PROGRAM CELIK 3M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, 18000 Kuala Krai, Kelantan.

Tel / Fax : 099666162 INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN KEMAHIRAN (IPPK)
Kemahiran

11
Perkataan dengan pola suku kata KV + KVK

Nama : ___________________________ Tahun : ____
Skor
1

Disediakan untuk Program Celik 2M / Pemulihan Khas

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Muqaddimah
Instrumen Penentu Penguasaan Kemahiran (IPPK) dibina berdasarkan urutan set kemahiran Bahasa Melayu yang dicadangkan dalam Buku Panduan Pengurusan Program Pemulihan Khas, yang diterbitkan oleh Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia. Instrumen Penentu Penguasaan Kemahiran (IPPK) 11 ini mengandungi instrumen untuk penilaian kemahiran 11 iaitu perkataan yang melibatkan suku kata KV + KVK. Setelah murid lulus ( mencapai skor A ) untuk kemahiran 11 yang terdapat dalam modul ini, murid terus dibimbing untuk menguasai kemahiran 12 yang terdapat dalam Instrumen Penentu Penguasaan Kemahiran (IPPK) 12 iaitu perkataan yang melibatkan pola suku kata KVK + KV. Untuk tujuan penskoran, seseorang murid dianggap mencapai Skor A apabila dapat mencapai skor 80 peratus dari keseluruhan item yang terdapat dalam modul ini. Ini bermakna murid yang gagal mencapai wajaran tersebut dianggap belum mencapai skor A dan perlu diulang/ latihtubi kemahiran ini. Kenyataan bahawa “ Guru sekolah rendah dianggap sebagai ‘ penjenayah’ sekiranya membiarkan murid-murid sekolah rendah ke sekolah menengah tanpa menguasai 3M” sangat mengecutkan jiwa raga terutamanya kepada guru-guru yang ditugaskan mengajar di kelas pemulihan khas. Dalam keadaan inilah Instrumen Penentu Penguasaan Kemahiran (IPPK) ini dihasilkan dan tentunya kelahirannya oleh insan yang kerdil lagi jahil ini memerlukan banyak teguran atas kelemahan yang banyak terdapat dalam modul cetakan pertama ini. Akhirkata sekalung tahniah dan terima kasih pada Puan Guru Besar SK Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai; Puan Rosnah bt Che Amat yang amat prihatin terhadap Program Pemulihan Khas, khasnya dan Program Celik 2M umumnya. Sekian, terima kasih.

Sila tujukan sebarang maklum balas kepada: Ishak b Hamat. SK Sultan Yahya Petra 1, 18000 Kuala Krai, Kelantan.

2

Nama : _____________________ Tahun : ___ Suaikan perkataan dengan gambar.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

kasut gagak
0.

lebah botol
1.

kulat jarum
2.

kotak nanas

lilin
3. 4. 5.

6.

7.

8.

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :

Skor /8

Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

3
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________

Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Nama : _____________________ Tahun : ___ Suaikan perkataan dengan gambar.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

rumah semut
0.

gosok katak
1.

kapak tikar
2.

siput beruk

roket
3. 4. 5.

6.

7.

8.

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :

Skor /8

Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

4
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________

Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Nama : _____________________ Tahun : ___ Suaikan perkataan dengan gambar.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

siram betik
0.

keris lipas
1.

botak filem
2.

cawan pokok

gajah
3. 4. 5.

6.

7.

8.

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :

Skor /8

Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

5
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________

Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Nama : _____________________ Tahun : ___ Lengkapkan suku kata menjadi perkataan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

ka ro se si ru be ti mut tak
0.

ga

jus ket
1.

ruk kar
2.

put mah

ce rek
3. 4. 5.

6.

7.

8.

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :

Skor /8

Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

6
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Nama : _____________________ Tahun : ___ Lengkapkan suku kata menjadi perkataan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

na ku ja le ka ga nas lin
0. 1.

li bo bah gak
2.

lat tol

rum sut

ko tak
3. 4. 5.

6.

7.

8.

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai (:

Skor /8

Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

7
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Nama : _____________________ Tahun : ___ Lengkapkan suku kata menjadi perkataan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

lilin kasut

botol nanas

jarum gagak

0. ku + lat 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Skor /6

+ + + + + +

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai: Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________ Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

8

Nama : _____________________ Tahun : ___ Lengkapkan suku kata menjadi perkataan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

lebah beruk

siput semut

rumah cerek

0. ko + tak 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Skor /6

+ + + + + +
Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :

9
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Nama : _____________________ Tahun : ___ Lengkapkan suku kata menjadi perkataan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

filem betik

lipas botak

keris cawan

0. po + kok 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Skor /6

+ + + + + +
Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :

10

Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Eja dan baca suku kata di bawah.

ab ib ub eb eb ob bab tab sib jab wab bib jib nub tub rib lab sab
Eja dan baca perkataan di bawah.

sebab kitab nasib +

rejab jawab tabib

kelab kutub wajib = = = =

junub nasab karib

Lengkapkan suku kata.

sebab kutub

ja + wab + ka + rib
Skor / 16

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai : Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

11
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Eja dan baca suku kata di bawah.

ad id ud ed ed od sad mid zid dud lad nif kaf rid jud nad kad mad kuf naf
Eja dan baca perkataan di bawah.

hasad murid hamid sujud yazid sanad wadud tekad salad samad wakaf tawaf manaf munif wukuf
Lengkapkan suku kata.

ha + sad + wu + kuf +
Skor / 19

= = = = manaf salad

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai : Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

12
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Eja dan baca suku kata di bawah.

u ah ih eh eh oh h buh deh juh ceh nuh ruh suh tuh leh luh kuh yuh bih meh
Eja dan baca perkataan di bawah.

bubuh lodeh tujuh leceh penuh suruh basuh jatuh boleh suluh kukuh puyuh lebih remeh sedih
Lengkapkan suku kata.

bu + buh + se + dih +
Skor / 19

= = = = basuh boleh

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai : Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

13
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Eja dan baca suku kata di bawah.

u ah ih eh eh oh h bah yah jah cah dah wah nah gah rah tah lah sah
Eja dan baca perkataan di bawah.

rebah sabah tabah payah gajah lecah sudah ludah sawah susah nanah gagah darah patah salah
Lengkapkan suku kata.

re + bah + da + rah +
Skor / 19

= = = = gagah ludah

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai : Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

14
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Eja dan baca suku kata di bawah.

ak ik uk ek ek ok zak juk rak jak ruk nik pak yak bak luk kok kik sok lik
Eja dan baca perkataan di bawah.

razak pujuk borak bajak buruk kopak layak sebak teluk kokok pekik balik manik gosok gemuk
Lengkapkan suku kata.

ra + zak + ko + kok +
Skor / 19

= = = = bajak teluk

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai : Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

15
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Eja dan baca suku kata di bawah.

ak ik uk ek ek ok sak zak rik guk suk rok sik jak wak tik bik tuk lek pak lok
Eja dan baca perkataan di bawah.

sesak nazak terik teguk busuk sepak lajak lawak batik tabik ketuk golok sorok solek sisik
Lengkapkan suku kata.

+ la + jak + so + rok
Skor / 19

= = = =

sesak terik

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai : Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

16
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Eja dan baca suku kata di bawah.

al il ul el el ol bal cal dal fal bil pal sil hil kal lal mal til nal cil sal
Eja dan baca perkataan di bawah.

tebal pecal pedal sabil kapal bekal katil kamal kenal kecil kesal jahil
Lengkapkan suku kata.

te + ka + ha + ha +
Skor / 19

= = = =

tebal katil hafal hasil

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai : Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

17
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Eja dan baca suku kata di bawah.

am im um em em om kam gum num jam jum kum cam dam ham lim gam bam
Eja dan baca perkataan di bawah.

tikam kagum minum tajam nujum zakum zalim legam lebam macam padam faham
Lengkapkan suku kata.

ta + le + fa + za +
Skor / 16

= = = =

tajam legam faham zalim

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai : Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

18
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Eja dan baca suku kata di bawah.

am im um em em om lam tim kim sam sim mam lam tem ram nam tam rim
Eja dan baca perkataan di bawah.

talam musim kirim ta + ya + ta + pe +
Skor / 16

yatim demam dalam = = = =

mukim tanam setem talam

masam hitam peram

Lengkapkan suku kata.

yatim tanam peram

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai : Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

19
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Eja dan baca suku kata di bawah.

an in un en en on hun nun kun lib lun mun jan bun run sun san nun
Eja dan baca perkataan di bawah.

tahun tenun sukun salib balun timun lanun hujan sabun turun dusun pesan susun besen hayun
Lengkapkan suku kata.

+ be + + te + nun
Skor /3

= = = =

hayun besen sabun

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai : Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

20
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Eja dan baca suku kata di bawah.

an in un en en on ban man jin bun pan lan dan sin lin run fin fan
Eja dan baca perkataan di bawah.

reban badan taman masin rajin salin kebun racun lapan lilin jalan kafan lamun makin rifin
Lengkapkan suku kata.

+ + li + lin ma + sin
Skor /3

= = = =

lamun makin

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai : Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________ Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

21

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Eja dan baca suku kata di bawah.

ar ir ur er er or bar dar yar cir sar war kar lar zar tar sir far nir gar
Eja dan baca perkataan di bawah.

sabar bayar cadar safar bakar calar bazar ketar cagar banir cicir sisir besar tawar dikir
Lengkapkan suku kata.

sa + bar + ke + tar +
Skor /3

= = = = besar cadar

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai : Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________ Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

22

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Eja dan baca suku kata di bawah.

ar ir ur er er or he lor tor cor bur cur dur r fur kur mur jur gur pur sur
Eja dan baca perkataan di bawah.

leher telor kotor bocor bubur cucur tidur gafur cukur lumur bujur gugur dapur susur zuhur
Lengkapkan suku kata.

+ cu + kur bu + bur +
Skor /3

= = = =

tidur

leher
23

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai : Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________ Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Eja dan baca suku kata di bawah.

ar ir ur er er or he lor tor cor bur cur dur r fur kur mur jur gur pur sur
Eja dan baca perkataan di bawah.

tebas beras pedas nafas jejas bekas gelas lemas najis lukis bugis habis boros kudis keris
Lengkapkan suku kata.

pe + das + + +
Skor /3

= = = =

pedas keris lukis boros
24

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai : Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________ Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Eja dan baca suku kata di bawah.

as is us es es os tus bus gus rus nus tis ris mis pis jus kus lus mus
Eja dan baca perkataan di bawah.

hiris garis baris kumis nipis gajus kukus halus kamus putus rebus bagus berus hunus betis
Lengkapkan suku kata.

+ ku + kus + pu + tus
Skor /3

= = = =

hiris betis

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai: Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________ Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

25

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Eja dan baca suku kata di bawah.

at it ut et et ot pat kat rat put mat mit git bit lot lit mut rut mot
Eja dan baca perkataan di bawah.

rapat pakat surat reput tamat tumit gigit zabit kolot belit semut parut perut comot kerut
Lengkapkan suku kata.

su + rat + gi + git +
Skor /3

= = = = comot
26

reput

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai : Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________ Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Eja dan baca suku kata di bawah.

at it ut et et ot rat dat jat dut bat but wat kat pat rut hat nat gat put
Eja dan baca perkataan di bawah.

sarat padat sejat kedut sebat lewat sikat lepat perut pahat penat sagat turut luput sabut
Lengkapkan suku kata.

sa + rat + le + pat +
Skor /3

= = = = perut
27

sabut

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai : Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________ Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___

Baca cerita dan jawab soalan di bawah.

Betik Malik suka betik. Malik petik betik masak. Betik masak tidak busuk. Malik suka makan betik. Jawab soalan di bawah. 8. Malik suka makan apa ?
Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :

Skor /3

Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________ Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

28

Nama : _____________________ Tahun : ___

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Baca cerita dan jawab soalan di bawah.

Ayam Nenek Nenek suka ayam . Pagi-pagi ayam berkokok Ayam berkokok atas pokok. Pokok itu pokok renek. Jawab soalan di bawah. 1. Di mana ayam berkokok ?
Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :

Skor /3

Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

29
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___

Baca cerita dan jawab soalan di bawah.

Bubur Nur suka makan bubur. Nur suka bubur campur telur. Nur makan bubur di dapur. Nur makan bubur lepas Zuhur. Lepas makan bubur Nur tidur. Jawab soalan di bawah: 10. Nur suka makan apa? 11. Nur makan bubur di mana? 12. Lepas makan Nur ______ .
Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :

Skor /8

Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

30
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___

Baca cerita dan jawab soalan di bawah.

Tumis buncis Emak suka masak tumis buncis. Emak hiris buncis nipis-nipis. Emak tambah gula pada tumis. Buncis tumis jadi manis . Saya makan buncis tumis. Lengkapkan ayat di bawah: 1. Emak suka masak tumis _____ . 2. Emak tambah ___ pada tumis. 3. Tumis buncis jadi _______.
Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai:

Skor /9

Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

31
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___

Baca cerita dan jawab soalan di bawah.

Puyuh Pak Junuh Pak Junuh ada tujuh ekor puyuh. Pak Junuh mahu masak puyuh. Pak Junuh basuh puyuh itu. Pak Junuh bubuh puyuh dalam bekas. Bekas itu sudah penuh. Lengkapkan ayat di bawah: 9. Pak Junuh ada _____ ekor puyuh. 10.Pak Junuh mahu masak ______. 11.Pak Junuh bubuh puyuh dalam ____ bahawa kemahiran ini telah dikuasai : Disahkan
Skor /9
Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

32
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Nama : _____________________ Tahun : ___ Tulis ayat dengan perkataan yang disediakan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

1. lalat

2. cicak

3. cawan

4. pedas

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :

Skor /4

Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

33
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Catatan Penguji: _____________________ Tandatangan Penguji: ___________ Nama Penguji :________________ Tarikh : _______ Catatan GB / PK 1 / Guru BM : ___________ Tandatangan GB / PK 1 / Guru BM : _______ Nama GB / PK 1 / Guru BM :____________ Tarikh : _______ Catatan Ibu bapa / Penjaga ___________________________ Tandatangan Ibu bapa / Penjaga : _________ Nama Ibu bapa / Penjaga :________________________________ Tarikh : _______
34
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.