JANGAN LUPA AYAT!

FADHLI BIN MOHD YUSOF ZAINATOL NATAIM BINTI AZZAHRI

SEK. MEN. KEB. SRI GADING, BATU PAHAT JOHOR

Abstrak

Hafazan adalah salah satu kaedah yang menuntut motivasi yang tinggi bagi pelajar-pelajar menguasainya dengan berkesan. Bidang hafazan memerlukan penumpuan yang penuh dan teliti terhadap surah-surah yang ingin dihafaz dan ini berlainan dengan mata pelajaran lain yang boleh dipelajari dengan hanya membaca dan memahami formula atau fakta tertentu. Kajian oleh Mohd Alwi Yusoff, Adel M. Abdul Aziz dan Ahmad Kamel Mohamed (2003) dan Ab. Halim Tamuri, Khadijah Abdul Razak, Shahrin Awaluddin, Kamarulzaman Abdul Ghani dam Mohd. Aderi Che Noh (2006) dalam Hasnida Ibrahim menunjukkan bahawa kelemahan dalam pengajaran Pendidikan Islam menyebabkan timbulnya masalah penguasaan pelajar dalam kemahiran membaca dan menghafaz Al-Quran. Kelemahan penguasaan tilawah Al-Quran pelajar akan terus wujud sehinggalah mereka menamatkan pelajaran pada peringkat sekolah menengah sekiranya pengajaran Al-Quran di sekolah tidak diberi penekanan. Bidang ini merupakan satu bahagian dalam mata pelajaran Pendidikan Islam yang amat ditakuti oleh para pelajar. Mereka menganggapnya satu kemahiran yang sukar dikuasai. Selalunya mereka tidak dapat menguasai surah yang melibatkan kemahiran hafazan. Ini menyebabkan soalan bahagian tilawah yang memerlukan pelajar menjawab dengan berpandukan daya ingatan dibiarkan kosong atau menjawab dengan hanya meneka. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi meningkatkan minat pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam khususnya dalam bidang hafazan. Kajian ini akan dilakukan ke atas 33 orang pelajar tingkatan Empat Dedikasi SMK Sri Gading. Pengkaji telah memilih kaedah dalam kajian ini iaitu Program 10-01, Program Sahabat Hafaz dan Program Dekat Dengan Pelajar.

Kelemahan ini dikenal pasti berpunca daripada kaedah pengajaran guru yang kurang menarik minat pelajar. pelajar-pelajar ini akan menghadapi masalah untuk menghafaz ayat-ayat hafazan ini. Bidang tilawah Al-Quran contohnya. Mereka juga menganggap mata pelajaran Pendidikan Islam menjadi satu bebanan kepada mereka kerana mereka terpaksa berhadapan dengan beberapa pecahan bidang yang terdapat di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam seperti aqidah.1. tilawah al-Quran. . Men. Bidang hafazan misalnya. Keb. tajwid dan sebagainya. Sri Gading merupakan sebuah sekolah yang digolongkan dalam kategori sekolah luar bandar. hadis. 2. Mata pelajaran Pendidikan Islam sering diambil mudah dan dipandang sebagai mata pelajaran mudah lulus oleh pelajar kerana mereka beragama Islam. Sekiranya masalah in itidak dapat diatasi dengan berkesan. pengkaji mendapati seramai 20 orang pelajar tingkatan Empat Dedikasi gagal memperdengarkan hafazan dengan baik di hadapan pengkaji. amat memerlukan penumpuan yang penuh dan teliti terhadap surah-surah yang ingin dihafaz dan ini berlainan dengan mata pelajaran lain yang boleh dipelajari dengan hanya membaca dan memahami formula atau fakta tertentu dan tidak memerlukan kepada hafalan. maka dikhuatiri. dan kekurangan bahan bantu mengajar yang lebih berkesan dan juga sikap pelajar itu sendiri.0 Refleksi Sek. hafazan dan pengertian ayat. Terdapat juga sebilangan pelajar yang Cuma dapat menghafaz separuh dan majoriti pelajar menghadapi masalah untuk menghafaz dengan bacaan yang betul dari aspek makhraj huruf. jawi dan amali. akhlak. mempunyai beberapa pecahan kemahiran yang perlu dipelajari seperti bacaan ayat. dikhuatiri akan mempengaruhi keputusan pelajar terutamanya ketika menjawab bahagian tilawah Al-Quran dan pemarkahan semasa amali PAFA. sirah.0 Fokus Kajian Hasil daripada ujian pra. ibadah.

Luqman Ayat 1 -5 dengan baik. lancar dan bertajwid 4. Keb Sri Gading mengikut kaedah yang bersesuaian dengan diri masing-masing. Men.0 Kumpulan Sasaran Responden atau kumpulan sasaran kajian adalah terdiri dari pelajar Tingkatan 4 Dedikasi Sek. 3. Pelajar-pelajar dalam tingkatan Empat Dedikasi mempunyai pelbagai tahap kecerdasan.1ObjektifUmum Melalui kajian ini.2 Objektif Khusus i. . pengkaji berharap dapat meningkatkan kemahiran hafazan ayatayat Al-Quran dalam mata pelajaran pendidikan Islam bagi pelajar tingkatan Empat Dedikasi Sek. Pelajar dapat membaca surah Al. fasih. Pelajar dapat menghafaz surah Al-Luqman Ayat 1-5 dengan baik.3. didapati bahawa tahap pencapaian kumpulan sasaran bersifat homogeneous. Sri Gading sesi 2012. lancar dan bertajwid ii. fasih. tetapi berdasarkan taburan data ujian pra. Men.0 Objektif Kajian 3. Kumpulan ini seramai 33 orang yang terdiri dari 11 orang pelajar lelaki dan 22 orang pelajar perempuan. maka guru menggunakan kaedah keseluruhan kelas untuk menjalankan segala aktiviti P&P. Keb.

. ujian pos dan pemerhatian. Permasalahan pelajar-pelajar ini dapat pengkaji perincikan kepada aspek-aspek berikut: a) b) c) d) Sejauh mana murid terdedah kepada bacaan dan hafazan al-quran Sejauh mana pelajar terdedah dengan bacaan dan hafazan al-quran Permasalahan yang murid hadapi untuk menguasai kaedah hafazan Untuk membuktikan kewujudan masalah kajian.5. Saat md.cara mengumpul maklumat perlulah dipilih dengan teliti dan terbaik bagi mencapai sesuatu objektif penyelidikan yang telah dinyatakan. Kajian ini merupakan kajian tindakan yang menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif iaitu melalui pemerhatian dan ujian pra. kaedah yang diguna pakai oleh pengkaji ialah ujian pra.0 Pelaksanaan Kajian 5. 5.1 Tinjauan Awal Masalah Kesukaran pelajar untuk memahami konsep dan kaedah hafazan yang sebenar dan mudah merupakan cabaran utama yang perlu pengkaji rungkaikan untuk membantu mereka meningkatkan keyakinan mereka terhadap bidang hafazan ini.Ini bermakna. Menurut Prof. apakah rawatan yang akan diberikan kepada kumpulan-kumpulan ini serta apakah data dan bagaimanakah data ini dikutip. Yasin (2006). Reka bentuk kajian ialah rancangan bagaimana sampel kajian dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan.2 Cara Pengumpulan Data Menurut Mohd. Madya Dr. Majid konting (1990) kaedah penyelidikan ialah cara mendapatkan maklumat yang boleh mencapai objektif sesuatu penyelidikan.

sama ada aktif bersama ahli kumpulan melaksanakan aktiviti atau bersikap pasif sewaktu aktiviti berlangsung. aspek pengumpulan data menerusi pemerhatian adalah yang paling utama. berkumpulan. Melalui kaedah ini. d) Keyakinan diri pelajar untuk bertanya kepada pengkaji jika terdapat permasalahan atau perkara yang tidak difahami sewaktu pembelajaran. pengkaji dapat melihat sejauh manakah respon ataupun tindak balas pelajar yang dipilih sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran berlaku.1 Pemerhatian i Melihat penglibatkan murid-murid semasa proses P&P dijalankan. ii Memerhati tingkah laku murid semasa aktiviti bacaan dan hafazan ayat Al-Quran. interaksi. ( cara bersosial dengan rakan. Dalam kajian ini.5. . pelajar dinilai secara terus tanpa ada halangan dari pengkaji untuk menilai dari semasa ke semasa sepanjang proses P&P berlangsung. Ini adalah kerana melalui kaedah ini. c) Penglibatan pelajar di dalam aktiviti berkumpulan. iii Melihat sikap dan kerjasama murid semasa dalam aktiviti berkumpulan. penglibatan diri dalam kerja berpasukan). Antara perkara yang dinilai dan diperhatikan di sini dari aspek penglibatan diri pelajar ialah: a) Adakah pelajar mendengar dan mengikuti segala arahan yang diberikan oleh pengkaji samada untuk membaca Al-Quran secara kelas. b) Kekerapan pelajar melibatkan diri secara sukarela untuk menceburi sesuatu aktiviti yang sedang dijalankan dengan mengangkat tangan untuk mencuba atau hanya berdiam diri.aspek utama yang telah dilihat adalah dari segi penglibatan diri pelajar semasa proses pembelajaran.2. berdua atau individu berjaya diikuti oleh pelajar. (melakukan kerja sendiri atau memberi tumpuan pada bacaan tersebut). Melalui pemerhatian juga. Dari sini dapat dilihat sama ada pelajar tersebut melibatkan diri secar aktif atau sebaliknya.

b) Ayat hafazan yang di uji untuk tasmi’bagi pra ujian ialah ialah ayat 1-5 surah alMulk.3 Ujian Pos Ujian pos dijalankan selepas pengkaji menjalankan aktiviti-aktiviti yang dicadangkan dalam kajian ini. Ujian tasmi’ ini dijalankan terhadap 33 orang pelajar di dalam tingkatan 4 dedikasi.2 Ujian Pra a) Ujian pra akan dijalankan secara tasmi’ dimana pelajar secara bergilir gilir akan memperdengarkan bacaan hafazan dihadapan pengkaji dimana pengkaji akan menilai mengikut kesempurnaan bacaan dan hafazan. Aspek-aspek di atas adalah ukuran yang menunjukkan bahawa seseorang pelajar itu bersikap aktif atau pasif di dalam pembelajaran.. maka objektif kajian tercapai.e) Aspek tingkah laku pelajar sewaktu memberi respon daripada pengkaji dengan menunjukkan mimik muka. 5. Jika ujian pos menunjukkan peningkatan yang signifikan berbanding ujian pra.bahasa tubuh postur badan samada bersesuaian dan bertepatan dengan suasana semasa.Segala tingkah laku pelajar dan perubahan yang dipamerkan oleh pelajar dicatat menerusi borang pemerhatian setiap kali sesi P&P dijalankan.2. 5.2. Daripada ujian pra yang dijalankan. sekiranya peratus kegagalan pelajar melebihi 50% kajian tindakan ini harus dijalankan. . Ujian pos yang akan dijalankan adalah sama seperti yang telah dilakukan oleh pengkaji pada ujian pra.

Kod nombor 1 hingga 9 berikut menunjukkan tingkah laku murid semasa kelas dijalankan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bercakap yang tiada kaitan dengan tugasan yang di beri Pemikiran di tempat lain sambil mencakar-cakr kertas Berangan-angan Berjalan dari satu tempat ke satu tempat yang lain Membuat kerja lain Menggangu pelajar lain secara fizikal Mencuba untuk menarik perhatian Mengasah pensel Lain-lain aktiviti (seperti keluar bilik darjah) Pemerhatian berdasarkan 9 aktiviti di atas direkodkan dalam bentuk jadual di bawah apabila pemerhatian dijalankan.3 Analisis Data 5.3. Pemerhatian Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NAMA ADILAH AHMAD WAIZ AINUR AFIQAH AIZA FAZIANA INTAN SHAHIRAH IZNI NURFATIN KHAIRUL ASYRAF KHAIRUNNISA IZATY MOHD FARRIZ MUHD ZULHANIF MOHAMAD ARIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Peratus % .5.1 Pemerhatian Analisis data ke atas pemerhatian yang dijalankan adalah secara berstruktur. Sebanyak 10 pemerhatian dijalankan dan nombor di catat pada petak di mana seseorang pelajar itu diperhatikan telah menjalankan aktiviti yang dimaksudkan.

2 Ujian Pra Selepas pengumpulan data secara pemerhatian dilakukan. Ujian ini dijalankan seminggu selepas kaedah pemerhatian digunakan. setiap pelajar Tingkatan Empat Dedikasi dikehendaki membaca surah Al-Luqman 1 hingga 5 di hadapan pengkaji seorang demi seorang. Dalam ujian ini. didapati hampir 18 orang pelajar telah menjalankan paling banyak aktiviti dan diantara aktiviti tersebut adalah merangkumi berfikiran di tempat lain.3. pengkaji mennggunakan kaedah yang kedua iaitu ujian pra. berangan-angan. berjalan dari satu tempat ke satu tempat yang lain.12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 MOHAMAD HAZRUL MOHAMMAD HAIZIZI MOHAINI MUHAMAD HUSAINI MOHD DANIAL MOHD EZZUL HAZIQ MOHAMMAD FARHAN MOHAMMAD FAUZI MUHAMMAD HASYAM MUHD HIHAM MUHD SADIY NASHRIQ HAIQAL NOR INSYIRAH NARASNA TASNIM NURHAZIQAH NUR NATASHA NURSYAMIRA NURUL AFIDAH NURUL SYAKILLA NORHANISAH RAHAYU ROSNITA Daripada jadual di atas. . 5.

5. 2. . Pelajar diberi ruang dan peluang untuk menyuarakan kemusykilan mereka. 3. sebutan huruf yang jelas dan penggunaan tajwid yang tepat. Ini mungkin disebabkan oleh amalan pengajaran yang kurang berkesan. Untuk mengatasi kedua-dua tahap ini. pengkaji telah mencadangkan tiga jenis aktiviti yang akan dijalankan bagi membantu pelajar-pelajar ini. Pengkaji membimbing pelajar dengan memperdengarkan bacaan yang betul bagi surah pilihan diikuti dengan bacaan pelajar sekurang-kurangnya 5 kali. Pelajar akan membaca surah-surah tersebut berulang kali sekurang-kurangnya 10 kali dalam sehari. maka pengkaji akan melaksanakan tiga teknik menghafaz surah-surah pilihan seperti berikut: Program 10-01 (10 kali baca dalam sehari) Cara pelaksanaan adalah seperti berikut: 1.Jadual di bawah menunjukkan keputusan ujian pra yang dijalankan kepada pelajar Tingkatan Empat Dedikasi. hanya menghafaz sebahagian dari ayat hafazan dan kurang bertajwid. Pelajar yang lemah pula adalah pelajar yang tidak boleh menghafaz dan ada sebahagiannya masih kurang fasih membaca. tiga belas orang pelajar berada pada tahap baik iaitu berjaya menghafaz surah yang diberikan dengan baik. tahap penguasaan hafazan pelajar adalah pada tahap yang lemah dan sederhana terutamanya dalam aspek kemahiran menghafaz surah dengan lancar. Markah 13-20 7-12 1-6 Tahap Baik Kurang Baik Lemah Bilangan Pelajar 13 10 10 Daripada keputusan ujian ini. Tahap kurang baik adalah pelajar tersebut boleh membaca tetapi tidak dapat menghafaz dengan lancar. Manakala sepuluh orang pelajar berada pada kurang baik dan sepuluh orang pelajar pada tahap lemah. Setelah pengkaji mendapati terdapat beberapa masalah yang timbul.4 Tindakan Penyelesaian Yang Dicadangkan Berdasarkan analisa yang telah dijalankan. didapati.

Tujuannya adalah untuk memastikan murid memberikan tumpuan terhadap pengajaran dan melibatkan diri secara aktif di dalam kelas. 3. 2. 4. Pengkaji sering menasihati muridmurid agar tidak melakukan perkara lain selain memberi tumpuan yang khusus kepada guru yang mengajar. Bahan sumber ini akan menarik minat murid memberikan tumpuan di dalam kelas manakala daripada bahan sumber tersebut pengkaji akan . Program ini melibatkan penggunaan ICT seperti klip video. murid-murid dikehendaki untuk berada di tempat duduk masing-masing dalam keadaan selesa dan memandang ke hadapan kelas terutama kepada guru yang mengajar. Orang yang pertama membaca dengan disemak oleh orang kedua 3. mahupun bahan maujud sebagai bahan bantu mengajar. Kaedah pengajaran yang telah dipilih adalah kaedah pembelajaran menggunakan bahan bantu mengajar atau sumber pengajaran yang berkesan sewaktu proses pembelajaran. Pilih seorang teman untuk bersama-sama hafaz. 2.4. Kajian menunjukkan bahawa. slideshow. Program „Dekat Dengan Pelajar‟ 1. 4. Program “Sahabat Hafaz” 1.Maka. Orang yang kedua membaca dengan disemak oleh orang pertama. 5. Saling menegur ayat antara satu sama lain. Pelajar kemudiannya akan membaca di hadapan pengkaji. Pengkaji menguji ingatan pelajar dengan mengadakan ujian lisan. Setiap kali proses P&P berlangsung.murid-murid sekolah hanya mampu memberikan tumpuan yang berfokus dalam masa kurang daripada 10 minit. gambar.pada setiap selang masa 10-15 minit pengkaji akan jalankan aktiviti yang melibatkan murid terlibat sepenuhnya didalam aktiviti yang menggunakan bahan sumber pengajaran di dalam aktiviti tersebut.

gambar.”PUZZLE’.video. mampu merangsang minat murid seterusnya dapat mengekalkan tumpuan semasa belajar. Ketiga-tiga teknik ini telah diguna pakai oleh Hasnida Ibrahim dalam kajiannya iaitu Kemahiran Menghafaz Surah-Surah Pilihan Dalam Sukatan AA 101 Di Kalangan Pelajar Semester Satu (Jun 2011).”roda 7. bahan maujud.klu james bond. Kaedah ini adalah secara berperingkat dan berhubung kait di mana setiap sumber pengajaran yang digunakan mempunyai aktiviti yang menarik dan bersesuaian supaya murid tidak bosan dengan sumber pengajaran semata-mata. Manakala aktiviti yang impian”. Bahan bantu mengajar yang digunakan adalah paparan Al-Quran digital.”gerabak keretapi”.dan sebagainya. perbincangan kumpulan dan soal jawab.Tujuannya adalah untuk memastikan murid terlibat secara langsung di dalam pengajaran.”jambatan roboh”. 5. .”kuiz”. Kaedah ini dijalankan secara serentak semasa proses P&P TilawahAl-Quran.kad imbasan. dijalankan ialah seperti. carta. 6. Dengan adanya aktiviti seperti ini.menjalankan aktiviti yang menarik. “bola hikmah”.”dadu aladdin”. Tindakan yang dijalankan ini bukan sahaja melibatkan pengajaran berpusatkan guru malah turut berfokus kepada pembelajaran aktif para pelajar dalam menguasai ilmu.

pengkaji akan menggunakan Model Stephen Kemmis. .5 Reka Bentuk Kajian Dalam kajian ini.5. atau kadang-kadang dilakukan bersama orang luar. Stephen Kemmis (1983) mengatakan bahawa kajian tindakan adalah satu bentuk refleksi kendiri yang diambil oleh penyelidik dalam situasi sosial bertujuan untuk membaiki kerasionalan atau kewajaran dan kebenaran tentang:    proses dan mutu pengajaran pemahaman dan penguasaan pengajaran situasi dimana proses pengajaran berlaku Kajian akan menjadi lebih berkesan jika dilakukan secara kolaboratif walaupun biasanya ia dilakukan secara individu.

merekod soalan pencapaian pelajar. Merefleksi Suasana kelas kurang kawalan semasa pelajar menjalankan aktiviti hafazan secara individu. 2. Merancang Memilih ayat hafazan.Lingkaran pertama (Program 10-01) 1. Catat jangkaan. menyediakan jadual bagi bacaan ayat hafazan. Penambahbaikan perlu dibuat. Pelajar akan mengulangi bacaan sebanyak 10 kali secara individu. . Bertindak   Guru memperdengarkan bacaan yang betul dan pelajar mengikutinya beramairamai sebanyak 5 kali. 4. Memerhati Memerhati keadaan kelas. 3.

Merefleksi Keputusan hafazan pelajar meningkat tetapi masih ada pelajar yang gagal. Bertindak Paparan video ayat hafazan dengan cara bacaan atau tarannum yang menarik Menggunakan kad imbasan ayat hafazan kepada pelajar. 3. Kesan kaedah direkodkan keatas hafazan pelajar. 5. Bertindak Pelajar dipasangkan dengan seorang memperdengarkan bacaan dan seorang mendengar dan menilai hafazan.Lingkaran kedua (Program Sahabat Hafaz) 1. Apa yang perlu pengkaji lakukan? Lingkaran ketiga (Program Dekat Dengan Pelajar) 1. Mengubah rancangan Pelajar dipasangkan untuk mengelakkan bacaan dan hafazan secara individu 2. Catat kesan-kesan yang diperhatikan daripada tingkahlaku pelajar. 4. Pelajar membaca dengan tarannum yang diperdengarkan tadi Pelajar menyelesaikan “puzzle” ayat hafazan yang diberikan oleh guru . Mengubah rancangan Mengubah cara teknik hafazan dengan menggunakan teknologi iaitu dengan menggunakan ABBM yang menarik untuk menarik perhatian pelajar dan meningkatkan minat untuk menghafaz. 2. Memerhati Suasana kelas diperhatikan.

Pelajar menunjukkan minat yang tinggi.permasalahan yang wujud dalam hafazan diperincikan dari setiap aspek Analisis kajian awal – untuk mengetahui bilangan pelajar yang perlu dikaji 1 minggu 2 minggu 2 minggu 4 1 minggu .6 Jadual Pelaksanaan Kajian Bil. Memerhati Catat kesan-kesan yang diperhatikan daripada tingkahlaku pelajar. Merefleksi Perasaan ingin tahu pelajar berkembang. 4. Aktiviti Tempoh Perlaksanaan 1 2 3 Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal Menulis proposal kajian Menjalankan Kajian Awal. Kawalan kelas baik. 5.3.

6 Jadual Peruntukan Kewangan Bahan Yang Digunakan Program 10-01 Jumlah Program Sahabat Hafaz . 9 10 i. 7 8 ii.5 - Merancang tindakan Tindakan yang dirancang bersesuaian dengan kajian yang akan dilaksanakan. 11 12 13 14 15 Melakasanakan tindakan Aktiviti 1 (Program 10-01) 1 minggu Membincangkan masalah yang timbul dalam aktiviti 1 Melaksanankan tindakan Aktiviti 2 (Program Sahabat Hafaz) 2 minggu 1 minggu Membincangkan masalah yang timbul dalam aktiviti 2 Melaksanakan tindakan Akitiviti 3 (Program Dekat Dengan Pelajar) 2 minggu 1 minggu Membincangkan masalah yang timbul dalam aktiviti 3 Ujian untuk mengesan permasalahan pelajar Refleksi kajian Menulis laporan kajian Pembentangan dapatan kajian 2 minggu 1 minggu 1 minggu 2 minggu 1 minggu 5. Dilakukan secara individu dan juga berkumpulan 1 minggu 6 i.

Program Dekat Dengan Pelajar .