SARANA

ER

I AN

PEL AJ A R A

N

Ibu Bapa
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

AL
M

AY SI

A
T

KE M

EN

Sarana Ibu Bapa merupakan suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah demi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta:

MALAYSIA

1

Pengantar
Penglibatan ibu bapa (IB) dalam pembelajaran p n anak sanga atlah penting g. Terdapat banyak b bukti yang kkan bahawa penglibatan IB dan komu uniti dalam pendidikan p an nak membawa perubahan yang menunjuk ketara ke epada kejayaa annya. Berba anding 52% masa yang dihabiskan di rumah dan di d dalam kom muniti hanya 15% % masa seseorang anak dihabiskan d di sekolah. Istilah ibu bapa yang digunak kan dalam ko onteks ini meruju uk kepada sesiapa sahaja yang bertang ggung jawab terhadap t keb bajikan anak dan d terlibat secara s aktif deng gan pendidika annya.

Kegunaa an Masa Murid
Sekolah 3 33% 52% % Tidur 15% Rumah dan Komuniti
Kegunaa an masa murid d berumur 7 – 16 tahun, berdasarkan b 42 2 minggu di sekolah dan pur rata 5.5 jam di sekolah setiap p hari (sekolah rendah dan menengah), 2 jam b seminggu dan masa masa kokurikulum wajib am sehari. tidur 8 ja R: KPM, sampel jadual waktu mu urid, SUMBER 2011

Kajian peringkat antarabangsa a a PISA 2009 (P PISA: Program mme for Inter rnational Stud dent Assessm ment – tarabangsa), dijalankan oleh OECD, (Organisation for Econ nomic Program Pentaksiran Murid Ant ion dan De evelopment – Pertubuh han untuk Kerjasama Ekonomi E dan Pembangunan) Cooperati menunjuk kkan bahawa cara bagaim mana IB meng ggunakan ma asa bersama anak di ruma ah mempeng garuhi kejayaann nya. Oleh itu, amatlah h penting IB menilai pen nglibatan ber rsama anak dan d mengam mbil tindakan yang ya bagi membantu anak meraih m kejaya aan pada ma asa hadapan. Dalam saran na ini, satu ka aedah sewajarny yang dicadangkan ialah h IB mengisi borang b soal selidik yang di ibekalkan dan n menganalisis sendiri kekuatan dan kelem mahan dalam empat bidan ng: • Menyediakan M suasana pembelajaran di rumah r • In nteraksi sosial • Ko omunikasi de engan anak • So okongan akad demik Namun se ekiranya IB in ngin melebarkan kefaham man dan meng gambil iktibar daripada pe engalaman IB B lain, sila berhu ubung dengan n PIBG sekolah berkenaan. Kumpulan Sokongan S Ibu u Bapa (KSIB) PIBG sekolah h anak anda bers sedia berkon ngsi buah fikiran bagi menangani setia ap isu. Anda juga mungkin boleh mem mberi sumbanga an idea berna as kepada me ereka.
Sehingga 31 Januari 2012 2, Kementerian Pelajaran P Malay ysia mempunyai: : 7,723 Sekolah h d 2,296 Sekola ah Menengah. Ju umlah 10,019 se ekolah. Rendah dan Bilangan Murid: ah Prasekola Sekolah Rendah R Sekolah Menengah M 186, 298 orang g 2, 804, 405 orang 2 g 2 281, 775 orang 2, g

5, 272, 478 4 murid
Sum mber: Kementer rian Pelajaran Malaysia

2

Apabila anak-anak mengetahui bahawa ibu bapa mereka sangat mengutamakan pendidikan. PIBG dan sekolah dalam dan luar negara dipaparkan untuk memberi gambaran bagaimana mereka mengatasi cabaran yang dihadapi. akan memberi kesan yang lebih besar. Adalah diharapkan amalan-amalan ini akan dapat menokok tambah kepada usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh IB. mendidik anak-anak mereka. kemudahan serta pengalaman yang unik dan berbeza-beza. Sarana ini mengandungi soal selidik untuk IB dan boleh dianalisis sendiri untuk menentukan tahap penglibatan dalam pembelajaran anak. Cadangan-cadangan yang diberikan melalui sarana ini bukanlah satu senarai lengkap kerana setiap IB mempunyai persekitaran. Tujuan asasnya ialah untuk membantu IB melaksanakan tugas pertama dan paling penting. setiap suatu usaha yang diambil oleh IB untuk terlibat lebih mendalam dengan pembelajaran anak di rumah sangatlah dialu-alukan. Cadangan tindakan susulan diberikan sebagai garis panduan kepada IB menambahbaik dalam bidangbidang tertentu. Amalan-amalan terbaik daripada IB. Sarana: (Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu. Kamus Dewan Edisi Keempat 3 . Usaha ini jika dipertingkatkan. Sebenarnya IB telah melakukan banyak usaha mengikut kemampuan masing-masing supaya anak-anak berjaya dalam pelajaran. Walaupun demikian. maka nilai pembelajaran menjadi begitu tinggi dalam diri mereka.Pengenalan Sarana ini ditujukan khas kepada IB dan boleh dikongsikan bersama-sama ahli keluarga yang lain.

............................................. 4 ..........................Sarana Penglibatan Ibu Bapa Penjaga Dengan Pembelajaran Anak Kandungan 1....... Analisis Kendiri oleh Ibu Bapa ........... Soal selidik Penglibatan Ibu Bapa/Penjaga dalam Pembelajaran Anak ...................................................... 3.... 12............................................ 2........................................................................................................................... 8...... 5.................................................... Beberapa Contoh Amalan Terbaik ............................................................................................................ Borang A: Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa ........................................... Peranan Ibu Bapa ............................................ Pengenalan ............................... 2 3 5 6 8 11 15 16 20 23 35 36 10................................................ Pengantar .................. 6.......................................... 11..... Kenapa Ibu Bapa Patut Terlibat Dalam Pembelajaran Anak? ............... Borang B: Khidmat Bantu Kepada Sekolah ............ 4....................................................................... Analisis Keseluruhan .. 9............... Bagaimana Merancang Untuk Mengatasi Masalah? ..................................................................................................... 7. Bagaimana Menggunakan Sarana Ini? ................................................................

Keciciran persekolahan dapat dielakkan. • Faedah kepada ibu bapa: • Boleh belajar bagaimana untuk membantu anak menyelesaikan kerja rumah. Ibu bapa dapat mengetahhui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah Dapat berkongsi ilmu keibubapaan bersama ahli PIBG yang lain. 5 .Kenapa ibu bapa patut terlibat dalam pembelajaran anak? Faedah kepada anak: • • • • • Mendapat markah dan gred ujian yang lebih baik. • • Sebenarnya Oleh kerana kesan sesuatu masalah ke atas individu adalah berbeza. maka pandangan setiap individu terhadap masalah yang sama adalah berbeza-beza. Mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi. Perkongsian idea adalah amalan murni yang saling memberi faedah. Kadar pelanggaran disiplin sekolah berkurangan. Anda akan dapati lebih mudah untuk menyediakan suasana rumah yang sihat. Kehadiran ke sekolah lebih bagus.

Melalui KSIB lebih banyak interak ksi. Tidak T kira peng glibatan anda minimum atau maksim mum.14. dan tentuk • Pertingkatkan pengliba atan anda mengikut m kem mampuan. ilm 6 . sertailah Ku umpulan Sok kongan Ibu Bapa B (KSIB) PIBG P sekolah anak anda untuk perkongs sian yang leb bih bermakn na. 5 Ap pa itu Kumpula an Sokongan Ibu Bapa (KSIB)? KS SIB adalah saluran kerjasam ma dan komunikasi untuk me erapatkan hubungan di anta ara ibu bapa. perkongsia an dan percambahan mu dapat berlak ku demi mewuju udkan hubunga an yang berma akna antara anda dan anak anda. Mungkin n hasilnya.B Bagaimana a Menggun nakan Sara ana Ini? Sarana ini bertujuan mening gkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak-anak. masih h ada ruang untuk u peningkatan. Kem mbalikan jug ga Borang B jika ingin membantu sekolah. 3 • Bandingkan markah ke eseluruhan anda a dengan n indikator di muka surat t 15 kan isu mana a yang hendak ditangani terlebih dahulu. 2 • Jumlahkan n skor pada setiap s bahag gian dan ten ntukan presta asi anda berbanding g indikator pada p halama an 11 .10. 4 • Sekiranya anda a mahu. Gun nakan sarana in ni seperti berikut: 1 • Lengkapkan n soal selidik k penglibatan n ibu bapa dalam pembelajar ran anak-ana ak pada hala aman 8 . le ebih baik! • Caranya mudah sahaja a. Cuma isi dan kembalik kan Borang A kepada PIB BG sekolah anak anda. murid dan sekolah. .

Soal selidik penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak Kajian ini bertujuan untuk IB menganalisis sendiri penglibatan dalam pembelajaran anak-anak dan mengambil tindakan sewajarnya ke atas keperluan-keperluan yang timbul. • Sekolah dan PIBG boleh merancang program bagi meningkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak bertujuan menghasilkan suatu persekitaran pembelajaran yang berkesinambungan dari sekolah ke rumah dan komuniti. Penghargaan Kerjasama tuan/puan menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai. Hasil yang diharapkan: • IB boleh menggunakan analisis kendiri bagi mendapatkan profil keterlibatan dalam pembelajaran anak dan merancang program peningkatan kendiri. 7 .

. 2.................... A..... Latar Belakang Ibu Bapa/ Penjaga 1......... Pendapatan Kasar Keluarga Kurang RM 500 RM 501 – RM 1000 RM 1001 – RM 3000 RM 3001 – RM 5000 RM 5001 ke atas 4.......SOAL SELIDIK Arahan: Sila tandakan (¥) atau tulis respons anda di ruang yang berkenaan.. Bilangan anak dalam tanggungan 1 – 2 orang 3 – 4 orang 5 – 6 orang Lebih 6 orang 5..... Soal selidik ini dilengkapi oleh Ibu Bapa Penjaga Lain-lain (Nyatakan) . Kelulusan Tertinggi Ibu Bapa/Penjaga Tiada Kelulusan (Tidak bersekolah) Pendidikan Sekolah Rendah PMR/Tingkatan 3 SPM/Tingkatan 5 STPM/Tingkatan 6/Sijil Diploma Ijazah dan ke atas 3..... 8 .. Kedudukan rumah anda Bandar Luar Bandar FELDA/RISDA/Perladangan Pedalaman Kepulauan Petempatan Orang Asli Rumah Panjang Lain-lain: (sila nyatakan): …………………………………………..

Saya mengurangkan gangguan bunyi daripada radio/televisyen semasa anak saya belajar. Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumah Bagi setiap item 1 – 5. 2. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya.B. Tidak = 0. 5.5. Saya menyediakan ruang untuk anak belajar di rumah. skor merupakan bilangan hari anda terlibat. Ya Tidak JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1. Saya memastikan bahawa tempat belajar anak saya sentiasa kemas dan bersih. skor berikut diberikan: Ya = 1. JUMLAH SKOR 1 2 3 4 5 9 . BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Interaksi sosial dengan anak 0 1. 4. Saya memastikan anak saya mempunyai jadual belajar di rumah. 3. Saya mengambil tahu pergerakan anak saya ____ hari seminggu. Saya bercerita/berbual dengan anak saya sebanyak hari ____ seminggu. 5. Anak-anak saya mempunyai buku-buku rujukan yang cukup. SKOR Ya=1 Tidak = 0 Penyediaan suasana pembelajaran di rumah 1. Saya makan bersama anak saya sebanyak ___ hari seminggu. 3. 2. Saya meluangkan masa untuk melakukan aktiviti bersama anak sebanyak _____ hari seminggu 4. Saya mendidik/memberi didikan agama/moral kepada anak ____ hari seminggu.

3. Saya dapat bertukar-tukar fikiran dengan anak saya sebanyak _____ hari seminggu. Sokongan terhadap kecemerlangan anak 1. 5. Saya dan keluarga melakukan Aktiviti membaca sebanyak ____ hari seminggu. Saya mengambil tahu tentang kerja rumah anak saya sebanyak _____ hari seminggu.5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. Saya memberi dorongan/motivasi kepada anak sebanyak ____ hari seminggu. Saya menyediakan bimbingan/ tuisyen kepada anak ____ hari seminggu. Saya dan anak berbincang mengenai kemajuan pelajarannya sebanyak ____ hari seminggu. 0 1 2 3 4 5 JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1 – 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 2. 4. BILANGAN HARI 0 1 2 3 4 5 6 7 SKOR (Ikut bilangan hari) JUMLAH SKOR 10 . 3. Saya membimbing anak saya menyiapkan kerja rumah sebanyak ____ hari seminggu 5.Bagi setiap item 1. 4. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Komunikasi dengan anak 1. Saya memberi pujian dan rangsangan kepada anak saya sebanyak ____ hari seminggu. Saya mengambil tahu tentang perancangan aktiviti anak saya _____ hari seminggu. Saya mendengar anak saya bercerita tentang peristiwa di sekolah sebanyak ____ hari seminggu. 2.

• Anda perlu berusaha untuk menyediakan satu hingga tiga lagi keperluan untuk anak anda. 11 . Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Indikator Jumlah Skor Indikator penyediaan suasana pembelajaran di rumah Asas • Anda telah menyediakan sekurangkurangnya satu keperluan bagi suasana pembelajaran anak. • Anda boleh menambah satu lagi keperluan dari senarai dalam petak di sebelah kanan. menyediakan sedikit minuman dan makanan semasa dia berehat sebentar. • Anda perlu berusaha untuk memenuhi tiga hingga empat lagi keperluan untuk anak anda. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah. Senarai penyediaan suasana pembelajaran di rumah 0–1 2–3 Sedang Maju • Anda telah menyediakan sebahagian besar keperluan bagi suasana pembelajaran anak. melibatkannya dengan aktiviti belajar berkumpulan dan sebagainya. 2. Komunikasi dengan anak.ANALISIS KENDIRI OLEH IBU BAPA / PENJAGA Analisis ini memberikan gambaran ringkas mengenai 4 aspek. iaitu: 1. Interaksi sosial dengan anak. 4. • Mungkin anda boleh menambah keselesaan anak dengan cara menemani anak belajar. Sokongan terhadap kecemerlangan anak. 3. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah: • • • • • Ruang belajar Jadual belajar Mengurangkan gangguan bunyi Tempat belajar yang kemas dan bersih Penggunaan tempat belajar yang berkesan • Buku rujukan yang cukup 4–5 Cemerlang • Anda telah menyediakan semua/hampir semua keperluan bagi suasana pembelajaran anak anda.

• Anda perlu berusaha agar dapat melakukan sekurang-kurang dua aktiviti lagi yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan. • Hubungan anda dan anak akan lebih akrab jika anda dapat meluangkan lebih banyak masa agar dapat melakukan aktiviti yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan dengan lebih kerap lagi. • Anda juga boleh menjemput kawankawan anak anda belajar bersamanya di rumah. Interaksi sosial dengan anak • • • • Berbual-bual dengan anak Bercerita kepada anak Makan bersama anak Beriadah/aktiviti bersama anak 22 – 35 Cemerlang • Anda telah melakukan hampir semua/semua aktiviti sosial bersama anak anda. 12 .Interaksi sosial dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator interaksi sosial dengan anak Asas • Interaksi sosial antara anda dan anak sangat sedikit. Senarai aktvititi interaksi sosial dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Terdapat interaksi sosial antara anda dan anak anda. • Anda perlu berusaha untuk melakukan sekurang-kurangnya satu daripada aktiviti yang disenaraikan di petak sebelah kanan.

13 . • Cubalah untuk melakukan ketiga-tiga aktiviti yang disenaraikan dalam petak di sebelah kanan. • Berbincanglah dengan anak untuk mengetahui target dan rancangannya dalam pelajaran. anda boleh cuba bercerita kepada anak (jika sesuai) atau meluangkan masa untuk makan bersama anak beberapa kali seminggu dan melakukan beberapa aktiviti/riadah bersama anak apabila mempunyai masa. Senarai komunikasi dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Komunikasi anda dengan anak berada pada tahap sederhana. • Anda harus memberi kepercayaan kepada perancangan dan menghormati pendapatnya. • Anda mungkin boleh mempertingkatkan keadaan dengan melakukan aktiviti-aktivti dengan lebih kerap dan tekal. kecenderungan dan kebimbangannya. • Bertanya anak tentang perasaan dan persediaannya menghadapi ujian dapat membantu anda memahami minat.Komunikasi dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator komunikasi dengan anak Asas • Tahap komunikasi anda dengan anak sangat rendah. • Jadikan pertemuan dengan guru sebagai rutin. • Berhubung dengan pihak sekolah mengenai kemajuan anak 22 – 35 Cemerlang • Komunikasi anda dan anak adalah baik. Komunikasi dengan anak • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. • Anda perlu berusaha berbual-bual dengan anak anda dengan lebih kerap. • Mendengar anak bercerita tentang sekolah. • Di samping berbual dengan anak.

• Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. • Membacakan buku kepada anak • Membaca buku bersama-sama anak • Membimbing anak menyiapkan kerja rumah • Memberi bimbingan melalui anak-anak lain/orang lain 22 – 35 Cemerlang • Anda menunjukkan ciri-ciri cemerlang dalam membantu pencapaian akademik anak. • Anda boleh memperbaikinya melalui aktiviti membaca bersama/kepada anak. misalnya. • Ini boleh dipertingkatkan dengan melibatkan orang lain dalam membantu anak anda. • Galakkan anak anda mencabar keupayaan dirinya. • Memberi bimbingan kepada anak akan membantunya cemerlang. tetapi jangan menghukumnya jika tidak tercapai. Sokongan akademik melibatkan: • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. Senarai aktiviti sokongan akademik 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Di samping membaca kepada / bersama anak anda boleh membantu anak menyiapkan kerja rumah. memberi tuisyen bila perlu.Sokongan terhadap kecemerlangan anak Indikator Jumlah Skor Indikator sokongan akademik Asas • Tahap sokongan anda terhadap kemajuan akademik anak anda adalah rendah. 14 .

mereka boleh membantu anda. • Sertailah Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG sekolah anak anda – anda sudah pasti dapat membantu lebih ramai ahli PIBG lain.ANALISIS KESELURUHAN Jumlahkan kesemua markah anda Bil 1 2 3 4 Aspek Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial dengan anak Komunikasi dengan anak Sokongan terhadap kecemerlangan anak JUMLAH MARKAH KESELURUHAN Markah Indikator Jumlah Markah keseluruhan Indikator 0 – 22 Asas • Penglibatan anda dengan pelajaran anak adalah di peringkat asas/minimum • Berbincanglah dengan Kumpulan Sokongan Ibu bapa (Parents Support Group) PIBG sekolah anda • Guru-guru juga boleh membantu anda dalam hal berkaitan pelajaran anak anda • Kunjungilah sekolah atau hubungi PIBG. 15 . 89 – 110 Cemerlang • Anda merupakan ibu bapa yang berdikari • Sekiranya memerlukan sebarang penjelasan. 23 – 88 Sedang maju • Penglibatan anda adalah pada peringkat sederhana • Anda boleh menghubungi sekolah atau Pasukan Sokongan Ibu Bapa. anda boleh terus berhubung dengan pihak sekolah. PIBG bagi mendapatkan penjelasan/bantuan dalam beberapa perkara tertentu • Anda juga dialu-alukan menyertai Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG untuk menyumbang di mana boleh.

............. 4. 16 .................................... Masalah kedua untuk diselesaikan ialah: ............Bagaimana merancang untuk mengatasi masalah? Carta alir di bawah akan membantu anda mengatasi sesuatu masalah/memperbaiki sesuatu keadaan...................... ........................................................................ Atasi punca masalah yang dikenal pasti • • • • • • • Mengapakah punca itu wujud? Apa yang perlu dilakukan? Siapa yang boleh membantu? Bagaimana menghapuskan punca masalah itu? Apakah peralatan/bantuan yang saya perlukan? Bila tarikh akhir punca masalah ini perlu di atasi? Di manakah tempat yang paling sesuai memulakan langkah penyelesaian? Ya Tidak Tidak 6... 2... • Teruskan dengan masalah yang berikut (jika ada)........................ Kenal pasti punca bagi setiap masalah itu? Punca-punca kepada masalah pertama ialah: a............. Susun masalah mengikut keutamaan menyelesaikannya Masalah pertama untuk diselesaikan ialah:....... Adakah masalah itu dapat diselesaikan? • Jika tidak dapat diselesaikan ulangi langkah 3 – 6 dengan pendekatan berbeza................................................................................................. Senaraikan dan susun punca masalah mengikut keutamaan Apakah yang mesti diatasi terlebih dahulu? 5.... Masalah 2: .. Kenal pasti masalah dan senaraikan masalah-masalah itu Senaraikan masalah: Masalah 1: ........ b... Ya Tamat • Tahniah kerana dapat merangka penyelesaian................ dsb............ ................ Adakah lagi punca lain kepada sesuatu masalah itu yang perlu diselesaikan? • Jika ada ulangi langkah 5 bagi menyelesaikannya 7............ Mula 1........................ dsb........... dsb....... 3...

Kerja rumah. temankan anak anda semasa dia sedang belajar kerana kehadiran anda mengukuhkan perasaan dan mengekalkan tumpuannya. Perkara asas yang perlu disediakan ialah satu tempat/ruang untuk anak belajar a. suatu ruang/sudut boleh dilapangkan dan disediakan untuk anak belajar. supaya maa tidak dibazirkan dengan berbual kosong atau bermain antara satu sama lain. b. Pastikan anak anda mengemas dan membersihkan tempat belajar. c. menelaah dan mengulang kaji semua mata pelajaran. 5. perbincangan dan tunjuk ajar di antara adik-beradik amatlah 17 . Tempat ini boleh jadi kekal atau bukan kekal. Jadual ini perlu disediakan untuk setiap hari dalam seminggu. bau. 8. 2. pensel. mengira atau membuat nota. Memiliki buku rujukan (walaupun yang terpakai/telah dimiliki oleh adik-beradik lain) akan membantu anak membuat penyelidikan bagi memahami sesuatu perkara. pembaris. Jauhkan sebarang bentuk gangguan (bunyi. c. ibu bapa perlu memantau supaya setiap orang fokus kepada pelajaran. 6. 7. edaran udara dan pencahayaan perlu diberi perhatian supaya anak dapat belajar dengan selesa. 4. kacau ganggu) yang akan mengurangkan tumpuan anak. cahaya. Membuat kerja rumah juga merupakan suatu bentuk belajar. Kehadiran anda juga membantu mendisiplinkan anak-anak yang belajar di tempat yang sama. Perkara kedua yang perlu dipastikan ialah jadual waktu belajar/ ulangkaji anak. Sekiranya anak-anak berkongsi tempat yang sama untuk belajar. Namun begitu. kertas A4 dsb. 3. Jika boleh. Ini akan mengukuhkan kefahaman dan ingatan anak. Keselesaan seperti suhu. Buku rujukan sangat membantu. Misalnya jika ruang rumah menjadi satu masalah. Jadual belajar hendaklah memasukkan masa untuk kerja rumah. Kemudahan-kemudahan lain untuk ruang belajar ini boleh ditambah mengikut keselesaan anda.) tersedia di tempat belajar bagi memudahkan anak menyiapkan kerja rumah. suhu. Nasihatkan anak supaya menyelesaikan kerja rumah terlebih dahulu sebelum menelaah. a. kalkulator. ulang kaji dan menelaah akan menjadikan anak anda lebih bersedia menguasai sesuatu mata pelajaran.Penyediaan Suasana Pembelajaran di rumah 1. b. Adalah baik menasihati anak supaya memecahkan masa membaca kepada 20 – 30 minit disusuli dengan aktiviti menjawab soalan yang berkaitan atau membuat nota. Elok jika set alat tulis (pen.

Benarkan anak berehat dalam suatu selang masa (misalnya selepas 45 minit atau sejam belajar). cerita yang datang dari ibu atau bapa lebih bermakna. Galakkan anak bercakap dan beri tumpuan kepada apa yang diucapkan oleh anak. Elakkan suasana tegang ketika bercakap dengan anak. Ini dapat mengelakkan daripada gejala jurang umur. Ini dapat mengelak perkara-perkara tersebut daripada terhakis dan hilang. mengemas rumah atau bersantai akan mengeratkan silaturahim. Ini menunjukkan anda mendengar dengan teliti. menjahit. Sekali-sekala angguk dan sambut percakapan anak dengan perkataan “ya”. Bualkan tentang apa sahaja. Bagi anak-anak yang masih kecil. Aktiviti ini boleh dilakukan apabila masa dan tempatnya sesuai. Ikatan kekeluargaan semakin kukuh jika ibu bapa mengamalkan hubungan sihat dan saling menghormati anak-anak dan satu sama lain. Interaksi sosial dengan anak 1. Makan bersama merupakan pemupukan kemahiran sosial dalam diri anak dan ibu bapa/penjaga. Perbualan dengan anak merupakan interaksi yang asas.digalakkan kerana ini menyuburkan kasih sayang. 9. Kekalkan interaksi dengan anak sepanjang usia. 2. 18 . Anda boleh menguruskan masalah dengan sopan dan lembut tetapi tegas. pupuk supaya anak dapat berdikari dan merujuk sendiri terlebih dahulu sebelum bertanya kepada orang lain. Bercerita tidak dihadkan kepada cerita rakyat atau cerita dari buku. Elakkan menimbulkan isu atau ketegangan semasa makan. “bagus” dan sebagainya. Tanamkan sifat kemesraan dan memupuk kebahagiaan keluarga semasa makan. kerjasama dan meningkatkan kefahaman. terutama ketika anak berada pada usia remaja. ibu bapa dapat menerapkan kefahaman agama/moral. tetapi penerangan tentang pengalaman diri anda. Hidupkan suasana dengan perbualan umum yang tidak “mengancam” atau mengganggu perasaan mereka yang hadir. 6. Matlamatnya ialah mengekalkan interaksi dengan anak. 4. Sambil menikmati hidangan harian ibu bapa/penjaga dapat berbual mesra. adat resam. 3. Pada masa ini anda boleh menceriakan suasana dengan menyediakan minuman dan sedikit snek. serta seni dan budaya. Melalui interaksi dengan anak. banyakkan bersabar dan jangan terlalu mengasak anak. Beriadah atau melibatkan anak dalam aktiviti seperti berkebun. Jika ini perlu dilakukan. Makan bersama menghidupkan kemesraan sesebuah keluarga. budi bahasa. Hadiahkan puji-pujian dan jika boleh nyatakan semula apa yang diperkatakanoleh anak dalam ayat anda sendiri. sejarah tempat dan keluarga/orangorang di keliling anda juga boleh dijadikan penghubung di antara anda dan anak. Cuma. 5.

atau meminta adik-beradik saling bantu-membantu. Sesuai dengan perubahan umur anak. d. Perbincangan ibu bapa – anak mengenai pelajaran akan menghasilkan suatu pandangan bersama tentang target anak dalam pelajaran. Di pihak anak. Berkomunikasi lebih daripada sekadar bercakap-cakap. Anak-anak mungkin memerlukan bimbingan untuk menyiapkan kerja rumah. Pengetahuan tentang sukatan pelajaran dan mata pelajaran yang dipelajari oleh anak akan memudahkan perbincangan ibu bapa/penjaga dengan anak. masalah/isu yang timbul diselesaikan bersama supaya mencapai kata sepakat. 2. di samping membantu anak mencapai cita-citanya. Menenteramkan kerisauan/kegugupan anak 3. 4. Lontaran. Apabila perlu. Semasa berkomunikasi. 2. Berbincang dengan anak mengenai pelajaran bertujuan untuk: a. 19 . 5.Komunikasi dengan anak 1. hantar anak anda untuk belajar secara berkumpulan. Ini memberi kelebihan kepada anda agar sentiasa kemas kini dengan apa yang berlaku di sekolah dan apa yang berlaku kepada anak anda. Membacakan buku kepada anak yang masih kecil merupakan satu aktiviti yang dapat merangsang minat terhadap membaca. keyakinan dan harapan untuk mendapat bantuan daripada ibu bapa akan menyuburkan rasa hormat kepada ibu bapa. 3. 4. Sokongan akademik 1. Amat baik jika anda dapat memberi bimbingan secara langsung kepada anak. Dalam berkomunikasi hasrat hati dari dua pihak disampaikan dan fahami. intonasi. b. Aktiviti ini menyemai kecintaan terhadap buku dan ilmu. c. Mengetahui pelajarannya hari itu dan apa yang belaku di sekolah Mengetahui keraguan/kerisauan anak supaya dapat diatasi bersama Memberi pengukuhan kepada pencapaian anak di sekolah Membimbing anak merangka tindakan/merancang kemajuan dalam pelajaran e. ton suara dan aksi ibu bapa /penjaga semasa membaca merupakan pendidikan tidak formal yang membentuk sikap terhadap membaca dalam kalangan anak. ibu bapa boleh membaca bersama anak. Adalah baik jika kita mengenali setiap orang dalam kalangan kawan-kawan anak. Penting untuk ibu bapa mengetahui kemajuan pelajaran anak. Adalah amat baik jika anda dapat mengunjungi sekolah dan berbincang dengan guru-guru anak anda bagi mengetahui kemajuan (dan permasalahan?) anak anda.

100 sekolah rendah.000 murid dan 17. 2011 b. Tindakan: Program belajar di rumah panjang bertujuan untuk membolehkan murid menggunakan masa hujung minggu dengan mengulang kaji dan menyiapkan kerja rumah. 20 . Kampung Limau Manis dan Kampung Krangan Batu – memantau kehadiran anak-anak di ruang belajar rumah panjang masing-masing. Afrika Selatan Wilayah Western Cape adalah sebuah kawasan pentadbiran yang besar terletak di Afrika Selatan. Salah satu strategi utama Jabatan Pelajaran Western Cape ialah melibatkan IB dengan pembelajaran murid. wilayah ini telah menyaksikan peningkatan kadar literasi dalam kalangan murid tahun 3 dan tahun 6. Ibu bapa dari rumah-rumah panjang di empat kampung – Kampung Rantau Panjai. Melibatkan IB dalam komuniti termiskin: Kajian kes dari Western Cape. Kempen kesedaran mengenai cara bagaimana IB boleh membantu anak menguasai kemahiran membaca. Program belajar malam di rumah panjang diadakan setiap jumaat malam dan sabtu malam dan juga sepanjang cuti sekolah. Wilayah ini telah berjaya menghapuskan jurang literasi di antara kelompok murid miskin dan murid terkaya. Kesan: Kejayaan 100% dalam UPSR 2010. SK Ulu Lubai.000 guru di 1. menulis dan mengira dilaksanakan dengan mengedarkan risalah seperti brosur dan surat edaran yang mencadangkan IB: • • • • Meluangkan masa untuk berbual dengan anak berkenaan sekolah Membacakan buku cerita kepada anak sebelum tidur Membudayakan tabiat bercerita. Limbang. Kehadiran diambil oleh pengawas dan disemak oleh Guru Bertugas Harian pada hari Isnin minggu sekolah berikutnya.Beberapa Contoh Amalan Terbaik 1. Kemudahan ruang belajar di rumah pangsa Cabaran: Ketiadaan tempat yang sesuai dan selesa untuk murid belajar Tindakan: Menyediakan pusat ulang kaji pelajaran dikenali sebagai Terminal Sejahtera untuk kemudahan kepada pelajar mengulang kaji pelajaran dalam situasi lebih selesa dan kondusif diusahakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Sejak tahun 2002. Menyediakan suasana pembelajaran di rumah a. Kampung Mulong. bercerita mengenai keluarga dan menggalakkan anak bercerita mengenai pengalaman mereka Membantu anak membaca perkataan (“baca nama pada label ini”). Wilayah ini mempunyai 600. Sarawak Cabaran: Murid tidak memanfaatkan masa untuk belajar. Impak: Anak-anak dapat belajar dalam keadaan lebih selesa.

IB dan murid tahun 4. Briged Komuniti ni kemudian pergi ke tiga buah kampung yang menjadi penyumbang utama murid ke SMK Sri Lalang. Pengetua melibatkan beberapa ketua komuniti seperti ketua-ketua kampung dan pengurus FELDA. murid dan IB kemudiannya menandatangani akujanji. strategi sekolah untuk mengurangkan kadar ponteng dan bantuan yang disediakan oleh agensi berkenaan serta tindakan yang boleh diambil oleh IB berkenaan. Hari Pelaporan dan aktviti-akvtiviti lain. banyak perkara boleh dilakukan.Melibatkan IB dalam membuat keputusan SK Sultan Sulaiman 1. Kali pertama menjejakkan kaki di situ pada tahun 2009. Briged Komuniti juga kekal dengan komitmen untuk membantu keperluan murid-murid. Terengganu merupakan sekolah rendah nombor satu dari segi pencapaian. Biasanya murid berikrar untuk belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh sementara IB berikrar membantu dan menyokong anak-anak. Sekolah ini kemudiannya mengundang penglibatan lebih 40 agensi kerajaan dan pertubuhan masyarakat (cth:. 21 . Kedua-dua pihak memahami bahawa kejayaan murid tidak hanya bergantung kepada usaha sekolah semata-mata tetapi perlu melibatkan usahasama IB. 5. dan 6 berbincang bersama-sama untuk menentukan target mereka pada tahun itu. Pada setiap awal tahun. Sejak itu. IB sekolah tersebut merupakan golongan profesional dan komuniti kelas pertengahan. kata seorang guru. Bersama-sama mereka berkunjung ke rumah murid yang bermasalah untuk hadir bagi memahami puncanya dan menyenaraikan komitmen IB bagi mengatasi hal ini.8%. “Sekarang. murid dan sekolah. penglibatan IB telah meningkat. polis) dalam aktiviti sekolah di peringkat komuniti. Pengetua mendapati kehadiran murid merupakan masalah utama: kadar tidak hadir setinggi 12. Kebanyakan keluarga dengan ladang FELDA. Permuafakatan ini meletakkan IB dan murid dalam keadaan bertanggung jawab. Membina perkongsian komuniti SMK Sri Lalang. untuk menyampaikan mesej tentang kepentingan pelajaran kepada anak-anak. Jika semua pihak bekerjasama. Sekolah ini berhasrat untuk meraih kejayaan lebih tinggi melalui penglibatan IB. IB sekolah ini sudah sedia aktif dalam MAT PIBG. tetapi apa yang boleh kami lakukan bersama demi kemajuan anak”. kesihatan. Kini kadar tidak hadir telah susut ke paras 5. atau dengan syarikat-syarikat kecil di bandar. Untuk menyelesaikan isu ini. Yang penting ialah memulakan LANGKAH PERTAMA itu.2%. IB tidak lagi bertanya apa yang mahu saya buat. Setelah mencapai persefahaman. Johor hanyalah sebuah sekolah Band 5 yang menyediakan persekolah kepada anak-anak keluarga berpendapatan rendah.

. Terlibat dengan pendidikan anak di sekolah dan di dalam komuniti. Terdiri dari hanya sebuah bangunan kayu dengan 5 bilik kelas. Perkara yang paling tepat bagi meramal pencapaian murid di sekolah bukanlah status sosial IB tetapi sejauh mana sesebuah keluarga berupaya untuk: • • • Menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran di rumah.msu.edu/bpbriefs/issues/brief30. Murid-muridnya datang dari 3 buah kampung yang layak diberi bantuan miskin dan miskin tegar. maka anak: • Lebih berjaya. Apabila IB terlibat sepenuhnya (cth. Apabila IB terlibat dengan pendidikan. kaum atau tahap pendidikan IB. guru-guru yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun ditugaskan melawat dan membimbing IB tentang pentingnya anak ke sekolah dan belajar dengan rajin.Melibatkan IB berpendatapan rendah dan komuniti dengan sekolah SK BabaganToki. 30km dari Kota Kinabalu. 60 murid dan 12 guru. Walaupun IB tidak mampu membantu anak menyiapkan kerja rumah. menyediakan pengangkutan untuk murid yang mengikuti kelas tambahan dan mengaturkan sesi belajar bersama-sama di rumah mereka. • Mencapai markah dan gred yang lebih baik. jangkaan guru terhadap anak lebih tinggi. Keduanya. Bagi mengatasi perkara ini Guru Besarnya menggunakan agihan KWAPM sebagai satu insentif. Board of Trustees of Michigan State University. Kaedah penglibatan IB yang berlainan memberi kesan yang berbeza kepada anak: • • • Apabila IB bekerjasama dengan guru. Sukar mendapat penglibatan IB kerana kesibukan mereka.pdf Hakcipta © 2004 University Outreach & Engagement. Anak-anak diminta bekerja membantu keluarga. kehadiran bertambah baik dan menyiapkan kerja rumah dengan lebih konsisten. tetapi mereka meluangkan masa untuk membantu sekolah memperbaiki kerosakan. dan kerana mereka tidak meletakkan pendidikan sebagai perkara yang penting. pencapaian sekolah semakin meningkat. Berbincang dan bermuafakat dengan anak mengenai pencapaian dan kerjayanya pada masa hadapan. Penglibatan IB bertambah baik dan murid-murid semakin bermotivasi. dalam membuat keputusan). IB hanya boleh mengambil wang KWAPM selepas melaksanakan aktiviti yang ditetapkan (seperti gotong royong. Penglibatan Ibu Bapa Penjaga dengan Sekolah1 Apabila IB menjadi rakan yang berkesan dalam pendidikan murid. 22 . • Mempunyai sikap yang lebih positif Penglibatan IB pada peringkat awal pendidikan anak adalah lebih berkesan. perbincangan dengan guru). Sabah terletak di kawasan pergunungan. tanpa mengira status sosio-ekonomi. Perubahan paling ketara berlaku dalam kalangan murid yang paling ketinggalan Walaupun kerjasama dengan keluarga merupakan asas kepada kejayaan sekolah ia BUKAN ganti kepada program pendidikan bermutu tinggi atau strategi penambahbaikan yang menyeluruh sesebuah sekolah 1 SUMBER: http://outreach. bukan sahaja pada tahap sekolah rendah tetapi juga pada semua peringkat umur. pencapaian murid dari kalangan berpendapatan rendah meningkat dengan baik sekali.

tand da jalan dan laman l web sem muanya memb beri peluang untuk anak and da membaca. berikanla ah sedikit mas sa kepada an nak anda. Jur rulatih Me enyediakan peluang p dan ruang belaja ar yang selu uas-luasnya untuk u anak belajar b di sek kolah dan di rumah. . k Gu unakan kerat tan kartun di majalah dan akh hbar untuk bercerita.Peranan n Ibu Bapa a/Penjaga 1. • Mem mbaca bersa ama anak. • Bek kerja dan ber rmain dengan anak. b Bin ncangkan bersama anak mesej m sesebu uah iklan televisyen n. Tips • Tun njukkan min nat terhadap pembelajara an anak. menemukan m dan memikir rkan. Walau sesibuk man na. Pembelaja aran di ruma ah mengukuhkan pemahama an anak and da.” Ga alakkan anak k menulis sura at atau emel kep pada keluarg ga dan rakan-rakan.. ama alkan mem mbaca bersam ma mereka. terh majalah. • Lak kukannya set tiap hari. Bercerita tentang diri dan keluarga adalah h sala ah satu cara yang y menyero onokkan bag gi men ngajak anak mula m menulis s. Menulis untuk k keseronok kan. • Ban ntu anak men nemukan sains dan matematik di man na-mana.. Juga ran ngsang merek ka bercerita menggunakan m n gam mbar. Sem makin usia an nak anda ber rtambah. Ket tika anak mas sih kecil. Rangsang R min nat dan cetusk kan imaginas si anak denga an mem minta mereka a meneka dan n men nyambung ce erita yang sed dang dibaca bers sama. Mengawasi pelajaran anak ad dalah sebah hagian aktivi iti harian an nda. Akhbar. P Pelaburan in ni amat be ermakna untuk masa hadapann nya. Membaca tidak had kepada buku sahaja.. M “Up pin dan Ipin tum mbuh rambu ut. Misalnya. Kem mahiran mem mbaca memb beri faedah kepada semua orang. 23 . Jika bo oleh minta mereka m me encatatkan su uatu perjalanan/percutian n me enggunakan kamera. • Gal lakkan anak meneroka. puji i dan dorong g.. cad dangkan agar r mereka men ngarang cerit ta me ereka sendiri atau menulis s kesudahan yan ng lain bagi sesebuah s kisa ah yang telah h me ereka baca. arahan pada kotak dan d bun ngkusan. Membaca dan menulis.

ca http://www. kemudian bimbing anak membentang tanpa skrip. • Membuat ukuran dan menjahit baju sendiri. • Bincang cara membanding harga dari beberapa kedai. Remaja memerlukan MOTIVASI BERTERUSAN mengekalkan minat dalam MATEMATIK • Berapa pulangannya jika jumlah bil telefon setahun dilaburkan dalam amanah saham? • Berapa kos penyelenggaraan sebuah kereta setahun? • Berapa hari perlu bekerja “separuh masa” untuk membeli telefon pintar baru? • Jika harga barang meningkat 1. • Tunjukkan bagaimana membuat bajet wang saku atau duit raya. • Berapa kalori daripada sekeping roti? • Semasa memasak berapa nisbah santan dan pulut? • Menguasai sifir pendaraban membantu anak menjawab cepat Belajar di rumah memberi peluang kepada anak mengamalkan apa yang dipelajari di sekolah • Menganggar isipadu cat untuk bilik tidur • Menyemai dan mencatat pertumbuhan benih kacang hijau – membuat graf tinggi anak benih berbanding bilangan hari.ca/ (Melawat pusat sains secara atas talian) • • • Bimbing anak berlatih membuat pembentangan. Puisi. Cabar anak membuat ucapan spontan. anak-anak kerap diminta membuat pembentangan dalam kelas. Terdapat beberapa laman web yang memaparkan perjalanan tertentu.nationalgeographic. • Mengembara Gunakan peta dunia dan bersama anak anda dan mengembaralah ke tempat-tempat yang anda ingini. 24 . http://www. pantun dan bercerita memerlukan latihan dan pengulangan. berapa harga secawan teh semasa anda tamat pengajian nanti? Ketinggian benih kacang hijau Tinggi/cm 30 25 20 15 10 5 0 Isn Sel Rab Kha Jum Sab Aha Pembentangan Yang Berkesan Pada masa ini. mencari beza antara bilangan kerusi dan meja dsb.com/railroad/ (perjalanan keretapi bawah tanah) http://www. Aksi dan gaya merupakan antara kemahiran dalam pembentangan. • Membuat anggaran kos menyediakan Nasi Goreng kepada 6 orang. Bersabar dan beri perangsang kepada anak anda. syair. Mulakan dengan membaca.5% setahun.sciencenorth.ontariosciencecentre. mencari jumlah gelas dan pinggan.Matematik di mana sahaja Matematik terdapat dalam hidup seharian: • Minta anak kecil membilang cawan dan piring..

angan. m me enyokong. Me entor Men nasihat. • Ba antu anak mengesan m ke emajuan me ereka. a Bagaim mana ibu bap pa/penjaga boleh b memb bantu anak menjadi m pelaja ar bermo otivasi kendir ri? kaedah • Gala akkan anak menggunakan m pen nyelesaian ma asalah untuk men nyiapkan kerj ja rumah. rak kan sekelas. o Jana idea me elalui sumban ng saran dan tentukan idea mana yang akan digunakan. menggalakkan. Pe encapaian murid b bertambah baik apa abila guru dan d ibu bapa saling berhubun ng. menunjuk m cara a dll. guru atau ses siapa sahaja. • Be eri anak key yakinan unt tuk mendap patkan bantu uan daripad da guru. Ini bu ukan sesuatu yang tidak dap pat diatasi. Berbincanglah n guru anak k dengan an nda. o Buat peranca ancangan o Jalankan pera Bebe erapa soalan jenis Penyele esaian Masala ah untuk digu unakan. Anda tida ak semestinya tahu s na bagaiman menyelesaikan ses suatu kerja rumah untuk memb bantu. cuba tanya cikgu? Bila B agaknya adik a boleh tan nya cikgu? Tips • Pu uji dan raika an kejayaan n. menjaga. mengajar. • Ja angan perbe esarkan kesilapan anak k. Ment tor • Apa a yang anda pelajari p dahulu mungkin tida ak sama deng gan apa yang dipelajari ole eh anak. • Ap pa tugas anda a? • Macam M mana kawan k adik buat kerja ini? • Jik ka adik tidak dapat d jawapa annya. • Ban ntu anak men ngenalpasti si iapa yang dap pat membant tunya: adik-beradik. • Mari M bincangka an kerja ruma ah adik. mem mbimbing. 25 . ra akan sekolah. • Ber rbincang dengan anak dan n tentukan bila a (berapa cep pat) kebuntua an ini boleh di atasi.2. yak kni: o Jelaskan apak kah tugasan dan d apakah hasil yang dih harapkan.

Mentor ditakrifkan sebagai seseorang yang memegang peranan sebagai penyelia atau penasihat kepada pelajar atau pelatih. Berbincang tentang peningkatan sekiranya kejayaan telah dicapai Mendengar. Menggalakkan anak mencuba penyelesaian. IB sebagai mentor hendaklah: • • • • • • Menerima anak dengan hati terbuka. Berhenti selepas mencapai kejayaan. Tiada percambahan buah fikiran. serupa dengan tugas seorang guru atau kaunselor. nasihat atau kaunseling kepada anak. Hormat-menghormati pandangan antara satu sama lain. Menggalakkan anak merangka jadual kerja. tetapi lebih erat dengan anak didiknya. Mentor ini selalunya seseorang yang berpengalaman dalam bidang yang sedang diceburinya. Hanya ada satu penyelesaian. Sentiasa peka kepada apa yang berlaku ke atas anak. Berniat untuk menolong dan berazam untuk membantu anak sedaya upaya. Mendengar atau pura-pura mendengar tanpa sebarang perasaan. penuh keikhlasan setiap kelemahan atau kecenderungannya. Berbincang dan merangka langkah penyelesaian dengan anak. tetapi masih boleh mengubah strategi jika gagal. Memberi pengetahuan yang positif serta memberangsangkan kepada anak. Bukan Sifat Mentor Terus memberikan jawapan. Meninjau kemungkinan lain jika buntu. cuba memahami dan empati dengan masalah yang dihadapi anak.Sifat Mentor Membimbing anak menjana idea. Mencelikkan akal anak kepada caracara berlainan menyelesaikan sesuatu masalah. Menggunakan sumbang saran. Memberikan kaedah penyelesaian sendiri. Berhenti jika gagal. Hanya berpandu kepada cara tertentu sahaja. IB perlu memberi bimbingan. Dengan lain perkataan. Membiarkan anak tanpa ketentuan masa. SUMBER: wikipedia 26 . tidak bererti setiap saranan IB mesti dipatuhi atau anak tidak boleh melaksanakan sesuatu yang tidak dinyatakan oleh IB.

Suara murid hanya didengari melalui IB. Kami tahu anak-anak dan guru-guru telah bekerja keras untuk meraih kejayaan. • Berbincanglah dengan guru anak-anak anda pada awal tahun persekolahan. Kejayaan anak bergantung kepada apa yang guru. wujud rasa hormat-menghormati akan kepakaran masaing-masing. Anak lebih mendengar cakap guru di sekolah dan pada masa yang sama mengasihi kedua IB dan keluarga di rumah.. Guru-guru juga ingin tahu yang anda menyokong mereka • Dengan sokongan dari IB guru lebih fokus mengajar. Sekiranya perasaan ini • dipupuk dan dikembangkan anak akan menjadi murid yang cemerlang di sekolah. Cuba cari kebenaran tanpa menyebelahi mana-mana pihak. Jika guru dan IB saling mengenali. ibu bapa dan sekolah buat. Persekitaran dan komuniti menjadi medan yang menguji sama ada anak anda akan terus berkembang maju atau sebaliknya. Menyokong kejayaan anak anda. tetapi cuba selidiki dengan teliti tanpa membuat sebarang kritikan terhadap guru. • Sekiranya ingin menghadiri majlis atau mesyuarat PIBG. mempertahankan. tanyalah anak anda sekiranya dia mempunyai soalan/cadangan. guru dan komuniti mempunyai peranan masing-masing dalam hal ini. • Dengar dan beri tumpuan apabila anak merungut tentang guru di sekolah. • IB. Penyokong Menyokong. • Kejayaan dalam pelajaran perlu diikuti dengan kejayaan dalam hidup. kehadiran anda menyemarakkan semangat anak kerana dia tahu antara anda dan gurunya ada suatu “perkaitan”. di rumah dan dalam komuniti. kesulitan yang anak anda hadapi boleh dirungkaikan. jadi sekiranya anda boleh berbincang dengan cara baik dan sihat dengan guru. Untuk menyokong dan menjamin kejayaan anak: • Datanglah bertemu guru anakanak anda. kerana mereka tahu apa yang mereka buat mendapat penghargaan. 27 .3. • Apa yang kami ajar di rumah tidak sama dengan apa yang guru ajar di sekolah. • Guru juga adalah IB. menyakinkan anak Kami tidak tahu bagaimana hendak bercakap dengan guru anak kami. • Bimbang jika guru salah anggap tentang kami dan anak kami..

Pandangan pertama itu penting! • Bagaimana anak anda berinteraksi dengan murid lain mempunyai kesan ke atas pembelajarannya. Terlalu banyak “ceramah” (leteran) menyebabkan remaja menutup telinga.000 kematian setahun akibat tabiat merokok di Malaysia. belajar lebih bagus! • • • • • Melentur buluh biar dari rebung! http://topnews. puji pekerti mereka yang senyap dan baik tidak menyentuh barang pameran dan melanggar orang lain. Didik anak memberi ucapan salam/selamat dan bersalaman apabila bertemu saudara mara atau rakan. Zulkifli Ahmad. Asuhan budi. Pandangan baik orang lain terhadap tingkah-lakunya menjadikan anak yakin akan dirinya. Anak-anak remaja perlu dihadapi dengan lebih tenang dan tidak menekan. Puji pekerti budiman anak. Semasa membeli belah. Kubang Kerian - http://www. jadikan kesabaran menunggu dan mengucapkan terima kasih apabila diberi layanan sebagai kemestian. 6 juta kematian setahun di seluruh dunia (kajian WHO) • Rakyat negara ini masih memandang remeh kesan ketagihan rokok dan kempen antimerokok • Bilangan perokok masih gagal dikurangkan. Anak yang mempunyai rasa hormat kepada diri sendiri. Murid yang bertimbang rasa dan menghormati orang lain merupakan ahli pasukan yang digemari. Kerja kumpulan akan menjadi mudah dan menyeronokkan dengan adanya persefahaman. Ketika makan di rumah atau di luar. • Ajar anak menghormati ruang dan harta kepunyaan orang lain. Sikap terbuka dan menyukai orang lain sangat disenangi. Sikap baik IB menunjukkan contoh.ae/content/22255toddler-seen-smoking-father-sayshe-addicted Lebih lima juta sukar henti merokok. IB juga harus belajar mengakui kesalahan. Ajar anak anda berhubung dengan baik sesama sendiri dan saling mengucapkan terima kasih dan pujian jika kena pada tempatnya.bharian. Pakar Perubatan Pusat Pengajian Sains Perubatan(PPSP).my/articles/PerokokbelanjaRM15jutasehari/Article/ 9 Mac 2012 28 . • Kira-kira 10. USM.com. malah lebih membimbangkan apabila budaya merokok itu mula mempengaruhi remaja yang masih bersekolah. membimbing dan tidak menghukum tanpa usul periksa lebih mudah diterima. Kelakuan baik dan tertib perlu dilatih. Prof. budaya mula pengaruhi pelajar sekolah Lebih 5 juta perokok tegar di Malaysia membelanjakan kira-kira RM 15 juta sehari.

Memeriksa kerja rumah dan peka terhadap ke erja rumah adala ah satu cara mengesan perkem mbangan pelajaran anak k anda. man web sek kolah • Layari lam • Bincang dengan d IB lain. nombor faksimili. a • Kerja kurs sus dan kerja rumah per rlu dipantau.4. buku komunikasi k atau u secara bers semuka. tarikh akhir da an peristiwa sekolah. emel dsb. Cari/sem mak maklum mat dari lam man web sek kolah /guru u. Kek kal berhubung • Bekalkan guru anak anda a n telef fon. Jangan n puas hati apabila a anak k menja awab: “Takd da apa atau biasa saja”. Gantung kalendar perancangan n untuk mengingatkan te entang tugasa an. Hubu ungi guruguru anak a anda melalu ui telefon. . Sentiasa a bermaklu umat Terkini de engan apa ya ang berlaku di d sekolah. . 29 MAKLUMAT TERKINI Menge etahui apa yang y berlak ku di seko olah • Luangkan n masa untuk mengetahui perkemb bangan di sekolah anak. nombor r alamat. Tanya a anak anda soala an yang lebih spesifik: “Tadi Cikgu C bagi be erapa soalan n untu uk Matematik?” “Sains kena buat apa?” a Sed diakan bekas/f folio untuk surat/ /nota dari se ekolah Minta bantuan daripa ada keluarga a lain (jika perlu).

• Maka. peta minda atau menjawab soalan. contohnya matematik.ca/counselling-services/curve-forgetting • Pada Hari 1.Memperkukuh Pembelajaran di rumah 100% 10 minit 5 minit 2-4 minit Keluk Ingatan Keluk Lupaan Hari 1 Hari 2 Hari 7 Hari 30 Rajah: Keluk Lupaan http://uwaterloo. di antara menulis sebuah karangan dan merancang suatu eksperimen atau membaca mengenai sejarah. Secara ringkasnya. menelaah. pengetahuan murid adalah 0%. Membaca 4 jam terus menerus tetapi hanya faham dan ingat 5% tidak bermakna. Bimbing anak supaya belajar dalam tempoh yang pendek. • • Terdapat beberapa mata pelajaran yang memerlukan latihan secara berterusan untuk membentuk ketajaman pemahaman. memikirkan. IB boleh membimbing anak membina jadual yang seimbang antara pembelajaran kemahiran dan mengingat. • Otak sentiasa menerima maklumat dan rangsangan baharu. pada Hari 2. membaca atau berbincang tentang apa yang dipelajari.3% sahaja. 50%-80% pelajaran dari Hari 1 akan hilang (dilupakan) • Menjelang Hari 30 ingatan tentang pelajaran Hari 1 hanya tinggal sekitar 2% . Menjawab soalan menajamkan kefahaman dan memperkukuh ingatan. • Keluk lupaan boleh ditukarkan menjadi keluk ingatan! Menukarkan Keluk Lupaan menjadi Keluk Ingatan • • Keluk Lupaan boleh dipertingkatkan semula menjadi 100% jika seseorang murid menggunakan 10 minit untuk mengulang kaji atau menulis semula nota dalam jangka masa 24 jam selepas suatu pengajaran. Semakin kerap mengulangkaji. jika murid tidak merujuk kepada nota. misalnya 5 minit sahaja. Bandingkannya dengan membaca 20 minit. Pada Hari 7. Soalan esei membina keyakinan murid. jadi otak perlu menapis dan melupuskan maklumat yang tidak berulang atau yang tidak memberi makna. Jika murid menelaah/mengulang kaji setiap minggu. masa yang diperlukan untuk menelaah/mengulang kaji supaya dapat mengingat semula isi pelajaran tersebut akan menjadi semakin singkat. maka pada Hari 30. semakin sedikit masa bagi otak untuk mengingat kembali maklumat yang diperlukan. Itulah sebabnya. dia tahu 100% apa yang dia telah kuasai. • Melalui kaedah menelaah/mengulangkaji otak boleh diarahkan untuk menyimpan sesuatu maklumat sebagai ingatan jangka panjang. 30 . Jumlah pelajaran yang difahami. murid memerlukan lebih kurang 30 minit untuk menelaah satu mata pelajaran setiap hari dan satu setengah jam hingga dua jam pada hujung minggu. Setelah kelas. setiap murid perlu memiliki dan mematuhi jadual belajar di rumah. otak cuma memerlukan 2 – 4 minit untuk mengingati maklumat berkenaan. misalnya setiap 30 minit sebelum berehat sebentar. diingati lebih penting berbanding jumlah masa yang digunakan. Tidak ada hari yang berlalu tanpa belajar sesuatu. Semasa membaca. sebelum kelas. anak boleh membuat nota. faham dan ingat 90%.

tenang dan bahagia. Menjadualkan kehidupan Mengaturkan kehidupan supaya aman dan tenteram.5. Keteraturan hidup membina sahsiah murid Murid yang teratur tiada stres Utamakan pendidikan setiap masa Berikan anak cukup rehat. IB boleh membantu anak menyiapkan kerja. tetapi bukan buat kerja itu. Masa tidur dan bangun Tidur yang cukup menyediakan badan yang sihat bertenaga menghadapi hari yang baru. Tuisyen adalah satu cara membantu yang lemah. Kecukupan ini akan mempertingkat keupayaannya belajar. Makan. Rutin Masa kerja rumah Kerja rumah tidak boleh ditangguhkan. Tuisyen dan fardhu ain 31 . rehat dan main Anak yang cukup dengan latihan dan ulang kaji tidak perlu tuisyen. cukup makan dan cukup masa bermain.

izinkan dia berubah. Gajet Interne et • • • • Awasi penggunaan n dan wujud dkan peratur ran. tapi aw wasi batasbatasny ya. wasan penting. Pasang Didik penggunaan p berhemah. Laman n Sosial l • Nasiha at anak supa aya jangan terlalu t obses sif.6. g program ta apisan. Awasi jerat j perma ainan "on-lin ne". Tegas • • • • • Memberi Ruang • Biarkan n anak bercaka ap tentang sekolah h dan apa sahaja. Internet I t. Biar dia mencuba. Izinkan n berfesyen yang be ersopan. Ada a timbang ra asa. Latih anak memikul tanggung ja awab Tida ak berubah-u ubah. • Pengg gunaan patut hentikan sementara s jika mengg ganggu pelaj jaran. Kena pada temp pat dan gayanya. • • • • Dunia a Remaj ja Kini: Gajet. Sa ahabat kep pada Anak k Remaja M Mendampingi i anak remaja a sebagai seo orang sahaba at. Beri pe eluang anak berinte eraksi dengan rakan. • • Memberi Peluang P Minta anak k mengajarka an sesuatu kepada and da Beri anak kesempata an membuktik kan kebolehann nya Jika dia ter rsilap. • Pantau penggunaan n laman sosi ial jangan sa ampai mencuri masa belaj jar. Buk kan menunju uk kuasa. • Didikan dan pengaw 32 . Laman So osial • Selalu beri b peringat tan tentang penipuan id dentiti dan pen nyamaran. And da juga manusia.

upakan jalan pintas p kepada penyalahguna aan dadah. m Laporan Buletin Umum m Pusat Racu un Negara. Kajian juga menunju ukkan kadar me erokok di kalan ngan Melayu Is slam adalah ter rtinggi iaitu 27 7.com b b bertarikh 22 Se eptember 2005.6 pera atus. Alkohol • Ketagihan alkohol merup pakan isu yang sukar diata asi.2 peratus berb banding Cina 16. Hal ini dil laporkan oleh bernama. Rujuk anak k kepada kau unselor.Gejala a Negati if Rokok • Remaja paling g mudah terpengaruh untuk merokok atas s pelbagai seba ab.com/2008/0 02/11/malaysia-dan-rokok/ Mem mupuk dan mengasuh anak a denga an sikap: • Tanggung T ja awab • Semangat S M Memburu Ke ejayaan • Mempunyai M i Hala Tuju ada alah antara cara c mengh hindar anak k terjebak da alam geja ala negatif. 33 . guru dan komuniti perlu menjadi conto oh terbaik membanteras gej jala merokok ekolah dan pak kaian anak unt tuk mengesan rokok. rujuk anak kepada kaunselo or.wordp press. US SM (PenawaRacun. Bimbing a anak setiap masa. • Beri kasih sayang kepada anak-anak. Stati istik ini juga men nunjukkan baha awa lebih kura ang 50-60 rema aja mula merok kok setiap hari. • Periksa beg se • Ketegasan IB amat a penting. • Tidak terlalu lambat untu uk bertaubat dan berubah h kepada kebaikan. Gejala sosial negatif n • Anak-anak yang terbiar mudah m terjebak.6 ju uta perokok adalah terdiri dar ripada kalangan n remaja. bilangan n 52. Di Malaysi ia pula menunju lebih kur rang 8 peratus daripada 4.7 7 peratus dan India I 15. Mac 2004 4). • Peranan sem mua pihak am mat diperlukan n. ukkan bahawa 14 1 peratus dari ipada remaja di i seluruh dunia a adalah peroko ok. • Tabiat berpe eleseran dan berseronok perlu p dibendu ung. http://fauza anibrahim. • Merokok meru • IB.

Jalan 4/38A. 93150 Kuching SMK Pulau Gaya. 28400 Mentakab SK Bunut Rendang. 73470 Gemas SMK Bahau. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Sekolah) Maklum balas: JK Induk Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah. 25000 Kuantan SMK Seri Bahagia. 46000 Petaling Jaya SMK Taman Dato’ Harun. 78300 Melaka Sekolah Rintis: Pengetua. Masjid Tanah Melaka. 46000 Petaling Jaya SMK Damansara Jaya. Kementerian Pelajaran Malaysia Semua Pegawai Perhubungan PIBG Jabatan Pelajaran Negeri dan Wilayah Persekutuan Pengetua. Pahang (Ketua Peneraju Inisiatif Ibu Bapa. Negeri Sembilan SK Jempol. Pegawai Pelajaran Daerah Pekan. Komuniti dan Sektor Swasta. 26300 Gambang SK Bukit Sekilau. 51200 Kuala Lumpur SMK Katholik. Penghulu. 26200 Kuantan SK St. Kepong.0) Ahmad Zafiru bin Mat Yassin. Inisiatif Ibu Bapa. Padawan. 25150 Kuantan SK Sungai Mas. Km 12 Jalan Klang Lama. 28400 Mentakab SJKT Ladang Mentakab. 25200 Kuantan SJKC Mentakab 1. 72100 Bahau SMK Segambut Jaya. Negeri Sembilan SK Taman Maluri. Abd. Taman Bukit Maluri. 47800 Petaling Jaya SK Assunta 1. 88852 Kota Kinabalu Pengunjung dan pemberi maklum balas ke Petak Pameran “Ibu Bapa dan Komuniti” pada Hari Terbuka GTP2. Jalan SS9/13. PIBG. Hamzah. Jalan Burung Kasawari. 26200 Kuantan SMK Lepar Hilir. Asiah bt. 52100 Kuala Lumpur SK (L) Methodist Sentul. Guru Besar. Komuniti dan Sektor Swasta. 73500 Rompin. 76100 Melaka SK Rompin. 51000 Kuala Lumpur SK Bandar Utama Damansara (4). Jalan Assunta. 46050 Petaling Jaya SK Sungai Way. Jalan Ipoh. 72100 Bahau. Pemaju Masyarakat SMK (P) Methodist. 51200 Kuala Lumpur SMK Dato’ Ibrahim Yaacob. 47300 Petaling Jaya SMK Ghaffar Baba. Belimbing. Jalan 10/3. Jalan SS22A/1 Petaling Jaya. Kuching dan Kota Kinabalu Serta semua yang telah memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung. YDP /NYDP /JK PIBG: SMK Palong 7. Jalan Bukit Balai.0 di Kuala Lumpur. Makmal GTP 2. 28000 Temerloh SMK Hwa Lian. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Ibu Bapa) Faridah bt. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Rahman. Guru Besar. 284000 Mentakab SMK Sungai Lembing. Bandar Utama Damansara (4). Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Edward. Ketua Kaum. Durian Tunggal Alor Gajah Melaka.Terima Kasih & Penghargaan Pasukan pembina Sarana Pn.0 September 2012 34 . Segambut. 47400 Petaling Jaya SMK Durian Tunggal. Makmal GTP 2.

....................... 1...Borang A Maklumbalas Kaji Selidik Ibu Bapa dan Borang Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa/Penjaga Nama Ibu Bapa/Penjaga ................................ Nama anak: ............ No........... Telefon untuk dihubungi : .................................... Saya berminat untuk berbincang mengenai isu yang ditandakan ( ¥ )............................................................. Saya mempunyai kelapangan pada masa yang saya tandakan ( ¥ )........................ Hari Saya ada Kelapangan Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad • Nota: PIBG akan menetapkan temu janji pada masa yang akan diberitahu kelak Pagi Petang Tandatangan: ........ ....................................................................................... Bil.................................................................... Tarikh: .............................................................. Alamat : .................................. Kelas: .................................... 35 ..................................................................................................................................................... 1 2 3 4 Aspek Menyediakan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial Komunikasi dengan anak Sokongan akademik Markah Minat Bincang JUMLAH 2..............

................................................................... Kokurikulum (persatuan.......... E-mel: . 36 . 1.................................................................................................................................................................... keselamatan dan kesihatan) 5......... Nama anak: ............................................................. Bimbingan kerjaya 4.. Kad Pengenalan Ibu Bapa/Penjaga: .................................................... Telefon: ........ Tarikh: .......................................BORANG B Bidang khidmat bantu kepada sekolah (Sila kembalikan borang ini kepada sekolah melalui anak anda) ______________________________________________________________________ Nama Ibu Bapa/Penjaga: ..................................... Akademik (pembelajaran di sekolah) 2.............. 4K (kebersihan........ Saya berminat menyertai Kumpulan Sokongan Ibu Bapa 8.................................. Kelas: ...................... unit beruniform sukan dan permainan) 3.............................. No....................................... ......................... Saya boleh mengiring pasukan sekolah jika tarikh dan masanya sesuai..................................................... keceriaan............ Penyelenggaraan sekolah 6.............. Motivasi / disiplin murid 7.......... Tandatangan: ............................... Saya bersedia untuk memberi khidmat dalam bidang yang ditandakan (¥)......... Alamat : ..................

.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Blok E8.8889 5235 http://www.8884 6255 Faks: 03 .moe.my . Kompleks E 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 03 .gov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful