BAB 2: STRUKTUR ATOM

CIKGU FATHI TAHIR

.

tetapi sama dalam cas dan bertentangan dengan elektron . tiada net cas PROTON .• Definisi .partikel subatomik yang bercas positif yang berada dalam ruang dalam nukleus Perihal Proton .nombor proton dalam nukleus adalah seimbang cas elektriknya disebabkan nombor elektron adalah sama banyak eg. Atom oksigen: mempunyai 8 elektron dan proton : atom neutral.proton adalah hampir 2000 kali lebih besar daripada elektron.

Nama diambil daripada the Greek word for amber .ELEKTRON • Definisi .subatomik yang bercas negatif yang berada dalam ruang luar nukleus . Ben Franklin: Key/Kite .membawa kepada eksperimen dengan arus elektrik melalui gas dalam tiub tertutup .Amber: bahan yang dijumpai pada awal Greeks yang dijumpai untuk menghalang kesan pengecasan elektrik eg.

NEUTRONS • Definisi .partikel subatomik yang neutral dan berada pada ruang dalam nukleus .mempunyai jisim yang hampir sama dengan proton .

PARTIKEL SUBATOMIK .proton. neutron. elektron .3 jenis partikel subatomik: .

67 x 10-24 1.SUBATOMIC PARTICLES Partikel Elektron (e-) Proton (p+) Cas Jisim (g) Lokasi awan Elektron -1 9.67 x 10-24 Nukleus Nukleus Neutron (no) .11 x 10-28 +1 0 1.

NOMBOR JISIM . Hampir semua atom hidrogen tidak mempunyai neutron. .Walaupun diberikan jenis-jenis atom akan kebiasaanya mempunyai sesetengah nombor neutron dalam nukleus.Peratusan kecil mempunyai satu neutron dan sebilangan kecil lagi mempunyai dua neutron . peratusan kecil adalah tidak eg.

berat sesebuah atom dalam unit jisim atomik(amu) .JISIM ATOMIK • Definisi .sama kepada 1/12th daripada jisim karbon .weighted mass • AMU atau Dalton (Da) .selalunya jisimnya dalah sederhana .atoms mempunyai jsim yang sangat ringan .sama dengan 1.6605402 x 10-27 kg .

neutron. dan elektron • Bagaiamana satu atom daripada satu elemen berbeza daripada yang lain? • Element adalah berbeza kerana ia mempunyai nombor PROTONS yang berbeza • “nombor atomik” sesuatu elemen adalah nombor proton dalam nukleus • # proton dalam atom = # elektron .NOMBOR ATOMIK • Atom mengandungi persamaan proton.

NOMBOR ATOMIK Nombor Atomik (Z) sesuatu elemen ialah nombor proton in dalam nukleus setiap atom pada sesuatu elemen Elemen Karbon # proton 6 #Atomik (Z) 6 Fosforus Emas 15 79 15 79 .

SIMBOL NOTASI • mempunyai simbol (X) setiap element. nombor jisim dan nombor atomik Nombor Superscript → Jisim Subscript → Nombor atomik X .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.