RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 4

Mata Pelajaran: Dunia Seni Visual Kelas: 4 Baiduri Masa: 10:30-11:30 pagi Bilangan Murid: 32 orang Bidang Pelajaran: Mengenal Kraf Tradisional Aktiviti: Mengukur, menggunting, dan menganyam kertas warna. Tajuk: Membuat Anyaman Siku Keluang Objektif Pembelajaran: Pada akhir pelajaran,murid dapat : 1. Mengetahui dan mengenal motif anyaman siku keluang. 2. Mempertingkatkan kemahiran mereka cipta secara kreatif dalam penghasilan anyaman siku keluang. 3. Membuat ukuran dengan tepat. 4. Menggunting kertas warna dengan cara yang betul. 5. Menghasilkan anyaman siku keluang daripada kertas warna dan bingkai anyaman siku keluang dengan kad tebal. Hasil Pembelajaran: Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat : Aras 1 : i. Menggunakan elemen Asas Seni Reka, bahan, dan proses yang sesuai dalam penghasilan kraf mudah. Aras 2 : i. Mengenal pelbagai bahan gantian serta sifatnya dalam proses membuat kraf mudah. Aras 3 : i. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan anyaman siku

dan berrkeyakinan. pembaris.Belajar Cara Belajar dan Kajian Masa Depa 3. Murid membuat bingkai untuk hasilan anyaman siku keluang dan mempamerkannya.storyboardhwangst. Prosedur : 1. kad tebal.Guru menentukan aras pembelajaran dalam P & P.com Langkah berjaga-jaga : Mengutamakan keselamatan diri semasa menggunakan gunting dan pisau grafik. . sedia ada Nilai Murni: Sabar. Tunjuk cara membuat anyaman siku keluang dengan melayari blogger http://www. LCD. HSP.blogspot.Interpersonal. kinestetik dan logik matematik Pengabungajalin Mata Pelajaran : Pendidikan Moral. 2. Teori Kecerdasan Pelbagai.berhati-hati. fungsi anyaman. Murid membuat anyaman siku keluang dengan bimbingan guru.Masteri. kertas warna.menghargai kraf tradisional. kontekstual dan Kajian Masa Depan. Teori Kecerdasan Pelbagai : Konstruktivisme. dan Bahan Sumber pisau grafik.Verbal-linguistik. Matematik Kemahiran Berfikir: Menyenaraikan bahan. gunting.com 5. glu.Peralatan dan Bahan Sumber : Laptop. Bahan. Pengetahuan: Murid telah mempelajari teknik asas menghasilkan anyaman kelarai. Penerapan Nilai Kercerdasan Pelbagai: Intrapersonal. dan Maklumat Internet bloggerhttp://www.BCB.daya usaha. Guru memulakan pelajaran dengan menunjukkan contoh-contoh anyaman d an sesi soal jawab. 4.storyboardhwangst.blogspot. pensel.Guru perlu merancang strategi pengajaran dengan menerapka kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. membuat urutan langkah Kritis dan Kreatif : Anyaman.berdisplin. 6.Keluang dan bingkai gambar dengan menggunakan bahan gantian.Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR.

kegunaan dan bahan. tikar.beg duit. Mengh argai Kraf Tradisi onal. . ABM: LCD / Laptop Aras 1 Murid memahami fungsi anyaman masa kini dan masa akan datang. Guru bersoal tentang kraf tradisional anyaman seperti fungsi. Intrape rsonal Verbal Linguis tik. beg tangan. Contoh seperti tudung saji. Sesi Apresiasi dan Refleksi FA SA ISI KAN DUN GAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN NOTA Set Ind uksi 5 min it Men arik perha tian muri d deng an conto hconto h anya man. Unsur Patriot isme Murid membuat pemerhatian terhadap hasilan kraf tangan anyaman. Murid memberi respon dengan menyatakan fungsi anyaman masa kini dan masa akan datang.dan lapik duduk dengan menayang „ Power point Slide‟ Kajian Masa Depan Teori Kecer dasan Pelba gai. Guru menunjukkan contoh-contoh anyaman dalam dimensi baru.7.

storyboardhwangst. KBKK Kritis Mengu mpul dan mengel as Aras 1 Murid mengenal.blogspot. ABM/ BBM Laptop dan LCD Apl ikas i Ide a 45 min it Men yedia kan baha n dan alata n untu k meng anya Guru menunjukkan bahan dan alatan yang diperlukan untuk aktiviti menganyam. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada anyaman. Teori Kecer dasan Pelbag ai Guru menunjukkan cara dan langkah-langkah mengukur dan menggunting jalur sisip serta tapak anyaman dengan melayari internet alamat blog http://www.com Logik Matem . menamakan. Murid menyediakan bahan dan alatan sebelum memulakan aktiviti anyaman. Guru menunjukkan contoh-contoh gambar anyaman melalui “Power Point Slide” Teori Kecer dasan Pelbag ai Interpe rsonal Linguis tik 5 min it Guru mengutarakan persoalan tentang contoh-contoh anyaman.Me nstr ukt ur sem ula Peng enala n tenta ng anya man.

Guru membimbing murid menggunting garisan tapak anyaman dan jalur sisip anyaman mengikut urutan dengan Storyboard anyaman siku keluang http://www.M asteri Pemuli han Pengay aan Men guku r dan melu kis garis an pada jalur sisip anya man dan tapak anya man. Konstr aktivis me BCB Guru menayangkan video 1 dari blog http://www.blogspot.blogspot. atik KBKK -kritis Aras 2 Murid mengukur dan melukis garisan pada jalur sisip anyaman dan tapak anyaman dengan betul.m. Kontek stual Nilai Murni .com Memb uat urutan langka h menga nyam Pem.com untuk menunjukkan cara-cara mengukur dan menggunting jalur sisip dan tapak anyaman.storyboardhwangst.storyboardhwangst.

meng gunti ng jalur sisip dan tapak anya man. .LCD kertas warna. ABM/ BBM Laptop . pensel.blogspot. gunting dan pisau grafik. pembar is.storyboardhwangst.com Video 2 Berhati -hati Berdis plin. Men ghasi lkan anya man siku kelua ng deng an kaed ah dan tekni k yang betul Guru menunjukkan contoh anyaman siku keluang yang telah siap dianyam. glu. Kad tebal. Guru menunjukkan langkah-langkah menghasilkan ayaman siku keluang dengan melayari internet alamat blog http://www. Berkey akinan.

Aras 3 Murid menjalankan proses menyisip jalur sisip anyaman ke tapak anyaman. Guru menunjukkan langkah-langkah menghasilkan bingkai anyaman siku keluang dengan melayari internet alamat blog http://www.blogspot.com Video 2 .storyboardhwangst. Guru memantau sambil membimbing murid menyiapkan anyaman siku keluang.

Men guku r dan mem oton g kad tebal untu k mem buat bing kai hasil an anya man siku kelua ng yang telah siap. Kajian Masa Depan . Murid mengukur dan memotong kad tebal dengan cara betul untuk membuat bingkai hasilan anyaman siku keluang yang telah siap. Murid menghiaskan anyaman siku keluang mengikut kreativiti masing-masing. Men ghias binka i anya man Ref leks i/ Pen utu Mem pame rkan hasil kerja Guru mempamerkan hasil kerja murid.

p 5 min it Teori Kecer dasan Pelbag ai Intrape rsonal Interpe rsonal Verbal linguist ik Murid menyatakan kegunaan tentang anyaman dalam dimensi baru. .

Ulang langkah ini untuk kertas warna hitam sebagai tapak anyaman.Story Board – Anyaman Siku Keluang Langkah 1 Langkah 2 Sediakan bahan.bahan dan alatan sebelum memulakan aktiviti anyaman siku keluang. glu. Gunakan pembaris untuk mengukurjalur sisip anyaman (1cm)dengan membuat garisan dengan pensel. pembaris. dan pisau grafik. Langkah 3 Langkah 4 . gunting. kad tebal. Bahan.bahan dan alatan yang diperlukan adalah seperti berikut: kertas warna. pensel.

Lipatkan tapak anyaman yang telah siap dengan garisan secara simetrisupaya senang digunting. Gunting jalur sisip anyaman menggunakan gunting dengan kemas. kemas.Hamparkan dan letakkannya di atas meja dengan rata. Hasilkan anyaman siku keluang dengan menyisip jalur sisip anyaman ke tapak anyaman. Setiap jalur sisip anyaman mesti dibuat dengan susunan yang kemas dan rapi supaya hasilan anyaman kelihatan cantik. . Kemudian gunakan gunting untuk menggunting garisan yang telah dilukis. dan menarik. Sekarang ia sedia untuk digunakan. Langkah 5 Langkah 6 Buka tapak anyaman yang telah siap digunting.

Langkah 9 Langkah 10 Buat ukuran pada kad tebal (saiz sama dengan tapak anyaman)dengan pembaris untuk dijadikan bingkai hasilan anyaman siku keluang. lekatkan hujung jalur sisip anyaman pada tapak anyaman supaya ia tidak terlonggar. Anyaman siku keluang telah siap. Perhatian keselamatan penggunaan pisau grafik harus diutamakan. . Gunakan pisau grafik untuk memotong bahagian dalam kad tebal tersebut dengan teliti.pastikan tiada kesilapan. Langkah seterusnya.Langkah 7 Langkah 8 Setelah menyisipkan jalur sisip anyaman ke tapak anyaman . Ukuran pada kad tebal mestilah tepat dengan hasilan anyaman yang telah siap.

bingkai tersebut sudah terhasil. Gunakan pisau grafik dan pembaris untuk memotong garisan di atas permukaan bingkai dijadikan corak supaya bingkai tersebut lebih menarik. Bingkai anyaman telah dihasilkan. keluarkan kad di bahagian tengah.Langkah 11 Langkah 12 Setelah memotong bentuk empat segi pada bahagian dalam kad tebal tersebut. . Langkah 13 Langkah 14 Keluarkan satu lapisan kertas pada kad tebal yang telah dipotong untuk dijadikan corak jalur yang lebih menarik pada permukaan bingkai.

Anyaman siku keluang yang telah siap dibingkai sekarang boleh dipamerkan. .Langkah 15 Langkah 16 Hiaskan hasil anyaman siku keluang dengan bingkai. Kenalpastikan kedudukan hasilan anyaman itu seimbang sebelum melekatkan bingkai di atas hasilan anyaman siku keluang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful