CERKAK BAHASA JAWA ” ANDE ANDE LUMUT”

Disusun Oleh : Vera Mawarni Puspa Nenda XI IPS 2

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES SMA NEGERI 1 SIRAMPOG 2013

Kaneman bagus kalihan pandereke.kleting hijau ugi salah sak tunggaling putri tirinipun ingkang nami kleting kuning. Wonten injang ingkang terang Mbok rondo kleting nyawiji kalihan putriputrinipun. Wekdal badhe nyebrang lepen. Putri-putri Mbok rondo kleting sanget ayu pasuryane. Paneman wau sakyektosipun inggih punika pangeran ingkang lelono kangge pados jati dirinipun . toto tentrem kerto raharjo.” ANDE ANDE LUMUT” Ande ande lumut inggih menika cerita rakyat ingkang asalipun saking jawi. Ande ande lumut ngiyaraken menawi piyambaipun badhe pados garwa.ngresiki griya lan ugi nyambut dame ling sawah . ningali kanan keringipun mboten bilih wonten kewan utawi peksi ingkang saget dipun buru. awujud Yuyu ingkang ageng. Ananging pangeran kala wau mboten marem kalih gesangipun ingkang kacekapan . Nglampahi wono. dados putra mahkota. Mbok rondo kleting sanget remen lan tresno kalian putri-putrinipun . dados putri tiri piyambake sanget dibentenake katresnonipun. saking baguse. Panji Asmarabangun ingkang gesangipun sarwa sekaca. wonten ingkang jagi lepen. putra mbok randha saking dusun Dadapan. Sajeroning lelana pangeran nyamar dados Ande ande lumut. sanget mrihatinake kleting kuning. Pangeran kepingin madosi jati dirine ugi penggalaman gesang . saking mriku wau kawiwitan lelampahan gesangipun pangeran ingkang manggihake sisihan gesangipun inggih punika lare wadon ingkang sae manahipun lan ayu pasuryane. piyambake inggih punika kleting merah. Wonten ing saktengahing margi pinuju dhateng griyanipun ande ande lumut. ingkang nami Yuyu kangkang . Kleting kuning didawuhi nyapu. pangeran kapingin lelono. kalebet sederek sederekipun klenting kuning. Klenting kuning kaliyan sederek – sederekipun inggih menika klenting abang kaliyan kelenting ijo kedah nyabrang lepen ingkang ageng. Ewa semanten pangeran kagugan kersa bade lelana pados “ Pengalaman “ Kaliyan garwa ingkang sae manahipun lan ayu. Kalih tiang kaneman mlampah ngelewati wono ingkang rimbun . ananging benten kalian kleting kuning. Cerita menika nyeritaaken satunggaling negeri ingkang gemah ripah loh jinawi. ande ande lumut ndadosaken sedaya kenya kesengsem.

ngresiki griya.arep nglamar Ande ande lumut? Mengko disik yo…????? Tak takon andhe andhe lumut “ Putraku Si ande ande lumut… Temuruno ono putri kang unggah unggahi…Putrine seng ayu rupane…Klenting abang engkang dadi asmane…Duh. Naming piyambake ugi Gusti Allah ingkang ngertos sengkowo piyambake . Lajeng kelenting kuning saged nyeberang kanthi sekecha. piyambake ngajengaken Gusti Allah bade maringi ganjaran ingkang sae kangge piyambakipun. sinaos piyambake dipun damel mboten sae kaliyan mbok rondo klenting. Yuyu kangkang purun nyebrangaken. Sedaya inggih mboten mangertos menawi sejatosipun klenting kuning menika putri sekartaji. putri raja Kediri Jaya negara ingkag nyamar madosi pangeran Panji Asmara. langsung nikah ngangge bhs jawa ingkang lugu. Namung kelenting kuning kemawon ingkang boten karsa dipun ambung Wekdal yuyu kangkang badhe meksa ngambung klenting kuning. . calon garwanipun ingkang ical. ibu…kula mboten purun…aduh ibu kulo mboten medun…najan ayu sisane yuyu kangkang. Sak lajengipun ande ande lumut nampi kelenting kuning dados garwanipun. Amargi keseso kelenting abang kaliyan kelenting ijo sami sarujuk lang-. Mboten karaos sayah lan keluh kesah . Namung klenting kuning ingkang dipun remeni Ande ande lumut. Pungkasane klenting kuning dados sisishanipun ande-ande lumut . sak sampunipun langsung dados penganten ingkang boten saged dipisahaken. Ande ande lumut mboten kersa nampi lamaran ipun . kelenting Abang lan kelenting Ijo matur menawi badhe ngelamar Ande – ande lumut “ Bok kulo dumugi ngriki badhe nglamar andhe – andhe lumut” ( klanting abang ) Owh. Lan ande-ande lumut sakmeniko dados Raja ngetosi kerajaan Ramanipun . Mekaten ugi kaliyan klenting ijo.ugi nyambut damel wonten lading. sejatosipun piyambake inggih punika Putri Sekartaji . inggih punika dipun ambung. Saksampunipun dumugi daleme mbok rondo dhadapan. nanging nyuwun upah.Kleting kuning saben dinten nyambut damel ..pasuryanipun ingkang awon ugi mambet dumadakake dados putrid ingkang ayu .gesang slaras saklawase. Piyambakipun ngedalaken piyandelan awujud bintang sakti. Toya lepen dados asat. amargi kelenting kuning ingkang mboten purun diamb ung yuyu kangkang. pangeran ugi klenting kuning .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful