Rancangan Pengajaran Harian Mata Pelajaran Tajuk Kelas Tarikh Masa Bilangan Pelajar :Sains :Benda Hidup dan

Benda Bukan Hidup :4 Bestari :05 Mac 2012 :8:00 – 9:00 pagi (60 minit) :30 orang pelajar

Kemahiran Proses Sains :Menciri dan mengelas Pengetahuan Sedia Ada :Murid telah mengetahui manusia dan haiwan adalah benda hidup Hasil Pembelajaran :Di akhir pembelajaran 80% daripada murid mengenalpasti benda hidup dan benda bukan hidup tanpa bantuan guru. :Menciri,mengumpul dan mengelas :Minat dan sifat ingin tahu terhadap alam sekeliling,yakin dan berdikari, bekerjasama :Video dan slide power point :Gambar benda hidup dan benda bukan hidup

Kemahiran Berfikir (KB) Penerapan nilai

Bahan Bantu Mengajar Sampul Tugasan

Langkah / Fasa Masa (minit) Set Induksi (5 minit)

Isi Pelajaran

-Pengenalan tajuk

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran -Guru menunjukan gambar benda hidup dan benda bukan hidup -Guru membimbing murid menamakan benda tersebut -guru menjelaskan tajuk yang akan dipelajari

Catatan

-menunjukan slide power point gambar benda hidup dan bukan hidup di persekitaran murid BBM-slide power point Nilai –minat dan sifat ingin tahu terhadap alam sekeliling SDP – Elemen Seni Visual

Langkah 1 (15 minit ) -mengenalpasti ciri-ciri yang terdapat pada benda hidup Langkah 2 (20 minit ) -Pengkelasan benda hidup dan benda bukan hidup Penilaian (15 minit) -membuat lembaran kerja -Guru menunjukan video lagu ‘I Know What Living Thing Can Do’ yang mempunyai lirik dan gambar benda hidup -Guru meminta murid menyanyikan lagu ‘I Know What Living Thing Can Do’ sambil meniru pergerakan di dalam video -Guru meminta murid menyebut ciri-ciri benda hidup seperti yang terdapat dalam lirik lagu -guru membekalkan sampul yang mengandungi gambar kepada kumpulan murid -Murid mengelaskan gambar-gambar mengikut kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup -Pembentangan hasil kerja kumpulan -Guru bertanyakan murid bagaimana pengkelasan dibuat -guru memberikan lembaran kerja mewarna dan mengelaskan benda hidup dan benda bukan hidup -guru berbincang jawapan dengan murid dan membuat peneguhan BBM-video KPS-memerhati KB-mencirikan Nilai –Yakin dan berdikari KBT-Kinestik SDP.Elemen Seni Muzik & Pergerakan BBM-sampul berisi gambar KPS-mengelaskan KB-mengumpul dan mengelaskan Nilai –bekerjasama KBT-interpersonal SDP –Elemen Seni Visual BBM-lembaran kerja KPS.mengelaskan KB-mengumpul dan mengelas Nilai –yakin dan berdikari SDP-Elemen Seni Visual .

yakin dan berani Refleksi : 40% daripada pelajar tidak dapat membezakan benda hidup dan benda bukan hidup.Ini mungkin disebabkan murid keliru dengan sifat boleh bergerak yang dipunyai oleh benda bukan hidup seperti kereta.Penutup (5 minit) -sesi soal jawab -Guru bertanyakan murid apa yang telah dipelajari dan meminta murid memberi contoh benda hidup dan benda bukan hidup KPSBerkomunikasi Nilai. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful