Pidato b Sunda

Pidato Bahasa Sunda | Panghulung Kalbu Panghulung Kalbu Panghulung kalbu kajembaran fuji janten panghias ati urang

sanggakeun ka dzat anu maha suci. Dzat anu ngan sahiji nyatana Allah rabbul ijati. Fuji anu janten panghias rasa urang sanggakeun ka dzat anu maha kawasa nyatana Allah, aza wajala syukur anu janten pangratos masihan rahmat, taufik sinareng hidayahna sahingga urang sadaya tiasa kempel ngariung di ieu majlis ilmu anu mudah-mudahan kenging ridho ti gusti Allah ta’ala. Amiin….. Sholawat sinareng salamna mugia tetep di kocorkeun, dilengserkeun ka jungjunan urang sadaya, panutan sadaya umat islam nyatana kanjeng Nabi Muhammad SAW ka para kaluwargina sohabatna tabi’in tabi’atna anu pamudah-mudahan dugi ka urang sadaya salaku umatna. Kepala sekolah SMPN 2 Leuwimunding, dewan guru sadayana anu ku simkuring di pihormat, oge teu hilap ka sadaya rerencangan sinareng adi-adi kelas abdi, anu kusimkuring di pihormat. Ngadegna simkuring di didieu Insya Allah bade nyobian nyampekeun hiji biantara anu eusina “ COBAAN ATAWA UJIAN “ Ujian anu di pasihan ku gusti Allah ka bagi 2 nyaeta : 1. Ujian anu manis 2. Ujian - Nu kahiji ujian anu manis nyaeta nikmat ti gusti Allah contona : Pa Udin jadi jalema anu dipikihormat ku sabab anjeunna kaya, gaduh mobil anu berkilat sahingga istrina oge 4 Subhanallah - Nu kadua ujian anu pait nyaeta saperti di pasihan musibah contona : Pa Dayat gaduh kaluwargi, kanggo nganafakahan kaluwargina hese. Jadi kasimpulanan : Upami urang di pasihan anu manis, urang kedah bersyukur. Naon sababna ? Maksadna ayat Al-Qur’an dijelaskeun : Upami urang syukuran ka nikmat Allah maka bade nambihan nikmat tersebut. Tapi sabalikna, upami kufur ka nikmat Allah maka siksa Allah kacida pedihna. Upami urang di pasihan ujian anu pait, sapertos musibah maka urang kedah sabar. Nabi bersabda : Sabar eta sabagian tina iman Sareng Allah ngadawuh : Allah seneng ka jalma-jalma ani sabar, jadi urang hirup di dunya ieu pinuh cobaan. Saleresna masih aya keneh anu di saurkeun tapi waktosna anu teu cekap, sakieu ti abdi hatur nuhun ka sadaya perhatosan nana. Hapunten bila aya kalepatan….

rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur ti sim kuring. peryogi ka uninga. wb. hayu urang sami-sami babarengan ngeusian kamerdekaan iyeu ku hal-hal anu mangfaat.Pidato Bahasa Sunda | Ngesian Kamerdekaan assalamualaikum wr. sajabina ti eta seueur keneh hal-hal anu tiasa ku urang dilakukeun dina rangka mengisi kemerdekaan ieu. kapayuneun para bapak ibu guru anu sami ku sim kuring di pihormat oge teu hilap k para rerencangan siswa-siswi smun 1 sukabumi anu di mulyakeun ku alloh. kapayuneun bapak kepala sekolah anu ku sim kuring di pihormat. alhamdulillah dina danget ieu urang tiasa patepang lawung paamprok jonghok dina rarangka mi eling tepung umur kamerdikaan nagara urang anu ka 65. salaku generasi muda penerus bangsa tos sakeudahna neraskeun perjuangan para pahlawan urang ku jalan diajar anu soson-soson pikeun nanjeurna kahirupan bangsa indonesia di zaman anu bakal datang.wb. kukituna ka rerencangan abdi sadaya. ku kituna urang. luhur saur bahe sora ulah kirang -kirang ngahapunteun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum wr. . seueur pisan pengorbanan anu tos di pasrahkeun ku para pejuang urang kapungkur dina melaan kamerdekaan nagara anu ayeuna ku urang karandapan.

Solawat sareng salam urang curehkeun ka baginda anu mulya nyaeta Nabi Muhammad Selewlohiu Alaihi Wasallam. nanging langkung payus pikeun urang sadaya pada museurkeun pamikiran séwang-séwangan neuleuman kasang tukang naon anu mantak tingkat ékonomi nagara urang masih jauh tina basa utama. Allah huma soli ala syaidina muhammadi abdika warosulika nabiyil umiyil wa ala alihi wasohbihi wasalim.Wb. Warga nagara Singapura pikeun nyumponan kabutuhan cai baé kudu ngadatangkeun ti nagara deungeunna nyaéta Johor Malaysia. Aujubillah himinassyaiton nirojim. Jeung mudahmudahan urang sadayana ka asup umatna amin yarobal alamin. sedengkeun Nagara Indonesia perkapita pendudukna AS $ 3.1 km2. Sagala puji urang sanggakeun ka gusti nu maha suci dzat nu ngatur sagala eusi dunya katut eusina.Masrakat urang masih kénéh seueur anu beurat pikeun nyumponan kabutuhan hirup Pidato Bahasa Sunda | -----------------------------------------------------------------Contoh pidato ini mungkin belum lengkap karena itu silahkan Anda lengkapi atau tambah jika menurut Anda perlu dilengkapi. Hadirin anu sami hadir! Kalayan ngébréhkeun rasa syukur ka Gusti Allah SWT ku bageuran Mantena urang sadaya parantos dipaparin bumi anu subur ma’mur. ama ba’du. Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masi dipaparin nikmat sehat oge nikamat iman sareng nikmat islam nyaeta nikmat anu pang ageung-ageungna. Kumargi sakitu tangtos tiasa kaétang ku urang sadaya sabaraha artos anu kedah dianggarkeun pikeun kaperluan MCK penduduk nagara Singapura dina sadidintenna. Kusabab anjeunanana urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat islam. Ashadu ala ilaha illeloh wa ashadu ana Muhamaddarosululoh. rahayat ma’mur kahirupanana sejahtera lahir sinareng batin. Bismilah hirohman nirohim. gemah ripah loh jinawi.75 m2 atanapi 3.556. Pendapatan perkapita penduduk Negara Singapura nyaéta AS $ 28.228.65 kali lipet tina legana nagara Singapura anu legana 707. nyaeta Allah Subhanahu Wata Ala.979 atanapi ngabanding kana 7 kali lipet sahandapeun perkapitana Singapura. Dina hal ieu sim kuring sanés badé ngawiwirang ka lembur sorangan. Para wargi hormateun sim kuring! Tatar Ciamis téh legana 2. -----------------------------------------------------------------Assalamualaikum Wr. . Padahal upami urang niténan kana poténsi sumber daya alam anu dipibanda ku Singapura éstu jauh tanah ka langit dibandingkeun sareng tatar Ciamis.

Awak gulak giluk tinggal tulang jeung kulit. Beurat narimbangan akibat tina naékna harga-harga séjén tina sabab musabab tuwuhna inflasi. Mung sakitu wae wawaran ti sim kuring bilih aya carita anu teu genah didangu. sabab henteu kasartaan sareng kanyataannana.Nanging paribasa éta saupamina dina mangsa-mangsa ka tukang sok dilengkepan ku kalimah “murah sandang murah pangan.Wb. Mun sok komo lamun kudu nyumponan sagala kabutuhan hirup anu aya hubunganana sareng pendidikan ogé kaséhatan anu layak tur pantes. bilih aya cariosan anu teu mernah dina manah. Masrakat urang masih kénéh seueur anu beurat pikeun nyumponan kabutuhan hirup sadidinten. Lapangan gawé anu aya masih tebih tina basa utami pikeun nyumponan tur nampung warga masrakat angkatan kerja anu ti waktu ka waktu terus-terusan nambahan. Sakali deui nyuhunkeun dihapunteun. Nanging ku nérékélna hahargaan ieu kuduna dipitembeyan ku panghasilan masrakat anu aya hubunganana sareng tingkat pendapatan perkapita penduduk. samangsa-mangsa pamaréntah ngarencanakeun pikeun naékeun BBM atawa tarif listrik pasti diréspon ku protés atawa démonstrasi. hususna ngeunaan rencana naékeun harga BBM anu disaluyukeun sareng harga minyak dunia. Di hiji pihak aya masrakat anu kabeungharanana milyaran rupiah. di pihak séjén justru aya masrakat anu malarat. ceuk paribasana. sepi paling towong rampog” rupina babasan ieu kantun tunggulna. (pangandaraninfo. tikoro nyoso-lara balangsak. Panarimaan masrakat dina widang ékonomi kacida pisan gajligna. Numatak sakitu. Saleresna sanés ukuran siap atanapi teu siapna masrakat urang dina nyanggap sakumna program pamaréntahna. Bilahi taofik walhidayah. Wassalamu alaikum Wr. neda dihapunteun.com) . Da sadaya kasaen eta datangna ti gusti Allah jeung kasalahan eta ti sim kuring pribadi. Laas tinggal tapakna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful