i

KATA PENGANTAR

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban dari hasil kegiatan penulis
selama mengikuti Praktik Kerja Lapang di Balai Besar Karantina Ikan
Hasanuddin Makassar, laporan ini dibuat untuk melengkapi hasil Praktik
Kerja Lapang yang telah dilaksanakan selama di Balai Besar Karantina Ikan
Hasanuddin Makassar dengan harapan dapat memberikan pengalaman
sebagai pedoman dalam pelaksanaan PKL selanjutnya.
Mengingat keterbatasan kemampuan penulis dan menyadari apa yang
telah dicapai ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak sehingga laporan
ini dapat terwujud adanya, untuk itu dengan ketulusan dan kerendahan hati,
pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Ir. Yip Regan, MP selaku kepala Sekolah Usaha Perikanan
Menengah (SUPM) Negeri Bone yang telah memberikan kemudahan,
sehingga terlaksana Praktik Kerja Lapang ini.
2. Bapak Drs. Widodo selaku kepala Balai Besar Krantina Ikan Hasanuddin
Makassar, beserta seluruh staf / pegawai atas penyediaan fasilitas dan
jalinan kerja samanya serta saran dan arahan yang diberikan kepada
penulis selama pelaksanaan praktik kerja lapang ini.

S.Pi selaku pembimbing II yang telah memberikan saran. M.St. petunjuk dan bimbingan selama penyusunan laporan ini. semoga dapat bermamfaat bagi kita semua. S.Si selaku pembimbing I dan Bapak Arafah. Ibu St. pikiran dan tenaganya dalam membantu penulis menyelesaikan Praktik Kerja Lapang ini.Pi. 5. S. 4.ii 3. Bapak Nurdin Kasim.Pi. Atas perhatian dan kerja sama yang baik dihaturkan terima kasih. MM sebagai pembimbing lapangan yang meluangkan banyak waktu. Semua pihak yang telah banyak membantu selama Praktik Kerja Lapang ini berlangsung. Mei 2011 Penulis . Akhir kata penulis menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung dari awal hingga akhir penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapang ini. Bone. Suleha Yasin.

. 12 Perkembangbiakan Bakteri ................................. i DAFTAR ISI....................................... 14 Hasil dan Evaluasi .............................................. 13 Metode Pelaksanaan ............................................. 3 TINJAUAN PUSTAKA ............................... 1 Latar Belakang ........................................................................ 15 ....................................... 13 HASIL DAN PEMBAHASAAN ................................................................... 7 Morfologi Bakteri ................................. vi PENDAHULUAN .................................................................................. 14 Sterilisasi Alat dan Bahan .......................................................................................... 6 Struktur Sel Bakteri .............................................................. 8 Alat Gerak Bakteri ........................................... 12 PELAKSANAAN ............................................... 10 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Bakteri .........................................................................iii DAFTAR TABEL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 Struktur Tambahan Bakteri ............. 14 Pembuatan Media Tumbuh ..................... 6 Ciri-ciri Bakteri................................................................ 13 Waktu dan Tempat............................................. 4 Sejarah Bakteri ..............................................iii DAFTAR ISI HAL HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING KATA PENGANTAR .......................................................... 1 Tujuan dan Mamfaat ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 Pegertian Penyakit/Bakteri ................................................................................................................................................ v DAFTAR GAMBAR ............................................................

......................................... 32 Daftar Pustaka Lampiran ................................................................................................................................................................................................ 31 Saran .................................................... 31 Kesimpulan ............................................ 19 Identifikasi Bakteri ..................................................iv Pembutan Media Uji.................... 18 Uji Biokimia ............................ 16 Isolasi Bakteri.............................................................................................................................. 28 KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................................................................................ 17 Pemurnian Bakteri ..