Rancangan Pengajaran Harian Mata Pelajaran Tajuk Kelas Tarikh Masa Bilangan Pelajar :Sains :Benda Hidup dan

Benda Bukan Hidup :4 Bestari :05 Mac 2012 :8:00 – 9:00 pagi (60 minit) :30 orang pelajar

Kemahiran Proses Sains :Menciri dan mengelas Pengetahuan Sedia Ada :Murid telah mengetahui manusia dan haiwan adalah benda hidup Hasil Pembelajaran :Di akhir pembelajaran 80% daripada murid mengenalpasti benda hidup dan benda bukan hidup tanpa bantuan guru. :Menciri,mengumpul dan mengelas :Minat dan sifat ingin tahu terhadap alam sekeliling,yakin dan berdikari, bekerjasama :Video dan slide power point :Gambar benda hidup dan benda bukan hidup

Kemahiran Berfikir (KB) Penerapan nilai

Bahan Bantu Mengajar Sampul Tugasan

Langkah / Fasa Masa (minit) Set Induksi (5 minit)

Isi Pelajaran

-Pengenalan tajuk

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran -Guru menunjukan gambar benda hidup dan benda bukan hidup -Guru membimbing murid menamakan benda tersebut -guru menjelaskan tajuk yang akan dipelajari

Catatan

-menunjukan slide power point gambar benda hidup dan bukan hidup di persekitaran murid BBM-slide power point Nilai –minat dan sifat ingin tahu terhadap alam sekeliling SDP – Elemen Seni Visual

Langkah 1 (15 minit ) -mengenalpasti ciri-ciri yang terdapat pada benda hidup Langkah 2 (20 minit ) -Pengkelasan benda hidup dan benda bukan hidup Penilaian (15 minit) -membuat lembaran kerja -Guru menunjukan video lagu ‘I Know What Living Thing Can Do’ yang mempunyai lirik dan gambar benda hidup -Guru meminta murid menyanyikan lagu ‘I Know What Living Thing Can Do’ sambil meniru pergerakan di dalam video -Guru meminta murid menyebut ciri-ciri benda hidup seperti yang terdapat dalam lirik lagu -guru membekalkan sampul yang mengandungi gambar kepada kumpulan murid -Murid mengelaskan gambar-gambar mengikut kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup -Pembentangan hasil kerja kumpulan -Guru bertanyakan murid bagaimana pengkelasan dibuat -guru memberikan lembaran kerja mewarna dan mengelaskan benda hidup dan benda bukan hidup -guru berbincang jawapan dengan murid dan membuat peneguhan BBM-video KPS-memerhati KB-mencirikan Nilai –Yakin dan berdikari KBT-Kinestik SDP.Elemen Seni Muzik & Pergerakan BBM-sampul berisi gambar KPS-mengelaskan KB-mengumpul dan mengelaskan Nilai –bekerjasama KBT-interpersonal SDP –Elemen Seni Visual BBM-lembaran kerja KPS.mengelaskan KB-mengumpul dan mengelas Nilai –yakin dan berdikari SDP-Elemen Seni Visual .

Penutup (5 minit) -sesi soal jawab -Guru bertanyakan murid apa yang telah dipelajari dan meminta murid memberi contoh benda hidup dan benda bukan hidup KPSBerkomunikasi Nilai.yakin dan berani Refleksi : 40% daripada pelajar tidak dapat membezakan benda hidup dan benda bukan hidup. .Ini mungkin disebabkan murid keliru dengan sifat boleh bergerak yang dipunyai oleh benda bukan hidup seperti kereta.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.