MODUL SAINS UPSR

MODUL SAINS TEKNIK MENJAWAB SOALAN UPSR

1

MODUL SAINS UPSR

ANSWERING TECHNIQUE FOR SCIENCE SECTION A Type of Questions Jenis soalan
Section A questions can be divided into two groups as followed ; Soalan bahagian A boleh dibahagikan kepada dua kumpulan seperti berikut: A. B. Multiple choice questions Soalan aneka pilihan. Combination of multiple choice questions Soalan aneka pilihan gabungan

Section A questions can be divided into 10 items ; Soalan Bahagian A boleh dibahagikan kepada 10 item: (a) (b) (c) (d) (e) f) (g) (h) (i) (j) Fact / Fakta Terminology / Istilah Method / Kaedah Sequence / Urutan Classifying / Mengelas Principle / Prinsip Interpreting / Mentafsir Extrapolation / Ekstrapolasi Translation / Terjemahan Application / Aplikasi

Questions in Section A can be groups as followed; Soalan Bahagian A boleh dikumpulkan seperti berikut: Knowledge elements Elemen Pengetahuan Fact, Terminology, Sequence, Method, Classifying and Principle. Fakta, Istilah, Urutan , Kaedah, Mengelas dan Prinsip Understanding elements Elemen Pemahaman Translation, Interpreting, Extrapolation and Application Terjemahan, Tafsiran, Ekstrapolasi dan Aplikasi

2

MODUL SAINS UPSR

ANSWERING TECHNIQUE FOR SECTION B TEKNIK MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN B
Bahagian B berbeza dengan bahagian A. Bahagian A menguji pengetahuan manakala dalam bahagian B calon diuji Kemahiran Proses Sains [KPS]. Oleh kerana itulah, terdapat soalansoalan semacam bukan dalam topik yang diajar. KPS ini mempunyai cara dan kaedah menjawabnya yang tersendiri. Oleh itu murid perlu memahami cara untuk menjawabnya. Berikut diterangkan secara ringkas cara / kaedah untuk menjawab.

PEMERHATIAN ( Observation ):
• • MELIHAT / PEMERHATIAN menggunakan 5 deria – perubahan atau perbezaan yang berlaku selepas eksperimen dijalankan. MENYATAKAN ( MENULIS ) HASIL PEMERHATIAN Pemerhatian boleh dalam bentuk perubahan / perbezaan dari segi: • • • • Saiz ( size ) bilangan ( number ) warna ( colour ) ketinggian ( height ) • • • • kuantiti ( quantity ) jisim ( berat ( mass / weight ) keadaan ( condition )

*Pemerhatian = hasil / keputusan eksperimen (ujikaji) What is your observation? What can you say about this fair test?

Lembu P

Lembu Q

Pemerhatian: Lembu Q lebih besar daripada Lembu P ( Saiz lembu ) ( Obsevation ) ( berat lembu ditolak = tiada dinyatakan besar dalam rajah ) Cow Q is bigger than Cow P // Cow P small, Cow Q big

3

MODUL SAINS UPSR

INFERENS:
Menyatakan sebab / memberi alasan kepada pemerhatian yang berlaku. ... Jadikan pemerhatian sebagai soalan dan cari jawapannya…. …… jawapan kepada soalan itu ialah inferens ! Give one inference from this fair test? Give one reason about the observation

Lembu P

Lembu Q

Jika pemerhatian: ( KENAPA ?)Lembu Q Lebih besar daripada Lembu P Inferes : kerana Lembu Q makan lebih banyak daripada Lembu P ( secara mudah : Pemerhatian = akibat ( yang dilihat ) / Inferens = sebabnya ) Observation: ( Why ?) Cow Q is bigger than Cow P // Cow P small, Cow Q big Inferens : Cow Q eat more than cow P // Cow P eat less, Cow Q eat more PEMBOLEH UBAH ( VARIABLE ): Terdapat 3 pembolehubah:Malar ( Fixed Variable / constant variable / control variable) Yang sama, serupa, tetap atau tidak berubah Manipulasi (PM) ( To Change // manipulate variable) Yang diubah ( oleh manusia ) sebelum eksperimen dijalankan bergerakbalas (PB) ( To Observe / to measure // responding variable ) Yang berubah selepas eksperimen dijalankan ( berubah sendiri ) From the experiment, state the thing : 3 langkah mencari pembolehubah PM/PB dalam soalan: Langkah1 – cari 2 maklumat yang berbeza Langkah2 – tentukan yang berubah ( sendiri dan yang diubah ( oleh manusia) Langkah3 – Oleh itu yang diubah = PM dan yang berubah = PB

4

MODUL SAINS UPSR Cari PM / PB berdasarkan jadual : PM ( TC ) PB ( TO ) PM ( TC ) PB ( TO ) Pembolehubah ( variable ) mesti ditulis dalam bentuk gabungan antara: Parameter dan objek Parameter • Saiz • bilangan • warna • ketinggian • kuantiti • jisim • berat • keadaan Objek Baja Air Pokok Saiz pokok Bilangan pokok Kuantiti baja Berat baja Parameter • • • • • • • size number colour height quantity mass / weight condition Object Of fertilizer Air plant Number of plant Quantity of water Mass of fertilizer HIPOTESIS / HUBUNGAN / KESIMPULAN ( HYPOTHESIS / RELATIONSHIP / CONCLUSION ) a. Maka PB ( pola ) 5 . What is the relationship can you makes from this fair test ? If To Change ( less / more ). The More / Less To Observe Semakin (pola) PM . What you can conclude from the investigation above ? c. Semakin ( pola ) PB Atau Jika PM ( pola ). Draw one conclusion from the investigation above b. than To Observe ( Less / More ) OR The More / Less To Change.

number of wood when the structure collapse increase = semakin bertambah quantity of cylinder semakin bertambah number of wood when the structure collapse = jika quantity of cylinder bertambah. the more number of wood when the structure collapse = If quantity of cylinder increase. Untuk menyiasat hubungan antara PM dengan PB .MODUL SAINS UPSR Quantity of Cylinder Number of wood when the structure collapse 2 1 3 5 5 3 = The More quantity of cylinder. Hanya terdapat 3 pilihan / cara jawapan untuk pola / corak. iaitu. Quantity of Cylinder Number of wood when the structure collapse 2 1 3 5 5 3 = To investigate the relationship between Quantity of Cylinder and Number of wood when the structure collapse = Untuk menyiasat hubungan antara Quantity of Cylinder dengan Number of wood when the structure collapse POLA / CORAK: ( PATTERN / TREND ) Menyatakan bentuk kenaikan / penurunan sesuatu nilai. maka number of wood when the structure collapse bertambah TAJUK / TUJUAN EKSPERIMEN ( PENYIASATAN ) ( AIM / PURPOSE OF THE EKSPERIMENT ) What is the purpose of this experiment ? What is the aim of this experiment ? To investigate the relationship between To Change and To Observe . • (semakin) menaik / meningkat / bertambah ( Increase // Increasing // Ascending ) • (semakin) menurun / berkurang / sedikit ( Decrease // Decreasing // descending ) • Tetap / sama / tidak berubah / mendatar ( same // not change ) TETAPI terdapat juga soalan yang memerlukan gabungan 2 atau lebih pola / corak dalam satu jawapan. 6 .

decrease RAMALAN ( PREDICT ): Menyatakan nilai yang sepatutnya berdasar nilai yang telah diberi. maka tinggi pokok naik 4 dan jika 45 (juga terpaksa naik separuh iaitu 2) maka tingginya ialah 38 dan BUKAN 40 ! TETAPI terdapat juga soalan yang bertanyakan tentang ramalkan apakah yang akan berlaku jika… 7 . menurun // increase.MODUL SAINS UPSR State the pattern of the number of the wood? 25 54 25 30 45 28 40 33 32 45 25 40 50 23 45 55 20 55 60 15 60 65 14 60 70 12 60 Menaik / increase Menurun / Decrease Menaik. same 5 15 25 35 45 45 45 40 35 Menaik. sama / increase. +10 +10 +10 +5 Pengiraan: Jumlah baja (g) Tinggi pokok kacang (cm) 10 24 20 28 30 32 40 36 45 38 50 40 sepatutnya +4 +4 +4 +2 Jumlah baja meningkat sebanyak 10 jika 45 meningkat 5 ( separuh ). same. Predict the time taken when the quantity of boxes is 4 ? Contoh: Jumlah baja (g) Tinggi pokok kacang (cm) 10 24 20 28 30 32 40 36 Berapa tinggi pokok kacang jika 45g baja diberikan. sama. Kerja – kerja pengiraan perlu dibuat untuk mendapatkan nilai tersebut.

MODUL SAINS UPSR MODUL SAINS TAHUN 4 8 .

udara dan tempat berlindung. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. LIFE PROCESSES PROSES HIDUP HUMANS BREATHE MANUSIA BERNAFAS 1. Manusia dan haiwan memerlukan makanan dan air untuk membesar. Humans and animals need food and water to grow. air and sunlight. Humans and animals need shelter to protect themselves from danger. air. untuk mendapatkan tenaga dan kekal sihat. The basic needs of humans and animals are food. Keperluan asas tumbuhan ialah air. 3. air and shelter. Humans and animals need air to breathe. water. Manusia bernafas. Manusia dan haiwan memerlukan udara untuk bernafas. The basic needs of plants are water. 9 . 4. Humans use their lungs to breathe. Manusia dan haiwan memerlukan tempat berlindung untuk melindungi diri daripada bahaya. Keperluan asas manusia dan haiwan ialah makanan. matahari dan hujan. Humans breathe.MODUL SAINS UPSR BASIC NEEDS KEPERLUAN ASAS BASIC NEEDS OF HUMANS AND ANIMALS KEPERLUAN ASAS MANUSIA DAN HAIWAN 1. get energy and stay healthy. udara dan cahaya matahari. the sun and the rain. BASIC NEEDS OF PLANTS KEPERLUAN ASAS UNTUK TUMBUHAN 1. 2.

Udara yang dihembus keluar mengandungi lebih karbon dioksida. 3. Manusia mengumuhkan air kencing. Manusia berkumuh dan bernyahtinja untuk menyingkirkan bahan buangan dari badan. 4. 10 . Humans respond to stimuli to protect themselves from danger and for survival. 3. Apabila kita bernafas kita akan menyedut dan menghembuskan udara. When we breathe we inhale (take in) and exhale (let out) air. kulit dan paru-paru. RESPONSE TO STIMULI BERGERAK BALAS TERHADAP RANGSANGAN 1. The excretory organ of humans are the kidneys. sweat and water from their bodies. The air that flows out contains more carbon dioxide. Humans excrete and defecate to get rid of waste materials from their bodies. The air that flows into the lungs contains more oxygen. skin and lungs. Humans excrete urine.MODUL SAINS UPSR 2. Organ perkumuhan manusia adalah ginjal. Manusia bergerak balas terhadap rangsangan untuk melindungi diri mereka daripada bahaya dan kemandirian. Udara yang memasuki paru-paru mengandungi lebih oksigen. peluh dan air dari badan. nose windpipe lungs The human breathing organs Organ pernafasan manusia HUMANS EXCRETE AND DEFECATE MANUSIA BERKUMUH DAN BERNYAHTINJA 1. 2.

mengambil dadah dan minum arak boleh membahayakan proses hidup manusia. Animals also excrete and defecate to get rid of waste products from their bodies Haiwan juga berkumuh dan bernyahtinja untuk menyingkirkan bahan buangan daripada badan. 2. They breathe to live. 11 . Jika haiwan-haiwan tidak berkumuh atau bernyahtinja. Merokok. Haiwan bernafas melalui struktur pernafasan masing-masing. ANIMALS EXCRETE AND DEFECATE HAIWAN BERKUMUH DAN BERNYAHTINJA 1. ANIMALS BREATHE HAIWAN BERNAFAS 1. Humans reproduce by giving birth. trachea structure. Humans need to reproduce to ensure to continuity of humans species on Earth. Manusia perlu membiak untuk memastikan spesies manusia terus wujud di Bumi ini. 2. taking drugs and drinking alcohol can be harmful to the life processes of humans. Smoking. Mereka bernafas untuk hidup. AVOID BAD HABITS MENJAUHKAN TABIAT BURUK 1. Manusia membiak dengan melahirkan anak. If they do not excrete or defecate they will fall sick. gills. dan moist skin. Contohnya: paru-paru. Semua haiwan bernafas.MODUL SAINS UPSR HUMANS REPRODUCE MANUSIA MEMBIAK 1. Examples: lungs. Animals breathe through their breathing structures. 2. All animals breathe. haiwan-haiwan itu akan jatuh sakit. insang struktur trakea dan kulit lembap.

Some young animals do not look like their parents. Sesetengah anak haiwan 12 . Haiwan juga membiak. The life cycle of frog Kitar hidup katak The life cycle of butterfly Kitar hidup rama-rama 2. 2. Some animals give birth and also some lay eggs. Sesetengah anak haiwan tidak kelihatan seperti induknya. Kitar hidup menunjukkan urutan peringkat yang dilalui oleh haiwan semasa haiwan itu membesar. A COMPLETE CHANGE PERUBAHAN YANG LENGKAP 1. Some young animals look like their parents.MODUL SAINS UPSR ANIMAL REPRODUCE HAIWAN MEMBIAK 1. A life cycle shows the series of stages tahat an animal undergoes as it grows. Sesetengah haiwan melahirkan anak dan sesetengah haiwan bertelur. Animals also reproduce.

tapioca. Plants reproduce to ensure the survival of their species. hibiscus plants melalui keratan batang . Akar bergerak balas terhadap air dan gravity. Plants respond to stimuli such as sunlight. water. mushroom melalui spora . 2.paku pakis. pokok bunga raya through leaves .banana tree melalui sulur/ anak pokok .a papaya plant melalui biji benih .pokok ubi kayu. Plants reproduce in many different ways. begonia melalui daun through underground stems . Pucuk bergerak balas terhadap cahaya matahari. PLANTS RESPOND TO STIMULI TUMBUHAN BERGERAK BALAS TERHADAP RANGSANGAN 1. Tumbuhan membiak dalam pelbagai cara. Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan seperti cahaya matahari. Plants respond to stimuli to protect themselves from danger or for survival.pokok halia 13 . 3. cendawan through suckers . Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan untuk melindungi diri daripada bahaya atau untuk kemandirian. sentuhan dan gravity. The shoots respond to sunlight. PLANTS REPRODUCE TUMBUHAN MEMBIAK 1.ginger plant melalui batang bawah tanah . 4.pokok pisang through stem-cutting . The roots respond to water and gravitiy.bryophyllum. • • • • • • through seeds . 2. touch and gravity.MODUL SAINS UPSR kelihatan seperti induknya.pokok betik through spores . Tumbuhan membiak untuk memastikan kemandirian spesiesnya.ferns. air.

. grow healthily membesar dengan sihat D..II. Which of the following are the basic needs of plants? Antara keperluan asas yang berikut. Humans need shelter to.III and IV I. keep the air in menyimpan udara C. stay alive kekal hidup B.II. A. I..II. I..MODUL SAINS UPSR QUESTIONS ABOUT THE BASIC NEEDS OF LIVING THINGS SECTION A BAHAGIAN A UNIT 1 1.III dan IV 2. Air Udara Water Air II. Manusia memerlukan tempat berlindung untuk. The diagram below shows an investigation Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan 14 . I and III only I dan III saja B. manakah keperluan asas bagi tumbuhan? I.and III only I. Sunlight Cahaya matahari Food Makanan A.III dan IV saja D..II dan III saja C. III.. IV.. protect them from bad weather melindungi diri daripada cuaca buruk 3.IIIand IV only I. I.

..MODUL SAINS UPSR What conclusion can be drawn from the investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? A. The lung contract. Leaves Daun C. What happen during inhalation? Apakah yang berlaku semasa menarik nafas? I II III The lungs expand.. Peparu mengembang. Look at the information below. Tumbuhan menyerap air melalui. Plants need water to live Tumbuhan memerlukan air untuk hidup B. Food Makanan C.. Plants absorb water through their.. Air is forced out of the lungs. Peparu mengecut. Space Ruang B. Branches Ranting UNIT 2 1. Plants need food to live Tumbuhan memerlukan makanan untuk hidup D. Perhatikan maklumat di bawah. Water Air D... Stems Batang B. Plants need sunlight to live Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup 4. Roots Akar D. Which of the following is not a basic need of animals? Antara yang berikut manakah yang bukan keperluan asas haiwan? A. Plants need air to live Tumbuhan memerlukan udara untuk hidup C.. 15 . Air Udara 5.” “Pernafasan melibatkan menarik nafas dan menghembus nafas”. A.. “Breathing involves inhalation and exhalation.....

Cockroach Lipas 5. Heart attack Serangan jantung C. The action to take in air during breathing. I only I sahaja B. B. 16 . II and III only II dan III sahaja D. Which of the following animals has the same breathing structure as the grasshopper? Antara haiwan yang berikut. Proses penyingkiran air kencing. II dan III III. manakah yang mempunyai struktur pernafasan yang sama seperti belalang? A. I and II only I dan II sahaja 4 . Something that causes response in humans. sweat and water from the bodies. The diagram shows a plant. Sesuatu yang menyebabkan manusia bergerakbalas. The process to get rid of urine. What is the meaning of excretion? Apakah yang dimaksudkan dengan perkumuhan? A.MODUL SAINS UPSR Udara dikeluarkan dari peparu. IV Air flows in from outside through the nose. Rajah menunjukkan sejenis tumbuhan. Tindakan menyedut udara masuk ketika bernafas. C. D. Duck Itik B. Turtle Penyu D. Lung cancer Kanser paru-paru II. Udara mengalir dari luar melalui hidung. I . Proses hidup bagi menghasilkan anak. Tadpole Berudu C. Diabetic Kencing manis A. The life process to produce offspring. peluh dan air daripada tubuh. A I and III C I and IV I danIII I dan IV B II andIII D II and IV II dan III II dan IV 2. Smoking is harmful to the body because it can cause Merokok membahayakan kesihatan kerana ia boleh menyebabkan I. II and III I . 3.

...... Presence or absence of water Kehadiran atau ketiadaan air No water Tiada air Water Air State what to change in the above investigation................ Tumbuhan M: .... Plant Tumbuhan M N a) What is the purpose of the investigation ? Apakah tujuan penyiasatan? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… b) State what happen to ? Nyatakan apa yang terjadi kepada? i....... Tumbuhan N: .......... 17 ........... Stem cutting Keratan batang SECTION B BAHAGIAN B 1. Kedua-dua tumbuhan perhatikan selepas dua minggu....................... A... Plant N : …………………………………………………………....... Both plant M and N are of the same type........... Tumbuhan ini membiak melalui..MODUL SAINS UPSR The plant reproduces through.......... Kedua-dua tumbuhan M dan N adalah dari jenis yang sama................ Spores Spora C... The table below shows an investigation that is carried out on two plants M and N.. Both plants are observed after a week.... Leaves Daun B.. Seeds Biji benih D......... ii....... Jadual di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan ke atas dua tumbuhan M dan N................................ c) Plant M : …………………………………………………………....

.............. .................................................. b) In this experiment..............................................MODUL SAINS UPSR Nyatakan apa yang berubah pada penyiasatan di atas............. Mouse P Tikus P Diagram 1 Rajah 1 a) What is the purpose (aim) of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? ...................................................... Diagram 1 shows an experiment carried out by a group of students........................................................................................................ ……………………………………………………………………………… d) What can you conclude from the investigation above ? Apakah kesimpulan anda daripada penyiasatan di atas? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2......................................... ................... what is changed ( manipulated variable)? apakah yang diubah ( pemboleh ubah dimanipulasikan) ? ........................ What do you think will happen to the mouse Q after five days? 18 Mouse Q Tikus Q ii......... what is kept the same ( constant variable)? apakah yang ditetapkan ( pemboleh ubah dimalarkan) ? . i...................... c) ....................................... Dalam eksperimen ini.......................................... Rajah 1 menunjukkan satu eksperiment yang dijalankan oleh sekumpulan pelajar.............................................

... Plants have thorns................... bulu halus................................................... these animals have specific characteristics and behaviour to protect themselves from extreme weather. latex....... Plants have specific characteristics which protect them from their enemies and weather.... sama ada sangat sangat sejuk atau sangat panas..... Sesetengah haiwan hidup di dalam habitat yang mempunyai cuaca yang melampau.......... Tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas yang melindunginya daripada musuh dan cuaca... ANIMALS PROTECT THEMSELVES Protect from danger 1............... 2..... fine hairs and poisonous substance to protect from the enemies......... They have specific characteristic and behaviour to protect themselves rfom their enemies.................... Some animals live in habitats with extreme weather.... Tumbuhan mempunyai getah........ So... PLANTS PROTECTION 1... d) Give one reason (inference) based on your answer in (c). Animals need to protect themselves from enemis........ Jadi....... Haiwan mempunyai ciri-ciri dan kelakuan khusus untuk melindungi diri daripada musuh....... ................... Haiwan perlu melindungi diri daripada musuh masing-masing.. 2....... Living in extreme weather 1... Beri satu sebab (inferens) berdasarkan jawapan anda di (c). haiwan-haiwan ini mempunyai cirri-ciri dan kelakuan khas untuk melindun gi daripada cuaca yang melampau........ 2.............. 19 .... either very cold or very hot weather.MODUL SAINS UPSR Apakah yang akan berlaku kepada tikus Q selepas lima hari? ..... duri dan bahan beracun untuk melindungi diri daripada musuh....................

has waxy leaves. Questions about the protections Section A 1. Tumbuhan mengugurkan daun. akar yang tumbuh panjang ke dalam tanah. buttress roots and sheeding leaves to protect from the cold and hot weather. Plants drop their leaves. daun yang berbelah-belah. divides leaves.Rolls its body Menggulungkan badannya T . daun dan batang yang mengandungi air. menggulungkan daun. roots that grow deeply.MODUL SAINS UPSR 3. The information below shows how animals S and T protect themselves from danger.Produces a bad smell Mengeluarkan bau busuk What are animals S and T ? Apakah haiwan S dan T ? S Pangolin Tenggiling Porcupine Landak Tortoise Kura-kura Scorpion Kala jengking Lizard Cicak Chameleon Sumpah-sumpah Beetle Kumbang Snail Siput 20 T . Maklumat di bawah menunjukkan bagaimana haiwan S dan T melindungi daripada bahaya S . mempunyai daun berlilin. akar banir dan menggugurkan daun untuk melindungi diri daripada cuaca sejuk dan panas. rolling the leaves. leaves and stems that store water.

haiwan yang manakah mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulit untuk membolehkannya hidup dalam cuaca yang sejuk. Diagram 1 shows plant P Rajah 1 menunjukkan tumbuhan P Diagram 1 Which of the following specific characteristics allow plant P to survive in areas where there are strong winds? 21 .MODUL SAINS UPSR A B C D 2. I III A B Camel Unta Penguin Penguin I and III I dan III II and IV II dan IV ll IV C D Eagle Helang Polar bear Beruang kutub II and III II dan III III and IV III dan IV 3. Which of the following animals have thick layers of fat under their skin to enable them to live in cold weather ? Antara berikut.

Produces sticky latex Mengeluarkan getah yang melekit R . manakah yang melindungi tumbuhan daripada dimakan oleh haiwan ? P .Has divided leaves Mempunyai daun yang berbelah-belah A B P and Q P dan Q P and R P dan R C D Q and R Q dan R P. Which of the following is not the characteristics of animals that live in very hot weather to lose heat from their bodies ? Antara yang berikut yang manakah bukan ciri haiwan yang hidup di cuaca yang sangat panas untuk menghilangkan haba daripada tubuhnya? A B C Having long ears Mempunyai telinga yang panjang Having a thick layer of fat Mempunyai lapisan lemak yang tebal Looking for at night 22 .Has a bad smell Berbau busuk Q . Q dan R 5. Which of the following characteristics protect a plant from being eaten by animal Antara ciri yang berikut. Q and R P. yang manakah membolehkan tumbuhan P hidup di kawasan yang berangin kencang ? A Having buttress roots Mempunyai akar banir B Having splited leaves Mempunyai daun berpecah-pecah C Having flexible stems Mempunyai batang yang mudah melentur D Having needle-shaped leaves Mempunayai daun berbentuk jarum 4.MODUL SAINS UPSR Antara ciri-ciri khas berikut.

D Section B 1.MODUL SAINS UPSR Mencari makanan pada waktu malam Staying in the shade during the day Berlindung di bawah bayang-bayang semasa siang hari. Plant Tumbuhan Balsam plant / Pokok Keembung Chilli plant / Pokok cili Cactus / Kaktus 23 Wilted Layu Growing healthy Tumbuh dengan subur / / / . Keputusan penyiasatan selepas dua minggu ditunjukkan di dalan Jadual 2. Figure 1 / Rajah 1 The results of the investigation after two weeks are shown in Table 1. Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan terhadap tiga tumbuhan di dalam pasu. The plants are left in the Sun and not watered for two weeks. Tumbuhan dibiarkan di bawah Matahari dan tidak disiram selama dua minggu. Figure 1 shows an investigation on three potted plants.

.. ii......................................... state Dalam penyiasatan ini........................................................................................…………………………........................................................................................................................ (c) Which plant do you think can survive in a dry region ? Tumbuhan yang manakah pada fikiran kamu boleh hidup di kawasan kering? …………………………………………………………...MODUL SAINS UPSR Table 2 / Jadual 2 (a) What is the purpose (aim) of this investigation ? Apakah tujuan penyiasatan ini ? ........................................................ (b) In this investigation........................... 24 ............. What is observed (responding variable) pembolehubah bergerak balas ............ Diagram 1 shows a type of plant and animal...... What is change (manipulated variable) pembolehubah dimanipulasikan …………………………………………………………………………. (d) Give one reason (inferens) for you answer in (c) Berikan satu inferens bagi jawapan kamu di (c) . nyatakan i...... 2...

……………………………………………………………………………… MEASUREMENT Measuring length 25 . Nyatakan fungsi ciri khas tumbuhn dan haiwan yang kamu nyatakan di (b). Diagram 1 Rajah 1 (a) State the region where the plant and the animal live. Nyatakan kawasan di mana tumbuhan dan haiwan itu hidup …………………………………………………………………………… (b) What is the specific characteristic of the plant and the animal which enables them to survive in their habitat? Apakah cirri khas tumbuhan dan haiwan itu yang mmembolehkannya hidup di habitatnya ? i. ii. K : ………………………………………………………………… L : ………………………………………………………………… ` (c) State the function of the specific characteristic of the plant and the animal that you have started in (b).MODUL SAINS UPSR Rajah 1 menunjukkan sejenis tumbuhan dan haiwan.

. The circumference or an object or a curve line can be measured by using a ruler and a thread. The area of large surface is measure in square metres (m) or square kilometers (km) Luas permukaan yang besar diukur dalam meter persegi (m) atau kilometer persegi (km) 26 4. 4. Area = Length x Width Luas = Panjang x lebar 3. Unit metric digunakan untuk mengukur panjang. Nowdays. Luas permukaan yang kecil diukur dalam millimeter persegi (mm) atau sentimeter persegi (cm). Ukur lilit sesuatu objek atau garis lengkung boleh diukur menggunakan pembaris dan benang. Length is the distance between two points or two place Panjang ialah jarak di antara dua titik atau tempat. pembaris dan pita pengukur digunakan sebagai alat pengukur piawai untuk mengukur panjang pembaris. The area of a surface is the size of the surface Luas sesuatu permukaan ialah saiz permukaan itu.MODUL SAINS UPSR 1. 5. manusia menggunakan anggota badan untuk mengukur Panjang. 3. Milimeter (mm) dan sentimeter (cm) digunakan untuk mengukur jaraka yang pendek. Area / luas 1. 2. Meter (m) dan kilometer (km) digunakan untuk mengukur jarak yang panjang. 2. using the following formula. The area of small surface is measured in square milimetres (mm) or square centimeters (cm). Pada zaman dahulu. Luas segi empat sama atau segi empat tepat boleh diperolehi dengan penghitungan. In olden days. Metric units are used to measure length. humans used their limbs to measure length. menggunakan formula yang berikut. ruler and measuring tapes are used as the standard tools to measure length Kini. The metre (m) and kilometer (km) are used to measure long length. The milimetre (mm) and centimeter (cm) are used to measure short lengths. The area of a square or a rectangle can be obtained by calculating.

All things have mass. sentimeter padu (cm). millimeter (ml) atau liter (l). Measuring mass 1. Isi padu sesuatu objek ialah saiz ruang dalam objek itu.MODUL SAINS UPSR Volume / isipadu 1. gram (g) and kilogram (kg). beam balance or electronic balance. atau meter padu (m) Volume of a liquid 1. milimetres (ml) or litres (l). cubic centimeters (cm) or cubic metres (m). gram (g) dan kilogram (kg). neraca palang atau neraca elektronik. The volume of a cube or cuboid can be obtained by calculation. Mass can be measured by using a lever balance. 2. 2. The volume of a liquid can be measured by using a standard object such as a beaker or a measuring cylinder Isipadu cecair boleh diukur dengan menggunakan objek piawai seperti bikar atau silinder penyukat. using the following formula: Isipadu kubus atau kuboid boleh diperolehi dengan penghitungan menggunakan formula yang berikut: Volume Isipadu 3. Isipadu diukur dalam millimeter padu (mm). The standard units of mass in te metric system are the milligram (mg). . Isipadu cecair diukur dalam sentimeter padu (cm). Semua benda mempunyai jisim. Jisim boleh diukur dengan menggunakan neraca tuas. The volume of an object is the size of the space in object . 27 3. The volume of a liquid can be measured in cubic centimeters (cm). Unit piawai bagi jisim dalam system metric ialah milligram (mg). = Length x width x height = Panjang x lebar x tinggi Volume is measured in cubic milimeteres (mm). 2.

QUESTIONS ABOUT THE MEASUREMENT Section A 1. standard tools such as the stopwatch. Masa ialah selang di antara dua peristiwa. 2. jam tangan digital dan jam berdigit digunakan untuk mengukur masa. people had invented tools to measured time. manusia telah mencipta alat untuk mengukur masa.MODUL SAINS UPSR Taking time 1. 5. In the past. Milimetre Milimeter Metre Meter C D Centimetre Sentimeter Kilometre Kilometer What is meant by area ? Apakah yang dimaksudkan dengan luas ? A B Size of space Saiz suatu ruang Distance between two point Jarak di antara dua titik 28 C D Size of surface Saiz suatu permukaan Height of an object Ketinggian suatu objek . What is the suitable measuring unit used for measuring the distance from Melaka to Johor Bahru ? Apakah yang sesuai digunakan untuk mengukur jarak dari Melaka ke Johor Bahru ? A B 2. Pada zaman dahulu. minute and hour. digital watch and digital clock are used to measure time. 3. Nowdays. minit dan jam. The standard units of time are the scond. Unit piawai bagi masa ialah saat. Time can be measured based on process that repeat uniformly. Time is an interval between two events. Masa boleh diukur berdasarkan proses yang berulang secara seragam. 4. Kini alat piawai seperti jam randik.

Q and R Rajah menunjukkan jisim tiga objek.Q and R ? Antara yang berikut. yang manakah menunjukkan betul antara jisim P.Q dan R ? Section B 1. The diagram shows the mass of three objects. yang manakah boleh menampung bilangan guli yang palaing banyak ? 4. P. P.MODUL SAINS UPSR 3. 29 . A group of pupils from 5 Bestari carried out an investigation about the time taken of pendulum to swing with the different length of string in 20 second. Which of the following empty boxes can keep the most number of marbles ? Antara kotak kosong berikut. Q dan R Which of the following shows the correct relationship between the mass of P.

.................................. (d) Predict how many times the pendulum will swing if 20 cm of string is used? Ramalkan berapa kali ayunan bandul jika 20 cm benang digunakan? ………………………………………………………………………………….................................... (c) What is the trend of the pendulum swing ? Apakah corak ayunan bandul ? ………………………………………………………………………………….................................... The volume of dripping water is collected in a measuring cylinder and measured every 5 minutes..MODUL SAINS UPSR Sekumpulan murid dari 5 Bestari menjalankan suatu penyiasatan tentang masa yang diambil untuk bandul berayun dengan benang yang panjang berbeza dalam 20 saat............ water is allowed to drip from a can with a hole as shown in Diagram 2.............................. Table 2 shows the result of the investigation........... 2...... 30 ............................ (b) State : Nyatakan: (i) What is change (manipulated variable)? Apakah yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) ? …………………………………………………………………………………...... (ii) What is observe (responding variable) ? Apakah yang diukur (pembolehubah bergerak balas) ? ....... In investigation... (a) What is the aim of this investigation Apakah tujuan penyiasatan ini? ......................................................

.............. air dibiarkan menitis dari tin yang berlubang satu seperti ditunjukkan pada Rajah 2..... nyatakan (i) what is change (manipulated variable) Pembolehubah yang dimanipulasikan ……………………………………………………………………………… (ii) what is observed (responding variable) Pembolehubah yang bergerak balas ……………………………………………………………………………… 31 ...MODUL SAINS UPSR Dalam satu penyiasatan............. Jadual 2 menunjukkan keputusan bagi penyiasatan itu Diagram 2/Rajah 2 Time(minute)/Masa (minit) Volume (cm)/Isipadu (cm) 0 0 5 10 10 20 15 30 20 40 Table 2/Jadual 2 (a) What is the purpose (aim) of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? ....................... state Dalam penyiasatan ini. (c) In this investigation... Isipadu air yang meneitis dikumpulkan di dalam selinder penyukat dan disukat setiap 5 minit............... (b) What is the trend of change in the volume of water collected? Apakah corak perubahan isipadu air yang terkumpul? ………………………………………………………………………………...................................................

An opaque material does not allow any light to pass through. Objek boleh dikelaskan mengikut bahan yang digunakan. 9. Bahan lut cahaya membenarkan sebahagian cahaya menmbusinya. plastic. Logam. Bahan semulajadi boleh ditemui dari alam (kulit. 32 . Bahan yang tidak mengalirkan haba di panggil konduktor haba.MODUL SAINS UPSR (d) Predict the volume of water collected in the measuring cylinder after 30 minutes. Logam yang mengalirkan haba juga dipanggil konduktor haba juga konduktor elektrik. …………………………………………………………………………………. kertas. paper. Conduct heat and electricity / Konduktor haba dan elektrik 4. bulu. PROPERTIES OF MATERIALS 1. / Boleh diregang. Materials that do not conduct electricity are called insulator. fur.cotton. Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik dipanggil penebat. 2. silk). rubber. Natural materials are found in nature (leather. metal. plastics. rubber. kapas. bahan legap menghalang cahaya daripada ditembusi. kayu. Allow light to pass through.. 10. 6. / Timbul dan tenggelam Can be stretched. tanah liat. wood. A transparent material allows light to pass through. Objects can be classified according to the materials they are made off. logam. 8. kulit adalah contoh bahan. leather are the examples of materials. Ramalkan isipadu air yang terkumpul di dalam selinder penyukat selepas 30 minit. A translucent material allows some light to pass through. / Membenarkan cahaya menembusi Float and sink. sutera). 3. getah. clay. Bahan lut sinar adalah bahan yang boleh ditembusi cahaya sepenuhnya. Properties of materials:Sifat-sifat bahan:     Absorb water. Metal./ Menyerap air. Metals that conduct heat are called heat conductor and also conductor of electricity. getah. 7. 5. Materials that do not conduct heat are called heat insulator.

12. Man made materials are made by human (plastic and synthetic cloth). Which of the objects below floats on water? Manakah antara objek di bawah terapung di atas air ? A Cork C Gabus B Coin D Duit syiling 2. The ways to prevent rusting are greasing. reduce and recycle the materials to save our environment. Rajah 1 menunjukkan sebatang mop. tin plating and plastic coating. Bahan buatan adalah dibuat oleh manusia (plastic dan kain sintatik).MODUL SAINS UPSR 11. 33 . 14. B It floats on water. painting. Diagram 1 shows a mop. Natural and man made materials are limited so we have to reuse. mengurangkan penggunaan dan kitar semual bahan untuk menyelamatkan persekitaran kita. QUESTIONS ABOUT PROPERTIES OF MATERIALS SECTION A 1. sadur timah dan sadur plastic. jadi kita perlu menggunakan semula. Cara mengelakkan pengaratan adalah dengan cara melumur minyak. Bahan semulajadi dan buatan adalah terhad . Object made of iron can be rust if exposed to the water and air. mengecat. Objek besi boleh berkarat jika terdedah kepada air dan udara. 13. Glass marble guli kaca Ring gelang Diagram 1 What is the property of X? Apakah sifat bagi X ? A It conducts heat.

4. B An object that can be stretched. B A plastic ruler conducts heat. Which one of the following statements is true? Manakah pernyataan yang benar ? A A block of wood conducts electrical energy. Objek yang tidak membenarkan cahaya menembusinya. Objek yang boleh terapung di atas air. C An object that does not allow light to pass through it. What is meant by an insulator? Apakah maksud penebat? A An object that floats on water. Getah boleh diregang.MODUL SAINS UPSR Konduktor haba C It absorbs water. C A rubber band can be stretched. Boleh menyerap air Boleh terapung di atas air D It can be stretched easily. Sekeping kulit boleh membenar cahaya menembusinya. 5. D A piece of leather allows light to pass through it. D An object that does not conduct electrical energy. Sepotong kayu mengalir tenaga elektrik. Objek yang boleh diregang. Diagram 2 shows an electric plug. Pembaris plastik mengalirkan haba. Diagram 2 Which of the following is a property of X? Apakah antara berikut adalah sifat X? I Conductor of electrical energy Konduktor elektrik 34 II Conductor of heat Konduktor haba . Rajah 2 menunjukkan plug elektrik. Objek yang tidak boleh mengalirkan tenaga elektrik. boleh diregang 3.

____________________________________________________________________ 35 . III and IV only Section B 1 The bar chart in Diagram 1 shows information gathered by a student on objects used in the kitchen. and III only D I. plastik _____________________________________________________________________ (c) Give one reason why cloth objects were not common in the kitchen. glass. kaca ____________________________________________________________________ ii. plastic. Carta bar di bawah menunjukkan maklumat yang dikumpul oleh murid-murid ke atas objek yang digunakan di dapur. II..MODUL SAINS UPSR III Can be stretched Boleh diregang A I and II only C II. II. i. IV Absorbs water Menyerap air B I. III and IV Diagram 1 (a) What conclusion can be made from the bar chart? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada carta bar? ____________________________________________________________________ (b) Suggest one object in the kitchen that is made from… Cadangkan satu objek di dapur yang diperbuat aripada……. Beri satu sebab mengapa kain tidak biasa di dapur.

36 . Ahli dalam Sistem Solar adalah matahari dan planet. Q: _______________________________________________________________ iii. Uranus. Zuhal. 2. Venus.MODUL SAINS UPSR 2 Diagram 2 shows an experiment carried out by a group of pupils. Marikh. R: ________________________________________________________________ SOLAR SYSTEM 1. P: ________________________________________________________________ ii. Jupiter. Uranus. what is being changed?: _______________________________________________ Apa yang diubah? ii. Zuhrah. Bumi. The sequence of planets starting from the Sun are Mercury. Mars. … Dalam eksperimen ini…… i. Neptune and Pluto. The main constituents of the Solar System are the Sun and the planets. Musytari. Earth. Neptune dan Pluto. Diagram 2 (a) What is the aim of the experiment? Apakah tujuan eksperimen ini? ____________________________________________________________________ (b) In the experiment. what is observed?: ___________________________________________________ Apa yang diperhatikan? (c) Name the type of material used in… Namakan jenis bahan yang digunakan untuk………… i. Urutan planet bermula daripada matahari adalah Utarid. Saturn. Rajah 2 menunjukkan eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid.

10. The ratio of the size of the moon to earth and to the sun is 1:4:400. The planets differ in size and distance from the sun. Matahari sangat besar jika dibandingkan dengan planet. B The Sun is the central of the Solar System. The planets have very different conditions on their surface. 37 . Bumi mengandungi air. If earth is too near to the sun. air and suitable temperature to support life. Jarak dari bumi ke matahari ialah 400 kali jarak daripada bulan ke bumi. If earth is to near to the sun. 11. 13. 12. Hanya bumi dalam system solar ini yang mengandungi hidupan. 6. Semua planet beredar mengelilingi matahari. Matahari adalah pusat dalam Sistem solar.. Nisbah saiz bulan dengan bumi dan matahari adalah 1:4:400. 9. Jika bumi terlalu dekat dengan matahari. All planets move round the sun. 5. Planet berbeza dari segi saiz dan jarak dari matahari. QUESTION ABOUT THE MOON EARTH AND SUN Section A 1 . The sun is very big compared to the planets. Earth has water. udara dan suhu yang sesuai untuk menampung hidupan. 4. it will be to hot to support life. Earth is the only planet in the solar system that has life on it. Planet mempunyai keadaan permukaan yang berbeza. The sun is in the centre of Solar system. it will be to cold to support life. ia akan menjadi terlalu sejuk untuk menampung hidupan. 8. The distance from earthto the sun is 400 times the distance from the moon to earth. 7.MODUL SAINS UPSR 3. Which of the following statements is not true about the Solar System? A The Solar System consists only of planets. ia akan menjadi terlalu panas untuk menampung hidupan. Jika bumi terlalu jauh dengan matahari.

M. L. the Earth and planet Q from the Sun. The following are four planets in the Solar System. N B L. Diagram 1 shows the position of planet P. 38 . K. Diagram 1 What are planet P and Q? A B C D P Mars Pluto Uranus Venus Q Saturn Mercury Mars Mars 4. N 3 . K– NEPTUNE L – VENUS M– JUPITER N – SATURN The order of the planets from the Sun is as follows. N. 2 . N. L. A K. L.MODUL SAINS UPSR C All planets in the Solar System move around the Sun. K C M. K D M. D All planets in the Solar System receive light and heat from the Sun. M. Diagram 6 shows the position of planet Earth in the Solar System.

II The Earth will be very cold. A I and II only C II and III only B I and III only D I. III All living things will die. II and III 5 .MODUL SAINS UPSR Diagram 6 What will happen if the Earth is placed at X? I The Earth will receive more light and heat from the Sun. Planet P Q R S Distance from the Sun (million km) 150 780 1430 2870 39 Time taken to make one complete movement around the Sun (year) 1 12 30 84 . What is the natural satellite orbiting round the Earth? A The Sun C The asteroid B The Moon D The meteoroid Section B 1 The following table shows data gathered by a group of pupils.

Humans can do various things by using their brains.MODUL SAINS UPSR T (a) 4500 165 What is the trend for the time taken to make one complete movement around the Sun? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ (b) State the relationship between the distance from the Sun and the time taken to make one complete movement around the Sun. _________________________________________________________________ LIVING THINGS EXIST ONLY ON PLANET P. the ability of humans to do things is limited. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ (c) Planet X takes 2 years to make one complete movement around the Sun. ______________________________________________________________ 2. However. . 40 2. ______________________________________________________________ Technology around us Human limitations 1. parts of their bodies and sensory organs. 1. (d) Give two reasons that can be made from the above statement. Predict the position of planet X. Manusia dapat melakukan pelbagai perkara dengan menggunakan otak. anggota badan dan organ deria.

Advantanges and disadvantages 1. Technology gives us many advantages. pengangkutan. Technology is used to invent machines to help us in our daily work. Sebagai contoh. transportation. For example. Technology digunakan untuk mereka cipta mesin-mesin bagi membantu manusia dalam kerja harian. For example. 2. 3. factories release toxic gases and waste products that cause air and water pollution Teknologi juga membantu keburukan. Huamans have invented various devices to overcome their limititations. Sebagai contoh. Manusia telah mencipta perlbagai alat untuk mengatasi had keupayaaan. agriculture and constrution. Solving problems 1. kilang-kilang melepaskan gas bertoksik dan sisa buangan yang menyebabkan pencemaran udara dan air. QUESTIONS ABOUT THE TEACHNOLOGY SECTION A 1 Which of the following devices can be used to overcome the limitation of humans? I Rocket II Telephone III Elevator 41 . Technology also brings disadvantages. pertanian dan pembinaan.MODUL SAINS UPSR Walau bagaimanapun keupayaan manusia untuk melakukan sesuatu perkara adalah terhad. Development of technology has change the lives of humans in the field of communication. mesin membantu meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. Teknologi memberi kita banyak kebaikan. machines help to increase productivity in agriculture. Perkembangan teknologi telah mengubah kehidupan manusia dalam bidang komunikasi. Development of technology 1.

B agriculture. Diagram 4 shows different types of air transportation. Diagram 1 This device is used in… A transportation. Diagram 4 Which of the following is the correct order in the development of air transportation? AP→Q→R→S BQ→P→S→R CR→P→S→Q DS→P→Q→R 4 Which of the following is true about the advantages of development of technology? I Make human more comfortable II Make the work easier and faster 42 . D medical. II and III Diagram 1 shows a device used to overcome human limitation. 3 C communication.MODUL SAINS UPSR A I and II only B II and III only 2 C I and III only D I.

Which organ is involved in this experiment? _________________________________________________________________ ii. II. III and IV SECTION B 1 A teacher carried out an experiment to test the limitation of humans in remembering objects. . III communicate with other people. Student Total objects can be remembered (a) L 5 M 8 Table 1 What can you say about the result above? _________________________________________________________________ (b) In the experiment. II produce arts. What is the device that can help humans to overcome the limitation of the 43 N 12 O 7 P 10 . II and III 5 In ancient time. what is measured?: _______________________________________________ (c) i. IV decorate their homes.MODUL SAINS UPSR III Improve the health standards of humans A I and II only B I and III only C II and III only D I. the objects are covered up with a cloth. Each student has to list the names of the objects. He uses five students in his experiment. Each student is given two minutes to remember 20 objects.. II and III only D I. A II and III only B III and IV only C I.. This shows the way they… I save the information. the cave people draw on the cave walls. Table 1 shows the results of the experiment. After that. i. what is being changed?: ___________________________________________ ii.

_______________________________________________________________ (b) What is the benefit we can get from the invention of the aeroplane engine? _________________________________________________________________ (c) State one latest technology that allow people to go deep in the sea. 1. Year 1852 1938 1985 (a) Types of transportation Sailing boat Steamship Cruiser Table 2 Time taken to travel 11 days 5 days 26 hours State two statements that you can make from this table. _________________________________________________________________ 44 . _______________________________________________________________ 2.MODUL SAINS UPSR organ mentioned above? (d) What conclusion can you make from this experiment? _________________________________________________________________ 2 Table 2 shows the time taken to travel across the Atlantic Ocean from Europe to America using different types of transport.

Microorganism bermaksud hidupan seni (kecil). 45 . Microorganism are tiny living things.MODUL SAINS UPSR MODUL SAINS TAHUN 5 Microorganisam 1.

Virus ialah microorganisma yang paling kecil. Bakteria wujud dalam pelbagai bentuk. Bacteria are very tiny. We need to use a microscope to see microorganism. in water. Microorganisms are small that we cannot see them with the naked eyes. Protozoa are larger than viruses and bacteria Protozoa lebih besar daripada virus dan bacteria 46 . Virus 1. 2. Microorganisma adalah sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata kasar.MODUL SAINS UPSR 2. They live in your body too. Viruses are the smallest microorganism. Types of microorganism There are four main types of microorganism. Bakteria hidup di dalam tubuh kamu juga. Bakteria terdapat di udara. Protozoa 1. in soil and on the surfaces that you touch. Bacteria can be found in the air. Kita perlu menggunakan mikroskop untuk melihat mikroorganisma. di dalam air. Bakteria ialah organisma yang sangat kecil. Terdapat empat jenis microorganisma yang utama. 3. di dalam tanah serta di permukaan yang kamu sentuh. They exist in various forms. (a) bacteria Bacteria (b) virus Virus (c) fungi Fungi (d) Protozoa Protozoa Bacteria 1.

food. A contagious disease can spread through the air. Microorganisms breathe to survive. air. 2. They are called contagious diseases. sentuhan dan haiwan. 3. moulds and yeast are examples of fungi Cendawan. Microorganisms move in their own ways Microorganisma bergerak dengan caranya yang tersendiri. Penyakit yang disebabkan oleh microorganisma boleh merebak daripada seorang kepada seorang yang lain. water. contact and animals. Microorganisma yang berbahaya boleh menyebabkan penyakit. 4.MODUL SAINS UPSR 2. Fungi are the largest of the four types of microorganism Fungi adalah yang paling besar antara keempat-empat microorganisma Fungi reproduce from spores Fungi membiak daripada spora Mushrooms. 47 5. Protozoa ialah organisma akuatik Characteristic of microorganism Ciri-ciri microorganisma 1. 3. Mikroorganisma yang berguna boleh digunakan untuk membuat makanan Harmful microorganisms may cause diseases. 2. Fungi 1. Penyakit berjangkit boleh merebak melalui udara. Some microorganisms are useful but some are harmful Sesetengah microrganisma adalah berguna dan sesetengahnya berbahaya. 3. Useful microorganisms can be used in making food. 2. Friends or foes 1. makanan. Ia disebut penyakit berjangkit. Diseases caused by microorganisms can spread from one person to another. kulapuk dan yis adalah contoh-contoh fungi They are aquatic organisms. Microorganisma bernafas untuk terus hidup Microorganisms grow when conditions are suitable Microorganisma bertumbuh apabila keadaan sesuai. 6. .

sugar After 20 minutes. Diseases caused by harmful microorganisms can be prevented by : Penyakit yang disebabkan oleh microorganisma yang berbahaya boleh dicegah dengan cara : (a) washing hands before handling food or after using the toilet Membasuh tangan sebelum mengendalikan makanan atau selepas menggunakan tandas (b) boiling water or food to kill microorganisms Memasak air atau makanan untuk membunuh microorganisma (c) covering the mouth or nose when coughing or sneezing menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin (d) covering wounds Membalut luka (e) quarantine Kuarantin QUESTIONS ABOUT MICROORGANISM SECTION A 1 Microorganism is a. A B C D 2 living thing that has wings living thing that lives in water small living thing that can be seen with the naked eye very tiny living thing that cannot be seen with the naked eye Aisyah makes dough by mixing the following ingredients: Flour. C the yeast moves. Which of the following statements is not true about microorganisms? A Microorganisms are living things. warm water. the dough rises. D Microorganisms cannot move from place to place... B Microorganisms breathes and grows.MODUL SAINS UPSR 7. C Microorganisms cannot be seen with naked eyes. This because… A the yeast dies B the yeast grows. dried yeast. 48 3 . D the yeast breathes.

49 .MODUL SAINS UPSR 4 Which of the following pairs is correct? Disease Caused by A Flu Virus B Mumps Fungi C Scabies Bacteria D measles Protozoa Which of the following ways can prevent diseases caused by microorganisms from spreading? I II III IV A B C D Cover up open wounds Cover the mouth when coughing Wash hands after using the toilet Wash hands before handling foodstuff I. II and III only I. III and IV only I. II. III and IV 5 SECTION B 1. III and IV only II.

Rice P Q R (a) Amount of water sprinkled 5 15 25 Time taken to be mouldy 4 days 3 days 2 days Table 1 What is the aim of this investigation ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (b) State the following variables .……………… Responding variable :…………………………………………. 1.………………… (c) State two controlled variables . Manipulate variable :……………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (d) What is the conclusion from this investigation ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… SURVIVAL OF THE SPECIES KEMANDIRIAN SPESIES 50 ... Q and R are three similar bowls of rice. Table 1 below shows the results of the investigation. Each was sprinkled with different amounts of water as shown in Figure 1. 2. 1. 2.MODUL SAINS UPSR Figure 1 P.

some animals need to take care of their eggs and young. Spesies ialah hidupan yang sama jenis dan boleh membiak antara satu dengan yang lain. 2. Haiwan perlu membiak untuk memastikan kemandirian spesiesnya. 3. Species means similar types of living things that can breed among themselves. For this reason. Kemandirian spesies bermaksud keupayaan hidupan untuk meneruskan hidup dalam keadaan susah ataupun bahaya.MODUL SAINS UPSR SURVIVAL OF ANIMAL SPECIES KEMANDIRIAN SPESIES HAIWAN 1. sesetengah haiwan perlu menjaga telur dan anaknya. Animals have to reproduce to ensure survival of their species. Untuk tujuan ini. Survival of species means the ability of living things to continue to live in spite of difficulty or danger. 4. Bil Haiwan Animals Take care of their eggs or their young Cara menjaga anak dan telur 1 A spider Labah-labah A spider carries its eggs in a sac Labah-labah membawa telurnya di dalam uncang 51 . Some examples of animals that take care of their eggs and young are shown in the table below Beberapa contoh haiwan yang menjaga telur dan anaknya ditunjukkan seperti didalam jadual di bawah. 5.

2. Rama-rama bertelur di permukaan bawah daun.MODUL SAINS UPSR 2 A kanggaroo Kanggaru 3 Cows Lembu 4 A bird Burung A kanggaroo carries its young in its pouch Kanggaru membawa anaknya di dalam kantung Cows stay in herds to protect their calves Lembu hidup didalam kawanan yang besar untuk melindungi anaknya A bird feeds its young Burung memberi makan kepada anaknya 5 A snake Ular A snake coils itself around its eggs Ular melingkari telurnya A cat nurses its young Kucing menyusukan anaknya 6 A cat Kucing 6. b) A turtle buries its eggs in the sand Penyu menimbus telurnya di dalam pasir. Some animals do not take care of their eggs and young. Seeds or fruits are dispersed in the following ways. Sesetengah haiwan tidak menjaga terlur dan anaknya 7. These animals have their own ways of ensuring their young are able to grow into adults. PLANT SURVIVAL KEMANDIRIAN TUMBUHAN 1. Biji benih atau buah tumbuhan perlu dipencarkan untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Haiwan-haiwan ini mempunyai cara yang tersendiri untuk memastikan anaknya dapat membesar sehingga dewasa. a) A butterfly lays its eggs on the lower surface of a leaf. The seeds or fruits of plants need to be dispersed to ensure the survival of their species. Biji benih atau buah dipencarkan dengan cara yang berikut: 52 .

manggis Namgka. meranti. keembong Animals Haiwan Water Air Explosive mechanism Mekanisma letupan QUESTION SURVIVAL OF THE SPECIES SOALAN KEMANDIRIAN SPESIES Section A Bahagian A 53 . kemuncup Buah bakau.coconut Melalui air – buah kelapa b) By animals -papaya Melalui haiwan -betik c) By the wind . cili Semalu .like structure Kecil. betik. mangga Jambu batu.buah keembong 3. light and have fine hairs Kecil. teratai Buah getah. kapas. buah jarak. The characteristics of fruits dispersed by Ciri-ciri buah yang dipencarkan oleh Dispersal Wind Angin Characteristics Small. light. mempunyai rongga udara Hard skin. angsana Klematis. and have wing.MODUL SAINS UPSR a) By water . waxy skins.angsana Melalui angin . durian. ringan dan banyak bulu halus Bright colours Warna yangn cerah Nice smells Bau yang enak Hard seeds Biji benih kulit keras Hooks or spines Bercangkuk atau berduri Light. air space Ringan.angsana d) By explosive mechanism – balsam seeds Melalui mekanisme letupan. lalang Rambutan. ringan dan mempunyai struktur seperti sayap Small. Kulit keras The skin of the fruits are dry when mature Kulit buahnya kering apabila matang fruits Petrea. kulit berlilin. kelapa.

manakah yang menjaga anaknya? A. Which of the following animals takes care of its young? Antara haiwan yang berikut. U dan V menunjukkan aktiviti satu haiwan. Pictures S. Gambar S. I will germinate Selepas saya jatuh. T. Nyamuk Mosquito 2. U and V shows activities of an animal. Snake Ular D. Frog Katak B. Tiger Harimau C. saya akan bercambah What is the dispersion agent for the seed? Apakah agen penyebaran biji benih itu? A B Water Air Wind Angin C D Animal Haiwan Explosive mechanism Mekanisma letupan 3. The following information states the characteristics of a seed.MODUL SAINS UPSR 1. Maklumat berikut menyatakan tentang ciri-ciri sejenis biji benih. 54 . I am small and light Saya kecil dan ringan I have wings too Saya juga mempunyai kepak I can disperse far away from my parents Saya boleh disebar jauh daripada induk After I fall. T.

MODUL SAINS UPSR What is shown by the activities? Apakah yang ditunjukkan oleh aktiviti itu? Competition C. Explosive mechanism Mekanisma letupan Animals Haiwan Wind Angin Group Q Kumpulan Q Animals Haiwan Explosive mechanism Mekanisma letupan Explosive mechanism Mekanisma letupan 55 . The picture shows two groups of fruit. Conservation persaingan Pemuliharaan B. Preservation D. B. A. C. Survival of the species pemeliharaan Kemandirian spesies 4. How are the seeds of the different groups of fruit dispersed? Bagaimanakah biji benih bagi kumpulan buah yang berbeza itu disebarkan? Group P Kumpulan P A. Gambar menunjukkan dua kumpulan buah.

III. Q. P Q R S A I and II only 56 C II. Q. R. P. and IV only . Which of following give possible ways for the fruits to disperse the seeds? Antara berikut manakah cara penyebaran yang betul bagi biji benih buah-buah itu? Fruits Buah P Q R S Ways of Dispersion Cara penyebaran Explosive mechanism Mekanisme letupan Animal Haiwan Wind Angin Water Air I. and S are four types of fruit. II. IV. 5. Water Air Wind Angin P. dan S adalah empat jenis buah.MODUL SAINS UPSR D. III. R.

Jadual 1 menunjukkan peratus bagi anak kedua-dua haiwan ini yang dapat hidup sehingga dewasa. State a relationship between whether or not an animal takes care of its offspring and the number of offsprings it produces. What is observed in this investigation ? Apakah yang dapat diperhatikan dalam penyiasatan ini ? _______________________________________________________________ Chicken ayam 95% 57 . II. III. nyatakan haiwan yang i.Does not take care of its offspring :_________________________ Tidak menjaga anaknya b. III. III.MODUL SAINS UPSR I dan II sahaja B I. Type of animals Jenis haiwan The percentage of offspring that can live until adulthood Peratus bagi anak haiwan yang dapat hidup sehingga dewasa. Turtle penyu 10% Table 1 Jadual 1 a. Nyatakan hubungan antara sama ada haiwan yang menjaga anaknya atau tidak dengan peratus anak haiwan yang dapat hidup hingga dewasa. and IV I. dan IV SECTION B 1. III. Based on the information in the table above. II. and IV only I. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ c. state the animals that Berdasarkan maklumat dalam jadual di atas. dan IV sahaja D I. Table 1 shows the percentage of the offspring of the two animals that can live until adulthood. III. dan IV sahaja II.Take care of its offspring : ________________________________ Menjaga anaknya ii.

Jadual di bawah menunjukkan bilangan penyu yang bertelur di sebuah pulau. How does animal X maintain the survival of its species? Bagaimanakah haiwan X mengekalkan kemandirian spesiesnya ? e. Give another two animals do not take care their eggs? Berikan dua contoh haiwan lain yang tidak menjaga telur ? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. Year Tahun 2002 2006 2010 (a) Number of turtles that lay eggs Bilangan penyu yang bertelur 2 5 7 State one reason (inference) based on this information. __________________________________________________________________ 58 . ____________________________________________________________________ (d) Predict what will happen if the island is developed into a holiday resort. Nyatakan satu inferens berdasarkan maklumat-maklumat ini. Ramalkan apa yang akan berlaku jika pulau itu dibangunkan menjadi tempat peranginan.MODUL SAINS UPSR _______________________________________________________________ d. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (c) State what is changed (manipulated variable). ____________________________________________________________________ (b) ____________________________________________________________________ Write one reason on the number of turtles that lay eggs to support the answer in 1(a) Tuliskan satu pemerhatian tentang bilangan penyu yang bertelur untuk menyokong jawapan dalam 1 (a). Nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan. The table below shows the number of turtles that lay eggs on an island.

Animals depend on plants or other animals for food are called consumers Haiwan yang bergantung kepada tumbuhan atau haiwan lain sebagai makanan dikenali sebagai pengguna 59 . 3. Herbivores – animals that eat plants only – cow Herbivor – haiwan yang makan tumbuhan sahaja – lembu b.chicken Omnivor -haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain – ayam 4. Omnivores – animals that eat both plants and other animals. All food chains begins with green plants and that call producers Semua rantai makanan bermula dengan tumbuhan yang dikenali sebagai pengeluar. Animals can group into three groups Haiwan boleh dikelaskan di dalam tiga kumpulan a. Carnivores – animals that eat other animals only – tiger Karnivor – haiwan yang makan haiwan sahaja – harimau c. Green plants can make their own food but animals cannot make their own food Tumbuan hijau membuat makanannya sendiri tetapi haiwan tidak boleh membuat makanannya sendiri. . This give rise to food relationship between the living thing examples paddy is eaten by grasshoppers or frog are eaten by snakes Hal ini menyebabkan wujudnya hubungan makanan antara hidupan seperti padi dimakan oleh belalang atau katak dimakan oleh ular PADDY PADI GRASSHOPPER BELALANG KATAK FROG SNAKE ULAR 5.MODUL SAINS UPSR __________________________________________________________________ FOOD CHAINS AND FOOD WEBS RANTAI MAKANAN DAN SIRATAN MAKANAN FOOD CHAINS RANTAI MAKANAN 1. 6. All living things need food to live Semua hidupan memerlukan makanan untuk hidup 2.

Keseimbangan alam sekitar terjamin jika populasi sesuatu spesies dalam alam sekitar terkawal. The balance of nature is ensured if the population of the different species of living things in nature are controlled. 60 . Paddy plant Pokok padi Paddy plant Pokok padi Paddy plant Pokok padi grasshopper belalang sparrow burung pipit rat tikus frog katak frog katak frog katak eagle helang eagle helang eagle helang 4. The two or more food chains can be combined to form the following food web Dua atau lebih rantai makanan boleh digabungkan menjadi satu siratan makanan. iii. 5. Food web are important to sustain the balance of nature Siratan makanan adalah penting bagi mengekalkan keseimbangan alam sekitar. grasshopper belalang Paddy plant Pokok padi sparrow burung pipit frog katak Rat Tikus eagle burung helang Example of food web Contoh satu siratan makanan 3.MODUL SAINS UPSR FOOD WEB SIRATAN MAKANAN 1. ii. The food chains founds in the above food web are as shown below Rantai-rantai makanan yang terdapat dalam siratan makanan di atas ialah : i. A type of food can be found in several food chains Satu jenis makanan boleh terlibat dalam beberapa rantai makanan 2.

Sumber makanan manusia akan berkurang K. J . Bila pokok padi dimusnahkan oleh belalang . K. J. K. Jika sesuatu jenis hidupan pupus. L. Food webs control the populations of species in an area.Karnivor akan mati L. all other animals that depend on the species for food may also become extinct or move to another place. The picture show four types of living things in a habitat. hidupan lain yang bergantung padanya sebagai sumber makanan mungkin pupus atau berpindah ke kawasan lain.Source of food for animals will be reduced M. If as species becomes extinct. peristiwa berikut akan berlaku J. the following events will happen. Siratan makanan dapat memastikan tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit sesuatu jenis hidupan di suatu kawasan. 7. K. L. When all the paddy plants are destroyed by the grasshoppers. A change in the population of a certain species will affect populations of other species.Carnivores will die K. J C D 61 M. K M. Gambar menunjukkan empat jenis hidupan dalam suatu habitat. QUESTION ABOUT THE FOOD CHAIN AND FOOD WEB SOALAN RANTAI MAKANAN DAN SIRATAN MAKANAN BAHAGIAN A 1. M L. 8.MODUL SAINS UPSR 6.Food supply for humans will be reduced J.Herbivor akan mati M. L.Herbivores will die L. Perubahan dalam populasi sesuatu spesies akan mempegaruhi populasi spesies lain. M.Sumber makanan bagi haiwan akan berkurang Which of the following shows the correct sequence of the events? Antara berikut yang manakah menunjukkan urutan yang betul bagi peristiwa itu? A B J.

a variety of living things are found. Haiwan lain yang manakah akan turut berkurang? A B Mosquitos and snakes C Nyamuk dan ular Mosquitos and grasshoppers D Nyamuk dan belalang sparrows Snakes and sparrows Ular dan burung pipit Grasshoppers and sparrow Belalang dan burung pipit 3. Rat destroyed the oil palm fruit in the estate. Dalam suatu habitat.terdapat pelbagai jenis hidupan.MODUL SAINS UPSR 2. The pictures show five types of animals in an oil palm estate Gambar menunjukkan lima jenis haiwan dalam ladang kelapa sawit. Burung hantu dibela untuk mengurangkan bilangan tikus.Carta palang dalam Rajah 3 menunjukkan bilangan tiga jenis hidupan di habitat itu. The bar chart in Diagram 3 shows the number of three types of living things in the habitat. Which other animals will also decrease? Tikus telah merosakkan buah kelapa sawit di lading itu. Number 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Paddy plant Rat Diagram 3 Eagle Living ththin gs 62 . Owls were reared to decrease the number of rats. In a particular habitat.

63 .MODUL SAINS UPSR All the rats are eliminated. yang manakah kamu jangka boleh menunjukkan perubahan ke atas bilangan pokok padi dan helang. Diagram 4 shows a food chain. Number Number A 8 7 6 5 4 3 2 1 0 C Paddy plant Eagle Living things 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Paddy plant Eagle Living things Number Number B 8 7 6 5 4 3 2 1 0 D Paddy plant Eagle Living things 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Paddy plant Eagle Living things 4. Antara carta palang berikut. Rajah 4 menunjukkan satu rantai makanan. Which of the following bar charts do you expect would shows the changes in number of paddy lants and eagles? Semua tikus telah di hapuskan.

Figure shows an insect X. Diagram 1 shows a food web in a habitat.MODUL SAINS UPSR Diagram 4 Rajah 4 What will happen if the number of eagles increases excessively? Apakah yang akan berlaku jika bilangan helang bertambah dengan banyak? Paddy Padi Decreases Berkurang Decreases Berkurang Increases Bertambah Increases Bertambah Grasshopper Belalang Decreases Berkurang Increases Bertambah Decreases Berkurang Increases Bertambah A B C D 5. Rajah 1 menunjukkan serangga X. 64 . In which one of the following is X in the correct position in the food chains? Antara berikut yang manakah kedudukan yang betul bagi X dalam rantai makanan berikut? A Plants→ X → Frog → Eagle Tumbuhan → X → Katak → Helang B X → Eagle → Plants → Frog X → Helang → Tumbuhan → Katak C Frog → Plants →X → Eagle Katak → Tumbuhan → X → Helang D Eagle → Frog → Plants → X Helang → Katak → Tumbuhan → X SECTION B 1.

........ d...........MODUL SAINS UPSR Rajah 1 menunjukkan satu siratan makanan dalam satu habitat......... 65 ........................................... b....................................................... c..................... ................................................ Deer Rusa Tiger Harimau Plants Tumbuhan rabbit arnab snake ular Grasshoppoer Belalang Chicken ayam Diagram 1 Rajah 1 Eagle helang a........ Bina dua rantai makanan yang melibatkan empat benda hidup ................................................ Diagram is the table which shows the number of four type of living things which can form a food chains in a habitat................................................. Build two food chains which involved four living things................. Name the producer in the food web above Namakan pengeluar dalam siratan makanan di atas................ What will happen if the number of chickens decreases....................................... ................................................................................................................................................................... 2......................................................................................... ............................ Apakah akan berlaku jika bilangan ayam berkurang ............. Predict the habitat above Ramalkan habitat di atas.....

........................................................... c................................................................ name two animal that can represent P Jika habitat di atas adalah sawah padi........................ d........................................................................................................... Sources of energy / Sumber tenaga 1........................... ..... namakan dua haiwan yang boleh mewakili P.................MODUL SAINS UPSR Rajah jadual menunjukkan bilangan bagi empat jenis hidupan yang boleh membentuk satu rantai makanan dan satu habitat Type of living thing Jenis hidupan P Q R S Number of living things Bilangan hidupan 15 10 20 5 a........ ...... Fuels 5... Sun 2............... If the habitat is a paddy field........................... b..........................ability to do work Tenaga keupayaan melakukan kerja Living things and non-living things need energy to do work or to move Hidupan dan bukan hidupan memerlukan tenaga untuk melakukan kerja atau bergerak........... Bina satu rantai makanan yang melibatkan empat benda hidup ................ Build one food chains which involved four living things............ Dry Cells / 4.......... .. Wind / / Matahari Angin Sel kering Minyak Makanan 66 3........................................ Name the producer in the food web above Namakan pengeluar dalam siratan makanan di atas......................................... ENERGY Energy ........ Name of the primary consumer in the above habitat Namakan pengguna pertama dalam habitat di atas ...... Food / / ..

Biomass 3. Sound Energy / Tenaga bunyi 6. Nuclear Energy / How To Save Energy / 1. Light Energy 2. Mencuci pakain dengan muatan penuh sahaja 67 . Chemical Energy / Tenaga Kimia Renewable Energy 1. Wash clothes in full loads only.MODUL SAINS UPSR 6. Switch off the light when there is no one in the room Padamkan lampu apabila tiada orang di dalam bilik 2. Turn off the television when you are not watching Tutup televisyen apabila kamu idak menontonnya 3. Electrical Energy / Tenaga Elektrik 5. Petroleum 3. Solar Energy 2. Water Energy / Tenaga yang boleh diperbaharui / / / / Tenaga Solar Tenaga biojisim Tenaga Angin Tenaga Air Non-Renewable Energy / Tenaga yang tidak boleh diperbaharui 1. Solar Energy 3. Heat Energy 4. Kinetic Energy / Tenaga kinetik 8. Coal / / / Gas Asli Petroleum Arang Batu Tenaga Nuklear Bagaimana menjimatkan tenaga 4. Wind 4. Potential Energy / Tenaga Keupayaan 7. Water Forms of Energy / / / / / Air Bentuk-bentuk tenaga Tenaga Cahaya Tenaga Solar Tenaga Haba 1. Natural Gas 2.

MODUL SAINS UPSR QUESTIONS ABOUT ENERGY Section A 1. The following statements show some examples of appliances that make use of energy transformation. P Radio Radio Q Gas Stove Tong Gas R Ceiling fan Kipas siling S Torch Lampu suluh Electrical energy Tenaga elektrik Chemical energy Tenaga kimia Electrical energy Tenaga elektrik Electrical energy Tenaga elektrik Sound energy Tenaga bunyi Heat energy ⁺ Light energy Tenaga haba ⁺ Tenaga cahaya Sound energy Tenaga bunyi Light energy Tenaga cahaya Which of the pairs is matched correctly? Manakah di antara pasangan berikut benar ? A. Q and R P dan Q B. P and R Q dan R D. R and S 68 . Kenyataan di bawah menunjukkan beberapa contoh peralatan yang membawa kepada perubahan tenaga. P and Q C.

Wind Angin . Coal Arang Batu C. Rajah 2 menunjukkan pengelasan sumber tenaga. Chemical energy Electrical energy Kinetic energy Tenaga kimia Tenaga electric Tenaga kinetik C.Nuclear Nuklear . Electrical energy ound energy Kinetic energy Tenaga elektrik Tenaga bunyi Tenaga kinetik D. Biomass Biojisim B. Chemical energy Kinetic energy Electrical energy Tenaga kimia Tenaga kinetic Tenaga elektrik B.Q Which of the following represents P and Q? Manakah antara berikut menunjukkan P dan Q? P A. Rajah 1 menunjukkan sebuah jam loceng yang beroperasi menggunakan bateri. Energy Sources Sound energy Tenaga bunyi Sound energy Tenaga bunyi Chemical energy Tenaga kimia Electrical energy Tenaga elektrik Renewable Boleh diperbaharui . Sound energy Chemical energy Kinetic energy Tenaga bunyi Tenaga kimia Tenaga kinetik 3.P Diagram 2 Non-Renewable Tidak boleh diperbaharui . Diagram 2 shows the classification of energy sources. Diagram 1 shows an alarm clock operated by batteris.MODUL SAINS UPSR P dan R R dan S 2. Solar Q Petroleum Petroleum Solar Solar Biomass 69 . Diagram 1 Which of the following is the correct energy transformation when the alarm clock rings? Manakah di antara berikut adalah benar tentang perubahan tenaga yang berlaku apabila jam loceng berbunyi? A.

Rajah 3 menunjukkan satu papan tanda yang ditemui di dinding sebuah sekolah.MODUL SAINS UPSR Solar D. II and III II dan III C. USE ENERGY Diagram 3 Why do we need to use energy wisely ? Kenapa kita perlu menggunakan tenaga secara bijaksana? I To save time Untuk menjimatkan masa II To increase pollution Untuk meningkatkan pencemaran III To avoid wastage Untuk mengelakkan pembaziran IV To ensure the energy sources will not be used up so quickly Untuk memastikan sumber tenaga tidak diguna habis dengan cepat A. Diagram 4 shows windmills in an area. Diagram 4 Which of the following about the windmills are true ? Manakah di antara berikut BENAR tentang kincir angin tersebut ? 70 . Diagram 3 shows a signboard found on a wall in a school. Rajah 4 menunjukkan kincir angin di satu kawasan. II and IV II dan IV D. Biomass Biojisim Biojisim Water Air 4. I and IV I dan IV B. III and IV III dan IV 5.

Year Tahu n 2005 2006 2007 2008 Number of motor vehicles Bilangan kenderaan 40 700 60 200 81 500 96800 Table 1/Jadual 1 71 Average air pollution level Purata tahap pencemaran udara Low Rendah Medium Sederhana High Tinggi Very High Sangat Tinggi . An investigation is carried out to investigate the relationship between the number of vehicles and the level of air pollution. III and IV III dan IV SECTION B/BAHAGIAN B 1. I and II I dan II B. Satu penyiasatan telah dijalankan untuk mengkaji hubungan antara bilangan kenderaan dan tahap pencemaran. II and III II dan III C. II and IV II dan IV D.MODUL SAINS UPSR I It does not pollute the environment Ia tidak mencemarkan alam sekitar II Its source can be obtained in almost all areas Sumber ini boleh diperolehi di semua kawasan III Its source cannot be replenished when used up Sumber ini boleh digantikan apabila habis digunakan IV The energy resource is available at all the time Sumber tenaga ini boleh didapati pada setiap masa A.Table 1 shows the number of vehicles and the average air pollution level during the period of investigation for four years in City X.Jadual 1 menunjukkan bilangan kenderaan dan purata tahap pencemaran udara semasa tempoh penyiasatan dalam masa empat tahun di Bandar X.

Diagram 1 shows a girl carrying out an investigation abpout energy. c) Predict what will happen if the trend of quantity of petroleum being produced as mentioned continues for another 40 years. 72 .maka kuantiti petroleum yang dikeluarkan untuk kegunaan kenderaan turut meningkat. d) Suggest one way to reduce pollution caused by motor vehicles? Cadangkan satu cara untuk mengurangkan pencemaran yang dihasilkan oleh kenderaan bermotor? __________________________________________________________________ 2.MODUL SAINS UPSR a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? b) What is the relationship between the number of motor vehicles and the air pollution level? Nyatakan hubungan antara bilangan kenderaan dan tahap pencemaran udara? Since the number of motor vehicles is increasing year by year.the quantity of petroleum being produced for the usage of the vehicles also increases. Oleh kerana bilangan kenderaan meningkat setiap tahun. Ramalkan apakah yang akan berlaku jika pola kuantiti petroleum yang dikeluarkan sebagaimana yang dinyatakan berterusan sehingaa 40 tahun lagi. Rajah 1 menunjukkan seorang budak perempuan telah menjalankan satu penyiasatan tentang tenaga.

Nyatakan inferens kamu berdasarkan jawapan kamu di (a). Dry cells / Sel kering 2. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ b) Give your inferences based on your answer in (a). Dynamo / Dinamo 4. Solar Cell / Sel Suria Symbols of the components of an electric circuit Simbol bagi komponen dalam litar elektrik Dry cells/Sel kering Bulb/Mentol Switch/Suis __________ Wire/Wayar 73 . Nyatakan dua pemerhatian yang boleh dibuat berdasarkan Rajah 1. Accumulator / Akumulator 3. c) Predict the transformation of energy involved in X ? Ramalkan perubahan tenaga yang terlibat dalam X ? ______________________________________________________________ ELECTRICITY Sources of Electrical Energy / Sumber Tenaga Elektrik 1.MODUL SAINS UPSR Diagram 1 a) State two observations that can be made based on Diagram 1.

Questions about Electricity Section A 1. 4.MODUL SAINS UPSR Series Circuit/Litar Bersiri Parallel Circuit/ Litar Selari Danger of mishandling electrical appliances Bahaya jika salah menggunakan peralatan elektrik 1. Diagram 5 shows a circuit. Do not overload a power supply Jangan menyambung terlalu banyak peralatan elektrik kepada satu sumber kuasa. 3. Rajah 5 menunjukkan satu litar. Electric shock Electrocution Fire Burn / / / / Kejutan elektrik Renjata elektrik Kebakaran Melecur Safety precautions to be taken when handling electrical appliances Langlah-langkah keselamatan yang boleh diambil apabila mengendalikan peralatan elektrik 1. 74 . 2. Do not touch a switch with wet hands Jangan menyentuh suis dengan tangan yang basah 2. Do not epair electrical appliances by yourself Jangan membaiki peralatan elektrik sendiri 3.

Diagram 6 Which of the following statements are true about the object in Diagram 6? Manakah di antara kenyataan berikut benar tentang objek dalam Rajah 6 ? I Cheap Murah II Easy to carry Senang dibawa III Can be recharged Boleh dicas semula IV Supply bigger amount of electricity Membekalkan sejumlah tenaga elektrik yang besar 75 . Diagram 6 shows a source of electricity commonly used in our daily life. Rajah 6 menunjukkan satu sumber elektrik yang sering digunakan dalam hidup kita seharian.MODUL SAINS UPSR Diagram 5 Which electric circuit is represented by the circuit diagram above ? Manakah di antara litar elektrik berikut diwakili oleh rajah litar yang betul ? 2.

Diagram 9 What could be done to light up bulb X only ? Apa yang perlu dibuat untuk menyalakan mentol X sahaja ? A. Rajah 9 menunjukkan dua mentol dan tiga suis yang dihubungkan dalam satu litar elektrik. Which of the following will not affect the brightness of the bulb in a circuit? Seorang murid menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kadar kecerahan mentol dalam satu litar. Which of the following statements are correct about the handling of electric appliances ? Manakah antara kenyataan berikut benar tentang cara-cara untuk mengendalikan peralatan elektrik ? I Mishandling of electrical appliances may result in electrocution Kesilapan mengendalikan peralatan elektrik boleh menyebabkan kejutan elektrik II We must repair the faulty electrical appliances ourselves 76 . A pupil carried out an investigation to study the brightness of the bulb in a circuit. III and IV III dan IV 3. The number of bulbs C. Turn on the switches P. II and III II dan III D. Turn on the switches P and Q Tutup suis P dan Q B.Q dan R 5. Turn on the switches P and R Tutup suis P dan R D. Diagram 9 shows two bulbs and three switches connected in an electric circuit.MODUL SAINS UPSR A. Turn on the switches Q and R Tutup suis Q dan R C.Manakah di antara berikut yang tidak akan mempengaruhi kecerahan mentol dalam satu litar ? A.Q and R Tutup suis P. The arrangement of the cells Bilangan mentol Susunan sel kering B. The arrangement of the switches Bilangan sel kering yang digunakan Susunan suis 4. The number of dry cells used D. I and II I dan II B I and III I dan III C.

B and C ? Apakah corak perubahan kecerahan mentol-mentol dalam litar A. Table 1 shows the brightness of each bulb in the circuit.MODUL SAINS UPSR Kita mesti memperbaiki peralatan elektrik sendiri III We must not use our dry hand to switch on or off electrical appliances Kita tidak boleh menggunakan tangan yang kering untuk menutup atau membuka suis elektrik IV We must not touch the victims of electric shock with our bare hands Kita tidak boleh menyentuh mangsa kejutan elektrik dengan tangan kita sendiri A.B dan C ? 77 Circuit Litar A . Brightness of bulbs Kecerahan mentol Brightest Paling cerah B Brighter Lebih cerah C Bright Cerah Table 1 Jadual 1 a) What is the purpose of the investigation Apakah tujuan penyiasatan ini ? ____________________________________________________________ b) What is the trend of changes in the brightness of the bulbs in circuits A. II and III II dan III C. Diagram 2 shows three circuits set up by a group of pupils. II and IV II dan IV D. Jadual 1 menunjukkan kadar kecerahan bagi setiap mentol di dalam litar. III and IV III dan IV Section B 1. I and IV I dan IV B. Rajah 2 menunjukkan tiga litar yang disediakan oleh sekumpulan murid.

David cyles back home after attending tuition class. David berbasikal pulang selepas menghadiri kelas tuisyen. Every night. Speed of cycling Kelajuan berbasikal Fast Laju Slow Perlahan Brightness of the lamp of his bicycle Kecerahan mentol basikal Brighter Lebih terang Dim Malap 78 . Table 2 shows his observation. Nyatakan satu hubungan antara apa yang diubah dengan apa yang diperhati berdasarkan penyiasatan ini. Predict the brightnessof the bulbs in the circuit. ____________________________________________________________ 2. Setiap malam. ____________________________________________________________ e) The investigation is continued by using four bulbs in a circuit with the same quantity of dry cells. Jadual 2 menunjukkan hasil pemerhatiannya. Berdasarkan penyiasatan ini nyatakan. Dia mendapati bahawa kecerahan lampu basikalnya dipengaruhi oleh cara dia mengayuh basikalnya.MODUL SAINS UPSR ______________________________________________________________ c) In the investigation state. Ramalkan kadar kecerahan mentol-mentol di dalam litar tersebut. He observes that the brightness of the lamp is affected by the way he cycles his bicycle. (i) (ii) (iii) What to change : _______________________________________ Apa yang diubah What to observe : _______________________________________ Apa yang diperhati What to keep the same : ___________________________________ Apa yang dimalarkan d) State one relationship between the variable that is changed and the variable that is observed from the investigation. Penyiasatan diteruskan dengan menggunakan empat mentol dalam satu litar yang sama kuantiti sel keringnya.

X membolehkan lampu basikal menyala. 4. 79 . 2. Cahaya dari matahari membolehkan kita melihat keadaan sekeliling. b) What is X ? Apakah X ? _________________________________________________________ c) State the transformation of energy that is related to the activity above ? Nyatakan perubahan tenaga yang berkaitan dengan aktiviti tersebut ? __________________________________________________________ LIGHT CAHAYA 1. The following are sources of light : Sumber. One of the characteristic of light are light travels in a straight line.MODUL SAINS UPSR a) State : (i) what is changed : ______________________________________ Apa yang diubah (ii)what is observed : ______________________________________ Apa yang diperhati X enables the lamp of the bicycle to be lighted up. Light from the sun enables us to see things around us. Sifat cahaya yang bergerak lurus menyebabkan bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang oleh objek legap dan objek lut cahaya. Salah satu sifat cahaya ialah cahaya bergerak lurus. Because of light travels in straight line is formed a shadows when light cannot pass through an opaque objects and translucent objects.sumber cahaya adalah seperti berikut : a) The sun c) lampu suluh Matahari torches b) Candles d) electric lamps Lilin lampu elektrik 3.

This is known as reflection of light. Objects with smooth and shinny surface like a mirror. Bahan yang lutsinar tidak mempunyai bayang-bayang kerana bahan-bahan ini membenarkan sinar cahaya melaluinya. Shadow is formed at the opposite side of light. 80 . 8. 10. Uses of reflection of light in everyday life : Kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian: a) Side mirror of a car Cermin sisi kereta b) Convex mirrow ( amirror placed at a sharp bend of a road ) Cermin cembung ( cermin pada selekoh tajam jalan raya ) c) A wall mirror Cermin muka d) A periscope Periskop Questions about light Section A 1. 6.MODUL SAINS UPSR 5. Light is “bounced back” when it falls on an object. Transparent objects do not have shadow because it allows the light pass through them. Objek dengan permukaan yang licin dan berkilat seperti cermin memantulkan cahaya dengan baik. 9. Bayang-bayang terbentuk pada kawasan yang bertentang dengan sumber cahaya. reflect light well. Two factors that influence the size of shadow formed are : Dua faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang yang terbentuk ialah: i. ii. The distance between the object and the screen Jarak objek daripada skrin The distance between the light sources and the object Jarak sumber cahaya daripada skrin. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan mengenai sifat cahaya. The diagram below shows an investigation of light. Cahaya boleh “melantun balik” apabila ia jatuh pada sesuatu objek. Ini dikenali sebagai pantulan cahaya. 7.

Kadbod tidak berada pada garis lurus The hole on the cardboard is made smaller. Lubang pada kadbod dibuat kecil The candle is placed far away from object. Which of the following is a good reflector of light? 3.MODUL SAINS UPSR Which of the following makes the light of the candle disappear from sight? Antara pernyataan berikut yang manakah boleh menyebabkan cahaya lilin hilang daripada pandangan. Lilin diletakkan jauh dari objek Antara berikut yang manakah pemantul cahaya yang baik? A B A cardboard Kadbod A tile jubin C D A face mirror Cermin muka A glass Gelas 2. The diagram below shows an object and its shadow. Rajah di bawah menunjukkan objek dan bayang-bayangnya Which of the following shadows will form? Antara pernyataan berikut yang manakah bayang-bayang yang akan terhasil? A B 81 . A B C D The distance between cardboards is changed. Jarak diantara kadbod berubah The cardboards are not in a straight line.

MODUL SAINS UPSR

C

D

4. The diagram shows an investigation on the formation of shadows.

Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan bayang-bayang

If the torchlight is placed far away from the object, what will happen to the shadow formed on the skrin? Jika lampu suluh di letakkan lebih jauh dari objek, apakah yang akan berlaku pada saiz bayang-bayang yang terbentuk di atas skrin? A B C D Becomes bigger Menjadi semakin besar Becomes smaller Menjadi semakin kecil The shape of shadow will change Bentuk bayang-bayang akan berubah There will be no changes Tiada perubahan

5. When we stand in front of a mirror, we see the image of ourselves in the mirror as

shown in the diagram below Apabila kita berada dihadapan cermin, kita akan melihat imej kita sendiri seperti di tunjukkan di dalam rajah di bawah

82

MODUL SAINS UPSR

This is because… Ini adalah kerana A B C D the mirror absorbs light. Cermin menyerab cahaya the mirror refracts light. Cermin membiaskan cahaya the mirror reflects light. Cermin memantulkan cahaya the mirror disperses light. Cermin menyebarkan cahaya

SECTION B
1 A group of pupils carried out an investigation to study the relationship between the size of a shadow with the distance between an object and the light source. Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan untuk mengkaji hubungan di antara saiz bayang-bayang dengan jarak antara objek dan sumber cahaya.

The table below shows the results of the investigation. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan The distance of object from light source Jarak di antara objek dengan sumber cahaya 60 cm 50 cm 83 The height of a shadow Ketinggian bayang-bayang 40 cm 50 cm

MODUL SAINS UPSR 40 cm a) What is the aim of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… b) State Nyatakan i) What is change (manipulated viarable) in this investigation? Apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini? …………………………………………………………………………….. ii) What is observed (responding viarable) in this investigation? Apa yang diperhatikan (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………… iii) What is keep the same (constant viarable) in this investigation? Apakah yang sama (pembolehubah malar) in this investigation? ………………………………………………………………………………. c) Predict the height of a shadow if the distance between an object and the light source is 70 cm. Ramalkan ketinggian bayang-bayang jika jarak diantara objek dan sumber cahaya ialah 70 cm ………………………………………………………………… ………………… d) What is the relationship between what is changed and what is observed? Apakah hubungan antara apa yang di ubah dengan apa yang di perhatikan? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2. Diagram 1 shows a torch that is shone onto the screen. Rajah 1 menunjukkan sebuah lampu suluh yang dinyalakan ke arah satu skrin 60 cm

84

MODUL SAINS UPSR

Two object, a wooden block and glass block is placed alternately in front of the torch. The formation of shadows is observed on the screen. The result shown below. Dua objek, blok kayu dan blok kaca diletakkan di hadapan lampu suluh secara bergilirgilir. Pembentukan bayang-bayang diperhatikan di atas skrin. Keputusan penyiasatan di tunjukkan di bawah. Type of object Jenis objek Formation of shadow Pembentukan bayang-bayang Wooden block Blok kayu Yes Ya Glass block Blok kaca No Tidak

a) State two reasons (inferences) based on the investigation. Nyatakan dua inferens berdasarkan penyiasatan di atas. i) ii) …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

b) State Nyatakan i) What is changed (manipulated variable) : Pembolehubah dimanipulasikan: ……………………………………………………………………………… ii) What is observed (responding variable) Pemboleh ubah bergerakbalas :

85

Haba ialah satu bentuk tenaga. Apabila suatu bahan menerima haba. it will become cooler. ia menjadi sejuk. When a substance loses heat. Matter contracts when cooled Bahan mengembang apabila dipanaskan. semakin rendah suhunya. semakin tinggi suhunya. Membuka tudung botol yang ketat dengan merendamnya dalam air panas. the higher its temperature will be. 7. Heat is formed of energy. Temperature can be measured by using thermometer . 2. Apabila suatu bahan kehilangan haba. The metric unit of temperature is the degree Celsius (ºC) Suhu disukat dalam unit darjah Celsius (ºC) EFFECT OF HEAT ON MATTER KESAN HABA KE ATAS BAHAN 1. Bahan mengecut apabila disejukkan. Matter expands when heated. 5. 6. 4. The colder substances is . When a substances gain heat. 86 . Semakin sejuk sesuatu bahan . Example: Contoh: Loosening a bottle cap by immersing in hot water. Suhu disukat dengan menggunakan thermometer. The hotter substances is . 3. Temperature is a measurement of how hot or cold a substances is.MODUL SAINS UPSR ……………………………………………………………………………… c) What can be conclude from the investigation ? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… HEAT TENAGA HABA 1. Suhu adalah sukatan darjah kepanasan sesuatu bahan. Semakin panas sesuatu bahan . ia menjadi panas. it become warmer. 2. 8. the lower its temperature will be.

making it easier to open. Questions about heat Section A 1. Diagram 1 below shows an experiment. udara di dalam bola akan mengembang dan menolak dinding bola menjadi bulat semula. the air inside the ball expands and pushes the ball back to its rounded shape. Rajah 1 di bawah menunjukkan satu eksperimen. 4. Before heating Sebelum dipanaskan Diagram 1 87 After heating Selepas dipanaskan . This will loosen the tight cap. Hal ini akan menyebabkan tudung botol menjadi longgar dan memudahkannya dibuka. Seperti pepejal dan cecair. Haba dari air panas akan menyebabkan tudung botol mengembang. gas juga boleh mengembang dan mengecut. As solid and liquid . 3. Example: Contoh: Dented ping-pong ball Bola ping-pong yang kemek A dented ping-pong ball can be repaired by immersing it in hot water. Selepas beberapa minit. gas also can expand and contract. After a few minutes. Bola ping pong yang kemek boleh dibulatkan semula dengan merendamkannya di dalam air yang panas. Liquid also expand when heated and contract when cooled.MODUL SAINS UPSR - The heat from the hot water will cause the bottle cap expand. Cecair juga mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan.

Bebola besi mengecut apabila dipanaskan. Iron spoon Sudu besi Diagram 6 Rajah 6 Hot water Air panas Iron spoon Sudu besi Plastic spoon Sudu plastik Plastic spoon a Sudu plastik Hot water Air panas Diagram 2 Rajah 2 a 88 . Diagram 1 shows two different types of spoon immersed in hot water. The iron ball can pass through the iron ring after it is heated. Matter expands when heated. The iron ball contracts when heated. 2. Rajah 1 menunjukkan dua batang sudu yang berlainan jenis direndam dalam air panas.MODUL SAINS UPSR Rajah 1 What conclusion can be made from the experiment above? Apakah kesimpulan yang sesuai berdasarkan eksperimen diatas ? A B C D Matter contracts when heated and expands when cooled. Bahan mengembang apabila dipanaskan. Bebola besi boleh melepasi gegelung besi selepas dipanaskan. Bahan mengecut apabila dipanaskan dan mengembang apabila disejukkan.

Sudu besi dan sudu plastik bukan pengalir haba. Sudu besi dan sudu plastik adalah pengalir haba. gelas terpisah dengan senang. The diagram below shows two glasses that are stuck together tightly. This is because… Apabila direndamkan di dalam air yang panas . The iron spoon and the plastic spoon are not conductors. 3. Rajah dibawah menunjukkan thermometer 89 .MODUL SAINS UPSR Which of the following statement is correct? Antara pernyataan berikut. Gelas P mengembang C D glass Q contracts. Sudu plastik adalah pengalir haba. yang manakah benar? A B C D The plastic spoon is a conductor. Glass Q mengecut glass P contracts Gelas Q mengecut 4. The iron spoon is a conductor. Sudu besi adalah pengalir haba. the glasses can be separated easily. Rajah di bawah menunjukkan 2 gelas tersekat antara satu sama lain P Q When they are immersed in hot water. The diagram below shows a thermometer. Ini adalah kerana A B glass Q expands Gelas Q mengembang glass P expands. The iron spoon and the plastic spoon are conductors.

The diagram below shows four eye positions for taking the temperature of water using a thermometer. Mengukur isipadu bahan measure the temperature of the material. membaca suhu air dengan tepat? SECTION B BAHAGIAN B 1. labeled as A. C and D. Rajah di bawah menunjukkan empat kedudukan mata untuk membaca suhu air dengan menggunakan termometer. Menyukat suhu badan manusia 5. 90 . Menyukat suhu bahan measure the temperature of human body. B. B. reads the temperature of water accurately? Kedudukan mata yang manakah dilabel A. C dan D.MODUL SAINS UPSR It is used to… Ia digunakan untuk A B C D stir the solution. A B C D Which of the eye positions. Mengacau larutan measure the volume of substance. Table 1 shows the temperature and length of electric cable at different time of the day Jadual menunjukkan suhu dan panjang kabel elektrik pada waktu yang berlainan dalam suatu hari.

MODUL SAINS UPSR Temperature (°C) Suhu (°C) Length of Cable (cm) Panjang kabel (cm) a) 24 170 26 171 28 173 30 176 32 180 34 185 36 191 Write one reason ( inference ) to explain how temperature affects the length of electric cable.………………………………………………………………………………… b) State the trend of change in the length of the electric cable when temperatures goes up.……………………………………….... beri satu sebab (inferens) 91 . c) State what is changed ( manipulated variable ) based on table 1 Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasikan berdasarkan Jadual 1 ……………………………………………………………………………………… Diagram 1 shows electric cables which are installated loosely. ……………………………………………. Tulis satu sebab (inferens) untuk menerangkan bagaimana suhu mempengaruhi panjang kabel. give one reason (inference) Berdasarkan rajah di atas. …. Nyatakan corak perubahan dalam panjang kabel elektrik apabila suhu meningkat. Rajah 1 menunjukkan kabel elektrik yang di pasang dengan longgar Diagram 1 Rajah 1 Based on the above diagram.

…………………………………………………………………………………… b) What is the purpose of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? 92 P 57 Q 40 . setiap bongkah besi diletakkan ke dalam bikar berbeza yang mengandungi 100 ml air Table 1 shows the temperature of water for 1 minute after the iron blocks P and Q are placed in each beaker of water. Then... Dua bongkah blok besi P and Q direndam di dalam sebuah bikar berisi dengan suhu 100°C selama 5 minit seperti yang di tunjukkan di dalam Rajah 1.... Kemudian.…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………....... Jadual 1 menunjukkan suhu air selepas 1 minit bongkah besi P dan Q di letakkan di dalam setiap bikar berisi air.. Two iron blocks P and Q are immersed in a beaker of water with the temperature of 100°C for five minutes as shown in Diagram 1..MODUL SAINS UPSR ………………………………….. Iron block Bongkah besi Temperature of water in beaker (°C) Suhu di dalam bikar (°C) Table 1 Jadual 1 a) Give one reason (inference) for temperature of water in the beaker where the iron block P is placed Berikan satu inferens bagi suhu air di dalam bikar yang mengandungi bongkah besi P ……………………………………………………………………………………………… . each iron block is placed into different beakers cointaining 100 ml air.. 2.

……………………………………………………………………………………………… .. The properties of solid are: 2..1 has fixed shape 2.....…………………………………………………………………………………… c) State Nyatakan i) What is change (manipulated variable) Apakah yang di ubah (pembolehubah manipulasi) ………………………………………………………………………………… ii) What is observed (responding viarable) Apakah yang diperhatikan (pembolehubah bergerak balas) ………………………………………………………………………………… d) State one relationship between the variable that is changed (manipulated) and the viarable that is observed (responding) Nyatakan satu hubungan diantara pembolehubah dimanipulasikan dengan pembolehubah bergerakbalas. Sifat-sifat pepejal adalah 2..........MODUL SAINS UPSR ……………………………………………………………………………………………… ..2 has fixed volume 2.1 mempunyai bentuk tetap 2.…………………………………………………………………………………… STATES OF MATTER 1. Matter exists in 3 states a) Solid b) Liquid c) Gas Properties of matter 2. Bahan ujud dalam 3 bentuk a) pepejal b) cecair c) gas Sifat-sifat bahan 2.3 has mass 3.....4 mempunyai jisim / berat 3..2 mempunyai isipadu tetap 2..... The properties of liquid are: Bentuk bahan 1...... Sifat-sifat cecair adalah 93 .

2 mempunyai isipadu tetap 3.4 has mass 4.4 mempunyai jisim Changing states of matter Perubahan rupa bentuk bahan Matter can change from one state to another involving different processes Bahan boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk lain melalui beberapa proses melting peleburan Solid Pepejal freezing pembekuan Liquid Cecair condensation kondensasi boiling / evaporation pendidihan / sejatan Gas Gas Factors affecting the rate of evaporation of water Faktor-faktor mempengaruhi kadar penyejatan air Factors Faktor 1.1 cannot be seen 4.1 tidak mempunyai bentuk tetap -take the shape of its container -ikut bentuk bekasnya 3.2 tidak mempunyai bentuk tetap -memenuhi ruang bekas 4.3 takes the shapes of its container 3.boleh dimampatkan 4.4 mempunyai jisim 4.3 tidak mempunyai isipadu tetap .2 has no fixed shape. Surface area Luas permukaan 2.3 has no fixed volume –can be compressed 4.3 mengikut bentuk bekasnya 3.1 Tidak dapat dilihat 4. The properties of gas 4. Sifat-sifat gas 4.MODUL SAINS UPSR 3.1 does not have a fixed shape 3.4 has mass 3. Wind condition Keadaan angin Speed up mempercepatkan Wide Luas High tinggi Windy berangin 94 Slow down memperlahankan Small kecil Low rendah No wind Tidak berangin .occupy space of its container 4. Temperature Suhu 3.2 has fixed volume 3.

sea. river. The water cycle provides a continuous supply of fresh water to all living things. Ia bantu menyejukkan bumi kita 95 .MODUL SAINS UPSR Natural Water Cycle Kitaran air semulajadi Water vapour cools and condenses into tiny water droplets forming clouds Codensation Kondensasi Evaporation Penyejatan Water from ocean. 2. Kitar semulajadi air membekalkan air bersih kepada semua hidupan secara berterusan. 3. It makes sure the amount of water on earth remains the same. river and finally into the oceans 1. lake etc evaporates to form water vapour and rises into the air Clouds falls as rain and flows into soil. drains. Ia memastikan jumlah isipadu air di bumi ini tetap. It cools the earth.

drinking.MODUL SAINS UPSR Appreciating the importance of water resources Kepentingan bekalan sumber air bersih. 2. Polluted water sources is harmful to all lives. bathing Rumahtangga – minum. 1. 96 . All living things need water Semua hidupan perlukan air. Water is very important to all living things Air amat penting bagi semua hidupan di bumi ini. membasuh & mandi Plants – make food Tumbuhan –buat makanan Usage of water Kegunaan air As raw material for food industries Sebagai bahan mentah industri makananan Home for aquatic lives Tempat tinggal hidupan akuatik Why we need clean water? Mengapa kita perlu air bersh? 1. Home –washing.

industri dan laaing pertanian sebelum dilepaskan ke dalam sungai. Bina kilang jauh daripada sungai. Avoid throwing rubbish and toxic waste into rivers. Jangan buang sampah dan bahan beracun ke dalam sungai.MODUL SAINS UPSR Sumber air tercemar menjejaskan semua hidupan Ways to ensure clean water resources. Build factories far from rivers. Cara memastikan sumber air yang bersih 1. industries and agricultural lands before releasing into rivers. 2. Rawat bahan kumbahan dari rumah. yang manakah menunjukkan keadaan bahan yang betul? Gas Gas A B C D Smoke Asap Water vapour Wap air Snow Salji Ice Air batu Liquid Cecair Oil Minyak Mineral water Air mineral Rain water Air hujan Lime juice Jus limau Solid Pepejal Water Air Jelly Agar-agar Ice Air batu Smoke Asap 97 . Which of the following shows the correct states of matter? Antara yang berikut. Questions about States of matter Section A 1. Treat sewage from home.

II and III only II dan III sahaja D 98 III only B. P Gas Gas Liquid Cecair Q Gas Gas What are the processes that happened at P and Q? Apakah proses yang berlaku di P dan Q? P A B C D Condensation Kondensasi Evaporation Penyejatan Freezing Pembekuan Melting Peleburan Q Evaporation Penyejatan Condensation Kondensasi Boiling Pendidihan Evaporation Penyejatan 3. III Folds the piece of cloth. Dalam sebuah bilik yang panas. Melipat kain itu. II and IV only . Rajah di bawah menunjukkan perubahan keadaan air. Pada hari yang berangin. Which of the following conditions will cause a piece of cloth to dry faster? Antara keadaan yang berikut. yang manakah akan menyebabkan sehelai kain mengering dengan lebih cepat? I In a warm room. The diagram below shows the changes of the state of water. II On a windy day. IV Dry under the hot sun Keringkan bawah cahaya matahari A. I.MODUL SAINS UPSR 2. I and II only I dan II sahaja C.

X. Which of the following can help us to keep our water sources clean? Antara yang berikut. III and IV only II. W D.W. Which of the following shows the ascending order of the evaporation rate of the water? 100 ml air telah dituang ke dalam 4 bekas berlainan dan ditinggalkan bawah cahaya matahari selama 3 jam. II Clear the jungle for agriculture Menebang hutan untuk pertanian III Have forest reserves. Proses air buangan kilang sebelum dialir ke dalam sungai. Antara yang berikut. Bina kilang di tepi sungai. Y. C. III and IV only III dan IV sahaja D. III dan IV sahaja SECTION B 1. X. Z. X .Z X Y B.MODUL SAINS UPSR I. X Y. The diagram below shows a set of apparatus that are used in an investigation Gambar rajah di bawah menunjukkan radas yang digunakan dalam satu penyiasatan. II dan IV sahaja III sahaja 4. A. 99 . manakah menunjukkan urutan menaik kadar penjeyatan air tersebut? W A. W . 100 ml of water is poured into 4 different containers and left under the sun for 3 hours. X. yang mana boleh membantu kita memastikan sumber air yang bersih? I Build factories near the river. Z . Y Z 5. W . Adakan hutan simpanan IV Treat industrial water before releasing into the river. B I and II only I dan II sahaja I and IV only I dan IV sahaja C. W . II.

Husna tuang 20 ml air ke dalam setiap bekas She places the containers in the school field. nyatakan : (i) What is changed ( manipulated variable ) Apakah yang diubah ( pembolehubah yang dimanipulasikan ) _______________________________________________________________ (ii) What is observe (responding variable) Apakah yang diperhatikan ( pembolehubah bergerak balas ) _______________________________________________________________ (c) Make a suitable conclusion from this experiment Buat satu kesimpulan yang sesuai dari eksperimen ini.MODUL SAINS UPSR P Q R i) ii) iii) iv) Husna pours 20 ml of water into each container. Keputusan ditunjukkan dalam jadual di bawah. 100 . state: Berdasarkan eksperimen ini. Dia meletakkan bekas-bekas itu di padang sekolah The time taken for all the water to evaporate are recorded Masa yang diambil untuk semua air menyejat dicatatkan The results are shown in the table below. Container Bekas P Q R Time of evaporation / hour Masa menyejat / jam 1 3 5 (a) What is the aim of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (b) Based on this experiment.

Masa untuk setiap sapu tangan jadi kering telah direkodkan. Pembolehubah yang dimanipulasikan __________________________________________________________________ ii. __________________________________________________________________ iii. What is changed. Pembolehubah yang dimalarkan __________________________________________________________________ what is observed.MODUL SAINS UPSR ________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 2 The diagram below shows three similar handkerchiefs being hung in different ways. P 10 minutes 10 minit Q 18 minutes 18 minit R 25 minutes 25 minit (a) What is the aim (purpose) of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan tersebut? _______ ________________________________________________________ (b) In this investigation. What is kept the same. Rajah bawah menunjukkan tiga helai sapu tangan digantung dengan cara berbeza. state… Dalam penyiasatan tersebut. nyatakan i. The time taken for the handkerchiefs to dry are recorded. Pembolehubah yang diperhatikan __________________________________________________________________ (b) State the conclusion for the investigation carried out Nyatakan kesimpulan bagi penyiasatan tersebut. ACID AND ALKALI ASID DAN ALKALI 101 .

Rajah di bawah menunjukan bahan X. Examples:. soap Rasa pahit. Tastes sour.peria. Contoh:. limau.vinegar. garam. The diagram below shows substances X. sweet or salty. lime. Change the colour of red litmus paper to blue Menukar warna kertas litmus merah ke biru 2. Feel slippery or soapy Rasa licin seperti sabun Properties of neutral substances Sifat-sifat bahan neutral 1. alkali atau neutral Properties of acid Sifat-sifat bahan berasid 1. oil Rasa tawar. manis atau masin.MODUL SAINS UPSR Substances are either acidic. minyak Questions about acid and alkaline Section A 1. Examples:. water. serbuk koko. Examples:. asam jawa Properties of alkali Sifat-sifat bahan beralkali 1.bitter gourd. cocoa powder. Contoh :. Do not change the colour of red or blue litmus paper Tidak menukar warna kertas litmus biru dan merah 2.sugar. ulam.gula. Y dan Z X Y 102 Z .cuka. air. Y and Z. tamarind Rasa masam. alkaline or neutral Bahan adalah samada bersifat asid. Tastes plain. ulam . salt. Change the colour of blue litmus paper to red Menukar warna kertas litmus biru ke merah 2. sabun 3. Contoh: . Tastes bitter.

B. manakah yang perlu dielakkan oleh pesakit itu? I Lime juice Jus limau II Bisculits Biskut III Tom Yam soup Sup Tom Yam A. II and III I. yang manakah menerangkan bahan X . The diagram below shows the observation when substance X is tested with blue as well red litmus paper. II only II sahaja D. A gastric patient is advised by his doctor to take lesser acidic food.MODUL SAINS UPSR Which of the following correctly describe substances X . Which of the following food should be avoided by him? Seorang pesakit gastrik telah dinasihati oleh doktornya agar mengurangkan makanan berasid.Y dan Z dengan betul? A B C D X Acidic Berasid Alkaline Beralkali Neutral Neutral Neutral Neutral Y Neutral Neutral Acidic Berasid Alkaline Beralkali Acidic Berasid Z Alkaline Beralkali Neutral Neutral Acidic Berasid Alkaline Beralkali 2. II dan III C. I and III only I dan III sahaja I. Antara makanan yang berikut. Y and Z ? Antara yang berikut. I only I sahaja 3. Red litmus paper turns blue Kertas litmus merah tukar Ke biru blue litmus paper paper – no change Kertas litmus biru – tiada perubahan Substance X Bahan X Which of the following is most likely to be substance X? 103 . Rajah di bawah menunujakan perhatian yang diperolehi apabila bahan X diuji dengan kertas litmus biru dan merah.

Jadual berikut menunjukkan pemerhatian yang dibuat apabila bahan P. Q and R are tested with blue and red litmus paper. I. II dan III . P ialah bahan berasid II Q is a neutral substance. R ialah bahan beralkali A I and II only I dan II sahaja B II and III only II dan III sahaja 104 C I and III only I dan III sahaja D. Q dan R diuji dengan kertas litmus biru dan merah. yang manakah kemungkinan bahan X? A Tap water Air paip C Soap water Air sabun B. The table shows the observation obtained when substances P. Lime juice Jus limau D Vinegar Cuka 4.MODUL SAINS UPSR Antara yang berikut. Substance Bahan P Q R Observation /Pemerhatian Blue litmus paper Red litmus paper Kertas litmus biru Kertas litmus merah Turns red Does not change colour Tukar ke merah Tiada perubahan warna Does not change colour Does not change colour Tiada perubahan warna Tiada perubahan warna Does not change colour Turns blue Tiada perubahan warna Tukar ke biru Which of the following conclusions can be drawn based on the observations? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada pemerhatian tersebut? I P is an acidic substance. II dan III I. Q ialah bahan neutral III R is an alkaline substance.

They tested different substances by using wet litmus paper.. salty masin Section B 1.. Therefore salt solution is ……. Neutral C alkaline beralkali D. Jadual di bawah menunjukan keputusan mereka. state 105 . Mereka menguji beberapa bahan menggunakan kertas litmus lembap. The table below shows the results of the investigation. larutan garan adalah .. Oleh itu. Substance Bahan P Q R S T U Effect on blue litmus paper Kesan terhadap kertas litmus biru No change Tiada perubahan Turns red Jadi merah No change Tiada perubahan Turns red Jadi merah No change Tiada perubahan No change Tiada perubahan Effect on red litmus paper Kesan terhadap kertas litmus merah Turns blue Jadi biru No change Tiada perubahan No change Tiada perubahan No change Tiada perubahan No change Tiada perubahan Turns blue Jadi biru (a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan tersebut? __________________________________________________________________ (b) In this investigation. Sekumpulan murid telah menjalankan satu penyiasatan.. Berasid B neutral...MODUL SAINS UPSR 5. Larutan garam tidak menukarkan warna kertas litmus biru dan merah.. Salt solution does not change the colour of blue or red litmus paper. A group of pupils carried out an investigation. A acidic.

i ) what is changed? Pembolehubah yang dimanipulasikan? 106 2. Dalam penyiasatannya.MODUL SAINS UPSR Dalam penyiasatan tersebut. . Taste Rasa Sweet Manis Sour Masam Bitter pahit What is the aim of Ali’s investigation? Apakah tujuan penyiasatan Ali? _________________________________________________________________ In his investigation. Berikut adalah pemerhatian yang dia perhatikan. Ali pergi ke Vietnam bersama ibu bapanya pada cuti sekolah yang lepas. nyatakan i ) what is changed? Pembolehubah yang dimanipulasikan _______________________________________________________________ ii) what is observed? Pembolehubah yang diperhatikan __________________________________ ____________________ (c) Predict the taste of substances Q and U. Ali bought three types of fruits which he has never eaten before. Ramalkan rasa bahan Q dan U Q: ______________________________________________________ U: ______________________________________________________ (e) Give one example of substance R. Beri satu contoh bagi bahan R _________________________________________________________________ 2. Fruit Buah L M N 1. Ali membeli tiga jenis buah-buahan yang dia tidak pernah makan. He made the observations below. Ali went to Vietnam with his parents during the last school holidays. apakah…….

MODUL SAINS UPSR

_______________________________________________________________ ii) what is observed? Pembolehubah yang diperhatikan? _______________________________________________________________ 3. If Ali will to test the fruits with red litmus paper, what changes will he observe for Jika Ali menguji buah-buahan tersebut dengan kertas litmus merah, apakah perubahan yang dia dapat perhatikan bagi i) ii) iii) Fruit L : ______________________________________________ Buah L Fruit M : ______________________________________________ Buah M Fruit N : _______________________________________________ Buah N ( 3 marks / markah)

THE EARTH, THE MOON AND THE SUN They Move 1. Earth rotates on its axis from the West to East. Bumi berputar di atas paksinya dari Barat ke Timur.

It takes 24 hours or 1 day to make one complete rotation. Ia mengambil masa 24 jam atau 1 hari untuk membuat satu putaran lengkap.

107

MODUL SAINS UPSR 2. While the Earth rotates, it also moves around the Sun from West to East. Semasa Bumi berputar, ia juga beredar mengelilingi Matahari dari Barat ke Timur.

It takes 1 year to make one complete movement around the Sun Ia mengambil masa selama 1 tahun untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi Matahari

The Movement of the Earth around the Sun Peredaran Bumi mengelilingi Matahari

3. 4.

The Moon rotates on its axis from West to East. Bulan berputar di atas paksinya dari Barat ke Timur. While the Moon rotates, it also moves round the Earth from West to East. Semasa berputar, Bulan juga beredar mengelilingi Bumi dari Barat ke Timur.

The Moon takes about 28 days to make one complete rotation on it axis and one complete movement around the Earth. Bulan mengambil masa kira-kira 28 hari untuk membuat satu putaran lengkap di atas paksinya dan satu peredaran lengkap mengelilingi Bumi.

The movement of the Moon around the Earth Peredaran Bulan mengelilingi Bumi

5.

At the same time, the Moon and the Earth move around the Sun. Pada masa yang sama, Bulan dan Bumi beredar mengelilingi Matahari.

6.

The rotation of the Earth on its axis causes; Putaran Bumi di atas paksinya menyebabkan;

108

MODUL SAINS UPSR a. b. c. occurrence of day and night kejadian siang dan malam the change in length of the shadow perubahan panjang bayang-bayang the change in the position of the shadow perubahan kedudukan bayang-bayang

Day and Night

1. 2. 3.

Daytime is experienced by the part of the Earth that is facing the Sun. Waktu siang dialami oleh bahagian Bumi yang menghadap Matahari. Night-time is experienced by the part of the Earth that is not facing the Sun. Waktu malam dialami oleh bahagian Bumi yang tidak menghadap Matahari. The Earth rotates on its axis all the time, therefore the part of the Earth that experiences daytime will later experience night-time (vice-versa) Bumi berputar di atas paksinya sepanjang masa, oleh yang demikian bahagian Bumi yang mengalami waktu siang kemudiannya akan mengalami waktu malam (dan sebaliknya)

PHASES OF THE MOON 1. 2. 3. The Moon does not emit light Bulan tidak mengeluarkan cahaya. The Moon reflects light from the Sun to the Earth. Bulan memantulkan cahaya dari Matahari ke Bumi. The shape of the Moon is always spherical. Bentuk Bulan sentiasa sfera.
Sun Matahari

Sunlight Cahaya Matahari

Moon Bulan

Earth Bumi

4.

When the Moon moves around the Earth, its position changes. This causes the Moon appear in different shape when see from Earth. Apabila Bulan bersedar mengelilingi Bumi, kedudukan Bulan berubah. Bulan kelihatan berbeza bentuk dari bumi.

109

MODUL SAINS UPSR

5.

The different shapes are known as phases of the Moon. Bentuk-bentuk yang berbeza ini dikenali sebagai fasa-fasa Bulan.

Position Kedudukan A B C D E F G H

Shape Bentuk

Phases Fasa New moon Anak bukan New crescent moon Bulan sabit baru New half-moon Bulan separa baru New gibbous moon Hampir purnama baru Full moon Bulan purnama Old gibbous moon Hampir purnama lama Old half-moon Bulan separa lama Old crescent moon Bulan sabit lama

110

The figure below shows four places A.00 a. C and D on the Earth’s surface.m? Di manakah kamu jangkakan kedudukan bebayang pada pukul 10. Rajah menunjukkan sebtang pokok yang berada di padng sekolah North / Utara Where would you expect the shadow to be at 10. Which of the following causes the occurrence of phases of the Moon? Antara berikut yang manakah menyebabkan kejadian fasa-fasa Bulan? A B C D 3. B. B. The Earth rotates on its axis Bumi berputar di atas paksinya The Moon rotates on it axis Bulan berputar di atas paksinya The Moon moves round the Earth Bulan beredar mengelilingi Bumi The Earth and the Moon moves round the Sun Bumi dan Bulan beredar mengelilingi matahari The figure shows a tree in a school field. B. THE MOON AND THE SUN SECTION A 1. C or D is evening? Rajah di bawah menunjukkan empat tempat A.00 a.m? A 111 C .MODUL SAINS UPSR QUESTIONS ABOUT THE EARTH. C atau D yang manakah waktu petang? B Sunlight Cahaya matahari A C D Direction of rotation Arah putaran 2. B. C dan D di permukaan Bumi. At which place A. Antara tempat A.

MODUL SAINS UPSR

B

D

4.

Figure below show three different positions of the Moon during moves round the Earth. Rajah di bawah menunjukkan tiga kedudukan Bulan yang berbeza ketika beredar mengelilingi Bumi. T R
Earth Bumi

S R

Sunlight Cahaya matahari R

What would you see when the Moon at position R, S and T? Apakah yang kamu lihat apabila Bulan berada di kedudukan R, S dan T? R A B C D S T

5.

Adam is walking back to his house. His shadow is very short. What is most probably the time at the moment? Adam sedang berjalan pulang ke rumahnya. Bayang-bayangnya adalah sangat pendek. Apakah kemungkinan waktu pada ketika itu? A 0830 hours C 112 1230 hours

MODUL SAINS UPSR Jam 0830 1000 hours Jam 1000 Jam 1230 1830 hours Jam 1830

B

D

Section B Bahagian B
1. Bar chart below shows the length of the shadow of a stick at different times of the day. Carta palang di bawah menunjukkan panjangbayang-bayang sebatang kayu pada waktu-waktu yang berbeza dalam sehari. Length of the shadow (cm) Panjang bayang-bayang (cm)
160 140 120 100 80 60 40 20 0 9.00 a.m 10.00 a.m 11.00 a.m 12.00 noon 1.00 p.m 2.00 p.m 3.00 p.m Column 1

Time Masa

a.

What is the aim of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

b.

State the trend of change in the length of shadow from 9.00 a.m. to 3.00 p.m. Nyatakan corak perubahan panjang bayang-bayang dari pukul 9.00 a.m. hingga 3.00 p.m. …………………………………………………………………………………..

c.

Give one reason ( inference ) for the length of shadow at 1.00 pm. Berikan satu alasan ( inferens ) bagi panjang bayang-bayang pada pukul 1.00 p.m. ………………………………………………………………………………….. 113

MODUL SAINS UPSR ………………………………………………………………………………….. d. State what is kept the same ( constant variable ) in this investigation. Nyatakan pembolehubah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini. .............................................................................................................................. e. What conclusion can be made from this investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? .............................................................................................................................. 2. A group of pupils were observed the stage of the phases of the Moon within a month in a Lunar Calendar. Table below shows the result. Sekumpulan murid telah memerhatikan peringkat fasa bulan dalam tempoh satu bulan mengikut Takwim Qamari. Day Hari 1 4 8 11 15 19 23 27 a. What is the purpose ( aim ) of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. b. What is the trend of change in the stage of the phases of the Moon during this investigation? Stage of the phases of the Moon Peringkat fasa Bulan New moon Anak bulan New crescent moon Bulan sabit baru Half moon Bulan separa New gibbous moon Purnama baru Full moon Bulan Purnama Old gibbous moon Purnama lama Half moon Bulan separa

114

MODUL SAINS UPSR Apakah corak perubahan peringkat fasa Bulan sepanjang tempoh penyiasatan ini? ………………………………………………………………………………….. c. Predict the stage of the phases of the Moon on the day 27th. Ramalkan peringkat fasa Bulan pada hari ke-27. .............................................................................................................................. d. State two information gathered in this investigation. Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. ............................................................................................................................. e. What conclusion can be made from this investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ..............................................................................................................................

CONSTELLATION
1. 2. A constellation is a group of stars that form a certain pattern in the sky. Buruj ialah segugusan bintang yang membentuk corak tertentu di langit. Examples of constellation are shown as follows. Contoh-contoh buruj ditunjukkan seperti di bawah. Name Nama Southern Cross Pari Pattern Corak  A brilliant cross in Southern Sky Palang yang terang di langit Selatan Shows the South Pole Menunjukkan Kutub Selatan Time when it can be seen Masa buruj boleh dilihat


South Selatan

Between April and June Antara April dan Jun

115

Untuk menunjukkan arah kepada pengembara dan pelayar. Sebagai petunjuk untuk musim menanam dan menuai bagi petani.MODUL SAINS UPSR Big Dipper Biduk North Utara   Seen as a bowl with a handle Dilihat seperti mangkuk yang ada pemegang Shows the North Pole Menunjukkan Kutub Utara Can be seen as a scorpion with a long body. As indicators of the planting and harvesting for farmers. Boleh dilihat seperti seekor kala jengking dengan badan yang panjang. A long time ago constellation is used : Pada zaman dahulu buruj digunakan : a) b) To show directions for travelers and sailors. What is the meaning of constellation? Apakah yang dimaksudkan dengan buruj? A B A formation of stars on the sky Pembentukan bintang di langit A group of stars that form a certain pattern 116 . Questions about Constellations Section A 1. ekor dan sengat A hunter with a belt and sword Pemburuan dengan tali pinggang dan pedang Shows the North Pole Menunjukkan kutub Utara  Between April and June Antara April dan Jun Scorpion Skorpio   Between June and August Antara Jun dan Ogos Orion Belantik North Utara    Between December and February Antara Disember dan Februari 3. a tail and a stinger.

Which of the following constellations are named correctly? Antara buruj berikut. yang manakah dinamakan dengan betul? Big Dipper Biduk I A B I and II I dan II I and IV I dan IV Southern Cross Pari II C D Scorpion Skorpio II II and III II dan III III and IV III dan IV Orion Belantik IV   This constellation is agroup of 4 stars Buruj ini mempunyai sekumpulan 4 bintang It can be seen between April and June Ia boleh dilihat di antara April dan Jun 3. The constellation mentioned above is …. 117 . Buruj yang dimaksudkan di atas ialah ….MODUL SAINS UPSR Sekumpulan bintang yang membentuk corak tertentu A group of asteroids that form a certain pattern Sekumpulan asteroid yang membentuk corak tertentu A position of planets from the Sun Kedudukan planet-planet dari Matahari C D 2.

II and III I. Which of the following are true about the constellation? Antara berikut. II dan III 118 .MODUL SAINS UPSR A B 4. yang manakah betul mengenai buruj tersebut? I II III A B It is used to show directions Digunakan untuk menunjukkan arah It can be seen between April and June Boleh dilihat di antara bulan April dan Jun One of its stars always points to the North Salah satu bintangnya sentiasa menunjuk ke arah Utara I and II I dan II I and III I dan III C D II and III II dan III I. Gambar di bawah menunjukkan satu buruj. Orion Belantik Scorpion Skorpio C D Big Dipper Biduk Southern Cross Pari The picture below shows a constellation.

What is the similarity between these two constellations? Apakah persamaan di antara kedua-dua buruj ini? A B C D Its can be seen between April and June Ia boleh dilihat di antara bulan April dan Jun One of its stars always point to the North Salah satu bintangnya sentiasa menunjuk kea rah Utara Travelers used this constellation to go to the South Pengembara menggunakan buruj ini untuk ke Selatan These constellations can be seen for the whole year Buruj ini boleh dilihat sepanjang tahun THE STRENGTH AND STABILITY KEKUATAN DAN KESTABILAN 1.pyramid and hemisphere Kiub. the area of the base of the object 119 . cylinder. kuboid. cone. The strength of a structure is affected by Kekuatan sesuatu struktur dipengaruhi oleh a. There are a variety of shape used in structures Terdapat pelbagai bentuk dalam struktur binaan Cube. The stability object depend on Kestabilan objek bergantung kepada a. how the structure is placed. sfera. the shape of the object bentuk objek b. the height of object ketinggian objek c. silinder.MODUL SAINS UPSR 5. cuboid. kon.pyramid dan hemisfera 2. jenis bahan yang digunakan. the type of material used – steel and concrete is stronger than a wood. sphere.arch shaped are stronger than bar shaped bagaimana struktur itu ditempatkan.keluli dan konkrit lebih kuat daripada kayu. 3.bentuk lengkung lebih kuat daripada bentuk alang. b.

bahagian manakah yang membantu haiwan ini berada dalam keadaan stabil ? 120 . Merujuk kepada rajah 1.MODUL SAINS UPSR luas tapak objek 4.the object with the bigger base area is more stable than a object with a smaller base area objek yang mempunyai luas tapak yang lebih besar adalah lebih stabil daripada objek yang mempunyai luas tapak yang lebih kecil QUESTIONS ABOUT STRENGTH AND STABILITY BAHAGIAN A Jawab soalan di bawah di dalam bahasa Melayu dan dwi bahasa 1. Conclusion. Kesimpulan a. a lower object is more stable than a taller object objek yang rendah lebih stabil daripada objek yang tinggi c.the pyramid shaped is more stable than the cylinder with the same base area bentuk piramid adalah lebih stabil daripada bentuk silinder yang mempunyai luas tapak yang sama b. yang manakah menyamai bentuk selinder ? A Tin biskut B Balang kaca C Kubah masjid D Bangunan sekolah Rajah 1 2. Antara struktur binaan berikut.

MODUL SAINS UPSR A B C D Saiz badan yang besar Saiz tapak kaki yang besar Kepalanya yang kelihatan tunduk Tanduk yang terletak di tengahtengah kepala Rajah 2 3. Antara struktur binaan berikut. III dan IV sahaja II. III dan IV sahaja K M N 121 L . yang manakah terdapat dalam binaan bangunan rajah 2 di atas ? I Kon A B C D II Kubus III Selinder IV Piramid I dan III sahaja II dan III sahaja I.

H I J Rajah 4 Sekiranya keempat-empat objek dalam rajah 4 diletakkan di atas meja. K. manakah objek yang akan jatuh dahulu? A. Rajah 6 menunjukkan sebuah bangku. I D.L. Susun kestabilan struktur kenderaan rajah 3 di atas mengikut urutan menaik. N M. M. A B C D N. G B. J 6. K. N L. M. 122 . K. K. Diagram 6 shows a stool. H C.MODUL SAINS UPSR Rajah 3 4. L. N G 5. M L.

MODUL SAINS UPSR Which of the following changes makes the stool stronger and more stable? Antara pengubahsuaian berikut. yang manakah menjadikan bangku itu lebih kuat dan stabil? 123 .

L. Figure 18 shows four basic shapes found in a structure. M dan N? A B C D K Cone Kon Cylinder Silinder Cube Kubus Sphere Sfera L Sphere Sfera Cone Kon Cylinder Silinder Cube Kubus M Cube Kubus Sphere Sfera Cone Kon N Cylinder Silinder Cube Kubus Sphere Sfera Cylinder Cone Silinder Kon 8. and N? Apakah bentuk K. What are the shapes of K. M. Rajah menunjukkan beberapa bentuk asas. The Figure shows some basic shapes. Rajah 18 menunjukkan empat bentuk asas yang terdapat dalam suatu binaan. L.MODUL SAINS UPSR 7. Kiub Kuboid Kon Silinder Which structure is not stable? Struktur yang manakah paling stabil? 124 .

C. Which bridge has the strongest structure? Struktur jambatan yang manakah paling kukuh? 125 . 9. D. B.MODUL SAINS UPSR A.

............ (e) Nyatakan pola kestabilan berdasarkan ujikaji............................................................... (c) Apakah hipotesis (kaitan antara ketinggian rumah dan kestabilan) yang ingin dibuktikan dalam penyiasatan ini ? .......................... (d) Apakah tajuk yang sesuai bagi penyiasatan ini ? ... ..................... (b) Dengan merujuk kepada jadual di atas..Jadual berikut menunjukkan kestabilan rumah setingkat dan rumah dua tingkat di sebuah kawasan perkampungan dengan luas tapak yang sama........................……………………………………………………………………………........................... tuliskan 2 maklumat yang digunakan dalam penyiasatan ini................ 2..........MODUL SAINS UPSR BAHAGIAN B Jawab semua soalan di dalam bahasa Melayu dan dwi bahasa 1........................................................... 126 .……………………………………………………………………………......................................................................... 1......................................... nyatakan pemerhatian kamu ............................ Ketinggian rumah Satu tingkat Dua tingkat Kestabilan Lebih stabil Stabil (a) Berdasarkan jadual di atas.........

........ (b) Berikan inferens berdasarkan pemerhatian............... Maklumat tentang tiang-tiang rumah itu dicatatkan dalam jadual di bawah.......... Kayu getah Jenis tiang Kayu getah Kayu balau konkrit kayu balau konkrit Jaminan ketahanan 03 tahun 60 tahun 100 tahun (a) Buat satu pemerhatian berdasarkan jadual di atas? …………………………………………………………………………………………................................. 2.........MODUL SAINS UPSR ........................... ………………………………………………………………………………………… 127 ........ Seorang peniaga bahan-bahan binaan rumah telah menawarkan harga yang berbeza ke atas tiga buah model tiang............... ………………………………………………………………………………………… (c) Nyatakan dua maklumat berdasarkan ujikaji.............

. Apabila hujung X dan hujung Y diangkat perlahan-lahan...... (a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? …………………………………….MODUL SAINS UPSR (d) Apakah pembolehubah yang dimalarkan ………………………………………………………………………………………….. The diagram below shows three glass containers J....………………………... 128 ..... K toppled first followed by J and then M.... didapati bekas K jatuh dahulu diikuti oleh J dan M.... When edge X and edge Y are slowly lifted up.... Rajah di bawah menunjukkan tiga bekas kaca yang sama tinggi diletakkan di atas sekeping papan... 3. K and M of the same height placed on a piece of board.

.. State a relationship between what to change and the stability of the containers...MODUL SAINS UPSR (b) State what to change? Nyatakan perkara yang perlu diubah? ………………………………………………………………………………… (c) State what to keep the same? Nyatakan perkara yang perlu sama? ………………………………………………………………………………… (d) ................... Nyatakan hubungan antara perkara yang perlu diubah dan kestabilan bekas 129 ... …………………………………………………........................

Group animals are animals that live together with other members of their species in a habitat.MODUL SAINS UPSR MODUL SAINS TAHUN 6 INTERACTION AMONG LIVING THINGS INTERAKSI ANTARA HIDUPAN Animal that live in group Haiwan yang hidup berkumpulan 1. 130 .

monyet dan gajah. 3. 2. Help each other to defend themselves from enemies Membantu mempertahankan diri daripada musuh c. Mark their terriotary Menandakan wilayahnya 4. They only come together for mating Haiwan ini bersama spesiesnya hanya untuk mengawan 3. monkeys and elephants Contoh haiwan yang hidup berkumpulan ialah singa. serigala. oxen.MODUL SAINS UPSR Haiwan berkumpulan ialah haiwan yang hidup bersama dengan anggota spesiesnya yang lain di dalam satu habitat. seladang. ants. Bekerjsama membina sarang Help each other to build their nest Animal that are solitary Haiwan yang hidup menyendiri 1. wolves. Animals that live and hunt for food alone Haiwan yang tinggal dan memburu makanan bersendirian 2. Advantages of animals that live in group 131 . wild. semut. Advantages of animals that live in group Kelebihan haiwan yang hidup berkumpulan a. Examples of animals that live in groups are lions. 4. They live and hunt for food together Haiwan ini tinggal dan memburu makanan bersama-sama. They can cooperate to hunt for food Mereka bekerjasama untuk mencari makanan b.

water. Plants competition Persaingan tumbuhan 1. tempat perlindungan. Competition can occur between plants of the same species or of different species for their needs 132 .MODUL SAINS UPSR Kelebihan haiwan yang hidup berkumpulan a. air. Animals compete for food. Haiwan bersaing untuk mendapatkan makanan. Competition between plants occurs whwn there are too many plants growing in the same area Persaingan antara tumbuhan berlaku apabila terdapat terlalu banyak tumbuhan tumbuh di kawasan yang sama 2. dan pasangan. A relationship between living things is known as interactionas form cooperation or competition Hubungan antara hidupan di sebut sebagai interaksi dalam bentuk kerjasama atau persaingan 2. space. ruang. Competition occurs when resources are limited between same species or different species Persaingan bewrlaku apabila sumber terhad diantara haiwan sama spesies atau berlainan sepsis 3. Can avoid competition for food Mengelakkan persaingan mendapatkan makanan b. shelter and mate. Can avoid competition for space Mengelakkan persaingan mendapatkan ruang Animal interaction Haiwan berinteraksi 1.

panda. panda. bunga pakma kerana aktiviti manusia seperti a. nutrien dan ruang 4. 3. Many species become endangered like tiger. Illegal and excessive logging Pembalakan haram dan berleluasa b. Plants get more their needs will grow healthier than weaker plants become stunted or die Tumbuhan yang mendapat lebih keperluannya akan tumbuh dengan subur berbanding tumbuhan yang lemah yang akan terbantut atau mati Vanished and Endangered Kepupusan dan terancam 1. nutrients and space Tumbuhan bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. rafflesia because of human activities such as Banyak sepsis menjadi terancam seperti harimau. gajah berbulu. Illegal and excessive hunting 133 . dodo and aquagga become extince because of thr change in the climate on the Earth Dinasour. water. air. Extinct species are species that no longer exist on the Earth Sepsis yang pupus ialah sepsis yang tidak wujud lagi di Bumi . burung dodo dan aquagga menjadi pupus disebabkan perubahan iklim di Bumi 3. 2.mammoth. Dinasour. Plants compete for sunlight.MODUL SAINS UPSR Persaingan boleh berlaku antara tumbuhan yang sama sepsis atau berlainan spsies untuk mendapatkan keperluannya.

educating the public mendidik masyarakat e. Practicing selective logging Mengamalkan pembalakan terpilih b. Enforcing the law Menguatkuasakan undang Enviromental Destruction Kemusnahan alam sekitar 134 . setting up forest reserved menubuhkan kawasan hutan simpan c.MODUL SAINS UPSR Pemburuan haram dan berleluasa c. Excessive development Pembangunan yang keterlaluan 4. avoiding consuming or buying products made from endangered species mengelakkan daripada amembeli atau menggunakan barangan daripada haiwan terancam. setting up breeding or rehabilitation centres menubuhkan kawasan pembiakan dan pemuliharaan d. f. Endangered species can be saved from becoming extinct by Sepsis yang terancam boleh diselamatkan daripada menjadi pupus dengan cara a.

MODUL SAINS UPSR 1. The table shows enviromental destruction that is caused by human activities Jadual di bawah menunjukkan kemusnahan alam sekitar yang disebabkan oleh aktiviti manusia Human activities Aktiviti manusia Deforestation Penebangan hutan Open burning Pembakaran terbuka The use of fertilisers and pesticides Penggunaan baja dan racun serangga BAHAGIAN A Jawab semua soalan di dalam bahasa Melayu dan dwi bahasa. landslides. tanah runtuh. banjir kilat Air pollution Pencemaran udara Water pollution Pencemaran air A Interaksi antara hidupan B Interaksi antara hidupan dalam satu habitat C Interaksi antara hidupan dalam satu habitat yang mempunyai pelbagai sumber D Interaksi antara hidupan dalam satu habitat yang mempunyai sumber yang terhad 135 . Apakah yang dimaksudkan dengan persaingan ? Enviromental Destruction Kemusnahan alam sekitar Soil erosion. flash flood Hakisan tanah. Many human activities lead to the destruction to the enviroment Banyak aktiviti manusia membawa kepada kemusnahan alam sekitar 2. 1.

II. S. yang manakah melibatkan I. Seorang murid ingin mengkaji persaingan yang wujud antara tumbuhan untuk mendapatkan ruang hidup.MODUL SAINS UPSR 2. S . T. Mendapatkan makanan IV. U.Menyiram tumbuhan dengan air setiap hari. U. Mendapatkan pasangan untuk pembiakan A B C D I dan II sahaja I .Membuat rumusan tentang hasil penyiasatan. S. Beliau telah merangka kaedah penyiasatan seperti berikut .Memerhati dan mencatatm tahap kesuburan tumbuhan di keduadua buah pasu Antara susunan langkah berikut. yang manakah paling tepat ? A. S D.III dan IV sahaja II. T. U C. U. Antara bentuk-bentuk tumbuhan ? persaingan berikut. V 136 . Mendapatkan air II. Mendapatkan ruang III. T. T . III dan IV sahaja I. III dan IV 4. V. T. V. S. U. Rajah 1 Rajah 1 menunjukkan 2 ekor haiwan yang menghuni satu habitat Persaingan yang wujud antara hidupan di atas kemungkinan berlaku akibat A Ruang hidup terhad B Keperluan untuk membiak C Sumber makanan yang sedikit D Saling ingin menguasai antara satu sama lain 3. V B.Menyemai bilangan biji benih yang berlainan di dua buah pasu. V.

Diagram 4 shows a cat feeding its five kittens.MODUL SAINS UPSR 5. II. Rajah 4 menunjukkan seekor ibu kucing sedang menyusukan lima ekor anaknya. dan III sahaja D II. 137 . dan IV sahaja 6. and IV only II. III. III. and III only I. Rajah 5 menunjukkan tumbuhan yang berbeza saiz dan tinggi Which of the following factors cause these differences? Antara berikut faktor manakah yang menyebabkan perbezaan itu? I The quantity of air received Kuantiti udara yang diterima II The quantity of sunlight received Kuantiti cahaya yang diterima III The quantity of water received Kuantiti air yhang diterima IV The space for growth Ruang untuk pertumbuhan A I and IV only I dan IV sahaja B II and III only II dan III sahaja C I. II. Figure 5 shows plants of different sizes and heights. One of the kittens is very skinny compared to the others. Seekor daripada anaknya adalah sangat kurus berbanding dengan yang lain.

Gambarajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan. What is being investigated? Apakah yang disiasat ? A B Germination of seeds Percambahan biji benih Growth of seedlings Pertumbuhan anak benih C D Competition among seedlings Persaingan anak benih Reproduction of seedlings Pembiakan anak benih 138 . The diagram below shows an investigation.MODUL SAINS UPSR What types of competition could have happend to explain this situation? Apakah bentuk persaingan yang mungkin berlau untuk menerangkan situasi I II III A B Food Makanan Space Ruang Partner Pasangan I only I sahaja I and II only I dan II sahaja C I and III only I dan III sahaja D II and III only II dan III sahaja itu? 7.

The bar chart shows the average height of four types of plant. B. What is presented in the situation? 139 . C. pisang dan koko 9. tanaman manakah sepatutnya di tanam bersama-sama untuk mengelakkan persaingan terhadap cahaya? A. which plants should be plants together to avoid competition for light? Berpandukan carta palang. banana and cocoa Getah. Carta palang menunjukkan purata ketinggian empat jenis tanaman.MODUL SAINS UPSR 8. D. Diagram 1 shows a situation Rajah 1 menunjukkan satu situasi. Coconut and rubber Kelapa dan getah Cocoa and banana Koko dan pisang Coconut and cocoa Kelapa dan koko Rubber. Based on the bar chart.

Figure 4 shows three cat in cage during mating season.MODUL SAINS UPSR Apakah yang digambarkan oleh situasi itu? A Shortage of food Kurang makanan B Competition between living things Persaingan antara hidupan C Destruction of animal habitat Kemusnahan habitat haiwan D Number of animals decreasing Bilangan haiwan berkurangan 10. Rajah 4 menunjukkan tiga ekor kucing di dalam sebuah sangkar pada musim mengawan. What will happen if the dividers are taken away? Apakah yang akan berlaku jika penghadang-penghadang itu dibuang? A No reaction from all the cats Semua kucing tidak menunjukkan sebarang reaksi B All the cats will jump out of the cage Semua kucing akan melompat keluar C All the cats will fight with one another Semua kucing akan bergaduh D The male cats will fight with each other Kucing-kucing jantan akan bergaduh 140 .

.................................. ……………………………………………………………………………… b............ State what is keep the same........... Give one inference bas on your observation from the investigation Berikan satu inferen berdasarkan pemerhatian daripada penyiasatan . Rajah menunjukkan maklumat yang dikumpul dalam satu penyiasatan.......MODUL SAINS UPSR BAHAGIAN B 1......... a.... State one hypothesis that can be made in the investigation.. ……………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………… d....... Diagram shows information gathered in an investigation.... c............. Nyatakan apa yang disamakan....... Nyatakan satu hipotesis yang boleh dibuat dalam penyiasatan itu.............. What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan itu.. 141 ..................

Selepas dua minggu keadaan arnab di dalam sangkar X lebih berat daripada sangkar Y. State what is keep the same. Rajah di bawah menunjukkan dua buah sangkar yang mengandungi bilangan arnab yang berlainan. ……………………………………………………………………. Nyatakan apa yang disamakan. it is found that the rabbits in cage X are heavier than the rabbit in cage Y. Beri sebab.. ……………………………………………………………………………… c. Give one inference. a) After two weeks.MODUL SAINS UPSR 2... What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan itu. Nyatakan satu hipotesis yang boleh dibuat dalam penyiasatan itu. State one hypothesis that can be made in the investigation... ……………………………………………………………………………… d... The diagram below shows two cages which contain different number of rabbits. …………………………………………………………………………………………… b. 142 .

Tolakan dan tarikan adalah daya. 143 . Kesan-kesan daya (a) (b) (c) (d) (e) A force can change a shape of an object Daya boleh mengubah bentuk objek A force can cause a stationary object to start moving Daya boleh menyebabkan objek pegun bergerak A force can change the direction of movement object Daya boleh mengubah arah gerakan objek.MODUL SAINS UPSR FORCE 1. (a) Kicking a ball Menendang bola (b) Cycling Mengayuh basikal 5. Activities that involves pulling. Pushes and pulls are force. (a) Sawing a plank Mengergaji papan (b) Wringing out a piece of cloth Memerah kain The effects of force. Activities that involves pushing. Forces cannot be seen but we can see or feel the effects of force. A force can stop a moving object Daya boleh menghentikan objek bergerak. Daya tidak dapat dilihat tetapi kita dapat melihat atau merasai kesan daya. 3. (a) Raising a flag Menaikkan bendera (b) Opening a drawer Membuka laci 4. 2. 6. Activities that involves both pushing & pulling. A force can speed up a moving object Daya boleh menambahkan kelajuan objek bergerak.

MODUL SAINS UPSR QUESTION ABOUT FORCE SECTION A 1. Diagram below shows several activities. Rajah di bawah menunjukkan beberapa aktiviti. Which activities involve pulling forces? Aktiviti manakah melibatkan daya tarikan? 144 . yang manakah menunjukkan daya menyebabkan objek bergerak berubah arah gerakannya? 2. Which of the following shows that a force makes a moving object change direction? Antara yang berikut.

P and Q P and R B D Q and R R and S Which activities and force are correctly matched? Antara padanan berikut. What will happen to the movement of the sailing boat? Apakah yang akan berlaku kepada pergerakan kapal layar itu? A B C D The sailing boat will stop Kapal layar itu akan berhenti bergerak The sailing boat will change direction Kapal layar akan berubah arah gerakan The sailing boat will move slower Kapal layar itu akan bergerak lebih perlahan The sailing boat will move faster Kapal layar itu akan bergerak lebih laju 145 . Diagram below shows the wind blowing from behind a moving sailing boat. Rajah di bawah menunjukkan angin bertiup dari arah belakang sebuah kapal layar yang sedang bergerak. yang manakah benar? Activity Aktiviti Kicking a ball Menendang bola Stretching a spring Meregang spring Pumping a bicycle tyre Mengepam tayar basikal Cycling Mengayuh basikal Force Daya Pulling Tarikan Pushing Tolakan Pushing Tolakan Pulling Tarikan A B C D 4.MODUL SAINS UPSR A C 3.

Setiap orang menekan satu tin dan kedua-dua tin itu adalah sama jenis dan saiz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 146 . Tin thati crushed by Ali Tin yang ditekan oleh Ali (a) Tin that is crushed by Ah Chong Tin yang ditekan oleh Ah Chong Give one reason (inference) to explain why the tin crushed by Ah Chong is dented more than the tin crushed by Ahmad? Berikan satu sebab (inferens) untuk menerangkan mengapa tin yang ditekan oleh Ah Chong kemik lebih besar berbanding tin yang ditekan oleh Saiful. II and III only B D I and II only II. Ahmad dan Ah Chong menjalankan satu penyiasatan. Daya boleh merupakan suatu tarikan atau tolakan A force can change the shape of an object III only I. carry out an investigation. Dua orang murid. The diagram below shows the tins that are crushed by Ahmad and Ah Chong. Which of the following about the force are true? Antara yang berikut. Ahmad and Ah Chong. Rajah di bawah menunjukkan tin yang ditekan oleh Ahmad dan Ah Chong. III and IV only SECTION B 1. Each of them crushed a tin and both tin are the same type and size. Two pupils.MODUL SAINS UPSR 5. manakah yang benar tentang daya? I II III IV A C A force can be seen Daya dapat dilihat A force cause an object to start moving Daya menyebabkan objek bergerak A force can be a pushing or a pulling force.

MODUL SAINS UPSR

(b)

State two things that are kept the same in this investigation. Nyatakan dua perkara yang perlu dimalarkan dalam penyiasatan ini. 1. ………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………

2.

In an investigation, Amir dropped different object from a height of 100 cm. Table below shows the results. Dalam satu penyiasatan, Amir menjatuhkan objek yang berlainan dari ketinggian 100 cm. Jadual di bawah menunjukkan keputusannya. Type of object Jenis objek Table tennis ball Bola ping pong Cotton wool Kapas Marble Guli Time taken to reach the ground (seconds) Masa untuk sampai ke lantai (saat) 20 40 10

(a)

State two informations gathered from this investigation. Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan daripada penyiasatan ini. 1. ………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………

(b)

What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

(c)

What is the relationship between the types of object with the time taken to reach the ground? Apakah hubungan antara jenis objek dengan masa untuk sampai ke lantai? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 147

MODUL SAINS UPSR ………………………………………………………………………………………

(d)

Predict the time taken to reach the ground for table tennis ball if the object dropped from the height of 150 cm. Ramalkan masa untuk sampai ke lantai untuk bola ping pong jika objek ini dilepaskan dari ketinggian 150 cm. ………………………………………………………………………………………

FRICTION
1. Friction is a force that opposes motion. Geseran ialah daya yang menentang gerakan. 2. Friction occurs when two surfaces come into contact while moves. Geseran berlaku apabila dua permukaan bersentuhan semasa gerakan 3. Friction makes moving object move slower and finally stop. Geseran memperlahankan objek bergerak dan akhirnya berhenti. 4. Friction is affected by the type of surface and the weight of the object. Geseran dipengaruhi oleh jenis permukaan dan berat objek. 5. Rough surface produce greater friction than smooth surfaces. Permukaan yang kasar menghasilkan geseran yang lebih kuat berbanding licin 6. Heavy object produce greater friction than light object Objek yang berat menghasilkan geseran yang lebih kuat daripada objek yang ringan. 7. Effect of friction; Kesan-kesan geseran; (a) (b) (c) (d) Makes the surfaces warm Menyebabkan permukaan menjadi panas Makes it hard to pull or push a heavy object Menyebabkan sukar menarik atau menolak objek yang berat. Cause wear and tear Menyebabkan permukaan haus Slows down the moving object. Memperlahankan pergerakan objek

8. Friction can be reduced in many ways. 148

MODUL SAINS UPSR Geseran boleh dikurangkan dengan beberapa cara; (a) (b) (c) (d) (e) Using ball bearing (menggunakan alas bebola) Using wheels (menggunakan roda) Using rollers (menggunakan pengguling) Using oil (menggunakan minyak) Using aerodynamic shape (menggunakan bentuk aerodinamik)

9. Friction can be increased by; Geseran boleh ditingkatkan dengan cara; (a) (b) Using rough material Menggunakan bahan yang kasar Making pattern on the surfaces Membuat corak pada permukaan (Examples – pattern on the shoes and the treads of tyres) Contoh – corak pada tapak kasut dan alur pada permukaan tayar.

10. The advantages of friction are allows to walk or run, allow moving object slow down or stop, enables to hold things and enables to sharpen knife. Kebaikan geseran ialah membolehkan kita berjalan atau berlari, membolehkan kenderaan diperlahankan atau berhenti, membolehkan kita memegang sesuatu dan menajamkan pisau. 11. The disadvantages of friction are causes the soles of shoes and the threads of tyres to be worn out, produce heat and a waste of energy. Keburukan geseran ialah menyebabkan tapak kasut & permukaan tayar haus, menghasilkan haba dan pembaziran tenaga.

QUESTIONS ABOUT FRICTION SECTION A

1.

Which of the following surfaces produces the largest friction? Antara berikut, permukaan manakah yang menghasilkan geseran yang paling banyak? A C Glass Kaca Plank B D 149 Plastic Plastik Sandpaper

MODUL SAINS UPSR Papan Kertas pasir

2.

The Table below shows the results of an investigation. Jadual di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan. Type of surface Jenis permukaan Sandpaper Kertas Pasir Board Papan Plastic Plastik Distanced traveled by the marble (cm) Jarak yang dilalui oleh guli (cm) 5 10 15

What conclusion can be drawn from the investigation? Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini? A B C D The board surface produces the greatest friction. Permukaan papan menghasilkan geseran yang paling kuat The plastic surface produces the greatest friction Permukaan plastic menghasilkan geseran yang paling kuat If friction greater, the marble will move further. Jika geseran adalah lebih kuat, guli akan bergerak lebih jauh. The sandpaper surface produces greater friction than the board surface. Permukaan kertas pasir menghasilkan geseran yang lebih kuat daripada permukaan papan.

3.

P, Q and R are different types of floor surfaces. P, Q, dan R adalah empat jenis permukaan lantai yang berlainan. P - Marble Marmar Q - Cement Simen Which of the following is the correct order according to the friction produced, from the least to the greatest? Antara berikut, manakah urutan yang betul daya geserannya daripada yang paling kurang kepada yang paling kuat? A C P, Q, R P, R, Q B D 150 Q, R, P R, Q, P R - Tarred Tar

II and III Diagram below shows the ball bearing on a part of the wheel. Rajah dibawah menunjukkan seorang pekerja cuba menolak satu kotak ke atu papan landasan.MODUL SAINS UPSR 4. Put rollers under the box Letak alas pengguling di bawah kotak Apply oil on the inclined plane Sapukan minyak pada papan landasan Shorten the inclined plane Pendekkan papan landasan I and II only II and III only C D I and III only I. Rajah di bawah menunjukkan alas bebola pada satu bahagian roda. Which of the following materials can help the ball bearing to function better? Antara bahan berikut. manakah yang dapat membantu alas bebola itu berfungsi dengan lebih baik? A Water C 151 Grease . manakah yang dapat membantu pekerja itu menggerakkan kotak tersebut dengan lebih mudah? I II III A B 5. The diagram below shows a worker tries to push a heavy box into a lorry by using an inclined plane. Which of the following can help the worker push the box more easily? Antara beriktu.

The distance traveled by each marble is recorded. ………………………………………………………………………………………… (b) Give other observation to support your reason (inference) in (a). Samad released marble Y down ramp. ………………………………………………………………………………………… 2. Then. Kemudian dia mengulangi langkah itu dengan mengunakan guli Z. Nyatakan pemerhatian lain untuk menyokong sebab (inferens) anda di (a) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (c) What is kept the same in this investigation? Apakah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………… (d) What is observed in this investigation? Apakah yang diperhatikan dalam penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………… 152 . Samad melepaskan guli Y menuruni satu landasan condong. The table below shows the results of the investigation.MODUL SAINS UPSR Air Sand Pasir Gris Marble Guli B D SECTION B 1. Marble Guli Y Z (a) Distance traveled (cm) Jarak dilalui (cm) 30 40 Give two reasons (inferences) to explain why the two marbles travel different distances? Nyatakan dua sebab (inferens) untuk menerangkan mengapa setiap guli bergerak pada jarak yang berbeza? 1. Jadual berikut menunjukkan keputusan penyiasatan. he repeated the action with marble Z. Jarak yang dilalui oleh kedua-dua guli itu dicatatkan.

1... Berdasarkan penyiasatan ini. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatannya. Salman rolled a marble on three different surfaces.... Type of surface Jenis permukaan Glass Kaca Plank Papan Sandpaper Kertas pasir Distance the marble traveled (cm) Jarak guli bergerak (cm) 25 18 10 (a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………………… ……………. ……………………………………………………………………………………… (c) Based on the investigation.……………………………………………………………………… (b) State one information gathered in this investigation.. Nyatakan satu maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini.. state .. He measured the distance the marble traveled on each surfaces. What is changed? Apakah yang diubah? ………………………………………………………………………………… 2.. nyatakan ....MODUL SAINS UPSR 2.. What is observed? Apakah yang diperhatikan? (d) ………………………………………………………………………………… What is the relationship between the types of surfaces with the distance the marble traveled? 153 .. Salman menggolekkan sebiji guli di atas tiga permukaan yang berbeza. Dia mengukur jarak guli itu bergerak di atas setiap permukaan. The table below shows the results of the investigation..

Semua objek yang bergerak mempunyai kelajuan. Kelajuan suatu objek dapat dikira dengan menggunakan formula berikut .Distance ÷ time Laju . 3.Jarak ÷ masa Examples . (a) Kilometers per hour (km/h) (b) Meter per seconds (m/s) (c) Centimeters per second (cm/s) = = 240 ÷ 30 80 km/h 5. Speed shows how fast an object moves Kelajuan menunjukkan berapa pantas sesuatu objek bergerak. An object which moves faster takes a shorter time to travel a given distance. 4. Objek yang bergerak laju bergerak lebih jauh dalam suatu masa yang ditetapkan. Kirakan kelajuan lori itu. The metric units of speed are . 2. Sebuah lori mengambil masa tiga jam untuk sampai ke destinasi sejauh 240 km. Calculate the speed of the lorry. An object which moves faster travels a longer distance in a given time. Unit metric bagi kelajuan ialah . 154 . Speed . Objek yang bergerak laju mengambil masa yang lebih singkat untuk bergerak dalam suatu jarak yang ditetapkan. The speed of an object can be calculated by using the following formula . The speed of the lorry Kelajuan lori 6.MODUL SAINS UPSR Apakah hubungan antara jenis permukaan dengan jarak guli bergerak? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… MOVEMENT 1. A lorry takes three hours to reach a destination which is 240 km away. Every object that moves has speed. Contoh .

The bar chart below shows the distance traveled by four drivers in 30 minutes. Distance (km) Jarak (km) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 P Q R S Driver Pemandu Which of the following statements is true? Antara pernyataan berikut. Carta palang di bawah menunjukkan jarak yang dilalui oleh empat pemandu dalam masa 30 minit. manakah yang benar? A B C D Q is faster than P Q lebih laju daripada P S is faster than P and R S lebih laju daripada P dan R P and Q are faster than P and S P dan Q lebih laju daripada R dan S R and S are faster than P and Q R dan S lebih laju daripada P dan Q 155 .MODUL SAINS UPSR QUESTIONS ABOUT SPEED SECTION A 1.

   J travels further than L J bergerak lebih jauh daripada L K Travel further than J K bergerak lebih jauh daripada J M travel further than J and K M bergerak lebih jauh aipada J dan K Which is the correct order. A lorry takes three hours to reach a destination which is 210 km away. yang manakah mesti dikumpulkan untuk mengira kelajuan suatu objek yang bergerak? I II III IV A B The time taken Masa yang diambil The size of the object Saiz objek The distanced traveled Jarak yang dilalui The mass of theobject Jisim objek III only I and III only C D I and II only I. The information below shows the distance traveled by four cars in one hour. from the slowest to the fastest? Susunan manakah yang betul daripada yang paling perlahan kepada yang paling laju? A B JKLM KMJL 156 C D LKMJ LJKM . Which of the following data must be collected to calculate the speed of a moving object? Antara maklumat berikut. III and IV only 4.MODUL SAINS UPSR 2. What is the speed of the lorry? Sebuah lori mengambil masa tiga jam untuk sampai ke dstinasi sejauh 210 km. Maklumat di bawah ini menunjukkan jarak yang dilalui oleh empat buah kereta dalam tempoh satu jam. Berapakah kelajuan lori itu? A B 70 km/h 90 km/h C D 80 km/h 100 km/h 3.

What is changed? 157 . A car moves at a speed of 110km/h. What is the distance traveled by the car in on hour and thirty minutes? Sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 110 km/j. The table below shows the results of an investigation. nyatakan .MODUL SAINS UPSR 5. Berdasarkan penyiasatan ini. state . Jadual di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan Animals Haiwan Distance traveled (cm) Jarak dilalui (cm) 60 Time taken (s) Masa diambil (s) 10 60 8 60 5 (a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (b) Based on the investigation. 1. Berapakah jarak yang dilalui oleh kereta itu dalam tempoh satu jam tiga puluh minit? A B C D 150 km 155 km 160 km 165 km SECTION B 1.

Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan dengan menggunakan beberapa model kereta mainan yang sama saiz tetapi menggunakan bilangan bateri yang berbeza. Toy car Kereta mainan X Y Z (a) Number of batteries used Bilangan bateri yang digunakan 2 4 6 Speed (cm/s) Kelajuan (cm/s) 10 20 30 State two information gathered in this investigation.. What is kept the same? Apakah perkara yang disamakan? ………………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………………… 158 . The table below shows the results.……………………………………………………………………… (c) Predict the speed of toy car if the number of batteries used is 5. What is observed? Apakah yang diperhatikan? ………………………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………………………… (b) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………………… …………………. Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini....MODUL SAINS UPSR Apakah yang diubah? ………………………………………………………………………………… 2... 1.. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan tersebut. ………………………………………………………………………………… 2. Ramalkan kelajuan kereta mainan jika bilangan bateri yang digunakan 5. A group of pupils carried out an investigation using toy cars that were the same in size but they used different numbers of batteries.

3. perisa dan rasanya mengalami kerosakan dan berubah. Spoilt food is unsafe and unsuitable to be eaten. The table below shows some characteristics of food spoilage on different types of food. 159 . flavour and taste are damaged and changed. Makanan yang rosak adalah tidak selamat dan tidak sesuai untuk dimakan.MODUL SAINS UPSR (d) State the trend of the speed of toy cars Nyatakan corak perubahan kelajuan kereta mainan. 2. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… FOOD PRESERVATION Food Spoilage Kerosakan makanan 1. Nyatakan satu hubungan antara dua maklumat yang dikumpulkan dalam pernyataan di atas. ……………………………………………………………………………………… (e) What is the conclusion of this investigation? Apakah kesimpulan penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… The speed of toy car is affected by the size Kelajuan kereta mainan dipengaruhi oleh saiznya (f) State one relationship between two information gathered in the above statement. Food becomes spoilt when its texture. Makanan akan menjadi rosak apabila tekstur. Jadual di bawah menunjukkan beberapa ciri kerosakan makanan pada jenis makanan yang berbeza.

160 . Damp and warm conditions help bacteria and fungi to grow faster. moulds and fungi can cause food to spoil. The condition needed by microorganisms to grow are: Keadaan yang diperlukan oleh mikroorganisma untuk membiak adalah: a) b) c) d) e) Air / udara Water / air Nutrient / nutrien Suitable temperature (between 5 °C and 65 °C)/ suhu yang sesuai Suitable acidity / keasidan yang sesuai 6. Preservation of food makes food last longer. kulat dan fungi boleh menyebabkan makanan rosak. The growth of microorganisms causes the bread to become spoilt Pertumbuhan kulat menyebabkan roti menjadi rosak 5. Pengawetan makanan membuatkan makanan tahan lebih lama. Food Preservation Pengawetan makanan 1. Microorganisms such as bacteria. Keadaan lembab dan panas membantu bakteria dan fungi membiak dengan lebih cepat. Mikroorganisma seperti bacteria.MODUL SAINS UPSR 4.

Bahan makanan dimasak dan disimpan dalam tin atau botol yang kedap udara. fruits and vegetable. b) Bacteria and fungi cannot grow without air. ikan. chicken. Examples of food by canning 161 Examples of food by bottling . ayam. Contoh bahan makanan yang diawet dengan cara pembotolan dan pengetinan ialah daging. c) Example of food preserved by bottling and canning are meat. Bottling and canning Pembotolan dan pengetinan a) Food is cooked and kept in airtight cans or bottles. Food preservation delay food from spoiling by: Pengawetan makanan melambatkan makanan daripada menjadi rosak dengan: a) killing microorganisms membunuh mikroorganisma b) delaying the growth of microorganism melambatkan pertumbuhan mikroorganisma 3.MODUL SAINS UPSR 2. fish. The following are different type of food preservation methods: Berikut adalah kaedah pengawetan makanan a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Bottling and canning / Pembotolan dan pengetinan Pickling / Penjerukkan Drying / Pengeringan Salting / Pengasinan Vacuum-packing / Pembungkusan vakum Cooling / penyejukkan Freezing / pembekuan Waxing / pelilinan Pasteurization / pempasteuran Boiling / pendidihan Smoking / penyalaian 4. buah-buahan dan sayur-sayuran. Bakteria dan kulat tidak dapat membiak tanpa udara.

Penjerukan a) Food is soaked in vinegar. Pickling. memanaskan makanan di dalam oven dan memanaskan makanan di atas api. c) Examples of food preserved by pickling are fruits and vegetables. Drying Pengeringan. cuttlefish and fruits. Air dikeluarkan daripada makanan dengan cara menjemur di bawah matahari. heating the food in the oven and heating the food by placing it on top of a flame. Contoh bahan makanan yang diawet dengan cara penjerukan ialah buah-buahan dan sayur-sayuran Jeruk mangga 6. Contoh bahan makanan yang diawet dengan cara pengeringan ialah ikan. Bahan makanan direndam dalam cuka. 162 . sugar and vinegar solutions retard the growth of bacteria and fungi. larutan garam atau larutan gula. Kebanyakkan mikroorganisma mati atau menjadi tidak aktif apabila makanan dikeringkan. Larutan garam. salt solution or sugar solution. gula dan cuka merencatkan pertumbuhan bakteria dan kulat pada makanan. b) Most of microorganism die or become inactive when the food is dried.MODUL SAINS UPSR 5. b) Salt. Jeruk betik a) Water is removed from food by leaving the food in the sun. sotong dan buah-buahan. c) d) Examples of food preserved by drying are fish.

Contoh bahan makanan yang diawet secara pembungkusan vakum ialah kacang. eggs. b) Bacteria become inactive in cool conditions. Garam mengeluarkan air dan menghalang mikroorganisma daripada membiak. b) Salt draws out moisture and prevents microorganism from growing. telur. Bakteria dan kulat tidak dapat membiak tanpa udara. c) Examples of food preserved by vacuum-packing are peanuts. daging. Bahan makanan dimateri di dalam bungkusan selepas udara dikeluarkan. Salting Pengasinan a) A large amount of salt is added to the food Garam yang banyak ditambah kepada makanan.MODUL SAINS UPSR 7. 8. Cooling. Bakteria menjadi tidak aktif dalam keadaan yang sejuk. Bahan makanan disimpan ditempat sejuk seperti di dalam peti sejuk. Pendinginan a) Food is placed in a cool place such as the refrigerator. c) Examples of food preserved by salting are fish. crackers and fruits. beras. rice. meat. b) Bacteria and fungi cannot grow without air. 163 . buah-buahan dan sayur-sayuran. Vacuum-packing Pembungkusan vakum a) Food is sealed in a pack after air has been removed. keropok dan buah-buahan. fruits and vegetable Contoh bahan makanan yang diawet dengan cara pengasinan ialah ikan. 9.

buah-buahan. Freezing. Bahan makanan dibekukan pada suhu – 15 °C. Penyejukbekuan a) Food is kept frozen at a temperature of – 15 °C. fruits. chicken and meat Contoh bahan makanan yang diawet secara penyejukbekuan ialah ikan. b) Bacteria and fungi cannot grow at very low temperature. eggs and milk. 12. c) Examples of food preserved by waxing are fruits and vegetables. b) Waxing is slow down the loss of water from food. telur dan susu. 11. cuttlefish. dan daging. Contoh bahan makanan yang diawet secara pendinginan ialah sayur-sayuran. Contoh bahan makanan yang diawet secara pelilinan ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. Bahan makanan disalut dengan lilin. Waxing Pelilinan a) Food is covered with wax. ayam. Pasteurization Pempasteuran 164 . Bakteria dan kulat tidak dapat membiak pada suhu yang sangat rendah. 10. Pelilinan mengurangkan kehilangan air daripada makanan.MODUL SAINS UPSR c) Examples of food preserved by cooling are vegetables. c) Examples of food preserved by freezing are fish. sotong.

Contoh bahan makanan yang diawet dengan cara ini ialah ikan dan daging. Boiling Pendidihan a) Boiling is process with kills bacteria and fungi. 165 . b) Food is heated to the boiling point of water that is 100 °C. b) Examples of food preserved by smoking are fish and meat. Pengasapan a) Food is dried with smoke for a long period and time. Smoking. Makanan dikeringkan dengan asap dalam tempoh yang lama.MODUL SAINS UPSR a) Food is heated quickly for a few seconds and then cooled rapidly. 13. Makanan dipanaskan sehingga ke takat didih air iaitu 100 °C. Pendidihan ialah proses membunuh bakteria dan kulat. b) Examples of food preserved by pasteurization are milk and fruit juices. Bahan makanan dipanaskan dengan cepat selama beberapa saat dan disejukkan dengan segera. 14. Contoh bahan makanan yang diawet secara pempasteruan ialah susu dan jus buahbuahan.

Untuk mengurangkan pembaziran makanan. The food will last longer. The food is easy to store and distribute Makanan untuk disimpan dan dipasarkan 3.MODUL SAINS UPSR Importance of Food Preservation Kepentingan Mengawet Makanan 1. To enjoy eating food even if the fruits is out of season. Rajah 1 menunjukkan satu proses pengawetan makanan. The process is Proses itu ialah A drying Pengeringan B salting Pengasinan C pickling penjerukan D deep freezing penyejukbekuan 166 . Food wastage is reduce. QUESTIONS ABOUT FOOD PRESERVATIONS SECTION A 1. Makanan menjadi tahan lebih lama. 4. Figure 1 shows a process for preserving food. Dapat menikamati makanan walaupun musim buah-buahan sudah berlalu. 2.

Peel the skin and clean the papaya Kupas kulit dan bersihkan buah betik . The following information shows the steps in the process of pickling a papaya. Bungkuskan ikan dengan kertas tisu dan simpan di dalam tin. Your refrigerator is out of order. N . Bagaimanakah kamu boleh mengekalkan kesegaran ikan? A B C D Dry the fish. Step M is not stated.Close the container tightly and put it aside for a week Tutup bekas dengan ketat dan biarkan selama seminggu What is step M? Apakah langkah M? A B C D Pour in boiled water Tuangkan air masak Put in small drops of oil Titiskan sedikit minyak Put in some colouring Titiskan bahan pewarna Pour in concentrated sugar solution Tuangkan larutan gula pekat 3. Rendamkan ikan di dalam air Wrap the fish with aluminium foil. Langkah M tidak dinyatakan. 167 .MODUL SAINS UPSR 2. Bungkuskan ikan dengan kertas aluminium. K L ..………………………………………. Wrap the fish with tissue paper and keep it in a can. Maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah dalam proses penjerukan buah betik. Soak the fish in water. How can you keep a fish fresh? Peti sejuk kamu rosak. Keringkan ikan.Put the papaya into a container Masukkan buah betik ke dalam bekas M .

M. J. J. Picture J. L. K. Rajah 14 menunjukkan sekeping roti yang telah dibiarkan selama seminggu. L. M. K. L dan M menunjukkan aktiviti dalam pengasinan dan pengeringan makanan. Gambar J. K. L C. J. J. Kulat telah tumbuh pada roti itu. L B. M. K D. K.MODUL SAINS UPSR 4. Diagram 14 shows a piece of bread that has been left for a week. L and M show the activities of salting and drying of food. What conditions cause the growth of fungus on the bread? Apakah keadaan yang menyebabkan pertumbuhan kulat pada roti itu? 168 . K. Diagram 14 Fungus has grown on the bread. M 5. Which of the following show the correct order of step in the activities of salting and drying? Antara berikut yang manakah menunjukkan susunan langkah-langkah aktiviti yang betul dalam pengasinan dan pengeringan? A.

Graf dalam rajah 2 menunjukkan keputusan eksperimen. Length of time the food can be kept / hour hours Tempoh masa makanan di simpan/ masa 10 15 20 25 30 (a) State the aim of this experiment.MODUL SAINS UPSR A B C D Hot and dry Panas dan kering Cold and dry Sejuk dan kering Hot and damp Panas dan lembap Cold and damp Sejuk dan lembap SECTION B 1. state i. Salima menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan di antara tempoh masa makanan yang disimpan dan suhu. Nyatakan tujuan dalam eksperimen ini. Temperature / o C ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ (b) In this experiment.The bar chart in Figure 2 shows the result of the experiment. what is changed/ pemboleh ubah dimanipulasikan ___________________________________________________ 169 . Salima carried out an experiment to investigate the relationship between the length of time food will keep and the temperature.

Ramalkan tempoh masa makanan yang disimpan jika suhu 5°C. Nyatakan satu sebab (inferens) berdasarkan keadaan buah mangga dalam botol Q. Satu penyiasatan dijalankan dengan meletakkan potongan buah mangga dalam dua buah botol yang berasingan seperti dalam rajah 2. (a) State one reasons(inference) based on the condition of mango in bottle Q. What is kept the same/ pembolehubah dimalarkan ___________________________________________________ iii. what is observed/ Pemboleh ubah bergerak balas ___________________________________________________ (c) Predict the length of the time the food can be kept if the temperature is 5°C. 2. __________________________________________________________________ 170 . ________________________________________________________________ (d) What conclusion can be made from this investigation. An investigation is carried out by placing slices of mango in two different bottles as shown in diagram 2.MODUL SAINS UPSR ii. Apakah kesimpulan bagi penyiasatan ini.

3. gases.MODUL SAINS UPSR (b) State two information gathered in the investigation. food stalls. Waste are things that we no longer and thrown away. 2. factories. paper. chemical waste. ii. plastics. Paper. Smoke. glass. glass. i. Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini. metal. motor vehicles and agriculture. Chemical waste from pesticides Smoke. Waste comes from various sources such as homes. glass. plastic. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ WASTE MANAGEMENT Waste 1. plastic. Waste that comes from our homes called domestic waste. metal Chemical waste. plants and animals that are thrown away are called organic waste. metal and plastic. gases 4. Apakah kesimpulan bagi penyiasatan ini. There are many types of waste such as remain the food. _________________________________________________________ _________________________________________________________ (c) What conclusion can be made from this investigation. organic waste. market. Remains of food. Sources of waste Homes Factories Food stalls Market Motor vehicles Agriculture Open burning Types of waste Remains of food. paper. 5. 171 . gases Remains of food. smoke. paper. metal.

kertas. Sumber bahan buangan Rumah Kilang Gerai makanan Pasar Kenderaan bermotor Pertanian Pembakaran terbuka Jenis bahan buangan Sisa makanan. Sort out waste into different type before throwing them away. 4. 4. kenderaan dan pertanian. Open burning of rubbish. Release of smoke from factories into the air. logam dan kaca Kertas. 2. plastic. Placing rubbish in a covered rubbish bin. Terdapat pelbagai jenis bahan buangan seperti sisa makanan. kilang. kertas. Bahan buangan ialah benda-benda yang tidak diperlukan lagi dan dibuang. 2. 172 . asap dan gas Sisa makanan. sisa kimia. logam dan plastik. Throw away rubbish into the bins provided by the local authority. Bahan Buangan 1. Plastic. gerai makanan.MODUL SAINS UPSR Proper Ways of Waste Disposal. Littering 2. kertas. logam dan sisa organik Asap dan gas Sisa kimia daripada racun serangga dan baja Asap dan gas. kaca. Improper Ways of Waste Disposal 1. 3. 1. kaca dan logam Sisa kimia. Put chemical waste into special containers. plastic. 3. Throwing or releasing of waste into rivers. 3. Bahan buangan dating dari pelbagai sumber seperti rumah. pasar.

b) Breeding of germ and pests such as mice and cockroaches. Melepaskan asap dari kilang ke udara. 2. dan haiwan yang dibuang disebut sisa organic. 5. 3. Masukkan bahan kimia ke dalam bekas khas. Improper disposal of waste Littering Effects a) Bad smell in the environment. Memasukkan sampah ke dalam tong sampah yang bertutup. Pembakaran terbuka Waste Effects. Asingkan bahan buangan mengikut jenis sebelum membuangnya. Cara-cara Melupuskan Bahan Buangan yang Terancang 1. Sisa makanan. 173 . 4. Membuang sampah merata-rata. Cara-cara Pelupusan Bahan Buangan yang Tidak Terancang 1. Membuang atau melepaskan bahan buangan ke sungai. Bahan buangan berasal dari rumah kita dikenali sebagai bahan buangan domestic. 3.MODUL SAINS UPSR 4. Buang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan oleh pihak berkuasa. 2. tumbuhan. Pembuangan sampah merata-rata 1. 4. Pembakaran sampah secara terbuka. Improper disposal of waste is harmful to us and the environment.

Pelupusan bahan buangan yang tidak terancang adalah berbahaya kepada kita dan alam sekitar. Local authorities collect waste and disposed of it properly. Kesan Bahan Buangan 1. b) Sending to incinerators.Waste is burn at high temperature c) Sending to recycling centre – waste is sorted into different types. Pembuangan bahan buangan yang tidak terancang Pembuangan sampah merata-rata Kesan a) Bau busuk dipersekitaran b) Pembiakan kuman dan hiwan perosak seperti lipas dan tikus 174 . 2. 3.MODUL SAINS UPSR Empty cans and bottles thrown in public places Release of chemical waste from factories Waste is thrown into the river Waste is thrown the drains Breeding of mosquitoes in empty containers can spread deadly diseases such as dengue Air pollution and acid rain Water pollution Flash flood are caused by waste that block the drains. Waste that is collected is disposed of by: a) sending to landfill.Waste are crushed and buried.

Bahan buangan yang dipungut dilupuskan dengan cara: a) dihantar ke tapak pelupusan sampah. 3.bahan buangan dimampat dan ditanam.MODUL SAINS UPSR Tin dan botol kosong dibuang di tempat awam Pembiakan nyamuk di dalam bekas-bekas kosong yang boleh menyebabkan penyakit berbahaya. Sampah dibungkus dalam beg plastic Sampah dikumpulkan oleh trak sampah Dan diikat Bahan buangan dimampat dan ditanam atau dibakar di incinerator. c) dihantar ke pusat kitar semula – bahan buangan diasingkan kepada jenis yang berlainan. Waste from things that are plastics. Pengeluaran bahan buangan kimia dari Pencemaran udara dan hujan asid kilang Bahan buangan ke dalam sungai Pencemaran air Bahan buangan ke dalam longkang Banjir kilat yang disebabkan oleh bahan buangan yang menghalang longkang 2. wood. Some ways can decay and some cannot decay. Pihak berkuasa tempatan memungut bahan buangan untuk dilupuskan dengan baik. 2. 175 .Bahan buangan dibakar pada suhu yang tinggi. paper. glass and metal cannot decay. Organic waste such as remains of food. Waste Decay 1. b) dihantar ke incinerator. meat and vegetables can decay. 3.

kaca dan logam tidak dapat mereput. kayu. Disadvantages of waste decay: a) Gives out poisonous gases. nutrients are returned to the soil and can be used by plants. This process is called decomposition. 6. c) Organic waste can be changed into compost by burying in the soil. Pereputan Bahan Buangan 1. Bahan buangan organik seperti sisa makanan. Sesetengah bahan buangan boleh mereput dan sesetengah tidak boleh mereput. 5. Bahan buangan yang boleh mereput Bahan buangan yang tidak mereput 176 . 7. b) Waste returns to the soil as nutrients and makes the soil fertile. Bahan buangan daripada plastic. kertas. During the process.MODUL SAINS UPSR Waste can decay Waste do not decay 4. Advantages of waste decay: a) prevents waste from piling up in the environment. 3. b) Gives out a bad smell. daging and sayur-sayuran dapat mereput. 2. Bacteria and fungi cause waste to decay by breaking down dead organisms and waste material into simple substance.

Bakteria dan kulat menyebabkan bahan buangan mereput dengan menguraikan organisma-organisma yang telah mati dan bahan buangan kepada bahan ringkas. Proses ini dikenali sebagai penguraian. QUESTIONS ABOUT WASTE MANAGEMENT SECTION A 1.MODUL SAINS UPSR 4. 5. Kebaikan proses pereputan bahan buangan: a) mengelakkan penimbunan bahan buangan pada alam sekitar. nutrient dikembalikan ke tanah dan dapat digunakan oleh tumbuhan. Which of the following cannot decay? Antara yang berikut yang manakah tidak mereput? 177 . b) Mengeluarkan bau busuk. b) Bahan buangan kembali ke dalam tanah sebagai nutrient. 7. Keburukan bahan buangan yang mereput. c) Bahan buangan organik boleh dijadikan kompos dengan menanamnya di dalam tanah. Semasa proses ini. a) membebaskan gas beracun apabila mereput. 6.

Diagram 1 shows one activity that is carried out by humans. Rajah 1 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan oleh manusia.MODUL SAINS UPSR 2. Which of the following is the most suitable way to dispose of waste that can decay? Di antara yang berikut manakah cara yang paling sesuai untuk melupuskan bahan buangan yang mereput. A Recycling Mengitar semula B Throwing into rivers Membuang ke dalam sungai C Open burning Pembakaran terbuka D Burying in the ground Menanam ke dalam lubang 4. Diagram 1 / rajah 1 What are the effects of the activity shown above? Apakah kesan aktiviti yang ditunjukkan di atas? I Water pollution Pencemaran air II Spreading of diseases Penyebaran penyakit III Polluted water resources Mencemarkan sumber air IV Bad scenery Pemandangan yang teruk I and II C II and IV I dan II II dan IV B I and III D III and IV I dan III III dan IV 3. Which of the following can cause acid rain? Di antara berikut apakah yang menyebabkan hujan asid? I II III Liquid waste from factories Bahan cecair dari kilang Smoke from factories Asap dari kilang Exhaust gas from vehicles Asap dari ekzos kenderaan 178 A .

Diagram 2 shows an investigation carried out by a student to determine the effects of oil spills on aquatic life.MODUL SAINS UPSR A B C D II only II sahaja I and II only I dan II sahaja II and III only II dan III sahaja I. What is the type of pollution caused by the above activity ? Apakah jenis pencemaran disebabkan oleh aktiviti di atas. Diagram 2 / Rajah 2 (a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 179 . Semua ikan diberi jumlah makanan yang sama setiap hari. A B Air pollution Pencemaran udara Smoke pollution Pencemaran asap C D Water pollution Pencemaran air Land pollution Pencemaran tanah SECTION B 1. II dan III 5. Rajah 2 menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh seorang murid untuk menentukan kesan tumpahan minyak ke atas hidupan akuatik. II and III I. All fishes are given the same amount of food every day.

Year Tahun Average air pollution index Purata indeks percemaran 1990 32 Table 1 Jadual 1 (a) State the relationship between the year and the average air pollution index in town X. Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini i. ii.MODUL SAINS UPSR (b) What can be observed about the condition of fishes in beaker X and Y after three days? Apakah yang perlu diperhatikan tentang keadaan ikan di dalam bikar X dan Y? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ (c) State one inference based on the observation above in (b). Nyatakan hubungan di antara tahun dan purata indeks pencemaran udara di bandar X. Jadual 1 menunjukkan purata indeks pencemaran udara di bandar X dari tahun 1990 hingg 2006. _________________________________________________________ _________________________________________________________ Table 1 show the average air pollution index in town X from the year 1990 to 2006. Nyatakan satu inferens berdasarkan pemerhatian di (b) ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ (d) State two information gathered in the investigation. 2. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 1994 76 1998 100 2000 130 2006 200 180 .

Ramalkan purata indeks pencemaran udara dalam tahun 2000. (d) State one relationship between the change in the rate of air pollution and the number of people with respiratory problem. Pencemaran udara menyebabkan masalah pernafasan. _______________________________________________________________ (c) State one reason (inference) for the change in the average air pollution index from the year 1990 to 2006. Bilangan orang yang mengalami masalah pernafasan dipengaruhi oleh kadar pencemaran udara. The number of people with respiratory problems are effected by the rate of air pollution.MODUL SAINS UPSR (b) Predict the average air pollution index in the year 2000. Nyatakan satu sebab (inferens) untuk perubahan dalam purata indeks pencemaran dari tahun 1990 to 2006. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Air pollution causes respiratory problems. Nyatakan satu hubungan di antara perubahan kadar pencemaran udara dengan bilangan orang yang mengalami masalah pernafasan. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 181 .

Position S – full moon / bulan purnama Position T – Partial Eclipse of the moon / Gerhana bulan separa Position U – Total Eclipse of the moon / Gerhana bulan penuh Position V – Partial Eclipse of the moon / Gerhana bulan separa 182 . Gerhana matahari hanya berlaku ketika fasa bulan penuh sahaja. An eclipse of the moon occurs only during full moon phases. bulan kelihatan gelap apabila bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. 4. 2. Gerhana bulan berlaku apabila bumi berada diantara matahari dan bulan 3. The diagram below shows the movement of the moon during eclipse of the moon. the moon and the sun are in straight line. bulan dan matahari berada dalam satu garisan lurus. 6. The earth . The earth blocks sunlight from reaching the moon. 5. Bumi.MODUL SAINS UPSR ECLIPSES GERHANA Eclipse of the Moon Gerhana Bulan 1. An eclipse of the moon (lunar eclipse) occurs when the earth lies between the sun and moon. Bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. The moon will appear dark when the earth block sunlight from reaching the moon. Rajah di bawah menunjukkan pergerakan bulan semasa gerhana bulan.

The sun looks totally covered by the moon because the position of sun is far away from the earth. 3. Gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi dan ketiga-tiganya berada dalam satu garisan lurus. The moon shadow will cover some parts of the earth surface. Bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi. An Eclipse of the sun only can be observed during day time. matahari kelihatan seperti piring gelap yang dikelilingi oleh gelang cerah yang dipanggil korona. 4. Gerhana matahari penuh berlaku apabila matahari dan bulan betul-betul setentang. Gerhana penuh berlaku apabila bulan memasuki kawasan bayang-bayang yang lebih gelap. gerhana separa berlaku. Bayang-bayang bulan akan melindungi sebahagian permukaan bumi. Corona / korona 183 . the sun looks like a dark disc surrounded by bright ring called corona. Apabila bulan memasuki kawasan bayang-bayang bumi yang lebih cerah. Gerhana matahari hanya boleh dilihat pada siang hari. 2. When the moon enters the lighter shadow of the earth. Matahari kelihatan tertutup sepenuhnya oleh bulan kerana kedudukan matahari sangat jauh dari bumi. Total eclipse of the sun occurs when the sun and the moon are exactly aligned. 8. During total eclipse of the sun. A total eclipse of the moon occurs when the moon passes through the darker shadow of the earth. The moon block sunlight from reaching the earth.MODUL SAINS UPSR S T U V 7. Semasa gerhana matahari penuh. Eclipse of the Sun Gerhana matahari 1. 7. 6. An Eclipse of the sun occurs when the moon lies between the sun and the earth and the three of them lies in a straight line. a partial eclipse of the moon occurs. 5.

Only the area that is covered by the darker shadow of the moon will experience a total eclipse of the sun. Some animals may behave strangely because of this phenomenon. 11.MODUL SAINS UPSR 8. Position X – Partial eclipse Position Y – Total eclipse Position Z – Partial eclipse X Y Z 184 . An area that is experience a total eclipse of the sun will become dark just like night time. An eclipse of the sun happens for a shorter time than eclipse of the moon. 10. Kawasan yang mengalami gerhana matahari penuh akan kelihatan seperti waktu malam. Hanya kawasan yang dilindungi oleh bayang bulan yang lebih gelap akan mengalami gerhana matahari penuh . Gerhana Matahari berlangsung lebih singkat berbanding gerhana bulan. A partial eclipse of the sun occurs when part of the sun can be seen. Sebahagian haiwan mungkin berkelakuan ganjil kerana fenomena ini. Gerhana matahari separa berlaku apabila sebahagian matahari dapat dilihat. 9.

MODUL SAINS UPSR QUESTIONS ABOUT ECLIPSES Section A 1. K C M. L. M. L. N.. M. N D N. The picture shows the total eclipse of the Sun. N B L. Gambar di bawah menunjukkan bentuk-bentuk Matahari ketika gerhana Matahari Which of the following shows the correct sequence during eclipse of the Sun? Antara berikut. K 185 . The picture below shows the shapes of the Sun during eclipse of the Sun. M. K. yang manakah menunjukkan urutan yang betul ketika gerhana Matahari? A K L. What is the black area labelled in X in the picture above? Apakah kawasan hitam yang dilabelkan X dalam gambar di atas? A The Earth Bumi B The Moon’s shadow Bayang-bayang Bulan C The Earth’s shadow Bayang-bayang Bumi D Sunlight Cahaya Matahari 2. Gambar menunjukkan gerhana Matahari penuh.

.MODUL SAINS UPSR 3. A P only P sahaja B P and R P dan R C D Q and S Q dan S P and S P dan S 5... Fenomena gerhana boleh berlaku apabila Bulan berada di.. A the new moon anak bulan B the half moon bulan separa C the full moon bulan purnama D the crescent bulan sabit 186 .... The eclipse of the moon can only occur at the phase of….... Gerhana Bulan hanya akan berlaku pada fasa... The diagram below shows different positions of the Moon while it revolves around the Earth... Rajah di bawah menunjukkan kedudukan Bulan yang berlainan ketika beredar mengelilingi Bumi.. The phenomenon of eclipses can occur when the Moon is at……... What is the property of light that causes the eclipse of the Moon? Apakah sifat cahaya yang menyebabkan berlaku gerhana Bulan? A Light travels in a straight line Cahaya bergerak lurus B Light can be transformed Cahaya boleh diubah C Light can be absorbed Cahaya boleh diserap D Light can be reflected Cahaya boleh dipantulkan 4..

............................. e When can an eclipse of the moon be observed ? Bilakah gerhana Bulan boleh diperhatikan? …………………………………………………………………………………… 187 ............……………………………… …………………………………………………………. Which part of the earth can observe the total eclipse of the moon ? Di bahagian Bumi yang manakah gerhana Bulan penuh boleh diperhatikan? ……………………………………………………………………………………….....MODUL SAINS UPSR Section B 1.......... d Give a reason for your answer in question ( c )..... b What will happen to the earth during the total eclipse of the moon ? Apakah yang akan berlaku pada Bumi ketika gerhana Bulan penuh? c .………………………….............................................…… ………………………………………………………………………………………. Gambar di bawah menunjukkan kejadian gerhana Bulan................ ……………………………………………………........... Matahari / sun a earth / bumi moon / bulan How does the eclipse of the moon occur ? Bagaimanakah gerhana Bulan berlaku? …………………………………………………………………………………. The picture below shows occurrence of eclipse of the moon.......... Berikan satu alasan bagi jawapan anda di soalan ( c )...

......... Sun / matahari Moon / bulan a What phenomenon was Alisya observing ? Apakah femnomena yang diperhatikan oleh Alisya ? ... d What is happening when Izzati observed the phenomenon ? Apakah yang berlaku ketika Izzati memerhati fenomena itu? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 188 .. b Where should Alisya be to able to view the event in the figure ? Di manakah Alisya boleh melihat kejadian dalam rajah di atas? ……………………………………………………………………………………......................... ii……………………………………………………………………………………......... Rajah menunjukkan permulaan suatu fenomena di langit yang diperhatikan oleh Alisya ketika waktu siang................. The figure shows the beginning of a phenomenon in the sky observed by Alisya during the daytime...........................................MODUL SAINS UPSR 2.................... c What two condition are necessary for the phenomenon to occur ? Apakah dua syarat yang perlu bagi fenomena itu berlaku? i……………………………………………………………………………………...............

The uses of pulley is to lift a load or to rise a flag. Skru adalah objek berbentuk silinder dengan alur skru di sekelilingnya. Mesin adalah sebarang alat atau objek yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah. cepat dan lebih selesa.MODUL SAINS UPSR MACHINES MESIN Simple machines Mesin ringkas 1. Takal adalah mesin yang terdiri daripada satu roda beralur yang boleh bergerak bebas dan satu tali atau rantai beralur. quickly and conveniently. Skru digunakan untuk mencantumkan objek atau untuk menaikkan objek. Pulley is a machines that consists a grooved wheel which can move freely and a rope or chain which passes around it. A machines is any tool or object that enables us to do work easily. 2. 189 . A screw is a cylindrical object that has a screw thread wrapped around it. There are various types of simple machines: Terdapat pelbagai mesin ringkas: a) Pulley e) Wheel and axle Takal Roda dan gandar b) Screw f) Wedge Skru Baji c) Gear g) Lever Gear Tuas d) Incline plane Satah Condong 3. Pulley / takal 4. Screws are used to bind objects together or to lift object. Kegunaan takal adalah untuk mengangkat beban atau menaikkan bendera.

Roda dan gandar mengandungi roda yang dihubungkan dengan gandar. Kegunaan gear adalah untuk mengubah kelajuan objek. Satah condong digunakan untuk menaikkan suatu objek ke aras yang lebih tinggi. Wheel and axle is a tool which consists of wheel that is joined to an axle. Incline plane is used to raise objects to a higer level. 190 . Gear mengandungi roda-roda bergigi yang disusun bersama.MODUL SAINS UPSR 5. Inclined plane is a sloping surface that joins two different levels. 6. Satah condong adalah suatu permukaan condong yang menghubungkan dua aras. Gears consist of toothed wheels that are usually placed together. The uses of gear is to changed the speed of object. 7.

Contoh Tuas. Mesin kompleks adalah alat atau objek yang mengandungi lebih daripada satu mesin ringkas. Wedge is any tool that has an inclined plane on one or both sides ot its surfaces. Examples of levers.MODUL SAINS UPSR Examples of wheel and axle: Contoh roda dan gandar : 8. Lever consists of a rod that is supported at a fixed point callad fulcrum. 191 . Contoh mesin kompleks. 9. Tuas terdiri daripada satu rod yang disangga pada satu titik tetap yang dipanggil fulkrum. 2. Complex macines Mesin kompleks 1. Baji adalah alat yang mempunyai satah condong pada satu atau kedua-dua permukaannya. A complex machines is a tool or object that consists of more than one simple machine. Examples of complex machines.

Banyak kerja tidak dapat dilakukan tanpa mesin. easier and more conveniently. 2.MODUL SAINS UPSR Wheel and axle Lever Screw Wheel and axle Lever Screw gear wedge Lever Apreciating the invention of machines Menghargai penemuan mesin 1.…. A device to move things Alat untuk mengalih barang B method to make work easier Kaedah untuk memudahkan kerja C way to stop objects from moving Kaedah untuk menghentikan objek daripada bergerak D helps us to do work easire and faster Membantu membuat kerja denbga mudah dan cepat 192 . Mesin membantu kita melakukan kerja dengan lebih mudah. Many job cannot be done without machines. lebih mudah dan lebih selesa. Machines helps us do our work more easily. Questions about machines Section A 1. Machines is a ……………………… Mesin adalah………………………. Invention of machines helps us do job faster. Penciptaan mesin membantu kita membuat sesuatu kerja dengan lebih cepat. 3.

MODUL SAINS UPSR 2. What are the wheel and axle used for? Apakah kegunaan roda dan gandar? A To raise a flag Untuk menaikkan bendera B To cut an object Untuk memotong objek C To lift heavy loads Untuk mengangkat beban berat D To turn an object quickly Untuk memusing objek dengan cepat 3. yang manakah memerlukan daya paling banyak untuk mengangkat beban? 193 . Baca maklumat di bawah. . Roda itu disambungkan kepada gandar The information above describes a Maklumat di atas menerangkan tentang A lever / tuas B screw / skru C D wedge / baji wheel and axle / roda dan gandar 4.The wheel is connected to a rod. Read the information below.It has a large wheel Mempunyai roda yang besar . Which of the following requires the most effort to lift the burden? Antara berikut.

S. S. T. 194 . U C D U. V T. S. Arrange the inclined planes below from the one that needs least effort to move a load to the most. V. The table below shows the results of his investigation. Rahimi menggunakan empat roda yang berlainan saiz untuk menjalankan suatu penyiasatan. ……………………………………………………………………………………. T Section B 1 Rahimi uses four wheels of different sizes to conduct an investigation. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatannya. U. T. U. S T U V A B S. Radius of wheel (cm) Jejari roda (cm) 6 12 18 24 Distance covered by the wheel in one rotation (cm) Jarak yang dilalui oleh roda dalam satu putaran (cm) 44 88 132 176 (a) What is the purpose of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? ……………………………………………………………………………………. V V. ……………………………………………………………………………………. Susunkan satah condong di bawah dari yang memerlukan daya yang paling sedikit kepada paling banyak.MODUL SAINS UPSR 5.

..... …………………………………………………………………………………….......................................................... (c) State the trend in the distance covered by the wheel in one rotation.......................... Number of pulley Bilangan takal 1 2 Reading on the spring balance when the load starts to move (N) Bacaan pada neraca spring apabila beban mula bergerak (N) 8 4 (a) What is the purpose of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? ……………………………………………………………………………………............. ii) measured in this investigations? pembolehubah yang bergerakbalas dalam penyiasatan ini? .............. ……………………………………………………………………………………..................... Dalam satu penyiasatan................................................................................................................... ....... .................................................................. In an investigation....... (e) What is the relationship between the radius of wheel and the distance covered by the wheel in one rotation .... Ramalkan jarak yang dilalui oleh roda sekiranya jejari berukuran 42 cm.......................................... 195 ........................................ two types of pulley systems are used to lift up the same load............. dua jenis sistem takal telah digunakan untuk mengangkat beban yang sama... The results are as follows... Nyatakan corak jarak yang dilalui oleh roda dalam satu pusingan.......... (d) Predict the distance covered by the wheel if its radius is 42 cm................MODUL SAINS UPSR (b) What is Apakah i) changed in this investigation? pembolehubah yang dimanipulasikan dalam penyiasatan ini ? …………………………………………………………………………………............................ Apakah mesin hubungan antara jejari roda dengan jarak yang dilalui oleh roda dalam satu putaran ? ........................... 2..........

............................................................ 196 ............................................ ii) measured in this investigations? pembolehubah yang bergerakbalas dalam penyiasatan ini? ................................. (c) What is the relationship between two variables in this investigation? Apakah mesin hubungan dua pemboleh ubah dalam penyiasatan ini? ........................................................................ iii) kept the same in this investigations? Pembolehubah yang ditetapkan dalam penyisastan ini? ................................................................... …………………………………………………………………………………..............................................................................MODUL SAINS UPSR (b) What is Apakah i) changed in this investigation? pembolehubah yang dimanipulasikan dalam penyiasatan ini ? ………………………………………………………………………………….................................

MODUL SAINS UPSR MODUL SAINS SOALAN PERCUBAAN 197 .

Antara berikut. proceed to the next question. Each question is followed by four options. C and D. A. yang manakah kedudukan yang betul bagi serangga X dalam rantai makanan berikut. Choose the correct answer. 1. B. yang manakah adalah proses nyatinja? A B C D Urinating Buang air kencing Defecate Buang air besar Sweating Berpeluh Breathing Bernafas 198 . Nyahtinja dimaksudkan sebagai penyingkiran. In which of the following is X in the correct position in a food chain.MODUL SAINS UPSR SECTION A Answer all questions. Plants X Tumbuhan X X Eagle X Helang Frog Plants Katak Tumbuhan Eagle Frog Helang Katak Frog Eagle Katak Helang Plants Frog Tumbuhan Katak X Eagle X Helang Plants X Tumbuhan X Defecate is defined as discharging. X A B C D 2. If you are unable to answer any question. Which of the following is a defecating process? Antara yang berikut. This section consists of objective questions.

III dan IV sahaja 199 . I and IV only I dan IV sahaja II and III only II dan III sahaja III and IV only III dan IV sahaja Which of the following will happen to the leaves of a plant that is kept in cupboard for two weeks. Antara berikut.MODUL SAINS UPSR 3. II dan III sahaja I. Which of the following are the characteristics of animals that protect themselves from very cold weather? Antara berikut. II and III only I. Thick fur Bulu tebal Hard Shell Cangkerang keras Scales Bersisik Thick layer of fat Lapisan lemak yang tebal I and II only I dan II sahaja. yang manakah ciri haiwan yang melindungi diri daripada cuaca yang amat sejuk? I II III IV A B C D 4. III and IV only I. yang manakah akan berlaku kepada daun sepohon pokok yang disimpan dalam kotak hitam selama 2 minggu. I II III IV A B C D Fall Gugur Wilted Layu Turn yellow Menjadi kuning Increase in size Semakin besar I and II only I dan II sahaja. I and IV only I dan IV sahaja I .

MODUL SAINS UPSR 6. harimau dan helang 6. What will happen if the owl popultion in a paddy field decreases? Burung hantu amat berguna di sawah padi. The figure below shows a food web. Rajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan The carnivore in the food web is Karnivor dalam siratan makanan ini ialah A B C D the tiger only. They eat the rats that eat the rice grains. Apakah yang akan berlaku jika populasi burung hantu di dalam sawah padi semakin berkurangan? A B C D The rice harvest will increase Hasil tuaian padi meningkat The rat population will decrease Populasi tikus berkurangan The paddy plant will grow well Pokok padi akan hidup subur The paddy field will be overrun by rats Sawah padi akan musnah disebabkan oleh tikus 200 . harimau sahaja the eagle only. helang sahaja the eagle and the rabbit. Owls are useful in a paddy field. Mereka makan tikus yang makan bijiran padi. helang dan arnab the tiger and the eagle.

A. Maklumat berikut merujuk kepada suatu proses hidup manusia. A. They cannot survive.B. They will become extinct. Which card has the biggest area? Yasmin mengukur panjang dan lebar empat keping kad.B. • • • To produce offsprings Menghasilkan anak To increase in number Menambah bilangan To avoid extinction Mengelakkan kepupusan Which life process does the information refer to? Proses hidup manakah yang dirujuk oleh maklumat itu? A B Breathing Bernafas Defecation Penyatinjaan C D Reproduction Pembiakan Response to stimuli Gerak balas terhadap rangsangan 8. C D They will be healthy. Manusia tidak boleh hidup.C dan D.MODUL SAINS UPSR 7. The following information refers to a life process of humans. Manusia akan pupus. Manusia akan menjadi sihat. Manusia akan jatuh sakit. What will happen if humans do not excrete and defecate? Apakah yang akan berlaku jika manusia tidak berkumuh dan bernyahtinja? A B They will fall sick. 9. Yasmin measures the length and width of four cards. Kad yang manakah mempunyai keluasan yang paling besar? Length Panjang A B C D 6cm 5cm 8cm 9cm Width Lebar 4cm 5cm 3cm 2cm 201 .C and D.

Rajah menunjukkan beberapa aktiviti yang melibatkan daya. Diagram shows a worker pushing a heavy load.MODUL SAINS UPSR 10. Figure shows several activities that involved force. Force daya Q P Q Which activities uses the same force as P and Q ? Aktiviti manakah melibatkan penggunaan daya yang sama dengan P dan Q? A B C D P Sweeping the floor Menyapu lantai Pulling a school bag Menarik beg sekolah Pushing a trolley Menolak troli Close the drawer Meutup laci Q Press a switch Menekan suis Combing hair Menyikat rambut Press a switch Menekan suis Pulling a flag Menarik bendera 11. 202 .

Tarik menggunakan tali Place rollers under the load Meletakkan roda di bawah beban Coat the floor with oil Melumurkan lantai dengan minyak II only II sahaja I and II only I dan II sahaja C D II and III only II dan III sahaja I. Objek P mengambil masa 6 saat untuk bergerak sejauh 100cm. Which of the following activities are difficult to perform without friction? Antara aktiviti berikut . Objek R mengambil masa 12 saat untuk bergerak sejauh 100cm. Objek Q mengambil masa 9 saat untuk bergerak sejauh 100cm. Objek S mengambil masa 15 saat untuk bergerak sejauh 100cm.MODUL SAINS UPSR Rajah menunjukkan seorang pekerja sedang menolak suatu beban yang berat. II and III I. Kereta mainan X mengambil 8 saat untuk bergerak sejauh 100cm. yang manakah sukar untuk dilakukan tanpa geseran? I II Sharpening a knife Menajamkan pisau Turning a door knob Memusingkan tombol pintu 203 . Object S takes 15 seconds to travel 100 cm. kaedah manakah yang sesuai digunakan untuk memudahkan pergerakan beban tersebut? I II III A B 12. Which of the following methods can be used so that it is easier to move the load? Antara berikut. Object Q takes 9 seconds to travel 100 cm. II dan III Toy car X takes 8 seconds to travel 100 cm. Which of the following objects moves faster than toy car X? Manakah antara objek-objek berikut bergerak lebih laju daripada kereta mainan X? A B C D Object P takes 6 seconds to travel 100 cm. 13. Pull the load using a rope. Object R takes 12 seconds to travel 100 cm.

III and IV only II. II dan IV sahaja II.MODUL SAINS UPSR III IV A B 14. Swimming in a pool Berenang di dalam kolam renang Slowing down a moving bicycle Memperlahankan basikal yang bergerak I and II only I dan II sahaja I and IV only I dan IV sahaja C D I.pernyataan manakah yang benar tentang carta palang di atas? A B C D R is faster than P and S but is slower than Q R lebih laju daripada P dan S tetapi lebih perlahan daripada Q P is faster than R and S but is slower than Q P lebih laju daripada R dan S tetapi lebih perlahan daripada Q Q is faster than P and S but is slower than R Q lebih laju daripada P dan S tetapi lebih perlahan daripada R P and R are faster than Q and S P dan R lebih laju daripada Q dan S 204 . III dan IV sahaja The bar cat below shows the the distance travelled by four objects after 20 minutes . Carta palang di bawah ini menunjukkan jarak yang dilalui oleh empat objek dalam masa 20 minit Which object of the following statements about the objects is true based on the bar chart? Antara yang berikut. II and IV only I.

Berapakah kelajuan bulu pelepah itu? 205 .What is the speed of the feather? Rajah di bawah ini menunjukkan sehelai bulu pelepah dijatuhkan dari X ke lantai. Which of the following activities involve the two types of forces used by the maid? Antara aktiviti yang berikut.manakah yang melibatkan dua daya seperti yang dilakukan pembantu rumah itu. The diagram below shows a feather which is dropped from X to the ground.Bulu pelepah itu mengambil masa 5 saat untuk sampai ke lantai. 16. The picture below shows a maid wringing out a cloth Gambar di bawah ini menunjukkan seorang pembantu rumah memerah kain.The feather takes 5 seconds to reach the ground.MODUL SAINS UPSR 15.

Food preservation Kaedah pengawetan makanan X Papaya Betik Nutmeg Buah pala Mango Mangga Y Anchovies Ikan Bilis Chillies Cili Shrimp Udang Kecil Which of the following correctly represents X and Y? Antara yang berikut. Rajah menunjukkan pengkelasan kaedah pengawetan untuk beberapa jenis makanan. yang manakah mewakili X dan Y dengan betul? A B C D X Canning Pengetinan Bottling Pembotolan Pickling Penjerukan Salting Pengasinan Y Pickling Penjerukan Salting Pengasinan Drying Pengeringan Freezing Penyejukbekuan 206 . 8 cm/s 12 cm/s C D 10 cm/s 14 cm/s What is meant by speed? Apakah yang dimaksudkan dengan kelajuan? A B C D A calculation of the distance travelled by an object Pengiraan jarak yang dilalui oleh objek A difference between time and distance Perbezaan antara masa dengan jarak A measurement of how fast and object moves Ukuran beberapa laju suatu objek bergerak A relationship between moving objects Hubungan antara objek-objek yang bergerak 18. The diagram shows the classification of preservation methods for a few types of food.MODUL SAINS UPSR A B 17.

the water turns brownish. Which of the following fruits is suitable to replace the tamarind? Seorang tukang masak kehabisan asam jawa untuk masak asam pedas. What is the conclusion? Beberapa batang klip kertas dimasukkan ke dalam bikar berisi air dan diletakkan di tepi sebuah tingkap yang terbuka. Air bercampur dengan debu dan kotoran The water and air reacted with the paper clips.perangan.After a few days. Apakah kesimpulannya? A B C D The water reacted with the sunlight. The water mixed with dust and dirt. Ia disebabkan oleh tindakan bakteria dan kulat. Air dan udara bertindakbalas dengan klip kertas The water heated by the sun light reacted with paper clips.MODUL SAINS UPSR 19. Selepas beberapa hari . It was caused by bacteria and fungi. Air yang dipanaskan oleh cahaya matahari bertindakbalas dengan klip kertas. A plate of rice was left on the table. Buah yang manakah sesuai mengggantikan asam jawa? A B C D 20. Why did the rice spoilt after five days? Sepinggan nasi diletakkan di atas sebuah meja. 21. air bertukar menjadi keperang. Mengapakah nasi itu menjadi basi selepas lima hari? A B C D It was kept for too long Ia disimpan terlalu lama It was exposed to the air Ia terdedah kepada udara It was kept in a cold and dark place Ia disimpan di tempat yang sejuk dan gelap. Papaya Betik Mango Mangga Banana Pisang Water melon Tembikai A few paper clips were put into a beaker of water next to an open window. A cook does not have tamarind for a ‘asam pedas’ dish. Air bertindakbalas dengan cahaya matahari. 207 .

The following are steps in the pickling of fruits. Udara dari bungkusan dan bekas dikeluarkan untuk menjadi hampagas. Makanan dibasmi kuman sebelum dibungkuskan dalam bekas kedap udara.MODUL SAINS UPSR 22. Maklumat berikut menunjukkan suatu proses pengawetan makanan. Berikut adalah langkah-langkah penjerukan buah-buahan. Air from the packages and containers are drawn out to make a vacuum. yang manakah tidak boleh diguna semula ? A Plastic bottle Botol plastik B Old tyre Tayar lama C Pieces of cloth Sehelai kain D Tissue paper Kertas tisu 208 . The following information shows a type of food preservation process. Microorganisma tidak boleh hidup tanpa udara kerana ianya perlu bernafas This type of food preservation is Jenis pengawetan makanan di atas ialah A drying C vacuum packing Pengeringan pembungkusan vakum B smoking D pasteurisation pengasapan pempasteuran 23. • • • Food is sterilized before it is packed in airtight containers. W X Y Z X W Z Y Y Z W W Z Y X X W Which of the following cannot be reused? Antara berikut. Mix the fruits with salt and leave overnight Gaulkan buah dengan garam dan biarkan semalaman X Soak the fruit in a concentrated sugar solution Rendamkan buah di dalam larutan gula pekat Y Wash and drain the sliced fruits Basuh dan toskan buah yang dihiris Z Slice the young fruits Hiris buah muda Which of the following is in the correct sequence? Antara berikut. yang manakah adalah urutan yang betul? A B C D 24. Microorganisms cannot survive without air as they require air for respiration.

Can be observed by naked eyes. Bumi berada di antara matahari dan bulan. Which statements are true about the eclipse of the moon? Manakah penyataan yang benar mengenai gerhana bulan ? I II III IV A B C D The moon is between the sun and earth. I and II I dan II I and IV I dan IV II and III II dan III III and IV III dan IV 27. yang manakah akan menyebabkan perubahan panjang bayang-bayang objek dari waktu pagi sehingga petang? A B C D Size of the Sun Saiz Matahari The movement of the Earth around the Sun Peredaran Bumi mengelilingi Matahari Rotation of the Earth on its axis Putaran Bumi di atas paksinya Movement of the Moon around the Earth Peredaran Bulan mengelilingi Bumi 26. Which of the following causes the change in the length of shadows of an object from morning until evening? Antara berikut . 209 . Rajah menunjukkan pelbagai bentuk bulan ketika kejadian gerhana bulan. Figure shows the different shapes of the moon during the eclipse of the moon. Boleh diperhatikan dengan mata kasar. Bulan berada di antara matahari dan bumi. Berlaku hanya untuk beberapa minit.MODUL SAINS UPSR 25. Occurs only for a few minutes. The earth is between the sun and moon.

P. the earth and the moon. Q.MODUL SAINS UPSR Which of the following shows the correct sequence of the shapes of the moon? Antara berikut. bumi dan bulan. Q. R. R. Zaid hendak mengangkat kotak berat ke tempat lebih tinggi. P. S. P R. S. Rajah menunjukkan kedudukan matahari. Which simple machine should he use? Mesin ringkas yang mana sepatutnya digunakan olehnya? A B C D Inclined plane Satah condong Lever Tuas Screw Skru Wedge Baji 210 . R. Which of the following shows the correct position of the moon during the total eclipse of the moon? Antara berikut yang mana merupakan kedudukan bulan yang betul ketika gerhana bulan penuh? A B 29. yang manakah menunjukkan urutan bentuk bulan yang betul? A B C D 28. S Figure shows the position of the sun. S Q. P Q. P Q C D R S Zaid wants to raise a heavy box to a higher place.

Write your answers in the spaces provided. teruskan menjawab soalan berikutnya. Tuliskan jawapan kamu dalam ruang yang disediakan. Q and R P and S The suggested time for this section is 30 minutes. If you are not able to answer a question. Nyatakan satu inferens berdasarkan maklumat-maklumat ini. 1. Jawab semua soalan. Which of the tools below uses the principle of lever? Alat yang manakah menggunakan prinsip tuas? A B P and R R and S C D SECTION B Answer all question. proceed to the next question. The table below shows the number of turtles that lay eggs on an island. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.MODUL SAINS UPSR 30. ___________________________________________________________________ _ ___________________________________________________________________ _ 211 . Jadual di bawah menunjukkan bilangan penyu yang bertelur di sebuah pulau. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan. Year Tahun 2002 2006 2010 (a) Number of turtles that lay eggs Bilangan penyu yang bertelur 2 5 7 State one reason (inference) based on this information.

Time / minute Masa / minit Water temperature / °C Suhu air / ° C (a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan itu ? 0 9 9 3 8 7 5 7 7 7 6 9 9 6 3 1 1 5 9 13 57 (b) ____________________________________________________________________ 212 . ___________________________________________________________________ _ ___________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] (c) State what is changed (manipulated variable). ___________________________________________________________________ _ ___________________________________________________________________ _ 2. Jadual menunjukkan keputusan suatu penyiasatan tentang penyejukan 400 ml air. [1 mark] [1 markah] Table shows the result of an investigation on the cooling of 400 ml of water.MODUL SAINS UPSR [1 mark] [1 markah] Write one reason on the number of turtles that lay eggs to support the answer in 1(a) Tuliskan satu pemerhatian tentang bilangan penyu yang bertelur untuk menyokong jawapan dalam 1 (a). ___________________________________________________________________ _ (d) [1 mark] [1 markah] Predict what will happen if the island is developed into a holiday resort. Ramalkan apa yang akan berlaku jika pulau itu dibangunkan menjadi tempat peranginan. Nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] (d) What conclusion can be made from this investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini ? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] (e) State the trend of water temperature. ____________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] 3. Nyatakan satu sebab mengapa air menjadi sejuk. 213 .MODUL SAINS UPSR ____________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] (b) Give one reason why the water cools. Nyatakan corak perubahan suhu air. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] (c) Predict the water temperature at the 10th minute. Ramalkan suhu air pada minit ke 10. Kuib ais berlainan bilangan dimasukkan ke dalam tiga buah bikar seperti dalam rajah berikut. Different number of ice cubes are put into a three beakers as shown in diagram below.

Berdasarkan Jadual .MODUL SAINS UPSR The temperature of water in the beaker is recorded in table below. _________________________________________________________________ _ _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] (b) Predict the temperature of water after the melting of ice when the 7 ice cubes are put into the beaker. Ramalkan suhu air selepas ais mencair apabila 7 ketulan ais dimasukkan ke dalam bikar. write one conclusion. Suhu air di dalam bikar direkodkan seperti di dalam jadual di bawah Beaker W X Y (a) Number of ice cubes (Bilangan ketulan ais) 10 8 6 Temperature of water after the melting of ice ( ° C ) Suhu air selepas ais mencair (ºC) 10 15 20 Based on Table . nyatakan corak perubahan suhu air selepas ais mencair. 214 . _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] (c) Based on the Table 3. state the trend of the temperature of water after the melting of the ice. tuliskan satu kesimpulan. Berdasarkan Jadual 3.

Nyatakan satu pemerhatian bagi menyokong inferens anda di (d).70 50 bayang (cm) 30 10 -10 9 10 11 1 3 5 Time / Masa (hour) (a) What is the aim (purpose) of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? _________________________________________________________________ 215 . Carta palang di bawah menunjukkan keputusan sesuatu penyiasatan 150 130 110 Length of 90 shadow / Panjang bayang. _________________________________________________________________ _ _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] (e) 4. The bar chart below shows the result of an investigation.MODUL SAINS UPSR (d) _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] State one inference (reason) based on the temperature of the water after the melting of the ice in beaker W Nyatakan satu inferens (sebab) berdasarkan suhu air selepas ais mencair di bikar W _________________________________________________________________ _ _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] Write an observation to support your inference in (d).

Sally carries out an investigation. Q P 216 . Then she uses a piece of newspaper to fan them. Kemudian dia menggunakan kertas surat khabar untuk mengipas model-model itu. _________________________________________________________________ _ _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] 5. Dia meletakkan dua model P dan Q secara berdekatan antara satu sama lain.00 p.00 tengahari . Sally menjalankan satu penyiasatan . She places two models P and Q near to each other. _________________________________________________________________ _ _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] (c) Based on the result obtained at 1. Berdasarkan keputusan yang diperolehi pada pukul 1.MODUL SAINS UPSR _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] (b) State one conclusion that can be from information in the table . Nyatakan satu kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan maklumat dalam jadual. berikan sebab.m. give reason.

state Berdasarkan penyiasatan itu.MODUL SAINS UPSR (a) Based on the investigation. nyatakan: (i) What is changed? Apakah yang diubah? _______________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] (ii) What is observed? Apakah yang diperhatikan? _______________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] iii) What is kept the same? Apakah perkara yang sama? _______________________________________________________________ SKEMA JAWAPAN Bahagian A 1 A 2 B 3 B 4 C 5 D 6 D Bahagian B 7 8 9 10 11 12 C A B B C A 13 14 15 16 17 18 C A B B A C 19 20 21 22 23 24 B C D C D D 25 26 27 28 29 30 C C B C A C Soalan 1 (a) No enemies / No water pollution / No development ata the beach / etc if suitable (b) The number of turtles that lay eggs increase (c) The Year (d) The number of turtle that lay eggs decrease Soalan 2 (a) To investigate the relationship between the time with the water temperature (b) The water lose heat (c) 61°C 217 .

the temperature of water after the melting of ice increase (b) 17°C (c) Increase (d) The number of ice cube in P are the most (e) The temperature of water after the melting of ice are the lowest. the length of shadow decrease until 1 pm than increase (c) Matahari berada tegak di atas kepala / The position of the sun is 90 degree or straigth at the top of our head Soalan 5 (a) (i) (ii) (iii) The height of model The time for model fall The type of model / the place of investigation / the speed of fan / etc if suitable 218 . the water temperatue decrease (e) Decrease Soalan 3 (a) The number of ice cubes decrease. Soalan 4 (a) To investigate the relationship between the time with the length of shadow (b) The time increase.MODUL SAINS UPSR (d) The time increase.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful