BAB 2: STRUKTUR ATOM

CIKGU FATHI TAHIR

.

nombor proton dalam nukleus adalah seimbang cas elektriknya disebabkan nombor elektron adalah sama banyak eg.proton adalah hampir 2000 kali lebih besar daripada elektron.• Definisi . tiada net cas PROTON .partikel subatomik yang bercas positif yang berada dalam ruang dalam nukleus Perihal Proton . tetapi sama dalam cas dan bertentangan dengan elektron . Atom oksigen: mempunyai 8 elektron dan proton : atom neutral.

Ben Franklin: Key/Kite .ELEKTRON • Definisi .membawa kepada eksperimen dengan arus elektrik melalui gas dalam tiub tertutup .subatomik yang bercas negatif yang berada dalam ruang luar nukleus .Amber: bahan yang dijumpai pada awal Greeks yang dijumpai untuk menghalang kesan pengecasan elektrik eg.Nama diambil daripada the Greek word for amber .

partikel subatomik yang neutral dan berada pada ruang dalam nukleus .NEUTRONS • Definisi .mempunyai jisim yang hampir sama dengan proton .

PARTIKEL SUBATOMIK . neutron. elektron .proton.3 jenis partikel subatomik: .

67 x 10-24 Nukleus Nukleus Neutron (no) .SUBATOMIC PARTICLES Partikel Elektron (e-) Proton (p+) Cas Jisim (g) Lokasi awan Elektron -1 9.67 x 10-24 1.11 x 10-28 +1 0 1.

.NOMBOR JISIM . Hampir semua atom hidrogen tidak mempunyai neutron.Walaupun diberikan jenis-jenis atom akan kebiasaanya mempunyai sesetengah nombor neutron dalam nukleus.Peratusan kecil mempunyai satu neutron dan sebilangan kecil lagi mempunyai dua neutron . peratusan kecil adalah tidak eg.

JISIM ATOMIK • Definisi .weighted mass • AMU atau Dalton (Da) .berat sesebuah atom dalam unit jisim atomik(amu) .selalunya jisimnya dalah sederhana .atoms mempunyai jsim yang sangat ringan .sama dengan 1.sama kepada 1/12th daripada jisim karbon .6605402 x 10-27 kg .

dan elektron • Bagaiamana satu atom daripada satu elemen berbeza daripada yang lain? • Element adalah berbeza kerana ia mempunyai nombor PROTONS yang berbeza • “nombor atomik” sesuatu elemen adalah nombor proton dalam nukleus • # proton dalam atom = # elektron . neutron.NOMBOR ATOMIK • Atom mengandungi persamaan proton.

NOMBOR ATOMIK Nombor Atomik (Z) sesuatu elemen ialah nombor proton in dalam nukleus setiap atom pada sesuatu elemen Elemen Karbon # proton 6 #Atomik (Z) 6 Fosforus Emas 15 79 15 79 .

SIMBOL NOTASI • mempunyai simbol (X) setiap element. nombor jisim dan nombor atomik Nombor Superscript → Jisim Subscript → Nombor atomik X .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.