CERKAK BAHASA JAWA ” ANDE ANDE LUMUT”

Disusun Oleh : Vera Mawarni Puspa Nenda XI IPS 2

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES SMA NEGERI 1 SIRAMPOG 2013

Paneman wau sakyektosipun inggih punika pangeran ingkang lelono kangge pados jati dirinipun . ingkang nami Yuyu kangkang . piyambake inggih punika kleting merah. awujud Yuyu ingkang ageng. Wonten injang ingkang terang Mbok rondo kleting nyawiji kalihan putriputrinipun. Ewa semanten pangeran kagugan kersa bade lelana pados “ Pengalaman “ Kaliyan garwa ingkang sae manahipun lan ayu. Kleting kuning didawuhi nyapu. Kaneman bagus kalihan pandereke. dados putri tiri piyambake sanget dibentenake katresnonipun. wonten ingkang jagi lepen. Ananging pangeran kala wau mboten marem kalih gesangipun ingkang kacekapan . Nglampahi wono. Kalih tiang kaneman mlampah ngelewati wono ingkang rimbun . toto tentrem kerto raharjo. Pangeran kepingin madosi jati dirine ugi penggalaman gesang . saking baguse. Panji Asmarabangun ingkang gesangipun sarwa sekaca. Putri-putri Mbok rondo kleting sanget ayu pasuryane. Sajeroning lelana pangeran nyamar dados Ande ande lumut.kleting hijau ugi salah sak tunggaling putri tirinipun ingkang nami kleting kuning. Wonten ing saktengahing margi pinuju dhateng griyanipun ande ande lumut. Ande ande lumut ngiyaraken menawi piyambaipun badhe pados garwa.ngresiki griya lan ugi nyambut dame ling sawah . Cerita menika nyeritaaken satunggaling negeri ingkang gemah ripah loh jinawi. kalebet sederek sederekipun klenting kuning. ningali kanan keringipun mboten bilih wonten kewan utawi peksi ingkang saget dipun buru. putra mbok randha saking dusun Dadapan. Mbok rondo kleting sanget remen lan tresno kalian putri-putrinipun .” ANDE ANDE LUMUT” Ande ande lumut inggih menika cerita rakyat ingkang asalipun saking jawi. ande ande lumut ndadosaken sedaya kenya kesengsem. saking mriku wau kawiwitan lelampahan gesangipun pangeran ingkang manggihake sisihan gesangipun inggih punika lare wadon ingkang sae manahipun lan ayu pasuryane. pangeran kapingin lelono. Klenting kuning kaliyan sederek – sederekipun inggih menika klenting abang kaliyan kelenting ijo kedah nyabrang lepen ingkang ageng. dados putra mahkota. ananging benten kalian kleting kuning. sanget mrihatinake kleting kuning. Wekdal badhe nyebrang lepen.

arep nglamar Ande ande lumut? Mengko disik yo…????? Tak takon andhe andhe lumut “ Putraku Si ande ande lumut… Temuruno ono putri kang unggah unggahi…Putrine seng ayu rupane…Klenting abang engkang dadi asmane…Duh. Naming piyambake ugi Gusti Allah ingkang ngertos sengkowo piyambake . inggih punika dipun ambung. Amargi keseso kelenting abang kaliyan kelenting ijo sami sarujuk lang-. amargi kelenting kuning ingkang mboten purun diamb ung yuyu kangkang. kelenting Abang lan kelenting Ijo matur menawi badhe ngelamar Ande – ande lumut “ Bok kulo dumugi ngriki badhe nglamar andhe – andhe lumut” ( klanting abang ) Owh. Lan ande-ande lumut sakmeniko dados Raja ngetosi kerajaan Ramanipun . nanging nyuwun upah. Ande ande lumut mboten kersa nampi lamaran ipun .. . Sak lajengipun ande ande lumut nampi kelenting kuning dados garwanipun. Sedaya inggih mboten mangertos menawi sejatosipun klenting kuning menika putri sekartaji. Lajeng kelenting kuning saged nyeberang kanthi sekecha. langsung nikah ngangge bhs jawa ingkang lugu.ngresiki griya. Mboten karaos sayah lan keluh kesah .pasuryanipun ingkang awon ugi mambet dumadakake dados putrid ingkang ayu . Piyambakipun ngedalaken piyandelan awujud bintang sakti. putri raja Kediri Jaya negara ingkag nyamar madosi pangeran Panji Asmara. piyambake ngajengaken Gusti Allah bade maringi ganjaran ingkang sae kangge piyambakipun. Saksampunipun dumugi daleme mbok rondo dhadapan. Mekaten ugi kaliyan klenting ijo.ugi nyambut damel wonten lading. pangeran ugi klenting kuning .gesang slaras saklawase. calon garwanipun ingkang ical. ibu…kula mboten purun…aduh ibu kulo mboten medun…najan ayu sisane yuyu kangkang. sak sampunipun langsung dados penganten ingkang boten saged dipisahaken. Namung kelenting kuning kemawon ingkang boten karsa dipun ambung Wekdal yuyu kangkang badhe meksa ngambung klenting kuning.Kleting kuning saben dinten nyambut damel . Yuyu kangkang purun nyebrangaken. Toya lepen dados asat. Namung klenting kuning ingkang dipun remeni Ande ande lumut. sejatosipun piyambake inggih punika Putri Sekartaji . Pungkasane klenting kuning dados sisishanipun ande-ande lumut . sinaos piyambake dipun damel mboten sae kaliyan mbok rondo klenting.