KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN GURU
(Seklah Kebangsaan)

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2012

Cetakan Pertama 2012 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

3. 3. 9. 4. 2. 4. 7. BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU Pendahuluan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Matlamat Objektif Umum Fokus Susunan Kandungan Kurikulum Pengisian Kurikulum Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Struktur Modul BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Standard Kandungan Kemahiran Mendengar dan Bertutur Strategi Standard Kandungan Kemahiran Membaca Strategi Standard Kandungan Kemahiran Menulis Strategi Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa Strategi Standard Kandungan Aspek Tatabahasa BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN Tema: Kebudayaan Tema: Patriotisme Tema: Sains dan Teknologi BAHAGIAN 4 Daftar Kata Peribahasa Perumpamaan Glosari v vi 3 4 5 5 6 6 13 15 21 25 64 103 135 158 193 194 195 199 222 224 225 iii . C. 2. 2. 6. 1.KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan A. 3. B. 5. 3. D. 1. 1. 5. 1. 8. 4. 2.

.

berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. MAKA KAMI.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. memelihara satu cara hidup demokratik. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisitradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagaibagai corak. rakyat Malaysia. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

rohani. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. vi vi . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan.

BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU .

.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK PENDAHULUAN Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Tiga ini disediakan sebagai panduan dan bahan rujukan untuk membantu guru mengaplikasikan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah. Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Tiga juga mencadangkan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkonsepkan didik hibur bagi memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan dengan sokongan pelbagai bahan media yang sesuai. Dalam pendekatan modular ini. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga turut memberi penekanan kepada aspek pentaksiran. serta dua elemen lain iaitu aspek seni bahasa dan aspek tatabahasa. Bahagian 3 memaparkan contoh pemetaan rancangan mengajar mingguan dan Bahagian 4 mengandungi daftar kata. menjana idea. Kesemua fokus pengajaran dan pembelajaran ini amat penting dan perlu dikuasai oleh murid bukan sahaja bagi membantu mereka memantapkan kemahiran bahasa. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan jutaan terima kasih atas sumbangan pelbagai pihak yang telah terlibat secara langsung dalam penghasilan modul ini. Buku panduan ini mengandungi empat bahagian. Strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam Buku Panduan Guru ini hanyalah cadangan. membaca dan menulis. Guru digalak menggunakan kreativiti sendiri untuk mengubah suai aktiviti tersebut supaya bersesuaian dengan kebersediaan dan kebolehan murid dalam setiap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. pemulihan dan pengayaan yang merupakan aspek penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 3 . Bahagian 2 mengandungi contoh-contoh Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Bahagian 1 merupakan pengenalan tentang Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Tiga dan Struktur Pendekatan Modular. Buku Panduan Guru ini diharapkan dapat membantu guru menterjemahkan Standard Kurikulum Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Malaysia yang mengetengahkan pendekatan modular dan menitikberatkan pembelajaran secara didik hibur. dan meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan. mencungkil potensi diri. malahan menggalakkan mereka berkomunikasi secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan. merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran. perumpamaan dan glosari Bahasa Malaysia Tahun Tiga. peribahasa. fokus pengajaran dan pembelajaran diberikan kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Buku Panduan Guru ini diharap dapat dimanfaatkan dalam usaha melahirkan modal insan yang mampu menyumbang ke arah pembangunan negara selaras dengan kehendak kementerian.

intelek dan sosial melalui pengajaran secara teori dan amali. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Tiga. Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam suasana yang kondusif perlu untuk membantu merangsang dan meningkatkan kreativiti dan minat murid untuk belajar dengan berkesan. emosi. Antara penambahbaikan ialah penekanan aspek tatabahasa yang diajarkan secara khusus dalam waktu yang diperuntukan dan aspek Seni Bahasa diperkenalkan untuk membolehkan murid mengapresiasi keindahan seni dalam bahasa melalui unsur didik hibur. kreatif dan inovatif.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang iaitu tunjang Komunikasi. berpengetahuan dan berketerampilan. Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang 4 . Kerohanian. Literasi Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis. Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang. dan Keterampilan Diri. Sikap dan Nilai. Standard kurikulum ini juga memberi penekanan kepada penerapan nilai murni dalam membentuk insan yang sempurna dan berkembang secara menyeluruh daripada aspek jasmani. rohani. Kemanusiaan. Beberapa penambahbaikan telah dibuat dalam standard kurikulum Bahasa Malaysia. Pengajaran yang berpusatkan murid serta kemahiran bernilai tambah dapat memantapkan penguasaan kemahiran bahasa dan mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu pengetahuan dengan lebih luas. Standard kandungan ini mengutamakan pendemokrasian pendidikan kepada semua murid sekolah rendah ke arah merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. lebih mementingkan penguasaan kemahiran asas berbahasa bagi murid Tahap Satu. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia ini dijelmakan dalam standard kandungan dan standard pembelajaran yang lebih memfokuskan keupayaan murid berkomunikasi. Fizikal dan Estetika.

iii. kemahiran. xviii. x. mengedit dan memurnikan hasil penulisan. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. xv. ix. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas. xi. OBJEKTIF UMUM Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk : mendengar. xiii. xii. membina dan menulis perkataan. ilmu. frasa dan ayat dengan betul. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar. mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul. menulis imlak dengan tepat. xiv. memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan. nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian. mengecam. i. memahami dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad. xvii. xvi. iv. frasa dan ayat dengan betul.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca. perkataan. mendengar. ii. memperoleh pengetahuan. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas. sebutan yang betul dan intonasi yang jelas. mendengar. vii. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. vi. v. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. membaca. maklumat. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 5 . pesanan dan pertanyaan dengan betul. viii. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul. memahami perkataan.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK xix. murid dapat berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih berkesan. xx. Melalui penguasaan kemahiran bahasa ini. menghayati dan mengamalkan nilai murni. kemahiran dan nilai murni. kemahiran serta nilai murni yang perlu dikuasai oleh murid. 6 . penekanan diberikan kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran bahasa. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan. Ini bermakna konsep asas berbahasa diberi penekanan yang khusus. a. Penguasaan tatabahasa yang baik dapat membantu murid menghasilkan penulisan yang kreatif dan berkualiti. bertutur. Penekanan juga diberikan kepada pembelajaran yang menyeronokkan yang berkonsepkan aktiviti didik hibur. dan xxi. manakala melalui kemahiran membaca. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. bersikap positif. Modul Membaca. Standard Kandungan Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan. Modul Menulis. murid dapat meningkatkan kosa kata di samping memupuk minat membaca. FOKUS Pembelajaran Bahasa Malaysia di sekolah rendah berfokus pada kemahiran literasi dan aplikasi bahasa. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid sekolah kebangsaan. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa. semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. Aktiviti didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasikan pelbagai pendekatan dan teknik seperti nyanyian dan permainan serta penggunaan pelbagai bahan yang menarik dapat membantu murid menguasai dan menghayati pembelajaran. pembacaan dan penulisan. membaca dan menulis. Terdapat lima modul dalam standard kurikulum Bahasa Malaysia iaitu Modul Mendengar dan Bertutur. Pada Tahap 1. Pada Tahap 2 pula. Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang lebih kecil yang dikenali sebagai modul. Modul-modul ini mengandungi elemen pengetahuan. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber. Standard S tandard Kurikulum SUSUNAN KANDUNGAN KURIKULUM STANDARD KURIKULUM Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan dapat dilakukan oleh murid. murid-murid perlu menguasai asas kemahiran mendengar.

iv. Modul Menulis. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Standard Pembelajaran Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard kandungan. mendengar. serta dapat MENDENGAR DAN memberikan respons. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa menyokong modul-modul tersebut untuk mengukuhkan kecekapan berbahasa murid. Tiga modul yang pertama berasaskan empat kemahiran iaitu kemahiran mendengar. Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan penekanan dalam kemahiran bertutur. memahami dan menghayati secara lisan perkara yang MODUL KEMAHIRAN didengar dalam pelbagai situasi pengucapan. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa. iii. mendengar. kemahiran bertutur. menyebut frasa dan ayat dengan struktur yang betul dan tepat. memahami dan memberikan respons secara lisan berdasarkan soalan yang mengandungi kata tanya dan menyampaikan pesanan dengan betul. ii. memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul. KEMAHIRAN BAHASA Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dan pendekatan modular. memahami. Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK b. Kemahiran bertutur pula merujuk BERTUTUR keupayaan murid berkomunikasi untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat. Kemahiran mendengar merujuk pada keupayaan murid mendengar dengan teliti. perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan dan bertatasusila. 7 . Pendekatan modular bermaksud memecahkan kemahiran kepada unit-unit kecil yang dikenali sebagai modul. Modul Membaca. pendapat. kata panggilan yang sesuai dalam kalangan bukan ahli keluarga dan kata ganti nama diri yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. Dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia terdapat lima modul iaitu Modul Mendengar dan Bertutur. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran seperti berikut: Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis PENDEKATAN MODULAR Standard Kurikulum Bahasa Malaysia distrukturkan dengan menggunakan pendekatan modular untuk memastikan penguasaan kecekapan berbahasa yang baik. berbual tentang sesuatu perkara menggunakan pelbagai ayat. Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur memberi penekanan pada kemahiran mendengar dan bertutur. mendengar.

intonasi. membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. dan kelancaran yang betul. membaca kuat bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat. vi. dan berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan perkataan. Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. v. intonasi. Kemahiran membaca merujuk keupayaan murid membaca dengan sebutan. bercerita dan menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Bahan rangsangan penting untuk meningkatkan kemahiran dan minat dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur. Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur i. Bertutur perlu menggunakan bahasa yang mudah. membaca. vi. Kemahiran mendengar dan bertutur memberi tumpuan kepada aspek sebutan. iii. iii. berbual dan menyatakan permintaan menggunakan perkataan dan ayat yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 8 . vii. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila. jeda dan tatabahasa. Di samping itu. vokal berganding. melalui modul kemahiran membaca murid juga berupaya menghayati teks yang dibaca. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea. bertutur. membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong. membuat penilaian dan ramalan dengan betul. Kemahiran mendengar dan bertutur memberi peluang kepada murid untuk terlibat secara aktif bagi mempercepat penguasaan kemahiran tersebut. v. dan membaca dan memahami pelbagai bahan sastera dan bukan sastera untuk menambah ilmu pengetahuan dan mendapatkan pengajaran. jeda. iv. tepat dan jelas. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Vi Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran berbahasa. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ayat dengan betul. viii. ii.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK v. MODUL KEMAHIRAN MEMBACA Modul Kemahiran Membaca memberikan tumpuan pada kemahiran membaca di samping penggabungjalinan kemahiran bahasa yang lain. ii. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan teknik-teknik membaca. dan Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. iv. frasa dan ayat yang betul secara bertatasusila. ayat tunggal susunan biasa dan ayat tunggal susunan songsang dengan lancar.

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Menulis Objektif Kemahiran Menulis adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. Latihan menulis yang berterusan perlu dijadikan amalan. vi. menarik dan bersifat ansur maju. dan Bacaan intensif dan ekstensif memperkaya kosa kata dan ilmu serta minat membaca. ejaan dan tanda baca. menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. Kemahiran menulis secara mekanis merupakan asas kepada penguasaan menulis. v. Idea yang dilahirkan dalam bentuk penulisan perlu mengamalkan prinsip ansur maju. Mengimlak dapat mengukuhkan penguasaan kemahiran mengeja. viii. menghasilkan penulisan pelbagai genre secara berpandu dengan betul. Penguasaan kemahiran bahasa ini diperoleh melalui situasi dan konteks dalam pelbagai bahan prosa. mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir daripada pelbagai sumber. menulis imlak perkataan. tanda baca dan ejaan yang betul. puisi dan grafik. ii. iv. vii. vii. Prinsip Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Menulis i. serta tulisan yang jelas dan kemas. frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat. v. Mengimlak dapat mengukuhkan penguasaan kemahiran mengeja. Penekanan perlu diberikan pada MENULIS penggunaan ayat yang gramatis. membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. vii. ix. 9 . imbuhan kata majmuk. dan Bacaan luas membantu menghasilkan penulisan karangan yang baik. vi. menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang betul dan jelas dengan menegaskan kesantunan berbahasa. ii. v. Kemahiran menulis merujuk keupayaan murid menulis perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman MODUL KEMAHIRAN peribadi yang telah dilalui. iii.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK Prinsip pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Membaca i. Modul Kemahiran Menulis pula berfokuskan kemahiran menulis. Kebersediaan murid dari segi perasaan dan bahasa perlu diberi perhatian. iv. iv. iii. iii. Bacaan mekanis asas untuk menguasai kemahiran membaca. vi. menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu. ii. dan mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek penggunaan kata. Soalan bertumpu dan bercapah membantu murid memahami kandungan bahan bacaan. Bacaan mentalis untuk melatih murid membaca dan memahami. Bahan bacaan perlu sesuai. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan berunsur pengetahuan dan imaginasi. Keseragaman dalam membentuk dan menulis huruf perlu dititikberatkan. Kepelbagaian pendekatan dan teknik membaca diaplikasikan mengikut kesesuaian.

mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Aspek Tatabahasa Objektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. Penguasaan aspek seni bahasa merangkumi kecekapan memahami. iv. memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks. mengungkap dan menghayati bahasa yang indah. memahami dan menggunakan kata nama am dan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. menyebut. dan membina teks ucapan secara berpandu berdasarkan diksi dan laras bahasa yang sesuai serta menyampaikannya dengan yakin secara didik hibur. 10 . Penglibatan murid secara aktif dan menyeluruh amat diperlukan. Prinsip Pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa i. Pemilihan bahan mesti sesuai dan menarik. ii. intonasi yang jelas. Melalui pembelajaran modul ini. bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui lakonan secara didik hibur. iii. iii. ii. memahami dan menghasilkan seni kata yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikannya secara didik hibur. dipersembahkan dalam bahasa yang indah secara didik hibur. dan susunan idea yang tepat serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan. Pengajaran Seni Bahasa mementingkan kehalusan dan keindahan bahasa. ii. v. Aspek ini perlu diajarkan melalui pengajaran yang terancang dengan teknik yang sesuai dan berkesan supaya murid memahami dan menggunakan tatabahasa dengan betul dan tepat dalam pelbagai konteks secara lisan dan bertulis. membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta dipersembahkan secara didik hibur. Aspek seni bahasa juga menzahirkan pembelajaran yang menyeronokkan secara didik hibur. MODUL ASPEK SENI BAHASA Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Aspek Seni Bahasa Objektif Aspek Seni Bahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas. dan Guru bertindak sebagai penggerak atau pembimbing yang sentiasa kreatif dan imaginatif. iv. murid menghasilkan dan mempersembahkan karya kreatif pelbagai genre secara lisan dan bertulis melalui variasi teknik yang menarik. vi.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK Modul Seni Bahasa merujuk aspek kebahasaan. mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. keindahan dan kehalusan dalam bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. MODUL ASPEK TATABAHASA Modul Tatabahasa merujuk aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid.

SISTEM BAHASA Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa. memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan. peN-. kata terbitan 11 . ix. dan memahami dan membina ayat penyata dan ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK iii. teR-. Tidak menggalakkan pelajar menghafal rumus atau hukum bahasa. kata tunggal ii. kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks. Guru perlu mahir tentang selok-belok tatabahasa yang hendak disampaikan. b. meN-. a. sistem ejaan. pemajmukan dan penggandaan. iv. Penerangan bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah. 1. dan di. kosa kata dan peribahasa. Struktur kata merujuk pola suku kata bagi: i. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Memulakan proses pengajaran daripada yang mudah kepada lebih kompleks. dan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai konteks. bentuk dan golongan kata. Perancangan yang rapi mesti dibuat terlebih dahulu. iii. Golongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan anggota yang lain dalam golongan yang sama. kata asli bahasa Melayu ii. Menggunakan pengantaraan deria yang dibantu dengan contoh-contoh dan bentuk simulasi secara berkesan. kata pinjaman bahasa Melayu Bentuk kata terdiri daripada: i. Perlu banyak latih tubi bagi mengekalkan ingatan dalam bentuk lisan dan tulisan. dan Istilah dan fungsi tatabahasa boleh diperkenalkan untuk pengetahuan dan kefahaman. iv.dengan betul mengikut situasi. ii. Mengenal pasti struktur isi dengan jelas.1 Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. x. Tatabahasa diajar dan digunakan dalam konteks. Mengajar secara konkrit dengan menggunakan alat bantu mengajar dan bahan rangsangan yang menarik dan berkesan. 1. vii. memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. xi. Menitikberatkan makna dan aspek tatabahasa mengikut konteks berdasarkan teks petikan yang digunakan. pelbagai jenis kata adjektif. viii. makna kesamaan atau keserupaan. vii. Bentuk kata pula ialah unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. v. kata hubung gabungan. v. memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif. Diajar secara terancang dalam sesi pengajaran bahasa. Pelaksanaan sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. vi. vi.0 Tatabahasa Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. sebutan dan intonasi. ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi. memahami dan menggunakan kata terbitan awalan beR-. Prinsip pengajaran dan pembelajaran Aspek Tatabahasa i.

Kemahiran yang ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat. kata tugas 1. Susunan ayat. pengimbuhan ii. b. d. Hal ini bermakna. penekanan hendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari segi bentuk dan makna termasuk aspek baharu dalam proses pengimbuhan. kata majmuk Proses pembentukan kata meliputi: i. kata kerja iii. proses penyusunan semula iv. proses peluasan f.2 Sintaksis Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata ini. ayat perintah dan ayat seruan. c. yang amat kompleks ialah pengimbuhan. Unsur utama yang terdiri daripada kata. ayat dasar ii.0 Sebutan dan Intonasi Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. proses pengguguran iii. e. a. struktur dan binaan ayat. Pola keselarasan huruf vokal Ejaan kata pinjaman Ejaan kata dasar dan kata terbitan 3. penggandaan iii. bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. 2. kata adjektif iv. b. d. Sebutan Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut sesuatu kata dengan betul. iaitu susunan biasa dan songsang. ayat terbitan atau ayat majmuk Proses ayat terbitan: i.0 Sistem Ejaan Perkara yang diberikan penekanan ialah: a. kata nama ii. kluasa dan aspek pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat. c. ayat tunggal iii. pemajmukan c. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan adalah seperti yang berikut: a. kata ganda iv. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah menggunakan sebutan bahasa Melayu baku. Binaan ayat: i. Oleh itu. Jenis ayat iaitu ayat penyata. Golongan kata terdiri daripada: i. proses penggantian ii. ayat tanya. 12 .Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK iii. Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif. frasa.

ayat perintah iv. perbilangan dan kata-kata hikmat perlu diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. ayat penyata ii. contohnya ilmu dalam bidang sains. Penguasaan kosa kata perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar murid dapat mengungkap maklumat dan buah fikiran selaras dengan penambahan ilmu dalam mata-mata pelajaran yang dipelajari pada peringkat sekolah rendah. Pemilihan peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah.0 PENGISIAN KURIKULUM Pengisian kurikulum mengambil kira elemen merentas kurikulum (EMK) iaitu unsur-unsur yang diserap dalam setiap mata pelajaran. NILAI MURNI Penyerapan nilai murni dalam Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketerampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Nota: Buku Tatabahasa Dewan Edisi Terkini ialah buku tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran. 5.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK b. Pengisian kurikulum tersebut merangkumi perkara-perkara yang berikut: ILMU Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. dan geografi dapat digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. perumpamaan.0 Kosa kata Kosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah. Selain itu. Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. ayat seruan v. Penerapan elemen ini bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. ayat pasif 4. Peribahasa Peribahasa merangkumi simpulan bahasa. ayat tanya iii. ayat terbalik atau songsang vi. EMK ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Intonasi Intonasi ayat bahasa Melayu yang betul hendaklah diajarkan mengikut pola yang berikut: i. penghayatan dan amalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur. pepatah. keperibadian. bidalan. Pemahaman dan 13 . ayat aktif vii. dan nilai murni masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.

Aktiviti berkaitan dengan alam sekitar boleh memberikan kesedaran dan membentuk etika murid untuk menghargai alam. serta berbangga sebagai rakyat Malaysia. kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea. Murid juga belajar melalui TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti internet dan lain-lain untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan dalam urusan kehidupan. serta kreatif dalam konteks tertentu. laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara. TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) diaplikasikan dan diintegrasikan supaya murid dapat belajar mengenai perkakasan dan perisian.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai-nilai sejagat. Kreativiti dan inovasi perlu digandingkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk membangunkan modal insan yang dihasratkan. guru dan murid menggunakan TMK sebagai alat untuk mengajar dan belajar. Antara unsurnya ialah pengetahuan sains dan teknologi. Antara nilai murni ialah: Baik hati Berdikari Hemah tinggi Hormat-menghormati Kasih sayang Keadilan Kebebasan Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Rasional Semangat bermasyarakat Kejujuran PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN Elemen patriotisme dan kewarganegaraan dalam pendidikan Bahasa Malaysia mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara. pendekatan atau tindakan baharu. PERATURAN SOSIOBUDAYA Peraturan sosiobudaya dalam Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan bahasa. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. 14 . cinta akan bahasa dan bangsa. KREATIVITI DAN INOVASI Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran KSSR bagi membangun dan mengembangkan tahap potensi kreativiti mengikut keupayaan murid. Selain itu. PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Pendidikan alam sekitar bertujuan untuk menanam sikap mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid. Semangat patriotisme dan kewarganegaraan dipupuk melalui mata pelajaran dan aktiviti kokurikulum bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri. aktiviti dan bahan atau prasarana. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasi idea. KEUSAHAWAN Elemen keusahawanan merentas kurikulum merupakan satu pendekatan membudayakan keusahawanan. Proses ini melibatkan pembentukan sikap keusahawan serta amalan nilai moral dan etika dalam keusahawanan. Selain itu. kemahiran saintifik dan penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. SAINS DAN TEKNOLOGI Penerapan empat unsur sains dan teknologi dalam mata pelajaran lain dilaksanakan melalui kandungan.

Strategi pengajaran dan pembelajaran tersebut adalah seperti yang berikut: a. minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid. latih tubi. kaedah dan teknik. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Pendekatan yang memberi tumpuan kepada keaktifan murid seperti pendekatan berpusatkan guru manakala pengajaran yang mementingkan murid disebut sebagai pendekatan berpusatkan murid. pendekatan pasangan. TEKNIK-TEKNIK PENGAJARAN Teknik-teknik pengajaran adalah merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan pengajaran yang ditetapkan. media cetak dan media elektronik boleh dijadikan sebagai bahan sokongan untuk saling melengkapi proses pengajaran supaya tindakan susulan dapat dijalankan dalam menilai proses pengajaran dan pembelajaran untuk memantapkan penguasaan murid. perbincangan. Selain itu. menyelesaikan masalah. perbahasan. main peranan. sama ada kemahiran mendengar. Antara teknik yang biasa digunakan ialah teknik bercerita. sumbang saran. Pendekatan pengajaran yang berasaskan pengelolaan murid adalah seperti pendekatan individu. Melalui proses ini. Pendekatan berdasarkan cara bagaimana isi pelajaran disampaikan seperti pendekatan induktif. PENGALAMAN MURID Pengalaman murid dapat dikaitkan dalam memenuhi kepelbagaian gaya pembelajaran. kuiz. Pendekatan-pendekatan pengajaran boleh digolongkan mengikut cara pengelolaan murid. pendekatan kelas. Hal ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan melalui kemahiran generik yang berkaitan dengan ciri-ciri khusus yang dikuasai oleh setiap murid. KAEDAH PENGAJARAN Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. PRINSIP 5P Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR. cara-cara fakta disampaikan dan keaktifan pengajaran. pendekatan deduktif dan pendekatan eklektik. Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Kepelbagaian media. pendekatan kumpulan. pemulihan dan pengayaan. penyerapan. strategi merangkumi pendekatan. pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. Kemahiran dapat digabungjalinkan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berperanan dalam melengkapkan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif dengan melibatkan pelbagai akitviti di dalam dan di luar bilik darjah. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia perlu menekankan prinsip 5P iaitu penggabungjalinan. PENDEKATAN PENGAJARAN Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu kemahiran. penilaian. bermain. 15 . bahan maujud. membaca dan menulis yang terdapat dalam standard kandungan. bertutur. lakonan dan projek. Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. bahan maujud. perancangan dan penentuan tema pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu. bakat dan minat murid. PENDEKATAN TEMATIK Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia diajar berdasarkan tema.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK b. permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid serta isu-isu semasa. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang berikut: a. d. b. Oleh itu. Kemasyarakatan Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. menghargai warisan. Kekeluargaan Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga kembangan. carta. hormat . bekerjasama dan bertanggungjawab. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema kemahiran bahasa.menghormati. Di samping itu. pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. Melalui proses penilaian berterusan segala kelemahan dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan dapat diambil terhadap seseorang murid sama ada berbentuk pemulihan atau pengayaan. c. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkatperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah rendah agar menghargai dan menghormati setiap ahli keluarga. hal persendirian dan isu kemasyarakatan. unsur ilmu. Bahan bacaan tambahan. 16 . kad. nilai murni dan kemahiran bernilai tambah boleh diserapkan. ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. Pengayaan Program pengayaan disediakan untuk memantapkan kebolehan. murid dapat membina keyakinan berbahasa. PENDEKATAN BERPUSATKAN MURID Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin daripada mata-mata pelajaran lain. Bagi tujuan ini. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. e. Penyerapan Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia. keupayaan. alat permainan. Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Pertanian dan Penternakan Tema pertanian dan penternakan memberi murid pendedahan perihal asas-asas pertanian dan penternakan secara tradisional dan moden. i. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan. Patriotisme dan Kewarganegaraan Tema jati diri. dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. patriotisme dan kewarganegaraan merujuk kepada keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal. f. teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji. e. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang ekonomi dan membudayakan sikap keusahawanan dalam kehidupan. g. Sains. Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal bidang peniagaan dan keusahawanan dalam menjana pendapatan dan pengurusan perdagangan. Keselamatan Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika berada dalam pelbagai persekitaran. Kebudayaan. emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. yang mempunyai semangat kekitaan dan setia kepada negara. mental. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin serta bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar dan teknologi hijau. kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. Guru boleh memilih kaedah 17 . Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran agar mengutamakan keselamatan. haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Ekonomi.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK c. mental dan sosial. Teknologi dan Inovasi Tema sains. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berupaya menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia. dan amalan gaya hidup sihat. k. Perpaduan Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang terbentuk hasil daripada toleransi dalam kalangan penduduk Malaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan. d. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang bioteknologi pertanian dan penternakan dalam kehidupan. Kesihatan dan Kebersihan Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal. h. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat madani. Jati diri. KEPELBAGAIAN KAEDAH DAN TEKNIK Proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah dan teknik mengajar. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan mengurus alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia. j. Kesenian dan Estetika Tema kebudayaan.

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk menghasilkan sesuatu yang nyata. Ini juga dapat membantu guru menilai perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. adanya ciri-ciri gembira dan humor yang boleh memikat. kawalan. Murid lebih bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk. membaca. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar. DIDIK HIBUR Didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang menekankan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. menyelesaikan masalah. Ahli kumpulan bekerja. Kaedah ini menggalakkan murid berfikir kritis dan kreatif.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. KECERDASAN PELBAGAI Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan. atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa hadapan. menyiasat dan mempersembahkan dapatannya. Pembelajaran koperatif ini dapat menghasilkan satu tugasan kumpulan. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka. bertutur. dan menulis. visual ruang. menarik. di samping mewujudkan interaksi antara murid. Murid perlu menggunakan kemahiran. Persekitaran pembelajaran yang disediakan meliputi persembahan isi kandungan mengikut konteks. masalah bukan mekanis. PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu. prinsip dan teori yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. PEMBELAJARAN KOPERATIF Kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam kumpulan yang membolehkan murid belajar bersamasama. intrapersonal dan naturalis. 18 . menghibur. masyarakat dan alam pekerjaan. fantasi. Secara tidak langsung. teka-teki. serta menjadi motivasi kepada murid untuk terus belajar. PENYELESAIAN MASALAH Penyelesaian masalah ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan masalah berbentuk perkataan. muzik. ingin tahu. kepelbagaian strategi penyampaian dan penggunaan bahan yang mendorong pembelajaran melalui unsur-unsur cabaran. kinestetik. persaingan dan pengikhtirafan. kerjasama dan semangat berpasukan yang kuat. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea. kreatif dan inovatif. Unsur-unsur keseronokan akan wujud melalui pembelajaran yang santai. pemilihan bahan dan kaedah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. pembelajaran yang menyeronokkan akan wujud melalui aktiviti di dalam bilik darjah. berkongsi idea. bahan dan peralatan untuk mencapai matlamat sendiri dan kumpulan. serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berkomunikasi dan berinteraksi serta berfikir secara kritis. interpersonal. KEMAHIRAN BERFIKIR Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar. logik matematik. Pelaksanaannya boleh dilaksanakan secara merentas kemahiran dan kurikulum bagi menyokong amalan pembelajaran sepanjang hayat dan pembinaan jati diri. Kaedah ini melibatkan murid-murid mengkaji sesuatu isu. Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal linguistik. minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. kerjasama. kuiz atau penggunaaan kemahiran matematik dalam situasi sebenar. saling belajar dan membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan.

murid dapat membuat ramalan. KEMAHIRAN BELAJAR CARA BELAJAR Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. menjangka akibat serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum. PEMBELAJARAN MASTERI Pembelajaran masteri memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang lain. Teknik-teknik pengajaran bahasa. teknik b. KAJIAN MASA DEPAN Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau. juga berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Murid diberi peluang memilih aktiviti.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. KEPELBAGAIAN TEKNIK Teknik merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru-guru bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk murid-muridnya. PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham. menilai hasil kerja dan memantau kemajuan mereka sendiri agar mereka bertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran mereka. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan. Dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah guru digalakkan menggunakan pelbagai teknik mengajar. Kaedah ini dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang dipelajari semasa di dalam bilik darjah. memberi pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar. Pembelajaran ini dipecahkan kepada unit yang lebih kecil untuk mudah dikuasai. cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. Teknik permainan bahasa Permainan bahasa adalah salah satu teknik dalam mempelajari bahasa melalui permainan. Guru boleh memilih kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Teknik main peranan Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. 19 . mengembangkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar serta teknologi yang dapat merangsang serta menggalakkan murid berfikir secara kritis. kreatif dan inovatif. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan. Murid mesti menguasai 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baharu. Hal ini bermakna. PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI Pembelajaran akses kendiri (PAK) ialah satu program yang membolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran. masa kini dan masa depan. yakin dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. a.

Teknik inkuiri penemuan Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat yang merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan kepada sesuatu masalah. majalah. m. Teknik drama Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. makna dan penggunaan bahasa yang tepat melalui pertandingan. Bercerita amat sesuai untuk kemahiran bahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian murid. j. f. penggunaan alatan yang berkenaan. serta kedudukan semasa aktiviti bercerita itu berlangsung. d. Teknik bercerita Teknik bercerita sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa yang mana murid dilatih dalam kawalan nada suara. mimik muka "facial expression". Bahan-bahan sumber seperti akhbar. k. e. Teknik soal jawab Teknik ini dilaksanakan dengan cara murid menyoal dan menjawab soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran. h. bahan sastera dan bahan berunsur ilmu hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran serta untuk bacaan ekstensif. Teknik forum Teknik ini merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai bagi murid berkongsi pengetahuan untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas. 20 . Teknik simulasi Teknik ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan murid berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK c. Teknik perbincangan Satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. l. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan dilakukan dalam kalangan pelajar di bawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. g. KEPELBAGAIAN SUMBER BAHAN Penggunaan pusat sumber dan komputer amatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. i. Teknik perbahasan Teknik ini melatih murid berfikir dengan pantas di samping dapat berkomunikasi dengan berkesan. elektif dan audiolingual. Teknik sumbang saran Dikenali sebagai percambahan fikiran yang memerlukan setiap murid menyumbangkan pendapat dan idea. kamus. Teknik kuiz Teknik ini dapat mengukuhkan pengajaran guru dan memantapkan pemahaman murid tentang sistem Bahasa Malaysia terutama dari segi bentuk. Internet. buku rujukan. Teknik latih tubi Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari.

pentaksiran perlulah dijalankan berterusan dalam setiap pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui pentaksiran yang berterusan guru dapat memastikan bentuk tindakan susulan yang boleh dilaksanakan ke atas seseorang murid. Aktiviti-aktiviti ini ditulis menggunakan beberapa langkah pengajaran yang menggabungjalinkan aktiviti-aktiviti fokus utama. kad permainan bahasa dan bahanbahan lain yang bersesuaian untuk memperluaskan pengalaman dan pengetahuan murid berkaitan kemahiran yang diajar. Oleh itu. pengayaan dan pemulihan. Bahan yang dicadangkan untuk aktiviti ini terdiri daripada kad. Guru perlu memberi penerangan cara melakukan aktiviti pengayaan kepada murid dan memberi ruang untuk mereka 21 . Pentaksiran merupakan proses penilaian untuk menentukan sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai. objektif. Tema Tajuk Fokus Utama Objektif Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Pengisian Kurikulum/Elemen Merentas Kurikulum Sistem Bahasa Bahan Bantu Belajar Aktiviti yang dimuatkan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran menjurus kepada pencapaian objektif. Aktiviti pengayaan dan pemulihan hendaklah dijalankan secara serentak. Isi kandungan modul boleh diubah suai mengikut kreativiti guru dan kebolehan murid. fokus sampingan. pengayaan dan pemulihan serta latihan-latihan yang berkaitan. bakat. Bahan-bahan yang disediakan perlu lebih merangsang minda dan dilaksanakan secara kendiri atau dengan bimbingan guru yang paling minima. pentaksiran. Aspek pengayaan perlu diberikan penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran KSSR mengikut kecerdasan murid yang berbeza dari segi kebolehan. Latihan yang diberi perlu mengikut kemampuan dan kadar masa yang sesuai untuk murid menguasai sesuatu kemahiran. Pentaksiran dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. keupayaan. alat permainan. Bahan yang sesuai seperti bahan bacaan tambahan. Murid yang membuat latihan pengayaan ialah murid yang dikesan telah menguasai kemahiran yang diajar melalui pentaksiran yang diberi. bahan maujud. Kesemua aspek ini dijelmakan mengikut keutamaan berikut. Aspek pemulihan pula disediakan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran agar dapat memahami pengajaran dalam tempoh yang ditetapkan dengan penggunaan bahan yang berbeza dan sesuai dengan kebolehan mereka. Murid ini hendaklah diberikan bahan yang lebih mencabar minda bagi kemahiran tertentu yang dipelajari oleh mereka. Strategi pengajaran dan pembelajaran ini juga memuatkan aspek pentaksiran. sama ada untuk memberi latihan pemulihan atau pengayaan. pengisian kurikulum dan catatan. Semua maklumat tentang strategi ini dipaparkan dalam tiga lajur iaitu aktiviti.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK STRUKTUR MODUL Modul Standard Kurikulum Bahasa Malaysia menekankan beberapa aspek dalam pengajaran merangkumi fokus utama. aktiviti. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar. carta. dan minat.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK membuat latihan yang diberi secara kendiri. Pada masa yang sama guru perlu memberi tumpuan untuk membimbing murid yang lemah menjalankan aktiviti pemulihan. 22 .

BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .

.

berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. perkataan.4 1. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau 25 .6 1. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3.1 Mendengar. Mendengar. perasaan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. menyampaikan maklumat. dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila. dan menyebut bunyi bahasa. dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan. memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan yang betul dan tepat.7 Mendengar. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. serta idea yang kritis dan kreatif. mengecam. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Mendengar. frasa dan ayat dengan betul.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti. serta dapat memberikan maklum balas. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara pelbagai sumber secara bertatasusila.2. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan ungkapan yang dilafazkan secara bertatasusila. suku kata.2 1. daripada Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur 1.5 1. Bertutur. iaitu abjad. pendapat. Standard Kandungan Kemahiran Mendengar dan Bertutur Murid patut mengetahui dan boleh: 1.3 1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 1.6 1. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. memahami.

2 1. tentang sesuatu perkara daripada Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila.1 1. 1.5. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.6.7.4. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan yang sesuai bagi kalangan bukan ahli keluarga dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.4.1 1. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan.6. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.2 1.3.3 Mendengar. 1.4.2 1. Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. Berbicara untuk menyampaikan maklumat pelbagai sumber secara bertatasusila. Mendengar. frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 1.4.1 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan dengan betul.5.2 26 . memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata tanya. Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan.2 1.3. Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat. Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul.4 1.3 1.6.7.3 1. Bertutur dan menyatakan permintaan dengan menggunakan kata dan ayat yang sesuai tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.

27 . Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 1. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum.

bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang terdapat dalam maklumat pantun dan yang dilayari daripada pantun yang dibaca.5.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Pakaian Tradisional FOKUS Standard Kandungan 1. bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang diketahui menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Kebudayaan Nilai Murni: Kerjasama.1 Pada akhir pengajaran. 28 . hormat-menghormati Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tatabahasa: Kata nama khas Sebutan dan intonasi Slaid power point. kad gambar dan lampiran aktiviti. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Standard Pembelajaran 1. OBJEKTIF ii. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. murid dapat: i.

Guru membentuk kumpulan murid dan setiap kumpulan diberikan satu kad gambar pakaian tradisional rakyat Malaysia. warna atau kaum kesesuaian 29 BBB: Kad gambar BCB KB: Klasifikasi 2. Contoh : x sari x dhoti x baju melayu x baju kurung x cheongsam x samfu Murid bercerita tentang gambar pakaian tradisional yang terdapat di Malaysia menggunakan frasa yang sesuai. Contoh: x baju melayu x baju kurung x baju dhoti x baju cheongsam x samfu TMK Ilmu: Sivik dan Kewarganegaraa n Lampiran 1 Slaid Power Point 2. Secara berkumpulan. Murid menayangkan slaid power point tentang pakaian tradisional berdasarkan kad misteri (gambar pakaian ) yang diberi oleh guru. KP: Interpersonal Nilai Murni: Hormat. setiap murid memilih untuk menceritakan tentang ciri.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AN PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Bercerita dengan menyebut perkataan/frasa dengan betul 1.menghormati Bercerita menggunakan ayat tunggak atau ayat majmuk Lampiran 2 1. .

Murid atau wakil kumpulan bercerita tentang pakaian tradisional berdasarkan maklumat yang telah dicatatkan. Murid mencantumkan gambar dengan memadankan pasangan yang sesuai bagi pakaian tradisional. Murid diberi cadangan alamat laman web untuk dilayari dan mendapatkan maklumat tentang pakaian kaumkaum di Malaysia yang telah guru tetapkan. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM CATATAN TMK 2. 30 . Lembaran Kerja 2 Bercerita isi pantun 1. kerjasama Lembaran Kerja 1 BCB: Konstruktivisme 3. Murid diberi lembaran kerja untuk menulis ayat majmuk yang sesuai berdasarkan gambar dengan merujuk maklumat dalam aktiviti 3. Membina dan menulis ayat 1.kpkk. Nilai Murni: Semangat bermasyarakat Lampiran 3 2.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 AKTIVITI jantina pakaian tradisional tersebut menggunakan ayat tunggal atau ayat majmuk. Bercerita daripada maklumat yang diakses 1. http://kebudayaan. my/about/perkhidmatan/? t=45&menuid=43&c3=40&click=1 Murid mencatatkan maklumat yang telah diperoleh daripada internet pada lembaran kerja yang diberi. Nilai Murni: Tekun.gov. Murid bercerita tentang pakaian dan majlis yang sesuai untuk dipakai.

Nilai Murni: Menghargai Penilaian Pemulihan 1. berdasarkan kad gambar. Pengayaan 1. Murid secara berpasangan bercerita tentang pakaian tradisional yang mereka miliki. Pengayaan KP: Interpersonal 2. Pemulihan KB: Mengecam 2. Murid membina ayat tunggal atau ayat majmuk tentang cara membuat pakaian tradisional berdasarkan gambar. di Malaysia dan menyatakan kelebihannya menggunakan ayat tunggal atau ayat majmuk yang gramatis secara bertatasusila.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM CATATAN Penilaian 1. Murid mendengar dan menulis jenisjenis pakaian tradisional yang mereka ketahui. Murid bercerita dengan rakan tentang cara membuat pakaian tradisional. 31 . Murid bercerita tentang salah satu pakaian tradisional kaum.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3

Lampiran 1 Bercerita Berbual dengan tentangguru jenisatau pakaian rakan yang tentang dipaparkan jenis melalui pakaian slaid yang powerpoint. dipaparkan melalui slaid powerpoint.

32

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3

Lampiran 2 Ceritakan tentang pakaian tradisional berdasarkan ciri, warna, kaum atau kesesuaian jantina.

33

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3

Lembaran Kerja 1 Bincang dan isikan maklumat tentang pakaian tradisional.

KAUM

PAKAIAN LELAKI

PAKAIAN PEREMPUAN

34

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3

Lembaran Kerja 2 Tulis maklumat dengan menggunakan ayat majmuk.

______________________________________________________

sari

______________________________________________________

______________________________________________________

samfu

______________________________________________________

______________________________________________________

dhoti

______________________________________________________

______________________________________________________

baju kebaya

______________________________________________________

______________________________________________________

baju melayu

______________________________________________________

______________________________________________________

cheongsam

______________________________________________________ 35

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lampiran 3 Cantumkan gambar-gambar di bawah mengikut pasangan yang betul. 36 .

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Penilaian Ceritakan kepada rakan anda tentang gambargambar di bawah dengan menggunakan ayat tunggal atau ayat majmuk. Kemudian tulis ayatayat tersebut. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 37 .

ceongsam baju kurung baju melayu sari samfu 38 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Pemulihan Ceritakan kepada kawan dan tulis nama-nama pakaian tradisional.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Pengayaan Ceritakan cara-cara membuat baju kurung berdasarkan gambar. 2 1 3 4 3 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 39 . Tulis cerita mengikut urutan yang betul dalam perenggan.

kostum bendera Malaysia. 40 . Cinta negara Keyakinan. pita rakaman dialog dan carta petikan. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. gambar bendera. ayat penyata) Kosa kata: diselang-selikan. kerjasama. bertutur untuk menyatakan perbezaan dan persamaan bendera Jalur Gemilang dengan bendera negeri yang dipilih.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 TEMA TAJUK PATRIOTISME Jalur Gemilang FOKUS Standard Kandungan 1.4 Bertutur. Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. bertutur tentang Jalur Gemilang menggunakan pelbagai jenis ayat dengan betul dalam situasi formal secara bertatasusila. ayat tanya.1 OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. ii. murid dapat: i. menghormati. patriotisme PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Nilai Murni: Kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Jenis ayat (ayat seru. bucu Radio.4. Standard Pembelajaran 1.

Murid dalam kumpulan diminta berbincang secara bertatasusila tentang isi-isi yang telah dicatatkan. menghormati 3. Kreativiti dan inovasi (Fasa Persediaan) Nilai Murni: Patriotisme. Murid meneliti gambar bendera Malaysia. Lampiran 2 KB: Menghubung Kait 2.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Berbual menggunakan ayat yang betul. Murid menyanyikan lagu “Jalur Gemilang” sambil mengibarkan bendera. Murid berbual secara bertatasusila dengan guru dan rakan-rakan tentang warna-warna yang terdapat pada bendera Malaysia. 2. Nilai Murni: Kerjasama Lampiran 2 41 . Lampiran 1 Mengemukakan pendapat 1. Murid berada dalam kumpulan sambil diperdengarkan dialog melalui rakaman suara dan diminta mencatatkan isi-isi penting. 3. 1. Murid secara bergilir-gilir membaca petikan dialog dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas dan murid lain mendengar dengan teliti. Menuturkan isi bahan bacaan 1. Wakil kumpulan menyatakan hasil perbincangan berkaitan isi-isi penting yang telah dicatat.

Murid menutur salah satu isi dan dialog yang telah dibaca. Murid berbual tentang Jalur Gemilang dan membuat banding beza dengan bendera Melaka.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 AKTIVITI 2. . Murid menyalin dan membaca semula ayat yang dilengkapi tanda baca yang tepat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid menjawab soalan pemahaman secara lisan berdasarkan petikan dialog yang telah diperdengarkan sebelumnya. Nilai Murni: Semangat Patriotisme Penilaian 1. Nilai Murni: Rasional Lembaran Kerja 2 KB: Menjana idea 2. Didik Hibur 1. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM CATATAN Menulis ayat dengan tanda baca 1. Murid menuturkan jawapan yang telah dibina untuk dinilai oleh rakan. 42 Penilaian KB: Menjana idea 2. Bertutur dan mendengar 1. Lembaran Kerja 1 KP: Interpersonal 2. Pilihan: Aktiviti ini boleh diajar jika ada masa atau tinggalkan jika kekurangan masa. Murid menerangkan kepada rakan atau kelas mengenai perbezaan dan persamaan antara bendera Melaka dengan bendera Malaysia. Murid menyanyikan lagu ’Jalur Gemilang’. Murid menuturkan salah satu dialog salah satu dialog yang telah dilengkapi tanda baca.

2. Pemulihan KB: Menjana idea KP: Visual ruang Pengayaan 1. 43 . Pengayaan 2. Murid menomborkan pernyataan mengikut urutan berdasarkan isi-isi petikan dialog yang telah dibaca. Murid menulis perkataan yang sesuai dengan gambar. Murid bertutur dengan rakan tentang lambang-lambang yang terdapat dalam Jalur Gemilang. Murid berbual tentang warna-warna pada Jalur Gemilang.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM CATATAN Pemulihan 1.

44 . Bincangkan dengan guru dan rakan-rakan tentang lambang dan warna pada bendera ini.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lampiran 1 Teliti gambar bendera.

Balan. Gunakan warna merah terang pada jalur dan diselang-selikan dengan warna putih. Chong Balan : Apa maksud warna kuning dan biru pula? : Saya tahu. Balan! Kenapa warna merah jalur tu seakan-akan warna ungu? Ahmad : Yalah. Jalur-jalur ini mewakili 14 buah negeri di Malaysia. yang ini gambar bendera saya! Ahmad : Awak dah kira bilangan bucu bintang tu? Betul tak? Balan : Jangan lupa kira jalurnya sekali. Ahmad : Bukankah Cikgu Sani dah beritahu. Belum siap warna lagi. kawan-kawan! Lukisan Jalur Gemilang yang Cikgu Sani suruh buat. terima kasih kerana menegur! Saya warnakan semula. pandai pun! Cepat letakkan lukisan masing-masing di atas meja saya. Bulan dan bintangnya pula berwarna kuning. Balan Chong : Jalurnya berbelas-belas. dah siap? Saya ditugaskan mengumpulnya.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lampiran 2 Dengar dialog berikut dengan teliti dan catat isi-isi penting. JALUR GEMILANG Ahmad : Hai. saya lupalah. Petak kiri pula warnakan dengan biru gelap. bucu dan jalur ada empat belas. kuning melambangkan warna diraja. salah warna jalur tu. Ahmad : Sepatutnya. Bulan dan bintang pula bermaksud agama Islam sebagai agama rasmi. Tapi maksud warna biru. baru saya ingat! Merah tanda berani dan putih pula tandanya suci. Chong : Oh. : Eh. Balan Chong : Oh. Biru ertinya perpaduan. Ahmad : Hah. 45 . : Nah.

”oh terima kasih kerana menegur” kata balan 4.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Tuturkan dialog yang telah diperdengarkan dengan intonasi berdasarkan tanda baca. apakah maksud warna biru dan kuning pula tanya chong 3. ”sepatutnya bucu dan jalur ada empat belas” kata ahmad 46 . ”nah yang ini gambar bendera saya” kata chong 5. 1. ”eh salah warna jalur tu balan” kata chong 2.

Apakah maksud bulan dan bintang pada bendera? ________________________________________________________________ 47 . Apakah kesalahan yang dilakukan oleh Balan? ________________________________________________________________ 4. Apakah tugasan yang diberi oleh Cikgu Sani? ________________________________________________________________ 2.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Tuturkan jawapan kamu kepada rakan. Siapakah yang belum menyiapkan tugasan? _________________________________________________________________ 3. Pada pendapat kamu. 1. bagaimana sikap Ahmad terhadap kawankawannya? ________________________________________________________________ 5.

.. Apakah persamaan dan perbezaan bendera Malaysia dengan bendera Melaka? Baiklah. Manakala perbezaannya pula……………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… 48 . Kawan.. Persamaannya………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………. sila jawab..Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Penilaian Berbual dengan rakan tentang perbezaan dan persamaan bendera Malaysia dengan bendera Melaka.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Pemulihan Nyatakan maksud warna yang terdapat pada jalur gemilang dan lengkapkan perkataan di bawah. Warna Maksud _________________________________________ __________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ 49 .

Jalur Gemilang mengandungi warna merah terang. 50 . Kuning membawa makna warna diraja. Jalur merah dan putih menunjukkan 14 buah negeri di Malaysia Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja. Merah bermakna berani dan putih bermakna suci bersih.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Pengayaan Tuturkan cerita yang telah dinomborkan mengikut urutan berdasarkan cerita yang telah dibaca. Biru bermaksud perpaduan kaum rakyat Malaysia. kuning dan putih. biru gelap.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul berdasarkan peta minda yang diberi dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. lembaran kerja 51 . peta minda.2 yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. menceritakan tentang pameran komputer daripada iklan yang dibaca dengan tepat.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. menyatakan cara-cara menggunakan komputer menggunakan ayat majmuk dan kata hubung gabungan yang betul.5. menghargai PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Nilai Murni: Keusahawanan Tatabahasa: Ayat tanya Sistem ejaan. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 TEMA TAJUK SAINS DAN TEKNOLOGI Pameran Komputer Standard Kandungan FOKUS Standard Pembelajaran 1. sebutan dan intonasi Iklan. ii. murid dapat: i. sebutan yang jelas dan intonasi 1. Sains Mematuhi arahan. Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat.

TMK Lampiran 1 KB: Mengecam 2.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AN PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Bertutur berdasarkan gambar 1. Murid bertutur mengenai bahagianbahagian dan kegunaan komputer kepada manusia dalam kehidupan seharian. Murid melihat dan mendengar slaid power point yang bertema komputer yang dipaparkan oleh guru. 52 . Bercerita tentang maklumat penting 1. Bercerita menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk 1. Lampiran 1 KP: Verbal linguistik 2. Murid menyatakan pengetahuan dan kegunaan komputer dalam kehidupan seharian mereka secara lisan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Murid mendengar penerangan guru tentang penggunaan kata hubung gabungan yang ditulis berdasarkan penceritaan murid. Murid berada dalam kumpulan menceritakan tentang pengetahuan TMK atau pengalaman sedia ada mereka menggunakan komputer menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

2. 3. Nilai Murni: Mengikut arahan Lampiran 4 KB: Menjana idea 2. Murid meneliti peta minda yang dipaparkan oleh guru. Lampiran 2 Bercerita berpandukan peta minda 1. Murid bercerita berdasarkan maklumat yang terdapat dalam peta minda tersebut menggunakan ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung gabungan. Murid berlakon dan bertutur ”Siapakah Saya dan Kegunaan Saya” menggunakan ayat majmuk dan kata hubung gabungan yang betul dengan intonasi yang betul. Murid meneliti iklan yang diedarkan oleh guru. Keusahawanan Lampiran 3 KB: Mengecam Kontekstual Interpersonal 3. 53 . Murid menceritakan maklumat penting yang terdapat dalam iklan tersebut. Bercerita menggunakan boneka 1. Beberapa orang murid dipilih secara rawak akan memakai boneka tangan berbentuk bahagian komputer yang diberi oleh guru. Murid dipilih secara rawak untuk menceritakan pengalaman mereka melawat ke pameran komputer bersama-sama keluarga berdasarkan maklumat dalam peta minda.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Nilai: Teliti Keusahawanan CATATAN 2.

Murid menyusun maklumat mengikut urutan yang betul. Pemulihan Pengayaan 1.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM CATATAN Penilaian 1. Murid bercerita tentang lawatan ke pameran komputer berdasarkan gambar dan rangkai kata yang diberi dan menulis cerita tersebut menggunakan kata hubung gabungan yang telah dipelajari. Murid menceritakan aktiviti berdasarkan gambar dan menulis semula pernyataan tersebut. Pengayaan KB: Menjana idea 54 . 2. Murid bercerita tentang cara-cara menggunakan komputer dengan ayat sendiri menggunakan kata hubung gabungan. KBT: KB (Mengklasifikasikan Maklumat) Penilaian KB: Mengklasifikasi maklumat Pemulihan 1.

55 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lampiran 1 Lihat dan namakan gambar-gambar di bawah serta kegunaannya.

“KOMPUTER UNTUK SEMUA” PAMERAN KOMPUTER NEGERI JOHOR TARIKH: MASA: TEMPAT: 21hingga 27Jun 2010 10. 56 .00 petang Dewan Jubli Intan.00 pagi hingga 6. Muar Johor Darul Takzim Dirasmikan Oleh: YANG AMAT BERHORMAT DATO’ HAJI ABDUL GHANI BIN OTHMAN MENTERI BESAR JOHOR Anjuran: Kerajaan Negeri Johor Darul Takzim.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lampiran 2 Fahami iklan ini dan ceritakan kepada rakan dan guru kamu.

Kemudian ceritakan kepada rakan anda. tarikh dan masa tempat penganjur PAMERAN KOMPUTER perasmi bayaran masuk dan pengunjung program yang diadakan 57 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lampiran 3 Fahami peta minda di bawah.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lampiran 4 Murid diminta membuat boneka tangan dan melakonkan boneka tangan sambil bertutur ”Saya dan Kegunaan Saya.” 58 .

Hai. kawan-kawan! Saya Unit Pusat Pemprosesan (CPU). kawan-kawan! Saya pula pencetak. Saya boleh mencetak pelbagai bahan maklumat. Hai. Pada muka saya terdapat banyak maklumat yang boleh dipaparkan. Saya menyimpan semua data dalam badan saya.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Hai. kawan-kawan! Saya pula monitor. 59 .

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Hai. Saya digunakan untuk memilih atau klik pada program yang dipaparkan. Saya digunakan untuk menaip perkataan. 60 . Hai. kawan-kawan! Saya pula adalah papan kekunci. kawan-kawan! Saya adalah tetikus.

Akhir sekali. Mula-mula. tekan suis pada unit pemprosesan pusat dan monitor supaya berfungsi. Kemudian ceritakan kepada rakan dengan menggunakan perkataan sendiri.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Penilaian Nomborkan cara-cara menggunakan komputer mengikut urutan yang betul. pastikan plag dipasang dan suis elektrik dihidupkan. pilih program yang dikehendaki dan klik. pengguna boleh memulakan tugasan pada paparan tersebut. 61 . Kemudian. Seterusnya. Paparan akan tertera pada skrin monitor.

menaiki bas ke pameran komputer. ___________________________________________________ ___________________________________________________ __________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. membeli peralatan komputer . pelbagai jenis komputer dipamerkan dan dijual.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Pemulihan Ceritakan aktiviti yang terdapat dalam gambar dan tulis semula berdasarkan gambar. 62 . menaiki bas untuk pulang.

.bertolak – menaiki bas – pelbagai jenis komputer – harga berpatutan – membeli peralatan – bertolak pulang ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Pengayaan Ceritakan tentang gambar bersiri dengan menggunakan rangkai kata yang diberi. 63 . tulis semula cerita tersebut pada ruang yang disediakan. Kemudian.

Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca 2.3 . Membaca. dan kelancaran yang betul. Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong.3 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.6 Membaca dan memahami perkataan. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan bahan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan.5 2. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2. intonasi.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan membaca dengan sebutan.4 2. Di samping itu. 64 2. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Standard Kandungan Kemahiran Membaca Murid patut mengetahui dan boleh: 2.1 2.2. murid berupaya menghayati teks yang dibaca.2 2.Kemahiran Membaca Tahun 3 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. vokal berganding.2 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. jeda.

6.5. Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.5. Membaca. Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.3 2.6. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.4. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.1 2.5.1 2. Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.1 2. Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan mutimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang dengan lancar.4. Membaca.Kemahiran Membaca Tahun 3 2.3.1 2.2 2.2 2.3 2.3.2 65 .4.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar. 2.

66 .Kemahiran Membaca Tahun 3 2. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum. semasa dan selepas kemahiran membaca yang diajar. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca.

Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. warisan. OBJEKTIF ii. 2. dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. murid dapat: i.2. frasa. keusahawanan Tatabahasa: Frasa Kosa kata: songket. tenunan Sebutan dan intonasi Petikan dan lampiran aktiviti 67 .Kemahiran Membaca Tahun 3 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Kain Songket Standard FOKUS Kandungan Standard Pembelajaran 2.3 Pada akhir pengajaran. membaca dan menyatakan maksud ayat daripada teks dengan sebutan yang betul. Kraftangan Ketekunan PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Nilai Murni: Kreativiti dan inovasi. membaca maklumat yang tercatat pada iklan dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan.

Murid dibimbing membaca dan memahami frasa-frasa berkaitan dengan ‘Kain Songket’ Contoh frasa: x tenunan songket x benang sutera halus x benang emas Keusahawanan Ilmu: Kajian Tempatan TMK Nilai Murni: Ketekunan. Ilmu: Kajian Tempatan Lembaran Kerja 1 KP: Verbal linguistik Nilai Murni: Menghargai seni warisan Sebutan dan intonasi 2. rajin Lampiran 1 Teks (Power Point) KP: Verbal linguistik 68 .Kemahiran Membaca Tahun 3 AN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Membaca pantun 1. Murid diminta melengkapkan pantun mengenai ‘Kain Songket’ yang diberi. 3. Membaca teks 1. 2. Murid dibimbing oleh guru membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid membaca pantun yang telah dilengkapkan dengan sebutan yang betul. 4. Murid membaca teks ‘Kain Songket’ pada slaid power point secara beramai-ramai. Beberapa orang murid diminta membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

murid berbincang dan menulis pengumuman berbentuk iklan. Guru memberikan tugasan di dalam kumpulan untuk murid membezakan kain songket dahulu dan sekarang berdasarkan teks. Membaca maklumat daripada iklan 1. Murid membaca hasil perbincangan kumpulan tentang perbezaan kain songket dahulu dan sekarang. Nilai Murni: Rajin. Murid diminta menyenaraikan lagi 2 barangan yang boleh dihasilkan menggunakan kain songket. 2. Contoh : kain songket Murid mempamerkan dan membacakan maklumat yang tercatat pada iklan yang telah dihasilkan. Keusahawanan Nilai Murni: Kerjasama. 69 . membanding beza Lembaran Kerja 2 3. berani Kreativiti dan inovasi Lampiran 1 KB: Klasifikasi. 4.Kemahiran Membaca Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Membaca catatan perbincangan 1. Murid diagihkan dalam beberapa kumpulan. Murid mencatat hasil perbincangan pada lembaran kerja yang diberi. tekun Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan BCB: Bacaan intensif Lembaran Kerja 3 2. Konstruktivisme 5. Secara kumpulan.

Pemulihan BCB: Bacaan intensif 2. Pemulihan 1. Pengayaan Konstruktivisme 70 . 2. Murid membaca teks dalam kumpulan dengan sebutan yang betul. Murid dibimbing membaca frasa di dalam iklan dengan sebutan yang betul. Pengayaan 1. Murid membaca dan memahami teks dengan sebutan yang betul. Murid membina dan menulis ayat dengan betul.Kemahiran Membaca Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Penilaian 1. tekun BCB KP: Verbal linguistik 2. Penilaian Nilai Murni: Teliti. Murid memberi jawapan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Murid memadankan frasa dengan makna.

71 .Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Lengkapkan pantun dan baca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kain songket seni __________________________________. Menjadi warisan zaman _____________________. Disaji bersama dengan _____________________. minuman makanan berzaman tenunan Kuih bangkit sejenis _______________________________.

Tenunan songket mula berkembang di beberapa buah negeri seperti Terengganu. Kedatangan pedagangpedagang ke Tanah Melayu memperkembangkan lagi hasil tenunan tempatan. kusyen dan sebagainya. kasut. Kelantan dan Pahang. Kain songket turut dipelbagaikan dalam menghasilkan barangan seperti beg. Dahulu songket ditenun menggunakan benang sutera halus dan benang emas serta dipakai oleh kerabat diraja.Kemahiran Membaca Tahun 3 Baca dan tuliskan frasa yang berwarna. Songket mula dipakai oleh golongan rakyat biasa sebagai pakaian rasmi untuk majlis-majlis tertentu. 72 . Kini. bingkai gambar. kain songket ditenun dengan menggunakan benang kapas. seni tenunan Melayu yang diwarisi zaman berzaman. Lampiran 1 (Slaid Power Point) Songket lambang kehalusan. hiasan dinding. Keanggunan kain songket menjadikannya sesuai sebagai pakaian tradisi.

Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Tuliskan perbezaan kain songket dahulu dan sekarang. Songket Dahulu Songket Sekarang ________________________________ ________________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ 73 .

Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 3 Tuliskan maklumat yang sesuai tentang kain songket sebagai iklan jualan dengan menggunakan frasa yang dicadangkan. negeri Terengganu sutera halus benang kapas pelbagai barangan tenunan tempatan JUALAN HEBAT!!!! KAIN SONGKET ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 74 .

hantaran perkahwinan. hiasan dinding. Kain songket turut dipelbagaikan dalam menghasilkan barangan seperti beg. Kini kain songket ditenun dengan menggunakan benang kapas. Kedatangan pedagang-pedagang ke Tanah Melayu memperkembangkan lagi tenunan tempatan. 75 . Kain Songket Songket lambang kehalusan. Ia mula dipakai oleh golongan rakyat biasa sebagai pakaian rasmi untuk majlis-majlis tertentu. kasut. Terengganu dan Pahang. Dahulu songket ditenun dengan menggunakan benang sutera halus dan benang emas serta dipakai oleh kerabat diraja. Keanggunan kain songket menjadikannya sesuai sebagai pakaian tradisi.Kemahiran Membaca Tahun 3 Penilaian Baca dan fahami teks di bawah. kusyen. Tenunan songket mula berkembang di beberapa buah negeri seperti ke Kelantan. dan sebagainya. seni tenunan Melayu yang diwarisi zaman berzaman. bingkai gambar.

Kemahiran Membaca Tahun 3 Penilaian Baca teks dan jawab soalan di bawah. Apakah lambang seni tenunan warisan Melayu? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Siapakah yang memperkembangkan tenunan tempatan? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Di manakah songket mula berkembang? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Mengapakah kain songket sesuai dijadikan pakaian tradisi? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Bagaimanakah kain songket boleh dipelbagaikan kegunaannya? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 76 .

77 .Kemahiran Membaca Tahun 3 Pemulihan Baca frasa dan suaikan dengan maksud yang betul. Rakyat biasa Kain yang ditenun Pakaian rasmi Orang kebanyakan Pakaian tradisi Pakaian untuk majlis tertentu Kain songket Pakaian yang melambangkan sesuatu kaum Bingkai gambar Alat untuk meletakkan gambar Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja.

___________________________________________________ bingkai gambar ___________________________________________________ pakaian tradisi ___________________________________________________ ___________________________________________________ rakyat biasa ___________________________________________________ ___________________________________________________ pakaian rasmi ___________________________________________________ __________________________________________________ kain songket ___________________________________________________ __________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.Kemahiran Membaca Tahun 3 Pengayaan Bina ayat berpandukan frasa di bawah dan baca semula ayat tersebut dengan sebutan yang betul. 78 .

Ilmu: Kepimpinan Nilai Murni: Hormat. ii.2 Pada akhir pengajaran murid dapat: OBJEKTIF i. membaca dan menyatakan maksud frasa yang terdapat dalam lembaran kerja.Kemahiran Membaca Tahun 3 TEMA TAJUK PATRIOTISME Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak Membaca dan memahami. ayat majmuk Kosa kata: putera sulung. keberanian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tatabahasa: Ayat tunggal . perkataan. Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong. lembaran kerja 79 . kad perkataan. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. vokal berganding.2. mengenang jasa. mantan Perdana Menteri Gambar. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR membaca frasa yang mengandungi vokal berganding dan diftong dalam petikan dengan sebutan yang betul. Standard FOKUS Kandungan 2.2 Standard Pembelajaran 2. bidang. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Murid membaca nama-nama mantan Perdana Menteri dan memadankan dengan memilih gambar yang sesuai pada slaid menggunakan teknik klik dan seret. Murid dan guru bersoal jawab tentang maklumat penting berdasarkan petikan. TMK Lampiran 1 3. .Kemahiran Membaca Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Membaca teka-teki 1. Murid membaca secara individu. KP: Verbal linguistik Lembaran Kerja 1 4. 80 Nilai Murni: Menghargai Lampiran 2 KP: Verbal linguistik 2. 3. 4. Murid dipaparkan dengan petikan mengenai Perdana Menteri Malaysia dalam bentuk tayangan slaid. Murid membaca dan mengajuk bacaan guru dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Murid membaca nama-nama Perdana Menteri Malaysia yang dipaparkan. 2. Bacaan mekanis 1. kumpulan dan kelas. Murid membaca dan menjawab teka-teki. Murid dipaparkan slaid gambar Perdana Menteri Malaysia dari yang pertama hingga kini.

Kemahiran Membaca Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN 5. Murid membaca frasa yang mengandungi diftong dan vokal berganding yang terdapat dalam perenggan dengan sebutan yang betul. Murid menggariskan frasa. 2. Membaca dan mengenal pasti frasa 1. Murid menulis dan membaca frasa yang ditulis. 3. Nilai Murni: Kerajinan Lampiran 3 KP: Verbal linguistik 2. Nilai Murni: Menghormati. menghargai Penilaian Konstruktivisme 81 . Lampiran 3 Lembaran Kerja 2 Penilaian 1. Murid membina dan menulis ayatayat menggunakan frasa tersebut. Murid mengenal pasti dan membaca frasa-frasa yang terdapat dalam petikan dan mewarnakannya. Murid membaca frasa-frasa yang digarisi dalam petikan dengan sebutan yang betul dan dibimbing oleh guru. Murid membaca frasa-frasa yang Nilai Murni: Keberanian diberi dengan sebutan yang betul. 2. Membaca dan menulis ayat 1. Murid menjawab soalan-soalan pemahaman berdasarkan petikan yang dibaca.

CATATAN Pemulihan BCB Pengayaan 1. Murid membaca bahan bacaan dan mencari isi penting mengenai Perdana Menteri melalui laman web yang dicadangkan. Nilai Murni: Mengenang jasa TMK Pengayaan http://ms. Murid dibimbing membaca frasa yang diberi dan memadankannya dengan gambar yang sesuai. 82 .or g/wiki/ Perdana_Menteri_Ma laysia 2. Murid membuat peta minda menggunakan isi penting tentang Perdana Menteri.wikipedia.Kemahiran Membaca Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI Pemulihan 1.

TEKA TEKI Dia digelar Bapa Permodenan Sangat berdisiplin dan berwawasan Membawa Malaysia ke arah kemajuan Siapakah pemimpin yang dimaksudkan? Jelapang padi tanah kelahiran Bapa kemerdekaan menjadi gelaran Darah keturunan bukan halangan Siapakah pemimpin cuba sebutkan? Orangnya mesra mudah didekati Perlembagaan Negara dijunjung tinggi 1 Malaysia menjana transformasi Siapakah dia pemimpin ini? 83 .Kemahiran Membaca Tahun 3 Lampiran 1 Baca dan jawab teka teki di bawah.

Tun Abdul Razak bin Hussein 2 Tun Hussein Onn 4 5 6 Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj Dato Seri Najib bin Tun Abdul Razak 1 Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi 3 Tun Dr. kemudian nomborkan gambar mengikut susunan yang betul dengan cara klik dan seret. Mahathir bin Mohamad 84 .Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Kenali dan namakan ketua pemimpin negara kita.

Pahang. Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak Datuk Seri Mohd Najib dilahirkan pada 23 Julai 1953 di Kuala Lipis. Datuk Seri Najib mula menjejakkan kakinya ke dalam bidang politik ialah selepas ayahandanya Tun Abdul Razak meninggal dunia. Pada tahun 1974. Apabila dewasa. Kuala Lumpur. beliau meminati bola sepak dan golf. Datuk Seri Mohd Najib mendapat pendidikan awal di Institusi St. Dato’ Sri Najib memulakan kariernya sebagai eksekutif dengan Perbadanan Petroleum Nasional (PETRONAS) yang baru ditubuhkan. John. Beliau gemar bermain bola sepak dan menunggang basikal sebagai mengisi masa lapang. Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein dan pasangannya Tun Rahah Mohd. Beliau merupakan putera sulung kepada Perdana Menteri Kedua. Ketika berusia 29 tahun beliau menjadi Menteri Besar Pahang. Beliau merupakan menteri besar termuda di Malaysia.Kemahiran Membaca Tahun 3 Lampiran 2 Baca petikan di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Noah. 85 .

Kemahiran Membaca Tahun 3 Lampiran 3 Baca dan warnakan frasa yang terdapat dalam petikan yang telah dibaca. beliau meminati memulakan kariernya sebagai mengisi masa lapang Perdana Menteri Kedua meninggal dunia ketika berusia bermain bola sepak 86 .

___________________________________________________________________ Perbadanan Petroleum Nasional 3.Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Baca ayat yang telah dibina berdasarkan frasa yang diberi. ___________________________________________________________________ bermain bola sepak 2. Perdana Menteri Kedua 1. ___________________________________________________________________ beliau meminati 4. ___________________________________________________________________ 87 .

Beliau gemar bermain bola sepak dan menunggang basikal. Kuala Lumpur. Datuk Seri Najib telah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-6 pada 3 April 2009 bagi menggantikan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Pada tahun 1974. Beliau mendapat pendidikan awal di St. Beliau merupakan putera sulung kepada Perdana Menteri Kedua. Noah. 88 . Apabila dewasa. beliau meminati bola sepak dan golf. John Institution. Pertama kali Datuk Seri Najib mula menjejakkan kakinya ke dalam bidang politik selepas ayahandanya Tun Abdul Razak meninggal dunia. Pahang.Kemahiran Membaca Tahun 3 Penilaian Baca petikan di bawah dengan teliti. Dato’ Sri Najib memulakan kariernya sebagai eksekutif dengan Perbadanan Petroleum Nasional (PETRONAS) yang baru ditubuhkan. Datuk Seri Mohd Najib dilahirkan pada 23 Julai 1953 di Kuala Lipis. Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein dan pasangannya Tun Rahah Mohd.

Siapakah nama Perdana Menteri Malaysia sebelum Dato Seri Mohd Najib Tun Razak? ____________________________________________________________________ 89 .Kemahiran Membaca Tahun 3 Penilaian Berdasarkan petikan. Datuk Seri Mohd Najib memulakan kariernya sebagai apa? ____________________________________________________________________ 4. Bilakah Datuk Seri Mohd Najib dilahirkan? ____________________________________________________________________ 2. Di manakah Datuk Seri Mohd Najib mendapat pendidikan awal? ____________________________________________________________________ 3. jawab soalan yang diberi dengan betul. 1. Namakan jenis permainan yang diminati oleh Datuk Seri Mohd Najib? ____________________________________________________________________ 5.

saat kemenangan gemar bermain bola sepak pandai belajar memberi hadiah bunga Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. 90 .Kemahiran Membaca Tahun 3 Pemulihan Baca frasa dan padankan dengan gambar.

php?option=com_conte nt&view=article&id=3162:perdana-menteri-malaysiakeenam&catid=87:perdana-menteri-malaysia) Maklumat Kelahiran __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Pendidikan Kerjaya __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ Bidang Politik ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.penerangan. 91 .my/index. kemudian catatkan malklumat.Kemahiran Membaca Tahun 3 Pengayaan Murid membaca bahan rujukan yang dicadangkan tentang Perdana Menteri melalui laman web.gov. (http://pmr.

ii. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.Kemahiran Membaca Tahun 3 TEMA TAJUK SAINS DAN TEKNOLOGI E-mel Membaca. jadual. murid dapat: OBJEKTIF i. borang grafik 92 . Mematuhi peraturan Ilmu: Nilai Murni: Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tatabahasa: Kata dasar Kosa kata: Kompleks. Membaca. komunikasi Petikan e-mel. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.2 Pada akhir pengajaran. penginapan. Sains dan Teknologi Menepati masa. membaca dan menaakul dengan menyatakan maklumat dalam jadual jualan tiket dengan betul. pentadbiran.5. tertakluk. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR membaca dan menyatakan maklumat daripada e-mel dengan betul. Standard Kandungan FOKUS Standard Pembelajaran 2.5 2.

4. Murid bersoal jawab dalam kumpulan secara lisan mengenai maklumat yang terdapat dalam e-mel tersebut. 3. Murid membuka e-mel kedua seperti dalam arahan e-mel pertama.Kemahiran Membaca Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Membaca 1. 93 . Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan soalan yang diberi. kumpulan dan kelas. Murid membuka e-mel mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan guru. 2. Murid membaca kandungan e-mel yang telah dihantar dengan sebutan yang betul dan jelas. TMK E-mel KB: Mengesan KP: Verbal linguistik 2. Contoh kandungan e-mel: ”E-mel ialah sebahagian daripada kegunaan yang boleh kita peroleh apabila menggunakan kemudahan internet. ” Murid dengan guru membincangkan kandungan e-mel yang telah dibaca. Murid membaca petikan yang terdapat dalam e-mel kedua secara individu. Membaca petikan e-mel dan bersoal jawab 1. Lembaran Kerja 1 TMK Nilai Murni: Menghormati Lampiran 1 KP: Verbal linguistik 3.

Penilaian BCB 2. Berdasarkan frasa. Murid membaca dan menyatakan maklumat jadual jualan tiket dengan betul. Murid membaca perkataan berimbuhan yang diberi. Murid membaca dan menggariskan frasa daripada petikan e-mel. 2. 2. 94 Pemulihan . murid menyenaraikan barang-barang yang boleh dan tidak boleh dibawa masuk ke dalam bilik tayangan melalui pertandingan kumpulan. Murid membaca senarai frasa yang dipilih mengikut kumpulan. Membaca dan menyebut kata dasar 1. berdisiplin KB: Menyusun mengikut urutan 3. 2. Murid menyatakan kata dasar bagi perkataan berimbuhan yang dibaca. Murid membaca jadual yang terdapat pada lembaran kerja.Kemahiran Membaca Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Membaca dan memilih frasa 1. Murid mengisi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai pada lembaran kerja yang diberi. Pemulihan 1. KBT: KB Lembaran Kerja 3 Penilaian 1. Lampiran 1 Lembaran Kerja 2 Nilai: Patuh. Murid menjawab soalan pemahaman secara terkawal berdasarkan jadual yang disediakan.

Kemahiran Membaca Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Pengayaan 1. Murid membaca rangkai kata yang terdapat dalam lembaran kerja. 2. TMK Pengayaan 95 . Murid membina ayat berpandukan rangkai kata dan menghantar melalui e-mel kepada guru.

45 petang . Jika anda ada membawa makanan.00 petang .Ahad dan Cuti Am Jumaat PAGI 9. x Waktu tayangan adalah seperti tertakluk dalam jadual yang disediakan.30 tengah hari PETANG 2. Melaka. saya telah melawat ke Kompleks Falak AlKhawarizmi.12.45 tengah hari 9. x Beg sekolah dan kasut perlu diletakkan di rak yang telah disediakan.12.Buang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan. Yang benar. Berikut merupakan waktu jualan tiket dan peraturan am untuk panduan saudara jika ingin melawat ke sana. Rogayah 96 .4. x Semua peralatan perlu mendapat keizinan daripada pihak pentadbiran sebelum digunakan.30 petang PERATURAN AM x Tidak boleh merakam dan mengambil gambar di dalam panggung. x Pihak kami tidak menyediakan penginapan dan makanan tetapi kami bersedia menguruskannya. x Barangan yang dilarang oleh undang-undang tidak dibenarkan dibawa masuk. Pada masa cuti sekolah yang lalu.30 petang 2.30 pagi .4. WAKTU JUALAN TIKET (Tayangan Planetarium dan Tayangan 3D) WAKTU JUALAN TIKET Selasa .Kemahiran Membaca Tahun 3 Lampiran 1 Baca e-mel di bawah.30 pagi . Kompleks ini terletak di Tanjung Bidara. pastikan kebersihan dijaga.

a. Siapakah yang menulis e-mel tersebut? E-mel tersebut ditulis oleh ___________________________________________ 3. 97 . b. Senaraikan dua peraturan am semasa berada di sana. Siapakah yang akan menyediakan kemudahan sekiranya pengunjung memerlukan penginapan dan makanan? _______________________________yang akan menyediakan kemudahan sekiranya pengunjung memerlukan penginapan dan makanan. Hari apakah tayangan tidak diadakan? Tayangan tidak diadakan pada ____________________________________ 5. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 4.Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Jawab soalan di bawah berdasarkan petikan. 1. Di manakah letaknya Kompleks Falak Al-Khawarizmi? Kompleks Falak Al-Khawarizmi terletak_______________________________ 2.

makanan ringan minuman botol beg sekolah buku catatan perakam video kasut sekolah alat tulis kamera digital tiket masuk Dibenarkan Tidak Dibenarkan _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ 98 .Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Baca frasa di bawah dan senaraikan barangbarang yang dibenarkan atau yang tidak dibenarkan dibawa masuk ke Bilik Tayangan 3D Planetarium.

melawat merupakan jualan pentadbiran penginapan peraturan 99 .Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 3 Baca dan berikan kata dasar bagi perkataan di bawah.

30 pagi .45 petang .30 petang 2. tayangan tamat pada pukul 12. Dalam seminggu. 5. ada ___________________________ kali tayangan. WAKTU JUALAN TIKET (Tayangan Planetarium dan Tayangan 3D) WAKTU JUALAN TIKET Selasa . 6.00 petang .30 pagi .30 petang 1.4.45 tengah hari 9.30 tengah hari 2. Tayangan pada waktu pagi lebih _____________________ daripada waktu petang. Pada hari Jumaat.12. 2. Setiap hari ada _________________________tayangan.Kemahiran Membaca Tahun 3 Penilaian Baca Jadual Jualan Tiket dan isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 3. 4. 100 . Tayangan dimulakan pada pukul __________________ pagi.Ahad dan Cuti Am Jumaat PAGI PETANG 9.30 tengah hari kerana ______________________.12. Tayangan diadakan selama ___________________ hari.4.

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MULIA. Masa penggunaan makmal komputer pada hari Isnin bermula pada pukul _____________ pagi. Jadual makmal komputer ini disediakan untuk mata pelajaran _____________________________________ . 2. MANTIN. NEGERI SEMBILAN JADUAL WAKTU PENGGUNAAN MAKMAL KOMPUTER TAHAP SATU TAHUN 2012 MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA HARI /MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 3 BAKTI 3 CEKAL 8. Jadual ini ialah jadual waktu penggunaan ________________________ . 4.15-10. Kelas 3 Amal menggunakan makmal komputer pada hari _____________ Dalam seminggu. 3. Jadual digunakan oleh murid-murid di ________________________________ _________________________________________ .45 pagi 10.15 pagi 2 CEKAL 1 BAKTI 1 AMAL 3 AMAL 3 JUJUR 10. 101 .15-9. Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. 5.15-10. ada ____________________ kelas yang menggunakan makmal komputer. 6.45-11.15 pagi 1 CEKAL 9.Kemahiran Membaca Tahun 3 Pemulihan Baca jadual dan isikan tempat kosong dengan maklumat yang sesuai.45 pagi R E H A T 2 BAKTI 2 AMAL 1 JUJUR 2 JUJUR 1.

cepat ______________________________________________ _______________________________________________ mencerap – ruang angkasa ______________________________________________ _______________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja. 102 .Kemahiran Membaca Tahun 3 Pengayaan Bina ayat berdasarkan gambar dan rangkai kata. kemudian baca ayat tersebut. digunakan – alat komunikasi ______________________________________________ _______________________________________________ berhubung – telefon bimbit ______________________________________________ _______________________________________________ menghantar maklumat .

Kemahiran Menulis Tahun 3 3.4 3. tanda baca dan ejaan yang betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3 3. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis. Standard Kandungan Kemahiran Menulis 3. 103 . Menulis imlak perkataan berimbuhan dengan tepat. serta tulisan yang jelas dan kemas. Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis 3.8 Menulis huruf. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis. perkataan. Membina dan menulis perkataan. Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.3.1 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.4.6 3.7 3.4 3.2. serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis.3 3.5 3.2 3. Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.7 3.6 3. Menulis imlak dengan tepat.2. suku kata. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk menghasilkan penulisan. frasa dan ayat dengan betul.3. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

imbuhan.2 3.6. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek penggunaan kata.2 3. Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.Kemahiran Menulis Tahun 3 3.1 3.8.1 3.2 3.6.2 3.7. .7. Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul. kata majmuk dan tanda baca dengan betul.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat.1 3. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan idea utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun. ejaan dan tanda baca dengan betul. Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek penggunaan kata.1 3. 104 .5.5.4. imbuhan. Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.8. Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun.

105 . Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.Kemahiran Menulis Tahun 3 3. semasa dan selepas kemahiran menulis yang diajar.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran menulis.

Kajian Tempatan PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Nilai Murni: Bekerjasama.5 3. menghargai budaya Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tatabahasa: Imbuhan awalan meNKosa kata: paksi. putar. ‘puzzle’ dan lampiran aktiviti 106 . imbang.5. mencatat maklumat yang betul tentang permainan tradisional mengikut susunan. murid dapat: i.1 OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.Kemahiran Menulis Tahun 3 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Permainan Gasing Standard Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. ii. petikan. kad gambar. mencatat maklumat tentang cara bermain gasing mengikut urutan yang betul. sentap Tayangan video. FOKUS Kandungan Standard Pembelajaran 3.

Kemahiran Menulis Tahun 3

N STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Menulis nama permainan 1. 2. Murid diberi keratan kad gambar permainan tradisional. Murid mencantum keratan kad gambar permainan tradisional dalam kumpulan. Murid dan guru berbual mengenai permainan tradisional berpandukan kad gambar. Contoh : x Nama permainan. x Alatan yang digunakan. x Cara bermain. Murid menulis nama permainan, alatan yang digunakan cara bermain permainan tradisional tersebut pada lembaran kerja. Murid berbual dengan pasangan tentang keistimewaaan permainan tradisional yang dipilih secara bertatasusila. Nilai Murni: Menghargai Kreativiti dan inovasi Ilmu: Kajian Tempatan Cadangan: Guru menyediakan keratan kad gambar permainan tradisional

3.

3.

Lembaran Kerja 1

4.

Mencatat maklumat 1. Murid membuat simulasi cara-cara bermain gasing dengan bimbingan guru. Murid mencatat cara-cara bermain gasing daripada simulasi oleh rakan mereka. Contoh: x lilit tali pada pangkal gasing Nilai Murni: Kerjasama Konstruktivisme

2.

107

Kemahiran Menulis Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

AKTIVITI x x x 3. baling gasing atas lantai gasing berputar pangkah gasing

CATATAN

Murid membentang maklumat berdasarkan catatan mengikut susunan.

Menulis maklumat yang diakses 1. Murid melayari laman web yang berkaitan dengan permainan gasing. http://ms.wikipedia.org/wiki/Gasing#C ara_bermain_gasing Secara kumpulan, murid mencatat maklumat penting mengikut susunan tentang cara bermain gasing. Wakil kumpulan membaca maklumat yang telah dicatat untuk didengari oleh kumpulan lain. Murid melengkapkan latihan pada lembaran kerja tentang cara-cara bermain gasing berdasarkan gambar. TMK

2.

Nilai Murni: Kerjasama

4.

BCB Lembaran Kerja 2

5.

Penilaian 1. Murid menyusun maklumat yang diberi mengikut urutan yang betul tentang cara bermain gasing. Murid menyalin maklumat mengikut urutan yang betul tentang cara bermain gasing. Penilaian KB: Mengecam

2.

Pemulihan 1. Murid menyusun perkataan bagi membentuk ayat dan menulis ayat tersebut semula. Pemulihan KB: Mengecam

108

Kemahiran Menulis Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Pengayaan Pengayaan 1. Murid membina ayat berdasarkan perkataan yang diberikan oleh guru. Kontekstual

109

Kemahiran Menulis Tahun 3

Lembaran Kerja 1 Tuliskan nama permainan, alatan yang digunakan dan cara bermain permainan tersebut berdasarkan gambar yang diberi.

Alatan : ______________________________ Cara : ______________________________ ______________________________

Alatan : ______________________________ Cara : ______________________________ ______________________________

Alatan : ______________________________ Cara : ______________________________ ______________________________

110

1 2 3 4 Cara bermain gasing 1. mengangkat gasing ____________________________________________________________________ 111 . melontar gasing ____________________________________________________________________ 3. melilit tali ____________________________________________________________________ 2.Kemahiran Menulis Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Tuliskan secara ringkas tentang cara-cara bermain gasing berdasarkan gambar di bawah. memangkah gasing ____________________________________________________________________ 4.

Lilitkan hujung tali pada bahagian leher gasing. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 4. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 3. Lontarkan gasing itu sambil menyentap sedikit tali supaya gasing menjadi lebih ligat dan mampu berpusing lama. Berdiri dalam keadaan tegak dengan tangan yang memegang gasing. Lilitkan hujung tali yang satu lagi pada lengan atau jari kelingking. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 112 . _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 5. Angkat gasing itu ketika masih berpusing. 1.Kemahiran Menulis Tahun 3 Penilaian Tuliskan cara-cara bermain gasing mengikut susunan yang betul.

leper / berbentuk / Gasing dililit / Tali / gasing / pada Gasing / ligat / berputar / boleh ketika / berpusing / diangkat / Gasing pihak / gasing / Pemain / lawan / memangkah Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. 113 .Kemahiran Menulis Tahun 3 Pemulihan Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul.

114 . paksi ______________________________________________ 3.Kemahiran Menulis Tahun 3 Pengayaan Bina ayat berdasarkan perkataan yang diberikan. melilit ______________________________________________ 5. 1. berputar ______________________________________________ 2. memangkah ______________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja. imbangan ______________________________________________ 4.

Kemahiran Menulis Tahun 3 TEMA TAJUK PATRIOTISME Perginya Seorang Pejuang Standard Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. murid dapat: i. semangat.2 OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. mempertahankan.5 3. undur Teks petikan. berjuang. Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. FOKUS Kandungan Standard Pembelajaran 3. patriotisme PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Nilai Murni: Kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Kata kerja Kosa kata: pengorbanan. ii.5. lembaran kerja 115 . mencatat maklumat yang betul mengikut urutan berdasarkan teks dalam bentuk carta alir. melawan. Kajian Tempatan Berdikari. menulis isi penting mengikut urutan berdasarkan petikan dalam bentuk carta alir dengan betul.

5. Murid dan guru bersoal jawab tentang teks yang dibaca. 116 Kreativiti dan Inovatif Lembaran Kerja 1 Ilmu: Sejarah Nilai Murni: Patriotisme Lampiran 1 BCB: Bacaan kuat 2. Murid secara bergilir-gilir membaca kuat teks yang diberi dengan lancar. Murid membuat simulasi mempertahankan negara sewaktu peperangan mengikut kreativiti dalam kumpulan.Kemahiran Menulis Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Membaca dan mencatat maklumat 1. Soalan: x Bilakah Leftenan Adnan dilahirkan? Di manakah Leftenan Adnan x mendapat pendidikan awal? x Berapakah usia Leftenan Adnan ketika menyertai Rejimen Askar Melayu? x Mengapakah Leftenan Adnan berjuang hingga ke akhir hayatnya? x Bilakah Leftenan Adnan meninggal dunia? 3. 4. Murid membaca catatan mereka dan guru membimbing murid membuat rumusan tentang perlunya semangat patriotisme dalam diri murid. . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Murid mencatat maklumat dalam bentuk carta alir mengikut susunan soalan.

Murid mencari maksud perkataan yang dihitamkan dalam petikan dengan merujuk kamus. Pengayaan 117 . Murid mencatat maksud tersebut pada lembaran yang disediakan. Penilaian 1. Nilai Murni: Berdikari. Nilai Murni: Menghargai Penilaian KB: Mengklasifikasi Pemulihan Pemulihan 1. Mencatat isi-isi penting 1. Murid melengkapkan ayat yang diberi dengan jawapan yang betul. Kontekstual Pengayaan 1. Murid melaporkan hasil perbincangan tersebut. Lembaran Kerja 3 Nilai Murni: Kerjasama KB: Mengenal pasti 2. 3.Kemahiran Menulis Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Menulis maksud perkataan 1. Murid mencatat maklumat tentang pejuang yang terdapat dalam teks dalam bentuk carta alir. Murid menulis isi-isi penting mengikut urutan pada lembaran yang disediakan. tekun Lembaran Kerja 2 KB: Menginterpretasi 2. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti dan mencatat isi-isi penting yang terdapat dalam petikan mengikut urutan. Murid merujuk pelbagai sumber dan melengkapkan peta minda untuk tokoh yang diminati.

beliau enggan berundur malahan menyuruh orang-orangnya berjuang mempertahankan negara tercinta. Namun. Leftenan Adnan cedera parah dalam peristiwa ini. Keberaniannya telah menaikkan semangat juang anak-anak buahnya untuk bertahan dan berjuang. Namun begitu. Pada tahun 1933.Kemahiran Menulis Tahun 3 Lampiran 1 Baca petikan di bawah. Keberanian Leftenan Adnan untuk mempertahankan Permatang Pasir Panjang kini menjadi sebahagian daripada sejarah negara. Peristiwa Bukit Candu telah meninggalkan kenangan pahit dalam perjuangan Leftenan Adnan bagi mempertahankan tanah air tercinta. Perginya Seorang Pejuang Leftenan Adnan Saidi dilahirkan di Kampung Sungai Ramal. Kajang. Beliau merupakan anak sulung dalam keluarganya dan menerima pendidikan di Pekan Sungai Ramal dalam aliran Inggeris. beliau memasuki Rejimen Askar Melayu. ketika berusia 18 tahun. Selangor pada tahun 1915. pihak musuh berjaya juga menawan Leftenan Adnan dan membunuhnya pada 14 Februari 1942. 118 .

Kemahiran Menulis Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Lengkapkan maklumat di bawah. tarikh meninggal dunia tarik lahir umur mula berkhidmat sekolah pertama tujuan perjuangan 119 .

berundur Maksudnya______________________________________________________ 5. berjuang Maksudnya______________________________________________________ 6.Kemahiran Menulis Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Cari maksud perkataan berikut. parah Maksudnya______________________________________________________ 4. semangat Maksudnya______________________________________________________ 120 . 1. kenangan Maksudnya______________________________________________________ 2. tanah air Maksudnya______________________________________________________ 3.

_________________________________________________________ _________________________________________________________ 5. _________________________________________________________ _________________________________________________________ 4.Kemahiran Menulis Tahun 3 Lembaran Kerja 3 Tuliskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks dalam bentuk carta alir. _________________________________________________________ _________________________________________________________ 121 . _________________________________________________________ _________________________________________________________ 2. _________________________________________________________ _________________________________________________________ 3. Perginya Seorang Pejuang 1.

Kemahiran Menulis Tahun 3 Penilaian Catatkan isi-isi penting tentang pejuang yang terdapat dalam teks dalam bentuk carta alir. __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ 5 1 _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 2 ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 4 3 122 .

123 .Kemahiran Menulis Tahun 3 Pemulihan Susun semula pernyataan di bawah berdasarkan teks yang telah dibaca mengikut bentuk carta alir. Leftenan Adnan merupakan anak sulung dalam keluarganya. Beliau memasuki Rejimen Askar Melayu ketika berusia 18 tahun. Keberanian beliau telah menaikkan semangat anak-anak buahnya. Akhirnya. Leftenan Adnan cedera parah semasa mempertahankan negara. Leftenan Adnan berjaya ditawan oleh pihak musuh. 1 __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ _________________ 2 _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 3 5 __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ 4 Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja.

Saya berharap __________________ ______________ Beliau dilahirkan di ________________ _______ Tokoh yang saya minati ialah ________________ _________________ Beliau terkenal Beliau bekerja sebagai ______________ ______________ ______________ ____________ Beliau seorang yang ________________ _____________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.Kemahiran Menulis Tahun 3 Pengayaan Kamu meminati seorang tokoh. 124 . Tuliskan maklumat tentang tokoh tersebut pada peta minda yang diberi.

3 Membina dan menulis jawapan pemahaman 3.3. teks. Sains dan Teknologi Berdikari. menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan dan pilihan jawapan yang diberi. menulis jawapan pemahaman berdasarkan petikan dengan betul.Kemahiran Menulis Tahun 3 TEMA TAJUK SAINS DAN TEKNOLOGI Kemudahan Internet Standard Membina dan menulis perkataan. FOKUS Kandungan Standard Pembelajaran 3.3 berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. ‘puzzle’ 125 . OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. kerjasama. kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Frasa nama Sistem ejaan. Sintaksis Bahan maujud (komputer riba). murid dapat: i. lembaran kerja. rasional PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Nilai Murni: Teknologi Maklumat dan Komunikasi. frasa dan ayat dengan betul. ii.

murid membaca petikan dengan Nilai Murni: Keyakinan sebutan dan intonasi yang betul. kumpulan atau kelas. 3.Kemahiran Menulis Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AN PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Menulis maklumat berdasarkan teks 1. Tayangan video klip dan nyanyian lagu Satu Malaysia. Menulis jawapan pemahaman 1. 4. Secara individu. Murid dan guru bersoal jawab tentang petikan yang dibaca. Murid dan guru membuat rumusan tentang peranan internet. Murid menjawab soalan pemahaman Nilai Murni: secara terkawal dengan merujuk teks Bekerjasama yang telah dibaca. Guru membuat hubung kait antara aktiviti dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran. . Murid diberi lembaran kerja dan 126 Lembaran Kerja 2 KB: Menjana idea 2. x Apakah Internet? x Apakah kemudahan Internet? x Mengapakah e-mel sangat penting sekarang? x Apakah persamaan posmen dalam Internet? x Bagaimanakah Program Jarak Jauh dilaksanakan? Murid melengkapkan maklumat ringkas berdasarkan soalan diberi pada peta minda yang disediakan. 5. Lembaran Kerja 1 Lampiran 1 KP: Verbal linguistik 2.

CATATAN Lembaran Kerja 3 (rujuk Lampiran 1) KB: Hubung kait 2. Murid membina ayat menggunakan perkataan yang diberi sebagai jawapan soalan pemahaman tersebut.Kemahiran Menulis Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman. Murid mengisi tempat kosong dalam ayat jawapan dengan perkataan yang sesuai. Pemulihan Pengayaan. Pengayaan 127 . Murid menyalin maklumat tersebut dalam peta minda. Murid menulis jawapan pemahaman dengan merujuk jawapan yang telah disediakan. Penilaian 1. KBT: KB (menjana idea) Penilaian Pemulihan 1. 1. Murid menggaris maklumat tentang kemudahan Internet dalam petikan yang dibaca. Melengkapkan peta minda 1.

kita haruslah mengambil peluang ini supaya tidak ketinggalan dalam era perkembangan teknologi maklumat. Oleh itu. Kini. kita juga boleh menghantar e-mel. perbankan elektronik dan bersembang siber. Selain mendapatkan maklumat dengan cepat dan tepat. Internet juga memberi pelbagai kemudahan dalam bidang pendidikan yang dikenali sebagai e-pendidikan. Kita hanya perlu menekan kekunci pada papan kekunci untuk memperoleh maklumat terkini dari serata dunia dengan serta-merta. Rangkaian ini menggabungkan ratusan ribu sistem komputer di seluruh dunia. Selain itu. Surat-menyurat dan maklumat dapat dihantar ke seluruh dunia dengan sekelip mata. Internet merupakan saluran maklumat dan komunikasi yang digunakan secara meluas. Kos perkhidmatan ini lebih murah berbanding cara surat-menyurat biasa. Internet memberi pelbagai manfaat kepada kita. memuat turun bahan. 128 . Program Pendidikan Jarak Jauh dan pengambilan kursus-kursus dari institusi pengajian tinggi boleh dilaksanakan melalui jaringan Internet. manakala jaringan telekomunikasi pula ialah posmen. Cara ini dapat menjimatkan masa dan perbelanjaan. e-mel merupakan cara berkomunikasi yang paling popular dalam kalangan masyarakat kita. E-mel ibarat pejabat pos.Kemahiran Menulis Tahun 3 Lampiran 1 Mari kita membaca.

Internet e-mel e-pendidikan sembang siber 129 .Kemahiran Menulis Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Tulis maklumat yang ringkas tentang petikan yang telah dibaca.

1. Apakah penggunaan Internet yang paling popular? Penggunaan Internet yang paling popular ialah____________________ ____________________________________________________________________ 4. Apakah yang dimaksudkan e-pendidikan? E-pendidikan ialah_________________________________________________ ____________________________________________________________________ 130 .Kemahiran Menulis Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Jawab soalan kefahaman di bawah dengan betul. Bagaimanakah kita boleh mendapatkan maklumat melalui Internet? Kita boleh boleh mendapatkan maklumat melalui Internet dengan menekan __________________________________________________________ 3. Apakah yang boleh digabungkan melalui rangkaian Internet? Rangkaian Internet boleh menggabungkan _________________________ ____________________________________________________________________ 2.

Kemahiran Menulis Tahun 3 Lembaran Kerja 3 Mari catatkan maklumat tentang kemudahan Internet. 131 .

132 . ● Kita boleh melayari Internet di kafe siber. Bagaimanakah kita boleh berkomunikasi dengan rakan yang tinggal berjauhan? ______________________________________________________________ Di manakah kita boleh melayari Internet? ______________________________________________________________ Bilakah pengguna boleh menjelaskan bil-bil mereka? ______________________________________________________________ Apakah manfaat Internet kepada pelajar? _______________________________________________________________ Mengapakah e-mel sangat popular pada masa kini? _______________________________________________________________ 2. 1. ● Pelajar mendapat banyak maklumat daripada Internet. 5. ● E-mel sangat popular pada masa kini kerana dapat menjimatkan masa dan perbelanjaan. 4.Kemahiran Menulis Tahun 3 Penilaian Jawab soalan berdasarkan jawapan yang disediakan. ● Pengguna boleh menjelaskan bil pada bila-bila masa sahaja. ● Kita boleh berkomunikasi dengan rakan yang tinggal berjauhan melalui Internet. 3.

Apakah yang menjimatkan masa dan perbelanjaan? ________________ menjimatkan masa dan perbelanjaan. Apakah yang memudahkan kita berhubung dengan orang lain? _______________ memudahkan kita berhubung dengan orang lain. Siapakah yang boleh memohon kursus-kursus melalui Internet? ______________boleh memohon kursus melalui Internet. 3. Apakah yang boleh kita dapati daripada Internet? Kita boleh mendapat banyak __________________ daripada Internet. manfaat menekan pelajar komputer Internet e-mel 1. Bagaimanakah pengguna boleh melayari Internet? Pengguna komputer hanya perlu ____________________ papan kekunci untuk melayari Internet. 5. 2. Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. 6. 4. 133 .Kemahiran Menulis Tahun 3 Pemulihan Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Apakah yang boleh kita gunakan untuk melayari Internet? Kita boleh menggunakan _________________ untuk melayari Internet.

1. Bagaimanakah kita boleh berkomunikasi dengan mudah dan cepat? Internet ___________________________________________________ ___________________________________________________ 2. Selain komputer. apakah alat yang biasa digunakan untuk melayari Internet? telefon mudah alih ___________________________________________________ ___________________________________________________ 3. 134 . Bagaimanakah cara kita boleh membuka dan membaca e-mel? kata laluan ___________________________________________________ ___________________________________________________ 4.Kemahiran Menulis Tahun 3 Pengayaan Jawab soalan dengan membina ayat menggunakan perkataan yang diberi. Apakah kemudahan Internet yang lain? menyebarkan maklumat ___________________________________________________ ___________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.

3 4. Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur. Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.Aspek Seni BahasaTahun 3 4. intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.2 4.1.1.2 4.2.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur.2.1 4.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa menentukan keupayaan murid mengungkapkan keindahan bahasa. Guru perlu menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini secara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebih berketrampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu. Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. Standard Pembelajaran Seni Bahasa 4. guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa yang disediakan. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2 4.1 4.4 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 135 . Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa. Mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur. memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti seni bahasa secara kreatif.1 4. Standard Kandungan Seni Bahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 4.

Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.2 136 . 4.1 4.4.4. Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.Aspek Seni BahasaTahun 3 4.3.

Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. 137 . guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai dan menarik sebelum. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.Aspek Seni BahasaTahun 3 4. semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran seni bahasa yang diajar.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa.

ii. murid dapat: i. mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.3. video wayang kulit.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 138 . Kajian Tempatan PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Patriotisme Nilai Murni: Berbangga Teknologi Maklumat dan Komunikasi.Aspek Seni BahasaTahun 3 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Pertunjukan Wayang Kulit Standard Kandungan FOKUS Standard Pembelajaran 4. kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Ayat tanya Sebutan dan intonasi Petikan dialog.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. kad ayat. 4. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul secara simulasi berdasarkan kad situasi yang diberikan. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur berdasarkan dialog yang disediakan.

Murid dipilih untuk melakonkan dialog dengan intonasi dan sebutan yang betul secara bergilir-gilir berdasarkan petikan dialog yang telah dibaca secara berpasangan. Guru dan murid bersoal jawab berdasarkan petikan dialog yang 139 Nilai Murni: Kerjasama Lampiran 2 KB: Menjana idea Sebutan dan intonasi 2. Murid dipaparkan video pertunjukan wayang kulit yang dipancarkan pada skrin besar. Guru memilih beberapa orang murid untuk mengujar petikan dialog yang diedarkan. Murid mengajuk dialog watak dalam video dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.Aspek Seni BahasaTahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI Mengajuk dialog dan gaya bahasa badan 1. Murid mendengar perbualan watak dalam video dan melakukan simulasi gaya bahasa badan yang sesuai dengan dialog. 4. Kreativiti Mengujar dan melakonkan dialog 1. CATATAN Nilai Murni: Menghayati warisan budaya tempatan Lampiran 1 Kontekstual 2. 3. . Murid menyebut jenis pertunjukan yang telah dipamerkan dalam video dan diberi penerangan tentang pertunjukan serta penggunaan patung dalam wayang kulit.

Guru mengedarkan lidi dan kertas yang mengandungi gambar patung wayang kulit. Murid dipilih secara berpasangan melakonkan watak secara simulasi berdasarkan kad situasi yang disediakan secara bergilir-gilir Guru menilai murid dalam lakonan daripada aspek pertuturan yang jelas dan intonasi yang sesuai. Murid secara bergilir-gilir ke hadapan untuk melakonkan watak pada aktiviti 2 sambil menggerakgerakkan dan menggayakan patung yang telah disediakan seperti Tok Dalang dalam pertunjukan wayang kulit. Murid diminta menggunting gambar tersebut dan melekatkan lidi pada belakang gambar itu. Contoh: x Ke manakah Yusri mengajak Samad pergi? x Apa yang kamu faham tentang wayang kulit? x Apakah bahan untuk membuat patung wayang kulit? x Siapakah yang akan bercerita dalam pertunjukan wayang kulit? Melakonkan dialog dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas 1. Kreativiti dan inovasi Penilaian 2.Aspek Seni BahasaTahun 3 AKTIVITI dilakonkan. 140 . Nilai Murni: Kerjasama 3. KP: Kinestetik Penilaian 1. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM CATATAN Kreativiti dan Inovasi Lampiran 3 2.

PERTUNJUKAN WAYANG KULIT Pertunjukan ini terkenal di Negeri Kelantan. Tok Dalang akan bercerita sambil menggerakkan patung yang diperbuat daripada kulit lembu.Aspek Seni BahasaTahun 3 Lampiran 1 Baca maklumat di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Persembahan ini diketuai oleh Tok Dalang. 141 . Patung Wayang Kulit diperbuat daripada kulit lembu. Persembahan ini diiringi dengan alat muzik seperti gong dan serunai.

Bilakah persembahan itu akan diadakan? Malam esok jam 8. Baiklah. Saya tidak pernah menyaksikan pertunjukan wayang kulit. Tok Dalang pula akan bercerita dengan pelbagai suara yang berbeza.00 malam. mari kita pergi. Persembahan wayang kulit juga diiringi dengan pelbagai jenis alat muzik seperti gong . Kemudian lakonkan. Kita jumpa malam esok. Tentu seronok persembahan ini. Bunyi-bunyian boleh juga digunakan. 142 Samad: Yusri : Samad: Yusri : Samad: Yusri : Samad: Yusri : Samad: . Wah. Mari kita pergi menonton wayang kulit di Dewan Orang Ramai di kampung kita. Apakah itu wayang kulit? Wayang kulit ialah persembahan cerita menggunakan patung yang digerakkan di belakang kain tabir.Aspek Seni BahasaTahun 3 Lampiran 2 Baca petikan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. Ya. serunai dan sebagainya. Samad: Yusri : Apa khabar . Persembahan ini menggunakan Tok Dalang yang menjadi pencerita yang akan bercerita sambil menggerakkan patung yang diperbuat daripada kulit lembu. tak sabar rasanya saya mahu menyaksikan persembahan itu! Baiklah. memang seronok. Yusri? Khabar baik.

Aspek Seni BahasaTahun 3 Lampiran 3 Gunting dan lekatkan lidi di belakang gambar ini. Kemudian lakonkan watak berdasarkan petikan dialog yang diberi. Watak Samad 143 Watak Yusri .

Bina dialog dan lakonkan cara kamu meminta kebenaran dengan memberi alasan yang sesuai bagi tujuan ini. Situasi 3 Kamu bertemu seorang kawan dari luar negara. Bina dialog dan lakonkan cara kamu menerangkan tentang wayang kulit kepadanya. Situasi 2 Kamu ingin pergi melihat pertunjukan wayang kulit dan perlu meminta kebenaran daripada bapa kamu. .Aspek Seni BahasaTahun 3 Penilaian Baca salah satu kad situasi dan lakonkan mengikut arahan yang diberi. 144 . Situasi 1 Kamu mengajak kawan untuk melihat pertunjukan wayang kulit. Bina dialog dan lakonkan cara kamu mengajak kawan kamu dengan menerangkan sebab yang sesuai bagi tujuan ini. Dia ingin mengetahui tentang pertunjukan wayang kulit.

berdikari. lembaran kerja.1. Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.2 Pada akhir pengajaran.Aspek Seni BahasaTahun 3 TEMA TAJUK PATRIOTISME Malaysia Berjaya Standard Kandungan FOKUS Standard Pembelajaran 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. menjunjung Carta seni kata lagu. 4. radio. semboyan. menyatakan mesej dengan betul daripada seni kata lagu yang dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur. 145 . OBJEKTIF ii. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Pendidikan Sivik dan Kenegaraan Nilai Murni: Semangat patriotik. kad nombor. kreatif Kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Kata kerja Kosa kata: abadi. murid dapat: i. melengkapkan seni kata lagu dengan betul dan menyatakan mesej yang terdapat dalam lagu yang diberikan. gemuruh. kerjasama. pita rakaman lagu.

verbal linguistik 2. 3. KB: Menjana idea . Lampiran 2 4. TMK Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM / EMK CATATAN 2. Guru mempamerkan lirik lagu “Malaysia Berjaya” dan memperdengarkan irama lagu tersebut.Aspek Seni BahasaTahun 3 N STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Memahami frasa “Malaysia Berjaya” 1. Guru dan murid bersoal jawab tentang maksud ”Malaysia Berjaya” dan menyatakan beberapa kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia. Guru dan murid bersoal jawab tentang seni kata lagu. Murid menyanyikan lagu “Malaysia Berjaya” dengan sebutan dan irama yang betul. Murid menyanyikan lagu tersebut sekali lagi dengan gerak laku yang sesuai dan kreatif. KB: Menjana idea 3. Sebutan dan intonasi Memahami lirik lagu “Malaysia Berjaya” 1. Murid menekan papan kekunci komputer mengikut nombor pada kad huruf untuk membentuk frasa “Malaysia Berjaya”. Contoh soalan: x Apakah maksud ’berjaya’ dalam lagu ini? x Apakah bukti yang menunjukkan Malaysia berjaya? x Dimanakah dalam seni kata lagu menampakkan satu Malaysia? 146 Kreativiti dan inovasi Lampiran 2 KP: kinestetik. Guru dan murid bersoal jawab tentang lirik lagu “Malaysia Berjaya” bagi setiap rangkap.

Setiap kumpulan dikehendaki membuat persembahan nyanyian secara kumpulan dengan gerakan yang kreatif. kerjasama 2. Murid memadankan makna perkataan yang dihitamkan dalam lirik lagu bagi setiap rangkap yang diberikan. Murid menyanyikan lagu secara berpasangan dengan sebutan yang betul dan gerakan yang kreatif. Lembaran kerja 1 Penilaian 1. Penilaian 2. Murid menyatakan mesej yang terdapat dalam seni kata lagu `Malaysia Berjaya’ bagi setiap rangkap. Murid melengkapkan baris lirik lagu yang bertemakan patriotisme dengan perkataan yang sesuai bagi setiap rangkap yang diberikan.Aspek Seni BahasaTahun 3 AKTIVITI Memberi mesej dan makna perkataan 1. sesuai dengan lirik dan irama serta sebutan yang tepat. 3. 147 . PENGISIAN KURIKULUM / EMK CATATAN Kreativiti dan Inovasi Nilai Murni: Patriotisme.

Aspek Seni BahasaTahun 3 Lampiran 1 Tekan papan kekunci mengikut nombor giliran yang diberi. M 1 A 2 L 3 A 4 Y 5 S 6 I 7 A 8 B 9 E 10 R 11 J 12 A 13 Y 14 148 A 15 .

Malaysia Berjaya Malaysia kita sudah berjaya Aman makmur bahagia Malaysia abadi selamanya Berjaya dan berjaya Pelbagai kaum sudah berikrar Menjunjung cita-cita Satu bangsa satu bahasa Malaysia berjaya Dari Perlis sampailah ke Sabah Kita sudah merdeka Negara makmur rakyat mewah Kita sudah berjaya Dengar semboyan kita berjaya Gemuruh di angkasa Satu bangsa satu negara Malaysia berjaya 149 .Aspek Seni BahasaTahun 3 Lampiran 2 Mari kita menyanyi lagu ini dengan sebutan yang jelas dan betul.

Aspek Seni BahasaTahun 3 Lembaran kerja 1 Padankan makna perkataan di bawah. aman senang abadi tenteram berikrar bebas merdeka keturunan mewah kekal bangsa berjanji 150 .

Malaysia kita sudah berjaya ___________________________ Malaysia abadi selamanya Berjaya dan berjaya ___________________________ Menjunjung cita-cita Satu bangsa satu bahasa Malaysia berjaya Dari Perlis sampailah ke Sabah Kita sudah merdeka ______________________________ Kita sudah berjaya Dengar semboyan kita berjaya Gemuruh di angkasa ____________________________ Malaysia berjaya 151 .Aspek Seni BahasaTahun 3 Penilaian Lengkapkan baris lirik lagu berikut dan nyatakan mesejnya mengikut rangkap secara lisan.

Aspek Seni BahasaTahun 3 TEMA TAJUK SAINS DAN TEKNOLOGI Kamus Elektronik Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. kamus konvensional.1 Pada akhir pengajaran. murid dapat: i.4 4. menceritakan isi pantun yang telah diperdengarkan dengan struktur ayat yang betul. konvensional. Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang jelas menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. berdikari Keusahawanan. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR melafazkan pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur dan menyatakan maksud pantun yang menggunakan bahasa yang indah. menyelak Pantun. khidmat. Standard Kandungan FOKUS Standard Pembelajaran 4. kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Cakap ajuk Sebutan dan intonasi Kosa kata: eletronik. kamus elektronik 152 . Ilmu: Sains Nilai Murni: Hormat–menghormati. mendampingi. OBJEKTIF ii.4.

3.Aspek Seni BahasaTahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI i. Pertandingan berpantun 1. i. Guru bersoal jawab mengenai penggunaan kamus dalam pembelajaran. Murid diberi lampiran yang mengandungi beberapa rangkap pantun yang ada kaitan dengan kamus elektronik dan membacanya dengan senyap. Murid secara bergilir-gilir melafazkan pantun dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Guru bersoal jawab dengan murid untuk menyatakan isi pantun tersebut. Guru membimbing murid membaca dan melafazkan pantun-pantun tersebut dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Melafaz pantun dengan jelas dan betul 1. Nilai: Menghormati Lampiran 1 KP: verbal linguistik 2. Guru mempamerkan beberapa jenis kamus konvensional dan elektronik kepada murid. KB: menjana idea Nilai Murni: Rasional 2. ii. Nilai Murni: Bertatasusila Lampiran 1 153 . CATATAN Bersoal jawab 1.

Penilaian dibuat daripada aspek sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Lampiran 2 Penilaian 1. untung dan cara yang sesuai untuk mengiklankan kamus ini. kos. Guru menilai murid semasa mereka melafazkan satu rangkap pantun yang telah dipelajari secara bergilirgilir.Aspek Seni BahasaTahun 3 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM CATATAN 2. Kreativiti dan Inovasi Nilai Murni: Yakin Penilaian 2. Keusahawanan KP: Verbal linguistik. Guru berbincang dan merumuskan tentang kamus elektronik dengan memberi penekanan kepada elemen keusahawanan daripada aspek harga jual. Guru mengadakan pertandingan melafazkan pantun dalam kumpulan murid dengan memberi penekanan pada sebutan. intonasi dan gaya gerak badan yang betul. intrapersonal 1. 154 .

Maklumat diberi jujur dan tepat.Aspek Seni BahasaTahun 3 Lampiran1 Baca dan lafazkan pantun ini serta fahami isi kandungannya. 155 . Penjual kamus perlu berhati-hati. Jahit manik bersama Si Nyonya. Kamus elektronik mudah dibeli. Anak Pak Ramu namanya Shanti. Banyak sungguh ikan keli. Anak Pak Rani namanya Rahmat. Kamus elektronik kamus berguna. Harga berpatutan ramai pembeli. Ditangkap oleh anak Pak Jali. Dijual di kedai buku ternama. Jahitannya cantik benang berwarna.

Aspek Seni BahasaTahun 3 Lampiran 2 Bincangkan perkara berikut berdasarkan pantun yang telah dilafazkan dengan mengaitkannya kepada aspek keusahawanan. harga penjual kedai buku pembeli dibeli dijual tepat jujur maklumat 156 .

Membantu martabat bahasa kita.Aspek Seni BahasaTahun 3 Penilaian Lafazkan pantun di bawah dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Bertambah maju dan mudah sekali. 157 . PANTUN Membeli manik di kedai Faizal. Papan kekunci juga ada di situ. Kamus elektronik banyak dijual. Kamus Dewan dan juga Fajar Bakti. Banyak perkara dapat dibantu. Beribu daftar kosa kata yang ada. Membeli komputer di kedai Bestari. Sungguh menarik beraneka warna. Pelbagai manik dijual di sana. Kamus elektronik diguna setiap hari.

1 5.4 5. Aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata.3 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks. pengajaran dan pembelajaran tatabahasa in harus diajar secara berfokus dan terancang. pembentukan kata dan pembinaan ayat. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 5.3 5. Standard Kandungan Aspek Tatabahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 5. Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa 5. Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk manusia dengan betul mengikut konteks. membaca atau menulis. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa. Oleh itu. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.6 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.Aspek Tatabahasa Tahun 3 5.1.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan murid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul.1.2 5. Guru perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan dengan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran lisan.5 5. bukan Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks.1.1.1. guru perlu menetapkan objektif yang mesti dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran aspek Tatabahasa yang disediakan.2 5. 158 .1.

Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi.dan teRdan di.1 5.1 5.2. meN-. 159 . makna kesamaan atau keserupaan dengan betul dalam pelbagai situasi.2. ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.7 5. Memahami dan membina ayat penyata. Memahami dan menggunakan kata terbitan awalan beR-.Aspek Tatabahasa Tahun 3 5. Memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan.2 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks. peN.dengan betul dalam pelbagai situasi.3.2. ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi. Memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.2 5.1.3 5.3.

Aspek Tatabahasa Tahun 3 5. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN TATABAHASA merancang strategi Semasa pengajaran dan pembelajaran bagi aspek tatabahasa. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran yang diajar. 160 . guru perlu memberi pertimbangan pada aktiviti yang sesuai dilaksanakan sebelum.

slaid powerpoint . CD lagu boria 161 .6 Pada akhir pengajaran murid dapat: i. Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks. lembaran kerja. ii.1. OBJEKTIF memahami dan menggunakan kata hubung gabungan yang betul mengikut konteks. PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Nilai Murni: Kesenian Kerjasama Kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Kata hubung Sebutan dan intonasi Petikan. FOKUS Kandungan Standard Pembelajaran 5.Aspek Tatabahasa Tahun 3 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Boria Standard Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 5. mengisi tempat kosong dengan menggunakan kata hubung gabungan yang betul.

Nilai Murni: Hormat-menghormati Ilmu: Pendidikan Moral Sivik dan Kewarganegaraan TMK Membaca secara mentalis 1. Murid diminta menggaris kata hubung gabungan yang terdapat dalam petikan boria Murid menyebut semula kata hubung tersebut.com/ 4. Guru mengaitkan jawapan murid dengan petikan yang akan dibaca. Berbincang dan melengkapkan lirik 1.Aspek Tatabahasa Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Mendengar dan mengecam kata hubung 1. blogspot. 3. Nilai Murni: Rajin Lampiran 1 Konstruktivisme http://warisanboria. mematuhi arahan Lembaran Kerja 1 162 . 2. Murid bersoal jawab tentang kata hubung yg terdapat dalam lirik lagu yang didengar. Murid menonton rakaman boria. Murid membaca petikan yang diberi oleh guru. . 2. 3. Murid berbincang dalam kumpulan untuk melengkapkan serangkap lirik lagu boria menggunakan kata hubung gabungan dengan betul Nilai Murni: Kerjasama. Murid mendengar penerangan guru tentang kata hubung gabungan.

Nilai Murni: Bertanggungjawab 163 Penggayaan BCB . Murid membaca kuat lirik yang telah dilengkapkan dengan kata hubung gabungan. Murid melengkapkan ayat dengan kata hubung gabungan yang diberi. patriotisme Lembaran Kerja 1 KB: Menghubung kait 2. Mengisi tempat kosong dengan kata hubung gabungan 1. Murid membina ayat menggunakan kata hubung gabungan yang diberi. Nilai Murni: Kerjasama. Murid dan guru berbincang untuk mendapatkan jawapan yang betul. Nilai Murni: Bertanggungjawab Pemulihan Kontekstual Pengayaan 1.Aspek Tatabahasa Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN 2. Murid mengisi tempat kosong dengan menggunakan kata hubung gabungan yang sesuai yang diberi. Nilai Murni: Teliti KB: Menghubung kait Pemulihan 1. Murid menyanyikan lagu boria berdasarkan lirik yang telah dilengkapkan secara berkumpulan. Membaca dan menyanyi 1. Murid diberi lembaran kerja dan diminta mengisi tempat kosong dengan kata hubung gabungan yang betul Lembaran Kerja 2 Penilaian Penilaian 1.

gendang panjang. harmonika secara umumnya masih dikekalkan. Kesenian ini dikatakan berasal daripada cabang kesenian Parsi. marwas. Persembahan boria bukan sahaja untuk masyarakat di Pulau Pinang malahan tersebar luas di negeri-negeri lain terutamanya di utara Semenanjung Malaysia. Persembahan boria mempunyai dua segmen iaitu sketsa dan nyanyian. Kini kita ketahui bahawa boria mula merentas sempadan etnik kerana bukan sahaja diminati oleh orang Melayu tetapi juga etnik lain yang terdapat di Malaysia. Boria dibawa ke negeri tersebut oleh pedagangpedagang berketurunan India yang menganut agama Islam. Menurut ahli kumpulan boria bahawa alat-alat muzik yang digunakan semasa persembahan boria juga telah berubah mengikut peredaran masa. Nyanyian boria yang diketuai oleh seorang tukang karang biasanya akan memegang sebatang tongkat penunjuk ketika menyanyi sambil menari. 164 . Boria yang popular di Pulau Pinang boleh dikatakan sebagai salah satu bentuk teater dan mulai bertapak sejak pertengahan abad ke-19 atau antara tahun 1845 dan 1874. Namun begitu. akordian. Sailor yang terdiri lebih dari enam orang di belakang tukang karang akan menyanyi dengan mengulangi rangkap pertama nyanyian tukang karang untuk menegaskan lagi lirik boria berunsur nasihat dalam bentuk jenaka.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lampiran 1 Baca petikan di bawah dan jawab soalan yang diberi oleh guru secara lisan. Boria sentiasa mempunyai tempat dalam masyarakat dahulu dan sekarang. penggunaan alat-alat muzik seperti violin.

juga taulan Boria 1 Malaysia kami persembahkan Kita berhibur ………………………. dapat pengajaran Ewah 1 Malaysia teras Negara Melayu. ………………………India kaum utama Hidup rukun damai ……………………….Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Lengkapkan lirik lagu boria dibawah dengan kata hubung yang sesuai. 165 . Cina. BORIA 1 MALAYSIA Salam sejahtera kami ucapkan Kepada semua rakan ………………….rajin bekerja ………………………………agama pegangan utama...

3. 166 . Kumpulan boria itu menyanyi ________________ menari.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Isikan tempat kosong dengan kata hubung gabungan yang betul. 4. dan sambil atau 1. Faiz perlu memilih untuk menyertai kelab boria ____________ kelab seni. Cikgu Pian bermain gitar_________________menyanyi. 2. Faiz ______________ Amin suka menonton persembahan boria. Kumpulan boria itu memakai baju_____________ seluar yang berwarna – warni. 5.

Suzana suka membaca majalah _____________ mendengar radio. A B atau bahawa C D sambil lalu 4. A B yang sambil C D serta atau 3. Boria bukan hanya untuk hiburan sahaja__________ memberi banyak pengajaran. Razi ___________keluarganya pulang ke Perak untuk menziarahi neneknya yang sakit. Tetamu itu bangun ____________ turun ke serambi untuk berbual-bual. A B atau tetapi C D dan lalu 167 . A B dan sambil C D atau tetapi 2. Hanif bijak dalam akademik _________ aktif dalam kelab boria.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Penilaian Isikan tempat kosong dengan kata hubung gabungan yang betul. A B untuk bahawa C D tetapi sambil 5. 1.

(serta. Kamu hendak mengulang kaji pelajaran di sekolah ___________ di rumah. Tukang karang menyanyi dengan lantang ______________memegang sebatang tongkat. (dan. tetapi) 4. (lalu. 168 .Aspek Tatabahasa Tahun 3 Pemulihan Lengkapkan ayat dengan kata hubung gabungan yang diberi. Hobi Amin ________ Abu ialah membaca buku. Azman pendiam ______________ suka menyanyi. Mereka bertemu___________bersalaman. tetapi) Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. (dan. atau) 5. (atau. 1. sambil) 3. tetapi) 2.

169 . atau ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 4. tetapi ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 3. 1.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Pengayaan Tulis ayat menggunakan kata hubung yang diberi. sambil ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 5. dan ___________________________________________________________ __________________________________________________________ 2. lalu ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.

pahlawan. murid dapat: OBJEKTIF i. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULIM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR memahami dan membina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya yang betul mengikut situasi. Kajian Tempatan Nilai Murni: Hormat. 5. ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi. lembaran kerja. ii.Aspek Tatabahasa Tahun 3 TEMA TAJUK PATRIOTISME Melawat Tugu Peringatan Standard Kandungan FOKUS Standard Pembelajaran 5.3. menghargai. patriotisme Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tatabahasa: Kata tanya Kosa kata: kemerdekaan . Ilmu: Pendidikan Moral. gugur. membina ayat tanya berdasarkan pernyataan yang diberi. 170 . tugu Gambar. ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.2 Pada akhir pengajaran. Memahami dan membina ayat penyata.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

Guru memberi penerangan tentang kata tanya dan ayat tanya. TMK Nilai Murni : Menghargai. Membaca untuk mendapat maklumat 1. Murid menyenaraikan kata tanya yang mereka ketahui. patriotisme Ilmu: Kajian Tempatan Lampiran 1 KP: Verbal linguistik . patriotisme Ilmu: Kajian Tempatan Laman web http://ms. bersyukur. Murid dibimbing oleh guru untuk melayari laman web ’Tugu Negara. Bersoal jawab 1. Murid membaca ayat tanya yang diberi.Aspek Tatabahasa Tahun 3 N STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Mengakses maklumat 1. Murid membaca petikan yang diberi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid bersoal jawab berdasarkan petikan yang dibaca dengan menggunakan kata tanya yang sesuai. 171 Lampiran 2 Nilai Murni: Menghargai. 4.org/ wiki/Tugu_Negara 2. 2.’ Murid dibimbing oleh guru untuk membina soalan mengenai gambar ’Tugu Negara’ yang telah dilayari dengan menggunakan kata tanya yang sesuai.wikipedia. 3.

Aspek Tatabahasa Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN 2. Murid menggarisi kata tanya yang sesuai dalam ayat. KBT: KB Pengayaan 172 . Murid membina ayat tanya menggunakan kata tanya yang diberi berdasarkan gambar. Murid diberi penerangan mengenai penggunaan kata tanya dalam ayat. Murid mengisi tempat kosong dalam ayat dengan kata tanya yang sesuai. Nilai Murni: Patriotisme Pemulihan Pengayaan 1. 3. Murid menyatakan penggunaan kata tanya yang sesuai dalam ayat. 4. Permainan bahasa dalam kumpulan (kotak beracun) Lampiran 3 1. Lembaran Kerja 1 Penilaian 1. Murid membina ayat tanya berdasarkan pernyataan yang diberi. Konstruktivisme KB: menjana idea 2. KB: Mengenal pasti. Murid mengenal pasti kata tanya yang terdapat dalam ayat yang dibaca. Penilaian Pemulihan 1. Murid membina ayat tanya secara lisan berdasarkan kad kata tanya yang diperolehi.

Pada cuti persekolahan yang lalu. Selepas mendengar penerangan Cikgu Anum. 173 . Kami bersyukur kerana dapat hidup di negara yang aman dan makmur. Cikgu Anum membawa kami melawat ke Tugu Peringatan Negara. Lima buah patung askar di bahagian atas menandakan kemenangan mereka mengalahkan musuh. Menurut Cikgu Anum.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lampiran 1 Baca petikan di bawah. Tugu itu terletak di Kuala Lumpur berdekatan dengan bangunan Parlimen. tugu itu dibina untuk mengingati jasa askaraskar yang telah terkorban kerana menjaga keamanan negara. Dua buah patung yang terbaring di bahagian bawah pula menandakan musuh-musuh negara yang telah dikalahkan. barulah kami tahu tujuan tugu itu dibina.

Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lampiran 2 Baca ayat tanya di bawah kepada rakan anda dan rakan men jawab secara lisan. Ke manakah Cikgu Anum membawa kami pada cuti persekolahan yang lalu? Di manakah letaknya Tugu Peringatan Negara? Mengapakah Tugu Peringatan Negara dibina? Apakah maksud lima buah patung di bahagian atas tugu ? Bagaimanakah perasaan mereka apabila dapat hidup di negara yang aman dan makmur ? 174 .

Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lampiran 3 Permainan Bahasa Bina ayat tanya berdasarkan kata tanya yang diperolehi. Siapa Di mana Apa Kata tanya Mengapa Bagaimana Bila 175 .

__________________ Perdana Menteri kita? 2. __________________ letaknya Bangunan Parlimen? 3.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Pilih kata tanya yang sesuai bagi ayat yang diberi. Apakah Siapakah Mengapakah Bilakah Di manakah 1. __________________ kita mesti hormatkan Jalur Gemilang? 176 . __________________ negara Malaysia merdeka? 5. __________________ nama bendera Malaysia? 4.

Aspek Tatabahasa Tahun 3 Penilaian Bina ayat tanya berdasarkan pernyataan yang diberi. 3. 177 . 2. Rakyat Malaysia hidup aman dan harmoni. __________________________________________________________________. Tunku Abdul Rahman ialah Perdana Menteri Malaysia yang pertama. __________________________________________________________________ Jalur Gemilang ialah nama bendera Malaysia. __________________________________________________________________ Tugu Negara terletak di Kuala Lumpur. 4. __________________________________________________________________ Rakyat Malaysia menyambut Hari Kemerdekaan pada 31hb Ogos setiap tahun. 1. __________________________________________________________________. 5.

( Apa. ( Apa. Mengapa ) kah yang patut kita lakukan ketika mendengar lagu ’Negaraku’? Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. ( Bagaimana. Mengapa ) kah nama bunga kebangsaan kita? 2. ( Apa. Berapa ) kah jalur yang terdapat pada Jalur Gemilang? 4.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Pemulihan Garisi kata tanya yang sesuai. 178 . Apa ) kah negara Malaysia merdeka? 3. ( Bila. Siapa ) kah warna bunga raya? 5. 1.

3. Di mana Apa Mengapa Siapa Bila Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran. 5. 2. ____________________________________________________________ . 179 .Aspek Tatabahasa Tahun 3 Bina lima ayat tanya berdasarkan gambar di bawah. ____________________________________________________________ . ____________________________________________________________ . ____________________________________________________________ . Pengayaan 1. 4. ____________________________________________________________ .

Aspek Tatabahasa Tahun 3 TEMA TAJUK SAINS DAN TEKNOLOGI Aku Sebuah Telefon Bimbit FOKUS UTAMA Standard Kandungan Standard Pembelajaran 5. PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR mengenal pasti dan menulis kata terbitan awalan beR. OBJEKTIF ii. murid dapat: i. Memahami dan menggunakan Kata Terbitan Awalan beR-. Sains Ilmu: Nilai Murni: Menghargai Keusahawanan Tatabahasa: Perkataan berimbuhan Kosa kata: meratapi. lembaran kerja 180 .. teR.. meN-. membina dan menulis ayat menggunakan kata terbitan awalan dengan betul. dan teR dengan betul.dan di. meN.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. melayani. dengan betul dalam pelbagai situasi.1 Pada akhir pengajaran. peN-.2. menyebarkan Petikan. peN. 5.

Contoh: x Apakah warna ’aku’? . x Siapakah nama ’aku’? . 2.Aspek Tatabahasa Tahun 3 AN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Bersoal jawab melalui aktiviti didik hibur 1. Nilai Murni: Kasih sayang. meN. Murid menyanyikan lagu bunyi telefon Murid menggariskan perkataan berimbuhan awalan yang terdapat dalam lirik lagu.. 181 Keusahawanan Nilai Murni: Menghargai Lampiran 2 KP: Verbal linguistik ..bernama.berwarna.. peN. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran. Murid membaca kata dasar yang ditunjukkan oleh guru. 3. Murid menggunakan imbuhan awalan beR.. Murid bersoal jawab mengenai isi petikan yang telah dibaca dan guru menekankan penggunaan kata berimbuhan awalan semasa menjawab... Murid membaca petikan yang diberi dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3. Murid mendengar penerangan guru tentang kata berimbuhan awalan.. teR dan di.. 2. 2. bersyukur Telefon bimbit KP: Verbal linguistik Penerangan 1. pada kata dasar yang sesuai.. Nilai Murni: Berdisiplin Lampiran 1 KP: Verbal linguistik Mengenal pasti kata terbitan awalan 1...

Murid mengenal pasti dan menyebut kata terbitan awalan yang terdapat dalam petikan.. BCB Pemulihan Pemulihan 1. Murid menggunting dan mengumpul kata berimbuhan awalan yang diperolehi daripada surat khabar. KB: Memadankan Pengayaan Pengayaan 1.... x Apakah kegunaanku? . BCB Penilaian Penilaian 1.terdiri. 3..Aspek Tatabahasa Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI x Apakah perasaanku? ..berharga.. Murid membina kata terbitan awalan berdasarkan senarai kata dasar yang diberi.berasa.. x Berapakah harga ’aku’? . Murid memadankan perkataan berimbuhan awalan dengan gambar yang betul dan salin semula perkataan tersebut.. KB: Mengklasifikasi 182 ......menghubungi.. CATATAN Membina kata terbitan awalan dan membina ayat Lembaran Kerja 1 1. Murid membina ayat menggunakan kata terbitan awalan secara lisan..menghantar.. 2. Murid membina dan menulis ayat menggunakan kata terbitan awalan dengan betul.. x Siapakah kawan-kawanku? ..

..ring Nenek menjawab dengan ceria Telefon berbunyi ring.. Bunyi Telefon Telefon berbunyi ring.ring..ring Siapa pemanggil di sana Telefon berbunyi ring.ring.ring Aku terdengar satu suara Telefon berbunyi ring..ring.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lampiran 1 Nyanyikan lagu di bawah kemudian garisi kata terbitan awalan.ring Aku juga rasa gembira 183 ..ring...

Aku diberi nama Nokia. Aku dibelinya dengan harga RM 480. Selangor. menghantar pesanan ringkas dan merakam gambar. Kini aku berkhidmat untuknya tanpa mengira masa. Aku Sebuah Telefon Bimbit Aku dilahirkan di sebuah kilang yang terkenal di Shah Alam. Setibanya di sana. Aku akan setia kepadanya untuk mencurahkan bakti hingga ke akhir hayatku. tuan aku masih menyayangi dan menjagaku dengan baik. aku dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Agak lama dia membelek-belek tubuhku. aku dipamerkan di dalam sebuah almari kaca bersama-sama rakanku yang lain. Setiap hari aku digunakan untuk menghubungi rakan. Masa terus berlalu. Aku berasa bangga. Kadang kala tuan aku menggunakan aku untuk melayari internet dan mendengar lagu. Dia membawaku pulang ke rumahnya. saiz dan bentuk. 184 . Dia tertarik dengan keistimewaan diriku. Pada suatu hari seorang gadis menghampiriku. Setelah siap. Aku dihantar ke Muar.00 daripada pemilik kedai itu.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lampiran 2 Baca petikan dan kenal pasti kata berimbuhan awalan. Kawan-kawanku terdiri daripada pelbagai warna. Aku berwarna biru. sudah empat tahun aku bersamanya. Tanpa disedari. Johor. Walaupun begitu.

Aspek Tatabahasa Tahun 3

Lembaran Kerja 1 Lengkapkan kata dasar dengan imbuhan awalan yang betul. Tulis semula perkataan tersebut. lari bantu

ganggu

ber
luka

beri

meng pem
hantar selamat

ter
tugas boros sebar

Senaraikan Kata Terbitan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
185

Aspek Tatabahasa Tahun 3

Penilaian Bina kata terbitan awalan dengan betul. Tulis ayat menggunakan kata terbitan awalan tersebut.

1. jenama (ber, pe) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. hubungi (ter, di) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3. baca(pem,men) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 4. hantar (di, ber) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 5. bayar(ter,mem) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

186

Aspek Tatabahasa Tahun 3

Pemulihan Suaikan perkataan dengan gambar. Salin perkataan itu semula.

berlabuh

berhimpun

bersanding

pemain

menyoal

Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja.

187

Aspek Tatabahasa Tahun 3

Pengayaan Cari dan gunting perkataan berimbuhan awalan daripada suratkhabar dan tamplkan di ruang yang disediakan.

Awalan meN-

Awalan beR-

188

Awalan peN- Awalan teR- 189 .Aspek Tatabahasa Tahun 3 Pengayaan Cari dan gunting perkataan berimbuhan awalan daripada suratkhabar dan tamplkan di ruang yang disediakan.

Awalan di- Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja. 190 .Aspek Tatabahasa Tahun 3 Pengayaan Cari dan gunting perkataan berimbuhan awalan daripada suratkhabar dan tamplkan di ruang yang disediakan.

BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN .

.

Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA 1 Kain Songket Permainan Gasing STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Pertunjukan Wayang Kulit Boria 1. dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca dan 3.1.5 Tajuk : Pakaian Tradisional STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5 memahami perkataan. 2.6 Memahami dan dialog dengan menggunakan sebutan yang kata hubung betul.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 193 .PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3 MINGGU HARI 1 STANDARD KANDUNGAN MEMBACA 2.2.1 Mengujarkan 5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5.3.2 4. intonasi gabungan yang jelas dan dengan betul bahasa badan mengikut konteks. Mengujarkan bahasa yang indah dan bahasa badan secara kreatif melalui lakonan secara didik hibur. STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Tema : KEBUDAYAAN 1.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3. frasa.3 STANDARD KANDUNGAN MENULIS STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA HARI 2 HARI 3 HARI 4 TEMA / TAJUK HARI 5 STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA 5. 4. yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.5.

1 STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.2 Memahami dan membina ayat penyata. STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami perkataan. STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS 3. HARI 2 HARI 3 STANDARD KANDUNGAN MENULIS 3. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 5. frasa. vokal berganding. 194 . ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.3.4 Tema : PATRIOTISME Tajuk : Jalur Gemilang Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak Perginya Seorang Pejuang Malaysia Berjaya Melawat Tugu Peringatan Bertutur. 2 STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 1. STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA 4. HARI 4 HARI 5 STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA 4.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3 MINGGU TEMA / TAJUK HARI 1 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN MEMBACA 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.4.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur. ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong.5.1. ayat seru.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam situasi secara bertatasusila.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 5.2.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.

meN-. peN-. Melafazkan dan 5.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.4. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat pelbagai dalam pelbagai bahan dengan betul. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3 MINGGU STANDARD KANDUNGAN MEMBACA 3.dan di. STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS 3. 3 E-mel Kemudahan Internet STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA 5. Kamus Elektronik 195 .5. dengan betul dalam pelbagai situasi. Membina dan menulis perkataan.3.. sebutan yang Telefon Bimbit jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan Aku Sebuah tepat.5 Tajuk : Pameran Komputer STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA 2.1 Memahami dan menggunakan Kata Terbitan Awalan beR-. STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA 4.2 memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.3 4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. frasa dan ayat dengan betul. 2.. 1.5.4 STANDARD KANDUNGAN MENULIS STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Membaca.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Membaca.2. Tema : SAINS DAN TEKNOLOGI 1. teR.

.

BAHAGIAN 4 .

.

Aa
adjektif aduhai agak agar agih ah aktif alam sekitar alasan amalan amanah ampun anda andai andainya angan-angan angkut ansur antara antaranya anyaman apabila arahkan asak

asal usul asing asuh asyik aur autograf awam ayuh ayun

bandung bantah bantu-membantu bara barang kemas baring bayangkan bayaran bebola becok begini

Bb
bagai bagi baham bajak bak bakat bakti bala balasan ban bancuh banding bandingkan 199

begitu bekerjasama bela (balas) belacan belas belas kasihan belayar beli-belah belok beluncas bendang bengis beracun beradab

berakhir berangan(-angan) beransur-ansur berapi berasak(-asak) berasap berayun(-ayun) berbaju berbakat berbaki berbakti berbalas berbangga berbaring berbasikal berbedak berbelanja berbelas-belas berbeza berbincang berbintik(-bintik) berbisa berbisik berbogel berbuat

berbudi berbulan-bulan bercakar-cakaran bercantum bercukur berdahan berdayung berdepan berdering berdiam berdinding berdua-dua berdua-duaan berduit berdukung berduyun-duyun berebut berendam bererti bergantung bergaru bergesel bergeser bergiat bergilir-gilir 200

bergosok bergotong-royong bergulung bergurau bergusti berhantu berhelai-helai berhimpit(-himpit) berhujan berhutan berhutang beribadat beribu-ribu berikut berilmu beristeri berjabat berjambak berjambang berjam-jam berjangkit berjauhan berjemur berjumlah berjuta-juta

berkabus berkali-kali berkejar berkejar-kejaran berkekalan berkelahi berkelakuan berkenalan berketak berkira-kira berkompang berkulat berlaci berladang berlainan berlakon berlalu berlapar berlari-lari berlatih berla ak berla an berlepas berlumba berlumpur

berlutut bermaa -maa an bermalam bermanja bermenung berminat bermula bermurah (hati) bermusim bermusuh bernasib berniat bernilai bernya a beroleng-oleng berolok-olok berpagar berpakaian berpakat berpanas berpantai berpantun berparut berpecah berpenyakit 201

berperang berperangai berpuluh-puluh bersalin (pakaian) bersambung bersampan bersampul bersandar bersatu bersejarah bersepakat bersetuju bersi at bersikap bersila bersimpati bersorak bersyair bertabur bertaburan bertakung bertanduk bertangga bertangkai bertarikh

berteduh bertempat bertemu bertenaga bertenang berterima kasih berternak bertikam bertimbun bertinggung bertingkat bertuah bertukang bertukar bertunas bertutur berubat berulang-alik beruni orm beruntung ber ajah ber ang ber ap betul-betul beza

biadab biak biji benih biji-bijian bijirin bil bilah (pb) bilas binaan binasa bincang bincangkan bini bintik biola bisa bisik bogel bola jaring bola keranjang bola lisut bola sepak bola tampar boling bom 202

bonceng bonggol boria boros bos brek buatan budi budi bahasa bukit bukau bukti bumi bundar bunga-bungaan buntil busut butir

Cc
cabar cabutan cacak cadangan calar

campuran canggih catat catuk cegah ceh cekap cekik celup cemas cemburu cemerlang cenderamata ceria cetek cicir cipta condong cuit cukur cuma cuping curah dacing dahsyat dail damai da ai dayung debar dedah demikian dentum depa dera deret derhaka derita derma an de a de i di antara diam-diam didih didik digit dinihari 203 dobi drama dreba dua-dua duka dukacita dukung ejekan elak elakkan emas enggan enjin ensiklopedia entah erat esa armasi asih .

ikirkan iksyen olio gigitan gila giliran gilis gong gonggong hai hajah haji hal halal halang hampir-hampir hanya hapus harta benda harta karun harus haus (nipis) ha a hebat heboh helah heroin herot gagak gagap gaji gali ganas ganggu gangguan gangsa gas gebar gebu gel gelisah geraham geram gesel giat gigih gigil gopoh gopoh-gapah gua gugur(pb) gulungan gunung-ganang gurau guruh gusi gusti ha haba habitat had ha al hah 204 hibur hidang hidangan hidap himpit hina .

hingga hingus hirau hiris hoki hon hubungan hukum hukuman hulur hutan rimba iri iri hati juling junjung jurutera juru ang juta jabat jagaan jahitan jajan jambak (pb) jambang jambangan jangkit jangkitan juta an kabinet (perabot) kabur kabus kacak kacau kait kaji kakanda kalau-kalau kandungan kangkang kapten karang karangan (tulisan) karate karib iaitu ikuti ikutkan imam iman imbang imbuhan (tatabahasa) insa intan intip irama jarang-jarang ja atan jelas jelita jemputan jemu jeneral jengking jijik joget julang 205 .

karung kaum ka al ka asan ka at kaya-raya kayu api kayu balak kayuh kayu-kayan ke tengah kebanyakan kebas kebenaran keberanian kebiasaan kebijakan kebijaksanaan kecacatan kecantikan kecederaan kecil-kecilan kecuaian kecuali kedatangan kedua-dua keesokan kegagahan kegiatan kehausan kehendak kehilangan keistime aan kejadian kejahatan kejam kejap kejayaan kejiranan kejohanan kejutan kekal kekalahan kekasih kekayaan kekemasan kekerasan kekuatan kekurangan kelakuan 206 kelaparan kelasi kelat keldai keletihan keluaran kelmarin kembali kemerdekaan kempis kemudahan kenalan kenali kendur kepantasan kepercayaan kepung kerajinan kerap kerap kali kerat keratan kesakitan kesalahan kesejukan .

kesukaan ketam ( papan padi) ketekunan ketot ketukan ketulan khas khasiat kilogram kilometer kini kiraan kiriman kisah kitab kiub klik kompang kopak kopek kosa kata kota kra kuasa kubu kudung kugiran kukuh kurungan kutipan ristian langsung lantik lapik lapis lapisan larangan laris lauk-pauk la a label labelkan labuh (pakaian) la az lagi-lagi lain-lain lakon lakonan lalu-lalang lama-kelamaan lambang lambung lancar landasan langit-langit langkah 207 la ak layan layar layari lega leka lempar lemparkan lena lengkap lengkapkan leper lokek loket lompat galah lompat jauh .

lompat tinggi longgar lontar lucu lumba jalan kaki lumpuh lumpur lusa masing-masing masyhur aulidur maut mela azkan melakukan melalui melambung melambungkan melancong melangkah asul melodi melucukan melukai melukakan melupakan melutut memaa kan memadankan memagar memagut memahami memainkan memakaikan memakan memaku memanah memanaskan memanjang memarahi memasangkan memasuki mematahkan membahagikan membaham membajak mabuk maha mahkamah majlis makin maklumat makmal makmur malap mancung mangsa marak masalah masih melantik melapik melarikan melatih mela a mela an melayan melempar melemparkan melepaskan meletihkan meletup melicinkan melilit 208 .

membancuh membantah memba akan membazirkan membela (pertahan) membeli-belah membelikan membelit membelitkan membelok membenarkan membentuk memberanikan memberhentikan membesar membesarkan membetulkan membiak membiarkan membilas membimbangkan membocorkan membonceng membongkok membosankan membubuh membulatkan membunuh membunyikan memejamkan memekik memenangi memenuhi memenuhkan memerah memerhatikan memesan memicit memikirkan memikul memiliki memindahkan memohon memproses memudahkan memunggah memungut memusingkan menabur menahan 209 menaikkan menaip menajak menakung menamakan menambat menanggalkan menanggung menapis menaruh menasihati menasihatkan mena ar mencabar mencadangkan mencairkan mencampakkan mencatuk mencebok mencederakan mencegah mencintai mencipta mencongak mencontohi .

mencorak mencucuk mencukupi mencukur mencurah mencurahkan mendail mendarat mendatangkan mendepa mendepakan menderhaka menderita mendiami mendidih mendidihkan mendidik mendirikan mendisiplinkan mendukung mendung menebas menegah menekan menemui menenteramkan menepati menepis menepuk meneropong meneruskan menetap menetas mengacau mengadakan mengagih mengail mengait mengaku mengalahkan mengalih mengalihkan mengalir mengamalkan mengandungi menganga mengangguk menganggukkan mengangkat mengangkut 210 mengantuk menganyam mengarahkan mengarang mengasari mengasihi mengasingkan mengasuh mengatasi mengatur mengaum menga al mengayuh mengayun mengebas mengebom mengedarkan mengekalkan mengelilingi mengeluarkan mengempis mengendur mengepam mengerat mengerikan .

mengeringkan mengetahui mengetam mengetatkan menggali menggantikan menggantungkan menggeletar menggelikan menggerakkan menggergaji menggesel menggeser menggigil menggilis menggonggong menghabiskan menghadap menghadapi mengha al menghairankan menghala menghalang menghancurkan menghanyutkan menghapuskan menghias menghiburkan menghidangkan menghidap menghidu menghilangkan menghimpit menghina menghiris menghitamkan menghitung menghormati menghulurkan mengiau mengindahkan mengingatkan mengisikan mengizinkan mengkaji mengkuang menguak menguap mengubati mengucap 211 menguji mengulang kaji menguli mengumpulkan mengundang menguning menguntungkan mengupah mengurangkan mengurung mengurut mengutus meniarap menidurkan menikam menitik menitis menjadikan menjalankan menjamu menjaringkan menjatuhkan menjauhkan menjemukan menjimatkan .

menjuarai menjumlahkan menjumpai mensyampu menternak mentol menuduh menumis menumpang menung menunjuk menunjukkan menutupkan menyiasat menyaksikan menyalak menyalakan menyangka menyapa menyatakan menyeberang menyedut menyejukkan menyelam menyelamatkan menyelesaikan menyemai menyemak menyepak menyepit menyerah menyerahkan menyerang menyeronokkan menyertai menyiapkan menyidai menyinggung menyokong menyudahkan menyudu menyukai menyuntik menyusahkan menyusu menziarahi meracun meradang meragut meraikan 212 merajuk meramas merampas merancang merangkak merata(-rata) merayap merayau merdeka merebus mereka (mencipta) merekah merekodkan merendahkan merendam meriah meriba merobohkan meronda merujuk merumput merupakan meter me ah me akili .

miang milik mirai mirip misteri model mohon molek montel motor mulai mula-mula muncul muncung murai muram uslim musnah mustahak mustahil mutu nahu naib naib johan naiki naikkan nampaknya nantikan ngeri niaga niat nilai nyaman nyata nyatakan nya a padu pagut pakar paket ( peket) paling (toleh) palsu pam panduan panggilan panglima papan tanda para parah para-para parti parut pasang (laut) lahraga lahraga an lahraga ati lok-olok mni or rang ramai pasangan patung-patung payah pecahan pedoman peduli pejalan kaki 213 nada rgan .

pejam pekerti pekik peladang pelakon pelancong pelari pela ak pelayan pelbagai pelepah pelik peluang peluru pemabuk pemahaman pemarah pembajak pembakar pembalut pembeli pembersih pembiakan pembohong pembonceng pembunuh pemegang pemenang pemilik peminat pemuda pemungut pemurah penari penarik pencakar pencucuk pendaki pendapat pendayung pendengar penderma pendiam pendingin penduduk penerjun pengacau pengail pengait pengarang 214 penga al pengayuh pengecat pengedar pengering pengesat pengetahuan pengetuk pengali penggeli penghujung pengilat pengisar pengutip peniaga penipu penjahit penjara penjaring penjolok pensyarah pentas penternak penumpang penunggang .

penyepit penyidai penyiram penyokong penyukat penyuntik peperangan peraduan peragut perah peralatan peramah perampas perang (tempur) perangkap perarakan perasaan perbarisan perbezaan percakapan perenggan pergaduhan pergelangan perhati perhatikan perhiasan peribadi peribahasa perigi perjumpaan perkah inan perkara perkasa perkenalkan perkhemahan perla anan perlumbaan permai permaidani permohonan permukaan perniagaan peronda persaudaraan persembahan persiapan pertanyaan pertolongan pertunjukan perumahan 215 per ira pesanan peserta pesta petah petikan petola picit pijama pikul pilihan pilu pimpin pingat pingpong pintar pipih pipit plaza pohon pondan pondok popular poskad pot .

potongan potret projek proses puas pucat puisi pujian pujukan pukat pula punca puncak punggah pusingan putik rahsia rai rajuk rakyat ramah ramas rampas rancak rancang rancangan rangup ratu rayap rayau rebah redup reka rekah rekod renung retak riba (pangku) ribu rimba ringkas risau riuh riuh rendah rompakan ronda ruangan rujuk rujukan rumah kembar rumah pangsa rumah teres raba rabun radang ragam ragu ragut rekoder rela rempah rempuh remuk renjis 216 saga sagu hati sah sahabat pena sahut .

sajak saji saksi salak (anjing) salakan salinan saling salur sambutan sami sandar sanggup sapa satu-satunya sa it sayangi seandainya sebagai sebalik sebanyak sebat sebaya sebenarnya sebentar seberang secara secepat secukup(nya) sedalam sedar sederet sedut seelok-elok(nya) segak segala segan segera sehingga seimbang sejahtera sejarah sekali-sekala sekampung sekat sekejap sekiranya sekitar seksa seladang selain 217 selak selang selekeh selekoh selera selit selitkan seliuh seluk seluruh semak(periksa) semak (samun kusut) semak samun semakin semalu sembah sembang sembelih sembur semoga sempadan sempang sempurna senasib sendi .

senget senja senjata sentosa senyap-senyap sepadan sepakat sepenuh sepet seram seramai serang serata seri sering kali serta-merta seru seruling sesak sesuatu sesungut setelah siasat sia-sia siber sidai silang silat siling simpanan simpang simpati simpul singgung singkat sipi skru snek sorak sorong span suam subuh suci sudi sudut sujud sukacita sukat suku 218 sumbat sunat sungguhpun suntik surat jemputan suri rumah tangga syabas syair ya al taat setia tabah tabik tabur tahunan taip tajak takar takung takungan takut-takut tambahan tambahkan .

tambat tamborin tampar tamparan tandan tandatangan tandukan tanggal tangguh tangguk tanggung tangkai (pb) tangkapan tangki tani tanpa tapisan taruh (letak) tas tas tangan tasik tat tatabahasa tauhu tauke taun tayang tayangan tebas teduh tegah tegur sapa teguran tekaan tekan tekun teladan telaga telanjang telekung telunjuk tembakan tempang tenang tenat tendangan tenteram tentu tenuk tepis 219 terapung terbabas terbaca terbahagi terbangun terbaring terbayang(bayang) terbiasa tercalar tercampak tercantum tercapai tercedera tercicir terdapat terdedah terdiam terdiri teres tergagap(-gagap) tergantung tergaru-garu tergerak tergopoh-gapah terhidang .

terhidu terikat terikut-ikut teringat terjaga terja ab terjemur terjerit-jerit terjual terjumpa terjun terkenal terkira terkopak terkopek terlalu terlampau termenung termimpi-mimpi ternganga tero ong terpakai terpaksa terperanjat terpilih terselamat terselit tersembunyi tersepit tersinggung tersusun tertangkap tertarik terbaca tertiarap tertib tertikam tertimpa tertipu teruk tetak tetangga tetap tetas te as tikaman timang timbalan timbun timbus 220 timpa timur tinju tipis tirai tiruan tiruk titis titisan tiub tokoh tol tompok troli tuah tuduh tuju tujuan tumbukan tumis tumpang tunggal tunggul tuntun tutur .

anita arga uji ukuran ulam ulang-alik ulang kaji uli uncang undang-undang undi undur unggun untung upacara upah urat urut utama utas(pb) utus zalim ziarah zon yoga -ray arganegara arung ira abak 221 .

da hati ir muka jak-ajak ayam ngkat kaki ekas tangan erat hati erat mata erat mulut ulat hati ulat kata arga mati ati batu idung tinggi kut jejak angkah kanan angkah kiri uka tembok ulut tempayan da keinginan ajah nama baik empela a secara tidak bersungguh-sungguh eningggalkan sesuatu tempat asil kerja tangan urang senang engantuk endiam erazam bertekad epakat arga tetap egil engis ombong encontohi orang sebelumnya ernasib baik ernasib tidak baik rang yang tidak tahu malu idak boleh menyimpan rahsia 222 .

embasuh mulut pencuci mulut abun ayam anda mata elinga lintah idur-tidur ayam idur mati uih atau buah-buahan yang dimakan selepas makan makanan berat englihatan yang kabur pada aktu malam adiah kenang-kenangan rang yang tajam pendengarannya idur yang tidak nyenyak idur yang sangat nyenyak 223 .

agai anjing dengan kucing agai aur dengan tebing agai isi dengan kuku agai katak di ba ah tempurung agai layang-layang tali au putus dik beradik yang suka bergaduh olong menolong antara satu sama lain ersahabatan yang sangat erat rang yang cetek pengetahuannya mengenai hal dunia luar iada upaya lagi hanya berserah kepada nasib embuat sesuatu kerja secara sambale a rang yang tamak tidak cukup dengan apa-apa yang ada idak diam atau tenang selalu gelisah emencilkan diri epat dan cekap agai melepaskan batok di tangga eperti anjing dengan bayang-bayang eperti cacing kepanasan eperti kera sumbang eperti lipas kudung 224 .

trans ormasi perubahan bentuk i unit atau bahagian tersendiri yang lengkap dengan komponennya yang melaksanakan ungsi tertentu dan dapat dirangkaikan dengan unit-unit lain dalam sesuatu yang lebih besar ii pelajaran latihan yang dapat dilaksanakan secara tersendiri ke arah pencapaian sesuatu kemahiran sesuai baik dan sebagainya untuk membantu mencapai mendorong menghasilkan sesuatu petunjuk atau kayu pengukur perumpamaan yang secara jelas mengungkapkan perbandingan atau persamaan antara sesuatu i pemberian atau penyerapan si at-si at manusia kepada benda tidak bernya a atau sesuatu yang abstrak dan lain-lain untuk untuk mendapat kesan sastera atau seni ii pelambangan atau mengemukaan benda tidak bernya a atau sesuatu yang abstrak sebagai mempunyai si at-s iat manusia i kekuatan tarik menarik di antara molekul dalam sesuatu benda yang menjadikan molekul-molekul itu bertautan atau bergabungan jeleketan ii perhubungan yang erat (pertautan) perpaduan i berhubungan bersangkut paut ii ada kesinambungan ( keterikatan) antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah acana supaya mudah di ahami perihal tindakan (proses dan sebagai) mendemokrasikan peluang mendapat pendidikan bermutu sebagaimana kebiasaannya luas liputannya pengertian (pendapat yang terbentuk dalam ikiran) mengenai sesuatu tanggapan gagasan idea 225 odul odular kondusi indikator simile pesoni ikasi kohesi koheren pendemokrasian kon ensional ekstensi mengkonsepsikan .

kerele anan ino asi ada kaitan atau hubungannya sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah sistem adat dan lain-lain yang baru i mengira atau menghitung banyaknya sesuatu menyangka menelah mengagak mengira ii memberi penghargaan dengan se ajarnya menghargai menilai iii mengkaji meneliti kemampuan (daya) ber ikir dan memahami (menganalisis dan sebagainya) perihal menjadikan kenyataan kerakyatan sesebuah negara berbincang bertukar-tukar pendapat sambutan reaksi ja aban digunakan susunan peristi a (kejadian) menurut masa berlakunya peristi a berkenaan masa antara dua tindakan hal membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu mempunyai kebolehan mencipta menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea kemampuan(kebolehan) mencipta menyebut (membaca) supaya ditulis oleh orang lain bersi at puisi berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa pentaksiran intelek merealisasikan ke arganegaraan berkomunikasi respons diaplikasikan kronologi jeda penaakulan kritis kreati kreati iti mengimlak puitis gramatis 226 .

erbal non.erbal imaginati kecenderungan semantik mengungkapkan berinteraksi memantapkan percambahan komunikati audiolingual sahsiah penggabungjalinan potensi sosiobudaya konsep komitmen kontekstual lajur secara lisan bukan secara lisan mempunyai imaginasi terhasil daripada imaginasi atau daya khayalan kesukaan keinginan kemahuan kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata susunan kata yang digunakan dalam percakapan tindakan atau perhubungan akti antara satu sama lain menstabilkan i muncul terbit lahir ii ada banyak terdapat di merata-rata sedia atau dapat berhubungan mengadakan komunikasi dapat atau mudah menyampaikan sesuatu maksud perihal cara mengajar bahasa yang ber okus kepada mendengar dan bertutur keperibadian peribadi perihal menggabungjalinkan menggabungkan mencantumkan dan menjalinkan kemampuan (mencapai menghasilkan atau melakukan sesuatu) hubungan masyarakat dan budaya (cara hidup ada istiadat) pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu memberi sepenuh tenaga dan perhatian dan azam sepenuhnya kepada sesuatu berkaitan dengan atau menurut konteks ruangan di antara dua baris 227 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful