PENGENALAN
Panduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan kursus. Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan cemerlang. Kursus KRB 3033 Pengantar Bahasa Melayu merupakan kursus wajib dan teras yang perlu diambil oleh pelajar yang mengikuti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah . Kursus KRB 3033 mendedahkan kepada pelajar tentang asas kepada linguistik yang meliputi bidang kajian ilmu linguistik yang terdiri daripada Sejarah Linguistik. ,Fonologi, Morfologi, Sintaksis, Semantik, Psikolinguistik, dan Wacana. Walau bagaimanapun tidak semua bidang linguistik yang dapat diterap kan dalam modul ini. Kursus ini bernilai 3 jam kredit.

KUMPULAN SASARAN
Kursus ini ditawarkan kepada semua pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah di UPSI. Bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran, modul ini digubal khas untuk pelajar Program Pendidikan Jarak Jauh UPSI.

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN
Mengikut piawaian UPSI dan MQA, setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam waktu pembelajaran. Oleh itu bagi kursus ini pelajar perlu memperuntukkan 120 jam waktu pembelajaran. Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi KRB 3033 adalah seperti dalam Jadual 1 dan Jadual 2. Jadual 1 Anggaran agihan masa pembelajaran (3 jam kredit) Aktiviti Pembelajaran Membaca modul, ulangkaji, menyiap tugasan Tutorial di Pusat Tutorial dalam talian (E-Learning, contohnya melalui BigBlueButton, Skype, dll.) Forum (E-Learning melalui MyGuru2) Video P&P melalui MyGuru2 Jumlah Masa Pembelajaran Jam Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka 48 10 32 20 10 78 120

42

HURAIAN KRB 3033 PENGANTAR BAHASA MELAYU
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pada akhir kursus KRB 3033, anda diharap dapat: 1. Memahami dan mengetahui istilah dan konsep asas dalam Bahasa Melayu. 2. Mengetahui dan mengenali subbidang yang terdapat dalam Bahasa Melayu. 3. Memahami dan menguasai aspek asas Bahasa Melayu mengikut bidang secara khusus seperti lisan, sebutan, morfologi, dan sintaksis. SINOPSIS KURSUS Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar ten tang aspek yang terdapat dalam bidang Bahasa Melayu. Antara aspek yang dibincangkan ialah definisi bahasa dan lingustik Melayu, sebutan, ejaan, penulisan, morfologi, sintaksis dan aspek makna. Aspek -aspek ini merupakan perkara asas yang menjadi dasar kepada pengajaran Bahasa Melayu yang perlu dikuasai oleh pelajar program Pendidikan Sekolah Rendah. ISI KANDUNGAN KURSUS Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini, isi kandungan kursus dibahagikan kepada sepuluh unit semuanya yang terkandung dalam modul ini . Berikut merupakan perincian bagi setiap unit :

UNIT 1

2

TAJUK PENGENALAN ILMU LINGUISTIK DAN BAHASA Unit ini membincangkan definisi dan cabang ilmu linguistik, bidang ilmu linguistik, definisi bahasa, sifat bahasa, asal usul bahasa Melayu, pengaruh bahasa asing, taraf bahasa Melayu, dan fungsi bahasa Melayu. PSIKOLINGUISTIK Unit ini membincangkan tentang definisi Psikolinguistik, pemerolehan bahasa pertama dan teoriteori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. 3.SISTEM EJAAN DAN SEBUTAN Unit ini membincangkan tentang sistem ejaan bahasa Melayu, membezakan jenis bunyi vokal, konsonan dan diftong, menghuraikan sistem sebutan baku bahasa Melayu, dan mengaplikasikan sebutan baku dalam urusan rasmi.

4

MORFOLOGI : PEMBENTUKAN KATA Unit ini membincangkan tentang definisi morfologi, menerangkan konsep pembentukan kata, menghuraikan proses pembentukan kata, dan membezakan jenis-jenis bentuk kata. MORFOLOGI : PENGGOLONGAN KATA Unit ini membincangkan tentang konsep penggolongan kata, menerangkan jenis-jenis kata nama, menerangkan jenis-jenis kata kerja, dan menerangkan jenis-jenis kata adjektif dan kata tugas. SINTAKSIS : AYAT Unit ini meneruskan perbincangan tentang definisi sintaksis, mengenal pasti binaan subjek dan predikat, menerangkan pola ayat dasar, dan menggunakan ayat tunggal dan majmuk dengan betul. SEMANTIK Unit ini menghuraikan tentang definisi Semantik, menjelaskan hubungan perkataan makna dan rujukan, dan menghuraikan faktor-faktor yang menentu dan mengubah makna perkataan. PERIBAHASA Unit ini menjelaskan tentang konsep peribahasa, menghuraikan jenis -jenis peribahasa, dan mengaplikasikan peribahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. . WACANA DAN LARAS BAHASA Unit ini menjelaskan definisi wacana, menjelaskan ciri-ciri wacana, menjelaskan jenis-jenis dan alat wacana, menjelaskan perbezaan koheren dan kohesi, dan menghuraikan jenis dan ciri -ciri laras bahasa. PENGAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KORPUS BERKOMPUTER Unit ini menjelaskan konsep korpus berkomputer, menerangkan kepentingan korpus berkomputer, dan mengaplikasikan korpus berkomputer dalam P&P.

5

6

7

8

9

10

PENAKSIRAN Tugasan 2 Tugasan Forum Peperiksaan Akhir Jumlah % Wajaran 50 10 40 100 Kaedah dan Hasil Tugasan Dalam talian menggunakan MyGuru2 Dalam talian menggunakan MyGuru2 .

Yusof Abu Bakar B. Shaari Abdullah B. Mohd Baharin . Yusuf Omar Hisham B.KRB 3033 PENGANTAR BAHASA MELAYU Penulis: Mohd Ra’in B.

Menurut Kamus Dewan (1993) perkataan linguistik diambil daripada perkataan Inggeris yang bererti pengajian ilmu bahasa. Ahli bahasa adalah individu yang mahir dalam satu-satu bahasa.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 1 UNIT 1 PENGENALAN ILMU LINGUISTIK DAN BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. perkataan linguistik juga boleh ditemukan dalam bahasa Perancis „Langue dan Langage‟.0 PENGENALAN Menurut Verhaar (1985:1). terutamanya dari segi peraturan bahasa serta penggunaan bahasa yang betul dalam pelbagai konteks. Itali „Lingua‟. anda diharapkan dapat: 1. Sepanyol „Lengua‟ dan Inggeris „Linguistics‟. menghuraikan sifat-sifat bahasa. ahli linguistik dan ahli terjemahan. Ahli linguistik pula adalah individu yang mahir tentang teori-teori lingistik serta kaedah-kaedah penyelidikan linguistik. Ini juga . menjelaskan konsep linguistik dan bidang-bidangnya. 2. dan 3. Terdapat perbezaan antara istilah ahli bahasa. 1. „linguistik‟ berasal daripada perkataan Latin iaitu ‘lingua’ yang bermaksud bahasa. merumuskan fungsi-fungsi bahasa Melayu meliputi pelbagai aspek kehidupan. Selain itu. Seseorang ahli linguistik yang bersandarkan sesuatu teori boleh menjelaskan apa-apa fenomena atau permasalahan dalam bahasanya sendiri atau bahasa-bahasa lain walaupun beliau sendiri tidak memahami bahasa tersebut.

ilmu ini mula berkembang sekitar tahun-tahun 1960-an. Bidang ini telah mendapat perhatian hampir di semua universiti di Malaysia. Emperikal juga mempunyai ciri ekomomi dalam menghasilkan sesuatu dapatan kajian bahasa. Dapatan kajian mestilah ringkas. Di Eropah seperti Britain. David Crystal (1973). 4.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 2 bermakna ahli linguistik bukanlah seseorang yang mahir dalam banyak bahasa seperti ahli terjemahan. Langacker (1987). dan mempunyai dapatan kajian yang sah. mempunyai sampel atau data kajian yang sah. Sejarah perkembangan ilmu linguistik sebagai salah satu disiplin ilmu moden secara relatifnya masih dianggap baharu. 2. mendefinisikan linguistik sebagai kajian mengenai bahasa yang diucapkan oleh segolongan masyarakat. John Lyons (1968) mendefinisikan linguistik sebagai “the scientific study of language”. 3. Ahli terjemahan ialah seseorang yang mahir lebih daripada satu bahasa. bersandarkan teori-teori tertentu. Kajian saintifik dikenali sebagai empiris atau emperikal iaitu dilakukan secara menyeluruh. 5. seseorang itu boleh menterjemahkan bahasa Melayu dengan bahasa Rusia atau dengan beberapa bahasa yang lain. 1. ilmu linguistik mula diajarkan di Fakulti Sains Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan UKM pada 1 Mei 1984.1 Definisi Linguistik Berikut ialah beberapa pendapat tokoh yang menjelaskan definisi ilmu linguistik: 1. Kajian mestilah konsisten. Ferdinand de Sausure (1988). Kemungkinannya. padat dan tepat. . Beliau juga mengatakan bahawa perkataan „linguistik‟ sudah memberi kan maksud kajian yang menyentuh sesuatu kajian bahasa boleh dilaksanakan. Verhaar (1993) menyatakan bahawa linguistik adalah suatu kajian ilmu bahasa. Ijazah ilmu linguistik mula-mula diperkenalkan di Universiti York.2 Saintifik Kajian Linguistik Saintifik bermaksud sesuatu kajian itu dilakukan berdasarkan metodologi yang tepat. 1. Britain. mendefinisikan linguistik sebagai kajian terhadap bahasa manusia. iaitu dilakukan secara berterusan terhadap sesuatu sampel atau data bahasa. menjelaskan linguistik sebagai kajian bahasa secara saintifik. Di Malaysia pula.

dari sudut apa-apa yang dikaji dan aspek masa dalam kajian linguistik. 1. Setelah data diuji dan dibuktikan secara sistematik. teori serta metodologi yang betul. Semua dasar fikiran dan perkiraan dalam . Bawah cabang linguistik pula. seseorang pengkaji boleh bermula dengan hipotesis atau andaian awal. terdapat dua bidang linguistik iaitu linguistik mikro dan linguistik makro. barulah sesuatu dapatan kajian yang berbentuk rumus atau peraturan sesuatu bahasa dilakukan. tatabahasa dan perkataan pada waktu tertentu. Berikut adalah penerangan ringkas tentang cabang-cabang linguistik: 1.3 Cabang Linguistik Linguistik boleh dikategorikan kepada beberapa jenis atau cabang berdasarkan beberapa perkara seperti meneliti linguistik dari sudut fungsinya.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 3 Permasalahan Kajian dan Hipotesis Ujian data lanjutan Sampel kajian/Data Teori dan Analisis Rajah 1. Hipotesis perlulah diuji atau dibuktikan dengan menghuraikan data. Linguistik Deskriptif Pengkajian bahasa terhadap ciri bunyi. Linguistik ini bermaksud juga pengkajian atau penghuraian bahasa dilakukan secara penghuraian supaya sesuatu tujuannya fenomena bahasa dapat dihuraikan atau dijelaskan dengan lebih berpada (adequate).1: Saintifik Kajian Linguistik Dalam menjalankan penyelidikan sesuatu bahasa.

iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa. 2. 6.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 4 Linguistik Deskriptif adalah bersumberkan satu teori dasar yang umum disebut sebagai „General Linguistik‟. Rumus preskriptif pula sebenarnya lebih kepada rumus gaya berbanding rumus tatabahasa. petalogi bahasa dan sebagainya. Linguistik Preskriptif menerang dan menentukan cara bahasa sepatutnya ditulis dan dituturkan. Linguistik Terapan Satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori deskripsi. Linguistik ini kerap digunakan untuk membanding-bandingkan satu dialek dengan satu dialek yang lain. Ini bermaksud satu kajian yang dilakukan terhadap bahasa pada satu masa dalam titik sejarah. penterjemahan. sejarah sistem ejaan dan seumpamanya. Linguistik Sinkronik Linguistik jenis ini menghurai atau mengkaji sesuatu bahasa dari sudut masa. Turut dikaji ialah mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu. 4. 3. Linguistik Deskriptif turut menganalisis bahasa tertentu dengan hipotesis dan teori-teori Linguistik General. stilistik. Linguistik Perbandingan ( komparatif) Linguistik jenis ini membandingkan dua bahasa atau lebih dari sudut bunyi. dalam leksikografi. penulisan buku-buku teks. perkataan dan ayat iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. Misalnya Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini. Linguistik Historis Satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa daripada sudut sejarah. dan menerangkan apa-apa saja unsur yang wujud dalam bahasa pada waktu itu . Hal ini adalah untuk membolehkan penutur dilihat sebagai orang yang menuturkan bahasa dengan betul dan dianggap sebagai orang yang terpelajar. Linguistik Preskriptif Penekanan kepada penghasilan rumus atau formula bahasa bagi menjelaskan sesuatu fenomena bahasa. Linguistik juga membekalkan data untuk mengukuh dan menyangkal sesuatu usul dan teori yang dikemukakan. 5. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa.

makna b) Makrolinguistik (linguistik terapan) Bidang yang mengkaji bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa iaitu melibatkan kajian yang bersifat intra disiplin. 7. Sapir berpendapat.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 5 dengan tidak dipengaruhi oleh perkembangan bahasa tersebut dari segi sejarah ataupun daripada satu bahasa lain.ayat  semantik . Linguistik Diakronik Linguistik ini tidak menekankan aspek masa.4 Bidang Linguistik Secara umumnya bidang linguistik terbahagi kepada: a) Mikrolinguistik (linguistik tulen) Bidang yang mengkaji bahasa dari dalam iaitu kajian terhadap struktur bahasa itu sendiri. Ini bererti bahawa kajian diakronik berasaskan dua atau lebih kajian sinkronik.5 Definisi Bahasa: Edward Sapir (1948:8) telah mendefinisikan bahasa sebagai “ a purely human and non instinctive method of communicating ideas. Contohnya kajian terhadap:  fonologi . bahasa merupakan satu alat atau cara .bunyi  morfologi . Linguistik ini merupakan satu pendekatan terhadap kajian bahasa dari segi sejarah atau perbandingan. 1.perkataan  sintaksis . Contohnya kajian terhadap:  sosiolinguistik – mengkaji hubungan bahasa dengan masyarakat  psikolinguistik – mengkaji hubungan bahasa dengan perlakuan manusia  filologi – kajian terhadap sejarah bahasa yang terdapat dalam satu teks  neurolinguistik – kajian berkaitan saraf otak dengan kemampuan bahasa  petalogi – kajian tentang perkataan tentang cara bercakap 1. emotions and desires by means of a system of voluntary produced symbols”.

Mempunyai sistem Setiap bahasa mempunyai peraturan atau sistemnya yang tersendiri. Mempunyai lambang Sesuatu lambang biasanya dikaitkan dengan unsur tanda. Sistem bererti susunan teratur. 2. ” Oleh itu. bagi Cook bahasa adalah satu sistem simbol pertuturan yang arbitrari dan penanda kenahuan yang digunakan oleh anggota sesebuah komuniti. emosi dan kehendak mereka. menyampaikan idea. keinginan dan perbuatan. frasa. contohnya fonem. Sistematis bermaksud bahasa tersusun menurut satu pola. Unsur tanda terdiri daripada penanda dan petanda. Unit atau unsur bahasa disusun mengikut cara-cara tertentu. morfologi. adalah berbeza-beza.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 6 yang hanya dimiliki manusia untuk berkomunikasi. Nelson Francis pula mendefinisikan bahasa sebagai satu sistem bunyi yang dihasilkan oleh alat tutur yang digunakan oleh sekelompok manusia sebagai wahana atau cara untuk menjalankan apa-apa sahaja aktiviti masyarakat mereka. Sistemis pula bermaksud bahasa bukan merupakan sistem tunggal tetapi terdiri daripada sub-sub sistem atau sistem bawahan yang terdiri daripada fonologi. sebagai penanda bangsa.. 1. iaitu ia tidak tersusun secara sembarangan. klausa dan ayat. Sistem bunyi dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab misalnya. Sistem ini dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang berhubungan secara fungsional antara satu sama lain dan bersifat sistematis dan sistemis. kata.6 Sifat-Sifat Bahasa 1.a system of arbitrary vocal symbols and grammartical signals by means of which the members of the speech community communicate. berpola dan membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem bahasa dilihat dari sudut unit/ unsur/ komponen bahasa yang disusun mengikut cara-cara tertentu. Selain dipakai sebagai istilah generik. mofem. interact and transmit their culture. sintaksis dan semantik. daripada semua termasuk . bahasa merefleksi atau menggambarkan latar belakang budaya seseorang pengguna atau penuturnya. Albert B. Cook (1977) mendifinisikan bahasa sebagai “…. Selain itu. Samsuri (1978) menyatakan bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk fikiran dan perasaan.

3. Manusia boleh menghasilkan beribu-ribu bunyi melalui pelbagai cara. 5. Lambang juga sering disebut bersifat arbitrari. Oleh kerana bahasa itu bermakna.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 7 kajian semiotik juga merupakan sesuatu yang dapat menandai atau mewakili idea. antara [unta] dengan yang dilambangkannya iaitu “sejenis binatang berkaki empat yang biasa ditunggani”. Arbitrari Tidak akan berlaku hubungan hayati antara bunyi yang dilafazkan atau ditulis dengan benda atau objek. fonem. klausa. berubah-ubah atau tidak tetap. tetapi tidak difahami oleh penutur Turki. tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksudkan oleh lambang tersebut. Terdiri daripada bunyi Bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucapan manusia dan bermakna. resepi. Walau bagaimanapun. konsep. idea atau pemikiran. Bermakna Semua ujaran bahasa yang dihasilkan perlu difahamai oleh masyarakat pendengar. Lambang-lambang bunyi bahasa yang bermakna dalam bahasa merupakan satuan –satuan bahasa yang mewujudkan mofem. Oleh itu. antaranya perlu bersifat konvensional. Bunyi bahasa ialah fonem (fon. Bunyi dihasilkan oleh alat pertuturan manusia. 4. kalau di kejauhan kelihatan ada asap membumbung tinggi maka kita tahu bahawa di sana ada api sebab asap merupakan tanda akan adanya api. Semua satuan ini memiliki makna. fonemik). bentuk-bentuk bunyi yang tidak bermakna dalam bahasa apapun bukanlah bahasa kerana fungsi bahasa adalah menyampaikan mesej. fikiran. Arbitrari bermaksud sewenang-wenangnya. frasa. Justeru. kata. maka segala ucapan tidak mempunyai makna adalah bukan bahasa. Lambang menandai sesuatu yang lain secara konvensional. tidak secara alamiah dan langsung. Contohnya. bahasa manusia tidak akan terdiri daripada ketukan mesin taip. perubahan suhu ataupun campuran bahan kimia. Contohnya bahasa Jepun yang diucapkan oleh penuturnya hanya difahami oleh masyarakat Jepun. tetapi . Misalnya. benda dan tindakan secara langsung dan alamiah. ayat dan wacana. warna. bau. Bahasa pada asasnya terdiri daripada bunyi-bunyi melainkan bahasa isyarat yang sangat terhad penggunaannya. perasaan. Kita tidak dapat menjelaskan sebab binatang tersebut dilambangkan dengan bunyi [unta] bukanya [tanu] atau [unat]. iaitu tidak adanya hubungan langsung yang bersifat wajib antara lambang dengan yang dilambangkan. Tentu hanya ada satu bahasa yang meskipun berbeza. Lambang tidak bersifat langsung dan alamiah.

Selain itu. /a/ . fonem-fonem /m/. semua penutur bahasa tersebut mematuhi bahawa lambang tertentu mewakili objek. Unik Bahasa yang bersifat unik bermaksud mempunyai ciri-ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. penutur asli juga tidak boleh bertanya punca binatang itu diberikan nama unta kerana sebahagian daripada nama yang telah diberikan itu tidak mempunyai jawapan atau bersebab. Oleh itu./a/ dan /s/ dapat menghasilkan satuan-satuan bahasa /m/-/a/-/s/-/a/. perkataan atau peristiwa. Hal ini bermaksud semua anggota masyarakat berkenaan harus mematuhi konvensi. Produktif Apabila bahasa dikatakan bersifat produktif. Ini bererti ciri yang terdapat dalam sesuatu bahasa diiktiraf oleh penutur natifnya. Ini bermaksud banyak hasilnya atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan. sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Persetujuan dilakukan sama ada secara sedar ataupun tidak. maka angota masyarakat bahasa berkenaan harus mematuhinya. Contohnya. Jika tidak dipatuhi atau menggantikannya dengan lambang lain maka komunikasi akan bercelaru. jika perkataan kereta merujuk kepada sejenis kenderaan beroda empat. /a/-/s/-/a/-/m/. tetapi dengan unsur yang jumlah yang terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas meskipun secara relatif.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 8 perbezaannya tidak terlalu banyak. ini bererti. maka semua penutur bahasa tersebut akan mengucapkan “ ders” sebagai merujuk kepada pelajaran. Salah satu keunikan yang terdapat dalam bahasa Melayu ialah ia bersifat aglutinatif (kata dasar . 6. dan lain-lain. Ada pendapat yang mengatakan bahawa ada sejumlah kata dalam bahasa apa-apa sekali pun yang lambangnya berasal daripada bunyi yang diwakilinya. Kekonvensionalan bahasa terletak pada kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan konsep yang dilambangkannya. Ini bermaksud mempunyai ciri yang tersendiri. 8. Sekiranya bahasa itu dikatakan produktif meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas. bahawa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Contohnya. walaupun unsur bahasa terhad tetapi jumlah yang dibentuk oleh bahasa tidak terbatas. /s/-/a/-/m/-/a/. jika penutur bahasa Turki mengucapkan “ ders” sebagai “pelajaran”. 7. Bersifat konvensional Maksud bahasa bersifat konvensional ialah semua aspek bahasa sudah disepakati oleh masyarakat penutur bahasa berkenaan. Contoh lain.

bahasa Tamil (kedai) dan lain-lain. Misalnya bahasa Melayu menerima atau meminjam perkatan seperti dari bahasa Arab (akhirat) . Contohnya. 11. dijalankan. berjalan. Bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Variasi bahasa dilihat dari segi idiolek. 10. Maksud universal iaitu adanya ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Dinamis Bahasa boleh menerima pengaruh bahasa lain. Oleh kerana bahasa itu merupakan ujaran. Contohnya: jalan. maka bahasa yang mereka gunakan menjadi bervariasi atau beragam. dialek dan ragam bahasa. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari pelbagai status sosial dan latar belakang. bahasa itu juga menjadi ikut berubah. Contoh yang lain ialah semua bahasa mempunyai kata kerja misalnya dalam bahasa Melayu terdapat kata kerja transitif. Oleh kerana latar belakang dan lingkungannya tidak sama.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 9 menerima imbuhan untuk menukar makna). maka ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahawa bahasa itu mempunyi bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Ciri-ciri yang universal ini merupakan unsur bahasa yang paling umum yang biasanya boleh dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat bahasa lain. Manakala dialek pula merupakan variasi bahasa yang . jalanan. Bahasa Inggeris pula mempunyai enam belas vokal termasuk diftong dan 24 konsonan. Oleh kerana itulah bahasa disebut dinamis iaitu bahasa boleh menerima pengaruh bahasa lain. Oleh kerana keterikatan dan keterkaitan bahasa itu dengan manusia sedangkan dalam kehidupannya dalam masyarakat. bahasa Cina (mee). Manakala. Iaitu menjadi tidak tetap dan tidak statik. menjalankan. dalam bahasa Arab pula terdapat tiga vokal pendek. tiga vokal panjang dan 28 konsonan. manakala dalam bahasa inggeris terdapat transitive verb. Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Universal Setiap bahasa mempunyai kesamaan ciri-ciri tertentu dengan bahasa lain. bahasa Sanskrit (dunia). perjalanan. dalam bahasa Melayu terdapat enam vokal tiga diftong dan sembilan belas konsonan. Tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai oleh bahasa. Bervariasi Variasi disebabkan oleh ramainya penutur dalam sesuatu bahasa dan luasnya kawasan bahasa tersebut. 9. kegiatan manusia itu tidak tetap dan selalu berubah maka. bahasa Inggeris (komputer).

tetapi haiwan seperti itu hanya boleh menutur sahaja tetapi tidak boleh menggunakan bahasa dalam konteks yang betul. Telah diketahui juga bahawa burung. maka perkataan tersebut akan lenyap begitu sahaja. maka kita perlu mengkaji terlebih dahulu bangsa yang menutur bahasa tersebut. . dialek areal. Bahasa adalah suatu aktiviti manusia dan bukannya aktiviti makhluk lain.7 Asal Usul Bahasa Melayu Sebelum kita mempelajari aspek-aspek penting yang terdapat dalam bahasa Melayu. atau dialek geografi. Makhluk lain seperti haiwan. Variasi bahasa lazimnya disebut dengan nama dialek regional. jika ada seorang menteri memaksa atau memperkenal penggunaan perkataan “infotaiment” sebagai satu perkataan yang merujuk kepada sesuatu konsep. Tetapi ternyata bahasa manusia lebih baik kerana keupayaan manusia untuk mencantumkan bunyi-bunyi itu menjadi suku kata tetapi ini tidak berlaku kepada haiwan. Hanya manusia yang boleh berbahasa. untuk situasi tidak formal digunakan ragam yang tidak baku. Banyak haiwan boleh dilatih menutur bahasa manusia seperti burung kakatua. Manusiawi Bahasa manusia adalah milik manusia. keadaan atau untuk keperluan tertentu. monyet dan orang hutan dapat mengeluarkan bunyi pertuturan seperti manusia. Ragam bahasa pula adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi. Bebas Bahasa yang bersifat bebas atau bukan mandatori bermaksud tidak boleh dipaksa oleh individu atau kerajaan untuk memaksa masyarakat itu menerima atau mengguna pakai apa-apa aspek bahasa seperti perkataan-perkataan tertentu secara paksaan. Setiap bahasa dihasil dan diwarisi oleh bangsa tersebut. Isoglos adalah satu istilah bagi merujuk sempadan antara satu dialek dengan dialek yang lain. Untuk situasi formal digunakan ragam bahasa yang disebut ragam baku. Misalnya di Indonesia mengenal adanya bahasa Jawa dialek Banyumas. 1.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 10 digunakan oleh sekelompak anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. tidak boleh berbahasa. bahasa Jawa dielek Tegal dan sebagainya. Misalnya. maka perkataan tersebut jika tidak dapat diterima oleh masyarakat bahasa itu. eloklah kita mengenali terlebih dahulu sejarah ringkas asal-usul bahasa Melayu. 13. 12. Jika kita ingin mengkaji sejarah asal-usul sesuatu bahasa.

. Yangtze. Walau bagaimanapun. Penghijrahan kedua dinamakan Melayu Deutro yang berlaku kira-kira dalam tahun 1500 sebelum Masihi. berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan oleh para sarjana dari dalam dan luar negara. iaitu: 1) Teori Orang Melayu Berasal dari Yunan 2) Teori Orang Melayu Berasal dari Nusantara 1) Teori Orang Melayu Berasal dari Yunan Teori ini dipelopori oleh para sarjana Barat yang berpendapat orang Melayu berasal dari daerah Yunan iaitu suatu kawasan yang terletak di utara Loas dan barat daya negara China. Terdapat dua teori utama bagi menjelaskan asal usul bahasa dan orang Melayu. Penghijrahan Melayu Deutro menyebabkan Melayu Proto melarikan diri ke kawasan pedalaman kerana terancam dengan Melayu Deutro yang lebih maju dan hidup secara berkumpulan. Irrawaddy. Beliau juga menemukan kapak yang mempunyai bentuk dan jenis yang sama di beberapa tempat di kawasan Nusantara.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 11 Siapakah orang Melayu? Dari manakah mereka berasal? Asal usul orang Melayu sebagai penutur asli bahasa Melayu amat kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. Geldern membuat kesimpulan kapak tua tersebut dibawa oleh orang Asia Tengah ke Asia Tenggara atau ke Kepulauan Melayu ini. Mereka ini telah menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. Salween. Geldern Beliau menemukan kapak tua yang diperbuat daripada batu di sekitar hulu Sungai Brahmaputra. kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno.H. dan Hwang. Terdapat dua gelombang penghijrahan orang Yunan ke Asia Tenggara. Penghijrahan pertama dinamakan Melayu Proto yang berlaku berlaku sejak tahun 2500 sebelum Masihi. Berikut ialah hujah para sarjana tersebut yang dipetik daripada Darwis Harahap (1992):  R.

C Kern J. buluh. Filipina. rotan. dan ubi. Taiwan.  Asmah Haji Omar Asmah Haji Omar berpendapat bahawa perpindahan orang Melayu dari daratan Asia ke Nusantara ini tidaklah sekaligus dan juga tidak melalui satu laluan. .com)  J.H. Beliau mendapati bahawa perkataan yang terdapat di Kepulauan Nusantara ini terdapat juga di Madagaskar.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 12 Peta1. nyiur.C. melalui Lautan Hindi dan ada pula yang melalui Lautan China. iaitu Tanah Semenanjung.H. haiwan. dan beberapa buah pulau di Lautan Pasifik. Kern membuat kajian berdasarkan beberapa perkataan yang digunakan sehari-hari terutama nama tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan senarai perkataan yang dikajinya itu Kern berkesimpulan bahawa bahasa Melayu ini berasal daripada satu induk yang ada di Asia. Namun. Ada yang melalui daratan. beliau menolak pendapat yang mengatakan bahawa pada mulanya asal bahasa mereka satu dan perbezaan yang berlaku kemudian adalah kerana faktor geografi dan komunikasi.1: Asia Tenggara (Sumber: Google. pisang. dan nama perahu. pandan. Perkataan tersebut di antara lain ialah: padi.

2: Daerah Yunan Rajah1. Berikut ialah hujah mereka: .2: Wajah Orang Melayu Proto.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 13 Peta 1. 2) Teori Orang Melayu dari Nusantara Terdapat sebahagian sarjana berpendapat bahawa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana wilayah sebaliknya telah wujud sekian lama di kawasan Nusantara khususnya kawasan daratan antara Jawa dan Kalimantan yang dahulunya belum ditenggelami air latan.

 Gorys Keraf Gorys Keraf (1984). Mereka bukan sahaja mempunyai persamaan kulit bahkan persamaan bentuk dan anggota badan yang berbeza daripada bangsa Cina di sebelah timur dan bangsa India di sebelah barat. J.  Sutan Takdir Alisjahbana Sutan Takdir Alisjahbana (1987). Keane (1880). Malaysia. . Logan (1848). mengemukakan teori Leksikostatistik dan teori Migrasi bagi mengkaji asal usul bangsa dan bahasa Melayu. Setelah mengemukakan hujah tentang kelemahan pendapat terdahulu seperti: Reinhold Foster (1776). Crawfurd J. yang dulunya merupakan kesatuan geografis". dan Dyen (1965) beliau mengambil kesimpulan bahawa ". Indonesia. John Crawfurd (1848). J.R. menggelar bangsa yang berkulit coklat yang hidup di Asia Tenggara.negeri asal (tanahair. Beliau sampai pada satu kesimpulan bahawa: (a) Orang Melayu itu tidak berasal dari mana-mana. Beliau berpendapat bahawa asal bahasa yang tersebar di Nusantara ini berasal daripada bahasa di Pulau Jawa (bahasa Jawa) dan bahasa yang berasal dari Pulau Sumatera (bahasa Melayu). Kalimantan. Brunei.. (b) Bahasa Jawa ialah bahasa tertua dan bahasa induk daripada bahasa yang lain.H.K. Jawa. Kern (1889). homeland) nenek moyang bangsa Austronesia haruslah daerah Indonesia dan Filipina (termasuk daerah-daerah yang sekarang merupakan laut dan selat).Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 14  J. A. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah mengalami perkembangan budaya beberapa abad lamanya.. H. Singapura. iaitu Thailand Selatan. Crawfurd telah membuat kajian perbandingan bahasa yang ada di Sumatera. dan kawasan Polinesia. Bahasa Jawa dan bahasa Melayulah yang merupakan induk bagi bahasa serumpun yang terdapat di Nusantara ini. tetapi malah merupakan induk yang menyebar ke tempat lain. dan Filipina Selatan sebagai bangsa Melayu yang berasal daripada rumpun bangsa yang satu. William Marsden (1843). Crawfurd menambah hujahnya dengan bukti bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. Slametmuljana (1964).

Penemuan tersebut di antara lain ialah: 1. Pithecanthropus Trinil (Jawa).000 tahun. kira-kira 600.1 Rumpun Bahasa Melayu Bahasa Melayu dikatakan berasal daripada rumpun bahasa Austronesia.000 tahun. Jawa.000 tahun. yang kini berusia kira-kira 670. 3. Cabang Nusantara mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. Roto. Pithecanthropus Mojokerto (Jawa). Sunda. golongan Jawa. Manusia Wajak (Jawa). kira-kira 210. 2. golongan Filipina dan banyak lagi. terdapat juga rumpun bahasa Austro-Asia dan rumpun bahasa Tibet-Cina.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 15  Bukti Penemuan Sejarah Jika ditinjau dari sudut ilmu kaji purba pula. Selain daripada rumpun bahasa Austronesia. 1. Solo. Bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau Bahasa Nusantara. golongan Kalimantan. iaitu kira-kira 200 – 300 bahasa antaranya golongan Sumatera. Pembahagian rumpun bahasa Melayu menurut Nik Safiah Karim et al. iaitu: 1. Aceh.7. . Sika dan lain-lain. penemuan tengkorak yang terdapat di Nusantara ini memberi petunjuk bahawa manusia telah lama ada di sini. Contoh: bahasa Melayu. (2004) ialah seperti pada rajah di bawah: Austris Austroasia Tibet-China Austronesia Rumpun bahasa Austronesia ini pula terbahagi kepada empat kelompok yang lebih kecil. Dayak. Tagalog. manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris.

Contoh: bahasa-bahasa di Kepulauan Marianna. Yunani dan Arab dan dipakai di pelabuhan-pelabuhan Laut Mediterranean.7. Irian dan Kepulauan Caledonia. Secara mudah diturunkan ciri-ciri penting lingua franca seperti berikut. 4. 3.3: Wilayah Bahasa Austronesia (Sumber: Encyclopedia Britannica online 2010) 1.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 16 2. Peta 1. senang. Contoh: bahasa Hawaii. Menurut Kamus Webster’s Collegiate Dictionary (1981: 663). Contoh: bahasa-bahasa di Kepulauan Fiji. Haiti.2 Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca Lingua franca merupakan satu bahasa yang terdiri daripada pelbagai bahasa. yang bercampur dengan bahasa Perancis. Lingua franca juga dikenali sebagai campuran bahasa lain (seperti Swahili. lingua franca merupakan sesuatu yang memperlihatkan bahasa bersama. Bahasa-bahasa Melanesia. Marshall. Tonga. contoh bahasa Itali. Bahasa-bahasa Polinesia. Sepanyol. Maori. Carolina dan Gilbert. Bahasa-bahasa Mikronesia. yang sekarang dituturkan di Tanzania) dipakai sebagai bahasa pertama atau bahasa perdagangan atau bahasa perniagaan antara bangsa yang berbeza bahasanya. tanpa imbuhan  Ayatnya pendek .  Bahasanya mudah.

Kerajaan Melayu Melaka menjadi semakin kuat . Dalam perjalanannya dari China ke India.4: Empayar Sriwijaya pada abad ke-7 Masihi Keupayaan bahasa Melayu sebagai lingua franca dapat diteruskan lagi pada zaman Kesultanan Melaka pada abad ke-14. Hal ini dapat dibuktikan apabila seorang pengembara China bernama I-Tsing telah singgah di Sriwijaya pada tahun 672 Masihi.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 17     Mudah difahami oleh penerima Digunakan untuk tujuan tertentu Digunakan untuk sementara waktu. bahasa Melayu telah menjadi lingua franca atau bahasa perantaraan di daerah Kepulauan Melayu sejak zaman-berzaman. beliau menyatakan bahawa bahasa Melayu digunakan dengan meluasnya di Palembang. Peta 1. Nahunya tidak menentu dan tidak dapat dinyatakan dengan sahih Berdasarkan bukti sejarah.

maka bahasa Melayu telah menjadi medium bahasa perantara antara para pedagang. tidak terikat kepada susun lapis masyarakat dan mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding bahasa Jawa. datang berdagang di pelabuhan itu. Para pedagang yang berlainan bangsa dan bahasa seperti Arab.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 18 setelah berjaya menakluki negeri-negeri yang berhampiran di Semenanjung Tanah Melayu dan beberapa buah negeri yang terletak di pesisiran pantai timur Sumatera. bagi memudahkan aktiviti perdagangan. Justeru. bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa lingua franca di kepulauan Melayu disebabkan bahasa ini mudah dipelajari.5: Empayar Kerajaan Melaka Abad Ke-14 Masihi Implikasinya. India. Keadaan ini telah membantu bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca pada waktu tersebut. . Komunikasi menjadi sukar kerana masing-masing tidak dapat memahami bahasa asing. Francois Valentijn pernah meriwayatkan bahawa kerajaan Melaka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antara orang-orang yang tinggal di Kepulauan Melayu dengan pedagang-pedagang dari Eropah dan Asia Barat. China dan pedagang Eropah. bersifat sederhana. Peta 1. maka aktiviti perdagangan di pelabuhan Melaka menjadi semakin maju. Selaras dengan kestabilan kerajaan Melaka.

Sebab dan Cara Lingua Franca Berlaku Kewujudan lingua franca berlaku secara mendadak. bahasa itulah yang akan menjadi lingua franca di kawasan tersebut kerana proses perniagaan hanya wujud buat sementara sahaja. penunjuk barangan yang hendak dijual dan mungkin juga menggunakan bahasa ibunda sendiri dahulu. dengan menggunakan bahasa mudah. adakah lingua franca masih wujud pada hari ini? 1. Portugis. Jadi. Inggeris dan Jepun.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 19 Bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan. China. Oleh kerana desakan itu kuat. tidak mungkin bahasa Melayu boleh menjadi utama hingga kini. bahasa rasmi dan bahasa pengantar ilmu sejak kemerdekaan negara pada tahun 1957. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi diwartakan dalam Perlembagaan Persekutuan. pertama mungkin keduadua penutur dan pendengar terdesak untuk menjual barang masing-masing. Istilah lingua franca perlu diambil kira apabila kita memperkatakan tentang bahasa kebangsaan. senang. bahasa badan. Arab/Islam. penjual dan pembeli tentu sekali telah menjadi mesra antara satu sama lain. Tentu sekali setelah sekian lama berbicara. Sekiranya bahasa natif tempatan berada pada tahap majoriti. mereka akan terus berbual ’dengan cara mereka’. kedua-dua penutur mungkin sudah pun mendengar bunyi-bunyi bahasa orang yang dituturkan dan cuba membuat adaptasi atau cuba mengambil katakata tertentu dan memudahkannya. Peringkat awal mungkin mereka menggunakan bahasa isyarat. bahasa rasmi dan bahasa pengantar. Semua ini berlaku di peringkat awal. Belanda. P Pada pandangan anda. Pertembungan ini menyebabkan bahasa Melayu menerima pengaruh . bahasa Melayu yang menjadi lingua franca adalah disebabkan proses yang dinyatakan di atas. Jadi. Tanpa berlatar belakangkan lingua franca (khususnya pada zaman Kerajaan Melayu Melaka abab ke-14). sementara kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi khusus diwartakan dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967 dan sebagai bahasa pengantar ilmu pula diwartakan dalam Akta Pendidikan 1961 dan kemudian dalam Akta Pendidikan 1996.8 Pengaruh Bahasa Asing Alam Melayu melalui zaman yang panjang dan bertembung dengan pelbagai bangsa atau kerajaan dari luar misalnya India/Bahasa Sanskrit.

Palembang (684 M) Batu Bersurat Kota Kapur. iaitu: 1. sebagai faktor sampingan. Penyerapan bahasa Sanskrit dalam bahasa seharian dijadikan satu cara perolehan kemegahan. 2. Batu Bersurat Kedukan Bukit. Ini kerana bahasa Sanskrit merupakan bahasa yang dianggap bahasa yang "berilmu dan berdarjat tinggi" pada zaman kuno. 3. kerana barangkali dianggap lebih sesuai. Bukti pengaruh bahasa Sanskrit ke dalam bahasa kuno dapat dikesan pada batu bersurat yang ditinggalkan oleh kerajaan Srivijaya. tetapi digantikan juga dengan bahasa Sanskrit.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 20 bahasa asing yang dapat dilihat dalam pelbagai aspek kehidupan. Berikut akan dijelaskan beberapa peringkat pengaruh bahasa asing dalam bahasa Melayu. Keadaan ini khususnya menyebabkan peminjaman perkataan yang sudah ada dalam bahasa Melayu asli. Meringi. faktor kemegahan juga yang mendorong kepada peminjaman bahasa daripada bahasa Sanskrit. Dalam bahasa Melayu. iaitu pada peringkat sebelum bahasa Melayu mencapai zaman klasik pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Selain itu.8. daerah Hulu Jambi (686 M) Selain itu. 4. Berikut disenaraikan beberapa contoh perkataan Sanskrit yang dipinjamkan dalam bahasa Melayu: . 1. Bahasa Melayu memiliki sifat keterbukaan yang membenarkan pengaruh kata dan istilah daripada pelbagai bahasa. Palembang (683 M) Batu Bersurat Talang Tuwo. seiring dengan kehendak dan perkembangan zaman. Keadaan ini disebabkan pengaruh dan hubungan bangsa atau suku bangsa lain dengan penggunaan bahasa Melayu. Terdapat empat batu bersurat yang penting. terdapat 677 perkataan yang berasal daripada bahasa Sanskrit.1 Pengaruh Bahasa Sanskrit Bahasa Sanskrit telah banyak mempengaruhi bahasa Melayu apabila bahasa Melayu berada di peringkat kuno. Zaman bahasa Melayu kuno antara abad ke-7 dan abad ke-13. Pulau Bangka (686 M) Batu Bersurat Karang Brahi. lebih sedap bunyinya ataupun semata-mata kerana disangka lebih "tinggi" mutunya kerana bahasa Sanskrit merupakan bahasa sarjana. unsur asing yang menyusupi bahasa Melayu dapat melengkapi kosa kata bahasa Melayu.

. penulisan pada batu bersurat tersebut dibuat atas arahan raja Srivijaya.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 21 Bahasa Sanskrit Bahasa Melayu dosa dukkha deva rupa samsara dosa duka dewa rupa sengsara Peta 1.com) Berpandukan isinya. Semenanjung Tanah Melayu. sebuah kerajaan yang mempunyai empayar meliputi Sumatera. Jawa.6: Empayar Kerajaan Sriwijaya (Sumber: Google. Segenting Kra dan Sri Lanka.

ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa rasmi dan bahasa pentadbiran kerajaan Srivijaya. Batu Bersurat Gandasuli (832 M) – Gandasuli. sekaligus meluaskan penyebaran bahasa Melayu ke tanah jajahan takluknya. Sebuah patung di Padang Rocore. terdapat juga bahan-bahan lain yang dihasilkan dalam zaman kerajaan Srivijaya pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi: 1.com) Selain daripada empat batu bersurat yang disebutkan tadi. Rajah 1. Jawa Tengah.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 22 Oleh itu. Batanghari bertarikh 1286 M dengan catatan perkataan “Malaya” atau “Melayu” pada bahagian belakangnya. 3. . akan tetapi masih terdapat pengaruh bahasa Melayu Kuno di dalamnya. Tapanuli bertarikh 1029 M dengan tulisan pada kaki alasnya. 2. Sebuah patung gangsa yang dijumpai di Padang Lawas. Walaupun bahasa pada batu bersurat itu masih berbahasa Sanskrit.3: Batu Bersurat Kedukan Bukit (Sumber: Google. 4. Sebuah batu bersurat yang dijumpai di Bangkahulu bertarikh 1000 Masehi.

Pelayaran Muhammad Ibrahim Munshi karya Muhammad Ibrahim Munshi (1872). antaranya: i) perbendaharaan kata Banyak perbendaharaan kata Arab dipinjam terutamanya perkataan yang berkaitan dengan ibadat. Tuhfat al-Nafis karya Raja Ali Haji (1865). Kisah pelayaran Abdullah karya Abdullah bin Abdul Kadir Munshi (1838).8. Kitab seribu masaalah (1726). Hikayat Acheh (1736). Bustanus Salatin atau Taman segala Raja-raja karya Nuruddin al-Raniri (1638). dan Hikayat Ganja Mara (1897). Misa Melayu (1742). Hikayat Gul Bakawali karya Syed Mahmud Ali (1875). Syair Emop (1740). Pengislaman Kerajaan Melaka telah menyebabkan banyak kata Arab dipinjam bagi mengungkapkan makna khususnya yang berkaitan amal ibadat Islam. jual-beli. Hikayat Pancatanderan (1835). Hikayat Bayan Budiman (1736).Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 23 1. dan sebagainya. beberapa kitab dan hikayat yang agak penting sehingga penghujung abad ke-19 yang menunjukkan berlakunya peminjaman kata Arab ke dalam bahasa Melayu ialah: Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang (1612 M). Hikayat Inderaputera (1634 M). Hikayat Patani (1838). Antara Hikayat yang menunjukkan pengaruh bahasa Arab. kata pinjaman Arab berlaku dalam bidang kesusteraan Melayu khususnya dalam penulisan hikayat-hikayat. Pengaruh kata pinjaman Arab ke dalam bahasa Melayu dapat dilihat melalui beberapa aspek. Hikayat Ghulam (1736). Selain daripada itu. kemasyarakatan. Antara contoh kata pinjaman . Menurut Darwis Harahap (1992).2 Pengaruh Bahasa Arab Penerimaan kata pinjaman bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu berlaku pada zaman Kesultanan Melaka pada kurun ke-14 Masihi.

kamus. Pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an telah mempengaruhi lidah dan cara sebutan orang-orang Melayu. ulama. dan lain-lain. ramadhan. akidah. Tulisan Jawi ini digunakan antara lain bagi memudahkan orang-orang Melayu yang rata-rata beragama Islam membaca Al-Quran. salam. masjid.gov.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 24 ialah: adat. kiamat. nafu. 1.pdf) iii) tulisan Kedatangan pengaruh Arab-Islam telah menyumbangkan kepada penulisan bahasa Melayu dalam tulisan `Arab yang akhirnya disebut tulisan Jawi. riwayat. syarikat. ii) sebutan kata Pengaruh Arab-Islam memberi kesan yang sangat besar pada sebutan perkataan dalam bahasa Melayu. huruf. dan lain-lain. murid. Rajah 1.9 Taraf Bahasa Melayu Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan . syurga. ilmu.dbp. kisah. dunia. musim. hikayat. masyarakat. Contoh-contoh perkataan dan sebutan Arab-Melayu antaranya ialah qadhi.my/klikdbp/klikdbp4feb7.3: Tulisan Jawi (Sumber: http://www. khabar. sejarah. Jadual di bawah ialah contoh tulisan Jawi. nujum. hukum.

dan Bagi segala Akta Parlimen dan segala perundangan kecil yang hendak dikeluarkan oleh kerajaan Persekutuan. naskah yang sahih: Bagi segala rang undang-undang yang hendak dikemukakan atau pindaan-pindaan mengenainya yang hendak dicadangkan di dalam mana-mana Majlis Parlimen. “Walau apa pun peruntukan Fasal 1.” Perlembagaan Persekutuan Malaysia (b) Fasal 3 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. para satu di dalam Perlembagaan Malaysia mengatakan bahawa bahasa Melayu dinaikkan taraf sebagai bahasa kebangsaan. Perkara 152 mengandungi 6 fasal utama iaitu: (a) Fasal 1 “Bahasa Kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis di dalam apa -apa tulisan. bahasa Inggeris boleh digunakan di dalam kedua-dua Majlis Parlimen dan Dewan Negeri dn bagi maksud rasmi yang lain. Kerajaan Persekutuan dan mana-mana kerajaan negeri boleh meneruskan dan memelihara bahasa kaum di Persekutuan. hendak di dalam bahasa Inggeris” . selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh parlimen. Walaupun terdapat peruntukan bagi kegunaan bahasa Melayu tetapi bahasa-bahasa lain masih boleh terus digunakan untuk maksud-maksud tidak rasmi. sebagaimana yang diperuntukkan oleh Parlimen”.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 25 Perenggan 152. selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen.

Akta ini berkuat kuasa di Semenanjung Malaysia pada 1 September 1967. Dengan syarat bahawa. Gabungan kedua-dua akta ini dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67. maka bermulalah era baru untu bahasa Melayu yang sebelum ini hanya menjadi bahasa pinggiran di tanah air sendiri.” (d) Fasal 5 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1.” (e) Fasal 6 “…maksud rasmi. Antara perkara utama yang terdapat dalam akta ini ialah:   Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mesti digunakan di dalam semua urusan rasmi. segala perbincangan di dalam mahkamah persekutuan atau mahkamah tinggi hendaklah dijalankan di dalam bahasa Inggeris. Akta ini membenarkan terjemahan ke bahasa lain dibuat untuk surat-surat dan perutusan-perutusan kerajaan bagi tujuan kepentingan umum.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 26 (c) Fasal 4 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. ertinya apa-apa jua maksud kerajaan. khususnya di dalam Fasa 1. Ia mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. taraf pemakaiannya dinaikkan. keterangan yang diambil di dalam bahasa yang digunakan oleh saksi tidak payah diterjemahkan atau direkodkan di dalam bahasa Inggeris. . jika mahkamah dan peguam bagi kedua-dua pihak bersetuju. satu lagi akta bahasa kebangsaan diluluskan dan dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1967. bahasa pendidikan dan bahasa perhubungan seluruh rakyat Malaysia. angka dan bahasa borang rasmi kerajaan. sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri dan termasuk apa-apa maksud sesuatu pihak berkuasa”. Ia menjadi bahasa rasmi. Perlembagaan Persekutuan. selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. Dengan perakuan ini. Pada tahun 1967. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 mengenai perkara yang sama berkuat kuasa mulai 11 April 1963 dan mengandungi tiga seksyen utama iaitu sistem tulisan bahasa kebangsaan. segala perbincangan di dalam mahkamah rendah lain daripada mengambil keterangan hendaklah dijalankan di dalam bahasa Inggeris. Sebagai bahasa kebangsaan.

yang diluluskan oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri hendaklah dalam bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris. Tulisan bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan rumi tetapi tulisan jawi tidak akan dihalang. Teks dalam bahasa Melayu adalah sahih kecuali Yang Dipertuan Agong menetapkan sebaliknya sama ada secara am atau bagi undang-undang tertentu. Dewan Rakyat atau Dewan Negeri boleh membenarkan ahli-ahli dewan menggunakan bahasa Inggeris ketika berucap atau perbahasan di dewan mereka. Yang di-Pertuan Agong boleh menetapkan sebagAi sahih. Borang-borang terjemahan daripada bahasa Inggeris dan borang-borang berbahasa Inggeris yang dibuat atas arahan Perdana Menteri boleh digunakan bagi maksud borang tersebut. Perbicaraan di mahkamah boleh dijalankan dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris atau kedua-duanya sekali atau dengan kehendak mahkamah atau pihak-pihak yang terlibat setelah menimbangkan keadilan perbicaraan itu. Yang di-Pertua Dewan Negara. Bagi undang-undang yang diterjemahkan ke bahasa kebangsaan sebelum 1 September 1967.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 27        Yang di-Pertuan Agong boleh membenarkan penggunaan bahasa Inggeris dilanjutkan bagi maksud-maksud rasmi sekiranya difikirkan perlu. Parlimen sebagai badan penggubal undang-undang di Malaysia . Teks undang-undang sama ada yang dipinda.

Jika membuat perhubungan dengan kerajaan-kerajaan negeri asing badan-badan antarabangsa dalam mana penggunaan bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan. Perintah ini dikenali sebagai Pemberitahu Undang-undang No. Pada tarikh yang sama. kira-kira mengumpul penyiasatan. Perwakilan Malaysia di luar negara. Latihan yang dijalankan oleh pakar-pakar antarabangsa. Kementerian Luar Negeri apabila menghantar arahan dasar daripada Kementerian kepada Ketua-ketua Perwakilan Malaysia di luar negara.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 28 Akta Bahasa Kebangsaan yang berkuat kuasa pada 1 September 1967. Jabatan Hasil Dalam Negeri. Yang di-Pertuan Agong telah mengeluarkan perintah supaya penggunaan bahasa Inggeris dilanjutkan. . Jika berhubung dengan pakar-pakar antarabangsa seperti Pakar Rancangan Colombo dan pakar Perundingan yang berkhidmat dengan atau di bawah jabatan-jabatan atau badan-badan berkanun dalam Malaysia. penggunaan bahasa Inggeris bagi maksud-maksud rasmi telah dilanjutkan bagi bidang-bidang berikut:  Jika jabatan-jabatan kerajaan meminta dan jabatan undang-undang memberi nasihat undang-undang berkenaan dengan mana-mana undangundang bertulis yang naskahnya yang sahih adalah dalam bahasa Inggeris.         Pembinaan Bahasa Melayu dirancang secara teratur sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Dalam kursus-kursus latihan atau peperiksaan apabila teks yang sahih adalah bahasa Inggeris atau kursus yang ditetapkan itu masih dalam bahasa Inggeris. Banyak faktor yang menyebelahi pembinaan. jika difikirkan penggunaan bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan. Berdasarkan Pemberitahu ini. Kementerian Kesihatan. 410/1967. kerja-kerja berkaitan dengan penaksiran komputer. pesanan ubat dan pesanan selepas pembedahan. apabila berhubung dengan kakitangan yang diambil daripada negara yang terletaknya perwakilan itu. telah memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membenarkan penggunaan bahasa Inggeris bagi tempoh yang difikirkan perlu. apabila membuat laporan atau pesanan seperti laporan penyakit.

10 Fungsi Bahasa Melayu 1.10.      Daripada segi dasar.1 Bahasa Kebangsaan “Bahasa Jiwa Bangsa” dengan jelas menunjukkan kepentingan bahasa dalam memupuk perpaduan antara kaum. Karya-karya orang Barat juga membantu perkembangan bahasa Melayu: contohnya Valentino pengembara Belanda) mengatakan bahawa sesiapa yang mengetahui bahasa Melayu tidak akan sesat di Nusantara. iaitu bahasa Inggeris telah menggantikan bahasa natif. Sebenarnya gejala penghapusan tidak berlaku pada bahasa Melayu seperti bahasa lain di dunia. 1. Mulai tahun 1970. “kami berpandu kepada maksud henda k menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negeri ini dengan tiada merosakkan atau menyekat bahasa dan kebudayaan bangsa lain yang diam di negeri ini”. Peranan yang dimainkan oleh penjajahan Inggeris khususnya pada lima buah negeri tidak bersekutu. Kedah. Laporan Razak 1956 yang menyebut peranan yang dimainkan oleh bahasa Melayu. Perlis.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 29 perancangan dan perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa kebangsaan negara. pemerintah telah mewujudkan satu dasar penggunaan satu bahasa kebangsaan yang berlandaskan kenyataan linguitik. sosial sejarah dan politik. Penyata Rahman Talib menampakkan langkah berani dalam mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara ini. Peranan yang dimainkan oleh Abdullah Munsyi melalui penulisan beliau. kerajaan telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita. Pahang dan Johor. beliau juga banyak menyusun karya-karya dalam bahasa Melayu. bahasa Melayu secara berperingkat-peringkat telah menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Menyedari hakikat ini. khususnya bahasa Hawaii dan bahasa Guam. Kelantan. Antaranya:  Penjajahan Barat tidak menghapuskan bahasa Melayu. .

. memupuk ciri-ciri pengenalan rakyat yang relatif seragam. iaitu dengan harapan bahawa bahasa itu dapat menjadi dasar bagi satu identifikasi kebangsaan..10. Dasar bahasa kebangsaan merupakan asas terpenting bagi perkembangan bahasa Melayu di Malaysia.. Dasar ini memenuhi konsep perancangan taraf bahasa. Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara ini berpaksikan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan.dan untuk merancangkan satu sistem pelajaran iaitu bahasa kebangsaan adalah bahasa pengantar yang utama. pembinaan dan perluasan penggunaannya.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 30 Sebuah badan berkanun iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) adalah bertanggungjawab untuk memaju dan memperkaya bahasa Melayu.. sebagaimana tercatat dalam mukadimah akta Pendidikan seperti berikut: “. penubuhan satu bahasa kebangsaan juga timbul daripada semangat kebangsaan yang mahukan bahasa penjajah diambil alih oleh bahasa bumiputera. iaitu untuk menyaksikan satu rupa bangsa yang bersatu menerusi pembentukan budaya kebangsaan selaras dengan keinginan dan hasrat membentuk satu bangsa Malaysia yang mempunyai identiti keperibadian yang dapat dibanggakan dan penuh dengan kesetiaan kepada negara.. Dasar bahasa di Malaysia meletakkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Dasar bahasa ini juga dianggap bermula dengan idealisme.” Di samping memenuhi keperluan menjadi lambang penyatuan. menegak persatuan . Dengan adanya dasar bahasa yang menentukan pemilihan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi.. selain daripada Akta Bahasa Kebangsaan dan Akta Pendidikan yang sedia ada. 1. seperti terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan.. iaitu propaganda.2 Dasar Bahasa Kebangsaan Pemilihan satu bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia timbul sebab perlunya diadakan satu lambang penyatuan. barulah dilakukan tahap-tahap seterusnya. Peranan bahasa sebagai faktor penyatuan disalurkan melalui sistem pelajaran kebangsaan.

Perisytiharan ini berlaku akibat tindakan parlimen meluluskan undang-undang perasmiannya. Walau bagaimanapun. urusan perniagaan dan pentadbiran dan dalam upacara-upacara rasmi. Sesebuah negara. Pemasalahan datang daripada pelbagai arah dan berbagai-bagai persoalan ditimbulkan. masyarakat bukan Melayu menerima bahasa Melayu dan menganggapnya penting sebagai alat perpaduan bangsa. daripada orang Melayu sendiri dan juga orang bukan Melayu. dianggap sebagai satu detik era baharu bagi orang Melayu. Secara rasminya bahasa Melayu dinobatkan pada 1 September 1967. bahasa rasmi pula bererti peranan bahasa Melayu sebagai saranan pembinaan negara dalam semua urusan. Perisytiharan tersebut dibuat melalui titah Diraja yang disiarkan menerusi radio dan televisyen. Dengan kenaikan taraf ini. khususnya yang baru mencapai kemerdekaan selalunya memilih dan mendaulatkan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara.10. Menurut Ainon Mohammad (1984). persoalan politik. kita boleh mengatakan bahawa dengan meningkatnya taraf tersebut. kesan positif wujud terhadap orang Melayu dan bahasa Melayu terjamin. Pelbagai masyarakat akan menggunakan bahasa Melayu untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain. bahasa Melayu kian meluas digunakan sebagai bahasa perpaduan antara kaum. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 31 antara kaum-kaum yang mendiami negara ini dan menobatkan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi yang berkesan dalam sektor-sektor penting negara. Jika diteliti dengan mendalam. Maksud fungsi perpaduan ialah menimbulkan sikap bersatu melalui bahasa. ekstremisme . Secara tidak langsung. bahasa pengantar serta bahasa ilmiah di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. yakni 10 tahun selepas hari kemerdekaan. bahasa rasmi adalah bahasa pentadbiran. 1.3 Bahasa Rasmi Menurut Kamus Dewan (1970:59). bahasa perhubungan awam. Justeru. Bahasa rasmi mungkin mempunyai lebih daripada satu fungsi bagi sesebuah negara. usaha-usaha untuk mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi telah menghadapi berbagai-bagai kesulitan serta tentangan. terutama pentadbiran negara. bahasa rasmi membawa maksud bahasa yang digunakan dalam sistem pendidikan negara. Ia menjadi bahasa rasmi tunggal bagi Persekutuan Malaysia. persoalan sikap.

12. golongan yang menyetujui dan menerima bahasa Melayu menganggap bahasa tersebut :  Layak menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah Bahasa Melayu mempunyai beberapa kelebihan tersendiri. bahasa pengantar di sekolah. hanya sesuai digunakan oleh golongan bawahan Bahasa Melayu tidak sesuai digunakan dalam bidang kehakiman dan pendidikan     Di samping itu. mudah dipelajari. Melalui pekeliling ini. Ramai intelek khususnya guru masih belum fasih menggunakan bahasa Melayu Penguasaan terhadap bahasa Melayu tidak penting Bahasa Melayu tidak mempunyai standard.Antara isu yang diketengahkan adalah seperti berikut:  Bahasa Melayu tidak sesuai dan tidak layak menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. surat-menyurat rasmi kerajaan yang meliputi semua jabatan kerajaan persekutuan dan negeri. tahun 1967 untuk memantapkan lagi penggunaan bahasa Melayu secara rasminya. Ia paling sesuai dijadikan bahasa rasmi berbanding dengan bahasa Cina atau Tamil Bahasa Inggeris adalah bahasa penjajahan    Oleh sebab ketegasan. bahasa Melayu perlu digunakan untuk tujuan-tujuan rasmi dalam pentadbiran harian.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 32 kaum yang memungkinkan berlakunya ketidaksefahaman dan perpecahan antara kaum. Hingga kini bahasa Melayu masih lagi teguh dan berdiri tegak sebagai bahasa rasmi walaupun sering kali menerima . semua kaum boleh bertutur dalam bahasa tersebut. pihak kerajaan telah mengeluarkan surat pekeliling Am No.

4 Bahasa Komunikasi Manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang penting dalam kehidupan seharian mereka.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 33 tohmahan dan kritikan daripada pelbagai pihak. ethnicity dan validity’. Bahasa Melayu dipilih kerana faktor penyatupaduan rakyat. Selain itu. Bahasa Melayu mempunyai ‘historicity. telah mengemukakan tujuh fungsi bahasa. membawa kepada pemerintahan kolonial telah terbukti penggunaan bahasa Melayu sebagai linguafranca di rantau ini. Halliday. Antaranya ialah: . Bahasa Melayu penting dalam urusan pentadbiran dan sistem pendidikan negara. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran di negeri Melayu Bersekutu. dalam bukunya bertajuk “Explorations in the Functions of Language” (1973).       1.10. Akan mewujudkan suatu suasana kebangsaan yang melibatkan semua rakyat tanpa mengira kaum. Penggunaan bahasa Melayu oleh pelbagai kaum. Hal ini demikian kerana bahasa dan pertuturanlah yang membezakan manusia dengan haiwan. Pelbagai faktor boleh diketengahkan yang menyebabkan bahasa Melayu hadir sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Bagaimanadan Faktor PemilihanSebagai Bahasa Rasmi Seperti yang dihuraikan di atas dan setelah melalui beberapa rintangan dan halangan. Bahasa Melayu dipilih kerana mudah dipelajari dan difahami. autonomy. Antaranya adalah seperti berikut:  Sejarah negara sejak zaman Srivijaya. bahasa mempunyai suatu sistem yang sistematis. dinamik dan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zamannya. bahasa Melayu tetap berdiri teguh dan kukuh sebagai bahasa rasmi walaupun laluan yang ditembus ipenuh dengan duri dan onak. Diharapkan bahasa Melayu akan kekal sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 34

Instrumental Regulasi Pemerian Interaksi Personal Heuristik Khayalan Fungsi instrumental bermaksud manusia menggunakan bahasa bagi melayani pengelolaan lingkungan yang menyebabkan sesuatu peristiwa berlaku. Fungsi regulasi adalah fungsi bahasa yang bertindak sebagai pengawas dan mengendalikan peristiwaperistiwa yang berlaku. Fungsi ini digunakan untuk mengendali serta mengatur orang lain. Fungsi pemerian pula boleh ditafsirkan sebagai penggunaan bahasa untuk membuat penyataan-penyataan, menyampaikan pengetahuan, membuat penjelasan dan membuat laporan tertentu. Fungsi interaksi merupakan fungsi bahasa yang memainkan peranan bagi menentukan supaya hubungan antara manusia dapat terus berlangsung ataupun dipertahankan. Oleh itu, perlu pengetahuan yang luas berkenaan bahasa, loghat, jargon, slanga, gurauan, cerita rakyat, budaya setempat dan sebagainya. Pokoknya, kita mesti tahu pelbagai perkara tentang bahasa. Fungsi peribadi pula adalah fungsi bahasa yang memberi kesempatan kepada manusia bagi menyatakan perasaan, emosi, peribadi serta reaksinya. Seterusnya, fungsi heuristik melibatkan penggunaan bahasa bagi memperoleh ilmu pengetahuan. Ini demikian kerana disampaikan dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan jawapan. Fungsi khayalan juga merupakan fungsi bahasa yang digunakan oleh manusia bagi mencipta mimpi-mimpi yang mustahil diterima oleh akal. Fungsi ini dibawa melalui buku-buku dan cerita-cerita dongeng. Ketujuh-tujuh fungsi di atas sebenarnya bersifat saling melengkapi antara satu sama lain bagi menghasilkan satu bentuk komunikasi yang berkesan dalam menyatakan pelbagai topik serta memahamkan pelbagai bangsa di dunia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling berkesan dalam kehidupan manusia; bersifat arbitrari, simbolik, sistematik dan manusiawi.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 35

Bahasa Melayu diguna pakai dalam pelbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi dan pentadbiran.

1.10.5 Bahasa Perpaduan Perpaduan atau solidariti dapat didefinisikan sebagai satu proses yang menyatupadukan rakyat dan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Di samping itu juga, menurut Kamus Dewan (1994), perpaduan ditakrifkan sebagai penggabungan, pelaburan penyesuaian, kecocokan dan perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu, sepakat dan sebagainya. Dalam erti kata yang lain, perpaduan dapat diertikan sebagai hubungan erat bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan negara. Oleh itu, pengertian bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dapat diertikan sebagai bahasa yang menjadi lambang penyatuan suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara individu dengan individu yang lain) yang berfungsi sebagai alat menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum dalam sebuah negara.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 36

Bahasa adalah suatu keseluruhan, suatu prinsip klasifikasi dengan sesuatu yang dikuasai dan bersifat konvensional yang seharusnya terkebawah daripada naluri semula jadi. Whitney (1998) berpendapat bahasa adalah salah satu institusi sosial dan menganggap bahawa kita menggunakan alat ujaran sebagai wadah bahasa, hanyalah secara kebetulan sahaja, untuk kesenangan sahaja manusia boleh memilih bahasa isyarat dan lambang tampak dan bukan lambang akuistik. Cara bahasa menyatupadukan rakyat Selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan, bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dan telah dijadikan bahasa pengantar utama bagi semua peringkat prasekolah dan pengajian. Pendidikan bahasa Melayu Sekolah Menengah adalah memenuhi hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada aspek intelek, emosi, rohani, dan jasmani. Penggunaan bahasa Melayu yang semakin meluas sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara menekankan penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu yang lebih bermutu. Pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah yang meliputi Tingkatan 1 sehingga 5 akan terus meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar remaja dan memupuk kepekaan terhadap variasi bahasa dalam pelbagai situasi, sistem bahasa dan gaya bahasa yang indah. Pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah juga menanamkan kesedaran terhadap unsur dan nilai kemanusiaan secara menyeluruh melalui pembacaan bahan ilmu dan hasil kesusasteraan. Pemupukan semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Malaysia diberikan penekanan dalam pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah agar pelajarpelajar membina semangat rasa bangga dan cinta akan tanah air dalam satu wawasan budaya yang dihasratkan. Di samping itu, bahasa Melayu memainkan peranan penting bukan sahaja dalam memenuhi keperluan manusia tetapi juga untuk meningkatkan perpaduan antara kaum. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa perpaduan kaum begitu signifikan untuk menyumbang ke arah sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Selain itu, pendidikan dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk perpaduan antara kaum jelas dinyatakan dalam Penyata Razak 1956. Oleh itu, apabila pendidikan dianggap sebagai alat secara

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 37

automatiknya, bahasa Melayu yang berfungsi sebagai bahasa perpaduan boleh mengambil bahagian dalam isu menyatupadukan rakyat kerana bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam pelbagai bidang.

Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum.

Aspek penting untuk menyatupadukan rakyat mengikut fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan adalah melalui pendidikan. Sesungguhnya pendidikan hari ini telah memainkan peranan penting dalam merealisasikan aspirasi negara ke arah mewujudkan perpaduan kaum. Pendidikan hari ini telah membuktikan bahawa negara berjaya mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Sejarah telah membuktikan betapa golongan cerdik pandai menentukan jatuh bangunnya sesebuang bangsa dan negara. Selain daripada itu, penyatupaduan rakyat dapat mewujudkan sistem pendidikan kebangsaan kerana sistem persekolahan yang berbeza-beza mempunyai haluan masing-masing dan tidak dapat melahirkan satu identiti bangsa. Oleh itu, satu jawatankuasa ditubuhkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang sedia ada. Cadangan itu dikenali sebagai Penyata Razak. Penyata Razak telah diperakui dan diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran pada tahun 1957. Ordinan ini mewajibkan semua jenis sekolah menggunakan sukatan pelajaran yang sama. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah,

walaupun tidak abstrak dan sukar berbanding sains dan teknologi.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 38 khususnya untuk membantu perpaduan kebangsaan dan menjadi wahana yang berkesan untuk berkomunikasi pelbagai kumpulan etnik dan masyarakat pelbagai dialek atau bahasa. sastera dan budaya. malahan lebih awal daripada zaman kegemilangan kerajaan Melayu Srivijaya. terutama sekali di dalam bidang agama. Bahasa Melayu telah digunakan dengan banyaknya dalam konteks agama.6 Bahasa Ilmu Bahasa ilmu boleh ditakrifkan sebagai bahasa yang mempunyai ciri-ciri formal dan dapat mengungkapkan sesuatu konsep dan pemprosesan ilmu. 300 dan meliputi 36 bidang. 300 (Berita Peristilahan. pusat kebudayaan seperti Pulau Pinang telah banyak menghasilkan buku untuk institusi pengajian tinggi dan akhbar diterbitkan. Bahasa Melayu telah lama digunakan untuk mengungkapkan konsep-konsep dan proses-proses yang tinggi serta kompleks. untuk semua bidang telah mencapai 477. perkembangan yang positif dalam penggunaan bahasa Melayu dapat dilihat dalam bidang ilmiah. 1. Bahasa Melayu turut membantu pembentukan jati diri bangsa Malaysia yang menggunakan bahasa komunikasi yang mudah difahami. . Setelah tiga puluh tahun dirancang dengan begitu rapi. walaupun banyak iaitu berjumlah 477. Penggunaan bahasa Melayu dalam bidang sains sosial telah lama wujud. Usaha menggunakan bahasa Melayu dalam bahasa tersebut telah lama digunakan untuk tujuan ini. Dalam hal pemilihan istilah ternyata bahawa istilah. falsafah. sastera dan budaya. Bahasa Melayu ilmiah ini dapat dilihat melalui beberapa ciri umum iaitu peristilahan. laras dan sebagainya. Acheh dan Melaka. Setiap satu bidang ilmu terdapat sejumlah peristilahannya tersendiri dan mempunyai maknanya yang tersendiri pula.10. Usaha membina istilah baharu telah bermula sejak tahun 1957 lagi. tatabahasa. namun kerja-kerja menokok tambah jumlah istilah terus berjalan. Istilah yang sudah dicipta oleh DBP setakat ini. Dalam sejarah yang muktahir. Mei 1986).

DBP aktif dalam hal ini.  Bahasa merupakan satu sistem bunyi yang dihasilkan oleh alat tutur yang digunakan oleh sekelompok manusia sebagai wahana atau cara untuk menjalankan apa-apa sahaja aktiviti masyarakat mereka  Beberapa teori telah mengatakan bahawa penutur bahasa Melayu berasal daripada golongan manusia yang diberi nama Austronesia. . Terdapat dua langkah yang dibuat dalam hal ini: bantuan tenaga pengajar daripada institusi pengajian tinggi dan penerbitan karya-karya asal bagi keperluan institusi pengajian tinggi. Setakat ini DBP telah menyelesai dan memenuhi permintaan buku-buku teks bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah serta pra universiti.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 39 Universiti Kebangsaan Malaysia antara universiti yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pelbagai bidang. Bagi memantapkan lagi penggunaan bahasa ilmu dalam bidang ilmu atau ilmiah. RUMUSAN  Linguistik ialah ilmu mengkaji bahasa secara saintifik.

Pada pendapat anda. 3. Perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan bahasa Malaysia. adakah bahasa Melayu telah mencapai tahap yang membanggakan? RUJUKAN Abdullah Hassan. 10. 9.  Lingua franca merupakan satu bahasa yang terdiri daripada pelbagai bahasa. 2. Susur galur bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai bahasa Ilmu dan esei-esei lain.  Bahasa Melayu memiliki sifat keterbukaan yang membenarkan pengaruh kata dan istilah daripada pelbagai bahasa. 6.(1989). 12. seiring dengan kehendak dan perkembangan zaman. Melayu Proto Pengaruh Asing Penyata Razak Perlembagaan Persekutuan Perpaduan Sanskrit PENILAIAN KENDIRI 1. (1997). manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. 2. Pada pandangan anda. Nyatakan sumbangan ilmu linguistik khususnya dalam bidang pendidikan bahasa. 4. orang Melayu berasal dari wilayah mana? 3.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 40  Bahasa Melayu dikatakan berasal daripada rumpun bahasa Austronesia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1988). 11. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. Austris Austronesia Kerajaan Melaka Komunikasi Lingua Franca Melayu Deutro 7. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . Asmah Haji Omar. 5. KATA KUNCI 1. Asmah Haji Omar. 8.

(2004). (2006). . Nik Safiah Haji Karim et al. Teo Kok Seong. Sejarah pertumbuhan bahasa Kebangsaan kita. Sejarah pertumbuhan bahasa Melayu. Ismail Hussien. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1966). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur:Nurin Enterprise. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Melayu tinggi teori dan penerapan. Bahasa Kebangsaan dan bahasa Rasmi: Dua konsep yang berbeza. 13-16. Nik Safiah Haji Karim (1986).Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 41 Darwis Harap (1992). Pulau Pinang: Penerbit USM. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Dewan Bahasa. Tatabahasa Dewan.

dan 3. guru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah (Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat). Ini bermakna guru mempunyai tanggungjawab memilih dan membina bahan yang sesuai untuk proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Salah satu aspek penting yang semakin diberi perhatian oleh para guru dalam proses P&P bahasa ialah penggunaan bahan bantu pengajaran bahasa. Perihal pentingnya pengajaran aspek tatabahasa dan pemilihan bahan yang sesuai. 10. Secara khususnya. Hal ini turut ditekankan dalam Huraian . bertutur. anda diharapkan dapat: 1.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 1 UNIT 10 PENGAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KORPUS BERKOMPUTER HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. aspek tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalam konteks dengan kemahiran mendengar. Dalam proses P&P bahasa Melayu. menerangkan kepentingan korpus berkomputer. mengaplikasikan korpus berkomputer dalam P&P. Aspek tatabahasa yang dipilih dalam kertas ini ialah imbuhan meN-kan. 2.0 PENGENALAN Pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah menekankan penggunaan tatabahasa mengikut kemampuan murid. membaca dan menulis. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. kertas ini cuba untuk mendedahkan penggunaan korpus berkomputer dalam pengajaran tatabahasa bahasa Melayu dan memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya aspek tatabahasa dalam kalangan guru mata pelajaran bahasa Melayu. Bagi mencapai tujuan tersebut. maka kertas kerja ini cuba memaparkan penggunaan teknologi korpus berkomputer dalam pengajaran tatabahasa untuk murid sekolah menengah. menjelaskan konsep korpus berkomputer.

kod dan diformatkan secara piawai serta dapat dicapai dan diproses dengan komputer. Alternatif tersebut ialah data korpus berkomputer. Di Malaysia. Dalam kajian linguistik pula. Satu persoalan yang timbul ialah bagaimanakah seseorang guru itu boleh membina atau memperoleh data korpus berkomputer bagi tujuan pengajaran bahasa? Secara mudahnya. korpus 2 . sesuatu petikan itu mungkin hanya memaparkan bentuk dan penggunaan imbuhan yang betul sahaja. Secara amnya. Antara bahan-bahan pengajaran yang kerap digunakan oleh guru bahasa ialah bahan yang berbentuk literasi dan grafik. dan dianalisis untuk membuat penyataan saintifik tentang ciri fonologi. Sinclair (1996) korpus berkomputer boleh ditakrifkan sebagai korpus yang diberi penanda. tatabahasa atau leksikal sesuatu bahasa. menjelaskan korpus merupakan data mentah linguistik yang dikutip daripada kerja lapangan atau teks bertulis. Kamus Linguistik (1997). McH. boleh dianggap sebagai perkara baru. Data korpus berkomputer telah digunakan secara meluas di Barat terutama dalam bidang pedagogi bahasa (Teaching Collocation). Dalam konteks pengajaran tatabahasa di sekolah-sekolah. Sedangkan para murid juga perlu dimaklumkan bentuk-bentuk imbuhan yang salah supaya mereka dapat memahami dan membezakan antara bentuk imbuhan yang betul dan bentuk yang salah. Berdasarkan sesuatu petikan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 2 Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat iaitu penggunaan perpustakaan dan komputer yang kaya dengan pelbagai bahan sangatlah digalakkan dalam P&P bahasa Melayu. terdapat pelbagai jenis bahan yang digunakan oleh guru untuk membolehkan para murid memahami aspek tatabahasa dengan lebih berkesan. leksikografi dan kajian linguistik. kertas kerja ini cuba untuk mengetengahkan satu alternatif baru bahan bantu pengajaran imbuhan bahasa Melayu. penggunaan sesuatu bahan terutamanya petikan mempunyai beberapa kelemahan. dan sebagainya. korpus berkomputer turut digunakan dalam bidang perkamusan terutamanya oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. korpus berkomputer telah digunakan dalam kajian Zaharani Ahmad dan Mohd Ra‟in Shaari (2004). Data Korpus Berkomputer Menurut J. misalnya hanya memaparkan bentuk dan contoh penggunaan imbuhan yang amat terhad. Penggunaan bahan bantu tertentu dalam proses P&P bahasa membolehkan sesuatu pengajaran bahasa itu dilakukan dengan lebih berkesan. Imran Ho Abdullah (2004) dan Mohd Ra‟in Shaari (2004). Berdasarkan permasalahan di atas. Selain itu. jenis kata. guru boleh mengajar muridnya beberapa aspek penting tatabahasa seperti imbuhan. Korpus berkomputer sebagai bahan bantu pengajaran bahasa terutama bagi aspek morfologi dan sintaksis.

berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Menceva BHLR27 266 jenama yang tidak langsung **menggunakan** sumber babi iaitu Mencevax BHLR27 3 .my. Ketiga-tiga bentuk ini dapat membantu guru mengajar atau memaparkan sesuatu aspek imbuhan dengan lebih berkesan.bharian.dbp. Buat masa ini. pengguna perlu pergi sendiri ke DBP untuk mengambil data tersebut.my. komputer akan menjana korpus dan seterusnya menyenaraikan bentuk-bentuk imbuhan yang dikehendaki.1 Aspek Penting Korpus Berkomputer Korpus berkomputer dapat membantu guru menjana apa jua aspek imbuhan yang dikehendaki. Caranya ialah dengan memuat turun perisian penjana korpus (Concordance) di laman http://www.uk/ (contoh lihat lampiran 2).com.Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. Selain memperoleh data korpus berkomputer di DBP. http://www. "Saya s BHLR27 261 pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturun BHLR27 262 klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haj BHLR27 263 ah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal BHLR27 264 oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. seseorang guru juga boleh membina data korpus sendiri. misalnya imbuhan meN…kan.com. Bahagian Penyelidikan.000 vaksin jenam BHLR27 257 negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. Di bawah ini akan dipaparkan contoh ketiga-tiga bentuk tersebut: a) Korpus Berbentuk Konkordans 256 in . Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 3 berkomputer boleh diperoleh di Pangkalan Data Korpus.concordancesoftware.utusan. bulan depa BHLR27 258 ak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital a BHLR27 259 di. Pangkalan data ini akan disediakan dengan kemudahan capaian melalui Internet dan World Wide Web supaya lebih ramai penyelidik atau pengguna di dalam dan di luar negara dapat memanfaatkannya (Rusli Abdul Ghani 2004). Secara amnya. Dengan adanya perisian ini.gov. korpus berkumputer boleh dijana dalam bentuk baris-baris konkordans.my dan sebagainya. di…. seseorang guru boleh menjana sendiri korpus berkomputer dengan memilih apa juga jenis teks berbentuk digital seperti surat khabar atau majalah yang boleh diperoleh di laman http://www. Dengan memberi arahan tertentu.co. Kuala Lumpur (contoh korpus DBP sila lihat lampiran 1). http://www. 10. ter… dan sebagainya. ayat dan perenggan. Ini kera BHLR27 265 brahim. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh du BHLR27 260 suki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah.

di sini. Ini 4 . Menteri Kesihatan. berkata pihaknya yakin jumlah vaksin yang ada mencukupi untuk menampung keperluan bakal haji yang diwajibkan mengambilnya sebelum memasuki Arab Saudi. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. bulan depan." katanya.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 4 b) Korpus Berbentuk Ayat Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. c) Korpus Berbentuk Perenggan Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. Bagi tujuan proses P&P." katanya.000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. bulan depan. Beliau memberitahu pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturunan Chua Chiyang yang bernilai kira-kira RM1 juta di Jalan Haji Jaip.000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. Penggunaan kemudahan komputer seperti di makmal komputer merupakan suatu kelebihan berbanding cetakan kertas. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. Jumaat lalu. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. diharuskan penggunaannya oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. majlis muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal meningitis (ACYW 135) jenama Mencevax dari Belgium. malam tadi. guru boleh mencetak mana-mana bahagian yang sesuai dan mengedarkan korpus ini kepada semua murid ataupun boleh juga menggunakan komputer jika terdapat kemudahan komputer yang mencukupi untuk semua murid. "Hospital dan klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haji bagi pengambilan vaksin itu kerana kita membuat keputusan memberinya secara percuma. "Saya sudah menyemak dengan pembekal yang berkaitan dan dimaklumkan Malaysia mempunyai bekalan yang mencukupi terhadap keperluan vaksin berkenaan. Datuk Chua Jui Meng.

Ini bermakna.2 Kebaikan Menggunakan Korpus Berkomputer Berikut dijelaskan kebaikan atau kelebihan korpus berkomputer yang akan diperoleh oleh guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran imbuhan bahasa Melayu.886. 10.772 1.65% 27.00% (Sumber: Rusli Abdul Ghani 2004) Korpus berkomputer dapat memaparkan sesuatu aspek tatabahasa dengan lebih luas.797.106 100.87% 100.43% 3.440. Satusatu korpus dapat memaparkan ribuan (malahan jutaan) contoh sesuatu aspek tatabahasa. murid-murid hanya diperkenalkan dengan contoh-contoh penggunaan sesuatu aspek tatabahasa yang betul sahaja.703 27.303. Dengan berbantukan korpus berkomputer.258 3.229.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 5 kerana guru atau murid dapat mencari sesuatu bentuk imbuhan dengan pantas berdasarkan bantuan carian atau find yang terdapat dalam komputer. sesuai dengan konteks penggunaan dan representatif sifatnya.28% 1.010 12. surat khabar. Sesuatu petikan ringkas mungkin hanya memaparkan contoh-contoh penggunaan sesuatu aspek tatabahasa yang betul sahaja.222 PERATUS 52. sedangkan contoh-contoh yang salah juga banyak membantu murid memahami apa yang betul dan salah dari segi tatabahasa. Korpus berkomputer di DBP menyediakan jenis teks seperti berikut: Jumlah Data Korpus Berkomputer (Sehingga Mac 2004) SUB-PANGKALAN AKHBAR BUKU MAJALAH TEKS TRADISIONAL LAIN-LAIN TERJEMAHAN JUMLAH JUMLAH KATA 52.15% 2. malah turut memberi pelbagai pilihan bahan yang terdiri daripada buku.988.373 2. manakala contoh-contoh yang salah mungkin tidak dipaparkan dalam teks tersebut. Ini berbeza dengan petikan biasa yang hanya dapat memaparkan sesuatu aspek tatabahasa dengan jumlah yang agak terhad. Korpus berkomputer bukan sahaja dapat membantu guru membina bahan P&P dengan pantas. majalah. guru boleh berperanan sebagai fasilitator iaitu menerangkan contoh 5 .645. prosa dan puisi tradisional.62% 12.

proses penjanaan data dapat perkhidmatan tersebut baharu disediakan.dbp. iv. 6 . maka pengguna harus klik pada kotak „Setuju‟ dan sebaliknya.anu.dbp. Setelah masuk ke laman web „dbp.my/knb/nb_konkordans.3. v.my‟.3 Penjanaan Data Korpus dilakukan secara atas talian memandangkan akan dijelaskan prosedur penjanaan data yang data iaitu data korpus DBP dan data korpus Projek Konkordan Melayu Pada masa kini.dbp.gov. pergi ke „KORPUS BAHASA MELAYU‟ dan klik pada „Rujukan korpus pelbagai sumber‟. (http://sbmb. Pengkaji mula menjana data dengan menaip kata „telah‟ pada bahagian Kata Dasar/ Kata. i.. klik pada „Laman Rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka‟ untuk ke laman utama.my. setiap pengguna akan didedahkan dengan Lesen Pengguna Korpus.gov.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 6 penggunaan yang betul dan yang salah dalam sesuatu aspek tatabahasa yang sedang dipelajari oleh murid-murid. Masukkan e-mel sebagai ID pengguna dalam ruangan yang disediakan kemudian klik pada kotak „Masuk‟ untuk masuk ke Khidmat Nasihat Dewan Bahasa dan Pustaka. Layari tapak web DBP.1 Penjanaan Data Korpus DBP Berikut merupakan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pengkaji untuk menjana data daripada data korpus berkomputer.aspx) (http://mcp.my/knb/nb_konkordans. Setelah laman Rasmi DBP dipaparkan. vi. Berikut diperoleh daripada dua sumber (http://sbmb. 10.edu.gov. iii.au/). iaitu http://www.aspx) Sebelum menjana data.gov. 10. Sekiranya pengguna bersetuju dengan semua syarat tersebut. ii.

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 7 Rajah 1: Proses permulaan untuk menjana data vii. Rajah 2 : Proses muat turun data 7 . Kemudian. Setiap paparan akan mengandungi 100 konkordans tentang kata bantu telah. pengkaji klik pada kotak „Muat Turun‟ untuk muat turun data.

Paparan seterusnya seperti berikut: 8 . sila klik pada direct search. sila buka tapak web seperti berikut: http://mcp.au/ atau carian Google: Malay Concordance Projek. Setelah selesai muat turun data.anu. Pertamanya.anu.2 Pangkalan Data Korpus Projek Konkordans Melayu Berikut ialah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pengkaji untuk menjana data korpus Projek Konkordan Melayu (http://mcp. Bagi memulakan carian data.3.edu. ii. pengkaji klik pada kotak „Jana Konkordans‟ sekali lagi untuk mendapatkan data yang seterusnya.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 8 viii.edu.au/). Seterusnya data boleh disimpan dalam pendrive. 10. i.

Sebelum mencari perkataan. pada bahagian Find.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 9 iii. sila taip perkataan yang hendak dikaji misalnya „akan‟ dan tekan butang search untuk proses janaan korpus berkomputer. 9 . sila pilih jenis teks yang ingin dikaji. Kemudian.

Seterusnya. Seterusnya data boleh disimpan untuk tujuan proses seterusnya iaitu analisis data.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 10 iv. 10 . Hasil janaan data adalah seperti gambar rajah di bawah. pengkaji boleh menyalin (copy) dan menampal (paste) data ke dalam perisian Notepad atau Microsoft Word.

.1 1. Hal ini selaras dengan saranan dalam KBSM dan KBSR iaitu aspek tatabahasa hendaklah diajar secara tidak langsung.kan dengan menggunakan kaedah secara tidak langsung dalam pengajaran kemahiran membaca dan kefahaman. 2. 10.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 11 AKTIVITI 10. dengan cara guru mengambil masa beberapa minit untuk mengajar sesuatu aspek tatabahasa (Kamarudin Husin. Sila layari web korpus DBP dan jana korpus dengan kata kunci ‘jalan’. 1994:45)..4 Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Berikut akan diberikan contoh persediaan mengajar imbuhan meN. 11 . Aspek-aspek tatabahasa yang hendak diajar itu akan dimasukkan ke dalam pengajaran tersebut seperti pengajaran lisan. Sila layari web MCP di Australia dan jana korpus dengan kata kunci ‘hari’. menulis atau membaca.

bantu-membantu dan bertolak ansur. iii. makna dan penggunaannya dalam konteks dengan betul. Pengisian Kurikulum : Ilmu : ekonomi dan agama. Menyatakan secara lisan isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam sesuatu petikan. Mengemuka dan menjawab soalan dengan bernas dan gramatis.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 12 Contoh Persediaan Mengajar 1 Tingkatan : 4 Sains Masa : 80 minit Bilangan murid : 30 orang Tajuk : Kefahaman – Vaksin Mencevax Hasil Pembelajaran Utama : 7. Sistem Bahasa : Imbuhan meN…kan. Huraian Hasil : Aras 1 Pembelajaran iii. Hasil Pembelajaran : 7. Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal dan verbal-linguistik 12 . Nilai : berjimat. ii. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Menggunakan komputer untuk carian maklumat dan tujuan pembelajaran bahasa.1 Mengenal pasti dan menyatakan idea utama dan isi penting Khusus tentang bahan yang dibaca. Objektif : Murid dapat: i. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir : Mengkonsepsikan idea-idea sama ada yang terdapat di dalam atau di luar teks. Mengaplikasikan aspek imbuhan meN…kan dari segi bentuk.

13 . Begitulah seterusnya iaitu soalan dikemukakan dalam bentuk berantai. Oleh itu. guru meminta murid membaca secara senyap petikan di skrin komputer dengan cara luncuran (skimming) dan pembacaan teliti.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 13 Bahan Bantu Mengajar : Korpus berkomputer. Guru meminta seorang murid secara sukarela membaca petikan tersebut dengan suara yang kuat dan jelas. guru sebaik- 2. Murid memberi maklum balas tentang aspek imbuhan meN…kan seperti contoh penggunaan dalam petikan. 6. Seterusnya. Guru meminta murid membuka fail petikan “Vaksin Mencevax” dengan menggunakan perisian Notepad atau Microsoft Word. seorang murid akan mengemukakan satu soalan kepada mana-mana murid yang ia pilih untuk menjawab soalan itu. Jika sesuatu persoalan memerlukan maklumat lanjut. guru meminta murid membuka satu fail korpus berkomputer (telah sedia ada dalam komputer tersebut) yang mengandungi contoh-contoh imbuhan meN…kan yang lebih banyak dan meluas dengan menggunakan perisian Notepad. 4. Soalan yang dipilih itu perlulah berada pada aras mudah. guru hanya berperanan sebagai fasilitator iaitu mengawasi sama ada soalan dan jawapan yang dikemukakan oleh murid sesuai atau sebaliknya. Guru menerangkan bahawa contoh imbuhan yang terdapat dalam petikan tersebut agak terhad. Seterusnya. Langkah Pengajaran dan Pembelajaran 1. Murid yang lain mendengar dengan teliti. Guru memaklumkan kepada murid bahawa aspek tatabahasa yang ingin dipelajari ialah imbuhan meN…kan. Guru meminta murid mengesan imbuhan meN…kan dalam petikan tersebut dengan cara carian atau find yang terdapat dalam komputer. sederhana dan susah atau mencabar pemikiran murid. 5. guru boleh membimbing murid mendapatkan maklumat di internet sesuai dengan konsep pembelajaran maya. (Lihat Lampiran 5). Pada bahagian ini. Guru meminta setiap murid membina satu soalan berdasarkan petikan tersebut. Pada peringkat ini. Guru memilih soalan-soalan (binaan murid) yang difikirkan sesuai untuk dijawab oleh murid sebagai latihan atau kerja rumah. (Lihat Lampiran 3). Imbuhan meN…kan yang terdapat dalam petikan tersebut adalah seperti dalam Lampiran 4. 3.

Guru menjelaskan aspek kesalahan imbuhan meN…kan seperti kesalahan „meng…‟ dan „menge…‟(contoh mengsahkan atau mengesahkan) serta perkataan yang dieja dengan satu „k‟ atau dua „kk‟ (contoh memasukan atau memasukkan ). 7. (lihat Lampiran 6a) Hukum p → m. Huraian Hasil : Aras 1 Pembelajaran iii..kan. 8. Guru menjelaskan aspek imbuhan meN…kan (berdasarkan contoh penggunaan dalam korpus) iaitu: a) b) c) d) Bentuk atau varian imbuhan meN. Objektif : Murid dapat: iv. (lihat Lampiran 6b) Makna imbuhan meN…kan iaitu benefaktif dan kausatif.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca.1 Mengenal pasti dan menyatakan idea utama dan isi penting Khusus tentang bahan yang dibaca. Menyatakan 3 keburukan vaksin mencevax. Guru meminta murid membina lima ayat (sebagai latihan) dengan menggunakan perkataan yang berimbuhan meN…kan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 14 baiknya perlulah memaparkan aspek imbuhan ini di skrin LCD (jika ada) supaya murid dapat melihat setiap aspek imbuhan meN…kan dengan lebih jelas. t → n. k → ng dan s → ny. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan. Contoh Persediaan Mengajar 2 Tingkatan : 4 Sains 1 Masa : 80 minit Bilangan murid : 30 orang Tajuk : Kefahaman – Vaksin Mencevax Hasil Pembelajaran Utama : 7.. Hasil Pembelajaran : 7. 14 .

guru boleh membimbing murid mendapatkan maklumat di internet sesuai dengan konsep pembelajaran maya. : Ilmu : ekonomi dan agama.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 15 v. Seterusnya. Murid yang lain mendengar dengan teliti. Begitulah seterusnya iaitu soalan dikemukakan dalam bentuk berantai. Nilai : berjimat. 15 . Langkah Pengajaran dan Pembelajaran 9. vi. Murid diminta membina satu soalan berdasarkan petikan tersebut. guru meminta murid membaca secara senyap petikan di skrin komputer dengan cara luncuran (skimming) dan pembacaan teliti. Sistem Bahasa : Kata majmuk Pengisian Kurikulum Mengemuka dan menjawab soalan dengan bernas dan gramatis. seorang murid akan mengemukakan satu soalan kepada mana-mana murid yang ia pilih untuk menjawab soalan itu. Menggunakan aspek kata majmuk dalam konteks dengan betul. 11. guru hanya berperanan sebagai fasilitator iaitu mengawasi sama ada soalan dan jawapan yang dikemukakan oleh murid sesuai atau sebaliknya. Pada bahagian ini. 10. Jika sesuatu persoalan memerlukan maklumat lanjut. bantu-membantu dan bertolak ansur. Seorang murid secara sukarela diminta oleh guru untuk membaca petikan tersebut dengan suara yang kuat dan jelas. Seterusnya. Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir : Mengkonsepsikan idea-idea sama ada yang terdapat di dalam atau di luar teks. Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal dan verbal-linguistik Bahan Bantu Mengajar : Korpus berkomputer. (sila lihat lampiran 1). Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Menggunakan komputer dan internet untuk carian maklumat dan tujuan pembelajaran bahasa. Murid diminta membuka fail petikan “Vaksin Mencevax” dengan menggunakan perisian Notepad atau Microsoft Word.

Guru meminta murid menaip apa-apa perkataan seperti makan. Murid memberi maklum balas tentang aspek kata majmuk seperti contoh penggunaan dalam petikan. pelajar dapat: 1. 16. Membina sepuluh ayat yang gramatis berdasarkan makna „keras‟ yang telah diperoleh dari setiap kumpulan perbincangan. 16 . 15. Guru memilih soalan-soalan (binaan murid) yang difikirkan sesuai untuk dijawab oleh murid sebagai latihan atau kerja rumah. Kata Adjektif „keras‟ (Sumber konkordans DKB) Masa: 40 minit Bil Pelajar: 40 orang Objektif: Pada akhir pembelajaran. Guru menjelaskan aspek kata majmuk (berdasarkan contoh penggunaan dalam konteks) iaitu: (sila lihat lampiran 2) a) Rangkai kata bebas: jalan raya b) Istilah khusus: pita suara c) Kiasan : buah tangan 13.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 16 12. sederhana dan susah atau mencabar pemikiran murid.anu. Contoh Persediaan Mengajar 3 Tajuk: Mencari makna perkataan yang membawa pelbagai makna. Guru menerangkan bahawa contoh kata majmuk imbuhan yang terdapat dalam petikan tersebut agak terhad. Oleh itu. guru meminta murid mengakses internet ke tapak web berikut: http://www.edu. Guru meminta murid membina lima ayat (sebagai latihan) dengan menggunakan kata majmuk yang telah dijana oleh pelajar. Guru memaklumkan kepada murid bahawa aspek tatabahasa yang ingin dipelajari ialah kata majmuk. Guru meminta murid mengesan kata majmuk dalam petikan tersebut.html. buah dan sebagainya untuk melihat bentuk-bentuk kata majmuk. Memberikan makna-makna baru daripada kosa kata ‘keras’ yang memperlihatkan perluasan makna berbanding dengan merujuk kamus. 2.au/asianstudies/proudfoot/MCP/Q/standard. 14. Soalan yang dipilih itu perlulah berada pada aras mudah.

3) Guru bersoal jawab dengan aktiviti yang telah dilakukan (komunikatif) 4) Guru mengedarkan bahan pembelajaran DKB yang mengandungi baris-baris konkordans yang berkaitan dengan kata „keras‟. Langkah-Langkah Pengajaran Dan Pembelajaran 1) Set induksi. Selain daripada makna-makna yang terdapat dalam Kamus Dewan. Perbandingan makna antara maklumat kamus dan korpus yang bakal diperoleh daripada perbincangan pelajar ialah seperti berikut: Keras Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2005: 752-753). murid melakukan lakonan spontan/simulasi suasana yang menggambarkan kehidupan dan aktiviti yang berkaitan. 5) Pelajar diminta membaca senyap bahan pembelajaran tersebut. Ilmu:Moral Kemahiran Bernilai Tambah (KBT): kemahiran teknologi maklumat. kejujuran dan hormat-menghormati Strategi Pembelajaran: Kolaboratif Bahan Bantu Mengajar: Korpus Kosa Kata „keras‟ Pengetahuan sedia ada: Para pelajar telah memahami konsep makna „keras‟ secara literal. 6) Guru menerangkan makna kata „keras‟ untuk pengetahuan pelajar berdasarkan makna yang terkandung dalam Kamus Dewan (2002) dan murid mencatatnya dalam buku. ayat Kemahiran bahasa: Mendengar dan bertutur.Meminta pelajar meneka benda maujud yang memiliki ciri –ciri fizikal yang bersifat keras serta mengaitkan dengan pembelajaran seterusnya. perkataan „keras‟ ini juga 17 .Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 17 Pengisian Kurikulum: Sistem Bahasa: Kosa kata. kecerdasan pelbagai Nilai: bekerjasama. Pelajar diarahkan mencari makna baru yang terkandung dalam bahan pembelajaran dengan bantuan guru yakni guru menerangkan peranan kolokasi yakni kata-kata yang wujud bersama-sama dengan kata „keras‟ dalam memperoleh makna baru. perkataan „keras‟ mempunyai banyak makna.dengan arahan. memahami dan menulis. Aktiviti kumpulan – pembentukan kumpulan (masih dalam kumpulan yang sama dalam langkah 2). 2) Aktiviti kumpulan – pembentukan kumpulan ( enam orang sekumpulan). 7) Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil perbincangan daripada kumpulan masing-masing.

tidak mudah berasa kecewa (terus berusaha bersungguh-sungguh). tidak berdasarkan belas kasihan (bukan tuduhan dsb). deras (angin dll). tidak lembut (empuh. keras sekali. Kl. susah hendak menyebut sesuatu (tidak pandai berkata-kata). teguh. Dengan tidak berganjak atau berubah sikap.tegar hati. kekecualian dsb) 8. Kuat dan padu serta tidak mudah pecah (patah.kaku. 5.tegang 15. dengan sepenuh tenaga atau usaha. Nyaring.menurut sesuka hati (sangat sempit fikirannya). Ketat (sumbat botol dll). ketabahan dsb seseorang). wiski dsb) terasa kesan tembakaunya apabila dihisap (bukan rokok atau cerutu). kawalan dll) ketat. tegas. Penggunaan perkataan dalam setiap ayat yang berlainan ini memungkinkan makna kepada perkataan tersebut adalah pelbagai mengikut fungsinya dalam setiap ayat. Kencang.mengotot. Dengan giat atau bersungguh-sungguh. rapi (pemeriksaan.tidak teguh dan tidak dapat diubah dengan pujukan dsb(bukan kemahuan. Berat akhirnya. tegas.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 18 mempunyai maksud atau makna yang berbeza sekali daripada makna kamus. mendesak dsb) 3. tidak mudah ditewaskan (dikuasai dsb) hebat 10. kuat 4. Kt keras kepala. Tidak lemah lembut atau sopan santun (bukan kata-kata).tegar.tidak dapat melafazkan kata-kata asing dengan mudah. dengan bersungguh-sungguh hati (meminta.kukuh. sangat kuat kesannya (bukan ubat).atau berhantu. sungguh-sungguh 6. Semua makna dan perbezaannya dengan Kamus Dewan adalah terdapat dalam perenggan yang berikut. Membahayakan atau mungkin membawa maut (bukan penyakit). makna bagi penggunaan perkataan ini dalam ayat adalah banyak. Tidak secara sembarangan atau mahu tidak mahu sahaja. tidak mahu menurut kata orang. tidak dapat dilentukkan (dilenturkan). wain.kejang. teruk. tidak mudah dilentur (bukan spring dsb). tentangan dsb). (sangat) degil. sangat keras (tidak lunak). Dapat memabukkan (bukan minuman seperti bir.degil. bukan 9. Kuat (tidak lemah). terasa benar sama ada wangi atau busuk dsb (bukan bau). Tidak dengan sikap bertolak ansur (bukan bantahan. berat. tidak berkira-kira 7. rangsang (bukan bau) 14.tidak mahu mengalah atau menurut. tidak mudah dikendalikan (kuda dll)tidak mahu menurut perintah 18 . sangat lebat hujan 11. Kamus Dewan (2005: 752-753) 1.Tr sangat keras (seperti batu) Kl.lunak) 2. kuat (suara bunyi dll) 12. tidak mahu dan tidak mahu kalah dalam perdebatan (kuat bertengkar). Setelah diteliti penggunaannya dalam setiap ayat. (boleh) menyinggung perasaan 13. terlalu keras (bukan buah-buahan dll). berpegang teguh pada pendirian atau pendapat sendiri (tidak mudah mengalah). Tidak baik kerana (kononnya) ada penunggunya berpuaka. bengkok dll) atau berubah bentuknya. Dengan sesungguhnya (tanpa sebarang kelonggaran. Makna ini diperoleh hasil daripada penggunaan perkataan tersebut dalam konteks ayat yang berlainan.

Batuk yang terlalu kuat Dia terbatuk-batuk ***keras***. Terbentuk seperti keadaan asal. Siapa yang berani. Keadaan keras asal yang tidak terisi dengan sesuatu (seperti angin) Tayarnya tayar mati dan ***keras*** kerana tidak berisi angin. Penuh terisi dengan sesuatu Pamlah dulu tayar tu!" "Dengan pam tangan ni. darah merah membuak. 6. Tegang dan rapuh Tiba-tiba sebiji buah getah masak pecah dan kulitnya yang ***keras*** itu melantun mengenai kepalanya. 7." jawab Tengku Tih dengan ***keras***. Hatinya mendesak ***keras*** ingin tahu isi kandungan kad itu. pergilah sendiri jumpa. fikir Encik Ridwan ***keras***. Lepas pilihanraya nanti hilanglah ia. 9. dan dengan suara ***keras*** beliau berkata. Tebal dan berkerinting Kepalanya nampak lonjong dimahkotai rambut yang hitam lurus.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 19 orang atasan. 2." Konduktor bas itu merungut. 4. Kata-kata yang kasar dan perasaan marah Maka bertambahlah murka Datuk Merpati. 8. melainkan kosong dan hampa.buak keluar dari hidung dan mulutnya. "Hai celaka hantu Pego nyatakan dirimu agar kita dapat berlawan. prb perkataan orang yang bijaksana baik dengan lemah lembut atau dengan kasar tidak dapat disangkal (dianjak-anjak) kebenarannya. prb Mn hendaklah diberikan segala perintah dengan bijaksana (dengan lemah lembut kepada yang menurutdan dengan memaksa kepada yang melawan). 3. agak berbeza daripada kebiasaan rambut orang-orang India yang selalu ikal dan ***keras***. kemahuannya cukup ***keras***. Keinginan yang tidak dapat ditolak Pun begitu. satu jam lagi pun tayar bas ni takkan ***keras***. baru sahaja berlaku Tahi kambing yang bulat-bulat itu masih panas lagi dan ***keras***. Data Korpus 1. Ligat berfikir sesuatu Pandangan matanya bukan sedang berfikir ***keras***. 19 . 5.

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 20 10. Kering dengan sendiri Bajunya sudah ***keras*** diserapi darah beku itu. 16. Simpulan bahasa "Kamu pulang paku buah ***keras*** ke Haslinda?" tanya Murugan. tetapi matanya tetap juga ***keras*** dan dia menjatuhkan badannya ke anjung itu dengan penuh tanda tanya 13. benci Kalau selisih di jalan. Panas terik Matahari masih ***keras*** di ubun-ubun. pegawai kayu balak yang menentang ***keras*** pemindahan penduduk di pinggir sungai ke kawasan yang telah disediakan oleh pihak pemerintah." Ayah bersuara ***keras*** sedikit. Degil 'Hatinya terlalu ***keras'***. menjeling isterinya dengan tajam dan penuh kebencian serta dendam. Membara dan berkobar-kobar Semangat Fikri kembali ***keras***. Semangatnya ***keras*** seperti yang menjadi syarat untuk hidup bersama Tamin. 17. jangan kacau Pak Cik Pang." Rasyidah menjeling ***keras*** kepada Kamarul. 11. Menunjukkan perasaan yang tidak suka. 15. 12. Memberi amaran dan larangan "Lid. 19. Pandangan sinis Aku takut nanti dia pembawa aids. 14. 20. Tidak mengantuk Biarpun malam semakin larut. Ligat berputar Fikirannya bekerja ***keras***. Bantahan Kereta Cikgu Jamal menghala ke rumah Encik Ahmad. 18. 20 . mereka akan mendengus ***keras***.

kerana aktiviti "***keras***" yang telah dilakukan. seketul tubuh yang sudah ***keras*** hitam legam. 21 . Bertalu-talu dan dengan kuat Pintu bilik terus diketuk ***keras***. 28. dan yang dimintanya tidak lebih daripada diperkenankannya untuk tidak mengerjakan apa-apa. 29. Terbujur kaku Ya Allah di balik tu. 26. Tidak berbudi bahasa Seseorang yang tidak baik budi pekertinya. 23. 25. 30. 22. ketika ia berhenti. satu-satunya keinginan adalah beristirahat. kasar nilai bahasanya. begitu teratur. Bau kuat sehingga menusuk ke hidung Dan bau ikan kering yang banyak dijemur oleh nelayan-nelayan di keliling pelantar itu juga semakin ***keras***. Lasak dan aktif Mengendurkan (relaxing) otot-otot yang tegang. Berusaha Umi memang pulun mengulangkaji dan selalu berkerja ***keras*** untuk mencapai kehendaknya. Tidak berasas dan boleh menimbulkan marah Tambahan pula mereka menyebarkan tuduhan yang ***keras*** bahawa kejatuhan bandar Rome adalah disebabkan perbuatan orang Kristian yang telah mengetepikan dan tidak menyembah dewadewa $$27 purba yang dianggap telah sekian lama menjaga kesejahteraan bandar tersebut. ***keras*** tutur katanya dan sering mengeluarkan ucap bicara yang keji adalah membayangkan sifat buruk peribadi seseorang. 24.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 21 21. 27. Kasar dan menghasilkan bunyi Buku Rampaian Agama Islam ditutup dengan ***keras***. Perbuatan mendengus Dia menarik nafas dan meluahnya dengan ***keras***. di balik kotak itu. Rajin Ia bekerja begitu ***keras***. dan begitu lama.

congkak. Konkordans 4. berlaga kerbau dan lain-lain. bukan sahaja akan menjadi lembut. sepak raga. Pada pandangan anda. baginya seperti ***keras*** kerak nasi. Penjanaan Data 6. malah hancur lumat. Korpus Berkomputer 3. Penggunaan korpus berkomputer dalam proses P&P bukan sahaja memudahkan tugas guru malahan dapat memupuk minat para murid supaya mendekati bidang teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin dominan dalam dunia pekerjaan dan kehidupan seharian. Diharapkan penggunaan korpus berkomputer dalam proses P&P akan menarik minat murid mempelajari mata pelajaran bahasa Melayu dan seterusnya mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. RUMUSAN Walaupun kajian tentang penggunaan korpus berkomputer dalam P&P bahasa Melayu belum dilakukan di Malaysia. apabila teren air. Kolokasi 5. Pangkalan Data PENILAIAN KENDIRI 1. Korpus 2.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 22 31. Perumpamaan ***Keras*** perempuan. KATA KUNCI 1. 32. Rempah ratus Permainan untuk orang dewasa termasuklah permainan wau. pintar dan bersistematik. namun terdapat potensi yang besar untuk menjadikan korpus berkomputer sebagai bahan bantu mengajar yang popular. laga buah ***keras***. Bagaimanakah anda dapat menggalakkan murid anda menggunakan komputer dan internet untuk mendapatkan bahan pembelajaran? 22 . Apakah kekuatan dan kelemahan penggunaan korpus dalam pengajaran bahasa Melayu? 3. gasing. adakah pengajaran bahasa Melayu memerlukan bantuan teknologi komputer? 2. menyabung ayam.

Bentong: PTS Profesional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2009). Bhd. Nik Safiah Haji Karim et al. Tatabahasa Dewan. (2009).Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 23 RUJUKAN Abdullah Hassan. Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Asmah Haji Omar. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. 23 . Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Morfologi. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Masri. (2007).

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 24 Lampiran 1 Rajah 1: Korpus DBP Lampiran 2 Rajah 2: Perisian Concordance 24 .

berkata pihaknya yakin jumlah vaksin yang ada mencukupi untuk menampung keperluan bakal haji yang diwajibkan mengambilnya sebelum memasuki Arab Saudi. Datuk Chua Jui Meng. Beliau memberitahu pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturunan Chua Chiyang yang bernilai kira-kira RM1 juta di Jalan Haji Jaip. "Saya sudah menyemak dengan pembekal yang berkaitan dan dimaklumkan Malaysia mempunyai bekalan yang mencukupi terhadap keperluan vaksin berkenaan. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara.000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat**menunaikan** haji di Makkah." katanya. 25 .Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 25 Lampiran 3 Contoh Sebahagian Petikan Janaan Komputer Vaksin Mencevax Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. "Hospital dan klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haji bagi pengambilan vaksin itu kerana kita membuat keputusan memberinya secara percuma. " katanya. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. Menteri Kesihatan. di sini. malam tadi. bulan depan.

Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110.700 serangan udara menga BHLR52 4486 gugut peminjam yang gagal melangsaikan hutang. berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Menceva BHLR27 266 jenama yang tidak langsung **menggunakan** sumber babi iaitu Mencevax BHLR27 Lampiran 5 Contoh Imbuhan meN…kan dalam Korpus Berkomputer 8507 s sebarang bentuk kegiatan melalaikan. Datuk Dr Ismail Ibrahim. berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Mencevax itu dibuat selepas mengambil kira maklumat Bahagian Kawalan penyakit dan Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh du BHLR27 260 suki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. Ini kerana vaksin jenama berkenaan didapati tidak mengandungi sebarang lemak babi dan bahan sumber haiwan kecuali laktosa daripada susu.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 26 Jumaat lalu. bulan depa BHLR27 258 ak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital a BHLR27 259 di. Pengerusi majlis itu. walaupun mereka tidak men BHLR37 26 . DBP. berjaya melangsungkan tiga acara deklamasi puis BHLR66 4975 -anak mereka sudah berjaya melanjutkan pelajaran dalam pelbagai b BHLR47 3733 u. Islam Online hari ini melaporkan. lemak dan jantung lembu. Lampiran 4 Imbuhan meN…kan dalam Petikan Vaksin Mencevax 256 in . diharuskan penggunaannya oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. Banyak ayat al-Quran dan BHLR68 7382 enukarkan namanya agar ia melambangkan agensi perjalanan yang be BHLR61 7049 rian republik itu yang melambat-lambatkan penyelesaian kebuntuan BHLR59 8188 nah Darus Peserta kursus melambungkan topi masing-masing ke uda BHLR66 5805 n Laden selama 76 hari. AS melancarkan 4. Bagaimanapun. "Saya s BHLR27 261 pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturun BHLR27 262 klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haj BHLR27 263 ah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal BHLR27 264 oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. vaksin ACYW 135 jenama Monumune yang diimport dari Amerika Syarikat adalah haram digunakan umat Islam kerana ia mengandungi asik amino dari lembu.000 vaksin jenam BHLR27 257 negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. Golongan berpen BHLR44 8209 enganjurnya. majlis muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal meningitis (ACYW 135) jenama Mencevax dari Belgium. Ini kera BHLR27 265 brahim. babi dan itik.

kan 6066 berdua sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayang memelihara da BHLR53 2821 m 4..30 pagi dalam keadaan mencurigakan dan mengarahkan pemandu l BHLR28 3787 indakan agresif yang boleh mencetuskan suasana tidak seimbang... Tabiat membandingkan takwim hijri dengan takwi BHLR47 4033 hthaleneacetate)...kan 7384 fail meja tahun depan bagi melicinkan urusan pentadbiran kerajaa BHLR62 8231 hairan dalam hatiku sebab melihatkan hal adat orang-orang kita BHLR67 2153 sih mempunyai ruang untuk melonggarkan lagi dasar kewangannya ji BHLR20 6181 nilai estetikanya..kan 8555 ku penganjur utama majlis menggabungkan silat dan puisi untuk tig BHLR69 4108 eka mempunyai sebab untuk menggagalkan aspirasi kebangsaan. Pengkaji membahagikan tamadun kepada dua penger BHLR61 1063 biologi Amerika dan Kanada membahaskan cadangan mengadakan uji ka BHLR10 5078 gori ahli falak. se BHLR38 2688 K sahaja Allah swt selesai menciptakan Adam daripada tanah. Di BHLR41 5287 uk Dr Abdul Latif. Dia berhajat untuk mengahwinkan anak gadis itu dengan ana BHLR62 27 .Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 27 Lampiran 6 a) Bentuk atau varian imbuhan meN.kan Me.kan 3287 a krisis dalaman MTUC yang membabitkan Zainal... Saya tak mahu memb BHLR33 3500 Andi Samsam Nganro ketika membacakan keputusan itu hari ini. Begitu juga dengan perse BHLR69 Menge.... Lebih membanggakan ialah Dr Mohd Zobir juga BHLR41 Men.. Mereka melontarkan idea semahu-mahunya tanpa BHLR54 3033 ukan suatu perbuatan iaitu meluluskan ujian penerimaan talian pe BHLR30 5596 an ke atas Iraq bukan saja melumpuhkan ekonomi Baghdad malah menc BHLR50 Mem. BHLR35 7300 pada tahap maju. lalu BHLR26 4198 ya berfikiran positif dan mendaftarkan anak mereka supaya mereka BHLR42 8348 ? Ada juga peniaga yang mendagangkan barangan yang tidak sama BHLR67 Meng.kan 2475 rumah. Beliau menggalurkan keterlibatan Ismail dalam BHLR49 7139 ang penuh pengajaran tadi menggambarkan ajaran Islam begitu menye BHLR60 2489 jukan bangsa tetapi bukan menggantikan bahasa sendiri sebagai ba BHLR24 8569 puisi pilihannya ternyata menghiburkan.

baginda mengampunkan dan membebaskan golongan BHLR58 Meny. BHLR46 6991 ah bersabda: Sesiapa yang menanggalkan tangan dari bai'ah untuk BHLR59 1512 utup kelemahannya apabila menangguhkan pelaksanaan Enakmen Kesal BHLR14 3109 pembuatan Malaysia supaya menawarkan biasiswa kepada pelajar as BHLR31 8246 nikah. "DBP turut berusaha mengetengahkan bakat dan potensi cendek BHLR34 2017 tengah hari. k → ng dan s → ny. berkata keputusan yang menamatkan pertikaian Jakarta-Kuala L BHLR21 5350 m diri kita. Jadi maksud met BHLR54 4144 g berpejabat di Arab Saudi menyalurkan bantuan kewangan kepada al BHLR41 3083 Sebelum ini mereka mahu menyisihkan Rusli Tambi daripada mendu BHLR31 6580 barang bantahan atau tidak menyuarakan bangkangan negara itu kepa BHLR56 415 Abas dan Balasandran juga menyarankan supaya guru yang berkelulu BHLR62 b) p→m Hukum p → m. t → n.. m BHLR43 4228 ng.. pasukan Indonesia gagal mematahkan hujah berhubung isu berken BHLR56 6773 t-turutan tetapi ini tidak memenatkan Perdana Menteri atau menje BHLR57 6330 perangkap keagamaan' yang memenjarakan sebahagian besar umat (Mu BHLR55 4344 Kebudayaan Kebangsaan bagi mementaskan Muzika Uda dan Dara yang m BHLR43 7546 uskan secara berkesan dan mementingkan alam sekitar boleh menimb BHLR62 3688 ng untuk disoal siasat dan memerlukan Baghdad menyediakan kemuda BHLR37 t→n 2223 ng. kita haruslah menambahkan ilmu di dada.kan 8585 kita tidak perlu kesal dan menyalahkan sesiapa berkenaan setiap k BHLR69 6170 yu'. 7135 i khalifah Allah yang akan memantulkan nilai kebaikan dan kebajik BHLR60 8032 a. "Saya boleh mengesahkan tidak bersama dia (Tuan Mo BHLR19 5444 ivasi bagi setiap individu mengamalkan tanggungjawab masing-masin BHLR49 6866 kaan kota Makkah. perpadu BHLR42 4892 akan puasa selepas Ramadan menandakan diterimanya puasa Ramadan. tetapi lebih bertujuan menanamkan sifat patriotisme.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 28 2435 -Bangsa bersatu (PBB) yang mengaitkan Barisan Nasional (BN) deng BHLR24 3401 a. untuk mewujudkan atau menyalakan api itu. ceti atau wakilnya akan menampalkan salinan kad pengenalan pem BHLR45 4345 n Muzika Uda dan Dara yang menampilkan Ahmad Yatim sebagai Uda. Minda kita a BHLR49 4802 n. Masalah isu harga air memaparkan dengan begitu jelas isi ha BHLR65 2307 FMG yang bertanggungjawab memasarkan rangkaian telefon bimbit S BHLR22 5666 kukan secara intensif bagi memastikan 20 tadika lain turut mener BHLR51 6600 n. Lalang biak merata menarikan mimpi liarku kerbau balar BHLR67 k → ng 28 .

ki BHLR39 4204 Jabatan Imigresen turut mengecualikan bayaran ke atas perkhidma BHLR42 5974 uk memecahbelahkan selain mengelirukan rakyat padahal khutbah se BHLR53 7627 idikan Guru (BPG) selesai mengelolakan empat kursus asas untuk m BHLR63 2151 15 hari itu. Fauziah menyandarkan pengalaman kerjayanya dal BHLR66 3050 ukainya. Ibn Sina mengembangkan ilmu psikologi dalam peru BHLR53 s → ny 8585 kita tidak perlu kesal dan menyalahkan sesiapa berkenaan setiap k BHLR69 4960 an tempatan tidak berminat menyalurkan pinjaman kepada peniaga wa BHLR46 5290 dunia Melayu. untuk menyerapkan 126. Malah beliau menyamakan konsep dunia Melayu dalam BHLR49 1886 rung membunuh diri dengan menyambungkan paip getah dari ekzos ke BHLR17 6979 o Abdullah Tuanku Bainun menyampaikan anugerah Ijazah Kehormat BHLR59 8189 baru-baru ini. polis trafik mengeluarkan 110. Pe BHLR54 4417 isabitkan bersalah apabila menyerahkan zakat fitrah diri atau ora BHLR43 7911 ri. 3 Disember lalu.000 pelajar sekolah ag BHLR64 29 .704 saman dengan kesa BHLR20 2424 pasaran berharap aktiviti mengemaskan akaun akan berterusan sehi BHLR24 5414 at pujian kerana ia mampu mengembalikan keamanan di wilayah yang BHLR49 5925 ntuk mengubat. Sebahagian orang bijak mengatakan: "Pahala amal kebaikan ada BHLR46 2858 . 2002 menjadi tahun yang mengecewakan bagi pasaran ekuiti meski BHLR28 3903 ah yang dilaksanakan ialah mengecilkan kumpulan daripada kira.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 29 4893 ya. IMF sebelum ini menyarankan supaya Malaysia mempunyai BHLR31 6150 au banyak hujan yang boleh menyebabkan baja dilarikan hujan.

terutamanya pada peringkat awal kanak-kanak dan sekolah rendah. menerangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertama. 2. Menurut Aitchison (1978). menjelaskan definisi psikolinguistik.1 Definisi Psikolinguistik Psikolinguistik merupakan bidang antara disiplin.” AKTIVITI 2. menghuraikan teori-teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. Pada peringkat sekolah rendah.1 Sila berbincang dengan rakan. 2. iaitu yang berkaitan dengan jiwa manusia (akal budi) dan perilaku atau tingkah laku manusia. “psikolinguistik boleh ditakrifkan sebagai kajian tenta ng bahasa dan akal budi. .0 PENGENALAN Bidang ini diperkenalkan dengan tujuan melihat cara proses pemerolehan bahasa kanak-kanak berlaku. iaitu antara psikologi dan linguistik. menghasilkan dan menyimpan unsur-unsur kebahasaan. Ini kerana pada tahap inilah kanakkanak mula mempelajari kemahiran bahasa seperti ejaan. pemerolehan bahasa kanak-kanak perlu diberi perhatian yang serius. dan 3.Psikolinguistik| 1 UNIT 2 PSIKOLINGUISTIK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. sebutan dan bacaan. Linguistik pula ialah bidang yang mengkaji bahasa secara saintifik. anda diharapkan dapat: 1. 2. Kegagalan guru memberikan perhatian yang serius terhadap pemerolehan bahasa kanak-kanak mungkin akan menyebabkan kanak-kanak menghadapi masalah buta huruf. memahami. Ilmu ini menyelidik apa-apa yang berlaku dalam akal budi manusia apabila seseorang memperoleh. pertuturan dan menulis. Psikologi adalah satu bidang ilmu yang menumpukan pengkajian kepada dua perkara utama.

2 Pemerolehan Bahasa Pertama Kajian saintifik dalam bidang pemerolehan bahasa telah dimulakan sejak kurun ke-16. Kedua-dua teori tersebut ialah pertamanya teori Behaviorisme (Perlakuan) dan keduanya teori Mentalisme (Kognitif). Teori ini menekankan pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkah laku. Charles Darwin pengasas teori evolusi turut menjalankan kajian dalam bidang pemerolehan bahasa iaitu pada tahun 1877. terdapat satu teori khusus iaitu dikenali sebagai Teori Pelaziman. Terdapat dua teori utama di barat yang menjelaskan cara kanak-kanak memperoleh bahasa pertama. terutama berkaitan dengan konsep pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Pembelajaran memerlukan penyusunan rangsangan . 2. iaitu dimulakan oleh Tiedmann. iaitu Pelaziman Klasik (oleh Pavlov dan Watson) dan Pelaziman Operan (oleh Thorndike dan Skinner). seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1787. 2. Takrifan psikolinguistik yang mengaitkan psikologi sebagai satu disiplin dan linguistik sebagai satu disiplin yang lain.Psikolinguistik| 2 1. Kepentingan psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dalam bentuk pendekatan behavioral. Teori Pelaziman Klasik Ivan Petrovich Pavlov Teori ini dipelopori oleh Ivan Petrovich Pavlov (1849 – 1936) iaitu seorang sarjana Rusia. tingkah laku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran. dan diikuti oleh kajian Preyer pada tahun 1882. Teori Behaviorisme Dalam ilmu psikolinguistik. Teori Pelaziman terbahagi kepada dua jenis utama. 1. Teori ini menekankan sifat behavior atau tabiat semula jadi.

Anjing terangsang bahawa setiap kali loceng dibunyikan. 4. . (lihat rajah di bawah) 2. Anjing memberikan respons dengan mengeluarkan air liur.Psikolinguistik| 3 (stimulus) dalam persekitaran supaya pelajar dapat memberikan respons dan diberikan pengukuhan atau peneguhan. Loceng dibunyikan. Bagi mengkaji tabiat manusia. Anjing memberikan respons iaitu mengeluarkan air liur setiap kali diberikan makan. makanan akan diberikan. Anjing tersebut dikurung di dalam satu kandang khas dengan kelengkapan loceng. Kajian ini membuktikan bahawa Tindak Balas akan terhasil akibat Rangsangan. Bagaimana kajian ini dilaksanakan? 1. Loceng dibunyikan dan makanan diberikan kepada anjing. 3. Anjing memberikan respons dengan mengeluarkan air liur. Lihat rajah di bawah untuk menggambarkan suasana kajian tersebut. Loceng dibunyikan tanpa makanan. Pavlov telah memilih seekor anjing untuk melaksanakan kajian beliau. tetapi anjing tidak memberi sebarang respon (tidak mengeluarkan air liur).

Dalam kajian terhadap anjing. 2. . tetapi tidak pada bunyi selain loceng. Penghapusan Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. Kamal menjadi risau setiap kali ujian Matematik akan diadakan. Dalam kajian Pavlov. Tindak balas akhir akan terhapus dan prinsip ini dikenali sebagai penghapusan. Kamal tidak akan menjadi risau jika mengambil ujian Geografi atau ujian Sejarah. lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur. Dalam kes Kamal. 3. bunyi loceng tidak disertakan rangsangan tak terlazim (daging). Kamal juga menjadi risau setiap kali ujian Fizik akan diadakan. Generalisasi Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama.Psikolinguistik| 4 Konsep Penting Teori Pelaziman Klasik 1. kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut amat berbeza berbanding mata pelajaran Sains. Diskriminasi Dikriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak bagi rangsangan yang lain. Oleh itu kerisauan dalam satu mata pelajaran (Matematik) telah digeneralisasikan kepada satu mata pelajaran (Fizik). Dalam hal ini. Contohnya. kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut mempunyai perkaitan antara satu sama lain. didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja.

Psikolinguistik| 5 Rumusan: Teori Pelaziman Operan Teori Pelaziman Operan adalah penerusan daripada Teori Pelaziman Klasik. Teori ini dipelopori oleh Thorndike (1874 – 1949) dan Skinner (1904 – 1990). Thorndike . Thorndike (1874 – 1949) .

Pembelajaran manusia berlaku mengikut hubungan antara rangsangan dan gerak balas. Motivasi. Pelbagai reaksi : apabila terpijak selak pintu. . Beliau mengemukakan teori perikatan dikenali sebagai Teori R-G. ganjaran dan denda amat penting dalam proses pembelajaran. Bagaimana kajian ini dilaksanakan?    Kucing diletakkan di dalam sangkar dan makanan diletakkan di luar sangkar. Perhatikan grafik di bawah.Psikolinguistik| 6 Thorndike berpendapat bahawa: • • • • • • Manusia belajar menggunakan kaedah cuba dan ralat. Kucing melakukan beberapa percubaan untuk keluar dari sangkar – Kaedah cuba jaya.(Rangsangan dan Gerak balas) Teori R-G menjadi asas tiga hukum Thorndike iaitu : 1) Hukum Kesediaan (HK) 2) Hukum Latihan dan (HL) 3) Hukum Kesan (HK) Beliau menggunakan seekor kucing sebagai bahan kajian beliau. Ganjaran dan denda dua faktor penting bantu pembelajaran manusia. sangkar itu terbuka.

Prinsip Kesan Kesan yang menyeronokkan meningkatkan pertalian antara ransangan dan gerak balas. yang baru-baru ini telah menyaksikan pengaruh yang besar dalam bidang psikologi dan pendidikan. pencipta. dan mengasaskan sekolah sendiri tentang penyelidikan uji kaji psikologi-analisis uji kaji dan tingkah laku. . Prinsip Pelaziman Operan (Thorndike)  Prinsip Kesediaan Kesediaan dari segi psikomotor. ahli falsafah sosial dan penyair. Nama penuh belia ialah Burrhus Frederic Skinner (20 Mac 1904 – 18 Ogos 1990). Prinsip Latihan Latihan yang diulang-ulang untuk tingkatkan kemahiran. kognitif sebelum boleh belajar. inovasi falsafah sains yang dikenali sebagai radikal behaviorisme. penulis. efektif.   Skinner (1904 – 1990) Burrhus Frederic Skinner Seorang lagi tokoh terpenting dalam teori Pelaziman Operan ialah Skinner. Skinner mencipta teori Pelaziman Operan. Beliau ialah seorang Profesor Psikologi di Universiti Harvard dari 1958 sehingga persaraan beliau pada tahun 1974.Psikolinguistik| 7  Kucing tersebut akan melakukan kaedah cuba jaya sekiranya dikurung semula ke dalam sangkar itu. Analisis tingkah laku manusia yang berakhir dengan Perlakuan Lisan. Beliau merupakan behavioris Amerika.

Beliau seorang penulis prolifik yang menerbitkan 21 buku dan 180 artikel. Pada bulan Jun. Peneguhan biasanya dapat menambahkan kebarangkalian gerak balas yang akan berlaku.Psikolinguistik| 8 Beliau mencipta perakam kumulatif untuk mengukur kadar maklum balas sebagai sebahagian daripada kerja-kerja beliau yang sangat berpengaruh. Perhatikan grafik di bawah ini. Implikasi penting yang diperoleh melalui kajian ini ialah:  Tingkah laku binatang di dalam kotak boleh dikawal dan gerak balasnya boleh diperhatikan dan direkod. . Bagaimana kajian ini dilaksanakan? Skinner telah menggunakan seekor tikus putih sebagai bahan kajian beliau. Pelaziman operan meningkatkan kebarangkalian pengulangan sesuatu gerak balas. Skinner telah disenaraikan sebagai ahli psikologi yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Perlakuan harus diperhatikan dalam jangka masa yang panjang dan membentuk perlakuan yang kompleks daripada perlakuan yang mudah. berdasarkan kaji selidik 2002. Teori Pelaziman Operan (Skinner) Menurut Skinner (1953) kajiannya menunjukkan pelaziman operan organisma bertindakbalas terhadap persekitaran dalam proses pembelajaran.

Teori ini juga menekankan konsep ganjaran iaitu apabila sesuatu organisma/individu berjaya melakukan apa-apa yang diminta (seperti mengeja/mengira). Prinsip yang terhasil ialah:  Pengukuhan Positif Pengukuhan positif memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan ditunjukkan yang menyebabkan perlakuan diulangi atau diperkuatkan lagi. RUMUSAN TEORI BEHAVIOURISME Menurut ahli-ahli teori ini. dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut. Teori pelaziman operan boleh diperkuat dan dihapuskan jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerakbalas itu ditunjukkan. Konsep ini boleh dilihat melalui kajian Pavlov terhadap anjing atau tikus di dalam sangkar. iaitu memberikan rangsangan-rangsangan tertentu kepada organisma dan mendapatkan gerak balas atau tindak balas tertentu kepada organisma secara berulang-ulangan. Contoh: Perlakuan Negatif Akibat/kesan Tingkah laku Masa Hadapan Murid semakin tidak memberi perhatian terhadap P&P guru. .Psikolinguistik| 9   Kajian ini membawa beliau kepada penggunaan teori pelaziman operan dalam aktiviti P&P di dalam bilik darjah. sesuatu tabiat boleh dilazimkan menerusi proses latih tubi. Tegasnya. Murid tidak memberi perhatian Guru tidak menegur murid terhadap P&P di dalam kelas  Dendaan Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. maka ganjaran pelbagai bentuk seperti pujian atau hadiah akan diberikan kepada individu tersebut. Contoh: Perlakuan Positif Akibat/kesan Tingkah laku Masa Hadapan Murid akan menghasilkan lebih banyak karangan yang bermutu Murid menghasilkan karangan Guru memuji murid yang bermutu  Pengukuhan Negatif Pengukuhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan.

maka kanak-kanak tersebut akan dapat mengenal dan mengingat kesemua huruf tersebut. Semua peringkat pengajaran yang dilalui oleh murid adalah menggunakan konsep latih tubi. sintaksis dan semantik dikuasai dengan pantas oleh kanak-kanak walaupun pengajaran formal pada keseluruhannya tiada. Ganjaran 2. iaitu fonologi. morfologi. dan ganjaran diberikan di mana sesuai atau perlu. Ganjaran dalam pelbagai bentuk seperti pujian. Kaedah abjad yang dilakukan di sekolah rendah menekankan pada peringkat paling awal murid dikehendaki menghafal kesemua dua puluh enam huruf daripada a hingga z. ma+kan=makan. Kemudian guru akan mengajar pula membaca frasa (rangkai kata) dan seterusnya ayat. 3. Gerak Balas Guru menyediakan BBM untuk menarik perhatian murid. ayam dan sebagainya. Bagaimanapun jika proses latih tubi dilakukan. guru akan mencantumkan pula sukukata-sukukata tadi menjadi perkataan mudah seperti saya. makan. Peneguhan 5. Pendekatan latih tubi banyak dilakukan di peringkat sekolah rendah terutama dalam proses mengeja/membaca dan menulis. Pengulangan/Latih tubi 4. 1. kumpulan kecil dan juga individu. Rangsangan 2. Selepas murid-murid dilatih tubi membaca suku kata-suku kata yang pelbagai. a+yam=ayam. pemerolehan bahasa kanak-kanak boleh dilakukan dengan cara latih tubi atau diulang-ulang. Kemudian guru menggabungkan huruf konsonan dan vokal untuk membentuk pelbagai suku kata. Murid dikehendaki membaca /mengeja suku kata ini dalam kumpulan besar. nasi. na+si=nasi dan sebagainya. Misalnya. Fakta-fakta ini menyebabkan ramai penyelidik bahasa membuat kesimpulan bahawa kanak-kanak telah dilengkapi dengan alat khas semasa . sa+ya =saya. Aliran teori ini telah memainkan peranan yang besar dalam ilmu linguistik termasuklah aspek pemerolehan bahasa kanak-kanak. Proses pemerolehan bahasa pertama memperlihatkan banyak perkara yang menakjubkan. Misalnya murid-murid sekolah rendah atau awal kanak-kanak. Sistem-sistem bahasa. Murid yang terangsang dengan BBM akan memberi respon (misalnya perhatian sepenuhnya terhadap P&P) Pengulangan P&P boleh dilakukan jika murid belum menguasai P&P tersebut. Teori Mentalisme Teori ini telah diperkenalkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1960-an. tidak dapat mengenali huruf-huruf vokal dan konsonan bahasa Melayu. hadiah dan sebagainya.Psikolinguistik| 10 Berdasarkan teori ini. Berlaku apabila murid sudah menguasai P&P atau objektif tercapai.

jari ibu. mencapai. Perkara yang dilakukan oleh kanak-kanak bukanlah mempelajari sistem-sistem bahasa pertama. seorang bayi berbangsa Jepun jika dipelihara keluarga angkatnya di Arab Saudi. memegang. Bagi gerakan memegang. Teori Kognitif Piaget Sebelum membicarakan tentang teori kognitif Jean Piaget. kita perlu terlebih dahulu mengetahui beberapa konsep penting yang diutarakan oleh beliau. kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan. . Skema Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. serta menggerakkan tangan dan kaki. Contohnya. Mereka percaya bahawa proses penguasaan bahasa pertama tidak daripada kosong tetapi apa-apa yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak hanyalah mengadaptasikan prinsip atau aturan rumus nahu semula jadi (innate grammar) yang telah sedia ada dalam otak mereka dengan ciri-ciri dan sistem linguistik bahasa ibunda mereka. merasa. maka bayi tadi apabila dewasa akan berbahasa Arab dan tidak boleh atau tidak akan tahu berbahasa Jepun. Mereka menegaskan bahawa banyak bahasa memiliki sifat universal. tetapi merupakan proses menyesuaikan (adaptasi) pengetahuan bahasa semula jadi yang berada dalam otak dengan sistem-sistem bahasa pertama mereka. Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa ibunda mereka. alat pemerolehan bahasa membantu kanak-kanak dalam usaha memahami pelbagai konsep yang berada dalam persekitaran mereka. Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan persekitarannya. Sifat keuniversalan ini memperkukuh lagi hujah mereka bahawa semua manusia sudah memiliki rumus bahasa dalam otak sejak dilahirkan. proses pemerolehan bahasa adalah mudah dan tidak memerlukan latih tubi sebagaimana yang ditegaskan oleh aliran Behaviorisme. Kanak-kanak dapat menguasai pelbagai rumus nahu bahasa ibunda dengan mudah adalah disebabkan oleh kewujudan alat pemerolehan bahasa semula jadi dalam otak mereka. sewaktu dilahirkan. Dengan kata lain. Situasi ini juga membolehkan seseorang kanak-kanak berlainan bahasa dapat menguasai bahasa lain jika mereka berada atau dipelihara sejak kecil dalam situasi bahasa lain. Menurut teori ini. Antara konsep-konsep penting tersebut adalah : 1. bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap. Teori ini juga menekankan konsep nahu universal iaitu semua manusia tanpa mengira bangsa sudah memiliki set bahasa dalam otak mereka sejak dilahirkan. iaitu SKKO (subjek-kata kerja-objek). memandang. bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan seperti contoh. mereka hanya perlu mengadaptasikan rumus dengan apa yang didengar dan dipelajari.Psikolinguistik| 11 mereka lahir ke dunia. Hal ini berlaku kerana dalam otak bayi tadi sudah ada set bahasa sejagat atau universal yang memudahkannya mengadaptasikan bahasa-bahasa lain. Contohnya. misalnya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris memiliki sistem nahu yang sama. Oleh itu.

Adaptasi Adaptasi merupakan satu keadaan yang wujud keseimbangan antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran. Menurut beliau lagi. Tanpa pengalaman-pengalaman tersebut. 3. Tahap-tahap perkembangan tersebut ialah : Tahap 1: Sensorimotor @ deria motor (dari lahir hingga 2 tahun) Tahap 2: Praoperasi ( 2 hingga 7 tahun) Tahap 3: Operasi Konkrit (7 hingga 11 tahun) Tahap 4: Operasi Formal (11 tahun hingga dewasa) . Jean Piaget mendapati kemampuan mental manusia muncul pada tahap tertentu dalam proses perkembangan yang dilalui. Akomodasi Merupakan suatu proses tentang struktur kognitif yang mengalami perubahan. perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan terdedah kepada pengalaman yang relevan. seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal. Oleh itu. Asimilasi Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperoleh dengan skema yang sedia ada. 4. Contohnya.kanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan sekali gus merasanya. Melaluinya. beliau telah membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap yang mengikut turutan umur. Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembelajaran.Psikolinguistik| 12 2. Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperoleh. Contohnya. kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baharu baginya berkenaan "sebiji epal". Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baharu yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. kanak. kanak-kanak dianggap tidak mampu mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi. kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baharu dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu. Keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan sejadi untuk mencipta hubungan tentang apa-apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran. Oleh yang demikian.

bayi boleh membuat tanggapan tentang objek dalam tangannya. Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa. Contohnya. Pergerakan sistem sensori mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan. bayi akan menggerakkan kepala dan matanya ke arah punca sumber bunyi. d) Lapan hingga dua belas bulan ( reaksi kordinasi) Reaksi koordinasi dikatakan sebagai masa pengukuhan iaitu keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. Bayi sudah . menyentuh. pergerakan mata dan sebagainya. b) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular) Peringkat pertama pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular. Kebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pem belajaran.Psikolinguistik| 13 TAHAP 1: SENSORIMOTOR (DARI LAHIR . Pada tahap ini. terdapat enam sub tahap yang dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur yang tertentu. penyusunan. Bayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuat u barang lalu menggerakkannya. Gerakan pantulan yang diwujudkan lahir melalui tingkah laku pendengaran. Gerakan ini belum dapat ditentukan perbezaannya. Dengan itu. gerakan tangan (genggaman dan sebagainya). c) Empat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua) Pada tahap ini bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan dan pemerhatian yang lebih. 1974). pengalaman memainkan peranan yang penting untuk pembentukan tingkah laku kanak-kanak. perkembangan mental bayi sudah dapat dikatakan sebagai berada pada tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. Jika mendengar sesuatu bunyi. penyesuaian. bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran. dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi. Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning) (Mussen dan Kagan. Sebahagian besar daripada gerakan ini dilakukan adalah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan sahaja. Bayi mula mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu. Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat. Contohnya. sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang ganjarannya akan mendapat menyeronokkan atau menyenangkan. pandangan. a) Dari lahir hingga satu bulan (refleks) Bayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan. Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan pada tahap pertama.2 TAHUN) Pada tahap ini. Dalam perkembangan sensorimotor ini. Pada waktu ini. dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya. tingkah laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada andaian sebab musabab yang tertentu untuk mewujudkan sesuatu situasi baharu. Pada tahap ini. bayi itu sengaja memasukkan barang mainan ke dalam mulut dengan tujuan untuk mengeta hui atau mengenali barang tersebut.

rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. kanak-kanak ini akan mencuba pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian. bayi juga mengalami proses cuba jaya tetapi dalam keadaan yang mudah. pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana. Sementara. perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa. Hal ini. pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu. kanak-kanak dapat mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku peniruan yang diperhatikan. Namun begitu.Psikolinguistik| 14 mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan berlaku. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku. Contohnya. Pengamatan merupakan suatu proses iaitu kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat. bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan keseluruhan rangkaian tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru. ia akan berbunyi. bayi memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu objek. TAHAP 2: PRAOPERASI ( 2-7 TAHUN ) Menurut Piaget. pemikiran kanak-kanak masih lagi pada tahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa. Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asas yang berlaku iaitu:    Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol dalam permainan. ingatan pula ialah satu proses pembinaan. Kanak-kanak juga telah mengetahui tentang peranan jantina dan fungsi individu dalam rumahtangga. penemuan makna baharu melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku secara aktif. dari segi kualiti. e) Dua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga) Pada ketika ini. Pada ketika ini. contohnya mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. f) Lapan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran awal) Berlakunya kombinasi mental iaitu kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik. Melalui latihan yang diulang-ulang. Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitupengamatan. Contohnya. di dunia ini. keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja. di tahap ini. apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan. Contohnya. ingatan dan bayangan. . Selain itu.

Hal ini kerana. berat. makna hidup dan sebagainya. . Mereka faham akan konsep-konsep nombor. tegang. bayangan merupakan satu proses yang menyebabkan sensasi yang statik. selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental. ketuhanan. 'peningkatan perolehan bahasa' dan 'pembentukan identiti diri'. Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa. Pada tahap ini. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa jumlah. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain. isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya berubah. Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik.11 TAHUN) Tahap ketiga Piaget ini dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. susunan dan padatan. Walau bagaimanapun. Mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek. mereka belum dapat menyusun penerangan yang ada dalam pemikiran. Kecerdasan pada tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku. ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeza. Piaget telah bahagikan kepada dua sub tahap iaitu : Tahap Pro-konseptual ( 2-4 tahun ) Tahap Pra-operasi ( 4-7 tahun ) Pada tahap pra-konseptual. Mereka hanya memahami konsepkonsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan. kanakkanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan. Terdapat empat kandungan utama proses kognitif dalam tahap ini iaitu 'egocentrism'. kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama. iaitu pengetahuan bahawa kuantiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan @ keadaan fizikal sesuatu objek.Psikolinguistik| 15 Manakala. tumbuhan dan sebagainya. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi. TAHAP 3: OPERASI KONKRIT ( 7 . Satu lagi kekurangan pada tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan. 'konsep sebab-akibat'. Bagi tahap ini.

kanak-kanak pada tahap ini sudah boleh menulis frasa-frasa dan juga karangan yang ringkas. mereka boleh menyelesaikan masalah kompleks dan berbentuk hipotetikal yang melibatkan operasi abstrak. Justeru. Rumus nahu 3. . 4. 5. 3. Dari segi pemerolehan bahasa. Nyatakan teori-teori yang terdapat dalam teori mentalis. Nyatakan teori-teori yang terdapat dalam teori behaviorisme. Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa kanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi terhadap objek lain tetapi tidak boleh beroperasi terhadap operasi atau proses pemikirannya sendiri. Akomodasi 6. KATA KUNCI 1. Nahu universal 4. Mereka berupaya untuk berfikir secara abstrak. Akal budi 2. Jelaskan peranan teori psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Bezakan antara teori behaviorisme dan teori mentalisme. TAHAP 4: OPERASI FORMAL (11 tahun ke atas) Pada tahap ini kanak-kanak berkebolehan untuk memikirkan beberapa pertimbangan bagi satu satu masalah. AKTIVITI 2. Terangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertama. Egocentrism PENILAIAN KENDIRI 1.2 Bina peta minda untuk memudahkan anda membezakan antara teori-teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa perlu diberikan penekanan supaya tidak timbul masalah buta huruf apabila murid-murid memasuki alam sekolah menengah. RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan secara teorinya cara kanak-kanak memperoleh bahasa pertama J mereka.Psikolinguistik| 16 Dengan itu. 2. Modifikasi 5. Maknanya otak kanak-kanak sudah boleh beroperasi hampir sepenuhnya dari segi keupayaan berbahasa.

Petaling Jaya: Fajar Bakti. Mohd Salleh Lebar. (2002). Amir Awang. Memahami Psikologi. Azlina Abu Bakar@ Mohd. Shah Alam.Psikolinguistik| 17 RUJUKAN Abu Zahari Abu Bakar.Teori-teori Pembelajaran: Petaling Jaya: Fajar Bakti. Penggunaan Minda Yang optimum Dalam Pembelajaran . Fatah Hasan. Karisma Publications Sdn. (1992). (1999). Psikologi Personaliti Individu. . Bhd. Johor Baharu:UTM. Ab. Kuala Lumpur: Thinker Library’s. Memahami Psikologi Pembelajaran. (1986). (1988).

Sistem transliterasi huruf Jawi kepada huruf Rumi menurut kaedah bahasa Inggeris yang diiktiraf sebagai sistem ejaan Rumi bagi kegunaan rasmi dalam urusan kerajaan Malaya pada masa itu antaranya termasuklah Ejaan Rumi Negeri-negeri Selat (dilaksanakan pada tahun 1878). Ejaan Rumi Maxwell (dilaksanakan pada tahun 1882) dan Ejaan Rumi Swettenham (1881). 2. wajar kita meneliti terlebih dahulu sejarah ringkas sistem ejaan bahasa Melayu. dan mengaplikasikan sebutan baku dalam urusan rasmi. 3. Sistem ejaan Rumi diguna pakai sehingga ke hari ini. dan tulisan Rumi (pengaruh Eropah). 4. . konsonan dan diftong.0 PENGENALAN Sebelum kita meneliti sistem ejaan dan sebutan bahasa Melayu. Sistem Ejaan Rumi mula diperkenalkan oleh pihak Inggeris yang menyusun aturan ejaan Rumi berdasarkan kaedah transliterasi daripada ejaan Jawi pada pertengahan abad ke-19. Bahasa Melayu telah mengguna pakai beberapa sistem ejaan misalnya sistem ejaan Kuno dan Pallava (pengaruh India). tulisan Jawi (pengaruh Arab). membezakan jenis bunyi vokal. menjelaskan sistem ejaan bahasa Melayu. menghuraikan sistem sebutan baku bahasa Melayu. 3.Sistem Ejaan dan Sebutan |1 UNIT 3 SISTEM EJAAN DAN SEBUTAN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. anda diharapkan dapat: 1.

1 Sistem Ejaan Bahasa Melayu Pada masa kini. bahasa Melayu mengguna pakai dua jenis tulisan iaitu tulisan Rumi dan Tulisan Jawi.Sistem Ejaan dan Sebutan |2 Tulisan Pallava Tulisan Jawi Pada tahun 1902. Sistem ini merupakan aturan ejaan Rumi bersama bagi bahasa Melayu di . Tulisan Jawi berasaskan huruf Arab alif-ba-ta. Wilkinson. Ejaan Wilkinson digunakan di semua sekolah umum. dan tulisan Rumi berasaskan huruf Roman a-b-c. Aturan ejaan bagi Tulisan Jawi yang digunakan dalam bahasa Melayu sekarang ialah Sistem Ejaan Jawi Yang Disempurnakan yang disahkan penggunaannya bermula pada tahun 1996. perancangan ejaan yang pertama di Tanah Melayu dimulakan apabila kerajaan Negeri-negeri Melayu Bersekutu mengambil inisiatif menubuhkan sebuah jawatankuasa ejaan yang diketuai oleh R. Sistem ejaan yang dikenal sebagai "Ejaan Wilkinson" itu dirumuskan dengan nama Romanised Malay Spelling dan diterbitkan pada bulan Oktober 1904 dalam bentuk sebuah laporan. Nazir Sekolah-sekolah pada masa itu. Tulisan Rumi yang digunakan dalam bahasa Melayu masa kini ialah Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) yang dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972.J. 3.

edisi ketiga 1993). Jilid I (A-K) dan Jilid II (L-Z) (2001).Sistem Ejaan dan Sebutan |3 Malaysia dan bahasa Indonesia. Pedoman Ejaan Jawi Bahasa Melayu (1996) dan Daftar Kata Bahasa Melayu. Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu (1994). edisi kedua 1987. e. Rajah: Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai badan bertanggungjawab dalam hal-ehwal Bahasa Melayu di Malaysia. edisi kedua 1988). i. o. Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan (1986. edisi kedua 1987).1. u . Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu (1996).1 Bunyi dan Huruf Terdapat tiga kategori bunyi bahasa Melayu iaitu: (i) Huruf vokal: a. edisi semakan 1991). Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu (1996). iaitu sistem yang berasaskan aturan ejaan yang dirumuskan oleh Jawatankuasa Ejaan (Rumi) Bersama pada tahun 1967. Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (1975. Dokumen yang menjadi rujukan rasmi tentang Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) termasuklah penerbitan-penerbitan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka anataranya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia (1975. 3. Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (1981.

o. Huruf-huruf yang melambangkan fonem-fonem tersebut ialah a. terdapat tiga jenis huruf diftong yang dieja dengan gabungan huruf vokal iaitu ai. Huruf a e i o u Fonem [a] [ə] [e] [i] [o] [u] di depan api emak enak ikan oleh usah di tengah tadi petang becak simbah kota cuba di belakang kata imperialisme tauge pagi pidato paku (ii) Huruf Diftong  Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran.Sistem Ejaan dan Sebutan |4 (ii) (iii) (i) Huruf diftong: ai. e. au. i. u seperti dalam rajah di bawah. au. Dalam bahasa Melayu. dan oi. Huruf ai au oi di depan aising aurat auditorium oidium di tengah ghairah trailer saudara boikot di belakang pandai harimau amboi Bunyi /ai/ /au/ /oi/ . oi Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal Huruf Vokal  Dalam bahasa Melayu terdapat enam fonem atau bunyi vokal standard.

seperti rajah di bawah: Huruf b c d f g gh h j k kh l m n ng ny p di depan bahasa cakap dua fakir guna ghaib hari jalan kami khusus lekas maka nama ngilu nyata pasang di tengah sebut kaca ada tafsir tiga maghrib saham manja paksa akhir alas kami anak angin hanya apa di belakang adab Mac abad maaf beg mubaligh tuah kolej katak tarikh kesal diam daun pening siap Bunyi /b/ /c/ /d/ /f/ /g/ /ğ/ /h/ /j/ /k/ /x/ /l/ /m/ /n/ /ŋ/ /ń/ /p/ .Sistem Ejaan dan Sebutan |5 (iii) Huruf Konsonan  Dalam bahasa Melayu ada 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf.

 Bahasa Melayu mempunyai empat jenis pola umum suku kata: . teknologi dan sebagainya? 3. universiti. K = huruf konsonan).Sistem Ejaan dan Sebutan |6 /q/ /r/ /s/ /ś/ /t/ /v/ /w/ /y/ /z/ (i) (ii) q r s sy t v w y z x Quran raih sampai syarat tali vitamin wanita yang zaman xenon wuquf bara asli isytihar mata universiti hawa payung lazat - buraq putar lemas Quraisy rapat lafaz - AKTIVITI 3.1 Pada pendapat anda. V = huruf vokal.2 Struktur Suku Kata Setiap suku kata bahasa Melayu ditandai oleh sebuah huruf vokal. Huruf vokal itu dapat didahului atau diikuti oleh huruf konsonan.1. bagaimanakah cara membunyikan kata pinjaman bahasa Inggeris seperti bank. (Pada contoh berikut.

vi. Misalnya: a-nak. iv. pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua-dua vokal itu. tem-ba-kau. to-lak. ga-ul ra-kit. Misalnya: man-di. pemisahan tersebut terdapat di antara keduadua huruf konsonan itu. som-bong. stan-dard eks teks. Jika di tengah kata ada dua huruf vokal yang berurutan. i-bu pin-tu. Ap-ril d. Misalnya: ma-in. ba-u er-ti. kon-teks. iii.  V VK KV KVK a-nak. in-struk-tur. bu-ah. Jika di tengah kata ada huruf konsonan. swas-ta.Sistem Ejaan dan Sebutan |7 i. hi-lang. di antara dua huruf vokal. a-syik. a-khir. ba-rang. iii. ke-nyang. ii. vii. su-lit. sa-ngat c. pe-ker-ti. prak-tis. bahasa Melayu memiliki pola suku kata yang berikut: KKV KKVK VKK KVKK KKVKK KKKV KKKVK pra-ja. om-bak. Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan. blok. ga-tra. sa-at. skru struk-tur. mut-lak. in-fra. e-kor. i-sya-rat. Misalnya: . kri-tik. ii. termasuk gabungan huruf konsonan. trak-tor. Jika di tengah kata ada tiga konsonan atau lebih. am-bu-lans. v. be-lum Di samping itu. bank kom-pleks stra-te-gi. ma-in. li-ar b. skrip Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah sebagai berikut: a. pemisahan tersebut dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama (termasuk gabungan huruf konsonan) dengan huruf konsonan yang kedua. kecuali gabungan huruf konsonan. pemisahan tersebut dilakukan sebelum huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan itu. iv  i. ka-e-dah. la-wan.

pembakuan sebutan bertujuan untuk: i. sang-gul. Secara khusus untuk menyeragamkan cara berbahasa dan bertutur. in-fra. ul-tra. Perancangan pembakuan sebutan bahasa Melayu menjadi salah satu objektif Dewan Bahasa dan Pustaka. isy-tihar. ii. pidato. wawancara. iv. Memantapkan sistem dan struktur dalaman bahasa Melayu.2 Sebutan Baku Bahasa Melayu Sebutan baku ialah sebutan yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi. Meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu baku dalam kalangan semua pengguna BM. Dengan perkataan yang lain prinsip sebutan baku menekankan prinsip “disebut sebagaimana dieja dan dieja sebagaimana disebut”. ucapan.1 Prinsip umum Dasar sebutan baku bahasa Melayu ialah sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. iii. siaran melalui media elektronik dan sebagainya yang disampaikan dalam situasi rasmi. mesyuarat. Mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam BM yang digunakan dalam situasi formal. sistem ejaan. kosa kata. dan mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan penggunaan dialek setempat dalam pengajaran dan pemelajaran di peringkat sekolah. i.Sistem Ejaan dan Sebutan |8 kon-tra. ang-klung. Secara khusus. iaitu supaya sistem sebutan menjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapan dan pembakuan tatabahasa. Matlamat pembakuan sebutan bahasa Melayu adalah untuk menyeragamkan cara penyebutannya. dan laras bahasa. ceramah. maghrib 3. ikh-las. Antara aktiviti atau kegiatan yang ditakrifkan formal ialah pengajaran dan pembelajaran. sebagaimana yang termaktub dalam Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959.2. Ketepatan sebutan . 3.

gi hi.atau peN. contohnya: .ga ta. Suku kata  Prinsip suku kata sebutan baku ialah semua pola suku kata bahasa Melayu wajib dibunyikan berdasarkan huruf dalam suku kata.nga su. di tengah atau di akhir kata.sah cu. seperti kata rai dan linguistik. Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata (pola suku kata).da na.rib a.rat Akhir ba.ka de.rif beg su.kir gi. Nada suara yang digunakan semasa bercakap hendaklah ditentukan berdasarkan jenis dan bentuk ayat dalam bahasa Melayu serta keperihalan keadaan yang berkenaan.yang mengandungi kata dasar ekasuku dilafazkan mengikut cara pemecahan suku kata ejaan.wab Mac wu. contohnya: Huruf gh kh ng ny sy Awal ghai. sama ada terletak di awal.sa fa.rah kha.cuk da.fas ju. Semua huruf konsonan dilafazkan dengan nilai bunyinya. sama ada dalam ejaan Jawi atau Rumi hendaklah dilafazkan dengan jelas mengikut nilai bunyi bahasa Melayu yang dilambangkannya. di tengah atau di akhir kata. sama ada kata dasar atau kata terbitan.nga nya.nyi i.Sistem Ejaan dan Sebutan |9     Setiap huruf. ii.bar cu.hu Akhir ja.bar nga.rikh - Kata terbitan dengan awalan meN. Terdapat kekecualian cara penyebutan bagi beberapa kata tertentu.tam Tengah sa.sya. sama ada di awal. Contohnya: Konsonan b c d f g h Awal ba.jud a.ligh ta.khir si.nyi syah.sah Kata yang mengandungi gugus konsonan disebut dengan satu nilai bunyi.du Tengah magh.

4 Pegawai 2 i tu 2 pengu rus.nge. Ayat Penyata  Ayat penyata ialah ayat yang menceritakan sesuatu hal atau memberitahu tentang sesuatu hal. intonasi ialah nada suara naik turun yang wujud apabila kita bercakap. Kesemua jenis ayat ini mempunyai intonasi yang tersendiri.nge. 3.pos me. tetapi sebaliknya berbeza-beza.  Contoh intonasi ayat penyata: .nge. Tingkat nada dalam intonasi sesuatu ayat ditandai dengan angka 1.lap pe.tin pe. Dalam percakapan kita sehari-hari. Nada 2 merupakan nada permulaan. adakalanya meninggi dan adakalanya merendah.pam me. ayat perintah. nada suara kita jarang-jarang mendatar.nge. 2. Berikut ialah contoh penandaan intonasi dalam sesuatu ayat berdasarkan Tatabahasa Dewan (2009: 454). a.cas Menurut Tatabahasa Dewan (2009).2.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 10 Ejaan mengepam mengepos mengetin pengecat pengelap pengecas 3.  Ayat penyata dikenali juga sebagai Ayat Berita atau Ayat Keterangan. manakala nada 3 pula dianggap sebagai nada tekanan.nge. 3  Intonasi pelbagai jenis ayat Ayat tunggal bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada empat jenis iaitu ayat penyata.2 Intonasi Sebutan me.nge. ayat tanya. manakala tingkat nada paling tinggi ditandai angka 4. dan ayat seruan. dan 4. Tingkat nada yang paling rendah ditandai dengan angka 1.cat pe.

mempersilakan. Amboi dan sebagainya. sakit. manusia. Ayat Perintah   Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh. Ayat Seru  Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut. dan terkejut. Ayat Tanya  Ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. atau meminta seseorang melakukan sesuatu. binatang dan sebagainya. perkara. Cis.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 11 Pegawai 2 4 i tu 2 pengu rus. tempat. 3 b. melarang. Wah.  Contoh intonasi: Pegawai 2 4 3 i tu pengurus? 4 c. Contoh intonasi: 3 Ma suk! 2 d. hairan.  Ayat seru dimulai oleh kata seru seperti Oh. hairan dan sebagainya.  Contoh intonasi: 4 4 Wah. marah. benda. cantiknya! 2 . Ayat seru diakhiri dengan tanda seru ( ! ).

Dalam bahasa Melayu terdapat enam fonem atau bunyi vokal standard iaitu a.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 12 SEMAK KENDIRI LATIHAN 3. o. 4. Dasar sebutan baku bahasa Melayu ialah sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. Dalam bahasa Melayu ada 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf. Bagaimanakah intonasi ditanda dalam sesuatu ayat? RUMUSAN         Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972. 2. u. Konsonan 7. 3. Vokal 6. KATA KUNCI 1. i. e. Intonasi ialah nada suara naik turun yang wujud apabila kita bercakap.1 i) ii) iii) Apakah matlamat sebutan baku bahasa Melayu? Apakah prinsip asas sebutan baku bahasa Melayu. Sebutan baku ialah sebutan yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi. Diftong . Matlamat sebutan baku ialah mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam BM yang digunakan dalam situasi formal. Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran. Sistem Ejaan Sebutan Sebutan Baku Suku Kata 5.

Nik Safiah Haji Karim et al. wajarkah tulisan Jawi diajar di sekolah? Mengapa? 2. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu. Asmah Haji Omar. Nahu kemas kini. (1988). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pada pendapat anda. Perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan bahasa Malaysia. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. 3. Bhd. (2009).S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 13 PENILAIAN KENDIRI 1. Intonasi dapat mengubah makna. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Tatabahasa Dewan. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Susur galur bahasa Melayu. Berikan pandangan anda. Mengapa sebutan baku wajar diamalkan dalam urusan rasmi? Nyatakan rasionalnya. Sulaiman Masri. (1989). Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asmah Haji Omar. RUJUKAN Asmah Haji Omar. Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. (2004). (1998). (2008). (2009 ). . Mohd Ra’in Shaari. Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

ada sistem yang umum bagi semua bahasa dan ada pula sistem yang khusus bagi sesuatu bahasa. 2. menjelaskan definisi morfologi. dan menggunakan perkataan dengan betul dalam lisan dan tulisan. Sebahagian bahasa mempunyai sistem yang hampir sama. 4.0 PENGENALAN Tahukah anda bahawa semua bahasa di dunia ini mempunyai sistem yang tersendiri. Dengan kata lain. menghuraikan proses pembentukan kata. Buku-Buku Tatabahasa Bahasa Melayu 4. membezakan jenis-jenis bentuk kata. manakala sebahagian bahasa lagi mempunyai sistem yang berbeza sama sekali. anda diharapkan dapat: 1.Morfologi: Pembentukan Kata |1 UNIT 4 MORFOLOGI: PEMBENTUKAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 3. . Sistem yang umum bagi semua bahasa misalnya melibatkan binaan ayat.

Bidang bidang binaan perkataan adalah bidang morfologi. bahasa Inggeris menggunakan hukum M-D (unsur yang menerangkan mendahului yang diterangkan). (a) (b) Asmah Hj Omar (1993). membaca atau untuk menyatakan perasaan kita. menyatakan morfologi sebagai peninjauan linguistik yang menitikberatkan hubungan antara morfem-morfem dan varian morfem. Sistem bahasa Melayu dapat dihuraikan daripada unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa itu. seperti dalam binaan frasa bahasa Melayu baju biru atau Rumah Putih.1 KONSEP MORFOLOGI Pernahkah anda mendengar istilah morfologi? Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan ilmu morfologi? Mungkin ramai di antara kita yang belum memahami konsep ilmu ini. manakala binaan ayat adalah bidang sintaksis. Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu terbahagi kepada dua bidang. tetapi sedarkah kita bahawa kita sentiasa menggunakan morfologi untuk bertutur. iaitu morfologi dan sintaksis.Morfologi: Pembentukan Kata |2 Semua bahasa di dunia mempunyai binaan ayat yang sekurang-kurangnya terdiri daripada satu subjek dan satu predikat.1: Unit Tatabahasa UNIT TATABAHASA AYAT 2 1 SINTAKSIS MORFOLOGI KLAUSA FRASA KATA Dia pergi ke sekolah. Hubungan antara kesemua unsur ini dapat dilihat melalui rajah di bawah. menulis. Jika anda masih kabur tentang ilmu morfologi. seperti dalam binaan frasa blue shirt atau White House. ada bahasa yang binaan frasanya menggunakan hukum D-M (unsur yang diterangkan mendahului yang menerangkan). . Jadual 4. Manakala daripada segi binaan frasa. mendefinisikan morfologi sebagai kajian tentang struktur dalaman perkataan. Unsur frasa pula boleh dianalisis kepada morfemmorfem. Sebaliknya. Unsur yang terbesar dalam bahasa adalah ayat. Jensen (1995). Kesemua unit tersebut dinamakan sebagai unit tatabahasa. marilah kita meneliti beberapa definisi yang telah diberikan oleh beberapa tokoh bahasa. . dia pergi ke sekolah dia dia pergi ke sekolah pergi ke sekolah 4. Ayat pula terbina daripada gabungan klausa dan frasa. John T.

bentuk dan golongan kata. bentuk dan golongan kata adalah seperti berikut: 1. bentuk dan penggolongan kata. (e) Nik Safiah Karim et al. Perhatikan contoh di bawah: Contoh:pelaksanaan anlaksanape berasaskan (struktur betul) (struktur salah) (struktur betul) . ia akan memudahkan kita memahami ilmu morfologi dengan lebih mudah lagi. Golongan kata membesar (struktur betul) besarmem (struktur salah) Jalan (bentuk tunggal) Berjalan (bentuk terbitan) Sedih (golongan kata adjektif) Menyedihkan (golongan kata kerja) Rajah 4. Abdullah Hassan (2005). mentakrifkan morfologi sebagai bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. Berdasarkan pendapat tokoh-tokoh di atas. menjelaskan morfologi sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Pengkajian struktur. (2008).2: Konsep Morfologi Sebelum kita mempelajari ilmu morfologi dengan lebih mendalam. Bentuk kata 3. Berikut akan dijelaskan beberapa konsep utama dalam ilmu morfologi iaitu. ilmu morfologi ialah ilmu yang mengkaji struktur. proses-proses membentuk perkataan dan bentukbentuk perkataan yang dihasilkan. (a) Struktur kata Struktur kata ialah susunan bunyi ujaran atau tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Dengan memahami beberapa konsep penting ini. bentuk dan golongan kata. Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. menjelaskan morfologi ialah cabang tatabahasa yang mengkaji struktur. Struktur kata MORFOLOGI 2. marilah kita meneliti terlebih dahulu beberapa konsep penting yang terdapat dalam ilmu morfologi ini.Morfologi: Pembentukan Kata |3 (c) (d) Kamus Linguistik (1997).

Manakala. ejaan anlaksanape merupakan struktur yang salah dan tidak bermakna.Morfologi: Pembentukan Kata |4 kanasasber (struktur salah) Berdasarkan contoh di atas. bersalam cinta. penggandaan dan pemajmukan. menyanyi. terdapat empat golongan kata iaitu kata nama. (b) Bentuk Kata Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau mengalami proses pengimbuhan. kata yang menerima apa-apa imbuhan dinamakan sebagai bentuk terbitan. Ahmad. Bentuk dua kata yang hadir serentak seperti jalan mati dinamakan sebagai bentuk majmuk. kata adjektif dan kata tugas. Contoh:jalan berjalan jalan-jalan jalan mati (bentuk tunggal) (bentuk terbitan) (bentuk gandaan) (bentuk majmuk) Berdasarkan contoh di atas. kata pelaksanaan adalah bunyi ujaran atau ejaan yang berada dalam susunan atau struktur yang betul. Kata berjalan merupakan bentuk kata yang telah menerima imbuhan iaitu imbuhan ber-. (c) Penggolongan kata Penggolongan kata merupakan penjenisan kata berasaskan fungsi tatabahasa. Seterusnya. Tahukah anda bahawa dalam sesuatu bahasa itu terdapat beribu malahan jutaan kata. Dalam bahasa Melayu. kata jalan tidak mengalami apa-apa perubahan dan bentuk yang tidak mengalami apa-apa perubahan ini dinamakan sebagai bentuk tunggal. kata kerja. benci . Contoh:Kata nama Kata kerja Kata adjektif bumi. kata jalan mati adalah gabungan dua kata iaitu jalan dan mati yang membawa satu makna yang baharu. Oleh itu. marah. bentuk jalan-jalan adalah bentuk gandaan iaitu kata dasar digandakan bagi menunjukkan perubahan makna. Semua kata tersebut perlulah dikelompokkan atau digolongkan dalam kategori tertentu. Akhir sekali. sekolah tulis.

Morfem boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Seterusnya. Contoh:saya kamu kereta rumah Semua kata tersebut boleh berdiri sendiri sebagai satu kata yang mempunyai makna Morfem bebas tidak boleh lagi dipecahkan kepada bentuk yang lebih kecil. perkataan bumi.Morfologi: Pembentukan Kata |5 Kata tugas di. Kedua-dua unit ini saling melengkapi antara satu sama lain dan seterusnya menghasilkan ilmu morfologi yang sempurna. Misalnya. menyanyi. sangat Berdasarkan contoh di atas. Oleh itu. i) Morfem Bebas Morfem bebas ialah morfem yang boleh berdiri dengan sendiri tanpa bantuan morfem lain dan mempunyai makna yang lengkap. Perkataan tulis. Unit-Unit Morfologi Terdapat dua unit morfologi iaitu morfem dan kata. a) MORFEM Apakah yang dimaksudkan dengan morfem? Menurut Asmah Hj. bersalam merupakan kata yang merujuk kepada perbuatan dan kesemua perkataan tersebut digolongkan sebagai kata kerja. marah. sekolah adalah merujuk kepada nama-nama benda dan kesemua kata tersebut digolongkan sebagai kata nama. . kata tersebut digolongkan sebagai kata adjektif. kata cinta. Berikut akan dijelaskan aspek morfem dan kata. Ahmad. ii) Morfem Terikat Morfem terikat ialah morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri sebagai kata tanpa bantuan morfem lain untuk berfungsi sebagai kata. Omar (1993). morfem bebas makan tidak boleh dipecahkan lagi menjadi ma atau kan. akan hadir dan sangat pandai. akan. morfem ialah unit nahu yang terkecil yang mempunyai makna dan terletak pada tingkat paling bawah dalam skala tetingkat nahu. benci adalah kata yang merujuk kepada sifat. Akhirnya ialah kata tugas iaitu kata yang berfungsi dalam ayat seperti di sekolah. Pada amnya morfem terikat dalam Bahasa Melayu terdiri daripada imbuhan.

1 Pada pendapat anda.Morfologi: Pembentukan Kata |6 Contoh : diterbermenme-kan Semua imbuhan tersebut tidak boleh berdiri sendiri sebagai satu kata yang lengkap {berjalan} --> {ber} ialah morfem terikat dan ia memerlukan {jalan} untuk membentuk kata {berjalan} {jalan} --> ialah morfem bebas dan boleh berdiri sendiri sebagai kata tanpa bantuan morfem lain. Bentuk kata penuh yang dikategorikan sebagai morfem terikat ialah kata yang tidak boleh berdiri sendiri untuk membawa makna yang lengkap. terdapat juga bentuk-bentuk kata penuh yang dikategorikan sebagai morfem terikat. Selain imbuhan sebagai morfem terikat. adakah perkataan ‘bukau’ dalam ‘bukit-bukau’ boleh dikategorikan sebagai morfem terikat? Hujahkan. Contoh:Mayur (tiada makna) Batan (tiada makna) Pinak (tiada makna) Muih (tiada makna) Sayur-mayur (ada makna) Batu-batan (ada makna) Anak-pinak (ada makna) Kuih-muih (ada makna) AKTIVITI 4. .

Contoh penggunaannya ialah bulatan dan binakan.-an. terbermedi-an -kan tertidur. morfem terikat boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu morfem terikat satuan. ke-.dan – kan. me-..-kan. tertidur dan berhimpun tidak boleh ditulis begini: ter tidur/ ter-tidur dan ber kasut/ber-kasut.. per-. pelarian. terdesak berkasut. ke-. Bagaimanapun.-an pe-.. disoal masakan.. men-. Onn et al. iaitu pada kedudukan sebelum dan selepas kata dasar tersebut.an. Contohnya. ii) Morfem Terikat Terbahagi Morfem terikat terbahagi ialah morfem terikat yang strukturnya dipisahkan atau dibahagikan oleh tersisipnya kata dasar di antaranya. menjalankan dan berkaitan.. pelaburan . kita tidak menyedari imbuhan awalan dan akhiran itu adalah bergandingan dengan kata dasarnya. Maksudnya di sini ialah kata tidur itu mempunyai makna yang tersendiri. menarik diminta. morfem terikat satuan ini tidak boleh ditulis terpisah daripada kata dasarnya. masukan carikan. (2000). campurkan Apabila kita menyebut perkataan di atas. Marilah kita bersama-sama meneliti ketiga-tiga jenis morfem terikat tersebut. morfem jenis ini juga boleh terdiri daripada imbuhan akhiran seperti an..-an kerajaan. dan di-.-kan dan ber-. Contohnya. berhimpun. perkataan sakit. bersukan memasak.. i) Morfem Terikat Satuan Morfem terikat satuan ialah bentuk morfem terikat yang kukuh dan tidak boleh dipisah-pisahkan bahagiannya. Morfem jenis ini terdiri daripada bentuk imbuhan awalan seperti ter-.Morfologi: Pembentukan Kata |7 Jenis-Jenis Morfem Terikat Menurut Farid M... Contoh penggunaannya ialah tersepak. ber-... Contoh perkataan yang menggunakan morfem terikat terbahagi ialah kesakitan. morfem terikat terbahagi dan morfem terikat kompleks. Selain bentuk imbuhan awalan. Berdasarkan contoh di atas. Contoh lain seperti dalam jadual di bawah. lari. memetik dan diajak. dalam penulisan. manakala kata tertidur juga mempunyai makna yang tersendiri.. keselesaan pemalsuan. jalan dan kait merupakan kata dasar yang diapit oleh imbuhan apitan yang menepati sistem fonologi dan kehadiran imbuhan tersebut adalah serentak.

memperjuangkan memperingati. dipersoalkan diperingati..i diperdengarkan.i c) memper-.Morfologi: Pembentukan Kata |8 men-.telah digabungkan pada kedudukan sebelum kata dasarnya dan seterusnya diikuti oleh satu lagi morfem terikat pada kedudukan selepas kata dasar tersebut iaitu –kan dan –i. proses pemajmukan (kata majmuk). penggunaan morfem terikat kompleks melibatkan penggabungan morfem terikat yang hanya berlaku pada awalan sahaja atau pada awalan dan akhiran..kan b) diper-..2 PROSES PEMBENTUKAN KATA Pada amnya.dan per.3: Pembentukan Kata Bahasa Melayu . Dalam bahasa Melayu.. kita dapati dua morfem terikat terlibat iaitu mem. memperhambai Dalam contoh (a) dan (b) morfem terikat di.. dan proses penggandaan (kata ganda)... PEMBENTUKAN KATA Kata Tunggal Kata Terbitan Kata Majmuk Kata Ganda Rajah 4. diperhambai memperbesarkan.-kan ber-. proses pengimbuhan (kata terbitan). Sila teliti contoh di bawah ini....-kan iii) menjelaskan. menjadikan beralaskan. Justeru. anda harus ingat bahawa dalam penggunaan perkataan yang terdiri daripada morfem terikat kompleks ini. Contohnya.. kesemua morfem terikat yang terlibat (sebelum dan selepas kata dasar) haruslah digunakan serentak. memperbesarkan dan memperingati. Manakala dalam contoh (c) dan (d).yang telah digabungkan pada kedudukan sebelum kata dasar.. 4.kan d) memper-. berbantalkan Morfem Terikat Kompleks Morfem terikat kompleks merupakan gabungan dua morfem terikat atau lebih.dan per. Manakala morfem terikat selepas kata dasar tersebut ialah –kan dan –i. a) diper-. perkataan bahasa Melayu terhasil melalui empat proses iaitu proses tunggal (kata tunggal).

Morfologi: Pembentukan Kata |9

Berdasarkan rajah di atas, perkataan bahasa Melayu dapat dihasilkan melalui empat proses pembentukan kata. Setiap proses akan menghasilkan kata yang berbeza. Sebahagian besar perkataan bahasa Melayu terhasil melalui proses terbitan iaitu kata dasar menerima imbuhan untuk membezakan makna kata. Menurut Nik Safiah Karim et al. (2009), bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa di dunia yang tergolong ke dalam jenis bahasa aglutinatif atau bahasa yang bersifat derivatif. Jenis bahasa yang sedemikian membentuk kebanyakan perkataannya melalui proses pengimbuhan atau penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan secara rentetan mendatar, iaitu imbuhan digabungkan serentak dengan kata dasar, sama ada mendahului (awalan), menyisip (sisipan) atau mengikuti (akhiran) kata dasar tersebut. Selain menghasilkan perkataan melalui proses pengimbuhan, perkataan bahasa Melayu juga boleh terhasil melalui proses pemajmukan dan penggandaan. Melalui proses pemajmukan, makna-makna baharu kata dapat dihasilkan khususnya bagi menjelaskan sesuatu konsep. Misalnya, dua kata iaitu meja dan makan dapat menghasilkan satu konsep baharu iaitu meja makan. Melalui proses penggandaan pula, makna jamak atau banyak dapat dihasilkan bagi sesuatu perkataan.

AKTIVITI 4.2 Berdasarkan petikan di bawah, sila kenal pasti bentuk-bentuk kata yang digunakan.

MELAKA: Kerajaan menetapkan sasaran untuk meletakkan kedudukan Malaysia sebagai antara 10 negara paling selamat di dunia, mengatasi negara maju lain termasuk Singapura dan Amerika Syarikat (AS) dalam tempoh beberapa tahun akan datang, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Timbalan Perdana Menteri berkata, sasaran itu mampu dicapai menerusi pelbagai usaha dilakukan termasuk Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi mengurangkan kadar jenayah dan peningkatan kawalan keselamatan. “Satu hari dalam tempoh tidak lama lagi, saya percaya kita boleh mempertingkatkan kedudukan Malaysia lebih baik lagi iaitu antara 10 terbaik di dunia,” katanya selepas melancarkan Bulan Pencegahan Jenayah Kebangsaan 2011 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka (MITC)

(Sumber: Berita Harian, 24 Julai 2011)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 10

4.2.1

Bentuk Kata Tunggal

Pada bahagian ini, anda akan mempelajari proses pembentukan kata tunggal bahasa Melayu. Diharap anda akan memahami proses bagaimana kata tunggal bahasa Melayu itu dihasilkan.

Definisi Kata Tunggal Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan pemajmukan. Menurut Tatabahasa Dewan, terdapat sekurang-kurangnya dua jenis kata tunggal, iaitu kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata dan kata tunggal yang mengandungi dua suku kata atau lebih. Jika dilihat dari segi penyukuan kata, perkataan boleh mengandungi satu suku kata atau beberapa suku kata. Sesuatu suku kata boleh terdiri daripada satu vokal (V) sahaja, satu vokal disertai satu konsonan (K), atau satu vokal dengan beberapa konsonan. Konsonan-konsonan itu hadir di hadapan atau di belakang vokal atau serentak dihadapan dan di belakang. Ada konsonan yang boleh hadir secara bergugus (KK). Dalam bahasa Melayu, proses pembentukan kata tunggal boleh dilihat melalui pola vokal dan konsonan dalam sesuatu kata. Pembentukan kata tunggal terhasil melalui gabungan vokal dan konsonan yang akan dijelaskan seperti berikut: (a) Kata Tunggal Satu Suku Kata Berdasarkan penelitian terhadap Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996), jumlah keseluruhan kata tunggal dengan satu suku kata dalam bahasa Melayu sangat terhad, iaitu antara 500-1000 kata sahaja. Kebanyakan perkataan tersebut merupakan kata pinjaman daripada bahasa-bahasa asing, terutamanya bahasa Arab, bahasa Inggeris, dan bahasa Jawa. Pola pembentukan kata tunggal bahasa Melayu dengan satu suku kata adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. KV VK KVK KKVK KVKK KKKV (ya, yu) (am) (tin, sen) (gred, graf) (golf, bank) (skru)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 11

7.

KKKVK

(skrip)

AKTIVITI 4.3
Berdasarkan pola di atas, sila hasilkan perkataan yang mempunyai satu suku kata sahaja.

(b)

Kata Tunggal Dua Suku Kata Terdapat banyak perkataan bahasa Melayu yang terdiri daripada dua suku kata. Antara pola-pola kata tunggal dengan suku kata adalah seperti yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. V + KV V + VK V + KVK VK + KV VK + KVK KV + V KV + VK KV + KV KV + KVK KVK + KV KVK + KVK (ini, apa) (air, aur) (alas, ulat) (asli, anda) (indah, umbut) (dia, doa) (luas, laut) (bata, kata) (kapak, telus) (bantu, serta) (jemput, sandar)

(c)

Kata Tunggal Tiga Suku Kata Dibandingkan dengan kata tunggal dua suku kata, jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata agak kecil. Namun demikian pola-pola susunan konsonan-vokalnya agak banyak. Jika diperhatikan perkataan-perkataan tiga suku kata ini banyak daripadanya ialah kata-kata pinjaman (Nik Safiah Karim et al. 2009). Antara polapolanya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. KV + V + KV KV + V + KVK V + KV + V KV + KV + V KVK + KV + V KV + KV + VK (suara, tiada) (kaedah, ziarah) (idea, asia) (peria, petai) (pantai, santai) (keluar, seluar)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 12

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. (d)

KVK + KV + VK V + KV + KV V + KV + KVK VK + KV + KV KV + KV + KV KVK + KV + KV VK + KV + VK V + KV + VK KV + KV + KVK KVK + KV + KVK KV + KVK + KV KVK + KVK + KV KV + KVK + KVK

(berlian, tempias) (usaha, azali) (alamat, akibat) (asmara, antara) (budaya, sutera) (kembara, misteri) (ilmiah, ikhtiar) (akaun, amaun) (selaput, kelawar) (mahkamah, sembilan) (terumbu, kelambu) (sempurna) (kelompok, pelantar)

Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata dan lebih. Kebanyakan perkataan ini ialah kata pinjaman. Antara contoh-contohnya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. KVK + KV + VK + KV (biduanda, keluarga) KV + KVK + KV + KV (bijaksana, peristiwa) KVK + KV + KV + KV (bendahari, sandiwara) KVK + KV + V + KV (sentiasa) KV + KV + KV + KV (samudera, selesema) KV + KV + KV + KVK (muzakarah, kapitalis) KVK + KV + KV + KVK (sentimeter) KVK + KVK + KV + KV (dispensari, singgahsana) KV + KV + V + KVK (mesyuarat, nasional) V + KV + KVK + KV + KV (universiti) KVK + KV + KV + KV + KVK (kosmopolitan) KV + KV + KV + KV + KV + KV (maharajalela)

Onn (2000).bharian. Adakah semua perkataan tersebut mematuhi pola KV bahasa Melayu yang telah anda pelajari? JOHOR BAHRU: Kes membabitkan pembelian telefon bimbit dan rasa tidak puas hati pembeli selain aduan kurang senang dengan perkhidmatan rawatan disediakan pusat kecantikan paling banyak diadukan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) di seluruh negara sepanjang enam bulan pertama tahun ini. atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu. kata akronim terhasil melalui tiga cara. Dengan perkataan lain. Penghasilan kata akronim bergantung pada cara pembentukan akronim tersebut. Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu.699 kes bagi tempoh sama tahun lalu.4 Berdasarkan petikan di bawah.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 13 AKTIVITI 4.com. iaitu peningkatan hampir 100 peratus berbanding hanya 2. Proses penghasilan kata akronim adalah seperti berikut: .392 kes difailkan pengguna di seluruh negara sepanjang enam bulan pertama tahun ini. proses pengakroniman berlaku melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan. (Sumber: http://www. TTPM menerima 5. sila kenal pasti pola KV bagi setiap perkataan tersebut. kata akronim adalah sejenis kata tunggal. Proses pengakroniman banyak berlaku dalam bahasa Melayu. kata tunggal bahasa Melayu juga dapat dihasilkan melalui proses pengakroniman. Menurut Farid M. bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggeris.my 24 Julai 2011) (e) Proses Pengakroniman Selain penghasilan kata tunggal melalui proses pembentukan pola KV.

Kata akronim merupakan bentuk kata tersendiri dan dapat disebut seperti perkataan lain dalam bahasa. Akronim yang terhasil daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. Kata itu perlu ditulis bermula dengan huruf besar. jika merujuk kepada kata nama khas. dan Y. satu gelaran seperti juga “Sh. Kesemua huruf yang disingkatkan itu ditulis dengan huruf besar. dieja dengan huruf besar pada huruf pertama. Singkatan pula hanya bentuk kependekan sesuatu perkataan dan cara menyebutnya ialah dengan menyebut tiap-tiap huruf yang ada. Contohnya: Bernama Intan Petronas (Berita Nasional Malaysia) (Institut Tadbir Awam Negara) (Petroleum Nasional) Perbezaan antara Kata Akronim dengan Singkatan. .M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 14 i) Gabungan Huruf Awal. (kependekan bagi nama tempat. Contohnya: IKIM ADUN ABIM MAIS PLUS (Institut Kefahaman Islam Malaysia) (Ahli Dewan Undangan Negeri) (Angkatan Belia Islam Malaysia) (Majlis Agama Islam Selangor) (Projek Lebuh Raya Utara Selatan) ii) Gabungan Suku Kata (Kata Nama Am) Akronim yang terbentuk daripada gabungan suku kata yang ditulis dengan huruf kecil.B. (kependekan bagi “Yang Berhormat”). iaitu Kuala Lumpur).L. Sebagai contoh ialah K. Contohnya: purata tadika kugiran cerpen pawagam (pukul rata) (taman didikan kanak-kanak) (kumpulan gitar rancak) (cerita pendek) (panggung wayang gambar) iii) Gabungan Suku Kata (Kata Nama Khas) Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal atau suku kata yang terdiri daripada kata nama khas.” bagi “Tengku”.” bagi "Sharifah dan “Tg. Kesemua ini merupakan kata nama khas. kecuali nama khas.

imbuhan dapat dibahagikan kepada empat jenis. 4. Berdasarkan kedudukannya pada kata dasar. iaitu harus diimbuhkan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar. Hanya segelintir kata dasar sahaja merupakan morfem terikat yang disebut akar. (2009). meratapi Gerigi. untuk menunjukkan ciri singkatan tersebut. Oleh itu. kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. Perhatikan bahawa singkatan memerlukan titik. „yg. Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. terjatuh. selerak. duduki Menyalahkan.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 15 Terdapat juga singkatan yang bukan kata nama khas. seruling (a) Imbuhan Awalan Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir pada awal kata dasar. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan seperti yang disenaraikan berikut: (i) (ii) (iii) Contohnya: awalan kata nama awalan kata kerja awalan kata adjektif .‟ untuk „yang‟ dan „dll. sebaliknya merupakan bentuk singkatan.2 Bentuk Kata Terbitan Menurut Nik Safiah Karim et al.‟ untuk „tentang‟. misalnya „ttg.‟ untuk 'dan lain-lain‟. besarkan. Pengimbuhan ini melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan.2. tidak tepat. iaitu: Contoh:a) Imbuhan Awalan b) Imbuhan Akhiran c) Imbuhan Apitan d) Imbuhan Sisipan Memasak. Kesemua ini bukan kata akronim. diambil Bantuan. Imbuhan awalan dapat dihasilkan bersama-sama kata nama terbitan. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. maka ejaannya dengan huruf biasa. misalnya jika ditulis “YB” atau “ttg” iaitu tanpa titik.

terjerlus) (diatur. berupa) (belajar. menyikat. memperhamba. terputih. pertapa) (pesara. maharaja) (tatanegara. mahaguru. tatabahasa. tatacara) (prasekolah. memfitnah) (mendaki. pembuat. diperoleh) (iii) Awalan kata adjektif Ter(terbesar. prakata.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 16 (i) Awalan kata nama PePemPenPengPengePelPerPeKeJuruMahaTataPraSubSupraEkaDwi(penulis. belunjur) (terjebak. mengetut) (memperisteri. petani) (ketua. pembuka) (pendamai. penyapu) (pemberi. terjernih) . memperluas) (berjalan. membilang. dwifungsi. pengguna) (pengecat. ditimbang. prasangka) (subkelas. menggiling. merasa) (membawa. penderma) (penggosok. pengetin. subsistem. berasa. suprasegmental) (ekabahasa. mentadbir) (menggali. substandard) (suprakelas. supranasional. kelipat. juruwang. pendua. perbara. pengelap) (pelajar. terbentuk. disusun) (diperisteri. berserta) (beraja. dipercepat. penggubal. kelepek) (jurutera. perakus. pesakit. juruterbang) (mahasiswa. mengajar) (mengecat. ekasamping) (dwibahasa. mendakwa. mengikut. berganti. dwilambang) (ii) Awalan kata kerja MeMemMenMengMengeMemperBerBeBelTerDiDiper(melawan. ekawarna. mengekod. pelbagai) (perasap.

sultanah) akhiran kata nama akhiran kata kerja . mainan) (sasterawan.000 pengunjung setahun susulan kedudukannya di lokasi strategik yang menjadi tumpuan ramai. teringan) (secantik. disasarkan mampu menerima kehadiran sehingga 500. jahitan. KIDZANIA Kuala Lumpur (KidZania). KidZania yang dibina di pusat membeli-belah The Curve. seniman) (seniwati) (nasionalisme. sosialisme. usahawan) (budiman. Imbuhan akhiran dalam bahasa Melayu hanya dapat wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja seperti yang berikut: (i) (ii) Contohnya: (i) Akhiran kata nama -an -wan -man -wati -isme -in -at -ah (pakaian. sila kenal pasti penggunaan imbuhan awalan.1 Berdasarkan petikan di bawah. secerah. muslimin) (hadirat. angkasawan. taman tema berunsur pendidikan yang akan dibuka kepada pengunjung pada suku keempat tahun ini. (Sumber: Berita Harian 1 Mac 2011) (b) Imbuhan Akhiran Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir pada akhir kata dasar. di Petaling Jaya itu juga adalah satusatunya taman tema berunsur pendidikan di Malaysia setakat ini. komunisme) (hadirin. muslimat) (ustazah. terendah. setebal) LATIHAN 4.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 17 TeSe- (teruncing.

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 18 (ii) Akhiran kata kerja -kan -i (buatkan.. berbajukan) (berlanjutan..-kan Ber-. tinggikan) (turuti. gunakan.-kan Men-... mentakrifkan. besarkan. pengesahan. duduki.. penyiaran) (pembuatan.-kan Menge-... digunakan.-kan Meng-.. menzarahkan) (membaharukan.-an Pem-. berkati. berlaukkan....-an Pen-.. pendapatan.. pembinaan. perkarangan) (persalinan. melukakan. kelebihan. Imbuhan apitan juga dikenali sebagai imbuhan terbahagi atau imbuhan lingkungan. pencarian) (penggunaan.-an Pe-.-an (ii) Apitan kata kerja Me-. permainan) (kelainan... Imbuhan apitan wujud dalam kata nama terbitan. pengkhayalan) (pengehadan. mengecamkan) (beralaskan. pengesyoran) (persisiran..-kan Mem-.. berjauhan) (dibiarkan. kedukaan) apitan kata nama apitan kata kerja apitan kata adjektif . menghairankan) (mengepinkan.. pengguguran. pemfitnahan) (pentakrifan... perasaan.-an Per-. dibaringkan) (pelaksanaan.. Jenis imbuhan apitan seperti yang disenaraikan berikut: (i) (ii) (iii) contohnya: (i) Apitan kata nama Pe-..-an Ke-. menggandakan.. membaikkan.-an (memainkan. menakutkan) (mendermakan. dekati) (c) Imbuhan Apitan Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan belakang kata dasar. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan. perkuburan.....-kan Ber-... peperangan. bermaafan.-an Penge-. memvetokan) (menggunakan...-an Peng-..-an Di-.

seruling.. mempercayai) (menganggotai..... memasuki. selerak.. Sisipan bahasa Melayu dapat wujud dalam: (i) kata nama (ii) kata adjektif Contohnya: (i) Sisipan kata nama -el-er(ii) Sisipan kata adjektif -el-er-em(kelebak. diperbahaskan) (diperingati) (memperdengarkan. menggauli.. kepanasan) (keinggerisan. kelabut) (keruping. kearaban. serabut) . kehausan.-kan Diper-.-i Memper-.-i Diper-.. mengairi) (didekati.-i Mem-. gerigi) (gemilang. telunjuk. menyedari) (mencurigai .. diadili) (diperdengarkan....-i Di-. dimulai. Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan tertentu dan tidak dapat hadir dalam perkataan-perkataan yang lain kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta. semerbak. diperlihatkan.-i Ke-...-kan Memper-.-an (melalui. menziarahi) (membaharui.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 19 Me-.... membohongi.-an (iii) Apitan kata adjektif Ke-. gemerlap) (kelengkeng...-i Men-.... kecinaan) (d) Imbuhan Sisipan Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang hadir secara menyisip dalam sesuatu kata dasar...-i Meng-. memperlihatkan) (memperingati) (kehujanan. Bentuk sisipan tidak produktif lagi dalam pembentukan kata terbitan dengan maksud kata terbitan baharu tidak lagi dibentuk dengan sisipan. mendendami. gelembung) (serabut.

ng. sila tentukan jenis imbuhan yang digunakan.2. Selain itu. kata pinjaman seperti sistem atau struktur tidak akan menjadi menyistem (yang betul mensistemkan) atau menyutrukturkan (yang betul menstrukturkan). Perkataan menceritakan rintangan diakui menggembleng membantu kerajaan Memahami Hukum PTKS Hukum PTKS P→M T→N K → NG S → NY Jenis Imbuhan Contoh Pukul = Memukul Tulis = Menulis Kumpul = Mengumpul Suci = Menyuci Nota: Tidak semua kata dasar yang bermula dengan huruf p. ny apabila menerima imbuhan meN.atau peN-. kata menyintai adalah bentuk yang salah.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 20 -in- (sinambung) LATIHAN 4.t. yang sepatutnya ialah mencintai kerana huruf c tidak akan bertukar menjadi ny. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak .k. 4.2 Berdasarkan jadual di bawah. Misalnya.s boleh bertukar menjadi m. n.3 Bentuk Kata Majmuk Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.

bentuk kata majmuk boleh dibahagikan kepada tiga jenis. misalnya pasar untuk raya.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 21 sebagai satu unit. iaitu: (i) Rangkaian Kata Bebas contohnya: pasar raya nasi ayam terima kasih bandar raya tengah malam hijau muda bahan bakar Kata atau nama gelaran juga termasuk di bawah kata majmuk rangkaian kata bebas. Dalam bahasa Melayu. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. contohnya: Ketua Menteri Profesor Madya Guru Kanan Timbalan Ketua Pengarah Setiausaha Kementerian (ii) Istilah Khusus contohnya: papan kekunci reka bentuk pengajaran lut sinar hak milik kekal pita suara (iii) Simpulan Bahasa contohnya: telinga kuali hati batu .

akan dieja sebagai satu perkataan sahaja. contohnya: Matahari Setiausaha Sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab Antarabangsa Olahraga Warganegara Pesuruhjaya Beritahu Bumiputra Jawatankuasa Kakitangan Kerjasama Peribadi Peribahasa Haribulan Dinihari Perikemanusiaan Sukacita Dukacita Kepada Daripada Apabila Manakala Padahal Darihal Barangkali Kadangkala Apakala Walhal Bagaimana Penggandaan kata majmuk Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. walaupun bentuk kata tersebut mengandungi dua kata dasar.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 22 buaya darat lepas tangan harga mati (iv) Bentuk yang Telah Mantap Kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh. Terdapat 33 kata majmuk yang dieja rapat. Contohnya: Kapal-kapal angkasa Pembantu-pembantu Am Pegawai-pegawai Khas Garis-garis pusat Alat-alat lukis Perpustakaan-perpustakaan Negeri .

perlu dieja terpisah. Contohnya: Jawatankuasa-jawatankuasa Setiausaha-setiausaha Pesuruhjaya-pesuruhjaya Warganegara-warganegara Tandatangan-tandatangan Pengimbuhan kata majmuk (i) Jika kata majmuk menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja. Contohnya: anak tiri ubah suai campur aduk litar selari ambil alih temu bual daya tahan daya saing (ii) dianak tiri diubah suai bercampur aduk berlitar selari mengambil alih ditemu bual berdaya tahan berdaya saing Jika kata majmuk menerima imbuhan apitan. penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur. Contohnya: campur aduk daya serap garis pusat satu padu urus niaga mencampuradukkan berdayaserapan menggarispusatkan menyatupadukan diurusniagakan .M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 23 Satu kecualian ialah penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap. perlu dieja rapat.

iaitu: Penggandaan Penuh Separa Berentak Berimbuhan (a) Penggandaan penuh Pembentukan kata ganda penuh terhasil melalui proses menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan ataupun tidak.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 24 AKTIVITI 4. pengguna berpeluang untuk menikmati pandangan paparan secara penuh pada seluruh skrin monitor.3 Bentuk Kata Majmuk Dalam bahasa Melayu. Terdapat empat bentuk penggandaan. sila kenal pasti bentuk kata majmuk yang digunakan. Tujuan utama proses penggandaan ialah untuk menghasilkan maksud jamak. anai-anai dan sebagainya yang hanya merujuk pada seekor rama-rama atau seekor labah-labah sahaja. terdapat kata ganda yang tidak membawa makna jamak seperti rama-rama.2. labah-labah. Misalnya buku (sebuah buku) digandakan menjadi buku-buku akan menghasilkan maksud banyak buah buku). . proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar. (Sumber: Utusan Malaysia 6 Oktober 2008) 4. Ini bermakna. Pengguna tidak akan berhadapan dengan imej paparan yang muncul pada skrin terhasil hanya pada bahagian tengah dan memanjang serta kemunculan jalur hitam di bahagian atas dan bawah semasa menonton drama melalui cakera keras ataupun cakera video digital (DVD).5 Berdasarkan petikan di bawah. Bagaimanapun.

Penghasilan kata ganda separa lazimnya melibatkan dua proses utama iaitu pengguguran suku kata dan proses pelemahan vokal.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 25 Penggandaan penuh yang terjadi pada kata dasar yang tidak ada imbuhan menggandakan seluruh kata dasar. i→ e. dan o→e. Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi-bunyi demikian. Contohnya: Pentadbir-pentadbir Persatuan-persatuan Pemeriksa-pemeriksa Kehendak-kehendak Kejohanan-kejohanan (b) Penggandaan separa Pembentukan kata ganda separa terhasil melalui proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. Contohnya: Bola Daun Laki Jari Siku (c) Penggandaan berentak bobola dadaun lalaki jajari sisiku bebola dedaun lelaki jejari sesiku Pembentukan kata ganda berentak terhasil memalui proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar. Dalam penggandaan berentak. Contohnya: Bas-bas Kecil-kecil Kerusi-kerusi Baik-baik Jalan-jalan Kata nama yang mengandungi imbuhan juga boleh digandakan sepenuhnya. iaitu: (i) penggandaan berentak pengulangan vokal . misalnya a→e. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. maka penggandaan berentak boleh dibahagikan kepada tiga jenis. iaitu termasuk imbuhan sekali.

penggandaan ini berlaku pada golongan kata kerja dan kata adjektif. Contohnya: Anak-pinak Saudara-mara Lintang-pukang Titik-bengik (d) Penggandaan Berimbuhan Pembentukan kata ganda berimbuhan terhasil melalui proses menggandakan sesuatu kata dasar yang menerima apa-apa bentuk imbuhan. Biasanya. Contohnya: Hiruk-pikuk Gotong-royong Cerai-berai Tungkus-lumus Hingar-bingar (ii) Penggandaan berentak pengulangan konsonan pula ialah penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi konsonan tertentu. Pengandaan berimbuhan tidak boleh disamakan dengan kata ganda separa kerana kedua-dua penggandaan tersebut terhasil melalui proses morfologi yang berbeza. .M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 26 (ii) (iii) (i) penggandaan berentak pengulangan konsonan penggandaan berentak bebas Penggandaan berentak pengulangan vokal ialah penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal tertentu. iaitu terdapat ciri-ciri keharmonian vokal. Proses penggandaan boleh berlaku pada bahagiaan hadapan atau belakang kata dasar. Contohnya: Mandi-manda Bolak-balik Batu-batan Gunung-ganang Bukit-bukau (iii) Penggandaan berentak bebas ialah penggandaan yang tidak mengandungi ciri-ciri persamaan pada bunyi vokal atau konsonan.

Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. sila tentukan jenis kata ganda bagi setiap perkataan tersebut. Pengakroniman berlaku melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan. atau pencantuman bahagian-bahagian. . PERKATAAN Komputer-komputer rerambut Labi-labi Mudah-mudahan Biri-biri Saudara-mara Sahabat-handai Jenis Gandaan RUMUSAN    Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa tidak menerima sebarang imbuhan.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 27 Contohnya: Mencari-cari Berturut-turut Sepandai-pandai Kejar-mengejar Bantu-membantu AKTIVITI 4.6 Berdasarkan jadual di bawah.

Linguistik am. 2. Bangi: Pusat Pangajian Jarak Jauh UKM. (2007). Proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar KATA KUNCI 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. RUJUKAN Abdullah Hassan. Farid M. Abdullah Hassan. Pengakroniman PENILAIAN KENDIRI 1. 2. Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan belakang kata dasar. 3. Morfologi dan sintaksis.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 28       Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir pada awal kata dasar. (2000). Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang hadir secara menyisip dalam sesuatu kata dasar. (2005). Bentong: PTS Profesional. Bincangkan fungsi kata ganda dalam bahasa Melayu. Penggandaan 6. Morfologi. Onn et al. Morfologi Bentuk Kata Pengimbuhan Pemajmukan 5. (1993). Bincangkan kepentingan kajian struktur kata. 3. Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Nahu Melayu mutakhir. Bentong: PTS Profesional. 4. 4. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir pada akhir kata dasar. Bandingkan bidang ilmu morfologi dan sintaksis. Tunjukkan jenis-jenis kata akronim yang digunakan dalam pelbagai bidang. Asmah Hj Omar. .

Nik Safiah Karim et al. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Tatabahasa Dewan edisi baharu.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 29 Mohd Ra’in Shaari. (2009). Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. (2009). . Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof.

2.Morfologi: Penggolongan Kata| 1 UNIT 5 MORFOLOGI: PENGGOLONGAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini. 3. 4. menjelaskan konsep penggolongan kata. anda seharusnya dapat: 1. menerangkan jenis-jenis kata kerja. dan menerangkan jenis-jenis kata adjektif dan kata tugas. menerangkan jenis-jenis kata nama. Bagaimanakah perkataan bahasa Melayu digolongkan? .

d. Kata adjektif sifatan Kata adjektif warna Kata adjektif ukuran Kata adjektif bentuk Kata adjektif waktu . perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa.Morfologi: Penggolongan Kata| 2 5. kriteria struktur morfem. (2009). c. misalnya kriteria struktur fonologi. Kata nama khas Kata nama am Kata ganti nama: kata ganti nama am . kata kerja. e. c. boleh digolongkan dalam beberapa golongan kata yang mempunyai persamaan yang tertentu. b. Menurut Nik Safiah Karim et al. Lazimnya. pemajmukan atau penggandaan. Kata Kerja a.0 PENGENALAN Tahukah anda bahawa semua perkataan bahasa Melayu yang terbentuk sama ada melalui proses tunggal (termasuk pengakroniman). kriteria sintaksis. kata adjektif dan kata tugas. perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan dalam beberapa golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria. Istilah penggolongan kata boleh juga merujuk kepada istilah kelas kata. (2009). Nik Safiah Karim et al. Kata Nama a. b. kategori kata atau jenis kata. pengimbuhan. kata ganti nama gelaran. telah menggolongkan perkataan kepada empat golongan utama iaitu kata nama. Kata kerja transitif Kata kerja tidak transitif 3. Berikut ialah penggolongan kata berdasarkan Tatabahasa Dewan: 1. b. Kata Adjektif a. kata ganti nama arah 2. dan kriteria semantik.

q. f. g. e. iaitu untuk indera rasa. m. golongan kata nama bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan. c. g. l. j. k. Kata adjektif cara Kata adjektif perasaan Kata adjektif jarak Kata adjektif pancaindera. bau dan sentuh. h. Kata hubung Kata seru Kata tanya Kata perintah Kata pangkal ayat Kata bantu Kata penguat Kata penegas Kata nafi Kata pemeri Kata sendi nama atau kata sendi Kata pembenar Kata bilangan Kata arah Kata adverba Kata pembenda Kata penekan 5. i. (2009). pandang.Morfologi: Penggolongan Kata| 3 f. iaitu (i) kata nama am. dan (iii) kata ganti nama. (ii) kata nama khas. 4.1 KATA NAMA Menurut Nik Safiah Karim et al. h. d. dengar. p. b. Kata Tugas a. i. o. n. Rajah yang berikut ini menunjukkan penggolongan kata nama: Kata nama am Kata Nama Kata nama khas Kata ganti nama .

perpindahan. keadilan AKTIVITI 5. (Sumber: Berita Harian 7 Oktober 2008) .1 Kata Nama Am Menurut Tatabahasa Dewan (2009). cakerawala. Kata Nama Am benda perkara konsep Kata nama am Benda Perkara Konsep Contoh alam. sila kenal pasti kata nama am hidup manusia. hisapan kedamaian. dunia.1. orang iklim. pohon. Sabah yang akan menempatkan dua kapal selam jenis Scorpene." kata Panglima TLDM. cahaya. Laksamana Datuk Abdul Aziz Jaafar kepada pemberita Malaysia pada raptai pelancaran kapal selam kedua jenis Scorpene di limbungan Navantia di sini. udara. kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. kelmarin.1 Berdasarkan petikan di bawah. Seramai 142 pegawai dan anggota TLDM menjalani latihan di Perancis untuk mengendalikan kedua-dua kapal selam TLDM itu. perkara. roh. atau konsep yang umum sifatnya. "Kita akan menjalankan latihan di negara sendiri.Morfologi: Penggolongan Kata| 4 5. CARTAGENA (Sepanyol): Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) bercadang menubuhkan sebuah pusat latihan kapal selam di pangkalannya di Teluk Sepanggar. dan kita memperoleh alat simulator bagi melatih warga kapal selam.

Puteri Salbiah.2 Kata Nama Khas Menurut Nik Safiah Karim et al. undang-undang. huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. perbadanan (institusi). Kata nama khas boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. Kata nama khas hidup pula boleh dibahagikan lagi kepada kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. (2009). bangsa. pangkat. Pak Belang Manusia . haiwan. atau benda. benda. bahasa. Pembahagian kata nama khas demikian boleh ditunjukkan melalui rajah yang berikut: Jenis Kata Nama Khas Hidup Tak Hidup Manusia Bukan Manusia a) Kata Nama Khas Hidup Contoh Jamil. dan seumpamanya. kata nama khas ialah bentuk kata yang merujuk khusus orang. Masjid Negara. Sharifah Aini Kata Nama Khas Hidup i) Kata Nama Khas Hidup Manusia ii) Kata Nama Khas Hidup Bukan Sang Kancil.Morfologi: Penggolongan Kata| 5 5. kata nama khas membawa makna rujukan khusus pada sesuatu nama orang.1. empat. Ahmad. Dalam tulisan. Contohnya: Kuala Lumpur. Si Tompok. Jenis-Jenis Kata Nama Khas Menurut Tatabahasa Dewan (2009).

Tahukah anda bahawa kata nama am atau kata nama khas .000 penduduk berteduh di pusat perlindungan sementara. kata ganti nama ialah kata yang menggantikan nama dan berfungsi seperti nama.Taufan Norbert melanda kawasan darat di tanah besar Mexico awal pagi ini dengan menyebabkan 2.2 Sila gariskan kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup yang terdapat dalam petikan di bawah. Piala Malaysia Universiti Malaya. Melayu Dasar Ekonomi Baru. PUERTO SAN CARLOS. Lebih 2. ramai antaranya dari kampung tepi pantai apabila bumbung berterbangan dari hampir semua rumah. Tokyo Inggeris.3 Kata Ganti Nama Menurut Abdullah Hassan (1992). Akta Hasutan Kata Nama Khas Tak Hidup i) Benda ii) Institusi iii) Tempat iv) Bahasa/Bangsa v) Konsep AKTIVITI 5.1. Taufan Kategori 1 itu membadai kawasan darat kira-kira 35 kilometer ke tenggara Huatabampo sekitar 0400 GMT (12 tengah hari ini) dengan kekuatan angin hampir 140 kilometer sejam. (Sumber: Utusan Malaysia 13 Oktober 2008) 5. Mexico 12 Okt. .Morfologi: Penggolongan Kata| 6 b) Kata Nama Khas Tak Hidup Contoh Proton.000 penduduk melarikan diri tetapi kekuatannya dilaporkan semakin menurun. Wisma Putra Ipoh. menurut Pusat Taufan Negara Amerika Syarikat (AS) di Miami.

Morfologi: Penggolongan Kata| 7 bahasa Melayu boleh diganti penggunaannya dengan sejenis kata lain iaitu dinamakan sebagai kata ganti nama. Jenis-Jenis Kata Ganti Nama Menurut Nik safiah Karim et al. boleh diganti dengan kata dia. Ada dua kata ganti nama tunjuk. ia atau beliau. Misalnya. iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri pula dibahagikan lagi kepada kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. iaitu ini untuk menunjuk pada yang dekat dan itu untuk menunjuk pada yang jauh. iaitu: . Berikut ialah penggolongan kata ganti nama: kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama kata ganti nama diri kata ganti nama diri tanya kata ganti nama diri orang pertama kedua ketiga a) Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama tunjuk ialah perkataan yang menjadi pengganti kata nama dan mendukung maksud menunjukkan benda atau perkara yang dirujuk itu. kata ganti nama diri orang kedua dan kata ganti nama diri orang ketiga. (2009). b) Kata ganti nama diri Kata ganti nama diri terbahagi pula kepada dua golongan iaitu:  Kata ganti nama diri tanya kata ganti nama jenis ini ialah perkataan yang merujuk benda atau orang dalam bentuk tanya. Kata ganti nama diri orang pula terdiri daripada kata ganti nama diri orang pertama. kata nama gadis. Ada tiga kata ganti nama diri tanya. kata ganti nama boleh dibahagikan lagi kepada dua golongan kecil.

kami dan kita anda. kata kerja juga berfungsi sebagai predikat. aku. 5. dan kamu ia. Contohnya. Dalam sesebaris ayat. kata kerja transitif ( Perbuatan Melampau ) dan kata kerja tak transitif ( Perbuatan tidak Melampau ).2 KATA KERJA Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. dimakan dan sebagainya. berjalan. patik. beta. sama ada yang berlaku atau dilakukan. iaitu. seperti yang ditunjukkan di bawah ini: Kata ganti nama diri orang i) orang pertama ii) orang kedua iii) orang ketiga Contoh saya. diri orang kedua dan diri orang ketiga. .Morfologi: Penggolongan Kata| 8 Kata ganti nama diri tanya 1) apa 2) siapa 3) mana Contoh yang merujuk benda atau perkara yang merujuk orang yang merujuk benda atau orang Kadang-kadang kata ganti nama diri tanya boleh mengalami proses penggandaan untuk membawa maksud rujukan tidak tentu atau penegasan. engkau. awak. dan –nya Kata ganti nama orang ketiga –nya boleh berfungsi sebagai penekan dan pembenda. Menurut Nik Safiah Karim et al. Kata kerja terbahagi kepada. 2009). dia. makan. Kata kerja merupakan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja. iaitu diri orang pertama. kata kerja sebagai satu golongan kata boleh dibahagikan kepada dua kumpulan utama. mereka. memakan. kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Misalnya: Apa Mana Siapa  apa-apa mana-mana siapa-siapa (sesiapa) Kata ganti nama diri orang Kata ganti nama jenis ini mengandungi perkataan yang merujuk diri orang tertentu.

Perempuan itu menjual sayur. Contoh: Kucing itu menangkap seekor burung.2. Contoh ayat: Ali menyepak bola. Kakak 2. membacakan. menduduki. mempersilakan. Menurut Tatabahasa Dewan. Sabri Kata Kerja Transitif memasak menendang menulis Objek kari ayam. memancing tersebut terkena kepada orang atau benda lain. Bapa sedang menulis surat.Morfologi: Penggolongan Kata| 9 5. Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘ sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan seperti mengambil. Farid 3. bola. kata kerja transitif ialah kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. mendermakan.1 Kata Kerja Transitif Kata Kerja Transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain. Contoh: Subjek 1.berfungsi dalam ayat aktif Anisah mencuci pakaian di tepi sungai. Jenis-Jenis Kata Kerja Transitif Kata kerja transitif boleh dibahagikan kepada dua jenis: a) Kata kerja transitif aktif. Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut (objek). . Mereka memancing ikan. jelas perbuatan menyepak. Berdasarkan contoh di atas. surat.

Mereka 2. di Kedah. Menurut Tatabahasa Dewan. Contoh: Subjek 1.2 Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Tak Transitif ialah kata kerja yang tidak mengambil apa-apa objek.Morfologi: Penggolongan Kata| 10 b) Kata kerja transitif pasif. Alias Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap bermain tinggal Pelengkap di padang. Contoh: Subjek 1. b) Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut. Jenis-Jenis Kata Kerja Tak Transitif a) Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat (Nik Safiah Karim et al.berfungsi dalam ayat pasif Pakaian dicuci oleh Anisah di tepi sungai. Adik 2. 2009). Mereka Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap makan membeli-belah Keterangan di sawah di Ipoh .2. 5. kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya.

5. 8. sakit sungguh.3 Tandakan ( / ) bagi setiap ayat transitif dan tandakan ( x ) bagi ayat tak transitif di bawah ini. terlalu banyak. dan sebagainya. Jenis-Jenis Kata Adjektif a) Kata Adjektif Sifatan Atau Keadaan Kata yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. Kata adjektif boleh dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. Farah belum tidur lagi. 4. 9. 3. Contohnya seperti amat sakit.Morfologi: Penggolongan Kata| 11 AKTIVITI 5. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu atau kata penguat. Kamal melukis gambar bunga. yang juga dikenal sebagai kata sifat. 2. Kambing makan daun. 7. Asiah menyimpan wang. 1. Ibu masih bersolek.3 KATA ADJEKTIF Kata adjektif. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. 10. Contohnya: Baik Jahat Cerdik Pandai Lemah Kasar Berani Takut . ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5. Safuan memancing ikan. 6. Siti menangis. Hujan belum turun. Ah Lim menjual kereta Proton. Matahari akan terbit dari timur.

Adik saya amat cerdik. ii) iii) iv) v) b) Sihat Mereka berniat jahat terhadap projek kita. mempunyai unsur pada ukuran benda yang bernyawa atau tidak bernyawa. Kata Adjektif Warna Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang memberikan pengertian warna sebagai unsur keterangan. Contoh: panjang pendek . Warna kuning warna Diraja. Pekerja itu menyiapkan kerjanya dengan gopoh.Morfologi: Penggolongan Kata| 12 Gopoh Contoh penggunaannya dalam ayat: i) Orang baik selalu dipuji. Adik suka bersongkok hitam. Insan pandai akan berjaya dalam hidupnya. kontrik atau abstrak. Kambing jantan itu berbulu kelabu. Ungu Kelabu Hitam Kuning Jingga Kata Adjektif Ukuran Kata adjektif ukuran adalah kata yang menyatakan ukuran kata nama. Contohnya: Merah Putih Biru Hijau Perang Contoh penggunaannya dalam ayat: i) ii) iii) iv) v) c) Warna baju kami ungu. Kasut kakak berwarrna merah. Selain itu.

Contoh: bulat buncit kempis bujur pipih Contoh penggunaan : i) ii) iii) iv) v) e) Ariya memiliki muka bujur sirih. Kata Adjektif Bentuk Kata ini adalah kata yang berunsurkan menunjukkan sesuatu bentuk pada benda bernyawa atau tidak bernyawa. Jalan di kampung itu sangat sempit. cara dan gaya. Bola ragbi berbentuk lonjong. Kata Adjektif Waktu leper bengkok tirus lonjong lurus Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. Garis lurus menemukan dua titik. . Pokok itu renek kerana kekurangan baja. Lukanya dibalut dengan kain nipis.Morfologi: Penggolongan Kata| 13 dalam singkat kecil besar Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) d) kerdil sempit nipis tebal Jamil adalah seorang yang kerdil. Siti mempunyai dagu lekuk. susunan. Tasik itu sangat dalam. Bagai pipih dilayang. Kata yang memberi pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan. iaitu rupa.

iv) Dalam kemalangan itu. silam lampau sering kerap dahulu Kata Adjektif Jarak Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang. Kanak-kanak suka makanan segera. Contoh: . Tiada kenderaan berenjin pada zaman silam. g) Kata Adjektif Cara hampir nyaris Kata Adjektif cara ialah jenis perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. sebagai penerang kata nama. mereka nyaris menemui ajal. ii) Kilang itu dekat dengan lebuhraya. iii) Dia berdiri hampir dengan kedai itu. Jalan lama ke kampong itu sudah dibaiki. Contoh: jauh dekat Contoh penggunaan: i) Rumahnya tidak jauh dari pasar raya.Morfologi: Penggolongan Kata| 14 Contoh: lewat segera lama awal baharu Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) vi) f) Mereka segera pulang kerana hari sudah lewat. Ketibaanya terlalu awal.

Bot laju itu direka khas untuk perlumbaan.Morfologi: Penggolongan Kata| 15 cepat deras laju lambat perlahan Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) h) lincah gopoh jelas sering selalu Tindak balas bayi itu sungguh cepat. i) Kata Adjektif Pancaindera Kata adjektif pancaindera terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian konsep rasa. Sungai itu mengalir deras. Kata Adjektif Perasaan Kata adjektif perasaan memberi pengertian konsep perasaan. Orang lambat selalu rugi. dengar. Contoh: rindu benci segan suka gembira Contoh penggunaan: i) Budak kecil itu rindu akan ibunya. iv) Dia sangat suka melayari internet. ii) Saya sungguh suka dengan kelakuan baiknya. Kelima-lima indera ini ialah sebagai penerang kepada kata nama. v) Amira gembira sekali dengan hadiah itu. Pemain lincah itu berasal dari Sabah. sentuh atau gabungan. sebagai penerang kata nama dan harus diikuti oleh kata sendi nama. berahi ragu kasih sayang geram . pandang. bau. iii) Pemuda itu terlalu segan untuk bertanya.

Hari ini muka Halim sangat masam. atau di belakang perkataan-perkataan tertentu untuk memberikan makna khusus atau memainkan peranan sintaksis tertentu dalam ayat berkenaan. sama ada di bahagian hadapan ayat. di bahagian hadapan frasa. Jenis-Jenis Kata Tugas a) Kata Hubung Kata hubung ialah kata penyambung ayat. Kelapa muda itu kelat rasanya. .Morfologi: Penggolongan Kata| 16 Contoh: sedap pahit cantik molek harum Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) 5. Kata tugas hadir dalam ayat. manis masin lazat tawar halus KATA TUGAS Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis. Tidak boleh ada ahli yang memegang dua atau lebih. Ahmad dan Halim pergi ke sekolah. Wajah pelakon itu manis. Contoh: i) ii) iii) iv) Ali. Aslinda menari sambil bernyanyi. Dia pandai tetapi adiknya bodoh.4 Kek itu sangat sedap. iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis. Dia akan menyediakan sarapan lazat.

gembira. Contoh: Berapa Bila Bagaimana       Harga barang itu berapa? Berapa tahunkah dia belajar di luar negeri? Mereka sampai bila? Bilakah gerangan kekanda akan pulang? Kesihatannya sekarang bagaimana? Bagaimanakah keputusan peperiksaannya? d) Kata Perintah Kata perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah. sombongnya dia! Eh. terkejut. kagum. aku tidak bersetuju! Amboi. bilakah kau pulang ke tanah air! Kata Tanya Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. sedih. apalah malang nasibku ini! Ah. hairan. sakit. . Cara penggunaannya disesuaikan dengan intonasi pengucapan iaitu dengan nada meninggi atau menurun. dan sebagainya. arahan. silaan atau permintaan. b) Kata Seru Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah. contohnya mengapa. bila dan bagaimana. sakitnya tanganku! Aduhai. larangan. berapa. Contoh: i) ii) iii) iv) v) c) Aduh.Morfologi: Penggolongan Kata| 17 vi) Kalimat itu menunjukkan bahawa dia sememangnya mahu memberitahu.

kata pangkal ayat ini tidak begitu banyak diamalkan sekarang. Perkataan ini umumnya digunakan dalam bahasa Melayu klasik.Morfologi: Penggolongan Kata| 18 Contoh: i) ii) iii) iv) v) e) Jangan buang sampah di sini. Kata Bantu Kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas mambantu frasa kerja. Kanak-kanak itu sudah makan. Ramai pemuda kini mahu bekerja sendiri. Jemput masuk! Minta tuan-tuan bersabar sebentar. . Kanak-kanak itu hendak masuk ke bilik. maka. Kata Pangkal Ayat Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Syahadan baginda pun berangkat meninggalkan Melaka. dan frasa sendi nama iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari aspek waktu atau ragam. Kami pernah ke utara Malaysia. dan sebagainya. Maka panglima itu pun diberi persalinan. Contoh: i) ii) iii) iv) v) f) Hatta istana itu pun siaplah. Kata Penguat Kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif dan berfungsi menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif. frasa adjektif. syahadan. Contoh: i) ii) iii) iv) v) g) Pekerja itu telah pulang. misalnya hatta. arakian. Alkisah tidak beberapa lama kemudian hamillah permaisuri. Usah biarkan dia berseorangan. Namun. Adapun kuda itu dipunyai oleh Tun Umar. Silalah datang ke rumah saya jika ada kelapangan.

Contoh: i) ii) iii) iv) v) j) Dia bukan murid di sekolah ini. Inilah isteri kesayanganku. Kata Pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa untama dalam predikat. Terdapat dua jenis kata pemeri iaitu ialah dan adalah. Lelaki yang berbaju merah itu bukan ayah saya. Kata Nafi Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat. Kata Penegas Kata penegas yang disebut juga partikel atau kata penyerta ialah sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Idah tidak pandai memasak kari ayam Jangan membuang sampah-sarap di merata-rata tempat. Bas itu tiba lambat benar. Frasa Adjektif dan Frasa Sendi Nama. Contoh: i) ii) iii) iv) v) i) Di manakah ibu kamu itu? Bilakah kamu datang? Apatah daya kita? Dialah orangnya. Masakan itu paling sedap. iaitu Frasa Nama. Kelakuan anak itu baik sekali. Frasa Kerja. Pakaian seragam pasukan itu amat kemas. Budak itu bukan pandai sangat tetapi dia rajin belajar. .Morfologi: Penggolongan Kata| 19 Contoh: i) ii) iii) iv) v) h) Pokok itu terlalu tinggi. Contoh: i) Dia ialah seorang guru.

Mereka ialah pelari pecut. Benar. iv) Kertas ini diperbuat daripada kayu. Pendapat itu adalah karut. dia sudah berhenti kerja. ii) Ibu pergi ke pasar. v) Dia balik pada pukul 5. Contoh kata pembenar ialah ya. Kata sendi memerlukan frasa nama yang membentuk predikat ayat.00 petang. kalau kamu tidak percaya. esok awak boleh bercuti. Contoh: . SEMAK KENDIRI 1.Morfologi: Penggolongan Kata| 20 ii) iii) iv) v) Berita itu adalah palsu. Benar. tekaan kamu itu memang tepat. k) Kata Sendi Nama Kata sendi adalah kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. kamilah yang membuka pintu rahsia itu.5 l) Kata Pembenar Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu pertanyaan. iii) Saya menetap di Ipoh. Betul. benar dan betul. Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau arah sesuatu. tanyalah Dani. Nama saya ialah Ali. Contoh: i) Dia berasal dari pedalaman. Contoh: i) ii) iii) iv) v) m) Ya. Ya.

Dia menunggu bas selama lima jam suku. Contoh: i) ii) iii) iv) v) o) Saya menanam dua batang pokok kelapa di kebun. Kata Adverba Kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja. Datang ke sini cepoat. Mereka sesat berhari-hari di tengah lautan. dan tempat. Semua hidangan itu diletakkan di atas meja. Ibu betul-betul gembira dengan kepulangan kakak. benda atau perkara. Kata Bilangan Kata bilangan ialah perkataan yang menerangkan bilangan atau jumlah orang. Di pasar malam terdapat berbagai-bagai jenis sayuran dijual. dan frasa sendi nama dari segi cara. Harga ikan sardin ialah tujuh ringgit sekilo. Saya hampir terjatuh ketika melompat. Contoh: i) ii) iii) iv) v) p) Bas itu bergerak laju. masa. Para penulis dikehendaki beratur di dewan. yang dapat berfungsi sebagai penekan atau pembenda. Contoh: . Pelumba basikal itu bertolak dari utara ke selatan. kata nama.Morfologi: Penggolongan Kata| 21 i) ii) iii) iv) v) . Kata Penekan Kata penekan merupakan salah satu daripada kata pascakata iaitu kata yang hadir dan melekat selepas perkataan. Bentuk kata tersebut ialah –nya. n) Bunga hiasan itu sesuai ditempatkan di penjuru rumah Pertunjukkan tarian itu jelas dari sudut kiri stadium Kanak-kanak itu ditinggalkan di tepi jalan. kata adjektif.

sedih. Kata adjektif. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. sakit. ii) Bukan kepalang sakitnya. Cuaca nampaknya semakin gelap. iv) Tingginya ialah 6 kaki. terkejut. pengorbanan perlu jika ingin berjaya. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan nama dan berfungsi seperti nama. Kata Pembenda Kata pembenda ialah bentuk kata yang menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. Bahawasanya setiap rakyat perlu mempertahankan negaranya. Misalnya perlahannya. sedapnya. Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis Kata hubung ialah kata penyambung ayat. empat. .Morfologi: Penggolongan Kata| 22 i) ii) iii) q) Sesungguhnya. RUMUSAN          Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah. perkara. atau konsep yang umum sifatnya Kata nama khas ialah bentuk kata yang merujuk khusus orang. iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis. hairan. iii) Datangnya secara mendadak. dan sebagainya. yang juga dikenal sebagai kata sifat. kagum. sejuknya. v) Air sungai mengalir dengan derasnya. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. Contoh: i) Lajunya ialah 350 km sejam. gembira. atau benda.

frasa adjektif. Kata Nama 2. Bhd.Morfologi: Penggolongan Kata| 23    Kata perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. Apakah permasalahan yang berlaku dalam kata kerja transitif bahasa Melayu? 2. Kata Kerja 5. Jelaskan fungsi-fungsi kata adjektif. Kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas mambantu frasa kerja. Asmah Haji Omar. Susur galur bahasa Melayu. Kata Nama Am 3. 4. Nik Safiah Haji Karim et al. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). (2009). Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. arahan. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. Nahu kemas kini. (2008). larangan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Kata Kerja Transitif 6. Kata Adjektif 8. RUJUKAN Asmah Haji Omar. Kata Kerja Tak Transitif 7. Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Tatabahasa Dewan. KATA KUNCI 1. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Nyatakan permasalahan tatabahasa yang sering mengelirukan murid di sekolah. Kata Tugas PENILAIAN KENDIRI 1. Kata Nama Khas 4. (2009). Kategorikan peranan atau fungsi tersebut. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Masri. Kata tugas memainkan prenan tertentu dalam ayat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. silaan atau permintaan. (1988). dan frasa sendi nama iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari aspek waktu atau ragam.

menerangkan pola ayat dasar. dan menggunakan ayat tunggal dan majmuk dengan betul. Dengan demikian.1 Definisi Sintaksis Istilah sintaksis berasal daripada perkataan Yunani. sintaksis dapat diertikan sebagai “menempatkan kata-kata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat”. 6. Pada bahagian Topik 6 ini. Kedua-dua bidang ini saling berkaitan kerana ketepatan tatabahasa bergantung pada ketepatan ejaan perkataan (morfologi) dan ketepatan susunan perkataan (sintaksis) dalam sesuatu ungkapan. menjelaskan definisi sintaksis.0 PENGENALAN Pada bahagian Topik 4 yang lalu. 6. . 4. Menurut Nik Safiah Karim et al.Sintaksis: Ayat| 1 UNIT 6 SINTAKSIS: AYAT HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 3. kita telah dijelaskan bahawa terdapat dua bidang utama tatabahasa iaitu morfologi (mengkaji perkataan) dan sintaksis (mengkaji ayat). kita akan mempelajari secara ringkas konsep ayat dalam bahasa Melayu. mengenal pasti binaan subjek dan predikat. (2009). 2. Kata suntattein kemudian menjadi istilah syntaxis dalam bahasa Belanda dan syntax dalam bahasa Inggeris. iaitu sun yang bererti “dengan” dan tattein yang membawa erti “menempatkan bersama-sama”. anda diharapkan dapat: 1.

Subjek lazimnya adalah perkara yang diceritakan yang terdiri daripada orang. i. __________________ __________________________________. struktur. ii. kata ganti nama. mata anak harimau itu. membahayakan kesihatan. sesebuah ayat itu mestilah sekurang-kurangnya mempunyai satu subjek (pelaku) dan satu predikat (cerita). v. Secara ringkasnya. 6.2 Binaan Ayat Apakah yang ada dalam sesebuah ayat? Secara umumnya. benda.1 Bina tiga ayat yang mempunyai subjek. ii. sudah rosak. tempat atau perkara. a) Subjek Menurut Nik Safiah Karim et al. pergi ke sekolah. Unsur-unsur subjek juga boleh terdiri daripada frasa nama. iii. . __________________ __________________________________. (2009) dan Abdullah Hassan (2006). sintaksis ialah ilmu mengkaji ayat.Sintaksis: Ayat| 2 sintaksis merujuk bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. iv. LATIHAN 6. __________________ __________________________________. subjek ialah konstituen sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsur yang diterangkan. dan binaan atau konstruksi ayat. frasa kerja yang berkuasa nama dan frasa adjektif yang berkuasa nama. P i. Contoh: Bil. iii. Subjek Ali Dia Komputer itu Merokok Cantiknya Predikat membeli sebuah basikal.

3 Pola Ayat Dasar Ayat dasar atau ayat inti ialah ayat yang menjadi asas pada pembentukan semua ayat lain. frasa adjektif (FA). iv. iv. 6.2 Bina empat ayat yang mempunyai predikat. tempat atau perkara yang dinyatakan dalam subjek. (2009). Ahmad______________________________________________. i. . Subjek Sabri Kakak Rumah itu Hadiah itu Predikat seorang peguam. iii. benda. predikat merujuk kepada kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. eloklah kita meneliti terlebih dahulu definisi dan jenis-jenis frasa bahasa Melayu.Sintaksis: Ayat| 3 b) Predikat Menurut Nik Safiah Karim et al. Contoh: Bil. FN FK FA FS LATIHAN 6. Saya _______________________________________________. daripada Menteri Besar. Oleh itu. Kamalia_____________________________________________. sangat besar. sebelum kita mempelajari pola ayat dasar bahasa Melayu. dan frasa sendi (FS). Predikat terdiri daripada frasa nama (FN). P ii. Ayat dasar ini terhasil melalui gabungan dua frasa. iii. frasa kerja (FK). ii. Kami_______________________________________________. Oleh itu. predikat merupakan bahagian ayat yang menceritakan perkara tentang orang. mencuci pakaian. i.

Contoh: Baju putih ( KN) Pendatang itu ( KN Terbitan) Anda semua ( Kata Ganti Nama)  Binaan FN i) Inti + Penerang Contoh: Inti askar baju ii) Inti + Inti Contoh: Inti ibu kerusi Penerang Melayu kemeja Inti bapa meja .3.1 Definisi Frasa Frasa ialah urutan penempatan jenis kata dalam ayat.Sintaksis: Ayat| 4 6. Contoh: i) Frasa dengan satu perkataan: Saya guru. ii) Frasa dengan dua atau lebih perkataan: Lelaki itu guru.2 Jenis-Jenis Frasa a) Frasa Nama (FN)  Definisi FN ialah frasa yang perkataan utamanya terdiri daripada kata nama (KN). KN Terbitan atau Kata Ganti Nama. 6.3. Binaan frasa terdiri daripada sekurang-kurangnya satu perkataan yang berpotensi menjadi unit yang lebih besar.

Contoh: menjalankan tugas menulis nota Binaan FK i) Inti + Objek Contoh: Inti membaca menulis ii) Inti + Penerang Contoh: Inti berbaju berjalan Objek buku surat Penerang Melayu kaki iii) Kata bantu + Inti Contoh: Kata bantu sedang akan Inti menjahit bersurai c) Frasa Adjektif (FA) Definisi FA ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih yang kata intinya merupakan kata adjektif.Sintaksis: Ayat| 5 b) Frasa Kerja (FK) Definisi FK ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. Contoh: bijak sungguh gelap benar .

Contoh: Hadiah itu daripada penghulu.Sintaksis: Ayat| 6 Binaan FA i) Inti + Inti Contoh: Inti lemak baik ii) Inti + Kata Nama Contoh: Inti biru muda Inti manis buruk Kata Nama laut remaja iii) Kata Penguat + Inti + (Kata Penguat) Contoh: Kata Penguat Inti (K Penguat) sangat bijak sekali sungguh baik benar iv) Kata bantu + Inti Contoh: Kata Bantu belum sudah Inti besar busuk d) Frasa Sendi (FS) Definisi FS ialah frasa yang terdiri daripada satu kata sendi dan satu frasa nama. Binaan FS i) KS + FN .

Sintaksis: Ayat| 7 Contoh: KS ke pada FN sekolah waktu pagi ii) FS + KN Arah + FN Contoh: FS dari dengan KN Arah dasar belakang FN lautan pedang iii) KS + KN Arah + FN + Keterangan Contoh: KS KN Arah ke barat di utara FN Belanda Perak Keterangan pada tahun lepas pada pagi tadi 6.3.3 POLA AYAT DASAR Dalam bahasa Melayu terdapat empat pola atau bentuk ayat dasar iaitu: a) b) c) d) FN + FN FN + FK FN + FA FN + FS a) FN + FN Contoh: FN Alia Ismail b) FN + FK Contoh: FN FK FN guru ketua pengawas .

6. 2. dari selatan FN + FS FA sedang sakit. Abu sedang bermain bola. 4.3 Tentukan pola ayat dasar di bawah. Azmir menjadi pegawai polis. 8.3 LATIHAN 6. Pola FN + FN . 7. gagah. LATIHAN 9. 1. Kotak ini sudah pecah. Bil. Hari ini hari Jumaat Buku ini dari Eropah. Ayat Bapa Ali ialah Encik Aziz Bunga itu wangi. 3. 5. Buah durian dari Perak.Sintaksis: Ayat| 8 Ahmad Anak itu membaca buku sedang terbang c) FN + FA Contoh: FN Siti Kamarul d) Contoh: FN Derma ini Angin sejuk FS daripada pihak sekolah.

tempat. Dalam tulisan pula. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. . ayat penyata diakhiri dengan tanda noktah. Ayat ini diujarkan tanpa mengharapkan jawapan atau gerak balas. Nani membeli pakaian dari kedai itu. Kerani itu sentiasa tersenyum. Ayat penyata dapatlah dianggap sebagai ayat untuk melaporkan sesuatu perkara. Mereka ialah pemain bola sepak.Sintaksis: Ayat| 9 6. manusia. Contoh-contoh Ayat Penyata: 1) 2) 3) 4) 5) 6) b) Azimah tukang masak.4 Jenis-Jenis Ayat Dalam bahasa Melayu terdapat empat jenis ayat iaitu ayat penyata. Berikut akan dijelaskan jenis-jenis ayat tersebut. Pesakit itu berada di hospital. ayat perintah. Ayat ini digunakan oleh penutur atau penulis untuk menyatakan atau memberikan maklumat atau berita kepada pendengar atau pembaca. Dalam lisan. sama ada yang bersifat kebahasaan atau yang bersifat perbuatan. ayat penyata diakhiri dengan nada turun sebelum kesenyapan. benda. ayat tanya. dan ayat seruan. Muthu sedang tidur. binatang dan sebagainya. a) Ayat Penyata Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan.

atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Ayat Suruhan Ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Dengan demikian.Sintaksis: Ayat| 10 Ayat tanya yang bentuknya sama bentuknya dengan ayat penyata. tetapi berbeza oleh adanya tanda soal (?) pada akhir ayat itu. Ayat larangan dibentuk dengan menambahkan kata. . ii. Ayat ini diucapkan dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat dengan tujuan untuk mendapatkan jawapan. melarang. Contoh: 1. usah atau tak usah di depan ayat perintah. Keluar dari bilik ini! 2. ayat ini menghendaki lawan bicara agar jangan melakukan sesuatu. Terdapat empat jenis ayat perintah iaitu: i. Contoh-contoh Ayat Tanya: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Tuan Ismail pengurusnya? Puan Shafikah suri rumah? Adik masih menangis? Apa benda itu? Siapa datuknya? Di manakah rumah awak? c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh. Pergi dari sini! 3. mempersilakan. Ayat Larangan Ayat larangan ialah ayat yang digunakan untuk larangan atau tegahan. 4. Sila tinggalkan tempat ini. Kemaskan barang-barang anda. jangan.

Contoh: 1. 3.Sintaksis: Ayat| 11 Contoh: 1. 4. 3. Tolong tutup tingkap bilik itu. 2. . Awak tak usah datang lagi. Sila datang ke rumah saya. tolong dan mohon dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. Kamu jangan beritahu dia. Minta kamu semua berenang. Ayat Permintaan Ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta. 2. Ayat Silaan Ayat silaan digunakan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Jangan pergi sebelum aku datang. 5. Contoh: 1. iv. 3. Jemputlah makan. Tolong hantar laporan itu pagi esok. Jangan berdiri di sana. 4. iii. Jemput minum. 2. Ayat silaan ditandai dengan kata silaan seperti sila. Usah pergi sebelum aku datang. Tolong masak air. sudi dan jemput sebelum kata kerja. 4. Silalah masuk.

Contoh: 1. marah. aduh. dan sebagainya. 5. wah. gagal lagi! Nah. saya terlupa lagi! . amboi. garangnya kucing itu! Aduhai. 7. eh. syabas. 6. geram. 3. Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak di akhir ayat sama ada ayat itu didahului oleh kata seru atau tidak.Sintaksis: Ayat| 12 d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut. Kata seru yang sering digunakan ialah oh. cis.penderhaka rupanya kamu! Wah. takjub. ambil baju ini! Aduh. 8. anda sudah berjaya! Oh. comelnya anak arnab itu! Syabas. Amboi. sakit dan sebagainya. sakit kakiku! Cis. 4. 2.

4 Padankan ayat dan gambar.com.bharian. (Sumber: www.Sintaksis: Ayat| 13 LATIHAN 6. Nyatakan jenis ayat perintah yang digunakan.my) .

4.6 Ayat Majmuk Selain ayat dasar atau ayat tunggal. Atiah menulis surat itu. . 5. 5.Sintaksis: Ayat| 14 6. bahasa Melayu juga mempunyai ayat majmuk. 3. 2. Yusof mencabut rumput. Berikut akan dijelaskan secara ringkas ayat majmuk bahasa Melayu. Rumput dicabut oleh Yusof. 3. Ali mendang bola itu. Seekor rusa dikejar oleh singa.5 Ragam Ayat Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ragam ayat iaitu ragam ayat aktif dan ragam ayat pasif. Bola itu ditendang oleh Ali Surat itu ditulis oleh Atiah. a) Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mempunyai kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. KATA KERJA OBJEK b) Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal. SUBJEK Contoh: 1. OBJEK Contoh: 1. KATA KERJA SUBJEK 6. Amerika Syarikat dilanda ribut. Ribut melanda Amerika Syarikat. Singa itu mengejar seekor rusa. 2. 4.

Kasut itu berwarna biru.Sintaksis: Ayat| 15 6. ii. i. i. Ahmad telah pergi = Dia mengetahui bahawa Ahmad telah pergi. Pancangan Keterangan Contoh: Saya tidak dapat hadir kerana saya kurang sihat. Dia minum teh = Saya dan dia minum teh.6.6. b) Ayat Majmuk Pancangan Komplemen (bahawa) Contoh: Dia mengetahui bahawa Ahmad telah pergi. Saya kurang sihat. A.1 Definisi Ayat Majmuk Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan cara-cara tertentu. Ayat Majmuk Gabungan Dua ayat atau lebih digabungkan dengan menggunakan kata hubung seperti dan. Ayat Majmuk Pancangan Ayat yang terdiri dari satu ayat induk dan beberapa ayat kecil yang dipancang menjadi satu ayat majmuk. i. c) . Contoh: Saya dan dia minum teh. = Saya membeli kasut yang berwarna biru. Saya membeli kasut. 6.lalu dll. ii. i. atau. Dia mengetahui (sesuatu) ii. Saya tidak dapat hadir. 2. tetapi. Saya minum teh ii.M.2 Jenis-Jenis Ayat Majmuk Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis ayat majmuk iaitu: 1. Jenis: a) Ayat Majmuk Pancangan Relatif (yang) Contoh: Saya membeli kasut yang berwarna biru.

Frasa ialah urutan penempatan jenis kata dalam ayat. struktur.Sintaksis: Ayat| 16 = Saya tidak dapat hadir kerana saya kurang sihat. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan.          . RUMUSAN   Sintaksis merujuk bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. benda. Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut. binatang dan sebagainya. Ayat Majmuk Campuran Ayat yang terdiri daripada lebih daripada satu jenis (banyak ayat majmuk) Contoh: Ali dan Abu masih memancing ikan. 3. atau meminta seseorang melakukan sesuatu. marah. Ayat dasar atau ayat inti ialah ayat yang menjadi asas pada pembentukan semua ayat lain. takjub. Ayat aktif ialah ayat yang mempunyai kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. Subjek ialah konstituen sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsur yang diterangkan. melarang. tempat. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. Predikat merujuk kepada kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. sakit dan sebagainya. Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal. tetapi rakan-rakan mereka yang keletihan sudah lama tidur. manusia. dan binaan atau konstruksi ayat. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh. mempersilakan. geram.

Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. Nyatakan komponen yang terdapat dalam bahagian predikat. 5. Ayat Majmuk PENILAIAN KENDIRI 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2008). Kamus Dewan edisi ketiga (2002). 8. Susur galur bahasa Melayu. Ayat Penyata 13. Asmah Haji Omar. Ayat Dasar 10. Ayat Pasif 12. (2009). Ayat Seruan 16. Ayat Aktif 11. Bahasa Melayu sebagai bahasa Ilmu dan esei-esei lain. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. Sintaksis Frasa Subjek Predikat Frasa Nama Frasa Kerja Frasa Adjektif Frasa Sindi 9. (1997). Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. 2.Sintaksis: Ayat| 17  Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan cara-cara tertentu. (2009). KATA KUNCI 1. 7. 6. Nahu kemas kini. Asmah Haji Omar. Ayat Tanya 14. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kesalahan tatabahasa. 2. Ayat Perintah 15. RUJUKAN Abdullah Hassan. Mohd Ra’in Shaari. (1988). Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. 4. Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. Terangkan jenis-jenis objek yang terdapat dalam bahasa Melayu. Terdapat pelbagai jenis objek. . Predikat ialah bahagian terpenting dalam binaan ayat. Bhd.

Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Sulaiman Masri. Bhd. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). .Sintaksis: Ayat| 18 Nik Safiah Haji Karim et al. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. (2009).

Rumusnya sesuatu kata itu mempunyai makna atau maksud literal atau membawa maksud yang lebih besar yakni makna tersirat. Kajian makna ini perlu dipelajari oleh pelajar memandangkan kepentingan bidang ini dalam memberi tafsiran yang pelbagai bagi sesuatu kata Sesuatu kata dapat memberi pelbagai tafsiran makna bergantung kepada pemakaiannya dalam kata itu sendiri maupun kewujudannya dalam bentuk ayat. bergantung kepada cara tafsiran seseorang terhadap kata tersebut. Namun Istilah semantik lebih digunakan kerana istilah ini hanyalah makna atau erti yang berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. menghuraikan faktor-faktor yang menentu dan mengubah makna perkataan. menjelaskan definisi semantik. sementara yang mengertikan ialah bunyi-bunyi bahasa yang terbentuk daripada fonem-fonem bahasa berkenaan. . 7.1 Definisi Semantik Perkataan semantik berasal daripada bahasa Yunani „sema‟ yang bererti tanda atau lambang.1 Sila berbincang dengan rakan. menjelaskan hubungan perkataan makna dan rujukan. kompleks dan anjal. semantik ialah bidang kajian yang mengkaji makna atau erti dalam bahasa.Semantik | 1 UNIT 7 SEMANTIK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.0 PENGENALAN Semantik merupakan satu kajian makna kata. Selain istilah semantik. 7. AKTIVITI 7. sejarah ilmu linguistik terdapat beberapa istilah lain yang digunakan seperti semiotik. setiap tanda linguistik terdiri daripada dua unsur iaitu yang diertikan (Inggeris „ signified‟) dan yang mengertikan (signifier). Bahasa sebagai lambang perlembagaan yang canggih. 2. dan 3. anda diharapkan dapat: 1. yang diertikan sebenarnya ialah konsep atau makna sesuatu tanda atau lambang. Dalam bidang linguistik. Mengikut Ferdinand de Saussure. semiologi dan semasiologi.

Hal ini jelas sekiranya kita mengkaji ayat berikut: 1. (a) itu anjing (b) dia anjing Sebagai penutur bahasa Melayu. . Sesuatu perkataan merujuk kepada ribuan. Tetapi sangkaan itu tidak benar. iaitu perabot yang mempunyai permukaan rata. (b) Kertas terletak di atas pensel. 7. Tetapi bagaimanakah penutur bahasa Melayu mengetahui perkataan anjing pada ayat 1(b) membawa makna manusia? Penutur bahasa Melayu tahu hal ini kerana perkataan „dia‟ dan „kamu‟ hanya digunakan untuk manusia. Makna dan Konteks Kita biasa menyangka perkataan ialah unit makna yang paling asas maksudnya dengan mengetahui makna perkataan. 2. meja kaca. Sangat jelas makna dalam ayat 1(a) dan ayat 1(b) adalah berlainan. malah jutaan benda menepati konsep itu. kita tahu perkataan anjing pada ayat 1 (a) membawa makna „binatang‟. Misalnya lihat ayat berikut: 1. Hubungan dan kedudukan perkataan dalam ayat juga menjadi sumber makna. sebaliknya ia merujuk kepada satu konsep. berkaki dan biasanya digunakan sebagai tempat meletakkan hidangan. Makna dan konsep Tiap-tiap perkataan mempunyai banyak makna. meja plastik dan bermacam-macammacam jenis meja. meja panjang. makna bukan hanya kita timba daripada makna tiap-tiap perkataan dalam ayat.2 Hubungan Kata. meja kaki satu. Contoh berikut ditentukan oleh perkataan-perkataan lain yang hadir bersamasama iaitu konteksnya. meja kayu. Dengan erti kata lain. sebagai tempat menulis atau peralatan mesyuarat. Ada meja kecil. perkataan meja tidak merujuk satu benda yang dipanggil meja.Semantik | 2 1. Makna dan Rujukan 1. meja bulat. (a) Pensel terletak di atas kertas. Takrifan semantik yang mengaitkan hubungan kata dengan makna. Perkataan „meja‟ umpamanya merujuk kepada bermacam macam-macam rupa dan bentuk meja yang dipanggil meja. Kita dapat memahami makna pertuturan yang kita dengar atau makna tulisan yang kita baca. 2. meja kaki empat. Kepentingan semantik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. meja besar. Makna ayat ditentukan oleh dua unsur iaitu makna perkataan dan kedudukan perkataan dalam ayat. meskipun perkataanperkataan yang terdapat di dalam ayat adalah serupa.

Sebagai contoh ayat-ayat berikut adalah betul dari sudut tatabahasa tetapi kita tahu ayat-ayat berikut mempunyai makna yang salah. kata sifat dan penjodoh bilangan. Batu itu keras 2. Batu itu kental 2. keserasian perkataan melibatkan kata nama.Semantik | 3 3. Ayat-ayat ini akan diterima oleh penutur bahasa Melayu sebagai betul apabila perkataan itu digantikan dengan perkataan lain yang memiliki makna yang serupa seperti: 1. 4. 1. Sebagai contoh ayat-ayat berikut tidak boleh diterima di dalam bahasa Melayu. Perkataan yang serasi dengan kata nama itu terdiri daripada kata kerja. Ahmad jelita Ayat-ayat berikut boleh diagak-agak maknanya tetapi penutur bahasa Melayu akan mengatakan sesuatu yang janggal dan tidak kena pada penggunaan perkataan tertentu pada ayat tersebut. walaupun ayat-ayat berikut tidak menyalahi tatabahasa. Jalan raya baru minum tengah hari. Pokok itu bertelur sebiji. Ahmad tampan Ayat-ayat ini dipanggil keserasian perkataan. 3. Oleh sebab itu para penulis kreatif berusaha mencipta pembaharuan pada keserasian yang ada. Dalam bahasa Melayu. Peraturan keserasian adalah soal kebiasaan sematamata dan bukan soal tatabahasa. Sungai itu merangkak 3. . Oleh kerana keserasian perkataan adalah soal kebiasaan semata-mata maka sudah pasti terdapat keperluan mencipta kebiasaan-kebiasaan baru dan masalah penerimaannya sebagai contoh. Makna dan pengetahuan Alam Kita mengetahui makna perkataan dan makna ayat dengan dibantu oleh pengetahuan kita tentang alam. Sungai itu mengalir 3. 1. Tidak ada peraturan logik yang menentukan perkataan apa yang serasi dengan sesuatu perkataan. Ayah saya seorang perempuan. apakah perkataan yang sesuai untuk menyebut roket yang beroperasi tanpa juruterbang? Bolehkah kita katakan roket yang dipandu oleh komputer memandangkan perkataan „pandu‟ selama ini digunakan serasi dengan manusia. 2. Keserasian perkataan Tiap-tiap bahasa mempunyai peraturan dan kebiasaan bagi menentukan sama ada sesuatu perkataan boleh hadir bersama-sama dengan perkataan lain.

Begitu juga halnya dengan pengetahuan kita tentang alam bahawa pokok tidak boleh bertelur. sementara buku yang membawa makna „ketul‟ dan „ruas‟ tidak boleh dibaca. frasa atau ayat yang makna lebih kurang sama dengan makna ungkapan lain) Memang sukar mencari makna seratus peratus sama.2 Sila berbincang dengan rakan . .Semantik | 4 Ayat „ayah saya seorang perempuan‟ adalah salah kerana kita mengetahui kerana „seorang perempuan tidak boleh menjadi ayah‟. a) Kata Sinonim (kesamaan makna) Perkataan sinonim berasal daripada bahasa Yunani kuno. Maksud sinonim ialah (ungkapan iaitu perkataan. Kepentingan hubungan perkataan. jadi memadailah kita mencari makna yang terdekat sahaja. rujukan dan makna dalam kajian ilmu semantik. 1.3 Hubungan kata dengan rujukannya Menurut Abdullah Hassan (1981) „‟kata -kata mengandungi makna dan bagaimana kata-kata itu berhubungan sebenarnya bergantung pada bagaimana pengguna sesuatu bahasa tersebut menyusun segala pengalamannya dalam ungkapan yang berbentuk kata-kata. iaitu „anoma‟dan „syn‟ yang bererti „dengan‟. perbandingan bahasa dan sudut komponen makna tersebut makna kata-kata tersebut. AKTIVITI 7. Pengetahuan kita tentang alam memberitahu hanya buku yang membawa makna kitab yang boleh dibaca. 7. Hubungan antara makna perkataan berdasarkan : (a) Kata Sinonim (kesamaan makna) (b) Kata Antonim ( perbezaan makna/berlawanan/bertentangan) (c) Kata Homonim ( kesamaan ejaan dan sebutan) (d) Kata Polisim (banyak makna) (e) Kata Hiponim (struktur makna) Setiap hubungan kata-kata boleh dilihat dari sudut kesinambungan dengan kata-kata lain dalam bahasa yang sama. Banyak faktor yang melibatkan interpretasi makna dan amat sukar memastikan ketepatan makna. Bagi ayat „dia membaca buku‟ kita mengetahui ayat itu membawa makna dia membaca kitab. jalan raya tidak boleh minum. 2.” Setiap perkataan dalam suatu bahasa dikatakan mempunyai hubungan yang erat di antara satu sama lain. Hubungan perkataan dan rujukan mempunyai implikasi makna yang pelbagai.

Antara morfem (yang bebas) dengan morfem (terikat). Keempat. maka lawa juga sinonim dengan cantik Oleh sebab bentuknya berbeza. Ketiga. buruk dan jahat. salji. (terdapat perkataan yang mengikut erti sebenarnya tidak mempunyai sinonim. Jika cantik dikatakan bersinonim dengan lawa. 1. 2. Hubungan makna antara dua patah perkataan yang bersinonim itu bersifat dua hala. Contohnya hitam tidak mempunyai sinonim. tetapi memiliki sinonim pada bentuk terbitan). Contohnya. tetapi dalam erti kiasan mempunyai sinonim). Sifat sinonim boleh berlaku pada pelbagai tahap bahasa. tetapi ayat (1) berikut mengandungi perkataan mati tidak dapat diganti dengan perkataan meninggal ayat (2). dan batu tidak mempunyai sinonim. seperti gelap. iaitu: 1. tetapi tidak bersinonim pada bentuk terbitan) contohnya perkataan benar bersinonim dengan betul tetapi kebenaran tidak bersinonim dengan kebetulan. beras. Ayam itu meninggal digelek oleh lori. Pertama (tidak semua perkataan dalam bahasa Melayu mempunyai sinonim). sekali pandang maknanya sama tetapi keduanya tidak boleh dilakukan pada tempat yang seratus peratus sama. Contohnya. tetapi dalam erti kiasan mempunyai beberapa sinonim. Contohnya kita boleh mengatakan “hari panas” tetapi tidak boleh dikatakan “hari hangat”. Antaranya perkataan dengan perkataan. contohnya: Ibu bapa dengan orang tua Meninggal dunia dengan pulang ke rahmatullah Terdapat beberapa perkara tentang gejala sinonim yang menarik perhatian. Antara frasa dengan frasa. maka maknanya pun tidak seratus peratus sama. dan berjemur bersinonim dengan berpanas.Semantik | 5 Perkataan “hangat” dan “panas”. Perkataan mati dan meninggal bersinonim. Ayam itu mati digelek oleh lori. . jemur tidak mempunyai sinonim. (ada perkataan yang tidak mempunyai sinonim pada bentuk dasar. contohnya: Kerana dengan sebab Kasih dan sayang 3. tetapi menjemurkan bersinonim dengan mengeringkan. Kedua ( ada perkataan bersinonim pada bentuk dasar. contohnya: (a) Itu buku dia Itu bukunya 2.

Contohnya ialah baik/buruk. meja. dan sebagainya. Bagi perkataan yang tergolong dalam kata sifat. malam dan sebagainya tetapi tidak untuk perkataan seperti perang. membuka-menutup. keluar-masuk. kakak. cawan. Bagaimanapun kita boleh melawankan atau mempertentangkan perkataan seperti menolakmenerima. kertas. mandi. mendedahkan-menyembunyikan dan sebagainya. tujuan. menangis-ketawa. tidak semua kata kerja mempunyai lawan. sebab dan akibat. antonim bermaksud perkata an yang maknanya dianggap berlawanan atau kebalikan daripada perkataan lain. sayur. memasak. Contohnya kita tidak dapat menentukan lawan bagi berjalan. Contoh: (a) hubungan dari segi jenis Meranti-kayu Bawal-ikan (b) hubungan sebab dan akibat: . Oleh itu. Pertentangan makna ini juga bergantung pada konteks dan budaya. ibu. tinggi/rendah dan panjang/pendek. Contohnya: Sila . dan sebagainya.Semantik | 6 Interpretasi kedua-dua perkataan ini juga mungkin berbeza dari seorang ke seorang. Bagi perkataan nama.” b) Kata Antonim Perkataan antonim berasal daripada perkataan Yunani kuno. biasanya perkataan lawannya mudah dikaji tetapi bagi kata kerja. “memang agak sukar untuk memberi satu takrif yang menyeluruh dalam definisi kata-kata sinonim ini. tali. bermain. Contohnya dari segi jenis.jemput Makan – sarapan Abdullah Hassan (1981) menjelaskan lagi bahawa. iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „anti‟ yang bererti „melawan‟. bakul. Contohnya perkataan “tinggi” mungkin bertentangan makna dengan “rendah” atau “pendek”. asosiasi. demikian juga keadaannya. Selain itu perkataan-perkataan juga mungkin mempunyai hubungan dari segi analogi iaitu perkataan itu mempunyai pertalian. simbol dan sebagainya. Kita boleh menentukan kata berlawanan bagi perkataan langit. “kaya” dengan “fakir” atau”miskin” dan sebagainya. daun. duduk.

iaitu e pepet dan e . Sebutan sama tetapi ejaan berbeza.mengikut sebutan baku). Contohnya: Buku i Buku ii Homonim terbahagi 2 iaitu homofon dan homograf. Homofon dilihat dari segi bunyi (homo=sama. Contohnya bang (azan) dengan bank (institusi kewangan. fon=bunyi). iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „homo‟ yang bererti „sama‟. frasa atau ayat) yang bentuknya sama dengan ungkapan lain tetapi maknanya tidak sama. Ini kerana huruf e mewakili dua bunyi. Ada juga perkataan yang ditulis sama seperti tetapi sebutan berbeza. Homograf dilihat dari segi tulisan / ejaan (homo=sama. Contohnya buku-bunyi dan ejaannya sama. Contohnya: Buku –i. tebu dan sebagainya Buku –ii. Homonim diertikan sebagai ungkapan (perkataan. bererti beberapa helai kertas berjilid yang bererti tulisan untuk dibaca atau bererti ruangruang kosong untuk ditulis. graf=tulisan). perkataan berhomonim ditandai dengan angka roman yang diletakkan selepas setiap entri yang berhomonim itu. Contohnya mengerat (memotong) dan mengeratkan (merapatkan).Semantik | 7 Sejuk-menggigil Luka-sakit (c) hubungan dari segi asosiasi Ketawa-gembira Muram-sedih (d) hubungan dari segi tujuan Usaha-kejayaan Bekerja-kepuasan (e) hubungan dari segi simbol Raja-kedaulatan Putih-kesucian (c) Kata Homonim (hampir sama sebutannya) Perkataan Homonim berasal daripada bahasa Yunani kuno. Di dalam kamus. bererti keras pada tempat pertemuan dua ruas buluh.

Semantik | 8 taling. fikiran. (3) bahagian yang letaknya di atas (di hadapan sekali) dan (4) akal. kampung dan sebagainya. Bawal memang ikan tetapi. (2) Orang yang mengetuai negara. Banyak perkataan dalam bahasa Melayu yang sama ejaannya tetapi berbeza maknanya apabila digunakan dalam konteks yang berlainan. iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „hypo‟ yang bererti „di bawah‟. otak. Contohnya perkataan kepala yang membawa erti (1) bahagian tubuh manusia atau binatang dari hujung leher ke atas. ikan bukan hanya bawal. oleh sebab bawal adalah termasuk makna ikan. Secara rajah. Contohnya: Ejaan bunyi makna Perang [peran] perang. Hiponim ialah ungkapan yang maknanya dianggap merupakan sebahagian daripada makna ungkapan lain. perkataan kepala mempunyai empat makna atau konsep yang berikut: Makna 1 Makna 2 Kepala Makna 3 Makna 4 (a) Kata Hiponim (struktur makna) Perkataan hiponim berasal daripada Yunani kuno. pergaduhan Semak [sema] belukar [sema?] meneliti d) Kata polisim (banyak makna) Kesamaan bunyi dan bentuk ejaan tetapi berbeza makna di dalam konteks yang berlainan. Terdapat perkataan-perkataan yang sama ejaannya tetapi berlainan sebutan dan maknanya. Contohnya bawal ialah hiponim terhadap perkataan ikan. sebaliknya meliputi pelbagai ikan-ikan lain seperti yang tertera dalam rajah berikut: Ikan bawal tenggiri cencaru kembung selar .

Pengucapan “apa khabar” yang biasa diucapkan apabila berjumpa dengan orang lama k ita sudah jumpai atau kepada seseorang yang baru diperkenalkan kepada kita. Jelaskan hubungan perkataan dan rujukan dari aspek kesamaan dan pertentangan makna. Dalam kebudayaan masyarakat Melayu pula. 2.3 1. konteks. seorang rakyat dikatakan tidak manis kalau menggunakan perkataan „saya‟ apabila bertutur dengan raja. unsur-unsur paralinguistik dan ciri-ciri prosodi dapat menentukan makna. pengucapan seperti “selamat” sama ada “selamat pagi”. 2. 1. Ucapan ini dikeluarkan oleh sebab murid-murid tidak ada pilihan lain untuk bertutur dengan guru mereka dalam konteks pertembungan seperti itu. bahasa mereka amat mementingkan status umur penutur-penuturnya. Maka ujarannya tadi tidaklah membawa sebarang makna. Sekiranya ia menggunakan perkataan atau rujukan yang salah maka ia . Bersandarkan fenomena itulah Abdullah Hassan (1980) berpendapat salah satu daripada faktor yang menentukan makna ialah pilihan. Seseorang itu mestilah menggunakan bentuk bahasa dan rujukan yang benar-benar sopan (polite) kepada orang-orang yang lebih tua daripada mereka walaupun perbezaan umur mereka cuma sehari sahaja. Jelaskan hubungan perkataan dan rujukan dari aspek kepelbagaian makna. tetapi ia mengujarkan juga kerana itulah pilihan yang paling sesuai dengannya. Bagi masyarakat Jepun misalnya. 7.4 Faktor-faktor yang menentukan makna Terdapat lima faktor seperti pilihan. kebudayaan. Ucapan itu biasa diujarkan secara spontan dan merupakan pilihan yang ada sebagai pemula kepada pertuturan selanjutnya. pilihan Pengucapan yang lazim di sekolah yang dilafazkan oleh murid-murid apabila bertembung dengan guru. Sebagai menjawab pertanyaan tersebut. Apa yang berlaku pada mereka dan juga pada hari berkenaan sama ada selamat atau tidak. orang itu berada di dalam keadaan yang tidak baik atau tidak biasa. tetapi ia mengujarkan juga itulah pilihan yang sesuai dengannya. Ia harus menggunakan “patik” walaupun “patik” dan “saya” itu pada dasarnya mempunyai persamaan makna.Semantik | 9 AKTIVITI 7. secara spontan juga orang yang ditujukan ujaran tersebut akan menjawab “baik” atau “macam biasa!” walaupun mungkin pada keadaan sebenarnya. Sekiranya demikian. maka ujarannya tadi tidaklah membawa sebarang makna. baik atau tidak. “selamat tengahari” atau “selamat petang” kebiasaannya diucapkan. Kebudayaan sesuatu masyarakat menentukan bentuk-bentuk ujaran penentunya. ditentukan bahawa penutur-penuturnya tidak boleh menggunakan kata-kata yang kurang sopan kepada orang tua dan orang yang lebih berkedudukan lebih tinggi. mereka tetap mengucapkan ujaran itu kepada guru mereka. Sebagai contoh. kebudayaan Makna ditentukan oleh faktor kebudayaan.

Makna perkataan tadi.Semantik | 10 dikatakan melanggar tatasusila budaya Melayu. tahi. melaut. Ianya boleh dibahagikan kepada dua iaitu konteks ayat dan konteka situasi atau disebut juga sebagai latar ujaran. Seperti Badan : badan saya sakit (badan bererti tubuh) Kita harus menubuhkan badan kebajikan (badan bererti lembaga atau yayasan) Dalam menentukan makna berdasarkan konteks situasi atau latar ujaran pula. sekiranya pengucapan perkataan haus dalam intonasi yang berlainan. Misalnya. “sila masuk dan sebagainya sebagai kata -kata hormat kepada tetamu atau “tuan rumah”. 3. dan lain-lain. terdaya. dan sebagainya secara tersendiri tidak mempunyai makna tetapi kalau morfem-morfem itu diletakkan dalam konteks perkataan-perkataan yang tertentu. Ujaran “haus!” lebih merupakan satu penglahiran rasa dahaga yang dialami oleh penutur sendiri sementara ujaran “haus?” (dengan intonasi ayat tanya) lebih merupakan pertanyaan . mencangkul. akan membawa maksud yang berlainan. perkataan-perkataan terjatuh. ber-. Kebudayaan juga menentukan ujaran-ujaran tertentu untuk sesuatu suasana atau tujuan-tujuan tertentu. ujaran “haus!” dan “haus?” membawa maksud yang berbeza. ter-. sesuatu perkataan sememangnya membawa makna yang berlainan. Bagi melihat perbezaan makna berdasarkan konteks ayat. Perkataan-perkataan seumpama ini tidak boleh kita terjemahkan bulat-bulat dan diaplikasikan ke dalam masyarakat lain kerana mungkin membawa maksud atau pengertian yang berlainan. menangis. Dalam bahasa Melayu misalnya kita mempunyai ungkapan-ungkapan seperti “jemput duduk”. konteks Konteks sememangnya nyata boleh menentukan makna sesuatu perkataan atau suatu ujaran. Pada peringkat morfologi pula seperti juga fenom. tari. termakan. tali. perlu merujuk kepada “konsep konteks situasi” di beberapa peringkat: Di peringkat leksikal. ia mempunyai makna: sebagai contoh. morfem-morfem seperti me-. contoh-contoh dalam bahagian “polisim” iaitu kesamaan bunyi dan bentuk ejaan tetapi berbeza maknanya dalam konteks yang berlainan. Hal ini berbeza misalnya dengan kebudayaan Inggeris iaitu kebudayaan ini membolehkan penutur-penuturnya menggunakan perkataan “I” kepada orang tua malah juga kepada sesiapa sahaja. yang tidak dapat diterima oleh kebudayaan masyarakat berkenaan. misalnya sememangnya berlainan antara satu sama lain. Perkataanperkataan itu berfungsi membawa pengertian yang tersendiri dan makna perkataan-perkataan itu dapat dilihat dengan jelas kalau digunakan dalam konteks-konteks tertentu. “minta diri”. Pada peringkat intonasi ayat pula.

katakan si A mengujarkan “Amboi ! seronoknya “ kepada si B dan selepas ujaran itu berlaku pertengkaran antara kedua -duanya. kalau digunakan dalam konteks “hidangan minuman”. Faktor-faktor ini juga boleh menentukan makna. maka ujaran itu tidak membawa makna yang negatif. Unsur-unsur Paralinguistik Yang dimaksudkan dengan unsur-unsur paralinguistik ialah unsur-unsur yang berkaitan dengan mimik muka. apabila seorang anak bertutur dengan ibu bapa atau orang-orang yang lebih tua daripadanya. Makna perkataan ini berbeza sekali sekiranya konteks ujaran itu berhubung dengan “kasut” misalnya “haus” bukan lagi bererti dahaga tetapi “kasut yang kehilangan bunga”. ia boleh mengubah makna dan mendatangkan reaksi yang negatif kepada sesetengah orang. walaupun kata-katanya sopan tetapi kalau diucapkan dengan intonasi. Sebagai contoh. Contohnya di dalam masyarakat Melayu. kalau seseorang itu mengucapkan “Yalah” atau “baiklah” dengan mimik muka masam. perkataan itu bererti “berjalan beriringan secara beramai-ramai” Seterusnya kesan pertuturan juga pula dimaksudkan kepada reaksi atau perlakuan yang ditunjukkan oleh penutur selepas terlafaznya suatu ujaran. tekanan atau nada yang keras. Bagaimanapun perkataan “aku” dan “engkau” akan membawa konotasi yang berlainan apabila digunakan semasa bertutur dengan kawan khususnya kawan rapat. maka ujaran si A tadi mengandungi pengertian yang positif dengan maksud “seronok” itu memang benar-benarnya “seronok” bukan sebaliknya. Di sini nyata bahawa ujaran itu mengandungi pengertian yang negatif. perkataan itu dimaksudkan kepada “minuman keras” tetapi dalam konteks lain misalnya mengenai “acara sambutan”. Demikianlah pentingnya konteks situasi dalam penentuan makna suatu ujaran. Sebagai contoh. kalau ujaran “jangan buat begitu!” diucapkan dengan nada dan intonasi yang . 4. penggunaan kata-kata ini boleh menunjukkan kemesraan. Sebagai contoh. Penglibatan orang yang menutur dalam sesuatu konteks pertuturan menentukan penggunaan sesuatu perkataan. mereka tidak boleh menggunakan perkataan “aku” dan “engkau” kerana ini dianggap membawa konotasi yang tidak manis atau ti dak sopan. Sebaliknya kalau diucapkan dengan nada dan intonasi yang lembut ia boleh membawa implikasi yang sebaliknya. 5. Ini kerana tajuk perbincangan akan menentukan penggunaan perbendaharaan kata tertentu dengan makna yang tertentu juga. gerak tangan. Mungkin sebenarnya si A menyindir si B.Semantik | 11 kepada pendengar ujaran itu. ujaran itu membawa maksud yang negatif. Sebagai contoh. Sebaliknya selepas ujaran itu si A dan si B riang ketawa atau si A sama-sama menikmati keseronokan yang dirasai oleh si B. merajuk atau mendendami. nada dan intonasi pengujaran ayat. dan sebagainya. Ciri-ciri Prosodi Ciri-ciri prosodi adalah berkaitan dengan tekanan. perkataan “arak”. Bagi setengah orang. Tajuk perbincangan juga dianggap sebagai satu aspek penting dalam konteks situasi. Sekiranya sesuatu ayat itu. disertai pula jelingan sinis. Sebaliknya kalau diucapkan dengan senyuman dan bayangan wajah yang ikhlas. mungkin berkecil hati.

Bagi perubahan tanggapan penutur pula. di mana pengguna-pengguna bahasa telah menukar makna sesuatu perkataan itu kepada maksud yang lain. 2. Sebagai contoh. dan sebagainya.Semantik | 12 lembut. Lantaran perkembangan bahasa itu sendiri dan kerana perubahan tanggapan penutur. “hantu” itu bukan lagi merupakan makhluk tetapi maknanya ialah “mengganggu”. dalam contoh “kejadian itu menghantui fikirannya”. perkataan „abang” telah mengalami perluasan makna iaitu . Perubahan bahasa itu sendiri Terdapat perkataan-perkataan yang mengalami perubahan dari segi makna dibandingkan dengan makna asal perkataan tersebut. Faktor-faktor perubahan makna 1. ia membawa unsur-unsur nasihat tetapi kalau diucapkan dengan nada yang keras. Perubahan kerana perubahan maksud Perubahan makna yang berpunca dari tujuan memperluaskan maksud. Perubahan ini berlaku disebabkan oleh perkembangan bahasa itu sendiri. Sebagai contoh perkataan “kaki dan tangan” adalah nama yang diberikan kepada anggota tubuh tetapi “kaki dan tangan” juga dimaksudkan kepada “pembantu atau pekerja -pekerja” dalam sesuatu institusi. nyata bahawa perkataan “belayar” tidak perlu mempunyai hubungan dengan “layar” Demikianlah keadaannya. ia mungkin menjadi amaran. lihat perubahan makna “saudara” dan “abang” sebagaimana yang telah dijelaskan di atas kerana perkembangan yang dialami oleh bahasa Melayu sendiri. perahu biasa. 3. perkataan “hayat” dahulunya perkataan ini dimaksudkan kepada “hidup” tetapi sekarang ia mengalami perubahan. sesuatu perkataan itu telah mengalami perluasan makna. Ini nyata dari contoh “ia menghayati sepenuhnya kandungan syarahan itu” Di sini “menghayati” bukanlah “menghidupkan” tetapi “mengikut dengan sepenuhnya”. Perkataan “belayar. Begitu juga dengan tangan kanan yang bukan sahaja bermaksud “anggota tangan sebelah kanan tetapi juga “orang kuat” kepada seseorang. Perubahan kerana berlakunya perubahan tanggapan penutur Akibat dari tanggapan dalam keadaan-keadaan dan atas tujuan-tujuan tertentu oleh penutur-penutur sesuatu bahasa. Jadi tanggapan orang kepada makna perkataan tersebut telah mengalami perubahan. misalnya dahulunya dimaksudkan kepada pengembara di laut dengan menggunakan perahu yang ada “layar” sahaja tetapi sekarang perkataan itu digunakan juga untuk perjalanan di laut menggunakan kapal. bot. “ Patah kaki” pula dimaksudkan kepada “kesukaran untuk bergerak kerana tiada kenderaan “. perkataan “saudara” tidak lagi terbatas kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah malah juga kepada orang yang mempunyai pertalian agama. Oleh itu. Begitu juga dengan perkataan “hantu”. maka makna bagi sesuatu perkataan dalam bahasa berkenaan mengalami perubahan. Sebagai contoh yang nyata. ini ada hubungannya dengan kedua-dua faktor di atas. perubahan itu berlaku kerana proses perkembangan bahasa itu sendiri.

“orang gaji” disebut “pembantu rumah dan sebagainya. Ini juga ada hubungannya dengan pengalaman ahli-ahli masyarakat bila bertemu dengan binatang-binatang buas atau mendapat bencana kerana diganggu oleh roh-roh atau penunggu-penunggu yang dipercayai menjaga sesuatu tempat.Semantik | 13 perkataan “abang” telah mengalami perluasan makna yakni perkataan itu tidak lagi hanya ditumpukan kepada “saudara lelaki yang lebih tua” 4. mereka mencari perkataanperkataan lain sebagai penggantinya. Oleh yang demikian. akar (ditujukan kepada ular). Oleh yang demikian. tidaklah bermaksud “bertindak seperti batang” tetapi perkataan itu merupakan istilah bagi satu daripada kaedah mengajar membaca iaitu mengajar bacaan dengan cara menyebut huruf-huruf dan suku kata. “datuk” ( kepada roh atau jin penunggu) dan sebagainya. untuk mengelakkan rasa tidak senang . Timbulnya kepentingan mengkhususkan atau membataskan makna bagi sesuatu perkataan ini pada umumnya adalah untuk menentukan istilah supaya penggunaan khusus untuk bidang-bidang tertentu. Perkataan “membatang” pula. Perkataan “sendi” yang asalnya bermaksud “tempat ruas tulang berhubung” misalnya. Penggantian kata-kata pantang dan kata-kata yang membawa unsur negatif kepada kata-kata yang lebih lembut dan hormat diistilahkan sebagai “eufemia” dan memang wujud dalam kebanyakan bahasa. ”sarjana ekonomi” dan sebagainya. Ini ada hubungannya dengan kepercayaan kepada unsur-unsur ghaib dalam sesebuah masyarakat dan untuk menghindari mereka dari kecelakaan. . “buluh” pada asanya bermaksud “aur atau “bambu” tetapi dalam bidang sains biologi. ertinya makna perkataan “sendi” itu telah mengalami perubah an melalui pembatasan maksud. terdapat juga kata-kata yang tidaklah sebenarnya bersifat “pantang” atau “taboo” tetapi kalau disebut sec ara terus terang boleh membawa unsur negatif kepada seseorang misalnya mungkin menimbulkan kemarahan. “sarjana pendidikan”. kulit disebut “buruh”. “gemuk” dikatakan “semangat”:. maksud perkatan “pembuluh” khususnya ditujukan kepada “saluran darah”. Contoh perkataan “sarjana”. perkataan-perkataan itu ditukar kepada bentuk yang lebih halus misalnya “mati” dikatakan “meninggal dunia”. mereka akan terhindar daripada bencana. Jelasnya perkataan “sarjana” tidak lagi dirujukkan kepada orang pandai”. Kata pantang Kata-kata pantang adalah kata-kata yang dianggap boleh membawa bencana atau kecelakaan kalu disebut secara terang-terangan. 5. perkataan “sarjana” dikhususkan kepada nama sejenis kelulusan di peringkat universiti misalnya “sarjana muda”. terdapat panggilan-panggilan seperti Pak Belang( ditujukan kepada harimau). dalam bidang pengajaran bahasa. Selain contoh di atas. Jadi. Begitu juga dengan perkataan “buluh”. “sarjana sastera”. Makna asal perkataan ini ialah “orang yang pandai” te tapi kemudian di dalam istilah pendidikan. Perubahan kerana perbatasan maksud Makna bagi sesuatu perkataan boleh juga dibataskan atas tujuan-tujuan tertentu. di dalam ilmu bahasa ditujukan khusus kepada kata-kata yang berfungsi menghubungkan antara perkataan dengan atau antara ayat-ayat. Maka. mereka percaya bahawa apabila binatang-binatang atau benda-benda itu disebut dengan menggunakan nama-nama yang lebih lembut.

Cambridge. Jelaskan hubungan makna dengan konteks. Munchen. Natijahnya daripada perbincangan ini. Lexical Semantics. R. Penerbit Nusa Indah. Dengan contoh-contoh. Flores. Mansoer Pateda (1986). 5.R. Kempson. Nida. Semantik Leksikal. KATA KUNCI 1. Jelaskan beberapa definisi semantik daripada beberapa pandangan tokoh. Palmer. tunjukkan bagaimana hubungan makna dengan pengetahuan alam. 3. Signified 2.New York.4 1. memperlihatkan bahawa wujudnya kepelbagaian makna bagi sesuatu perkataan. London. RUJUKAN Cruse. (1975). Cambridge University Press. Dengan contoh-contoh.A.Semantic Theory. ditunjukkan pula tentang hubungan kata J dengan rujukan yang pelbagai.M. Anoma 7. Semantics (Edisi ke-2). Bina peta minda yang melibatkan faktor-faktor perubahan makna. 4.Cambridge University Press. 2. (1986). Selain itu. Hal ini memperlihatkan bahawa kajian ilmu semantik ini amat perlu dipelajari memandangkan ilmu ini dapat mendedahkan pengetahuan yang menyeluruh tentang makna perkataan. (1977). F. D. Semiotik 4.Semantik | 14 AKTIVITI 7. WilhemFink Verlag. 2. Semasiologi 6.A. tunjukkan bagaimana wujudnya keserasian perkataan dalan Bahasa Melayu. RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan secara mendalam tentang bidang ilmu semantik yang membicarakan tentang hubungan kata dan makna. . Cambridge University Press. tunjukkan bagaimana perkataan mempunyai hubungan dengan makna dan rujukan. E. Semiologi 5. Dengan contoh-contoh. Bina peta minda yang melibatkan faktor-faktor yang menentukan makna. Exploring Semantic Structures. Paralinguistik PENILAIAN KENDIRI 1. Signifier 3. (1981).

cara membuat sesuatu. anda diharapkan dapat: 1. Manakala peribahasa tradisi pula merujuk kepada peribahasa yang digunakan dalam pertuturan seharian atau secara bercetak sebelum tarikh kemerdekaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. prinsip hidup atau aturan tingkah laku. dan 3. prinsip-prinsip hidup atau aturan tingkah laku. Meski terkesan konstruktif. mengandungi kebenaran. pepatah :pegangan mereka yang teguh kepada “biar mati anak jangan mati adat”. Gaya bahasa pula berkenaan cara pemakaian bahasa. bidal. peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas. Kamus Dewan ( 1997 : 375 ) menjelaskan gaya sebagai cara menulis atau bertutur. perumpamaan. menghuraikan jenis-jenis peribahasa. mengaplikasikan peribahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. terutamanya yang menjadi ciri sesuatu zaman atau seseorang.0 PENGENALAN Menurut Za'ba. makna peribahasa adalah ungkapan atau kalimatkalimat ringkas padat. dengan kandungan nasihat. Peribahasa merupakan sebahagian daripada bahasa kiasan dalam budaya Melayu. Keindahan peribahasa merupakan cara sesuatu peribahasa itu digunakan. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005:1185) makna peribahasa bermaksud ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu. yang membina minda. penggunaan sesuatu perkataan dan ayat. penyusunan. menjelaskan konsep peribahasa 2. sedap didengar dan bijak perkataannya .Peribahasa| 1 UNIT 8 PERIBAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. iaitu pengetahuan tentang pemilihan. Peribahasa moden pula merujuk yang dicipta selepas tarikh tersebut. yang berisi perbandingan. langsung terkait budi pekerti. . 8. nasihat. Tujuannya untuk menghasilkan bahasa yang persis dan berkesan. cukup menerangkan kebudayaan mereka.

orang bijak pandai dalam sesuatu bangsa pada zaman itu telah mencipta beberapa petua. bukan sahaja bagi bangsa Melayu tetapi juga bagi hampir semua bangsa di dunia. apa yang dikatakan dengan bidalan. tatasusila dalam pergaulan dan hubungan sesama manusia. Walhal kesemua itu ialah cakap-cakap bijaksana yang ringkas yang telah terbeku dari beberapa zaman dan telah masyhur terpakai pada mulut orang ramai. Keindahan peribahasa merupakan cara sesuatu peribahasa itu digunakan. luas dan mempunyai maksud yang mendalam-dipakai akan jadi sebutansebutan oleh orang sebagai bandingan. Peribahasa. Selain itu. Peribahasa yang baru dicipta ini memberikan peluang kepada penerbit buku melariskan buku masing-masing dengan mengisi buku masing-masing dengan peribahasa moden yang janggal. 8. Tetapi pada masa kini. peribahasa juga diguna pakai untuk membuat dan menghiasi karangan atau percakapan dan menguatkan tujuan karangan atau sesuatu percakapan. ayat atau kelompok kata yang tetap susunannya dan mempunyai maksud tertentu. teladan dan pengajaran. contohnya perangai dan sifat manusia itu sendiri. Sebelum ada undangundang yang mengawal perilaku hidup manusia bermasyarakat.1 Ciri dan Tujuan Peribahasa Peribahasa dikatakan sebagai cerminan watak bangsa yang memilikinya. Di samping itu.Peribahasa| 2 Menurut kamus pelajar Cetakan ke-12 Terbitan Khas KBSM ( 1995 ) pula mendefinisikan peribahasa sebagai bidalan. Menurut Za‟ba (1934). nasihat atau petunjuk sebagai peraturan tatatertib pergaulan. seperti yang sudah diketahui umum. Petua. perbilangan dan perumpamaan itu ialah kerana tiap-tiap satu ini cakap yang mengandungi segala sifat-sifat peribahasa yang telah di sebutkan. juga daripada sifat dan tabiat binatang. Peribahasa merupakan sebahagian daripada bahasa kiasan dalam budaya Melayu. ringkas. peribahasa juga boleh dijadikan pedoman hidup kerana maksud dan isinya yang benar dan luas. Ini kerana dalam . pepatah. nasihat atau petunjuk itu diambil daripada alam sekeliling. yang membina minda. Oleh sebab itu. Peribahasa moden pula merujuk yang dicipta selepas tarikh tersebut. Peribahasa tradisi merujuk kepada peribahasa yang digunakan dalam pertuturan sehari-harian atau secara bercetak sebelum tarikh kemerdekaan. pelbagai peribahasa dicipta yang memaksa pelajar-pelajar menghafalkan seberapa banyak peribahasa seperti robot. dengan setiap penerbit menghasilkan peribahasa masing-masing. tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. peribahasa diertikan sebagai segala susunan cakap yang pendek dan yang telah melekat di mulut orang ramai semenjak turun temurun kerana sedap didengar dan perkataannya bijak. merupakan satu daripada cabang sastera lama. pepatah. dan kadang kala diumunkan namanya “perkataan orang tua -tua” sahaja. Di samping itu. peribahasa juga penting dalam konteks penelitian warisan dan keterampilan pengguna bahasa.

Peribahasa| 3

peribahasa tersirat makna yang cukup mendalam dan tepat sehingga membolehkan komunikasi lisan atau tulisan menjadi lebih lancar dan berkesan. Kewujudan peribahasa adalah serentak dengan kewujudan sesebuah bangsa dan terus berkembang dalam proses manusia menyesuaikan dirinya dengan kehidupan sehariannya. Peribahasa telah digunakan untuk mengenal peribahasa, di samping membuat ketentuan antara baik – buruk serta mencari ketetapan dalam tata cara hidup masyarakat.

Dalam menghasilkan peribahasa, tiga sumber utama telah digunakan oleh masyarakat penuturnya, iaitu yang pertama melalui pengalaman hidup khususnya dalam kalangan rakyat biasa, kedua melalui penaakulan para bijak pandai dan ketiga menerusi sumber yang didapati daripada kitab-kitab suci ( Abdullah Hussain, 2003). Hasilnya, peribahasa yang bermain di mulut orang Melayu bukan sahaja mendukung isi yang tepat dan kias ibarat yang tajam, malah ungkapan kalimat bahasa yang dihasilkan amat teratur, ringkas dan padat. Oleh itu, perlu disedari bahawa peribahasa dalam fungsinya menyampaikan pengajaran, teladan dan sindiran mempunyai ciri pelembut agar pendengar atau pembacanya tidak mudah terasa hati. Pada masa yang sama, unsur didaktik yang dibawa melalui peribahasa juga akan dapat memberi impak yang besar ke atas pemikiran serta perasaan mereka.

Dalam konteks masyarakat, peribahasa mempunyai dua tujuan utama, iaitu menyembunyikan ungkapan atau kata-kata kasar dan penghuraian sistem adat Melayu. Masyarakat Melayu sememangnya terkenal dengan budi bahasa yang lembut ketika berkomunikasi dengan pihak lain. Pada kebiasaannya, masyarakat Melayu tidak gemar berterus terang dalam menyatakan sesuatu yang tidak digemarinya. Contohnya, untuk meluahkan rasa marah terhadap perlakuan seseorang akan diungkapkan peribahasa berikut, Siapa makan lada, dialah terasa pedasnya, Lembu punya susu, sapi dapat nama Menerusi peribahasa juga kata-kata kasar dapat dielakkan penggunaannya dan diganti dengan kata-kata yang lebih halus dan indah bagi menunjukkan rasa marah dan tidak puas hati. Contohnya dalam menyatakan badan seseorang yang terlalu kurus, maka digunakan peribahasa badannya melidi, sementara bagi menyatakan kebodohan seseorang diganti dengan ungkapan Pak Pandir. Peribahasa dikatakan sebagai susunan perkataan yang indah dengan maksud yang benar dan logik hasil daripada kecekapan berbahasa masyarakat Melayu. Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan, kata-kata hikmah dan bahasa kiasan ( HSP Bahasa Melayu Tingkatan 4:xiv). Setiap satunya mempunyai sifat dan tujuan yang tertentu.

Peribahasa| 4

Contoh-contoh peribahasa: Ada air adalah ikan. Maksud : Di mana-mana sahaja kita tinggal, di situ ada rezeki. Contoh ayat : Walau ke mana-mana sahaja kita pergi, janganlah cepat kecewa kerana di mana ada air adalah ikan. Ada gula adalah semut Maksud : Apabila sesuatu tempat itu mudah mendapat kesenangan atau kemewahan di situlah ramai orang berkumpul. Contoh ayat : Di bandar itu ramai orang tinggal kerana senang mendapat rezeki dan kemewahan, seperti kata peribahasa ada gula adalah semut. Air dicencang tidak akan putus Maksud : Perselisihan antara adik-beradik tidak akan kekal lama dan akhirnya akan berbaik semula. Contoh ayat : Ahmad yang tidak bertegur sapa dengan abangnya selama setahun, sekarang telah berbaikbaik semula kerana air dicencang tidak akan putus. Air pun ada pasang surutnya Maksud : Untung dan malang nasib seseorang itu sentiasa bertukar ganti.

Contoh ayat : Nasib Pak Zaki samalah seperti keadaan air pun ada pasang surutnya kerana dahulu dia hidup mewah tetapi sekarang dalam kesusahan. Air sama air, sampah ke tepi juga Maksud : Jangan mencampuri pergaduhan adik-beradik atau sekeluarga kerana apabila mereka berbaik semula kita akan tersisih. Contoh ayat : Karim yang mencampuri perselisihan Ismail sekeluarga kini tidak dipedulikan lagi apabila keluarga Ismail berbaik semula kerana air sama air, sampah ke tepi juga akhirnya. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya

Peribahasa| 5

Maksud : Orang yang pendiam jangan disangka bodoh atau penakut. Contoh ayat : Faridah itu umpama air yang tenang jangan disangka tiada buaya, walaupun dia sentiasa pendiam tetapi bijak dan berani memberikan pendapat.

AKTIVITI 8.1 Sila berbincang dengan rakan anda untuk mengisi garisan kosong di bawah. 1. Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Alah bisa, tegal biasa

Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. Alah membeli, menang memakai

Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 4. Alah sabung, menang sorak

Maksud : _____________________________________________________________________________

Peribahasa| 6

Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

8.2

Jenis-Jenis Peribahasa

A). Simpulan Bahasa Simpulan bahasa adalah kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan yang dirumuskan dalam susunan tertentu yang membawa maksud tertentu. Maksudnya terdapat daripada apa yang tersirat atau tersembunyi bukan daripada yang tersurat atau nyata. Ringkasnya, erti simpulan bahasa berlainan daripada perkataan yang digunakan. Contoh: 1. Simpulan bahasa yang mempunyai dua makna. Contohnya: (a) ada angin:
 

mempunyai kemahuan atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu. sikap atau perasaan seseorang yang suka meninggi diri.

(b) anak buah:
 

orang yang berada di bawah pengawasan seseorang ketua seperti ketua pejabat atau penghulu. anak saudara.

(c) langgar bahasa:
 

bercakap dengan menggunakan bahasa yang kasar. tingkah laku atau kelakuan yang tidak sopan atau melanggar adat.

2. Simpulan bahasa yang berlainan tetapi mempunyai makna yang sama. Contohnya: Seseorang yang tidak mempunyai perasaan malu. muka talam, muka tebal, dan muka tembok. Seseorang yang sudah lanjut usianya tetapi perangai tidak senonoh atau jahat.

2. dan Pak Kaduk. Terbentuk daripada penggunaan kata nama am. Contohnya: ajak-ajak ayam. Semua ini ada kaitan dengan kepercayaan orang Melayu. batu buyung. dan kecil masing-masingnya sebagai kata adjektif. 3. Contohnya: Abu Jahal. Semua ini sebagai kata nama khas. Contoh Simpulan Bahasa dan Maknanya: Simpulan Bahasa ada angin ada hati air muka ajak-ajak ayam ada bakat alas perut Maksudnya berkelakuan luar biasa pada sesuatu ketika mempunyai keinginan yang melebihi kemampuan untuk melakukan atau memiliki sesuatu rupa atau wajah seseorang tidak bersungguh-sungguh semasa mempelawa seseorang mempunyai tokoh atau perwatakan makanan yang dimakan untuk sementara waktu sebelum memakan makanan . buat bodoh. Terbentuk daripada penggunaan kata nama khas. bodoh. Anak. dan pasang telinga. bodoh sepat. buat. tua kutuk. dan pasang masing-masingnya sebagai kata kerja. dan kecil hati. Terbentuk daripada penggunaan kata adjektif. 5. 4. dan makan bulan. dan lipas kudung. Mat Jenin. Contohnya: air pinang. dan tua lengkuas. Besar. Ajak.Peribahasa| 7 tua keladi. Contohnya: besar kepala. Terbentuk daripada penggunaan kata kerja. buah. dan lipas masing-masingnya sebagai kata nama am. buah tangan. Contohnya: anak buah. Bentuk atau ciri Simpulan Bahasa 1. Terbentuk daripada nilai kepercayaan.

sukar menerima pandangan orang lain orang yang dikasihi atau dipuja sesuatu yang menjadi perbualan orang ramai hadiah yang dibawa ketika melawat seseorang bersungguh-sungguh ketika membuat sesuatu. berdebat bergembira atau berbangga akan sesuatu degil. sudah nekad mengambil balik sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain tidak dapat menerima pengajaran.Peribahasa| 8 anak angkat anak bapa anak buah anak emas angkat kaki atas angin atas pagar ayam tambatan bahasa pasar banyak mulut batu api batu loncatan bau-bau bacang bawah angin bekas tangan beralih akal beralih angin berat hati berat mulut berat tulang berat sebelah berbelah bagi berhati batu berhutang budi bermuka dua bertikam lidah besar hati besar kepala buah hati buah mulut buah tangan bulat hati buruk siku buta hati cahaya mata cakar ayam yang mengenyangkan anak orang lain yang dipelihara sebagai anak sendiri anak yang disayangi oleh bapa orang yang di bawah jagaan seorang ketua atau anak saudara anak yang disayangi oleh ibu bapa atau ketuanya meninggalkan sesuatu tempat kerana sesuatu sebab negara-negara di sebelah barat tidak menyebelahi mana-mana pihak orang yang menjadi harapan dalam sesuatu pertandingan bahasa Malaysia yang tidak betul tatabahasanya orang yang banyak bercakap orang yang suka menghasut sesuatu yang dijadikan alat untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati tali persaudaraan yang jauh negara-negara di sebelah timur hasil kerja tangan seseorang berubah fikiran atau pendapat pergi ke sesuatu tempat untuk berehat enggan. malas pendiam atau tidak suka bercakap banyak orang yang malas bekerja tidak berlaku adil sukar untuk membuat keputusan degil dan sukar menerima nasihat patut membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan juga tidak jujur bertengkar. zalim. kejam anak tulisan yang buruk .

Peribahasa| 9 campur tangan cari jalan cepat tangan dalam tangan darah daging durian runtuh gaji buta gelap mata harga diri harga mati hati batu hidung tinggi hilang akal ikat perut iri hati isi hati jalan buntu kacang hantu kaki ayam kaki bangku kaki botol kecil hati kepala angin kepala batu kera sumbang khabar angin langkah kanan langkah seribu lidah bercabang lipas kudung lintah darat makan angin makan suap malu-malu kucing mandi peluh mati katak membabi buta turut serta atau mencampuri urusan orang lain berusaha atau berikhtiar melakukan sesuatu suka mencuri sudah pasti akan diperoleh anak kandung keuntungan yang diperoleh dengan tidak disangka-sangka mendapat gaji tanpa perlu bersusah payah atau bekerja bersungguh-sungguh hilang pertimbangan kerana terpengaruh oleh wang atau harta maruah atau kehormatan seseorang harga tetap yang tidak dapat ditawar lagi degil atau keras hati sombong atau tinggi diri tidak tahu apa-apa yang perlu dibuat. hilang pertimbangan diri menahan lapar kerana berjimat menyimpan perasaan dengki atau cemburu perasaan dalam hati tidak ada jalan penyelesaian orang yang jahat dan suka mengganggu orang lain tidak berkasut atau berselipar tidak berkebolehan bermain bola suka minum minuman keras berasa tersinggung atau merajuk perangai yang tidak menentu degil dan tidak mendengar nasihat orang yang tidak suka bergaul dengan orang lain berita yang belum tentu benarnya bernasib baik cepat-cepat lari kerana ketakutan kata-kata yang tidak dapat dipercayai cepat membuat kerja mengambil keuntungan berlebihan atas pinjaman yang diberikan bersiar-siar untuk berehat menerima rasuah berpura-pura malu di hadapan orang bekerja kuat mati dengan sia-sia melakukan sesuatu tanpa berfikir .

menipu memperlagakan seseorang untuk memecahbelahkan persahabatan sebagainya bersiar-siar untuk berehat memberi sepenuh perhatian dapat memikat atau mempengaruhi latihan untuk mengembangkan bakat tidak berasa malu kuat bercakap atau berbuat bising tidak dapat menyimpan rahsia suka berderma. menggelikan hati cuba memperdaya. tidak dapat mendengar bunyi yang kuat makanan atau minuman yang dihidangkan selepas makan nasi pertengkaran memberi layanan yang lebih kepada orang yang disukai perempuan yang suka menghabiskan harta benda lelaki tidak tahan terkena panas matahari ikhlas. meletak jawatan berusaha untuk melakukan sesuatu gembira memperhatikan sesuatu yang indah lucu. tidak kedekut terlalu marah hampir-hampir mati orang yang berpangkat tinggi pintar atau bijak kurang siuman bebal atau bodoh barangan yang tetap harganya meradang atau marah suka mencuri mendengar dengan teliti kurang jelas pendengarannya. jujur mengalami kekecewaan dan .Peribahasa| 10 membawa diri membuka jalan membuka tembelang memeras otak menarik diri mencari jalan mencuci mata mencuit hati mengabui mata mengadu domba mengambil angin mengambil berat mengambil hati mengasah bakat muka tembok mulut murai mulut tempayan murah hati naik angin nyawa-nyawa ikan orang atasan otak cair otak kering otak udang paku Belanda panas hati panjang tangan pasang telinga pekak badak pembasuh mulut perang mulut pilih kasih pisau cukur puteri lilin putih hati putih mata tahu menjaga diri memberi laluan kepada orang lain menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain terlalu kuat berfikir atau belajar tidak turut serta.

Contoh perumpamaan dan maksudnya adalah seperti yang berikut.htm) Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah.tripod. dan umpama. perumpamaan dimulai dengan kata bagai. ibarat. terlepas daripada sengsara Bagai melepaskan batuk di tangga membuat sesuatu kerja sambil lewa saja Bagai menatang minyak yang penuh mendidik anak dengan penuh belaian kasih sayang .com/tata/simpul. dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. ringkas. Perumpamaan penglihatan yang kurang jelas sukar membuat pilihan suka membuat kerja: menolong orang tergamak melakukan sesuatu kerja membuat tuduhan secara agak-agak atau tanpa usul periksa menyambut sesuatu dengan senang hati orang yang kedekut tidak mempunyai minat lagi tidak tahu malu tahan hati menerima kemarahan tajam pendengaran cepat marah atau meradang mudah memahami sesuatu tidur yang tidak nyenyak bercakap besar tanpa ilmu hasil usaha yang bersungguh-sungguh (Sumber: http://tatabahasabm. Perumpamaan Maksud Bagai aur dengan tebing tolong-menolong antara satu dengan yang lain Bagai bunyi cempedak jatuh bunyi jatuh yang kuat Bagai bulan dipagari bintang kecantikan gadis yang tiada bandingannya Bagai dihiris dengan sembilu perasaan yang sangat pedih Bagai duri dalam daging sesuatu hal yang tidak menyenangkan Bagai enau dalam belukar melepaskan hanya mementingkan diri sendiri pucuk masing-masing Bagai itik pulang petang berjalan lambat sekali Bagai isi dengan kuku persahabatan yang sangat erat Bagai kacang melupakan kulit orang yang tidak tahu mengenang budi Bagai kumbang putus tali amat cepat. Biasanya. seperti.Peribahasa| 11 rabun ayam rambang mata ringan tangan sampai hati serkap jarang tangan terbuka tangkai jering tawar hati tebal muka telinga kuali telinga lintah telinga nipis terang hati tidur-tidur ayam tin kosong titik peluh B). laksana.

selalu gelisah Seperti embun di hujung rumput kasih sayang yang tidak berkekalan Seperti gergaji dua mata/ Seperti talam seseorang yang mengambil kesempatan daripada dua muka pertelingkahan antara dua pihak Seperti harimau menyembunyikan menyembunyikan kelebihan yang ada pada dirinya kukunya Seperti hujan jatuh ke pasir/ Seperti memberi nasihat kepada orang tetapi tidak berkesan mencurahkan air ke daun keladi Seperti katak di bawah tempurung orang yang cetek pengetahuannya mengenai hal dunia luar Seperti kera kena belacan tidak suka duduk diam Seperti kera mendapat bunga seseorang yang tidak tahu menghargai pemberian orang lain Seperti kerbau dicucuk hidung seseorang yang lurus. menurut segala perintah orang lain tanpa usul periksa Seperti langit dengan bumi perbezaan yang amat ketara Seperti mengajar itik berenang mengajar seseorang yang arif atau pandai daripada kita Seperti pahat dengan penukul orang yang hanya bekerja apabila diperintah Seperti pungguk rindu akan bulan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin diperoleh Seperti rusa masuk ke kampung berasa hairan dan tercengang-cenggang apabila berada di tempat yang baru Seperti tikus jatuh di beras memperoleh kekayaan yang tidak disangka-sangka Seperti ular kena palu jalan atau barisan yang bengkang-bengkok . tidak cukup dengan apa-apa yang ada Seperti api dalam sekam dendam.Peribahasa| 12 Bagai mencencang air Bagai mural tercabut ekor Bagai si kudung mendapat cincin membuat pekerjaan yang sia-sia seseorang yang becok mulutnya orang yang tidak dapat merasai nikmat atau menggunakan kemudahan yang diperoleh Bagai pinang dibelah dua/ Seperti cincin pasangan yang sama padan dan sama cantik dengan permata Bagai tikus membaiki labu merosakkan lagi barang yang dibaikinya Seperti abu di atas tunggul/ Seperti telur kedudukan tidak tetap atau tidak terjamin di hujung tanduk Seperti anak ayam kehilangan ibu berpecah dan hilang tempat bergantung Seperti anjing dengan kucing adik-beradik yang suka bergaduh Seperti anjing dengan bayang-bayang orang yang tamak. perbuatan jahat yang tersembunyi Seperti ayam berak kapur muka pucat dan tidak bermaya Seperti bertih digoreng bunyi bising atau percakapan yang tidak berhenti-henti Seperti cacing kepanasan tidak diam atau tenang.

di situ ada jalan. sekali jatuh pun cukuplah susah. Gajah sama gajah berjuang. Percaya akan orang yang mengkhianati kita. diam ubi berisi. Jika tidak dipecahkan ruyung. pagar makan padi. lama-lama berhasil juga. Biar putih tulang. mati di tengah-tengah. Di mana ada kemahuan. Harapkan pagar. Kedua-dua pihak yang berkelahi sama-sama menanggung kerugian tidak kira siapa yang menang atau siapa yang kalah. rakyat yang menderita. Rela mengorbankan nyawa daripada menanggung malu.Peribahasa| 13 C). Kalau akhirnya jatuh ke tanah juga. ringan sama dijinjing. biar sampai jadi Bersabar melakukan kerja yang susah sehingga berjaya. kain. Sepandai-pandai tupai melompat. lama-lama jadi Sedikit demi sedikit. Susah memilih kerana kedua-dua pilihan sama penting. Sebagai contoh. Orang yang bercita-cita akan berusaha mencapainya. orang itu pandai melakukan jenayah. Genggam bara api. Berikut adalah beberapa contoh pepatah Melayu: Pepatah Melayu Maksudnya Ditelan mati emak. Sehari selembar benang. Orang yang pandai akan melakukan kesalahan sesekali. Guruh tak berbunyi. diam besi berkarat bermaksud orang yang pendiam tetapi berakal itu lebih baik daripada orang yang pendiam tetapi bodoh. Kedua-duanya hangus. jangan putih mata. menang jadi arang. diluahkan mati bapa. arang. Berat sama dipikul. manakan Kejayaan tidak akan datang begitu sahaja tanpa berusaha. tetapi pepatah mempunyai rangkaian perkataan berkeratkerat atau berpatah-patah. malang tak berbau. Pepatah Pepatah seakan-akan sama dengan bidalan. . Bekerjasama dan saling menolong. Kalah jadi abu. pelanduk Orang besar-besar berselisih. Kemalangan berlaku tanpa diketahui terlebih dahulu.

jika Janji mesti ditepati. berasa berani. Contoh: Bidalan dan Maknanya: Adat periuk berkerak. adat lesung berdedak [Jika ingin hidup mewah. Orang haus diberi air. Bidalan Bidalan ialah susunan kata-kata yang telah digunakan umum dalam masyarakat Melayu. jalan berturut [Melakukan sesuatu hendaklah menurut kebiasaan yang lazim] . Buang yang jahat. melakukan kejahatan. orang lapar diberi Mendapat sesuatu yang diingini. ambil yang jernih. ambil yang baik. teladan.schoolnet. orang itu semakin merendahkan diri. tunduk. semakin berisi semakin Semakin banyak wang/ilmu.Peribahasa| 14 dapat sagunya. budi Budi baik dikenang walaupun orangnya sudah mati. makin berisi makin tegak yang bermaksud semakin kaya semakin sombong. buat jahat Lakukan kerja yang baik biarlah ada batasnya tetapi jangan jangan sekali. nasi. manusia dipegang pada janjinya. Takut kerana salah. berani kerana benar. Buat baik berpada-pada. Berasa takut kerana melakukan kesalahan. dan pengajaran. mestilah berusaha] Alur bertempuh. Jika kerbau dipegang pada talinya.my/) D). Ikut resmi padi. Buang yang keruh. Hancur badan dikandung tanah. sebaliknya jika benar. Menunjukkan kesyukuran atas pemberian kepada kita. nyiru kami tadahkan. yang baik dikenang juga. Di dalam bidalan terkandung perbandingan. Kecil tapak tangan. Contoh bidalan seperti jangan bawa resmi jagung. (Sumber: http://www.

asalkan menang sorak [Tewas dalam perlawanan namun masih bercakap besar] . silap lidah jiwa hilang [Berhati-hati apabila bercakap tentang hal orang lain] Bercakap siang pandang-pandang. hendaklah dikaji dahulu dan lakukannya sampal selesai] Biar alah sabung. berkata dengan yang pandai [Lebih baik bekerja di bawah pimpinan ketua yang berpengalaman] Belum duduk sudah berlunjur [Belum memperoleh sesuatu yang dihajati tetapi sudah berasa gembira] Berbuat di alang. berjalan dengan yang tua. berjalan supaya sampai [Kalau membuat kerja.Peribahasa| 15 Batu yang selalu bergolek dalam sungai itu tiada dihinggapi lumut [Seseorang yang sering bertukar-tukar kerja sukar hendak mencapai kemajuan] Belayar bernakhoda. yang senang dibuat kemudian] Bersihkan halaman sendiri dulu. bercakap malam dengar-dengar [Perlu berhati-hati apabila memperkatakan sesuatu] Berfikir sebelum berkata. belayar di luar musim [Melakukan sesuatu bukan pada masa yang sesuai] Bercakap memandang-mandang. berunding sebelum dibuat [Berfikir baik-baik dahulu kemudian baru bertindak] Berjagung-jagung dahulu sementara menantikan padi masak [Membuat kerja sambilan sementara mendapat pekerjaan yang tetap] Berkaul pada keramat [Meminta sesuatu hendaklah kena pada tempatnya] Berpahit-pahit dahulu supaya manis kemudian [Membuat kerja yang susah dahulu. baru bersihkan halaman orang [Membetulkan kesalahan sendiri dahulu sebelum betulkan kesalahan orang lain] Bertanjak baharu tinjau [Membuat kerja mengikut aturan] Bertanya supaya tahu.

Peribahasa| 16 Biar buruk kain dipakai. jangan mati seperti tuma [Biar mati kerana membuat kebaikan danipada mati kerana membuat kejahatan] Biar pecah di perut. jangan dipagut ikan kecil (Biar kalah kepada orang yang kuat daripada kalah kepada orang yang lemah] Biar genting. jangan tumpah [Biar rugi sedikit jangan rugi banyak] Buang yang keruh. jangan mati kena tendang [Biar mati mempertahankan kehormatan daripada mati dalam kehinaan] Biar mati seperti kutu. jangan tertiarap [Biar rugi sedikit danipada rugi banyak] Biar titik. jangan berkelahi kemudian [Berfikir baik-baik supaya tidak menyesal] Biar ditelan buaya. jangan pecah di mulut [Menyimpan rahsia] Biar penat badan. jangan putus [Biar rugi sedikit daripada rugi banyak] Biar jatuh terletak. asalkan pandai mengambil hati [Biar miskin asalkan berbudi bahasa dan berhati mulia] Biar berkelahi dulu. asalkan hati suka [Seronok membuat sesuatu kerja walaupun kerja itu susah] Biar putih tulang jangan putih mata [Sanggup mati daripada menyerah kalah] Biar senget. ambil yang jernih [Melupakan perkara yang tidak baik dan mengingati perkara yang baik sahaja] . jangan luka di belakang [Biar kalah selepas berlawan daripada kalah kerana melarikan diri] Biar mati anak jangan mati adat [Pegangan adat yang kuat sehingga sanggup anak menjadi korban] Biar mati di mata pedang. jangan jatuh terhempas [Berhenti bekerja dengan kemahuan sendiri adalah lebih baik daripada dipecat] Biar lambat asalkan selamat [Membuat sesuatu kerja biarlah cermat dan berhati-hati] 501 Biar luka di dada.

Peribahasa| 17

Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali [Berbuat baik biarlah sekadarnya tetapi perbuatan jahat jangan sekali-kali dicuba] Buruk dibuang dengan rundingan, baik ditarik dengan muafakat [Sesuatu masalah dapat diatasi jika pihak-pihakyangterlibat bersedia untuk berunding] Cermat masa banyak, jimat masa sedikit [Selalu berhati-hati dalam membelanjakan (menggunakan) sesuatu] Cicir dipungut, hilang dicari [jangan melakukan pembaziran] Dalam berselam, cetek bertimba [Sesuaikan sesuatu dengan keadaan] Daripada bersahabat dengan orang bebal, lebih baik berseteru dengan orang berakal [Bermusuh dengan orang pandai lebih elok daripada berkawan dengan orang yang bodoh] Daripada cempedak baiklah nangka [Lebih baik ada daripada tiada langsung] Daripada hidup bergelumang tahi, baik mati bertimbun bunga [Daripada hidup menanggung dosa, lebih baik mati meninggalkan nama yang baik] Daripada hidup bercermin bangkai, Iebih balk mati berkalang tanah [Lebih baik mati danipada hidup menanggung malu dan kehinaan] Duduk seorang bersempit-sempit, duduk banyak berlapang-lapang [Pendapat ramai lebih baik daripada pendapat individu] Elok bahasa kan bakal hidup, elok budi kan bakal mati [jika tutur katanya elok, seseorang itu akan disayang semasa ia hidup, jika budinya banyak, seseorang itu akan dikenang walaupun ia telah mati] Elok lenggang di tempat data [Bergembira haruslah pada tempat atau waktu yang sepatutnya] Gading pada gajah yang sudah keluar itu bolehkah dimasukkan pula? [Sesuatu yang telah dilakukan tidak dapat ditarik semula]

Peribahasa| 18

Genggam bara api biar sampa jadi arang [Apabila melakukan sesuatu pekerjaan yang susah, kita hendaklah bersabar dan menyempurnakan pekenjaan itu sehingga benjaya] Habis akal, baru tawakal [Sesudah habis segala khtiar barulah berserah kepada Tuhan] Habis alur maka beralu-alu [Jika persetujuan tidak dapat dicapal melalui rundingan, barulah gunakan paksaan] Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga [Budi baik seseorang tidakakan dilupakan walaupun orang itu sudah meninggal dunia] Hempas tulang berisi perut [Hidup akan senang jika rajin bekerja] Hendak belajar berenang dapatkan itik, hendak belajar memanjat dapatkan tupai [Hendak mempelajari sesuatu bidang, belajarlah dengan orang yang mahir dalam bidang itu] Hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa [Berbuat baik semasa masih hidup untuk diri sendiri dan masyarakat] Hilang geli kerana geletek [Sesuatu yang sudah biasa tidak berbekas kepada kita] Hujan tidak sekali jatuh, simpai tidak sekali erat [Sesetengah pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan sekali gus] Ingat sebelum kena, jimat (hemat) sebelum habis [Perlu berwaspada setiap masa supaya tidak terpedaya dan habis harta] Jalan di tepi-tepi, benang arang orang jangan dipijak [Kita hendaklah bersopan santun apabila berada di negara asing] Jalan peliharakan kaki, berkata peliharakan lidah [Berhati-hati dalam semua perkara] Jangan bagai orang patah selera, banyak makan [Pura-pura tidak mahu tetapi dalam hati sangat suka]

Peribahasa| 19

Jangan bawa resmi jagung, semakin berisi semakin tegak [angan sombong apabi ia mendapat sesuatu kelebihan] Jangan berebutkan tembikar pecah [Jangan berkelahi kerana berebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya] Jangan bermain di air keruh [Jangan ditiru perbuatan yang buruk] Jangan buat kerbau tanduk panjang [Jangan campuri urusan oràng lain] Jangan dibangunkan kucing tidur [Jangan diganggu musuh yang tidak berbuat apa-apa] Jangan dibiarkan sampai naik ke mata [Sesuatu perkara yang tidak balk jangan dibiarkan sampal melampaul batas] Jangan didengarkan siul ular [Kita harus tetap awas dan jangan pedulikan tipu muslihat musuh] Jangan difikir air pasang sahaja [Jangan harapkan nasib akan sentiasa baik]

Jangan difikir bengkok tebu, bengkok pula manisnya [Jangan disangka bahawa idea yang dikemukakan oleh orang yang jahat itu tidak baik] Jangan dilepaskan tangan kanan, sebelum tangan kiri berpegang [Jangan dilepaskan kerja yang ada sebelum mendapat kerja yang baru] Jangan diperlelarkan timba ke perigi, kalau tak putus, genting [Perbuatan yang tidak baik (jahat) jangan dibiasakan] Jangan ditentang matahari condong, takut terturut jalan tak berintis [Jangan buat orang yang berkuasa marah kerana kita yang akan menanggung padahnya kelak] Jangan lemparkan pancing tiada berumpan [Sia-sia mengharapkan sesuatu kalau tidak cukup syarat] Jangan mengukur baju orang di badan sendiri [Kita tidak boleh menyamakan kedudukan orang lain dengan kedudukan diri sendiri] Jangan puntung berasap jua

Peribahasa| 20

[Perselisihan (perkara) yang sudah selesai, Jangan diungkit-ungkitkan lagi] Jangan tercirit di periuk [Jangan berbuat angkara di tempat kita menumpang] Jika hendak beranak, ikutlah kata bidan [Mendengar nasihat pakar] Jika takut kamu dibenci orang, jangan kamu memerintah [Jika menjadi ketua, akan ada orang yang membenci kita] Jikalau menampi, jangan tumpah padinya [Berhati-hati apabila memilih sesuatu supaya tidak terbuang apa-apa yang baik atau berguna] Jikalau tidak dapat dibaiki, janganlah dipecahkan [Perkara yang tidak dapat kita selesaikan, janganlah kita kusutkan]

E).

Perbilangan

Perbilangan adat, banyak pengertian yang ditafsirkan, antaranya teromba, undang-undang yang tetap dan kata-kata adat. Menurut Aripin Said (1996), perbilangan adat adalah sebagai gundalan adat, iaitu ikatan puisi yang menyatakan adat lembaga atau asal usul adat lembaga khususnya terdapat dalam kalangan mereka yang memakai Adat Pepatih. Secara ringkasnya, perbilangan adat merupakan susunan adat dalam bentuk puisi (puisi adat) yang mencerita dan menerangkan sesuatu dan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau (adat/peraturan). Perbilangan adat ini berasal dan berkembang di daerah Minangkabau dan Palembang yang dikenali sebagai „Adat Minangkabau‟. Di Malaysia, perbilangan adat ini, banyak diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan, iaitu dipergunakan dalam Adat Pepatih. Seperti puisi lain, perbilangan adat diperturunkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke satu generasi. Menurut Alwi Salim (1983), perbilangan adat ini diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui ketua-ketua adat lembaga yang disebut „Buapak‟. Walaupun begitu perbilangan adat ini mengalami perubahan dan kesesuaian mengikut keadaan dan zaman, seperti pada zaman kedatangan Islam, perbilangan adat mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam seperti yang dibuktikan oleh perbilangan ini: Adat bersendi hukum Hukum bersendi Kitabullah Kuat adat, tak gaduhkan hukum Kuat hukum, tak gaduhkan adat

242) Manakala Abdullah Siddik. muafakat Ikut adat muafakat. menyebut perbilangan adat sebagai „peribahasa adat‟. Nor (1991). antaranya: Kelebihan nabi dengan mukjizat Kelebihan umat dengan muafakat Bulat air kerana pembetung Bulat manusia dengan muafakat Air melurut dengan bandaraya Benar melurut dengan muafakatnya. pantun dan lain-lain bentuk puisi dalam penyampaiannya. iaitu menggunakan gurindam. makna yang kemas dan mendalam”. Namun ia tetap mempunyai susunan. syair. antara lain. misalnya pantun. dinyatakan seperti berikut: Raja menobat di dalam alam Penghulu menobat di dalam luak Lembaga menobat di dalam lingkungannya Orang banyak menobat di dalam teratak. peribahasa dan lain-lain 3.Peribahasa| 21 Ikut hukum. Perbilangan adat . Perbilangan adat juga mempunyai fungsi kepada masyarakatnya. Terdapat sisipan berbagai puisi yang lain.110) Manakala Siti Hawa Haji Salleh (1987). Perbilangan adat ini berbentuk bebas. Beliau juga memberi contoh-contoh perbilangan adat untuk genre puisi yang digolongkan sebagai „gurindam‟. telah menyimpulkan ciri-ciri yang terdapat dalam perbilangan adat. rima atau jumlah perkataan dalam satu baris 2. menyatakan perbilangan adat sejenis puisi yang tidak tertentu bentuknya (sama seperti gurindam dan seloka). adat istiadat yang diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat. Berdasarkan perbilangan di atas. Manakala Mohd Yusof Md. (Abdullah Siddik 1975. fungsi dan tugas setiap ahli masyarakat. Puisi bebas yang tidak tentu jumlah baris. Isinya memuat hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang. Walaupun terdapat penyesuaian tetapi ciri-ciri masih dipertahankan. rangkap. Menurut Za‟ba yang dipetik oleh Aripin Said (1996): “perbilangan adat merupakan puisi melarat yang tidak tetap timbangan suku kata dan rimanya. adalah: 1. antaranya ialah untuk membicarakan susun lapis pemerintahan. hubungan keluarga. dapat dikatakan perbilangan tersebut telah mengalami ciri-ciri keislaman. (Za‟ba 1962. gurindam.

perkahwinan. antaranya ialah: 1. 6. Terdapat berbagai jenis perbilangan adat yang berasaskan sistem sosial Minangkabau. mengenai pembahagian harta dan syarat pembahagian harta dan hak. pembahagian harta dan sebarang majlis keramaian. iaitu dari peringkat rendah kepada peringkat tertinggi. 5. digunakan dalam menguruskan undang-undang jenayah atau hukum pidana adat yang menyatakan jenis-jenis kesalahan. 4. 3. ialah: 1.Peribahasa| 22 juga untuk menyatakan bahawa setiap orang berguna dalam satu-satu masyarakat. Konsep pemerintahan. iaitu susunan kata-kata khas untuk istiadat tertentu seperti pelantikan Penghulu.dipersetujui bersama Mengekalkan satu norma tertentu dalam masyarakat Menggambarkan corak dan pola hidup bermasyarakat. iaitu menyatakan asal-usul adat dan alam Minangkabau. 3. menurut Mohd Taib Osman (1975). 2. Undang-undang. antaranya: 1. Segalanya terjalin ke dalam satu sistem intelek yang menjadi asas kepada seluruh adat Minangkabau. Menggambarkan pola pemikiran masyakat (kepandaian/kebijaksanaan). meminang. Di bawa oleh dua Datuk bersaudara iaitu Datuk Temenggung dan Datuk Pepatih Nan Sebatang. 2. dalam konsep ini perbilangan adat menyatakan dengan jelas susunan pemerintahan adalah mengikut peringkat-peringkat berikut. kedatangan “bangau putih” iaitu orang Minangkabau yang me rantau ke Negeri Sembilan dan perhubungan mereka dengan “gagak hitam” iaitu orang asli Negeri Sembilan. Berkisarkan tentang konsep dan aspek yang diketengahkan dalam perbilangan adat dinyatakan oleh Alwi Salim (1983). 4. Adat ini juga disebut “teromba”‟ iaitu lagu asal usul. jenis bukti dan hukuman dan juga undang-undang sivil. Falsafah. sebahagian besar perbilangan adat termasuk dalam kategori falsafah. Memberi panduan/pendidikan Membentuk /membina masyarakat yang harmoni Satu cara kawalan sosial . Kesimpulannya fungsi perbilangan adat terhadap masyarakatnya. Metos dan lagenda. Ini digambarkan dalam: Raja menobat di dalam alam Penghulu menobat di dalam luak Lembaga menobat di dalam lingkungannya Ibu bapa menobat pada anak buahnya Orang banyak menobat di dalam terataknya . Kata-kata istiadat. Ini kerana katakata falsafah ini disisipkan ke jenis lain.

memapas Yang membunuh membangunkan Yang menjual. tanggungjawab. Aspek sosial. pegangan dan juga perpaduan. pedoman. Aspek ekonomi. perbilangan adat ini tidak didasarkan kepada pembalasan tetapi didasarkan kepada pemulihan (restitution). diperturunkan perbilangan ini: Yang buta penghembus lesung Yang pekak pelepas bedil Yang lumpuh penghuni rumah Yang kuat pembawa beban Yang bingung disuruh-suruh Yang cerdik lawan berunding 5. perkahwinan. memberi balas 3. banyak menjurus kepada adat berumah tangga. didengarkan perbilangan ini: Majlis di tepi air Mendesa di perut kenyang 4. Kata hikmat dijadikan pedoman hidup dan percakapan umum. perbilangan adat dapat dikatakan sebagai bentuk puisi klasik yang juga intim dengan kehidupan masyarakat Melayu lama. Ia merangkumi pemilihan ketua dalam masyarakat. Ini untuk menunjukkan bahawa masyarakat mempunyai taraf yang sama dan mesti dimuliakan. F). Mengikut Adat Perpatih harta pusaka diperturunkan kepada anak perempuan sahaja dan tanah pusaka tidak dibenarkan dijual atau digadai. Aspek adat istiadat. 6. Sistem kewarisan. masyarakat Adat Pepatih melahirkan perbilangan ini adalah mengikut susunan unilateral-matrilineal. utamakan nisab sebelah ibu. iaitu dari pertunangan. Diperturunkan kata-kata ini: Yang mencincang. kata-kata perbilangan disusun indah dan menunjukkan bahawa kehidupan memerlukan ekonomi yang teguh. penceraian sehingga kepada pembahagian harta. hak. Sehingga kini perbilangan adat ini masih digunakan oleh kelompok masyarakat yang mengamalkan tatacara Adat Perpatih. Kata Hikmat Kata hikmat merujuk kepada kata-kata punjangga. Bentuknya ringkas tetapi mempunyai maksud yang benar dan . dalam sistem ini perbilangan adat digunakan untuk pembahagian harta pusaka. Konsep keadilan. Sebagai kesimpulannya. ulama atau orang bijak pandai. Yang mana Buapak dan Datuk Lembaga bertindak sebagai pemegang kuasa.Peribahasa| 23 2.

jelas bahawa pembelajaran dan penghayatan peribahasa bertujuan meningkatkan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid. Za‟ba juga menyebut tentang kategori yang sama sebagai lidah pendeta yang didefinisikan sebagai perkataan yang bijak. Dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat.2 Bina peta minda untuk memudahkan anda membezakan antara jenis-jenis peribahasa. “bersatu teguh bercerai roboh”. peribahasa mempunyai kedudukan yang sama penting dengan aspek lain.… dan hendaklah diajarkan dalam konteks. ” Dalam hal ini. pandang apa yang ia kata”. AKTIVITI 8. Hal ini kerana peribahasa berupaya untuk berkembang dan relevan dengan bahasa tersebut secara keseluruhannya. kata hikmat atau kata pujangga ialah perkataan orang bijak pandai yang mengandungi pengertian yang tinggi. Mengikut Kamus Dewan. Pemilihan peribahasa… hendaklah mengutamakan falsafah. halaman xiv dinyatakan bahawa : “ Peribahasa…perlu diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. . Ini bermaksud ungkapan yang berupa nasihat. pendek. sedap. “maju bangsa maju negara” dan sebagainya. 8. Contoh yang lain juga seperti “ jangan pandang orang yang berkata.Peribahasa| 24 dalam. perkara v. Kemahiran berbahasa ini pula akan diteliti dalam konteks kebolehan murid menggunakan peribahasa dalam aktiviti seharian dan penulisan. panduan dan peringatan serta dijadikan pedoman hidup. “kita mesti menanti waktu. Hasil penulisan tentunya akan menjadi lebih indah dan bermutu sekiranya dimuatkan dengan peribahasa yang tepat dan sesuai. benar dan berisi. waktu tidak menanti kita” dan sebagainya. keperibadian dan nilai murn i masyarakat Malaysia.3 Peribahasa dalam Pendidikan Dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek Bahasa Melayu khasnya di sekolah. dalam bahagian Sistem Bahasa. contohnya “bahasa menunjukkan bangsa”.

Guru memberikan penjelasan mengenai maksud peribahasa. iaitu guru bertindak sebagai fasilitator. peribahasa yang tepat bagi remaja yang berkumba haram seperti yang digambarkan dalam petikan tadi ialah menempah maut. beberapa halangan perlu dihadapi semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Guru dicadangkan agar memilih peribahasa yang mudah dan biasa digunakan dalam masyarakat. Bagi mencapai tujuan ini. Berikut merupakan contoh pengajaran peribahasa menggunakan konteks situasi. Peribahasa tersebut sebenarnya lebih sesuai bagi menyatakan perajurit negara yang berjuang mempertahankan tanah air atau pengorbanan yang suci dan bermakna. murid perlu diajar mengenai ciri dan penggunaan peribahasa secara mudah dan tepat. mereka harus dirangsang agar menggunakan peribahasa dalam pelbagai situasi. murid diajar menghayati peribahasa berdasarkan konteks dan situasi. murid tidak seharusnya digalakkan menghafal sesuatu peribahasa seperti yang lazim dilakukan sebelum ini. Ini kerana. Namun begitu. Selain jumlah dan jenisnya yang banyak. . sebagai jalan penyelesaian adalah dicadangkan agar pengajaran peribahasa di dalam bilik darjah menggunakan pendekatan kontekstual. Antaranya ialah kesukaran murid untuk mengingat sesuatu peribahasa ekoran sifat yang mempunyai pelbagai makna. Dengan strategi pengajaran berdasarkan konteks ini. perbuatan yang dilakukan adalah tidak bermoral. manakala murid begitu pasif sebagai penerima maklumat. Guru juga harus mengetahui maksud dan pengertian serta penggunaan peribahasa yang diajar kepada murid. guru perlu bijak memilih peribahasa yang akan diajar. Dengan cara ini. Justeru itu. pengamatan perlu dilakukan mengenai hubungan antara perkara yang dibandingkan. pengajaran berpusatkan guru turut menyebabkan pengajaran peribahasa tidak begitu berkesan. Menerusi pendekatan ini. Akibatnya murid akan berusaha menghafal peribahasa yang diberikan dan tidak menghayatinya sehingga mereka menganggap peribahasa adalah sesuatu yang sukar untuk dipelajari. Sebaliknya. Justeru itu.Peribahasa| 25 Sehubungan itu. Selain itu. “…Remaja di kawasan perumahan itu sanggup menggadai nyawa untuk berlumba haram walaupun telah diberi amaran beberapa kali oleh pihak polis” Jelas sekali peribahasa menggadai nyawa di atas diungkapkan dalam bentuk yang tidak tepat. sifat peribahasa yang hanya sesuai untuk keadaan tertentu telah menyebabkan minat dan kecenderungan untuk mempelajarinya menurun. diikuti dengan menyimpul makna yang simbolik dan terakhir dengan membuat penilaian terhadap ketepatan peribahasa berdasarkan konteks dan situasinya.

Ayat contoh ini disediakan dalam susunan tatabahasa yang mudah bagi para pelajar memahami penggunaannya. Peribahasa tidak wajar dipaksakan ke dalam konteks. dan sebagainya. KATA KUNCI 1.Peribahasa| 26 Peribahasa yang digunakan dalam karangan dan juga pertuturan sebenarnya bukanlah untuk keperluan makna. Perbilangan 7. Dengan kata lain. Pemaksaan akan menyebabkan karangan atau pertuturan itu tidak menarik. bagaimanapun bagi guru yang kesuntukan masa. Karangan dan pertuturan akan lebih menarik jika peribahasa adalah unsur gaya dalam pertuturan dan penulisan. RUMUSAN Penggunaan peribahasa dalam pengajaran bahasa Melayu sangat bergantung pada daya kreativiti seseorang guru. kemahiran tatabahasa. 3. Peribahasa boleh diaplikasikan dalam pelbagai kemahiran bahasa seperti penulisan karangan. untuk menggunakan peribahasa dengan baik. Guru yang kreatif boleh membina sendiri bahan bantu mengajar ini. Peribahasa Perumpamaan Pepatah Bidalan 5. 4. kemasyarakatan. Peribahasa ini bertujuan untuk membantu para pelajar membuat pengertian yang tepat tentang sesuatu peribahasa supaya penggunaannya sesuai dengan konteks ayat atau karangan begitu juga penggunaanya dalam kehidupan seharian. terdapat cd/DVD yang dijual di pasaran berkaitan peribahasa yang sesuai digunakan khususnya di peringkat sekolah rendah. Sesebuah karangan dapat difahami tanpa menggunakan peribahasa. teka-teki atau kuiz. 2. Kata Hikmat . pemaksaan peribahasa dalam sesebuah karangan akan menyebabkan tujuan penggunaannya tidak tercapai. Seseorang guru yang kreatif melihat peribahasa sebagai salah satu bahan pengajaran yang banyak mempunyai unsur-unsur pengajaran. kemahiran berfikir dan sebagainya. Simpulan Bahasa 6. seseorang hendaklah betul-betul memahami peribahasa itu dan mengetahu tempat dan ketikanya peribahasa itu diperlukan. Penggunaan peribahasa bertujuan untuk memperindah bahasa dan untuk menimbulkan daya tarikan atau kesan-kesan lain. kemahiran lisan atau bercerita. Tiap-tiap peribahasa diberikan erti dan juga ayat contoh. Malah. pemahaman.

Singapura: Malaysia Publishing Limited.upsi.edu. Pada pendapat anda. 3.tutor. 1964.my/stpm/peribahasa/peribahasa.htm http://ms. adakah peribahasa masih relevan dalam kehidupan moden hari ini? 2.com/ http://www.com. Abdullah Hassan. http://blog.wikipedia. 2010.Peribahasa| 27 PENILAIAN KENDIRI 1. bagaimanakah caranya? RUJUKAN A.org/wiki/Peribahasa . Pada pandangan anda. Bagaimakah peribahasa dapat meningkatkan keperibadian seseorang? Fikirkan. Peribahasa dapat dijadikan sebagai bahan P&P Bahasa Melayu.my/AbdullahHassan/ http://peribahasamelayu. Kadir Ahmad. Peribahasa. Pantun Berkait.

anda diharapkan dapat: 1. menjelaskan jenis-jenis dan alat wacana. ekspresi idea-idea atau gagasan-gagasan.0 PENGENALAN Wacana merupakan sebuah kesatuan lengkap melebihi batas-batas ayat. 4. Ini kerana. dan menghuraikan jenis dan ciri-ciri laras bahasa. 2. terkandung koheren dan kohesi di samping kewujudan penanda-penanda wacana tertentu bagi menghasilkan sesebuah penulisan yang lengkap. Dalam bidang penulisan. wacana dianggap dapat memenuhi sesebuah ciri penulisan yang lengkap. 9. ceramah. keseluruhan tutur yang .Wacana dan Laras Bahasa| 1 UNIT 9 WACANA DAN LARAS BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. percakapan. Tuntasnya. terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan -Risalah tulisan. wacana menyediakan kesemua ciri yang melengkapi bagi sesebuah penulisan. (1983) wacana bermaksud: -Hubungan fikiran dengan kata-kata. atau percakapan -Hubungan secara umum. 3. kuliah. menjelaskan perbezaan koheren dan kohesi. pertuturan. Di dalam wacana. khutbah KAMUS DEWAN EDISI BARU (1993). menjelaskan ciri-ciri wacana. disertasi formal. 9.1 Definisi Wacana Menurut KAMUS WEBSTER. menjelaskan definisi wacana. kewujudan wacana menentukan kelangsungan sesebuah penulisan yang baik dan bermutu. 5.Keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasa merupakan suatu kesatuan . menjelaskan wacana bererti: -Ucapan.

Terlengkap / terbesar / tertinggi kedudukannya 3. Rasa kohesi (kesepaduan) 7. dialog. Teratur / tersusun rapi / rasa koheren (kepautan) 5. ceraian. buku. paragraf. bab. Satuan bahasa 2. HARIMURTI KRIDALAKSANA: Wacana ialah satuan bahasa terlengkap. HENRY GUNTUR TARIGAN: Wacana ialah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yangg mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. dalam hierarki tatabahasa merupakan satuan tatabahasa tertinggi atau terbesar. Kesimpulan daripada takrifan-takrifan di atas terdapat lapan unsur penting wacana . iaitu: 1. Dalam bentuk lisan / tulisan 8. Secara ringkas. perenggan. . wacana merupakan unit-unit linguistik yang lebih besar daripada ayat atau klausa. Dengan kata lain. ayat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. novel. ensiklopedia. buku. siri buku (cerita) dan sebagainya. MICHAEL: Wacana merupakan kesatuan bahasa yang lebih besar daripada ayat atau klausa. seperti ertukaran-pertukaran percakapan atau teks-teks tertulis. yang disebut teks bagi wacana adalah ayat bagi ujaran. ASMAH HAJI OMAR: Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. Mengatasi ayat / klausa 4. dan sebagainya). CARLSON: Wacana ialah rentetan ujaran yang berkesinambungan dan gramatis serta tersusun rapi. cerpen. cerita.Wacana dan Laras Bahasa| 2 STUBBS. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. Mempunyai permulaan dan penutup AKTIVITI 9. Berkesinambungan 6. sejumlah ayat.1 Sila berbincang dengan rakan . yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat.

Bermaklumat: tiap-tiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang tidak terdapat dalam ayat sebelumnya. Takrifan wacana dalam penghasilan sesebuah penulisan. puisi dan dramai . AKTIVITI 9. penggunaan dialek. penulis dengan pembaca. mempunyai kohesi (kesepaduan): ketepatan seluruh isi-isi yang dikemukakan fokus kepada tajuk atau isu yang diketengahkan. 5. Berdasarkan media penyampaian: wacana lisan dan tulisan 2. mempunyai tujuan bagi menentukan jenis wacana. 2. Mempunyai andaian dan inferens: inferens memberikan maklumat baru kepada andaian. 3. 9. perenggan dengan perenggan lain dan isi dengan isi yang lain. 6. 2.Wacana dan Laras Bahasa| 3 1. Mempunyai koheren (pertautan: ayat dengan ayat. ayat.2 Ciri-ciri Wacana : 1.penggunaan ayat. 4. Ciri-ciri wacana yang paling dominan dalam melakari penulisan yang baik. Berlandaskan hubungan: penutur dengan pendengar. Berdasarkan bentuk: wacana prosa. 9. 7.3 Jenis-jenis Wacana 1. Berdasarkan pengungkapan: wacana langsung dan tidak langsung 3. Mempunyai gaya: bersahaja atau tidak bersahaja. Diterima khalayak/audiens: penerimaan tinggi jika pembaca atau pendengar memahami sepenuhnya wacana itu dan mempunyai tujuan yang sama. Mesti memasukkan maklumat yang tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat yang ada dalam ayat sebelumnya.2 Buat perbincangan berikut: 1. mempengaruhi pemilihan laras bahasa. Kepentingan wacana dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 9. rasmi atau tidak rasmi. 8.

yang boleh difahami oleh pembaca dan pendengar tanpa sebarang keraguanpun.3 1. Jika ayat tersebut ingin ditujukan kepada kedua-duanya seharusnyalah perkataan dia digantikan dengan perkataan mereka. Oleh itu dapatlah disimpulkan bahawa wacana itu tidak koherens. Alat-alat gramatikal yang dapat digunakan untuk membuat sebuah wacana menjadi kohesif antaranya ialah: Pertama penghubung ialah alat untuk menghubungkan bahagian-bahagian ayat atau menghubungkan perenggan dengan perenggan yang lain. . Ini bererti wacana dibentuk dari ayat atau ayat-ayat yang memenuhi syarat gramatikal. gagasan. Adakah ia satu hubungan penambahan. Dia ingin membeli Kamus Dewan yang terbaharu. fikiran atau idea yang utuh. Dengan itu penggunaan kata hubung ini menjadi ayat lebih eksplisit dan menjadi jelas jika dibandingkan dengan ayat tanpa kata hubung seperti ayat: Suami sakit. baik yang berupa aspek gramatikal maupun yang berupa aspek semantik atau gabungan kedua-dua itu sekali. Hubungan akan menjadi jelas sekiranya diberi kata penghubung dan menjadi wacana seperti berikut. sebab dan akibat atau hubungan kewaktuan. terdapat konsep.ia dapat digunakan dengan pelbagai alat wacana. akan terciptalah kekohesian iaitu isi wacana yang benar. Contohnya: i) ii) Suami sakit dan isteri meninggal dunia. Contohnya: Fadil dan Nizam pergi ke kedai buku. Apabila wacana itu kohesif. sama ada Fadil atau Nizam yang ingin membeli kamus tersebut atau perkataan dia itu merujuk kepada kedua-duanya sekali. Suami sakit kerana isteri meninggal dunia. AKTIVITI 9. 9. Ulas tentang cara menjadikan sesebuah penulisan yang lengkap berdasarkan jenis-jenis wacana. serta syarat kewacanaannya yang lain. Untuk mendapatkan wacana yang kohesif dan koherens. Pensyaratannya akan dapat dipenuhi sekiranya wacana itu sudah terbina yang disebut kekohesian. iaitu adanya keserasian hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam wacana tersebut. Isteri meninggal dunia. hubungan antara ayat pertama dan yang kedua tidak jelas. Sebagai satuan bahasa yang lengkap. Pada wacana ini.4 Alat Wacana Sesuatu wacana akan disebut baik sekiranya wacana itu kohesif dan koherens. Wacana itu tidak kohesif kerana kata ganti nama diri dia tidak jelas untuk menunjukkan kepada siapa.Wacana dan Laras Bahasa| 4 Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hirarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar.

Awan tebal menutupi langit. menggunakan kata hubung pertentangan pada ayat yang kedua yang terdapat di dalam wacana itu. kerana tidak diulang bahagian yang sama. kerana terlalu banyak menggunakan kata. Dengan ellipsis. Yang di hujung sana namanya Nizam berasal dari Kuala Lumpur.5 PENANDA PENGHUBUNG Selain dari keupayaan gramatikal. dan penghilangan itu sendiri menjadi alat penghubung dalam wacana tersebut.Wacana dan Laras Bahasa| 5 iii) iv) Suami sakit. dan kelihatan tidak ada perhubungan antara ayat yang satu dengan yang lain. Itu tanda hari nak hujan. kalimat yang sama tidak perlu diulang. nya. Contohnya Semalam hari hujan dengan lebat sekali. Kedua. Suami sakit. AKTIVITI 9. Tanpa ellipsis wacana tersebut kelihatan tidak efektif. iaitu menghilangkan beberapa bahagian tertentu yang sama yang terdapat ayat yang lain. wacana itu kelihatan lebih efektif. itu sebagai rujukan anafora. sedangkan isteri meninggal dunia. Ketiga. Mereka tenang untuk menjawab soalan peperiksaan. Contohnya i) ii) iii) iv) Pelajar-pelajar tingkatan lima mula memasuki dewan peperiksaan. Melainkan digantikan dengan kata ganti diri itu. Dengan menggunakan kata ganti diri sebagai rujukan anafora.ini. Hari ini cerah pula. kata yang menggunakan kata ganti diri dia. Dengan itu ayat-ayat itu saling berhubungan. Dengan itu. Contohnya: Kawan saya berbaju biru itu namanya Fadil. Beberapa orang cuba untuk menyelamatkannya. Fadil lemas di sungai.4 1. 9. mereka. Antaranya: Pertama. Dan yang gadis itu bernama Nora berasal dari Pulau Pinang. Tunjukkan bagaimana alat wacana dapat menjelaskan kekaburan yang berlaku dalam sesebuah penulisan. sesebuah wacana yang kohesif dan koheren dapat juga dibuat dengan bantuan pelbagai aspek semantik. menggunakan ellipsis. Oleh sebab itu isteri meninggal dunia. . Setiap ayat tersebut berdiri dengan sendirinya. dia berasal dari Perak.

Kebakaran sering terjadi di Kuala Lumpur.Wacana dan Laras Bahasa| 6 Kedua. menggunakan hubungan rujukan yang sama pada ayat atau pada dua ayat dalam satu wacana. Keenam. Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. Wajarlah jika ia gagal dalam peperiksaan. seperti seminggu tidak makan. Ketiga. Klausa seterusnya membentuk ayat.Ia tidak mengira waktu sama ada siang atau HIERARKI SATUAN WACANA WACANA AYAT KLAUSA FRASA KATA MORFEM FONEM Berdasarkan rajah di atas. menggunakan hubungan sebab-akibat. Contohnya Lapar sungguh lagaknya. Dia tidak mahu terjadi seperti dirinya. Retorik menjadi komponen yang penting bagi wacana. menggunakan hubungan antara ayat antara kedua-dua ayat tersebut. menggunakan hubungan generik-spesifik atau spesifik generik contohnya Kerajaan telah cuba untuk menambah bilangan kenderaan awam dan sedaya upaya mengurangkan jumlah bilangan kenderaan peribadi. menggunakan hubungan tujuan di dalam isi sesebuah wacana. contohnya Dia malas. Dengan itu fonem akan membentuk morfem lalu morfem akan membentuk kata kemudian kata akan membentuk frasa selanjutnya frasa membentuk klausa. contohnya Kelima-lima orang anaknya telah bersekolah. Seringkali dia ponteng kelas. Sintaksis pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. Keempat. binaan serta konstruksinya. Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. Kelima. Contohnya malam. Dan akhirnya ayat akan membentuk wacana. Tingkat- . dapatlah disimpulkan bahawa satu tahap yang lebih kecil akan membentuk satuan yang lebih besar.

usur-unsur paralinguistik (tanda bacaan.Wacana dan Laras Bahasa| 7 tingkat fonem. pendahuluan b. munasabah. kata. klausa. khutbah) atau tulisan (seperti surat. Hubungan ini dapat digambarkan seperti berikut: Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. graf. 9. cerpen). peta dan statistik. Wacana mempunyai penanda. garis tebal) c. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. percakapan' ii. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. miring. logik. manakala wacana merupakan peringkat fungsi. morfem. deskriptif (pengambaran). novel. . frasa. penutup d. iaitu sama ada naratif (pemerian).isi. eksposisi (pendedahan) atau penghujahan. tubuh . Ia melebihi tingkat ayat. jadual. aartikel. ucapan. juga dikenali sebagai penanda wacana. dan ayat merupakan peringkat bentuk. cetakan tebal. menarik. berkesan. Sesuatu wacana merangkumi: i. pertuturan. kesatuan fikiran yang utuh.

seperti juga. tambahan pula. selepas. Proposisi dalam ayat (a) berkait dengan proposisi dalam ayat (b).Wacana dan Laras Bahasa| 8 Fungsi 1. sebagai. sebagai kesimpulan. rumusannya. bertentangan dengan. semasa. kemudian daripada itu. oleh itu. seterusnya. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. Contoh: (a) Apakah yang dilakukan oleh Ahmad? (b) Dia memukul anaknya. serta. apabila. dan perkaitan itu diwujudkan dalam bentuk penggunaan kata ganti nama dia yang merujuk Ahmad. akhirnya. Pertentangan 11. seperti yang diterangkan. Tambahan 2. kedua. walau bagaimanapun. akhirnya. bagai. akhir kata. sebab itu. macam. seperti. pastilah. Sebab dan kesan 9. kemudian. seterusnya. tambahan lagi. yakni. selanjutnya. kesimpulannya. lama-kelamaan. tetapi. Tempat 7. sama juga dengan. tentulah. (c) Apakah yang dilakukan oleh Ahmad? (d) Jahanam itu memukul anaknya. Rumusan 6. perkaitan itu dinyatakan . sewajarnya. pada mulanya. dengan kata lain. Urutan 3. sesungguhnya. Penyataan semula 4. bersebelahan dengan. sebaliknya. sebenarnya. ketika. pertama. lantaran. bertentangan dengan. serupa dengan. jadi. justeru itu. Contoh 5. selepas itu. umpama. Bandingan 10. bak kata. sememangnya. sungguhpun. Waktu 8. laksana. contohnya. namun begitu. lambat-laun. Pada ayat (d). lagi. KOHESI DAN KOHEREN Kohesi merupakan hubungan perkaitan antara proposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur gramatikal dan semantik dalam ayat yang membentuk wacana. fasal. dengan itu. kemudian. ibarat. Pengesahan Contoh dan. sesuai dengan. iaitu. di samping.

tetapi perkaitan itu tidak secara eksplisit (nyata) dapat dilihat daripada ayat yang mengungkapkannya. Oleh itu. tetapi tidak kohesi. (b) Pak Abu telah turun ke laut pada waktu subuh lagi. Perkaitan itu juga dapat dilihat pada kata kerja dilakukan dan memukul yang mempunyai kesinambungan makna. (b) dan (c). . Sesuatu wacana tidak mungkin kohesi tanpa koherensi. Contoh: (a) Anak penyair terkenal itu semakin besar. dan kerananya juga mewujudkan koherensi. Gadis itu kini belajar di sekolah asrama penuh. Contoh: (a) Siapakah yang dipukul oleh Ali? (b) Ali memukul budak kecil itu. Yang penting. Sementara ayat (c) dapat ditafsirkan sebagai OK! Kalau begitu. Contoh: (a) Angkat telefon itu. Hubungan ini dikatakan kohesi. Ayat (b) dapat ditafsirkan sebagai bentuk pendek daripada ayat Aku sedang mandi. Perbezaan Kohesi dan Koheren Perbedaan antara kohesi dengan koheren itu menunjukkan bahawa terdapat wacana yang sekali gus hadir kohesi dan koherensi. Koheren juga merupakan perkaitan antara proposisi. kata yang digantikan dan kata pengganti menuju pada rujukan yang sama. Dan terdapat juga wacana yang hadir koherensi. aku tidak dapat menjawab telefon itu. Untaian ayat yang kohesi tetapi tidak koherensi tidak mungkin membentuk suatu wacana. biar aku sahaja yang menjawabnya. Mat!. Sehingga dapat dirumaskan bahawa Pak Abu dan nelayan ialah orang yang sama. tetapi tidak secara nyata memperlihatkan perkaitan gramatikal atau semantik. Ini dibantu pula oleh kehadiran kata lain seperti laut yang membawa implikasi bahawa orang yang turun ke laut pada waktu subuh untuk menangkap ikan ialah nelayan.Wacana dan Laras Bahasa| 9 dengan frasa jahanam itu yang dalam konteks normal mempunyai rujukan yang sama. Nelayan yang rajin dan gigih itu bekerja dengan tidak mengenal jemu. Demikian juga Pak Abu dan nelayan memiliki acuan yang sama. Kohesi biasanya diwujudkan melalui penggunaan kata yang maknanya berbeda dengan makna kata yang ditujukkannya. iaitu Ahmad. Mat! (c) OK! Dalam wawancara di atas (a). Jef! (b) Aku sedang mandi. perkaitan antara proposisi tetap wujud. Anak penyair terkenal itu dan gadis itu mempunyai rujukan yang sama.

6 Laras Bahasa Laras J bahasa dikaitkan dengan kesesuaian dengan bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. Tetapi tidak koherensi kerana fokus pertanyaan ayat (a) ialah siapa. AKTIVITI 9. Contoh: (a) Apakah yang dipandang oleh emak? (b) Dia memandang bulan di langit. Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang wacana digunakan. dan dengan motosikalnya itu.Wacana dan Laras Bahasa| 10 Ayat (a) dan ayat (b) menunjukkan bahawa terdapat perkaitan antara gramatis dengan semantik. kata ganti nya tidak mengacu kepada Busro. Ini dinamakan hubungan anafora. (b) Halim membeli motosikal baharu. kata ganti nya mengacu kepada kata berikutnya. Busro diajak mengelilingi bandar Kajang. Contoh: (a) Dengan keretanya itu. Oleh itu. tetapi Halim.5 1. Anafora ialah hubungan antara kata ganti nama yang mengaju kepada kata sebenar. Bina peta minda yang memperlihatkan kepentingan koherens. ayat (b) seharusnya berbunyi budak kecil itu (yang dipukul oleh Ali). dan bukannya Ali memukul budak kecil itu. Bina peta minda yang memperlihatkan kepentingan kohesi. Dalam ayat di atas. jawapan yang diharapkan ialah orang yang dipukul Ali. Dalam ayat (b). Halimah menjelajah Malaysia. Anafora dan Katafora Anafora dan katafora ialah sejenis hubungan atau pertautan dalam wacana. 9. Dalam keadaan biasa. dia mengaju kepada kata emak. Dalam ayat (a). iaitu Halimah. sesuatu . 2. Katafora ialah hubungan antara kata ganti nama dengan nama sebenar yang mengikutinya.

Jika wacana merupaan wacana ilmiah. jika wacana merupakan ulasan selari perlawanan bola sepak . sains. matematik dan sebagainya. Laras dipengaruhi oleh latar. Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi. dan panjang pendek ayat akan menghasilkan laras yang berbeza. sukan. Gaya penyampaian Misalnya. Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa. peserta dan tujuan. Bidang-bidang ini menentukan kosa kata dan istilah serta jenis ayat dan ragam ayat yang digunakan. dan gaya penyampaian.Wacana dan Laras Bahasa| 11 Contoh dalam bidang agama. pendidikan. sukan dan sebagainya. Cara penyampaian Jika lisan. adakah ucapan itu disampaiakn dalam majlis yang formal yang dihadiri oleh orang- . iaitu tajuk wacana. politik. ucapan. memorandum atau iklan? mengimbangi sama ada suatu ucapan berkenaan disampaikan dalam situasi formal atau tak formal. rragam ayat aktif dengan ayat tunggal yang pendek-pendek banyak digunakan supaya sesuai dengan tempo perlawanan bola sepak berkenaan. Sebaliknya. Tiga Dimensi Laras (Halliday) merujuk kepada bidang yang diperkatakan seperti biologi. maka ragam ayat pasif banyak digunakan untuk memberikn fokus kepada perkara yang dibincangkan. Terdapat tokoh bahasa yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi. penutur. sama ada ia merupakan wacana syarahan atau ucapan. surat rasmi atau surat peribadi. laporan. Contoh: Ayat aktif dan ayat pasif. perubatan. Tajuk wacana Sama ada wacana berkenaan disampaikan secara lisan atau tulisan. perbahasan dan khutbah atau doa? JIka tulisan sama ada ia esei. ayat bias dan ayat songsang. cara penyampaian.

encana) dan maklumat dan pemujukan (rencana. buku).Wacana dan Laras Bahasa| 12 orang kenamaan atau dif-dif? Jenis dan Ciri Laras Bahasa Laras bahasa dapat digolongkan kepada dua golongan besar. objek. iklan). surat kiriman dan diucapkan sama ada pengguguran subjek. Laras Bahasa Biasa Formal/Rasmi Tak Formal Berlaku proses pengguguran dalam ayat-ayat yang Digunakan dalam majlis rasmi. Ayat ayat sederhana. contohnya: Dilarang memijak rumput. . sebagainya.) Laras biasa ialah laras bahasa yang yang digunakan unuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti bidang hiburan (laporan sukan. laporan. Laras khusus pula merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar (rencana. berita sukan). mudah difahami. Laras biasa ialah laras khusus yang digunakan untuk masyarakat umum seeprti bidang hiburan (laporan sukan. iaitu laras biasa dan laras khusus. predikat. rencana). Struktur ayat mudah. iklam). Pembeza utama yang membezakan antara laras biasa dengan laras khusus ialah:    kosa kata atau istilah tatabahasa gaya Laras Bahasa Biasa Tidak melibatkan bidang tertentu. pengetahuan dan peneranangan (syarahan. berita sukan). tiada istilah teknikal. Laras bahasa biasa terbahagi kepada formal dan tak formal. maklumat dan pemujukan (rencana. ringkas dan padat. pengetahuan dan penerangan (syarahan. kurang kata pinjaman.

Digunakan dalam iklan. atau mengubah sikap dan melakukan tindakan. ilustrasi dan sebagainya.bharian.my 23 Julai 2011) . disokong pula oleh gambar.Wacana dan Laras Bahasa| 13 . (Sumber: http://www.com. grafik. (g) Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama (h) Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai (i) Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin Z. dengan potensi modal pasaran terkumpul bernilai RM17. lukisan. justeru mencerminkan kerancakan semula aktiviti penjanaan modal di pasaran tempatan. Ia adalah jauh lebih tinggi berbanding hanya satu IPO diluluskan pada suku pertama dan tiga pada suku kedua tahun lalu. Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut: (a) slogan: Kami Ada Cara (b) Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual/Disewa (c) Perkaitan Konsep: Artis X dengan Tilam Jenama Y (D) Perisytihran: Waja dengan Aksesori Lengkap (e) Kaedah Umpan: Beli Satu.04 bilion. Laras Bahasa Perniagaan Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu. Contoh laras perniagaan: SURUHANJAYA Sekuriti Malaysia (SC) meluluskan sembilan permohonan melaksanakan tawaran awam permulaan (IPO) untuk penyenaraian di Bursa Malaysia dalam tempoh suku kedua lalu. Percuma Satu (f) Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan. laporan dan sebagainya . tender.

Contoh laras bahasa akademik: Bagi tempoh 1990 hingga 2003. matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan.com. 55. metafora. Menggunakan istilah-istilah yang khusus kepada bidang.my/ 23 Julai 2011) . Mazlan. pemetaan genetik yang dikenali sebagai Projek Genom Manusia (HGP) sudah bermula. pecutan. (Sumber: http://www.000 gen dalam DNA manusia. dan biasanya perlu dihafal. Ia adalah satu inisiatif global bagi mengumpul data-data genetik manusia bagi tujuan merawat penyakitpenyakit yang berkaitan dengan mutasi gen. misalnya penulisan tesis. Sejak itu banyak penyelidikan berkaitan pemetaan genetik dilakukan di seluruh dunia.com. komunikasi. teknologi. habeas corpus dan sebagainya. HGP berjaya merekodkan antara 20.bharian. peribahasa. Selepas HGP. mempunyai istilah sendiri seperti Argumantum ad baculum. kiasan dan sebagainya. anggota polis. Dalam penulisan ilmiah. (Sumber: http://utusan. Contoh laras undang-undang: Hakim Datuk Akhtar Tahir memutuskan menolak dengan kos saman tersebut setelah Mazlan gagal membuktikan unsur-unsur konspirasi seperti yang didakwa dalam pernyataan tuntutannya. Dalam saman yang difailkan pada 16 Ogos tahun lalu. penulis perlu mengikut fornmati tertentu seperti perlu ada catatan bibiliografi (rujukan).Wacana dan Laras Bahasa| 14 Laras Bahasa Akademik Meliputi pelbagai bidang seperti sains. simili.000 ke 25. Azran Rahmat dan kerajaan Malaysia sebagai defendan pertama hingga keempat. pendebungaan dan sebagainya. selaku plaintif mendakwa dia telah ditangkap secara salah dan tidak sah oleh polis pada pukul 10 pagi. Plaintif menamakan Awang. Mohd. 9 Mac 2010 sehingga keesokan harinya. Bersifat teknikal.my 23 Julai 2011) Laras Bahasa Undang-Undang Tiada gambar. graf. HVP dicetuskan oleh Profesor Richard Cotton dan berpangkalan di Australia. 45. satu lagi projek genetik menyusul iaitu Projek Variasi Manusia atau Human Variome Project (HVP). Contohnya ialah fotosintesis. Di Amerika Syarikat. mengawan. Felda. nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab.

dialog. kisan. preskriptif. Timbalan Panglima Tentera Laut. Beberapa ciri bahasa sastera: a kreatif dan imaginatif b. Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baikialah. pasukan itu mendapat pujian pelbagai pihak berdasarkan prestasi mereka sepanjang bertugas di negara itu. menggunakan bahas tersirat: perlambangan.my/ 23 Julai 2011) Laras Bahasa Sastera Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. Bahasanya boleh dalam bentuk naratif. peribahasa. istilah teknik. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai. isi tulisan mestilah tepat. menggunakan petikan. (Sumber: http://utusan. Laksamana Madya Datuk Mohammed Noordin Ali berkata.: monolog. pengulangan.Wacana dan Laras Bahasa| 15 Laras bahasa media Berita sebagai satu wacana mempunyais truktur teks yang tersendiri. mementingkan penyusunan. dramatik dan puitis. kiasan. ambiguiti dan sebagainya. dan sebagainya haruslah dielakkan. maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orang ramai. metafora. mengandungi beberapa klaausa. metafora. pemilihan kata c. lain daripada struktur teks cereka. gaya tulisan yang jelas dan ketiga. bunga-bunga bahasa dan sebagainya. deskriptif.com. perbandingan. dan lain pula daripada struktur teks esei dan karya ilmiah. personifikasi. d. kedua. baasa yang digunakan mudah. malah. Contoh laras akhbar: SUBANG 22 Julai – Prestasi cemerlang pasukan Malcon East 6 (ME 6) sepanjang berkhidmat selama sembilan bulan di Lebanon berjaya menjulang nama Angkatan Tentera Malaysia (ATM) di peringkat antarabangsa. Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilanganbesar pembaca akhbar. . puitis dan hidup. pertama. ilusi. Ayat yang panjang. simile.

Terucap lancar pada lidah seorang lelaki 60 tahun. semua usaha perlu dihidupkan dalam organisasi kerana mukjizat kehebatan kemuliaan al-Quran kesannya sangat mendalam kepada jati diri. Kalau dia terus bersabar dan yakin pada pembedahan itu nanti. dia masih bertahan dengan perasaan yang dipikul berat. Dia sendiri terpegun dengan keadaan cuaca yang tidak pernah berlaku dalam sejarah Daerah Mawar Merah. dia akan selamat. petunjuk jalan kebenaran dan rahmat bagi mereka yang beriman. (Sumber: http://www. penawar kepada segala penyakit hati seperti syirik dan nifaq. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa. Contoh laras sastera: DIA memandang ke luar jendela yang berlangsir ungu muda.com. Melihat cebisan-cebisan putih yang gugur dari langit. keadaan atau masa saja. Ia bagaikan dihangatkan oleh suatu perasaan yang menjarumi fikirannya. Fikirannya berlari lagi pada dua ayat panjang.bharian. Contoh laras agama: Al-Maraqhi dalam tafsirnya mengatakan. Membuatkan dia penat. 1. Amat penat. ayat ini secara ijmalnya menunjukkan al-Quran itu penawar kepada manusia dalam empat perkara iaitu nasihat yang baik. Ia boleh dibudayakan termasuk di tempat kerja. Dia merasakan ia seperti tepung yang keluar dari ayak.Wacana dan Laras Bahasa| 16 e. keagungan Allah melalui kalam-Nya ini juga apabila dibaca dapat melembutkan hati dan membuka hidayah seperti berlaku kepada ahli syair terkemuka. dan Bidang Ciri-ciri Laras Bahasa Perniagaan (Sumber: http://www. Kedinginan cuaca pada pagi yang amat dingin seperti tidak mampu menenangkan hatinya. Pembudayaan Contoh Analisis:membaca al-Quran juga tidak terhad kepada satu-satu tempat. tertabur di jalan raya dan bangunan di depan banglo mewah tiga tingkat. Diselamatkan oleh pakar bedah yang hebat. dia merasakan dalam dirinya ada air kekusutan berkocak hebat.my 23 Julai 2011) . Thufail bin Amr dan Saidina Umar bin al-Khattab untuk memeluk Islam.my/bharian/articles/Cerpen_Virus/Article 23 Julai 2011) Laras Bahasa Agama Mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab Diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis.bharian. Bahkan.com. Sebagai pengurus atau majikan. Di tengah-tengah fikirannya yang keruh. Lalu terusik pada jiwa. Namun.

perindustrian. perbankan. Tatabahasa  Morfologi (kajian terhadap perkataan) Kata-kata umum (kata tunggal) bahasa Melayu boleh menjadi katakata khusus (bidang perniagaan) apabila menjadi kata terbitan. perakaunan. Perbendaharaan Kata  Istilah khusus (penanda laras). 2. Penggunaan laras bahasa perniagaan dalam bahasa Melayu amat penting. antaranya: agihan jualan. eksport saham urus niaga. khususnya dalam aspek komunikasi memandangkan ekonomi negara menjelang abad ke-21 akan berasaskan perindustrian dan perusahaan. khususnya bidang perusahaan.   Penggunaan bahasa Melayu terpaksa bersaing dengan bahasa Inggeris. cek palang harga mutlak. komposit  Istilah umum: tetapi diberi pengertian khusus (merujuk bidang ekonomi) untung susut tempoh hutang runcit tunai 3. francais. Contohnya: Kata Umum Istilah .Wacana dan Laras Bahasa| 17  Biasanya digunakan dalam dunia korporat. kredit. agensi pemasaran. baki debit anggaran kos. perniagaan dan perdagangan.

iaitu ayat-ayat yang memberi keterangan tentang sesuatu hal. Contohnya: Bank Simpanan Nasional (BSN) mencatatkan prestasi di luar jangkaan apabila mengaut keuntungan sebelum cukai bagi .Wacana dan Laras Bahasa| 18 wang ratus lebih pasar pegang dagang kewangan peratus lebihan pasaran pemegang dagangan  Akronim Contohnya: EPU – Unit Pembangunan Ekonomi EON – Edaran Otomobil Nasional BSN – Bank Simpanan Nasional BSKL – Bursa Saham Kuala Lumpur  Kata Majmuk Contohnya: kos jualan untung bersih modal tetap lebih asset harta semasa sebut harga  Sintaksis (kajian terhadap ayat) Kebanyakan ayat-ayat yang digunakan jenis ayat penyata.

Menggunakan ragam ayat yang seimbang.754 juta bagi tahun lalu. bagaimana mereka memastikan bahawa nilai sebenar syarikat tergambar dalam pasaran saham agar mereka tidak akan mengalami sebarang kerugian apabila menjual saham mereka. Fungsi kata pemeri tersebut untuk kejelasan dan pemahaman ayat dengan lebih mudah.Wacana dan Laras Bahasa| 19 setengah tahun pertama. lebih RM70 juta dan mengatasi keuntungan sebanyak RM 47. Jualan runcit adalah dijangka akan meningkat.Contohnya: Seandainya pemegang saham berjaya mengawal pihak pengurusan (sudah tentu dengan kos yang tinggi). iaitu ayat yang mendukung beberapa isi dalam satu ayat untuk menimbulkan kelancaran dan kesinambungan wacana. khususnya penggunaan ayat pemeri yang menggunakan kopula “adalah” dan “ialah” walaupun unsur ini tidak wajib digunakan dalam bahasa Melayu. iaitu menggunakan ayat aktif dan ayat pasif yang sama banyak dalam teks ekonomi. . 2. Contohnya: 1. Contohnya: Ayat Aktif KDNK merupakan petunjuk ekonomi yang paling penting Ayat Pasif Kesan teus dirasai oleh pengeluar segmen kereta yang lebih mahal. Kecenderungan menggunakan ayat majmuk. Paling ketara ialah pendaftaran baru bagi kereta. Struktur ayat juga jelas memperlihatkan pengaruh bahasa Inggeris.

 AKTIVITI 9. Dengan wujudnya pengetahuan yang mendalam kepada kedua-dua aspek tersebut. dan ayat yang baik.6 Nyatakan kepentingan laras bahasa dalam sesebuah penulisan. iaitu laras bahasa yang mengungkapkan ilmu. Eksplisit 6. Jelaskan beberapa definisi wacana daripada beberapa pandangan tokoh. graf dan carta. graf statistik dan sebagainya. Gaya Bahasa   Berbentuk ilmiah. seseorang pelajar dapat menggunakan pengetahuan tersebut ke arah menghasilkan sebuah penulisan yang bermutu tinggi. tunjukkan bagaimana penanda wacana tertentu dapat menjadikan ayat yang gramatis. Katafora 8. 3.Wacana dan Laras Bahasa| 20 4. Preposisi PENILAIAN KENDIRI 1. Dengan contoh-contoh. sesuai dan tepat serta boleh menyampaikan maksud dan pengertian dengan berkesan. 2. . KATA KUNCI 1. Generik 10. Inferens 4. Anafora 7. Kohesi 3. Bina dua contoh ayat yang memperlihatkan laras bahasa iklan. Koherens 2. RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan kepentingan wacana dan laras bahasa dalam sesebuah penulisan. Banyak menggunakan jadual. Bersifat formal dan mempunyai perkataan. Kohesif 5. istilah susunan frasa. Ellipsis 9.

5. R. (1983). . Martin. Journal of Reading.A. Ablex.Cohesion In English.Cohesion. London. 16-20. Lexical Cohesion. Longman. RUJUKAN Anderson. Moe. Halliday. (1979). (1976).Wacana dan Laras Bahasa| 21 4. Bina dua contoh ayat yang memperlihatkan laras bahasa agama. J. Department Linguistik. 35-42. Australian Journal of Reading. dan Hasan. M.Discourse Production and Comprehension . Universiti Sydney.Cohesion and the teacher. 23. Noewood.K. R. Momeograf. Freedle.R. coherence and the comprehension of text. (1977). 1981. E. A. 6. Tunjukkan perbezaan koherens dan kohesi dalam pembinaan sesebuah ayat yang gramatis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful