MODUL SAINS UPSR

MODUL SAINS TEKNIK MENJAWAB SOALAN UPSR

1

MODUL SAINS UPSR

ANSWERING TECHNIQUE FOR SCIENCE SECTION A Type of Questions Jenis soalan
Section A questions can be divided into two groups as followed ; Soalan bahagian A boleh dibahagikan kepada dua kumpulan seperti berikut: A. B. Multiple choice questions Soalan aneka pilihan. Combination of multiple choice questions Soalan aneka pilihan gabungan

Section A questions can be divided into 10 items ; Soalan Bahagian A boleh dibahagikan kepada 10 item: (a) (b) (c) (d) (e) f) (g) (h) (i) (j) Fact / Fakta Terminology / Istilah Method / Kaedah Sequence / Urutan Classifying / Mengelas Principle / Prinsip Interpreting / Mentafsir Extrapolation / Ekstrapolasi Translation / Terjemahan Application / Aplikasi

Questions in Section A can be groups as followed; Soalan Bahagian A boleh dikumpulkan seperti berikut: Knowledge elements Elemen Pengetahuan Fact, Terminology, Sequence, Method, Classifying and Principle. Fakta, Istilah, Urutan , Kaedah, Mengelas dan Prinsip Understanding elements Elemen Pemahaman Translation, Interpreting, Extrapolation and Application Terjemahan, Tafsiran, Ekstrapolasi dan Aplikasi

2

MODUL SAINS UPSR

ANSWERING TECHNIQUE FOR SECTION B TEKNIK MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN B
Bahagian B berbeza dengan bahagian A. Bahagian A menguji pengetahuan manakala dalam bahagian B calon diuji Kemahiran Proses Sains [KPS]. Oleh kerana itulah, terdapat soalansoalan semacam bukan dalam topik yang diajar. KPS ini mempunyai cara dan kaedah menjawabnya yang tersendiri. Oleh itu murid perlu memahami cara untuk menjawabnya. Berikut diterangkan secara ringkas cara / kaedah untuk menjawab.

PEMERHATIAN ( Observation ):
• • MELIHAT / PEMERHATIAN menggunakan 5 deria – perubahan atau perbezaan yang berlaku selepas eksperimen dijalankan. MENYATAKAN ( MENULIS ) HASIL PEMERHATIAN Pemerhatian boleh dalam bentuk perubahan / perbezaan dari segi: • • • • Saiz ( size ) bilangan ( number ) warna ( colour ) ketinggian ( height ) • • • • kuantiti ( quantity ) jisim ( berat ( mass / weight ) keadaan ( condition )

*Pemerhatian = hasil / keputusan eksperimen (ujikaji) What is your observation? What can you say about this fair test?

Lembu P

Lembu Q

Pemerhatian: Lembu Q lebih besar daripada Lembu P ( Saiz lembu ) ( Obsevation ) ( berat lembu ditolak = tiada dinyatakan besar dalam rajah ) Cow Q is bigger than Cow P // Cow P small, Cow Q big

3

MODUL SAINS UPSR

INFERENS:
Menyatakan sebab / memberi alasan kepada pemerhatian yang berlaku. ... Jadikan pemerhatian sebagai soalan dan cari jawapannya…. …… jawapan kepada soalan itu ialah inferens ! Give one inference from this fair test? Give one reason about the observation

Lembu P

Lembu Q

Jika pemerhatian: ( KENAPA ?)Lembu Q Lebih besar daripada Lembu P Inferes : kerana Lembu Q makan lebih banyak daripada Lembu P ( secara mudah : Pemerhatian = akibat ( yang dilihat ) / Inferens = sebabnya ) Observation: ( Why ?) Cow Q is bigger than Cow P // Cow P small, Cow Q big Inferens : Cow Q eat more than cow P // Cow P eat less, Cow Q eat more PEMBOLEH UBAH ( VARIABLE ): Terdapat 3 pembolehubah:Malar ( Fixed Variable / constant variable / control variable) Yang sama, serupa, tetap atau tidak berubah Manipulasi (PM) ( To Change // manipulate variable) Yang diubah ( oleh manusia ) sebelum eksperimen dijalankan bergerakbalas (PB) ( To Observe / to measure // responding variable ) Yang berubah selepas eksperimen dijalankan ( berubah sendiri ) From the experiment, state the thing : 3 langkah mencari pembolehubah PM/PB dalam soalan: Langkah1 – cari 2 maklumat yang berbeza Langkah2 – tentukan yang berubah ( sendiri dan yang diubah ( oleh manusia) Langkah3 – Oleh itu yang diubah = PM dan yang berubah = PB

4

Semakin ( pola ) PB Atau Jika PM ( pola ). Draw one conclusion from the investigation above b. The More / Less To Observe Semakin (pola) PM .MODUL SAINS UPSR Cari PM / PB berdasarkan jadual : PM ( TC ) PB ( TO ) PM ( TC ) PB ( TO ) Pembolehubah ( variable ) mesti ditulis dalam bentuk gabungan antara: Parameter dan objek Parameter • Saiz • bilangan • warna • ketinggian • kuantiti • jisim • berat • keadaan Objek Baja Air Pokok Saiz pokok Bilangan pokok Kuantiti baja Berat baja Parameter • • • • • • • size number colour height quantity mass / weight condition Object Of fertilizer Air plant Number of plant Quantity of water Mass of fertilizer HIPOTESIS / HUBUNGAN / KESIMPULAN ( HYPOTHESIS / RELATIONSHIP / CONCLUSION ) a. What is the relationship can you makes from this fair test ? If To Change ( less / more ). What you can conclude from the investigation above ? c. than To Observe ( Less / More ) OR The More / Less To Change. Maka PB ( pola ) 5 .

Untuk menyiasat hubungan antara PM dengan PB . Quantity of Cylinder Number of wood when the structure collapse 2 1 3 5 5 3 = To investigate the relationship between Quantity of Cylinder and Number of wood when the structure collapse = Untuk menyiasat hubungan antara Quantity of Cylinder dengan Number of wood when the structure collapse POLA / CORAK: ( PATTERN / TREND ) Menyatakan bentuk kenaikan / penurunan sesuatu nilai. iaitu. Hanya terdapat 3 pilihan / cara jawapan untuk pola / corak. number of wood when the structure collapse increase = semakin bertambah quantity of cylinder semakin bertambah number of wood when the structure collapse = jika quantity of cylinder bertambah.MODUL SAINS UPSR Quantity of Cylinder Number of wood when the structure collapse 2 1 3 5 5 3 = The More quantity of cylinder. maka number of wood when the structure collapse bertambah TAJUK / TUJUAN EKSPERIMEN ( PENYIASATAN ) ( AIM / PURPOSE OF THE EKSPERIMENT ) What is the purpose of this experiment ? What is the aim of this experiment ? To investigate the relationship between To Change and To Observe . 6 . • (semakin) menaik / meningkat / bertambah ( Increase // Increasing // Ascending ) • (semakin) menurun / berkurang / sedikit ( Decrease // Decreasing // descending ) • Tetap / sama / tidak berubah / mendatar ( same // not change ) TETAPI terdapat juga soalan yang memerlukan gabungan 2 atau lebih pola / corak dalam satu jawapan. the more number of wood when the structure collapse = If quantity of cylinder increase.

Predict the time taken when the quantity of boxes is 4 ? Contoh: Jumlah baja (g) Tinggi pokok kacang (cm) 10 24 20 28 30 32 40 36 Berapa tinggi pokok kacang jika 45g baja diberikan. menurun // increase. maka tinggi pokok naik 4 dan jika 45 (juga terpaksa naik separuh iaitu 2) maka tingginya ialah 38 dan BUKAN 40 ! TETAPI terdapat juga soalan yang bertanyakan tentang ramalkan apakah yang akan berlaku jika… 7 . sama. Kerja – kerja pengiraan perlu dibuat untuk mendapatkan nilai tersebut.MODUL SAINS UPSR State the pattern of the number of the wood? 25 54 25 30 45 28 40 33 32 45 25 40 50 23 45 55 20 55 60 15 60 65 14 60 70 12 60 Menaik / increase Menurun / Decrease Menaik. same. sama / increase. +10 +10 +10 +5 Pengiraan: Jumlah baja (g) Tinggi pokok kacang (cm) 10 24 20 28 30 32 40 36 45 38 50 40 sepatutnya +4 +4 +4 +2 Jumlah baja meningkat sebanyak 10 jika 45 meningkat 5 ( separuh ). same 5 15 25 35 45 45 45 40 35 Menaik. decrease RAMALAN ( PREDICT ): Menyatakan nilai yang sepatutnya berdasar nilai yang telah diberi.

MODUL SAINS UPSR MODUL SAINS TAHUN 4 8 .

BASIC NEEDS OF PLANTS KEPERLUAN ASAS UNTUK TUMBUHAN 1. udara dan tempat berlindung. get energy and stay healthy. 3. LIFE PROCESSES PROSES HIDUP HUMANS BREATHE MANUSIA BERNAFAS 1. Humans and animals need air to breathe. air and shelter. air. The basic needs of plants are water. Manusia dan haiwan memerlukan tempat berlindung untuk melindungi diri daripada bahaya. Humans breathe. Manusia dan haiwan memerlukan udara untuk bernafas. The basic needs of humans and animals are food. matahari dan hujan. 9 . 4. untuk mendapatkan tenaga dan kekal sihat. udara dan cahaya matahari. Humans and animals need food and water to grow. air and sunlight. 2.MODUL SAINS UPSR BASIC NEEDS KEPERLUAN ASAS BASIC NEEDS OF HUMANS AND ANIMALS KEPERLUAN ASAS MANUSIA DAN HAIWAN 1. Manusia bernafas. Humans and animals need shelter to protect themselves from danger. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Manusia dan haiwan memerlukan makanan dan air untuk membesar. Humans use their lungs to breathe. water. the sun and the rain. Keperluan asas manusia dan haiwan ialah makanan. Keperluan asas tumbuhan ialah air.

Humans respond to stimuli to protect themselves from danger and for survival. Humans excrete urine. Udara yang memasuki paru-paru mengandungi lebih oksigen. 10 . Udara yang dihembus keluar mengandungi lebih karbon dioksida. Manusia mengumuhkan air kencing. 2. 3. Organ perkumuhan manusia adalah ginjal. nose windpipe lungs The human breathing organs Organ pernafasan manusia HUMANS EXCRETE AND DEFECATE MANUSIA BERKUMUH DAN BERNYAHTINJA 1. peluh dan air dari badan. The excretory organ of humans are the kidneys. Manusia bergerak balas terhadap rangsangan untuk melindungi diri mereka daripada bahaya dan kemandirian. kulit dan paru-paru.MODUL SAINS UPSR 2. Apabila kita bernafas kita akan menyedut dan menghembuskan udara. 4. When we breathe we inhale (take in) and exhale (let out) air. The air that flows into the lungs contains more oxygen. 3. sweat and water from their bodies. Manusia berkumuh dan bernyahtinja untuk menyingkirkan bahan buangan dari badan. RESPONSE TO STIMULI BERGERAK BALAS TERHADAP RANGSANGAN 1. Humans excrete and defecate to get rid of waste materials from their bodies. The air that flows out contains more carbon dioxide. skin and lungs.

Examples: lungs. dan moist skin. haiwan-haiwan itu akan jatuh sakit. taking drugs and drinking alcohol can be harmful to the life processes of humans. If they do not excrete or defecate they will fall sick. 11 . Smoking. ANIMALS BREATHE HAIWAN BERNAFAS 1.MODUL SAINS UPSR HUMANS REPRODUCE MANUSIA MEMBIAK 1. trachea structure. All animals breathe. Mereka bernafas untuk hidup. insang struktur trakea dan kulit lembap. ANIMALS EXCRETE AND DEFECATE HAIWAN BERKUMUH DAN BERNYAHTINJA 1. 2. Manusia membiak dengan melahirkan anak. Humans need to reproduce to ensure to continuity of humans species on Earth. mengambil dadah dan minum arak boleh membahayakan proses hidup manusia. Animals also excrete and defecate to get rid of waste products from their bodies Haiwan juga berkumuh dan bernyahtinja untuk menyingkirkan bahan buangan daripada badan. Contohnya: paru-paru. Manusia perlu membiak untuk memastikan spesies manusia terus wujud di Bumi ini. Jika haiwan-haiwan tidak berkumuh atau bernyahtinja. Semua haiwan bernafas. gills. Humans reproduce by giving birth. 2. Animals breathe through their breathing structures. AVOID BAD HABITS MENJAUHKAN TABIAT BURUK 1. They breathe to live. Haiwan bernafas melalui struktur pernafasan masing-masing. Merokok. 2.

MODUL SAINS UPSR ANIMAL REPRODUCE HAIWAN MEMBIAK 1. Some young animals look like their parents. Haiwan juga membiak. Sesetengah haiwan melahirkan anak dan sesetengah haiwan bertelur. A COMPLETE CHANGE PERUBAHAN YANG LENGKAP 1. Some animals give birth and also some lay eggs. Some young animals do not look like their parents. Kitar hidup menunjukkan urutan peringkat yang dilalui oleh haiwan semasa haiwan itu membesar. Animals also reproduce. A life cycle shows the series of stages tahat an animal undergoes as it grows. Sesetengah anak haiwan 12 . 2. Sesetengah anak haiwan tidak kelihatan seperti induknya. The life cycle of frog Kitar hidup katak The life cycle of butterfly Kitar hidup rama-rama 2.

hibiscus plants melalui keratan batang . Plants respond to stimuli such as sunlight. mushroom melalui spora . begonia melalui daun through underground stems .MODUL SAINS UPSR kelihatan seperti induknya. • • • • • • through seeds . Plants reproduce to ensure the survival of their species.paku pakis. 3. Tumbuhan membiak dalam pelbagai cara. Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan seperti cahaya matahari. Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan untuk melindungi diri daripada bahaya atau untuk kemandirian. PLANTS RESPOND TO STIMULI TUMBUHAN BERGERAK BALAS TERHADAP RANGSANGAN 1.ferns. 4. The roots respond to water and gravitiy. Plants respond to stimuli to protect themselves from danger or for survival. water.bryophyllum. Plants reproduce in many different ways. Tumbuhan membiak untuk memastikan kemandirian spesiesnya.banana tree melalui sulur/ anak pokok .ginger plant melalui batang bawah tanah .pokok halia 13 . Pucuk bergerak balas terhadap cahaya matahari. touch and gravity.a papaya plant melalui biji benih . cendawan through suckers . pokok bunga raya through leaves .pokok ubi kayu. PLANTS REPRODUCE TUMBUHAN MEMBIAK 1.pokok betik through spores .pokok pisang through stem-cutting . air.tapioca. sentuhan dan gravity. The shoots respond to sunlight. Akar bergerak balas terhadap air dan gravity. 2. 2.

I. I. A... The diagram below shows an investigation Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan 14 .. grow healthily membesar dengan sihat D..II.III dan IV 2. manakah keperluan asas bagi tumbuhan? I.III and IV I. III.and III only I..III dan IV saja D. keep the air in menyimpan udara C.MODUL SAINS UPSR QUESTIONS ABOUT THE BASIC NEEDS OF LIVING THINGS SECTION A BAHAGIAN A UNIT 1 1. IV.II. Sunlight Cahaya matahari Food Makanan A.. Humans need shelter to. I and III only I dan III saja B..II. Manusia memerlukan tempat berlindung untuk. protect them from bad weather melindungi diri daripada cuaca buruk 3.II dan III saja C. I. stay alive kekal hidup B.IIIand IV only I. Air Udara Water Air II. Which of the following are the basic needs of plants? Antara keperluan asas yang berikut.

A... Air is forced out of the lungs. Plants need food to live Tumbuhan memerlukan makanan untuk hidup D.. Water Air D. Peparu mengembang. Look at the information below. Branches Ranting UNIT 2 1. The lung contract.. Plants need sunlight to live Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup 4.. Roots Akar D. Space Ruang B. Air Udara 5. Plants need air to live Tumbuhan memerlukan udara untuk hidup C.. Tumbuhan menyerap air melalui. 15 . Leaves Daun C.. Peparu mengecut. What happen during inhalation? Apakah yang berlaku semasa menarik nafas? I II III The lungs expand. Stems Batang B. Which of the following is not a basic need of animals? Antara yang berikut manakah yang bukan keperluan asas haiwan? A... “Breathing involves inhalation and exhalation. Perhatikan maklumat di bawah..MODUL SAINS UPSR What conclusion can be drawn from the investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? A. Food Makanan C.. Plants absorb water through their. Plants need water to live Tumbuhan memerlukan air untuk hidup B...” “Pernafasan melibatkan menarik nafas dan menghembus nafas”.

I . II and III only II dan III sahaja D. Proses hidup bagi menghasilkan anak. The life process to produce offspring. The process to get rid of urine. Rajah menunjukkan sejenis tumbuhan. Tadpole Berudu C. Udara mengalir dari luar melalui hidung. I and II only I dan II sahaja 4 . peluh dan air daripada tubuh. Lung cancer Kanser paru-paru II. II dan III III. Sesuatu yang menyebabkan manusia bergerakbalas. Which of the following animals has the same breathing structure as the grasshopper? Antara haiwan yang berikut. Duck Itik B. 16 . I only I sahaja B. What is the meaning of excretion? Apakah yang dimaksudkan dengan perkumuhan? A. D. A I and III C I and IV I danIII I dan IV B II andIII D II and IV II dan III II dan IV 2. Smoking is harmful to the body because it can cause Merokok membahayakan kesihatan kerana ia boleh menyebabkan I. Diabetic Kencing manis A. manakah yang mempunyai struktur pernafasan yang sama seperti belalang? A. The diagram shows a plant. sweat and water from the bodies. Cockroach Lipas 5. Turtle Penyu D. Heart attack Serangan jantung C. 3.MODUL SAINS UPSR Udara dikeluarkan dari peparu. Proses penyingkiran air kencing. IV Air flows in from outside through the nose. C. The action to take in air during breathing. Tindakan menyedut udara masuk ketika bernafas. Something that causes response in humans. II and III I . B.

.... Spores Spora C...... Tumbuhan N: . Jadual di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan ke atas dua tumbuhan M dan N.... Stem cutting Keratan batang SECTION B BAHAGIAN B 1.......... The table below shows an investigation that is carried out on two plants M and N... Both plant M and N are of the same type........ Tumbuhan M: . Presence or absence of water Kehadiran atau ketiadaan air No water Tiada air Water Air State what to change in the above investigation......... Kedua-dua tumbuhan M dan N adalah dari jenis yang sama........ Seeds Biji benih D.................. A................................. Leaves Daun B.............................. Both plants are observed after a week....... Kedua-dua tumbuhan perhatikan selepas dua minggu..MODUL SAINS UPSR The plant reproduces through..... Plant N : …………………………………………………………... c) Plant M : …………………………………………………………............. Tumbuhan ini membiak melalui........ Plant Tumbuhan M N a) What is the purpose of the investigation ? Apakah tujuan penyiasatan? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… b) State what happen to ? Nyatakan apa yang terjadi kepada? i........... ii..... 17 .

............................................. ......................................................................................... What do you think will happen to the mouse Q after five days? 18 Mouse Q Tikus Q ii.... what is changed ( manipulated variable)? apakah yang diubah ( pemboleh ubah dimanipulasikan) ? ............... Mouse P Tikus P Diagram 1 Rajah 1 a) What is the purpose (aim) of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? .................................................................. c) .................................. b) In this experiment....................... Dalam eksperimen ini................... what is kept the same ( constant variable)? apakah yang ditetapkan ( pemboleh ubah dimalarkan) ? ............ Diagram 1 shows an experiment carried out by a group of students................................ ............................................ ……………………………………………………………………………… d) What can you conclude from the investigation above ? Apakah kesimpulan anda daripada penyiasatan di atas? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2.................... Rajah 1 menunjukkan satu eksperiment yang dijalankan oleh sekumpulan pelajar........................................ i........................................................................MODUL SAINS UPSR Nyatakan apa yang berubah pada penyiasatan di atas........

................... They have specific characteristic and behaviour to protect themselves rfom their enemies......... .... ANIMALS PROTECT THEMSELVES Protect from danger 1............. PLANTS PROTECTION 1..................... haiwan-haiwan ini mempunyai cirri-ciri dan kelakuan khas untuk melindun gi daripada cuaca yang melampau............. d) Give one reason (inference) based on your answer in (c)......... 2. fine hairs and poisonous substance to protect from the enemies....... Plants have specific characteristics which protect them from their enemies and weather.. sama ada sangat sangat sejuk atau sangat panas. Animals need to protect themselves from enemis...... Haiwan perlu melindungi diri daripada musuh masing-masing........... bulu halus....... either very cold or very hot weather.............. these animals have specific characteristics and behaviour to protect themselves from extreme weather.. Beri satu sebab (inferens) berdasarkan jawapan anda di (c)......... duri dan bahan beracun untuk melindungi diri daripada musuh.... So........... Jadi........ 2....................... Living in extreme weather 1. Tumbuhan mempunyai getah............ Haiwan mempunyai ciri-ciri dan kelakuan khusus untuk melindungi diri daripada musuh.... Tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas yang melindunginya daripada musuh dan cuaca..............MODUL SAINS UPSR Apakah yang akan berlaku kepada tikus Q selepas lima hari? ............. 19 .... latex................ Plants have thorns..... Some animals live in habitats with extreme weather........ Sesetengah haiwan hidup di dalam habitat yang mempunyai cuaca yang melampau. 2.....

roots that grow deeply. Plants drop their leaves. leaves and stems that store water. Tumbuhan mengugurkan daun. akar yang tumbuh panjang ke dalam tanah. daun dan batang yang mengandungi air.Rolls its body Menggulungkan badannya T . akar banir dan menggugurkan daun untuk melindungi diri daripada cuaca sejuk dan panas. Maklumat di bawah menunjukkan bagaimana haiwan S dan T melindungi daripada bahaya S . Questions about the protections Section A 1. divides leaves. rolling the leaves. The information below shows how animals S and T protect themselves from danger. has waxy leaves. menggulungkan daun. mempunyai daun berlilin. buttress roots and sheeding leaves to protect from the cold and hot weather. daun yang berbelah-belah.Produces a bad smell Mengeluarkan bau busuk What are animals S and T ? Apakah haiwan S dan T ? S Pangolin Tenggiling Porcupine Landak Tortoise Kura-kura Scorpion Kala jengking Lizard Cicak Chameleon Sumpah-sumpah Beetle Kumbang Snail Siput 20 T .MODUL SAINS UPSR 3.

haiwan yang manakah mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulit untuk membolehkannya hidup dalam cuaca yang sejuk. Diagram 1 shows plant P Rajah 1 menunjukkan tumbuhan P Diagram 1 Which of the following specific characteristics allow plant P to survive in areas where there are strong winds? 21 . I III A B Camel Unta Penguin Penguin I and III I dan III II and IV II dan IV ll IV C D Eagle Helang Polar bear Beruang kutub II and III II dan III III and IV III dan IV 3.MODUL SAINS UPSR A B C D 2. Which of the following animals have thick layers of fat under their skin to enable them to live in cold weather ? Antara berikut.

MODUL SAINS UPSR Antara ciri-ciri khas berikut. Which of the following characteristics protect a plant from being eaten by animal Antara ciri yang berikut.Has divided leaves Mempunyai daun yang berbelah-belah A B P and Q P dan Q P and R P dan R C D Q and R Q dan R P.Has a bad smell Berbau busuk Q . Which of the following is not the characteristics of animals that live in very hot weather to lose heat from their bodies ? Antara yang berikut yang manakah bukan ciri haiwan yang hidup di cuaca yang sangat panas untuk menghilangkan haba daripada tubuhnya? A B C Having long ears Mempunyai telinga yang panjang Having a thick layer of fat Mempunyai lapisan lemak yang tebal Looking for at night 22 . Q and R P. yang manakah membolehkan tumbuhan P hidup di kawasan yang berangin kencang ? A Having buttress roots Mempunyai akar banir B Having splited leaves Mempunyai daun berpecah-pecah C Having flexible stems Mempunyai batang yang mudah melentur D Having needle-shaped leaves Mempunayai daun berbentuk jarum 4.Produces sticky latex Mengeluarkan getah yang melekit R . Q dan R 5. manakah yang melindungi tumbuhan daripada dimakan oleh haiwan ? P .

Plant Tumbuhan Balsam plant / Pokok Keembung Chilli plant / Pokok cili Cactus / Kaktus 23 Wilted Layu Growing healthy Tumbuh dengan subur / / / . Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan terhadap tiga tumbuhan di dalam pasu. Keputusan penyiasatan selepas dua minggu ditunjukkan di dalan Jadual 2. The plants are left in the Sun and not watered for two weeks. D Section B 1. Tumbuhan dibiarkan di bawah Matahari dan tidak disiram selama dua minggu. Figure 1 shows an investigation on three potted plants.MODUL SAINS UPSR Mencari makanan pada waktu malam Staying in the shade during the day Berlindung di bawah bayang-bayang semasa siang hari. Figure 1 / Rajah 1 The results of the investigation after two weeks are shown in Table 1.

............ (c) Which plant do you think can survive in a dry region ? Tumbuhan yang manakah pada fikiran kamu boleh hidup di kawasan kering? …………………………………………………………......................…………………………........ (b) In this investigation........................ 24 ...........MODUL SAINS UPSR Table 2 / Jadual 2 (a) What is the purpose (aim) of this investigation ? Apakah tujuan penyiasatan ini ? ..................................................................... nyatakan i....... What is observed (responding variable) pembolehubah bergerak balas ..... ii........ state Dalam penyiasatan ini.. What is change (manipulated variable) pembolehubah dimanipulasikan …………………………………………………………………………..................................................................... Diagram 1 shows a type of plant and animal................................................................... 2............................................................. (d) Give one reason (inferens) for you answer in (c) Berikan satu inferens bagi jawapan kamu di (c) ..............

ii. K : ………………………………………………………………… L : ………………………………………………………………… ` (c) State the function of the specific characteristic of the plant and the animal that you have started in (b). Nyatakan kawasan di mana tumbuhan dan haiwan itu hidup …………………………………………………………………………… (b) What is the specific characteristic of the plant and the animal which enables them to survive in their habitat? Apakah cirri khas tumbuhan dan haiwan itu yang mmembolehkannya hidup di habitatnya ? i. Diagram 1 Rajah 1 (a) State the region where the plant and the animal live.MODUL SAINS UPSR Rajah 1 menunjukkan sejenis tumbuhan dan haiwan. ……………………………………………………………………………… MEASUREMENT Measuring length 25 . Nyatakan fungsi ciri khas tumbuhn dan haiwan yang kamu nyatakan di (b).

The area of small surface is measured in square milimetres (mm) or square centimeters (cm).MODUL SAINS UPSR 1. The circumference or an object or a curve line can be measured by using a ruler and a thread. The area of large surface is measure in square metres (m) or square kilometers (km) Luas permukaan yang besar diukur dalam meter persegi (m) atau kilometer persegi (km) 26 4. The area of a square or a rectangle can be obtained by calculating. . Ukur lilit sesuatu objek atau garis lengkung boleh diukur menggunakan pembaris dan benang. Luas segi empat sama atau segi empat tepat boleh diperolehi dengan penghitungan. using the following formula. 2. The milimetre (mm) and centimeter (cm) are used to measure short lengths. Nowdays. humans used their limbs to measure length. manusia menggunakan anggota badan untuk mengukur Panjang. Area = Length x Width Luas = Panjang x lebar 3. Metric units are used to measure length. The metre (m) and kilometer (km) are used to measure long length. 5. pembaris dan pita pengukur digunakan sebagai alat pengukur piawai untuk mengukur panjang pembaris. Milimeter (mm) dan sentimeter (cm) digunakan untuk mengukur jaraka yang pendek. ruler and measuring tapes are used as the standard tools to measure length Kini. Pada zaman dahulu. The area of a surface is the size of the surface Luas sesuatu permukaan ialah saiz permukaan itu. 2. 4. Luas permukaan yang kecil diukur dalam millimeter persegi (mm) atau sentimeter persegi (cm). Meter (m) dan kilometer (km) digunakan untuk mengukur jarak yang panjang. Unit metric digunakan untuk mengukur panjang. In olden days. Area / luas 1. menggunakan formula yang berikut. 3. Length is the distance between two points or two place Panjang ialah jarak di antara dua titik atau tempat.

Isipadu diukur dalam millimeter padu (mm). . sentimeter padu (cm). millimeter (ml) atau liter (l). All things have mass. atau meter padu (m) Volume of a liquid 1. Measuring mass 1. Mass can be measured by using a lever balance. milimetres (ml) or litres (l). gram (g) dan kilogram (kg). 2. neraca palang atau neraca elektronik. using the following formula: Isipadu kubus atau kuboid boleh diperolehi dengan penghitungan menggunakan formula yang berikut: Volume Isipadu 3. 2. cubic centimeters (cm) or cubic metres (m). Jisim boleh diukur dengan menggunakan neraca tuas. beam balance or electronic balance. 27 3. The volume of a liquid can be measured by using a standard object such as a beaker or a measuring cylinder Isipadu cecair boleh diukur dengan menggunakan objek piawai seperti bikar atau silinder penyukat. Unit piawai bagi jisim dalam system metric ialah milligram (mg). = Length x width x height = Panjang x lebar x tinggi Volume is measured in cubic milimeteres (mm). The volume of an object is the size of the space in object . The volume of a cube or cuboid can be obtained by calculation. Semua benda mempunyai jisim. The volume of a liquid can be measured in cubic centimeters (cm). Isipadu cecair diukur dalam sentimeter padu (cm). 2. gram (g) and kilogram (kg). The standard units of mass in te metric system are the milligram (mg). Isi padu sesuatu objek ialah saiz ruang dalam objek itu.MODUL SAINS UPSR Volume / isipadu 1.

Nowdays. jam tangan digital dan jam berdigit digunakan untuk mengukur masa. digital watch and digital clock are used to measure time. 4. 2. 5.MODUL SAINS UPSR Taking time 1. minit dan jam. manusia telah mencipta alat untuk mengukur masa. people had invented tools to measured time. QUESTIONS ABOUT THE MEASUREMENT Section A 1. Kini alat piawai seperti jam randik. Milimetre Milimeter Metre Meter C D Centimetre Sentimeter Kilometre Kilometer What is meant by area ? Apakah yang dimaksudkan dengan luas ? A B Size of space Saiz suatu ruang Distance between two point Jarak di antara dua titik 28 C D Size of surface Saiz suatu permukaan Height of an object Ketinggian suatu objek . The standard units of time are the scond. Unit piawai bagi masa ialah saat. standard tools such as the stopwatch. In the past. What is the suitable measuring unit used for measuring the distance from Melaka to Johor Bahru ? Apakah yang sesuai digunakan untuk mengukur jarak dari Melaka ke Johor Bahru ? A B 2. Time is an interval between two events. 3. Masa boleh diukur berdasarkan proses yang berulang secara seragam. Masa ialah selang di antara dua peristiwa. Pada zaman dahulu. minute and hour. Time can be measured based on process that repeat uniformly.

A group of pupils from 5 Bestari carried out an investigation about the time taken of pendulum to swing with the different length of string in 20 second. 29 . P. Q and R Rajah menunjukkan jisim tiga objek.Q dan R ? Section B 1. Which of the following empty boxes can keep the most number of marbles ? Antara kotak kosong berikut. yang manakah menunjukkan betul antara jisim P. yang manakah boleh menampung bilangan guli yang palaing banyak ? 4. The diagram shows the mass of three objects.Q and R ? Antara yang berikut. Q dan R Which of the following shows the correct relationship between the mass of P.MODUL SAINS UPSR 3. P.

..... water is allowed to drip from a can with a hole as shown in Diagram 2..................... 2....MODUL SAINS UPSR Sekumpulan murid dari 5 Bestari menjalankan suatu penyiasatan tentang masa yang diambil untuk bandul berayun dengan benang yang panjang berbeza dalam 20 saat......................... The volume of dripping water is collected in a measuring cylinder and measured every 5 minutes.................... (b) State : Nyatakan: (i) What is change (manipulated variable)? Apakah yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) ? …………………………………………………………………………………............... (a) What is the aim of this investigation Apakah tujuan penyiasatan ini? ... (c) What is the trend of the pendulum swing ? Apakah corak ayunan bandul ? …………………………………………………………………………………................. In investigation.............................. (ii) What is observe (responding variable) ? Apakah yang diukur (pembolehubah bergerak balas) ? .......................... 30 ................................. Table 2 shows the result of the investigation........................................................... (d) Predict how many times the pendulum will swing if 20 cm of string is used? Ramalkan berapa kali ayunan bandul jika 20 cm benang digunakan? ………………………………………………………………………………….......

..... nyatakan (i) what is change (manipulated variable) Pembolehubah yang dimanipulasikan ……………………………………………………………………………… (ii) what is observed (responding variable) Pembolehubah yang bergerak balas ……………………………………………………………………………… 31 . (c) In this investigation................................... Isipadu air yang meneitis dikumpulkan di dalam selinder penyukat dan disukat setiap 5 minit................ Jadual 2 menunjukkan keputusan bagi penyiasatan itu Diagram 2/Rajah 2 Time(minute)/Masa (minit) Volume (cm)/Isipadu (cm) 0 0 5 10 10 20 15 30 20 40 Table 2/Jadual 2 (a) What is the purpose (aim) of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? .... air dibiarkan menitis dari tin yang berlubang satu seperti ditunjukkan pada Rajah 2....MODUL SAINS UPSR Dalam satu penyiasatan....................... state Dalam penyiasatan ini...................... (b) What is the trend of change in the volume of water collected? Apakah corak perubahan isipadu air yang terkumpul? ………………………………………………………………………………..................

Bahan lut sinar adalah bahan yang boleh ditembusi cahaya sepenuhnya. metal. Materials that do not conduct heat are called heat insulator. sutera). bahan legap menghalang cahaya daripada ditembusi.cotton. tanah liat. 2.. 3. leather are the examples of materials. Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik dipanggil penebat. Objek boleh dikelaskan mengikut bahan yang digunakan. Properties of materials:Sifat-sifat bahan:     Absorb water.MODUL SAINS UPSR (d) Predict the volume of water collected in the measuring cylinder after 30 minutes. rubber. 7. Bahan semulajadi boleh ditemui dari alam (kulit. Metal. …………………………………………………………………………………. bulu. / Timbul dan tenggelam Can be stretched. wood. getah. 6. A transparent material allows light to pass through. Natural materials are found in nature (leather. Allow light to pass through. Logam yang mengalirkan haba juga dipanggil konduktor haba juga konduktor elektrik. kulit adalah contoh bahan. / Boleh diregang. kapas. A translucent material allows some light to pass through. Bahan lut cahaya membenarkan sebahagian cahaya menmbusinya. 10. plastics. kayu. clay. Conduct heat and electricity / Konduktor haba dan elektrik 4. paper. fur. 9. Ramalkan isipadu air yang terkumpul di dalam selinder penyukat selepas 30 minit./ Menyerap air. logam. 8. plastic. / Membenarkan cahaya menembusi Float and sink. 5. Logam. rubber. Materials that do not conduct electricity are called insulator. Objects can be classified according to the materials they are made off. getah. Bahan yang tidak mengalirkan haba di panggil konduktor haba. Metals that conduct heat are called heat conductor and also conductor of electricity. 32 . kertas. An opaque material does not allow any light to pass through. PROPERTIES OF MATERIALS 1. silk).

tin plating and plastic coating. mengecat. B It floats on water. 14. sadur timah dan sadur plastic. Man made materials are made by human (plastic and synthetic cloth). The ways to prevent rusting are greasing. Natural and man made materials are limited so we have to reuse. jadi kita perlu menggunakan semula. Object made of iron can be rust if exposed to the water and air. Bahan semulajadi dan buatan adalah terhad . Objek besi boleh berkarat jika terdedah kepada air dan udara. Rajah 1 menunjukkan sebatang mop. QUESTIONS ABOUT PROPERTIES OF MATERIALS SECTION A 1. mengurangkan penggunaan dan kitar semual bahan untuk menyelamatkan persekitaran kita. reduce and recycle the materials to save our environment. 12. Bahan buatan adalah dibuat oleh manusia (plastic dan kain sintatik). 33 .MODUL SAINS UPSR 11. 13. painting. Glass marble guli kaca Ring gelang Diagram 1 What is the property of X? Apakah sifat bagi X ? A It conducts heat. Cara mengelakkan pengaratan adalah dengan cara melumur minyak. Diagram 1 shows a mop. Which of the objects below floats on water? Manakah antara objek di bawah terapung di atas air ? A Cork C Gabus B Coin D Duit syiling 2.

Diagram 2 shows an electric plug. Objek yang boleh diregang. Objek yang boleh terapung di atas air. Getah boleh diregang. boleh diregang 3. Which one of the following statements is true? Manakah pernyataan yang benar ? A A block of wood conducts electrical energy. C A rubber band can be stretched. Diagram 2 Which of the following is a property of X? Apakah antara berikut adalah sifat X? I Conductor of electrical energy Konduktor elektrik 34 II Conductor of heat Konduktor haba . What is meant by an insulator? Apakah maksud penebat? A An object that floats on water. B A plastic ruler conducts heat. Boleh menyerap air Boleh terapung di atas air D It can be stretched easily. Rajah 2 menunjukkan plug elektrik. D An object that does not conduct electrical energy. D A piece of leather allows light to pass through it. 4. Sepotong kayu mengalir tenaga elektrik. Objek yang tidak membenarkan cahaya menembusinya. Objek yang tidak boleh mengalirkan tenaga elektrik. B An object that can be stretched. Sekeping kulit boleh membenar cahaya menembusinya.MODUL SAINS UPSR Konduktor haba C It absorbs water. C An object that does not allow light to pass through it. 5. Pembaris plastik mengalirkan haba.

plastic. II. Carta bar di bawah menunjukkan maklumat yang dikumpul oleh murid-murid ke atas objek yang digunakan di dapur. ____________________________________________________________________ 35 . glass.MODUL SAINS UPSR III Can be stretched Boleh diregang A I and II only C II. IV Absorbs water Menyerap air B I. Beri satu sebab mengapa kain tidak biasa di dapur. III and IV only Section B 1 The bar chart in Diagram 1 shows information gathered by a student on objects used in the kitchen. III and IV Diagram 1 (a) What conclusion can be made from the bar chart? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada carta bar? ____________________________________________________________________ (b) Suggest one object in the kitchen that is made from… Cadangkan satu objek di dapur yang diperbuat aripada…….. i. and III only D I. II. plastik _____________________________________________________________________ (c) Give one reason why cloth objects were not common in the kitchen. kaca ____________________________________________________________________ ii.

MODUL SAINS UPSR 2 Diagram 2 shows an experiment carried out by a group of pupils. … Dalam eksperimen ini…… i. Musytari. what is being changed?: _______________________________________________ Apa yang diubah? ii. R: ________________________________________________________________ SOLAR SYSTEM 1. Neptune and Pluto. The sequence of planets starting from the Sun are Mercury. Jupiter. The main constituents of the Solar System are the Sun and the planets. P: ________________________________________________________________ ii. Mars. 36 . Diagram 2 (a) What is the aim of the experiment? Apakah tujuan eksperimen ini? ____________________________________________________________________ (b) In the experiment. Zuhrah. 2. Uranus. what is observed?: ___________________________________________________ Apa yang diperhatikan? (c) Name the type of material used in… Namakan jenis bahan yang digunakan untuk………… i. Urutan planet bermula daripada matahari adalah Utarid. Neptune dan Pluto. Bumi. Saturn. Rajah 2 menunjukkan eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid. Venus. Marikh. Q: _______________________________________________________________ iii. Earth. Ahli dalam Sistem Solar adalah matahari dan planet. Uranus. Zuhal.

The ratio of the size of the moon to earth and to the sun is 1:4:400. 9. 13. ia akan menjadi terlalu sejuk untuk menampung hidupan. 11. B The Sun is the central of the Solar System.MODUL SAINS UPSR 3.. udara dan suhu yang sesuai untuk menampung hidupan. Jika bumi terlalu jauh dengan matahari. 7. The distance from earthto the sun is 400 times the distance from the moon to earth. Earth has water. The sun is in the centre of Solar system. 4. it will be to cold to support life. Hanya bumi dalam system solar ini yang mengandungi hidupan. 5. it will be to hot to support life. Planet mempunyai keadaan permukaan yang berbeza. 8. If earth is too near to the sun. All planets move round the sun. QUESTION ABOUT THE MOON EARTH AND SUN Section A 1 . 12. Nisbah saiz bulan dengan bumi dan matahari adalah 1:4:400. The planets have very different conditions on their surface. The sun is very big compared to the planets. Earth is the only planet in the solar system that has life on it. 10. Matahari sangat besar jika dibandingkan dengan planet. Planet berbeza dari segi saiz dan jarak dari matahari. 6. 37 . Matahari adalah pusat dalam Sistem solar. Jarak dari bumi ke matahari ialah 400 kali jarak daripada bulan ke bumi. Bumi mengandungi air. ia akan menjadi terlalu panas untuk menampung hidupan. If earth is to near to the sun. Which of the following statements is not true about the Solar System? A The Solar System consists only of planets. Semua planet beredar mengelilingi matahari. Jika bumi terlalu dekat dengan matahari. air and suitable temperature to support life. The planets differ in size and distance from the sun.

Diagram 1 What are planet P and Q? A B C D P Mars Pluto Uranus Venus Q Saturn Mercury Mars Mars 4. 2 . K D M. Diagram 1 shows the position of planet P. N. K C M. L. K. N. L. A K. L. K– NEPTUNE L – VENUS M– JUPITER N – SATURN The order of the planets from the Sun is as follows. The following are four planets in the Solar System. D All planets in the Solar System receive light and heat from the Sun.MODUL SAINS UPSR C All planets in the Solar System move around the Sun. M. N B L. the Earth and planet Q from the Sun. N 3 . Diagram 6 shows the position of planet Earth in the Solar System. 38 . M.

What is the natural satellite orbiting round the Earth? A The Sun C The asteroid B The Moon D The meteoroid Section B 1 The following table shows data gathered by a group of pupils. Planet P Q R S Distance from the Sun (million km) 150 780 1430 2870 39 Time taken to make one complete movement around the Sun (year) 1 12 30 84 . III All living things will die. II and III 5 . A I and II only C II and III only B I and III only D I. II The Earth will be very cold.MODUL SAINS UPSR Diagram 6 What will happen if the Earth is placed at X? I The Earth will receive more light and heat from the Sun.

(d) Give two reasons that can be made from the above statement. ______________________________________________________________ Technology around us Human limitations 1. 1.MODUL SAINS UPSR T (a) 4500 165 What is the trend for the time taken to make one complete movement around the Sun? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ (b) State the relationship between the distance from the Sun and the time taken to make one complete movement around the Sun. the ability of humans to do things is limited. 40 2. . Humans can do various things by using their brains. _________________________________________________________________ LIVING THINGS EXIST ONLY ON PLANET P. anggota badan dan organ deria. parts of their bodies and sensory organs. Manusia dapat melakukan pelbagai perkara dengan menggunakan otak. ______________________________________________________________ 2. Predict the position of planet X. However. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ (c) Planet X takes 2 years to make one complete movement around the Sun.

transportation. pertanian dan pembinaan. mesin membantu meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. Perkembangan teknologi telah mengubah kehidupan manusia dalam bidang komunikasi. Development of technology has change the lives of humans in the field of communication. kilang-kilang melepaskan gas bertoksik dan sisa buangan yang menyebabkan pencemaran udara dan air. 2. For example. agriculture and constrution. machines help to increase productivity in agriculture. Technology also brings disadvantages. Huamans have invented various devices to overcome their limititations.MODUL SAINS UPSR Walau bagaimanapun keupayaan manusia untuk melakukan sesuatu perkara adalah terhad. 3. pengangkutan. Sebagai contoh. QUESTIONS ABOUT THE TEACHNOLOGY SECTION A 1 Which of the following devices can be used to overcome the limitation of humans? I Rocket II Telephone III Elevator 41 . factories release toxic gases and waste products that cause air and water pollution Teknologi juga membantu keburukan. Development of technology 1. Teknologi memberi kita banyak kebaikan. Manusia telah mencipta perlbagai alat untuk mengatasi had keupayaaan. Technology digunakan untuk mereka cipta mesin-mesin bagi membantu manusia dalam kerja harian. Technology is used to invent machines to help us in our daily work. Sebagai contoh. For example. Technology gives us many advantages. Advantanges and disadvantages 1. Solving problems 1.

II and III Diagram 1 shows a device used to overcome human limitation.MODUL SAINS UPSR A I and II only B II and III only 2 C I and III only D I. Diagram 1 This device is used in… A transportation. B agriculture. D medical. Diagram 4 Which of the following is the correct order in the development of air transportation? AP→Q→R→S BQ→P→S→R CR→P→S→Q DS→P→Q→R 4 Which of the following is true about the advantages of development of technology? I Make human more comfortable II Make the work easier and faster 42 . Diagram 4 shows different types of air transportation. 3 C communication.

A II and III only B III and IV only C I.. III and IV SECTION B 1 A teacher carried out an experiment to test the limitation of humans in remembering objects.MODUL SAINS UPSR III Improve the health standards of humans A I and II only B I and III only C II and III only D I. i. the cave people draw on the cave walls. what is being changed?: ___________________________________________ ii.. II produce arts. This shows the way they… I save the information. IV decorate their homes. II and III 5 In ancient time. What is the device that can help humans to overcome the limitation of the 43 N 12 O 7 P 10 . II and III only D I. . After that. Student Total objects can be remembered (a) L 5 M 8 Table 1 What can you say about the result above? _________________________________________________________________ (b) In the experiment. Table 1 shows the results of the experiment. III communicate with other people. Each student has to list the names of the objects. Each student is given two minutes to remember 20 objects. II. what is measured?: _______________________________________________ (c) i. the objects are covered up with a cloth. Which organ is involved in this experiment? _________________________________________________________________ ii. He uses five students in his experiment.

_______________________________________________________________ 2. 1. _________________________________________________________________ 44 .MODUL SAINS UPSR organ mentioned above? (d) What conclusion can you make from this experiment? _________________________________________________________________ 2 Table 2 shows the time taken to travel across the Atlantic Ocean from Europe to America using different types of transport. _______________________________________________________________ (b) What is the benefit we can get from the invention of the aeroplane engine? _________________________________________________________________ (c) State one latest technology that allow people to go deep in the sea. Year 1852 1938 1985 (a) Types of transportation Sailing boat Steamship Cruiser Table 2 Time taken to travel 11 days 5 days 26 hours State two statements that you can make from this table.

MODUL SAINS UPSR MODUL SAINS TAHUN 5 Microorganisam 1. Microorganism are tiny living things. 45 . Microorganism bermaksud hidupan seni (kecil).

We need to use a microscope to see microorganism. Bakteria terdapat di udara. di dalam tanah serta di permukaan yang kamu sentuh. Microorganisma adalah sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Protozoa 1. Bakteria wujud dalam pelbagai bentuk. They exist in various forms. 2. Bacteria are very tiny. Bakteria ialah organisma yang sangat kecil. Terdapat empat jenis microorganisma yang utama. Types of microorganism There are four main types of microorganism. Microorganisms are small that we cannot see them with the naked eyes. Kita perlu menggunakan mikroskop untuk melihat mikroorganisma. Viruses are the smallest microorganism. Bacteria can be found in the air. They live in your body too. di dalam air. Virus 1. 3. in soil and on the surfaces that you touch. Bakteria hidup di dalam tubuh kamu juga. Protozoa are larger than viruses and bacteria Protozoa lebih besar daripada virus dan bacteria 46 . in water. (a) bacteria Bacteria (b) virus Virus (c) fungi Fungi (d) Protozoa Protozoa Bacteria 1. Virus ialah microorganisma yang paling kecil.MODUL SAINS UPSR 2.

Fungi 1. . 47 5. Some microorganisms are useful but some are harmful Sesetengah microrganisma adalah berguna dan sesetengahnya berbahaya. makanan. 6. 3. Mikroorganisma yang berguna boleh digunakan untuk membuat makanan Harmful microorganisms may cause diseases. Friends or foes 1. 2. 3. Microorganisms breathe to survive. water. 2. Useful microorganisms can be used in making food. Penyakit yang disebabkan oleh microorganisma boleh merebak daripada seorang kepada seorang yang lain. Fungi are the largest of the four types of microorganism Fungi adalah yang paling besar antara keempat-empat microorganisma Fungi reproduce from spores Fungi membiak daripada spora Mushrooms. Ia disebut penyakit berjangkit. Microorganisma bernafas untuk terus hidup Microorganisms grow when conditions are suitable Microorganisma bertumbuh apabila keadaan sesuai. contact and animals. Protozoa ialah organisma akuatik Characteristic of microorganism Ciri-ciri microorganisma 1. sentuhan dan haiwan. Microorganisms move in their own ways Microorganisma bergerak dengan caranya yang tersendiri. Microorganisma yang berbahaya boleh menyebabkan penyakit.MODUL SAINS UPSR 2. 3. air. kulapuk dan yis adalah contoh-contoh fungi They are aquatic organisms. 2. 4. food. They are called contagious diseases. moulds and yeast are examples of fungi Cendawan. Penyakit berjangkit boleh merebak melalui udara. Diseases caused by microorganisms can spread from one person to another. A contagious disease can spread through the air.

dried yeast. C Microorganisms cannot be seen with naked eyes. D the yeast breathes. A B C D 2 living thing that has wings living thing that lives in water small living thing that can be seen with the naked eye very tiny living thing that cannot be seen with the naked eye Aisyah makes dough by mixing the following ingredients: Flour. Diseases caused by harmful microorganisms can be prevented by : Penyakit yang disebabkan oleh microorganisma yang berbahaya boleh dicegah dengan cara : (a) washing hands before handling food or after using the toilet Membasuh tangan sebelum mengendalikan makanan atau selepas menggunakan tandas (b) boiling water or food to kill microorganisms Memasak air atau makanan untuk membunuh microorganisma (c) covering the mouth or nose when coughing or sneezing menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin (d) covering wounds Membalut luka (e) quarantine Kuarantin QUESTIONS ABOUT MICROORGANISM SECTION A 1 Microorganism is a.. C the yeast moves. 48 3 . D Microorganisms cannot move from place to place.. warm water. the dough rises. B Microorganisms breathes and grows. This because… A the yeast dies B the yeast grows. sugar After 20 minutes. Which of the following statements is not true about microorganisms? A Microorganisms are living things.MODUL SAINS UPSR 7.

III and IV 5 SECTION B 1. 49 . III and IV only I. II and III only I.MODUL SAINS UPSR 4 Which of the following pairs is correct? Disease Caused by A Flu Virus B Mumps Fungi C Scabies Bacteria D measles Protozoa Which of the following ways can prevent diseases caused by microorganisms from spreading? I II III IV A B C D Cover up open wounds Cover the mouth when coughing Wash hands after using the toilet Wash hands before handling foodstuff I. II. III and IV only II.

2. 1. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (d) What is the conclusion from this investigation ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… SURVIVAL OF THE SPECIES KEMANDIRIAN SPESIES 50 . Q and R are three similar bowls of rice.………………… (c) State two controlled variables . Table 1 below shows the results of the investigation. Rice P Q R (a) Amount of water sprinkled 5 15 25 Time taken to be mouldy 4 days 3 days 2 days Table 1 What is the aim of this investigation ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (b) State the following variables .MODUL SAINS UPSR Figure 1 P. Manipulate variable :……………………………………………. 2... 1.……………… Responding variable :…………………………………………. Each was sprinkled with different amounts of water as shown in Figure 1.

Some examples of animals that take care of their eggs and young are shown in the table below Beberapa contoh haiwan yang menjaga telur dan anaknya ditunjukkan seperti didalam jadual di bawah. Animals have to reproduce to ensure survival of their species. Kemandirian spesies bermaksud keupayaan hidupan untuk meneruskan hidup dalam keadaan susah ataupun bahaya. Survival of species means the ability of living things to continue to live in spite of difficulty or danger.MODUL SAINS UPSR SURVIVAL OF ANIMAL SPECIES KEMANDIRIAN SPESIES HAIWAN 1. Spesies ialah hidupan yang sama jenis dan boleh membiak antara satu dengan yang lain. 5. Bil Haiwan Animals Take care of their eggs or their young Cara menjaga anak dan telur 1 A spider Labah-labah A spider carries its eggs in a sac Labah-labah membawa telurnya di dalam uncang 51 . 4. For this reason. Species means similar types of living things that can breed among themselves. sesetengah haiwan perlu menjaga telur dan anaknya. Haiwan perlu membiak untuk memastikan kemandirian spesiesnya. some animals need to take care of their eggs and young. Untuk tujuan ini. 3. 2.

a) A butterfly lays its eggs on the lower surface of a leaf. 2. Some animals do not take care of their eggs and young. Biji benih atau buah tumbuhan perlu dipencarkan untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Sesetengah haiwan tidak menjaga terlur dan anaknya 7. Seeds or fruits are dispersed in the following ways. The seeds or fruits of plants need to be dispersed to ensure the survival of their species. Haiwan-haiwan ini mempunyai cara yang tersendiri untuk memastikan anaknya dapat membesar sehingga dewasa. Rama-rama bertelur di permukaan bawah daun. These animals have their own ways of ensuring their young are able to grow into adults. b) A turtle buries its eggs in the sand Penyu menimbus telurnya di dalam pasir. PLANT SURVIVAL KEMANDIRIAN TUMBUHAN 1. Biji benih atau buah dipencarkan dengan cara yang berikut: 52 .MODUL SAINS UPSR 2 A kanggaroo Kanggaru 3 Cows Lembu 4 A bird Burung A kanggaroo carries its young in its pouch Kanggaru membawa anaknya di dalam kantung Cows stay in herds to protect their calves Lembu hidup didalam kawanan yang besar untuk melindungi anaknya A bird feeds its young Burung memberi makan kepada anaknya 5 A snake Ular A snake coils itself around its eggs Ular melingkari telurnya A cat nurses its young Kucing menyusukan anaknya 6 A cat Kucing 6.

waxy skins.angsana d) By explosive mechanism – balsam seeds Melalui mekanisme letupan. air space Ringan. ringan dan mempunyai struktur seperti sayap Small. kulit berlilin. kapas. kelapa. mempunyai rongga udara Hard skin. keembong Animals Haiwan Water Air Explosive mechanism Mekanisma letupan QUESTION SURVIVAL OF THE SPECIES SOALAN KEMANDIRIAN SPESIES Section A Bahagian A 53 . kemuncup Buah bakau. meranti. durian. The characteristics of fruits dispersed by Ciri-ciri buah yang dipencarkan oleh Dispersal Wind Angin Characteristics Small.like structure Kecil. buah jarak. and have wing. ringan dan banyak bulu halus Bright colours Warna yangn cerah Nice smells Bau yang enak Hard seeds Biji benih kulit keras Hooks or spines Bercangkuk atau berduri Light.angsana Melalui angin . light and have fine hairs Kecil. light. lalang Rambutan. betik. manggis Namgka. teratai Buah getah. cili Semalu .MODUL SAINS UPSR a) By water . angsana Klematis. mangga Jambu batu. Kulit keras The skin of the fruits are dry when mature Kulit buahnya kering apabila matang fruits Petrea.buah keembong 3.coconut Melalui air – buah kelapa b) By animals -papaya Melalui haiwan -betik c) By the wind .

The following information states the characteristics of a seed. Tiger Harimau C. Nyamuk Mosquito 2. 54 . I am small and light Saya kecil dan ringan I have wings too Saya juga mempunyai kepak I can disperse far away from my parents Saya boleh disebar jauh daripada induk After I fall. manakah yang menjaga anaknya? A. Gambar S. Frog Katak B. Which of the following animals takes care of its young? Antara haiwan yang berikut.MODUL SAINS UPSR 1. saya akan bercambah What is the dispersion agent for the seed? Apakah agen penyebaran biji benih itu? A B Water Air Wind Angin C D Animal Haiwan Explosive mechanism Mekanisma letupan 3. U and V shows activities of an animal. T. Maklumat berikut menyatakan tentang ciri-ciri sejenis biji benih. U dan V menunjukkan aktiviti satu haiwan. I will germinate Selepas saya jatuh. Snake Ular D. T. Pictures S.

Preservation D. B. How are the seeds of the different groups of fruit dispersed? Bagaimanakah biji benih bagi kumpulan buah yang berbeza itu disebarkan? Group P Kumpulan P A. The picture shows two groups of fruit. Gambar menunjukkan dua kumpulan buah. C.MODUL SAINS UPSR What is shown by the activities? Apakah yang ditunjukkan oleh aktiviti itu? Competition C. A. Conservation persaingan Pemuliharaan B. Survival of the species pemeliharaan Kemandirian spesies 4. Explosive mechanism Mekanisma letupan Animals Haiwan Wind Angin Group Q Kumpulan Q Animals Haiwan Explosive mechanism Mekanisma letupan Explosive mechanism Mekanisma letupan 55 .

MODUL SAINS UPSR D. Q. Water Air Wind Angin P. III. P Q R S A I and II only 56 C II. Q. R. IV. Which of following give possible ways for the fruits to disperse the seeds? Antara berikut manakah cara penyebaran yang betul bagi biji benih buah-buah itu? Fruits Buah P Q R S Ways of Dispersion Cara penyebaran Explosive mechanism Mekanisme letupan Animal Haiwan Wind Angin Water Air I. dan S adalah empat jenis buah. 5. and S are four types of fruit. and IV only . III. II. R. P.

dan IV SECTION B 1. III. III. Turtle penyu 10% Table 1 Jadual 1 a. III. dan IV sahaja II. State a relationship between whether or not an animal takes care of its offspring and the number of offsprings it produces. III.MODUL SAINS UPSR I dan II sahaja B I. III. Jadual 1 menunjukkan peratus bagi anak kedua-dua haiwan ini yang dapat hidup sehingga dewasa. Type of animals Jenis haiwan The percentage of offspring that can live until adulthood Peratus bagi anak haiwan yang dapat hidup sehingga dewasa. and IV I. nyatakan haiwan yang i.Does not take care of its offspring :_________________________ Tidak menjaga anaknya b. II. Nyatakan hubungan antara sama ada haiwan yang menjaga anaknya atau tidak dengan peratus anak haiwan yang dapat hidup hingga dewasa. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ c. dan IV sahaja D I.Take care of its offspring : ________________________________ Menjaga anaknya ii. and IV only I. Based on the information in the table above. II. What is observed in this investigation ? Apakah yang dapat diperhatikan dalam penyiasatan ini ? _______________________________________________________________ Chicken ayam 95% 57 . state the animals that Berdasarkan maklumat dalam jadual di atas. Table 1 shows the percentage of the offspring of the two animals that can live until adulthood.

Ramalkan apa yang akan berlaku jika pulau itu dibangunkan menjadi tempat peranginan.MODUL SAINS UPSR _______________________________________________________________ d. Year Tahun 2002 2006 2010 (a) Number of turtles that lay eggs Bilangan penyu yang bertelur 2 5 7 State one reason (inference) based on this information. Jadual di bawah menunjukkan bilangan penyu yang bertelur di sebuah pulau. ____________________________________________________________________ (d) Predict what will happen if the island is developed into a holiday resort. The table below shows the number of turtles that lay eggs on an island. Nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Give another two animals do not take care their eggs? Berikan dua contoh haiwan lain yang tidak menjaga telur ? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________________ (b) ____________________________________________________________________ Write one reason on the number of turtles that lay eggs to support the answer in 1(a) Tuliskan satu pemerhatian tentang bilangan penyu yang bertelur untuk menyokong jawapan dalam 1 (a). How does animal X maintain the survival of its species? Bagaimanakah haiwan X mengekalkan kemandirian spesiesnya ? e. __________________________________________________________________ 58 . Nyatakan satu inferens berdasarkan maklumat-maklumat ini. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (c) State what is changed (manipulated variable).

6. All food chains begins with green plants and that call producers Semua rantai makanan bermula dengan tumbuhan yang dikenali sebagai pengeluar.MODUL SAINS UPSR __________________________________________________________________ FOOD CHAINS AND FOOD WEBS RANTAI MAKANAN DAN SIRATAN MAKANAN FOOD CHAINS RANTAI MAKANAN 1. Herbivores – animals that eat plants only – cow Herbivor – haiwan yang makan tumbuhan sahaja – lembu b. Animals depend on plants or other animals for food are called consumers Haiwan yang bergantung kepada tumbuhan atau haiwan lain sebagai makanan dikenali sebagai pengguna 59 . 3. Carnivores – animals that eat other animals only – tiger Karnivor – haiwan yang makan haiwan sahaja – harimau c. .chicken Omnivor -haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain – ayam 4. All living things need food to live Semua hidupan memerlukan makanan untuk hidup 2. Green plants can make their own food but animals cannot make their own food Tumbuan hijau membuat makanannya sendiri tetapi haiwan tidak boleh membuat makanannya sendiri. This give rise to food relationship between the living thing examples paddy is eaten by grasshoppers or frog are eaten by snakes Hal ini menyebabkan wujudnya hubungan makanan antara hidupan seperti padi dimakan oleh belalang atau katak dimakan oleh ular PADDY PADI GRASSHOPPER BELALANG KATAK FROG SNAKE ULAR 5. Omnivores – animals that eat both plants and other animals. Animals can group into three groups Haiwan boleh dikelaskan di dalam tiga kumpulan a.

60 .MODUL SAINS UPSR FOOD WEB SIRATAN MAKANAN 1. grasshopper belalang Paddy plant Pokok padi sparrow burung pipit frog katak Rat Tikus eagle burung helang Example of food web Contoh satu siratan makanan 3. The two or more food chains can be combined to form the following food web Dua atau lebih rantai makanan boleh digabungkan menjadi satu siratan makanan. The balance of nature is ensured if the population of the different species of living things in nature are controlled. iii. ii. Keseimbangan alam sekitar terjamin jika populasi sesuatu spesies dalam alam sekitar terkawal. Paddy plant Pokok padi Paddy plant Pokok padi Paddy plant Pokok padi grasshopper belalang sparrow burung pipit rat tikus frog katak frog katak frog katak eagle helang eagle helang eagle helang 4. A type of food can be found in several food chains Satu jenis makanan boleh terlibat dalam beberapa rantai makanan 2. Food web are important to sustain the balance of nature Siratan makanan adalah penting bagi mengekalkan keseimbangan alam sekitar. 5. The food chains founds in the above food web are as shown below Rantai-rantai makanan yang terdapat dalam siratan makanan di atas ialah : i.

Food supply for humans will be reduced J. K.MODUL SAINS UPSR 6. J . QUESTION ABOUT THE FOOD CHAIN AND FOOD WEB SOALAN RANTAI MAKANAN DAN SIRATAN MAKANAN BAHAGIAN A 1. If as species becomes extinct. Jika sesuatu jenis hidupan pupus. all other animals that depend on the species for food may also become extinct or move to another place.Source of food for animals will be reduced M.Sumber makanan manusia akan berkurang K. K M. the following events will happen.Herbivor akan mati M. J C D 61 M.Herbivores will die L. Siratan makanan dapat memastikan tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit sesuatu jenis hidupan di suatu kawasan. The picture show four types of living things in a habitat. L. L.Sumber makanan bagi haiwan akan berkurang Which of the following shows the correct sequence of the events? Antara berikut yang manakah menunjukkan urutan yang betul bagi peristiwa itu? A B J. 7. J. Bila pokok padi dimusnahkan oleh belalang . Gambar menunjukkan empat jenis hidupan dalam suatu habitat. 8. K. M L. peristiwa berikut akan berlaku J. Perubahan dalam populasi sesuatu spesies akan mempegaruhi populasi spesies lain.Karnivor akan mati L. L. hidupan lain yang bergantung padanya sebagai sumber makanan mungkin pupus atau berpindah ke kawasan lain. Food webs control the populations of species in an area.Carnivores will die K. K. A change in the population of a certain species will affect populations of other species. When all the paddy plants are destroyed by the grasshoppers. M.

Burung hantu dibela untuk mengurangkan bilangan tikus. The bar chart in Diagram 3 shows the number of three types of living things in the habitat.terdapat pelbagai jenis hidupan. Which other animals will also decrease? Tikus telah merosakkan buah kelapa sawit di lading itu. In a particular habitat.MODUL SAINS UPSR 2.Carta palang dalam Rajah 3 menunjukkan bilangan tiga jenis hidupan di habitat itu. Haiwan lain yang manakah akan turut berkurang? A B Mosquitos and snakes C Nyamuk dan ular Mosquitos and grasshoppers D Nyamuk dan belalang sparrows Snakes and sparrows Ular dan burung pipit Grasshoppers and sparrow Belalang dan burung pipit 3. Number 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Paddy plant Rat Diagram 3 Eagle Living ththin gs 62 . Rat destroyed the oil palm fruit in the estate. Owls were reared to decrease the number of rats. The pictures show five types of animals in an oil palm estate Gambar menunjukkan lima jenis haiwan dalam ladang kelapa sawit. a variety of living things are found. Dalam suatu habitat.

Antara carta palang berikut. 63 . Diagram 4 shows a food chain. Number Number A 8 7 6 5 4 3 2 1 0 C Paddy plant Eagle Living things 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Paddy plant Eagle Living things Number Number B 8 7 6 5 4 3 2 1 0 D Paddy plant Eagle Living things 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Paddy plant Eagle Living things 4. Which of the following bar charts do you expect would shows the changes in number of paddy lants and eagles? Semua tikus telah di hapuskan.MODUL SAINS UPSR All the rats are eliminated. yang manakah kamu jangka boleh menunjukkan perubahan ke atas bilangan pokok padi dan helang. Rajah 4 menunjukkan satu rantai makanan.

Rajah 1 menunjukkan serangga X. 64 . In which one of the following is X in the correct position in the food chains? Antara berikut yang manakah kedudukan yang betul bagi X dalam rantai makanan berikut? A Plants→ X → Frog → Eagle Tumbuhan → X → Katak → Helang B X → Eagle → Plants → Frog X → Helang → Tumbuhan → Katak C Frog → Plants →X → Eagle Katak → Tumbuhan → X → Helang D Eagle → Frog → Plants → X Helang → Katak → Tumbuhan → X SECTION B 1.MODUL SAINS UPSR Diagram 4 Rajah 4 What will happen if the number of eagles increases excessively? Apakah yang akan berlaku jika bilangan helang bertambah dengan banyak? Paddy Padi Decreases Berkurang Decreases Berkurang Increases Bertambah Increases Bertambah Grasshopper Belalang Decreases Berkurang Increases Bertambah Decreases Berkurang Increases Bertambah A B C D 5. Diagram 1 shows a food web in a habitat. Figure shows an insect X.

.................................................................................. Build two food chains which involved four living things. Name the producer in the food web above Namakan pengeluar dalam siratan makanan di atas................................ ........ c......... Diagram is the table which shows the number of four type of living things which can form a food chains in a habitat............................................................................ Deer Rusa Tiger Harimau Plants Tumbuhan rabbit arnab snake ular Grasshoppoer Belalang Chicken ayam Diagram 1 Rajah 1 Eagle helang a.................................................................................................. ............................................... Bina dua rantai makanan yang melibatkan empat benda hidup .............................. b.. 65 ........................................................................................... 2.....................................................................................................................MODUL SAINS UPSR Rajah 1 menunjukkan satu siratan makanan dalam satu habitat...... ... d. Apakah akan berlaku jika bilangan ayam berkurang ........................ Predict the habitat above Ramalkan habitat di atas................................. What will happen if the number of chickens decreases..........

. ............... Build one food chains which involved four living things.. ENERGY Energy ............................. Name the producer in the food web above Namakan pengeluar dalam siratan makanan di atas...........MODUL SAINS UPSR Rajah jadual menunjukkan bilangan bagi empat jenis hidupan yang boleh membentuk satu rantai makanan dan satu habitat Type of living thing Jenis hidupan P Q R S Number of living things Bilangan hidupan 15 10 20 5 a.................................................... ...................................ability to do work Tenaga keupayaan melakukan kerja Living things and non-living things need energy to do work or to move Hidupan dan bukan hidupan memerlukan tenaga untuk melakukan kerja atau bergerak........................................................................ name two animal that can represent P Jika habitat di atas adalah sawah padi............ Dry Cells / 4....... Sun 2.................... Sources of energy / Sumber tenaga 1............................................................................. d.. Wind / / Matahari Angin Sel kering Minyak Makanan 66 3............. ............ namakan dua haiwan yang boleh mewakili P..................... Fuels 5................................................. Bina satu rantai makanan yang melibatkan empat benda hidup ........ Food / / ...................... c.... If the habitat is a paddy field... Name of the primary consumer in the above habitat Namakan pengguna pertama dalam habitat di atas ...................................................... b...............

Electrical Energy / Tenaga Elektrik 5. Nuclear Energy / How To Save Energy / 1.MODUL SAINS UPSR 6. Water Forms of Energy / / / / / Air Bentuk-bentuk tenaga Tenaga Cahaya Tenaga Solar Tenaga Haba 1. Switch off the light when there is no one in the room Padamkan lampu apabila tiada orang di dalam bilik 2. Petroleum 3. Natural Gas 2. Heat Energy 4. Turn off the television when you are not watching Tutup televisyen apabila kamu idak menontonnya 3. Light Energy 2. Kinetic Energy / Tenaga kinetik 8. Solar Energy 2. Wind 4. Wash clothes in full loads only. Chemical Energy / Tenaga Kimia Renewable Energy 1. Potential Energy / Tenaga Keupayaan 7. Mencuci pakain dengan muatan penuh sahaja 67 . Solar Energy 3. Water Energy / Tenaga yang boleh diperbaharui / / / / Tenaga Solar Tenaga biojisim Tenaga Angin Tenaga Air Non-Renewable Energy / Tenaga yang tidak boleh diperbaharui 1. Sound Energy / Tenaga bunyi 6. Biomass 3. Coal / / / Gas Asli Petroleum Arang Batu Tenaga Nuklear Bagaimana menjimatkan tenaga 4.

Kenyataan di bawah menunjukkan beberapa contoh peralatan yang membawa kepada perubahan tenaga.MODUL SAINS UPSR QUESTIONS ABOUT ENERGY Section A 1. P Radio Radio Q Gas Stove Tong Gas R Ceiling fan Kipas siling S Torch Lampu suluh Electrical energy Tenaga elektrik Chemical energy Tenaga kimia Electrical energy Tenaga elektrik Electrical energy Tenaga elektrik Sound energy Tenaga bunyi Heat energy ⁺ Light energy Tenaga haba ⁺ Tenaga cahaya Sound energy Tenaga bunyi Light energy Tenaga cahaya Which of the pairs is matched correctly? Manakah di antara pasangan berikut benar ? A. Q and R P dan Q B. The following statements show some examples of appliances that make use of energy transformation. P and R Q dan R D. R and S 68 . P and Q C.

MODUL SAINS UPSR P dan R R dan S 2. Diagram 2 shows the classification of energy sources.P Diagram 2 Non-Renewable Tidak boleh diperbaharui . Chemical energy Kinetic energy Electrical energy Tenaga kimia Tenaga kinetic Tenaga elektrik B.Q Which of the following represents P and Q? Manakah antara berikut menunjukkan P dan Q? P A. Wind Angin . Sound energy Chemical energy Kinetic energy Tenaga bunyi Tenaga kimia Tenaga kinetik 3.Nuclear Nuklear . Solar Q Petroleum Petroleum Solar Solar Biomass 69 . Diagram 1 shows an alarm clock operated by batteris. Chemical energy Electrical energy Kinetic energy Tenaga kimia Tenaga electric Tenaga kinetik C. Energy Sources Sound energy Tenaga bunyi Sound energy Tenaga bunyi Chemical energy Tenaga kimia Electrical energy Tenaga elektrik Renewable Boleh diperbaharui . Coal Arang Batu C. Diagram 1 Which of the following is the correct energy transformation when the alarm clock rings? Manakah di antara berikut adalah benar tentang perubahan tenaga yang berlaku apabila jam loceng berbunyi? A. Rajah 2 menunjukkan pengelasan sumber tenaga. Rajah 1 menunjukkan sebuah jam loceng yang beroperasi menggunakan bateri. Electrical energy ound energy Kinetic energy Tenaga elektrik Tenaga bunyi Tenaga kinetik D. Biomass Biojisim B.

Biomass Biojisim Biojisim Water Air 4. II and III II dan III C. Diagram 4 Which of the following about the windmills are true ? Manakah di antara berikut BENAR tentang kincir angin tersebut ? 70 . Diagram 4 shows windmills in an area. Rajah 3 menunjukkan satu papan tanda yang ditemui di dinding sebuah sekolah. Diagram 3 shows a signboard found on a wall in a school.MODUL SAINS UPSR Solar D. II and IV II dan IV D. III and IV III dan IV 5. I and IV I dan IV B. USE ENERGY Diagram 3 Why do we need to use energy wisely ? Kenapa kita perlu menggunakan tenaga secara bijaksana? I To save time Untuk menjimatkan masa II To increase pollution Untuk meningkatkan pencemaran III To avoid wastage Untuk mengelakkan pembaziran IV To ensure the energy sources will not be used up so quickly Untuk memastikan sumber tenaga tidak diguna habis dengan cepat A. Rajah 4 menunjukkan kincir angin di satu kawasan.

II and III II dan III C.MODUL SAINS UPSR I It does not pollute the environment Ia tidak mencemarkan alam sekitar II Its source can be obtained in almost all areas Sumber ini boleh diperolehi di semua kawasan III Its source cannot be replenished when used up Sumber ini boleh digantikan apabila habis digunakan IV The energy resource is available at all the time Sumber tenaga ini boleh didapati pada setiap masa A.Table 1 shows the number of vehicles and the average air pollution level during the period of investigation for four years in City X. II and IV II dan IV D. Satu penyiasatan telah dijalankan untuk mengkaji hubungan antara bilangan kenderaan dan tahap pencemaran. I and II I dan II B. An investigation is carried out to investigate the relationship between the number of vehicles and the level of air pollution.Jadual 1 menunjukkan bilangan kenderaan dan purata tahap pencemaran udara semasa tempoh penyiasatan dalam masa empat tahun di Bandar X. III and IV III dan IV SECTION B/BAHAGIAN B 1. Year Tahu n 2005 2006 2007 2008 Number of motor vehicles Bilangan kenderaan 40 700 60 200 81 500 96800 Table 1/Jadual 1 71 Average air pollution level Purata tahap pencemaran udara Low Rendah Medium Sederhana High Tinggi Very High Sangat Tinggi .

MODUL SAINS UPSR a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? b) What is the relationship between the number of motor vehicles and the air pollution level? Nyatakan hubungan antara bilangan kenderaan dan tahap pencemaran udara? Since the number of motor vehicles is increasing year by year. Oleh kerana bilangan kenderaan meningkat setiap tahun. 72 . d) Suggest one way to reduce pollution caused by motor vehicles? Cadangkan satu cara untuk mengurangkan pencemaran yang dihasilkan oleh kenderaan bermotor? __________________________________________________________________ 2. Rajah 1 menunjukkan seorang budak perempuan telah menjalankan satu penyiasatan tentang tenaga.maka kuantiti petroleum yang dikeluarkan untuk kegunaan kenderaan turut meningkat. Diagram 1 shows a girl carrying out an investigation abpout energy. Ramalkan apakah yang akan berlaku jika pola kuantiti petroleum yang dikeluarkan sebagaimana yang dinyatakan berterusan sehingaa 40 tahun lagi. c) Predict what will happen if the trend of quantity of petroleum being produced as mentioned continues for another 40 years.the quantity of petroleum being produced for the usage of the vehicles also increases.

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ b) Give your inferences based on your answer in (a). Dry cells / Sel kering 2. Nyatakan dua pemerhatian yang boleh dibuat berdasarkan Rajah 1. Dynamo / Dinamo 4. c) Predict the transformation of energy involved in X ? Ramalkan perubahan tenaga yang terlibat dalam X ? ______________________________________________________________ ELECTRICITY Sources of Electrical Energy / Sumber Tenaga Elektrik 1. Solar Cell / Sel Suria Symbols of the components of an electric circuit Simbol bagi komponen dalam litar elektrik Dry cells/Sel kering Bulb/Mentol Switch/Suis __________ Wire/Wayar 73 .MODUL SAINS UPSR Diagram 1 a) State two observations that can be made based on Diagram 1. Nyatakan inferens kamu berdasarkan jawapan kamu di (a). Accumulator / Akumulator 3.

Rajah 5 menunjukkan satu litar. 3. Electric shock Electrocution Fire Burn / / / / Kejutan elektrik Renjata elektrik Kebakaran Melecur Safety precautions to be taken when handling electrical appliances Langlah-langkah keselamatan yang boleh diambil apabila mengendalikan peralatan elektrik 1. Do not epair electrical appliances by yourself Jangan membaiki peralatan elektrik sendiri 3. Do not touch a switch with wet hands Jangan menyentuh suis dengan tangan yang basah 2. Questions about Electricity Section A 1. Do not overload a power supply Jangan menyambung terlalu banyak peralatan elektrik kepada satu sumber kuasa. 74 . 4.MODUL SAINS UPSR Series Circuit/Litar Bersiri Parallel Circuit/ Litar Selari Danger of mishandling electrical appliances Bahaya jika salah menggunakan peralatan elektrik 1. Diagram 5 shows a circuit. 2.

Diagram 6 shows a source of electricity commonly used in our daily life. Rajah 6 menunjukkan satu sumber elektrik yang sering digunakan dalam hidup kita seharian.MODUL SAINS UPSR Diagram 5 Which electric circuit is represented by the circuit diagram above ? Manakah di antara litar elektrik berikut diwakili oleh rajah litar yang betul ? 2. Diagram 6 Which of the following statements are true about the object in Diagram 6? Manakah di antara kenyataan berikut benar tentang objek dalam Rajah 6 ? I Cheap Murah II Easy to carry Senang dibawa III Can be recharged Boleh dicas semula IV Supply bigger amount of electricity Membekalkan sejumlah tenaga elektrik yang besar 75 .

Q and R Tutup suis P. Diagram 9 shows two bulbs and three switches connected in an electric circuit. Rajah 9 menunjukkan dua mentol dan tiga suis yang dihubungkan dalam satu litar elektrik.MODUL SAINS UPSR A. The arrangement of the switches Bilangan sel kering yang digunakan Susunan suis 4. II and III II dan III D. III and IV III dan IV 3. A pupil carried out an investigation to study the brightness of the bulb in a circuit. The arrangement of the cells Bilangan mentol Susunan sel kering B. I and II I dan II B I and III I dan III C. Turn on the switches P and R Tutup suis P dan R D. Which of the following will not affect the brightness of the bulb in a circuit? Seorang murid menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kadar kecerahan mentol dalam satu litar.Q dan R 5. Turn on the switches Q and R Tutup suis Q dan R C. Turn on the switches P.Manakah di antara berikut yang tidak akan mempengaruhi kecerahan mentol dalam satu litar ? A. The number of dry cells used D. The number of bulbs C. Turn on the switches P and Q Tutup suis P dan Q B. Diagram 9 What could be done to light up bulb X only ? Apa yang perlu dibuat untuk menyalakan mentol X sahaja ? A. Which of the following statements are correct about the handling of electric appliances ? Manakah antara kenyataan berikut benar tentang cara-cara untuk mengendalikan peralatan elektrik ? I Mishandling of electrical appliances may result in electrocution Kesilapan mengendalikan peralatan elektrik boleh menyebabkan kejutan elektrik II We must repair the faulty electrical appliances ourselves 76 .

B and C ? Apakah corak perubahan kecerahan mentol-mentol dalam litar A. Diagram 2 shows three circuits set up by a group of pupils. Jadual 1 menunjukkan kadar kecerahan bagi setiap mentol di dalam litar.B dan C ? 77 Circuit Litar A . Brightness of bulbs Kecerahan mentol Brightest Paling cerah B Brighter Lebih cerah C Bright Cerah Table 1 Jadual 1 a) What is the purpose of the investigation Apakah tujuan penyiasatan ini ? ____________________________________________________________ b) What is the trend of changes in the brightness of the bulbs in circuits A. III and IV III dan IV Section B 1. Table 1 shows the brightness of each bulb in the circuit. Rajah 2 menunjukkan tiga litar yang disediakan oleh sekumpulan murid. II and IV II dan IV D. II and III II dan III C. I and IV I dan IV B.MODUL SAINS UPSR Kita mesti memperbaiki peralatan elektrik sendiri III We must not use our dry hand to switch on or off electrical appliances Kita tidak boleh menggunakan tangan yang kering untuk menutup atau membuka suis elektrik IV We must not touch the victims of electric shock with our bare hands Kita tidak boleh menyentuh mangsa kejutan elektrik dengan tangan kita sendiri A.

____________________________________________________________ e) The investigation is continued by using four bulbs in a circuit with the same quantity of dry cells. David berbasikal pulang selepas menghadiri kelas tuisyen. Berdasarkan penyiasatan ini nyatakan. Predict the brightnessof the bulbs in the circuit. Speed of cycling Kelajuan berbasikal Fast Laju Slow Perlahan Brightness of the lamp of his bicycle Kecerahan mentol basikal Brighter Lebih terang Dim Malap 78 . ____________________________________________________________ 2.MODUL SAINS UPSR ______________________________________________________________ c) In the investigation state. Ramalkan kadar kecerahan mentol-mentol di dalam litar tersebut. David cyles back home after attending tuition class. Dia mendapati bahawa kecerahan lampu basikalnya dipengaruhi oleh cara dia mengayuh basikalnya. Penyiasatan diteruskan dengan menggunakan empat mentol dalam satu litar yang sama kuantiti sel keringnya. Table 2 shows his observation. Jadual 2 menunjukkan hasil pemerhatiannya. He observes that the brightness of the lamp is affected by the way he cycles his bicycle. Nyatakan satu hubungan antara apa yang diubah dengan apa yang diperhati berdasarkan penyiasatan ini. Setiap malam. Every night. (i) (ii) (iii) What to change : _______________________________________ Apa yang diubah What to observe : _______________________________________ Apa yang diperhati What to keep the same : ___________________________________ Apa yang dimalarkan d) State one relationship between the variable that is changed and the variable that is observed from the investigation.

MODUL SAINS UPSR a) State : (i) what is changed : ______________________________________ Apa yang diubah (ii)what is observed : ______________________________________ Apa yang diperhati X enables the lamp of the bicycle to be lighted up. Light from the sun enables us to see things around us. 2. b) What is X ? Apakah X ? _________________________________________________________ c) State the transformation of energy that is related to the activity above ? Nyatakan perubahan tenaga yang berkaitan dengan aktiviti tersebut ? __________________________________________________________ LIGHT CAHAYA 1. Because of light travels in straight line is formed a shadows when light cannot pass through an opaque objects and translucent objects. 79 . Cahaya dari matahari membolehkan kita melihat keadaan sekeliling. X membolehkan lampu basikal menyala. Sifat cahaya yang bergerak lurus menyebabkan bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang oleh objek legap dan objek lut cahaya. Salah satu sifat cahaya ialah cahaya bergerak lurus.sumber cahaya adalah seperti berikut : a) The sun c) lampu suluh Matahari torches b) Candles d) electric lamps Lilin lampu elektrik 3. 4. One of the characteristic of light are light travels in a straight line. The following are sources of light : Sumber.

Transparent objects do not have shadow because it allows the light pass through them. This is known as reflection of light. The diagram below shows an investigation of light. ii. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan mengenai sifat cahaya. Uses of reflection of light in everyday life : Kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian: a) Side mirror of a car Cermin sisi kereta b) Convex mirrow ( amirror placed at a sharp bend of a road ) Cermin cembung ( cermin pada selekoh tajam jalan raya ) c) A wall mirror Cermin muka d) A periscope Periskop Questions about light Section A 1. Light is “bounced back” when it falls on an object. 10. 80 . 8. Shadow is formed at the opposite side of light. Two factors that influence the size of shadow formed are : Dua faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang yang terbentuk ialah: i.MODUL SAINS UPSR 5. Cahaya boleh “melantun balik” apabila ia jatuh pada sesuatu objek. 9. Objek dengan permukaan yang licin dan berkilat seperti cermin memantulkan cahaya dengan baik. 6. The distance between the object and the screen Jarak objek daripada skrin The distance between the light sources and the object Jarak sumber cahaya daripada skrin. Bahan yang lutsinar tidak mempunyai bayang-bayang kerana bahan-bahan ini membenarkan sinar cahaya melaluinya. 7. Ini dikenali sebagai pantulan cahaya. reflect light well. Objects with smooth and shinny surface like a mirror. Bayang-bayang terbentuk pada kawasan yang bertentang dengan sumber cahaya.

Which of the following is a good reflector of light? 3.MODUL SAINS UPSR Which of the following makes the light of the candle disappear from sight? Antara pernyataan berikut yang manakah boleh menyebabkan cahaya lilin hilang daripada pandangan. Jarak diantara kadbod berubah The cardboards are not in a straight line. A B C D The distance between cardboards is changed. Kadbod tidak berada pada garis lurus The hole on the cardboard is made smaller. Rajah di bawah menunjukkan objek dan bayang-bayangnya Which of the following shadows will form? Antara pernyataan berikut yang manakah bayang-bayang yang akan terhasil? A B 81 . Lubang pada kadbod dibuat kecil The candle is placed far away from object. The diagram below shows an object and its shadow. Lilin diletakkan jauh dari objek Antara berikut yang manakah pemantul cahaya yang baik? A B A cardboard Kadbod A tile jubin C D A face mirror Cermin muka A glass Gelas 2.

MODUL SAINS UPSR

C

D

4. The diagram shows an investigation on the formation of shadows.

Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan bayang-bayang

If the torchlight is placed far away from the object, what will happen to the shadow formed on the skrin? Jika lampu suluh di letakkan lebih jauh dari objek, apakah yang akan berlaku pada saiz bayang-bayang yang terbentuk di atas skrin? A B C D Becomes bigger Menjadi semakin besar Becomes smaller Menjadi semakin kecil The shape of shadow will change Bentuk bayang-bayang akan berubah There will be no changes Tiada perubahan

5. When we stand in front of a mirror, we see the image of ourselves in the mirror as

shown in the diagram below Apabila kita berada dihadapan cermin, kita akan melihat imej kita sendiri seperti di tunjukkan di dalam rajah di bawah

82

MODUL SAINS UPSR

This is because… Ini adalah kerana A B C D the mirror absorbs light. Cermin menyerab cahaya the mirror refracts light. Cermin membiaskan cahaya the mirror reflects light. Cermin memantulkan cahaya the mirror disperses light. Cermin menyebarkan cahaya

SECTION B
1 A group of pupils carried out an investigation to study the relationship between the size of a shadow with the distance between an object and the light source. Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan untuk mengkaji hubungan di antara saiz bayang-bayang dengan jarak antara objek dan sumber cahaya.

The table below shows the results of the investigation. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan The distance of object from light source Jarak di antara objek dengan sumber cahaya 60 cm 50 cm 83 The height of a shadow Ketinggian bayang-bayang 40 cm 50 cm

MODUL SAINS UPSR 40 cm a) What is the aim of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… b) State Nyatakan i) What is change (manipulated viarable) in this investigation? Apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini? …………………………………………………………………………….. ii) What is observed (responding viarable) in this investigation? Apa yang diperhatikan (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………… iii) What is keep the same (constant viarable) in this investigation? Apakah yang sama (pembolehubah malar) in this investigation? ………………………………………………………………………………. c) Predict the height of a shadow if the distance between an object and the light source is 70 cm. Ramalkan ketinggian bayang-bayang jika jarak diantara objek dan sumber cahaya ialah 70 cm ………………………………………………………………… ………………… d) What is the relationship between what is changed and what is observed? Apakah hubungan antara apa yang di ubah dengan apa yang di perhatikan? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2. Diagram 1 shows a torch that is shone onto the screen. Rajah 1 menunjukkan sebuah lampu suluh yang dinyalakan ke arah satu skrin 60 cm

84

MODUL SAINS UPSR

Two object, a wooden block and glass block is placed alternately in front of the torch. The formation of shadows is observed on the screen. The result shown below. Dua objek, blok kayu dan blok kaca diletakkan di hadapan lampu suluh secara bergilirgilir. Pembentukan bayang-bayang diperhatikan di atas skrin. Keputusan penyiasatan di tunjukkan di bawah. Type of object Jenis objek Formation of shadow Pembentukan bayang-bayang Wooden block Blok kayu Yes Ya Glass block Blok kaca No Tidak

a) State two reasons (inferences) based on the investigation. Nyatakan dua inferens berdasarkan penyiasatan di atas. i) ii) …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

b) State Nyatakan i) What is changed (manipulated variable) : Pembolehubah dimanipulasikan: ……………………………………………………………………………… ii) What is observed (responding variable) Pemboleh ubah bergerakbalas :

85

MODUL SAINS UPSR ……………………………………………………………………………… c) What can be conclude from the investigation ? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… HEAT TENAGA HABA 1. 2. the lower its temperature will be. semakin tinggi suhunya. When a substances gain heat. Suhu adalah sukatan darjah kepanasan sesuatu bahan. Matter expands when heated. Temperature is a measurement of how hot or cold a substances is. 6. Bahan mengecut apabila disejukkan. Temperature can be measured by using thermometer . 7. semakin rendah suhunya. 4. The hotter substances is . Heat is formed of energy. ia menjadi panas. Semakin panas sesuatu bahan . The metric unit of temperature is the degree Celsius (ºC) Suhu disukat dalam unit darjah Celsius (ºC) EFFECT OF HEAT ON MATTER KESAN HABA KE ATAS BAHAN 1. 3. 5. Semakin sejuk sesuatu bahan . ia menjadi sejuk. it will become cooler. 86 . Matter contracts when cooled Bahan mengembang apabila dipanaskan. Membuka tudung botol yang ketat dengan merendamnya dalam air panas. The colder substances is . Apabila suatu bahan kehilangan haba. it become warmer. the higher its temperature will be. 8. Suhu disukat dengan menggunakan thermometer. Apabila suatu bahan menerima haba. 2. Haba ialah satu bentuk tenaga. Example: Contoh: Loosening a bottle cap by immersing in hot water. When a substance loses heat.

After a few minutes. Bola ping pong yang kemek boleh dibulatkan semula dengan merendamkannya di dalam air yang panas. Hal ini akan menyebabkan tudung botol menjadi longgar dan memudahkannya dibuka. gas juga boleh mengembang dan mengecut. Liquid also expand when heated and contract when cooled. This will loosen the tight cap. Questions about heat Section A 1. Cecair juga mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Selepas beberapa minit. 4. As solid and liquid . gas also can expand and contract. Before heating Sebelum dipanaskan Diagram 1 87 After heating Selepas dipanaskan . Diagram 1 below shows an experiment. Haba dari air panas akan menyebabkan tudung botol mengembang. 3. Rajah 1 di bawah menunjukkan satu eksperimen. making it easier to open. Example: Contoh: Dented ping-pong ball Bola ping-pong yang kemek A dented ping-pong ball can be repaired by immersing it in hot water. the air inside the ball expands and pushes the ball back to its rounded shape. udara di dalam bola akan mengembang dan menolak dinding bola menjadi bulat semula. Seperti pepejal dan cecair.MODUL SAINS UPSR - The heat from the hot water will cause the bottle cap expand.

2. Bahan mengecut apabila dipanaskan dan mengembang apabila disejukkan. Rajah 1 menunjukkan dua batang sudu yang berlainan jenis direndam dalam air panas. Iron spoon Sudu besi Diagram 6 Rajah 6 Hot water Air panas Iron spoon Sudu besi Plastic spoon Sudu plastik Plastic spoon a Sudu plastik Hot water Air panas Diagram 2 Rajah 2 a 88 .MODUL SAINS UPSR Rajah 1 What conclusion can be made from the experiment above? Apakah kesimpulan yang sesuai berdasarkan eksperimen diatas ? A B C D Matter contracts when heated and expands when cooled. Bahan mengembang apabila dipanaskan. Matter expands when heated. The iron ball contracts when heated. Bebola besi mengecut apabila dipanaskan. Bebola besi boleh melepasi gegelung besi selepas dipanaskan. The iron ball can pass through the iron ring after it is heated. Diagram 1 shows two different types of spoon immersed in hot water.

Gelas P mengembang C D glass Q contracts.MODUL SAINS UPSR Which of the following statement is correct? Antara pernyataan berikut. Sudu besi dan sudu plastik adalah pengalir haba. Ini adalah kerana A B glass Q expands Gelas Q mengembang glass P expands. gelas terpisah dengan senang. The iron spoon is a conductor. the glasses can be separated easily. 3. The iron spoon and the plastic spoon are not conductors. yang manakah benar? A B C D The plastic spoon is a conductor. Rajah dibawah menunjukkan thermometer 89 . Glass Q mengecut glass P contracts Gelas Q mengecut 4. The diagram below shows a thermometer. This is because… Apabila direndamkan di dalam air yang panas . Sudu besi adalah pengalir haba. Sudu besi dan sudu plastik bukan pengalir haba. Sudu plastik adalah pengalir haba. The diagram below shows two glasses that are stuck together tightly. Rajah di bawah menunjukkan 2 gelas tersekat antara satu sama lain P Q When they are immersed in hot water. The iron spoon and the plastic spoon are conductors.

A B C D Which of the eye positions. The diagram below shows four eye positions for taking the temperature of water using a thermometer. 90 . C dan D. B. C and D. membaca suhu air dengan tepat? SECTION B BAHAGIAN B 1. reads the temperature of water accurately? Kedudukan mata yang manakah dilabel A. Menyukat suhu badan manusia 5. Menyukat suhu bahan measure the temperature of human body. Rajah di bawah menunjukkan empat kedudukan mata untuk membaca suhu air dengan menggunakan termometer.MODUL SAINS UPSR It is used to… Ia digunakan untuk A B C D stir the solution. Mengacau larutan measure the volume of substance. B. Table 1 shows the temperature and length of electric cable at different time of the day Jadual menunjukkan suhu dan panjang kabel elektrik pada waktu yang berlainan dalam suatu hari. Mengukur isipadu bahan measure the temperature of the material. labeled as A.

. c) State what is changed ( manipulated variable ) based on table 1 Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasikan berdasarkan Jadual 1 ……………………………………………………………………………………… Diagram 1 shows electric cables which are installated loosely. Nyatakan corak perubahan dalam panjang kabel elektrik apabila suhu meningkat. Tulis satu sebab (inferens) untuk menerangkan bagaimana suhu mempengaruhi panjang kabel. beri satu sebab (inferens) 91 . Rajah 1 menunjukkan kabel elektrik yang di pasang dengan longgar Diagram 1 Rajah 1 Based on the above diagram.………………………………………………………………………………… b) State the trend of change in the length of the electric cable when temperatures goes up. …. ……………………………………………..MODUL SAINS UPSR Temperature (°C) Suhu (°C) Length of Cable (cm) Panjang kabel (cm) a) 24 170 26 171 28 173 30 176 32 180 34 185 36 191 Write one reason ( inference ) to explain how temperature affects the length of electric cable.……………………………………….. give one reason (inference) Berdasarkan rajah di atas.

. 2..…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Kemudian. Jadual 1 menunjukkan suhu air selepas 1 minit bongkah besi P dan Q di letakkan di dalam setiap bikar berisi air.. Iron block Bongkah besi Temperature of water in beaker (°C) Suhu di dalam bikar (°C) Table 1 Jadual 1 a) Give one reason (inference) for temperature of water in the beaker where the iron block P is placed Berikan satu inferens bagi suhu air di dalam bikar yang mengandungi bongkah besi P ……………………………………………………………………………………………… ... setiap bongkah besi diletakkan ke dalam bikar berbeza yang mengandungi 100 ml air Table 1 shows the temperature of water for 1 minute after the iron blocks P and Q are placed in each beaker of water. Two iron blocks P and Q are immersed in a beaker of water with the temperature of 100°C for five minutes as shown in Diagram 1. Then...…………………………………………………………………………………… b) What is the purpose of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? 92 P 57 Q 40 .MODUL SAINS UPSR ………………………………….. Dua bongkah blok besi P and Q direndam di dalam sebuah bikar berisi dengan suhu 100°C selama 5 minit seperti yang di tunjukkan di dalam Rajah 1..... each iron block is placed into different beakers cointaining 100 ml air....

3 has mass 3. Matter exists in 3 states a) Solid b) Liquid c) Gas Properties of matter 2. ……………………………………………………………………………………………… ... The properties of solid are: 2...1 mempunyai bentuk tetap 2......…………………………………………………………………………………… c) State Nyatakan i) What is change (manipulated variable) Apakah yang di ubah (pembolehubah manipulasi) ………………………………………………………………………………… ii) What is observed (responding viarable) Apakah yang diperhatikan (pembolehubah bergerak balas) ………………………………………………………………………………… d) State one relationship between the variable that is changed (manipulated) and the viarable that is observed (responding) Nyatakan satu hubungan diantara pembolehubah dimanipulasikan dengan pembolehubah bergerakbalas.. Sifat-sifat cecair adalah 93 ...…………………………………………………………………………………… STATES OF MATTER 1..1 has fixed shape 2.2 mempunyai isipadu tetap 2.... The properties of liquid are: Bentuk bahan 1....2 has fixed volume 2..MODUL SAINS UPSR ……………………………………………………………………………………………… ..... Bahan ujud dalam 3 bentuk a) pepejal b) cecair c) gas Sifat-sifat bahan 2..4 mempunyai jisim / berat 3..... Sifat-sifat pepejal adalah 2..

2 tidak mempunyai bentuk tetap -memenuhi ruang bekas 4.3 takes the shapes of its container 3.4 mempunyai jisim 4.4 has mass 4.2 has fixed volume 3.1 tidak mempunyai bentuk tetap -take the shape of its container -ikut bentuk bekasnya 3.MODUL SAINS UPSR 3. The properties of gas 4.2 mempunyai isipadu tetap 3.4 mempunyai jisim Changing states of matter Perubahan rupa bentuk bahan Matter can change from one state to another involving different processes Bahan boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk lain melalui beberapa proses melting peleburan Solid Pepejal freezing pembekuan Liquid Cecair condensation kondensasi boiling / evaporation pendidihan / sejatan Gas Gas Factors affecting the rate of evaporation of water Faktor-faktor mempengaruhi kadar penyejatan air Factors Faktor 1.boleh dimampatkan 4.2 has no fixed shape. Surface area Luas permukaan 2.1 does not have a fixed shape 3.3 has no fixed volume –can be compressed 4.4 has mass 3.1 Tidak dapat dilihat 4.1 cannot be seen 4.occupy space of its container 4.3 tidak mempunyai isipadu tetap . Temperature Suhu 3. Wind condition Keadaan angin Speed up mempercepatkan Wide Luas High tinggi Windy berangin 94 Slow down memperlahankan Small kecil Low rendah No wind Tidak berangin .3 mengikut bentuk bekasnya 3. Sifat-sifat gas 4.

2. river. It makes sure the amount of water on earth remains the same. It cools the earth. drains. sea. river and finally into the oceans 1. Ia memastikan jumlah isipadu air di bumi ini tetap.MODUL SAINS UPSR Natural Water Cycle Kitaran air semulajadi Water vapour cools and condenses into tiny water droplets forming clouds Codensation Kondensasi Evaporation Penyejatan Water from ocean. Kitar semulajadi air membekalkan air bersih kepada semua hidupan secara berterusan. Ia bantu menyejukkan bumi kita 95 . The water cycle provides a continuous supply of fresh water to all living things. lake etc evaporates to form water vapour and rises into the air Clouds falls as rain and flows into soil. 3.

1. drinking. 96 . 2. Polluted water sources is harmful to all lives.MODUL SAINS UPSR Appreciating the importance of water resources Kepentingan bekalan sumber air bersih. membasuh & mandi Plants – make food Tumbuhan –buat makanan Usage of water Kegunaan air As raw material for food industries Sebagai bahan mentah industri makananan Home for aquatic lives Tempat tinggal hidupan akuatik Why we need clean water? Mengapa kita perlu air bersh? 1. Home –washing. Water is very important to all living things Air amat penting bagi semua hidupan di bumi ini. bathing Rumahtangga – minum. All living things need water Semua hidupan perlukan air.

Build factories far from rivers. Jangan buang sampah dan bahan beracun ke dalam sungai. industries and agricultural lands before releasing into rivers. industri dan laaing pertanian sebelum dilepaskan ke dalam sungai. Which of the following shows the correct states of matter? Antara yang berikut. Cara memastikan sumber air yang bersih 1. Rawat bahan kumbahan dari rumah. Questions about States of matter Section A 1. Treat sewage from home. Avoid throwing rubbish and toxic waste into rivers. Bina kilang jauh daripada sungai. yang manakah menunjukkan keadaan bahan yang betul? Gas Gas A B C D Smoke Asap Water vapour Wap air Snow Salji Ice Air batu Liquid Cecair Oil Minyak Mineral water Air mineral Rain water Air hujan Lime juice Jus limau Solid Pepejal Water Air Jelly Agar-agar Ice Air batu Smoke Asap 97 .MODUL SAINS UPSR Sumber air tercemar menjejaskan semua hidupan Ways to ensure clean water resources. 2.

MODUL SAINS UPSR 2. I. Melipat kain itu. The diagram below shows the changes of the state of water. II and III only II dan III sahaja D 98 III only B. IV Dry under the hot sun Keringkan bawah cahaya matahari A. Rajah di bawah menunjukkan perubahan keadaan air. II On a windy day. II and IV only . Pada hari yang berangin. P Gas Gas Liquid Cecair Q Gas Gas What are the processes that happened at P and Q? Apakah proses yang berlaku di P dan Q? P A B C D Condensation Kondensasi Evaporation Penyejatan Freezing Pembekuan Melting Peleburan Q Evaporation Penyejatan Condensation Kondensasi Boiling Pendidihan Evaporation Penyejatan 3. Which of the following conditions will cause a piece of cloth to dry faster? Antara keadaan yang berikut. III Folds the piece of cloth. Dalam sebuah bilik yang panas. I and II only I dan II sahaja C. yang manakah akan menyebabkan sehelai kain mengering dengan lebih cepat? I In a warm room.

X. Bina kilang di tepi sungai. Which of the following shows the ascending order of the evaporation rate of the water? 100 ml air telah dituang ke dalam 4 bekas berlainan dan ditinggalkan bawah cahaya matahari selama 3 jam. Y. Z. Which of the following can help us to keep our water sources clean? Antara yang berikut.MODUL SAINS UPSR I. B I and II only I dan II sahaja I and IV only I dan IV sahaja C. Adakan hutan simpanan IV Treat industrial water before releasing into the river. manakah menunjukkan urutan menaik kadar penjeyatan air tersebut? W A. Y Z 5. W . W . yang mana boleh membantu kita memastikan sumber air yang bersih? I Build factories near the river. Antara yang berikut. 100 ml of water is poured into 4 different containers and left under the sun for 3 hours. X Y.Z X Y B. X . The diagram below shows a set of apparatus that are used in an investigation Gambar rajah di bawah menunjukkan radas yang digunakan dalam satu penyiasatan. Proses air buangan kilang sebelum dialir ke dalam sungai.W. II. III and IV only II. III and IV only III dan IV sahaja D. II dan IV sahaja III sahaja 4. X. W D. C. A. III dan IV sahaja SECTION B 1. W . II Clear the jungle for agriculture Menebang hutan untuk pertanian III Have forest reserves. Z . 99 .X.

state: Berdasarkan eksperimen ini. Keputusan ditunjukkan dalam jadual di bawah. 100 .MODUL SAINS UPSR P Q R i) ii) iii) iv) Husna pours 20 ml of water into each container. nyatakan : (i) What is changed ( manipulated variable ) Apakah yang diubah ( pembolehubah yang dimanipulasikan ) _______________________________________________________________ (ii) What is observe (responding variable) Apakah yang diperhatikan ( pembolehubah bergerak balas ) _______________________________________________________________ (c) Make a suitable conclusion from this experiment Buat satu kesimpulan yang sesuai dari eksperimen ini. Dia meletakkan bekas-bekas itu di padang sekolah The time taken for all the water to evaporate are recorded Masa yang diambil untuk semua air menyejat dicatatkan The results are shown in the table below. Husna tuang 20 ml air ke dalam setiap bekas She places the containers in the school field. Container Bekas P Q R Time of evaporation / hour Masa menyejat / jam 1 3 5 (a) What is the aim of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (b) Based on this experiment.

P 10 minutes 10 minit Q 18 minutes 18 minit R 25 minutes 25 minit (a) What is the aim (purpose) of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan tersebut? _______ ________________________________________________________ (b) In this investigation. What is changed. The time taken for the handkerchiefs to dry are recorded. Pembolehubah yang diperhatikan __________________________________________________________________ (b) State the conclusion for the investigation carried out Nyatakan kesimpulan bagi penyiasatan tersebut. __________________________________________________________________ iii.MODUL SAINS UPSR ________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 2 The diagram below shows three similar handkerchiefs being hung in different ways. state… Dalam penyiasatan tersebut. ACID AND ALKALI ASID DAN ALKALI 101 . Masa untuk setiap sapu tangan jadi kering telah direkodkan. Pembolehubah yang dimanipulasikan __________________________________________________________________ ii. nyatakan i. Rajah bawah menunjukkan tiga helai sapu tangan digantung dengan cara berbeza. What is kept the same. Pembolehubah yang dimalarkan __________________________________________________________________ what is observed.

Contoh:. Y and Z. sabun 3. Tastes sour. The diagram below shows substances X. asam jawa Properties of alkali Sifat-sifat bahan beralkali 1. manis atau masin. sweet or salty.bitter gourd. Examples:. Change the colour of red litmus paper to blue Menukar warna kertas litmus merah ke biru 2. alkali atau neutral Properties of acid Sifat-sifat bahan berasid 1. minyak Questions about acid and alkaline Section A 1. Tastes bitter. oil Rasa tawar. water. salt. ulam. Do not change the colour of red or blue litmus paper Tidak menukar warna kertas litmus biru dan merah 2. garam.vinegar.cuka. Feel slippery or soapy Rasa licin seperti sabun Properties of neutral substances Sifat-sifat bahan neutral 1. tamarind Rasa masam. Tastes plain. lime.gula.MODUL SAINS UPSR Substances are either acidic.peria. air. cocoa powder. soap Rasa pahit. Contoh :. Examples:. limau. Rajah di bawah menunjukan bahan X. Y dan Z X Y 102 Z . alkaline or neutral Bahan adalah samada bersifat asid. serbuk koko. Examples:.sugar. Change the colour of blue litmus paper to red Menukar warna kertas litmus biru ke merah 2. ulam . Contoh: .

Y and Z ? Antara yang berikut. II only II sahaja D. Which of the following food should be avoided by him? Seorang pesakit gastrik telah dinasihati oleh doktornya agar mengurangkan makanan berasid. II and III I. Red litmus paper turns blue Kertas litmus merah tukar Ke biru blue litmus paper paper – no change Kertas litmus biru – tiada perubahan Substance X Bahan X Which of the following is most likely to be substance X? 103 . Antara makanan yang berikut. A gastric patient is advised by his doctor to take lesser acidic food. yang manakah menerangkan bahan X . I and III only I dan III sahaja I.MODUL SAINS UPSR Which of the following correctly describe substances X . Rajah di bawah menunujakan perhatian yang diperolehi apabila bahan X diuji dengan kertas litmus biru dan merah. manakah yang perlu dielakkan oleh pesakit itu? I Lime juice Jus limau II Bisculits Biskut III Tom Yam soup Sup Tom Yam A. B.Y dan Z dengan betul? A B C D X Acidic Berasid Alkaline Beralkali Neutral Neutral Neutral Neutral Y Neutral Neutral Acidic Berasid Alkaline Beralkali Acidic Berasid Z Alkaline Beralkali Neutral Neutral Acidic Berasid Alkaline Beralkali 2. The diagram below shows the observation when substance X is tested with blue as well red litmus paper. I only I sahaja 3. II dan III C.

R ialah bahan beralkali A I and II only I dan II sahaja B II and III only II dan III sahaja 104 C I and III only I dan III sahaja D. II dan III . The table shows the observation obtained when substances P. Lime juice Jus limau D Vinegar Cuka 4. Q ialah bahan neutral III R is an alkaline substance.MODUL SAINS UPSR Antara yang berikut. Substance Bahan P Q R Observation /Pemerhatian Blue litmus paper Red litmus paper Kertas litmus biru Kertas litmus merah Turns red Does not change colour Tukar ke merah Tiada perubahan warna Does not change colour Does not change colour Tiada perubahan warna Tiada perubahan warna Does not change colour Turns blue Tiada perubahan warna Tukar ke biru Which of the following conclusions can be drawn based on the observations? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada pemerhatian tersebut? I P is an acidic substance. Q dan R diuji dengan kertas litmus biru dan merah. yang manakah kemungkinan bahan X? A Tap water Air paip C Soap water Air sabun B. Q and R are tested with blue and red litmus paper. Jadual berikut menunjukkan pemerhatian yang dibuat apabila bahan P. II dan III I. I. P ialah bahan berasid II Q is a neutral substance.

Mereka menguji beberapa bahan menggunakan kertas litmus lembap... They tested different substances by using wet litmus paper.. Oleh itu. state 105 . Substance Bahan P Q R S T U Effect on blue litmus paper Kesan terhadap kertas litmus biru No change Tiada perubahan Turns red Jadi merah No change Tiada perubahan Turns red Jadi merah No change Tiada perubahan No change Tiada perubahan Effect on red litmus paper Kesan terhadap kertas litmus merah Turns blue Jadi biru No change Tiada perubahan No change Tiada perubahan No change Tiada perubahan No change Tiada perubahan Turns blue Jadi biru (a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan tersebut? __________________________________________________________________ (b) In this investigation. Neutral C alkaline beralkali D..MODUL SAINS UPSR 5. The table below shows the results of the investigation.. Berasid B neutral. Sekumpulan murid telah menjalankan satu penyiasatan. Jadual di bawah menunjukan keputusan mereka. larutan garan adalah . A acidic. salty masin Section B 1. Therefore salt solution is ……. Larutan garam tidak menukarkan warna kertas litmus biru dan merah. Salt solution does not change the colour of blue or red litmus paper... A group of pupils carried out an investigation.

Taste Rasa Sweet Manis Sour Masam Bitter pahit What is the aim of Ali’s investigation? Apakah tujuan penyiasatan Ali? _________________________________________________________________ In his investigation. Berikut adalah pemerhatian yang dia perhatikan. Beri satu contoh bagi bahan R _________________________________________________________________ 2. Ali pergi ke Vietnam bersama ibu bapanya pada cuti sekolah yang lepas. Ali bought three types of fruits which he has never eaten before. He made the observations below. Dalam penyiasatannya. apakah……. Ali went to Vietnam with his parents during the last school holidays. Ramalkan rasa bahan Q dan U Q: ______________________________________________________ U: ______________________________________________________ (e) Give one example of substance R. Ali membeli tiga jenis buah-buahan yang dia tidak pernah makan. Fruit Buah L M N 1.MODUL SAINS UPSR Dalam penyiasatan tersebut. nyatakan i ) what is changed? Pembolehubah yang dimanipulasikan _______________________________________________________________ ii) what is observed? Pembolehubah yang diperhatikan __________________________________ ____________________ (c) Predict the taste of substances Q and U. i ) what is changed? Pembolehubah yang dimanipulasikan? 106 2. .

MODUL SAINS UPSR

_______________________________________________________________ ii) what is observed? Pembolehubah yang diperhatikan? _______________________________________________________________ 3. If Ali will to test the fruits with red litmus paper, what changes will he observe for Jika Ali menguji buah-buahan tersebut dengan kertas litmus merah, apakah perubahan yang dia dapat perhatikan bagi i) ii) iii) Fruit L : ______________________________________________ Buah L Fruit M : ______________________________________________ Buah M Fruit N : _______________________________________________ Buah N ( 3 marks / markah)

THE EARTH, THE MOON AND THE SUN They Move 1. Earth rotates on its axis from the West to East. Bumi berputar di atas paksinya dari Barat ke Timur.

It takes 24 hours or 1 day to make one complete rotation. Ia mengambil masa 24 jam atau 1 hari untuk membuat satu putaran lengkap.

107

MODUL SAINS UPSR 2. While the Earth rotates, it also moves around the Sun from West to East. Semasa Bumi berputar, ia juga beredar mengelilingi Matahari dari Barat ke Timur.

It takes 1 year to make one complete movement around the Sun Ia mengambil masa selama 1 tahun untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi Matahari

The Movement of the Earth around the Sun Peredaran Bumi mengelilingi Matahari

3. 4.

The Moon rotates on its axis from West to East. Bulan berputar di atas paksinya dari Barat ke Timur. While the Moon rotates, it also moves round the Earth from West to East. Semasa berputar, Bulan juga beredar mengelilingi Bumi dari Barat ke Timur.

The Moon takes about 28 days to make one complete rotation on it axis and one complete movement around the Earth. Bulan mengambil masa kira-kira 28 hari untuk membuat satu putaran lengkap di atas paksinya dan satu peredaran lengkap mengelilingi Bumi.

The movement of the Moon around the Earth Peredaran Bulan mengelilingi Bumi

5.

At the same time, the Moon and the Earth move around the Sun. Pada masa yang sama, Bulan dan Bumi beredar mengelilingi Matahari.

6.

The rotation of the Earth on its axis causes; Putaran Bumi di atas paksinya menyebabkan;

108

MODUL SAINS UPSR a. b. c. occurrence of day and night kejadian siang dan malam the change in length of the shadow perubahan panjang bayang-bayang the change in the position of the shadow perubahan kedudukan bayang-bayang

Day and Night

1. 2. 3.

Daytime is experienced by the part of the Earth that is facing the Sun. Waktu siang dialami oleh bahagian Bumi yang menghadap Matahari. Night-time is experienced by the part of the Earth that is not facing the Sun. Waktu malam dialami oleh bahagian Bumi yang tidak menghadap Matahari. The Earth rotates on its axis all the time, therefore the part of the Earth that experiences daytime will later experience night-time (vice-versa) Bumi berputar di atas paksinya sepanjang masa, oleh yang demikian bahagian Bumi yang mengalami waktu siang kemudiannya akan mengalami waktu malam (dan sebaliknya)

PHASES OF THE MOON 1. 2. 3. The Moon does not emit light Bulan tidak mengeluarkan cahaya. The Moon reflects light from the Sun to the Earth. Bulan memantulkan cahaya dari Matahari ke Bumi. The shape of the Moon is always spherical. Bentuk Bulan sentiasa sfera.
Sun Matahari

Sunlight Cahaya Matahari

Moon Bulan

Earth Bumi

4.

When the Moon moves around the Earth, its position changes. This causes the Moon appear in different shape when see from Earth. Apabila Bulan bersedar mengelilingi Bumi, kedudukan Bulan berubah. Bulan kelihatan berbeza bentuk dari bumi.

109

MODUL SAINS UPSR

5.

The different shapes are known as phases of the Moon. Bentuk-bentuk yang berbeza ini dikenali sebagai fasa-fasa Bulan.

Position Kedudukan A B C D E F G H

Shape Bentuk

Phases Fasa New moon Anak bukan New crescent moon Bulan sabit baru New half-moon Bulan separa baru New gibbous moon Hampir purnama baru Full moon Bulan purnama Old gibbous moon Hampir purnama lama Old half-moon Bulan separa lama Old crescent moon Bulan sabit lama

110

The figure below shows four places A. THE MOON AND THE SUN SECTION A 1.MODUL SAINS UPSR QUESTIONS ABOUT THE EARTH. Antara tempat A. Rajah menunjukkan sebtang pokok yang berada di padng sekolah North / Utara Where would you expect the shadow to be at 10. C atau D yang manakah waktu petang? B Sunlight Cahaya matahari A C D Direction of rotation Arah putaran 2. C and D on the Earth’s surface.m? A 111 C . B.00 a. The Earth rotates on its axis Bumi berputar di atas paksinya The Moon rotates on it axis Bulan berputar di atas paksinya The Moon moves round the Earth Bulan beredar mengelilingi Bumi The Earth and the Moon moves round the Sun Bumi dan Bulan beredar mengelilingi matahari The figure shows a tree in a school field. At which place A. C dan D di permukaan Bumi.m? Di manakah kamu jangkakan kedudukan bebayang pada pukul 10. B. C or D is evening? Rajah di bawah menunjukkan empat tempat A.00 a. Which of the following causes the occurrence of phases of the Moon? Antara berikut yang manakah menyebabkan kejadian fasa-fasa Bulan? A B C D 3. B. B.

MODUL SAINS UPSR

B

D

4.

Figure below show three different positions of the Moon during moves round the Earth. Rajah di bawah menunjukkan tiga kedudukan Bulan yang berbeza ketika beredar mengelilingi Bumi. T R
Earth Bumi

S R

Sunlight Cahaya matahari R

What would you see when the Moon at position R, S and T? Apakah yang kamu lihat apabila Bulan berada di kedudukan R, S dan T? R A B C D S T

5.

Adam is walking back to his house. His shadow is very short. What is most probably the time at the moment? Adam sedang berjalan pulang ke rumahnya. Bayang-bayangnya adalah sangat pendek. Apakah kemungkinan waktu pada ketika itu? A 0830 hours C 112 1230 hours

MODUL SAINS UPSR Jam 0830 1000 hours Jam 1000 Jam 1230 1830 hours Jam 1830

B

D

Section B Bahagian B
1. Bar chart below shows the length of the shadow of a stick at different times of the day. Carta palang di bawah menunjukkan panjangbayang-bayang sebatang kayu pada waktu-waktu yang berbeza dalam sehari. Length of the shadow (cm) Panjang bayang-bayang (cm)
160 140 120 100 80 60 40 20 0 9.00 a.m 10.00 a.m 11.00 a.m 12.00 noon 1.00 p.m 2.00 p.m 3.00 p.m Column 1

Time Masa

a.

What is the aim of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

b.

State the trend of change in the length of shadow from 9.00 a.m. to 3.00 p.m. Nyatakan corak perubahan panjang bayang-bayang dari pukul 9.00 a.m. hingga 3.00 p.m. …………………………………………………………………………………..

c.

Give one reason ( inference ) for the length of shadow at 1.00 pm. Berikan satu alasan ( inferens ) bagi panjang bayang-bayang pada pukul 1.00 p.m. ………………………………………………………………………………….. 113

MODUL SAINS UPSR ………………………………………………………………………………….. d. State what is kept the same ( constant variable ) in this investigation. Nyatakan pembolehubah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini. .............................................................................................................................. e. What conclusion can be made from this investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? .............................................................................................................................. 2. A group of pupils were observed the stage of the phases of the Moon within a month in a Lunar Calendar. Table below shows the result. Sekumpulan murid telah memerhatikan peringkat fasa bulan dalam tempoh satu bulan mengikut Takwim Qamari. Day Hari 1 4 8 11 15 19 23 27 a. What is the purpose ( aim ) of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. b. What is the trend of change in the stage of the phases of the Moon during this investigation? Stage of the phases of the Moon Peringkat fasa Bulan New moon Anak bulan New crescent moon Bulan sabit baru Half moon Bulan separa New gibbous moon Purnama baru Full moon Bulan Purnama Old gibbous moon Purnama lama Half moon Bulan separa

114

MODUL SAINS UPSR Apakah corak perubahan peringkat fasa Bulan sepanjang tempoh penyiasatan ini? ………………………………………………………………………………….. c. Predict the stage of the phases of the Moon on the day 27th. Ramalkan peringkat fasa Bulan pada hari ke-27. .............................................................................................................................. d. State two information gathered in this investigation. Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. ............................................................................................................................. e. What conclusion can be made from this investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ..............................................................................................................................

CONSTELLATION
1. 2. A constellation is a group of stars that form a certain pattern in the sky. Buruj ialah segugusan bintang yang membentuk corak tertentu di langit. Examples of constellation are shown as follows. Contoh-contoh buruj ditunjukkan seperti di bawah. Name Nama Southern Cross Pari Pattern Corak  A brilliant cross in Southern Sky Palang yang terang di langit Selatan Shows the South Pole Menunjukkan Kutub Selatan Time when it can be seen Masa buruj boleh dilihat


South Selatan

Between April and June Antara April dan Jun

115

What is the meaning of constellation? Apakah yang dimaksudkan dengan buruj? A B A formation of stars on the sky Pembentukan bintang di langit A group of stars that form a certain pattern 116 . Boleh dilihat seperti seekor kala jengking dengan badan yang panjang. Sebagai petunjuk untuk musim menanam dan menuai bagi petani. Questions about Constellations Section A 1. Untuk menunjukkan arah kepada pengembara dan pelayar. A long time ago constellation is used : Pada zaman dahulu buruj digunakan : a) b) To show directions for travelers and sailors.MODUL SAINS UPSR Big Dipper Biduk North Utara   Seen as a bowl with a handle Dilihat seperti mangkuk yang ada pemegang Shows the North Pole Menunjukkan Kutub Utara Can be seen as a scorpion with a long body. a tail and a stinger. As indicators of the planting and harvesting for farmers. ekor dan sengat A hunter with a belt and sword Pemburuan dengan tali pinggang dan pedang Shows the North Pole Menunjukkan kutub Utara  Between April and June Antara April dan Jun Scorpion Skorpio   Between June and August Antara Jun dan Ogos Orion Belantik North Utara    Between December and February Antara Disember dan Februari 3.

117 . The constellation mentioned above is ….MODUL SAINS UPSR Sekumpulan bintang yang membentuk corak tertentu A group of asteroids that form a certain pattern Sekumpulan asteroid yang membentuk corak tertentu A position of planets from the Sun Kedudukan planet-planet dari Matahari C D 2. yang manakah dinamakan dengan betul? Big Dipper Biduk I A B I and II I dan II I and IV I dan IV Southern Cross Pari II C D Scorpion Skorpio II II and III II dan III III and IV III dan IV Orion Belantik IV   This constellation is agroup of 4 stars Buruj ini mempunyai sekumpulan 4 bintang It can be seen between April and June Ia boleh dilihat di antara April dan Jun 3. Buruj yang dimaksudkan di atas ialah …. Which of the following constellations are named correctly? Antara buruj berikut.

yang manakah betul mengenai buruj tersebut? I II III A B It is used to show directions Digunakan untuk menunjukkan arah It can be seen between April and June Boleh dilihat di antara bulan April dan Jun One of its stars always points to the North Salah satu bintangnya sentiasa menunjuk ke arah Utara I and II I dan II I and III I dan III C D II and III II dan III I. Which of the following are true about the constellation? Antara berikut. II dan III 118 . Gambar di bawah menunjukkan satu buruj. II and III I. Orion Belantik Scorpion Skorpio C D Big Dipper Biduk Southern Cross Pari The picture below shows a constellation.MODUL SAINS UPSR A B 4.

the height of object ketinggian objek c. sfera. the type of material used – steel and concrete is stronger than a wood. The strength of a structure is affected by Kekuatan sesuatu struktur dipengaruhi oleh a. sphere. kon. b. how the structure is placed. kuboid. cylinder. jenis bahan yang digunakan. silinder. What is the similarity between these two constellations? Apakah persamaan di antara kedua-dua buruj ini? A B C D Its can be seen between April and June Ia boleh dilihat di antara bulan April dan Jun One of its stars always point to the North Salah satu bintangnya sentiasa menunjuk kea rah Utara Travelers used this constellation to go to the South Pengembara menggunakan buruj ini untuk ke Selatan These constellations can be seen for the whole year Buruj ini boleh dilihat sepanjang tahun THE STRENGTH AND STABILITY KEKUATAN DAN KESTABILAN 1. The stability object depend on Kestabilan objek bergantung kepada a.MODUL SAINS UPSR 5.pyramid dan hemisfera 2.arch shaped are stronger than bar shaped bagaimana struktur itu ditempatkan. cone.keluli dan konkrit lebih kuat daripada kayu. the area of the base of the object 119 .bentuk lengkung lebih kuat daripada bentuk alang. There are a variety of shape used in structures Terdapat pelbagai bentuk dalam struktur binaan Cube.pyramid and hemisphere Kiub. the shape of the object bentuk objek b. cuboid. 3.

Antara struktur binaan berikut.the pyramid shaped is more stable than the cylinder with the same base area bentuk piramid adalah lebih stabil daripada bentuk silinder yang mempunyai luas tapak yang sama b. bahagian manakah yang membantu haiwan ini berada dalam keadaan stabil ? 120 .MODUL SAINS UPSR luas tapak objek 4. Merujuk kepada rajah 1.the object with the bigger base area is more stable than a object with a smaller base area objek yang mempunyai luas tapak yang lebih besar adalah lebih stabil daripada objek yang mempunyai luas tapak yang lebih kecil QUESTIONS ABOUT STRENGTH AND STABILITY BAHAGIAN A Jawab soalan di bawah di dalam bahasa Melayu dan dwi bahasa 1. Kesimpulan a. Conclusion. a lower object is more stable than a taller object objek yang rendah lebih stabil daripada objek yang tinggi c. yang manakah menyamai bentuk selinder ? A Tin biskut B Balang kaca C Kubah masjid D Bangunan sekolah Rajah 1 2.

MODUL SAINS UPSR A B C D Saiz badan yang besar Saiz tapak kaki yang besar Kepalanya yang kelihatan tunduk Tanduk yang terletak di tengahtengah kepala Rajah 2 3. yang manakah terdapat dalam binaan bangunan rajah 2 di atas ? I Kon A B C D II Kubus III Selinder IV Piramid I dan III sahaja II dan III sahaja I. III dan IV sahaja K M N 121 L . III dan IV sahaja II. Antara struktur binaan berikut.

MODUL SAINS UPSR Rajah 3 4. Susun kestabilan struktur kenderaan rajah 3 di atas mengikut urutan menaik. H C. N M. K. K. Diagram 6 shows a stool. I D. J 6. H I J Rajah 4 Sekiranya keempat-empat objek dalam rajah 4 diletakkan di atas meja. Rajah 6 menunjukkan sebuah bangku. K. N G 5. M. K. M L. G B.L. 122 . manakah objek yang akan jatuh dahulu? A. N L. A B C D N. M. L.

yang manakah menjadikan bangku itu lebih kuat dan stabil? 123 .MODUL SAINS UPSR Which of the following changes makes the stool stronger and more stable? Antara pengubahsuaian berikut.

M.MODUL SAINS UPSR 7. L. What are the shapes of K. and N? Apakah bentuk K. M dan N? A B C D K Cone Kon Cylinder Silinder Cube Kubus Sphere Sfera L Sphere Sfera Cone Kon Cylinder Silinder Cube Kubus M Cube Kubus Sphere Sfera Cone Kon N Cylinder Silinder Cube Kubus Sphere Sfera Cylinder Cone Silinder Kon 8. Rajah menunjukkan beberapa bentuk asas. The Figure shows some basic shapes. Figure 18 shows four basic shapes found in a structure. Kiub Kuboid Kon Silinder Which structure is not stable? Struktur yang manakah paling stabil? 124 . L. Rajah 18 menunjukkan empat bentuk asas yang terdapat dalam suatu binaan.

D. Which bridge has the strongest structure? Struktur jambatan yang manakah paling kukuh? 125 . B. C.MODUL SAINS UPSR A. 9.

..Jadual berikut menunjukkan kestabilan rumah setingkat dan rumah dua tingkat di sebuah kawasan perkampungan dengan luas tapak yang sama.... (e) Nyatakan pola kestabilan berdasarkan ujikaji... nyatakan pemerhatian kamu .........................................................……………………………………………………………………………....... 1............. Ketinggian rumah Satu tingkat Dua tingkat Kestabilan Lebih stabil Stabil (a) Berdasarkan jadual di atas...... (d) Apakah tajuk yang sesuai bagi penyiasatan ini ? ................................ (b) Dengan merujuk kepada jadual di atas............... ........... 2............................................................................. 126 ...................................................MODUL SAINS UPSR BAHAGIAN B Jawab semua soalan di dalam bahasa Melayu dan dwi bahasa 1........................................... (c) Apakah hipotesis (kaitan antara ketinggian rumah dan kestabilan) yang ingin dibuktikan dalam penyiasatan ini ? ..... tuliskan 2 maklumat yang digunakan dalam penyiasatan ini....…………………………………………………………………………….....................................................................................

...................... Seorang peniaga bahan-bahan binaan rumah telah menawarkan harga yang berbeza ke atas tiga buah model tiang.............. Maklumat tentang tiang-tiang rumah itu dicatatkan dalam jadual di bawah.................................. ………………………………………………………………………………………… (c) Nyatakan dua maklumat berdasarkan ujikaji................. (b) Berikan inferens berdasarkan pemerhatian........... Kayu getah Jenis tiang Kayu getah Kayu balau konkrit kayu balau konkrit Jaminan ketahanan 03 tahun 60 tahun 100 tahun (a) Buat satu pemerhatian berdasarkan jadual di atas? ………………………………………………………………………………………….MODUL SAINS UPSR ........ ………………………………………………………………………………………… 127 .. 2.............................

... (a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ……………………………………. K and M of the same height placed on a piece of board........………………………..MODUL SAINS UPSR (d) Apakah pembolehubah yang dimalarkan …………………………………………………………………………………………......... 3. didapati bekas K jatuh dahulu diikuti oleh J dan M.... K toppled first followed by J and then M. The diagram below shows three glass containers J. Rajah di bawah menunjukkan tiga bekas kaca yang sama tinggi diletakkan di atas sekeping papan. Apabila hujung X dan hujung Y diangkat perlahan-lahan.. 128 . When edge X and edge Y are slowly lifted up.....

.........MODUL SAINS UPSR (b) State what to change? Nyatakan perkara yang perlu diubah? ………………………………………………………………………………… (c) State what to keep the same? Nyatakan perkara yang perlu sama? ………………………………………………………………………………… (d) .. …………………………………………………................ State a relationship between what to change and the stability of the containers.................. Nyatakan hubungan antara perkara yang perlu diubah dan kestabilan bekas 129 ......

130 . Group animals are animals that live together with other members of their species in a habitat.MODUL SAINS UPSR MODUL SAINS TAHUN 6 INTERACTION AMONG LIVING THINGS INTERAKSI ANTARA HIDUPAN Animal that live in group Haiwan yang hidup berkumpulan 1.

semut.MODUL SAINS UPSR Haiwan berkumpulan ialah haiwan yang hidup bersama dengan anggota spesiesnya yang lain di dalam satu habitat. serigala. monkeys and elephants Contoh haiwan yang hidup berkumpulan ialah singa. They live and hunt for food together Haiwan ini tinggal dan memburu makanan bersama-sama. Help each other to defend themselves from enemies Membantu mempertahankan diri daripada musuh c. 4. oxen. Advantages of animals that live in group 131 . seladang. wolves. They only come together for mating Haiwan ini bersama spesiesnya hanya untuk mengawan 3. Animals that live and hunt for food alone Haiwan yang tinggal dan memburu makanan bersendirian 2. 3. Advantages of animals that live in group Kelebihan haiwan yang hidup berkumpulan a. wild. Bekerjsama membina sarang Help each other to build their nest Animal that are solitary Haiwan yang hidup menyendiri 1. monyet dan gajah. 2. ants. They can cooperate to hunt for food Mereka bekerjasama untuk mencari makanan b. Examples of animals that live in groups are lions. Mark their terriotary Menandakan wilayahnya 4.

Haiwan bersaing untuk mendapatkan makanan. Plants competition Persaingan tumbuhan 1. ruang. dan pasangan. Competition can occur between plants of the same species or of different species for their needs 132 . shelter and mate. Can avoid competition for food Mengelakkan persaingan mendapatkan makanan b. space. A relationship between living things is known as interactionas form cooperation or competition Hubungan antara hidupan di sebut sebagai interaksi dalam bentuk kerjasama atau persaingan 2. water. Competition occurs when resources are limited between same species or different species Persaingan bewrlaku apabila sumber terhad diantara haiwan sama spesies atau berlainan sepsis 3. air.MODUL SAINS UPSR Kelebihan haiwan yang hidup berkumpulan a. Can avoid competition for space Mengelakkan persaingan mendapatkan ruang Animal interaction Haiwan berinteraksi 1. tempat perlindungan. Competition between plants occurs whwn there are too many plants growing in the same area Persaingan antara tumbuhan berlaku apabila terdapat terlalu banyak tumbuhan tumbuh di kawasan yang sama 2. Animals compete for food.

mammoth. Many species become endangered like tiger. gajah berbulu. bunga pakma kerana aktiviti manusia seperti a. burung dodo dan aquagga menjadi pupus disebabkan perubahan iklim di Bumi 3. 3. Dinasour. Plants get more their needs will grow healthier than weaker plants become stunted or die Tumbuhan yang mendapat lebih keperluannya akan tumbuh dengan subur berbanding tumbuhan yang lemah yang akan terbantut atau mati Vanished and Endangered Kepupusan dan terancam 1. Illegal and excessive hunting 133 . 2. panda. Illegal and excessive logging Pembalakan haram dan berleluasa b. water. Plants compete for sunlight. dodo and aquagga become extince because of thr change in the climate on the Earth Dinasour. rafflesia because of human activities such as Banyak sepsis menjadi terancam seperti harimau.MODUL SAINS UPSR Persaingan boleh berlaku antara tumbuhan yang sama sepsis atau berlainan spsies untuk mendapatkan keperluannya. Extinct species are species that no longer exist on the Earth Sepsis yang pupus ialah sepsis yang tidak wujud lagi di Bumi . nutrien dan ruang 4. nutrients and space Tumbuhan bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. air. panda.

setting up breeding or rehabilitation centres menubuhkan kawasan pembiakan dan pemuliharaan d. Endangered species can be saved from becoming extinct by Sepsis yang terancam boleh diselamatkan daripada menjadi pupus dengan cara a. educating the public mendidik masyarakat e. f. Practicing selective logging Mengamalkan pembalakan terpilih b. setting up forest reserved menubuhkan kawasan hutan simpan c.MODUL SAINS UPSR Pemburuan haram dan berleluasa c. Excessive development Pembangunan yang keterlaluan 4. avoiding consuming or buying products made from endangered species mengelakkan daripada amembeli atau menggunakan barangan daripada haiwan terancam. Enforcing the law Menguatkuasakan undang Enviromental Destruction Kemusnahan alam sekitar 134 .

tanah runtuh. banjir kilat Air pollution Pencemaran udara Water pollution Pencemaran air A Interaksi antara hidupan B Interaksi antara hidupan dalam satu habitat C Interaksi antara hidupan dalam satu habitat yang mempunyai pelbagai sumber D Interaksi antara hidupan dalam satu habitat yang mempunyai sumber yang terhad 135 . The table shows enviromental destruction that is caused by human activities Jadual di bawah menunjukkan kemusnahan alam sekitar yang disebabkan oleh aktiviti manusia Human activities Aktiviti manusia Deforestation Penebangan hutan Open burning Pembakaran terbuka The use of fertilisers and pesticides Penggunaan baja dan racun serangga BAHAGIAN A Jawab semua soalan di dalam bahasa Melayu dan dwi bahasa. 1. Many human activities lead to the destruction to the enviroment Banyak aktiviti manusia membawa kepada kemusnahan alam sekitar 2. Apakah yang dimaksudkan dengan persaingan ? Enviromental Destruction Kemusnahan alam sekitar Soil erosion. flash flood Hakisan tanah.MODUL SAINS UPSR 1. landslides.

Menyiram tumbuhan dengan air setiap hari. V 136 . Antara bentuk-bentuk tumbuhan ? persaingan berikut. T . S D. V B. S. T. V. III dan IV sahaja I. II.Menyemai bilangan biji benih yang berlainan di dua buah pasu.Membuat rumusan tentang hasil penyiasatan. T. U C. Mendapatkan makanan IV. T.MODUL SAINS UPSR 2.Memerhati dan mencatatm tahap kesuburan tumbuhan di keduadua buah pasu Antara susunan langkah berikut. V. S. U.III dan IV sahaja II. U. yang manakah melibatkan I. S . Rajah 1 Rajah 1 menunjukkan 2 ekor haiwan yang menghuni satu habitat Persaingan yang wujud antara hidupan di atas kemungkinan berlaku akibat A Ruang hidup terhad B Keperluan untuk membiak C Sumber makanan yang sedikit D Saling ingin menguasai antara satu sama lain 3. Mendapatkan air II. Beliau telah merangka kaedah penyiasatan seperti berikut . Mendapatkan ruang III. S. Seorang murid ingin mengkaji persaingan yang wujud antara tumbuhan untuk mendapatkan ruang hidup. yang manakah paling tepat ? A. V. U. U. T. Mendapatkan pasangan untuk pembiakan A B C D I dan II sahaja I . III dan IV 4.

Rajah 5 menunjukkan tumbuhan yang berbeza saiz dan tinggi Which of the following factors cause these differences? Antara berikut faktor manakah yang menyebabkan perbezaan itu? I The quantity of air received Kuantiti udara yang diterima II The quantity of sunlight received Kuantiti cahaya yang diterima III The quantity of water received Kuantiti air yhang diterima IV The space for growth Ruang untuk pertumbuhan A I and IV only I dan IV sahaja B II and III only II dan III sahaja C I. II. Seekor daripada anaknya adalah sangat kurus berbanding dengan yang lain. II. and III only I. Diagram 4 shows a cat feeding its five kittens. Figure 5 shows plants of different sizes and heights. III. and IV only II. dan IV sahaja 6.MODUL SAINS UPSR 5. III. dan III sahaja D II. Rajah 4 menunjukkan seekor ibu kucing sedang menyusukan lima ekor anaknya. One of the kittens is very skinny compared to the others. 137 .

What is being investigated? Apakah yang disiasat ? A B Germination of seeds Percambahan biji benih Growth of seedlings Pertumbuhan anak benih C D Competition among seedlings Persaingan anak benih Reproduction of seedlings Pembiakan anak benih 138 . Gambarajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan. The diagram below shows an investigation.MODUL SAINS UPSR What types of competition could have happend to explain this situation? Apakah bentuk persaingan yang mungkin berlau untuk menerangkan situasi I II III A B Food Makanan Space Ruang Partner Pasangan I only I sahaja I and II only I dan II sahaja C I and III only I dan III sahaja D II and III only II dan III sahaja itu? 7.

tanaman manakah sepatutnya di tanam bersama-sama untuk mengelakkan persaingan terhadap cahaya? A.MODUL SAINS UPSR 8. What is presented in the situation? 139 . pisang dan koko 9. Carta palang menunjukkan purata ketinggian empat jenis tanaman. B. banana and cocoa Getah. The bar chart shows the average height of four types of plant. which plants should be plants together to avoid competition for light? Berpandukan carta palang. Coconut and rubber Kelapa dan getah Cocoa and banana Koko dan pisang Coconut and cocoa Kelapa dan koko Rubber. D. Based on the bar chart. C. Diagram 1 shows a situation Rajah 1 menunjukkan satu situasi.

Rajah 4 menunjukkan tiga ekor kucing di dalam sebuah sangkar pada musim mengawan. What will happen if the dividers are taken away? Apakah yang akan berlaku jika penghadang-penghadang itu dibuang? A No reaction from all the cats Semua kucing tidak menunjukkan sebarang reaksi B All the cats will jump out of the cage Semua kucing akan melompat keluar C All the cats will fight with one another Semua kucing akan bergaduh D The male cats will fight with each other Kucing-kucing jantan akan bergaduh 140 .MODUL SAINS UPSR Apakah yang digambarkan oleh situasi itu? A Shortage of food Kurang makanan B Competition between living things Persaingan antara hidupan C Destruction of animal habitat Kemusnahan habitat haiwan D Number of animals decreasing Bilangan haiwan berkurangan 10. Figure 4 shows three cat in cage during mating season.

……………………………………………………………………....... State one hypothesis that can be made in the investigation.......... State what is keep the same.. Rajah menunjukkan maklumat yang dikumpul dalam satu penyiasatan.... Nyatakan apa yang disamakan...... Diagram shows information gathered in an investigation....... a....... c.......................... Give one inference bas on your observation from the investigation Berikan satu inferen berdasarkan pemerhatian daripada penyiasatan ................. ……………………………………………………………………………… d..MODUL SAINS UPSR BAHAGIAN B 1........... ……………………………………………………………………………… b.......... Nyatakan satu hipotesis yang boleh dibuat dalam penyiasatan itu.. What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan itu............... 141 ......................

……………………………………………………………………………… d.. Rajah di bawah menunjukkan dua buah sangkar yang mengandungi bilangan arnab yang berlainan. What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan itu.MODUL SAINS UPSR 2. …………………………………………………………………………………………… b. Give one inference. The diagram below shows two cages which contain different number of rabbits.. Nyatakan apa yang disamakan.. Beri sebab. it is found that the rabbits in cage X are heavier than the rabbit in cage Y.. a) After two weeks. State what is keep the same. ……………………………………………………………………. Nyatakan satu hipotesis yang boleh dibuat dalam penyiasatan itu... State one hypothesis that can be made in the investigation. 142 . Selepas dua minggu keadaan arnab di dalam sangkar X lebih berat daripada sangkar Y.. ……………………………………………………………………………… c.

Activities that involves pushing. Tolakan dan tarikan adalah daya. 6. (a) Kicking a ball Menendang bola (b) Cycling Mengayuh basikal 5. Forces cannot be seen but we can see or feel the effects of force. Activities that involves pulling.MODUL SAINS UPSR FORCE 1. 2. A force can speed up a moving object Daya boleh menambahkan kelajuan objek bergerak. (a) Raising a flag Menaikkan bendera (b) Opening a drawer Membuka laci 4. (a) Sawing a plank Mengergaji papan (b) Wringing out a piece of cloth Memerah kain The effects of force. 3. Daya tidak dapat dilihat tetapi kita dapat melihat atau merasai kesan daya. Kesan-kesan daya (a) (b) (c) (d) (e) A force can change a shape of an object Daya boleh mengubah bentuk objek A force can cause a stationary object to start moving Daya boleh menyebabkan objek pegun bergerak A force can change the direction of movement object Daya boleh mengubah arah gerakan objek. 143 . Activities that involves both pushing & pulling. Pushes and pulls are force. A force can stop a moving object Daya boleh menghentikan objek bergerak.

Which activities involve pulling forces? Aktiviti manakah melibatkan daya tarikan? 144 . Rajah di bawah menunjukkan beberapa aktiviti. yang manakah menunjukkan daya menyebabkan objek bergerak berubah arah gerakannya? 2. Which of the following shows that a force makes a moving object change direction? Antara yang berikut.MODUL SAINS UPSR QUESTION ABOUT FORCE SECTION A 1. Diagram below shows several activities.

Diagram below shows the wind blowing from behind a moving sailing boat. P and Q P and R B D Q and R R and S Which activities and force are correctly matched? Antara padanan berikut. yang manakah benar? Activity Aktiviti Kicking a ball Menendang bola Stretching a spring Meregang spring Pumping a bicycle tyre Mengepam tayar basikal Cycling Mengayuh basikal Force Daya Pulling Tarikan Pushing Tolakan Pushing Tolakan Pulling Tarikan A B C D 4.MODUL SAINS UPSR A C 3. What will happen to the movement of the sailing boat? Apakah yang akan berlaku kepada pergerakan kapal layar itu? A B C D The sailing boat will stop Kapal layar itu akan berhenti bergerak The sailing boat will change direction Kapal layar akan berubah arah gerakan The sailing boat will move slower Kapal layar itu akan bergerak lebih perlahan The sailing boat will move faster Kapal layar itu akan bergerak lebih laju 145 . Rajah di bawah menunjukkan angin bertiup dari arah belakang sebuah kapal layar yang sedang bergerak.

Dua orang murid. Which of the following about the force are true? Antara yang berikut. Setiap orang menekan satu tin dan kedua-dua tin itu adalah sama jenis dan saiz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 146 . manakah yang benar tentang daya? I II III IV A C A force can be seen Daya dapat dilihat A force cause an object to start moving Daya menyebabkan objek bergerak A force can be a pushing or a pulling force. Ahmad and Ah Chong. II and III only B D I and II only II. Rajah di bawah menunjukkan tin yang ditekan oleh Ahmad dan Ah Chong.MODUL SAINS UPSR 5. carry out an investigation. The diagram below shows the tins that are crushed by Ahmad and Ah Chong. Ahmad dan Ah Chong menjalankan satu penyiasatan. Each of them crushed a tin and both tin are the same type and size. Two pupils. III and IV only SECTION B 1. Tin thati crushed by Ali Tin yang ditekan oleh Ali (a) Tin that is crushed by Ah Chong Tin yang ditekan oleh Ah Chong Give one reason (inference) to explain why the tin crushed by Ah Chong is dented more than the tin crushed by Ahmad? Berikan satu sebab (inferens) untuk menerangkan mengapa tin yang ditekan oleh Ah Chong kemik lebih besar berbanding tin yang ditekan oleh Saiful. Daya boleh merupakan suatu tarikan atau tolakan A force can change the shape of an object III only I.

MODUL SAINS UPSR

(b)

State two things that are kept the same in this investigation. Nyatakan dua perkara yang perlu dimalarkan dalam penyiasatan ini. 1. ………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………

2.

In an investigation, Amir dropped different object from a height of 100 cm. Table below shows the results. Dalam satu penyiasatan, Amir menjatuhkan objek yang berlainan dari ketinggian 100 cm. Jadual di bawah menunjukkan keputusannya. Type of object Jenis objek Table tennis ball Bola ping pong Cotton wool Kapas Marble Guli Time taken to reach the ground (seconds) Masa untuk sampai ke lantai (saat) 20 40 10

(a)

State two informations gathered from this investigation. Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan daripada penyiasatan ini. 1. ………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………

(b)

What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

(c)

What is the relationship between the types of object with the time taken to reach the ground? Apakah hubungan antara jenis objek dengan masa untuk sampai ke lantai? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 147

MODUL SAINS UPSR ………………………………………………………………………………………

(d)

Predict the time taken to reach the ground for table tennis ball if the object dropped from the height of 150 cm. Ramalkan masa untuk sampai ke lantai untuk bola ping pong jika objek ini dilepaskan dari ketinggian 150 cm. ………………………………………………………………………………………

FRICTION
1. Friction is a force that opposes motion. Geseran ialah daya yang menentang gerakan. 2. Friction occurs when two surfaces come into contact while moves. Geseran berlaku apabila dua permukaan bersentuhan semasa gerakan 3. Friction makes moving object move slower and finally stop. Geseran memperlahankan objek bergerak dan akhirnya berhenti. 4. Friction is affected by the type of surface and the weight of the object. Geseran dipengaruhi oleh jenis permukaan dan berat objek. 5. Rough surface produce greater friction than smooth surfaces. Permukaan yang kasar menghasilkan geseran yang lebih kuat berbanding licin 6. Heavy object produce greater friction than light object Objek yang berat menghasilkan geseran yang lebih kuat daripada objek yang ringan. 7. Effect of friction; Kesan-kesan geseran; (a) (b) (c) (d) Makes the surfaces warm Menyebabkan permukaan menjadi panas Makes it hard to pull or push a heavy object Menyebabkan sukar menarik atau menolak objek yang berat. Cause wear and tear Menyebabkan permukaan haus Slows down the moving object. Memperlahankan pergerakan objek

8. Friction can be reduced in many ways. 148

MODUL SAINS UPSR Geseran boleh dikurangkan dengan beberapa cara; (a) (b) (c) (d) (e) Using ball bearing (menggunakan alas bebola) Using wheels (menggunakan roda) Using rollers (menggunakan pengguling) Using oil (menggunakan minyak) Using aerodynamic shape (menggunakan bentuk aerodinamik)

9. Friction can be increased by; Geseran boleh ditingkatkan dengan cara; (a) (b) Using rough material Menggunakan bahan yang kasar Making pattern on the surfaces Membuat corak pada permukaan (Examples – pattern on the shoes and the treads of tyres) Contoh – corak pada tapak kasut dan alur pada permukaan tayar.

10. The advantages of friction are allows to walk or run, allow moving object slow down or stop, enables to hold things and enables to sharpen knife. Kebaikan geseran ialah membolehkan kita berjalan atau berlari, membolehkan kenderaan diperlahankan atau berhenti, membolehkan kita memegang sesuatu dan menajamkan pisau. 11. The disadvantages of friction are causes the soles of shoes and the threads of tyres to be worn out, produce heat and a waste of energy. Keburukan geseran ialah menyebabkan tapak kasut & permukaan tayar haus, menghasilkan haba dan pembaziran tenaga.

QUESTIONS ABOUT FRICTION SECTION A

1.

Which of the following surfaces produces the largest friction? Antara berikut, permukaan manakah yang menghasilkan geseran yang paling banyak? A C Glass Kaca Plank B D 149 Plastic Plastik Sandpaper

MODUL SAINS UPSR Papan Kertas pasir

2.

The Table below shows the results of an investigation. Jadual di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan. Type of surface Jenis permukaan Sandpaper Kertas Pasir Board Papan Plastic Plastik Distanced traveled by the marble (cm) Jarak yang dilalui oleh guli (cm) 5 10 15

What conclusion can be drawn from the investigation? Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini? A B C D The board surface produces the greatest friction. Permukaan papan menghasilkan geseran yang paling kuat The plastic surface produces the greatest friction Permukaan plastic menghasilkan geseran yang paling kuat If friction greater, the marble will move further. Jika geseran adalah lebih kuat, guli akan bergerak lebih jauh. The sandpaper surface produces greater friction than the board surface. Permukaan kertas pasir menghasilkan geseran yang lebih kuat daripada permukaan papan.

3.

P, Q and R are different types of floor surfaces. P, Q, dan R adalah empat jenis permukaan lantai yang berlainan. P - Marble Marmar Q - Cement Simen Which of the following is the correct order according to the friction produced, from the least to the greatest? Antara berikut, manakah urutan yang betul daya geserannya daripada yang paling kurang kepada yang paling kuat? A C P, Q, R P, R, Q B D 150 Q, R, P R, Q, P R - Tarred Tar

Rajah dibawah menunjukkan seorang pekerja cuba menolak satu kotak ke atu papan landasan. Which of the following materials can help the ball bearing to function better? Antara bahan berikut. Which of the following can help the worker push the box more easily? Antara beriktu. manakah yang dapat membantu pekerja itu menggerakkan kotak tersebut dengan lebih mudah? I II III A B 5. Rajah di bawah menunjukkan alas bebola pada satu bahagian roda. The diagram below shows a worker tries to push a heavy box into a lorry by using an inclined plane.MODUL SAINS UPSR 4. manakah yang dapat membantu alas bebola itu berfungsi dengan lebih baik? A Water C 151 Grease . II and III Diagram below shows the ball bearing on a part of the wheel. Put rollers under the box Letak alas pengguling di bawah kotak Apply oil on the inclined plane Sapukan minyak pada papan landasan Shorten the inclined plane Pendekkan papan landasan I and II only II and III only C D I and III only I.

Jadual berikut menunjukkan keputusan penyiasatan. ………………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………………… (b) Give other observation to support your reason (inference) in (a). he repeated the action with marble Z.MODUL SAINS UPSR Air Sand Pasir Gris Marble Guli B D SECTION B 1. Samad melepaskan guli Y menuruni satu landasan condong. Marble Guli Y Z (a) Distance traveled (cm) Jarak dilalui (cm) 30 40 Give two reasons (inferences) to explain why the two marbles travel different distances? Nyatakan dua sebab (inferens) untuk menerangkan mengapa setiap guli bergerak pada jarak yang berbeza? 1. The table below shows the results of the investigation. Kemudian dia mengulangi langkah itu dengan mengunakan guli Z. Then. Nyatakan pemerhatian lain untuk menyokong sebab (inferens) anda di (a) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (c) What is kept the same in this investigation? Apakah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………… (d) What is observed in this investigation? Apakah yang diperhatikan dalam penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………… 152 . Jarak yang dilalui oleh kedua-dua guli itu dicatatkan. Samad released marble Y down ramp. The distance traveled by each marble is recorded.

Dia mengukur jarak guli itu bergerak di atas setiap permukaan... state . 1.. ……………………………………………………………………………………… (c) Based on the investigation....……………………………………………………………………… (b) State one information gathered in this investigation. Type of surface Jenis permukaan Glass Kaca Plank Papan Sandpaper Kertas pasir Distance the marble traveled (cm) Jarak guli bergerak (cm) 25 18 10 (a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………………… …………….... Salman rolled a marble on three different surfaces. He measured the distance the marble traveled on each surfaces.. Nyatakan satu maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini. The table below shows the results of the investigation.. Salman menggolekkan sebiji guli di atas tiga permukaan yang berbeza. nyatakan . What is observed? Apakah yang diperhatikan? (d) ………………………………………………………………………………… What is the relationship between the types of surfaces with the distance the marble traveled? 153 . What is changed? Apakah yang diubah? ………………………………………………………………………………… 2... Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatannya..MODUL SAINS UPSR 2.. Berdasarkan penyiasatan ini.

Unit metric bagi kelajuan ialah . Sebuah lori mengambil masa tiga jam untuk sampai ke destinasi sejauh 240 km. Objek yang bergerak laju bergerak lebih jauh dalam suatu masa yang ditetapkan. The speed of an object can be calculated by using the following formula . 4. Contoh . (a) Kilometers per hour (km/h) (b) Meter per seconds (m/s) (c) Centimeters per second (cm/s) = = 240 ÷ 30 80 km/h 5.Distance ÷ time Laju . Kelajuan suatu objek dapat dikira dengan menggunakan formula berikut . 2. 154 . Speed . Semua objek yang bergerak mempunyai kelajuan. Every object that moves has speed.MODUL SAINS UPSR Apakah hubungan antara jenis permukaan dengan jarak guli bergerak? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… MOVEMENT 1. A lorry takes three hours to reach a destination which is 240 km away. Kirakan kelajuan lori itu. An object which moves faster takes a shorter time to travel a given distance.Jarak ÷ masa Examples . Objek yang bergerak laju mengambil masa yang lebih singkat untuk bergerak dalam suatu jarak yang ditetapkan. Speed shows how fast an object moves Kelajuan menunjukkan berapa pantas sesuatu objek bergerak. The speed of the lorry Kelajuan lori 6. 3. Calculate the speed of the lorry. The metric units of speed are . An object which moves faster travels a longer distance in a given time.

Distance (km) Jarak (km) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 P Q R S Driver Pemandu Which of the following statements is true? Antara pernyataan berikut.MODUL SAINS UPSR QUESTIONS ABOUT SPEED SECTION A 1. manakah yang benar? A B C D Q is faster than P Q lebih laju daripada P S is faster than P and R S lebih laju daripada P dan R P and Q are faster than P and S P dan Q lebih laju daripada R dan S R and S are faster than P and Q R dan S lebih laju daripada P dan Q 155 . The bar chart below shows the distance traveled by four drivers in 30 minutes. Carta palang di bawah menunjukkan jarak yang dilalui oleh empat pemandu dalam masa 30 minit.

from the slowest to the fastest? Susunan manakah yang betul daripada yang paling perlahan kepada yang paling laju? A B JKLM KMJL 156 C D LKMJ LJKM . yang manakah mesti dikumpulkan untuk mengira kelajuan suatu objek yang bergerak? I II III IV A B The time taken Masa yang diambil The size of the object Saiz objek The distanced traveled Jarak yang dilalui The mass of theobject Jisim objek III only I and III only C D I and II only I. The information below shows the distance traveled by four cars in one hour.MODUL SAINS UPSR 2. Maklumat di bawah ini menunjukkan jarak yang dilalui oleh empat buah kereta dalam tempoh satu jam. A lorry takes three hours to reach a destination which is 210 km away. III and IV only 4. Berapakah kelajuan lori itu? A B 70 km/h 90 km/h C D 80 km/h 100 km/h 3. Which of the following data must be collected to calculate the speed of a moving object? Antara maklumat berikut. What is the speed of the lorry? Sebuah lori mengambil masa tiga jam untuk sampai ke dstinasi sejauh 210 km.    J travels further than L J bergerak lebih jauh daripada L K Travel further than J K bergerak lebih jauh daripada J M travel further than J and K M bergerak lebih jauh aipada J dan K Which is the correct order.

What is the distance traveled by the car in on hour and thirty minutes? Sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 110 km/j. What is changed? 157 . A car moves at a speed of 110km/h.MODUL SAINS UPSR 5. state . 1. nyatakan . Berapakah jarak yang dilalui oleh kereta itu dalam tempoh satu jam tiga puluh minit? A B C D 150 km 155 km 160 km 165 km SECTION B 1. Jadual di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan Animals Haiwan Distance traveled (cm) Jarak dilalui (cm) 60 Time taken (s) Masa diambil (s) 10 60 8 60 5 (a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (b) Based on the investigation. The table below shows the results of an investigation. Berdasarkan penyiasatan ini.

MODUL SAINS UPSR Apakah yang diubah? ………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………… 2. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan tersebut.... The table below shows the results. What is observed? Apakah yang diperhatikan? ………………………………………………………………………………… 3. Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini.... ………………………………………………………………………………… (b) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………………… …………………. A group of pupils carried out an investigation using toy cars that were the same in size but they used different numbers of batteries.. What is kept the same? Apakah perkara yang disamakan? ………………………………………………………………………………… 2. Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan dengan menggunakan beberapa model kereta mainan yang sama saiz tetapi menggunakan bilangan bateri yang berbeza. Toy car Kereta mainan X Y Z (a) Number of batteries used Bilangan bateri yang digunakan 2 4 6 Speed (cm/s) Kelajuan (cm/s) 10 20 30 State two information gathered in this investigation. 1. ……………………………………………………………………………………… 158 .……………………………………………………………………… (c) Predict the speed of toy car if the number of batteries used is 5. Ramalkan kelajuan kereta mainan jika bilangan bateri yang digunakan 5.

3. Nyatakan satu hubungan antara dua maklumat yang dikumpulkan dalam pernyataan di atas. ……………………………………………………………………………………… (e) What is the conclusion of this investigation? Apakah kesimpulan penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… The speed of toy car is affected by the size Kelajuan kereta mainan dipengaruhi oleh saiznya (f) State one relationship between two information gathered in the above statement. Food becomes spoilt when its texture. Spoilt food is unsafe and unsuitable to be eaten. 159 . 2. Makanan yang rosak adalah tidak selamat dan tidak sesuai untuk dimakan. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… FOOD PRESERVATION Food Spoilage Kerosakan makanan 1. Jadual di bawah menunjukkan beberapa ciri kerosakan makanan pada jenis makanan yang berbeza. flavour and taste are damaged and changed. The table below shows some characteristics of food spoilage on different types of food. Makanan akan menjadi rosak apabila tekstur. perisa dan rasanya mengalami kerosakan dan berubah.MODUL SAINS UPSR (d) State the trend of the speed of toy cars Nyatakan corak perubahan kelajuan kereta mainan.

Pengawetan makanan membuatkan makanan tahan lebih lama. moulds and fungi can cause food to spoil. Mikroorganisma seperti bacteria. 160 . The condition needed by microorganisms to grow are: Keadaan yang diperlukan oleh mikroorganisma untuk membiak adalah: a) b) c) d) e) Air / udara Water / air Nutrient / nutrien Suitable temperature (between 5 °C and 65 °C)/ suhu yang sesuai Suitable acidity / keasidan yang sesuai 6. The growth of microorganisms causes the bread to become spoilt Pertumbuhan kulat menyebabkan roti menjadi rosak 5. Food Preservation Pengawetan makanan 1. Preservation of food makes food last longer.MODUL SAINS UPSR 4. Microorganisms such as bacteria. kulat dan fungi boleh menyebabkan makanan rosak. Keadaan lembab dan panas membantu bakteria dan fungi membiak dengan lebih cepat. Damp and warm conditions help bacteria and fungi to grow faster.

Food preservation delay food from spoiling by: Pengawetan makanan melambatkan makanan daripada menjadi rosak dengan: a) killing microorganisms membunuh mikroorganisma b) delaying the growth of microorganism melambatkan pertumbuhan mikroorganisma 3. fish. The following are different type of food preservation methods: Berikut adalah kaedah pengawetan makanan a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Bottling and canning / Pembotolan dan pengetinan Pickling / Penjerukkan Drying / Pengeringan Salting / Pengasinan Vacuum-packing / Pembungkusan vakum Cooling / penyejukkan Freezing / pembekuan Waxing / pelilinan Pasteurization / pempasteuran Boiling / pendidihan Smoking / penyalaian 4.MODUL SAINS UPSR 2. fruits and vegetable. Bakteria dan kulat tidak dapat membiak tanpa udara. b) Bacteria and fungi cannot grow without air. ayam. ikan. Examples of food by canning 161 Examples of food by bottling . Bottling and canning Pembotolan dan pengetinan a) Food is cooked and kept in airtight cans or bottles. chicken. buah-buahan dan sayur-sayuran. c) Example of food preserved by bottling and canning are meat. Bahan makanan dimasak dan disimpan dalam tin atau botol yang kedap udara. Contoh bahan makanan yang diawet dengan cara pembotolan dan pengetinan ialah daging.

c) Examples of food preserved by pickling are fruits and vegetables. salt solution or sugar solution. Larutan garam. heating the food in the oven and heating the food by placing it on top of a flame. 162 . sugar and vinegar solutions retard the growth of bacteria and fungi. memanaskan makanan di dalam oven dan memanaskan makanan di atas api. gula dan cuka merencatkan pertumbuhan bakteria dan kulat pada makanan. larutan garam atau larutan gula. Contoh bahan makanan yang diawet dengan cara pengeringan ialah ikan. b) Most of microorganism die or become inactive when the food is dried. c) d) Examples of food preserved by drying are fish.MODUL SAINS UPSR 5. sotong dan buah-buahan. Drying Pengeringan. Kebanyakkan mikroorganisma mati atau menjadi tidak aktif apabila makanan dikeringkan. cuttlefish and fruits. Contoh bahan makanan yang diawet dengan cara penjerukan ialah buah-buahan dan sayur-sayuran Jeruk mangga 6. Air dikeluarkan daripada makanan dengan cara menjemur di bawah matahari. Penjerukan a) Food is soaked in vinegar. b) Salt. Bahan makanan direndam dalam cuka. Pickling. Jeruk betik a) Water is removed from food by leaving the food in the sun.

beras. Cooling. Bakteria dan kulat tidak dapat membiak tanpa udara. b) Salt draws out moisture and prevents microorganism from growing. 9. keropok dan buah-buahan. Bakteria menjadi tidak aktif dalam keadaan yang sejuk. c) Examples of food preserved by vacuum-packing are peanuts. b) Bacteria and fungi cannot grow without air. Salting Pengasinan a) A large amount of salt is added to the food Garam yang banyak ditambah kepada makanan. Bahan makanan dimateri di dalam bungkusan selepas udara dikeluarkan. Vacuum-packing Pembungkusan vakum a) Food is sealed in a pack after air has been removed. 163 . buah-buahan dan sayur-sayuran. Pendinginan a) Food is placed in a cool place such as the refrigerator. b) Bacteria become inactive in cool conditions. telur. crackers and fruits. Garam mengeluarkan air dan menghalang mikroorganisma daripada membiak. Contoh bahan makanan yang diawet secara pembungkusan vakum ialah kacang. rice. eggs. c) Examples of food preserved by salting are fish. daging.MODUL SAINS UPSR 7. 8. fruits and vegetable Contoh bahan makanan yang diawet dengan cara pengasinan ialah ikan. Bahan makanan disimpan ditempat sejuk seperti di dalam peti sejuk. meat.

buah-buahan. 10. c) Examples of food preserved by waxing are fruits and vegetables. Contoh bahan makanan yang diawet secara pelilinan ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. ayam. Freezing. eggs and milk. Bahan makanan disalut dengan lilin. b) Waxing is slow down the loss of water from food. Pasteurization Pempasteuran 164 . telur dan susu. sotong. fruits. 12. Bakteria dan kulat tidak dapat membiak pada suhu yang sangat rendah. chicken and meat Contoh bahan makanan yang diawet secara penyejukbekuan ialah ikan. dan daging. b) Bacteria and fungi cannot grow at very low temperature. Penyejukbekuan a) Food is kept frozen at a temperature of – 15 °C. Waxing Pelilinan a) Food is covered with wax. cuttlefish. Bahan makanan dibekukan pada suhu – 15 °C. Pelilinan mengurangkan kehilangan air daripada makanan. c) Examples of food preserved by freezing are fish.MODUL SAINS UPSR c) Examples of food preserved by cooling are vegetables. 11. Contoh bahan makanan yang diawet secara pendinginan ialah sayur-sayuran.

b) Examples of food preserved by smoking are fish and meat. 14. Makanan dikeringkan dengan asap dalam tempoh yang lama. Boiling Pendidihan a) Boiling is process with kills bacteria and fungi. Contoh bahan makanan yang diawet secara pempasteruan ialah susu dan jus buahbuahan. b) Food is heated to the boiling point of water that is 100 °C. Pendidihan ialah proses membunuh bakteria dan kulat. 13. Contoh bahan makanan yang diawet dengan cara ini ialah ikan dan daging. Smoking. 165 . Pengasapan a) Food is dried with smoke for a long period and time. Makanan dipanaskan sehingga ke takat didih air iaitu 100 °C. b) Examples of food preserved by pasteurization are milk and fruit juices. Bahan makanan dipanaskan dengan cepat selama beberapa saat dan disejukkan dengan segera.MODUL SAINS UPSR a) Food is heated quickly for a few seconds and then cooled rapidly.

The food is easy to store and distribute Makanan untuk disimpan dan dipasarkan 3. Untuk mengurangkan pembaziran makanan. 4.MODUL SAINS UPSR Importance of Food Preservation Kepentingan Mengawet Makanan 1. Makanan menjadi tahan lebih lama. The food will last longer. 2. QUESTIONS ABOUT FOOD PRESERVATIONS SECTION A 1. Rajah 1 menunjukkan satu proses pengawetan makanan. Dapat menikamati makanan walaupun musim buah-buahan sudah berlalu. Food wastage is reduce. The process is Proses itu ialah A drying Pengeringan B salting Pengasinan C pickling penjerukan D deep freezing penyejukbekuan 166 . Figure 1 shows a process for preserving food. To enjoy eating food even if the fruits is out of season.

Wrap the fish with tissue paper and keep it in a can.MODUL SAINS UPSR 2.Peel the skin and clean the papaya Kupas kulit dan bersihkan buah betik . The following information shows the steps in the process of pickling a papaya.………………………………………. Soak the fish in water. Keringkan ikan. Rendamkan ikan di dalam air Wrap the fish with aluminium foil. Maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah dalam proses penjerukan buah betik. Bungkuskan ikan dengan kertas aluminium. Your refrigerator is out of order. How can you keep a fish fresh? Peti sejuk kamu rosak.. 167 . N . Bagaimanakah kamu boleh mengekalkan kesegaran ikan? A B C D Dry the fish.Put the papaya into a container Masukkan buah betik ke dalam bekas M . K L . Bungkuskan ikan dengan kertas tisu dan simpan di dalam tin. Step M is not stated.Close the container tightly and put it aside for a week Tutup bekas dengan ketat dan biarkan selama seminggu What is step M? Apakah langkah M? A B C D Pour in boiled water Tuangkan air masak Put in small drops of oil Titiskan sedikit minyak Put in some colouring Titiskan bahan pewarna Pour in concentrated sugar solution Tuangkan larutan gula pekat 3. Langkah M tidak dinyatakan.

K. What conditions cause the growth of fungus on the bread? Apakah keadaan yang menyebabkan pertumbuhan kulat pada roti itu? 168 . L. M 5. L B. Diagram 14 Fungus has grown on the bread. Kulat telah tumbuh pada roti itu. K.MODUL SAINS UPSR 4. Which of the following show the correct order of step in the activities of salting and drying? Antara berikut yang manakah menunjukkan susunan langkah-langkah aktiviti yang betul dalam pengasinan dan pengeringan? A. J. Diagram 14 shows a piece of bread that has been left for a week. K. L dan M menunjukkan aktiviti dalam pengasinan dan pengeringan makanan. M. L C. J. Picture J. J. K. M. Rajah 14 menunjukkan sekeping roti yang telah dibiarkan selama seminggu. M. L and M show the activities of salting and drying of food. K. J. K D. L. Gambar J.

Salima carried out an experiment to investigate the relationship between the length of time food will keep and the temperature. Graf dalam rajah 2 menunjukkan keputusan eksperimen. Length of time the food can be kept / hour hours Tempoh masa makanan di simpan/ masa 10 15 20 25 30 (a) State the aim of this experiment. Salima menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan di antara tempoh masa makanan yang disimpan dan suhu. Nyatakan tujuan dalam eksperimen ini. Temperature / o C ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ (b) In this experiment.MODUL SAINS UPSR A B C D Hot and dry Panas dan kering Cold and dry Sejuk dan kering Hot and damp Panas dan lembap Cold and damp Sejuk dan lembap SECTION B 1. state i. what is changed/ pemboleh ubah dimanipulasikan ___________________________________________________ 169 .The bar chart in Figure 2 shows the result of the experiment.

what is observed/ Pemboleh ubah bergerak balas ___________________________________________________ (c) Predict the length of the time the food can be kept if the temperature is 5°C. 2. (a) State one reasons(inference) based on the condition of mango in bottle Q.MODUL SAINS UPSR ii. Nyatakan satu sebab (inferens) berdasarkan keadaan buah mangga dalam botol Q. Apakah kesimpulan bagi penyiasatan ini. An investigation is carried out by placing slices of mango in two different bottles as shown in diagram 2. ________________________________________________________________ (d) What conclusion can be made from this investigation. Satu penyiasatan dijalankan dengan meletakkan potongan buah mangga dalam dua buah botol yang berasingan seperti dalam rajah 2. Ramalkan tempoh masa makanan yang disimpan jika suhu 5°C. What is kept the same/ pembolehubah dimalarkan ___________________________________________________ iii. __________________________________________________________________ 170 .

metal. motor vehicles and agriculture. plastic. glass. smoke. factories. gases. chemical waste. Waste that comes from our homes called domestic waste. glass.MODUL SAINS UPSR (b) State two information gathered in the investigation. Chemical waste from pesticides Smoke. Paper. gases Remains of food. Apakah kesimpulan bagi penyiasatan ini. Sources of waste Homes Factories Food stalls Market Motor vehicles Agriculture Open burning Types of waste Remains of food. 2. _________________________________________________________ _________________________________________________________ (c) What conclusion can be made from this investigation. Smoke. market. metal. ii. Waste comes from various sources such as homes. paper. paper. plastic. gases 4. 3. metal and plastic. plants and animals that are thrown away are called organic waste. organic waste. i. 171 . glass. Waste are things that we no longer and thrown away. paper. metal Chemical waste. food stalls. There are many types of waste such as remain the food. 5. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ WASTE MANAGEMENT Waste 1. Remains of food. Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini. plastics.

172 . pasar. kaca. Terdapat pelbagai jenis bahan buangan seperti sisa makanan. 4. 3. 2. asap dan gas Sisa makanan. Bahan Buangan 1. Open burning of rubbish. Placing rubbish in a covered rubbish bin. Littering 2. Sort out waste into different type before throwing them away. plastic. plastic. kertas. logam dan plastik. 3. 1.MODUL SAINS UPSR Proper Ways of Waste Disposal. kertas. Put chemical waste into special containers. gerai makanan. logam dan kaca Kertas. 3. logam dan sisa organik Asap dan gas Sisa kimia daripada racun serangga dan baja Asap dan gas. Bahan buangan ialah benda-benda yang tidak diperlukan lagi dan dibuang. sisa kimia. 2. kenderaan dan pertanian. 4. Improper Ways of Waste Disposal 1. kaca dan logam Sisa kimia. Throwing or releasing of waste into rivers. Release of smoke from factories into the air. Throw away rubbish into the bins provided by the local authority. Sumber bahan buangan Rumah Kilang Gerai makanan Pasar Kenderaan bermotor Pertanian Pembakaran terbuka Jenis bahan buangan Sisa makanan. kertas. Bahan buangan dating dari pelbagai sumber seperti rumah. kilang. Plastic.

Pembakaran sampah secara terbuka. Membuang atau melepaskan bahan buangan ke sungai. Cara-cara Pelupusan Bahan Buangan yang Tidak Terancang 1. 173 . Improper disposal of waste is harmful to us and the environment. tumbuhan. 3. 2. Improper disposal of waste Littering Effects a) Bad smell in the environment. Pembuangan sampah merata-rata 1. 3.MODUL SAINS UPSR 4. 4. Sisa makanan. Cara-cara Melupuskan Bahan Buangan yang Terancang 1. 5. Membuang sampah merata-rata. b) Breeding of germ and pests such as mice and cockroaches. 2. Memasukkan sampah ke dalam tong sampah yang bertutup. Pembakaran terbuka Waste Effects. Masukkan bahan kimia ke dalam bekas khas. Buang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan oleh pihak berkuasa. Asingkan bahan buangan mengikut jenis sebelum membuangnya. Bahan buangan berasal dari rumah kita dikenali sebagai bahan buangan domestic. 4. dan haiwan yang dibuang disebut sisa organic. Melepaskan asap dari kilang ke udara.

Waste is burn at high temperature c) Sending to recycling centre – waste is sorted into different types. Waste that is collected is disposed of by: a) sending to landfill. Kesan Bahan Buangan 1. 3. Pembuangan bahan buangan yang tidak terancang Pembuangan sampah merata-rata Kesan a) Bau busuk dipersekitaran b) Pembiakan kuman dan hiwan perosak seperti lipas dan tikus 174 . Pelupusan bahan buangan yang tidak terancang adalah berbahaya kepada kita dan alam sekitar.MODUL SAINS UPSR Empty cans and bottles thrown in public places Release of chemical waste from factories Waste is thrown into the river Waste is thrown the drains Breeding of mosquitoes in empty containers can spread deadly diseases such as dengue Air pollution and acid rain Water pollution Flash flood are caused by waste that block the drains. Local authorities collect waste and disposed of it properly. b) Sending to incinerators. 2.Waste are crushed and buried.

bahan buangan dimampat dan ditanam. paper. Bahan buangan yang dipungut dilupuskan dengan cara: a) dihantar ke tapak pelupusan sampah. Sampah dibungkus dalam beg plastic Sampah dikumpulkan oleh trak sampah Dan diikat Bahan buangan dimampat dan ditanam atau dibakar di incinerator. Waste Decay 1. Pengeluaran bahan buangan kimia dari Pencemaran udara dan hujan asid kilang Bahan buangan ke dalam sungai Pencemaran air Bahan buangan ke dalam longkang Banjir kilat yang disebabkan oleh bahan buangan yang menghalang longkang 2. Pihak berkuasa tempatan memungut bahan buangan untuk dilupuskan dengan baik. Some ways can decay and some cannot decay. 3.MODUL SAINS UPSR Tin dan botol kosong dibuang di tempat awam Pembiakan nyamuk di dalam bekas-bekas kosong yang boleh menyebabkan penyakit berbahaya. glass and metal cannot decay. wood. Waste from things that are plastics. 2. b) dihantar ke incinerator. 3. Organic waste such as remains of food. c) dihantar ke pusat kitar semula – bahan buangan diasingkan kepada jenis yang berlainan.Bahan buangan dibakar pada suhu yang tinggi. 175 . meat and vegetables can decay.

2. kayu. Advantages of waste decay: a) prevents waste from piling up in the environment. 5. nutrients are returned to the soil and can be used by plants. kaca dan logam tidak dapat mereput. daging and sayur-sayuran dapat mereput. 7. c) Organic waste can be changed into compost by burying in the soil. 6. Bahan buangan yang boleh mereput Bahan buangan yang tidak mereput 176 .MODUL SAINS UPSR Waste can decay Waste do not decay 4. Disadvantages of waste decay: a) Gives out poisonous gases. Pereputan Bahan Buangan 1. b) Gives out a bad smell. This process is called decomposition. 3. During the process. Bacteria and fungi cause waste to decay by breaking down dead organisms and waste material into simple substance. kertas. b) Waste returns to the soil as nutrients and makes the soil fertile. Sesetengah bahan buangan boleh mereput dan sesetengah tidak boleh mereput. Bahan buangan organik seperti sisa makanan. Bahan buangan daripada plastic.

QUESTIONS ABOUT WASTE MANAGEMENT SECTION A 1. a) membebaskan gas beracun apabila mereput. 6. c) Bahan buangan organik boleh dijadikan kompos dengan menanamnya di dalam tanah. 5. Keburukan bahan buangan yang mereput. nutrient dikembalikan ke tanah dan dapat digunakan oleh tumbuhan. b) Mengeluarkan bau busuk. Proses ini dikenali sebagai penguraian. Which of the following cannot decay? Antara yang berikut yang manakah tidak mereput? 177 .MODUL SAINS UPSR 4. Kebaikan proses pereputan bahan buangan: a) mengelakkan penimbunan bahan buangan pada alam sekitar. b) Bahan buangan kembali ke dalam tanah sebagai nutrient. Bakteria dan kulat menyebabkan bahan buangan mereput dengan menguraikan organisma-organisma yang telah mati dan bahan buangan kepada bahan ringkas. Semasa proses ini. 7.

MODUL SAINS UPSR 2. Diagram 1 / rajah 1 What are the effects of the activity shown above? Apakah kesan aktiviti yang ditunjukkan di atas? I Water pollution Pencemaran air II Spreading of diseases Penyebaran penyakit III Polluted water resources Mencemarkan sumber air IV Bad scenery Pemandangan yang teruk I and II C II and IV I dan II II dan IV B I and III D III and IV I dan III III dan IV 3. Which of the following can cause acid rain? Di antara berikut apakah yang menyebabkan hujan asid? I II III Liquid waste from factories Bahan cecair dari kilang Smoke from factories Asap dari kilang Exhaust gas from vehicles Asap dari ekzos kenderaan 178 A . Diagram 1 shows one activity that is carried out by humans. Rajah 1 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan oleh manusia. Which of the following is the most suitable way to dispose of waste that can decay? Di antara yang berikut manakah cara yang paling sesuai untuk melupuskan bahan buangan yang mereput. A Recycling Mengitar semula B Throwing into rivers Membuang ke dalam sungai C Open burning Pembakaran terbuka D Burying in the ground Menanam ke dalam lubang 4.

What is the type of pollution caused by the above activity ? Apakah jenis pencemaran disebabkan oleh aktiviti di atas.MODUL SAINS UPSR A B C D II only II sahaja I and II only I dan II sahaja II and III only II dan III sahaja I. Diagram 2 / Rajah 2 (a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 179 . A B Air pollution Pencemaran udara Smoke pollution Pencemaran asap C D Water pollution Pencemaran air Land pollution Pencemaran tanah SECTION B 1. Rajah 2 menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh seorang murid untuk menentukan kesan tumpahan minyak ke atas hidupan akuatik. Semua ikan diberi jumlah makanan yang sama setiap hari. II dan III 5. All fishes are given the same amount of food every day. II and III I. Diagram 2 shows an investigation carried out by a student to determine the effects of oil spills on aquatic life.

Nyatakan hubungan di antara tahun dan purata indeks pencemaran udara di bandar X. Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini i. Nyatakan satu inferens berdasarkan pemerhatian di (b) ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ (d) State two information gathered in the investigation. 2.MODUL SAINS UPSR (b) What can be observed about the condition of fishes in beaker X and Y after three days? Apakah yang perlu diperhatikan tentang keadaan ikan di dalam bikar X dan Y? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ (c) State one inference based on the observation above in (b). Jadual 1 menunjukkan purata indeks pencemaran udara di bandar X dari tahun 1990 hingg 2006. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 1994 76 1998 100 2000 130 2006 200 180 . ii. _________________________________________________________ _________________________________________________________ Table 1 show the average air pollution index in town X from the year 1990 to 2006. Year Tahun Average air pollution index Purata indeks percemaran 1990 32 Table 1 Jadual 1 (a) State the relationship between the year and the average air pollution index in town X.

(d) State one relationship between the change in the rate of air pollution and the number of people with respiratory problem. Ramalkan purata indeks pencemaran udara dalam tahun 2000. The number of people with respiratory problems are effected by the rate of air pollution. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 181 . _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Air pollution causes respiratory problems.MODUL SAINS UPSR (b) Predict the average air pollution index in the year 2000. Bilangan orang yang mengalami masalah pernafasan dipengaruhi oleh kadar pencemaran udara. Nyatakan satu sebab (inferens) untuk perubahan dalam purata indeks pencemaran dari tahun 1990 to 2006. Nyatakan satu hubungan di antara perubahan kadar pencemaran udara dengan bilangan orang yang mengalami masalah pernafasan. _______________________________________________________________ (c) State one reason (inference) for the change in the average air pollution index from the year 1990 to 2006. Pencemaran udara menyebabkan masalah pernafasan.

The earth blocks sunlight from reaching the moon. The moon will appear dark when the earth block sunlight from reaching the moon. Bumi. The diagram below shows the movement of the moon during eclipse of the moon. 6. Rajah di bawah menunjukkan pergerakan bulan semasa gerhana bulan. Position S – full moon / bulan purnama Position T – Partial Eclipse of the moon / Gerhana bulan separa Position U – Total Eclipse of the moon / Gerhana bulan penuh Position V – Partial Eclipse of the moon / Gerhana bulan separa 182 . bulan dan matahari berada dalam satu garisan lurus. An eclipse of the moon (lunar eclipse) occurs when the earth lies between the sun and moon.MODUL SAINS UPSR ECLIPSES GERHANA Eclipse of the Moon Gerhana Bulan 1. bulan kelihatan gelap apabila bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. 4. 5. Bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. 2. An eclipse of the moon occurs only during full moon phases. Gerhana matahari hanya berlaku ketika fasa bulan penuh sahaja. the moon and the sun are in straight line. Gerhana bulan berlaku apabila bumi berada diantara matahari dan bulan 3. The earth .

The sun looks totally covered by the moon because the position of sun is far away from the earth. Total eclipse of the sun occurs when the sun and the moon are exactly aligned. Apabila bulan memasuki kawasan bayang-bayang bumi yang lebih cerah. Corona / korona 183 . 4. Eclipse of the Sun Gerhana matahari 1. Bayang-bayang bulan akan melindungi sebahagian permukaan bumi. Matahari kelihatan tertutup sepenuhnya oleh bulan kerana kedudukan matahari sangat jauh dari bumi. 2. the sun looks like a dark disc surrounded by bright ring called corona. a partial eclipse of the moon occurs. When the moon enters the lighter shadow of the earth. A total eclipse of the moon occurs when the moon passes through the darker shadow of the earth. During total eclipse of the sun. 5. 3. An Eclipse of the sun only can be observed during day time. matahari kelihatan seperti piring gelap yang dikelilingi oleh gelang cerah yang dipanggil korona. 8. An Eclipse of the sun occurs when the moon lies between the sun and the earth and the three of them lies in a straight line. Gerhana matahari hanya boleh dilihat pada siang hari. Gerhana matahari penuh berlaku apabila matahari dan bulan betul-betul setentang. 6. Bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi. The moon block sunlight from reaching the earth. Gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi dan ketiga-tiganya berada dalam satu garisan lurus.MODUL SAINS UPSR S T U V 7. 7. Gerhana penuh berlaku apabila bulan memasuki kawasan bayang-bayang yang lebih gelap. gerhana separa berlaku. Semasa gerhana matahari penuh. The moon shadow will cover some parts of the earth surface.

Hanya kawasan yang dilindungi oleh bayang bulan yang lebih gelap akan mengalami gerhana matahari penuh . Position X – Partial eclipse Position Y – Total eclipse Position Z – Partial eclipse X Y Z 184 . 9. Gerhana matahari separa berlaku apabila sebahagian matahari dapat dilihat. 10. 11. Kawasan yang mengalami gerhana matahari penuh akan kelihatan seperti waktu malam.MODUL SAINS UPSR 8. Some animals may behave strangely because of this phenomenon. Only the area that is covered by the darker shadow of the moon will experience a total eclipse of the sun. A partial eclipse of the sun occurs when part of the sun can be seen. An eclipse of the sun happens for a shorter time than eclipse of the moon. Gerhana Matahari berlangsung lebih singkat berbanding gerhana bulan. An area that is experience a total eclipse of the sun will become dark just like night time. Sebahagian haiwan mungkin berkelakuan ganjil kerana fenomena ini.

M. K C M. L. yang manakah menunjukkan urutan yang betul ketika gerhana Matahari? A K L. N B L. K. L.. K 185 . M. The picture shows the total eclipse of the Sun. M.MODUL SAINS UPSR QUESTIONS ABOUT ECLIPSES Section A 1. Gambar di bawah menunjukkan bentuk-bentuk Matahari ketika gerhana Matahari Which of the following shows the correct sequence during eclipse of the Sun? Antara berikut. N D N. Gambar menunjukkan gerhana Matahari penuh. What is the black area labelled in X in the picture above? Apakah kawasan hitam yang dilabelkan X dalam gambar di atas? A The Earth Bumi B The Moon’s shadow Bayang-bayang Bulan C The Earth’s shadow Bayang-bayang Bumi D Sunlight Cahaya Matahari 2. N. The picture below shows the shapes of the Sun during eclipse of the Sun.

The eclipse of the moon can only occur at the phase of…. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan Bulan yang berlainan ketika beredar mengelilingi Bumi. Fenomena gerhana boleh berlaku apabila Bulan berada di... The phenomenon of eclipses can occur when the Moon is at…….. The diagram below shows different positions of the Moon while it revolves around the Earth... A P only P sahaja B P and R P dan R C D Q and S Q dan S P and S P dan S 5....MODUL SAINS UPSR 3...... Gerhana Bulan hanya akan berlaku pada fasa.. A the new moon anak bulan B the half moon bulan separa C the full moon bulan purnama D the crescent bulan sabit 186 ... What is the property of light that causes the eclipse of the Moon? Apakah sifat cahaya yang menyebabkan berlaku gerhana Bulan? A Light travels in a straight line Cahaya bergerak lurus B Light can be transformed Cahaya boleh diubah C Light can be absorbed Cahaya boleh diserap D Light can be reflected Cahaya boleh dipantulkan 4...

..................... The picture below shows occurrence of eclipse of the moon.................... Gambar di bawah menunjukkan kejadian gerhana Bulan....... d Give a reason for your answer in question ( c ). Which part of the earth can observe the total eclipse of the moon ? Di bahagian Bumi yang manakah gerhana Bulan penuh boleh diperhatikan? ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………….............MODUL SAINS UPSR Section B 1........…… ………………………………………………………………………………………................. Berikan satu alasan bagi jawapan anda di soalan ( c )...........…………………………...........……………………………… …………………………………………………………........ b What will happen to the earth during the total eclipse of the moon ? Apakah yang akan berlaku pada Bumi ketika gerhana Bulan penuh? c ..... Matahari / sun a earth / bumi moon / bulan How does the eclipse of the moon occur ? Bagaimanakah gerhana Bulan berlaku? …………………………………………………………………………………................ e When can an eclipse of the moon be observed ? Bilakah gerhana Bulan boleh diperhatikan? …………………………………………………………………………………… 187 ..........

c What two condition are necessary for the phenomenon to occur ? Apakah dua syarat yang perlu bagi fenomena itu berlaku? i…………………………………………………………………………………….. Sun / matahari Moon / bulan a What phenomenon was Alisya observing ? Apakah femnomena yang diperhatikan oleh Alisya ? .......... b Where should Alisya be to able to view the event in the figure ? Di manakah Alisya boleh melihat kejadian dalam rajah di atas? …………………………………………………………………………………….................................... ii……………………………………………………………………………………. The figure shows the beginning of a phenomenon in the sky observed by Alisya during the daytime.....................................MODUL SAINS UPSR 2... d What is happening when Izzati observed the phenomenon ? Apakah yang berlaku ketika Izzati memerhati fenomena itu? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 188 .......................................... Rajah menunjukkan permulaan suatu fenomena di langit yang diperhatikan oleh Alisya ketika waktu siang............

A screw is a cylindrical object that has a screw thread wrapped around it. Kegunaan takal adalah untuk mengangkat beban atau menaikkan bendera. quickly and conveniently. Skru digunakan untuk mencantumkan objek atau untuk menaikkan objek.MODUL SAINS UPSR MACHINES MESIN Simple machines Mesin ringkas 1. Pulley / takal 4. Skru adalah objek berbentuk silinder dengan alur skru di sekelilingnya. cepat dan lebih selesa. 189 . The uses of pulley is to lift a load or to rise a flag. Takal adalah mesin yang terdiri daripada satu roda beralur yang boleh bergerak bebas dan satu tali atau rantai beralur. 2. Mesin adalah sebarang alat atau objek yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah. A machines is any tool or object that enables us to do work easily. There are various types of simple machines: Terdapat pelbagai mesin ringkas: a) Pulley e) Wheel and axle Takal Roda dan gandar b) Screw f) Wedge Skru Baji c) Gear g) Lever Gear Tuas d) Incline plane Satah Condong 3. Pulley is a machines that consists a grooved wheel which can move freely and a rope or chain which passes around it. Screws are used to bind objects together or to lift object.

Roda dan gandar mengandungi roda yang dihubungkan dengan gandar. Kegunaan gear adalah untuk mengubah kelajuan objek. Gears consist of toothed wheels that are usually placed together.MODUL SAINS UPSR 5. Wheel and axle is a tool which consists of wheel that is joined to an axle. Incline plane is used to raise objects to a higer level. Satah condong digunakan untuk menaikkan suatu objek ke aras yang lebih tinggi. Gear mengandungi roda-roda bergigi yang disusun bersama. 6. Inclined plane is a sloping surface that joins two different levels. Satah condong adalah suatu permukaan condong yang menghubungkan dua aras. 190 . 7. The uses of gear is to changed the speed of object.

2. Lever consists of a rod that is supported at a fixed point callad fulcrum. Wedge is any tool that has an inclined plane on one or both sides ot its surfaces. Contoh mesin kompleks. 9. Baji adalah alat yang mempunyai satah condong pada satu atau kedua-dua permukaannya. Contoh Tuas. Complex macines Mesin kompleks 1. Examples of complex machines.MODUL SAINS UPSR Examples of wheel and axle: Contoh roda dan gandar : 8. 191 . Mesin kompleks adalah alat atau objek yang mengandungi lebih daripada satu mesin ringkas. Examples of levers. A complex machines is a tool or object that consists of more than one simple machine. Tuas terdiri daripada satu rod yang disangga pada satu titik tetap yang dipanggil fulkrum.

Mesin membantu kita melakukan kerja dengan lebih mudah. Questions about machines Section A 1. Penciptaan mesin membantu kita membuat sesuatu kerja dengan lebih cepat. 2. A device to move things Alat untuk mengalih barang B method to make work easier Kaedah untuk memudahkan kerja C way to stop objects from moving Kaedah untuk menghentikan objek daripada bergerak D helps us to do work easire and faster Membantu membuat kerja denbga mudah dan cepat 192 . Invention of machines helps us do job faster. Machines helps us do our work more easily.…. lebih mudah dan lebih selesa. Banyak kerja tidak dapat dilakukan tanpa mesin. Many job cannot be done without machines. 3. Machines is a ……………………… Mesin adalah………………………. easier and more conveniently.MODUL SAINS UPSR Wheel and axle Lever Screw Wheel and axle Lever Screw gear wedge Lever Apreciating the invention of machines Menghargai penemuan mesin 1.

The wheel is connected to a rod. Roda itu disambungkan kepada gandar The information above describes a Maklumat di atas menerangkan tentang A lever / tuas B screw / skru C D wedge / baji wheel and axle / roda dan gandar 4. Baca maklumat di bawah. Read the information below. yang manakah memerlukan daya paling banyak untuk mengangkat beban? 193 .It has a large wheel Mempunyai roda yang besar .MODUL SAINS UPSR 2. What are the wheel and axle used for? Apakah kegunaan roda dan gandar? A To raise a flag Untuk menaikkan bendera B To cut an object Untuk memotong objek C To lift heavy loads Untuk mengangkat beban berat D To turn an object quickly Untuk memusing objek dengan cepat 3. Which of the following requires the most effort to lift the burden? Antara berikut. .

V T. Arrange the inclined planes below from the one that needs least effort to move a load to the most. U. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatannya. Radius of wheel (cm) Jejari roda (cm) 6 12 18 24 Distance covered by the wheel in one rotation (cm) Jarak yang dilalui oleh roda dalam satu putaran (cm) 44 88 132 176 (a) What is the purpose of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? ……………………………………………………………………………………. S. Rahimi menggunakan empat roda yang berlainan saiz untuk menjalankan suatu penyiasatan. S T U V A B S. T. S. U. Susunkan satah condong di bawah dari yang memerlukan daya yang paling sedikit kepada paling banyak. T. V V. ……………………………………………………………………………………. 194 . U C D U.MODUL SAINS UPSR 5. T Section B 1 Rahimi uses four wheels of different sizes to conduct an investigation. S. V. The table below shows the results of his investigation. …………………………………………………………………………………….

................................................. Nyatakan corak jarak yang dilalui oleh roda dalam satu pusingan...................... 2........... .................... (d) Predict the distance covered by the wheel if its radius is 42 cm........................ (e) What is the relationship between the radius of wheel and the distance covered by the wheel in one rotation .............................................. (c) State the trend in the distance covered by the wheel in one rotation............. ……………………………………………………………………………………... Number of pulley Bilangan takal 1 2 Reading on the spring balance when the load starts to move (N) Bacaan pada neraca spring apabila beban mula bergerak (N) 8 4 (a) What is the purpose of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? ……………………………………………………………………………………..... …………………………………………………………………………………….............................................. ii) measured in this investigations? pembolehubah yang bergerakbalas dalam penyiasatan ini? .... Dalam satu penyiasatan........... ........ dua jenis sistem takal telah digunakan untuk mengangkat beban yang sama.................................................................................................. In an investigation.................................................. Ramalkan jarak yang dilalui oleh roda sekiranya jejari berukuran 42 cm.................................................. two types of pulley systems are used to lift up the same load................... 195 ...MODUL SAINS UPSR (b) What is Apakah i) changed in this investigation? pembolehubah yang dimanipulasikan dalam penyiasatan ini ? …………………………………………………………………………………...................... Apakah mesin hubungan antara jejari roda dengan jarak yang dilalui oleh roda dalam satu putaran ? .................. The results are as follows......

.................................... (c) What is the relationship between two variables in this investigation? Apakah mesin hubungan dua pemboleh ubah dalam penyiasatan ini? ....... 196 .......................... iii) kept the same in this investigations? Pembolehubah yang ditetapkan dalam penyisastan ini? ........................................................................................................................................................MODUL SAINS UPSR (b) What is Apakah i) changed in this investigation? pembolehubah yang dimanipulasikan dalam penyiasatan ini ? …………………………………………………………………………………..................................................................................................... ii) measured in this investigations? pembolehubah yang bergerakbalas dalam penyiasatan ini? ..................................................... …………………………………………………………………………………............

MODUL SAINS UPSR MODUL SAINS SOALAN PERCUBAAN 197 .

proceed to the next question. B. Antara berikut. C and D. 1. A. In which of the following is X in the correct position in a food chain. This section consists of objective questions. yang manakah kedudukan yang betul bagi serangga X dalam rantai makanan berikut. Each question is followed by four options.MODUL SAINS UPSR SECTION A Answer all questions. Choose the correct answer. X A B C D 2. Nyahtinja dimaksudkan sebagai penyingkiran. If you are unable to answer any question. Plants X Tumbuhan X X Eagle X Helang Frog Plants Katak Tumbuhan Eagle Frog Helang Katak Frog Eagle Katak Helang Plants Frog Tumbuhan Katak X Eagle X Helang Plants X Tumbuhan X Defecate is defined as discharging. yang manakah adalah proses nyatinja? A B C D Urinating Buang air kencing Defecate Buang air besar Sweating Berpeluh Breathing Bernafas 198 . Which of the following is a defecating process? Antara yang berikut.

III and IV only I. yang manakah ciri haiwan yang melindungi diri daripada cuaca yang amat sejuk? I II III IV A B C D 4. I II III IV A B C D Fall Gugur Wilted Layu Turn yellow Menjadi kuning Increase in size Semakin besar I and II only I dan II sahaja. II dan III sahaja I.MODUL SAINS UPSR 3. Which of the following are the characteristics of animals that protect themselves from very cold weather? Antara berikut. II and III only I. I and IV only I dan IV sahaja I . I and IV only I dan IV sahaja II and III only II dan III sahaja III and IV only III dan IV sahaja Which of the following will happen to the leaves of a plant that is kept in cupboard for two weeks. Antara berikut. Thick fur Bulu tebal Hard Shell Cangkerang keras Scales Bersisik Thick layer of fat Lapisan lemak yang tebal I and II only I dan II sahaja. yang manakah akan berlaku kepada daun sepohon pokok yang disimpan dalam kotak hitam selama 2 minggu. III dan IV sahaja 199 .

They eat the rats that eat the rice grains. Rajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan The carnivore in the food web is Karnivor dalam siratan makanan ini ialah A B C D the tiger only.MODUL SAINS UPSR 6. harimau sahaja the eagle only. Mereka makan tikus yang makan bijiran padi. Owls are useful in a paddy field. What will happen if the owl popultion in a paddy field decreases? Burung hantu amat berguna di sawah padi. The figure below shows a food web. Apakah yang akan berlaku jika populasi burung hantu di dalam sawah padi semakin berkurangan? A B C D The rice harvest will increase Hasil tuaian padi meningkat The rat population will decrease Populasi tikus berkurangan The paddy plant will grow well Pokok padi akan hidup subur The paddy field will be overrun by rats Sawah padi akan musnah disebabkan oleh tikus 200 . harimau dan helang 6. helang sahaja the eagle and the rabbit. helang dan arnab the tiger and the eagle.

A. Which card has the biggest area? Yasmin mengukur panjang dan lebar empat keping kad. They cannot survive.C dan D. What will happen if humans do not excrete and defecate? Apakah yang akan berlaku jika manusia tidak berkumuh dan bernyahtinja? A B They will fall sick. Manusia akan menjadi sihat.C and D. C D They will be healthy. 9.B. The following information refers to a life process of humans. • • • To produce offsprings Menghasilkan anak To increase in number Menambah bilangan To avoid extinction Mengelakkan kepupusan Which life process does the information refer to? Proses hidup manakah yang dirujuk oleh maklumat itu? A B Breathing Bernafas Defecation Penyatinjaan C D Reproduction Pembiakan Response to stimuli Gerak balas terhadap rangsangan 8.B. They will become extinct.MODUL SAINS UPSR 7. Manusia akan pupus. Maklumat berikut merujuk kepada suatu proses hidup manusia. Manusia akan jatuh sakit. Kad yang manakah mempunyai keluasan yang paling besar? Length Panjang A B C D 6cm 5cm 8cm 9cm Width Lebar 4cm 5cm 3cm 2cm 201 . A. Manusia tidak boleh hidup. Yasmin measures the length and width of four cards.

Figure shows several activities that involved force. Diagram shows a worker pushing a heavy load. 202 . Rajah menunjukkan beberapa aktiviti yang melibatkan daya.MODUL SAINS UPSR 10. Force daya Q P Q Which activities uses the same force as P and Q ? Aktiviti manakah melibatkan penggunaan daya yang sama dengan P dan Q? A B C D P Sweeping the floor Menyapu lantai Pulling a school bag Menarik beg sekolah Pushing a trolley Menolak troli Close the drawer Meutup laci Q Press a switch Menekan suis Combing hair Menyikat rambut Press a switch Menekan suis Pulling a flag Menarik bendera 11.

yang manakah sukar untuk dilakukan tanpa geseran? I II Sharpening a knife Menajamkan pisau Turning a door knob Memusingkan tombol pintu 203 . Pull the load using a rope. Which of the following activities are difficult to perform without friction? Antara aktiviti berikut . Objek S mengambil masa 15 saat untuk bergerak sejauh 100cm. Object Q takes 9 seconds to travel 100 cm. Objek P mengambil masa 6 saat untuk bergerak sejauh 100cm. Kereta mainan X mengambil 8 saat untuk bergerak sejauh 100cm. 13. Objek Q mengambil masa 9 saat untuk bergerak sejauh 100cm. Which of the following objects moves faster than toy car X? Manakah antara objek-objek berikut bergerak lebih laju daripada kereta mainan X? A B C D Object P takes 6 seconds to travel 100 cm. Object S takes 15 seconds to travel 100 cm. Objek R mengambil masa 12 saat untuk bergerak sejauh 100cm. Which of the following methods can be used so that it is easier to move the load? Antara berikut.MODUL SAINS UPSR Rajah menunjukkan seorang pekerja sedang menolak suatu beban yang berat. II and III I. Tarik menggunakan tali Place rollers under the load Meletakkan roda di bawah beban Coat the floor with oil Melumurkan lantai dengan minyak II only II sahaja I and II only I dan II sahaja C D II and III only II dan III sahaja I. kaedah manakah yang sesuai digunakan untuk memudahkan pergerakan beban tersebut? I II III A B 12. Object R takes 12 seconds to travel 100 cm. II dan III Toy car X takes 8 seconds to travel 100 cm.

MODUL SAINS UPSR III IV A B 14. II dan IV sahaja II. Carta palang di bawah ini menunjukkan jarak yang dilalui oleh empat objek dalam masa 20 minit Which object of the following statements about the objects is true based on the bar chart? Antara yang berikut. Swimming in a pool Berenang di dalam kolam renang Slowing down a moving bicycle Memperlahankan basikal yang bergerak I and II only I dan II sahaja I and IV only I dan IV sahaja C D I. II and IV only I. III and IV only II.pernyataan manakah yang benar tentang carta palang di atas? A B C D R is faster than P and S but is slower than Q R lebih laju daripada P dan S tetapi lebih perlahan daripada Q P is faster than R and S but is slower than Q P lebih laju daripada R dan S tetapi lebih perlahan daripada Q Q is faster than P and S but is slower than R Q lebih laju daripada P dan S tetapi lebih perlahan daripada R P and R are faster than Q and S P dan R lebih laju daripada Q dan S 204 . III dan IV sahaja The bar cat below shows the the distance travelled by four objects after 20 minutes .

Which of the following activities involve the two types of forces used by the maid? Antara aktiviti yang berikut. The picture below shows a maid wringing out a cloth Gambar di bawah ini menunjukkan seorang pembantu rumah memerah kain.Berapakah kelajuan bulu pelepah itu? 205 . 16.Bulu pelepah itu mengambil masa 5 saat untuk sampai ke lantai. The diagram below shows a feather which is dropped from X to the ground.What is the speed of the feather? Rajah di bawah ini menunjukkan sehelai bulu pelepah dijatuhkan dari X ke lantai.MODUL SAINS UPSR 15.manakah yang melibatkan dua daya seperti yang dilakukan pembantu rumah itu.The feather takes 5 seconds to reach the ground.

8 cm/s 12 cm/s C D 10 cm/s 14 cm/s What is meant by speed? Apakah yang dimaksudkan dengan kelajuan? A B C D A calculation of the distance travelled by an object Pengiraan jarak yang dilalui oleh objek A difference between time and distance Perbezaan antara masa dengan jarak A measurement of how fast and object moves Ukuran beberapa laju suatu objek bergerak A relationship between moving objects Hubungan antara objek-objek yang bergerak 18. yang manakah mewakili X dan Y dengan betul? A B C D X Canning Pengetinan Bottling Pembotolan Pickling Penjerukan Salting Pengasinan Y Pickling Penjerukan Salting Pengasinan Drying Pengeringan Freezing Penyejukbekuan 206 . The diagram shows the classification of preservation methods for a few types of food. Rajah menunjukkan pengkelasan kaedah pengawetan untuk beberapa jenis makanan. Food preservation Kaedah pengawetan makanan X Papaya Betik Nutmeg Buah pala Mango Mangga Y Anchovies Ikan Bilis Chillies Cili Shrimp Udang Kecil Which of the following correctly represents X and Y? Antara yang berikut.MODUL SAINS UPSR A B 17.

21. The water mixed with dust and dirt. What is the conclusion? Beberapa batang klip kertas dimasukkan ke dalam bikar berisi air dan diletakkan di tepi sebuah tingkap yang terbuka. Air dan udara bertindakbalas dengan klip kertas The water heated by the sun light reacted with paper clips. the water turns brownish. Selepas beberapa hari . A cook does not have tamarind for a ‘asam pedas’ dish.MODUL SAINS UPSR 19. Why did the rice spoilt after five days? Sepinggan nasi diletakkan di atas sebuah meja. Papaya Betik Mango Mangga Banana Pisang Water melon Tembikai A few paper clips were put into a beaker of water next to an open window. It was caused by bacteria and fungi. Air yang dipanaskan oleh cahaya matahari bertindakbalas dengan klip kertas. Which of the following fruits is suitable to replace the tamarind? Seorang tukang masak kehabisan asam jawa untuk masak asam pedas. Ia disebabkan oleh tindakan bakteria dan kulat. 207 .perangan. A plate of rice was left on the table. Air bertindakbalas dengan cahaya matahari. Air bercampur dengan debu dan kotoran The water and air reacted with the paper clips. air bertukar menjadi keperang. Buah yang manakah sesuai mengggantikan asam jawa? A B C D 20.After a few days. Apakah kesimpulannya? A B C D The water reacted with the sunlight. Mengapakah nasi itu menjadi basi selepas lima hari? A B C D It was kept for too long Ia disimpan terlalu lama It was exposed to the air Ia terdedah kepada udara It was kept in a cold and dark place Ia disimpan di tempat yang sejuk dan gelap.

Makanan dibasmi kuman sebelum dibungkuskan dalam bekas kedap udara. • • • Food is sterilized before it is packed in airtight containers.MODUL SAINS UPSR 22. Berikut adalah langkah-langkah penjerukan buah-buahan. W X Y Z X W Z Y Y Z W W Z Y X X W Which of the following cannot be reused? Antara berikut. yang manakah adalah urutan yang betul? A B C D 24. Microorganisma tidak boleh hidup tanpa udara kerana ianya perlu bernafas This type of food preservation is Jenis pengawetan makanan di atas ialah A drying C vacuum packing Pengeringan pembungkusan vakum B smoking D pasteurisation pengasapan pempasteuran 23. Maklumat berikut menunjukkan suatu proses pengawetan makanan. The following information shows a type of food preservation process. yang manakah tidak boleh diguna semula ? A Plastic bottle Botol plastik B Old tyre Tayar lama C Pieces of cloth Sehelai kain D Tissue paper Kertas tisu 208 . Microorganisms cannot survive without air as they require air for respiration. Udara dari bungkusan dan bekas dikeluarkan untuk menjadi hampagas. The following are steps in the pickling of fruits. Mix the fruits with salt and leave overnight Gaulkan buah dengan garam dan biarkan semalaman X Soak the fruit in a concentrated sugar solution Rendamkan buah di dalam larutan gula pekat Y Wash and drain the sliced fruits Basuh dan toskan buah yang dihiris Z Slice the young fruits Hiris buah muda Which of the following is in the correct sequence? Antara berikut. Air from the packages and containers are drawn out to make a vacuum.

I and II I dan II I and IV I dan IV II and III II dan III III and IV III dan IV 27. Bulan berada di antara matahari dan bumi. Berlaku hanya untuk beberapa minit. Can be observed by naked eyes. 209 . Bumi berada di antara matahari dan bulan. Rajah menunjukkan pelbagai bentuk bulan ketika kejadian gerhana bulan. The earth is between the sun and moon. Figure shows the different shapes of the moon during the eclipse of the moon. Which statements are true about the eclipse of the moon? Manakah penyataan yang benar mengenai gerhana bulan ? I II III IV A B C D The moon is between the sun and earth.MODUL SAINS UPSR 25. yang manakah akan menyebabkan perubahan panjang bayang-bayang objek dari waktu pagi sehingga petang? A B C D Size of the Sun Saiz Matahari The movement of the Earth around the Sun Peredaran Bumi mengelilingi Matahari Rotation of the Earth on its axis Putaran Bumi di atas paksinya Movement of the Moon around the Earth Peredaran Bulan mengelilingi Bumi 26. Which of the following causes the change in the length of shadows of an object from morning until evening? Antara berikut . Occurs only for a few minutes. Boleh diperhatikan dengan mata kasar.

Rajah menunjukkan kedudukan matahari.MODUL SAINS UPSR Which of the following shows the correct sequence of the shapes of the moon? Antara berikut. Q. Which of the following shows the correct position of the moon during the total eclipse of the moon? Antara berikut yang mana merupakan kedudukan bulan yang betul ketika gerhana bulan penuh? A B 29. S Q. S. P R. P. R. Which simple machine should he use? Mesin ringkas yang mana sepatutnya digunakan olehnya? A B C D Inclined plane Satah condong Lever Tuas Screw Skru Wedge Baji 210 . yang manakah menunjukkan urutan bentuk bulan yang betul? A B C D 28. the earth and the moon. R. Zaid hendak mengangkat kotak berat ke tempat lebih tinggi. R. S. P Q C D R S Zaid wants to raise a heavy box to a higher place. bumi dan bulan. P Q. Q. S Figure shows the position of the sun. P.

Which of the tools below uses the principle of lever? Alat yang manakah menggunakan prinsip tuas? A B P and R R and S C D SECTION B Answer all question. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.MODUL SAINS UPSR 30. If you are not able to answer a question. teruskan menjawab soalan berikutnya. Jadual di bawah menunjukkan bilangan penyu yang bertelur di sebuah pulau. Nyatakan satu inferens berdasarkan maklumat-maklumat ini. Q and R P and S The suggested time for this section is 30 minutes. Year Tahun 2002 2006 2010 (a) Number of turtles that lay eggs Bilangan penyu yang bertelur 2 5 7 State one reason (inference) based on this information. ___________________________________________________________________ _ ___________________________________________________________________ _ 211 . proceed to the next question. The table below shows the number of turtles that lay eggs on an island. 1. Tuliskan jawapan kamu dalam ruang yang disediakan. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan. Write your answers in the spaces provided. Jawab semua soalan.

Ramalkan apa yang akan berlaku jika pulau itu dibangunkan menjadi tempat peranginan. Time / minute Masa / minit Water temperature / °C Suhu air / ° C (a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan itu ? 0 9 9 3 8 7 5 7 7 7 6 9 9 6 3 1 1 5 9 13 57 (b) ____________________________________________________________________ 212 . Jadual menunjukkan keputusan suatu penyiasatan tentang penyejukan 400 ml air.MODUL SAINS UPSR [1 mark] [1 markah] Write one reason on the number of turtles that lay eggs to support the answer in 1(a) Tuliskan satu pemerhatian tentang bilangan penyu yang bertelur untuk menyokong jawapan dalam 1 (a). ___________________________________________________________________ _ ___________________________________________________________________ _ 2. ___________________________________________________________________ _ ___________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] (c) State what is changed (manipulated variable). ___________________________________________________________________ _ (d) [1 mark] [1 markah] Predict what will happen if the island is developed into a holiday resort. [1 mark] [1 markah] Table shows the result of an investigation on the cooling of 400 ml of water. Nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan.

Kuib ais berlainan bilangan dimasukkan ke dalam tiga buah bikar seperti dalam rajah berikut. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] (d) What conclusion can be made from this investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini ? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] (e) State the trend of water temperature. ____________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] 3. Nyatakan satu sebab mengapa air menjadi sejuk. Different number of ice cubes are put into a three beakers as shown in diagram below. Ramalkan suhu air pada minit ke 10. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] (c) Predict the water temperature at the 10th minute. 213 . Nyatakan corak perubahan suhu air.MODUL SAINS UPSR ____________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] (b) Give one reason why the water cools.

MODUL SAINS UPSR The temperature of water in the beaker is recorded in table below. _________________________________________________________________ _ _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] (b) Predict the temperature of water after the melting of ice when the 7 ice cubes are put into the beaker. tuliskan satu kesimpulan. Berdasarkan Jadual 3. write one conclusion. Ramalkan suhu air selepas ais mencair apabila 7 ketulan ais dimasukkan ke dalam bikar. Suhu air di dalam bikar direkodkan seperti di dalam jadual di bawah Beaker W X Y (a) Number of ice cubes (Bilangan ketulan ais) 10 8 6 Temperature of water after the melting of ice ( ° C ) Suhu air selepas ais mencair (ºC) 10 15 20 Based on Table . nyatakan corak perubahan suhu air selepas ais mencair. 214 . state the trend of the temperature of water after the melting of the ice. Berdasarkan Jadual . _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] (c) Based on the Table 3.

70 50 bayang (cm) 30 10 -10 9 10 11 1 3 5 Time / Masa (hour) (a) What is the aim (purpose) of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? _________________________________________________________________ 215 . Nyatakan satu pemerhatian bagi menyokong inferens anda di (d).MODUL SAINS UPSR (d) _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] State one inference (reason) based on the temperature of the water after the melting of the ice in beaker W Nyatakan satu inferens (sebab) berdasarkan suhu air selepas ais mencair di bikar W _________________________________________________________________ _ _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] Write an observation to support your inference in (d). _________________________________________________________________ _ _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] (e) 4. The bar chart below shows the result of an investigation. Carta palang di bawah menunjukkan keputusan sesuatu penyiasatan 150 130 110 Length of 90 shadow / Panjang bayang.

Sally carries out an investigation. berikan sebab. Berdasarkan keputusan yang diperolehi pada pukul 1.00 p. Nyatakan satu kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan maklumat dalam jadual. give reason. Q P 216 .m. _________________________________________________________________ _ _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] (c) Based on the result obtained at 1. _________________________________________________________________ _ _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] 5. Dia meletakkan dua model P dan Q secara berdekatan antara satu sama lain. Kemudian dia menggunakan kertas surat khabar untuk mengipas model-model itu. She places two models P and Q near to each other.MODUL SAINS UPSR _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] (b) State one conclusion that can be from information in the table . Then she uses a piece of newspaper to fan them.00 tengahari . Sally menjalankan satu penyiasatan .

MODUL SAINS UPSR (a) Based on the investigation. state Berdasarkan penyiasatan itu. nyatakan: (i) What is changed? Apakah yang diubah? _______________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] (ii) What is observed? Apakah yang diperhatikan? _______________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] iii) What is kept the same? Apakah perkara yang sama? _______________________________________________________________ SKEMA JAWAPAN Bahagian A 1 A 2 B 3 B 4 C 5 D 6 D Bahagian B 7 8 9 10 11 12 C A B B C A 13 14 15 16 17 18 C A B B A C 19 20 21 22 23 24 B C D C D D 25 26 27 28 29 30 C C B C A C Soalan 1 (a) No enemies / No water pollution / No development ata the beach / etc if suitable (b) The number of turtles that lay eggs increase (c) The Year (d) The number of turtle that lay eggs decrease Soalan 2 (a) To investigate the relationship between the time with the water temperature (b) The water lose heat (c) 61°C 217 .

MODUL SAINS UPSR (d) The time increase. Soalan 4 (a) To investigate the relationship between the time with the length of shadow (b) The time increase. the length of shadow decrease until 1 pm than increase (c) Matahari berada tegak di atas kepala / The position of the sun is 90 degree or straigth at the top of our head Soalan 5 (a) (i) (ii) (iii) The height of model The time for model fall The type of model / the place of investigation / the speed of fan / etc if suitable 218 . the temperature of water after the melting of ice increase (b) 17°C (c) Increase (d) The number of ice cube in P are the most (e) The temperature of water after the melting of ice are the lowest. the water temperatue decrease (e) Decrease Soalan 3 (a) The number of ice cubes decrease.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful