PENGENALAN
Panduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan kursus. Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan cemerlang. Kursus KRB 3033 Pengantar Bahasa Melayu merupakan kursus wajib dan teras yang perlu diambil oleh pelajar yang mengikuti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah . Kursus KRB 3033 mendedahkan kepada pelajar tentang asas kepada linguistik yang meliputi bidang kajian ilmu linguistik yang terdiri daripada Sejarah Linguistik. ,Fonologi, Morfologi, Sintaksis, Semantik, Psikolinguistik, dan Wacana. Walau bagaimanapun tidak semua bidang linguistik yang dapat diterap kan dalam modul ini. Kursus ini bernilai 3 jam kredit.

KUMPULAN SASARAN
Kursus ini ditawarkan kepada semua pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah di UPSI. Bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran, modul ini digubal khas untuk pelajar Program Pendidikan Jarak Jauh UPSI.

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN
Mengikut piawaian UPSI dan MQA, setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam waktu pembelajaran. Oleh itu bagi kursus ini pelajar perlu memperuntukkan 120 jam waktu pembelajaran. Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi KRB 3033 adalah seperti dalam Jadual 1 dan Jadual 2. Jadual 1 Anggaran agihan masa pembelajaran (3 jam kredit) Aktiviti Pembelajaran Membaca modul, ulangkaji, menyiap tugasan Tutorial di Pusat Tutorial dalam talian (E-Learning, contohnya melalui BigBlueButton, Skype, dll.) Forum (E-Learning melalui MyGuru2) Video P&P melalui MyGuru2 Jumlah Masa Pembelajaran Jam Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka 48 10 32 20 10 78 120

42

HURAIAN KRB 3033 PENGANTAR BAHASA MELAYU
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pada akhir kursus KRB 3033, anda diharap dapat: 1. Memahami dan mengetahui istilah dan konsep asas dalam Bahasa Melayu. 2. Mengetahui dan mengenali subbidang yang terdapat dalam Bahasa Melayu. 3. Memahami dan menguasai aspek asas Bahasa Melayu mengikut bidang secara khusus seperti lisan, sebutan, morfologi, dan sintaksis. SINOPSIS KURSUS Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar ten tang aspek yang terdapat dalam bidang Bahasa Melayu. Antara aspek yang dibincangkan ialah definisi bahasa dan lingustik Melayu, sebutan, ejaan, penulisan, morfologi, sintaksis dan aspek makna. Aspek -aspek ini merupakan perkara asas yang menjadi dasar kepada pengajaran Bahasa Melayu yang perlu dikuasai oleh pelajar program Pendidikan Sekolah Rendah. ISI KANDUNGAN KURSUS Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini, isi kandungan kursus dibahagikan kepada sepuluh unit semuanya yang terkandung dalam modul ini . Berikut merupakan perincian bagi setiap unit :

UNIT 1

2

TAJUK PENGENALAN ILMU LINGUISTIK DAN BAHASA Unit ini membincangkan definisi dan cabang ilmu linguistik, bidang ilmu linguistik, definisi bahasa, sifat bahasa, asal usul bahasa Melayu, pengaruh bahasa asing, taraf bahasa Melayu, dan fungsi bahasa Melayu. PSIKOLINGUISTIK Unit ini membincangkan tentang definisi Psikolinguistik, pemerolehan bahasa pertama dan teoriteori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. 3.SISTEM EJAAN DAN SEBUTAN Unit ini membincangkan tentang sistem ejaan bahasa Melayu, membezakan jenis bunyi vokal, konsonan dan diftong, menghuraikan sistem sebutan baku bahasa Melayu, dan mengaplikasikan sebutan baku dalam urusan rasmi.

4

MORFOLOGI : PEMBENTUKAN KATA Unit ini membincangkan tentang definisi morfologi, menerangkan konsep pembentukan kata, menghuraikan proses pembentukan kata, dan membezakan jenis-jenis bentuk kata. MORFOLOGI : PENGGOLONGAN KATA Unit ini membincangkan tentang konsep penggolongan kata, menerangkan jenis-jenis kata nama, menerangkan jenis-jenis kata kerja, dan menerangkan jenis-jenis kata adjektif dan kata tugas. SINTAKSIS : AYAT Unit ini meneruskan perbincangan tentang definisi sintaksis, mengenal pasti binaan subjek dan predikat, menerangkan pola ayat dasar, dan menggunakan ayat tunggal dan majmuk dengan betul. SEMANTIK Unit ini menghuraikan tentang definisi Semantik, menjelaskan hubungan perkataan makna dan rujukan, dan menghuraikan faktor-faktor yang menentu dan mengubah makna perkataan. PERIBAHASA Unit ini menjelaskan tentang konsep peribahasa, menghuraikan jenis -jenis peribahasa, dan mengaplikasikan peribahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. . WACANA DAN LARAS BAHASA Unit ini menjelaskan definisi wacana, menjelaskan ciri-ciri wacana, menjelaskan jenis-jenis dan alat wacana, menjelaskan perbezaan koheren dan kohesi, dan menghuraikan jenis dan ciri -ciri laras bahasa. PENGAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KORPUS BERKOMPUTER Unit ini menjelaskan konsep korpus berkomputer, menerangkan kepentingan korpus berkomputer, dan mengaplikasikan korpus berkomputer dalam P&P.

5

6

7

8

9

10

PENAKSIRAN Tugasan 2 Tugasan Forum Peperiksaan Akhir Jumlah % Wajaran 50 10 40 100 Kaedah dan Hasil Tugasan Dalam talian menggunakan MyGuru2 Dalam talian menggunakan MyGuru2 .

Yusuf Omar Hisham B. Shaari Abdullah B. Mohd Baharin .KRB 3033 PENGANTAR BAHASA MELAYU Penulis: Mohd Ra’in B. Yusof Abu Bakar B.

1. Ahli linguistik pula adalah individu yang mahir tentang teori-teori lingistik serta kaedah-kaedah penyelidikan linguistik. Ini juga . anda diharapkan dapat: 1. 2. „linguistik‟ berasal daripada perkataan Latin iaitu ‘lingua’ yang bermaksud bahasa. Sepanyol „Lengua‟ dan Inggeris „Linguistics‟. menjelaskan konsep linguistik dan bidang-bidangnya. terutamanya dari segi peraturan bahasa serta penggunaan bahasa yang betul dalam pelbagai konteks. Seseorang ahli linguistik yang bersandarkan sesuatu teori boleh menjelaskan apa-apa fenomena atau permasalahan dalam bahasanya sendiri atau bahasa-bahasa lain walaupun beliau sendiri tidak memahami bahasa tersebut. Menurut Kamus Dewan (1993) perkataan linguistik diambil daripada perkataan Inggeris yang bererti pengajian ilmu bahasa. Ahli bahasa adalah individu yang mahir dalam satu-satu bahasa.0 PENGENALAN Menurut Verhaar (1985:1). Selain itu. dan 3. perkataan linguistik juga boleh ditemukan dalam bahasa Perancis „Langue dan Langage‟. Terdapat perbezaan antara istilah ahli bahasa. ahli linguistik dan ahli terjemahan. merumuskan fungsi-fungsi bahasa Melayu meliputi pelbagai aspek kehidupan.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 1 UNIT 1 PENGENALAN ILMU LINGUISTIK DAN BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. menghuraikan sifat-sifat bahasa. Itali „Lingua‟.

padat dan tepat. Dapatan kajian mestilah ringkas. dan mempunyai dapatan kajian yang sah. 1. . seseorang itu boleh menterjemahkan bahasa Melayu dengan bahasa Rusia atau dengan beberapa bahasa yang lain. Langacker (1987). Kajian mestilah konsisten. mendefinisikan linguistik sebagai kajian mengenai bahasa yang diucapkan oleh segolongan masyarakat. Di Eropah seperti Britain. Di Malaysia pula. Kajian saintifik dikenali sebagai empiris atau emperikal iaitu dilakukan secara menyeluruh. Verhaar (1993) menyatakan bahawa linguistik adalah suatu kajian ilmu bahasa. 1. Ahli terjemahan ialah seseorang yang mahir lebih daripada satu bahasa. mendefinisikan linguistik sebagai kajian terhadap bahasa manusia.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 2 bermakna ahli linguistik bukanlah seseorang yang mahir dalam banyak bahasa seperti ahli terjemahan. Bidang ini telah mendapat perhatian hampir di semua universiti di Malaysia. David Crystal (1973). Sejarah perkembangan ilmu linguistik sebagai salah satu disiplin ilmu moden secara relatifnya masih dianggap baharu. 4. 5. 2. Kemungkinannya. ilmu linguistik mula diajarkan di Fakulti Sains Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan UKM pada 1 Mei 1984. 3. menjelaskan linguistik sebagai kajian bahasa secara saintifik. John Lyons (1968) mendefinisikan linguistik sebagai “the scientific study of language”. Britain.1 Definisi Linguistik Berikut ialah beberapa pendapat tokoh yang menjelaskan definisi ilmu linguistik: 1. iaitu dilakukan secara berterusan terhadap sesuatu sampel atau data bahasa.2 Saintifik Kajian Linguistik Saintifik bermaksud sesuatu kajian itu dilakukan berdasarkan metodologi yang tepat. bersandarkan teori-teori tertentu. mempunyai sampel atau data kajian yang sah. ilmu ini mula berkembang sekitar tahun-tahun 1960-an. Beliau juga mengatakan bahawa perkataan „linguistik‟ sudah memberi kan maksud kajian yang menyentuh sesuatu kajian bahasa boleh dilaksanakan. Emperikal juga mempunyai ciri ekomomi dalam menghasilkan sesuatu dapatan kajian bahasa. Ijazah ilmu linguistik mula-mula diperkenalkan di Universiti York. Ferdinand de Sausure (1988).

Hipotesis perlulah diuji atau dibuktikan dengan menghuraikan data. Bawah cabang linguistik pula. Linguistik ini bermaksud juga pengkajian atau penghuraian bahasa dilakukan secara penghuraian supaya sesuatu tujuannya fenomena bahasa dapat dihuraikan atau dijelaskan dengan lebih berpada (adequate). terdapat dua bidang linguistik iaitu linguistik mikro dan linguistik makro. tatabahasa dan perkataan pada waktu tertentu. Berikut adalah penerangan ringkas tentang cabang-cabang linguistik: 1. Semua dasar fikiran dan perkiraan dalam . seseorang pengkaji boleh bermula dengan hipotesis atau andaian awal.1: Saintifik Kajian Linguistik Dalam menjalankan penyelidikan sesuatu bahasa. dari sudut apa-apa yang dikaji dan aspek masa dalam kajian linguistik. Linguistik Deskriptif Pengkajian bahasa terhadap ciri bunyi. barulah sesuatu dapatan kajian yang berbentuk rumus atau peraturan sesuatu bahasa dilakukan. Setelah data diuji dan dibuktikan secara sistematik. teori serta metodologi yang betul.3 Cabang Linguistik Linguistik boleh dikategorikan kepada beberapa jenis atau cabang berdasarkan beberapa perkara seperti meneliti linguistik dari sudut fungsinya. 1.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 3 Permasalahan Kajian dan Hipotesis Ujian data lanjutan Sampel kajian/Data Teori dan Analisis Rajah 1.

Linguistik juga membekalkan data untuk mengukuh dan menyangkal sesuatu usul dan teori yang dikemukakan. Linguistik Preskriptif Penekanan kepada penghasilan rumus atau formula bahasa bagi menjelaskan sesuatu fenomena bahasa. penulisan buku-buku teks. 3. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa. Turut dikaji ialah mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu. Rumus preskriptif pula sebenarnya lebih kepada rumus gaya berbanding rumus tatabahasa. perkataan dan ayat iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. Linguistik Preskriptif menerang dan menentukan cara bahasa sepatutnya ditulis dan dituturkan. 2. Hal ini adalah untuk membolehkan penutur dilihat sebagai orang yang menuturkan bahasa dengan betul dan dianggap sebagai orang yang terpelajar. dalam leksikografi. 5. 4. Linguistik ini kerap digunakan untuk membanding-bandingkan satu dialek dengan satu dialek yang lain. sejarah sistem ejaan dan seumpamanya. Ini bermaksud satu kajian yang dilakukan terhadap bahasa pada satu masa dalam titik sejarah. stilistik. Misalnya Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini. Linguistik Sinkronik Linguistik jenis ini menghurai atau mengkaji sesuatu bahasa dari sudut masa. Linguistik Deskriptif turut menganalisis bahasa tertentu dengan hipotesis dan teori-teori Linguistik General. dan menerangkan apa-apa saja unsur yang wujud dalam bahasa pada waktu itu . Linguistik Perbandingan ( komparatif) Linguistik jenis ini membandingkan dua bahasa atau lebih dari sudut bunyi. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa. petalogi bahasa dan sebagainya. 6. Linguistik Historis Satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa daripada sudut sejarah. penterjemahan. Linguistik Terapan Satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori deskripsi.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 4 Linguistik Deskriptif adalah bersumberkan satu teori dasar yang umum disebut sebagai „General Linguistik‟.

bahasa merupakan satu alat atau cara . Sapir berpendapat. Linguistik Diakronik Linguistik ini tidak menekankan aspek masa. Contohnya kajian terhadap:  sosiolinguistik – mengkaji hubungan bahasa dengan masyarakat  psikolinguistik – mengkaji hubungan bahasa dengan perlakuan manusia  filologi – kajian terhadap sejarah bahasa yang terdapat dalam satu teks  neurolinguistik – kajian berkaitan saraf otak dengan kemampuan bahasa  petalogi – kajian tentang perkataan tentang cara bercakap 1. Contohnya kajian terhadap:  fonologi .bunyi  morfologi . 7.makna b) Makrolinguistik (linguistik terapan) Bidang yang mengkaji bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa iaitu melibatkan kajian yang bersifat intra disiplin. 1.perkataan  sintaksis .ayat  semantik . Linguistik ini merupakan satu pendekatan terhadap kajian bahasa dari segi sejarah atau perbandingan. Ini bererti bahawa kajian diakronik berasaskan dua atau lebih kajian sinkronik.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 5 dengan tidak dipengaruhi oleh perkembangan bahasa tersebut dari segi sejarah ataupun daripada satu bahasa lain.5 Definisi Bahasa: Edward Sapir (1948:8) telah mendefinisikan bahasa sebagai “ a purely human and non instinctive method of communicating ideas. emotions and desires by means of a system of voluntary produced symbols”.4 Bidang Linguistik Secara umumnya bidang linguistik terbahagi kepada: a) Mikrolinguistik (linguistik tulen) Bidang yang mengkaji bahasa dari dalam iaitu kajian terhadap struktur bahasa itu sendiri.

Sistem bahasa dilihat dari sudut unit/ unsur/ komponen bahasa yang disusun mengikut cara-cara tertentu. emosi dan kehendak mereka. bahasa merefleksi atau menggambarkan latar belakang budaya seseorang pengguna atau penuturnya.6 Sifat-Sifat Bahasa 1. Cook (1977) mendifinisikan bahasa sebagai “…. kata. Unit atau unsur bahasa disusun mengikut cara-cara tertentu. adalah berbeza-beza. interact and transmit their culture. ” Oleh itu. Sistem bererti susunan teratur. bagi Cook bahasa adalah satu sistem simbol pertuturan yang arbitrari dan penanda kenahuan yang digunakan oleh anggota sesebuah komuniti. 1. Mempunyai lambang Sesuatu lambang biasanya dikaitkan dengan unsur tanda. Unsur tanda terdiri daripada penanda dan petanda. Sistemis pula bermaksud bahasa bukan merupakan sistem tunggal tetapi terdiri daripada sub-sub sistem atau sistem bawahan yang terdiri daripada fonologi. Samsuri (1978) menyatakan bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk fikiran dan perasaan. 2. sintaksis dan semantik. Mempunyai sistem Setiap bahasa mempunyai peraturan atau sistemnya yang tersendiri. Sistem bunyi dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab misalnya.. daripada semua termasuk . Sistematis bermaksud bahasa tersusun menurut satu pola. Selain dipakai sebagai istilah generik. iaitu ia tidak tersusun secara sembarangan. mofem. morfologi. keinginan dan perbuatan. contohnya fonem.a system of arbitrary vocal symbols and grammartical signals by means of which the members of the speech community communicate. berpola dan membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Albert B. sebagai penanda bangsa. menyampaikan idea. klausa dan ayat. Sistem ini dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang berhubungan secara fungsional antara satu sama lain dan bersifat sistematis dan sistemis. Selain itu. Nelson Francis pula mendefinisikan bahasa sebagai satu sistem bunyi yang dihasilkan oleh alat tutur yang digunakan oleh sekelompok manusia sebagai wahana atau cara untuk menjalankan apa-apa sahaja aktiviti masyarakat mereka. frasa.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 6 yang hanya dimiliki manusia untuk berkomunikasi.

klausa. benda dan tindakan secara langsung dan alamiah. kalau di kejauhan kelihatan ada asap membumbung tinggi maka kita tahu bahawa di sana ada api sebab asap merupakan tanda akan adanya api. kata. bau. 5. Bermakna Semua ujaran bahasa yang dihasilkan perlu difahamai oleh masyarakat pendengar. perubahan suhu ataupun campuran bahan kimia. Justeru. Misalnya. resepi. Semua satuan ini memiliki makna. maka segala ucapan tidak mempunyai makna adalah bukan bahasa. ayat dan wacana. Oleh kerana bahasa itu bermakna. fikiran. Tentu hanya ada satu bahasa yang meskipun berbeza. iaitu tidak adanya hubungan langsung yang bersifat wajib antara lambang dengan yang dilambangkan. idea atau pemikiran. Bunyi bahasa ialah fonem (fon. warna. Lambang menandai sesuatu yang lain secara konvensional. tidak secara alamiah dan langsung. Contohnya. Terdiri daripada bunyi Bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucapan manusia dan bermakna. tetapi tidak difahami oleh penutur Turki. Bahasa pada asasnya terdiri daripada bunyi-bunyi melainkan bahasa isyarat yang sangat terhad penggunaannya. Lambang juga sering disebut bersifat arbitrari. berubah-ubah atau tidak tetap. Oleh itu. Kita tidak dapat menjelaskan sebab binatang tersebut dilambangkan dengan bunyi [unta] bukanya [tanu] atau [unat]. Bunyi dihasilkan oleh alat pertuturan manusia. Contohnya bahasa Jepun yang diucapkan oleh penuturnya hanya difahami oleh masyarakat Jepun. tetapi . antara [unta] dengan yang dilambangkannya iaitu “sejenis binatang berkaki empat yang biasa ditunggani”. perasaan. bentuk-bentuk bunyi yang tidak bermakna dalam bahasa apapun bukanlah bahasa kerana fungsi bahasa adalah menyampaikan mesej. bahasa manusia tidak akan terdiri daripada ketukan mesin taip. tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksudkan oleh lambang tersebut. frasa. Arbitrari bermaksud sewenang-wenangnya. 4. konsep. fonemik). Lambang tidak bersifat langsung dan alamiah. 3. Manusia boleh menghasilkan beribu-ribu bunyi melalui pelbagai cara. fonem. Lambang-lambang bunyi bahasa yang bermakna dalam bahasa merupakan satuan –satuan bahasa yang mewujudkan mofem. antaranya perlu bersifat konvensional. Walau bagaimanapun. Arbitrari Tidak akan berlaku hubungan hayati antara bunyi yang dilafazkan atau ditulis dengan benda atau objek.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 7 kajian semiotik juga merupakan sesuatu yang dapat menandai atau mewakili idea.

/s/-/a/-/m/-/a/. maka angota masyarakat bahasa berkenaan harus mematuhinya. penutur asli juga tidak boleh bertanya punca binatang itu diberikan nama unta kerana sebahagian daripada nama yang telah diberikan itu tidak mempunyai jawapan atau bersebab. Ini bermaksud banyak hasilnya atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan. 8. dan lain-lain. Hal ini bermaksud semua anggota masyarakat berkenaan harus mematuhi konvensi. Bersifat konvensional Maksud bahasa bersifat konvensional ialah semua aspek bahasa sudah disepakati oleh masyarakat penutur bahasa berkenaan. Produktif Apabila bahasa dikatakan bersifat produktif.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 8 perbezaannya tidak terlalu banyak. sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. ini bererti. Kekonvensionalan bahasa terletak pada kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan konsep yang dilambangkannya. 7. perkataan atau peristiwa. Ini bererti ciri yang terdapat dalam sesuatu bahasa diiktiraf oleh penutur natifnya./a/ dan /s/ dapat menghasilkan satuan-satuan bahasa /m/-/a/-/s/-/a/. Salah satu keunikan yang terdapat dalam bahasa Melayu ialah ia bersifat aglutinatif (kata dasar . 6. Sekiranya bahasa itu dikatakan produktif meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas. bahawa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Unik Bahasa yang bersifat unik bermaksud mempunyai ciri-ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Jika tidak dipatuhi atau menggantikannya dengan lambang lain maka komunikasi akan bercelaru. /a/-/s/-/a/-/m/. Contohnya. Oleh itu. /a/ . walaupun unsur bahasa terhad tetapi jumlah yang dibentuk oleh bahasa tidak terbatas. jika perkataan kereta merujuk kepada sejenis kenderaan beroda empat. Selain itu. Ada pendapat yang mengatakan bahawa ada sejumlah kata dalam bahasa apa-apa sekali pun yang lambangnya berasal daripada bunyi yang diwakilinya. maka semua penutur bahasa tersebut akan mengucapkan “ ders” sebagai merujuk kepada pelajaran. Contoh lain. Persetujuan dilakukan sama ada secara sedar ataupun tidak. Ini bermaksud mempunyai ciri yang tersendiri. jika penutur bahasa Turki mengucapkan “ ders” sebagai “pelajaran”. Contohnya. tetapi dengan unsur yang jumlah yang terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas meskipun secara relatif. fonem-fonem /m/. semua penutur bahasa tersebut mematuhi bahawa lambang tertentu mewakili objek.

bahasa Sanskrit (dunia). Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan. maka bahasa yang mereka gunakan menjadi bervariasi atau beragam. menjalankan. Maksud universal iaitu adanya ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Oleh kerana keterikatan dan keterkaitan bahasa itu dengan manusia sedangkan dalam kehidupannya dalam masyarakat. Misalnya bahasa Melayu menerima atau meminjam perkatan seperti dari bahasa Arab (akhirat) . dijalankan. Bervariasi Variasi disebabkan oleh ramainya penutur dalam sesuatu bahasa dan luasnya kawasan bahasa tersebut. Ciri-ciri yang universal ini merupakan unsur bahasa yang paling umum yang biasanya boleh dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat bahasa lain. dialek dan ragam bahasa. Oleh kerana bahasa itu merupakan ujaran. jalanan. Manakala dialek pula merupakan variasi bahasa yang . Bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Contoh yang lain ialah semua bahasa mempunyai kata kerja misalnya dalam bahasa Melayu terdapat kata kerja transitif.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 9 menerima imbuhan untuk menukar makna). Iaitu menjadi tidak tetap dan tidak statik. bahasa Cina (mee). Dinamis Bahasa boleh menerima pengaruh bahasa lain. 10. 9. maka ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahawa bahasa itu mempunyi bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Contohnya. Contohnya: jalan. 11. bahasa Tamil (kedai) dan lain-lain. Universal Setiap bahasa mempunyai kesamaan ciri-ciri tertentu dengan bahasa lain. Oleh kerana itulah bahasa disebut dinamis iaitu bahasa boleh menerima pengaruh bahasa lain. Bahasa Inggeris pula mempunyai enam belas vokal termasuk diftong dan 24 konsonan. bahasa itu juga menjadi ikut berubah. Manakala. bahasa Inggeris (komputer). Tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai oleh bahasa. berjalan. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari pelbagai status sosial dan latar belakang. manakala dalam bahasa inggeris terdapat transitive verb. tiga vokal panjang dan 28 konsonan. kegiatan manusia itu tidak tetap dan selalu berubah maka. dalam bahasa Arab pula terdapat tiga vokal pendek. dalam bahasa Melayu terdapat enam vokal tiga diftong dan sembilan belas konsonan. perjalanan. Oleh kerana latar belakang dan lingkungannya tidak sama. Variasi bahasa dilihat dari segi idiolek.

Misalnya. Variasi bahasa lazimnya disebut dengan nama dialek regional. Telah diketahui juga bahawa burung. maka perkataan tersebut jika tidak dapat diterima oleh masyarakat bahasa itu. 1. Setiap bahasa dihasil dan diwarisi oleh bangsa tersebut. maka kita perlu mengkaji terlebih dahulu bangsa yang menutur bahasa tersebut. bahasa Jawa dielek Tegal dan sebagainya. Misalnya di Indonesia mengenal adanya bahasa Jawa dialek Banyumas. Banyak haiwan boleh dilatih menutur bahasa manusia seperti burung kakatua. atau dialek geografi. 12. jika ada seorang menteri memaksa atau memperkenal penggunaan perkataan “infotaiment” sebagai satu perkataan yang merujuk kepada sesuatu konsep. 13. Hanya manusia yang boleh berbahasa. tetapi haiwan seperti itu hanya boleh menutur sahaja tetapi tidak boleh menggunakan bahasa dalam konteks yang betul. . Untuk situasi formal digunakan ragam bahasa yang disebut ragam baku. tidak boleh berbahasa. Manusiawi Bahasa manusia adalah milik manusia. dialek areal. eloklah kita mengenali terlebih dahulu sejarah ringkas asal-usul bahasa Melayu. Bebas Bahasa yang bersifat bebas atau bukan mandatori bermaksud tidak boleh dipaksa oleh individu atau kerajaan untuk memaksa masyarakat itu menerima atau mengguna pakai apa-apa aspek bahasa seperti perkataan-perkataan tertentu secara paksaan. Isoglos adalah satu istilah bagi merujuk sempadan antara satu dialek dengan dialek yang lain. Makhluk lain seperti haiwan. Jika kita ingin mengkaji sejarah asal-usul sesuatu bahasa. keadaan atau untuk keperluan tertentu.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 10 digunakan oleh sekelompak anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Bahasa adalah suatu aktiviti manusia dan bukannya aktiviti makhluk lain. Tetapi ternyata bahasa manusia lebih baik kerana keupayaan manusia untuk mencantumkan bunyi-bunyi itu menjadi suku kata tetapi ini tidak berlaku kepada haiwan. maka perkataan tersebut akan lenyap begitu sahaja.7 Asal Usul Bahasa Melayu Sebelum kita mempelajari aspek-aspek penting yang terdapat dalam bahasa Melayu. monyet dan orang hutan dapat mengeluarkan bunyi pertuturan seperti manusia. untuk situasi tidak formal digunakan ragam yang tidak baku. Ragam bahasa pula adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi.

Walau bagaimanapun. Terdapat dua gelombang penghijrahan orang Yunan ke Asia Tenggara. Irrawaddy. Geldern Beliau menemukan kapak tua yang diperbuat daripada batu di sekitar hulu Sungai Brahmaputra. Penghijrahan pertama dinamakan Melayu Proto yang berlaku berlaku sejak tahun 2500 sebelum Masihi. kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno. dan Hwang. Berikut ialah hujah para sarjana tersebut yang dipetik daripada Darwis Harahap (1992):  R.H. Terdapat dua teori utama bagi menjelaskan asal usul bahasa dan orang Melayu. Penghijrahan Melayu Deutro menyebabkan Melayu Proto melarikan diri ke kawasan pedalaman kerana terancam dengan Melayu Deutro yang lebih maju dan hidup secara berkumpulan. Geldern membuat kesimpulan kapak tua tersebut dibawa oleh orang Asia Tengah ke Asia Tenggara atau ke Kepulauan Melayu ini. Mereka ini telah menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. iaitu: 1) Teori Orang Melayu Berasal dari Yunan 2) Teori Orang Melayu Berasal dari Nusantara 1) Teori Orang Melayu Berasal dari Yunan Teori ini dipelopori oleh para sarjana Barat yang berpendapat orang Melayu berasal dari daerah Yunan iaitu suatu kawasan yang terletak di utara Loas dan barat daya negara China. Beliau juga menemukan kapak yang mempunyai bentuk dan jenis yang sama di beberapa tempat di kawasan Nusantara. . Salween. Penghijrahan kedua dinamakan Melayu Deutro yang berlaku kira-kira dalam tahun 1500 sebelum Masihi. berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan oleh para sarjana dari dalam dan luar negara. Yangtze.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 11 Siapakah orang Melayu? Dari manakah mereka berasal? Asal usul orang Melayu sebagai penutur asli bahasa Melayu amat kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam.

pisang. dan beberapa buah pulau di Lautan Pasifik.C Kern J. rotan.H. Ada yang melalui daratan.C.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 12 Peta1. nyiur. Taiwan. . Berdasarkan senarai perkataan yang dikajinya itu Kern berkesimpulan bahawa bahasa Melayu ini berasal daripada satu induk yang ada di Asia. Namun. Perkataan tersebut di antara lain ialah: padi.H. melalui Lautan Hindi dan ada pula yang melalui Lautan China. Beliau mendapati bahawa perkataan yang terdapat di Kepulauan Nusantara ini terdapat juga di Madagaskar.  Asmah Haji Omar Asmah Haji Omar berpendapat bahawa perpindahan orang Melayu dari daratan Asia ke Nusantara ini tidaklah sekaligus dan juga tidak melalui satu laluan. dan ubi. dan nama perahu. haiwan. Filipina. buluh.com)  J. iaitu Tanah Semenanjung. Kern membuat kajian berdasarkan beberapa perkataan yang digunakan sehari-hari terutama nama tumbuh-tumbuhan. beliau menolak pendapat yang mengatakan bahawa pada mulanya asal bahasa mereka satu dan perbezaan yang berlaku kemudian adalah kerana faktor geografi dan komunikasi.1: Asia Tenggara (Sumber: Google. pandan.

Berikut ialah hujah mereka: .Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 13 Peta 1.2: Daerah Yunan Rajah1. 2) Teori Orang Melayu dari Nusantara Terdapat sebahagian sarjana berpendapat bahawa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana wilayah sebaliknya telah wujud sekian lama di kawasan Nusantara khususnya kawasan daratan antara Jawa dan Kalimantan yang dahulunya belum ditenggelami air latan.2: Wajah Orang Melayu Proto.

. Kern (1889). Beliau sampai pada satu kesimpulan bahawa: (a) Orang Melayu itu tidak berasal dari mana-mana. J. Crawfurd telah membuat kajian perbandingan bahasa yang ada di Sumatera. Indonesia. Bahasa Jawa dan bahasa Melayulah yang merupakan induk bagi bahasa serumpun yang terdapat di Nusantara ini. yang dulunya merupakan kesatuan geografis".negeri asal (tanahair.K. J.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 14  J. H. mengemukakan teori Leksikostatistik dan teori Migrasi bagi mengkaji asal usul bangsa dan bahasa Melayu.R. dan Dyen (1965) beliau mengambil kesimpulan bahawa ". Jawa. Singapura.H. dan Filipina Selatan sebagai bangsa Melayu yang berasal daripada rumpun bangsa yang satu. Logan (1848). Brunei. Keane (1880).  Sutan Takdir Alisjahbana Sutan Takdir Alisjahbana (1987). Beliau berpendapat bahawa asal bahasa yang tersebar di Nusantara ini berasal daripada bahasa di Pulau Jawa (bahasa Jawa) dan bahasa yang berasal dari Pulau Sumatera (bahasa Melayu). Mereka bukan sahaja mempunyai persamaan kulit bahkan persamaan bentuk dan anggota badan yang berbeza daripada bangsa Cina di sebelah timur dan bangsa India di sebelah barat. Crawfurd J. Crawfurd menambah hujahnya dengan bukti bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas..  Gorys Keraf Gorys Keraf (1984). (b) Bahasa Jawa ialah bahasa tertua dan bahasa induk daripada bahasa yang lain. William Marsden (1843). tetapi malah merupakan induk yang menyebar ke tempat lain. Slametmuljana (1964). Setelah mengemukakan hujah tentang kelemahan pendapat terdahulu seperti: Reinhold Foster (1776). homeland) nenek moyang bangsa Austronesia haruslah daerah Indonesia dan Filipina (termasuk daerah-daerah yang sekarang merupakan laut dan selat). dan kawasan Polinesia. Malaysia. iaitu Thailand Selatan.. menggelar bangsa yang berkulit coklat yang hidup di Asia Tenggara. A. Kalimantan. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah mengalami perkembangan budaya beberapa abad lamanya. John Crawfurd (1848).

penemuan tengkorak yang terdapat di Nusantara ini memberi petunjuk bahawa manusia telah lama ada di sini. Dayak.1 Rumpun Bahasa Melayu Bahasa Melayu dikatakan berasal daripada rumpun bahasa Austronesia. Pithecanthropus Mojokerto (Jawa). golongan Filipina dan banyak lagi. Bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau Bahasa Nusantara.000 tahun. Manusia Wajak (Jawa). kira-kira 600. Sunda. 3.000 tahun. Solo. Aceh.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 15  Bukti Penemuan Sejarah Jika ditinjau dari sudut ilmu kaji purba pula. Pithecanthropus Trinil (Jawa).000 tahun. iaitu: 1. Cabang Nusantara mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. (2004) ialah seperti pada rajah di bawah: Austris Austroasia Tibet-China Austronesia Rumpun bahasa Austronesia ini pula terbahagi kepada empat kelompok yang lebih kecil.7. . Roto. 2. 1. Penemuan tersebut di antara lain ialah: 1. yang kini berusia kira-kira 670. manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. Sika dan lain-lain. iaitu kira-kira 200 – 300 bahasa antaranya golongan Sumatera. Pembahagian rumpun bahasa Melayu menurut Nik Safiah Karim et al. Jawa. kira-kira 210. terdapat juga rumpun bahasa Austro-Asia dan rumpun bahasa Tibet-Cina. Tagalog. Selain daripada rumpun bahasa Austronesia. Contoh: bahasa Melayu. golongan Jawa. golongan Kalimantan.

Yunani dan Arab dan dipakai di pelabuhan-pelabuhan Laut Mediterranean. Bahasa-bahasa Mikronesia. Bahasa-bahasa Polinesia. Contoh: bahasa-bahasa di Kepulauan Marianna. 4. Tonga. tanpa imbuhan  Ayatnya pendek . Marshall.3: Wilayah Bahasa Austronesia (Sumber: Encyclopedia Britannica online 2010) 1.  Bahasanya mudah. Menurut Kamus Webster’s Collegiate Dictionary (1981: 663). Peta 1.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 16 2. Maori. Contoh: bahasa-bahasa di Kepulauan Fiji. Carolina dan Gilbert. Sepanyol. Irian dan Kepulauan Caledonia. senang.7. yang sekarang dituturkan di Tanzania) dipakai sebagai bahasa pertama atau bahasa perdagangan atau bahasa perniagaan antara bangsa yang berbeza bahasanya. lingua franca merupakan sesuatu yang memperlihatkan bahasa bersama.2 Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca Lingua franca merupakan satu bahasa yang terdiri daripada pelbagai bahasa. Lingua franca juga dikenali sebagai campuran bahasa lain (seperti Swahili. yang bercampur dengan bahasa Perancis. Contoh: bahasa Hawaii. Haiti. Secara mudah diturunkan ciri-ciri penting lingua franca seperti berikut. 3. contoh bahasa Itali. Bahasa-bahasa Melanesia.

Peta 1. Hal ini dapat dibuktikan apabila seorang pengembara China bernama I-Tsing telah singgah di Sriwijaya pada tahun 672 Masihi.4: Empayar Sriwijaya pada abad ke-7 Masihi Keupayaan bahasa Melayu sebagai lingua franca dapat diteruskan lagi pada zaman Kesultanan Melaka pada abad ke-14.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 17     Mudah difahami oleh penerima Digunakan untuk tujuan tertentu Digunakan untuk sementara waktu. beliau menyatakan bahawa bahasa Melayu digunakan dengan meluasnya di Palembang. bahasa Melayu telah menjadi lingua franca atau bahasa perantaraan di daerah Kepulauan Melayu sejak zaman-berzaman. Nahunya tidak menentu dan tidak dapat dinyatakan dengan sahih Berdasarkan bukti sejarah. Kerajaan Melayu Melaka menjadi semakin kuat . Dalam perjalanannya dari China ke India.

Selaras dengan kestabilan kerajaan Melaka. maka bahasa Melayu telah menjadi medium bahasa perantara antara para pedagang. maka aktiviti perdagangan di pelabuhan Melaka menjadi semakin maju. Para pedagang yang berlainan bangsa dan bahasa seperti Arab. . Peta 1. Justeru.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 18 setelah berjaya menakluki negeri-negeri yang berhampiran di Semenanjung Tanah Melayu dan beberapa buah negeri yang terletak di pesisiran pantai timur Sumatera. bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa lingua franca di kepulauan Melayu disebabkan bahasa ini mudah dipelajari. bersifat sederhana. bagi memudahkan aktiviti perdagangan. Keadaan ini telah membantu bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca pada waktu tersebut. datang berdagang di pelabuhan itu.5: Empayar Kerajaan Melaka Abad Ke-14 Masihi Implikasinya. China dan pedagang Eropah. tidak terikat kepada susun lapis masyarakat dan mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding bahasa Jawa. Francois Valentijn pernah meriwayatkan bahawa kerajaan Melaka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antara orang-orang yang tinggal di Kepulauan Melayu dengan pedagang-pedagang dari Eropah dan Asia Barat. India. Komunikasi menjadi sukar kerana masing-masing tidak dapat memahami bahasa asing.

Pertembungan ini menyebabkan bahasa Melayu menerima pengaruh . Semua ini berlaku di peringkat awal. sementara kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi khusus diwartakan dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967 dan sebagai bahasa pengantar ilmu pula diwartakan dalam Akta Pendidikan 1961 dan kemudian dalam Akta Pendidikan 1996. China. Istilah lingua franca perlu diambil kira apabila kita memperkatakan tentang bahasa kebangsaan. Jadi. Peringkat awal mungkin mereka menggunakan bahasa isyarat. bahasa Melayu yang menjadi lingua franca adalah disebabkan proses yang dinyatakan di atas. P Pada pandangan anda. Inggeris dan Jepun. penjual dan pembeli tentu sekali telah menjadi mesra antara satu sama lain. tidak mungkin bahasa Melayu boleh menjadi utama hingga kini. kedua-dua penutur mungkin sudah pun mendengar bunyi-bunyi bahasa orang yang dituturkan dan cuba membuat adaptasi atau cuba mengambil katakata tertentu dan memudahkannya. Sebab dan Cara Lingua Franca Berlaku Kewujudan lingua franca berlaku secara mendadak.8 Pengaruh Bahasa Asing Alam Melayu melalui zaman yang panjang dan bertembung dengan pelbagai bangsa atau kerajaan dari luar misalnya India/Bahasa Sanskrit. senang. Jadi. bahasa badan. Belanda. Tanpa berlatar belakangkan lingua franca (khususnya pada zaman Kerajaan Melayu Melaka abab ke-14). penunjuk barangan yang hendak dijual dan mungkin juga menggunakan bahasa ibunda sendiri dahulu. bahasa rasmi dan bahasa pengantar. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi diwartakan dalam Perlembagaan Persekutuan. Sekiranya bahasa natif tempatan berada pada tahap majoriti. pertama mungkin keduadua penutur dan pendengar terdesak untuk menjual barang masing-masing. Oleh kerana desakan itu kuat. dengan menggunakan bahasa mudah. bahasa rasmi dan bahasa pengantar ilmu sejak kemerdekaan negara pada tahun 1957.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 19 Bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan. Portugis. mereka akan terus berbual ’dengan cara mereka’. adakah lingua franca masih wujud pada hari ini? 1. bahasa itulah yang akan menjadi lingua franca di kawasan tersebut kerana proses perniagaan hanya wujud buat sementara sahaja. Arab/Islam. Tentu sekali setelah sekian lama berbicara.

Zaman bahasa Melayu kuno antara abad ke-7 dan abad ke-13. Bahasa Melayu memiliki sifat keterbukaan yang membenarkan pengaruh kata dan istilah daripada pelbagai bahasa. Batu Bersurat Kedukan Bukit. tetapi digantikan juga dengan bahasa Sanskrit. Terdapat empat batu bersurat yang penting. sebagai faktor sampingan. Dalam bahasa Melayu. 3. daerah Hulu Jambi (686 M) Selain itu. Selain itu. 1. unsur asing yang menyusupi bahasa Melayu dapat melengkapi kosa kata bahasa Melayu. Keadaan ini disebabkan pengaruh dan hubungan bangsa atau suku bangsa lain dengan penggunaan bahasa Melayu. 4.8. Berikut akan dijelaskan beberapa peringkat pengaruh bahasa asing dalam bahasa Melayu. faktor kemegahan juga yang mendorong kepada peminjaman bahasa daripada bahasa Sanskrit. iaitu: 1. 2. Keadaan ini khususnya menyebabkan peminjaman perkataan yang sudah ada dalam bahasa Melayu asli. Penyerapan bahasa Sanskrit dalam bahasa seharian dijadikan satu cara perolehan kemegahan. Palembang (683 M) Batu Bersurat Talang Tuwo. Berikut disenaraikan beberapa contoh perkataan Sanskrit yang dipinjamkan dalam bahasa Melayu: . Bukti pengaruh bahasa Sanskrit ke dalam bahasa kuno dapat dikesan pada batu bersurat yang ditinggalkan oleh kerajaan Srivijaya. Palembang (684 M) Batu Bersurat Kota Kapur. seiring dengan kehendak dan perkembangan zaman. terdapat 677 perkataan yang berasal daripada bahasa Sanskrit. Ini kerana bahasa Sanskrit merupakan bahasa yang dianggap bahasa yang "berilmu dan berdarjat tinggi" pada zaman kuno. iaitu pada peringkat sebelum bahasa Melayu mencapai zaman klasik pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 20 bahasa asing yang dapat dilihat dalam pelbagai aspek kehidupan.1 Pengaruh Bahasa Sanskrit Bahasa Sanskrit telah banyak mempengaruhi bahasa Melayu apabila bahasa Melayu berada di peringkat kuno. lebih sedap bunyinya ataupun semata-mata kerana disangka lebih "tinggi" mutunya kerana bahasa Sanskrit merupakan bahasa sarjana. kerana barangkali dianggap lebih sesuai. Pulau Bangka (686 M) Batu Bersurat Karang Brahi. Meringi.

sebuah kerajaan yang mempunyai empayar meliputi Sumatera. Semenanjung Tanah Melayu.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 21 Bahasa Sanskrit Bahasa Melayu dosa dukkha deva rupa samsara dosa duka dewa rupa sengsara Peta 1. penulisan pada batu bersurat tersebut dibuat atas arahan raja Srivijaya. Jawa. .6: Empayar Kerajaan Sriwijaya (Sumber: Google. Segenting Kra dan Sri Lanka.com) Berpandukan isinya.

Sebuah patung di Padang Rocore. Jawa Tengah. Batanghari bertarikh 1286 M dengan catatan perkataan “Malaya” atau “Melayu” pada bahagian belakangnya. sekaligus meluaskan penyebaran bahasa Melayu ke tanah jajahan takluknya. terdapat juga bahan-bahan lain yang dihasilkan dalam zaman kerajaan Srivijaya pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi: 1. Batu Bersurat Gandasuli (832 M) – Gandasuli. ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa rasmi dan bahasa pentadbiran kerajaan Srivijaya. . 4. akan tetapi masih terdapat pengaruh bahasa Melayu Kuno di dalamnya. Sebuah patung gangsa yang dijumpai di Padang Lawas. 3. 2. Rajah 1. Walaupun bahasa pada batu bersurat itu masih berbahasa Sanskrit. Sebuah batu bersurat yang dijumpai di Bangkahulu bertarikh 1000 Masehi.com) Selain daripada empat batu bersurat yang disebutkan tadi.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 22 Oleh itu. Tapanuli bertarikh 1029 M dengan tulisan pada kaki alasnya.3: Batu Bersurat Kedukan Bukit (Sumber: Google.

Antara Hikayat yang menunjukkan pengaruh bahasa Arab.2 Pengaruh Bahasa Arab Penerimaan kata pinjaman bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu berlaku pada zaman Kesultanan Melaka pada kurun ke-14 Masihi. Bustanus Salatin atau Taman segala Raja-raja karya Nuruddin al-Raniri (1638). Hikayat Patani (1838). Hikayat Gul Bakawali karya Syed Mahmud Ali (1875).Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 23 1. Menurut Darwis Harahap (1992). Hikayat Bayan Budiman (1736). antaranya: i) perbendaharaan kata Banyak perbendaharaan kata Arab dipinjam terutamanya perkataan yang berkaitan dengan ibadat. Selain daripada itu.8. Pengaruh kata pinjaman Arab ke dalam bahasa Melayu dapat dilihat melalui beberapa aspek. beberapa kitab dan hikayat yang agak penting sehingga penghujung abad ke-19 yang menunjukkan berlakunya peminjaman kata Arab ke dalam bahasa Melayu ialah: Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang (1612 M). kemasyarakatan. dan sebagainya. Tuhfat al-Nafis karya Raja Ali Haji (1865). Hikayat Ghulam (1736). Kisah pelayaran Abdullah karya Abdullah bin Abdul Kadir Munshi (1838). Syair Emop (1740). jual-beli. Pengislaman Kerajaan Melaka telah menyebabkan banyak kata Arab dipinjam bagi mengungkapkan makna khususnya yang berkaitan amal ibadat Islam. Pelayaran Muhammad Ibrahim Munshi karya Muhammad Ibrahim Munshi (1872). kata pinjaman Arab berlaku dalam bidang kesusteraan Melayu khususnya dalam penulisan hikayat-hikayat. Antara contoh kata pinjaman . Hikayat Pancatanderan (1835). Kitab seribu masaalah (1726). dan Hikayat Ganja Mara (1897). Hikayat Inderaputera (1634 M). Misa Melayu (1742). Hikayat Acheh (1736).

ulama. syurga. syarikat.pdf) iii) tulisan Kedatangan pengaruh Arab-Islam telah menyumbangkan kepada penulisan bahasa Melayu dalam tulisan `Arab yang akhirnya disebut tulisan Jawi.gov. 1. kiamat. akidah. Pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an telah mempengaruhi lidah dan cara sebutan orang-orang Melayu. musim. hukum.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 24 ialah: adat. nafu. murid. ramadhan. dunia. riwayat.9 Taraf Bahasa Melayu Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan . huruf. masjid. masyarakat. dan lain-lain.dbp. Contoh-contoh perkataan dan sebutan Arab-Melayu antaranya ialah qadhi. Rajah 1. kisah. kamus. Jadual di bawah ialah contoh tulisan Jawi. sejarah. ii) sebutan kata Pengaruh Arab-Islam memberi kesan yang sangat besar pada sebutan perkataan dalam bahasa Melayu. salam. nujum. khabar. ilmu. Tulisan Jawi ini digunakan antara lain bagi memudahkan orang-orang Melayu yang rata-rata beragama Islam membaca Al-Quran.my/klikdbp/klikdbp4feb7.3: Tulisan Jawi (Sumber: http://www. hikayat. dan lain-lain.

Perkara 152 mengandungi 6 fasal utama iaitu: (a) Fasal 1 “Bahasa Kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis di dalam apa -apa tulisan. sebagaimana yang diperuntukkan oleh Parlimen”.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 25 Perenggan 152. selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh parlimen. “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. Walaupun terdapat peruntukan bagi kegunaan bahasa Melayu tetapi bahasa-bahasa lain masih boleh terus digunakan untuk maksud-maksud tidak rasmi. hendak di dalam bahasa Inggeris” . bahasa Inggeris boleh digunakan di dalam kedua-dua Majlis Parlimen dan Dewan Negeri dn bagi maksud rasmi yang lain. dan Bagi segala Akta Parlimen dan segala perundangan kecil yang hendak dikeluarkan oleh kerajaan Persekutuan. naskah yang sahih: Bagi segala rang undang-undang yang hendak dikemukakan atau pindaan-pindaan mengenainya yang hendak dicadangkan di dalam mana-mana Majlis Parlimen. Kerajaan Persekutuan dan mana-mana kerajaan negeri boleh meneruskan dan memelihara bahasa kaum di Persekutuan. para satu di dalam Perlembagaan Malaysia mengatakan bahawa bahasa Melayu dinaikkan taraf sebagai bahasa kebangsaan.” Perlembagaan Persekutuan Malaysia (b) Fasal 3 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1.

bahasa pendidikan dan bahasa perhubungan seluruh rakyat Malaysia. Sebagai bahasa kebangsaan. Perlembagaan Persekutuan. maka bermulalah era baru untu bahasa Melayu yang sebelum ini hanya menjadi bahasa pinggiran di tanah air sendiri. jika mahkamah dan peguam bagi kedua-dua pihak bersetuju. segala perbincangan di dalam mahkamah persekutuan atau mahkamah tinggi hendaklah dijalankan di dalam bahasa Inggeris. Dengan syarat bahawa. sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. Pada tahun 1967. Gabungan kedua-dua akta ini dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 mengenai perkara yang sama berkuat kuasa mulai 11 April 1963 dan mengandungi tiga seksyen utama iaitu sistem tulisan bahasa kebangsaan. sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri dan termasuk apa-apa maksud sesuatu pihak berkuasa”.” (d) Fasal 5 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1. taraf pemakaiannya dinaikkan. Antara perkara utama yang terdapat dalam akta ini ialah:   Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mesti digunakan di dalam semua urusan rasmi. Ia mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. ertinya apa-apa jua maksud kerajaan. selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. keterangan yang diambil di dalam bahasa yang digunakan oleh saksi tidak payah diterjemahkan atau direkodkan di dalam bahasa Inggeris. Akta ini membenarkan terjemahan ke bahasa lain dibuat untuk surat-surat dan perutusan-perutusan kerajaan bagi tujuan kepentingan umum. khususnya di dalam Fasa 1. Dengan perakuan ini. segala perbincangan di dalam mahkamah rendah lain daripada mengambil keterangan hendaklah dijalankan di dalam bahasa Inggeris.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 26 (c) Fasal 4 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1.” (e) Fasal 6 “…maksud rasmi. Ia menjadi bahasa rasmi. satu lagi akta bahasa kebangsaan diluluskan dan dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1967. . Akta ini berkuat kuasa di Semenanjung Malaysia pada 1 September 1967. angka dan bahasa borang rasmi kerajaan.

Dewan Rakyat atau Dewan Negeri boleh membenarkan ahli-ahli dewan menggunakan bahasa Inggeris ketika berucap atau perbahasan di dewan mereka. Borang-borang terjemahan daripada bahasa Inggeris dan borang-borang berbahasa Inggeris yang dibuat atas arahan Perdana Menteri boleh digunakan bagi maksud borang tersebut. Yang di-Pertua Dewan Negara. Perbicaraan di mahkamah boleh dijalankan dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris atau kedua-duanya sekali atau dengan kehendak mahkamah atau pihak-pihak yang terlibat setelah menimbangkan keadilan perbicaraan itu. Bagi undang-undang yang diterjemahkan ke bahasa kebangsaan sebelum 1 September 1967. Teks undang-undang sama ada yang dipinda. Teks dalam bahasa Melayu adalah sahih kecuali Yang Dipertuan Agong menetapkan sebaliknya sama ada secara am atau bagi undang-undang tertentu. Parlimen sebagai badan penggubal undang-undang di Malaysia . Yang di-Pertuan Agong boleh menetapkan sebagAi sahih. yang diluluskan oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri hendaklah dalam bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris. Tulisan bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan rumi tetapi tulisan jawi tidak akan dihalang.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 27        Yang di-Pertuan Agong boleh membenarkan penggunaan bahasa Inggeris dilanjutkan bagi maksud-maksud rasmi sekiranya difikirkan perlu.

Berdasarkan Pemberitahu ini. Dalam kursus-kursus latihan atau peperiksaan apabila teks yang sahih adalah bahasa Inggeris atau kursus yang ditetapkan itu masih dalam bahasa Inggeris. apabila berhubung dengan kakitangan yang diambil daripada negara yang terletaknya perwakilan itu. Kementerian Luar Negeri apabila menghantar arahan dasar daripada Kementerian kepada Ketua-ketua Perwakilan Malaysia di luar negara. jika difikirkan penggunaan bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan. Latihan yang dijalankan oleh pakar-pakar antarabangsa. Perintah ini dikenali sebagai Pemberitahu Undang-undang No. pesanan ubat dan pesanan selepas pembedahan. telah memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membenarkan penggunaan bahasa Inggeris bagi tempoh yang difikirkan perlu.         Pembinaan Bahasa Melayu dirancang secara teratur sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. apabila membuat laporan atau pesanan seperti laporan penyakit. Jabatan Hasil Dalam Negeri. 410/1967. Jika berhubung dengan pakar-pakar antarabangsa seperti Pakar Rancangan Colombo dan pakar Perundingan yang berkhidmat dengan atau di bawah jabatan-jabatan atau badan-badan berkanun dalam Malaysia. penggunaan bahasa Inggeris bagi maksud-maksud rasmi telah dilanjutkan bagi bidang-bidang berikut:  Jika jabatan-jabatan kerajaan meminta dan jabatan undang-undang memberi nasihat undang-undang berkenaan dengan mana-mana undangundang bertulis yang naskahnya yang sahih adalah dalam bahasa Inggeris. Kementerian Kesihatan. Perwakilan Malaysia di luar negara. . kira-kira mengumpul penyiasatan. Pada tarikh yang sama. Banyak faktor yang menyebelahi pembinaan.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 28 Akta Bahasa Kebangsaan yang berkuat kuasa pada 1 September 1967. kerja-kerja berkaitan dengan penaksiran komputer. Jika membuat perhubungan dengan kerajaan-kerajaan negeri asing badan-badan antarabangsa dalam mana penggunaan bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan. Yang di-Pertuan Agong telah mengeluarkan perintah supaya penggunaan bahasa Inggeris dilanjutkan.

Antaranya:  Penjajahan Barat tidak menghapuskan bahasa Melayu. Peranan yang dimainkan oleh Abdullah Munsyi melalui penulisan beliau.10. khususnya bahasa Hawaii dan bahasa Guam. Laporan Razak 1956 yang menyebut peranan yang dimainkan oleh bahasa Melayu. beliau juga banyak menyusun karya-karya dalam bahasa Melayu. . Sebenarnya gejala penghapusan tidak berlaku pada bahasa Melayu seperti bahasa lain di dunia. Kelantan. pemerintah telah mewujudkan satu dasar penggunaan satu bahasa kebangsaan yang berlandaskan kenyataan linguitik. “kami berpandu kepada maksud henda k menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negeri ini dengan tiada merosakkan atau menyekat bahasa dan kebudayaan bangsa lain yang diam di negeri ini”.1 Bahasa Kebangsaan “Bahasa Jiwa Bangsa” dengan jelas menunjukkan kepentingan bahasa dalam memupuk perpaduan antara kaum.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 29 perancangan dan perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa kebangsaan negara. Kedah. kerajaan telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita.10 Fungsi Bahasa Melayu 1.      Daripada segi dasar. Penyata Rahman Talib menampakkan langkah berani dalam mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara ini. Menyedari hakikat ini. Pahang dan Johor. sosial sejarah dan politik. bahasa Melayu secara berperingkat-peringkat telah menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Perlis. Mulai tahun 1970. Karya-karya orang Barat juga membantu perkembangan bahasa Melayu: contohnya Valentino pengembara Belanda) mengatakan bahawa sesiapa yang mengetahui bahasa Melayu tidak akan sesat di Nusantara. 1. Peranan yang dimainkan oleh penjajahan Inggeris khususnya pada lima buah negeri tidak bersekutu. iaitu bahasa Inggeris telah menggantikan bahasa natif.

Dasar bahasa ini juga dianggap bermula dengan idealisme.. barulah dilakukan tahap-tahap seterusnya. sebagaimana tercatat dalam mukadimah akta Pendidikan seperti berikut: “.. Dasar ini memenuhi konsep perancangan taraf bahasa. Dasar bahasa di Malaysia meletakkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi.. Peranan bahasa sebagai faktor penyatuan disalurkan melalui sistem pelajaran kebangsaan.” Di samping memenuhi keperluan menjadi lambang penyatuan. seperti terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. menegak persatuan . pembinaan dan perluasan penggunaannya.. 1. iaitu propaganda.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 30 Sebuah badan berkanun iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) adalah bertanggungjawab untuk memaju dan memperkaya bahasa Melayu. memupuk ciri-ciri pengenalan rakyat yang relatif seragam.dan untuk merancangkan satu sistem pelajaran iaitu bahasa kebangsaan adalah bahasa pengantar yang utama.10. Dengan adanya dasar bahasa yang menentukan pemilihan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi..2 Dasar Bahasa Kebangsaan Pemilihan satu bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia timbul sebab perlunya diadakan satu lambang penyatuan. selain daripada Akta Bahasa Kebangsaan dan Akta Pendidikan yang sedia ada.. Dasar bahasa kebangsaan merupakan asas terpenting bagi perkembangan bahasa Melayu di Malaysia. penubuhan satu bahasa kebangsaan juga timbul daripada semangat kebangsaan yang mahukan bahasa penjajah diambil alih oleh bahasa bumiputera.. Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara ini berpaksikan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. iaitu dengan harapan bahawa bahasa itu dapat menjadi dasar bagi satu identifikasi kebangsaan. iaitu untuk menyaksikan satu rupa bangsa yang bersatu menerusi pembentukan budaya kebangsaan selaras dengan keinginan dan hasrat membentuk satu bangsa Malaysia yang mempunyai identiti keperibadian yang dapat dibanggakan dan penuh dengan kesetiaan kepada negara.

masyarakat bukan Melayu menerima bahasa Melayu dan menganggapnya penting sebagai alat perpaduan bangsa. Pelbagai masyarakat akan menggunakan bahasa Melayu untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Dengan kenaikan taraf ini. persoalan sikap.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 31 antara kaum-kaum yang mendiami negara ini dan menobatkan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi yang berkesan dalam sektor-sektor penting negara. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu. Maksud fungsi perpaduan ialah menimbulkan sikap bersatu melalui bahasa. bahasa rasmi adalah bahasa pentadbiran. kesan positif wujud terhadap orang Melayu dan bahasa Melayu terjamin. urusan perniagaan dan pentadbiran dan dalam upacara-upacara rasmi. kita boleh mengatakan bahawa dengan meningkatnya taraf tersebut. Perisytiharan ini berlaku akibat tindakan parlimen meluluskan undang-undang perasmiannya.3 Bahasa Rasmi Menurut Kamus Dewan (1970:59). bahasa Melayu kian meluas digunakan sebagai bahasa perpaduan antara kaum. Justeru. Ia menjadi bahasa rasmi tunggal bagi Persekutuan Malaysia.10. bahasa rasmi pula bererti peranan bahasa Melayu sebagai saranan pembinaan negara dalam semua urusan. Sesebuah negara. terutama pentadbiran negara. Walau bagaimanapun. Bahasa rasmi mungkin mempunyai lebih daripada satu fungsi bagi sesebuah negara. ekstremisme . usaha-usaha untuk mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi telah menghadapi berbagai-bagai kesulitan serta tentangan. bahasa rasmi membawa maksud bahasa yang digunakan dalam sistem pendidikan negara. Perisytiharan tersebut dibuat melalui titah Diraja yang disiarkan menerusi radio dan televisyen. bahasa pengantar serta bahasa ilmiah di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. 1. dianggap sebagai satu detik era baharu bagi orang Melayu. daripada orang Melayu sendiri dan juga orang bukan Melayu. yakni 10 tahun selepas hari kemerdekaan. khususnya yang baru mencapai kemerdekaan selalunya memilih dan mendaulatkan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Secara tidak langsung. Pemasalahan datang daripada pelbagai arah dan berbagai-bagai persoalan ditimbulkan. Secara rasminya bahasa Melayu dinobatkan pada 1 September 1967. bahasa perhubungan awam. Menurut Ainon Mohammad (1984). persoalan politik. Jika diteliti dengan mendalam.

Ramai intelek khususnya guru masih belum fasih menggunakan bahasa Melayu Penguasaan terhadap bahasa Melayu tidak penting Bahasa Melayu tidak mempunyai standard. Hingga kini bahasa Melayu masih lagi teguh dan berdiri tegak sebagai bahasa rasmi walaupun sering kali menerima . Melalui pekeliling ini. bahasa pengantar di sekolah.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 32 kaum yang memungkinkan berlakunya ketidaksefahaman dan perpecahan antara kaum. Ia paling sesuai dijadikan bahasa rasmi berbanding dengan bahasa Cina atau Tamil Bahasa Inggeris adalah bahasa penjajahan    Oleh sebab ketegasan.Antara isu yang diketengahkan adalah seperti berikut:  Bahasa Melayu tidak sesuai dan tidak layak menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. mudah dipelajari. golongan yang menyetujui dan menerima bahasa Melayu menganggap bahasa tersebut :  Layak menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah Bahasa Melayu mempunyai beberapa kelebihan tersendiri. bahasa Melayu perlu digunakan untuk tujuan-tujuan rasmi dalam pentadbiran harian. hanya sesuai digunakan oleh golongan bawahan Bahasa Melayu tidak sesuai digunakan dalam bidang kehakiman dan pendidikan     Di samping itu.12. pihak kerajaan telah mengeluarkan surat pekeliling Am No. semua kaum boleh bertutur dalam bahasa tersebut. tahun 1967 untuk memantapkan lagi penggunaan bahasa Melayu secara rasminya. surat-menyurat rasmi kerajaan yang meliputi semua jabatan kerajaan persekutuan dan negeri.

Hal ini demikian kerana bahasa dan pertuturanlah yang membezakan manusia dengan haiwan.4 Bahasa Komunikasi Manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang penting dalam kehidupan seharian mereka. autonomy. Akan mewujudkan suatu suasana kebangsaan yang melibatkan semua rakyat tanpa mengira kaum. membawa kepada pemerintahan kolonial telah terbukti penggunaan bahasa Melayu sebagai linguafranca di rantau ini. bahasa Melayu tetap berdiri teguh dan kukuh sebagai bahasa rasmi walaupun laluan yang ditembus ipenuh dengan duri dan onak.10. Halliday. Antaranya adalah seperti berikut:  Sejarah negara sejak zaman Srivijaya. bahasa mempunyai suatu sistem yang sistematis. dalam bukunya bertajuk “Explorations in the Functions of Language” (1973).       1. Pelbagai faktor boleh diketengahkan yang menyebabkan bahasa Melayu hadir sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Antaranya ialah: . telah mengemukakan tujuh fungsi bahasa. Bahasa Melayu mempunyai ‘historicity. Penggunaan bahasa Melayu oleh pelbagai kaum. Selain itu. Diharapkan bahasa Melayu akan kekal sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Bahasa Melayu dipilih kerana mudah dipelajari dan difahami. dinamik dan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Bagaimanadan Faktor PemilihanSebagai Bahasa Rasmi Seperti yang dihuraikan di atas dan setelah melalui beberapa rintangan dan halangan. Bahasa Melayu penting dalam urusan pentadbiran dan sistem pendidikan negara.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 33 tohmahan dan kritikan daripada pelbagai pihak. ethnicity dan validity’. Bahasa Melayu dipilih kerana faktor penyatupaduan rakyat. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran di negeri Melayu Bersekutu.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 34

Instrumental Regulasi Pemerian Interaksi Personal Heuristik Khayalan Fungsi instrumental bermaksud manusia menggunakan bahasa bagi melayani pengelolaan lingkungan yang menyebabkan sesuatu peristiwa berlaku. Fungsi regulasi adalah fungsi bahasa yang bertindak sebagai pengawas dan mengendalikan peristiwaperistiwa yang berlaku. Fungsi ini digunakan untuk mengendali serta mengatur orang lain. Fungsi pemerian pula boleh ditafsirkan sebagai penggunaan bahasa untuk membuat penyataan-penyataan, menyampaikan pengetahuan, membuat penjelasan dan membuat laporan tertentu. Fungsi interaksi merupakan fungsi bahasa yang memainkan peranan bagi menentukan supaya hubungan antara manusia dapat terus berlangsung ataupun dipertahankan. Oleh itu, perlu pengetahuan yang luas berkenaan bahasa, loghat, jargon, slanga, gurauan, cerita rakyat, budaya setempat dan sebagainya. Pokoknya, kita mesti tahu pelbagai perkara tentang bahasa. Fungsi peribadi pula adalah fungsi bahasa yang memberi kesempatan kepada manusia bagi menyatakan perasaan, emosi, peribadi serta reaksinya. Seterusnya, fungsi heuristik melibatkan penggunaan bahasa bagi memperoleh ilmu pengetahuan. Ini demikian kerana disampaikan dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan jawapan. Fungsi khayalan juga merupakan fungsi bahasa yang digunakan oleh manusia bagi mencipta mimpi-mimpi yang mustahil diterima oleh akal. Fungsi ini dibawa melalui buku-buku dan cerita-cerita dongeng. Ketujuh-tujuh fungsi di atas sebenarnya bersifat saling melengkapi antara satu sama lain bagi menghasilkan satu bentuk komunikasi yang berkesan dalam menyatakan pelbagai topik serta memahamkan pelbagai bangsa di dunia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling berkesan dalam kehidupan manusia; bersifat arbitrari, simbolik, sistematik dan manusiawi.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 35

Bahasa Melayu diguna pakai dalam pelbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi dan pentadbiran.

1.10.5 Bahasa Perpaduan Perpaduan atau solidariti dapat didefinisikan sebagai satu proses yang menyatupadukan rakyat dan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Di samping itu juga, menurut Kamus Dewan (1994), perpaduan ditakrifkan sebagai penggabungan, pelaburan penyesuaian, kecocokan dan perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu, sepakat dan sebagainya. Dalam erti kata yang lain, perpaduan dapat diertikan sebagai hubungan erat bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan negara. Oleh itu, pengertian bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dapat diertikan sebagai bahasa yang menjadi lambang penyatuan suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara individu dengan individu yang lain) yang berfungsi sebagai alat menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum dalam sebuah negara.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 36

Bahasa adalah suatu keseluruhan, suatu prinsip klasifikasi dengan sesuatu yang dikuasai dan bersifat konvensional yang seharusnya terkebawah daripada naluri semula jadi. Whitney (1998) berpendapat bahasa adalah salah satu institusi sosial dan menganggap bahawa kita menggunakan alat ujaran sebagai wadah bahasa, hanyalah secara kebetulan sahaja, untuk kesenangan sahaja manusia boleh memilih bahasa isyarat dan lambang tampak dan bukan lambang akuistik. Cara bahasa menyatupadukan rakyat Selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan, bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dan telah dijadikan bahasa pengantar utama bagi semua peringkat prasekolah dan pengajian. Pendidikan bahasa Melayu Sekolah Menengah adalah memenuhi hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada aspek intelek, emosi, rohani, dan jasmani. Penggunaan bahasa Melayu yang semakin meluas sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara menekankan penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu yang lebih bermutu. Pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah yang meliputi Tingkatan 1 sehingga 5 akan terus meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar remaja dan memupuk kepekaan terhadap variasi bahasa dalam pelbagai situasi, sistem bahasa dan gaya bahasa yang indah. Pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah juga menanamkan kesedaran terhadap unsur dan nilai kemanusiaan secara menyeluruh melalui pembacaan bahan ilmu dan hasil kesusasteraan. Pemupukan semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Malaysia diberikan penekanan dalam pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah agar pelajarpelajar membina semangat rasa bangga dan cinta akan tanah air dalam satu wawasan budaya yang dihasratkan. Di samping itu, bahasa Melayu memainkan peranan penting bukan sahaja dalam memenuhi keperluan manusia tetapi juga untuk meningkatkan perpaduan antara kaum. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa perpaduan kaum begitu signifikan untuk menyumbang ke arah sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Selain itu, pendidikan dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk perpaduan antara kaum jelas dinyatakan dalam Penyata Razak 1956. Oleh itu, apabila pendidikan dianggap sebagai alat secara

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 37

automatiknya, bahasa Melayu yang berfungsi sebagai bahasa perpaduan boleh mengambil bahagian dalam isu menyatupadukan rakyat kerana bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam pelbagai bidang.

Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum.

Aspek penting untuk menyatupadukan rakyat mengikut fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan adalah melalui pendidikan. Sesungguhnya pendidikan hari ini telah memainkan peranan penting dalam merealisasikan aspirasi negara ke arah mewujudkan perpaduan kaum. Pendidikan hari ini telah membuktikan bahawa negara berjaya mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Sejarah telah membuktikan betapa golongan cerdik pandai menentukan jatuh bangunnya sesebuang bangsa dan negara. Selain daripada itu, penyatupaduan rakyat dapat mewujudkan sistem pendidikan kebangsaan kerana sistem persekolahan yang berbeza-beza mempunyai haluan masing-masing dan tidak dapat melahirkan satu identiti bangsa. Oleh itu, satu jawatankuasa ditubuhkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang sedia ada. Cadangan itu dikenali sebagai Penyata Razak. Penyata Razak telah diperakui dan diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran pada tahun 1957. Ordinan ini mewajibkan semua jenis sekolah menggunakan sukatan pelajaran yang sama. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah,

10. 300 (Berita Peristilahan. walaupun banyak iaitu berjumlah 477. namun kerja-kerja menokok tambah jumlah istilah terus berjalan. Acheh dan Melaka. 300 dan meliputi 36 bidang. pusat kebudayaan seperti Pulau Pinang telah banyak menghasilkan buku untuk institusi pengajian tinggi dan akhbar diterbitkan. Mei 1986). walaupun tidak abstrak dan sukar berbanding sains dan teknologi. Bahasa Melayu ilmiah ini dapat dilihat melalui beberapa ciri umum iaitu peristilahan. Bahasa Melayu telah digunakan dengan banyaknya dalam konteks agama. sastera dan budaya. perkembangan yang positif dalam penggunaan bahasa Melayu dapat dilihat dalam bidang ilmiah. Istilah yang sudah dicipta oleh DBP setakat ini. Usaha membina istilah baharu telah bermula sejak tahun 1957 lagi. tatabahasa. laras dan sebagainya. malahan lebih awal daripada zaman kegemilangan kerajaan Melayu Srivijaya. Bahasa Melayu telah lama digunakan untuk mengungkapkan konsep-konsep dan proses-proses yang tinggi serta kompleks. . Penggunaan bahasa Melayu dalam bidang sains sosial telah lama wujud.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 38 khususnya untuk membantu perpaduan kebangsaan dan menjadi wahana yang berkesan untuk berkomunikasi pelbagai kumpulan etnik dan masyarakat pelbagai dialek atau bahasa. falsafah. Bahasa Melayu turut membantu pembentukan jati diri bangsa Malaysia yang menggunakan bahasa komunikasi yang mudah difahami. Dalam hal pemilihan istilah ternyata bahawa istilah. sastera dan budaya. untuk semua bidang telah mencapai 477. Setelah tiga puluh tahun dirancang dengan begitu rapi.6 Bahasa Ilmu Bahasa ilmu boleh ditakrifkan sebagai bahasa yang mempunyai ciri-ciri formal dan dapat mengungkapkan sesuatu konsep dan pemprosesan ilmu. Setiap satu bidang ilmu terdapat sejumlah peristilahannya tersendiri dan mempunyai maknanya yang tersendiri pula. 1. terutama sekali di dalam bidang agama. Usaha menggunakan bahasa Melayu dalam bahasa tersebut telah lama digunakan untuk tujuan ini. Dalam sejarah yang muktahir.

RUMUSAN  Linguistik ialah ilmu mengkaji bahasa secara saintifik.  Bahasa merupakan satu sistem bunyi yang dihasilkan oleh alat tutur yang digunakan oleh sekelompok manusia sebagai wahana atau cara untuk menjalankan apa-apa sahaja aktiviti masyarakat mereka  Beberapa teori telah mengatakan bahawa penutur bahasa Melayu berasal daripada golongan manusia yang diberi nama Austronesia. Terdapat dua langkah yang dibuat dalam hal ini: bantuan tenaga pengajar daripada institusi pengajian tinggi dan penerbitan karya-karya asal bagi keperluan institusi pengajian tinggi. . DBP aktif dalam hal ini.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 39 Universiti Kebangsaan Malaysia antara universiti yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pelbagai bidang. Setakat ini DBP telah menyelesai dan memenuhi permintaan buku-buku teks bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah serta pra universiti. Bagi memantapkan lagi penggunaan bahasa ilmu dalam bidang ilmu atau ilmiah.

10. 4. Asmah Haji Omar. Asmah Haji Omar. . (1988). 6. manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. 2. orang Melayu berasal dari wilayah mana? 3. Nyatakan sumbangan ilmu linguistik khususnya dalam bidang pendidikan bahasa. adakah bahasa Melayu telah mencapai tahap yang membanggakan? RUJUKAN Abdullah Hassan. KATA KUNCI 1. Bahasa Melayu sebagai bahasa Ilmu dan esei-esei lain.  Lingua franca merupakan satu bahasa yang terdiri daripada pelbagai bahasa.  Bahasa Melayu memiliki sifat keterbukaan yang membenarkan pengaruh kata dan istilah daripada pelbagai bahasa.Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 40  Bahasa Melayu dikatakan berasal daripada rumpun bahasa Austronesia. Pada pandangan anda. 9. 11. (1997). Susur galur bahasa Melayu. Melayu Proto Pengaruh Asing Penyata Razak Perlembagaan Persekutuan Perpaduan Sanskrit PENILAIAN KENDIRI 1. 12. 5. Austris Austronesia Kerajaan Melaka Komunikasi Lingua Franca Melayu Deutro 7. 2. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 8. Pada pendapat anda.(1989). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan bahasa Malaysia. 3. seiring dengan kehendak dan perkembangan zaman.

Bahasa Kebangsaan dan bahasa Rasmi: Dua konsep yang berbeza. Sejarah pertumbuhan bahasa Kebangsaan kita. (2004). Bahasa Melayu tinggi teori dan penerapan. Dewan Bahasa. Teo Kok Seong. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur:Nurin Enterprise. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pulau Pinang: Penerbit USM. Nik Safiah Haji Karim (1986). . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 13-16. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sejarah pertumbuhan bahasa Melayu. (2006).Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 41 Darwis Harap (1992). Kamus Dewan edisi ketiga (2002). (1966). Nik Safiah Haji Karim et al. Ismail Hussien.

bertutur. Hal ini turut ditekankan dalam Huraian . kertas ini cuba untuk mendedahkan penggunaan korpus berkomputer dalam pengajaran tatabahasa bahasa Melayu dan memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya aspek tatabahasa dalam kalangan guru mata pelajaran bahasa Melayu. anda diharapkan dapat: 1. membaca dan menulis. Secara khususnya. Bagi mencapai tujuan tersebut. 2. dan 3. Dalam proses P&P bahasa Melayu.0 PENGENALAN Pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah menekankan penggunaan tatabahasa mengikut kemampuan murid. mengaplikasikan korpus berkomputer dalam P&P. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. aspek tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalam konteks dengan kemahiran mendengar. Aspek tatabahasa yang dipilih dalam kertas ini ialah imbuhan meN-kan. menerangkan kepentingan korpus berkomputer. 10.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 1 UNIT 10 PENGAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KORPUS BERKOMPUTER HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. maka kertas kerja ini cuba memaparkan penggunaan teknologi korpus berkomputer dalam pengajaran tatabahasa untuk murid sekolah menengah. menjelaskan konsep korpus berkomputer. Perihal pentingnya pengajaran aspek tatabahasa dan pemilihan bahan yang sesuai. guru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah (Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat). Ini bermakna guru mempunyai tanggungjawab memilih dan membina bahan yang sesuai untuk proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Salah satu aspek penting yang semakin diberi perhatian oleh para guru dalam proses P&P bahasa ialah penggunaan bahan bantu pengajaran bahasa.

guru boleh mengajar muridnya beberapa aspek penting tatabahasa seperti imbuhan. Selain itu. Di Malaysia. penggunaan sesuatu bahan terutamanya petikan mempunyai beberapa kelemahan. Alternatif tersebut ialah data korpus berkomputer. korpus 2 . Kamus Linguistik (1997). korpus berkomputer telah digunakan dalam kajian Zaharani Ahmad dan Mohd Ra‟in Shaari (2004). Secara amnya. menjelaskan korpus merupakan data mentah linguistik yang dikutip daripada kerja lapangan atau teks bertulis. Sedangkan para murid juga perlu dimaklumkan bentuk-bentuk imbuhan yang salah supaya mereka dapat memahami dan membezakan antara bentuk imbuhan yang betul dan bentuk yang salah. jenis kata. sesuatu petikan itu mungkin hanya memaparkan bentuk dan penggunaan imbuhan yang betul sahaja. Satu persoalan yang timbul ialah bagaimanakah seseorang guru itu boleh membina atau memperoleh data korpus berkomputer bagi tujuan pengajaran bahasa? Secara mudahnya. Dalam kajian linguistik pula. kertas kerja ini cuba untuk mengetengahkan satu alternatif baru bahan bantu pengajaran imbuhan bahasa Melayu. Berdasarkan sesuatu petikan. Imran Ho Abdullah (2004) dan Mohd Ra‟in Shaari (2004). McH. misalnya hanya memaparkan bentuk dan contoh penggunaan imbuhan yang amat terhad. Data Korpus Berkomputer Menurut J. leksikografi dan kajian linguistik. Dalam konteks pengajaran tatabahasa di sekolah-sekolah. korpus berkomputer turut digunakan dalam bidang perkamusan terutamanya oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. boleh dianggap sebagai perkara baru. dan sebagainya. terdapat pelbagai jenis bahan yang digunakan oleh guru untuk membolehkan para murid memahami aspek tatabahasa dengan lebih berkesan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 2 Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat iaitu penggunaan perpustakaan dan komputer yang kaya dengan pelbagai bahan sangatlah digalakkan dalam P&P bahasa Melayu. Penggunaan bahan bantu tertentu dalam proses P&P bahasa membolehkan sesuatu pengajaran bahasa itu dilakukan dengan lebih berkesan. kod dan diformatkan secara piawai serta dapat dicapai dan diproses dengan komputer. Korpus berkomputer sebagai bahan bantu pengajaran bahasa terutama bagi aspek morfologi dan sintaksis. dan dianalisis untuk membuat penyataan saintifik tentang ciri fonologi. Data korpus berkomputer telah digunakan secara meluas di Barat terutama dalam bidang pedagogi bahasa (Teaching Collocation). Berdasarkan permasalahan di atas. Antara bahan-bahan pengajaran yang kerap digunakan oleh guru bahasa ialah bahan yang berbentuk literasi dan grafik. Sinclair (1996) korpus berkomputer boleh ditakrifkan sebagai korpus yang diberi penanda. tatabahasa atau leksikal sesuatu bahasa.

Dengan adanya perisian ini. Selain memperoleh data korpus berkomputer di DBP. Di bawah ini akan dipaparkan contoh ketiga-tiga bentuk tersebut: a) Korpus Berbentuk Konkordans 256 in . Caranya ialah dengan memuat turun perisian penjana korpus (Concordance) di laman http://www. pengguna perlu pergi sendiri ke DBP untuk mengambil data tersebut. komputer akan menjana korpus dan seterusnya menyenaraikan bentuk-bentuk imbuhan yang dikehendaki.uk/ (contoh lihat lampiran 2). http://www.bharian.Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Ini kera BHLR27 265 brahim. ayat dan perenggan.concordancesoftware. Bahagian Penyelidikan. Pangkalan data ini akan disediakan dengan kemudahan capaian melalui Internet dan World Wide Web supaya lebih ramai penyelidik atau pengguna di dalam dan di luar negara dapat memanfaatkannya (Rusli Abdul Ghani 2004).gov.com. Buat masa ini.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 3 berkomputer boleh diperoleh di Pangkalan Data Korpus. http://www.000 vaksin jenam BHLR27 257 negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. di….1 Aspek Penting Korpus Berkomputer Korpus berkomputer dapat membantu guru menjana apa jua aspek imbuhan yang dikehendaki. korpus berkumputer boleh dijana dalam bentuk baris-baris konkordans.co. berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Menceva BHLR27 266 jenama yang tidak langsung **menggunakan** sumber babi iaitu Mencevax BHLR27 3 . seseorang guru boleh menjana sendiri korpus berkomputer dengan memilih apa juga jenis teks berbentuk digital seperti surat khabar atau majalah yang boleh diperoleh di laman http://www.my. misalnya imbuhan meN…kan. Dengan memberi arahan tertentu. ter… dan sebagainya. seseorang guru juga boleh membina data korpus sendiri.com. Kuala Lumpur (contoh korpus DBP sila lihat lampiran 1). 10.my.utusan. bulan depa BHLR27 258 ak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital a BHLR27 259 di. Ketiga-tiga bentuk ini dapat membantu guru mengajar atau memaparkan sesuatu aspek imbuhan dengan lebih berkesan.dbp. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh du BHLR27 260 suki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah.my dan sebagainya. "Saya s BHLR27 261 pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturun BHLR27 262 klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haj BHLR27 263 ah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal BHLR27 264 oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. Secara amnya.

Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. Datuk Chua Jui Meng. Menteri Kesihatan. di sini.000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. Penggunaan kemudahan komputer seperti di makmal komputer merupakan suatu kelebihan berbanding cetakan kertas." katanya. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. berkata pihaknya yakin jumlah vaksin yang ada mencukupi untuk menampung keperluan bakal haji yang diwajibkan mengambilnya sebelum memasuki Arab Saudi. c) Korpus Berbentuk Perenggan Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. Beliau memberitahu pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturunan Chua Chiyang yang bernilai kira-kira RM1 juta di Jalan Haji Jaip. diharuskan penggunaannya oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. "Saya sudah menyemak dengan pembekal yang berkaitan dan dimaklumkan Malaysia mempunyai bekalan yang mencukupi terhadap keperluan vaksin berkenaan. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. Ini 4 . "Hospital dan klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haji bagi pengambilan vaksin itu kerana kita membuat keputusan memberinya secara percuma. majlis muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal meningitis (ACYW 135) jenama Mencevax dari Belgium. Bagi tujuan proses P&P.000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. malam tadi. bulan depan. guru boleh mencetak mana-mana bahagian yang sesuai dan mengedarkan korpus ini kepada semua murid ataupun boleh juga menggunakan komputer jika terdapat kemudahan komputer yang mencukupi untuk semua murid. bulan depan.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 4 b) Korpus Berbentuk Ayat Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. Jumaat lalu." katanya.

62% 12.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 5 kerana guru atau murid dapat mencari sesuatu bentuk imbuhan dengan pantas berdasarkan bantuan carian atau find yang terdapat dalam komputer. Sesuatu petikan ringkas mungkin hanya memaparkan contoh-contoh penggunaan sesuatu aspek tatabahasa yang betul sahaja. 10.886. prosa dan puisi tradisional.106 100.222 PERATUS 52. Satusatu korpus dapat memaparkan ribuan (malahan jutaan) contoh sesuatu aspek tatabahasa.440.645. murid-murid hanya diperkenalkan dengan contoh-contoh penggunaan sesuatu aspek tatabahasa yang betul sahaja.703 27.797. Dengan berbantukan korpus berkomputer. guru boleh berperanan sebagai fasilitator iaitu menerangkan contoh 5 .43% 3.65% 27.15% 2.988. Ini berbeza dengan petikan biasa yang hanya dapat memaparkan sesuatu aspek tatabahasa dengan jumlah yang agak terhad.2 Kebaikan Menggunakan Korpus Berkomputer Berikut dijelaskan kebaikan atau kelebihan korpus berkomputer yang akan diperoleh oleh guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran imbuhan bahasa Melayu. sesuai dengan konteks penggunaan dan representatif sifatnya.00% (Sumber: Rusli Abdul Ghani 2004) Korpus berkomputer dapat memaparkan sesuatu aspek tatabahasa dengan lebih luas. surat khabar. Korpus berkomputer di DBP menyediakan jenis teks seperti berikut: Jumlah Data Korpus Berkomputer (Sehingga Mac 2004) SUB-PANGKALAN AKHBAR BUKU MAJALAH TEKS TRADISIONAL LAIN-LAIN TERJEMAHAN JUMLAH JUMLAH KATA 52. sedangkan contoh-contoh yang salah juga banyak membantu murid memahami apa yang betul dan salah dari segi tatabahasa. manakala contoh-contoh yang salah mungkin tidak dipaparkan dalam teks tersebut. Korpus berkomputer bukan sahaja dapat membantu guru membina bahan P&P dengan pantas.229.373 2.28% 1.010 12. Ini bermakna. majalah.303.87% 100.772 1. malah turut memberi pelbagai pilihan bahan yang terdiri daripada buku.258 3.

vi.anu. pergi ke „KORPUS BAHASA MELAYU‟ dan klik pada „Rujukan korpus pelbagai sumber‟.3.3 Penjanaan Data Korpus dilakukan secara atas talian memandangkan akan dijelaskan prosedur penjanaan data yang data iaitu data korpus DBP dan data korpus Projek Konkordan Melayu Pada masa kini. 6 .. proses penjanaan data dapat perkhidmatan tersebut baharu disediakan.aspx) Sebelum menjana data. i. Berikut diperoleh daripada dua sumber (http://sbmb. klik pada „Laman Rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka‟ untuk ke laman utama. (http://sbmb. maka pengguna harus klik pada kotak „Setuju‟ dan sebaliknya. iaitu http://www. Sekiranya pengguna bersetuju dengan semua syarat tersebut.1 Penjanaan Data Korpus DBP Berikut merupakan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pengkaji untuk menjana data daripada data korpus berkomputer.aspx) (http://mcp.au/). setiap pengguna akan didedahkan dengan Lesen Pengguna Korpus. ii. Layari tapak web DBP. iv.my‟.my/knb/nb_konkordans.dbp.my.my/knb/nb_konkordans. iii. Pengkaji mula menjana data dengan menaip kata „telah‟ pada bahagian Kata Dasar/ Kata.gov.edu. 10. 10.gov.gov.dbp. Setelah masuk ke laman web „dbp.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 6 penggunaan yang betul dan yang salah dalam sesuatu aspek tatabahasa yang sedang dipelajari oleh murid-murid. Setelah laman Rasmi DBP dipaparkan.dbp.gov. Masukkan e-mel sebagai ID pengguna dalam ruangan yang disediakan kemudian klik pada kotak „Masuk‟ untuk masuk ke Khidmat Nasihat Dewan Bahasa dan Pustaka. v.

Setiap paparan akan mengandungi 100 konkordans tentang kata bantu telah.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 7 Rajah 1: Proses permulaan untuk menjana data vii. pengkaji klik pada kotak „Muat Turun‟ untuk muat turun data. Kemudian. Rajah 2 : Proses muat turun data 7 .

au/ atau carian Google: Malay Concordance Projek. Paparan seterusnya seperti berikut: 8 .edu.au/). Setelah selesai muat turun data.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 8 viii.anu. ii. i.3. sila klik pada direct search.anu. 10. sila buka tapak web seperti berikut: http://mcp. Seterusnya data boleh disimpan dalam pendrive. Bagi memulakan carian data. Pertamanya.edu.2 Pangkalan Data Korpus Projek Konkordans Melayu Berikut ialah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pengkaji untuk menjana data korpus Projek Konkordan Melayu (http://mcp. pengkaji klik pada kotak „Jana Konkordans‟ sekali lagi untuk mendapatkan data yang seterusnya.

pada bahagian Find. 9 . Sebelum mencari perkataan. sila taip perkataan yang hendak dikaji misalnya „akan‟ dan tekan butang search untuk proses janaan korpus berkomputer. Kemudian. sila pilih jenis teks yang ingin dikaji.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 9 iii.

Seterusnya data boleh disimpan untuk tujuan proses seterusnya iaitu analisis data. Seterusnya. pengkaji boleh menyalin (copy) dan menampal (paste) data ke dalam perisian Notepad atau Microsoft Word. Hasil janaan data adalah seperti gambar rajah di bawah. 10 .Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 10 iv.

1 1. Sila layari web korpus DBP dan jana korpus dengan kata kunci ‘jalan’. dengan cara guru mengambil masa beberapa minit untuk mengajar sesuatu aspek tatabahasa (Kamarudin Husin. menulis atau membaca... 10.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 11 AKTIVITI 10.4 Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Berikut akan diberikan contoh persediaan mengajar imbuhan meN. Aspek-aspek tatabahasa yang hendak diajar itu akan dimasukkan ke dalam pengajaran tersebut seperti pengajaran lisan. 2. Sila layari web MCP di Australia dan jana korpus dengan kata kunci ‘hari’. Hal ini selaras dengan saranan dalam KBSM dan KBSR iaitu aspek tatabahasa hendaklah diajar secara tidak langsung. 1994:45).kan dengan menggunakan kaedah secara tidak langsung dalam pengajaran kemahiran membaca dan kefahaman. 11 .

Huraian Hasil : Aras 1 Pembelajaran iii. Pengisian Kurikulum : Ilmu : ekonomi dan agama. Menyatakan secara lisan isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam sesuatu petikan. ii. Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal dan verbal-linguistik 12 . Objektif : Murid dapat: i. Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir : Mengkonsepsikan idea-idea sama ada yang terdapat di dalam atau di luar teks. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan.1 Mengenal pasti dan menyatakan idea utama dan isi penting Khusus tentang bahan yang dibaca. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Menggunakan komputer untuk carian maklumat dan tujuan pembelajaran bahasa. iii.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 12 Contoh Persediaan Mengajar 1 Tingkatan : 4 Sains Masa : 80 minit Bilangan murid : 30 orang Tajuk : Kefahaman – Vaksin Mencevax Hasil Pembelajaran Utama : 7. bantu-membantu dan bertolak ansur.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. makna dan penggunaannya dalam konteks dengan betul. Nilai : berjimat. Sistem Bahasa : Imbuhan meN…kan. Hasil Pembelajaran : 7. Mengaplikasikan aspek imbuhan meN…kan dari segi bentuk. Mengemuka dan menjawab soalan dengan bernas dan gramatis.

Guru meminta setiap murid membina satu soalan berdasarkan petikan tersebut. Oleh itu. Jika sesuatu persoalan memerlukan maklumat lanjut. Soalan yang dipilih itu perlulah berada pada aras mudah. guru meminta murid membuka satu fail korpus berkomputer (telah sedia ada dalam komputer tersebut) yang mengandungi contoh-contoh imbuhan meN…kan yang lebih banyak dan meluas dengan menggunakan perisian Notepad. Imbuhan meN…kan yang terdapat dalam petikan tersebut adalah seperti dalam Lampiran 4. guru boleh membimbing murid mendapatkan maklumat di internet sesuai dengan konsep pembelajaran maya. Guru menerangkan bahawa contoh imbuhan yang terdapat dalam petikan tersebut agak terhad. (Lihat Lampiran 3). Guru meminta murid membuka fail petikan “Vaksin Mencevax” dengan menggunakan perisian Notepad atau Microsoft Word. (Lihat Lampiran 5). 13 . Guru meminta murid mengesan imbuhan meN…kan dalam petikan tersebut dengan cara carian atau find yang terdapat dalam komputer. sederhana dan susah atau mencabar pemikiran murid. Murid yang lain mendengar dengan teliti.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 13 Bahan Bantu Mengajar : Korpus berkomputer. 4. guru meminta murid membaca secara senyap petikan di skrin komputer dengan cara luncuran (skimming) dan pembacaan teliti. Seterusnya. guru sebaik- 2. Langkah Pengajaran dan Pembelajaran 1. Pada bahagian ini. 5. Guru memilih soalan-soalan (binaan murid) yang difikirkan sesuai untuk dijawab oleh murid sebagai latihan atau kerja rumah. Murid memberi maklum balas tentang aspek imbuhan meN…kan seperti contoh penggunaan dalam petikan. Pada peringkat ini. Begitulah seterusnya iaitu soalan dikemukakan dalam bentuk berantai. Guru meminta seorang murid secara sukarela membaca petikan tersebut dengan suara yang kuat dan jelas. 3. seorang murid akan mengemukakan satu soalan kepada mana-mana murid yang ia pilih untuk menjawab soalan itu. Seterusnya. Guru memaklumkan kepada murid bahawa aspek tatabahasa yang ingin dipelajari ialah imbuhan meN…kan. 6. guru hanya berperanan sebagai fasilitator iaitu mengawasi sama ada soalan dan jawapan yang dikemukakan oleh murid sesuai atau sebaliknya.

(lihat Lampiran 6a) Hukum p → m. (lihat Lampiran 6b) Makna imbuhan meN…kan iaitu benefaktif dan kausatif. Contoh Persediaan Mengajar 2 Tingkatan : 4 Sains 1 Masa : 80 minit Bilangan murid : 30 orang Tajuk : Kefahaman – Vaksin Mencevax Hasil Pembelajaran Utama : 7.. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan. Guru menjelaskan aspek kesalahan imbuhan meN…kan seperti kesalahan „meng…‟ dan „menge…‟(contoh mengsahkan atau mengesahkan) serta perkataan yang dieja dengan satu „k‟ atau dua „kk‟ (contoh memasukan atau memasukkan ).1 Mengenal pasti dan menyatakan idea utama dan isi penting Khusus tentang bahan yang dibaca. 8. Objektif : Murid dapat: iv.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. t → n.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 14 baiknya perlulah memaparkan aspek imbuhan ini di skrin LCD (jika ada) supaya murid dapat melihat setiap aspek imbuhan meN…kan dengan lebih jelas. Hasil Pembelajaran : 7. Huraian Hasil : Aras 1 Pembelajaran iii. k → ng dan s → ny. Guru menjelaskan aspek imbuhan meN…kan (berdasarkan contoh penggunaan dalam korpus) iaitu: a) b) c) d) Bentuk atau varian imbuhan meN.kan. 7. 14 . Guru meminta murid membina lima ayat (sebagai latihan) dengan menggunakan perkataan yang berimbuhan meN…kan. Menyatakan 3 keburukan vaksin mencevax..

guru meminta murid membaca secara senyap petikan di skrin komputer dengan cara luncuran (skimming) dan pembacaan teliti. Seterusnya. bantu-membantu dan bertolak ansur. Murid yang lain mendengar dengan teliti. Langkah Pengajaran dan Pembelajaran 9. (sila lihat lampiran 1). Seorang murid secara sukarela diminta oleh guru untuk membaca petikan tersebut dengan suara yang kuat dan jelas. Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal dan verbal-linguistik Bahan Bantu Mengajar : Korpus berkomputer. Murid diminta membuka fail petikan “Vaksin Mencevax” dengan menggunakan perisian Notepad atau Microsoft Word. 11. Menggunakan aspek kata majmuk dalam konteks dengan betul. Begitulah seterusnya iaitu soalan dikemukakan dalam bentuk berantai.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 15 v. 10. guru boleh membimbing murid mendapatkan maklumat di internet sesuai dengan konsep pembelajaran maya. vi. Murid diminta membina satu soalan berdasarkan petikan tersebut. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Menggunakan komputer dan internet untuk carian maklumat dan tujuan pembelajaran bahasa. Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir : Mengkonsepsikan idea-idea sama ada yang terdapat di dalam atau di luar teks. Jika sesuatu persoalan memerlukan maklumat lanjut. Sistem Bahasa : Kata majmuk Pengisian Kurikulum Mengemuka dan menjawab soalan dengan bernas dan gramatis. : Ilmu : ekonomi dan agama. Seterusnya. seorang murid akan mengemukakan satu soalan kepada mana-mana murid yang ia pilih untuk menjawab soalan itu. Nilai : berjimat. Pada bahagian ini. 15 . guru hanya berperanan sebagai fasilitator iaitu mengawasi sama ada soalan dan jawapan yang dikemukakan oleh murid sesuai atau sebaliknya.

16.html. Guru memilih soalan-soalan (binaan murid) yang difikirkan sesuai untuk dijawab oleh murid sebagai latihan atau kerja rumah. guru meminta murid mengakses internet ke tapak web berikut: http://www. Guru menjelaskan aspek kata majmuk (berdasarkan contoh penggunaan dalam konteks) iaitu: (sila lihat lampiran 2) a) Rangkai kata bebas: jalan raya b) Istilah khusus: pita suara c) Kiasan : buah tangan 13.anu.edu. sederhana dan susah atau mencabar pemikiran murid. Memberikan makna-makna baru daripada kosa kata ‘keras’ yang memperlihatkan perluasan makna berbanding dengan merujuk kamus. Guru meminta murid membina lima ayat (sebagai latihan) dengan menggunakan kata majmuk yang telah dijana oleh pelajar. buah dan sebagainya untuk melihat bentuk-bentuk kata majmuk. Murid memberi maklum balas tentang aspek kata majmuk seperti contoh penggunaan dalam petikan. 2.au/asianstudies/proudfoot/MCP/Q/standard. Guru memaklumkan kepada murid bahawa aspek tatabahasa yang ingin dipelajari ialah kata majmuk. 15. Soalan yang dipilih itu perlulah berada pada aras mudah. Guru meminta murid mengesan kata majmuk dalam petikan tersebut. pelajar dapat: 1.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 16 12. 14. Membina sepuluh ayat yang gramatis berdasarkan makna „keras‟ yang telah diperoleh dari setiap kumpulan perbincangan. 16 . Guru meminta murid menaip apa-apa perkataan seperti makan. Contoh Persediaan Mengajar 3 Tajuk: Mencari makna perkataan yang membawa pelbagai makna. Oleh itu. Kata Adjektif „keras‟ (Sumber konkordans DKB) Masa: 40 minit Bil Pelajar: 40 orang Objektif: Pada akhir pembelajaran. Guru menerangkan bahawa contoh kata majmuk imbuhan yang terdapat dalam petikan tersebut agak terhad.

Meminta pelajar meneka benda maujud yang memiliki ciri –ciri fizikal yang bersifat keras serta mengaitkan dengan pembelajaran seterusnya.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 17 Pengisian Kurikulum: Sistem Bahasa: Kosa kata. Ilmu:Moral Kemahiran Bernilai Tambah (KBT): kemahiran teknologi maklumat. Selain daripada makna-makna yang terdapat dalam Kamus Dewan. Aktiviti kumpulan – pembentukan kumpulan (masih dalam kumpulan yang sama dalam langkah 2). memahami dan menulis. Langkah-Langkah Pengajaran Dan Pembelajaran 1) Set induksi. Pelajar diarahkan mencari makna baru yang terkandung dalam bahan pembelajaran dengan bantuan guru yakni guru menerangkan peranan kolokasi yakni kata-kata yang wujud bersama-sama dengan kata „keras‟ dalam memperoleh makna baru. murid melakukan lakonan spontan/simulasi suasana yang menggambarkan kehidupan dan aktiviti yang berkaitan. 2) Aktiviti kumpulan – pembentukan kumpulan ( enam orang sekumpulan). Perbandingan makna antara maklumat kamus dan korpus yang bakal diperoleh daripada perbincangan pelajar ialah seperti berikut: Keras Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2005: 752-753). perkataan „keras‟ ini juga 17 . 5) Pelajar diminta membaca senyap bahan pembelajaran tersebut.dengan arahan. 7) Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil perbincangan daripada kumpulan masing-masing. kejujuran dan hormat-menghormati Strategi Pembelajaran: Kolaboratif Bahan Bantu Mengajar: Korpus Kosa Kata „keras‟ Pengetahuan sedia ada: Para pelajar telah memahami konsep makna „keras‟ secara literal. 6) Guru menerangkan makna kata „keras‟ untuk pengetahuan pelajar berdasarkan makna yang terkandung dalam Kamus Dewan (2002) dan murid mencatatnya dalam buku. kecerdasan pelbagai Nilai: bekerjasama. perkataan „keras‟ mempunyai banyak makna. ayat Kemahiran bahasa: Mendengar dan bertutur. 3) Guru bersoal jawab dengan aktiviti yang telah dilakukan (komunikatif) 4) Guru mengedarkan bahan pembelajaran DKB yang mengandungi baris-baris konkordans yang berkaitan dengan kata „keras‟.

kuat 4. rangsang (bukan bau) 14.lunak) 2. Kuat (tidak lemah). Makna ini diperoleh hasil daripada penggunaan perkataan tersebut dalam konteks ayat yang berlainan.kukuh. Tidak secara sembarangan atau mahu tidak mahu sahaja. Berat akhirnya. tidak mudah berasa kecewa (terus berusaha bersungguh-sungguh). wiski dsb) terasa kesan tembakaunya apabila dihisap (bukan rokok atau cerutu). tegas.tegar hati.degil. terlalu keras (bukan buah-buahan dll). bengkok dll) atau berubah bentuknya. susah hendak menyebut sesuatu (tidak pandai berkata-kata).kejang. deras (angin dll). dengan sepenuh tenaga atau usaha. rapi (pemeriksaan. mendesak dsb) 3. berpegang teguh pada pendirian atau pendapat sendiri (tidak mudah mengalah). bukan 9. tidak mahu menurut kata orang.kaku. tidak mudah dikendalikan (kuda dll)tidak mahu menurut perintah 18 .tegar.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 18 mempunyai maksud atau makna yang berbeza sekali daripada makna kamus. Nyaring. Tidak lemah lembut atau sopan santun (bukan kata-kata). teguh. tidak berkira-kira 7.atau berhantu. tidak dapat dilentukkan (dilenturkan). sangat kuat kesannya (bukan ubat). kawalan dll) ketat. tidak lembut (empuh. Tidak dengan sikap bertolak ansur (bukan bantahan. teruk. kuat (suara bunyi dll) 12. sangat keras (tidak lunak). Membahayakan atau mungkin membawa maut (bukan penyakit). ketabahan dsb seseorang). Kuat dan padu serta tidak mudah pecah (patah.Tr sangat keras (seperti batu) Kl. keras sekali.tidak dapat melafazkan kata-kata asing dengan mudah. (boleh) menyinggung perasaan 13. tentangan dsb). kekecualian dsb) 8. terasa benar sama ada wangi atau busuk dsb (bukan bau). Dengan tidak berganjak atau berubah sikap. (sangat) degil.tidak mahu mengalah atau menurut. 5. Kamus Dewan (2005: 752-753) 1. sangat lebat hujan 11. tidak mahu dan tidak mahu kalah dalam perdebatan (kuat bertengkar). Tidak baik kerana (kononnya) ada penunggunya berpuaka.tegang 15. berat. Ketat (sumbat botol dll). Kl. Dapat memabukkan (bukan minuman seperti bir. dengan bersungguh-sungguh hati (meminta. Setelah diteliti penggunaannya dalam setiap ayat.mengotot.menurut sesuka hati (sangat sempit fikirannya). makna bagi penggunaan perkataan ini dalam ayat adalah banyak. Dengan sesungguhnya (tanpa sebarang kelonggaran. Semua makna dan perbezaannya dengan Kamus Dewan adalah terdapat dalam perenggan yang berikut. tidak mudah ditewaskan (dikuasai dsb) hebat 10.tidak teguh dan tidak dapat diubah dengan pujukan dsb(bukan kemahuan. wain. Kt keras kepala. tidak berdasarkan belas kasihan (bukan tuduhan dsb). tegas. Dengan giat atau bersungguh-sungguh. Kencang. tidak mudah dilentur (bukan spring dsb). sungguh-sungguh 6. Penggunaan perkataan dalam setiap ayat yang berlainan ini memungkinkan makna kepada perkataan tersebut adalah pelbagai mengikut fungsinya dalam setiap ayat.

Ligat berfikir sesuatu Pandangan matanya bukan sedang berfikir ***keras***. Hatinya mendesak ***keras*** ingin tahu isi kandungan kad itu. baru sahaja berlaku Tahi kambing yang bulat-bulat itu masih panas lagi dan ***keras***. Batuk yang terlalu kuat Dia terbatuk-batuk ***keras***. Terbentuk seperti keadaan asal. 4. melainkan kosong dan hampa. Siapa yang berani. Lepas pilihanraya nanti hilanglah ia. 2." jawab Tengku Tih dengan ***keras***. 5. Tebal dan berkerinting Kepalanya nampak lonjong dimahkotai rambut yang hitam lurus. darah merah membuak. pergilah sendiri jumpa. Keadaan keras asal yang tidak terisi dengan sesuatu (seperti angin) Tayarnya tayar mati dan ***keras*** kerana tidak berisi angin. Data Korpus 1. agak berbeza daripada kebiasaan rambut orang-orang India yang selalu ikal dan ***keras***. Penuh terisi dengan sesuatu Pamlah dulu tayar tu!" "Dengan pam tangan ni. 8. 7. fikir Encik Ridwan ***keras***.buak keluar dari hidung dan mulutnya. 9." Konduktor bas itu merungut. prb Mn hendaklah diberikan segala perintah dengan bijaksana (dengan lemah lembut kepada yang menurutdan dengan memaksa kepada yang melawan). 3. "Hai celaka hantu Pego nyatakan dirimu agar kita dapat berlawan. prb perkataan orang yang bijaksana baik dengan lemah lembut atau dengan kasar tidak dapat disangkal (dianjak-anjak) kebenarannya. satu jam lagi pun tayar bas ni takkan ***keras***. Tegang dan rapuh Tiba-tiba sebiji buah getah masak pecah dan kulitnya yang ***keras*** itu melantun mengenai kepalanya. Kata-kata yang kasar dan perasaan marah Maka bertambahlah murka Datuk Merpati. 6.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 19 orang atasan. Keinginan yang tidak dapat ditolak Pun begitu. kemahuannya cukup ***keras***. dan dengan suara ***keras*** beliau berkata. 19 .

" Ayah bersuara ***keras*** sedikit. Membara dan berkobar-kobar Semangat Fikri kembali ***keras***. 14. 12. Ligat berputar Fikirannya bekerja ***keras***. Menunjukkan perasaan yang tidak suka. Semangatnya ***keras*** seperti yang menjadi syarat untuk hidup bersama Tamin. 17.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 20 10. Memberi amaran dan larangan "Lid. 16. Pandangan sinis Aku takut nanti dia pembawa aids. menjeling isterinya dengan tajam dan penuh kebencian serta dendam. 15. 19. Panas terik Matahari masih ***keras*** di ubun-ubun. Degil 'Hatinya terlalu ***keras'***. 11. 20 . mereka akan mendengus ***keras***." Rasyidah menjeling ***keras*** kepada Kamarul. tetapi matanya tetap juga ***keras*** dan dia menjatuhkan badannya ke anjung itu dengan penuh tanda tanya 13. Bantahan Kereta Cikgu Jamal menghala ke rumah Encik Ahmad. jangan kacau Pak Cik Pang. Kering dengan sendiri Bajunya sudah ***keras*** diserapi darah beku itu. benci Kalau selisih di jalan. 18. Tidak mengantuk Biarpun malam semakin larut. 20. pegawai kayu balak yang menentang ***keras*** pemindahan penduduk di pinggir sungai ke kawasan yang telah disediakan oleh pihak pemerintah. Simpulan bahasa "Kamu pulang paku buah ***keras*** ke Haslinda?" tanya Murugan.

30. 25. 29. Bertalu-talu dan dengan kuat Pintu bilik terus diketuk ***keras***. 21 . Rajin Ia bekerja begitu ***keras***. Tidak berbudi bahasa Seseorang yang tidak baik budi pekertinya. Tidak berasas dan boleh menimbulkan marah Tambahan pula mereka menyebarkan tuduhan yang ***keras*** bahawa kejatuhan bandar Rome adalah disebabkan perbuatan orang Kristian yang telah mengetepikan dan tidak menyembah dewadewa $$27 purba yang dianggap telah sekian lama menjaga kesejahteraan bandar tersebut. kerana aktiviti "***keras***" yang telah dilakukan. dan begitu lama. Kasar dan menghasilkan bunyi Buku Rampaian Agama Islam ditutup dengan ***keras***. 28. 27. di balik kotak itu. 26. 24. Lasak dan aktif Mengendurkan (relaxing) otot-otot yang tegang. Bau kuat sehingga menusuk ke hidung Dan bau ikan kering yang banyak dijemur oleh nelayan-nelayan di keliling pelantar itu juga semakin ***keras***. dan yang dimintanya tidak lebih daripada diperkenankannya untuk tidak mengerjakan apa-apa. kasar nilai bahasanya. Terbujur kaku Ya Allah di balik tu. seketul tubuh yang sudah ***keras*** hitam legam. 23. satu-satunya keinginan adalah beristirahat.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 21 21. begitu teratur. ketika ia berhenti. Perbuatan mendengus Dia menarik nafas dan meluahnya dengan ***keras***. ***keras*** tutur katanya dan sering mengeluarkan ucap bicara yang keji adalah membayangkan sifat buruk peribadi seseorang. 22. Berusaha Umi memang pulun mengulangkaji dan selalu berkerja ***keras*** untuk mencapai kehendaknya.

Kolokasi 5. adakah pengajaran bahasa Melayu memerlukan bantuan teknologi komputer? 2. Apakah kekuatan dan kelemahan penggunaan korpus dalam pengajaran bahasa Melayu? 3. Rempah ratus Permainan untuk orang dewasa termasuklah permainan wau. 32. congkak. gasing. sepak raga. Korpus Berkomputer 3. Bagaimanakah anda dapat menggalakkan murid anda menggunakan komputer dan internet untuk mendapatkan bahan pembelajaran? 22 . namun terdapat potensi yang besar untuk menjadikan korpus berkomputer sebagai bahan bantu mengajar yang popular. Pangkalan Data PENILAIAN KENDIRI 1. Penggunaan korpus berkomputer dalam proses P&P bukan sahaja memudahkan tugas guru malahan dapat memupuk minat para murid supaya mendekati bidang teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin dominan dalam dunia pekerjaan dan kehidupan seharian. RUMUSAN Walaupun kajian tentang penggunaan korpus berkomputer dalam P&P bahasa Melayu belum dilakukan di Malaysia. Pada pandangan anda. Penjanaan Data 6. laga buah ***keras***. Konkordans 4. baginya seperti ***keras*** kerak nasi. menyabung ayam. Korpus 2. malah hancur lumat. berlaga kerbau dan lain-lain. KATA KUNCI 1. Diharapkan penggunaan korpus berkomputer dalam proses P&P akan menarik minat murid mempelajari mata pelajaran bahasa Melayu dan seterusnya mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Perumpamaan ***Keras*** perempuan. bukan sahaja akan menjadi lembut. apabila teren air. pintar dan bersistematik.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 22 31.

Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. (2009). Bentong: PTS Profesional. Tatabahasa Dewan. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Haji Karim et al. (2009). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Asmah Haji Omar. (2007). Morfologi. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). 23 . Sulaiman Masri.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 23 RUJUKAN Abdullah Hassan.

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 24 Lampiran 1 Rajah 1: Korpus DBP Lampiran 2 Rajah 2: Perisian Concordance 24 .

25 .Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 25 Lampiran 3 Contoh Sebahagian Petikan Janaan Komputer Vaksin Mencevax Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. "Hospital dan klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haji bagi pengambilan vaksin itu kerana kita membuat keputusan memberinya secara percuma. Datuk Chua Jui Meng. berkata pihaknya yakin jumlah vaksin yang ada mencukupi untuk menampung keperluan bakal haji yang diwajibkan mengambilnya sebelum memasuki Arab Saudi. " katanya. "Saya sudah menyemak dengan pembekal yang berkaitan dan dimaklumkan Malaysia mempunyai bekalan yang mencukupi terhadap keperluan vaksin berkenaan." katanya. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. di sini. bulan depan. malam tadi.000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat**menunaikan** haji di Makkah. Beliau memberitahu pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturunan Chua Chiyang yang bernilai kira-kira RM1 juta di Jalan Haji Jaip. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Kesihatan.

berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Menceva BHLR27 266 jenama yang tidak langsung **menggunakan** sumber babi iaitu Mencevax BHLR27 Lampiran 5 Contoh Imbuhan meN…kan dalam Korpus Berkomputer 8507 s sebarang bentuk kegiatan melalaikan. Datuk Dr Ismail Ibrahim. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh du BHLR27 260 suki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. Golongan berpen BHLR44 8209 enganjurnya. vaksin ACYW 135 jenama Monumune yang diimport dari Amerika Syarikat adalah haram digunakan umat Islam kerana ia mengandungi asik amino dari lembu.Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110. walaupun mereka tidak men BHLR37 26 .Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 26 Jumaat lalu. Pengerusi majlis itu. bulan depa BHLR27 258 ak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital a BHLR27 259 di.000 vaksin jenam BHLR27 257 negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah. "Saya s BHLR27 261 pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturun BHLR27 262 klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haj BHLR27 263 ah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal BHLR27 264 oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Mencevax itu dibuat selepas mengambil kira maklumat Bahagian Kawalan penyakit dan Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan. diharuskan penggunaannya oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. lemak dan jantung lembu. Bagaimanapun. berjaya melangsungkan tiga acara deklamasi puis BHLR66 4975 -anak mereka sudah berjaya melanjutkan pelajaran dalam pelbagai b BHLR47 3733 u. majlis muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal meningitis (ACYW 135) jenama Mencevax dari Belgium. Islam Online hari ini melaporkan. Lampiran 4 Imbuhan meN…kan dalam Petikan Vaksin Mencevax 256 in . Ini kera BHLR27 265 brahim. Banyak ayat al-Quran dan BHLR68 7382 enukarkan namanya agar ia melambangkan agensi perjalanan yang be BHLR61 7049 rian republik itu yang melambat-lambatkan penyelesaian kebuntuan BHLR59 8188 nah Darus Peserta kursus melambungkan topi masing-masing ke uda BHLR66 5805 n Laden selama 76 hari. babi dan itik. DBP.700 serangan udara menga BHLR52 4486 gugut peminjam yang gagal melangsaikan hutang. AS melancarkan 4. Ini kerana vaksin jenama berkenaan didapati tidak mengandungi sebarang lemak babi dan bahan sumber haiwan kecuali laktosa daripada susu.

.. Tabiat membandingkan takwim hijri dengan takwi BHLR47 4033 hthaleneacetate).kan 2475 rumah.30 pagi dalam keadaan mencurigakan dan mengarahkan pemandu l BHLR28 3787 indakan agresif yang boleh mencetuskan suasana tidak seimbang. Beliau menggalurkan keterlibatan Ismail dalam BHLR49 7139 ang penuh pengajaran tadi menggambarkan ajaran Islam begitu menye BHLR60 2489 jukan bangsa tetapi bukan menggantikan bahasa sendiri sebagai ba BHLR24 8569 puisi pilihannya ternyata menghiburkan. se BHLR38 2688 K sahaja Allah swt selesai menciptakan Adam daripada tanah.kan 3287 a krisis dalaman MTUC yang membabitkan Zainal..kan 8555 ku penganjur utama majlis menggabungkan silat dan puisi untuk tig BHLR69 4108 eka mempunyai sebab untuk menggagalkan aspirasi kebangsaan.kan 6066 berdua sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayang memelihara da BHLR53 2821 m 4.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 27 Lampiran 6 a) Bentuk atau varian imbuhan meN....... Dia berhajat untuk mengahwinkan anak gadis itu dengan ana BHLR62 27 .kan Me. Pengkaji membahagikan tamadun kepada dua penger BHLR61 1063 biologi Amerika dan Kanada membahaskan cadangan mengadakan uji ka BHLR10 5078 gori ahli falak.. Lebih membanggakan ialah Dr Mohd Zobir juga BHLR41 Men. Mereka melontarkan idea semahu-mahunya tanpa BHLR54 3033 ukan suatu perbuatan iaitu meluluskan ujian penerimaan talian pe BHLR30 5596 an ke atas Iraq bukan saja melumpuhkan ekonomi Baghdad malah menc BHLR50 Mem. Di BHLR41 5287 uk Dr Abdul Latif.. lalu BHLR26 4198 ya berfikiran positif dan mendaftarkan anak mereka supaya mereka BHLR42 8348 ? Ada juga peniaga yang mendagangkan barangan yang tidak sama BHLR67 Meng. Begitu juga dengan perse BHLR69 Menge.kan 7384 fail meja tahun depan bagi melicinkan urusan pentadbiran kerajaa BHLR62 8231 hairan dalam hatiku sebab melihatkan hal adat orang-orang kita BHLR67 2153 sih mempunyai ruang untuk melonggarkan lagi dasar kewangannya ji BHLR20 6181 nilai estetikanya. Saya tak mahu memb BHLR33 3500 Andi Samsam Nganro ketika membacakan keputusan itu hari ini. BHLR35 7300 pada tahap maju..

Minda kita a BHLR49 4802 n. "DBP turut berusaha mengetengahkan bakat dan potensi cendek BHLR34 2017 tengah hari. t → n.. Masalah isu harga air memaparkan dengan begitu jelas isi ha BHLR65 2307 FMG yang bertanggungjawab memasarkan rangkaian telefon bimbit S BHLR22 5666 kukan secara intensif bagi memastikan 20 tadika lain turut mener BHLR51 6600 n.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 28 2435 -Bangsa bersatu (PBB) yang mengaitkan Barisan Nasional (BN) deng BHLR24 3401 a. perpadu BHLR42 4892 akan puasa selepas Ramadan menandakan diterimanya puasa Ramadan. ceti atau wakilnya akan menampalkan salinan kad pengenalan pem BHLR45 4345 n Muzika Uda dan Dara yang menampilkan Ahmad Yatim sebagai Uda. BHLR46 6991 ah bersabda: Sesiapa yang menanggalkan tangan dari bai'ah untuk BHLR59 1512 utup kelemahannya apabila menangguhkan pelaksanaan Enakmen Kesal BHLR14 3109 pembuatan Malaysia supaya menawarkan biasiswa kepada pelajar as BHLR31 8246 nikah. k → ng dan s → ny. tetapi lebih bertujuan menanamkan sifat patriotisme.. pasukan Indonesia gagal mematahkan hujah berhubung isu berken BHLR56 6773 t-turutan tetapi ini tidak memenatkan Perdana Menteri atau menje BHLR57 6330 perangkap keagamaan' yang memenjarakan sebahagian besar umat (Mu BHLR55 4344 Kebudayaan Kebangsaan bagi mementaskan Muzika Uda dan Dara yang m BHLR43 7546 uskan secara berkesan dan mementingkan alam sekitar boleh menimb BHLR62 3688 ng untuk disoal siasat dan memerlukan Baghdad menyediakan kemuda BHLR37 t→n 2223 ng. m BHLR43 4228 ng. baginda mengampunkan dan membebaskan golongan BHLR58 Meny. untuk mewujudkan atau menyalakan api itu. kita haruslah menambahkan ilmu di dada. 7135 i khalifah Allah yang akan memantulkan nilai kebaikan dan kebajik BHLR60 8032 a. Lalang biak merata menarikan mimpi liarku kerbau balar BHLR67 k → ng 28 . berkata keputusan yang menamatkan pertikaian Jakarta-Kuala L BHLR21 5350 m diri kita.kan 8585 kita tidak perlu kesal dan menyalahkan sesiapa berkenaan setiap k BHLR69 6170 yu'. Jadi maksud met BHLR54 4144 g berpejabat di Arab Saudi menyalurkan bantuan kewangan kepada al BHLR41 3083 Sebelum ini mereka mahu menyisihkan Rusli Tambi daripada mendu BHLR31 6580 barang bantahan atau tidak menyuarakan bangkangan negara itu kepa BHLR56 415 Abas dan Balasandran juga menyarankan supaya guru yang berkelulu BHLR62 b) p→m Hukum p → m. "Saya boleh mengesahkan tidak bersama dia (Tuan Mo BHLR19 5444 ivasi bagi setiap individu mengamalkan tanggungjawab masing-masin BHLR49 6866 kaan kota Makkah.

000 pelajar sekolah ag BHLR64 29 . 3 Disember lalu. 2002 menjadi tahun yang mengecewakan bagi pasaran ekuiti meski BHLR28 3903 ah yang dilaksanakan ialah mengecilkan kumpulan daripada kira.ki BHLR39 4204 Jabatan Imigresen turut mengecualikan bayaran ke atas perkhidma BHLR42 5974 uk memecahbelahkan selain mengelirukan rakyat padahal khutbah se BHLR53 7627 idikan Guru (BPG) selesai mengelolakan empat kursus asas untuk m BHLR63 2151 15 hari itu. polis trafik mengeluarkan 110.Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer | 29 4893 ya. Pe BHLR54 4417 isabitkan bersalah apabila menyerahkan zakat fitrah diri atau ora BHLR43 7911 ri. untuk menyerapkan 126. Ibn Sina mengembangkan ilmu psikologi dalam peru BHLR53 s → ny 8585 kita tidak perlu kesal dan menyalahkan sesiapa berkenaan setiap k BHLR69 4960 an tempatan tidak berminat menyalurkan pinjaman kepada peniaga wa BHLR46 5290 dunia Melayu. IMF sebelum ini menyarankan supaya Malaysia mempunyai BHLR31 6150 au banyak hujan yang boleh menyebabkan baja dilarikan hujan.704 saman dengan kesa BHLR20 2424 pasaran berharap aktiviti mengemaskan akaun akan berterusan sehi BHLR24 5414 at pujian kerana ia mampu mengembalikan keamanan di wilayah yang BHLR49 5925 ntuk mengubat. Sebahagian orang bijak mengatakan: "Pahala amal kebaikan ada BHLR46 2858 . Malah beliau menyamakan konsep dunia Melayu dalam BHLR49 1886 rung membunuh diri dengan menyambungkan paip getah dari ekzos ke BHLR17 6979 o Abdullah Tuanku Bainun menyampaikan anugerah Ijazah Kehormat BHLR59 8189 baru-baru ini. Fauziah menyandarkan pengalaman kerjayanya dal BHLR66 3050 ukainya.

dan 3. 2.1 Sila berbincang dengan rakan. sebutan dan bacaan.0 PENGENALAN Bidang ini diperkenalkan dengan tujuan melihat cara proses pemerolehan bahasa kanak-kanak berlaku. menghuraikan teori-teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. 2. anda diharapkan dapat: 1. Kegagalan guru memberikan perhatian yang serius terhadap pemerolehan bahasa kanak-kanak mungkin akan menyebabkan kanak-kanak menghadapi masalah buta huruf. Menurut Aitchison (1978). iaitu yang berkaitan dengan jiwa manusia (akal budi) dan perilaku atau tingkah laku manusia. pertuturan dan menulis. Pada peringkat sekolah rendah. iaitu antara psikologi dan linguistik. memahami. 2. “psikolinguistik boleh ditakrifkan sebagai kajian tenta ng bahasa dan akal budi. Linguistik pula ialah bidang yang mengkaji bahasa secara saintifik. menjelaskan definisi psikolinguistik. terutamanya pada peringkat awal kanak-kanak dan sekolah rendah. menerangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertama.” AKTIVITI 2. .1 Definisi Psikolinguistik Psikolinguistik merupakan bidang antara disiplin. Ini kerana pada tahap inilah kanakkanak mula mempelajari kemahiran bahasa seperti ejaan. menghasilkan dan menyimpan unsur-unsur kebahasaan. Ilmu ini menyelidik apa-apa yang berlaku dalam akal budi manusia apabila seseorang memperoleh.Psikolinguistik| 1 UNIT 2 PSIKOLINGUISTIK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Psikologi adalah satu bidang ilmu yang menumpukan pengkajian kepada dua perkara utama. pemerolehan bahasa kanak-kanak perlu diberi perhatian yang serius.

dan diikuti oleh kajian Preyer pada tahun 1882. iaitu dimulakan oleh Tiedmann. Teori Pelaziman terbahagi kepada dua jenis utama. tingkah laku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran. Teori ini menekankan pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkah laku.2 Pemerolehan Bahasa Pertama Kajian saintifik dalam bidang pemerolehan bahasa telah dimulakan sejak kurun ke-16.Psikolinguistik| 2 1. Teori Behaviorisme Dalam ilmu psikolinguistik. 1. Teori Pelaziman Klasik Ivan Petrovich Pavlov Teori ini dipelopori oleh Ivan Petrovich Pavlov (1849 – 1936) iaitu seorang sarjana Rusia. 2. Dalam bentuk pendekatan behavioral. Kepentingan psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Charles Darwin pengasas teori evolusi turut menjalankan kajian dalam bidang pemerolehan bahasa iaitu pada tahun 1877. Teori ini menekankan sifat behavior atau tabiat semula jadi. Terdapat dua teori utama di barat yang menjelaskan cara kanak-kanak memperoleh bahasa pertama. 2. Takrifan psikolinguistik yang mengaitkan psikologi sebagai satu disiplin dan linguistik sebagai satu disiplin yang lain. terdapat satu teori khusus iaitu dikenali sebagai Teori Pelaziman. seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1787. iaitu Pelaziman Klasik (oleh Pavlov dan Watson) dan Pelaziman Operan (oleh Thorndike dan Skinner). terutama berkaitan dengan konsep pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Kedua-dua teori tersebut ialah pertamanya teori Behaviorisme (Perlakuan) dan keduanya teori Mentalisme (Kognitif). Pembelajaran memerlukan penyusunan rangsangan .

Psikolinguistik| 3 (stimulus) dalam persekitaran supaya pelajar dapat memberikan respons dan diberikan pengukuhan atau peneguhan. Loceng dibunyikan. Anjing memberikan respons dengan mengeluarkan air liur. Kajian ini membuktikan bahawa Tindak Balas akan terhasil akibat Rangsangan. Pavlov telah memilih seekor anjing untuk melaksanakan kajian beliau. makanan akan diberikan. Loceng dibunyikan dan makanan diberikan kepada anjing. . 3. (lihat rajah di bawah) 2. Anjing terangsang bahawa setiap kali loceng dibunyikan. Bagi mengkaji tabiat manusia. Bagaimana kajian ini dilaksanakan? 1. Loceng dibunyikan tanpa makanan. 4. Anjing memberikan respons iaitu mengeluarkan air liur setiap kali diberikan makan. Anjing memberikan respons dengan mengeluarkan air liur. Anjing tersebut dikurung di dalam satu kandang khas dengan kelengkapan loceng. Lihat rajah di bawah untuk menggambarkan suasana kajian tersebut. tetapi anjing tidak memberi sebarang respon (tidak mengeluarkan air liur).

Generalisasi Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama. Penghapusan Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. Kamal tidak akan menjadi risau jika mengambil ujian Geografi atau ujian Sejarah. 2. Kamal menjadi risau setiap kali ujian Matematik akan diadakan. tetapi tidak pada bunyi selain loceng. lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur. Contohnya. kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut amat berbeza berbanding mata pelajaran Sains. . Dalam kajian Pavlov. didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja. Dalam kajian terhadap anjing. Diskriminasi Dikriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak bagi rangsangan yang lain. Oleh itu kerisauan dalam satu mata pelajaran (Matematik) telah digeneralisasikan kepada satu mata pelajaran (Fizik). bunyi loceng tidak disertakan rangsangan tak terlazim (daging). kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut mempunyai perkaitan antara satu sama lain.Psikolinguistik| 4 Konsep Penting Teori Pelaziman Klasik 1. Kamal juga menjadi risau setiap kali ujian Fizik akan diadakan. Tindak balas akhir akan terhapus dan prinsip ini dikenali sebagai penghapusan. Dalam kes Kamal. Dalam hal ini. 3.

Thorndike (1874 – 1949) . Thorndike . Teori ini dipelopori oleh Thorndike (1874 – 1949) dan Skinner (1904 – 1990).Psikolinguistik| 5 Rumusan: Teori Pelaziman Operan Teori Pelaziman Operan adalah penerusan daripada Teori Pelaziman Klasik.

(Rangsangan dan Gerak balas) Teori R-G menjadi asas tiga hukum Thorndike iaitu : 1) Hukum Kesediaan (HK) 2) Hukum Latihan dan (HL) 3) Hukum Kesan (HK) Beliau menggunakan seekor kucing sebagai bahan kajian beliau. . ganjaran dan denda amat penting dalam proses pembelajaran. Kucing melakukan beberapa percubaan untuk keluar dari sangkar – Kaedah cuba jaya.Psikolinguistik| 6 Thorndike berpendapat bahawa: • • • • • • Manusia belajar menggunakan kaedah cuba dan ralat. Pembelajaran manusia berlaku mengikut hubungan antara rangsangan dan gerak balas. Beliau mengemukakan teori perikatan dikenali sebagai Teori R-G. Bagaimana kajian ini dilaksanakan?    Kucing diletakkan di dalam sangkar dan makanan diletakkan di luar sangkar. sangkar itu terbuka. Ganjaran dan denda dua faktor penting bantu pembelajaran manusia. Motivasi. Pelbagai reaksi : apabila terpijak selak pintu. Perhatikan grafik di bawah.

dan mengasaskan sekolah sendiri tentang penyelidikan uji kaji psikologi-analisis uji kaji dan tingkah laku. Analisis tingkah laku manusia yang berakhir dengan Perlakuan Lisan. ahli falsafah sosial dan penyair. Beliau merupakan behavioris Amerika. inovasi falsafah sains yang dikenali sebagai radikal behaviorisme. Skinner mencipta teori Pelaziman Operan. Nama penuh belia ialah Burrhus Frederic Skinner (20 Mac 1904 – 18 Ogos 1990). kognitif sebelum boleh belajar. Prinsip Pelaziman Operan (Thorndike)  Prinsip Kesediaan Kesediaan dari segi psikomotor. penulis. Beliau ialah seorang Profesor Psikologi di Universiti Harvard dari 1958 sehingga persaraan beliau pada tahun 1974. Prinsip Latihan Latihan yang diulang-ulang untuk tingkatkan kemahiran. yang baru-baru ini telah menyaksikan pengaruh yang besar dalam bidang psikologi dan pendidikan. . efektif. pencipta. Prinsip Kesan Kesan yang menyeronokkan meningkatkan pertalian antara ransangan dan gerak balas.Psikolinguistik| 7  Kucing tersebut akan melakukan kaedah cuba jaya sekiranya dikurung semula ke dalam sangkar itu.   Skinner (1904 – 1990) Burrhus Frederic Skinner Seorang lagi tokoh terpenting dalam teori Pelaziman Operan ialah Skinner.

berdasarkan kaji selidik 2002. Teori Pelaziman Operan (Skinner) Menurut Skinner (1953) kajiannya menunjukkan pelaziman operan organisma bertindakbalas terhadap persekitaran dalam proses pembelajaran. Pada bulan Jun. . Beliau seorang penulis prolifik yang menerbitkan 21 buku dan 180 artikel. Implikasi penting yang diperoleh melalui kajian ini ialah:  Tingkah laku binatang di dalam kotak boleh dikawal dan gerak balasnya boleh diperhatikan dan direkod. Peneguhan biasanya dapat menambahkan kebarangkalian gerak balas yang akan berlaku. Pelaziman operan meningkatkan kebarangkalian pengulangan sesuatu gerak balas. Bagaimana kajian ini dilaksanakan? Skinner telah menggunakan seekor tikus putih sebagai bahan kajian beliau. Perlakuan harus diperhatikan dalam jangka masa yang panjang dan membentuk perlakuan yang kompleks daripada perlakuan yang mudah. Perhatikan grafik di bawah ini. Skinner telah disenaraikan sebagai ahli psikologi yang paling berpengaruh pada abad ke-20.Psikolinguistik| 8 Beliau mencipta perakam kumulatif untuk mengukur kadar maklum balas sebagai sebahagian daripada kerja-kerja beliau yang sangat berpengaruh.

dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut.Psikolinguistik| 9   Kajian ini membawa beliau kepada penggunaan teori pelaziman operan dalam aktiviti P&P di dalam bilik darjah. Teori pelaziman operan boleh diperkuat dan dihapuskan jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerakbalas itu ditunjukkan. Contoh: Perlakuan Positif Akibat/kesan Tingkah laku Masa Hadapan Murid akan menghasilkan lebih banyak karangan yang bermutu Murid menghasilkan karangan Guru memuji murid yang bermutu  Pengukuhan Negatif Pengukuhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. Konsep ini boleh dilihat melalui kajian Pavlov terhadap anjing atau tikus di dalam sangkar. . sesuatu tabiat boleh dilazimkan menerusi proses latih tubi. maka ganjaran pelbagai bentuk seperti pujian atau hadiah akan diberikan kepada individu tersebut. Teori ini juga menekankan konsep ganjaran iaitu apabila sesuatu organisma/individu berjaya melakukan apa-apa yang diminta (seperti mengeja/mengira). RUMUSAN TEORI BEHAVIOURISME Menurut ahli-ahli teori ini. Contoh: Perlakuan Negatif Akibat/kesan Tingkah laku Masa Hadapan Murid semakin tidak memberi perhatian terhadap P&P guru. Murid tidak memberi perhatian Guru tidak menegur murid terhadap P&P di dalam kelas  Dendaan Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. Prinsip yang terhasil ialah:  Pengukuhan Positif Pengukuhan positif memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan ditunjukkan yang menyebabkan perlakuan diulangi atau diperkuatkan lagi. iaitu memberikan rangsangan-rangsangan tertentu kepada organisma dan mendapatkan gerak balas atau tindak balas tertentu kepada organisma secara berulang-ulangan. Tegasnya.

ayam dan sebagainya. dan ganjaran diberikan di mana sesuai atau perlu. iaitu fonologi. maka kanak-kanak tersebut akan dapat mengenal dan mengingat kesemua huruf tersebut. Proses pemerolehan bahasa pertama memperlihatkan banyak perkara yang menakjubkan. Pengulangan/Latih tubi 4. pemerolehan bahasa kanak-kanak boleh dilakukan dengan cara latih tubi atau diulang-ulang. nasi. sintaksis dan semantik dikuasai dengan pantas oleh kanak-kanak walaupun pengajaran formal pada keseluruhannya tiada. hadiah dan sebagainya.Psikolinguistik| 10 Berdasarkan teori ini. Kemudian guru menggabungkan huruf konsonan dan vokal untuk membentuk pelbagai suku kata. Pendekatan latih tubi banyak dilakukan di peringkat sekolah rendah terutama dalam proses mengeja/membaca dan menulis. Kemudian guru akan mengajar pula membaca frasa (rangkai kata) dan seterusnya ayat. 1. Ganjaran 2. Semua peringkat pengajaran yang dilalui oleh murid adalah menggunakan konsep latih tubi. Peneguhan 5. makan. Bagaimanapun jika proses latih tubi dilakukan. a+yam=ayam. Teori Mentalisme Teori ini telah diperkenalkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1960-an. Rangsangan 2. Misalnya murid-murid sekolah rendah atau awal kanak-kanak. Berlaku apabila murid sudah menguasai P&P atau objektif tercapai. Sistem-sistem bahasa. 3. morfologi. Murid dikehendaki membaca /mengeja suku kata ini dalam kumpulan besar. Murid yang terangsang dengan BBM akan memberi respon (misalnya perhatian sepenuhnya terhadap P&P) Pengulangan P&P boleh dilakukan jika murid belum menguasai P&P tersebut. na+si=nasi dan sebagainya. Misalnya. Selepas murid-murid dilatih tubi membaca suku kata-suku kata yang pelbagai. Ganjaran dalam pelbagai bentuk seperti pujian. kumpulan kecil dan juga individu. sa+ya =saya. tidak dapat mengenali huruf-huruf vokal dan konsonan bahasa Melayu. Kaedah abjad yang dilakukan di sekolah rendah menekankan pada peringkat paling awal murid dikehendaki menghafal kesemua dua puluh enam huruf daripada a hingga z. Aliran teori ini telah memainkan peranan yang besar dalam ilmu linguistik termasuklah aspek pemerolehan bahasa kanak-kanak. ma+kan=makan. Gerak Balas Guru menyediakan BBM untuk menarik perhatian murid. guru akan mencantumkan pula sukukata-sukukata tadi menjadi perkataan mudah seperti saya. Fakta-fakta ini menyebabkan ramai penyelidik bahasa membuat kesimpulan bahawa kanak-kanak telah dilengkapi dengan alat khas semasa .

Skema Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Dengan kata lain. Mereka menegaskan bahawa banyak bahasa memiliki sifat universal. bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan seperti contoh. merasa. maka bayi tadi apabila dewasa akan berbahasa Arab dan tidak boleh atau tidak akan tahu berbahasa Jepun. Contohnya. Oleh itu. tetapi merupakan proses menyesuaikan (adaptasi) pengetahuan bahasa semula jadi yang berada dalam otak dengan sistem-sistem bahasa pertama mereka. sewaktu dilahirkan. kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan. mereka hanya perlu mengadaptasikan rumus dengan apa yang didengar dan dipelajari. Hal ini berlaku kerana dalam otak bayi tadi sudah ada set bahasa sejagat atau universal yang memudahkannya mengadaptasikan bahasa-bahasa lain. alat pemerolehan bahasa membantu kanak-kanak dalam usaha memahami pelbagai konsep yang berada dalam persekitaran mereka. iaitu SKKO (subjek-kata kerja-objek). Teori ini juga menekankan konsep nahu universal iaitu semua manusia tanpa mengira bangsa sudah memiliki set bahasa dalam otak mereka sejak dilahirkan. misalnya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris memiliki sistem nahu yang sama. Teori Kognitif Piaget Sebelum membicarakan tentang teori kognitif Jean Piaget. Perkara yang dilakukan oleh kanak-kanak bukanlah mempelajari sistem-sistem bahasa pertama. seorang bayi berbangsa Jepun jika dipelihara keluarga angkatnya di Arab Saudi. mencapai. kita perlu terlebih dahulu mengetahui beberapa konsep penting yang diutarakan oleh beliau. Sifat keuniversalan ini memperkukuh lagi hujah mereka bahawa semua manusia sudah memiliki rumus bahasa dalam otak sejak dilahirkan. Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan persekitarannya. Menurut teori ini. Mereka percaya bahawa proses penguasaan bahasa pertama tidak daripada kosong tetapi apa-apa yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak hanyalah mengadaptasikan prinsip atau aturan rumus nahu semula jadi (innate grammar) yang telah sedia ada dalam otak mereka dengan ciri-ciri dan sistem linguistik bahasa ibunda mereka.Psikolinguistik| 11 mereka lahir ke dunia. Antara konsep-konsep penting tersebut adalah : 1. memegang. jari ibu. bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap. memandang. Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa ibunda mereka. . Bagi gerakan memegang. proses pemerolehan bahasa adalah mudah dan tidak memerlukan latih tubi sebagaimana yang ditegaskan oleh aliran Behaviorisme. Contohnya. Situasi ini juga membolehkan seseorang kanak-kanak berlainan bahasa dapat menguasai bahasa lain jika mereka berada atau dipelihara sejak kecil dalam situasi bahasa lain. Kanak-kanak dapat menguasai pelbagai rumus nahu bahasa ibunda dengan mudah adalah disebabkan oleh kewujudan alat pemerolehan bahasa semula jadi dalam otak mereka. serta menggerakkan tangan dan kaki.

kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baharu baginya berkenaan "sebiji epal". kanak. Oleh yang demikian. seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal. Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperoleh. kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baharu dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu. Tahap-tahap perkembangan tersebut ialah : Tahap 1: Sensorimotor @ deria motor (dari lahir hingga 2 tahun) Tahap 2: Praoperasi ( 2 hingga 7 tahun) Tahap 3: Operasi Konkrit (7 hingga 11 tahun) Tahap 4: Operasi Formal (11 tahun hingga dewasa) . beliau telah membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap yang mengikut turutan umur. Tanpa pengalaman-pengalaman tersebut. kanak-kanak dianggap tidak mampu mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi. Oleh itu. Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembelajaran. 3.Psikolinguistik| 12 2. Contohnya. Menurut beliau lagi. Keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan sejadi untuk mencipta hubungan tentang apa-apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran. Adaptasi Adaptasi merupakan satu keadaan yang wujud keseimbangan antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran. Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baharu yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. Asimilasi Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperoleh dengan skema yang sedia ada.kanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan sekali gus merasanya. Melaluinya. Akomodasi Merupakan suatu proses tentang struktur kognitif yang mengalami perubahan. Contohnya. Jean Piaget mendapati kemampuan mental manusia muncul pada tahap tertentu dalam proses perkembangan yang dilalui. perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan terdedah kepada pengalaman yang relevan. 4.

Pergerakan sistem sensori mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan. Contohnya. c) Empat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua) Pada tahap ini bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan dan pemerhatian yang lebih. Contohnya. a) Dari lahir hingga satu bulan (refleks) Bayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan. Gerakan ini belum dapat ditentukan perbezaannya. Bayi sudah . Jika mendengar sesuatu bunyi. Bayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuat u barang lalu menggerakkannya. Sebahagian besar daripada gerakan ini dilakukan adalah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan sahaja. penyusunan. Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan pada tahap pertama. pandangan. pengalaman memainkan peranan yang penting untuk pembentukan tingkah laku kanak-kanak. perkembangan mental bayi sudah dapat dikatakan sebagai berada pada tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. bayi akan menggerakkan kepala dan matanya ke arah punca sumber bunyi. d) Lapan hingga dua belas bulan ( reaksi kordinasi) Reaksi koordinasi dikatakan sebagai masa pengukuhan iaitu keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain.Psikolinguistik| 13 TAHAP 1: SENSORIMOTOR (DARI LAHIR . Bayi mula mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu. penyesuaian. dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya. Pada tahap ini. bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran. Gerakan pantulan yang diwujudkan lahir melalui tingkah laku pendengaran. tingkah laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada andaian sebab musabab yang tertentu untuk mewujudkan sesuatu situasi baharu. menyentuh. Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning) (Mussen dan Kagan.2 TAHUN) Pada tahap ini. Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa. b) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular) Peringkat pertama pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular. bayi itu sengaja memasukkan barang mainan ke dalam mulut dengan tujuan untuk mengeta hui atau mengenali barang tersebut. dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi. terdapat enam sub tahap yang dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur yang tertentu. 1974). Dalam perkembangan sensorimotor ini. Kebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pem belajaran. Pada waktu ini. bayi boleh membuat tanggapan tentang objek dalam tangannya. Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat. Pada tahap ini. gerakan tangan (genggaman dan sebagainya). pergerakan mata dan sebagainya. Dengan itu. sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang ganjarannya akan mendapat menyeronokkan atau menyenangkan.

kanak-kanak dapat mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku peniruan yang diperhatikan.Psikolinguistik| 14 mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan berlaku. Contohnya. . bayi juga mengalami proses cuba jaya tetapi dalam keadaan yang mudah. Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol dalam permainan. bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan keseluruhan rangkaian tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru. pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu. Pengamatan merupakan suatu proses iaitu kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat. bayi memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu objek. Contohnya. di tahap ini. Hal ini. rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. Melalui latihan yang diulang-ulang. Namun begitu. Kanak-kanak juga telah mengetahui tentang peranan jantina dan fungsi individu dalam rumahtangga. Contohnya. ingatan dan bayangan. kanak-kanak ini akan mencuba pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian. ia akan berbunyi. dari segi kualiti. pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana. Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitupengamatan. Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asas yang berlaku iaitu:    Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan. keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja. f) Lapan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran awal) Berlakunya kombinasi mental iaitu kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik. Pada ketika ini. penemuan makna baharu melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku secara aktif. TAHAP 2: PRAOPERASI ( 2-7 TAHUN ) Menurut Piaget. perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa. pemikiran kanak-kanak masih lagi pada tahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa. Sementara. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku. Selain itu. ingatan pula ialah satu proses pembinaan. contohnya mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. e) Dua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga) Pada ketika ini. di dunia ini.

Mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek. 'peningkatan perolehan bahasa' dan 'pembentukan identiti diri'. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa jumlah. kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama. Hal ini kerana. Bagi tahap ini. Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik. kanakkanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan. isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya berubah. Mereka faham akan konsep-konsep nombor. Mereka hanya memahami konsepkonsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan. kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi. . Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa. bayangan merupakan satu proses yang menyebabkan sensasi yang statik. selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental. tegang. mereka belum dapat menyusun penerangan yang ada dalam pemikiran. makna hidup dan sebagainya. ketuhanan. Terdapat empat kandungan utama proses kognitif dalam tahap ini iaitu 'egocentrism'. Pada tahap ini. Walau bagaimanapun. Piaget telah bahagikan kepada dua sub tahap iaitu : Tahap Pro-konseptual ( 2-4 tahun ) Tahap Pra-operasi ( 4-7 tahun ) Pada tahap pra-konseptual. ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeza.11 TAHUN) Tahap ketiga Piaget ini dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. 'konsep sebab-akibat'. iaitu pengetahuan bahawa kuantiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan @ keadaan fizikal sesuatu objek. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. tumbuhan dan sebagainya. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain. Kecerdasan pada tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku. berat. Satu lagi kekurangan pada tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan.Psikolinguistik| 15 Manakala. susunan dan padatan. TAHAP 3: OPERASI KONKRIT ( 7 .

2 Bina peta minda untuk memudahkan anda membezakan antara teori-teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. mereka boleh menyelesaikan masalah kompleks dan berbentuk hipotetikal yang melibatkan operasi abstrak. Dari segi pemerolehan bahasa. Jelaskan peranan teori psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. TAHAP 4: OPERASI FORMAL (11 tahun ke atas) Pada tahap ini kanak-kanak berkebolehan untuk memikirkan beberapa pertimbangan bagi satu satu masalah. Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa kanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi terhadap objek lain tetapi tidak boleh beroperasi terhadap operasi atau proses pemikirannya sendiri. 4. Nyatakan teori-teori yang terdapat dalam teori behaviorisme. KATA KUNCI 1. . 2. Justeru. Egocentrism PENILAIAN KENDIRI 1. RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan secara teorinya cara kanak-kanak memperoleh bahasa pertama J mereka. kanak-kanak pada tahap ini sudah boleh menulis frasa-frasa dan juga karangan yang ringkas. Pemerolehan bahasa perlu diberikan penekanan supaya tidak timbul masalah buta huruf apabila murid-murid memasuki alam sekolah menengah. Akomodasi 6. Modifikasi 5. Rumus nahu 3. Nyatakan teori-teori yang terdapat dalam teori mentalis. Mereka berupaya untuk berfikir secara abstrak. Nahu universal 4. 5. Bezakan antara teori behaviorisme dan teori mentalisme. Terangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertama. Maknanya otak kanak-kanak sudah boleh beroperasi hampir sepenuhnya dari segi keupayaan berbahasa. AKTIVITI 2. 3. Akal budi 2.Psikolinguistik| 16 Dengan itu.

Mohd Salleh Lebar. Shah Alam. Amir Awang. (1988). (1986).Teori-teori Pembelajaran: Petaling Jaya: Fajar Bakti. Azlina Abu Bakar@ Mohd. Psikologi Personaliti Individu. Bhd. . Memahami Psikologi. Kuala Lumpur: Thinker Library’s. Petaling Jaya: Fajar Bakti.Psikolinguistik| 17 RUJUKAN Abu Zahari Abu Bakar. (2002). (1992). Karisma Publications Sdn. (1999). Memahami Psikologi Pembelajaran. Fatah Hasan. Ab. Penggunaan Minda Yang optimum Dalam Pembelajaran . Johor Baharu:UTM.

0 PENGENALAN Sebelum kita meneliti sistem ejaan dan sebutan bahasa Melayu. menghuraikan sistem sebutan baku bahasa Melayu. 3. 4. Ejaan Rumi Maxwell (dilaksanakan pada tahun 1882) dan Ejaan Rumi Swettenham (1881). 2. Sistem transliterasi huruf Jawi kepada huruf Rumi menurut kaedah bahasa Inggeris yang diiktiraf sebagai sistem ejaan Rumi bagi kegunaan rasmi dalam urusan kerajaan Malaya pada masa itu antaranya termasuklah Ejaan Rumi Negeri-negeri Selat (dilaksanakan pada tahun 1878). Sistem ejaan Rumi diguna pakai sehingga ke hari ini. Bahasa Melayu telah mengguna pakai beberapa sistem ejaan misalnya sistem ejaan Kuno dan Pallava (pengaruh India). menjelaskan sistem ejaan bahasa Melayu. . dan tulisan Rumi (pengaruh Eropah). Sistem Ejaan Rumi mula diperkenalkan oleh pihak Inggeris yang menyusun aturan ejaan Rumi berdasarkan kaedah transliterasi daripada ejaan Jawi pada pertengahan abad ke-19. tulisan Jawi (pengaruh Arab). membezakan jenis bunyi vokal. konsonan dan diftong.Sistem Ejaan dan Sebutan |1 UNIT 3 SISTEM EJAAN DAN SEBUTAN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. anda diharapkan dapat: 1. dan mengaplikasikan sebutan baku dalam urusan rasmi. wajar kita meneliti terlebih dahulu sejarah ringkas sistem ejaan bahasa Melayu. 3.

Nazir Sekolah-sekolah pada masa itu. Aturan ejaan bagi Tulisan Jawi yang digunakan dalam bahasa Melayu sekarang ialah Sistem Ejaan Jawi Yang Disempurnakan yang disahkan penggunaannya bermula pada tahun 1996. 3. dan tulisan Rumi berasaskan huruf Roman a-b-c.Sistem Ejaan dan Sebutan |2 Tulisan Pallava Tulisan Jawi Pada tahun 1902. Tulisan Rumi yang digunakan dalam bahasa Melayu masa kini ialah Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) yang dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972. Sistem ejaan yang dikenal sebagai "Ejaan Wilkinson" itu dirumuskan dengan nama Romanised Malay Spelling dan diterbitkan pada bulan Oktober 1904 dalam bentuk sebuah laporan.J.1 Sistem Ejaan Bahasa Melayu Pada masa kini. perancangan ejaan yang pertama di Tanah Melayu dimulakan apabila kerajaan Negeri-negeri Melayu Bersekutu mengambil inisiatif menubuhkan sebuah jawatankuasa ejaan yang diketuai oleh R. Sistem ini merupakan aturan ejaan Rumi bersama bagi bahasa Melayu di . Tulisan Jawi berasaskan huruf Arab alif-ba-ta. bahasa Melayu mengguna pakai dua jenis tulisan iaitu tulisan Rumi dan Tulisan Jawi. Ejaan Wilkinson digunakan di semua sekolah umum. Wilkinson.

Rajah: Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai badan bertanggungjawab dalam hal-ehwal Bahasa Melayu di Malaysia. Dokumen yang menjadi rujukan rasmi tentang Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) termasuklah penerbitan-penerbitan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka anataranya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia (1975. Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu (1996). Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu (1996). iaitu sistem yang berasaskan aturan ejaan yang dirumuskan oleh Jawatankuasa Ejaan (Rumi) Bersama pada tahun 1967.1. Jilid I (A-K) dan Jilid II (L-Z) (2001). edisi kedua 1988). edisi semakan 1991).Sistem Ejaan dan Sebutan |3 Malaysia dan bahasa Indonesia.1 Bunyi dan Huruf Terdapat tiga kategori bunyi bahasa Melayu iaitu: (i) Huruf vokal: a. edisi kedua 1987. Pedoman Ejaan Jawi Bahasa Melayu (1996) dan Daftar Kata Bahasa Melayu. 3. Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu (1994). Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (1981. edisi ketiga 1993). Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan (1986. Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (1975. e. i. u . edisi kedua 1987). o.

i. Dalam bahasa Melayu. Huruf a e i o u Fonem [a] [ə] [e] [i] [o] [u] di depan api emak enak ikan oleh usah di tengah tadi petang becak simbah kota cuba di belakang kata imperialisme tauge pagi pidato paku (ii) Huruf Diftong  Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran.Sistem Ejaan dan Sebutan |4 (ii) (iii) (i) Huruf diftong: ai. e. u seperti dalam rajah di bawah. au. Huruf ai au oi di depan aising aurat auditorium oidium di tengah ghairah trailer saudara boikot di belakang pandai harimau amboi Bunyi /ai/ /au/ /oi/ . terdapat tiga jenis huruf diftong yang dieja dengan gabungan huruf vokal iaitu ai. dan oi. Huruf-huruf yang melambangkan fonem-fonem tersebut ialah a. o. oi Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal Huruf Vokal  Dalam bahasa Melayu terdapat enam fonem atau bunyi vokal standard. au.

Sistem Ejaan dan Sebutan |5 (iii) Huruf Konsonan  Dalam bahasa Melayu ada 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf. seperti rajah di bawah: Huruf b c d f g gh h j k kh l m n ng ny p di depan bahasa cakap dua fakir guna ghaib hari jalan kami khusus lekas maka nama ngilu nyata pasang di tengah sebut kaca ada tafsir tiga maghrib saham manja paksa akhir alas kami anak angin hanya apa di belakang adab Mac abad maaf beg mubaligh tuah kolej katak tarikh kesal diam daun pening siap Bunyi /b/ /c/ /d/ /f/ /g/ /ğ/ /h/ /j/ /k/ /x/ /l/ /m/ /n/ /ŋ/ /ń/ /p/ .

K = huruf konsonan). V = huruf vokal.  Bahasa Melayu mempunyai empat jenis pola umum suku kata: .1. bagaimanakah cara membunyikan kata pinjaman bahasa Inggeris seperti bank. (Pada contoh berikut. Huruf vokal itu dapat didahului atau diikuti oleh huruf konsonan.Sistem Ejaan dan Sebutan |6 /q/ /r/ /s/ /ś/ /t/ /v/ /w/ /y/ /z/ (i) (ii) q r s sy t v w y z x Quran raih sampai syarat tali vitamin wanita yang zaman xenon wuquf bara asli isytihar mata universiti hawa payung lazat - buraq putar lemas Quraisy rapat lafaz - AKTIVITI 3.2 Struktur Suku Kata Setiap suku kata bahasa Melayu ditandai oleh sebuah huruf vokal.1 Pada pendapat anda. universiti. teknologi dan sebagainya? 3.

hi-lang. to-lak. Jika di tengah kata ada dua huruf vokal yang berurutan. ma-in. i-bu pin-tu. su-lit. blok.Sistem Ejaan dan Sebutan |7 i. swas-ta. pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua-dua vokal itu. a-syik. sa-at. ii. stan-dard eks teks. ii. trak-tor. in-struk-tur. e-kor. kri-tik. Ap-ril d. Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan. vi. som-bong. bahasa Melayu memiliki pola suku kata yang berikut: KKV KKVK VKK KVKK KKVKK KKKV KKKVK pra-ja. prak-tis. pemisahan tersebut dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama (termasuk gabungan huruf konsonan) dengan huruf konsonan yang kedua. ba-rang. Misalnya: ma-in. pemisahan tersebut dilakukan sebelum huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan itu. Misalnya: a-nak. om-bak. pe-ker-ti. kon-teks. Misalnya: man-di. iv. di antara dua huruf vokal. am-bu-lans. a-khir. sa-ngat c. skrip Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah sebagai berikut: a. Misalnya: . termasuk gabungan huruf konsonan. in-fra. iii. ka-e-dah. bank kom-pleks stra-te-gi. pemisahan tersebut terdapat di antara keduadua huruf konsonan itu. Jika di tengah kata ada huruf konsonan. ga-tra. bu-ah. skru struk-tur. Jika di tengah kata ada tiga konsonan atau lebih. v. li-ar b. mut-lak. iv  i.  V VK KV KVK a-nak. ke-nyang. be-lum Di samping itu. tem-ba-kau. iii. ga-ul ra-kit. kecuali gabungan huruf konsonan. ba-u er-ti. vii. i-sya-rat. la-wan.

Memantapkan sistem dan struktur dalaman bahasa Melayu. Perancangan pembakuan sebutan bahasa Melayu menjadi salah satu objektif Dewan Bahasa dan Pustaka. ii. ul-tra. Secara khusus.2 Sebutan Baku Bahasa Melayu Sebutan baku ialah sebutan yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi. Matlamat pembakuan sebutan bahasa Melayu adalah untuk menyeragamkan cara penyebutannya. in-fra. mesyuarat. dan laras bahasa. sang-gul. wawancara. Dengan perkataan yang lain prinsip sebutan baku menekankan prinsip “disebut sebagaimana dieja dan dieja sebagaimana disebut”. ang-klung. iii. sistem ejaan. Ketepatan sebutan . i. Secara khusus untuk menyeragamkan cara berbahasa dan bertutur. ikh-las.1 Prinsip umum Dasar sebutan baku bahasa Melayu ialah sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan.Sistem Ejaan dan Sebutan |8 kon-tra. dan mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan penggunaan dialek setempat dalam pengajaran dan pemelajaran di peringkat sekolah. Mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam BM yang digunakan dalam situasi formal.2. ceramah. 3. pidato. pembakuan sebutan bertujuan untuk: i. Antara aktiviti atau kegiatan yang ditakrifkan formal ialah pengajaran dan pembelajaran. isy-tihar. siaran melalui media elektronik dan sebagainya yang disampaikan dalam situasi rasmi. iaitu supaya sistem sebutan menjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapan dan pembakuan tatabahasa. maghrib 3. ucapan. sebagaimana yang termaktub dalam Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959. Meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu baku dalam kalangan semua pengguna BM. kosa kata. iv.

kir gi.tam Tengah sa.wab Mac wu.bar cu.da na.rikh - Kata terbitan dengan awalan meN. sama ada di awal.bar nga. di tengah atau di akhir kata.jud a.nyi i.yang mengandungi kata dasar ekasuku dilafazkan mengikut cara pemecahan suku kata ejaan.fas ju. contohnya: Huruf gh kh ng ny sy Awal ghai. di tengah atau di akhir kata. contohnya: .rat Akhir ba. sama ada terletak di awal.rif beg su. sama ada dalam ejaan Jawi atau Rumi hendaklah dilafazkan dengan jelas mengikut nilai bunyi bahasa Melayu yang dilambangkannya.ka de.sa fa.nyi syah. ii. Semua huruf konsonan dilafazkan dengan nilai bunyinya.khir si.ga ta.nga nya. Contohnya: Konsonan b c d f g h Awal ba.nga su.rib a. Nada suara yang digunakan semasa bercakap hendaklah ditentukan berdasarkan jenis dan bentuk ayat dalam bahasa Melayu serta keperihalan keadaan yang berkenaan.cuk da. sama ada kata dasar atau kata terbitan.sah Kata yang mengandungi gugus konsonan disebut dengan satu nilai bunyi. seperti kata rai dan linguistik. Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata (pola suku kata). Suku kata  Prinsip suku kata sebutan baku ialah semua pola suku kata bahasa Melayu wajib dibunyikan berdasarkan huruf dalam suku kata.sya.atau peN. Terdapat kekecualian cara penyebutan bagi beberapa kata tertentu.Sistem Ejaan dan Sebutan |9     Setiap huruf.hu Akhir ja.sah cu.ligh ta.du Tengah magh.gi hi.rah kha.

ayat perintah.nge. manakala tingkat nada paling tinggi ditandai angka 4. 3. manakala nada 3 pula dianggap sebagai nada tekanan.pos me.cat pe. Ayat Penyata  Ayat penyata ialah ayat yang menceritakan sesuatu hal atau memberitahu tentang sesuatu hal. adakalanya meninggi dan adakalanya merendah. dan 4. 2. ayat tanya.nge.  Contoh intonasi ayat penyata: . Tingkat nada dalam intonasi sesuatu ayat ditandai dengan angka 1.nge.tin pe. Dalam percakapan kita sehari-hari. 3  Intonasi pelbagai jenis ayat Ayat tunggal bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada empat jenis iaitu ayat penyata. 4 Pegawai 2 i tu 2 pengu rus.lap pe. a.  Ayat penyata dikenali juga sebagai Ayat Berita atau Ayat Keterangan. dan ayat seruan.nge. nada suara kita jarang-jarang mendatar.cas Menurut Tatabahasa Dewan (2009).pam me.nge. tetapi sebaliknya berbeza-beza.2 Intonasi Sebutan me. Berikut ialah contoh penandaan intonasi dalam sesuatu ayat berdasarkan Tatabahasa Dewan (2009: 454).S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 10 Ejaan mengepam mengepos mengetin pengecat pengelap pengecas 3. Nada 2 merupakan nada permulaan. intonasi ialah nada suara naik turun yang wujud apabila kita bercakap.2. Tingkat nada yang paling rendah ditandai dengan angka 1.nge. Kesemua jenis ayat ini mempunyai intonasi yang tersendiri.

marah. perkara.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 11 Pegawai 2 4 i tu 2 pengu rus.  Ayat seru dimulai oleh kata seru seperti Oh. Ayat Perintah   Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh. Ayat seru diakhiri dengan tanda seru ( ! ). melarang. binatang dan sebagainya. tempat.  Contoh intonasi: Pegawai 2 4 3 i tu pengurus? 4 c. hairan. Contoh intonasi: 3 Ma suk! 2 d. sakit. Amboi dan sebagainya. Ayat Tanya  Ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. manusia. dan terkejut. atau meminta seseorang melakukan sesuatu. benda. Wah. Ayat Seru  Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut. mempersilakan. hairan dan sebagainya.  Contoh intonasi: 4 4 Wah. 3 b. Cis. cantiknya! 2 .

Vokal 6. 4. u. Diftong . Konsonan 7. Sistem Ejaan Sebutan Sebutan Baku Suku Kata 5. o. 2. Bagaimanakah intonasi ditanda dalam sesuatu ayat? RUMUSAN         Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972. Sebutan baku ialah sebutan yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi. KATA KUNCI 1. Dalam bahasa Melayu terdapat enam fonem atau bunyi vokal standard iaitu a.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 12 SEMAK KENDIRI LATIHAN 3. i.1 i) ii) iii) Apakah matlamat sebutan baku bahasa Melayu? Apakah prinsip asas sebutan baku bahasa Melayu. Matlamat sebutan baku ialah mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam BM yang digunakan dalam situasi formal. e. Dalam bahasa Melayu ada 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf. Intonasi ialah nada suara naik turun yang wujud apabila kita bercakap. Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran. 3. Dasar sebutan baku bahasa Melayu ialah sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan.

Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. Susur galur bahasa Melayu. wajarkah tulisan Jawi diajar di sekolah? Mengapa? 2. Nahu kemas kini. Nik Safiah Haji Karim et al. Berikan pandangan anda. Bhd.S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 13 PENILAIAN KENDIRI 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mengapa sebutan baku wajar diamalkan dalam urusan rasmi? Nyatakan rasionalnya. (2009). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Intonasi dapat mengubah makna. Perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan bahasa Malaysia. Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Asmah Haji Omar. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). (1988). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2009 ). Pada pendapat anda. Asmah Haji Omar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2004). Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. Sulaiman Masri. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. (1998). Tatabahasa Dewan. (1989). RUJUKAN Asmah Haji Omar. Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu. Mohd Ra’in Shaari. (2008). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. .

3. 2. menjelaskan definisi morfologi. anda diharapkan dapat: 1. . membezakan jenis-jenis bentuk kata. Sebahagian bahasa mempunyai sistem yang hampir sama. Dengan kata lain.Morfologi: Pembentukan Kata |1 UNIT 4 MORFOLOGI: PEMBENTUKAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.0 PENGENALAN Tahukah anda bahawa semua bahasa di dunia ini mempunyai sistem yang tersendiri. 4. ada sistem yang umum bagi semua bahasa dan ada pula sistem yang khusus bagi sesuatu bahasa. Sistem yang umum bagi semua bahasa misalnya melibatkan binaan ayat. manakala sebahagian bahasa lagi mempunyai sistem yang berbeza sama sekali. menghuraikan proses pembentukan kata. dan menggunakan perkataan dengan betul dalam lisan dan tulisan. Buku-Buku Tatabahasa Bahasa Melayu 4.

Sebaliknya. Jika anda masih kabur tentang ilmu morfologi.1: Unit Tatabahasa UNIT TATABAHASA AYAT 2 1 SINTAKSIS MORFOLOGI KLAUSA FRASA KATA Dia pergi ke sekolah. .Morfologi: Pembentukan Kata |2 Semua bahasa di dunia mempunyai binaan ayat yang sekurang-kurangnya terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. . seperti dalam binaan frasa bahasa Melayu baju biru atau Rumah Putih. Unsur yang terbesar dalam bahasa adalah ayat. mendefinisikan morfologi sebagai kajian tentang struktur dalaman perkataan. (a) (b) Asmah Hj Omar (1993). Manakala daripada segi binaan frasa. Jensen (1995). menulis. iaitu morfologi dan sintaksis. Hubungan antara kesemua unsur ini dapat dilihat melalui rajah di bawah. dia pergi ke sekolah dia dia pergi ke sekolah pergi ke sekolah 4. Jadual 4. Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu terbahagi kepada dua bidang. Kesemua unit tersebut dinamakan sebagai unit tatabahasa. seperti dalam binaan frasa blue shirt atau White House. ada bahasa yang binaan frasanya menggunakan hukum D-M (unsur yang diterangkan mendahului yang menerangkan). bahasa Inggeris menggunakan hukum M-D (unsur yang menerangkan mendahului yang diterangkan).1 KONSEP MORFOLOGI Pernahkah anda mendengar istilah morfologi? Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan ilmu morfologi? Mungkin ramai di antara kita yang belum memahami konsep ilmu ini. Bidang bidang binaan perkataan adalah bidang morfologi. Ayat pula terbina daripada gabungan klausa dan frasa. John T. manakala binaan ayat adalah bidang sintaksis. Unsur frasa pula boleh dianalisis kepada morfemmorfem. membaca atau untuk menyatakan perasaan kita. menyatakan morfologi sebagai peninjauan linguistik yang menitikberatkan hubungan antara morfem-morfem dan varian morfem. Sistem bahasa Melayu dapat dihuraikan daripada unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa itu. tetapi sedarkah kita bahawa kita sentiasa menggunakan morfologi untuk bertutur. marilah kita meneliti beberapa definisi yang telah diberikan oleh beberapa tokoh bahasa.

bentuk dan golongan kata. (2008). Bentuk kata 3. ia akan memudahkan kita memahami ilmu morfologi dengan lebih mudah lagi. Berikut akan dijelaskan beberapa konsep utama dalam ilmu morfologi iaitu. bentuk dan penggolongan kata. marilah kita meneliti terlebih dahulu beberapa konsep penting yang terdapat dalam ilmu morfologi ini. bentuk dan golongan kata. Struktur kata MORFOLOGI 2. Pengkajian struktur.Morfologi: Pembentukan Kata |3 (c) (d) Kamus Linguistik (1997). (e) Nik Safiah Karim et al. bentuk dan golongan kata adalah seperti berikut: 1. mentakrifkan morfologi sebagai bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. menjelaskan morfologi sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Dengan memahami beberapa konsep penting ini. Abdullah Hassan (2005). Berdasarkan pendapat tokoh-tokoh di atas. menjelaskan morfologi ialah cabang tatabahasa yang mengkaji struktur. Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. ilmu morfologi ialah ilmu yang mengkaji struktur. proses-proses membentuk perkataan dan bentukbentuk perkataan yang dihasilkan. Golongan kata membesar (struktur betul) besarmem (struktur salah) Jalan (bentuk tunggal) Berjalan (bentuk terbitan) Sedih (golongan kata adjektif) Menyedihkan (golongan kata kerja) Rajah 4. (a) Struktur kata Struktur kata ialah susunan bunyi ujaran atau tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna.2: Konsep Morfologi Sebelum kita mempelajari ilmu morfologi dengan lebih mendalam. Perhatikan contoh di bawah: Contoh:pelaksanaan anlaksanape berasaskan (struktur betul) (struktur salah) (struktur betul) .

bersalam cinta. ejaan anlaksanape merupakan struktur yang salah dan tidak bermakna. kata jalan tidak mengalami apa-apa perubahan dan bentuk yang tidak mengalami apa-apa perubahan ini dinamakan sebagai bentuk tunggal. Dalam bahasa Melayu. bentuk jalan-jalan adalah bentuk gandaan iaitu kata dasar digandakan bagi menunjukkan perubahan makna. kata pelaksanaan adalah bunyi ujaran atau ejaan yang berada dalam susunan atau struktur yang betul. (b) Bentuk Kata Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau mengalami proses pengimbuhan. Kata berjalan merupakan bentuk kata yang telah menerima imbuhan iaitu imbuhan ber-. Oleh itu. kata jalan mati adalah gabungan dua kata iaitu jalan dan mati yang membawa satu makna yang baharu.Morfologi: Pembentukan Kata |4 kanasasber (struktur salah) Berdasarkan contoh di atas. Ahmad. Tahukah anda bahawa dalam sesuatu bahasa itu terdapat beribu malahan jutaan kata. (c) Penggolongan kata Penggolongan kata merupakan penjenisan kata berasaskan fungsi tatabahasa. sekolah tulis. Contoh:jalan berjalan jalan-jalan jalan mati (bentuk tunggal) (bentuk terbitan) (bentuk gandaan) (bentuk majmuk) Berdasarkan contoh di atas. marah. Bentuk dua kata yang hadir serentak seperti jalan mati dinamakan sebagai bentuk majmuk. kata adjektif dan kata tugas. menyanyi. penggandaan dan pemajmukan. benci . kata kerja. Manakala. kata yang menerima apa-apa imbuhan dinamakan sebagai bentuk terbitan. Akhir sekali. Semua kata tersebut perlulah dikelompokkan atau digolongkan dalam kategori tertentu. terdapat empat golongan kata iaitu kata nama. Contoh:Kata nama Kata kerja Kata adjektif bumi. Seterusnya.

Morfem boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Seterusnya. perkataan bumi. Pada amnya morfem terikat dalam Bahasa Melayu terdiri daripada imbuhan.Morfologi: Pembentukan Kata |5 Kata tugas di. Contoh:saya kamu kereta rumah Semua kata tersebut boleh berdiri sendiri sebagai satu kata yang mempunyai makna Morfem bebas tidak boleh lagi dipecahkan kepada bentuk yang lebih kecil. . a) MORFEM Apakah yang dimaksudkan dengan morfem? Menurut Asmah Hj. morfem ialah unit nahu yang terkecil yang mempunyai makna dan terletak pada tingkat paling bawah dalam skala tetingkat nahu. kata cinta. akan hadir dan sangat pandai. Ahmad. sangat Berdasarkan contoh di atas. i) Morfem Bebas Morfem bebas ialah morfem yang boleh berdiri dengan sendiri tanpa bantuan morfem lain dan mempunyai makna yang lengkap. marah. sekolah adalah merujuk kepada nama-nama benda dan kesemua kata tersebut digolongkan sebagai kata nama. Unit-Unit Morfologi Terdapat dua unit morfologi iaitu morfem dan kata. morfem bebas makan tidak boleh dipecahkan lagi menjadi ma atau kan. Kedua-dua unit ini saling melengkapi antara satu sama lain dan seterusnya menghasilkan ilmu morfologi yang sempurna. ii) Morfem Terikat Morfem terikat ialah morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri sebagai kata tanpa bantuan morfem lain untuk berfungsi sebagai kata. akan. Omar (1993). kata tersebut digolongkan sebagai kata adjektif. benci adalah kata yang merujuk kepada sifat. bersalam merupakan kata yang merujuk kepada perbuatan dan kesemua perkataan tersebut digolongkan sebagai kata kerja. Berikut akan dijelaskan aspek morfem dan kata. Oleh itu. Misalnya. Perkataan tulis. Akhirnya ialah kata tugas iaitu kata yang berfungsi dalam ayat seperti di sekolah. menyanyi.

.1 Pada pendapat anda. adakah perkataan ‘bukau’ dalam ‘bukit-bukau’ boleh dikategorikan sebagai morfem terikat? Hujahkan. terdapat juga bentuk-bentuk kata penuh yang dikategorikan sebagai morfem terikat. Selain imbuhan sebagai morfem terikat. Contoh:Mayur (tiada makna) Batan (tiada makna) Pinak (tiada makna) Muih (tiada makna) Sayur-mayur (ada makna) Batu-batan (ada makna) Anak-pinak (ada makna) Kuih-muih (ada makna) AKTIVITI 4.Morfologi: Pembentukan Kata |6 Contoh : diterbermenme-kan Semua imbuhan tersebut tidak boleh berdiri sendiri sebagai satu kata yang lengkap {berjalan} --> {ber} ialah morfem terikat dan ia memerlukan {jalan} untuk membentuk kata {berjalan} {jalan} --> ialah morfem bebas dan boleh berdiri sendiri sebagai kata tanpa bantuan morfem lain. Bentuk kata penuh yang dikategorikan sebagai morfem terikat ialah kata yang tidak boleh berdiri sendiri untuk membawa makna yang lengkap.

ber-. Contoh penggunaannya ialah tersepak. lari. manakala kata tertidur juga mempunyai makna yang tersendiri...an.. menarik diminta. ke-... menjalankan dan berkaitan. campurkan Apabila kita menyebut perkataan di atas. Contoh lain seperti dalam jadual di bawah. pelaburan . jalan dan kait merupakan kata dasar yang diapit oleh imbuhan apitan yang menepati sistem fonologi dan kehadiran imbuhan tersebut adalah serentak. per-. ke-.-kan dan ber-.. bersukan memasak...-an. disoal masakan. Contohnya. morfem terikat satuan ini tidak boleh ditulis terpisah daripada kata dasarnya. Marilah kita bersama-sama meneliti ketiga-tiga jenis morfem terikat tersebut. Bagaimanapun. Onn et al.Morfologi: Pembentukan Kata |7 Jenis-Jenis Morfem Terikat Menurut Farid M. Contoh penggunaannya ialah bulatan dan binakan. keselesaan pemalsuan.-kan.-an pe-. Berdasarkan contoh di atas. Contohnya. morfem terikat terbahagi dan morfem terikat kompleks. pelarian.. masukan carikan. dalam penulisan. berhimpun. terdesak berkasut. perkataan sakit. tertidur dan berhimpun tidak boleh ditulis begini: ter tidur/ ter-tidur dan ber kasut/ber-kasut. Contoh perkataan yang menggunakan morfem terikat terbahagi ialah kesakitan.-an kerajaan.. kita tidak menyedari imbuhan awalan dan akhiran itu adalah bergandingan dengan kata dasarnya. Morfem jenis ini terdiri daripada bentuk imbuhan awalan seperti ter-. ii) Morfem Terikat Terbahagi Morfem terikat terbahagi ialah morfem terikat yang strukturnya dipisahkan atau dibahagikan oleh tersisipnya kata dasar di antaranya. memetik dan diajak. men-.dan – kan. Maksudnya di sini ialah kata tidur itu mempunyai makna yang tersendiri. terbermedi-an -kan tertidur. (2000).. Selain bentuk imbuhan awalan. dan di-.. me-. morfem jenis ini juga boleh terdiri daripada imbuhan akhiran seperti an. i) Morfem Terikat Satuan Morfem terikat satuan ialah bentuk morfem terikat yang kukuh dan tidak boleh dipisah-pisahkan bahagiannya. iaitu pada kedudukan sebelum dan selepas kata dasar tersebut. morfem terikat boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu morfem terikat satuan.

dan proses penggandaan (kata ganda). memperhambai Dalam contoh (a) dan (b) morfem terikat di. Contohnya. menjadikan beralaskan....dan per... 4. dipersoalkan diperingati. memperjuangkan memperingati.telah digabungkan pada kedudukan sebelum kata dasarnya dan seterusnya diikuti oleh satu lagi morfem terikat pada kedudukan selepas kata dasar tersebut iaitu –kan dan –i. a) diper-.. berbantalkan Morfem Terikat Kompleks Morfem terikat kompleks merupakan gabungan dua morfem terikat atau lebih.i c) memper-.dan per. kita dapati dua morfem terikat terlibat iaitu mem. diperhambai memperbesarkan.2 PROSES PEMBENTUKAN KATA Pada amnya.. Manakala morfem terikat selepas kata dasar tersebut ialah –kan dan –i. proses pengimbuhan (kata terbitan).. memperbesarkan dan memperingati.3: Pembentukan Kata Bahasa Melayu .. proses pemajmukan (kata majmuk). penggunaan morfem terikat kompleks melibatkan penggabungan morfem terikat yang hanya berlaku pada awalan sahaja atau pada awalan dan akhiran. anda harus ingat bahawa dalam penggunaan perkataan yang terdiri daripada morfem terikat kompleks ini. PEMBENTUKAN KATA Kata Tunggal Kata Terbitan Kata Majmuk Kata Ganda Rajah 4..i diperdengarkan. Sila teliti contoh di bawah ini. Manakala dalam contoh (c) dan (d).kan b) diper-. Justeru..-kan ber-. Dalam bahasa Melayu.yang telah digabungkan pada kedudukan sebelum kata dasar.kan d) memper-.. kesemua morfem terikat yang terlibat (sebelum dan selepas kata dasar) haruslah digunakan serentak.Morfologi: Pembentukan Kata |8 men-.-kan iii) menjelaskan. perkataan bahasa Melayu terhasil melalui empat proses iaitu proses tunggal (kata tunggal).

Morfologi: Pembentukan Kata |9

Berdasarkan rajah di atas, perkataan bahasa Melayu dapat dihasilkan melalui empat proses pembentukan kata. Setiap proses akan menghasilkan kata yang berbeza. Sebahagian besar perkataan bahasa Melayu terhasil melalui proses terbitan iaitu kata dasar menerima imbuhan untuk membezakan makna kata. Menurut Nik Safiah Karim et al. (2009), bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa di dunia yang tergolong ke dalam jenis bahasa aglutinatif atau bahasa yang bersifat derivatif. Jenis bahasa yang sedemikian membentuk kebanyakan perkataannya melalui proses pengimbuhan atau penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan secara rentetan mendatar, iaitu imbuhan digabungkan serentak dengan kata dasar, sama ada mendahului (awalan), menyisip (sisipan) atau mengikuti (akhiran) kata dasar tersebut. Selain menghasilkan perkataan melalui proses pengimbuhan, perkataan bahasa Melayu juga boleh terhasil melalui proses pemajmukan dan penggandaan. Melalui proses pemajmukan, makna-makna baharu kata dapat dihasilkan khususnya bagi menjelaskan sesuatu konsep. Misalnya, dua kata iaitu meja dan makan dapat menghasilkan satu konsep baharu iaitu meja makan. Melalui proses penggandaan pula, makna jamak atau banyak dapat dihasilkan bagi sesuatu perkataan.

AKTIVITI 4.2 Berdasarkan petikan di bawah, sila kenal pasti bentuk-bentuk kata yang digunakan.

MELAKA: Kerajaan menetapkan sasaran untuk meletakkan kedudukan Malaysia sebagai antara 10 negara paling selamat di dunia, mengatasi negara maju lain termasuk Singapura dan Amerika Syarikat (AS) dalam tempoh beberapa tahun akan datang, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Timbalan Perdana Menteri berkata, sasaran itu mampu dicapai menerusi pelbagai usaha dilakukan termasuk Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi mengurangkan kadar jenayah dan peningkatan kawalan keselamatan. “Satu hari dalam tempoh tidak lama lagi, saya percaya kita boleh mempertingkatkan kedudukan Malaysia lebih baik lagi iaitu antara 10 terbaik di dunia,” katanya selepas melancarkan Bulan Pencegahan Jenayah Kebangsaan 2011 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka (MITC)

(Sumber: Berita Harian, 24 Julai 2011)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 10

4.2.1

Bentuk Kata Tunggal

Pada bahagian ini, anda akan mempelajari proses pembentukan kata tunggal bahasa Melayu. Diharap anda akan memahami proses bagaimana kata tunggal bahasa Melayu itu dihasilkan.

Definisi Kata Tunggal Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan pemajmukan. Menurut Tatabahasa Dewan, terdapat sekurang-kurangnya dua jenis kata tunggal, iaitu kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata dan kata tunggal yang mengandungi dua suku kata atau lebih. Jika dilihat dari segi penyukuan kata, perkataan boleh mengandungi satu suku kata atau beberapa suku kata. Sesuatu suku kata boleh terdiri daripada satu vokal (V) sahaja, satu vokal disertai satu konsonan (K), atau satu vokal dengan beberapa konsonan. Konsonan-konsonan itu hadir di hadapan atau di belakang vokal atau serentak dihadapan dan di belakang. Ada konsonan yang boleh hadir secara bergugus (KK). Dalam bahasa Melayu, proses pembentukan kata tunggal boleh dilihat melalui pola vokal dan konsonan dalam sesuatu kata. Pembentukan kata tunggal terhasil melalui gabungan vokal dan konsonan yang akan dijelaskan seperti berikut: (a) Kata Tunggal Satu Suku Kata Berdasarkan penelitian terhadap Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996), jumlah keseluruhan kata tunggal dengan satu suku kata dalam bahasa Melayu sangat terhad, iaitu antara 500-1000 kata sahaja. Kebanyakan perkataan tersebut merupakan kata pinjaman daripada bahasa-bahasa asing, terutamanya bahasa Arab, bahasa Inggeris, dan bahasa Jawa. Pola pembentukan kata tunggal bahasa Melayu dengan satu suku kata adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. KV VK KVK KKVK KVKK KKKV (ya, yu) (am) (tin, sen) (gred, graf) (golf, bank) (skru)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 11

7.

KKKVK

(skrip)

AKTIVITI 4.3
Berdasarkan pola di atas, sila hasilkan perkataan yang mempunyai satu suku kata sahaja.

(b)

Kata Tunggal Dua Suku Kata Terdapat banyak perkataan bahasa Melayu yang terdiri daripada dua suku kata. Antara pola-pola kata tunggal dengan suku kata adalah seperti yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. V + KV V + VK V + KVK VK + KV VK + KVK KV + V KV + VK KV + KV KV + KVK KVK + KV KVK + KVK (ini, apa) (air, aur) (alas, ulat) (asli, anda) (indah, umbut) (dia, doa) (luas, laut) (bata, kata) (kapak, telus) (bantu, serta) (jemput, sandar)

(c)

Kata Tunggal Tiga Suku Kata Dibandingkan dengan kata tunggal dua suku kata, jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata agak kecil. Namun demikian pola-pola susunan konsonan-vokalnya agak banyak. Jika diperhatikan perkataan-perkataan tiga suku kata ini banyak daripadanya ialah kata-kata pinjaman (Nik Safiah Karim et al. 2009). Antara polapolanya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. KV + V + KV KV + V + KVK V + KV + V KV + KV + V KVK + KV + V KV + KV + VK (suara, tiada) (kaedah, ziarah) (idea, asia) (peria, petai) (pantai, santai) (keluar, seluar)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 12

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. (d)

KVK + KV + VK V + KV + KV V + KV + KVK VK + KV + KV KV + KV + KV KVK + KV + KV VK + KV + VK V + KV + VK KV + KV + KVK KVK + KV + KVK KV + KVK + KV KVK + KVK + KV KV + KVK + KVK

(berlian, tempias) (usaha, azali) (alamat, akibat) (asmara, antara) (budaya, sutera) (kembara, misteri) (ilmiah, ikhtiar) (akaun, amaun) (selaput, kelawar) (mahkamah, sembilan) (terumbu, kelambu) (sempurna) (kelompok, pelantar)

Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata dan lebih. Kebanyakan perkataan ini ialah kata pinjaman. Antara contoh-contohnya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. KVK + KV + VK + KV (biduanda, keluarga) KV + KVK + KV + KV (bijaksana, peristiwa) KVK + KV + KV + KV (bendahari, sandiwara) KVK + KV + V + KV (sentiasa) KV + KV + KV + KV (samudera, selesema) KV + KV + KV + KVK (muzakarah, kapitalis) KVK + KV + KV + KVK (sentimeter) KVK + KVK + KV + KV (dispensari, singgahsana) KV + KV + V + KVK (mesyuarat, nasional) V + KV + KVK + KV + KV (universiti) KVK + KV + KV + KV + KVK (kosmopolitan) KV + KV + KV + KV + KV + KV (maharajalela)

Onn (2000). Dengan perkataan lain.392 kes difailkan pengguna di seluruh negara sepanjang enam bulan pertama tahun ini.4 Berdasarkan petikan di bawah. kata akronim terhasil melalui tiga cara. atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu. bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggeris. Adakah semua perkataan tersebut mematuhi pola KV bahasa Melayu yang telah anda pelajari? JOHOR BAHRU: Kes membabitkan pembelian telefon bimbit dan rasa tidak puas hati pembeli selain aduan kurang senang dengan perkhidmatan rawatan disediakan pusat kecantikan paling banyak diadukan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) di seluruh negara sepanjang enam bulan pertama tahun ini.com. Proses pengakroniman banyak berlaku dalam bahasa Melayu. sila kenal pasti pola KV bagi setiap perkataan tersebut. (Sumber: http://www.my 24 Julai 2011) (e) Proses Pengakroniman Selain penghasilan kata tunggal melalui proses pembentukan pola KV. Proses penghasilan kata akronim adalah seperti berikut: . proses pengakroniman berlaku melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan. kata tunggal bahasa Melayu juga dapat dihasilkan melalui proses pengakroniman.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 13 AKTIVITI 4. Menurut Farid M. iaitu peningkatan hampir 100 peratus berbanding hanya 2.699 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. TTPM menerima 5. Penghasilan kata akronim bergantung pada cara pembentukan akronim tersebut. kata akronim adalah sejenis kata tunggal.bharian.

jika merujuk kepada kata nama khas. Contohnya: purata tadika kugiran cerpen pawagam (pukul rata) (taman didikan kanak-kanak) (kumpulan gitar rancak) (cerita pendek) (panggung wayang gambar) iii) Gabungan Suku Kata (Kata Nama Khas) Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal atau suku kata yang terdiri daripada kata nama khas. . dan Y. Kesemua huruf yang disingkatkan itu ditulis dengan huruf besar. Contohnya: Bernama Intan Petronas (Berita Nasional Malaysia) (Institut Tadbir Awam Negara) (Petroleum Nasional) Perbezaan antara Kata Akronim dengan Singkatan. Sebagai contoh ialah K.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 14 i) Gabungan Huruf Awal. Kata itu perlu ditulis bermula dengan huruf besar. dieja dengan huruf besar pada huruf pertama. satu gelaran seperti juga “Sh. (kependekan bagi nama tempat. Kata akronim merupakan bentuk kata tersendiri dan dapat disebut seperti perkataan lain dalam bahasa. Akronim yang terhasil daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. iaitu Kuala Lumpur).L.” bagi “Tengku”. Contohnya: IKIM ADUN ABIM MAIS PLUS (Institut Kefahaman Islam Malaysia) (Ahli Dewan Undangan Negeri) (Angkatan Belia Islam Malaysia) (Majlis Agama Islam Selangor) (Projek Lebuh Raya Utara Selatan) ii) Gabungan Suku Kata (Kata Nama Am) Akronim yang terbentuk daripada gabungan suku kata yang ditulis dengan huruf kecil. Singkatan pula hanya bentuk kependekan sesuatu perkataan dan cara menyebutnya ialah dengan menyebut tiap-tiap huruf yang ada.” bagi "Sharifah dan “Tg.B. kecuali nama khas. Kesemua ini merupakan kata nama khas. (kependekan bagi “Yang Berhormat”).

Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan. tidak tepat. imbuhan dapat dibahagikan kepada empat jenis. seruling (a) Imbuhan Awalan Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir pada awal kata dasar. sebaliknya merupakan bentuk singkatan. besarkan. misalnya jika ditulis “YB” atau “ttg” iaitu tanpa titik. diambil Bantuan.2.2 Bentuk Kata Terbitan Menurut Nik Safiah Karim et al. Imbuhan awalan dapat dihasilkan bersama-sama kata nama terbitan. Pengimbuhan ini melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 15 Terdapat juga singkatan yang bukan kata nama khas. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Berdasarkan kedudukannya pada kata dasar. (2009). maka ejaannya dengan huruf biasa. iaitu: Contoh:a) Imbuhan Awalan b) Imbuhan Akhiran c) Imbuhan Apitan d) Imbuhan Sisipan Memasak. kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. terjatuh. duduki Menyalahkan. Oleh itu. meratapi Gerigi.‟ untuk 'dan lain-lain‟.‟ untuk „yang‟ dan „dll. selerak. untuk menunjukkan ciri singkatan tersebut. Hanya segelintir kata dasar sahaja merupakan morfem terikat yang disebut akar. misalnya „ttg. 4. Perhatikan bahawa singkatan memerlukan titik. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. Kesemua ini bukan kata akronim.‟ untuk „tentang‟. „yg. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan seperti yang disenaraikan berikut: (i) (ii) (iii) Contohnya: awalan kata nama awalan kata kerja awalan kata adjektif . iaitu harus diimbuhkan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar.

berganti. juruterbang) (mahasiswa. tatacara) (prasekolah. kelepek) (jurutera. pembuat. mahaguru. dipercepat. dwilambang) (ii) Awalan kata kerja MeMemMenMengMengeMemperBerBeBelTerDiDiper(melawan. penggubal. disusun) (diperisteri. dwifungsi. pengetin. suprasegmental) (ekabahasa. tatabahasa. memfitnah) (mendaki. berasa. pelbagai) (perasap. penderma) (penggosok. belunjur) (terjebak. supranasional. ekawarna. terjerlus) (diatur. petani) (ketua. kelipat. mengetut) (memperisteri. juruwang. terputih. terbentuk. mengajar) (mengecat. pertapa) (pesara. mentadbir) (menggali. penyapu) (pemberi. maharaja) (tatanegara. perbara. pembuka) (pendamai. memperluas) (berjalan. perakus. subsistem.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 16 (i) Awalan kata nama PePemPenPengPengePelPerPeKeJuruMahaTataPraSubSupraEkaDwi(penulis. prasangka) (subkelas. pendua. berupa) (belajar. mengikut. menyikat. pengguna) (pengecat. pesakit. berserta) (beraja. mengekod. ditimbang. membilang. terjernih) . menggiling. diperoleh) (iii) Awalan kata adjektif Ter(terbesar. mendakwa. substandard) (suprakelas. merasa) (membawa. prakata. memperhamba. ekasamping) (dwibahasa. pengelap) (pelajar.

usahawan) (budiman. muslimat) (ustazah. di Petaling Jaya itu juga adalah satusatunya taman tema berunsur pendidikan di Malaysia setakat ini. sultanah) akhiran kata nama akhiran kata kerja .M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 17 TeSe- (teruncing. setebal) LATIHAN 4. KidZania yang dibina di pusat membeli-belah The Curve.1 Berdasarkan petikan di bawah. KIDZANIA Kuala Lumpur (KidZania). teringan) (secantik. komunisme) (hadirin. taman tema berunsur pendidikan yang akan dibuka kepada pengunjung pada suku keempat tahun ini.000 pengunjung setahun susulan kedudukannya di lokasi strategik yang menjadi tumpuan ramai. muslimin) (hadirat. jahitan. (Sumber: Berita Harian 1 Mac 2011) (b) Imbuhan Akhiran Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir pada akhir kata dasar. sila kenal pasti penggunaan imbuhan awalan. angkasawan. Imbuhan akhiran dalam bahasa Melayu hanya dapat wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja seperti yang berikut: (i) (ii) Contohnya: (i) Akhiran kata nama -an -wan -man -wati -isme -in -at -ah (pakaian. seniman) (seniwati) (nasionalisme. secerah. terendah. disasarkan mampu menerima kehadiran sehingga 500. mainan) (sasterawan. sosialisme.

.... berkati..-kan Men-.. tinggikan) (turuti... Imbuhan apitan wujud dalam kata nama terbitan...-an Peng-. perkuburan.. pendapatan. peperangan..-an (memainkan... menzarahkan) (membaharukan... duduki.. digunakan. pengesahan. kedukaan) apitan kata nama apitan kata kerja apitan kata adjektif .... pengesyoran) (persisiran. pencarian) (penggunaan.. penyiaran) (pembuatan.-an Di-. menakutkan) (mendermakan. berjauhan) (dibiarkan.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 18 (ii) Akhiran kata kerja -kan -i (buatkan..-an Ke-. pembinaan.-an Pen-.-kan Meng-. memvetokan) (menggunakan. Jenis imbuhan apitan seperti yang disenaraikan berikut: (i) (ii) (iii) contohnya: (i) Apitan kata nama Pe-.. mengecamkan) (beralaskan. pengguguran.. perkarangan) (persalinan. Imbuhan apitan juga dikenali sebagai imbuhan terbahagi atau imbuhan lingkungan. melukakan. berbajukan) (berlanjutan. pengkhayalan) (pengehadan... berlaukkan. besarkan. bermaafan. dibaringkan) (pelaksanaan. gunakan. dekati) (c) Imbuhan Apitan Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan belakang kata dasar. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan. kelebihan. perasaan.-an (ii) Apitan kata kerja Me-.... menggandakan.-an Pe-.-kan Menge-. menghairankan) (mengepinkan.-kan Ber-..-kan Ber-.-an Penge-. membaikkan.. pemfitnahan) (pentakrifan.-an Pem-.-kan Mem-. mentakrifkan.-an Per-. permainan) (kelainan..

Sisipan bahasa Melayu dapat wujud dalam: (i) kata nama (ii) kata adjektif Contohnya: (i) Sisipan kata nama -el-er(ii) Sisipan kata adjektif -el-er-em(kelebak..-an (melalui. diperlihatkan..M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 19 Me-. Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan tertentu dan tidak dapat hadir dalam perkataan-perkataan yang lain kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta. mendendami. telunjuk.-i Meng-.-i Ke-.-i Di-. seruling. kearaban. gelembung) (serabut. menziarahi) (membaharui. kelabut) (keruping.. serabut) .. Bentuk sisipan tidak produktif lagi dalam pembentukan kata terbitan dengan maksud kata terbitan baharu tidak lagi dibentuk dengan sisipan. semerbak.-i Memper-...-i Men-..-kan Diper-. gerigi) (gemilang. mempercayai) (menganggotai. membohongi. memperlihatkan) (memperingati) (kehujanan.. selerak...-i Mem-. kecinaan) (d) Imbuhan Sisipan Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang hadir secara menyisip dalam sesuatu kata dasar.-kan Memper-. mengairi) (didekati. kepanasan) (keinggerisan. diadili) (diperdengarkan... kehausan...... menyedari) (mencurigai . diperbahaskan) (diperingati) (memperdengarkan.-an (iii) Apitan kata adjektif Ke-... memasuki.-i Diper-. menggauli. gemerlap) (kelengkeng.... dimulai...

ny apabila menerima imbuhan meN. Perkataan menceritakan rintangan diakui menggembleng membantu kerajaan Memahami Hukum PTKS Hukum PTKS P→M T→N K → NG S → NY Jenis Imbuhan Contoh Pukul = Memukul Tulis = Menulis Kumpul = Mengumpul Suci = Menyuci Nota: Tidak semua kata dasar yang bermula dengan huruf p. sila tentukan jenis imbuhan yang digunakan.k. Misalnya. ng. yang sepatutnya ialah mencintai kerana huruf c tidak akan bertukar menjadi ny. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak . n. kata menyintai adalah bentuk yang salah.s boleh bertukar menjadi m. kata pinjaman seperti sistem atau struktur tidak akan menjadi menyistem (yang betul mensistemkan) atau menyutrukturkan (yang betul menstrukturkan).atau peN-. Selain itu.2 Berdasarkan jadual di bawah.3 Bentuk Kata Majmuk Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. 4.t.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 20 -in- (sinambung) LATIHAN 4.2.

iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. Dalam bahasa Melayu. misalnya pasar untuk raya. iaitu: (i) Rangkaian Kata Bebas contohnya: pasar raya nasi ayam terima kasih bandar raya tengah malam hijau muda bahan bakar Kata atau nama gelaran juga termasuk di bawah kata majmuk rangkaian kata bebas.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 21 sebagai satu unit. bentuk kata majmuk boleh dibahagikan kepada tiga jenis. contohnya: Ketua Menteri Profesor Madya Guru Kanan Timbalan Ketua Pengarah Setiausaha Kementerian (ii) Istilah Khusus contohnya: papan kekunci reka bentuk pengajaran lut sinar hak milik kekal pita suara (iii) Simpulan Bahasa contohnya: telinga kuali hati batu .

contohnya: Matahari Setiausaha Sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab Antarabangsa Olahraga Warganegara Pesuruhjaya Beritahu Bumiputra Jawatankuasa Kakitangan Kerjasama Peribadi Peribahasa Haribulan Dinihari Perikemanusiaan Sukacita Dukacita Kepada Daripada Apabila Manakala Padahal Darihal Barangkali Kadangkala Apakala Walhal Bagaimana Penggandaan kata majmuk Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 22 buaya darat lepas tangan harga mati (iv) Bentuk yang Telah Mantap Kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh. Terdapat 33 kata majmuk yang dieja rapat. walaupun bentuk kata tersebut mengandungi dua kata dasar. Contohnya: Kapal-kapal angkasa Pembantu-pembantu Am Pegawai-pegawai Khas Garis-garis pusat Alat-alat lukis Perpustakaan-perpustakaan Negeri . akan dieja sebagai satu perkataan sahaja.

Contohnya: campur aduk daya serap garis pusat satu padu urus niaga mencampuradukkan berdayaserapan menggarispusatkan menyatupadukan diurusniagakan . Contohnya: Jawatankuasa-jawatankuasa Setiausaha-setiausaha Pesuruhjaya-pesuruhjaya Warganegara-warganegara Tandatangan-tandatangan Pengimbuhan kata majmuk (i) Jika kata majmuk menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja. perlu dieja terpisah. perlu dieja rapat. penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 23 Satu kecualian ialah penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap. Contohnya: anak tiri ubah suai campur aduk litar selari ambil alih temu bual daya tahan daya saing (ii) dianak tiri diubah suai bercampur aduk berlitar selari mengambil alih ditemu bual berdaya tahan berdaya saing Jika kata majmuk menerima imbuhan apitan.

terdapat kata ganda yang tidak membawa makna jamak seperti rama-rama.3 Bentuk Kata Majmuk Dalam bahasa Melayu. Pengguna tidak akan berhadapan dengan imej paparan yang muncul pada skrin terhasil hanya pada bahagian tengah dan memanjang serta kemunculan jalur hitam di bahagian atas dan bawah semasa menonton drama melalui cakera keras ataupun cakera video digital (DVD). Terdapat empat bentuk penggandaan. (Sumber: Utusan Malaysia 6 Oktober 2008) 4. Bagaimanapun. pengguna berpeluang untuk menikmati pandangan paparan secara penuh pada seluruh skrin monitor. Misalnya buku (sebuah buku) digandakan menjadi buku-buku akan menghasilkan maksud banyak buah buku). . Tujuan utama proses penggandaan ialah untuk menghasilkan maksud jamak. proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar. anai-anai dan sebagainya yang hanya merujuk pada seekor rama-rama atau seekor labah-labah sahaja.2.5 Berdasarkan petikan di bawah.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 24 AKTIVITI 4. iaitu: Penggandaan Penuh Separa Berentak Berimbuhan (a) Penggandaan penuh Pembentukan kata ganda penuh terhasil melalui proses menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan ataupun tidak. sila kenal pasti bentuk kata majmuk yang digunakan. labah-labah. Ini bermakna.

maka penggandaan berentak boleh dibahagikan kepada tiga jenis. Penghasilan kata ganda separa lazimnya melibatkan dua proses utama iaitu pengguguran suku kata dan proses pelemahan vokal. iaitu: (i) penggandaan berentak pengulangan vokal . seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Contohnya: Bola Daun Laki Jari Siku (c) Penggandaan berentak bobola dadaun lalaki jajari sisiku bebola dedaun lelaki jejari sesiku Pembentukan kata ganda berentak terhasil memalui proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. i→ e. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar. Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi-bunyi demikian.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 25 Penggandaan penuh yang terjadi pada kata dasar yang tidak ada imbuhan menggandakan seluruh kata dasar. Contohnya: Pentadbir-pentadbir Persatuan-persatuan Pemeriksa-pemeriksa Kehendak-kehendak Kejohanan-kejohanan (b) Penggandaan separa Pembentukan kata ganda separa terhasil melalui proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. iaitu termasuk imbuhan sekali. dan o→e. Dalam penggandaan berentak. Contohnya: Bas-bas Kecil-kecil Kerusi-kerusi Baik-baik Jalan-jalan Kata nama yang mengandungi imbuhan juga boleh digandakan sepenuhnya. misalnya a→e.

Proses penggandaan boleh berlaku pada bahagiaan hadapan atau belakang kata dasar. Contohnya: Anak-pinak Saudara-mara Lintang-pukang Titik-bengik (d) Penggandaan Berimbuhan Pembentukan kata ganda berimbuhan terhasil melalui proses menggandakan sesuatu kata dasar yang menerima apa-apa bentuk imbuhan. Biasanya. iaitu terdapat ciri-ciri keharmonian vokal. Contohnya: Mandi-manda Bolak-balik Batu-batan Gunung-ganang Bukit-bukau (iii) Penggandaan berentak bebas ialah penggandaan yang tidak mengandungi ciri-ciri persamaan pada bunyi vokal atau konsonan. . penggandaan ini berlaku pada golongan kata kerja dan kata adjektif. Pengandaan berimbuhan tidak boleh disamakan dengan kata ganda separa kerana kedua-dua penggandaan tersebut terhasil melalui proses morfologi yang berbeza.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 26 (ii) (iii) (i) penggandaan berentak pengulangan konsonan penggandaan berentak bebas Penggandaan berentak pengulangan vokal ialah penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal tertentu. Contohnya: Hiruk-pikuk Gotong-royong Cerai-berai Tungkus-lumus Hingar-bingar (ii) Penggandaan berentak pengulangan konsonan pula ialah penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi konsonan tertentu.

6 Berdasarkan jadual di bawah. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. sila tentukan jenis kata ganda bagi setiap perkataan tersebut. atau pencantuman bahagian-bahagian. . PERKATAAN Komputer-komputer rerambut Labi-labi Mudah-mudahan Biri-biri Saudara-mara Sahabat-handai Jenis Gandaan RUMUSAN    Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa tidak menerima sebarang imbuhan.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 27 Contohnya: Mencari-cari Berturut-turut Sepandai-pandai Kejar-mengejar Bantu-membantu AKTIVITI 4. Pengakroniman berlaku melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan.

(2007). Morfologi Bentuk Kata Pengimbuhan Pemajmukan 5. Bentong: PTS Profesional. Proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar KATA KUNCI 1. 3. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir pada akhir kata dasar. Onn et al.M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 28       Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir pada awal kata dasar. Morfologi. Farid M. RUJUKAN Abdullah Hassan. 2. Bentong: PTS Profesional. Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang hadir secara menyisip dalam sesuatu kata dasar. Tunjukkan jenis-jenis kata akronim yang digunakan dalam pelbagai bidang. (2000). Bincangkan kepentingan kajian struktur kata. Pengakroniman PENILAIAN KENDIRI 1. Asmah Hj Omar. . Penggandaan 6. 4. 3. Nahu Melayu mutakhir. Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan belakang kata dasar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Morfologi dan sintaksis. Abdullah Hassan. 4. (2005). Bandingkan bidang ilmu morfologi dan sintaksis. Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. (1993). Bincangkan fungsi kata ganda dalam bahasa Melayu. 2. Linguistik am. Bangi: Pusat Pangajian Jarak Jauh UKM.

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 29 Mohd Ra’in Shaari. . Nik Safiah Karim et al. (2009). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd. Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. (2009). Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. Tatabahasa Dewan edisi baharu.

menerangkan jenis-jenis kata kerja. 3. 4. 2. dan menerangkan jenis-jenis kata adjektif dan kata tugas. Bagaimanakah perkataan bahasa Melayu digolongkan? .Morfologi: Penggolongan Kata| 1 UNIT 5 MORFOLOGI: PENGGOLONGAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini. anda seharusnya dapat: 1. menerangkan jenis-jenis kata nama. menjelaskan konsep penggolongan kata.

c.0 PENGENALAN Tahukah anda bahawa semua perkataan bahasa Melayu yang terbentuk sama ada melalui proses tunggal (termasuk pengakroniman). Kata adjektif sifatan Kata adjektif warna Kata adjektif ukuran Kata adjektif bentuk Kata adjektif waktu . c. Kata nama khas Kata nama am Kata ganti nama: kata ganti nama am . kategori kata atau jenis kata. Kata Nama a. Kata kerja transitif Kata kerja tidak transitif 3. kata adjektif dan kata tugas. b. boleh digolongkan dalam beberapa golongan kata yang mempunyai persamaan yang tertentu. Menurut Nik Safiah Karim et al. pengimbuhan. e. Berikut ialah penggolongan kata berdasarkan Tatabahasa Dewan: 1. Nik Safiah Karim et al. d. Istilah penggolongan kata boleh juga merujuk kepada istilah kelas kata. dan kriteria semantik.Morfologi: Penggolongan Kata| 2 5. kata kerja. Lazimnya. telah menggolongkan perkataan kepada empat golongan utama iaitu kata nama. perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan dalam beberapa golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria. kata ganti nama gelaran. b. perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. b. Kata Kerja a. kriteria struktur morfem. Kata Adjektif a. misalnya kriteria struktur fonologi. kata ganti nama arah 2. pemajmukan atau penggandaan. (2009). kriteria sintaksis. (2009).

dengar. g. iaitu (i) kata nama am. h. Kata Tugas a. golongan kata nama bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan.1 KATA NAMA Menurut Nik Safiah Karim et al. c. 4. n.Morfologi: Penggolongan Kata| 3 f. iaitu untuk indera rasa. f. i. Kata adjektif cara Kata adjektif perasaan Kata adjektif jarak Kata adjektif pancaindera. q. o. i. k. (2009). Kata hubung Kata seru Kata tanya Kata perintah Kata pangkal ayat Kata bantu Kata penguat Kata penegas Kata nafi Kata pemeri Kata sendi nama atau kata sendi Kata pembenar Kata bilangan Kata arah Kata adverba Kata pembenda Kata penekan 5. (ii) kata nama khas. b. l. h. m. dan (iii) kata ganti nama. Rajah yang berikut ini menunjukkan penggolongan kata nama: Kata nama am Kata Nama Kata nama khas Kata ganti nama . e. p. bau dan sentuh. pandang. j. g. d.

dan kita memperoleh alat simulator bagi melatih warga kapal selam. Laksamana Datuk Abdul Aziz Jaafar kepada pemberita Malaysia pada raptai pelancaran kapal selam kedua jenis Scorpene di limbungan Navantia di sini. "Kita akan menjalankan latihan di negara sendiri. perpindahan.1. Kata Nama Am benda perkara konsep Kata nama am Benda Perkara Konsep Contoh alam. (Sumber: Berita Harian 7 Oktober 2008) . sila kenal pasti kata nama am hidup manusia. Seramai 142 pegawai dan anggota TLDM menjalani latihan di Perancis untuk mengendalikan kedua-dua kapal selam TLDM itu. orang iklim. perkara. dunia. kelmarin.1 Kata Nama Am Menurut Tatabahasa Dewan (2009). cakerawala. kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. atau konsep yang umum sifatnya. hisapan kedamaian. CARTAGENA (Sepanyol): Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) bercadang menubuhkan sebuah pusat latihan kapal selam di pangkalannya di Teluk Sepanggar. udara. cahaya. pohon. Sabah yang akan menempatkan dua kapal selam jenis Scorpene." kata Panglima TLDM. roh. keadilan AKTIVITI 5.Morfologi: Penggolongan Kata| 4 5.1 Berdasarkan petikan di bawah.

bangsa.1. Jenis-Jenis Kata Nama Khas Menurut Tatabahasa Dewan (2009). Kata nama khas boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. (2009). Puteri Salbiah. Pak Belang Manusia . Si Tompok. perbadanan (institusi). empat. haiwan.2 Kata Nama Khas Menurut Nik Safiah Karim et al. dan seumpamanya. pangkat.Morfologi: Penggolongan Kata| 5 5. undang-undang. huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. bahasa. kata nama khas membawa makna rujukan khusus pada sesuatu nama orang. Masjid Negara. Kata nama khas hidup pula boleh dibahagikan lagi kepada kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. Contohnya: Kuala Lumpur. Ahmad. Pembahagian kata nama khas demikian boleh ditunjukkan melalui rajah yang berikut: Jenis Kata Nama Khas Hidup Tak Hidup Manusia Bukan Manusia a) Kata Nama Khas Hidup Contoh Jamil. atau benda. kata nama khas ialah bentuk kata yang merujuk khusus orang. Sharifah Aini Kata Nama Khas Hidup i) Kata Nama Khas Hidup Manusia ii) Kata Nama Khas Hidup Bukan Sang Kancil. Dalam tulisan. benda.

Lebih 2. Tokyo Inggeris. Mexico 12 Okt. Wisma Putra Ipoh.Morfologi: Penggolongan Kata| 6 b) Kata Nama Khas Tak Hidup Contoh Proton.000 penduduk berteduh di pusat perlindungan sementara. Taufan Kategori 1 itu membadai kawasan darat kira-kira 35 kilometer ke tenggara Huatabampo sekitar 0400 GMT (12 tengah hari ini) dengan kekuatan angin hampir 140 kilometer sejam. kata ganti nama ialah kata yang menggantikan nama dan berfungsi seperti nama.3 Kata Ganti Nama Menurut Abdullah Hassan (1992). Tahukah anda bahawa kata nama am atau kata nama khas .000 penduduk melarikan diri tetapi kekuatannya dilaporkan semakin menurun.1.2 Sila gariskan kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup yang terdapat dalam petikan di bawah. Melayu Dasar Ekonomi Baru. PUERTO SAN CARLOS. menurut Pusat Taufan Negara Amerika Syarikat (AS) di Miami. Akta Hasutan Kata Nama Khas Tak Hidup i) Benda ii) Institusi iii) Tempat iv) Bahasa/Bangsa v) Konsep AKTIVITI 5. Piala Malaysia Universiti Malaya.Taufan Norbert melanda kawasan darat di tanah besar Mexico awal pagi ini dengan menyebabkan 2. ramai antaranya dari kampung tepi pantai apabila bumbung berterbangan dari hampir semua rumah. (Sumber: Utusan Malaysia 13 Oktober 2008) 5. .

Kata ganti nama diri pula dibahagikan lagi kepada kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. iaitu: . (2009). kata ganti nama boleh dibahagikan lagi kepada dua golongan kecil. Misalnya. Berikut ialah penggolongan kata ganti nama: kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama kata ganti nama diri kata ganti nama diri tanya kata ganti nama diri orang pertama kedua ketiga a) Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama tunjuk ialah perkataan yang menjadi pengganti kata nama dan mendukung maksud menunjukkan benda atau perkara yang dirujuk itu. boleh diganti dengan kata dia. iaitu ini untuk menunjuk pada yang dekat dan itu untuk menunjuk pada yang jauh. kata ganti nama diri orang kedua dan kata ganti nama diri orang ketiga. ia atau beliau. Ada tiga kata ganti nama diri tanya.Morfologi: Penggolongan Kata| 7 bahasa Melayu boleh diganti penggunaannya dengan sejenis kata lain iaitu dinamakan sebagai kata ganti nama. b) Kata ganti nama diri Kata ganti nama diri terbahagi pula kepada dua golongan iaitu:  Kata ganti nama diri tanya kata ganti nama jenis ini ialah perkataan yang merujuk benda atau orang dalam bentuk tanya. Jenis-Jenis Kata Ganti Nama Menurut Nik safiah Karim et al. iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri orang pula terdiri daripada kata ganti nama diri orang pertama. kata nama gadis. Ada dua kata ganti nama tunjuk.

kata kerja sebagai satu golongan kata boleh dibahagikan kepada dua kumpulan utama. memakan. dia. engkau. 2009). aku. . kata kerja transitif ( Perbuatan Melampau ) dan kata kerja tak transitif ( Perbuatan tidak Melampau ). dimakan dan sebagainya. sama ada yang berlaku atau dilakukan. berjalan. makan. Kata kerja merupakan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja. Contohnya. mereka. Kata kerja terbahagi kepada. iaitu diri orang pertama. beta. Menurut Nik Safiah Karim et al.Morfologi: Penggolongan Kata| 8 Kata ganti nama diri tanya 1) apa 2) siapa 3) mana Contoh yang merujuk benda atau perkara yang merujuk orang yang merujuk benda atau orang Kadang-kadang kata ganti nama diri tanya boleh mengalami proses penggandaan untuk membawa maksud rujukan tidak tentu atau penegasan. dan kamu ia. patik. awak. kata kerja juga berfungsi sebagai predikat. seperti yang ditunjukkan di bawah ini: Kata ganti nama diri orang i) orang pertama ii) orang kedua iii) orang ketiga Contoh saya. dan –nya Kata ganti nama orang ketiga –nya boleh berfungsi sebagai penekan dan pembenda. Dalam sesebaris ayat. kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. 5. Misalnya: Apa Mana Siapa  apa-apa mana-mana siapa-siapa (sesiapa) Kata ganti nama diri orang Kata ganti nama jenis ini mengandungi perkataan yang merujuk diri orang tertentu. kami dan kita anda.2 KATA KERJA Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. diri orang kedua dan diri orang ketiga. iaitu.

Contoh ayat: Ali menyepak bola. Contoh: Subjek 1. memancing tersebut terkena kepada orang atau benda lain. Menurut Tatabahasa Dewan. membacakan. kata kerja transitif ialah kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. bola. Farid 3. .Morfologi: Penggolongan Kata| 9 5. Mereka memancing ikan. mendermakan.1 Kata Kerja Transitif Kata Kerja Transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain. Bapa sedang menulis surat. mempersilakan. menduduki.2. Kakak 2. Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut (objek). Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘ sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan seperti mengambil. Berdasarkan contoh di atas. jelas perbuatan menyepak. Jenis-Jenis Kata Kerja Transitif Kata kerja transitif boleh dibahagikan kepada dua jenis: a) Kata kerja transitif aktif. Sabri Kata Kerja Transitif memasak menendang menulis Objek kari ayam.berfungsi dalam ayat aktif Anisah mencuci pakaian di tepi sungai. surat. Contoh: Kucing itu menangkap seekor burung. Perempuan itu menjual sayur.

Mereka 2.2. Adik 2. Alias Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap bermain tinggal Pelengkap di padang. Contoh: Subjek 1. kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya. 2009). 5. Jenis-Jenis Kata Kerja Tak Transitif a) Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat (Nik Safiah Karim et al.Morfologi: Penggolongan Kata| 10 b) Kata kerja transitif pasif. b) Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut.berfungsi dalam ayat pasif Pakaian dicuci oleh Anisah di tepi sungai. di Kedah. Menurut Tatabahasa Dewan.2 Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Tak Transitif ialah kata kerja yang tidak mengambil apa-apa objek. Mereka Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap makan membeli-belah Keterangan di sawah di Ipoh . Contoh: Subjek 1.

Matahari akan terbit dari timur. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5. 9. dan sebagainya. Asiah menyimpan wang. 10. yang juga dikenal sebagai kata sifat. 4. 3.3 KATA ADJEKTIF Kata adjektif. 1. 8. Kambing makan daun. Ibu masih bersolek. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Jenis-Jenis Kata Adjektif a) Kata Adjektif Sifatan Atau Keadaan Kata yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. 7. sakit sungguh. Kamal melukis gambar bunga. 6. 2. Contohnya seperti amat sakit. Hujan belum turun. Contohnya: Baik Jahat Cerdik Pandai Lemah Kasar Berani Takut . terlalu banyak. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu atau kata penguat. Siti menangis.Morfologi: Penggolongan Kata| 11 AKTIVITI 5. 5. Ah Lim menjual kereta Proton.3 Tandakan ( / ) bagi setiap ayat transitif dan tandakan ( x ) bagi ayat tak transitif di bawah ini. Farah belum tidur lagi. Kata adjektif boleh dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. Safuan memancing ikan.

Kambing jantan itu berbulu kelabu. Contohnya: Merah Putih Biru Hijau Perang Contoh penggunaannya dalam ayat: i) ii) iii) iv) v) c) Warna baju kami ungu. Kata Adjektif Warna Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang memberikan pengertian warna sebagai unsur keterangan. Selain itu. Ungu Kelabu Hitam Kuning Jingga Kata Adjektif Ukuran Kata adjektif ukuran adalah kata yang menyatakan ukuran kata nama. kontrik atau abstrak.Morfologi: Penggolongan Kata| 12 Gopoh Contoh penggunaannya dalam ayat: i) Orang baik selalu dipuji. Insan pandai akan berjaya dalam hidupnya. Pekerja itu menyiapkan kerjanya dengan gopoh. Adik saya amat cerdik. Kasut kakak berwarrna merah. Contoh: panjang pendek . ii) iii) iv) v) b) Sihat Mereka berniat jahat terhadap projek kita. Warna kuning warna Diraja. mempunyai unsur pada ukuran benda yang bernyawa atau tidak bernyawa. Adik suka bersongkok hitam.

Bagai pipih dilayang. Kata Adjektif Waktu leper bengkok tirus lonjong lurus Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. susunan. Garis lurus menemukan dua titik.Morfologi: Penggolongan Kata| 13 dalam singkat kecil besar Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) d) kerdil sempit nipis tebal Jamil adalah seorang yang kerdil. Tasik itu sangat dalam. Jalan di kampung itu sangat sempit. iaitu rupa. . Bola ragbi berbentuk lonjong. cara dan gaya. Kata Adjektif Bentuk Kata ini adalah kata yang berunsurkan menunjukkan sesuatu bentuk pada benda bernyawa atau tidak bernyawa. Siti mempunyai dagu lekuk. Lukanya dibalut dengan kain nipis. Pokok itu renek kerana kekurangan baja. Contoh: bulat buncit kempis bujur pipih Contoh penggunaan : i) ii) iii) iv) v) e) Ariya memiliki muka bujur sirih. Kata yang memberi pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan.

ii) Kilang itu dekat dengan lebuhraya.Morfologi: Penggolongan Kata| 14 Contoh: lewat segera lama awal baharu Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) vi) f) Mereka segera pulang kerana hari sudah lewat. iv) Dalam kemalangan itu. mereka nyaris menemui ajal. iii) Dia berdiri hampir dengan kedai itu. silam lampau sering kerap dahulu Kata Adjektif Jarak Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang. Kanak-kanak suka makanan segera. g) Kata Adjektif Cara hampir nyaris Kata Adjektif cara ialah jenis perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. Jalan lama ke kampong itu sudah dibaiki. Ketibaanya terlalu awal. sebagai penerang kata nama. Contoh: . Contoh: jauh dekat Contoh penggunaan: i) Rumahnya tidak jauh dari pasar raya. Tiada kenderaan berenjin pada zaman silam.

pandang. Kelima-lima indera ini ialah sebagai penerang kepada kata nama. Kata Adjektif Perasaan Kata adjektif perasaan memberi pengertian konsep perasaan. bau. Contoh: rindu benci segan suka gembira Contoh penggunaan: i) Budak kecil itu rindu akan ibunya. Pemain lincah itu berasal dari Sabah. sentuh atau gabungan. v) Amira gembira sekali dengan hadiah itu. i) Kata Adjektif Pancaindera Kata adjektif pancaindera terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian konsep rasa. iv) Dia sangat suka melayari internet. Bot laju itu direka khas untuk perlumbaan. Sungai itu mengalir deras. berahi ragu kasih sayang geram .Morfologi: Penggolongan Kata| 15 cepat deras laju lambat perlahan Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) h) lincah gopoh jelas sering selalu Tindak balas bayi itu sungguh cepat. ii) Saya sungguh suka dengan kelakuan baiknya. sebagai penerang kata nama dan harus diikuti oleh kata sendi nama. Orang lambat selalu rugi. iii) Pemuda itu terlalu segan untuk bertanya. dengar.

Tidak boleh ada ahli yang memegang dua atau lebih. Jenis-Jenis Kata Tugas a) Kata Hubung Kata hubung ialah kata penyambung ayat. Dia pandai tetapi adiknya bodoh. . Dia akan menyediakan sarapan lazat. Aslinda menari sambil bernyanyi. Wajah pelakon itu manis. iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis. manis masin lazat tawar halus KATA TUGAS Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis. Hari ini muka Halim sangat masam. atau di belakang perkataan-perkataan tertentu untuk memberikan makna khusus atau memainkan peranan sintaksis tertentu dalam ayat berkenaan. sama ada di bahagian hadapan ayat. di bahagian hadapan frasa. Ahmad dan Halim pergi ke sekolah.4 Kek itu sangat sedap. Kelapa muda itu kelat rasanya.Morfologi: Penggolongan Kata| 16 Contoh: sedap pahit cantik molek harum Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) 5. Kata tugas hadir dalam ayat. Contoh: i) ii) iii) iv) Ali.

apalah malang nasibku ini! Ah. terkejut. contohnya mengapa. sakit. silaan atau permintaan. hairan. berapa. arahan. sombongnya dia! Eh. Contoh: Berapa Bila Bagaimana       Harga barang itu berapa? Berapa tahunkah dia belajar di luar negeri? Mereka sampai bila? Bilakah gerangan kekanda akan pulang? Kesihatannya sekarang bagaimana? Bagaimanakah keputusan peperiksaannya? d) Kata Perintah Kata perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah. dan sebagainya. sedih. bila dan bagaimana. aku tidak bersetuju! Amboi. gembira. larangan. Contoh: i) ii) iii) iv) v) c) Aduh. Cara penggunaannya disesuaikan dengan intonasi pengucapan iaitu dengan nada meninggi atau menurun. bilakah kau pulang ke tanah air! Kata Tanya Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. b) Kata Seru Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah. sakitnya tanganku! Aduhai. kagum. .Morfologi: Penggolongan Kata| 17 vi) Kalimat itu menunjukkan bahawa dia sememangnya mahu memberitahu.

misalnya hatta. Maka panglima itu pun diberi persalinan. kata pangkal ayat ini tidak begitu banyak diamalkan sekarang. Contoh: i) ii) iii) iv) v) g) Pekerja itu telah pulang. Perkataan ini umumnya digunakan dalam bahasa Melayu klasik. dan sebagainya. Kata Pangkal Ayat Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Alkisah tidak beberapa lama kemudian hamillah permaisuri. Usah biarkan dia berseorangan. Adapun kuda itu dipunyai oleh Tun Umar. Jemput masuk! Minta tuan-tuan bersabar sebentar. arakian. Kami pernah ke utara Malaysia. syahadan. Ramai pemuda kini mahu bekerja sendiri. Kata Penguat Kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif dan berfungsi menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif. . Contoh: i) ii) iii) iv) v) f) Hatta istana itu pun siaplah. maka. Kanak-kanak itu hendak masuk ke bilik. Silalah datang ke rumah saya jika ada kelapangan.Morfologi: Penggolongan Kata| 18 Contoh: i) ii) iii) iv) v) e) Jangan buang sampah di sini. Namun. dan frasa sendi nama iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari aspek waktu atau ragam. frasa adjektif. Kanak-kanak itu sudah makan. Kata Bantu Kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas mambantu frasa kerja. Syahadan baginda pun berangkat meninggalkan Melaka.

Bas itu tiba lambat benar. Idah tidak pandai memasak kari ayam Jangan membuang sampah-sarap di merata-rata tempat.Morfologi: Penggolongan Kata| 19 Contoh: i) ii) iii) iv) v) h) Pokok itu terlalu tinggi. . Lelaki yang berbaju merah itu bukan ayah saya. Contoh: i) Dia ialah seorang guru. Kata Penegas Kata penegas yang disebut juga partikel atau kata penyerta ialah sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Kata Pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa untama dalam predikat. Terdapat dua jenis kata pemeri iaitu ialah dan adalah. Inilah isteri kesayanganku. Contoh: i) ii) iii) iv) v) i) Di manakah ibu kamu itu? Bilakah kamu datang? Apatah daya kita? Dialah orangnya. Frasa Adjektif dan Frasa Sendi Nama. Frasa Kerja. Pakaian seragam pasukan itu amat kemas. Kelakuan anak itu baik sekali. iaitu Frasa Nama. Contoh: i) ii) iii) iv) v) j) Dia bukan murid di sekolah ini. Kata Nafi Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat. Masakan itu paling sedap. Budak itu bukan pandai sangat tetapi dia rajin belajar.

SEMAK KENDIRI 1. iii) Saya menetap di Ipoh. dia sudah berhenti kerja. iv) Kertas ini diperbuat daripada kayu. Contoh: i) Dia berasal dari pedalaman. Benar.00 petang. Contoh: i) ii) iii) iv) v) m) Ya. Mereka ialah pelari pecut. kamilah yang membuka pintu rahsia itu. kalau kamu tidak percaya. tanyalah Dani. Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau arah sesuatu. Kata sendi memerlukan frasa nama yang membentuk predikat ayat. k) Kata Sendi Nama Kata sendi adalah kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. v) Dia balik pada pukul 5. Benar. Ya. Nama saya ialah Ali. benar dan betul. ii) Ibu pergi ke pasar. esok awak boleh bercuti.Morfologi: Penggolongan Kata| 20 ii) iii) iv) v) Berita itu adalah palsu. Contoh: . Betul. Pendapat itu adalah karut. Contoh kata pembenar ialah ya.5 l) Kata Pembenar Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu pertanyaan. tekaan kamu itu memang tepat.

Di pasar malam terdapat berbagai-bagai jenis sayuran dijual. Mereka sesat berhari-hari di tengah lautan.Morfologi: Penggolongan Kata| 21 i) ii) iii) iv) v) . Para penulis dikehendaki beratur di dewan. Contoh: . dan tempat. n) Bunga hiasan itu sesuai ditempatkan di penjuru rumah Pertunjukkan tarian itu jelas dari sudut kiri stadium Kanak-kanak itu ditinggalkan di tepi jalan. Bentuk kata tersebut ialah –nya. kata adjektif. Harga ikan sardin ialah tujuh ringgit sekilo. Semua hidangan itu diletakkan di atas meja. Contoh: i) ii) iii) iv) v) p) Bas itu bergerak laju. masa. Kata Penekan Kata penekan merupakan salah satu daripada kata pascakata iaitu kata yang hadir dan melekat selepas perkataan. Kata Bilangan Kata bilangan ialah perkataan yang menerangkan bilangan atau jumlah orang. Pelumba basikal itu bertolak dari utara ke selatan. Dia menunggu bas selama lima jam suku. Contoh: i) ii) iii) iv) v) o) Saya menanam dua batang pokok kelapa di kebun. yang dapat berfungsi sebagai penekan atau pembenda. kata nama. Ibu betul-betul gembira dengan kepulangan kakak. benda atau perkara. dan frasa sendi nama dari segi cara. Datang ke sini cepoat. Kata Adverba Kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja. Saya hampir terjatuh ketika melompat.

perkara. Kata Pembenda Kata pembenda ialah bentuk kata yang menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. gembira. sedapnya. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah. Bahawasanya setiap rakyat perlu mempertahankan negaranya. sakit. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. atau benda. iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis. iv) Tingginya ialah 6 kaki. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. hairan. iii) Datangnya secara mendadak. empat. Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis Kata hubung ialah kata penyambung ayat. RUMUSAN          Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. yang juga dikenal sebagai kata sifat. atau konsep yang umum sifatnya Kata nama khas ialah bentuk kata yang merujuk khusus orang. dan sebagainya. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan nama dan berfungsi seperti nama. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. terkejut. Cuaca nampaknya semakin gelap. Misalnya perlahannya. . v) Air sungai mengalir dengan derasnya. pengorbanan perlu jika ingin berjaya. Kata adjektif.Morfologi: Penggolongan Kata| 22 i) ii) iii) q) Sesungguhnya. ii) Bukan kepalang sakitnya. sedih. kagum. sejuknya. Contoh: i) Lajunya ialah 350 km sejam.

Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. silaan atau permintaan. (2008). 3. Susur galur bahasa Melayu. KATA KUNCI 1. Apakah permasalahan yang berlaku dalam kata kerja transitif bahasa Melayu? 2. frasa adjektif. Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2009). arahan. Kata Tugas PENILAIAN KENDIRI 1. Kategorikan peranan atau fungsi tersebut. . Kata Kerja 5. Bhd. Kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas mambantu frasa kerja. Kata Kerja Transitif 6. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. Jelaskan fungsi-fungsi kata adjektif. Nik Safiah Haji Karim et al. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Kata Adjektif 8. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kata tugas memainkan prenan tertentu dalam ayat. Tatabahasa Dewan. larangan. Nyatakan permasalahan tatabahasa yang sering mengelirukan murid di sekolah. (1988). 4. Kata Nama Am 3. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Morfologi: Penggolongan Kata| 23    Kata perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah. Kata Nama Khas 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asmah Haji Omar. Kata Kerja Tak Transitif 7. Nahu kemas kini. Sulaiman Masri. dan frasa sendi nama iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari aspek waktu atau ragam. (2009). RUJUKAN Asmah Haji Omar. Kata Nama 2.

6. .Sintaksis: Ayat| 1 UNIT 6 SINTAKSIS: AYAT HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Kata suntattein kemudian menjadi istilah syntaxis dalam bahasa Belanda dan syntax dalam bahasa Inggeris. menerangkan pola ayat dasar. mengenal pasti binaan subjek dan predikat. dan menggunakan ayat tunggal dan majmuk dengan betul. 3. kita akan mempelajari secara ringkas konsep ayat dalam bahasa Melayu. iaitu sun yang bererti “dengan” dan tattein yang membawa erti “menempatkan bersama-sama”.0 PENGENALAN Pada bahagian Topik 4 yang lalu. 2. 6. Dengan demikian. 4. (2009). Menurut Nik Safiah Karim et al. Pada bahagian Topik 6 ini. sintaksis dapat diertikan sebagai “menempatkan kata-kata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat”. anda diharapkan dapat: 1. kita telah dijelaskan bahawa terdapat dua bidang utama tatabahasa iaitu morfologi (mengkaji perkataan) dan sintaksis (mengkaji ayat).1 Definisi Sintaksis Istilah sintaksis berasal daripada perkataan Yunani. menjelaskan definisi sintaksis. Kedua-dua bidang ini saling berkaitan kerana ketepatan tatabahasa bergantung pada ketepatan ejaan perkataan (morfologi) dan ketepatan susunan perkataan (sintaksis) dalam sesuatu ungkapan.

LATIHAN 6. kata ganti nama. pergi ke sekolah. Contoh: Bil.1 Bina tiga ayat yang mempunyai subjek. P i. dan binaan atau konstruksi ayat. ii. __________________ __________________________________. 6. Subjek lazimnya adalah perkara yang diceritakan yang terdiri daripada orang. ii. subjek ialah konstituen sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsur yang diterangkan. (2009) dan Abdullah Hassan (2006). a) Subjek Menurut Nik Safiah Karim et al. Subjek Ali Dia Komputer itu Merokok Cantiknya Predikat membeli sebuah basikal. iii. Unsur-unsur subjek juga boleh terdiri daripada frasa nama. iv. Secara ringkasnya.2 Binaan Ayat Apakah yang ada dalam sesebuah ayat? Secara umumnya. frasa kerja yang berkuasa nama dan frasa adjektif yang berkuasa nama. sudah rosak. iii. i. __________________ __________________________________. struktur. sesebuah ayat itu mestilah sekurang-kurangnya mempunyai satu subjek (pelaku) dan satu predikat (cerita). tempat atau perkara. __________________ __________________________________. membahayakan kesihatan. v.Sintaksis: Ayat| 2 sintaksis merujuk bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. benda. . mata anak harimau itu. sintaksis ialah ilmu mengkaji ayat.

Subjek Sabri Kakak Rumah itu Hadiah itu Predikat seorang peguam. Kamalia_____________________________________________. iv. iii. i. sangat besar. Kami_______________________________________________. Oleh itu. frasa adjektif (FA). Predikat terdiri daripada frasa nama (FN). Saya _______________________________________________. iv. mencuci pakaian. dan frasa sendi (FS). predikat merujuk kepada kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. Ahmad______________________________________________. eloklah kita meneliti terlebih dahulu definisi dan jenis-jenis frasa bahasa Melayu. benda. ii. daripada Menteri Besar. 6. predikat merupakan bahagian ayat yang menceritakan perkara tentang orang. sebelum kita mempelajari pola ayat dasar bahasa Melayu. tempat atau perkara yang dinyatakan dalam subjek.3 Pola Ayat Dasar Ayat dasar atau ayat inti ialah ayat yang menjadi asas pada pembentukan semua ayat lain.2 Bina empat ayat yang mempunyai predikat. Oleh itu. FN FK FA FS LATIHAN 6. Contoh: Bil. iii. frasa kerja (FK). Ayat dasar ini terhasil melalui gabungan dua frasa.Sintaksis: Ayat| 3 b) Predikat Menurut Nik Safiah Karim et al. i. (2009). P ii. .

6.3. Contoh: Baju putih ( KN) Pendatang itu ( KN Terbitan) Anda semua ( Kata Ganti Nama)  Binaan FN i) Inti + Penerang Contoh: Inti askar baju ii) Inti + Inti Contoh: Inti ibu kerusi Penerang Melayu kemeja Inti bapa meja .Sintaksis: Ayat| 4 6. Contoh: i) Frasa dengan satu perkataan: Saya guru.3. KN Terbitan atau Kata Ganti Nama. ii) Frasa dengan dua atau lebih perkataan: Lelaki itu guru.1 Definisi Frasa Frasa ialah urutan penempatan jenis kata dalam ayat. Binaan frasa terdiri daripada sekurang-kurangnya satu perkataan yang berpotensi menjadi unit yang lebih besar.2 Jenis-Jenis Frasa a) Frasa Nama (FN)  Definisi FN ialah frasa yang perkataan utamanya terdiri daripada kata nama (KN).

Sintaksis: Ayat| 5 b) Frasa Kerja (FK) Definisi FK ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. Contoh: menjalankan tugas menulis nota Binaan FK i) Inti + Objek Contoh: Inti membaca menulis ii) Inti + Penerang Contoh: Inti berbaju berjalan Objek buku surat Penerang Melayu kaki iii) Kata bantu + Inti Contoh: Kata bantu sedang akan Inti menjahit bersurai c) Frasa Adjektif (FA) Definisi FA ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih yang kata intinya merupakan kata adjektif. Contoh: bijak sungguh gelap benar .

Sintaksis: Ayat| 6 Binaan FA i) Inti + Inti Contoh: Inti lemak baik ii) Inti + Kata Nama Contoh: Inti biru muda Inti manis buruk Kata Nama laut remaja iii) Kata Penguat + Inti + (Kata Penguat) Contoh: Kata Penguat Inti (K Penguat) sangat bijak sekali sungguh baik benar iv) Kata bantu + Inti Contoh: Kata Bantu belum sudah Inti besar busuk d) Frasa Sendi (FS) Definisi FS ialah frasa yang terdiri daripada satu kata sendi dan satu frasa nama. Binaan FS i) KS + FN . Contoh: Hadiah itu daripada penghulu.

3.3 POLA AYAT DASAR Dalam bahasa Melayu terdapat empat pola atau bentuk ayat dasar iaitu: a) b) c) d) FN + FN FN + FK FN + FA FN + FS a) FN + FN Contoh: FN Alia Ismail b) FN + FK Contoh: FN FK FN guru ketua pengawas .Sintaksis: Ayat| 7 Contoh: KS ke pada FN sekolah waktu pagi ii) FS + KN Arah + FN Contoh: FS dari dengan KN Arah dasar belakang FN lautan pedang iii) KS + KN Arah + FN + Keterangan Contoh: KS KN Arah ke barat di utara FN Belanda Perak Keterangan pada tahun lepas pada pagi tadi 6.

Bil. gagah. 7. Pola FN + FN . 5.Sintaksis: Ayat| 8 Ahmad Anak itu membaca buku sedang terbang c) FN + FA Contoh: FN Siti Kamarul d) Contoh: FN Derma ini Angin sejuk FS daripada pihak sekolah. Ayat Bapa Ali ialah Encik Aziz Bunga itu wangi. Azmir menjadi pegawai polis. Buah durian dari Perak. 4. dari selatan FN + FS FA sedang sakit. 8.3 LATIHAN 6.3 Tentukan pola ayat dasar di bawah. 3. Hari ini hari Jumaat Buku ini dari Eropah. 1. 6. Abu sedang bermain bola. 2. Kotak ini sudah pecah. LATIHAN 9.

Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. ayat tanya. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. Muthu sedang tidur. ayat perintah. Nani membeli pakaian dari kedai itu. Pesakit itu berada di hospital. sama ada yang bersifat kebahasaan atau yang bersifat perbuatan. Dalam tulisan pula. Ayat ini digunakan oleh penutur atau penulis untuk menyatakan atau memberikan maklumat atau berita kepada pendengar atau pembaca. Dalam lisan. tempat. Contoh-contoh Ayat Penyata: 1) 2) 3) 4) 5) 6) b) Azimah tukang masak. benda. ayat penyata diakhiri dengan nada turun sebelum kesenyapan.4 Jenis-Jenis Ayat Dalam bahasa Melayu terdapat empat jenis ayat iaitu ayat penyata. Kerani itu sentiasa tersenyum. manusia. Ayat ini diujarkan tanpa mengharapkan jawapan atau gerak balas. Ayat penyata dapatlah dianggap sebagai ayat untuk melaporkan sesuatu perkara. dan ayat seruan.Sintaksis: Ayat| 9 6. Mereka ialah pemain bola sepak. Berikut akan dijelaskan jenis-jenis ayat tersebut. binatang dan sebagainya. a) Ayat Penyata Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. ayat penyata diakhiri dengan tanda noktah. .

Contoh: 1. ayat ini menghendaki lawan bicara agar jangan melakukan sesuatu. Dengan demikian. Sila tinggalkan tempat ini.Sintaksis: Ayat| 10 Ayat tanya yang bentuknya sama bentuknya dengan ayat penyata. Ayat larangan dibentuk dengan menambahkan kata. jangan. . Ayat Suruhan Ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Ayat ini diucapkan dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat dengan tujuan untuk mendapatkan jawapan. 4. Terdapat empat jenis ayat perintah iaitu: i. Pergi dari sini! 3. Keluar dari bilik ini! 2. Ayat Larangan Ayat larangan ialah ayat yang digunakan untuk larangan atau tegahan. usah atau tak usah di depan ayat perintah. tetapi berbeza oleh adanya tanda soal (?) pada akhir ayat itu. atau meminta seseorang melakukan sesuatu. ii. mempersilakan. Contoh-contoh Ayat Tanya: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Tuan Ismail pengurusnya? Puan Shafikah suri rumah? Adik masih menangis? Apa benda itu? Siapa datuknya? Di manakah rumah awak? c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh. Kemaskan barang-barang anda. melarang.

Sintaksis: Ayat| 11 Contoh: 1. Tolong hantar laporan itu pagi esok. . Ayat Silaan Ayat silaan digunakan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. 4. Ayat silaan ditandai dengan kata silaan seperti sila. Silalah masuk. Jangan berdiri di sana. Contoh: 1. sudi dan jemput sebelum kata kerja. 2. Minta kamu semua berenang. Contoh: 1. iv. Tolong masak air. 2. Sila datang ke rumah saya. Jemputlah makan. Kamu jangan beritahu dia. 5. 4. 2. 4. tolong dan mohon dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. Tolong tutup tingkap bilik itu. iii. Jangan pergi sebelum aku datang. Jemput minum. Awak tak usah datang lagi. Usah pergi sebelum aku datang. 3. 3. Ayat Permintaan Ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta. 3.

2.penderhaka rupanya kamu! Wah. sakit kakiku! Cis. garangnya kucing itu! Aduhai. 3. cis. takjub. eh. dan sebagainya. Kata seru yang sering digunakan ialah oh. 7. amboi. anda sudah berjaya! Oh. syabas. Contoh: 1. Amboi. Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak di akhir ayat sama ada ayat itu didahului oleh kata seru atau tidak. sakit dan sebagainya. aduh. marah.Sintaksis: Ayat| 12 d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut. 4. 6. comelnya anak arnab itu! Syabas. wah. 5. 8. gagal lagi! Nah. ambil baju ini! Aduh. geram. saya terlupa lagi! .

com.4 Padankan ayat dan gambar. (Sumber: www.Sintaksis: Ayat| 13 LATIHAN 6.bharian. Nyatakan jenis ayat perintah yang digunakan.my) .

Yusof mencabut rumput. 5. 2. 4. Amerika Syarikat dilanda ribut. bahasa Melayu juga mempunyai ayat majmuk. 3. Ribut melanda Amerika Syarikat. 5. OBJEK Contoh: 1. 2. KATA KERJA OBJEK b) Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal. 3. .6 Ayat Majmuk Selain ayat dasar atau ayat tunggal. 4. KATA KERJA SUBJEK 6. Rumput dicabut oleh Yusof. Seekor rusa dikejar oleh singa. Ali mendang bola itu.5 Ragam Ayat Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ragam ayat iaitu ragam ayat aktif dan ragam ayat pasif. Bola itu ditendang oleh Ali Surat itu ditulis oleh Atiah. Atiah menulis surat itu. a) Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mempunyai kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan.Sintaksis: Ayat| 14 6. Berikut akan dijelaskan secara ringkas ayat majmuk bahasa Melayu. SUBJEK Contoh: 1. Singa itu mengejar seekor rusa.

1 Definisi Ayat Majmuk Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan cara-cara tertentu. c) . Ahmad telah pergi = Dia mengetahui bahawa Ahmad telah pergi. ii. 6. Jenis: a) Ayat Majmuk Pancangan Relatif (yang) Contoh: Saya membeli kasut yang berwarna biru. Dia mengetahui (sesuatu) ii. Saya kurang sihat. b) Ayat Majmuk Pancangan Komplemen (bahawa) Contoh: Dia mengetahui bahawa Ahmad telah pergi. atau. ii. Ayat Majmuk Gabungan Dua ayat atau lebih digabungkan dengan menggunakan kata hubung seperti dan. i.6. Ayat Majmuk Pancangan Ayat yang terdiri dari satu ayat induk dan beberapa ayat kecil yang dipancang menjadi satu ayat majmuk. Saya membeli kasut. i.2 Jenis-Jenis Ayat Majmuk Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis ayat majmuk iaitu: 1. Kasut itu berwarna biru. Pancangan Keterangan Contoh: Saya tidak dapat hadir kerana saya kurang sihat. Contoh: Saya dan dia minum teh.Sintaksis: Ayat| 15 6.lalu dll. Saya tidak dapat hadir. i.6. Dia minum teh = Saya dan dia minum teh. = Saya membeli kasut yang berwarna biru. Saya minum teh ii. A.M. i. 2. tetapi.

Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. manusia. geram.Sintaksis: Ayat| 16 = Saya tidak dapat hadir kerana saya kurang sihat. Frasa ialah urutan penempatan jenis kata dalam ayat. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal. Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut. Predikat merujuk kepada kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. atau meminta seseorang melakukan sesuatu. binatang dan sebagainya. melarang. struktur. Subjek ialah konstituen sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsur yang diterangkan. tempat. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh. 3. Ayat Majmuk Campuran Ayat yang terdiri daripada lebih daripada satu jenis (banyak ayat majmuk) Contoh: Ali dan Abu masih memancing ikan. Ayat dasar atau ayat inti ialah ayat yang menjadi asas pada pembentukan semua ayat lain. takjub. mempersilakan. Ayat aktif ialah ayat yang mempunyai kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. benda. sakit dan sebagainya. dan binaan atau konstruksi ayat. tetapi rakan-rakan mereka yang keletihan sudah lama tidur. marah.          . RUMUSAN   Sintaksis merujuk bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk.

3. Bhd. (2009). Bahasa Melayu sebagai bahasa Ilmu dan esei-esei lain. 4. (1988). Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. 2. . Ayat Penyata 13. 7. Susur galur bahasa Melayu. Ayat Seruan 16. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 5. Ayat Pasif 12. Terdapat pelbagai jenis objek. KATA KUNCI 1. (1997). Nahu kemas kini. RUJUKAN Abdullah Hassan. Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kesalahan tatabahasa. (2008). (2009). Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ayat Aktif 11. Nyatakan komponen yang terdapat dalam bahagian predikat. Mohd Ra’in Shaari. Asmah Haji Omar.Sintaksis: Ayat| 17  Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan cara-cara tertentu. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. Ayat Majmuk PENILAIAN KENDIRI 1. Ayat Tanya 14. Ayat Dasar 10. 2. 6. Asmah Haji Omar. 8. Sintaksis Frasa Subjek Predikat Frasa Nama Frasa Kerja Frasa Adjektif Frasa Sindi 9. Terangkan jenis-jenis objek yang terdapat dalam bahasa Melayu. Ayat Perintah 15. Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. Predikat ialah bahagian terpenting dalam binaan ayat.

Tatabahasa Dewan. Bhd. Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Sulaiman Masri. . (2009).Sintaksis: Ayat| 18 Nik Safiah Haji Karim et al. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

. semiologi dan semasiologi. Bahasa sebagai lambang perlembagaan yang canggih. anda diharapkan dapat: 1. Rumusnya sesuatu kata itu mempunyai makna atau maksud literal atau membawa maksud yang lebih besar yakni makna tersirat. Dalam bidang linguistik.1 Sila berbincang dengan rakan. Mengikut Ferdinand de Saussure. semantik ialah bidang kajian yang mengkaji makna atau erti dalam bahasa.0 PENGENALAN Semantik merupakan satu kajian makna kata. menjelaskan hubungan perkataan makna dan rujukan. 7. AKTIVITI 7. sementara yang mengertikan ialah bunyi-bunyi bahasa yang terbentuk daripada fonem-fonem bahasa berkenaan. kompleks dan anjal. 7.Semantik | 1 UNIT 7 SEMANTIK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. yang diertikan sebenarnya ialah konsep atau makna sesuatu tanda atau lambang. sejarah ilmu linguistik terdapat beberapa istilah lain yang digunakan seperti semiotik. 2. Selain istilah semantik. dan 3. Kajian makna ini perlu dipelajari oleh pelajar memandangkan kepentingan bidang ini dalam memberi tafsiran yang pelbagai bagi sesuatu kata Sesuatu kata dapat memberi pelbagai tafsiran makna bergantung kepada pemakaiannya dalam kata itu sendiri maupun kewujudannya dalam bentuk ayat. setiap tanda linguistik terdiri daripada dua unsur iaitu yang diertikan (Inggeris „ signified‟) dan yang mengertikan (signifier). bergantung kepada cara tafsiran seseorang terhadap kata tersebut. Namun Istilah semantik lebih digunakan kerana istilah ini hanyalah makna atau erti yang berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. menghuraikan faktor-faktor yang menentu dan mengubah makna perkataan. menjelaskan definisi semantik.1 Definisi Semantik Perkataan semantik berasal daripada bahasa Yunani „sema‟ yang bererti tanda atau lambang.

2.2 Hubungan Kata. Hal ini jelas sekiranya kita mengkaji ayat berikut: 1. Sangat jelas makna dalam ayat 1(a) dan ayat 1(b) adalah berlainan. meja kaca. Kepentingan semantik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. (a) itu anjing (b) dia anjing Sebagai penutur bahasa Melayu.Semantik | 2 1. 2. perkataan meja tidak merujuk satu benda yang dipanggil meja. Makna dan Rujukan 1. Makna dan konsep Tiap-tiap perkataan mempunyai banyak makna. (a) Pensel terletak di atas kertas. Misalnya lihat ayat berikut: 1. Perkataan „meja‟ umpamanya merujuk kepada bermacam macam-macam rupa dan bentuk meja yang dipanggil meja. malah jutaan benda menepati konsep itu. meja plastik dan bermacam-macammacam jenis meja. makna bukan hanya kita timba daripada makna tiap-tiap perkataan dalam ayat. meja kaki empat. Makna ayat ditentukan oleh dua unsur iaitu makna perkataan dan kedudukan perkataan dalam ayat. (b) Kertas terletak di atas pensel. meja besar. Sesuatu perkataan merujuk kepada ribuan. meja kaki satu. Dengan erti kata lain. kita tahu perkataan anjing pada ayat 1 (a) membawa makna „binatang‟. Contoh berikut ditentukan oleh perkataan-perkataan lain yang hadir bersamasama iaitu konteksnya. meskipun perkataanperkataan yang terdapat di dalam ayat adalah serupa. Kita dapat memahami makna pertuturan yang kita dengar atau makna tulisan yang kita baca. meja kayu. iaitu perabot yang mempunyai permukaan rata. meja bulat. sebaliknya ia merujuk kepada satu konsep. Tetapi sangkaan itu tidak benar. Ada meja kecil. Takrifan semantik yang mengaitkan hubungan kata dengan makna. 7. . Hubungan dan kedudukan perkataan dalam ayat juga menjadi sumber makna. berkaki dan biasanya digunakan sebagai tempat meletakkan hidangan. meja panjang. Tetapi bagaimanakah penutur bahasa Melayu mengetahui perkataan anjing pada ayat 1(b) membawa makna manusia? Penutur bahasa Melayu tahu hal ini kerana perkataan „dia‟ dan „kamu‟ hanya digunakan untuk manusia. Makna dan Konteks Kita biasa menyangka perkataan ialah unit makna yang paling asas maksudnya dengan mengetahui makna perkataan. sebagai tempat menulis atau peralatan mesyuarat.

apakah perkataan yang sesuai untuk menyebut roket yang beroperasi tanpa juruterbang? Bolehkah kita katakan roket yang dipandu oleh komputer memandangkan perkataan „pandu‟ selama ini digunakan serasi dengan manusia. Ayah saya seorang perempuan. Pokok itu bertelur sebiji. keserasian perkataan melibatkan kata nama. Ayat-ayat ini akan diterima oleh penutur bahasa Melayu sebagai betul apabila perkataan itu digantikan dengan perkataan lain yang memiliki makna yang serupa seperti: 1. Oleh kerana keserasian perkataan adalah soal kebiasaan semata-mata maka sudah pasti terdapat keperluan mencipta kebiasaan-kebiasaan baru dan masalah penerimaannya sebagai contoh. 3. Batu itu keras 2. Dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh ayat-ayat berikut tidak boleh diterima di dalam bahasa Melayu. kata sifat dan penjodoh bilangan. Perkataan yang serasi dengan kata nama itu terdiri daripada kata kerja. Ahmad jelita Ayat-ayat berikut boleh diagak-agak maknanya tetapi penutur bahasa Melayu akan mengatakan sesuatu yang janggal dan tidak kena pada penggunaan perkataan tertentu pada ayat tersebut. Sebagai contoh ayat-ayat berikut adalah betul dari sudut tatabahasa tetapi kita tahu ayat-ayat berikut mempunyai makna yang salah. Ahmad tampan Ayat-ayat ini dipanggil keserasian perkataan. Keserasian perkataan Tiap-tiap bahasa mempunyai peraturan dan kebiasaan bagi menentukan sama ada sesuatu perkataan boleh hadir bersama-sama dengan perkataan lain. Jalan raya baru minum tengah hari. 4. Peraturan keserasian adalah soal kebiasaan sematamata dan bukan soal tatabahasa. 1. Oleh sebab itu para penulis kreatif berusaha mencipta pembaharuan pada keserasian yang ada. . Batu itu kental 2. walaupun ayat-ayat berikut tidak menyalahi tatabahasa.Semantik | 3 3. Makna dan pengetahuan Alam Kita mengetahui makna perkataan dan makna ayat dengan dibantu oleh pengetahuan kita tentang alam. Sungai itu mengalir 3. 1. Sungai itu merangkak 3. 2. Tidak ada peraturan logik yang menentukan perkataan apa yang serasi dengan sesuatu perkataan.

Pengetahuan kita tentang alam memberitahu hanya buku yang membawa makna kitab yang boleh dibaca. Banyak faktor yang melibatkan interpretasi makna dan amat sukar memastikan ketepatan makna. Maksud sinonim ialah (ungkapan iaitu perkataan. 1. Bagi ayat „dia membaca buku‟ kita mengetahui ayat itu membawa makna dia membaca kitab.Semantik | 4 Ayat „ayah saya seorang perempuan‟ adalah salah kerana kita mengetahui kerana „seorang perempuan tidak boleh menjadi ayah‟. 2. a) Kata Sinonim (kesamaan makna) Perkataan sinonim berasal daripada bahasa Yunani kuno.2 Sila berbincang dengan rakan . . perbandingan bahasa dan sudut komponen makna tersebut makna kata-kata tersebut. rujukan dan makna dalam kajian ilmu semantik. jadi memadailah kita mencari makna yang terdekat sahaja. Hubungan perkataan dan rujukan mempunyai implikasi makna yang pelbagai. iaitu „anoma‟dan „syn‟ yang bererti „dengan‟.” Setiap perkataan dalam suatu bahasa dikatakan mempunyai hubungan yang erat di antara satu sama lain. 7. sementara buku yang membawa makna „ketul‟ dan „ruas‟ tidak boleh dibaca. Hubungan antara makna perkataan berdasarkan : (a) Kata Sinonim (kesamaan makna) (b) Kata Antonim ( perbezaan makna/berlawanan/bertentangan) (c) Kata Homonim ( kesamaan ejaan dan sebutan) (d) Kata Polisim (banyak makna) (e) Kata Hiponim (struktur makna) Setiap hubungan kata-kata boleh dilihat dari sudut kesinambungan dengan kata-kata lain dalam bahasa yang sama. jalan raya tidak boleh minum. AKTIVITI 7. frasa atau ayat yang makna lebih kurang sama dengan makna ungkapan lain) Memang sukar mencari makna seratus peratus sama. Begitu juga halnya dengan pengetahuan kita tentang alam bahawa pokok tidak boleh bertelur. Kepentingan hubungan perkataan.3 Hubungan kata dengan rujukannya Menurut Abdullah Hassan (1981) „‟kata -kata mengandungi makna dan bagaimana kata-kata itu berhubungan sebenarnya bergantung pada bagaimana pengguna sesuatu bahasa tersebut menyusun segala pengalamannya dalam ungkapan yang berbentuk kata-kata.

Keempat. iaitu: 1. contohnya: (a) Itu buku dia Itu bukunya 2. Antara morfem (yang bebas) dengan morfem (terikat). Jika cantik dikatakan bersinonim dengan lawa. (terdapat perkataan yang mengikut erti sebenarnya tidak mempunyai sinonim. buruk dan jahat. sekali pandang maknanya sama tetapi keduanya tidak boleh dilakukan pada tempat yang seratus peratus sama. Ayam itu meninggal digelek oleh lori. tetapi ayat (1) berikut mengandungi perkataan mati tidak dapat diganti dengan perkataan meninggal ayat (2). Contohnya. Ketiga. contohnya: Ibu bapa dengan orang tua Meninggal dunia dengan pulang ke rahmatullah Terdapat beberapa perkara tentang gejala sinonim yang menarik perhatian. Perkataan mati dan meninggal bersinonim. 1. 2. Kedua ( ada perkataan bersinonim pada bentuk dasar.Semantik | 5 Perkataan “hangat” dan “panas”. tetapi dalam erti kiasan mempunyai beberapa sinonim. . (ada perkataan yang tidak mempunyai sinonim pada bentuk dasar. Ayam itu mati digelek oleh lori. tetapi memiliki sinonim pada bentuk terbitan). tetapi dalam erti kiasan mempunyai sinonim). salji. maka lawa juga sinonim dengan cantik Oleh sebab bentuknya berbeza. Contohnya kita boleh mengatakan “hari panas” tetapi tidak boleh dikatakan “hari hangat”. Antaranya perkataan dengan perkataan. dan berjemur bersinonim dengan berpanas. tetapi menjemurkan bersinonim dengan mengeringkan. jemur tidak mempunyai sinonim. Pertama (tidak semua perkataan dalam bahasa Melayu mempunyai sinonim). Hubungan makna antara dua patah perkataan yang bersinonim itu bersifat dua hala. Sifat sinonim boleh berlaku pada pelbagai tahap bahasa. dan batu tidak mempunyai sinonim. maka maknanya pun tidak seratus peratus sama. Contohnya. Contohnya hitam tidak mempunyai sinonim. contohnya: Kerana dengan sebab Kasih dan sayang 3. Antara frasa dengan frasa. seperti gelap. beras. tetapi tidak bersinonim pada bentuk terbitan) contohnya perkataan benar bersinonim dengan betul tetapi kebenaran tidak bersinonim dengan kebetulan.

sayur. Bagaimanapun kita boleh melawankan atau mempertentangkan perkataan seperti menolakmenerima. bakul. meja. tujuan. asosiasi. tidak semua kata kerja mempunyai lawan. kertas. Contohnya kita tidak dapat menentukan lawan bagi berjalan. Contoh: (a) hubungan dari segi jenis Meranti-kayu Bawal-ikan (b) hubungan sebab dan akibat: . antonim bermaksud perkata an yang maknanya dianggap berlawanan atau kebalikan daripada perkataan lain. Contohnya perkataan “tinggi” mungkin bertentangan makna dengan “rendah” atau “pendek”. “kaya” dengan “fakir” atau”miskin” dan sebagainya. membuka-menutup. malam dan sebagainya tetapi tidak untuk perkataan seperti perang. menangis-ketawa.Semantik | 6 Interpretasi kedua-dua perkataan ini juga mungkin berbeza dari seorang ke seorang.” b) Kata Antonim Perkataan antonim berasal daripada perkataan Yunani kuno. mandi. mendedahkan-menyembunyikan dan sebagainya. simbol dan sebagainya. “memang agak sukar untuk memberi satu takrif yang menyeluruh dalam definisi kata-kata sinonim ini. duduk. ibu.jemput Makan – sarapan Abdullah Hassan (1981) menjelaskan lagi bahawa. Contohnya ialah baik/buruk. sebab dan akibat. daun. iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „anti‟ yang bererti „melawan‟. kakak. Selain itu perkataan-perkataan juga mungkin mempunyai hubungan dari segi analogi iaitu perkataan itu mempunyai pertalian. dan sebagainya. cawan. Oleh itu. keluar-masuk. bermain. biasanya perkataan lawannya mudah dikaji tetapi bagi kata kerja. Contohnya dari segi jenis. demikian juga keadaannya. Pertentangan makna ini juga bergantung pada konteks dan budaya. Kita boleh menentukan kata berlawanan bagi perkataan langit. tali. dan sebagainya. Contohnya: Sila . memasak. Bagi perkataan yang tergolong dalam kata sifat. Bagi perkataan nama. tinggi/rendah dan panjang/pendek.

Homonim diertikan sebagai ungkapan (perkataan. Homofon dilihat dari segi bunyi (homo=sama. tebu dan sebagainya Buku –ii. bererti beberapa helai kertas berjilid yang bererti tulisan untuk dibaca atau bererti ruangruang kosong untuk ditulis. Contohnya: Buku –i. perkataan berhomonim ditandai dengan angka roman yang diletakkan selepas setiap entri yang berhomonim itu. graf=tulisan). Ini kerana huruf e mewakili dua bunyi. Contohnya mengerat (memotong) dan mengeratkan (merapatkan). fon=bunyi). Homograf dilihat dari segi tulisan / ejaan (homo=sama. Sebutan sama tetapi ejaan berbeza. Contohnya buku-bunyi dan ejaannya sama. frasa atau ayat) yang bentuknya sama dengan ungkapan lain tetapi maknanya tidak sama. Ada juga perkataan yang ditulis sama seperti tetapi sebutan berbeza. bererti keras pada tempat pertemuan dua ruas buluh. Contohnya bang (azan) dengan bank (institusi kewangan. iaitu e pepet dan e .Semantik | 7 Sejuk-menggigil Luka-sakit (c) hubungan dari segi asosiasi Ketawa-gembira Muram-sedih (d) hubungan dari segi tujuan Usaha-kejayaan Bekerja-kepuasan (e) hubungan dari segi simbol Raja-kedaulatan Putih-kesucian (c) Kata Homonim (hampir sama sebutannya) Perkataan Homonim berasal daripada bahasa Yunani kuno. Di dalam kamus.mengikut sebutan baku). Contohnya: Buku i Buku ii Homonim terbahagi 2 iaitu homofon dan homograf. iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „homo‟ yang bererti „sama‟.

perkataan kepala mempunyai empat makna atau konsep yang berikut: Makna 1 Makna 2 Kepala Makna 3 Makna 4 (a) Kata Hiponim (struktur makna) Perkataan hiponim berasal daripada Yunani kuno. Terdapat perkataan-perkataan yang sama ejaannya tetapi berlainan sebutan dan maknanya. Contohnya: Ejaan bunyi makna Perang [peran] perang. iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „hypo‟ yang bererti „di bawah‟. fikiran. Secara rajah. kampung dan sebagainya. oleh sebab bawal adalah termasuk makna ikan. Hiponim ialah ungkapan yang maknanya dianggap merupakan sebahagian daripada makna ungkapan lain. sebaliknya meliputi pelbagai ikan-ikan lain seperti yang tertera dalam rajah berikut: Ikan bawal tenggiri cencaru kembung selar . Banyak perkataan dalam bahasa Melayu yang sama ejaannya tetapi berbeza maknanya apabila digunakan dalam konteks yang berlainan. Contohnya bawal ialah hiponim terhadap perkataan ikan. Bawal memang ikan tetapi. (3) bahagian yang letaknya di atas (di hadapan sekali) dan (4) akal. ikan bukan hanya bawal. otak. Contohnya perkataan kepala yang membawa erti (1) bahagian tubuh manusia atau binatang dari hujung leher ke atas.Semantik | 8 taling. pergaduhan Semak [sema] belukar [sema?] meneliti d) Kata polisim (banyak makna) Kesamaan bunyi dan bentuk ejaan tetapi berbeza makna di dalam konteks yang berlainan. (2) Orang yang mengetuai negara.

pengucapan seperti “selamat” sama ada “selamat pagi”.Semantik | 9 AKTIVITI 7. Ia harus menggunakan “patik” walaupun “patik” dan “saya” itu pada dasarnya mempunyai persamaan makna.3 1.4 Faktor-faktor yang menentukan makna Terdapat lima faktor seperti pilihan. 1. ditentukan bahawa penutur-penuturnya tidak boleh menggunakan kata-kata yang kurang sopan kepada orang tua dan orang yang lebih berkedudukan lebih tinggi. Jelaskan hubungan perkataan dan rujukan dari aspek kesamaan dan pertentangan makna. Sekiranya ia menggunakan perkataan atau rujukan yang salah maka ia . 2. konteks. mereka tetap mengucapkan ujaran itu kepada guru mereka. Pengucapan “apa khabar” yang biasa diucapkan apabila berjumpa dengan orang lama k ita sudah jumpai atau kepada seseorang yang baru diperkenalkan kepada kita. Maka ujarannya tadi tidaklah membawa sebarang makna. 7. Seseorang itu mestilah menggunakan bentuk bahasa dan rujukan yang benar-benar sopan (polite) kepada orang-orang yang lebih tua daripada mereka walaupun perbezaan umur mereka cuma sehari sahaja. pilihan Pengucapan yang lazim di sekolah yang dilafazkan oleh murid-murid apabila bertembung dengan guru. Sebagai menjawab pertanyaan tersebut. kebudayaan. kebudayaan Makna ditentukan oleh faktor kebudayaan. baik atau tidak. tetapi ia mengujarkan juga itulah pilihan yang sesuai dengannya. Apa yang berlaku pada mereka dan juga pada hari berkenaan sama ada selamat atau tidak. Dalam kebudayaan masyarakat Melayu pula. 2. Ucapan ini dikeluarkan oleh sebab murid-murid tidak ada pilihan lain untuk bertutur dengan guru mereka dalam konteks pertembungan seperti itu. Jelaskan hubungan perkataan dan rujukan dari aspek kepelbagaian makna. Kebudayaan sesuatu masyarakat menentukan bentuk-bentuk ujaran penentunya. Bersandarkan fenomena itulah Abdullah Hassan (1980) berpendapat salah satu daripada faktor yang menentukan makna ialah pilihan. unsur-unsur paralinguistik dan ciri-ciri prosodi dapat menentukan makna. seorang rakyat dikatakan tidak manis kalau menggunakan perkataan „saya‟ apabila bertutur dengan raja. Sebagai contoh. tetapi ia mengujarkan juga kerana itulah pilihan yang paling sesuai dengannya. “selamat tengahari” atau “selamat petang” kebiasaannya diucapkan. secara spontan juga orang yang ditujukan ujaran tersebut akan menjawab “baik” atau “macam biasa!” walaupun mungkin pada keadaan sebenarnya. orang itu berada di dalam keadaan yang tidak baik atau tidak biasa. bahasa mereka amat mementingkan status umur penutur-penuturnya. Bagi masyarakat Jepun misalnya. Ucapan itu biasa diujarkan secara spontan dan merupakan pilihan yang ada sebagai pemula kepada pertuturan selanjutnya. maka ujarannya tadi tidaklah membawa sebarang makna. Sekiranya demikian.

Pada peringkat morfologi pula seperti juga fenom. Bagi melihat perbezaan makna berdasarkan konteks ayat. tari. ujaran “haus!” dan “haus?” membawa maksud yang berbeza. ia mempunyai makna: sebagai contoh. misalnya sememangnya berlainan antara satu sama lain. Seperti Badan : badan saya sakit (badan bererti tubuh) Kita harus menubuhkan badan kebajikan (badan bererti lembaga atau yayasan) Dalam menentukan makna berdasarkan konteks situasi atau latar ujaran pula. contoh-contoh dalam bahagian “polisim” iaitu kesamaan bunyi dan bentuk ejaan tetapi berbeza maknanya dalam konteks yang berlainan. ter-. dan sebagainya secara tersendiri tidak mempunyai makna tetapi kalau morfem-morfem itu diletakkan dalam konteks perkataan-perkataan yang tertentu. sekiranya pengucapan perkataan haus dalam intonasi yang berlainan. Ujaran “haus!” lebih merupakan satu penglahiran rasa dahaga yang dialami oleh penutur sendiri sementara ujaran “haus?” (dengan intonasi ayat tanya) lebih merupakan pertanyaan . akan membawa maksud yang berlainan. Misalnya. Perkataan-perkataan seumpama ini tidak boleh kita terjemahkan bulat-bulat dan diaplikasikan ke dalam masyarakat lain kerana mungkin membawa maksud atau pengertian yang berlainan. melaut. ber-. terdaya. dan lain-lain. yang tidak dapat diterima oleh kebudayaan masyarakat berkenaan. perkataan-perkataan terjatuh. Dalam bahasa Melayu misalnya kita mempunyai ungkapan-ungkapan seperti “jemput duduk”. mencangkul. sesuatu perkataan sememangnya membawa makna yang berlainan. konteks Konteks sememangnya nyata boleh menentukan makna sesuatu perkataan atau suatu ujaran.Semantik | 10 dikatakan melanggar tatasusila budaya Melayu. menangis. morfem-morfem seperti me-. Kebudayaan juga menentukan ujaran-ujaran tertentu untuk sesuatu suasana atau tujuan-tujuan tertentu. Ianya boleh dibahagikan kepada dua iaitu konteks ayat dan konteka situasi atau disebut juga sebagai latar ujaran. tali. 3. perlu merujuk kepada “konsep konteks situasi” di beberapa peringkat: Di peringkat leksikal. Makna perkataan tadi. “sila masuk dan sebagainya sebagai kata -kata hormat kepada tetamu atau “tuan rumah”. Perkataanperkataan itu berfungsi membawa pengertian yang tersendiri dan makna perkataan-perkataan itu dapat dilihat dengan jelas kalau digunakan dalam konteks-konteks tertentu. Pada peringkat intonasi ayat pula. tahi. “minta diri”. termakan. Hal ini berbeza misalnya dengan kebudayaan Inggeris iaitu kebudayaan ini membolehkan penutur-penuturnya menggunakan perkataan “I” kepada orang tua malah juga kepada sesiapa sahaja.

ia boleh mengubah makna dan mendatangkan reaksi yang negatif kepada sesetengah orang. Faktor-faktor ini juga boleh menentukan makna. maka ujaran si A tadi mengandungi pengertian yang positif dengan maksud “seronok” itu memang benar-benarnya “seronok” bukan sebaliknya. maka ujaran itu tidak membawa makna yang negatif. perkataan itu dimaksudkan kepada “minuman keras” tetapi dalam konteks lain misalnya mengenai “acara sambutan”. mereka tidak boleh menggunakan perkataan “aku” dan “engkau” kerana ini dianggap membawa konotasi yang tidak manis atau ti dak sopan. Di sini nyata bahawa ujaran itu mengandungi pengertian yang negatif. perkataan itu bererti “berjalan beriringan secara beramai-ramai” Seterusnya kesan pertuturan juga pula dimaksudkan kepada reaksi atau perlakuan yang ditunjukkan oleh penutur selepas terlafaznya suatu ujaran.Semantik | 11 kepada pendengar ujaran itu. Sekiranya sesuatu ayat itu. Mungkin sebenarnya si A menyindir si B. 4. dan sebagainya. mungkin berkecil hati. Contohnya di dalam masyarakat Melayu. Makna perkataan ini berbeza sekali sekiranya konteks ujaran itu berhubung dengan “kasut” misalnya “haus” bukan lagi bererti dahaga tetapi “kasut yang kehilangan bunga”. Sebagai contoh. Bagi setengah orang. Sebagai contoh. penggunaan kata-kata ini boleh menunjukkan kemesraan. Sebagai contoh. 5. kalau seseorang itu mengucapkan “Yalah” atau “baiklah” dengan mimik muka masam. kalau ujaran “jangan buat begitu!” diucapkan dengan nada dan intonasi yang . Sebaliknya kalau diucapkan dengan senyuman dan bayangan wajah yang ikhlas. kalau digunakan dalam konteks “hidangan minuman”. apabila seorang anak bertutur dengan ibu bapa atau orang-orang yang lebih tua daripadanya. Ini kerana tajuk perbincangan akan menentukan penggunaan perbendaharaan kata tertentu dengan makna yang tertentu juga. Sebagai contoh. perkataan “arak”. walaupun kata-katanya sopan tetapi kalau diucapkan dengan intonasi. nada dan intonasi pengujaran ayat. gerak tangan. ujaran itu membawa maksud yang negatif. Bagaimanapun perkataan “aku” dan “engkau” akan membawa konotasi yang berlainan apabila digunakan semasa bertutur dengan kawan khususnya kawan rapat. Demikianlah pentingnya konteks situasi dalam penentuan makna suatu ujaran. Ciri-ciri Prosodi Ciri-ciri prosodi adalah berkaitan dengan tekanan. Unsur-unsur Paralinguistik Yang dimaksudkan dengan unsur-unsur paralinguistik ialah unsur-unsur yang berkaitan dengan mimik muka. Sebaliknya kalau diucapkan dengan nada dan intonasi yang lembut ia boleh membawa implikasi yang sebaliknya. tekanan atau nada yang keras. disertai pula jelingan sinis. katakan si A mengujarkan “Amboi ! seronoknya “ kepada si B dan selepas ujaran itu berlaku pertengkaran antara kedua -duanya. Penglibatan orang yang menutur dalam sesuatu konteks pertuturan menentukan penggunaan sesuatu perkataan. Sebaliknya selepas ujaran itu si A dan si B riang ketawa atau si A sama-sama menikmati keseronokan yang dirasai oleh si B. Tajuk perbincangan juga dianggap sebagai satu aspek penting dalam konteks situasi. merajuk atau mendendami.

lihat perubahan makna “saudara” dan “abang” sebagaimana yang telah dijelaskan di atas kerana perkembangan yang dialami oleh bahasa Melayu sendiri. perkataan “saudara” tidak lagi terbatas kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah malah juga kepada orang yang mempunyai pertalian agama. Sebagai contoh perkataan “kaki dan tangan” adalah nama yang diberikan kepada anggota tubuh tetapi “kaki dan tangan” juga dimaksudkan kepada “pembantu atau pekerja -pekerja” dalam sesuatu institusi. “hantu” itu bukan lagi merupakan makhluk tetapi maknanya ialah “mengganggu”. Perkataan “belayar.Semantik | 12 lembut. dalam contoh “kejadian itu menghantui fikirannya”. bot. Lantaran perkembangan bahasa itu sendiri dan kerana perubahan tanggapan penutur. dan sebagainya. perkataan „abang” telah mengalami perluasan makna iaitu . Faktor-faktor perubahan makna 1. 3. maka makna bagi sesuatu perkataan dalam bahasa berkenaan mengalami perubahan. ia membawa unsur-unsur nasihat tetapi kalau diucapkan dengan nada yang keras. Ini nyata dari contoh “ia menghayati sepenuhnya kandungan syarahan itu” Di sini “menghayati” bukanlah “menghidupkan” tetapi “mengikut dengan sepenuhnya”. “ Patah kaki” pula dimaksudkan kepada “kesukaran untuk bergerak kerana tiada kenderaan “. perubahan itu berlaku kerana proses perkembangan bahasa itu sendiri. 2. Begitu juga dengan tangan kanan yang bukan sahaja bermaksud “anggota tangan sebelah kanan tetapi juga “orang kuat” kepada seseorang. Perubahan ini berlaku disebabkan oleh perkembangan bahasa itu sendiri. Perubahan bahasa itu sendiri Terdapat perkataan-perkataan yang mengalami perubahan dari segi makna dibandingkan dengan makna asal perkataan tersebut. Begitu juga dengan perkataan “hantu”. di mana pengguna-pengguna bahasa telah menukar makna sesuatu perkataan itu kepada maksud yang lain. Sebagai contoh. ini ada hubungannya dengan kedua-dua faktor di atas. Oleh itu. Perubahan kerana perubahan maksud Perubahan makna yang berpunca dari tujuan memperluaskan maksud. perahu biasa. Sebagai contoh yang nyata. misalnya dahulunya dimaksudkan kepada pengembara di laut dengan menggunakan perahu yang ada “layar” sahaja tetapi sekarang perkataan itu digunakan juga untuk perjalanan di laut menggunakan kapal. ia mungkin menjadi amaran. Jadi tanggapan orang kepada makna perkataan tersebut telah mengalami perubahan. nyata bahawa perkataan “belayar” tidak perlu mempunyai hubungan dengan “layar” Demikianlah keadaannya. Bagi perubahan tanggapan penutur pula. perkataan “hayat” dahulunya perkataan ini dimaksudkan kepada “hidup” tetapi sekarang ia mengalami perubahan. sesuatu perkataan itu telah mengalami perluasan makna. Perubahan kerana berlakunya perubahan tanggapan penutur Akibat dari tanggapan dalam keadaan-keadaan dan atas tujuan-tujuan tertentu oleh penutur-penutur sesuatu bahasa.

”sarjana ekonomi” dan sebagainya. ertinya makna perkataan “sendi” itu telah mengalami perubah an melalui pembatasan maksud. Oleh yang demikian. Ini ada hubungannya dengan kepercayaan kepada unsur-unsur ghaib dalam sesebuah masyarakat dan untuk menghindari mereka dari kecelakaan. Maka. terdapat panggilan-panggilan seperti Pak Belang( ditujukan kepada harimau). untuk mengelakkan rasa tidak senang . mereka percaya bahawa apabila binatang-binatang atau benda-benda itu disebut dengan menggunakan nama-nama yang lebih lembut. perkataan-perkataan itu ditukar kepada bentuk yang lebih halus misalnya “mati” dikatakan “meninggal dunia”. akar (ditujukan kepada ular). terdapat juga kata-kata yang tidaklah sebenarnya bersifat “pantang” atau “taboo” tetapi kalau disebut sec ara terus terang boleh membawa unsur negatif kepada seseorang misalnya mungkin menimbulkan kemarahan. di dalam ilmu bahasa ditujukan khusus kepada kata-kata yang berfungsi menghubungkan antara perkataan dengan atau antara ayat-ayat. Begitu juga dengan perkataan “buluh”. “datuk” ( kepada roh atau jin penunggu) dan sebagainya. Kata pantang Kata-kata pantang adalah kata-kata yang dianggap boleh membawa bencana atau kecelakaan kalu disebut secara terang-terangan. Oleh yang demikian. Ini juga ada hubungannya dengan pengalaman ahli-ahli masyarakat bila bertemu dengan binatang-binatang buas atau mendapat bencana kerana diganggu oleh roh-roh atau penunggu-penunggu yang dipercayai menjaga sesuatu tempat. Perkataan “membatang” pula. mereka akan terhindar daripada bencana. kulit disebut “buruh”. Perkataan “sendi” yang asalnya bermaksud “tempat ruas tulang berhubung” misalnya. Selain contoh di atas. Jadi. “gemuk” dikatakan “semangat”:. Jelasnya perkataan “sarjana” tidak lagi dirujukkan kepada orang pandai”. Makna asal perkataan ini ialah “orang yang pandai” te tapi kemudian di dalam istilah pendidikan. 5. Timbulnya kepentingan mengkhususkan atau membataskan makna bagi sesuatu perkataan ini pada umumnya adalah untuk menentukan istilah supaya penggunaan khusus untuk bidang-bidang tertentu. “buluh” pada asanya bermaksud “aur atau “bambu” tetapi dalam bidang sains biologi. perkataan “sarjana” dikhususkan kepada nama sejenis kelulusan di peringkat universiti misalnya “sarjana muda”. “sarjana pendidikan”. Penggantian kata-kata pantang dan kata-kata yang membawa unsur negatif kepada kata-kata yang lebih lembut dan hormat diistilahkan sebagai “eufemia” dan memang wujud dalam kebanyakan bahasa. maksud perkatan “pembuluh” khususnya ditujukan kepada “saluran darah”. mereka mencari perkataanperkataan lain sebagai penggantinya. “sarjana sastera”. Perubahan kerana perbatasan maksud Makna bagi sesuatu perkataan boleh juga dibataskan atas tujuan-tujuan tertentu. “orang gaji” disebut “pembantu rumah dan sebagainya. dalam bidang pengajaran bahasa. tidaklah bermaksud “bertindak seperti batang” tetapi perkataan itu merupakan istilah bagi satu daripada kaedah mengajar membaca iaitu mengajar bacaan dengan cara menyebut huruf-huruf dan suku kata. .Semantik | 13 perkataan “abang” telah mengalami perluasan makna yakni perkataan itu tidak lagi hanya ditumpukan kepada “saudara lelaki yang lebih tua” 4. Contoh perkataan “sarjana”.

2. R. Bina peta minda yang melibatkan faktor-faktor perubahan makna. Dengan contoh-contoh. Munchen. E. Natijahnya daripada perbincangan ini. 5. Palmer.M. Cambridge University Press. Bina peta minda yang melibatkan faktor-faktor yang menentukan makna. (1981). tunjukkan bagaimana hubungan makna dengan pengetahuan alam. Exploring Semantic Structures. Cambridge University Press. KATA KUNCI 1.Semantik | 14 AKTIVITI 7. Flores. (1975). 2. RUJUKAN Cruse.4 1. Semiologi 5. Signifier 3. Semantics (Edisi ke-2). Dengan contoh-contoh. 4. Signified 2. Penerbit Nusa Indah. (1986). Dengan contoh-contoh. Mansoer Pateda (1986). (1977).R. Lexical Semantics. tunjukkan bagaimana perkataan mempunyai hubungan dengan makna dan rujukan.Semantic Theory. Nida.A. Jelaskan beberapa definisi semantik daripada beberapa pandangan tokoh. Kempson. Semantik Leksikal. F.Cambridge University Press. Jelaskan hubungan makna dengan konteks. . London. WilhemFink Verlag. Semiotik 4.A. D. 3. Hal ini memperlihatkan bahawa kajian ilmu semantik ini amat perlu dipelajari memandangkan ilmu ini dapat mendedahkan pengetahuan yang menyeluruh tentang makna perkataan. Anoma 7. Cambridge. Selain itu. RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan secara mendalam tentang bidang ilmu semantik yang membicarakan tentang hubungan kata dan makna. Semasiologi 6.New York. memperlihatkan bahawa wujudnya kepelbagaian makna bagi sesuatu perkataan. tunjukkan bagaimana wujudnya keserasian perkataan dalan Bahasa Melayu. ditunjukkan pula tentang hubungan kata J dengan rujukan yang pelbagai. Paralinguistik PENILAIAN KENDIRI 1.

mengaplikasikan peribahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. langsung terkait budi pekerti. perumpamaan. Tujuannya untuk menghasilkan bahasa yang persis dan berkesan. menghuraikan jenis-jenis peribahasa. terutamanya yang menjadi ciri sesuatu zaman atau seseorang. dengan kandungan nasihat. dan 3. menjelaskan konsep peribahasa 2.Peribahasa| 1 UNIT 8 PERIBAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. mengandungi kebenaran.0 PENGENALAN Menurut Za'ba. makna peribahasa adalah ungkapan atau kalimatkalimat ringkas padat. prinsip-prinsip hidup atau aturan tingkah laku. Keindahan peribahasa merupakan cara sesuatu peribahasa itu digunakan. penyusunan. 8. nasihat. Manakala peribahasa tradisi pula merujuk kepada peribahasa yang digunakan dalam pertuturan seharian atau secara bercetak sebelum tarikh kemerdekaan. prinsip hidup atau aturan tingkah laku. iaitu pengetahuan tentang pemilihan. cara membuat sesuatu. yang membina minda. anda diharapkan dapat: 1. Kamus Dewan ( 1997 : 375 ) menjelaskan gaya sebagai cara menulis atau bertutur. Meski terkesan konstruktif. Gaya bahasa pula berkenaan cara pemakaian bahasa. Peribahasa merupakan sebahagian daripada bahasa kiasan dalam budaya Melayu. peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Peribahasa moden pula merujuk yang dicipta selepas tarikh tersebut. sedap didengar dan bijak perkataannya . cukup menerangkan kebudayaan mereka. bidal. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005:1185) makna peribahasa bermaksud ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu. pepatah :pegangan mereka yang teguh kepada “biar mati anak jangan mati adat”. penggunaan sesuatu perkataan dan ayat. yang berisi perbandingan. .

luas dan mempunyai maksud yang mendalam-dipakai akan jadi sebutansebutan oleh orang sebagai bandingan. Peribahasa tradisi merujuk kepada peribahasa yang digunakan dalam pertuturan sehari-harian atau secara bercetak sebelum tarikh kemerdekaan. pepatah. Peribahasa. Keindahan peribahasa merupakan cara sesuatu peribahasa itu digunakan. tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Di samping itu. peribahasa diertikan sebagai segala susunan cakap yang pendek dan yang telah melekat di mulut orang ramai semenjak turun temurun kerana sedap didengar dan perkataannya bijak. 8. peribahasa juga diguna pakai untuk membuat dan menghiasi karangan atau percakapan dan menguatkan tujuan karangan atau sesuatu percakapan. Selain itu. pepatah. juga daripada sifat dan tabiat binatang. contohnya perangai dan sifat manusia itu sendiri. ringkas. yang membina minda. bukan sahaja bagi bangsa Melayu tetapi juga bagi hampir semua bangsa di dunia. pelbagai peribahasa dicipta yang memaksa pelajar-pelajar menghafalkan seberapa banyak peribahasa seperti robot. Walhal kesemua itu ialah cakap-cakap bijaksana yang ringkas yang telah terbeku dari beberapa zaman dan telah masyhur terpakai pada mulut orang ramai. Peribahasa moden pula merujuk yang dicipta selepas tarikh tersebut. orang bijak pandai dalam sesuatu bangsa pada zaman itu telah mencipta beberapa petua. dan kadang kala diumunkan namanya “perkataan orang tua -tua” sahaja. Oleh sebab itu.1 Ciri dan Tujuan Peribahasa Peribahasa dikatakan sebagai cerminan watak bangsa yang memilikinya. nasihat atau petunjuk itu diambil daripada alam sekeliling. Tetapi pada masa kini. dengan setiap penerbit menghasilkan peribahasa masing-masing. Di samping itu. nasihat atau petunjuk sebagai peraturan tatatertib pergaulan. tatasusila dalam pergaulan dan hubungan sesama manusia.Peribahasa| 2 Menurut kamus pelajar Cetakan ke-12 Terbitan Khas KBSM ( 1995 ) pula mendefinisikan peribahasa sebagai bidalan. Menurut Za‟ba (1934). teladan dan pengajaran. merupakan satu daripada cabang sastera lama. Ini kerana dalam . Peribahasa yang baru dicipta ini memberikan peluang kepada penerbit buku melariskan buku masing-masing dengan mengisi buku masing-masing dengan peribahasa moden yang janggal. apa yang dikatakan dengan bidalan. Sebelum ada undangundang yang mengawal perilaku hidup manusia bermasyarakat. Petua. Peribahasa merupakan sebahagian daripada bahasa kiasan dalam budaya Melayu. peribahasa juga boleh dijadikan pedoman hidup kerana maksud dan isinya yang benar dan luas. perbilangan dan perumpamaan itu ialah kerana tiap-tiap satu ini cakap yang mengandungi segala sifat-sifat peribahasa yang telah di sebutkan. peribahasa juga penting dalam konteks penelitian warisan dan keterampilan pengguna bahasa. ayat atau kelompok kata yang tetap susunannya dan mempunyai maksud tertentu. seperti yang sudah diketahui umum.

Peribahasa| 3

peribahasa tersirat makna yang cukup mendalam dan tepat sehingga membolehkan komunikasi lisan atau tulisan menjadi lebih lancar dan berkesan. Kewujudan peribahasa adalah serentak dengan kewujudan sesebuah bangsa dan terus berkembang dalam proses manusia menyesuaikan dirinya dengan kehidupan sehariannya. Peribahasa telah digunakan untuk mengenal peribahasa, di samping membuat ketentuan antara baik – buruk serta mencari ketetapan dalam tata cara hidup masyarakat.

Dalam menghasilkan peribahasa, tiga sumber utama telah digunakan oleh masyarakat penuturnya, iaitu yang pertama melalui pengalaman hidup khususnya dalam kalangan rakyat biasa, kedua melalui penaakulan para bijak pandai dan ketiga menerusi sumber yang didapati daripada kitab-kitab suci ( Abdullah Hussain, 2003). Hasilnya, peribahasa yang bermain di mulut orang Melayu bukan sahaja mendukung isi yang tepat dan kias ibarat yang tajam, malah ungkapan kalimat bahasa yang dihasilkan amat teratur, ringkas dan padat. Oleh itu, perlu disedari bahawa peribahasa dalam fungsinya menyampaikan pengajaran, teladan dan sindiran mempunyai ciri pelembut agar pendengar atau pembacanya tidak mudah terasa hati. Pada masa yang sama, unsur didaktik yang dibawa melalui peribahasa juga akan dapat memberi impak yang besar ke atas pemikiran serta perasaan mereka.

Dalam konteks masyarakat, peribahasa mempunyai dua tujuan utama, iaitu menyembunyikan ungkapan atau kata-kata kasar dan penghuraian sistem adat Melayu. Masyarakat Melayu sememangnya terkenal dengan budi bahasa yang lembut ketika berkomunikasi dengan pihak lain. Pada kebiasaannya, masyarakat Melayu tidak gemar berterus terang dalam menyatakan sesuatu yang tidak digemarinya. Contohnya, untuk meluahkan rasa marah terhadap perlakuan seseorang akan diungkapkan peribahasa berikut, Siapa makan lada, dialah terasa pedasnya, Lembu punya susu, sapi dapat nama Menerusi peribahasa juga kata-kata kasar dapat dielakkan penggunaannya dan diganti dengan kata-kata yang lebih halus dan indah bagi menunjukkan rasa marah dan tidak puas hati. Contohnya dalam menyatakan badan seseorang yang terlalu kurus, maka digunakan peribahasa badannya melidi, sementara bagi menyatakan kebodohan seseorang diganti dengan ungkapan Pak Pandir. Peribahasa dikatakan sebagai susunan perkataan yang indah dengan maksud yang benar dan logik hasil daripada kecekapan berbahasa masyarakat Melayu. Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan, kata-kata hikmah dan bahasa kiasan ( HSP Bahasa Melayu Tingkatan 4:xiv). Setiap satunya mempunyai sifat dan tujuan yang tertentu.

Peribahasa| 4

Contoh-contoh peribahasa: Ada air adalah ikan. Maksud : Di mana-mana sahaja kita tinggal, di situ ada rezeki. Contoh ayat : Walau ke mana-mana sahaja kita pergi, janganlah cepat kecewa kerana di mana ada air adalah ikan. Ada gula adalah semut Maksud : Apabila sesuatu tempat itu mudah mendapat kesenangan atau kemewahan di situlah ramai orang berkumpul. Contoh ayat : Di bandar itu ramai orang tinggal kerana senang mendapat rezeki dan kemewahan, seperti kata peribahasa ada gula adalah semut. Air dicencang tidak akan putus Maksud : Perselisihan antara adik-beradik tidak akan kekal lama dan akhirnya akan berbaik semula. Contoh ayat : Ahmad yang tidak bertegur sapa dengan abangnya selama setahun, sekarang telah berbaikbaik semula kerana air dicencang tidak akan putus. Air pun ada pasang surutnya Maksud : Untung dan malang nasib seseorang itu sentiasa bertukar ganti.

Contoh ayat : Nasib Pak Zaki samalah seperti keadaan air pun ada pasang surutnya kerana dahulu dia hidup mewah tetapi sekarang dalam kesusahan. Air sama air, sampah ke tepi juga Maksud : Jangan mencampuri pergaduhan adik-beradik atau sekeluarga kerana apabila mereka berbaik semula kita akan tersisih. Contoh ayat : Karim yang mencampuri perselisihan Ismail sekeluarga kini tidak dipedulikan lagi apabila keluarga Ismail berbaik semula kerana air sama air, sampah ke tepi juga akhirnya. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya

Peribahasa| 5

Maksud : Orang yang pendiam jangan disangka bodoh atau penakut. Contoh ayat : Faridah itu umpama air yang tenang jangan disangka tiada buaya, walaupun dia sentiasa pendiam tetapi bijak dan berani memberikan pendapat.

AKTIVITI 8.1 Sila berbincang dengan rakan anda untuk mengisi garisan kosong di bawah. 1. Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Alah bisa, tegal biasa

Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. Alah membeli, menang memakai

Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 4. Alah sabung, menang sorak

Maksud : _____________________________________________________________________________

Peribahasa| 6

Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

8.2

Jenis-Jenis Peribahasa

A). Simpulan Bahasa Simpulan bahasa adalah kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan yang dirumuskan dalam susunan tertentu yang membawa maksud tertentu. Maksudnya terdapat daripada apa yang tersirat atau tersembunyi bukan daripada yang tersurat atau nyata. Ringkasnya, erti simpulan bahasa berlainan daripada perkataan yang digunakan. Contoh: 1. Simpulan bahasa yang mempunyai dua makna. Contohnya: (a) ada angin:
 

mempunyai kemahuan atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu. sikap atau perasaan seseorang yang suka meninggi diri.

(b) anak buah:
 

orang yang berada di bawah pengawasan seseorang ketua seperti ketua pejabat atau penghulu. anak saudara.

(c) langgar bahasa:
 

bercakap dengan menggunakan bahasa yang kasar. tingkah laku atau kelakuan yang tidak sopan atau melanggar adat.

2. Simpulan bahasa yang berlainan tetapi mempunyai makna yang sama. Contohnya: Seseorang yang tidak mempunyai perasaan malu. muka talam, muka tebal, dan muka tembok. Seseorang yang sudah lanjut usianya tetapi perangai tidak senonoh atau jahat.

bodoh sepat. dan lipas masing-masingnya sebagai kata nama am. tua kutuk. 2. dan kecil hati. batu buyung. Bentuk atau ciri Simpulan Bahasa 1. Mat Jenin. 4. buat. Contohnya: besar kepala. dan lipas kudung. Anak. dan tua lengkuas. Terbentuk daripada penggunaan kata nama khas. Terbentuk daripada penggunaan kata nama am. Contoh Simpulan Bahasa dan Maknanya: Simpulan Bahasa ada angin ada hati air muka ajak-ajak ayam ada bakat alas perut Maksudnya berkelakuan luar biasa pada sesuatu ketika mempunyai keinginan yang melebihi kemampuan untuk melakukan atau memiliki sesuatu rupa atau wajah seseorang tidak bersungguh-sungguh semasa mempelawa seseorang mempunyai tokoh atau perwatakan makanan yang dimakan untuk sementara waktu sebelum memakan makanan . buah. buat bodoh. Contohnya: Abu Jahal. dan kecil masing-masingnya sebagai kata adjektif. 3. Contohnya: ajak-ajak ayam. Terbentuk daripada nilai kepercayaan. Semua ini sebagai kata nama khas.Peribahasa| 7 tua keladi. dan pasang telinga. Ajak. Semua ini ada kaitan dengan kepercayaan orang Melayu. bodoh. Terbentuk daripada penggunaan kata kerja. Terbentuk daripada penggunaan kata adjektif. dan Pak Kaduk. buah tangan. dan makan bulan. 5. Contohnya: anak buah. Besar. dan pasang masing-masingnya sebagai kata kerja. Contohnya: air pinang.

zalim. sudah nekad mengambil balik sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain tidak dapat menerima pengajaran.Peribahasa| 8 anak angkat anak bapa anak buah anak emas angkat kaki atas angin atas pagar ayam tambatan bahasa pasar banyak mulut batu api batu loncatan bau-bau bacang bawah angin bekas tangan beralih akal beralih angin berat hati berat mulut berat tulang berat sebelah berbelah bagi berhati batu berhutang budi bermuka dua bertikam lidah besar hati besar kepala buah hati buah mulut buah tangan bulat hati buruk siku buta hati cahaya mata cakar ayam yang mengenyangkan anak orang lain yang dipelihara sebagai anak sendiri anak yang disayangi oleh bapa orang yang di bawah jagaan seorang ketua atau anak saudara anak yang disayangi oleh ibu bapa atau ketuanya meninggalkan sesuatu tempat kerana sesuatu sebab negara-negara di sebelah barat tidak menyebelahi mana-mana pihak orang yang menjadi harapan dalam sesuatu pertandingan bahasa Malaysia yang tidak betul tatabahasanya orang yang banyak bercakap orang yang suka menghasut sesuatu yang dijadikan alat untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati tali persaudaraan yang jauh negara-negara di sebelah timur hasil kerja tangan seseorang berubah fikiran atau pendapat pergi ke sesuatu tempat untuk berehat enggan. kejam anak tulisan yang buruk . berdebat bergembira atau berbangga akan sesuatu degil. malas pendiam atau tidak suka bercakap banyak orang yang malas bekerja tidak berlaku adil sukar untuk membuat keputusan degil dan sukar menerima nasihat patut membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan juga tidak jujur bertengkar. sukar menerima pandangan orang lain orang yang dikasihi atau dipuja sesuatu yang menjadi perbualan orang ramai hadiah yang dibawa ketika melawat seseorang bersungguh-sungguh ketika membuat sesuatu.

Peribahasa| 9 campur tangan cari jalan cepat tangan dalam tangan darah daging durian runtuh gaji buta gelap mata harga diri harga mati hati batu hidung tinggi hilang akal ikat perut iri hati isi hati jalan buntu kacang hantu kaki ayam kaki bangku kaki botol kecil hati kepala angin kepala batu kera sumbang khabar angin langkah kanan langkah seribu lidah bercabang lipas kudung lintah darat makan angin makan suap malu-malu kucing mandi peluh mati katak membabi buta turut serta atau mencampuri urusan orang lain berusaha atau berikhtiar melakukan sesuatu suka mencuri sudah pasti akan diperoleh anak kandung keuntungan yang diperoleh dengan tidak disangka-sangka mendapat gaji tanpa perlu bersusah payah atau bekerja bersungguh-sungguh hilang pertimbangan kerana terpengaruh oleh wang atau harta maruah atau kehormatan seseorang harga tetap yang tidak dapat ditawar lagi degil atau keras hati sombong atau tinggi diri tidak tahu apa-apa yang perlu dibuat. hilang pertimbangan diri menahan lapar kerana berjimat menyimpan perasaan dengki atau cemburu perasaan dalam hati tidak ada jalan penyelesaian orang yang jahat dan suka mengganggu orang lain tidak berkasut atau berselipar tidak berkebolehan bermain bola suka minum minuman keras berasa tersinggung atau merajuk perangai yang tidak menentu degil dan tidak mendengar nasihat orang yang tidak suka bergaul dengan orang lain berita yang belum tentu benarnya bernasib baik cepat-cepat lari kerana ketakutan kata-kata yang tidak dapat dipercayai cepat membuat kerja mengambil keuntungan berlebihan atas pinjaman yang diberikan bersiar-siar untuk berehat menerima rasuah berpura-pura malu di hadapan orang bekerja kuat mati dengan sia-sia melakukan sesuatu tanpa berfikir .

menipu memperlagakan seseorang untuk memecahbelahkan persahabatan sebagainya bersiar-siar untuk berehat memberi sepenuh perhatian dapat memikat atau mempengaruhi latihan untuk mengembangkan bakat tidak berasa malu kuat bercakap atau berbuat bising tidak dapat menyimpan rahsia suka berderma.Peribahasa| 10 membawa diri membuka jalan membuka tembelang memeras otak menarik diri mencari jalan mencuci mata mencuit hati mengabui mata mengadu domba mengambil angin mengambil berat mengambil hati mengasah bakat muka tembok mulut murai mulut tempayan murah hati naik angin nyawa-nyawa ikan orang atasan otak cair otak kering otak udang paku Belanda panas hati panjang tangan pasang telinga pekak badak pembasuh mulut perang mulut pilih kasih pisau cukur puteri lilin putih hati putih mata tahu menjaga diri memberi laluan kepada orang lain menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain terlalu kuat berfikir atau belajar tidak turut serta. jujur mengalami kekecewaan dan . tidak kedekut terlalu marah hampir-hampir mati orang yang berpangkat tinggi pintar atau bijak kurang siuman bebal atau bodoh barangan yang tetap harganya meradang atau marah suka mencuri mendengar dengan teliti kurang jelas pendengarannya. menggelikan hati cuba memperdaya. meletak jawatan berusaha untuk melakukan sesuatu gembira memperhatikan sesuatu yang indah lucu. tidak dapat mendengar bunyi yang kuat makanan atau minuman yang dihidangkan selepas makan nasi pertengkaran memberi layanan yang lebih kepada orang yang disukai perempuan yang suka menghabiskan harta benda lelaki tidak tahan terkena panas matahari ikhlas.

Perumpamaan penglihatan yang kurang jelas sukar membuat pilihan suka membuat kerja: menolong orang tergamak melakukan sesuatu kerja membuat tuduhan secara agak-agak atau tanpa usul periksa menyambut sesuatu dengan senang hati orang yang kedekut tidak mempunyai minat lagi tidak tahu malu tahan hati menerima kemarahan tajam pendengaran cepat marah atau meradang mudah memahami sesuatu tidur yang tidak nyenyak bercakap besar tanpa ilmu hasil usaha yang bersungguh-sungguh (Sumber: http://tatabahasabm.com/tata/simpul. terlepas daripada sengsara Bagai melepaskan batuk di tangga membuat sesuatu kerja sambil lewa saja Bagai menatang minyak yang penuh mendidik anak dengan penuh belaian kasih sayang . dan umpama. seperti. Biasanya. dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat.tripod. Contoh perumpamaan dan maksudnya adalah seperti yang berikut. ibarat.Peribahasa| 11 rabun ayam rambang mata ringan tangan sampai hati serkap jarang tangan terbuka tangkai jering tawar hati tebal muka telinga kuali telinga lintah telinga nipis terang hati tidur-tidur ayam tin kosong titik peluh B). laksana.htm) Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah. Perumpamaan Maksud Bagai aur dengan tebing tolong-menolong antara satu dengan yang lain Bagai bunyi cempedak jatuh bunyi jatuh yang kuat Bagai bulan dipagari bintang kecantikan gadis yang tiada bandingannya Bagai dihiris dengan sembilu perasaan yang sangat pedih Bagai duri dalam daging sesuatu hal yang tidak menyenangkan Bagai enau dalam belukar melepaskan hanya mementingkan diri sendiri pucuk masing-masing Bagai itik pulang petang berjalan lambat sekali Bagai isi dengan kuku persahabatan yang sangat erat Bagai kacang melupakan kulit orang yang tidak tahu mengenang budi Bagai kumbang putus tali amat cepat. ringkas. perumpamaan dimulai dengan kata bagai.

menurut segala perintah orang lain tanpa usul periksa Seperti langit dengan bumi perbezaan yang amat ketara Seperti mengajar itik berenang mengajar seseorang yang arif atau pandai daripada kita Seperti pahat dengan penukul orang yang hanya bekerja apabila diperintah Seperti pungguk rindu akan bulan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin diperoleh Seperti rusa masuk ke kampung berasa hairan dan tercengang-cenggang apabila berada di tempat yang baru Seperti tikus jatuh di beras memperoleh kekayaan yang tidak disangka-sangka Seperti ular kena palu jalan atau barisan yang bengkang-bengkok .Peribahasa| 12 Bagai mencencang air Bagai mural tercabut ekor Bagai si kudung mendapat cincin membuat pekerjaan yang sia-sia seseorang yang becok mulutnya orang yang tidak dapat merasai nikmat atau menggunakan kemudahan yang diperoleh Bagai pinang dibelah dua/ Seperti cincin pasangan yang sama padan dan sama cantik dengan permata Bagai tikus membaiki labu merosakkan lagi barang yang dibaikinya Seperti abu di atas tunggul/ Seperti telur kedudukan tidak tetap atau tidak terjamin di hujung tanduk Seperti anak ayam kehilangan ibu berpecah dan hilang tempat bergantung Seperti anjing dengan kucing adik-beradik yang suka bergaduh Seperti anjing dengan bayang-bayang orang yang tamak. selalu gelisah Seperti embun di hujung rumput kasih sayang yang tidak berkekalan Seperti gergaji dua mata/ Seperti talam seseorang yang mengambil kesempatan daripada dua muka pertelingkahan antara dua pihak Seperti harimau menyembunyikan menyembunyikan kelebihan yang ada pada dirinya kukunya Seperti hujan jatuh ke pasir/ Seperti memberi nasihat kepada orang tetapi tidak berkesan mencurahkan air ke daun keladi Seperti katak di bawah tempurung orang yang cetek pengetahuannya mengenai hal dunia luar Seperti kera kena belacan tidak suka duduk diam Seperti kera mendapat bunga seseorang yang tidak tahu menghargai pemberian orang lain Seperti kerbau dicucuk hidung seseorang yang lurus. tidak cukup dengan apa-apa yang ada Seperti api dalam sekam dendam. perbuatan jahat yang tersembunyi Seperti ayam berak kapur muka pucat dan tidak bermaya Seperti bertih digoreng bunyi bising atau percakapan yang tidak berhenti-henti Seperti cacing kepanasan tidak diam atau tenang.

biar sampai jadi Bersabar melakukan kerja yang susah sehingga berjaya. orang itu pandai melakukan jenayah. Kalau akhirnya jatuh ke tanah juga. Di mana ada kemahuan. menang jadi arang. rakyat yang menderita. manakan Kejayaan tidak akan datang begitu sahaja tanpa berusaha.Peribahasa| 13 C). Kedua-duanya hangus. pagar makan padi. Genggam bara api. Orang yang bercita-cita akan berusaha mencapainya. Pepatah Pepatah seakan-akan sama dengan bidalan. Gajah sama gajah berjuang. Kalah jadi abu. Orang yang pandai akan melakukan kesalahan sesekali. jangan putih mata. Jika tidak dipecahkan ruyung. Percaya akan orang yang mengkhianati kita. Sebagai contoh. Sehari selembar benang. Guruh tak berbunyi. Bekerjasama dan saling menolong. lama-lama jadi Sedikit demi sedikit. Kemalangan berlaku tanpa diketahui terlebih dahulu. Berat sama dipikul. Kedua-dua pihak yang berkelahi sama-sama menanggung kerugian tidak kira siapa yang menang atau siapa yang kalah. tetapi pepatah mempunyai rangkaian perkataan berkeratkerat atau berpatah-patah. Berikut adalah beberapa contoh pepatah Melayu: Pepatah Melayu Maksudnya Ditelan mati emak. sekali jatuh pun cukuplah susah. mati di tengah-tengah. kain. diam besi berkarat bermaksud orang yang pendiam tetapi berakal itu lebih baik daripada orang yang pendiam tetapi bodoh. Sepandai-pandai tupai melompat. Harapkan pagar. diam ubi berisi. pelanduk Orang besar-besar berselisih. Biar putih tulang. lama-lama berhasil juga. arang. malang tak berbau. . diluahkan mati bapa. ringan sama dijinjing. Susah memilih kerana kedua-dua pilihan sama penting. Rela mengorbankan nyawa daripada menanggung malu. di situ ada jalan.

semakin berisi semakin Semakin banyak wang/ilmu. Kecil tapak tangan. melakukan kejahatan. Takut kerana salah. nyiru kami tadahkan. tunduk. makin berisi makin tegak yang bermaksud semakin kaya semakin sombong. Buat baik berpada-pada. Orang haus diberi air. jika Janji mesti ditepati. yang baik dikenang juga. berasa berani. Ikut resmi padi. jalan berturut [Melakukan sesuatu hendaklah menurut kebiasaan yang lazim] . nasi. buat jahat Lakukan kerja yang baik biarlah ada batasnya tetapi jangan jangan sekali. manusia dipegang pada janjinya. Buang yang keruh. orang lapar diberi Mendapat sesuatu yang diingini. Di dalam bidalan terkandung perbandingan.schoolnet. dan pengajaran. ambil yang jernih.my/) D). (Sumber: http://www. budi Budi baik dikenang walaupun orangnya sudah mati. adat lesung berdedak [Jika ingin hidup mewah. Buang yang jahat. orang itu semakin merendahkan diri. berani kerana benar. mestilah berusaha] Alur bertempuh. Contoh bidalan seperti jangan bawa resmi jagung. Jika kerbau dipegang pada talinya. sebaliknya jika benar.Peribahasa| 14 dapat sagunya. teladan. Hancur badan dikandung tanah. Bidalan Bidalan ialah susunan kata-kata yang telah digunakan umum dalam masyarakat Melayu. Berasa takut kerana melakukan kesalahan. Menunjukkan kesyukuran atas pemberian kepada kita. Contoh: Bidalan dan Maknanya: Adat periuk berkerak. ambil yang baik.

berjalan supaya sampai [Kalau membuat kerja. yang senang dibuat kemudian] Bersihkan halaman sendiri dulu. berkata dengan yang pandai [Lebih baik bekerja di bawah pimpinan ketua yang berpengalaman] Belum duduk sudah berlunjur [Belum memperoleh sesuatu yang dihajati tetapi sudah berasa gembira] Berbuat di alang. bercakap malam dengar-dengar [Perlu berhati-hati apabila memperkatakan sesuatu] Berfikir sebelum berkata. berunding sebelum dibuat [Berfikir baik-baik dahulu kemudian baru bertindak] Berjagung-jagung dahulu sementara menantikan padi masak [Membuat kerja sambilan sementara mendapat pekerjaan yang tetap] Berkaul pada keramat [Meminta sesuatu hendaklah kena pada tempatnya] Berpahit-pahit dahulu supaya manis kemudian [Membuat kerja yang susah dahulu. berjalan dengan yang tua. baru bersihkan halaman orang [Membetulkan kesalahan sendiri dahulu sebelum betulkan kesalahan orang lain] Bertanjak baharu tinjau [Membuat kerja mengikut aturan] Bertanya supaya tahu. hendaklah dikaji dahulu dan lakukannya sampal selesai] Biar alah sabung. silap lidah jiwa hilang [Berhati-hati apabila bercakap tentang hal orang lain] Bercakap siang pandang-pandang.Peribahasa| 15 Batu yang selalu bergolek dalam sungai itu tiada dihinggapi lumut [Seseorang yang sering bertukar-tukar kerja sukar hendak mencapai kemajuan] Belayar bernakhoda. belayar di luar musim [Melakukan sesuatu bukan pada masa yang sesuai] Bercakap memandang-mandang. asalkan menang sorak [Tewas dalam perlawanan namun masih bercakap besar] .

jangan mati seperti tuma [Biar mati kerana membuat kebaikan danipada mati kerana membuat kejahatan] Biar pecah di perut. ambil yang jernih [Melupakan perkara yang tidak baik dan mengingati perkara yang baik sahaja] . jangan tertiarap [Biar rugi sedikit danipada rugi banyak] Biar titik. jangan pecah di mulut [Menyimpan rahsia] Biar penat badan. jangan luka di belakang [Biar kalah selepas berlawan daripada kalah kerana melarikan diri] Biar mati anak jangan mati adat [Pegangan adat yang kuat sehingga sanggup anak menjadi korban] Biar mati di mata pedang. jangan mati kena tendang [Biar mati mempertahankan kehormatan daripada mati dalam kehinaan] Biar mati seperti kutu. asalkan pandai mengambil hati [Biar miskin asalkan berbudi bahasa dan berhati mulia] Biar berkelahi dulu. asalkan hati suka [Seronok membuat sesuatu kerja walaupun kerja itu susah] Biar putih tulang jangan putih mata [Sanggup mati daripada menyerah kalah] Biar senget. jangan tumpah [Biar rugi sedikit jangan rugi banyak] Buang yang keruh. jangan jatuh terhempas [Berhenti bekerja dengan kemahuan sendiri adalah lebih baik daripada dipecat] Biar lambat asalkan selamat [Membuat sesuatu kerja biarlah cermat dan berhati-hati] 501 Biar luka di dada.Peribahasa| 16 Biar buruk kain dipakai. jangan berkelahi kemudian [Berfikir baik-baik supaya tidak menyesal] Biar ditelan buaya. jangan dipagut ikan kecil (Biar kalah kepada orang yang kuat daripada kalah kepada orang yang lemah] Biar genting. jangan putus [Biar rugi sedikit daripada rugi banyak] Biar jatuh terletak.

Peribahasa| 17

Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali [Berbuat baik biarlah sekadarnya tetapi perbuatan jahat jangan sekali-kali dicuba] Buruk dibuang dengan rundingan, baik ditarik dengan muafakat [Sesuatu masalah dapat diatasi jika pihak-pihakyangterlibat bersedia untuk berunding] Cermat masa banyak, jimat masa sedikit [Selalu berhati-hati dalam membelanjakan (menggunakan) sesuatu] Cicir dipungut, hilang dicari [jangan melakukan pembaziran] Dalam berselam, cetek bertimba [Sesuaikan sesuatu dengan keadaan] Daripada bersahabat dengan orang bebal, lebih baik berseteru dengan orang berakal [Bermusuh dengan orang pandai lebih elok daripada berkawan dengan orang yang bodoh] Daripada cempedak baiklah nangka [Lebih baik ada daripada tiada langsung] Daripada hidup bergelumang tahi, baik mati bertimbun bunga [Daripada hidup menanggung dosa, lebih baik mati meninggalkan nama yang baik] Daripada hidup bercermin bangkai, Iebih balk mati berkalang tanah [Lebih baik mati danipada hidup menanggung malu dan kehinaan] Duduk seorang bersempit-sempit, duduk banyak berlapang-lapang [Pendapat ramai lebih baik daripada pendapat individu] Elok bahasa kan bakal hidup, elok budi kan bakal mati [jika tutur katanya elok, seseorang itu akan disayang semasa ia hidup, jika budinya banyak, seseorang itu akan dikenang walaupun ia telah mati] Elok lenggang di tempat data [Bergembira haruslah pada tempat atau waktu yang sepatutnya] Gading pada gajah yang sudah keluar itu bolehkah dimasukkan pula? [Sesuatu yang telah dilakukan tidak dapat ditarik semula]

Peribahasa| 18

Genggam bara api biar sampa jadi arang [Apabila melakukan sesuatu pekerjaan yang susah, kita hendaklah bersabar dan menyempurnakan pekenjaan itu sehingga benjaya] Habis akal, baru tawakal [Sesudah habis segala khtiar barulah berserah kepada Tuhan] Habis alur maka beralu-alu [Jika persetujuan tidak dapat dicapal melalui rundingan, barulah gunakan paksaan] Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga [Budi baik seseorang tidakakan dilupakan walaupun orang itu sudah meninggal dunia] Hempas tulang berisi perut [Hidup akan senang jika rajin bekerja] Hendak belajar berenang dapatkan itik, hendak belajar memanjat dapatkan tupai [Hendak mempelajari sesuatu bidang, belajarlah dengan orang yang mahir dalam bidang itu] Hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa [Berbuat baik semasa masih hidup untuk diri sendiri dan masyarakat] Hilang geli kerana geletek [Sesuatu yang sudah biasa tidak berbekas kepada kita] Hujan tidak sekali jatuh, simpai tidak sekali erat [Sesetengah pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan sekali gus] Ingat sebelum kena, jimat (hemat) sebelum habis [Perlu berwaspada setiap masa supaya tidak terpedaya dan habis harta] Jalan di tepi-tepi, benang arang orang jangan dipijak [Kita hendaklah bersopan santun apabila berada di negara asing] Jalan peliharakan kaki, berkata peliharakan lidah [Berhati-hati dalam semua perkara] Jangan bagai orang patah selera, banyak makan [Pura-pura tidak mahu tetapi dalam hati sangat suka]

Peribahasa| 19

Jangan bawa resmi jagung, semakin berisi semakin tegak [angan sombong apabi ia mendapat sesuatu kelebihan] Jangan berebutkan tembikar pecah [Jangan berkelahi kerana berebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya] Jangan bermain di air keruh [Jangan ditiru perbuatan yang buruk] Jangan buat kerbau tanduk panjang [Jangan campuri urusan oràng lain] Jangan dibangunkan kucing tidur [Jangan diganggu musuh yang tidak berbuat apa-apa] Jangan dibiarkan sampai naik ke mata [Sesuatu perkara yang tidak balk jangan dibiarkan sampal melampaul batas] Jangan didengarkan siul ular [Kita harus tetap awas dan jangan pedulikan tipu muslihat musuh] Jangan difikir air pasang sahaja [Jangan harapkan nasib akan sentiasa baik]

Jangan difikir bengkok tebu, bengkok pula manisnya [Jangan disangka bahawa idea yang dikemukakan oleh orang yang jahat itu tidak baik] Jangan dilepaskan tangan kanan, sebelum tangan kiri berpegang [Jangan dilepaskan kerja yang ada sebelum mendapat kerja yang baru] Jangan diperlelarkan timba ke perigi, kalau tak putus, genting [Perbuatan yang tidak baik (jahat) jangan dibiasakan] Jangan ditentang matahari condong, takut terturut jalan tak berintis [Jangan buat orang yang berkuasa marah kerana kita yang akan menanggung padahnya kelak] Jangan lemparkan pancing tiada berumpan [Sia-sia mengharapkan sesuatu kalau tidak cukup syarat] Jangan mengukur baju orang di badan sendiri [Kita tidak boleh menyamakan kedudukan orang lain dengan kedudukan diri sendiri] Jangan puntung berasap jua

Peribahasa| 20

[Perselisihan (perkara) yang sudah selesai, Jangan diungkit-ungkitkan lagi] Jangan tercirit di periuk [Jangan berbuat angkara di tempat kita menumpang] Jika hendak beranak, ikutlah kata bidan [Mendengar nasihat pakar] Jika takut kamu dibenci orang, jangan kamu memerintah [Jika menjadi ketua, akan ada orang yang membenci kita] Jikalau menampi, jangan tumpah padinya [Berhati-hati apabila memilih sesuatu supaya tidak terbuang apa-apa yang baik atau berguna] Jikalau tidak dapat dibaiki, janganlah dipecahkan [Perkara yang tidak dapat kita selesaikan, janganlah kita kusutkan]

E).

Perbilangan

Perbilangan adat, banyak pengertian yang ditafsirkan, antaranya teromba, undang-undang yang tetap dan kata-kata adat. Menurut Aripin Said (1996), perbilangan adat adalah sebagai gundalan adat, iaitu ikatan puisi yang menyatakan adat lembaga atau asal usul adat lembaga khususnya terdapat dalam kalangan mereka yang memakai Adat Pepatih. Secara ringkasnya, perbilangan adat merupakan susunan adat dalam bentuk puisi (puisi adat) yang mencerita dan menerangkan sesuatu dan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau (adat/peraturan). Perbilangan adat ini berasal dan berkembang di daerah Minangkabau dan Palembang yang dikenali sebagai „Adat Minangkabau‟. Di Malaysia, perbilangan adat ini, banyak diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan, iaitu dipergunakan dalam Adat Pepatih. Seperti puisi lain, perbilangan adat diperturunkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke satu generasi. Menurut Alwi Salim (1983), perbilangan adat ini diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui ketua-ketua adat lembaga yang disebut „Buapak‟. Walaupun begitu perbilangan adat ini mengalami perubahan dan kesesuaian mengikut keadaan dan zaman, seperti pada zaman kedatangan Islam, perbilangan adat mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam seperti yang dibuktikan oleh perbilangan ini: Adat bersendi hukum Hukum bersendi Kitabullah Kuat adat, tak gaduhkan hukum Kuat hukum, tak gaduhkan adat

(Za‟ba 1962.Peribahasa| 21 Ikut hukum. Manakala Mohd Yusof Md. iaitu menggunakan gurindam. menyebut perbilangan adat sebagai „peribahasa adat‟. Walaupun terdapat penyesuaian tetapi ciri-ciri masih dipertahankan. Perbilangan adat . misalnya pantun. Terdapat sisipan berbagai puisi yang lain. dinyatakan seperti berikut: Raja menobat di dalam alam Penghulu menobat di dalam luak Lembaga menobat di dalam lingkungannya Orang banyak menobat di dalam teratak. peribahasa dan lain-lain 3. (Abdullah Siddik 1975. rangkap. Isinya memuat hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang. Menurut Za‟ba yang dipetik oleh Aripin Said (1996): “perbilangan adat merupakan puisi melarat yang tidak tetap timbangan suku kata dan rimanya. Berdasarkan perbilangan di atas. muafakat Ikut adat muafakat. pantun dan lain-lain bentuk puisi dalam penyampaiannya. Nor (1991). telah menyimpulkan ciri-ciri yang terdapat dalam perbilangan adat. adat istiadat yang diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat. Perbilangan adat juga mempunyai fungsi kepada masyarakatnya. fungsi dan tugas setiap ahli masyarakat. Beliau juga memberi contoh-contoh perbilangan adat untuk genre puisi yang digolongkan sebagai „gurindam‟. antara lain. hubungan keluarga. rima atau jumlah perkataan dalam satu baris 2. menyatakan perbilangan adat sejenis puisi yang tidak tertentu bentuknya (sama seperti gurindam dan seloka). Puisi bebas yang tidak tentu jumlah baris. gurindam. syair. dapat dikatakan perbilangan tersebut telah mengalami ciri-ciri keislaman. Namun ia tetap mempunyai susunan. makna yang kemas dan mendalam”. antaranya: Kelebihan nabi dengan mukjizat Kelebihan umat dengan muafakat Bulat air kerana pembetung Bulat manusia dengan muafakat Air melurut dengan bandaraya Benar melurut dengan muafakatnya. antaranya ialah untuk membicarakan susun lapis pemerintahan.110) Manakala Siti Hawa Haji Salleh (1987).242) Manakala Abdullah Siddik. Perbilangan adat ini berbentuk bebas. adalah: 1.

Peribahasa| 22 juga untuk menyatakan bahawa setiap orang berguna dalam satu-satu masyarakat. Adat ini juga disebut “teromba”‟ iaitu lagu asal usul. Memberi panduan/pendidikan Membentuk /membina masyarakat yang harmoni Satu cara kawalan sosial .dipersetujui bersama Mengekalkan satu norma tertentu dalam masyarakat Menggambarkan corak dan pola hidup bermasyarakat. antaranya: 1. Terdapat berbagai jenis perbilangan adat yang berasaskan sistem sosial Minangkabau. ialah: 1. menurut Mohd Taib Osman (1975). Metos dan lagenda. Falsafah. 2. antaranya ialah: 1. sebahagian besar perbilangan adat termasuk dalam kategori falsafah. 4. digunakan dalam menguruskan undang-undang jenayah atau hukum pidana adat yang menyatakan jenis-jenis kesalahan. Berkisarkan tentang konsep dan aspek yang diketengahkan dalam perbilangan adat dinyatakan oleh Alwi Salim (1983). Kata-kata istiadat. Menggambarkan pola pemikiran masyakat (kepandaian/kebijaksanaan). iaitu dari peringkat rendah kepada peringkat tertinggi. Kesimpulannya fungsi perbilangan adat terhadap masyarakatnya. meminang. Undang-undang. iaitu susunan kata-kata khas untuk istiadat tertentu seperti pelantikan Penghulu. dalam konsep ini perbilangan adat menyatakan dengan jelas susunan pemerintahan adalah mengikut peringkat-peringkat berikut. Ini digambarkan dalam: Raja menobat di dalam alam Penghulu menobat di dalam luak Lembaga menobat di dalam lingkungannya Ibu bapa menobat pada anak buahnya Orang banyak menobat di dalam terataknya . Segalanya terjalin ke dalam satu sistem intelek yang menjadi asas kepada seluruh adat Minangkabau. Ini kerana katakata falsafah ini disisipkan ke jenis lain. 3. pembahagian harta dan sebarang majlis keramaian. mengenai pembahagian harta dan syarat pembahagian harta dan hak. jenis bukti dan hukuman dan juga undang-undang sivil. 3. Konsep pemerintahan. perkahwinan. 2. 4. 5. iaitu menyatakan asal-usul adat dan alam Minangkabau. 6. kedatangan “bangau putih” iaitu orang Minangkabau yang me rantau ke Negeri Sembilan dan perhubungan mereka dengan “gagak hitam” iaitu orang asli Negeri Sembilan. Di bawa oleh dua Datuk bersaudara iaitu Datuk Temenggung dan Datuk Pepatih Nan Sebatang.

Kata Hikmat Kata hikmat merujuk kepada kata-kata punjangga. pedoman. Ia merangkumi pemilihan ketua dalam masyarakat. tanggungjawab. Sebagai kesimpulannya. memberi balas 3. utamakan nisab sebelah ibu. masyarakat Adat Pepatih melahirkan perbilangan ini adalah mengikut susunan unilateral-matrilineal. Aspek ekonomi. didengarkan perbilangan ini: Majlis di tepi air Mendesa di perut kenyang 4. Aspek sosial. memapas Yang membunuh membangunkan Yang menjual. hak. Ini untuk menunjukkan bahawa masyarakat mempunyai taraf yang sama dan mesti dimuliakan. Mengikut Adat Perpatih harta pusaka diperturunkan kepada anak perempuan sahaja dan tanah pusaka tidak dibenarkan dijual atau digadai. 6. banyak menjurus kepada adat berumah tangga. kata-kata perbilangan disusun indah dan menunjukkan bahawa kehidupan memerlukan ekonomi yang teguh. Sehingga kini perbilangan adat ini masih digunakan oleh kelompok masyarakat yang mengamalkan tatacara Adat Perpatih. Bentuknya ringkas tetapi mempunyai maksud yang benar dan . F). perbilangan adat dapat dikatakan sebagai bentuk puisi klasik yang juga intim dengan kehidupan masyarakat Melayu lama. Aspek adat istiadat. Sistem kewarisan. ulama atau orang bijak pandai. pegangan dan juga perpaduan. perbilangan adat ini tidak didasarkan kepada pembalasan tetapi didasarkan kepada pemulihan (restitution). Yang mana Buapak dan Datuk Lembaga bertindak sebagai pemegang kuasa. diperturunkan perbilangan ini: Yang buta penghembus lesung Yang pekak pelepas bedil Yang lumpuh penghuni rumah Yang kuat pembawa beban Yang bingung disuruh-suruh Yang cerdik lawan berunding 5. perkahwinan.Peribahasa| 23 2. Diperturunkan kata-kata ini: Yang mencincang. penceraian sehingga kepada pembahagian harta. iaitu dari pertunangan. dalam sistem ini perbilangan adat digunakan untuk pembahagian harta pusaka. Kata hikmat dijadikan pedoman hidup dan percakapan umum. Konsep keadilan.

halaman xiv dinyatakan bahawa : “ Peribahasa…perlu diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. “maju bangsa maju negara” dan sebagainya. “bersatu teguh bercerai roboh”. dalam bahagian Sistem Bahasa. Dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat. Kemahiran berbahasa ini pula akan diteliti dalam konteks kebolehan murid menggunakan peribahasa dalam aktiviti seharian dan penulisan. Mengikut Kamus Dewan.3 Peribahasa dalam Pendidikan Dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek Bahasa Melayu khasnya di sekolah. pandang apa yang ia kata”. contohnya “bahasa menunjukkan bangsa”. Hal ini kerana peribahasa berupaya untuk berkembang dan relevan dengan bahasa tersebut secara keseluruhannya. Contoh yang lain juga seperti “ jangan pandang orang yang berkata. benar dan berisi. . kata hikmat atau kata pujangga ialah perkataan orang bijak pandai yang mengandungi pengertian yang tinggi. Pemilihan peribahasa… hendaklah mengutamakan falsafah. 8.2 Bina peta minda untuk memudahkan anda membezakan antara jenis-jenis peribahasa. ” Dalam hal ini. “kita mesti menanti waktu. keperibadian dan nilai murn i masyarakat Malaysia.Peribahasa| 24 dalam. Hasil penulisan tentunya akan menjadi lebih indah dan bermutu sekiranya dimuatkan dengan peribahasa yang tepat dan sesuai. Ini bermaksud ungkapan yang berupa nasihat. perkara v. Za‟ba juga menyebut tentang kategori yang sama sebagai lidah pendeta yang didefinisikan sebagai perkataan yang bijak. jelas bahawa pembelajaran dan penghayatan peribahasa bertujuan meningkatkan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid. peribahasa mempunyai kedudukan yang sama penting dengan aspek lain. AKTIVITI 8. sedap. panduan dan peringatan serta dijadikan pedoman hidup. pendek.… dan hendaklah diajarkan dalam konteks. waktu tidak menanti kita” dan sebagainya.

Peribahasa tersebut sebenarnya lebih sesuai bagi menyatakan perajurit negara yang berjuang mempertahankan tanah air atau pengorbanan yang suci dan bermakna. Guru juga harus mengetahui maksud dan pengertian serta penggunaan peribahasa yang diajar kepada murid. Guru memberikan penjelasan mengenai maksud peribahasa. Menerusi pendekatan ini. Selain itu. pengamatan perlu dilakukan mengenai hubungan antara perkara yang dibandingkan. sifat peribahasa yang hanya sesuai untuk keadaan tertentu telah menyebabkan minat dan kecenderungan untuk mempelajarinya menurun. Berikut merupakan contoh pengajaran peribahasa menggunakan konteks situasi. Ini kerana. Selain jumlah dan jenisnya yang banyak. perbuatan yang dilakukan adalah tidak bermoral. Akibatnya murid akan berusaha menghafal peribahasa yang diberikan dan tidak menghayatinya sehingga mereka menganggap peribahasa adalah sesuatu yang sukar untuk dipelajari. guru perlu bijak memilih peribahasa yang akan diajar. peribahasa yang tepat bagi remaja yang berkumba haram seperti yang digambarkan dalam petikan tadi ialah menempah maut. . murid perlu diajar mengenai ciri dan penggunaan peribahasa secara mudah dan tepat. Dengan cara ini. manakala murid begitu pasif sebagai penerima maklumat. murid tidak seharusnya digalakkan menghafal sesuatu peribahasa seperti yang lazim dilakukan sebelum ini. “…Remaja di kawasan perumahan itu sanggup menggadai nyawa untuk berlumba haram walaupun telah diberi amaran beberapa kali oleh pihak polis” Jelas sekali peribahasa menggadai nyawa di atas diungkapkan dalam bentuk yang tidak tepat. pengajaran berpusatkan guru turut menyebabkan pengajaran peribahasa tidak begitu berkesan. diikuti dengan menyimpul makna yang simbolik dan terakhir dengan membuat penilaian terhadap ketepatan peribahasa berdasarkan konteks dan situasinya. mereka harus dirangsang agar menggunakan peribahasa dalam pelbagai situasi. murid diajar menghayati peribahasa berdasarkan konteks dan situasi. Antaranya ialah kesukaran murid untuk mengingat sesuatu peribahasa ekoran sifat yang mempunyai pelbagai makna. Namun begitu. Guru dicadangkan agar memilih peribahasa yang mudah dan biasa digunakan dalam masyarakat. Bagi mencapai tujuan ini. Dengan strategi pengajaran berdasarkan konteks ini. beberapa halangan perlu dihadapi semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Sebaliknya. Justeru itu. iaitu guru bertindak sebagai fasilitator. Justeru itu. sebagai jalan penyelesaian adalah dicadangkan agar pengajaran peribahasa di dalam bilik darjah menggunakan pendekatan kontekstual.Peribahasa| 25 Sehubungan itu.

Tiap-tiap peribahasa diberikan erti dan juga ayat contoh. KATA KUNCI 1. pemaksaan peribahasa dalam sesebuah karangan akan menyebabkan tujuan penggunaannya tidak tercapai.Peribahasa| 26 Peribahasa yang digunakan dalam karangan dan juga pertuturan sebenarnya bukanlah untuk keperluan makna. Kata Hikmat . bagaimanapun bagi guru yang kesuntukan masa. teka-teki atau kuiz. Sesebuah karangan dapat difahami tanpa menggunakan peribahasa. untuk menggunakan peribahasa dengan baik. kemahiran lisan atau bercerita. dan sebagainya. RUMUSAN Penggunaan peribahasa dalam pengajaran bahasa Melayu sangat bergantung pada daya kreativiti seseorang guru. Dengan kata lain. 4. Karangan dan pertuturan akan lebih menarik jika peribahasa adalah unsur gaya dalam pertuturan dan penulisan. Peribahasa ini bertujuan untuk membantu para pelajar membuat pengertian yang tepat tentang sesuatu peribahasa supaya penggunaannya sesuai dengan konteks ayat atau karangan begitu juga penggunaanya dalam kehidupan seharian. kemasyarakatan. terdapat cd/DVD yang dijual di pasaran berkaitan peribahasa yang sesuai digunakan khususnya di peringkat sekolah rendah. Penggunaan peribahasa bertujuan untuk memperindah bahasa dan untuk menimbulkan daya tarikan atau kesan-kesan lain. 3. Perbilangan 7. 2. kemahiran berfikir dan sebagainya. Simpulan Bahasa 6. Pemaksaan akan menyebabkan karangan atau pertuturan itu tidak menarik. seseorang hendaklah betul-betul memahami peribahasa itu dan mengetahu tempat dan ketikanya peribahasa itu diperlukan. kemahiran tatabahasa. Peribahasa tidak wajar dipaksakan ke dalam konteks. Seseorang guru yang kreatif melihat peribahasa sebagai salah satu bahan pengajaran yang banyak mempunyai unsur-unsur pengajaran. Ayat contoh ini disediakan dalam susunan tatabahasa yang mudah bagi para pelajar memahami penggunaannya. Guru yang kreatif boleh membina sendiri bahan bantu mengajar ini. pemahaman. Malah. Peribahasa Perumpamaan Pepatah Bidalan 5. Peribahasa boleh diaplikasikan dalam pelbagai kemahiran bahasa seperti penulisan karangan.

bagaimanakah caranya? RUJUKAN A. 3. http://blog. adakah peribahasa masih relevan dalam kehidupan moden hari ini? 2.tutor.Peribahasa| 27 PENILAIAN KENDIRI 1. Pantun Berkait.com. Bagaimakah peribahasa dapat meningkatkan keperibadian seseorang? Fikirkan. Kadir Ahmad. Singapura: Malaysia Publishing Limited.upsi. 2010.edu.my/stpm/peribahasa/peribahasa.htm http://ms.com/ http://www. Peribahasa. Peribahasa dapat dijadikan sebagai bahan P&P Bahasa Melayu. Abdullah Hassan.wikipedia. Pada pandangan anda.my/AbdullahHassan/ http://peribahasamelayu.org/wiki/Peribahasa . Pada pendapat anda. 1964.

menjelaskan perbezaan koheren dan kohesi. disertasi formal. keseluruhan tutur yang . menjelaskan wacana bererti: -Ucapan. Dalam bidang penulisan. menjelaskan ciri-ciri wacana.1 Definisi Wacana Menurut KAMUS WEBSTER. dan menghuraikan jenis dan ciri-ciri laras bahasa. terkandung koheren dan kohesi di samping kewujudan penanda-penanda wacana tertentu bagi menghasilkan sesebuah penulisan yang lengkap. 9. anda diharapkan dapat: 1. 4. 9. Ini kerana. wacana menyediakan kesemua ciri yang melengkapi bagi sesebuah penulisan.0 PENGENALAN Wacana merupakan sebuah kesatuan lengkap melebihi batas-batas ayat. 5.Wacana dan Laras Bahasa| 1 UNIT 9 WACANA DAN LARAS BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Di dalam wacana. Tuntasnya. wacana dianggap dapat memenuhi sesebuah ciri penulisan yang lengkap. (1983) wacana bermaksud: -Hubungan fikiran dengan kata-kata. 2. percakapan. ceramah. ekspresi idea-idea atau gagasan-gagasan. kuliah. menjelaskan jenis-jenis dan alat wacana. khutbah KAMUS DEWAN EDISI BARU (1993). atau percakapan -Hubungan secara umum. kewujudan wacana menentukan kelangsungan sesebuah penulisan yang baik dan bermutu. 3.Keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasa merupakan suatu kesatuan . pertuturan. menjelaskan definisi wacana. terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan -Risalah tulisan.

Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel.1 Sila berbincang dengan rakan . Mengatasi ayat / klausa 4. bab. seperti ertukaran-pertukaran percakapan atau teks-teks tertulis. perenggan. iaitu: 1. MICHAEL: Wacana merupakan kesatuan bahasa yang lebih besar daripada ayat atau klausa. siri buku (cerita) dan sebagainya. paragraf. dan sebagainya). cerita. Dalam bentuk lisan / tulisan 8. Secara ringkas. Satuan bahasa 2. Dengan kata lain. CARLSON: Wacana ialah rentetan ujaran yang berkesinambungan dan gramatis serta tersusun rapi. Mempunyai permulaan dan penutup AKTIVITI 9. cerpen. HENRY GUNTUR TARIGAN: Wacana ialah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yangg mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. Rasa kohesi (kesepaduan) 7. . novel. Kesimpulan daripada takrifan-takrifan di atas terdapat lapan unsur penting wacana . yang disebut teks bagi wacana adalah ayat bagi ujaran. buku. dalam hierarki tatabahasa merupakan satuan tatabahasa tertinggi atau terbesar. ensiklopedia. sejumlah ayat.Wacana dan Laras Bahasa| 2 STUBBS. HARIMURTI KRIDALAKSANA: Wacana ialah satuan bahasa terlengkap. buku. wacana merupakan unit-unit linguistik yang lebih besar daripada ayat atau klausa. ASMAH HAJI OMAR: Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. Terlengkap / terbesar / tertinggi kedudukannya 3. yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat. ayat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. dialog. Teratur / tersusun rapi / rasa koheren (kepautan) 5. Berkesinambungan 6. ceraian.

Bermaklumat: tiap-tiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang tidak terdapat dalam ayat sebelumnya. rasmi atau tidak rasmi. 6. Mempunyai andaian dan inferens: inferens memberikan maklumat baru kepada andaian. Takrifan wacana dalam penghasilan sesebuah penulisan. puisi dan dramai . 2. 3. 4. Mempunyai koheren (pertautan: ayat dengan ayat. 9. Berlandaskan hubungan: penutur dengan pendengar. mempunyai tujuan bagi menentukan jenis wacana. perenggan dengan perenggan lain dan isi dengan isi yang lain. 7. Ciri-ciri wacana yang paling dominan dalam melakari penulisan yang baik.2 Ciri-ciri Wacana : 1. 5. 9. 9.Wacana dan Laras Bahasa| 3 1. penggunaan dialek. Diterima khalayak/audiens: penerimaan tinggi jika pembaca atau pendengar memahami sepenuhnya wacana itu dan mempunyai tujuan yang sama.penggunaan ayat. ayat. 8. mempengaruhi pemilihan laras bahasa.3 Jenis-jenis Wacana 1. Berdasarkan pengungkapan: wacana langsung dan tidak langsung 3. Berdasarkan bentuk: wacana prosa. 2. Berdasarkan media penyampaian: wacana lisan dan tulisan 2. Mesti memasukkan maklumat yang tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat yang ada dalam ayat sebelumnya.2 Buat perbincangan berikut: 1. mempunyai kohesi (kesepaduan): ketepatan seluruh isi-isi yang dikemukakan fokus kepada tajuk atau isu yang diketengahkan. AKTIVITI 9. Kepentingan wacana dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. penulis dengan pembaca. Mempunyai gaya: bersahaja atau tidak bersahaja.

fikiran atau idea yang utuh. Contohnya: i) ii) Suami sakit dan isteri meninggal dunia. Dengan itu penggunaan kata hubung ini menjadi ayat lebih eksplisit dan menjadi jelas jika dibandingkan dengan ayat tanpa kata hubung seperti ayat: Suami sakit. Pada wacana ini. Adakah ia satu hubungan penambahan. Ini bererti wacana dibentuk dari ayat atau ayat-ayat yang memenuhi syarat gramatikal.4 Alat Wacana Sesuatu wacana akan disebut baik sekiranya wacana itu kohesif dan koherens. gagasan. yang boleh difahami oleh pembaca dan pendengar tanpa sebarang keraguanpun. Apabila wacana itu kohesif.ia dapat digunakan dengan pelbagai alat wacana. serta syarat kewacanaannya yang lain.Wacana dan Laras Bahasa| 4 Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hirarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Hubungan akan menjadi jelas sekiranya diberi kata penghubung dan menjadi wacana seperti berikut. terdapat konsep. Isteri meninggal dunia. Contohnya: Fadil dan Nizam pergi ke kedai buku. . Suami sakit kerana isteri meninggal dunia. hubungan antara ayat pertama dan yang kedua tidak jelas. AKTIVITI 9. 9. sama ada Fadil atau Nizam yang ingin membeli kamus tersebut atau perkataan dia itu merujuk kepada kedua-duanya sekali. Untuk mendapatkan wacana yang kohesif dan koherens. Jika ayat tersebut ingin ditujukan kepada kedua-duanya seharusnyalah perkataan dia digantikan dengan perkataan mereka. Pensyaratannya akan dapat dipenuhi sekiranya wacana itu sudah terbina yang disebut kekohesian. sebab dan akibat atau hubungan kewaktuan. Sebagai satuan bahasa yang lengkap. Alat-alat gramatikal yang dapat digunakan untuk membuat sebuah wacana menjadi kohesif antaranya ialah: Pertama penghubung ialah alat untuk menghubungkan bahagian-bahagian ayat atau menghubungkan perenggan dengan perenggan yang lain. Oleh itu dapatlah disimpulkan bahawa wacana itu tidak koherens. iaitu adanya keserasian hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam wacana tersebut. Ulas tentang cara menjadikan sesebuah penulisan yang lengkap berdasarkan jenis-jenis wacana.3 1. Wacana itu tidak kohesif kerana kata ganti nama diri dia tidak jelas untuk menunjukkan kepada siapa. baik yang berupa aspek gramatikal maupun yang berupa aspek semantik atau gabungan kedua-dua itu sekali. akan terciptalah kekohesian iaitu isi wacana yang benar. Dia ingin membeli Kamus Dewan yang terbaharu.

4 1. . Antaranya: Pertama. Tunjukkan bagaimana alat wacana dapat menjelaskan kekaburan yang berlaku dalam sesebuah penulisan.5 PENANDA PENGHUBUNG Selain dari keupayaan gramatikal. Dan yang gadis itu bernama Nora berasal dari Pulau Pinang. Fadil lemas di sungai. dia berasal dari Perak. kata yang menggunakan kata ganti diri dia. Contohnya i) ii) iii) iv) Pelajar-pelajar tingkatan lima mula memasuki dewan peperiksaan. dan penghilangan itu sendiri menjadi alat penghubung dalam wacana tersebut. itu sebagai rujukan anafora. Suami sakit.Wacana dan Laras Bahasa| 5 iii) iv) Suami sakit. Oleh sebab itu isteri meninggal dunia. Mereka tenang untuk menjawab soalan peperiksaan. Beberapa orang cuba untuk menyelamatkannya. Contohnya Semalam hari hujan dengan lebat sekali. kerana terlalu banyak menggunakan kata. menggunakan kata hubung pertentangan pada ayat yang kedua yang terdapat di dalam wacana itu. Dengan ellipsis. Tanpa ellipsis wacana tersebut kelihatan tidak efektif. iaitu menghilangkan beberapa bahagian tertentu yang sama yang terdapat ayat yang lain. Contohnya: Kawan saya berbaju biru itu namanya Fadil. kerana tidak diulang bahagian yang sama. kalimat yang sama tidak perlu diulang. Dengan menggunakan kata ganti diri sebagai rujukan anafora. dan kelihatan tidak ada perhubungan antara ayat yang satu dengan yang lain. mereka. Dengan itu ayat-ayat itu saling berhubungan. Melainkan digantikan dengan kata ganti diri itu. Awan tebal menutupi langit. wacana itu kelihatan lebih efektif. Yang di hujung sana namanya Nizam berasal dari Kuala Lumpur. sedangkan isteri meninggal dunia. Kedua. Setiap ayat tersebut berdiri dengan sendirinya. Itu tanda hari nak hujan. sesebuah wacana yang kohesif dan koheren dapat juga dibuat dengan bantuan pelbagai aspek semantik. Ketiga. Dengan itu. menggunakan ellipsis. Hari ini cerah pula. nya. 9. AKTIVITI 9.ini.

binaan serta konstruksinya. dapatlah disimpulkan bahawa satu tahap yang lebih kecil akan membentuk satuan yang lebih besar. Keempat. Retorik menjadi komponen yang penting bagi wacana. Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. Seringkali dia ponteng kelas. contohnya Dia malas. Dengan itu fonem akan membentuk morfem lalu morfem akan membentuk kata kemudian kata akan membentuk frasa selanjutnya frasa membentuk klausa. Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. contohnya Kelima-lima orang anaknya telah bersekolah. menggunakan hubungan rujukan yang sama pada ayat atau pada dua ayat dalam satu wacana. Contohnya Lapar sungguh lagaknya. menggunakan hubungan generik-spesifik atau spesifik generik contohnya Kerajaan telah cuba untuk menambah bilangan kenderaan awam dan sedaya upaya mengurangkan jumlah bilangan kenderaan peribadi.Ia tidak mengira waktu sama ada siang atau HIERARKI SATUAN WACANA WACANA AYAT KLAUSA FRASA KATA MORFEM FONEM Berdasarkan rajah di atas. Contohnya malam. Tingkat- . Kebakaran sering terjadi di Kuala Lumpur. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. Sintaksis pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa.Wacana dan Laras Bahasa| 6 Kedua. Keenam. menggunakan hubungan tujuan di dalam isi sesebuah wacana. Dia tidak mahu terjadi seperti dirinya. Kelima. Ketiga. Dan akhirnya ayat akan membentuk wacana. Klausa seterusnya membentuk ayat. menggunakan hubungan sebab-akibat. menggunakan hubungan antara ayat antara kedua-dua ayat tersebut. seperti seminggu tidak makan. Wajarlah jika ia gagal dalam peperiksaan.

percakapan' ii. manakala wacana merupakan peringkat fungsi. deskriptif (pengambaran). frasa. khutbah) atau tulisan (seperti surat. cerpen). Ia melebihi tingkat ayat. klausa. pendahuluan b. menarik. kata.isi. kesatuan fikiran yang utuh. ucapan. berkesan. pertuturan. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. juga dikenali sebagai penanda wacana. cetakan tebal. Sesuatu wacana merangkumi: i. garis tebal) c. munasabah. . jadual. Hubungan ini dapat digambarkan seperti berikut: Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. peta dan statistik. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. graf. Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . Wacana mempunyai penanda. novel. morfem.Wacana dan Laras Bahasa| 7 tingkat fonem. 9. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. eksposisi (pendedahan) atau penghujahan. logik. dan ayat merupakan peringkat bentuk. iaitu sama ada naratif (pemerian). miring. usur-unsur paralinguistik (tanda bacaan. aartikel. penutup d. tubuh .

akhirnya. Urutan 3. sememangnya. yakni. apabila. Penyataan semula 4. akhir kata. tambahan lagi. ketika. tentulah. Tambahan 2. fasal. Tempat 7. jadi. KOHESI DAN KOHEREN Kohesi merupakan hubungan perkaitan antara proposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur gramatikal dan semantik dalam ayat yang membentuk wacana. bagai. namun begitu. oleh itu. (c) Apakah yang dilakukan oleh Ahmad? (d) Jahanam itu memukul anaknya. seperti. bertentangan dengan. pastilah. sebab itu. justeru itu.Wacana dan Laras Bahasa| 8 Fungsi 1. kemudian daripada itu. serupa dengan. kemudian. pada mulanya. Bandingan 10. sesuai dengan. seperti juga. Pertentangan 11. Proposisi dalam ayat (a) berkait dengan proposisi dalam ayat (b). iaitu. laksana. lantaran. sebagai. bersebelahan dengan. walau bagaimanapun. lambat-laun. sungguhpun. serta. rumusannya. tetapi. dengan kata lain. di samping. sama juga dengan. selepas itu. seperti yang diterangkan. seterusnya. kemudian. contohnya. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. semasa. selanjutnya. Pada ayat (d). perkaitan itu dinyatakan . tambahan pula. pertama. lama-kelamaan. lagi. selepas. Contoh: (a) Apakah yang dilakukan oleh Ahmad? (b) Dia memukul anaknya. sewajarnya. Pengesahan Contoh dan. dan perkaitan itu diwujudkan dalam bentuk penggunaan kata ganti nama dia yang merujuk Ahmad. sebaliknya. Contoh 5. Waktu 8. sesungguhnya. ibarat. bertentangan dengan. bak kata. macam. Rumusan 6. dengan itu. sebenarnya. kedua. akhirnya. sebagai kesimpulan. seterusnya. umpama. Sebab dan kesan 9. kesimpulannya.

biar aku sahaja yang menjawabnya. Gadis itu kini belajar di sekolah asrama penuh. Perkaitan itu juga dapat dilihat pada kata kerja dilakukan dan memukul yang mempunyai kesinambungan makna. Contoh: (a) Siapakah yang dipukul oleh Ali? (b) Ali memukul budak kecil itu. . (b) Pak Abu telah turun ke laut pada waktu subuh lagi. Demikian juga Pak Abu dan nelayan memiliki acuan yang sama. Sementara ayat (c) dapat ditafsirkan sebagai OK! Kalau begitu. Dan terdapat juga wacana yang hadir koherensi. Hubungan ini dikatakan kohesi. Ini dibantu pula oleh kehadiran kata lain seperti laut yang membawa implikasi bahawa orang yang turun ke laut pada waktu subuh untuk menangkap ikan ialah nelayan. iaitu Ahmad. Contoh: (a) Anak penyair terkenal itu semakin besar. Anak penyair terkenal itu dan gadis itu mempunyai rujukan yang sama.Wacana dan Laras Bahasa| 9 dengan frasa jahanam itu yang dalam konteks normal mempunyai rujukan yang sama. kata yang digantikan dan kata pengganti menuju pada rujukan yang sama. Mat!. tetapi tidak secara nyata memperlihatkan perkaitan gramatikal atau semantik. perkaitan antara proposisi tetap wujud. Contoh: (a) Angkat telefon itu. tetapi perkaitan itu tidak secara eksplisit (nyata) dapat dilihat daripada ayat yang mengungkapkannya. (b) dan (c). Untaian ayat yang kohesi tetapi tidak koherensi tidak mungkin membentuk suatu wacana. tetapi tidak kohesi. Nelayan yang rajin dan gigih itu bekerja dengan tidak mengenal jemu. Kohesi biasanya diwujudkan melalui penggunaan kata yang maknanya berbeda dengan makna kata yang ditujukkannya. Oleh itu. Yang penting. Ayat (b) dapat ditafsirkan sebagai bentuk pendek daripada ayat Aku sedang mandi. Koheren juga merupakan perkaitan antara proposisi. Perbezaan Kohesi dan Koheren Perbedaan antara kohesi dengan koheren itu menunjukkan bahawa terdapat wacana yang sekali gus hadir kohesi dan koherensi. Jef! (b) Aku sedang mandi. Sesuatu wacana tidak mungkin kohesi tanpa koherensi. Sehingga dapat dirumaskan bahawa Pak Abu dan nelayan ialah orang yang sama. Mat! (c) OK! Dalam wawancara di atas (a). aku tidak dapat menjawab telefon itu. dan kerananya juga mewujudkan koherensi.

Bina peta minda yang memperlihatkan kepentingan koherens. kata ganti nya mengacu kepada kata berikutnya. iaitu Halimah. Dalam keadaan biasa. 9. AKTIVITI 9. tetapi Halim. ayat (b) seharusnya berbunyi budak kecil itu (yang dipukul oleh Ali). jawapan yang diharapkan ialah orang yang dipukul Ali.Wacana dan Laras Bahasa| 10 Ayat (a) dan ayat (b) menunjukkan bahawa terdapat perkaitan antara gramatis dengan semantik. Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang wacana digunakan. Oleh itu. Halimah menjelajah Malaysia. Dalam ayat (b). dia mengaju kepada kata emak. Contoh: (a) Apakah yang dipandang oleh emak? (b) Dia memandang bulan di langit. Anafora ialah hubungan antara kata ganti nama yang mengaju kepada kata sebenar. Dalam ayat (a). Contoh: (a) Dengan keretanya itu.5 1. Dalam ayat di atas. kata ganti nya tidak mengacu kepada Busro. Bina peta minda yang memperlihatkan kepentingan kohesi. Tetapi tidak koherensi kerana fokus pertanyaan ayat (a) ialah siapa.6 Laras Bahasa Laras J bahasa dikaitkan dengan kesesuaian dengan bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. dan bukannya Ali memukul budak kecil itu. Katafora ialah hubungan antara kata ganti nama dengan nama sebenar yang mengikutinya. Ini dinamakan hubungan anafora. 2. Anafora dan Katafora Anafora dan katafora ialah sejenis hubungan atau pertautan dalam wacana. Busro diajak mengelilingi bandar Kajang. (b) Halim membeli motosikal baharu. sesuatu . dan dengan motosikalnya itu.

adakah ucapan itu disampaiakn dalam majlis yang formal yang dihadiri oleh orang- . Gaya penyampaian Misalnya. sukan dan sebagainya. Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi. maka ragam ayat pasif banyak digunakan untuk memberikn fokus kepada perkara yang dibincangkan. ucapan. Tajuk wacana Sama ada wacana berkenaan disampaikan secara lisan atau tulisan. memorandum atau iklan? mengimbangi sama ada suatu ucapan berkenaan disampaikan dalam situasi formal atau tak formal. cara penyampaian. Sebaliknya. Tiga Dimensi Laras (Halliday) merujuk kepada bidang yang diperkatakan seperti biologi. Terdapat tokoh bahasa yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi. Bidang-bidang ini menentukan kosa kata dan istilah serta jenis ayat dan ragam ayat yang digunakan. Contoh: Ayat aktif dan ayat pasif. Cara penyampaian Jika lisan. ayat bias dan ayat songsang. perbahasan dan khutbah atau doa? JIka tulisan sama ada ia esei. penutur. surat rasmi atau surat peribadi. laporan. dan panjang pendek ayat akan menghasilkan laras yang berbeza. matematik dan sebagainya. jika wacana merupakan ulasan selari perlawanan bola sepak . dan gaya penyampaian. pendidikan. Jika wacana merupaan wacana ilmiah. Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa. peserta dan tujuan. perubatan. sama ada ia merupakan wacana syarahan atau ucapan. sains. rragam ayat aktif dengan ayat tunggal yang pendek-pendek banyak digunakan supaya sesuai dengan tempo perlawanan bola sepak berkenaan. politik. sukan. Laras dipengaruhi oleh latar. iaitu tajuk wacana.Wacana dan Laras Bahasa| 11 Contoh dalam bidang agama.

rencana). contohnya: Dilarang memijak rumput. pengetahuan dan peneranangan (syarahan. iklam). sebagainya. berita sukan).) Laras biasa ialah laras bahasa yang yang digunakan unuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti bidang hiburan (laporan sukan. encana) dan maklumat dan pemujukan (rencana. Laras biasa ialah laras khusus yang digunakan untuk masyarakat umum seeprti bidang hiburan (laporan sukan. objek. berita sukan). Pembeza utama yang membezakan antara laras biasa dengan laras khusus ialah:    kosa kata atau istilah tatabahasa gaya Laras Bahasa Biasa Tidak melibatkan bidang tertentu. tiada istilah teknikal. maklumat dan pemujukan (rencana. ringkas dan padat. surat kiriman dan diucapkan sama ada pengguguran subjek. laporan. Struktur ayat mudah. iklan). iaitu laras biasa dan laras khusus. Laras bahasa biasa terbahagi kepada formal dan tak formal. pengetahuan dan penerangan (syarahan. buku).Wacana dan Laras Bahasa| 12 orang kenamaan atau dif-dif? Jenis dan Ciri Laras Bahasa Laras bahasa dapat digolongkan kepada dua golongan besar. mudah difahami. . predikat. Ayat ayat sederhana. Laras khusus pula merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar (rencana. Laras Bahasa Biasa Formal/Rasmi Tak Formal Berlaku proses pengguguran dalam ayat-ayat yang Digunakan dalam majlis rasmi. kurang kata pinjaman.

Digunakan dalam iklan. atau mengubah sikap dan melakukan tindakan. ilustrasi dan sebagainya. (Sumber: http://www. disokong pula oleh gambar. (g) Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama (h) Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai (i) Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin Z.04 bilion.my 23 Julai 2011) . Laras Bahasa Perniagaan Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu. Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut: (a) slogan: Kami Ada Cara (b) Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual/Disewa (c) Perkaitan Konsep: Artis X dengan Tilam Jenama Y (D) Perisytihran: Waja dengan Aksesori Lengkap (e) Kaedah Umpan: Beli Satu. dengan potensi modal pasaran terkumpul bernilai RM17. Ia adalah jauh lebih tinggi berbanding hanya satu IPO diluluskan pada suku pertama dan tiga pada suku kedua tahun lalu. lukisan.bharian. Contoh laras perniagaan: SURUHANJAYA Sekuriti Malaysia (SC) meluluskan sembilan permohonan melaksanakan tawaran awam permulaan (IPO) untuk penyenaraian di Bursa Malaysia dalam tempoh suku kedua lalu. grafik. tender.Wacana dan Laras Bahasa| 13 . justeru mencerminkan kerancakan semula aktiviti penjanaan modal di pasaran tempatan. Percuma Satu (f) Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan. laporan dan sebagainya .com.

Wacana dan Laras Bahasa| 14 Laras Bahasa Akademik Meliputi pelbagai bidang seperti sains. teknologi. Contohnya ialah fotosintesis. 45. pemetaan genetik yang dikenali sebagai Projek Genom Manusia (HGP) sudah bermula. Contoh laras undang-undang: Hakim Datuk Akhtar Tahir memutuskan menolak dengan kos saman tersebut setelah Mazlan gagal membuktikan unsur-unsur konspirasi seperti yang didakwa dalam pernyataan tuntutannya. Dalam saman yang difailkan pada 16 Ogos tahun lalu. Selepas HGP. (Sumber: http://utusan. 9 Mac 2010 sehingga keesokan harinya. habeas corpus dan sebagainya. (Sumber: http://www.000 gen dalam DNA manusia. kiasan dan sebagainya. pendebungaan dan sebagainya. Azran Rahmat dan kerajaan Malaysia sebagai defendan pertama hingga keempat. Ia adalah satu inisiatif global bagi mengumpul data-data genetik manusia bagi tujuan merawat penyakitpenyakit yang berkaitan dengan mutasi gen.000 ke 25. pecutan. mengawan. Menggunakan istilah-istilah yang khusus kepada bidang. graf. mempunyai istilah sendiri seperti Argumantum ad baculum. Plaintif menamakan Awang.my 23 Julai 2011) Laras Bahasa Undang-Undang Tiada gambar. Sejak itu banyak penyelidikan berkaitan pemetaan genetik dilakukan di seluruh dunia.com. peribahasa.bharian. komunikasi. misalnya penulisan tesis.my/ 23 Julai 2011) . Felda. Contoh laras bahasa akademik: Bagi tempoh 1990 hingga 2003. HGP berjaya merekodkan antara 20. dan biasanya perlu dihafal. satu lagi projek genetik menyusul iaitu Projek Variasi Manusia atau Human Variome Project (HVP). penulis perlu mengikut fornmati tertentu seperti perlu ada catatan bibiliografi (rujukan). Mohd. metafora. nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab.com. 55. HVP dicetuskan oleh Profesor Richard Cotton dan berpangkalan di Australia. simili. selaku plaintif mendakwa dia telah ditangkap secara salah dan tidak sah oleh polis pada pukul 10 pagi. anggota polis. Bersifat teknikal. Dalam penulisan ilmiah. matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan. Di Amerika Syarikat. Mazlan.

com. dan sebagainya haruslah dielakkan. kisan. personifikasi. ilusi. dialog. Bahasanya boleh dalam bentuk naratif. metafora.Wacana dan Laras Bahasa| 15 Laras bahasa media Berita sebagai satu wacana mempunyais truktur teks yang tersendiri. maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orang ramai. kedua. pemilihan kata c. mengandungi beberapa klaausa. pasukan itu mendapat pujian pelbagai pihak berdasarkan prestasi mereka sepanjang bertugas di negara itu. mementingkan penyusunan. pengulangan. Contoh laras akhbar: SUBANG 22 Julai – Prestasi cemerlang pasukan Malcon East 6 (ME 6) sepanjang berkhidmat selama sembilan bulan di Lebanon berjaya menjulang nama Angkatan Tentera Malaysia (ATM) di peringkat antarabangsa. istilah teknik. malah. menggunakan bahas tersirat: perlambangan. baasa yang digunakan mudah. (Sumber: http://utusan. perbandingan. . kiasan. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai. puitis dan hidup.: monolog. d. simile. menggunakan petikan. Ayat yang panjang. isi tulisan mestilah tepat. Laksamana Madya Datuk Mohammed Noordin Ali berkata. dramatik dan puitis. peribahasa. Beberapa ciri bahasa sastera: a kreatif dan imaginatif b. Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilanganbesar pembaca akhbar. dan lain pula daripada struktur teks esei dan karya ilmiah. metafora. deskriptif. gaya tulisan yang jelas dan ketiga.my/ 23 Julai 2011) Laras Bahasa Sastera Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. ambiguiti dan sebagainya. Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baikialah. lain daripada struktur teks cereka. bunga-bunga bahasa dan sebagainya. pertama. preskriptif. Timbalan Panglima Tentera Laut.

dia merasakan dalam dirinya ada air kekusutan berkocak hebat. Lalu terusik pada jiwa. Diselamatkan oleh pakar bedah yang hebat. Terucap lancar pada lidah seorang lelaki 60 tahun. ayat ini secara ijmalnya menunjukkan al-Quran itu penawar kepada manusia dalam empat perkara iaitu nasihat yang baik. Amat penat. tertabur di jalan raya dan bangunan di depan banglo mewah tiga tingkat. Thufail bin Amr dan Saidina Umar bin al-Khattab untuk memeluk Islam. Contoh laras agama: Al-Maraqhi dalam tafsirnya mengatakan. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa. keadaan atau masa saja. Pembudayaan Contoh Analisis:membaca al-Quran juga tidak terhad kepada satu-satu tempat. (Sumber: http://www. Sebagai pengurus atau majikan. Bahkan.com. Di tengah-tengah fikirannya yang keruh. Namun. Membuatkan dia penat. semua usaha perlu dihidupkan dalam organisasi kerana mukjizat kehebatan kemuliaan al-Quran kesannya sangat mendalam kepada jati diri. petunjuk jalan kebenaran dan rahmat bagi mereka yang beriman.com. Ia bagaikan dihangatkan oleh suatu perasaan yang menjarumi fikirannya. Dia merasakan ia seperti tepung yang keluar dari ayak. penawar kepada segala penyakit hati seperti syirik dan nifaq. dan Bidang Ciri-ciri Laras Bahasa Perniagaan (Sumber: http://www. Kalau dia terus bersabar dan yakin pada pembedahan itu nanti. Kedinginan cuaca pada pagi yang amat dingin seperti tidak mampu menenangkan hatinya. dia akan selamat. Fikirannya berlari lagi pada dua ayat panjang. keagungan Allah melalui kalam-Nya ini juga apabila dibaca dapat melembutkan hati dan membuka hidayah seperti berlaku kepada ahli syair terkemuka.my 23 Julai 2011) .bharian. Ia boleh dibudayakan termasuk di tempat kerja. 1. Contoh laras sastera: DIA memandang ke luar jendela yang berlangsir ungu muda.bharian. Melihat cebisan-cebisan putih yang gugur dari langit.my/bharian/articles/Cerpen_Virus/Article 23 Julai 2011) Laras Bahasa Agama Mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab Diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis. dia masih bertahan dengan perasaan yang dipikul berat. Dia sendiri terpegun dengan keadaan cuaca yang tidak pernah berlaku dalam sejarah Daerah Mawar Merah.Wacana dan Laras Bahasa| 16 e.

Contohnya: Kata Umum Istilah . kredit. Perbendaharaan Kata  Istilah khusus (penanda laras). Tatabahasa  Morfologi (kajian terhadap perkataan) Kata-kata umum (kata tunggal) bahasa Melayu boleh menjadi katakata khusus (bidang perniagaan) apabila menjadi kata terbitan. komposit  Istilah umum: tetapi diberi pengertian khusus (merujuk bidang ekonomi) untung susut tempoh hutang runcit tunai 3. perakaunan.   Penggunaan bahasa Melayu terpaksa bersaing dengan bahasa Inggeris. agensi pemasaran. cek palang harga mutlak. khususnya dalam aspek komunikasi memandangkan ekonomi negara menjelang abad ke-21 akan berasaskan perindustrian dan perusahaan. perbankan. 2. baki debit anggaran kos. perniagaan dan perdagangan. francais. perindustrian. eksport saham urus niaga. khususnya bidang perusahaan. antaranya: agihan jualan. Penggunaan laras bahasa perniagaan dalam bahasa Melayu amat penting.Wacana dan Laras Bahasa| 17  Biasanya digunakan dalam dunia korporat.

iaitu ayat-ayat yang memberi keterangan tentang sesuatu hal. Contohnya: Bank Simpanan Nasional (BSN) mencatatkan prestasi di luar jangkaan apabila mengaut keuntungan sebelum cukai bagi .Wacana dan Laras Bahasa| 18 wang ratus lebih pasar pegang dagang kewangan peratus lebihan pasaran pemegang dagangan  Akronim Contohnya: EPU – Unit Pembangunan Ekonomi EON – Edaran Otomobil Nasional BSN – Bank Simpanan Nasional BSKL – Bursa Saham Kuala Lumpur  Kata Majmuk Contohnya: kos jualan untung bersih modal tetap lebih asset harta semasa sebut harga  Sintaksis (kajian terhadap ayat) Kebanyakan ayat-ayat yang digunakan jenis ayat penyata.

lebih RM70 juta dan mengatasi keuntungan sebanyak RM 47. Kecenderungan menggunakan ayat majmuk. iaitu menggunakan ayat aktif dan ayat pasif yang sama banyak dalam teks ekonomi. Paling ketara ialah pendaftaran baru bagi kereta. . Contohnya: 1. Jualan runcit adalah dijangka akan meningkat.754 juta bagi tahun lalu. iaitu ayat yang mendukung beberapa isi dalam satu ayat untuk menimbulkan kelancaran dan kesinambungan wacana. 2. bagaimana mereka memastikan bahawa nilai sebenar syarikat tergambar dalam pasaran saham agar mereka tidak akan mengalami sebarang kerugian apabila menjual saham mereka.Wacana dan Laras Bahasa| 19 setengah tahun pertama.Contohnya: Seandainya pemegang saham berjaya mengawal pihak pengurusan (sudah tentu dengan kos yang tinggi). Struktur ayat juga jelas memperlihatkan pengaruh bahasa Inggeris. khususnya penggunaan ayat pemeri yang menggunakan kopula “adalah” dan “ialah” walaupun unsur ini tidak wajib digunakan dalam bahasa Melayu. Menggunakan ragam ayat yang seimbang. Fungsi kata pemeri tersebut untuk kejelasan dan pemahaman ayat dengan lebih mudah. Contohnya: Ayat Aktif KDNK merupakan petunjuk ekonomi yang paling penting Ayat Pasif Kesan teus dirasai oleh pengeluar segmen kereta yang lebih mahal.

3. istilah susunan frasa. graf dan carta. tunjukkan bagaimana penanda wacana tertentu dapat menjadikan ayat yang gramatis.Wacana dan Laras Bahasa| 20 4. Kohesif 5. dan ayat yang baik. Koherens 2. . Dengan contoh-contoh. sesuai dan tepat serta boleh menyampaikan maksud dan pengertian dengan berkesan. Dengan wujudnya pengetahuan yang mendalam kepada kedua-dua aspek tersebut. Kohesi 3.  AKTIVITI 9. Anafora 7. graf statistik dan sebagainya. Bina dua contoh ayat yang memperlihatkan laras bahasa iklan. RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan kepentingan wacana dan laras bahasa dalam sesebuah penulisan. iaitu laras bahasa yang mengungkapkan ilmu. Eksplisit 6. seseorang pelajar dapat menggunakan pengetahuan tersebut ke arah menghasilkan sebuah penulisan yang bermutu tinggi. Gaya Bahasa   Berbentuk ilmiah. Generik 10. 2. KATA KUNCI 1. Inferens 4. Bersifat formal dan mempunyai perkataan. Banyak menggunakan jadual. Preposisi PENILAIAN KENDIRI 1. Ellipsis 9.6 Nyatakan kepentingan laras bahasa dalam sesebuah penulisan. Katafora 8. Jelaskan beberapa definisi wacana daripada beberapa pandangan tokoh.

Noewood. 5. RUJUKAN Anderson. Freedle. Moe. 6. J. Martin.A. Australian Journal of Reading. 35-42. Universiti Sydney. Longman. .Wacana dan Laras Bahasa| 21 4. A.Cohesion. E. coherence and the comprehension of text. Bina dua contoh ayat yang memperlihatkan laras bahasa agama. 16-20. (1979). Ablex. London. Halliday. R.Cohesion In English.Discourse Production and Comprehension .R. 23. (1983). Journal of Reading. R. Lexical Cohesion. (1977). Tunjukkan perbezaan koherens dan kohesi dalam pembinaan sesebuah ayat yang gramatis. 1981. M. Department Linguistik.Cohesion and the teacher. (1976). Momeograf.K. dan Hasan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.