P. 1
92037524 Buku Panduan BSMM NO 3

92037524 Buku Panduan BSMM NO 3

|Views: 185|Likes:
Published by Fazhirul Anuar

More info:

Published by: Fazhirul Anuar on Mar 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2015

pdf

text

original

BAB 1 KURSUS-KURSUS PERSIJILAN & PEPERIKSAAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) P endahuluan 1.

Kesemua kursus-kursus dianjurkan oleh BSMM adalah untuk ahli-ahlin ya dan juga kepada orang ramai. Peperiksaan boleh dijalankan di akhir setiap kur suskursus tertentu dan sijil akan dianugerahkan kepada peserta-peserta kursus ya ng telah menyempurnakan kursus dengan jayanya. Kategori – Kategori 2. Kursus-kursus adalah dikategorikan seperti berikut : 2.1 Un tuk Ahli BSMM 2.1.1 Kursus Persijilan BSMM Persijilan Persijilan BSMM untuk a. S ekolah PersijilPersijilan BSMM Asas b. c. Persijilan BSMM Lanjutan Eksklusif unt uk mereka di Sekolah Menengah Untuk Pasukan Bantuan Sukarela (PBS) Untuk Pasukan Bantuan Sukarela (PBS) Untuk Pasukan Bantuan Sukarela (PBS) Sijil d. KaSijil Kawad Kaki 2.2. Untuk Jurulatih BSMM 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3. Kae dah Mengajar Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa (UUKA) Bantuan Hidup Asas Untuk Orang Awam 2.3.1 2.3.2 2.3.3 Pengenalan Pertolongan Cemas dan Kardio Pulmo nari Resusitasi Pertolongan Cemas Asas dan CPR BSMM Bantuan Hidup Asas 1

2.3.4 Pertolongan Cemas Lanjutan dan CPR BSMM Kursus-kursus Persijilan BSMM 3. Kursus-kursus dibahagikan kepada tiga peringkat : 3.1 Persijilan BSMM untuk Sekolah Kursus ini dikhususkan untuk ahli-ahli Beli a di Sekolah Menengah. Sukatan pembelajaran merangkumi 3 perkara seperti berikut : 3.1.1 Pendidikan mengenai Palang Merah/Bulan Sabit Merah / Asas Undang-undang Kemanusian Antarabangsa 3.1.2 Pertolongan Cemas Asas dan CPR 3.1.1 3.2. Pendidik an Kesihatan Persijilan BSMM Kursus ini adalah untuk ahli-ahli Pasukan Bantuan Sukarela. Suka tan pelajaran mengandungi 8 perkara seperti berikut : Persijilan Asas: 3.2.1 Pen didikan mengenai Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Asas Undang-undang Kemanusia an Antarabangsa Pertolongan Cemas Asas dan CPR Bantuan Bencana dan Operasi Menye lamat Rawatan Rumah atau Pendidikan Kesihatan 3.2.2 3.2.3 3.2.4 Persijilan Lanjutan: 3.2.5 3.2.6 Pertolongan Cemas Lanjutan dan CPR Pentadbiran dan Pengurusan Persijilan Tambahan untuk Jurulatih Kanan 3.2.7 3.2.8 Bantuan Hidup Asas Undangundang Kemanusiaan Antarabangsa 2

Persijilan Tambahan 3.2.9 3.3 4. Sijil Kawad Kaki Jurulatih BSMM Untuk menjadi Jurulatih, Jurulatih Kanan atau Jurulatih Skim Lencana Kecekapan B elia (Sekolah Menengah) dan Kanak-kanak (Sekolah Rendah) seseorang calon itu hen daklah lulus kursus-kursus berikut : 4.1 Kursus Kaedah Mengajar Untuk ahli-ahli telah lulus di dalam kesemua mata pelajaran di perenggan 3.2 dan berpotensi menj adi Jurulatih boleh memohon untuk menjadi Jurulatih BSMM setelah mengikuti kursu s Kaedah Mengajar yang mengandungi modul 8 jam, wajib lulus di dalam peperiksaan disahkan boleh mengajar dalam modul „MICRO TEACHING‟, dengan mendapat sokongan dari Cawangan masing-masing Guru-guru yang berkelayakan dengan sijil perguruan yang diiktiraf adalah dikecualikan daripada menghadiri kursus ini. 4.2 Lulus Penilaia n Latihan Mengajar (Practical Assessment) Peserta hanya akan diberikan pengiktir afan sebagai Jurulatih setelah lulus Penilaian Latihan Mengajar yang akan dikend alikan oleh Lembaga Peperiksaan 5. Jurulatih BSMM yang ingin meningkatkan Sijil Jurulatihannya kepada Jurulatih Kan an, diwajibkan mengikuti kursus dan lulus didalam dua mata pelajaran seperti ber ikut: 5.1 Kursus Bantuan Hidup Asas Jurulatih BSMM yang ingin meningkatkan sijil kejurulatihan mereka ke Jurulatih Kanan perlu mengikuti kursus Bantuan Hidup As as yang mengandungi 8 jam modul pengajaran dan lulus di dalam peperiksaannya seb elum dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan kepada taraf Jurulatih Kanan. 5.2 Kur sus Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Jurulatih BSMM yang berkelayakan yang ingin meningkatkan kedudukan sebagai Jurulatih Kanan harus lulus di dalam peper iksaan ini. Sukatan Pelajaran Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa (UUKA) meng andungi modul 35 jam pembelajaran. Mana-mana peserta yang telah menghadiri kursu s UUKA yang dianjurkan oleh Ibu Pejabat 3

Kursus Pertolongan Cemas untuk Orang Awam 6. Hanya kursus Pertolongan Cemas sahaja yang ditawarkan kepada orang awam.1 Pengenalan Pertolongan Cemas dan Kardio Pulmonari Resusitasi Ia adalah Modul 8 jam dan 3 j am diperuntukkan kepada Peperiksaan diakhir kursus tersebut.Kebangsaan (IPK) dengan kerjasama Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) akan diberikan pengecualian. 7. 7.3 Bantuan Hidup Asas Modul 8 jam diperuntukka n termasuk 1 jam untuk peperiksaan di akhir kursus ini. Kursus akan d iikuti dengan peperiksaan di akhir setiap kursus dan sijil akan diberi kepada ca lon-calon yang telah menyempurnakan kursus dengan jayanya.4 Pertolongan Cemas La njutan dan CPR BSMM Kursus ini hanya ditawarkan kepada calon-calon yang telah me mperolehi Persijilan Asas Pertolongan Cemas BSMM. 7. 7.2 Pertolongan Cem as Asas Di Tempat Kerja Modul 14 jam diperuntukkan dan lebih kurang 4 jam untuk peperiksaan di akhir kursus ini. Kursus yang padat ini mengambi l masa 20 jam pembelajaran dan 4 jam peperiksaan di akhir kursus ini. Orang awam boleh memi lih salah satu daripada 4 kursus yang ditawarkan seperti berikut: 7. 4 .

6 Sijil Kawad Kaki Sijil Kehadiran: 4.4 Tauliah Perlantikan Pensyarah/Pemeriksa Sijil Jurulatih Pembaharuan Sijil Pengerusi Jawatankuasa Latihan Kebangsaan . Pegawai-pegawai yang diberikan kuasa untuk menandatangani sijil-s ijil adalah seperti berikut : 4. Sijil bagi setiap satu mata pelajaran tunggal akan dib erikan kepada calon-calon yang lulus sepertimana yang ditentukan mengikut tahaptahap Asas dan Lanjutan.3 4.6. Sijil-sijil akan dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Kebangs aan. Sijil-sijil akan diberikan kepada calon-calon yang berjaya di dalam Peperiksaan Persijilan BSMM.2 4.5 4.Pengerusi Jawatankuasa Latihan Kebangsaan .BAB 2 PEMBERIAN DAN PEMBAHARUAN SIJIL-SIJIL Pemberian Sijil-Sijil 1. Tandatangan 4. Pengeluaran Sijil-Sijil 3. Ianya berasaskan kepada perkara-perkara berikut: Mata Pelajaran Tunggal 2.1 Sijil-sijil BSMM Pengerusi Jawatankuasa Latiha n Kebangsaan Pengerusi Lembaga Peperiksaan Pengerusi Kebangsaan BSMM Pengerusi J awatankuasa Latihan Kebangsaan Pengerusi Jawatankuasa Latihan Kebangsaan Pengeru si Lembaga Peperiksaan 4.1 Peringkat Kebangsaan 5 4.

2 6.1 8. 5. Bagi memperbaharui Sijil Pertolongan Cemas Lanjutan d an CPR. calon-calon perlu menjalani kursus Pertolongan Cemas Asas dan CPR selama 14 jam tanpa peperiksaan.7 Peringkat Cawangan Peringkat Cabang . mereka hanya perlu menduduki kursus untuk yang tertinggi sa haja iaitu: kursus Pertolongan Cemas Lanjutan.3 4. dan lulus penilaian yang akan di kendalikan oleh Lembaga Peperiksaan. 9. Untuk memperbaharui sijil-sijil tersebut calo n-calon dikehendaki menghadiri kursus sepenuh dan lulus peperiksaan.6.1 Bagi memperbaharui Sijil Pertolongan Cemas Asas d an CPR. calon -calon dikehendaki menghadiri kursus: 8. caloncalon dikehendaki menghadiri kursus Pertolongan Cemas Lanjutan dan CPR yang mema kan masa 20 jam dan lulus penilaian yang akan dikendalikan oleh Lembaga Peperiks aan dan Ibu Pejabat Kebangsaan. Untuk memperbaharui Sijil Jurulatih.Pengerusi Cawangan/Naib Pengerusi/Pengarah . Bagi mereka yang mempunyai sijil Pertolongan Cemas Asas dan Lanjutan yang ingin memperbaharui sijil.2 Pertolongan Cemas Lanjutan selama 20 jam Bantuan Hidup Asas selama 8 jam 8.2 4. Sijil-sijil Pertolongan Cemas dan Bantuan Hidup Asas hanya sah tempoh lakunya selama 3 tahun.6.4.Seperti di atas Program Seorang Pembantu Pertolongan Cemas Dalam Setiap Rumah Rakan Kongsi Keman usiaan 4. Untuk memperbaharui Sijil Jurulatih Kanan. 6 . Pembaharuan Sijil-Sijil Jurulatih 7.8 Pembaharuan Sijil 5. Sijil-s ijil hendaklah diperbaharui 6 bulan sebelum tamat tarikh luput sijil atau Tidak lewat dari 6 bulan selepas tarikh luput sijil. Kriteria be rikut adalah di ambilkira: 5. pemegang sijil tersebut perlu menjalani kursus ulangkaji Pertolongan Cem as Lanjutan dan CPR selama 20 jam tanpa peperiksaan.Pengerusi Cabang/Naib Pengerusi Pengerusi Jawatankuasa Latihan Kebangsaan/Pengerusi Cawangan /Pengerusi Cabang .

2 3. Jurulatih BSMM Berkelayakan dibahagikan kepada ti ga kategori : 2.2 1. Jurulatih BSMM Berkelayakan 2.1 3.4 Jurulatih BSMM yang berkelayakan Pengamal Perubatan – Doktor Perubatan. Jurulatih BSMM lulus di dalam persijilan BSMM berikut : 3.3 1.2 2.3 Jurulatih Jurulatih Kanan Jurulatih Skim Lencana Kecak apan Belia dan Kanak-kanak *Jurulatih Kawad Kaki Jurulatih 3. Kategori-kategori Pensy arah/Jurulatih dan Pemeriksa yang berkelayakan untuk mengajar dan mengendalikan kursus untuk Peperiksaan Persijilan BSMM atau lain-lain kursus BSMM adalah seper ti berikut : 1. Jurulatih Kawat dll. Pegawai Pertahanan Awam.BAB 3 PENSYARAH/JURULATIH/PEMERIKSA Kategori-Kategori 1.1 1. Pembantu Perubatan dan Jururawat Terlatih Pegawai Undang-unda ng – arif dalam Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Pensyarah dan Jurulatih yan g khusus dengan jawatannya atau bidangnya seperti Pegawai Bomba dan Penyelamat.3 Persijilan Asas BSMM Persijilan Lanjutan BSMM Kaedah Meng ajar (Pedagogi) Sijil Penilaian Kecekapan Nota: 3.1 2.4 7 .

4 6.3 4.6 4. Mereka layak untuk menjalankan dan mengajar Kursus-kursus Persijilan BSMM bagi t ahap-tahap berikut: 4.2 4. Menjalan kan sekurang-kurangnya 5 kursus Program Seorang Pembantu Pertolongan Cemas Dalam Setiap Rumah. Sijil Jurulatih hanya sah selama 3 tahun sahaja.7 Persijilan BSMM untuk Sekolah Pe rsijilan Asas Pertolongan Cemas dan CPR Persijilan Lanjutan Pertolongan Cemas da n CPR (oleh Jurulatih Kanan) Pengenalan Pertolongan Cemas & CPR Program Seorang Pembantu Pertolongan Cemas Dalam Setiap Rumah Rakan Kongsi Kemanusiaan Kaedah Me ngajar (oleh Jurulatih Kanan dan Guru terlatih) Kesahihan Sijil Jurulatih 5.1 4. se lepas itu Jurulatih dikehendaki menghadiri kursus ulangkaji Pertolongan Cemas La njutan dan CPR selama 20 jam dan melalui penilaian yang akan dikendalikan oleh A hli Lembaga Peperiksaan Jurulatih Kanan 6. Bagi melayakkan diri sebagai Jurulatih Kanan.5 .5 4.4 4.1 Mengajar selama sekurang-kura ngnya 30 jam yang melibatkan setiap mata pelajaran bagi tahap Asas. 4. Kementerian Pertahanan.* Mempunyai sijil kelayakkan sebagai Jurulatih Kawat yang dikeluarkan oleh unit Tentera. Lulus Peperiksaan Undang-undang Kemanusiaan Antaraba ngsa. Menyempurnakan tempoh 3 tahun sebagai Jurulatih.3 6. Di tahap Lan jutan beliau hanya dikehendaki menjadi pembantu kepada Jurulatih Kanan. Lulus Peperiksaa n Bantuan Hidup Asas (CPR). calon-calon dik ehendaki memenuhi peraturan-peraturan berikut: 6. Bagi mereka yang telah menghadiri kursus Undang-undang Kemanusiaan Antarab angsa anjuran IPK dengan kerjasama ICRC adalah dikecualikan 8 6.2 6.

Jurulatih Skim Lencana Kecakapan Belia dan Kanak-Kanak (Guru Pemimpin) 9. Pembantu Perubatan dan Jur urawat Terlatih yang berkelayakan dalam : Pertolongan Cemas. Lulus penilaian yang di kendalikan oleh Ahli Lembaga Peperiksaan. Sekiranya mereka mengambil peperiksaan dan lulus di dalam matapelajaran tersebut. Guru-g uru yang telah lulus di dalam semua mata pelajaran berikut adalah layak menjadi Jurulatih Skim Lencana Kecekapan Belia dan Kanak-kanak di sekolahsekolah Menenga h dan Rendah: Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Undang-undang Kemanusiaan Antaraba ngsa. Pengamal Perubatan 11.6. Sijil tersebut boleh diperbaharui dengan menghadiri kursus U langkaji mata pelajaran Pertolongan Cemas Asas.6 7. mereka harus menghadiri kursus ulangkaj i Pertolongan Cemas Lanjutan dan CPR selama 20 jam dan kursus Bantuan Hidup Asas selama 8 jam. Rawatan Rumah Pendi dikan Kesihatan Sebelum mereka diberi Tauliah sebagai Pensyarah/Pemeriksa. 10. Kesahihan Sijil Jurulatih Kanan 8. Pertolongan Cemas Asas & CPR Pendidikan Kesihatan Mereka juga dibenar untu k mengendalikan kursus Seorang Pertolongan Cemas Di dalam Setiap Rumah bila dipe rlukan. Sijil Jurulatih Kanan hanya sah untuk jangka masa 3 tahun dan untuk memperbaharuinya. Menyempurnakan tugas-tugas Persatuan dengan memuaskan dan mendapat sokongan oleh Pengerusi Cawangan. Mereka ialah Doktor Perubatan. merek a harus ada pengetahuan mengenai Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Undang-undan g Kemanusiaan Antarabangsa. Mereka layak dan sesuai untuk mengajar di semua tahap kursus Peperiksaan BSMM da n juga lain-lain kursus yang relevan yang dianjurkan oleh BSMM. Pembantu Sijil sebagai Jurulatih Skim Lencana Kecekapan Belia dan Kanak-kanak sah untuk j angka masa 3 tahun. kebenaran adalah diberi untuk membolehkan mereka m engajar mata pelajaran Pendidikan Palang 9 .

3 15. Jurulatih K awat ATM. Semua pensyarah berkelayakan dan jurulatih adalah layak menjalankan peperiksaan sebagai pemeriksa dan memberi markah kepada skrip jawapa n. Perubahan Jurulatih 15. Pemeriksa-pemeriksa 14. Jurulatih Pertolongan Cemas yang ada sekarang yang tidak memperolehi Persijilan Penuh Asas & Persijilan Lanjutan BSMM sebelum ini dan in gin untuk diserap kepada status Jurulatih hendaklah mengikuti kursus khas dan pe periksaan yang mengandungi : 15.4 16.Merah/Bulan Sabit Merah dan Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa. Pendidikan Palang Merah/Bul an Sabit Merah Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Pendidikan Kesihatan atau Rawatan Rumah Bantuan Bencana dan Operasi Menyelamat Pentadbiran dan Pengurusan dan Setelah mendapat kelayakan Jurulatih.2 15. Me reka mestilah Pegawai Undang-undang yang berpengetahuan dalam bidang Undang-unda ng Kemanusiaan Antarabangsa. Pegawai Undang-undang 12. Akauntan dll. calon-calon bolehlah memohon untuk dinaikk an taraf kepada Jurulatih/Jurulatih Kanan melalui proses biasa sepertimana yang terkandung dalam Buku Panduan ini. Pensyarah/Pemeriksa 13. Mereka sehar usnya mendaftar sebagai ahli Persatuan di cawangan. Pendaftaran Pensyarah/Jurulatih 17.1 15. Pegawai Pertahanan Awam. Mereka mestilah pakar dalam bidang jawatan mereka masing -masing seperti Pegawai Bomba & Penyelamat. Semua Cawangan diminta mempastikan bahawa Pe nsyarah/Pemeriksa dan Jurulatih dan semua staf yang mengajar mesti didaftarkan n ama dan kelayakan mereka kepada Panel Pensyarah dan Pemeriksa di Ibu Pejabat Keb angsaan (Sistem Pengumpulan Data) sebelum mereka dibenarkan menjalankan tugas se bagai Pensyarah/Pemeriksa dan Jurulatih. 10 .

Pendaftaran Jurulatih Ke Dalam Pengkalan Data 20. Pemeriksa dan Pemeriksa Bulan Sabit Merah Malaysia dikehendaki berdaftar den gan Pengkalan Data Jurulatih di Institut dengan mengisi borang seperti di KEMBAR AN AK. Lencana Kecekapan 19. Tauliah Perlantikan akan diberi kepada yang bukan Jurula tih BSMM atas dasar pendaftaran dan jawatan yang dipegang. Semua Jurulatih BSMM yang berkelayakan.Tauliah Perlantikan 18. Semua Jurulatih. 11 . Jurulatih Kan an. Namun mereka hendakla h menjadi ahli BSMM sebelum memajukan permohonan. dipamerkan di sebelah atas poket kanan Pakai an Seragam. dibenarkan memakai Lencana Jurulatih/Jurulatih Kanan.

12 . Saiz Kelas 6. Adalah mustahak kita memberi peluang kepada peserta melakukan latihan praktikal seberapa banyak yang mungkin dan mudah diberikan perhatian.5 Persi jilan BSMM untuk Sekolah Persijilan Asas BSMM Persijilan Lanjutan BSMM Sijil Jur ulatih BSMM Sijil Jurulatih Kanan BSMM Pegawai-pegawai Yang Dipertanggungjawabkan 2.BAB 4 MENJALANKAN KURSUS-KURSUS DAN PEPERIKSAAN PERSIJILAN BSMM Am 1. Pegawai-pegawai yang dipertanggung jawab untuk menggerakkan kursus di pelbagai peringkat adalah seperti berikut: 2. Bila mana latihan praktikal dikendalikan dalam kursus. 1 2.3 Cabang Cawangan Ibu Pejabat Kebangsaan Pegawai Penjaga Latihan Penolon g Pengarah Latihan Pengurus Perkhidmatan Pertolongan Cemas Penganjur Kursus 3.4 1.2 2. Saiz kelas bergantung kepada jenis kursus dan ruang yang ada. Tugas-tugas Penganjur Kursus sepe rti diterangkan di dalam Bab 5 Buku Panduan ini. adalah disyorkan agar bilanga n peserta dalam satu kelas tidak melebihi 30 orang. 4. Seorang penganjur hendaklah dilantik sebaik memulakan kursus dipertanggungjawabkan untuk menganjur dan mentadbirkan kursus dan peperiksaan d ari mula hingga akhir program dan mempastikan supaya peralatan kursus diaturkan secukupnya.2 1.3 1. 5. Kursus-kur sus BSMM dibahagikan kepada kategori-kategori berikut :1.1 1. Dia mestilah seorang yang bertanggungjawab dan faham akan peraturan dan undang-undang Kursus dan Peperiksaan BSMM.

Calon-calon yang gagal untuk memperolehi Sijil Penuh pada kali pertama mendu duki peperiksaan hendaklah diberi peluang untuk menduduki semula kursus dan meng ambil semula kertas yang ia gagal dalam masa 3 bulan dari tarikh peperiksaan. Jangkamasa Peperiksaan 13.1 13.2 Kali set ahun . (rujuk perenggan 3. Bilangan minima peserta bagi satu-satu kursus yang hendak dijalankan seharusnya tidak kurang daripada 15 orang.Sekali setahun Mengendalikan Peperiksaan 14. Pemeriksaan akan diadakan berterusan di seluruh Cawan gan pada tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh Institut BSMM dan masa-masa peperiks aan adalah seperti berikut: 13.2 13. Permohonan untuk mendapatkan kertas soalan mestilah sampai ke Ibu Pejabat Kebangsaan daripada Cawangan sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum tarikh peperiksaan. Walau bagaimanapun cara permohonan dan penghantaran ker tas soalan akan diperkemaskan mengikut keadaan semasa.2 Kali setahun Persijilan Asas BSMM Persijilan Lanjutan BSMM . Contoh salinan Borang Permohonan untuk kertas soalan seperti di Kembaran AJ. Ianya akan dikendalikan seperti berikut : 14. 9. 12. Ha nya ahli-ahli BSMM dibenarkan untuk hadir dan menduduki Kursus dan Peperiksaan P ersijilan Penuh BSMM. Permohonan Kertas Soalan 11.3 Persijilan untuk Belia (Sekolah Menen gah) . Setengah Peperiksaan akan dijalankan dalam 2 bahag ian iaitu teori dan amali. Calon-calon mestilah menghadiri 100% ceramah yang disampaikan sebagai syarat kelayakan untuk menduduki peperiksa an. Pemeriksa yang dicalonkan untuk Peperiksaan Amali dikehendaki menyediakan set soalannya sendiri.2 BAB 1) 10. Syarat-syarat Untuk Menduduki Peperiksaan 8.1 Teori Calon-calon boleh menduduki kertas bertulis dengan kertas 13 .7.

tetapi pemeriksa tidak boleh didatangkan dari pusat peperiksaan yang sama di mana peperiksaan itu dijalankan. . pengawas peperiksaan akan mengepilkan skrip jawapan di dalam sampul bermeterai bersama-sama dengan salinan kertas soalan. Skrip Pemarka han dan Penyata Peperiksaan bagi setiap perkara dan sampul tersebut diserahkan t erus kepada pemeriksa. Peperiksaan Pertolongan Cemas Lanjuta n . Kertas Soalan 16. Ia hen daklah disekalikan dengan kertas teori 15. Sampul yang mengandungi ke rtas soalan mesti dibuka di hadapan calon-calon oleh Pengawas Peperiksaan sebelu m bermula sesuatu peperiksaan itu. Ibu Pejabat Kebangsaan akan menghantar soalan (dengan menggunakan e-mail) bersama-sama denga n skim permarkahan di dalam sampul yang dimeterai bagi setiap perkara kepada Set iausaha Cawangan/Setiausaha Cabang yang mana akan memajukannya kepada Pegawal Pe periksaan di pelbagai pusat. Setiap pengawas peperiksaan hendaklah memberikan nama dan alamat pemeriksa. Pengawas Peperiksaan hendaklah dilantik untuk dipertang gungjawabkan bagi sesuatu perjalanan peperiksaan. 22. 17. 19. Sebaik sahaja borang permohonan diterima. Pengawas Peperiksaan 20. Sel epas setiap peperiksaan. 14. Kertas soalan hendaklah dikendalikan dengan penuh “Ra hsia” dan disimpan di tempat yang selamat dan berkunci. 2 Lisan/Amali Peperiksaan Lisan dan Amali akan dijalankan oleh Pemeriksa. Kursus Ulangkaji Jurulatih dan Sijil Kecekapan akan dikendalikan oleh Ahli L embaga Peperiksaan. Semua kertas soalan bagi Peperiksaan BSMM akan disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. Sebagai keutamaan sesuatu peperiksaan itu. Tugas-tugas melibatkannya dite rangkan dalam Bab 5. Cawangan/Cabang mestilah melantik beberapa orang pemeriksa untuk memeriksa skrip peperiksaan. 18. Te rserahlah kepada Cawangan/Cabang masing-masing melantik pemeriksa yang mana satu untuk ditempatkan di satu-satu pusat peperiksaan. 14 21. Seterusnya calon-calon menye rahkan kertas jawapan kepada Pengawas Peperiksaan di akhir sesi peperiksaan.soalan yang disediakan oleh Ibu Pejabat Kebangsaan.

24. Satu salinan borang akan disimpan di Ibu Pe jabat Kebangsaan untuk tempoh 5 tahun dan yang satu lagi dipulangkan kepada Cawa ngan bersama-sama dengan sijil. 26. Ianya h endaklah disediakan dalam 2 salinan dan dimajukan kepada Ibu Pejabat Kebangsaan tidak lewat daripada 4 minggu selepas tarikh peperiksaan. Contoh Penyata Peperik saan seperti di KEMBARAN AK berserta dengan kertas jawapan 3 kertas jawapan tert inggi dan 3 kertas jawapan terendah. sena rai kehadiran dan markah yang diperolehi adalah diuruskan oleh Cawangan. Contoh boran g seperti di KEMBARAN AI. pemeriksa dikehendaki mem bekalkan borang ini untuk membolehkan sesuatu kursus dapat dinilai. 15 . Peserta yang mengikuti kursus adalah diwajibkan meng isi Borang Penilaian Kursus di akhir tiap-tiap kursus. kepada mereka yang berjaya. Penyata Peperiksaan yang dilengkapkan de ngan butiran lanjut mengenai kursus dan lain-lain yang berkaitan dengannya. 28. Borang Penilaian Kursus 29. Hanya ahli BSMM saha ja yang dibenarkan menduduki kursus dan peperiksaan serta persijilan BSMM dan pe periksaan untuk menjadi seorang Jurulatih. Borang-Borang (Penyata Peperiksaan) 25. 27. (seperti diperenggan 3. Pemeriksa hendaklah memeriksa skrip jawapan berdasarkan kepada ski m pemarkahan yang disediakan bagi setiap perkara. dan seterusnya menggredkan kep utusan setiap calon.2 dalam BAB 1) Ibu Pejabat Kebangsaan akan mengeluarkan sijil tidak lewat dari dua (2) bulan s elepas tarikh Penyata Peperiksaan diterima dari Cawangan.Pemeriksa 23. Penggredan terakhir mestilah dimasukkan ke dalam Penyata Pe periksaan mengikut nama-nama setiap calon-calon berserta dengan nombor keahlian (bagi ahli-ahli) di ruangan 2 Penyata Peperiksaan dan nombor kad pengenalan bagi yang bukan ahli Pemeriksa akan memajukan Penyata Peperiksaan tersebut kepada Se tiausaha Cawangan tidak melewati 1 minggu dari tarikh peperiksaan.

Mengisikan Penyata Peperiksaan untuk Pemeriksa.4 2. Dapatkan peralatan bantuan mengaj ar seperti „Multimedia Projector/ Overhead Projector‟. Be rikan butiran lanjut mengenai kursus kepada Penolong Pengarah Latihan Cawangan u ntuk diluluskan.2 2. Bekalkan Pensyarah/Jurulatih dengan sukatan pe lajaran terkini yang telah diluluskan. Nama-nama. SEBELUM KURSUS Sebelum kursus dijalankan. Tentukan penyusunan tempa t duduk. Berikan apa jua bantuan sewajarnya kepada pensyarah dan pesertapeserta kursus.1 1. 7 Latihan yang telah disemak semula dengan mata pelajaran manualnya yang betul. pen marker dan a lat-alat bantuan yang difikirkan perlu.BAB 5 TUGAS SEORANG PENGANJUR 1.3 1.2 Mengetahui kedudukan edisi terakhir Buku Panduan No. papan tulis. Pensyarah dan Pemeri ksa hendaklah disertakan bersama.5 Menepati masa dan menyediakan apa-apa yang per lu bagi setiap sesi. SEMASA KURSUS 2.6 1. Menyediakan nota syarahan secukupnya untuk setiap calon.7 2.1 2. 16 . Dapatkan secukupnya Penyata Peperiksaan daripada Setiausaha Cawangan/Cabang. Periksa semua kelengkapan kursus. Pastikan kesesuaian dan keselesaan dewan/ bilik darjah (kelas) untuk sesuatu kursus itu. 1.4 1.3 2. MENGATURKAN PEPERIKSAAN 3.5 1. alamat dan kelayakan Jurulatih.1 Permohonan kertas soalan peperiksaan hendaklah dimaj ukan kepada Ibu Pejabat Kebangsaan tidak lewat dari 3 minggu sebelum tarikh pepe riksaan. 3. penga njur seharusnya: 1.

Arahan-arahan yang be tul dan tepat hendaklah diberikan kepada caloncalon dengan No.4 4.3. C alon-calon mestilah menuliskan nama mereka dalam Huruf Besar Cerai dengan terang dan No. Pemerik sa hendaklah dibekalkan dengan sukatan pelajaran terkini dan nota kursus. 3. 5. Menyediakan manikin secukupnya bagi Peperiksaan CPR. PEPERIKSAAN 5. not a-nota tidak dibenarkan dibawa ke dalam bilik peperiksaan.3 3.2 5. Kad Pengenalan.4 5. Kad Pengenalan.2 4.1 Sekurang-kurangnya seminggu sebelum peperiksaan.4. SEBELUM PEPERIKSAAN 4. Urusan -urusan sewajarnya hendaklah dibuat untuk berjumpa dengan Pemeriksa dan jika per lu kenderaannya disediakan.1 Hanya calon-calon.3 5. Calon-calon hendaklah dimaklumkan terlebih dahulu bila tari kh dan masa peperiksaan akan dijalankan.3 4. Pengawasan mestilah dibuat bagi memastikan tidak ber laku penipuan di sepanjang Peperiksaan Teori dan Praktikal. Tidak dibenarkan bercakap-cakap di antara satu dengan l ain semasa peperiksaan.5 . Buku teks. Calon-calon tidak boleh meninggalkan bilik peperiksaan t anpa kebenaran atau sehingga mereka menyerahkan skrip jawapan masing-masing dan telah diumumkan bahawa masa peperiksaan telah tamat. Pemeriksa dan lain-lain yang terlibat di dala m membantu peperiksaan sahaja dibenarkan masuk bilik peperiksaan. 4.2 Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiksaan yan g hendak dijalankan. 17 5. Permohonan kertas soalan hendaklah meng gunakan Borang Permohonan Kertas Soalan Peperiksaan seperti yang terkandung dala m KEMBARAN AJ.

2 3. Jenis-jenis kursus yang berkaitan dengan pembayaran yuran dan elaun adalah:3.2 2.00 seorang peserta .4 2.3 3.3 2. Penubuhan Dana Latihan dan Pelarasan dan Pengawalan Bayaran Elaun kepada Jurulatih telah diluluskan oleh Majlis Kebangsaan. Bilangan jam dipaparkan termasuklah masa peperiksaan.5 Angkatan Tentera di-Raja Malaysia Polis di-Raja Malays ia Bomba dan Penyelamat Hospital-hospital Kerajaan Peperiksaan Persijilan BSMM ( Ahli-ahli BSMM) Jenis-Jenis Kursus 3.5 3. 4.1 Pengenal an Pertolongan Cemas & CPR Modul 11 jam 18 .1 3.RM150. Berikut adalah bayaran yang dikenakan bagi pelbagai kursus yan g ditawarkan.4 3.6 Pengenalan Pertolongan Cemas dan Kardio Pulmonari Resusitasi Persijilan Asas Pertolongan Cemas dan CPR Persijilan Lanju tan Pertolongan Cemas dan CPR Bantuan Hidup Asas (CPR) Rakan Kongsi Kemanusiaan Seorang Pembantu Pertolongan Cemas Dalam Setiap Rumah Bayaran Kursus 4.1 2.00 setiap jam bagi kelas yang tidak m elebihi 30 orang. Walau bagaimanapun bayaran levi kursus dikecualikan kepada ber ikut: 2. Pengecualian 2. Semua Agensi Persendirian dan Agensi Kerajaan adalah dikenakan b ayaran levi bagi syarahan pada kadar RM150.BAB 6 YURAN DAN ELAUN Am 1.

5 7.00 (Ringgit Malaysia Sepuluh sahaja).1 7.2 4.40 sen tiap 1 km (Pergi/Balik) RM40.3 7.4 Jurulatih BSMM Jurulatih Kanan BSMM Jururawat Terl atih/Pembantu Perubatan dll.00 setiap jam RM50.00 setiap jam 7. 7.00 setiap jam RM 40.9 7.RM 300. Pelajar-pelajar yang bukan ahli BSMM di Sekola h Menengah Vokasional dibolehkan mengambil kursus dan seterusnya menduduki peper iksaan Pertolongan Cemas Asas dengan dikenakan bayaran RM10.00 setiap skrip RM 0. Peserta-perserta kursus bukan ahli dikenakan bayaran sebanyak RM10. 5.(Doktor Perubatan.00 seorang peserta . Berikut adalah kadar elaun yang seharusnya dibayar kepa da Jurulatih.RM 250.7 7.6 7.3 4. Profesional . Akauntan B ertauliah) Pemeriksa (Praktikal)/Bertulis Pemeriksa Skrip Tuntutan Perbatuan dar ipada BSMM IPK/Pej.8 7.00 se tiap jam RM 40. Peguam.4.00 se tiap jam RM 1.RM 200.2 7.4 Pertolongan Cemas Asas 14 jam Pertolongan Cemas Lanjutan 20 jam Bantuan Hidup As as 8 jam .00 seorang peserta .00 sekali kursus RM40. Cawangan/Pej.10 19 . 6. Cabang Kursus Rakan Kongsi Kemanusiaan Kursus Seorang Pembantu Pertolongan Cemas Setiap Rumah Jurulatih Kawad Kaki RM 40.00 seorang pese rta Satu „package‟ dengan bilangan peserta 20 orang dengan tidak melebihi 30 orang peser ta. Elaun Untuk Jurulatih 7.00 setiap jam RM 40.00 setiap jam RM 50.00 tam bahan dari bayaran di perenggan 4 dengan 70% bayaran dibayar ke Ibu Pejabat dan lebih 30% dimiliki oleh Cawangan.

Walau bagaimanapun segala kos perbelanjaan Jurulatih/Pensyarah aka n ditanggung oleh pihak penganjur sepenuhnya. 20 .8. se kiranya mereka dibayar terus oleh agensi Kerajaan. 10. Jurulatih tidak layak membuat tuntutan seperti diterangkan dalam perenggan 5. Pensyarah/Jurulatih/Jurulatih Kanan mestilah membuat pengisytiharan jumlah yang mereka terima daripada agensi Kerajaan. Bayaran tidak akan diberikan kepada Jurulatih yang mengajar kepada ah li-ahli BSMM. 9.

PERSIJILAN BSMM UNTUK SEKOLAH 1.1 Pe ndidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Asas Undang-undang Kemanusiaan Antar abangsa Pertolongan Cemas Asas dan CPR Pendidikan Kesihatan 13 jam 1.5 2.1 Pendidikan Asas Palang Merah/Bulan Sabit Merah & Undang-Unda ng Kemanusiaan Antarabangsa 2. 1.1 PBS 2.2.9 Bantuan Hidup Asas Undang-Undang Kemanusiaan Antara bangsa 21 .6.4 Pert olongan Cemas Asas dan CPR Bantuan Bencana & Operasi Menyelamat Pilih SATU darip ada 2 mata pelajaran: Pendidikan Kesihatan Rawatan Rumah 2.2 2. 14 jam 6 jam PERSIJILAN BSMM 2. Kaedah Mengajar 2.BAB 7 KURSUS-KURSUS DAN PEPERIKSAAN BSMM 1.3.1.3. Pengurusan & P entadbiran Pertolongan Cemas Lanjutan dan CPR 6 jam 6 jam 8 jam 20 jam 8 jam 8 j am 24 jam 8 jam 16 jam 14 jam 10 jam 2.8 2.2 Guru Pemimpin BSMM 2. 2. 2.7.1.

10 Sijil Kawad Kaki 3 SIJIL JURULATIH 3.6 5. Seoran g Guru Pemimpin untuk Unit Bulan Sabit Merah Malaysia di Sekolah Rendah Lulus di dalam kursus-kursus wajib Bulan Sabit Merah Malaysia seperti diterangkan di per enggan 9.36 jam atau menghadiri kursus UUKA anjuran bersama BSMM dengan kerjasa ma Jawatankuasa Palang Merah/Bulan Sabit Merah Antarabangsa (JPMAICRC) Telah men yempurnakan tugas dan tanggungjawab Persatuan dengan memuaskan dan diperakui ole h Pengerusi Cawangan.2.1 3. BAB 3 22 .4 4.2 4.3 4. Lulus di dala m mata pelajaran Bantuan Hidup Asas Lulus kursus Undang-undang Kemanusiaan Antar abangsa . Lulus Peperiksaan Persijilan Asas & Persijilan Lanjutan BSMM (Ikut item B kecuali Sijil Kawat Kaki) Kaedah Me ngajar (Guru terlatih dikecuaikan) .20 jam 8 jam SIJIL JURULATIH KANAN 4.3 Seorang Guru Pemimpin untuk Unit Bulan Sabit Merah Malaysia di Sekolah Menengah.1 5. 4. Menyempurnakan tempoh 3 tahun sebagai Jurulatih.2 5. SIJIL JURULATIH SKIM LENCANA KECEKAPAN BELIA DAN KANAK-KANAK 5.2 4.5 Telah menyempurnakan sekurang-kurangny a 30 Jam pengajaran bagi tiap-tiap tahap Asas dan Lanjutan.1 4. Telah menyempurnakan sekurang-kurangnya 5 Program Seorang Pembantu Pertolongan Cemas Dalam Setiap Ru mah setiap tahun.

Sijil-sijil Bulan Sabit Merah Malaysia berikut termasuk Sijil-sijil Ju rulatih/Jurulatih Kanan/Jurulatih Skim Lencana Kecekapan Belia dan Kanak-kanak h anya laku selama tiga tahun sahaja. 1. 3.2 1. Pemegang Sijil Jurulatih/Jurulatih Kanan perlu menghadiri kursus Ulangkaji Perto longan Cemas Lanjutan dan untuk Jurulatih Kanan pula ditambah dengan menghadiri kursus Ulangkaji mata pelajaran Bantuan Hidup Asas enam bulan sebelum tarikh tam at dan tidak lewat dari 6 bulan selepas tarikh luput sijil.1 1. Mengikut keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Latihan ke 18 yang diadakan pada 15hb Jun 1993. 23 .3 1.BAB 8 KURSUS ULANGKAJI PERSIJILAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA 1. Pemegang Sijil Jurul atih Skim Lencana Kecekapan Belia dan Kanak perlu menghadiri kursus Ulangkaji Pe rtolongan Cemas Asas dan CPR enam bulan sebelum tarikh tamat dan tidak lewat dar i 6 (enam) bulan selepas tarikh luput sijil.4 Sijil Pengenalan Pertolongan Cemas & CPR Sijil Pertolongan Cemas Asas dan CPR Sijil Pertolongan Cemas Lanjut an dan CPR Sijil Bantuan Hidup Asas (CPR) 2.

Le ncana berbentuk bulat bergaris pusat 5. Cara pemakaian adalah di KEM BARAN A. Penganugerah an Lencana Jurulatih dan Jurulatih Kanan adalah dibuat mengikut peraturan dan te rtakluk kepada fakta-fakta berikut : 2. Reka bentuk Lencana: Rekabentuk lencana peperiksaan dan jurulatih adalah seperti berikut: 3.0 sm dengan tulisan dan lingkaran berteka t benang emas berlatarbelakangkan warna putih. Telah lulus peperiksaan pers ijilan BSMM mengikut tahap-tahap yang diterangkan di Bab 3.1 Lencana Kecekapan in i akan diberikan kepada mereka yang telah lulus dan memperolehi Sijil BSMM penuh dalam peperiksaan seperti berikut: a. b. 1.2 .3 Persijilan BSMM Asas Persijila n BSMM Lanjutan Hanya satu sahaja lencana peperiksaan yang mana lebih tinggi boleh dipakai dan h endaklah dipamerkan dilengan kanan pakaian seragam. Cara pe makaian adalah di KEMBARAN B. LENCANA JURULATIH 2. Lencana Jurulatih dan Jurulatih Kanan.3 3. Lencana tersebut berukuran 4.2 1.0sm yang menunju kkan tahap-tahap peperiksaan yang mereka lulus. Penganugerahan 'Lencana Kecekapan' adalah berdasarkan kepada ahli-ahli y ang telah menyempurnakan setiap bidang seperti berikut: 1. Lencana-lencana Jurulatih dan Jurulatih Kanan.1 2.1 Lencana Peperiksaan. Tulisan dan lingkaran berwarna m erah berlatar-belakangkan warna putih. KEMBARAN A 24 3.BAB 9 LENCANA KECEKAPAN AHLI-AHLI PASUKAN BANTUAN SUKARELA (PBS) LENCANA PEPERIK SAAN 1.2 2. Hanya satu lencana y ang mana lebih tinggi boleh dipakai di atas poket kanan pakaian seragam.

CARA PEMAKAIAN LENCANA JURULATIH/JURULATIH KANAN 25 .

KEMBARAN B LENCANA PEPERIKSAAN UNTUK PASUKAN BANTUAN SUKARELA (PBS) 26 .

CARA PENGAJARAN 3. disiplin. kesejagatan. 2.1.2 menj alankan aktiviti Persatuan Bulan Sabit Merah di sekolah menguasai pengetahuan: P ertolongan Cemas Asas dan CPR Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Unda ng-undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Pendidikan Kesihatan Di samping itu lainlain pengetahuan yang digariskan di dalam sukatan pelajaran BSMM. 2.BAB 10 SKIM LENCANA UNTUK AHLI-AHLI BELIA BSMM 1. khusus dalam bidang Pertolongan Cemas. 3.1 2. OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran dalam mata pelajaran ya ng disediakan kepada Ahli Belia (ahli-ahli BSMM) mereka akan dapat: 2.3 memupuk se mangat kesukarelaan. TUJUAN Tujuan peraturan ini ad alah untuk memberi garis panduan mengenai penganugerahan Lencana Kecekapan kepad a ahli-ahli Belia (Youth) berdasarkan keaktifan dan komitmen mereka dalam projek -projek dan aktiviti Bulan Sabit Merah Malaysia. Cara pengajaran dan pembelajaran seharusnya mengikut ciri-c iri berikut: Syarahan Perbincangan Amali Simulasi Lawatan Pendidikan Luar Perkhe mahan 27 . kepimpinan dan bersedia untuk berkhi dmat kepada masyarakat menjurus kepada modal insan.

2 Sukatan pelajaran untuk kursus-kursus adalah seperti berikut: 3.2 4.5 3. LENCA NA KECEKAPAN 5.2.(14 jam) Pendidikan Kesihat an .1.6 4.(6 jam) 3.1 4.1 Ahli-ahli belia BSMM akan dibenarkan memakai Lencana Kecekapan yang diperbuat daripada kain berwarna merah berbentuk bulat dengan bergaris pusa t 3 sm dengan tulisan subjek berwarna putih seperti berikut: 5. PERSIJILAN Kembaran D Kembaran E Kembaran F Kembaran G Kembaran H Kawad (25 perintah daripada 47) Kem Kraf (3 aktiviiti perkhemahan) Cegah Kebakar an .2.2 3.3.4 3. 5.2.(6 jam) Sebanyak tiga jenis kursus iaitu: 4.2. Kertas soalannya dipohon dari Ibu Pejabat Kebangsaan BSMM melalui Cawan gan (Negeri) masing-masing.2.1 PERSAHABATAN ANTARABANGSA a. Ahli-ahli hendaklah terlebih dahulu lulus dalam mata pelajaran P endidikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan Undang-undang Kemanusiaan Antar abangsa.1 Kembaran C P endidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Asas Undang-undang Kemanusiaan Anta rabangsa .2.3 3. Ahli Belia BSMM yang menduduki peperiksaan teori dan amali.(13 jam) Pertolongan Cemas Asas dan CPR .3 Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabi t Merah dan Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Pertolongan Cemas Asas dan CP R dan Pendidikan Kesihatan adalah kursus-kursus bersijil. mereka akan diberi Sijil-sijil mengikut mata-mata pelajaran. Teks pembelajaranan untuk kursus ini ialah Nota Pend idikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan Undang-undang 28 .

1. Calon yang lulus Peperiksaan tersebut juga layak memakai lencana PERTOLONGAN CEMAS. b. Album-album tersebut mesti disiapkan di akhir perjumpaan setelah 3 kali perjumpa an. Gambargambar ahli dan Aktiviti P ersatuan. Guru Pemimpin Belia akan membuat penilaian. Aktiviti. Mata pelajaran di atas diajar dengan m enggunakan buku-buku rujukan: (i) PERTOLONGAN CEMAS – Manual Pelajar yang diterbit kan oleh Federal Publications dengan kerjasama Ibu Pejabat Kebangsaan dan Manual Pertolongan Cemas yang dikeluarkan Institut Latihan BSMM oleh b. Latar belakang Persatuan Bulan S abit Merah Malaysia – Sejarah. Hasil kerja dihantar ke Ibu Peja bat Kebangsaan dan kemudiannya akan dihantar ke Persatuan Palang Merah/Bulan Sab it Merah luar negara. c. (ii) 29 . Aktivi ti awal untuk mendapatkan lencana ini ialah ahliahli dikehendaki menyediakan dua buah album seperti berikut: (i) (ii) Mengenai latarbelakang Malaysia – Sejarah. Lulus ujian mata pelajaran Pertolongan Cemas Asas dan CPR dalam kedua-dua bahagian iaitu teori dan amali.2 PERTOLONGAN CEMAS a. ekonomi dan sebagainya. Lencana ini juga layak dipakai oleh ahli-ahli Belia BSMM y ang berjaya mengikuti Rancangan Pertukaran Belia Antarabangsa sama ada anjuran P alang Merah atau Bulan Sabit Merah dalam/luar negeri atau pihak Kerajaan. 5. Kertas soalan teori boleh d ipohon dari Ibu Pejabat Kebangsaan BSMM melalui Cawangan (Negeri) masing-masing. Lambang. d. manakala untuk bahagian amali dikendalikan oleh Guru Pemimpin BSMM (bukan guru yang sama mengendalikan sesi kursus). c ara hidup sosio budaya.Kemanusiaan Antarabangsa yang diolah oleh Ibu Pejabat Kebangsaan BSMM.

6 CEGAH KEBAKARAN Lulus ujian yang dijalankan oleh Pegawai Bomba (telah mendapat tauliah perlantikan sebagai jurula tih Kebombaan) mengikut tatacara di dalam sukatan pelajaran Pencegahan Kebakaran untuk pelajar sekolah menengah 5. Calon yang lulus peperiksaan layak me makai lencana KESIHATAN. Peperiksaan akan dikendalikan oleh Guru Pem impin BSMM yang bukan dari Unit yang sama.1. Mata pelajaran di atas diajar dengan menggunakan tek PE NDIDIKAN KESIHATAN yang dikeluarkan oleh Insitut Latihan BSMM sebagai bahan ruju kan b.5 KEM KRAF Pelajar dikehendaki mele ngkapkan 3 aktiviti perkhemahan yang dipimpin oleh Guru Pemimpin BSMM dengan ban tuan (jika diperlukan) dari Pengakap Bertauliah atau Badan Pakaian Seragam yang biasa mengendalikan perkhemahan atau menyertai manamana perkhemahan yang dijalan kan secara bersepadu oleh pihak sekolah. Pihak unit BSMM sekolah boleh membuat permohonan untuk mendapatkan Kertas Soalan dari Institut BSMM melalui Cawangan/ Cabang BSMM di negeri masing-masing.5. 5. 5. Jurulatih BS MM atau Guru Pemimpin yang berkelayakan. Mata pelajar an ini mengandungi pelajaran teori sahaja. Jurulatih yang mengendalikan adalah dari anggota Angkatan Tent era (yang telah diberi waran perlantikan sebagai jurulatih kawat ). Lulus ujian mata pelajaran Pendidikan Kesihatan.5 s.3 KESIHATAN a.m diperbuat daripada kain putih dengan tu lisan berwarna merah perkataan „SEKOLAH‟ di sebelah atas di tengah-tengah antara len cana-lencana kecekapan di kiri lengan baju pakaian seragam.4 KAWAD KAKI Boleh memberi 25 perintah bahasa hukuman kawad dari 47 perintah yang ditetapkan. 5.2 LENCANA PEPERIKSAAN Ahli-ahli yang telah lul us dan mendapat keenam-enam lencana kecekapan dibenar memakai Lencana Peperiksaa n yang berbentuk bujur berukuran 4. 30 .1.1.1.

3.3 telah memperolehi Sijil Pertolongan Cemas Asas dan CPR telah memperolehi Sij il Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Undang-undang Kemanusiaan Antar abangsa. 3. 5.5. IMPLIMENTASI Kursus-kursus boleh dijalankan mengikut kesesuaian Ahli-ahli Belia dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5. 7.3 LENCANA KEPIMPINAN Lencana kepimpinan yang diperbuat dari kain putih berukuran 4 x 4 sm dengan tulisan KEPIMPINAN berwarna keemasan berbentuk berlian (Diamond) diletakkan di atas poket sebelah kanan pakaian seragam BSMM (No. manakala lencana kecekapan di pakai di lengan sebelah kiri baju pakaian seragam. Semua aktiviti hendaklah direkod kan ke dalam Surat Akuan seperti di KEMBARAN J 31 . telah memperolehi kesemua Lencana Kecekapan seperti di perenggan 5.2 5.4 Lencana Kepimpinan dianugerah kepada Ketua Utama Seksyen Unit Sekolah yang telah memperolehi kesemua Lencana Kecekapan seperti yang dinyatakan di perenggan 5. 2) akan dianuge rahkan kepada Ahli Belia yang memenuhi syarat–syarat berikut: 5.5 6. Walau bagaimanapun pembelajaran dalam mata pelajaran: Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Undang-undang Kemanusia an Antarabangsa dan Pertolongan Cemas Asas dan CPR Pendidikan Kesihatan harus di beri keutamaan. PANGKAT Bagi a hli-ahli yang memegang jawatan. Contoh pemakaian lencana seperti di KEMBARAN I. 5. telah memperolehi Sijil Pendidikan Kesihatan. L encana tersebut dipakai di atas poket kanan pakaian seragam BSMM. Perjumpaan bolehlah dilakukan pada waktu yang bersesuaian di har i persekolahan mengikut peraturan yang disediakan oleh pihak berwajib. (berpangkat) hendaklah memakai pangkat mereka di lengan sebelah kanan baju pakaian seragam mereka.3.3 5.3.1 5. 8.

1.4 memupuk semangat kesukarelaan.2 menguasai pengetahuan Pendidikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah 2. OBJEKTIF 2.BAB 11 LENCANA KECEKAPAN UNTUK AHLI-AHLI KANAK-KANAK (LINK) 1.1.2 Bercerita Perbincangan Syaraha n Amali Simulasi Lawatan Pendidikan luar Perkhemahan Pembelajaran ini dibahagi kepada tiga tahap dengan tujuan supaya ianya dapat dis ampaikan kepada ahli kanak-kanak BSMM (MRC link) dengan lebih berkesan dan tidak akan menjadi satu bebanan kepada mereka.1.1 Adalah diharapkan pada akhir pembelajaran tiap-tiap ahli link dapat: 2. 2. TUJUAN Tujuan per aturan ini adalah untuk memberi garis panduan mengenai penganugerahan Lencana Ke cekapan kepada Ahli-ahli Kanak-Kanak (Link) berdasarkan kepada keaktifan dan kom itmen mereka dalam projek-projek dan aktiviti Bulan Sabit Merah.1. kepimpinan dan berse dia untuk berkhidmat kepada masyarakat serta mengamalkan sikap positif 3.1 Adalah dicadangkan cara pengajaran dan pembel ajaran seharusnya mengikut ciri-ciri berikut: 3.3 menguasai pengetahuan dan kemahiran asas Pertolongan Cemas Junior dan Pendidikan Kesihatan 2. disiplin. STRATE GI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3.1 m enjalankan aktiviti Bulan Sabit Merah di sekolah 2. khusus dalam bi dang Pertolongan Cemas. Sukatan Pelajaran untuk tiga tahap ada lah seperti dibawah: 32 . kesejagatan.

0 sm berlatar belakan g putih dengan tulisan subjek berwarna merah. LENCANA KECEKAPAN 4.1 Rekabentuk Lencana Kecakapan Lencana Kecekapan adalah b erupa lencana kain berbentuk bulat berukuran garis pusat 3.3 Untuk tahun 6. 4. Perkhemahan.Lulus ujian lisan dan a mali mengikut sukatan pelajaran yang ditetapkan 33 b.1 Untuk tahun 4 Pendidikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Pendidikan Kes ihatan 10 jam 6 jam 3.2 Untuk tahun 5 Pertolongan Cemas Junior Persahabatan Antarabangsa 12 jam 6 jam 3. PENDIDIKAN PALANG MERAH/BULAN SABIT M ERAH – Lulus ujian lisan dalam mata pelajaran Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah yang dijalankan oleh Guru Pemimpin BSMM di sekolah mengikut sukatan pelaja ran seperti di KEMBARAN K. PENDIDIKAN KESIHATAN .2.1 Tahap 1 – Tahun 4 a.Kem Kraf dan Kawad Kaki 6 jam 3. .2 Ahli kanak-kanak BSMM (MRC Link) akan dibenarkan memakai lencana kecekap an setelah melepasi tahap pembelajaran dalam mata-mata pelajaran yang ditetapkan seperti berikut: 4.2. 4. Cara pemakaiannya ialah dengan mel etakkannya di sebelah kiri lengan baju pakaian seragam seperti rajah di Kembaran O.2.2.1 Sukatan pelajaran berkenaan adalah seperti di KEMBARAN-KEMBARAN K hingga O. Teks – Nota Pengetahuan mengenai Pelajaran Pendidikan P alang Merah/Bulan Sabit Merah untuk murid-murid sekolah rendah yang dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Kebangsaan BSMM.3.

P ERTOLONGAN CEMAS i) Lulus ujian lisan dan amali mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dengan kerjasama Guru pemimpin BSMM sekolah di akhir pembelajar an berpandukan sukatan pelajaran seperti di KEMBARAN M di akhir sesi pembelajara n.2.3 Tahap 3 – Tahun 6 KEM KRAF – Menyediakan satu projek kraf tangan dengan bimbin gan Guru Pemimpin BSMM seperti dinyatakan di dalam Sukatan Pelajaran di KEMBARAN O.3 Contoh pemakaian lencana seperti di KEMBARAN P. Semua aktiviti hendaklah direkodkan ke dalam kad kecekapan sepert i di KEMBARAN Q. Di samping itu ahli kanakkanak juga didedahkan dengan aktiviti luar seperti berkhemah dan berkawad (boleh menguasai 11 hukuman kawad dari 19 bahasa kawad ya ng diperuntukkan) di LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN O Ujian praktikal dan amali akan dilakukan oleh Guru Pemimpin sendiri.2. PERSAHABATAN ANTARABANGSA – Lulus ujian lisan dan amali mengikut sukatan pelajaran yang disediakan dengan kerjasama Guru Pemimpin BSMM sekolah di akhir pembelajar an seperti di KEMBARAN N di akhir pembelajaran. ii) b. 34 . 4. 4.2 Tahap 2 – Tahun 5 a.dengan kerjasama guru pemimpin BSMM di sekolah dengan berpandukan sukatan pelaja ran seperti di KEMBARAN L di akhir sesi pembelajaran.2 4. Teks untuk mata pelajaran ini ialah Nota Pelajaran Pertolongan Cemas Peringka t Muda untuk KanakKanak (Link) yang dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Kebangsaan BSMM . 4.

SEKSYEN 2 SUKATAN PELAJARAN UNTUK UNIT BELIA DAN SKIM LENCANA KECEKAPAN 35 .

Calon-calon akan menduduki peperi ksaan Kertas Teori selama 1 jam yang mengandungi 50% Soalan Betul/Salah dan 50% Soalan Objektif. ad alah layak Kursus hendaklah tidak kurang dari 8 jam. Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiksaan yang hendak dijalankan. ii. Markah maksimum 100. Nota BSMM MENGENAI Pendidikan Palang Merah/Bulan Sab it Merah Buku Panduan No. iii. Caloncalon dikehendaki menghadiri semu a syarahan.KEMBARAN C PEPERIKSAAN PERSIJILAN BSMM – SEKOLAH MENENGAH (BELIA BSMM) PENDIDIKAN PALANG MERA H/BULAN SABIT MERAH DAN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA KELAYAKAN SYARAT BAHAN-BAHAN RUJUKAN : : : Semua ahli-ahli PBS dan Belia mengikuti kursus ini. Calon-calon dikehendaki mencapai sekurangkurang 50% untuk LULUS. SIJIL PEPERIKSAAN : MARKAH PEMBERIAN : : C-1 36 . i. Buku Persidangan Geneva dan Protokol Tambahannya Risal ah-risalah dan cetakan keluaran terkini dari Jawatankuasa Palang Merah Antaraban gsa yang akan diedarkan oleh Jurulatih JURULATIH PEMERIKSA : : Jurulatih BSMM. iv.

Sesi 2 – - . Sesi 1 – PENGENALAN PERGERAKAN PALANG MERAH/BULAN SABIT MERAH Lambang Persatuan P alang Merah/Bulan Sabit Merah Lagu BSMM Ikrar (Umum untuk sesuatu acara) Cogan K ata/Motto (Berkhidmat/To Serve) Pengenalan Pakaian Seragam SEJARAH PALANG MERAH/ BULAN SABIT MERAH Asal usul penubuhan Palang Merah/Bulan Sabit Merah. Sesi 3 PRINSIP-PRINSIP ASAS PERGERAKAN PALANG MERAH/BULAN SABI T MERAH ANTARABANGSA Kemanusiaan Kesaksamaan Keberkecualian Kebebasan Khidmat Su karela C1 – 1 daripada 3 37 2. Jawatankua sa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) dan Persekutuan Palang Merah/Bulan Sabit Mer ah Antarabangsa (IFRC) Jean Henry Dunant dan Peperangan di Solferino Buku Kenang an di Solferino Persidangan Geneva yang pertama hingga ke empat dan Protokol tam bahannya I-III 3.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN C SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH DAN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA (UUKA) * (Masa 8 jam) 1.

Sesi 5 – - . Persatuan-Persatuan Kebangsaan Persidangan Antarabangsa BULAN SABIT MERA H MALAYSIA (BSMM) Sejarah Perlembagaan Undang-undang/Peraturan Perbadanan Strukt ur Organisasi Aktiviti-aktiviti BSMM: (Semasa aman dan juga semasa persengketaan bersenjata) Menyebar Prinsip-prinsip dan nilai-nilai murni Kemanusian Kesihatan . Persekutuan Palang Merah/Bulan Sabit Merah Antarabangsa (IFRC) dan pera nannya.4. Sesi 4 – Ketunggalan dan Kesejagatan STRUKTUR DAN ORGANISASI PERGERAKAN PALANG MERAH/BULA N SABIT MERAH ANTARABANGSA Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) dan per anannya. Penjagaan dan Perkhidmatan dalam Masyarakat Perkhidmatan Ambulans Pengurusan B encana dan Tindakbalas Kecemasan Program Pertukaran Belia Antarabangsa Program L atihan Pembangunan Organisasi Anugerah BSMM dan Pingat-pingat Penghargaan C 1 2 daripada 3 38 5.

Penipuan (Perfidy).6. Pengganas (Terrorist). Persidangan/Undang-undang Hague dan Protokol Tambahannya. pengertian dan kegunaannya. Sesi 6 – UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA (UUKA) Pengenalan UUKA dan persamaan deng an Undang-undang Hak Asasi Manusia Perjanjian-perjanjian Antarabangsa dan Negara -negara yang menanda tangan perjanjian itu. Pengintip Rahsia (Spies). Maksud dan asal-usul dan Peranan UUK A Lambang-lambang Antarabangsa. Persidangan Geneva. penempur (Combatant).3 daripada 3 39 . Istilah dan Kefahaman Peperangan Antarabangsa dan Bukan Antarabangsa. Pertunjukan filem dan klip video: Fighting By the Rules (Perkembangan Undangunda ng Peperangan) Kisah Sebuah Idea Helpman (Kartun 7 Prinsip Palang Merah/Bulan Sa bit Merah) (Nota: *Dasar Kementerian Pelajaran Malaysia. Tingkatan 6 tidak ada kurikulum. M urid digalakkan untuk menyertainya atas dasar sukarela) C 1 .

Peperiksaan Praktikal hendaklah menekankan aspek prosedur-prose dur yang betul. Kertas Teori (1½ jam) mengandungi 60% Soalan Betul /Salah dan 40 % Soalan Objektif. 14 jam syarahan/demonstrasi.KEMBARAN D PERTOLONGAN CEMAS ASAS DAN CPR KELAYAKAN KONDISI : : Semua ahli Belia adalah layak untuk menghadiri kursus ini. ii. i. BAHAN-BAHAN RUJUKAN JURULATIH : : PEPERIKSAAN : Soalan-soalan LISAN hendaklah mengandungi tajuk-tajuk seperti yang terkandung di dalam prosedur. Calon-calon dikehendaki mencapai kelulusan 50% dalam setiap ba hagian untuk menentukan keputusan. TEORI CPR PRAKTIKAL JUMLAH : : : : 100 Markah Lulus / Gagal Lulus / Gagal 100 Markah MARKAH : PEMBERIAN : SIJIL D-1 40 . i. Calon-ca lon dikehendaki menghadiri syarahan sepenuhnya bagi melayakkan calon menduduki p eperiksaan. Guru sekurangkurangnya telah lulus Sijil Pertolongan Cemas Asas BSMM dan Pendidikan Palang Me rah/Bulan Sabit Merah dan Undangundang Kemanusiaan Antarabangsa. Nota Pertolongan Cemas BSMM Jurulatih BSMM.

Praktikal : Bagaimana Cara Menghentika n Pendarahan Pembalut dan Balutan Definisi Objektif Balutan dan Pembalut Praktik al : Jenis Balutan dan Pembalut Simpulan Buku Sila Teknik Mencuci Luka Teknik Me mbalut Jenis Anduh Renjatan Definisi Renjatan Sebab Renjatan Tanda dan Gejala Re njatan D1 – 1 daripada 3 41 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5 .LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN D SUKATAN PELAJARAN PERTOLONGAN CEMAS ASAS BSMM DAN C PR MODUL 1 Pengenalan Definisi Objektif Pertolongan Cemas Prinsip Asas Pertolong an Cemas Garis Panduan Asas Pertolongan Cemas Alatan Kotak Pertolongan Cemas Pra ktikal: Mengenalpasti Kotak Pertolongan Cemas dan Kegunaannya Keselamatan dan Ca ra Pencegahan Keselamatan dan Pencegahan Kemalangan di Rumah Keselamatan dan Pen cegahan Kemalangan di Sekolah Kecederaan Tisu Lembut Struktur dan Fungsi Asas Ku lit Jenis Luka (Tertutup dan Terbuka) Pengendalian Asas Luka Pengendalian Luka T ertentu – Objek Asing Terlekat dan Anggota Terputus Jenis Pendarahan Tanda dan Gej ala Pendarahan Prinsip Asas Pengendalian Pendarahan Pengendalian Pendarahan di b ahagian lain seperti telinga. hidung dll.

Otot dan Sendi Jenis Patah Tanda dan Gejala Patah Pengendalian Patah Jenis Kecederaan Sendi Tanda dan Gejala Kecederaan Sendi Peng endalian Kecederaan Sendi Praktikal: Tuap & Teknik Memasang Tuap Kecederaan Kepa la dan Tulang Belakang Struktur dan Fungsi Asas Sistem Saraf Tanda dan Gejala Ke cederaan Kepala Pengendalian Kecederaan Kepala Tanda dan Gejala Kecederaan Tulan g Belakang Pengendalian Kecederaan Tulang Belakang Praktikal : Teknik Menstabilk an Kepala. Rangka. Sendi dan Oto t Struktur dan Fungsi Rangka.2 daripada 3 42 MODUL 7 MODUL 8 MODUL 9 MODUL 10 .Pengendalian Renjatan Pengendalian Renjatan Letrik MODUL 6 Penilaian Asas Pesaki t Penilaian Tempat Kejadian Penilaian Asas Penilaian Tahap Kesedaran Pengendalia n Tulang Belakang Memeriksa dan Membuka Saluran Pernafasan Memeriksa dan Memberi Pernafasan Memeriksa dan Pengendalian Aliran Darah Pemeriksaan Kulit Mangsa Pen ilaian Pantas Keseluruhan Badan Rawatan Kecederaan Tulang. Leher dan Tulang Belakang Kecederaan Terbakar Bahan yang Boleh Membak ar Cara Mengukur Keluasan Bahagian Badan Terbakar Menggunakan Peraturan 9 Pering kat Terbakar Prinsip Asas Pengendalian Mangsa Terbakar Kecederaan Elektrikal dan Pengendalian Kecederaan Elektrikal Praktikal: Balutan kes terbakar Bantuan Hidu p Asas (Cardiopulmonary Resuscitation .CPR) Pengenalan kepada Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) Keperluan CPR D1 .

CPR untuk Orang Dewasa.3 daripada 3 43 . Kanak-kanak dan Bayi Mangsa Tercekik Pengendalian Mangsa Tercekik Dewasa. Bayi Praktikal : CPR dan Heimlich Manouvre MODUL 11 Mengangkat Pesakit Prinsip Asas Mengangkat Pesakit Teknik Mengangkat dengan Usungan Teknik Mengangkat Tanpa Usungan Penilaian Teori Praktikal MODUL 12 D1 .

Jumlah markah 100. Kursus hendaklah mengandungi t idak kurang daripada 8 syarahan di mana 1 jam bagi tiap-tiap syarahan. Calon-calon dikehendaki mencapai sekurang-kurangnya 50% untuk LULUS. Calon-calon dikehendaki menduduki Kertas Teori Objek tif selama 1 jam. SIJIL PEMERIKSA : PEPERIKSAAN MARKAH PEMBERIAN : : : E -1 44 . Nota BSMM mengenai Pendidikan Kesihatan Asas BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : Jurulatih BSMM Pembantu Perubatan Jurulatih Berdaftar (SRN) Doktor Perubatan Jur ulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiks aan yang hendak dijalankan. Calon dik ehendaki menghadiri semua syarahan.KEMBARAN E PEPERIKSAAN PERSIJILAN BSMM – SEKOLAH MENENGAH (BELIA BSMM) PENDIDIKAN KESIHATAN KELAYAKAN SYARAT : : Semua ahli BSMM layak untuk menyertai kursus ini.

1 45 dari dari dari dari merokok dadah Alkohol penyakit berjangkit .LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN E SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN ASAS MODUL 1 Keselamatan di Rumah Kemalangan yang boleh berlaku di rumah Cara pencegahan kem alangan dari berlaku MODUL 2 Makanan untuk Kesihatan Jenis makanan yang baik unt uk kesihatan Makanan seimbang Makanan yang baik untuk kanak-kanak Cara memasak m akanan yang selamat Keracunan makanan dan cara untuk pencegahan MODUL 3 Senaman untuk Kesihatan Kenapa perlu bersenam Jenis senaman yang selamat Cara regangan o tot Peraturan senaman MODUL 4 Kebersihan Diri Panduan kebersihan tangan Cara pen cegahan dari penyakit yang berjangkit MODUL 5 Kebersihan Rumah Pencegahan serang ga merbahaya dari membiak Pembuangan sampah dengan cara yang betul Kebersihan di dalam rumah MODUL 6 Kesihatan Diri dan Bahaya Mengancam Kesihatan Cegah Cegah C egah Cegah MODUL 7 Penilaian Teori Lisan E1 .

KEMBARAN F KAWAD (Untuk memperolehi Lencana Kecekapan) SYARAT : Boleh memberi 25 perintah kawad dari 47 hukuman yang ditetapkan dan menunjukkan kawad berdasarkan arahan yang diberi. LENCANA KECEKAPAN – KAWAD. J urulatih BSMM atau Guru Pemimpin yang berkelayakkan. Anggota Angkatan Tentera (yang mempunyai tauliah perlantikan dari BSMM). RUJUKAN JURULATIH : : PEPERIKSAAN : ANUGERAH : F -1 46 . Hukuman kawad seperti di LAMPIRAN 1 KEMBAR AN D. Boleh mengendalikan perbari san (seksyen) dengan hukumanhukuman yang dinyatakan.

6. hormat. ke belakang pusing Bergerak ke kanan/kiri dalam satu barisan ke kanan/ke kiri p using Dari kanan (kalau ke kiri pusing) – Dari kiri (kalau ke kanan pusing cepat j alan) Skuad henti Bergerak ke kanan/ke kiri dalam satu barisan ke belakang pusin g Dari kanan/kiri cepat jalan Skuad henti (henti di tengah-tengah ketua skuad) B ergerak ke kanan /ke kiri dalam satu barisan. 13. 5. 18. Hormat – pusing ke belakang ber jalan menuju skuad. ke belakang pusing Dari tengah cepat jalan Skuad henti (berhenti di tengah-tengah skuad) F 1 – 2 daripada 2 47 . ke kanan ke kiri pusing. 9. 16. 2. – Sk ah sedia.berbaris seramai……… ai melapor – minta kebenaran menjalankan tugas tuan. 11. ke kiri pusing Bergerak ke kiri dalam satu barisan. ke kanan pusing Sku ad akan mengadap ke belakang. Hukuman: 1. 17. Pasukan………………………………dari……………………………. 10. 14. ke hadapan hormat Hentak kaki Skuad henti Skuad akan mengadap ke hadapan. 22. ke kiri pusing Skuad akan mengadap ke hadapan. 19.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN F HUKUMAN KAWAD Ketua Skuad Melapor diri kepada ……………………………. ke belakang pusing Dari tengah cepat jalan Skuad akan mengadap ke hadapa n. 29. 23. ke kan an pusing Skuad akan mengadap ke hadapan. Senang diri Skuad sedia Ke kanan lurus – pandang depan Nombor Bergerak ke kanan dalam satu barisan. 7. 21. 12. 28.. 20. 4. Hormat – Selamat Pagi tuan.. Skuad akan mengadap ke be lakang. 25. 27. 15. 8. ke belakang pusing Hormat. 26. 24. ke belakang pusing Skuad akan mengadap ke hadapan. 3. ke belakang pusing Dari kanan/kiri cepat jalan Skuad henti (henti di tengah-tengah ketua skuad) Skuad akan mengada p ke hadapan ke kanan/kekiri.

Penutup Ketua skuad lapor (Hormat) ujian telah siap – minta kebenaran keluar baris Tuan. ke belakang pusing Bergerak ke kanan dal an satu barisan. ke belakang pusing Tukar langkah masa berjalan – Tukar langkah (3 kali berturut) Hormat selaku terima sijil. tukar langkah (tiga kali bertur ut-turut) Bergerak ke kanan dalam satu barisan. ke belakang pusing Skuad henti (berhenti di tengah-tengah skuad ) Skuad akan mengadap ke hadapan ke kiri pusing Bergerak ke kanan dalan satu bar isan. 39. 46.30. F1 . 44. 34. ke kanan pusing Dari kiri cepat jalan Bergerak ke kiri dalam satu barisan. Bergerak ke kanan dalan satu barisan. 47. 31. ke belakang pusing Tukar langkah masa berjalan.2 daripada 2 48 . 42. 45. 43. 35. 38. ke kanan/ke ki ri pusing Dari kanan cepat jalan Hentak kaki atau Skuad henti Skuad akan mara me ngadap dari tengah cepat jalan (langkah sebanyak 14 langkah dan henti) Ke kanan lurus pandang ke hadapan. Dari kiri perlahan jal an Bergerak ke kiri dalam satu barisan. ke ha dapan hormat (2 kali) Skuad henti Skuad akan mengadap ke hadapan. 41. 37. 33. ke belakang pusing. 40. 36. 32.

Sekurang-kurangnya 6 orang dalam satu-s atu khemah. Untuk menarik minat ahli-ahli belia dalam aktiviti kem kraf. 3. Guru Pemimpin BSMM Pegawai Bertauliah Pegawai Bulan Sabit Mer ah boleh membantu PENILAIAN/PEMBERIAN Lencana Kecekapan Belia hanya akan diberi sebaik sahaja ahli -ahli melengkapi 3 aktiviti perkhemahan yang dikendalikan oleh pihak Guru Pemimp in atau Pengakap Bertauliah atau lain-lain Badan Beruniform yang mengendalikan k em yang serupa dengannya.KEMBARAN G KEM KRAF (Untuk mendapat Lencana Kecekapan – Belia) SYARAT 1. G-1 49 . mereka akan dihimpun dalam 3 aktiviti p erkhemahan semasa cuti penggal. Ke benaran hendaklah diperolehi daripada pihak-pihak berikut sebelum pergi berkhema h. 1. b. 4. Mereka akan diuji dalam perkhemahan tersebut. c. a. 3. Ibu Bapa/Penjaga Ahli Guru Pemimpin Bulan Sabit Merah Keben aran daripada Jabatan Pendidikan Sekolah Pihak Berkuasa Kawasan/tuan punya tanah dimana khemah didirikan kecuali tempat yang telah dibenarkan oleh pihak berkuas a. d. JURULATIH 1. Tahu serba sedikit tentang asas memasak. 2.

Bagaimana mendirikan khemah. SESI 1 KAYU DAN AIR Jenis kayu yang akan dikenalpasti dan b agaimana untuk melonggok (menyusun) dan mengeringkan. SESI 3 IKATAN Buku Sila. 3. “Manharnes s Knot”. Ikatan Balak. Simpulan Kerusi. SESI 2 KHEMAH-KHEMAH Jenis khemah yang dibenarkan dan ya ng tidak dibenarkan. G1 – 1 daripada 2 50 . lubang dan lainlain serta bagaimana menggunakan lubang bergeris dan kaedah pembuangan sampah. Simpulan “Rolling Hitch”. 2. memasak bubur dan lain-lain. KEBERSIHAN Penjagaan Tanda s (Trench – lubang panjang. UMUM Kekemasan khemah. Penyediaan dan penge masan selepas makan. MEMASAK Soalan-soalan asas mengenai mema sak – penyediaan sayursayuran. Simpul Pulih.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN G SUKATAN PELAJARAN 1. Bunga K ati. Tahu bila masa untuk menegangk an dan melonggarkan tali. Tindih Kasih. menggulung dan tahu bagaimana hendak memancang kayu/me ndirikan khemah dan lain-lain. Perlindungan makanan d ari lalat dan serangga yang terbang.

SESI 4 TANGGUNGJAWAB KETUA KHEMAH Kekemasan khemah.4. G 1 . memusnahkan pagar-pagar pokok keci l. Memastikan tiada sampah-sampah di s ekitar tapak khemah dan setiap peserta mempunyai tempat tidur di atas tanah. memijak tanaman dan memburu binatang. 5. SESI 5 PENJAGAAN HARTA Jangan biarkan pintu terbuka.2 daripada 2 51 . Berkebolehan menerangkan peraturan khemah kepada pendatang-pendatang b aru dalam perkhemahan dan lain-lain. Mem astikan bahawa semua ahli menepati waktu dan tidak berbual-bual apabila lampu di padamkan.

1 jam tiap-tiap ceramah. Peperiksaan dibahagikan kepa da (1) bahagian sahaja iaitu soalan-soalan bertulis/objektif dari Pejabat Bomba yang diuruskan oleh Guru Pemimpin BSMM Sekolah/Jurulatih BSMM. Syarahan bersiri (6 ceramah). Latihan praktikal hendaklah diselesaikan sebelum peperiksaan bertulis dijalankan. Pegawai Bomba atau Pegawai Bomba Tambahan.Belia) SYARA T : Kursus tidak lebih daripada 6 syarahan/demonstrasi dan calon-calon/ahli dike hendaki menghadiri 75% daripada syarahan demonstrasi tersebut. JURULATIH JANGKAMASA KURSUS : : PEMERIKSA : ORAL & PRAKTIKAL PEPERIKSAAN : MARKAH : ANUGERAH : Lencana Kecekapan (Pencegahan Kebakaran). Calon-calon dikehendaki menghadiri kesemua sesi syarahan sebelum menduduki pepe riksaan. Pegawai Bomba ata u Pegawai Bomba Tambahan. Calon-calon dikehendaki memperolehi sekurang-kurangnya 50% dalam bahagian bertulis untuk mencapai LULUS dalam perkara tersebut.KEMBARAN H PENCEGAHAN KEBAKARAN (Untuk mendapat Lencana Kecekapan . H-1 52 . Peruntukkan mar kah adalah seperti berikut : i) Soalan-soalan Bomba (bertulis) / Objektif 100 ma rkah.

Pertolongan Cemas Sistem Perenjisan dan “Dr y-Risers”. (a) (c) Kaedah menggulung hos dan kawat basah. maksud mengapa memanggil pasuk an bomba dan kaedah pencegahan. H1 . pakaian. mencegah api daripada merebak. SESI 5 : 6. kenderaan bermotor. Penjagaan dan Baik Pulih Alatan Melawan Api. Kaedah Operasi.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN H SUKATAN PELAJARAN 1. 2.1 53 . Pencegahan kebakaran dan kawat keb akaran di sekolah. SESI 1 : (a) (b) (c) Kimia Api. SESI 6 : Operasi Menyelamat Asas untuk si malang yang terlibat dalam bangunan yang terbak ar. 4. Bagaimana api boleh merebak. kebakaran makmal dan maksud memanggil Pasukan Bomba. jenis-jenis api kebakaran dan penyesuaia n dengan alat pemadam. SESI 2 : Jenis alat-alat pemadam api yang biasa. Bagaimana untuk memadam api kebakaran jenis: (a) (b) Miny ak Petrol Arus Letrik 3. Pencegahan kebakaran di rumah. SESI 4 : 5. Ikatan – menyelamat cara ahli bomba dengan menggunakan ikatan kerusi. SESI 3 : Kelengkapan pemasangan alatan keselamatan api di dalam bangunan. sebab-sebab biasa berlaku k ebakaran.

KEMBARAN I CARA PEMAKAIAN LENCANA KECEKAPAN UNTUK BELIA BSMM I-1 54 .

KEMBARAN J J-1 55 .

SEKSYEN 3 SUKATAN PELAJARAN UNTUK UNIT KANAK-KANAK DAN SKIM LENCANA KECEKAPAN 56 .

Palang Merah dan Kristal Merah 2. SESI 2 Lagu BSMM Ikrar (Umum untuk sesuatu a cara) Cogan Kata/Motto (Berkhidmat/To serve) Pakaian BSMM SEJARAH RINGKAS ASAL USUL PM/BSM Pengasas PM/BSM. Selepas mer deka dalam tahun 1957 Persekutuan Tanah Melayu menubuhkan Persatuan Palang Merah Tanah Melayu di bawah Akta Parlimen. Selepas itu diiku ti oleh beberapa Cawangan di Malaya (sekarang Semenanjung Malaysia).KEMBARAN K TAHAP 1 – UNTUK TAHUN 4 PENDIDIKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH ( 10 JAM) 1. Persatuan Palang Merah Malaysia termasuk S abah dan Sarawak ditubuhkan selepas penubuhan Negara Malaysia dalam tahun 1963 K -1 57 - . SESI 1 PENGENALAN RINGKAS PALANG MERAH BULAN SABIT MERAH Lambang BSMM . Jean Henry Dunant Peperangan d i Solferino Kelahiran Palang Merah Kelahiran/Sejarah BSMM Palang Merah Malaysia bermula di Sarawak sebagai Cawangan Palang Merah British ditubuhkan pada 19 Dise mber 1947 dan Borneo Utara (sekarang Negeri Sabah) tahun 1948.

SESI 4 – AKTIVITI-AKTIVITI KEGEMARAN.3. PERPADUAN DAN NILAINILAI MUR NI KEMANUSIAAN UNTUK KEAMANAN SEDUNIA Membuat kad ucapan (wajib) dan Pilih salah satu aktiviti-aktiviti lain seperti berikut: Membuat album/mengumpul setem Memb uat buku skrap (scrap-book) Mengumpul/menyusun kaset/CD lagulagu/nyanyian Gambar lukisan dan Poster Kegemaran-kegemaran lain yang sesuai K -2 58 . SESI 3 – Tukar nama kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia dalam tahun 1975. PERHUBUNGAN. MENGHAYATI 7 PRINSIP PALANG MERAH /BULAN SABIT MERAH Kemanusiaan Kesaksamaan Keb erkecualian Kebebasan Khidmat Sukarela Ketunggalan dan Kesejagatan (Ditunjukkan dengan tayangan video animasi & Pertunjukan Power Point: “Helpman dan 7 Steps for 7 Principles) 4.

kerusi .tangan .kawalan pengaliran di sekeliling rum ah. SESI 4 5.papan hitam/papan kapur . SESI 1 MENJAGA KEBERS IHAN DIRI .halaman rumah . SESI 2 3.kemalangan L-1 59 2.s ekolah . sekolah dan tempat-tempat yang perlu.KEMBARAN L TAHAP 1 – TAHUN 4 PENDIDIKAN KESIHATAN (6 Jam) 1.lan tai . SESI 5 - .ruang tamu .ruang dapur .lampu-lampu .rumah .gigi .keceriaan/hiasan bilik darjah .kulit .parit/longkang MENJAGA KEBERSIHAN KAWASAN BILIK DARJAH DAN SEK OLAH .meja .pakaian MENJAGA KEBER SIHAN KAWASAN RUMAH .tandas/bilik air .bilik tidur .rambut .kuku . SESI 3 4.bilik air/tandas .kaki .ruang lapang sekolah MENJAGA KEBERSIHAN pelupusan sampah sarap .kipas angin . MENJAGA KESELAMATAN .diri .benda-benda bahaya .

SESI 1 PERTOLONG AN CEMAS DI RUMAH 2. SESI 6 TERBAKAR/MELECUR Terbakar disebabkan: . 6.KEMBARAN M TAHAP 2 – TAHUN 5 PERTOLONGAN CEMAS JUNIOR (12 Jam) 1. SESI 2 tujuan Pertolongan Cemas cara mendapatkan bantuan Am bulans cara mudah membawa pesakit menamakan jenis-jenis kecederaan yang biasa be rlaku di sekolah dan cara mengelakkannya. SESI 3 LUKA DAN PENDARAHAN luka luka melekat “Impeled‟ luka terhiris di luar lebam pendarah an berdarah hidung/telinga pendarahan mulut 4. BANTU MULA ASAS – PERTOLONGAN CEMAS ASAS bebat dan balutan (Balutan &Pembalut) jen is-jenis Anduh: Anduh Besar Anduh Tiga Segi Anduh Kecil 3. SESI 5 KERACUNAN makanan bukan makanan 7. SESI 4 PATAH TULANG kaki tangan selangka 5.bahan pepejal M – 1 daripada 2 60 .

haba lembab .bahan kimia .wap dari minyak panas 8.arus letrik Melecur disebabkan: ..bahan cecair . SESI 7 PERNAFASAN pitam tercekik pemulihan pernafasan 9. SESI 8 GIGITAN SERANGGA tebuan lebah kala lipan ular M-2 61 .a ir mendidih .

SESI 2 HIDUP BERMASYARAKAT keluarga kecil keluarga besar kampung (komuniti) bandar/muki m negeri negara dunia 3. ANTARA BANGSA DAN DUNIA N-1 62 . SESI 1 PERPADUAN DAN KEAMANAN DUNIA Melalui pengajaran dari nota Pendidikan Palang Mera h/Bulan Sabit Merah 2.KEMBARAN N TAHAP 2 – TAHUN 5 PERSAHABATAN DAN PERSEFAHAMAN ANTARABANGSA (6 Jam) 1. SESI 3 KAEDAH-KAEDAH DAN CARA-CARA BERHUBUNG DENGAN MASYARAKAT SETEMPAT. NEGERI.

SESI 1 SESI 2 Mendirikan khemah secara berkumpulan. Menghormati. Contoh projek seperti berikut: 4. 6 orang tiap-tiap 1 kumpulan dengan bantuan guru pemimpin.Kawad Statik .Kawad Bergerak Dan apa juga projek yang difikirkan b oleh dicipta mengikut kreativiti mereka sendiri. Menaikk an bendera Malaysia. SESI 4 wau lukisan batik anyaman alat per hiasan dari bahan terbuang/terpakai gejet 3. cin ta dan taat setia kepada negara. amnya dalam me ndaulatkan negara. bendera Bulan Sabit Merah dan menyanyikan l agu Kebangsaan. Negaraku. Mengenali bendera Negara kita Malaysia dan Negeri secara lebih dekat dalam menye marakkan semangat patriotik dan perasan bangga terhadap negara. lagu Negeri masing-masing dan lagu Bulan Sabit Merah.KEMBARAN O TAHAP 3 – TAHUN 6 PERKHEMAHAN (6 Jam) 1. SESI 3 KAWAD KAKI . menyediakan satu projek kraftangan (Kem Kraf) secara berkumpu lan. Penghormatan kepada JALUR GEMILANG harus dijadi kan sebagai iltizam setiap anggota persatuan khasnya warganegara. bendera negeri. 2. 0-1 63 .

2. 10. Hormat – pusing ke belakang berjalan menuju skuad. Hormat. Pasukan………………………………dari…………………………….orang siap untuk………………………. 19. ke hadapan hormat (2 kali) Penutup Ketua Skuad melapor (Hormat) ujian telah siap – minta kebenaran keluar bar is Tuan. 4. 7. ke kiri pusing Bergerak ke kiri dalam satu barisan. 01 . 9. 13. ke hadapan hormat Hormat selaku terima sijil.berbaris seramai……….LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN O HUKUMAN KAWAD Ketua Skuad Melapor diri kepada ……………………………. Senang diri S kuad sedia Ke kanan lurus – pandang depan Nombor Bergerak ke kanan dalam satu bari san.1 64 . 3. 6. ke kanan pusing Skuad akan mengadap ke belakang. 18. – Skuad hendaklah sedia. 8. hormat. 14. 16... 17. 11. 5. ke kanan/kiri pusing.(di njalankan tugas tuan.. Hormat – tuan. ke belakang pusing Skuad akan mengadap ke hadapan. 15. ke belakang pusing Bergerak ke kanan/kiri dalam satu barisan ke kana n/kiri pusing Dari kanan (kalau ke kiri pusing) – Dari kiri (kalau ke kanan pusing cepat jalan) Skuad henti Bergerak ke kanan/kiri dalam satu barisan ke belakang pusing Dari kanan/kiri cepat jalan Skuad henti (henti di tengah-tengah ketua sku ad) Skuad akan mengadap ke hadapan ke kanan/kiri. Hukuman: 1. 12. ke kiri pusing Skuad akan mengadap ke hadapan. ke kanan pusing Skuad akan mengadap ke hadapan.

KEMBARAN P P-1 65 .

KEMBARAN Q Q-1 66 .

SEKSYEN 4 SUKATAN PELAJARAN UNTUK AHLI BULAN SABIT MERAH 67 .

7 Buku Persidangan Geneva dan Protokol Tambahannya Risalah-risalah dan cetakan keluaran terkini dari Jawa tankuasa Palang Merah Antarabangsa yang akan diedarkan oleh Jurulatih BAHAN-BAHAN RUJUKAN : JURULATIH PEMERIKSA : : Jurulatih BSMM.KEMBARAN R PENDIDIKAN PALANG MERAH/BULAN SABIT MERAH DAN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABA NGSA KELAYAKAN SYARAT : : Semua ahli-ahli PBS dan Guru Pemimpin BSMM adalah laya k mengikuti kursus ini. ii. Markah maksimum 100. Nota BSMM MENGENAI Pend idikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah Buku Panduan No. i. SIJIL PEPERIKSAAN : MARKAH PEMBERIAN : : R-1 68 . Calon-calo n dikehendaki menghadiri semua syarahan. Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiksaan yang hendak dijalankan. Calon-calon akan menduduki peperi ksaan Kertas Teori selama 1 jam yang mengandungi 50% Soalan Betul/Salah dan 50% Soalan Objektif. iv. Kursus untuk ahli-ahli PBS hendaklah tidak kurang dari 8 jam dan untuk Guru Pemimpin BSMM hendaklah tidak kurang dari 16 jam. Calon-calon dikehendaki mencapai sekurangkurang 50% untuk LULUS. iii.

LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN R SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN PALANG MERAH/BULAN SAB IT MERAH DAN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA (UUKA) (MASA 8 JAM) 1. Sesi 3 – PENGENALAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Pengenalan Bu lan Sabit Merah Malaysia Lagu BSMM Ikrar BSMM Pakaian Seragam SEJARAH PALANG MER AH / BULAN SABIT MERAH Pengasas Palang Merah / Bulan Sabit Merah Jean Henry Duna nt Peperangan di Solferino Buku Kenangan di Solferino Jawatankuasa Berlima Penge nalan Lambang untuk anggota sukarela Perkembangan Persidangan Geneva I – IV Perkem bangan Protokol I – III PENGHURAIAN MAKNA PRINSIP-PRINSIP ASAS PERGERAKAN PALANG M ERAH/BULAN SABIT MERAH Kemanusiaan Kesaksamaan Keberkecualian Kebebasan Khidmat Sukarela Ketunggalan dan Kesejagatan R 1 – 1 daripada 3 69 - . Sesi 2 – 3. Sesi 1 2.

4. Sesi 5 – - . Sesi 4 – STRUKTUR DAN ORGANISASI PERGERAKAN PALANG MERAH / BULAN SABIT MERAH Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) dan peranannya Persekutuan Palang Merah dan Bu lan Sabit Merah Antarabangsa (IFRC) dan peranannya Persatuan-persatuan Kebangsaa n Persidangan Antarabangsa Palang Merah & Bulan Sabit Merah Bulan Sabit Merah Ma laysia (BSMM) Sejarah Perlembagaan Undang-undang/Peraturan Perbadanan Struktur O rganisasi Aktiviti-aktiviti BSMM: (Semasa aman dan juga semasa persengketaan ber senjata) Menyebar Prinsip dan nilai-nilai murni kemanusiaan Pasukan Bantuan Suka rela Penjagaan Kesihatan Asas Tindakbalas Kecemasan Perkhidmatan Masyarakat Prog ram Pertukaran Aktiviti Belia Antarabangsa Program Latihan Anugerah BSMM dan pin gat-pingat Penghargaan Perkhidmatan Ambulans Program Derma Darah dan HIV Aids Pe mulihan Pertalian Kekeluargaan (Restoring Family Links) R 1 – 2 daripada 3 70 5.

Undang-undang Geneva/Hague. Rupa bentuk. Peraturan Asas UUKA Lambang Pergerakan Persatuan Palang Merah dan Bulan Sa bit Merah.Pembangunan Organisasi 6. asal usul dan peranan UUKA Perjanjian-Perjanjian Antar abangsa dalam UUKA dan Negara-negara yang menanda tangangi perjanjian-perjanjian itu. Sesi 6 – UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA (UUKA) P engenalan UUKA.IV Huraian Ringkas Kandungan Protokol Tambahan Kepada Persidangan Geneva I . Maksud.3 daripada 3 71 . Kegunaan untuk Pengenalan dan Perlindungan Lambang dan t anda-tanda pengenalan Antarabangsa dalam UUKA Huraian Ringkas Kandungan Persidan gan Geneva I . dan persamaan dengan Undang-undang H ak Asasi Manusia.III Pertunjukan Filem dan Klip Video Fighting By the Rules (Perkemba ngan Undangundang Peperangan) Kisah Sebuah Idea Helpman (Klip Vidio Kartun 7 Pri nsip Asas Pergerakan Palang Merah/Bulan Sabit Merah Pameran Lakonan Raid Cross Lakonan Drama R 1 .

Sesi 2 – 3. Sesi 1 – PENGENALAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Pengenalan Bulan Sabit Merah Malaysia Lagu BSMM Ikrar BSMM Pakaian Seragam SEJARAH PALANG M ERAH / BULAN SABIT MERAH Pengasas Palang Merah / Bulan Sabit Merah Jean Henry Du nant Peperangan di Solferino Buku Kenangan di Solferino Jawatankuasa Berlima Pen genalan Lambang untuk anggota sukarela Perkembangan Persidangan Geneva I – IV Perk embangan Protokol I – III PENGHURAIAN MAKNA PRINSIP-PRINSIP ASAS PERGERAKAN PALANG MERAH BULAN SABIT MERAH Kemanusiaan Kesaksamaan Keberkecualian R 2 – 1 daripada 4 72 2.16 JAM) 1. Sesi 3 – - .LAMPIRAN 2 KEPADA KEMBARAN R SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN PALANG MERAH/BULAN SAB IT MERAH DAN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA (UUKA) UNTUK GURU SEKOLAH (M ASA .

Sesi 4 – 5. Sesi 5 – Kebebasan Khidmat Sukarela Ketunggalan dan Kesejagatan Struktur dan Organisasi P ergerakan Palang Merah / Bulan Sabit Merah Jawatankuasa Palang Merah Antarabangs a (ICRC) dan peranannya Persekutuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antaraban gsa (IFRC) dan peranannya Persatuan-persatuan Kebangsaan Persidangan Antarabangs a Palang Merah & Bulan Sabit Merah Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM) Sejarah Per lembagaan Undang-undang/Peraturan Perbadanan Struktur Organisasi Aktiviti-aktivi ti BSMM: (Semasa aman dan juga semasa persengketaan bersenjata) Menyebar Prinsip dan nilai-nilai murni Kemanusiaan Pasukan Bantuan Sukarela Penjagaan Kesihatan Asas Tindakbalas Kecemasan Perkhidmatan Masyarakat Program Pertukaran Aktiviti B elia Antarabangsa R 2 – 2 daripada 4 73 .4.

Program Latihan Anugerah BSMM dan pingat-pingat Penghargaan Perkhidmatan Ambulan s Program Derma Darah dan HIV Aids Pemulihan Pertalian Kekeluargaan (Restoring F amily Links) 6. Perat uran Asas UUKA Lambang Pergerakan Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Rupa bentuk. asal usul dan peranan UUKA Perjanjian-Perjanjian Antarabangsa dal am UUKA dan Negara-negara yang menanda tangangi perjanjian-perjanjian itu. Lambang dan tanda-tanda pengenalan Antarabangsa dalam UUKA Kandungan Persidangan Geneva I-IV Kandungan Undang-undang/Persidangan dan Protokol Tambahannya (Dalam UUKA) Kandungan Undang -undang/Persidangan Hague dan Protokol-Protokol Tambahannya dalam UUKA termasuk: Perlindungan Harta-benda Budaya dan Warisan Jenayah Perang dan Mahkamah Antarab angsa Kandungan Protokol Tambahan Kepada Persidangan Geneva I-III Pertunjukan Filem da n Klip Video: R 2 – 3 daripada 4 74 . Undang-undang Geneva/Hague. dan persamaan dengan Undang-undang Hak Asasi M anusia Maksud. Kegunaan untuk Pengenalan dan Perlindungan. Sesi 6 – Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa (UUKA) Pengenalan UUKA.

Fighting By the Rules (Perkembangan Undang-undang Peperangan) Kisah Sebuah Idea Helpman (Klip Video Kartun 7 Prinsip Asas Pergerakan Palang Merah/Bulan Sabit Me rah Lakonan Raid Cross 7. Sesi 7 – Kajian Hal-hal/Masalah kes-kes dalam UUKA dan Pelaj aran/Penyampaian Mikro Beberapa masalah dan kes dalam UUKA mengenai pencabulan U UKA. salah guna Lambang dan Jenayah Perang diberi kepada peserta kursus untuk me neliti dan membuat kajian menggunakan Rujukan Buku Index IHL Penyampaian Mikro m emberi peluang kepada peserta-peserta membuat penyampaian dan persembahan atau m engajar semula mata pelajaran yang telah diajar. R2 – 4 daripada 4 75 .

Manual Pertolongan Cemas BSMM Panduan Menyelamat Jantung CPR Persatu an Jantung Amerika Jurulatih BSMM Pembantu Perubatan Jururawat (SRN) Doktor Peru batan BAHAN-BAHAN RUJUKAN JURULATIH : : PEMERIKSA : Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peper iksaan yang hendak dijalankan. i i. Peperiksaan Praktikal hendaklah menekankan semaksima mungkin atas aspekaspek prosedur-prosedur yang betul. iv. iii. Kertas Teori 1 j am mengandungi 50% Soalan Betul /Salah dan 50 % Soalan Objektif. Soalan-soalan Lisan hendaklah termasuk dalam taju k-tajuk menyentuh prosedur-prosedur. i. ii. Calon-calon dik ehendaki mencapai kelulusan 50% dalam setiap bahagian untuk mencapai kelulusan: TEORI CPR PRAKTIKAL JUMLAH : : : : 100 Markah Lulus / Gagal Lulus / Gagal 100 Ma rkah PEPERIKSAAN : MARKAH : PEMBERIAN : SIJIL PERTOLONGAN CEMAS ASAS dan CPR S-1 76 . Calon-calon dikehendaki Menghadiri sekurang-kurangnya 100% syarahan demonstrasi bagi membolehkan mereka menduduki peperiksaan. i.KEMBARAN S PERTOLONGAN CEMAS ASAS DAN CPR KELAYAKAN SYARAT : : Ahli-ahli BSMM da n orang awam Kursus mestilah dijalankan tidak kurang daripada 14 jam Mengandungi Teori dan Praktikal.

hid ung dll. Kec ederaan Tisu Lembut Struktur dan Fungsi Asas Kulit Jenis Luka (Tertutup dan Terb uka) Pengendalian Asas Luka Pengendalian Luka Tertentu – Objek Asing Terlekat dan Anggota Terputus Jenis Pendarahan Tanda dan Gejala Pendarahan Prinsip Asas Penge ndalian Pendarahan Pengendalian Pendarahan di bahagian lain seperti telinga.SUKATAN PELAJARAN LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN S PERTOLONGAN CEMAS ASAS BSMM DAN CPR MODUL 1 Pengenalan Definisi Objektif Pertolo ngan Cemas Prinsip Asas Pertolongan Cemas Garis Panduan Asas Pertolongan Cemas A latan Kotak Pertolongan Cemas Praktikal: Mengenalpasti Kotak Pertolongan Cemas d an Kegunaannya MODUL 2 Keselamatan dan Cara Pencegahan Keselamatan dan Pencegaha n Kemalangan di Rumah Keselamatan dan Pencegahan Kemalangan di Tempat Kerja. Praktikal : Bagaimana Cara Menghentikan Pendarahan Pembalut dan Balutan Definisi Objektif Balutan dan Pembalut Praktikal : Jenis Balutan dan Pembalut S impulan Buku Sila Teknik Mencuci Luka Teknik Membalut Jenis Anduh Renjatan Defin isi Renjatan Sebab Renjatan Tanda dan Gejala Renjatan S 1 – 1 daripada 3 77 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5 .

Otot dan Sendi Jenis Patah Tanda dan Gejala Patah Pengendalian Patah Jenis Kecederaan Sendi Tanda dan Gejala Kecederaan Sendi Peng endalian Kecederaan Sendi Praktikal: Tuap & Teknik Memasang Tuap Kecederaan Kepa la dan Tulang Belakang Struktur dan Fungsi Asas Sistem Saraf Tanda dan Gejala Ke cederaan Kepala Pengendalian Kecederaan Kepala Tanda dan Gejala Kecederaan Tulan g Belakang Pengendalian Kecederaan Tulang Belakang Praktikal : Teknik Menstabilk an Kepala. Leher dan Tulang Belakang Kecederaan Terbakar Bahan yang Boleh Membak ar Cara Mengukur Keluasan Bahagian Badan Terbakar Menggunakan Peraturan 9 Pering kat Terbakar Prinsip Asas Pengendalian Mangsa Terbakar Kecederaan Elektrikal dan Pengendalian Kecederaan Elektrikal Praktikal: Balutan kes terbakar Bantuan Hidu p Asas (Cardiopulmonary Resuscitation .2 daripada 3 78 . Rangka.CPR) Pengenalan kepada Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) MODUL 7 MODUL 8 MODUL 9 MODUL 10 S1 . Sendi dan Oto t Struktur dan Fungsi Rangka.Pengendalian Renjatan Pengendalian Renjatan Letrik MODUL 6 Penilaian Asas Pesaki t Penilaian Tempat Kejadian Penilaian Asas Penilaian Tahap Kesedaran Pengendalia n Tulang Belakang Memeriksa dan Membuka Saluran Pernafasan Memeriksa dan Memberi Pernafasan Memeriksa dan Pengendalian Aliran Darah Pemeriksaan Kulit Mangsa Pen ilaian Pantas Keseluruhan Badan Rawatan Kecederaan Tulang.

Keperluan CPR CPR untuk Orang Dewasa.3 daripada 3 79 . Kanak-kanak dan Bayi Mangsa Tercekik Penge ndalian Mangsa Tercekik Dewasa. Bayi Praktikal : CPR dan Heimlich Manouvre MODUL 11 Mengangkat Pesakit Prinsip Asas Mengangkat Pesakit Teknik Mengangkat dengan Usungan Teknik Mengangkat Tanpa Usungan Penilaian Teori Praktikal MODUL 12 S 1 .

Nota BSMM mengenai Bantuan Bencana & Operas i Menyelamat. Calon-calon dikehendaki mencapai 50% untu k LULUS. Aspek Praktikal adalah diwaji bkan tetapi bukan untuk peperiksaan. Ia hendaklah tidak kurang daripada 10 jam.KEMBARAN T BANTUAN BENCANA DAN OPERASI MENYELAMAT KELAYAKAN SYARAT : : Semua Ahl i-ahli Pasukan Bantuan Sukarela (PBS). Kursus ini mengandungi aspek-aspek Teori sahaja. Jurulatih/Pensyarah y ang sama tidak boleh menjadi pemeriksa bagi satu-satu peperiksaan yang hendak di jalankan. Calon-calon akan menduduki peperiksaan teori (subjektif) 1 jam selepas mereka menyudahkan latihan praktikal. SIJIL. Prosedur tetap mengendalikan Operasioperasi Bantuan Bencana dan Ar ahan 20 Majlis Keselamatan Negara Jurulatih BSMM Pertugas Berkelayakan yang bert anggungjawab dalam Bantuan Bencana dan Operasi Menyelamat. BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : PEMERIKSA : PEPERIKSAAN : MARKAH PEMBERIAN : : T-1 80 . Markah penuh 100.

5.1.2.6. Cawangan-cawangan dan Cabang-cabang Peranan Cawangan-cawangan dan Daerah-daerah dengan Jabatan Kebaji kan masing-masing Mobilisasi dan Koordinasi Sumber-sumber Tenaga Sukarela dan Ke lengkapan Bekerja dengan Lain-lain Agensi 4.1. Persekutuan Antarabangsa Persatuan-persatuan Palang Me rah & Bulan Sabit Merah (IFRC) T 1 – 1 daripada 4 81 .2. Sesi 2 : PELAN PERSEDIAAN BENCANA & BANTUAN KERAJAAN 2. Definisi Jenis-jenis Bencana 1. Konflik Bersenjata. Negeri & D aerah 2. Pembakaran Harta Benda 2.1. 3. 3. 2. 1.7. 3.1.2. Rusuhan. Peranan Jawatankuasa Bantu an Bencana Kebangsaan (Malaysia) Pelan Kerajaan Peringkat Kebangsaan.3.4. Perlakuan Manusia . Tugas-t ugas & Tanggungjawab Jawatankuasa Perkhidmatan Kecemasan Kebangsaan BSMM. Sesi 1 : PENGENALAN KEPADA BANTUAN BENCANA DAN OPERASI MENYELAMAT 1. 3.K ekacauan Umum.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN T SUKATAN PELAJARAN BANTUAN BENCANA DAN OPERASI MENYE LAMAT 1.2. Menila i Amaran-amaran dan Kumpulan-kumpulan Dhaif (Vulnerable) Persediaan Bencana BSMM : Ramalan. 3. Sesi 3 : PELAN PERSEDIAAN BANTUAN BENCANA BSMM 3. Sesi 4 : BANTUAN ANTARABANGSA 4. 3. Semulajadi 1. Perlindungan dan Peranan Meringankan oleh BSMM Pelan Persediaan Bantu an Bencana & Operasi Menyelamat BSMM Peringkat Kebangsaan.2.2.1.

6.2.5. trak. 5.4. 5. 5. 4. 5. 6. alat memasak Clinton. 5. Belian/Waki l Berkuasa Dermaan Setor Simpanan Pengagihan Selenggara Setor Logistik/Pengangku tan Pihak Berkuasa Kenderaan Mengendali Kenderaan Arahan Perjalanan Kenderaan da n Koordinasi Pergerakan Kakitangan 6.4.1. peruntukan tugas dan giliran tugas T 1 .6.3.6. 6.7.7. Tenaga sukarela.4.9.6. 5.1.5.5. 6. 5. 4.11. 5.3. Sesi 6 : Penilaian ke atas kawasan dan keluasan bencana Laporan (Maklumat) Sumber-sumb er maklumat Keperluan mendadak Periksa sumber-sumber yang ada Anggaran makanan y ang diperlukan Anggaran kakitangan yang diperlukan Anggaran kain selimut (Blanke t) yang diperlukan Anggaran perubatan yang diperlukan Anggaran lain-lain keperlu an yang mendadak BEKALAN-BEKALAN BANTUAN 6.8.6.6.10.2 daripa da 4 82 .1.6.2.2.4. usungan.8.6.6. 6.6.3. tali-temali dll) 6. Sesi 5 : Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) UNDRO (Pertubuhan Bangsa-bangsa Be rsatu mengenai Bantuan Bencana) Lain-lain Agensi Sukarela Antarabangsa.10. Kelengkapan dan Barang-barang (Kelengka pan memasak. 6.2. 5. PERATURAN OPERASI BENCANA 5. 5. Menubuh dan Mengendali B ilik Operasi BSMM di Peringkat Kebangsaan. 5. 5.3. 6.9. Cawangan dan Cabang Melakukan Penilai an/Peninjauan Situasi Bencana Mobilisasi Tenaga Sukarela dan Kelengkapan/Bekalan Koordinasi Medan Arahan Operasi Bantuan Penilaian Operasi Bantuan Penilaian 5. mobilisasi taklimat.6. 6. 5. 6. 5. 6.6. 5.4.6.

9.7. Perhubungan dengan lain-lain agensi 8.fakta dan angka Pengurusa n dan Pentadbiran Kakitangan Bantuan 8.4.2.3. Penyediaan Alat Masak Clinton Penyediaan Makanan Sanitasi (Kebersihan) Kebersihan Am Air Mi numan Pembuangan Najis 10. Pendaftaran 8. 7.4. 7.2.11.9.2. Pemberian susu kepada kanak-kanak 8. 9. Lokasi Pusat-pusat Bantuan .3. 7.2.2. 7. Sesi 8 : Rekod dan Statistik Mengeluarkan Buletin/Nota Maklumat Liputan Bergambar Mengenai Bantuan Akhbar dan Media Elektronik PENTADBIRAN PUSAT BANTUAN 8. Rekreasi untuk mangsa 8.6.8. 9.2.2.5. 7. Pengagihan kain selimut (Blank et)/tikar 8. Jaringan Kawalan Bencana BSMM Maksud-maksud Komunikasi Amaran Bencana Desiminasi Persediaan Bencana Kepada Orang Ramai Kelen gkapan Komunikasi PERHUBUNGAN AWAM & MAKLUMAT 7. 7. 9.1.Rasmi Operasi P usat-pusat Bantuan 8. yang sakit dan cacat 8. Masak Kelu mpok 8. Sesi 10: KIRA-KIRA DAN KEWANGAN 10.9. Penjagaan orang-orang tua.1.7.5.2. 8.2.2. Pengesanan 8.3. Sesi 9 : MASAKAN KELOMPOK DAN PEMBERIAN MAKANAN 9.4. penyenggaraan setor dan kelengkapan 10. Kutipan derma.1.2.2.1. Pertolongan Cemas 8.6.2. Penyenggaraan bekalan T 1 . Sesi 7 : KOMUNIKASI 7.2. 9. 8. 7.2.3.5.1.3 daripada 4 83 .8. Laporan .2.10. 9.7. Pengagihan Makanan Berkelumpok 8.6.

3. Mengendalikan pusat-pusat bantuan T 1 .10. Mendirikan tempat teduhan 11.4 daripaa 4 84 . akaun 11. Masak berkelompok 11 .2. Sesi 11: LATIHAN PRAKTIKAL 11.1.3. Inventori.

Calon-calon dikehendaki mencapai sekurang-kurangnya 50% untuk LULUS. Calon dik ehendaki menghadiri semua syarahan. Calon-calon dikehendaki menduduki Kertas Teori Objek tif selama 1 jam. SIJIL PEMERIKSA : PEPERIKSAAN MARKAH PEMBERIAN : : : U–1 85 . Nota BSMM mengenai Pendidikan Kesihatan Asas BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : Jurulatih BSMM Pembantu Perubatan Jurulatih Berdaftar (SRN) Doktor Perubatan Jur ulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiks aan yang hendak dijalankan.KEMBARAN U PENDIDIKAN KESIHATAN KELAYAKAN SYARAT : : Semua ahli BSMM layak untuk menyertai kursus ini. Jumlah markah 100. Kursus hendaklah mengandungi t idak kurang daripada 8 syarahan di mana 1 jam bagi tiap-tiap syarahan.

LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN U SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN ASAS MODUL 1 Keselamatan di Rumah Kemalangan yang boleh berlaku di rumah Cara pencegahan kem alangan dari berlaku MODUL 2 Makanan untuk Kesihatan Jenis makanan yang baik unt uk kesihatan Makanan seimbang Makanan yang baik untuk kanak-kanak Cara memasak m akanan yang selamat Keracunan makanan dan cara untuk pencegahan MODUL 3 Senaman untuk Kesihatan Kenapa perlu bersenam Jenis senaman yang selamat Cara regangan o tot Peraturan senaman MODUL 4 Kebersihan Diri Panduan kebersihan tangan Cara pen cegahan dari penyakit yang berjangkit MODUL 5 Kebersihan Rumah Pencegahan serang ga merbahaya dari membiak Pembuangan sampah dengan cara yang betul Kebersihan di dalam rumah MODUL 6 Kesihatan Diri dan Bahaya Mengancam Kesihatan Cegah Cegah C egah Cegah MODUL 7 Penilaian Teori Lisan U1 .1 86 dari dari dari dari merokok dadah Alkohol penyakit berjangkit .

KEMBARAN V RAWATAN RUMAH KELAYAKAN SYARAT : : Semua Ahli BSMM layak menduduki Kursus ini. K ursus mengandungi tidak kurang 6 tajuk ceramah. 1 jam tiap-tiap syarahan. Pembantu Perubatan. Kertas Teor i selama 1 Jam mengandungi 100 % soalan Betul/Salah. Jururawat Berdaftar (SRN) Doktor Perubatan. Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peper iksaan yang hendak dijalankan. Peperiksaan praktikal hendaklah me nekankan semaksima mungkin mengenai aspek-aspek prosedur yang betul. Calon-calon dikehendaki men capai 50% dalam tiap-tiap bahagian untuk LULUS: Teori Praktikal JUMLAH 100 marka h Lulus / Gagal 100 markah PEMERIKSA : PEPERIKSAAN : MARKAH : PEMBERIAN : SIJIL V-1 87 . Peperiksaan Lisan hendaklah mengandungi soalan-so alan berhubung kait dengan prosedur-prosedur. Caloncalon dikehendaki menghadiri semua syarahan. Nota BSMM mengenai Rawatan Rumah BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : Jurulatih BSMM.

LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN V SUKATAN PELAJARAN RAWATAN RUMAH ASAS MODUL 1 Penyed iaan Bilik Pesakit Kebersihan bilik Kesesuaian bilik Peralatan bilik MODUL 2 Pen yediaan Katil Pesakit Menyediakan katil tanpa pesakit Menyediakan katil dengan p esakit MODUL 3 Kebersihan Pesakit Cara memandikan pesakit Membersihkan rambut. m ulut. gigi. kuku dan kekotoran lain Teknik mencuci luka MODUL 4 Pemeriksaan Pesa kit Mengambil suhu badan Mengambil kadar nadi dan pernafasan Cara memberikan dem ahan sejuk jika pesakit demam MODUL 5 Pemakanan Pesakit Makanan seimbang Jenis p ermakanan mengikut penyakit tertentu seperti : Diabetes Cara memberi makan pesak it MODUL 6 Teknik Mengerakkan Pesakit Mengerakkan pesakit dari katil ke atas ker usi Mengerakkan pesakit dari kerusi keatas katil Jenis-jenis kedudukan pesakit M ODUL 7 Penilaian Teori Praktika V1 .1 88 .

Calon-calon he ndaklah menghadiri 100% daripada syarahan-syarahan bagi melayakkan diri menduduk i Peperiksaan. iii. Nota oleh Dr. Jagjit Singh Manual Pertolongan Cemas L anjutan BSMM Bantuan Hidup Asas – Penyelamat Jantung – Panduan IJN/AHA.KEMBARAN W PERTOLONGAN CEMAS LANJUTAN DAN CPR KELAYAKAN SYARAT : : Semua ahli BS MM yang telah lulus Sijil Peperiksaan ASAS BSMM dan orang awam layak untuk mengi kuti kursus ini. Calon-calon dikehendaki mencapai 65% dalam setiap baha gian untuk LULUS. ii. i. BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : Jurulatih Kanan BSMM Pembantu Perubatan Jururawat Berdaftar (SRN) Doktor Perubat an Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu pe periksaan yang hendak dijalankan. Kertas Teori selama 2 jam mengandungi 60% Betu l/Salah dan 40% Objektif. Teori CPR Praktikal JUMLAH 100 markah Lulus / Gagal Lulus / Ga gal 100 Markah PEMERIKSA : PEPERIKSAAN : MARKAH : PEMBERIAN : SIJIL W-1 89 . Soalan-soalan Lisan hendaklah mengandungi taju k-tajuk prosedur Peperiksaan Praktikal yang menekankan semaksima mungkin atas as pek prosedur-prosedur yang betul. Kursus mengandungi tidak kurang daripada 20 jam.

SUKATAN PELAJARAN LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN W PERTOLONGAN CEMAS LANJUTAN DAN CPR (PROGRAM 3 HARI) MODUL 1 Peranan Ahli Pertolo ngan Cemas Peranan Ahli Pertolongan Cemas Kotak Pertolongan Cemas MODUL 2 Kesela matan dan Pencegahan Keselamatan dan pencegahan kemalangan di rumah Keselamatan dan pencegahan kemalangan di tempat kerja Keselamatan dan pencegahan kemalangan secara am MODUL 3 Penilaian Pesakit Penilaian di tempat kejadian Tinjauan Awal P enilaian tahap kesedaran Pengendalian tulang belakang Buka dan kekalkan saluran pernafasan Penilaian dan pengendalian pernafasan pesakit Penilaian dan pengendal ian sistem aliran darah pesakit Penilaian keadaan kulit mangsa Penilaian pantas keseluruhan badan mangsa Penilaian Sekunder Aduan utama dan sejarah aduan utama Mencatat dan meneliti nadi dan pernafasan Melaporkan data kepada kakitangan Ambu lan Prinsip Triage Praktikal : Teknik Pengendalian Mangsa MODUL 4 Sistem Peredar an Darah Struktur Jantung Struktur Saluran darah Kandungan Darah MODUL 5 Sistem Pernafasan W 1 – 1 daripada 3 90 .

MODUL 6 Struktur dan fungsi sistem pernafasan Pertukaran gas di dalam paru-paru Pengenda lian Kecederaan Pendarahan Jenis Pendarahan Mengawal pendarahan luaran Praktikal : Teknik Memasang Balutan dan Pembalut Kajian kes Renjatan Definisi Renjatan Ta nda dan Gejala Renjatan Pengendalian mangsa renjatan Kecederaan Kepala/Leher dan Tulang Belakang Tanda dan Gejala kecederaan kepala Pengendalian kecederaan kepa la Tanda dan gejala kecederaan leher/tulang belakang Pengendalian kecederaan leh er/tulang belakang Praktikal : Pengendalian kepala/leher dan tulang belakang Kec ederaan Dada Tanda dan gejala kecederaan dada Pengendalian kecederaan dada Keced eraan Abdomen Tanda dan gejala kecederaan Abdomen Pengendalian kecederaan abdome n Patah dan Kecederaan Sendi Tanda dan gejala patah dan kecederaan sendi Pengend alian kecederaan patah dan sendi Praktikal : Anduh dan Teknik Memasang Tuap Kaji an Kes Terbakar dan Melecur Jenis terbakar dan melecur Peraturan 9 Pengendalian kes terbakar dan melecur Kecederaan Elektrikal Kemalangan Voltan Rendah Kemalang an Voltan Tinggi Pengendalian mangsa kecederaan elektrikal Pencegahan kemalangan elektrikal W1 .2 daripada 3 91 .

3 daripada 3 92 MODUL 9 MODUL 10 .MODUL 7 Pengendalian Kes Perubatan Kecemasan Pengendalian Mangsa Pengsan Serangan Sakit Jantung Tanda dan gejala serangan sakit jantung Pengendalian mangsa serangan sak it jantung Praktikal : Kajian Kes Kecemasan Pernafasan Tanda dan gejala kecemasa n pernafasan Pengendalian kecemasan pernafasan Praktikal : Kajian Kes Kecemasan Diabetes Coma Diabetic / Coma Insulin Praktikal : Kajian Kes AIDS Tanda dan geja la AIDS Cara jangkitan berlaku Pencegahan Keracunan Makanan Apa dia keracunan ma kanan? Cara jangkitan berlaku Pencegahan Epilepsy Apa dia Epilepsy? Tanda dan ge jala Epilepsy Pengendalian pantas kes epilepsy Lemas (Drowning) Pengendalian Kes -kes Lemas MODUL 8 Bantuan Nyawa Asas dan CPR Pengenalan kepada Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Tujuan Utama CPR CPR dan mangsa tercekik (dewasa) CPR dan mangsa tercekik (kana nk-kanak) CPR dan mangsa tercekik (bayi) Bantuan pernafasan dengan Pocket Mask T eknik Mengangkat Pesakit Teknik mengangkat pesakit tanpa usungan Teknik mengangk at pesakit dengan usungan Penilaian Penilaian Teori Penilaian Praktikal W 1 .

Peraturan-peratruan Kursus. SIJIL BSMM PEPERIKSAAN MARKAH PEMBERIAN : : : X-1 93 . Jumlah Markah 100 %. 7 . Calon-calon dikehendaki menduduki Kertas Teori sel ama 1 Jam yang mengandungi 100% Soalan Subjektif.Peraturan Pasukan Subsidiari No. 4 . Perlembagaan BSMM. 6 . 1 . 5 . 3 .KEMBARAN X PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN KELAYAKAN SYARAT : : Semua Ahli PBS BSMM y ang telah lulus Sijil Peperiksaan Asas Kursus tidak kurang daripada 8 jam. i. ii) Jurulatih Kanan Jurul atih dan Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperi ksaan yang hendak dijalankan. Calon -calon dikehendaki menghadiri 75% daripada syarahansyarahan yang disampaikan. JURULATIH PEMERIKSA : : i) Profesional yang berkhidmat di bahagian Pengurusan. 8 .Panduan Pentadbiran No. Buku-Buku Panduan: No.Peraturan Penggunaan Lambang No.Pera turan Reaksi Kecemasan dan Bencana Pelan Kebakaran BSMM BAHANBAHAN RUJUKAN : iii.Panduan Perkhidma tan No. ii.P eraturan Kewangan No. Peperiksaan dan Persijilan BSMM No. 2 .Peraturan Pakaian Seragam BSMM No. Calon-calon hendaklah mencapai sekurang-kurangnya 50% Markah untuk LULUS.

6.2.3. 2. Ses i 1 : KAJIAN MENGENAI PERLEMBAGAAN BSMM (1 JAM) Perlembagaan dan Undang-undang.4. 3.8. Sesi 4 : PELAN KEBAKARAN BSMM X1-1 94 .4 3. 3. 3. 3. Belia dan Pasukan Kanakkanak UNDANG-UNDANG & PERATURAN BSMM (6 JAM) 3. Tatacara Kewangan (BP 2) Panduan Sukarelawan (BP 3) Peraturan Perkhidmatan Kakitangan (BP 4) Pakaian Seragam (BP 5) Emblem (BP 6) Kursus-kurs us dan Peperiksaan (BP 7) Pengurusan Bencana (BP 8) 4. 3.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN X SUKATAN PELAJARAN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN 1.1).1. 2. Sesi 3 : Ke bangsaan Cawangan Cabang Pasukan Bantuan Sukarela.7. 3. Sesi 2 : STRUKTUR & ORGANISASI BSMM (1 JAM) 2. 2.3. 3.1.2. P entadbiran (BP.5. 2.

: Calon-calon hendaklah mencapai 65 % markah dalam tiaptiap bahagian.KEMBARAN Y KAEDAH MENGAJAR BAGI KELAYAKAN SEBAGAI JURULATIH KELAYAKAN SYARAT : : Semua Ahli -Ahli PBS yang telah lulus Sijil Peperiksaan Lanjutan BSMM. Kursus hendaklah tid ak kurang daripada 8 jam.1 95 . ii) Jurulatih Kanan BSMM. i) Jurulatih Berkelayakan. Jurul atih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiksaa n yang hendak dijalankan. Caloncalon hendaklah menghadiri sekurang-kurangnya 75 % syarahan praktikal. Bertulis Praktikal JUMLAH PEMBERIAN : SIJIL 10 0 markah 100 markah 200 markah JURULATIH PEMERIKSA : : PEPERIKSAAN MARKAH : Y. Semua calon dikehendaki menduduki peperiksaan Kertas T eori selama 1 jam dan Peperiksaan Praktikal.

4 1.1 Sesi Latihan – rakan sebaya dan penilaian pelatih Y1-1 96 .2 3.1.3 1.6 2.1 2.11 Menjal inkan hubungan baik dalam aktiviti sukan dan permainan.3 3. Sesi 3 : SELEPAS SESI LATIHAN (1 JAM) 3.8 2. Sesi 1 : PERSE DIAAN SEBELUM SESI LATIHAN (1 JAM) 1. Pengurusan masa/langkah Teknik syarahan Teknik demonstrasi Himpun fikiran Memudahkan cara (Teknik Perben gkelan) Diskusi/Seminar/Forum Kegunaan Alat Bantu Mengajar Teknik soal-jawab Men gendali jawapan/maklum balas/soalan-soalan.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN Y SUKATAN PELAJARAN KAEDAH MENGAJAR 1. Sesi 4 : MIKRO-SESI MENGAJAR ( 4 JAM) 4. Memberi penguatkuasaan 2.1 1. 1.12 Memberi motivasi 2.6 2.14 Kaedah-kaedah Penilaian 3.7 2.5 2.13 Komitmen terhadap aksi 2.2 2.5 1.3 2.10 2. Sesi 2 : Obje ktif Perkara Khusus Kumpulan Ahli Kumpulan Sasar Kemudahan/Tempat Bahan-bahan Me ngajar Startegi SEMASA SESI LATIHAN (2 JAM) 2.4 2.2 1.4 Penilaian diri.1 3. refleksi Analisa pe ncapaian pelatih Statistik kesimpulan mudah Susulan 4.9 2.

BLS Heartsaver Guide (IJN) dan AHA Pertolongan Cemas Oksigen untuk Penyelamat i) Jurulatih Kanan BSMM ii) Pembantu Perubatan iii) Jur urawat Berdaftar (SRN) iV) Doktor Perubatan Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiksaan yang hendak dijalankan. Calon-calon dikehendaki mencapai 80 markah dalam peperiksaan Teori dan l ulus dalam semua modul praktikal. Peper iksaan praktikal hendaklah menekankan semaksima mungkin atas aspek prosedur yang betul.KEMBARAN Z BANTUAN HIDUP ASAS BAGI KELAYAKAN SEBAGAI JURULATIH KANAN KELAYAKAN S YARAT : : Semua Jurulatih BSMM Kursus hendaklah tidak kurang daripada 8 jam. Kursus hendaklah dikendalikan ol eh Ibu Pejabat Kebangsaan. Cal on-calon d kehendaki menghadiri semua syarahan. Teori Praktikal JUMLAH PEMBERIAN : 100 Markah Lulus/Gagal 100 Markah BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : PEMERIKSA : PEPERIKSAAN MARKAH : : SIJIL BLS (Bantuan Hidup Asas) Z-1 97 .

Fungsi Jantung dan Paru-paru Penyakit-penyakit Arteri Koronari (Pembu luh Jantung) Pathofisiologi Mengenali penyakit-penyakit jantung Pencegahan dan G aya hidup sihat MODUL 4 Serangan Jantung Bagaimana hendak mengenali tanda-tanda serangan jantung Tanda-tanda dan simtom serangan jantung Tindakan segera terhada p serangan jantung MODUL 5 Bantuan Hidup Asas Mengenali CPR Tanda-tanda perlunya bantuan CPR Demonstrasi CPR untuk orang dewasa dan kanak-kanak Tayangan VCD men genai CPR Latihan amali MODUL 6 Pengendalian Kes-kes Tercekik Mengenali tanda-ta nda tercekik pada orang dewasa. kanak-kanak dan bayi Demonstrasi „Heimlich Maneuve r‟ pada orang dewasa.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN Z SUKATAN PELAJARAN BANTUAN HIDUP ASAS MODUL 1 Pengen alan kepada CPR Apa itu CPR ? Sejarah ringkas CPR Pentinganya CPR MODUL 2 MODUL 3 Anatomi. kanak-kanak dan bayi. Tayangan VCD mengenai tercekik Z1-1 98 .

1 99 . Calon-calon dikehendaki mencapai sekurang-kurang 50% untuk LULUS. Buku Rujukan Indeks 5.KEMBARAN AA UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA KELAYAKAN SYARAT BAHAN-BAHAN RUJUKAN : : : Semua ahli Pasukan Bantuan Sukarela (PBS) adalah layak mengikuti kursus ini Ku rsus hendaklah tidak kurang dari 36 jam. Buku Protokol Tambahan kepada Persidang an Geneva. 1. 5 soal an subjektif membawa 50 markah dan mengisi ruangan kosong 10 soalan membawa 30 m arkah. SIJIL JURULATIH : PEMERIKSA : PEPERIKSAAN : MARKAH PEMBERIAN : : AA . Buku Persidangan Geneva 2. Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiksaan yang hendak dijalankan. Jurulatih BSMM atau Pengamal Undang-unda ng yang ditauliahkan sebagai Pensyarah/Pemeriksa dalam Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa. Calon-calon akan menduduki kertas Ujian Teori selama 1½ jam mengandungi 10 soalan objektif membawa 20 markah. Caloncalon dikehendaki menghadiri semua syarahan. Markah maksimum 100. Buku dan risalah Persidangan Hague 4. Risal ah-risalah dan cetakan keluaran terkini dari Jawatankuasa Palang Merah Antaraban gsa yang akan diedarkan oleh Jurulatih. 3.

Fasal 127 PG3.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN AA SUKATAN PELAJARAN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARA BANGSA (UUKA) UNTUK JURULATIH MASA 24 JAM 1. Jawatankuasa Berlima Persi dangan Pertama PERJANJIAN-PERJANJIAN ANTARABANGSA Kandungan 27 Perjanjian-perjan jian dalam UUKA Negara-negara yang menandatangani perjanjianperjanjian itu Manda t bagi negara-negara yang menanda tangani Persidangan itu. Fasal 83 Protokol I dan Fasal 19 Protokol II PERATURAN-PERATURAN PERGERAKAN PERSEKUTUAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH Pengenalan. takrif dan Peruntukkan Am Keahlian. medan pertempur an askar Perancis dan Austria tahun 1863 hingga kini. FasaL 47 Persidangan Geneva(PG)1 dan Fasal 48 PG2. Sesi 1 – PENGENALAN DAN SEJARAH UUKA Kegunaan Undang-undang dan tujuannya untuk Perlindungan Istilah UUKA persamaan d engan Undang-undang Hak Asasi Manusia Persamaan dengan Undang-undang Perang atau Persengketaan Bersenjata Sejarah. latar belakang. komponenkomponen Persekutuan AA1 – 1 daripada 11 100 2. Fasal 144 PG4. Sesi 3 - . Bermula dari Bantuan Perubatan oleh Henry Dunant di Solferino. asal-usul dan perkembangannya . Sesi 2 – 3.

keturunan. Kegiatan dan Mandat Negara-negara dalam Persekutuan Palang Merah/Bu lan Sabit Merah Kegiatan dan Mandat ICRC Kegiatan dan Mandat IFRC Kegiatan dan M andat Persatuan Kebangsaan (National Societies) PERSIDANGAN-PERSIDANGAN GENEVA.Persidangan Majlis Perwakilan Peraturan-peraturan dan Tatacara Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Peraturan Undang-undang Jawatankuasa Palang Merah A ntarabangsa Persidangan Antarabangsa Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Organisa si. bangsa. atau dibuat ujian biologi. Kumpulan yang bertelingkah hendaklah menghantar maklumat kepada Kuasa Pelindung dan Pusat Tahanan Perang. Peranan. AA1 – 2 dari pada 11 101 4. KANDUNGAN. dan fahaman politik dan lain-lain yang berkenaan Dilayan de ngan kemanusiaan. HURAIAN DAN PERLAKSANAANNYA : PERSIDANGAN PERTAMA (Melindungi tentera tentera yang sakit dan cedera di medan Perang di darat): Melindungi askar-askar yang tidak bermaya. tidak dibia rkan tanpa perubatan dan tidak didedahkan kepada jangkitan penyakit Fasal 15-16 – Selepas pertempuran mereka hendaklah dikumpulkan. tidak memilih jantina. cedera dan menyerah diri dan tidak lagi terlibat dengan pert empuran (hors de combat) Fasal 3 (Pertelingkahan Bukan Antarabangsa) dan Fasal 1 2 – Perlindungan hendaklah tidak berbelah bagi. diseksa. agama. tidak dibunuh. Sesi 5 - . kaum. Sesi 4 – 5. diberi rawatan dan dilindungi dari penjarahan (pillage) dan penganiayaan.

Fasal 14 .PERSIDANGAN KEDUA (Melindungi tentera-tentera yang sakit dan cedera di laut dan kapal karam): Fasal 12 – Sama seperti peperangan di darat di atas . Fasal 22 – Kapal Hospital tidak boleh digunakan untuk ketentera an. mereka ti dak boleh diserang dan ditangkap atau ditahan PERSIDANGAN KETIGA (TAWANAN PERANG) Fasal 4 – Istilah Tawanan Perang Fasal 13.Nama-nama mereka hendakalah dihantar kepada Agensi Pusat Pencarian dan mereka dibenarkan menghubungi keluarga Fasal 3 4-37 – Mereka dibenarkan mengamalkan acara keagamaan dan Guru Agama (Chaplain) dib enarkan melawat dan berhubung dengan mereka.Ianya boleh ditahan untuk m emindahkan pesakit yang memerlukan rawatan yang lebih baik yang mana kemudahan t idak mencukupi dalam kapal itu. di seksa dan didera Fasl 25-32 – Kemudahan tempat tinggal. Fasal 70-72. AA1 – 3 daripada 11 102 . Semua Tahanan Perang hendaklah dibebaskan sejurus selepas tam at persengketaan. Ia tidak boleh diserang atau ditahan.Mereka yang cedera dan sakit boleh dipulangk an ke negara asal. 123 . makan dan kesihatan hendak lah diberi dengan baik.Perlindungan h endaklah diberi tidak berbelah bagi dan layanan kemanusiaan hendaklah diberi sec ukupnya kepada mangsa kapal karam Fasal 18 – Sama seperti peperangan di darat mere ka hendaklah dicari. Fasal 49-57 – Tidak boleh dipaksa ker ja untuk ketenteraan Fasal 109-119. Fasal 21 – Kapal pengangkutan awam/perniagaan bole h memberi bantuan kepada yang cedera dan karam dan sebagai berkecuali. dikumpulkan dan beri rawatan dan dilindungi dari penjarahan dan penganiayaan. 17 – Mereka mestilah dilayan secara kemanusiaan dengan baik dan tidak dianiayakan.

Fasal 79-141 – Peraturan berkenaan dengan orang t ahanan penjara (internee) AA1 – 4 daripada 11 103 . kelaziman agama. bangsa. kaum. 49 – Mereka tidak boleh dihukum bersendiri an atas kesalahan yang mereka lakukan bukan persendirian. keselamatan. Fasal 40 – Orang awam tidak boleh dipaksa bekerja untuk kepentingan ketenteraan pe njajah. penyeksaan dan Mencacatkan. Fasal 55.Pihak penjajah mestilah membekalkan makanan dan perubatan untuk keperluan penduduk atau mendapat bantuan dari organisasi kemanusiaan sepe rti Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) Fasal 14 – Hospital dan Zon Kese lamatan mestilah diwujudkan untuk mereka yang sakit. mengambil tindakan balas den dam dan mengambil orang Tebusan dan memusnahkan hartabenda adalah dilarang.Fasal 125 – Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) diberi hak istimewa untu k menjalankan aktiviti yang melibatkan Tawanan Perang PERSIDANGAN KEMPAT (PERLINDUNGAN KEPADA ORANG AWAM DALAM PEPERANGAN) Fasal 27 – Pe nghormatan. Fasal 33. 59 . 34 – Mereka mestilah dilindungi daripada pembunuhan. Mereka hendaklah diberi layanan baik kemanusiaan tanpa berbelah bagi tidak mengira agama. 32. Fasa l 24 – Kanak-kanak yatim piatu di bawah umur 15 tahun hendaklah diberi penjagaan. Mereka juga tid ak boleh diusir keluar negeri Penjarahan (pillage). kewarga negaraan dan fahaman politik. gaya hidup dan a dat resam mereka mestilah dihormati Fasal 13. hak-hak kekeluargaan. Hukuman berkelopok (co llective punishment) juga tidak boleh dikenakan terhadap mereka. kanak-kanak di bawah umur 1 5 tahun dan ibu yang mengandung.

AA1 – 5 daripada 11 104 . Kanakkanak dibawah umur 15 tahun tidak dibenarkan diambil sebagai askar Fasal 15 – Perl indungan kepada perubatan awam dan anggota agama Fasal 79 – Perlindungan kepada wa rtawan Fasal 35 – Penggunaan senjata api yang boleh menyebabkan kecederaan dan pen deritaan yang melampau dan kemusnahan alam sekitar yang berpanjangan adalah dila rang. DA N BERKENAAN PERLINDUNGAN KEPADA MANGSA PERSENGKETAAN BERSENJATA ANTARABANGSA (PR OTOKOL I). setesen penjana nuklear. Fasal 132 – Kanak-kanak. as kar-askar dan pekerja-pekerja perubatan awam dalam persengketaan bersenjata anta rabangsa) Fasal 51. Fasal 76. wanit a yang hamil dan ibu yang membawa bayi yang sakit yang telah lama dikurung mesti lah dilepaskan dengan segera.Fasal 89-91 Mereka mestilah menerima makanan dan pakaian. askar yang bertugas sebagai pengintip rahsia jika tertangkap oleh pihak lawan. objek bersejarah dan tempat keugamaan tidak bol eh diserang. b enteng.77 – Perlindungan khas kepada wanita dan kanak-kanak. rawatan perubatan yang mencukupi serta dilindungi dari risiko peperangan. Fasal 85 – Salahguna dan penggunaan emblem yang diperuntukan dalam Persidang an Geneva untuk menipu pihak musuh (perfidy) adalah jenayah perang Fasal 46 – Peng intip Rahsia. 8 JUN 1977 (102 Fasal meluaskan perlindungan kepada penduduk awam. Fasal 53. air dan bahan-bahan untuk kehidupan penduduk awam. mereka tidak berhak sebagai Tawanan Perang.54 – Melarang serangan membuta-tuli dan memusnahkan sumber maka nan. 56 – Empangan. PROTOKOL TAMBAHAN I – PROTOKOL TAMBAHAN KEPADA PERSIDANGAN GENEVA 12 OGOS 1949.

Fasal 12 – Lambang Palang Merah. Fasal 14 – Dilarang memusnahkan benda yang mana kehidupan penduduk bergantung kepadanya. Fasal 16 – Perlindungan kepada harta-benda kebudayaan dan warisan dan tempat-tempat keagamaan. PROTOKOL TAMBAHAN II – PROTOKOL TAMBAHAN KEPADA PERSIDANGAN GENEVA 12 OGOS 1949. B ulan Sabit Merah dan Singa dan Matahari Merah hendaklah dipamirkan oleh anggota perubatan dan keagamaan. bangunan dan Janakuasa tinggi yang membahaya. dih ormati dan dilayan dengan baik. Fasal 13 – Dilarang menyerang dan menakut-nakutkan dengan keganasan terhadap penduduk awam. Mereka he ndaklah dilayani secara kemanusiaan dengan tidak ada perbezaan. Adalah dilarang mengarahkan tidak ada yang dibenarkan hidup.Fasal 47 – Askar Upahan (Mercenaries) tidak diiktiraf sebagai penempur dan tidak b erhak menjadi Tahanan Perang.Perlindungan kepada kerja-k erja. dimuliakan dan mengamalkan Keagamaannya. Fasal 5. Fasal 6 – Pendakwaan dan hukuman jenayah yang bers angkut paut dengan pertenglingkahan bersenjata. Fasal 15 .Individu yang tidak terlibat secara langsung atau yang telah berhenti dari pertempuran h endaklah diberi penghormatan. tunjuk perasaan. dan pengganas). AA1 – 6 daripada 11 105 . 8 JUN 1977 (Menghuraikan perlindungan kepada mangsa yang ter perangkap dalam persengketaan bersenjata dalam risiko tinggi yang bukan antaraba ngsa tidak termasuk rusuhan. D AN BERKENAAN PERLINDUNGAN KEPADA MANGSA PERTELINGKAHAN BERSENJATA BUKAN ANTARABA NGSA (PROTOKOL II). Fasal 4 . 7 – Individu yang ditahan se masa pertelingkahan bersenjata dan yang luka dan cedera mestilah dilindungi.

Individu yang tidak terlibat secara langsung atau yang telah berhenti dari pertempuran hendaklah di beri penghormatan.Fasal 17 – Dilarang memindahkan penduduk Awam Fasal 18 – Bantuan Pertubuhan Perkhidm atan Sukarela boleh dilaksanakan. Fasal 4 . Fasal 5. DAN BERKENAA N PERLINDUNGAN KEPADA MANGSA PERTELINGKAHAN BERSENJATA BUKAN ANTARABANGSA (PROTO KOL II). Fasal 6 – Pendakwaan dan hukuman jenayah yang bersangkut paut dengan pertenglingkahan bersenjata AA 1 – 7 daripada 11 106 . dihormati dan dilayan dengan baik. PROTOKOL TAMBAHAN III .PROTOKOL TAMBAHAN KEPADA PERSIDANGAN GENEVA 12 OGOS 1949 . Adalah dilarang mengarahkan tidak ada yang dibenarkan hidup. DAN BERKENAAN PENGGUNAAN LAMBANG KRISTAL MERAH (PROTOKOL III). dimuliakan dan mengamalkan Keagamaannya. (Memperkenalkan rupa bentuk dan kegunaan Lambang Kristel Merah) Asal usul pemb inaan Lambang Rupa betuk Lambang Tarikh ianya diiktirafkan oleh Persidangan Diplomat Antarabangsa dan PROTOKOL TA MBAHAN II – PROTOKOL TAMBAHAN KEPADA PERSIDANGAN GENEVA 12 OGOS 1949. 7 – Individu yang ditahan semasa pertel ingkahan bersenjata dan yang luka dan cedera mestilah dilindungi. 8 DISEMBER 2005 . 8 JUN 1977 (Menghuraikan perlindungan kepada mangsa yang terperangkap d alam persengketaan bersenjata dalam risiko tinggi yang bukan antarabangsa tidak termasuk rusuhan. tunjuk perasaan. dan pengganas). Fasal 19 – Protokol ini mestilah disebarkan selu as-luasnya. Mereka hendaklah dil ayani secara kemanusiaan dengan tidak ada perbezaan.

Fasal 12 – Lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan Singa dan Matahari Merah he ndaklah dipamirkan oleh anggota perubatan dan keagamaan. Fasal 13 – Dilarang menye rang dan menakut-nakutkan dengan keganasan terhadap penduduk awam. Fasal 14 – Dila rang memusnahkan benda yang mana kehidupan penduduk bergantung kepadanya. Fasal 15 - Perlindungan kepada kerja-kerja, bangunan dan Janakuasa tinggi yang merbaha ya. Fasal 16 – Perlindungan kepada harta-benda kebudayaan dan warisan dan tempat-t empat keagamaan. Fasal 17 – Dilarang memindahkan penduduk awam Fasal 18 – Bantuan Pe rtubuhan Perkhidmatan Sukarela boleh dilaksanakan. Fasal 19 – Protokol ini mestila h disebarkan seluas-luasnya. PROTOKOL TAMBAHAN III – PROTOKOL TAMBAHAN KEPADA PERSIDANGAN GENEVA 12 OGOS 1949, DAN BERKENAAN PENGGUNAAN LAMBANG KRISTAL MERAH (PROTOKOL III), 8 Disember 2005. (Memperkenalkan rupa bentuk dan kegunaan Lambang Kristel Merah) Asal usul pembin aan Lambang Rupa betuk Lambang Tarikh ianya diiktirafkan oleh Persidangan Diplom at Antarabangsa dan Persidangan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa Kegunaannya dan Negara-negara yang menggunakannya sebagai Lambang Kebangsaan AA1 – 8 daripada 11 107

6. Sesi 6 – UNDANG-UNDANG HAGUE Perlindungan kepada Harta-benda Kesenian dan Warisan dan Ala m Sekitar Makna dan cara dan prinsip-prinsip peperangan Mahkamah Jenayah Antarab angsa (MJA) Jenayah-jenayah/kesalahan dalam MJA Kuasa MJA Penguatkuasaan Unsus-u nsur untuk keberkesanan MJA 7. Sesi 7 – KAJIAN MASALAH-MASALAH DAN KES-KES PENCABULAN UUKA Soalan-soalan yang merupakan masalah-masalah dan yang mencabul Undang-undang Kemanusaian Antarabangsa akan di kaji terutama sekali berkenaan jenayah perang. Kajian dan analisa akan menyemak masalah-masalah dengan berpandukan dan merujuk kepada Buku Persidangan Geneva, P rotokol dan Tambahannya, Persidangan Hague dan Buku Panduan Indeks. Kajian dan A nalisa akan dilaksanakan oleh pesertapeserta kursus Kajian ini juga merupakan sa tu kertas kerja, tugas khas (assignment) untuk peserta kursus membuatnya dan aka n diberi markah 8. Sesi 8 PENYAMPAIAN PEMBELAJARAN MICRO DAN PERSEMBAHAN AJAR SEMULA MATA-MATA PELAJARAN P enyampaian Pelajaran akan dilakukan oleh penuntut– penuntut dalam bentuk syarahan, persembahan dan pertunjukan video. Penuntut-penuntut akan bekerja dalam kumpula n. Tiap-tiap penuntut akan diberi masa tidak melebihi 15 minit untuk menyampaika n persembahan mereka AA1 – 9 daripada 11 108 -

9. Sesi 9 – Markah akan diberi sebagai penilaian PENERANGAN-PENERANGAN/SYARAHANSYARAHAN LUAR Kelayakan Persengketaan Bersenjata dan UUKA Mula Digunapakai UUKA dan Bukan Pers engketaan Bersenjata Gunapakai UUKA Istilah Persengketaan Dalaman (Internal Arme d Conflict) Kesan Persengketaan Dalaman Perlindungan kepada Orang Awam Istilah/Definasi Keperluan Ketenteraan dan Prinsi p-prinsip kekadaran (proportionality) Kanak-kanak, Wanita dan Wartawan Taraf Kedudukan Penempur (Combatant) Perbezaan antara orang awam dan penempur La yanan kepada Tahanan Perang UUKA dan Hak Asasi Manusia Asal-usul, Sumber, Istilah dan pihak-pihak yang terik at dengannya Ruanglingkup gunapakai Perlindungan yang diberi Penerimaa sejagat d an penguatkuasaan UUKA melawan Keganasan Istilah Keganasan (Terrorism) Tindakbalas/Reaksi Negara-n egara terhadap ancaman pengganas AA1 – 10 daripada 11 109

kesihatan dan kebersihan Penjarahan harta-benda persendirian Makl umat peribadi Jalan masuk dan orang yang dihubungi Syarat-syarat dan Penahanan P englibatan Peribadi dan Amalan Agama Pembebasan dan Penghantaran balik Pelaksana an UUKA di Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa Dan Pembangunan Terkini UUKA da n Cabaran sezaman Pembangunan Pelaksanaan Cabaran AA1 – 11 daripada 11 110 . tempat perlindungan dan pemberian perubatan Wanita dan Kanak-kanak Te mpat kediaman. makanan.Langkah-langkah Menentang Keganasan Gunapakai UUKA dalam Keganasan Taraf keduduk an Pengganas Perlindungan kepada Orang Yang Telah Dinafikan Haknya Kemudahan air .

KEMBARAN AB KAWAD KELAYAKAN SYARAT : : Semua Ahli PBS dan Belia layak menghadiri kursus ini Kursus dan latihan adlah tidak kurang daripada 3 hari yang mengambil 20 jam dalam 5 se si. SIJIL BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH/ PEMERIKSA : : PEPERIKSAAN : PEMBERIAN : AB . Jurulatih yang mendapat tauliah daripada BSMM. Buku Panduan Kawa d dyan dikeluarkan oleh Institut Latihan Bulan Sabit Merah Malaysia Jurulatih ka wad terdiri daripada Jurulatih BSMM yang berkelayakan di dalam hal ehwal Kawad.1 111 . Calon dikehdndaki memdnduki peperiksaan di d alam Latihan Amali dengan sekurang-kurangnya bo9leh memberi 25 bahasa hukuman ka wad daripada 47 bahasa hukuman kawad yang ditetapkan. Pemeriksa mestilah seorang yang b ukan orang yang sama melatih Kawad. Calon-calon dikehendaki hadir pada tiap-tiap sesi latihan.

5 Buka Barisan Tutup Barisan Kekan an Lurus Pandang Depan Hentak Kaki 3. Sesi 1 : PERGER AKAN STATIK (5JAM) 1.2 3.2 1.5 1.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN AB SUKATAN PELAJARAN LATIHAN KAWAD 1.1 3.1 ` 1.2 2.6 Cepat Jalan Berhenti Hormat Keh adapan Hormat Ke Kiri Hormat Ke Kanan Hormat Selaku Terima Sijil AB 1 – 1 daripada 2 112 .1 2. Sesi 2 : Sedia Senang Rehatk an Diri Pusing Kiri Pusing Kanan Pusing Belakang Pusing Kehadapan PERGERAKAN BERJALAN (3 JAM) 2.3 1.3 2.5 3.4 3.6 1.4 1. Sesi 3 : PERGERAKAN BERJALAN LALU 3.3 3.7 2.4 2.

1 4. Sesi 4 : PERGERAKAN PERLAHAN JALAN 4.8 3.3 4.2 4.1 5.10 Tukar Langkah Semasa Berjalan Kebelakang Pusing Masa Berjalan Hentak Kaki Masa B erjalan Pusing Kiri / Kanan Masa Berjalan 4.2 Kawad Perhubungan Ujian Amali Individu Jumlah jam ialah 20 jam ( 3 hari ) AB 1 – 2 daripada 2 113 . Sesi 5 : KECEKAPAN PERGERAKAN DAN BAHASA HUKUMAN KAWAD (4 JAM) 5.4 4.7 3.9 3.5 4.6 Perjalan Jalan Berhenti Kebela kang Pusing Masa Perlahan Jalan Tukar Langkah Masa Perlahan Jalan Tukar Langkah Perlahan Jalan Kepada Cepat Jalan Tukar Cepat Jalan Kepaa Perlahan Jalan 5.3.

Mereka yan g mempunyai sijil daripada badan-badan yang bertauliah diiktiraf oleh BSMM Penil aian kecekapan diakhir kursus. Nota Solekan Kecederaan BSMM SYARAT : BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : Jurulatih BSMM yang berkemahiran dalam bidang Solekan dan Kecederaan. Kursus akan mengambil masa selama 20 jam dengan diberi sya rahan/demonstrasi dan amali.KEMBARAN AC SOLEKAN KECEDERAAN KELAYAKAN : Ahli-ahli Bulan Sabit Merah Malaysia yang telah m engikuti kursus Pertolongan Cemas. Calon-calon hendaklah menghadiri semua ceramah yang diberi. Jurulatih BSMM adalah digalakan untuk mengiku ti kursus ini. Sijil PEPERIKSAAN PEMBERIAN : : AC -1 114 . Orang awam yang berminat juga boleh memohon untuk mengikuti kursu s ini dengan bayaran.

LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN AC PROGRAM LATIHAN SOLEKAN KECEDERAAN MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 : : : : Pengenalan kepada Solekan Kecederaan Latihan mebuat Kec ederaan tiruan Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat Kecederaan Tiruan Penye diaan Bahan-bahan: „Putty‟ atau Doh Darah Tiruan MODUL 5 MODUL 6 : : Cara-cara membu at Kecederaan tiruan khas cara mudah Cara-cara membuat solekan untuk Renjatan Ke patahan Luka-luka Pendarahan Terbakar danMelecur Kepatahan yang ringan Kepatahan Terbuka Melecet Luka Tembakan Peluru Terkoyak Lebam Hancur Kekudungan Benda Asi ng Pendarahan Pembuluh Pendarahan Salurnadi Terbakar Tahap 1 Terbakar Tahap 2 Te rbakar Tahap 3 MODUL 7 Pelbagai Keadaan Lebam AC 1 – 1 daripada 2 115 1 jam 1 jam 1 jam 2 jam 2 jam 5 jam 2 jam .

Kecederaan di Perut Kecederaan di Dada Gigitan Binatang Gigitan/Patukan Ular MOD UL 8 MODUL 9 MODUL 10 Penilaian Individu Penilaian Berkumpulan Penilaian Kursus 3 jam 2 jam 1 jam AC 2 – 2 daripada 2 116 .

SEKSYEN 5 SUKATAN PELAJARAN UNTUK ORANG AWAM 117 .

1 118 . Ahli-ahli Rakan Muda. Nota Pertolongan Cemas BSMM SYARAT : BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : Jurulatih BSMM Pembantu Perubatan Jururawat Berdaftar (SRN) Doktor Perubatan. orang ramai termasuklah agensi-agensi persendirian dan agensi. Calon-calon hendaklah menghadiri semua ceram ah. Kursus hendaklah dijalankan tidak kura ng dari 6 jam syarahan/demonstrasi.agensi kerajaan.KEMBARAN AD SEORANG PEMBANTU PERTOLONGAN CEMAS DALAM SETIAP RUMAH KELAYAKAN : Surirumah. Gu ru-guru yang mempunyai Sijil Jurulatih Skim Lencana Kecekapan Tiada peperiksaan untuk kursus ini. pelajar. Sijil Penyertaan PEPERIKSAAN PEMBERIAN : : AD .

3.3. Deskripsi & Difinisi Jenis Sebab Musabab AD 1 – 2 daripada 2 119 .5.2. Deskripsi dan Definisi. 3. 2.1. 4. Deskripsi dan Definisi Jenis-jenis Patah Sebab-sebab Tanda-tanda dan Gejala Pengurusan Cegah Gerak (Tuap) Penggunaan balu tan 3. Sesi 1 : LUKA DAN PENDARAHAN (1 JAM) 1.4. 2. 3.3.1. Sesi 4 : Bawa/Pindah (Carry) KERACUNAN BAHAN-BAHAN DI RUMAH (1 JAM) 4. Sesi 3 : TERBAKAR (1 JAM) 3.1.3. 1. Sesi 2 : Diskripsi dan Definisi Jenis Luka dan Pendarahan Sebab-sebab PATAH (1 JAM) 2.3. 2. 3.1. Jenis-jen is Terbakar Sebab-sebab Peraturan Sembilan Tanda dan Alamat Pengurusan: 3C Sejuk kan 3B Terbakar Berhenti (Burning Stop) (Cool) Pernafasan Berjalan Baik (Breathing Maintain) (Body Examine) Selimutkan (Cover) Pemeriksaan Tubuh 4.2. 1. 2.5.4.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN AD SUKATAN PELAJARAN SEORANG PEMBANTU PERTOLONGAN CEM AS DALAM SETIAP RUMAH 1. 3.6. 4. 2.2.2.

5.4. 4.4. 5. Pengenalan kep ada CPR Deskripsi dan Definisi Demonstrasi Praktikal CPR Latihan CPR Percubaan ( Perlaksanaan) AC 2 – 2 daripada 2 120 .1.5. 5. 5.4.2.5.3. Sesi 5 : Tanda-tanda dan Alamat Pengurusan PEMULIHAN KARDIO PULMONARI (CPR) (2 JAM) 5. 5.

Calon-calon dikehendaki menghadiri semua ceramah. Calon-calon dikehendaki mencapai 50% markah untuk lulus dalam Teori CPR Praktikal JUMLAH PEMBERIAN : SIJIL 100 Markah Lulus / Gagal Lulus / Gagal 100 Markah BAHAN-BAHAN RUJUKAN JURULATIH : : PEMERIKSA : PEPRIKSAAN : MARKAH LULUS : AE . Kertas Teori 1 jam mengandungi 60% soalan Be tul/Salah dan 40 % soalan Objektif. Soalan-soalan Lisan merang kumi aspek-aspek prosedur.KEMBARAN AE PENGENALAN PERTOLONGAN CEMAS DAN CPR KELAYAKAN SYARAT : : Orang Awam dan Ahli BSMM Kursus hendaklah dijalankan tidak kurang dari 8 jam syarahan/demo nstrasi. Nota Pengenalan Perto longan Cemas dan CPR BSMM Jurulatih BSMM Pembantu Perubatan Jururawat Berdaftar (SRN) Doktor Perubatan Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemerik sa bagi satu-satu peperiksaan yang hendak dijalankan. Peperiksaan Praktikal menekankan semaksima mungkin at as aspek-aspek prosedur yang betul.1 121 .

1 122 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5 .LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN AE SUKATAN PELAJARAN PENGENALAN KEPADA PERTOLONGAN CEMAS DAN CPR MODUL 1 Prinsip da n Pengenalan Pertolongan Cemas Pengenalan kepada Pertolongan Cemas Objektif Pert olongan Cemas Prinsip Pertolongan Cemas Penilaian Pesakit Keselamatan Keselamata n dan pencegahan kemalangan di rumah Keselamatan dan pencegahan kemalangan di te mpat kerja Kecederaan Biasa Luka dan Pendarahan Renjatan Benda Asing Terseliuh P atah Kecederaan Kepala Kecederaan Tulang Belakang Anggota Terputus Kecederaan El ektrikal Terbakar dan Melecur Teknik Mengangkat Pesakit Bantuan Hidup Asas dan C PR Apa dia CPR? Struktur dan fungsi Sistem Pernafasan dan Peredaran Darah Video dan Demonstrasi Praktikal CPR dewasa Praktikal mangsa tercekik dewasa Penilaian Penilaian Teori AE 1 .

iii. Calon-calon dikehendaki Menghadiri sekurang-kurangnya 100 % syarahan demonstrasi bagi membolehkan mereka menduduki peperiksaan. Peperiksaan Praktikal hendaklah menekankan semaksima mungkin atas aspekaspek prosedur-prosedur yang betul.KEMBARAN AE PERTOLONGAN CEMAS ASAS DAN CPR KELAYAKAN SYARAT : : Ahli-ahli BSMM d an orang awam Kursus mestilah dijalankan tidak kurang daripada 14 jam Mengandung i Teori dan Praktikal. ii. ii.1 123 . i. Manual Pertolongan Cemas BSMM Panduan Menyelamat Jantung CPR Persat uan Jantung Amerika Jurulatih BSMM Pembantu Perubatan Jururawat (SRN) Doktor Per ubatan BAHAN-BAHAN RUJUKAN JURULATIH : : PEMERIKSA : Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peper iksaan yang hendak dijalankan. iv. Kertas Teori 1 j am mengandungi 50% Soalan Betul /Salah dan 50 % Soalan Objektif. Calon-calon dik ehendaki mencapai kelulusan 50% dalam setiap bahagian untuk mencapai kelulusan: TEORI CPR PRAKTIKAL JUMLAH : : : : 100 Markah Lulus / Gagal Lulus / Gagal 100 Ma rkah PEPERIKSAAN : MARKAH : PEMBERIAN : SIJIL PERTOLONGAN CEMAS ASAS dan CPR AF . Soalan-soalan Lisan hendaklah termasuk dalam taju k-tajuk menyentuh prosedur-prosedur. i.

LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN AF SUKATAN PELAJARAN PERTOLONGAN CEMAS ASAS BSMM DAN CPR MODUL 1 Pengenalan Definisi Objektif Pertolongan Cemas Prinsip Asas Pertolon gan Cemas Garis Panduan Asas Pertolongan Cemas Alatan Kotak Pertolongan Cemas Pr aktikal: Mengenalpasti Kotak Pertolongan Cemas dan Kegunaannya Keselamatan dan C ara Pencegahan Keselamatan dan Pencegahan Kemalangan di Rumah Keselamatan dan Pe ncegahan Kemalangan di Tempat Kerja. Praktikal : Bagaimana Cara Meng hentikan Pendarahan Pembalut dan Balutan Definisi Objektif Balutan dan Pembalut Praktikal : Jenis Balutan dan Pembalut Simpulan Buku Sila Teknik Mencuci Luka Te knik Membalut Jenis Anduh Renjatan Definisi Renjatan AF 1 – 1 daripada 3 124 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5 . Kecederaan Tisu Lembut Struktur dan Fungsi Asas Kulit Jenis Luka (Tertutup dan Terbuka) Pengendalian Asas Luka Pengendalian Luka Tertentu – Objek Asing Terlekat dan Anggota Terputus Jenis Pendarahan Tanda dan Gejala Pendarahan Prinsip Asas Pengendalian Pendarahan Pengendalian Pendarah an di bahagian lain seperti telinga. hidung dll.

Sebab Renjatan Tanda dan Gejala Renjatan Pengendalian Renjatan Pengendalian Renj atan Letrik MODUL 6 Penilaian Asas Pesakit Penilaian Tempat Kejadian Penilaian A sas Penilaian Tahap Kesedaran Pengendalian Tulang Belakang Memeriksa dan Membuka Saluran Pernafasan Memeriksa dan Memberi Pernafasan Memeriksa dan Pengendalian Aliran Darah Pemeriksaan Kulit Mangsa Penilaian Pantas Keseluruhan Badan Rawatan Kecederaan Tulang. Leher dan Tulang Belakang Ke cederaan Terbakar Bahan yang Boleh Membakar Cara Mengukur Keluasan Bahagian Bada n Terbakar Menggunakan Peraturan 9 Peringkat Terbakar Prinsip Asas Pengendalian Mangsa Terbakar Kecederaan Elektrikal dan Pengendalian Kecederaan Elektrikal Pra ktikal: Balutan kes terbakar AF 1 . Rangka.2 daripada 3 125 MODUL 7 MODUL 8 MODUL 9 . Sendi dan Otot Struktur dan Fungsi Rangka. Otot dan Sendi Jenis Patah Tanda dan Gejala Patah Pengendalian Patah Jenis Kecederaan Sen di Tanda dan Gejala Kecederaan Sendi Pengendalian Kecederaan Sendi Praktikal: Tu ap & Teknik Memasang Tuap Kecederaan Kepala dan Tulang Belakang Struktur dan Fun gsi Asas Sistem Saraf Tanda dan Gejala Kecederaan Kepala Pengendalian Kecederaan Kepala Tanda dan Gejala Kecederaan Tulang Belakang Pengendalian Kecederaan Tula ng Belakang Praktikal : Teknik Menstabilkan Kepala.

MODUL 10 Bantuan Hidup Asas (Cardiopulmonary Resuscitation - CPR) Pengenalan kepada Cardi o Pulmonary Resuscitation (CPR) Keperluan CPR CPR untuk Orang Dewasa, Kanak-kana k dan Bayi Mangsa Tercekik Pengendalian Mangsa Tercekik Dewasa, Bayi Praktikal : CPR dan Heimlich Manouvre MODUL 11 Mengangkat Pesakit Prinsip Asas Mengangkat Pesakit Teknik Mengangkat dengan Usun gan Teknik Mengangkat Tanpa Usungan Penilaian Teori Praktikal MODUL 12 AF 1 - 3 daripada 3 126

KEMBARAN AG PERTOLONGAN CEMAS LANJUTAN DAN CPR KELAYAKAN SYARAT : : Semua ahli B SMM yang telah lulus Sijil Peperiksaan ASAS BSMM dan orang awam layak untuk meng ikuti kursus ini. Kursus mengandungi tidak kurang daripada 20 jam. Calon-calon h endaklah menghadiri 100% daripada syarahan-syarahan bagi melayakkan diri mendudu ki Peperiksaan. i. ii. iii. Nota oleh Dr. Jagjit Singh Manual Pertolongan Cemas Lanjutan BSMM Bantuan Hidup Asas – Penyelamat Jantung – Panduan IJN/AHA. BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : Jurulatih Kanan BSMM Pembantu Perubatan Jururawat Berdaftar (SRN) Doktor Perubat an Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu pe periksaan yang hendak dijalankan. Soalan-soalan Lisan hendaklah mengandungi taju k-tajuk prosedur Peperiksaan Praktikal yang menekankan semaksima mungkin atas as pek prosedur-prosedur yang betul. Kertas Teori selama 2 jam mengandungi 60% Betu l/Salah dan 40% Objektif. Calon-calon dikehendaki mencapai 65% dalam setiap baha gian untuk LULUS. Teori CPR Praktikal JUMLAH 100 markah Lulus / Gagal Lulus / Ga gal 100 Markah PEMERIKSA : PEPERIKSAAN : MARKAH : PEMBERIAN : SIJIL AG - 1 127

LAMPIRAN D KEPADA KEMBARAN AG SUKATAN PELAJARAN PERTOLONGAN CEMAS LANJUTAN DAN C PR (PROGRAM 3 HARI) MODUL 1 Peranan Ahli Pertolongan Cemas Peranan Ahli Pertolon gan Cemas Kotak Pertolongan Cemas MODUL 2 Keselamatan dan Pencegahan Keselamatan dan pencegahan kemalangan di rumah Keselamatan dan pencegahan kemalangan di tem pat kerja Keselamatan dan pencegahan kemalangan secara am MODUL 3 Penilaian Pesa kit Penilaian di tempat kejadian Tinjauan Awal Penilaian tahap kesedaran Pengend alian tulang belakang Buka dan kekalkan saluran pernafasan Penilaian dan pengend alian pernafasan pesakit Penilaian dan pengendalian sistem aliran darah pesakit Penilaian keadaan kulit mangsa Penilaian pantas keseluruhan badan mangsa Penilai an Sekunder Aduan utama dan sejarah aduan utama Mencatat dan meneliti nadi dan p ernafasan Melaporkan data kepada kakitangan Ambulans Prinsip Triage Praktikal : Teknik Pengendalian Mangsa MODUL 4 Sistem Peredaran Darah Struktur Jantung Struk tur Saluran darah Kandungan Darah AG 1 – 1 daripada 4 128

2 daripada 4 MODUL 6 129 .MODUL 5 Sistem Pernafasan Struktur dan fungsi sistem pernafasan Pertukaran gas di dalam paru-paru Pengendalian Kecederaan Pendarahan Jenis Pendarahan Mengawal pendaraha n luaran Praktikal : Teknik Memasang Balutan dan Pembalut Kajian kes Renjatan De finisi Renjatan Tanda dan Gejala Renjatan Pengendalian mangsa renjatan Kecederaa n Kepala/Leher dan Tulang Belakang Tanda dan Gejala kecederaan kepala Pengendali an kecederaan kepala Tanda dan gejala kecederaan leher/tulang belakang Pengendal ian kecederaan leher/tulang belakang Praktikal : Pengendalian kepala/leher dan t ulang belakang Kecederaan Dada Tanda dan gejala kecederaan dada Pengendalian kec ederaan dada Kecederaan Abdomen Tanda dan gejala kecederaan Abdomen Pengendalian kecederaan abdomen Patah dan Kecederaan Sendi Tanda dan gejala patah dan kecede raan sendi Pengendalian kecederaan patah dan sendi Praktikal : Anduh dan Teknik Memasang Tuap Kajian Kes Terbakar dan Melecur Jenis terbakar dan melecur Peratur an 9 Pengendalian kes terbakar dan melecur Kecederaan Elektrikal Kemalangan Volt an Rendah Kemalangan Voltan Tinggi AG 1 .

Pengendalian mangsa kecederaan elektrikal Pencegahan kemalangan elektrikal MODUL 7 Pengendalian Kes Perubatan Kecemasan Pengendalian Mangsa Pengsan Serangan Sak it Jantung Tanda dan gejala serangan sakit jantung Pengendalian mangsa serangan sakit jantung Praktikal : Kajian Kes Kecemasan Pernafasan Tanda dan gejala kecem asan pernafasan Pengendalian kecemasan pernafasan Praktikal : Kajian Kes Kecemas an Diabetes Coma Diabetic / Coma Insulin Praktikal : Kajian Kes AIDS Tanda dan g ejala AIDS Cara jangkitan berlaku Pencegahan Keracunan Makanan Apa dia keracunan makanan? Cara jangkitan berlaku Pencegahan Epilepsy Apa dia Epilepsy? Tanda dan gejala Epilepsy Pengendalian pantas kes epilepsy Lemas (Drowning) Pengendalian Kes-kes Lemas MODUL 8 Bantuan Nyawa Asas dan CPR Pengenalan kepada Cardiopulmona ry Resuscitation (CPR) Tujuan Utama CPR CPR dan mangsa tercekik (dewasa) CPR dan mangsa tercekik (kanank-kanak) CPR dan mangsa tercekik (bayi) Bantuan pernafasa n dengan Pocket Mask Teknik Mengangkat Pesakit Teknik mengangkat pesakit tanpa u sungan Teknik mengangkat pesakit dengan usungan AG 1 .3 daripada 4 130 MODUL 9 .

MODUL 10 Penilaian Penilaian Teori Penilaian Praktikal AG 1 .4 daripada 4 131 .

Calon-calon dikehendaki mencapai 80 markah dalam peperiksaan Teori dan lulus dalam semua mod ul praktikal.KEMBARAN AH BANTUAN HIDUP ASAS KELAYAKAN SYARAT : : Mereka yang telah lulus Pertolongan Cema s Lanjutan Kursus hendaklah tidak kurang daripada 8 jam. Calon-calon d kehendaki menghadiri semua syarahan. Peperiksaan praktikal hen daklah menekankan semaksima mungkin atas aspek prosedur yang betul. Kursus hendaklah dikendalikan oleh Ibu Pejabat Keban gsaan.1 132 . BLS Heartsaver Guide (IJN) dan AHA Pertolongan Cemas Oksigen untuk Penyel amat i) Jurulatih Kanan BSMM ii) Pembantu Perubatan iii) Jururawat Berdaftar (SR N) iV) Doktor Perubatan Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeri ksa bagi satu-satu peperiksaan yang hendak dijalankan. Teori Praktikal JUMLAH PEMBERIAN : 100 Markah Lulus/Gagal 100 Mark ah BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : PEMERIKSA : PEPERIKSAAN MARKAH : : SIJIL BLS (Bantuan Hidup Asas) AH .

kanak-kanak dan bayi Demonstrasi „Heimlich Maneuver‟ pada orang dewasa.SUKATAN PELAJARAN BANTUAN HIDUP ASAS MODUL 1 Pengenalan kepada CPR Apa itu CPR ? Sejarah ringkas CPR Pentinganya CPR MODUL 2 MODUL 3 Anatomi. Tayangan VCD mengenai tercekik AH 1 – 1 133 . Fungsi Jantung dan Paru-paru LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN AH Penyakit-penyakit Arteri Koronari (Pembuluh Jantung) Pathofisiologi Mengenali pe nyakit-penyakit jantung Pencegahan dan Gaya hidup sihat MODUL 4 Serangan Jantung Bagaimana hendak mengenali tanda-tanda serangan jantung Tanda-t anda dan simtom serangan jantung Tindakan segera terhadap serangan jantung MODUL 5 Bantuan Hidup Asas Mengenali CPR Tanda-tanda perlunya bantuan CPR Demonstrasi CP R untuk orang dewasa dan kanak-kanak Tayangan VCD mengenai CPR Latihan amali MODUL 6 Pengendalian Kes-kes Tercekik Mengenali tanda-tanda tercekik pada orang dewasa. kanak-kanak dan bayi.

SEKSYEN 6 BORANG-BORANG 134 .

KEMBARAN AI BORANG PENILAIAN KURSUS TARIKH KURSUS DATE OF COURSE___________________________________________ PENSYARA H/PELATIH LECTURER/TRAINER 1. __________________________________________________ 2. 3. __________________________________________________ ______________________ ____________________________ TARIKH PENILAIAN DATE OF EVALUATION:_______________ ______________ TAJUK/MODUL SUBJECT/MODUL__________________________________ _____ _____________________________________________ BAHAGIAN KURSUS DIVISION/COURSE SILA BERI MARKAH SETIAP SOALAN DENGAN TANDA PANGKAH (x) DIPETAK DI BAWAH PLEASE RATE EACH QUESTION BY PLACING A CROSS (x) ACCORDING TO THE SCALE IN THE BOXES BE LOW 5- Cemerlang 5- Excellent 4-Baik 4-Good 3-Memuaskan 3-Satisfactory 2-Tidak memuaskan 2-Unsatisfactory 1-Lemah 1-Poor A. 1. PENILAIAN PENSYARAH/PELATIH LECTURER/TRAINER EVALUATION PENGETAHUAN BERKENAAN TA JUK YANG DIBERI KNOWLEDGE OF SUBJECT MATTER 5 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4 3 2 1 2. BERKEBOLEHAN MENARIK MINAT PENUNTUT/HADIRIN UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN ABILITY TO STIMULATE STUDENT/AUDIENCE PARTICIPATION KEMAMPUAN MENYAMPAIKAN DENGAN JELAS ABI LITY TO IMPART KNOWLEDGE BERKEBOLEHAN MENJAWAB SOALAN PERKARA-PERKARA YANG DIBAN GKITKAN OLEH PENUNTUT/HADIRIN ABILITY TO HANDLE QUESTIONS/ISSUES RAISED BY STUDE NT/AUDIAENCE KETEPATAN WAKTU PUNCTUALITY 3. 4. 5. B. 1. PENILAIAN KURSUS COURSE EVALUATION TOPIK YANG DILIPUTI COVERAGE OF TOPICS

5 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4 3 2 1 2. KEBERKESANAN CARA MENGAJAR EFFECTIVE TEACHING METHODS C 1. LAIN-LAIN OTHERS ADAKAH MANA-MANA BAHAGIAN KURSUS YANG SUKAR DIFAHAMI, JIKA ADA BERI KOMEN IS THERE ANY PORTION OF THE COURSE DIFFICULT TO UNDERSTAND ? IF YES, PLEASE COMMENT _____________________________________________________________________ __________ ___________________________________________________________ 2. LAIN-LAIN BAHAGIAN/PERKARA YANG PERLU DIPERBAIKI OTHER AREAS/ASPECTS THAT NEE D IMPROVEMENTS: ____________________________________________________________________ ___________ __________________________________________________________ _____________________ _________________________________________________ BULAN SABIT MERAH MALAYSIA, JKR 32 JALAN NIPAH, OFF JALAN AMPANG, 55000 KUALA LU MPUR TEL: 03 – 4257 8122 FAK: 03 4257 9867 & 4253 3191 e-mail: mrcs@po.jaring.my AI - 1 135

KEMBARAN AJ AJ - 1 136

KEMBARAN AK AK – 1 daripada 2 137 .

AK – 2 daripada 2 138 .

………………… ………………… Tarikh:…………………………… * Potong yang tidak berkenaan ………………………….. 7. Ulangkaji Bantuan Hidup Asa Sukatan Pelajaran BSMM KELULUSAN SIJIL BSMM 1. ……………….KEMBARAN AL BORANG PERMOHONAN MEMPERBAHARUI SIJIL JURULATIH DAN JURULATIH KANAN Saya ………………………………………………. ………………. 9... ……………….. sar) Memohon untuk membaharui *Sijil Jurulatih/*Jurulatih Kanan yang akan tamat pada …………….. (Tarikh) Saya telah menghadiri Kursus: Ulangkaji Pertolongan Cemas Lanjutan da n CPR pada………………………………… (Tarikh) bertempat di …………………………………………….. Pendidikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Pertolongan Cemas Asas d an CPR Bantuan Bencana & Operasi Menyelamat Pilih satu daripada 2 subjek : Pendi dikan Kesihatan Rawatan Rumah 5. 8. 3. Pertolongan Cemas Lanjutan & CPR Pe ntadbiran dan Pengurusan Kaedah Mengajar Bantuan Hidup Asas Undang-Undang Kemanu siaan Antarabangsa ………………. (Tandatangan Pemohon) (Di isi dalam 3 salinan) AL 1 – 2 daripada 2 139 .. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… TARIKH …… 2.. ………………. 6.. 4..

Bantuan Hidup Asas mengikut arahan Buku No. 7. (Tandatangan Setiausaha/ Pegawai Penjaga Latihan Cabang) UNTUK KEGUNAAN CAWANGAN Adalah disahkan bahawa penama telah menghadiri Kursus Ul angkaji: 1. Tandakan √ dipetak berkenaan ……………………………………..bertarikh :……………………………………… Tarikh:……………………………………… ………………………………………………… (Tandatangan Pengerusi Jawatankuasa Latihan Kebangsaan) Tandakan √ dipetak berkenaan *Potong yang tidak berkenaan AM 2 – 2 daripada 2 140 . Tarikh:……………………………….. Pertolongan Cemas Lanjutan & CPR 2.UNTUK KEGUNAAN CABANG Adalah disahkan bahawa penama telah menghadiri Kursus Ulan gkaji: 1... Tandakan √ dipetak berkenaan *Potong yang tidak berkenaan …….. Pertolongan Cemas Lanjutan & CPR 2. Bantuan Hidup Asas mengikut arah an Buku No. (Tandatangan Penolong Pengarah Latihan) UNTUK KEGUNAAN IPK Adalah dengan ini permohonan penama untuk mendapatkan: Sijil Jurulatih Sijil Jurulatih Kanan *Diluluskan/ *Tidak diluluskan Nombor Sijil adal ah…………………………………. …………………………………………. Permohonan *disokong/* tidak disokong Tarikh:………………………………. 7.

………………………. Kad Pengenalan Lama: Alamat Tempat Tinggal:………………………………………………………………… …………………………………………………… 6. Kad Pengenalan: 1.5 8.3. 5.…………………….1 daripada 2 141 . Ahli:……………………………Tarikh Luput…………………………………… 8..6 Doktor Perubatan ………………… ………………… ………………… ………………… . 9. No. No. 7. Pekerjaan (Profession):………………………………… …………………………… Contoh Tandatangan AM 1 . …………………… Skim Lencana Kecekapan …………….3. Tarikh Lahir: 4.KEMBARAN AM PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (Malaysian Red Crescent Society ) REKOD KELAYAKAN UNTUK JURULATIH/JURULATIH KANAN/ TAULIAH PERLANTIKAN Nama Penuh: C (Tulis dalam Huruf Besar) Gambar Ukuran Paspot 3. 8 Cawangan/Cabang/Unit:………………………………………………………………… No.

9. Pilih salah satu dari dua mata pelajaran te rsebut Guru terlatih dikecualikan 3.10. 10. 7. Perlu menghadiri kursus Ulangkaji 6 bulan sebelum dan 6 bulan selepas sijil tamat tempoh . + ¥ AN 1 . 2. 4 5 6. 8. *Pertolongan Cemas Asas Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Undang-und ang Kemanusiaan Antarabangsa Reaksi Bencana dan Operasi Menyelamat +Rawatan Ruma h +Pendidikan Kesihatan *Pertolongan Cemas Lanjutan Pentadbiran & Pengurusan ¥Kaed ah Mengajar Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa *Bantuan Hidup Asas Nota: * S ijil sah selamat 3 tahun.2 daripada 2 142 . Bil Kursus yang telah dihadiri No Sijil Tarikh dikeluarkan Tarikh diperbaharui Tarikh diperbaharui Tarikh diper baharui Kursus Yang Telah Dihadiri 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->