LEMBARAN KERJA (PERMULIHAN) KATA HUBUNG

1. Dia tidak mahu pergi berjumpa dengan doktor____demam.

A sementara B agar

C lalu D walaupun

2. Adiknya bijak____rajin.

A hingga B setelah

C serta D kerana

3. Puah Esah menjahit baju____menunggu anaknya pulang.

A sementara B sesudah

C meskipun D supaya

4. Pokok bunga itu akan layu____mendapat air yang mencukupi.

A kerana B sementara

C

melainkan

D seraya

5. Emak menudung lauk itu____tidak dihinggapi lalat.

A supaya B lalu

C kerana D selama

____mereka sampai. A tetapi B selagi C serta D sewaktu 8.6. Sivam terpijak kulit tembikai____tersungkur. A Sekiranya B Sungguhpun C Semasa D Manakala 9. Buatlah kerja itu____selesai. A lalu B selagi C sambil D tetapi . A serta B manakala C sehingga D seandainya 10.adik saya sedang bermain di padang. A kerana B tetapi C sementara D sewaktu 7. Jangan guna lif untuk melarikan diri____berlakunya sesuatu kebakaran. Buku ini sesuai untuk pelajar sekolah menengah____tidak sesuai untuk murid sekolah rendah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful