Islam dibawah kepemimpinan khulafauurasyidin BAB I PENDAHULUAN 1.

1 Latar Belakang Masalah Sejarah adalah suatu rujukan saat kita akan membangun masa depan. Namun, kadang orang malas untuk melihat sejarah. Sehingga orang cenderung berjalan tanpa tujuan dan mungkin mengulangi kesalahan yang pernah ada dimasa lalu. Disnilah sejarah berfungsi sebagai cerminan bahwa dimasa silam telah terjadi sebuah kisah yang patut kita pelajari untuk merancang masa depan. Khulafa al-Rasyidun sebagai sahabat-sahabat yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad kiranya pantas untuk dijadikan sebagai rujukan saat kita akan melaksanakan sesuatu dimasa depan. Karena peristiwa yang terjadi sungguh beragam. Dari mulai cara pengaangkatan sebagai khalifah, sistem pemerintahan, pengelolaan administrasi, hubungan sosial kemasyaratan dan lain sebagainya ( Siti Maryam, dkk.2004 : 45) Dalam memahami sejarah kita dituntut untuk dapat berpikir kritis. Sebab, sejarah bukanlah sebuah barang mati yang tidak dapat dirubah. Akan tetapi sejarah bisa saja dirubah kisahnya oleh sang penulis sejarah. Nalar kritis kita dituntut untuk mampu membaca sejarah dan membandingkan dengan pendapat lain. Saat kita sudah mampu untuk menyibak tabir sejarah dari berbagai sumber, barulah kita dapat melakukan rekonstruksi sejarah. Rekonstruksi sejarah perlu dilakukan agar kita dapat memisahkan antara peradaban Arab dan peradaban islam. Sebab, kita sering memakan mentah-mentah peradaban yang datang dari Arab sebab semuanya dianggap sebagai peradaban islam. Kita perlu memandang peradaban dari berbagai aspeknya. Langkah ini agar kita tidak hanya sekedar ”bangga” dan larut dalam historisisme yang seringkali ”menjebak” pemikiran progressif kita.1 1.2 Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dalam pembuatan makalah ni adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. Apa yang di maksud dengan khulafaurrosidin ? Siapa para pemimpin khulafaurrosidin ? Bagaimanakah sejarah kepemimpinan khulafaurrosidin ? Bagaiman system politik dan pemerintahan khulafaurrosidin ?

1.3 Tujuan Masalah

Untuk mengetahui bagaiman system politik dan pemerintahan khulafaurrosidin.1 Pengertian khulafaurrosidin Khulafaurrasyidin adalah pecahan dari kata Khulafa‟ dan Al – Rasyidin. tetapi semata – mata karena pengabdiannya terhadap Islam dan mencari Keridhaan Allah SWT semata. 4. pandai dan cerdik. 2. Mereka mau menerima dan mengemban kekhalifahan. Untuk mengetahui bagaimanakah Sejarah kepemimpinan khulafaurrosidin. Mereka adalah pemimpin – pemimpin yang baik dalam melaksanakan kekuasaan. Al – Rasyidin mengandung pengertian : Lurus Benar dan Mendapat petunjuk. Dalam pemerintahannya mereka berjuang terus untuk agama Islam . Untuk mengetahui siapa para pemimpin khulafaurrosidin. Kata Khulafa‟ mengandung pengertian : cerdik. 3. 3. pandai dan pengganti. bukan karena untuk mengharapkan sesuatu yang akan menguntungkan pribadiya. Abu Bakar Siddiq Umar Ibn Khattab Utsman Ibn Affan. . Untuk mengetahui apa yang di maksud dengan khulafaurrosidin. 2. Pengertian Khulafaurrasyidin adalah “ Pengganti yang cerdik dan benar serta para pemimpin pengganti Rasulullah dalam urusan kehidupan kaum muslimin. Sedangkan kata. 2. Ali Ibn Abi Thalib. dan dalam menjalankan tugasnyasenantiasa pada jalur yang benar serta senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah SWT. mereka tidak pernah memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadinya ataua untuk mengeruk harta.2 Para pemimpin khulafaurrosidin Para pemimpin Khulafaurrasyidin terdiri dari empat orang sahabat Rasulullah Yaitu: 1. 4. yang sangat adil dan bijaksana. BAB II PEMBAHASAN 2.Adapun tujuan masalah dalam pembuatan makalah ni adalah sebagai berikut : 1.

dan keduanya berkata.1.1. beliau bernama Abdul ka‟bah.2 Abu Bakar menjadi Khalifah Rasulullah. setelah masuk Islam oleh rasulullah Namanya diganti menjadi Abdullah Ibn Abu Quhafah At – Tamimi. Abu baker berpidato dihadapan mereka dengan mengemukakan kelebihan – kelebihan Anshor dan Golongan Muhajirin. Ibunya bernama Ummul Khoir Salma Binti Sakhir Ibn Amir. Berita perdebatan dua golongan ini kemudian terdengar oleh sahabat – sahabat terkemuka seperti Abu Bakar.3 Sejarah hidup para pemimpin khulafaurrosidin 2. terutama dalam peristiwa Isra‟ Mi‟raj. Engkaulah Orang Muhajirin yang paling mulia . tentang pengganti rasul dalam pemerintahan. Umar Ibn Khattab dan Utsman Ibn Affan yang sedang berada di rumah Rasulullah. Beliau Lahir dua tahun setelah Kelahiran Nabi Muhammad.3. Engkaulah satu – satunya orang .1 Abu Bakar As-Shiddiq 11-3 H/ 632-634 M 2. disebuah tempat yang bernama “ Saqifah bani Sa‟idah telah terjadi perselisihan pendapat antara golongan Anshor dan golongan muhajirin . 2. Belum lagi rasulullah dikebumikan .3. Jabatan Beliau yang pertama selesai bersamaan dengan wafatnya. Namun jabatan kedua perlu ada penggantinya. yakni sebagai Rasulullah dan sebagai kepala Negara. untuk itu mereka mendatangi Saqifah Bani Sa‟idah. namun keduanya menolak.3.2004:5) 2. kemudian keduanya cepat – cepat mendatangi dimana kedua golongan tersebut yang sedang berdebat. Mendegar berita ini akhirnya sahabat Abu baker dan Umar ibn Khattab sangat terkejut. sedang sahabat Ali sedang sibuk mengurus jenazah Rasulullah. Abdullah kemudian digelari Abu Bakar Asy Siddiq yang artinya “ Abu (Bapak ) dan Bakar ( Pagi ).asih ada .Setiap langkah yang dilakukan oleh Khulafaurrasyidin tidak pernah bertentangan dengan kemauan kaum muslimin selalu berjalan pada jalur yang benar.1 Riwayat Hidup Abu Bakar Sebelum memeluk agama Islam . Abu Bakar Mengusulkan agar hadirin memilih salah satu dari sahabat yaitu Umar Ibn Khattab dan Abu Ubaidah. gelar Ash Siddiq diberikan kepada beliau karena beliau orang senantiasa membenarkan segala tindakan Rasulullah. “Demi Allah kami tidak akan menerima pekerjaan besar ini selama engkau m. hai abu bakar! …. Sebagai utusan Allah mengemban dua jabatan . (Mohamed Abed Al-Jabiri.

untuk itu setelah Nabi Wafat maka tidak seorang pun yang berhak memungut zakat. Beliau membentuk pasukan yang dibagi ke dalam 11 batalion yang masing masing dipimpin oleh seorang panglima. Diawal pemerintahannya muncul tiga golongan. 4. Al Aswad al Ansi dari yaman dan Thulaihah ibn Khuwailid dari Bani Asad. maka luruskanlah ! orang yang kamu pandang kuat saya pandang lemah.3 Langkah langkah Khalifah Abu Bakar. setelah kedua sahabat selesai maka diikuti oleh seluruh sahabat yang ada di balairung itu baik kaum Muhajirin maupun Anshor. Al Muhajjir Ibn abi Umayyah ditugaskan utuk memerangi Aswad Al Ansi dan para pengikutnya. ... sehingga aku dapat mengambalikan hak kepadanya. M. tetapi jika aku berbuat salah . mereka menganggap karena .1. Khalid ibn Walib ditugaskan untuk memerangi Thulaihah Ibn Khuwailid dan para pengikutnya. Mereka mengatakan bahwa yang berhak memungut zakat adalah Nabi. 3. Syarahbil bin Hasanah bertugas mendampingi ikrimah.yang menyertai Rasulullah di Gua ketika dikejar – kejar oleh orang – orang Quraisy engkaulah satu – satu nya orang yang pernah Rasulullah untuk menjadi Imam Shalat waktu Rasulullah Sakit…Untuk itu tengadahkanlah tanganmu wahai abu baker. Kemudian golongan ketiga adalah mereka yang ketiga adalah mereka yang salah memahami ayat – ayat Al – Qur‟an. Menghadapi golongan – golongan ini Abu bakar setelah bermusyawarah dengan sahabat – sahabat lainnya mengambil tindakan tegas. Pada awalnya Abu bakar sendirimerasa keberatan. Golongan kedua yaitu golongan yang tidak puas dengan Islam. Maka muncul Musailamah Al Kazzab dari bani Hanifah di yamamah.A. Ikrimah bin Abi jahl ditugaskan untuk memerangi Musailamah Al kazzab dan Para pengikutnya. Munawir Sjadzali. (H. Hendaklah kamu taat kepadaku selama aku Taat kepada Allah dan RasulNya.3. Sajah dari bani Tamim. pemimpinnya sama dengan para budak. kami hendak membaiatmu. sehingga aku dapat mengambil hak darinya. kamu tidak perlu mentaatiku. Kemudia Abu Bakar berpidato . Mereka ini mengaku dirinya sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. “ Wahai Manusia ! saya telah diangkat untuk mengandalikan urusanmu padahal aku bukanlah orang terbaik diantara kamu . Golongan pertama menyatakan dirinya keluar dari Islam (Murtad). sedag orang yang kau pandang lemah aku pandang kuat . tetapi bilamana aku tidak mentaati Allah dan rasulnya.1993:25 ) 2. 2. kemudian Umar ibn Khattab memegang tangan Abu bakar sebagai tanda pembaiatan dan diikuti oleh sahabat Abu Ubaidillah. maka jikalau aku menjalankan tugasku dengan baik maka ikutilah aku. yaitu: 1.

Sebelum Pasukan itu dikerahkan kenegeri masing – masing. Thuraifah Ibn hajiz ditugaskan ke Negri Bani Sulaim dan Bani Hawazin. beliau melihat banyaknya penghafal alqur‟an yang gugur dalam pernag yamamah. Demikian perjuangan Khalifah Abu Bakar selama dua tahun . Arfajah Ibn Hartsamah ditugaskan ke Negeri Muhrah. Kholid Ibn Sa‟id ditugaskan ke tanah –tanah tinggi Syam. Huzaifah ibn Muhsin bertugas untuk menaklukkan Negeri Daba di Umman. maka pertempuranpun tak terelakkan. Dalam pertempuran ini panglima kholid ibn walid berhasil menaklukkan psukan Persia dan raja Hormoz sendiri terbunuh. 7. Penyerangan ini dilakukan karena pada saat Abu bakar sedang menghadapi golongan – golongan pembngkang Persia dan syam banyak memberi dukungan dan bantuan kepada mereka . dan dalam waktu yang relative singkat . Namu Kaisar Hormoz membalasnya dengan mengirimkan pasukan. Usaha ini awalnya muncul dari usul umar Ibn Khattab. 9. . dan pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 H bertepatan dengan 12 Agustus 634 M Beliau wafat. Suaid Ibn Muqrin ditugaskan ke Yaman. 6. maka pasukan ini pun dikerahkan . 10. Yakni Kholid Ibn Walid. Ayahnya bernama Nufail Al Quraisy dan Ibunya bernama Hantamah Binti Hasim. Kemudian khalifah Abu bakar memerintah sahabat Zaid Ibn Tsabit untuk mengumpulkan Al Qur‟an.3. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan ayat – ayat al Qur‟an . disamping itu Persia dan syam selalu mengancam terhadap Islam. karena beliau paling bagus Hafalannya. Al Ula Ibn Al Hadromy ditugaskan ke Bahrein. maka keadaan Negara Arab tenag kembali. 8. Dengan suiksesnya pasukan Khalifah Abu Bakar ini .4 Biografi Umar Ibn Khattab.5. Khalifah Abu bakar terlebih dahulu mengirimkan surat kepada golongan – golongan itu agar mereka kembali ke Islam. Dengan demikian Persia menjadi wilayah Islam. pasukan Abu Bakar telah sukses dengan gemilang.. Namun sebagian besar merka tetap bersikeras. Beliau berasal dari bani Adiy. Langkah kedua yang dilakukan Khalifah Abu bakar adalah mengirimkan pasukan ke Negri Persia dan Syam dibwah pimpinan Panglimanya.Mulanya Abu Bakar Menolak. 2. Amru Ibn Al Ash ditugaskan ke Negeri Qudhoah 11. Kholid Ibn Walid sebelum menyerang terlebih dahulu mengirim surat kepada Hormoz ( Kaisar Persia ) untuk memeluk agama Islam.

Dan di daerah tersebut Khalifah umar memerintahkan Khalid iIbn Walid dan Abu ubaidah agar memberi kebebasan beragama kepada penduduknya. Beliau mengangkat dewan hakim.5 Perjuangan Khalifah Umar Ibn Khattab. Membebaskan Baitul Maqdis .3. 3. 1. Perbaikan jalan – jalan umum juga mendapat perhatian . Saat pasukan islam masuk ke damaskus prajurit Islam dalam keadaan mabuk – mabukan sehingga dengan mudah dapat ditaklukkan. Umar Ibn Khattab diangkat menjadi Khalifah setelah wafatnya khalifah abu baker . Menaklukkan beberapa Negara kedalam Islam Menakklukkan Damaskus. memberi santunan anak yatim . pasukan Islam bergerak ke damaskus. begitu juga sebaliknya. orang tua dan wanita menyusui. Memperbaiki Struktur dan lembaga Negara. karena wilayah kekuasaan islam semangkin luas. Lembaga kepentingan msyarakat Yaitu diadakannya jawatan pos yang akan menyampaikan berita dari kota madina ke daerah – daerrah lainnya.Yaitu tahun 634 M. khalifah umar juga menetapkan tanggal 1 muharram sebagai tahun baru Hijriyah. Tidak takut menghadapi kaum Quraisy. Sementara panglima Abu Ubaidah bersama pasukannya juga sukses menaklukkan daerah sekitar syam.beliau mengangkat Gubernur 2.negara menjadi Aman.Dimasa Jahiliyah Umar adalah seorang saudagar yang berpengaruh mulia dan berkedudukan tinggi. Masuknya Umar ke barisan Umat islam telah membawa perubahan baru bagi masyarakat Islam. Badan keuangan Untuk daerah-daerah. badan permusyawaratan para sahabat. Beliau sorang yang adil dan jujur . Dibawah pimpinan khalid Ibn Walid.umat Islam berani menjalankan Sholat dirumahnya masing – masing.644/13 H-23 H 2. Dan menetapkan bulan sabit sebagai lambing Negara.pada masa pemerintahannya.

dan kaum muslimin harus berjuang menghadapi lawan yang berjumlah 20000 orang maka amr ibn ash mengatur siasat perang. Dengan begitu kekauatan kaum muslimin di Persia berkurangh dan tidak dapat menaklukkan Persia. akan tetapi Khalid ibn walid diperintahkan untuk membantu pasukan Abu ubaidah di roma dan Mutsanna tetap di Persia. Ubadah Ibn Shamit. Dibeberapa daerah kaum muslimin mendapat kemenangan. Oleh Fairuz atau Abu Lulu karena Dendam tak beralasan. Menaklukkan Mesir Mesir saat itu dikuasai oleh tentara Romawi. Menaklukkan Persia Khalifah Umar mengirim pasukannya ke Persia dibawah pimpinn Khalid Ibn Walid yang dibantu oleh Mutsanna Ibn Haritsah. maka khalifah umar mengirim pasuknnya ke mesir dibawh pimpinn Amr ibn Ash. Usman bin affan masuk . Pasukan Romawi yang dipimpin Artabun tidak mampu menghadapi pasukan Islam. Lahir pada tahun 576 M. Beliau menjadi khalifah selama 10 tahun. dan Al Miqdad Ibn Aswad.1 Kelahiran Khalifah Usman bin Affan Nama lengkapnya adalah Usman bin Affan bin Abil Ash bin Abi Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manafbin Qushiy bin Kilab bin Murrah bin Ka‟ab bin Luay bin Gholib Al-Qurosyiyy[1]. Enam tahun setelah penyerangan ka‟bah oleh pasukan bergajah atau setelah enam tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian khalifah umar mengirim pasukannya yang berjumlah 4000 orang dimana terdapat Zubai. Setelah romawi tunduk pada Islam Khalifah Umar mengirimkan kembali pasukan Islam ke Persia berjumlah 8000 orang dibawah pimpinan Sa‟ad Ibn Abi Waqosh.Saat itu baitul maqdis dikuasai oleh kerajaan romawi. Ibu khalifah Ustman bin Affan adalah Urwy bin Kuraiz bin Rabi‟ah bin Habib bin Abdi Asy-syam[2]. maka Amr Ibn Ash memint bantuan kepada khalifah umar Ibn Khattab. kaum muslimin tidak dapat menundukkan kekuatan tentara Romawi. maka khalifah umar ibn Khattab mengirim bala tentaranya dibawah pimpinan Amr Ibn Ash. Dan dimakamkan di madinah disamping makam Rasulullah dan Abu Bakar As – Siddiq 2.. saat menjalankan sholat subuh. setelah pasukan romawi dikepung selama 4 bulan mereka menyerah. namun kaum muslimin memperoleh kemenangan yang gemilang. Khalifah Umar Ibn Khattb wafat tanggal 1 Muharram 23 H ( 644 ) beliau wafat akibat tikaman. dan bertemu dengan pasukan Persia dengan kekauatan 30000 pasukan. namuan di Ummu Dunain.

2. tidak ia ikuti karena di suruh oleh Rasululloh SAW. Di samping itu Abdullah bin Umar dijadikan anggota. 10.2 Proses Pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan Sebelum meninggal. Umar telah membentuk dewan formatur yang bertugas memilih penggantinya kelak.1993: 30]. Abdur Rahman bin Auf. Usman bin Affan mengikuti beberapa peperangan. dan Sa‟ad bin Abi Waqqash. dan Thalhah bin Ubaidillah. Abdullah bin Umar yang berhak menentukannya. massa pemerintahan abu bakar. ia sempat mendapatkan siksaan dari pamannya. Sehingga Khalid Muh Khalid menulis bahwa untuk shalat dua rakaat saja. Sa‟ad bin Waqqash. :Yang berhak menjadi khalifah adalah yang dipilih oleh anggota formatur dengan suara terbanyak. Mereka adalah Ali. apabila suara terbagi secara berimbang (3:3). Zubair bin Awwam. Kesalehan sosialnya terbukti dan membeli telaga milik yahudi seharga 12. Ia sangat gemar al-Qur‟an.islam pada usia 30 tahun atas ajakan Abu Bakar. apabila campur tangan Abdullah bin Umar tidak diterima. Siang hari ia gunakan untuk shaum dan malamnya untuk shalat. 60 ekor kuda. Setiap hari jum‟at. Dewan formatur yang di bentuk umar berjumlah 6 orang. Kedua. Ustman menghabiskan waktu semalaman karena banyaknya ayat alQuran yang di baca. hawazin dan tabuk. Umar telah memanggil tiga calon penggantinya. bahkan membagi-bagikannya kepada kaum muslimin. ia tidak tega membangunkan pelayannya untuk mengambil air wudhu. Mewakafkan tanah seharga 15. tetapi tidak memiliki hak suara[4]. Pada zaman nabi Muhammad SAW. perang tha‟if. yakni Ruqayah dan Ummu Kulsum[3]. secara berurutan setelah yang satu meninggal.000 dinar untuk perluasan masjid nabawi. Sesaat setelah masuk islam . di antaranya perang uhud. Ali. Ustman.000 dirham menghibahkannya kepada kaum muslimin pada saat hijrah ke Yatsrib. Menyerahkan 940 ekor unta. Ia di juluki Dzun Nurain. Ia termasuk orang yang shaleh ritual dan sosial. khaibar pembebasan kota mekkah. Hakam bin Abi Abil Ash. Usman bin Affan membebaskan seorang budak laki-laki dan seorang budak perempuan. Dalam pertemuan dengan mereka secara bergantian. calon yang dipilih oleh Abd Ar-Rahman bin Auf harus . Khalifah Usman bin Affan ikut berhijrah bersama istrinya ke Abesinia dan termasuk muhajir pertama ke Yatsrib. Mekanisme pemilihan khalifah ditentukan sebagai berikut. Usman termasuk orang yang penyayang. sehingga pernah suatu pagi. Ketiga. pertama. karena dia menikahi dua putri Rasululloh SAW. padahal ia sedang sakit dan sudah udzur. menunggu istrinya yang sedang sakit sampai meninggalkannya. yaitu Ustman. Pada massa paceklik. dan pada saat khalifah Ustman wafat. Umar berpesan agar penggantinya tidak mengangkat kerabat sebagai pejabat [munawwir sadzali. ustman menjual barang sehari-hari dengan harga yang sangat murah. Perang badar.000 dinar unuk keperluan jaisyul ushrah pada perang tabuk. Di samping itu.al-qur‟an berada di pangkuannya.

tidak mengistimewakan keluarga. Setelah Abd Ar-Rahman berjanji. Dan disebut Zatis Sawari. atau kira-kira 6 tahun masa pemerintahannya penuh berbagai prestasi. Abu Bakar 2 tahun 11-13 H/632-634 M. Usman bin Affan telah membangun bendungan besar untuk mencegah banjir dan mengatur pembagian air ke kota. dan Asia Tengah. Umar 10 tahun 13-23 H/656-661 M. Akhirnya. Ali menyetujuinya Abd Ar-Rahman berjanji berlaku adil. Perluasan pemerintahan islam telah mencapai Asia dan Afrika. masjid. Ali mengikuti kemauan sendiri. Maka sampailah waktunya untuk saya berkhidmat kepada kamu setiap saat.3 Visi Dan Misi Khalifah Usman Bin Affan Mengetahui visi dan misi khalifah Usman bin Affan dalam melanjutkan kekhalifahannya. t. Dan membangun jalan. yaitu selama 12 tahun. Awal pemerintahan Utsman. penentang tersebut hendaklah dibunuh (Hasan Ibrahim Hasan. seperti daerah Herat. dapat dilihat dari isi pidato setelah Usman bin Affan dilantik atau dibai‟at menjadi khalifah ketiga negara Madinah. dan para khalifah yang terdahulu-terdahulu. l. :36). dan tidak menyulitkan umat. Kabul./656-661 M. Maka bergegaslah kamu berbuat baik menurut kemampuan kamu untuk menyongsong waktu akhir kamu. Dalam bidang sosial budaya. 24-36 H/644-656 M. “Sesungguhnya kamu sekalian berada dalam negeri yang tidak kekal dan dalam pemerintahan yang selalu berganti. Tunisia.diangkat menjadi khalifah. Peperangan di masa ini adalah Perang Zatis Sawari yaitu “Perang Tiga Kapal”.1954: 254-5). 2. jembatan. dan bagian yang tersisa dari Persia. Cyprus. dan berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan orang Persia. tidak memihak. Masa pemerintahan Usman bin Affan termasuk yang paling lama apabila dibandingkan dengan khalifah yang lainnya. Anggota yang khawatir dengan tata tertib pemilihan tersebut adalah Ali. tidak mengistimewakan keluarga. juga Armenia. Ali menyetujuinya (Ath Thabari. Rhodes. umat islam mengerahkan kurang lebih 200 kapal[5]. rumah dan penginapan. tidak memihak. dan Ali 5 tahun 36-41 H. tidak mengikuti kemauan sendiri. Ia khawatir Abd Ar-Rahman (yang mempunyai kedudukan strategis ketika pemilihan (deadlock) tidak bisa berlaku adil karena antara Usman dan Abd ArRahman terdapat hubungan kekerabatan. suatu peperangan di tengah lautan yang belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ingatlah sesungguhnya dunia ini diliputi kepalsuan maka janganlah kamu di permainkan kehidupan dunia . karena pada perang tersebut dilakukan di Laut Tengah dekat kota Iskandariyah antara tentara Romawi di bawah pimpinan kaisar Constantine dengan Laskar kaum Muslimin di bawah pimpinan Abdullah bin Abi Sarah. beliau menyampaikan isi pidato penerimaan jabatan sebagai berikut.th. Ghazani . Kalau masih ada yang menantangnya.

4) Sebagai khalifah ia akan melaksanakan perintah Al-Qur‟an dan sunnah Rasul. Muawiyah bin Abi Shofyan. Untuk pelaksanaan administrasi pemerintahan di daerah. kemudian bersungguh-sungguhlah dan jangan melupakannya. khalifah Usman pada masanya. Amir wilayah Shan‟a 4. Amir wilayah Damaskus 9. Amr bin Ash As Sahami. Amir wilayah Al Janad 6. Al Mughiroh bin Syu‟bah Ats Tsaqafi. Abdullah bin Abi Rabiah. menggambarkan dirinya sebagai sufi. Amir wilayah Makkah 2. Dimanakah di dunia ini terdapat pemerintahan yang bertahan lama? Jauhkanlah dunia sebagaimana Allah memerintahkannya. Amir wilayah Al Janad 5. Amir wilayah Hims 10. Usman bin Abi Al Ash. tuntutlah akhirat. Sesungguhnya Allah telah memberikannya sebagai tempat yang lebih baik bagi kamu. Ya‟la bin Munabbah Halif Bani Naufal bin Abd Manaf. 2) Agar umat islam tidak terpedaya kemewahan hidup dunia yang penuh kepalsuan sehingga membuat mereka lupa kepada Allah .dan janganlah kepalsuan mempermainkan kamu terhadap Allah. dan citra pemerintahannya lebih bercorak agama daripada bercorak politik. Amir wilayah Mesir[7] . Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (Q. Nafi‟ bin Al-Haris Al Khuza‟i. kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang di terbangakan oleh angin. mengambil yang baik dan menjauhkan yang buruk . „Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia). Amir wilayah Thaif 3. Abu Musa Abdullah bin Qais Al Asy‟ari. kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Allah berfirman. karena sesungguhnya masa ini tidak akan melupakan kamu. Sufyan bin Abdullah Ats Tsaqafi. Pidato diatas. maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Umar bin Sa‟ad. Umat islam boleh mengkritikinya bila ia menyimpang oleh ketentuan hukum.S AL-KAHFI/18:45)”[6]. Amir wilayah Kuffah 7. dalam pidato itu Usman mengingatkan beberapa hal penting : 1) Agar umat islam selalu berbuat baik sesuai kemampuan sebagai bekal menghadapi hari kematian dan hari akhirat sebagai tempat yang lebih baik yang disediakan oleh Allah . 3) Agar umat islam mau mengambil ikhtibar pelajaran dari masa lalu. Beriktibarlah kamu dengan orang yang telah lalu. wilayah kekuasaan Negara dibagi menjadi sepuluh provinsi: 1. Amir wilayah Bashrah 8.

Syria. Sistem politik dan pemerintahan khulafaurrosidin 2. sebagaimana pada masa Rasululllah. bersifat sentral. Pilihannya ini sudah dimintakan pendapat dan persetujuan para pemuka masyarakat pada saat mereka menengok dirinya sewaktu sakit.1. kekuasaan legislatif. dan Syurahbil. Abu Bakar dihadapkan pada keadaan masyarakat sepeninggal Muhammad SAW. dan yudikatif terpusat ditangan Khalifah. khalifah juga melaksanakan hukum. Amr Ibn ‟Ash. Karena . akhirnya Abu Bakar disetujui oleh jama‟ah kaum muslimin untuk menduduki jabatan khalifah. sebagian besar wilayah Persia. Meskipun demikian. Pada masa kepemimpinan Umar Ibn Al-Khaththab. juga sebagai menantu dan karib Nabi. Seraya bersumpah dengan tegas ia menyatakan akan memerangi semua golongan yang menyimpang dari kebenaran (orang-orang yang murtad. Khalid Ibn Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai Al-Hiyah di tahun 634 M.2 Sementara itu Ahlul bait menginginkan agar Ali Ibn Abi Thalib menjadi khalifah atas dasar kedudukannya dalam islam. Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri. ia memilih Umar Ibn AlKhaththab. barulah Abu Bakar mengririm kekuatan ke luar Arabia.. Sebelumnya pasukan dipimpin oleh Usamah yang masih berusia 18 tahun. Umar Ibn Al-Khaththab 13-23 H/634-644 M Umar Ibn Al-Khaththab diangkat dan dipilih oleh para pemuka masyarakat dan disetujui oleh jama‟ah kaum muslimin. mereka mengajukan calon Sa‟ad Ibn Ubadah. Sebagai kahlifah pertama. Kaum muhajirin menekankan pada persyaratan kesetiaan. Selain menjalankan roda pemerintahan. kelihatan kebesaran jiwa dan ketabahan batinnya. dan Mesir. Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya bermusyawarah. Meski terjadi perbedaan pendapat tentang tindakan yang akan dilakukan dalam menghadapi kesulitan yang memuncak tersebut. Ke Syria dikirim ekspedisi dibawah pimpinan empat jendral yaitu Abu Ubaidah. Yazid Ibn Abi Sufyan. Abu Bakar As-Shiddiq 11-3 H/ 632-634 M Abu Bakar memangku jabatan khalifah berdasarkan pilihan yang berlangsung sangat demokratis di muktamar Tsaqifah Bani Sa‟idah. 1. Palestina. Hampir saja perpecahan terjadi. mereka mengajukan Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Kaum Anshar menekankan pada persyaratan jasa (merit). memenuhi tata cara perundingan yang dikenal dunia modern saat ini. Pada saat menderita sakit menjelang ajal tiba. wilayah islam sudah meliputi jazirah Arabia. Melalui perdebatan dengan beradu argumentasi. tidak mau membayar zakat dan mengaku diri sebagai nabi). Kekuasaan yang dijalankan pada massa khalifah Abu Bakar. 1. eksekutif. seperti juga Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar melihat situasi negara masih labil dan pasukan yang sedang bertempur di medan perang tidak boleh terpecah belah akibat perbedaan keinginan tentang siapa yang akan menjadi calon penggantinya.

Keenam orang tersebut adalah: Ali bin Abu Thalib. dengan diatur menjadi delapan wialayah propinsi : Mekah. Pemerintah khalifah Ustman Ibn Affan mengalami masa kemakmuran dan berhasil dalam beberapa tahun pertama pemerintahannya. Umar Ibn Al-Khaththab juga mendirikan Bait al-Mall. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga Yudikatif dengan Eksekutif. Ia menunjukkan enam orang calon pengganti yang menurutnya dan pengamatan mayoritas kaum muslimin memang pantas menduduki jabatan Khalifah. Basrah.perluasan daerah terjadi dengan begitu cepat. Thalhah bin Ubaidillah. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Zubair bin Awwam. muncul kekecewaaan dan ketidakpuasaan dikalangan masyarakat karena ia mulai mengambil kebijakan yang berbeda dari sebelumnya. Jazirah.4 Umar menempuh cara sendiri yang berbeda dengan cara Abu Abakar. Palestina. dan Mesir. Pada separuh terakhir masa pemerintahannya. Ia mengadakan penyempurnaan pembagian kekuasaan pemerintahan. Ali Ibn Abi Thalib di angkat dengan dibaiat oleh masyarakat. Syria. Ia melanjutkan kebijakan-kebijakan Khalifah Umar. dengan pertimbangan jika khalifah tidak segera dipilih dan di angkat. Utsman bin Affan.. serta Abdullah bin Umar. Ustman Ibn Affan menekankan sistem kekuasaan pusat yang mengusaai seluruh pendapatan propinsi dan menetapkan seorang juru hitung dari keluarganya sendiri. putranya. yaitu 3 suara untuk Ali dan 4 suara untuk Ustman Ibn Affan. Dalam pemilihan lewat perwakilan tersebut Ustman Ibn Affan mendapatkan suaran lebih banyak. Jawatan kepolisian dibentuk. Saad bin Abu Waqqash.3 1. Demikian juga jawatan pekerjaan umum. 1. Oleh sejarawan islam mereka disebut Ahl alHall a al‟aqd pertama dalam islam. tetapi ”tanpa hak suara”. Umar Ibn Al-Khaththab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi pemerintahan. Beberapa departemen yang dipandang perlu didirikan pada masanya mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Madinah. Dalam menyelesaikan permasalahan yang berkembang dimayarakat Umar selalu berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dianggap mampu dibidangnya. . Ustman Ibn Affan 23-35 H/644-656 M Ustman Ibn Affan dipilih dan diangkat dari enam orang calon yang diangkat oleh khalifah Umar saat menjelang wafatnya karena pembunuhan. Ali Ibn Abi Thalib 35-40 H/656-661 M Ali Ibn Abi Thalib tampil memegang pucuk kepemimpinan negara di tengahtengah kericuhan dan huru-hara perpecahan akibat terbunuhnya Usman oleh kaum pemberontak. merekalah yang bermusyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi khalifah. Kufah. maka ditakutkan keadaan semakin kacau. Ustman Ibn Affan mengangkat keluarganya (Bani Ummayyah) pada kedudukan yang tinggi. Abd al-Rahman bin Auf. Ali Ibn Abi Thalib dipilih dan diangkat oleh jamaah kaum muslimin di madinah dalam suasana sangat kacau.

Hlm. Devolusi Negara Islam. Yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaannya.Sejarah Peradaban Islam dari masa klasik hingga masa modern. sejarah dan pemikiran. 2004. 1993. Munawir Sjadzali. 25 . bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga AlKhawarij (orang-orang yang keluar dari barisan Ali). Zubair. dan Aisyah. Siti dkk (Ed.). Perang ini dikenal dengan nama perang jamal. kebijaksanaan-kebijaksanaan Ali Ibn Abi Thalib juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus. Badri. M. Islam dan Timur.Dalam masa pemerintahannya. Hlm 45 3 Asghar Ali Engineer. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Sjadzali.5 Bersamaan dengan itu. Hlm. Mohamed Abed. 2004. Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II. Ali Ibn Abi Thalib tidak mau menghukum para pembunuh Usman dan mereka menuntut bela‟ terhadap daerah Usman yang telah ditumpahkan secara dhalim. perang ini diakhiri dengan tahkim (arbitrase). Pertempuran yang terjadi dikenal dengan perang shiffin. Yogyakarta: Belukar. Islam dan Tata Negara ajaran. Maryam. 2004. Problem peradaban: penelusuran atas jejak Kebudayaan Arab.6 DAFTAR PUSTAKA Al-Jabiri. 2004. Islam dan Tata Negara ajaran. Yatim.Jakarta: UI-Press. Yogyakarta: Belukar. Munawir. Yogyakarta: LESFI. Hlm.). Alasan mereka. Yogyakarta: LESFI. Problem peradaban: penelusuran atas jejak Kebudayaan Arab. Ali Ibn Abi Thalib mengahadapi pemberontakan Thalhah. Devolusi Negara Islam. dkk (Ed. 77 4 H. 1993. Engineer. tapi tahkim ternyata tidak menyelsaikan maslah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Islam dan Timur. 2000. Sejarah Peradaban Islam dari masa klasik hingga masa modern.. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000. Asghar Ali.Jakarta: UI-Press. 5 2 Siti Maryam. 1 Mohamed Abed Al-Jabiri. 2006. sejarah dan pemikiran. Muawiyah.A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful