P. 1
Linguistik

Linguistik

|Views: 84|Likes:
Published by Alia Omar
about linguistics study
about linguistics study

More info:

Published by: Alia Omar on Mar 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2013

pdf

text

original

PENGENALAN
Panduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan kursus. Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan cemerlang. Kursus KRB 3033 Pengantar Bahasa Melayu merupakan kursus wajib dan teras yang perlu diambil oleh pelajar yang mengikuti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah . Kursus KRB 3033 mendedahkan kepada pelajar tentang asas kepada linguistik yang meliputi bidang kajian ilmu linguistik yang terdiri daripada Sejarah Linguistik. ,Fonologi, Morfologi, Sintaksis, Semantik, Psikolinguistik, dan Wacana. Walau bagaimanapun tidak semua bidang linguistik yang dapat diterap kan dalam modul ini. Kursus ini bernilai 3 jam kredit.

KUMPULAN SASARAN
Kursus ini ditawarkan kepada semua pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah di UPSI. Bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran, modul ini digubal khas untuk pelajar Program Pendidikan Jarak Jauh UPSI.

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN
Mengikut piawaian UPSI dan MQA, setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam waktu pembelajaran. Oleh itu bagi kursus ini pelajar perlu memperuntukkan 120 jam waktu pembelajaran. Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi KRB 3033 adalah seperti dalam Jadual 1 dan Jadual 2. Jadual 1 Anggaran agihan masa pembelajaran (3 jam kredit) Aktiviti Pembelajaran Membaca modul, ulangkaji, menyiap tugasan Tutorial di Pusat Tutorial dalam talian (E-Learning, contohnya melalui BigBlueButton, Skype, dll.) Forum (E-Learning melalui MyGuru2) Video P&P melalui MyGuru2 Jumlah Masa Pembelajaran Jam Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka 48 10 32 20 10 78 120

42

HURAIAN KRB 3033 PENGANTAR BAHASA MELAYU
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pada akhir kursus KRB 3033, anda diharap dapat: 1. Memahami dan mengetahui istilah dan konsep asas dalam Bahasa Melayu. 2. Mengetahui dan mengenali subbidang yang terdapat dalam Bahasa Melayu. 3. Memahami dan menguasai aspek asas Bahasa Melayu mengikut bidang secara khusus seperti lisan, sebutan, morfologi, dan sintaksis. SINOPSIS KURSUS Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar ten tang aspek yang terdapat dalam bidang Bahasa Melayu. Antara aspek yang dibincangkan ialah definisi bahasa dan lingustik Melayu, sebutan, ejaan, penulisan, morfologi, sintaksis dan aspek makna. Aspek -aspek ini merupakan perkara asas yang menjadi dasar kepada pengajaran Bahasa Melayu yang perlu dikuasai oleh pelajar program Pendidikan Sekolah Rendah. ISI KANDUNGAN KURSUS Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini, isi kandungan kursus dibahagikan kepada sepuluh unit semuanya yang terkandung dalam modul ini . Berikut merupakan perincian bagi setiap unit :

UNIT 1

2

TAJUK PENGENALAN ILMU LINGUISTIK DAN BAHASA Unit ini membincangkan definisi dan cabang ilmu linguistik, bidang ilmu linguistik, definisi bahasa, sifat bahasa, asal usul bahasa Melayu, pengaruh bahasa asing, taraf bahasa Melayu, dan fungsi bahasa Melayu. PSIKOLINGUISTIK Unit ini membincangkan tentang definisi Psikolinguistik, pemerolehan bahasa pertama dan teoriteori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. 3.SISTEM EJAAN DAN SEBUTAN Unit ini membincangkan tentang sistem ejaan bahasa Melayu, membezakan jenis bunyi vokal, konsonan dan diftong, menghuraikan sistem sebutan baku bahasa Melayu, dan mengaplikasikan sebutan baku dalam urusan rasmi.

4

MORFOLOGI : PEMBENTUKAN KATA Unit ini membincangkan tentang definisi morfologi, menerangkan konsep pembentukan kata, menghuraikan proses pembentukan kata, dan membezakan jenis-jenis bentuk kata. MORFOLOGI : PENGGOLONGAN KATA Unit ini membincangkan tentang konsep penggolongan kata, menerangkan jenis-jenis kata nama, menerangkan jenis-jenis kata kerja, dan menerangkan jenis-jenis kata adjektif dan kata tugas. SINTAKSIS : AYAT Unit ini meneruskan perbincangan tentang definisi sintaksis, mengenal pasti binaan subjek dan predikat, menerangkan pola ayat dasar, dan menggunakan ayat tunggal dan majmuk dengan betul. SEMANTIK Unit ini menghuraikan tentang definisi Semantik, menjelaskan hubungan perkataan makna dan rujukan, dan menghuraikan faktor-faktor yang menentu dan mengubah makna perkataan. PERIBAHASA Unit ini menjelaskan tentang konsep peribahasa, menghuraikan jenis -jenis peribahasa, dan mengaplikasikan peribahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. . WACANA DAN LARAS BAHASA Unit ini menjelaskan definisi wacana, menjelaskan ciri-ciri wacana, menjelaskan jenis-jenis dan alat wacana, menjelaskan perbezaan koheren dan kohesi, dan menghuraikan jenis dan ciri -ciri laras bahasa. PENGAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KORPUS BERKOMPUTER Unit ini menjelaskan konsep korpus berkomputer, menerangkan kepentingan korpus berkomputer, dan mengaplikasikan korpus berkomputer dalam P&P.

5

6

7

8

9

10

PENAKSIRAN Tugasan 2 Tugasan Forum Peperiksaan Akhir Jumlah % Wajaran 50 10 40 100 Kaedah dan Hasil Tugasan Dalam talian menggunakan MyGuru2 Dalam talian menggunakan MyGuru2 .

Mohd Baharin . Yusuf Omar Hisham B. Yusof Abu Bakar B. Shaari Abdullah B.KRB 3033 PENGANTAR BAHASA MELAYU Penulis: Mohd Ra’in B.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 1 UNIT 1 PENGENALAN ILMU LINGUISTIK DAN BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 2. ahli linguistik dan ahli terjemahan. Seseorang ahli linguistik yang bersandarkan sesuatu teori boleh menjelaskan apa-apa fenomena atau permasalahan dalam bahasanya sendiri atau bahasa-bahasa lain walaupun beliau sendiri tidak memahami bahasa tersebut. menjelaskan konsep linguistik dan bidang-bidangnya. terutamanya dari segi peraturan bahasa serta penggunaan bahasa yang betul dalam pelbagai konteks. 1. Sepanyol „Lengua‟ dan Inggeris „Linguistics‟. Terdapat perbezaan antara istilah ahli bahasa. anda diharapkan dapat: 1. dan 3. Menurut Kamus Dewan (1993) perkataan linguistik diambil daripada perkataan Inggeris yang bererti pengajian ilmu bahasa. Ahli bahasa adalah individu yang mahir dalam satu-satu bahasa. merumuskan fungsi-fungsi bahasa Melayu meliputi pelbagai aspek kehidupan. „linguistik‟ berasal daripada perkataan Latin iaitu ‘lingua’ yang bermaksud bahasa. menghuraikan sifat-sifat bahasa. perkataan linguistik juga boleh ditemukan dalam bahasa Perancis „Langue dan Langage‟. Ahli linguistik pula adalah individu yang mahir tentang teori-teori lingistik serta kaedah-kaedah penyelidikan linguistik. Selain itu. Itali „Lingua‟. Ini juga .0 PENGENALAN Menurut Verhaar (1985:1).

Kajian saintifik dikenali sebagai empiris atau emperikal iaitu dilakukan secara menyeluruh. John Lyons (1968) mendefinisikan linguistik sebagai “the scientific study of language”. dan mempunyai dapatan kajian yang sah. 2. . 1. Bidang ini telah mendapat perhatian hampir di semua universiti di Malaysia. Britain. Verhaar (1993) menyatakan bahawa linguistik adalah suatu kajian ilmu bahasa. Di Malaysia pula. menjelaskan linguistik sebagai kajian bahasa secara saintifik. Ijazah ilmu linguistik mula-mula diperkenalkan di Universiti York. Kajian mestilah konsisten. Dapatan kajian mestilah ringkas. iaitu dilakukan secara berterusan terhadap sesuatu sampel atau data bahasa. Langacker (1987). 4. seseorang itu boleh menterjemahkan bahasa Melayu dengan bahasa Rusia atau dengan beberapa bahasa yang lain. Emperikal juga mempunyai ciri ekomomi dalam menghasilkan sesuatu dapatan kajian bahasa. mempunyai sampel atau data kajian yang sah. bersandarkan teori-teori tertentu. Kemungkinannya. ilmu linguistik mula diajarkan di Fakulti Sains Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan UKM pada 1 Mei 1984.2 Saintifik Kajian Linguistik Saintifik bermaksud sesuatu kajian itu dilakukan berdasarkan metodologi yang tepat.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 2 bermakna ahli linguistik bukanlah seseorang yang mahir dalam banyak bahasa seperti ahli terjemahan. Ahli terjemahan ialah seseorang yang mahir lebih daripada satu bahasa. 5. Beliau juga mengatakan bahawa perkataan „linguistik‟ sudah memberi kan maksud kajian yang menyentuh sesuatu kajian bahasa boleh dilaksanakan. 1. Sejarah perkembangan ilmu linguistik sebagai salah satu disiplin ilmu moden secara relatifnya masih dianggap baharu. padat dan tepat. 3. mendefinisikan linguistik sebagai kajian mengenai bahasa yang diucapkan oleh segolongan masyarakat.1 Definisi Linguistik Berikut ialah beberapa pendapat tokoh yang menjelaskan definisi ilmu linguistik: 1. mendefinisikan linguistik sebagai kajian terhadap bahasa manusia. ilmu ini mula berkembang sekitar tahun-tahun 1960-an. Ferdinand de Sausure (1988). Di Eropah seperti Britain. David Crystal (1973).

Bawah cabang linguistik pula. seseorang pengkaji boleh bermula dengan hipotesis atau andaian awal. teori serta metodologi yang betul. Linguistik Deskriptif Pengkajian bahasa terhadap ciri bunyi. Hipotesis perlulah diuji atau dibuktikan dengan menghuraikan data. Setelah data diuji dan dibuktikan secara sistematik. Linguistik ini bermaksud juga pengkajian atau penghuraian bahasa dilakukan secara penghuraian supaya sesuatu tujuannya fenomena bahasa dapat dihuraikan atau dijelaskan dengan lebih berpada (adequate). barulah sesuatu dapatan kajian yang berbentuk rumus atau peraturan sesuatu bahasa dilakukan. Berikut adalah penerangan ringkas tentang cabang-cabang linguistik: 1. terdapat dua bidang linguistik iaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Semua dasar fikiran dan perkiraan dalam . 1.1: Saintifik Kajian Linguistik Dalam menjalankan penyelidikan sesuatu bahasa. tatabahasa dan perkataan pada waktu tertentu. dari sudut apa-apa yang dikaji dan aspek masa dalam kajian linguistik.3 Cabang Linguistik Linguistik boleh dikategorikan kepada beberapa jenis atau cabang berdasarkan beberapa perkara seperti meneliti linguistik dari sudut fungsinya.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 3 Permasalahan Kajian dan Hipotesis Ujian data lanjutan Sampel kajian/Data Teori dan Analisis Rajah 1.

Ini bermaksud satu kajian yang dilakukan terhadap bahasa pada satu masa dalam titik sejarah. Rumus preskriptif pula sebenarnya lebih kepada rumus gaya berbanding rumus tatabahasa. dan menerangkan apa-apa saja unsur yang wujud dalam bahasa pada waktu itu . Linguistik ini kerap digunakan untuk membanding-bandingkan satu dialek dengan satu dialek yang lain. perkataan dan ayat iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. sejarah sistem ejaan dan seumpamanya. Linguistik juga membekalkan data untuk mengukuh dan menyangkal sesuatu usul dan teori yang dikemukakan. Linguistik Deskriptif turut menganalisis bahasa tertentu dengan hipotesis dan teori-teori Linguistik General.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 4 Linguistik Deskriptif adalah bersumberkan satu teori dasar yang umum disebut sebagai „General Linguistik‟. penulisan buku-buku teks. stilistik. Hal ini adalah untuk membolehkan penutur dilihat sebagai orang yang menuturkan bahasa dengan betul dan dianggap sebagai orang yang terpelajar. 6. Linguistik Preskriptif Penekanan kepada penghasilan rumus atau formula bahasa bagi menjelaskan sesuatu fenomena bahasa. Linguistik Historis Satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa daripada sudut sejarah. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa. Linguistik Preskriptif menerang dan menentukan cara bahasa sepatutnya ditulis dan dituturkan. Linguistik Terapan Satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori deskripsi. Turut dikaji ialah mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu. penterjemahan. 3. 5. dalam leksikografi. Linguistik Sinkronik Linguistik jenis ini menghurai atau mengkaji sesuatu bahasa dari sudut masa. 2. 4. Misalnya Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini. petalogi bahasa dan sebagainya. Linguistik Perbandingan ( komparatif) Linguistik jenis ini membandingkan dua bahasa atau lebih dari sudut bunyi.

1.5 Definisi Bahasa: Edward Sapir (1948:8) telah mendefinisikan bahasa sebagai “ a purely human and non instinctive method of communicating ideas.makna b) Makrolinguistik (linguistik terapan) Bidang yang mengkaji bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa iaitu melibatkan kajian yang bersifat intra disiplin.ayat  semantik . Contohnya kajian terhadap:  sosiolinguistik – mengkaji hubungan bahasa dengan masyarakat  psikolinguistik – mengkaji hubungan bahasa dengan perlakuan manusia  filologi – kajian terhadap sejarah bahasa yang terdapat dalam satu teks  neurolinguistik – kajian berkaitan saraf otak dengan kemampuan bahasa  petalogi – kajian tentang perkataan tentang cara bercakap 1. Linguistik Diakronik Linguistik ini tidak menekankan aspek masa.4 Bidang Linguistik Secara umumnya bidang linguistik terbahagi kepada: a) Mikrolinguistik (linguistik tulen) Bidang yang mengkaji bahasa dari dalam iaitu kajian terhadap struktur bahasa itu sendiri. 7. bahasa merupakan satu alat atau cara .Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 5 dengan tidak dipengaruhi oleh perkembangan bahasa tersebut dari segi sejarah ataupun daripada satu bahasa lain. Sapir berpendapat.bunyi  morfologi . Contohnya kajian terhadap:  fonologi .perkataan  sintaksis . Linguistik ini merupakan satu pendekatan terhadap kajian bahasa dari segi sejarah atau perbandingan. emotions and desires by means of a system of voluntary produced symbols”. Ini bererti bahawa kajian diakronik berasaskan dua atau lebih kajian sinkronik.

iaitu ia tidak tersusun secara sembarangan. sebagai penanda bangsa. morfologi. Sistem ini dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang berhubungan secara fungsional antara satu sama lain dan bersifat sistematis dan sistemis. contohnya fonem. Albert B. sintaksis dan semantik. 2. Sistem bahasa dilihat dari sudut unit/ unsur/ komponen bahasa yang disusun mengikut cara-cara tertentu. emosi dan kehendak mereka. Nelson Francis pula mendefinisikan bahasa sebagai satu sistem bunyi yang dihasilkan oleh alat tutur yang digunakan oleh sekelompok manusia sebagai wahana atau cara untuk menjalankan apa-apa sahaja aktiviti masyarakat mereka. adalah berbeza-beza. daripada semua termasuk . 1. berpola dan membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi.. Sistem bunyi dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab misalnya. Unit atau unsur bahasa disusun mengikut cara-cara tertentu. keinginan dan perbuatan. Sistematis bermaksud bahasa tersusun menurut satu pola. bahasa merefleksi atau menggambarkan latar belakang budaya seseorang pengguna atau penuturnya. Sistemis pula bermaksud bahasa bukan merupakan sistem tunggal tetapi terdiri daripada sub-sub sistem atau sistem bawahan yang terdiri daripada fonologi.a system of arbitrary vocal symbols and grammartical signals by means of which the members of the speech community communicate. Cook (1977) mendifinisikan bahasa sebagai “…. Sistem bererti susunan teratur. frasa. Unsur tanda terdiri daripada penanda dan petanda. Selain itu.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 6 yang hanya dimiliki manusia untuk berkomunikasi. Mempunyai lambang Sesuatu lambang biasanya dikaitkan dengan unsur tanda. ” Oleh itu. bagi Cook bahasa adalah satu sistem simbol pertuturan yang arbitrari dan penanda kenahuan yang digunakan oleh anggota sesebuah komuniti. interact and transmit their culture. Mempunyai sistem Setiap bahasa mempunyai peraturan atau sistemnya yang tersendiri. Selain dipakai sebagai istilah generik.6 Sifat-Sifat Bahasa 1. mofem. menyampaikan idea. Samsuri (1978) menyatakan bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk fikiran dan perasaan. kata. klausa dan ayat.

tetapi . Oleh kerana bahasa itu bermakna. berubah-ubah atau tidak tetap. Lambang tidak bersifat langsung dan alamiah. maka segala ucapan tidak mempunyai makna adalah bukan bahasa. Misalnya. kalau di kejauhan kelihatan ada asap membumbung tinggi maka kita tahu bahawa di sana ada api sebab asap merupakan tanda akan adanya api. Tentu hanya ada satu bahasa yang meskipun berbeza. resepi. bahasa manusia tidak akan terdiri daripada ketukan mesin taip. Walau bagaimanapun. Bunyi dihasilkan oleh alat pertuturan manusia. Arbitrari bermaksud sewenang-wenangnya. tetapi tidak difahami oleh penutur Turki. Lambang-lambang bunyi bahasa yang bermakna dalam bahasa merupakan satuan –satuan bahasa yang mewujudkan mofem. bau. idea atau pemikiran. tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksudkan oleh lambang tersebut. antara [unta] dengan yang dilambangkannya iaitu “sejenis binatang berkaki empat yang biasa ditunggani”. Semua satuan ini memiliki makna. Justeru. Lambang juga sering disebut bersifat arbitrari.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 7 kajian semiotik juga merupakan sesuatu yang dapat menandai atau mewakili idea. benda dan tindakan secara langsung dan alamiah. 3. 4. kata. warna. Terdiri daripada bunyi Bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucapan manusia dan bermakna. tidak secara alamiah dan langsung. Contohnya. Contohnya bahasa Jepun yang diucapkan oleh penuturnya hanya difahami oleh masyarakat Jepun. klausa. antaranya perlu bersifat konvensional. fonemik). Bahasa pada asasnya terdiri daripada bunyi-bunyi melainkan bahasa isyarat yang sangat terhad penggunaannya. iaitu tidak adanya hubungan langsung yang bersifat wajib antara lambang dengan yang dilambangkan. Manusia boleh menghasilkan beribu-ribu bunyi melalui pelbagai cara. 5. fikiran. fonem. Bermakna Semua ujaran bahasa yang dihasilkan perlu difahamai oleh masyarakat pendengar. Oleh itu. Bunyi bahasa ialah fonem (fon. bentuk-bentuk bunyi yang tidak bermakna dalam bahasa apapun bukanlah bahasa kerana fungsi bahasa adalah menyampaikan mesej. Arbitrari Tidak akan berlaku hubungan hayati antara bunyi yang dilafazkan atau ditulis dengan benda atau objek. ayat dan wacana. Lambang menandai sesuatu yang lain secara konvensional. frasa. Kita tidak dapat menjelaskan sebab binatang tersebut dilambangkan dengan bunyi [unta] bukanya [tanu] atau [unat]. perubahan suhu ataupun campuran bahan kimia. konsep. perasaan.

dan lain-lain. /a/ . Unik Bahasa yang bersifat unik bermaksud mempunyai ciri-ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. fonem-fonem /m/. maka semua penutur bahasa tersebut akan mengucapkan “ ders” sebagai merujuk kepada pelajaran. Sekiranya bahasa itu dikatakan produktif meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas. bahawa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Salah satu keunikan yang terdapat dalam bahasa Melayu ialah ia bersifat aglutinatif (kata dasar . Bersifat konvensional Maksud bahasa bersifat konvensional ialah semua aspek bahasa sudah disepakati oleh masyarakat penutur bahasa berkenaan. jika penutur bahasa Turki mengucapkan “ ders” sebagai “pelajaran”. Kekonvensionalan bahasa terletak pada kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan konsep yang dilambangkannya. perkataan atau peristiwa. /a/-/s/-/a/-/m/. jika perkataan kereta merujuk kepada sejenis kenderaan beroda empat. Ini bermaksud banyak hasilnya atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan. Contoh lain.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 8 perbezaannya tidak terlalu banyak. walaupun unsur bahasa terhad tetapi jumlah yang dibentuk oleh bahasa tidak terbatas. /s/-/a/-/m/-/a/. Produktif Apabila bahasa dikatakan bersifat produktif. Contohnya. Ini bererti ciri yang terdapat dalam sesuatu bahasa diiktiraf oleh penutur natifnya. ini bererti. 7. Contohnya. Ini bermaksud mempunyai ciri yang tersendiri. 6. Hal ini bermaksud semua anggota masyarakat berkenaan harus mematuhi konvensi. 8. penutur asli juga tidak boleh bertanya punca binatang itu diberikan nama unta kerana sebahagian daripada nama yang telah diberikan itu tidak mempunyai jawapan atau bersebab. Persetujuan dilakukan sama ada secara sedar ataupun tidak. Selain itu. Oleh itu. Ada pendapat yang mengatakan bahawa ada sejumlah kata dalam bahasa apa-apa sekali pun yang lambangnya berasal daripada bunyi yang diwakilinya. Jika tidak dipatuhi atau menggantikannya dengan lambang lain maka komunikasi akan bercelaru. tetapi dengan unsur yang jumlah yang terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas meskipun secara relatif. maka angota masyarakat bahasa berkenaan harus mematuhinya./a/ dan /s/ dapat menghasilkan satuan-satuan bahasa /m/-/a/-/s/-/a/. semua penutur bahasa tersebut mematuhi bahawa lambang tertentu mewakili objek. sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu.

11. Iaitu menjadi tidak tetap dan tidak statik. maka bahasa yang mereka gunakan menjadi bervariasi atau beragam. bahasa Cina (mee). bahasa Tamil (kedai) dan lain-lain. Oleh kerana bahasa itu merupakan ujaran. Misalnya bahasa Melayu menerima atau meminjam perkatan seperti dari bahasa Arab (akhirat) . bahasa Inggeris (komputer). dialek dan ragam bahasa. dalam bahasa Arab pula terdapat tiga vokal pendek. dijalankan. Variasi bahasa dilihat dari segi idiolek. manakala dalam bahasa inggeris terdapat transitive verb. perjalanan. tiga vokal panjang dan 28 konsonan. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari pelbagai status sosial dan latar belakang. kegiatan manusia itu tidak tetap dan selalu berubah maka. berjalan. Bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Ciri-ciri yang universal ini merupakan unsur bahasa yang paling umum yang biasanya boleh dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat bahasa lain.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 9 menerima imbuhan untuk menukar makna). menjalankan. jalanan. Maksud universal iaitu adanya ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. maka ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahawa bahasa itu mempunyi bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Manakala. Manakala dialek pula merupakan variasi bahasa yang . Oleh kerana keterikatan dan keterkaitan bahasa itu dengan manusia sedangkan dalam kehidupannya dalam masyarakat. Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Bahasa Inggeris pula mempunyai enam belas vokal termasuk diftong dan 24 konsonan. Contoh yang lain ialah semua bahasa mempunyai kata kerja misalnya dalam bahasa Melayu terdapat kata kerja transitif. 9. Contohnya: jalan. bahasa Sanskrit (dunia). Oleh kerana itulah bahasa disebut dinamis iaitu bahasa boleh menerima pengaruh bahasa lain. Universal Setiap bahasa mempunyai kesamaan ciri-ciri tertentu dengan bahasa lain. dalam bahasa Melayu terdapat enam vokal tiga diftong dan sembilan belas konsonan. Oleh kerana latar belakang dan lingkungannya tidak sama. Tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai oleh bahasa. bahasa itu juga menjadi ikut berubah. Dinamis Bahasa boleh menerima pengaruh bahasa lain. Bervariasi Variasi disebabkan oleh ramainya penutur dalam sesuatu bahasa dan luasnya kawasan bahasa tersebut. 10. Contohnya.

maka perkataan tersebut jika tidak dapat diterima oleh masyarakat bahasa itu. dialek areal. Ragam bahasa pula adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi. Manusiawi Bahasa manusia adalah milik manusia. Bebas Bahasa yang bersifat bebas atau bukan mandatori bermaksud tidak boleh dipaksa oleh individu atau kerajaan untuk memaksa masyarakat itu menerima atau mengguna pakai apa-apa aspek bahasa seperti perkataan-perkataan tertentu secara paksaan. 12. maka kita perlu mengkaji terlebih dahulu bangsa yang menutur bahasa tersebut. Tetapi ternyata bahasa manusia lebih baik kerana keupayaan manusia untuk mencantumkan bunyi-bunyi itu menjadi suku kata tetapi ini tidak berlaku kepada haiwan. Variasi bahasa lazimnya disebut dengan nama dialek regional. Banyak haiwan boleh dilatih menutur bahasa manusia seperti burung kakatua. monyet dan orang hutan dapat mengeluarkan bunyi pertuturan seperti manusia. tetapi haiwan seperti itu hanya boleh menutur sahaja tetapi tidak boleh menggunakan bahasa dalam konteks yang betul. Telah diketahui juga bahawa burung. Untuk situasi formal digunakan ragam bahasa yang disebut ragam baku. tidak boleh berbahasa. maka perkataan tersebut akan lenyap begitu sahaja. Setiap bahasa dihasil dan diwarisi oleh bangsa tersebut. Misalnya di Indonesia mengenal adanya bahasa Jawa dialek Banyumas. Misalnya. 1. eloklah kita mengenali terlebih dahulu sejarah ringkas asal-usul bahasa Melayu. Bahasa adalah suatu aktiviti manusia dan bukannya aktiviti makhluk lain. Makhluk lain seperti haiwan. 13. . bahasa Jawa dielek Tegal dan sebagainya.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 10 digunakan oleh sekelompak anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu.7 Asal Usul Bahasa Melayu Sebelum kita mempelajari aspek-aspek penting yang terdapat dalam bahasa Melayu. untuk situasi tidak formal digunakan ragam yang tidak baku. keadaan atau untuk keperluan tertentu. atau dialek geografi. jika ada seorang menteri memaksa atau memperkenal penggunaan perkataan “infotaiment” sebagai satu perkataan yang merujuk kepada sesuatu konsep. Jika kita ingin mengkaji sejarah asal-usul sesuatu bahasa. Isoglos adalah satu istilah bagi merujuk sempadan antara satu dialek dengan dialek yang lain. Hanya manusia yang boleh berbahasa.

Irrawaddy. kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno. dan Hwang. Beliau juga menemukan kapak yang mempunyai bentuk dan jenis yang sama di beberapa tempat di kawasan Nusantara. Yangtze. berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan oleh para sarjana dari dalam dan luar negara. Penghijrahan Melayu Deutro menyebabkan Melayu Proto melarikan diri ke kawasan pedalaman kerana terancam dengan Melayu Deutro yang lebih maju dan hidup secara berkumpulan.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 11 Siapakah orang Melayu? Dari manakah mereka berasal? Asal usul orang Melayu sebagai penutur asli bahasa Melayu amat kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. Berikut ialah hujah para sarjana tersebut yang dipetik daripada Darwis Harahap (1992):  R. Terdapat dua gelombang penghijrahan orang Yunan ke Asia Tenggara. Penghijrahan pertama dinamakan Melayu Proto yang berlaku berlaku sejak tahun 2500 sebelum Masihi. Mereka ini telah menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. Penghijrahan kedua dinamakan Melayu Deutro yang berlaku kira-kira dalam tahun 1500 sebelum Masihi. Walau bagaimanapun. iaitu: 1) Teori Orang Melayu Berasal dari Yunan 2) Teori Orang Melayu Berasal dari Nusantara 1) Teori Orang Melayu Berasal dari Yunan Teori ini dipelopori oleh para sarjana Barat yang berpendapat orang Melayu berasal dari daerah Yunan iaitu suatu kawasan yang terletak di utara Loas dan barat daya negara China. Salween. Geldern membuat kesimpulan kapak tua tersebut dibawa oleh orang Asia Tengah ke Asia Tenggara atau ke Kepulauan Melayu ini. Geldern Beliau menemukan kapak tua yang diperbuat daripada batu di sekitar hulu Sungai Brahmaputra. Terdapat dua teori utama bagi menjelaskan asal usul bahasa dan orang Melayu.H. .

H. pandan. buluh. haiwan. Namun. Beliau mendapati bahawa perkataan yang terdapat di Kepulauan Nusantara ini terdapat juga di Madagaskar.com)  J. iaitu Tanah Semenanjung. dan ubi. Perkataan tersebut di antara lain ialah: padi. dan nama perahu. Taiwan.H. beliau menolak pendapat yang mengatakan bahawa pada mulanya asal bahasa mereka satu dan perbezaan yang berlaku kemudian adalah kerana faktor geografi dan komunikasi. dan beberapa buah pulau di Lautan Pasifik.C Kern J. Berdasarkan senarai perkataan yang dikajinya itu Kern berkesimpulan bahawa bahasa Melayu ini berasal daripada satu induk yang ada di Asia. melalui Lautan Hindi dan ada pula yang melalui Lautan China. Filipina.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 12 Peta1. . Ada yang melalui daratan. pisang.C. nyiur.1: Asia Tenggara (Sumber: Google.  Asmah Haji Omar Asmah Haji Omar berpendapat bahawa perpindahan orang Melayu dari daratan Asia ke Nusantara ini tidaklah sekaligus dan juga tidak melalui satu laluan. rotan. Kern membuat kajian berdasarkan beberapa perkataan yang digunakan sehari-hari terutama nama tumbuh-tumbuhan.

2: Daerah Yunan Rajah1. 2) Teori Orang Melayu dari Nusantara Terdapat sebahagian sarjana berpendapat bahawa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana wilayah sebaliknya telah wujud sekian lama di kawasan Nusantara khususnya kawasan daratan antara Jawa dan Kalimantan yang dahulunya belum ditenggelami air latan.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 13 Peta 1.2: Wajah Orang Melayu Proto. Berikut ialah hujah mereka: .

John Crawfurd (1848). J. Jawa. Beliau sampai pada satu kesimpulan bahawa: (a) Orang Melayu itu tidak berasal dari mana-mana. Crawfurd menambah hujahnya dengan bukti bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. homeland) nenek moyang bangsa Austronesia haruslah daerah Indonesia dan Filipina (termasuk daerah-daerah yang sekarang merupakan laut dan selat). Slametmuljana (1964). (b) Bahasa Jawa ialah bahasa tertua dan bahasa induk daripada bahasa yang lain. William Marsden (1843). Beliau berpendapat bahawa asal bahasa yang tersebar di Nusantara ini berasal daripada bahasa di Pulau Jawa (bahasa Jawa) dan bahasa yang berasal dari Pulau Sumatera (bahasa Melayu). menggelar bangsa yang berkulit coklat yang hidup di Asia Tenggara.  Sutan Takdir Alisjahbana Sutan Takdir Alisjahbana (1987). Brunei. Logan (1848). iaitu Thailand Selatan. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah mengalami perkembangan budaya beberapa abad lamanya.. Kalimantan. mengemukakan teori Leksikostatistik dan teori Migrasi bagi mengkaji asal usul bangsa dan bahasa Melayu. dan Dyen (1965) beliau mengambil kesimpulan bahawa ". dan kawasan Polinesia. Keane (1880).K. A. Kern (1889).R. Crawfurd telah membuat kajian perbandingan bahasa yang ada di Sumatera. H. Setelah mengemukakan hujah tentang kelemahan pendapat terdahulu seperti: Reinhold Foster (1776). Indonesia. Singapura. yang dulunya merupakan kesatuan geografis". Crawfurd J. .Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 14  J..  Gorys Keraf Gorys Keraf (1984).H.negeri asal (tanahair. Bahasa Jawa dan bahasa Melayulah yang merupakan induk bagi bahasa serumpun yang terdapat di Nusantara ini. Malaysia. Mereka bukan sahaja mempunyai persamaan kulit bahkan persamaan bentuk dan anggota badan yang berbeza daripada bangsa Cina di sebelah timur dan bangsa India di sebelah barat. tetapi malah merupakan induk yang menyebar ke tempat lain. J. dan Filipina Selatan sebagai bangsa Melayu yang berasal daripada rumpun bangsa yang satu.

Pithecanthropus Trinil (Jawa). kira-kira 210. Cabang Nusantara mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. Sunda. golongan Filipina dan banyak lagi.7. (2004) ialah seperti pada rajah di bawah: Austris Austroasia Tibet-China Austronesia Rumpun bahasa Austronesia ini pula terbahagi kepada empat kelompok yang lebih kecil. Roto.1 Rumpun Bahasa Melayu Bahasa Melayu dikatakan berasal daripada rumpun bahasa Austronesia. . Jawa. Selain daripada rumpun bahasa Austronesia. Contoh: bahasa Melayu. 1. iaitu: 1. penemuan tengkorak yang terdapat di Nusantara ini memberi petunjuk bahawa manusia telah lama ada di sini. Penemuan tersebut di antara lain ialah: 1. 2.000 tahun. golongan Jawa.000 tahun. Tagalog. kira-kira 600. Solo. Pembahagian rumpun bahasa Melayu menurut Nik Safiah Karim et al. Dayak. Aceh. Manusia Wajak (Jawa). iaitu kira-kira 200 – 300 bahasa antaranya golongan Sumatera. Pithecanthropus Mojokerto (Jawa). 3. yang kini berusia kira-kira 670. Bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau Bahasa Nusantara. terdapat juga rumpun bahasa Austro-Asia dan rumpun bahasa Tibet-Cina. Sika dan lain-lain. golongan Kalimantan.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 15  Bukti Penemuan Sejarah Jika ditinjau dari sudut ilmu kaji purba pula.000 tahun.

Maori.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 16 2. Sepanyol. Yunani dan Arab dan dipakai di pelabuhan-pelabuhan Laut Mediterranean. Haiti. Menurut Kamus Webster’s Collegiate Dictionary (1981: 663). Tonga. tanpa imbuhan  Ayatnya pendek . Bahasa-bahasa Melanesia. Bahasa-bahasa Mikronesia. Irian dan Kepulauan Caledonia. Bahasa-bahasa Polinesia. lingua franca merupakan sesuatu yang memperlihatkan bahasa bersama. yang bercampur dengan bahasa Perancis. Lingua franca juga dikenali sebagai campuran bahasa lain (seperti Swahili. 4.3: Wilayah Bahasa Austronesia (Sumber: Encyclopedia Britannica online 2010) 1.7. senang.  Bahasanya mudah. yang sekarang dituturkan di Tanzania) dipakai sebagai bahasa pertama atau bahasa perdagangan atau bahasa perniagaan antara bangsa yang berbeza bahasanya. Carolina dan Gilbert. Secara mudah diturunkan ciri-ciri penting lingua franca seperti berikut. Contoh: bahasa Hawaii. Contoh: bahasa-bahasa di Kepulauan Fiji.2 Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca Lingua franca merupakan satu bahasa yang terdiri daripada pelbagai bahasa. Contoh: bahasa-bahasa di Kepulauan Marianna. Marshall. contoh bahasa Itali. Peta 1. 3.

Hal ini dapat dibuktikan apabila seorang pengembara China bernama I-Tsing telah singgah di Sriwijaya pada tahun 672 Masihi. Peta 1. beliau menyatakan bahawa bahasa Melayu digunakan dengan meluasnya di Palembang. Dalam perjalanannya dari China ke India. Nahunya tidak menentu dan tidak dapat dinyatakan dengan sahih Berdasarkan bukti sejarah. Kerajaan Melayu Melaka menjadi semakin kuat . bahasa Melayu telah menjadi lingua franca atau bahasa perantaraan di daerah Kepulauan Melayu sejak zaman-berzaman.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 17     Mudah difahami oleh penerima Digunakan untuk tujuan tertentu Digunakan untuk sementara waktu.4: Empayar Sriwijaya pada abad ke-7 Masihi Keupayaan bahasa Melayu sebagai lingua franca dapat diteruskan lagi pada zaman Kesultanan Melaka pada abad ke-14.

. maka aktiviti perdagangan di pelabuhan Melaka menjadi semakin maju.5: Empayar Kerajaan Melaka Abad Ke-14 Masihi Implikasinya. Keadaan ini telah membantu bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca pada waktu tersebut. Komunikasi menjadi sukar kerana masing-masing tidak dapat memahami bahasa asing. Selaras dengan kestabilan kerajaan Melaka. bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa lingua franca di kepulauan Melayu disebabkan bahasa ini mudah dipelajari. maka bahasa Melayu telah menjadi medium bahasa perantara antara para pedagang. datang berdagang di pelabuhan itu.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 18 setelah berjaya menakluki negeri-negeri yang berhampiran di Semenanjung Tanah Melayu dan beberapa buah negeri yang terletak di pesisiran pantai timur Sumatera. bersifat sederhana. China dan pedagang Eropah. India. bagi memudahkan aktiviti perdagangan. Justeru. tidak terikat kepada susun lapis masyarakat dan mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding bahasa Jawa. Para pedagang yang berlainan bangsa dan bahasa seperti Arab. Peta 1. Francois Valentijn pernah meriwayatkan bahawa kerajaan Melaka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antara orang-orang yang tinggal di Kepulauan Melayu dengan pedagang-pedagang dari Eropah dan Asia Barat.

Sekiranya bahasa natif tempatan berada pada tahap majoriti. Istilah lingua franca perlu diambil kira apabila kita memperkatakan tentang bahasa kebangsaan. adakah lingua franca masih wujud pada hari ini? 1. Jadi. Sebab dan Cara Lingua Franca Berlaku Kewujudan lingua franca berlaku secara mendadak. bahasa badan. Tanpa berlatar belakangkan lingua franca (khususnya pada zaman Kerajaan Melayu Melaka abab ke-14). dengan menggunakan bahasa mudah. P Pada pandangan anda. Jadi. bahasa rasmi dan bahasa pengantar. bahasa Melayu yang menjadi lingua franca adalah disebabkan proses yang dinyatakan di atas. bahasa itulah yang akan menjadi lingua franca di kawasan tersebut kerana proses perniagaan hanya wujud buat sementara sahaja. senang. Belanda. Inggeris dan Jepun. tidak mungkin bahasa Melayu boleh menjadi utama hingga kini. bahasa rasmi dan bahasa pengantar ilmu sejak kemerdekaan negara pada tahun 1957. Semua ini berlaku di peringkat awal. Portugis. Peringkat awal mungkin mereka menggunakan bahasa isyarat. China. penjual dan pembeli tentu sekali telah menjadi mesra antara satu sama lain. Arab/Islam. kedua-dua penutur mungkin sudah pun mendengar bunyi-bunyi bahasa orang yang dituturkan dan cuba membuat adaptasi atau cuba mengambil katakata tertentu dan memudahkannya. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi diwartakan dalam Perlembagaan Persekutuan. mereka akan terus berbual ’dengan cara mereka’. pertama mungkin keduadua penutur dan pendengar terdesak untuk menjual barang masing-masing. Tentu sekali setelah sekian lama berbicara. penunjuk barangan yang hendak dijual dan mungkin juga menggunakan bahasa ibunda sendiri dahulu. Oleh kerana desakan itu kuat.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 19 Bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan. Pertembungan ini menyebabkan bahasa Melayu menerima pengaruh .8 Pengaruh Bahasa Asing Alam Melayu melalui zaman yang panjang dan bertembung dengan pelbagai bangsa atau kerajaan dari luar misalnya India/Bahasa Sanskrit. sementara kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi khusus diwartakan dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967 dan sebagai bahasa pengantar ilmu pula diwartakan dalam Akta Pendidikan 1961 dan kemudian dalam Akta Pendidikan 1996.

Batu Bersurat Kedukan Bukit. terdapat 677 perkataan yang berasal daripada bahasa Sanskrit. faktor kemegahan juga yang mendorong kepada peminjaman bahasa daripada bahasa Sanskrit. 3. Palembang (684 M) Batu Bersurat Kota Kapur. Berikut disenaraikan beberapa contoh perkataan Sanskrit yang dipinjamkan dalam bahasa Melayu: .1 Pengaruh Bahasa Sanskrit Bahasa Sanskrit telah banyak mempengaruhi bahasa Melayu apabila bahasa Melayu berada di peringkat kuno. Zaman bahasa Melayu kuno antara abad ke-7 dan abad ke-13. Terdapat empat batu bersurat yang penting. iaitu pada peringkat sebelum bahasa Melayu mencapai zaman klasik pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. lebih sedap bunyinya ataupun semata-mata kerana disangka lebih "tinggi" mutunya kerana bahasa Sanskrit merupakan bahasa sarjana. seiring dengan kehendak dan perkembangan zaman. Pulau Bangka (686 M) Batu Bersurat Karang Brahi. 2. Dalam bahasa Melayu. unsur asing yang menyusupi bahasa Melayu dapat melengkapi kosa kata bahasa Melayu. Keadaan ini khususnya menyebabkan peminjaman perkataan yang sudah ada dalam bahasa Melayu asli. Bahasa Melayu memiliki sifat keterbukaan yang membenarkan pengaruh kata dan istilah daripada pelbagai bahasa. Selain itu. 1. iaitu: 1. Keadaan ini disebabkan pengaruh dan hubungan bangsa atau suku bangsa lain dengan penggunaan bahasa Melayu. sebagai faktor sampingan. daerah Hulu Jambi (686 M) Selain itu. kerana barangkali dianggap lebih sesuai. Penyerapan bahasa Sanskrit dalam bahasa seharian dijadikan satu cara perolehan kemegahan. Bukti pengaruh bahasa Sanskrit ke dalam bahasa kuno dapat dikesan pada batu bersurat yang ditinggalkan oleh kerajaan Srivijaya.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 20 bahasa asing yang dapat dilihat dalam pelbagai aspek kehidupan. Ini kerana bahasa Sanskrit merupakan bahasa yang dianggap bahasa yang "berilmu dan berdarjat tinggi" pada zaman kuno. Meringi. tetapi digantikan juga dengan bahasa Sanskrit. Berikut akan dijelaskan beberapa peringkat pengaruh bahasa asing dalam bahasa Melayu. Palembang (683 M) Batu Bersurat Talang Tuwo.8. 4.

com) Berpandukan isinya. penulisan pada batu bersurat tersebut dibuat atas arahan raja Srivijaya. .6: Empayar Kerajaan Sriwijaya (Sumber: Google. sebuah kerajaan yang mempunyai empayar meliputi Sumatera. Jawa.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 21 Bahasa Sanskrit Bahasa Melayu dosa dukkha deva rupa samsara dosa duka dewa rupa sengsara Peta 1. Segenting Kra dan Sri Lanka. Semenanjung Tanah Melayu.

com) Selain daripada empat batu bersurat yang disebutkan tadi. 3. Sebuah batu bersurat yang dijumpai di Bangkahulu bertarikh 1000 Masehi. Tapanuli bertarikh 1029 M dengan tulisan pada kaki alasnya. Sebuah patung gangsa yang dijumpai di Padang Lawas. akan tetapi masih terdapat pengaruh bahasa Melayu Kuno di dalamnya. 4. ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa rasmi dan bahasa pentadbiran kerajaan Srivijaya. Rajah 1. sekaligus meluaskan penyebaran bahasa Melayu ke tanah jajahan takluknya. 2. Batanghari bertarikh 1286 M dengan catatan perkataan “Malaya” atau “Melayu” pada bahagian belakangnya. .3: Batu Bersurat Kedukan Bukit (Sumber: Google. Batu Bersurat Gandasuli (832 M) – Gandasuli. terdapat juga bahan-bahan lain yang dihasilkan dalam zaman kerajaan Srivijaya pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi: 1. Sebuah patung di Padang Rocore. Jawa Tengah.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 22 Oleh itu. Walaupun bahasa pada batu bersurat itu masih berbahasa Sanskrit.

Bustanus Salatin atau Taman segala Raja-raja karya Nuruddin al-Raniri (1638). Antara Hikayat yang menunjukkan pengaruh bahasa Arab. Hikayat Gul Bakawali karya Syed Mahmud Ali (1875). antaranya: i) perbendaharaan kata Banyak perbendaharaan kata Arab dipinjam terutamanya perkataan yang berkaitan dengan ibadat. kata pinjaman Arab berlaku dalam bidang kesusteraan Melayu khususnya dalam penulisan hikayat-hikayat. Kisah pelayaran Abdullah karya Abdullah bin Abdul Kadir Munshi (1838). Tuhfat al-Nafis karya Raja Ali Haji (1865). Menurut Darwis Harahap (1992). dan Hikayat Ganja Mara (1897).2 Pengaruh Bahasa Arab Penerimaan kata pinjaman bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu berlaku pada zaman Kesultanan Melaka pada kurun ke-14 Masihi. Antara contoh kata pinjaman . Hikayat Inderaputera (1634 M). Hikayat Bayan Budiman (1736). kemasyarakatan.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 23 1. Hikayat Ghulam (1736). Misa Melayu (1742).8. Selain daripada itu. Syair Emop (1740). Pelayaran Muhammad Ibrahim Munshi karya Muhammad Ibrahim Munshi (1872). dan sebagainya. jual-beli. Hikayat Pancatanderan (1835). beberapa kitab dan hikayat yang agak penting sehingga penghujung abad ke-19 yang menunjukkan berlakunya peminjaman kata Arab ke dalam bahasa Melayu ialah: Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang (1612 M). Hikayat Patani (1838). Pengaruh kata pinjaman Arab ke dalam bahasa Melayu dapat dilihat melalui beberapa aspek. Hikayat Acheh (1736). Pengislaman Kerajaan Melaka telah menyebabkan banyak kata Arab dipinjam bagi mengungkapkan makna khususnya yang berkaitan amal ibadat Islam. Kitab seribu masaalah (1726).

Contoh-contoh perkataan dan sebutan Arab-Melayu antaranya ialah qadhi. nujum. Rajah 1. kiamat. dan lain-lain. ilmu.9 Taraf Bahasa Melayu Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan .gov.pdf) iii) tulisan Kedatangan pengaruh Arab-Islam telah menyumbangkan kepada penulisan bahasa Melayu dalam tulisan `Arab yang akhirnya disebut tulisan Jawi. 1. syarikat. murid. ramadhan. Tulisan Jawi ini digunakan antara lain bagi memudahkan orang-orang Melayu yang rata-rata beragama Islam membaca Al-Quran. riwayat. nafu. ulama. sejarah. dunia. syurga. akidah. dan lain-lain. Jadual di bawah ialah contoh tulisan Jawi. hukum. salam. Pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an telah mempengaruhi lidah dan cara sebutan orang-orang Melayu.3: Tulisan Jawi (Sumber: http://www.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 24 ialah: adat. hikayat. khabar. musim. ii) sebutan kata Pengaruh Arab-Islam memberi kesan yang sangat besar pada sebutan perkataan dalam bahasa Melayu. masjid. masyarakat. huruf.dbp. kisah.my/klikdbp/klikdbp4feb7. kamus.

bahasa Inggeris boleh digunakan di dalam kedua-dua Majlis Parlimen dan Dewan Negeri dn bagi maksud rasmi yang lain. Kerajaan Persekutuan dan mana-mana kerajaan negeri boleh meneruskan dan memelihara bahasa kaum di Persekutuan. para satu di dalam Perlembagaan Malaysia mengatakan bahawa bahasa Melayu dinaikkan taraf sebagai bahasa kebangsaan.” Perlembagaan Persekutuan Malaysia (b) Fasal 3 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. naskah yang sahih: Bagi segala rang undang-undang yang hendak dikemukakan atau pindaan-pindaan mengenainya yang hendak dicadangkan di dalam mana-mana Majlis Parlimen. hendak di dalam bahasa Inggeris” . sebagaimana yang diperuntukkan oleh Parlimen”. Walaupun terdapat peruntukan bagi kegunaan bahasa Melayu tetapi bahasa-bahasa lain masih boleh terus digunakan untuk maksud-maksud tidak rasmi.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 25 Perenggan 152. dan Bagi segala Akta Parlimen dan segala perundangan kecil yang hendak dikeluarkan oleh kerajaan Persekutuan. “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh parlimen. selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. Perkara 152 mengandungi 6 fasal utama iaitu: (a) Fasal 1 “Bahasa Kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis di dalam apa -apa tulisan.

khususnya di dalam Fasa 1.” (d) Fasal 5 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. . sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. taraf pemakaiannya dinaikkan. Akta ini berkuat kuasa di Semenanjung Malaysia pada 1 September 1967.” (e) Fasal 6 “…maksud rasmi. Ia menjadi bahasa rasmi. Antara perkara utama yang terdapat dalam akta ini ialah:   Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mesti digunakan di dalam semua urusan rasmi. jika mahkamah dan peguam bagi kedua-dua pihak bersetuju. Akta ini membenarkan terjemahan ke bahasa lain dibuat untuk surat-surat dan perutusan-perutusan kerajaan bagi tujuan kepentingan umum. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 mengenai perkara yang sama berkuat kuasa mulai 11 April 1963 dan mengandungi tiga seksyen utama iaitu sistem tulisan bahasa kebangsaan. keterangan yang diambil di dalam bahasa yang digunakan oleh saksi tidak payah diterjemahkan atau direkodkan di dalam bahasa Inggeris. angka dan bahasa borang rasmi kerajaan. maka bermulalah era baru untu bahasa Melayu yang sebelum ini hanya menjadi bahasa pinggiran di tanah air sendiri. ertinya apa-apa jua maksud kerajaan. bahasa pendidikan dan bahasa perhubungan seluruh rakyat Malaysia. segala perbincangan di dalam mahkamah rendah lain daripada mengambil keterangan hendaklah dijalankan di dalam bahasa Inggeris. satu lagi akta bahasa kebangsaan diluluskan dan dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Ia mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri dan termasuk apa-apa maksud sesuatu pihak berkuasa”. selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. Dengan perakuan ini. Gabungan kedua-dua akta ini dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67. Sebagai bahasa kebangsaan. segala perbincangan di dalam mahkamah persekutuan atau mahkamah tinggi hendaklah dijalankan di dalam bahasa Inggeris. Dengan syarat bahawa.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 26 (c) Fasal 4 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. Perlembagaan Persekutuan. Pada tahun 1967.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 27        Yang di-Pertuan Agong boleh membenarkan penggunaan bahasa Inggeris dilanjutkan bagi maksud-maksud rasmi sekiranya difikirkan perlu. Yang di-Pertua Dewan Negara. Yang di-Pertuan Agong boleh menetapkan sebagAi sahih. yang diluluskan oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri hendaklah dalam bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris. Teks undang-undang sama ada yang dipinda. Borang-borang terjemahan daripada bahasa Inggeris dan borang-borang berbahasa Inggeris yang dibuat atas arahan Perdana Menteri boleh digunakan bagi maksud borang tersebut. Bagi undang-undang yang diterjemahkan ke bahasa kebangsaan sebelum 1 September 1967. Dewan Rakyat atau Dewan Negeri boleh membenarkan ahli-ahli dewan menggunakan bahasa Inggeris ketika berucap atau perbahasan di dewan mereka. Parlimen sebagai badan penggubal undang-undang di Malaysia . Perbicaraan di mahkamah boleh dijalankan dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris atau kedua-duanya sekali atau dengan kehendak mahkamah atau pihak-pihak yang terlibat setelah menimbangkan keadilan perbicaraan itu. Tulisan bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan rumi tetapi tulisan jawi tidak akan dihalang. Teks dalam bahasa Melayu adalah sahih kecuali Yang Dipertuan Agong menetapkan sebaliknya sama ada secara am atau bagi undang-undang tertentu.

Berdasarkan Pemberitahu ini. Dalam kursus-kursus latihan atau peperiksaan apabila teks yang sahih adalah bahasa Inggeris atau kursus yang ditetapkan itu masih dalam bahasa Inggeris. kerja-kerja berkaitan dengan penaksiran komputer.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 28 Akta Bahasa Kebangsaan yang berkuat kuasa pada 1 September 1967. Perwakilan Malaysia di luar negara. apabila membuat laporan atau pesanan seperti laporan penyakit. 410/1967. Jabatan Hasil Dalam Negeri. Kementerian Kesihatan. Pada tarikh yang sama. Kementerian Luar Negeri apabila menghantar arahan dasar daripada Kementerian kepada Ketua-ketua Perwakilan Malaysia di luar negara. Yang di-Pertuan Agong telah mengeluarkan perintah supaya penggunaan bahasa Inggeris dilanjutkan. jika difikirkan penggunaan bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan. pesanan ubat dan pesanan selepas pembedahan. . Latihan yang dijalankan oleh pakar-pakar antarabangsa. telah memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membenarkan penggunaan bahasa Inggeris bagi tempoh yang difikirkan perlu.         Pembinaan Bahasa Melayu dirancang secara teratur sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Perintah ini dikenali sebagai Pemberitahu Undang-undang No. Banyak faktor yang menyebelahi pembinaan. Jika membuat perhubungan dengan kerajaan-kerajaan negeri asing badan-badan antarabangsa dalam mana penggunaan bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan. Jika berhubung dengan pakar-pakar antarabangsa seperti Pakar Rancangan Colombo dan pakar Perundingan yang berkhidmat dengan atau di bawah jabatan-jabatan atau badan-badan berkanun dalam Malaysia. penggunaan bahasa Inggeris bagi maksud-maksud rasmi telah dilanjutkan bagi bidang-bidang berikut:  Jika jabatan-jabatan kerajaan meminta dan jabatan undang-undang memberi nasihat undang-undang berkenaan dengan mana-mana undangundang bertulis yang naskahnya yang sahih adalah dalam bahasa Inggeris. apabila berhubung dengan kakitangan yang diambil daripada negara yang terletaknya perwakilan itu. kira-kira mengumpul penyiasatan.

Antaranya:  Penjajahan Barat tidak menghapuskan bahasa Melayu. kerajaan telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita. “kami berpandu kepada maksud henda k menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negeri ini dengan tiada merosakkan atau menyekat bahasa dan kebudayaan bangsa lain yang diam di negeri ini”. iaitu bahasa Inggeris telah menggantikan bahasa natif. Kedah. Peranan yang dimainkan oleh Abdullah Munsyi melalui penulisan beliau. Pahang dan Johor.      Daripada segi dasar.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 29 perancangan dan perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa kebangsaan negara. pemerintah telah mewujudkan satu dasar penggunaan satu bahasa kebangsaan yang berlandaskan kenyataan linguitik. Peranan yang dimainkan oleh penjajahan Inggeris khususnya pada lima buah negeri tidak bersekutu. Sebenarnya gejala penghapusan tidak berlaku pada bahasa Melayu seperti bahasa lain di dunia. Laporan Razak 1956 yang menyebut peranan yang dimainkan oleh bahasa Melayu. 1. Penyata Rahman Talib menampakkan langkah berani dalam mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara ini. Perlis. sosial sejarah dan politik. Kelantan.10. Menyedari hakikat ini. Mulai tahun 1970. Karya-karya orang Barat juga membantu perkembangan bahasa Melayu: contohnya Valentino pengembara Belanda) mengatakan bahawa sesiapa yang mengetahui bahasa Melayu tidak akan sesat di Nusantara.10 Fungsi Bahasa Melayu 1. . bahasa Melayu secara berperingkat-peringkat telah menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. beliau juga banyak menyusun karya-karya dalam bahasa Melayu.1 Bahasa Kebangsaan “Bahasa Jiwa Bangsa” dengan jelas menunjukkan kepentingan bahasa dalam memupuk perpaduan antara kaum. khususnya bahasa Hawaii dan bahasa Guam.

Dasar bahasa kebangsaan merupakan asas terpenting bagi perkembangan bahasa Melayu di Malaysia.” Di samping memenuhi keperluan menjadi lambang penyatuan.dan untuk merancangkan satu sistem pelajaran iaitu bahasa kebangsaan adalah bahasa pengantar yang utama.2 Dasar Bahasa Kebangsaan Pemilihan satu bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia timbul sebab perlunya diadakan satu lambang penyatuan. menegak persatuan .. Dasar bahasa di Malaysia meletakkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi.10.. Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara ini berpaksikan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Peranan bahasa sebagai faktor penyatuan disalurkan melalui sistem pelajaran kebangsaan. Dasar bahasa ini juga dianggap bermula dengan idealisme.. Dengan adanya dasar bahasa yang menentukan pemilihan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. 1. memupuk ciri-ciri pengenalan rakyat yang relatif seragam. Dasar ini memenuhi konsep perancangan taraf bahasa. selain daripada Akta Bahasa Kebangsaan dan Akta Pendidikan yang sedia ada. barulah dilakukan tahap-tahap seterusnya. penubuhan satu bahasa kebangsaan juga timbul daripada semangat kebangsaan yang mahukan bahasa penjajah diambil alih oleh bahasa bumiputera. pembinaan dan perluasan penggunaannya..Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 30 Sebuah badan berkanun iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) adalah bertanggungjawab untuk memaju dan memperkaya bahasa Melayu... iaitu untuk menyaksikan satu rupa bangsa yang bersatu menerusi pembentukan budaya kebangsaan selaras dengan keinginan dan hasrat membentuk satu bangsa Malaysia yang mempunyai identiti keperibadian yang dapat dibanggakan dan penuh dengan kesetiaan kepada negara. iaitu dengan harapan bahawa bahasa itu dapat menjadi dasar bagi satu identifikasi kebangsaan. iaitu propaganda. sebagaimana tercatat dalam mukadimah akta Pendidikan seperti berikut: “. seperti terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan..

ekstremisme . Secara tidak langsung. bahasa Melayu kian meluas digunakan sebagai bahasa perpaduan antara kaum. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu. persoalan sikap. persoalan politik. Maksud fungsi perpaduan ialah menimbulkan sikap bersatu melalui bahasa. Pelbagai masyarakat akan menggunakan bahasa Melayu untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain. kita boleh mengatakan bahawa dengan meningkatnya taraf tersebut. bahasa rasmi pula bererti peranan bahasa Melayu sebagai saranan pembinaan negara dalam semua urusan. urusan perniagaan dan pentadbiran dan dalam upacara-upacara rasmi. Justeru. bahasa rasmi adalah bahasa pentadbiran. Perisytiharan tersebut dibuat melalui titah Diraja yang disiarkan menerusi radio dan televisyen. 1. terutama pentadbiran negara. bahasa pengantar serta bahasa ilmiah di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. Dengan kenaikan taraf ini. Bahasa rasmi mungkin mempunyai lebih daripada satu fungsi bagi sesebuah negara. usaha-usaha untuk mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi telah menghadapi berbagai-bagai kesulitan serta tentangan. bahasa rasmi membawa maksud bahasa yang digunakan dalam sistem pendidikan negara. khususnya yang baru mencapai kemerdekaan selalunya memilih dan mendaulatkan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Secara rasminya bahasa Melayu dinobatkan pada 1 September 1967.3 Bahasa Rasmi Menurut Kamus Dewan (1970:59). Jika diteliti dengan mendalam. Pemasalahan datang daripada pelbagai arah dan berbagai-bagai persoalan ditimbulkan. Ia menjadi bahasa rasmi tunggal bagi Persekutuan Malaysia.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 31 antara kaum-kaum yang mendiami negara ini dan menobatkan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi yang berkesan dalam sektor-sektor penting negara. dianggap sebagai satu detik era baharu bagi orang Melayu.10. Menurut Ainon Mohammad (1984). yakni 10 tahun selepas hari kemerdekaan. kesan positif wujud terhadap orang Melayu dan bahasa Melayu terjamin. masyarakat bukan Melayu menerima bahasa Melayu dan menganggapnya penting sebagai alat perpaduan bangsa. Sesebuah negara. daripada orang Melayu sendiri dan juga orang bukan Melayu. Walau bagaimanapun. Perisytiharan ini berlaku akibat tindakan parlimen meluluskan undang-undang perasmiannya. bahasa perhubungan awam.

12. bahasa pengantar di sekolah. pihak kerajaan telah mengeluarkan surat pekeliling Am No. mudah dipelajari. Hingga kini bahasa Melayu masih lagi teguh dan berdiri tegak sebagai bahasa rasmi walaupun sering kali menerima . tahun 1967 untuk memantapkan lagi penggunaan bahasa Melayu secara rasminya. Ia paling sesuai dijadikan bahasa rasmi berbanding dengan bahasa Cina atau Tamil Bahasa Inggeris adalah bahasa penjajahan    Oleh sebab ketegasan. surat-menyurat rasmi kerajaan yang meliputi semua jabatan kerajaan persekutuan dan negeri. Ramai intelek khususnya guru masih belum fasih menggunakan bahasa Melayu Penguasaan terhadap bahasa Melayu tidak penting Bahasa Melayu tidak mempunyai standard. golongan yang menyetujui dan menerima bahasa Melayu menganggap bahasa tersebut :  Layak menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah Bahasa Melayu mempunyai beberapa kelebihan tersendiri.Antara isu yang diketengahkan adalah seperti berikut:  Bahasa Melayu tidak sesuai dan tidak layak menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. hanya sesuai digunakan oleh golongan bawahan Bahasa Melayu tidak sesuai digunakan dalam bidang kehakiman dan pendidikan     Di samping itu.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 32 kaum yang memungkinkan berlakunya ketidaksefahaman dan perpecahan antara kaum. semua kaum boleh bertutur dalam bahasa tersebut. Melalui pekeliling ini. bahasa Melayu perlu digunakan untuk tujuan-tujuan rasmi dalam pentadbiran harian.

Hal ini demikian kerana bahasa dan pertuturanlah yang membezakan manusia dengan haiwan. Selain itu. dalam bukunya bertajuk “Explorations in the Functions of Language” (1973). bahasa mempunyai suatu sistem yang sistematis. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran di negeri Melayu Bersekutu. ethnicity dan validity’. Halliday.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 33 tohmahan dan kritikan daripada pelbagai pihak. Akan mewujudkan suatu suasana kebangsaan yang melibatkan semua rakyat tanpa mengira kaum.4 Bahasa Komunikasi Manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang penting dalam kehidupan seharian mereka. Penggunaan bahasa Melayu oleh pelbagai kaum.       1. Bahasa Melayu mempunyai ‘historicity. Bahasa Melayu penting dalam urusan pentadbiran dan sistem pendidikan negara. dinamik dan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zamannya. membawa kepada pemerintahan kolonial telah terbukti penggunaan bahasa Melayu sebagai linguafranca di rantau ini. Antaranya adalah seperti berikut:  Sejarah negara sejak zaman Srivijaya. Bahasa Melayu dipilih kerana mudah dipelajari dan difahami. Pelbagai faktor boleh diketengahkan yang menyebabkan bahasa Melayu hadir sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. bahasa Melayu tetap berdiri teguh dan kukuh sebagai bahasa rasmi walaupun laluan yang ditembus ipenuh dengan duri dan onak. telah mengemukakan tujuh fungsi bahasa.10. Bahasa Melayu dipilih kerana faktor penyatupaduan rakyat. autonomy. Diharapkan bahasa Melayu akan kekal sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Antaranya ialah: . Bagaimanadan Faktor PemilihanSebagai Bahasa Rasmi Seperti yang dihuraikan di atas dan setelah melalui beberapa rintangan dan halangan.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 34

Instrumental Regulasi Pemerian Interaksi Personal Heuristik Khayalan Fungsi instrumental bermaksud manusia menggunakan bahasa bagi melayani pengelolaan lingkungan yang menyebabkan sesuatu peristiwa berlaku. Fungsi regulasi adalah fungsi bahasa yang bertindak sebagai pengawas dan mengendalikan peristiwaperistiwa yang berlaku. Fungsi ini digunakan untuk mengendali serta mengatur orang lain. Fungsi pemerian pula boleh ditafsirkan sebagai penggunaan bahasa untuk membuat penyataan-penyataan, menyampaikan pengetahuan, membuat penjelasan dan membuat laporan tertentu. Fungsi interaksi merupakan fungsi bahasa yang memainkan peranan bagi menentukan supaya hubungan antara manusia dapat terus berlangsung ataupun dipertahankan. Oleh itu, perlu pengetahuan yang luas berkenaan bahasa, loghat, jargon, slanga, gurauan, cerita rakyat, budaya setempat dan sebagainya. Pokoknya, kita mesti tahu pelbagai perkara tentang bahasa. Fungsi peribadi pula adalah fungsi bahasa yang memberi kesempatan kepada manusia bagi menyatakan perasaan, emosi, peribadi serta reaksinya. Seterusnya, fungsi heuristik melibatkan penggunaan bahasa bagi memperoleh ilmu pengetahuan. Ini demikian kerana disampaikan dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan jawapan. Fungsi khayalan juga merupakan fungsi bahasa yang digunakan oleh manusia bagi mencipta mimpi-mimpi yang mustahil diterima oleh akal. Fungsi ini dibawa melalui buku-buku dan cerita-cerita dongeng. Ketujuh-tujuh fungsi di atas sebenarnya bersifat saling melengkapi antara satu sama lain bagi menghasilkan satu bentuk komunikasi yang berkesan dalam menyatakan pelbagai topik serta memahamkan pelbagai bangsa di dunia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling berkesan dalam kehidupan manusia; bersifat arbitrari, simbolik, sistematik dan manusiawi.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 35

Bahasa Melayu diguna pakai dalam pelbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi dan pentadbiran.

1.10.5 Bahasa Perpaduan Perpaduan atau solidariti dapat didefinisikan sebagai satu proses yang menyatupadukan rakyat dan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Di samping itu juga, menurut Kamus Dewan (1994), perpaduan ditakrifkan sebagai penggabungan, pelaburan penyesuaian, kecocokan dan perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu, sepakat dan sebagainya. Dalam erti kata yang lain, perpaduan dapat diertikan sebagai hubungan erat bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan negara. Oleh itu, pengertian bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dapat diertikan sebagai bahasa yang menjadi lambang penyatuan suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara individu dengan individu yang lain) yang berfungsi sebagai alat menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum dalam sebuah negara.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 36

Bahasa adalah suatu keseluruhan, suatu prinsip klasifikasi dengan sesuatu yang dikuasai dan bersifat konvensional yang seharusnya terkebawah daripada naluri semula jadi. Whitney (1998) berpendapat bahasa adalah salah satu institusi sosial dan menganggap bahawa kita menggunakan alat ujaran sebagai wadah bahasa, hanyalah secara kebetulan sahaja, untuk kesenangan sahaja manusia boleh memilih bahasa isyarat dan lambang tampak dan bukan lambang akuistik. Cara bahasa menyatupadukan rakyat Selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan, bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dan telah dijadikan bahasa pengantar utama bagi semua peringkat prasekolah dan pengajian. Pendidikan bahasa Melayu Sekolah Menengah adalah memenuhi hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada aspek intelek, emosi, rohani, dan jasmani. Penggunaan bahasa Melayu yang semakin meluas sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara menekankan penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu yang lebih bermutu. Pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah yang meliputi Tingkatan 1 sehingga 5 akan terus meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar remaja dan memupuk kepekaan terhadap variasi bahasa dalam pelbagai situasi, sistem bahasa dan gaya bahasa yang indah. Pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah juga menanamkan kesedaran terhadap unsur dan nilai kemanusiaan secara menyeluruh melalui pembacaan bahan ilmu dan hasil kesusasteraan. Pemupukan semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Malaysia diberikan penekanan dalam pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah agar pelajarpelajar membina semangat rasa bangga dan cinta akan tanah air dalam satu wawasan budaya yang dihasratkan. Di samping itu, bahasa Melayu memainkan peranan penting bukan sahaja dalam memenuhi keperluan manusia tetapi juga untuk meningkatkan perpaduan antara kaum. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa perpaduan kaum begitu signifikan untuk menyumbang ke arah sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Selain itu, pendidikan dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk perpaduan antara kaum jelas dinyatakan dalam Penyata Razak 1956. Oleh itu, apabila pendidikan dianggap sebagai alat secara

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 37

automatiknya, bahasa Melayu yang berfungsi sebagai bahasa perpaduan boleh mengambil bahagian dalam isu menyatupadukan rakyat kerana bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam pelbagai bidang.

Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum.

Aspek penting untuk menyatupadukan rakyat mengikut fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan adalah melalui pendidikan. Sesungguhnya pendidikan hari ini telah memainkan peranan penting dalam merealisasikan aspirasi negara ke arah mewujudkan perpaduan kaum. Pendidikan hari ini telah membuktikan bahawa negara berjaya mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Sejarah telah membuktikan betapa golongan cerdik pandai menentukan jatuh bangunnya sesebuang bangsa dan negara. Selain daripada itu, penyatupaduan rakyat dapat mewujudkan sistem pendidikan kebangsaan kerana sistem persekolahan yang berbeza-beza mempunyai haluan masing-masing dan tidak dapat melahirkan satu identiti bangsa. Oleh itu, satu jawatankuasa ditubuhkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang sedia ada. Cadangan itu dikenali sebagai Penyata Razak. Penyata Razak telah diperakui dan diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran pada tahun 1957. Ordinan ini mewajibkan semua jenis sekolah menggunakan sukatan pelajaran yang sama. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah,

terutama sekali di dalam bidang agama. tatabahasa. 1. Usaha membina istilah baharu telah bermula sejak tahun 1957 lagi. malahan lebih awal daripada zaman kegemilangan kerajaan Melayu Srivijaya. Bahasa Melayu telah digunakan dengan banyaknya dalam konteks agama. pusat kebudayaan seperti Pulau Pinang telah banyak menghasilkan buku untuk institusi pengajian tinggi dan akhbar diterbitkan. Bahasa Melayu turut membantu pembentukan jati diri bangsa Malaysia yang menggunakan bahasa komunikasi yang mudah difahami. Istilah yang sudah dicipta oleh DBP setakat ini.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 38 khususnya untuk membantu perpaduan kebangsaan dan menjadi wahana yang berkesan untuk berkomunikasi pelbagai kumpulan etnik dan masyarakat pelbagai dialek atau bahasa. laras dan sebagainya. Mei 1986). namun kerja-kerja menokok tambah jumlah istilah terus berjalan. sastera dan budaya. untuk semua bidang telah mencapai 477. Dalam hal pemilihan istilah ternyata bahawa istilah.6 Bahasa Ilmu Bahasa ilmu boleh ditakrifkan sebagai bahasa yang mempunyai ciri-ciri formal dan dapat mengungkapkan sesuatu konsep dan pemprosesan ilmu. Dalam sejarah yang muktahir. falsafah. Penggunaan bahasa Melayu dalam bidang sains sosial telah lama wujud. sastera dan budaya. Setelah tiga puluh tahun dirancang dengan begitu rapi. Setiap satu bidang ilmu terdapat sejumlah peristilahannya tersendiri dan mempunyai maknanya yang tersendiri pula. . Acheh dan Melaka. Usaha menggunakan bahasa Melayu dalam bahasa tersebut telah lama digunakan untuk tujuan ini. Bahasa Melayu ilmiah ini dapat dilihat melalui beberapa ciri umum iaitu peristilahan. 300 dan meliputi 36 bidang. walaupun banyak iaitu berjumlah 477.10. walaupun tidak abstrak dan sukar berbanding sains dan teknologi. perkembangan yang positif dalam penggunaan bahasa Melayu dapat dilihat dalam bidang ilmiah. Bahasa Melayu telah lama digunakan untuk mengungkapkan konsep-konsep dan proses-proses yang tinggi serta kompleks. 300 (Berita Peristilahan.

DBP aktif dalam hal ini. Terdapat dua langkah yang dibuat dalam hal ini: bantuan tenaga pengajar daripada institusi pengajian tinggi dan penerbitan karya-karya asal bagi keperluan institusi pengajian tinggi. Bagi memantapkan lagi penggunaan bahasa ilmu dalam bidang ilmu atau ilmiah.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 39 Universiti Kebangsaan Malaysia antara universiti yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pelbagai bidang. RUMUSAN  Linguistik ialah ilmu mengkaji bahasa secara saintifik. .  Bahasa merupakan satu sistem bunyi yang dihasilkan oleh alat tutur yang digunakan oleh sekelompok manusia sebagai wahana atau cara untuk menjalankan apa-apa sahaja aktiviti masyarakat mereka  Beberapa teori telah mengatakan bahawa penutur bahasa Melayu berasal daripada golongan manusia yang diberi nama Austronesia. Setakat ini DBP telah menyelesai dan memenuhi permintaan buku-buku teks bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah serta pra universiti.

adakah bahasa Melayu telah mencapai tahap yang membanggakan? RUJUKAN Abdullah Hassan.  Bahasa Melayu memiliki sifat keterbukaan yang membenarkan pengaruh kata dan istilah daripada pelbagai bahasa.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 40  Bahasa Melayu dikatakan berasal daripada rumpun bahasa Austronesia. manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. 8. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Melayu Proto Pengaruh Asing Penyata Razak Perlembagaan Persekutuan Perpaduan Sanskrit PENILAIAN KENDIRI 1. 11. (1988). Nyatakan sumbangan ilmu linguistik khususnya dalam bidang pendidikan bahasa. 6. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pada pandangan anda. Susur galur bahasa Melayu. 5. Asmah Haji Omar. Austris Austronesia Kerajaan Melaka Komunikasi Lingua Franca Melayu Deutro 7. 9. seiring dengan kehendak dan perkembangan zaman. KATA KUNCI 1.(1989). 4. Bahasa Melayu sebagai bahasa Ilmu dan esei-esei lain. Asmah Haji Omar. 2. 10. . orang Melayu berasal dari wilayah mana? 3. (1997).  Lingua franca merupakan satu bahasa yang terdiri daripada pelbagai bahasa. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. 3. Pada pendapat anda. 12. 2. Perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan bahasa Malaysia.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 41 Darwis Harap (1992). (1966). Pulau Pinang: Penerbit USM. Bahasa Kebangsaan dan bahasa Rasmi: Dua konsep yang berbeza. 13-16. Bahasa Melayu tinggi teori dan penerapan. Sejarah pertumbuhan bahasa Melayu. Kuala Lumpur:Nurin Enterprise. . Teo Kok Seong. Ismail Hussien. Dewan Bahasa. Nik Safiah Haji Karim et al. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Haji Karim (1986). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sejarah pertumbuhan bahasa Kebangsaan kita. (2004). (2006). Kamus Dewan edisi ketiga (2002).

membaca dan menulis. Perihal pentingnya pengajaran aspek tatabahasa dan pemilihan bahan yang sesuai. anda diharapkan dapat: 1.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 1 UNIT 10 PENGAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KORPUS BERKOMPUTER HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. maka kertas kerja ini cuba memaparkan penggunaan teknologi korpus berkomputer dalam pengajaran tatabahasa untuk murid sekolah menengah. bertutur. Hal ini turut ditekankan dalam Huraian . Ini bermakna guru mempunyai tanggungjawab memilih dan membina bahan yang sesuai untuk proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). 2. dan 3. menerangkan kepentingan korpus berkomputer. Aspek tatabahasa yang dipilih dalam kertas ini ialah imbuhan meN-kan. Bagi mencapai tujuan tersebut. mengaplikasikan korpus berkomputer dalam P&P. Secara khususnya. Salah satu aspek penting yang semakin diberi perhatian oleh para guru dalam proses P&P bahasa ialah penggunaan bahan bantu pengajaran bahasa. guru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah (Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat). menjelaskan konsep korpus berkomputer. aspek tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalam konteks dengan kemahiran mendengar. Dalam proses P&P bahasa Melayu.0 PENGENALAN Pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah menekankan penggunaan tatabahasa mengikut kemampuan murid. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. kertas ini cuba untuk mendedahkan penggunaan korpus berkomputer dalam pengajaran tatabahasa bahasa Melayu dan memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya aspek tatabahasa dalam kalangan guru mata pelajaran bahasa Melayu. 10.

McH. Imran Ho Abdullah (2004) dan Mohd Ra‟in Shaari (2004). Alternatif tersebut ialah data korpus berkomputer. Secara amnya. korpus 2 . Penggunaan bahan bantu tertentu dalam proses P&P bahasa membolehkan sesuatu pengajaran bahasa itu dilakukan dengan lebih berkesan. korpus berkomputer turut digunakan dalam bidang perkamusan terutamanya oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Korpus berkomputer sebagai bahan bantu pengajaran bahasa terutama bagi aspek morfologi dan sintaksis. penggunaan sesuatu bahan terutamanya petikan mempunyai beberapa kelemahan. tatabahasa atau leksikal sesuatu bahasa. Antara bahan-bahan pengajaran yang kerap digunakan oleh guru bahasa ialah bahan yang berbentuk literasi dan grafik. terdapat pelbagai jenis bahan yang digunakan oleh guru untuk membolehkan para murid memahami aspek tatabahasa dengan lebih berkesan. Berdasarkan permasalahan di atas. dan dianalisis untuk membuat penyataan saintifik tentang ciri fonologi. Dalam kajian linguistik pula. kertas kerja ini cuba untuk mengetengahkan satu alternatif baru bahan bantu pengajaran imbuhan bahasa Melayu. misalnya hanya memaparkan bentuk dan contoh penggunaan imbuhan yang amat terhad. Di Malaysia. Kamus Linguistik (1997). dan sebagainya. korpus berkomputer telah digunakan dalam kajian Zaharani Ahmad dan Mohd Ra‟in Shaari (2004). Berdasarkan sesuatu petikan. sesuatu petikan itu mungkin hanya memaparkan bentuk dan penggunaan imbuhan yang betul sahaja. guru boleh mengajar muridnya beberapa aspek penting tatabahasa seperti imbuhan. Data korpus berkomputer telah digunakan secara meluas di Barat terutama dalam bidang pedagogi bahasa (Teaching Collocation). boleh dianggap sebagai perkara baru. Dalam konteks pengajaran tatabahasa di sekolah-sekolah. leksikografi dan kajian linguistik. Selain itu.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 2 Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat iaitu penggunaan perpustakaan dan komputer yang kaya dengan pelbagai bahan sangatlah digalakkan dalam P&P bahasa Melayu. Data Korpus Berkomputer Menurut J. Satu persoalan yang timbul ialah bagaimanakah seseorang guru itu boleh membina atau memperoleh data korpus berkomputer bagi tujuan pengajaran bahasa? Secara mudahnya. jenis kata. Sinclair (1996) korpus berkomputer boleh ditakrifkan sebagai korpus yang diberi penanda. Sedangkan para murid juga perlu dimaklumkan bentuk-bentuk imbuhan yang salah supaya mereka dapat memahami dan membezakan antara bentuk imbuhan yang betul dan bentuk yang salah. kod dan diformatkan secara piawai serta dapat dicapai dan diproses dengan komputer. menjelaskan korpus merupakan data mentah linguistik yang dikutip daripada kerja lapangan atau teks bertulis.

Di bawah ini akan dipaparkan contoh ketiga-tiga bentuk tersebut: a) Korpus Berbentuk Konkordans 256 in . misalnya imbuhan meN…kan. korpus berkumputer boleh dijana dalam bentuk baris-baris konkordans. ter… dan sebagainya. Kuala Lumpur (contoh korpus DBP sila lihat lampiran 1).dbp. bulan depa BHLR27 258 ak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital a BHLR27 259 di. Ketiga-tiga bentuk ini dapat membantu guru mengajar atau memaparkan sesuatu aspek imbuhan dengan lebih berkesan. berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Menceva BHLR27 266 jenama yang tidak langsung **menggunakan** sumber babi iaitu Mencevax BHLR27 3 . pengguna perlu pergi sendiri ke DBP untuk mengambil data tersebut. http://www.gov. "Saya s BHLR27 261 pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturun BHLR27 262 klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haj BHLR27 263 ah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal BHLR27 264 oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. komputer akan menjana korpus dan seterusnya menyenaraikan bentuk-bentuk imbuhan yang dikehendaki.com.co.Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110.uk/ (contoh lihat lampiran 2). 10.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 3 berkomputer boleh diperoleh di Pangkalan Data Korpus.000 vaksin jenam BHLR27 257 negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. Pangkalan data ini akan disediakan dengan kemudahan capaian melalui Internet dan World Wide Web supaya lebih ramai penyelidik atau pengguna di dalam dan di luar negara dapat memanfaatkannya (Rusli Abdul Ghani 2004). Ini kera BHLR27 265 brahim. di….1 Aspek Penting Korpus Berkomputer Korpus berkomputer dapat membantu guru menjana apa jua aspek imbuhan yang dikehendaki.my.com. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh du BHLR27 260 suki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).bharian. Dengan memberi arahan tertentu. Dengan adanya perisian ini.utusan. ayat dan perenggan. seseorang guru boleh menjana sendiri korpus berkomputer dengan memilih apa juga jenis teks berbentuk digital seperti surat khabar atau majalah yang boleh diperoleh di laman http://www. Selain memperoleh data korpus berkomputer di DBP.my dan sebagainya. seseorang guru juga boleh membina data korpus sendiri. Bahagian Penyelidikan. http://www. Secara amnya.my. Caranya ialah dengan memuat turun perisian penjana korpus (Concordance) di laman http://www. Buat masa ini.concordancesoftware.

Datuk Chua Jui Meng.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 4 b) Korpus Berbentuk Ayat Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. di sini. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. Jumaat lalu.000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. guru boleh mencetak mana-mana bahagian yang sesuai dan mengedarkan korpus ini kepada semua murid ataupun boleh juga menggunakan komputer jika terdapat kemudahan komputer yang mencukupi untuk semua murid. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. c) Korpus Berbentuk Perenggan Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. berkata pihaknya yakin jumlah vaksin yang ada mencukupi untuk menampung keperluan bakal haji yang diwajibkan mengambilnya sebelum memasuki Arab Saudi. diharuskan penggunaannya oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. Beliau memberitahu pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturunan Chua Chiyang yang bernilai kira-kira RM1 juta di Jalan Haji Jaip. Ini 4 . "Hospital dan klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haji bagi pengambilan vaksin itu kerana kita membuat keputusan memberinya secara percuma. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara." katanya. bulan depan. Penggunaan kemudahan komputer seperti di makmal komputer merupakan suatu kelebihan berbanding cetakan kertas.000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. malam tadi. majlis muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal meningitis (ACYW 135) jenama Mencevax dari Belgium. bulan depan. Menteri Kesihatan. Bagi tujuan proses P&P. "Saya sudah menyemak dengan pembekal yang berkaitan dan dimaklumkan Malaysia mempunyai bekalan yang mencukupi terhadap keperluan vaksin berkenaan." katanya.

Korpus berkomputer di DBP menyediakan jenis teks seperti berikut: Jumlah Data Korpus Berkomputer (Sehingga Mac 2004) SUB-PANGKALAN AKHBAR BUKU MAJALAH TEKS TRADISIONAL LAIN-LAIN TERJEMAHAN JUMLAH JUMLAH KATA 52.258 3.28% 1.645.797.303.87% 100.15% 2. Sesuatu petikan ringkas mungkin hanya memaparkan contoh-contoh penggunaan sesuatu aspek tatabahasa yang betul sahaja. guru boleh berperanan sebagai fasilitator iaitu menerangkan contoh 5 .106 100. malah turut memberi pelbagai pilihan bahan yang terdiri daripada buku.2 Kebaikan Menggunakan Korpus Berkomputer Berikut dijelaskan kebaikan atau kelebihan korpus berkomputer yang akan diperoleh oleh guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran imbuhan bahasa Melayu. 10. Satusatu korpus dapat memaparkan ribuan (malahan jutaan) contoh sesuatu aspek tatabahasa.00% (Sumber: Rusli Abdul Ghani 2004) Korpus berkomputer dapat memaparkan sesuatu aspek tatabahasa dengan lebih luas. Korpus berkomputer bukan sahaja dapat membantu guru membina bahan P&P dengan pantas.229. manakala contoh-contoh yang salah mungkin tidak dipaparkan dalam teks tersebut.65% 27. majalah. surat khabar.222 PERATUS 52. murid-murid hanya diperkenalkan dengan contoh-contoh penggunaan sesuatu aspek tatabahasa yang betul sahaja.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 5 kerana guru atau murid dapat mencari sesuatu bentuk imbuhan dengan pantas berdasarkan bantuan carian atau find yang terdapat dalam komputer.886. sesuai dengan konteks penggunaan dan representatif sifatnya.010 12.772 1.62% 12. sedangkan contoh-contoh yang salah juga banyak membantu murid memahami apa yang betul dan salah dari segi tatabahasa. Dengan berbantukan korpus berkomputer.373 2. prosa dan puisi tradisional.440.703 27.43% 3. Ini berbeza dengan petikan biasa yang hanya dapat memaparkan sesuatu aspek tatabahasa dengan jumlah yang agak terhad. Ini bermakna.988.

proses penjanaan data dapat perkhidmatan tersebut baharu disediakan. Setelah laman Rasmi DBP dipaparkan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 6 penggunaan yang betul dan yang salah dalam sesuatu aspek tatabahasa yang sedang dipelajari oleh murid-murid. Berikut diperoleh daripada dua sumber (http://sbmb.au/).3. 10.dbp.gov. Layari tapak web DBP.gov. 6 .anu.edu..3 Penjanaan Data Korpus dilakukan secara atas talian memandangkan akan dijelaskan prosedur penjanaan data yang data iaitu data korpus DBP dan data korpus Projek Konkordan Melayu Pada masa kini. setiap pengguna akan didedahkan dengan Lesen Pengguna Korpus.aspx) (http://mcp. 10.my. Masukkan e-mel sebagai ID pengguna dalam ruangan yang disediakan kemudian klik pada kotak „Masuk‟ untuk masuk ke Khidmat Nasihat Dewan Bahasa dan Pustaka.gov.my‟. Setelah masuk ke laman web „dbp. (http://sbmb. iaitu http://www.my/knb/nb_konkordans. ii. maka pengguna harus klik pada kotak „Setuju‟ dan sebaliknya.dbp.my/knb/nb_konkordans. Pengkaji mula menjana data dengan menaip kata „telah‟ pada bahagian Kata Dasar/ Kata.gov.1 Penjanaan Data Korpus DBP Berikut merupakan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pengkaji untuk menjana data daripada data korpus berkomputer. iii. Sekiranya pengguna bersetuju dengan semua syarat tersebut. v. pergi ke „KORPUS BAHASA MELAYU‟ dan klik pada „Rujukan korpus pelbagai sumber‟. i.aspx) Sebelum menjana data. klik pada „Laman Rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka‟ untuk ke laman utama.dbp. vi. iv.

Setiap paparan akan mengandungi 100 konkordans tentang kata bantu telah. Rajah 2 : Proses muat turun data 7 . Kemudian. pengkaji klik pada kotak „Muat Turun‟ untuk muat turun data.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 7 Rajah 1: Proses permulaan untuk menjana data vii.

Bagi memulakan carian data. 10.edu.anu. Setelah selesai muat turun data.3. sila klik pada direct search. pengkaji klik pada kotak „Jana Konkordans‟ sekali lagi untuk mendapatkan data yang seterusnya.edu.au/ atau carian Google: Malay Concordance Projek. sila buka tapak web seperti berikut: http://mcp.2 Pangkalan Data Korpus Projek Konkordans Melayu Berikut ialah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pengkaji untuk menjana data korpus Projek Konkordan Melayu (http://mcp.anu.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 8 viii.au/). Pertamanya. Seterusnya data boleh disimpan dalam pendrive. Paparan seterusnya seperti berikut: 8 . i. ii.

Sebelum mencari perkataan. Kemudian. pada bahagian Find. sila pilih jenis teks yang ingin dikaji. sila taip perkataan yang hendak dikaji misalnya „akan‟ dan tekan butang search untuk proses janaan korpus berkomputer. 9 .Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 9 iii.

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 10 iv. Hasil janaan data adalah seperti gambar rajah di bawah. pengkaji boleh menyalin (copy) dan menampal (paste) data ke dalam perisian Notepad atau Microsoft Word. Seterusnya data boleh disimpan untuk tujuan proses seterusnya iaitu analisis data. 10 . Seterusnya.

4 Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Berikut akan diberikan contoh persediaan mengajar imbuhan meN. Sila layari web korpus DBP dan jana korpus dengan kata kunci ‘jalan’. 11 . Aspek-aspek tatabahasa yang hendak diajar itu akan dimasukkan ke dalam pengajaran tersebut seperti pengajaran lisan. dengan cara guru mengambil masa beberapa minit untuk mengajar sesuatu aspek tatabahasa (Kamarudin Husin. 2.. 1994:45).1 1. Sila layari web MCP di Australia dan jana korpus dengan kata kunci ‘hari’.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 11 AKTIVITI 10..kan dengan menggunakan kaedah secara tidak langsung dalam pengajaran kemahiran membaca dan kefahaman. menulis atau membaca. 10. Hal ini selaras dengan saranan dalam KBSM dan KBSR iaitu aspek tatabahasa hendaklah diajar secara tidak langsung.

Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Menggunakan komputer untuk carian maklumat dan tujuan pembelajaran bahasa. Mengaplikasikan aspek imbuhan meN…kan dari segi bentuk. bantu-membantu dan bertolak ansur. Hasil Pembelajaran : 7. makna dan penggunaannya dalam konteks dengan betul. Pengisian Kurikulum : Ilmu : ekonomi dan agama.1 Mengenal pasti dan menyatakan idea utama dan isi penting Khusus tentang bahan yang dibaca. Mengemuka dan menjawab soalan dengan bernas dan gramatis.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 12 Contoh Persediaan Mengajar 1 Tingkatan : 4 Sains Masa : 80 minit Bilangan murid : 30 orang Tajuk : Kefahaman – Vaksin Mencevax Hasil Pembelajaran Utama : 7. iii. Nilai : berjimat. Huraian Hasil : Aras 1 Pembelajaran iii. Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir : Mengkonsepsikan idea-idea sama ada yang terdapat di dalam atau di luar teks. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan. Sistem Bahasa : Imbuhan meN…kan. ii. Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal dan verbal-linguistik 12 . Menyatakan secara lisan isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam sesuatu petikan.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. Objektif : Murid dapat: i.

6. Seterusnya. Oleh itu. Pada peringkat ini. Imbuhan meN…kan yang terdapat dalam petikan tersebut adalah seperti dalam Lampiran 4. Langkah Pengajaran dan Pembelajaran 1. 3. seorang murid akan mengemukakan satu soalan kepada mana-mana murid yang ia pilih untuk menjawab soalan itu. Guru meminta setiap murid membina satu soalan berdasarkan petikan tersebut. Guru meminta murid membuka fail petikan “Vaksin Mencevax” dengan menggunakan perisian Notepad atau Microsoft Word. (Lihat Lampiran 5). 13 .Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 13 Bahan Bantu Mengajar : Korpus berkomputer. Seterusnya. Guru memilih soalan-soalan (binaan murid) yang difikirkan sesuai untuk dijawab oleh murid sebagai latihan atau kerja rumah. Guru menerangkan bahawa contoh imbuhan yang terdapat dalam petikan tersebut agak terhad. guru sebaik- 2. guru meminta murid membaca secara senyap petikan di skrin komputer dengan cara luncuran (skimming) dan pembacaan teliti. guru hanya berperanan sebagai fasilitator iaitu mengawasi sama ada soalan dan jawapan yang dikemukakan oleh murid sesuai atau sebaliknya. Jika sesuatu persoalan memerlukan maklumat lanjut. Guru meminta murid mengesan imbuhan meN…kan dalam petikan tersebut dengan cara carian atau find yang terdapat dalam komputer. Soalan yang dipilih itu perlulah berada pada aras mudah. sederhana dan susah atau mencabar pemikiran murid. guru meminta murid membuka satu fail korpus berkomputer (telah sedia ada dalam komputer tersebut) yang mengandungi contoh-contoh imbuhan meN…kan yang lebih banyak dan meluas dengan menggunakan perisian Notepad. 4. Pada bahagian ini. Murid memberi maklum balas tentang aspek imbuhan meN…kan seperti contoh penggunaan dalam petikan. (Lihat Lampiran 3). guru boleh membimbing murid mendapatkan maklumat di internet sesuai dengan konsep pembelajaran maya. Murid yang lain mendengar dengan teliti. Begitulah seterusnya iaitu soalan dikemukakan dalam bentuk berantai. 5. Guru memaklumkan kepada murid bahawa aspek tatabahasa yang ingin dipelajari ialah imbuhan meN…kan. Guru meminta seorang murid secara sukarela membaca petikan tersebut dengan suara yang kuat dan jelas.

8. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan. (lihat Lampiran 6b) Makna imbuhan meN…kan iaitu benefaktif dan kausatif.kan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 14 baiknya perlulah memaparkan aspek imbuhan ini di skrin LCD (jika ada) supaya murid dapat melihat setiap aspek imbuhan meN…kan dengan lebih jelas.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. t → n. Menyatakan 3 keburukan vaksin mencevax. Guru menjelaskan aspek kesalahan imbuhan meN…kan seperti kesalahan „meng…‟ dan „menge…‟(contoh mengsahkan atau mengesahkan) serta perkataan yang dieja dengan satu „k‟ atau dua „kk‟ (contoh memasukan atau memasukkan ). 14 . Contoh Persediaan Mengajar 2 Tingkatan : 4 Sains 1 Masa : 80 minit Bilangan murid : 30 orang Tajuk : Kefahaman – Vaksin Mencevax Hasil Pembelajaran Utama : 7... Objektif : Murid dapat: iv. Hasil Pembelajaran : 7. Guru meminta murid membina lima ayat (sebagai latihan) dengan menggunakan perkataan yang berimbuhan meN…kan. Huraian Hasil : Aras 1 Pembelajaran iii. Guru menjelaskan aspek imbuhan meN…kan (berdasarkan contoh penggunaan dalam korpus) iaitu: a) b) c) d) Bentuk atau varian imbuhan meN. 7. k → ng dan s → ny. (lihat Lampiran 6a) Hukum p → m.1 Mengenal pasti dan menyatakan idea utama dan isi penting Khusus tentang bahan yang dibaca.

Seorang murid secara sukarela diminta oleh guru untuk membaca petikan tersebut dengan suara yang kuat dan jelas. : Ilmu : ekonomi dan agama. Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal dan verbal-linguistik Bahan Bantu Mengajar : Korpus berkomputer. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Menggunakan komputer dan internet untuk carian maklumat dan tujuan pembelajaran bahasa. vi. Seterusnya. guru hanya berperanan sebagai fasilitator iaitu mengawasi sama ada soalan dan jawapan yang dikemukakan oleh murid sesuai atau sebaliknya. Seterusnya. bantu-membantu dan bertolak ansur. Nilai : berjimat. Pada bahagian ini.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 15 v. Begitulah seterusnya iaitu soalan dikemukakan dalam bentuk berantai. 11. Murid diminta membina satu soalan berdasarkan petikan tersebut. Langkah Pengajaran dan Pembelajaran 9. 10. guru boleh membimbing murid mendapatkan maklumat di internet sesuai dengan konsep pembelajaran maya. (sila lihat lampiran 1). guru meminta murid membaca secara senyap petikan di skrin komputer dengan cara luncuran (skimming) dan pembacaan teliti. Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir : Mengkonsepsikan idea-idea sama ada yang terdapat di dalam atau di luar teks. Sistem Bahasa : Kata majmuk Pengisian Kurikulum Mengemuka dan menjawab soalan dengan bernas dan gramatis. Menggunakan aspek kata majmuk dalam konteks dengan betul. Jika sesuatu persoalan memerlukan maklumat lanjut. seorang murid akan mengemukakan satu soalan kepada mana-mana murid yang ia pilih untuk menjawab soalan itu. Murid yang lain mendengar dengan teliti. Murid diminta membuka fail petikan “Vaksin Mencevax” dengan menggunakan perisian Notepad atau Microsoft Word. 15 .

Guru menjelaskan aspek kata majmuk (berdasarkan contoh penggunaan dalam konteks) iaitu: (sila lihat lampiran 2) a) Rangkai kata bebas: jalan raya b) Istilah khusus: pita suara c) Kiasan : buah tangan 13. Kata Adjektif „keras‟ (Sumber konkordans DKB) Masa: 40 minit Bil Pelajar: 40 orang Objektif: Pada akhir pembelajaran. 15. Guru meminta murid menaip apa-apa perkataan seperti makan. pelajar dapat: 1.html. 16. guru meminta murid mengakses internet ke tapak web berikut: http://www. 16 . sederhana dan susah atau mencabar pemikiran murid. Oleh itu. 2. Soalan yang dipilih itu perlulah berada pada aras mudah. Memberikan makna-makna baru daripada kosa kata ‘keras’ yang memperlihatkan perluasan makna berbanding dengan merujuk kamus. Guru memaklumkan kepada murid bahawa aspek tatabahasa yang ingin dipelajari ialah kata majmuk. Contoh Persediaan Mengajar 3 Tajuk: Mencari makna perkataan yang membawa pelbagai makna. Guru memilih soalan-soalan (binaan murid) yang difikirkan sesuai untuk dijawab oleh murid sebagai latihan atau kerja rumah.au/asianstudies/proudfoot/MCP/Q/standard.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 16 12. buah dan sebagainya untuk melihat bentuk-bentuk kata majmuk.anu.edu. Guru meminta murid mengesan kata majmuk dalam petikan tersebut. Murid memberi maklum balas tentang aspek kata majmuk seperti contoh penggunaan dalam petikan. Membina sepuluh ayat yang gramatis berdasarkan makna „keras‟ yang telah diperoleh dari setiap kumpulan perbincangan. Guru meminta murid membina lima ayat (sebagai latihan) dengan menggunakan kata majmuk yang telah dijana oleh pelajar. Guru menerangkan bahawa contoh kata majmuk imbuhan yang terdapat dalam petikan tersebut agak terhad. 14.

7) Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil perbincangan daripada kumpulan masing-masing. 3) Guru bersoal jawab dengan aktiviti yang telah dilakukan (komunikatif) 4) Guru mengedarkan bahan pembelajaran DKB yang mengandungi baris-baris konkordans yang berkaitan dengan kata „keras‟. perkataan „keras‟ ini juga 17 . perkataan „keras‟ mempunyai banyak makna. Langkah-Langkah Pengajaran Dan Pembelajaran 1) Set induksi. kecerdasan pelbagai Nilai: bekerjasama. kejujuran dan hormat-menghormati Strategi Pembelajaran: Kolaboratif Bahan Bantu Mengajar: Korpus Kosa Kata „keras‟ Pengetahuan sedia ada: Para pelajar telah memahami konsep makna „keras‟ secara literal.Meminta pelajar meneka benda maujud yang memiliki ciri –ciri fizikal yang bersifat keras serta mengaitkan dengan pembelajaran seterusnya. Pelajar diarahkan mencari makna baru yang terkandung dalam bahan pembelajaran dengan bantuan guru yakni guru menerangkan peranan kolokasi yakni kata-kata yang wujud bersama-sama dengan kata „keras‟ dalam memperoleh makna baru.dengan arahan. Ilmu:Moral Kemahiran Bernilai Tambah (KBT): kemahiran teknologi maklumat. memahami dan menulis. 6) Guru menerangkan makna kata „keras‟ untuk pengetahuan pelajar berdasarkan makna yang terkandung dalam Kamus Dewan (2002) dan murid mencatatnya dalam buku. Perbandingan makna antara maklumat kamus dan korpus yang bakal diperoleh daripada perbincangan pelajar ialah seperti berikut: Keras Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2005: 752-753). Aktiviti kumpulan – pembentukan kumpulan (masih dalam kumpulan yang sama dalam langkah 2). Selain daripada makna-makna yang terdapat dalam Kamus Dewan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 17 Pengisian Kurikulum: Sistem Bahasa: Kosa kata. ayat Kemahiran bahasa: Mendengar dan bertutur. 5) Pelajar diminta membaca senyap bahan pembelajaran tersebut. murid melakukan lakonan spontan/simulasi suasana yang menggambarkan kehidupan dan aktiviti yang berkaitan. 2) Aktiviti kumpulan – pembentukan kumpulan ( enam orang sekumpulan).

Kuat (tidak lemah). 5. Kamus Dewan (2005: 752-753) 1. tentangan dsb). wain. Kencang. Dengan giat atau bersungguh-sungguh. teruk. bengkok dll) atau berubah bentuknya. berat. (boleh) menyinggung perasaan 13. tidak mudah ditewaskan (dikuasai dsb) hebat 10.tidak dapat melafazkan kata-kata asing dengan mudah. tidak lembut (empuh. Membahayakan atau mungkin membawa maut (bukan penyakit).tegar. teguh.kejang. sungguh-sungguh 6. mendesak dsb) 3. dengan sepenuh tenaga atau usaha.tegang 15. Semua makna dan perbezaannya dengan Kamus Dewan adalah terdapat dalam perenggan yang berikut. Setelah diteliti penggunaannya dalam setiap ayat. kekecualian dsb) 8. Berat akhirnya. Ketat (sumbat botol dll). Dengan tidak berganjak atau berubah sikap.menurut sesuka hati (sangat sempit fikirannya). Kt keras kepala. Kuat dan padu serta tidak mudah pecah (patah. berpegang teguh pada pendirian atau pendapat sendiri (tidak mudah mengalah). Tidak dengan sikap bertolak ansur (bukan bantahan. Tidak secara sembarangan atau mahu tidak mahu sahaja.atau berhantu. terlalu keras (bukan buah-buahan dll). kawalan dll) ketat.tidak teguh dan tidak dapat diubah dengan pujukan dsb(bukan kemahuan.mengotot. sangat lebat hujan 11. wiski dsb) terasa kesan tembakaunya apabila dihisap (bukan rokok atau cerutu). tidak mahu dan tidak mahu kalah dalam perdebatan (kuat bertengkar). dengan bersungguh-sungguh hati (meminta. tidak mahu menurut kata orang. Nyaring. terasa benar sama ada wangi atau busuk dsb (bukan bau). tidak berkira-kira 7. Dapat memabukkan (bukan minuman seperti bir.Tr sangat keras (seperti batu) Kl. deras (angin dll). rangsang (bukan bau) 14. kuat (suara bunyi dll) 12. tidak dapat dilentukkan (dilenturkan). tidak berdasarkan belas kasihan (bukan tuduhan dsb). tidak mudah dikendalikan (kuda dll)tidak mahu menurut perintah 18 .tidak mahu mengalah atau menurut. bukan 9.lunak) 2. keras sekali. tidak mudah dilentur (bukan spring dsb). (sangat) degil. susah hendak menyebut sesuatu (tidak pandai berkata-kata). sangat kuat kesannya (bukan ubat).Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 18 mempunyai maksud atau makna yang berbeza sekali daripada makna kamus. Tidak baik kerana (kononnya) ada penunggunya berpuaka. Dengan sesungguhnya (tanpa sebarang kelonggaran. ketabahan dsb seseorang). makna bagi penggunaan perkataan ini dalam ayat adalah banyak.tegar hati. tegas. Kl. Penggunaan perkataan dalam setiap ayat yang berlainan ini memungkinkan makna kepada perkataan tersebut adalah pelbagai mengikut fungsinya dalam setiap ayat.kaku.kukuh. kuat 4. Tidak lemah lembut atau sopan santun (bukan kata-kata). Makna ini diperoleh hasil daripada penggunaan perkataan tersebut dalam konteks ayat yang berlainan. sangat keras (tidak lunak). tegas. tidak mudah berasa kecewa (terus berusaha bersungguh-sungguh). rapi (pemeriksaan.degil.

Keinginan yang tidak dapat ditolak Pun begitu. Siapa yang berani. darah merah membuak. 6. Batuk yang terlalu kuat Dia terbatuk-batuk ***keras***. 8." Konduktor bas itu merungut. 7. 4. kemahuannya cukup ***keras***. melainkan kosong dan hampa. dan dengan suara ***keras*** beliau berkata.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 19 orang atasan. Penuh terisi dengan sesuatu Pamlah dulu tayar tu!" "Dengan pam tangan ni. Tegang dan rapuh Tiba-tiba sebiji buah getah masak pecah dan kulitnya yang ***keras*** itu melantun mengenai kepalanya. prb perkataan orang yang bijaksana baik dengan lemah lembut atau dengan kasar tidak dapat disangkal (dianjak-anjak) kebenarannya.buak keluar dari hidung dan mulutnya. satu jam lagi pun tayar bas ni takkan ***keras***. fikir Encik Ridwan ***keras***. Kata-kata yang kasar dan perasaan marah Maka bertambahlah murka Datuk Merpati." jawab Tengku Tih dengan ***keras***. agak berbeza daripada kebiasaan rambut orang-orang India yang selalu ikal dan ***keras***. Data Korpus 1. 3. Hatinya mendesak ***keras*** ingin tahu isi kandungan kad itu. "Hai celaka hantu Pego nyatakan dirimu agar kita dapat berlawan. 2. Ligat berfikir sesuatu Pandangan matanya bukan sedang berfikir ***keras***. 9. baru sahaja berlaku Tahi kambing yang bulat-bulat itu masih panas lagi dan ***keras***. pergilah sendiri jumpa. 19 . Terbentuk seperti keadaan asal. Keadaan keras asal yang tidak terisi dengan sesuatu (seperti angin) Tayarnya tayar mati dan ***keras*** kerana tidak berisi angin. prb Mn hendaklah diberikan segala perintah dengan bijaksana (dengan lemah lembut kepada yang menurutdan dengan memaksa kepada yang melawan). 5. Lepas pilihanraya nanti hilanglah ia. Tebal dan berkerinting Kepalanya nampak lonjong dimahkotai rambut yang hitam lurus.

jangan kacau Pak Cik Pang. Memberi amaran dan larangan "Lid." Ayah bersuara ***keras*** sedikit. Panas terik Matahari masih ***keras*** di ubun-ubun. menjeling isterinya dengan tajam dan penuh kebencian serta dendam. Degil 'Hatinya terlalu ***keras'***. Semangatnya ***keras*** seperti yang menjadi syarat untuk hidup bersama Tamin. Ligat berputar Fikirannya bekerja ***keras***. 20. tetapi matanya tetap juga ***keras*** dan dia menjatuhkan badannya ke anjung itu dengan penuh tanda tanya 13. 16. 12. 18. Simpulan bahasa "Kamu pulang paku buah ***keras*** ke Haslinda?" tanya Murugan. Membara dan berkobar-kobar Semangat Fikri kembali ***keras***. Bantahan Kereta Cikgu Jamal menghala ke rumah Encik Ahmad. mereka akan mendengus ***keras***." Rasyidah menjeling ***keras*** kepada Kamarul. pegawai kayu balak yang menentang ***keras*** pemindahan penduduk di pinggir sungai ke kawasan yang telah disediakan oleh pihak pemerintah. 11. 14. 19. Pandangan sinis Aku takut nanti dia pembawa aids.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 20 10. benci Kalau selisih di jalan. Kering dengan sendiri Bajunya sudah ***keras*** diserapi darah beku itu. 17. 15. Menunjukkan perasaan yang tidak suka. Tidak mengantuk Biarpun malam semakin larut. 20 .

di balik kotak itu.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 21 21. Terbujur kaku Ya Allah di balik tu. dan yang dimintanya tidak lebih daripada diperkenankannya untuk tidak mengerjakan apa-apa. Tidak berbudi bahasa Seseorang yang tidak baik budi pekertinya. Rajin Ia bekerja begitu ***keras***. satu-satunya keinginan adalah beristirahat. 22. 21 . Kasar dan menghasilkan bunyi Buku Rampaian Agama Islam ditutup dengan ***keras***. 28. Bau kuat sehingga menusuk ke hidung Dan bau ikan kering yang banyak dijemur oleh nelayan-nelayan di keliling pelantar itu juga semakin ***keras***. 30. Perbuatan mendengus Dia menarik nafas dan meluahnya dengan ***keras***. ***keras*** tutur katanya dan sering mengeluarkan ucap bicara yang keji adalah membayangkan sifat buruk peribadi seseorang. 29. ketika ia berhenti. kerana aktiviti "***keras***" yang telah dilakukan. seketul tubuh yang sudah ***keras*** hitam legam. Bertalu-talu dan dengan kuat Pintu bilik terus diketuk ***keras***. 25. 24. 27. 23. Tidak berasas dan boleh menimbulkan marah Tambahan pula mereka menyebarkan tuduhan yang ***keras*** bahawa kejatuhan bandar Rome adalah disebabkan perbuatan orang Kristian yang telah mengetepikan dan tidak menyembah dewadewa $$27 purba yang dianggap telah sekian lama menjaga kesejahteraan bandar tersebut. dan begitu lama. Berusaha Umi memang pulun mengulangkaji dan selalu berkerja ***keras*** untuk mencapai kehendaknya. kasar nilai bahasanya. Lasak dan aktif Mengendurkan (relaxing) otot-otot yang tegang. begitu teratur. 26.

gasing. menyabung ayam. apabila teren air. malah hancur lumat. RUMUSAN Walaupun kajian tentang penggunaan korpus berkomputer dalam P&P bahasa Melayu belum dilakukan di Malaysia.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 22 31. pintar dan bersistematik. adakah pengajaran bahasa Melayu memerlukan bantuan teknologi komputer? 2. Rempah ratus Permainan untuk orang dewasa termasuklah permainan wau. sepak raga. Diharapkan penggunaan korpus berkomputer dalam proses P&P akan menarik minat murid mempelajari mata pelajaran bahasa Melayu dan seterusnya mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Kolokasi 5. Penjanaan Data 6. Penggunaan korpus berkomputer dalam proses P&P bukan sahaja memudahkan tugas guru malahan dapat memupuk minat para murid supaya mendekati bidang teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin dominan dalam dunia pekerjaan dan kehidupan seharian. 32. congkak. Korpus Berkomputer 3. Korpus 2. Apakah kekuatan dan kelemahan penggunaan korpus dalam pengajaran bahasa Melayu? 3. Bagaimanakah anda dapat menggalakkan murid anda menggunakan komputer dan internet untuk mendapatkan bahan pembelajaran? 22 . bukan sahaja akan menjadi lembut. namun terdapat potensi yang besar untuk menjadikan korpus berkomputer sebagai bahan bantu mengajar yang popular. Pada pandangan anda. Perumpamaan ***Keras*** perempuan. baginya seperti ***keras*** kerak nasi. laga buah ***keras***. Pangkalan Data PENILAIAN KENDIRI 1. KATA KUNCI 1. berlaga kerbau dan lain-lain. Konkordans 4.

(2007). Asmah Haji Omar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Haji Karim et al. Morfologi. (2009). Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Sulaiman Masri. Bentong: PTS Profesional. Tatabahasa Dewan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 23 RUJUKAN Abdullah Hassan. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. (2009). 23 .

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 24 Lampiran 1 Rajah 1: Korpus DBP Lampiran 2 Rajah 2: Perisian Concordance 24 .

di sini. bulan depan. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. Datuk Chua Jui Meng. " katanya. malam tadi. "Saya sudah menyemak dengan pembekal yang berkaitan dan dimaklumkan Malaysia mempunyai bekalan yang mencukupi terhadap keperluan vaksin berkenaan." katanya. berkata pihaknya yakin jumlah vaksin yang ada mencukupi untuk menampung keperluan bakal haji yang diwajibkan mengambilnya sebelum memasuki Arab Saudi. Beliau memberitahu pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturunan Chua Chiyang yang bernilai kira-kira RM1 juta di Jalan Haji Jaip. 25 .000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat**menunaikan** haji di Makkah.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 25 Lampiran 3 Contoh Sebahagian Petikan Janaan Komputer Vaksin Mencevax Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. Menteri Kesihatan. "Hospital dan klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haji bagi pengambilan vaksin itu kerana kita membuat keputusan memberinya secara percuma.

berjaya melangsungkan tiga acara deklamasi puis BHLR66 4975 -anak mereka sudah berjaya melanjutkan pelajaran dalam pelbagai b BHLR47 3733 u. berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Mencevax itu dibuat selepas mengambil kira maklumat Bahagian Kawalan penyakit dan Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan. AS melancarkan 4. Banyak ayat al-Quran dan BHLR68 7382 enukarkan namanya agar ia melambangkan agensi perjalanan yang be BHLR61 7049 rian republik itu yang melambat-lambatkan penyelesaian kebuntuan BHLR59 8188 nah Darus Peserta kursus melambungkan topi masing-masing ke uda BHLR66 5805 n Laden selama 76 hari. Bagaimanapun. babi dan itik. lemak dan jantung lembu. majlis muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal meningitis (ACYW 135) jenama Mencevax dari Belgium. DBP. Datuk Dr Ismail Ibrahim. berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Menceva BHLR27 266 jenama yang tidak langsung **menggunakan** sumber babi iaitu Mencevax BHLR27 Lampiran 5 Contoh Imbuhan meN…kan dalam Korpus Berkomputer 8507 s sebarang bentuk kegiatan melalaikan.700 serangan udara menga BHLR52 4486 gugut peminjam yang gagal melangsaikan hutang. Ini kerana vaksin jenama berkenaan didapati tidak mengandungi sebarang lemak babi dan bahan sumber haiwan kecuali laktosa daripada susu. bulan depa BHLR27 258 ak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital a BHLR27 259 di. vaksin ACYW 135 jenama Monumune yang diimport dari Amerika Syarikat adalah haram digunakan umat Islam kerana ia mengandungi asik amino dari lembu. "Saya s BHLR27 261 pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturun BHLR27 262 klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haj BHLR27 263 ah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal BHLR27 264 oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. Islam Online hari ini melaporkan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 26 Jumaat lalu. walaupun mereka tidak men BHLR37 26 .Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. Pengerusi majlis itu. diharuskan penggunaannya oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. Lampiran 4 Imbuhan meN…kan dalam Petikan Vaksin Mencevax 256 in . "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh du BHLR27 260 suki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. Golongan berpen BHLR44 8209 enganjurnya.000 vaksin jenam BHLR27 257 negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. Ini kera BHLR27 265 brahim.

Mereka melontarkan idea semahu-mahunya tanpa BHLR54 3033 ukan suatu perbuatan iaitu meluluskan ujian penerimaan talian pe BHLR30 5596 an ke atas Iraq bukan saja melumpuhkan ekonomi Baghdad malah menc BHLR50 Mem..30 pagi dalam keadaan mencurigakan dan mengarahkan pemandu l BHLR28 3787 indakan agresif yang boleh mencetuskan suasana tidak seimbang. BHLR35 7300 pada tahap maju.kan Me. lalu BHLR26 4198 ya berfikiran positif dan mendaftarkan anak mereka supaya mereka BHLR42 8348 ? Ada juga peniaga yang mendagangkan barangan yang tidak sama BHLR67 Meng.. Saya tak mahu memb BHLR33 3500 Andi Samsam Nganro ketika membacakan keputusan itu hari ini.kan 7384 fail meja tahun depan bagi melicinkan urusan pentadbiran kerajaa BHLR62 8231 hairan dalam hatiku sebab melihatkan hal adat orang-orang kita BHLR67 2153 sih mempunyai ruang untuk melonggarkan lagi dasar kewangannya ji BHLR20 6181 nilai estetikanya...Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 27 Lampiran 6 a) Bentuk atau varian imbuhan meN....kan 2475 rumah.. Tabiat membandingkan takwim hijri dengan takwi BHLR47 4033 hthaleneacetate). Dia berhajat untuk mengahwinkan anak gadis itu dengan ana BHLR62 27 . se BHLR38 2688 K sahaja Allah swt selesai menciptakan Adam daripada tanah. Di BHLR41 5287 uk Dr Abdul Latif.. Begitu juga dengan perse BHLR69 Menge.kan 8555 ku penganjur utama majlis menggabungkan silat dan puisi untuk tig BHLR69 4108 eka mempunyai sebab untuk menggagalkan aspirasi kebangsaan. Beliau menggalurkan keterlibatan Ismail dalam BHLR49 7139 ang penuh pengajaran tadi menggambarkan ajaran Islam begitu menye BHLR60 2489 jukan bangsa tetapi bukan menggantikan bahasa sendiri sebagai ba BHLR24 8569 puisi pilihannya ternyata menghiburkan.kan 6066 berdua sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayang memelihara da BHLR53 2821 m 4..kan 3287 a krisis dalaman MTUC yang membabitkan Zainal.. Pengkaji membahagikan tamadun kepada dua penger BHLR61 1063 biologi Amerika dan Kanada membahaskan cadangan mengadakan uji ka BHLR10 5078 gori ahli falak.. Lebih membanggakan ialah Dr Mohd Zobir juga BHLR41 Men.

kan 8585 kita tidak perlu kesal dan menyalahkan sesiapa berkenaan setiap k BHLR69 6170 yu'. Masalah isu harga air memaparkan dengan begitu jelas isi ha BHLR65 2307 FMG yang bertanggungjawab memasarkan rangkaian telefon bimbit S BHLR22 5666 kukan secara intensif bagi memastikan 20 tadika lain turut mener BHLR51 6600 n. k → ng dan s → ny. 7135 i khalifah Allah yang akan memantulkan nilai kebaikan dan kebajik BHLR60 8032 a. pasukan Indonesia gagal mematahkan hujah berhubung isu berken BHLR56 6773 t-turutan tetapi ini tidak memenatkan Perdana Menteri atau menje BHLR57 6330 perangkap keagamaan' yang memenjarakan sebahagian besar umat (Mu BHLR55 4344 Kebudayaan Kebangsaan bagi mementaskan Muzika Uda dan Dara yang m BHLR43 7546 uskan secara berkesan dan mementingkan alam sekitar boleh menimb BHLR62 3688 ng untuk disoal siasat dan memerlukan Baghdad menyediakan kemuda BHLR37 t→n 2223 ng. BHLR46 6991 ah bersabda: Sesiapa yang menanggalkan tangan dari bai'ah untuk BHLR59 1512 utup kelemahannya apabila menangguhkan pelaksanaan Enakmen Kesal BHLR14 3109 pembuatan Malaysia supaya menawarkan biasiswa kepada pelajar as BHLR31 8246 nikah. "Saya boleh mengesahkan tidak bersama dia (Tuan Mo BHLR19 5444 ivasi bagi setiap individu mengamalkan tanggungjawab masing-masin BHLR49 6866 kaan kota Makkah.. tetapi lebih bertujuan menanamkan sifat patriotisme. kita haruslah menambahkan ilmu di dada..Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 28 2435 -Bangsa bersatu (PBB) yang mengaitkan Barisan Nasional (BN) deng BHLR24 3401 a. "DBP turut berusaha mengetengahkan bakat dan potensi cendek BHLR34 2017 tengah hari. perpadu BHLR42 4892 akan puasa selepas Ramadan menandakan diterimanya puasa Ramadan. Lalang biak merata menarikan mimpi liarku kerbau balar BHLR67 k → ng 28 . Minda kita a BHLR49 4802 n. ceti atau wakilnya akan menampalkan salinan kad pengenalan pem BHLR45 4345 n Muzika Uda dan Dara yang menampilkan Ahmad Yatim sebagai Uda. t → n. m BHLR43 4228 ng. untuk mewujudkan atau menyalakan api itu. Jadi maksud met BHLR54 4144 g berpejabat di Arab Saudi menyalurkan bantuan kewangan kepada al BHLR41 3083 Sebelum ini mereka mahu menyisihkan Rusli Tambi daripada mendu BHLR31 6580 barang bantahan atau tidak menyuarakan bangkangan negara itu kepa BHLR56 415 Abas dan Balasandran juga menyarankan supaya guru yang berkelulu BHLR62 b) p→m Hukum p → m. baginda mengampunkan dan membebaskan golongan BHLR58 Meny. berkata keputusan yang menamatkan pertikaian Jakarta-Kuala L BHLR21 5350 m diri kita.

ki BHLR39 4204 Jabatan Imigresen turut mengecualikan bayaran ke atas perkhidma BHLR42 5974 uk memecahbelahkan selain mengelirukan rakyat padahal khutbah se BHLR53 7627 idikan Guru (BPG) selesai mengelolakan empat kursus asas untuk m BHLR63 2151 15 hari itu. Malah beliau menyamakan konsep dunia Melayu dalam BHLR49 1886 rung membunuh diri dengan menyambungkan paip getah dari ekzos ke BHLR17 6979 o Abdullah Tuanku Bainun menyampaikan anugerah Ijazah Kehormat BHLR59 8189 baru-baru ini. Sebahagian orang bijak mengatakan: "Pahala amal kebaikan ada BHLR46 2858 .704 saman dengan kesa BHLR20 2424 pasaran berharap aktiviti mengemaskan akaun akan berterusan sehi BHLR24 5414 at pujian kerana ia mampu mengembalikan keamanan di wilayah yang BHLR49 5925 ntuk mengubat.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 29 4893 ya.000 pelajar sekolah ag BHLR64 29 . polis trafik mengeluarkan 110. IMF sebelum ini menyarankan supaya Malaysia mempunyai BHLR31 6150 au banyak hujan yang boleh menyebabkan baja dilarikan hujan. Ibn Sina mengembangkan ilmu psikologi dalam peru BHLR53 s → ny 8585 kita tidak perlu kesal dan menyalahkan sesiapa berkenaan setiap k BHLR69 4960 an tempatan tidak berminat menyalurkan pinjaman kepada peniaga wa BHLR46 5290 dunia Melayu. Pe BHLR54 4417 isabitkan bersalah apabila menyerahkan zakat fitrah diri atau ora BHLR43 7911 ri. 3 Disember lalu. untuk menyerapkan 126. 2002 menjadi tahun yang mengecewakan bagi pasaran ekuiti meski BHLR28 3903 ah yang dilaksanakan ialah mengecilkan kumpulan daripada kira. Fauziah menyandarkan pengalaman kerjayanya dal BHLR66 3050 ukainya.

iaitu yang berkaitan dengan jiwa manusia (akal budi) dan perilaku atau tingkah laku manusia. . anda diharapkan dapat: 1. Ini kerana pada tahap inilah kanakkanak mula mempelajari kemahiran bahasa seperti ejaan. Psikologi adalah satu bidang ilmu yang menumpukan pengkajian kepada dua perkara utama. sebutan dan bacaan. iaitu antara psikologi dan linguistik. memahami. Linguistik pula ialah bidang yang mengkaji bahasa secara saintifik. Ilmu ini menyelidik apa-apa yang berlaku dalam akal budi manusia apabila seseorang memperoleh. 2. Pada peringkat sekolah rendah. menerangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertama. menghuraikan teori-teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama.Psikolinguistik| 1 UNIT 2 PSIKOLINGUISTIK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. menghasilkan dan menyimpan unsur-unsur kebahasaan. Kegagalan guru memberikan perhatian yang serius terhadap pemerolehan bahasa kanak-kanak mungkin akan menyebabkan kanak-kanak menghadapi masalah buta huruf. pemerolehan bahasa kanak-kanak perlu diberi perhatian yang serius.” AKTIVITI 2.1 Definisi Psikolinguistik Psikolinguistik merupakan bidang antara disiplin. “psikolinguistik boleh ditakrifkan sebagai kajian tenta ng bahasa dan akal budi.0 PENGENALAN Bidang ini diperkenalkan dengan tujuan melihat cara proses pemerolehan bahasa kanak-kanak berlaku. pertuturan dan menulis. 2. Menurut Aitchison (1978). 2. terutamanya pada peringkat awal kanak-kanak dan sekolah rendah. menjelaskan definisi psikolinguistik.1 Sila berbincang dengan rakan. dan 3.

Dalam bentuk pendekatan behavioral. terdapat satu teori khusus iaitu dikenali sebagai Teori Pelaziman. dan diikuti oleh kajian Preyer pada tahun 1882. Teori Pelaziman terbahagi kepada dua jenis utama. 1. iaitu dimulakan oleh Tiedmann. Pembelajaran memerlukan penyusunan rangsangan . 2. Terdapat dua teori utama di barat yang menjelaskan cara kanak-kanak memperoleh bahasa pertama.Psikolinguistik| 2 1. terutama berkaitan dengan konsep pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Kepentingan psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 2. Teori Pelaziman Klasik Ivan Petrovich Pavlov Teori ini dipelopori oleh Ivan Petrovich Pavlov (1849 – 1936) iaitu seorang sarjana Rusia. Takrifan psikolinguistik yang mengaitkan psikologi sebagai satu disiplin dan linguistik sebagai satu disiplin yang lain. Teori ini menekankan pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkah laku. Teori ini menekankan sifat behavior atau tabiat semula jadi.2 Pemerolehan Bahasa Pertama Kajian saintifik dalam bidang pemerolehan bahasa telah dimulakan sejak kurun ke-16. seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1787. Teori Behaviorisme Dalam ilmu psikolinguistik. tingkah laku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran. Charles Darwin pengasas teori evolusi turut menjalankan kajian dalam bidang pemerolehan bahasa iaitu pada tahun 1877. iaitu Pelaziman Klasik (oleh Pavlov dan Watson) dan Pelaziman Operan (oleh Thorndike dan Skinner). Kedua-dua teori tersebut ialah pertamanya teori Behaviorisme (Perlakuan) dan keduanya teori Mentalisme (Kognitif).

Anjing memberikan respons iaitu mengeluarkan air liur setiap kali diberikan makan. 4. Pavlov telah memilih seekor anjing untuk melaksanakan kajian beliau. Anjing memberikan respons dengan mengeluarkan air liur. Anjing tersebut dikurung di dalam satu kandang khas dengan kelengkapan loceng. (lihat rajah di bawah) 2. . Loceng dibunyikan dan makanan diberikan kepada anjing. Bagaimana kajian ini dilaksanakan? 1. Lihat rajah di bawah untuk menggambarkan suasana kajian tersebut. Bagi mengkaji tabiat manusia. makanan akan diberikan. 3. Anjing memberikan respons dengan mengeluarkan air liur. Loceng dibunyikan tanpa makanan. Anjing terangsang bahawa setiap kali loceng dibunyikan.Psikolinguistik| 3 (stimulus) dalam persekitaran supaya pelajar dapat memberikan respons dan diberikan pengukuhan atau peneguhan. Loceng dibunyikan. tetapi anjing tidak memberi sebarang respon (tidak mengeluarkan air liur). Kajian ini membuktikan bahawa Tindak Balas akan terhasil akibat Rangsangan.

Dalam kes Kamal. Oleh itu kerisauan dalam satu mata pelajaran (Matematik) telah digeneralisasikan kepada satu mata pelajaran (Fizik). Generalisasi Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama. 3. lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur. Penghapusan Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. Kamal juga menjadi risau setiap kali ujian Fizik akan diadakan. Dalam kajian Pavlov. Diskriminasi Dikriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak bagi rangsangan yang lain. didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja. Tindak balas akhir akan terhapus dan prinsip ini dikenali sebagai penghapusan.Psikolinguistik| 4 Konsep Penting Teori Pelaziman Klasik 1. Kamal tidak akan menjadi risau jika mengambil ujian Geografi atau ujian Sejarah. tetapi tidak pada bunyi selain loceng. 2. . kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut mempunyai perkaitan antara satu sama lain. kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut amat berbeza berbanding mata pelajaran Sains. Kamal menjadi risau setiap kali ujian Matematik akan diadakan. Contohnya. Dalam hal ini. Dalam kajian terhadap anjing. bunyi loceng tidak disertakan rangsangan tak terlazim (daging).

Psikolinguistik| 5 Rumusan: Teori Pelaziman Operan Teori Pelaziman Operan adalah penerusan daripada Teori Pelaziman Klasik. Thorndike . Thorndike (1874 – 1949) . Teori ini dipelopori oleh Thorndike (1874 – 1949) dan Skinner (1904 – 1990).

ganjaran dan denda amat penting dalam proses pembelajaran.Psikolinguistik| 6 Thorndike berpendapat bahawa: • • • • • • Manusia belajar menggunakan kaedah cuba dan ralat. Bagaimana kajian ini dilaksanakan?    Kucing diletakkan di dalam sangkar dan makanan diletakkan di luar sangkar. Beliau mengemukakan teori perikatan dikenali sebagai Teori R-G. Motivasi. Pembelajaran manusia berlaku mengikut hubungan antara rangsangan dan gerak balas. sangkar itu terbuka. Ganjaran dan denda dua faktor penting bantu pembelajaran manusia. Perhatikan grafik di bawah. . Kucing melakukan beberapa percubaan untuk keluar dari sangkar – Kaedah cuba jaya. Pelbagai reaksi : apabila terpijak selak pintu.(Rangsangan dan Gerak balas) Teori R-G menjadi asas tiga hukum Thorndike iaitu : 1) Hukum Kesediaan (HK) 2) Hukum Latihan dan (HL) 3) Hukum Kesan (HK) Beliau menggunakan seekor kucing sebagai bahan kajian beliau.

kognitif sebelum boleh belajar. Prinsip Pelaziman Operan (Thorndike)  Prinsip Kesediaan Kesediaan dari segi psikomotor. penulis. yang baru-baru ini telah menyaksikan pengaruh yang besar dalam bidang psikologi dan pendidikan. Beliau ialah seorang Profesor Psikologi di Universiti Harvard dari 1958 sehingga persaraan beliau pada tahun 1974. Prinsip Latihan Latihan yang diulang-ulang untuk tingkatkan kemahiran. Analisis tingkah laku manusia yang berakhir dengan Perlakuan Lisan. .   Skinner (1904 – 1990) Burrhus Frederic Skinner Seorang lagi tokoh terpenting dalam teori Pelaziman Operan ialah Skinner. ahli falsafah sosial dan penyair. Nama penuh belia ialah Burrhus Frederic Skinner (20 Mac 1904 – 18 Ogos 1990). pencipta. Prinsip Kesan Kesan yang menyeronokkan meningkatkan pertalian antara ransangan dan gerak balas. Beliau merupakan behavioris Amerika.Psikolinguistik| 7  Kucing tersebut akan melakukan kaedah cuba jaya sekiranya dikurung semula ke dalam sangkar itu. efektif. dan mengasaskan sekolah sendiri tentang penyelidikan uji kaji psikologi-analisis uji kaji dan tingkah laku. inovasi falsafah sains yang dikenali sebagai radikal behaviorisme. Skinner mencipta teori Pelaziman Operan.

Teori Pelaziman Operan (Skinner) Menurut Skinner (1953) kajiannya menunjukkan pelaziman operan organisma bertindakbalas terhadap persekitaran dalam proses pembelajaran. Perlakuan harus diperhatikan dalam jangka masa yang panjang dan membentuk perlakuan yang kompleks daripada perlakuan yang mudah. Pada bulan Jun. Skinner telah disenaraikan sebagai ahli psikologi yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Pelaziman operan meningkatkan kebarangkalian pengulangan sesuatu gerak balas. Perhatikan grafik di bawah ini.Psikolinguistik| 8 Beliau mencipta perakam kumulatif untuk mengukur kadar maklum balas sebagai sebahagian daripada kerja-kerja beliau yang sangat berpengaruh. Implikasi penting yang diperoleh melalui kajian ini ialah:  Tingkah laku binatang di dalam kotak boleh dikawal dan gerak balasnya boleh diperhatikan dan direkod. berdasarkan kaji selidik 2002. . Beliau seorang penulis prolifik yang menerbitkan 21 buku dan 180 artikel. Bagaimana kajian ini dilaksanakan? Skinner telah menggunakan seekor tikus putih sebagai bahan kajian beliau. Peneguhan biasanya dapat menambahkan kebarangkalian gerak balas yang akan berlaku.

Contoh: Perlakuan Positif Akibat/kesan Tingkah laku Masa Hadapan Murid akan menghasilkan lebih banyak karangan yang bermutu Murid menghasilkan karangan Guru memuji murid yang bermutu  Pengukuhan Negatif Pengukuhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. Teori ini juga menekankan konsep ganjaran iaitu apabila sesuatu organisma/individu berjaya melakukan apa-apa yang diminta (seperti mengeja/mengira). maka ganjaran pelbagai bentuk seperti pujian atau hadiah akan diberikan kepada individu tersebut. . iaitu memberikan rangsangan-rangsangan tertentu kepada organisma dan mendapatkan gerak balas atau tindak balas tertentu kepada organisma secara berulang-ulangan.Psikolinguistik| 9   Kajian ini membawa beliau kepada penggunaan teori pelaziman operan dalam aktiviti P&P di dalam bilik darjah. Teori pelaziman operan boleh diperkuat dan dihapuskan jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerakbalas itu ditunjukkan. RUMUSAN TEORI BEHAVIOURISME Menurut ahli-ahli teori ini. Konsep ini boleh dilihat melalui kajian Pavlov terhadap anjing atau tikus di dalam sangkar. dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut. Contoh: Perlakuan Negatif Akibat/kesan Tingkah laku Masa Hadapan Murid semakin tidak memberi perhatian terhadap P&P guru. sesuatu tabiat boleh dilazimkan menerusi proses latih tubi. Tegasnya. Prinsip yang terhasil ialah:  Pengukuhan Positif Pengukuhan positif memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan ditunjukkan yang menyebabkan perlakuan diulangi atau diperkuatkan lagi. Murid tidak memberi perhatian Guru tidak menegur murid terhadap P&P di dalam kelas  Dendaan Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini.

Kemudian guru menggabungkan huruf konsonan dan vokal untuk membentuk pelbagai suku kata. Pengulangan/Latih tubi 4. Kaedah abjad yang dilakukan di sekolah rendah menekankan pada peringkat paling awal murid dikehendaki menghafal kesemua dua puluh enam huruf daripada a hingga z. Proses pemerolehan bahasa pertama memperlihatkan banyak perkara yang menakjubkan. Ganjaran dalam pelbagai bentuk seperti pujian. Pendekatan latih tubi banyak dilakukan di peringkat sekolah rendah terutama dalam proses mengeja/membaca dan menulis. a+yam=ayam. sa+ya =saya. Sistem-sistem bahasa. Murid dikehendaki membaca /mengeja suku kata ini dalam kumpulan besar. hadiah dan sebagainya. maka kanak-kanak tersebut akan dapat mengenal dan mengingat kesemua huruf tersebut. Misalnya. pemerolehan bahasa kanak-kanak boleh dilakukan dengan cara latih tubi atau diulang-ulang. Misalnya murid-murid sekolah rendah atau awal kanak-kanak. Kemudian guru akan mengajar pula membaca frasa (rangkai kata) dan seterusnya ayat. tidak dapat mengenali huruf-huruf vokal dan konsonan bahasa Melayu. Selepas murid-murid dilatih tubi membaca suku kata-suku kata yang pelbagai. Rangsangan 2. na+si=nasi dan sebagainya. ayam dan sebagainya. Semua peringkat pengajaran yang dilalui oleh murid adalah menggunakan konsep latih tubi.Psikolinguistik| 10 Berdasarkan teori ini. 1. Peneguhan 5. Ganjaran 2. morfologi. 3. ma+kan=makan. Gerak Balas Guru menyediakan BBM untuk menarik perhatian murid. Berlaku apabila murid sudah menguasai P&P atau objektif tercapai. sintaksis dan semantik dikuasai dengan pantas oleh kanak-kanak walaupun pengajaran formal pada keseluruhannya tiada. iaitu fonologi. Fakta-fakta ini menyebabkan ramai penyelidik bahasa membuat kesimpulan bahawa kanak-kanak telah dilengkapi dengan alat khas semasa . nasi. Bagaimanapun jika proses latih tubi dilakukan. dan ganjaran diberikan di mana sesuai atau perlu. Teori Mentalisme Teori ini telah diperkenalkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1960-an. kumpulan kecil dan juga individu. makan. Aliran teori ini telah memainkan peranan yang besar dalam ilmu linguistik termasuklah aspek pemerolehan bahasa kanak-kanak. guru akan mencantumkan pula sukukata-sukukata tadi menjadi perkataan mudah seperti saya. Murid yang terangsang dengan BBM akan memberi respon (misalnya perhatian sepenuhnya terhadap P&P) Pengulangan P&P boleh dilakukan jika murid belum menguasai P&P tersebut.

kita perlu terlebih dahulu mengetahui beberapa konsep penting yang diutarakan oleh beliau. Mereka percaya bahawa proses penguasaan bahasa pertama tidak daripada kosong tetapi apa-apa yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak hanyalah mengadaptasikan prinsip atau aturan rumus nahu semula jadi (innate grammar) yang telah sedia ada dalam otak mereka dengan ciri-ciri dan sistem linguistik bahasa ibunda mereka. tetapi merupakan proses menyesuaikan (adaptasi) pengetahuan bahasa semula jadi yang berada dalam otak dengan sistem-sistem bahasa pertama mereka. mencapai. Oleh itu. merasa. Skema Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. proses pemerolehan bahasa adalah mudah dan tidak memerlukan latih tubi sebagaimana yang ditegaskan oleh aliran Behaviorisme. Hal ini berlaku kerana dalam otak bayi tadi sudah ada set bahasa sejagat atau universal yang memudahkannya mengadaptasikan bahasa-bahasa lain. Teori ini juga menekankan konsep nahu universal iaitu semua manusia tanpa mengira bangsa sudah memiliki set bahasa dalam otak mereka sejak dilahirkan. Bagi gerakan memegang. bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap. sewaktu dilahirkan. Sifat keuniversalan ini memperkukuh lagi hujah mereka bahawa semua manusia sudah memiliki rumus bahasa dalam otak sejak dilahirkan. Antara konsep-konsep penting tersebut adalah : 1. alat pemerolehan bahasa membantu kanak-kanak dalam usaha memahami pelbagai konsep yang berada dalam persekitaran mereka. Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan persekitarannya. Contohnya. misalnya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris memiliki sistem nahu yang sama. jari ibu. Menurut teori ini. seorang bayi berbangsa Jepun jika dipelihara keluarga angkatnya di Arab Saudi. serta menggerakkan tangan dan kaki. memandang. Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa ibunda mereka. . iaitu SKKO (subjek-kata kerja-objek).Psikolinguistik| 11 mereka lahir ke dunia. kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan. bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan seperti contoh. Perkara yang dilakukan oleh kanak-kanak bukanlah mempelajari sistem-sistem bahasa pertama. Contohnya. Situasi ini juga membolehkan seseorang kanak-kanak berlainan bahasa dapat menguasai bahasa lain jika mereka berada atau dipelihara sejak kecil dalam situasi bahasa lain. Kanak-kanak dapat menguasai pelbagai rumus nahu bahasa ibunda dengan mudah adalah disebabkan oleh kewujudan alat pemerolehan bahasa semula jadi dalam otak mereka. Teori Kognitif Piaget Sebelum membicarakan tentang teori kognitif Jean Piaget. maka bayi tadi apabila dewasa akan berbahasa Arab dan tidak boleh atau tidak akan tahu berbahasa Jepun. Dengan kata lain. memegang. mereka hanya perlu mengadaptasikan rumus dengan apa yang didengar dan dipelajari. Mereka menegaskan bahawa banyak bahasa memiliki sifat universal.

Keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan sejadi untuk mencipta hubungan tentang apa-apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran. kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baharu baginya berkenaan "sebiji epal". Akomodasi Merupakan suatu proses tentang struktur kognitif yang mengalami perubahan.kanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan sekali gus merasanya. Contohnya.Psikolinguistik| 12 2. Melaluinya. beliau telah membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap yang mengikut turutan umur. Oleh itu. Tanpa pengalaman-pengalaman tersebut. Adaptasi Adaptasi merupakan satu keadaan yang wujud keseimbangan antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran. Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperoleh. Contohnya. kanak-kanak dianggap tidak mampu mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi. Jean Piaget mendapati kemampuan mental manusia muncul pada tahap tertentu dalam proses perkembangan yang dilalui. 3. seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal. Menurut beliau lagi. Asimilasi Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperoleh dengan skema yang sedia ada. Tahap-tahap perkembangan tersebut ialah : Tahap 1: Sensorimotor @ deria motor (dari lahir hingga 2 tahun) Tahap 2: Praoperasi ( 2 hingga 7 tahun) Tahap 3: Operasi Konkrit (7 hingga 11 tahun) Tahap 4: Operasi Formal (11 tahun hingga dewasa) . 4. Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembelajaran. Oleh yang demikian. perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan terdedah kepada pengalaman yang relevan. kanak. Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baharu yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baharu dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu.

a) Dari lahir hingga satu bulan (refleks) Bayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan. menyentuh. Bayi sudah . tingkah laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada andaian sebab musabab yang tertentu untuk mewujudkan sesuatu situasi baharu. terdapat enam sub tahap yang dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur yang tertentu. bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran. dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi. Contohnya. pengalaman memainkan peranan yang penting untuk pembentukan tingkah laku kanak-kanak. bayi boleh membuat tanggapan tentang objek dalam tangannya. Kebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pem belajaran. bayi itu sengaja memasukkan barang mainan ke dalam mulut dengan tujuan untuk mengeta hui atau mengenali barang tersebut. Gerakan ini belum dapat ditentukan perbezaannya.2 TAHUN) Pada tahap ini. pandangan. Contohnya. sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang ganjarannya akan mendapat menyeronokkan atau menyenangkan. Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa. perkembangan mental bayi sudah dapat dikatakan sebagai berada pada tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. bayi akan menggerakkan kepala dan matanya ke arah punca sumber bunyi. Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan pada tahap pertama. Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning) (Mussen dan Kagan. d) Lapan hingga dua belas bulan ( reaksi kordinasi) Reaksi koordinasi dikatakan sebagai masa pengukuhan iaitu keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. Pada tahap ini.Psikolinguistik| 13 TAHAP 1: SENSORIMOTOR (DARI LAHIR . Dengan itu. pergerakan mata dan sebagainya. Bayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuat u barang lalu menggerakkannya. Pada tahap ini. Bayi mula mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu. Gerakan pantulan yang diwujudkan lahir melalui tingkah laku pendengaran. gerakan tangan (genggaman dan sebagainya). b) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular) Peringkat pertama pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular. c) Empat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua) Pada tahap ini bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan dan pemerhatian yang lebih. Dalam perkembangan sensorimotor ini. Pada waktu ini. dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya. Sebahagian besar daripada gerakan ini dilakukan adalah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan sahaja. penyusunan. Jika mendengar sesuatu bunyi. 1974). Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat. penyesuaian. Pergerakan sistem sensori mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan.

ia akan berbunyi. TAHAP 2: PRAOPERASI ( 2-7 TAHUN ) Menurut Piaget. kanak-kanak dapat mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku peniruan yang diperhatikan. Hal ini. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku. di tahap ini. e) Dua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga) Pada ketika ini. Namun begitu. Pengamatan merupakan suatu proses iaitu kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat.Psikolinguistik| 14 mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan berlaku. rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. Selain itu. contohnya mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. kanak-kanak ini akan mencuba pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian. Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitupengamatan. bayi juga mengalami proses cuba jaya tetapi dalam keadaan yang mudah. bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan keseluruhan rangkaian tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru. dari segi kualiti. ingatan dan bayangan. Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol dalam permainan. di dunia ini. Kanak-kanak juga telah mengetahui tentang peranan jantina dan fungsi individu dalam rumahtangga. . f) Lapan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran awal) Berlakunya kombinasi mental iaitu kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik. penemuan makna baharu melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku secara aktif. Contohnya. pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana. Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asas yang berlaku iaitu:    Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan. Pada ketika ini. Sementara. perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa. Contohnya. pemikiran kanak-kanak masih lagi pada tahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa. ingatan pula ialah satu proses pembinaan. bayi memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu objek. Melalui latihan yang diulang-ulang. keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja. Contohnya. pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu.

tumbuhan dan sebagainya. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain. kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi.Psikolinguistik| 15 Manakala. kanakkanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan. 'konsep sebab-akibat'. Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa. TAHAP 3: OPERASI KONKRIT ( 7 . Bagi tahap ini. selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental.11 TAHUN) Tahap ketiga Piaget ini dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. bayangan merupakan satu proses yang menyebabkan sensasi yang statik. . Walau bagaimanapun. Satu lagi kekurangan pada tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan. Kecerdasan pada tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku. tegang. berat. Mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek. Terdapat empat kandungan utama proses kognitif dalam tahap ini iaitu 'egocentrism'. Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa jumlah. Hal ini kerana. ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeza. 'peningkatan perolehan bahasa' dan 'pembentukan identiti diri'. Piaget telah bahagikan kepada dua sub tahap iaitu : Tahap Pro-konseptual ( 2-4 tahun ) Tahap Pra-operasi ( 4-7 tahun ) Pada tahap pra-konseptual. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. iaitu pengetahuan bahawa kuantiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan @ keadaan fizikal sesuatu objek. Mereka hanya memahami konsepkonsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan. susunan dan padatan. kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama. isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya berubah. ketuhanan. Pada tahap ini. makna hidup dan sebagainya. mereka belum dapat menyusun penerangan yang ada dalam pemikiran. Mereka faham akan konsep-konsep nombor.

TAHAP 4: OPERASI FORMAL (11 tahun ke atas) Pada tahap ini kanak-kanak berkebolehan untuk memikirkan beberapa pertimbangan bagi satu satu masalah.2 Bina peta minda untuk memudahkan anda membezakan antara teori-teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. Nahu universal 4. Mereka berupaya untuk berfikir secara abstrak. Pemerolehan bahasa perlu diberikan penekanan supaya tidak timbul masalah buta huruf apabila murid-murid memasuki alam sekolah menengah. 4. Justeru. Bezakan antara teori behaviorisme dan teori mentalisme. Nyatakan teori-teori yang terdapat dalam teori mentalis. Egocentrism PENILAIAN KENDIRI 1. AKTIVITI 2. 2. Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa kanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi terhadap objek lain tetapi tidak boleh beroperasi terhadap operasi atau proses pemikirannya sendiri. Rumus nahu 3. . 3. Akal budi 2.Psikolinguistik| 16 Dengan itu. Modifikasi 5. Terangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertama. KATA KUNCI 1. Jelaskan peranan teori psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. kanak-kanak pada tahap ini sudah boleh menulis frasa-frasa dan juga karangan yang ringkas. Akomodasi 6. Nyatakan teori-teori yang terdapat dalam teori behaviorisme. RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan secara teorinya cara kanak-kanak memperoleh bahasa pertama J mereka. Dari segi pemerolehan bahasa. mereka boleh menyelesaikan masalah kompleks dan berbentuk hipotetikal yang melibatkan operasi abstrak. Maknanya otak kanak-kanak sudah boleh beroperasi hampir sepenuhnya dari segi keupayaan berbahasa. 5.

Shah Alam. Mohd Salleh Lebar. Psikologi Personaliti Individu. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Memahami Psikologi. .Psikolinguistik| 17 RUJUKAN Abu Zahari Abu Bakar. Johor Baharu:UTM. Penggunaan Minda Yang optimum Dalam Pembelajaran . Azlina Abu Bakar@ Mohd. Ab. (1988).Teori-teori Pembelajaran: Petaling Jaya: Fajar Bakti. (1999). Kuala Lumpur: Thinker Library’s. Amir Awang. Karisma Publications Sdn. Bhd. (2002). (1986). (1992). Fatah Hasan. Memahami Psikologi Pembelajaran.

Sistem transliterasi huruf Jawi kepada huruf Rumi menurut kaedah bahasa Inggeris yang diiktiraf sebagai sistem ejaan Rumi bagi kegunaan rasmi dalam urusan kerajaan Malaya pada masa itu antaranya termasuklah Ejaan Rumi Negeri-negeri Selat (dilaksanakan pada tahun 1878). dan tulisan Rumi (pengaruh Eropah). menghuraikan sistem sebutan baku bahasa Melayu. konsonan dan diftong.0 PENGENALAN Sebelum kita meneliti sistem ejaan dan sebutan bahasa Melayu. dan mengaplikasikan sebutan baku dalam urusan rasmi. menjelaskan sistem ejaan bahasa Melayu. 2. tulisan Jawi (pengaruh Arab). Sistem ejaan Rumi diguna pakai sehingga ke hari ini. Sistem Ejaan Rumi mula diperkenalkan oleh pihak Inggeris yang menyusun aturan ejaan Rumi berdasarkan kaedah transliterasi daripada ejaan Jawi pada pertengahan abad ke-19. 3. Ejaan Rumi Maxwell (dilaksanakan pada tahun 1882) dan Ejaan Rumi Swettenham (1881). 3. membezakan jenis bunyi vokal. anda diharapkan dapat: 1. 4. Bahasa Melayu telah mengguna pakai beberapa sistem ejaan misalnya sistem ejaan Kuno dan Pallava (pengaruh India). .Sistem Ejaan dan Sebutan |1 UNIT 3 SISTEM EJAAN DAN SEBUTAN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. wajar kita meneliti terlebih dahulu sejarah ringkas sistem ejaan bahasa Melayu.

Tulisan Jawi berasaskan huruf Arab alif-ba-ta. Wilkinson. Sistem ini merupakan aturan ejaan Rumi bersama bagi bahasa Melayu di . Aturan ejaan bagi Tulisan Jawi yang digunakan dalam bahasa Melayu sekarang ialah Sistem Ejaan Jawi Yang Disempurnakan yang disahkan penggunaannya bermula pada tahun 1996. 3. Sistem ejaan yang dikenal sebagai "Ejaan Wilkinson" itu dirumuskan dengan nama Romanised Malay Spelling dan diterbitkan pada bulan Oktober 1904 dalam bentuk sebuah laporan. Nazir Sekolah-sekolah pada masa itu.1 Sistem Ejaan Bahasa Melayu Pada masa kini. Ejaan Wilkinson digunakan di semua sekolah umum.J. bahasa Melayu mengguna pakai dua jenis tulisan iaitu tulisan Rumi dan Tulisan Jawi. perancangan ejaan yang pertama di Tanah Melayu dimulakan apabila kerajaan Negeri-negeri Melayu Bersekutu mengambil inisiatif menubuhkan sebuah jawatankuasa ejaan yang diketuai oleh R. dan tulisan Rumi berasaskan huruf Roman a-b-c. Tulisan Rumi yang digunakan dalam bahasa Melayu masa kini ialah Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) yang dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972.Sistem Ejaan dan Sebutan |2 Tulisan Pallava Tulisan Jawi Pada tahun 1902.

i. 3. edisi ketiga 1993). o. edisi kedua 1987.1. Pedoman Ejaan Jawi Bahasa Melayu (1996) dan Daftar Kata Bahasa Melayu. edisi kedua 1988). iaitu sistem yang berasaskan aturan ejaan yang dirumuskan oleh Jawatankuasa Ejaan (Rumi) Bersama pada tahun 1967. Rajah: Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai badan bertanggungjawab dalam hal-ehwal Bahasa Melayu di Malaysia. Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (1975. e. Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (1981. u . Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan (1986. edisi semakan 1991).Sistem Ejaan dan Sebutan |3 Malaysia dan bahasa Indonesia. Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu (1996). Jilid I (A-K) dan Jilid II (L-Z) (2001). edisi kedua 1987). Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu (1994). Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu (1996).1 Bunyi dan Huruf Terdapat tiga kategori bunyi bahasa Melayu iaitu: (i) Huruf vokal: a. Dokumen yang menjadi rujukan rasmi tentang Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) termasuklah penerbitan-penerbitan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka anataranya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia (1975.

i. oi Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal Huruf Vokal  Dalam bahasa Melayu terdapat enam fonem atau bunyi vokal standard. u seperti dalam rajah di bawah. Huruf-huruf yang melambangkan fonem-fonem tersebut ialah a. Huruf a e i o u Fonem [a] [ə] [e] [i] [o] [u] di depan api emak enak ikan oleh usah di tengah tadi petang becak simbah kota cuba di belakang kata imperialisme tauge pagi pidato paku (ii) Huruf Diftong  Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran. Dalam bahasa Melayu. terdapat tiga jenis huruf diftong yang dieja dengan gabungan huruf vokal iaitu ai. o. dan oi. au. e. au.Sistem Ejaan dan Sebutan |4 (ii) (iii) (i) Huruf diftong: ai. Huruf ai au oi di depan aising aurat auditorium oidium di tengah ghairah trailer saudara boikot di belakang pandai harimau amboi Bunyi /ai/ /au/ /oi/ .

Sistem Ejaan dan Sebutan |5 (iii) Huruf Konsonan  Dalam bahasa Melayu ada 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf. seperti rajah di bawah: Huruf b c d f g gh h j k kh l m n ng ny p di depan bahasa cakap dua fakir guna ghaib hari jalan kami khusus lekas maka nama ngilu nyata pasang di tengah sebut kaca ada tafsir tiga maghrib saham manja paksa akhir alas kami anak angin hanya apa di belakang adab Mac abad maaf beg mubaligh tuah kolej katak tarikh kesal diam daun pening siap Bunyi /b/ /c/ /d/ /f/ /g/ /ğ/ /h/ /j/ /k/ /x/ /l/ /m/ /n/ /ŋ/ /ń/ /p/ .

 Bahasa Melayu mempunyai empat jenis pola umum suku kata: . V = huruf vokal. bagaimanakah cara membunyikan kata pinjaman bahasa Inggeris seperti bank. teknologi dan sebagainya? 3. (Pada contoh berikut.1 Pada pendapat anda. universiti.Sistem Ejaan dan Sebutan |6 /q/ /r/ /s/ /ś/ /t/ /v/ /w/ /y/ /z/ (i) (ii) q r s sy t v w y z x Quran raih sampai syarat tali vitamin wanita yang zaman xenon wuquf bara asli isytihar mata universiti hawa payung lazat - buraq putar lemas Quraisy rapat lafaz - AKTIVITI 3.1.2 Struktur Suku Kata Setiap suku kata bahasa Melayu ditandai oleh sebuah huruf vokal. K = huruf konsonan). Huruf vokal itu dapat didahului atau diikuti oleh huruf konsonan.

Sistem Ejaan dan Sebutan |7 i. ma-in. Ap-ril d. ii. ba-u er-ti. a-khir. i-bu pin-tu. li-ar b. termasuk gabungan huruf konsonan. om-bak. som-bong. tem-ba-kau. to-lak. vi. swas-ta. in-fra. pemisahan tersebut dilakukan sebelum huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan itu. sa-at. ga-tra. bank kom-pleks stra-te-gi. prak-tis. iv. pe-ker-ti. in-struk-tur. ka-e-dah. mut-lak. blok. pemisahan tersebut dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama (termasuk gabungan huruf konsonan) dengan huruf konsonan yang kedua. iii. trak-tor. bu-ah. v. Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan. kecuali gabungan huruf konsonan. Jika di tengah kata ada tiga konsonan atau lebih. iv  i. vii. kri-tik. Misalnya: ma-in. Jika di tengah kata ada huruf konsonan. su-lit. sa-ngat c. bahasa Melayu memiliki pola suku kata yang berikut: KKV KKVK VKK KVKK KKVKK KKKV KKKVK pra-ja.  V VK KV KVK a-nak. a-syik. ii. skrip Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah sebagai berikut: a. e-kor. la-wan. skru struk-tur. di antara dua huruf vokal. Misalnya: man-di. stan-dard eks teks. ke-nyang. pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua-dua vokal itu. Misalnya: a-nak. Misalnya: . ga-ul ra-kit. i-sya-rat. hi-lang. pemisahan tersebut terdapat di antara keduadua huruf konsonan itu. iii. ba-rang. Jika di tengah kata ada dua huruf vokal yang berurutan. am-bu-lans. kon-teks. be-lum Di samping itu.

Antara aktiviti atau kegiatan yang ditakrifkan formal ialah pengajaran dan pembelajaran. dan mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan penggunaan dialek setempat dalam pengajaran dan pemelajaran di peringkat sekolah. i.2. Meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu baku dalam kalangan semua pengguna BM. wawancara. maghrib 3. siaran melalui media elektronik dan sebagainya yang disampaikan dalam situasi rasmi. Mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam BM yang digunakan dalam situasi formal.1 Prinsip umum Dasar sebutan baku bahasa Melayu ialah sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. Secara khusus untuk menyeragamkan cara berbahasa dan bertutur. kosa kata. 3. in-fra. iii. iv. sebagaimana yang termaktub dalam Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959. ang-klung. pidato. ikh-las. sistem ejaan. isy-tihar. Ketepatan sebutan .Sistem Ejaan dan Sebutan |8 kon-tra. Secara khusus. ii. pembakuan sebutan bertujuan untuk: i. ucapan. Dengan perkataan yang lain prinsip sebutan baku menekankan prinsip “disebut sebagaimana dieja dan dieja sebagaimana disebut”. iaitu supaya sistem sebutan menjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapan dan pembakuan tatabahasa. dan laras bahasa. Memantapkan sistem dan struktur dalaman bahasa Melayu. sang-gul. ceramah.2 Sebutan Baku Bahasa Melayu Sebutan baku ialah sebutan yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi. Matlamat pembakuan sebutan bahasa Melayu adalah untuk menyeragamkan cara penyebutannya. Perancangan pembakuan sebutan bahasa Melayu menjadi salah satu objektif Dewan Bahasa dan Pustaka. mesyuarat. ul-tra.

ga ta.tam Tengah sa.nga nya.rib a.sah Kata yang mengandungi gugus konsonan disebut dengan satu nilai bunyi. Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata (pola suku kata). contohnya: Huruf gh kh ng ny sy Awal ghai.rikh - Kata terbitan dengan awalan meN.khir si. Nada suara yang digunakan semasa bercakap hendaklah ditentukan berdasarkan jenis dan bentuk ayat dalam bahasa Melayu serta keperihalan keadaan yang berkenaan.atau peN. Terdapat kekecualian cara penyebutan bagi beberapa kata tertentu.yang mengandungi kata dasar ekasuku dilafazkan mengikut cara pemecahan suku kata ejaan. Contohnya: Konsonan b c d f g h Awal ba.bar cu. sama ada di awal. seperti kata rai dan linguistik. sama ada terletak di awal. di tengah atau di akhir kata.wab Mac wu. ii.sah cu.Sistem Ejaan dan Sebutan |9     Setiap huruf.rah kha. Semua huruf konsonan dilafazkan dengan nilai bunyinya.nga su.bar nga.cuk da.jud a. Suku kata  Prinsip suku kata sebutan baku ialah semua pola suku kata bahasa Melayu wajib dibunyikan berdasarkan huruf dalam suku kata.ka de.sa fa.kir gi.nyi i.hu Akhir ja. sama ada dalam ejaan Jawi atau Rumi hendaklah dilafazkan dengan jelas mengikut nilai bunyi bahasa Melayu yang dilambangkannya.du Tengah magh.nyi syah.fas ju.ligh ta.sya. contohnya: .rat Akhir ba. sama ada kata dasar atau kata terbitan. di tengah atau di akhir kata.gi hi.rif beg su.da na.

manakala tingkat nada paling tinggi ditandai angka 4. ayat perintah.nge. Dalam percakapan kita sehari-hari.nge.tin pe.nge.  Ayat penyata dikenali juga sebagai Ayat Berita atau Ayat Keterangan.nge. dan 4. Ayat Penyata  Ayat penyata ialah ayat yang menceritakan sesuatu hal atau memberitahu tentang sesuatu hal.2 Intonasi Sebutan me. Berikut ialah contoh penandaan intonasi dalam sesuatu ayat berdasarkan Tatabahasa Dewan (2009: 454).pos me. adakalanya meninggi dan adakalanya merendah. intonasi ialah nada suara naik turun yang wujud apabila kita bercakap.cas Menurut Tatabahasa Dewan (2009). tetapi sebaliknya berbeza-beza. Tingkat nada dalam intonasi sesuatu ayat ditandai dengan angka 1. Nada 2 merupakan nada permulaan. 2. manakala nada 3 pula dianggap sebagai nada tekanan.pam me.nge.lap pe.2. Kesemua jenis ayat ini mempunyai intonasi yang tersendiri.nge. ayat tanya. Tingkat nada yang paling rendah ditandai dengan angka 1. nada suara kita jarang-jarang mendatar.cat pe. 4 Pegawai 2 i tu 2 pengu rus. dan ayat seruan. a.  Contoh intonasi ayat penyata: . 3.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 10 Ejaan mengepam mengepos mengetin pengecat pengelap pengecas 3. 3  Intonasi pelbagai jenis ayat Ayat tunggal bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada empat jenis iaitu ayat penyata.

atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Ayat Seru  Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut. tempat. Wah. Contoh intonasi: 3 Ma suk! 2 d. melarang. Ayat seru diakhiri dengan tanda seru ( ! ). Amboi dan sebagainya.  Ayat seru dimulai oleh kata seru seperti Oh. hairan. hairan dan sebagainya. mempersilakan. benda. marah. binatang dan sebagainya. Ayat Tanya  Ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. perkara. Cis. 3 b. Ayat Perintah   Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh. dan terkejut. manusia. cantiknya! 2 .  Contoh intonasi: 4 4 Wah.  Contoh intonasi: Pegawai 2 4 3 i tu pengurus? 4 c.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 11 Pegawai 2 4 i tu 2 pengu rus. sakit.

Diftong .1 i) ii) iii) Apakah matlamat sebutan baku bahasa Melayu? Apakah prinsip asas sebutan baku bahasa Melayu. Intonasi ialah nada suara naik turun yang wujud apabila kita bercakap. Dalam bahasa Melayu ada 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf. Sebutan baku ialah sebutan yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi. KATA KUNCI 1. Konsonan 7. i. Vokal 6. Dalam bahasa Melayu terdapat enam fonem atau bunyi vokal standard iaitu a. Dasar sebutan baku bahasa Melayu ialah sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. o. e. Sistem Ejaan Sebutan Sebutan Baku Suku Kata 5. Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran. 2.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 12 SEMAK KENDIRI LATIHAN 3. 3. Bagaimanakah intonasi ditanda dalam sesuatu ayat? RUMUSAN         Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972. 4. Matlamat sebutan baku ialah mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam BM yang digunakan dalam situasi formal. u.

Bhd. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. wajarkah tulisan Jawi diajar di sekolah? Mengapa? 2. Asmah Haji Omar. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu. Nik Safiah Haji Karim et al. Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pada pendapat anda.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 13 PENILAIAN KENDIRI 1. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). (2009 ). Mohd Ra’in Shaari. (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Berikan pandangan anda. (1989). Perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Susur galur bahasa Melayu. Tatabahasa Dewan. Mengapa sebutan baku wajar diamalkan dalam urusan rasmi? Nyatakan rasionalnya. . Bhd. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nahu kemas kini. Intonasi dapat mengubah makna. (1998). (2009). Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). (2004). Asmah Haji Omar. 3. Sulaiman Masri. RUJUKAN Asmah Haji Omar. Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. (1988). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

manakala sebahagian bahasa lagi mempunyai sistem yang berbeza sama sekali. 4. Sebahagian bahasa mempunyai sistem yang hampir sama. 2. membezakan jenis-jenis bentuk kata. . dan menggunakan perkataan dengan betul dalam lisan dan tulisan.Morfologi: Pembentukan Kata |1 UNIT 4 MORFOLOGI: PEMBENTUKAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Dengan kata lain.0 PENGENALAN Tahukah anda bahawa semua bahasa di dunia ini mempunyai sistem yang tersendiri. 3. Sistem yang umum bagi semua bahasa misalnya melibatkan binaan ayat. Buku-Buku Tatabahasa Bahasa Melayu 4. menjelaskan definisi morfologi. menghuraikan proses pembentukan kata. anda diharapkan dapat: 1. ada sistem yang umum bagi semua bahasa dan ada pula sistem yang khusus bagi sesuatu bahasa.

ada bahasa yang binaan frasanya menggunakan hukum D-M (unsur yang diterangkan mendahului yang menerangkan). John T. seperti dalam binaan frasa blue shirt atau White House. Kesemua unit tersebut dinamakan sebagai unit tatabahasa. menyatakan morfologi sebagai peninjauan linguistik yang menitikberatkan hubungan antara morfem-morfem dan varian morfem. Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu terbahagi kepada dua bidang. Unsur yang terbesar dalam bahasa adalah ayat. Ayat pula terbina daripada gabungan klausa dan frasa. Jika anda masih kabur tentang ilmu morfologi. Sebaliknya. manakala binaan ayat adalah bidang sintaksis. marilah kita meneliti beberapa definisi yang telah diberikan oleh beberapa tokoh bahasa. menulis. dia pergi ke sekolah dia dia pergi ke sekolah pergi ke sekolah 4. Bidang bidang binaan perkataan adalah bidang morfologi. bahasa Inggeris menggunakan hukum M-D (unsur yang menerangkan mendahului yang diterangkan). Hubungan antara kesemua unsur ini dapat dilihat melalui rajah di bawah.1 KONSEP MORFOLOGI Pernahkah anda mendengar istilah morfologi? Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan ilmu morfologi? Mungkin ramai di antara kita yang belum memahami konsep ilmu ini. mendefinisikan morfologi sebagai kajian tentang struktur dalaman perkataan. Sistem bahasa Melayu dapat dihuraikan daripada unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa itu. tetapi sedarkah kita bahawa kita sentiasa menggunakan morfologi untuk bertutur. membaca atau untuk menyatakan perasaan kita. . iaitu morfologi dan sintaksis.1: Unit Tatabahasa UNIT TATABAHASA AYAT 2 1 SINTAKSIS MORFOLOGI KLAUSA FRASA KATA Dia pergi ke sekolah. Jensen (1995). Jadual 4. Unsur frasa pula boleh dianalisis kepada morfemmorfem.Morfologi: Pembentukan Kata |2 Semua bahasa di dunia mempunyai binaan ayat yang sekurang-kurangnya terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Manakala daripada segi binaan frasa. . (a) (b) Asmah Hj Omar (1993). seperti dalam binaan frasa bahasa Melayu baju biru atau Rumah Putih.

marilah kita meneliti terlebih dahulu beberapa konsep penting yang terdapat dalam ilmu morfologi ini.Morfologi: Pembentukan Kata |3 (c) (d) Kamus Linguistik (1997). (2008). proses-proses membentuk perkataan dan bentukbentuk perkataan yang dihasilkan. Perhatikan contoh di bawah: Contoh:pelaksanaan anlaksanape berasaskan (struktur betul) (struktur salah) (struktur betul) . (a) Struktur kata Struktur kata ialah susunan bunyi ujaran atau tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna. bentuk dan penggolongan kata. Berdasarkan pendapat tokoh-tokoh di atas. Struktur kata MORFOLOGI 2. Dengan memahami beberapa konsep penting ini.2: Konsep Morfologi Sebelum kita mempelajari ilmu morfologi dengan lebih mendalam. Bentuk kata 3. Berikut akan dijelaskan beberapa konsep utama dalam ilmu morfologi iaitu. bentuk dan golongan kata. ia akan memudahkan kita memahami ilmu morfologi dengan lebih mudah lagi. Golongan kata membesar (struktur betul) besarmem (struktur salah) Jalan (bentuk tunggal) Berjalan (bentuk terbitan) Sedih (golongan kata adjektif) Menyedihkan (golongan kata kerja) Rajah 4. (e) Nik Safiah Karim et al. menjelaskan morfologi ialah cabang tatabahasa yang mengkaji struktur. ilmu morfologi ialah ilmu yang mengkaji struktur. menjelaskan morfologi sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. mentakrifkan morfologi sebagai bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. bentuk dan golongan kata adalah seperti berikut: 1. Abdullah Hassan (2005). Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. Pengkajian struktur. bentuk dan golongan kata.

Kata berjalan merupakan bentuk kata yang telah menerima imbuhan iaitu imbuhan ber-. Dalam bahasa Melayu. kata pelaksanaan adalah bunyi ujaran atau ejaan yang berada dalam susunan atau struktur yang betul. terdapat empat golongan kata iaitu kata nama. penggandaan dan pemajmukan. kata jalan tidak mengalami apa-apa perubahan dan bentuk yang tidak mengalami apa-apa perubahan ini dinamakan sebagai bentuk tunggal. Tahukah anda bahawa dalam sesuatu bahasa itu terdapat beribu malahan jutaan kata. Manakala.Morfologi: Pembentukan Kata |4 kanasasber (struktur salah) Berdasarkan contoh di atas. benci . Akhir sekali. Contoh:jalan berjalan jalan-jalan jalan mati (bentuk tunggal) (bentuk terbitan) (bentuk gandaan) (bentuk majmuk) Berdasarkan contoh di atas. kata adjektif dan kata tugas. menyanyi. Bentuk dua kata yang hadir serentak seperti jalan mati dinamakan sebagai bentuk majmuk. bersalam cinta. ejaan anlaksanape merupakan struktur yang salah dan tidak bermakna. kata kerja. Oleh itu. Seterusnya. bentuk jalan-jalan adalah bentuk gandaan iaitu kata dasar digandakan bagi menunjukkan perubahan makna. Semua kata tersebut perlulah dikelompokkan atau digolongkan dalam kategori tertentu. kata yang menerima apa-apa imbuhan dinamakan sebagai bentuk terbitan. (b) Bentuk Kata Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau mengalami proses pengimbuhan. kata jalan mati adalah gabungan dua kata iaitu jalan dan mati yang membawa satu makna yang baharu. marah. (c) Penggolongan kata Penggolongan kata merupakan penjenisan kata berasaskan fungsi tatabahasa. sekolah tulis. Contoh:Kata nama Kata kerja Kata adjektif bumi. Ahmad.

Berikut akan dijelaskan aspek morfem dan kata. marah. sekolah adalah merujuk kepada nama-nama benda dan kesemua kata tersebut digolongkan sebagai kata nama. Pada amnya morfem terikat dalam Bahasa Melayu terdiri daripada imbuhan. Ahmad. benci adalah kata yang merujuk kepada sifat. Misalnya. i) Morfem Bebas Morfem bebas ialah morfem yang boleh berdiri dengan sendiri tanpa bantuan morfem lain dan mempunyai makna yang lengkap. kata cinta. Seterusnya.Morfologi: Pembentukan Kata |5 Kata tugas di. morfem ialah unit nahu yang terkecil yang mempunyai makna dan terletak pada tingkat paling bawah dalam skala tetingkat nahu. Kedua-dua unit ini saling melengkapi antara satu sama lain dan seterusnya menghasilkan ilmu morfologi yang sempurna. . menyanyi. perkataan bumi. morfem bebas makan tidak boleh dipecahkan lagi menjadi ma atau kan. Omar (1993). Oleh itu. sangat Berdasarkan contoh di atas. a) MORFEM Apakah yang dimaksudkan dengan morfem? Menurut Asmah Hj. Perkataan tulis. Unit-Unit Morfologi Terdapat dua unit morfologi iaitu morfem dan kata. Contoh:saya kamu kereta rumah Semua kata tersebut boleh berdiri sendiri sebagai satu kata yang mempunyai makna Morfem bebas tidak boleh lagi dipecahkan kepada bentuk yang lebih kecil. bersalam merupakan kata yang merujuk kepada perbuatan dan kesemua perkataan tersebut digolongkan sebagai kata kerja. akan hadir dan sangat pandai. Akhirnya ialah kata tugas iaitu kata yang berfungsi dalam ayat seperti di sekolah. akan. Morfem boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu morfem bebas dan morfem terikat. ii) Morfem Terikat Morfem terikat ialah morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri sebagai kata tanpa bantuan morfem lain untuk berfungsi sebagai kata. kata tersebut digolongkan sebagai kata adjektif.

Bentuk kata penuh yang dikategorikan sebagai morfem terikat ialah kata yang tidak boleh berdiri sendiri untuk membawa makna yang lengkap.Morfologi: Pembentukan Kata |6 Contoh : diterbermenme-kan Semua imbuhan tersebut tidak boleh berdiri sendiri sebagai satu kata yang lengkap {berjalan} --> {ber} ialah morfem terikat dan ia memerlukan {jalan} untuk membentuk kata {berjalan} {jalan} --> ialah morfem bebas dan boleh berdiri sendiri sebagai kata tanpa bantuan morfem lain. Contoh:Mayur (tiada makna) Batan (tiada makna) Pinak (tiada makna) Muih (tiada makna) Sayur-mayur (ada makna) Batu-batan (ada makna) Anak-pinak (ada makna) Kuih-muih (ada makna) AKTIVITI 4. Selain imbuhan sebagai morfem terikat.1 Pada pendapat anda. adakah perkataan ‘bukau’ dalam ‘bukit-bukau’ boleh dikategorikan sebagai morfem terikat? Hujahkan. terdapat juga bentuk-bentuk kata penuh yang dikategorikan sebagai morfem terikat. .

Contoh lain seperti dalam jadual di bawah. Selain bentuk imbuhan awalan. tertidur dan berhimpun tidak boleh ditulis begini: ter tidur/ ter-tidur dan ber kasut/ber-kasut. per-.dan – kan. terbermedi-an -kan tertidur.. jalan dan kait merupakan kata dasar yang diapit oleh imbuhan apitan yang menepati sistem fonologi dan kehadiran imbuhan tersebut adalah serentak. perkataan sakit. Contoh perkataan yang menggunakan morfem terikat terbahagi ialah kesakitan. menarik diminta.. i) Morfem Terikat Satuan Morfem terikat satuan ialah bentuk morfem terikat yang kukuh dan tidak boleh dipisah-pisahkan bahagiannya.. Marilah kita bersama-sama meneliti ketiga-tiga jenis morfem terikat tersebut..-an. masukan carikan. Contohnya. pelarian. ke-.-an kerajaan. (2000). morfem terikat terbahagi dan morfem terikat kompleks. Contoh penggunaannya ialah tersepak.Morfologi: Pembentukan Kata |7 Jenis-Jenis Morfem Terikat Menurut Farid M. lari.. menjalankan dan berkaitan. Contoh penggunaannya ialah bulatan dan binakan.-kan dan ber-. bersukan memasak. memetik dan diajak. me-. berhimpun.. disoal masakan. campurkan Apabila kita menyebut perkataan di atas. pelaburan . Onn et al. Berdasarkan contoh di atas. morfem terikat boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu morfem terikat satuan. keselesaan pemalsuan. Contohnya. ke-.. dan di-.. manakala kata tertidur juga mempunyai makna yang tersendiri. morfem terikat satuan ini tidak boleh ditulis terpisah daripada kata dasarnya.-kan. iaitu pada kedudukan sebelum dan selepas kata dasar tersebut. ii) Morfem Terikat Terbahagi Morfem terikat terbahagi ialah morfem terikat yang strukturnya dipisahkan atau dibahagikan oleh tersisipnya kata dasar di antaranya. Bagaimanapun. Maksudnya di sini ialah kata tidur itu mempunyai makna yang tersendiri. men-.. terdesak berkasut.-an pe-.. morfem jenis ini juga boleh terdiri daripada imbuhan akhiran seperti an. kita tidak menyedari imbuhan awalan dan akhiran itu adalah bergandingan dengan kata dasarnya.an. dalam penulisan... Morfem jenis ini terdiri daripada bentuk imbuhan awalan seperti ter-. ber-.

berbantalkan Morfem Terikat Kompleks Morfem terikat kompleks merupakan gabungan dua morfem terikat atau lebih. memperjuangkan memperingati.-kan iii) menjelaskan.-kan ber-.kan d) memper-... a) diper-. Contohnya. menjadikan beralaskan.. anda harus ingat bahawa dalam penggunaan perkataan yang terdiri daripada morfem terikat kompleks ini. Manakala dalam contoh (c) dan (d).. Manakala morfem terikat selepas kata dasar tersebut ialah –kan dan –i. kesemua morfem terikat yang terlibat (sebelum dan selepas kata dasar) haruslah digunakan serentak.i c) memper-. dan proses penggandaan (kata ganda).telah digabungkan pada kedudukan sebelum kata dasarnya dan seterusnya diikuti oleh satu lagi morfem terikat pada kedudukan selepas kata dasar tersebut iaitu –kan dan –i.. proses pengimbuhan (kata terbitan).Morfologi: Pembentukan Kata |8 men-.dan per.. memperbesarkan dan memperingati. Dalam bahasa Melayu.yang telah digabungkan pada kedudukan sebelum kata dasar. Sila teliti contoh di bawah ini.. Justeru. memperhambai Dalam contoh (a) dan (b) morfem terikat di. perkataan bahasa Melayu terhasil melalui empat proses iaitu proses tunggal (kata tunggal)... 4. dipersoalkan diperingati. kita dapati dua morfem terikat terlibat iaitu mem.. proses pemajmukan (kata majmuk). penggunaan morfem terikat kompleks melibatkan penggabungan morfem terikat yang hanya berlaku pada awalan sahaja atau pada awalan dan akhiran.3: Pembentukan Kata Bahasa Melayu .kan b) diper-.2 PROSES PEMBENTUKAN KATA Pada amnya.. PEMBENTUKAN KATA Kata Tunggal Kata Terbitan Kata Majmuk Kata Ganda Rajah 4. diperhambai memperbesarkan.i diperdengarkan..dan per.

Morfologi: Pembentukan Kata |9

Berdasarkan rajah di atas, perkataan bahasa Melayu dapat dihasilkan melalui empat proses pembentukan kata. Setiap proses akan menghasilkan kata yang berbeza. Sebahagian besar perkataan bahasa Melayu terhasil melalui proses terbitan iaitu kata dasar menerima imbuhan untuk membezakan makna kata. Menurut Nik Safiah Karim et al. (2009), bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa di dunia yang tergolong ke dalam jenis bahasa aglutinatif atau bahasa yang bersifat derivatif. Jenis bahasa yang sedemikian membentuk kebanyakan perkataannya melalui proses pengimbuhan atau penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan secara rentetan mendatar, iaitu imbuhan digabungkan serentak dengan kata dasar, sama ada mendahului (awalan), menyisip (sisipan) atau mengikuti (akhiran) kata dasar tersebut. Selain menghasilkan perkataan melalui proses pengimbuhan, perkataan bahasa Melayu juga boleh terhasil melalui proses pemajmukan dan penggandaan. Melalui proses pemajmukan, makna-makna baharu kata dapat dihasilkan khususnya bagi menjelaskan sesuatu konsep. Misalnya, dua kata iaitu meja dan makan dapat menghasilkan satu konsep baharu iaitu meja makan. Melalui proses penggandaan pula, makna jamak atau banyak dapat dihasilkan bagi sesuatu perkataan.

AKTIVITI 4.2 Berdasarkan petikan di bawah, sila kenal pasti bentuk-bentuk kata yang digunakan.

MELAKA: Kerajaan menetapkan sasaran untuk meletakkan kedudukan Malaysia sebagai antara 10 negara paling selamat di dunia, mengatasi negara maju lain termasuk Singapura dan Amerika Syarikat (AS) dalam tempoh beberapa tahun akan datang, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Timbalan Perdana Menteri berkata, sasaran itu mampu dicapai menerusi pelbagai usaha dilakukan termasuk Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi mengurangkan kadar jenayah dan peningkatan kawalan keselamatan. “Satu hari dalam tempoh tidak lama lagi, saya percaya kita boleh mempertingkatkan kedudukan Malaysia lebih baik lagi iaitu antara 10 terbaik di dunia,” katanya selepas melancarkan Bulan Pencegahan Jenayah Kebangsaan 2011 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka (MITC)

(Sumber: Berita Harian, 24 Julai 2011)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 10

4.2.1

Bentuk Kata Tunggal

Pada bahagian ini, anda akan mempelajari proses pembentukan kata tunggal bahasa Melayu. Diharap anda akan memahami proses bagaimana kata tunggal bahasa Melayu itu dihasilkan.

Definisi Kata Tunggal Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan pemajmukan. Menurut Tatabahasa Dewan, terdapat sekurang-kurangnya dua jenis kata tunggal, iaitu kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata dan kata tunggal yang mengandungi dua suku kata atau lebih. Jika dilihat dari segi penyukuan kata, perkataan boleh mengandungi satu suku kata atau beberapa suku kata. Sesuatu suku kata boleh terdiri daripada satu vokal (V) sahaja, satu vokal disertai satu konsonan (K), atau satu vokal dengan beberapa konsonan. Konsonan-konsonan itu hadir di hadapan atau di belakang vokal atau serentak dihadapan dan di belakang. Ada konsonan yang boleh hadir secara bergugus (KK). Dalam bahasa Melayu, proses pembentukan kata tunggal boleh dilihat melalui pola vokal dan konsonan dalam sesuatu kata. Pembentukan kata tunggal terhasil melalui gabungan vokal dan konsonan yang akan dijelaskan seperti berikut: (a) Kata Tunggal Satu Suku Kata Berdasarkan penelitian terhadap Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996), jumlah keseluruhan kata tunggal dengan satu suku kata dalam bahasa Melayu sangat terhad, iaitu antara 500-1000 kata sahaja. Kebanyakan perkataan tersebut merupakan kata pinjaman daripada bahasa-bahasa asing, terutamanya bahasa Arab, bahasa Inggeris, dan bahasa Jawa. Pola pembentukan kata tunggal bahasa Melayu dengan satu suku kata adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. KV VK KVK KKVK KVKK KKKV (ya, yu) (am) (tin, sen) (gred, graf) (golf, bank) (skru)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 11

7.

KKKVK

(skrip)

AKTIVITI 4.3
Berdasarkan pola di atas, sila hasilkan perkataan yang mempunyai satu suku kata sahaja.

(b)

Kata Tunggal Dua Suku Kata Terdapat banyak perkataan bahasa Melayu yang terdiri daripada dua suku kata. Antara pola-pola kata tunggal dengan suku kata adalah seperti yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. V + KV V + VK V + KVK VK + KV VK + KVK KV + V KV + VK KV + KV KV + KVK KVK + KV KVK + KVK (ini, apa) (air, aur) (alas, ulat) (asli, anda) (indah, umbut) (dia, doa) (luas, laut) (bata, kata) (kapak, telus) (bantu, serta) (jemput, sandar)

(c)

Kata Tunggal Tiga Suku Kata Dibandingkan dengan kata tunggal dua suku kata, jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata agak kecil. Namun demikian pola-pola susunan konsonan-vokalnya agak banyak. Jika diperhatikan perkataan-perkataan tiga suku kata ini banyak daripadanya ialah kata-kata pinjaman (Nik Safiah Karim et al. 2009). Antara polapolanya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. KV + V + KV KV + V + KVK V + KV + V KV + KV + V KVK + KV + V KV + KV + VK (suara, tiada) (kaedah, ziarah) (idea, asia) (peria, petai) (pantai, santai) (keluar, seluar)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 12

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. (d)

KVK + KV + VK V + KV + KV V + KV + KVK VK + KV + KV KV + KV + KV KVK + KV + KV VK + KV + VK V + KV + VK KV + KV + KVK KVK + KV + KVK KV + KVK + KV KVK + KVK + KV KV + KVK + KVK

(berlian, tempias) (usaha, azali) (alamat, akibat) (asmara, antara) (budaya, sutera) (kembara, misteri) (ilmiah, ikhtiar) (akaun, amaun) (selaput, kelawar) (mahkamah, sembilan) (terumbu, kelambu) (sempurna) (kelompok, pelantar)

Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata dan lebih. Kebanyakan perkataan ini ialah kata pinjaman. Antara contoh-contohnya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. KVK + KV + VK + KV (biduanda, keluarga) KV + KVK + KV + KV (bijaksana, peristiwa) KVK + KV + KV + KV (bendahari, sandiwara) KVK + KV + V + KV (sentiasa) KV + KV + KV + KV (samudera, selesema) KV + KV + KV + KVK (muzakarah, kapitalis) KVK + KV + KV + KVK (sentimeter) KVK + KVK + KV + KV (dispensari, singgahsana) KV + KV + V + KVK (mesyuarat, nasional) V + KV + KVK + KV + KV (universiti) KVK + KV + KV + KV + KVK (kosmopolitan) KV + KV + KV + KV + KV + KV (maharajalela)

com. Adakah semua perkataan tersebut mematuhi pola KV bahasa Melayu yang telah anda pelajari? JOHOR BAHRU: Kes membabitkan pembelian telefon bimbit dan rasa tidak puas hati pembeli selain aduan kurang senang dengan perkhidmatan rawatan disediakan pusat kecantikan paling banyak diadukan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) di seluruh negara sepanjang enam bulan pertama tahun ini. TTPM menerima 5. sila kenal pasti pola KV bagi setiap perkataan tersebut. Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu.699 kes bagi tempoh sama tahun lalu. kata tunggal bahasa Melayu juga dapat dihasilkan melalui proses pengakroniman.4 Berdasarkan petikan di bawah. kata akronim adalah sejenis kata tunggal. (Sumber: http://www. Onn (2000).392 kes difailkan pengguna di seluruh negara sepanjang enam bulan pertama tahun ini. atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu. proses pengakroniman berlaku melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan. bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggeris.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 13 AKTIVITI 4. Penghasilan kata akronim bergantung pada cara pembentukan akronim tersebut. Menurut Farid M.my 24 Julai 2011) (e) Proses Pengakroniman Selain penghasilan kata tunggal melalui proses pembentukan pola KV. iaitu peningkatan hampir 100 peratus berbanding hanya 2. Proses pengakroniman banyak berlaku dalam bahasa Melayu.bharian. Proses penghasilan kata akronim adalah seperti berikut: . Dengan perkataan lain. kata akronim terhasil melalui tiga cara.

iaitu Kuala Lumpur). Kata akronim merupakan bentuk kata tersendiri dan dapat disebut seperti perkataan lain dalam bahasa. Akronim yang terhasil daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. satu gelaran seperti juga “Sh. Kesemua huruf yang disingkatkan itu ditulis dengan huruf besar.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 14 i) Gabungan Huruf Awal. jika merujuk kepada kata nama khas. dan Y. dieja dengan huruf besar pada huruf pertama. Sebagai contoh ialah K.” bagi "Sharifah dan “Tg. (kependekan bagi “Yang Berhormat”). Kata itu perlu ditulis bermula dengan huruf besar. kecuali nama khas. Contohnya: Bernama Intan Petronas (Berita Nasional Malaysia) (Institut Tadbir Awam Negara) (Petroleum Nasional) Perbezaan antara Kata Akronim dengan Singkatan. .L.” bagi “Tengku”. Contohnya: purata tadika kugiran cerpen pawagam (pukul rata) (taman didikan kanak-kanak) (kumpulan gitar rancak) (cerita pendek) (panggung wayang gambar) iii) Gabungan Suku Kata (Kata Nama Khas) Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal atau suku kata yang terdiri daripada kata nama khas. Contohnya: IKIM ADUN ABIM MAIS PLUS (Institut Kefahaman Islam Malaysia) (Ahli Dewan Undangan Negeri) (Angkatan Belia Islam Malaysia) (Majlis Agama Islam Selangor) (Projek Lebuh Raya Utara Selatan) ii) Gabungan Suku Kata (Kata Nama Am) Akronim yang terbentuk daripada gabungan suku kata yang ditulis dengan huruf kecil.B. Singkatan pula hanya bentuk kependekan sesuatu perkataan dan cara menyebutnya ialah dengan menyebut tiap-tiap huruf yang ada. Kesemua ini merupakan kata nama khas. (kependekan bagi nama tempat.

„yg. untuk menunjukkan ciri singkatan tersebut. imbuhan dapat dibahagikan kepada empat jenis. Perhatikan bahawa singkatan memerlukan titik. maka ejaannya dengan huruf biasa. kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. diambil Bantuan. 4. iaitu: Contoh:a) Imbuhan Awalan b) Imbuhan Akhiran c) Imbuhan Apitan d) Imbuhan Sisipan Memasak.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 15 Terdapat juga singkatan yang bukan kata nama khas. duduki Menyalahkan. Hanya segelintir kata dasar sahaja merupakan morfem terikat yang disebut akar.2 Bentuk Kata Terbitan Menurut Nik Safiah Karim et al. tidak tepat. sebaliknya merupakan bentuk singkatan. misalnya jika ditulis “YB” atau “ttg” iaitu tanpa titik. Kesemua ini bukan kata akronim.2.‟ untuk „tentang‟. Pengimbuhan ini melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan. Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan. terjatuh. seruling (a) Imbuhan Awalan Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir pada awal kata dasar. misalnya „ttg. selerak. besarkan. Oleh itu. Berdasarkan kedudukannya pada kata dasar. iaitu harus diimbuhkan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. meratapi Gerigi. (2009). iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar.‟ untuk „yang‟ dan „dll.‟ untuk 'dan lain-lain‟. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan seperti yang disenaraikan berikut: (i) (ii) (iii) Contohnya: awalan kata nama awalan kata kerja awalan kata adjektif . Imbuhan awalan dapat dihasilkan bersama-sama kata nama terbitan.

tatabahasa. pengetin. disusun) (diperisteri. pertapa) (pesara. berupa) (belajar.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 16 (i) Awalan kata nama PePemPenPengPengePelPerPeKeJuruMahaTataPraSubSupraEkaDwi(penulis. kelepek) (jurutera. maharaja) (tatanegara. diperoleh) (iii) Awalan kata adjektif Ter(terbesar. kelipat. dipercepat. prasangka) (subkelas. menggiling. substandard) (suprakelas. perakus. mengekod. penyapu) (pemberi. menyikat. dwifungsi. terputih. pesakit. merasa) (membawa. prakata. membilang. berganti. penggubal. terjerlus) (diatur. petani) (ketua. pengelap) (pelajar. juruterbang) (mahasiswa. penderma) (penggosok. tatacara) (prasekolah. mentadbir) (menggali. ekawarna. pembuka) (pendamai. berserta) (beraja. pembuat. terbentuk. mengajar) (mengecat. dwilambang) (ii) Awalan kata kerja MeMemMenMengMengeMemperBerBeBelTerDiDiper(melawan. mengetut) (memperisteri. pelbagai) (perasap. mengikut. pendua. perbara. ekasamping) (dwibahasa. subsistem. pengguna) (pengecat. ditimbang. terjernih) . mahaguru. berasa. memfitnah) (mendaki. juruwang. belunjur) (terjebak. memperhamba. mendakwa. supranasional. memperluas) (berjalan. suprasegmental) (ekabahasa.

KidZania yang dibina di pusat membeli-belah The Curve.000 pengunjung setahun susulan kedudukannya di lokasi strategik yang menjadi tumpuan ramai. usahawan) (budiman. di Petaling Jaya itu juga adalah satusatunya taman tema berunsur pendidikan di Malaysia setakat ini. secerah.1 Berdasarkan petikan di bawah. (Sumber: Berita Harian 1 Mac 2011) (b) Imbuhan Akhiran Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir pada akhir kata dasar. jahitan. angkasawan. teringan) (secantik. KIDZANIA Kuala Lumpur (KidZania). komunisme) (hadirin. muslimat) (ustazah. mainan) (sasterawan. Imbuhan akhiran dalam bahasa Melayu hanya dapat wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja seperti yang berikut: (i) (ii) Contohnya: (i) Akhiran kata nama -an -wan -man -wati -isme -in -at -ah (pakaian. terendah.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 17 TeSe- (teruncing. setebal) LATIHAN 4. sultanah) akhiran kata nama akhiran kata kerja . disasarkan mampu menerima kehadiran sehingga 500. seniman) (seniwati) (nasionalisme. muslimin) (hadirat. sosialisme. taman tema berunsur pendidikan yang akan dibuka kepada pengunjung pada suku keempat tahun ini. sila kenal pasti penggunaan imbuhan awalan.

-an Pem-. digunakan. pengesahan.. menzarahkan) (membaharukan. dekati) (c) Imbuhan Apitan Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan belakang kata dasar. pengkhayalan) (pengehadan....-an Ke-... mentakrifkan. berkati. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan..-an Di-. penyiaran) (pembuatan. duduki.-an Peng-. kelebihan. berlaukkan. pemfitnahan) (pentakrifan. berjauhan) (dibiarkan.. pendapatan. menakutkan) (mendermakan..-an Penge-... tinggikan) (turuti... pembinaan....-an (ii) Apitan kata kerja Me-..-an (memainkan. perkarangan) (persalinan.-kan Ber-. berbajukan) (berlanjutan.. membaikkan. permainan) (kelainan.-kan Menge-. kedukaan) apitan kata nama apitan kata kerja apitan kata adjektif . mengecamkan) (beralaskan.-an Per-. perkuburan. menghairankan) (mengepinkan.-an Pen-. memvetokan) (menggunakan. melukakan.-kan Ber-.. perasaan. menggandakan.. dibaringkan) (pelaksanaan..-kan Meng-... pengesyoran) (persisiran.-an Pe-. peperangan. Imbuhan apitan wujud dalam kata nama terbitan. bermaafan.. pengguguran.-kan Men-.. gunakan. pencarian) (penggunaan. Jenis imbuhan apitan seperti yang disenaraikan berikut: (i) (ii) (iii) contohnya: (i) Apitan kata nama Pe-. besarkan.-kan Mem-........M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 18 (ii) Akhiran kata kerja -kan -i (buatkan. Imbuhan apitan juga dikenali sebagai imbuhan terbahagi atau imbuhan lingkungan.

. gemerlap) (kelengkeng..-i Mem-.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 19 Me-. gelembung) (serabut. mendendami.. diadili) (diperdengarkan..-i Memper-. kearaban. selerak. memasuki.....-i Di-. serabut) . dimulai.-i Diper-. telunjuk. memperlihatkan) (memperingati) (kehujanan.-an (melalui. Bentuk sisipan tidak produktif lagi dalam pembentukan kata terbitan dengan maksud kata terbitan baharu tidak lagi dibentuk dengan sisipan. Sisipan bahasa Melayu dapat wujud dalam: (i) kata nama (ii) kata adjektif Contohnya: (i) Sisipan kata nama -el-er(ii) Sisipan kata adjektif -el-er-em(kelebak. kelabut) (keruping. kehausan.. mengairi) (didekati....-i Meng-.. diperlihatkan. membohongi. kepanasan) (keinggerisan. kecinaan) (d) Imbuhan Sisipan Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang hadir secara menyisip dalam sesuatu kata dasar..-i Ke-. Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan tertentu dan tidak dapat hadir dalam perkataan-perkataan yang lain kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta. gerigi) (gemilang. diperbahaskan) (diperingati) (memperdengarkan. menggauli......-kan Memper-..-an (iii) Apitan kata adjektif Ke-. seruling.. semerbak.-kan Diper-.... menyedari) (mencurigai .-i Men-. menziarahi) (membaharui. mempercayai) (menganggotai.

kata menyintai adalah bentuk yang salah.3 Bentuk Kata Majmuk Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.k.2 Berdasarkan jadual di bawah. yang sepatutnya ialah mencintai kerana huruf c tidak akan bertukar menjadi ny. sila tentukan jenis imbuhan yang digunakan. 4.atau peN-. ng.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 20 -in- (sinambung) LATIHAN 4. Misalnya.t. Selain itu. Perkataan menceritakan rintangan diakui menggembleng membantu kerajaan Memahami Hukum PTKS Hukum PTKS P→M T→N K → NG S → NY Jenis Imbuhan Contoh Pukul = Memukul Tulis = Menulis Kumpul = Mengumpul Suci = Menyuci Nota: Tidak semua kata dasar yang bermula dengan huruf p. kata pinjaman seperti sistem atau struktur tidak akan menjadi menyistem (yang betul mensistemkan) atau menyutrukturkan (yang betul menstrukturkan). n. ny apabila menerima imbuhan meN. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak .2.s boleh bertukar menjadi m.

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 21 sebagai satu unit. contohnya: Ketua Menteri Profesor Madya Guru Kanan Timbalan Ketua Pengarah Setiausaha Kementerian (ii) Istilah Khusus contohnya: papan kekunci reka bentuk pengajaran lut sinar hak milik kekal pita suara (iii) Simpulan Bahasa contohnya: telinga kuali hati batu . iaitu: (i) Rangkaian Kata Bebas contohnya: pasar raya nasi ayam terima kasih bandar raya tengah malam hijau muda bahan bakar Kata atau nama gelaran juga termasuk di bawah kata majmuk rangkaian kata bebas. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. bentuk kata majmuk boleh dibahagikan kepada tiga jenis. Dalam bahasa Melayu. misalnya pasar untuk raya.

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 22 buaya darat lepas tangan harga mati (iv) Bentuk yang Telah Mantap Kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh. walaupun bentuk kata tersebut mengandungi dua kata dasar. Contohnya: Kapal-kapal angkasa Pembantu-pembantu Am Pegawai-pegawai Khas Garis-garis pusat Alat-alat lukis Perpustakaan-perpustakaan Negeri . contohnya: Matahari Setiausaha Sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab Antarabangsa Olahraga Warganegara Pesuruhjaya Beritahu Bumiputra Jawatankuasa Kakitangan Kerjasama Peribadi Peribahasa Haribulan Dinihari Perikemanusiaan Sukacita Dukacita Kepada Daripada Apabila Manakala Padahal Darihal Barangkali Kadangkala Apakala Walhal Bagaimana Penggandaan kata majmuk Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. Terdapat 33 kata majmuk yang dieja rapat. akan dieja sebagai satu perkataan sahaja.

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 23 Satu kecualian ialah penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap. Contohnya: Jawatankuasa-jawatankuasa Setiausaha-setiausaha Pesuruhjaya-pesuruhjaya Warganegara-warganegara Tandatangan-tandatangan Pengimbuhan kata majmuk (i) Jika kata majmuk menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja. Contohnya: anak tiri ubah suai campur aduk litar selari ambil alih temu bual daya tahan daya saing (ii) dianak tiri diubah suai bercampur aduk berlitar selari mengambil alih ditemu bual berdaya tahan berdaya saing Jika kata majmuk menerima imbuhan apitan. penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur. perlu dieja terpisah. perlu dieja rapat. Contohnya: campur aduk daya serap garis pusat satu padu urus niaga mencampuradukkan berdayaserapan menggarispusatkan menyatupadukan diurusniagakan .

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 24 AKTIVITI 4. anai-anai dan sebagainya yang hanya merujuk pada seekor rama-rama atau seekor labah-labah sahaja. Pengguna tidak akan berhadapan dengan imej paparan yang muncul pada skrin terhasil hanya pada bahagian tengah dan memanjang serta kemunculan jalur hitam di bahagian atas dan bawah semasa menonton drama melalui cakera keras ataupun cakera video digital (DVD). terdapat kata ganda yang tidak membawa makna jamak seperti rama-rama. pengguna berpeluang untuk menikmati pandangan paparan secara penuh pada seluruh skrin monitor. labah-labah. Ini bermakna. Misalnya buku (sebuah buku) digandakan menjadi buku-buku akan menghasilkan maksud banyak buah buku). Terdapat empat bentuk penggandaan. proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar. (Sumber: Utusan Malaysia 6 Oktober 2008) 4. . Tujuan utama proses penggandaan ialah untuk menghasilkan maksud jamak.3 Bentuk Kata Majmuk Dalam bahasa Melayu. iaitu: Penggandaan Penuh Separa Berentak Berimbuhan (a) Penggandaan penuh Pembentukan kata ganda penuh terhasil melalui proses menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan ataupun tidak. Bagaimanapun.2. sila kenal pasti bentuk kata majmuk yang digunakan.5 Berdasarkan petikan di bawah.

i→ e. Dalam penggandaan berentak. Contohnya: Bas-bas Kecil-kecil Kerusi-kerusi Baik-baik Jalan-jalan Kata nama yang mengandungi imbuhan juga boleh digandakan sepenuhnya.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 25 Penggandaan penuh yang terjadi pada kata dasar yang tidak ada imbuhan menggandakan seluruh kata dasar. Contohnya: Pentadbir-pentadbir Persatuan-persatuan Pemeriksa-pemeriksa Kehendak-kehendak Kejohanan-kejohanan (b) Penggandaan separa Pembentukan kata ganda separa terhasil melalui proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. dan o→e. iaitu: (i) penggandaan berentak pengulangan vokal . seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar. Contohnya: Bola Daun Laki Jari Siku (c) Penggandaan berentak bobola dadaun lalaki jajari sisiku bebola dedaun lelaki jejari sesiku Pembentukan kata ganda berentak terhasil memalui proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi-bunyi demikian. Penghasilan kata ganda separa lazimnya melibatkan dua proses utama iaitu pengguguran suku kata dan proses pelemahan vokal. maka penggandaan berentak boleh dibahagikan kepada tiga jenis. misalnya a→e. iaitu termasuk imbuhan sekali.

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 26 (ii) (iii) (i) penggandaan berentak pengulangan konsonan penggandaan berentak bebas Penggandaan berentak pengulangan vokal ialah penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal tertentu. Proses penggandaan boleh berlaku pada bahagiaan hadapan atau belakang kata dasar. Biasanya. . Contohnya: Hiruk-pikuk Gotong-royong Cerai-berai Tungkus-lumus Hingar-bingar (ii) Penggandaan berentak pengulangan konsonan pula ialah penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi konsonan tertentu. penggandaan ini berlaku pada golongan kata kerja dan kata adjektif. Contohnya: Mandi-manda Bolak-balik Batu-batan Gunung-ganang Bukit-bukau (iii) Penggandaan berentak bebas ialah penggandaan yang tidak mengandungi ciri-ciri persamaan pada bunyi vokal atau konsonan. iaitu terdapat ciri-ciri keharmonian vokal. Contohnya: Anak-pinak Saudara-mara Lintang-pukang Titik-bengik (d) Penggandaan Berimbuhan Pembentukan kata ganda berimbuhan terhasil melalui proses menggandakan sesuatu kata dasar yang menerima apa-apa bentuk imbuhan. Pengandaan berimbuhan tidak boleh disamakan dengan kata ganda separa kerana kedua-dua penggandaan tersebut terhasil melalui proses morfologi yang berbeza.

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 27 Contohnya: Mencari-cari Berturut-turut Sepandai-pandai Kejar-mengejar Bantu-membantu AKTIVITI 4. Pengakroniman berlaku melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. PERKATAAN Komputer-komputer rerambut Labi-labi Mudah-mudahan Biri-biri Saudara-mara Sahabat-handai Jenis Gandaan RUMUSAN    Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa tidak menerima sebarang imbuhan.6 Berdasarkan jadual di bawah. sila tentukan jenis kata ganda bagi setiap perkataan tersebut. atau pencantuman bahagian-bahagian. .

RUJUKAN Abdullah Hassan. Bentong: PTS Profesional. (2007). Bandingkan bidang ilmu morfologi dan sintaksis. Abdullah Hassan. (2005). . Morfologi. Tunjukkan jenis-jenis kata akronim yang digunakan dalam pelbagai bidang. 4. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir pada akhir kata dasar. Nahu Melayu mutakhir. Bentong: PTS Profesional. 3. 3. Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang hadir secara menyisip dalam sesuatu kata dasar. Onn et al. Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar KATA KUNCI 1. Bincangkan fungsi kata ganda dalam bahasa Melayu. Morfologi Bentuk Kata Pengimbuhan Pemajmukan 5. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Linguistik am. Morfologi dan sintaksis. Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan belakang kata dasar. Bincangkan kepentingan kajian struktur kata. Penggandaan 6. Bangi: Pusat Pangajian Jarak Jauh UKM. Pengakroniman PENILAIAN KENDIRI 1. 4. Farid M. Asmah Hj Omar.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 28       Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir pada awal kata dasar. 2. (2000). (1993).

(2009). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. . Tatabahasa Dewan edisi baharu.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 29 Mohd Ra’in Shaari. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. Bhd. (2009). Nik Safiah Karim et al.

3. menerangkan jenis-jenis kata kerja. 4. Bagaimanakah perkataan bahasa Melayu digolongkan? . anda seharusnya dapat: 1.Morfologi: Penggolongan Kata| 1 UNIT 5 MORFOLOGI: PENGGOLONGAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini. 2. menerangkan jenis-jenis kata nama. dan menerangkan jenis-jenis kata adjektif dan kata tugas. menjelaskan konsep penggolongan kata.

kata ganti nama arah 2. kata adjektif dan kata tugas.Morfologi: Penggolongan Kata| 2 5. b. Kata Kerja a. d. (2009). perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan dalam beberapa golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria. c. pengimbuhan. Kata nama khas Kata nama am Kata ganti nama: kata ganti nama am . kategori kata atau jenis kata. boleh digolongkan dalam beberapa golongan kata yang mempunyai persamaan yang tertentu. kriteria sintaksis. e. Lazimnya. Menurut Nik Safiah Karim et al. Berikut ialah penggolongan kata berdasarkan Tatabahasa Dewan: 1. kata ganti nama gelaran. Kata Adjektif a. Kata kerja transitif Kata kerja tidak transitif 3. perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. pemajmukan atau penggandaan. telah menggolongkan perkataan kepada empat golongan utama iaitu kata nama.0 PENGENALAN Tahukah anda bahawa semua perkataan bahasa Melayu yang terbentuk sama ada melalui proses tunggal (termasuk pengakroniman). Kata Nama a. kata kerja. b. Nik Safiah Karim et al. Istilah penggolongan kata boleh juga merujuk kepada istilah kelas kata. dan kriteria semantik. (2009). Kata adjektif sifatan Kata adjektif warna Kata adjektif ukuran Kata adjektif bentuk Kata adjektif waktu . b. kriteria struktur morfem. misalnya kriteria struktur fonologi. c.

h. dengar. p. n. Kata adjektif cara Kata adjektif perasaan Kata adjektif jarak Kata adjektif pancaindera. k. m. b. h. (2009). golongan kata nama bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan.1 KATA NAMA Menurut Nik Safiah Karim et al. g. f.Morfologi: Penggolongan Kata| 3 f. c. pandang. o. e. Rajah yang berikut ini menunjukkan penggolongan kata nama: Kata nama am Kata Nama Kata nama khas Kata ganti nama . dan (iii) kata ganti nama. iaitu untuk indera rasa. (ii) kata nama khas. i. 4. Kata hubung Kata seru Kata tanya Kata perintah Kata pangkal ayat Kata bantu Kata penguat Kata penegas Kata nafi Kata pemeri Kata sendi nama atau kata sendi Kata pembenar Kata bilangan Kata arah Kata adverba Kata pembenda Kata penekan 5. g. q. j. iaitu (i) kata nama am. d. l. i. Kata Tugas a. bau dan sentuh.

"Kita akan menjalankan latihan di negara sendiri. orang iklim. cakerawala. hisapan kedamaian. (Sumber: Berita Harian 7 Oktober 2008) . CARTAGENA (Sepanyol): Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) bercadang menubuhkan sebuah pusat latihan kapal selam di pangkalannya di Teluk Sepanggar. atau konsep yang umum sifatnya.Morfologi: Penggolongan Kata| 4 5. Laksamana Datuk Abdul Aziz Jaafar kepada pemberita Malaysia pada raptai pelancaran kapal selam kedua jenis Scorpene di limbungan Navantia di sini.1. dan kita memperoleh alat simulator bagi melatih warga kapal selam. perpindahan. Kata Nama Am benda perkara konsep Kata nama am Benda Perkara Konsep Contoh alam. keadilan AKTIVITI 5. Seramai 142 pegawai dan anggota TLDM menjalani latihan di Perancis untuk mengendalikan kedua-dua kapal selam TLDM itu. Sabah yang akan menempatkan dua kapal selam jenis Scorpene. roh. sila kenal pasti kata nama am hidup manusia. kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. udara. cahaya. kelmarin.1 Kata Nama Am Menurut Tatabahasa Dewan (2009). dunia." kata Panglima TLDM. perkara. pohon.1 Berdasarkan petikan di bawah.

benda. pangkat. dan seumpamanya. Sharifah Aini Kata Nama Khas Hidup i) Kata Nama Khas Hidup Manusia ii) Kata Nama Khas Hidup Bukan Sang Kancil. huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Kata nama khas boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. atau benda. Jenis-Jenis Kata Nama Khas Menurut Tatabahasa Dewan (2009). Pak Belang Manusia . perbadanan (institusi). Kata nama khas hidup pula boleh dibahagikan lagi kepada kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. Si Tompok.1. undang-undang. Masjid Negara. Contohnya: Kuala Lumpur.Morfologi: Penggolongan Kata| 5 5. bangsa.2 Kata Nama Khas Menurut Nik Safiah Karim et al. Ahmad. (2009). kata nama khas ialah bentuk kata yang merujuk khusus orang. kata nama khas membawa makna rujukan khusus pada sesuatu nama orang. empat. haiwan. Dalam tulisan. Puteri Salbiah. Pembahagian kata nama khas demikian boleh ditunjukkan melalui rajah yang berikut: Jenis Kata Nama Khas Hidup Tak Hidup Manusia Bukan Manusia a) Kata Nama Khas Hidup Contoh Jamil. bahasa.

000 penduduk melarikan diri tetapi kekuatannya dilaporkan semakin menurun. menurut Pusat Taufan Negara Amerika Syarikat (AS) di Miami. Piala Malaysia Universiti Malaya. Lebih 2. PUERTO SAN CARLOS.000 penduduk berteduh di pusat perlindungan sementara.Taufan Norbert melanda kawasan darat di tanah besar Mexico awal pagi ini dengan menyebabkan 2. Mexico 12 Okt. . Wisma Putra Ipoh. Melayu Dasar Ekonomi Baru. Akta Hasutan Kata Nama Khas Tak Hidup i) Benda ii) Institusi iii) Tempat iv) Bahasa/Bangsa v) Konsep AKTIVITI 5. Tahukah anda bahawa kata nama am atau kata nama khas . Tokyo Inggeris.1.2 Sila gariskan kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup yang terdapat dalam petikan di bawah.Morfologi: Penggolongan Kata| 6 b) Kata Nama Khas Tak Hidup Contoh Proton. kata ganti nama ialah kata yang menggantikan nama dan berfungsi seperti nama. Taufan Kategori 1 itu membadai kawasan darat kira-kira 35 kilometer ke tenggara Huatabampo sekitar 0400 GMT (12 tengah hari ini) dengan kekuatan angin hampir 140 kilometer sejam. (Sumber: Utusan Malaysia 13 Oktober 2008) 5. ramai antaranya dari kampung tepi pantai apabila bumbung berterbangan dari hampir semua rumah.3 Kata Ganti Nama Menurut Abdullah Hassan (1992).

kata ganti nama boleh dibahagikan lagi kepada dua golongan kecil. Jenis-Jenis Kata Ganti Nama Menurut Nik safiah Karim et al. Kata ganti nama diri orang pula terdiri daripada kata ganti nama diri orang pertama. iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. ia atau beliau. Misalnya. kata ganti nama diri orang kedua dan kata ganti nama diri orang ketiga. boleh diganti dengan kata dia. Ada tiga kata ganti nama diri tanya. Kata ganti nama diri pula dibahagikan lagi kepada kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. iaitu ini untuk menunjuk pada yang dekat dan itu untuk menunjuk pada yang jauh. kata nama gadis. iaitu: .Morfologi: Penggolongan Kata| 7 bahasa Melayu boleh diganti penggunaannya dengan sejenis kata lain iaitu dinamakan sebagai kata ganti nama. Berikut ialah penggolongan kata ganti nama: kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama kata ganti nama diri kata ganti nama diri tanya kata ganti nama diri orang pertama kedua ketiga a) Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama tunjuk ialah perkataan yang menjadi pengganti kata nama dan mendukung maksud menunjukkan benda atau perkara yang dirujuk itu. Ada dua kata ganti nama tunjuk. b) Kata ganti nama diri Kata ganti nama diri terbahagi pula kepada dua golongan iaitu:  Kata ganti nama diri tanya kata ganti nama jenis ini ialah perkataan yang merujuk benda atau orang dalam bentuk tanya. (2009).

engkau. kata kerja sebagai satu golongan kata boleh dibahagikan kepada dua kumpulan utama. aku. sama ada yang berlaku atau dilakukan. berjalan. dan –nya Kata ganti nama orang ketiga –nya boleh berfungsi sebagai penekan dan pembenda. 2009). Dalam sesebaris ayat. mereka. kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.Morfologi: Penggolongan Kata| 8 Kata ganti nama diri tanya 1) apa 2) siapa 3) mana Contoh yang merujuk benda atau perkara yang merujuk orang yang merujuk benda atau orang Kadang-kadang kata ganti nama diri tanya boleh mengalami proses penggandaan untuk membawa maksud rujukan tidak tentu atau penegasan. dan kamu ia. memakan. kata kerja transitif ( Perbuatan Melampau ) dan kata kerja tak transitif ( Perbuatan tidak Melampau ). beta. Contohnya. Kata kerja terbahagi kepada. dimakan dan sebagainya. patik. Kata kerja merupakan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja. Menurut Nik Safiah Karim et al. dia. iaitu.2 KATA KERJA Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. seperti yang ditunjukkan di bawah ini: Kata ganti nama diri orang i) orang pertama ii) orang kedua iii) orang ketiga Contoh saya. awak. Misalnya: Apa Mana Siapa  apa-apa mana-mana siapa-siapa (sesiapa) Kata ganti nama diri orang Kata ganti nama jenis ini mengandungi perkataan yang merujuk diri orang tertentu. iaitu diri orang pertama. diri orang kedua dan diri orang ketiga. makan. kata kerja juga berfungsi sebagai predikat. 5. . kami dan kita anda.

Perempuan itu menjual sayur. Menurut Tatabahasa Dewan. Contoh: Kucing itu menangkap seekor burung. Bapa sedang menulis surat. membacakan.2.Morfologi: Penggolongan Kata| 9 5. surat. jelas perbuatan menyepak. Kakak 2. kata kerja transitif ialah kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Jenis-Jenis Kata Kerja Transitif Kata kerja transitif boleh dibahagikan kepada dua jenis: a) Kata kerja transitif aktif. Mereka memancing ikan. mempersilakan. . Farid 3. Contoh: Subjek 1. menduduki. Contoh ayat: Ali menyepak bola. bola.berfungsi dalam ayat aktif Anisah mencuci pakaian di tepi sungai.1 Kata Kerja Transitif Kata Kerja Transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain. Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut (objek). Berdasarkan contoh di atas. Sabri Kata Kerja Transitif memasak menendang menulis Objek kari ayam. memancing tersebut terkena kepada orang atau benda lain. mendermakan. Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘ sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan seperti mengambil.

b) Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut. Contoh: Subjek 1. Mereka 2. Contoh: Subjek 1. 5.2. Mereka Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap makan membeli-belah Keterangan di sawah di Ipoh . di Kedah. 2009).berfungsi dalam ayat pasif Pakaian dicuci oleh Anisah di tepi sungai.2 Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Tak Transitif ialah kata kerja yang tidak mengambil apa-apa objek. Alias Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap bermain tinggal Pelengkap di padang. Jenis-Jenis Kata Kerja Tak Transitif a) Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat (Nik Safiah Karim et al.Morfologi: Penggolongan Kata| 10 b) Kata kerja transitif pasif. kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya. Menurut Tatabahasa Dewan. Adik 2.

dan sebagainya. Kamal melukis gambar bunga. terlalu banyak. 3. 1.Morfologi: Penggolongan Kata| 11 AKTIVITI 5. 10. 2. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Siti menangis.3 KATA ADJEKTIF Kata adjektif. Hujan belum turun. yang juga dikenal sebagai kata sifat.3 Tandakan ( / ) bagi setiap ayat transitif dan tandakan ( x ) bagi ayat tak transitif di bawah ini. Asiah menyimpan wang. 5. 4. Ah Lim menjual kereta Proton. Farah belum tidur lagi. sakit sungguh. 6. Ibu masih bersolek. Contohnya seperti amat sakit. 8. Kambing makan daun. Jenis-Jenis Kata Adjektif a) Kata Adjektif Sifatan Atau Keadaan Kata yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. Matahari akan terbit dari timur. Safuan memancing ikan. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu atau kata penguat. 9. Contohnya: Baik Jahat Cerdik Pandai Lemah Kasar Berani Takut . Kata adjektif boleh dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. 7.

mempunyai unsur pada ukuran benda yang bernyawa atau tidak bernyawa. Adik suka bersongkok hitam. Insan pandai akan berjaya dalam hidupnya.Morfologi: Penggolongan Kata| 12 Gopoh Contoh penggunaannya dalam ayat: i) Orang baik selalu dipuji. Kata Adjektif Warna Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang memberikan pengertian warna sebagai unsur keterangan. Kambing jantan itu berbulu kelabu. kontrik atau abstrak. Kasut kakak berwarrna merah. Warna kuning warna Diraja. Contohnya: Merah Putih Biru Hijau Perang Contoh penggunaannya dalam ayat: i) ii) iii) iv) v) c) Warna baju kami ungu. Selain itu. ii) iii) iv) v) b) Sihat Mereka berniat jahat terhadap projek kita. Ungu Kelabu Hitam Kuning Jingga Kata Adjektif Ukuran Kata adjektif ukuran adalah kata yang menyatakan ukuran kata nama. Adik saya amat cerdik. Contoh: panjang pendek . Pekerja itu menyiapkan kerjanya dengan gopoh.

Pokok itu renek kerana kekurangan baja. Kata Adjektif Bentuk Kata ini adalah kata yang berunsurkan menunjukkan sesuatu bentuk pada benda bernyawa atau tidak bernyawa. susunan. Bagai pipih dilayang. Siti mempunyai dagu lekuk. Lukanya dibalut dengan kain nipis. Tasik itu sangat dalam. Bola ragbi berbentuk lonjong.Morfologi: Penggolongan Kata| 13 dalam singkat kecil besar Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) d) kerdil sempit nipis tebal Jamil adalah seorang yang kerdil. Kata yang memberi pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan. . cara dan gaya. Contoh: bulat buncit kempis bujur pipih Contoh penggunaan : i) ii) iii) iv) v) e) Ariya memiliki muka bujur sirih. Kata Adjektif Waktu leper bengkok tirus lonjong lurus Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. Jalan di kampung itu sangat sempit. iaitu rupa. Garis lurus menemukan dua titik.

Jalan lama ke kampong itu sudah dibaiki.Morfologi: Penggolongan Kata| 14 Contoh: lewat segera lama awal baharu Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) vi) f) Mereka segera pulang kerana hari sudah lewat. Contoh: jauh dekat Contoh penggunaan: i) Rumahnya tidak jauh dari pasar raya. g) Kata Adjektif Cara hampir nyaris Kata Adjektif cara ialah jenis perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. sebagai penerang kata nama. silam lampau sering kerap dahulu Kata Adjektif Jarak Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang. iii) Dia berdiri hampir dengan kedai itu. Ketibaanya terlalu awal. mereka nyaris menemui ajal. Tiada kenderaan berenjin pada zaman silam. ii) Kilang itu dekat dengan lebuhraya. Contoh: . iv) Dalam kemalangan itu. Kanak-kanak suka makanan segera.

Pemain lincah itu berasal dari Sabah. v) Amira gembira sekali dengan hadiah itu. bau. sebagai penerang kata nama dan harus diikuti oleh kata sendi nama. Sungai itu mengalir deras. Bot laju itu direka khas untuk perlumbaan. Kelima-lima indera ini ialah sebagai penerang kepada kata nama. Orang lambat selalu rugi. pandang. i) Kata Adjektif Pancaindera Kata adjektif pancaindera terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian konsep rasa. dengar. iv) Dia sangat suka melayari internet. Contoh: rindu benci segan suka gembira Contoh penggunaan: i) Budak kecil itu rindu akan ibunya. berahi ragu kasih sayang geram .Morfologi: Penggolongan Kata| 15 cepat deras laju lambat perlahan Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) h) lincah gopoh jelas sering selalu Tindak balas bayi itu sungguh cepat. sentuh atau gabungan. Kata Adjektif Perasaan Kata adjektif perasaan memberi pengertian konsep perasaan. ii) Saya sungguh suka dengan kelakuan baiknya. iii) Pemuda itu terlalu segan untuk bertanya.

Kata tugas hadir dalam ayat. di bahagian hadapan frasa. Wajah pelakon itu manis. manis masin lazat tawar halus KATA TUGAS Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis.4 Kek itu sangat sedap. sama ada di bahagian hadapan ayat. Tidak boleh ada ahli yang memegang dua atau lebih. Dia pandai tetapi adiknya bodoh. Dia akan menyediakan sarapan lazat. Ahmad dan Halim pergi ke sekolah. . atau di belakang perkataan-perkataan tertentu untuk memberikan makna khusus atau memainkan peranan sintaksis tertentu dalam ayat berkenaan. Jenis-Jenis Kata Tugas a) Kata Hubung Kata hubung ialah kata penyambung ayat. Contoh: i) ii) iii) iv) Ali. Hari ini muka Halim sangat masam.Morfologi: Penggolongan Kata| 16 Contoh: sedap pahit cantik molek harum Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) 5. Aslinda menari sambil bernyanyi. iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis. Kelapa muda itu kelat rasanya.

sombongnya dia! Eh. kagum. Cara penggunaannya disesuaikan dengan intonasi pengucapan iaitu dengan nada meninggi atau menurun. bilakah kau pulang ke tanah air! Kata Tanya Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. bila dan bagaimana. gembira. sakitnya tanganku! Aduhai.Morfologi: Penggolongan Kata| 17 vi) Kalimat itu menunjukkan bahawa dia sememangnya mahu memberitahu. arahan. dan sebagainya. contohnya mengapa. . aku tidak bersetuju! Amboi. larangan. terkejut. berapa. silaan atau permintaan. Contoh: i) ii) iii) iv) v) c) Aduh. Contoh: Berapa Bila Bagaimana       Harga barang itu berapa? Berapa tahunkah dia belajar di luar negeri? Mereka sampai bila? Bilakah gerangan kekanda akan pulang? Kesihatannya sekarang bagaimana? Bagaimanakah keputusan peperiksaannya? d) Kata Perintah Kata perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah. b) Kata Seru Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah. apalah malang nasibku ini! Ah. sakit. sedih. hairan.

Kami pernah ke utara Malaysia. Alkisah tidak beberapa lama kemudian hamillah permaisuri. Syahadan baginda pun berangkat meninggalkan Melaka. Ramai pemuda kini mahu bekerja sendiri. frasa adjektif. syahadan. Perkataan ini umumnya digunakan dalam bahasa Melayu klasik. dan frasa sendi nama iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari aspek waktu atau ragam. Namun. Kata Bantu Kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas mambantu frasa kerja. Silalah datang ke rumah saya jika ada kelapangan. arakian. dan sebagainya. Kanak-kanak itu hendak masuk ke bilik. Kata Penguat Kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif dan berfungsi menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif. kata pangkal ayat ini tidak begitu banyak diamalkan sekarang. . maka. Contoh: i) ii) iii) iv) v) f) Hatta istana itu pun siaplah. Adapun kuda itu dipunyai oleh Tun Umar. Kanak-kanak itu sudah makan.Morfologi: Penggolongan Kata| 18 Contoh: i) ii) iii) iv) v) e) Jangan buang sampah di sini. Usah biarkan dia berseorangan. Jemput masuk! Minta tuan-tuan bersabar sebentar. misalnya hatta. Maka panglima itu pun diberi persalinan. Contoh: i) ii) iii) iv) v) g) Pekerja itu telah pulang. Kata Pangkal Ayat Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana.

Terdapat dua jenis kata pemeri iaitu ialah dan adalah.Morfologi: Penggolongan Kata| 19 Contoh: i) ii) iii) iv) v) h) Pokok itu terlalu tinggi. Contoh: i) ii) iii) iv) v) j) Dia bukan murid di sekolah ini. Contoh: i) Dia ialah seorang guru. Masakan itu paling sedap. Pakaian seragam pasukan itu amat kemas. Inilah isteri kesayanganku. Kelakuan anak itu baik sekali. Idah tidak pandai memasak kari ayam Jangan membuang sampah-sarap di merata-rata tempat. Frasa Adjektif dan Frasa Sendi Nama. Frasa Kerja. Kata Pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa untama dalam predikat. . Lelaki yang berbaju merah itu bukan ayah saya. Kata Penegas Kata penegas yang disebut juga partikel atau kata penyerta ialah sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Kata Nafi Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat. iaitu Frasa Nama. Budak itu bukan pandai sangat tetapi dia rajin belajar. Bas itu tiba lambat benar. Contoh: i) ii) iii) iv) v) i) Di manakah ibu kamu itu? Bilakah kamu datang? Apatah daya kita? Dialah orangnya.

SEMAK KENDIRI 1. iii) Saya menetap di Ipoh. Benar. benar dan betul. dia sudah berhenti kerja. ii) Ibu pergi ke pasar.00 petang.5 l) Kata Pembenar Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu pertanyaan.Morfologi: Penggolongan Kata| 20 ii) iii) iv) v) Berita itu adalah palsu. Nama saya ialah Ali. tekaan kamu itu memang tepat. Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau arah sesuatu. Kata sendi memerlukan frasa nama yang membentuk predikat ayat. k) Kata Sendi Nama Kata sendi adalah kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. Ya. Betul. kamilah yang membuka pintu rahsia itu. Benar. Mereka ialah pelari pecut. Contoh: . Contoh: i) ii) iii) iv) v) m) Ya. kalau kamu tidak percaya. Contoh: i) Dia berasal dari pedalaman. Contoh kata pembenar ialah ya. esok awak boleh bercuti. iv) Kertas ini diperbuat daripada kayu. Pendapat itu adalah karut. v) Dia balik pada pukul 5. tanyalah Dani.

Bentuk kata tersebut ialah –nya.Morfologi: Penggolongan Kata| 21 i) ii) iii) iv) v) . benda atau perkara. Contoh: i) ii) iii) iv) v) o) Saya menanam dua batang pokok kelapa di kebun. Semua hidangan itu diletakkan di atas meja. dan frasa sendi nama dari segi cara. Dia menunggu bas selama lima jam suku. Kata Penekan Kata penekan merupakan salah satu daripada kata pascakata iaitu kata yang hadir dan melekat selepas perkataan. Datang ke sini cepoat. Pelumba basikal itu bertolak dari utara ke selatan. Kata Adverba Kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja. Ibu betul-betul gembira dengan kepulangan kakak. yang dapat berfungsi sebagai penekan atau pembenda. kata nama. Contoh: . kata adjektif. Saya hampir terjatuh ketika melompat. Contoh: i) ii) iii) iv) v) p) Bas itu bergerak laju. Para penulis dikehendaki beratur di dewan. dan tempat. Di pasar malam terdapat berbagai-bagai jenis sayuran dijual. masa. n) Bunga hiasan itu sesuai ditempatkan di penjuru rumah Pertunjukkan tarian itu jelas dari sudut kiri stadium Kanak-kanak itu ditinggalkan di tepi jalan. Harga ikan sardin ialah tujuh ringgit sekilo. Mereka sesat berhari-hari di tengah lautan. Kata Bilangan Kata bilangan ialah perkataan yang menerangkan bilangan atau jumlah orang.

sejuknya. gembira. v) Air sungai mengalir dengan derasnya. iii) Datangnya secara mendadak. Bahawasanya setiap rakyat perlu mempertahankan negaranya. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah. Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis Kata hubung ialah kata penyambung ayat. Kata adjektif. atau konsep yang umum sifatnya Kata nama khas ialah bentuk kata yang merujuk khusus orang. yang juga dikenal sebagai kata sifat. kagum. ii) Bukan kepalang sakitnya. dan sebagainya. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. sedapnya. Contoh: i) Lajunya ialah 350 km sejam. iv) Tingginya ialah 6 kaki. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. empat.Morfologi: Penggolongan Kata| 22 i) ii) iii) q) Sesungguhnya. sedih. pengorbanan perlu jika ingin berjaya. . Misalnya perlahannya. RUMUSAN          Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. perkara. atau benda. sakit. Cuaca nampaknya semakin gelap. iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis. Kata Pembenda Kata pembenda ialah bentuk kata yang menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. hairan. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan nama dan berfungsi seperti nama. terkejut. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu.

larangan. 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Nik Safiah Haji Karim et al. silaan atau permintaan. Sulaiman Masri. (1988). Nyatakan permasalahan tatabahasa yang sering mengelirukan murid di sekolah. dan frasa sendi nama iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari aspek waktu atau ragam. Kata Nama Khas 4. Jelaskan fungsi-fungsi kata adjektif. frasa adjektif. RUJUKAN Asmah Haji Omar. Kategorikan peranan atau fungsi tersebut. Kata Nama Am 3. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nahu kemas kini. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. Kata Kerja 5. (2009). Kata tugas memainkan prenan tertentu dalam ayat. Asmah Haji Omar. Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). arahan. Apakah permasalahan yang berlaku dalam kata kerja transitif bahasa Melayu? 2. Kata Tugas PENILAIAN KENDIRI 1. (2008). Kata Adjektif 8. Kata Nama 2. . 3. KATA KUNCI 1. Kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas mambantu frasa kerja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Susur galur bahasa Melayu. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Kata Kerja Transitif 6. Tatabahasa Dewan. Kata Kerja Tak Transitif 7. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2009).Morfologi: Penggolongan Kata| 23    Kata perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah.

0 PENGENALAN Pada bahagian Topik 4 yang lalu. 6. dan menggunakan ayat tunggal dan majmuk dengan betul. kita telah dijelaskan bahawa terdapat dua bidang utama tatabahasa iaitu morfologi (mengkaji perkataan) dan sintaksis (mengkaji ayat). mengenal pasti binaan subjek dan predikat. Menurut Nik Safiah Karim et al. menjelaskan definisi sintaksis. menerangkan pola ayat dasar. Kedua-dua bidang ini saling berkaitan kerana ketepatan tatabahasa bergantung pada ketepatan ejaan perkataan (morfologi) dan ketepatan susunan perkataan (sintaksis) dalam sesuatu ungkapan. iaitu sun yang bererti “dengan” dan tattein yang membawa erti “menempatkan bersama-sama”. .1 Definisi Sintaksis Istilah sintaksis berasal daripada perkataan Yunani. Pada bahagian Topik 6 ini. (2009). 4. kita akan mempelajari secara ringkas konsep ayat dalam bahasa Melayu. 3.Sintaksis: Ayat| 1 UNIT 6 SINTAKSIS: AYAT HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 2. sintaksis dapat diertikan sebagai “menempatkan kata-kata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat”. Kata suntattein kemudian menjadi istilah syntaxis dalam bahasa Belanda dan syntax dalam bahasa Inggeris. 6. Dengan demikian. anda diharapkan dapat: 1.

frasa kerja yang berkuasa nama dan frasa adjektif yang berkuasa nama. Secara ringkasnya. iii. subjek ialah konstituen sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsur yang diterangkan. a) Subjek Menurut Nik Safiah Karim et al. membahayakan kesihatan.2 Binaan Ayat Apakah yang ada dalam sesebuah ayat? Secara umumnya. i. benda. Contoh: Bil. __________________ __________________________________. mata anak harimau itu. sudah rosak.Sintaksis: Ayat| 2 sintaksis merujuk bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. struktur. iv. Subjek Ali Dia Komputer itu Merokok Cantiknya Predikat membeli sebuah basikal. Subjek lazimnya adalah perkara yang diceritakan yang terdiri daripada orang. pergi ke sekolah. sesebuah ayat itu mestilah sekurang-kurangnya mempunyai satu subjek (pelaku) dan satu predikat (cerita). __________________ __________________________________. Unsur-unsur subjek juga boleh terdiri daripada frasa nama. 6. dan binaan atau konstruksi ayat. P i. kata ganti nama. sintaksis ialah ilmu mengkaji ayat. v. tempat atau perkara. ii.1 Bina tiga ayat yang mempunyai subjek. (2009) dan Abdullah Hassan (2006). . ii. LATIHAN 6. iii. __________________ __________________________________.

(2009). sebelum kita mempelajari pola ayat dasar bahasa Melayu. iii. Contoh: Bil. frasa adjektif (FA). predikat merupakan bahagian ayat yang menceritakan perkara tentang orang. Kamalia_____________________________________________.2 Bina empat ayat yang mempunyai predikat. 6.Sintaksis: Ayat| 3 b) Predikat Menurut Nik Safiah Karim et al. Kami_______________________________________________. daripada Menteri Besar. benda. Saya _______________________________________________. Oleh itu. ii. Subjek Sabri Kakak Rumah itu Hadiah itu Predikat seorang peguam. i. Oleh itu. iii. Predikat terdiri daripada frasa nama (FN). sangat besar. Ayat dasar ini terhasil melalui gabungan dua frasa. .3 Pola Ayat Dasar Ayat dasar atau ayat inti ialah ayat yang menjadi asas pada pembentukan semua ayat lain. iv. FN FK FA FS LATIHAN 6. P ii. i. predikat merujuk kepada kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. dan frasa sendi (FS). iv. mencuci pakaian. eloklah kita meneliti terlebih dahulu definisi dan jenis-jenis frasa bahasa Melayu. Ahmad______________________________________________. frasa kerja (FK). tempat atau perkara yang dinyatakan dalam subjek.

Sintaksis: Ayat| 4 6. Contoh: Baju putih ( KN) Pendatang itu ( KN Terbitan) Anda semua ( Kata Ganti Nama)  Binaan FN i) Inti + Penerang Contoh: Inti askar baju ii) Inti + Inti Contoh: Inti ibu kerusi Penerang Melayu kemeja Inti bapa meja .3. KN Terbitan atau Kata Ganti Nama. Contoh: i) Frasa dengan satu perkataan: Saya guru. Binaan frasa terdiri daripada sekurang-kurangnya satu perkataan yang berpotensi menjadi unit yang lebih besar.1 Definisi Frasa Frasa ialah urutan penempatan jenis kata dalam ayat.3. ii) Frasa dengan dua atau lebih perkataan: Lelaki itu guru. 6.2 Jenis-Jenis Frasa a) Frasa Nama (FN)  Definisi FN ialah frasa yang perkataan utamanya terdiri daripada kata nama (KN).

Contoh: menjalankan tugas menulis nota Binaan FK i) Inti + Objek Contoh: Inti membaca menulis ii) Inti + Penerang Contoh: Inti berbaju berjalan Objek buku surat Penerang Melayu kaki iii) Kata bantu + Inti Contoh: Kata bantu sedang akan Inti menjahit bersurai c) Frasa Adjektif (FA) Definisi FA ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih yang kata intinya merupakan kata adjektif.Sintaksis: Ayat| 5 b) Frasa Kerja (FK) Definisi FK ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. Contoh: bijak sungguh gelap benar .

Binaan FS i) KS + FN . Contoh: Hadiah itu daripada penghulu.Sintaksis: Ayat| 6 Binaan FA i) Inti + Inti Contoh: Inti lemak baik ii) Inti + Kata Nama Contoh: Inti biru muda Inti manis buruk Kata Nama laut remaja iii) Kata Penguat + Inti + (Kata Penguat) Contoh: Kata Penguat Inti (K Penguat) sangat bijak sekali sungguh baik benar iv) Kata bantu + Inti Contoh: Kata Bantu belum sudah Inti besar busuk d) Frasa Sendi (FS) Definisi FS ialah frasa yang terdiri daripada satu kata sendi dan satu frasa nama.

Sintaksis: Ayat| 7 Contoh: KS ke pada FN sekolah waktu pagi ii) FS + KN Arah + FN Contoh: FS dari dengan KN Arah dasar belakang FN lautan pedang iii) KS + KN Arah + FN + Keterangan Contoh: KS KN Arah ke barat di utara FN Belanda Perak Keterangan pada tahun lepas pada pagi tadi 6.3 POLA AYAT DASAR Dalam bahasa Melayu terdapat empat pola atau bentuk ayat dasar iaitu: a) b) c) d) FN + FN FN + FK FN + FA FN + FS a) FN + FN Contoh: FN Alia Ismail b) FN + FK Contoh: FN FK FN guru ketua pengawas .3.

1. Azmir menjadi pegawai polis. LATIHAN 9. 5. 2. Bil. 8. Pola FN + FN .Sintaksis: Ayat| 8 Ahmad Anak itu membaca buku sedang terbang c) FN + FA Contoh: FN Siti Kamarul d) Contoh: FN Derma ini Angin sejuk FS daripada pihak sekolah. 4. 7.3 LATIHAN 6. Hari ini hari Jumaat Buku ini dari Eropah. dari selatan FN + FS FA sedang sakit. Buah durian dari Perak. gagah. 6.3 Tentukan pola ayat dasar di bawah. Abu sedang bermain bola. Ayat Bapa Ali ialah Encik Aziz Bunga itu wangi. Kotak ini sudah pecah. 3.

Dalam tulisan pula. dan ayat seruan. Ayat ini digunakan oleh penutur atau penulis untuk menyatakan atau memberikan maklumat atau berita kepada pendengar atau pembaca. Dalam lisan.Sintaksis: Ayat| 9 6. Ayat ini diujarkan tanpa mengharapkan jawapan atau gerak balas. ayat penyata diakhiri dengan tanda noktah.4 Jenis-Jenis Ayat Dalam bahasa Melayu terdapat empat jenis ayat iaitu ayat penyata. ayat perintah. Kerani itu sentiasa tersenyum. a) Ayat Penyata Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. binatang dan sebagainya. ayat penyata diakhiri dengan nada turun sebelum kesenyapan. Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. sama ada yang bersifat kebahasaan atau yang bersifat perbuatan. Ayat penyata dapatlah dianggap sebagai ayat untuk melaporkan sesuatu perkara. Muthu sedang tidur. Mereka ialah pemain bola sepak. Contoh-contoh Ayat Penyata: 1) 2) 3) 4) 5) 6) b) Azimah tukang masak. tempat. Pesakit itu berada di hospital. manusia. Nani membeli pakaian dari kedai itu. ayat tanya. Berikut akan dijelaskan jenis-jenis ayat tersebut. benda. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. .

usah atau tak usah di depan ayat perintah. Sila tinggalkan tempat ini. melarang. ii. Kemaskan barang-barang anda. . Contoh: 1. Ayat Suruhan Ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Dengan demikian. 4. Ayat Larangan Ayat larangan ialah ayat yang digunakan untuk larangan atau tegahan.Sintaksis: Ayat| 10 Ayat tanya yang bentuknya sama bentuknya dengan ayat penyata. ayat ini menghendaki lawan bicara agar jangan melakukan sesuatu. Ayat larangan dibentuk dengan menambahkan kata. Ayat ini diucapkan dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat dengan tujuan untuk mendapatkan jawapan. Contoh-contoh Ayat Tanya: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Tuan Ismail pengurusnya? Puan Shafikah suri rumah? Adik masih menangis? Apa benda itu? Siapa datuknya? Di manakah rumah awak? c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh. atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Terdapat empat jenis ayat perintah iaitu: i. Keluar dari bilik ini! 2. tetapi berbeza oleh adanya tanda soal (?) pada akhir ayat itu. Pergi dari sini! 3. jangan. mempersilakan.

Ayat silaan ditandai dengan kata silaan seperti sila. . Jemputlah makan. Ayat Permintaan Ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta. Minta kamu semua berenang. 3. iv. 2. Contoh: 1. Sila datang ke rumah saya.Sintaksis: Ayat| 11 Contoh: 1. 2. 5. Usah pergi sebelum aku datang. sudi dan jemput sebelum kata kerja. Kamu jangan beritahu dia. iii. Jangan pergi sebelum aku datang. 2. 3. tolong dan mohon dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. Ayat Silaan Ayat silaan digunakan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Tolong masak air. Tolong hantar laporan itu pagi esok. Silalah masuk. Jemput minum. 3. 4. Contoh: 1. Tolong tutup tingkap bilik itu. Jangan berdiri di sana. 4. Awak tak usah datang lagi. 4.

amboi. 6.penderhaka rupanya kamu! Wah. 7. anda sudah berjaya! Oh. saya terlupa lagi! . sakit dan sebagainya. Kata seru yang sering digunakan ialah oh. 2. 8. dan sebagainya. wah. gagal lagi! Nah. aduh. sakit kakiku! Cis.Sintaksis: Ayat| 12 d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut. 3. 5. comelnya anak arnab itu! Syabas. ambil baju ini! Aduh. 4. syabas. marah. cis. garangnya kucing itu! Aduhai. geram. takjub. Contoh: 1. Amboi. eh. Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak di akhir ayat sama ada ayat itu didahului oleh kata seru atau tidak.

Sintaksis: Ayat| 13 LATIHAN 6.bharian.4 Padankan ayat dan gambar.my) . Nyatakan jenis ayat perintah yang digunakan.com. (Sumber: www.

Singa itu mengejar seekor rusa. 5. Ribut melanda Amerika Syarikat. SUBJEK Contoh: 1. . 2. KATA KERJA SUBJEK 6. Seekor rusa dikejar oleh singa. 3. 4. Rumput dicabut oleh Yusof. 3. Yusof mencabut rumput. a) Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mempunyai kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. bahasa Melayu juga mempunyai ayat majmuk. Ali mendang bola itu. 5. 2.Sintaksis: Ayat| 14 6. OBJEK Contoh: 1. 4. Berikut akan dijelaskan secara ringkas ayat majmuk bahasa Melayu. Bola itu ditendang oleh Ali Surat itu ditulis oleh Atiah.5 Ragam Ayat Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ragam ayat iaitu ragam ayat aktif dan ragam ayat pasif. KATA KERJA OBJEK b) Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal. Amerika Syarikat dilanda ribut. Atiah menulis surat itu.6 Ayat Majmuk Selain ayat dasar atau ayat tunggal.

Dia minum teh = Saya dan dia minum teh.2 Jenis-Jenis Ayat Majmuk Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis ayat majmuk iaitu: 1. atau. Dia mengetahui (sesuatu) ii. ii. i. c) . Ayat Majmuk Pancangan Ayat yang terdiri dari satu ayat induk dan beberapa ayat kecil yang dipancang menjadi satu ayat majmuk. Jenis: a) Ayat Majmuk Pancangan Relatif (yang) Contoh: Saya membeli kasut yang berwarna biru. Saya kurang sihat. 6. Contoh: Saya dan dia minum teh. = Saya membeli kasut yang berwarna biru. tetapi.lalu dll.M. Kasut itu berwarna biru. 2.6. i. ii. Ayat Majmuk Gabungan Dua ayat atau lebih digabungkan dengan menggunakan kata hubung seperti dan.Sintaksis: Ayat| 15 6. b) Ayat Majmuk Pancangan Komplemen (bahawa) Contoh: Dia mengetahui bahawa Ahmad telah pergi. Saya tidak dapat hadir. A. Pancangan Keterangan Contoh: Saya tidak dapat hadir kerana saya kurang sihat. i. Saya membeli kasut.1 Definisi Ayat Majmuk Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan cara-cara tertentu. Saya minum teh ii. i. Ahmad telah pergi = Dia mengetahui bahawa Ahmad telah pergi.6.

benda. Subjek ialah konstituen sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsur yang diterangkan. 3. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. sakit dan sebagainya. takjub. tetapi rakan-rakan mereka yang keletihan sudah lama tidur. Ayat dasar atau ayat inti ialah ayat yang menjadi asas pada pembentukan semua ayat lain. melarang. marah. struktur. manusia.Sintaksis: Ayat| 16 = Saya tidak dapat hadir kerana saya kurang sihat. geram. Predikat merujuk kepada kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. dan binaan atau konstruksi ayat. Ayat aktif ialah ayat yang mempunyai kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. Ayat Majmuk Campuran Ayat yang terdiri daripada lebih daripada satu jenis (banyak ayat majmuk) Contoh: Ali dan Abu masih memancing ikan. mempersilakan. tempat. binatang dan sebagainya. Frasa ialah urutan penempatan jenis kata dalam ayat. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh. Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut. Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal. atau meminta seseorang melakukan sesuatu. RUMUSAN   Sintaksis merujuk bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan.          .

Nyatakan komponen yang terdapat dalam bahagian predikat. 3. Terangkan jenis-jenis objek yang terdapat dalam bahasa Melayu. 3. Terdapat pelbagai jenis objek. Susur galur bahasa Melayu. RUJUKAN Abdullah Hassan. Predikat ialah bahagian terpenting dalam binaan ayat. Nahu kemas kini. Ayat Pasif 12. 6.Sintaksis: Ayat| 17  Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan cara-cara tertentu. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. . Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ayat Tanya 14. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. 7. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kesalahan tatabahasa. Ayat Seruan 16. (1988). (2009). (2008). Asmah Haji Omar. 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ayat Majmuk PENILAIAN KENDIRI 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asmah Haji Omar. Ayat Penyata 13. 2. 8. KATA KUNCI 1. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Ayat Perintah 15. Ayat Dasar 10. Bhd. (1997). Bahasa Melayu sebagai bahasa Ilmu dan esei-esei lain. Ayat Aktif 11. Sintaksis Frasa Subjek Predikat Frasa Nama Frasa Kerja Frasa Adjektif Frasa Sindi 9. Mohd Ra’in Shaari. 5. 2. (2009). Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn.

(2009). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. .Sintaksis: Ayat| 18 Nik Safiah Haji Karim et al. Sulaiman Masri. Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Tatabahasa Dewan.

Kajian makna ini perlu dipelajari oleh pelajar memandangkan kepentingan bidang ini dalam memberi tafsiran yang pelbagai bagi sesuatu kata Sesuatu kata dapat memberi pelbagai tafsiran makna bergantung kepada pemakaiannya dalam kata itu sendiri maupun kewujudannya dalam bentuk ayat. anda diharapkan dapat: 1. Namun Istilah semantik lebih digunakan kerana istilah ini hanyalah makna atau erti yang berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. setiap tanda linguistik terdiri daripada dua unsur iaitu yang diertikan (Inggeris „ signified‟) dan yang mengertikan (signifier). menjelaskan definisi semantik. Rumusnya sesuatu kata itu mempunyai makna atau maksud literal atau membawa maksud yang lebih besar yakni makna tersirat. semantik ialah bidang kajian yang mengkaji makna atau erti dalam bahasa. semiologi dan semasiologi. Mengikut Ferdinand de Saussure.Semantik | 1 UNIT 7 SEMANTIK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 2.1 Sila berbincang dengan rakan. sementara yang mengertikan ialah bunyi-bunyi bahasa yang terbentuk daripada fonem-fonem bahasa berkenaan. Selain istilah semantik. yang diertikan sebenarnya ialah konsep atau makna sesuatu tanda atau lambang. AKTIVITI 7. bergantung kepada cara tafsiran seseorang terhadap kata tersebut. Bahasa sebagai lambang perlembagaan yang canggih.1 Definisi Semantik Perkataan semantik berasal daripada bahasa Yunani „sema‟ yang bererti tanda atau lambang. menghuraikan faktor-faktor yang menentu dan mengubah makna perkataan. sejarah ilmu linguistik terdapat beberapa istilah lain yang digunakan seperti semiotik. dan 3. 7. menjelaskan hubungan perkataan makna dan rujukan. 7. . kompleks dan anjal.0 PENGENALAN Semantik merupakan satu kajian makna kata. Dalam bidang linguistik.

Kita dapat memahami makna pertuturan yang kita dengar atau makna tulisan yang kita baca. makna bukan hanya kita timba daripada makna tiap-tiap perkataan dalam ayat. Hal ini jelas sekiranya kita mengkaji ayat berikut: 1. Misalnya lihat ayat berikut: 1. perkataan meja tidak merujuk satu benda yang dipanggil meja. Makna dan Konteks Kita biasa menyangka perkataan ialah unit makna yang paling asas maksudnya dengan mengetahui makna perkataan. 7. Tetapi bagaimanakah penutur bahasa Melayu mengetahui perkataan anjing pada ayat 1(b) membawa makna manusia? Penutur bahasa Melayu tahu hal ini kerana perkataan „dia‟ dan „kamu‟ hanya digunakan untuk manusia. (a) Pensel terletak di atas kertas. Kepentingan semantik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. (a) itu anjing (b) dia anjing Sebagai penutur bahasa Melayu. Makna ayat ditentukan oleh dua unsur iaitu makna perkataan dan kedudukan perkataan dalam ayat. Makna dan Rujukan 1. . kita tahu perkataan anjing pada ayat 1 (a) membawa makna „binatang‟.2 Hubungan Kata. Ada meja kecil. meja panjang. iaitu perabot yang mempunyai permukaan rata. meja besar. Sangat jelas makna dalam ayat 1(a) dan ayat 1(b) adalah berlainan. sebagai tempat menulis atau peralatan mesyuarat. Hubungan dan kedudukan perkataan dalam ayat juga menjadi sumber makna. (b) Kertas terletak di atas pensel. berkaki dan biasanya digunakan sebagai tempat meletakkan hidangan. Dengan erti kata lain.Semantik | 2 1. Takrifan semantik yang mengaitkan hubungan kata dengan makna. malah jutaan benda menepati konsep itu. Contoh berikut ditentukan oleh perkataan-perkataan lain yang hadir bersamasama iaitu konteksnya. sebaliknya ia merujuk kepada satu konsep. Makna dan konsep Tiap-tiap perkataan mempunyai banyak makna. meja kaki empat. meja kaki satu. 2. Perkataan „meja‟ umpamanya merujuk kepada bermacam macam-macam rupa dan bentuk meja yang dipanggil meja. meja kaca. meja kayu. 2. meja bulat. meskipun perkataanperkataan yang terdapat di dalam ayat adalah serupa. Tetapi sangkaan itu tidak benar. Sesuatu perkataan merujuk kepada ribuan. meja plastik dan bermacam-macammacam jenis meja.

Oleh sebab itu para penulis kreatif berusaha mencipta pembaharuan pada keserasian yang ada. 3. Dalam bahasa Melayu. Tidak ada peraturan logik yang menentukan perkataan apa yang serasi dengan sesuatu perkataan. Makna dan pengetahuan Alam Kita mengetahui makna perkataan dan makna ayat dengan dibantu oleh pengetahuan kita tentang alam. Sungai itu mengalir 3. Ayat-ayat ini akan diterima oleh penutur bahasa Melayu sebagai betul apabila perkataan itu digantikan dengan perkataan lain yang memiliki makna yang serupa seperti: 1. Perkataan yang serasi dengan kata nama itu terdiri daripada kata kerja. Peraturan keserasian adalah soal kebiasaan sematamata dan bukan soal tatabahasa. 2. Ayah saya seorang perempuan. Sebagai contoh ayat-ayat berikut adalah betul dari sudut tatabahasa tetapi kita tahu ayat-ayat berikut mempunyai makna yang salah. Sebagai contoh ayat-ayat berikut tidak boleh diterima di dalam bahasa Melayu. Pokok itu bertelur sebiji. walaupun ayat-ayat berikut tidak menyalahi tatabahasa. 4. Sungai itu merangkak 3. apakah perkataan yang sesuai untuk menyebut roket yang beroperasi tanpa juruterbang? Bolehkah kita katakan roket yang dipandu oleh komputer memandangkan perkataan „pandu‟ selama ini digunakan serasi dengan manusia. Jalan raya baru minum tengah hari. Ahmad jelita Ayat-ayat berikut boleh diagak-agak maknanya tetapi penutur bahasa Melayu akan mengatakan sesuatu yang janggal dan tidak kena pada penggunaan perkataan tertentu pada ayat tersebut.Semantik | 3 3. Batu itu kental 2. Keserasian perkataan Tiap-tiap bahasa mempunyai peraturan dan kebiasaan bagi menentukan sama ada sesuatu perkataan boleh hadir bersama-sama dengan perkataan lain. kata sifat dan penjodoh bilangan. 1. keserasian perkataan melibatkan kata nama. Ahmad tampan Ayat-ayat ini dipanggil keserasian perkataan. . Batu itu keras 2. 1. Oleh kerana keserasian perkataan adalah soal kebiasaan semata-mata maka sudah pasti terdapat keperluan mencipta kebiasaan-kebiasaan baru dan masalah penerimaannya sebagai contoh.

AKTIVITI 7. Maksud sinonim ialah (ungkapan iaitu perkataan. perbandingan bahasa dan sudut komponen makna tersebut makna kata-kata tersebut. 7. 1. Pengetahuan kita tentang alam memberitahu hanya buku yang membawa makna kitab yang boleh dibaca. sementara buku yang membawa makna „ketul‟ dan „ruas‟ tidak boleh dibaca. Hubungan perkataan dan rujukan mempunyai implikasi makna yang pelbagai.2 Sila berbincang dengan rakan . rujukan dan makna dalam kajian ilmu semantik. Begitu juga halnya dengan pengetahuan kita tentang alam bahawa pokok tidak boleh bertelur. Kepentingan hubungan perkataan. frasa atau ayat yang makna lebih kurang sama dengan makna ungkapan lain) Memang sukar mencari makna seratus peratus sama. jalan raya tidak boleh minum. Banyak faktor yang melibatkan interpretasi makna dan amat sukar memastikan ketepatan makna.” Setiap perkataan dalam suatu bahasa dikatakan mempunyai hubungan yang erat di antara satu sama lain. Bagi ayat „dia membaca buku‟ kita mengetahui ayat itu membawa makna dia membaca kitab. 2.Semantik | 4 Ayat „ayah saya seorang perempuan‟ adalah salah kerana kita mengetahui kerana „seorang perempuan tidak boleh menjadi ayah‟.3 Hubungan kata dengan rujukannya Menurut Abdullah Hassan (1981) „‟kata -kata mengandungi makna dan bagaimana kata-kata itu berhubungan sebenarnya bergantung pada bagaimana pengguna sesuatu bahasa tersebut menyusun segala pengalamannya dalam ungkapan yang berbentuk kata-kata. a) Kata Sinonim (kesamaan makna) Perkataan sinonim berasal daripada bahasa Yunani kuno. jadi memadailah kita mencari makna yang terdekat sahaja. iaitu „anoma‟dan „syn‟ yang bererti „dengan‟. . Hubungan antara makna perkataan berdasarkan : (a) Kata Sinonim (kesamaan makna) (b) Kata Antonim ( perbezaan makna/berlawanan/bertentangan) (c) Kata Homonim ( kesamaan ejaan dan sebutan) (d) Kata Polisim (banyak makna) (e) Kata Hiponim (struktur makna) Setiap hubungan kata-kata boleh dilihat dari sudut kesinambungan dengan kata-kata lain dalam bahasa yang sama.

2.Semantik | 5 Perkataan “hangat” dan “panas”. contohnya: (a) Itu buku dia Itu bukunya 2. maka lawa juga sinonim dengan cantik Oleh sebab bentuknya berbeza. Keempat. (ada perkataan yang tidak mempunyai sinonim pada bentuk dasar. Hubungan makna antara dua patah perkataan yang bersinonim itu bersifat dua hala. contohnya: Kerana dengan sebab Kasih dan sayang 3. tetapi menjemurkan bersinonim dengan mengeringkan. Antara frasa dengan frasa. iaitu: 1. (terdapat perkataan yang mengikut erti sebenarnya tidak mempunyai sinonim. tetapi dalam erti kiasan mempunyai beberapa sinonim. Contohnya. contohnya: Ibu bapa dengan orang tua Meninggal dunia dengan pulang ke rahmatullah Terdapat beberapa perkara tentang gejala sinonim yang menarik perhatian. salji. Antara morfem (yang bebas) dengan morfem (terikat). Contohnya kita boleh mengatakan “hari panas” tetapi tidak boleh dikatakan “hari hangat”. seperti gelap. 1. tetapi memiliki sinonim pada bentuk terbitan). tetapi tidak bersinonim pada bentuk terbitan) contohnya perkataan benar bersinonim dengan betul tetapi kebenaran tidak bersinonim dengan kebetulan. Kedua ( ada perkataan bersinonim pada bentuk dasar. Perkataan mati dan meninggal bersinonim. Sifat sinonim boleh berlaku pada pelbagai tahap bahasa. jemur tidak mempunyai sinonim. Contohnya hitam tidak mempunyai sinonim. dan batu tidak mempunyai sinonim. Contohnya. Pertama (tidak semua perkataan dalam bahasa Melayu mempunyai sinonim). dan berjemur bersinonim dengan berpanas. Jika cantik dikatakan bersinonim dengan lawa. tetapi ayat (1) berikut mengandungi perkataan mati tidak dapat diganti dengan perkataan meninggal ayat (2). . buruk dan jahat. tetapi dalam erti kiasan mempunyai sinonim). maka maknanya pun tidak seratus peratus sama. Ayam itu meninggal digelek oleh lori. Antaranya perkataan dengan perkataan. Ketiga. beras. sekali pandang maknanya sama tetapi keduanya tidak boleh dilakukan pada tempat yang seratus peratus sama. Ayam itu mati digelek oleh lori.

kertas.jemput Makan – sarapan Abdullah Hassan (1981) menjelaskan lagi bahawa. Kita boleh menentukan kata berlawanan bagi perkataan langit. Oleh itu. ibu. Bagi perkataan yang tergolong dalam kata sifat. daun. sebab dan akibat. dan sebagainya. memasak. Bagi perkataan nama. duduk. sayur.Semantik | 6 Interpretasi kedua-dua perkataan ini juga mungkin berbeza dari seorang ke seorang. Pertentangan makna ini juga bergantung pada konteks dan budaya. demikian juga keadaannya. asosiasi. mandi.” b) Kata Antonim Perkataan antonim berasal daripada perkataan Yunani kuno. simbol dan sebagainya. antonim bermaksud perkata an yang maknanya dianggap berlawanan atau kebalikan daripada perkataan lain. menangis-ketawa. cawan. tujuan. Contohnya kita tidak dapat menentukan lawan bagi berjalan. Contohnya ialah baik/buruk. Contohnya: Sila . keluar-masuk. biasanya perkataan lawannya mudah dikaji tetapi bagi kata kerja. meja. malam dan sebagainya tetapi tidak untuk perkataan seperti perang. kakak. iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „anti‟ yang bererti „melawan‟. tali. bakul. Selain itu perkataan-perkataan juga mungkin mempunyai hubungan dari segi analogi iaitu perkataan itu mempunyai pertalian. tidak semua kata kerja mempunyai lawan. Contoh: (a) hubungan dari segi jenis Meranti-kayu Bawal-ikan (b) hubungan sebab dan akibat: . bermain. dan sebagainya. membuka-menutup. tinggi/rendah dan panjang/pendek. Bagaimanapun kita boleh melawankan atau mempertentangkan perkataan seperti menolakmenerima. “kaya” dengan “fakir” atau”miskin” dan sebagainya. Contohnya dari segi jenis. mendedahkan-menyembunyikan dan sebagainya. “memang agak sukar untuk memberi satu takrif yang menyeluruh dalam definisi kata-kata sinonim ini. Contohnya perkataan “tinggi” mungkin bertentangan makna dengan “rendah” atau “pendek”.

Di dalam kamus. perkataan berhomonim ditandai dengan angka roman yang diletakkan selepas setiap entri yang berhomonim itu. frasa atau ayat) yang bentuknya sama dengan ungkapan lain tetapi maknanya tidak sama.Semantik | 7 Sejuk-menggigil Luka-sakit (c) hubungan dari segi asosiasi Ketawa-gembira Muram-sedih (d) hubungan dari segi tujuan Usaha-kejayaan Bekerja-kepuasan (e) hubungan dari segi simbol Raja-kedaulatan Putih-kesucian (c) Kata Homonim (hampir sama sebutannya) Perkataan Homonim berasal daripada bahasa Yunani kuno. Contohnya: Buku i Buku ii Homonim terbahagi 2 iaitu homofon dan homograf. Contohnya mengerat (memotong) dan mengeratkan (merapatkan). Ini kerana huruf e mewakili dua bunyi. graf=tulisan). iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „homo‟ yang bererti „sama‟. Sebutan sama tetapi ejaan berbeza.mengikut sebutan baku). Ada juga perkataan yang ditulis sama seperti tetapi sebutan berbeza. Contohnya buku-bunyi dan ejaannya sama. iaitu e pepet dan e . Contohnya bang (azan) dengan bank (institusi kewangan. bererti beberapa helai kertas berjilid yang bererti tulisan untuk dibaca atau bererti ruangruang kosong untuk ditulis. Contohnya: Buku –i. Homofon dilihat dari segi bunyi (homo=sama. fon=bunyi). Homonim diertikan sebagai ungkapan (perkataan. bererti keras pada tempat pertemuan dua ruas buluh. tebu dan sebagainya Buku –ii. Homograf dilihat dari segi tulisan / ejaan (homo=sama.

fikiran. Secara rajah. pergaduhan Semak [sema] belukar [sema?] meneliti d) Kata polisim (banyak makna) Kesamaan bunyi dan bentuk ejaan tetapi berbeza makna di dalam konteks yang berlainan. (3) bahagian yang letaknya di atas (di hadapan sekali) dan (4) akal. (2) Orang yang mengetuai negara. Contohnya: Ejaan bunyi makna Perang [peran] perang. perkataan kepala mempunyai empat makna atau konsep yang berikut: Makna 1 Makna 2 Kepala Makna 3 Makna 4 (a) Kata Hiponim (struktur makna) Perkataan hiponim berasal daripada Yunani kuno. ikan bukan hanya bawal. Contohnya bawal ialah hiponim terhadap perkataan ikan. Terdapat perkataan-perkataan yang sama ejaannya tetapi berlainan sebutan dan maknanya. Contohnya perkataan kepala yang membawa erti (1) bahagian tubuh manusia atau binatang dari hujung leher ke atas. sebaliknya meliputi pelbagai ikan-ikan lain seperti yang tertera dalam rajah berikut: Ikan bawal tenggiri cencaru kembung selar . kampung dan sebagainya. oleh sebab bawal adalah termasuk makna ikan. iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „hypo‟ yang bererti „di bawah‟. Banyak perkataan dalam bahasa Melayu yang sama ejaannya tetapi berbeza maknanya apabila digunakan dalam konteks yang berlainan. Bawal memang ikan tetapi. otak. Hiponim ialah ungkapan yang maknanya dianggap merupakan sebahagian daripada makna ungkapan lain.Semantik | 8 taling.

2. Dalam kebudayaan masyarakat Melayu pula. Sebagai contoh. Sebagai menjawab pertanyaan tersebut. Jelaskan hubungan perkataan dan rujukan dari aspek kesamaan dan pertentangan makna. Sekiranya demikian. tetapi ia mengujarkan juga itulah pilihan yang sesuai dengannya. bahasa mereka amat mementingkan status umur penutur-penuturnya.4 Faktor-faktor yang menentukan makna Terdapat lima faktor seperti pilihan. orang itu berada di dalam keadaan yang tidak baik atau tidak biasa. Apa yang berlaku pada mereka dan juga pada hari berkenaan sama ada selamat atau tidak. Ucapan ini dikeluarkan oleh sebab murid-murid tidak ada pilihan lain untuk bertutur dengan guru mereka dalam konteks pertembungan seperti itu.3 1. Sekiranya ia menggunakan perkataan atau rujukan yang salah maka ia . baik atau tidak. Bagi masyarakat Jepun misalnya. Ucapan itu biasa diujarkan secara spontan dan merupakan pilihan yang ada sebagai pemula kepada pertuturan selanjutnya. konteks. seorang rakyat dikatakan tidak manis kalau menggunakan perkataan „saya‟ apabila bertutur dengan raja. maka ujarannya tadi tidaklah membawa sebarang makna. 7. 2. 1. kebudayaan. Seseorang itu mestilah menggunakan bentuk bahasa dan rujukan yang benar-benar sopan (polite) kepada orang-orang yang lebih tua daripada mereka walaupun perbezaan umur mereka cuma sehari sahaja. Bersandarkan fenomena itulah Abdullah Hassan (1980) berpendapat salah satu daripada faktor yang menentukan makna ialah pilihan. Pengucapan “apa khabar” yang biasa diucapkan apabila berjumpa dengan orang lama k ita sudah jumpai atau kepada seseorang yang baru diperkenalkan kepada kita.Semantik | 9 AKTIVITI 7. secara spontan juga orang yang ditujukan ujaran tersebut akan menjawab “baik” atau “macam biasa!” walaupun mungkin pada keadaan sebenarnya. mereka tetap mengucapkan ujaran itu kepada guru mereka. pilihan Pengucapan yang lazim di sekolah yang dilafazkan oleh murid-murid apabila bertembung dengan guru. Maka ujarannya tadi tidaklah membawa sebarang makna. “selamat tengahari” atau “selamat petang” kebiasaannya diucapkan. kebudayaan Makna ditentukan oleh faktor kebudayaan. ditentukan bahawa penutur-penuturnya tidak boleh menggunakan kata-kata yang kurang sopan kepada orang tua dan orang yang lebih berkedudukan lebih tinggi. unsur-unsur paralinguistik dan ciri-ciri prosodi dapat menentukan makna. Jelaskan hubungan perkataan dan rujukan dari aspek kepelbagaian makna. tetapi ia mengujarkan juga kerana itulah pilihan yang paling sesuai dengannya. Kebudayaan sesuatu masyarakat menentukan bentuk-bentuk ujaran penentunya. Ia harus menggunakan “patik” walaupun “patik” dan “saya” itu pada dasarnya mempunyai persamaan makna. pengucapan seperti “selamat” sama ada “selamat pagi”.

“minta diri”. sekiranya pengucapan perkataan haus dalam intonasi yang berlainan. Kebudayaan juga menentukan ujaran-ujaran tertentu untuk sesuatu suasana atau tujuan-tujuan tertentu.Semantik | 10 dikatakan melanggar tatasusila budaya Melayu. tali. “sila masuk dan sebagainya sebagai kata -kata hormat kepada tetamu atau “tuan rumah”. Perkataanperkataan itu berfungsi membawa pengertian yang tersendiri dan makna perkataan-perkataan itu dapat dilihat dengan jelas kalau digunakan dalam konteks-konteks tertentu. akan membawa maksud yang berlainan. Misalnya. ujaran “haus!” dan “haus?” membawa maksud yang berbeza. tari. terdaya. yang tidak dapat diterima oleh kebudayaan masyarakat berkenaan. Pada peringkat morfologi pula seperti juga fenom. melaut. perlu merujuk kepada “konsep konteks situasi” di beberapa peringkat: Di peringkat leksikal. dan sebagainya secara tersendiri tidak mempunyai makna tetapi kalau morfem-morfem itu diletakkan dalam konteks perkataan-perkataan yang tertentu. Perkataan-perkataan seumpama ini tidak boleh kita terjemahkan bulat-bulat dan diaplikasikan ke dalam masyarakat lain kerana mungkin membawa maksud atau pengertian yang berlainan. Pada peringkat intonasi ayat pula. menangis. Dalam bahasa Melayu misalnya kita mempunyai ungkapan-ungkapan seperti “jemput duduk”. 3. Ianya boleh dibahagikan kepada dua iaitu konteks ayat dan konteka situasi atau disebut juga sebagai latar ujaran. termakan. ia mempunyai makna: sebagai contoh. Ujaran “haus!” lebih merupakan satu penglahiran rasa dahaga yang dialami oleh penutur sendiri sementara ujaran “haus?” (dengan intonasi ayat tanya) lebih merupakan pertanyaan . perkataan-perkataan terjatuh. Bagi melihat perbezaan makna berdasarkan konteks ayat. ter-. Makna perkataan tadi. morfem-morfem seperti me-. tahi. contoh-contoh dalam bahagian “polisim” iaitu kesamaan bunyi dan bentuk ejaan tetapi berbeza maknanya dalam konteks yang berlainan. Seperti Badan : badan saya sakit (badan bererti tubuh) Kita harus menubuhkan badan kebajikan (badan bererti lembaga atau yayasan) Dalam menentukan makna berdasarkan konteks situasi atau latar ujaran pula. ber-. Hal ini berbeza misalnya dengan kebudayaan Inggeris iaitu kebudayaan ini membolehkan penutur-penuturnya menggunakan perkataan “I” kepada orang tua malah juga kepada sesiapa sahaja. misalnya sememangnya berlainan antara satu sama lain. konteks Konteks sememangnya nyata boleh menentukan makna sesuatu perkataan atau suatu ujaran. sesuatu perkataan sememangnya membawa makna yang berlainan. dan lain-lain. mencangkul.

4. Sebagai contoh. Unsur-unsur Paralinguistik Yang dimaksudkan dengan unsur-unsur paralinguistik ialah unsur-unsur yang berkaitan dengan mimik muka. Sebagai contoh. merajuk atau mendendami. Contohnya di dalam masyarakat Melayu. ujaran itu membawa maksud yang negatif. Sekiranya sesuatu ayat itu. kalau seseorang itu mengucapkan “Yalah” atau “baiklah” dengan mimik muka masam. maka ujaran si A tadi mengandungi pengertian yang positif dengan maksud “seronok” itu memang benar-benarnya “seronok” bukan sebaliknya. Sebaliknya kalau diucapkan dengan nada dan intonasi yang lembut ia boleh membawa implikasi yang sebaliknya. ia boleh mengubah makna dan mendatangkan reaksi yang negatif kepada sesetengah orang. Sebagai contoh. Bagi setengah orang. apabila seorang anak bertutur dengan ibu bapa atau orang-orang yang lebih tua daripadanya. perkataan “arak”. tekanan atau nada yang keras. disertai pula jelingan sinis. Makna perkataan ini berbeza sekali sekiranya konteks ujaran itu berhubung dengan “kasut” misalnya “haus” bukan lagi bererti dahaga tetapi “kasut yang kehilangan bunga”. Ini kerana tajuk perbincangan akan menentukan penggunaan perbendaharaan kata tertentu dengan makna yang tertentu juga.Semantik | 11 kepada pendengar ujaran itu. Mungkin sebenarnya si A menyindir si B. perkataan itu dimaksudkan kepada “minuman keras” tetapi dalam konteks lain misalnya mengenai “acara sambutan”. Bagaimanapun perkataan “aku” dan “engkau” akan membawa konotasi yang berlainan apabila digunakan semasa bertutur dengan kawan khususnya kawan rapat. mungkin berkecil hati. nada dan intonasi pengujaran ayat. Faktor-faktor ini juga boleh menentukan makna. Ciri-ciri Prosodi Ciri-ciri prosodi adalah berkaitan dengan tekanan. kalau ujaran “jangan buat begitu!” diucapkan dengan nada dan intonasi yang . walaupun kata-katanya sopan tetapi kalau diucapkan dengan intonasi. katakan si A mengujarkan “Amboi ! seronoknya “ kepada si B dan selepas ujaran itu berlaku pertengkaran antara kedua -duanya. Tajuk perbincangan juga dianggap sebagai satu aspek penting dalam konteks situasi. gerak tangan. Sebagai contoh. dan sebagainya. penggunaan kata-kata ini boleh menunjukkan kemesraan. kalau digunakan dalam konteks “hidangan minuman”. maka ujaran itu tidak membawa makna yang negatif. Di sini nyata bahawa ujaran itu mengandungi pengertian yang negatif. perkataan itu bererti “berjalan beriringan secara beramai-ramai” Seterusnya kesan pertuturan juga pula dimaksudkan kepada reaksi atau perlakuan yang ditunjukkan oleh penutur selepas terlafaznya suatu ujaran. 5. mereka tidak boleh menggunakan perkataan “aku” dan “engkau” kerana ini dianggap membawa konotasi yang tidak manis atau ti dak sopan. Sebaliknya selepas ujaran itu si A dan si B riang ketawa atau si A sama-sama menikmati keseronokan yang dirasai oleh si B. Sebaliknya kalau diucapkan dengan senyuman dan bayangan wajah yang ikhlas. Demikianlah pentingnya konteks situasi dalam penentuan makna suatu ujaran. Penglibatan orang yang menutur dalam sesuatu konteks pertuturan menentukan penggunaan sesuatu perkataan.

lihat perubahan makna “saudara” dan “abang” sebagaimana yang telah dijelaskan di atas kerana perkembangan yang dialami oleh bahasa Melayu sendiri. Oleh itu. perahu biasa. perkataan “saudara” tidak lagi terbatas kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah malah juga kepada orang yang mempunyai pertalian agama. ia mungkin menjadi amaran. Faktor-faktor perubahan makna 1. Perubahan kerana berlakunya perubahan tanggapan penutur Akibat dari tanggapan dalam keadaan-keadaan dan atas tujuan-tujuan tertentu oleh penutur-penutur sesuatu bahasa. ia membawa unsur-unsur nasihat tetapi kalau diucapkan dengan nada yang keras. maka makna bagi sesuatu perkataan dalam bahasa berkenaan mengalami perubahan. Sebagai contoh. Perkataan “belayar. ini ada hubungannya dengan kedua-dua faktor di atas. dalam contoh “kejadian itu menghantui fikirannya”. Bagi perubahan tanggapan penutur pula. Jadi tanggapan orang kepada makna perkataan tersebut telah mengalami perubahan. dan sebagainya. perkataan „abang” telah mengalami perluasan makna iaitu . Sebagai contoh yang nyata. Begitu juga dengan perkataan “hantu”. perubahan itu berlaku kerana proses perkembangan bahasa itu sendiri. “hantu” itu bukan lagi merupakan makhluk tetapi maknanya ialah “mengganggu”. sesuatu perkataan itu telah mengalami perluasan makna. di mana pengguna-pengguna bahasa telah menukar makna sesuatu perkataan itu kepada maksud yang lain. Lantaran perkembangan bahasa itu sendiri dan kerana perubahan tanggapan penutur. 3. nyata bahawa perkataan “belayar” tidak perlu mempunyai hubungan dengan “layar” Demikianlah keadaannya. Perubahan bahasa itu sendiri Terdapat perkataan-perkataan yang mengalami perubahan dari segi makna dibandingkan dengan makna asal perkataan tersebut. Begitu juga dengan tangan kanan yang bukan sahaja bermaksud “anggota tangan sebelah kanan tetapi juga “orang kuat” kepada seseorang. Sebagai contoh perkataan “kaki dan tangan” adalah nama yang diberikan kepada anggota tubuh tetapi “kaki dan tangan” juga dimaksudkan kepada “pembantu atau pekerja -pekerja” dalam sesuatu institusi. “ Patah kaki” pula dimaksudkan kepada “kesukaran untuk bergerak kerana tiada kenderaan “. 2. misalnya dahulunya dimaksudkan kepada pengembara di laut dengan menggunakan perahu yang ada “layar” sahaja tetapi sekarang perkataan itu digunakan juga untuk perjalanan di laut menggunakan kapal. perkataan “hayat” dahulunya perkataan ini dimaksudkan kepada “hidup” tetapi sekarang ia mengalami perubahan. Perubahan ini berlaku disebabkan oleh perkembangan bahasa itu sendiri. Ini nyata dari contoh “ia menghayati sepenuhnya kandungan syarahan itu” Di sini “menghayati” bukanlah “menghidupkan” tetapi “mengikut dengan sepenuhnya”. bot.Semantik | 12 lembut. Perubahan kerana perubahan maksud Perubahan makna yang berpunca dari tujuan memperluaskan maksud.

Jelasnya perkataan “sarjana” tidak lagi dirujukkan kepada orang pandai”. “datuk” ( kepada roh atau jin penunggu) dan sebagainya. terdapat panggilan-panggilan seperti Pak Belang( ditujukan kepada harimau). mereka akan terhindar daripada bencana. “sarjana sastera”. untuk mengelakkan rasa tidak senang .Semantik | 13 perkataan “abang” telah mengalami perluasan makna yakni perkataan itu tidak lagi hanya ditumpukan kepada “saudara lelaki yang lebih tua” 4. di dalam ilmu bahasa ditujukan khusus kepada kata-kata yang berfungsi menghubungkan antara perkataan dengan atau antara ayat-ayat. “orang gaji” disebut “pembantu rumah dan sebagainya. 5. Perkataan “membatang” pula. Selain contoh di atas. Timbulnya kepentingan mengkhususkan atau membataskan makna bagi sesuatu perkataan ini pada umumnya adalah untuk menentukan istilah supaya penggunaan khusus untuk bidang-bidang tertentu. Contoh perkataan “sarjana”. Jadi. kulit disebut “buruh”. mereka percaya bahawa apabila binatang-binatang atau benda-benda itu disebut dengan menggunakan nama-nama yang lebih lembut. Oleh yang demikian. dalam bidang pengajaran bahasa. Oleh yang demikian. mereka mencari perkataanperkataan lain sebagai penggantinya. Kata pantang Kata-kata pantang adalah kata-kata yang dianggap boleh membawa bencana atau kecelakaan kalu disebut secara terang-terangan. tidaklah bermaksud “bertindak seperti batang” tetapi perkataan itu merupakan istilah bagi satu daripada kaedah mengajar membaca iaitu mengajar bacaan dengan cara menyebut huruf-huruf dan suku kata. perkataan “sarjana” dikhususkan kepada nama sejenis kelulusan di peringkat universiti misalnya “sarjana muda”. Penggantian kata-kata pantang dan kata-kata yang membawa unsur negatif kepada kata-kata yang lebih lembut dan hormat diistilahkan sebagai “eufemia” dan memang wujud dalam kebanyakan bahasa. ”sarjana ekonomi” dan sebagainya. Makna asal perkataan ini ialah “orang yang pandai” te tapi kemudian di dalam istilah pendidikan. Perkataan “sendi” yang asalnya bermaksud “tempat ruas tulang berhubung” misalnya. Begitu juga dengan perkataan “buluh”. terdapat juga kata-kata yang tidaklah sebenarnya bersifat “pantang” atau “taboo” tetapi kalau disebut sec ara terus terang boleh membawa unsur negatif kepada seseorang misalnya mungkin menimbulkan kemarahan. “buluh” pada asanya bermaksud “aur atau “bambu” tetapi dalam bidang sains biologi. “gemuk” dikatakan “semangat”:. Ini juga ada hubungannya dengan pengalaman ahli-ahli masyarakat bila bertemu dengan binatang-binatang buas atau mendapat bencana kerana diganggu oleh roh-roh atau penunggu-penunggu yang dipercayai menjaga sesuatu tempat. . Maka. Ini ada hubungannya dengan kepercayaan kepada unsur-unsur ghaib dalam sesebuah masyarakat dan untuk menghindari mereka dari kecelakaan. maksud perkatan “pembuluh” khususnya ditujukan kepada “saluran darah”. akar (ditujukan kepada ular). Perubahan kerana perbatasan maksud Makna bagi sesuatu perkataan boleh juga dibataskan atas tujuan-tujuan tertentu. perkataan-perkataan itu ditukar kepada bentuk yang lebih halus misalnya “mati” dikatakan “meninggal dunia”. ertinya makna perkataan “sendi” itu telah mengalami perubah an melalui pembatasan maksud. “sarjana pendidikan”.

Lexical Semantics. Kempson. Exploring Semantic Structures.4 1. Dengan contoh-contoh. Paralinguistik PENILAIAN KENDIRI 1. Jelaskan beberapa definisi semantik daripada beberapa pandangan tokoh. Palmer. Semantik Leksikal. E. (1975). tunjukkan bagaimana wujudnya keserasian perkataan dalan Bahasa Melayu. Cambridge University Press. F.New York. Selain itu. London. Munchen. Cambridge. Penerbit Nusa Indah. RUJUKAN Cruse. Semasiologi 6.M. (1977). memperlihatkan bahawa wujudnya kepelbagaian makna bagi sesuatu perkataan. 5. Bina peta minda yang melibatkan faktor-faktor yang menentukan makna. Dengan contoh-contoh. 3. Jelaskan hubungan makna dengan konteks.Cambridge University Press. Semiotik 4. 2. (1981). WilhemFink Verlag. R.R. tunjukkan bagaimana hubungan makna dengan pengetahuan alam. (1986). . D. RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan secara mendalam tentang bidang ilmu semantik yang membicarakan tentang hubungan kata dan makna. Nida. Bina peta minda yang melibatkan faktor-faktor perubahan makna. Cambridge University Press. 2.Semantik | 14 AKTIVITI 7. Semantics (Edisi ke-2). Natijahnya daripada perbincangan ini. Signified 2.A. tunjukkan bagaimana perkataan mempunyai hubungan dengan makna dan rujukan. Anoma 7. Mansoer Pateda (1986). KATA KUNCI 1. Dengan contoh-contoh. Hal ini memperlihatkan bahawa kajian ilmu semantik ini amat perlu dipelajari memandangkan ilmu ini dapat mendedahkan pengetahuan yang menyeluruh tentang makna perkataan. ditunjukkan pula tentang hubungan kata J dengan rujukan yang pelbagai.A.Semantic Theory. Semiologi 5. 4. Signifier 3. Flores.

mengaplikasikan peribahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. Peribahasa moden pula merujuk yang dicipta selepas tarikh tersebut. iaitu pengetahuan tentang pemilihan.Peribahasa| 1 UNIT 8 PERIBAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. penyusunan. anda diharapkan dapat: 1. Peribahasa merupakan sebahagian daripada bahasa kiasan dalam budaya Melayu. . Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005:1185) makna peribahasa bermaksud ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu. cara membuat sesuatu. dan 3. penggunaan sesuatu perkataan dan ayat. menjelaskan konsep peribahasa 2. yang membina minda. perumpamaan. makna peribahasa adalah ungkapan atau kalimatkalimat ringkas padat. terutamanya yang menjadi ciri sesuatu zaman atau seseorang. Meski terkesan konstruktif. prinsip-prinsip hidup atau aturan tingkah laku. Tujuannya untuk menghasilkan bahasa yang persis dan berkesan. bidal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. 8. sedap didengar dan bijak perkataannya . nasihat. peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas. cukup menerangkan kebudayaan mereka.0 PENGENALAN Menurut Za'ba. menghuraikan jenis-jenis peribahasa. dengan kandungan nasihat. langsung terkait budi pekerti. yang berisi perbandingan. prinsip hidup atau aturan tingkah laku. mengandungi kebenaran. Gaya bahasa pula berkenaan cara pemakaian bahasa. pepatah :pegangan mereka yang teguh kepada “biar mati anak jangan mati adat”. Kamus Dewan ( 1997 : 375 ) menjelaskan gaya sebagai cara menulis atau bertutur. Keindahan peribahasa merupakan cara sesuatu peribahasa itu digunakan. Manakala peribahasa tradisi pula merujuk kepada peribahasa yang digunakan dalam pertuturan seharian atau secara bercetak sebelum tarikh kemerdekaan.

apa yang dikatakan dengan bidalan. perbilangan dan perumpamaan itu ialah kerana tiap-tiap satu ini cakap yang mengandungi segala sifat-sifat peribahasa yang telah di sebutkan. teladan dan pengajaran. seperti yang sudah diketahui umum. Selain itu. Peribahasa.Peribahasa| 2 Menurut kamus pelajar Cetakan ke-12 Terbitan Khas KBSM ( 1995 ) pula mendefinisikan peribahasa sebagai bidalan. nasihat atau petunjuk sebagai peraturan tatatertib pergaulan. yang membina minda. Peribahasa merupakan sebahagian daripada bahasa kiasan dalam budaya Melayu. dengan setiap penerbit menghasilkan peribahasa masing-masing. Tetapi pada masa kini. Di samping itu. Sebelum ada undangundang yang mengawal perilaku hidup manusia bermasyarakat. Peribahasa yang baru dicipta ini memberikan peluang kepada penerbit buku melariskan buku masing-masing dengan mengisi buku masing-masing dengan peribahasa moden yang janggal. Walhal kesemua itu ialah cakap-cakap bijaksana yang ringkas yang telah terbeku dari beberapa zaman dan telah masyhur terpakai pada mulut orang ramai. peribahasa diertikan sebagai segala susunan cakap yang pendek dan yang telah melekat di mulut orang ramai semenjak turun temurun kerana sedap didengar dan perkataannya bijak. Di samping itu. Keindahan peribahasa merupakan cara sesuatu peribahasa itu digunakan. Oleh sebab itu. 8. contohnya perangai dan sifat manusia itu sendiri. tatasusila dalam pergaulan dan hubungan sesama manusia. tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. pepatah. Menurut Za‟ba (1934). ringkas. luas dan mempunyai maksud yang mendalam-dipakai akan jadi sebutansebutan oleh orang sebagai bandingan. bukan sahaja bagi bangsa Melayu tetapi juga bagi hampir semua bangsa di dunia. pepatah. peribahasa juga boleh dijadikan pedoman hidup kerana maksud dan isinya yang benar dan luas. orang bijak pandai dalam sesuatu bangsa pada zaman itu telah mencipta beberapa petua. dan kadang kala diumunkan namanya “perkataan orang tua -tua” sahaja. juga daripada sifat dan tabiat binatang. peribahasa juga penting dalam konteks penelitian warisan dan keterampilan pengguna bahasa.1 Ciri dan Tujuan Peribahasa Peribahasa dikatakan sebagai cerminan watak bangsa yang memilikinya. ayat atau kelompok kata yang tetap susunannya dan mempunyai maksud tertentu. peribahasa juga diguna pakai untuk membuat dan menghiasi karangan atau percakapan dan menguatkan tujuan karangan atau sesuatu percakapan. nasihat atau petunjuk itu diambil daripada alam sekeliling. Petua. merupakan satu daripada cabang sastera lama. Peribahasa moden pula merujuk yang dicipta selepas tarikh tersebut. pelbagai peribahasa dicipta yang memaksa pelajar-pelajar menghafalkan seberapa banyak peribahasa seperti robot. Peribahasa tradisi merujuk kepada peribahasa yang digunakan dalam pertuturan sehari-harian atau secara bercetak sebelum tarikh kemerdekaan. Ini kerana dalam .

Peribahasa| 3

peribahasa tersirat makna yang cukup mendalam dan tepat sehingga membolehkan komunikasi lisan atau tulisan menjadi lebih lancar dan berkesan. Kewujudan peribahasa adalah serentak dengan kewujudan sesebuah bangsa dan terus berkembang dalam proses manusia menyesuaikan dirinya dengan kehidupan sehariannya. Peribahasa telah digunakan untuk mengenal peribahasa, di samping membuat ketentuan antara baik – buruk serta mencari ketetapan dalam tata cara hidup masyarakat.

Dalam menghasilkan peribahasa, tiga sumber utama telah digunakan oleh masyarakat penuturnya, iaitu yang pertama melalui pengalaman hidup khususnya dalam kalangan rakyat biasa, kedua melalui penaakulan para bijak pandai dan ketiga menerusi sumber yang didapati daripada kitab-kitab suci ( Abdullah Hussain, 2003). Hasilnya, peribahasa yang bermain di mulut orang Melayu bukan sahaja mendukung isi yang tepat dan kias ibarat yang tajam, malah ungkapan kalimat bahasa yang dihasilkan amat teratur, ringkas dan padat. Oleh itu, perlu disedari bahawa peribahasa dalam fungsinya menyampaikan pengajaran, teladan dan sindiran mempunyai ciri pelembut agar pendengar atau pembacanya tidak mudah terasa hati. Pada masa yang sama, unsur didaktik yang dibawa melalui peribahasa juga akan dapat memberi impak yang besar ke atas pemikiran serta perasaan mereka.

Dalam konteks masyarakat, peribahasa mempunyai dua tujuan utama, iaitu menyembunyikan ungkapan atau kata-kata kasar dan penghuraian sistem adat Melayu. Masyarakat Melayu sememangnya terkenal dengan budi bahasa yang lembut ketika berkomunikasi dengan pihak lain. Pada kebiasaannya, masyarakat Melayu tidak gemar berterus terang dalam menyatakan sesuatu yang tidak digemarinya. Contohnya, untuk meluahkan rasa marah terhadap perlakuan seseorang akan diungkapkan peribahasa berikut, Siapa makan lada, dialah terasa pedasnya, Lembu punya susu, sapi dapat nama Menerusi peribahasa juga kata-kata kasar dapat dielakkan penggunaannya dan diganti dengan kata-kata yang lebih halus dan indah bagi menunjukkan rasa marah dan tidak puas hati. Contohnya dalam menyatakan badan seseorang yang terlalu kurus, maka digunakan peribahasa badannya melidi, sementara bagi menyatakan kebodohan seseorang diganti dengan ungkapan Pak Pandir. Peribahasa dikatakan sebagai susunan perkataan yang indah dengan maksud yang benar dan logik hasil daripada kecekapan berbahasa masyarakat Melayu. Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan, kata-kata hikmah dan bahasa kiasan ( HSP Bahasa Melayu Tingkatan 4:xiv). Setiap satunya mempunyai sifat dan tujuan yang tertentu.

Peribahasa| 4

Contoh-contoh peribahasa: Ada air adalah ikan. Maksud : Di mana-mana sahaja kita tinggal, di situ ada rezeki. Contoh ayat : Walau ke mana-mana sahaja kita pergi, janganlah cepat kecewa kerana di mana ada air adalah ikan. Ada gula adalah semut Maksud : Apabila sesuatu tempat itu mudah mendapat kesenangan atau kemewahan di situlah ramai orang berkumpul. Contoh ayat : Di bandar itu ramai orang tinggal kerana senang mendapat rezeki dan kemewahan, seperti kata peribahasa ada gula adalah semut. Air dicencang tidak akan putus Maksud : Perselisihan antara adik-beradik tidak akan kekal lama dan akhirnya akan berbaik semula. Contoh ayat : Ahmad yang tidak bertegur sapa dengan abangnya selama setahun, sekarang telah berbaikbaik semula kerana air dicencang tidak akan putus. Air pun ada pasang surutnya Maksud : Untung dan malang nasib seseorang itu sentiasa bertukar ganti.

Contoh ayat : Nasib Pak Zaki samalah seperti keadaan air pun ada pasang surutnya kerana dahulu dia hidup mewah tetapi sekarang dalam kesusahan. Air sama air, sampah ke tepi juga Maksud : Jangan mencampuri pergaduhan adik-beradik atau sekeluarga kerana apabila mereka berbaik semula kita akan tersisih. Contoh ayat : Karim yang mencampuri perselisihan Ismail sekeluarga kini tidak dipedulikan lagi apabila keluarga Ismail berbaik semula kerana air sama air, sampah ke tepi juga akhirnya. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya

Peribahasa| 5

Maksud : Orang yang pendiam jangan disangka bodoh atau penakut. Contoh ayat : Faridah itu umpama air yang tenang jangan disangka tiada buaya, walaupun dia sentiasa pendiam tetapi bijak dan berani memberikan pendapat.

AKTIVITI 8.1 Sila berbincang dengan rakan anda untuk mengisi garisan kosong di bawah. 1. Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Alah bisa, tegal biasa

Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. Alah membeli, menang memakai

Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 4. Alah sabung, menang sorak

Maksud : _____________________________________________________________________________

Peribahasa| 6

Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

8.2

Jenis-Jenis Peribahasa

A). Simpulan Bahasa Simpulan bahasa adalah kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan yang dirumuskan dalam susunan tertentu yang membawa maksud tertentu. Maksudnya terdapat daripada apa yang tersirat atau tersembunyi bukan daripada yang tersurat atau nyata. Ringkasnya, erti simpulan bahasa berlainan daripada perkataan yang digunakan. Contoh: 1. Simpulan bahasa yang mempunyai dua makna. Contohnya: (a) ada angin:
 

mempunyai kemahuan atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu. sikap atau perasaan seseorang yang suka meninggi diri.

(b) anak buah:
 

orang yang berada di bawah pengawasan seseorang ketua seperti ketua pejabat atau penghulu. anak saudara.

(c) langgar bahasa:
 

bercakap dengan menggunakan bahasa yang kasar. tingkah laku atau kelakuan yang tidak sopan atau melanggar adat.

2. Simpulan bahasa yang berlainan tetapi mempunyai makna yang sama. Contohnya: Seseorang yang tidak mempunyai perasaan malu. muka talam, muka tebal, dan muka tembok. Seseorang yang sudah lanjut usianya tetapi perangai tidak senonoh atau jahat.

Anak. Bentuk atau ciri Simpulan Bahasa 1. Terbentuk daripada nilai kepercayaan. dan Pak Kaduk. dan lipas masing-masingnya sebagai kata nama am. Terbentuk daripada penggunaan kata nama am. batu buyung. dan pasang masing-masingnya sebagai kata kerja. Contohnya: anak buah. Semua ini sebagai kata nama khas. Mat Jenin. Contohnya: Abu Jahal. buat. dan pasang telinga. buah. buah tangan. Ajak. Semua ini ada kaitan dengan kepercayaan orang Melayu. Terbentuk daripada penggunaan kata adjektif. dan kecil masing-masingnya sebagai kata adjektif. Contohnya: besar kepala. Terbentuk daripada penggunaan kata kerja. 4. Contoh Simpulan Bahasa dan Maknanya: Simpulan Bahasa ada angin ada hati air muka ajak-ajak ayam ada bakat alas perut Maksudnya berkelakuan luar biasa pada sesuatu ketika mempunyai keinginan yang melebihi kemampuan untuk melakukan atau memiliki sesuatu rupa atau wajah seseorang tidak bersungguh-sungguh semasa mempelawa seseorang mempunyai tokoh atau perwatakan makanan yang dimakan untuk sementara waktu sebelum memakan makanan . dan makan bulan. dan kecil hati. dan lipas kudung. 5. Contohnya: ajak-ajak ayam. tua kutuk. Besar. Terbentuk daripada penggunaan kata nama khas.Peribahasa| 7 tua keladi. Contohnya: air pinang. bodoh sepat. bodoh. 3. 2. buat bodoh. dan tua lengkuas.

berdebat bergembira atau berbangga akan sesuatu degil. malas pendiam atau tidak suka bercakap banyak orang yang malas bekerja tidak berlaku adil sukar untuk membuat keputusan degil dan sukar menerima nasihat patut membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan juga tidak jujur bertengkar. kejam anak tulisan yang buruk . zalim. sukar menerima pandangan orang lain orang yang dikasihi atau dipuja sesuatu yang menjadi perbualan orang ramai hadiah yang dibawa ketika melawat seseorang bersungguh-sungguh ketika membuat sesuatu.Peribahasa| 8 anak angkat anak bapa anak buah anak emas angkat kaki atas angin atas pagar ayam tambatan bahasa pasar banyak mulut batu api batu loncatan bau-bau bacang bawah angin bekas tangan beralih akal beralih angin berat hati berat mulut berat tulang berat sebelah berbelah bagi berhati batu berhutang budi bermuka dua bertikam lidah besar hati besar kepala buah hati buah mulut buah tangan bulat hati buruk siku buta hati cahaya mata cakar ayam yang mengenyangkan anak orang lain yang dipelihara sebagai anak sendiri anak yang disayangi oleh bapa orang yang di bawah jagaan seorang ketua atau anak saudara anak yang disayangi oleh ibu bapa atau ketuanya meninggalkan sesuatu tempat kerana sesuatu sebab negara-negara di sebelah barat tidak menyebelahi mana-mana pihak orang yang menjadi harapan dalam sesuatu pertandingan bahasa Malaysia yang tidak betul tatabahasanya orang yang banyak bercakap orang yang suka menghasut sesuatu yang dijadikan alat untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati tali persaudaraan yang jauh negara-negara di sebelah timur hasil kerja tangan seseorang berubah fikiran atau pendapat pergi ke sesuatu tempat untuk berehat enggan. sudah nekad mengambil balik sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain tidak dapat menerima pengajaran.

Peribahasa| 9 campur tangan cari jalan cepat tangan dalam tangan darah daging durian runtuh gaji buta gelap mata harga diri harga mati hati batu hidung tinggi hilang akal ikat perut iri hati isi hati jalan buntu kacang hantu kaki ayam kaki bangku kaki botol kecil hati kepala angin kepala batu kera sumbang khabar angin langkah kanan langkah seribu lidah bercabang lipas kudung lintah darat makan angin makan suap malu-malu kucing mandi peluh mati katak membabi buta turut serta atau mencampuri urusan orang lain berusaha atau berikhtiar melakukan sesuatu suka mencuri sudah pasti akan diperoleh anak kandung keuntungan yang diperoleh dengan tidak disangka-sangka mendapat gaji tanpa perlu bersusah payah atau bekerja bersungguh-sungguh hilang pertimbangan kerana terpengaruh oleh wang atau harta maruah atau kehormatan seseorang harga tetap yang tidak dapat ditawar lagi degil atau keras hati sombong atau tinggi diri tidak tahu apa-apa yang perlu dibuat. hilang pertimbangan diri menahan lapar kerana berjimat menyimpan perasaan dengki atau cemburu perasaan dalam hati tidak ada jalan penyelesaian orang yang jahat dan suka mengganggu orang lain tidak berkasut atau berselipar tidak berkebolehan bermain bola suka minum minuman keras berasa tersinggung atau merajuk perangai yang tidak menentu degil dan tidak mendengar nasihat orang yang tidak suka bergaul dengan orang lain berita yang belum tentu benarnya bernasib baik cepat-cepat lari kerana ketakutan kata-kata yang tidak dapat dipercayai cepat membuat kerja mengambil keuntungan berlebihan atas pinjaman yang diberikan bersiar-siar untuk berehat menerima rasuah berpura-pura malu di hadapan orang bekerja kuat mati dengan sia-sia melakukan sesuatu tanpa berfikir .

menipu memperlagakan seseorang untuk memecahbelahkan persahabatan sebagainya bersiar-siar untuk berehat memberi sepenuh perhatian dapat memikat atau mempengaruhi latihan untuk mengembangkan bakat tidak berasa malu kuat bercakap atau berbuat bising tidak dapat menyimpan rahsia suka berderma.Peribahasa| 10 membawa diri membuka jalan membuka tembelang memeras otak menarik diri mencari jalan mencuci mata mencuit hati mengabui mata mengadu domba mengambil angin mengambil berat mengambil hati mengasah bakat muka tembok mulut murai mulut tempayan murah hati naik angin nyawa-nyawa ikan orang atasan otak cair otak kering otak udang paku Belanda panas hati panjang tangan pasang telinga pekak badak pembasuh mulut perang mulut pilih kasih pisau cukur puteri lilin putih hati putih mata tahu menjaga diri memberi laluan kepada orang lain menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain terlalu kuat berfikir atau belajar tidak turut serta. tidak kedekut terlalu marah hampir-hampir mati orang yang berpangkat tinggi pintar atau bijak kurang siuman bebal atau bodoh barangan yang tetap harganya meradang atau marah suka mencuri mendengar dengan teliti kurang jelas pendengarannya. jujur mengalami kekecewaan dan . tidak dapat mendengar bunyi yang kuat makanan atau minuman yang dihidangkan selepas makan nasi pertengkaran memberi layanan yang lebih kepada orang yang disukai perempuan yang suka menghabiskan harta benda lelaki tidak tahan terkena panas matahari ikhlas. meletak jawatan berusaha untuk melakukan sesuatu gembira memperhatikan sesuatu yang indah lucu. menggelikan hati cuba memperdaya.

terlepas daripada sengsara Bagai melepaskan batuk di tangga membuat sesuatu kerja sambil lewa saja Bagai menatang minyak yang penuh mendidik anak dengan penuh belaian kasih sayang .Peribahasa| 11 rabun ayam rambang mata ringan tangan sampai hati serkap jarang tangan terbuka tangkai jering tawar hati tebal muka telinga kuali telinga lintah telinga nipis terang hati tidur-tidur ayam tin kosong titik peluh B). dan umpama. ringkas. laksana. dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. Perumpamaan penglihatan yang kurang jelas sukar membuat pilihan suka membuat kerja: menolong orang tergamak melakukan sesuatu kerja membuat tuduhan secara agak-agak atau tanpa usul periksa menyambut sesuatu dengan senang hati orang yang kedekut tidak mempunyai minat lagi tidak tahu malu tahan hati menerima kemarahan tajam pendengaran cepat marah atau meradang mudah memahami sesuatu tidur yang tidak nyenyak bercakap besar tanpa ilmu hasil usaha yang bersungguh-sungguh (Sumber: http://tatabahasabm. ibarat. Contoh perumpamaan dan maksudnya adalah seperti yang berikut. Biasanya.com/tata/simpul.tripod. seperti.htm) Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah. perumpamaan dimulai dengan kata bagai. Perumpamaan Maksud Bagai aur dengan tebing tolong-menolong antara satu dengan yang lain Bagai bunyi cempedak jatuh bunyi jatuh yang kuat Bagai bulan dipagari bintang kecantikan gadis yang tiada bandingannya Bagai dihiris dengan sembilu perasaan yang sangat pedih Bagai duri dalam daging sesuatu hal yang tidak menyenangkan Bagai enau dalam belukar melepaskan hanya mementingkan diri sendiri pucuk masing-masing Bagai itik pulang petang berjalan lambat sekali Bagai isi dengan kuku persahabatan yang sangat erat Bagai kacang melupakan kulit orang yang tidak tahu mengenang budi Bagai kumbang putus tali amat cepat.

menurut segala perintah orang lain tanpa usul periksa Seperti langit dengan bumi perbezaan yang amat ketara Seperti mengajar itik berenang mengajar seseorang yang arif atau pandai daripada kita Seperti pahat dengan penukul orang yang hanya bekerja apabila diperintah Seperti pungguk rindu akan bulan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin diperoleh Seperti rusa masuk ke kampung berasa hairan dan tercengang-cenggang apabila berada di tempat yang baru Seperti tikus jatuh di beras memperoleh kekayaan yang tidak disangka-sangka Seperti ular kena palu jalan atau barisan yang bengkang-bengkok . perbuatan jahat yang tersembunyi Seperti ayam berak kapur muka pucat dan tidak bermaya Seperti bertih digoreng bunyi bising atau percakapan yang tidak berhenti-henti Seperti cacing kepanasan tidak diam atau tenang. selalu gelisah Seperti embun di hujung rumput kasih sayang yang tidak berkekalan Seperti gergaji dua mata/ Seperti talam seseorang yang mengambil kesempatan daripada dua muka pertelingkahan antara dua pihak Seperti harimau menyembunyikan menyembunyikan kelebihan yang ada pada dirinya kukunya Seperti hujan jatuh ke pasir/ Seperti memberi nasihat kepada orang tetapi tidak berkesan mencurahkan air ke daun keladi Seperti katak di bawah tempurung orang yang cetek pengetahuannya mengenai hal dunia luar Seperti kera kena belacan tidak suka duduk diam Seperti kera mendapat bunga seseorang yang tidak tahu menghargai pemberian orang lain Seperti kerbau dicucuk hidung seseorang yang lurus.Peribahasa| 12 Bagai mencencang air Bagai mural tercabut ekor Bagai si kudung mendapat cincin membuat pekerjaan yang sia-sia seseorang yang becok mulutnya orang yang tidak dapat merasai nikmat atau menggunakan kemudahan yang diperoleh Bagai pinang dibelah dua/ Seperti cincin pasangan yang sama padan dan sama cantik dengan permata Bagai tikus membaiki labu merosakkan lagi barang yang dibaikinya Seperti abu di atas tunggul/ Seperti telur kedudukan tidak tetap atau tidak terjamin di hujung tanduk Seperti anak ayam kehilangan ibu berpecah dan hilang tempat bergantung Seperti anjing dengan kucing adik-beradik yang suka bergaduh Seperti anjing dengan bayang-bayang orang yang tamak. tidak cukup dengan apa-apa yang ada Seperti api dalam sekam dendam.

Berikut adalah beberapa contoh pepatah Melayu: Pepatah Melayu Maksudnya Ditelan mati emak. Kedua-duanya hangus.Peribahasa| 13 C). rakyat yang menderita. malang tak berbau. menang jadi arang. Pepatah Pepatah seakan-akan sama dengan bidalan. Kedua-dua pihak yang berkelahi sama-sama menanggung kerugian tidak kira siapa yang menang atau siapa yang kalah. orang itu pandai melakukan jenayah. Gajah sama gajah berjuang. Orang yang pandai akan melakukan kesalahan sesekali. Di mana ada kemahuan. Harapkan pagar. Jika tidak dipecahkan ruyung. lama-lama jadi Sedikit demi sedikit. ringan sama dijinjing. Bekerjasama dan saling menolong. di situ ada jalan. kain. lama-lama berhasil juga. mati di tengah-tengah. pelanduk Orang besar-besar berselisih. . Sebagai contoh. Genggam bara api. diluahkan mati bapa. diam ubi berisi. diam besi berkarat bermaksud orang yang pendiam tetapi berakal itu lebih baik daripada orang yang pendiam tetapi bodoh. Guruh tak berbunyi. Percaya akan orang yang mengkhianati kita. Rela mengorbankan nyawa daripada menanggung malu. Biar putih tulang. Kemalangan berlaku tanpa diketahui terlebih dahulu. biar sampai jadi Bersabar melakukan kerja yang susah sehingga berjaya. Susah memilih kerana kedua-dua pilihan sama penting. Berat sama dipikul. pagar makan padi. Kalah jadi abu. Orang yang bercita-cita akan berusaha mencapainya. tetapi pepatah mempunyai rangkaian perkataan berkeratkerat atau berpatah-patah. manakan Kejayaan tidak akan datang begitu sahaja tanpa berusaha. arang. Sepandai-pandai tupai melompat. jangan putih mata. Kalau akhirnya jatuh ke tanah juga. Sehari selembar benang. sekali jatuh pun cukuplah susah.

manusia dipegang pada janjinya. buat jahat Lakukan kerja yang baik biarlah ada batasnya tetapi jangan jangan sekali. orang itu semakin merendahkan diri. Contoh bidalan seperti jangan bawa resmi jagung. budi Budi baik dikenang walaupun orangnya sudah mati. Kecil tapak tangan. Menunjukkan kesyukuran atas pemberian kepada kita. Contoh: Bidalan dan Maknanya: Adat periuk berkerak. Buang yang jahat. adat lesung berdedak [Jika ingin hidup mewah. (Sumber: http://www. Buat baik berpada-pada. dan pengajaran. nyiru kami tadahkan. Ikut resmi padi. Hancur badan dikandung tanah. jalan berturut [Melakukan sesuatu hendaklah menurut kebiasaan yang lazim] . jika Janji mesti ditepati. mestilah berusaha] Alur bertempuh. sebaliknya jika benar. teladan. orang lapar diberi Mendapat sesuatu yang diingini. berani kerana benar. semakin berisi semakin Semakin banyak wang/ilmu. Berasa takut kerana melakukan kesalahan.schoolnet. melakukan kejahatan. berasa berani. ambil yang jernih.Peribahasa| 14 dapat sagunya. Di dalam bidalan terkandung perbandingan. Orang haus diberi air. tunduk. Takut kerana salah. ambil yang baik. nasi. yang baik dikenang juga.my/) D). Jika kerbau dipegang pada talinya. makin berisi makin tegak yang bermaksud semakin kaya semakin sombong. Buang yang keruh. Bidalan Bidalan ialah susunan kata-kata yang telah digunakan umum dalam masyarakat Melayu.

hendaklah dikaji dahulu dan lakukannya sampal selesai] Biar alah sabung. berjalan dengan yang tua. berjalan supaya sampai [Kalau membuat kerja. berkata dengan yang pandai [Lebih baik bekerja di bawah pimpinan ketua yang berpengalaman] Belum duduk sudah berlunjur [Belum memperoleh sesuatu yang dihajati tetapi sudah berasa gembira] Berbuat di alang. silap lidah jiwa hilang [Berhati-hati apabila bercakap tentang hal orang lain] Bercakap siang pandang-pandang. belayar di luar musim [Melakukan sesuatu bukan pada masa yang sesuai] Bercakap memandang-mandang. bercakap malam dengar-dengar [Perlu berhati-hati apabila memperkatakan sesuatu] Berfikir sebelum berkata. baru bersihkan halaman orang [Membetulkan kesalahan sendiri dahulu sebelum betulkan kesalahan orang lain] Bertanjak baharu tinjau [Membuat kerja mengikut aturan] Bertanya supaya tahu. asalkan menang sorak [Tewas dalam perlawanan namun masih bercakap besar] .Peribahasa| 15 Batu yang selalu bergolek dalam sungai itu tiada dihinggapi lumut [Seseorang yang sering bertukar-tukar kerja sukar hendak mencapai kemajuan] Belayar bernakhoda. yang senang dibuat kemudian] Bersihkan halaman sendiri dulu. berunding sebelum dibuat [Berfikir baik-baik dahulu kemudian baru bertindak] Berjagung-jagung dahulu sementara menantikan padi masak [Membuat kerja sambilan sementara mendapat pekerjaan yang tetap] Berkaul pada keramat [Meminta sesuatu hendaklah kena pada tempatnya] Berpahit-pahit dahulu supaya manis kemudian [Membuat kerja yang susah dahulu.

asalkan hati suka [Seronok membuat sesuatu kerja walaupun kerja itu susah] Biar putih tulang jangan putih mata [Sanggup mati daripada menyerah kalah] Biar senget. jangan tertiarap [Biar rugi sedikit danipada rugi banyak] Biar titik. jangan mati seperti tuma [Biar mati kerana membuat kebaikan danipada mati kerana membuat kejahatan] Biar pecah di perut.Peribahasa| 16 Biar buruk kain dipakai. jangan pecah di mulut [Menyimpan rahsia] Biar penat badan. jangan luka di belakang [Biar kalah selepas berlawan daripada kalah kerana melarikan diri] Biar mati anak jangan mati adat [Pegangan adat yang kuat sehingga sanggup anak menjadi korban] Biar mati di mata pedang. jangan berkelahi kemudian [Berfikir baik-baik supaya tidak menyesal] Biar ditelan buaya. jangan tumpah [Biar rugi sedikit jangan rugi banyak] Buang yang keruh. jangan putus [Biar rugi sedikit daripada rugi banyak] Biar jatuh terletak. jangan mati kena tendang [Biar mati mempertahankan kehormatan daripada mati dalam kehinaan] Biar mati seperti kutu. asalkan pandai mengambil hati [Biar miskin asalkan berbudi bahasa dan berhati mulia] Biar berkelahi dulu. jangan jatuh terhempas [Berhenti bekerja dengan kemahuan sendiri adalah lebih baik daripada dipecat] Biar lambat asalkan selamat [Membuat sesuatu kerja biarlah cermat dan berhati-hati] 501 Biar luka di dada. ambil yang jernih [Melupakan perkara yang tidak baik dan mengingati perkara yang baik sahaja] . jangan dipagut ikan kecil (Biar kalah kepada orang yang kuat daripada kalah kepada orang yang lemah] Biar genting.

Peribahasa| 17

Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali [Berbuat baik biarlah sekadarnya tetapi perbuatan jahat jangan sekali-kali dicuba] Buruk dibuang dengan rundingan, baik ditarik dengan muafakat [Sesuatu masalah dapat diatasi jika pihak-pihakyangterlibat bersedia untuk berunding] Cermat masa banyak, jimat masa sedikit [Selalu berhati-hati dalam membelanjakan (menggunakan) sesuatu] Cicir dipungut, hilang dicari [jangan melakukan pembaziran] Dalam berselam, cetek bertimba [Sesuaikan sesuatu dengan keadaan] Daripada bersahabat dengan orang bebal, lebih baik berseteru dengan orang berakal [Bermusuh dengan orang pandai lebih elok daripada berkawan dengan orang yang bodoh] Daripada cempedak baiklah nangka [Lebih baik ada daripada tiada langsung] Daripada hidup bergelumang tahi, baik mati bertimbun bunga [Daripada hidup menanggung dosa, lebih baik mati meninggalkan nama yang baik] Daripada hidup bercermin bangkai, Iebih balk mati berkalang tanah [Lebih baik mati danipada hidup menanggung malu dan kehinaan] Duduk seorang bersempit-sempit, duduk banyak berlapang-lapang [Pendapat ramai lebih baik daripada pendapat individu] Elok bahasa kan bakal hidup, elok budi kan bakal mati [jika tutur katanya elok, seseorang itu akan disayang semasa ia hidup, jika budinya banyak, seseorang itu akan dikenang walaupun ia telah mati] Elok lenggang di tempat data [Bergembira haruslah pada tempat atau waktu yang sepatutnya] Gading pada gajah yang sudah keluar itu bolehkah dimasukkan pula? [Sesuatu yang telah dilakukan tidak dapat ditarik semula]

Peribahasa| 18

Genggam bara api biar sampa jadi arang [Apabila melakukan sesuatu pekerjaan yang susah, kita hendaklah bersabar dan menyempurnakan pekenjaan itu sehingga benjaya] Habis akal, baru tawakal [Sesudah habis segala khtiar barulah berserah kepada Tuhan] Habis alur maka beralu-alu [Jika persetujuan tidak dapat dicapal melalui rundingan, barulah gunakan paksaan] Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga [Budi baik seseorang tidakakan dilupakan walaupun orang itu sudah meninggal dunia] Hempas tulang berisi perut [Hidup akan senang jika rajin bekerja] Hendak belajar berenang dapatkan itik, hendak belajar memanjat dapatkan tupai [Hendak mempelajari sesuatu bidang, belajarlah dengan orang yang mahir dalam bidang itu] Hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa [Berbuat baik semasa masih hidup untuk diri sendiri dan masyarakat] Hilang geli kerana geletek [Sesuatu yang sudah biasa tidak berbekas kepada kita] Hujan tidak sekali jatuh, simpai tidak sekali erat [Sesetengah pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan sekali gus] Ingat sebelum kena, jimat (hemat) sebelum habis [Perlu berwaspada setiap masa supaya tidak terpedaya dan habis harta] Jalan di tepi-tepi, benang arang orang jangan dipijak [Kita hendaklah bersopan santun apabila berada di negara asing] Jalan peliharakan kaki, berkata peliharakan lidah [Berhati-hati dalam semua perkara] Jangan bagai orang patah selera, banyak makan [Pura-pura tidak mahu tetapi dalam hati sangat suka]

Peribahasa| 19

Jangan bawa resmi jagung, semakin berisi semakin tegak [angan sombong apabi ia mendapat sesuatu kelebihan] Jangan berebutkan tembikar pecah [Jangan berkelahi kerana berebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya] Jangan bermain di air keruh [Jangan ditiru perbuatan yang buruk] Jangan buat kerbau tanduk panjang [Jangan campuri urusan oràng lain] Jangan dibangunkan kucing tidur [Jangan diganggu musuh yang tidak berbuat apa-apa] Jangan dibiarkan sampai naik ke mata [Sesuatu perkara yang tidak balk jangan dibiarkan sampal melampaul batas] Jangan didengarkan siul ular [Kita harus tetap awas dan jangan pedulikan tipu muslihat musuh] Jangan difikir air pasang sahaja [Jangan harapkan nasib akan sentiasa baik]

Jangan difikir bengkok tebu, bengkok pula manisnya [Jangan disangka bahawa idea yang dikemukakan oleh orang yang jahat itu tidak baik] Jangan dilepaskan tangan kanan, sebelum tangan kiri berpegang [Jangan dilepaskan kerja yang ada sebelum mendapat kerja yang baru] Jangan diperlelarkan timba ke perigi, kalau tak putus, genting [Perbuatan yang tidak baik (jahat) jangan dibiasakan] Jangan ditentang matahari condong, takut terturut jalan tak berintis [Jangan buat orang yang berkuasa marah kerana kita yang akan menanggung padahnya kelak] Jangan lemparkan pancing tiada berumpan [Sia-sia mengharapkan sesuatu kalau tidak cukup syarat] Jangan mengukur baju orang di badan sendiri [Kita tidak boleh menyamakan kedudukan orang lain dengan kedudukan diri sendiri] Jangan puntung berasap jua

Peribahasa| 20

[Perselisihan (perkara) yang sudah selesai, Jangan diungkit-ungkitkan lagi] Jangan tercirit di periuk [Jangan berbuat angkara di tempat kita menumpang] Jika hendak beranak, ikutlah kata bidan [Mendengar nasihat pakar] Jika takut kamu dibenci orang, jangan kamu memerintah [Jika menjadi ketua, akan ada orang yang membenci kita] Jikalau menampi, jangan tumpah padinya [Berhati-hati apabila memilih sesuatu supaya tidak terbuang apa-apa yang baik atau berguna] Jikalau tidak dapat dibaiki, janganlah dipecahkan [Perkara yang tidak dapat kita selesaikan, janganlah kita kusutkan]

E).

Perbilangan

Perbilangan adat, banyak pengertian yang ditafsirkan, antaranya teromba, undang-undang yang tetap dan kata-kata adat. Menurut Aripin Said (1996), perbilangan adat adalah sebagai gundalan adat, iaitu ikatan puisi yang menyatakan adat lembaga atau asal usul adat lembaga khususnya terdapat dalam kalangan mereka yang memakai Adat Pepatih. Secara ringkasnya, perbilangan adat merupakan susunan adat dalam bentuk puisi (puisi adat) yang mencerita dan menerangkan sesuatu dan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau (adat/peraturan). Perbilangan adat ini berasal dan berkembang di daerah Minangkabau dan Palembang yang dikenali sebagai „Adat Minangkabau‟. Di Malaysia, perbilangan adat ini, banyak diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan, iaitu dipergunakan dalam Adat Pepatih. Seperti puisi lain, perbilangan adat diperturunkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke satu generasi. Menurut Alwi Salim (1983), perbilangan adat ini diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui ketua-ketua adat lembaga yang disebut „Buapak‟. Walaupun begitu perbilangan adat ini mengalami perubahan dan kesesuaian mengikut keadaan dan zaman, seperti pada zaman kedatangan Islam, perbilangan adat mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam seperti yang dibuktikan oleh perbilangan ini: Adat bersendi hukum Hukum bersendi Kitabullah Kuat adat, tak gaduhkan hukum Kuat hukum, tak gaduhkan adat

Terdapat sisipan berbagai puisi yang lain. Manakala Mohd Yusof Md. rangkap. telah menyimpulkan ciri-ciri yang terdapat dalam perbilangan adat. adalah: 1. dapat dikatakan perbilangan tersebut telah mengalami ciri-ciri keislaman. pantun dan lain-lain bentuk puisi dalam penyampaiannya. (Za‟ba 1962. Perbilangan adat ini berbentuk bebas. adat istiadat yang diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat. Menurut Za‟ba yang dipetik oleh Aripin Said (1996): “perbilangan adat merupakan puisi melarat yang tidak tetap timbangan suku kata dan rimanya. Isinya memuat hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang. menyatakan perbilangan adat sejenis puisi yang tidak tertentu bentuknya (sama seperti gurindam dan seloka). antara lain. hubungan keluarga. Walaupun terdapat penyesuaian tetapi ciri-ciri masih dipertahankan. gurindam. Berdasarkan perbilangan di atas. misalnya pantun. Nor (1991).242) Manakala Abdullah Siddik. rima atau jumlah perkataan dalam satu baris 2. peribahasa dan lain-lain 3. muafakat Ikut adat muafakat. (Abdullah Siddik 1975. iaitu menggunakan gurindam. antaranya ialah untuk membicarakan susun lapis pemerintahan. Puisi bebas yang tidak tentu jumlah baris.Peribahasa| 21 Ikut hukum. syair. Perbilangan adat . antaranya: Kelebihan nabi dengan mukjizat Kelebihan umat dengan muafakat Bulat air kerana pembetung Bulat manusia dengan muafakat Air melurut dengan bandaraya Benar melurut dengan muafakatnya. dinyatakan seperti berikut: Raja menobat di dalam alam Penghulu menobat di dalam luak Lembaga menobat di dalam lingkungannya Orang banyak menobat di dalam teratak. Namun ia tetap mempunyai susunan. menyebut perbilangan adat sebagai „peribahasa adat‟.110) Manakala Siti Hawa Haji Salleh (1987). Perbilangan adat juga mempunyai fungsi kepada masyarakatnya. Beliau juga memberi contoh-contoh perbilangan adat untuk genre puisi yang digolongkan sebagai „gurindam‟. makna yang kemas dan mendalam”. fungsi dan tugas setiap ahli masyarakat.

2. kedatangan “bangau putih” iaitu orang Minangkabau yang me rantau ke Negeri Sembilan dan perhubungan mereka dengan “gagak hitam” iaitu orang asli Negeri Sembilan. Falsafah. dalam konsep ini perbilangan adat menyatakan dengan jelas susunan pemerintahan adalah mengikut peringkat-peringkat berikut. Memberi panduan/pendidikan Membentuk /membina masyarakat yang harmoni Satu cara kawalan sosial . 4. jenis bukti dan hukuman dan juga undang-undang sivil. meminang. iaitu menyatakan asal-usul adat dan alam Minangkabau. Konsep pemerintahan. Menggambarkan pola pemikiran masyakat (kepandaian/kebijaksanaan). 3. digunakan dalam menguruskan undang-undang jenayah atau hukum pidana adat yang menyatakan jenis-jenis kesalahan. perkahwinan. ialah: 1. 6. Ini kerana katakata falsafah ini disisipkan ke jenis lain.Peribahasa| 22 juga untuk menyatakan bahawa setiap orang berguna dalam satu-satu masyarakat. 4. mengenai pembahagian harta dan syarat pembahagian harta dan hak. Adat ini juga disebut “teromba”‟ iaitu lagu asal usul.dipersetujui bersama Mengekalkan satu norma tertentu dalam masyarakat Menggambarkan corak dan pola hidup bermasyarakat. menurut Mohd Taib Osman (1975). 3. iaitu susunan kata-kata khas untuk istiadat tertentu seperti pelantikan Penghulu. Metos dan lagenda. Segalanya terjalin ke dalam satu sistem intelek yang menjadi asas kepada seluruh adat Minangkabau. pembahagian harta dan sebarang majlis keramaian. Berkisarkan tentang konsep dan aspek yang diketengahkan dalam perbilangan adat dinyatakan oleh Alwi Salim (1983). sebahagian besar perbilangan adat termasuk dalam kategori falsafah. iaitu dari peringkat rendah kepada peringkat tertinggi. Terdapat berbagai jenis perbilangan adat yang berasaskan sistem sosial Minangkabau. Kata-kata istiadat. antaranya: 1. antaranya ialah: 1. Kesimpulannya fungsi perbilangan adat terhadap masyarakatnya. Di bawa oleh dua Datuk bersaudara iaitu Datuk Temenggung dan Datuk Pepatih Nan Sebatang. Undang-undang. 2. 5. Ini digambarkan dalam: Raja menobat di dalam alam Penghulu menobat di dalam luak Lembaga menobat di dalam lingkungannya Ibu bapa menobat pada anak buahnya Orang banyak menobat di dalam terataknya .

Peribahasa| 23 2. dalam sistem ini perbilangan adat digunakan untuk pembahagian harta pusaka. Sehingga kini perbilangan adat ini masih digunakan oleh kelompok masyarakat yang mengamalkan tatacara Adat Perpatih. didengarkan perbilangan ini: Majlis di tepi air Mendesa di perut kenyang 4. penceraian sehingga kepada pembahagian harta. tanggungjawab. Aspek adat istiadat. perbilangan adat dapat dikatakan sebagai bentuk puisi klasik yang juga intim dengan kehidupan masyarakat Melayu lama. Sistem kewarisan. 6. kata-kata perbilangan disusun indah dan menunjukkan bahawa kehidupan memerlukan ekonomi yang teguh. Sebagai kesimpulannya. Bentuknya ringkas tetapi mempunyai maksud yang benar dan . Ia merangkumi pemilihan ketua dalam masyarakat. iaitu dari pertunangan. hak. F). perbilangan adat ini tidak didasarkan kepada pembalasan tetapi didasarkan kepada pemulihan (restitution). Konsep keadilan. banyak menjurus kepada adat berumah tangga. Mengikut Adat Perpatih harta pusaka diperturunkan kepada anak perempuan sahaja dan tanah pusaka tidak dibenarkan dijual atau digadai. utamakan nisab sebelah ibu. Aspek ekonomi. masyarakat Adat Pepatih melahirkan perbilangan ini adalah mengikut susunan unilateral-matrilineal. ulama atau orang bijak pandai. Aspek sosial. Kata hikmat dijadikan pedoman hidup dan percakapan umum. Yang mana Buapak dan Datuk Lembaga bertindak sebagai pemegang kuasa. diperturunkan perbilangan ini: Yang buta penghembus lesung Yang pekak pelepas bedil Yang lumpuh penghuni rumah Yang kuat pembawa beban Yang bingung disuruh-suruh Yang cerdik lawan berunding 5. Kata Hikmat Kata hikmat merujuk kepada kata-kata punjangga. pegangan dan juga perpaduan. Ini untuk menunjukkan bahawa masyarakat mempunyai taraf yang sama dan mesti dimuliakan. memberi balas 3. pedoman. Diperturunkan kata-kata ini: Yang mencincang. memapas Yang membunuh membangunkan Yang menjual. perkahwinan.

peribahasa mempunyai kedudukan yang sama penting dengan aspek lain. Hal ini kerana peribahasa berupaya untuk berkembang dan relevan dengan bahasa tersebut secara keseluruhannya. . Hasil penulisan tentunya akan menjadi lebih indah dan bermutu sekiranya dimuatkan dengan peribahasa yang tepat dan sesuai. contohnya “bahasa menunjukkan bangsa”.3 Peribahasa dalam Pendidikan Dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek Bahasa Melayu khasnya di sekolah. waktu tidak menanti kita” dan sebagainya. benar dan berisi. “maju bangsa maju negara” dan sebagainya. kata hikmat atau kata pujangga ialah perkataan orang bijak pandai yang mengandungi pengertian yang tinggi. Kemahiran berbahasa ini pula akan diteliti dalam konteks kebolehan murid menggunakan peribahasa dalam aktiviti seharian dan penulisan. perkara v. dalam bahagian Sistem Bahasa. Mengikut Kamus Dewan. Contoh yang lain juga seperti “ jangan pandang orang yang berkata.2 Bina peta minda untuk memudahkan anda membezakan antara jenis-jenis peribahasa. AKTIVITI 8. ” Dalam hal ini. Za‟ba juga menyebut tentang kategori yang sama sebagai lidah pendeta yang didefinisikan sebagai perkataan yang bijak. halaman xiv dinyatakan bahawa : “ Peribahasa…perlu diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. keperibadian dan nilai murn i masyarakat Malaysia. Ini bermaksud ungkapan yang berupa nasihat. pendek.Peribahasa| 24 dalam. jelas bahawa pembelajaran dan penghayatan peribahasa bertujuan meningkatkan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid. “kita mesti menanti waktu. panduan dan peringatan serta dijadikan pedoman hidup. pandang apa yang ia kata”. 8. “bersatu teguh bercerai roboh”. sedap. Pemilihan peribahasa… hendaklah mengutamakan falsafah.… dan hendaklah diajarkan dalam konteks. Dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat.

Justeru itu. murid diajar menghayati peribahasa berdasarkan konteks dan situasi. Guru dicadangkan agar memilih peribahasa yang mudah dan biasa digunakan dalam masyarakat. beberapa halangan perlu dihadapi semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. perbuatan yang dilakukan adalah tidak bermoral. Justeru itu.Peribahasa| 25 Sehubungan itu. Berikut merupakan contoh pengajaran peribahasa menggunakan konteks situasi. guru perlu bijak memilih peribahasa yang akan diajar. Bagi mencapai tujuan ini. Menerusi pendekatan ini. manakala murid begitu pasif sebagai penerima maklumat. Peribahasa tersebut sebenarnya lebih sesuai bagi menyatakan perajurit negara yang berjuang mempertahankan tanah air atau pengorbanan yang suci dan bermakna. Antaranya ialah kesukaran murid untuk mengingat sesuatu peribahasa ekoran sifat yang mempunyai pelbagai makna. Selain itu. sebagai jalan penyelesaian adalah dicadangkan agar pengajaran peribahasa di dalam bilik darjah menggunakan pendekatan kontekstual. Guru memberikan penjelasan mengenai maksud peribahasa. pengamatan perlu dilakukan mengenai hubungan antara perkara yang dibandingkan. “…Remaja di kawasan perumahan itu sanggup menggadai nyawa untuk berlumba haram walaupun telah diberi amaran beberapa kali oleh pihak polis” Jelas sekali peribahasa menggadai nyawa di atas diungkapkan dalam bentuk yang tidak tepat. Sebaliknya. Selain jumlah dan jenisnya yang banyak. murid tidak seharusnya digalakkan menghafal sesuatu peribahasa seperti yang lazim dilakukan sebelum ini. mereka harus dirangsang agar menggunakan peribahasa dalam pelbagai situasi. Ini kerana. pengajaran berpusatkan guru turut menyebabkan pengajaran peribahasa tidak begitu berkesan. murid perlu diajar mengenai ciri dan penggunaan peribahasa secara mudah dan tepat. Guru juga harus mengetahui maksud dan pengertian serta penggunaan peribahasa yang diajar kepada murid. Namun begitu. iaitu guru bertindak sebagai fasilitator. diikuti dengan menyimpul makna yang simbolik dan terakhir dengan membuat penilaian terhadap ketepatan peribahasa berdasarkan konteks dan situasinya. Akibatnya murid akan berusaha menghafal peribahasa yang diberikan dan tidak menghayatinya sehingga mereka menganggap peribahasa adalah sesuatu yang sukar untuk dipelajari. Dengan strategi pengajaran berdasarkan konteks ini. Dengan cara ini. . peribahasa yang tepat bagi remaja yang berkumba haram seperti yang digambarkan dalam petikan tadi ialah menempah maut. sifat peribahasa yang hanya sesuai untuk keadaan tertentu telah menyebabkan minat dan kecenderungan untuk mempelajarinya menurun.

Peribahasa boleh diaplikasikan dalam pelbagai kemahiran bahasa seperti penulisan karangan. RUMUSAN Penggunaan peribahasa dalam pengajaran bahasa Melayu sangat bergantung pada daya kreativiti seseorang guru. pemaksaan peribahasa dalam sesebuah karangan akan menyebabkan tujuan penggunaannya tidak tercapai. kemasyarakatan. kemahiran lisan atau bercerita. Penggunaan peribahasa bertujuan untuk memperindah bahasa dan untuk menimbulkan daya tarikan atau kesan-kesan lain. Ayat contoh ini disediakan dalam susunan tatabahasa yang mudah bagi para pelajar memahami penggunaannya. Seseorang guru yang kreatif melihat peribahasa sebagai salah satu bahan pengajaran yang banyak mempunyai unsur-unsur pengajaran. Peribahasa Perumpamaan Pepatah Bidalan 5. Simpulan Bahasa 6. untuk menggunakan peribahasa dengan baik. KATA KUNCI 1. Karangan dan pertuturan akan lebih menarik jika peribahasa adalah unsur gaya dalam pertuturan dan penulisan. seseorang hendaklah betul-betul memahami peribahasa itu dan mengetahu tempat dan ketikanya peribahasa itu diperlukan. Tiap-tiap peribahasa diberikan erti dan juga ayat contoh. bagaimanapun bagi guru yang kesuntukan masa. Peribahasa ini bertujuan untuk membantu para pelajar membuat pengertian yang tepat tentang sesuatu peribahasa supaya penggunaannya sesuai dengan konteks ayat atau karangan begitu juga penggunaanya dalam kehidupan seharian. Malah. 3. Kata Hikmat . pemahaman. kemahiran tatabahasa.Peribahasa| 26 Peribahasa yang digunakan dalam karangan dan juga pertuturan sebenarnya bukanlah untuk keperluan makna. 4. dan sebagainya. Guru yang kreatif boleh membina sendiri bahan bantu mengajar ini. terdapat cd/DVD yang dijual di pasaran berkaitan peribahasa yang sesuai digunakan khususnya di peringkat sekolah rendah. 2. Pemaksaan akan menyebabkan karangan atau pertuturan itu tidak menarik. Sesebuah karangan dapat difahami tanpa menggunakan peribahasa. teka-teki atau kuiz. Dengan kata lain. Peribahasa tidak wajar dipaksakan ke dalam konteks. Perbilangan 7. kemahiran berfikir dan sebagainya.

Pada pandangan anda.upsi. Kadir Ahmad.my/AbdullahHassan/ http://peribahasamelayu. 2010.wikipedia. http://blog. adakah peribahasa masih relevan dalam kehidupan moden hari ini? 2.Peribahasa| 27 PENILAIAN KENDIRI 1.org/wiki/Peribahasa . Peribahasa. Abdullah Hassan.com.my/stpm/peribahasa/peribahasa.htm http://ms.com/ http://www. bagaimanakah caranya? RUJUKAN A.edu. Bagaimakah peribahasa dapat meningkatkan keperibadian seseorang? Fikirkan. Peribahasa dapat dijadikan sebagai bahan P&P Bahasa Melayu. Singapura: Malaysia Publishing Limited. Pada pendapat anda. 1964.tutor. 3. Pantun Berkait.

wacana menyediakan kesemua ciri yang melengkapi bagi sesebuah penulisan. (1983) wacana bermaksud: -Hubungan fikiran dengan kata-kata. menjelaskan jenis-jenis dan alat wacana. disertasi formal. anda diharapkan dapat: 1. percakapan. keseluruhan tutur yang . 4. menjelaskan wacana bererti: -Ucapan. Ini kerana.0 PENGENALAN Wacana merupakan sebuah kesatuan lengkap melebihi batas-batas ayat.Keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasa merupakan suatu kesatuan . Di dalam wacana. atau percakapan -Hubungan secara umum.Wacana dan Laras Bahasa| 1 UNIT 9 WACANA DAN LARAS BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. kuliah. 2. menjelaskan perbezaan koheren dan kohesi. 3. dan menghuraikan jenis dan ciri-ciri laras bahasa. Tuntasnya. wacana dianggap dapat memenuhi sesebuah ciri penulisan yang lengkap. ceramah. terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan -Risalah tulisan. pertuturan. khutbah KAMUS DEWAN EDISI BARU (1993).1 Definisi Wacana Menurut KAMUS WEBSTER. 5. ekspresi idea-idea atau gagasan-gagasan. kewujudan wacana menentukan kelangsungan sesebuah penulisan yang baik dan bermutu. menjelaskan definisi wacana. 9. menjelaskan ciri-ciri wacana. Dalam bidang penulisan. terkandung koheren dan kohesi di samping kewujudan penanda-penanda wacana tertentu bagi menghasilkan sesebuah penulisan yang lengkap. 9.

dan sebagainya). ceraian. perenggan. siri buku (cerita) dan sebagainya. ensiklopedia. buku. cerpen. dalam hierarki tatabahasa merupakan satuan tatabahasa tertinggi atau terbesar. . Kesimpulan daripada takrifan-takrifan di atas terdapat lapan unsur penting wacana . sejumlah ayat. Mempunyai permulaan dan penutup AKTIVITI 9. seperti ertukaran-pertukaran percakapan atau teks-teks tertulis. cerita. wacana merupakan unit-unit linguistik yang lebih besar daripada ayat atau klausa. yang disebut teks bagi wacana adalah ayat bagi ujaran. Satuan bahasa 2. CARLSON: Wacana ialah rentetan ujaran yang berkesinambungan dan gramatis serta tersusun rapi. Berkesinambungan 6. Mengatasi ayat / klausa 4. Teratur / tersusun rapi / rasa koheren (kepautan) 5. bab. Terlengkap / terbesar / tertinggi kedudukannya 3. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. paragraf. Dalam bentuk lisan / tulisan 8.1 Sila berbincang dengan rakan . buku. iaitu: 1. Rasa kohesi (kesepaduan) 7. HENRY GUNTUR TARIGAN: Wacana ialah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yangg mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. novel. yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat. Secara ringkas. HARIMURTI KRIDALAKSANA: Wacana ialah satuan bahasa terlengkap. Dengan kata lain.Wacana dan Laras Bahasa| 2 STUBBS. dialog. ASMAH HAJI OMAR: Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. ayat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. MICHAEL: Wacana merupakan kesatuan bahasa yang lebih besar daripada ayat atau klausa.

Diterima khalayak/audiens: penerimaan tinggi jika pembaca atau pendengar memahami sepenuhnya wacana itu dan mempunyai tujuan yang sama. penggunaan dialek. AKTIVITI 9. Berdasarkan pengungkapan: wacana langsung dan tidak langsung 3. puisi dan dramai . Kepentingan wacana dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 9. Berlandaskan hubungan: penutur dengan pendengar. Mempunyai andaian dan inferens: inferens memberikan maklumat baru kepada andaian. 2. Mempunyai koheren (pertautan: ayat dengan ayat.3 Jenis-jenis Wacana 1.2 Buat perbincangan berikut: 1. Bermaklumat: tiap-tiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang tidak terdapat dalam ayat sebelumnya. perenggan dengan perenggan lain dan isi dengan isi yang lain. ayat. 3. Berdasarkan bentuk: wacana prosa. 5. 6. 9. 7.Wacana dan Laras Bahasa| 3 1. mempunyai tujuan bagi menentukan jenis wacana. Mesti memasukkan maklumat yang tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat yang ada dalam ayat sebelumnya. mempengaruhi pemilihan laras bahasa. Mempunyai gaya: bersahaja atau tidak bersahaja. Takrifan wacana dalam penghasilan sesebuah penulisan.penggunaan ayat.2 Ciri-ciri Wacana : 1. mempunyai kohesi (kesepaduan): ketepatan seluruh isi-isi yang dikemukakan fokus kepada tajuk atau isu yang diketengahkan. Ciri-ciri wacana yang paling dominan dalam melakari penulisan yang baik. penulis dengan pembaca. Berdasarkan media penyampaian: wacana lisan dan tulisan 2. 2. 9. 4. rasmi atau tidak rasmi. 8.

sebab dan akibat atau hubungan kewaktuan. Suami sakit kerana isteri meninggal dunia. akan terciptalah kekohesian iaitu isi wacana yang benar. Sebagai satuan bahasa yang lengkap.4 Alat Wacana Sesuatu wacana akan disebut baik sekiranya wacana itu kohesif dan koherens.Wacana dan Laras Bahasa| 4 Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hirarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Jika ayat tersebut ingin ditujukan kepada kedua-duanya seharusnyalah perkataan dia digantikan dengan perkataan mereka. Contohnya: i) ii) Suami sakit dan isteri meninggal dunia. serta syarat kewacanaannya yang lain. hubungan antara ayat pertama dan yang kedua tidak jelas. Ini bererti wacana dibentuk dari ayat atau ayat-ayat yang memenuhi syarat gramatikal. 9. fikiran atau idea yang utuh. Pensyaratannya akan dapat dipenuhi sekiranya wacana itu sudah terbina yang disebut kekohesian. Pada wacana ini. Hubungan akan menjadi jelas sekiranya diberi kata penghubung dan menjadi wacana seperti berikut. Dia ingin membeli Kamus Dewan yang terbaharu. Dengan itu penggunaan kata hubung ini menjadi ayat lebih eksplisit dan menjadi jelas jika dibandingkan dengan ayat tanpa kata hubung seperti ayat: Suami sakit. terdapat konsep. AKTIVITI 9. yang boleh difahami oleh pembaca dan pendengar tanpa sebarang keraguanpun. Untuk mendapatkan wacana yang kohesif dan koherens. Alat-alat gramatikal yang dapat digunakan untuk membuat sebuah wacana menjadi kohesif antaranya ialah: Pertama penghubung ialah alat untuk menghubungkan bahagian-bahagian ayat atau menghubungkan perenggan dengan perenggan yang lain.ia dapat digunakan dengan pelbagai alat wacana. Oleh itu dapatlah disimpulkan bahawa wacana itu tidak koherens. baik yang berupa aspek gramatikal maupun yang berupa aspek semantik atau gabungan kedua-dua itu sekali.3 1. . Contohnya: Fadil dan Nizam pergi ke kedai buku. Wacana itu tidak kohesif kerana kata ganti nama diri dia tidak jelas untuk menunjukkan kepada siapa. Ulas tentang cara menjadikan sesebuah penulisan yang lengkap berdasarkan jenis-jenis wacana. Isteri meninggal dunia. gagasan. Adakah ia satu hubungan penambahan. sama ada Fadil atau Nizam yang ingin membeli kamus tersebut atau perkataan dia itu merujuk kepada kedua-duanya sekali. iaitu adanya keserasian hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam wacana tersebut. Apabila wacana itu kohesif.

AKTIVITI 9. iaitu menghilangkan beberapa bahagian tertentu yang sama yang terdapat ayat yang lain. Oleh sebab itu isteri meninggal dunia. kerana terlalu banyak menggunakan kata. Kedua.4 1. Contohnya i) ii) iii) iv) Pelajar-pelajar tingkatan lima mula memasuki dewan peperiksaan. Itu tanda hari nak hujan. Hari ini cerah pula. Yang di hujung sana namanya Nizam berasal dari Kuala Lumpur. wacana itu kelihatan lebih efektif. kerana tidak diulang bahagian yang sama. Dengan itu. Dengan itu ayat-ayat itu saling berhubungan. Dengan ellipsis. menggunakan ellipsis. Antaranya: Pertama. Melainkan digantikan dengan kata ganti diri itu. Ketiga. kata yang menggunakan kata ganti diri dia. dan penghilangan itu sendiri menjadi alat penghubung dalam wacana tersebut. Dengan menggunakan kata ganti diri sebagai rujukan anafora. mereka.ini.5 PENANDA PENGHUBUNG Selain dari keupayaan gramatikal. Beberapa orang cuba untuk menyelamatkannya. dan kelihatan tidak ada perhubungan antara ayat yang satu dengan yang lain.Wacana dan Laras Bahasa| 5 iii) iv) Suami sakit. 9. menggunakan kata hubung pertentangan pada ayat yang kedua yang terdapat di dalam wacana itu. Fadil lemas di sungai. Setiap ayat tersebut berdiri dengan sendirinya. Tunjukkan bagaimana alat wacana dapat menjelaskan kekaburan yang berlaku dalam sesebuah penulisan. dia berasal dari Perak. Suami sakit. Contohnya Semalam hari hujan dengan lebat sekali. Tanpa ellipsis wacana tersebut kelihatan tidak efektif. sesebuah wacana yang kohesif dan koheren dapat juga dibuat dengan bantuan pelbagai aspek semantik. sedangkan isteri meninggal dunia. Awan tebal menutupi langit. Dan yang gadis itu bernama Nora berasal dari Pulau Pinang. nya. Mereka tenang untuk menjawab soalan peperiksaan. . kalimat yang sama tidak perlu diulang. Contohnya: Kawan saya berbaju biru itu namanya Fadil. itu sebagai rujukan anafora.

menggunakan hubungan sebab-akibat. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. Tingkat- . Keenam. Contohnya Lapar sungguh lagaknya. Seringkali dia ponteng kelas. Wajarlah jika ia gagal dalam peperiksaan. Kelima. Kebakaran sering terjadi di Kuala Lumpur. Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. binaan serta konstruksinya. Dia tidak mahu terjadi seperti dirinya. menggunakan hubungan generik-spesifik atau spesifik generik contohnya Kerajaan telah cuba untuk menambah bilangan kenderaan awam dan sedaya upaya mengurangkan jumlah bilangan kenderaan peribadi. Contohnya malam. Sintaksis pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa.Wacana dan Laras Bahasa| 6 Kedua. menggunakan hubungan rujukan yang sama pada ayat atau pada dua ayat dalam satu wacana. contohnya Dia malas. dapatlah disimpulkan bahawa satu tahap yang lebih kecil akan membentuk satuan yang lebih besar. Dan akhirnya ayat akan membentuk wacana. Keempat. seperti seminggu tidak makan. Dengan itu fonem akan membentuk morfem lalu morfem akan membentuk kata kemudian kata akan membentuk frasa selanjutnya frasa membentuk klausa. Ketiga. Klausa seterusnya membentuk ayat. Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana.Ia tidak mengira waktu sama ada siang atau HIERARKI SATUAN WACANA WACANA AYAT KLAUSA FRASA KATA MORFEM FONEM Berdasarkan rajah di atas. menggunakan hubungan antara ayat antara kedua-dua ayat tersebut. Retorik menjadi komponen yang penting bagi wacana. menggunakan hubungan tujuan di dalam isi sesebuah wacana. contohnya Kelima-lima orang anaknya telah bersekolah.

munasabah. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. dan ayat merupakan peringkat bentuk. Ia melebihi tingkat ayat. graf. morfem. manakala wacana merupakan peringkat fungsi.isi. 9. Hubungan ini dapat digambarkan seperti berikut: Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. berkesan.Wacana dan Laras Bahasa| 7 tingkat fonem. Wacana mempunyai penanda. ucapan. tubuh . pendahuluan b. eksposisi (pendedahan) atau penghujahan. Sesuatu wacana merangkumi: i. deskriptif (pengambaran). sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. penutup d. peta dan statistik. novel. aartikel. juga dikenali sebagai penanda wacana. garis tebal) c. khutbah) atau tulisan (seperti surat. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. kesatuan fikiran yang utuh. kata. Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . cetakan tebal. percakapan' ii. usur-unsur paralinguistik (tanda bacaan. miring. . frasa. iaitu sama ada naratif (pemerian). menarik. klausa. cerpen). pertuturan. jadual. logik.

semasa. sesungguhnya. sesuai dengan. lagi. sebenarnya. lama-kelamaan. tambahan lagi. kemudian. contohnya. iaitu. seterusnya. yakni. Contoh: (a) Apakah yang dilakukan oleh Ahmad? (b) Dia memukul anaknya. tambahan pula. lantaran. lambat-laun. Contoh 5. tentulah. Penyataan semula 4. macam. bertentangan dengan. serta. sebagai. akhir kata. dengan kata lain. kemudian. Sebab dan kesan 9. Pada ayat (d). bersebelahan dengan. selepas itu. dengan itu. perkaitan itu dinyatakan . serupa dengan. selepas. dan perkaitan itu diwujudkan dalam bentuk penggunaan kata ganti nama dia yang merujuk Ahmad. sebab itu. oleh itu. ketika. seterusnya. bagai. sama juga dengan. sememangnya. akhirnya. rumusannya. Pengesahan Contoh dan. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. Urutan 3. kesimpulannya. Tambahan 2. walau bagaimanapun. sebaliknya. Tempat 7. sebagai kesimpulan. di samping. kemudian daripada itu. apabila. pastilah.Wacana dan Laras Bahasa| 8 Fungsi 1. ibarat. seperti. (c) Apakah yang dilakukan oleh Ahmad? (d) Jahanam itu memukul anaknya. seperti juga. fasal. KOHESI DAN KOHEREN Kohesi merupakan hubungan perkaitan antara proposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur gramatikal dan semantik dalam ayat yang membentuk wacana. Proposisi dalam ayat (a) berkait dengan proposisi dalam ayat (b). Waktu 8. namun begitu. akhirnya. Bandingan 10. selanjutnya. justeru itu. jadi. Rumusan 6. kedua. laksana. Pertentangan 11. seperti yang diterangkan. bertentangan dengan. sewajarnya. tetapi. bak kata. pada mulanya. pertama. umpama. sungguhpun.

. aku tidak dapat menjawab telefon itu. Mat!. Contoh: (a) Anak penyair terkenal itu semakin besar. tetapi tidak kohesi. Kohesi biasanya diwujudkan melalui penggunaan kata yang maknanya berbeda dengan makna kata yang ditujukkannya. Oleh itu. dan kerananya juga mewujudkan koherensi. Ayat (b) dapat ditafsirkan sebagai bentuk pendek daripada ayat Aku sedang mandi. Demikian juga Pak Abu dan nelayan memiliki acuan yang sama. Gadis itu kini belajar di sekolah asrama penuh. Nelayan yang rajin dan gigih itu bekerja dengan tidak mengenal jemu. Sesuatu wacana tidak mungkin kohesi tanpa koherensi. Mat! (c) OK! Dalam wawancara di atas (a). tetapi tidak secara nyata memperlihatkan perkaitan gramatikal atau semantik. Contoh: (a) Angkat telefon itu. Perkaitan itu juga dapat dilihat pada kata kerja dilakukan dan memukul yang mempunyai kesinambungan makna. Dan terdapat juga wacana yang hadir koherensi. Jef! (b) Aku sedang mandi. Contoh: (a) Siapakah yang dipukul oleh Ali? (b) Ali memukul budak kecil itu.Wacana dan Laras Bahasa| 9 dengan frasa jahanam itu yang dalam konteks normal mempunyai rujukan yang sama. Sehingga dapat dirumaskan bahawa Pak Abu dan nelayan ialah orang yang sama. biar aku sahaja yang menjawabnya. Perbezaan Kohesi dan Koheren Perbedaan antara kohesi dengan koheren itu menunjukkan bahawa terdapat wacana yang sekali gus hadir kohesi dan koherensi. Untaian ayat yang kohesi tetapi tidak koherensi tidak mungkin membentuk suatu wacana. Koheren juga merupakan perkaitan antara proposisi. Anak penyair terkenal itu dan gadis itu mempunyai rujukan yang sama. Ini dibantu pula oleh kehadiran kata lain seperti laut yang membawa implikasi bahawa orang yang turun ke laut pada waktu subuh untuk menangkap ikan ialah nelayan. Sementara ayat (c) dapat ditafsirkan sebagai OK! Kalau begitu. iaitu Ahmad. perkaitan antara proposisi tetap wujud. kata yang digantikan dan kata pengganti menuju pada rujukan yang sama. tetapi perkaitan itu tidak secara eksplisit (nyata) dapat dilihat daripada ayat yang mengungkapkannya. Yang penting. Hubungan ini dikatakan kohesi. (b) Pak Abu telah turun ke laut pada waktu subuh lagi. (b) dan (c).

Ini dinamakan hubungan anafora. Contoh: (a) Dengan keretanya itu. kata ganti nya mengacu kepada kata berikutnya. 2. Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang wacana digunakan.5 1. Dalam ayat di atas. Contoh: (a) Apakah yang dipandang oleh emak? (b) Dia memandang bulan di langit. Bina peta minda yang memperlihatkan kepentingan koherens.Wacana dan Laras Bahasa| 10 Ayat (a) dan ayat (b) menunjukkan bahawa terdapat perkaitan antara gramatis dengan semantik. tetapi Halim. kata ganti nya tidak mengacu kepada Busro. 9. dan bukannya Ali memukul budak kecil itu. Tetapi tidak koherensi kerana fokus pertanyaan ayat (a) ialah siapa. AKTIVITI 9. jawapan yang diharapkan ialah orang yang dipukul Ali. ayat (b) seharusnya berbunyi budak kecil itu (yang dipukul oleh Ali). Halimah menjelajah Malaysia. Dalam ayat (b). Oleh itu.6 Laras Bahasa Laras J bahasa dikaitkan dengan kesesuaian dengan bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. sesuatu . dia mengaju kepada kata emak. Busro diajak mengelilingi bandar Kajang. Bina peta minda yang memperlihatkan kepentingan kohesi. Katafora ialah hubungan antara kata ganti nama dengan nama sebenar yang mengikutinya. Dalam ayat (a). Anafora dan Katafora Anafora dan katafora ialah sejenis hubungan atau pertautan dalam wacana. Anafora ialah hubungan antara kata ganti nama yang mengaju kepada kata sebenar. dan dengan motosikalnya itu. iaitu Halimah. (b) Halim membeli motosikal baharu. Dalam keadaan biasa.

politik. adakah ucapan itu disampaiakn dalam majlis yang formal yang dihadiri oleh orang- . penutur. cara penyampaian. pendidikan. Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi. Terdapat tokoh bahasa yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi. peserta dan tujuan. Contoh: Ayat aktif dan ayat pasif. Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa. perubatan. maka ragam ayat pasif banyak digunakan untuk memberikn fokus kepada perkara yang dibincangkan. matematik dan sebagainya. sukan dan sebagainya. ucapan. Cara penyampaian Jika lisan. surat rasmi atau surat peribadi. laporan. dan panjang pendek ayat akan menghasilkan laras yang berbeza. memorandum atau iklan? mengimbangi sama ada suatu ucapan berkenaan disampaikan dalam situasi formal atau tak formal. perbahasan dan khutbah atau doa? JIka tulisan sama ada ia esei. iaitu tajuk wacana.Wacana dan Laras Bahasa| 11 Contoh dalam bidang agama. rragam ayat aktif dengan ayat tunggal yang pendek-pendek banyak digunakan supaya sesuai dengan tempo perlawanan bola sepak berkenaan. Bidang-bidang ini menentukan kosa kata dan istilah serta jenis ayat dan ragam ayat yang digunakan. Tajuk wacana Sama ada wacana berkenaan disampaikan secara lisan atau tulisan. sama ada ia merupakan wacana syarahan atau ucapan. dan gaya penyampaian. Sebaliknya. Tiga Dimensi Laras (Halliday) merujuk kepada bidang yang diperkatakan seperti biologi. Laras dipengaruhi oleh latar. jika wacana merupakan ulasan selari perlawanan bola sepak . Jika wacana merupaan wacana ilmiah. sukan. sains. ayat bias dan ayat songsang. Gaya penyampaian Misalnya.

.) Laras biasa ialah laras bahasa yang yang digunakan unuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti bidang hiburan (laporan sukan. Laras bahasa biasa terbahagi kepada formal dan tak formal. iklan).Wacana dan Laras Bahasa| 12 orang kenamaan atau dif-dif? Jenis dan Ciri Laras Bahasa Laras bahasa dapat digolongkan kepada dua golongan besar. Laras Bahasa Biasa Formal/Rasmi Tak Formal Berlaku proses pengguguran dalam ayat-ayat yang Digunakan dalam majlis rasmi. contohnya: Dilarang memijak rumput. buku). maklumat dan pemujukan (rencana. Pembeza utama yang membezakan antara laras biasa dengan laras khusus ialah:    kosa kata atau istilah tatabahasa gaya Laras Bahasa Biasa Tidak melibatkan bidang tertentu. mudah difahami. iaitu laras biasa dan laras khusus. predikat. Struktur ayat mudah. Laras khusus pula merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar (rencana. surat kiriman dan diucapkan sama ada pengguguran subjek. kurang kata pinjaman. berita sukan). pengetahuan dan peneranangan (syarahan. ringkas dan padat. pengetahuan dan penerangan (syarahan. objek. sebagainya. Laras biasa ialah laras khusus yang digunakan untuk masyarakat umum seeprti bidang hiburan (laporan sukan. berita sukan). iklam). laporan. encana) dan maklumat dan pemujukan (rencana. tiada istilah teknikal. Ayat ayat sederhana. rencana).

my 23 Julai 2011) .Wacana dan Laras Bahasa| 13 . Percuma Satu (f) Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan. Ia adalah jauh lebih tinggi berbanding hanya satu IPO diluluskan pada suku pertama dan tiga pada suku kedua tahun lalu. Digunakan dalam iklan. Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut: (a) slogan: Kami Ada Cara (b) Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual/Disewa (c) Perkaitan Konsep: Artis X dengan Tilam Jenama Y (D) Perisytihran: Waja dengan Aksesori Lengkap (e) Kaedah Umpan: Beli Satu. dengan potensi modal pasaran terkumpul bernilai RM17. laporan dan sebagainya . ilustrasi dan sebagainya. Contoh laras perniagaan: SURUHANJAYA Sekuriti Malaysia (SC) meluluskan sembilan permohonan melaksanakan tawaran awam permulaan (IPO) untuk penyenaraian di Bursa Malaysia dalam tempoh suku kedua lalu. lukisan. atau mengubah sikap dan melakukan tindakan. justeru mencerminkan kerancakan semula aktiviti penjanaan modal di pasaran tempatan.bharian. (Sumber: http://www.com.04 bilion. grafik. (g) Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama (h) Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai (i) Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin Z. disokong pula oleh gambar. tender. Laras Bahasa Perniagaan Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu.

45. Mazlan. Dalam saman yang difailkan pada 16 Ogos tahun lalu. kiasan dan sebagainya. Mohd. Di Amerika Syarikat. komunikasi. Contoh laras undang-undang: Hakim Datuk Akhtar Tahir memutuskan menolak dengan kos saman tersebut setelah Mazlan gagal membuktikan unsur-unsur konspirasi seperti yang didakwa dalam pernyataan tuntutannya.com. 55. pecutan. mempunyai istilah sendiri seperti Argumantum ad baculum. 9 Mac 2010 sehingga keesokan harinya. HVP dicetuskan oleh Profesor Richard Cotton dan berpangkalan di Australia. selaku plaintif mendakwa dia telah ditangkap secara salah dan tidak sah oleh polis pada pukul 10 pagi.bharian. habeas corpus dan sebagainya. Plaintif menamakan Awang.my/ 23 Julai 2011) . Azran Rahmat dan kerajaan Malaysia sebagai defendan pertama hingga keempat. Contoh laras bahasa akademik: Bagi tempoh 1990 hingga 2003. pemetaan genetik yang dikenali sebagai Projek Genom Manusia (HGP) sudah bermula. HGP berjaya merekodkan antara 20.com. misalnya penulisan tesis. Dalam penulisan ilmiah. Sejak itu banyak penyelidikan berkaitan pemetaan genetik dilakukan di seluruh dunia.000 gen dalam DNA manusia. graf. Ia adalah satu inisiatif global bagi mengumpul data-data genetik manusia bagi tujuan merawat penyakitpenyakit yang berkaitan dengan mutasi gen. Bersifat teknikal. Felda. penulis perlu mengikut fornmati tertentu seperti perlu ada catatan bibiliografi (rujukan). dan biasanya perlu dihafal. mengawan.Wacana dan Laras Bahasa| 14 Laras Bahasa Akademik Meliputi pelbagai bidang seperti sains. metafora. teknologi.000 ke 25. Menggunakan istilah-istilah yang khusus kepada bidang. peribahasa. Selepas HGP. simili. (Sumber: http://utusan. matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan. satu lagi projek genetik menyusul iaitu Projek Variasi Manusia atau Human Variome Project (HVP).my 23 Julai 2011) Laras Bahasa Undang-Undang Tiada gambar. (Sumber: http://www. pendebungaan dan sebagainya. Contohnya ialah fotosintesis. anggota polis. nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab.

Laksamana Madya Datuk Mohammed Noordin Ali berkata. (Sumber: http://utusan. personifikasi. pemilihan kata c. dialog. pasukan itu mendapat pujian pelbagai pihak berdasarkan prestasi mereka sepanjang bertugas di negara itu. pengulangan. dan lain pula daripada struktur teks esei dan karya ilmiah. puitis dan hidup. Bahasanya boleh dalam bentuk naratif. deskriptif.: monolog. simile. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai. d. mengandungi beberapa klaausa.Wacana dan Laras Bahasa| 15 Laras bahasa media Berita sebagai satu wacana mempunyais truktur teks yang tersendiri. maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orang ramai. bunga-bunga bahasa dan sebagainya. kisan. kiasan. Beberapa ciri bahasa sastera: a kreatif dan imaginatif b. baasa yang digunakan mudah. Timbalan Panglima Tentera Laut. malah. . mementingkan penyusunan. isi tulisan mestilah tepat. preskriptif. pertama. Contoh laras akhbar: SUBANG 22 Julai – Prestasi cemerlang pasukan Malcon East 6 (ME 6) sepanjang berkhidmat selama sembilan bulan di Lebanon berjaya menjulang nama Angkatan Tentera Malaysia (ATM) di peringkat antarabangsa.com. metafora. Ayat yang panjang. menggunakan bahas tersirat: perlambangan. menggunakan petikan. dan sebagainya haruslah dielakkan. Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baikialah. dramatik dan puitis. ambiguiti dan sebagainya. Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilanganbesar pembaca akhbar. kedua. gaya tulisan yang jelas dan ketiga. metafora. peribahasa. perbandingan. lain daripada struktur teks cereka. ilusi.my/ 23 Julai 2011) Laras Bahasa Sastera Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. istilah teknik.

com. Melihat cebisan-cebisan putih yang gugur dari langit. (Sumber: http://www. keadaan atau masa saja. tertabur di jalan raya dan bangunan di depan banglo mewah tiga tingkat. Di tengah-tengah fikirannya yang keruh.my 23 Julai 2011) . petunjuk jalan kebenaran dan rahmat bagi mereka yang beriman. Contoh laras sastera: DIA memandang ke luar jendela yang berlangsir ungu muda. semua usaha perlu dihidupkan dalam organisasi kerana mukjizat kehebatan kemuliaan al-Quran kesannya sangat mendalam kepada jati diri. Thufail bin Amr dan Saidina Umar bin al-Khattab untuk memeluk Islam. Ia boleh dibudayakan termasuk di tempat kerja. Membuatkan dia penat. ayat ini secara ijmalnya menunjukkan al-Quran itu penawar kepada manusia dalam empat perkara iaitu nasihat yang baik. dia masih bertahan dengan perasaan yang dipikul berat. Lalu terusik pada jiwa. Terucap lancar pada lidah seorang lelaki 60 tahun. Diselamatkan oleh pakar bedah yang hebat.bharian. Kedinginan cuaca pada pagi yang amat dingin seperti tidak mampu menenangkan hatinya. 1. Namun. Amat penat. Sebagai pengurus atau majikan.Wacana dan Laras Bahasa| 16 e. Bahkan. Ia bagaikan dihangatkan oleh suatu perasaan yang menjarumi fikirannya. Dia merasakan ia seperti tepung yang keluar dari ayak. dia merasakan dalam dirinya ada air kekusutan berkocak hebat. Pembudayaan Contoh Analisis:membaca al-Quran juga tidak terhad kepada satu-satu tempat.bharian. Dia sendiri terpegun dengan keadaan cuaca yang tidak pernah berlaku dalam sejarah Daerah Mawar Merah. Contoh laras agama: Al-Maraqhi dalam tafsirnya mengatakan. Fikirannya berlari lagi pada dua ayat panjang.my/bharian/articles/Cerpen_Virus/Article 23 Julai 2011) Laras Bahasa Agama Mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab Diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis. penawar kepada segala penyakit hati seperti syirik dan nifaq. dia akan selamat. dan Bidang Ciri-ciri Laras Bahasa Perniagaan (Sumber: http://www. keagungan Allah melalui kalam-Nya ini juga apabila dibaca dapat melembutkan hati dan membuka hidayah seperti berlaku kepada ahli syair terkemuka. Kalau dia terus bersabar dan yakin pada pembedahan itu nanti. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa.com.

eksport saham urus niaga. perbankan. Tatabahasa  Morfologi (kajian terhadap perkataan) Kata-kata umum (kata tunggal) bahasa Melayu boleh menjadi katakata khusus (bidang perniagaan) apabila menjadi kata terbitan. 2. khususnya dalam aspek komunikasi memandangkan ekonomi negara menjelang abad ke-21 akan berasaskan perindustrian dan perusahaan. antaranya: agihan jualan. khususnya bidang perusahaan.   Penggunaan bahasa Melayu terpaksa bersaing dengan bahasa Inggeris. Perbendaharaan Kata  Istilah khusus (penanda laras). perindustrian.Wacana dan Laras Bahasa| 17  Biasanya digunakan dalam dunia korporat. perniagaan dan perdagangan. kredit. cek palang harga mutlak. Contohnya: Kata Umum Istilah . baki debit anggaran kos. francais. agensi pemasaran. perakaunan. Penggunaan laras bahasa perniagaan dalam bahasa Melayu amat penting. komposit  Istilah umum: tetapi diberi pengertian khusus (merujuk bidang ekonomi) untung susut tempoh hutang runcit tunai 3.

Wacana dan Laras Bahasa| 18 wang ratus lebih pasar pegang dagang kewangan peratus lebihan pasaran pemegang dagangan  Akronim Contohnya: EPU – Unit Pembangunan Ekonomi EON – Edaran Otomobil Nasional BSN – Bank Simpanan Nasional BSKL – Bursa Saham Kuala Lumpur  Kata Majmuk Contohnya: kos jualan untung bersih modal tetap lebih asset harta semasa sebut harga  Sintaksis (kajian terhadap ayat) Kebanyakan ayat-ayat yang digunakan jenis ayat penyata. iaitu ayat-ayat yang memberi keterangan tentang sesuatu hal. Contohnya: Bank Simpanan Nasional (BSN) mencatatkan prestasi di luar jangkaan apabila mengaut keuntungan sebelum cukai bagi .

Fungsi kata pemeri tersebut untuk kejelasan dan pemahaman ayat dengan lebih mudah. Struktur ayat juga jelas memperlihatkan pengaruh bahasa Inggeris. lebih RM70 juta dan mengatasi keuntungan sebanyak RM 47. Contohnya: Ayat Aktif KDNK merupakan petunjuk ekonomi yang paling penting Ayat Pasif Kesan teus dirasai oleh pengeluar segmen kereta yang lebih mahal.Contohnya: Seandainya pemegang saham berjaya mengawal pihak pengurusan (sudah tentu dengan kos yang tinggi). .Wacana dan Laras Bahasa| 19 setengah tahun pertama. bagaimana mereka memastikan bahawa nilai sebenar syarikat tergambar dalam pasaran saham agar mereka tidak akan mengalami sebarang kerugian apabila menjual saham mereka. khususnya penggunaan ayat pemeri yang menggunakan kopula “adalah” dan “ialah” walaupun unsur ini tidak wajib digunakan dalam bahasa Melayu. Contohnya: 1.754 juta bagi tahun lalu. Menggunakan ragam ayat yang seimbang. 2. iaitu menggunakan ayat aktif dan ayat pasif yang sama banyak dalam teks ekonomi. Jualan runcit adalah dijangka akan meningkat. Kecenderungan menggunakan ayat majmuk. iaitu ayat yang mendukung beberapa isi dalam satu ayat untuk menimbulkan kelancaran dan kesinambungan wacana. Paling ketara ialah pendaftaran baru bagi kereta.

6 Nyatakan kepentingan laras bahasa dalam sesebuah penulisan. Banyak menggunakan jadual. Jelaskan beberapa definisi wacana daripada beberapa pandangan tokoh. . tunjukkan bagaimana penanda wacana tertentu dapat menjadikan ayat yang gramatis. Generik 10. KATA KUNCI 1. seseorang pelajar dapat menggunakan pengetahuan tersebut ke arah menghasilkan sebuah penulisan yang bermutu tinggi. Kohesi 3.  AKTIVITI 9. Anafora 7. RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan kepentingan wacana dan laras bahasa dalam sesebuah penulisan. iaitu laras bahasa yang mengungkapkan ilmu. graf statistik dan sebagainya. 2. istilah susunan frasa. Dengan wujudnya pengetahuan yang mendalam kepada kedua-dua aspek tersebut. graf dan carta. Gaya Bahasa   Berbentuk ilmiah. Koherens 2.Wacana dan Laras Bahasa| 20 4. Katafora 8. Inferens 4. Ellipsis 9. Kohesif 5. Dengan contoh-contoh. Preposisi PENILAIAN KENDIRI 1. Bina dua contoh ayat yang memperlihatkan laras bahasa iklan. 3. Bersifat formal dan mempunyai perkataan. Eksplisit 6. sesuai dan tepat serta boleh menyampaikan maksud dan pengertian dengan berkesan. dan ayat yang baik.

Journal of Reading. Moe. 35-42. A. Lexical Cohesion. dan Hasan. 6. J. Department Linguistik. Noewood. (1979). Australian Journal of Reading. Bina dua contoh ayat yang memperlihatkan laras bahasa agama. 5. London. Halliday. 1981. Momeograf. Tunjukkan perbezaan koherens dan kohesi dalam pembinaan sesebuah ayat yang gramatis. Universiti Sydney.Wacana dan Laras Bahasa| 21 4. coherence and the comprehension of text.A.K. M.R.Cohesion and the teacher.Discourse Production and Comprehension . Longman. Martin.Cohesion. (1976). 23. Ablex. RUJUKAN Anderson. . (1983). 16-20. R.Cohesion In English. R. Freedle. (1977). E.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->