MODUL SAINS UPSR

MODUL SAINS TEKNIK MENJAWAB SOALAN UPSR

1

MODUL SAINS UPSR

ANSWERING TECHNIQUE FOR SCIENCE SECTION A Type of Questions Jenis soalan
Section A questions can be divided into two groups as followed ; Soalan bahagian A boleh dibahagikan kepada dua kumpulan seperti berikut: A. B. Multiple choice questions Soalan aneka pilihan. Combination of multiple choice questions Soalan aneka pilihan gabungan

Section A questions can be divided into 10 items ; Soalan Bahagian A boleh dibahagikan kepada 10 item: (a) (b) (c) (d) (e) f) (g) (h) (i) (j) Fact / Fakta Terminology / Istilah Method / Kaedah Sequence / Urutan Classifying / Mengelas Principle / Prinsip Interpreting / Mentafsir Extrapolation / Ekstrapolasi Translation / Terjemahan Application / Aplikasi

Questions in Section A can be groups as followed; Soalan Bahagian A boleh dikumpulkan seperti berikut: Knowledge elements Elemen Pengetahuan Fact, Terminology, Sequence, Method, Classifying and Principle. Fakta, Istilah, Urutan , Kaedah, Mengelas dan Prinsip Understanding elements Elemen Pemahaman Translation, Interpreting, Extrapolation and Application Terjemahan, Tafsiran, Ekstrapolasi dan Aplikasi

2

MODUL SAINS UPSR

ANSWERING TECHNIQUE FOR SECTION B TEKNIK MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN B
Bahagian B berbeza dengan bahagian A. Bahagian A menguji pengetahuan manakala dalam bahagian B calon diuji Kemahiran Proses Sains [KPS]. Oleh kerana itulah, terdapat soalansoalan semacam bukan dalam topik yang diajar. KPS ini mempunyai cara dan kaedah menjawabnya yang tersendiri. Oleh itu murid perlu memahami cara untuk menjawabnya. Berikut diterangkan secara ringkas cara / kaedah untuk menjawab.

PEMERHATIAN ( Observation ):
• • MELIHAT / PEMERHATIAN menggunakan 5 deria – perubahan atau perbezaan yang berlaku selepas eksperimen dijalankan. MENYATAKAN ( MENULIS ) HASIL PEMERHATIAN Pemerhatian boleh dalam bentuk perubahan / perbezaan dari segi: • • • • Saiz ( size ) bilangan ( number ) warna ( colour ) ketinggian ( height ) • • • • kuantiti ( quantity ) jisim ( berat ( mass / weight ) keadaan ( condition )

*Pemerhatian = hasil / keputusan eksperimen (ujikaji) What is your observation? What can you say about this fair test?

Lembu P

Lembu Q

Pemerhatian: Lembu Q lebih besar daripada Lembu P ( Saiz lembu ) ( Obsevation ) ( berat lembu ditolak = tiada dinyatakan besar dalam rajah ) Cow Q is bigger than Cow P // Cow P small, Cow Q big

3

MODUL SAINS UPSR

INFERENS:
Menyatakan sebab / memberi alasan kepada pemerhatian yang berlaku. ... Jadikan pemerhatian sebagai soalan dan cari jawapannya…. …… jawapan kepada soalan itu ialah inferens ! Give one inference from this fair test? Give one reason about the observation

Lembu P

Lembu Q

Jika pemerhatian: ( KENAPA ?)Lembu Q Lebih besar daripada Lembu P Inferes : kerana Lembu Q makan lebih banyak daripada Lembu P ( secara mudah : Pemerhatian = akibat ( yang dilihat ) / Inferens = sebabnya ) Observation: ( Why ?) Cow Q is bigger than Cow P // Cow P small, Cow Q big Inferens : Cow Q eat more than cow P // Cow P eat less, Cow Q eat more PEMBOLEH UBAH ( VARIABLE ): Terdapat 3 pembolehubah:Malar ( Fixed Variable / constant variable / control variable) Yang sama, serupa, tetap atau tidak berubah Manipulasi (PM) ( To Change // manipulate variable) Yang diubah ( oleh manusia ) sebelum eksperimen dijalankan bergerakbalas (PB) ( To Observe / to measure // responding variable ) Yang berubah selepas eksperimen dijalankan ( berubah sendiri ) From the experiment, state the thing : 3 langkah mencari pembolehubah PM/PB dalam soalan: Langkah1 – cari 2 maklumat yang berbeza Langkah2 – tentukan yang berubah ( sendiri dan yang diubah ( oleh manusia) Langkah3 – Oleh itu yang diubah = PM dan yang berubah = PB

4

What you can conclude from the investigation above ? c. Semakin ( pola ) PB Atau Jika PM ( pola ). Maka PB ( pola ) 5 . The More / Less To Observe Semakin (pola) PM . Draw one conclusion from the investigation above b. than To Observe ( Less / More ) OR The More / Less To Change.MODUL SAINS UPSR Cari PM / PB berdasarkan jadual : PM ( TC ) PB ( TO ) PM ( TC ) PB ( TO ) Pembolehubah ( variable ) mesti ditulis dalam bentuk gabungan antara: Parameter dan objek Parameter • Saiz • bilangan • warna • ketinggian • kuantiti • jisim • berat • keadaan Objek Baja Air Pokok Saiz pokok Bilangan pokok Kuantiti baja Berat baja Parameter • • • • • • • size number colour height quantity mass / weight condition Object Of fertilizer Air plant Number of plant Quantity of water Mass of fertilizer HIPOTESIS / HUBUNGAN / KESIMPULAN ( HYPOTHESIS / RELATIONSHIP / CONCLUSION ) a. What is the relationship can you makes from this fair test ? If To Change ( less / more ).

Hanya terdapat 3 pilihan / cara jawapan untuk pola / corak. maka number of wood when the structure collapse bertambah TAJUK / TUJUAN EKSPERIMEN ( PENYIASATAN ) ( AIM / PURPOSE OF THE EKSPERIMENT ) What is the purpose of this experiment ? What is the aim of this experiment ? To investigate the relationship between To Change and To Observe . • (semakin) menaik / meningkat / bertambah ( Increase // Increasing // Ascending ) • (semakin) menurun / berkurang / sedikit ( Decrease // Decreasing // descending ) • Tetap / sama / tidak berubah / mendatar ( same // not change ) TETAPI terdapat juga soalan yang memerlukan gabungan 2 atau lebih pola / corak dalam satu jawapan. Untuk menyiasat hubungan antara PM dengan PB . iaitu.MODUL SAINS UPSR Quantity of Cylinder Number of wood when the structure collapse 2 1 3 5 5 3 = The More quantity of cylinder. the more number of wood when the structure collapse = If quantity of cylinder increase. Quantity of Cylinder Number of wood when the structure collapse 2 1 3 5 5 3 = To investigate the relationship between Quantity of Cylinder and Number of wood when the structure collapse = Untuk menyiasat hubungan antara Quantity of Cylinder dengan Number of wood when the structure collapse POLA / CORAK: ( PATTERN / TREND ) Menyatakan bentuk kenaikan / penurunan sesuatu nilai. 6 . number of wood when the structure collapse increase = semakin bertambah quantity of cylinder semakin bertambah number of wood when the structure collapse = jika quantity of cylinder bertambah.

+10 +10 +10 +5 Pengiraan: Jumlah baja (g) Tinggi pokok kacang (cm) 10 24 20 28 30 32 40 36 45 38 50 40 sepatutnya +4 +4 +4 +2 Jumlah baja meningkat sebanyak 10 jika 45 meningkat 5 ( separuh ). maka tinggi pokok naik 4 dan jika 45 (juga terpaksa naik separuh iaitu 2) maka tingginya ialah 38 dan BUKAN 40 ! TETAPI terdapat juga soalan yang bertanyakan tentang ramalkan apakah yang akan berlaku jika… 7 . same. sama / increase. decrease RAMALAN ( PREDICT ): Menyatakan nilai yang sepatutnya berdasar nilai yang telah diberi.MODUL SAINS UPSR State the pattern of the number of the wood? 25 54 25 30 45 28 40 33 32 45 25 40 50 23 45 55 20 55 60 15 60 65 14 60 70 12 60 Menaik / increase Menurun / Decrease Menaik. Kerja – kerja pengiraan perlu dibuat untuk mendapatkan nilai tersebut. same 5 15 25 35 45 45 45 40 35 Menaik. Predict the time taken when the quantity of boxes is 4 ? Contoh: Jumlah baja (g) Tinggi pokok kacang (cm) 10 24 20 28 30 32 40 36 Berapa tinggi pokok kacang jika 45g baja diberikan. menurun // increase. sama.

MODUL SAINS UPSR MODUL SAINS TAHUN 4 8 .

udara dan tempat berlindung. get energy and stay healthy. 9 . Keperluan asas tumbuhan ialah air. Manusia dan haiwan memerlukan tempat berlindung untuk melindungi diri daripada bahaya. Keperluan asas manusia dan haiwan ialah makanan. Manusia bernafas. 2. matahari dan hujan. Humans and animals need food and water to grow. the sun and the rain. Manusia dan haiwan memerlukan makanan dan air untuk membesar. udara dan cahaya matahari. air and shelter. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. LIFE PROCESSES PROSES HIDUP HUMANS BREATHE MANUSIA BERNAFAS 1. Humans and animals need shelter to protect themselves from danger. air and sunlight. Humans use their lungs to breathe. Manusia dan haiwan memerlukan udara untuk bernafas.MODUL SAINS UPSR BASIC NEEDS KEPERLUAN ASAS BASIC NEEDS OF HUMANS AND ANIMALS KEPERLUAN ASAS MANUSIA DAN HAIWAN 1. Humans and animals need air to breathe. BASIC NEEDS OF PLANTS KEPERLUAN ASAS UNTUK TUMBUHAN 1. untuk mendapatkan tenaga dan kekal sihat. Humans breathe. 4. The basic needs of humans and animals are food. air. The basic needs of plants are water. 3. water.

skin and lungs. Apabila kita bernafas kita akan menyedut dan menghembuskan udara. 3. Humans respond to stimuli to protect themselves from danger and for survival. Manusia bergerak balas terhadap rangsangan untuk melindungi diri mereka daripada bahaya dan kemandirian. Organ perkumuhan manusia adalah ginjal. sweat and water from their bodies. nose windpipe lungs The human breathing organs Organ pernafasan manusia HUMANS EXCRETE AND DEFECATE MANUSIA BERKUMUH DAN BERNYAHTINJA 1. peluh dan air dari badan. Manusia mengumuhkan air kencing. 3. Humans excrete urine. Humans excrete and defecate to get rid of waste materials from their bodies. The air that flows out contains more carbon dioxide. 2. Manusia berkumuh dan bernyahtinja untuk menyingkirkan bahan buangan dari badan. The excretory organ of humans are the kidneys. RESPONSE TO STIMULI BERGERAK BALAS TERHADAP RANGSANGAN 1. 10 . The air that flows into the lungs contains more oxygen. When we breathe we inhale (take in) and exhale (let out) air. 4.MODUL SAINS UPSR 2. Udara yang memasuki paru-paru mengandungi lebih oksigen. Udara yang dihembus keluar mengandungi lebih karbon dioksida. kulit dan paru-paru.

2. dan moist skin. 11 . Examples: lungs. ANIMALS BREATHE HAIWAN BERNAFAS 1. AVOID BAD HABITS MENJAUHKAN TABIAT BURUK 1. ANIMALS EXCRETE AND DEFECATE HAIWAN BERKUMUH DAN BERNYAHTINJA 1. insang struktur trakea dan kulit lembap. mengambil dadah dan minum arak boleh membahayakan proses hidup manusia. gills. Smoking. Manusia membiak dengan melahirkan anak. trachea structure. haiwan-haiwan itu akan jatuh sakit. They breathe to live. Contohnya: paru-paru. All animals breathe. 2. Humans reproduce by giving birth. taking drugs and drinking alcohol can be harmful to the life processes of humans. Semua haiwan bernafas. Merokok. If they do not excrete or defecate they will fall sick. Haiwan bernafas melalui struktur pernafasan masing-masing. 2.MODUL SAINS UPSR HUMANS REPRODUCE MANUSIA MEMBIAK 1. Animals breathe through their breathing structures. Jika haiwan-haiwan tidak berkumuh atau bernyahtinja. Animals also excrete and defecate to get rid of waste products from their bodies Haiwan juga berkumuh dan bernyahtinja untuk menyingkirkan bahan buangan daripada badan. Manusia perlu membiak untuk memastikan spesies manusia terus wujud di Bumi ini. Mereka bernafas untuk hidup. Humans need to reproduce to ensure to continuity of humans species on Earth.

The life cycle of frog Kitar hidup katak The life cycle of butterfly Kitar hidup rama-rama 2. Kitar hidup menunjukkan urutan peringkat yang dilalui oleh haiwan semasa haiwan itu membesar. Some animals give birth and also some lay eggs. A COMPLETE CHANGE PERUBAHAN YANG LENGKAP 1. Sesetengah anak haiwan tidak kelihatan seperti induknya. Sesetengah haiwan melahirkan anak dan sesetengah haiwan bertelur.MODUL SAINS UPSR ANIMAL REPRODUCE HAIWAN MEMBIAK 1. A life cycle shows the series of stages tahat an animal undergoes as it grows. Animals also reproduce. Haiwan juga membiak. 2. Some young animals look like their parents. Some young animals do not look like their parents. Sesetengah anak haiwan 12 .

mushroom melalui spora .ferns. Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan untuk melindungi diri daripada bahaya atau untuk kemandirian.banana tree melalui sulur/ anak pokok . Plants reproduce to ensure the survival of their species. begonia melalui daun through underground stems . PLANTS REPRODUCE TUMBUHAN MEMBIAK 1. Tumbuhan membiak untuk memastikan kemandirian spesiesnya. pokok bunga raya through leaves . Akar bergerak balas terhadap air dan gravity. touch and gravity. water. 2. Plants reproduce in many different ways. sentuhan dan gravity. 4. Plants respond to stimuli to protect themselves from danger or for survival. air. 3.pokok betik through spores .pokok pisang through stem-cutting . 2.bryophyllum. hibiscus plants melalui keratan batang .MODUL SAINS UPSR kelihatan seperti induknya.ginger plant melalui batang bawah tanah . The roots respond to water and gravitiy. cendawan through suckers .tapioca. Pucuk bergerak balas terhadap cahaya matahari.pokok halia 13 .paku pakis. The shoots respond to sunlight. PLANTS RESPOND TO STIMULI TUMBUHAN BERGERAK BALAS TERHADAP RANGSANGAN 1. Tumbuhan membiak dalam pelbagai cara.pokok ubi kayu. Plants respond to stimuli such as sunlight. Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan seperti cahaya matahari. • • • • • • through seeds .a papaya plant melalui biji benih .

Which of the following are the basic needs of plants? Antara keperluan asas yang berikut. I and III only I dan III saja B.IIIand IV only I.and III only I.II. The diagram below shows an investigation Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan 14 ...III and IV I.II.. I.MODUL SAINS UPSR QUESTIONS ABOUT THE BASIC NEEDS OF LIVING THINGS SECTION A BAHAGIAN A UNIT 1 1.III dan IV 2.. Air Udara Water Air II.II. A.II dan III saja C... grow healthily membesar dengan sihat D. Humans need shelter to. IV. I. I.. III. manakah keperluan asas bagi tumbuhan? I. protect them from bad weather melindungi diri daripada cuaca buruk 3. stay alive kekal hidup B. Sunlight Cahaya matahari Food Makanan A. Manusia memerlukan tempat berlindung untuk. keep the air in menyimpan udara C.III dan IV saja D.

MODUL SAINS UPSR What conclusion can be drawn from the investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? A... Space Ruang B. 15 . Leaves Daun C. Plants need food to live Tumbuhan memerlukan makanan untuk hidup D. Roots Akar D. A.... Branches Ranting UNIT 2 1... Food Makanan C...” “Pernafasan melibatkan menarik nafas dan menghembus nafas”. “Breathing involves inhalation and exhalation. Plants need water to live Tumbuhan memerlukan air untuk hidup B. Plants need air to live Tumbuhan memerlukan udara untuk hidup C.. Perhatikan maklumat di bawah. Stems Batang B. Water Air D. Plants absorb water through their.. Which of the following is not a basic need of animals? Antara yang berikut manakah yang bukan keperluan asas haiwan? A. Air Udara 5. What happen during inhalation? Apakah yang berlaku semasa menarik nafas? I II III The lungs expand. Air is forced out of the lungs.. Peparu mengecut.. The lung contract. Plants need sunlight to live Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup 4. Look at the information below. Peparu mengembang. Tumbuhan menyerap air melalui.

Duck Itik B. Something that causes response in humans. A I and III C I and IV I danIII I dan IV B II andIII D II and IV II dan III II dan IV 2. Sesuatu yang menyebabkan manusia bergerakbalas. What is the meaning of excretion? Apakah yang dimaksudkan dengan perkumuhan? A. The diagram shows a plant. IV Air flows in from outside through the nose. 16 . Udara mengalir dari luar melalui hidung. Which of the following animals has the same breathing structure as the grasshopper? Antara haiwan yang berikut. Rajah menunjukkan sejenis tumbuhan. Proses penyingkiran air kencing. Tadpole Berudu C. B. II and III I . C. I only I sahaja B. D. Tindakan menyedut udara masuk ketika bernafas. peluh dan air daripada tubuh. II dan III III. The process to get rid of urine. Turtle Penyu D. Lung cancer Kanser paru-paru II. II and III only II dan III sahaja D. Heart attack Serangan jantung C. I and II only I dan II sahaja 4 . Proses hidup bagi menghasilkan anak. manakah yang mempunyai struktur pernafasan yang sama seperti belalang? A.MODUL SAINS UPSR Udara dikeluarkan dari peparu. Smoking is harmful to the body because it can cause Merokok membahayakan kesihatan kerana ia boleh menyebabkan I. The action to take in air during breathing. I . sweat and water from the bodies. Diabetic Kencing manis A. 3. The life process to produce offspring. Cockroach Lipas 5.

....... c) Plant M : ………………………………………………………….... Tumbuhan N: .... Tumbuhan ini membiak melalui................. Spores Spora C............ The table below shows an investigation that is carried out on two plants M and N............. Seeds Biji benih D. Kedua-dua tumbuhan M dan N adalah dari jenis yang sama................. Plant N : …………………………………………………………...................... Kedua-dua tumbuhan perhatikan selepas dua minggu........... Presence or absence of water Kehadiran atau ketiadaan air No water Tiada air Water Air State what to change in the above investigation... A. Tumbuhan M: ............... Stem cutting Keratan batang SECTION B BAHAGIAN B 1......... Leaves Daun B................. 17 . Plant Tumbuhan M N a) What is the purpose of the investigation ? Apakah tujuan penyiasatan? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… b) State what happen to ? Nyatakan apa yang terjadi kepada? i......... Both plants are observed after a week...... Both plant M and N are of the same type. Jadual di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan ke atas dua tumbuhan M dan N......MODUL SAINS UPSR The plant reproduces through....... ii.......

..................................... Rajah 1 menunjukkan satu eksperiment yang dijalankan oleh sekumpulan pelajar............ Diagram 1 shows an experiment carried out by a group of students.......................................................................................................................... ........... ……………………………………………………………………………… d) What can you conclude from the investigation above ? Apakah kesimpulan anda daripada penyiasatan di atas? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2........................................................................ Dalam eksperimen ini................................. Mouse P Tikus P Diagram 1 Rajah 1 a) What is the purpose (aim) of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? .................. c) .................. b) In this experiment.. what is kept the same ( constant variable)? apakah yang ditetapkan ( pemboleh ubah dimalarkan) ? .......................... What do you think will happen to the mouse Q after five days? 18 Mouse Q Tikus Q ii..MODUL SAINS UPSR Nyatakan apa yang berubah pada penyiasatan di atas........................ what is changed ( manipulated variable)? apakah yang diubah ( pemboleh ubah dimanipulasikan) ? .......... i.................................................................................. ......................................................

.. latex...... Sesetengah haiwan hidup di dalam habitat yang mempunyai cuaca yang melampau.. haiwan-haiwan ini mempunyai cirri-ciri dan kelakuan khas untuk melindun gi daripada cuaca yang melampau. d) Give one reason (inference) based on your answer in (c). bulu halus...... duri dan bahan beracun untuk melindungi diri daripada musuh........................ So..................... 2... They have specific characteristic and behaviour to protect themselves rfom their enemies........ Haiwan perlu melindungi diri daripada musuh masing-masing.. PLANTS PROTECTION 1....................... sama ada sangat sangat sejuk atau sangat panas.............. ANIMALS PROTECT THEMSELVES Protect from danger 1............... 2. 19 . Haiwan mempunyai ciri-ciri dan kelakuan khusus untuk melindungi diri daripada musuh. Some animals live in habitats with extreme weather. Animals need to protect themselves from enemis............................... Plants have specific characteristics which protect them from their enemies and weather....... Tumbuhan mempunyai getah... Plants have thorns.............................. these animals have specific characteristics and behaviour to protect themselves from extreme weather.... Tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas yang melindunginya daripada musuh dan cuaca.. Jadi........... 2... ............ Living in extreme weather 1.... either very cold or very hot weather.......MODUL SAINS UPSR Apakah yang akan berlaku kepada tikus Q selepas lima hari? ............ Beri satu sebab (inferens) berdasarkan jawapan anda di (c).................. fine hairs and poisonous substance to protect from the enemies.

akar yang tumbuh panjang ke dalam tanah.Produces a bad smell Mengeluarkan bau busuk What are animals S and T ? Apakah haiwan S dan T ? S Pangolin Tenggiling Porcupine Landak Tortoise Kura-kura Scorpion Kala jengking Lizard Cicak Chameleon Sumpah-sumpah Beetle Kumbang Snail Siput 20 T . divides leaves. Maklumat di bawah menunjukkan bagaimana haiwan S dan T melindungi daripada bahaya S . roots that grow deeply.Rolls its body Menggulungkan badannya T . buttress roots and sheeding leaves to protect from the cold and hot weather. has waxy leaves. daun yang berbelah-belah. Tumbuhan mengugurkan daun. Plants drop their leaves. akar banir dan menggugurkan daun untuk melindungi diri daripada cuaca sejuk dan panas. daun dan batang yang mengandungi air. leaves and stems that store water. rolling the leaves. mempunyai daun berlilin. The information below shows how animals S and T protect themselves from danger.MODUL SAINS UPSR 3. Questions about the protections Section A 1. menggulungkan daun.

Which of the following animals have thick layers of fat under their skin to enable them to live in cold weather ? Antara berikut. Diagram 1 shows plant P Rajah 1 menunjukkan tumbuhan P Diagram 1 Which of the following specific characteristics allow plant P to survive in areas where there are strong winds? 21 .MODUL SAINS UPSR A B C D 2. haiwan yang manakah mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulit untuk membolehkannya hidup dalam cuaca yang sejuk. I III A B Camel Unta Penguin Penguin I and III I dan III II and IV II dan IV ll IV C D Eagle Helang Polar bear Beruang kutub II and III II dan III III and IV III dan IV 3.

Produces sticky latex Mengeluarkan getah yang melekit R .Has divided leaves Mempunyai daun yang berbelah-belah A B P and Q P dan Q P and R P dan R C D Q and R Q dan R P. Which of the following is not the characteristics of animals that live in very hot weather to lose heat from their bodies ? Antara yang berikut yang manakah bukan ciri haiwan yang hidup di cuaca yang sangat panas untuk menghilangkan haba daripada tubuhnya? A B C Having long ears Mempunyai telinga yang panjang Having a thick layer of fat Mempunyai lapisan lemak yang tebal Looking for at night 22 . manakah yang melindungi tumbuhan daripada dimakan oleh haiwan ? P . Which of the following characteristics protect a plant from being eaten by animal Antara ciri yang berikut.MODUL SAINS UPSR Antara ciri-ciri khas berikut. yang manakah membolehkan tumbuhan P hidup di kawasan yang berangin kencang ? A Having buttress roots Mempunyai akar banir B Having splited leaves Mempunyai daun berpecah-pecah C Having flexible stems Mempunyai batang yang mudah melentur D Having needle-shaped leaves Mempunayai daun berbentuk jarum 4.Has a bad smell Berbau busuk Q . Q dan R 5. Q and R P.

Figure 1 shows an investigation on three potted plants. Keputusan penyiasatan selepas dua minggu ditunjukkan di dalan Jadual 2. Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan terhadap tiga tumbuhan di dalam pasu.MODUL SAINS UPSR Mencari makanan pada waktu malam Staying in the shade during the day Berlindung di bawah bayang-bayang semasa siang hari. Tumbuhan dibiarkan di bawah Matahari dan tidak disiram selama dua minggu. The plants are left in the Sun and not watered for two weeks. Figure 1 / Rajah 1 The results of the investigation after two weeks are shown in Table 1. D Section B 1. Plant Tumbuhan Balsam plant / Pokok Keembung Chilli plant / Pokok cili Cactus / Kaktus 23 Wilted Layu Growing healthy Tumbuh dengan subur / / / .

..... state Dalam penyiasatan ini............................................................. 2.................................................... Diagram 1 shows a type of plant and animal..MODUL SAINS UPSR Table 2 / Jadual 2 (a) What is the purpose (aim) of this investigation ? Apakah tujuan penyiasatan ini ? .. What is observed (responding variable) pembolehubah bergerak balas ..............................................................…………………………................................ nyatakan i..................... (b) In this investigation................................................... ii................................... (c) Which plant do you think can survive in a dry region ? Tumbuhan yang manakah pada fikiran kamu boleh hidup di kawasan kering? …………………………………………………………............. 24 ...... (d) Give one reason (inferens) for you answer in (c) Berikan satu inferens bagi jawapan kamu di (c) ................ What is change (manipulated variable) pembolehubah dimanipulasikan ………………………………………………………………………….....................

Nyatakan kawasan di mana tumbuhan dan haiwan itu hidup …………………………………………………………………………… (b) What is the specific characteristic of the plant and the animal which enables them to survive in their habitat? Apakah cirri khas tumbuhan dan haiwan itu yang mmembolehkannya hidup di habitatnya ? i. Nyatakan fungsi ciri khas tumbuhn dan haiwan yang kamu nyatakan di (b). Diagram 1 Rajah 1 (a) State the region where the plant and the animal live. ……………………………………………………………………………… MEASUREMENT Measuring length 25 . K : ………………………………………………………………… L : ………………………………………………………………… ` (c) State the function of the specific characteristic of the plant and the animal that you have started in (b). ii.MODUL SAINS UPSR Rajah 1 menunjukkan sejenis tumbuhan dan haiwan.

using the following formula. The metre (m) and kilometer (km) are used to measure long length. Milimeter (mm) dan sentimeter (cm) digunakan untuk mengukur jaraka yang pendek.MODUL SAINS UPSR 1. Pada zaman dahulu. The area of a square or a rectangle can be obtained by calculating. Luas permukaan yang kecil diukur dalam millimeter persegi (mm) atau sentimeter persegi (cm). 4. Area = Length x Width Luas = Panjang x lebar 3. 5. humans used their limbs to measure length. The area of large surface is measure in square metres (m) or square kilometers (km) Luas permukaan yang besar diukur dalam meter persegi (m) atau kilometer persegi (km) 26 4. Unit metric digunakan untuk mengukur panjang. 2. In olden days. Length is the distance between two points or two place Panjang ialah jarak di antara dua titik atau tempat. Ukur lilit sesuatu objek atau garis lengkung boleh diukur menggunakan pembaris dan benang. Metric units are used to measure length. 2. . ruler and measuring tapes are used as the standard tools to measure length Kini. Luas segi empat sama atau segi empat tepat boleh diperolehi dengan penghitungan. The area of small surface is measured in square milimetres (mm) or square centimeters (cm). Nowdays. Meter (m) dan kilometer (km) digunakan untuk mengukur jarak yang panjang. 3. Area / luas 1. The milimetre (mm) and centimeter (cm) are used to measure short lengths. pembaris dan pita pengukur digunakan sebagai alat pengukur piawai untuk mengukur panjang pembaris. The area of a surface is the size of the surface Luas sesuatu permukaan ialah saiz permukaan itu. menggunakan formula yang berikut. The circumference or an object or a curve line can be measured by using a ruler and a thread. manusia menggunakan anggota badan untuk mengukur Panjang.

2. cubic centimeters (cm) or cubic metres (m). The standard units of mass in te metric system are the milligram (mg). 2. using the following formula: Isipadu kubus atau kuboid boleh diperolehi dengan penghitungan menggunakan formula yang berikut: Volume Isipadu 3. Isipadu diukur dalam millimeter padu (mm). Mass can be measured by using a lever balance. The volume of an object is the size of the space in object . gram (g) and kilogram (kg). Semua benda mempunyai jisim. gram (g) dan kilogram (kg). 2. Jisim boleh diukur dengan menggunakan neraca tuas. neraca palang atau neraca elektronik. All things have mass. Unit piawai bagi jisim dalam system metric ialah milligram (mg). beam balance or electronic balance. = Length x width x height = Panjang x lebar x tinggi Volume is measured in cubic milimeteres (mm). The volume of a liquid can be measured in cubic centimeters (cm). Isi padu sesuatu objek ialah saiz ruang dalam objek itu. atau meter padu (m) Volume of a liquid 1. sentimeter padu (cm). millimeter (ml) atau liter (l). .MODUL SAINS UPSR Volume / isipadu 1. The volume of a liquid can be measured by using a standard object such as a beaker or a measuring cylinder Isipadu cecair boleh diukur dengan menggunakan objek piawai seperti bikar atau silinder penyukat. Measuring mass 1. 27 3. The volume of a cube or cuboid can be obtained by calculation. Isipadu cecair diukur dalam sentimeter padu (cm). milimetres (ml) or litres (l).

5. Masa ialah selang di antara dua peristiwa. people had invented tools to measured time. In the past. Masa boleh diukur berdasarkan proses yang berulang secara seragam. 2. 3. 4. Time is an interval between two events. Milimetre Milimeter Metre Meter C D Centimetre Sentimeter Kilometre Kilometer What is meant by area ? Apakah yang dimaksudkan dengan luas ? A B Size of space Saiz suatu ruang Distance between two point Jarak di antara dua titik 28 C D Size of surface Saiz suatu permukaan Height of an object Ketinggian suatu objek . Time can be measured based on process that repeat uniformly. standard tools such as the stopwatch. jam tangan digital dan jam berdigit digunakan untuk mengukur masa. minute and hour. Unit piawai bagi masa ialah saat. QUESTIONS ABOUT THE MEASUREMENT Section A 1.MODUL SAINS UPSR Taking time 1. manusia telah mencipta alat untuk mengukur masa. Kini alat piawai seperti jam randik. digital watch and digital clock are used to measure time. What is the suitable measuring unit used for measuring the distance from Melaka to Johor Bahru ? Apakah yang sesuai digunakan untuk mengukur jarak dari Melaka ke Johor Bahru ? A B 2. The standard units of time are the scond. Pada zaman dahulu. Nowdays. minit dan jam.

Q and R ? Antara yang berikut. Q and R Rajah menunjukkan jisim tiga objek. yang manakah menunjukkan betul antara jisim P.MODUL SAINS UPSR 3. P. Q dan R Which of the following shows the correct relationship between the mass of P. yang manakah boleh menampung bilangan guli yang palaing banyak ? 4. A group of pupils from 5 Bestari carried out an investigation about the time taken of pendulum to swing with the different length of string in 20 second. The diagram shows the mass of three objects. 29 .Q dan R ? Section B 1. Which of the following empty boxes can keep the most number of marbles ? Antara kotak kosong berikut. P.

.......................MODUL SAINS UPSR Sekumpulan murid dari 5 Bestari menjalankan suatu penyiasatan tentang masa yang diambil untuk bandul berayun dengan benang yang panjang berbeza dalam 20 saat....... (d) Predict how many times the pendulum will swing if 20 cm of string is used? Ramalkan berapa kali ayunan bandul jika 20 cm benang digunakan? …………………………………………………………………………………................. Table 2 shows the result of the investigation.............. water is allowed to drip from a can with a hole as shown in Diagram 2........................ 2. In investigation............ The volume of dripping water is collected in a measuring cylinder and measured every 5 minutes................................................. 30 ..... (b) State : Nyatakan: (i) What is change (manipulated variable)? Apakah yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) ? …………………………………………………………………………………............. (ii) What is observe (responding variable) ? Apakah yang diukur (pembolehubah bergerak balas) ? .......................................................... (c) What is the trend of the pendulum swing ? Apakah corak ayunan bandul ? …………………………………………………………………………………..................... (a) What is the aim of this investigation Apakah tujuan penyiasatan ini? .....................

.......................... (c) In this investigation.................. (b) What is the trend of change in the volume of water collected? Apakah corak perubahan isipadu air yang terkumpul? ………………………………………………………………………………............ state Dalam penyiasatan ini................... nyatakan (i) what is change (manipulated variable) Pembolehubah yang dimanipulasikan ……………………………………………………………………………… (ii) what is observed (responding variable) Pembolehubah yang bergerak balas ……………………………………………………………………………… 31 ...MODUL SAINS UPSR Dalam satu penyiasatan........................ air dibiarkan menitis dari tin yang berlubang satu seperti ditunjukkan pada Rajah 2..... Jadual 2 menunjukkan keputusan bagi penyiasatan itu Diagram 2/Rajah 2 Time(minute)/Masa (minit) Volume (cm)/Isipadu (cm) 0 0 5 10 10 20 15 30 20 40 Table 2/Jadual 2 (a) What is the purpose (aim) of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? ................ Isipadu air yang meneitis dikumpulkan di dalam selinder penyukat dan disukat setiap 5 minit.....

getah. 6.. An opaque material does not allow any light to pass through. Bahan yang tidak mengalirkan haba di panggil konduktor haba. Logam. paper. wood. bahan legap menghalang cahaya daripada ditembusi. 10. / Boleh diregang. 5. A transparent material allows light to pass through. Materials that do not conduct heat are called heat insulator. 9. Properties of materials:Sifat-sifat bahan:     Absorb water. / Membenarkan cahaya menembusi Float and sink. Materials that do not conduct electricity are called insulator. 2. bulu. plastic. Metal. kayu. metal. Logam yang mengalirkan haba juga dipanggil konduktor haba juga konduktor elektrik. fur. logam. Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik dipanggil penebat. plastics. sutera). Allow light to pass through.cotton. Metals that conduct heat are called heat conductor and also conductor of electricity. tanah liat. Objects can be classified according to the materials they are made off.MODUL SAINS UPSR (d) Predict the volume of water collected in the measuring cylinder after 30 minutes. Ramalkan isipadu air yang terkumpul di dalam selinder penyukat selepas 30 minit. / Timbul dan tenggelam Can be stretched. kulit adalah contoh bahan. PROPERTIES OF MATERIALS 1. Bahan lut sinar adalah bahan yang boleh ditembusi cahaya sepenuhnya. 3. Bahan semulajadi boleh ditemui dari alam (kulit. 32 . Natural materials are found in nature (leather. clay. kertas. silk). rubber. 7./ Menyerap air. Conduct heat and electricity / Konduktor haba dan elektrik 4. Objek boleh dikelaskan mengikut bahan yang digunakan. rubber. A translucent material allows some light to pass through. kapas. getah. leather are the examples of materials. 8. …………………………………………………………………………………. Bahan lut cahaya membenarkan sebahagian cahaya menmbusinya.

Natural and man made materials are limited so we have to reuse. tin plating and plastic coating. B It floats on water.MODUL SAINS UPSR 11. Glass marble guli kaca Ring gelang Diagram 1 What is the property of X? Apakah sifat bagi X ? A It conducts heat. Object made of iron can be rust if exposed to the water and air. Rajah 1 menunjukkan sebatang mop. reduce and recycle the materials to save our environment. 33 . mengecat. Which of the objects below floats on water? Manakah antara objek di bawah terapung di atas air ? A Cork C Gabus B Coin D Duit syiling 2. Cara mengelakkan pengaratan adalah dengan cara melumur minyak. Bahan buatan adalah dibuat oleh manusia (plastic dan kain sintatik). 12. Objek besi boleh berkarat jika terdedah kepada air dan udara. jadi kita perlu menggunakan semula. QUESTIONS ABOUT PROPERTIES OF MATERIALS SECTION A 1. painting. Bahan semulajadi dan buatan adalah terhad . 13. The ways to prevent rusting are greasing. Man made materials are made by human (plastic and synthetic cloth). mengurangkan penggunaan dan kitar semual bahan untuk menyelamatkan persekitaran kita. 14. Diagram 1 shows a mop. sadur timah dan sadur plastic.

MODUL SAINS UPSR Konduktor haba C It absorbs water. D A piece of leather allows light to pass through it. What is meant by an insulator? Apakah maksud penebat? A An object that floats on water. boleh diregang 3. D An object that does not conduct electrical energy. Getah boleh diregang. Objek yang tidak membenarkan cahaya menembusinya. C An object that does not allow light to pass through it. Sepotong kayu mengalir tenaga elektrik. Objek yang boleh terapung di atas air. Pembaris plastik mengalirkan haba. Diagram 2 Which of the following is a property of X? Apakah antara berikut adalah sifat X? I Conductor of electrical energy Konduktor elektrik 34 II Conductor of heat Konduktor haba . Objek yang tidak boleh mengalirkan tenaga elektrik. Diagram 2 shows an electric plug. Boleh menyerap air Boleh terapung di atas air D It can be stretched easily. Which one of the following statements is true? Manakah pernyataan yang benar ? A A block of wood conducts electrical energy. Rajah 2 menunjukkan plug elektrik. C A rubber band can be stretched. 4. Sekeping kulit boleh membenar cahaya menembusinya. B A plastic ruler conducts heat. Objek yang boleh diregang. B An object that can be stretched. 5.

kaca ____________________________________________________________________ ii. II. ____________________________________________________________________ 35 . IV Absorbs water Menyerap air B I. glass.. Beri satu sebab mengapa kain tidak biasa di dapur. II. III and IV Diagram 1 (a) What conclusion can be made from the bar chart? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada carta bar? ____________________________________________________________________ (b) Suggest one object in the kitchen that is made from… Cadangkan satu objek di dapur yang diperbuat aripada……. plastic. Carta bar di bawah menunjukkan maklumat yang dikumpul oleh murid-murid ke atas objek yang digunakan di dapur. i. III and IV only Section B 1 The bar chart in Diagram 1 shows information gathered by a student on objects used in the kitchen.MODUL SAINS UPSR III Can be stretched Boleh diregang A I and II only C II. and III only D I. plastik _____________________________________________________________________ (c) Give one reason why cloth objects were not common in the kitchen.

Q: _______________________________________________________________ iii. Neptune and Pluto. Rajah 2 menunjukkan eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid. what is being changed?: _______________________________________________ Apa yang diubah? ii. Zuhrah.MODUL SAINS UPSR 2 Diagram 2 shows an experiment carried out by a group of pupils. R: ________________________________________________________________ SOLAR SYSTEM 1. The sequence of planets starting from the Sun are Mercury. Jupiter. Bumi. Neptune dan Pluto. Mars. 2. what is observed?: ___________________________________________________ Apa yang diperhatikan? (c) Name the type of material used in… Namakan jenis bahan yang digunakan untuk………… i. Uranus. Saturn. Uranus. The main constituents of the Solar System are the Sun and the planets. Diagram 2 (a) What is the aim of the experiment? Apakah tujuan eksperimen ini? ____________________________________________________________________ (b) In the experiment. P: ________________________________________________________________ ii. Marikh. Earth. Zuhal. Ahli dalam Sistem Solar adalah matahari dan planet. 36 . … Dalam eksperimen ini…… i. Venus. Musytari. Urutan planet bermula daripada matahari adalah Utarid.

12. it will be to cold to support life. The planets have very different conditions on their surface. 7. 9. 8. Hanya bumi dalam system solar ini yang mengandungi hidupan. 13. Semua planet beredar mengelilingi matahari. ia akan menjadi terlalu panas untuk menampung hidupan. Jarak dari bumi ke matahari ialah 400 kali jarak daripada bulan ke bumi. 10. QUESTION ABOUT THE MOON EARTH AND SUN Section A 1 . 4. The sun is very big compared to the planets. udara dan suhu yang sesuai untuk menampung hidupan. The sun is in the centre of Solar system. 6. The planets differ in size and distance from the sun. Planet mempunyai keadaan permukaan yang berbeza. Which of the following statements is not true about the Solar System? A The Solar System consists only of planets. Earth is the only planet in the solar system that has life on it. Matahari adalah pusat dalam Sistem solar. B The Sun is the central of the Solar System. Nisbah saiz bulan dengan bumi dan matahari adalah 1:4:400. 5. ia akan menjadi terlalu sejuk untuk menampung hidupan. 11. If earth is to near to the sun. Jika bumi terlalu jauh dengan matahari. air and suitable temperature to support life. Planet berbeza dari segi saiz dan jarak dari matahari. Jika bumi terlalu dekat dengan matahari. The ratio of the size of the moon to earth and to the sun is 1:4:400.MODUL SAINS UPSR 3. 37 . The distance from earthto the sun is 400 times the distance from the moon to earth. If earth is too near to the sun. Matahari sangat besar jika dibandingkan dengan planet. Bumi mengandungi air. it will be to hot to support life.. Earth has water. All planets move round the sun.

Diagram 1 What are planet P and Q? A B C D P Mars Pluto Uranus Venus Q Saturn Mercury Mars Mars 4. L. N B L. Diagram 1 shows the position of planet P. D All planets in the Solar System receive light and heat from the Sun. L. K C M. M. 38 . Diagram 6 shows the position of planet Earth in the Solar System. L. K– NEPTUNE L – VENUS M– JUPITER N – SATURN The order of the planets from the Sun is as follows. The following are four planets in the Solar System. K D M. A K.MODUL SAINS UPSR C All planets in the Solar System move around the Sun. M. the Earth and planet Q from the Sun. 2 . N 3 . N. N. K.

MODUL SAINS UPSR Diagram 6 What will happen if the Earth is placed at X? I The Earth will receive more light and heat from the Sun. II The Earth will be very cold. III All living things will die. A I and II only C II and III only B I and III only D I. What is the natural satellite orbiting round the Earth? A The Sun C The asteroid B The Moon D The meteoroid Section B 1 The following table shows data gathered by a group of pupils. Planet P Q R S Distance from the Sun (million km) 150 780 1430 2870 39 Time taken to make one complete movement around the Sun (year) 1 12 30 84 . II and III 5 .

Manusia dapat melakukan pelbagai perkara dengan menggunakan otak. Humans can do various things by using their brains. ______________________________________________________________ 2. (d) Give two reasons that can be made from the above statement. However. Predict the position of planet X. 1.MODUL SAINS UPSR T (a) 4500 165 What is the trend for the time taken to make one complete movement around the Sun? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ (b) State the relationship between the distance from the Sun and the time taken to make one complete movement around the Sun. ______________________________________________________________ Technology around us Human limitations 1. the ability of humans to do things is limited. . parts of their bodies and sensory organs. anggota badan dan organ deria. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ (c) Planet X takes 2 years to make one complete movement around the Sun. _________________________________________________________________ LIVING THINGS EXIST ONLY ON PLANET P. 40 2.

agriculture and constrution. transportation. Teknologi memberi kita banyak kebaikan. kilang-kilang melepaskan gas bertoksik dan sisa buangan yang menyebabkan pencemaran udara dan air. QUESTIONS ABOUT THE TEACHNOLOGY SECTION A 1 Which of the following devices can be used to overcome the limitation of humans? I Rocket II Telephone III Elevator 41 . Technology gives us many advantages. pertanian dan pembinaan. For example. pengangkutan. Development of technology 1. 3. Sebagai contoh. Solving problems 1.MODUL SAINS UPSR Walau bagaimanapun keupayaan manusia untuk melakukan sesuatu perkara adalah terhad. Sebagai contoh. factories release toxic gases and waste products that cause air and water pollution Teknologi juga membantu keburukan. machines help to increase productivity in agriculture. Technology digunakan untuk mereka cipta mesin-mesin bagi membantu manusia dalam kerja harian. Technology also brings disadvantages. Advantanges and disadvantages 1. Manusia telah mencipta perlbagai alat untuk mengatasi had keupayaaan. Huamans have invented various devices to overcome their limititations. mesin membantu meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. Perkembangan teknologi telah mengubah kehidupan manusia dalam bidang komunikasi. Technology is used to invent machines to help us in our daily work. For example. 2. Development of technology has change the lives of humans in the field of communication.

Diagram 4 shows different types of air transportation. Diagram 4 Which of the following is the correct order in the development of air transportation? AP→Q→R→S BQ→P→S→R CR→P→S→Q DS→P→Q→R 4 Which of the following is true about the advantages of development of technology? I Make human more comfortable II Make the work easier and faster 42 . II and III Diagram 1 shows a device used to overcome human limitation. 3 C communication. B agriculture. Diagram 1 This device is used in… A transportation. D medical.MODUL SAINS UPSR A I and II only B II and III only 2 C I and III only D I.

what is being changed?: ___________________________________________ ii. This shows the way they… I save the information. He uses five students in his experiment. II produce arts. Each student has to list the names of the objects. What is the device that can help humans to overcome the limitation of the 43 N 12 O 7 P 10 . II.. Which organ is involved in this experiment? _________________________________________________________________ ii. Each student is given two minutes to remember 20 objects. i. II and III 5 In ancient time.. Table 1 shows the results of the experiment.MODUL SAINS UPSR III Improve the health standards of humans A I and II only B I and III only C II and III only D I. III and IV SECTION B 1 A teacher carried out an experiment to test the limitation of humans in remembering objects. Student Total objects can be remembered (a) L 5 M 8 Table 1 What can you say about the result above? _________________________________________________________________ (b) In the experiment. II and III only D I. what is measured?: _______________________________________________ (c) i. After that. the objects are covered up with a cloth. . III communicate with other people. IV decorate their homes. the cave people draw on the cave walls. A II and III only B III and IV only C I.

_______________________________________________________________ 2.MODUL SAINS UPSR organ mentioned above? (d) What conclusion can you make from this experiment? _________________________________________________________________ 2 Table 2 shows the time taken to travel across the Atlantic Ocean from Europe to America using different types of transport. _______________________________________________________________ (b) What is the benefit we can get from the invention of the aeroplane engine? _________________________________________________________________ (c) State one latest technology that allow people to go deep in the sea. 1. Year 1852 1938 1985 (a) Types of transportation Sailing boat Steamship Cruiser Table 2 Time taken to travel 11 days 5 days 26 hours State two statements that you can make from this table. _________________________________________________________________ 44 .

MODUL SAINS UPSR MODUL SAINS TAHUN 5 Microorganisam 1. 45 . Microorganism are tiny living things. Microorganism bermaksud hidupan seni (kecil).

(a) bacteria Bacteria (b) virus Virus (c) fungi Fungi (d) Protozoa Protozoa Bacteria 1. in soil and on the surfaces that you touch. Bakteria wujud dalam pelbagai bentuk. 3. Protozoa 1. in water. We need to use a microscope to see microorganism. Types of microorganism There are four main types of microorganism. Microorganisma adalah sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Virus 1. Microorganisms are small that we cannot see them with the naked eyes.MODUL SAINS UPSR 2. Viruses are the smallest microorganism. Terdapat empat jenis microorganisma yang utama. They live in your body too. di dalam tanah serta di permukaan yang kamu sentuh. Bakteria ialah organisma yang sangat kecil. Kita perlu menggunakan mikroskop untuk melihat mikroorganisma. 2. Bacteria are very tiny. Bakteria terdapat di udara. They exist in various forms. Virus ialah microorganisma yang paling kecil. Bakteria hidup di dalam tubuh kamu juga. Bacteria can be found in the air. Protozoa are larger than viruses and bacteria Protozoa lebih besar daripada virus dan bacteria 46 . di dalam air.

Diseases caused by microorganisms can spread from one person to another. Fungi are the largest of the four types of microorganism Fungi adalah yang paling besar antara keempat-empat microorganisma Fungi reproduce from spores Fungi membiak daripada spora Mushrooms. Mikroorganisma yang berguna boleh digunakan untuk membuat makanan Harmful microorganisms may cause diseases.MODUL SAINS UPSR 2. food. 2. kulapuk dan yis adalah contoh-contoh fungi They are aquatic organisms. Microorganisma bernafas untuk terus hidup Microorganisms grow when conditions are suitable Microorganisma bertumbuh apabila keadaan sesuai. 4. water. 3. Penyakit berjangkit boleh merebak melalui udara. Fungi 1. air. Microorganisma yang berbahaya boleh menyebabkan penyakit. Protozoa ialah organisma akuatik Characteristic of microorganism Ciri-ciri microorganisma 1. A contagious disease can spread through the air. 2. Useful microorganisms can be used in making food. Ia disebut penyakit berjangkit. Penyakit yang disebabkan oleh microorganisma boleh merebak daripada seorang kepada seorang yang lain. . 3. makanan. 2. contact and animals. 47 5. 3. Some microorganisms are useful but some are harmful Sesetengah microrganisma adalah berguna dan sesetengahnya berbahaya. moulds and yeast are examples of fungi Cendawan. Friends or foes 1. 6. They are called contagious diseases. Microorganisms move in their own ways Microorganisma bergerak dengan caranya yang tersendiri. Microorganisms breathe to survive. sentuhan dan haiwan.

D the yeast breathes. 48 3 . C Microorganisms cannot be seen with naked eyes. Diseases caused by harmful microorganisms can be prevented by : Penyakit yang disebabkan oleh microorganisma yang berbahaya boleh dicegah dengan cara : (a) washing hands before handling food or after using the toilet Membasuh tangan sebelum mengendalikan makanan atau selepas menggunakan tandas (b) boiling water or food to kill microorganisms Memasak air atau makanan untuk membunuh microorganisma (c) covering the mouth or nose when coughing or sneezing menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin (d) covering wounds Membalut luka (e) quarantine Kuarantin QUESTIONS ABOUT MICROORGANISM SECTION A 1 Microorganism is a. D Microorganisms cannot move from place to place. sugar After 20 minutes. B Microorganisms breathes and grows.MODUL SAINS UPSR 7. This because… A the yeast dies B the yeast grows.. Which of the following statements is not true about microorganisms? A Microorganisms are living things. warm water. dried yeast. A B C D 2 living thing that has wings living thing that lives in water small living thing that can be seen with the naked eye very tiny living thing that cannot be seen with the naked eye Aisyah makes dough by mixing the following ingredients: Flour.. the dough rises. C the yeast moves.

MODUL SAINS UPSR 4 Which of the following pairs is correct? Disease Caused by A Flu Virus B Mumps Fungi C Scabies Bacteria D measles Protozoa Which of the following ways can prevent diseases caused by microorganisms from spreading? I II III IV A B C D Cover up open wounds Cover the mouth when coughing Wash hands after using the toilet Wash hands before handling foodstuff I. II. 49 . III and IV only II. II and III only I. III and IV 5 SECTION B 1. III and IV only I.

Each was sprinkled with different amounts of water as shown in Figure 1. 1.. 1. Table 1 below shows the results of the investigation. Manipulate variable :……………………………………………. 2.……………… Responding variable :…………………………………………..………………… (c) State two controlled variables . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (d) What is the conclusion from this investigation ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… SURVIVAL OF THE SPECIES KEMANDIRIAN SPESIES 50 . Rice P Q R (a) Amount of water sprinkled 5 15 25 Time taken to be mouldy 4 days 3 days 2 days Table 1 What is the aim of this investigation ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (b) State the following variables . Q and R are three similar bowls of rice. 2.MODUL SAINS UPSR Figure 1 P.

Kemandirian spesies bermaksud keupayaan hidupan untuk meneruskan hidup dalam keadaan susah ataupun bahaya. 2. Untuk tujuan ini. Animals have to reproduce to ensure survival of their species. Some examples of animals that take care of their eggs and young are shown in the table below Beberapa contoh haiwan yang menjaga telur dan anaknya ditunjukkan seperti didalam jadual di bawah.MODUL SAINS UPSR SURVIVAL OF ANIMAL SPECIES KEMANDIRIAN SPESIES HAIWAN 1. Bil Haiwan Animals Take care of their eggs or their young Cara menjaga anak dan telur 1 A spider Labah-labah A spider carries its eggs in a sac Labah-labah membawa telurnya di dalam uncang 51 . some animals need to take care of their eggs and young. 5. 3. sesetengah haiwan perlu menjaga telur dan anaknya. 4. Survival of species means the ability of living things to continue to live in spite of difficulty or danger. For this reason. Species means similar types of living things that can breed among themselves. Spesies ialah hidupan yang sama jenis dan boleh membiak antara satu dengan yang lain. Haiwan perlu membiak untuk memastikan kemandirian spesiesnya.

Biji benih atau buah dipencarkan dengan cara yang berikut: 52 . Seeds or fruits are dispersed in the following ways. 2. PLANT SURVIVAL KEMANDIRIAN TUMBUHAN 1. b) A turtle buries its eggs in the sand Penyu menimbus telurnya di dalam pasir. Sesetengah haiwan tidak menjaga terlur dan anaknya 7. Haiwan-haiwan ini mempunyai cara yang tersendiri untuk memastikan anaknya dapat membesar sehingga dewasa. Some animals do not take care of their eggs and young. Rama-rama bertelur di permukaan bawah daun. a) A butterfly lays its eggs on the lower surface of a leaf.MODUL SAINS UPSR 2 A kanggaroo Kanggaru 3 Cows Lembu 4 A bird Burung A kanggaroo carries its young in its pouch Kanggaru membawa anaknya di dalam kantung Cows stay in herds to protect their calves Lembu hidup didalam kawanan yang besar untuk melindungi anaknya A bird feeds its young Burung memberi makan kepada anaknya 5 A snake Ular A snake coils itself around its eggs Ular melingkari telurnya A cat nurses its young Kucing menyusukan anaknya 6 A cat Kucing 6. Biji benih atau buah tumbuhan perlu dipencarkan untuk memastikan kemandirian spesiesnya. These animals have their own ways of ensuring their young are able to grow into adults. The seeds or fruits of plants need to be dispersed to ensure the survival of their species.

angsana d) By explosive mechanism – balsam seeds Melalui mekanisme letupan. angsana Klematis. keembong Animals Haiwan Water Air Explosive mechanism Mekanisma letupan QUESTION SURVIVAL OF THE SPECIES SOALAN KEMANDIRIAN SPESIES Section A Bahagian A 53 . kemuncup Buah bakau.MODUL SAINS UPSR a) By water .coconut Melalui air – buah kelapa b) By animals -papaya Melalui haiwan -betik c) By the wind . waxy skins. kelapa. Kulit keras The skin of the fruits are dry when mature Kulit buahnya kering apabila matang fruits Petrea. air space Ringan. lalang Rambutan. mangga Jambu batu.like structure Kecil. cili Semalu . kapas. ringan dan banyak bulu halus Bright colours Warna yangn cerah Nice smells Bau yang enak Hard seeds Biji benih kulit keras Hooks or spines Bercangkuk atau berduri Light. mempunyai rongga udara Hard skin. manggis Namgka. teratai Buah getah. kulit berlilin. betik. buah jarak.angsana Melalui angin . meranti. light. durian. ringan dan mempunyai struktur seperti sayap Small. The characteristics of fruits dispersed by Ciri-ciri buah yang dipencarkan oleh Dispersal Wind Angin Characteristics Small.buah keembong 3. light and have fine hairs Kecil. and have wing.

I am small and light Saya kecil dan ringan I have wings too Saya juga mempunyai kepak I can disperse far away from my parents Saya boleh disebar jauh daripada induk After I fall. The following information states the characteristics of a seed. Frog Katak B. manakah yang menjaga anaknya? A. 54 .MODUL SAINS UPSR 1. T. Tiger Harimau C. Maklumat berikut menyatakan tentang ciri-ciri sejenis biji benih. I will germinate Selepas saya jatuh. Nyamuk Mosquito 2. Pictures S. saya akan bercambah What is the dispersion agent for the seed? Apakah agen penyebaran biji benih itu? A B Water Air Wind Angin C D Animal Haiwan Explosive mechanism Mekanisma letupan 3. T. Gambar S. Snake Ular D. U dan V menunjukkan aktiviti satu haiwan. Which of the following animals takes care of its young? Antara haiwan yang berikut. U and V shows activities of an animal.

A. Explosive mechanism Mekanisma letupan Animals Haiwan Wind Angin Group Q Kumpulan Q Animals Haiwan Explosive mechanism Mekanisma letupan Explosive mechanism Mekanisma letupan 55 . The picture shows two groups of fruit. Conservation persaingan Pemuliharaan B. Preservation D. C. Gambar menunjukkan dua kumpulan buah. B.MODUL SAINS UPSR What is shown by the activities? Apakah yang ditunjukkan oleh aktiviti itu? Competition C. How are the seeds of the different groups of fruit dispersed? Bagaimanakah biji benih bagi kumpulan buah yang berbeza itu disebarkan? Group P Kumpulan P A. Survival of the species pemeliharaan Kemandirian spesies 4.

III. 5. II. P Q R S A I and II only 56 C II. III. Q. P. R. dan S adalah empat jenis buah. Q. Water Air Wind Angin P. Which of following give possible ways for the fruits to disperse the seeds? Antara berikut manakah cara penyebaran yang betul bagi biji benih buah-buah itu? Fruits Buah P Q R S Ways of Dispersion Cara penyebaran Explosive mechanism Mekanisme letupan Animal Haiwan Wind Angin Water Air I. IV. and S are four types of fruit. R.MODUL SAINS UPSR D. and IV only .

Based on the information in the table above.MODUL SAINS UPSR I dan II sahaja B I. and IV only I.Take care of its offspring : ________________________________ Menjaga anaknya ii. What is observed in this investigation ? Apakah yang dapat diperhatikan dalam penyiasatan ini ? _______________________________________________________________ Chicken ayam 95% 57 . Table 1 shows the percentage of the offspring of the two animals that can live until adulthood. Jadual 1 menunjukkan peratus bagi anak kedua-dua haiwan ini yang dapat hidup sehingga dewasa. nyatakan haiwan yang i. III. III. III. dan IV SECTION B 1. III. and IV I.Does not take care of its offspring :_________________________ Tidak menjaga anaknya b. II. II. State a relationship between whether or not an animal takes care of its offspring and the number of offsprings it produces. Type of animals Jenis haiwan The percentage of offspring that can live until adulthood Peratus bagi anak haiwan yang dapat hidup sehingga dewasa. Turtle penyu 10% Table 1 Jadual 1 a. Nyatakan hubungan antara sama ada haiwan yang menjaga anaknya atau tidak dengan peratus anak haiwan yang dapat hidup hingga dewasa. state the animals that Berdasarkan maklumat dalam jadual di atas. III. dan IV sahaja II. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ c. dan IV sahaja D I.

____________________________________________________________________ (d) Predict what will happen if the island is developed into a holiday resort. Give another two animals do not take care their eggs? Berikan dua contoh haiwan lain yang tidak menjaga telur ? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. Jadual di bawah menunjukkan bilangan penyu yang bertelur di sebuah pulau. How does animal X maintain the survival of its species? Bagaimanakah haiwan X mengekalkan kemandirian spesiesnya ? e. __________________________________________________________________ 58 . ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (c) State what is changed (manipulated variable). Year Tahun 2002 2006 2010 (a) Number of turtles that lay eggs Bilangan penyu yang bertelur 2 5 7 State one reason (inference) based on this information. ____________________________________________________________________ (b) ____________________________________________________________________ Write one reason on the number of turtles that lay eggs to support the answer in 1(a) Tuliskan satu pemerhatian tentang bilangan penyu yang bertelur untuk menyokong jawapan dalam 1 (a). Nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Ramalkan apa yang akan berlaku jika pulau itu dibangunkan menjadi tempat peranginan.MODUL SAINS UPSR _______________________________________________________________ d. The table below shows the number of turtles that lay eggs on an island. Nyatakan satu inferens berdasarkan maklumat-maklumat ini.

MODUL SAINS UPSR __________________________________________________________________ FOOD CHAINS AND FOOD WEBS RANTAI MAKANAN DAN SIRATAN MAKANAN FOOD CHAINS RANTAI MAKANAN 1. Animals depend on plants or other animals for food are called consumers Haiwan yang bergantung kepada tumbuhan atau haiwan lain sebagai makanan dikenali sebagai pengguna 59 . Herbivores – animals that eat plants only – cow Herbivor – haiwan yang makan tumbuhan sahaja – lembu b. 6. All living things need food to live Semua hidupan memerlukan makanan untuk hidup 2. . Omnivores – animals that eat both plants and other animals. 3. All food chains begins with green plants and that call producers Semua rantai makanan bermula dengan tumbuhan yang dikenali sebagai pengeluar.chicken Omnivor -haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain – ayam 4. This give rise to food relationship between the living thing examples paddy is eaten by grasshoppers or frog are eaten by snakes Hal ini menyebabkan wujudnya hubungan makanan antara hidupan seperti padi dimakan oleh belalang atau katak dimakan oleh ular PADDY PADI GRASSHOPPER BELALANG KATAK FROG SNAKE ULAR 5. Animals can group into three groups Haiwan boleh dikelaskan di dalam tiga kumpulan a. Green plants can make their own food but animals cannot make their own food Tumbuan hijau membuat makanannya sendiri tetapi haiwan tidak boleh membuat makanannya sendiri. Carnivores – animals that eat other animals only – tiger Karnivor – haiwan yang makan haiwan sahaja – harimau c.

iii. 60 . 5. The two or more food chains can be combined to form the following food web Dua atau lebih rantai makanan boleh digabungkan menjadi satu siratan makanan. A type of food can be found in several food chains Satu jenis makanan boleh terlibat dalam beberapa rantai makanan 2. The food chains founds in the above food web are as shown below Rantai-rantai makanan yang terdapat dalam siratan makanan di atas ialah : i. Food web are important to sustain the balance of nature Siratan makanan adalah penting bagi mengekalkan keseimbangan alam sekitar. The balance of nature is ensured if the population of the different species of living things in nature are controlled. grasshopper belalang Paddy plant Pokok padi sparrow burung pipit frog katak Rat Tikus eagle burung helang Example of food web Contoh satu siratan makanan 3. Paddy plant Pokok padi Paddy plant Pokok padi Paddy plant Pokok padi grasshopper belalang sparrow burung pipit rat tikus frog katak frog katak frog katak eagle helang eagle helang eagle helang 4.MODUL SAINS UPSR FOOD WEB SIRATAN MAKANAN 1. Keseimbangan alam sekitar terjamin jika populasi sesuatu spesies dalam alam sekitar terkawal. ii.

K. the following events will happen. M. J . Bila pokok padi dimusnahkan oleh belalang . The picture show four types of living things in a habitat. M L. If as species becomes extinct. J.Sumber makanan manusia akan berkurang K.Carnivores will die K. Jika sesuatu jenis hidupan pupus.Source of food for animals will be reduced M. K.MODUL SAINS UPSR 6. Gambar menunjukkan empat jenis hidupan dalam suatu habitat. A change in the population of a certain species will affect populations of other species. Siratan makanan dapat memastikan tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit sesuatu jenis hidupan di suatu kawasan.Food supply for humans will be reduced J. K. Perubahan dalam populasi sesuatu spesies akan mempegaruhi populasi spesies lain.Sumber makanan bagi haiwan akan berkurang Which of the following shows the correct sequence of the events? Antara berikut yang manakah menunjukkan urutan yang betul bagi peristiwa itu? A B J. all other animals that depend on the species for food may also become extinct or move to another place.Herbivores will die L.Karnivor akan mati L. 7. 8. J C D 61 M. hidupan lain yang bergantung padanya sebagai sumber makanan mungkin pupus atau berpindah ke kawasan lain. K M.Herbivor akan mati M. peristiwa berikut akan berlaku J. L. Food webs control the populations of species in an area. QUESTION ABOUT THE FOOD CHAIN AND FOOD WEB SOALAN RANTAI MAKANAN DAN SIRATAN MAKANAN BAHAGIAN A 1. L. L. When all the paddy plants are destroyed by the grasshoppers.

The bar chart in Diagram 3 shows the number of three types of living things in the habitat. Which other animals will also decrease? Tikus telah merosakkan buah kelapa sawit di lading itu.Carta palang dalam Rajah 3 menunjukkan bilangan tiga jenis hidupan di habitat itu. Dalam suatu habitat. Rat destroyed the oil palm fruit in the estate.terdapat pelbagai jenis hidupan. The pictures show five types of animals in an oil palm estate Gambar menunjukkan lima jenis haiwan dalam ladang kelapa sawit. Haiwan lain yang manakah akan turut berkurang? A B Mosquitos and snakes C Nyamuk dan ular Mosquitos and grasshoppers D Nyamuk dan belalang sparrows Snakes and sparrows Ular dan burung pipit Grasshoppers and sparrow Belalang dan burung pipit 3. a variety of living things are found. In a particular habitat.MODUL SAINS UPSR 2. Owls were reared to decrease the number of rats. Burung hantu dibela untuk mengurangkan bilangan tikus. Number 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Paddy plant Rat Diagram 3 Eagle Living ththin gs 62 .

MODUL SAINS UPSR All the rats are eliminated. Number Number A 8 7 6 5 4 3 2 1 0 C Paddy plant Eagle Living things 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Paddy plant Eagle Living things Number Number B 8 7 6 5 4 3 2 1 0 D Paddy plant Eagle Living things 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Paddy plant Eagle Living things 4. Rajah 4 menunjukkan satu rantai makanan. Diagram 4 shows a food chain. 63 . yang manakah kamu jangka boleh menunjukkan perubahan ke atas bilangan pokok padi dan helang. Which of the following bar charts do you expect would shows the changes in number of paddy lants and eagles? Semua tikus telah di hapuskan. Antara carta palang berikut.

Figure shows an insect X. Rajah 1 menunjukkan serangga X. Diagram 1 shows a food web in a habitat.MODUL SAINS UPSR Diagram 4 Rajah 4 What will happen if the number of eagles increases excessively? Apakah yang akan berlaku jika bilangan helang bertambah dengan banyak? Paddy Padi Decreases Berkurang Decreases Berkurang Increases Bertambah Increases Bertambah Grasshopper Belalang Decreases Berkurang Increases Bertambah Decreases Berkurang Increases Bertambah A B C D 5. In which one of the following is X in the correct position in the food chains? Antara berikut yang manakah kedudukan yang betul bagi X dalam rantai makanan berikut? A Plants→ X → Frog → Eagle Tumbuhan → X → Katak → Helang B X → Eagle → Plants → Frog X → Helang → Tumbuhan → Katak C Frog → Plants →X → Eagle Katak → Tumbuhan → X → Helang D Eagle → Frog → Plants → X Helang → Katak → Tumbuhan → X SECTION B 1. 64 .

..................... Diagram is the table which shows the number of four type of living things which can form a food chains in a habitat............................................................................................................................................. Apakah akan berlaku jika bilangan ayam berkurang .......................................................................... ...... ....................................................................... 2......... d.............................. Name the producer in the food web above Namakan pengeluar dalam siratan makanan di atas....................................................................................................... Predict the habitat above Ramalkan habitat di atas................ 65 ..... Deer Rusa Tiger Harimau Plants Tumbuhan rabbit arnab snake ular Grasshoppoer Belalang Chicken ayam Diagram 1 Rajah 1 Eagle helang a..................... What will happen if the number of chickens decreases........................ ....................................MODUL SAINS UPSR Rajah 1 menunjukkan satu siratan makanan dalam satu habitat.... Bina dua rantai makanan yang melibatkan empat benda hidup ....................... b..... c................................................ Build two food chains which involved four living things.................................

..... Dry Cells / 4........... Sources of energy / Sumber tenaga 1................................................... b............. Name of the primary consumer in the above habitat Namakan pengguna pertama dalam habitat di atas ............................ ........... If the habitat is a paddy field........ ... namakan dua haiwan yang boleh mewakili P................................................... .............. Sun 2...................ability to do work Tenaga keupayaan melakukan kerja Living things and non-living things need energy to do work or to move Hidupan dan bukan hidupan memerlukan tenaga untuk melakukan kerja atau bergerak........ d........................................................ Fuels 5................ Build one food chains which involved four living things.....................MODUL SAINS UPSR Rajah jadual menunjukkan bilangan bagi empat jenis hidupan yang boleh membentuk satu rantai makanan dan satu habitat Type of living thing Jenis hidupan P Q R S Number of living things Bilangan hidupan 15 10 20 5 a. Wind / / Matahari Angin Sel kering Minyak Makanan 66 3............ Bina satu rantai makanan yang melibatkan empat benda hidup ........ name two animal that can represent P Jika habitat di atas adalah sawah padi............................................................................................. ENERGY Energy ......... c.......... Name the producer in the food web above Namakan pengeluar dalam siratan makanan di atas............................................................................ Food / / ............

Switch off the light when there is no one in the room Padamkan lampu apabila tiada orang di dalam bilik 2. Sound Energy / Tenaga bunyi 6. Kinetic Energy / Tenaga kinetik 8. Wash clothes in full loads only. Electrical Energy / Tenaga Elektrik 5. Potential Energy / Tenaga Keupayaan 7. Water Energy / Tenaga yang boleh diperbaharui / / / / Tenaga Solar Tenaga biojisim Tenaga Angin Tenaga Air Non-Renewable Energy / Tenaga yang tidak boleh diperbaharui 1. Heat Energy 4. Light Energy 2. Turn off the television when you are not watching Tutup televisyen apabila kamu idak menontonnya 3. Solar Energy 2. Water Forms of Energy / / / / / Air Bentuk-bentuk tenaga Tenaga Cahaya Tenaga Solar Tenaga Haba 1. Nuclear Energy / How To Save Energy / 1. Mencuci pakain dengan muatan penuh sahaja 67 . Chemical Energy / Tenaga Kimia Renewable Energy 1. Coal / / / Gas Asli Petroleum Arang Batu Tenaga Nuklear Bagaimana menjimatkan tenaga 4. Natural Gas 2.MODUL SAINS UPSR 6. Wind 4. Biomass 3. Solar Energy 3. Petroleum 3.

MODUL SAINS UPSR QUESTIONS ABOUT ENERGY Section A 1. P and Q C. Q and R P dan Q B. P and R Q dan R D. R and S 68 . P Radio Radio Q Gas Stove Tong Gas R Ceiling fan Kipas siling S Torch Lampu suluh Electrical energy Tenaga elektrik Chemical energy Tenaga kimia Electrical energy Tenaga elektrik Electrical energy Tenaga elektrik Sound energy Tenaga bunyi Heat energy ⁺ Light energy Tenaga haba ⁺ Tenaga cahaya Sound energy Tenaga bunyi Light energy Tenaga cahaya Which of the pairs is matched correctly? Manakah di antara pasangan berikut benar ? A. The following statements show some examples of appliances that make use of energy transformation. Kenyataan di bawah menunjukkan beberapa contoh peralatan yang membawa kepada perubahan tenaga.

Diagram 1 shows an alarm clock operated by batteris. Diagram 2 shows the classification of energy sources.Nuclear Nuklear . Chemical energy Kinetic energy Electrical energy Tenaga kimia Tenaga kinetic Tenaga elektrik B. Rajah 2 menunjukkan pengelasan sumber tenaga. Diagram 1 Which of the following is the correct energy transformation when the alarm clock rings? Manakah di antara berikut adalah benar tentang perubahan tenaga yang berlaku apabila jam loceng berbunyi? A. Solar Q Petroleum Petroleum Solar Solar Biomass 69 .P Diagram 2 Non-Renewable Tidak boleh diperbaharui .MODUL SAINS UPSR P dan R R dan S 2. Energy Sources Sound energy Tenaga bunyi Sound energy Tenaga bunyi Chemical energy Tenaga kimia Electrical energy Tenaga elektrik Renewable Boleh diperbaharui . Rajah 1 menunjukkan sebuah jam loceng yang beroperasi menggunakan bateri.Q Which of the following represents P and Q? Manakah antara berikut menunjukkan P dan Q? P A. Electrical energy ound energy Kinetic energy Tenaga elektrik Tenaga bunyi Tenaga kinetik D. Biomass Biojisim B. Wind Angin . Coal Arang Batu C. Chemical energy Electrical energy Kinetic energy Tenaga kimia Tenaga electric Tenaga kinetik C. Sound energy Chemical energy Kinetic energy Tenaga bunyi Tenaga kimia Tenaga kinetik 3.

USE ENERGY Diagram 3 Why do we need to use energy wisely ? Kenapa kita perlu menggunakan tenaga secara bijaksana? I To save time Untuk menjimatkan masa II To increase pollution Untuk meningkatkan pencemaran III To avoid wastage Untuk mengelakkan pembaziran IV To ensure the energy sources will not be used up so quickly Untuk memastikan sumber tenaga tidak diguna habis dengan cepat A. III and IV III dan IV 5. Biomass Biojisim Biojisim Water Air 4. II and III II dan III C. II and IV II dan IV D. Diagram 4 shows windmills in an area. Rajah 3 menunjukkan satu papan tanda yang ditemui di dinding sebuah sekolah.MODUL SAINS UPSR Solar D. Diagram 3 shows a signboard found on a wall in a school. Rajah 4 menunjukkan kincir angin di satu kawasan. Diagram 4 Which of the following about the windmills are true ? Manakah di antara berikut BENAR tentang kincir angin tersebut ? 70 . I and IV I dan IV B.

Satu penyiasatan telah dijalankan untuk mengkaji hubungan antara bilangan kenderaan dan tahap pencemaran.Jadual 1 menunjukkan bilangan kenderaan dan purata tahap pencemaran udara semasa tempoh penyiasatan dalam masa empat tahun di Bandar X. II and IV II dan IV D. An investigation is carried out to investigate the relationship between the number of vehicles and the level of air pollution.Table 1 shows the number of vehicles and the average air pollution level during the period of investigation for four years in City X. III and IV III dan IV SECTION B/BAHAGIAN B 1. I and II I dan II B. II and III II dan III C.MODUL SAINS UPSR I It does not pollute the environment Ia tidak mencemarkan alam sekitar II Its source can be obtained in almost all areas Sumber ini boleh diperolehi di semua kawasan III Its source cannot be replenished when used up Sumber ini boleh digantikan apabila habis digunakan IV The energy resource is available at all the time Sumber tenaga ini boleh didapati pada setiap masa A. Year Tahu n 2005 2006 2007 2008 Number of motor vehicles Bilangan kenderaan 40 700 60 200 81 500 96800 Table 1/Jadual 1 71 Average air pollution level Purata tahap pencemaran udara Low Rendah Medium Sederhana High Tinggi Very High Sangat Tinggi .

MODUL SAINS UPSR a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? b) What is the relationship between the number of motor vehicles and the air pollution level? Nyatakan hubungan antara bilangan kenderaan dan tahap pencemaran udara? Since the number of motor vehicles is increasing year by year. Diagram 1 shows a girl carrying out an investigation abpout energy.the quantity of petroleum being produced for the usage of the vehicles also increases. Oleh kerana bilangan kenderaan meningkat setiap tahun. d) Suggest one way to reduce pollution caused by motor vehicles? Cadangkan satu cara untuk mengurangkan pencemaran yang dihasilkan oleh kenderaan bermotor? __________________________________________________________________ 2. Rajah 1 menunjukkan seorang budak perempuan telah menjalankan satu penyiasatan tentang tenaga. Ramalkan apakah yang akan berlaku jika pola kuantiti petroleum yang dikeluarkan sebagaimana yang dinyatakan berterusan sehingaa 40 tahun lagi.maka kuantiti petroleum yang dikeluarkan untuk kegunaan kenderaan turut meningkat. c) Predict what will happen if the trend of quantity of petroleum being produced as mentioned continues for another 40 years. 72 .

Dry cells / Sel kering 2. Solar Cell / Sel Suria Symbols of the components of an electric circuit Simbol bagi komponen dalam litar elektrik Dry cells/Sel kering Bulb/Mentol Switch/Suis __________ Wire/Wayar 73 . Nyatakan dua pemerhatian yang boleh dibuat berdasarkan Rajah 1. Accumulator / Akumulator 3. c) Predict the transformation of energy involved in X ? Ramalkan perubahan tenaga yang terlibat dalam X ? ______________________________________________________________ ELECTRICITY Sources of Electrical Energy / Sumber Tenaga Elektrik 1. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ b) Give your inferences based on your answer in (a). Dynamo / Dinamo 4. Nyatakan inferens kamu berdasarkan jawapan kamu di (a).MODUL SAINS UPSR Diagram 1 a) State two observations that can be made based on Diagram 1.

74 . Electric shock Electrocution Fire Burn / / / / Kejutan elektrik Renjata elektrik Kebakaran Melecur Safety precautions to be taken when handling electrical appliances Langlah-langkah keselamatan yang boleh diambil apabila mengendalikan peralatan elektrik 1. Diagram 5 shows a circuit. 3. Do not epair electrical appliances by yourself Jangan membaiki peralatan elektrik sendiri 3. Do not overload a power supply Jangan menyambung terlalu banyak peralatan elektrik kepada satu sumber kuasa. 4. Questions about Electricity Section A 1. 2.MODUL SAINS UPSR Series Circuit/Litar Bersiri Parallel Circuit/ Litar Selari Danger of mishandling electrical appliances Bahaya jika salah menggunakan peralatan elektrik 1. Rajah 5 menunjukkan satu litar. Do not touch a switch with wet hands Jangan menyentuh suis dengan tangan yang basah 2.

Diagram 6 shows a source of electricity commonly used in our daily life.MODUL SAINS UPSR Diagram 5 Which electric circuit is represented by the circuit diagram above ? Manakah di antara litar elektrik berikut diwakili oleh rajah litar yang betul ? 2. Diagram 6 Which of the following statements are true about the object in Diagram 6? Manakah di antara kenyataan berikut benar tentang objek dalam Rajah 6 ? I Cheap Murah II Easy to carry Senang dibawa III Can be recharged Boleh dicas semula IV Supply bigger amount of electricity Membekalkan sejumlah tenaga elektrik yang besar 75 . Rajah 6 menunjukkan satu sumber elektrik yang sering digunakan dalam hidup kita seharian.

I and II I dan II B I and III I dan III C. A pupil carried out an investigation to study the brightness of the bulb in a circuit.Manakah di antara berikut yang tidak akan mempengaruhi kecerahan mentol dalam satu litar ? A.Q and R Tutup suis P. The number of dry cells used D. Turn on the switches P and R Tutup suis P dan R D. Turn on the switches P. II and III II dan III D. Turn on the switches Q and R Tutup suis Q dan R C. The arrangement of the cells Bilangan mentol Susunan sel kering B. The number of bulbs C. Which of the following will not affect the brightness of the bulb in a circuit? Seorang murid menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kadar kecerahan mentol dalam satu litar. Diagram 9 shows two bulbs and three switches connected in an electric circuit. Diagram 9 What could be done to light up bulb X only ? Apa yang perlu dibuat untuk menyalakan mentol X sahaja ? A. The arrangement of the switches Bilangan sel kering yang digunakan Susunan suis 4.MODUL SAINS UPSR A. III and IV III dan IV 3.Q dan R 5. Which of the following statements are correct about the handling of electric appliances ? Manakah antara kenyataan berikut benar tentang cara-cara untuk mengendalikan peralatan elektrik ? I Mishandling of electrical appliances may result in electrocution Kesilapan mengendalikan peralatan elektrik boleh menyebabkan kejutan elektrik II We must repair the faulty electrical appliances ourselves 76 . Turn on the switches P and Q Tutup suis P dan Q B. Rajah 9 menunjukkan dua mentol dan tiga suis yang dihubungkan dalam satu litar elektrik.

Jadual 1 menunjukkan kadar kecerahan bagi setiap mentol di dalam litar.MODUL SAINS UPSR Kita mesti memperbaiki peralatan elektrik sendiri III We must not use our dry hand to switch on or off electrical appliances Kita tidak boleh menggunakan tangan yang kering untuk menutup atau membuka suis elektrik IV We must not touch the victims of electric shock with our bare hands Kita tidak boleh menyentuh mangsa kejutan elektrik dengan tangan kita sendiri A. Brightness of bulbs Kecerahan mentol Brightest Paling cerah B Brighter Lebih cerah C Bright Cerah Table 1 Jadual 1 a) What is the purpose of the investigation Apakah tujuan penyiasatan ini ? ____________________________________________________________ b) What is the trend of changes in the brightness of the bulbs in circuits A. Table 1 shows the brightness of each bulb in the circuit. II and IV II dan IV D. II and III II dan III C. Rajah 2 menunjukkan tiga litar yang disediakan oleh sekumpulan murid. Diagram 2 shows three circuits set up by a group of pupils. I and IV I dan IV B.B and C ? Apakah corak perubahan kecerahan mentol-mentol dalam litar A. III and IV III dan IV Section B 1.B dan C ? 77 Circuit Litar A .

David cyles back home after attending tuition class. Ramalkan kadar kecerahan mentol-mentol di dalam litar tersebut. Nyatakan satu hubungan antara apa yang diubah dengan apa yang diperhati berdasarkan penyiasatan ini. ____________________________________________________________ 2. Jadual 2 menunjukkan hasil pemerhatiannya. Every night. ____________________________________________________________ e) The investigation is continued by using four bulbs in a circuit with the same quantity of dry cells. Dia mendapati bahawa kecerahan lampu basikalnya dipengaruhi oleh cara dia mengayuh basikalnya. Penyiasatan diteruskan dengan menggunakan empat mentol dalam satu litar yang sama kuantiti sel keringnya. (i) (ii) (iii) What to change : _______________________________________ Apa yang diubah What to observe : _______________________________________ Apa yang diperhati What to keep the same : ___________________________________ Apa yang dimalarkan d) State one relationship between the variable that is changed and the variable that is observed from the investigation. Predict the brightnessof the bulbs in the circuit. He observes that the brightness of the lamp is affected by the way he cycles his bicycle. Setiap malam. Berdasarkan penyiasatan ini nyatakan. Speed of cycling Kelajuan berbasikal Fast Laju Slow Perlahan Brightness of the lamp of his bicycle Kecerahan mentol basikal Brighter Lebih terang Dim Malap 78 .MODUL SAINS UPSR ______________________________________________________________ c) In the investigation state. Table 2 shows his observation. David berbasikal pulang selepas menghadiri kelas tuisyen.

MODUL SAINS UPSR a) State : (i) what is changed : ______________________________________ Apa yang diubah (ii)what is observed : ______________________________________ Apa yang diperhati X enables the lamp of the bicycle to be lighted up. 79 . X membolehkan lampu basikal menyala. Cahaya dari matahari membolehkan kita melihat keadaan sekeliling. Light from the sun enables us to see things around us. Because of light travels in straight line is formed a shadows when light cannot pass through an opaque objects and translucent objects. Salah satu sifat cahaya ialah cahaya bergerak lurus. Sifat cahaya yang bergerak lurus menyebabkan bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang oleh objek legap dan objek lut cahaya. 4. The following are sources of light : Sumber. 2. b) What is X ? Apakah X ? _________________________________________________________ c) State the transformation of energy that is related to the activity above ? Nyatakan perubahan tenaga yang berkaitan dengan aktiviti tersebut ? __________________________________________________________ LIGHT CAHAYA 1. One of the characteristic of light are light travels in a straight line.sumber cahaya adalah seperti berikut : a) The sun c) lampu suluh Matahari torches b) Candles d) electric lamps Lilin lampu elektrik 3.

Bahan yang lutsinar tidak mempunyai bayang-bayang kerana bahan-bahan ini membenarkan sinar cahaya melaluinya. Two factors that influence the size of shadow formed are : Dua faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang yang terbentuk ialah: i. 8. 10. The distance between the object and the screen Jarak objek daripada skrin The distance between the light sources and the object Jarak sumber cahaya daripada skrin. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan mengenai sifat cahaya. Objects with smooth and shinny surface like a mirror. 6. 9. Light is “bounced back” when it falls on an object. 7. reflect light well. Shadow is formed at the opposite side of light. The diagram below shows an investigation of light. Ini dikenali sebagai pantulan cahaya. 80 . ii.MODUL SAINS UPSR 5. This is known as reflection of light. Bayang-bayang terbentuk pada kawasan yang bertentang dengan sumber cahaya. Objek dengan permukaan yang licin dan berkilat seperti cermin memantulkan cahaya dengan baik. Transparent objects do not have shadow because it allows the light pass through them. Uses of reflection of light in everyday life : Kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian: a) Side mirror of a car Cermin sisi kereta b) Convex mirrow ( amirror placed at a sharp bend of a road ) Cermin cembung ( cermin pada selekoh tajam jalan raya ) c) A wall mirror Cermin muka d) A periscope Periskop Questions about light Section A 1. Cahaya boleh “melantun balik” apabila ia jatuh pada sesuatu objek.

Jarak diantara kadbod berubah The cardboards are not in a straight line. The diagram below shows an object and its shadow. A B C D The distance between cardboards is changed.MODUL SAINS UPSR Which of the following makes the light of the candle disappear from sight? Antara pernyataan berikut yang manakah boleh menyebabkan cahaya lilin hilang daripada pandangan. Lilin diletakkan jauh dari objek Antara berikut yang manakah pemantul cahaya yang baik? A B A cardboard Kadbod A tile jubin C D A face mirror Cermin muka A glass Gelas 2. Kadbod tidak berada pada garis lurus The hole on the cardboard is made smaller. Lubang pada kadbod dibuat kecil The candle is placed far away from object. Rajah di bawah menunjukkan objek dan bayang-bayangnya Which of the following shadows will form? Antara pernyataan berikut yang manakah bayang-bayang yang akan terhasil? A B 81 . Which of the following is a good reflector of light? 3.

MODUL SAINS UPSR

C

D

4. The diagram shows an investigation on the formation of shadows.

Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan bayang-bayang

If the torchlight is placed far away from the object, what will happen to the shadow formed on the skrin? Jika lampu suluh di letakkan lebih jauh dari objek, apakah yang akan berlaku pada saiz bayang-bayang yang terbentuk di atas skrin? A B C D Becomes bigger Menjadi semakin besar Becomes smaller Menjadi semakin kecil The shape of shadow will change Bentuk bayang-bayang akan berubah There will be no changes Tiada perubahan

5. When we stand in front of a mirror, we see the image of ourselves in the mirror as

shown in the diagram below Apabila kita berada dihadapan cermin, kita akan melihat imej kita sendiri seperti di tunjukkan di dalam rajah di bawah

82

MODUL SAINS UPSR

This is because… Ini adalah kerana A B C D the mirror absorbs light. Cermin menyerab cahaya the mirror refracts light. Cermin membiaskan cahaya the mirror reflects light. Cermin memantulkan cahaya the mirror disperses light. Cermin menyebarkan cahaya

SECTION B
1 A group of pupils carried out an investigation to study the relationship between the size of a shadow with the distance between an object and the light source. Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan untuk mengkaji hubungan di antara saiz bayang-bayang dengan jarak antara objek dan sumber cahaya.

The table below shows the results of the investigation. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan The distance of object from light source Jarak di antara objek dengan sumber cahaya 60 cm 50 cm 83 The height of a shadow Ketinggian bayang-bayang 40 cm 50 cm

MODUL SAINS UPSR 40 cm a) What is the aim of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… b) State Nyatakan i) What is change (manipulated viarable) in this investigation? Apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini? …………………………………………………………………………….. ii) What is observed (responding viarable) in this investigation? Apa yang diperhatikan (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………… iii) What is keep the same (constant viarable) in this investigation? Apakah yang sama (pembolehubah malar) in this investigation? ………………………………………………………………………………. c) Predict the height of a shadow if the distance between an object and the light source is 70 cm. Ramalkan ketinggian bayang-bayang jika jarak diantara objek dan sumber cahaya ialah 70 cm ………………………………………………………………… ………………… d) What is the relationship between what is changed and what is observed? Apakah hubungan antara apa yang di ubah dengan apa yang di perhatikan? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2. Diagram 1 shows a torch that is shone onto the screen. Rajah 1 menunjukkan sebuah lampu suluh yang dinyalakan ke arah satu skrin 60 cm

84

MODUL SAINS UPSR

Two object, a wooden block and glass block is placed alternately in front of the torch. The formation of shadows is observed on the screen. The result shown below. Dua objek, blok kayu dan blok kaca diletakkan di hadapan lampu suluh secara bergilirgilir. Pembentukan bayang-bayang diperhatikan di atas skrin. Keputusan penyiasatan di tunjukkan di bawah. Type of object Jenis objek Formation of shadow Pembentukan bayang-bayang Wooden block Blok kayu Yes Ya Glass block Blok kaca No Tidak

a) State two reasons (inferences) based on the investigation. Nyatakan dua inferens berdasarkan penyiasatan di atas. i) ii) …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

b) State Nyatakan i) What is changed (manipulated variable) : Pembolehubah dimanipulasikan: ……………………………………………………………………………… ii) What is observed (responding variable) Pemboleh ubah bergerakbalas :

85

When a substance loses heat. the lower its temperature will be. Temperature can be measured by using thermometer . it will become cooler. 6. The colder substances is . 2. Suhu adalah sukatan darjah kepanasan sesuatu bahan. it become warmer. 2. 86 . 7.MODUL SAINS UPSR ……………………………………………………………………………… c) What can be conclude from the investigation ? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… HEAT TENAGA HABA 1. Matter contracts when cooled Bahan mengembang apabila dipanaskan. Heat is formed of energy. 3. Matter expands when heated. 8. The metric unit of temperature is the degree Celsius (ºC) Suhu disukat dalam unit darjah Celsius (ºC) EFFECT OF HEAT ON MATTER KESAN HABA KE ATAS BAHAN 1. the higher its temperature will be. semakin rendah suhunya. Suhu disukat dengan menggunakan thermometer. When a substances gain heat. ia menjadi sejuk. Haba ialah satu bentuk tenaga. Semakin panas sesuatu bahan . The hotter substances is . Temperature is a measurement of how hot or cold a substances is. Semakin sejuk sesuatu bahan . Membuka tudung botol yang ketat dengan merendamnya dalam air panas. Apabila suatu bahan kehilangan haba. ia menjadi panas. Bahan mengecut apabila disejukkan. 5. semakin tinggi suhunya. Example: Contoh: Loosening a bottle cap by immersing in hot water. 4. Apabila suatu bahan menerima haba.

This will loosen the tight cap. udara di dalam bola akan mengembang dan menolak dinding bola menjadi bulat semula.MODUL SAINS UPSR - The heat from the hot water will cause the bottle cap expand. Rajah 1 di bawah menunjukkan satu eksperimen. Bola ping pong yang kemek boleh dibulatkan semula dengan merendamkannya di dalam air yang panas. Hal ini akan menyebabkan tudung botol menjadi longgar dan memudahkannya dibuka. Cecair juga mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. 4. Seperti pepejal dan cecair. the air inside the ball expands and pushes the ball back to its rounded shape. gas juga boleh mengembang dan mengecut. 3. making it easier to open. Liquid also expand when heated and contract when cooled. gas also can expand and contract. Diagram 1 below shows an experiment. Selepas beberapa minit. As solid and liquid . Haba dari air panas akan menyebabkan tudung botol mengembang. Example: Contoh: Dented ping-pong ball Bola ping-pong yang kemek A dented ping-pong ball can be repaired by immersing it in hot water. Before heating Sebelum dipanaskan Diagram 1 87 After heating Selepas dipanaskan . After a few minutes. Questions about heat Section A 1.

Matter expands when heated. Rajah 1 menunjukkan dua batang sudu yang berlainan jenis direndam dalam air panas. Bahan mengecut apabila dipanaskan dan mengembang apabila disejukkan. Bahan mengembang apabila dipanaskan. Bebola besi boleh melepasi gegelung besi selepas dipanaskan. The iron ball contracts when heated. 2. The iron ball can pass through the iron ring after it is heated. Iron spoon Sudu besi Diagram 6 Rajah 6 Hot water Air panas Iron spoon Sudu besi Plastic spoon Sudu plastik Plastic spoon a Sudu plastik Hot water Air panas Diagram 2 Rajah 2 a 88 . Diagram 1 shows two different types of spoon immersed in hot water.MODUL SAINS UPSR Rajah 1 What conclusion can be made from the experiment above? Apakah kesimpulan yang sesuai berdasarkan eksperimen diatas ? A B C D Matter contracts when heated and expands when cooled. Bebola besi mengecut apabila dipanaskan.

gelas terpisah dengan senang. The diagram below shows a thermometer. the glasses can be separated easily.MODUL SAINS UPSR Which of the following statement is correct? Antara pernyataan berikut. Rajah di bawah menunjukkan 2 gelas tersekat antara satu sama lain P Q When they are immersed in hot water. The iron spoon and the plastic spoon are conductors. The iron spoon and the plastic spoon are not conductors. 3. This is because… Apabila direndamkan di dalam air yang panas . The diagram below shows two glasses that are stuck together tightly. yang manakah benar? A B C D The plastic spoon is a conductor. Gelas P mengembang C D glass Q contracts. Sudu besi dan sudu plastik bukan pengalir haba. Sudu besi adalah pengalir haba. Glass Q mengecut glass P contracts Gelas Q mengecut 4. Ini adalah kerana A B glass Q expands Gelas Q mengembang glass P expands. Sudu plastik adalah pengalir haba. Sudu besi dan sudu plastik adalah pengalir haba. Rajah dibawah menunjukkan thermometer 89 . The iron spoon is a conductor.

Mengukur isipadu bahan measure the temperature of the material. Rajah di bawah menunjukkan empat kedudukan mata untuk membaca suhu air dengan menggunakan termometer. Menyukat suhu badan manusia 5.MODUL SAINS UPSR It is used to… Ia digunakan untuk A B C D stir the solution. B. labeled as A. reads the temperature of water accurately? Kedudukan mata yang manakah dilabel A. membaca suhu air dengan tepat? SECTION B BAHAGIAN B 1. C and D. Table 1 shows the temperature and length of electric cable at different time of the day Jadual menunjukkan suhu dan panjang kabel elektrik pada waktu yang berlainan dalam suatu hari. Mengacau larutan measure the volume of substance. 90 . The diagram below shows four eye positions for taking the temperature of water using a thermometer. Menyukat suhu bahan measure the temperature of human body. B. A B C D Which of the eye positions. C dan D.

Nyatakan corak perubahan dalam panjang kabel elektrik apabila suhu meningkat. give one reason (inference) Berdasarkan rajah di atas. c) State what is changed ( manipulated variable ) based on table 1 Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasikan berdasarkan Jadual 1 ……………………………………………………………………………………… Diagram 1 shows electric cables which are installated loosely. …………………………………………….………………………………………. Rajah 1 menunjukkan kabel elektrik yang di pasang dengan longgar Diagram 1 Rajah 1 Based on the above diagram. beri satu sebab (inferens) 91 ...MODUL SAINS UPSR Temperature (°C) Suhu (°C) Length of Cable (cm) Panjang kabel (cm) a) 24 170 26 171 28 173 30 176 32 180 34 185 36 191 Write one reason ( inference ) to explain how temperature affects the length of electric cable. Tulis satu sebab (inferens) untuk menerangkan bagaimana suhu mempengaruhi panjang kabel..………………………………………………………………………………… b) State the trend of change in the length of the electric cable when temperatures goes up. ….

. Iron block Bongkah besi Temperature of water in beaker (°C) Suhu di dalam bikar (°C) Table 1 Jadual 1 a) Give one reason (inference) for temperature of water in the beaker where the iron block P is placed Berikan satu inferens bagi suhu air di dalam bikar yang mengandungi bongkah besi P ……………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… b) What is the purpose of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? 92 P 57 Q 40 ......MODUL SAINS UPSR ………………………………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Then. setiap bongkah besi diletakkan ke dalam bikar berbeza yang mengandungi 100 ml air Table 1 shows the temperature of water for 1 minute after the iron blocks P and Q are placed in each beaker of water.. Kemudian....... each iron block is placed into different beakers cointaining 100 ml air. Jadual 1 menunjukkan suhu air selepas 1 minit bongkah besi P dan Q di letakkan di dalam setiap bikar berisi air. Dua bongkah blok besi P and Q direndam di dalam sebuah bikar berisi dengan suhu 100°C selama 5 minit seperti yang di tunjukkan di dalam Rajah 1.. Two iron blocks P and Q are immersed in a beaker of water with the temperature of 100°C for five minutes as shown in Diagram 1. 2..

.1 has fixed shape 2..2 has fixed volume 2...... The properties of liquid are: Bentuk bahan 1.3 has mass 3.. The properties of solid are: 2... Sifat-sifat pepejal adalah 2...MODUL SAINS UPSR ……………………………………………………………………………………………… .4 mempunyai jisim / berat 3... Bahan ujud dalam 3 bentuk a) pepejal b) cecair c) gas Sifat-sifat bahan 2. ……………………………………………………………………………………………… ... Matter exists in 3 states a) Solid b) Liquid c) Gas Properties of matter 2.. Sifat-sifat cecair adalah 93 .…………………………………………………………………………………… c) State Nyatakan i) What is change (manipulated variable) Apakah yang di ubah (pembolehubah manipulasi) ………………………………………………………………………………… ii) What is observed (responding viarable) Apakah yang diperhatikan (pembolehubah bergerak balas) ………………………………………………………………………………… d) State one relationship between the variable that is changed (manipulated) and the viarable that is observed (responding) Nyatakan satu hubungan diantara pembolehubah dimanipulasikan dengan pembolehubah bergerakbalas..…………………………………………………………………………………… STATES OF MATTER 1...1 mempunyai bentuk tetap 2...........2 mempunyai isipadu tetap 2.

1 tidak mempunyai bentuk tetap -take the shape of its container -ikut bentuk bekasnya 3. Sifat-sifat gas 4.boleh dimampatkan 4.occupy space of its container 4.4 has mass 3.4 mempunyai jisim 4. Wind condition Keadaan angin Speed up mempercepatkan Wide Luas High tinggi Windy berangin 94 Slow down memperlahankan Small kecil Low rendah No wind Tidak berangin .3 has no fixed volume –can be compressed 4.2 has no fixed shape.1 Tidak dapat dilihat 4. The properties of gas 4.MODUL SAINS UPSR 3.1 cannot be seen 4. Temperature Suhu 3.1 does not have a fixed shape 3.3 tidak mempunyai isipadu tetap . Surface area Luas permukaan 2.4 has mass 4.2 mempunyai isipadu tetap 3.2 tidak mempunyai bentuk tetap -memenuhi ruang bekas 4.3 mengikut bentuk bekasnya 3.4 mempunyai jisim Changing states of matter Perubahan rupa bentuk bahan Matter can change from one state to another involving different processes Bahan boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk lain melalui beberapa proses melting peleburan Solid Pepejal freezing pembekuan Liquid Cecair condensation kondensasi boiling / evaporation pendidihan / sejatan Gas Gas Factors affecting the rate of evaporation of water Faktor-faktor mempengaruhi kadar penyejatan air Factors Faktor 1.2 has fixed volume 3.3 takes the shapes of its container 3.

The water cycle provides a continuous supply of fresh water to all living things. It cools the earth. drains. Ia bantu menyejukkan bumi kita 95 . sea. Ia memastikan jumlah isipadu air di bumi ini tetap. river and finally into the oceans 1. It makes sure the amount of water on earth remains the same. river.MODUL SAINS UPSR Natural Water Cycle Kitaran air semulajadi Water vapour cools and condenses into tiny water droplets forming clouds Codensation Kondensasi Evaporation Penyejatan Water from ocean. lake etc evaporates to form water vapour and rises into the air Clouds falls as rain and flows into soil. Kitar semulajadi air membekalkan air bersih kepada semua hidupan secara berterusan. 2. 3.

2. 1. Home –washing. drinking. membasuh & mandi Plants – make food Tumbuhan –buat makanan Usage of water Kegunaan air As raw material for food industries Sebagai bahan mentah industri makananan Home for aquatic lives Tempat tinggal hidupan akuatik Why we need clean water? Mengapa kita perlu air bersh? 1. bathing Rumahtangga – minum. Water is very important to all living things Air amat penting bagi semua hidupan di bumi ini. Polluted water sources is harmful to all lives. 96 . All living things need water Semua hidupan perlukan air.MODUL SAINS UPSR Appreciating the importance of water resources Kepentingan bekalan sumber air bersih.

Build factories far from rivers. Avoid throwing rubbish and toxic waste into rivers. industri dan laaing pertanian sebelum dilepaskan ke dalam sungai. Jangan buang sampah dan bahan beracun ke dalam sungai. Cara memastikan sumber air yang bersih 1. Which of the following shows the correct states of matter? Antara yang berikut. Questions about States of matter Section A 1. yang manakah menunjukkan keadaan bahan yang betul? Gas Gas A B C D Smoke Asap Water vapour Wap air Snow Salji Ice Air batu Liquid Cecair Oil Minyak Mineral water Air mineral Rain water Air hujan Lime juice Jus limau Solid Pepejal Water Air Jelly Agar-agar Ice Air batu Smoke Asap 97 . Bina kilang jauh daripada sungai. Rawat bahan kumbahan dari rumah. Treat sewage from home. industries and agricultural lands before releasing into rivers.MODUL SAINS UPSR Sumber air tercemar menjejaskan semua hidupan Ways to ensure clean water resources. 2.

I and II only I dan II sahaja C. Melipat kain itu.MODUL SAINS UPSR 2. II and III only II dan III sahaja D 98 III only B. IV Dry under the hot sun Keringkan bawah cahaya matahari A. Dalam sebuah bilik yang panas. II On a windy day. Pada hari yang berangin. P Gas Gas Liquid Cecair Q Gas Gas What are the processes that happened at P and Q? Apakah proses yang berlaku di P dan Q? P A B C D Condensation Kondensasi Evaporation Penyejatan Freezing Pembekuan Melting Peleburan Q Evaporation Penyejatan Condensation Kondensasi Boiling Pendidihan Evaporation Penyejatan 3. The diagram below shows the changes of the state of water. Rajah di bawah menunjukkan perubahan keadaan air. III Folds the piece of cloth. yang manakah akan menyebabkan sehelai kain mengering dengan lebih cepat? I In a warm room. Which of the following conditions will cause a piece of cloth to dry faster? Antara keadaan yang berikut. II and IV only . I.

III dan IV sahaja SECTION B 1. Y Z 5. Antara yang berikut. W D. 100 ml of water is poured into 4 different containers and left under the sun for 3 hours.Z X Y B. Bina kilang di tepi sungai. B I and II only I dan II sahaja I and IV only I dan IV sahaja C. C. W . II. yang mana boleh membantu kita memastikan sumber air yang bersih? I Build factories near the river. II dan IV sahaja III sahaja 4. X Y. X . Z . Which of the following can help us to keep our water sources clean? Antara yang berikut.W. X. III and IV only II.X. A. II Clear the jungle for agriculture Menebang hutan untuk pertanian III Have forest reserves. Adakan hutan simpanan IV Treat industrial water before releasing into the river. Proses air buangan kilang sebelum dialir ke dalam sungai.MODUL SAINS UPSR I. The diagram below shows a set of apparatus that are used in an investigation Gambar rajah di bawah menunjukkan radas yang digunakan dalam satu penyiasatan. W . Y. W . manakah menunjukkan urutan menaik kadar penjeyatan air tersebut? W A. X. 99 . Which of the following shows the ascending order of the evaporation rate of the water? 100 ml air telah dituang ke dalam 4 bekas berlainan dan ditinggalkan bawah cahaya matahari selama 3 jam. Z. III and IV only III dan IV sahaja D.

100 . Container Bekas P Q R Time of evaporation / hour Masa menyejat / jam 1 3 5 (a) What is the aim of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (b) Based on this experiment. nyatakan : (i) What is changed ( manipulated variable ) Apakah yang diubah ( pembolehubah yang dimanipulasikan ) _______________________________________________________________ (ii) What is observe (responding variable) Apakah yang diperhatikan ( pembolehubah bergerak balas ) _______________________________________________________________ (c) Make a suitable conclusion from this experiment Buat satu kesimpulan yang sesuai dari eksperimen ini. Dia meletakkan bekas-bekas itu di padang sekolah The time taken for all the water to evaporate are recorded Masa yang diambil untuk semua air menyejat dicatatkan The results are shown in the table below.MODUL SAINS UPSR P Q R i) ii) iii) iv) Husna pours 20 ml of water into each container. Husna tuang 20 ml air ke dalam setiap bekas She places the containers in the school field. Keputusan ditunjukkan dalam jadual di bawah. state: Berdasarkan eksperimen ini.

Pembolehubah yang dimalarkan __________________________________________________________________ what is observed. Rajah bawah menunjukkan tiga helai sapu tangan digantung dengan cara berbeza. What is kept the same. Masa untuk setiap sapu tangan jadi kering telah direkodkan. Pembolehubah yang dimanipulasikan __________________________________________________________________ ii. ACID AND ALKALI ASID DAN ALKALI 101 . The time taken for the handkerchiefs to dry are recorded. __________________________________________________________________ iii. state… Dalam penyiasatan tersebut.MODUL SAINS UPSR ________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 2 The diagram below shows three similar handkerchiefs being hung in different ways. nyatakan i. Pembolehubah yang diperhatikan __________________________________________________________________ (b) State the conclusion for the investigation carried out Nyatakan kesimpulan bagi penyiasatan tersebut. P 10 minutes 10 minit Q 18 minutes 18 minit R 25 minutes 25 minit (a) What is the aim (purpose) of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan tersebut? _______ ________________________________________________________ (b) In this investigation. What is changed.

Examples:. minyak Questions about acid and alkaline Section A 1. sweet or salty. sabun 3. alkali atau neutral Properties of acid Sifat-sifat bahan berasid 1.gula. Contoh :. tamarind Rasa masam. Tastes bitter. alkaline or neutral Bahan adalah samada bersifat asid.MODUL SAINS UPSR Substances are either acidic. oil Rasa tawar. Tastes sour. asam jawa Properties of alkali Sifat-sifat bahan beralkali 1. salt.sugar. ulam.cuka. cocoa powder. ulam . Y and Z. serbuk koko. air. Examples:.bitter gourd. garam. Contoh: . lime. Contoh:. The diagram below shows substances X. Examples:. limau.peria. Change the colour of red litmus paper to blue Menukar warna kertas litmus merah ke biru 2. Do not change the colour of red or blue litmus paper Tidak menukar warna kertas litmus biru dan merah 2. water. Y dan Z X Y 102 Z . Change the colour of blue litmus paper to red Menukar warna kertas litmus biru ke merah 2.vinegar. Tastes plain. Rajah di bawah menunjukan bahan X. manis atau masin. soap Rasa pahit. Feel slippery or soapy Rasa licin seperti sabun Properties of neutral substances Sifat-sifat bahan neutral 1.

The diagram below shows the observation when substance X is tested with blue as well red litmus paper. I and III only I dan III sahaja I. II only II sahaja D.MODUL SAINS UPSR Which of the following correctly describe substances X . Red litmus paper turns blue Kertas litmus merah tukar Ke biru blue litmus paper paper – no change Kertas litmus biru – tiada perubahan Substance X Bahan X Which of the following is most likely to be substance X? 103 . II dan III C. Y and Z ? Antara yang berikut. I only I sahaja 3. B. A gastric patient is advised by his doctor to take lesser acidic food. Which of the following food should be avoided by him? Seorang pesakit gastrik telah dinasihati oleh doktornya agar mengurangkan makanan berasid. yang manakah menerangkan bahan X . Rajah di bawah menunujakan perhatian yang diperolehi apabila bahan X diuji dengan kertas litmus biru dan merah. Antara makanan yang berikut.Y dan Z dengan betul? A B C D X Acidic Berasid Alkaline Beralkali Neutral Neutral Neutral Neutral Y Neutral Neutral Acidic Berasid Alkaline Beralkali Acidic Berasid Z Alkaline Beralkali Neutral Neutral Acidic Berasid Alkaline Beralkali 2. manakah yang perlu dielakkan oleh pesakit itu? I Lime juice Jus limau II Bisculits Biskut III Tom Yam soup Sup Tom Yam A. II and III I.

I. yang manakah kemungkinan bahan X? A Tap water Air paip C Soap water Air sabun B. R ialah bahan beralkali A I and II only I dan II sahaja B II and III only II dan III sahaja 104 C I and III only I dan III sahaja D. Lime juice Jus limau D Vinegar Cuka 4. Q dan R diuji dengan kertas litmus biru dan merah. Substance Bahan P Q R Observation /Pemerhatian Blue litmus paper Red litmus paper Kertas litmus biru Kertas litmus merah Turns red Does not change colour Tukar ke merah Tiada perubahan warna Does not change colour Does not change colour Tiada perubahan warna Tiada perubahan warna Does not change colour Turns blue Tiada perubahan warna Tukar ke biru Which of the following conclusions can be drawn based on the observations? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada pemerhatian tersebut? I P is an acidic substance.MODUL SAINS UPSR Antara yang berikut. P ialah bahan berasid II Q is a neutral substance. Q and R are tested with blue and red litmus paper. Q ialah bahan neutral III R is an alkaline substance. II dan III I. The table shows the observation obtained when substances P. II dan III . Jadual berikut menunjukkan pemerhatian yang dibuat apabila bahan P.

. state 105 . Jadual di bawah menunjukan keputusan mereka.. Sekumpulan murid telah menjalankan satu penyiasatan. A group of pupils carried out an investigation. Substance Bahan P Q R S T U Effect on blue litmus paper Kesan terhadap kertas litmus biru No change Tiada perubahan Turns red Jadi merah No change Tiada perubahan Turns red Jadi merah No change Tiada perubahan No change Tiada perubahan Effect on red litmus paper Kesan terhadap kertas litmus merah Turns blue Jadi biru No change Tiada perubahan No change Tiada perubahan No change Tiada perubahan No change Tiada perubahan Turns blue Jadi biru (a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan tersebut? __________________________________________________________________ (b) In this investigation.. They tested different substances by using wet litmus paper.MODUL SAINS UPSR 5. Larutan garam tidak menukarkan warna kertas litmus biru dan merah.. salty masin Section B 1. Berasid B neutral. Salt solution does not change the colour of blue or red litmus paper.. larutan garan adalah . Neutral C alkaline beralkali D. A acidic. The table below shows the results of the investigation... Oleh itu. Therefore salt solution is ……. Mereka menguji beberapa bahan menggunakan kertas litmus lembap.

Ali went to Vietnam with his parents during the last school holidays. Dalam penyiasatannya. apakah……. Ali bought three types of fruits which he has never eaten before. Ramalkan rasa bahan Q dan U Q: ______________________________________________________ U: ______________________________________________________ (e) Give one example of substance R. He made the observations below. Ali pergi ke Vietnam bersama ibu bapanya pada cuti sekolah yang lepas. nyatakan i ) what is changed? Pembolehubah yang dimanipulasikan _______________________________________________________________ ii) what is observed? Pembolehubah yang diperhatikan __________________________________ ____________________ (c) Predict the taste of substances Q and U.MODUL SAINS UPSR Dalam penyiasatan tersebut. Berikut adalah pemerhatian yang dia perhatikan. Beri satu contoh bagi bahan R _________________________________________________________________ 2. . Fruit Buah L M N 1. i ) what is changed? Pembolehubah yang dimanipulasikan? 106 2. Ali membeli tiga jenis buah-buahan yang dia tidak pernah makan. Taste Rasa Sweet Manis Sour Masam Bitter pahit What is the aim of Ali’s investigation? Apakah tujuan penyiasatan Ali? _________________________________________________________________ In his investigation.

MODUL SAINS UPSR

_______________________________________________________________ ii) what is observed? Pembolehubah yang diperhatikan? _______________________________________________________________ 3. If Ali will to test the fruits with red litmus paper, what changes will he observe for Jika Ali menguji buah-buahan tersebut dengan kertas litmus merah, apakah perubahan yang dia dapat perhatikan bagi i) ii) iii) Fruit L : ______________________________________________ Buah L Fruit M : ______________________________________________ Buah M Fruit N : _______________________________________________ Buah N ( 3 marks / markah)

THE EARTH, THE MOON AND THE SUN They Move 1. Earth rotates on its axis from the West to East. Bumi berputar di atas paksinya dari Barat ke Timur.

It takes 24 hours or 1 day to make one complete rotation. Ia mengambil masa 24 jam atau 1 hari untuk membuat satu putaran lengkap.

107

MODUL SAINS UPSR 2. While the Earth rotates, it also moves around the Sun from West to East. Semasa Bumi berputar, ia juga beredar mengelilingi Matahari dari Barat ke Timur.

It takes 1 year to make one complete movement around the Sun Ia mengambil masa selama 1 tahun untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi Matahari

The Movement of the Earth around the Sun Peredaran Bumi mengelilingi Matahari

3. 4.

The Moon rotates on its axis from West to East. Bulan berputar di atas paksinya dari Barat ke Timur. While the Moon rotates, it also moves round the Earth from West to East. Semasa berputar, Bulan juga beredar mengelilingi Bumi dari Barat ke Timur.

The Moon takes about 28 days to make one complete rotation on it axis and one complete movement around the Earth. Bulan mengambil masa kira-kira 28 hari untuk membuat satu putaran lengkap di atas paksinya dan satu peredaran lengkap mengelilingi Bumi.

The movement of the Moon around the Earth Peredaran Bulan mengelilingi Bumi

5.

At the same time, the Moon and the Earth move around the Sun. Pada masa yang sama, Bulan dan Bumi beredar mengelilingi Matahari.

6.

The rotation of the Earth on its axis causes; Putaran Bumi di atas paksinya menyebabkan;

108

MODUL SAINS UPSR a. b. c. occurrence of day and night kejadian siang dan malam the change in length of the shadow perubahan panjang bayang-bayang the change in the position of the shadow perubahan kedudukan bayang-bayang

Day and Night

1. 2. 3.

Daytime is experienced by the part of the Earth that is facing the Sun. Waktu siang dialami oleh bahagian Bumi yang menghadap Matahari. Night-time is experienced by the part of the Earth that is not facing the Sun. Waktu malam dialami oleh bahagian Bumi yang tidak menghadap Matahari. The Earth rotates on its axis all the time, therefore the part of the Earth that experiences daytime will later experience night-time (vice-versa) Bumi berputar di atas paksinya sepanjang masa, oleh yang demikian bahagian Bumi yang mengalami waktu siang kemudiannya akan mengalami waktu malam (dan sebaliknya)

PHASES OF THE MOON 1. 2. 3. The Moon does not emit light Bulan tidak mengeluarkan cahaya. The Moon reflects light from the Sun to the Earth. Bulan memantulkan cahaya dari Matahari ke Bumi. The shape of the Moon is always spherical. Bentuk Bulan sentiasa sfera.
Sun Matahari

Sunlight Cahaya Matahari

Moon Bulan

Earth Bumi

4.

When the Moon moves around the Earth, its position changes. This causes the Moon appear in different shape when see from Earth. Apabila Bulan bersedar mengelilingi Bumi, kedudukan Bulan berubah. Bulan kelihatan berbeza bentuk dari bumi.

109

MODUL SAINS UPSR

5.

The different shapes are known as phases of the Moon. Bentuk-bentuk yang berbeza ini dikenali sebagai fasa-fasa Bulan.

Position Kedudukan A B C D E F G H

Shape Bentuk

Phases Fasa New moon Anak bukan New crescent moon Bulan sabit baru New half-moon Bulan separa baru New gibbous moon Hampir purnama baru Full moon Bulan purnama Old gibbous moon Hampir purnama lama Old half-moon Bulan separa lama Old crescent moon Bulan sabit lama

110

C and D on the Earth’s surface. C atau D yang manakah waktu petang? B Sunlight Cahaya matahari A C D Direction of rotation Arah putaran 2. B.00 a. C or D is evening? Rajah di bawah menunjukkan empat tempat A. Rajah menunjukkan sebtang pokok yang berada di padng sekolah North / Utara Where would you expect the shadow to be at 10.MODUL SAINS UPSR QUESTIONS ABOUT THE EARTH.00 a.m? A 111 C . B. At which place A. Antara tempat A. The Earth rotates on its axis Bumi berputar di atas paksinya The Moon rotates on it axis Bulan berputar di atas paksinya The Moon moves round the Earth Bulan beredar mengelilingi Bumi The Earth and the Moon moves round the Sun Bumi dan Bulan beredar mengelilingi matahari The figure shows a tree in a school field. THE MOON AND THE SUN SECTION A 1. Which of the following causes the occurrence of phases of the Moon? Antara berikut yang manakah menyebabkan kejadian fasa-fasa Bulan? A B C D 3.m? Di manakah kamu jangkakan kedudukan bebayang pada pukul 10. The figure below shows four places A. C dan D di permukaan Bumi. B. B.

MODUL SAINS UPSR

B

D

4.

Figure below show three different positions of the Moon during moves round the Earth. Rajah di bawah menunjukkan tiga kedudukan Bulan yang berbeza ketika beredar mengelilingi Bumi. T R
Earth Bumi

S R

Sunlight Cahaya matahari R

What would you see when the Moon at position R, S and T? Apakah yang kamu lihat apabila Bulan berada di kedudukan R, S dan T? R A B C D S T

5.

Adam is walking back to his house. His shadow is very short. What is most probably the time at the moment? Adam sedang berjalan pulang ke rumahnya. Bayang-bayangnya adalah sangat pendek. Apakah kemungkinan waktu pada ketika itu? A 0830 hours C 112 1230 hours

MODUL SAINS UPSR Jam 0830 1000 hours Jam 1000 Jam 1230 1830 hours Jam 1830

B

D

Section B Bahagian B
1. Bar chart below shows the length of the shadow of a stick at different times of the day. Carta palang di bawah menunjukkan panjangbayang-bayang sebatang kayu pada waktu-waktu yang berbeza dalam sehari. Length of the shadow (cm) Panjang bayang-bayang (cm)
160 140 120 100 80 60 40 20 0 9.00 a.m 10.00 a.m 11.00 a.m 12.00 noon 1.00 p.m 2.00 p.m 3.00 p.m Column 1

Time Masa

a.

What is the aim of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

b.

State the trend of change in the length of shadow from 9.00 a.m. to 3.00 p.m. Nyatakan corak perubahan panjang bayang-bayang dari pukul 9.00 a.m. hingga 3.00 p.m. …………………………………………………………………………………..

c.

Give one reason ( inference ) for the length of shadow at 1.00 pm. Berikan satu alasan ( inferens ) bagi panjang bayang-bayang pada pukul 1.00 p.m. ………………………………………………………………………………….. 113

MODUL SAINS UPSR ………………………………………………………………………………….. d. State what is kept the same ( constant variable ) in this investigation. Nyatakan pembolehubah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini. .............................................................................................................................. e. What conclusion can be made from this investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? .............................................................................................................................. 2. A group of pupils were observed the stage of the phases of the Moon within a month in a Lunar Calendar. Table below shows the result. Sekumpulan murid telah memerhatikan peringkat fasa bulan dalam tempoh satu bulan mengikut Takwim Qamari. Day Hari 1 4 8 11 15 19 23 27 a. What is the purpose ( aim ) of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. b. What is the trend of change in the stage of the phases of the Moon during this investigation? Stage of the phases of the Moon Peringkat fasa Bulan New moon Anak bulan New crescent moon Bulan sabit baru Half moon Bulan separa New gibbous moon Purnama baru Full moon Bulan Purnama Old gibbous moon Purnama lama Half moon Bulan separa

114

MODUL SAINS UPSR Apakah corak perubahan peringkat fasa Bulan sepanjang tempoh penyiasatan ini? ………………………………………………………………………………….. c. Predict the stage of the phases of the Moon on the day 27th. Ramalkan peringkat fasa Bulan pada hari ke-27. .............................................................................................................................. d. State two information gathered in this investigation. Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. ............................................................................................................................. e. What conclusion can be made from this investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ..............................................................................................................................

CONSTELLATION
1. 2. A constellation is a group of stars that form a certain pattern in the sky. Buruj ialah segugusan bintang yang membentuk corak tertentu di langit. Examples of constellation are shown as follows. Contoh-contoh buruj ditunjukkan seperti di bawah. Name Nama Southern Cross Pari Pattern Corak  A brilliant cross in Southern Sky Palang yang terang di langit Selatan Shows the South Pole Menunjukkan Kutub Selatan Time when it can be seen Masa buruj boleh dilihat


South Selatan

Between April and June Antara April dan Jun

115

Questions about Constellations Section A 1. Untuk menunjukkan arah kepada pengembara dan pelayar. Sebagai petunjuk untuk musim menanam dan menuai bagi petani. What is the meaning of constellation? Apakah yang dimaksudkan dengan buruj? A B A formation of stars on the sky Pembentukan bintang di langit A group of stars that form a certain pattern 116 . a tail and a stinger. Boleh dilihat seperti seekor kala jengking dengan badan yang panjang. A long time ago constellation is used : Pada zaman dahulu buruj digunakan : a) b) To show directions for travelers and sailors. As indicators of the planting and harvesting for farmers. ekor dan sengat A hunter with a belt and sword Pemburuan dengan tali pinggang dan pedang Shows the North Pole Menunjukkan kutub Utara  Between April and June Antara April dan Jun Scorpion Skorpio   Between June and August Antara Jun dan Ogos Orion Belantik North Utara    Between December and February Antara Disember dan Februari 3.MODUL SAINS UPSR Big Dipper Biduk North Utara   Seen as a bowl with a handle Dilihat seperti mangkuk yang ada pemegang Shows the North Pole Menunjukkan Kutub Utara Can be seen as a scorpion with a long body.

yang manakah dinamakan dengan betul? Big Dipper Biduk I A B I and II I dan II I and IV I dan IV Southern Cross Pari II C D Scorpion Skorpio II II and III II dan III III and IV III dan IV Orion Belantik IV   This constellation is agroup of 4 stars Buruj ini mempunyai sekumpulan 4 bintang It can be seen between April and June Ia boleh dilihat di antara April dan Jun 3. 117 . Buruj yang dimaksudkan di atas ialah …. Which of the following constellations are named correctly? Antara buruj berikut. The constellation mentioned above is ….MODUL SAINS UPSR Sekumpulan bintang yang membentuk corak tertentu A group of asteroids that form a certain pattern Sekumpulan asteroid yang membentuk corak tertentu A position of planets from the Sun Kedudukan planet-planet dari Matahari C D 2.

Which of the following are true about the constellation? Antara berikut. Gambar di bawah menunjukkan satu buruj. II dan III 118 . Orion Belantik Scorpion Skorpio C D Big Dipper Biduk Southern Cross Pari The picture below shows a constellation. II and III I. yang manakah betul mengenai buruj tersebut? I II III A B It is used to show directions Digunakan untuk menunjukkan arah It can be seen between April and June Boleh dilihat di antara bulan April dan Jun One of its stars always points to the North Salah satu bintangnya sentiasa menunjuk ke arah Utara I and II I dan II I and III I dan III C D II and III II dan III I.MODUL SAINS UPSR A B 4.

b.keluli dan konkrit lebih kuat daripada kayu. The stability object depend on Kestabilan objek bergantung kepada a.arch shaped are stronger than bar shaped bagaimana struktur itu ditempatkan. kon.pyramid and hemisphere Kiub. cylinder. What is the similarity between these two constellations? Apakah persamaan di antara kedua-dua buruj ini? A B C D Its can be seen between April and June Ia boleh dilihat di antara bulan April dan Jun One of its stars always point to the North Salah satu bintangnya sentiasa menunjuk kea rah Utara Travelers used this constellation to go to the South Pengembara menggunakan buruj ini untuk ke Selatan These constellations can be seen for the whole year Buruj ini boleh dilihat sepanjang tahun THE STRENGTH AND STABILITY KEKUATAN DAN KESTABILAN 1.bentuk lengkung lebih kuat daripada bentuk alang.MODUL SAINS UPSR 5. how the structure is placed. the area of the base of the object 119 . kuboid. sfera. sphere. cone. The strength of a structure is affected by Kekuatan sesuatu struktur dipengaruhi oleh a. jenis bahan yang digunakan. the height of object ketinggian objek c. silinder. There are a variety of shape used in structures Terdapat pelbagai bentuk dalam struktur binaan Cube.pyramid dan hemisfera 2. cuboid. the shape of the object bentuk objek b. the type of material used – steel and concrete is stronger than a wood. 3.

MODUL SAINS UPSR luas tapak objek 4. Antara struktur binaan berikut. Conclusion. yang manakah menyamai bentuk selinder ? A Tin biskut B Balang kaca C Kubah masjid D Bangunan sekolah Rajah 1 2.the pyramid shaped is more stable than the cylinder with the same base area bentuk piramid adalah lebih stabil daripada bentuk silinder yang mempunyai luas tapak yang sama b. Merujuk kepada rajah 1. Kesimpulan a. bahagian manakah yang membantu haiwan ini berada dalam keadaan stabil ? 120 . a lower object is more stable than a taller object objek yang rendah lebih stabil daripada objek yang tinggi c.the object with the bigger base area is more stable than a object with a smaller base area objek yang mempunyai luas tapak yang lebih besar adalah lebih stabil daripada objek yang mempunyai luas tapak yang lebih kecil QUESTIONS ABOUT STRENGTH AND STABILITY BAHAGIAN A Jawab soalan di bawah di dalam bahasa Melayu dan dwi bahasa 1.

MODUL SAINS UPSR A B C D Saiz badan yang besar Saiz tapak kaki yang besar Kepalanya yang kelihatan tunduk Tanduk yang terletak di tengahtengah kepala Rajah 2 3. III dan IV sahaja K M N 121 L . III dan IV sahaja II. yang manakah terdapat dalam binaan bangunan rajah 2 di atas ? I Kon A B C D II Kubus III Selinder IV Piramid I dan III sahaja II dan III sahaja I. Antara struktur binaan berikut.

G B.MODUL SAINS UPSR Rajah 3 4. M L. J 6. N M. M. L. K. K. A B C D N. Rajah 6 menunjukkan sebuah bangku. Susun kestabilan struktur kenderaan rajah 3 di atas mengikut urutan menaik. manakah objek yang akan jatuh dahulu? A. H I J Rajah 4 Sekiranya keempat-empat objek dalam rajah 4 diletakkan di atas meja. M. N G 5. 122 . Diagram 6 shows a stool.L. I D. H C. N L. K. K.

yang manakah menjadikan bangku itu lebih kuat dan stabil? 123 .MODUL SAINS UPSR Which of the following changes makes the stool stronger and more stable? Antara pengubahsuaian berikut.

L. and N? Apakah bentuk K.MODUL SAINS UPSR 7. What are the shapes of K. M. Rajah menunjukkan beberapa bentuk asas. The Figure shows some basic shapes. Rajah 18 menunjukkan empat bentuk asas yang terdapat dalam suatu binaan. Kiub Kuboid Kon Silinder Which structure is not stable? Struktur yang manakah paling stabil? 124 . M dan N? A B C D K Cone Kon Cylinder Silinder Cube Kubus Sphere Sfera L Sphere Sfera Cone Kon Cylinder Silinder Cube Kubus M Cube Kubus Sphere Sfera Cone Kon N Cylinder Silinder Cube Kubus Sphere Sfera Cylinder Cone Silinder Kon 8. L. Figure 18 shows four basic shapes found in a structure.

B. Which bridge has the strongest structure? Struktur jambatan yang manakah paling kukuh? 125 . 9. C.MODUL SAINS UPSR A. D.

................................. 1.............................................................. (d) Apakah tajuk yang sesuai bagi penyiasatan ini ? ........... (e) Nyatakan pola kestabilan berdasarkan ujikaji...................................................... 2............... Ketinggian rumah Satu tingkat Dua tingkat Kestabilan Lebih stabil Stabil (a) Berdasarkan jadual di atas..................……………………………………………………………………………................ nyatakan pemerhatian kamu .... (c) Apakah hipotesis (kaitan antara ketinggian rumah dan kestabilan) yang ingin dibuktikan dalam penyiasatan ini ? ..... (b) Dengan merujuk kepada jadual di atas..........................MODUL SAINS UPSR BAHAGIAN B Jawab semua soalan di dalam bahasa Melayu dan dwi bahasa 1......................................Jadual berikut menunjukkan kestabilan rumah setingkat dan rumah dua tingkat di sebuah kawasan perkampungan dengan luas tapak yang sama.......................................................…………………………………………………………………………….................... .................. 126 ................... tuliskan 2 maklumat yang digunakan dalam penyiasatan ini.....................

... Kayu getah Jenis tiang Kayu getah Kayu balau konkrit kayu balau konkrit Jaminan ketahanan 03 tahun 60 tahun 100 tahun (a) Buat satu pemerhatian berdasarkan jadual di atas? …………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………… 127 ............................................ ………………………………………………………………………………………… (c) Nyatakan dua maklumat berdasarkan ujikaji........... 2.......... Seorang peniaga bahan-bahan binaan rumah telah menawarkan harga yang berbeza ke atas tiga buah model tiang........................... (b) Berikan inferens berdasarkan pemerhatian.......MODUL SAINS UPSR .............................. Maklumat tentang tiang-tiang rumah itu dicatatkan dalam jadual di bawah...

............ K toppled first followed by J and then M. K and M of the same height placed on a piece of board... Rajah di bawah menunjukkan tiga bekas kaca yang sama tinggi diletakkan di atas sekeping papan....………………………. Apabila hujung X dan hujung Y diangkat perlahan-lahan. 128 .. (a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ……………………………………... When edge X and edge Y are slowly lifted up.. The diagram below shows three glass containers J.. 3.MODUL SAINS UPSR (d) Apakah pembolehubah yang dimalarkan ………………………………………………………………………………………….... didapati bekas K jatuh dahulu diikuti oleh J dan M...

. …………………………………………………............................MODUL SAINS UPSR (b) State what to change? Nyatakan perkara yang perlu diubah? ………………………………………………………………………………… (c) State what to keep the same? Nyatakan perkara yang perlu sama? ………………………………………………………………………………… (d) ..... Nyatakan hubungan antara perkara yang perlu diubah dan kestabilan bekas 129 ......... State a relationship between what to change and the stability of the containers........

MODUL SAINS UPSR MODUL SAINS TAHUN 6 INTERACTION AMONG LIVING THINGS INTERAKSI ANTARA HIDUPAN Animal that live in group Haiwan yang hidup berkumpulan 1. Group animals are animals that live together with other members of their species in a habitat. 130 .

Bekerjsama membina sarang Help each other to build their nest Animal that are solitary Haiwan yang hidup menyendiri 1. 2. They only come together for mating Haiwan ini bersama spesiesnya hanya untuk mengawan 3. wolves. They can cooperate to hunt for food Mereka bekerjasama untuk mencari makanan b. ants. Mark their terriotary Menandakan wilayahnya 4. seladang. monkeys and elephants Contoh haiwan yang hidup berkumpulan ialah singa. semut. Examples of animals that live in groups are lions. 4. monyet dan gajah. 3. oxen. Advantages of animals that live in group Kelebihan haiwan yang hidup berkumpulan a. serigala. Animals that live and hunt for food alone Haiwan yang tinggal dan memburu makanan bersendirian 2. Help each other to defend themselves from enemies Membantu mempertahankan diri daripada musuh c. Advantages of animals that live in group 131 .MODUL SAINS UPSR Haiwan berkumpulan ialah haiwan yang hidup bersama dengan anggota spesiesnya yang lain di dalam satu habitat. wild. They live and hunt for food together Haiwan ini tinggal dan memburu makanan bersama-sama.

ruang. water. Competition between plants occurs whwn there are too many plants growing in the same area Persaingan antara tumbuhan berlaku apabila terdapat terlalu banyak tumbuhan tumbuh di kawasan yang sama 2. Animals compete for food. space. Can avoid competition for space Mengelakkan persaingan mendapatkan ruang Animal interaction Haiwan berinteraksi 1. A relationship between living things is known as interactionas form cooperation or competition Hubungan antara hidupan di sebut sebagai interaksi dalam bentuk kerjasama atau persaingan 2. Can avoid competition for food Mengelakkan persaingan mendapatkan makanan b. Competition can occur between plants of the same species or of different species for their needs 132 . dan pasangan. Haiwan bersaing untuk mendapatkan makanan. shelter and mate. Competition occurs when resources are limited between same species or different species Persaingan bewrlaku apabila sumber terhad diantara haiwan sama spesies atau berlainan sepsis 3.MODUL SAINS UPSR Kelebihan haiwan yang hidup berkumpulan a. tempat perlindungan. air. Plants competition Persaingan tumbuhan 1.

MODUL SAINS UPSR Persaingan boleh berlaku antara tumbuhan yang sama sepsis atau berlainan spsies untuk mendapatkan keperluannya.mammoth. 2. gajah berbulu. bunga pakma kerana aktiviti manusia seperti a. panda. burung dodo dan aquagga menjadi pupus disebabkan perubahan iklim di Bumi 3. rafflesia because of human activities such as Banyak sepsis menjadi terancam seperti harimau. Illegal and excessive logging Pembalakan haram dan berleluasa b. nutrients and space Tumbuhan bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. 3. Plants compete for sunlight. dodo and aquagga become extince because of thr change in the climate on the Earth Dinasour. nutrien dan ruang 4. panda. Dinasour. Plants get more their needs will grow healthier than weaker plants become stunted or die Tumbuhan yang mendapat lebih keperluannya akan tumbuh dengan subur berbanding tumbuhan yang lemah yang akan terbantut atau mati Vanished and Endangered Kepupusan dan terancam 1. water. air. Extinct species are species that no longer exist on the Earth Sepsis yang pupus ialah sepsis yang tidak wujud lagi di Bumi . Many species become endangered like tiger. Illegal and excessive hunting 133 .

avoiding consuming or buying products made from endangered species mengelakkan daripada amembeli atau menggunakan barangan daripada haiwan terancam. Excessive development Pembangunan yang keterlaluan 4. Enforcing the law Menguatkuasakan undang Enviromental Destruction Kemusnahan alam sekitar 134 . educating the public mendidik masyarakat e. Endangered species can be saved from becoming extinct by Sepsis yang terancam boleh diselamatkan daripada menjadi pupus dengan cara a. Practicing selective logging Mengamalkan pembalakan terpilih b. setting up breeding or rehabilitation centres menubuhkan kawasan pembiakan dan pemuliharaan d. f. setting up forest reserved menubuhkan kawasan hutan simpan c.MODUL SAINS UPSR Pemburuan haram dan berleluasa c.

MODUL SAINS UPSR 1. The table shows enviromental destruction that is caused by human activities Jadual di bawah menunjukkan kemusnahan alam sekitar yang disebabkan oleh aktiviti manusia Human activities Aktiviti manusia Deforestation Penebangan hutan Open burning Pembakaran terbuka The use of fertilisers and pesticides Penggunaan baja dan racun serangga BAHAGIAN A Jawab semua soalan di dalam bahasa Melayu dan dwi bahasa. banjir kilat Air pollution Pencemaran udara Water pollution Pencemaran air A Interaksi antara hidupan B Interaksi antara hidupan dalam satu habitat C Interaksi antara hidupan dalam satu habitat yang mempunyai pelbagai sumber D Interaksi antara hidupan dalam satu habitat yang mempunyai sumber yang terhad 135 . 1. flash flood Hakisan tanah. Apakah yang dimaksudkan dengan persaingan ? Enviromental Destruction Kemusnahan alam sekitar Soil erosion. tanah runtuh. Many human activities lead to the destruction to the enviroment Banyak aktiviti manusia membawa kepada kemusnahan alam sekitar 2. landslides.

Antara bentuk-bentuk tumbuhan ? persaingan berikut. T. U. III dan IV 4. U C. III dan IV sahaja I. Mendapatkan makanan IV. yang manakah melibatkan I. II. yang manakah paling tepat ? A. V. Mendapatkan ruang III. S. T.Menyemai bilangan biji benih yang berlainan di dua buah pasu. V B. S D. Mendapatkan pasangan untuk pembiakan A B C D I dan II sahaja I . S. S . V. Rajah 1 Rajah 1 menunjukkan 2 ekor haiwan yang menghuni satu habitat Persaingan yang wujud antara hidupan di atas kemungkinan berlaku akibat A Ruang hidup terhad B Keperluan untuk membiak C Sumber makanan yang sedikit D Saling ingin menguasai antara satu sama lain 3. T.Memerhati dan mencatatm tahap kesuburan tumbuhan di keduadua buah pasu Antara susunan langkah berikut. V 136 .Membuat rumusan tentang hasil penyiasatan. T . V. U. Mendapatkan air II. T. U.Menyiram tumbuhan dengan air setiap hari. U.MODUL SAINS UPSR 2. S. Beliau telah merangka kaedah penyiasatan seperti berikut .III dan IV sahaja II. Seorang murid ingin mengkaji persaingan yang wujud antara tumbuhan untuk mendapatkan ruang hidup.

One of the kittens is very skinny compared to the others. Rajah 4 menunjukkan seekor ibu kucing sedang menyusukan lima ekor anaknya. II. dan III sahaja D II. II. Seekor daripada anaknya adalah sangat kurus berbanding dengan yang lain. and IV only II. and III only I. 137 . III. III. dan IV sahaja 6. Figure 5 shows plants of different sizes and heights. Rajah 5 menunjukkan tumbuhan yang berbeza saiz dan tinggi Which of the following factors cause these differences? Antara berikut faktor manakah yang menyebabkan perbezaan itu? I The quantity of air received Kuantiti udara yang diterima II The quantity of sunlight received Kuantiti cahaya yang diterima III The quantity of water received Kuantiti air yhang diterima IV The space for growth Ruang untuk pertumbuhan A I and IV only I dan IV sahaja B II and III only II dan III sahaja C I. Diagram 4 shows a cat feeding its five kittens.MODUL SAINS UPSR 5.

What is being investigated? Apakah yang disiasat ? A B Germination of seeds Percambahan biji benih Growth of seedlings Pertumbuhan anak benih C D Competition among seedlings Persaingan anak benih Reproduction of seedlings Pembiakan anak benih 138 . Gambarajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan. The diagram below shows an investigation.MODUL SAINS UPSR What types of competition could have happend to explain this situation? Apakah bentuk persaingan yang mungkin berlau untuk menerangkan situasi I II III A B Food Makanan Space Ruang Partner Pasangan I only I sahaja I and II only I dan II sahaja C I and III only I dan III sahaja D II and III only II dan III sahaja itu? 7.

C. The bar chart shows the average height of four types of plant. Based on the bar chart. Carta palang menunjukkan purata ketinggian empat jenis tanaman. Coconut and rubber Kelapa dan getah Cocoa and banana Koko dan pisang Coconut and cocoa Kelapa dan koko Rubber. B. which plants should be plants together to avoid competition for light? Berpandukan carta palang. What is presented in the situation? 139 . D. tanaman manakah sepatutnya di tanam bersama-sama untuk mengelakkan persaingan terhadap cahaya? A.MODUL SAINS UPSR 8. Diagram 1 shows a situation Rajah 1 menunjukkan satu situasi. banana and cocoa Getah. pisang dan koko 9.

Figure 4 shows three cat in cage during mating season. What will happen if the dividers are taken away? Apakah yang akan berlaku jika penghadang-penghadang itu dibuang? A No reaction from all the cats Semua kucing tidak menunjukkan sebarang reaksi B All the cats will jump out of the cage Semua kucing akan melompat keluar C All the cats will fight with one another Semua kucing akan bergaduh D The male cats will fight with each other Kucing-kucing jantan akan bergaduh 140 .MODUL SAINS UPSR Apakah yang digambarkan oleh situasi itu? A Shortage of food Kurang makanan B Competition between living things Persaingan antara hidupan C Destruction of animal habitat Kemusnahan habitat haiwan D Number of animals decreasing Bilangan haiwan berkurangan 10. Rajah 4 menunjukkan tiga ekor kucing di dalam sebuah sangkar pada musim mengawan.

... 141 .... State what is keep the same.......... Diagram shows information gathered in an investigation............ What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan itu. ……………………………………………………………………………… d. Nyatakan satu hipotesis yang boleh dibuat dalam penyiasatan itu....... Rajah menunjukkan maklumat yang dikumpul dalam satu penyiasatan.................... Nyatakan apa yang disamakan... State one hypothesis that can be made in the investigation............ c.. ……………………………………………………………………………… b.............. a. Give one inference bas on your observation from the investigation Berikan satu inferen berdasarkan pemerhatian daripada penyiasatan ............................ ……………………………………………………………………....................MODUL SAINS UPSR BAHAGIAN B 1..........

State what is keep the same. What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan itu... The diagram below shows two cages which contain different number of rabbits. …………………………………………………………………………………………… b. it is found that the rabbits in cage X are heavier than the rabbit in cage Y.. Rajah di bawah menunjukkan dua buah sangkar yang mengandungi bilangan arnab yang berlainan. Selepas dua minggu keadaan arnab di dalam sangkar X lebih berat daripada sangkar Y.. ……………………………………………………………………………… c.. Nyatakan satu hipotesis yang boleh dibuat dalam penyiasatan itu. a) After two weeks. Give one inference. 142 .. ……………………………………………………………………………… d. Beri sebab. Nyatakan apa yang disamakan. State one hypothesis that can be made in the investigation..MODUL SAINS UPSR 2. …………………………………………………………………….

Pushes and pulls are force. (a) Kicking a ball Menendang bola (b) Cycling Mengayuh basikal 5. Forces cannot be seen but we can see or feel the effects of force. 3. Activities that involves pushing.MODUL SAINS UPSR FORCE 1. A force can speed up a moving object Daya boleh menambahkan kelajuan objek bergerak. Daya tidak dapat dilihat tetapi kita dapat melihat atau merasai kesan daya. 6. Activities that involves both pushing & pulling. A force can stop a moving object Daya boleh menghentikan objek bergerak. (a) Sawing a plank Mengergaji papan (b) Wringing out a piece of cloth Memerah kain The effects of force. Tolakan dan tarikan adalah daya. 143 . 2. Activities that involves pulling. (a) Raising a flag Menaikkan bendera (b) Opening a drawer Membuka laci 4. Kesan-kesan daya (a) (b) (c) (d) (e) A force can change a shape of an object Daya boleh mengubah bentuk objek A force can cause a stationary object to start moving Daya boleh menyebabkan objek pegun bergerak A force can change the direction of movement object Daya boleh mengubah arah gerakan objek.

Diagram below shows several activities. Which of the following shows that a force makes a moving object change direction? Antara yang berikut. Which activities involve pulling forces? Aktiviti manakah melibatkan daya tarikan? 144 .MODUL SAINS UPSR QUESTION ABOUT FORCE SECTION A 1. Rajah di bawah menunjukkan beberapa aktiviti. yang manakah menunjukkan daya menyebabkan objek bergerak berubah arah gerakannya? 2.

P and Q P and R B D Q and R R and S Which activities and force are correctly matched? Antara padanan berikut. yang manakah benar? Activity Aktiviti Kicking a ball Menendang bola Stretching a spring Meregang spring Pumping a bicycle tyre Mengepam tayar basikal Cycling Mengayuh basikal Force Daya Pulling Tarikan Pushing Tolakan Pushing Tolakan Pulling Tarikan A B C D 4. Diagram below shows the wind blowing from behind a moving sailing boat. What will happen to the movement of the sailing boat? Apakah yang akan berlaku kepada pergerakan kapal layar itu? A B C D The sailing boat will stop Kapal layar itu akan berhenti bergerak The sailing boat will change direction Kapal layar akan berubah arah gerakan The sailing boat will move slower Kapal layar itu akan bergerak lebih perlahan The sailing boat will move faster Kapal layar itu akan bergerak lebih laju 145 .MODUL SAINS UPSR A C 3. Rajah di bawah menunjukkan angin bertiup dari arah belakang sebuah kapal layar yang sedang bergerak.

Dua orang murid.MODUL SAINS UPSR 5. III and IV only SECTION B 1. Two pupils. The diagram below shows the tins that are crushed by Ahmad and Ah Chong. Each of them crushed a tin and both tin are the same type and size. Setiap orang menekan satu tin dan kedua-dua tin itu adalah sama jenis dan saiz. Which of the following about the force are true? Antara yang berikut. Daya boleh merupakan suatu tarikan atau tolakan A force can change the shape of an object III only I. Ahmad dan Ah Chong menjalankan satu penyiasatan. II and III only B D I and II only II. Tin thati crushed by Ali Tin yang ditekan oleh Ali (a) Tin that is crushed by Ah Chong Tin yang ditekan oleh Ah Chong Give one reason (inference) to explain why the tin crushed by Ah Chong is dented more than the tin crushed by Ahmad? Berikan satu sebab (inferens) untuk menerangkan mengapa tin yang ditekan oleh Ah Chong kemik lebih besar berbanding tin yang ditekan oleh Saiful. manakah yang benar tentang daya? I II III IV A C A force can be seen Daya dapat dilihat A force cause an object to start moving Daya menyebabkan objek bergerak A force can be a pushing or a pulling force. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 146 . Ahmad and Ah Chong. Rajah di bawah menunjukkan tin yang ditekan oleh Ahmad dan Ah Chong. carry out an investigation.

MODUL SAINS UPSR

(b)

State two things that are kept the same in this investigation. Nyatakan dua perkara yang perlu dimalarkan dalam penyiasatan ini. 1. ………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………

2.

In an investigation, Amir dropped different object from a height of 100 cm. Table below shows the results. Dalam satu penyiasatan, Amir menjatuhkan objek yang berlainan dari ketinggian 100 cm. Jadual di bawah menunjukkan keputusannya. Type of object Jenis objek Table tennis ball Bola ping pong Cotton wool Kapas Marble Guli Time taken to reach the ground (seconds) Masa untuk sampai ke lantai (saat) 20 40 10

(a)

State two informations gathered from this investigation. Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan daripada penyiasatan ini. 1. ………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………

(b)

What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

(c)

What is the relationship between the types of object with the time taken to reach the ground? Apakah hubungan antara jenis objek dengan masa untuk sampai ke lantai? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 147

MODUL SAINS UPSR ………………………………………………………………………………………

(d)

Predict the time taken to reach the ground for table tennis ball if the object dropped from the height of 150 cm. Ramalkan masa untuk sampai ke lantai untuk bola ping pong jika objek ini dilepaskan dari ketinggian 150 cm. ………………………………………………………………………………………

FRICTION
1. Friction is a force that opposes motion. Geseran ialah daya yang menentang gerakan. 2. Friction occurs when two surfaces come into contact while moves. Geseran berlaku apabila dua permukaan bersentuhan semasa gerakan 3. Friction makes moving object move slower and finally stop. Geseran memperlahankan objek bergerak dan akhirnya berhenti. 4. Friction is affected by the type of surface and the weight of the object. Geseran dipengaruhi oleh jenis permukaan dan berat objek. 5. Rough surface produce greater friction than smooth surfaces. Permukaan yang kasar menghasilkan geseran yang lebih kuat berbanding licin 6. Heavy object produce greater friction than light object Objek yang berat menghasilkan geseran yang lebih kuat daripada objek yang ringan. 7. Effect of friction; Kesan-kesan geseran; (a) (b) (c) (d) Makes the surfaces warm Menyebabkan permukaan menjadi panas Makes it hard to pull or push a heavy object Menyebabkan sukar menarik atau menolak objek yang berat. Cause wear and tear Menyebabkan permukaan haus Slows down the moving object. Memperlahankan pergerakan objek

8. Friction can be reduced in many ways. 148

MODUL SAINS UPSR Geseran boleh dikurangkan dengan beberapa cara; (a) (b) (c) (d) (e) Using ball bearing (menggunakan alas bebola) Using wheels (menggunakan roda) Using rollers (menggunakan pengguling) Using oil (menggunakan minyak) Using aerodynamic shape (menggunakan bentuk aerodinamik)

9. Friction can be increased by; Geseran boleh ditingkatkan dengan cara; (a) (b) Using rough material Menggunakan bahan yang kasar Making pattern on the surfaces Membuat corak pada permukaan (Examples – pattern on the shoes and the treads of tyres) Contoh – corak pada tapak kasut dan alur pada permukaan tayar.

10. The advantages of friction are allows to walk or run, allow moving object slow down or stop, enables to hold things and enables to sharpen knife. Kebaikan geseran ialah membolehkan kita berjalan atau berlari, membolehkan kenderaan diperlahankan atau berhenti, membolehkan kita memegang sesuatu dan menajamkan pisau. 11. The disadvantages of friction are causes the soles of shoes and the threads of tyres to be worn out, produce heat and a waste of energy. Keburukan geseran ialah menyebabkan tapak kasut & permukaan tayar haus, menghasilkan haba dan pembaziran tenaga.

QUESTIONS ABOUT FRICTION SECTION A

1.

Which of the following surfaces produces the largest friction? Antara berikut, permukaan manakah yang menghasilkan geseran yang paling banyak? A C Glass Kaca Plank B D 149 Plastic Plastik Sandpaper

MODUL SAINS UPSR Papan Kertas pasir

2.

The Table below shows the results of an investigation. Jadual di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan. Type of surface Jenis permukaan Sandpaper Kertas Pasir Board Papan Plastic Plastik Distanced traveled by the marble (cm) Jarak yang dilalui oleh guli (cm) 5 10 15

What conclusion can be drawn from the investigation? Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini? A B C D The board surface produces the greatest friction. Permukaan papan menghasilkan geseran yang paling kuat The plastic surface produces the greatest friction Permukaan plastic menghasilkan geseran yang paling kuat If friction greater, the marble will move further. Jika geseran adalah lebih kuat, guli akan bergerak lebih jauh. The sandpaper surface produces greater friction than the board surface. Permukaan kertas pasir menghasilkan geseran yang lebih kuat daripada permukaan papan.

3.

P, Q and R are different types of floor surfaces. P, Q, dan R adalah empat jenis permukaan lantai yang berlainan. P - Marble Marmar Q - Cement Simen Which of the following is the correct order according to the friction produced, from the least to the greatest? Antara berikut, manakah urutan yang betul daya geserannya daripada yang paling kurang kepada yang paling kuat? A C P, Q, R P, R, Q B D 150 Q, R, P R, Q, P R - Tarred Tar

Rajah di bawah menunjukkan alas bebola pada satu bahagian roda. manakah yang dapat membantu pekerja itu menggerakkan kotak tersebut dengan lebih mudah? I II III A B 5.MODUL SAINS UPSR 4. The diagram below shows a worker tries to push a heavy box into a lorry by using an inclined plane. Rajah dibawah menunjukkan seorang pekerja cuba menolak satu kotak ke atu papan landasan. Put rollers under the box Letak alas pengguling di bawah kotak Apply oil on the inclined plane Sapukan minyak pada papan landasan Shorten the inclined plane Pendekkan papan landasan I and II only II and III only C D I and III only I. Which of the following can help the worker push the box more easily? Antara beriktu. manakah yang dapat membantu alas bebola itu berfungsi dengan lebih baik? A Water C 151 Grease . II and III Diagram below shows the ball bearing on a part of the wheel. Which of the following materials can help the ball bearing to function better? Antara bahan berikut.

………………………………………………………………………………………… (b) Give other observation to support your reason (inference) in (a).MODUL SAINS UPSR Air Sand Pasir Gris Marble Guli B D SECTION B 1. Nyatakan pemerhatian lain untuk menyokong sebab (inferens) anda di (a) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (c) What is kept the same in this investigation? Apakah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………… (d) What is observed in this investigation? Apakah yang diperhatikan dalam penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………… 152 . Jadual berikut menunjukkan keputusan penyiasatan. The table below shows the results of the investigation. The distance traveled by each marble is recorded. Jarak yang dilalui oleh kedua-dua guli itu dicatatkan. Samad released marble Y down ramp. he repeated the action with marble Z. Then. Samad melepaskan guli Y menuruni satu landasan condong. ………………………………………………………………………………………… 2. Marble Guli Y Z (a) Distance traveled (cm) Jarak dilalui (cm) 30 40 Give two reasons (inferences) to explain why the two marbles travel different distances? Nyatakan dua sebab (inferens) untuk menerangkan mengapa setiap guli bergerak pada jarak yang berbeza? 1. Kemudian dia mengulangi langkah itu dengan mengunakan guli Z.

Dia mengukur jarak guli itu bergerak di atas setiap permukaan.MODUL SAINS UPSR 2.. He measured the distance the marble traveled on each surfaces.. Type of surface Jenis permukaan Glass Kaca Plank Papan Sandpaper Kertas pasir Distance the marble traveled (cm) Jarak guli bergerak (cm) 25 18 10 (a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………………… ……………. 1...……………………………………………………………………… (b) State one information gathered in this investigation.. The table below shows the results of the investigation. Berdasarkan penyiasatan ini... ……………………………………………………………………………………… (c) Based on the investigation. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatannya. What is observed? Apakah yang diperhatikan? (d) ………………………………………………………………………………… What is the relationship between the types of surfaces with the distance the marble traveled? 153 .. Nyatakan satu maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini.... Salman menggolekkan sebiji guli di atas tiga permukaan yang berbeza. state .. Salman rolled a marble on three different surfaces.. What is changed? Apakah yang diubah? ………………………………………………………………………………… 2... nyatakan .

Sebuah lori mengambil masa tiga jam untuk sampai ke destinasi sejauh 240 km.MODUL SAINS UPSR Apakah hubungan antara jenis permukaan dengan jarak guli bergerak? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… MOVEMENT 1. (a) Kilometers per hour (km/h) (b) Meter per seconds (m/s) (c) Centimeters per second (cm/s) = = 240 ÷ 30 80 km/h 5. The speed of the lorry Kelajuan lori 6. Calculate the speed of the lorry. Kirakan kelajuan lori itu. Contoh . An object which moves faster travels a longer distance in a given time. Objek yang bergerak laju bergerak lebih jauh dalam suatu masa yang ditetapkan. Unit metric bagi kelajuan ialah . 4.Distance ÷ time Laju . 2. Speed shows how fast an object moves Kelajuan menunjukkan berapa pantas sesuatu objek bergerak.Jarak ÷ masa Examples . Speed . The speed of an object can be calculated by using the following formula . An object which moves faster takes a shorter time to travel a given distance. Kelajuan suatu objek dapat dikira dengan menggunakan formula berikut . 3. Semua objek yang bergerak mempunyai kelajuan. The metric units of speed are . 154 . Every object that moves has speed. Objek yang bergerak laju mengambil masa yang lebih singkat untuk bergerak dalam suatu jarak yang ditetapkan. A lorry takes three hours to reach a destination which is 240 km away.

Distance (km) Jarak (km) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 P Q R S Driver Pemandu Which of the following statements is true? Antara pernyataan berikut.MODUL SAINS UPSR QUESTIONS ABOUT SPEED SECTION A 1. manakah yang benar? A B C D Q is faster than P Q lebih laju daripada P S is faster than P and R S lebih laju daripada P dan R P and Q are faster than P and S P dan Q lebih laju daripada R dan S R and S are faster than P and Q R dan S lebih laju daripada P dan Q 155 . Carta palang di bawah menunjukkan jarak yang dilalui oleh empat pemandu dalam masa 30 minit. The bar chart below shows the distance traveled by four drivers in 30 minutes.

   J travels further than L J bergerak lebih jauh daripada L K Travel further than J K bergerak lebih jauh daripada J M travel further than J and K M bergerak lebih jauh aipada J dan K Which is the correct order. Which of the following data must be collected to calculate the speed of a moving object? Antara maklumat berikut. Berapakah kelajuan lori itu? A B 70 km/h 90 km/h C D 80 km/h 100 km/h 3. What is the speed of the lorry? Sebuah lori mengambil masa tiga jam untuk sampai ke dstinasi sejauh 210 km. A lorry takes three hours to reach a destination which is 210 km away. from the slowest to the fastest? Susunan manakah yang betul daripada yang paling perlahan kepada yang paling laju? A B JKLM KMJL 156 C D LKMJ LJKM . III and IV only 4. The information below shows the distance traveled by four cars in one hour. Maklumat di bawah ini menunjukkan jarak yang dilalui oleh empat buah kereta dalam tempoh satu jam. yang manakah mesti dikumpulkan untuk mengira kelajuan suatu objek yang bergerak? I II III IV A B The time taken Masa yang diambil The size of the object Saiz objek The distanced traveled Jarak yang dilalui The mass of theobject Jisim objek III only I and III only C D I and II only I.MODUL SAINS UPSR 2.

Berdasarkan penyiasatan ini. state .MODUL SAINS UPSR 5. The table below shows the results of an investigation. 1. Jadual di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan Animals Haiwan Distance traveled (cm) Jarak dilalui (cm) 60 Time taken (s) Masa diambil (s) 10 60 8 60 5 (a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (b) Based on the investigation. What is the distance traveled by the car in on hour and thirty minutes? Sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 110 km/j. A car moves at a speed of 110km/h. Berapakah jarak yang dilalui oleh kereta itu dalam tempoh satu jam tiga puluh minit? A B C D 150 km 155 km 160 km 165 km SECTION B 1. What is changed? 157 . nyatakan .

Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan tersebut. Ramalkan kelajuan kereta mainan jika bilangan bateri yang digunakan 5. Toy car Kereta mainan X Y Z (a) Number of batteries used Bilangan bateri yang digunakan 2 4 6 Speed (cm/s) Kelajuan (cm/s) 10 20 30 State two information gathered in this investigation..MODUL SAINS UPSR Apakah yang diubah? ………………………………………………………………………………… 2. A group of pupils carried out an investigation using toy cars that were the same in size but they used different numbers of batteries. ………………………………………………………………………………… (b) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………………… …………………. The table below shows the results. Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan dengan menggunakan beberapa model kereta mainan yang sama saiz tetapi menggunakan bilangan bateri yang berbeza... 1.. ………………………………………………………………………………… 2. What is observed? Apakah yang diperhatikan? ………………………………………………………………………………… 3. What is kept the same? Apakah perkara yang disamakan? ………………………………………………………………………………… 2.. ……………………………………………………………………………………… 158 ..……………………………………………………………………… (c) Predict the speed of toy car if the number of batteries used is 5..

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… FOOD PRESERVATION Food Spoilage Kerosakan makanan 1.MODUL SAINS UPSR (d) State the trend of the speed of toy cars Nyatakan corak perubahan kelajuan kereta mainan. Makanan akan menjadi rosak apabila tekstur. ……………………………………………………………………………………… (e) What is the conclusion of this investigation? Apakah kesimpulan penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… The speed of toy car is affected by the size Kelajuan kereta mainan dipengaruhi oleh saiznya (f) State one relationship between two information gathered in the above statement. 2. Jadual di bawah menunjukkan beberapa ciri kerosakan makanan pada jenis makanan yang berbeza. Food becomes spoilt when its texture. The table below shows some characteristics of food spoilage on different types of food. 3. Spoilt food is unsafe and unsuitable to be eaten. perisa dan rasanya mengalami kerosakan dan berubah. Makanan yang rosak adalah tidak selamat dan tidak sesuai untuk dimakan. flavour and taste are damaged and changed. Nyatakan satu hubungan antara dua maklumat yang dikumpulkan dalam pernyataan di atas. 159 .

Damp and warm conditions help bacteria and fungi to grow faster. Microorganisms such as bacteria. Food Preservation Pengawetan makanan 1. moulds and fungi can cause food to spoil. The condition needed by microorganisms to grow are: Keadaan yang diperlukan oleh mikroorganisma untuk membiak adalah: a) b) c) d) e) Air / udara Water / air Nutrient / nutrien Suitable temperature (between 5 °C and 65 °C)/ suhu yang sesuai Suitable acidity / keasidan yang sesuai 6. kulat dan fungi boleh menyebabkan makanan rosak. 160 . The growth of microorganisms causes the bread to become spoilt Pertumbuhan kulat menyebabkan roti menjadi rosak 5. Pengawetan makanan membuatkan makanan tahan lebih lama. Preservation of food makes food last longer. Mikroorganisma seperti bacteria.MODUL SAINS UPSR 4. Keadaan lembab dan panas membantu bakteria dan fungi membiak dengan lebih cepat.

fish.MODUL SAINS UPSR 2. Contoh bahan makanan yang diawet dengan cara pembotolan dan pengetinan ialah daging. Bahan makanan dimasak dan disimpan dalam tin atau botol yang kedap udara. Examples of food by canning 161 Examples of food by bottling . Food preservation delay food from spoiling by: Pengawetan makanan melambatkan makanan daripada menjadi rosak dengan: a) killing microorganisms membunuh mikroorganisma b) delaying the growth of microorganism melambatkan pertumbuhan mikroorganisma 3. Bottling and canning Pembotolan dan pengetinan a) Food is cooked and kept in airtight cans or bottles. Bakteria dan kulat tidak dapat membiak tanpa udara. buah-buahan dan sayur-sayuran. ikan. chicken. c) Example of food preserved by bottling and canning are meat. The following are different type of food preservation methods: Berikut adalah kaedah pengawetan makanan a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Bottling and canning / Pembotolan dan pengetinan Pickling / Penjerukkan Drying / Pengeringan Salting / Pengasinan Vacuum-packing / Pembungkusan vakum Cooling / penyejukkan Freezing / pembekuan Waxing / pelilinan Pasteurization / pempasteuran Boiling / pendidihan Smoking / penyalaian 4. ayam. b) Bacteria and fungi cannot grow without air. fruits and vegetable.

sotong dan buah-buahan. Kebanyakkan mikroorganisma mati atau menjadi tidak aktif apabila makanan dikeringkan. cuttlefish and fruits. b) Most of microorganism die or become inactive when the food is dried. Contoh bahan makanan yang diawet dengan cara pengeringan ialah ikan. Air dikeluarkan daripada makanan dengan cara menjemur di bawah matahari.MODUL SAINS UPSR 5. Drying Pengeringan. 162 . memanaskan makanan di dalam oven dan memanaskan makanan di atas api. b) Salt. Contoh bahan makanan yang diawet dengan cara penjerukan ialah buah-buahan dan sayur-sayuran Jeruk mangga 6. gula dan cuka merencatkan pertumbuhan bakteria dan kulat pada makanan. larutan garam atau larutan gula. salt solution or sugar solution. heating the food in the oven and heating the food by placing it on top of a flame. c) Examples of food preserved by pickling are fruits and vegetables. Larutan garam. Pickling. Penjerukan a) Food is soaked in vinegar. Jeruk betik a) Water is removed from food by leaving the food in the sun. sugar and vinegar solutions retard the growth of bacteria and fungi. Bahan makanan direndam dalam cuka. c) d) Examples of food preserved by drying are fish.

meat. Bahan makanan disimpan ditempat sejuk seperti di dalam peti sejuk. Garam mengeluarkan air dan menghalang mikroorganisma daripada membiak. c) Examples of food preserved by salting are fish. b) Salt draws out moisture and prevents microorganism from growing. b) Bacteria become inactive in cool conditions. Contoh bahan makanan yang diawet secara pembungkusan vakum ialah kacang. Vacuum-packing Pembungkusan vakum a) Food is sealed in a pack after air has been removed. Bahan makanan dimateri di dalam bungkusan selepas udara dikeluarkan. 163 . Bakteria menjadi tidak aktif dalam keadaan yang sejuk. Salting Pengasinan a) A large amount of salt is added to the food Garam yang banyak ditambah kepada makanan. Pendinginan a) Food is placed in a cool place such as the refrigerator. c) Examples of food preserved by vacuum-packing are peanuts. 8. keropok dan buah-buahan. crackers and fruits. beras. 9. daging. eggs.MODUL SAINS UPSR 7. Cooling. rice. b) Bacteria and fungi cannot grow without air. buah-buahan dan sayur-sayuran. telur. Bakteria dan kulat tidak dapat membiak tanpa udara. fruits and vegetable Contoh bahan makanan yang diawet dengan cara pengasinan ialah ikan.

Pasteurization Pempasteuran 164 . Bahan makanan disalut dengan lilin. Bahan makanan dibekukan pada suhu – 15 °C. Pelilinan mengurangkan kehilangan air daripada makanan. Penyejukbekuan a) Food is kept frozen at a temperature of – 15 °C. fruits. b) Bacteria and fungi cannot grow at very low temperature. buah-buahan. chicken and meat Contoh bahan makanan yang diawet secara penyejukbekuan ialah ikan. Freezing. telur dan susu. b) Waxing is slow down the loss of water from food. sotong. ayam. dan daging. 11. 10. Contoh bahan makanan yang diawet secara pelilinan ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. c) Examples of food preserved by waxing are fruits and vegetables. Contoh bahan makanan yang diawet secara pendinginan ialah sayur-sayuran. cuttlefish. Bakteria dan kulat tidak dapat membiak pada suhu yang sangat rendah. 12. c) Examples of food preserved by freezing are fish. eggs and milk.MODUL SAINS UPSR c) Examples of food preserved by cooling are vegetables. Waxing Pelilinan a) Food is covered with wax.

b) Examples of food preserved by smoking are fish and meat. 13. Makanan dipanaskan sehingga ke takat didih air iaitu 100 °C. Makanan dikeringkan dengan asap dalam tempoh yang lama.MODUL SAINS UPSR a) Food is heated quickly for a few seconds and then cooled rapidly. 14. Pengasapan a) Food is dried with smoke for a long period and time. Contoh bahan makanan yang diawet secara pempasteruan ialah susu dan jus buahbuahan. Smoking. 165 . b) Food is heated to the boiling point of water that is 100 °C. Contoh bahan makanan yang diawet dengan cara ini ialah ikan dan daging. Boiling Pendidihan a) Boiling is process with kills bacteria and fungi. Bahan makanan dipanaskan dengan cepat selama beberapa saat dan disejukkan dengan segera. Pendidihan ialah proses membunuh bakteria dan kulat. b) Examples of food preserved by pasteurization are milk and fruit juices.

Untuk mengurangkan pembaziran makanan. QUESTIONS ABOUT FOOD PRESERVATIONS SECTION A 1. To enjoy eating food even if the fruits is out of season. Figure 1 shows a process for preserving food. Makanan menjadi tahan lebih lama.MODUL SAINS UPSR Importance of Food Preservation Kepentingan Mengawet Makanan 1. Dapat menikamati makanan walaupun musim buah-buahan sudah berlalu. The food is easy to store and distribute Makanan untuk disimpan dan dipasarkan 3. Rajah 1 menunjukkan satu proses pengawetan makanan. Food wastage is reduce. 2. 4. The food will last longer. The process is Proses itu ialah A drying Pengeringan B salting Pengasinan C pickling penjerukan D deep freezing penyejukbekuan 166 .

Bungkuskan ikan dengan kertas tisu dan simpan di dalam tin. Bungkuskan ikan dengan kertas aluminium.Peel the skin and clean the papaya Kupas kulit dan bersihkan buah betik . K L . Wrap the fish with tissue paper and keep it in a can. The following information shows the steps in the process of pickling a papaya. N .MODUL SAINS UPSR 2. Keringkan ikan. How can you keep a fish fresh? Peti sejuk kamu rosak.………………………………………. Bagaimanakah kamu boleh mengekalkan kesegaran ikan? A B C D Dry the fish. Soak the fish in water. 167 . Langkah M tidak dinyatakan. Rendamkan ikan di dalam air Wrap the fish with aluminium foil..Put the papaya into a container Masukkan buah betik ke dalam bekas M . Step M is not stated. Your refrigerator is out of order.Close the container tightly and put it aside for a week Tutup bekas dengan ketat dan biarkan selama seminggu What is step M? Apakah langkah M? A B C D Pour in boiled water Tuangkan air masak Put in small drops of oil Titiskan sedikit minyak Put in some colouring Titiskan bahan pewarna Pour in concentrated sugar solution Tuangkan larutan gula pekat 3. Maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah dalam proses penjerukan buah betik.

K. L B. K. L C. Diagram 14 Fungus has grown on the bread. Rajah 14 menunjukkan sekeping roti yang telah dibiarkan selama seminggu. L dan M menunjukkan aktiviti dalam pengasinan dan pengeringan makanan. K. M. J.MODUL SAINS UPSR 4. What conditions cause the growth of fungus on the bread? Apakah keadaan yang menyebabkan pertumbuhan kulat pada roti itu? 168 . J. J. Gambar J. K D. L. Kulat telah tumbuh pada roti itu. Picture J. M. L. Which of the following show the correct order of step in the activities of salting and drying? Antara berikut yang manakah menunjukkan susunan langkah-langkah aktiviti yang betul dalam pengasinan dan pengeringan? A. M. K. K. M 5. Diagram 14 shows a piece of bread that has been left for a week. J. L and M show the activities of salting and drying of food.

Graf dalam rajah 2 menunjukkan keputusan eksperimen. Length of time the food can be kept / hour hours Tempoh masa makanan di simpan/ masa 10 15 20 25 30 (a) State the aim of this experiment. what is changed/ pemboleh ubah dimanipulasikan ___________________________________________________ 169 . Salima menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan di antara tempoh masa makanan yang disimpan dan suhu. state i.MODUL SAINS UPSR A B C D Hot and dry Panas dan kering Cold and dry Sejuk dan kering Hot and damp Panas dan lembap Cold and damp Sejuk dan lembap SECTION B 1.The bar chart in Figure 2 shows the result of the experiment. Nyatakan tujuan dalam eksperimen ini. Temperature / o C ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ (b) In this experiment. Salima carried out an experiment to investigate the relationship between the length of time food will keep and the temperature.

what is observed/ Pemboleh ubah bergerak balas ___________________________________________________ (c) Predict the length of the time the food can be kept if the temperature is 5°C. __________________________________________________________________ 170 . Apakah kesimpulan bagi penyiasatan ini.MODUL SAINS UPSR ii. Satu penyiasatan dijalankan dengan meletakkan potongan buah mangga dalam dua buah botol yang berasingan seperti dalam rajah 2. ________________________________________________________________ (d) What conclusion can be made from this investigation. What is kept the same/ pembolehubah dimalarkan ___________________________________________________ iii. Nyatakan satu sebab (inferens) berdasarkan keadaan buah mangga dalam botol Q. An investigation is carried out by placing slices of mango in two different bottles as shown in diagram 2. 2. Ramalkan tempoh masa makanan yang disimpan jika suhu 5°C. (a) State one reasons(inference) based on the condition of mango in bottle Q.

motor vehicles and agriculture. gases. i. 3. Paper. glass. metal. plastic. Chemical waste from pesticides Smoke. gases 4. Waste comes from various sources such as homes. Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini. smoke. There are many types of waste such as remain the food. ii. glass.MODUL SAINS UPSR (b) State two information gathered in the investigation. paper. paper. glass. plants and animals that are thrown away are called organic waste. chemical waste. 2. Waste that comes from our homes called domestic waste. metal and plastic. metal. 171 . Apakah kesimpulan bagi penyiasatan ini. Sources of waste Homes Factories Food stalls Market Motor vehicles Agriculture Open burning Types of waste Remains of food. market. food stalls. Smoke. plastic. 5. Waste are things that we no longer and thrown away. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ WASTE MANAGEMENT Waste 1. _________________________________________________________ _________________________________________________________ (c) What conclusion can be made from this investigation. gases Remains of food. Remains of food. plastics. factories. paper. metal Chemical waste. organic waste.

MODUL SAINS UPSR Proper Ways of Waste Disposal. 2. logam dan kaca Kertas. asap dan gas Sisa makanan. Throw away rubbish into the bins provided by the local authority. 1. 172 . 3. Throwing or releasing of waste into rivers. plastic. kenderaan dan pertanian. plastic. Plastic. sisa kimia. 3. Placing rubbish in a covered rubbish bin. 4. Sumber bahan buangan Rumah Kilang Gerai makanan Pasar Kenderaan bermotor Pertanian Pembakaran terbuka Jenis bahan buangan Sisa makanan. kaca dan logam Sisa kimia. 4. logam dan plastik. Terdapat pelbagai jenis bahan buangan seperti sisa makanan. kaca. gerai makanan. Put chemical waste into special containers. 3. Improper Ways of Waste Disposal 1. Bahan buangan dating dari pelbagai sumber seperti rumah. Bahan Buangan 1. kilang. 2. Sort out waste into different type before throwing them away. kertas. Bahan buangan ialah benda-benda yang tidak diperlukan lagi dan dibuang. Release of smoke from factories into the air. Open burning of rubbish. pasar. logam dan sisa organik Asap dan gas Sisa kimia daripada racun serangga dan baja Asap dan gas. kertas. Littering 2. kertas.

Melepaskan asap dari kilang ke udara. Cara-cara Pelupusan Bahan Buangan yang Tidak Terancang 1. Membuang atau melepaskan bahan buangan ke sungai. 3. Masukkan bahan kimia ke dalam bekas khas. 5. Cara-cara Melupuskan Bahan Buangan yang Terancang 1. Memasukkan sampah ke dalam tong sampah yang bertutup. tumbuhan. Membuang sampah merata-rata. 2. Pembakaran sampah secara terbuka. Bahan buangan berasal dari rumah kita dikenali sebagai bahan buangan domestic. 3. b) Breeding of germ and pests such as mice and cockroaches. Pembakaran terbuka Waste Effects. Improper disposal of waste is harmful to us and the environment. 4.MODUL SAINS UPSR 4. Buang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan oleh pihak berkuasa. Pembuangan sampah merata-rata 1. Improper disposal of waste Littering Effects a) Bad smell in the environment. dan haiwan yang dibuang disebut sisa organic. 173 . 2. Sisa makanan. Asingkan bahan buangan mengikut jenis sebelum membuangnya. 4.

MODUL SAINS UPSR Empty cans and bottles thrown in public places Release of chemical waste from factories Waste is thrown into the river Waste is thrown the drains Breeding of mosquitoes in empty containers can spread deadly diseases such as dengue Air pollution and acid rain Water pollution Flash flood are caused by waste that block the drains. 2.Waste are crushed and buried. Pembuangan bahan buangan yang tidak terancang Pembuangan sampah merata-rata Kesan a) Bau busuk dipersekitaran b) Pembiakan kuman dan hiwan perosak seperti lipas dan tikus 174 . b) Sending to incinerators. Kesan Bahan Buangan 1. Pelupusan bahan buangan yang tidak terancang adalah berbahaya kepada kita dan alam sekitar.Waste is burn at high temperature c) Sending to recycling centre – waste is sorted into different types. Waste that is collected is disposed of by: a) sending to landfill. Local authorities collect waste and disposed of it properly. 3.

glass and metal cannot decay. Pengeluaran bahan buangan kimia dari Pencemaran udara dan hujan asid kilang Bahan buangan ke dalam sungai Pencemaran air Bahan buangan ke dalam longkang Banjir kilat yang disebabkan oleh bahan buangan yang menghalang longkang 2. Bahan buangan yang dipungut dilupuskan dengan cara: a) dihantar ke tapak pelupusan sampah. paper. 3. meat and vegetables can decay. 2. b) dihantar ke incinerator. Sampah dibungkus dalam beg plastic Sampah dikumpulkan oleh trak sampah Dan diikat Bahan buangan dimampat dan ditanam atau dibakar di incinerator. Pihak berkuasa tempatan memungut bahan buangan untuk dilupuskan dengan baik. Waste Decay 1. Organic waste such as remains of food.bahan buangan dimampat dan ditanam. Some ways can decay and some cannot decay.Bahan buangan dibakar pada suhu yang tinggi. wood.MODUL SAINS UPSR Tin dan botol kosong dibuang di tempat awam Pembiakan nyamuk di dalam bekas-bekas kosong yang boleh menyebabkan penyakit berbahaya. 175 . c) dihantar ke pusat kitar semula – bahan buangan diasingkan kepada jenis yang berlainan. Waste from things that are plastics. 3.

daging and sayur-sayuran dapat mereput. kertas. nutrients are returned to the soil and can be used by plants.MODUL SAINS UPSR Waste can decay Waste do not decay 4. During the process. Bahan buangan daripada plastic. kaca dan logam tidak dapat mereput. Disadvantages of waste decay: a) Gives out poisonous gases. 6. 2. kayu. This process is called decomposition. Advantages of waste decay: a) prevents waste from piling up in the environment. b) Waste returns to the soil as nutrients and makes the soil fertile. c) Organic waste can be changed into compost by burying in the soil. Sesetengah bahan buangan boleh mereput dan sesetengah tidak boleh mereput. Bacteria and fungi cause waste to decay by breaking down dead organisms and waste material into simple substance. 3. Bahan buangan organik seperti sisa makanan. Bahan buangan yang boleh mereput Bahan buangan yang tidak mereput 176 . 5. b) Gives out a bad smell. 7. Pereputan Bahan Buangan 1.

Keburukan bahan buangan yang mereput. 7. Which of the following cannot decay? Antara yang berikut yang manakah tidak mereput? 177 . a) membebaskan gas beracun apabila mereput. Semasa proses ini. QUESTIONS ABOUT WASTE MANAGEMENT SECTION A 1. c) Bahan buangan organik boleh dijadikan kompos dengan menanamnya di dalam tanah. Bakteria dan kulat menyebabkan bahan buangan mereput dengan menguraikan organisma-organisma yang telah mati dan bahan buangan kepada bahan ringkas. Kebaikan proses pereputan bahan buangan: a) mengelakkan penimbunan bahan buangan pada alam sekitar. 5.MODUL SAINS UPSR 4. b) Bahan buangan kembali ke dalam tanah sebagai nutrient. 6. Proses ini dikenali sebagai penguraian. nutrient dikembalikan ke tanah dan dapat digunakan oleh tumbuhan. b) Mengeluarkan bau busuk.

Which of the following can cause acid rain? Di antara berikut apakah yang menyebabkan hujan asid? I II III Liquid waste from factories Bahan cecair dari kilang Smoke from factories Asap dari kilang Exhaust gas from vehicles Asap dari ekzos kenderaan 178 A . Diagram 1 shows one activity that is carried out by humans. Which of the following is the most suitable way to dispose of waste that can decay? Di antara yang berikut manakah cara yang paling sesuai untuk melupuskan bahan buangan yang mereput. A Recycling Mengitar semula B Throwing into rivers Membuang ke dalam sungai C Open burning Pembakaran terbuka D Burying in the ground Menanam ke dalam lubang 4.MODUL SAINS UPSR 2. Rajah 1 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan oleh manusia. Diagram 1 / rajah 1 What are the effects of the activity shown above? Apakah kesan aktiviti yang ditunjukkan di atas? I Water pollution Pencemaran air II Spreading of diseases Penyebaran penyakit III Polluted water resources Mencemarkan sumber air IV Bad scenery Pemandangan yang teruk I and II C II and IV I dan II II dan IV B I and III D III and IV I dan III III dan IV 3.

Rajah 2 menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh seorang murid untuk menentukan kesan tumpahan minyak ke atas hidupan akuatik. Diagram 2 / Rajah 2 (a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 179 . Semua ikan diberi jumlah makanan yang sama setiap hari. All fishes are given the same amount of food every day. What is the type of pollution caused by the above activity ? Apakah jenis pencemaran disebabkan oleh aktiviti di atas. Diagram 2 shows an investigation carried out by a student to determine the effects of oil spills on aquatic life. II dan III 5. A B Air pollution Pencemaran udara Smoke pollution Pencemaran asap C D Water pollution Pencemaran air Land pollution Pencemaran tanah SECTION B 1. II and III I.MODUL SAINS UPSR A B C D II only II sahaja I and II only I dan II sahaja II and III only II dan III sahaja I.

Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini i. Year Tahun Average air pollution index Purata indeks percemaran 1990 32 Table 1 Jadual 1 (a) State the relationship between the year and the average air pollution index in town X. Nyatakan satu inferens berdasarkan pemerhatian di (b) ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ (d) State two information gathered in the investigation. ii. Jadual 1 menunjukkan purata indeks pencemaran udara di bandar X dari tahun 1990 hingg 2006. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 1994 76 1998 100 2000 130 2006 200 180 . _________________________________________________________ _________________________________________________________ Table 1 show the average air pollution index in town X from the year 1990 to 2006. 2. Nyatakan hubungan di antara tahun dan purata indeks pencemaran udara di bandar X.MODUL SAINS UPSR (b) What can be observed about the condition of fishes in beaker X and Y after three days? Apakah yang perlu diperhatikan tentang keadaan ikan di dalam bikar X dan Y? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ (c) State one inference based on the observation above in (b).

The number of people with respiratory problems are effected by the rate of air pollution. (d) State one relationship between the change in the rate of air pollution and the number of people with respiratory problem. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 181 . Pencemaran udara menyebabkan masalah pernafasan.MODUL SAINS UPSR (b) Predict the average air pollution index in the year 2000. _______________________________________________________________ (c) State one reason (inference) for the change in the average air pollution index from the year 1990 to 2006. Bilangan orang yang mengalami masalah pernafasan dipengaruhi oleh kadar pencemaran udara. Nyatakan satu hubungan di antara perubahan kadar pencemaran udara dengan bilangan orang yang mengalami masalah pernafasan. Ramalkan purata indeks pencemaran udara dalam tahun 2000. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Air pollution causes respiratory problems. Nyatakan satu sebab (inferens) untuk perubahan dalam purata indeks pencemaran dari tahun 1990 to 2006.

MODUL SAINS UPSR ECLIPSES GERHANA Eclipse of the Moon Gerhana Bulan 1. Gerhana bulan berlaku apabila bumi berada diantara matahari dan bulan 3. Rajah di bawah menunjukkan pergerakan bulan semasa gerhana bulan. 5. Bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. Position S – full moon / bulan purnama Position T – Partial Eclipse of the moon / Gerhana bulan separa Position U – Total Eclipse of the moon / Gerhana bulan penuh Position V – Partial Eclipse of the moon / Gerhana bulan separa 182 . The moon will appear dark when the earth block sunlight from reaching the moon. 2. Gerhana matahari hanya berlaku ketika fasa bulan penuh sahaja. An eclipse of the moon (lunar eclipse) occurs when the earth lies between the sun and moon. Bumi. The earth blocks sunlight from reaching the moon. The diagram below shows the movement of the moon during eclipse of the moon. An eclipse of the moon occurs only during full moon phases. bulan kelihatan gelap apabila bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. The earth . bulan dan matahari berada dalam satu garisan lurus. 6. 4. the moon and the sun are in straight line.

5. The sun looks totally covered by the moon because the position of sun is far away from the earth. Gerhana matahari penuh berlaku apabila matahari dan bulan betul-betul setentang. Semasa gerhana matahari penuh.MODUL SAINS UPSR S T U V 7. matahari kelihatan seperti piring gelap yang dikelilingi oleh gelang cerah yang dipanggil korona. 6. Gerhana matahari hanya boleh dilihat pada siang hari. Gerhana penuh berlaku apabila bulan memasuki kawasan bayang-bayang yang lebih gelap. An Eclipse of the sun occurs when the moon lies between the sun and the earth and the three of them lies in a straight line. When the moon enters the lighter shadow of the earth. the sun looks like a dark disc surrounded by bright ring called corona. Bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Bayang-bayang bulan akan melindungi sebahagian permukaan bumi. The moon block sunlight from reaching the earth. 7. gerhana separa berlaku. Apabila bulan memasuki kawasan bayang-bayang bumi yang lebih cerah. 3. The moon shadow will cover some parts of the earth surface. Matahari kelihatan tertutup sepenuhnya oleh bulan kerana kedudukan matahari sangat jauh dari bumi. During total eclipse of the sun. 8. A total eclipse of the moon occurs when the moon passes through the darker shadow of the earth. Total eclipse of the sun occurs when the sun and the moon are exactly aligned. 4. Gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi dan ketiga-tiganya berada dalam satu garisan lurus. Corona / korona 183 . 2. An Eclipse of the sun only can be observed during day time. a partial eclipse of the moon occurs. Eclipse of the Sun Gerhana matahari 1.

Some animals may behave strangely because of this phenomenon. 11. 9. Position X – Partial eclipse Position Y – Total eclipse Position Z – Partial eclipse X Y Z 184 . Kawasan yang mengalami gerhana matahari penuh akan kelihatan seperti waktu malam.MODUL SAINS UPSR 8. 10. Only the area that is covered by the darker shadow of the moon will experience a total eclipse of the sun. Gerhana matahari separa berlaku apabila sebahagian matahari dapat dilihat. Sebahagian haiwan mungkin berkelakuan ganjil kerana fenomena ini. Hanya kawasan yang dilindungi oleh bayang bulan yang lebih gelap akan mengalami gerhana matahari penuh . Gerhana Matahari berlangsung lebih singkat berbanding gerhana bulan. A partial eclipse of the sun occurs when part of the sun can be seen. An area that is experience a total eclipse of the sun will become dark just like night time. An eclipse of the sun happens for a shorter time than eclipse of the moon.

K 185 . N B L. L. The picture below shows the shapes of the Sun during eclipse of the Sun. What is the black area labelled in X in the picture above? Apakah kawasan hitam yang dilabelkan X dalam gambar di atas? A The Earth Bumi B The Moon’s shadow Bayang-bayang Bulan C The Earth’s shadow Bayang-bayang Bumi D Sunlight Cahaya Matahari 2. L. K. M. M.MODUL SAINS UPSR QUESTIONS ABOUT ECLIPSES Section A 1.. The picture shows the total eclipse of the Sun. Gambar menunjukkan gerhana Matahari penuh. yang manakah menunjukkan urutan yang betul ketika gerhana Matahari? A K L. K C M. N D N. N. M. Gambar di bawah menunjukkan bentuk-bentuk Matahari ketika gerhana Matahari Which of the following shows the correct sequence during eclipse of the Sun? Antara berikut.

...MODUL SAINS UPSR 3.. The eclipse of the moon can only occur at the phase of…. The diagram below shows different positions of the Moon while it revolves around the Earth..... Fenomena gerhana boleh berlaku apabila Bulan berada di.......... What is the property of light that causes the eclipse of the Moon? Apakah sifat cahaya yang menyebabkan berlaku gerhana Bulan? A Light travels in a straight line Cahaya bergerak lurus B Light can be transformed Cahaya boleh diubah C Light can be absorbed Cahaya boleh diserap D Light can be reflected Cahaya boleh dipantulkan 4. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan Bulan yang berlainan ketika beredar mengelilingi Bumi. The phenomenon of eclipses can occur when the Moon is at……. Gerhana Bulan hanya akan berlaku pada fasa.. A P only P sahaja B P and R P dan R C D Q and S Q dan S P and S P dan S 5. A the new moon anak bulan B the half moon bulan separa C the full moon bulan purnama D the crescent bulan sabit 186 .

................. Berikan satu alasan bagi jawapan anda di soalan ( c )............................... Matahari / sun a earth / bumi moon / bulan How does the eclipse of the moon occur ? Bagaimanakah gerhana Bulan berlaku? …………………………………………………………………………………........ d Give a reason for your answer in question ( c )................…… ………………………………………………………………………………………....... The picture below shows occurrence of eclipse of the moon........... Gambar di bawah menunjukkan kejadian gerhana Bulan.....MODUL SAINS UPSR Section B 1. …………………………………………………….......... Which part of the earth can observe the total eclipse of the moon ? Di bahagian Bumi yang manakah gerhana Bulan penuh boleh diperhatikan? ………………………………………………………………………………………..... e When can an eclipse of the moon be observed ? Bilakah gerhana Bulan boleh diperhatikan? …………………………………………………………………………………… 187 .………………………….............................……………………………… …………………………………………………………....... b What will happen to the earth during the total eclipse of the moon ? Apakah yang akan berlaku pada Bumi ketika gerhana Bulan penuh? c ..

d What is happening when Izzati observed the phenomenon ? Apakah yang berlaku ketika Izzati memerhati fenomena itu? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 188 ...................................................... c What two condition are necessary for the phenomenon to occur ? Apakah dua syarat yang perlu bagi fenomena itu berlaku? i…………………………………………………………………………………….......MODUL SAINS UPSR 2. Sun / matahari Moon / bulan a What phenomenon was Alisya observing ? Apakah femnomena yang diperhatikan oleh Alisya ? .. ii……………………………………………………………………………………...................... b Where should Alisya be to able to view the event in the figure ? Di manakah Alisya boleh melihat kejadian dalam rajah di atas? …………………………………………………………………………………….............................. The figure shows the beginning of a phenomenon in the sky observed by Alisya during the daytime... Rajah menunjukkan permulaan suatu fenomena di langit yang diperhatikan oleh Alisya ketika waktu siang........................

MODUL SAINS UPSR MACHINES MESIN Simple machines Mesin ringkas 1. Pulley is a machines that consists a grooved wheel which can move freely and a rope or chain which passes around it. Skru digunakan untuk mencantumkan objek atau untuk menaikkan objek. 189 . Skru adalah objek berbentuk silinder dengan alur skru di sekelilingnya. Takal adalah mesin yang terdiri daripada satu roda beralur yang boleh bergerak bebas dan satu tali atau rantai beralur. Mesin adalah sebarang alat atau objek yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah. A machines is any tool or object that enables us to do work easily. 2. There are various types of simple machines: Terdapat pelbagai mesin ringkas: a) Pulley e) Wheel and axle Takal Roda dan gandar b) Screw f) Wedge Skru Baji c) Gear g) Lever Gear Tuas d) Incline plane Satah Condong 3. quickly and conveniently. Kegunaan takal adalah untuk mengangkat beban atau menaikkan bendera. A screw is a cylindrical object that has a screw thread wrapped around it. The uses of pulley is to lift a load or to rise a flag. cepat dan lebih selesa. Screws are used to bind objects together or to lift object. Pulley / takal 4.

6.MODUL SAINS UPSR 5. Gears consist of toothed wheels that are usually placed together. Wheel and axle is a tool which consists of wheel that is joined to an axle. Incline plane is used to raise objects to a higer level. The uses of gear is to changed the speed of object. Roda dan gandar mengandungi roda yang dihubungkan dengan gandar. 190 . Satah condong adalah suatu permukaan condong yang menghubungkan dua aras. Gear mengandungi roda-roda bergigi yang disusun bersama. Satah condong digunakan untuk menaikkan suatu objek ke aras yang lebih tinggi. 7. Kegunaan gear adalah untuk mengubah kelajuan objek. Inclined plane is a sloping surface that joins two different levels.

Examples of levers. Lever consists of a rod that is supported at a fixed point callad fulcrum. Examples of complex machines. Mesin kompleks adalah alat atau objek yang mengandungi lebih daripada satu mesin ringkas. Tuas terdiri daripada satu rod yang disangga pada satu titik tetap yang dipanggil fulkrum. 9.MODUL SAINS UPSR Examples of wheel and axle: Contoh roda dan gandar : 8. 2. Contoh mesin kompleks. Wedge is any tool that has an inclined plane on one or both sides ot its surfaces. Contoh Tuas. Complex macines Mesin kompleks 1. A complex machines is a tool or object that consists of more than one simple machine. Baji adalah alat yang mempunyai satah condong pada satu atau kedua-dua permukaannya. 191 .

Banyak kerja tidak dapat dilakukan tanpa mesin. 2. Invention of machines helps us do job faster. Questions about machines Section A 1. Mesin membantu kita melakukan kerja dengan lebih mudah. lebih mudah dan lebih selesa. easier and more conveniently. Machines helps us do our work more easily. 3. Many job cannot be done without machines. Penciptaan mesin membantu kita membuat sesuatu kerja dengan lebih cepat.…. A device to move things Alat untuk mengalih barang B method to make work easier Kaedah untuk memudahkan kerja C way to stop objects from moving Kaedah untuk menghentikan objek daripada bergerak D helps us to do work easire and faster Membantu membuat kerja denbga mudah dan cepat 192 . Machines is a ……………………… Mesin adalah……………………….MODUL SAINS UPSR Wheel and axle Lever Screw Wheel and axle Lever Screw gear wedge Lever Apreciating the invention of machines Menghargai penemuan mesin 1.

. Which of the following requires the most effort to lift the burden? Antara berikut. yang manakah memerlukan daya paling banyak untuk mengangkat beban? 193 . What are the wheel and axle used for? Apakah kegunaan roda dan gandar? A To raise a flag Untuk menaikkan bendera B To cut an object Untuk memotong objek C To lift heavy loads Untuk mengangkat beban berat D To turn an object quickly Untuk memusing objek dengan cepat 3. Read the information below.It has a large wheel Mempunyai roda yang besar . Baca maklumat di bawah.MODUL SAINS UPSR 2.The wheel is connected to a rod. Roda itu disambungkan kepada gandar The information above describes a Maklumat di atas menerangkan tentang A lever / tuas B screw / skru C D wedge / baji wheel and axle / roda dan gandar 4.

V T. The table below shows the results of his investigation. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. S. U C D U. V. T Section B 1 Rahimi uses four wheels of different sizes to conduct an investigation. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatannya. V V. S T U V A B S.MODUL SAINS UPSR 5. U. 194 . Susunkan satah condong di bawah dari yang memerlukan daya yang paling sedikit kepada paling banyak. S. Rahimi menggunakan empat roda yang berlainan saiz untuk menjalankan suatu penyiasatan. T. Radius of wheel (cm) Jejari roda (cm) 6 12 18 24 Distance covered by the wheel in one rotation (cm) Jarak yang dilalui oleh roda dalam satu putaran (cm) 44 88 132 176 (a) What is the purpose of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? ……………………………………………………………………………………. Arrange the inclined planes below from the one that needs least effort to move a load to the most. S. U. T.

................... In an investigation......... 2.............. (d) Predict the distance covered by the wheel if its radius is 42 cm........... Ramalkan jarak yang dilalui oleh roda sekiranya jejari berukuran 42 cm.......................... Apakah mesin hubungan antara jejari roda dengan jarak yang dilalui oleh roda dalam satu putaran ? .......................................................................... dua jenis sistem takal telah digunakan untuk mengangkat beban yang sama...................... The results are as follows.. 195 ............... two types of pulley systems are used to lift up the same load................ Dalam satu penyiasatan........................ Nyatakan corak jarak yang dilalui oleh roda dalam satu pusingan......... ……………………………………………………………………………………...................... ii) measured in this investigations? pembolehubah yang bergerakbalas dalam penyiasatan ini? ............ (e) What is the relationship between the radius of wheel and the distance covered by the wheel in one rotation ....................MODUL SAINS UPSR (b) What is Apakah i) changed in this investigation? pembolehubah yang dimanipulasikan dalam penyiasatan ini ? ………………………………………………………………………………….................. (c) State the trend in the distance covered by the wheel in one rotation.... ..................................................................... Number of pulley Bilangan takal 1 2 Reading on the spring balance when the load starts to move (N) Bacaan pada neraca spring apabila beban mula bergerak (N) 8 4 (a) What is the purpose of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? ……………………………………………………………………………………..................................................................................... ……………………………………………………………………………………......................... ................................

............................................... …………………………………………………………………………………....................................................... ii) measured in this investigations? pembolehubah yang bergerakbalas dalam penyiasatan ini? .........................MODUL SAINS UPSR (b) What is Apakah i) changed in this investigation? pembolehubah yang dimanipulasikan dalam penyiasatan ini ? …………………………………………………………………………………............................................................... 196 ................................................................................................................................................... iii) kept the same in this investigations? Pembolehubah yang ditetapkan dalam penyisastan ini? ............... (c) What is the relationship between two variables in this investigation? Apakah mesin hubungan dua pemboleh ubah dalam penyiasatan ini? ...................................

MODUL SAINS UPSR MODUL SAINS SOALAN PERCUBAAN 197 .

B. Antara berikut. If you are unable to answer any question. Each question is followed by four options. Nyahtinja dimaksudkan sebagai penyingkiran. Plants X Tumbuhan X X Eagle X Helang Frog Plants Katak Tumbuhan Eagle Frog Helang Katak Frog Eagle Katak Helang Plants Frog Tumbuhan Katak X Eagle X Helang Plants X Tumbuhan X Defecate is defined as discharging. yang manakah adalah proses nyatinja? A B C D Urinating Buang air kencing Defecate Buang air besar Sweating Berpeluh Breathing Bernafas 198 . A. X A B C D 2. 1. Choose the correct answer.MODUL SAINS UPSR SECTION A Answer all questions. Which of the following is a defecating process? Antara yang berikut. yang manakah kedudukan yang betul bagi serangga X dalam rantai makanan berikut. proceed to the next question. This section consists of objective questions. In which of the following is X in the correct position in a food chain. C and D.

yang manakah ciri haiwan yang melindungi diri daripada cuaca yang amat sejuk? I II III IV A B C D 4. Which of the following are the characteristics of animals that protect themselves from very cold weather? Antara berikut. I and IV only I dan IV sahaja I .MODUL SAINS UPSR 3. Antara berikut. III dan IV sahaja 199 . II dan III sahaja I. yang manakah akan berlaku kepada daun sepohon pokok yang disimpan dalam kotak hitam selama 2 minggu. Thick fur Bulu tebal Hard Shell Cangkerang keras Scales Bersisik Thick layer of fat Lapisan lemak yang tebal I and II only I dan II sahaja. III and IV only I. I and IV only I dan IV sahaja II and III only II dan III sahaja III and IV only III dan IV sahaja Which of the following will happen to the leaves of a plant that is kept in cupboard for two weeks. I II III IV A B C D Fall Gugur Wilted Layu Turn yellow Menjadi kuning Increase in size Semakin besar I and II only I dan II sahaja. II and III only I.

Owls are useful in a paddy field. helang sahaja the eagle and the rabbit. Mereka makan tikus yang makan bijiran padi. The figure below shows a food web. helang dan arnab the tiger and the eagle. harimau dan helang 6.MODUL SAINS UPSR 6. harimau sahaja the eagle only. They eat the rats that eat the rice grains. What will happen if the owl popultion in a paddy field decreases? Burung hantu amat berguna di sawah padi. Apakah yang akan berlaku jika populasi burung hantu di dalam sawah padi semakin berkurangan? A B C D The rice harvest will increase Hasil tuaian padi meningkat The rat population will decrease Populasi tikus berkurangan The paddy plant will grow well Pokok padi akan hidup subur The paddy field will be overrun by rats Sawah padi akan musnah disebabkan oleh tikus 200 . Rajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan The carnivore in the food web is Karnivor dalam siratan makanan ini ialah A B C D the tiger only.

Manusia akan jatuh sakit. Which card has the biggest area? Yasmin mengukur panjang dan lebar empat keping kad. A. They cannot survive. Manusia akan menjadi sihat. They will become extinct. What will happen if humans do not excrete and defecate? Apakah yang akan berlaku jika manusia tidak berkumuh dan bernyahtinja? A B They will fall sick. The following information refers to a life process of humans.B. Maklumat berikut merujuk kepada suatu proses hidup manusia.B. Yasmin measures the length and width of four cards. Manusia akan pupus. 9. • • • To produce offsprings Menghasilkan anak To increase in number Menambah bilangan To avoid extinction Mengelakkan kepupusan Which life process does the information refer to? Proses hidup manakah yang dirujuk oleh maklumat itu? A B Breathing Bernafas Defecation Penyatinjaan C D Reproduction Pembiakan Response to stimuli Gerak balas terhadap rangsangan 8. Manusia tidak boleh hidup. C D They will be healthy. A.C dan D. Kad yang manakah mempunyai keluasan yang paling besar? Length Panjang A B C D 6cm 5cm 8cm 9cm Width Lebar 4cm 5cm 3cm 2cm 201 .C and D.MODUL SAINS UPSR 7.

MODUL SAINS UPSR 10. 202 . Rajah menunjukkan beberapa aktiviti yang melibatkan daya. Force daya Q P Q Which activities uses the same force as P and Q ? Aktiviti manakah melibatkan penggunaan daya yang sama dengan P dan Q? A B C D P Sweeping the floor Menyapu lantai Pulling a school bag Menarik beg sekolah Pushing a trolley Menolak troli Close the drawer Meutup laci Q Press a switch Menekan suis Combing hair Menyikat rambut Press a switch Menekan suis Pulling a flag Menarik bendera 11. Diagram shows a worker pushing a heavy load. Figure shows several activities that involved force.

Which of the following objects moves faster than toy car X? Manakah antara objek-objek berikut bergerak lebih laju daripada kereta mainan X? A B C D Object P takes 6 seconds to travel 100 cm.MODUL SAINS UPSR Rajah menunjukkan seorang pekerja sedang menolak suatu beban yang berat. Object Q takes 9 seconds to travel 100 cm. Objek P mengambil masa 6 saat untuk bergerak sejauh 100cm. kaedah manakah yang sesuai digunakan untuk memudahkan pergerakan beban tersebut? I II III A B 12. Tarik menggunakan tali Place rollers under the load Meletakkan roda di bawah beban Coat the floor with oil Melumurkan lantai dengan minyak II only II sahaja I and II only I dan II sahaja C D II and III only II dan III sahaja I. Which of the following methods can be used so that it is easier to move the load? Antara berikut. II dan III Toy car X takes 8 seconds to travel 100 cm. 13. Objek Q mengambil masa 9 saat untuk bergerak sejauh 100cm. Objek S mengambil masa 15 saat untuk bergerak sejauh 100cm. II and III I. Kereta mainan X mengambil 8 saat untuk bergerak sejauh 100cm. Object S takes 15 seconds to travel 100 cm. Which of the following activities are difficult to perform without friction? Antara aktiviti berikut . Pull the load using a rope. Object R takes 12 seconds to travel 100 cm. yang manakah sukar untuk dilakukan tanpa geseran? I II Sharpening a knife Menajamkan pisau Turning a door knob Memusingkan tombol pintu 203 . Objek R mengambil masa 12 saat untuk bergerak sejauh 100cm.

III dan IV sahaja The bar cat below shows the the distance travelled by four objects after 20 minutes . Carta palang di bawah ini menunjukkan jarak yang dilalui oleh empat objek dalam masa 20 minit Which object of the following statements about the objects is true based on the bar chart? Antara yang berikut. III and IV only II. II and IV only I. II dan IV sahaja II. Swimming in a pool Berenang di dalam kolam renang Slowing down a moving bicycle Memperlahankan basikal yang bergerak I and II only I dan II sahaja I and IV only I dan IV sahaja C D I.pernyataan manakah yang benar tentang carta palang di atas? A B C D R is faster than P and S but is slower than Q R lebih laju daripada P dan S tetapi lebih perlahan daripada Q P is faster than R and S but is slower than Q P lebih laju daripada R dan S tetapi lebih perlahan daripada Q Q is faster than P and S but is slower than R Q lebih laju daripada P dan S tetapi lebih perlahan daripada R P and R are faster than Q and S P dan R lebih laju daripada Q dan S 204 .MODUL SAINS UPSR III IV A B 14.

manakah yang melibatkan dua daya seperti yang dilakukan pembantu rumah itu.What is the speed of the feather? Rajah di bawah ini menunjukkan sehelai bulu pelepah dijatuhkan dari X ke lantai.Bulu pelepah itu mengambil masa 5 saat untuk sampai ke lantai. Which of the following activities involve the two types of forces used by the maid? Antara aktiviti yang berikut. The diagram below shows a feather which is dropped from X to the ground.MODUL SAINS UPSR 15.The feather takes 5 seconds to reach the ground. The picture below shows a maid wringing out a cloth Gambar di bawah ini menunjukkan seorang pembantu rumah memerah kain.Berapakah kelajuan bulu pelepah itu? 205 . 16.

yang manakah mewakili X dan Y dengan betul? A B C D X Canning Pengetinan Bottling Pembotolan Pickling Penjerukan Salting Pengasinan Y Pickling Penjerukan Salting Pengasinan Drying Pengeringan Freezing Penyejukbekuan 206 . 8 cm/s 12 cm/s C D 10 cm/s 14 cm/s What is meant by speed? Apakah yang dimaksudkan dengan kelajuan? A B C D A calculation of the distance travelled by an object Pengiraan jarak yang dilalui oleh objek A difference between time and distance Perbezaan antara masa dengan jarak A measurement of how fast and object moves Ukuran beberapa laju suatu objek bergerak A relationship between moving objects Hubungan antara objek-objek yang bergerak 18. The diagram shows the classification of preservation methods for a few types of food. Rajah menunjukkan pengkelasan kaedah pengawetan untuk beberapa jenis makanan. Food preservation Kaedah pengawetan makanan X Papaya Betik Nutmeg Buah pala Mango Mangga Y Anchovies Ikan Bilis Chillies Cili Shrimp Udang Kecil Which of the following correctly represents X and Y? Antara yang berikut.MODUL SAINS UPSR A B 17.

Air yang dipanaskan oleh cahaya matahari bertindakbalas dengan klip kertas.perangan. A plate of rice was left on the table. Why did the rice spoilt after five days? Sepinggan nasi diletakkan di atas sebuah meja. Selepas beberapa hari . 207 . A cook does not have tamarind for a ‘asam pedas’ dish. Air bercampur dengan debu dan kotoran The water and air reacted with the paper clips. Air bertindakbalas dengan cahaya matahari. Mengapakah nasi itu menjadi basi selepas lima hari? A B C D It was kept for too long Ia disimpan terlalu lama It was exposed to the air Ia terdedah kepada udara It was kept in a cold and dark place Ia disimpan di tempat yang sejuk dan gelap. Apakah kesimpulannya? A B C D The water reacted with the sunlight. the water turns brownish.MODUL SAINS UPSR 19. Air dan udara bertindakbalas dengan klip kertas The water heated by the sun light reacted with paper clips. Buah yang manakah sesuai mengggantikan asam jawa? A B C D 20. Which of the following fruits is suitable to replace the tamarind? Seorang tukang masak kehabisan asam jawa untuk masak asam pedas. What is the conclusion? Beberapa batang klip kertas dimasukkan ke dalam bikar berisi air dan diletakkan di tepi sebuah tingkap yang terbuka. air bertukar menjadi keperang. The water mixed with dust and dirt. Ia disebabkan oleh tindakan bakteria dan kulat. 21. Papaya Betik Mango Mangga Banana Pisang Water melon Tembikai A few paper clips were put into a beaker of water next to an open window.After a few days. It was caused by bacteria and fungi.

Mix the fruits with salt and leave overnight Gaulkan buah dengan garam dan biarkan semalaman X Soak the fruit in a concentrated sugar solution Rendamkan buah di dalam larutan gula pekat Y Wash and drain the sliced fruits Basuh dan toskan buah yang dihiris Z Slice the young fruits Hiris buah muda Which of the following is in the correct sequence? Antara berikut. Microorganisms cannot survive without air as they require air for respiration. Microorganisma tidak boleh hidup tanpa udara kerana ianya perlu bernafas This type of food preservation is Jenis pengawetan makanan di atas ialah A drying C vacuum packing Pengeringan pembungkusan vakum B smoking D pasteurisation pengasapan pempasteuran 23. The following information shows a type of food preservation process. Berikut adalah langkah-langkah penjerukan buah-buahan. Udara dari bungkusan dan bekas dikeluarkan untuk menjadi hampagas. • • • Food is sterilized before it is packed in airtight containers. Maklumat berikut menunjukkan suatu proses pengawetan makanan.MODUL SAINS UPSR 22. Makanan dibasmi kuman sebelum dibungkuskan dalam bekas kedap udara. yang manakah adalah urutan yang betul? A B C D 24. Air from the packages and containers are drawn out to make a vacuum. The following are steps in the pickling of fruits. yang manakah tidak boleh diguna semula ? A Plastic bottle Botol plastik B Old tyre Tayar lama C Pieces of cloth Sehelai kain D Tissue paper Kertas tisu 208 . W X Y Z X W Z Y Y Z W W Z Y X X W Which of the following cannot be reused? Antara berikut.

I and II I dan II I and IV I dan IV II and III II dan III III and IV III dan IV 27. Can be observed by naked eyes. Which statements are true about the eclipse of the moon? Manakah penyataan yang benar mengenai gerhana bulan ? I II III IV A B C D The moon is between the sun and earth. Bulan berada di antara matahari dan bumi. Occurs only for a few minutes. yang manakah akan menyebabkan perubahan panjang bayang-bayang objek dari waktu pagi sehingga petang? A B C D Size of the Sun Saiz Matahari The movement of the Earth around the Sun Peredaran Bumi mengelilingi Matahari Rotation of the Earth on its axis Putaran Bumi di atas paksinya Movement of the Moon around the Earth Peredaran Bulan mengelilingi Bumi 26. Berlaku hanya untuk beberapa minit.MODUL SAINS UPSR 25. The earth is between the sun and moon. Bumi berada di antara matahari dan bulan. Rajah menunjukkan pelbagai bentuk bulan ketika kejadian gerhana bulan. Which of the following causes the change in the length of shadows of an object from morning until evening? Antara berikut . Figure shows the different shapes of the moon during the eclipse of the moon. Boleh diperhatikan dengan mata kasar. 209 .

Zaid hendak mengangkat kotak berat ke tempat lebih tinggi. P R.MODUL SAINS UPSR Which of the following shows the correct sequence of the shapes of the moon? Antara berikut. R. the earth and the moon. R. S Q. Which of the following shows the correct position of the moon during the total eclipse of the moon? Antara berikut yang mana merupakan kedudukan bulan yang betul ketika gerhana bulan penuh? A B 29. yang manakah menunjukkan urutan bentuk bulan yang betul? A B C D 28. P. Which simple machine should he use? Mesin ringkas yang mana sepatutnya digunakan olehnya? A B C D Inclined plane Satah condong Lever Tuas Screw Skru Wedge Baji 210 . Q. Q. S. R. Rajah menunjukkan kedudukan matahari. P. S Figure shows the position of the sun. S. P Q C D R S Zaid wants to raise a heavy box to a higher place. bumi dan bulan. P Q.

Write your answers in the spaces provided. The table below shows the number of turtles that lay eggs on an island. ___________________________________________________________________ _ ___________________________________________________________________ _ 211 . 1. Year Tahun 2002 2006 2010 (a) Number of turtles that lay eggs Bilangan penyu yang bertelur 2 5 7 State one reason (inference) based on this information. proceed to the next question. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan. If you are not able to answer a question. Nyatakan satu inferens berdasarkan maklumat-maklumat ini.MODUL SAINS UPSR 30. teruskan menjawab soalan berikutnya. Which of the tools below uses the principle of lever? Alat yang manakah menggunakan prinsip tuas? A B P and R R and S C D SECTION B Answer all question. Jawab semua soalan. Tuliskan jawapan kamu dalam ruang yang disediakan. Jadual di bawah menunjukkan bilangan penyu yang bertelur di sebuah pulau. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Q and R P and S The suggested time for this section is 30 minutes.

Ramalkan apa yang akan berlaku jika pulau itu dibangunkan menjadi tempat peranginan. ___________________________________________________________________ _ ___________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] (c) State what is changed (manipulated variable). Jadual menunjukkan keputusan suatu penyiasatan tentang penyejukan 400 ml air. [1 mark] [1 markah] Table shows the result of an investigation on the cooling of 400 ml of water. ___________________________________________________________________ _ ___________________________________________________________________ _ 2.MODUL SAINS UPSR [1 mark] [1 markah] Write one reason on the number of turtles that lay eggs to support the answer in 1(a) Tuliskan satu pemerhatian tentang bilangan penyu yang bertelur untuk menyokong jawapan dalam 1 (a). ___________________________________________________________________ _ (d) [1 mark] [1 markah] Predict what will happen if the island is developed into a holiday resort. Time / minute Masa / minit Water temperature / °C Suhu air / ° C (a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan itu ? 0 9 9 3 8 7 5 7 7 7 6 9 9 6 3 1 1 5 9 13 57 (b) ____________________________________________________________________ 212 . Nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan.

____________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] 3. Kuib ais berlainan bilangan dimasukkan ke dalam tiga buah bikar seperti dalam rajah berikut. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] (d) What conclusion can be made from this investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini ? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] (e) State the trend of water temperature. Different number of ice cubes are put into a three beakers as shown in diagram below.MODUL SAINS UPSR ____________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] (b) Give one reason why the water cools. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] (c) Predict the water temperature at the 10th minute. 213 . Nyatakan satu sebab mengapa air menjadi sejuk. Ramalkan suhu air pada minit ke 10. Nyatakan corak perubahan suhu air.

state the trend of the temperature of water after the melting of the ice. _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] (c) Based on the Table 3. write one conclusion.MODUL SAINS UPSR The temperature of water in the beaker is recorded in table below. _________________________________________________________________ _ _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] (b) Predict the temperature of water after the melting of ice when the 7 ice cubes are put into the beaker. Ramalkan suhu air selepas ais mencair apabila 7 ketulan ais dimasukkan ke dalam bikar. tuliskan satu kesimpulan. Berdasarkan Jadual 3. nyatakan corak perubahan suhu air selepas ais mencair. Berdasarkan Jadual . Suhu air di dalam bikar direkodkan seperti di dalam jadual di bawah Beaker W X Y (a) Number of ice cubes (Bilangan ketulan ais) 10 8 6 Temperature of water after the melting of ice ( ° C ) Suhu air selepas ais mencair (ºC) 10 15 20 Based on Table . 214 .

The bar chart below shows the result of an investigation. Nyatakan satu pemerhatian bagi menyokong inferens anda di (d). Carta palang di bawah menunjukkan keputusan sesuatu penyiasatan 150 130 110 Length of 90 shadow / Panjang bayang.MODUL SAINS UPSR (d) _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] State one inference (reason) based on the temperature of the water after the melting of the ice in beaker W Nyatakan satu inferens (sebab) berdasarkan suhu air selepas ais mencair di bikar W _________________________________________________________________ _ _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] Write an observation to support your inference in (d). _________________________________________________________________ _ _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] (e) 4.70 50 bayang (cm) 30 10 -10 9 10 11 1 3 5 Time / Masa (hour) (a) What is the aim (purpose) of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? _________________________________________________________________ 215 .

berikan sebab. Q P 216 . Dia meletakkan dua model P dan Q secara berdekatan antara satu sama lain.MODUL SAINS UPSR _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] (b) State one conclusion that can be from information in the table . _________________________________________________________________ _ _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] 5. Berdasarkan keputusan yang diperolehi pada pukul 1.00 tengahari . Kemudian dia menggunakan kertas surat khabar untuk mengipas model-model itu.m. Sally menjalankan satu penyiasatan . Sally carries out an investigation. Then she uses a piece of newspaper to fan them. give reason. Nyatakan satu kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan maklumat dalam jadual. _________________________________________________________________ _ _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] (c) Based on the result obtained at 1. She places two models P and Q near to each other.00 p.

state Berdasarkan penyiasatan itu.MODUL SAINS UPSR (a) Based on the investigation. nyatakan: (i) What is changed? Apakah yang diubah? _______________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] (ii) What is observed? Apakah yang diperhatikan? _______________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] iii) What is kept the same? Apakah perkara yang sama? _______________________________________________________________ SKEMA JAWAPAN Bahagian A 1 A 2 B 3 B 4 C 5 D 6 D Bahagian B 7 8 9 10 11 12 C A B B C A 13 14 15 16 17 18 C A B B A C 19 20 21 22 23 24 B C D C D D 25 26 27 28 29 30 C C B C A C Soalan 1 (a) No enemies / No water pollution / No development ata the beach / etc if suitable (b) The number of turtles that lay eggs increase (c) The Year (d) The number of turtle that lay eggs decrease Soalan 2 (a) To investigate the relationship between the time with the water temperature (b) The water lose heat (c) 61°C 217 .

the temperature of water after the melting of ice increase (b) 17°C (c) Increase (d) The number of ice cube in P are the most (e) The temperature of water after the melting of ice are the lowest.MODUL SAINS UPSR (d) The time increase. the water temperatue decrease (e) Decrease Soalan 3 (a) The number of ice cubes decrease. Soalan 4 (a) To investigate the relationship between the time with the length of shadow (b) The time increase. the length of shadow decrease until 1 pm than increase (c) Matahari berada tegak di atas kepala / The position of the sun is 90 degree or straigth at the top of our head Soalan 5 (a) (i) (ii) (iii) The height of model The time for model fall The type of model / the place of investigation / the speed of fan / etc if suitable 218 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful