RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 4

Mata Pelajaran: Dunia Seni Visual Kelas: 4 Baiduri Masa: 10:30-11:30 pagi Bilangan Murid: 32 orang Bidang Pelajaran: Mengenal Kraf Tradisional Aktiviti: Mengukur, menggunting, dan menganyam kertas warna. Tajuk: Membuat Anyaman Siku Keluang Objektif Pembelajaran: Pada akhir pelajaran,murid dapat : 1. Mengetahui dan mengenal motif anyaman siku keluang. 2. Mempertingkatkan kemahiran mereka cipta secara kreatif dalam penghasilan anyaman siku keluang. 3. Membuat ukuran dengan tepat. 4. Menggunting kertas warna dengan cara yang betul. 5. Menghasilkan anyaman siku keluang daripada kertas warna dan bingkai anyaman siku keluang dengan kad tebal. Hasil Pembelajaran: Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat : Aras 1 : i. Menggunakan elemen Asas Seni Reka, bahan, dan proses yang sesuai dalam penghasilan kraf mudah. Aras 2 : i. Mengenal pelbagai bahan gantian serta sifatnya dalam proses membuat kraf mudah. Aras 3 : i. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan anyaman siku

Murid membuat anyaman siku keluang dengan bimbingan guru. kontekstual dan Kajian Masa Depan.blogspot. Pengetahuan: Murid telah mempelajari teknik asas menghasilkan anyaman kelarai.daya usaha. membuat urutan langkah Kritis dan Kreatif : Anyaman. glu. 4.Masteri.Guru perlu merancang strategi pengajaran dengan menerapka kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. dan Bahan Sumber pisau grafik. . gunting. pensel.menghargai kraf tradisional. Teori Kecerdasan Pelbagai. Murid membuat bingkai untuk hasilan anyaman siku keluang dan mempamerkannya. Teori Kecerdasan Pelbagai : Konstruktivisme. Matematik Kemahiran Berfikir: Menyenaraikan bahan.com Langkah berjaga-jaga : Mengutamakan keselamatan diri semasa menggunakan gunting dan pisau grafik.com 5.Peralatan dan Bahan Sumber : Laptop.Keluang dan bingkai gambar dengan menggunakan bahan gantian.berhati-hati. kertas warna. Penerapan Nilai Kercerdasan Pelbagai: Intrapersonal. sedia ada Nilai Murni: Sabar. Tunjuk cara membuat anyaman siku keluang dengan melayari blogger http://www.Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR.Guru menentukan aras pembelajaran dalam P & P. 6.blogspot. dan Maklumat Internet bloggerhttp://www. fungsi anyaman. HSP. kad tebal. kinestetik dan logik matematik Pengabungajalin Mata Pelajaran : Pendidikan Moral.storyboardhwangst.BCB.dan berrkeyakinan. LCD.berdisplin.Verbal-linguistik. Bahan. 2.Interpersonal. Guru memulakan pelajaran dengan menunjukkan contoh-contoh anyaman d an sesi soal jawab. Prosedur : 1.storyboardhwangst.Belajar Cara Belajar dan Kajian Masa Depa 3. pembaris.

tikar. Contoh seperti tudung saji. . Sesi Apresiasi dan Refleksi FA SA ISI KAN DUN GAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN NOTA Set Ind uksi 5 min it Men arik perha tian muri d deng an conto hconto h anya man. ABM: LCD / Laptop Aras 1 Murid memahami fungsi anyaman masa kini dan masa akan datang. Unsur Patriot isme Murid membuat pemerhatian terhadap hasilan kraf tangan anyaman. Mengh argai Kraf Tradisi onal.7. Guru menunjukkan contoh-contoh anyaman dalam dimensi baru. Guru bersoal tentang kraf tradisional anyaman seperti fungsi. kegunaan dan bahan.beg duit. beg tangan.dan lapik duduk dengan menayang „ Power point Slide‟ Kajian Masa Depan Teori Kecer dasan Pelba gai. Murid memberi respon dengan menyatakan fungsi anyaman masa kini dan masa akan datang. Intrape rsonal Verbal Linguis tik.

blogspot.storyboardhwangst.com Logik Matem . Murid menyediakan bahan dan alatan sebelum memulakan aktiviti anyaman. Guru menunjukkan contoh-contoh gambar anyaman melalui “Power Point Slide” Teori Kecer dasan Pelbag ai Interpe rsonal Linguis tik 5 min it Guru mengutarakan persoalan tentang contoh-contoh anyaman. KBKK Kritis Mengu mpul dan mengel as Aras 1 Murid mengenal. Teori Kecer dasan Pelbag ai Guru menunjukkan cara dan langkah-langkah mengukur dan menggunting jalur sisip serta tapak anyaman dengan melayari internet alamat blog http://www.Me nstr ukt ur sem ula Peng enala n tenta ng anya man. menamakan. ABM/ BBM Laptop dan LCD Apl ikas i Ide a 45 min it Men yedia kan baha n dan alata n untu k meng anya Guru menunjukkan bahan dan alatan yang diperlukan untuk aktiviti menganyam. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada anyaman.

M asteri Pemuli han Pengay aan Men guku r dan melu kis garis an pada jalur sisip anya man dan tapak anya man. Konstr aktivis me BCB Guru menayangkan video 1 dari blog http://www. Kontek stual Nilai Murni .blogspot.com Memb uat urutan langka h menga nyam Pem.storyboardhwangst.blogspot.com untuk menunjukkan cara-cara mengukur dan menggunting jalur sisip dan tapak anyaman.m. Guru membimbing murid menggunting garisan tapak anyaman dan jalur sisip anyaman mengikut urutan dengan Storyboard anyaman siku keluang http://www.storyboardhwangst. atik KBKK -kritis Aras 2 Murid mengukur dan melukis garisan pada jalur sisip anyaman dan tapak anyaman dengan betul.

pensel.blogspot. Guru menunjukkan langkah-langkah menghasilkan ayaman siku keluang dengan melayari internet alamat blog http://www.meng gunti ng jalur sisip dan tapak anya man. .storyboardhwangst. ABM/ BBM Laptop . Men ghasi lkan anya man siku kelua ng deng an kaed ah dan tekni k yang betul Guru menunjukkan contoh anyaman siku keluang yang telah siap dianyam. gunting dan pisau grafik. Berkey akinan. glu. pembar is. Kad tebal.com Video 2 Berhati -hati Berdis plin.LCD kertas warna.

Guru memantau sambil membimbing murid menyiapkan anyaman siku keluang.blogspot.com Video 2 .Aras 3 Murid menjalankan proses menyisip jalur sisip anyaman ke tapak anyaman. Guru menunjukkan langkah-langkah menghasilkan bingkai anyaman siku keluang dengan melayari internet alamat blog http://www.storyboardhwangst.

Murid mengukur dan memotong kad tebal dengan cara betul untuk membuat bingkai hasilan anyaman siku keluang yang telah siap. Kajian Masa Depan . Men ghias binka i anya man Ref leks i/ Pen utu Mem pame rkan hasil kerja Guru mempamerkan hasil kerja murid.Men guku r dan mem oton g kad tebal untu k mem buat bing kai hasil an anya man siku kelua ng yang telah siap. Murid menghiaskan anyaman siku keluang mengikut kreativiti masing-masing.

.p 5 min it Teori Kecer dasan Pelbag ai Intrape rsonal Interpe rsonal Verbal linguist ik Murid menyatakan kegunaan tentang anyaman dalam dimensi baru.

glu. pensel. Langkah 3 Langkah 4 . Gunakan pembaris untuk mengukurjalur sisip anyaman (1cm)dengan membuat garisan dengan pensel. kad tebal. dan pisau grafik.bahan dan alatan sebelum memulakan aktiviti anyaman siku keluang. Ulang langkah ini untuk kertas warna hitam sebagai tapak anyaman. gunting.bahan dan alatan yang diperlukan adalah seperti berikut: kertas warna. pembaris. Bahan.Story Board – Anyaman Siku Keluang Langkah 1 Langkah 2 Sediakan bahan.

Hasilkan anyaman siku keluang dengan menyisip jalur sisip anyaman ke tapak anyaman. . Kemudian gunakan gunting untuk menggunting garisan yang telah dilukis. Langkah 5 Langkah 6 Buka tapak anyaman yang telah siap digunting. kemas.Hamparkan dan letakkannya di atas meja dengan rata. dan menarik. Sekarang ia sedia untuk digunakan. Gunting jalur sisip anyaman menggunakan gunting dengan kemas.Lipatkan tapak anyaman yang telah siap dengan garisan secara simetrisupaya senang digunting. Setiap jalur sisip anyaman mesti dibuat dengan susunan yang kemas dan rapi supaya hasilan anyaman kelihatan cantik.

pastikan tiada kesilapan. Langkah 9 Langkah 10 Buat ukuran pada kad tebal (saiz sama dengan tapak anyaman)dengan pembaris untuk dijadikan bingkai hasilan anyaman siku keluang. Gunakan pisau grafik untuk memotong bahagian dalam kad tebal tersebut dengan teliti. . Ukuran pada kad tebal mestilah tepat dengan hasilan anyaman yang telah siap.Langkah 7 Langkah 8 Setelah menyisipkan jalur sisip anyaman ke tapak anyaman . Perhatian keselamatan penggunaan pisau grafik harus diutamakan. lekatkan hujung jalur sisip anyaman pada tapak anyaman supaya ia tidak terlonggar. Anyaman siku keluang telah siap. Langkah seterusnya.

keluarkan kad di bahagian tengah. bingkai tersebut sudah terhasil. Bingkai anyaman telah dihasilkan. Gunakan pisau grafik dan pembaris untuk memotong garisan di atas permukaan bingkai dijadikan corak supaya bingkai tersebut lebih menarik.Langkah 11 Langkah 12 Setelah memotong bentuk empat segi pada bahagian dalam kad tebal tersebut. . Langkah 13 Langkah 14 Keluarkan satu lapisan kertas pada kad tebal yang telah dipotong untuk dijadikan corak jalur yang lebih menarik pada permukaan bingkai.

Langkah 15 Langkah 16 Hiaskan hasil anyaman siku keluang dengan bingkai. Kenalpastikan kedudukan hasilan anyaman itu seimbang sebelum melekatkan bingkai di atas hasilan anyaman siku keluang. Anyaman siku keluang yang telah siap dibingkai sekarang boleh dipamerkan. .