Islam dibawah kepemimpinan khulafauurasyidin BAB I PENDAHULUAN 1.

1 Latar Belakang Masalah Sejarah adalah suatu rujukan saat kita akan membangun masa depan. Namun, kadang orang malas untuk melihat sejarah. Sehingga orang cenderung berjalan tanpa tujuan dan mungkin mengulangi kesalahan yang pernah ada dimasa lalu. Disnilah sejarah berfungsi sebagai cerminan bahwa dimasa silam telah terjadi sebuah kisah yang patut kita pelajari untuk merancang masa depan. Khulafa al-Rasyidun sebagai sahabat-sahabat yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad kiranya pantas untuk dijadikan sebagai rujukan saat kita akan melaksanakan sesuatu dimasa depan. Karena peristiwa yang terjadi sungguh beragam. Dari mulai cara pengaangkatan sebagai khalifah, sistem pemerintahan, pengelolaan administrasi, hubungan sosial kemasyaratan dan lain sebagainya ( Siti Maryam, dkk.2004 : 45) Dalam memahami sejarah kita dituntut untuk dapat berpikir kritis. Sebab, sejarah bukanlah sebuah barang mati yang tidak dapat dirubah. Akan tetapi sejarah bisa saja dirubah kisahnya oleh sang penulis sejarah. Nalar kritis kita dituntut untuk mampu membaca sejarah dan membandingkan dengan pendapat lain. Saat kita sudah mampu untuk menyibak tabir sejarah dari berbagai sumber, barulah kita dapat melakukan rekonstruksi sejarah. Rekonstruksi sejarah perlu dilakukan agar kita dapat memisahkan antara peradaban Arab dan peradaban islam. Sebab, kita sering memakan mentah-mentah peradaban yang datang dari Arab sebab semuanya dianggap sebagai peradaban islam. Kita perlu memandang peradaban dari berbagai aspeknya. Langkah ini agar kita tidak hanya sekedar ”bangga” dan larut dalam historisisme yang seringkali ”menjebak” pemikiran progressif kita.1 1.2 Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dalam pembuatan makalah ni adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. Apa yang di maksud dengan khulafaurrosidin ? Siapa para pemimpin khulafaurrosidin ? Bagaimanakah sejarah kepemimpinan khulafaurrosidin ? Bagaiman system politik dan pemerintahan khulafaurrosidin ?

1.3 Tujuan Masalah

pandai dan pengganti.1 Pengertian khulafaurrosidin Khulafaurrasyidin adalah pecahan dari kata Khulafa‟ dan Al – Rasyidin.Adapun tujuan masalah dalam pembuatan makalah ni adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui siapa para pemimpin khulafaurrosidin. Ali Ibn Abi Thalib. 4. pandai dan cerdik. Sedangkan kata. 2. dan dalam menjalankan tugasnyasenantiasa pada jalur yang benar serta senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah SWT. yang sangat adil dan bijaksana. Untuk mengetahui bagaiman system politik dan pemerintahan khulafaurrosidin. Untuk mengetahui bagaimanakah Sejarah kepemimpinan khulafaurrosidin.2 Para pemimpin khulafaurrosidin Para pemimpin Khulafaurrasyidin terdiri dari empat orang sahabat Rasulullah Yaitu: 1. Kata Khulafa‟ mengandung pengertian : cerdik. 2. Pengertian Khulafaurrasyidin adalah “ Pengganti yang cerdik dan benar serta para pemimpin pengganti Rasulullah dalam urusan kehidupan kaum muslimin. BAB II PEMBAHASAN 2. . mereka tidak pernah memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadinya ataua untuk mengeruk harta. 3. 2. Abu Bakar Siddiq Umar Ibn Khattab Utsman Ibn Affan. 3. Dalam pemerintahannya mereka berjuang terus untuk agama Islam . bukan karena untuk mengharapkan sesuatu yang akan menguntungkan pribadiya. Untuk mengetahui apa yang di maksud dengan khulafaurrosidin. Mereka adalah pemimpin – pemimpin yang baik dalam melaksanakan kekuasaan. 4. Mereka mau menerima dan mengemban kekhalifahan. tetapi semata – mata karena pengabdiannya terhadap Islam dan mencari Keridhaan Allah SWT semata. Al – Rasyidin mengandung pengertian : Lurus Benar dan Mendapat petunjuk.

1.2 Abu Bakar menjadi Khalifah Rasulullah. beliau bernama Abdul ka‟bah. Ibunya bernama Ummul Khoir Salma Binti Sakhir Ibn Amir. Engkaulah Orang Muhajirin yang paling mulia . dan keduanya berkata. Beliau Lahir dua tahun setelah Kelahiran Nabi Muhammad. disebuah tempat yang bernama “ Saqifah bani Sa‟idah telah terjadi perselisihan pendapat antara golongan Anshor dan golongan muhajirin . (Mohamed Abed Al-Jabiri.3. Engkaulah satu – satunya orang .1 Abu Bakar As-Shiddiq 11-3 H/ 632-634 M 2. setelah masuk Islam oleh rasulullah Namanya diganti menjadi Abdullah Ibn Abu Quhafah At – Tamimi.3. Abdullah kemudian digelari Abu Bakar Asy Siddiq yang artinya “ Abu (Bapak ) dan Bakar ( Pagi ).Setiap langkah yang dilakukan oleh Khulafaurrasyidin tidak pernah bertentangan dengan kemauan kaum muslimin selalu berjalan pada jalur yang benar. Abu Bakar Mengusulkan agar hadirin memilih salah satu dari sahabat yaitu Umar Ibn Khattab dan Abu Ubaidah. kemudian keduanya cepat – cepat mendatangi dimana kedua golongan tersebut yang sedang berdebat. hai abu bakar! ….3 Sejarah hidup para pemimpin khulafaurrosidin 2. yakni sebagai Rasulullah dan sebagai kepala Negara.asih ada . Namun jabatan kedua perlu ada penggantinya. untuk itu mereka mendatangi Saqifah Bani Sa‟idah. namun keduanya menolak.1 Riwayat Hidup Abu Bakar Sebelum memeluk agama Islam . Jabatan Beliau yang pertama selesai bersamaan dengan wafatnya. Abu baker berpidato dihadapan mereka dengan mengemukakan kelebihan – kelebihan Anshor dan Golongan Muhajirin. sedang sahabat Ali sedang sibuk mengurus jenazah Rasulullah. tentang pengganti rasul dalam pemerintahan. Sebagai utusan Allah mengemban dua jabatan . Umar Ibn Khattab dan Utsman Ibn Affan yang sedang berada di rumah Rasulullah. Mendegar berita ini akhirnya sahabat Abu baker dan Umar ibn Khattab sangat terkejut. 2. Belum lagi rasulullah dikebumikan .3. “Demi Allah kami tidak akan menerima pekerjaan besar ini selama engkau m. terutama dalam peristiwa Isra‟ Mi‟raj. gelar Ash Siddiq diberikan kepada beliau karena beliau orang senantiasa membenarkan segala tindakan Rasulullah. Berita perdebatan dua golongan ini kemudian terdengar oleh sahabat – sahabat terkemuka seperti Abu Bakar.1.2004:5) 2.

Pada awalnya Abu bakar sendirimerasa keberatan. maka jikalau aku menjalankan tugasku dengan baik maka ikutilah aku. Ikrimah bin Abi jahl ditugaskan untuk memerangi Musailamah Al kazzab dan Para pengikutnya.1. 2. kami hendak membaiatmu. Golongan kedua yaitu golongan yang tidak puas dengan Islam. Al Muhajjir Ibn abi Umayyah ditugaskan utuk memerangi Aswad Al Ansi dan para pengikutnya.3 Langkah langkah Khalifah Abu Bakar. kamu tidak perlu mentaatiku..yang menyertai Rasulullah di Gua ketika dikejar – kejar oleh orang – orang Quraisy engkaulah satu – satu nya orang yang pernah Rasulullah untuk menjadi Imam Shalat waktu Rasulullah Sakit…Untuk itu tengadahkanlah tanganmu wahai abu baker. tetapi jika aku berbuat salah . Diawal pemerintahannya muncul tiga golongan. Golongan pertama menyatakan dirinya keluar dari Islam (Murtad). Khalid ibn Walib ditugaskan untuk memerangi Thulaihah Ibn Khuwailid dan para pengikutnya. (H. yaitu: 1. Mereka ini mengaku dirinya sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. . maka luruskanlah ! orang yang kamu pandang kuat saya pandang lemah. M. 3. Syarahbil bin Hasanah bertugas mendampingi ikrimah. Sajah dari bani Tamim. Maka muncul Musailamah Al Kazzab dari bani Hanifah di yamamah. kemudian Umar ibn Khattab memegang tangan Abu bakar sebagai tanda pembaiatan dan diikuti oleh sahabat Abu Ubaidillah. setelah kedua sahabat selesai maka diikuti oleh seluruh sahabat yang ada di balairung itu baik kaum Muhajirin maupun Anshor. sehingga aku dapat mengambalikan hak kepadanya.1993:25 ) 2. Al Aswad al Ansi dari yaman dan Thulaihah ibn Khuwailid dari Bani Asad.3. Beliau membentuk pasukan yang dibagi ke dalam 11 batalion yang masing masing dipimpin oleh seorang panglima.A. sedag orang yang kau pandang lemah aku pandang kuat . pemimpinnya sama dengan para budak. Kemudian golongan ketiga adalah mereka yang ketiga adalah mereka yang salah memahami ayat – ayat Al – Qur‟an. Menghadapi golongan – golongan ini Abu bakar setelah bermusyawarah dengan sahabat – sahabat lainnya mengambil tindakan tegas. sehingga aku dapat mengambil hak darinya. 4. tetapi bilamana aku tidak mentaati Allah dan rasulnya. “ Wahai Manusia ! saya telah diangkat untuk mengandalikan urusanmu padahal aku bukanlah orang terbaik diantara kamu . untuk itu setelah Nabi Wafat maka tidak seorang pun yang berhak memungut zakat. Kemudia Abu Bakar berpidato . mereka menganggap karena . Munawir Sjadzali. Hendaklah kamu taat kepadaku selama aku Taat kepada Allah dan RasulNya.. Mereka mengatakan bahwa yang berhak memungut zakat adalah Nabi.

Dengan demikian Persia menjadi wilayah Islam. Suaid Ibn Muqrin ditugaskan ke Yaman. 10. Namun sebagian besar merka tetap bersikeras. Dengan suiksesnya pasukan Khalifah Abu Bakar ini . Huzaifah ibn Muhsin bertugas untuk menaklukkan Negeri Daba di Umman. Usaha ini awalnya muncul dari usul umar Ibn Khattab. maka keadaan Negara Arab tenag kembali. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan ayat – ayat al Qur‟an . Kholid Ibn Walid sebelum menyerang terlebih dahulu mengirim surat kepada Hormoz ( Kaisar Persia ) untuk memeluk agama Islam. maka pasukan ini pun dikerahkan . Arfajah Ibn Hartsamah ditugaskan ke Negeri Muhrah. Khalifah Abu bakar terlebih dahulu mengirimkan surat kepada golongan – golongan itu agar mereka kembali ke Islam. maka pertempuranpun tak terelakkan. disamping itu Persia dan syam selalu mengancam terhadap Islam. Langkah kedua yang dilakukan Khalifah Abu bakar adalah mengirimkan pasukan ke Negri Persia dan Syam dibwah pimpinan Panglimanya.4 Biografi Umar Ibn Khattab. 2. Amru Ibn Al Ash ditugaskan ke Negeri Qudhoah 11. Yakni Kholid Ibn Walid. 6.5. Ayahnya bernama Nufail Al Quraisy dan Ibunya bernama Hantamah Binti Hasim. karena beliau paling bagus Hafalannya. 9. Beliau berasal dari bani Adiy. pasukan Abu Bakar telah sukses dengan gemilang. Al Ula Ibn Al Hadromy ditugaskan ke Bahrein.. Kemudian khalifah Abu bakar memerintah sahabat Zaid Ibn Tsabit untuk mengumpulkan Al Qur‟an. 8.3. dan dalam waktu yang relative singkat . Thuraifah Ibn hajiz ditugaskan ke Negri Bani Sulaim dan Bani Hawazin. Penyerangan ini dilakukan karena pada saat Abu bakar sedang menghadapi golongan – golongan pembngkang Persia dan syam banyak memberi dukungan dan bantuan kepada mereka . Namu Kaisar Hormoz membalasnya dengan mengirimkan pasukan. dan pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 H bertepatan dengan 12 Agustus 634 M Beliau wafat. beliau melihat banyaknya penghafal alqur‟an yang gugur dalam pernag yamamah. Kholid Ibn Sa‟id ditugaskan ke tanah –tanah tinggi Syam. 7. Demikian perjuangan Khalifah Abu Bakar selama dua tahun . Sebelum Pasukan itu dikerahkan kenegeri masing – masing.Mulanya Abu Bakar Menolak. . Dalam pertempuran ini panglima kholid ibn walid berhasil menaklukkan psukan Persia dan raja Hormoz sendiri terbunuh.

Perbaikan jalan – jalan umum juga mendapat perhatian . Saat pasukan islam masuk ke damaskus prajurit Islam dalam keadaan mabuk – mabukan sehingga dengan mudah dapat ditaklukkan. Dan di daerah tersebut Khalifah umar memerintahkan Khalid iIbn Walid dan Abu ubaidah agar memberi kebebasan beragama kepada penduduknya. pasukan Islam bergerak ke damaskus. Badan keuangan Untuk daerah-daerah. Dan menetapkan bulan sabit sebagai lambing Negara.3. memberi santunan anak yatim . khalifah umar juga menetapkan tanggal 1 muharram sebagai tahun baru Hijriyah. Memperbaiki Struktur dan lembaga Negara. karena wilayah kekuasaan islam semangkin luas. Umar Ibn Khattab diangkat menjadi Khalifah setelah wafatnya khalifah abu baker .Yaitu tahun 634 M. Menaklukkan beberapa Negara kedalam Islam Menakklukkan Damaskus.5 Perjuangan Khalifah Umar Ibn Khattab.negara menjadi Aman. Beliau mengangkat dewan hakim. Sementara panglima Abu Ubaidah bersama pasukannya juga sukses menaklukkan daerah sekitar syam. begitu juga sebaliknya.umat Islam berani menjalankan Sholat dirumahnya masing – masing. 3. Dibawah pimpinan khalid Ibn Walid. badan permusyawaratan para sahabat. orang tua dan wanita menyusui. Tidak takut menghadapi kaum Quraisy. Lembaga kepentingan msyarakat Yaitu diadakannya jawatan pos yang akan menyampaikan berita dari kota madina ke daerah – daerrah lainnya.Dimasa Jahiliyah Umar adalah seorang saudagar yang berpengaruh mulia dan berkedudukan tinggi.beliau mengangkat Gubernur 2. Membebaskan Baitul Maqdis .644/13 H-23 H 2.pada masa pemerintahannya. 1. Beliau sorang yang adil dan jujur . Masuknya Umar ke barisan Umat islam telah membawa perubahan baru bagi masyarakat Islam.

dan kaum muslimin harus berjuang menghadapi lawan yang berjumlah 20000 orang maka amr ibn ash mengatur siasat perang. Ubadah Ibn Shamit.Saat itu baitul maqdis dikuasai oleh kerajaan romawi. dan bertemu dengan pasukan Persia dengan kekauatan 30000 pasukan. Dan dimakamkan di madinah disamping makam Rasulullah dan Abu Bakar As – Siddiq 2. Ibu khalifah Ustman bin Affan adalah Urwy bin Kuraiz bin Rabi‟ah bin Habib bin Abdi Asy-syam[2]. Dibeberapa daerah kaum muslimin mendapat kemenangan. Khalifah Umar Ibn Khattb wafat tanggal 1 Muharram 23 H ( 644 ) beliau wafat akibat tikaman. Setelah romawi tunduk pada Islam Khalifah Umar mengirimkan kembali pasukan Islam ke Persia berjumlah 8000 orang dibawah pimpinan Sa‟ad Ibn Abi Waqosh. Beliau menjadi khalifah selama 10 tahun. Kemudian khalifah umar mengirim pasukannya yang berjumlah 4000 orang dimana terdapat Zubai. saat menjalankan sholat subuh. akan tetapi Khalid ibn walid diperintahkan untuk membantu pasukan Abu ubaidah di roma dan Mutsanna tetap di Persia. maka khalifah umar ibn Khattab mengirim bala tentaranya dibawah pimpinan Amr Ibn Ash. setelah pasukan romawi dikepung selama 4 bulan mereka menyerah. maka khalifah umar mengirim pasuknnya ke mesir dibawh pimpinn Amr ibn Ash. kaum muslimin tidak dapat menundukkan kekuatan tentara Romawi. dan Al Miqdad Ibn Aswad. Menaklukkan Persia Khalifah Umar mengirim pasukannya ke Persia dibawah pimpinn Khalid Ibn Walid yang dibantu oleh Mutsanna Ibn Haritsah.1 Kelahiran Khalifah Usman bin Affan Nama lengkapnya adalah Usman bin Affan bin Abil Ash bin Abi Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manafbin Qushiy bin Kilab bin Murrah bin Ka‟ab bin Luay bin Gholib Al-Qurosyiyy[1]. Lahir pada tahun 576 M. maka Amr Ibn Ash memint bantuan kepada khalifah umar Ibn Khattab. Menaklukkan Mesir Mesir saat itu dikuasai oleh tentara Romawi. Oleh Fairuz atau Abu Lulu karena Dendam tak beralasan.. namun kaum muslimin memperoleh kemenangan yang gemilang. Pasukan Romawi yang dipimpin Artabun tidak mampu menghadapi pasukan Islam. Dengan begitu kekauatan kaum muslimin di Persia berkurangh dan tidak dapat menaklukkan Persia. namuan di Ummu Dunain. Usman bin affan masuk . Enam tahun setelah penyerangan ka‟bah oleh pasukan bergajah atau setelah enam tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW.

Umar telah membentuk dewan formatur yang bertugas memilih penggantinya kelak. apabila suara terbagi secara berimbang (3:3). secara berurutan setelah yang satu meninggal. Zubair bin Awwam. Ia sangat gemar al-Qur‟an. padahal ia sedang sakit dan sudah udzur. Ketiga. Sa‟ad bin Waqqash. Mekanisme pemilihan khalifah ditentukan sebagai berikut.al-qur‟an berada di pangkuannya.islam pada usia 30 tahun atas ajakan Abu Bakar. hawazin dan tabuk. dan Sa‟ad bin Abi Waqqash. Ustman menghabiskan waktu semalaman karena banyaknya ayat alQuran yang di baca. Umar berpesan agar penggantinya tidak mengangkat kerabat sebagai pejabat [munawwir sadzali. sehingga pernah suatu pagi. Dalam pertemuan dengan mereka secara bergantian. Mewakafkan tanah seharga 15. menunggu istrinya yang sedang sakit sampai meninggalkannya. yaitu Ustman. Ali. massa pemerintahan abu bakar. bahkan membagi-bagikannya kepada kaum muslimin. Usman termasuk orang yang penyayang. Ia termasuk orang yang shaleh ritual dan sosial.000 dinar unuk keperluan jaisyul ushrah pada perang tabuk. Kesalehan sosialnya terbukti dan membeli telaga milik yahudi seharga 12. ia tidak tega membangunkan pelayannya untuk mengambil air wudhu. Pada massa paceklik. di antaranya perang uhud. Di samping itu. Ia di juluki Dzun Nurain. khaibar pembebasan kota mekkah. perang tha‟if.000 dirham menghibahkannya kepada kaum muslimin pada saat hijrah ke Yatsrib. pertama. dan Thalhah bin Ubaidillah. 2. Sesaat setelah masuk islam . dan pada saat khalifah Ustman wafat. calon yang dipilih oleh Abd Ar-Rahman bin Auf harus . Hakam bin Abi Abil Ash. Kedua. Pada zaman nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Umar yang berhak menentukannya. Dewan formatur yang di bentuk umar berjumlah 6 orang. Khalifah Usman bin Affan ikut berhijrah bersama istrinya ke Abesinia dan termasuk muhajir pertama ke Yatsrib. Menyerahkan 940 ekor unta. Usman bin Affan mengikuti beberapa peperangan. yakni Ruqayah dan Ummu Kulsum[3]. tidak ia ikuti karena di suruh oleh Rasululloh SAW. Abdur Rahman bin Auf. Umar telah memanggil tiga calon penggantinya. apabila campur tangan Abdullah bin Umar tidak diterima. ustman menjual barang sehari-hari dengan harga yang sangat murah. ia sempat mendapatkan siksaan dari pamannya. 10.000 dinar untuk perluasan masjid nabawi. karena dia menikahi dua putri Rasululloh SAW. Siang hari ia gunakan untuk shaum dan malamnya untuk shalat. tetapi tidak memiliki hak suara[4]. :Yang berhak menjadi khalifah adalah yang dipilih oleh anggota formatur dengan suara terbanyak. Di samping itu Abdullah bin Umar dijadikan anggota. 60 ekor kuda.2 Proses Pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan Sebelum meninggal. Ustman. Sehingga Khalid Muh Khalid menulis bahwa untuk shalat dua rakaat saja. Mereka adalah Ali. Perang badar. Setiap hari jum‟at. Usman bin Affan membebaskan seorang budak laki-laki dan seorang budak perempuan.1993: 30].

Dalam bidang sosial budaya. juga Armenia. tidak memihak. dan tidak menyulitkan umat./656-661 M. Maka bergegaslah kamu berbuat baik menurut kemampuan kamu untuk menyongsong waktu akhir kamu. karena pada perang tersebut dilakukan di Laut Tengah dekat kota Iskandariyah antara tentara Romawi di bawah pimpinan kaisar Constantine dengan Laskar kaum Muslimin di bawah pimpinan Abdullah bin Abi Sarah. Ali menyetujuinya (Ath Thabari. umat islam mengerahkan kurang lebih 200 kapal[5].th. Umar 10 tahun 13-23 H/656-661 M. dan para khalifah yang terdahulu-terdahulu. tidak mengikuti kemauan sendiri. 2. tidak mengistimewakan keluarga. Kalau masih ada yang menantangnya. seperti daerah Herat. beliau menyampaikan isi pidato penerimaan jabatan sebagai berikut. :36). jembatan. Akhirnya. Kabul. Dan membangun jalan. Usman bin Affan telah membangun bendungan besar untuk mencegah banjir dan mengatur pembagian air ke kota. Cyprus. Dan disebut Zatis Sawari. 24-36 H/644-656 M. yaitu selama 12 tahun. Ia khawatir Abd Ar-Rahman (yang mempunyai kedudukan strategis ketika pemilihan (deadlock) tidak bisa berlaku adil karena antara Usman dan Abd ArRahman terdapat hubungan kekerabatan.diangkat menjadi khalifah. Ali mengikuti kemauan sendiri. rumah dan penginapan. dan Ali 5 tahun 36-41 H. t. Ali menyetujuinya Abd Ar-Rahman berjanji berlaku adil. Abu Bakar 2 tahun 11-13 H/632-634 M. Anggota yang khawatir dengan tata tertib pemilihan tersebut adalah Ali. dapat dilihat dari isi pidato setelah Usman bin Affan dilantik atau dibai‟at menjadi khalifah ketiga negara Madinah. penentang tersebut hendaklah dibunuh (Hasan Ibrahim Hasan. Setelah Abd Ar-Rahman berjanji. tidak memihak. dan bagian yang tersisa dari Persia. dan Asia Tengah.3 Visi Dan Misi Khalifah Usman Bin Affan Mengetahui visi dan misi khalifah Usman bin Affan dalam melanjutkan kekhalifahannya. Masa pemerintahan Usman bin Affan termasuk yang paling lama apabila dibandingkan dengan khalifah yang lainnya. Rhodes. atau kira-kira 6 tahun masa pemerintahannya penuh berbagai prestasi. tidak mengistimewakan keluarga. Ingatlah sesungguhnya dunia ini diliputi kepalsuan maka janganlah kamu di permainkan kehidupan dunia . l. Perluasan pemerintahan islam telah mencapai Asia dan Afrika. “Sesungguhnya kamu sekalian berada dalam negeri yang tidak kekal dan dalam pemerintahan yang selalu berganti. Ghazani . Tunisia. Maka sampailah waktunya untuk saya berkhidmat kepada kamu setiap saat. dan berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan orang Persia.1954: 254-5). Awal pemerintahan Utsman. suatu peperangan di tengah lautan yang belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. masjid. Peperangan di masa ini adalah Perang Zatis Sawari yaitu “Perang Tiga Kapal”.

Amir wilayah Shan‟a 4. Abu Musa Abdullah bin Qais Al Asy‟ari. karena sesungguhnya masa ini tidak akan melupakan kamu. Amir wilayah Thaif 3. kemudian bersungguh-sungguhlah dan jangan melupakannya. „Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia). wilayah kekuasaan Negara dibagi menjadi sepuluh provinsi: 1. Abdullah bin Abi Rabiah. Umat islam boleh mengkritikinya bila ia menyimpang oleh ketentuan hukum. kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang di terbangakan oleh angin. Amir wilayah Bashrah 8. Amir wilayah Hims 10. Beriktibarlah kamu dengan orang yang telah lalu. Amir wilayah Damaskus 9. Ya‟la bin Munabbah Halif Bani Naufal bin Abd Manaf.dan janganlah kepalsuan mempermainkan kamu terhadap Allah. Nafi‟ bin Al-Haris Al Khuza‟i. Dimanakah di dunia ini terdapat pemerintahan yang bertahan lama? Jauhkanlah dunia sebagaimana Allah memerintahkannya. Amir wilayah Kuffah 7. Amir wilayah Al Janad 5. 3) Agar umat islam mau mengambil ikhtibar pelajaran dari masa lalu. Sufyan bin Abdullah Ats Tsaqafi. Sesungguhnya Allah telah memberikannya sebagai tempat yang lebih baik bagi kamu. dalam pidato itu Usman mengingatkan beberapa hal penting : 1) Agar umat islam selalu berbuat baik sesuai kemampuan sebagai bekal menghadapi hari kematian dan hari akhirat sebagai tempat yang lebih baik yang disediakan oleh Allah . Muawiyah bin Abi Shofyan. khalifah Usman pada masanya. tuntutlah akhirat. Usman bin Abi Al Ash. Amir wilayah Mesir[7] . Allah berfirman. Umar bin Sa‟ad. mengambil yang baik dan menjauhkan yang buruk . Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (Q. kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Pidato diatas. maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. 2) Agar umat islam tidak terpedaya kemewahan hidup dunia yang penuh kepalsuan sehingga membuat mereka lupa kepada Allah . Amir wilayah Makkah 2. Untuk pelaksanaan administrasi pemerintahan di daerah. menggambarkan dirinya sebagai sufi. dan citra pemerintahannya lebih bercorak agama daripada bercorak politik. Amir wilayah Al Janad 6. 4) Sebagai khalifah ia akan melaksanakan perintah Al-Qur‟an dan sunnah Rasul. Al Mughiroh bin Syu‟bah Ats Tsaqafi. Amr bin Ash As Sahami.S AL-KAHFI/18:45)”[6].

barulah Abu Bakar mengririm kekuatan ke luar Arabia. juga sebagai menantu dan karib Nabi. dan yudikatif terpusat ditangan Khalifah. mereka mengajukan calon Sa‟ad Ibn Ubadah.. Yazid Ibn Abi Sufyan. Meskipun demikian. Seraya bersumpah dengan tegas ia menyatakan akan memerangi semua golongan yang menyimpang dari kebenaran (orang-orang yang murtad. Ke Syria dikirim ekspedisi dibawah pimpinan empat jendral yaitu Abu Ubaidah. Khalid Ibn Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai Al-Hiyah di tahun 634 M. Kekuasaan yang dijalankan pada massa khalifah Abu Bakar. Syria. Selain menjalankan roda pemerintahan. Karena . dan Syurahbil. Hampir saja perpecahan terjadi. Pilihannya ini sudah dimintakan pendapat dan persetujuan para pemuka masyarakat pada saat mereka menengok dirinya sewaktu sakit. Abu Bakar As-Shiddiq 11-3 H/ 632-634 M Abu Bakar memangku jabatan khalifah berdasarkan pilihan yang berlangsung sangat demokratis di muktamar Tsaqifah Bani Sa‟idah. Pada masa kepemimpinan Umar Ibn Al-Khaththab. Abu Bakar dihadapkan pada keadaan masyarakat sepeninggal Muhammad SAW. Kaum muhajirin menekankan pada persyaratan kesetiaan. khalifah juga melaksanakan hukum. Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya bermusyawarah. seperti juga Nabi Muhammad SAW. tidak mau membayar zakat dan mengaku diri sebagai nabi). Pada saat menderita sakit menjelang ajal tiba. Kaum Anshar menekankan pada persyaratan jasa (merit). Meski terjadi perbedaan pendapat tentang tindakan yang akan dilakukan dalam menghadapi kesulitan yang memuncak tersebut. Melalui perdebatan dengan beradu argumentasi. 1. kekuasaan legislatif. dan Mesir. Sebagai kahlifah pertama. 1. bersifat sentral. sebagaimana pada masa Rasululllah. Sistem politik dan pemerintahan khulafaurrosidin 2. Abu Bakar melihat situasi negara masih labil dan pasukan yang sedang bertempur di medan perang tidak boleh terpecah belah akibat perbedaan keinginan tentang siapa yang akan menjadi calon penggantinya. kelihatan kebesaran jiwa dan ketabahan batinnya. Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri. Sebelumnya pasukan dipimpin oleh Usamah yang masih berusia 18 tahun. sebagian besar wilayah Persia. Amr Ibn ‟Ash.2 Sementara itu Ahlul bait menginginkan agar Ali Ibn Abi Thalib menjadi khalifah atas dasar kedudukannya dalam islam. mereka mengajukan Abu Ubaidah Ibn Jarrah.1. memenuhi tata cara perundingan yang dikenal dunia modern saat ini. wilayah islam sudah meliputi jazirah Arabia. akhirnya Abu Bakar disetujui oleh jama‟ah kaum muslimin untuk menduduki jabatan khalifah. eksekutif. Palestina. Umar Ibn Al-Khaththab 13-23 H/634-644 M Umar Ibn Al-Khaththab diangkat dan dipilih oleh para pemuka masyarakat dan disetujui oleh jama‟ah kaum muslimin. ia memilih Umar Ibn AlKhaththab.

Madinah. Demikian juga jawatan pekerjaan umum.3 1. muncul kekecewaaan dan ketidakpuasaan dikalangan masyarakat karena ia mulai mengambil kebijakan yang berbeda dari sebelumnya. Oleh sejarawan islam mereka disebut Ahl alHall a al‟aqd pertama dalam islam. Ia menunjukkan enam orang calon pengganti yang menurutnya dan pengamatan mayoritas kaum muslimin memang pantas menduduki jabatan Khalifah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga Yudikatif dengan Eksekutif. Palestina. Thalhah bin Ubaidillah. Dalam pemilihan lewat perwakilan tersebut Ustman Ibn Affan mendapatkan suaran lebih banyak. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban. .4 Umar menempuh cara sendiri yang berbeda dengan cara Abu Abakar. yaitu 3 suara untuk Ali dan 4 suara untuk Ustman Ibn Affan. Umar Ibn Al-Khaththab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi pemerintahan. maka ditakutkan keadaan semakin kacau. tetapi ”tanpa hak suara”. Syria. Ustman Ibn Affan mengangkat keluarganya (Bani Ummayyah) pada kedudukan yang tinggi. Utsman bin Affan. Ia mengadakan penyempurnaan pembagian kekuasaan pemerintahan. Jazirah. Ali Ibn Abi Thalib dipilih dan diangkat oleh jamaah kaum muslimin di madinah dalam suasana sangat kacau. serta Abdullah bin Umar. dengan pertimbangan jika khalifah tidak segera dipilih dan di angkat. Zubair bin Awwam.. Jawatan kepolisian dibentuk. merekalah yang bermusyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi khalifah. putranya. Ustman Ibn Affan 23-35 H/644-656 M Ustman Ibn Affan dipilih dan diangkat dari enam orang calon yang diangkat oleh khalifah Umar saat menjelang wafatnya karena pembunuhan. Abd al-Rahman bin Auf. Saad bin Abu Waqqash. Keenam orang tersebut adalah: Ali bin Abu Thalib. Kufah. dan Mesir. Basrah. Ali Ibn Abi Thalib 35-40 H/656-661 M Ali Ibn Abi Thalib tampil memegang pucuk kepemimpinan negara di tengahtengah kericuhan dan huru-hara perpecahan akibat terbunuhnya Usman oleh kaum pemberontak. Ustman Ibn Affan menekankan sistem kekuasaan pusat yang mengusaai seluruh pendapatan propinsi dan menetapkan seorang juru hitung dari keluarganya sendiri. Pemerintah khalifah Ustman Ibn Affan mengalami masa kemakmuran dan berhasil dalam beberapa tahun pertama pemerintahannya. Umar Ibn Al-Khaththab juga mendirikan Bait al-Mall. 1. Pada separuh terakhir masa pemerintahannya. Beberapa departemen yang dipandang perlu didirikan pada masanya mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Dalam menyelesaikan permasalahan yang berkembang dimayarakat Umar selalu berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dianggap mampu dibidangnya. Ali Ibn Abi Thalib di angkat dengan dibaiat oleh masyarakat.perluasan daerah terjadi dengan begitu cepat. dengan diatur menjadi delapan wialayah propinsi : Mekah. Ia melanjutkan kebijakan-kebijakan Khalifah Umar.

Yogyakarta: LESFI. dkk (Ed. Devolusi Negara Islam. dan Aisyah. Islam dan Timur. 77 4 H.Jakarta: UI-Press. Hlm. 2004. kebijaksanaan-kebijaksanaan Ali Ibn Abi Thalib juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus. 25 . perang ini diakhiri dengan tahkim (arbitrase). Sejarah Peradaban Islam dari masa klasik hingga masa modern. Islam dan Tata Negara ajaran. Alasan mereka. Problem peradaban: penelusuran atas jejak Kebudayaan Arab. Yogyakarta: Belukar.Sejarah Peradaban Islam dari masa klasik hingga masa modern.Jakarta: UI-Press. Devolusi Negara Islam. sejarah dan pemikiran. Asghar Ali. Munawir Sjadzali. 2004. Badri.5 Bersamaan dengan itu. Yogyakarta: LESFI. tapi tahkim ternyata tidak menyelsaikan maslah. Mohamed Abed. Siti dkk (Ed. Ali Ibn Abi Thalib tidak mau menghukum para pembunuh Usman dan mereka menuntut bela‟ terhadap daerah Usman yang telah ditumpahkan secara dhalim. Hlm. Yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaannya. Pertempuran yang terjadi dikenal dengan perang shiffin.A. Hlm 45 3 Asghar Ali Engineer. Perang ini dikenal dengan nama perang jamal. Sjadzali. sejarah dan pemikiran. Problem peradaban: penelusuran atas jejak Kebudayaan Arab. 5 2 Siti Maryam. Yatim. M. 1 Mohamed Abed Al-Jabiri. Munawir. 2004. Ali Ibn Abi Thalib mengahadapi pemberontakan Thalhah. Hlm. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yogyakarta: Belukar. 2000. Islam dan Timur. Zubair.Dalam masa pemerintahannya. Muawiyah.). 2004. 1993.6 DAFTAR PUSTAKA Al-Jabiri. 2000. Islam dan Tata Negara ajaran. 1993. Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II. 2006. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Engineer.).. bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga AlKhawarij (orang-orang yang keluar dari barisan Ali). Maryam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.