “pembuluh” khususnya ditujukan kepada “saluran darah”. Begitu juga dengan perkataan “buluh”. di dalam ilmu bahasa ditujukan khusus kepada kata-kata yang berfungsi menghubungkan antara perkataan dengan atau antara ayat-ayat. Contoh perkataan “sarjana”. Jelasnya perkataan “sarjana” tidak lagi dirujukkan kepada orang pandai”. “sarjana sastera”. ”sarjana ekonomi” dan sebagainya. “sarjana pendidikan”. Penggantian kata-kata pantang dan kata-kata yang membawa unsur negatif kepada kata-kata yang lebih lembut dan hormat diistilahkan sebagai “eufemia” dan memang wujud dalam kebanyakan bahasa. Oleh yang demikian. tidaklah bermaksud “bertindak seperti batang” tetapi perkataan itu merupakan istilah bagi satu daripada kaedah mengajar membaca iaitu mengajar bacaan dengan cara menyebut huruf-huruf dan suku kata. akar (ditujukan kepada ular). mereka percaya bahawa apabila binatang-binatang atau benda-benda itu disebut dengan menggunakan nama-nama yang lebih lembut. Kata pantang Kata-kata pantang adalah kata-kata yang dianggap boleh membawa bencana atau kecelakaan kalu disebut secara terang-terangan. Perkataan “membatang” pula. mereka mencari perkataanperkataan lain sebagai penggantinya. Selain contoh di atas. Makna asal perkataan ini ialah “orang yang pandai” te tapi kemudian di dalam istilah pendidikan. untuk mengelakkan rasa tidak senang . ertinya makna perkataan “sendi” itu telah mengalami perubah an melalui pembatasan maksud. terdapat juga kata-kata yang tidaklah sebenarnya bersifat “pantang” atau “taboo” tetapi kalau disebut sec ara terus terang boleh membawa unsur negatif kepada seseorang misalnya mungkin menimbulkan kemarahan. . “orang gaji” disebut “pembantu rumah dan sebagainya. Timbulnya kepentingan mengkhususkan atau membataskan makna bagi sesuatu perkataan ini pada umumnya adalah untuk menentukan istilah supaya penggunaan khusus untuk bidang-bidang tertentu. mereka akan terhindar daripada bencana. “buluh” pada asanya bermaksud “aur atau “bambu” tetapi dalam bidang sains biologi. terdapat panggilan-panggilan seperti Pak Belang( ditujukan kepada harimau). perkataan “sarjana” dikhususkan kepada nama sejenis kelulusan di peringkat universiti misalnya “sarjana muda”. “datuk” ( kepada roh atau jin penunggu) dan sebagainya.

RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan secara mendalam tentang bidang ilmu semantik yang membicarakan tentang hubungan kata dan makna. (1981). Natijahnya daripada perbincangan ini.Cambridge University Press.M. 2. tunjukkan bagaimana perkataan mempunyai hubungan dengan makna dan rujukan. Semiologi 5. Kempson. tunjukkan bagaimana wujudnya keserasian perkataan dalan Bahasa Melayu. Munchen.A. Dengan contoh-contoh. Jelaskan hubungan makna dengan konteks. WilhemFink Verlag. Bina peta minda yang melibatkan faktor-faktor perubahan makna. Jelaskan beberapa definisi semantik daripada beberapa pandangan tokoh. 5. (1986).New York. Semiotik 4. Dengan contoh-contoh. Selain itu. Semantics (Edisi ke-2).A. Signified 2. Flores. Anoma 7. Bina peta minda yang melibatkan faktor-faktor yang menentukan makna. Dengan contoh-contoh. Hal ini memperlihatkan bahawa kajian ilmu semantik ini amat perlu dipelajari memandangkan ilmu ini dapat mendedahkan pengetahuan yang menyeluruh tentang makna perkataan. Paralinguistik PENILAIAN KENDIRI 1. F. KATA KUNCI 1. Semasiologi 6. Cambridge University Press.R. . Exploring Semantic Structures. Lexical Semantics. RUJUKAN Cruse. Penerbit Nusa Indah. tunjukkan bagaimana hubungan makna dengan pengetahuan alam. Mansoer Pateda (1986). R. London. 4. Semantik Leksikal.Semantik | 14 AKTIVITI 7. D. 3. Cambridge University Press. Signifier 3. Palmer.4 1. 2. Nida. (1977). memperlihatkan bahawa wujudnya kepelbagaian makna bagi sesuatu perkataan. Cambridge. (1975). E. ditunjukkan pula tentang hubungan kata J dengan rujukan yang pelbagai.Semantic Theory.

Meski terkesan konstruktif. menjelaskan konsep peribahasa 2.0 PENGENALAN Menurut Za'ba. bidal.Peribahasa| 1 UNIT 8 PERIBAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. terutamanya yang menjadi ciri sesuatu zaman atau seseorang. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005:1185) makna peribahasa bermaksud ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu. menghuraikan jenis-jenis peribahasa. Manakala peribahasa tradisi pula merujuk kepada peribahasa yang digunakan dalam pertuturan seharian atau secara bercetak sebelum tarikh kemerdekaan. mengaplikasikan peribahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. pepatah :pegangan mereka yang teguh kepada “biar mati anak jangan mati adat”. Peribahasa moden pula merujuk yang dicipta selepas tarikh tersebut. Peribahasa merupakan sebahagian daripada bahasa kiasan dalam budaya Melayu. dengan kandungan nasihat. iaitu pengetahuan tentang pemilihan. nasihat. mengandungi kebenaran. prinsip-prinsip hidup atau aturan tingkah laku. penyusunan. Tujuannya untuk menghasilkan bahasa yang persis dan berkesan. perumpamaan. peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas. yang membina minda. cukup menerangkan kebudayaan mereka. Kamus Dewan ( 1997 : 375 ) menjelaskan gaya sebagai cara menulis atau bertutur. Gaya bahasa pula berkenaan cara pemakaian bahasa. . 8. yang berisi perbandingan. langsung terkait budi pekerti. sedap didengar dan bijak perkataannya . penggunaan sesuatu perkataan dan ayat. Keindahan peribahasa merupakan cara sesuatu peribahasa itu digunakan. makna peribahasa adalah ungkapan atau kalimatkalimat ringkas padat. anda diharapkan dapat: 1. prinsip hidup atau aturan tingkah laku. cara membuat sesuatu. dan 3.

pelbagai peribahasa dicipta yang memaksa pelajar-pelajar menghafalkan seberapa banyak peribahasa seperti robot. Tetapi pada masa kini. tatasusila dalam pergaulan dan hubungan sesama manusia. pepatah. Selain itu. Peribahasa. Peribahasa moden pula merujuk yang dicipta selepas tarikh tersebut. Petua. Di samping itu. ringkas. ayat atau kelompok kata yang tetap susunannya dan mempunyai maksud tertentu. teladan dan pengajaran.1 Ciri dan Tujuan Peribahasa Peribahasa dikatakan sebagai cerminan watak bangsa yang memilikinya. Peribahasa tradisi merujuk kepada peribahasa yang digunakan dalam pertuturan sehari-harian atau secara bercetak sebelum tarikh kemerdekaan. peribahasa juga penting dalam konteks penelitian warisan dan keterampilan pengguna bahasa. 8. nasihat atau petunjuk itu diambil daripada alam sekeliling. Walhal kesemua itu ialah cakap-cakap bijaksana yang ringkas yang telah terbeku dari beberapa zaman dan telah masyhur terpakai pada mulut orang ramai. merupakan satu daripada cabang sastera lama. peribahasa diertikan sebagai segala susunan cakap yang pendek dan yang telah melekat di mulut orang ramai semenjak turun temurun kerana sedap didengar dan perkataannya bijak. apa yang dikatakan dengan bidalan. peribahasa juga diguna pakai untuk membuat dan menghiasi karangan atau percakapan dan menguatkan tujuan karangan atau sesuatu percakapan. Menurut Za‟ba (1934).Peribahasa| 2 Menurut kamus pelajar Cetakan ke-12 Terbitan Khas KBSM ( 1995 ) pula mendefinisikan peribahasa sebagai bidalan. pepatah. dan kadang kala diumunkan namanya “perkataan orang tua -tua” sahaja. yang membina minda. Peribahasa yang baru dicipta ini memberikan peluang kepada penerbit buku melariskan buku masing-masing dengan mengisi buku masing-masing dengan peribahasa moden yang janggal. dengan setiap penerbit menghasilkan peribahasa masing-masing. Di samping itu. nasihat atau petunjuk sebagai peraturan tatatertib pergaulan. Oleh sebab itu. Peribahasa merupakan sebahagian daripada bahasa kiasan dalam budaya Melayu. bukan sahaja bagi bangsa Melayu tetapi juga bagi hampir semua bangsa di dunia. seperti yang sudah diketahui umum. peribahasa juga boleh dijadikan pedoman hidup kerana maksud dan isinya yang benar dan luas. luas dan mempunyai maksud yang mendalam-dipakai akan jadi sebutansebutan oleh orang sebagai bandingan. Ini kerana dalam . perbilangan dan perumpamaan itu ialah kerana tiap-tiap satu ini cakap yang mengandungi segala sifat-sifat peribahasa yang telah di sebutkan. Sebelum ada undangundang yang mengawal perilaku hidup manusia bermasyarakat. juga daripada sifat dan tabiat binatang. tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Keindahan peribahasa merupakan cara sesuatu peribahasa itu digunakan. contohnya perangai dan sifat manusia itu sendiri. orang bijak pandai dalam sesuatu bangsa pada zaman itu telah mencipta beberapa petua.

Peribahasa| 3

peribahasa tersirat makna yang cukup mendalam dan tepat sehingga membolehkan komunikasi lisan atau tulisan menjadi lebih lancar dan berkesan. Kewujudan peribahasa adalah serentak dengan kewujudan sesebuah bangsa dan terus berkembang dalam proses manusia menyesuaikan dirinya dengan kehidupan sehariannya. Peribahasa telah digunakan untuk mengenal peribahasa, di samping membuat ketentuan antara baik – buruk serta mencari ketetapan dalam tata cara hidup masyarakat.

Dalam menghasilkan peribahasa, tiga sumber utama telah digunakan oleh masyarakat penuturnya, iaitu yang pertama melalui pengalaman hidup khususnya dalam kalangan rakyat biasa, kedua melalui penaakulan para bijak pandai dan ketiga menerusi sumber yang didapati daripada kitab-kitab suci ( Abdullah Hussain, 2003). Hasilnya, peribahasa yang bermain di mulut orang Melayu bukan sahaja mendukung isi yang tepat dan kias ibarat yang tajam, malah ungkapan kalimat bahasa yang dihasilkan amat teratur, ringkas dan padat. Oleh itu, perlu disedari bahawa peribahasa dalam fungsinya menyampaikan pengajaran, teladan dan sindiran mempunyai ciri pelembut agar pendengar atau pembacanya tidak mudah terasa hati. Pada masa yang sama, unsur didaktik yang dibawa melalui peribahasa juga akan dapat memberi impak yang besar ke atas pemikiran serta perasaan mereka.

Dalam konteks masyarakat, peribahasa mempunyai dua tujuan utama, iaitu menyembunyikan ungkapan atau kata-kata kasar dan penghuraian sistem adat Melayu. Masyarakat Melayu sememangnya terkenal dengan budi bahasa yang lembut ketika berkomunikasi dengan pihak lain. Pada kebiasaannya, masyarakat Melayu tidak gemar berterus terang dalam menyatakan sesuatu yang tidak digemarinya. Contohnya, untuk meluahkan rasa marah terhadap perlakuan seseorang akan diungkapkan peribahasa berikut, Siapa makan lada, dialah terasa pedasnya, Lembu punya susu, sapi dapat nama Menerusi peribahasa juga kata-kata kasar dapat dielakkan penggunaannya dan diganti dengan kata-kata yang lebih halus dan indah bagi menunjukkan rasa marah dan tidak puas hati. Contohnya dalam menyatakan badan seseorang yang terlalu kurus, maka digunakan peribahasa badannya melidi, sementara bagi menyatakan kebodohan seseorang diganti dengan ungkapan Pak Pandir. Peribahasa dikatakan sebagai susunan perkataan yang indah dengan maksud yang benar dan logik hasil daripada kecekapan berbahasa masyarakat Melayu. Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan, kata-kata hikmah dan bahasa kiasan ( HSP Bahasa Melayu Tingkatan 4:xiv). Setiap satunya mempunyai sifat dan tujuan yang tertentu.

Peribahasa| 4

Contoh-contoh peribahasa: Ada air adalah ikan. Maksud : Di mana-mana sahaja kita tinggal, di situ ada rezeki. Contoh ayat : Walau ke mana-mana sahaja kita pergi, janganlah cepat kecewa kerana di mana ada air adalah ikan. Ada gula adalah semut Maksud : Apabila sesuatu tempat itu mudah mendapat kesenangan atau kemewahan di situlah ramai orang berkumpul. Contoh ayat : Di bandar itu ramai orang tinggal kerana senang mendapat rezeki dan kemewahan, seperti kata peribahasa ada gula adalah semut. Air dicencang tidak akan putus Maksud : Perselisihan antara adik-beradik tidak akan kekal lama dan akhirnya akan berbaik semula. Contoh ayat : Ahmad yang tidak bertegur sapa dengan abangnya selama setahun, sekarang telah berbaikbaik semula kerana air dicencang tidak akan putus. Air pun ada pasang surutnya Maksud : Untung dan malang nasib seseorang itu sentiasa bertukar ganti.

Contoh ayat : Nasib Pak Zaki samalah seperti keadaan air pun ada pasang surutnya kerana dahulu dia hidup mewah tetapi sekarang dalam kesusahan. Air sama air, sampah ke tepi juga Maksud : Jangan mencampuri pergaduhan adik-beradik atau sekeluarga kerana apabila mereka berbaik semula kita akan tersisih. Contoh ayat : Karim yang mencampuri perselisihan Ismail sekeluarga kini tidak dipedulikan lagi apabila keluarga Ismail berbaik semula kerana air sama air, sampah ke tepi juga akhirnya. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya

Peribahasa| 5

Maksud : Orang yang pendiam jangan disangka bodoh atau penakut. Contoh ayat : Faridah itu umpama air yang tenang jangan disangka tiada buaya, walaupun dia sentiasa pendiam tetapi bijak dan berani memberikan pendapat.

AKTIVITI 8.1 Sila berbincang dengan rakan anda untuk mengisi garisan kosong di bawah. 1. Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Alah bisa, tegal biasa

Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. Alah membeli, menang memakai

Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 4. Alah sabung, menang sorak

Maksud : _____________________________________________________________________________

Peribahasa| 6

Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

8.2

Jenis-Jenis Peribahasa

A). Simpulan Bahasa Simpulan bahasa adalah kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan yang dirumuskan dalam susunan tertentu yang membawa maksud tertentu. Maksudnya terdapat daripada apa yang tersirat atau tersembunyi bukan daripada yang tersurat atau nyata. Ringkasnya, erti simpulan bahasa berlainan daripada perkataan yang digunakan. Contoh: 1. Simpulan bahasa yang mempunyai dua makna. Contohnya: (a) ada angin:
 

mempunyai kemahuan atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu. sikap atau perasaan seseorang yang suka meninggi diri.

(b) anak buah:
 

orang yang berada di bawah pengawasan seseorang ketua seperti ketua pejabat atau penghulu. anak saudara.

(c) langgar bahasa:
 

bercakap dengan menggunakan bahasa yang kasar. tingkah laku atau kelakuan yang tidak sopan atau melanggar adat.

2. Simpulan bahasa yang berlainan tetapi mempunyai makna yang sama. Contohnya: Seseorang yang tidak mempunyai perasaan malu. muka talam, muka tebal, dan muka tembok. Seseorang yang sudah lanjut usianya tetapi perangai tidak senonoh atau jahat.

Anak. Semua ini sebagai kata nama khas. dan tua lengkuas. 5. Terbentuk daripada penggunaan kata nama khas. bodoh. buah tangan. tua kutuk. Contohnya: ajak-ajak ayam. buah. dan pasang telinga. 2. buat bodoh. batu buyung. Terbentuk daripada nilai kepercayaan. Terbentuk daripada penggunaan kata nama am. Contohnya: air pinang. Contoh Simpulan Bahasa dan Maknanya: Simpulan Bahasa ada angin ada hati air muka ajak-ajak ayam ada bakat alas perut Maksudnya berkelakuan luar biasa pada sesuatu ketika mempunyai keinginan yang melebihi kemampuan untuk melakukan atau memiliki sesuatu rupa atau wajah seseorang tidak bersungguh-sungguh semasa mempelawa seseorang mempunyai tokoh atau perwatakan makanan yang dimakan untuk sementara waktu sebelum memakan makanan . dan kecil hati. dan lipas masing-masingnya sebagai kata nama am. Terbentuk daripada penggunaan kata kerja. Contohnya: besar kepala. dan Pak Kaduk. dan lipas kudung. Ajak. Contohnya: anak buah. 4. Bentuk atau ciri Simpulan Bahasa 1. dan makan bulan. buat. Terbentuk daripada penggunaan kata adjektif.Peribahasa| 7 tua keladi. dan pasang masing-masingnya sebagai kata kerja. Mat Jenin. Besar. bodoh sepat. Contohnya: Abu Jahal. 3. Semua ini ada kaitan dengan kepercayaan orang Melayu. dan kecil masing-masingnya sebagai kata adjektif.

sukar menerima pandangan orang lain orang yang dikasihi atau dipuja sesuatu yang menjadi perbualan orang ramai hadiah yang dibawa ketika melawat seseorang bersungguh-sungguh ketika membuat sesuatu. malas pendiam atau tidak suka bercakap banyak orang yang malas bekerja tidak berlaku adil sukar untuk membuat keputusan degil dan sukar menerima nasihat patut membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan juga tidak jujur bertengkar. zalim.Peribahasa| 8 anak angkat anak bapa anak buah anak emas angkat kaki atas angin atas pagar ayam tambatan bahasa pasar banyak mulut batu api batu loncatan bau-bau bacang bawah angin bekas tangan beralih akal beralih angin berat hati berat mulut berat tulang berat sebelah berbelah bagi berhati batu berhutang budi bermuka dua bertikam lidah besar hati besar kepala buah hati buah mulut buah tangan bulat hati buruk siku buta hati cahaya mata cakar ayam yang mengenyangkan anak orang lain yang dipelihara sebagai anak sendiri anak yang disayangi oleh bapa orang yang di bawah jagaan seorang ketua atau anak saudara anak yang disayangi oleh ibu bapa atau ketuanya meninggalkan sesuatu tempat kerana sesuatu sebab negara-negara di sebelah barat tidak menyebelahi mana-mana pihak orang yang menjadi harapan dalam sesuatu pertandingan bahasa Malaysia yang tidak betul tatabahasanya orang yang banyak bercakap orang yang suka menghasut sesuatu yang dijadikan alat untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati tali persaudaraan yang jauh negara-negara di sebelah timur hasil kerja tangan seseorang berubah fikiran atau pendapat pergi ke sesuatu tempat untuk berehat enggan. berdebat bergembira atau berbangga akan sesuatu degil. sudah nekad mengambil balik sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain tidak dapat menerima pengajaran. kejam anak tulisan yang buruk .

Peribahasa| 9 campur tangan cari jalan cepat tangan dalam tangan darah daging durian runtuh gaji buta gelap mata harga diri harga mati hati batu hidung tinggi hilang akal ikat perut iri hati isi hati jalan buntu kacang hantu kaki ayam kaki bangku kaki botol kecil hati kepala angin kepala batu kera sumbang khabar angin langkah kanan langkah seribu lidah bercabang lipas kudung lintah darat makan angin makan suap malu-malu kucing mandi peluh mati katak membabi buta turut serta atau mencampuri urusan orang lain berusaha atau berikhtiar melakukan sesuatu suka mencuri sudah pasti akan diperoleh anak kandung keuntungan yang diperoleh dengan tidak disangka-sangka mendapat gaji tanpa perlu bersusah payah atau bekerja bersungguh-sungguh hilang pertimbangan kerana terpengaruh oleh wang atau harta maruah atau kehormatan seseorang harga tetap yang tidak dapat ditawar lagi degil atau keras hati sombong atau tinggi diri tidak tahu apa-apa yang perlu dibuat. hilang pertimbangan diri menahan lapar kerana berjimat menyimpan perasaan dengki atau cemburu perasaan dalam hati tidak ada jalan penyelesaian orang yang jahat dan suka mengganggu orang lain tidak berkasut atau berselipar tidak berkebolehan bermain bola suka minum minuman keras berasa tersinggung atau merajuk perangai yang tidak menentu degil dan tidak mendengar nasihat orang yang tidak suka bergaul dengan orang lain berita yang belum tentu benarnya bernasib baik cepat-cepat lari kerana ketakutan kata-kata yang tidak dapat dipercayai cepat membuat kerja mengambil keuntungan berlebihan atas pinjaman yang diberikan bersiar-siar untuk berehat menerima rasuah berpura-pura malu di hadapan orang bekerja kuat mati dengan sia-sia melakukan sesuatu tanpa berfikir .

menipu memperlagakan seseorang untuk memecahbelahkan persahabatan sebagainya bersiar-siar untuk berehat memberi sepenuh perhatian dapat memikat atau mempengaruhi latihan untuk mengembangkan bakat tidak berasa malu kuat bercakap atau berbuat bising tidak dapat menyimpan rahsia suka berderma. tidak dapat mendengar bunyi yang kuat makanan atau minuman yang dihidangkan selepas makan nasi pertengkaran memberi layanan yang lebih kepada orang yang disukai perempuan yang suka menghabiskan harta benda lelaki tidak tahan terkena panas matahari ikhlas. meletak jawatan berusaha untuk melakukan sesuatu gembira memperhatikan sesuatu yang indah lucu. tidak kedekut terlalu marah hampir-hampir mati orang yang berpangkat tinggi pintar atau bijak kurang siuman bebal atau bodoh barangan yang tetap harganya meradang atau marah suka mencuri mendengar dengan teliti kurang jelas pendengarannya.Peribahasa| 10 membawa diri membuka jalan membuka tembelang memeras otak menarik diri mencari jalan mencuci mata mencuit hati mengabui mata mengadu domba mengambil angin mengambil berat mengambil hati mengasah bakat muka tembok mulut murai mulut tempayan murah hati naik angin nyawa-nyawa ikan orang atasan otak cair otak kering otak udang paku Belanda panas hati panjang tangan pasang telinga pekak badak pembasuh mulut perang mulut pilih kasih pisau cukur puteri lilin putih hati putih mata tahu menjaga diri memberi laluan kepada orang lain menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain terlalu kuat berfikir atau belajar tidak turut serta. menggelikan hati cuba memperdaya. jujur mengalami kekecewaan dan .

terlepas daripada sengsara Bagai melepaskan batuk di tangga membuat sesuatu kerja sambil lewa saja Bagai menatang minyak yang penuh mendidik anak dengan penuh belaian kasih sayang . perumpamaan dimulai dengan kata bagai. ibarat. ringkas. Perumpamaan Maksud Bagai aur dengan tebing tolong-menolong antara satu dengan yang lain Bagai bunyi cempedak jatuh bunyi jatuh yang kuat Bagai bulan dipagari bintang kecantikan gadis yang tiada bandingannya Bagai dihiris dengan sembilu perasaan yang sangat pedih Bagai duri dalam daging sesuatu hal yang tidak menyenangkan Bagai enau dalam belukar melepaskan hanya mementingkan diri sendiri pucuk masing-masing Bagai itik pulang petang berjalan lambat sekali Bagai isi dengan kuku persahabatan yang sangat erat Bagai kacang melupakan kulit orang yang tidak tahu mengenang budi Bagai kumbang putus tali amat cepat.Peribahasa| 11 rabun ayam rambang mata ringan tangan sampai hati serkap jarang tangan terbuka tangkai jering tawar hati tebal muka telinga kuali telinga lintah telinga nipis terang hati tidur-tidur ayam tin kosong titik peluh B). seperti. Perumpamaan penglihatan yang kurang jelas sukar membuat pilihan suka membuat kerja: menolong orang tergamak melakukan sesuatu kerja membuat tuduhan secara agak-agak atau tanpa usul periksa menyambut sesuatu dengan senang hati orang yang kedekut tidak mempunyai minat lagi tidak tahu malu tahan hati menerima kemarahan tajam pendengaran cepat marah atau meradang mudah memahami sesuatu tidur yang tidak nyenyak bercakap besar tanpa ilmu hasil usaha yang bersungguh-sungguh (Sumber: http://tatabahasabm.tripod. laksana. Contoh perumpamaan dan maksudnya adalah seperti yang berikut.htm) Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah. Biasanya.com/tata/simpul. dan umpama. dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat.

tidak cukup dengan apa-apa yang ada Seperti api dalam sekam dendam. perbuatan jahat yang tersembunyi Seperti ayam berak kapur muka pucat dan tidak bermaya Seperti bertih digoreng bunyi bising atau percakapan yang tidak berhenti-henti Seperti cacing kepanasan tidak diam atau tenang.Peribahasa| 12 Bagai mencencang air Bagai mural tercabut ekor Bagai si kudung mendapat cincin membuat pekerjaan yang sia-sia seseorang yang becok mulutnya orang yang tidak dapat merasai nikmat atau menggunakan kemudahan yang diperoleh Bagai pinang dibelah dua/ Seperti cincin pasangan yang sama padan dan sama cantik dengan permata Bagai tikus membaiki labu merosakkan lagi barang yang dibaikinya Seperti abu di atas tunggul/ Seperti telur kedudukan tidak tetap atau tidak terjamin di hujung tanduk Seperti anak ayam kehilangan ibu berpecah dan hilang tempat bergantung Seperti anjing dengan kucing adik-beradik yang suka bergaduh Seperti anjing dengan bayang-bayang orang yang tamak. selalu gelisah Seperti embun di hujung rumput kasih sayang yang tidak berkekalan Seperti gergaji dua mata/ Seperti talam seseorang yang mengambil kesempatan daripada dua muka pertelingkahan antara dua pihak Seperti harimau menyembunyikan menyembunyikan kelebihan yang ada pada dirinya kukunya Seperti hujan jatuh ke pasir/ Seperti memberi nasihat kepada orang tetapi tidak berkesan mencurahkan air ke daun keladi Seperti katak di bawah tempurung orang yang cetek pengetahuannya mengenai hal dunia luar Seperti kera kena belacan tidak suka duduk diam Seperti kera mendapat bunga seseorang yang tidak tahu menghargai pemberian orang lain Seperti kerbau dicucuk hidung seseorang yang lurus. menurut segala perintah orang lain tanpa usul periksa Seperti langit dengan bumi perbezaan yang amat ketara Seperti mengajar itik berenang mengajar seseorang yang arif atau pandai daripada kita Seperti pahat dengan penukul orang yang hanya bekerja apabila diperintah Seperti pungguk rindu akan bulan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin diperoleh Seperti rusa masuk ke kampung berasa hairan dan tercengang-cenggang apabila berada di tempat yang baru Seperti tikus jatuh di beras memperoleh kekayaan yang tidak disangka-sangka Seperti ular kena palu jalan atau barisan yang bengkang-bengkok .

manakan Kejayaan tidak akan datang begitu sahaja tanpa berusaha. menang jadi arang. Berikut adalah beberapa contoh pepatah Melayu: Pepatah Melayu Maksudnya Ditelan mati emak. Kalah jadi abu. kain. sekali jatuh pun cukuplah susah. Gajah sama gajah berjuang. Percaya akan orang yang mengkhianati kita. tetapi pepatah mempunyai rangkaian perkataan berkeratkerat atau berpatah-patah. Biar putih tulang. Susah memilih kerana kedua-dua pilihan sama penting. Kedua-dua pihak yang berkelahi sama-sama menanggung kerugian tidak kira siapa yang menang atau siapa yang kalah. . rakyat yang menderita. ringan sama dijinjing. Sebagai contoh. Sepandai-pandai tupai melompat. malang tak berbau. pagar makan padi. orang itu pandai melakukan jenayah. Rela mengorbankan nyawa daripada menanggung malu. Harapkan pagar. Orang yang bercita-cita akan berusaha mencapainya. lama-lama berhasil juga. Kedua-duanya hangus. Kemalangan berlaku tanpa diketahui terlebih dahulu. mati di tengah-tengah. arang. Guruh tak berbunyi. Berat sama dipikul. di situ ada jalan. Bekerjasama dan saling menolong. Jika tidak dipecahkan ruyung. lama-lama jadi Sedikit demi sedikit. Orang yang pandai akan melakukan kesalahan sesekali. diluahkan mati bapa. biar sampai jadi Bersabar melakukan kerja yang susah sehingga berjaya. Pepatah Pepatah seakan-akan sama dengan bidalan. diam ubi berisi. pelanduk Orang besar-besar berselisih. Sehari selembar benang.Peribahasa| 13 C). diam besi berkarat bermaksud orang yang pendiam tetapi berakal itu lebih baik daripada orang yang pendiam tetapi bodoh. Kalau akhirnya jatuh ke tanah juga. jangan putih mata. Di mana ada kemahuan. Genggam bara api.

Contoh bidalan seperti jangan bawa resmi jagung. jika Janji mesti ditepati. Hancur badan dikandung tanah. Buang yang keruh. Di dalam bidalan terkandung perbandingan. Orang haus diberi air. orang lapar diberi Mendapat sesuatu yang diingini. orang itu semakin merendahkan diri. Berasa takut kerana melakukan kesalahan. jalan berturut [Melakukan sesuatu hendaklah menurut kebiasaan yang lazim] . adat lesung berdedak [Jika ingin hidup mewah. melakukan kejahatan. Contoh: Bidalan dan Maknanya: Adat periuk berkerak. tunduk. manusia dipegang pada janjinya. semakin berisi semakin Semakin banyak wang/ilmu. sebaliknya jika benar. Jika kerbau dipegang pada talinya. Buat baik berpada-pada. Ikut resmi padi. ambil yang jernih. (Sumber: http://www. ambil yang baik.Peribahasa| 14 dapat sagunya. Bidalan Bidalan ialah susunan kata-kata yang telah digunakan umum dalam masyarakat Melayu.my/) D). dan pengajaran. berasa berani. buat jahat Lakukan kerja yang baik biarlah ada batasnya tetapi jangan jangan sekali. teladan. Buang yang jahat. budi Budi baik dikenang walaupun orangnya sudah mati. Kecil tapak tangan. Takut kerana salah. yang baik dikenang juga. nyiru kami tadahkan. berani kerana benar. makin berisi makin tegak yang bermaksud semakin kaya semakin sombong. mestilah berusaha] Alur bertempuh.schoolnet. Menunjukkan kesyukuran atas pemberian kepada kita. nasi.

silap lidah jiwa hilang [Berhati-hati apabila bercakap tentang hal orang lain] Bercakap siang pandang-pandang. baru bersihkan halaman orang [Membetulkan kesalahan sendiri dahulu sebelum betulkan kesalahan orang lain] Bertanjak baharu tinjau [Membuat kerja mengikut aturan] Bertanya supaya tahu. yang senang dibuat kemudian] Bersihkan halaman sendiri dulu. berunding sebelum dibuat [Berfikir baik-baik dahulu kemudian baru bertindak] Berjagung-jagung dahulu sementara menantikan padi masak [Membuat kerja sambilan sementara mendapat pekerjaan yang tetap] Berkaul pada keramat [Meminta sesuatu hendaklah kena pada tempatnya] Berpahit-pahit dahulu supaya manis kemudian [Membuat kerja yang susah dahulu. berjalan supaya sampai [Kalau membuat kerja. asalkan menang sorak [Tewas dalam perlawanan namun masih bercakap besar] .Peribahasa| 15 Batu yang selalu bergolek dalam sungai itu tiada dihinggapi lumut [Seseorang yang sering bertukar-tukar kerja sukar hendak mencapai kemajuan] Belayar bernakhoda. berjalan dengan yang tua. bercakap malam dengar-dengar [Perlu berhati-hati apabila memperkatakan sesuatu] Berfikir sebelum berkata. hendaklah dikaji dahulu dan lakukannya sampal selesai] Biar alah sabung. berkata dengan yang pandai [Lebih baik bekerja di bawah pimpinan ketua yang berpengalaman] Belum duduk sudah berlunjur [Belum memperoleh sesuatu yang dihajati tetapi sudah berasa gembira] Berbuat di alang. belayar di luar musim [Melakukan sesuatu bukan pada masa yang sesuai] Bercakap memandang-mandang.

Peribahasa| 16 Biar buruk kain dipakai. jangan tumpah [Biar rugi sedikit jangan rugi banyak] Buang yang keruh. jangan berkelahi kemudian [Berfikir baik-baik supaya tidak menyesal] Biar ditelan buaya. jangan pecah di mulut [Menyimpan rahsia] Biar penat badan. ambil yang jernih [Melupakan perkara yang tidak baik dan mengingati perkara yang baik sahaja] . jangan luka di belakang [Biar kalah selepas berlawan daripada kalah kerana melarikan diri] Biar mati anak jangan mati adat [Pegangan adat yang kuat sehingga sanggup anak menjadi korban] Biar mati di mata pedang. jangan dipagut ikan kecil (Biar kalah kepada orang yang kuat daripada kalah kepada orang yang lemah] Biar genting. jangan jatuh terhempas [Berhenti bekerja dengan kemahuan sendiri adalah lebih baik daripada dipecat] Biar lambat asalkan selamat [Membuat sesuatu kerja biarlah cermat dan berhati-hati] 501 Biar luka di dada. asalkan pandai mengambil hati [Biar miskin asalkan berbudi bahasa dan berhati mulia] Biar berkelahi dulu. jangan mati seperti tuma [Biar mati kerana membuat kebaikan danipada mati kerana membuat kejahatan] Biar pecah di perut. jangan putus [Biar rugi sedikit daripada rugi banyak] Biar jatuh terletak. jangan mati kena tendang [Biar mati mempertahankan kehormatan daripada mati dalam kehinaan] Biar mati seperti kutu. asalkan hati suka [Seronok membuat sesuatu kerja walaupun kerja itu susah] Biar putih tulang jangan putih mata [Sanggup mati daripada menyerah kalah] Biar senget. jangan tertiarap [Biar rugi sedikit danipada rugi banyak] Biar titik.

Peribahasa| 17

Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali [Berbuat baik biarlah sekadarnya tetapi perbuatan jahat jangan sekali-kali dicuba] Buruk dibuang dengan rundingan, baik ditarik dengan muafakat [Sesuatu masalah dapat diatasi jika pihak-pihakyangterlibat bersedia untuk berunding] Cermat masa banyak, jimat masa sedikit [Selalu berhati-hati dalam membelanjakan (menggunakan) sesuatu] Cicir dipungut, hilang dicari [jangan melakukan pembaziran] Dalam berselam, cetek bertimba [Sesuaikan sesuatu dengan keadaan] Daripada bersahabat dengan orang bebal, lebih baik berseteru dengan orang berakal [Bermusuh dengan orang pandai lebih elok daripada berkawan dengan orang yang bodoh] Daripada cempedak baiklah nangka [Lebih baik ada daripada tiada langsung] Daripada hidup bergelumang tahi, baik mati bertimbun bunga [Daripada hidup menanggung dosa, lebih baik mati meninggalkan nama yang baik] Daripada hidup bercermin bangkai, Iebih balk mati berkalang tanah [Lebih baik mati danipada hidup menanggung malu dan kehinaan] Duduk seorang bersempit-sempit, duduk banyak berlapang-lapang [Pendapat ramai lebih baik daripada pendapat individu] Elok bahasa kan bakal hidup, elok budi kan bakal mati [jika tutur katanya elok, seseorang itu akan disayang semasa ia hidup, jika budinya banyak, seseorang itu akan dikenang walaupun ia telah mati] Elok lenggang di tempat data [Bergembira haruslah pada tempat atau waktu yang sepatutnya] Gading pada gajah yang sudah keluar itu bolehkah dimasukkan pula? [Sesuatu yang telah dilakukan tidak dapat ditarik semula]

Peribahasa| 18

Genggam bara api biar sampa jadi arang [Apabila melakukan sesuatu pekerjaan yang susah, kita hendaklah bersabar dan menyempurnakan pekenjaan itu sehingga benjaya] Habis akal, baru tawakal [Sesudah habis segala khtiar barulah berserah kepada Tuhan] Habis alur maka beralu-alu [Jika persetujuan tidak dapat dicapal melalui rundingan, barulah gunakan paksaan] Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga [Budi baik seseorang tidakakan dilupakan walaupun orang itu sudah meninggal dunia] Hempas tulang berisi perut [Hidup akan senang jika rajin bekerja] Hendak belajar berenang dapatkan itik, hendak belajar memanjat dapatkan tupai [Hendak mempelajari sesuatu bidang, belajarlah dengan orang yang mahir dalam bidang itu] Hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa [Berbuat baik semasa masih hidup untuk diri sendiri dan masyarakat] Hilang geli kerana geletek [Sesuatu yang sudah biasa tidak berbekas kepada kita] Hujan tidak sekali jatuh, simpai tidak sekali erat [Sesetengah pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan sekali gus] Ingat sebelum kena, jimat (hemat) sebelum habis [Perlu berwaspada setiap masa supaya tidak terpedaya dan habis harta] Jalan di tepi-tepi, benang arang orang jangan dipijak [Kita hendaklah bersopan santun apabila berada di negara asing] Jalan peliharakan kaki, berkata peliharakan lidah [Berhati-hati dalam semua perkara] Jangan bagai orang patah selera, banyak makan [Pura-pura tidak mahu tetapi dalam hati sangat suka]

Peribahasa| 19

Jangan bawa resmi jagung, semakin berisi semakin tegak [angan sombong apabi ia mendapat sesuatu kelebihan] Jangan berebutkan tembikar pecah [Jangan berkelahi kerana berebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya] Jangan bermain di air keruh [Jangan ditiru perbuatan yang buruk] Jangan buat kerbau tanduk panjang [Jangan campuri urusan oràng lain] Jangan dibangunkan kucing tidur [Jangan diganggu musuh yang tidak berbuat apa-apa] Jangan dibiarkan sampai naik ke mata [Sesuatu perkara yang tidak balk jangan dibiarkan sampal melampaul batas] Jangan didengarkan siul ular [Kita harus tetap awas dan jangan pedulikan tipu muslihat musuh] Jangan difikir air pasang sahaja [Jangan harapkan nasib akan sentiasa baik]

Jangan difikir bengkok tebu, bengkok pula manisnya [Jangan disangka bahawa idea yang dikemukakan oleh orang yang jahat itu tidak baik] Jangan dilepaskan tangan kanan, sebelum tangan kiri berpegang [Jangan dilepaskan kerja yang ada sebelum mendapat kerja yang baru] Jangan diperlelarkan timba ke perigi, kalau tak putus, genting [Perbuatan yang tidak baik (jahat) jangan dibiasakan] Jangan ditentang matahari condong, takut terturut jalan tak berintis [Jangan buat orang yang berkuasa marah kerana kita yang akan menanggung padahnya kelak] Jangan lemparkan pancing tiada berumpan [Sia-sia mengharapkan sesuatu kalau tidak cukup syarat] Jangan mengukur baju orang di badan sendiri [Kita tidak boleh menyamakan kedudukan orang lain dengan kedudukan diri sendiri] Jangan puntung berasap jua

Peribahasa| 20

[Perselisihan (perkara) yang sudah selesai, Jangan diungkit-ungkitkan lagi] Jangan tercirit di periuk [Jangan berbuat angkara di tempat kita menumpang] Jika hendak beranak, ikutlah kata bidan [Mendengar nasihat pakar] Jika takut kamu dibenci orang, jangan kamu memerintah [Jika menjadi ketua, akan ada orang yang membenci kita] Jikalau menampi, jangan tumpah padinya [Berhati-hati apabila memilih sesuatu supaya tidak terbuang apa-apa yang baik atau berguna] Jikalau tidak dapat dibaiki, janganlah dipecahkan [Perkara yang tidak dapat kita selesaikan, janganlah kita kusutkan]

E).

Perbilangan

Perbilangan adat, banyak pengertian yang ditafsirkan, antaranya teromba, undang-undang yang tetap dan kata-kata adat. Menurut Aripin Said (1996), perbilangan adat adalah sebagai gundalan adat, iaitu ikatan puisi yang menyatakan adat lembaga atau asal usul adat lembaga khususnya terdapat dalam kalangan mereka yang memakai Adat Pepatih. Secara ringkasnya, perbilangan adat merupakan susunan adat dalam bentuk puisi (puisi adat) yang mencerita dan menerangkan sesuatu dan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau (adat/peraturan). Perbilangan adat ini berasal dan berkembang di daerah Minangkabau dan Palembang yang dikenali sebagai „Adat Minangkabau‟. Di Malaysia, perbilangan adat ini, banyak diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan, iaitu dipergunakan dalam Adat Pepatih. Seperti puisi lain, perbilangan adat diperturunkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke satu generasi. Menurut Alwi Salim (1983), perbilangan adat ini diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui ketua-ketua adat lembaga yang disebut „Buapak‟. Walaupun begitu perbilangan adat ini mengalami perubahan dan kesesuaian mengikut keadaan dan zaman, seperti pada zaman kedatangan Islam, perbilangan adat mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam seperti yang dibuktikan oleh perbilangan ini: Adat bersendi hukum Hukum bersendi Kitabullah Kuat adat, tak gaduhkan hukum Kuat hukum, tak gaduhkan adat

adat istiadat yang diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat. telah menyimpulkan ciri-ciri yang terdapat dalam perbilangan adat. Nor (1991). adalah: 1. makna yang kemas dan mendalam”. Menurut Za‟ba yang dipetik oleh Aripin Said (1996): “perbilangan adat merupakan puisi melarat yang tidak tetap timbangan suku kata dan rimanya. Puisi bebas yang tidak tentu jumlah baris.110) Manakala Siti Hawa Haji Salleh (1987). pantun dan lain-lain bentuk puisi dalam penyampaiannya. Isinya memuat hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang. menyatakan perbilangan adat sejenis puisi yang tidak tertentu bentuknya (sama seperti gurindam dan seloka). antaranya ialah untuk membicarakan susun lapis pemerintahan. gurindam. iaitu menggunakan gurindam. Manakala Mohd Yusof Md. menyebut perbilangan adat sebagai „peribahasa adat‟. Walaupun terdapat penyesuaian tetapi ciri-ciri masih dipertahankan. misalnya pantun.Peribahasa| 21 Ikut hukum. peribahasa dan lain-lain 3. muafakat Ikut adat muafakat. Namun ia tetap mempunyai susunan. Perbilangan adat ini berbentuk bebas. antara lain. (Abdullah Siddik 1975. fungsi dan tugas setiap ahli masyarakat. dinyatakan seperti berikut: Raja menobat di dalam alam Penghulu menobat di dalam luak Lembaga menobat di dalam lingkungannya Orang banyak menobat di dalam teratak. syair. rangkap. Berdasarkan perbilangan di atas. hubungan keluarga. Perbilangan adat juga mempunyai fungsi kepada masyarakatnya. (Za‟ba 1962. Terdapat sisipan berbagai puisi yang lain. dapat dikatakan perbilangan tersebut telah mengalami ciri-ciri keislaman. Beliau juga memberi contoh-contoh perbilangan adat untuk genre puisi yang digolongkan sebagai „gurindam‟. Perbilangan adat .242) Manakala Abdullah Siddik. antaranya: Kelebihan nabi dengan mukjizat Kelebihan umat dengan muafakat Bulat air kerana pembetung Bulat manusia dengan muafakat Air melurut dengan bandaraya Benar melurut dengan muafakatnya. rima atau jumlah perkataan dalam satu baris 2.

Falsafah. jenis bukti dan hukuman dan juga undang-undang sivil. 2. Kesimpulannya fungsi perbilangan adat terhadap masyarakatnya. kedatangan “bangau putih” iaitu orang Minangkabau yang me rantau ke Negeri Sembilan dan perhubungan mereka dengan “gagak hitam” iaitu orang asli Negeri Sembilan. 5. antaranya ialah: 1. ialah: 1. sebahagian besar perbilangan adat termasuk dalam kategori falsafah. 3. menurut Mohd Taib Osman (1975). antaranya: 1. digunakan dalam menguruskan undang-undang jenayah atau hukum pidana adat yang menyatakan jenis-jenis kesalahan.dipersetujui bersama Mengekalkan satu norma tertentu dalam masyarakat Menggambarkan corak dan pola hidup bermasyarakat. dalam konsep ini perbilangan adat menyatakan dengan jelas susunan pemerintahan adalah mengikut peringkat-peringkat berikut. Ini digambarkan dalam: Raja menobat di dalam alam Penghulu menobat di dalam luak Lembaga menobat di dalam lingkungannya Ibu bapa menobat pada anak buahnya Orang banyak menobat di dalam terataknya . iaitu dari peringkat rendah kepada peringkat tertinggi. Kata-kata istiadat. Konsep pemerintahan. Di bawa oleh dua Datuk bersaudara iaitu Datuk Temenggung dan Datuk Pepatih Nan Sebatang. Terdapat berbagai jenis perbilangan adat yang berasaskan sistem sosial Minangkabau. 2. Adat ini juga disebut “teromba”‟ iaitu lagu asal usul. iaitu susunan kata-kata khas untuk istiadat tertentu seperti pelantikan Penghulu. Memberi panduan/pendidikan Membentuk /membina masyarakat yang harmoni Satu cara kawalan sosial . Ini kerana katakata falsafah ini disisipkan ke jenis lain. mengenai pembahagian harta dan syarat pembahagian harta dan hak. Berkisarkan tentang konsep dan aspek yang diketengahkan dalam perbilangan adat dinyatakan oleh Alwi Salim (1983). meminang. 4. 4. Segalanya terjalin ke dalam satu sistem intelek yang menjadi asas kepada seluruh adat Minangkabau.Peribahasa| 22 juga untuk menyatakan bahawa setiap orang berguna dalam satu-satu masyarakat. perkahwinan. 6. Metos dan lagenda. 3. Menggambarkan pola pemikiran masyakat (kepandaian/kebijaksanaan). pembahagian harta dan sebarang majlis keramaian. iaitu menyatakan asal-usul adat dan alam Minangkabau. Undang-undang.

Kata Hikmat Kata hikmat merujuk kepada kata-kata punjangga. didengarkan perbilangan ini: Majlis di tepi air Mendesa di perut kenyang 4. masyarakat Adat Pepatih melahirkan perbilangan ini adalah mengikut susunan unilateral-matrilineal. Aspek adat istiadat. utamakan nisab sebelah ibu. tanggungjawab. pegangan dan juga perpaduan. Sehingga kini perbilangan adat ini masih digunakan oleh kelompok masyarakat yang mengamalkan tatacara Adat Perpatih. Mengikut Adat Perpatih harta pusaka diperturunkan kepada anak perempuan sahaja dan tanah pusaka tidak dibenarkan dijual atau digadai. Aspek sosial. Aspek ekonomi. F). memberi balas 3. Konsep keadilan.Peribahasa| 23 2. Yang mana Buapak dan Datuk Lembaga bertindak sebagai pemegang kuasa. dalam sistem ini perbilangan adat digunakan untuk pembahagian harta pusaka. Ia merangkumi pemilihan ketua dalam masyarakat. Sistem kewarisan. Diperturunkan kata-kata ini: Yang mencincang. iaitu dari pertunangan. perkahwinan. perbilangan adat dapat dikatakan sebagai bentuk puisi klasik yang juga intim dengan kehidupan masyarakat Melayu lama. Sebagai kesimpulannya. diperturunkan perbilangan ini: Yang buta penghembus lesung Yang pekak pelepas bedil Yang lumpuh penghuni rumah Yang kuat pembawa beban Yang bingung disuruh-suruh Yang cerdik lawan berunding 5. perbilangan adat ini tidak didasarkan kepada pembalasan tetapi didasarkan kepada pemulihan (restitution). Ini untuk menunjukkan bahawa masyarakat mempunyai taraf yang sama dan mesti dimuliakan. kata-kata perbilangan disusun indah dan menunjukkan bahawa kehidupan memerlukan ekonomi yang teguh. Kata hikmat dijadikan pedoman hidup dan percakapan umum. memapas Yang membunuh membangunkan Yang menjual. ulama atau orang bijak pandai. banyak menjurus kepada adat berumah tangga. Bentuknya ringkas tetapi mempunyai maksud yang benar dan . 6. penceraian sehingga kepada pembahagian harta. hak. pedoman.

contohnya “bahasa menunjukkan bangsa”. ” Dalam hal ini. pendek. Za‟ba juga menyebut tentang kategori yang sama sebagai lidah pendeta yang didefinisikan sebagai perkataan yang bijak. Hal ini kerana peribahasa berupaya untuk berkembang dan relevan dengan bahasa tersebut secara keseluruhannya.2 Bina peta minda untuk memudahkan anda membezakan antara jenis-jenis peribahasa. sedap. waktu tidak menanti kita” dan sebagainya. “bersatu teguh bercerai roboh”. Hasil penulisan tentunya akan menjadi lebih indah dan bermutu sekiranya dimuatkan dengan peribahasa yang tepat dan sesuai. Mengikut Kamus Dewan. peribahasa mempunyai kedudukan yang sama penting dengan aspek lain. dalam bahagian Sistem Bahasa. kata hikmat atau kata pujangga ialah perkataan orang bijak pandai yang mengandungi pengertian yang tinggi. jelas bahawa pembelajaran dan penghayatan peribahasa bertujuan meningkatkan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid. benar dan berisi. halaman xiv dinyatakan bahawa : “ Peribahasa…perlu diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. Kemahiran berbahasa ini pula akan diteliti dalam konteks kebolehan murid menggunakan peribahasa dalam aktiviti seharian dan penulisan. Pemilihan peribahasa… hendaklah mengutamakan falsafah. Dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat. Ini bermaksud ungkapan yang berupa nasihat. 8. pandang apa yang ia kata”. keperibadian dan nilai murn i masyarakat Malaysia. “maju bangsa maju negara” dan sebagainya. “kita mesti menanti waktu. Contoh yang lain juga seperti “ jangan pandang orang yang berkata. perkara v. AKTIVITI 8.Peribahasa| 24 dalam.… dan hendaklah diajarkan dalam konteks. .3 Peribahasa dalam Pendidikan Dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek Bahasa Melayu khasnya di sekolah. panduan dan peringatan serta dijadikan pedoman hidup.

Bagi mencapai tujuan ini. Justeru itu. perbuatan yang dilakukan adalah tidak bermoral. manakala murid begitu pasif sebagai penerima maklumat. Selain itu. sifat peribahasa yang hanya sesuai untuk keadaan tertentu telah menyebabkan minat dan kecenderungan untuk mempelajarinya menurun. guru perlu bijak memilih peribahasa yang akan diajar. Antaranya ialah kesukaran murid untuk mengingat sesuatu peribahasa ekoran sifat yang mempunyai pelbagai makna. Selain jumlah dan jenisnya yang banyak.Peribahasa| 25 Sehubungan itu. Sebaliknya. Menerusi pendekatan ini. Guru juga harus mengetahui maksud dan pengertian serta penggunaan peribahasa yang diajar kepada murid. . sebagai jalan penyelesaian adalah dicadangkan agar pengajaran peribahasa di dalam bilik darjah menggunakan pendekatan kontekstual. iaitu guru bertindak sebagai fasilitator. pengamatan perlu dilakukan mengenai hubungan antara perkara yang dibandingkan. murid perlu diajar mengenai ciri dan penggunaan peribahasa secara mudah dan tepat. Akibatnya murid akan berusaha menghafal peribahasa yang diberikan dan tidak menghayatinya sehingga mereka menganggap peribahasa adalah sesuatu yang sukar untuk dipelajari. Dengan cara ini. pengajaran berpusatkan guru turut menyebabkan pengajaran peribahasa tidak begitu berkesan. Ini kerana. mereka harus dirangsang agar menggunakan peribahasa dalam pelbagai situasi. murid tidak seharusnya digalakkan menghafal sesuatu peribahasa seperti yang lazim dilakukan sebelum ini. Namun begitu. Guru memberikan penjelasan mengenai maksud peribahasa. Dengan strategi pengajaran berdasarkan konteks ini. Berikut merupakan contoh pengajaran peribahasa menggunakan konteks situasi. Justeru itu. Peribahasa tersebut sebenarnya lebih sesuai bagi menyatakan perajurit negara yang berjuang mempertahankan tanah air atau pengorbanan yang suci dan bermakna. murid diajar menghayati peribahasa berdasarkan konteks dan situasi. beberapa halangan perlu dihadapi semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. “…Remaja di kawasan perumahan itu sanggup menggadai nyawa untuk berlumba haram walaupun telah diberi amaran beberapa kali oleh pihak polis” Jelas sekali peribahasa menggadai nyawa di atas diungkapkan dalam bentuk yang tidak tepat. diikuti dengan menyimpul makna yang simbolik dan terakhir dengan membuat penilaian terhadap ketepatan peribahasa berdasarkan konteks dan situasinya. Guru dicadangkan agar memilih peribahasa yang mudah dan biasa digunakan dalam masyarakat. peribahasa yang tepat bagi remaja yang berkumba haram seperti yang digambarkan dalam petikan tadi ialah menempah maut.

3. kemahiran lisan atau bercerita. Ayat contoh ini disediakan dalam susunan tatabahasa yang mudah bagi para pelajar memahami penggunaannya. kemahiran berfikir dan sebagainya. Tiap-tiap peribahasa diberikan erti dan juga ayat contoh. pemaksaan peribahasa dalam sesebuah karangan akan menyebabkan tujuan penggunaannya tidak tercapai. RUMUSAN Penggunaan peribahasa dalam pengajaran bahasa Melayu sangat bergantung pada daya kreativiti seseorang guru. Seseorang guru yang kreatif melihat peribahasa sebagai salah satu bahan pengajaran yang banyak mempunyai unsur-unsur pengajaran. untuk menggunakan peribahasa dengan baik. seseorang hendaklah betul-betul memahami peribahasa itu dan mengetahu tempat dan ketikanya peribahasa itu diperlukan. 4. KATA KUNCI 1. Guru yang kreatif boleh membina sendiri bahan bantu mengajar ini. Karangan dan pertuturan akan lebih menarik jika peribahasa adalah unsur gaya dalam pertuturan dan penulisan. teka-teki atau kuiz. Penggunaan peribahasa bertujuan untuk memperindah bahasa dan untuk menimbulkan daya tarikan atau kesan-kesan lain. Peribahasa boleh diaplikasikan dalam pelbagai kemahiran bahasa seperti penulisan karangan. terdapat cd/DVD yang dijual di pasaran berkaitan peribahasa yang sesuai digunakan khususnya di peringkat sekolah rendah. Kata Hikmat . kemasyarakatan.Peribahasa| 26 Peribahasa yang digunakan dalam karangan dan juga pertuturan sebenarnya bukanlah untuk keperluan makna. Peribahasa ini bertujuan untuk membantu para pelajar membuat pengertian yang tepat tentang sesuatu peribahasa supaya penggunaannya sesuai dengan konteks ayat atau karangan begitu juga penggunaanya dalam kehidupan seharian. kemahiran tatabahasa. Peribahasa Perumpamaan Pepatah Bidalan 5. Perbilangan 7. bagaimanapun bagi guru yang kesuntukan masa. dan sebagainya. Malah. Simpulan Bahasa 6. Pemaksaan akan menyebabkan karangan atau pertuturan itu tidak menarik. Peribahasa tidak wajar dipaksakan ke dalam konteks. Dengan kata lain. pemahaman. 2. Sesebuah karangan dapat difahami tanpa menggunakan peribahasa.

Abdullah Hassan. Kadir Ahmad. 2010.my/AbdullahHassan/ http://peribahasamelayu. Pantun Berkait.upsi.wikipedia.org/wiki/Peribahasa . 1964.com/ http://www.htm http://ms. Bagaimakah peribahasa dapat meningkatkan keperibadian seseorang? Fikirkan.tutor.my/stpm/peribahasa/peribahasa. Singapura: Malaysia Publishing Limited. Peribahasa dapat dijadikan sebagai bahan P&P Bahasa Melayu. http://blog. Peribahasa.edu.com. bagaimanakah caranya? RUJUKAN A. adakah peribahasa masih relevan dalam kehidupan moden hari ini? 2. 3. Pada pendapat anda.Peribahasa| 27 PENILAIAN KENDIRI 1. Pada pandangan anda.

dan menghuraikan jenis dan ciri-ciri laras bahasa. kuliah. anda diharapkan dapat: 1. ceramah. disertasi formal. Tuntasnya. pertuturan. wacana dianggap dapat memenuhi sesebuah ciri penulisan yang lengkap. atau percakapan -Hubungan secara umum. menjelaskan ciri-ciri wacana. menjelaskan jenis-jenis dan alat wacana. percakapan. menjelaskan definisi wacana. menjelaskan wacana bererti: -Ucapan. Di dalam wacana. Dalam bidang penulisan. 5. 2.Wacana dan Laras Bahasa| 1 UNIT 9 WACANA DAN LARAS BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. (1983) wacana bermaksud: -Hubungan fikiran dengan kata-kata. 3. 9.Keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasa merupakan suatu kesatuan .1 Definisi Wacana Menurut KAMUS WEBSTER. terkandung koheren dan kohesi di samping kewujudan penanda-penanda wacana tertentu bagi menghasilkan sesebuah penulisan yang lengkap. keseluruhan tutur yang . Ini kerana. 4.0 PENGENALAN Wacana merupakan sebuah kesatuan lengkap melebihi batas-batas ayat. khutbah KAMUS DEWAN EDISI BARU (1993). 9. ekspresi idea-idea atau gagasan-gagasan. kewujudan wacana menentukan kelangsungan sesebuah penulisan yang baik dan bermutu. wacana menyediakan kesemua ciri yang melengkapi bagi sesebuah penulisan. menjelaskan perbezaan koheren dan kohesi. terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan -Risalah tulisan.

Terlengkap / terbesar / tertinggi kedudukannya 3. novel. sejumlah ayat.1 Sila berbincang dengan rakan . seperti ertukaran-pertukaran percakapan atau teks-teks tertulis. ayat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. dan sebagainya). yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat. Mempunyai permulaan dan penutup AKTIVITI 9. Satuan bahasa 2. Kesimpulan daripada takrifan-takrifan di atas terdapat lapan unsur penting wacana . Teratur / tersusun rapi / rasa koheren (kepautan) 5. Berkesinambungan 6. buku. Dengan kata lain. cerita. paragraf. Mengatasi ayat / klausa 4. perenggan. bab. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. MICHAEL: Wacana merupakan kesatuan bahasa yang lebih besar daripada ayat atau klausa. CARLSON: Wacana ialah rentetan ujaran yang berkesinambungan dan gramatis serta tersusun rapi. HENRY GUNTUR TARIGAN: Wacana ialah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yangg mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. siri buku (cerita) dan sebagainya. ensiklopedia. Dalam bentuk lisan / tulisan 8. HARIMURTI KRIDALAKSANA: Wacana ialah satuan bahasa terlengkap. iaitu: 1. buku. dialog. ASMAH HAJI OMAR: Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. .Wacana dan Laras Bahasa| 2 STUBBS. yang disebut teks bagi wacana adalah ayat bagi ujaran. wacana merupakan unit-unit linguistik yang lebih besar daripada ayat atau klausa. cerpen. Secara ringkas. ceraian. Rasa kohesi (kesepaduan) 7. dalam hierarki tatabahasa merupakan satuan tatabahasa tertinggi atau terbesar.

mempengaruhi pemilihan laras bahasa. 6. Kepentingan wacana dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. rasmi atau tidak rasmi. penggunaan dialek. ayat. Bermaklumat: tiap-tiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang tidak terdapat dalam ayat sebelumnya.penggunaan ayat. Diterima khalayak/audiens: penerimaan tinggi jika pembaca atau pendengar memahami sepenuhnya wacana itu dan mempunyai tujuan yang sama. 9. Ciri-ciri wacana yang paling dominan dalam melakari penulisan yang baik. Berdasarkan media penyampaian: wacana lisan dan tulisan 2. 2. Mempunyai koheren (pertautan: ayat dengan ayat. AKTIVITI 9. 2. Berlandaskan hubungan: penutur dengan pendengar. Mempunyai gaya: bersahaja atau tidak bersahaja.2 Ciri-ciri Wacana : 1. mempunyai kohesi (kesepaduan): ketepatan seluruh isi-isi yang dikemukakan fokus kepada tajuk atau isu yang diketengahkan. 7. Berdasarkan bentuk: wacana prosa. 3. penulis dengan pembaca. Berdasarkan pengungkapan: wacana langsung dan tidak langsung 3. 9. 4.Wacana dan Laras Bahasa| 3 1.2 Buat perbincangan berikut: 1. 9.3 Jenis-jenis Wacana 1. 8. perenggan dengan perenggan lain dan isi dengan isi yang lain. Mempunyai andaian dan inferens: inferens memberikan maklumat baru kepada andaian. Takrifan wacana dalam penghasilan sesebuah penulisan. puisi dan dramai . 5. Mesti memasukkan maklumat yang tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat yang ada dalam ayat sebelumnya. mempunyai tujuan bagi menentukan jenis wacana.

Suami sakit kerana isteri meninggal dunia. . serta syarat kewacanaannya yang lain.ia dapat digunakan dengan pelbagai alat wacana. Contohnya: i) ii) Suami sakit dan isteri meninggal dunia. Hubungan akan menjadi jelas sekiranya diberi kata penghubung dan menjadi wacana seperti berikut. Adakah ia satu hubungan penambahan. Alat-alat gramatikal yang dapat digunakan untuk membuat sebuah wacana menjadi kohesif antaranya ialah: Pertama penghubung ialah alat untuk menghubungkan bahagian-bahagian ayat atau menghubungkan perenggan dengan perenggan yang lain. terdapat konsep. Oleh itu dapatlah disimpulkan bahawa wacana itu tidak koherens. Untuk mendapatkan wacana yang kohesif dan koherens.Wacana dan Laras Bahasa| 4 Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hirarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Pensyaratannya akan dapat dipenuhi sekiranya wacana itu sudah terbina yang disebut kekohesian. Wacana itu tidak kohesif kerana kata ganti nama diri dia tidak jelas untuk menunjukkan kepada siapa. baik yang berupa aspek gramatikal maupun yang berupa aspek semantik atau gabungan kedua-dua itu sekali. Dengan itu penggunaan kata hubung ini menjadi ayat lebih eksplisit dan menjadi jelas jika dibandingkan dengan ayat tanpa kata hubung seperti ayat: Suami sakit. gagasan. Sebagai satuan bahasa yang lengkap. Apabila wacana itu kohesif. AKTIVITI 9. 9. sama ada Fadil atau Nizam yang ingin membeli kamus tersebut atau perkataan dia itu merujuk kepada kedua-duanya sekali.3 1. Ulas tentang cara menjadikan sesebuah penulisan yang lengkap berdasarkan jenis-jenis wacana. fikiran atau idea yang utuh. akan terciptalah kekohesian iaitu isi wacana yang benar. iaitu adanya keserasian hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam wacana tersebut. Dia ingin membeli Kamus Dewan yang terbaharu. Contohnya: Fadil dan Nizam pergi ke kedai buku. yang boleh difahami oleh pembaca dan pendengar tanpa sebarang keraguanpun. sebab dan akibat atau hubungan kewaktuan.4 Alat Wacana Sesuatu wacana akan disebut baik sekiranya wacana itu kohesif dan koherens. hubungan antara ayat pertama dan yang kedua tidak jelas. Ini bererti wacana dibentuk dari ayat atau ayat-ayat yang memenuhi syarat gramatikal. Pada wacana ini. Isteri meninggal dunia. Jika ayat tersebut ingin ditujukan kepada kedua-duanya seharusnyalah perkataan dia digantikan dengan perkataan mereka.

kerana terlalu banyak menggunakan kata. . Dan yang gadis itu bernama Nora berasal dari Pulau Pinang. Contohnya Semalam hari hujan dengan lebat sekali. sesebuah wacana yang kohesif dan koheren dapat juga dibuat dengan bantuan pelbagai aspek semantik. Contohnya i) ii) iii) iv) Pelajar-pelajar tingkatan lima mula memasuki dewan peperiksaan.5 PENANDA PENGHUBUNG Selain dari keupayaan gramatikal. Antaranya: Pertama. Yang di hujung sana namanya Nizam berasal dari Kuala Lumpur. Dengan ellipsis. Dengan itu ayat-ayat itu saling berhubungan. kerana tidak diulang bahagian yang sama. iaitu menghilangkan beberapa bahagian tertentu yang sama yang terdapat ayat yang lain. Oleh sebab itu isteri meninggal dunia. Dengan menggunakan kata ganti diri sebagai rujukan anafora. Melainkan digantikan dengan kata ganti diri itu. nya. Setiap ayat tersebut berdiri dengan sendirinya. Contohnya: Kawan saya berbaju biru itu namanya Fadil. menggunakan kata hubung pertentangan pada ayat yang kedua yang terdapat di dalam wacana itu. Mereka tenang untuk menjawab soalan peperiksaan. dan penghilangan itu sendiri menjadi alat penghubung dalam wacana tersebut.Wacana dan Laras Bahasa| 5 iii) iv) Suami sakit. sedangkan isteri meninggal dunia. Hari ini cerah pula. itu sebagai rujukan anafora. Kedua. menggunakan ellipsis. 9. AKTIVITI 9. Tunjukkan bagaimana alat wacana dapat menjelaskan kekaburan yang berlaku dalam sesebuah penulisan. Beberapa orang cuba untuk menyelamatkannya. dan kelihatan tidak ada perhubungan antara ayat yang satu dengan yang lain.4 1. wacana itu kelihatan lebih efektif. Tanpa ellipsis wacana tersebut kelihatan tidak efektif. Dengan itu. kata yang menggunakan kata ganti diri dia.ini. Suami sakit. Awan tebal menutupi langit. kalimat yang sama tidak perlu diulang. mereka. dia berasal dari Perak. Ketiga. Itu tanda hari nak hujan. Fadil lemas di sungai.

seperti seminggu tidak makan. contohnya Dia malas. menggunakan hubungan generik-spesifik atau spesifik generik contohnya Kerajaan telah cuba untuk menambah bilangan kenderaan awam dan sedaya upaya mengurangkan jumlah bilangan kenderaan peribadi. Kebakaran sering terjadi di Kuala Lumpur. menggunakan hubungan sebab-akibat. Wajarlah jika ia gagal dalam peperiksaan. Retorik menjadi komponen yang penting bagi wacana. Keenam. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja.Wacana dan Laras Bahasa| 6 Kedua. Contohnya Lapar sungguh lagaknya. Tingkat- . menggunakan hubungan tujuan di dalam isi sesebuah wacana. Dia tidak mahu terjadi seperti dirinya. dapatlah disimpulkan bahawa satu tahap yang lebih kecil akan membentuk satuan yang lebih besar. Klausa seterusnya membentuk ayat. Kelima. Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. Seringkali dia ponteng kelas. Dengan itu fonem akan membentuk morfem lalu morfem akan membentuk kata kemudian kata akan membentuk frasa selanjutnya frasa membentuk klausa. binaan serta konstruksinya. Contohnya malam. menggunakan hubungan antara ayat antara kedua-dua ayat tersebut. Dan akhirnya ayat akan membentuk wacana. Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. contohnya Kelima-lima orang anaknya telah bersekolah. menggunakan hubungan rujukan yang sama pada ayat atau pada dua ayat dalam satu wacana. Sintaksis pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa. Keempat.Ia tidak mengira waktu sama ada siang atau HIERARKI SATUAN WACANA WACANA AYAT KLAUSA FRASA KATA MORFEM FONEM Berdasarkan rajah di atas. Ketiga.

pertuturan. tubuh . miring. .Wacana dan Laras Bahasa| 7 tingkat fonem. klausa. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. pendahuluan b. aartikel.isi. eksposisi (pendedahan) atau penghujahan. usur-unsur paralinguistik (tanda bacaan. penutup d. kesatuan fikiran yang utuh. khutbah) atau tulisan (seperti surat. dan ayat merupakan peringkat bentuk. frasa. Sesuatu wacana merangkumi: i. jadual. graf. Wacana mempunyai penanda. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. morfem. deskriptif (pengambaran). berkesan. juga dikenali sebagai penanda wacana. Hubungan ini dapat digambarkan seperti berikut: Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. menarik. novel. peta dan statistik. 9. manakala wacana merupakan peringkat fungsi. percakapan' ii. Ia melebihi tingkat ayat. ucapan. cetakan tebal. munasabah. Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . logik. cerpen). garis tebal) c. iaitu sama ada naratif (pemerian). kata.

selepas itu. Urutan 3. tambahan pula. akhir kata. perkaitan itu dinyatakan . Contoh: (a) Apakah yang dilakukan oleh Ahmad? (b) Dia memukul anaknya. Waktu 8. sebaliknya. akhirnya. seperti juga. sesuai dengan. sungguhpun. kesimpulannya. sememangnya. kemudian daripada itu. lantaran. oleh itu. jadi. rumusannya. KOHESI DAN KOHEREN Kohesi merupakan hubungan perkaitan antara proposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur gramatikal dan semantik dalam ayat yang membentuk wacana. sesungguhnya. lambat-laun. tentulah. ketika. sebagai. bersebelahan dengan. Contoh 5. seperti yang diterangkan. pada mulanya. lama-kelamaan. di samping. seterusnya. iaitu. Tambahan 2. bertentangan dengan. yakni. selanjutnya. kemudian. bak kata.Wacana dan Laras Bahasa| 8 Fungsi 1. akhirnya. sewajarnya. pertama. bagai. Proposisi dalam ayat (a) berkait dengan proposisi dalam ayat (b). Pada ayat (d). tetapi. kemudian. Sebab dan kesan 9. apabila. dan perkaitan itu diwujudkan dalam bentuk penggunaan kata ganti nama dia yang merujuk Ahmad. umpama. Penyataan semula 4. Rumusan 6. Pengesahan Contoh dan. sebenarnya. laksana. serta. namun begitu. selepas. sebagai kesimpulan. (c) Apakah yang dilakukan oleh Ahmad? (d) Jahanam itu memukul anaknya. contohnya. seterusnya. tambahan lagi. macam. bertentangan dengan. sama juga dengan. Pertentangan 11. sebab itu. Tempat 7. ibarat. Bandingan 10. serupa dengan. fasal. justeru itu. dengan itu. lagi. dengan kata lain. walau bagaimanapun. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. semasa. seperti. kedua. pastilah.

Perbezaan Kohesi dan Koheren Perbedaan antara kohesi dengan koheren itu menunjukkan bahawa terdapat wacana yang sekali gus hadir kohesi dan koherensi. tetapi tidak secara nyata memperlihatkan perkaitan gramatikal atau semantik. biar aku sahaja yang menjawabnya. Perkaitan itu juga dapat dilihat pada kata kerja dilakukan dan memukul yang mempunyai kesinambungan makna. Sementara ayat (c) dapat ditafsirkan sebagai OK! Kalau begitu. Contoh: (a) Anak penyair terkenal itu semakin besar. perkaitan antara proposisi tetap wujud. (b) dan (c). Ini dibantu pula oleh kehadiran kata lain seperti laut yang membawa implikasi bahawa orang yang turun ke laut pada waktu subuh untuk menangkap ikan ialah nelayan. Dan terdapat juga wacana yang hadir koherensi. Demikian juga Pak Abu dan nelayan memiliki acuan yang sama. Jef! (b) Aku sedang mandi. Untaian ayat yang kohesi tetapi tidak koherensi tidak mungkin membentuk suatu wacana. Yang penting. Contoh: (a) Angkat telefon itu. Contoh: (a) Siapakah yang dipukul oleh Ali? (b) Ali memukul budak kecil itu. Gadis itu kini belajar di sekolah asrama penuh. Oleh itu. Ayat (b) dapat ditafsirkan sebagai bentuk pendek daripada ayat Aku sedang mandi. iaitu Ahmad. Koheren juga merupakan perkaitan antara proposisi. Sesuatu wacana tidak mungkin kohesi tanpa koherensi. tetapi tidak kohesi. kata yang digantikan dan kata pengganti menuju pada rujukan yang sama. Hubungan ini dikatakan kohesi. Sehingga dapat dirumaskan bahawa Pak Abu dan nelayan ialah orang yang sama. aku tidak dapat menjawab telefon itu.Wacana dan Laras Bahasa| 9 dengan frasa jahanam itu yang dalam konteks normal mempunyai rujukan yang sama. dan kerananya juga mewujudkan koherensi. (b) Pak Abu telah turun ke laut pada waktu subuh lagi. Anak penyair terkenal itu dan gadis itu mempunyai rujukan yang sama. Mat! (c) OK! Dalam wawancara di atas (a). Mat!. tetapi perkaitan itu tidak secara eksplisit (nyata) dapat dilihat daripada ayat yang mengungkapkannya. Kohesi biasanya diwujudkan melalui penggunaan kata yang maknanya berbeda dengan makna kata yang ditujukkannya. . Nelayan yang rajin dan gigih itu bekerja dengan tidak mengenal jemu.

Dalam ayat di atas.6 Laras Bahasa Laras J bahasa dikaitkan dengan kesesuaian dengan bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. Dalam ayat (b). Bina peta minda yang memperlihatkan kepentingan koherens. jawapan yang diharapkan ialah orang yang dipukul Ali. Anafora ialah hubungan antara kata ganti nama yang mengaju kepada kata sebenar. Katafora ialah hubungan antara kata ganti nama dengan nama sebenar yang mengikutinya. dia mengaju kepada kata emak. kata ganti nya mengacu kepada kata berikutnya. Busro diajak mengelilingi bandar Kajang. ayat (b) seharusnya berbunyi budak kecil itu (yang dipukul oleh Ali). Tetapi tidak koherensi kerana fokus pertanyaan ayat (a) ialah siapa. Dalam ayat (a). (b) Halim membeli motosikal baharu. Halimah menjelajah Malaysia. sesuatu . Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang wacana digunakan. Dalam keadaan biasa. Ini dinamakan hubungan anafora.Wacana dan Laras Bahasa| 10 Ayat (a) dan ayat (b) menunjukkan bahawa terdapat perkaitan antara gramatis dengan semantik. Bina peta minda yang memperlihatkan kepentingan kohesi.5 1. Anafora dan Katafora Anafora dan katafora ialah sejenis hubungan atau pertautan dalam wacana. Contoh: (a) Dengan keretanya itu. 2. Oleh itu. Contoh: (a) Apakah yang dipandang oleh emak? (b) Dia memandang bulan di langit. dan bukannya Ali memukul budak kecil itu. 9. tetapi Halim. kata ganti nya tidak mengacu kepada Busro. dan dengan motosikalnya itu. iaitu Halimah. AKTIVITI 9.

cara penyampaian. iaitu tajuk wacana. adakah ucapan itu disampaiakn dalam majlis yang formal yang dihadiri oleh orang- . penutur. sukan dan sebagainya. sama ada ia merupakan wacana syarahan atau ucapan. Contoh: Ayat aktif dan ayat pasif. Tiga Dimensi Laras (Halliday) merujuk kepada bidang yang diperkatakan seperti biologi. Laras dipengaruhi oleh latar. jika wacana merupakan ulasan selari perlawanan bola sepak . perbahasan dan khutbah atau doa? JIka tulisan sama ada ia esei. ucapan. Bidang-bidang ini menentukan kosa kata dan istilah serta jenis ayat dan ragam ayat yang digunakan. peserta dan tujuan. politik. Gaya penyampaian Misalnya. memorandum atau iklan? mengimbangi sama ada suatu ucapan berkenaan disampaikan dalam situasi formal atau tak formal. ayat bias dan ayat songsang. dan gaya penyampaian. sukan. pendidikan. Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi. rragam ayat aktif dengan ayat tunggal yang pendek-pendek banyak digunakan supaya sesuai dengan tempo perlawanan bola sepak berkenaan. Tajuk wacana Sama ada wacana berkenaan disampaikan secara lisan atau tulisan. sains.Wacana dan Laras Bahasa| 11 Contoh dalam bidang agama. Terdapat tokoh bahasa yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi. Jika wacana merupaan wacana ilmiah. Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa. matematik dan sebagainya. surat rasmi atau surat peribadi. perubatan. maka ragam ayat pasif banyak digunakan untuk memberikn fokus kepada perkara yang dibincangkan. Sebaliknya. laporan. dan panjang pendek ayat akan menghasilkan laras yang berbeza. Cara penyampaian Jika lisan.

Ayat ayat sederhana. maklumat dan pemujukan (rencana. Pembeza utama yang membezakan antara laras biasa dengan laras khusus ialah:    kosa kata atau istilah tatabahasa gaya Laras Bahasa Biasa Tidak melibatkan bidang tertentu. Laras khusus pula merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar (rencana. ringkas dan padat. sebagainya. mudah difahami. encana) dan maklumat dan pemujukan (rencana. tiada istilah teknikal. predikat. pengetahuan dan penerangan (syarahan. surat kiriman dan diucapkan sama ada pengguguran subjek. contohnya: Dilarang memijak rumput. . Laras bahasa biasa terbahagi kepada formal dan tak formal. objek. iaitu laras biasa dan laras khusus. Laras Bahasa Biasa Formal/Rasmi Tak Formal Berlaku proses pengguguran dalam ayat-ayat yang Digunakan dalam majlis rasmi. berita sukan).) Laras biasa ialah laras bahasa yang yang digunakan unuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti bidang hiburan (laporan sukan. kurang kata pinjaman. buku). berita sukan). Laras biasa ialah laras khusus yang digunakan untuk masyarakat umum seeprti bidang hiburan (laporan sukan. iklan). iklam). pengetahuan dan peneranangan (syarahan. Struktur ayat mudah. rencana).Wacana dan Laras Bahasa| 12 orang kenamaan atau dif-dif? Jenis dan Ciri Laras Bahasa Laras bahasa dapat digolongkan kepada dua golongan besar. laporan.

Percuma Satu (f) Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan. atau mengubah sikap dan melakukan tindakan.04 bilion. ilustrasi dan sebagainya. dengan potensi modal pasaran terkumpul bernilai RM17.Wacana dan Laras Bahasa| 13 .my 23 Julai 2011) . (g) Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama (h) Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai (i) Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin Z. Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut: (a) slogan: Kami Ada Cara (b) Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual/Disewa (c) Perkaitan Konsep: Artis X dengan Tilam Jenama Y (D) Perisytihran: Waja dengan Aksesori Lengkap (e) Kaedah Umpan: Beli Satu.com. Ia adalah jauh lebih tinggi berbanding hanya satu IPO diluluskan pada suku pertama dan tiga pada suku kedua tahun lalu. tender. justeru mencerminkan kerancakan semula aktiviti penjanaan modal di pasaran tempatan. Laras Bahasa Perniagaan Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu. laporan dan sebagainya . (Sumber: http://www. disokong pula oleh gambar. Contoh laras perniagaan: SURUHANJAYA Sekuriti Malaysia (SC) meluluskan sembilan permohonan melaksanakan tawaran awam permulaan (IPO) untuk penyenaraian di Bursa Malaysia dalam tempoh suku kedua lalu.bharian. Digunakan dalam iklan. lukisan. grafik.

mempunyai istilah sendiri seperti Argumantum ad baculum. habeas corpus dan sebagainya.my 23 Julai 2011) Laras Bahasa Undang-Undang Tiada gambar. nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab.000 gen dalam DNA manusia. Contoh laras bahasa akademik: Bagi tempoh 1990 hingga 2003. Azran Rahmat dan kerajaan Malaysia sebagai defendan pertama hingga keempat. Sejak itu banyak penyelidikan berkaitan pemetaan genetik dilakukan di seluruh dunia. penulis perlu mengikut fornmati tertentu seperti perlu ada catatan bibiliografi (rujukan). kiasan dan sebagainya. graf. satu lagi projek genetik menyusul iaitu Projek Variasi Manusia atau Human Variome Project (HVP). pendebungaan dan sebagainya.bharian. anggota polis. Di Amerika Syarikat.com. selaku plaintif mendakwa dia telah ditangkap secara salah dan tidak sah oleh polis pada pukul 10 pagi. Dalam saman yang difailkan pada 16 Ogos tahun lalu. metafora. Contohnya ialah fotosintesis. peribahasa. pemetaan genetik yang dikenali sebagai Projek Genom Manusia (HGP) sudah bermula.com. Bersifat teknikal. (Sumber: http://utusan.my/ 23 Julai 2011) .000 ke 25. mengawan. 55. pecutan. dan biasanya perlu dihafal. misalnya penulisan tesis. matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan. komunikasi. Mohd. 45. Menggunakan istilah-istilah yang khusus kepada bidang. Plaintif menamakan Awang. 9 Mac 2010 sehingga keesokan harinya. teknologi. Mazlan. HVP dicetuskan oleh Profesor Richard Cotton dan berpangkalan di Australia. Ia adalah satu inisiatif global bagi mengumpul data-data genetik manusia bagi tujuan merawat penyakitpenyakit yang berkaitan dengan mutasi gen. Selepas HGP. Contoh laras undang-undang: Hakim Datuk Akhtar Tahir memutuskan menolak dengan kos saman tersebut setelah Mazlan gagal membuktikan unsur-unsur konspirasi seperti yang didakwa dalam pernyataan tuntutannya. Dalam penulisan ilmiah. Felda. simili. HGP berjaya merekodkan antara 20. (Sumber: http://www.Wacana dan Laras Bahasa| 14 Laras Bahasa Akademik Meliputi pelbagai bidang seperti sains.

dan lain pula daripada struktur teks esei dan karya ilmiah. Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilanganbesar pembaca akhbar. preskriptif. pengulangan. simile. peribahasa. mengandungi beberapa klaausa. Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baikialah. puitis dan hidup. d. dramatik dan puitis. bunga-bunga bahasa dan sebagainya. . ambiguiti dan sebagainya. istilah teknik. Ayat yang panjang. dan sebagainya haruslah dielakkan. Contoh laras akhbar: SUBANG 22 Julai – Prestasi cemerlang pasukan Malcon East 6 (ME 6) sepanjang berkhidmat selama sembilan bulan di Lebanon berjaya menjulang nama Angkatan Tentera Malaysia (ATM) di peringkat antarabangsa. pemilihan kata c.Wacana dan Laras Bahasa| 15 Laras bahasa media Berita sebagai satu wacana mempunyais truktur teks yang tersendiri. Beberapa ciri bahasa sastera: a kreatif dan imaginatif b. dialog.my/ 23 Julai 2011) Laras Bahasa Sastera Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. metafora. personifikasi. ilusi. deskriptif. menggunakan petikan. menggunakan bahas tersirat: perlambangan. baasa yang digunakan mudah. metafora. gaya tulisan yang jelas dan ketiga. Bahasanya boleh dalam bentuk naratif. (Sumber: http://utusan. kiasan. maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orang ramai. pertama. Timbalan Panglima Tentera Laut.: monolog. pasukan itu mendapat pujian pelbagai pihak berdasarkan prestasi mereka sepanjang bertugas di negara itu. malah. lain daripada struktur teks cereka. mementingkan penyusunan. kedua. Laksamana Madya Datuk Mohammed Noordin Ali berkata. perbandingan. isi tulisan mestilah tepat. kisan. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai.com.

Kedinginan cuaca pada pagi yang amat dingin seperti tidak mampu menenangkan hatinya. Kalau dia terus bersabar dan yakin pada pembedahan itu nanti. Contoh laras sastera: DIA memandang ke luar jendela yang berlangsir ungu muda.my/bharian/articles/Cerpen_Virus/Article 23 Julai 2011) Laras Bahasa Agama Mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab Diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis. keagungan Allah melalui kalam-Nya ini juga apabila dibaca dapat melembutkan hati dan membuka hidayah seperti berlaku kepada ahli syair terkemuka. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa. dia akan selamat.com. Diselamatkan oleh pakar bedah yang hebat. dia merasakan dalam dirinya ada air kekusutan berkocak hebat. Membuatkan dia penat. Amat penat. penawar kepada segala penyakit hati seperti syirik dan nifaq.bharian.com. Terucap lancar pada lidah seorang lelaki 60 tahun. (Sumber: http://www. dan Bidang Ciri-ciri Laras Bahasa Perniagaan (Sumber: http://www. tertabur di jalan raya dan bangunan di depan banglo mewah tiga tingkat. Melihat cebisan-cebisan putih yang gugur dari langit. Pembudayaan Contoh Analisis:membaca al-Quran juga tidak terhad kepada satu-satu tempat. dia masih bertahan dengan perasaan yang dipikul berat. keadaan atau masa saja. Contoh laras agama: Al-Maraqhi dalam tafsirnya mengatakan. Dia merasakan ia seperti tepung yang keluar dari ayak. Ia boleh dibudayakan termasuk di tempat kerja.bharian.Wacana dan Laras Bahasa| 16 e. semua usaha perlu dihidupkan dalam organisasi kerana mukjizat kehebatan kemuliaan al-Quran kesannya sangat mendalam kepada jati diri. Bahkan. ayat ini secara ijmalnya menunjukkan al-Quran itu penawar kepada manusia dalam empat perkara iaitu nasihat yang baik. Sebagai pengurus atau majikan. Namun. Ia bagaikan dihangatkan oleh suatu perasaan yang menjarumi fikirannya. Lalu terusik pada jiwa. Thufail bin Amr dan Saidina Umar bin al-Khattab untuk memeluk Islam. Di tengah-tengah fikirannya yang keruh. Dia sendiri terpegun dengan keadaan cuaca yang tidak pernah berlaku dalam sejarah Daerah Mawar Merah. petunjuk jalan kebenaran dan rahmat bagi mereka yang beriman. 1.my 23 Julai 2011) . Fikirannya berlari lagi pada dua ayat panjang.

perindustrian. perbankan. perakaunan. Perbendaharaan Kata  Istilah khusus (penanda laras). komposit  Istilah umum: tetapi diberi pengertian khusus (merujuk bidang ekonomi) untung susut tempoh hutang runcit tunai 3. Penggunaan laras bahasa perniagaan dalam bahasa Melayu amat penting. cek palang harga mutlak. baki debit anggaran kos.   Penggunaan bahasa Melayu terpaksa bersaing dengan bahasa Inggeris. eksport saham urus niaga. antaranya: agihan jualan.Wacana dan Laras Bahasa| 17  Biasanya digunakan dalam dunia korporat. khususnya bidang perusahaan. agensi pemasaran. 2. francais. kredit. perniagaan dan perdagangan. Tatabahasa  Morfologi (kajian terhadap perkataan) Kata-kata umum (kata tunggal) bahasa Melayu boleh menjadi katakata khusus (bidang perniagaan) apabila menjadi kata terbitan. khususnya dalam aspek komunikasi memandangkan ekonomi negara menjelang abad ke-21 akan berasaskan perindustrian dan perusahaan. Contohnya: Kata Umum Istilah .

Wacana dan Laras Bahasa| 18 wang ratus lebih pasar pegang dagang kewangan peratus lebihan pasaran pemegang dagangan  Akronim Contohnya: EPU – Unit Pembangunan Ekonomi EON – Edaran Otomobil Nasional BSN – Bank Simpanan Nasional BSKL – Bursa Saham Kuala Lumpur  Kata Majmuk Contohnya: kos jualan untung bersih modal tetap lebih asset harta semasa sebut harga  Sintaksis (kajian terhadap ayat) Kebanyakan ayat-ayat yang digunakan jenis ayat penyata. Contohnya: Bank Simpanan Nasional (BSN) mencatatkan prestasi di luar jangkaan apabila mengaut keuntungan sebelum cukai bagi . iaitu ayat-ayat yang memberi keterangan tentang sesuatu hal.

Contohnya: 1. Kecenderungan menggunakan ayat majmuk.Wacana dan Laras Bahasa| 19 setengah tahun pertama. Paling ketara ialah pendaftaran baru bagi kereta. bagaimana mereka memastikan bahawa nilai sebenar syarikat tergambar dalam pasaran saham agar mereka tidak akan mengalami sebarang kerugian apabila menjual saham mereka. Fungsi kata pemeri tersebut untuk kejelasan dan pemahaman ayat dengan lebih mudah. Contohnya: Ayat Aktif KDNK merupakan petunjuk ekonomi yang paling penting Ayat Pasif Kesan teus dirasai oleh pengeluar segmen kereta yang lebih mahal. 2.754 juta bagi tahun lalu. Jualan runcit adalah dijangka akan meningkat. khususnya penggunaan ayat pemeri yang menggunakan kopula “adalah” dan “ialah” walaupun unsur ini tidak wajib digunakan dalam bahasa Melayu. Menggunakan ragam ayat yang seimbang. iaitu ayat yang mendukung beberapa isi dalam satu ayat untuk menimbulkan kelancaran dan kesinambungan wacana. . iaitu menggunakan ayat aktif dan ayat pasif yang sama banyak dalam teks ekonomi. Struktur ayat juga jelas memperlihatkan pengaruh bahasa Inggeris. lebih RM70 juta dan mengatasi keuntungan sebanyak RM 47.Contohnya: Seandainya pemegang saham berjaya mengawal pihak pengurusan (sudah tentu dengan kos yang tinggi).

Preposisi PENILAIAN KENDIRI 1. Katafora 8. Inferens 4. Bersifat formal dan mempunyai perkataan.Wacana dan Laras Bahasa| 20 4. Kohesif 5. graf statistik dan sebagainya. 3.6 Nyatakan kepentingan laras bahasa dalam sesebuah penulisan. istilah susunan frasa. . sesuai dan tepat serta boleh menyampaikan maksud dan pengertian dengan berkesan. RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan kepentingan wacana dan laras bahasa dalam sesebuah penulisan. Koherens 2. Bina dua contoh ayat yang memperlihatkan laras bahasa iklan. seseorang pelajar dapat menggunakan pengetahuan tersebut ke arah menghasilkan sebuah penulisan yang bermutu tinggi. Anafora 7. dan ayat yang baik. Eksplisit 6.  AKTIVITI 9. Generik 10. KATA KUNCI 1. Dengan contoh-contoh. iaitu laras bahasa yang mengungkapkan ilmu. 2. graf dan carta. Gaya Bahasa   Berbentuk ilmiah. Ellipsis 9. tunjukkan bagaimana penanda wacana tertentu dapat menjadikan ayat yang gramatis. Jelaskan beberapa definisi wacana daripada beberapa pandangan tokoh. Kohesi 3. Dengan wujudnya pengetahuan yang mendalam kepada kedua-dua aspek tersebut. Banyak menggunakan jadual.

Freedle. (1977). E. Moe. 1981. R. Tunjukkan perbezaan koherens dan kohesi dalam pembinaan sesebuah ayat yang gramatis. A. 16-20. Momeograf.A. (1979). (1983).Wacana dan Laras Bahasa| 21 4. Martin. coherence and the comprehension of text. Department Linguistik. Bina dua contoh ayat yang memperlihatkan laras bahasa agama. M. 35-42. dan Hasan. J. 6.Cohesion and the teacher. (1976). Journal of Reading.K. Australian Journal of Reading. Longman. Universiti Sydney.Cohesion. Ablex. 23. Lexical Cohesion.Cohesion In English. Halliday. . 5. Noewood.Discourse Production and Comprehension . London. R. RUJUKAN Anderson.R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.