P. 1
92037524 Buku Panduan BSMM NO 3

92037524 Buku Panduan BSMM NO 3

|Views: 185|Likes:
Published by Fazhirul Anuar

More info:

Published by: Fazhirul Anuar on Mar 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2015

pdf

text

original

BAB 1 KURSUS-KURSUS PERSIJILAN & PEPERIKSAAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) P endahuluan 1.

Kesemua kursus-kursus dianjurkan oleh BSMM adalah untuk ahli-ahlin ya dan juga kepada orang ramai. Peperiksaan boleh dijalankan di akhir setiap kur suskursus tertentu dan sijil akan dianugerahkan kepada peserta-peserta kursus ya ng telah menyempurnakan kursus dengan jayanya. Kategori – Kategori 2. Kursus-kursus adalah dikategorikan seperti berikut : 2.1 Un tuk Ahli BSMM 2.1.1 Kursus Persijilan BSMM Persijilan Persijilan BSMM untuk a. S ekolah PersijilPersijilan BSMM Asas b. c. Persijilan BSMM Lanjutan Eksklusif unt uk mereka di Sekolah Menengah Untuk Pasukan Bantuan Sukarela (PBS) Untuk Pasukan Bantuan Sukarela (PBS) Untuk Pasukan Bantuan Sukarela (PBS) Sijil d. KaSijil Kawad Kaki 2.2. Untuk Jurulatih BSMM 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3. Kae dah Mengajar Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa (UUKA) Bantuan Hidup Asas Untuk Orang Awam 2.3.1 2.3.2 2.3.3 Pengenalan Pertolongan Cemas dan Kardio Pulmo nari Resusitasi Pertolongan Cemas Asas dan CPR BSMM Bantuan Hidup Asas 1

2.3.4 Pertolongan Cemas Lanjutan dan CPR BSMM Kursus-kursus Persijilan BSMM 3. Kursus-kursus dibahagikan kepada tiga peringkat : 3.1 Persijilan BSMM untuk Sekolah Kursus ini dikhususkan untuk ahli-ahli Beli a di Sekolah Menengah. Sukatan pembelajaran merangkumi 3 perkara seperti berikut : 3.1.1 Pendidikan mengenai Palang Merah/Bulan Sabit Merah / Asas Undang-undang Kemanusian Antarabangsa 3.1.2 Pertolongan Cemas Asas dan CPR 3.1.1 3.2. Pendidik an Kesihatan Persijilan BSMM Kursus ini adalah untuk ahli-ahli Pasukan Bantuan Sukarela. Suka tan pelajaran mengandungi 8 perkara seperti berikut : Persijilan Asas: 3.2.1 Pen didikan mengenai Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Asas Undang-undang Kemanusia an Antarabangsa Pertolongan Cemas Asas dan CPR Bantuan Bencana dan Operasi Menye lamat Rawatan Rumah atau Pendidikan Kesihatan 3.2.2 3.2.3 3.2.4 Persijilan Lanjutan: 3.2.5 3.2.6 Pertolongan Cemas Lanjutan dan CPR Pentadbiran dan Pengurusan Persijilan Tambahan untuk Jurulatih Kanan 3.2.7 3.2.8 Bantuan Hidup Asas Undangundang Kemanusiaan Antarabangsa 2

Persijilan Tambahan 3.2.9 3.3 4. Sijil Kawad Kaki Jurulatih BSMM Untuk menjadi Jurulatih, Jurulatih Kanan atau Jurulatih Skim Lencana Kecekapan B elia (Sekolah Menengah) dan Kanak-kanak (Sekolah Rendah) seseorang calon itu hen daklah lulus kursus-kursus berikut : 4.1 Kursus Kaedah Mengajar Untuk ahli-ahli telah lulus di dalam kesemua mata pelajaran di perenggan 3.2 dan berpotensi menj adi Jurulatih boleh memohon untuk menjadi Jurulatih BSMM setelah mengikuti kursu s Kaedah Mengajar yang mengandungi modul 8 jam, wajib lulus di dalam peperiksaan disahkan boleh mengajar dalam modul „MICRO TEACHING‟, dengan mendapat sokongan dari Cawangan masing-masing Guru-guru yang berkelayakan dengan sijil perguruan yang diiktiraf adalah dikecualikan daripada menghadiri kursus ini. 4.2 Lulus Penilaia n Latihan Mengajar (Practical Assessment) Peserta hanya akan diberikan pengiktir afan sebagai Jurulatih setelah lulus Penilaian Latihan Mengajar yang akan dikend alikan oleh Lembaga Peperiksaan 5. Jurulatih BSMM yang ingin meningkatkan Sijil Jurulatihannya kepada Jurulatih Kan an, diwajibkan mengikuti kursus dan lulus didalam dua mata pelajaran seperti ber ikut: 5.1 Kursus Bantuan Hidup Asas Jurulatih BSMM yang ingin meningkatkan sijil kejurulatihan mereka ke Jurulatih Kanan perlu mengikuti kursus Bantuan Hidup As as yang mengandungi 8 jam modul pengajaran dan lulus di dalam peperiksaannya seb elum dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan kepada taraf Jurulatih Kanan. 5.2 Kur sus Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Jurulatih BSMM yang berkelayakan yang ingin meningkatkan kedudukan sebagai Jurulatih Kanan harus lulus di dalam peper iksaan ini. Sukatan Pelajaran Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa (UUKA) meng andungi modul 35 jam pembelajaran. Mana-mana peserta yang telah menghadiri kursu s UUKA yang dianjurkan oleh Ibu Pejabat 3

Hanya kursus Pertolongan Cemas sahaja yang ditawarkan kepada orang awam. 7. 7. Kursus akan d iikuti dengan peperiksaan di akhir setiap kursus dan sijil akan diberi kepada ca lon-calon yang telah menyempurnakan kursus dengan jayanya. 7. 4 .Kebangsaan (IPK) dengan kerjasama Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) akan diberikan pengecualian. 7.4 Pertolongan Cemas La njutan dan CPR BSMM Kursus ini hanya ditawarkan kepada calon-calon yang telah me mperolehi Persijilan Asas Pertolongan Cemas BSMM. Kursus yang padat ini mengambi l masa 20 jam pembelajaran dan 4 jam peperiksaan di akhir kursus ini.2 Pertolongan Cem as Asas Di Tempat Kerja Modul 14 jam diperuntukkan dan lebih kurang 4 jam untuk peperiksaan di akhir kursus ini. Orang awam boleh memi lih salah satu daripada 4 kursus yang ditawarkan seperti berikut: 7.1 Pengenalan Pertolongan Cemas dan Kardio Pulmonari Resusitasi Ia adalah Modul 8 jam dan 3 j am diperuntukkan kepada Peperiksaan diakhir kursus tersebut. Kursus Pertolongan Cemas untuk Orang Awam 6.3 Bantuan Hidup Asas Modul 8 jam diperuntukka n termasuk 1 jam untuk peperiksaan di akhir kursus ini.

6 Sijil Kawad Kaki Sijil Kehadiran: 4.BAB 2 PEMBERIAN DAN PEMBAHARUAN SIJIL-SIJIL Pemberian Sijil-Sijil 1.1 Sijil-sijil BSMM Pengerusi Jawatankuasa Latiha n Kebangsaan Pengerusi Lembaga Peperiksaan Pengerusi Kebangsaan BSMM Pengerusi J awatankuasa Latihan Kebangsaan Pengerusi Jawatankuasa Latihan Kebangsaan Pengeru si Lembaga Peperiksaan 4.6. Sijil-sijil akan dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Kebangs aan. Pengeluaran Sijil-Sijil 3. Ianya berasaskan kepada perkara-perkara berikut: Mata Pelajaran Tunggal 2.1 Peringkat Kebangsaan 5 4.Pengerusi Jawatankuasa Latihan Kebangsaan .2 4.5 4.3 4.4 Tauliah Perlantikan Pensyarah/Pemeriksa Sijil Jurulatih Pembaharuan Sijil Pengerusi Jawatankuasa Latihan Kebangsaan . Sijil-sijil akan diberikan kepada calon-calon yang berjaya di dalam Peperiksaan Persijilan BSMM. Tandatangan 4. Sijil bagi setiap satu mata pelajaran tunggal akan dib erikan kepada calon-calon yang lulus sepertimana yang ditentukan mengikut tahaptahap Asas dan Lanjutan. Pegawai-pegawai yang diberikan kuasa untuk menandatangani sijil-s ijil adalah seperti berikut : 4.

Untuk memperbaharui Sijil Jurulatih Kanan.2 6. caloncalon dikehendaki menghadiri kursus Pertolongan Cemas Lanjutan dan CPR yang mema kan masa 20 jam dan lulus penilaian yang akan dikendalikan oleh Lembaga Peperiks aan dan Ibu Pejabat Kebangsaan. mereka hanya perlu menduduki kursus untuk yang tertinggi sa haja iaitu: kursus Pertolongan Cemas Lanjutan. calon-calon perlu menjalani kursus Pertolongan Cemas Asas dan CPR selama 14 jam tanpa peperiksaan. Bagi mereka yang mempunyai sijil Pertolongan Cemas Asas dan Lanjutan yang ingin memperbaharui sijil.2 Pertolongan Cemas Lanjutan selama 20 jam Bantuan Hidup Asas selama 8 jam 8. pemegang sijil tersebut perlu menjalani kursus ulangkaji Pertolongan Cem as Lanjutan dan CPR selama 20 jam tanpa peperiksaan.Pengerusi Cawangan/Naib Pengerusi/Pengarah .Seperti di atas Program Seorang Pembantu Pertolongan Cemas Dalam Setiap Rumah Rakan Kongsi Keman usiaan 4. 9.4.8 Pembaharuan Sijil 5.1 8. Kriteria be rikut adalah di ambilkira: 5. 6 . Untuk memperbaharui Sijil Jurulatih.6. calon -calon dikehendaki menghadiri kursus: 8.Pengerusi Cabang/Naib Pengerusi Pengerusi Jawatankuasa Latihan Kebangsaan/Pengerusi Cawangan /Pengerusi Cabang . Pembaharuan Sijil-Sijil Jurulatih 7. dan lulus penilaian yang akan di kendalikan oleh Lembaga Peperiksaan. Sijil-sijil Pertolongan Cemas dan Bantuan Hidup Asas hanya sah tempoh lakunya selama 3 tahun. 5. Sijil-s ijil hendaklah diperbaharui 6 bulan sebelum tamat tarikh luput sijil atau Tidak lewat dari 6 bulan selepas tarikh luput sijil.7 Peringkat Cawangan Peringkat Cabang . Bagi memperbaharui Sijil Pertolongan Cemas Lanjutan d an CPR.6. Untuk memperbaharui sijil-sijil tersebut calo n-calon dikehendaki menghadiri kursus sepenuh dan lulus peperiksaan.1 Bagi memperbaharui Sijil Pertolongan Cemas Asas d an CPR.2 4.3 4.

3 1.1 2. Jurulatih BSMM lulus di dalam persijilan BSMM berikut : 3.2 1. Jurulatih Kawat dll.3 Persijilan Asas BSMM Persijilan Lanjutan BSMM Kaedah Meng ajar (Pedagogi) Sijil Penilaian Kecekapan Nota: 3.2 2. Pembantu Perubatan dan Jururawat Terlatih Pegawai Undang-unda ng – arif dalam Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Pensyarah dan Jurulatih yan g khusus dengan jawatannya atau bidangnya seperti Pegawai Bomba dan Penyelamat. Jurulatih BSMM Berkelayakan 2.2 3.3 Jurulatih Jurulatih Kanan Jurulatih Skim Lencana Kecak apan Belia dan Kanak-kanak *Jurulatih Kawad Kaki Jurulatih 3.4 Jurulatih BSMM yang berkelayakan Pengamal Perubatan – Doktor Perubatan. Pegawai Pertahanan Awam. Jurulatih BSMM Berkelayakan dibahagikan kepada ti ga kategori : 2.BAB 3 PENSYARAH/JURULATIH/PEMERIKSA Kategori-Kategori 1.1 3. Kategori-kategori Pensy arah/Jurulatih dan Pemeriksa yang berkelayakan untuk mengajar dan mengendalikan kursus untuk Peperiksaan Persijilan BSMM atau lain-lain kursus BSMM adalah seper ti berikut : 1.4 7 .1 1.

* Mempunyai sijil kelayakkan sebagai Jurulatih Kawat yang dikeluarkan oleh unit Tentera. Kementerian Pertahanan. Di tahap Lan jutan beliau hanya dikehendaki menjadi pembantu kepada Jurulatih Kanan. Lulus Peperiksaa n Bantuan Hidup Asas (CPR).4 4.6 4. Mereka layak untuk menjalankan dan mengajar Kursus-kursus Persijilan BSMM bagi t ahap-tahap berikut: 4.5 . Menjalan kan sekurang-kurangnya 5 kursus Program Seorang Pembantu Pertolongan Cemas Dalam Setiap Rumah. Bagi melayakkan diri sebagai Jurulatih Kanan.1 4. se lepas itu Jurulatih dikehendaki menghadiri kursus ulangkaji Pertolongan Cemas La njutan dan CPR selama 20 jam dan melalui penilaian yang akan dikendalikan oleh A hli Lembaga Peperiksaan Jurulatih Kanan 6.2 4. Bagi mereka yang telah menghadiri kursus Undang-undang Kemanusiaan Antarab angsa anjuran IPK dengan kerjasama ICRC adalah dikecualikan 8 6.1 Mengajar selama sekurang-kura ngnya 30 jam yang melibatkan setiap mata pelajaran bagi tahap Asas. 4. calon-calon dik ehendaki memenuhi peraturan-peraturan berikut: 6.7 Persijilan BSMM untuk Sekolah Pe rsijilan Asas Pertolongan Cemas dan CPR Persijilan Lanjutan Pertolongan Cemas da n CPR (oleh Jurulatih Kanan) Pengenalan Pertolongan Cemas & CPR Program Seorang Pembantu Pertolongan Cemas Dalam Setiap Rumah Rakan Kongsi Kemanusiaan Kaedah Me ngajar (oleh Jurulatih Kanan dan Guru terlatih) Kesahihan Sijil Jurulatih 5.3 4.4 6.5 4. Sijil Jurulatih hanya sah selama 3 tahun sahaja. Menyempurnakan tempoh 3 tahun sebagai Jurulatih. Lulus Peperiksaan Undang-undang Kemanusiaan Antaraba ngsa.3 6.2 6.

Kesahihan Sijil Jurulatih Kanan 8.6. Sijil tersebut boleh diperbaharui dengan menghadiri kursus U langkaji mata pelajaran Pertolongan Cemas Asas.6 7. Mereka ialah Doktor Perubatan. merek a harus ada pengetahuan mengenai Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Undang-undan g Kemanusiaan Antarabangsa. Sekiranya mereka mengambil peperiksaan dan lulus di dalam matapelajaran tersebut. Sijil Jurulatih Kanan hanya sah untuk jangka masa 3 tahun dan untuk memperbaharuinya. Mereka layak dan sesuai untuk mengajar di semua tahap kursus Peperiksaan BSMM da n juga lain-lain kursus yang relevan yang dianjurkan oleh BSMM. Lulus penilaian yang di kendalikan oleh Ahli Lembaga Peperiksaan. Rawatan Rumah Pendi dikan Kesihatan Sebelum mereka diberi Tauliah sebagai Pensyarah/Pemeriksa. Jurulatih Skim Lencana Kecakapan Belia dan Kanak-Kanak (Guru Pemimpin) 9. Pembantu Perubatan dan Jur urawat Terlatih yang berkelayakan dalam : Pertolongan Cemas. Menyempurnakan tugas-tugas Persatuan dengan memuaskan dan mendapat sokongan oleh Pengerusi Cawangan. mereka harus menghadiri kursus ulangkaj i Pertolongan Cemas Lanjutan dan CPR selama 20 jam dan kursus Bantuan Hidup Asas selama 8 jam. Pengamal Perubatan 11. Pertolongan Cemas Asas & CPR Pendidikan Kesihatan Mereka juga dibenar untu k mengendalikan kursus Seorang Pertolongan Cemas Di dalam Setiap Rumah bila dipe rlukan. Guru-g uru yang telah lulus di dalam semua mata pelajaran berikut adalah layak menjadi Jurulatih Skim Lencana Kecekapan Belia dan Kanak-kanak di sekolahsekolah Menenga h dan Rendah: Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Undang-undang Kemanusiaan Antaraba ngsa. kebenaran adalah diberi untuk membolehkan mereka m engajar mata pelajaran Pendidikan Palang 9 . Pembantu Sijil sebagai Jurulatih Skim Lencana Kecekapan Belia dan Kanak-kanak sah untuk j angka masa 3 tahun. 10.

Jurulatih K awat ATM. Jurulatih Pertolongan Cemas yang ada sekarang yang tidak memperolehi Persijilan Penuh Asas & Persijilan Lanjutan BSMM sebelum ini dan in gin untuk diserap kepada status Jurulatih hendaklah mengikuti kursus khas dan pe periksaan yang mengandungi : 15. Pensyarah/Pemeriksa 13. Pendidikan Palang Merah/Bul an Sabit Merah Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Pendidikan Kesihatan atau Rawatan Rumah Bantuan Bencana dan Operasi Menyelamat Pentadbiran dan Pengurusan dan Setelah mendapat kelayakan Jurulatih. Perubahan Jurulatih 15. Semua Cawangan diminta mempastikan bahawa Pe nsyarah/Pemeriksa dan Jurulatih dan semua staf yang mengajar mesti didaftarkan n ama dan kelayakan mereka kepada Panel Pensyarah dan Pemeriksa di Ibu Pejabat Keb angsaan (Sistem Pengumpulan Data) sebelum mereka dibenarkan menjalankan tugas se bagai Pensyarah/Pemeriksa dan Jurulatih.2 15. Pendaftaran Pensyarah/Jurulatih 17. Semua pensyarah berkelayakan dan jurulatih adalah layak menjalankan peperiksaan sebagai pemeriksa dan memberi markah kepada skrip jawapa n.4 16.1 15. Me reka mestilah Pegawai Undang-undang yang berpengetahuan dalam bidang Undang-unda ng Kemanusiaan Antarabangsa. 10 . Mereka sehar usnya mendaftar sebagai ahli Persatuan di cawangan. Mereka mestilah pakar dalam bidang jawatan mereka masing -masing seperti Pegawai Bomba & Penyelamat. Pegawai Pertahanan Awam.3 15. Pemeriksa-pemeriksa 14. calon-calon bolehlah memohon untuk dinaikk an taraf kepada Jurulatih/Jurulatih Kanan melalui proses biasa sepertimana yang terkandung dalam Buku Panduan ini. Pegawai Undang-undang 12.Merah/Bulan Sabit Merah dan Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa. Akauntan dll.

Tauliah Perlantikan akan diberi kepada yang bukan Jurula tih BSMM atas dasar pendaftaran dan jawatan yang dipegang. dipamerkan di sebelah atas poket kanan Pakai an Seragam. 11 . Jurulatih Kan an. Semua Jurulatih BSMM yang berkelayakan.Tauliah Perlantikan 18. Lencana Kecekapan 19. dibenarkan memakai Lencana Jurulatih/Jurulatih Kanan. Namun mereka hendakla h menjadi ahli BSMM sebelum memajukan permohonan. Pendaftaran Jurulatih Ke Dalam Pengkalan Data 20. Pemeriksa dan Pemeriksa Bulan Sabit Merah Malaysia dikehendaki berdaftar den gan Pengkalan Data Jurulatih di Institut dengan mengisi borang seperti di KEMBAR AN AK. Semua Jurulatih.

4.1 1.BAB 4 MENJALANKAN KURSUS-KURSUS DAN PEPERIKSAAN PERSIJILAN BSMM Am 1. 12 .5 Persi jilan BSMM untuk Sekolah Persijilan Asas BSMM Persijilan Lanjutan BSMM Sijil Jur ulatih BSMM Sijil Jurulatih Kanan BSMM Pegawai-pegawai Yang Dipertanggungjawabkan 2.3 Cabang Cawangan Ibu Pejabat Kebangsaan Pegawai Penjaga Latihan Penolon g Pengarah Latihan Pengurus Perkhidmatan Pertolongan Cemas Penganjur Kursus 3. Saiz kelas bergantung kepada jenis kursus dan ruang yang ada. Seorang penganjur hendaklah dilantik sebaik memulakan kursus dipertanggungjawabkan untuk menganjur dan mentadbirkan kursus dan peperiksaan d ari mula hingga akhir program dan mempastikan supaya peralatan kursus diaturkan secukupnya. Saiz Kelas 6.3 1. Kursus-kur sus BSMM dibahagikan kepada kategori-kategori berikut :1. Adalah mustahak kita memberi peluang kepada peserta melakukan latihan praktikal seberapa banyak yang mungkin dan mudah diberikan perhatian. 1 2. Dia mestilah seorang yang bertanggungjawab dan faham akan peraturan dan undang-undang Kursus dan Peperiksaan BSMM. adalah disyorkan agar bilanga n peserta dalam satu kelas tidak melebihi 30 orang.2 1.4 1. Pegawai-pegawai yang dipertanggung jawab untuk menggerakkan kursus di pelbagai peringkat adalah seperti berikut: 2. Bila mana latihan praktikal dikendalikan dalam kursus. Tugas-tugas Penganjur Kursus sepe rti diterangkan di dalam Bab 5 Buku Panduan ini.2 2. 5.

Jangkamasa Peperiksaan 13.2 Kali setahun Persijilan Asas BSMM Persijilan Lanjutan BSMM . Pemeriksa yang dicalonkan untuk Peperiksaan Amali dikehendaki menyediakan set soalannya sendiri. Contoh salinan Borang Permohonan untuk kertas soalan seperti di Kembaran AJ. Walau bagaimanapun cara permohonan dan penghantaran ker tas soalan akan diperkemaskan mengikut keadaan semasa. Pemeriksaan akan diadakan berterusan di seluruh Cawan gan pada tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh Institut BSMM dan masa-masa peperiks aan adalah seperti berikut: 13. Ianya akan dikendalikan seperti berikut : 14.3 Persijilan untuk Belia (Sekolah Menen gah) . (rujuk perenggan 3.1 Teori Calon-calon boleh menduduki kertas bertulis dengan kertas 13 . Permohonan Kertas Soalan 11. Permohonan untuk mendapatkan kertas soalan mestilah sampai ke Ibu Pejabat Kebangsaan daripada Cawangan sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum tarikh peperiksaan.2 BAB 1) 10. 12. Setengah Peperiksaan akan dijalankan dalam 2 bahag ian iaitu teori dan amali. 9. Ha nya ahli-ahli BSMM dibenarkan untuk hadir dan menduduki Kursus dan Peperiksaan P ersijilan Penuh BSMM.Sekali setahun Mengendalikan Peperiksaan 14. Bilangan minima peserta bagi satu-satu kursus yang hendak dijalankan seharusnya tidak kurang daripada 15 orang.2 13.7. Syarat-syarat Untuk Menduduki Peperiksaan 8.2 Kali set ahun . Calon-calon mestilah menghadiri 100% ceramah yang disampaikan sebagai syarat kelayakan untuk menduduki peperiksa an. Calon-calon yang gagal untuk memperolehi Sijil Penuh pada kali pertama mendu duki peperiksaan hendaklah diberi peluang untuk menduduki semula kursus dan meng ambil semula kertas yang ia gagal dalam masa 3 bulan dari tarikh peperiksaan.1 13.

Peperiksaan Pertolongan Cemas Lanjuta n . 2 Lisan/Amali Peperiksaan Lisan dan Amali akan dijalankan oleh Pemeriksa.soalan yang disediakan oleh Ibu Pejabat Kebangsaan. Ibu Pejabat Kebangsaan akan menghantar soalan (dengan menggunakan e-mail) bersama-sama denga n skim permarkahan di dalam sampul yang dimeterai bagi setiap perkara kepada Set iausaha Cawangan/Setiausaha Cabang yang mana akan memajukannya kepada Pegawal Pe periksaan di pelbagai pusat. Seterusnya calon-calon menye rahkan kertas jawapan kepada Pengawas Peperiksaan di akhir sesi peperiksaan. 19. 22. . Sebagai keutamaan sesuatu peperiksaan itu. 18. Pengawas Peperiksaan 20. 14 21. Kertas Soalan 16. Sel epas setiap peperiksaan. tetapi pemeriksa tidak boleh didatangkan dari pusat peperiksaan yang sama di mana peperiksaan itu dijalankan. 17. Semua kertas soalan bagi Peperiksaan BSMM akan disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. Sebaik sahaja borang permohonan diterima. Kertas soalan hendaklah dikendalikan dengan penuh “Ra hsia” dan disimpan di tempat yang selamat dan berkunci. 14. Tugas-tugas melibatkannya dite rangkan dalam Bab 5. Pengawas Peperiksaan hendaklah dilantik untuk dipertang gungjawabkan bagi sesuatu perjalanan peperiksaan. Skrip Pemarka han dan Penyata Peperiksaan bagi setiap perkara dan sampul tersebut diserahkan t erus kepada pemeriksa. Te rserahlah kepada Cawangan/Cabang masing-masing melantik pemeriksa yang mana satu untuk ditempatkan di satu-satu pusat peperiksaan. Ia hen daklah disekalikan dengan kertas teori 15. Sampul yang mengandungi ke rtas soalan mesti dibuka di hadapan calon-calon oleh Pengawas Peperiksaan sebelu m bermula sesuatu peperiksaan itu. pengawas peperiksaan akan mengepilkan skrip jawapan di dalam sampul bermeterai bersama-sama dengan salinan kertas soalan. Setiap pengawas peperiksaan hendaklah memberikan nama dan alamat pemeriksa. Kursus Ulangkaji Jurulatih dan Sijil Kecekapan akan dikendalikan oleh Ahli L embaga Peperiksaan. Cawangan/Cabang mestilah melantik beberapa orang pemeriksa untuk memeriksa skrip peperiksaan.

Hanya ahli BSMM saha ja yang dibenarkan menduduki kursus dan peperiksaan serta persijilan BSMM dan pe periksaan untuk menjadi seorang Jurulatih. Peserta yang mengikuti kursus adalah diwajibkan meng isi Borang Penilaian Kursus di akhir tiap-tiap kursus. Penyata Peperiksaan yang dilengkapkan de ngan butiran lanjut mengenai kursus dan lain-lain yang berkaitan dengannya. Penggredan terakhir mestilah dimasukkan ke dalam Penyata Pe periksaan mengikut nama-nama setiap calon-calon berserta dengan nombor keahlian (bagi ahli-ahli) di ruangan 2 Penyata Peperiksaan dan nombor kad pengenalan bagi yang bukan ahli Pemeriksa akan memajukan Penyata Peperiksaan tersebut kepada Se tiausaha Cawangan tidak melewati 1 minggu dari tarikh peperiksaan. dan seterusnya menggredkan kep utusan setiap calon. sena rai kehadiran dan markah yang diperolehi adalah diuruskan oleh Cawangan. pemeriksa dikehendaki mem bekalkan borang ini untuk membolehkan sesuatu kursus dapat dinilai. kepada mereka yang berjaya. Borang-Borang (Penyata Peperiksaan) 25. Borang Penilaian Kursus 29. 24. 28. Ianya h endaklah disediakan dalam 2 salinan dan dimajukan kepada Ibu Pejabat Kebangsaan tidak lewat daripada 4 minggu selepas tarikh peperiksaan. Pemeriksa hendaklah memeriksa skrip jawapan berdasarkan kepada ski m pemarkahan yang disediakan bagi setiap perkara.2 dalam BAB 1) Ibu Pejabat Kebangsaan akan mengeluarkan sijil tidak lewat dari dua (2) bulan s elepas tarikh Penyata Peperiksaan diterima dari Cawangan. (seperti diperenggan 3. 26.Pemeriksa 23. Satu salinan borang akan disimpan di Ibu Pe jabat Kebangsaan untuk tempoh 5 tahun dan yang satu lagi dipulangkan kepada Cawa ngan bersama-sama dengan sijil. 27. Contoh boran g seperti di KEMBARAN AI. Contoh Penyata Peperik saan seperti di KEMBARAN AK berserta dengan kertas jawapan 3 kertas jawapan tert inggi dan 3 kertas jawapan terendah. 15 .

Dapatkan secukupnya Penyata Peperiksaan daripada Setiausaha Cawangan/Cabang. Pensyarah dan Pemeri ksa hendaklah disertakan bersama.4 1. Nama-nama. SEMASA KURSUS 2.1 1.2 2. 1. penga njur seharusnya: 1. Pastikan kesesuaian dan keselesaan dewan/ bilik darjah (kelas) untuk sesuatu kursus itu. Menyediakan nota syarahan secukupnya untuk setiap calon.5 Menepati masa dan menyediakan apa-apa yang per lu bagi setiap sesi.5 1. Dapatkan peralatan bantuan mengaj ar seperti „Multimedia Projector/ Overhead Projector‟.BAB 5 TUGAS SEORANG PENGANJUR 1. 7 Latihan yang telah disemak semula dengan mata pelajaran manualnya yang betul.3 2. MENGATURKAN PEPERIKSAAN 3. pen marker dan a lat-alat bantuan yang difikirkan perlu. alamat dan kelayakan Jurulatih.7 2.1 Permohonan kertas soalan peperiksaan hendaklah dimaj ukan kepada Ibu Pejabat Kebangsaan tidak lewat dari 3 minggu sebelum tarikh pepe riksaan. 16 . Berikan apa jua bantuan sewajarnya kepada pensyarah dan pesertapeserta kursus. Periksa semua kelengkapan kursus. SEBELUM KURSUS Sebelum kursus dijalankan.1 2.3 1.2 Mengetahui kedudukan edisi terakhir Buku Panduan No. 3. Tentukan penyusunan tempa t duduk. Be rikan butiran lanjut mengenai kursus kepada Penolong Pengarah Latihan Cawangan u ntuk diluluskan. Mengisikan Penyata Peperiksaan untuk Pemeriksa.6 1. Bekalkan Pensyarah/Jurulatih dengan sukatan pe lajaran terkini yang telah diluluskan. papan tulis.4 2.

Arahan-arahan yang be tul dan tepat hendaklah diberikan kepada caloncalon dengan No. Menyediakan manikin secukupnya bagi Peperiksaan CPR.4 4.3 3.2 4.5 . Pemerik sa hendaklah dibekalkan dengan sukatan pelajaran terkini dan nota kursus.4 5. Urusan -urusan sewajarnya hendaklah dibuat untuk berjumpa dengan Pemeriksa dan jika per lu kenderaannya disediakan. 3.3. C alon-calon mestilah menuliskan nama mereka dalam Huruf Besar Cerai dengan terang dan No. Pengawasan mestilah dibuat bagi memastikan tidak ber laku penipuan di sepanjang Peperiksaan Teori dan Praktikal. Kad Pengenalan.1 Hanya calon-calon. 4. not a-nota tidak dibenarkan dibawa ke dalam bilik peperiksaan.2 Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiksaan yan g hendak dijalankan. SEBELUM PEPERIKSAAN 4. 17 5.2 5. Calon-calon hendaklah dimaklumkan terlebih dahulu bila tari kh dan masa peperiksaan akan dijalankan. Buku teks. Permohonan kertas soalan hendaklah meng gunakan Borang Permohonan Kertas Soalan Peperiksaan seperti yang terkandung dala m KEMBARAN AJ. Pemeriksa dan lain-lain yang terlibat di dala m membantu peperiksaan sahaja dibenarkan masuk bilik peperiksaan.1 Sekurang-kurangnya seminggu sebelum peperiksaan. PEPERIKSAAN 5. Calon-calon tidak boleh meninggalkan bilik peperiksaan t anpa kebenaran atau sehingga mereka menyerahkan skrip jawapan masing-masing dan telah diumumkan bahawa masa peperiksaan telah tamat. Tidak dibenarkan bercakap-cakap di antara satu dengan l ain semasa peperiksaan.3 5. Kad Pengenalan.4. 5.3 4.

3 3.00 setiap jam bagi kelas yang tidak m elebihi 30 orang. Bilangan jam dipaparkan termasuklah masa peperiksaan. Walau bagaimanapun bayaran levi kursus dikecualikan kepada ber ikut: 2.6 Pengenalan Pertolongan Cemas dan Kardio Pulmonari Resusitasi Persijilan Asas Pertolongan Cemas dan CPR Persijilan Lanju tan Pertolongan Cemas dan CPR Bantuan Hidup Asas (CPR) Rakan Kongsi Kemanusiaan Seorang Pembantu Pertolongan Cemas Dalam Setiap Rumah Bayaran Kursus 4. Pengecualian 2.3 2.2 3.4 3.1 3. 4. Berikut adalah bayaran yang dikenakan bagi pelbagai kursus yan g ditawarkan.1 Pengenal an Pertolongan Cemas & CPR Modul 11 jam 18 .00 seorang peserta .1 2. Semua Agensi Persendirian dan Agensi Kerajaan adalah dikenakan b ayaran levi bagi syarahan pada kadar RM150. Jenis-jenis kursus yang berkaitan dengan pembayaran yuran dan elaun adalah:3.5 3.BAB 6 YURAN DAN ELAUN Am 1.5 Angkatan Tentera di-Raja Malaysia Polis di-Raja Malays ia Bomba dan Penyelamat Hospital-hospital Kerajaan Peperiksaan Persijilan BSMM ( Ahli-ahli BSMM) Jenis-Jenis Kursus 3.2 2. Penubuhan Dana Latihan dan Pelarasan dan Pengawalan Bayaran Elaun kepada Jurulatih telah diluluskan oleh Majlis Kebangsaan.RM150.4 2.

9 7.00 setiap jam 7.00 setiap jam RM50.00 setiap jam RM 40.RM 250. Pelajar-pelajar yang bukan ahli BSMM di Sekola h Menengah Vokasional dibolehkan mengambil kursus dan seterusnya menduduki peper iksaan Pertolongan Cemas Asas dengan dikenakan bayaran RM10.RM 200. Akauntan B ertauliah) Pemeriksa (Praktikal)/Bertulis Pemeriksa Skrip Tuntutan Perbatuan dar ipada BSMM IPK/Pej.00 tam bahan dari bayaran di perenggan 4 dengan 70% bayaran dibayar ke Ibu Pejabat dan lebih 30% dimiliki oleh Cawangan.7 7.1 7.4. Elaun Untuk Jurulatih 7.00 setiap skrip RM 0.8 7.00 setiap jam RM 40.5 7.00 (Ringgit Malaysia Sepuluh sahaja).2 4.6 7.2 7.3 4.10 19 .4 Pertolongan Cemas Asas 14 jam Pertolongan Cemas Lanjutan 20 jam Bantuan Hidup As as 8 jam . Cabang Kursus Rakan Kongsi Kemanusiaan Kursus Seorang Pembantu Pertolongan Cemas Setiap Rumah Jurulatih Kawad Kaki RM 40. Peserta-perserta kursus bukan ahli dikenakan bayaran sebanyak RM10. 6. 7.00 setiap jam RM 50.00 se tiap jam RM 40.4 Jurulatih BSMM Jurulatih Kanan BSMM Jururawat Terl atih/Pembantu Perubatan dll. Profesional .RM 300. Peguam.00 seorang pese rta Satu „package‟ dengan bilangan peserta 20 orang dengan tidak melebihi 30 orang peser ta.3 7. Cawangan/Pej.00 seorang peserta .00 se tiap jam RM 1.00 sekali kursus RM40.00 seorang peserta .(Doktor Perubatan. Berikut adalah kadar elaun yang seharusnya dibayar kepa da Jurulatih. 5.40 sen tiap 1 km (Pergi/Balik) RM40.

9. Jurulatih tidak layak membuat tuntutan seperti diterangkan dalam perenggan 5. Bayaran tidak akan diberikan kepada Jurulatih yang mengajar kepada ah li-ahli BSMM. Pensyarah/Jurulatih/Jurulatih Kanan mestilah membuat pengisytiharan jumlah yang mereka terima daripada agensi Kerajaan. 20 .8. 10. se kiranya mereka dibayar terus oleh agensi Kerajaan. Walau bagaimanapun segala kos perbelanjaan Jurulatih/Pensyarah aka n ditanggung oleh pihak penganjur sepenuhnya.

2. Pengurusan & P entadbiran Pertolongan Cemas Lanjutan dan CPR 6 jam 6 jam 8 jam 20 jam 8 jam 8 j am 24 jam 8 jam 16 jam 14 jam 10 jam 2. 2. 1.1 Pendidikan Asas Palang Merah/Bulan Sabit Merah & Undang-Unda ng Kemanusiaan Antarabangsa 2. 14 jam 6 jam PERSIJILAN BSMM 2. Kaedah Mengajar 2.1.9 Bantuan Hidup Asas Undang-Undang Kemanusiaan Antara bangsa 21 .1 PBS 2.3.4 Pert olongan Cemas Asas dan CPR Bantuan Bencana & Operasi Menyelamat Pilih SATU darip ada 2 mata pelajaran: Pendidikan Kesihatan Rawatan Rumah 2.2 2.1 Pe ndidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Asas Undang-undang Kemanusiaan Antar abangsa Pertolongan Cemas Asas dan CPR Pendidikan Kesihatan 13 jam 1.8 2.2.6.3.5 2.2 Guru Pemimpin BSMM 2. PERSIJILAN BSMM UNTUK SEKOLAH 1.1.BAB 7 KURSUS-KURSUS DAN PEPERIKSAAN BSMM 1.7.

3 4.6 5.2 4.20 jam 8 jam SIJIL JURULATIH KANAN 4.2.2 5.36 jam atau menghadiri kursus UUKA anjuran bersama BSMM dengan kerjasa ma Jawatankuasa Palang Merah/Bulan Sabit Merah Antarabangsa (JPMAICRC) Telah men yempurnakan tugas dan tanggungjawab Persatuan dengan memuaskan dan diperakui ole h Pengerusi Cawangan.1 4.5 Telah menyempurnakan sekurang-kurangny a 30 Jam pengajaran bagi tiap-tiap tahap Asas dan Lanjutan. BAB 3 22 .1 5.1 3. Seoran g Guru Pemimpin untuk Unit Bulan Sabit Merah Malaysia di Sekolah Rendah Lulus di dalam kursus-kursus wajib Bulan Sabit Merah Malaysia seperti diterangkan di per enggan 9. Lulus Peperiksaan Persijilan Asas & Persijilan Lanjutan BSMM (Ikut item B kecuali Sijil Kawat Kaki) Kaedah Me ngajar (Guru terlatih dikecuaikan) . Lulus di dala m mata pelajaran Bantuan Hidup Asas Lulus kursus Undang-undang Kemanusiaan Antar abangsa .10 Sijil Kawad Kaki 3 SIJIL JURULATIH 3.4 4. 4. Telah menyempurnakan sekurang-kurangnya 5 Program Seorang Pembantu Pertolongan Cemas Dalam Setiap Ru mah setiap tahun.2 4. Menyempurnakan tempoh 3 tahun sebagai Jurulatih. SIJIL JURULATIH SKIM LENCANA KECEKAPAN BELIA DAN KANAK-KANAK 5.3 Seorang Guru Pemimpin untuk Unit Bulan Sabit Merah Malaysia di Sekolah Menengah.

Pemegang Sijil Jurul atih Skim Lencana Kecekapan Belia dan Kanak perlu menghadiri kursus Ulangkaji Pe rtolongan Cemas Asas dan CPR enam bulan sebelum tarikh tamat dan tidak lewat dar i 6 (enam) bulan selepas tarikh luput sijil. 23 . Mengikut keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Latihan ke 18 yang diadakan pada 15hb Jun 1993. Sijil-sijil Bulan Sabit Merah Malaysia berikut termasuk Sijil-sijil Ju rulatih/Jurulatih Kanan/Jurulatih Skim Lencana Kecekapan Belia dan Kanak-kanak h anya laku selama tiga tahun sahaja. Pemegang Sijil Jurulatih/Jurulatih Kanan perlu menghadiri kursus Ulangkaji Perto longan Cemas Lanjutan dan untuk Jurulatih Kanan pula ditambah dengan menghadiri kursus Ulangkaji mata pelajaran Bantuan Hidup Asas enam bulan sebelum tarikh tam at dan tidak lewat dari 6 bulan selepas tarikh luput sijil. 1.3 1.2 1.1 1.4 Sijil Pengenalan Pertolongan Cemas & CPR Sijil Pertolongan Cemas Asas dan CPR Sijil Pertolongan Cemas Lanjut an dan CPR Sijil Bantuan Hidup Asas (CPR) 2.BAB 8 KURSUS ULANGKAJI PERSIJILAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA 1. 3.

Cara pe makaian adalah di KEMBARAN B. b. Penganugerahan 'Lencana Kecekapan' adalah berdasarkan kepada ahli-ahli y ang telah menyempurnakan setiap bidang seperti berikut: 1.BAB 9 LENCANA KECEKAPAN AHLI-AHLI PASUKAN BANTUAN SUKARELA (PBS) LENCANA PEPERIK SAAN 1. Le ncana berbentuk bulat bergaris pusat 5.1 Lencana Kecekapan in i akan diberikan kepada mereka yang telah lulus dan memperolehi Sijil BSMM penuh dalam peperiksaan seperti berikut: a. Telah lulus peperiksaan pers ijilan BSMM mengikut tahap-tahap yang diterangkan di Bab 3. Lencana Jurulatih dan Jurulatih Kanan. LENCANA JURULATIH 2. Penganugerah an Lencana Jurulatih dan Jurulatih Kanan adalah dibuat mengikut peraturan dan te rtakluk kepada fakta-fakta berikut : 2.3 Persijilan BSMM Asas Persijila n BSMM Lanjutan Hanya satu sahaja lencana peperiksaan yang mana lebih tinggi boleh dipakai dan h endaklah dipamerkan dilengan kanan pakaian seragam.2 1. Hanya satu lencana y ang mana lebih tinggi boleh dipakai di atas poket kanan pakaian seragam. Lencana-lencana Jurulatih dan Jurulatih Kanan.2 . Reka bentuk Lencana: Rekabentuk lencana peperiksaan dan jurulatih adalah seperti berikut: 3.1 Lencana Peperiksaan.0 sm dengan tulisan dan lingkaran berteka t benang emas berlatarbelakangkan warna putih. Lencana tersebut berukuran 4.2 2.1 2. Tulisan dan lingkaran berwarna m erah berlatar-belakangkan warna putih. Cara pemakaian adalah di KEM BARAN A.0sm yang menunju kkan tahap-tahap peperiksaan yang mereka lulus.3 3. 1. KEMBARAN A 24 3.

CARA PEMAKAIAN LENCANA JURULATIH/JURULATIH KANAN 25 .

KEMBARAN B LENCANA PEPERIKSAAN UNTUK PASUKAN BANTUAN SUKARELA (PBS) 26 .

2. TUJUAN Tujuan peraturan ini ad alah untuk memberi garis panduan mengenai penganugerahan Lencana Kecekapan kepad a ahli-ahli Belia (Youth) berdasarkan keaktifan dan komitmen mereka dalam projek -projek dan aktiviti Bulan Sabit Merah Malaysia. CARA PENGAJARAN 3. OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran dalam mata pelajaran ya ng disediakan kepada Ahli Belia (ahli-ahli BSMM) mereka akan dapat: 2. disiplin.3 memupuk se mangat kesukarelaan. kepimpinan dan bersedia untuk berkhi dmat kepada masyarakat menjurus kepada modal insan. 3.1. 2. khusus dalam bidang Pertolongan Cemas.BAB 10 SKIM LENCANA UNTUK AHLI-AHLI BELIA BSMM 1.1 2.2 menj alankan aktiviti Persatuan Bulan Sabit Merah di sekolah menguasai pengetahuan: P ertolongan Cemas Asas dan CPR Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Unda ng-undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Pendidikan Kesihatan Di samping itu lainlain pengetahuan yang digariskan di dalam sukatan pelajaran BSMM. Cara pengajaran dan pembelajaran seharusnya mengikut ciri-c iri berikut: Syarahan Perbincangan Amali Simulasi Lawatan Pendidikan Luar Perkhe mahan 27 . kesejagatan.

5 3.3 Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabi t Merah dan Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Pertolongan Cemas Asas dan CP R dan Pendidikan Kesihatan adalah kursus-kursus bersijil. Ahli Belia BSMM yang menduduki peperiksaan teori dan amali.2 3.2.1 Ahli-ahli belia BSMM akan dibenarkan memakai Lencana Kecekapan yang diperbuat daripada kain berwarna merah berbentuk bulat dengan bergaris pusa t 3 sm dengan tulisan subjek berwarna putih seperti berikut: 5.(14 jam) Pendidikan Kesihat an .(6 jam) 3.2 4.3.6 4.(13 jam) Pertolongan Cemas Asas dan CPR . PERSIJILAN Kembaran D Kembaran E Kembaran F Kembaran G Kembaran H Kawad (25 perintah daripada 47) Kem Kraf (3 aktiviiti perkhemahan) Cegah Kebakar an .2 Sukatan pelajaran untuk kursus-kursus adalah seperti berikut: 3.2.1 Kembaran C P endidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Asas Undang-undang Kemanusiaan Anta rabangsa .2.3 3. mereka akan diberi Sijil-sijil mengikut mata-mata pelajaran.1. 5.2. LENCA NA KECEKAPAN 5. Kertas soalannya dipohon dari Ibu Pejabat Kebangsaan BSMM melalui Cawan gan (Negeri) masing-masing.2.(6 jam) Sebanyak tiga jenis kursus iaitu: 4.2. Teks pembelajaranan untuk kursus ini ialah Nota Pend idikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan Undang-undang 28 . Ahli-ahli hendaklah terlebih dahulu lulus dalam mata pelajaran P endidikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan Undang-undang Kemanusiaan Antar abangsa.4 3.1 PERSAHABATAN ANTARABANGSA a.1 4.

Guru Pemimpin Belia akan membuat penilaian. ekonomi dan sebagainya. Mata pelajaran di atas diajar dengan m enggunakan buku-buku rujukan: (i) PERTOLONGAN CEMAS – Manual Pelajar yang diterbit kan oleh Federal Publications dengan kerjasama Ibu Pejabat Kebangsaan dan Manual Pertolongan Cemas yang dikeluarkan Institut Latihan BSMM oleh b. 5. Aktiviti. b.1. manakala untuk bahagian amali dikendalikan oleh Guru Pemimpin BSMM (bukan guru yang sama mengendalikan sesi kursus). Album-album tersebut mesti disiapkan di akhir perjumpaan setelah 3 kali perjumpa an. Latar belakang Persatuan Bulan S abit Merah Malaysia – Sejarah.Kemanusiaan Antarabangsa yang diolah oleh Ibu Pejabat Kebangsaan BSMM. Lambang.2 PERTOLONGAN CEMAS a. Lencana ini juga layak dipakai oleh ahli-ahli Belia BSMM y ang berjaya mengikuti Rancangan Pertukaran Belia Antarabangsa sama ada anjuran P alang Merah atau Bulan Sabit Merah dalam/luar negeri atau pihak Kerajaan. Kertas soalan teori boleh d ipohon dari Ibu Pejabat Kebangsaan BSMM melalui Cawangan (Negeri) masing-masing. Hasil kerja dihantar ke Ibu Peja bat Kebangsaan dan kemudiannya akan dihantar ke Persatuan Palang Merah/Bulan Sab it Merah luar negara. Gambargambar ahli dan Aktiviti P ersatuan. (ii) 29 . c. d. c ara hidup sosio budaya. Lulus ujian mata pelajaran Pertolongan Cemas Asas dan CPR dalam kedua-dua bahagian iaitu teori dan amali. Aktivi ti awal untuk mendapatkan lencana ini ialah ahliahli dikehendaki menyediakan dua buah album seperti berikut: (i) (ii) Mengenai latarbelakang Malaysia – Sejarah. Calon yang lulus Peperiksaan tersebut juga layak memakai lencana PERTOLONGAN CEMAS.

5. 5. Calon yang lulus peperiksaan layak me makai lencana KESIHATAN. 5.m diperbuat daripada kain putih dengan tu lisan berwarna merah perkataan „SEKOLAH‟ di sebelah atas di tengah-tengah antara len cana-lencana kecekapan di kiri lengan baju pakaian seragam.5.5 s. Pihak unit BSMM sekolah boleh membuat permohonan untuk mendapatkan Kertas Soalan dari Institut BSMM melalui Cawangan/ Cabang BSMM di negeri masing-masing.1. Jurulatih BS MM atau Guru Pemimpin yang berkelayakan.1. 30 .6 CEGAH KEBAKARAN Lulus ujian yang dijalankan oleh Pegawai Bomba (telah mendapat tauliah perlantikan sebagai jurula tih Kebombaan) mengikut tatacara di dalam sukatan pelajaran Pencegahan Kebakaran untuk pelajar sekolah menengah 5. Jurulatih yang mengendalikan adalah dari anggota Angkatan Tent era (yang telah diberi waran perlantikan sebagai jurulatih kawat ).2 LENCANA PEPERIKSAAN Ahli-ahli yang telah lul us dan mendapat keenam-enam lencana kecekapan dibenar memakai Lencana Peperiksaa n yang berbentuk bujur berukuran 4.1. Mata pelajar an ini mengandungi pelajaran teori sahaja.1. Lulus ujian mata pelajaran Pendidikan Kesihatan.3 KESIHATAN a. Peperiksaan akan dikendalikan oleh Guru Pem impin BSMM yang bukan dari Unit yang sama.4 KAWAD KAKI Boleh memberi 25 perintah bahasa hukuman kawad dari 47 perintah yang ditetapkan.5 KEM KRAF Pelajar dikehendaki mele ngkapkan 3 aktiviti perkhemahan yang dipimpin oleh Guru Pemimpin BSMM dengan ban tuan (jika diperlukan) dari Pengakap Bertauliah atau Badan Pakaian Seragam yang biasa mengendalikan perkhemahan atau menyertai manamana perkhemahan yang dijalan kan secara bersepadu oleh pihak sekolah. Mata pelajaran di atas diajar dengan menggunakan tek PE NDIDIKAN KESIHATAN yang dikeluarkan oleh Insitut Latihan BSMM sebagai bahan ruju kan b.

3. 8.5. (berpangkat) hendaklah memakai pangkat mereka di lengan sebelah kanan baju pakaian seragam mereka.2 5. telah memperolehi Sijil Pendidikan Kesihatan. IMPLIMENTASI Kursus-kursus boleh dijalankan mengikut kesesuaian Ahli-ahli Belia dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5. Walau bagaimanapun pembelajaran dalam mata pelajaran: Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Undang-undang Kemanusia an Antarabangsa dan Pertolongan Cemas Asas dan CPR Pendidikan Kesihatan harus di beri keutamaan.5 6. 3. PANGKAT Bagi a hli-ahli yang memegang jawatan.3. L encana tersebut dipakai di atas poket kanan pakaian seragam BSMM. 5. telah memperolehi kesemua Lencana Kecekapan seperti di perenggan 5. Semua aktiviti hendaklah direkod kan ke dalam Surat Akuan seperti di KEMBARAN J 31 . manakala lencana kecekapan di pakai di lengan sebelah kiri baju pakaian seragam. 2) akan dianuge rahkan kepada Ahli Belia yang memenuhi syarat–syarat berikut: 5.3 5. 5.3 LENCANA KEPIMPINAN Lencana kepimpinan yang diperbuat dari kain putih berukuran 4 x 4 sm dengan tulisan KEPIMPINAN berwarna keemasan berbentuk berlian (Diamond) diletakkan di atas poket sebelah kanan pakaian seragam BSMM (No.3.1 5. 7. Perjumpaan bolehlah dilakukan pada waktu yang bersesuaian di har i persekolahan mengikut peraturan yang disediakan oleh pihak berwajib.3 telah memperolehi Sijil Pertolongan Cemas Asas dan CPR telah memperolehi Sij il Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Undang-undang Kemanusiaan Antar abangsa.4 Lencana Kepimpinan dianugerah kepada Ketua Utama Seksyen Unit Sekolah yang telah memperolehi kesemua Lencana Kecekapan seperti yang dinyatakan di perenggan 5. Contoh pemakaian lencana seperti di KEMBARAN I.

1.1.2 Bercerita Perbincangan Syaraha n Amali Simulasi Lawatan Pendidikan luar Perkhemahan Pembelajaran ini dibahagi kepada tiga tahap dengan tujuan supaya ianya dapat dis ampaikan kepada ahli kanak-kanak BSMM (MRC link) dengan lebih berkesan dan tidak akan menjadi satu bebanan kepada mereka.4 memupuk semangat kesukarelaan.1 Adalah diharapkan pada akhir pembelajaran tiap-tiap ahli link dapat: 2. disiplin. kepimpinan dan berse dia untuk berkhidmat kepada masyarakat serta mengamalkan sikap positif 3. TUJUAN Tujuan per aturan ini adalah untuk memberi garis panduan mengenai penganugerahan Lencana Ke cekapan kepada Ahli-ahli Kanak-Kanak (Link) berdasarkan kepada keaktifan dan kom itmen mereka dalam projek-projek dan aktiviti Bulan Sabit Merah.3 menguasai pengetahuan dan kemahiran asas Pertolongan Cemas Junior dan Pendidikan Kesihatan 2. kesejagatan.BAB 11 LENCANA KECEKAPAN UNTUK AHLI-AHLI KANAK-KANAK (LINK) 1. Sukatan Pelajaran untuk tiga tahap ada lah seperti dibawah: 32 .1 m enjalankan aktiviti Bulan Sabit Merah di sekolah 2. 2.2 menguasai pengetahuan Pendidikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah 2.1.1. khusus dalam bi dang Pertolongan Cemas.1 Adalah dicadangkan cara pengajaran dan pembel ajaran seharusnya mengikut ciri-ciri berikut: 3. STRATE GI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3. OBJEKTIF 2.

4.Kem Kraf dan Kawad Kaki 6 jam 3. LENCANA KECEKAPAN 4. PENDIDIKAN PALANG MERAH/BULAN SABIT M ERAH – Lulus ujian lisan dalam mata pelajaran Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah yang dijalankan oleh Guru Pemimpin BSMM di sekolah mengikut sukatan pelaja ran seperti di KEMBARAN K.1 Untuk tahun 4 Pendidikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Pendidikan Kes ihatan 10 jam 6 jam 3.3 Untuk tahun 6. Perkhemahan.1 Sukatan pelajaran berkenaan adalah seperti di KEMBARAN-KEMBARAN K hingga O.1 Tahap 1 – Tahun 4 a. .2. Cara pemakaiannya ialah dengan mel etakkannya di sebelah kiri lengan baju pakaian seragam seperti rajah di Kembaran O.2.3.0 sm berlatar belakan g putih dengan tulisan subjek berwarna merah.2 Untuk tahun 5 Pertolongan Cemas Junior Persahabatan Antarabangsa 12 jam 6 jam 3.1 Rekabentuk Lencana Kecakapan Lencana Kecekapan adalah b erupa lencana kain berbentuk bulat berukuran garis pusat 3.Lulus ujian lisan dan a mali mengikut sukatan pelajaran yang ditetapkan 33 b.2 Ahli kanak-kanak BSMM (MRC Link) akan dibenarkan memakai lencana kecekap an setelah melepasi tahap pembelajaran dalam mata-mata pelajaran yang ditetapkan seperti berikut: 4. PENDIDIKAN KESIHATAN .2. 4.2. Teks – Nota Pengetahuan mengenai Pelajaran Pendidikan P alang Merah/Bulan Sabit Merah untuk murid-murid sekolah rendah yang dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Kebangsaan BSMM.

PERSAHABATAN ANTARABANGSA – Lulus ujian lisan dan amali mengikut sukatan pelajaran yang disediakan dengan kerjasama Guru Pemimpin BSMM sekolah di akhir pembelajar an seperti di KEMBARAN N di akhir pembelajaran. 4. 4.2. P ERTOLONGAN CEMAS i) Lulus ujian lisan dan amali mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dengan kerjasama Guru pemimpin BSMM sekolah di akhir pembelajar an berpandukan sukatan pelajaran seperti di KEMBARAN M di akhir sesi pembelajara n. Di samping itu ahli kanakkanak juga didedahkan dengan aktiviti luar seperti berkhemah dan berkawad (boleh menguasai 11 hukuman kawad dari 19 bahasa kawad ya ng diperuntukkan) di LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN O Ujian praktikal dan amali akan dilakukan oleh Guru Pemimpin sendiri. Teks untuk mata pelajaran ini ialah Nota Pelajaran Pertolongan Cemas Peringka t Muda untuk KanakKanak (Link) yang dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Kebangsaan BSMM . 34 .2 4.2.3 Contoh pemakaian lencana seperti di KEMBARAN P.3 Tahap 3 – Tahun 6 KEM KRAF – Menyediakan satu projek kraf tangan dengan bimbin gan Guru Pemimpin BSMM seperti dinyatakan di dalam Sukatan Pelajaran di KEMBARAN O.dengan kerjasama guru pemimpin BSMM di sekolah dengan berpandukan sukatan pelaja ran seperti di KEMBARAN L di akhir sesi pembelajaran.2 Tahap 2 – Tahun 5 a. Semua aktiviti hendaklah direkodkan ke dalam kad kecekapan sepert i di KEMBARAN Q. ii) b. 4.

SEKSYEN 2 SUKATAN PELAJARAN UNTUK UNIT BELIA DAN SKIM LENCANA KECEKAPAN 35 .

Markah maksimum 100. Buku Persidangan Geneva dan Protokol Tambahannya Risal ah-risalah dan cetakan keluaran terkini dari Jawatankuasa Palang Merah Antaraban gsa yang akan diedarkan oleh Jurulatih JURULATIH PEMERIKSA : : Jurulatih BSMM. Calon-calon akan menduduki peperi ksaan Kertas Teori selama 1 jam yang mengandungi 50% Soalan Betul/Salah dan 50% Soalan Objektif. Caloncalon dikehendaki menghadiri semu a syarahan. ii. SIJIL PEPERIKSAAN : MARKAH PEMBERIAN : : C-1 36 . Calon-calon dikehendaki mencapai sekurangkurang 50% untuk LULUS. i. Nota BSMM MENGENAI Pendidikan Palang Merah/Bulan Sab it Merah Buku Panduan No. iv. ad alah layak Kursus hendaklah tidak kurang dari 8 jam. iii. Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiksaan yang hendak dijalankan.KEMBARAN C PEPERIKSAAN PERSIJILAN BSMM – SEKOLAH MENENGAH (BELIA BSMM) PENDIDIKAN PALANG MERA H/BULAN SABIT MERAH DAN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA KELAYAKAN SYARAT BAHAN-BAHAN RUJUKAN : : : Semua ahli-ahli PBS dan Belia mengikuti kursus ini.

Sesi 3 PRINSIP-PRINSIP ASAS PERGERAKAN PALANG MERAH/BULAN SABI T MERAH ANTARABANGSA Kemanusiaan Kesaksamaan Keberkecualian Kebebasan Khidmat Su karela C1 – 1 daripada 3 37 2. Sesi 1 – PENGENALAN PERGERAKAN PALANG MERAH/BULAN SABIT MERAH Lambang Persatuan P alang Merah/Bulan Sabit Merah Lagu BSMM Ikrar (Umum untuk sesuatu acara) Cogan K ata/Motto (Berkhidmat/To Serve) Pengenalan Pakaian Seragam SEJARAH PALANG MERAH/ BULAN SABIT MERAH Asal usul penubuhan Palang Merah/Bulan Sabit Merah.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN C SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH DAN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA (UUKA) * (Masa 8 jam) 1. Sesi 2 – - . Jawatankua sa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) dan Persekutuan Palang Merah/Bulan Sabit Mer ah Antarabangsa (IFRC) Jean Henry Dunant dan Peperangan di Solferino Buku Kenang an di Solferino Persidangan Geneva yang pertama hingga ke empat dan Protokol tam bahannya I-III 3.

4. Persekutuan Palang Merah/Bulan Sabit Merah Antarabangsa (IFRC) dan pera nannya. Sesi 5 – - . Sesi 4 – Ketunggalan dan Kesejagatan STRUKTUR DAN ORGANISASI PERGERAKAN PALANG MERAH/BULA N SABIT MERAH ANTARABANGSA Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) dan per anannya. Penjagaan dan Perkhidmatan dalam Masyarakat Perkhidmatan Ambulans Pengurusan B encana dan Tindakbalas Kecemasan Program Pertukaran Belia Antarabangsa Program L atihan Pembangunan Organisasi Anugerah BSMM dan Pingat-pingat Penghargaan C 1 2 daripada 3 38 5. Persatuan-Persatuan Kebangsaan Persidangan Antarabangsa BULAN SABIT MERA H MALAYSIA (BSMM) Sejarah Perlembagaan Undang-undang/Peraturan Perbadanan Strukt ur Organisasi Aktiviti-aktiviti BSMM: (Semasa aman dan juga semasa persengketaan bersenjata) Menyebar Prinsip-prinsip dan nilai-nilai murni Kemanusian Kesihatan .

Persidangan/Undang-undang Hague dan Protokol Tambahannya. Istilah dan Kefahaman Peperangan Antarabangsa dan Bukan Antarabangsa. Persidangan Geneva.6. Pertunjukan filem dan klip video: Fighting By the Rules (Perkembangan Undangunda ng Peperangan) Kisah Sebuah Idea Helpman (Kartun 7 Prinsip Palang Merah/Bulan Sa bit Merah) (Nota: *Dasar Kementerian Pelajaran Malaysia. Pengintip Rahsia (Spies). penempur (Combatant). Penipuan (Perfidy). Pengganas (Terrorist). Tingkatan 6 tidak ada kurikulum. M urid digalakkan untuk menyertainya atas dasar sukarela) C 1 .3 daripada 3 39 . Sesi 6 – UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA (UUKA) Pengenalan UUKA dan persamaan deng an Undang-undang Hak Asasi Manusia Perjanjian-perjanjian Antarabangsa dan Negara -negara yang menanda tangan perjanjian itu. pengertian dan kegunaannya. Maksud dan asal-usul dan Peranan UUK A Lambang-lambang Antarabangsa.

ii. Guru sekurangkurangnya telah lulus Sijil Pertolongan Cemas Asas BSMM dan Pendidikan Palang Me rah/Bulan Sabit Merah dan Undangundang Kemanusiaan Antarabangsa. i. 14 jam syarahan/demonstrasi. BAHAN-BAHAN RUJUKAN JURULATIH : : PEPERIKSAAN : Soalan-soalan LISAN hendaklah mengandungi tajuk-tajuk seperti yang terkandung di dalam prosedur. Nota Pertolongan Cemas BSMM Jurulatih BSMM. Calon-ca lon dikehendaki menghadiri syarahan sepenuhnya bagi melayakkan calon menduduki p eperiksaan. Calon-calon dikehendaki mencapai kelulusan 50% dalam setiap ba hagian untuk menentukan keputusan.KEMBARAN D PERTOLONGAN CEMAS ASAS DAN CPR KELAYAKAN KONDISI : : Semua ahli Belia adalah layak untuk menghadiri kursus ini. Kertas Teori (1½ jam) mengandungi 60% Soalan Betul /Salah dan 40 % Soalan Objektif. i. TEORI CPR PRAKTIKAL JUMLAH : : : : 100 Markah Lulus / Gagal Lulus / Gagal 100 Markah MARKAH : PEMBERIAN : SIJIL D-1 40 . Peperiksaan Praktikal hendaklah menekankan aspek prosedur-prose dur yang betul.

Praktikal : Bagaimana Cara Menghentika n Pendarahan Pembalut dan Balutan Definisi Objektif Balutan dan Pembalut Praktik al : Jenis Balutan dan Pembalut Simpulan Buku Sila Teknik Mencuci Luka Teknik Me mbalut Jenis Anduh Renjatan Definisi Renjatan Sebab Renjatan Tanda dan Gejala Re njatan D1 – 1 daripada 3 41 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5 . hidung dll.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN D SUKATAN PELAJARAN PERTOLONGAN CEMAS ASAS BSMM DAN C PR MODUL 1 Pengenalan Definisi Objektif Pertolongan Cemas Prinsip Asas Pertolong an Cemas Garis Panduan Asas Pertolongan Cemas Alatan Kotak Pertolongan Cemas Pra ktikal: Mengenalpasti Kotak Pertolongan Cemas dan Kegunaannya Keselamatan dan Ca ra Pencegahan Keselamatan dan Pencegahan Kemalangan di Rumah Keselamatan dan Pen cegahan Kemalangan di Sekolah Kecederaan Tisu Lembut Struktur dan Fungsi Asas Ku lit Jenis Luka (Tertutup dan Terbuka) Pengendalian Asas Luka Pengendalian Luka T ertentu – Objek Asing Terlekat dan Anggota Terputus Jenis Pendarahan Tanda dan Gej ala Pendarahan Prinsip Asas Pengendalian Pendarahan Pengendalian Pendarahan di b ahagian lain seperti telinga.

CPR) Pengenalan kepada Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) Keperluan CPR D1 . Rangka. Sendi dan Oto t Struktur dan Fungsi Rangka.2 daripada 3 42 MODUL 7 MODUL 8 MODUL 9 MODUL 10 . Leher dan Tulang Belakang Kecederaan Terbakar Bahan yang Boleh Membak ar Cara Mengukur Keluasan Bahagian Badan Terbakar Menggunakan Peraturan 9 Pering kat Terbakar Prinsip Asas Pengendalian Mangsa Terbakar Kecederaan Elektrikal dan Pengendalian Kecederaan Elektrikal Praktikal: Balutan kes terbakar Bantuan Hidu p Asas (Cardiopulmonary Resuscitation . Otot dan Sendi Jenis Patah Tanda dan Gejala Patah Pengendalian Patah Jenis Kecederaan Sendi Tanda dan Gejala Kecederaan Sendi Peng endalian Kecederaan Sendi Praktikal: Tuap & Teknik Memasang Tuap Kecederaan Kepa la dan Tulang Belakang Struktur dan Fungsi Asas Sistem Saraf Tanda dan Gejala Ke cederaan Kepala Pengendalian Kecederaan Kepala Tanda dan Gejala Kecederaan Tulan g Belakang Pengendalian Kecederaan Tulang Belakang Praktikal : Teknik Menstabilk an Kepala.Pengendalian Renjatan Pengendalian Renjatan Letrik MODUL 6 Penilaian Asas Pesaki t Penilaian Tempat Kejadian Penilaian Asas Penilaian Tahap Kesedaran Pengendalia n Tulang Belakang Memeriksa dan Membuka Saluran Pernafasan Memeriksa dan Memberi Pernafasan Memeriksa dan Pengendalian Aliran Darah Pemeriksaan Kulit Mangsa Pen ilaian Pantas Keseluruhan Badan Rawatan Kecederaan Tulang.

Kanak-kanak dan Bayi Mangsa Tercekik Pengendalian Mangsa Tercekik Dewasa.CPR untuk Orang Dewasa.3 daripada 3 43 . Bayi Praktikal : CPR dan Heimlich Manouvre MODUL 11 Mengangkat Pesakit Prinsip Asas Mengangkat Pesakit Teknik Mengangkat dengan Usungan Teknik Mengangkat Tanpa Usungan Penilaian Teori Praktikal MODUL 12 D1 .

Calon-calon dikehendaki mencapai sekurang-kurangnya 50% untuk LULUS. Nota BSMM mengenai Pendidikan Kesihatan Asas BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : Jurulatih BSMM Pembantu Perubatan Jurulatih Berdaftar (SRN) Doktor Perubatan Jur ulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiks aan yang hendak dijalankan. SIJIL PEMERIKSA : PEPERIKSAAN MARKAH PEMBERIAN : : : E -1 44 . Jumlah markah 100.KEMBARAN E PEPERIKSAAN PERSIJILAN BSMM – SEKOLAH MENENGAH (BELIA BSMM) PENDIDIKAN KESIHATAN KELAYAKAN SYARAT : : Semua ahli BSMM layak untuk menyertai kursus ini. Calon-calon dikehendaki menduduki Kertas Teori Objek tif selama 1 jam. Kursus hendaklah mengandungi t idak kurang daripada 8 syarahan di mana 1 jam bagi tiap-tiap syarahan. Calon dik ehendaki menghadiri semua syarahan.

LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN E SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN ASAS MODUL 1 Keselamatan di Rumah Kemalangan yang boleh berlaku di rumah Cara pencegahan kem alangan dari berlaku MODUL 2 Makanan untuk Kesihatan Jenis makanan yang baik unt uk kesihatan Makanan seimbang Makanan yang baik untuk kanak-kanak Cara memasak m akanan yang selamat Keracunan makanan dan cara untuk pencegahan MODUL 3 Senaman untuk Kesihatan Kenapa perlu bersenam Jenis senaman yang selamat Cara regangan o tot Peraturan senaman MODUL 4 Kebersihan Diri Panduan kebersihan tangan Cara pen cegahan dari penyakit yang berjangkit MODUL 5 Kebersihan Rumah Pencegahan serang ga merbahaya dari membiak Pembuangan sampah dengan cara yang betul Kebersihan di dalam rumah MODUL 6 Kesihatan Diri dan Bahaya Mengancam Kesihatan Cegah Cegah C egah Cegah MODUL 7 Penilaian Teori Lisan E1 .1 45 dari dari dari dari merokok dadah Alkohol penyakit berjangkit .

Anggota Angkatan Tentera (yang mempunyai tauliah perlantikan dari BSMM).KEMBARAN F KAWAD (Untuk memperolehi Lencana Kecekapan) SYARAT : Boleh memberi 25 perintah kawad dari 47 hukuman yang ditetapkan dan menunjukkan kawad berdasarkan arahan yang diberi. Hukuman kawad seperti di LAMPIRAN 1 KEMBAR AN D. LENCANA KECEKAPAN – KAWAD. Boleh mengendalikan perbari san (seksyen) dengan hukumanhukuman yang dinyatakan. J urulatih BSMM atau Guru Pemimpin yang berkelayakkan. RUJUKAN JURULATIH : : PEPERIKSAAN : ANUGERAH : F -1 46 .

2. ke belakang pusing Dari tengah cepat jalan Skuad henti (berhenti di tengah-tengah skuad) F 1 – 2 daripada 2 47 . Hormat – pusing ke belakang ber jalan menuju skuad. 5.. 6.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN F HUKUMAN KAWAD Ketua Skuad Melapor diri kepada ……………………………. Skuad akan mengadap ke be lakang. 4. ke kanan pusing Sku ad akan mengadap ke belakang. 15. 24. ke belakang pusing Skuad akan mengadap ke hadapan. – Sk ah sedia. ke belakang pusing Bergerak ke kanan/kiri dalam satu barisan ke kanan/ke kiri p using Dari kanan (kalau ke kiri pusing) – Dari kiri (kalau ke kanan pusing cepat j alan) Skuad henti Bergerak ke kanan/ke kiri dalam satu barisan ke belakang pusin g Dari kanan/kiri cepat jalan Skuad henti (henti di tengah-tengah ketua skuad) B ergerak ke kanan /ke kiri dalam satu barisan. Hormat – Selamat Pagi tuan. Hukuman: 1. 12. 28. 18. ke kanan ke kiri pusing. ke kiri pusing Bergerak ke kiri dalam satu barisan. 17. 19. 11. Pasukan………………………………dari……………………………. 16. 20. hormat. 26. ke kiri pusing Skuad akan mengadap ke hadapan. ke kan an pusing Skuad akan mengadap ke hadapan. 7. 21. 22. 13. ke hadapan hormat Hentak kaki Skuad henti Skuad akan mengadap ke hadapan. 27.berbaris seramai……… ai melapor – minta kebenaran menjalankan tugas tuan. 25. 23. 14. ke belakang pusing Hormat. 10. ke belakang pusing Dari kanan/kiri cepat jalan Skuad henti (henti di tengah-tengah ketua skuad) Skuad akan mengada p ke hadapan ke kanan/kekiri. ke belakang pusing Dari tengah cepat jalan Skuad akan mengadap ke hadapa n.. Senang diri Skuad sedia Ke kanan lurus – pandang depan Nombor Bergerak ke kanan dalam satu barisan. 29. 9. 8. 3.

47. ke belakang pusing Tukar langkah masa berjalan. 33. 37. ke ha dapan hormat (2 kali) Skuad henti Skuad akan mengadap ke hadapan. tukar langkah (tiga kali bertur ut-turut) Bergerak ke kanan dalam satu barisan. Penutup Ketua skuad lapor (Hormat) ujian telah siap – minta kebenaran keluar baris Tuan. ke kanan pusing Dari kiri cepat jalan Bergerak ke kiri dalam satu barisan. Dari kiri perlahan jal an Bergerak ke kiri dalam satu barisan. 39. ke belakang pusing. 44. 46. 36. 38. ke belakang pusing Skuad henti (berhenti di tengah-tengah skuad ) Skuad akan mengadap ke hadapan ke kiri pusing Bergerak ke kanan dalan satu bar isan. 40.30. 42. 35. 32.2 daripada 2 48 . ke belakang pusing Bergerak ke kanan dal an satu barisan. 43. 45. ke kanan/ke ki ri pusing Dari kanan cepat jalan Hentak kaki atau Skuad henti Skuad akan mara me ngadap dari tengah cepat jalan (langkah sebanyak 14 langkah dan henti) Ke kanan lurus pandang ke hadapan. Bergerak ke kanan dalan satu barisan. ke belakang pusing Tukar langkah masa berjalan – Tukar langkah (3 kali berturut) Hormat selaku terima sijil. 34. 41. F1 . 31.

Guru Pemimpin BSMM Pegawai Bertauliah Pegawai Bulan Sabit Mer ah boleh membantu PENILAIAN/PEMBERIAN Lencana Kecekapan Belia hanya akan diberi sebaik sahaja ahli -ahli melengkapi 3 aktiviti perkhemahan yang dikendalikan oleh pihak Guru Pemimp in atau Pengakap Bertauliah atau lain-lain Badan Beruniform yang mengendalikan k em yang serupa dengannya. Sekurang-kurangnya 6 orang dalam satu-s atu khemah. 4. 1.KEMBARAN G KEM KRAF (Untuk mendapat Lencana Kecekapan – Belia) SYARAT 1. Tahu serba sedikit tentang asas memasak. Ke benaran hendaklah diperolehi daripada pihak-pihak berikut sebelum pergi berkhema h. Mereka akan diuji dalam perkhemahan tersebut. c. d. 3. b. JURULATIH 1. 3. Ibu Bapa/Penjaga Ahli Guru Pemimpin Bulan Sabit Merah Keben aran daripada Jabatan Pendidikan Sekolah Pihak Berkuasa Kawasan/tuan punya tanah dimana khemah didirikan kecuali tempat yang telah dibenarkan oleh pihak berkuas a. 2. mereka akan dihimpun dalam 3 aktiviti p erkhemahan semasa cuti penggal. Untuk menarik minat ahli-ahli belia dalam aktiviti kem kraf. a. G-1 49 .

Ikatan Balak. SESI 3 IKATAN Buku Sila. “Manharnes s Knot”. MEMASAK Soalan-soalan asas mengenai mema sak – penyediaan sayursayuran. lubang dan lainlain serta bagaimana menggunakan lubang bergeris dan kaedah pembuangan sampah. SESI 2 KHEMAH-KHEMAH Jenis khemah yang dibenarkan dan ya ng tidak dibenarkan. Bagaimana mendirikan khemah. Tindih Kasih. Perlindungan makanan d ari lalat dan serangga yang terbang. 2. SESI 1 KAYU DAN AIR Jenis kayu yang akan dikenalpasti dan b agaimana untuk melonggok (menyusun) dan mengeringkan. Tahu bila masa untuk menegangk an dan melonggarkan tali.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN G SUKATAN PELAJARAN 1. Simpulan Kerusi. KEBERSIHAN Penjagaan Tanda s (Trench – lubang panjang. G1 – 1 daripada 2 50 . UMUM Kekemasan khemah. memasak bubur dan lain-lain. 3. Simpul Pulih. Bunga K ati. Penyediaan dan penge masan selepas makan. Simpulan “Rolling Hitch”. menggulung dan tahu bagaimana hendak memancang kayu/me ndirikan khemah dan lain-lain.

Memastikan tiada sampah-sampah di s ekitar tapak khemah dan setiap peserta mempunyai tempat tidur di atas tanah. memijak tanaman dan memburu binatang.2 daripada 2 51 . G 1 . memusnahkan pagar-pagar pokok keci l. Berkebolehan menerangkan peraturan khemah kepada pendatang-pendatang b aru dalam perkhemahan dan lain-lain.4. 5. Mem astikan bahawa semua ahli menepati waktu dan tidak berbual-bual apabila lampu di padamkan. SESI 5 PENJAGAAN HARTA Jangan biarkan pintu terbuka. SESI 4 TANGGUNGJAWAB KETUA KHEMAH Kekemasan khemah.

Latihan praktikal hendaklah diselesaikan sebelum peperiksaan bertulis dijalankan. Calon-calon dikehendaki menghadiri kesemua sesi syarahan sebelum menduduki pepe riksaan. Peruntukkan mar kah adalah seperti berikut : i) Soalan-soalan Bomba (bertulis) / Objektif 100 ma rkah.KEMBARAN H PENCEGAHAN KEBAKARAN (Untuk mendapat Lencana Kecekapan . Pegawai Bomba ata u Pegawai Bomba Tambahan. Pegawai Bomba atau Pegawai Bomba Tambahan. Peperiksaan dibahagikan kepa da (1) bahagian sahaja iaitu soalan-soalan bertulis/objektif dari Pejabat Bomba yang diuruskan oleh Guru Pemimpin BSMM Sekolah/Jurulatih BSMM. Syarahan bersiri (6 ceramah). 1 jam tiap-tiap ceramah. JURULATIH JANGKAMASA KURSUS : : PEMERIKSA : ORAL & PRAKTIKAL PEPERIKSAAN : MARKAH : ANUGERAH : Lencana Kecekapan (Pencegahan Kebakaran).Belia) SYARA T : Kursus tidak lebih daripada 6 syarahan/demonstrasi dan calon-calon/ahli dike hendaki menghadiri 75% daripada syarahan demonstrasi tersebut. H-1 52 . Calon-calon dikehendaki memperolehi sekurang-kurangnya 50% dalam bahagian bertulis untuk mencapai LULUS dalam perkara tersebut.

1 53 . Penjagaan dan Baik Pulih Alatan Melawan Api. SESI 1 : (a) (b) (c) Kimia Api. SESI 2 : Jenis alat-alat pemadam api yang biasa. SESI 4 : 5. SESI 6 : Operasi Menyelamat Asas untuk si malang yang terlibat dalam bangunan yang terbak ar. Kaedah Operasi. Ikatan – menyelamat cara ahli bomba dengan menggunakan ikatan kerusi. Pencegahan kebakaran di rumah. kebakaran makmal dan maksud memanggil Pasukan Bomba. sebab-sebab biasa berlaku k ebakaran. (a) (c) Kaedah menggulung hos dan kawat basah. 4. pakaian. 2. H1 . Bagaimana api boleh merebak. mencegah api daripada merebak. maksud mengapa memanggil pasuk an bomba dan kaedah pencegahan.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN H SUKATAN PELAJARAN 1. Bagaimana untuk memadam api kebakaran jenis: (a) (b) Miny ak Petrol Arus Letrik 3. jenis-jenis api kebakaran dan penyesuaia n dengan alat pemadam. kenderaan bermotor. Pertolongan Cemas Sistem Perenjisan dan “Dr y-Risers”. Pencegahan kebakaran dan kawat keb akaran di sekolah. SESI 5 : 6. SESI 3 : Kelengkapan pemasangan alatan keselamatan api di dalam bangunan.

KEMBARAN I CARA PEMAKAIAN LENCANA KECEKAPAN UNTUK BELIA BSMM I-1 54 .

KEMBARAN J J-1 55 .

SEKSYEN 3 SUKATAN PELAJARAN UNTUK UNIT KANAK-KANAK DAN SKIM LENCANA KECEKAPAN 56 .

SESI 2 Lagu BSMM Ikrar (Umum untuk sesuatu a cara) Cogan Kata/Motto (Berkhidmat/To serve) Pakaian BSMM SEJARAH RINGKAS ASAL USUL PM/BSM Pengasas PM/BSM. Persatuan Palang Merah Malaysia termasuk S abah dan Sarawak ditubuhkan selepas penubuhan Negara Malaysia dalam tahun 1963 K -1 57 - . Palang Merah dan Kristal Merah 2. SESI 1 PENGENALAN RINGKAS PALANG MERAH BULAN SABIT MERAH Lambang BSMM . Selepas mer deka dalam tahun 1957 Persekutuan Tanah Melayu menubuhkan Persatuan Palang Merah Tanah Melayu di bawah Akta Parlimen. Selepas itu diiku ti oleh beberapa Cawangan di Malaya (sekarang Semenanjung Malaysia). Jean Henry Dunant Peperangan d i Solferino Kelahiran Palang Merah Kelahiran/Sejarah BSMM Palang Merah Malaysia bermula di Sarawak sebagai Cawangan Palang Merah British ditubuhkan pada 19 Dise mber 1947 dan Borneo Utara (sekarang Negeri Sabah) tahun 1948.KEMBARAN K TAHAP 1 – UNTUK TAHUN 4 PENDIDIKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH ( 10 JAM) 1.

PERPADUAN DAN NILAINILAI MUR NI KEMANUSIAAN UNTUK KEAMANAN SEDUNIA Membuat kad ucapan (wajib) dan Pilih salah satu aktiviti-aktiviti lain seperti berikut: Membuat album/mengumpul setem Memb uat buku skrap (scrap-book) Mengumpul/menyusun kaset/CD lagulagu/nyanyian Gambar lukisan dan Poster Kegemaran-kegemaran lain yang sesuai K -2 58 . SESI 4 – AKTIVITI-AKTIVITI KEGEMARAN. PERHUBUNGAN.3. MENGHAYATI 7 PRINSIP PALANG MERAH /BULAN SABIT MERAH Kemanusiaan Kesaksamaan Keb erkecualian Kebebasan Khidmat Sukarela Ketunggalan dan Kesejagatan (Ditunjukkan dengan tayangan video animasi & Pertunjukan Power Point: “Helpman dan 7 Steps for 7 Principles) 4. SESI 3 – Tukar nama kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia dalam tahun 1975.

KEMBARAN L TAHAP 1 – TAHUN 4 PENDIDIKAN KESIHATAN (6 Jam) 1.kawalan pengaliran di sekeliling rum ah.kaki .ruang lapang sekolah MENJAGA KEBERSIHAN pelupusan sampah sarap .benda-benda bahaya .gigi .ruang tamu .papan hitam/papan kapur .lan tai .tangan .kemalangan L-1 59 2.kulit .pakaian MENJAGA KEBER SIHAN KAWASAN RUMAH .tandas/bilik air .diri .meja .lampu-lampu .rumah . sekolah dan tempat-tempat yang perlu.ruang dapur .kipas angin .kerusi . MENJAGA KESELAMATAN . SESI 4 5.parit/longkang MENJAGA KEBERSIHAN KAWASAN BILIK DARJAH DAN SEK OLAH .bilik tidur . SESI 1 MENJAGA KEBERS IHAN DIRI .keceriaan/hiasan bilik darjah .rambut .halaman rumah .s ekolah . SESI 5 - .bilik air/tandas . SESI 3 4.kuku . SESI 2 3.

SESI 3 LUKA DAN PENDARAHAN luka luka melekat “Impeled‟ luka terhiris di luar lebam pendarah an berdarah hidung/telinga pendarahan mulut 4. SESI 2 tujuan Pertolongan Cemas cara mendapatkan bantuan Am bulans cara mudah membawa pesakit menamakan jenis-jenis kecederaan yang biasa be rlaku di sekolah dan cara mengelakkannya. SESI 6 TERBAKAR/MELECUR Terbakar disebabkan: .bahan pepejal M – 1 daripada 2 60 .KEMBARAN M TAHAP 2 – TAHUN 5 PERTOLONGAN CEMAS JUNIOR (12 Jam) 1. SESI 5 KERACUNAN makanan bukan makanan 7. 6. SESI 4 PATAH TULANG kaki tangan selangka 5. BANTU MULA ASAS – PERTOLONGAN CEMAS ASAS bebat dan balutan (Balutan &Pembalut) jen is-jenis Anduh: Anduh Besar Anduh Tiga Segi Anduh Kecil 3. SESI 1 PERTOLONG AN CEMAS DI RUMAH 2.

a ir mendidih .haba lembab .wap dari minyak panas 8. SESI 8 GIGITAN SERANGGA tebuan lebah kala lipan ular M-2 61 ..arus letrik Melecur disebabkan: .bahan kimia . SESI 7 PERNAFASAN pitam tercekik pemulihan pernafasan 9.bahan cecair .

SESI 3 KAEDAH-KAEDAH DAN CARA-CARA BERHUBUNG DENGAN MASYARAKAT SETEMPAT. NEGERI. SESI 1 PERPADUAN DAN KEAMANAN DUNIA Melalui pengajaran dari nota Pendidikan Palang Mera h/Bulan Sabit Merah 2.KEMBARAN N TAHAP 2 – TAHUN 5 PERSAHABATAN DAN PERSEFAHAMAN ANTARABANGSA (6 Jam) 1. ANTARA BANGSA DAN DUNIA N-1 62 . SESI 2 HIDUP BERMASYARAKAT keluarga kecil keluarga besar kampung (komuniti) bandar/muki m negeri negara dunia 3.

SESI 4 wau lukisan batik anyaman alat per hiasan dari bahan terbuang/terpakai gejet 3.Kawad Statik . menyediakan satu projek kraftangan (Kem Kraf) secara berkumpu lan.Kawad Bergerak Dan apa juga projek yang difikirkan b oleh dicipta mengikut kreativiti mereka sendiri. SESI 3 KAWAD KAKI . Menaikk an bendera Malaysia. bendera negeri. Menghormati. SESI 1 SESI 2 Mendirikan khemah secara berkumpulan. amnya dalam me ndaulatkan negara. 6 orang tiap-tiap 1 kumpulan dengan bantuan guru pemimpin. 2. cin ta dan taat setia kepada negara. Contoh projek seperti berikut: 4. Negaraku. Penghormatan kepada JALUR GEMILANG harus dijadi kan sebagai iltizam setiap anggota persatuan khasnya warganegara. Mengenali bendera Negara kita Malaysia dan Negeri secara lebih dekat dalam menye marakkan semangat patriotik dan perasan bangga terhadap negara. bendera Bulan Sabit Merah dan menyanyikan l agu Kebangsaan.KEMBARAN O TAHAP 3 – TAHUN 6 PERKHEMAHAN (6 Jam) 1. lagu Negeri masing-masing dan lagu Bulan Sabit Merah. 0-1 63 .

orang siap untuk………………………. ke kanan pusing Skuad akan mengadap ke belakang.1 64 .berbaris seramai………. Senang diri S kuad sedia Ke kanan lurus – pandang depan Nombor Bergerak ke kanan dalam satu bari san. 13. ke kanan/kiri pusing. 7. 6. 01 . 2. ke belakang pusing Bergerak ke kanan/kiri dalam satu barisan ke kana n/kiri pusing Dari kanan (kalau ke kiri pusing) – Dari kiri (kalau ke kanan pusing cepat jalan) Skuad henti Bergerak ke kanan/kiri dalam satu barisan ke belakang pusing Dari kanan/kiri cepat jalan Skuad henti (henti di tengah-tengah ketua sku ad) Skuad akan mengadap ke hadapan ke kanan/kiri. 17.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN O HUKUMAN KAWAD Ketua Skuad Melapor diri kepada ……………………………. – Skuad hendaklah sedia. 12. 10. 8. 18. 3. hormat.. ke kiri pusing Skuad akan mengadap ke hadapan. ke belakang pusing Skuad akan mengadap ke hadapan. 9. 14. Hukuman: 1. ke hadapan hormat (2 kali) Penutup Ketua Skuad melapor (Hormat) ujian telah siap – minta kebenaran keluar bar is Tuan. Pasukan………………………………dari……………………………. 11. ke hadapan hormat Hormat selaku terima sijil. ke kiri pusing Bergerak ke kiri dalam satu barisan..(di njalankan tugas tuan. 15.. Hormat – tuan. 19. 4. Hormat. ke kanan pusing Skuad akan mengadap ke hadapan. Hormat – pusing ke belakang berjalan menuju skuad. 16. 5.

KEMBARAN P P-1 65 .

KEMBARAN Q Q-1 66 .

SEKSYEN 4 SUKATAN PELAJARAN UNTUK AHLI BULAN SABIT MERAH 67 .

iii. ii. i. 7 Buku Persidangan Geneva dan Protokol Tambahannya Risalah-risalah dan cetakan keluaran terkini dari Jawa tankuasa Palang Merah Antarabangsa yang akan diedarkan oleh Jurulatih BAHAN-BAHAN RUJUKAN : JURULATIH PEMERIKSA : : Jurulatih BSMM. Calon-calo n dikehendaki menghadiri semua syarahan. Nota BSMM MENGENAI Pend idikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah Buku Panduan No. SIJIL PEPERIKSAAN : MARKAH PEMBERIAN : : R-1 68 . Kursus untuk ahli-ahli PBS hendaklah tidak kurang dari 8 jam dan untuk Guru Pemimpin BSMM hendaklah tidak kurang dari 16 jam. iv.KEMBARAN R PENDIDIKAN PALANG MERAH/BULAN SABIT MERAH DAN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABA NGSA KELAYAKAN SYARAT : : Semua ahli-ahli PBS dan Guru Pemimpin BSMM adalah laya k mengikuti kursus ini. Markah maksimum 100. Calon-calon akan menduduki peperi ksaan Kertas Teori selama 1 jam yang mengandungi 50% Soalan Betul/Salah dan 50% Soalan Objektif. Calon-calon dikehendaki mencapai sekurangkurang 50% untuk LULUS. Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiksaan yang hendak dijalankan.

Sesi 3 – PENGENALAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Pengenalan Bu lan Sabit Merah Malaysia Lagu BSMM Ikrar BSMM Pakaian Seragam SEJARAH PALANG MER AH / BULAN SABIT MERAH Pengasas Palang Merah / Bulan Sabit Merah Jean Henry Duna nt Peperangan di Solferino Buku Kenangan di Solferino Jawatankuasa Berlima Penge nalan Lambang untuk anggota sukarela Perkembangan Persidangan Geneva I – IV Perkem bangan Protokol I – III PENGHURAIAN MAKNA PRINSIP-PRINSIP ASAS PERGERAKAN PALANG M ERAH/BULAN SABIT MERAH Kemanusiaan Kesaksamaan Keberkecualian Kebebasan Khidmat Sukarela Ketunggalan dan Kesejagatan R 1 – 1 daripada 3 69 - . Sesi 2 – 3.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN R SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN PALANG MERAH/BULAN SAB IT MERAH DAN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA (UUKA) (MASA 8 JAM) 1. Sesi 1 2.

Sesi 4 – STRUKTUR DAN ORGANISASI PERGERAKAN PALANG MERAH / BULAN SABIT MERAH Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) dan peranannya Persekutuan Palang Merah dan Bu lan Sabit Merah Antarabangsa (IFRC) dan peranannya Persatuan-persatuan Kebangsaa n Persidangan Antarabangsa Palang Merah & Bulan Sabit Merah Bulan Sabit Merah Ma laysia (BSMM) Sejarah Perlembagaan Undang-undang/Peraturan Perbadanan Struktur O rganisasi Aktiviti-aktiviti BSMM: (Semasa aman dan juga semasa persengketaan ber senjata) Menyebar Prinsip dan nilai-nilai murni kemanusiaan Pasukan Bantuan Suka rela Penjagaan Kesihatan Asas Tindakbalas Kecemasan Perkhidmatan Masyarakat Prog ram Pertukaran Aktiviti Belia Antarabangsa Program Latihan Anugerah BSMM dan pin gat-pingat Penghargaan Perkhidmatan Ambulans Program Derma Darah dan HIV Aids Pe mulihan Pertalian Kekeluargaan (Restoring Family Links) R 1 – 2 daripada 3 70 5. Sesi 5 – - .4.

III Pertunjukan Filem dan Klip Video Fighting By the Rules (Perkemba ngan Undangundang Peperangan) Kisah Sebuah Idea Helpman (Klip Vidio Kartun 7 Pri nsip Asas Pergerakan Palang Merah/Bulan Sabit Merah Pameran Lakonan Raid Cross Lakonan Drama R 1 . dan persamaan dengan Undang-undang H ak Asasi Manusia. Undang-undang Geneva/Hague.3 daripada 3 71 . Rupa bentuk.Pembangunan Organisasi 6. Peraturan Asas UUKA Lambang Pergerakan Persatuan Palang Merah dan Bulan Sa bit Merah.IV Huraian Ringkas Kandungan Protokol Tambahan Kepada Persidangan Geneva I . asal usul dan peranan UUKA Perjanjian-Perjanjian Antar abangsa dalam UUKA dan Negara-negara yang menanda tangangi perjanjian-perjanjian itu. Sesi 6 – UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA (UUKA) P engenalan UUKA. Maksud. Kegunaan untuk Pengenalan dan Perlindungan Lambang dan t anda-tanda pengenalan Antarabangsa dalam UUKA Huraian Ringkas Kandungan Persidan gan Geneva I .

Sesi 1 – PENGENALAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Pengenalan Bulan Sabit Merah Malaysia Lagu BSMM Ikrar BSMM Pakaian Seragam SEJARAH PALANG M ERAH / BULAN SABIT MERAH Pengasas Palang Merah / Bulan Sabit Merah Jean Henry Du nant Peperangan di Solferino Buku Kenangan di Solferino Jawatankuasa Berlima Pen genalan Lambang untuk anggota sukarela Perkembangan Persidangan Geneva I – IV Perk embangan Protokol I – III PENGHURAIAN MAKNA PRINSIP-PRINSIP ASAS PERGERAKAN PALANG MERAH BULAN SABIT MERAH Kemanusiaan Kesaksamaan Keberkecualian R 2 – 1 daripada 4 72 2. Sesi 3 – - .16 JAM) 1.LAMPIRAN 2 KEPADA KEMBARAN R SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN PALANG MERAH/BULAN SAB IT MERAH DAN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA (UUKA) UNTUK GURU SEKOLAH (M ASA . Sesi 2 – 3.

Sesi 4 – 5. Sesi 5 – Kebebasan Khidmat Sukarela Ketunggalan dan Kesejagatan Struktur dan Organisasi P ergerakan Palang Merah / Bulan Sabit Merah Jawatankuasa Palang Merah Antarabangs a (ICRC) dan peranannya Persekutuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antaraban gsa (IFRC) dan peranannya Persatuan-persatuan Kebangsaan Persidangan Antarabangs a Palang Merah & Bulan Sabit Merah Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM) Sejarah Per lembagaan Undang-undang/Peraturan Perbadanan Struktur Organisasi Aktiviti-aktivi ti BSMM: (Semasa aman dan juga semasa persengketaan bersenjata) Menyebar Prinsip dan nilai-nilai murni Kemanusiaan Pasukan Bantuan Sukarela Penjagaan Kesihatan Asas Tindakbalas Kecemasan Perkhidmatan Masyarakat Program Pertukaran Aktiviti B elia Antarabangsa R 2 – 2 daripada 4 73 .4.

dan persamaan dengan Undang-undang Hak Asasi M anusia Maksud. Rupa bentuk. Undang-undang Geneva/Hague. Lambang dan tanda-tanda pengenalan Antarabangsa dalam UUKA Kandungan Persidangan Geneva I-IV Kandungan Undang-undang/Persidangan dan Protokol Tambahannya (Dalam UUKA) Kandungan Undang -undang/Persidangan Hague dan Protokol-Protokol Tambahannya dalam UUKA termasuk: Perlindungan Harta-benda Budaya dan Warisan Jenayah Perang dan Mahkamah Antarab angsa Kandungan Protokol Tambahan Kepada Persidangan Geneva I-III Pertunjukan Filem da n Klip Video: R 2 – 3 daripada 4 74 . asal usul dan peranan UUKA Perjanjian-Perjanjian Antarabangsa dal am UUKA dan Negara-negara yang menanda tangangi perjanjian-perjanjian itu. Perat uran Asas UUKA Lambang Pergerakan Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Sesi 6 – Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa (UUKA) Pengenalan UUKA.Program Latihan Anugerah BSMM dan pingat-pingat Penghargaan Perkhidmatan Ambulan s Program Derma Darah dan HIV Aids Pemulihan Pertalian Kekeluargaan (Restoring F amily Links) 6. Kegunaan untuk Pengenalan dan Perlindungan.

Sesi 7 – Kajian Hal-hal/Masalah kes-kes dalam UUKA dan Pelaj aran/Penyampaian Mikro Beberapa masalah dan kes dalam UUKA mengenai pencabulan U UKA. salah guna Lambang dan Jenayah Perang diberi kepada peserta kursus untuk me neliti dan membuat kajian menggunakan Rujukan Buku Index IHL Penyampaian Mikro m emberi peluang kepada peserta-peserta membuat penyampaian dan persembahan atau m engajar semula mata pelajaran yang telah diajar. R2 – 4 daripada 4 75 .Fighting By the Rules (Perkembangan Undang-undang Peperangan) Kisah Sebuah Idea Helpman (Klip Video Kartun 7 Prinsip Asas Pergerakan Palang Merah/Bulan Sabit Me rah Lakonan Raid Cross 7.

iv. iii. Calon-calon dikehendaki Menghadiri sekurang-kurangnya 100% syarahan demonstrasi bagi membolehkan mereka menduduki peperiksaan.KEMBARAN S PERTOLONGAN CEMAS ASAS DAN CPR KELAYAKAN SYARAT : : Ahli-ahli BSMM da n orang awam Kursus mestilah dijalankan tidak kurang daripada 14 jam Mengandungi Teori dan Praktikal. Manual Pertolongan Cemas BSMM Panduan Menyelamat Jantung CPR Persatu an Jantung Amerika Jurulatih BSMM Pembantu Perubatan Jururawat (SRN) Doktor Peru batan BAHAN-BAHAN RUJUKAN JURULATIH : : PEMERIKSA : Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peper iksaan yang hendak dijalankan. Calon-calon dik ehendaki mencapai kelulusan 50% dalam setiap bahagian untuk mencapai kelulusan: TEORI CPR PRAKTIKAL JUMLAH : : : : 100 Markah Lulus / Gagal Lulus / Gagal 100 Ma rkah PEPERIKSAAN : MARKAH : PEMBERIAN : SIJIL PERTOLONGAN CEMAS ASAS dan CPR S-1 76 . i. Soalan-soalan Lisan hendaklah termasuk dalam taju k-tajuk menyentuh prosedur-prosedur. i i. Peperiksaan Praktikal hendaklah menekankan semaksima mungkin atas aspekaspek prosedur-prosedur yang betul. Kertas Teori 1 j am mengandungi 50% Soalan Betul /Salah dan 50 % Soalan Objektif. i. ii.

hid ung dll.SUKATAN PELAJARAN LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN S PERTOLONGAN CEMAS ASAS BSMM DAN CPR MODUL 1 Pengenalan Definisi Objektif Pertolo ngan Cemas Prinsip Asas Pertolongan Cemas Garis Panduan Asas Pertolongan Cemas A latan Kotak Pertolongan Cemas Praktikal: Mengenalpasti Kotak Pertolongan Cemas d an Kegunaannya MODUL 2 Keselamatan dan Cara Pencegahan Keselamatan dan Pencegaha n Kemalangan di Rumah Keselamatan dan Pencegahan Kemalangan di Tempat Kerja. Kec ederaan Tisu Lembut Struktur dan Fungsi Asas Kulit Jenis Luka (Tertutup dan Terb uka) Pengendalian Asas Luka Pengendalian Luka Tertentu – Objek Asing Terlekat dan Anggota Terputus Jenis Pendarahan Tanda dan Gejala Pendarahan Prinsip Asas Penge ndalian Pendarahan Pengendalian Pendarahan di bahagian lain seperti telinga. Praktikal : Bagaimana Cara Menghentikan Pendarahan Pembalut dan Balutan Definisi Objektif Balutan dan Pembalut Praktikal : Jenis Balutan dan Pembalut S impulan Buku Sila Teknik Mencuci Luka Teknik Membalut Jenis Anduh Renjatan Defin isi Renjatan Sebab Renjatan Tanda dan Gejala Renjatan S 1 – 1 daripada 3 77 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5 .

Pengendalian Renjatan Pengendalian Renjatan Letrik MODUL 6 Penilaian Asas Pesaki t Penilaian Tempat Kejadian Penilaian Asas Penilaian Tahap Kesedaran Pengendalia n Tulang Belakang Memeriksa dan Membuka Saluran Pernafasan Memeriksa dan Memberi Pernafasan Memeriksa dan Pengendalian Aliran Darah Pemeriksaan Kulit Mangsa Pen ilaian Pantas Keseluruhan Badan Rawatan Kecederaan Tulang. Sendi dan Oto t Struktur dan Fungsi Rangka.2 daripada 3 78 . Otot dan Sendi Jenis Patah Tanda dan Gejala Patah Pengendalian Patah Jenis Kecederaan Sendi Tanda dan Gejala Kecederaan Sendi Peng endalian Kecederaan Sendi Praktikal: Tuap & Teknik Memasang Tuap Kecederaan Kepa la dan Tulang Belakang Struktur dan Fungsi Asas Sistem Saraf Tanda dan Gejala Ke cederaan Kepala Pengendalian Kecederaan Kepala Tanda dan Gejala Kecederaan Tulan g Belakang Pengendalian Kecederaan Tulang Belakang Praktikal : Teknik Menstabilk an Kepala. Rangka.CPR) Pengenalan kepada Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) MODUL 7 MODUL 8 MODUL 9 MODUL 10 S1 . Leher dan Tulang Belakang Kecederaan Terbakar Bahan yang Boleh Membak ar Cara Mengukur Keluasan Bahagian Badan Terbakar Menggunakan Peraturan 9 Pering kat Terbakar Prinsip Asas Pengendalian Mangsa Terbakar Kecederaan Elektrikal dan Pengendalian Kecederaan Elektrikal Praktikal: Balutan kes terbakar Bantuan Hidu p Asas (Cardiopulmonary Resuscitation .

Keperluan CPR CPR untuk Orang Dewasa. Bayi Praktikal : CPR dan Heimlich Manouvre MODUL 11 Mengangkat Pesakit Prinsip Asas Mengangkat Pesakit Teknik Mengangkat dengan Usungan Teknik Mengangkat Tanpa Usungan Penilaian Teori Praktikal MODUL 12 S 1 . Kanak-kanak dan Bayi Mangsa Tercekik Penge ndalian Mangsa Tercekik Dewasa.3 daripada 3 79 .

Kursus ini mengandungi aspek-aspek Teori sahaja. Calon-calon dikehendaki mencapai 50% untu k LULUS. Markah penuh 100. SIJIL. BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : PEMERIKSA : PEPERIKSAAN : MARKAH PEMBERIAN : : T-1 80 . Aspek Praktikal adalah diwaji bkan tetapi bukan untuk peperiksaan.KEMBARAN T BANTUAN BENCANA DAN OPERASI MENYELAMAT KELAYAKAN SYARAT : : Semua Ahl i-ahli Pasukan Bantuan Sukarela (PBS). Jurulatih/Pensyarah y ang sama tidak boleh menjadi pemeriksa bagi satu-satu peperiksaan yang hendak di jalankan. Ia hendaklah tidak kurang daripada 10 jam. Calon-calon akan menduduki peperiksaan teori (subjektif) 1 jam selepas mereka menyudahkan latihan praktikal. Nota BSMM mengenai Bantuan Bencana & Operas i Menyelamat. Prosedur tetap mengendalikan Operasioperasi Bantuan Bencana dan Ar ahan 20 Majlis Keselamatan Negara Jurulatih BSMM Pertugas Berkelayakan yang bert anggungjawab dalam Bantuan Bencana dan Operasi Menyelamat.

Cawangan-cawangan dan Cabang-cabang Peranan Cawangan-cawangan dan Daerah-daerah dengan Jabatan Kebaji kan masing-masing Mobilisasi dan Koordinasi Sumber-sumber Tenaga Sukarela dan Ke lengkapan Bekerja dengan Lain-lain Agensi 4. Semulajadi 1. 3.2. Persekutuan Antarabangsa Persatuan-persatuan Palang Me rah & Bulan Sabit Merah (IFRC) T 1 – 1 daripada 4 81 . Rusuhan.2.5. Sesi 4 : BANTUAN ANTARABANGSA 4. Perlindungan dan Peranan Meringankan oleh BSMM Pelan Persediaan Bantu an Bencana & Operasi Menyelamat BSMM Peringkat Kebangsaan.1.6. Definisi Jenis-jenis Bencana 1. 3. Pembakaran Harta Benda 2.1.K ekacauan Umum.2.4. Negeri & D aerah 2.3. Sesi 3 : PELAN PERSEDIAAN BANTUAN BENCANA BSMM 3. 1. 3.7.1. Menila i Amaran-amaran dan Kumpulan-kumpulan Dhaif (Vulnerable) Persediaan Bencana BSMM : Ramalan. 3. 3. Sesi 2 : PELAN PERSEDIAAN BENCANA & BANTUAN KERAJAAN 2.2. 2. Peranan Jawatankuasa Bantu an Bencana Kebangsaan (Malaysia) Pelan Kerajaan Peringkat Kebangsaan. 3. Konflik Bersenjata.1. Sesi 1 : PENGENALAN KEPADA BANTUAN BENCANA DAN OPERASI MENYELAMAT 1.2.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN T SUKATAN PELAJARAN BANTUAN BENCANA DAN OPERASI MENYE LAMAT 1. Perlakuan Manusia .2. Tugas-t ugas & Tanggungjawab Jawatankuasa Perkhidmatan Kecemasan Kebangsaan BSMM.1.

5.6. Tenaga sukarela.2.1. PERATURAN OPERASI BENCANA 5.6.7.9.4.9.5.7.2. peruntukan tugas dan giliran tugas T 1 .6. 6. mobilisasi taklimat.6. 6.2.6. 4. Sesi 5 : Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) UNDRO (Pertubuhan Bangsa-bangsa Be rsatu mengenai Bantuan Bencana) Lain-lain Agensi Sukarela Antarabangsa. 5. 5.11.4. Cawangan dan Cabang Melakukan Penilai an/Peninjauan Situasi Bencana Mobilisasi Tenaga Sukarela dan Kelengkapan/Bekalan Koordinasi Medan Arahan Operasi Bantuan Penilaian Operasi Bantuan Penilaian 5. 5. tali-temali dll) 6. Sesi 6 : Penilaian ke atas kawasan dan keluasan bencana Laporan (Maklumat) Sumber-sumb er maklumat Keperluan mendadak Periksa sumber-sumber yang ada Anggaran makanan y ang diperlukan Anggaran kakitangan yang diperlukan Anggaran kain selimut (Blanke t) yang diperlukan Anggaran perubatan yang diperlukan Anggaran lain-lain keperlu an yang mendadak BEKALAN-BEKALAN BANTUAN 6.6. 5.6. 6. 6.10. 5.6.3. 6. 5. 5. Kelengkapan dan Barang-barang (Kelengka pan memasak. Belian/Waki l Berkuasa Dermaan Setor Simpanan Pengagihan Selenggara Setor Logistik/Pengangku tan Pihak Berkuasa Kenderaan Mengendali Kenderaan Arahan Perjalanan Kenderaan da n Koordinasi Pergerakan Kakitangan 6.1.3.6. 5. trak. 6.6. 4. 5.8.6.6.4. 5. usungan. 5.5.4. 5.1.2 daripa da 4 82 . alat memasak Clinton. 6.3. 6.3. Menubuh dan Mengendali B ilik Operasi BSMM di Peringkat Kebangsaan. 6. 5.10.8.4. 5. 5.2.6.

7. 9. Sesi 7 : KOMUNIKASI 7. 8. Rekreasi untuk mangsa 8. penyenggaraan setor dan kelengkapan 10.10.1. 7. Penyenggaraan bekalan T 1 . 7. 7. Pemberian susu kepada kanak-kanak 8. 9. yang sakit dan cacat 8. Pengagihan kain selimut (Blank et)/tikar 8.9.6. Perhubungan dengan lain-lain agensi 8.2. Pengagihan Makanan Berkelumpok 8.2. Pengesanan 8. Lokasi Pusat-pusat Bantuan .1.2.2.8. 8. Laporan . Kutipan derma.2.5.1.6.9. Masak Kelu mpok 8.5.2. Pertolongan Cemas 8.2.6.2. 7. 9.3.2.2.2. 7. 7.3 daripada 4 83 .11.Rasmi Operasi P usat-pusat Bantuan 8.2. 9.7. Penjagaan orang-orang tua. Sesi 10: KIRA-KIRA DAN KEWANGAN 10.1.7.4. 7.1.2. Sesi 9 : MASAKAN KELOMPOK DAN PEMBERIAN MAKANAN 9. Sesi 8 : Rekod dan Statistik Mengeluarkan Buletin/Nota Maklumat Liputan Bergambar Mengenai Bantuan Akhbar dan Media Elektronik PENTADBIRAN PUSAT BANTUAN 8.2. Pendaftaran 8. 9.4.2.fakta dan angka Pengurusa n dan Pentadbiran Kakitangan Bantuan 8.3.3. Penyediaan Alat Masak Clinton Penyediaan Makanan Sanitasi (Kebersihan) Kebersihan Am Air Mi numan Pembuangan Najis 10.5. 9.4.3.8.2. Jaringan Kawalan Bencana BSMM Maksud-maksud Komunikasi Amaran Bencana Desiminasi Persediaan Bencana Kepada Orang Ramai Kelen gkapan Komunikasi PERHUBUNGAN AWAM & MAKLUMAT 7.

4 daripaa 4 84 .10. Sesi 11: LATIHAN PRAKTIKAL 11. Inventori. Mengendalikan pusat-pusat bantuan T 1 . Masak berkelompok 11 .2.3.1.3. akaun 11. Mendirikan tempat teduhan 11.

SIJIL PEMERIKSA : PEPERIKSAAN MARKAH PEMBERIAN : : : U–1 85 . Jumlah markah 100. Calon-calon dikehendaki menduduki Kertas Teori Objek tif selama 1 jam. Kursus hendaklah mengandungi t idak kurang daripada 8 syarahan di mana 1 jam bagi tiap-tiap syarahan. Calon-calon dikehendaki mencapai sekurang-kurangnya 50% untuk LULUS. Nota BSMM mengenai Pendidikan Kesihatan Asas BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : Jurulatih BSMM Pembantu Perubatan Jurulatih Berdaftar (SRN) Doktor Perubatan Jur ulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiks aan yang hendak dijalankan.KEMBARAN U PENDIDIKAN KESIHATAN KELAYAKAN SYARAT : : Semua ahli BSMM layak untuk menyertai kursus ini. Calon dik ehendaki menghadiri semua syarahan.

LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN U SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN ASAS MODUL 1 Keselamatan di Rumah Kemalangan yang boleh berlaku di rumah Cara pencegahan kem alangan dari berlaku MODUL 2 Makanan untuk Kesihatan Jenis makanan yang baik unt uk kesihatan Makanan seimbang Makanan yang baik untuk kanak-kanak Cara memasak m akanan yang selamat Keracunan makanan dan cara untuk pencegahan MODUL 3 Senaman untuk Kesihatan Kenapa perlu bersenam Jenis senaman yang selamat Cara regangan o tot Peraturan senaman MODUL 4 Kebersihan Diri Panduan kebersihan tangan Cara pen cegahan dari penyakit yang berjangkit MODUL 5 Kebersihan Rumah Pencegahan serang ga merbahaya dari membiak Pembuangan sampah dengan cara yang betul Kebersihan di dalam rumah MODUL 6 Kesihatan Diri dan Bahaya Mengancam Kesihatan Cegah Cegah C egah Cegah MODUL 7 Penilaian Teori Lisan U1 .1 86 dari dari dari dari merokok dadah Alkohol penyakit berjangkit .

Caloncalon dikehendaki menghadiri semua syarahan. Jururawat Berdaftar (SRN) Doktor Perubatan. K ursus mengandungi tidak kurang 6 tajuk ceramah. Peperiksaan Lisan hendaklah mengandungi soalan-so alan berhubung kait dengan prosedur-prosedur. Calon-calon dikehendaki men capai 50% dalam tiap-tiap bahagian untuk LULUS: Teori Praktikal JUMLAH 100 marka h Lulus / Gagal 100 markah PEMERIKSA : PEPERIKSAAN : MARKAH : PEMBERIAN : SIJIL V-1 87 . Pembantu Perubatan. Nota BSMM mengenai Rawatan Rumah BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : Jurulatih BSMM. Peperiksaan praktikal hendaklah me nekankan semaksima mungkin mengenai aspek-aspek prosedur yang betul. 1 jam tiap-tiap syarahan. Kertas Teor i selama 1 Jam mengandungi 100 % soalan Betul/Salah.KEMBARAN V RAWATAN RUMAH KELAYAKAN SYARAT : : Semua Ahli BSMM layak menduduki Kursus ini. Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peper iksaan yang hendak dijalankan.

gigi. m ulut. kuku dan kekotoran lain Teknik mencuci luka MODUL 4 Pemeriksaan Pesa kit Mengambil suhu badan Mengambil kadar nadi dan pernafasan Cara memberikan dem ahan sejuk jika pesakit demam MODUL 5 Pemakanan Pesakit Makanan seimbang Jenis p ermakanan mengikut penyakit tertentu seperti : Diabetes Cara memberi makan pesak it MODUL 6 Teknik Mengerakkan Pesakit Mengerakkan pesakit dari katil ke atas ker usi Mengerakkan pesakit dari kerusi keatas katil Jenis-jenis kedudukan pesakit M ODUL 7 Penilaian Teori Praktika V1 .LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN V SUKATAN PELAJARAN RAWATAN RUMAH ASAS MODUL 1 Penyed iaan Bilik Pesakit Kebersihan bilik Kesesuaian bilik Peralatan bilik MODUL 2 Pen yediaan Katil Pesakit Menyediakan katil tanpa pesakit Menyediakan katil dengan p esakit MODUL 3 Kebersihan Pesakit Cara memandikan pesakit Membersihkan rambut.1 88 .

Teori CPR Praktikal JUMLAH 100 markah Lulus / Gagal Lulus / Ga gal 100 Markah PEMERIKSA : PEPERIKSAAN : MARKAH : PEMBERIAN : SIJIL W-1 89 . Kursus mengandungi tidak kurang daripada 20 jam. BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : Jurulatih Kanan BSMM Pembantu Perubatan Jururawat Berdaftar (SRN) Doktor Perubat an Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu pe periksaan yang hendak dijalankan.KEMBARAN W PERTOLONGAN CEMAS LANJUTAN DAN CPR KELAYAKAN SYARAT : : Semua ahli BS MM yang telah lulus Sijil Peperiksaan ASAS BSMM dan orang awam layak untuk mengi kuti kursus ini. Jagjit Singh Manual Pertolongan Cemas L anjutan BSMM Bantuan Hidup Asas – Penyelamat Jantung – Panduan IJN/AHA. Soalan-soalan Lisan hendaklah mengandungi taju k-tajuk prosedur Peperiksaan Praktikal yang menekankan semaksima mungkin atas as pek prosedur-prosedur yang betul. Calon-calon dikehendaki mencapai 65% dalam setiap baha gian untuk LULUS. Kertas Teori selama 2 jam mengandungi 60% Betu l/Salah dan 40% Objektif. Calon-calon he ndaklah menghadiri 100% daripada syarahan-syarahan bagi melayakkan diri menduduk i Peperiksaan. Nota oleh Dr. ii. i. iii.

SUKATAN PELAJARAN LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN W PERTOLONGAN CEMAS LANJUTAN DAN CPR (PROGRAM 3 HARI) MODUL 1 Peranan Ahli Pertolo ngan Cemas Peranan Ahli Pertolongan Cemas Kotak Pertolongan Cemas MODUL 2 Kesela matan dan Pencegahan Keselamatan dan pencegahan kemalangan di rumah Keselamatan dan pencegahan kemalangan di tempat kerja Keselamatan dan pencegahan kemalangan secara am MODUL 3 Penilaian Pesakit Penilaian di tempat kejadian Tinjauan Awal P enilaian tahap kesedaran Pengendalian tulang belakang Buka dan kekalkan saluran pernafasan Penilaian dan pengendalian pernafasan pesakit Penilaian dan pengendal ian sistem aliran darah pesakit Penilaian keadaan kulit mangsa Penilaian pantas keseluruhan badan mangsa Penilaian Sekunder Aduan utama dan sejarah aduan utama Mencatat dan meneliti nadi dan pernafasan Melaporkan data kepada kakitangan Ambu lan Prinsip Triage Praktikal : Teknik Pengendalian Mangsa MODUL 4 Sistem Peredar an Darah Struktur Jantung Struktur Saluran darah Kandungan Darah MODUL 5 Sistem Pernafasan W 1 – 1 daripada 3 90 .

MODUL 6 Struktur dan fungsi sistem pernafasan Pertukaran gas di dalam paru-paru Pengenda lian Kecederaan Pendarahan Jenis Pendarahan Mengawal pendarahan luaran Praktikal : Teknik Memasang Balutan dan Pembalut Kajian kes Renjatan Definisi Renjatan Ta nda dan Gejala Renjatan Pengendalian mangsa renjatan Kecederaan Kepala/Leher dan Tulang Belakang Tanda dan Gejala kecederaan kepala Pengendalian kecederaan kepa la Tanda dan gejala kecederaan leher/tulang belakang Pengendalian kecederaan leh er/tulang belakang Praktikal : Pengendalian kepala/leher dan tulang belakang Kec ederaan Dada Tanda dan gejala kecederaan dada Pengendalian kecederaan dada Keced eraan Abdomen Tanda dan gejala kecederaan Abdomen Pengendalian kecederaan abdome n Patah dan Kecederaan Sendi Tanda dan gejala patah dan kecederaan sendi Pengend alian kecederaan patah dan sendi Praktikal : Anduh dan Teknik Memasang Tuap Kaji an Kes Terbakar dan Melecur Jenis terbakar dan melecur Peraturan 9 Pengendalian kes terbakar dan melecur Kecederaan Elektrikal Kemalangan Voltan Rendah Kemalang an Voltan Tinggi Pengendalian mangsa kecederaan elektrikal Pencegahan kemalangan elektrikal W1 .2 daripada 3 91 .

MODUL 7 Pengendalian Kes Perubatan Kecemasan Pengendalian Mangsa Pengsan Serangan Sakit Jantung Tanda dan gejala serangan sakit jantung Pengendalian mangsa serangan sak it jantung Praktikal : Kajian Kes Kecemasan Pernafasan Tanda dan gejala kecemasa n pernafasan Pengendalian kecemasan pernafasan Praktikal : Kajian Kes Kecemasan Diabetes Coma Diabetic / Coma Insulin Praktikal : Kajian Kes AIDS Tanda dan geja la AIDS Cara jangkitan berlaku Pencegahan Keracunan Makanan Apa dia keracunan ma kanan? Cara jangkitan berlaku Pencegahan Epilepsy Apa dia Epilepsy? Tanda dan ge jala Epilepsy Pengendalian pantas kes epilepsy Lemas (Drowning) Pengendalian Kes -kes Lemas MODUL 8 Bantuan Nyawa Asas dan CPR Pengenalan kepada Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Tujuan Utama CPR CPR dan mangsa tercekik (dewasa) CPR dan mangsa tercekik (kana nk-kanak) CPR dan mangsa tercekik (bayi) Bantuan pernafasan dengan Pocket Mask T eknik Mengangkat Pesakit Teknik mengangkat pesakit tanpa usungan Teknik mengangk at pesakit dengan usungan Penilaian Penilaian Teori Penilaian Praktikal W 1 .3 daripada 3 92 MODUL 9 MODUL 10 .

P eraturan Kewangan No.Peraturan Pakaian Seragam BSMM No.Pera turan Reaksi Kecemasan dan Bencana Pelan Kebakaran BSMM BAHANBAHAN RUJUKAN : iii. Calon -calon dikehendaki menghadiri 75% daripada syarahansyarahan yang disampaikan. i. Buku-Buku Panduan: No. 1 . ii. Jumlah Markah 100 %. 2 . SIJIL BSMM PEPERIKSAAN MARKAH PEMBERIAN : : : X-1 93 . Calon-calon dikehendaki menduduki Kertas Teori sel ama 1 Jam yang mengandungi 100% Soalan Subjektif. Peperiksaan dan Persijilan BSMM No.Peraturan Penggunaan Lambang No. 4 . JURULATIH PEMERIKSA : : i) Profesional yang berkhidmat di bahagian Pengurusan.Panduan Pentadbiran No. 8 .Peraturan Pasukan Subsidiari No.Peraturan-peratruan Kursus. Perlembagaan BSMM. 3 .KEMBARAN X PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN KELAYAKAN SYARAT : : Semua Ahli PBS BSMM y ang telah lulus Sijil Peperiksaan Asas Kursus tidak kurang daripada 8 jam. 7 .Panduan Perkhidma tan No. ii) Jurulatih Kanan Jurul atih dan Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperi ksaan yang hendak dijalankan. Calon-calon hendaklah mencapai sekurang-kurangnya 50% Markah untuk LULUS. 5 . 6 .

Belia dan Pasukan Kanakkanak UNDANG-UNDANG & PERATURAN BSMM (6 JAM) 3. Ses i 1 : KAJIAN MENGENAI PERLEMBAGAAN BSMM (1 JAM) Perlembagaan dan Undang-undang. 2. 3.1).4 3. 2. 3.7.6. Sesi 3 : Ke bangsaan Cawangan Cabang Pasukan Bantuan Sukarela.4.2.2. 2.8. 3.3.1. 2.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN X SUKATAN PELAJARAN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN 1.3. Sesi 2 : STRUKTUR & ORGANISASI BSMM (1 JAM) 2. 3.5. Sesi 4 : PELAN KEBAKARAN BSMM X1-1 94 . 3. P entadbiran (BP. 3.1. Tatacara Kewangan (BP 2) Panduan Sukarelawan (BP 3) Peraturan Perkhidmatan Kakitangan (BP 4) Pakaian Seragam (BP 5) Emblem (BP 6) Kursus-kurs us dan Peperiksaan (BP 7) Pengurusan Bencana (BP 8) 4. 3.

Jurul atih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiksaa n yang hendak dijalankan. : Calon-calon hendaklah mencapai 65 % markah dalam tiaptiap bahagian. i) Jurulatih Berkelayakan. Bertulis Praktikal JUMLAH PEMBERIAN : SIJIL 10 0 markah 100 markah 200 markah JURULATIH PEMERIKSA : : PEPERIKSAAN MARKAH : Y. Caloncalon hendaklah menghadiri sekurang-kurangnya 75 % syarahan praktikal. ii) Jurulatih Kanan BSMM.1 95 .KEMBARAN Y KAEDAH MENGAJAR BAGI KELAYAKAN SEBAGAI JURULATIH KELAYAKAN SYARAT : : Semua Ahli -Ahli PBS yang telah lulus Sijil Peperiksaan Lanjutan BSMM. Kursus hendaklah tid ak kurang daripada 8 jam. Semua calon dikehendaki menduduki peperiksaan Kertas T eori selama 1 jam dan Peperiksaan Praktikal.

Sesi 4 : MIKRO-SESI MENGAJAR ( 4 JAM) 4. Sesi 1 : PERSE DIAAN SEBELUM SESI LATIHAN (1 JAM) 1.1 Sesi Latihan – rakan sebaya dan penilaian pelatih Y1-1 96 . Sesi 2 : Obje ktif Perkara Khusus Kumpulan Ahli Kumpulan Sasar Kemudahan/Tempat Bahan-bahan Me ngajar Startegi SEMASA SESI LATIHAN (2 JAM) 2.12 Memberi motivasi 2.13 Komitmen terhadap aksi 2.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN Y SUKATAN PELAJARAN KAEDAH MENGAJAR 1.1 3.3 2.1.5 1.11 Menjal inkan hubungan baik dalam aktiviti sukan dan permainan.4 1.2 2. refleksi Analisa pe ncapaian pelatih Statistik kesimpulan mudah Susulan 4.1 2.14 Kaedah-kaedah Penilaian 3.9 2.2 3.8 2.7 2.3 3.6 2.1 1.4 Penilaian diri. Memberi penguatkuasaan 2.3 1.2 1.4 2. Sesi 3 : SELEPAS SESI LATIHAN (1 JAM) 3.5 2. 1. Pengurusan masa/langkah Teknik syarahan Teknik demonstrasi Himpun fikiran Memudahkan cara (Teknik Perben gkelan) Diskusi/Seminar/Forum Kegunaan Alat Bantu Mengajar Teknik soal-jawab Men gendali jawapan/maklum balas/soalan-soalan.10 2.6 2.

Kursus hendaklah dikendalikan ol eh Ibu Pejabat Kebangsaan. Cal on-calon d kehendaki menghadiri semua syarahan. BLS Heartsaver Guide (IJN) dan AHA Pertolongan Cemas Oksigen untuk Penyelamat i) Jurulatih Kanan BSMM ii) Pembantu Perubatan iii) Jur urawat Berdaftar (SRN) iV) Doktor Perubatan Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiksaan yang hendak dijalankan. Calon-calon dikehendaki mencapai 80 markah dalam peperiksaan Teori dan l ulus dalam semua modul praktikal.KEMBARAN Z BANTUAN HIDUP ASAS BAGI KELAYAKAN SEBAGAI JURULATIH KANAN KELAYAKAN S YARAT : : Semua Jurulatih BSMM Kursus hendaklah tidak kurang daripada 8 jam. Teori Praktikal JUMLAH PEMBERIAN : 100 Markah Lulus/Gagal 100 Markah BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : PEMERIKSA : PEPERIKSAAN MARKAH : : SIJIL BLS (Bantuan Hidup Asas) Z-1 97 . Peper iksaan praktikal hendaklah menekankan semaksima mungkin atas aspek prosedur yang betul.

kanak-kanak dan bayi Demonstrasi „Heimlich Maneuve r‟ pada orang dewasa. kanak-kanak dan bayi.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN Z SUKATAN PELAJARAN BANTUAN HIDUP ASAS MODUL 1 Pengen alan kepada CPR Apa itu CPR ? Sejarah ringkas CPR Pentinganya CPR MODUL 2 MODUL 3 Anatomi. Fungsi Jantung dan Paru-paru Penyakit-penyakit Arteri Koronari (Pembu luh Jantung) Pathofisiologi Mengenali penyakit-penyakit jantung Pencegahan dan G aya hidup sihat MODUL 4 Serangan Jantung Bagaimana hendak mengenali tanda-tanda serangan jantung Tanda-tanda dan simtom serangan jantung Tindakan segera terhada p serangan jantung MODUL 5 Bantuan Hidup Asas Mengenali CPR Tanda-tanda perlunya bantuan CPR Demonstrasi CPR untuk orang dewasa dan kanak-kanak Tayangan VCD men genai CPR Latihan amali MODUL 6 Pengendalian Kes-kes Tercekik Mengenali tanda-ta nda tercekik pada orang dewasa. Tayangan VCD mengenai tercekik Z1-1 98 .

Risal ah-risalah dan cetakan keluaran terkini dari Jawatankuasa Palang Merah Antaraban gsa yang akan diedarkan oleh Jurulatih.KEMBARAN AA UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA KELAYAKAN SYARAT BAHAN-BAHAN RUJUKAN : : : Semua ahli Pasukan Bantuan Sukarela (PBS) adalah layak mengikuti kursus ini Ku rsus hendaklah tidak kurang dari 36 jam. Caloncalon dikehendaki menghadiri semua syarahan. 5 soal an subjektif membawa 50 markah dan mengisi ruangan kosong 10 soalan membawa 30 m arkah. Calon-calon akan menduduki kertas Ujian Teori selama 1½ jam mengandungi 10 soalan objektif membawa 20 markah. Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiksaan yang hendak dijalankan.1 99 . Calon-calon dikehendaki mencapai sekurang-kurang 50% untuk LULUS. Buku dan risalah Persidangan Hague 4. Buku Rujukan Indeks 5. Buku Persidangan Geneva 2. 1. 3. Buku Protokol Tambahan kepada Persidang an Geneva. SIJIL JURULATIH : PEMERIKSA : PEPERIKSAAN : MARKAH PEMBERIAN : : AA . Jurulatih BSMM atau Pengamal Undang-unda ng yang ditauliahkan sebagai Pensyarah/Pemeriksa dalam Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa. Markah maksimum 100.

Fasal 127 PG3. Fasal 144 PG4. Sesi 3 - . Sesi 1 – PENGENALAN DAN SEJARAH UUKA Kegunaan Undang-undang dan tujuannya untuk Perlindungan Istilah UUKA persamaan d engan Undang-undang Hak Asasi Manusia Persamaan dengan Undang-undang Perang atau Persengketaan Bersenjata Sejarah. takrif dan Peruntukkan Am Keahlian. FasaL 47 Persidangan Geneva(PG)1 dan Fasal 48 PG2. medan pertempur an askar Perancis dan Austria tahun 1863 hingga kini. komponenkomponen Persekutuan AA1 – 1 daripada 11 100 2. Jawatankuasa Berlima Persi dangan Pertama PERJANJIAN-PERJANJIAN ANTARABANGSA Kandungan 27 Perjanjian-perjan jian dalam UUKA Negara-negara yang menandatangani perjanjianperjanjian itu Manda t bagi negara-negara yang menanda tangani Persidangan itu. asal-usul dan perkembangannya . Fasal 83 Protokol I dan Fasal 19 Protokol II PERATURAN-PERATURAN PERGERAKAN PERSEKUTUAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH Pengenalan.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN AA SUKATAN PELAJARAN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARA BANGSA (UUKA) UNTUK JURULATIH MASA 24 JAM 1. Bermula dari Bantuan Perubatan oleh Henry Dunant di Solferino. Sesi 2 – 3. latar belakang.

Persidangan Majlis Perwakilan Peraturan-peraturan dan Tatacara Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Peraturan Undang-undang Jawatankuasa Palang Merah A ntarabangsa Persidangan Antarabangsa Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Organisa si. tidak memilih jantina. AA1 – 2 dari pada 11 101 4. keturunan. Sesi 5 - . Kegiatan dan Mandat Negara-negara dalam Persekutuan Palang Merah/Bu lan Sabit Merah Kegiatan dan Mandat ICRC Kegiatan dan Mandat IFRC Kegiatan dan M andat Persatuan Kebangsaan (National Societies) PERSIDANGAN-PERSIDANGAN GENEVA. diseksa. dan fahaman politik dan lain-lain yang berkenaan Dilayan de ngan kemanusiaan. bangsa. tidak dibunuh. agama. diberi rawatan dan dilindungi dari penjarahan (pillage) dan penganiayaan. atau dibuat ujian biologi. Sesi 4 – 5. Kumpulan yang bertelingkah hendaklah menghantar maklumat kepada Kuasa Pelindung dan Pusat Tahanan Perang. HURAIAN DAN PERLAKSANAANNYA : PERSIDANGAN PERTAMA (Melindungi tentera tentera yang sakit dan cedera di medan Perang di darat): Melindungi askar-askar yang tidak bermaya. tidak dibia rkan tanpa perubatan dan tidak didedahkan kepada jangkitan penyakit Fasal 15-16 – Selepas pertempuran mereka hendaklah dikumpulkan. Peranan. cedera dan menyerah diri dan tidak lagi terlibat dengan pert empuran (hors de combat) Fasal 3 (Pertelingkahan Bukan Antarabangsa) dan Fasal 1 2 – Perlindungan hendaklah tidak berbelah bagi. kaum. KANDUNGAN.

Fasal 70-72. 17 – Mereka mestilah dilayan secara kemanusiaan dengan baik dan tidak dianiayakan. di seksa dan didera Fasl 25-32 – Kemudahan tempat tinggal.Nama-nama mereka hendakalah dihantar kepada Agensi Pusat Pencarian dan mereka dibenarkan menghubungi keluarga Fasal 3 4-37 – Mereka dibenarkan mengamalkan acara keagamaan dan Guru Agama (Chaplain) dib enarkan melawat dan berhubung dengan mereka. Fasal 14 . mereka ti dak boleh diserang dan ditangkap atau ditahan PERSIDANGAN KETIGA (TAWANAN PERANG) Fasal 4 – Istilah Tawanan Perang Fasal 13.Mereka yang cedera dan sakit boleh dipulangk an ke negara asal.Perlindungan h endaklah diberi tidak berbelah bagi dan layanan kemanusiaan hendaklah diberi sec ukupnya kepada mangsa kapal karam Fasal 18 – Sama seperti peperangan di darat mere ka hendaklah dicari. Fasal 21 – Kapal pengangkutan awam/perniagaan bole h memberi bantuan kepada yang cedera dan karam dan sebagai berkecuali. Ia tidak boleh diserang atau ditahan. Fasal 22 – Kapal Hospital tidak boleh digunakan untuk ketentera an.Ianya boleh ditahan untuk m emindahkan pesakit yang memerlukan rawatan yang lebih baik yang mana kemudahan t idak mencukupi dalam kapal itu. Fasal 49-57 – Tidak boleh dipaksa ker ja untuk ketenteraan Fasal 109-119. makan dan kesihatan hendak lah diberi dengan baik. 123 . AA1 – 3 daripada 11 102 . dikumpulkan dan beri rawatan dan dilindungi dari penjarahan dan penganiayaan. Semua Tahanan Perang hendaklah dibebaskan sejurus selepas tam at persengketaan.PERSIDANGAN KEDUA (Melindungi tentera-tentera yang sakit dan cedera di laut dan kapal karam): Fasal 12 – Sama seperti peperangan di darat di atas .

Hukuman berkelopok (co llective punishment) juga tidak boleh dikenakan terhadap mereka. kewarga negaraan dan fahaman politik.Fasal 125 – Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) diberi hak istimewa untu k menjalankan aktiviti yang melibatkan Tawanan Perang PERSIDANGAN KEMPAT (PERLINDUNGAN KEPADA ORANG AWAM DALAM PEPERANGAN) Fasal 27 – Pe nghormatan. bangsa. kelaziman agama. 49 – Mereka tidak boleh dihukum bersendiri an atas kesalahan yang mereka lakukan bukan persendirian. Mereka juga tid ak boleh diusir keluar negeri Penjarahan (pillage).Pihak penjajah mestilah membekalkan makanan dan perubatan untuk keperluan penduduk atau mendapat bantuan dari organisasi kemanusiaan sepe rti Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) Fasal 14 – Hospital dan Zon Kese lamatan mestilah diwujudkan untuk mereka yang sakit. 32. 34 – Mereka mestilah dilindungi daripada pembunuhan. kaum. Fasal 79-141 – Peraturan berkenaan dengan orang t ahanan penjara (internee) AA1 – 4 daripada 11 103 . Fasa l 24 – Kanak-kanak yatim piatu di bawah umur 15 tahun hendaklah diberi penjagaan. keselamatan. Fasal 33. Fasal 40 – Orang awam tidak boleh dipaksa bekerja untuk kepentingan ketenteraan pe njajah. kanak-kanak di bawah umur 1 5 tahun dan ibu yang mengandung. mengambil tindakan balas den dam dan mengambil orang Tebusan dan memusnahkan hartabenda adalah dilarang. hak-hak kekeluargaan. penyeksaan dan Mencacatkan. Mereka hendaklah diberi layanan baik kemanusiaan tanpa berbelah bagi tidak mengira agama. Fasal 55. gaya hidup dan a dat resam mereka mestilah dihormati Fasal 13. 59 .

setesen penjana nuklear. askar yang bertugas sebagai pengintip rahsia jika tertangkap oleh pihak lawan. objek bersejarah dan tempat keugamaan tidak bol eh diserang.77 – Perlindungan khas kepada wanita dan kanak-kanak. Kanakkanak dibawah umur 15 tahun tidak dibenarkan diambil sebagai askar Fasal 15 – Perl indungan kepada perubatan awam dan anggota agama Fasal 79 – Perlindungan kepada wa rtawan Fasal 35 – Penggunaan senjata api yang boleh menyebabkan kecederaan dan pen deritaan yang melampau dan kemusnahan alam sekitar yang berpanjangan adalah dila rang. Fasal 76. Fasal 132 – Kanak-kanak. DA N BERKENAAN PERLINDUNGAN KEPADA MANGSA PERSENGKETAAN BERSENJATA ANTARABANGSA (PR OTOKOL I). Fasal 53. PROTOKOL TAMBAHAN I – PROTOKOL TAMBAHAN KEPADA PERSIDANGAN GENEVA 12 OGOS 1949. as kar-askar dan pekerja-pekerja perubatan awam dalam persengketaan bersenjata anta rabangsa) Fasal 51. Fasal 85 – Salahguna dan penggunaan emblem yang diperuntukan dalam Persidang an Geneva untuk menipu pihak musuh (perfidy) adalah jenayah perang Fasal 46 – Peng intip Rahsia. rawatan perubatan yang mencukupi serta dilindungi dari risiko peperangan. AA1 – 5 daripada 11 104 . 8 JUN 1977 (102 Fasal meluaskan perlindungan kepada penduduk awam.Fasal 89-91 Mereka mestilah menerima makanan dan pakaian.54 – Melarang serangan membuta-tuli dan memusnahkan sumber maka nan. mereka tidak berhak sebagai Tawanan Perang. air dan bahan-bahan untuk kehidupan penduduk awam. b enteng. 56 – Empangan. wanit a yang hamil dan ibu yang membawa bayi yang sakit yang telah lama dikurung mesti lah dilepaskan dengan segera.

Fasal 13 – Dilarang menyerang dan menakut-nakutkan dengan keganasan terhadap penduduk awam. Adalah dilarang mengarahkan tidak ada yang dibenarkan hidup. tunjuk perasaan. Fasal 16 – Perlindungan kepada harta-benda kebudayaan dan warisan dan tempat-tempat keagamaan. dih ormati dan dilayan dengan baik.Fasal 47 – Askar Upahan (Mercenaries) tidak diiktiraf sebagai penempur dan tidak b erhak menjadi Tahanan Perang. PROTOKOL TAMBAHAN II – PROTOKOL TAMBAHAN KEPADA PERSIDANGAN GENEVA 12 OGOS 1949.Perlindungan kepada kerja-k erja. AA1 – 6 daripada 11 105 . Fasal 14 – Dilarang memusnahkan benda yang mana kehidupan penduduk bergantung kepadanya. Fasal 12 – Lambang Palang Merah. bangunan dan Janakuasa tinggi yang membahaya. Fasal 4 . Fasal 6 – Pendakwaan dan hukuman jenayah yang bers angkut paut dengan pertenglingkahan bersenjata. Fasal 15 . dan pengganas). Mereka he ndaklah dilayani secara kemanusiaan dengan tidak ada perbezaan. 8 JUN 1977 (Menghuraikan perlindungan kepada mangsa yang ter perangkap dalam persengketaan bersenjata dalam risiko tinggi yang bukan antaraba ngsa tidak termasuk rusuhan. dimuliakan dan mengamalkan Keagamaannya. B ulan Sabit Merah dan Singa dan Matahari Merah hendaklah dipamirkan oleh anggota perubatan dan keagamaan. Fasal 5. 7 – Individu yang ditahan se masa pertelingkahan bersenjata dan yang luka dan cedera mestilah dilindungi.Individu yang tidak terlibat secara langsung atau yang telah berhenti dari pertempuran h endaklah diberi penghormatan. D AN BERKENAAN PERLINDUNGAN KEPADA MANGSA PERTELINGKAHAN BERSENJATA BUKAN ANTARABA NGSA (PROTOKOL II).

8 JUN 1977 (Menghuraikan perlindungan kepada mangsa yang terperangkap d alam persengketaan bersenjata dalam risiko tinggi yang bukan antarabangsa tidak termasuk rusuhan.PROTOKOL TAMBAHAN KEPADA PERSIDANGAN GENEVA 12 OGOS 1949 . 8 DISEMBER 2005 . dan pengganas). Fasal 19 – Protokol ini mestilah disebarkan selu as-luasnya. Adalah dilarang mengarahkan tidak ada yang dibenarkan hidup.Fasal 17 – Dilarang memindahkan penduduk Awam Fasal 18 – Bantuan Pertubuhan Perkhidm atan Sukarela boleh dilaksanakan. 7 – Individu yang ditahan semasa pertel ingkahan bersenjata dan yang luka dan cedera mestilah dilindungi. Fasal 5. PROTOKOL TAMBAHAN III . (Memperkenalkan rupa bentuk dan kegunaan Lambang Kristel Merah) Asal usul pemb inaan Lambang Rupa betuk Lambang Tarikh ianya diiktirafkan oleh Persidangan Diplomat Antarabangsa dan PROTOKOL TA MBAHAN II – PROTOKOL TAMBAHAN KEPADA PERSIDANGAN GENEVA 12 OGOS 1949. tunjuk perasaan. dimuliakan dan mengamalkan Keagamaannya. DAN BERKENAA N PERLINDUNGAN KEPADA MANGSA PERTELINGKAHAN BERSENJATA BUKAN ANTARABANGSA (PROTO KOL II).Individu yang tidak terlibat secara langsung atau yang telah berhenti dari pertempuran hendaklah di beri penghormatan. DAN BERKENAAN PENGGUNAAN LAMBANG KRISTAL MERAH (PROTOKOL III). dihormati dan dilayan dengan baik. Mereka hendaklah dil ayani secara kemanusiaan dengan tidak ada perbezaan. Fasal 6 – Pendakwaan dan hukuman jenayah yang bersangkut paut dengan pertenglingkahan bersenjata AA 1 – 7 daripada 11 106 . Fasal 4 .

Fasal 12 – Lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan Singa dan Matahari Merah he ndaklah dipamirkan oleh anggota perubatan dan keagamaan. Fasal 13 – Dilarang menye rang dan menakut-nakutkan dengan keganasan terhadap penduduk awam. Fasal 14 – Dila rang memusnahkan benda yang mana kehidupan penduduk bergantung kepadanya. Fasal 15 - Perlindungan kepada kerja-kerja, bangunan dan Janakuasa tinggi yang merbaha ya. Fasal 16 – Perlindungan kepada harta-benda kebudayaan dan warisan dan tempat-t empat keagamaan. Fasal 17 – Dilarang memindahkan penduduk awam Fasal 18 – Bantuan Pe rtubuhan Perkhidmatan Sukarela boleh dilaksanakan. Fasal 19 – Protokol ini mestila h disebarkan seluas-luasnya. PROTOKOL TAMBAHAN III – PROTOKOL TAMBAHAN KEPADA PERSIDANGAN GENEVA 12 OGOS 1949, DAN BERKENAAN PENGGUNAAN LAMBANG KRISTAL MERAH (PROTOKOL III), 8 Disember 2005. (Memperkenalkan rupa bentuk dan kegunaan Lambang Kristel Merah) Asal usul pembin aan Lambang Rupa betuk Lambang Tarikh ianya diiktirafkan oleh Persidangan Diplom at Antarabangsa dan Persidangan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa Kegunaannya dan Negara-negara yang menggunakannya sebagai Lambang Kebangsaan AA1 – 8 daripada 11 107

6. Sesi 6 – UNDANG-UNDANG HAGUE Perlindungan kepada Harta-benda Kesenian dan Warisan dan Ala m Sekitar Makna dan cara dan prinsip-prinsip peperangan Mahkamah Jenayah Antarab angsa (MJA) Jenayah-jenayah/kesalahan dalam MJA Kuasa MJA Penguatkuasaan Unsus-u nsur untuk keberkesanan MJA 7. Sesi 7 – KAJIAN MASALAH-MASALAH DAN KES-KES PENCABULAN UUKA Soalan-soalan yang merupakan masalah-masalah dan yang mencabul Undang-undang Kemanusaian Antarabangsa akan di kaji terutama sekali berkenaan jenayah perang. Kajian dan analisa akan menyemak masalah-masalah dengan berpandukan dan merujuk kepada Buku Persidangan Geneva, P rotokol dan Tambahannya, Persidangan Hague dan Buku Panduan Indeks. Kajian dan A nalisa akan dilaksanakan oleh pesertapeserta kursus Kajian ini juga merupakan sa tu kertas kerja, tugas khas (assignment) untuk peserta kursus membuatnya dan aka n diberi markah 8. Sesi 8 PENYAMPAIAN PEMBELAJARAN MICRO DAN PERSEMBAHAN AJAR SEMULA MATA-MATA PELAJARAN P enyampaian Pelajaran akan dilakukan oleh penuntut– penuntut dalam bentuk syarahan, persembahan dan pertunjukan video. Penuntut-penuntut akan bekerja dalam kumpula n. Tiap-tiap penuntut akan diberi masa tidak melebihi 15 minit untuk menyampaika n persembahan mereka AA1 – 9 daripada 11 108 -

9. Sesi 9 – Markah akan diberi sebagai penilaian PENERANGAN-PENERANGAN/SYARAHANSYARAHAN LUAR Kelayakan Persengketaan Bersenjata dan UUKA Mula Digunapakai UUKA dan Bukan Pers engketaan Bersenjata Gunapakai UUKA Istilah Persengketaan Dalaman (Internal Arme d Conflict) Kesan Persengketaan Dalaman Perlindungan kepada Orang Awam Istilah/Definasi Keperluan Ketenteraan dan Prinsi p-prinsip kekadaran (proportionality) Kanak-kanak, Wanita dan Wartawan Taraf Kedudukan Penempur (Combatant) Perbezaan antara orang awam dan penempur La yanan kepada Tahanan Perang UUKA dan Hak Asasi Manusia Asal-usul, Sumber, Istilah dan pihak-pihak yang terik at dengannya Ruanglingkup gunapakai Perlindungan yang diberi Penerimaa sejagat d an penguatkuasaan UUKA melawan Keganasan Istilah Keganasan (Terrorism) Tindakbalas/Reaksi Negara-n egara terhadap ancaman pengganas AA1 – 10 daripada 11 109

kesihatan dan kebersihan Penjarahan harta-benda persendirian Makl umat peribadi Jalan masuk dan orang yang dihubungi Syarat-syarat dan Penahanan P englibatan Peribadi dan Amalan Agama Pembebasan dan Penghantaran balik Pelaksana an UUKA di Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa Dan Pembangunan Terkini UUKA da n Cabaran sezaman Pembangunan Pelaksanaan Cabaran AA1 – 11 daripada 11 110 . makanan.Langkah-langkah Menentang Keganasan Gunapakai UUKA dalam Keganasan Taraf keduduk an Pengganas Perlindungan kepada Orang Yang Telah Dinafikan Haknya Kemudahan air . tempat perlindungan dan pemberian perubatan Wanita dan Kanak-kanak Te mpat kediaman.

Pemeriksa mestilah seorang yang b ukan orang yang sama melatih Kawad. SIJIL BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH/ PEMERIKSA : : PEPERIKSAAN : PEMBERIAN : AB . Buku Panduan Kawa d dyan dikeluarkan oleh Institut Latihan Bulan Sabit Merah Malaysia Jurulatih ka wad terdiri daripada Jurulatih BSMM yang berkelayakan di dalam hal ehwal Kawad. Calon dikehdndaki memdnduki peperiksaan di d alam Latihan Amali dengan sekurang-kurangnya bo9leh memberi 25 bahasa hukuman ka wad daripada 47 bahasa hukuman kawad yang ditetapkan. Calon-calon dikehendaki hadir pada tiap-tiap sesi latihan.KEMBARAN AB KAWAD KELAYAKAN SYARAT : : Semua Ahli PBS dan Belia layak menghadiri kursus ini Kursus dan latihan adlah tidak kurang daripada 3 hari yang mengambil 20 jam dalam 5 se si.1 111 . Jurulatih yang mendapat tauliah daripada BSMM.

Sesi 2 : Sedia Senang Rehatk an Diri Pusing Kiri Pusing Kanan Pusing Belakang Pusing Kehadapan PERGERAKAN BERJALAN (3 JAM) 2.1 3.2 2.6 1.3 1. Sesi 1 : PERGER AKAN STATIK (5JAM) 1.7 2.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN AB SUKATAN PELAJARAN LATIHAN KAWAD 1.5 3.1 ` 1.4 2.2 1.3 2.4 3.2 3.6 Cepat Jalan Berhenti Hormat Keh adapan Hormat Ke Kiri Hormat Ke Kanan Hormat Selaku Terima Sijil AB 1 – 1 daripada 2 112 .5 Buka Barisan Tutup Barisan Kekan an Lurus Pandang Depan Hentak Kaki 3.3 3.4 1.1 2. Sesi 3 : PERGERAKAN BERJALAN LALU 3.5 1.

5 4.3 4.2 Kawad Perhubungan Ujian Amali Individu Jumlah jam ialah 20 jam ( 3 hari ) AB 1 – 2 daripada 2 113 .10 Tukar Langkah Semasa Berjalan Kebelakang Pusing Masa Berjalan Hentak Kaki Masa B erjalan Pusing Kiri / Kanan Masa Berjalan 4.2 4.4 4.9 3.6 Perjalan Jalan Berhenti Kebela kang Pusing Masa Perlahan Jalan Tukar Langkah Masa Perlahan Jalan Tukar Langkah Perlahan Jalan Kepada Cepat Jalan Tukar Cepat Jalan Kepaa Perlahan Jalan 5.3. Sesi 4 : PERGERAKAN PERLAHAN JALAN 4.1 5.7 3.1 4. Sesi 5 : KECEKAPAN PERGERAKAN DAN BAHASA HUKUMAN KAWAD (4 JAM) 5.8 3.

Jurulatih BSMM adalah digalakan untuk mengiku ti kursus ini.KEMBARAN AC SOLEKAN KECEDERAAN KELAYAKAN : Ahli-ahli Bulan Sabit Merah Malaysia yang telah m engikuti kursus Pertolongan Cemas. Kursus akan mengambil masa selama 20 jam dengan diberi sya rahan/demonstrasi dan amali. Sijil PEPERIKSAAN PEMBERIAN : : AC -1 114 . Calon-calon hendaklah menghadiri semua ceramah yang diberi. Mereka yan g mempunyai sijil daripada badan-badan yang bertauliah diiktiraf oleh BSMM Penil aian kecekapan diakhir kursus. Orang awam yang berminat juga boleh memohon untuk mengikuti kursu s ini dengan bayaran. Nota Solekan Kecederaan BSMM SYARAT : BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : Jurulatih BSMM yang berkemahiran dalam bidang Solekan dan Kecederaan.

LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN AC PROGRAM LATIHAN SOLEKAN KECEDERAAN MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 : : : : Pengenalan kepada Solekan Kecederaan Latihan mebuat Kec ederaan tiruan Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat Kecederaan Tiruan Penye diaan Bahan-bahan: „Putty‟ atau Doh Darah Tiruan MODUL 5 MODUL 6 : : Cara-cara membu at Kecederaan tiruan khas cara mudah Cara-cara membuat solekan untuk Renjatan Ke patahan Luka-luka Pendarahan Terbakar danMelecur Kepatahan yang ringan Kepatahan Terbuka Melecet Luka Tembakan Peluru Terkoyak Lebam Hancur Kekudungan Benda Asi ng Pendarahan Pembuluh Pendarahan Salurnadi Terbakar Tahap 1 Terbakar Tahap 2 Te rbakar Tahap 3 MODUL 7 Pelbagai Keadaan Lebam AC 1 – 1 daripada 2 115 1 jam 1 jam 1 jam 2 jam 2 jam 5 jam 2 jam .

Kecederaan di Perut Kecederaan di Dada Gigitan Binatang Gigitan/Patukan Ular MOD UL 8 MODUL 9 MODUL 10 Penilaian Individu Penilaian Berkumpulan Penilaian Kursus 3 jam 2 jam 1 jam AC 2 – 2 daripada 2 116 .

SEKSYEN 5 SUKATAN PELAJARAN UNTUK ORANG AWAM 117 .

1 118 .agensi kerajaan.KEMBARAN AD SEORANG PEMBANTU PERTOLONGAN CEMAS DALAM SETIAP RUMAH KELAYAKAN : Surirumah. Kursus hendaklah dijalankan tidak kura ng dari 6 jam syarahan/demonstrasi. Nota Pertolongan Cemas BSMM SYARAT : BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : Jurulatih BSMM Pembantu Perubatan Jururawat Berdaftar (SRN) Doktor Perubatan. Ahli-ahli Rakan Muda. pelajar. Gu ru-guru yang mempunyai Sijil Jurulatih Skim Lencana Kecekapan Tiada peperiksaan untuk kursus ini. Calon-calon hendaklah menghadiri semua ceram ah. orang ramai termasuklah agensi-agensi persendirian dan agensi. Sijil Penyertaan PEPERIKSAAN PEMBERIAN : : AD .

2. 1. 1. Jenis-jen is Terbakar Sebab-sebab Peraturan Sembilan Tanda dan Alamat Pengurusan: 3C Sejuk kan 3B Terbakar Berhenti (Burning Stop) (Cool) Pernafasan Berjalan Baik (Breathing Maintain) (Body Examine) Selimutkan (Cover) Pemeriksaan Tubuh 4. Deskripsi dan Definisi. 2.2. 3.6. Deskripsi dan Definisi Jenis-jenis Patah Sebab-sebab Tanda-tanda dan Gejala Pengurusan Cegah Gerak (Tuap) Penggunaan balu tan 3. Deskripsi & Difinisi Jenis Sebab Musabab AD 1 – 2 daripada 2 119 . Sesi 1 : LUKA DAN PENDARAHAN (1 JAM) 1.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN AD SUKATAN PELAJARAN SEORANG PEMBANTU PERTOLONGAN CEM AS DALAM SETIAP RUMAH 1.3. 3.2.4.1.4. 2. Sesi 2 : Diskripsi dan Definisi Jenis Luka dan Pendarahan Sebab-sebab PATAH (1 JAM) 2.5.1.1.1. 4. 2.3. 3.5.3.2. 4. Sesi 4 : Bawa/Pindah (Carry) KERACUNAN BAHAN-BAHAN DI RUMAH (1 JAM) 4. 3.3. 2.2. 3. Sesi 3 : TERBAKAR (1 JAM) 3.

5.4. 5. 5. 4. 5.2.4.5.1. Sesi 5 : Tanda-tanda dan Alamat Pengurusan PEMULIHAN KARDIO PULMONARI (CPR) (2 JAM) 5. 5.3.5.4. Pengenalan kep ada CPR Deskripsi dan Definisi Demonstrasi Praktikal CPR Latihan CPR Percubaan ( Perlaksanaan) AC 2 – 2 daripada 2 120 .

KEMBARAN AE PENGENALAN PERTOLONGAN CEMAS DAN CPR KELAYAKAN SYARAT : : Orang Awam dan Ahli BSMM Kursus hendaklah dijalankan tidak kurang dari 8 jam syarahan/demo nstrasi. Soalan-soalan Lisan merang kumi aspek-aspek prosedur. Calon-calon dikehendaki menghadiri semua ceramah.1 121 . Nota Pengenalan Perto longan Cemas dan CPR BSMM Jurulatih BSMM Pembantu Perubatan Jururawat Berdaftar (SRN) Doktor Perubatan Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemerik sa bagi satu-satu peperiksaan yang hendak dijalankan. Calon-calon dikehendaki mencapai 50% markah untuk lulus dalam Teori CPR Praktikal JUMLAH PEMBERIAN : SIJIL 100 Markah Lulus / Gagal Lulus / Gagal 100 Markah BAHAN-BAHAN RUJUKAN JURULATIH : : PEMERIKSA : PEPRIKSAAN : MARKAH LULUS : AE . Kertas Teori 1 jam mengandungi 60% soalan Be tul/Salah dan 40 % soalan Objektif. Peperiksaan Praktikal menekankan semaksima mungkin at as aspek-aspek prosedur yang betul.

LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN AE SUKATAN PELAJARAN PENGENALAN KEPADA PERTOLONGAN CEMAS DAN CPR MODUL 1 Prinsip da n Pengenalan Pertolongan Cemas Pengenalan kepada Pertolongan Cemas Objektif Pert olongan Cemas Prinsip Pertolongan Cemas Penilaian Pesakit Keselamatan Keselamata n dan pencegahan kemalangan di rumah Keselamatan dan pencegahan kemalangan di te mpat kerja Kecederaan Biasa Luka dan Pendarahan Renjatan Benda Asing Terseliuh P atah Kecederaan Kepala Kecederaan Tulang Belakang Anggota Terputus Kecederaan El ektrikal Terbakar dan Melecur Teknik Mengangkat Pesakit Bantuan Hidup Asas dan C PR Apa dia CPR? Struktur dan fungsi Sistem Pernafasan dan Peredaran Darah Video dan Demonstrasi Praktikal CPR dewasa Praktikal mangsa tercekik dewasa Penilaian Penilaian Teori AE 1 .1 122 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5 .

i. i. Peperiksaan Praktikal hendaklah menekankan semaksima mungkin atas aspekaspek prosedur-prosedur yang betul.KEMBARAN AE PERTOLONGAN CEMAS ASAS DAN CPR KELAYAKAN SYARAT : : Ahli-ahli BSMM d an orang awam Kursus mestilah dijalankan tidak kurang daripada 14 jam Mengandung i Teori dan Praktikal. iv. Calon-calon dik ehendaki mencapai kelulusan 50% dalam setiap bahagian untuk mencapai kelulusan: TEORI CPR PRAKTIKAL JUMLAH : : : : 100 Markah Lulus / Gagal Lulus / Gagal 100 Ma rkah PEPERIKSAAN : MARKAH : PEMBERIAN : SIJIL PERTOLONGAN CEMAS ASAS dan CPR AF . Manual Pertolongan Cemas BSMM Panduan Menyelamat Jantung CPR Persat uan Jantung Amerika Jurulatih BSMM Pembantu Perubatan Jururawat (SRN) Doktor Per ubatan BAHAN-BAHAN RUJUKAN JURULATIH : : PEMERIKSA : Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peper iksaan yang hendak dijalankan. Calon-calon dikehendaki Menghadiri sekurang-kurangnya 100 % syarahan demonstrasi bagi membolehkan mereka menduduki peperiksaan. Soalan-soalan Lisan hendaklah termasuk dalam taju k-tajuk menyentuh prosedur-prosedur. ii. iii. Kertas Teori 1 j am mengandungi 50% Soalan Betul /Salah dan 50 % Soalan Objektif. ii.1 123 .

Praktikal : Bagaimana Cara Meng hentikan Pendarahan Pembalut dan Balutan Definisi Objektif Balutan dan Pembalut Praktikal : Jenis Balutan dan Pembalut Simpulan Buku Sila Teknik Mencuci Luka Te knik Membalut Jenis Anduh Renjatan Definisi Renjatan AF 1 – 1 daripada 3 124 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5 .LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN AF SUKATAN PELAJARAN PERTOLONGAN CEMAS ASAS BSMM DAN CPR MODUL 1 Pengenalan Definisi Objektif Pertolongan Cemas Prinsip Asas Pertolon gan Cemas Garis Panduan Asas Pertolongan Cemas Alatan Kotak Pertolongan Cemas Pr aktikal: Mengenalpasti Kotak Pertolongan Cemas dan Kegunaannya Keselamatan dan C ara Pencegahan Keselamatan dan Pencegahan Kemalangan di Rumah Keselamatan dan Pe ncegahan Kemalangan di Tempat Kerja. Kecederaan Tisu Lembut Struktur dan Fungsi Asas Kulit Jenis Luka (Tertutup dan Terbuka) Pengendalian Asas Luka Pengendalian Luka Tertentu – Objek Asing Terlekat dan Anggota Terputus Jenis Pendarahan Tanda dan Gejala Pendarahan Prinsip Asas Pengendalian Pendarahan Pengendalian Pendarah an di bahagian lain seperti telinga. hidung dll.

Leher dan Tulang Belakang Ke cederaan Terbakar Bahan yang Boleh Membakar Cara Mengukur Keluasan Bahagian Bada n Terbakar Menggunakan Peraturan 9 Peringkat Terbakar Prinsip Asas Pengendalian Mangsa Terbakar Kecederaan Elektrikal dan Pengendalian Kecederaan Elektrikal Pra ktikal: Balutan kes terbakar AF 1 .2 daripada 3 125 MODUL 7 MODUL 8 MODUL 9 .Sebab Renjatan Tanda dan Gejala Renjatan Pengendalian Renjatan Pengendalian Renj atan Letrik MODUL 6 Penilaian Asas Pesakit Penilaian Tempat Kejadian Penilaian A sas Penilaian Tahap Kesedaran Pengendalian Tulang Belakang Memeriksa dan Membuka Saluran Pernafasan Memeriksa dan Memberi Pernafasan Memeriksa dan Pengendalian Aliran Darah Pemeriksaan Kulit Mangsa Penilaian Pantas Keseluruhan Badan Rawatan Kecederaan Tulang. Sendi dan Otot Struktur dan Fungsi Rangka. Otot dan Sendi Jenis Patah Tanda dan Gejala Patah Pengendalian Patah Jenis Kecederaan Sen di Tanda dan Gejala Kecederaan Sendi Pengendalian Kecederaan Sendi Praktikal: Tu ap & Teknik Memasang Tuap Kecederaan Kepala dan Tulang Belakang Struktur dan Fun gsi Asas Sistem Saraf Tanda dan Gejala Kecederaan Kepala Pengendalian Kecederaan Kepala Tanda dan Gejala Kecederaan Tulang Belakang Pengendalian Kecederaan Tula ng Belakang Praktikal : Teknik Menstabilkan Kepala. Rangka.

MODUL 10 Bantuan Hidup Asas (Cardiopulmonary Resuscitation - CPR) Pengenalan kepada Cardi o Pulmonary Resuscitation (CPR) Keperluan CPR CPR untuk Orang Dewasa, Kanak-kana k dan Bayi Mangsa Tercekik Pengendalian Mangsa Tercekik Dewasa, Bayi Praktikal : CPR dan Heimlich Manouvre MODUL 11 Mengangkat Pesakit Prinsip Asas Mengangkat Pesakit Teknik Mengangkat dengan Usun gan Teknik Mengangkat Tanpa Usungan Penilaian Teori Praktikal MODUL 12 AF 1 - 3 daripada 3 126

KEMBARAN AG PERTOLONGAN CEMAS LANJUTAN DAN CPR KELAYAKAN SYARAT : : Semua ahli B SMM yang telah lulus Sijil Peperiksaan ASAS BSMM dan orang awam layak untuk meng ikuti kursus ini. Kursus mengandungi tidak kurang daripada 20 jam. Calon-calon h endaklah menghadiri 100% daripada syarahan-syarahan bagi melayakkan diri mendudu ki Peperiksaan. i. ii. iii. Nota oleh Dr. Jagjit Singh Manual Pertolongan Cemas Lanjutan BSMM Bantuan Hidup Asas – Penyelamat Jantung – Panduan IJN/AHA. BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : Jurulatih Kanan BSMM Pembantu Perubatan Jururawat Berdaftar (SRN) Doktor Perubat an Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu pe periksaan yang hendak dijalankan. Soalan-soalan Lisan hendaklah mengandungi taju k-tajuk prosedur Peperiksaan Praktikal yang menekankan semaksima mungkin atas as pek prosedur-prosedur yang betul. Kertas Teori selama 2 jam mengandungi 60% Betu l/Salah dan 40% Objektif. Calon-calon dikehendaki mencapai 65% dalam setiap baha gian untuk LULUS. Teori CPR Praktikal JUMLAH 100 markah Lulus / Gagal Lulus / Ga gal 100 Markah PEMERIKSA : PEPERIKSAAN : MARKAH : PEMBERIAN : SIJIL AG - 1 127

LAMPIRAN D KEPADA KEMBARAN AG SUKATAN PELAJARAN PERTOLONGAN CEMAS LANJUTAN DAN C PR (PROGRAM 3 HARI) MODUL 1 Peranan Ahli Pertolongan Cemas Peranan Ahli Pertolon gan Cemas Kotak Pertolongan Cemas MODUL 2 Keselamatan dan Pencegahan Keselamatan dan pencegahan kemalangan di rumah Keselamatan dan pencegahan kemalangan di tem pat kerja Keselamatan dan pencegahan kemalangan secara am MODUL 3 Penilaian Pesa kit Penilaian di tempat kejadian Tinjauan Awal Penilaian tahap kesedaran Pengend alian tulang belakang Buka dan kekalkan saluran pernafasan Penilaian dan pengend alian pernafasan pesakit Penilaian dan pengendalian sistem aliran darah pesakit Penilaian keadaan kulit mangsa Penilaian pantas keseluruhan badan mangsa Penilai an Sekunder Aduan utama dan sejarah aduan utama Mencatat dan meneliti nadi dan p ernafasan Melaporkan data kepada kakitangan Ambulans Prinsip Triage Praktikal : Teknik Pengendalian Mangsa MODUL 4 Sistem Peredaran Darah Struktur Jantung Struk tur Saluran darah Kandungan Darah AG 1 – 1 daripada 4 128

MODUL 5 Sistem Pernafasan Struktur dan fungsi sistem pernafasan Pertukaran gas di dalam paru-paru Pengendalian Kecederaan Pendarahan Jenis Pendarahan Mengawal pendaraha n luaran Praktikal : Teknik Memasang Balutan dan Pembalut Kajian kes Renjatan De finisi Renjatan Tanda dan Gejala Renjatan Pengendalian mangsa renjatan Kecederaa n Kepala/Leher dan Tulang Belakang Tanda dan Gejala kecederaan kepala Pengendali an kecederaan kepala Tanda dan gejala kecederaan leher/tulang belakang Pengendal ian kecederaan leher/tulang belakang Praktikal : Pengendalian kepala/leher dan t ulang belakang Kecederaan Dada Tanda dan gejala kecederaan dada Pengendalian kec ederaan dada Kecederaan Abdomen Tanda dan gejala kecederaan Abdomen Pengendalian kecederaan abdomen Patah dan Kecederaan Sendi Tanda dan gejala patah dan kecede raan sendi Pengendalian kecederaan patah dan sendi Praktikal : Anduh dan Teknik Memasang Tuap Kajian Kes Terbakar dan Melecur Jenis terbakar dan melecur Peratur an 9 Pengendalian kes terbakar dan melecur Kecederaan Elektrikal Kemalangan Volt an Rendah Kemalangan Voltan Tinggi AG 1 .2 daripada 4 MODUL 6 129 .

Pengendalian mangsa kecederaan elektrikal Pencegahan kemalangan elektrikal MODUL 7 Pengendalian Kes Perubatan Kecemasan Pengendalian Mangsa Pengsan Serangan Sak it Jantung Tanda dan gejala serangan sakit jantung Pengendalian mangsa serangan sakit jantung Praktikal : Kajian Kes Kecemasan Pernafasan Tanda dan gejala kecem asan pernafasan Pengendalian kecemasan pernafasan Praktikal : Kajian Kes Kecemas an Diabetes Coma Diabetic / Coma Insulin Praktikal : Kajian Kes AIDS Tanda dan g ejala AIDS Cara jangkitan berlaku Pencegahan Keracunan Makanan Apa dia keracunan makanan? Cara jangkitan berlaku Pencegahan Epilepsy Apa dia Epilepsy? Tanda dan gejala Epilepsy Pengendalian pantas kes epilepsy Lemas (Drowning) Pengendalian Kes-kes Lemas MODUL 8 Bantuan Nyawa Asas dan CPR Pengenalan kepada Cardiopulmona ry Resuscitation (CPR) Tujuan Utama CPR CPR dan mangsa tercekik (dewasa) CPR dan mangsa tercekik (kanank-kanak) CPR dan mangsa tercekik (bayi) Bantuan pernafasa n dengan Pocket Mask Teknik Mengangkat Pesakit Teknik mengangkat pesakit tanpa u sungan Teknik mengangkat pesakit dengan usungan AG 1 .3 daripada 4 130 MODUL 9 .

MODUL 10 Penilaian Penilaian Teori Penilaian Praktikal AG 1 .4 daripada 4 131 .

KEMBARAN AH BANTUAN HIDUP ASAS KELAYAKAN SYARAT : : Mereka yang telah lulus Pertolongan Cema s Lanjutan Kursus hendaklah tidak kurang daripada 8 jam. Kursus hendaklah dikendalikan oleh Ibu Pejabat Keban gsaan. Teori Praktikal JUMLAH PEMBERIAN : 100 Markah Lulus/Gagal 100 Mark ah BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : PEMERIKSA : PEPERIKSAAN MARKAH : : SIJIL BLS (Bantuan Hidup Asas) AH . Calon-calon dikehendaki mencapai 80 markah dalam peperiksaan Teori dan lulus dalam semua mod ul praktikal. BLS Heartsaver Guide (IJN) dan AHA Pertolongan Cemas Oksigen untuk Penyel amat i) Jurulatih Kanan BSMM ii) Pembantu Perubatan iii) Jururawat Berdaftar (SR N) iV) Doktor Perubatan Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeri ksa bagi satu-satu peperiksaan yang hendak dijalankan. Calon-calon d kehendaki menghadiri semua syarahan. Peperiksaan praktikal hen daklah menekankan semaksima mungkin atas aspek prosedur yang betul.1 132 .

kanak-kanak dan bayi. kanak-kanak dan bayi Demonstrasi „Heimlich Maneuver‟ pada orang dewasa. Fungsi Jantung dan Paru-paru LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN AH Penyakit-penyakit Arteri Koronari (Pembuluh Jantung) Pathofisiologi Mengenali pe nyakit-penyakit jantung Pencegahan dan Gaya hidup sihat MODUL 4 Serangan Jantung Bagaimana hendak mengenali tanda-tanda serangan jantung Tanda-t anda dan simtom serangan jantung Tindakan segera terhadap serangan jantung MODUL 5 Bantuan Hidup Asas Mengenali CPR Tanda-tanda perlunya bantuan CPR Demonstrasi CP R untuk orang dewasa dan kanak-kanak Tayangan VCD mengenai CPR Latihan amali MODUL 6 Pengendalian Kes-kes Tercekik Mengenali tanda-tanda tercekik pada orang dewasa.SUKATAN PELAJARAN BANTUAN HIDUP ASAS MODUL 1 Pengenalan kepada CPR Apa itu CPR ? Sejarah ringkas CPR Pentinganya CPR MODUL 2 MODUL 3 Anatomi. Tayangan VCD mengenai tercekik AH 1 – 1 133 .

SEKSYEN 6 BORANG-BORANG 134 .

KEMBARAN AI BORANG PENILAIAN KURSUS TARIKH KURSUS DATE OF COURSE___________________________________________ PENSYARA H/PELATIH LECTURER/TRAINER 1. __________________________________________________ 2. 3. __________________________________________________ ______________________ ____________________________ TARIKH PENILAIAN DATE OF EVALUATION:_______________ ______________ TAJUK/MODUL SUBJECT/MODUL__________________________________ _____ _____________________________________________ BAHAGIAN KURSUS DIVISION/COURSE SILA BERI MARKAH SETIAP SOALAN DENGAN TANDA PANGKAH (x) DIPETAK DI BAWAH PLEASE RATE EACH QUESTION BY PLACING A CROSS (x) ACCORDING TO THE SCALE IN THE BOXES BE LOW 5- Cemerlang 5- Excellent 4-Baik 4-Good 3-Memuaskan 3-Satisfactory 2-Tidak memuaskan 2-Unsatisfactory 1-Lemah 1-Poor A. 1. PENILAIAN PENSYARAH/PELATIH LECTURER/TRAINER EVALUATION PENGETAHUAN BERKENAAN TA JUK YANG DIBERI KNOWLEDGE OF SUBJECT MATTER 5 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4 3 2 1 2. BERKEBOLEHAN MENARIK MINAT PENUNTUT/HADIRIN UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN ABILITY TO STIMULATE STUDENT/AUDIENCE PARTICIPATION KEMAMPUAN MENYAMPAIKAN DENGAN JELAS ABI LITY TO IMPART KNOWLEDGE BERKEBOLEHAN MENJAWAB SOALAN PERKARA-PERKARA YANG DIBAN GKITKAN OLEH PENUNTUT/HADIRIN ABILITY TO HANDLE QUESTIONS/ISSUES RAISED BY STUDE NT/AUDIAENCE KETEPATAN WAKTU PUNCTUALITY 3. 4. 5. B. 1. PENILAIAN KURSUS COURSE EVALUATION TOPIK YANG DILIPUTI COVERAGE OF TOPICS

5 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4 3 2 1 2. KEBERKESANAN CARA MENGAJAR EFFECTIVE TEACHING METHODS C 1. LAIN-LAIN OTHERS ADAKAH MANA-MANA BAHAGIAN KURSUS YANG SUKAR DIFAHAMI, JIKA ADA BERI KOMEN IS THERE ANY PORTION OF THE COURSE DIFFICULT TO UNDERSTAND ? IF YES, PLEASE COMMENT _____________________________________________________________________ __________ ___________________________________________________________ 2. LAIN-LAIN BAHAGIAN/PERKARA YANG PERLU DIPERBAIKI OTHER AREAS/ASPECTS THAT NEE D IMPROVEMENTS: ____________________________________________________________________ ___________ __________________________________________________________ _____________________ _________________________________________________ BULAN SABIT MERAH MALAYSIA, JKR 32 JALAN NIPAH, OFF JALAN AMPANG, 55000 KUALA LU MPUR TEL: 03 – 4257 8122 FAK: 03 4257 9867 & 4253 3191 e-mail: mrcs@po.jaring.my AI - 1 135

KEMBARAN AJ AJ - 1 136

KEMBARAN AK AK – 1 daripada 2 137 .

AK – 2 daripada 2 138 .

. ………………. ………………..KEMBARAN AL BORANG PERMOHONAN MEMPERBAHARUI SIJIL JURULATIH DAN JURULATIH KANAN Saya ……………………………………………….. 8.. Pendidikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Pertolongan Cemas Asas d an CPR Bantuan Bencana & Operasi Menyelamat Pilih satu daripada 2 subjek : Pendi dikan Kesihatan Rawatan Rumah 5. ………………. 9. sar) Memohon untuk membaharui *Sijil Jurulatih/*Jurulatih Kanan yang akan tamat pada …………….... 4. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… TARIKH …… 2.. (Tandatangan Pemohon) (Di isi dalam 3 salinan) AL 1 – 2 daripada 2 139 .. Ulangkaji Bantuan Hidup Asa Sukatan Pelajaran BSMM KELULUSAN SIJIL BSMM 1. 6. ………………. 3. 7. (Tarikh) Saya telah menghadiri Kursus: Ulangkaji Pertolongan Cemas Lanjutan da n CPR pada………………………………… (Tarikh) bertempat di ……………………………………………. Pertolongan Cemas Lanjutan & CPR Pe ntadbiran dan Pengurusan Kaedah Mengajar Bantuan Hidup Asas Undang-Undang Kemanu siaan Antarabangsa ………………. ………………… ………………… Tarikh:…………………………… * Potong yang tidak berkenaan …………………………..

. Tandakan √ dipetak berkenaan *Potong yang tidak berkenaan …….UNTUK KEGUNAAN CABANG Adalah disahkan bahawa penama telah menghadiri Kursus Ulan gkaji: 1. Bantuan Hidup Asas mengikut arahan Buku No. Bantuan Hidup Asas mengikut arah an Buku No. 7. Tarikh:………………………………. 7. Tandakan √ dipetak berkenaan …………………………………….. Pertolongan Cemas Lanjutan & CPR 2.. ………………………………………….. (Tandatangan Penolong Pengarah Latihan) UNTUK KEGUNAAN IPK Adalah dengan ini permohonan penama untuk mendapatkan: Sijil Jurulatih Sijil Jurulatih Kanan *Diluluskan/ *Tidak diluluskan Nombor Sijil adal ah…………………………………. Pertolongan Cemas Lanjutan & CPR 2.. Permohonan *disokong/* tidak disokong Tarikh:……………………………….bertarikh :……………………………………… Tarikh:……………………………………… ………………………………………………… (Tandatangan Pengerusi Jawatankuasa Latihan Kebangsaan) Tandakan √ dipetak berkenaan *Potong yang tidak berkenaan AM 2 – 2 daripada 2 140 . (Tandatangan Setiausaha/ Pegawai Penjaga Latihan Cabang) UNTUK KEGUNAAN CAWANGAN Adalah disahkan bahawa penama telah menghadiri Kursus Ul angkaji: 1.

…………………… Skim Lencana Kecekapan …………….6 Doktor Perubatan ………………… ………………… ………………… ………………… .3. Kad Pengenalan: 1..5 8.1 daripada 2 141 . Kad Pengenalan Lama: Alamat Tempat Tinggal:………………………………………………………………… …………………………………………………… 6. Tarikh Lahir: 4.KEMBARAN AM PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (Malaysian Red Crescent Society ) REKOD KELAYAKAN UNTUK JURULATIH/JURULATIH KANAN/ TAULIAH PERLANTIKAN Nama Penuh: C (Tulis dalam Huruf Besar) Gambar Ukuran Paspot 3. ………………………. 9. No.……………………. 5. Pekerjaan (Profession):………………………………… …………………………… Contoh Tandatangan AM 1 . 7. 8 Cawangan/Cabang/Unit:………………………………………………………………… No. No.3. Ahli:……………………………Tarikh Luput…………………………………… 8.

2 daripada 2 142 . + ¥ AN 1 .10. 10. 9. Perlu menghadiri kursus Ulangkaji 6 bulan sebelum dan 6 bulan selepas sijil tamat tempoh . *Pertolongan Cemas Asas Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Undang-und ang Kemanusiaan Antarabangsa Reaksi Bencana dan Operasi Menyelamat +Rawatan Ruma h +Pendidikan Kesihatan *Pertolongan Cemas Lanjutan Pentadbiran & Pengurusan ¥Kaed ah Mengajar Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa *Bantuan Hidup Asas Nota: * S ijil sah selamat 3 tahun. 8. 4 5 6. Bil Kursus yang telah dihadiri No Sijil Tarikh dikeluarkan Tarikh diperbaharui Tarikh diperbaharui Tarikh diper baharui Kursus Yang Telah Dihadiri 1. Pilih salah satu dari dua mata pelajaran te rsebut Guru terlatih dikecualikan 3. 7. 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->