DISEDIAKAN OLEH

:
HAFIZAH BT HAMIZAN A’LAWIAH BT ISMAIL AZLINA BT OSMAN

UNTUK PERHATIAN:
TN HJ MUHAMMED AYOB BIN SUKANI JABATAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK IPG KAMPUS BAHASA MELAYU KUALA LUMPUR

PPG AMBILAN JUN 2011 PRA SEKOLAH (A)

PERKEMBANGAN MORAL

PENGENALAN
KONSEP PERKEMBANGAN MORAL Teori Perkembangan Moral Oleh Piaget

Teori Perkembangan Moral Oleh Kohlberg

Perilaku moral berarti perilaku yg sesuai dengan kode moral kelompok social. . peribadia dalam keluarga. kebiasaan dan adat. bangsa dan budaya) Proses perkembangan sosial dan moral berkaitan dengan proses belajar Peraturan perilaku yang menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok. Istilah Moral – t/laku yang sesuai dengan tatasusila/peraturan masyarakat setempat.masyarakat sebagai penentu peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan anggota kelompok atau anggota suatu budaya Perkembangan ini berlangsung sejak masa bayi lahir hingga akhir hayat Perilaku moral dikendalikan konsepkonsep moral Perkembangan merupakan satu proses pembentukan sosial self ( peribadi dalam masyarakat .Konsep Perkembangan Moral PERKEMBANGAN MORAL Moral berasal dari kata Latin “mores” yang berarti: Tata cara.

karena tidak setuju dengan standar social atau kurang memiliki rasa wajib menyesuaikan diri dengan harapan social. .PERKEMBANGAN MORAL Moral dan Prilaku Perilaku amoral atau non moral adalah perilaku yang tidak sesuai dengan harapan social yang disebabkan oleh ketidakacuhan terhadap harapan sosial (pelanggaran secara tidak sengaja terhadap standar kelompok). Perilaku tak bermoral iaitu perilaku yang tidak sesuai dengan harapan social.

.PERKEMBANGAN MORAL Pola Perkembangan Moral peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan anggota kelompok atau anggota suatu budaya Peraturan perilaku yang menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok.

maka perkembangan moral juga harus mencapai tingkat kematangan .Teori Perkembangan Moral PERKEMBANGAN MORAL Menurut Piaget dan Kohlberg perkembangan moral berkorelasi dengan perkembangan kecerdasan individu. sehingga seharusnya bila perkembangan kecerdasan telah mencapai kematangan.

kesusasteraan atau isi kandungan sesuatu disiplin) atau yang benar (real-life) berlaku dalam kehidupan seseorang tersebut. Dilema moral merujuk kepada sesuatu keadaan dimana terdapatnya konflik nilai dan memerlukan seseorang membuat pilihan nilai dan beri sebab atas keputusannya. Dilemma moral ini.PERKEMBANGAN MORAL TUJUAN : utk membimbing seseorang untuk mengembangkan pertimbangan moral secara berperingkat iaitu bermula dari peringkat mematuhi peraturan moral kerana takut hukuman oleh pihak berautoriti sehingga peringkat autonomi di mana keputusan moral berasaskan kepada prinsip moral yang sejagat. PENDEKATAN. terdiri dari dilemma hipotikal (direka. . menggunakan dilema moral sebagai ransangan.

anak-kanak memandang perundangan sebagai tidak dapat diubah. Peringkat transisi (7 hingga 10 tahun) mempunyai ciri-ciri peringkat pertama tetapi sudah beralihkepada ciri peringkat ke-3 Peringkat autonomus (10 tahun ke atas)perkembangan moral yang pada peringkat ini. menaakul. menganalisis. menyelesaikan masalah dll) perkembangan kanak-kanak 3 peringkat 1. 3. kanak-kanak sedar peraturan yang dikenakan ke atas mereka dikuatkuasakan oleh manusia juga • • 2. Mereka mengadaptasikan pemikiran dengan memasukkan idea-idea baru bagi menambahkan lagi kefahaman tentang sesuatu perkara. Menekankan perkembangan kognitif iaitu merujuk kepada aktiviti mental ( berfikir. membentuk konsep. peringkat heteronomus (umur 4 hingga 7 tahun). .Teori Perkembangan Moral Oleh Piaget • PERKEMBANGAN MORAL Kanak-kanak membina maklumat secara aktif semasa meneroka dunia sekelilingnya.

mengawal pembolehubah. riversibiliti. Bergikir secara logikal dan konkrit Boleh menyelesaikan masalah secara cuba jaya Boleh berfikir secara abstrak konsep hipotetikal dan boleh memikir kesan dan akibat sesuatu tindakan/peristiwa Boleh membuat neaakulan abstrak. hukum keabadian. Menggunakan keupayaan berfikir secara simbolik untuk menyelesaikan masalah. tetapi tahap pemikiran masih tidak mengikut logik dan mudah diperdaya oleh pandangan yang berlainan Dalam persekitaran zaman persekolahan Boleh membuat klasifikasi.Teori Perkembangan Moral Oleh Piaget Perkembangan kognitif PERKEMBANGAN MORAL Boleh membuat gerak balas refleks Kanak-kanak guna deria motor dan deria lain untuk memahami dunia mereka •Perkembangan kanak mengikut siri urutan yang berperingkat •Perkenalkan teorinya berdasarkan pemerhatian semulajadi ke atas kanak-kanak Menggunakan simbol dan bahasa. . menguji hipotesis dan menyelesaikan masalah.

•Kanak-kanak bersifat egosentrik.Teori Perkembangan Moral Oleh Piaget PERKEMBANGAN MORAL •Kanak-kanak percaya yang undangundang atau peraturan datang daripada ibubapa atau orang yang berautoriti yang lain. walaupun melanggar peraturan /undang-undang itu mempunyai tujuan /niat yang baik •Dicirikan oleh kelenturan atau fleksibiliti moral •Kanak-kanak sudah kuang egosentriknya •Peraturan sudah dilihat sebagai sesuatu yang boleh diubah bukannya sesuatu yang mutlak ( boleh brubah mengikut individu) •Kerjasama/salingmenghormati menjadi dasar penaakulan moral . •Peraturan dikatakan sebagai suci dan tidak boleh diubah. •Adalah menjadi kesalahan jika melanggar peraturan.

Teori Perkembangan Moral Oleh Kohlberg Asas utama perkembngan moral adalah penaakulan moral dan penghuraiannya secara berperingkat PERKEMBANGAN MORAL Tahap 1 : Pra.Konvensional ( 0 – 9 tahun) Peringkat 1 : Orientasi Kepatuhan dan Hukum Peringkat 2 : Orientasi Ganjaran Peribadi Tahap 2 : Konvensial ( 9 – 20 tahun) Peringkat 3 : Orientasi Perlakuan Baik Peringkat 4 : Akur kepada sistem sosial dan etika Mengutarakan 3 konsep utama dalam perkembangan moral Tahap 3 : Pos – Konvensional ( > 20 tahun) Peringkat 5 : Etika Kontrak Sosial dan Hak Individu Peringkat 6 : Etika Prinsip Sejagat .

Peringkat 2 : Orientasi ganjaran Peribadi Lebih menumukan kepada kehendak dan perasaan sendiri. Apa yang memuaskan hati diangap baik dan sebaliknya. Mereka tidak dapat membezakan apa yang betul dan salah merujuk kepada harapan masyarakat. Sesuatu yang dinilai baik atau jahat adalah berdasarkan penilaian terhadap kesan ke atas mereka.Teori Perkembangan Moral Oleh Kohlberg tahap 1 : Pra-konvensional PERKEMBANGAN MORAL tahap paling bawah dalam penaakulan moral perlakuan dinilai berdasarkan ganjaran dan hukuman Ada 2 peringakt dalam tahap ini : Peringkat 1 : Orientasi kepatuhan dan hukuman Biasa dilihat pada kanak-kanak 4 tahun. Penilaian dibuat bergantung kepada kesan fizikal yang dikenakan ke atas mereka. .

Peringkat 4 : Akur kepada sistem sosial dan etika peraturan Penghormatan seseorang individu kepada undang-undang sedia ada. Kohlberg : seseorang pada peringkat ini : nyawa sesuatu yang kudus dan suci. Ramai remaja / org dewasa bertindak berdasarkan pemikiran mereka . Menghormati undang-undang atas rasa keyakinan undang-undang sedia ada.Teori Perkembangan Moral Oleh Kohlberg PERKEMBANGAN MORAL tahap 2 : Konvensional (9 – 20 tahun) tahap pertengahan dalam teori perkembangan kohlberg Individu sudah mula mengaplikasikan peraturan berdasarkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh orang disekeliling Peringkat 3 : Orientasi perlakuan baik ciri utama lebnih kepada kecenderungan untuk menolong (sifat alturistik) Menolong orang – dianggap sebagai orang yang baik.

Individu langgar peraturan bukan kerana tidak menghormatinya tetapi disebabkan oleh rasa tanggungjawab dari segi prinsip etika hak-hak kemanusiaan. Mereka sanggup menerima hukuman di atas kesalahan yang dilakukan.Teori Perkembangan Moral Oleh Kohlberg PERKEMBANGAN MORAL tahap 3 : Pos-konvensional (< 20 tahun) tahap penaakulan paling tinggi dalam perkembangan moral Individu mula meneroka. keadilan dan maruah pada peringkat tertinggi. persetujuan. maruah. memilih alternatif lain dlm penaakulan moral Mula memilih kod moral dan etika yang tersendiri Peringkat 5 : Etika kontrak sosial dan hak individu Isu yang dititiberatkan : hak individu. Peringkat 6 : Etika prinsip sejagat Ciri-ciri tingkah laku moral berasaskan kesedaran kendiri yang meletakkan nyawa manusia. t/jwb bersama t/laku moral berteraskan kepada sosial dan perjuangan kearah kedaulatan masyarakat. keadilan. .

Teori Perkembangan Moral KESIMPULAN PERKEMBANGAN MORAL Piaget Pendekatan perkembangan kognitif Piaget mudah digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendekatan ini memberi penekanan pada aspek perkembangan kemampuan berfikir Pendekatan ini menarik minat murid kerana isu /masalah berhubung dengan pertentangan nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Dapat menghidupkan suasana kelas .

. peka untuk mendedahkan kemampuan seseorang dalam membuat pemikiran atau pertimbangan moral dan mendukung perkembangan moral.PERKEMBANGAN MORAL Teori Perkembangan Moral KESIMPULAN Kohlberg Teori ini paling konsisten dengan teori ilmiah.

.

atau dengan kata lain telah menetap.Menurut Teori Psikoanalisa • Perkembangan moral adalah proses internalisasi norma-norma masyarakat dan kematangan organicbiologik. • Seseorang telah mengembangkan aspek moral bila telah menginternalisasikan aturan2 or kaidah2 kehidupan di dalam masyarakat. dan dapat mengaktualisasikan dalam perilaku yang terus menerus. . • Menurut teori psikoanalisa perkembangan moral dipandang sebagai proses internalisasi norma-norma masyarakat.dan sebagai kematangan dari sudut organic-biologik.

.Menurut teori Psikologi Belajar • perkembangan moral dipandang sebagai hasil rangkaian stimulus-respons yang dipelajari oleh anak. antara lain berupa hukuman (punishment) dan pujian (reward) yang sering dialami oleh anak.

Konsep Teori Psikoanalisa dan Teori Belajar • Konsep ke dua teori (psikoanalisa dan psikologi belajar). . tentang proses perkembangan moral adalah bahwa seseorang telah mengalami perkembangan moral apabila ia memperlihatkan adanya perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakatnya. Dengan kata lain perkembangan moral berkorelasi dengan kemampuan penyesuaian diri individu.