KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN GURU
(Seklah Kebangsaan)

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2012

Cetakan Pertama 2012 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

1. 4. 3. 2. 9. 2. 8. 1. 5. 7.KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan A. 4. 2. 3. 5. 2. BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU Pendahuluan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Matlamat Objektif Umum Fokus Susunan Kandungan Kurikulum Pengisian Kurikulum Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Struktur Modul BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Standard Kandungan Kemahiran Mendengar dan Bertutur Strategi Standard Kandungan Kemahiran Membaca Strategi Standard Kandungan Kemahiran Menulis Strategi Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa Strategi Standard Kandungan Aspek Tatabahasa BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN Tema: Kebudayaan Tema: Patriotisme Tema: Sains dan Teknologi BAHAGIAN 4 Daftar Kata Peribahasa Perumpamaan Glosari v vi 3 4 5 5 6 6 13 15 21 25 64 103 135 158 193 194 195 199 222 224 225 iii . B. 3. 6. D. 1. 3. C. 1. 4.

.

berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisitradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagaibagai corak. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. MAKA KAMI. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. rakyat Malaysia. memelihara satu cara hidup demokratik.

vi vi . berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketerampilan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. masyarakat dan negara.

BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU .

.

Buku Panduan Guru ini diharapkan dapat membantu guru menterjemahkan Standard Kurikulum Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Malaysia yang mengetengahkan pendekatan modular dan menitikberatkan pembelajaran secara didik hibur. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan jutaan terima kasih atas sumbangan pelbagai pihak yang telah terlibat secara langsung dalam penghasilan modul ini. Guru digalak menggunakan kreativiti sendiri untuk mengubah suai aktiviti tersebut supaya bersesuaian dengan kebersediaan dan kebolehan murid dalam setiap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK PENDAHULUAN Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Tiga ini disediakan sebagai panduan dan bahan rujukan untuk membantu guru mengaplikasikan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah. pemulihan dan pengayaan yang merupakan aspek penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Buku panduan ini mengandungi empat bahagian. mencungkil potensi diri. serta dua elemen lain iaitu aspek seni bahasa dan aspek tatabahasa. Bahagian 2 mengandungi contoh-contoh Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. menjana idea. fokus pengajaran dan pembelajaran diberikan kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Dalam pendekatan modular ini. Buku Panduan Guru ini diharap dapat dimanfaatkan dalam usaha melahirkan modal insan yang mampu menyumbang ke arah pembangunan negara selaras dengan kehendak kementerian. 3 . Kesemua fokus pengajaran dan pembelajaran ini amat penting dan perlu dikuasai oleh murid bukan sahaja bagi membantu mereka memantapkan kemahiran bahasa. malahan menggalakkan mereka berkomunikasi secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan. Strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam Buku Panduan Guru ini hanyalah cadangan. membaca dan menulis. Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Tiga juga mencadangkan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkonsepkan didik hibur bagi memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan dengan sokongan pelbagai bahan media yang sesuai. Bahagian 3 memaparkan contoh pemetaan rancangan mengajar mingguan dan Bahagian 4 mengandungi daftar kata. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga turut memberi penekanan kepada aspek pentaksiran. Bahagian 1 merupakan pengenalan tentang Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Tiga dan Struktur Pendekatan Modular. dan meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan. perumpamaan dan glosari Bahasa Malaysia Tahun Tiga. merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran. peribahasa.

Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang 4 . lebih mementingkan penguasaan kemahiran asas berbahasa bagi murid Tahap Satu. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia ini dijelmakan dalam standard kandungan dan standard pembelajaran yang lebih memfokuskan keupayaan murid berkomunikasi. Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang. Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam suasana yang kondusif perlu untuk membantu merangsang dan meningkatkan kreativiti dan minat murid untuk belajar dengan berkesan. Kemanusiaan. Literasi Sains dan Teknologi. Kerohanian. kreatif dan inovatif. Standard kurikulum ini juga memberi penekanan kepada penerapan nilai murni dalam membentuk insan yang sempurna dan berkembang secara menyeluruh daripada aspek jasmani. emosi.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang iaitu tunjang Komunikasi. rohani. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis. Standard kandungan ini mengutamakan pendemokrasian pendidikan kepada semua murid sekolah rendah ke arah merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. berpengetahuan dan berketerampilan. Fizikal dan Estetika. intelek dan sosial melalui pengajaran secara teori dan amali. Pengajaran yang berpusatkan murid serta kemahiran bernilai tambah dapat memantapkan penguasaan kemahiran bahasa dan mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu pengetahuan dengan lebih luas. Antara penambahbaikan ialah penekanan aspek tatabahasa yang diajarkan secara khusus dalam waktu yang diperuntukan dan aspek Seni Bahasa diperkenalkan untuk membolehkan murid mengapresiasi keindahan seni dalam bahasa melalui unsur didik hibur. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Tiga. dan Keterampilan Diri. Beberapa penambahbaikan telah dibuat dalam standard kurikulum Bahasa Malaysia. Sikap dan Nilai.

frasa dan ayat dengan betul. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. xviii. sebutan yang betul dan intonasi yang jelas. membina dan menulis perkataan. ii. maklumat. mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul. OBJEKTIF UMUM Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk : mendengar. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas. perkataan. i. ix. pesanan dan pertanyaan dengan betul. vii. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar. 5 . berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. mengecam. ilmu. xv. vi. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. iii. mengedit dan memurnikan hasil penulisan. kemahiran. xi. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. viii. v. x. membaca. mendengar. xiv. memahami dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. memahami perkataan. memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan. iv. xvii. nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian. xiii. frasa dan ayat dengan betul. mendengar. menulis imlak dengan tepat. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. xii. xvi. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. memperoleh pengetahuan. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca.

xx. FOKUS Pembelajaran Bahasa Malaysia di sekolah rendah berfokus pada kemahiran literasi dan aplikasi bahasa. bersikap positif. Aktiviti didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasikan pelbagai pendekatan dan teknik seperti nyanyian dan permainan serta penggunaan pelbagai bahan yang menarik dapat membantu murid menguasai dan menghayati pembelajaran. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. dan xxi. bertutur. Terdapat lima modul dalam standard kurikulum Bahasa Malaysia iaitu Modul Mendengar dan Bertutur. kemahiran serta nilai murni yang perlu dikuasai oleh murid. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber. Modul Menulis. murid-murid perlu menguasai asas kemahiran mendengar. Penekanan juga diberikan kepada pembelajaran yang menyeronokkan yang berkonsepkan aktiviti didik hibur. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa. Melalui penguasaan kemahiran bahasa ini. manakala melalui kemahiran membaca. 6 . semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid sekolah kebangsaan. Pada Tahap 1. a. Standard S tandard Kurikulum SUSUNAN KANDUNGAN KURIKULUM STANDARD KURIKULUM Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan dapat dilakukan oleh murid. Penguasaan tatabahasa yang baik dapat membantu murid menghasilkan penulisan yang kreatif dan berkualiti. Ini bermakna konsep asas berbahasa diberi penekanan yang khusus.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK xix. Standard Kandungan Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan. murid dapat meningkatkan kosa kata di samping memupuk minat membaca. Modul-modul ini mengandungi elemen pengetahuan. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan. penekanan diberikan kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran bahasa. Modul Membaca. murid dapat berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih berkesan. menghayati dan mengamalkan nilai murni. kemahiran dan nilai murni. Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang lebih kecil yang dikenali sebagai modul. Pada Tahap 2 pula. membaca dan menulis. pembacaan dan penulisan.

mendengar. menyebut frasa dan ayat dengan struktur yang betul dan tepat. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa menyokong modul-modul tersebut untuk mengukuhkan kecekapan berbahasa murid. memahami. Modul Menulis. mendengar. memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul. Dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia terdapat lima modul iaitu Modul Mendengar dan Bertutur. serta dapat MENDENGAR DAN memberikan respons. Standard Pembelajaran Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard kandungan. mendengar. iv. iii. Tiga modul yang pertama berasaskan empat kemahiran iaitu kemahiran mendengar. Pendekatan modular bermaksud memecahkan kemahiran kepada unit-unit kecil yang dikenali sebagai modul. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran mendengar merujuk pada keupayaan murid mendengar dengan teliti. Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK b. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran seperti berikut: Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis PENDEKATAN MODULAR Standard Kurikulum Bahasa Malaysia distrukturkan dengan menggunakan pendekatan modular untuk memastikan penguasaan kecekapan berbahasa yang baik. Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan penekanan dalam kemahiran bertutur. berbual tentang sesuatu perkara menggunakan pelbagai ayat. 7 . memahami dan menghayati secara lisan perkara yang MODUL KEMAHIRAN didengar dalam pelbagai situasi pengucapan. Kemahiran bertutur pula merujuk BERTUTUR keupayaan murid berkomunikasi untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat. kata panggilan yang sesuai dalam kalangan bukan ahli keluarga dan kata ganti nama diri yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan dan bertatasusila. ii. pendapat. Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur memberi penekanan pada kemahiran mendengar dan bertutur. memahami dan memberikan respons secara lisan berdasarkan soalan yang mengandungi kata tanya dan menyampaikan pesanan dengan betul. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa. kemahiran bertutur. Modul Membaca. KEMAHIRAN BAHASA Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dan pendekatan modular.

membaca. membaca kuat bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat. berbual dan menyatakan permintaan menggunakan perkataan dan ayat yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. tepat dan jelas. MODUL KEMAHIRAN MEMBACA Modul Kemahiran Membaca memberikan tumpuan pada kemahiran membaca di samping penggabungjalinan kemahiran bahasa yang lain. Vi Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran berbahasa. iv. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan teknik-teknik membaca. dan berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan perkataan. vi. intonasi. v. membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. jeda. melalui modul kemahiran membaca murid juga berupaya menghayati teks yang dibaca. Bahan rangsangan penting untuk meningkatkan kemahiran dan minat dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran mendengar dan bertutur memberi peluang kepada murid untuk terlibat secara aktif bagi mempercepat penguasaan kemahiran tersebut. bercerita dan menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. vi. vokal berganding. iii. iii. Kemahiran membaca merujuk keupayaan murid membaca dengan sebutan. Bertutur perlu menggunakan bahasa yang mudah. viii. Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. iv. frasa dan ayat yang betul secara bertatasusila. vii. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Di samping itu. intonasi. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ayat dengan betul. ii. 8 . v.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK v. jeda dan tatabahasa. dan Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea. membuat penilaian dan ramalan dengan betul. ii. bertutur. Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur i. dan kelancaran yang betul. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila. Kemahiran mendengar dan bertutur memberi tumpuan kepada aspek sebutan. membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. dan membaca dan memahami pelbagai bahan sastera dan bukan sastera untuk menambah ilmu pengetahuan dan mendapatkan pengajaran. ayat tunggal susunan biasa dan ayat tunggal susunan songsang dengan lancar.

Kebersediaan murid dari segi perasaan dan bahasa perlu diberi perhatian. iii. Penguasaan kemahiran bahasa ini diperoleh melalui situasi dan konteks dalam pelbagai bahan prosa. ejaan dan tanda baca. ii. serta tulisan yang jelas dan kemas. Kepelbagaian pendekatan dan teknik membaca diaplikasikan mengikut kesesuaian. Modul Kemahiran Menulis pula berfokuskan kemahiran menulis. menghasilkan penulisan pelbagai genre secara berpandu dengan betul. dan Bacaan intensif dan ekstensif memperkaya kosa kata dan ilmu serta minat membaca. vii. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan berunsur pengetahuan dan imaginasi. menarik dan bersifat ansur maju. vii. Mengimlak dapat mengukuhkan penguasaan kemahiran mengeja. iv. menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK Prinsip pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Membaca i. iv. iv. Bacaan mekanis asas untuk menguasai kemahiran membaca. frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat. imbuhan kata majmuk. Idea yang dilahirkan dalam bentuk penulisan perlu mengamalkan prinsip ansur maju. ii. menulis imlak perkataan. puisi dan grafik. membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. Mengimlak dapat mengukuhkan penguasaan kemahiran mengeja. menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang betul dan jelas dengan menegaskan kesantunan berbahasa. Bahan bacaan perlu sesuai. vi. viii. mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir daripada pelbagai sumber. v. dan mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek penggunaan kata. ii. tanda baca dan ejaan yang betul. iii. vi. Kemahiran menulis merujuk keupayaan murid menulis perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman MODUL KEMAHIRAN peribadi yang telah dilalui. Kemahiran menulis secara mekanis merupakan asas kepada penguasaan menulis. iii. v. Latihan menulis yang berterusan perlu dijadikan amalan. Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Menulis Objektif Kemahiran Menulis adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. v. membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu. vii. Penekanan perlu diberikan pada MENULIS penggunaan ayat yang gramatis. ix. Bacaan mentalis untuk melatih murid membaca dan memahami. vi. 9 . dan Bacaan luas membantu menghasilkan penulisan karangan yang baik. Soalan bertumpu dan bercapah membantu murid memahami kandungan bahan bacaan. Keseragaman dalam membentuk dan menulis huruf perlu dititikberatkan. Prinsip Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Menulis i.

mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. Penguasaan aspek seni bahasa merangkumi kecekapan memahami. bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui lakonan secara didik hibur. melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas. dan Guru bertindak sebagai penggerak atau pembimbing yang sentiasa kreatif dan imaginatif. Pengajaran Seni Bahasa mementingkan kehalusan dan keindahan bahasa. ii. menyebut.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK Modul Seni Bahasa merujuk aspek kebahasaan. vi. iv. Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Aspek Tatabahasa Objektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. MODUL ASPEK TATABAHASA Modul Tatabahasa merujuk aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. iv. ii. Aspek seni bahasa juga menzahirkan pembelajaran yang menyeronokkan secara didik hibur. memahami dan menghasilkan seni kata yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikannya secara didik hibur. dipersembahkan dalam bahasa yang indah secara didik hibur. dan membina teks ucapan secara berpandu berdasarkan diksi dan laras bahasa yang sesuai serta menyampaikannya dengan yakin secara didik hibur. memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks. intonasi yang jelas. 10 . ii. Aspek ini perlu diajarkan melalui pengajaran yang terancang dengan teknik yang sesuai dan berkesan supaya murid memahami dan menggunakan tatabahasa dengan betul dan tepat dalam pelbagai konteks secara lisan dan bertulis. Melalui pembelajaran modul ini. MODUL ASPEK SENI BAHASA Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Aspek Seni Bahasa Objektif Aspek Seni Bahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. keindahan dan kehalusan dalam bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. murid menghasilkan dan mempersembahkan karya kreatif pelbagai genre secara lisan dan bertulis melalui variasi teknik yang menarik. Pemilihan bahan mesti sesuai dan menarik. iii. Penglibatan murid secara aktif dan menyeluruh amat diperlukan. Prinsip Pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa i. iii. v. membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta dipersembahkan secara didik hibur. dan susunan idea yang tepat serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan. memahami dan menggunakan kata nama am dan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. mengungkap dan menghayati bahasa yang indah.

vi. Menggunakan pengantaraan deria yang dibantu dengan contoh-contoh dan bentuk simulasi secara berkesan. vii. 1. iv. kata terbitan 11 . memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif. Memulakan proses pengajaran daripada yang mudah kepada lebih kompleks. x. pelbagai jenis kata adjektif. sebutan dan intonasi. peN-. Prinsip pengajaran dan pembelajaran Aspek Tatabahasa i. Tatabahasa diajar dan digunakan dalam konteks. Struktur kata merujuk pola suku kata bagi: i. iii. dan Istilah dan fungsi tatabahasa boleh diperkenalkan untuk pengetahuan dan kefahaman. teR-. 1. pemajmukan dan penggandaan. dan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai konteks. ix. memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan. kata asli bahasa Melayu ii. Tidak menggalakkan pelajar menghafal rumus atau hukum bahasa. sistem ejaan. kosa kata dan peribahasa. ii. kata tunggal ii. b. memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. v. a.1 Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. dan memahami dan membina ayat penyata dan ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. makna kesamaan atau keserupaan. bentuk dan golongan kata. xi. kata hubung gabungan. v.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK iii. Mengajar secara konkrit dengan menggunakan alat bantu mengajar dan bahan rangsangan yang menarik dan berkesan. Menitikberatkan makna dan aspek tatabahasa mengikut konteks berdasarkan teks petikan yang digunakan. meN-. memahami dan menggunakan kata terbitan awalan beR-. Perlu banyak latih tubi bagi mengekalkan ingatan dalam bentuk lisan dan tulisan. SISTEM BAHASA Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa. iv. Golongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan anggota yang lain dalam golongan yang sama. Diajar secara terancang dalam sesi pengajaran bahasa. Bentuk kata pula ialah unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Mengenal pasti struktur isi dengan jelas. Perancangan yang rapi mesti dibuat terlebih dahulu. Pelaksanaan sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks. dan di. ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi. kata pinjaman bahasa Melayu Bentuk kata terdiri daripada: i. vii. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Guru perlu mahir tentang selok-belok tatabahasa yang hendak disampaikan. vi.dengan betul mengikut situasi. Penerangan bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah. viii.0 Tatabahasa Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis.

c. kluasa dan aspek pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat. Susunan ayat. e. yang amat kompleks ialah pengimbuhan. kata majmuk Proses pembentukan kata meliputi: i. proses pengguguran iii. Unsur utama yang terdiri daripada kata. b. kata nama ii. frasa. b. a. d. Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif.0 Sistem Ejaan Perkara yang diberikan penekanan ialah: a. kata ganda iv.0 Sebutan dan Intonasi Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. Sebutan Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut sesuatu kata dengan betul. ayat tanya. proses penyusunan semula iv. proses peluasan f. Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata ini. penekanan hendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari segi bentuk dan makna termasuk aspek baharu dalam proses pengimbuhan. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan adalah seperti yang berikut: a. ayat tunggal iii. Pola keselarasan huruf vokal Ejaan kata pinjaman Ejaan kata dasar dan kata terbitan 3. penggandaan iii. d. c. kata tugas 1. ayat perintah dan ayat seruan. iaitu susunan biasa dan songsang. Oleh itu. 12 . kata adjektif iv. Kemahiran yang ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat.2 Sintaksis Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. struktur dan binaan ayat. ayat terbitan atau ayat majmuk Proses ayat terbitan: i. Golongan kata terdiri daripada: i. ayat dasar ii. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah menggunakan sebutan bahasa Melayu baku. Jenis ayat iaitu ayat penyata. pengimbuhan ii. 2. bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK iii. kata kerja iii. proses penggantian ii. pemajmukan c. Binaan ayat: i. Hal ini bermakna.

dan nilai murni masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Penerapan elemen ini bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan.0 PENGISIAN KURIKULUM Pengisian kurikulum mengambil kira elemen merentas kurikulum (EMK) iaitu unsur-unsur yang diserap dalam setiap mata pelajaran. Pemilihan peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah. keperibadian. Pengisian kurikulum tersebut merangkumi perkara-perkara yang berikut: ILMU Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin.0 Kosa kata Kosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah. NILAI MURNI Penyerapan nilai murni dalam Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketerampilan dan memiliki akhlak yang mulia. dan geografi dapat digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK b. penghayatan dan amalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur. ayat seruan v. perumpamaan. Intonasi Intonasi ayat bahasa Melayu yang betul hendaklah diajarkan mengikut pola yang berikut: i. ayat penyata ii. ayat terbalik atau songsang vi. Selain itu. Nota: Buku Tatabahasa Dewan Edisi Terkini ialah buku tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran. EMK ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. contohnya ilmu dalam bidang sains. 5. ayat perintah iv. Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. ayat tanya iii. ayat aktif vii. Peribahasa Peribahasa merangkumi simpulan bahasa. Penguasaan kosa kata perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar murid dapat mengungkap maklumat dan buah fikiran selaras dengan penambahan ilmu dalam mata-mata pelajaran yang dipelajari pada peringkat sekolah rendah. bidalan. perbilangan dan kata-kata hikmat perlu diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. ayat pasif 4. Pemahaman dan 13 . pepatah.

Semangat patriotisme dan kewarganegaraan dipupuk melalui mata pelajaran dan aktiviti kokurikulum bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri. kemahiran saintifik dan penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kreativiti dan inovasi perlu digandingkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk membangunkan modal insan yang dihasratkan. TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) diaplikasikan dan diintegrasikan supaya murid dapat belajar mengenai perkakasan dan perisian. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasi idea. kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea. Antara unsurnya ialah pengetahuan sains dan teknologi. serta berbangga sebagai rakyat Malaysia. SAINS DAN TEKNOLOGI Penerapan empat unsur sains dan teknologi dalam mata pelajaran lain dilaksanakan melalui kandungan. serta kreatif dalam konteks tertentu. Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. Selain itu. PERATURAN SOSIOBUDAYA Peraturan sosiobudaya dalam Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan bahasa.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai-nilai sejagat. Antara nilai murni ialah: Baik hati Berdikari Hemah tinggi Hormat-menghormati Kasih sayang Keadilan Kebebasan Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Rasional Semangat bermasyarakat Kejujuran PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN Elemen patriotisme dan kewarganegaraan dalam pendidikan Bahasa Malaysia mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara. KEUSAHAWAN Elemen keusahawanan merentas kurikulum merupakan satu pendekatan membudayakan keusahawanan. aktiviti dan bahan atau prasarana. guru dan murid menggunakan TMK sebagai alat untuk mengajar dan belajar. Selain itu. Aktiviti berkaitan dengan alam sekitar boleh memberikan kesedaran dan membentuk etika murid untuk menghargai alam. pendekatan atau tindakan baharu. Proses ini melibatkan pembentukan sikap keusahawan serta amalan nilai moral dan etika dalam keusahawanan. laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara. Murid juga belajar melalui TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti internet dan lain-lain untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan dalam urusan kehidupan. 14 . Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Pendidikan alam sekitar bertujuan untuk menanam sikap mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid. KREATIVITI DAN INOVASI Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran KSSR bagi membangun dan mengembangkan tahap potensi kreativiti mengikut keupayaan murid. cinta akan bahasa dan bangsa.

Melalui proses ini. perbahasan. cara-cara fakta disampaikan dan keaktifan pengajaran. penyerapan. PENDEKATAN PENGAJARAN Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu kemahiran. KAEDAH PENGAJARAN Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berperanan dalam melengkapkan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif dengan melibatkan pelbagai akitviti di dalam dan di luar bilik darjah. membaca dan menulis yang terdapat dalam standard kandungan. pendekatan kumpulan. main peranan. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan melalui kemahiran generik yang berkaitan dengan ciri-ciri khusus yang dikuasai oleh setiap murid. penilaian. minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid. Pendekatan pengajaran yang berasaskan pengelolaan murid adalah seperti pendekatan individu. Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. perbincangan. sama ada kemahiran mendengar. pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. menyelesaikan masalah. bertutur. Kemahiran dapat digabungjalinkan. Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Pendekatan berdasarkan cara bagaimana isi pelajaran disampaikan seperti pendekatan induktif. Strategi pengajaran dan pembelajaran tersebut adalah seperti yang berikut: a. TEKNIK-TEKNIK PENGAJARAN Teknik-teknik pengajaran adalah merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan pengajaran yang ditetapkan. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. sumbang saran. lakonan dan projek. Antara teknik yang biasa digunakan ialah teknik bercerita. 15 . Pendekatan-pendekatan pengajaran boleh digolongkan mengikut cara pengelolaan murid. bermain. pemulihan dan pengayaan. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia perlu menekankan prinsip 5P iaitu penggabungjalinan. kaedah dan teknik. Hal ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Selain itu. kuiz. strategi merangkumi pendekatan. Kepelbagaian media. PENGALAMAN MURID Pengalaman murid dapat dikaitkan dalam memenuhi kepelbagaian gaya pembelajaran. pendekatan kelas. PRINSIP 5P Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR. media cetak dan media elektronik boleh dijadikan sebagai bahan sokongan untuk saling melengkapi proses pengajaran supaya tindakan susulan dapat dijalankan dalam menilai proses pengajaran dan pembelajaran untuk memantapkan penguasaan murid. latih tubi. bahan maujud. Pendekatan yang memberi tumpuan kepada keaktifan murid seperti pendekatan berpusatkan guru manakala pengajaran yang mementingkan murid disebut sebagai pendekatan berpusatkan murid. pendekatan deduktif dan pendekatan eklektik. pendekatan pasangan.

hal persendirian dan isu kemasyarakatan. nilai murni dan kemahiran bernilai tambah boleh diserapkan. mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid serta isu-isu semasa. Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema kemahiran bahasa. Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang berikut: a. Penyerapan Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. d. PENDEKATAN BERPUSATKAN MURID Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. b. c. alat permainan. Bagi tujuan ini. murid dapat membina keyakinan berbahasa. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. Kemasyarakatan Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. unsur ilmu. menghargai warisan. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah rendah agar menghargai dan menghormati setiap ahli keluarga. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK b. 16 . Di samping itu. Pengayaan Program pengayaan disediakan untuk memantapkan kebolehan. Melalui proses penilaian berterusan segala kelemahan dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan dapat diambil terhadap seseorang murid sama ada berbentuk pemulihan atau pengayaan. PENDEKATAN TEMATIK Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia diajar berdasarkan tema. keupayaan. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. Bahan bacaan tambahan. pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. bekerjasama dan bertanggungjawab. ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. carta. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkatperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar.menghormati. e. perancangan dan penentuan tema pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. kad. Kekeluargaan Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga kembangan. hormat . bakat dan minat murid. Oleh itu. bahan maujud. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin daripada mata-mata pelajaran lain.

kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. j. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan mengurus alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia. dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Pertanian dan Penternakan Tema pertanian dan penternakan memberi murid pendedahan perihal asas-asas pertanian dan penternakan secara tradisional dan moden. patriotisme dan kewarganegaraan merujuk kepada keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran agar mengutamakan keselamatan. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan. Jati diri. mental dan sosial. Kesihatan dan Kebersihan Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berupaya menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi. KEPELBAGAIAN KAEDAH DAN TEKNIK Proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah dan teknik mengajar. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin serta bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar dan teknologi hijau. dan amalan gaya hidup sihat. Kesenian dan Estetika Tema kebudayaan. mental. haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. e. Ekonomi. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat madani. Patriotisme dan Kewarganegaraan Tema jati diri. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia. teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji. f. yang mempunyai semangat kekitaan dan setia kepada negara. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang ekonomi dan membudayakan sikap keusahawanan dalam kehidupan. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK c. Kebudayaan. Teknologi dan Inovasi Tema sains. Guru boleh memilih kaedah 17 . d. Perpaduan Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang terbentuk hasil daripada toleransi dalam kalangan penduduk Malaysia. Sains. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang bioteknologi pertanian dan penternakan dalam kehidupan. Keselamatan Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika berada dalam pelbagai persekitaran. i. h. g. k. Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal bidang peniagaan dan keusahawanan dalam menjana pendapatan dan pengurusan perdagangan.

18 . KECERDASAN PELBAGAI Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan. Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal linguistik. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea. kreatif dan inovatif. masalah bukan mekanis. Kaedah ini melibatkan murid-murid mengkaji sesuatu isu.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. kuiz atau penggunaaan kemahiran matematik dalam situasi sebenar. pembelajaran yang menyeronokkan akan wujud melalui aktiviti di dalam bilik darjah. kawalan. dan menulis. serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berkomunikasi dan berinteraksi serta berfikir secara kritis. PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk menghasilkan sesuatu yang nyata. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka. menghibur. teka-teki. fantasi. saling belajar dan membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. kinestetik. menyiasat dan mempersembahkan dapatannya. menarik. muzik. atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa hadapan. KEMAHIRAN BERFIKIR Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar. Murid perlu menggunakan kemahiran. Ahli kumpulan bekerja. ingin tahu. kepelbagaian strategi penyampaian dan penggunaan bahan yang mendorong pembelajaran melalui unsur-unsur cabaran. visual ruang. interpersonal. Pelaksanaannya boleh dilaksanakan secara merentas kemahiran dan kurikulum bagi menyokong amalan pembelajaran sepanjang hayat dan pembinaan jati diri. prinsip dan teori yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. berkongsi idea. Ini juga dapat membantu guru menilai perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu. bertutur. Secara tidak langsung. DIDIK HIBUR Didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang menekankan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. adanya ciri-ciri gembira dan humor yang boleh memikat. menyelesaikan masalah. bahan dan peralatan untuk mencapai matlamat sendiri dan kumpulan. serta menjadi motivasi kepada murid untuk terus belajar. membaca. PENYELESAIAN MASALAH Penyelesaian masalah ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan masalah berbentuk perkataan. logik matematik. PEMBELAJARAN KOPERATIF Kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam kumpulan yang membolehkan murid belajar bersamasama. kerjasama dan semangat berpasukan yang kuat. Kaedah ini menggalakkan murid berfikir kritis dan kreatif. intrapersonal dan naturalis. Unsur-unsur keseronokan akan wujud melalui pembelajaran yang santai. kerjasama. pemilihan bahan dan kaedah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. di samping mewujudkan interaksi antara murid. Persekitaran pembelajaran yang disediakan meliputi persembahan isi kandungan mengikut konteks. Pembelajaran koperatif ini dapat menghasilkan satu tugasan kumpulan. Murid lebih bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk. persaingan dan pengikhtirafan. masyarakat dan alam pekerjaan.

Teknik-teknik pengajaran bahasa. PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI Pembelajaran akses kendiri (PAK) ialah satu program yang membolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran. menjangka akibat serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan. mengembangkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan. Murid diberi peluang memilih aktiviti. cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. teknik b.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. Teknik permainan bahasa Permainan bahasa adalah salah satu teknik dalam mempelajari bahasa melalui permainan. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar serta teknologi yang dapat merangsang serta menggalakkan murid berfikir secara kritis. murid dapat membuat ramalan. juga berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah guru digalakkan menggunakan pelbagai teknik mengajar. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham. PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. 19 . Guru boleh memilih kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Hal ini bermakna. Pembelajaran ini dipecahkan kepada unit yang lebih kecil untuk mudah dikuasai. KEPELBAGAIAN TEKNIK Teknik merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru-guru bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk murid-muridnya. menilai hasil kerja dan memantau kemajuan mereka sendiri agar mereka bertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran mereka. masa kini dan masa depan. Kaedah ini dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang dipelajari semasa di dalam bilik darjah. yakin dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan. KAJIAN MASA DEPAN Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau. Murid mesti menguasai 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baharu. kreatif dan inovatif. Teknik main peranan Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. memberi pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar. KEMAHIRAN BELAJAR CARA BELAJAR Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. PEMBELAJARAN MASTERI Pembelajaran masteri memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang lain. a.

i. serta kedudukan semasa aktiviti bercerita itu berlangsung. g. Teknik forum Teknik ini merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai bagi murid berkongsi pengetahuan untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas. Bahan-bahan sumber seperti akhbar. j. h. Teknik perbahasan Teknik ini melatih murid berfikir dengan pantas di samping dapat berkomunikasi dengan berkesan. Internet. m. 20 . l. KEPELBAGAIAN SUMBER BAHAN Penggunaan pusat sumber dan komputer amatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. e. d. mimik muka "facial expression". makna dan penggunaan bahasa yang tepat melalui pertandingan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK c. f. Teknik latih tubi Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Teknik bercerita Teknik bercerita sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa yang mana murid dilatih dalam kawalan nada suara. kamus. penggunaan alatan yang berkenaan. Teknik soal jawab Teknik ini dilaksanakan dengan cara murid menyoal dan menjawab soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran. majalah. Teknik drama Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. elektif dan audiolingual. buku rujukan. Teknik kuiz Teknik ini dapat mengukuhkan pengajaran guru dan memantapkan pemahaman murid tentang sistem Bahasa Malaysia terutama dari segi bentuk. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan dilakukan dalam kalangan pelajar di bawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. Bercerita amat sesuai untuk kemahiran bahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian murid. Teknik sumbang saran Dikenali sebagai percambahan fikiran yang memerlukan setiap murid menyumbangkan pendapat dan idea. k. Teknik inkuiri penemuan Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat yang merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan kepada sesuatu masalah. Teknik perbincangan Satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Teknik simulasi Teknik ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan murid berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing. bahan sastera dan bahan berunsur ilmu hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran serta untuk bacaan ekstensif.

Aspek pengayaan perlu diberikan penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran KSSR mengikut kecerdasan murid yang berbeza dari segi kebolehan. Aktiviti pengayaan dan pemulihan hendaklah dijalankan secara serentak. Pentaksiran merupakan proses penilaian untuk menentukan sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai. Aktiviti-aktiviti ini ditulis menggunakan beberapa langkah pengajaran yang menggabungjalinkan aktiviti-aktiviti fokus utama. Bahan yang sesuai seperti bahan bacaan tambahan. Kesemua aspek ini dijelmakan mengikut keutamaan berikut. Hanya melalui pentaksiran yang berterusan guru dapat memastikan bentuk tindakan susulan yang boleh dilaksanakan ke atas seseorang murid. Bahan yang dicadangkan untuk aktiviti ini terdiri daripada kad. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar. pentaksiran. Bahan-bahan yang disediakan perlu lebih merangsang minda dan dilaksanakan secara kendiri atau dengan bimbingan guru yang paling minima. pengayaan dan pemulihan serta latihan-latihan yang berkaitan. carta. Strategi pengajaran dan pembelajaran ini juga memuatkan aspek pentaksiran. Latihan yang diberi perlu mengikut kemampuan dan kadar masa yang sesuai untuk murid menguasai sesuatu kemahiran. kad permainan bahasa dan bahanbahan lain yang bersesuaian untuk memperluaskan pengalaman dan pengetahuan murid berkaitan kemahiran yang diajar. Semua maklumat tentang strategi ini dipaparkan dalam tiga lajur iaitu aktiviti. dan minat. pengisian kurikulum dan catatan. pentaksiran perlulah dijalankan berterusan dalam setiap pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu memberi penerangan cara melakukan aktiviti pengayaan kepada murid dan memberi ruang untuk mereka 21 . keupayaan. pengayaan dan pemulihan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK STRUKTUR MODUL Modul Standard Kurikulum Bahasa Malaysia menekankan beberapa aspek dalam pengajaran merangkumi fokus utama. fokus sampingan. bahan maujud. bakat. sama ada untuk memberi latihan pemulihan atau pengayaan. Aspek pemulihan pula disediakan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran agar dapat memahami pengajaran dalam tempoh yang ditetapkan dengan penggunaan bahan yang berbeza dan sesuai dengan kebolehan mereka. objektif. Isi kandungan modul boleh diubah suai mengikut kreativiti guru dan kebolehan murid. aktiviti. Oleh itu. alat permainan. Murid yang membuat latihan pengayaan ialah murid yang dikesan telah menguasai kemahiran yang diajar melalui pentaksiran yang diberi. Pentaksiran dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Murid ini hendaklah diberikan bahan yang lebih mencabar minda bagi kemahiran tertentu yang dipelajari oleh mereka. Tema Tajuk Fokus Utama Objektif Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Pengisian Kurikulum/Elemen Merentas Kurikulum Sistem Bahasa Bahan Bantu Belajar Aktiviti yang dimuatkan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran menjurus kepada pencapaian objektif.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK membuat latihan yang diberi secara kendiri. Pada masa yang sama guru perlu memberi tumpuan untuk membimbing murid yang lemah menjalankan aktiviti pemulihan. 22 .

BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .

.

Mendengar. pendapat.7 Mendengar. suku kata.6 1. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau 25 . dan menyebut bunyi bahasa. perkataan.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti.3 1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5 1. Standard Kandungan Kemahiran Mendengar dan Bertutur Murid patut mengetahui dan boleh: 1. iaitu abjad. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan.3. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.4 1. frasa dan ayat dengan betul. serta idea yang kritis dan kreatif. Mendengar. daripada Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur 1.2. dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila.6 1.2 1. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Bertutur. mengecam. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara pelbagai sumber secara bertatasusila. menyampaikan maklumat.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 1.1 Mendengar. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan. serta dapat memberikan maklum balas. memahami. memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan yang betul dan tepat. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. perasaan. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan ungkapan yang dilafazkan secara bertatasusila.

5. Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1 1. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan yang sesuai bagi kalangan bukan ahli keluarga dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Mendengar. 1. Bertutur dan menyatakan permintaan dengan menggunakan kata dan ayat yang sesuai tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.1 1.2 1. Berbicara untuk menyampaikan maklumat pelbagai sumber secara bertatasusila.5. frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul.3 1. 1.3.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan. Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.6.6. tentang sesuatu perkara daripada Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila.1 1.4.4 1.2 1.3 Mendengar. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan dengan betul.6.1 1. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.4. frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 1. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata tanya.2 26 .2 1.2 1.7.4. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan.7.

Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. 27 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 1. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur.

PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Kebudayaan Nilai Murni: Kerjasama.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Pada akhir pengajaran. bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang terdapat dalam maklumat pantun dan yang dilayari daripada pantun yang dibaca.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. murid dapat: i. hormat-menghormati Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tatabahasa: Kata nama khas Sebutan dan intonasi Slaid power point. OBJEKTIF ii.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Pakaian Tradisional FOKUS Standard Kandungan 1. bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang diketahui menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Standard Pembelajaran 1. kad gambar dan lampiran aktiviti. 28 .

KP: Interpersonal Nilai Murni: Hormat.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AN PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Bercerita dengan menyebut perkataan/frasa dengan betul 1. Secara berkumpulan. warna atau kaum kesesuaian 29 BBB: Kad gambar BCB KB: Klasifikasi 2.menghormati Bercerita menggunakan ayat tunggak atau ayat majmuk Lampiran 2 1. setiap murid memilih untuk menceritakan tentang ciri. Contoh: x baju melayu x baju kurung x baju dhoti x baju cheongsam x samfu TMK Ilmu: Sivik dan Kewarganegaraa n Lampiran 1 Slaid Power Point 2. Murid menayangkan slaid power point tentang pakaian tradisional berdasarkan kad misteri (gambar pakaian ) yang diberi oleh guru. Guru membentuk kumpulan murid dan setiap kumpulan diberikan satu kad gambar pakaian tradisional rakyat Malaysia. Contoh : x sari x dhoti x baju melayu x baju kurung x cheongsam x samfu Murid bercerita tentang gambar pakaian tradisional yang terdapat di Malaysia menggunakan frasa yang sesuai. .

Murid diberi cadangan alamat laman web untuk dilayari dan mendapatkan maklumat tentang pakaian kaumkaum di Malaysia yang telah guru tetapkan. Bercerita daripada maklumat yang diakses 1. 30 . Murid diberi lembaran kerja untuk menulis ayat majmuk yang sesuai berdasarkan gambar dengan merujuk maklumat dalam aktiviti 3. Murid atau wakil kumpulan bercerita tentang pakaian tradisional berdasarkan maklumat yang telah dicatatkan. Nilai Murni: Tekun. Murid bercerita tentang pakaian dan majlis yang sesuai untuk dipakai. Lembaran Kerja 2 Bercerita isi pantun 1.kpkk. my/about/perkhidmatan/? t=45&menuid=43&c3=40&click=1 Murid mencatatkan maklumat yang telah diperoleh daripada internet pada lembaran kerja yang diberi. Murid mencantumkan gambar dengan memadankan pasangan yang sesuai bagi pakaian tradisional.gov. http://kebudayaan. Membina dan menulis ayat 1. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM CATATAN TMK 2. kerjasama Lembaran Kerja 1 BCB: Konstruktivisme 3.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 AKTIVITI jantina pakaian tradisional tersebut menggunakan ayat tunggal atau ayat majmuk. Nilai Murni: Semangat bermasyarakat Lampiran 3 2.

31 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM CATATAN Penilaian 1. di Malaysia dan menyatakan kelebihannya menggunakan ayat tunggal atau ayat majmuk yang gramatis secara bertatasusila. Pengayaan 1. Murid mendengar dan menulis jenisjenis pakaian tradisional yang mereka ketahui. Murid membina ayat tunggal atau ayat majmuk tentang cara membuat pakaian tradisional berdasarkan gambar. Pengayaan KP: Interpersonal 2. Pemulihan KB: Mengecam 2. Murid bercerita tentang salah satu pakaian tradisional kaum. Murid bercerita dengan rakan tentang cara membuat pakaian tradisional. berdasarkan kad gambar. Murid secara berpasangan bercerita tentang pakaian tradisional yang mereka miliki. Nilai Murni: Menghargai Penilaian Pemulihan 1.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3

Lampiran 1 Bercerita Berbual dengan tentangguru jenisatau pakaian rakan yang tentang dipaparkan jenis melalui pakaian slaid yang powerpoint. dipaparkan melalui slaid powerpoint.

32

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3

Lampiran 2 Ceritakan tentang pakaian tradisional berdasarkan ciri, warna, kaum atau kesesuaian jantina.

33

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3

Lembaran Kerja 1 Bincang dan isikan maklumat tentang pakaian tradisional.

KAUM

PAKAIAN LELAKI

PAKAIAN PEREMPUAN

34

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3

Lembaran Kerja 2 Tulis maklumat dengan menggunakan ayat majmuk.

______________________________________________________

sari

______________________________________________________

______________________________________________________

samfu

______________________________________________________

______________________________________________________

dhoti

______________________________________________________

______________________________________________________

baju kebaya

______________________________________________________

______________________________________________________

baju melayu

______________________________________________________

______________________________________________________

cheongsam

______________________________________________________ 35

36 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lampiran 3 Cantumkan gambar-gambar di bawah mengikut pasangan yang betul.

Kemudian tulis ayatayat tersebut. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 37 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Penilaian Ceritakan kepada rakan anda tentang gambargambar di bawah dengan menggunakan ayat tunggal atau ayat majmuk.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Pemulihan Ceritakan kepada kawan dan tulis nama-nama pakaian tradisional. ceongsam baju kurung baju melayu sari samfu 38 .

Tulis cerita mengikut urutan yang betul dalam perenggan.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Pengayaan Ceritakan cara-cara membuat baju kurung berdasarkan gambar. 2 1 3 4 3 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 39 .

ayat tanya. menghormati. bertutur untuk menyatakan perbezaan dan persamaan bendera Jalur Gemilang dengan bendera negeri yang dipilih.1 OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. murid dapat: i.4 Bertutur. Cinta negara Keyakinan. bertutur tentang Jalur Gemilang menggunakan pelbagai jenis ayat dengan betul dalam situasi formal secara bertatasusila.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 TEMA TAJUK PATRIOTISME Jalur Gemilang FOKUS Standard Kandungan 1. bucu Radio. kostum bendera Malaysia. Standard Pembelajaran 1. ayat penyata) Kosa kata: diselang-selikan. gambar bendera.4. 40 . pita rakaman dialog dan carta petikan. Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. ii. kerjasama. patriotisme PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Nilai Murni: Kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Jenis ayat (ayat seru.

Murid berbual secara bertatasusila dengan guru dan rakan-rakan tentang warna-warna yang terdapat pada bendera Malaysia. Murid meneliti gambar bendera Malaysia. Murid berada dalam kumpulan sambil diperdengarkan dialog melalui rakaman suara dan diminta mencatatkan isi-isi penting. Lampiran 1 Mengemukakan pendapat 1. menghormati 3. Kreativiti dan inovasi (Fasa Persediaan) Nilai Murni: Patriotisme. 2. Wakil kumpulan menyatakan hasil perbincangan berkaitan isi-isi penting yang telah dicatat. Murid menyanyikan lagu “Jalur Gemilang” sambil mengibarkan bendera. Murid dalam kumpulan diminta berbincang secara bertatasusila tentang isi-isi yang telah dicatatkan.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Berbual menggunakan ayat yang betul. Lampiran 2 KB: Menghubung Kait 2. Nilai Murni: Kerjasama Lampiran 2 41 . Murid secara bergilir-gilir membaca petikan dialog dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas dan murid lain mendengar dengan teliti. Menuturkan isi bahan bacaan 1. 1. 3.

Murid menyalin dan membaca semula ayat yang dilengkapi tanda baca yang tepat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid menerangkan kepada rakan atau kelas mengenai perbezaan dan persamaan antara bendera Melaka dengan bendera Malaysia. Murid berbual tentang Jalur Gemilang dan membuat banding beza dengan bendera Melaka. . Murid menuturkan salah satu dialog salah satu dialog yang telah dilengkapi tanda baca. Pilihan: Aktiviti ini boleh diajar jika ada masa atau tinggalkan jika kekurangan masa. 42 Penilaian KB: Menjana idea 2. Nilai Murni: Semangat Patriotisme Penilaian 1. Murid menjawab soalan pemahaman secara lisan berdasarkan petikan dialog yang telah diperdengarkan sebelumnya. Bertutur dan mendengar 1. Lembaran Kerja 1 KP: Interpersonal 2. Murid menyanyikan lagu ’Jalur Gemilang’. Didik Hibur 1. Murid menuturkan jawapan yang telah dibina untuk dinilai oleh rakan.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 AKTIVITI 2. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM CATATAN Menulis ayat dengan tanda baca 1. Nilai Murni: Rasional Lembaran Kerja 2 KB: Menjana idea 2. Murid menutur salah satu isi dan dialog yang telah dibaca.

2. Murid berbual tentang warna-warna pada Jalur Gemilang. Pengayaan 2. Murid menulis perkataan yang sesuai dengan gambar.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM CATATAN Pemulihan 1. Murid menomborkan pernyataan mengikut urutan berdasarkan isi-isi petikan dialog yang telah dibaca. Pemulihan KB: Menjana idea KP: Visual ruang Pengayaan 1. 43 . Murid bertutur dengan rakan tentang lambang-lambang yang terdapat dalam Jalur Gemilang.

44 . Bincangkan dengan guru dan rakan-rakan tentang lambang dan warna pada bendera ini.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lampiran 1 Teliti gambar bendera.

Ahmad : Hah. pandai pun! Cepat letakkan lukisan masing-masing di atas meja saya. Bulan dan bintangnya pula berwarna kuning. baru saya ingat! Merah tanda berani dan putih pula tandanya suci. kawan-kawan! Lukisan Jalur Gemilang yang Cikgu Sani suruh buat. 45 . Balan. Bulan dan bintang pula bermaksud agama Islam sebagai agama rasmi. terima kasih kerana menegur! Saya warnakan semula. Petak kiri pula warnakan dengan biru gelap. Balan Chong : Jalurnya berbelas-belas. saya lupalah. : Eh. Gunakan warna merah terang pada jalur dan diselang-selikan dengan warna putih. Belum siap warna lagi. JALUR GEMILANG Ahmad : Hai. : Nah. Tapi maksud warna biru. dah siap? Saya ditugaskan mengumpulnya. Biru ertinya perpaduan. Chong : Oh. kuning melambangkan warna diraja. bucu dan jalur ada empat belas. yang ini gambar bendera saya! Ahmad : Awak dah kira bilangan bucu bintang tu? Betul tak? Balan : Jangan lupa kira jalurnya sekali. Balan Chong : Oh. Balan! Kenapa warna merah jalur tu seakan-akan warna ungu? Ahmad : Yalah. Jalur-jalur ini mewakili 14 buah negeri di Malaysia. Ahmad : Sepatutnya.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lampiran 2 Dengar dialog berikut dengan teliti dan catat isi-isi penting. Chong Balan : Apa maksud warna kuning dan biru pula? : Saya tahu. salah warna jalur tu. Ahmad : Bukankah Cikgu Sani dah beritahu.

1. apakah maksud warna biru dan kuning pula tanya chong 3.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Tuturkan dialog yang telah diperdengarkan dengan intonasi berdasarkan tanda baca. ”oh terima kasih kerana menegur” kata balan 4. ”sepatutnya bucu dan jalur ada empat belas” kata ahmad 46 . ”eh salah warna jalur tu balan” kata chong 2. ”nah yang ini gambar bendera saya” kata chong 5.

Siapakah yang belum menyiapkan tugasan? _________________________________________________________________ 3. 1. bagaimana sikap Ahmad terhadap kawankawannya? ________________________________________________________________ 5. Apakah tugasan yang diberi oleh Cikgu Sani? ________________________________________________________________ 2. Apakah maksud bulan dan bintang pada bendera? ________________________________________________________________ 47 . Apakah kesalahan yang dilakukan oleh Balan? ________________________________________________________________ 4.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Tuturkan jawapan kamu kepada rakan. Pada pendapat kamu.

.. sila jawab.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Penilaian Berbual dengan rakan tentang perbezaan dan persamaan bendera Malaysia dengan bendera Melaka. Manakala perbezaannya pula……………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… 48 . Persamaannya………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………………………….. Apakah persamaan dan perbezaan bendera Malaysia dengan bendera Melaka? Baiklah.. Kawan.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Pemulihan Nyatakan maksud warna yang terdapat pada jalur gemilang dan lengkapkan perkataan di bawah. Warna Maksud _________________________________________ __________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ 49 .

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Pengayaan Tuturkan cerita yang telah dinomborkan mengikut urutan berdasarkan cerita yang telah dibaca. biru gelap. Jalur merah dan putih menunjukkan 14 buah negeri di Malaysia Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja. Biru bermaksud perpaduan kaum rakyat Malaysia. Jalur Gemilang mengandungi warna merah terang. Kuning membawa makna warna diraja. kuning dan putih. 50 . Merah bermakna berani dan putih bermakna suci bersih.

sebutan yang jelas dan intonasi 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. ii. Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 TEMA TAJUK SAINS DAN TEKNOLOGI Pameran Komputer Standard Kandungan FOKUS Standard Pembelajaran 1. menghargai PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Nilai Murni: Keusahawanan Tatabahasa: Ayat tanya Sistem ejaan. Sains Mematuhi arahan. menyatakan cara-cara menggunakan komputer menggunakan ayat majmuk dan kata hubung gabungan yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul berdasarkan peta minda yang diberi dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. lembaran kerja 51 . murid dapat: i.5. peta minda. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran.2 yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. sebutan dan intonasi Iklan. menceritakan tentang pameran komputer daripada iklan yang dibaca dengan tepat.

Murid melihat dan mendengar slaid power point yang bertema komputer yang dipaparkan oleh guru. Murid mendengar penerangan guru tentang penggunaan kata hubung gabungan yang ditulis berdasarkan penceritaan murid.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AN PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Bertutur berdasarkan gambar 1. Murid berada dalam kumpulan menceritakan tentang pengetahuan TMK atau pengalaman sedia ada mereka menggunakan komputer menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 52 . TMK Lampiran 1 KB: Mengecam 2. Bercerita menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk 1. Murid menyatakan pengetahuan dan kegunaan komputer dalam kehidupan seharian mereka secara lisan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Lampiran 1 KP: Verbal linguistik 2. Murid bertutur mengenai bahagianbahagian dan kegunaan komputer kepada manusia dalam kehidupan seharian. Bercerita tentang maklumat penting 1.

Murid meneliti iklan yang diedarkan oleh guru. Keusahawanan Lampiran 3 KB: Mengecam Kontekstual Interpersonal 3. Murid meneliti peta minda yang dipaparkan oleh guru. 53 . Murid dipilih secara rawak untuk menceritakan pengalaman mereka melawat ke pameran komputer bersama-sama keluarga berdasarkan maklumat dalam peta minda. 2. Bercerita menggunakan boneka 1. Murid berlakon dan bertutur ”Siapakah Saya dan Kegunaan Saya” menggunakan ayat majmuk dan kata hubung gabungan yang betul dengan intonasi yang betul. Murid menceritakan maklumat penting yang terdapat dalam iklan tersebut. Nilai Murni: Mengikut arahan Lampiran 4 KB: Menjana idea 2.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Nilai: Teliti Keusahawanan CATATAN 2. Murid bercerita berdasarkan maklumat yang terdapat dalam peta minda tersebut menggunakan ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung gabungan. Lampiran 2 Bercerita berpandukan peta minda 1. Beberapa orang murid dipilih secara rawak akan memakai boneka tangan berbentuk bahagian komputer yang diberi oleh guru. 3.

2.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM CATATAN Penilaian 1. KBT: KB (Mengklasifikasikan Maklumat) Penilaian KB: Mengklasifikasi maklumat Pemulihan 1. Murid menyusun maklumat mengikut urutan yang betul. Murid menceritakan aktiviti berdasarkan gambar dan menulis semula pernyataan tersebut. Pemulihan Pengayaan 1. Murid bercerita tentang lawatan ke pameran komputer berdasarkan gambar dan rangkai kata yang diberi dan menulis cerita tersebut menggunakan kata hubung gabungan yang telah dipelajari. Pengayaan KB: Menjana idea 54 . Murid bercerita tentang cara-cara menggunakan komputer dengan ayat sendiri menggunakan kata hubung gabungan.

55 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lampiran 1 Lihat dan namakan gambar-gambar di bawah serta kegunaannya.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lampiran 2 Fahami iklan ini dan ceritakan kepada rakan dan guru kamu. Muar Johor Darul Takzim Dirasmikan Oleh: YANG AMAT BERHORMAT DATO’ HAJI ABDUL GHANI BIN OTHMAN MENTERI BESAR JOHOR Anjuran: Kerajaan Negeri Johor Darul Takzim.00 pagi hingga 6. “KOMPUTER UNTUK SEMUA” PAMERAN KOMPUTER NEGERI JOHOR TARIKH: MASA: TEMPAT: 21hingga 27Jun 2010 10. 56 .00 petang Dewan Jubli Intan.

Kemudian ceritakan kepada rakan anda. tarikh dan masa tempat penganjur PAMERAN KOMPUTER perasmi bayaran masuk dan pengunjung program yang diadakan 57 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lampiran 3 Fahami peta minda di bawah.

” 58 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lampiran 4 Murid diminta membuat boneka tangan dan melakonkan boneka tangan sambil bertutur ”Saya dan Kegunaan Saya.

Saya menyimpan semua data dalam badan saya. Hai.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Hai. Saya boleh mencetak pelbagai bahan maklumat. kawan-kawan! Saya pula pencetak. Pada muka saya terdapat banyak maklumat yang boleh dipaparkan. 59 . kawan-kawan! Saya Unit Pusat Pemprosesan (CPU). Hai. kawan-kawan! Saya pula monitor.

kawan-kawan! Saya pula adalah papan kekunci. Hai.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Hai. Saya digunakan untuk memilih atau klik pada program yang dipaparkan. Saya digunakan untuk menaip perkataan. kawan-kawan! Saya adalah tetikus. 60 .

pilih program yang dikehendaki dan klik. tekan suis pada unit pemprosesan pusat dan monitor supaya berfungsi. Mula-mula. pastikan plag dipasang dan suis elektrik dihidupkan. 61 . Akhir sekali. Kemudian. Paparan akan tertera pada skrin monitor.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Penilaian Nomborkan cara-cara menggunakan komputer mengikut urutan yang betul. Kemudian ceritakan kepada rakan dengan menggunakan perkataan sendiri. Seterusnya. pengguna boleh memulakan tugasan pada paparan tersebut.

62 . menaiki bas untuk pulang.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Pemulihan Ceritakan aktiviti yang terdapat dalam gambar dan tulis semula berdasarkan gambar. ___________________________________________________ ___________________________________________________ __________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. menaiki bas ke pameran komputer. pelbagai jenis komputer dipamerkan dan dijual. membeli peralatan komputer .

Kemudian. 63 . tulis semula cerita tersebut pada ruang yang disediakan.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Pengayaan Ceritakan tentang gambar bersiri dengan menggunakan rangkai kata yang diberi. .bertolak – menaiki bas – pelbagai jenis komputer – harga berpatutan – membeli peralatan – bertolak pulang ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.

4 2. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2. intonasi.2. Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 2.5 2. jeda. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2.3 2.3 . dan kelancaran yang betul.1 2. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca. Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.Kemahiran Membaca Tahun 3 2. Standard Kandungan Kemahiran Membaca Murid patut mengetahui dan boleh: 2. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan bahan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan membaca dengan sebutan. Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca 2. 64 2. Membaca. murid berupaya menghayati teks yang dibaca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Di samping itu.6 Membaca dan memahami perkataan.2 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. vokal berganding.

2 2. Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat.6.1 2. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang dengan lancar.5. Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan mutimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.1 2. Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.5.3. 2.3. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.2 2.5. Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. Membaca.4.4.3 2.1 2. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.3 2.1 2.2 65 . memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. Membaca. Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.4.6.Kemahiran Membaca Tahun 3 2.

Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum. semasa dan selepas kemahiran membaca yang diajar.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan.Kemahiran Membaca Tahun 3 2. 66 .

dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2. membaca maklumat yang tercatat pada iklan dengan sebutan yang betul. Kraftangan Ketekunan PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Nilai Murni: Kreativiti dan inovasi.2 Membaca dan memahami perkataan. frasa. warisan. 2. OBJEKTIF ii.Kemahiran Membaca Tahun 3 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Kain Songket Standard FOKUS Kandungan Standard Pembelajaran 2. tenunan Sebutan dan intonasi Petikan dan lampiran aktiviti 67 . Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3 Pada akhir pengajaran. murid dapat: i. membaca dan menyatakan maksud ayat daripada teks dengan sebutan yang betul. keusahawanan Tatabahasa: Frasa Kosa kata: songket.

4.Kemahiran Membaca Tahun 3 AN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Membaca pantun 1. Murid dibimbing oleh guru membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3. Murid dibimbing membaca dan memahami frasa-frasa berkaitan dengan ‘Kain Songket’ Contoh frasa: x tenunan songket x benang sutera halus x benang emas Keusahawanan Ilmu: Kajian Tempatan TMK Nilai Murni: Ketekunan. Murid diminta melengkapkan pantun mengenai ‘Kain Songket’ yang diberi. Beberapa orang murid diminta membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. rajin Lampiran 1 Teks (Power Point) KP: Verbal linguistik 68 . Membaca teks 1. Ilmu: Kajian Tempatan Lembaran Kerja 1 KP: Verbal linguistik Nilai Murni: Menghargai seni warisan Sebutan dan intonasi 2. Murid membaca pantun yang telah dilengkapkan dengan sebutan yang betul. Murid membaca teks ‘Kain Songket’ pada slaid power point secara beramai-ramai.

berani Kreativiti dan inovasi Lampiran 1 KB: Klasifikasi. 69 . 2. 4. Keusahawanan Nilai Murni: Kerjasama. Murid mencatat hasil perbincangan pada lembaran kerja yang diberi. Secara kumpulan. Guru memberikan tugasan di dalam kumpulan untuk murid membezakan kain songket dahulu dan sekarang berdasarkan teks.Kemahiran Membaca Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Membaca catatan perbincangan 1. Murid diagihkan dalam beberapa kumpulan. Konstruktivisme 5. Membaca maklumat daripada iklan 1. Nilai Murni: Rajin. Murid membaca hasil perbincangan kumpulan tentang perbezaan kain songket dahulu dan sekarang. membanding beza Lembaran Kerja 2 3. murid berbincang dan menulis pengumuman berbentuk iklan. tekun Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan BCB: Bacaan intensif Lembaran Kerja 3 2. Contoh : kain songket Murid mempamerkan dan membacakan maklumat yang tercatat pada iklan yang telah dihasilkan. Murid diminta menyenaraikan lagi 2 barangan yang boleh dihasilkan menggunakan kain songket.

tekun BCB KP: Verbal linguistik 2.Kemahiran Membaca Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Penilaian 1. Murid membaca teks dalam kumpulan dengan sebutan yang betul. Murid memadankan frasa dengan makna. Murid memberi jawapan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Penilaian Nilai Murni: Teliti. Murid dibimbing membaca frasa di dalam iklan dengan sebutan yang betul. 2. Pemulihan 1. Pemulihan BCB: Bacaan intensif 2. Pengayaan Konstruktivisme 70 . Murid membina dan menulis ayat dengan betul. Murid membaca dan memahami teks dengan sebutan yang betul. Pengayaan 1.

Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Lengkapkan pantun dan baca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menjadi warisan zaman _____________________. minuman makanan berzaman tenunan Kuih bangkit sejenis _______________________________. 71 . Kain songket seni __________________________________. Disaji bersama dengan _____________________.

Kemahiran Membaca Tahun 3 Baca dan tuliskan frasa yang berwarna. Kini. bingkai gambar. Dahulu songket ditenun menggunakan benang sutera halus dan benang emas serta dipakai oleh kerabat diraja. Kedatangan pedagangpedagang ke Tanah Melayu memperkembangkan lagi hasil tenunan tempatan. 72 . kain songket ditenun dengan menggunakan benang kapas. Tenunan songket mula berkembang di beberapa buah negeri seperti Terengganu. Keanggunan kain songket menjadikannya sesuai sebagai pakaian tradisi. kusyen dan sebagainya. Lampiran 1 (Slaid Power Point) Songket lambang kehalusan. seni tenunan Melayu yang diwarisi zaman berzaman. Songket mula dipakai oleh golongan rakyat biasa sebagai pakaian rasmi untuk majlis-majlis tertentu. Kelantan dan Pahang. Kain songket turut dipelbagaikan dalam menghasilkan barangan seperti beg. kasut. hiasan dinding.

Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Tuliskan perbezaan kain songket dahulu dan sekarang. Songket Dahulu Songket Sekarang ________________________________ ________________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ 73 .

Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 3 Tuliskan maklumat yang sesuai tentang kain songket sebagai iklan jualan dengan menggunakan frasa yang dicadangkan. negeri Terengganu sutera halus benang kapas pelbagai barangan tenunan tempatan JUALAN HEBAT!!!! KAIN SONGKET ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 74 .

75 . Tenunan songket mula berkembang di beberapa buah negeri seperti ke Kelantan. Kini kain songket ditenun dengan menggunakan benang kapas. Ia mula dipakai oleh golongan rakyat biasa sebagai pakaian rasmi untuk majlis-majlis tertentu. hiasan dinding. kasut. Kedatangan pedagang-pedagang ke Tanah Melayu memperkembangkan lagi tenunan tempatan. Kain Songket Songket lambang kehalusan. hantaran perkahwinan. seni tenunan Melayu yang diwarisi zaman berzaman.Kemahiran Membaca Tahun 3 Penilaian Baca dan fahami teks di bawah. bingkai gambar. Terengganu dan Pahang. Dahulu songket ditenun dengan menggunakan benang sutera halus dan benang emas serta dipakai oleh kerabat diraja. Keanggunan kain songket menjadikannya sesuai sebagai pakaian tradisi. kusyen. Kain songket turut dipelbagaikan dalam menghasilkan barangan seperti beg. dan sebagainya.

Apakah lambang seni tenunan warisan Melayu? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Siapakah yang memperkembangkan tenunan tempatan? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Di manakah songket mula berkembang? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Mengapakah kain songket sesuai dijadikan pakaian tradisi? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Bagaimanakah kain songket boleh dipelbagaikan kegunaannya? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 76 .Kemahiran Membaca Tahun 3 Penilaian Baca teks dan jawab soalan di bawah.

77 . Rakyat biasa Kain yang ditenun Pakaian rasmi Orang kebanyakan Pakaian tradisi Pakaian untuk majlis tertentu Kain songket Pakaian yang melambangkan sesuatu kaum Bingkai gambar Alat untuk meletakkan gambar Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja.Kemahiran Membaca Tahun 3 Pemulihan Baca frasa dan suaikan dengan maksud yang betul.

Kemahiran Membaca Tahun 3 Pengayaan Bina ayat berpandukan frasa di bawah dan baca semula ayat tersebut dengan sebutan yang betul. 78 . ___________________________________________________ bingkai gambar ___________________________________________________ pakaian tradisi ___________________________________________________ ___________________________________________________ rakyat biasa ___________________________________________________ ___________________________________________________ pakaian rasmi ___________________________________________________ __________________________________________________ kain songket ___________________________________________________ __________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.

ii.Kemahiran Membaca Tahun 3 TEMA TAJUK PATRIOTISME Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak Membaca dan memahami. Standard FOKUS Kandungan 2. mengenang jasa. perkataan. kad perkataan. mantan Perdana Menteri Gambar.2 Pada akhir pengajaran murid dapat: OBJEKTIF i. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR membaca frasa yang mengandungi vokal berganding dan diftong dalam petikan dengan sebutan yang betul.2 Standard Pembelajaran 2. keberanian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tatabahasa: Ayat tunggal . frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. membaca dan menyatakan maksud frasa yang terdapat dalam lembaran kerja. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Ilmu: Kepimpinan Nilai Murni: Hormat. ayat majmuk Kosa kata: putera sulung. bidang. lembaran kerja 79 . Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong.2. vokal berganding.

3. 80 Nilai Murni: Menghargai Lampiran 2 KP: Verbal linguistik 2. Murid membaca nama-nama Perdana Menteri Malaysia yang dipaparkan. Murid membaca dan menjawab teka-teki. Murid membaca nama-nama mantan Perdana Menteri dan memadankan dengan memilih gambar yang sesuai pada slaid menggunakan teknik klik dan seret. Murid membaca dan mengajuk bacaan guru dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Murid dipaparkan dengan petikan mengenai Perdana Menteri Malaysia dalam bentuk tayangan slaid. KP: Verbal linguistik Lembaran Kerja 1 4. 4. Murid membaca secara individu. .Kemahiran Membaca Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Membaca teka-teki 1. TMK Lampiran 1 3. Murid dipaparkan slaid gambar Perdana Menteri Malaysia dari yang pertama hingga kini. Bacaan mekanis 1. Murid dan guru bersoal jawab tentang maklumat penting berdasarkan petikan. kumpulan dan kelas. 2.

Murid menjawab soalan-soalan pemahaman berdasarkan petikan yang dibaca. Membaca dan mengenal pasti frasa 1. Murid mengenal pasti dan membaca frasa-frasa yang terdapat dalam petikan dan mewarnakannya. menghargai Penilaian Konstruktivisme 81 . Lampiran 3 Lembaran Kerja 2 Penilaian 1. 2. Murid menggariskan frasa. Membaca dan menulis ayat 1. Nilai Murni: Menghormati. Nilai Murni: Kerajinan Lampiran 3 KP: Verbal linguistik 2. 2. 3.Kemahiran Membaca Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN 5. Murid membaca frasa-frasa yang Nilai Murni: Keberanian diberi dengan sebutan yang betul. Murid membaca frasa-frasa yang digarisi dalam petikan dengan sebutan yang betul dan dibimbing oleh guru. Murid membina dan menulis ayatayat menggunakan frasa tersebut. Murid menulis dan membaca frasa yang ditulis. Murid membaca frasa yang mengandungi diftong dan vokal berganding yang terdapat dalam perenggan dengan sebutan yang betul.

Murid membuat peta minda menggunakan isi penting tentang Perdana Menteri. 82 .wikipedia. CATATAN Pemulihan BCB Pengayaan 1.Kemahiran Membaca Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI Pemulihan 1. Murid membaca bahan bacaan dan mencari isi penting mengenai Perdana Menteri melalui laman web yang dicadangkan. Nilai Murni: Mengenang jasa TMK Pengayaan http://ms. Murid dibimbing membaca frasa yang diberi dan memadankannya dengan gambar yang sesuai.or g/wiki/ Perdana_Menteri_Ma laysia 2.

Kemahiran Membaca Tahun 3 Lampiran 1 Baca dan jawab teka teki di bawah. TEKA TEKI Dia digelar Bapa Permodenan Sangat berdisiplin dan berwawasan Membawa Malaysia ke arah kemajuan Siapakah pemimpin yang dimaksudkan? Jelapang padi tanah kelahiran Bapa kemerdekaan menjadi gelaran Darah keturunan bukan halangan Siapakah pemimpin cuba sebutkan? Orangnya mesra mudah didekati Perlembagaan Negara dijunjung tinggi 1 Malaysia menjana transformasi Siapakah dia pemimpin ini? 83 .

Mahathir bin Mohamad 84 . kemudian nomborkan gambar mengikut susunan yang betul dengan cara klik dan seret. Tun Abdul Razak bin Hussein 2 Tun Hussein Onn 4 5 6 Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj Dato Seri Najib bin Tun Abdul Razak 1 Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi 3 Tun Dr.Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Kenali dan namakan ketua pemimpin negara kita.

Pahang. beliau meminati bola sepak dan golf. Beliau merupakan menteri besar termuda di Malaysia. Apabila dewasa. Dato’ Sri Najib memulakan kariernya sebagai eksekutif dengan Perbadanan Petroleum Nasional (PETRONAS) yang baru ditubuhkan. 85 . Noah.Kemahiran Membaca Tahun 3 Lampiran 2 Baca petikan di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Pada tahun 1974. Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein dan pasangannya Tun Rahah Mohd. Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak Datuk Seri Mohd Najib dilahirkan pada 23 Julai 1953 di Kuala Lipis. Datuk Seri Najib mula menjejakkan kakinya ke dalam bidang politik ialah selepas ayahandanya Tun Abdul Razak meninggal dunia. Beliau merupakan putera sulung kepada Perdana Menteri Kedua. Ketika berusia 29 tahun beliau menjadi Menteri Besar Pahang. Kuala Lumpur. Datuk Seri Mohd Najib mendapat pendidikan awal di Institusi St. John. Beliau gemar bermain bola sepak dan menunggang basikal sebagai mengisi masa lapang.

Kemahiran Membaca Tahun 3 Lampiran 3 Baca dan warnakan frasa yang terdapat dalam petikan yang telah dibaca. beliau meminati memulakan kariernya sebagai mengisi masa lapang Perdana Menteri Kedua meninggal dunia ketika berusia bermain bola sepak 86 .

___________________________________________________________________ beliau meminati 4.Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Baca ayat yang telah dibina berdasarkan frasa yang diberi. Perdana Menteri Kedua 1. ___________________________________________________________________ bermain bola sepak 2. ___________________________________________________________________ 87 . ___________________________________________________________________ Perbadanan Petroleum Nasional 3.

Apabila dewasa.Kemahiran Membaca Tahun 3 Penilaian Baca petikan di bawah dengan teliti. Beliau mendapat pendidikan awal di St. Kuala Lumpur. 88 . John Institution. Noah. Pahang. Pertama kali Datuk Seri Najib mula menjejakkan kakinya ke dalam bidang politik selepas ayahandanya Tun Abdul Razak meninggal dunia. Datuk Seri Mohd Najib dilahirkan pada 23 Julai 1953 di Kuala Lipis. Pada tahun 1974. Beliau merupakan putera sulung kepada Perdana Menteri Kedua. beliau meminati bola sepak dan golf. Dato’ Sri Najib memulakan kariernya sebagai eksekutif dengan Perbadanan Petroleum Nasional (PETRONAS) yang baru ditubuhkan. Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein dan pasangannya Tun Rahah Mohd. Datuk Seri Najib telah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-6 pada 3 April 2009 bagi menggantikan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Beliau gemar bermain bola sepak dan menunggang basikal.

Datuk Seri Mohd Najib memulakan kariernya sebagai apa? ____________________________________________________________________ 4. Bilakah Datuk Seri Mohd Najib dilahirkan? ____________________________________________________________________ 2. Di manakah Datuk Seri Mohd Najib mendapat pendidikan awal? ____________________________________________________________________ 3. 1.Kemahiran Membaca Tahun 3 Penilaian Berdasarkan petikan. Namakan jenis permainan yang diminati oleh Datuk Seri Mohd Najib? ____________________________________________________________________ 5. jawab soalan yang diberi dengan betul. Siapakah nama Perdana Menteri Malaysia sebelum Dato Seri Mohd Najib Tun Razak? ____________________________________________________________________ 89 .

Kemahiran Membaca Tahun 3 Pemulihan Baca frasa dan padankan dengan gambar. 90 . saat kemenangan gemar bermain bola sepak pandai belajar memberi hadiah bunga Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja.

gov.Kemahiran Membaca Tahun 3 Pengayaan Murid membaca bahan rujukan yang dicadangkan tentang Perdana Menteri melalui laman web.php?option=com_conte nt&view=article&id=3162:perdana-menteri-malaysiakeenam&catid=87:perdana-menteri-malaysia) Maklumat Kelahiran __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Pendidikan Kerjaya __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ Bidang Politik ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.penerangan. kemudian catatkan malklumat. 91 .my/index. (http://pmr.

borang grafik 92 .Kemahiran Membaca Tahun 3 TEMA TAJUK SAINS DAN TEKNOLOGI E-mel Membaca. membaca dan menaakul dengan menyatakan maklumat dalam jadual jualan tiket dengan betul. Standard Kandungan FOKUS Standard Pembelajaran 2. pentadbiran.5. komunikasi Petikan e-mel. Membaca. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR membaca dan menyatakan maklumat daripada e-mel dengan betul. murid dapat: OBJEKTIF i. ii. Sains dan Teknologi Menepati masa. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. penginapan. jadual.5 2. tertakluk. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.2 Pada akhir pengajaran. Mematuhi peraturan Ilmu: Nilai Murni: Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tatabahasa: Kata dasar Kosa kata: Kompleks.

3. Murid membaca petikan yang terdapat dalam e-mel kedua secara individu. ” Murid dengan guru membincangkan kandungan e-mel yang telah dibaca. Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan soalan yang diberi. 2. Lembaran Kerja 1 TMK Nilai Murni: Menghormati Lampiran 1 KP: Verbal linguistik 3. Murid membaca kandungan e-mel yang telah dihantar dengan sebutan yang betul dan jelas. kumpulan dan kelas. Membaca petikan e-mel dan bersoal jawab 1. Contoh kandungan e-mel: ”E-mel ialah sebahagian daripada kegunaan yang boleh kita peroleh apabila menggunakan kemudahan internet. Murid membuka e-mel kedua seperti dalam arahan e-mel pertama. Murid bersoal jawab dalam kumpulan secara lisan mengenai maklumat yang terdapat dalam e-mel tersebut. 4. Murid membuka e-mel mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan guru.Kemahiran Membaca Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Membaca 1. 93 . TMK E-mel KB: Mengesan KP: Verbal linguistik 2.

Lampiran 1 Lembaran Kerja 2 Nilai: Patuh. Penilaian BCB 2. Murid menjawab soalan pemahaman secara terkawal berdasarkan jadual yang disediakan. Pemulihan 1. murid menyenaraikan barang-barang yang boleh dan tidak boleh dibawa masuk ke dalam bilik tayangan melalui pertandingan kumpulan. Murid membaca dan menyatakan maklumat jadual jualan tiket dengan betul. 2. Membaca dan menyebut kata dasar 1. 2. Murid membaca dan menggariskan frasa daripada petikan e-mel. berdisiplin KB: Menyusun mengikut urutan 3. KBT: KB Lembaran Kerja 3 Penilaian 1. 94 Pemulihan . Murid membaca perkataan berimbuhan yang diberi. Murid membaca senarai frasa yang dipilih mengikut kumpulan. Murid mengisi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai pada lembaran kerja yang diberi. 2. Murid membaca jadual yang terdapat pada lembaran kerja.Kemahiran Membaca Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Membaca dan memilih frasa 1. Berdasarkan frasa. Murid menyatakan kata dasar bagi perkataan berimbuhan yang dibaca.

TMK Pengayaan 95 . Murid membaca rangkai kata yang terdapat dalam lembaran kerja.Kemahiran Membaca Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Pengayaan 1. Murid membina ayat berpandukan rangkai kata dan menghantar melalui e-mel kepada guru. 2.

45 petang . pastikan kebersihan dijaga.30 pagi .Ahad dan Cuti Am Jumaat PAGI 9.Kemahiran Membaca Tahun 3 Lampiran 1 Baca e-mel di bawah.Buang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan.30 tengah hari PETANG 2. Kompleks ini terletak di Tanjung Bidara.12. x Semua peralatan perlu mendapat keizinan daripada pihak pentadbiran sebelum digunakan.30 petang 2.4. Jika anda ada membawa makanan. Melaka. x Waktu tayangan adalah seperti tertakluk dalam jadual yang disediakan.12.00 petang .30 petang PERATURAN AM x Tidak boleh merakam dan mengambil gambar di dalam panggung. Pada masa cuti sekolah yang lalu. saya telah melawat ke Kompleks Falak AlKhawarizmi.45 tengah hari 9. Rogayah 96 . Yang benar.4. x Pihak kami tidak menyediakan penginapan dan makanan tetapi kami bersedia menguruskannya.30 pagi . x Barangan yang dilarang oleh undang-undang tidak dibenarkan dibawa masuk. Berikut merupakan waktu jualan tiket dan peraturan am untuk panduan saudara jika ingin melawat ke sana. x Beg sekolah dan kasut perlu diletakkan di rak yang telah disediakan. WAKTU JUALAN TIKET (Tayangan Planetarium dan Tayangan 3D) WAKTU JUALAN TIKET Selasa .

Hari apakah tayangan tidak diadakan? Tayangan tidak diadakan pada ____________________________________ 5. a. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 4. 97 . 1.Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Jawab soalan di bawah berdasarkan petikan. Di manakah letaknya Kompleks Falak Al-Khawarizmi? Kompleks Falak Al-Khawarizmi terletak_______________________________ 2. Siapakah yang menulis e-mel tersebut? E-mel tersebut ditulis oleh ___________________________________________ 3. Senaraikan dua peraturan am semasa berada di sana. b. Siapakah yang akan menyediakan kemudahan sekiranya pengunjung memerlukan penginapan dan makanan? _______________________________yang akan menyediakan kemudahan sekiranya pengunjung memerlukan penginapan dan makanan.

Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Baca frasa di bawah dan senaraikan barangbarang yang dibenarkan atau yang tidak dibenarkan dibawa masuk ke Bilik Tayangan 3D Planetarium. makanan ringan minuman botol beg sekolah buku catatan perakam video kasut sekolah alat tulis kamera digital tiket masuk Dibenarkan Tidak Dibenarkan _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ 98 .

melawat merupakan jualan pentadbiran penginapan peraturan 99 .Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 3 Baca dan berikan kata dasar bagi perkataan di bawah.

Setiap hari ada _________________________tayangan.30 tengah hari kerana ______________________. Tayangan diadakan selama ___________________ hari. 4. Pada hari Jumaat.Ahad dan Cuti Am Jumaat PAGI PETANG 9. 2.30 petang 1. 6. WAKTU JUALAN TIKET (Tayangan Planetarium dan Tayangan 3D) WAKTU JUALAN TIKET Selasa .45 petang .4.00 petang . Dalam seminggu.30 pagi .30 tengah hari 2. tayangan tamat pada pukul 12. Tayangan dimulakan pada pukul __________________ pagi. ada ___________________________ kali tayangan.12.45 tengah hari 9.30 petang 2. 100 .30 pagi . 3. 5.Kemahiran Membaca Tahun 3 Penilaian Baca Jadual Jualan Tiket dan isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.12. Tayangan pada waktu pagi lebih _____________________ daripada waktu petang.4.

45-11. 2.15 pagi 2 CEKAL 1 BAKTI 1 AMAL 3 AMAL 3 JUJUR 10. Jadual digunakan oleh murid-murid di ________________________________ _________________________________________ . 3. Masa penggunaan makmal komputer pada hari Isnin bermula pada pukul _____________ pagi.15-9.15-10. Jadual makmal komputer ini disediakan untuk mata pelajaran _____________________________________ . Jadual ini ialah jadual waktu penggunaan ________________________ . SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MULIA. 5.15 pagi 1 CEKAL 9. 101 . Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja.45 pagi 10. Kelas 3 Amal menggunakan makmal komputer pada hari _____________ Dalam seminggu. 4. ada ____________________ kelas yang menggunakan makmal komputer. NEGERI SEMBILAN JADUAL WAKTU PENGGUNAAN MAKMAL KOMPUTER TAHAP SATU TAHUN 2012 MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA HARI /MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 3 BAKTI 3 CEKAL 8. 6.45 pagi R E H A T 2 BAKTI 2 AMAL 1 JUJUR 2 JUJUR 1.Kemahiran Membaca Tahun 3 Pemulihan Baca jadual dan isikan tempat kosong dengan maklumat yang sesuai. MANTIN.15-10.

Kemahiran Membaca Tahun 3 Pengayaan Bina ayat berdasarkan gambar dan rangkai kata. kemudian baca ayat tersebut. 102 .cepat ______________________________________________ _______________________________________________ mencerap – ruang angkasa ______________________________________________ _______________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja. digunakan – alat komunikasi ______________________________________________ _______________________________________________ berhubung – telefon bimbit ______________________________________________ _______________________________________________ menghantar maklumat .

6 3. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. tanda baca dan ejaan yang betul.3.2 3.3 3.4. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis. perkataan. serta tulisan yang jelas dan kemas.7 3. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis. Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. Menulis imlak dengan tepat.4 3.3 3.6 3. suku kata. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.5 3. Menulis imlak perkataan berimbuhan dengan tepat. 103 . Standard Kandungan Kemahiran Menulis 3.2. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Membina dan menulis perkataan. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk menghasilkan penulisan. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. frasa dan ayat dengan betul.3.7 3. serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis.2. Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis 3.8 Menulis huruf. Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4 3.Kemahiran Menulis Tahun 3 3.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat.1 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.

2 3.7. 104 . Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan idea utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun. Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.2 3. Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul.2 3.1 3.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek penggunaan kata.1 3.7. imbuhan.5.1 3.8. .4. Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. imbuhan.2 3.6. Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.5.6. Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun.1 3. kata majmuk dan tanda baca dengan betul.Kemahiran Menulis Tahun 3 3. ejaan dan tanda baca dengan betul. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek penggunaan kata.8.

guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran menulis. 105 . Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.Kemahiran Menulis Tahun 3 3. semasa dan selepas kemahiran menulis yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan.

kad gambar.5. menghargai budaya Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tatabahasa: Imbuhan awalan meNKosa kata: paksi. petikan. Kajian Tempatan PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Nilai Murni: Bekerjasama.Kemahiran Menulis Tahun 3 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Permainan Gasing Standard Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber. FOKUS Kandungan Standard Pembelajaran 3. sentap Tayangan video. ii. mencatat maklumat yang betul tentang permainan tradisional mengikut susunan. murid dapat: i. putar.1 OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. mencatat maklumat tentang cara bermain gasing mengikut urutan yang betul. imbang. ‘puzzle’ dan lampiran aktiviti 106 .5 3.

Kemahiran Menulis Tahun 3

N STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Menulis nama permainan 1. 2. Murid diberi keratan kad gambar permainan tradisional. Murid mencantum keratan kad gambar permainan tradisional dalam kumpulan. Murid dan guru berbual mengenai permainan tradisional berpandukan kad gambar. Contoh : x Nama permainan. x Alatan yang digunakan. x Cara bermain. Murid menulis nama permainan, alatan yang digunakan cara bermain permainan tradisional tersebut pada lembaran kerja. Murid berbual dengan pasangan tentang keistimewaaan permainan tradisional yang dipilih secara bertatasusila. Nilai Murni: Menghargai Kreativiti dan inovasi Ilmu: Kajian Tempatan Cadangan: Guru menyediakan keratan kad gambar permainan tradisional

3.

3.

Lembaran Kerja 1

4.

Mencatat maklumat 1. Murid membuat simulasi cara-cara bermain gasing dengan bimbingan guru. Murid mencatat cara-cara bermain gasing daripada simulasi oleh rakan mereka. Contoh: x lilit tali pada pangkal gasing Nilai Murni: Kerjasama Konstruktivisme

2.

107

Kemahiran Menulis Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

AKTIVITI x x x 3. baling gasing atas lantai gasing berputar pangkah gasing

CATATAN

Murid membentang maklumat berdasarkan catatan mengikut susunan.

Menulis maklumat yang diakses 1. Murid melayari laman web yang berkaitan dengan permainan gasing. http://ms.wikipedia.org/wiki/Gasing#C ara_bermain_gasing Secara kumpulan, murid mencatat maklumat penting mengikut susunan tentang cara bermain gasing. Wakil kumpulan membaca maklumat yang telah dicatat untuk didengari oleh kumpulan lain. Murid melengkapkan latihan pada lembaran kerja tentang cara-cara bermain gasing berdasarkan gambar. TMK

2.

Nilai Murni: Kerjasama

4.

BCB Lembaran Kerja 2

5.

Penilaian 1. Murid menyusun maklumat yang diberi mengikut urutan yang betul tentang cara bermain gasing. Murid menyalin maklumat mengikut urutan yang betul tentang cara bermain gasing. Penilaian KB: Mengecam

2.

Pemulihan 1. Murid menyusun perkataan bagi membentuk ayat dan menulis ayat tersebut semula. Pemulihan KB: Mengecam

108

Kemahiran Menulis Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Pengayaan Pengayaan 1. Murid membina ayat berdasarkan perkataan yang diberikan oleh guru. Kontekstual

109

Kemahiran Menulis Tahun 3

Lembaran Kerja 1 Tuliskan nama permainan, alatan yang digunakan dan cara bermain permainan tersebut berdasarkan gambar yang diberi.

Alatan : ______________________________ Cara : ______________________________ ______________________________

Alatan : ______________________________ Cara : ______________________________ ______________________________

Alatan : ______________________________ Cara : ______________________________ ______________________________

110

melilit tali ____________________________________________________________________ 2. mengangkat gasing ____________________________________________________________________ 111 . memangkah gasing ____________________________________________________________________ 4. melontar gasing ____________________________________________________________________ 3. 1 2 3 4 Cara bermain gasing 1.Kemahiran Menulis Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Tuliskan secara ringkas tentang cara-cara bermain gasing berdasarkan gambar di bawah.

Lilitkan hujung tali pada bahagian leher gasing. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 4. Lontarkan gasing itu sambil menyentap sedikit tali supaya gasing menjadi lebih ligat dan mampu berpusing lama. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 3. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 112 . _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 2. Angkat gasing itu ketika masih berpusing. 1.Kemahiran Menulis Tahun 3 Penilaian Tuliskan cara-cara bermain gasing mengikut susunan yang betul. Lilitkan hujung tali yang satu lagi pada lengan atau jari kelingking. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 5. Berdiri dalam keadaan tegak dengan tangan yang memegang gasing.

Kemahiran Menulis Tahun 3 Pemulihan Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul. leper / berbentuk / Gasing dililit / Tali / gasing / pada Gasing / ligat / berputar / boleh ketika / berpusing / diangkat / Gasing pihak / gasing / Pemain / lawan / memangkah Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. 113 .

1. berputar ______________________________________________ 2. 114 . paksi ______________________________________________ 3.Kemahiran Menulis Tahun 3 Pengayaan Bina ayat berdasarkan perkataan yang diberikan. memangkah ______________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja. imbangan ______________________________________________ 4. melilit ______________________________________________ 5.

mempertahankan. undur Teks petikan. berjuang.Kemahiran Menulis Tahun 3 TEMA TAJUK PATRIOTISME Perginya Seorang Pejuang Standard Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. mencatat maklumat yang betul mengikut urutan berdasarkan teks dalam bentuk carta alir. lembaran kerja 115 . patriotisme PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Nilai Murni: Kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Kata kerja Kosa kata: pengorbanan.5. ii.2 OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. menulis isi penting mengikut urutan berdasarkan petikan dalam bentuk carta alir dengan betul. Kajian Tempatan Berdikari. murid dapat: i. Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. melawan. semangat.5 3. FOKUS Kandungan Standard Pembelajaran 3.

Kemahiran Menulis Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Membaca dan mencatat maklumat 1. 116 Kreativiti dan Inovatif Lembaran Kerja 1 Ilmu: Sejarah Nilai Murni: Patriotisme Lampiran 1 BCB: Bacaan kuat 2. Murid dan guru bersoal jawab tentang teks yang dibaca. Murid membuat simulasi mempertahankan negara sewaktu peperangan mengikut kreativiti dalam kumpulan. Soalan: x Bilakah Leftenan Adnan dilahirkan? Di manakah Leftenan Adnan x mendapat pendidikan awal? x Berapakah usia Leftenan Adnan ketika menyertai Rejimen Askar Melayu? x Mengapakah Leftenan Adnan berjuang hingga ke akhir hayatnya? x Bilakah Leftenan Adnan meninggal dunia? 3. 4. 5. Murid mencatat maklumat dalam bentuk carta alir mengikut susunan soalan. Murid secara bergilir-gilir membaca kuat teks yang diberi dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. . Murid membaca catatan mereka dan guru membimbing murid membuat rumusan tentang perlunya semangat patriotisme dalam diri murid.

Kemahiran Menulis Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Menulis maksud perkataan 1. Murid mencatat maksud tersebut pada lembaran yang disediakan. Nilai Murni: Menghargai Penilaian KB: Mengklasifikasi Pemulihan Pemulihan 1. 3. Murid menulis isi-isi penting mengikut urutan pada lembaran yang disediakan. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti dan mencatat isi-isi penting yang terdapat dalam petikan mengikut urutan. Murid melaporkan hasil perbincangan tersebut. Murid merujuk pelbagai sumber dan melengkapkan peta minda untuk tokoh yang diminati. Mencatat isi-isi penting 1. Lembaran Kerja 3 Nilai Murni: Kerjasama KB: Mengenal pasti 2. Nilai Murni: Berdikari. Murid melengkapkan ayat yang diberi dengan jawapan yang betul. tekun Lembaran Kerja 2 KB: Menginterpretasi 2. Penilaian 1. Murid mencari maksud perkataan yang dihitamkan dalam petikan dengan merujuk kamus. Kontekstual Pengayaan 1. Pengayaan 117 . Murid mencatat maklumat tentang pejuang yang terdapat dalam teks dalam bentuk carta alir.

Peristiwa Bukit Candu telah meninggalkan kenangan pahit dalam perjuangan Leftenan Adnan bagi mempertahankan tanah air tercinta. pihak musuh berjaya juga menawan Leftenan Adnan dan membunuhnya pada 14 Februari 1942.Kemahiran Menulis Tahun 3 Lampiran 1 Baca petikan di bawah. Keberaniannya telah menaikkan semangat juang anak-anak buahnya untuk bertahan dan berjuang. Kajang. beliau memasuki Rejimen Askar Melayu. Namun begitu. Beliau merupakan anak sulung dalam keluarganya dan menerima pendidikan di Pekan Sungai Ramal dalam aliran Inggeris. beliau enggan berundur malahan menyuruh orang-orangnya berjuang mempertahankan negara tercinta. Selangor pada tahun 1915. 118 . Pada tahun 1933. Namun. Leftenan Adnan cedera parah dalam peristiwa ini. ketika berusia 18 tahun. Perginya Seorang Pejuang Leftenan Adnan Saidi dilahirkan di Kampung Sungai Ramal. Keberanian Leftenan Adnan untuk mempertahankan Permatang Pasir Panjang kini menjadi sebahagian daripada sejarah negara.

Kemahiran Menulis Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Lengkapkan maklumat di bawah. tarikh meninggal dunia tarik lahir umur mula berkhidmat sekolah pertama tujuan perjuangan 119 .

kenangan Maksudnya______________________________________________________ 2.Kemahiran Menulis Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Cari maksud perkataan berikut. semangat Maksudnya______________________________________________________ 120 . berjuang Maksudnya______________________________________________________ 6. berundur Maksudnya______________________________________________________ 5. tanah air Maksudnya______________________________________________________ 3. parah Maksudnya______________________________________________________ 4. 1.

Kemahiran Menulis Tahun 3 Lembaran Kerja 3 Tuliskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks dalam bentuk carta alir. _________________________________________________________ _________________________________________________________ 121 . _________________________________________________________ _________________________________________________________ 3. _________________________________________________________ _________________________________________________________ 4. _________________________________________________________ _________________________________________________________ 2. _________________________________________________________ _________________________________________________________ 5. Perginya Seorang Pejuang 1.

__________________ __________________ __________________ __________________ __________________ 5 1 _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 2 ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 4 3 122 .Kemahiran Menulis Tahun 3 Penilaian Catatkan isi-isi penting tentang pejuang yang terdapat dalam teks dalam bentuk carta alir.

Akhirnya. Keberanian beliau telah menaikkan semangat anak-anak buahnya. Leftenan Adnan cedera parah semasa mempertahankan negara. 1 __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ _________________ 2 _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 3 5 __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ 4 Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. Leftenan Adnan merupakan anak sulung dalam keluarganya.Kemahiran Menulis Tahun 3 Pemulihan Susun semula pernyataan di bawah berdasarkan teks yang telah dibaca mengikut bentuk carta alir. Leftenan Adnan berjaya ditawan oleh pihak musuh. 123 . Beliau memasuki Rejimen Askar Melayu ketika berusia 18 tahun.

124 .Kemahiran Menulis Tahun 3 Pengayaan Kamu meminati seorang tokoh. Saya berharap __________________ ______________ Beliau dilahirkan di ________________ _______ Tokoh yang saya minati ialah ________________ _________________ Beliau terkenal Beliau bekerja sebagai ______________ ______________ ______________ ____________ Beliau seorang yang ________________ _____________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja. Tuliskan maklumat tentang tokoh tersebut pada peta minda yang diberi.

FOKUS Kandungan Standard Pembelajaran 3. menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan dan pilihan jawapan yang diberi. kerjasama.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman 3. lembaran kerja. teks. ‘puzzle’ 125 . Sains dan Teknologi Berdikari. murid dapat: i. kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Frasa nama Sistem ejaan. rasional PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Nilai Murni: Teknologi Maklumat dan Komunikasi.Kemahiran Menulis Tahun 3 TEMA TAJUK SAINS DAN TEKNOLOGI Kemudahan Internet Standard Membina dan menulis perkataan. Sintaksis Bahan maujud (komputer riba). ii.3 berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. menulis jawapan pemahaman berdasarkan petikan dengan betul. frasa dan ayat dengan betul.3.

Secara individu. 4. Murid menjawab soalan pemahaman Nilai Murni: secara terkawal dengan merujuk teks Bekerjasama yang telah dibaca. Tayangan video klip dan nyanyian lagu Satu Malaysia. x Apakah Internet? x Apakah kemudahan Internet? x Mengapakah e-mel sangat penting sekarang? x Apakah persamaan posmen dalam Internet? x Bagaimanakah Program Jarak Jauh dilaksanakan? Murid melengkapkan maklumat ringkas berdasarkan soalan diberi pada peta minda yang disediakan. kumpulan atau kelas. Murid dan guru membuat rumusan tentang peranan internet. Murid diberi lembaran kerja dan 126 Lembaran Kerja 2 KB: Menjana idea 2.Kemahiran Menulis Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AN PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Menulis maklumat berdasarkan teks 1. . Guru membuat hubung kait antara aktiviti dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran. Lembaran Kerja 1 Lampiran 1 KP: Verbal linguistik 2. 5. Murid dan guru bersoal jawab tentang petikan yang dibaca. Menulis jawapan pemahaman 1. murid membaca petikan dengan Nilai Murni: Keyakinan sebutan dan intonasi yang betul. 3.

Penilaian 1.Kemahiran Menulis Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman. CATATAN Lembaran Kerja 3 (rujuk Lampiran 1) KB: Hubung kait 2. Murid menulis jawapan pemahaman dengan merujuk jawapan yang telah disediakan. Melengkapkan peta minda 1. Pemulihan Pengayaan. Murid mengisi tempat kosong dalam ayat jawapan dengan perkataan yang sesuai. Murid membina ayat menggunakan perkataan yang diberi sebagai jawapan soalan pemahaman tersebut. Murid menyalin maklumat tersebut dalam peta minda. KBT: KB (menjana idea) Penilaian Pemulihan 1. 1. Pengayaan 127 . Murid menggaris maklumat tentang kemudahan Internet dalam petikan yang dibaca.

kita juga boleh menghantar e-mel. Oleh itu. Kos perkhidmatan ini lebih murah berbanding cara surat-menyurat biasa. E-mel ibarat pejabat pos. Program Pendidikan Jarak Jauh dan pengambilan kursus-kursus dari institusi pengajian tinggi boleh dilaksanakan melalui jaringan Internet. memuat turun bahan. Kini. 128 .Kemahiran Menulis Tahun 3 Lampiran 1 Mari kita membaca. Selain mendapatkan maklumat dengan cepat dan tepat. Selain itu. Internet memberi pelbagai manfaat kepada kita. Kita hanya perlu menekan kekunci pada papan kekunci untuk memperoleh maklumat terkini dari serata dunia dengan serta-merta. Internet juga memberi pelbagai kemudahan dalam bidang pendidikan yang dikenali sebagai e-pendidikan. Cara ini dapat menjimatkan masa dan perbelanjaan. perbankan elektronik dan bersembang siber. Surat-menyurat dan maklumat dapat dihantar ke seluruh dunia dengan sekelip mata. Internet merupakan saluran maklumat dan komunikasi yang digunakan secara meluas. Rangkaian ini menggabungkan ratusan ribu sistem komputer di seluruh dunia. e-mel merupakan cara berkomunikasi yang paling popular dalam kalangan masyarakat kita. manakala jaringan telekomunikasi pula ialah posmen. kita haruslah mengambil peluang ini supaya tidak ketinggalan dalam era perkembangan teknologi maklumat.

Internet e-mel e-pendidikan sembang siber 129 .Kemahiran Menulis Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Tulis maklumat yang ringkas tentang petikan yang telah dibaca.

1. Apakah yang dimaksudkan e-pendidikan? E-pendidikan ialah_________________________________________________ ____________________________________________________________________ 130 . Apakah penggunaan Internet yang paling popular? Penggunaan Internet yang paling popular ialah____________________ ____________________________________________________________________ 4. Apakah yang boleh digabungkan melalui rangkaian Internet? Rangkaian Internet boleh menggabungkan _________________________ ____________________________________________________________________ 2. Bagaimanakah kita boleh mendapatkan maklumat melalui Internet? Kita boleh boleh mendapatkan maklumat melalui Internet dengan menekan __________________________________________________________ 3.Kemahiran Menulis Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Jawab soalan kefahaman di bawah dengan betul.

131 .Kemahiran Menulis Tahun 3 Lembaran Kerja 3 Mari catatkan maklumat tentang kemudahan Internet.

● Pelajar mendapat banyak maklumat daripada Internet. 132 . ● Kita boleh berkomunikasi dengan rakan yang tinggal berjauhan melalui Internet. ● Kita boleh melayari Internet di kafe siber. 4. ● Pengguna boleh menjelaskan bil pada bila-bila masa sahaja. ● E-mel sangat popular pada masa kini kerana dapat menjimatkan masa dan perbelanjaan. 1. 3. 5.Kemahiran Menulis Tahun 3 Penilaian Jawab soalan berdasarkan jawapan yang disediakan. Bagaimanakah kita boleh berkomunikasi dengan rakan yang tinggal berjauhan? ______________________________________________________________ Di manakah kita boleh melayari Internet? ______________________________________________________________ Bilakah pengguna boleh menjelaskan bil-bil mereka? ______________________________________________________________ Apakah manfaat Internet kepada pelajar? _______________________________________________________________ Mengapakah e-mel sangat popular pada masa kini? _______________________________________________________________ 2.

Bagaimanakah pengguna boleh melayari Internet? Pengguna komputer hanya perlu ____________________ papan kekunci untuk melayari Internet. Apakah yang menjimatkan masa dan perbelanjaan? ________________ menjimatkan masa dan perbelanjaan. Siapakah yang boleh memohon kursus-kursus melalui Internet? ______________boleh memohon kursus melalui Internet. Apakah yang boleh kita gunakan untuk melayari Internet? Kita boleh menggunakan _________________ untuk melayari Internet. Apakah yang boleh kita dapati daripada Internet? Kita boleh mendapat banyak __________________ daripada Internet. 4. manfaat menekan pelajar komputer Internet e-mel 1. Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja.Kemahiran Menulis Tahun 3 Pemulihan Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. 5. 133 . Apakah yang memudahkan kita berhubung dengan orang lain? _______________ memudahkan kita berhubung dengan orang lain. 3. 2. 6.

Bagaimanakah kita boleh berkomunikasi dengan mudah dan cepat? Internet ___________________________________________________ ___________________________________________________ 2. 1. Apakah kemudahan Internet yang lain? menyebarkan maklumat ___________________________________________________ ___________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja. 134 . Selain komputer. Bagaimanakah cara kita boleh membuka dan membaca e-mel? kata laluan ___________________________________________________ ___________________________________________________ 4. apakah alat yang biasa digunakan untuk melayari Internet? telefon mudah alih ___________________________________________________ ___________________________________________________ 3.Kemahiran Menulis Tahun 3 Pengayaan Jawab soalan dengan membina ayat menggunakan perkataan yang diberi.

intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. Guru perlu menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini secara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebih berketrampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu. 135 .1 4.2 4. Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.Aspek Seni BahasaTahun 3 4. Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. Mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur.1 4.2 4.2.3.4 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa.2. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.2 4.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa menentukan keupayaan murid mengungkapkan keindahan bahasa. memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti seni bahasa secara kreatif. Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.1 4. Standard Kandungan Seni Bahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 4.1. guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa yang disediakan. Standard Pembelajaran Seni Bahasa 4.3 4.

1 4.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.Aspek Seni BahasaTahun 3 4.4. Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur. Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.4.3.2 136 . 4.

guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai dan menarik sebelum.Aspek Seni BahasaTahun 3 4. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 137 .0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran seni bahasa yang diajar.

kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Ayat tanya Sebutan dan intonasi Petikan dialog. ii. murid dapat: i. Kajian Tempatan PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Patriotisme Nilai Murni: Berbangga Teknologi Maklumat dan Komunikasi. mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur berdasarkan dialog yang disediakan. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. video wayang kulit. kad ayat. 138 . mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul secara simulasi berdasarkan kad situasi yang diberikan. 4. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran.3.Aspek Seni BahasaTahun 3 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Pertunjukan Wayang Kulit Standard Kandungan FOKUS Standard Pembelajaran 4.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.

Guru memilih beberapa orang murid untuk mengujar petikan dialog yang diedarkan. Murid mengajuk dialog watak dalam video dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Murid menyebut jenis pertunjukan yang telah dipamerkan dalam video dan diberi penerangan tentang pertunjukan serta penggunaan patung dalam wayang kulit. 3. 3. 4. Murid mendengar perbualan watak dalam video dan melakukan simulasi gaya bahasa badan yang sesuai dengan dialog. Kreativiti Mengujar dan melakonkan dialog 1. Murid dipaparkan video pertunjukan wayang kulit yang dipancarkan pada skrin besar. .Aspek Seni BahasaTahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI Mengajuk dialog dan gaya bahasa badan 1. Murid dipilih untuk melakonkan dialog dengan intonasi dan sebutan yang betul secara bergilir-gilir berdasarkan petikan dialog yang telah dibaca secara berpasangan. Guru dan murid bersoal jawab berdasarkan petikan dialog yang 139 Nilai Murni: Kerjasama Lampiran 2 KB: Menjana idea Sebutan dan intonasi 2. CATATAN Nilai Murni: Menghayati warisan budaya tempatan Lampiran 1 Kontekstual 2.

PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM CATATAN Kreativiti dan Inovasi Lampiran 3 2. Murid dipilih secara berpasangan melakonkan watak secara simulasi berdasarkan kad situasi yang disediakan secara bergilir-gilir Guru menilai murid dalam lakonan daripada aspek pertuturan yang jelas dan intonasi yang sesuai. Murid diminta menggunting gambar tersebut dan melekatkan lidi pada belakang gambar itu. KP: Kinestetik Penilaian 1. 140 . Nilai Murni: Kerjasama 3.Aspek Seni BahasaTahun 3 AKTIVITI dilakonkan. Murid secara bergilir-gilir ke hadapan untuk melakonkan watak pada aktiviti 2 sambil menggerakgerakkan dan menggayakan patung yang telah disediakan seperti Tok Dalang dalam pertunjukan wayang kulit. Kreativiti dan inovasi Penilaian 2. Guru mengedarkan lidi dan kertas yang mengandungi gambar patung wayang kulit. Contoh: x Ke manakah Yusri mengajak Samad pergi? x Apa yang kamu faham tentang wayang kulit? x Apakah bahan untuk membuat patung wayang kulit? x Siapakah yang akan bercerita dalam pertunjukan wayang kulit? Melakonkan dialog dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas 1.

Tok Dalang akan bercerita sambil menggerakkan patung yang diperbuat daripada kulit lembu. PERTUNJUKAN WAYANG KULIT Pertunjukan ini terkenal di Negeri Kelantan. Persembahan ini diiringi dengan alat muzik seperti gong dan serunai.Aspek Seni BahasaTahun 3 Lampiran 1 Baca maklumat di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Patung Wayang Kulit diperbuat daripada kulit lembu. Persembahan ini diketuai oleh Tok Dalang. 141 .

Aspek Seni BahasaTahun 3 Lampiran 2 Baca petikan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. Apakah itu wayang kulit? Wayang kulit ialah persembahan cerita menggunakan patung yang digerakkan di belakang kain tabir. Yusri? Khabar baik. Tok Dalang pula akan bercerita dengan pelbagai suara yang berbeza. Samad: Yusri : Apa khabar . mari kita pergi. Kita jumpa malam esok. Saya tidak pernah menyaksikan pertunjukan wayang kulit. Persembahan wayang kulit juga diiringi dengan pelbagai jenis alat muzik seperti gong . Persembahan ini menggunakan Tok Dalang yang menjadi pencerita yang akan bercerita sambil menggerakkan patung yang diperbuat daripada kulit lembu. memang seronok. Baiklah. Mari kita pergi menonton wayang kulit di Dewan Orang Ramai di kampung kita. Bunyi-bunyian boleh juga digunakan.00 malam. Kemudian lakonkan. serunai dan sebagainya. Tentu seronok persembahan ini. Wah. 142 Samad: Yusri : Samad: Yusri : Samad: Yusri : Samad: Yusri : Samad: . Ya. tak sabar rasanya saya mahu menyaksikan persembahan itu! Baiklah. Bilakah persembahan itu akan diadakan? Malam esok jam 8.

Aspek Seni BahasaTahun 3 Lampiran 3 Gunting dan lekatkan lidi di belakang gambar ini. Watak Samad 143 Watak Yusri . Kemudian lakonkan watak berdasarkan petikan dialog yang diberi.

Situasi 3 Kamu bertemu seorang kawan dari luar negara. Bina dialog dan lakonkan cara kamu menerangkan tentang wayang kulit kepadanya. Situasi 1 Kamu mengajak kawan untuk melihat pertunjukan wayang kulit. 144 . Dia ingin mengetahui tentang pertunjukan wayang kulit. Bina dialog dan lakonkan cara kamu mengajak kawan kamu dengan menerangkan sebab yang sesuai bagi tujuan ini.Aspek Seni BahasaTahun 3 Penilaian Baca salah satu kad situasi dan lakonkan mengikut arahan yang diberi. Situasi 2 Kamu ingin pergi melihat pertunjukan wayang kulit dan perlu meminta kebenaran daripada bapa kamu. Bina dialog dan lakonkan cara kamu meminta kebenaran dengan memberi alasan yang sesuai bagi tujuan ini. .

murid dapat: i. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Pendidikan Sivik dan Kenegaraan Nilai Murni: Semangat patriotik. kerjasama.1. kreatif Kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Kata kerja Kosa kata: abadi.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. gemuruh. pita rakaman lagu. berdikari. menyatakan mesej dengan betul daripada seni kata lagu yang dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur. kad nombor. radio.2 Pada akhir pengajaran. melengkapkan seni kata lagu dengan betul dan menyatakan mesej yang terdapat dalam lagu yang diberikan. 4. semboyan. 145 . menjunjung Carta seni kata lagu. OBJEKTIF ii. Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur. lembaran kerja.Aspek Seni BahasaTahun 3 TEMA TAJUK PATRIOTISME Malaysia Berjaya Standard Kandungan FOKUS Standard Pembelajaran 4.

Lampiran 2 4. Murid menekan papan kekunci komputer mengikut nombor pada kad huruf untuk membentuk frasa “Malaysia Berjaya”. Guru mempamerkan lirik lagu “Malaysia Berjaya” dan memperdengarkan irama lagu tersebut. Murid menyanyikan lagu “Malaysia Berjaya” dengan sebutan dan irama yang betul. Contoh soalan: x Apakah maksud ’berjaya’ dalam lagu ini? x Apakah bukti yang menunjukkan Malaysia berjaya? x Dimanakah dalam seni kata lagu menampakkan satu Malaysia? 146 Kreativiti dan inovasi Lampiran 2 KP: kinestetik. Sebutan dan intonasi Memahami lirik lagu “Malaysia Berjaya” 1. Murid menyanyikan lagu tersebut sekali lagi dengan gerak laku yang sesuai dan kreatif. Guru dan murid bersoal jawab tentang seni kata lagu. Guru dan murid bersoal jawab tentang lirik lagu “Malaysia Berjaya” bagi setiap rangkap.Aspek Seni BahasaTahun 3 N STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Memahami frasa “Malaysia Berjaya” 1. verbal linguistik 2. 3. Guru dan murid bersoal jawab tentang maksud ”Malaysia Berjaya” dan menyatakan beberapa kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia. KB: Menjana idea . TMK Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM / EMK CATATAN 2. KB: Menjana idea 3.

Murid memadankan makna perkataan yang dihitamkan dalam lirik lagu bagi setiap rangkap yang diberikan. kerjasama 2. Murid melengkapkan baris lirik lagu yang bertemakan patriotisme dengan perkataan yang sesuai bagi setiap rangkap yang diberikan. 147 . Lembaran kerja 1 Penilaian 1. 3. Penilaian 2. Murid menyanyikan lagu secara berpasangan dengan sebutan yang betul dan gerakan yang kreatif. PENGISIAN KURIKULUM / EMK CATATAN Kreativiti dan Inovasi Nilai Murni: Patriotisme.Aspek Seni BahasaTahun 3 AKTIVITI Memberi mesej dan makna perkataan 1. Setiap kumpulan dikehendaki membuat persembahan nyanyian secara kumpulan dengan gerakan yang kreatif. Murid menyatakan mesej yang terdapat dalam seni kata lagu `Malaysia Berjaya’ bagi setiap rangkap. sesuai dengan lirik dan irama serta sebutan yang tepat.

Aspek Seni BahasaTahun 3 Lampiran 1 Tekan papan kekunci mengikut nombor giliran yang diberi. M 1 A 2 L 3 A 4 Y 5 S 6 I 7 A 8 B 9 E 10 R 11 J 12 A 13 Y 14 148 A 15 .

Aspek Seni BahasaTahun 3 Lampiran 2 Mari kita menyanyi lagu ini dengan sebutan yang jelas dan betul. Malaysia Berjaya Malaysia kita sudah berjaya Aman makmur bahagia Malaysia abadi selamanya Berjaya dan berjaya Pelbagai kaum sudah berikrar Menjunjung cita-cita Satu bangsa satu bahasa Malaysia berjaya Dari Perlis sampailah ke Sabah Kita sudah merdeka Negara makmur rakyat mewah Kita sudah berjaya Dengar semboyan kita berjaya Gemuruh di angkasa Satu bangsa satu negara Malaysia berjaya 149 .

Aspek Seni BahasaTahun 3 Lembaran kerja 1 Padankan makna perkataan di bawah. aman senang abadi tenteram berikrar bebas merdeka keturunan mewah kekal bangsa berjanji 150 .

Malaysia kita sudah berjaya ___________________________ Malaysia abadi selamanya Berjaya dan berjaya ___________________________ Menjunjung cita-cita Satu bangsa satu bahasa Malaysia berjaya Dari Perlis sampailah ke Sabah Kita sudah merdeka ______________________________ Kita sudah berjaya Dengar semboyan kita berjaya Gemuruh di angkasa ____________________________ Malaysia berjaya 151 .Aspek Seni BahasaTahun 3 Penilaian Lengkapkan baris lirik lagu berikut dan nyatakan mesejnya mengikut rangkap secara lisan.

Standard Kandungan FOKUS Standard Pembelajaran 4. kamus elektronik 152 .4 4. Ilmu: Sains Nilai Murni: Hormat–menghormati. menyelak Pantun.4. berdikari Keusahawanan. konvensional. murid dapat: i. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR melafazkan pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur dan menyatakan maksud pantun yang menggunakan bahasa yang indah.1 Pada akhir pengajaran. Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang jelas menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Cakap ajuk Sebutan dan intonasi Kosa kata: eletronik. mendampingi. OBJEKTIF ii. menceritakan isi pantun yang telah diperdengarkan dengan struktur ayat yang betul.Aspek Seni BahasaTahun 3 TEMA TAJUK SAINS DAN TEKNOLOGI Kamus Elektronik Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. kamus konvensional. khidmat.

Nilai Murni: Bertatasusila Lampiran 1 153 . Melafaz pantun dengan jelas dan betul 1. Guru membimbing murid membaca dan melafazkan pantun-pantun tersebut dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Pertandingan berpantun 1. Murid diberi lampiran yang mengandungi beberapa rangkap pantun yang ada kaitan dengan kamus elektronik dan membacanya dengan senyap. Guru bersoal jawab mengenai penggunaan kamus dalam pembelajaran. KB: menjana idea Nilai Murni: Rasional 2. CATATAN Bersoal jawab 1. Nilai: Menghormati Lampiran 1 KP: verbal linguistik 2. Guru mempamerkan beberapa jenis kamus konvensional dan elektronik kepada murid. 3. i. Murid secara bergilir-gilir melafazkan pantun dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. ii. Guru bersoal jawab dengan murid untuk menyatakan isi pantun tersebut.Aspek Seni BahasaTahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI i.

Kreativiti dan Inovasi Nilai Murni: Yakin Penilaian 2. untung dan cara yang sesuai untuk mengiklankan kamus ini. Guru menilai murid semasa mereka melafazkan satu rangkap pantun yang telah dipelajari secara bergilirgilir. Penilaian dibuat daripada aspek sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. intonasi dan gaya gerak badan yang betul. intrapersonal 1. Guru berbincang dan merumuskan tentang kamus elektronik dengan memberi penekanan kepada elemen keusahawanan daripada aspek harga jual. Keusahawanan KP: Verbal linguistik. Lampiran 2 Penilaian 1. 154 . kos.Aspek Seni BahasaTahun 3 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM CATATAN 2. Guru mengadakan pertandingan melafazkan pantun dalam kumpulan murid dengan memberi penekanan pada sebutan.

Jahitannya cantik benang berwarna. Penjual kamus perlu berhati-hati. Dijual di kedai buku ternama. 155 . Anak Pak Rani namanya Rahmat. Kamus elektronik kamus berguna. Jahit manik bersama Si Nyonya. Kamus elektronik mudah dibeli. Ditangkap oleh anak Pak Jali. Banyak sungguh ikan keli. Maklumat diberi jujur dan tepat. Anak Pak Ramu namanya Shanti.Aspek Seni BahasaTahun 3 Lampiran1 Baca dan lafazkan pantun ini serta fahami isi kandungannya. Harga berpatutan ramai pembeli.

Aspek Seni BahasaTahun 3 Lampiran 2 Bincangkan perkara berikut berdasarkan pantun yang telah dilafazkan dengan mengaitkannya kepada aspek keusahawanan. harga penjual kedai buku pembeli dibeli dijual tepat jujur maklumat 156 .

PANTUN Membeli manik di kedai Faizal. Pelbagai manik dijual di sana. Bertambah maju dan mudah sekali. Kamus elektronik banyak dijual. 157 . Kamus Dewan dan juga Fajar Bakti. Beribu daftar kosa kata yang ada. Papan kekunci juga ada di situ. Membantu martabat bahasa kita. Sungguh menarik beraneka warna. Membeli komputer di kedai Bestari.Aspek Seni BahasaTahun 3 Penilaian Lafazkan pantun di bawah dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Banyak perkara dapat dibantu. Kamus elektronik diguna setiap hari.

1.1. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan murid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul. Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.1. Aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata. pembentukan kata dan pembinaan ayat.5 5.6 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.2 5. 158 .1. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1.2 5. Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa 5. membaca atau menulis.1. guru perlu menetapkan objektif yang mesti dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran aspek Tatabahasa yang disediakan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa. Standard Kandungan Aspek Tatabahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 5. Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.4 5. bukan Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks.3 5. Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk manusia dengan betul mengikut konteks. Oleh itu.Aspek Tatabahasa Tahun 3 5.1 5.1 5.3 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks. pengajaran dan pembelajaran tatabahasa in harus diajar secara berfokus dan terancang. Guru perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan dengan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran lisan.

2 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks. 159 .Aspek Tatabahasa Tahun 3 5.2.7 5.1 5. Memahami dan membina ayat penyata.2.2.3.dan teRdan di. ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi. ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.1. Memahami dan menggunakan kata terbitan awalan beR-.3. peN. makna kesamaan atau keserupaan dengan betul dalam pelbagai situasi.2 5. Memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan. Memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.1 5. Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi. meN-.3 5.dengan betul dalam pelbagai situasi.

160 .0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN TATABAHASA merancang strategi Semasa pengajaran dan pembelajaran bagi aspek tatabahasa. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. guru perlu memberi pertimbangan pada aktiviti yang sesuai dilaksanakan sebelum. semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran yang diajar.Aspek Tatabahasa Tahun 3 5. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan.

slaid powerpoint . ii.1 5. lembaran kerja.6 Pada akhir pengajaran murid dapat: i.1. mengisi tempat kosong dengan menggunakan kata hubung gabungan yang betul.Aspek Tatabahasa Tahun 3 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Boria Standard Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. FOKUS Kandungan Standard Pembelajaran 5. PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Nilai Murni: Kesenian Kerjasama Kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Kata hubung Sebutan dan intonasi Petikan. Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks. CD lagu boria 161 . OBJEKTIF memahami dan menggunakan kata hubung gabungan yang betul mengikut konteks.

3. blogspot. Murid berbincang dalam kumpulan untuk melengkapkan serangkap lirik lagu boria menggunakan kata hubung gabungan dengan betul Nilai Murni: Kerjasama. Murid menonton rakaman boria. Murid mendengar penerangan guru tentang kata hubung gabungan. Nilai Murni: Rajin Lampiran 1 Konstruktivisme http://warisanboria. mematuhi arahan Lembaran Kerja 1 162 .Aspek Tatabahasa Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Mendengar dan mengecam kata hubung 1.com/ 4. 3. Berbincang dan melengkapkan lirik 1. 2. Murid membaca petikan yang diberi oleh guru. Murid bersoal jawab tentang kata hubung yg terdapat dalam lirik lagu yang didengar. . Guru mengaitkan jawapan murid dengan petikan yang akan dibaca. 2. Murid diminta menggaris kata hubung gabungan yang terdapat dalam petikan boria Murid menyebut semula kata hubung tersebut. Nilai Murni: Hormat-menghormati Ilmu: Pendidikan Moral Sivik dan Kewarganegaraan TMK Membaca secara mentalis 1.

Murid mengisi tempat kosong dengan menggunakan kata hubung gabungan yang sesuai yang diberi. Murid membina ayat menggunakan kata hubung gabungan yang diberi. Murid menyanyikan lagu boria berdasarkan lirik yang telah dilengkapkan secara berkumpulan. Mengisi tempat kosong dengan kata hubung gabungan 1.Aspek Tatabahasa Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN 2. Murid dan guru berbincang untuk mendapatkan jawapan yang betul. Nilai Murni: Bertanggungjawab 163 Penggayaan BCB . Nilai Murni: Bertanggungjawab Pemulihan Kontekstual Pengayaan 1. patriotisme Lembaran Kerja 1 KB: Menghubung kait 2. Nilai Murni: Teliti KB: Menghubung kait Pemulihan 1. Murid melengkapkan ayat dengan kata hubung gabungan yang diberi. Murid membaca kuat lirik yang telah dilengkapkan dengan kata hubung gabungan. Murid diberi lembaran kerja dan diminta mengisi tempat kosong dengan kata hubung gabungan yang betul Lembaran Kerja 2 Penilaian Penilaian 1. Nilai Murni: Kerjasama. Membaca dan menyanyi 1.

akordian. Boria dibawa ke negeri tersebut oleh pedagangpedagang berketurunan India yang menganut agama Islam. harmonika secara umumnya masih dikekalkan. 164 . Kesenian ini dikatakan berasal daripada cabang kesenian Parsi. Sailor yang terdiri lebih dari enam orang di belakang tukang karang akan menyanyi dengan mengulangi rangkap pertama nyanyian tukang karang untuk menegaskan lagi lirik boria berunsur nasihat dalam bentuk jenaka. Kini kita ketahui bahawa boria mula merentas sempadan etnik kerana bukan sahaja diminati oleh orang Melayu tetapi juga etnik lain yang terdapat di Malaysia. Boria yang popular di Pulau Pinang boleh dikatakan sebagai salah satu bentuk teater dan mulai bertapak sejak pertengahan abad ke-19 atau antara tahun 1845 dan 1874. Persembahan boria bukan sahaja untuk masyarakat di Pulau Pinang malahan tersebar luas di negeri-negeri lain terutamanya di utara Semenanjung Malaysia.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lampiran 1 Baca petikan di bawah dan jawab soalan yang diberi oleh guru secara lisan. gendang panjang. Namun begitu. marwas. Persembahan boria mempunyai dua segmen iaitu sketsa dan nyanyian. Menurut ahli kumpulan boria bahawa alat-alat muzik yang digunakan semasa persembahan boria juga telah berubah mengikut peredaran masa. Boria sentiasa mempunyai tempat dalam masyarakat dahulu dan sekarang. penggunaan alat-alat muzik seperti violin. Nyanyian boria yang diketuai oleh seorang tukang karang biasanya akan memegang sebatang tongkat penunjuk ketika menyanyi sambil menari.

juga taulan Boria 1 Malaysia kami persembahkan Kita berhibur ………………………. dapat pengajaran Ewah 1 Malaysia teras Negara Melayu. 165 ...rajin bekerja ………………………………agama pegangan utama.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Lengkapkan lirik lagu boria dibawah dengan kata hubung yang sesuai. ………………………India kaum utama Hidup rukun damai ………………………. BORIA 1 MALAYSIA Salam sejahtera kami ucapkan Kepada semua rakan …………………. Cina.

166 . Faiz perlu memilih untuk menyertai kelab boria ____________ kelab seni. Kumpulan boria itu menyanyi ________________ menari. 2. 4.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Isikan tempat kosong dengan kata hubung gabungan yang betul. 3. Cikgu Pian bermain gitar_________________menyanyi. Faiz ______________ Amin suka menonton persembahan boria. dan sambil atau 1. Kumpulan boria itu memakai baju_____________ seluar yang berwarna – warni. 5.

Suzana suka membaca majalah _____________ mendengar radio. A B atau tetapi C D dan lalu 167 . A B dan sambil C D atau tetapi 2. Boria bukan hanya untuk hiburan sahaja__________ memberi banyak pengajaran.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Penilaian Isikan tempat kosong dengan kata hubung gabungan yang betul. Tetamu itu bangun ____________ turun ke serambi untuk berbual-bual. A B atau bahawa C D sambil lalu 4. 1. A B yang sambil C D serta atau 3. Hanif bijak dalam akademik _________ aktif dalam kelab boria. Razi ___________keluarganya pulang ke Perak untuk menziarahi neneknya yang sakit. A B untuk bahawa C D tetapi sambil 5.

Tukang karang menyanyi dengan lantang ______________memegang sebatang tongkat. tetapi) Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. 168 . (serta. 1. atau) 5. Azman pendiam ______________ suka menyanyi. (lalu. sambil) 3. Kamu hendak mengulang kaji pelajaran di sekolah ___________ di rumah. (dan. tetapi) 2. (dan. Mereka bertemu___________bersalaman. tetapi) 4. Hobi Amin ________ Abu ialah membaca buku.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Pemulihan Lengkapkan ayat dengan kata hubung gabungan yang diberi. (atau.

tetapi ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 3. sambil ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 5. 1. dan ___________________________________________________________ __________________________________________________________ 2. atau ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 4. 169 . lalu ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Pengayaan Tulis ayat menggunakan kata hubung yang diberi.

Memahami dan membina ayat penyata.3. ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya. ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi. pahlawan. Kajian Tempatan Nilai Murni: Hormat.2 Pada akhir pengajaran. patriotisme Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tatabahasa: Kata tanya Kosa kata: kemerdekaan . murid dapat: OBJEKTIF i. 5. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULIM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR memahami dan membina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya yang betul mengikut situasi. lembaran kerja. membina ayat tanya berdasarkan pernyataan yang diberi. ii. gugur.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. menghargai. Ilmu: Pendidikan Moral. 170 . tugu Gambar.Aspek Tatabahasa Tahun 3 TEMA TAJUK PATRIOTISME Melawat Tugu Peringatan Standard Kandungan FOKUS Standard Pembelajaran 5.

Murid dibimbing oleh guru untuk melayari laman web ’Tugu Negara. Membaca untuk mendapat maklumat 1.wikipedia.’ Murid dibimbing oleh guru untuk membina soalan mengenai gambar ’Tugu Negara’ yang telah dilayari dengan menggunakan kata tanya yang sesuai.Aspek Tatabahasa Tahun 3 N STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Mengakses maklumat 1.org/ wiki/Tugu_Negara 2. Guru memberi penerangan tentang kata tanya dan ayat tanya. Murid bersoal jawab berdasarkan petikan yang dibaca dengan menggunakan kata tanya yang sesuai. Bersoal jawab 1. bersyukur. 2. TMK Nilai Murni : Menghargai. Murid menyenaraikan kata tanya yang mereka ketahui. Murid membaca ayat tanya yang diberi. 3. patriotisme Ilmu: Kajian Tempatan Laman web http://ms. 4. Murid membaca petikan yang diberi dengan sebutan dan intonasi yang betul. patriotisme Ilmu: Kajian Tempatan Lampiran 1 KP: Verbal linguistik . 171 Lampiran 2 Nilai Murni: Menghargai.

Murid membina ayat tanya berdasarkan pernyataan yang diberi. 3. Konstruktivisme KB: menjana idea 2. Penilaian Pemulihan 1. KB: Mengenal pasti. Murid menggarisi kata tanya yang sesuai dalam ayat. Nilai Murni: Patriotisme Pemulihan Pengayaan 1. Murid membina ayat tanya menggunakan kata tanya yang diberi berdasarkan gambar. Murid menyatakan penggunaan kata tanya yang sesuai dalam ayat.Aspek Tatabahasa Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN 2. Murid diberi penerangan mengenai penggunaan kata tanya dalam ayat. Murid mengenal pasti kata tanya yang terdapat dalam ayat yang dibaca. Lembaran Kerja 1 Penilaian 1. Murid mengisi tempat kosong dalam ayat dengan kata tanya yang sesuai. 4. KBT: KB Pengayaan 172 . Permainan bahasa dalam kumpulan (kotak beracun) Lampiran 3 1. Murid membina ayat tanya secara lisan berdasarkan kad kata tanya yang diperolehi.

Menurut Cikgu Anum.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lampiran 1 Baca petikan di bawah. Cikgu Anum membawa kami melawat ke Tugu Peringatan Negara. tugu itu dibina untuk mengingati jasa askaraskar yang telah terkorban kerana menjaga keamanan negara. Dua buah patung yang terbaring di bahagian bawah pula menandakan musuh-musuh negara yang telah dikalahkan. Lima buah patung askar di bahagian atas menandakan kemenangan mereka mengalahkan musuh. Selepas mendengar penerangan Cikgu Anum. Pada cuti persekolahan yang lalu. Tugu itu terletak di Kuala Lumpur berdekatan dengan bangunan Parlimen. 173 . barulah kami tahu tujuan tugu itu dibina. Kami bersyukur kerana dapat hidup di negara yang aman dan makmur.

Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lampiran 2 Baca ayat tanya di bawah kepada rakan anda dan rakan men jawab secara lisan. Ke manakah Cikgu Anum membawa kami pada cuti persekolahan yang lalu? Di manakah letaknya Tugu Peringatan Negara? Mengapakah Tugu Peringatan Negara dibina? Apakah maksud lima buah patung di bahagian atas tugu ? Bagaimanakah perasaan mereka apabila dapat hidup di negara yang aman dan makmur ? 174 .

Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lampiran 3 Permainan Bahasa Bina ayat tanya berdasarkan kata tanya yang diperolehi. Siapa Di mana Apa Kata tanya Mengapa Bagaimana Bila 175 .

__________________ Perdana Menteri kita? 2.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Pilih kata tanya yang sesuai bagi ayat yang diberi. __________________ letaknya Bangunan Parlimen? 3. __________________ negara Malaysia merdeka? 5. __________________ nama bendera Malaysia? 4. __________________ kita mesti hormatkan Jalur Gemilang? 176 . Apakah Siapakah Mengapakah Bilakah Di manakah 1.

__________________________________________________________________ Tugu Negara terletak di Kuala Lumpur. __________________________________________________________________ Rakyat Malaysia menyambut Hari Kemerdekaan pada 31hb Ogos setiap tahun.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Penilaian Bina ayat tanya berdasarkan pernyataan yang diberi. __________________________________________________________________ Jalur Gemilang ialah nama bendera Malaysia. __________________________________________________________________. 1. 5. 4. 177 . 2. __________________________________________________________________. Tunku Abdul Rahman ialah Perdana Menteri Malaysia yang pertama. 3. Rakyat Malaysia hidup aman dan harmoni.

( Apa. Mengapa ) kah yang patut kita lakukan ketika mendengar lagu ’Negaraku’? Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. Mengapa ) kah nama bunga kebangsaan kita? 2.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Pemulihan Garisi kata tanya yang sesuai. Apa ) kah negara Malaysia merdeka? 3. ( Bila. ( Bagaimana. ( Apa. 1. 178 . Siapa ) kah warna bunga raya? 5. Berapa ) kah jalur yang terdapat pada Jalur Gemilang? 4. ( Apa.

Pengayaan 1. ____________________________________________________________ . 179 . ____________________________________________________________ . Di mana Apa Mengapa Siapa Bila Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran. 2. ____________________________________________________________ . 4.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Bina lima ayat tanya berdasarkan gambar di bawah. 3. 5. ____________________________________________________________ . ____________________________________________________________ .

melayani. teR. PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR mengenal pasti dan menulis kata terbitan awalan beR.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. dan teR dengan betul. OBJEKTIF ii. 5.Aspek Tatabahasa Tahun 3 TEMA TAJUK SAINS DAN TEKNOLOGI Aku Sebuah Telefon Bimbit FOKUS UTAMA Standard Kandungan Standard Pembelajaran 5. peN.. murid dapat: i.2. meN-. Memahami dan menggunakan Kata Terbitan Awalan beR-.1 Pada akhir pengajaran.dan di. peN-. menyebarkan Petikan. lembaran kerja 180 . dengan betul dalam pelbagai situasi.. meN. membina dan menulis ayat menggunakan kata terbitan awalan dengan betul. Sains Ilmu: Nilai Murni: Menghargai Keusahawanan Tatabahasa: Perkataan berimbuhan Kosa kata: meratapi.

. 2. Murid membaca petikan yang diberi dengan sebutan dan intonasi yang betul.. 3.berwarna.... meN. Contoh: x Apakah warna ’aku’? . Murid bersoal jawab mengenai isi petikan yang telah dibaca dan guru menekankan penggunaan kata berimbuhan awalan semasa menjawab. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran.. Murid membaca kata dasar yang ditunjukkan oleh guru. pada kata dasar yang sesuai. Murid menyanyikan lagu bunyi telefon Murid menggariskan perkataan berimbuhan awalan yang terdapat dalam lirik lagu. teR dan di.. Murid mendengar penerangan guru tentang kata berimbuhan awalan... Nilai Murni: Berdisiplin Lampiran 1 KP: Verbal linguistik Mengenal pasti kata terbitan awalan 1. peN.bernama. bersyukur Telefon bimbit KP: Verbal linguistik Penerangan 1.. 3. x Siapakah nama ’aku’? . 2. Murid menggunakan imbuhan awalan beR. 2. Nilai Murni: Kasih sayang..Aspek Tatabahasa Tahun 3 AN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Bersoal jawab melalui aktiviti didik hibur 1. 181 Keusahawanan Nilai Murni: Menghargai Lampiran 2 KP: Verbal linguistik .

. Murid membina ayat menggunakan kata terbitan awalan secara lisan...berharga. KB: Memadankan Pengayaan Pengayaan 1.... x Berapakah harga ’aku’? .. Murid memadankan perkataan berimbuhan awalan dengan gambar yang betul dan salin semula perkataan tersebut..berasa. KB: Mengklasifikasi 182 . CATATAN Membina kata terbitan awalan dan membina ayat Lembaran Kerja 1 1. Murid membina kata terbitan awalan berdasarkan senarai kata dasar yang diberi....terdiri. x Siapakah kawan-kawanku? . 2.Aspek Tatabahasa Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI x Apakah perasaanku? .. Murid menggunting dan mengumpul kata berimbuhan awalan yang diperolehi daripada surat khabar.menghubungi...menghantar. x Apakah kegunaanku? . BCB Penilaian Penilaian 1.. Murid mengenal pasti dan menyebut kata terbitan awalan yang terdapat dalam petikan... Murid membina dan menulis ayat menggunakan kata terbitan awalan dengan betul... 3. BCB Pemulihan Pemulihan 1.

ring Nenek menjawab dengan ceria Telefon berbunyi ring..ring...ring Siapa pemanggil di sana Telefon berbunyi ring.ring Aku juga rasa gembira 183 ..ring. Bunyi Telefon Telefon berbunyi ring.ring Aku terdengar satu suara Telefon berbunyi ring....ring.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lampiran 1 Nyanyikan lagu di bawah kemudian garisi kata terbitan awalan.ring..

Aku akan setia kepadanya untuk mencurahkan bakti hingga ke akhir hayatku. Kawan-kawanku terdiri daripada pelbagai warna. tuan aku masih menyayangi dan menjagaku dengan baik. Agak lama dia membelek-belek tubuhku. sudah empat tahun aku bersamanya. Pada suatu hari seorang gadis menghampiriku. menghantar pesanan ringkas dan merakam gambar. Dia membawaku pulang ke rumahnya. Aku berwarna biru. Aku berasa bangga. 184 . Aku diberi nama Nokia. aku dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Kini aku berkhidmat untuknya tanpa mengira masa. Masa terus berlalu. Aku dibelinya dengan harga RM 480.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lampiran 2 Baca petikan dan kenal pasti kata berimbuhan awalan. Tanpa disedari. aku dipamerkan di dalam sebuah almari kaca bersama-sama rakanku yang lain. Setiap hari aku digunakan untuk menghubungi rakan. Kadang kala tuan aku menggunakan aku untuk melayari internet dan mendengar lagu. Aku dihantar ke Muar. Walaupun begitu.00 daripada pemilik kedai itu. Setelah siap. Selangor. Dia tertarik dengan keistimewaan diriku. saiz dan bentuk. Aku Sebuah Telefon Bimbit Aku dilahirkan di sebuah kilang yang terkenal di Shah Alam. Johor. Setibanya di sana.

Aspek Tatabahasa Tahun 3

Lembaran Kerja 1 Lengkapkan kata dasar dengan imbuhan awalan yang betul. Tulis semula perkataan tersebut. lari bantu

ganggu

ber
luka

beri

meng pem
hantar selamat

ter
tugas boros sebar

Senaraikan Kata Terbitan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
185

Aspek Tatabahasa Tahun 3

Penilaian Bina kata terbitan awalan dengan betul. Tulis ayat menggunakan kata terbitan awalan tersebut.

1. jenama (ber, pe) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. hubungi (ter, di) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3. baca(pem,men) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 4. hantar (di, ber) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 5. bayar(ter,mem) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

186

Aspek Tatabahasa Tahun 3

Pemulihan Suaikan perkataan dengan gambar. Salin perkataan itu semula.

berlabuh

berhimpun

bersanding

pemain

menyoal

Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja.

187

Aspek Tatabahasa Tahun 3

Pengayaan Cari dan gunting perkataan berimbuhan awalan daripada suratkhabar dan tamplkan di ruang yang disediakan.

Awalan meN-

Awalan beR-

188

Awalan peN- Awalan teR- 189 .Aspek Tatabahasa Tahun 3 Pengayaan Cari dan gunting perkataan berimbuhan awalan daripada suratkhabar dan tamplkan di ruang yang disediakan.

190 .Aspek Tatabahasa Tahun 3 Pengayaan Cari dan gunting perkataan berimbuhan awalan daripada suratkhabar dan tamplkan di ruang yang disediakan. Awalan di- Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.

BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN .

.

yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 193 . dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.5 Tajuk : Pakaian Tradisional STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5. intonasi gabungan yang jelas dan dengan betul bahasa badan mengikut konteks.1 Mengujarkan 5.2 4.5.5 memahami perkataan.6 Memahami dan dialog dengan menggunakan sebutan yang kata hubung betul. Membaca dan 3. 2.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3. STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Tema : KEBUDAYAAN 1.3 STANDARD KANDUNGAN MENULIS STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA HARI 2 HARI 3 HARI 4 TEMA / TAJUK HARI 5 STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. frasa. STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA 1 Kain Songket Permainan Gasing STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Pertunjukan Wayang Kulit Boria 1. Mengujarkan bahasa yang indah dan bahasa badan secara kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2. 3.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3 MINGGU HARI 1 STANDARD KANDUNGAN MEMBACA 2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1. 4.

2.4 Tema : PATRIOTISME Tajuk : Jalur Gemilang Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak Perginya Seorang Pejuang Malaysia Berjaya Melawat Tugu Peringatan Bertutur. dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. HARI 4 HARI 5 STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA 4. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3 MINGGU TEMA / TAJUK HARI 1 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN MEMBACA 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS 3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. vokal berganding.3. 2 STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA 2. ayat seru.4.5.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam situasi secara bertatasusila.1 STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. HARI 2 HARI 3 STANDARD KANDUNGAN MENULIS 3.2 Membaca dan memahami perkataan.2 Memahami dan membina ayat penyata. frasa. ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya. 5. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 5. ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi. STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA 4. 1. 194 .

2 Membaca..4 STANDARD KANDUNGAN MENULIS STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Membaca.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. dengan betul dalam pelbagai situasi. meN-.5. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5 Tajuk : Pameran Komputer STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA 2.dan di.1 Memahami dan menggunakan Kata Terbitan Awalan beR-. teR.3. STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA 4. 3 E-mel Kemudahan Internet STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA 5. STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS 3.4. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat pelbagai dalam pelbagai bahan dengan betul. Tema : SAINS DAN TEKNOLOGI 1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan Aku Sebuah tepat.5.2. Melafazkan dan 5.2 memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3 MINGGU STANDARD KANDUNGAN MEMBACA 3. 2. Membina dan menulis perkataan.3 4.. frasa dan ayat dengan betul. sebutan yang Telefon Bimbit jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Kamus Elektronik 195 . 1. peN-.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

.

BAHAGIAN 4 .

.

Aa
adjektif aduhai agak agar agih ah aktif alam sekitar alasan amalan amanah ampun anda andai andainya angan-angan angkut ansur antara antaranya anyaman apabila arahkan asak

asal usul asing asuh asyik aur autograf awam ayuh ayun

bandung bantah bantu-membantu bara barang kemas baring bayangkan bayaran bebola becok begini

Bb
bagai bagi baham bajak bak bakat bakti bala balasan ban bancuh banding bandingkan 199

begitu bekerjasama bela (balas) belacan belas belas kasihan belayar beli-belah belok beluncas bendang bengis beracun beradab

berakhir berangan(-angan) beransur-ansur berapi berasak(-asak) berasap berayun(-ayun) berbaju berbakat berbaki berbakti berbalas berbangga berbaring berbasikal berbedak berbelanja berbelas-belas berbeza berbincang berbintik(-bintik) berbisa berbisik berbogel berbuat

berbudi berbulan-bulan bercakar-cakaran bercantum bercukur berdahan berdayung berdepan berdering berdiam berdinding berdua-dua berdua-duaan berduit berdukung berduyun-duyun berebut berendam bererti bergantung bergaru bergesel bergeser bergiat bergilir-gilir 200

bergosok bergotong-royong bergulung bergurau bergusti berhantu berhelai-helai berhimpit(-himpit) berhujan berhutan berhutang beribadat beribu-ribu berikut berilmu beristeri berjabat berjambak berjambang berjam-jam berjangkit berjauhan berjemur berjumlah berjuta-juta

berkabus berkali-kali berkejar berkejar-kejaran berkekalan berkelahi berkelakuan berkenalan berketak berkira-kira berkompang berkulat berlaci berladang berlainan berlakon berlalu berlapar berlari-lari berlatih berla ak berla an berlepas berlumba berlumpur

berlutut bermaa -maa an bermalam bermanja bermenung berminat bermula bermurah (hati) bermusim bermusuh bernasib berniat bernilai bernya a beroleng-oleng berolok-olok berpagar berpakaian berpakat berpanas berpantai berpantun berparut berpecah berpenyakit 201

berperang berperangai berpuluh-puluh bersalin (pakaian) bersambung bersampan bersampul bersandar bersatu bersejarah bersepakat bersetuju bersi at bersikap bersila bersimpati bersorak bersyair bertabur bertaburan bertakung bertanduk bertangga bertangkai bertarikh

berteduh bertempat bertemu bertenaga bertenang berterima kasih berternak bertikam bertimbun bertinggung bertingkat bertuah bertukang bertukar bertunas bertutur berubat berulang-alik beruni orm beruntung ber ajah ber ang ber ap betul-betul beza

biadab biak biji benih biji-bijian bijirin bil bilah (pb) bilas binaan binasa bincang bincangkan bini bintik biola bisa bisik bogel bola jaring bola keranjang bola lisut bola sepak bola tampar boling bom 202

bonceng bonggol boria boros bos brek buatan budi budi bahasa bukit bukau bukti bumi bundar bunga-bungaan buntil busut butir

Cc
cabar cabutan cacak cadangan calar

campuran canggih catat catuk cegah ceh cekap cekik celup cemas cemburu cemerlang cenderamata ceria cetek cicir cipta condong cuit cukur cuma cuping curah dacing dahsyat dail damai da ai dayung debar dedah demikian dentum depa dera deret derhaka derita derma an de a de i di antara diam-diam didih didik digit dinihari 203 dobi drama dreba dua-dua duka dukacita dukung ejekan elak elakkan emas enggan enjin ensiklopedia entah erat esa armasi asih .

ikirkan iksyen olio gigitan gila giliran gilis gong gonggong hai hajah haji hal halal halang hampir-hampir hanya hapus harta benda harta karun harus haus (nipis) ha a hebat heboh helah heroin herot gagak gagap gaji gali ganas ganggu gangguan gangsa gas gebar gebu gel gelisah geraham geram gesel giat gigih gigil gopoh gopoh-gapah gua gugur(pb) gulungan gunung-ganang gurau guruh gusi gusti ha haba habitat had ha al hah 204 hibur hidang hidangan hidap himpit hina .

hingga hingus hirau hiris hoki hon hubungan hukum hukuman hulur hutan rimba iri iri hati juling junjung jurutera juru ang juta jabat jagaan jahitan jajan jambak (pb) jambang jambangan jangkit jangkitan juta an kabinet (perabot) kabur kabus kacak kacau kait kaji kakanda kalau-kalau kandungan kangkang kapten karang karangan (tulisan) karate karib iaitu ikuti ikutkan imam iman imbang imbuhan (tatabahasa) insa intan intip irama jarang-jarang ja atan jelas jelita jemputan jemu jeneral jengking jijik joget julang 205 .

karung kaum ka al ka asan ka at kaya-raya kayu api kayu balak kayuh kayu-kayan ke tengah kebanyakan kebas kebenaran keberanian kebiasaan kebijakan kebijaksanaan kecacatan kecantikan kecederaan kecil-kecilan kecuaian kecuali kedatangan kedua-dua keesokan kegagahan kegiatan kehausan kehendak kehilangan keistime aan kejadian kejahatan kejam kejap kejayaan kejiranan kejohanan kejutan kekal kekalahan kekasih kekayaan kekemasan kekerasan kekuatan kekurangan kelakuan 206 kelaparan kelasi kelat keldai keletihan keluaran kelmarin kembali kemerdekaan kempis kemudahan kenalan kenali kendur kepantasan kepercayaan kepung kerajinan kerap kerap kali kerat keratan kesakitan kesalahan kesejukan .

kesukaan ketam ( papan padi) ketekunan ketot ketukan ketulan khas khasiat kilogram kilometer kini kiraan kiriman kisah kitab kiub klik kompang kopak kopek kosa kata kota kra kuasa kubu kudung kugiran kukuh kurungan kutipan ristian langsung lantik lapik lapis lapisan larangan laris lauk-pauk la a label labelkan labuh (pakaian) la az lagi-lagi lain-lain lakon lakonan lalu-lalang lama-kelamaan lambang lambung lancar landasan langit-langit langkah 207 la ak layan layar layari lega leka lempar lemparkan lena lengkap lengkapkan leper lokek loket lompat galah lompat jauh .

lompat tinggi longgar lontar lucu lumba jalan kaki lumpuh lumpur lusa masing-masing masyhur aulidur maut mela azkan melakukan melalui melambung melambungkan melancong melangkah asul melodi melucukan melukai melukakan melupakan melutut memaa kan memadankan memagar memagut memahami memainkan memakaikan memakan memaku memanah memanaskan memanjang memarahi memasangkan memasuki mematahkan membahagikan membaham membajak mabuk maha mahkamah majlis makin maklumat makmal makmur malap mancung mangsa marak masalah masih melantik melapik melarikan melatih mela a mela an melayan melempar melemparkan melepaskan meletihkan meletup melicinkan melilit 208 .

membancuh membantah memba akan membazirkan membela (pertahan) membeli-belah membelikan membelit membelitkan membelok membenarkan membentuk memberanikan memberhentikan membesar membesarkan membetulkan membiak membiarkan membilas membimbangkan membocorkan membonceng membongkok membosankan membubuh membulatkan membunuh membunyikan memejamkan memekik memenangi memenuhi memenuhkan memerah memerhatikan memesan memicit memikirkan memikul memiliki memindahkan memohon memproses memudahkan memunggah memungut memusingkan menabur menahan 209 menaikkan menaip menajak menakung menamakan menambat menanggalkan menanggung menapis menaruh menasihati menasihatkan mena ar mencabar mencadangkan mencairkan mencampakkan mencatuk mencebok mencederakan mencegah mencintai mencipta mencongak mencontohi .

mencorak mencucuk mencukupi mencukur mencurah mencurahkan mendail mendarat mendatangkan mendepa mendepakan menderhaka menderita mendiami mendidih mendidihkan mendidik mendirikan mendisiplinkan mendukung mendung menebas menegah menekan menemui menenteramkan menepati menepis menepuk meneropong meneruskan menetap menetas mengacau mengadakan mengagih mengail mengait mengaku mengalahkan mengalih mengalihkan mengalir mengamalkan mengandungi menganga mengangguk menganggukkan mengangkat mengangkut 210 mengantuk menganyam mengarahkan mengarang mengasari mengasihi mengasingkan mengasuh mengatasi mengatur mengaum menga al mengayuh mengayun mengebas mengebom mengedarkan mengekalkan mengelilingi mengeluarkan mengempis mengendur mengepam mengerat mengerikan .

mengeringkan mengetahui mengetam mengetatkan menggali menggantikan menggantungkan menggeletar menggelikan menggerakkan menggergaji menggesel menggeser menggigil menggilis menggonggong menghabiskan menghadap menghadapi mengha al menghairankan menghala menghalang menghancurkan menghanyutkan menghapuskan menghias menghiburkan menghidangkan menghidap menghidu menghilangkan menghimpit menghina menghiris menghitamkan menghitung menghormati menghulurkan mengiau mengindahkan mengingatkan mengisikan mengizinkan mengkaji mengkuang menguak menguap mengubati mengucap 211 menguji mengulang kaji menguli mengumpulkan mengundang menguning menguntungkan mengupah mengurangkan mengurung mengurut mengutus meniarap menidurkan menikam menitik menitis menjadikan menjalankan menjamu menjaringkan menjatuhkan menjauhkan menjemukan menjimatkan .

menjuarai menjumlahkan menjumpai mensyampu menternak mentol menuduh menumis menumpang menung menunjuk menunjukkan menutupkan menyiasat menyaksikan menyalak menyalakan menyangka menyapa menyatakan menyeberang menyedut menyejukkan menyelam menyelamatkan menyelesaikan menyemai menyemak menyepak menyepit menyerah menyerahkan menyerang menyeronokkan menyertai menyiapkan menyidai menyinggung menyokong menyudahkan menyudu menyukai menyuntik menyusahkan menyusu menziarahi meracun meradang meragut meraikan 212 merajuk meramas merampas merancang merangkak merata(-rata) merayap merayau merdeka merebus mereka (mencipta) merekah merekodkan merendahkan merendam meriah meriba merobohkan meronda merujuk merumput merupakan meter me ah me akili .

miang milik mirai mirip misteri model mohon molek montel motor mulai mula-mula muncul muncung murai muram uslim musnah mustahak mustahil mutu nahu naib naib johan naiki naikkan nampaknya nantikan ngeri niaga niat nilai nyaman nyata nyatakan nya a padu pagut pakar paket ( peket) paling (toleh) palsu pam panduan panggilan panglima papan tanda para parah para-para parti parut pasang (laut) lahraga lahraga an lahraga ati lok-olok mni or rang ramai pasangan patung-patung payah pecahan pedoman peduli pejalan kaki 213 nada rgan .

pejam pekerti pekik peladang pelakon pelancong pelari pela ak pelayan pelbagai pelepah pelik peluang peluru pemabuk pemahaman pemarah pembajak pembakar pembalut pembeli pembersih pembiakan pembohong pembonceng pembunuh pemegang pemenang pemilik peminat pemuda pemungut pemurah penari penarik pencakar pencucuk pendaki pendapat pendayung pendengar penderma pendiam pendingin penduduk penerjun pengacau pengail pengait pengarang 214 penga al pengayuh pengecat pengedar pengering pengesat pengetahuan pengetuk pengali penggeli penghujung pengilat pengisar pengutip peniaga penipu penjahit penjara penjaring penjolok pensyarah pentas penternak penumpang penunggang .

penyepit penyidai penyiram penyokong penyukat penyuntik peperangan peraduan peragut perah peralatan peramah perampas perang (tempur) perangkap perarakan perasaan perbarisan perbezaan percakapan perenggan pergaduhan pergelangan perhati perhatikan perhiasan peribadi peribahasa perigi perjumpaan perkah inan perkara perkasa perkenalkan perkhemahan perla anan perlumbaan permai permaidani permohonan permukaan perniagaan peronda persaudaraan persembahan persiapan pertanyaan pertolongan pertunjukan perumahan 215 per ira pesanan peserta pesta petah petikan petola picit pijama pikul pilihan pilu pimpin pingat pingpong pintar pipih pipit plaza pohon pondan pondok popular poskad pot .

potongan potret projek proses puas pucat puisi pujian pujukan pukat pula punca puncak punggah pusingan putik rahsia rai rajuk rakyat ramah ramas rampas rancak rancang rancangan rangup ratu rayap rayau rebah redup reka rekah rekod renung retak riba (pangku) ribu rimba ringkas risau riuh riuh rendah rompakan ronda ruangan rujuk rujukan rumah kembar rumah pangsa rumah teres raba rabun radang ragam ragu ragut rekoder rela rempah rempuh remuk renjis 216 saga sagu hati sah sahabat pena sahut .

sajak saji saksi salak (anjing) salakan salinan saling salur sambutan sami sandar sanggup sapa satu-satunya sa it sayangi seandainya sebagai sebalik sebanyak sebat sebaya sebenarnya sebentar seberang secara secepat secukup(nya) sedalam sedar sederet sedut seelok-elok(nya) segak segala segan segera sehingga seimbang sejahtera sejarah sekali-sekala sekampung sekat sekejap sekiranya sekitar seksa seladang selain 217 selak selang selekeh selekoh selera selit selitkan seliuh seluk seluruh semak(periksa) semak (samun kusut) semak samun semakin semalu sembah sembang sembelih sembur semoga sempadan sempang sempurna senasib sendi .

senget senja senjata sentosa senyap-senyap sepadan sepakat sepenuh sepet seram seramai serang serata seri sering kali serta-merta seru seruling sesak sesuatu sesungut setelah siasat sia-sia siber sidai silang silat siling simpanan simpang simpati simpul singgung singkat sipi skru snek sorak sorong span suam subuh suci sudi sudut sujud sukacita sukat suku 218 sumbat sunat sungguhpun suntik surat jemputan suri rumah tangga syabas syair ya al taat setia tabah tabik tabur tahunan taip tajak takar takung takungan takut-takut tambahan tambahkan .

tambat tamborin tampar tamparan tandan tandatangan tandukan tanggal tangguh tangguk tanggung tangkai (pb) tangkapan tangki tani tanpa tapisan taruh (letak) tas tas tangan tasik tat tatabahasa tauhu tauke taun tayang tayangan tebas teduh tegah tegur sapa teguran tekaan tekan tekun teladan telaga telanjang telekung telunjuk tembakan tempang tenang tenat tendangan tenteram tentu tenuk tepis 219 terapung terbabas terbaca terbahagi terbangun terbaring terbayang(bayang) terbiasa tercalar tercampak tercantum tercapai tercedera tercicir terdapat terdedah terdiam terdiri teres tergagap(-gagap) tergantung tergaru-garu tergerak tergopoh-gapah terhidang .

terhidu terikat terikut-ikut teringat terjaga terja ab terjemur terjerit-jerit terjual terjumpa terjun terkenal terkira terkopak terkopek terlalu terlampau termenung termimpi-mimpi ternganga tero ong terpakai terpaksa terperanjat terpilih terselamat terselit tersembunyi tersepit tersinggung tersusun tertangkap tertarik terbaca tertiarap tertib tertikam tertimpa tertipu teruk tetak tetangga tetap tetas te as tikaman timang timbalan timbun timbus 220 timpa timur tinju tipis tirai tiruan tiruk titis titisan tiub tokoh tol tompok troli tuah tuduh tuju tujuan tumbukan tumis tumpang tunggal tunggul tuntun tutur .

anita arga uji ukuran ulam ulang-alik ulang kaji uli uncang undang-undang undi undur unggun untung upacara upah urat urut utama utas(pb) utus zalim ziarah zon yoga -ray arganegara arung ira abak 221 .

da hati ir muka jak-ajak ayam ngkat kaki ekas tangan erat hati erat mata erat mulut ulat hati ulat kata arga mati ati batu idung tinggi kut jejak angkah kanan angkah kiri uka tembok ulut tempayan da keinginan ajah nama baik empela a secara tidak bersungguh-sungguh eningggalkan sesuatu tempat asil kerja tangan urang senang engantuk endiam erazam bertekad epakat arga tetap egil engis ombong encontohi orang sebelumnya ernasib baik ernasib tidak baik rang yang tidak tahu malu idak boleh menyimpan rahsia 222 .

embasuh mulut pencuci mulut abun ayam anda mata elinga lintah idur-tidur ayam idur mati uih atau buah-buahan yang dimakan selepas makan makanan berat englihatan yang kabur pada aktu malam adiah kenang-kenangan rang yang tajam pendengarannya idur yang tidak nyenyak idur yang sangat nyenyak 223 .

agai anjing dengan kucing agai aur dengan tebing agai isi dengan kuku agai katak di ba ah tempurung agai layang-layang tali au putus dik beradik yang suka bergaduh olong menolong antara satu sama lain ersahabatan yang sangat erat rang yang cetek pengetahuannya mengenai hal dunia luar iada upaya lagi hanya berserah kepada nasib embuat sesuatu kerja secara sambale a rang yang tamak tidak cukup dengan apa-apa yang ada idak diam atau tenang selalu gelisah emencilkan diri epat dan cekap agai melepaskan batok di tangga eperti anjing dengan bayang-bayang eperti cacing kepanasan eperti kera sumbang eperti lipas kudung 224 .

trans ormasi perubahan bentuk i unit atau bahagian tersendiri yang lengkap dengan komponennya yang melaksanakan ungsi tertentu dan dapat dirangkaikan dengan unit-unit lain dalam sesuatu yang lebih besar ii pelajaran latihan yang dapat dilaksanakan secara tersendiri ke arah pencapaian sesuatu kemahiran sesuai baik dan sebagainya untuk membantu mencapai mendorong menghasilkan sesuatu petunjuk atau kayu pengukur perumpamaan yang secara jelas mengungkapkan perbandingan atau persamaan antara sesuatu i pemberian atau penyerapan si at-si at manusia kepada benda tidak bernya a atau sesuatu yang abstrak dan lain-lain untuk untuk mendapat kesan sastera atau seni ii pelambangan atau mengemukaan benda tidak bernya a atau sesuatu yang abstrak sebagai mempunyai si at-s iat manusia i kekuatan tarik menarik di antara molekul dalam sesuatu benda yang menjadikan molekul-molekul itu bertautan atau bergabungan jeleketan ii perhubungan yang erat (pertautan) perpaduan i berhubungan bersangkut paut ii ada kesinambungan ( keterikatan) antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah acana supaya mudah di ahami perihal tindakan (proses dan sebagai) mendemokrasikan peluang mendapat pendidikan bermutu sebagaimana kebiasaannya luas liputannya pengertian (pendapat yang terbentuk dalam ikiran) mengenai sesuatu tanggapan gagasan idea 225 odul odular kondusi indikator simile pesoni ikasi kohesi koheren pendemokrasian kon ensional ekstensi mengkonsepsikan .

kerele anan ino asi ada kaitan atau hubungannya sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah sistem adat dan lain-lain yang baru i mengira atau menghitung banyaknya sesuatu menyangka menelah mengagak mengira ii memberi penghargaan dengan se ajarnya menghargai menilai iii mengkaji meneliti kemampuan (daya) ber ikir dan memahami (menganalisis dan sebagainya) perihal menjadikan kenyataan kerakyatan sesebuah negara berbincang bertukar-tukar pendapat sambutan reaksi ja aban digunakan susunan peristi a (kejadian) menurut masa berlakunya peristi a berkenaan masa antara dua tindakan hal membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu mempunyai kebolehan mencipta menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea kemampuan(kebolehan) mencipta menyebut (membaca) supaya ditulis oleh orang lain bersi at puisi berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa pentaksiran intelek merealisasikan ke arganegaraan berkomunikasi respons diaplikasikan kronologi jeda penaakulan kritis kreati kreati iti mengimlak puitis gramatis 226 .

erbal imaginati kecenderungan semantik mengungkapkan berinteraksi memantapkan percambahan komunikati audiolingual sahsiah penggabungjalinan potensi sosiobudaya konsep komitmen kontekstual lajur secara lisan bukan secara lisan mempunyai imaginasi terhasil daripada imaginasi atau daya khayalan kesukaan keinginan kemahuan kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata susunan kata yang digunakan dalam percakapan tindakan atau perhubungan akti antara satu sama lain menstabilkan i muncul terbit lahir ii ada banyak terdapat di merata-rata sedia atau dapat berhubungan mengadakan komunikasi dapat atau mudah menyampaikan sesuatu maksud perihal cara mengajar bahasa yang ber okus kepada mendengar dan bertutur keperibadian peribadi perihal menggabungjalinkan menggabungkan mencantumkan dan menjalinkan kemampuan (mencapai menghasilkan atau melakukan sesuatu) hubungan masyarakat dan budaya (cara hidup ada istiadat) pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu memberi sepenuh tenaga dan perhatian dan azam sepenuhnya kepada sesuatu berkaitan dengan atau menurut konteks ruangan di antara dua baris 227 .erbal non.