CERKAK BAHASA JAWA

CERKAK BAHASA JAWA ” ANDE ANDE LUMUT”

Disusun Oleh : Vera Mawarni Puspa Nenda XI IPS 2

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES SMA NEGERI 1 SIRAMPOG 2013

ande ande lumut ndadosaken sedaya kenya kesengsem. sanget mrihatinake kleting kuning. pangeran kapingin lelono. saking baguse. Klenting kuning kaliyan sederek – sederekipun inggih menika klenting abang kaliyan kelenting ijo kedah nyabrang lepen ingkang ageng. putra mbok randha saking dusun Dadapan. Mbok rondo kleting sanget remen lan tresno kalian putri-putrinipun . Wonten ing saktengahing margi pinuju dhateng griyanipun ande ande lumut. Paneman wau sakyektosipun inggih punika pangeran ingkang lelono kangge pados jati dirinipun . ningali kanan keringipun mboten bilih wonten kewan utawi peksi ingkang saget dipun buru. piyambake inggih punika kleting merah. Kleting kuning didawuhi nyapu. Nglampahi wono. ingkang nami Yuyu kangkang . Ananging pangeran kala wau mboten marem kalih gesangipun ingkang kacekapan . Putri-putri Mbok rondo kleting sanget ayu pasuryane. ananging benten kalian kleting kuning. dados putra mahkota. Ewa semanten pangeran kagugan kersa bade lelana pados “ Pengalaman “ Kaliyan garwa ingkang sae manahipun lan ayu. Wekdal badhe nyebrang lepen. kalebet sederek sederekipun klenting kuning. Panji Asmarabangun ingkang gesangipun sarwa sekaca.kleting hijau ugi salah sak tunggaling putri tirinipun ingkang nami kleting kuning. Kaneman bagus kalihan pandereke. Kalih tiang kaneman mlampah ngelewati wono ingkang rimbun . Pangeran kepingin madosi jati dirine ugi penggalaman gesang . wonten ingkang jagi lepen.ngresiki griya lan ugi nyambut dame ling sawah . Cerita menika nyeritaaken satunggaling negeri ingkang gemah ripah loh jinawi. dados putri tiri piyambake sanget dibentenake katresnonipun. Sajeroning lelana pangeran nyamar dados Ande ande lumut. toto tentrem kerto raharjo. saking mriku wau kawiwitan lelampahan gesangipun pangeran ingkang manggihake sisihan gesangipun inggih punika lare wadon ingkang sae manahipun lan ayu pasuryane.” ANDE ANDE LUMUT” Ande ande lumut inggih menika cerita rakyat ingkang asalipun saking jawi. Wonten injang ingkang terang Mbok rondo kleting nyawiji kalihan putriputrinipun. Ande ande lumut ngiyaraken menawi piyambaipun badhe pados garwa. awujud Yuyu ingkang ageng.

ugi nyambut damel wonten lading. langsung nikah ngangge bhs jawa ingkang lugu. kelenting Abang lan kelenting Ijo matur menawi badhe ngelamar Ande – ande lumut “ Bok kulo dumugi ngriki badhe nglamar andhe – andhe lumut” ( klanting abang ) Owh.ngresiki griya. Lan ande-ande lumut sakmeniko dados Raja ngetosi kerajaan Ramanipun . Namung kelenting kuning kemawon ingkang boten karsa dipun ambung Wekdal yuyu kangkang badhe meksa ngambung klenting kuning. Ande ande lumut mboten kersa nampi lamaran ipun . amargi kelenting kuning ingkang mboten purun diamb ung yuyu kangkang. Sak lajengipun ande ande lumut nampi kelenting kuning dados garwanipun.. Yuyu kangkang purun nyebrangaken. . Sedaya inggih mboten mangertos menawi sejatosipun klenting kuning menika putri sekartaji. Piyambakipun ngedalaken piyandelan awujud bintang sakti. ibu…kula mboten purun…aduh ibu kulo mboten medun…najan ayu sisane yuyu kangkang. sinaos piyambake dipun damel mboten sae kaliyan mbok rondo klenting. Mboten karaos sayah lan keluh kesah . Lajeng kelenting kuning saged nyeberang kanthi sekecha. Mekaten ugi kaliyan klenting ijo.pasuryanipun ingkang awon ugi mambet dumadakake dados putrid ingkang ayu .Kleting kuning saben dinten nyambut damel .arep nglamar Ande ande lumut? Mengko disik yo…????? Tak takon andhe andhe lumut “ Putraku Si ande ande lumut… Temuruno ono putri kang unggah unggahi…Putrine seng ayu rupane…Klenting abang engkang dadi asmane…Duh. piyambake ngajengaken Gusti Allah bade maringi ganjaran ingkang sae kangge piyambakipun. pangeran ugi klenting kuning . inggih punika dipun ambung. Toya lepen dados asat.gesang slaras saklawase. Pungkasane klenting kuning dados sisishanipun ande-ande lumut . putri raja Kediri Jaya negara ingkag nyamar madosi pangeran Panji Asmara. sejatosipun piyambake inggih punika Putri Sekartaji . sak sampunipun langsung dados penganten ingkang boten saged dipisahaken. Saksampunipun dumugi daleme mbok rondo dhadapan. calon garwanipun ingkang ical. Amargi keseso kelenting abang kaliyan kelenting ijo sami sarujuk lang-. Namung klenting kuning ingkang dipun remeni Ande ande lumut. Naming piyambake ugi Gusti Allah ingkang ngertos sengkowo piyambake . nanging nyuwun upah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful