P. 1
Instrumen Pentaksiran Moral Tahun 3

Instrumen Pentaksiran Moral Tahun 3

1.0

|Views: 477|Likes:
Published by Saralah Rajandran
Nilai Tanggungjawab
Nilai Tanggungjawab

More info:

Published by: Saralah Rajandran on Mar 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2015

pdf

text

original

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS

)
B1D13E1
Nilai : Bertanggungjawab
PENDIDIKAN !"A# (KSS")
$A%&N 3
NAMA: _________________________ TARIKH : _______________
KELAS : _________________________
$an'akan ( ( ) )a'a )en*ataan *ang betul+
1. Menolong guru membawa buku-buku latian
ke bilik guru.
!. Membiarkan buku-buku "erita ber#elerak #ele$a#
memba"a %i $er$u#takaan.
&. Mengema# kela# #etia$ $agi.
'. Membantu guru men(aga ketenteraman kela#
ketika guru #e%ang berme#)uarat.
*. Membiarkan kawan-kawan ti%ur %i %alam kela#.
+atatan:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
,i#akan ole-
__________________________
. /
0uru Mata 1ela(aran
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) B,D13E1
Nilai : Bertanggungjawab
PENDIDIKAN !"A# (KSS")
$A%&N 3
NAMA: _________________________ TARIKH : _______________
KELAS : _________________________
1a%ankan gambar %engan $ern)ataan )ang betul.
1.
Membantu tukang
kebun member#ikan
kawa#an #ekola.
!. Membantu a)a
mengangkat barang
)ang %ibeli %i $a#ar
ra)a.
&.
Menolong ibu
men)i%ai $akaian
)ang baru %i"u"i.
'. Menolong ibu .
men)iram $okok
bunga %i alaman
ruma.
+atatan: ___________________________________________________________
,i#akan ole-
_______________________________
. /
0uru Mata 1ela(aran
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
B,D13E,
Nilai : Bertanggungjawab
PENDIDIKAN !"A# (KSS")
$A%&N ,
NAMA: _________________________ TARIKH : _______________
KELAS : _________________________
2rang )ang bertanggung(awab %alam keluarga akan men%a$at ban)ak
kebaikan. 1ili %an warnakan kebaikan )ang kita $erole (ika kita ikla#
membantu keluarga.
Kita akan %i#a)angi Kita akan bera#a
ole ali keluarga $enat.
1erbuatan kita akan
men(a%i "onto
tela%an ke$a%a
a%ik- bera%ik )ang
lain.
Kita akan #elalu 1er#ekitaran ruma
%imarai ole akan #entia#a
ibu. ber#i %an "eria.
Mengeratkan
$erubungan
%i antara ali
keluarga
+atatan: ___________________________________________________________
,i#akan ole-
_______________________________
. /
0uru Mata 1ela(aran
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Band : B3D13E1
Pendidikan Moral Tahun 2 Nilai : Tanggungjawa
Pendidikan Moral
Tahun 2
Na!a :""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#elas :"""""""""""""""""""" Tarikh :""""""""
Tuliskan $en%ataan %ang sesuai dengan ga!ar&
• Menolong iu !en%a$u lantai&
• Menolong a%ah !engangkat arang dari kereta&
• Menolong !e!i'it ke$ala a%ah %ang sedang terlantar sakit
• Menolong iu !en%idai $akaian&
• Menolong iu !enghidang !akanan&
(atatan:
Disediakan )leh
""""""""""""""
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Band : B*D13E1
Pendidikan Moral Tahun 2 Nilai : Tanggungjawa
Pendidikan Moral
Tahun 2
Na!a :""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1
2
3
*
+
#elas :"""""""""""""""""""" Tarikh :""""""""
Ceritakan perasaan anda sewaktu melakukan aktiviti seperti dalam gambar di
bawah.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
(atatan:
Disediakan oleh&
"""""""""""""
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
B-D13E1
Nilai : Bertanggungjawab
S!A# SE#IDIK ($E&B&A# (&N$&K A%#I KE#&A".A)
PENDIDIKAN !"A# (KSS")
$A%&N ,
NAMA: _________________________ TARIKH : _______________
KELAS : _________________________
Sila ( ( ) )a'a ruang *ang berkaitan+
BIL Adakah murid ini selalu…… Ya Tidak
1. Menolong ibu men(aga a%ik.
!. Menolong a)a men"u"i kereta
$a%a "uti #ekola.
&. Menolong ibu men)e%iakan
makanan %i %a$ur.
'. Membantu keluarga men"u"i bilik
air.
*. Membantu keluarga member#ikan
alaman ruma.
+atatan: ___________________________________________________________
,i#akan ole-
_______________________________
. /
0uru Mata 1ela(aran
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Band : B,D13E1
Pendidikan Moral Tahun 2 Nilai : Tanggungjawa
Soal selidik-Te!uual (untuk ahli keluarga)
Pendidikan Moral (#SS.)
Tahun 2
Na!a :""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#elas :"""""""""""""""""""" Tarikh :""""""""
Tandakan () ruang %ang erkaitan&
Bil Situasi /a Tidak
1 Sentiasa !enunjukkan si0at ertanggungjawa se!asa
er!ain dengan adik eradik dan !enjadi 'ontoh dala!
keluarga&
2 Sentiasa !enunjukkan si0at !enghor!ati terhada$
orang %ang leih tua dala! keluarga dan !enjadi ikutan
adik eradik&
3 Tidak !enunjukkan tingkahlaku %ang agresi0 a$aila di
tegur !elakukan kesalahan&
*& Menga!alkan a!alan suka !enaung dan dijadikan
'ontoh dala! keluarga&
+& Menda$at ke$er'a%aan iu a$a untuk !enjaga
kesela!atan ahli keluarga se!asa ketiadaan !ereka&
('ontoh jaga adik se!asa iu !andi)
(atatan:
Disediakan oleh&
""""""""""""""""""""

1.PENDIDIKAN MORAL (KSSR) TAHUN 3 NAMA: _________________________ KELAS TARIKH : _______________ : _________________________ Padankan gambar dengan pernyataan yang betul. Catatan: ___________________________________________________________ Disahkan oleh. _______________________________ ( ) Guru Mata Pelajaran Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) B2D13E2 Nilai : Bertanggungjawab PENDIDIKAN MORAL (KSSR) . 3. menyiram pokok bunga di halaman rumah. Menolong ibu menyidai pakaian yang baru dicuci. Menolong ibu . 4. Membantu tukang kebun membersihkan kawasan sekolah. 2. Membantu ayah mengangkat barang yang dibeli di pasar raya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->