KANDUNGAN

BIL. KANDUNGAN 1. 2. 3. Penghargaan Pendahuluan Kebudayaan Melayu Siri Drama Nur Qaseh 4. 5. 6. 7. 8. Persembahan Power Point Jadual perlaksanaan Tugas Borang Kolaborasi Refleksi Rujukan

MUKA SURAT

KEBUDAYAAN MELAYU 2013
PENGHARGAAN Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan izin dan limpah kurnianya kami dapat menyiapkan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu , Kebudayaan Melayu, BMM 3114 dengan jumlah kredit (2+0). Kami juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah pembimbing di atas penerangan dan ilmu yang dicurahkan. Segala maklumat yang diberikan begitu bermakna dan berguna untuk menyelesaikan tugasan ini. Dengan

menyiapkan tugasan ini kami terdedah kepada pelbagai pengetahuan baharu tentang budaya kami sendiri. Memang kami sedia maklum keunikan budaya Melayu namun kami tidak pernah membaca atau memkaji budaya Melayu sehinggalah kami diberikan tugasan ini. Secara tidak langsung tugasan ini memberi kami peluang dan ruang untuk lebih mengenali asal-usul budaya sendiri. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kelas kami iaitu PISMP 7G dan juga rakan-rakan sekumpulan yang telah bersama-sama berusaha untuk menyiapkan tugasan ini dan membantu kami secara langsung mahupun secara tidak langsung dalam memberi idea sehingga tugasan ini dapat disiapkan walaupun mempunyai kekangan masa dan komitmen yang lain iaitu menjalani praktikal di sekolah selama tiga bulan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa kami atas sokongan dan dorongan yang diberikan untuk terus belajar dan juga berjuang untuk mendidik anak bangsa di masa hadapan. Kami berharap agar segala ilmu dan idea yang kami perolehi semasa melakukan tugasan ini dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan seharian kelak.

2

Kebuadayaan melibatkan semua aspek dalam kehidupan sehari-harian. Budaya juga merangkumi setiap aspek kehidupan tanpa mengira kaum.00. kesenian dan sebagainya. Budaya yang diamalkan dalam kehidupan masyarakat kita diberi pelbagai takrifan mengikut kesesuaian dengan latar sosio masyarakat di sesuatu kawasan. 3 . Apabila membincangakan tentang orang Melayu memang tidak pernah terlepas daripada membincangkan kebudayaan Melayu yang dilihat cukup unik dan menarik. Menurut tafsiran yang dibuat Mohd Taib Osman pada tahun 1988. Kepelbagaian budaya tersebut seperti dari aspek pakaian. bahasa. muzik. kepelbagaian masyarakat ini telah menghasilkan pelbagai budaya yang masih lagi menjadi amalan sehingga sekarang. politik. kepercayaan. adat. perkahwinan. iaitu memlalui drama Nur Qaseh. bangsa dan agama penganutnya. Sebagai contoh aspek kekeluargaan. Beberapa aspek kebudayaan Melayu yang dapat dilihat dan diaplikasikan di dalam drama Melayu melalui drama TV 3 yang disiarkan pada pukul 7. budaya ialah satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. makanan.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 PENGENALAN Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Keunikan ini telah menarik minat orang luar untuk datang ke Malaysia dan membuat kajian mengenai keunikan yang terdapat di negara ini. Beberapa aspek tentang kebudayaan Melayu ditonjolkan dalam drama ini. Justeru. cara hidup. pantang larang dan sebagainya telah mempamerkan keunikan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum.

Menurut Edward Tylor menyatakan maksud budaya adalah satu keseluruhan system yang komplek yang dalamnya ada unsur ilmu pengetahuan. peradaban. Bagi drama pula. berkelakuan dan sebagainya. ruang dan suasana terjadinya sesuatu peristiwa dalam karya. budaya ditakrifkan sebagai tamdun . masyarakat dan tempat Latar ialah keterangan tentang waktu. seni. Budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan kebanyakan orang samaada dari segi pemikiran. cara pemikiran. Namun begitu. kepercayaan. berkelakuan dan berfikir di mana ia kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan meliputi hasil Berdasarkan Kamus Dewan (2007) . Selain itu. moral. tenaga dan pengaruh. undangundang. akal budi (cara fikiran). iaitu Buddayah Namun. terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. sikap dan nilaiDi samping itu. ada pendapat mengatakan perkataan budaya berasal dari cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu iaitu Budhi (Sanskrit) yang membawa maksud kecergasan fikiran dan akal . Perkataan budaya berasal daripada bahasa Sanskrit . Latar Masa.manakala Daya (Melayu) diertikan sebagai kekuatan kuasa. kemajuan fikiran . kepercayaan. susunan organisasi ekonomi. Budaya juga dikelasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan sesuatu kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial. politik.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 KEBUDAYAAN MELAYU SIRI DRAMA NUR QASEH Kebudayaan Melayu adalah cara hidup sesuatu masyarakat yang diwarisi daripada generasi ke generasi lain dalam proses pembelajaran. latar diertikan sebagai gambaran yang 4 . adat resam. nilai kepercayaan. Budaya merupakan warisan sosial perasaan dan tingkah laku yang boleh diwarisi. bangsa dan agama penganutnya. seseorang itu . adat istiadat dan kemahiran yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. agama. kebudayaan pula ditakrifkan sebagai keseluruhan cara hidup manusia merangkumi cara bertindak. budaya dari segi bahasa merupakan satu cara yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat kini. Budaya mempunyai perkaitan yang rapat dengan kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum. pandangan dan tabiat berfikir manusia.

Dalam drama ini Kaherah menjadi tempat Aidil melanjutkan pelajaran di sana dalam bidang Syariah selama lima tahun. Dalam drama. Seterusnya pejabat guaman yang mejadi tempat Aidil bekerja . tempat Aidil berjumpa dengan Aliyah di kedai buku di sana. Selain itu. Semasa dewasa pula. Sydney dan Jeddah. persoalan dan plot. Latar terbahagi kepada tiga. di Jeddah pula. Manakala. Sydney merupakan tempat Adam melanjutkan pelajaran. Manakala. Adam sentiasa dirotan ayahnya kerana kenakalannya dan tidak mahu mengaji al-Quran. di masjid tempat penduduk kampung bersama-sama solat berjemaah. Semasa kecil. Latar masa dalam drama ini juga menyelit teknik imbas 5 . di sini Adam berjumpa dengan Katrina iaitu perempuan simpanan Adam. Seterusnya latar masa iaitu masa atau tempoh berlakunya sesuatu peristiwayang digambarkan dalam sesuatu cerita. Di sana menjadi detik pertemuaan antara mereka sehingga mereka menjadi suami isteri. Latar tempat bermaksud tempat berlakunya peristiwa dalam cerita. di samping mengembangkan tema. iaitu latar tempat. Perasaan dendam Adam kepada ayahnya masih tersemat dalam dirinya walaupun dia sudah dewasa dan berkahwin.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 tersedia dibelakang prop yang diwujudkan. Universiti di Kuala Lumpur menjadi tempat Nur Amina melanjutkan pelajaran ketika Adam pergi ke Australia. Sebagai contoh drama Nur Kasih terdapat beberapa tempat di Malaysia dan Luar Negara. Dalam drama ini menunjukkan latar tempat yang berbeza iaitu di Malaysia ketika di rumah Ustaz Hassan merupakan tempat Adam dan Aidil membesar dan menjalani hidup di kampung. Latar amat penting dan berperanan untuk mengembangkan watak dan perwatakan. Latar masa dalam drama Nur Kasih menggambar masa kanak-kanak dan dewasa. Bagi latar tempat di luar negara pula adalah Kaherah. Tempat lain adalah rumah Nur Amina merupakan rumah mentua Adam yang menjadi tempat majlis perkahwinan yang dijalankan. latar memainkan peranan yang penting untuk menerangkan di mana dan bila kejadian serta peristiwa dalam drama itu berlaku. Sehingga Aidil sering menjadi mangsa akibat perbuatan adiknya. menggambarkan Adam dan Aidil melanjutkan pelajaran dan berkahwin. latar masa dan latar masyarakat. Semasa zaman kanak-kanak menceritakan situasi Adam dan Aidil sering bergaduh kerana kedegilan Adam untuk menerima teguran.

agama. Misalnya agama. kepercayaan dan pekerjaan yang dilakukan oleh sesebuah masyarakat. Jadi kehidupan sosial sesebuah masyarakat akan mencerminkan kepada pemikiran sesebuah masyarakat. dan institusi lain. Latar masyarakat merupakan gambaran keadaan dan amalan masyarakat yang dilakukan sesebuah golongan dalam kehidupan harian mereka. Hal ini menggambarkan budaya masyarakat melayu yang hidup dengan sepakat dan kerjasama. . Jadi institusi sosial yang terdapat dalam Malaysia adalah banyak. Terdapat sedutan yang menunjukkan rakan-rakan Katrina yang pulang mabuk dan menari-nari. Keluarga akan diketuai oleh ayah yang akan membuat keputusan dalam keluarga. Walaupun perkataan ini biasanya digunakan bagi merujuk kepada kerajaan. Dalam masyarakat Melayu. Sebagai contoh dalam drama Nur Kasih menggmabarkan masyarakat kampung yang bekerjasama dalam menjalankan sesuatu majlis seperti gotong-royong. budaya tersebut ditentang hebat dan dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral. Antaranya dalam masyarakat Melayu iaitu Dwisisi (bilateral) 6 sistem kekeluargaan sama ada Dwipihak atau dwibelah. Kebanyakan proses politik membentuk hierarki dominan (dominance hierarchies). perkahwinan dan tahlil. Seterusnya latar masyarakat iaitu gambaran keadaan masyarakat di tempat cerita yang berkenaan berlaku. tingkah laku politik juga boleh didapati di korporat.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 kembali dengan zaman kanak-kanak yang memaparkan sebab terjadi sesuatu kejadian. Bidang politik Politik ialah proses dan cara membuat keputusan untuk sesuatu kumpulan. Politik manusia awal berbentuk kumpulan tersusun seperti keluarga. Latar masyarakat yang lain adalah masyarakat di Sydney. di dalam drama ini yang mengamalkan buday pergaulan bebas tanpa batasan. budaya masyarakat Melayu yang menghormati golongan yang lebih tua dengan bersalaman dan mematuhi arahan yang diberikan. kerabat (clan). dan suku kaum ( tribes ) dan berkembang menjadi kerajaan. Latar masyarakat bagi setiap negara mempunyai perbezaan yang ketara. akademik. Selain itu. Hal ini kerana sesuatu adat dan adab dalam sesebuah masyarakat merupakan warisan daripada generasi yang lepas. Dalam institusi sosial dalam masyarakat Melayu.

Walaupun Adam tidak setuju namun terpaksa akur dengan keputusan ayahnya. sehingga ia diharamkan di bawah Akta Membaharui Undang-Undang (Pekahwinan dan Perceraian) yang mula berkuatkuasa pada tahun 1982. Kristian dan Yahudi sehinggalah diharamkan oleh undang-undang. Sebagai contoh dalam drama Nur Kasih.Namun. ibu. Di Malaysia. Sebagai contoh dalam drama Nur Kasih yang mengamalkan poligami adalah Adam. Dalam budaya masyarakat Melayu terdapat hieraki dalam keluarga iaitu bapa. Di dalam Surah an-Nisa’ ayat 3 menyatakan “Jikakamu khuatir tidak akan berlaku adil. Adam berkahwin dengan Nur Amina dan Katrina yang dicintai. Adam terpaksa berkahwin dengan Nur Amina walaupun dia tidak pernah mencintainya. Dalam masyarakat Melayu bentuk-bentuk perkahwinan yang banyak di Malaysia adalah monogami perkahwinan diantara seorang lelaki dan seorang perempuan iaitu satu suami dan satu isteri. maka berkahwinlah satu sahaja”. majorit masyarakat Melayu menggunakan nasab bapa iaitu pihak bapa yang lebih diutamakan.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Nasab ibu (matrilineal) adalah suatu adat masyarakat yang mengatur garis keturunan berasal daripada pihak ibu yang digunakan oleh orang Minagkabau Malaysia. terdapat juga bentuk poligami Merupakan perkahwinan diantara seorang lelaki dengan beberapa orang wanita pada satu-satu masa. Syariat Islam menetapkan bahawa seorang lelaki bolehberkahwin dengan lebih dari seorang perempuan tetapi tidak melebihi empat orang. poligami pernah diamalkan oleh masyarakat Cinadan Hindu India di bawah undang-undang adat masing-masing. semasa di Sydney Adam telah melamar Katrina untuk menjadi isterinya tanpa pengetahuan Nur Amina. 7 . Ustaz Hassan dan Siti Khadijah yang berkahwin sehingga ke tua dan mempunyai dua orang anak lelaki iaitu Adam dan Aidil. Selain daripada itu dikenali sebagai saudara atau kenalan. mereka menonjolkan watak Ustaz Hassan yang merupakan bapa kepada Adam dan Aidil yang membuat keputusan untuk mengahwinkan anak mereka. dalam drama Nur Kasih Aidil berkahwin dengan Aliyah yang menunjukkan perkahwinan monogami yang diamalkannya. Sebagai contoh. Yunani. Poligami sebenarnya telah diamalkan zaman-berzaman oleh masyarakat China. Namun. Selain itu. abang dan kakak. Hal ini menunjukkan peranan bapa amat besar dalam sesebuah keluarga sehingga anak menjadi takut untuk melawan demi menjaga penghormatan kepada bapa.

Pada zaman dahulu ekonomi sudah menjadi satu pengenalan bagi sesuatu bangsa. Hal ini bukan sumber yang besar masyarakat Melayu ketika itu. Nur Amina dan Adam bekerja sebagai arkitek di dalam syarikat yang terkemuka di Malaysia. Cina pula bekerja di pekan. Terdapat dua jenis hukum adat yang diamalkan di negeri-negeri Melayu sebelum campur tangan British iaitu Adat Perpatih dan Adat Temenggung. Masyarakat Melayu lebih kepada kerja tani sara diri manakala masyarakat Cina sinonim dengan perniagaan. arkitek. terdapat peluang pekerjaan yang menjanjikan pendapatan yang lebih lumayan sebagai contoh peguam. Manakala. Mengikut Kamus Dewan adat sebagai peraturan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala.Sebagai contoh. di dalam drama Nur Kasih penduduk kampung digambarkan sebagai pesawah padi yang hidup bersumberkan dengan pendapatan hasil padi. Sebagai contoh.Sekarang.Namun.Hal ini menampakkan jurang antara kaum dengan jumlah pendapatan yang berbeza. Hindu sebagai peladang. doktor dan sebagainya. di dalam drama Nur Kasih Aidil bekerja sebagai penguam bela di Kuala Lumpur. Hukum adat akan dikendalikan oleh satu badan yang dikenali sebagai Majlis Orang Tua.Adat Perpatih dan Adat Temenggung mempunyai perbezaan dalam aspek kawasan dan 8 . Sesiapa yang melanggar hukum adat ini boleh dihukum. Pada masa yang sama menjual anak untuk tujuan perubatan juga dijadikan sumber ekonomi.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Bidang ekonomi. Majlis ini akan diketuai oleh seorang ketua adat.Jadi masyarakat Melayu masih lagi hidup di dalam takuk yang lama dengan perbezaan taraf hidup sehingga kini. Dengan kata lain adat bermaksud peraturan yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat secara turun temurun sehingga ianya merupakan suatu hukum yang perlu dipatuhi oleh semua. dengan arus perubahan teknologi sekarang.Masyarakat semakin maju ke hadapan dengan peluang pekerjaan yang terbuka luas jadi masyarakat kini tidak lagi terikat dengan petani dan pekebun. Hal ini didorong oleh kepercayaan karut dalam masyarakat ketika itu Kebanyakkan masyarakat Melayu hidup sebagai petani.

kekeluargaan dan perkahwinan. Pemberian harta yang Iebih kepada anak lelaki dalam Islam kerana anak lelaki mempunyai tanggungjawab yang besar berbanding dengan anak perempuan. Harta dapatan ialah harta yang sedia ada pada si isteri sebelum berkahwin. jika berlaku penceraian lazimnya cara pembahagian harta suami isteri mengikut hukum syarak Mazhab Shafie. harta dapatan dan harta pembawaan.. Harta pusaka diturunkan melalui keturunan perempuan. Sekiranya seseorang ibu tidak mempunyai anak perempuan. Undang-undang pembahagian harta dalam Adat Perpatih mementingkan jurai keturunan sebelah nasab ibu atau diberatkan kepada kaum perempuan. Dalam adat temenggung pula. iaitu daripada pihak sebelah ibu sebagai pengasas keluarga kepada anak perempuannya. Harta pembawaan ialah harta yang sedia dimiliki si lelaki sebelum dia berkahwin. Harta sepencarian bagi harta isteri yang diceraikan dibahagi dua sama banyak. Harta asal suami atau isteri dikembalikan kepada suami atau isteri berkenaan. pemerintahan. Ini bermakna jurai keturunan sebelah bapa lebih diutamakan. hartanya akan diwariskan kepada adik perempuannya atau anak perempuan adik-adiknya dan cucu-cucu perempuannya. kaum lelaki berhak mewarisi lebih banyak harta daripada wanita kerana pengaruh daripada hukum Islam (Hukum Faraid). Sebagai contoh dalam drama Nur kasih mengamalkan adat temenggung Ustaz Hassan mewasiatkan hartanya kepada kedua-dua anak lelakinya iaitu Adam dan Aidil setelah dia meninggal dunia. jika bercerai harta itu kekal di tangan isteri. 9 . Namun. pelaksanaan undang-undang. bentuk dan pelaksanaan. Dalam keadaan tertentu Adat Perpatih menjadikan wanita kaya dan berkuasa. Jika isteri yang diceraikan itu tidak bekerja hanya berhak mendapat satu pertiga sahaja. jika bercerai bekas isteri tak boleh tuntut harta itu.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 pengasasan. Harta ini dibahagi dua jika bercerai. Suami tidak berhak memiliki harta pusaka. Adat ini menjelaskan harta yang diperoleh semasa perkahwinan dikenali sebagai harta sepencarian. Secara umumnya harta pasangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iaitu harta carian. Harta carian ialah harta yang diperolehi bersama sepanjang perkongsian hidup. pembahagian harta.

Kebudayaan melayu dapat dilihat jelas melalui penggunaan bahasanya di dalam drama Nur Kasih ini iaitu penggunaan bahasa Melayu yang melambangkan identiti Melayu itu sendiri. 10 . Contoh dialog yang dapat diketengahkan sebagai bahasa utama ialah:Contohnya dialog antara Hajah Khadijah dengan anaknya Adam. Aidil sudah banyak berkorban untuk Adam.aspek adat dan kepercayaan. Sekarang sudah tiba masanya Adam pula berkorban untuk Aidil. Ianya bagi menarik minat penonton. daripada skop perbincangan aspek sosial dalam drama ini dapat diketengahkan beberapa aspek utama iaitu aspek sosial agama. aspek pemakaian. kesenian pemakaian agama nilai dan falsafah bahasa sosial adat dan kepercayaan Aspek pertama iaitu dari aspek bahasa. Terdapat pelbagai bahasa yang kerap digunakan oleh penulis skrip untuk drama mahupun filem. aspek kesenian.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Aspek Sosial Seterusnya. Kebanyakkan drama dan filem selalunya menerapkan bahasa Inggeris dalam drama. Tutur kata dengan penggunaan bahasa Melayu yang sopan dan indah dapat dilihat dari aspek dialognya.… : Tolonglah Adam. aspek nilai dan juga falsafah dan yang terakhir iaitu bahasa. Hajah Khadijah : Adam. Adam Hajah Khadijah : Tapi.

budaya membaca surah Yassin untuk memohon kesembuhan sakit atau nazak kepada Allah telah diamalkan dalam masyarakat Melayu. Seorang yang berkebudayaan Melayu haruslah berpakaian sopan dan elok bersesuaian dengan agama islam. Jelas di dalam drama Nur Kasih ini mengamalkan pemakaian orang Melayu dengan pemakaian kain batik yang menjadi simbul orang Melayu di mana seni batiknya sangat jelas.  Seni Muzik  Kompang dimainkan pada majlis perkahwinan Adam dan Nur Anima. Seterusnya dari aspek pemakaian. Adam dan Nur Amina memakai pakaian songket. Manakala.   Semasa majlis perkahwinan .KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Secara rumusannya daripada aspek agama dapat dilihat bahawa agama Islam menjadi agama rasmi dan agama yang digunapakai dalam drama ini. masyarakat akan ziarah dan membacakan tahlil bersama-sama. Dari segi aspek kesenian pula banyak memaparkan kesenian-kesenian Melayu iaitu seni tampaknya. Aidil dan Adam memakai baju Melayu pada hari Jumaat untuk menunaikan solat Jumaat. apabila seseorang meninggal dunia. Dalam drama Nur Kasih sangat jelas menunjukkan kemelayuan budayanya. Nilai dan falsafah di dalam drama ini banyak menunjukkan nilai-nilai kemelayuan. Buktinya. Kesopanan dan keayuan seorang anak kampung yang menghormati orang tua dan 11 .  Seni Tampak  Rumah Ustaz Hassan penuh dengan unsur seni bina Melayu. Pembuktian yang dapat dilihat seperti di bawah. Malahan. Sarah dan Aliyah. seni muziknya dan seni bina. Nur Amina .  Dalam drama Nur Kasih ini menggambarkan cara pakaian yang sopan antaranya baju kurung yang dipakai oleh Hajah Khadijah. dalam agama islam. Ini sudah terbukti menunjukkan cirri-ciri kemelayuan kerana seorang yang menyatakan bahawa dia melayu wajib beragama islam mengikut perlembagaan.

Dalam drama ini. Tetapi. apabila dia melanjutkan 12 . Pengaruh luar dalam Masyarakat Melayu. bola sepak dan layanglayang bersama-sama. pengaruh yang paling kuat dalam drama ini ialah pengaruh daripada Barat. amalan luar ini secara tidak sengaja diamalkan oleh orang Melayu. Ini dapat dilihat dengan ketara dalam aspek kehidupan seharian Adam. mereka bermain gasing . semasa keluarga Nur Amina datang melawat mereka membawa pengat pisang sebagai buah tangan. drama melayu yang diterapkan melalui adat-adat perkahwinan yang bermula dengan merisik. Budaya melayu terlalu banyak adat dan budaya mereka. Walaupun dia menerima didikan agama di rumah. Masyarakat melayu yang digambarkan di dalam drama ini adalah masyarakat yang mengamalkan budaya Melayu. Pengaruh luar boleh digolongkan sebagai pengaruh daripada Barat. dibesarkan oleh ibu bapanya dengan acuan budaya masyarakat Melayu tetapi. Contohnya. layang-layang dan sepak takraw. meminang dan berkahwin.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 melayan orang tua. Masyarakat Melayu mempunyai beberapa permainan tradisional yang dimainkan masyarakat dahulu untuk kehiburan dan mengeratkan hubungan silaturrahim. Melalui drama Nur Kasih ini pengarah telah mengetengahkan unsure budaya Melayu yang sangat banyak. 1.  Terdapat juga babak di mana Aidil sedang bermain sepak takraw bersama-sama dengan budak-budak kampung. Pengaruh luar ialah amalan yang tidak terdapat di dalam budaya Melayu. Namun. Antaranya gasing. Selain itu juga nilai-nilai murni yang diterapkan sangat banyak dalam drama ini.  Zaman kanak-kanak Aidil dan Adam. Dalam drama ini. Tanah Arab dan sebagainya. Masyarakat melayu tidak lekang dengan budaya membawa buah tangan ke rumah yang mereka lawati.

Prinsip budaya kebangsaan telah banyak menimbulkan kontraversi. Oleh yang demikian. terutama dalam kalangan orang bukan Melayu. Budaya Kebangsaan Pembinaan budaya kebangsaan ini dapat dianggap sebagai satu lagi kejayaan orang Melayu membina jati diri sebagai lambang kebangsaan masyarakat. tidak solat. Adam terjebak dengan budaya masyarakat setempat yang menjadikannya lalai dan terleka. Gaya hidup Adam lebih kepada budaya barat yang bebas dan sangat sosial yang jauh berbeza dengan budaya Melayu ketika Adam di Australia. Kerajaan Malaysia telah menitikberatkan pembentukan secara beransur-ansur yang baik daripada berbagai-bagai 13 . Malahan dia juga meminum arak. Sedangkan terdapat satu lagi prinsip yang membolehkan unsur-unsur budaya lain. Oleh itu. Walaupun wujud pengaruh lain namun Islam menjadi sumber dan rujukan terpenting kepada pembinaan negara ini. Prinsip penting dalam pembinaan budaya kebangsaan itu kepada orang Melayu ialah budaya kebangsaan adalah berasaskan kepada budaya penduduk asal negara ini dan berteraskan kepada Islam. Inilah yang digambarkan dengan istilah pengaruh luar yang secara tidak sengaja terserap masuk dalam kehidupan masyarakat kini. Kehidupannya di sana mempertemukan dia dengan Katrina yang bukan berbangsa Melayu. Katrina menpengaruhi cara hidup Adam di Australia. Ia juga dapat mewujudkan satu identiti negara yang dapat dikenali oleh negara-negara luar. yang bukan Melayu diterima apabila orang ramai menerimanya sebagai rasmi dari masa ke masa. Katrina berlatar belakangkan masyarakat Australia yang boleh berbahasa Melayu. tidak hairanlah jika budaya kebangsaan ini berteraskan kepada ajaran Islam. Budaya yang diamalkan oleh Adam ini memang bercanggah dengan amalan masyarakat Melayu yang tinggi nilai kesopanan. Latar belakang Dasar Kebudayaan Kebangsaan Pembentukan satu kebudayaan kebangsaan dapat memupuk perpaduan menerusi satu gaya hidup dan nilai-nilai yang dipersetujui dan dihayati bersama oleh semua kaum.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 pelajaranya ke luar negara dia mulai melupai asal usulnya. tidak menjaga batasan pergaulan dan sebagainya. Adam akhirnya berkahwin dengan Katrina yang bukan berbangsa Melayu.

Masyarakat majmuk Malaysia perlu dipupuk dengan nilai-nilai yang dapt dikongsi bersama. Nilai-nilai budaya yang suci ini akan membawa kepada titik-titik persamaan dalam kehidupan masyarakat. Tiga tujuan utama pembentukan kebudayaan kebangasaan. Semangat sayangkan bangsa. Dia mengabaikan cara hidup timur yang luhur. Dia juga terbabas dengan corak kehidupan masayarakat barat dan terlalai menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Peningkatan kehidupan bermaksud. barulah kualiti kehidupan boleh meningkat. Tujuan ini sangat wajar kerana setelah lebih 50 tahun merdeka. Tujuan ini dapat dilihat dari aspek keseluruhan penduduk yang berbilang kaum dan keturunan di negara ini. Jika dua tujuan di atas tercapai. masyarakat Malaysia masih belum mempunyai satu identiti kukuh. tujuan pertama ialah Perpaduan Negara. Kita dapat melihat permasalah ini dalam diri Adam sewaktu awal siri drama ketika dia menuntut di Australia. Tujuan kedua ialah bagi membentuk keperibadian atau identiti Malaysia. Melalui siri drama Nur Qaseh. Katrina menerima cara hidup Islam dan menjadi wanita yang soleh serta pandai menjaga adap serta ketertipan sebagai wanita sama seperti wanita Melayu. 14 . kita melihat Katrina boleh mengadaptasi kehidupan dan budaya Melayu dengan cara hidup Islam. setiap kaum sudah hilang perasaan prejudis.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 kebudayaan yang terdapat di negara kita dengan berteraskan kebudayaan asli tempatan. Sikap dan imej penduduk Malaysia haruslah dapat dikenalkan di kalangan antarabangsa. Keadaan ini memberi peluang kepada setiap kaum di Malaysia mengecapi pembangunan sosioekonomi dan politik yang seimbang. tanah air dan sebagainya masih kabur. Tujuan ketiga ialah bagi meningkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi dan politik.

Kenali budaya bangsa sepenting kita mengenali diri sendiri. falsafah. 15 . bagaimana budaya mempengaruhi kehidupan seharian watak dan sebagainya. Kerana inilah jati diri dan asal usul kita. Sebagai orang Melayu. kita melihat daripada semua aspek kehidupan memandangkan busaya adalah cara hidup sebuah masyarakat. Kebudayaan sukuan atau kaum pula adalah apa yang dijamin oleh Perlembagaan dan Rukunegara sebagai yang boleh diamalkan oleh pelbagai suku atau kaum ini boleh diserapkan ke dalam kebudayaan kebangsaan sekiranya ia tidak bertentangan dengan tiga tujuan dasar kebudayaan kebangsaan. kesenian. masalah penerimaan budaya.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Kesimpulan Kebudayaan kebangsaan adalah budaya yang sama bagi masyarakat seperti undang-undang. nilai sosiobudaya dan sebagainya. Melalui siri drama Nur Qaseh kita melihat perbagai pergelutan. yakini berbangsa Melayu adalah amat perlu untuk memahami budaya bangsa sendiri yang unik ini. Apabila kita membincangkan isu kebudayaan Melayu.

Tarikh Tugasan Catatan 1. Menyemak jawapan yang telah siap bagi memgelakkan kesilapan yang serius 9. 4. Menyemak buat kali terakhir sebelum menyerahkan jawapan tugasan kepada pensyarah. Mendapat soalan tugasan. 2. 6. Memjawab soalan tugasan melalui rangka awal tugasan 8. 11. Menyerahkan tugasan kepada pensyarah 16 . Memahami kehendak soalan dan membaca soalan yang diberikan dengan teliti. 5. 3.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Jadual Perlaksanaan Tugas Bil. Membuat rangka awal jawapan soalan tugasan bagi memudahkan penyemakan tugasan. Menyemak semula rangka awal soalan tugasan 7. Mencetak jawapan tugasan yang telah siap 10. Mencari bahan rujukan di perpustakaan dan membuat pinjaman buku. Membuat perbincangan dengan rakan-rakan bagi memdapatkan lebih banyak gambaran awal membuat tugasan.

Memahami kehendak soalan Mencari bahan maklumat di perpustakaan. Mencetak bahan yang telah siap di edit.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Borang Kolaborasi Nama :    Nur Izzati bt Md Zain Nor Qalbiah bt Esa Nurul Syafiqah bt Shariff Kelas : PISMP 7 G Tarikh Kandungan Tanda tangan pelajar Tanda tangan Pensyarah Mendapat soalan tugasan. Membahagikan tugas bagi setiap ahli kumpulan. Membuat rangka awal tugasan. Merujuk kepada rakan-rakan daripada kumpulan yang lain. Menyemak semula semua hasil kerja yang disiapkan. Berbincangan dengan ahli kumpulan tentang mana-mana bahagian yang tidak difahami. 17 .

18 . Menghantar tugasan kepada pensyarah.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Membuat penyemakan kali terakhir.

Saya dan sahabat seperjuangan kini di bahagian akhir untuk menyiapkan tugasan kali ini. Semoga kita tergolong dalam golongan yang mendapat shafaat di akhirat kelak. kaum kerabat dan sahabat baginda. Adakala kami berasa buntu dan ini amat menyukarkan kami dalam usaha untuk menyiapkannya dengan cepat. Kami tidak dapat menolak ketentuan takdir di mana kami terpaksa menyiapkan tugasan ini semasa praktikum. MATRIK : PISMP 83884003 Alhamdullilah. Oleh itu. kita ini hanya manusia biasa. IC : 900902-07-5268 NO. Tambahan pula kami perlu mengantar tugasan ini sewaktu praktikum. Cabaran yang paling besar dalam menyiapkan tugasan ini ialah dari segi usaha untuk mengaitkan siri drama Nur Qaseh dengan amalan dengan kebudayaan yang ditonjolkan dalam drama ini. Sepanjang masa usaha yang berikan adalah untuk memenuhi kehendak soalan dan memahami soalan. Kami perlukan perancangan yang rapi agar tugasan ini siap dengan sebaik-baik rupa. Masalah ini bukan suatu perkara yang baik untuk sesiapa sahaja. Sekecil-kecil perkara dalam drama itu 19 kami pertimbangkan dengan baik .KEBUDAYAAN MELAYU 2013 REFEKSI INDIVIDU NAMA : NURUL SYAFIQAH BINTI SHARIFF NO. kami menonton siri drama itu semula untuk mengumpul maklumat dan mencari ciri-ciri kebudayaan yang ditonjolkan. Walau bagaimanapun. setinggi-tinggi kesyukuran. Kami semua berpendapat bahawa ini merupakan antara tugasan yang agak mencabar yang pernah kami siapkan. Kami tidak mahu masalah berkaitan dengan tugasan menganggu kelancaran mengajar kami. Selawat dan salam kepada Rasullah SAW. Kami bercadang untuk menyiapkanya sebelum praktikum supaya semasa praktikum kami boleh menumpukan sepenuh perhatian untuk persiapan mengajar di sekolah. Kami tiada menafikan kengkangan masa yang kami hadapi memandangkan kami akan menjalani praktikum fasa ketiga selama tiga bulan.

Saya membaca beberapa buah artikel yang membincangkan tentang budaya kebangsaan yang terdapat di dalam internet. ini benar memandangkan banyak tugasan yang sebelum ini sedikit banyak menyentuh nilai kebudayaan masyarakat Melayu. Memang tidak dapat saya nafikan sesetengah daripadanya menyalahi hukum agama namun. adat meminang dan merisik. penerimaan dan keterbukaan individu adalah amat perlu bagi merealisasikan hasrat yang murni ini. Walau bagaimanapun. Banyak perkara seperti. semuanya dapat kami atasi bersama-sama. Sekian. terima kasih. pada pandangan saya tidak salah sekadar mengetahuinya.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 memandangkan kami tidak mahu melakukan kesalahan dalam mentaksif budaya sendiri. Ada beberapa perkara yang tidak berkaitan tetapi melaluinya kami belajar sesuatu yang baharu. Berdasarkan pembacaan. 20 . Berbincang tentang isu kebudayaan memanglah bukan satu perkara baharu kepada kami. Budaya kebangsaan pula adalah aspek yang pada mulanya saya tidak pasti. saya amat bersyukur dapat menyiapkan tugasan ini tepat pada masanya. adat bersalin orang Melayu seperti melenggang perut. selaku orang Melayu. Kepelbagaian ini sukar untuk disatukan kerana perbezaan. Tetapi berlainan dengan kali ini ialah kami berpeluang mengenali nilai budaya sendiri dengan lebih dekat. Akhir kata. Walaupun terdapat beberapa kengkangan namun. Maklumat yang kami dapat sepanjang usaha menyiapkan tugasan ini memang bermakna. sepatutnya kita arif tentang budaya masyarakat Melayu. Banyak rujukan yang kami lakukan untuk menyiapkan tugasan ini. Nilai dan keluhuran budaya ini kian terhakis kerana sikap kami generasi muda yang tidak pernah peka tentang isu kebudayaan. perubatan tradisional dan sebaginya sudah mulai dilupakan. Jujur pada pandangan saya. saya mendapati untuk mewujudkan budaya yang boleh diterima olah semua mungkin agak sukar memandangkan Malaysia terdiri daripada berbilang bangsa dan etnik.

Jadi saya telah membuat kajian mengenai bidang yang saya terima. Walaupun. Kumpulan saya telah memilih untuk mengkaji drama Nur Kasih kerana drama tersebut popular dan banyak menerapkan budaya masyarakat Melayu. kami diminta untuk menreangkan tentang budaya dan amalan yang diamalkan pada alam melayu. Saya mendapat bahagian latar. namun kami menjumpai banyak maklumat daripada kajian kami. 21 . kertas kerja . Saya dan rakan telah berbincang untuk membahagikan tugasan untuk memudahkan kami menyiapkan tugasan yang diberikan. bersyukur ke hadrat Illahi dengan limpah kurnia-Nya saya dapat menyiapkan tugasan Kebudayaan Melayu yang diberikan. Hal ini menjadikan saya mampu mempelajari budaya Melayu. Saya dan rakan-rakan telah membuat beberapa rujukan untuk mendapatkan maklumat mengenai budaya melayu yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. politik dan ekonomi.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Refleksi Tugasan Kebudayaan Melayu Nama: Nor Qalbiah binti Esa Kelas : PISMP 7G Ambilan Januari 2010 Alhamdulillah. Jadi saya dan rakan telah berbincang mengenai drama yang hendak dipilih sebagai bahan kajian. Melalui tugasan yang diberikan terdapat banyak input yang saya perolehi mengenai budaya Melayu yang semakin ditelan masa dan zaman. jadi saya berasa seronok dengan pengetahuan yang baharu. Saya telah membuat draf mengenai budaya yang terdapat dalam drama yang dipilih. Kami diminta untuk mengkaji artikel. Saya dan rakan sangat bersemangat untuk mencari maklumat di dalam drama yang dipilih. Melalui undian. drama atau filem untuk menceritakan tentang budaya melayu yang digambarkan dalam bahan yang hendak dikaji. terdapat bahagian kajian tidak terdapat dalam drama. Saya dan rakan bersama-sama meniliti dan menghayati drama yang dipilih supaya kami dapat berkolaborasi mendapatkan maklumat di dalam drama Nur Kasih. Saya sebagai genarasi baru juga tidak tahu budaya yang telah diamalkan oleh masyarakat dahulu. kumpulan saya mendapat drama. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan terima kasih kepada pensyarah dan rakan-rakan yang banyak membantu sepanjang menjalankan tugasan yang diberikan. Dalam tugasan ini.

kita mempunyai hieraki dalam susunan keluarga daripada bapa . Dalam sistem kekeluargaan . perkahwinan dan sebagainya. Saya berharap dengan budaya melayu yang diturunkan oleh nenek moyang kita dapat diamalkan oleh generasi yang akan datang. Dalam latar masyarakat ini menggambarkan budaya orang Melayu pada zaman kini. Dalam sesebuah keluarga asas. Terdapat juga negeri yang mengamalkan adat yang lain dalam pembahagian harta.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Dalam latar yang saya kaji dalam drama ini. supaya adat tidak mati ditelan zaman. menjadikan saya tidak lupa akan asal usul masyarakat Melayu. adat itu menjadi budaya namun nilai dan falsafah yang dibawa menjadikan ia sesuatu yang menarik dan beradab. 22 . Malahan. Hal ini mengelakkan daripada perebutan harta dan tidak adil. latar masyarakat dan latar tempat. saya juga dapat menimba pengetahuan baru mengenai pembahagian harta pusaka dengan dua cara iaitu adat pepatih dan adat temenggung yang diamalkan oleh pelbagai negeri. saya melihat semua aspek dengan latar masa. latar menjadi aspek yang penting dalam sesuatu drama atau karya untuk menjadikan sesuatu lebih bernilai. Di dalam drama yang saya kaji ini . Saya tertarik dengan cara mereka merisik dan meminang untuk dijadikan menantu dan suri rumah. Daripada sistem pemerintahan kepada sistem kekeluargaan yang mempunyai aturan yang tersendiri. ibu dan anak-anak. Manakala. yang mempunyai adat dan resam yang masih diamalkan oleh masyarakat kini sebagai contoh pinang meminang. banyak pengetahuan yang saya perolehi melalui tugasan yang diberikan tentang budaya masyarakat Melayu yang masih diamalkan oleh masyarakat kini. Walaupun. sistem ini menjadi ikutan dan peraturan dalam budaya masyarakat Melayu. bapa memainkan peranan yang penting dalam keluarga dengan mencari nafkah dan membuat keputusan dalam setiap perbincangan. Selain itu. mencerminkan sistem di dalam masyarakat Melayu. Selain itu. Dalam negeri saya mengamalkan adat temenggung yang menggunakan faraid dalam pembahagian harta. Hal ini supaya masyarakat kita dapat menjadi masyarakat yang bertamadun. Kesimpulannya. daripada bidang politik pula. Anak-anak perlu patuh kepada arahan ibu bapa dan ibu bapa perlu mendidik anak mereka.

23 . sosialnya. agama . Drama boleh dipilih berdasarkan drama-drama Melayu pada zaman sekarang mahupun dahulu kala. Alhamdulillah sekali lagi kerana dengan izinNYA saya dan sahabat diberi peluang untuk menganalisis tentang drama yang berkisarkan tentang budaya Melayunya. kesemua ahli memahami jalan ceritanya dan aspek-aspek budaya yang terdapat dalam cerita itu. Saya yakin dan pasti dalam semua drama mahupun filem yang terdapat di Malaysia banyak menerapkan unsur-unsur budaya Melayu yang dapat membantu kita sendiri dalam memahami apa itu budaya. Ada yang mengketengahkan budaya Melayu lama seperti adat-adat Melayu lama yang mempercayai pelbagai tahyul dan hantu namun dimodenkan pada zaman sekarang. Kumpulan saya terdiri daripada tiga orang ahli kumpulan iaitu Nurul Syafiqah bt Shariff dan Nor Qalbiah. ekonomi dan lain-lain. bahasa dan lain-lain. kami diminta mencabut undi tentang tajuk yang perlu dibentangkan dan membuat sedikit rumusan tentang tajuk yang diberi. Ada juga cerita-cerita cinta mengikut adat Melayu seperti proses mendirikan rumah tangga yang dimulakan dengan proses merisik. Pada mulanya memperoleh tugasan ini. Erti budaya yang diketengahkan dalam drama dan filem Melayu membawa kepada aspek yang berbeza. adat dan budaya. Kami membahagikan tugasan dengan adil dan saksama. meminang dan akad nikah. Itu semua menerangkan tentang budaya-budaya melayu dari aspek sosial. Dalam pembahagian tugasan. Aspek budaya yang diketengahkan dalam cerita ini merangkumi aspek politiknya. Pemilihan drama dilakukan dengan mengambil kira beberapa aspek penting seperti kualitinya.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 REFLEKSI INDIVIDU NAMA : NUR IZZATI BT MD ZAIN KAD PENGENALAN : 901204-14-6078 KELAS : PISMP 7G AMBILAN JANUARI 2010 Alhamdulillah bersyukur ke hadrat illahi dengan limpah kurnianNYA dapat saya menyiapkan tugasan kumpulan yang diberikan. saya diamanahkan untuk menerangkan konsep social dalam cerita ini yang merangkumi cara pemakaian.

Bagi saya. subjek budaya ini perlulah diperluaskan lagi konteksnya kerana tanpa subjek ini mungkin ada yang tidak tahu tentang budaya-budaya dahulu kala.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Sepanjang melalui tempoh menyempurnakan tugasan ini. Secara peribadinya. Dan akhirnya kami memilih drama Nur Kasih yang diadaptasikan daripada filem Nur Kasih The Movie. Sebagai seorang guru pelatih. Cabaran utama adalah dalam pemilihan tajuk drama yang mahu di analisis dan dibentangkan. pelbagai cabaran perlu ditempuhi. Selain itu. Alhamdulillah tugasan secara rasminya dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya. Penghargaan diberikan kepada ahli kumpulan dan pensyarah pembimbing kerana banyak membantu dalam menyempurnakan tugasan ini. Pelagai drama diketengahkan untuk dianalisis. banyak yang saya pelajari dalam menganalisis budaya dan mendengar daripada perbentangan sahabat-sahabat. cabaran yang dihadapi juga adalah perselisihan faham dalam mengutarakan idea dan pendapat masing-masing. dalam perbentangan kumpulan sahabat yang membentangkan tentang adat bersalin . saya berasa bangga kerana ilmu sebegini diterapkan dalam diri kami. 24 . Tetapi itu bagi saya dianggap sebagai satu proses pembelajaran dimana kami belajar untuk menghormati pendapat dan idea sahabat. pada zaman sekarang sukar ditemui adat-adat lama kerana jarang sekali kita melihat dibandar-bandar mengamalkan budaya-budaya seperti itu.

blogspot.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Rujukan INTERNET 1.html 25 .html 4. http://didikhibur. http://notagurupelatih.htm 2.blogspot.com/2012/06/bahagian-tema-1-adat-perpatihdan-adat.html 3.com/aj1132/12_sejarah_kebudayaan_dalam_sejara h_melayu. http://rupanx.com/2012/04/konsep-budaya. http://cikgustpm.blogspot.com/2011/12/aspek-kebudayaan-melayuabdullah-munsyi.tripod.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.