UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

DPP407 KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN

PENSYARAH: DR. RABIATUL ADAWIYAH BT AHMAD RASHID

TAJUK: RANGKA CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

AHLI KUMPULAN:

DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan

DPLI USM Julai 2009

HEMA LINDA SUBRAMANIAM WIRDAYATY BT AHMAD TAY HUI CHIN TEN SIEW SUAN
ISI KANDUNGAN
BIL 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 KANDUNGAN Tajuk Kajian Nama Ahli-ahli Penkaji Pengenalan Latar Belakang Kajian Pernyataan Masalah kajian Tujuan/Objektif Kajian Persoalan Kajian Sorotan Kajian Metodologi Kajian 9.1 Reka Bentuk Kajian 9.2 Sampel Kajian 9.3 Prosedur Mengumpul Data 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 9.4 Prosedur Menganalisis Data Cara Pelaksanaan Kaedah Spelling Bee Kesignifikanan Kajian Jadual Pelaksanaan Kajian Jadual Perbelanjaan Bibliografi Lampiran

(DP2689/09) (DP2779/09) (DP2773/09) (DP2774/09)

MUKA SURAT 3 3 3-4 4-5 5-7 8 8 9-10 10 10 10 11-14 15-16 17-18 18 19-20 20 21-22 23-29

1.0

TAJUK KAJIAN

2

DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan

DPLI USM Julai 2009

Meningkatkan Kemahiran Pertuturan Bahasa Inggeris Bagi Pelajar Tingkatan 1 Gigih, Sekolah Menengah Kebangsaan Tendong, Pasir Mas, Kelantan dengan Menggunakan Kaedah “Spelling Bee”.

2.0

NAMA AHLI-AHLI
1. 2. 3. 4. Hema Linda A/P Subramaniam Tay Hui Chin Ten Siew Suan Wirdayaty binti Ahmad

3.0

PENGENALAN
Bahasa merupakan alat perhubungan yang penting dalam kehidupan manusia.

Melalui bahasa, seseorang itu dapat berkomunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan kehendak, perasaan, pendapat, pengalaman, buah fikiran, pengetahuan, mendapatkan informasi, menambahkan ilmu pengetahuan, memahami orang lain dan sebagainya. Bahasa Inggeris adalah bahasa ilmu dan bahasa hubungan antarabangsa. Oleh itu, penguasaan Bahasa Inggeris adalah amat penting kepada pelajar dalam menghadapi cabaran globalisasi dan ledakan maklumat masa kini. Dengan penguasaan Bahasa Inggeris yang baik, pelajar-pelajar dapat memperolehi ilmu dengan lebih banyak dan mudah.

3

Walaubagaimanapun. terdapat beberapa aspek penting yang mesti diambil kira oleh setiap guru.0 LATAR BELAKANG KAJIAN Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 4. Antara cadangan yang dikemukakan adalah. Berdasarkan kepada kepentingan ini. Penggunaan Bahasa Inggeris adalah penting dalam bidang pendidikan di Malaysia pada abad ini. 4 . adalah penting bagi membolehkan masyarakat Malaysia bersaing dengan dunia luar dalam menuju ke arah globalisasi. pembacaan. beberapa cadangan telah dikemukakan untuk meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris pelajar sebagai bahasa kedua. Pengetahuan ini adalah penting bagi membolehkan seseorang pelajar itu benar-benar berkualiti dari segi bahasanya. sebutan dan perbendaharaan kata. masih terdapat pelajar-pelajar yang masih keciciran dan ketinggalan dalam merentas arus perubahan yang sedang melanda negara. Ia bagi mengelakkan masyarakat Malaysia terpinggir dari arus pemodenan dan kemajuan global. Dalam kajian ini. Bahasa Inggeris digunakan sebagai alat pembelajaran di samping mewujudkan persekitaran yang membolehkan pelajar menguasai Bahasa Inggeris. guru mendapati masih ramai pelajar yang gagal meningkatkan kemahiran pertuturan Bahasa Inggeris mereka di dalam perbualan seharian dan juga di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 Bahasa Inggeris yang merupakan bahasa teras kedua selepas Bahasa Malaysia. Setiap pelajar perlu dilengkapkan dengan pengetahuan dari segi penulisan.

5.DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 Hasil kajian oleh Anisfield (1964) menunjukkan pelajar-pelajar yang bilingual didapati mempunyai kemahiran kognitif termasuk kemahiran menyelesaikan masalah dan keupayaan berfikir yang lebih baik. Para pelajar tidak berminat untuk membaca bahan-bahan 5 . prestasi dan personaliti pelajar bilingual adalah lebih baik berbanding dengan monolingual. terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan keadaan yang sedemikian berlaku. pelajar-pelajar yang bilingual didapati mempunyai pencapaian akademik yang lebih baik daripada pelajar-pelajar monolingual. Berdasarkan tinjauan yang dibuat. Antaranya. Penyataan ini diperkukuhkan oleh Cummin dan Swain (1986) yang mana. Guru berpendapat adalah penting untuk menghasilkan individu yang berkemahiran dalam Bahasa Inggeris sesuai dengan kehendak pasaran semasa yang mahukan pelajar-pelajar ini adalah benar-benar berkualiti terutamanya apabila berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris.0 PERNYATAAN MASALAH KAJIAN Penggunaan Bahasa Inggeris yang agak terhad di dalam proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah rendah telah memberikan impak yang agak kuat kepada pelajar-pelajar yang baru menjejakkan kaki ke alam sekolah menengah. Kebolehan berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris adalah satu kredit yang penting yang dapat memberikan keyakinan yang lebih kepada pelajar tersebut untuk bersaing dengan individu yang lain. menurutnya. Menurut Nor Azmi (2002) pula. ialah kurangnya minat membaca di kalangan pelajar-pelajar.

malah tidak pernah mengambil tahu cukup atau tidaknya kelengkapan persekolahan anakanak seperti alat tulis dan buku-buku latihan. guru mendapati pendekatan yang digunakan dalam P&P sebelum ini kemungkinan kurang berkesan di mana lebih berpusatkan kaedah expositori dan berlakunya 6 . Selain itu. Bukan sahaja mereka tidak pernah menunjukkan muka ketika majlis-majlis yang dijalankan oleh pihak sekolah. Apabila para pelajar ini tidak didedahkan secara meluas dengan perbendaharaan kata yang baru setiap hari. Bagi para pelajar yang kurang berminat pula.DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 berbahasa Inggeris kerana mereka berpendapat bahawa Bahasa Inggeris adalah bahasa yang sukar untuk mereka pelajari. secara lisan atau bertulis. Apatah lagi apabila mereka terikut-ikut dengan ejaan dan sebutan dalam Bahasa Melayu. Seterusnya. pada hemat guru. sama ada. Begitulah anggapan mereka dengan Bahasa Inggeris. Kebanyakan daripada ibu bapa dan penjaga ini adalah mereka yang mempunyai kerjaya ataupun sekurang-kurangnya mendapat sedikit pendedahan dalam pendidikan hingga ke peringkat SPM. dorongan yang terlalu sedikit yang ditunjukkan oleh ibu bapa dan penjaga menyebabkan mereka menjadi kurang minat. mereka terikat untuk menggunakan perkataan yang sama dan berulang-ulang setiap kali mereka membina ayat. Hanya segelintir para ibu bapa dan penjaga ini yang benar-benar prihatin dengan prestasi pelajaran anak-anak mereka. kebanyakan ibu bapa dan penjaga mereka kurang mengambil tahu dengan prestasi pelajaran anak-anak. Kurangnya membaca bahan-bahan berbahasa Inggeris ini menyebabkan pengetahuan perbendaharaan kata yang terhad di kalangan pelajar. Mereka berpendapat bahawa sebutan perkataan dalam Bahasa Melayu adalah berdasarkan ejaannya.

Secara tidak langsung.DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 komunikasi sehala sahaja. 7 . Fokus kajian ini adalah bagi meningkatkan kemahiran pertuturan para pelajar Tingkatan 1 dengan menggunakan ‘Spelling Bee’. Berdasarkan senario di atas. Berdasarkan tinjauan awal. Hal ini menyebabkan pelajar berperanan sebagai pendengar sahaja tanpa terlibat secara aktif dalam P&P. Oleh yang demikian. guru perlu menitikberatkan penambahbaikan dalam perbendaharaan kata Bahasa Inggeris para pelajar bagi membantu mereka membina ayat selengkap-lengkapnya dan seterusnya membimbing mereka untuk meningkatkan dan melancarkan pertuturan dan kemahiran komunikasi mereka di dalam Bahasa Inggeris. para pelajar menyatakan bahawa mereka mempunyai pengetahuan yang terhad dalam perbendaharaan kata Bahasa Inggeris. kemahiran pertuturan dan komunikasi mereka juga turut terjejas. mereka tidak mampu dan gagal membina ayat selengkap seperti yang sepatutnya mereka lakukan.

Pelajar dapat memahami dan meningkatkan tahap penguasaan dan pemahaman asas dari segi tatabahasa dan perbendaharaan kata Bahasa Inggeris. Bagaimanakah para pelajar dapat memahami dan meningkatkan tahap penguasaan dan pemahaman asas dari segi tatabahasa dan perbendaharaan kata Bahasa Inggeris? 8 . 7.2 Objektif I. Kelantan. 6. III.DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 6. Sekolah Menengah Kebangsaan Tendong. Pasir Mas.1 Tujuan Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan kemahiran pertuturan Bahasa Inggeris bagi pelajar Tingkatan 1 Gigih. Melihat keberkesanaan penggunaan Kaedah ‘Spelling Bee’ dalam meningkatkan kemahiran bertutur Bahasa Inggeris bagi pelajar Tingkatan 1 Gigih. II.0 TUJUAN / OBJEKTIF KAJIAN 6.0 PERSOALAN KAJIAN I. Bagaimanakah penggunaan ‘Spelling Bee’ dapat menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran bahasa Inggeris dengan lebih berkesan? II. Pelajar dapat menggunakan perkataan-perkataan yang dipelajari untuk digunakan di dalam perbualan dan pertuturan harian.

satu kajian telah dijalankan oleh Indah (2008).DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 III. Selain itu.0 SOROTAN KAJIAN Zainab (2005) menyatakan bahawa setiap pelajar perlu dilengkapkan dengan pengetahuan dari segi penulisan. Tambah beliau lagi. Perkara ini turut disokong oleh Dato’ Dr. Kebolehan berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris adalah satu kredit yang penting yang dapat memberikan keyakinan yang lebih kepada pelajar tersebut untuk bersaing dengan individu yang lain. Bagaimanakah pelajar dapat menggunakan perkataan-perkataan yang dipelajari untuk digunakan di dalam perbualan dan pertuturan harian? 8. pembacaan. Seterusnya. para pelajar memanfaatkan kosa kata dalam komunikasi seharian mereka. sebutan dan perbendaharaan kata. Pengetahuan ini adalah penting untuk membolehkan seseorang pelajar itu benar-benar berkualiti dari segi bahasanya. Beliau menyatakan bahawa aktiviti bercerita dapat mengembangkan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi di samping para pelajar dapat menjadi lebih kreatif dan inovatif apabila menghadapi sebarang masalah atau rintangan. pengetahuan asas dalam pertuturan penting untuk menghasilkan individu yang berkemahiran dalam Bahasa Inggeris sesuai dengan kehendak pasaran semasa yang mahukan pelajar-pelajar ini adalah benar-benar berkualiti terutamanya apabila berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris. Hassan Ahmad (2003) bahawa bahasa Inggeris sangat berguna sebagai alat untuk memudahkan komunikasi antara manusia yang menggunakan dua bahasa yang berlainan. Bahasa Inggeris juga bertujuan untuk memudahkan orang mempelajari hasil tamadun yang berlainan. beliau turut menyatakan bahawa pelajar-pelajar akan menjadi lebih yakin dengan diri sendiri apabila perbendaharaan kata mereka bertambah. Untuk mengembangkan kemahiran pelajar berbahasa Inggeris. dalam jangka masa yang 9 .

pelajar perlu didedahkan kepada aktiviti-aktiviti di dalam dan di luar kelas yang berkaitan dengan penggunaan Bahasa Inggeris misalnya. Pasir Mas Kelantan yang terdiri daripada 13 orang pelajar perempuan dan 7 orang pelajar lelaki. 9.0 METODOLOGI KAJIAN 9.2 Sampel Kajian Sampel kajian terdiri daripada 20 orang pelajar kelas Tingkatan 1 Gigih Sekolah Menengah Kebangsaan Tendong. Sampel ini dipilih berdasarkan tahap pencapaian mereka yang sederhana dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) yang telah dijalankan. Siti. Seterusnya. Beliau juga menyatakan bahawa pelbagai genre penulisan seperti naratif. hanya seorang guru sahaja yang dipilih oleh guru kerana guru tersebut berpengalaman mengajar 10 .DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 panjang sudah tentu mereka dapat menyesuaikan diri dalam semua keadaan untuk bersosialisasi dengan semua peringkat umur. Kem Bahasa Inggeris dan Minggu Bahasa Inggeris. Bagi sampel guru pula. 9.1 Reka Bentuk Kajian Reka bentuk kajian yang kami gunakan ialah ‘mix methods’ iaitu melibatkan kedua-dua kaedah kuantitatif dan kualitatif. deskriptif dan kreatif perlu didedahkan kepada pelajar untuk meningkatkan penggunaan Bahasa Inggeris. Nadzrah dan Rozmel (2007) mengatakan bahawa untuk memupuk minat pelajar terhadap penggunaan Bahasa Inggeris dalam pertuturan seharian.

Bagi ujian lisan SBOA. instrument yang digunakan adalah kertas ujian yang terdiri daripada dua bahagian iaitu bahagian bertulis iaitu ujian subjektif yang ringkas dan bahagian lisan SBOA (School Based Oral Assessment ). pelajar akan diberi ujian pencapaian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris iaitu ujian pra. Ini bermakna. Ujian Pra Sebelum kaedah Spelling Bee diperkenalkan. Masa yang diperuntukkan adalah 20 minit. Kertas jawapan pelajar akan disemak bagi tujuan analisis kajian. Ujian pra ini bertujuan untuk mengetahui tahap pencapaiaan awal pelajar sebelum kajian dijalankan iaitu dari segi bina ayat Bahasa Inggeris dan pertuturannya. tatabahasa dan perbendaharaan kata akan diberi 10 markah.3 Prosedur Mengumpul Data i. pelajar akan berkomunikasi secara 11 . Dalam ujian pra ini. 9. iaitu jawapan yang betul dari segi stuktur ayat. guru akan menyediakan teks berbentuk dialog supaya pelajar dapat berkomunikasi berpandukan teks yang disediakan (Lihat Lampiran 2). dan markah penuh dalam ujian ini adalah 50 markah. dan pelajar dikehendaki menjawap kesemua soalan (5 soalan) tersebut. Cara pemberian markah adalah bergantung format dan piawaian yang telah ditetapkan. Bagi ujian bertulis. Masa yang diperuntukkan dalam ujian lisan ini ialah 20 minit dan 2 orang pelajar akan membaca teks dialog yang disediakan oleh guru. pelajar dikehendaki menjawap soalan dengan membina ayat berpandukan gambarajah yang disediakan (Lihat Lampiran 1).DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 Bahasa Inggeris melebihi 10 tahun dan banyak mengikuti kursus-kursus yang berkaitan dengan teknik mengajar subjek ini.

Tingkah laku pembelajaran pelajar juga dilakukan bagi tujuan mengenal pasti sikap belajar mereka dan bagaimana mereka membuat respon terhadap pengajaran guru. Pada minggu pertama. guru tersebut akan dimaklum terlebih dahulu. dan pemerhatian ini akan dilakukan sepanjang kajian ini iaitu bermula dengan minggu ke-1 hingga ke minggu ke-12. Pemerhatian Selain itu. Sebelum pemerhatian dilakukan. ii. tingkah laku respon pelajar dan tahap pencapaian pelajar dalam kelas. Ujian lisan ini bertujuan untuk melihat kefasihan dan irama. Instrumen yang digunakan dalam pemerhatian ini adalah video kamera atau pita rakaman dan buku diari untuk cacatan harian. pemerhatian juga akan dijalankan sebelum kaedah Spelling Bee dilaksanakan bagi mengenal pasti tingkah laku pengajaran guru. Pada bahagian cacatan harian ini bertujuan mencatat segala tingkah laku dan respon pelajar dan guru.DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 berpasangan. guru pembantu akan mengajar dengan menggunakan kaedah mengajar yang biasa digunakan semasa mengajar dan reaksi pelajar dan guru akan dicatatkan ke dalam diari dan dirakam dengan pita video. sebutan dan intonasi. dan rakaman pula sebagai bukti analisis dan sebagai rujukan kepada tingkahlaku verbal dan non-verbal semasa analisis. di mana rekasi dan tingkahlakunya 12 . penggunaan tatabahasa dan perbendaharaan kata serta etika dan sikap yang betul semasa pertuturan bahasa Inggeris. Guru akan menilai dengan menanda pada borang yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu (lihat lampiran 3). Manakala pemerhatian selepas kaedah Spelling Bee juga dilakukan dengan cara yang sama dengan pemerhatian sebelum kaedah Spelling Bee. Item perlakuan pengajaran guru dicatatkan dan dianalisis berdasarkan kepada kekerapan itu dipraktik.

Untuk mendapatkan maklumat tersebut. Soal selidik perlu memenuhi objektif atau soalan yang hendak dikaji. iv. Rakaman bagi selepas penggunaan kaedah Spelling Bee adalah 5 kali sahaja iaitu pada minggu ke 3. Kriteria pertama ialah untuk mengetahui sikap pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa Inggeris. dan 11 di mana pita rakaman akan diletakkan di depan kelas iaitu pada sudut yang tertentu dan di belakang kelas supaya tidak berlaku bias semasa rakaman iii. Kandungan soalan soal selidik terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian jawapan YA dan Bahagian jawapan TIDAK (Lihat Lampiran 6). kriteria kedua pula ialah untuk membuktikan wujudnya ketidakfahaman pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa Inggeris dan yang ketiga bertujuan untuk menguji kefahaman pelajar terhadap penggunaan ayat dan perkataan yang betul semasa berkomunikasi selepas terlaksananya kaedah Spelling Bee. 5. guru perlu menyediakan alat kajian. 7. Semua kriteria ini terkandung dalam soalan 1 hingga 10 soalan. soalan ini dirangka untuk memenuhi 3 kriteria yang telah ditetapkan. 9. Alat kajian itu adalah terdiri daripada soalan-soalan yang disediakan oleh guru dan diajukan serta 13 . Soal selidik Kajian Soal Selidik pula merupakan satu instrumen untuk mengumpul data secara formal iaitu jenis soal selidik berbentuk dikotomus “Ya” dan “Tidak”. Dalam soalan soal selidik ini. Temubual Temu bual pula melibatkan pertemuan guru dengan responden untuk tujuan mendapatkan maklumat.DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 akan dirakam dan dicatat dalam diari.

temu bual tidak berstruktur (Unstructured Interviews) digunakan bagi meneroka dengan mendalam dan terperinci masalah utama kelemahan pelajar dalam penguasaan Bahasa Inggeris di mana soalan yang dikemukakan lebih kepada penerokaan idea dan soalan-soalan yang terbuka dalam kelas. Catatan akan dilakukan semasa guru mengemukakan soalan kepada pelajar. penggunaan bahasa. Dalam kajian ini. iaitu jawapan yang betul dari segi stuktur ayat. guru akan menggunakan instrumen borang penilaian yang dikenali sebagai School Based Oral Assessment (SBOA) yang telah diperkenalkan pada 14 Julai 2003 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Cara pemberian markah adalah bergantung format dan piawaian yang telah ditetapkan. Ujian Pasca Ujian ini dijalankan selepas kaedah Spelling Bee dijalankan tujuan ujian ini diadakan untuk menilai tahap penguasaan tatabahasa dan perbendaharaan kata pelajar serta struktur ayat yang dibina. v.DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 dijawab secara lisan. Ujian ini telah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu berbentuk lisan dan bertulis. Temu bual secara tidak berstuktur dijalankan ke atas 10 orang pelajar yang dipilih secara rawak dan seorang guru bagi membantu dalam kajian ini dengan mendapat maklum balas tentang pengajaran kaedah Speeling Bee dalam matapelajaran Bahasa Inggeris. Bagi bahagian bertulis guru telah menggunakan instrumen kertas soalan di mana kertas soalan ini mengandungi lima soalan berbentuk subjektif yang memerlukan pelajar membina ayat berdasarkan gambarajah yang disediakan contoh soalan boleh rujuk pada lampiran 1. Manakala bagi bahagian lisan pula. perbendaharaan kata. tatabahasa. dan markah penuh dalam ujian ini adalah 50 markah. Di samping itu juga bertujuan untuk menilai tahap kemahiran komunikasi pelajar dari segi kefasihan. Penilaian pelajar 14 . tatabahasa dan perbendaharaan kata akan diberi 10 markah. sebutan dan intonasi pelajar selepas menggunakan kaedah Spelling Bee.

analisis ini memerlukan kemahiran. ketawa atau gerak badan akan dianalisis dengan membaca dan mentafsirkan apa makna yang tersirat daripada gerak-geri mereka ini. Guru akan menilai pelajar melalui borang penilaian SBOA. pengalaman dan kepakaran dalam meninterprestasi data tersebut. 9.DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 akan dinilai dari segi konstruk kefasihan dan irama. Bagi kajian tindakan ini. Pekara-pekara yang berbentuk petunjuk-petunjuk bukan lisan seperti tekanan perasaan atau malu. serta etika dan sikap contoh borang penilaian SBOA serta konstruk yang nilai boleh rujuk pada lampiran 3 Aktiviti ini dijalankan dalam bentuk berpasangan dan guru sebagai penilai semasa mengendalikan aktiviti ini guru akan menyediakan sebuah dialog yang berasaskan sukatan pelajaran pelajar akan menyambung dialog yang tidak lengkap mengikut kreativiti contoh dialog boleh dirujuk pada lampiran 2. pengetahuan. langkah yang akan dilakukan bagi menganalisis data kualitatif ini adalah melalui kaedah tematik iaitu. tatabahasa dan perbendaharaan kata. Dalam kes ini. rakaman video dan cacatan nota yang dilakukan dalam kelas.4 Prosedur Menganalisis Data Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif. sebutan dan intonasi. melibatkan langkah menyemak sepintas lalu 15 . Analisis pemerhatian pula akan dijalankan dengan proses mentranskripsi data temubual. Kaedah Statistik Deskriptif menggunakan min dan sisihan piawai bagi menjawap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tahap pencapaian pelajar (ujian pra dan pasca) dan tahap penerimaan pelajar terhadap penggunaan kaedah Spelling Bee ( soal selidik ) dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris. Ujian awal akan direkod (dalam bentuk peratusan) dan disusunkan dalam bentuk jadual.

mengenal pasti tema. Selepas itu. Secara ringkasnya analisis data kualitatif akan melalui peringkat-peringkat berikut mengenali dan memahami data melalui semakan.membentuk kategori provisional/awalan.DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 tindakbalas atau respon dengan mengambil nota terhadap tema-tema. data akan dianalisis dengan melihat perkaitan dan meginterpretkan dengan menjelaskan makna serta menunjukkan implikasi dan kesannya. pengkodan. Lihat pada item yang timbul secara berulang-ulang atau yang nampaknya penting. Seterusnya. 16 . bacaan dan mendengar data-data yang telah dikumpulkan. 3 atau 4 tema yang sangat ketara akan dipilih dan membentuk satu visual untuk melakar bukti-bukti yang berkaitan dengan tema utama. meneroka perhubungan di antara kategori dan akhirnya membuat pembaikan tema dan kategorinya. membuat transkripsi bahan-bahan yang telah dirakamkan. Kemudiannya. pengkodan semula . menyusunatur dan membuat indeks ke atas data untuk memudahkan proses mencari dan mengenalpasti data. Gabungan kaedah ini dikenali sebagai kaedah tringulasi atau percantuman agar hasil dapatan yang diperoleh boleh dipercayai dan kesahannya. pemerhatian ini juga akan dilengkapkan dan disokong dengan hasil daripada temu bual dengan membuat rumusan secara deskriptif berserta dengan analisis keputusan pencapaian pelajar dalam ujian pra dan pasca. isu-isu dan faktorfaktor yang muncul yang telah didengar atau yang dicatat. melindungi data-data yang sensitive.

Maka giliran untuk pihak 17 . Kalau pihak kedua terus menjawab soalan yang dikemukakan oleh pihak pertama maka perbualan tersebut secara automatiknya berhenti. Tujuannya adalah supaya pelajar tidak berasa tertekan atau malu bila melakukan aktiviti. Where. Why.Guru meminta pelajar menggunakan tatabahasa atau perbendaharaan kata tersebut bertutur dengan pasangannya iaitu dalam perbualan mereka haruslah ada tatabahasa occupation yang dipelajari itu.0 CARA PELAKSANAAN KAEDAH SPELLING BEE Guru mengarah pelajar membentuk kumpulan iaitu satu kumpulan terdiri daripada dua orang dengan mencari kawan rapat mereka sendiri yang turut terlibat dalam aktiviti tersebut. Soalan akan dikemukakan oleh salah satu pihak. Perbualan tersebut haruslah bermula dengan menggunakan Ayat Tanya yang menggunakan prinsip “5 Wife and 1 Husband” iaitu melibatkan What. When.DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 10. Kemudian guru memberi setiap kumpulan tatabahasa atau perbendaharaan kata yang telah dipelajari contohnya occupation. Who and How serta penggunaan ayat-ayat yang senang difahami. pihak yang kedua perlulah menjawab soalan yang dikemukakan oleh pihak pertama tanpa menjawab soalan yang diingini oleh pihak pertama.

intelek dan rohani. Oleh itu.DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 kedua mula menyoal pihak pertama. Seterusnya. berkebolehan. Namun begitu pada minggu ke-7 (24/08/2009) guru ada membuat perubahan iaitu mengarah pelajar membentuk satu kumpulan empat orang.0 KESIGNIFIKANAN KAJIAN Kajian Meningkatkan Pertuturan Pelajar dalam Bahasa Inggeris penting kerana bahasa tersebut merupakan bahasa kedua di Malaysia dan bahasa utama di peringkat antarabangsa. adalah penting untuk pelajar menguasai bahasa ini supaya tidak ketinggalan dalam arus kemajuan. 11. seseorang insan yang dilahirkan menerusi pendidikan haruslah seorang yang seimbang dari segi jasmani. Gabungan keempat-empat unsur ini dapat melahirkan seorang insan yang mahir. Selepas selesai setiap perbualan guru meminta pelajar mencatat tatabahasa yang diberikan dalam buku tatabahasa. 18 . tujuan utama kajian ini adalah menyedarkan pelajar tentang kepentingan dan keyakinan untuk bertutur dalam bahasa Inggeris yang merupakan bahasa kedua terpenting selepas Bahasa Melayu. emosi. Jadi. Aktiviti ini dilakukan secara berterusan sehingga pada minggu ke-6 dan sepanjang tempoh ini pelajar dikehendaki bertukar pasangan seminggu sekali. Oleh itu kedua-dua pihak harus pandai membawa perbualan supaya ia berterusan hingga mendapat jawapan yang diingini. berketrampilan dan berpengetahuan serta dapat menyumbang kepada pembentukan modal insan yang berjaya. ( Contoh aktiviti boleh rujuk dalam lampiran 4). Kemudian Guru akan memberi setiap satu kumpulan satu situasi perbualan yang melibatkan 4 orang di mana pelajar perlu menyambungkan perbualan yang tidak lengkap aktiviti ini dijalankan sehingga minggu ke11 (25/09/2009).

12. bagi mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak ingin bertutur dalam BI. Kajian ini juga akan meningkatkan kefasihan pelajar berbahasa Inggeris di manamana sahaja dan tidak terikat kepada persekitaran sekolah sahaja. Di samping itu. Temu Bual 6/07/2009 hingga 07/07/2009 • Guru turut membuat temu bual dengan 20 orang pelajar Tingkatan Satu Gigih. 19 AKTIVITI 08/07/2009 . Menerusi penguasaan bahasa Inggeris yang baik. Pelaksanaan Kaedah Spelling Bee • Guru memberi penjelasan tentang cara-cara Kaedah “Spelling Bee” dilakukan.0 JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN MASA Ujian Pra dijalankan 01 /07/2009 .DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 Oleh itu. pelajar dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat mengeluarkan pendapat yang bernas dan berupaya menghadapi cabaran yang mendatang. 1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) mempunyai matlamat untuk melahirkan pelajar bestari dari aspek-aspek tersebut dengan menguasai bahasa yang pelbagai dan antaranya ialah Bahasa Inggeris.Ujian ini dijalankan oleh guru sebelum membuat pemerhatian Pemerhatian 1 2 /12/2009 hingga 3/07/2009 • Sebelum melaksanakan Kaedah “Spelling Bee” terlebih dahulu guru membuat pemerhatian terhadap tingkah laku pelajar dari segi respon yang diberikan pelajar semasa bertutur dengan kawan dan guru dengan menggunakan Bahasa Inggeris (BI). para pelajar juga akan menjadi lebih yakin dengan diri sendiri apabila mereka dapat bertutur dengan bahasa yang lancar dan fasih.

Membuat Laporan Kajian 01/10/2009 hingga 08/10/2009 13. Ujian Pasca Ujian ini dijalankan selepas kaedah Spelling Bee dilaksanakan. 24/08/2009 hingga 25/09/2009 28/09/2009 2.Membuat temu bual dengan pelajar. guru membuat beberapa perubahan iaitu a. Mengumpul dan Menganalisis Data mengumpul dan menganalisis data selepas pelaksanaan tindakan dan penilaian 2. Pemerhatian 2 Pemerhatian ini dijalankan selepas pelakasanaan kaedah Spelling Bee sepanjang P&P Soal selidik 29/09/2009 Satu set soal selidik diedarkan kepada pelajar untuk menilai tahap pemahaman dan minat pelajar terhadap keadah Spelling Bee. 1. Guru memberi setiap satu kumpulan satu situasi perbualan yang melibatkan 4 orang di mana pelajar perlu menyambungkan perbualan yang tidak lengkap tersebut. Mengarah pelajar membentuk satu kumpulan empat orang. Temu Bual 30/09/2009 . b.0 ANGGARAN PERBELANJAAN Bahan 20 Bil Kos Jumlah .DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 hingga 21/08/2009 • Pada mulanya guru terlebih dahulu membimbing pelajar dalam menjalankan aktiviti ini. 1. Perubahan • Pada minggu ini.

80 21 .DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 1.00 RM50.40 2x RM1.untuk tujuan rakaman 4. CD.00 RM20.50 2x RM6. soalan ujian pra.50 4x RM5. Kos Pengangkutan 2 set 2 keping 4 kali 30x RM0. Fotokopi soal selidik.soalan 30 set ujian pasca 2. Percetakan laporan kajian 3.80 RM3.00 Jumlah RM15 RM12.

Helen Naylon & Raymond Murphy. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Unit Biologi. Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan IPBA 2005.my/ppsmi/strategi_pelaksanaan_files/frames. UPSI Siti Hamin Stapa. Universiti Kebangsaan Malaysia : Selangor. Penguasaan Dan Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Kalangan Pelajar-Pelajar PKPG Kemahiran Hidup. Nor Azmi.htm23 22 . Indah (2008). Penambahbaikan Perbendaharaan Kata Dalam Meningkatkan Kemahiran Pelajar-pelajar Tahun 4 Ibnu Sina Membina Ayat Bahasa Inggeris Yang Lengkap. Azrina Sham & Noorlida Hashim. Cummin & Swain. Azizah Binti Abu Hanifah (2008).ppk. Modul Kursus Kajian Tindakan Dalam Pendidikan. Tor Siong Hoon. Literasi Penulisan Bahasa Inggeris Dalam Kalangan Pelajar Luar Bandar : Implikasi Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran. (2005). Mengubah Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Bahasa Inggeris Melalui Pembentangan Soalan Esei Dalam Kelas Tutoran Biologi : Satu Kajian Tindakan. 2002. Story Telling Dalam Bahasa Inggeris. Essential Grammar In Use Supplementary Exercises. Kolej Matrikulasi Pahang. (1997). Kuala Lumpur Othman Bin Lebar. Modul Kajian Tindakan. Kementerian Pendidikan Malaysia. Zainab Binti Wahab. Fadhilah Mustapha.DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 14.0 BIBLIOGRAFI Aniza Abu Bakar. 1986. Ruslina Omar. (atas talian) http://myschoolnet. Ainsfield. Nadzrah Abu Bakar & Rozmel Abdul Latiff (2007). (2004). Cambridge University Press : Melbourne. Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia. Kuala Lumpur. 1964. Universiti Teknologi Mara : Johor.kpm. (1995).

petercreed. Psychology applied to Teaching.htm1#motivation Creed.uk/ 23 . 2004. Effective communication skills-Self-confidence-Public Speaking. http://college.blueyonder.pwp. 1997.co. (atas talian).hmco. (atas talian) http://www.com/education/pbl/tc/motivate.DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 Biehler.

DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 15.0 LAMPIRAN 1 Soalan Bertulis (Ujian Pra dan Ujian Pasca ) 24 .

DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 25 .

.......... : .. : Did you see the accident? : No.. 26 ..... Mark : What is your job? Peter : I am an engineer with National Telephones........... Mark : How long you have been working for that company? Peter : About 9 months................... I do......... Ruth : Where are you going? James : To the cinema..... Mark:... James:.....DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 LAMPIRAN 2 Teks Dialog SBOA Continue Below Conversation with Your Owns Creativity Policeman Colin Policeman Colin Policeman : What were you doing when the accident happened? : I was at the bus-stop.............. Ruth : Do you like the cinema? James : Yes...... because I was reading the newspaper......................... I was waiting for a bus...

DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 LAMPIRAN 3 Borang Penilaian SBOA Name Year Model Activity Date CONSTRUCT Grammar and Vocabulary Pronunciation and Intonation Fluency and Rhythm Ethics and Mannerism TEACHER SIGNATURE ACHIEVEMENT NAME 27 .

C Satisfactory use of the language. Respond with excellent mannerism. Fluency and Rhythm 4. Grammar and Vocabulary CRITERIA FOR GRADE CRITERIA FOR GRADE CRITERIA FOR GRADE A Excellent use of the language. D Minimal use of the language. 3. Lack fluency with long pauses. Respond with good and appropriate mannerism Respond with satisfactory mannerism LAMPIRAN 4 28 . Good pronunciation and intonation. Pronunciation & pronunciation and Intonation intonation. Ethics and Mannerism Very fluent and coherent. pauses. Excellent 2. Fairly fluent Fluent and clear with frequent but with occasional pauses. Satisfactory pronunciation and intonation. Respond impolitely and inappropriately. B Proper use of the language. Poor pronunciation and intonation.DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 CRITERIA FOR GRADE CONSTRUCT 1.

Abu: Why you so interesting want to know my father occupation? Ali: Nothing just wants to know.. Abu: . Ali: Thank you. Tatabahasa LAMPIRAN 5 Borang Soal selidik 29 .. Abu: My father is a Fire-fighter. so can you tell me now....DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 Cara-cara Pengendalian Kaedah “Spelling Bee” Contoh 1 Ali: What is your father occupation Abu? Abu: How about yours father? Ali: I’m known asking you.. Contoh 2 Ali: What is your father occupation Abu? Abu: Why? Ali: Because our Class Teacher asks me ask it.

Saya suka membuat latihan menggunakan kaedah Spelling Bee 4. Tidak 30 . Penggunaan Bahasa Inggeris adalah tidak penting dalam kelas 10. 8. Saya lebih suka berkomuniksi dalam Bahasa Inggeris 9. 6. Pembelajaran menyeronokan telah berlaku dalam kelas selepas terlaksanakan kaedah Spelling Bee. Pengajaran menggunakan kaedah Spelling Bee membuat saya lebih ingin belajar dan berjaya dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris 2.DPP 407 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan DPLI USM Julai 2009 Ya 1. Pengajaran menggunakan kaedah Spelling Bee lebih berkesan. Saya suka mengikuti mata pelajaran Bahasa Inggeris dengan menggunakan kaedah Spelling Bee 3. Saya lebih memahami dalam penggunaan perkataan yang dibagi. Kadang-kadang penggunakan kaedah Spelling Bee menyusahkan mempelajari mata pelajaran Bahasa Inggeris ini. 7. Saya tak suka menggunakan kaedah ini dalam pengajaran kerana membosankan. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful