CERKAK BAHASA JAWA ” ANDE ANDE LUMUT”

Disusun Oleh : Vera Mawarni Puspa Nenda XI IPS 2

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES SMA NEGERI 1 SIRAMPOG 2013

Cerita menika nyeritaaken satunggaling negeri ingkang gemah ripah loh jinawi. ande ande lumut ndadosaken sedaya kenya kesengsem. Putri-putri Mbok rondo kleting sanget ayu pasuryane. Paneman wau sakyektosipun inggih punika pangeran ingkang lelono kangge pados jati dirinipun . toto tentrem kerto raharjo. ningali kanan keringipun mboten bilih wonten kewan utawi peksi ingkang saget dipun buru. Wekdal badhe nyebrang lepen. sanget mrihatinake kleting kuning. Pangeran kepingin madosi jati dirine ugi penggalaman gesang . ingkang nami Yuyu kangkang . dados putri tiri piyambake sanget dibentenake katresnonipun. wonten ingkang jagi lepen.kleting hijau ugi salah sak tunggaling putri tirinipun ingkang nami kleting kuning. dados putra mahkota. piyambake inggih punika kleting merah.ngresiki griya lan ugi nyambut dame ling sawah . Kalih tiang kaneman mlampah ngelewati wono ingkang rimbun .” ANDE ANDE LUMUT” Ande ande lumut inggih menika cerita rakyat ingkang asalipun saking jawi. pangeran kapingin lelono. Ande ande lumut ngiyaraken menawi piyambaipun badhe pados garwa. kalebet sederek sederekipun klenting kuning. Panji Asmarabangun ingkang gesangipun sarwa sekaca. Sajeroning lelana pangeran nyamar dados Ande ande lumut. Kleting kuning didawuhi nyapu. Wonten injang ingkang terang Mbok rondo kleting nyawiji kalihan putriputrinipun. Ewa semanten pangeran kagugan kersa bade lelana pados “ Pengalaman “ Kaliyan garwa ingkang sae manahipun lan ayu. saking baguse. ananging benten kalian kleting kuning. Mbok rondo kleting sanget remen lan tresno kalian putri-putrinipun . Nglampahi wono. Kaneman bagus kalihan pandereke. saking mriku wau kawiwitan lelampahan gesangipun pangeran ingkang manggihake sisihan gesangipun inggih punika lare wadon ingkang sae manahipun lan ayu pasuryane. putra mbok randha saking dusun Dadapan. Wonten ing saktengahing margi pinuju dhateng griyanipun ande ande lumut. awujud Yuyu ingkang ageng. Ananging pangeran kala wau mboten marem kalih gesangipun ingkang kacekapan . Klenting kuning kaliyan sederek – sederekipun inggih menika klenting abang kaliyan kelenting ijo kedah nyabrang lepen ingkang ageng.

Mboten karaos sayah lan keluh kesah .. kelenting Abang lan kelenting Ijo matur menawi badhe ngelamar Ande – ande lumut “ Bok kulo dumugi ngriki badhe nglamar andhe – andhe lumut” ( klanting abang ) Owh. amargi kelenting kuning ingkang mboten purun diamb ung yuyu kangkang. Sak lajengipun ande ande lumut nampi kelenting kuning dados garwanipun. Piyambakipun ngedalaken piyandelan awujud bintang sakti.pasuryanipun ingkang awon ugi mambet dumadakake dados putrid ingkang ayu . Pungkasane klenting kuning dados sisishanipun ande-ande lumut . Lan ande-ande lumut sakmeniko dados Raja ngetosi kerajaan Ramanipun . piyambake ngajengaken Gusti Allah bade maringi ganjaran ingkang sae kangge piyambakipun. calon garwanipun ingkang ical.Kleting kuning saben dinten nyambut damel .gesang slaras saklawase. Saksampunipun dumugi daleme mbok rondo dhadapan. sinaos piyambake dipun damel mboten sae kaliyan mbok rondo klenting. Ande ande lumut mboten kersa nampi lamaran ipun . . Mekaten ugi kaliyan klenting ijo. Namung klenting kuning ingkang dipun remeni Ande ande lumut. Toya lepen dados asat. ibu…kula mboten purun…aduh ibu kulo mboten medun…najan ayu sisane yuyu kangkang. langsung nikah ngangge bhs jawa ingkang lugu. Lajeng kelenting kuning saged nyeberang kanthi sekecha.arep nglamar Ande ande lumut? Mengko disik yo…????? Tak takon andhe andhe lumut “ Putraku Si ande ande lumut… Temuruno ono putri kang unggah unggahi…Putrine seng ayu rupane…Klenting abang engkang dadi asmane…Duh. nanging nyuwun upah. sejatosipun piyambake inggih punika Putri Sekartaji .ugi nyambut damel wonten lading. putri raja Kediri Jaya negara ingkag nyamar madosi pangeran Panji Asmara. Sedaya inggih mboten mangertos menawi sejatosipun klenting kuning menika putri sekartaji. Namung kelenting kuning kemawon ingkang boten karsa dipun ambung Wekdal yuyu kangkang badhe meksa ngambung klenting kuning. Naming piyambake ugi Gusti Allah ingkang ngertos sengkowo piyambake . pangeran ugi klenting kuning . sak sampunipun langsung dados penganten ingkang boten saged dipisahaken.ngresiki griya. Yuyu kangkang purun nyebrangaken. Amargi keseso kelenting abang kaliyan kelenting ijo sami sarujuk lang-. inggih punika dipun ambung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful