CERKAK BAHASA JAWA ” ANDE ANDE LUMUT”

Disusun Oleh : Vera Mawarni Puspa Nenda XI IPS 2

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES SMA NEGERI 1 SIRAMPOG 2013

ingkang nami Yuyu kangkang . Ewa semanten pangeran kagugan kersa bade lelana pados “ Pengalaman “ Kaliyan garwa ingkang sae manahipun lan ayu. Paneman wau sakyektosipun inggih punika pangeran ingkang lelono kangge pados jati dirinipun . Mbok rondo kleting sanget remen lan tresno kalian putri-putrinipun . saking baguse.ngresiki griya lan ugi nyambut dame ling sawah . dados putra mahkota. dados putri tiri piyambake sanget dibentenake katresnonipun. kalebet sederek sederekipun klenting kuning. putra mbok randha saking dusun Dadapan. Kleting kuning didawuhi nyapu. ananging benten kalian kleting kuning. toto tentrem kerto raharjo. Ande ande lumut ngiyaraken menawi piyambaipun badhe pados garwa. Klenting kuning kaliyan sederek – sederekipun inggih menika klenting abang kaliyan kelenting ijo kedah nyabrang lepen ingkang ageng. pangeran kapingin lelono. ande ande lumut ndadosaken sedaya kenya kesengsem. piyambake inggih punika kleting merah. Panji Asmarabangun ingkang gesangipun sarwa sekaca.” ANDE ANDE LUMUT” Ande ande lumut inggih menika cerita rakyat ingkang asalipun saking jawi. wonten ingkang jagi lepen. Sajeroning lelana pangeran nyamar dados Ande ande lumut. Kalih tiang kaneman mlampah ngelewati wono ingkang rimbun . Ananging pangeran kala wau mboten marem kalih gesangipun ingkang kacekapan . Putri-putri Mbok rondo kleting sanget ayu pasuryane. Kaneman bagus kalihan pandereke. Pangeran kepingin madosi jati dirine ugi penggalaman gesang . saking mriku wau kawiwitan lelampahan gesangipun pangeran ingkang manggihake sisihan gesangipun inggih punika lare wadon ingkang sae manahipun lan ayu pasuryane. awujud Yuyu ingkang ageng. Nglampahi wono. Wonten injang ingkang terang Mbok rondo kleting nyawiji kalihan putriputrinipun.kleting hijau ugi salah sak tunggaling putri tirinipun ingkang nami kleting kuning. sanget mrihatinake kleting kuning. ningali kanan keringipun mboten bilih wonten kewan utawi peksi ingkang saget dipun buru. Cerita menika nyeritaaken satunggaling negeri ingkang gemah ripah loh jinawi. Wekdal badhe nyebrang lepen. Wonten ing saktengahing margi pinuju dhateng griyanipun ande ande lumut.

sejatosipun piyambake inggih punika Putri Sekartaji . Mekaten ugi kaliyan klenting ijo. Sak lajengipun ande ande lumut nampi kelenting kuning dados garwanipun. sinaos piyambake dipun damel mboten sae kaliyan mbok rondo klenting. Amargi keseso kelenting abang kaliyan kelenting ijo sami sarujuk lang-. pangeran ugi klenting kuning . calon garwanipun ingkang ical. Sedaya inggih mboten mangertos menawi sejatosipun klenting kuning menika putri sekartaji. nanging nyuwun upah.gesang slaras saklawase. putri raja Kediri Jaya negara ingkag nyamar madosi pangeran Panji Asmara. Pungkasane klenting kuning dados sisishanipun ande-ande lumut .Kleting kuning saben dinten nyambut damel .arep nglamar Ande ande lumut? Mengko disik yo…????? Tak takon andhe andhe lumut “ Putraku Si ande ande lumut… Temuruno ono putri kang unggah unggahi…Putrine seng ayu rupane…Klenting abang engkang dadi asmane…Duh.pasuryanipun ingkang awon ugi mambet dumadakake dados putrid ingkang ayu . sak sampunipun langsung dados penganten ingkang boten saged dipisahaken. Namung klenting kuning ingkang dipun remeni Ande ande lumut.ugi nyambut damel wonten lading. Mboten karaos sayah lan keluh kesah . Saksampunipun dumugi daleme mbok rondo dhadapan. piyambake ngajengaken Gusti Allah bade maringi ganjaran ingkang sae kangge piyambakipun. Namung kelenting kuning kemawon ingkang boten karsa dipun ambung Wekdal yuyu kangkang badhe meksa ngambung klenting kuning. Piyambakipun ngedalaken piyandelan awujud bintang sakti. amargi kelenting kuning ingkang mboten purun diamb ung yuyu kangkang. Lajeng kelenting kuning saged nyeberang kanthi sekecha.. inggih punika dipun ambung. Naming piyambake ugi Gusti Allah ingkang ngertos sengkowo piyambake . ibu…kula mboten purun…aduh ibu kulo mboten medun…najan ayu sisane yuyu kangkang. Toya lepen dados asat.ngresiki griya. langsung nikah ngangge bhs jawa ingkang lugu. kelenting Abang lan kelenting Ijo matur menawi badhe ngelamar Ande – ande lumut “ Bok kulo dumugi ngriki badhe nglamar andhe – andhe lumut” ( klanting abang ) Owh. Lan ande-ande lumut sakmeniko dados Raja ngetosi kerajaan Ramanipun . Yuyu kangkang purun nyebrangaken. Ande ande lumut mboten kersa nampi lamaran ipun . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful