SARANA

ER

I AN

PEL AJ A R A

N

Ibu Bapa
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

AL
M

AY SI

A
T

KE M

EN

Sarana Ibu Bapa merupakan suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah demi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta:

MALAYSIA

1

Pengantar
Penglibatan ibu bapa (IB) dalam pembelajaran p n anak sanga atlah penting g. Terdapat banyak b bukti yang kkan bahawa penglibatan IB dan komu uniti dalam pendidikan p an nak membawa perubahan yang menunjuk ketara ke epada kejayaa annya. Berba anding 52% masa yang dihabiskan di rumah dan di d dalam kom muniti hanya 15% % masa seseorang anak dihabiskan d di sekolah. Istilah ibu bapa yang digunak kan dalam ko onteks ini meruju uk kepada sesiapa sahaja yang bertang ggung jawab terhadap t keb bajikan anak dan d terlibat secara s aktif deng gan pendidika annya.

Kegunaa an Masa Murid
Sekolah 3 33% 52% % Tidur 15% Rumah dan Komuniti
Kegunaa an masa murid d berumur 7 – 16 tahun, berdasarkan b 42 2 minggu di sekolah dan pur rata 5.5 jam di sekolah setiap p hari (sekolah rendah dan menengah), 2 jam b seminggu dan masa masa kokurikulum wajib am sehari. tidur 8 ja R: KPM, sampel jadual waktu mu urid, SUMBER 2011

Kajian peringkat antarabangsa a a PISA 2009 (P PISA: Program mme for Inter rnational Stud dent Assessm ment – tarabangsa), dijalankan oleh OECD, (Organisation for Econ nomic Program Pentaksiran Murid Ant ion dan De evelopment – Pertubuh han untuk Kerjasama Ekonomi E dan Pembangunan) Cooperati menunjuk kkan bahawa cara bagaim mana IB meng ggunakan ma asa bersama anak di ruma ah mempeng garuhi kejayaann nya. Oleh itu, amatlah h penting IB menilai pen nglibatan ber rsama anak dan d mengam mbil tindakan yang ya bagi membantu anak meraih m kejaya aan pada ma asa hadapan. Dalam saran na ini, satu ka aedah sewajarny yang dicadangkan ialah h IB mengisi borang b soal selidik yang di ibekalkan dan n menganalisis sendiri kekuatan dan kelem mahan dalam empat bidan ng: • Menyediakan M suasana pembelajaran di rumah r • In nteraksi sosial • Ko omunikasi de engan anak • So okongan akad demik Namun se ekiranya IB in ngin melebarkan kefaham man dan meng gambil iktibar daripada pe engalaman IB B lain, sila berhu ubung dengan n PIBG sekolah berkenaan. Kumpulan Sokongan S Ibu u Bapa (KSIB) PIBG sekolah h anak anda bers sedia berkon ngsi buah fikiran bagi menangani setia ap isu. Anda juga mungkin boleh mem mberi sumbanga an idea berna as kepada me ereka.
Sehingga 31 Januari 2012 2, Kementerian Pelajaran P Malay ysia mempunyai: : 7,723 Sekolah h d 2,296 Sekola ah Menengah. Ju umlah 10,019 se ekolah. Rendah dan Bilangan Murid: ah Prasekola Sekolah Rendah R Sekolah Menengah M 186, 298 orang g 2, 804, 405 orang 2 g 2 281, 775 orang 2, g

5, 272, 478 4 murid
Sum mber: Kementer rian Pelajaran Malaysia

2

PIBG dan sekolah dalam dan luar negara dipaparkan untuk memberi gambaran bagaimana mereka mengatasi cabaran yang dihadapi. akan memberi kesan yang lebih besar. Kamus Dewan Edisi Keempat 3 . Sebenarnya IB telah melakukan banyak usaha mengikut kemampuan masing-masing supaya anak-anak berjaya dalam pelajaran.Pengenalan Sarana ini ditujukan khas kepada IB dan boleh dikongsikan bersama-sama ahli keluarga yang lain. Walaupun demikian. setiap suatu usaha yang diambil oleh IB untuk terlibat lebih mendalam dengan pembelajaran anak di rumah sangatlah dialu-alukan. Cadangan-cadangan yang diberikan melalui sarana ini bukanlah satu senarai lengkap kerana setiap IB mempunyai persekitaran. Apabila anak-anak mengetahui bahawa ibu bapa mereka sangat mengutamakan pendidikan. Tujuan asasnya ialah untuk membantu IB melaksanakan tugas pertama dan paling penting. Sarana: (Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu. Adalah diharapkan amalan-amalan ini akan dapat menokok tambah kepada usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh IB. mendidik anak-anak mereka. Usaha ini jika dipertingkatkan. Sarana ini mengandungi soal selidik untuk IB dan boleh dianalisis sendiri untuk menentukan tahap penglibatan dalam pembelajaran anak. maka nilai pembelajaran menjadi begitu tinggi dalam diri mereka. Amalan-amalan terbaik daripada IB. Cadangan tindakan susulan diberikan sebagai garis panduan kepada IB menambahbaik dalam bidangbidang tertentu. kemudahan serta pengalaman yang unik dan berbeza-beza.

.................... Analisis Keseluruhan .... Bagaimana Merancang Untuk Mengatasi Masalah? ............. 12........ Soal selidik Penglibatan Ibu Bapa/Penjaga dalam Pembelajaran Anak ................... 4 .......................................................... 7........ Borang B: Khidmat Bantu Kepada Sekolah ................................................. 8.................................................................................................................. Kenapa Ibu Bapa Patut Terlibat Dalam Pembelajaran Anak? ............................. 5................................... 2 3 5 6 8 11 15 16 20 23 35 36 10............... 9................................................................ Beberapa Contoh Amalan Terbaik ................ 3........................................................................... Peranan Ibu Bapa ......................................................................................... Bagaimana Menggunakan Sarana Ini? ...................................................................... Pengenalan .......................... Borang A: Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa ................................ Pengantar .. 6......................................... 4............ 11................................................ 2... Analisis Kendiri oleh Ibu Bapa ...........................................................Sarana Penglibatan Ibu Bapa Penjaga Dengan Pembelajaran Anak Kandungan 1...................................................................................

maka pandangan setiap individu terhadap masalah yang sama adalah berbeza-beza. Kadar pelanggaran disiplin sekolah berkurangan. Keciciran persekolahan dapat dielakkan. Kehadiran ke sekolah lebih bagus. Perkongsian idea adalah amalan murni yang saling memberi faedah. • • Sebenarnya Oleh kerana kesan sesuatu masalah ke atas individu adalah berbeza. 5 . • Faedah kepada ibu bapa: • Boleh belajar bagaimana untuk membantu anak menyelesaikan kerja rumah. Anda akan dapati lebih mudah untuk menyediakan suasana rumah yang sihat. Mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi. Ibu bapa dapat mengetahhui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah Dapat berkongsi ilmu keibubapaan bersama ahli PIBG yang lain.Kenapa ibu bapa patut terlibat dalam pembelajaran anak? Faedah kepada anak: • • • • • Mendapat markah dan gred ujian yang lebih baik.

Kem mbalikan jug ga Borang B jika ingin membantu sekolah. Tidak T kira peng glibatan anda minimum atau maksim mum.10.B Bagaimana a Menggun nakan Sara ana Ini? Sarana ini bertujuan mening gkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak-anak. murid dan sekolah. perkongsia an dan percambahan mu dapat berlak ku demi mewuju udkan hubunga an yang berma akna antara anda dan anak anda. 5 Ap pa itu Kumpula an Sokongan Ibu Bapa (KSIB)? KS SIB adalah saluran kerjasam ma dan komunikasi untuk me erapatkan hubungan di anta ara ibu bapa. dan tentuk • Pertingkatkan pengliba atan anda mengikut m kem mampuan. Cuma isi dan kembalik kan Borang A kepada PIB BG sekolah anak anda. ilm 6 . sertailah Ku umpulan Sok kongan Ibu Bapa B (KSIB) PIBG P sekolah anak anda untuk perkongs sian yang leb bih bermakn na. Melalui KSIB lebih banyak interak ksi. Mungkin n hasilnya. 3 • Bandingkan markah ke eseluruhan anda a dengan n indikator di muka surat t 15 kan isu mana a yang hendak ditangani terlebih dahulu. . 2 • Jumlahkan n skor pada setiap s bahag gian dan ten ntukan presta asi anda berbanding g indikator pada p halama an 11 . 4 • Sekiranya anda a mahu. masih h ada ruang untuk u peningkatan.14. Gun nakan sarana in ni seperti berikut: 1 • Lengkapkan n soal selidik k penglibatan n ibu bapa dalam pembelajar ran anak-ana ak pada hala aman 8 . le ebih baik! • Caranya mudah sahaja a.

Penghargaan Kerjasama tuan/puan menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai.Soal selidik penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak Kajian ini bertujuan untuk IB menganalisis sendiri penglibatan dalam pembelajaran anak-anak dan mengambil tindakan sewajarnya ke atas keperluan-keperluan yang timbul. • Sekolah dan PIBG boleh merancang program bagi meningkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak bertujuan menghasilkan suatu persekitaran pembelajaran yang berkesinambungan dari sekolah ke rumah dan komuniti. 7 . Hasil yang diharapkan: • IB boleh menggunakan analisis kendiri bagi mendapatkan profil keterlibatan dalam pembelajaran anak dan merancang program peningkatan kendiri.

.. A..... Bilangan anak dalam tanggungan 1 – 2 orang 3 – 4 orang 5 – 6 orang Lebih 6 orang 5.................... Pendapatan Kasar Keluarga Kurang RM 500 RM 501 – RM 1000 RM 1001 – RM 3000 RM 3001 – RM 5000 RM 5001 ke atas 4.......... Kelulusan Tertinggi Ibu Bapa/Penjaga Tiada Kelulusan (Tidak bersekolah) Pendidikan Sekolah Rendah PMR/Tingkatan 3 SPM/Tingkatan 5 STPM/Tingkatan 6/Sijil Diploma Ijazah dan ke atas 3. 2....SOAL SELIDIK Arahan: Sila tandakan (¥) atau tulis respons anda di ruang yang berkenaan...... 8 ..... Kedudukan rumah anda Bandar Luar Bandar FELDA/RISDA/Perladangan Pedalaman Kepulauan Petempatan Orang Asli Rumah Panjang Lain-lain: (sila nyatakan): …………………………………………. Soal selidik ini dilengkapi oleh Ibu Bapa Penjaga Lain-lain (Nyatakan) ... Latar Belakang Ibu Bapa/ Penjaga 1..

Tidak = 0. 5. Saya memastikan bahawa tempat belajar anak saya sentiasa kemas dan bersih. Saya menyediakan ruang untuk anak belajar di rumah. 4. skor berikut diberikan: Ya = 1.5. SKOR Ya=1 Tidak = 0 Penyediaan suasana pembelajaran di rumah 1. Saya makan bersama anak saya sebanyak ___ hari seminggu. Saya mendidik/memberi didikan agama/moral kepada anak ____ hari seminggu. Saya mengurangkan gangguan bunyi daripada radio/televisyen semasa anak saya belajar. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Interaksi sosial dengan anak 0 1. 5. Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumah Bagi setiap item 1 – 5. 2. JUMLAH SKOR 1 2 3 4 5 9 . Saya bercerita/berbual dengan anak saya sebanyak hari ____ seminggu. Saya memastikan anak saya mempunyai jadual belajar di rumah. Saya mengambil tahu pergerakan anak saya ____ hari seminggu. 3.B. 2. Saya meluangkan masa untuk melakukan aktiviti bersama anak sebanyak _____ hari seminggu 4. 3. Anak-anak saya mempunyai buku-buku rujukan yang cukup. Ya Tidak JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya. skor merupakan bilangan hari anda terlibat.

Saya mengambil tahu tentang perancangan aktiviti anak saya _____ hari seminggu. Saya membimbing anak saya menyiapkan kerja rumah sebanyak ____ hari seminggu 5. 2. Saya dan keluarga melakukan Aktiviti membaca sebanyak ____ hari seminggu. 3. Saya menyediakan bimbingan/ tuisyen kepada anak ____ hari seminggu.Bagi setiap item 1. Saya memberi dorongan/motivasi kepada anak sebanyak ____ hari seminggu. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Komunikasi dengan anak 1. 5. 3. Saya mengambil tahu tentang kerja rumah anak saya sebanyak _____ hari seminggu. 4. Saya memberi pujian dan rangsangan kepada anak saya sebanyak ____ hari seminggu. Saya mendengar anak saya bercerita tentang peristiwa di sekolah sebanyak ____ hari seminggu. Saya dan anak berbincang mengenai kemajuan pelajarannya sebanyak ____ hari seminggu. BILANGAN HARI 0 1 2 3 4 5 6 7 SKOR (Ikut bilangan hari) JUMLAH SKOR 10 . Saya dapat bertukar-tukar fikiran dengan anak saya sebanyak _____ hari seminggu.5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 4. 0 1 2 3 4 5 JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1 – 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 2. Sokongan terhadap kecemerlangan anak 1.

• Anda perlu berusaha untuk menyediakan satu hingga tiga lagi keperluan untuk anak anda. 11 . Penyediaan suasana pembelajaran di rumah: • • • • • Ruang belajar Jadual belajar Mengurangkan gangguan bunyi Tempat belajar yang kemas dan bersih Penggunaan tempat belajar yang berkesan • Buku rujukan yang cukup 4–5 Cemerlang • Anda telah menyediakan semua/hampir semua keperluan bagi suasana pembelajaran anak anda. melibatkannya dengan aktiviti belajar berkumpulan dan sebagainya. Senarai penyediaan suasana pembelajaran di rumah 0–1 2–3 Sedang Maju • Anda telah menyediakan sebahagian besar keperluan bagi suasana pembelajaran anak. • Anda boleh menambah satu lagi keperluan dari senarai dalam petak di sebelah kanan. iaitu: 1. menyediakan sedikit minuman dan makanan semasa dia berehat sebentar. • Anda perlu berusaha untuk memenuhi tiga hingga empat lagi keperluan untuk anak anda. Interaksi sosial dengan anak. 4. Sokongan terhadap kecemerlangan anak.ANALISIS KENDIRI OLEH IBU BAPA / PENJAGA Analisis ini memberikan gambaran ringkas mengenai 4 aspek. Komunikasi dengan anak. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Indikator Jumlah Skor Indikator penyediaan suasana pembelajaran di rumah Asas • Anda telah menyediakan sekurangkurangnya satu keperluan bagi suasana pembelajaran anak. • Mungkin anda boleh menambah keselesaan anak dengan cara menemani anak belajar. 3. 2. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah.

Interaksi sosial dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator interaksi sosial dengan anak Asas • Interaksi sosial antara anda dan anak sangat sedikit. Interaksi sosial dengan anak • • • • Berbual-bual dengan anak Bercerita kepada anak Makan bersama anak Beriadah/aktiviti bersama anak 22 – 35 Cemerlang • Anda telah melakukan hampir semua/semua aktiviti sosial bersama anak anda. • Anda juga boleh menjemput kawankawan anak anda belajar bersamanya di rumah. 12 . • Anda perlu berusaha agar dapat melakukan sekurang-kurang dua aktiviti lagi yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan. • Hubungan anda dan anak akan lebih akrab jika anda dapat meluangkan lebih banyak masa agar dapat melakukan aktiviti yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan dengan lebih kerap lagi. Senarai aktvititi interaksi sosial dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Terdapat interaksi sosial antara anda dan anak anda. • Anda perlu berusaha untuk melakukan sekurang-kurangnya satu daripada aktiviti yang disenaraikan di petak sebelah kanan.

anda boleh cuba bercerita kepada anak (jika sesuai) atau meluangkan masa untuk makan bersama anak beberapa kali seminggu dan melakukan beberapa aktiviti/riadah bersama anak apabila mempunyai masa. • Mendengar anak bercerita tentang sekolah. • Di samping berbual dengan anak. • Cubalah untuk melakukan ketiga-tiga aktiviti yang disenaraikan dalam petak di sebelah kanan. • Bertanya anak tentang perasaan dan persediaannya menghadapi ujian dapat membantu anda memahami minat.Komunikasi dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator komunikasi dengan anak Asas • Tahap komunikasi anda dengan anak sangat rendah. • Anda perlu berusaha berbual-bual dengan anak anda dengan lebih kerap. • Anda mungkin boleh mempertingkatkan keadaan dengan melakukan aktiviti-aktivti dengan lebih kerap dan tekal. Komunikasi dengan anak • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. 13 . • Anda harus memberi kepercayaan kepada perancangan dan menghormati pendapatnya. • Jadikan pertemuan dengan guru sebagai rutin. • Berhubung dengan pihak sekolah mengenai kemajuan anak 22 – 35 Cemerlang • Komunikasi anda dan anak adalah baik. • Berbincanglah dengan anak untuk mengetahui target dan rancangannya dalam pelajaran. Senarai komunikasi dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Komunikasi anda dengan anak berada pada tahap sederhana. kecenderungan dan kebimbangannya.

tetapi jangan menghukumnya jika tidak tercapai. • Memberi bimbingan kepada anak akan membantunya cemerlang. • Anda boleh memperbaikinya melalui aktiviti membaca bersama/kepada anak. • Ini boleh dipertingkatkan dengan melibatkan orang lain dalam membantu anak anda. • Galakkan anak anda mencabar keupayaan dirinya. Senarai aktiviti sokongan akademik 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Di samping membaca kepada / bersama anak anda boleh membantu anak menyiapkan kerja rumah. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. 14 . Sokongan akademik melibatkan: • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. memberi tuisyen bila perlu. • Membacakan buku kepada anak • Membaca buku bersama-sama anak • Membimbing anak menyiapkan kerja rumah • Memberi bimbingan melalui anak-anak lain/orang lain 22 – 35 Cemerlang • Anda menunjukkan ciri-ciri cemerlang dalam membantu pencapaian akademik anak. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. misalnya.Sokongan terhadap kecemerlangan anak Indikator Jumlah Skor Indikator sokongan akademik Asas • Tahap sokongan anda terhadap kemajuan akademik anak anda adalah rendah.

PIBG bagi mendapatkan penjelasan/bantuan dalam beberapa perkara tertentu • Anda juga dialu-alukan menyertai Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG untuk menyumbang di mana boleh. • Sertailah Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG sekolah anak anda – anda sudah pasti dapat membantu lebih ramai ahli PIBG lain. 15 . anda boleh terus berhubung dengan pihak sekolah. mereka boleh membantu anda. 89 – 110 Cemerlang • Anda merupakan ibu bapa yang berdikari • Sekiranya memerlukan sebarang penjelasan.ANALISIS KESELURUHAN Jumlahkan kesemua markah anda Bil 1 2 3 4 Aspek Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial dengan anak Komunikasi dengan anak Sokongan terhadap kecemerlangan anak JUMLAH MARKAH KESELURUHAN Markah Indikator Jumlah Markah keseluruhan Indikator 0 – 22 Asas • Penglibatan anda dengan pelajaran anak adalah di peringkat asas/minimum • Berbincanglah dengan Kumpulan Sokongan Ibu bapa (Parents Support Group) PIBG sekolah anda • Guru-guru juga boleh membantu anda dalam hal berkaitan pelajaran anak anda • Kunjungilah sekolah atau hubungi PIBG. 23 – 88 Sedang maju • Penglibatan anda adalah pada peringkat sederhana • Anda boleh menghubungi sekolah atau Pasukan Sokongan Ibu Bapa.

............................ Kenal pasti masalah dan senaraikan masalah-masalah itu Senaraikan masalah: Masalah 1: .............................................. Ya Tamat • Tahniah kerana dapat merangka penyelesaian. Adakah masalah itu dapat diselesaikan? • Jika tidak dapat diselesaikan ulangi langkah 3 – 6 dengan pendekatan berbeza.................................................. b.................................................... 3.. Mula 1... Masalah kedua untuk diselesaikan ialah: .. Masalah 2: ......... dsb.............. Susun masalah mengikut keutamaan menyelesaikannya Masalah pertama untuk diselesaikan ialah:........... Kenal pasti punca bagi setiap masalah itu? Punca-punca kepada masalah pertama ialah: a......... Adakah lagi punca lain kepada sesuatu masalah itu yang perlu diselesaikan? • Jika ada ulangi langkah 5 bagi menyelesaikannya 7.............. dsb......... Atasi punca masalah yang dikenal pasti • • • • • • • Mengapakah punca itu wujud? Apa yang perlu dilakukan? Siapa yang boleh membantu? Bagaimana menghapuskan punca masalah itu? Apakah peralatan/bantuan yang saya perlukan? Bila tarikh akhir punca masalah ini perlu di atasi? Di manakah tempat yang paling sesuai memulakan langkah penyelesaian? Ya Tidak Tidak 6............................ 2...................Bagaimana merancang untuk mengatasi masalah? Carta alir di bawah akan membantu anda mengatasi sesuatu masalah/memperbaiki sesuatu keadaan....... 4......... 16 .......................... .... • Teruskan dengan masalah yang berikut (jika ada)..................................... dsb........... .......... Senaraikan dan susun punca masalah mengikut keutamaan Apakah yang mesti diatasi terlebih dahulu? 5....................

ibu bapa perlu memantau supaya setiap orang fokus kepada pelajaran. Jadual ini perlu disediakan untuk setiap hari dalam seminggu.Penyediaan Suasana Pembelajaran di rumah 1. pensel. Kehadiran anda juga membantu mendisiplinkan anak-anak yang belajar di tempat yang sama. 5. 3. cahaya. kertas A4 dsb. Nasihatkan anak supaya menyelesaikan kerja rumah terlebih dahulu sebelum menelaah. c. pembaris. 6. Namun begitu. Misalnya jika ruang rumah menjadi satu masalah. Elok jika set alat tulis (pen. bau. 2. b. Pastikan anak anda mengemas dan membersihkan tempat belajar. 7. Tempat ini boleh jadi kekal atau bukan kekal. ulang kaji dan menelaah akan menjadikan anak anda lebih bersedia menguasai sesuatu mata pelajaran. kacau ganggu) yang akan mengurangkan tumpuan anak. Buku rujukan sangat membantu. Jadual belajar hendaklah memasukkan masa untuk kerja rumah. Jika boleh.) tersedia di tempat belajar bagi memudahkan anak menyiapkan kerja rumah. kalkulator. Membuat kerja rumah juga merupakan suatu bentuk belajar. Ini akan mengukuhkan kefahaman dan ingatan anak. a. Kerja rumah. Adalah baik menasihati anak supaya memecahkan masa membaca kepada 20 – 30 minit disusuli dengan aktiviti menjawab soalan yang berkaitan atau membuat nota. b. suatu ruang/sudut boleh dilapangkan dan disediakan untuk anak belajar. 8. c. 4. Perkara asas yang perlu disediakan ialah satu tempat/ruang untuk anak belajar a. temankan anak anda semasa dia sedang belajar kerana kehadiran anda mengukuhkan perasaan dan mengekalkan tumpuannya. Sekiranya anak-anak berkongsi tempat yang sama untuk belajar. Jauhkan sebarang bentuk gangguan (bunyi. suhu. menelaah dan mengulang kaji semua mata pelajaran. edaran udara dan pencahayaan perlu diberi perhatian supaya anak dapat belajar dengan selesa. Kemudahan-kemudahan lain untuk ruang belajar ini boleh ditambah mengikut keselesaan anda. Perkara kedua yang perlu dipastikan ialah jadual waktu belajar/ ulangkaji anak. Keselesaan seperti suhu. supaya maa tidak dibazirkan dengan berbual kosong atau bermain antara satu sama lain. perbincangan dan tunjuk ajar di antara adik-beradik amatlah 17 . mengira atau membuat nota. Memiliki buku rujukan (walaupun yang terpakai/telah dimiliki oleh adik-beradik lain) akan membantu anak membuat penyelidikan bagi memahami sesuatu perkara.

menjahit. Benarkan anak berehat dalam suatu selang masa (misalnya selepas 45 minit atau sejam belajar). Sambil menikmati hidangan harian ibu bapa/penjaga dapat berbual mesra. Elakkan suasana tegang ketika bercakap dengan anak. 2. tetapi penerangan tentang pengalaman diri anda. Bualkan tentang apa sahaja. Ini menunjukkan anda mendengar dengan teliti. kerjasama dan meningkatkan kefahaman. Ini dapat mengelakkan daripada gejala jurang umur. Elakkan menimbulkan isu atau ketegangan semasa makan. Hadiahkan puji-pujian dan jika boleh nyatakan semula apa yang diperkatakanoleh anak dalam ayat anda sendiri. ibu bapa dapat menerapkan kefahaman agama/moral. Pada masa ini anda boleh menceriakan suasana dengan menyediakan minuman dan sedikit snek. Makan bersama menghidupkan kemesraan sesebuah keluarga. budi bahasa. Aktiviti ini boleh dilakukan apabila masa dan tempatnya sesuai. sejarah tempat dan keluarga/orangorang di keliling anda juga boleh dijadikan penghubung di antara anda dan anak. Sekali-sekala angguk dan sambut percakapan anak dengan perkataan “ya”. Kekalkan interaksi dengan anak sepanjang usia. Galakkan anak bercakap dan beri tumpuan kepada apa yang diucapkan oleh anak. Makan bersama merupakan pemupukan kemahiran sosial dalam diri anak dan ibu bapa/penjaga. 9. Tanamkan sifat kemesraan dan memupuk kebahagiaan keluarga semasa makan. Hidupkan suasana dengan perbualan umum yang tidak “mengancam” atau mengganggu perasaan mereka yang hadir. adat resam. cerita yang datang dari ibu atau bapa lebih bermakna. Ini dapat mengelak perkara-perkara tersebut daripada terhakis dan hilang. Interaksi sosial dengan anak 1. Beriadah atau melibatkan anak dalam aktiviti seperti berkebun. banyakkan bersabar dan jangan terlalu mengasak anak. Jika ini perlu dilakukan. pupuk supaya anak dapat berdikari dan merujuk sendiri terlebih dahulu sebelum bertanya kepada orang lain. Perbualan dengan anak merupakan interaksi yang asas. 5. 18 . Matlamatnya ialah mengekalkan interaksi dengan anak. mengemas rumah atau bersantai akan mengeratkan silaturahim. Ikatan kekeluargaan semakin kukuh jika ibu bapa mengamalkan hubungan sihat dan saling menghormati anak-anak dan satu sama lain. Anda boleh menguruskan masalah dengan sopan dan lembut tetapi tegas.digalakkan kerana ini menyuburkan kasih sayang. Bagi anak-anak yang masih kecil. Melalui interaksi dengan anak. serta seni dan budaya. terutama ketika anak berada pada usia remaja. Bercerita tidak dihadkan kepada cerita rakyat atau cerita dari buku. 3. 6. “bagus” dan sebagainya. Cuma. 4.

Apabila perlu. 3. Berkomunikasi lebih daripada sekadar bercakap-cakap. Menenteramkan kerisauan/kegugupan anak 3.Komunikasi dengan anak 1. Penting untuk ibu bapa mengetahui kemajuan pelajaran anak. Ini memberi kelebihan kepada anda agar sentiasa kemas kini dengan apa yang berlaku di sekolah dan apa yang berlaku kepada anak anda. ibu bapa boleh membaca bersama anak. 4. 4. Adalah baik jika kita mengenali setiap orang dalam kalangan kawan-kawan anak. Sesuai dengan perubahan umur anak. Berbincang dengan anak mengenai pelajaran bertujuan untuk: a. d. ton suara dan aksi ibu bapa /penjaga semasa membaca merupakan pendidikan tidak formal yang membentuk sikap terhadap membaca dalam kalangan anak. Aktiviti ini menyemai kecintaan terhadap buku dan ilmu. Membacakan buku kepada anak yang masih kecil merupakan satu aktiviti yang dapat merangsang minat terhadap membaca. Amat baik jika anda dapat memberi bimbingan secara langsung kepada anak. 19 . keyakinan dan harapan untuk mendapat bantuan daripada ibu bapa akan menyuburkan rasa hormat kepada ibu bapa. Anak-anak mungkin memerlukan bimbingan untuk menyiapkan kerja rumah. Semasa berkomunikasi. masalah/isu yang timbul diselesaikan bersama supaya mencapai kata sepakat. hantar anak anda untuk belajar secara berkumpulan. c. Pengetahuan tentang sukatan pelajaran dan mata pelajaran yang dipelajari oleh anak akan memudahkan perbincangan ibu bapa/penjaga dengan anak. Sokongan akademik 1. Dalam berkomunikasi hasrat hati dari dua pihak disampaikan dan fahami. Di pihak anak. Lontaran. Mengetahui pelajarannya hari itu dan apa yang belaku di sekolah Mengetahui keraguan/kerisauan anak supaya dapat diatasi bersama Memberi pengukuhan kepada pencapaian anak di sekolah Membimbing anak merangka tindakan/merancang kemajuan dalam pelajaran e. Adalah amat baik jika anda dapat mengunjungi sekolah dan berbincang dengan guru-guru anak anda bagi mengetahui kemajuan (dan permasalahan?) anak anda. b. intonasi. di samping membantu anak mencapai cita-citanya. 2. 5. 2. Perbincangan ibu bapa – anak mengenai pelajaran akan menghasilkan suatu pandangan bersama tentang target anak dalam pelajaran. atau meminta adik-beradik saling bantu-membantu.

Kesan: Kejayaan 100% dalam UPSR 2010. Wilayah ini telah berjaya menghapuskan jurang literasi di antara kelompok murid miskin dan murid terkaya. 2011 b. bercerita mengenai keluarga dan menggalakkan anak bercerita mengenai pengalaman mereka Membantu anak membaca perkataan (“baca nama pada label ini”). Menyediakan suasana pembelajaran di rumah a. SK Ulu Lubai. Program belajar malam di rumah panjang diadakan setiap jumaat malam dan sabtu malam dan juga sepanjang cuti sekolah. Kemudahan ruang belajar di rumah pangsa Cabaran: Ketiadaan tempat yang sesuai dan selesa untuk murid belajar Tindakan: Menyediakan pusat ulang kaji pelajaran dikenali sebagai Terminal Sejahtera untuk kemudahan kepada pelajar mengulang kaji pelajaran dalam situasi lebih selesa dan kondusif diusahakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Wilayah ini mempunyai 600.000 guru di 1.Beberapa Contoh Amalan Terbaik 1. Kempen kesedaran mengenai cara bagaimana IB boleh membantu anak menguasai kemahiran membaca. Sarawak Cabaran: Murid tidak memanfaatkan masa untuk belajar. Kampung Limau Manis dan Kampung Krangan Batu – memantau kehadiran anak-anak di ruang belajar rumah panjang masing-masing. Ibu bapa dari rumah-rumah panjang di empat kampung – Kampung Rantau Panjai. 20 . Impak: Anak-anak dapat belajar dalam keadaan lebih selesa. Sejak tahun 2002.000 murid dan 17. Limbang. Tindakan: Program belajar di rumah panjang bertujuan untuk membolehkan murid menggunakan masa hujung minggu dengan mengulang kaji dan menyiapkan kerja rumah. Salah satu strategi utama Jabatan Pelajaran Western Cape ialah melibatkan IB dengan pembelajaran murid.100 sekolah rendah. Kehadiran diambil oleh pengawas dan disemak oleh Guru Bertugas Harian pada hari Isnin minggu sekolah berikutnya. wilayah ini telah menyaksikan peningkatan kadar literasi dalam kalangan murid tahun 3 dan tahun 6. menulis dan mengira dilaksanakan dengan mengedarkan risalah seperti brosur dan surat edaran yang mencadangkan IB: • • • • Meluangkan masa untuk berbual dengan anak berkenaan sekolah Membacakan buku cerita kepada anak sebelum tidur Membudayakan tabiat bercerita. Kampung Mulong. Melibatkan IB dalam komuniti termiskin: Kajian kes dari Western Cape. Afrika Selatan Wilayah Western Cape adalah sebuah kawasan pentadbiran yang besar terletak di Afrika Selatan.

Melibatkan IB dalam membuat keputusan SK Sultan Sulaiman 1. Hari Pelaporan dan aktviti-akvtiviti lain. untuk menyampaikan mesej tentang kepentingan pelajaran kepada anak-anak. Kebanyakan keluarga dengan ladang FELDA. Jika semua pihak bekerjasama. IB sekolah tersebut merupakan golongan profesional dan komuniti kelas pertengahan. IB sekolah ini sudah sedia aktif dalam MAT PIBG. atau dengan syarikat-syarikat kecil di bandar. kesihatan. Kedua-dua pihak memahami bahawa kejayaan murid tidak hanya bergantung kepada usaha sekolah semata-mata tetapi perlu melibatkan usahasama IB. Briged Komuniti juga kekal dengan komitmen untuk membantu keperluan murid-murid. murid dan sekolah. Johor hanyalah sebuah sekolah Band 5 yang menyediakan persekolah kepada anak-anak keluarga berpendapatan rendah.8%. murid dan IB kemudiannya menandatangani akujanji.2%. Sejak itu. penglibatan IB telah meningkat. Pengetua melibatkan beberapa ketua komuniti seperti ketua-ketua kampung dan pengurus FELDA. Permuafakatan ini meletakkan IB dan murid dalam keadaan bertanggung jawab. Setelah mencapai persefahaman. Bersama-sama mereka berkunjung ke rumah murid yang bermasalah untuk hadir bagi memahami puncanya dan menyenaraikan komitmen IB bagi mengatasi hal ini. IB tidak lagi bertanya apa yang mahu saya buat. 5. Pada setiap awal tahun. Briged Komuniti ni kemudian pergi ke tiga buah kampung yang menjadi penyumbang utama murid ke SMK Sri Lalang. kata seorang guru. banyak perkara boleh dilakukan. Kini kadar tidak hadir telah susut ke paras 5. Pengetua mendapati kehadiran murid merupakan masalah utama: kadar tidak hadir setinggi 12. polis) dalam aktiviti sekolah di peringkat komuniti. Sekolah ini berhasrat untuk meraih kejayaan lebih tinggi melalui penglibatan IB. dan 6 berbincang bersama-sama untuk menentukan target mereka pada tahun itu. IB dan murid tahun 4. Membina perkongsian komuniti SMK Sri Lalang. Kali pertama menjejakkan kaki di situ pada tahun 2009. Sekolah ini kemudiannya mengundang penglibatan lebih 40 agensi kerajaan dan pertubuhan masyarakat (cth:. tetapi apa yang boleh kami lakukan bersama demi kemajuan anak”. 21 . Terengganu merupakan sekolah rendah nombor satu dari segi pencapaian. Biasanya murid berikrar untuk belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh sementara IB berikrar membantu dan menyokong anak-anak. strategi sekolah untuk mengurangkan kadar ponteng dan bantuan yang disediakan oleh agensi berkenaan serta tindakan yang boleh diambil oleh IB berkenaan. “Sekarang. Untuk menyelesaikan isu ini. Yang penting ialah memulakan LANGKAH PERTAMA itu.

jangkaan guru terhadap anak lebih tinggi. Penglibatan IB bertambah baik dan murid-murid semakin bermotivasi. dan kerana mereka tidak meletakkan pendidikan sebagai perkara yang penting. • Mempunyai sikap yang lebih positif Penglibatan IB pada peringkat awal pendidikan anak adalah lebih berkesan. kehadiran bertambah baik dan menyiapkan kerja rumah dengan lebih konsisten. Anak-anak diminta bekerja membantu keluarga. Sabah terletak di kawasan pergunungan. Walaupun IB tidak mampu membantu anak menyiapkan kerja rumah.pdf Hakcipta © 2004 University Outreach & Engagement. • Mencapai markah dan gred yang lebih baik.. perbincangan dengan guru). Perubahan paling ketara berlaku dalam kalangan murid yang paling ketinggalan Walaupun kerjasama dengan keluarga merupakan asas kepada kejayaan sekolah ia BUKAN ganti kepada program pendidikan bermutu tinggi atau strategi penambahbaikan yang menyeluruh sesebuah sekolah 1 SUMBER: http://outreach. Keduanya. Board of Trustees of Michigan State University. maka anak: • Lebih berjaya. dalam membuat keputusan). IB hanya boleh mengambil wang KWAPM selepas melaksanakan aktiviti yang ditetapkan (seperti gotong royong. 22 . Apabila IB terlibat dengan pendidikan. guru-guru yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun ditugaskan melawat dan membimbing IB tentang pentingnya anak ke sekolah dan belajar dengan rajin. 30km dari Kota Kinabalu. Penglibatan Ibu Bapa Penjaga dengan Sekolah1 Apabila IB menjadi rakan yang berkesan dalam pendidikan murid. Bagi mengatasi perkara ini Guru Besarnya menggunakan agihan KWAPM sebagai satu insentif. tetapi mereka meluangkan masa untuk membantu sekolah memperbaiki kerosakan. kaum atau tahap pendidikan IB. menyediakan pengangkutan untuk murid yang mengikuti kelas tambahan dan mengaturkan sesi belajar bersama-sama di rumah mereka. Murid-muridnya datang dari 3 buah kampung yang layak diberi bantuan miskin dan miskin tegar. tanpa mengira status sosio-ekonomi.edu/bpbriefs/issues/brief30. pencapaian sekolah semakin meningkat. Sukar mendapat penglibatan IB kerana kesibukan mereka. pencapaian murid dari kalangan berpendapatan rendah meningkat dengan baik sekali. bukan sahaja pada tahap sekolah rendah tetapi juga pada semua peringkat umur.msu. 60 murid dan 12 guru. Berbincang dan bermuafakat dengan anak mengenai pencapaian dan kerjayanya pada masa hadapan.Melibatkan IB berpendatapan rendah dan komuniti dengan sekolah SK BabaganToki. Terlibat dengan pendidikan anak di sekolah dan di dalam komuniti. Perkara yang paling tepat bagi meramal pencapaian murid di sekolah bukanlah status sosial IB tetapi sejauh mana sesebuah keluarga berupaya untuk: • • • Menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran di rumah. Terdiri dari hanya sebuah bangunan kayu dengan 5 bilik kelas. Kaedah penglibatan IB yang berlainan memberi kesan yang berbeza kepada anak: • • • Apabila IB bekerjasama dengan guru. Apabila IB terlibat sepenuhnya (cth.

b Bin ncangkan bersama anak mesej m sesebu uah iklan televisyen n.. Misalnya.” Ga alakkan anak k menulis sura at atau emel kep pada keluarg ga dan rakan-rakan. • Mem mbaca bersa ama anak. • Ban ntu anak men nemukan sains dan matematik di man na-mana.. Rangsang R min nat dan cetusk kan imaginas si anak denga an mem minta mereka a meneka dan n men nyambung ce erita yang sed dang dibaca bers sama. cad dangkan agar r mereka men ngarang cerit ta me ereka sendiri atau menulis s kesudahan yan ng lain bagi sesebuah s kisa ah yang telah h me ereka baca. Ket tika anak mas sih kecil. k Gu unakan kerat tan kartun di majalah dan akh hbar untuk bercerita. Menulis untuk k keseronok kan. Jika bo oleh minta mereka m me encatatkan su uatu perjalanan/percutian n me enggunakan kamera. M “Up pin dan Ipin tum mbuh rambu ut. Juga ran ngsang merek ka bercerita menggunakan m n gam mbar. P Pelaburan in ni amat be ermakna untuk masa hadapann nya... • Gal lakkan anak meneroka. • Bek kerja dan ber rmain dengan anak. berikanla ah sedikit mas sa kepada an nak anda. . terh majalah. • Lak kukannya set tiap hari. Membaca dan menulis. menemukan m dan memikir rkan. Bercerita tentang diri dan keluarga adalah h sala ah satu cara yang y menyero onokkan bag gi men ngajak anak mula m menulis s. Sem makin usia an nak anda ber rtambah. Pembelaja aran di ruma ah mengukuhkan pemahama an anak and da. Tips • Tun njukkan min nat terhadap pembelajara an anak. tand da jalan dan laman l web sem muanya memb beri peluang untuk anak and da membaca. arahan pada kotak dan d bun ngkusan. Kem mahiran mem mbaca memb beri faedah kepada semua orang.Peranan n Ibu Bapa a/Penjaga 1. Mengawasi pelajaran anak ad dalah sebah hagian aktivi iti harian an nda. ama alkan mem mbaca bersam ma mereka. Akhbar. Walau sesibuk man na. puji i dan dorong g. Membaca tidak had kepada buku sahaja. Jur rulatih Me enyediakan peluang p dan ruang belaja ar yang selu uas-luasnya untuk u anak belajar b di sek kolah dan di rumah. 23 .

ca/ (Melawat pusat sains secara atas talian) • • • Bimbing anak berlatih membuat pembentangan. anak-anak kerap diminta membuat pembentangan dalam kelas. Bersabar dan beri perangsang kepada anak anda. http://www.. kemudian bimbing anak membentang tanpa skrip. • Bincang cara membanding harga dari beberapa kedai. mencari beza antara bilangan kerusi dan meja dsb.5% setahun. 24 . Aksi dan gaya merupakan antara kemahiran dalam pembentangan. berapa harga secawan teh semasa anda tamat pengajian nanti? Ketinggian benih kacang hijau Tinggi/cm 30 25 20 15 10 5 0 Isn Sel Rab Kha Jum Sab Aha Pembentangan Yang Berkesan Pada masa ini.Matematik di mana sahaja Matematik terdapat dalam hidup seharian: • Minta anak kecil membilang cawan dan piring.ca http://www.nationalgeographic. Puisi. Terdapat beberapa laman web yang memaparkan perjalanan tertentu. • Mengembara Gunakan peta dunia dan bersama anak anda dan mengembaralah ke tempat-tempat yang anda ingini.com/railroad/ (perjalanan keretapi bawah tanah) http://www. Cabar anak membuat ucapan spontan. • Tunjukkan bagaimana membuat bajet wang saku atau duit raya.sciencenorth. Remaja memerlukan MOTIVASI BERTERUSAN mengekalkan minat dalam MATEMATIK • Berapa pulangannya jika jumlah bil telefon setahun dilaburkan dalam amanah saham? • Berapa kos penyelenggaraan sebuah kereta setahun? • Berapa hari perlu bekerja “separuh masa” untuk membeli telefon pintar baru? • Jika harga barang meningkat 1. mencari jumlah gelas dan pinggan.ontariosciencecentre. • Membuat anggaran kos menyediakan Nasi Goreng kepada 6 orang. Mulakan dengan membaca. • Berapa kalori daripada sekeping roti? • Semasa memasak berapa nisbah santan dan pulut? • Menguasai sifir pendaraban membantu anak menjawab cepat Belajar di rumah memberi peluang kepada anak mengamalkan apa yang dipelajari di sekolah • Menganggar isipadu cat untuk bilik tidur • Menyemai dan mencatat pertumbuhan benih kacang hijau – membuat graf tinggi anak benih berbanding bilangan hari. syair. pantun dan bercerita memerlukan latihan dan pengulangan. • Membuat ukuran dan menjahit baju sendiri.

• Ber rbincang dengan anak dan n tentukan bila a (berapa cep pat) kebuntua an ini boleh di atasi. Pe encapaian murid b bertambah baik apa abila guru dan d ibu bapa saling berhubun ng. ra akan sekolah. • Ja angan perbe esarkan kesilapan anak k. m me enyokong. o Jana idea me elalui sumban ng saran dan tentukan idea mana yang akan digunakan. mem mbimbing. rak kan sekelas. Ment tor • Apa a yang anda pelajari p dahulu mungkin tida ak sama deng gan apa yang dipelajari ole eh anak. yak kni: o Jelaskan apak kah tugasan dan d apakah hasil yang dih harapkan. Berbincanglah n guru anak k dengan an nda. menggalakkan. mengajar. o Buat peranca ancangan o Jalankan pera Bebe erapa soalan jenis Penyele esaian Masala ah untuk digu unakan. • Ap pa tugas anda a? • Macam M mana kawan k adik buat kerja ini? • Jik ka adik tidak dapat d jawapa annya.2. • Mari M bincangka an kerja ruma ah adik. Me entor Men nasihat. guru atau ses siapa sahaja. angan. Ini bu ukan sesuatu yang tidak dap pat diatasi. menjaga. 25 . Anda tida ak semestinya tahu s na bagaiman menyelesaikan ses suatu kerja rumah untuk memb bantu. menunjuk m cara a dll. • Be eri anak key yakinan unt tuk mendap patkan bantu uan daripad da guru. • Ban ntu anak men ngenalpasti si iapa yang dap pat membant tunya: adik-beradik. a Bagaim mana ibu bap pa/penjaga boleh b memb bantu anak menjadi m pelaja ar bermo otivasi kendir ri? kaedah • Gala akkan anak menggunakan m pen nyelesaian ma asalah untuk men nyiapkan kerj ja rumah. cuba tanya cikgu? Bila B agaknya adik a boleh tan nya cikgu? Tips • Pu uji dan raika an kejayaan n. • Ba antu anak mengesan m ke emajuan me ereka.

Hanya ada satu penyelesaian. cuba memahami dan empati dengan masalah yang dihadapi anak. Hanya berpandu kepada cara tertentu sahaja. serupa dengan tugas seorang guru atau kaunselor. Dengan lain perkataan. Tiada percambahan buah fikiran. Mendengar atau pura-pura mendengar tanpa sebarang perasaan. penuh keikhlasan setiap kelemahan atau kecenderungannya. Berhenti jika gagal. Bukan Sifat Mentor Terus memberikan jawapan. SUMBER: wikipedia 26 . Mentor ditakrifkan sebagai seseorang yang memegang peranan sebagai penyelia atau penasihat kepada pelajar atau pelatih. tetapi lebih erat dengan anak didiknya.Sifat Mentor Membimbing anak menjana idea. Membiarkan anak tanpa ketentuan masa. Berniat untuk menolong dan berazam untuk membantu anak sedaya upaya. Menggunakan sumbang saran. tetapi masih boleh mengubah strategi jika gagal. Berbincang tentang peningkatan sekiranya kejayaan telah dicapai Mendengar. Mentor ini selalunya seseorang yang berpengalaman dalam bidang yang sedang diceburinya. Berhenti selepas mencapai kejayaan. Memberikan kaedah penyelesaian sendiri. Mencelikkan akal anak kepada caracara berlainan menyelesaikan sesuatu masalah. Hormat-menghormati pandangan antara satu sama lain. Memberi pengetahuan yang positif serta memberangsangkan kepada anak. Meninjau kemungkinan lain jika buntu. IB sebagai mentor hendaklah: • • • • • • Menerima anak dengan hati terbuka. Menggalakkan anak merangka jadual kerja. tidak bererti setiap saranan IB mesti dipatuhi atau anak tidak boleh melaksanakan sesuatu yang tidak dinyatakan oleh IB. Berbincang dan merangka langkah penyelesaian dengan anak. IB perlu memberi bimbingan. Menggalakkan anak mencuba penyelesaian. Sentiasa peka kepada apa yang berlaku ke atas anak. nasihat atau kaunseling kepada anak.

kesulitan yang anak anda hadapi boleh dirungkaikan. mempertahankan. • Guru juga adalah IB. Sekiranya perasaan ini • dipupuk dan dikembangkan anak akan menjadi murid yang cemerlang di sekolah. 27 . tanyalah anak anda sekiranya dia mempunyai soalan/cadangan. Suara murid hanya didengari melalui IB. Kami tahu anak-anak dan guru-guru telah bekerja keras untuk meraih kejayaan. Menyokong kejayaan anak anda. Cuba cari kebenaran tanpa menyebelahi mana-mana pihak. di rumah dan dalam komuniti. • Bimbang jika guru salah anggap tentang kami dan anak kami. • IB. ibu bapa dan sekolah buat. Penyokong Menyokong. Kejayaan anak bergantung kepada apa yang guru. • Sekiranya ingin menghadiri majlis atau mesyuarat PIBG. kehadiran anda menyemarakkan semangat anak kerana dia tahu antara anda dan gurunya ada suatu “perkaitan”. Persekitaran dan komuniti menjadi medan yang menguji sama ada anak anda akan terus berkembang maju atau sebaliknya.3. Guru-guru juga ingin tahu yang anda menyokong mereka • Dengan sokongan dari IB guru lebih fokus mengajar. • Apa yang kami ajar di rumah tidak sama dengan apa yang guru ajar di sekolah. • Dengar dan beri tumpuan apabila anak merungut tentang guru di sekolah. • Kejayaan dalam pelajaran perlu diikuti dengan kejayaan dalam hidup. Untuk menyokong dan menjamin kejayaan anak: • Datanglah bertemu guru anakanak anda. jadi sekiranya anda boleh berbincang dengan cara baik dan sihat dengan guru.. Jika guru dan IB saling mengenali. kerana mereka tahu apa yang mereka buat mendapat penghargaan. wujud rasa hormat-menghormati akan kepakaran masaing-masing. Anak lebih mendengar cakap guru di sekolah dan pada masa yang sama mengasihi kedua IB dan keluarga di rumah. tetapi cuba selidiki dengan teliti tanpa membuat sebarang kritikan terhadap guru. guru dan komuniti mempunyai peranan masing-masing dalam hal ini.. menyakinkan anak Kami tidak tahu bagaimana hendak bercakap dengan guru anak kami. • Berbincanglah dengan guru anak-anak anda pada awal tahun persekolahan.

com. • Kira-kira 10. Pakar Perubatan Pusat Pengajian Sains Perubatan(PPSP). jadikan kesabaran menunggu dan mengucapkan terima kasih apabila diberi layanan sebagai kemestian. Anak yang mempunyai rasa hormat kepada diri sendiri.Pandangan pertama itu penting! • Bagaimana anak anda berinteraksi dengan murid lain mempunyai kesan ke atas pembelajarannya. Pandangan baik orang lain terhadap tingkah-lakunya menjadikan anak yakin akan dirinya. Didik anak memberi ucapan salam/selamat dan bersalaman apabila bertemu saudara mara atau rakan. Semasa membeli belah.ae/content/22255toddler-seen-smoking-father-sayshe-addicted Lebih lima juta sukar henti merokok. Kubang Kerian - http://www. membimbing dan tidak menghukum tanpa usul periksa lebih mudah diterima. 6 juta kematian setahun di seluruh dunia (kajian WHO) • Rakyat negara ini masih memandang remeh kesan ketagihan rokok dan kempen antimerokok • Bilangan perokok masih gagal dikurangkan. Zulkifli Ahmad. IB juga harus belajar mengakui kesalahan. USM. Sikap baik IB menunjukkan contoh. • Ajar anak menghormati ruang dan harta kepunyaan orang lain. Murid yang bertimbang rasa dan menghormati orang lain merupakan ahli pasukan yang digemari. malah lebih membimbangkan apabila budaya merokok itu mula mempengaruhi remaja yang masih bersekolah.bharian. belajar lebih bagus! • • • • • Melentur buluh biar dari rebung! http://topnews. puji pekerti mereka yang senyap dan baik tidak menyentuh barang pameran dan melanggar orang lain. Ketika makan di rumah atau di luar. Kerja kumpulan akan menjadi mudah dan menyeronokkan dengan adanya persefahaman. Sikap terbuka dan menyukai orang lain sangat disenangi. Asuhan budi.000 kematian setahun akibat tabiat merokok di Malaysia. Kelakuan baik dan tertib perlu dilatih.my/articles/PerokokbelanjaRM15jutasehari/Article/ 9 Mac 2012 28 . Terlalu banyak “ceramah” (leteran) menyebabkan remaja menutup telinga. budaya mula pengaruhi pelajar sekolah Lebih 5 juta perokok tegar di Malaysia membelanjakan kira-kira RM 15 juta sehari. Prof. Puji pekerti budiman anak. Ajar anak anda berhubung dengan baik sesama sendiri dan saling mengucapkan terima kasih dan pujian jika kena pada tempatnya. Anak-anak remaja perlu dihadapi dengan lebih tenang dan tidak menekan.

nombor r alamat.4. buku komunikasi k atau u secara bers semuka. Kek kal berhubung • Bekalkan guru anak anda a n telef fon. emel dsb. Sentiasa a bermaklu umat Terkini de engan apa ya ang berlaku di d sekolah. Gantung kalendar perancangan n untuk mengingatkan te entang tugasa an. Hubu ungi guruguru anak a anda melalu ui telefon. a • Kerja kurs sus dan kerja rumah per rlu dipantau. . Jangan n puas hati apabila a anak k menja awab: “Takd da apa atau biasa saja”. 29 MAKLUMAT TERKINI Menge etahui apa yang y berlak ku di seko olah • Luangkan n masa untuk mengetahui perkemb bangan di sekolah anak. Cari/sem mak maklum mat dari lam man web sek kolah /guru u. tarikh akhir da an peristiwa sekolah. Memeriksa kerja rumah dan peka terhadap ke erja rumah adala ah satu cara mengesan perkem mbangan pelajaran anak k anda. man web sek kolah • Layari lam • Bincang dengan d IB lain. Tanya a anak anda soala an yang lebih spesifik: “Tadi Cikgu C bagi be erapa soalan n untu uk Matematik?” “Sains kena buat apa?” a Sed diakan bekas/f folio untuk surat/ /nota dari se ekolah Minta bantuan daripa ada keluarga a lain (jika perlu). . nombor faksimili.

Semakin kerap mengulangkaji. Jumlah pelajaran yang difahami. dia tahu 100% apa yang dia telah kuasai. jika murid tidak merujuk kepada nota. Jika murid menelaah/mengulang kaji setiap minggu. contohnya matematik. peta minda atau menjawab soalan. maka pada Hari 30. • Maka. Semasa membaca.Memperkukuh Pembelajaran di rumah 100% 10 minit 5 minit 2-4 minit Keluk Ingatan Keluk Lupaan Hari 1 Hari 2 Hari 7 Hari 30 Rajah: Keluk Lupaan http://uwaterloo. di antara menulis sebuah karangan dan merancang suatu eksperimen atau membaca mengenai sejarah. masa yang diperlukan untuk menelaah/mengulang kaji supaya dapat mengingat semula isi pelajaran tersebut akan menjadi semakin singkat. faham dan ingat 90%. membaca atau berbincang tentang apa yang dipelajari. • Keluk lupaan boleh ditukarkan menjadi keluk ingatan! Menukarkan Keluk Lupaan menjadi Keluk Ingatan • • Keluk Lupaan boleh dipertingkatkan semula menjadi 100% jika seseorang murid menggunakan 10 minit untuk mengulang kaji atau menulis semula nota dalam jangka masa 24 jam selepas suatu pengajaran. Menjawab soalan menajamkan kefahaman dan memperkukuh ingatan. IB boleh membimbing anak membina jadual yang seimbang antara pembelajaran kemahiran dan mengingat. Membaca 4 jam terus menerus tetapi hanya faham dan ingat 5% tidak bermakna. Itulah sebabnya. • • Terdapat beberapa mata pelajaran yang memerlukan latihan secara berterusan untuk membentuk ketajaman pemahaman. anak boleh membuat nota. sebelum kelas. jadi otak perlu menapis dan melupuskan maklumat yang tidak berulang atau yang tidak memberi makna. murid memerlukan lebih kurang 30 minit untuk menelaah satu mata pelajaran setiap hari dan satu setengah jam hingga dua jam pada hujung minggu. Tidak ada hari yang berlalu tanpa belajar sesuatu. Soalan esei membina keyakinan murid. semakin sedikit masa bagi otak untuk mengingat kembali maklumat yang diperlukan. Secara ringkasnya. Pada Hari 7. memikirkan. setiap murid perlu memiliki dan mematuhi jadual belajar di rumah. pengetahuan murid adalah 0%. • Melalui kaedah menelaah/mengulangkaji otak boleh diarahkan untuk menyimpan sesuatu maklumat sebagai ingatan jangka panjang.ca/counselling-services/curve-forgetting • Pada Hari 1. otak cuma memerlukan 2 – 4 minit untuk mengingati maklumat berkenaan. menelaah. pada Hari 2.3% sahaja. Bandingkannya dengan membaca 20 minit. • Otak sentiasa menerima maklumat dan rangsangan baharu. Setelah kelas. Bimbing anak supaya belajar dalam tempoh yang pendek. 30 . diingati lebih penting berbanding jumlah masa yang digunakan. misalnya 5 minit sahaja. 50%-80% pelajaran dari Hari 1 akan hilang (dilupakan) • Menjelang Hari 30 ingatan tentang pelajaran Hari 1 hanya tinggal sekitar 2% . misalnya setiap 30 minit sebelum berehat sebentar.

Rutin Masa kerja rumah Kerja rumah tidak boleh ditangguhkan. Keteraturan hidup membina sahsiah murid Murid yang teratur tiada stres Utamakan pendidikan setiap masa Berikan anak cukup rehat. rehat dan main Anak yang cukup dengan latihan dan ulang kaji tidak perlu tuisyen. Makan. tetapi bukan buat kerja itu. tenang dan bahagia. Menjadualkan kehidupan Mengaturkan kehidupan supaya aman dan tenteram. cukup makan dan cukup masa bermain. Tuisyen adalah satu cara membantu yang lemah. Masa tidur dan bangun Tidur yang cukup menyediakan badan yang sihat bertenaga menghadapi hari yang baru. Tuisyen dan fardhu ain 31 . Kecukupan ini akan mempertingkat keupayaannya belajar.5. IB boleh membantu anak menyiapkan kerja.

And da juga manusia. Pasang Didik penggunaan p berhemah. Laman So osial • Selalu beri b peringat tan tentang penipuan id dentiti dan pen nyamaran. Latih anak memikul tanggung ja awab Tida ak berubah-u ubah. Sa ahabat kep pada Anak k Remaja M Mendampingi i anak remaja a sebagai seo orang sahaba at. • • Memberi Peluang P Minta anak k mengajarka an sesuatu kepada and da Beri anak kesempata an membuktik kan kebolehann nya Jika dia ter rsilap. tapi aw wasi batasbatasny ya. Laman n Sosial l • Nasiha at anak supa aya jangan terlalu t obses sif. Beri pe eluang anak berinte eraksi dengan rakan. Internet I t. Tegas • • • • • Memberi Ruang • Biarkan n anak bercaka ap tentang sekolah h dan apa sahaja. • Pantau penggunaan n laman sosi ial jangan sa ampai mencuri masa belaj jar. Awasi jerat j perma ainan "on-lin ne". Gajet Interne et • • • • Awasi penggunaan n dan wujud dkan peratur ran.6. Izinkan n berfesyen yang be ersopan. g program ta apisan. Biar dia mencuba. wasan penting. • • • • Dunia a Remaj ja Kini: Gajet. izinkan dia berubah. Kena pada temp pat dan gayanya. Buk kan menunju uk kuasa. Ada a timbang ra asa. • Pengg gunaan patut hentikan sementara s jika mengg ganggu pelaj jaran. • Didikan dan pengaw 32 .

• Periksa beg se • Ketegasan IB amat a penting. Hal ini dil laporkan oleh bernama. upakan jalan pintas p kepada penyalahguna aan dadah. • Merokok meru • IB.6 ju uta perokok adalah terdiri dar ripada kalangan n remaja.com/2008/0 02/11/malaysia-dan-rokok/ Mem mupuk dan mengasuh anak a denga an sikap: • Tanggung T ja awab • Semangat S M Memburu Ke ejayaan • Mempunyai M i Hala Tuju ada alah antara cara c mengh hindar anak k terjebak da alam geja ala negatif. • Tabiat berpe eleseran dan berseronok perlu p dibendu ung. • Peranan sem mua pihak am mat diperlukan n.wordp press. US SM (PenawaRacun. Di Malaysi ia pula menunju lebih kur rang 8 peratus daripada 4.7 7 peratus dan India I 15. m Laporan Buletin Umum m Pusat Racu un Negara. Kajian juga menunju ukkan kadar me erokok di kalan ngan Melayu Is slam adalah ter rtinggi iaitu 27 7. Mac 2004 4). 33 . http://fauza anibrahim. Gejala sosial negatif n • Anak-anak yang terbiar mudah m terjebak.6 pera atus. ukkan bahawa 14 1 peratus dari ipada remaja di i seluruh dunia a adalah peroko ok. rujuk anak kepada kaunselo or. Bimbing a anak setiap masa.Gejala a Negati if Rokok • Remaja paling g mudah terpengaruh untuk merokok atas s pelbagai seba ab.2 peratus berb banding Cina 16.com b b bertarikh 22 Se eptember 2005. Alkohol • Ketagihan alkohol merup pakan isu yang sukar diata asi. • Tidak terlalu lambat untu uk bertaubat dan berubah h kepada kebaikan. Stati istik ini juga men nunjukkan baha awa lebih kura ang 50-60 rema aja mula merok kok setiap hari. Rujuk anak k kepada kau unselor. bilangan n 52. • Beri kasih sayang kepada anak-anak. guru dan komuniti perlu menjadi conto oh terbaik membanteras gej jala merokok ekolah dan pak kaian anak unt tuk mengesan rokok.

Hamzah. Penghulu. 28400 Mentakab SK Bunut Rendang. Jalan SS9/13. Ketua Kaum. Jalan Assunta. 51200 Kuala Lumpur SMK Katholik. Segambut. 28400 Mentakab SJKT Ladang Mentakab. Rahman. 72100 Bahau. Kementerian Pelajaran Malaysia Semua Pegawai Perhubungan PIBG Jabatan Pelajaran Negeri dan Wilayah Persekutuan Pengetua. Edward. 26200 Kuantan SK St. Makmal GTP 2. YDP /NYDP /JK PIBG: SMK Palong 7. Padawan. Makmal GTP 2. 51000 Kuala Lumpur SK Bandar Utama Damansara (4). 73470 Gemas SMK Bahau. Bandar Utama Damansara (4). Asiah bt. PIBG. 46000 Petaling Jaya SMK Taman Dato’ Harun. Pemaju Masyarakat SMK (P) Methodist. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Sekolah) Maklum balas: JK Induk Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah. 25200 Kuantan SJKC Mentakab 1. Negeri Sembilan SK Taman Maluri. 26300 Gambang SK Bukit Sekilau. Jalan Bukit Balai. 25000 Kuantan SMK Seri Bahagia. Inisiatif Ibu Bapa. 88852 Kota Kinabalu Pengunjung dan pemberi maklum balas ke Petak Pameran “Ibu Bapa dan Komuniti” pada Hari Terbuka GTP2. 46050 Petaling Jaya SK Sungai Way. 52100 Kuala Lumpur SK (L) Methodist Sentul. Negeri Sembilan SK Jempol. Komuniti dan Sektor Swasta. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Jalan SS22A/1 Petaling Jaya. 47400 Petaling Jaya SMK Durian Tunggal. 28000 Temerloh SMK Hwa Lian. Jalan 10/3. Pegawai Pelajaran Daerah Pekan. Kuching dan Kota Kinabalu Serta semua yang telah memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung. Abd.0 di Kuala Lumpur. 93150 Kuching SMK Pulau Gaya. 51200 Kuala Lumpur SMK Dato’ Ibrahim Yaacob. Jalan Burung Kasawari. Kepong. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Durian Tunggal Alor Gajah Melaka. 284000 Mentakab SMK Sungai Lembing. 72100 Bahau SMK Segambut Jaya. Guru Besar. 46000 Petaling Jaya SMK Damansara Jaya. Km 12 Jalan Klang Lama. 73500 Rompin.0) Ahmad Zafiru bin Mat Yassin. 47800 Petaling Jaya SK Assunta 1. Masjid Tanah Melaka. Guru Besar. 76100 Melaka SK Rompin. Jalan Ipoh. 26200 Kuantan SMK Lepar Hilir. 47300 Petaling Jaya SMK Ghaffar Baba. Pahang (Ketua Peneraju Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti dan Sektor Swasta.0 September 2012 34 . Belimbing. 78300 Melaka Sekolah Rintis: Pengetua. 25150 Kuantan SK Sungai Mas. Jalan 4/38A. Taman Bukit Maluri. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Ibu Bapa) Faridah bt.Terima Kasih & Penghargaan Pasukan pembina Sarana Pn.

... Saya berminat untuk berbincang mengenai isu yang ditandakan ( ¥ ).......................................................................................... Alamat : ...... No...................... 1................................................................................... Tarikh: ................................................... Telefon untuk dihubungi : .......... Saya mempunyai kelapangan pada masa yang saya tandakan ( ¥ )... Bil....................................................................................................................................................... Kelas: ......................................... Hari Saya ada Kelapangan Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad • Nota: PIBG akan menetapkan temu janji pada masa yang akan diberitahu kelak Pagi Petang Tandatangan: ........ Nama anak: ...... 35 ................................................................................................................................... 1 2 3 4 Aspek Menyediakan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial Komunikasi dengan anak Sokongan akademik Markah Minat Bincang JUMLAH 2................................. ............Borang A Maklumbalas Kaji Selidik Ibu Bapa dan Borang Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa/Penjaga Nama Ibu Bapa/Penjaga ..........

.................. Tarikh: ................................................. keselamatan dan kesihatan) 5...................... Kelas: .............................................. Kokurikulum (persatuan.... Saya bersedia untuk memberi khidmat dalam bidang yang ditandakan (¥)........ No. Saya boleh mengiring pasukan sekolah jika tarikh dan masanya sesuai......... Bimbingan kerjaya 4............ Kad Pengenalan Ibu Bapa/Penjaga: .................................... 1............................................... Alamat : ................. Penyelenggaraan sekolah 6....................................... Nama anak: ............................................................. Motivasi / disiplin murid 7....... keceriaan................................................. 4K (kebersihan........................................................ ..................................... Telefon: ............. Akademik (pembelajaran di sekolah) 2.......BORANG B Bidang khidmat bantu kepada sekolah (Sila kembalikan borang ini kepada sekolah melalui anak anda) ______________________________________________________________________ Nama Ibu Bapa/Penjaga: ....................... 36 ................................... unit beruniform sukan dan permainan) 3........ Tandatangan: ................... E-mel: ....................................................... Saya berminat menyertai Kumpulan Sokongan Ibu Bapa 8............................................................................................

.

8884 6255 Faks: 03 .gov.my .8889 5235 http://www. Kompleks E 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 03 .moe.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Blok E8.