SARANA

ER

I AN

PEL AJ A R A

N

Ibu Bapa
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

AL
M

AY SI

A
T

KE M

EN

Sarana Ibu Bapa merupakan suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah demi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta:

MALAYSIA

1

Pengantar
Penglibatan ibu bapa (IB) dalam pembelajaran p n anak sanga atlah penting g. Terdapat banyak b bukti yang kkan bahawa penglibatan IB dan komu uniti dalam pendidikan p an nak membawa perubahan yang menunjuk ketara ke epada kejayaa annya. Berba anding 52% masa yang dihabiskan di rumah dan di d dalam kom muniti hanya 15% % masa seseorang anak dihabiskan d di sekolah. Istilah ibu bapa yang digunak kan dalam ko onteks ini meruju uk kepada sesiapa sahaja yang bertang ggung jawab terhadap t keb bajikan anak dan d terlibat secara s aktif deng gan pendidika annya.

Kegunaa an Masa Murid
Sekolah 3 33% 52% % Tidur 15% Rumah dan Komuniti
Kegunaa an masa murid d berumur 7 – 16 tahun, berdasarkan b 42 2 minggu di sekolah dan pur rata 5.5 jam di sekolah setiap p hari (sekolah rendah dan menengah), 2 jam b seminggu dan masa masa kokurikulum wajib am sehari. tidur 8 ja R: KPM, sampel jadual waktu mu urid, SUMBER 2011

Kajian peringkat antarabangsa a a PISA 2009 (P PISA: Program mme for Inter rnational Stud dent Assessm ment – tarabangsa), dijalankan oleh OECD, (Organisation for Econ nomic Program Pentaksiran Murid Ant ion dan De evelopment – Pertubuh han untuk Kerjasama Ekonomi E dan Pembangunan) Cooperati menunjuk kkan bahawa cara bagaim mana IB meng ggunakan ma asa bersama anak di ruma ah mempeng garuhi kejayaann nya. Oleh itu, amatlah h penting IB menilai pen nglibatan ber rsama anak dan d mengam mbil tindakan yang ya bagi membantu anak meraih m kejaya aan pada ma asa hadapan. Dalam saran na ini, satu ka aedah sewajarny yang dicadangkan ialah h IB mengisi borang b soal selidik yang di ibekalkan dan n menganalisis sendiri kekuatan dan kelem mahan dalam empat bidan ng: • Menyediakan M suasana pembelajaran di rumah r • In nteraksi sosial • Ko omunikasi de engan anak • So okongan akad demik Namun se ekiranya IB in ngin melebarkan kefaham man dan meng gambil iktibar daripada pe engalaman IB B lain, sila berhu ubung dengan n PIBG sekolah berkenaan. Kumpulan Sokongan S Ibu u Bapa (KSIB) PIBG sekolah h anak anda bers sedia berkon ngsi buah fikiran bagi menangani setia ap isu. Anda juga mungkin boleh mem mberi sumbanga an idea berna as kepada me ereka.
Sehingga 31 Januari 2012 2, Kementerian Pelajaran P Malay ysia mempunyai: : 7,723 Sekolah h d 2,296 Sekola ah Menengah. Ju umlah 10,019 se ekolah. Rendah dan Bilangan Murid: ah Prasekola Sekolah Rendah R Sekolah Menengah M 186, 298 orang g 2, 804, 405 orang 2 g 2 281, 775 orang 2, g

5, 272, 478 4 murid
Sum mber: Kementer rian Pelajaran Malaysia

2

Walaupun demikian. Sebenarnya IB telah melakukan banyak usaha mengikut kemampuan masing-masing supaya anak-anak berjaya dalam pelajaran.Pengenalan Sarana ini ditujukan khas kepada IB dan boleh dikongsikan bersama-sama ahli keluarga yang lain. Cadangan tindakan susulan diberikan sebagai garis panduan kepada IB menambahbaik dalam bidangbidang tertentu. Adalah diharapkan amalan-amalan ini akan dapat menokok tambah kepada usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh IB. Tujuan asasnya ialah untuk membantu IB melaksanakan tugas pertama dan paling penting. Kamus Dewan Edisi Keempat 3 . setiap suatu usaha yang diambil oleh IB untuk terlibat lebih mendalam dengan pembelajaran anak di rumah sangatlah dialu-alukan. mendidik anak-anak mereka. Sarana: (Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu. Amalan-amalan terbaik daripada IB. Apabila anak-anak mengetahui bahawa ibu bapa mereka sangat mengutamakan pendidikan. kemudahan serta pengalaman yang unik dan berbeza-beza. Cadangan-cadangan yang diberikan melalui sarana ini bukanlah satu senarai lengkap kerana setiap IB mempunyai persekitaran. Sarana ini mengandungi soal selidik untuk IB dan boleh dianalisis sendiri untuk menentukan tahap penglibatan dalam pembelajaran anak. maka nilai pembelajaran menjadi begitu tinggi dalam diri mereka. akan memberi kesan yang lebih besar. Usaha ini jika dipertingkatkan. PIBG dan sekolah dalam dan luar negara dipaparkan untuk memberi gambaran bagaimana mereka mengatasi cabaran yang dihadapi.

................................. Borang B: Khidmat Bantu Kepada Sekolah .................................. 9........................................................................ Kenapa Ibu Bapa Patut Terlibat Dalam Pembelajaran Anak? ......................................................... 6.................. Peranan Ibu Bapa ................................................................................................... 2 3 5 6 8 11 15 16 20 23 35 36 10....................................... 5...................... Pengantar .................. Soal selidik Penglibatan Ibu Bapa/Penjaga dalam Pembelajaran Anak ................. 3............................................................... 11. Bagaimana Menggunakan Sarana Ini? .................... 7............................................... Pengenalan ...................................... Analisis Kendiri oleh Ibu Bapa .Sarana Penglibatan Ibu Bapa Penjaga Dengan Pembelajaran Anak Kandungan 1.............................................................................................................................. 4............................ 2.............. Beberapa Contoh Amalan Terbaik ............. 12............................................. 8.............. Analisis Keseluruhan ........ Bagaimana Merancang Untuk Mengatasi Masalah? ....................................... Borang A: Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa .................................... 4 ..........................................................................................

maka pandangan setiap individu terhadap masalah yang sama adalah berbeza-beza. • • Sebenarnya Oleh kerana kesan sesuatu masalah ke atas individu adalah berbeza. Perkongsian idea adalah amalan murni yang saling memberi faedah. Mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi. • Faedah kepada ibu bapa: • Boleh belajar bagaimana untuk membantu anak menyelesaikan kerja rumah. Keciciran persekolahan dapat dielakkan. 5 . Kehadiran ke sekolah lebih bagus. Anda akan dapati lebih mudah untuk menyediakan suasana rumah yang sihat. Kadar pelanggaran disiplin sekolah berkurangan. Ibu bapa dapat mengetahhui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah Dapat berkongsi ilmu keibubapaan bersama ahli PIBG yang lain.Kenapa ibu bapa patut terlibat dalam pembelajaran anak? Faedah kepada anak: • • • • • Mendapat markah dan gred ujian yang lebih baik.

Tidak T kira peng glibatan anda minimum atau maksim mum. perkongsia an dan percambahan mu dapat berlak ku demi mewuju udkan hubunga an yang berma akna antara anda dan anak anda. masih h ada ruang untuk u peningkatan. Gun nakan sarana in ni seperti berikut: 1 • Lengkapkan n soal selidik k penglibatan n ibu bapa dalam pembelajar ran anak-ana ak pada hala aman 8 . 3 • Bandingkan markah ke eseluruhan anda a dengan n indikator di muka surat t 15 kan isu mana a yang hendak ditangani terlebih dahulu. Cuma isi dan kembalik kan Borang A kepada PIB BG sekolah anak anda. Kem mbalikan jug ga Borang B jika ingin membantu sekolah. murid dan sekolah.B Bagaimana a Menggun nakan Sara ana Ini? Sarana ini bertujuan mening gkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak-anak. Melalui KSIB lebih banyak interak ksi. dan tentuk • Pertingkatkan pengliba atan anda mengikut m kem mampuan. 4 • Sekiranya anda a mahu. sertailah Ku umpulan Sok kongan Ibu Bapa B (KSIB) PIBG P sekolah anak anda untuk perkongs sian yang leb bih bermakn na.10. . 2 • Jumlahkan n skor pada setiap s bahag gian dan ten ntukan presta asi anda berbanding g indikator pada p halama an 11 .14. Mungkin n hasilnya. le ebih baik! • Caranya mudah sahaja a. 5 Ap pa itu Kumpula an Sokongan Ibu Bapa (KSIB)? KS SIB adalah saluran kerjasam ma dan komunikasi untuk me erapatkan hubungan di anta ara ibu bapa. ilm 6 .

• Sekolah dan PIBG boleh merancang program bagi meningkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak bertujuan menghasilkan suatu persekitaran pembelajaran yang berkesinambungan dari sekolah ke rumah dan komuniti. 7 .Soal selidik penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak Kajian ini bertujuan untuk IB menganalisis sendiri penglibatan dalam pembelajaran anak-anak dan mengambil tindakan sewajarnya ke atas keperluan-keperluan yang timbul. Hasil yang diharapkan: • IB boleh menggunakan analisis kendiri bagi mendapatkan profil keterlibatan dalam pembelajaran anak dan merancang program peningkatan kendiri. Penghargaan Kerjasama tuan/puan menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai.

...... Kedudukan rumah anda Bandar Luar Bandar FELDA/RISDA/Perladangan Pedalaman Kepulauan Petempatan Orang Asli Rumah Panjang Lain-lain: (sila nyatakan): ………………………………………….. Kelulusan Tertinggi Ibu Bapa/Penjaga Tiada Kelulusan (Tidak bersekolah) Pendidikan Sekolah Rendah PMR/Tingkatan 3 SPM/Tingkatan 5 STPM/Tingkatan 6/Sijil Diploma Ijazah dan ke atas 3. 8 ......... Soal selidik ini dilengkapi oleh Ibu Bapa Penjaga Lain-lain (Nyatakan) .....SOAL SELIDIK Arahan: Sila tandakan (¥) atau tulis respons anda di ruang yang berkenaan... Pendapatan Kasar Keluarga Kurang RM 500 RM 501 – RM 1000 RM 1001 – RM 3000 RM 3001 – RM 5000 RM 5001 ke atas 4. A..... 2........ Latar Belakang Ibu Bapa/ Penjaga 1............ Bilangan anak dalam tanggungan 1 – 2 orang 3 – 4 orang 5 – 6 orang Lebih 6 orang 5.......

Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya. 3. Saya meluangkan masa untuk melakukan aktiviti bersama anak sebanyak _____ hari seminggu 4.B. SKOR Ya=1 Tidak = 0 Penyediaan suasana pembelajaran di rumah 1. skor berikut diberikan: Ya = 1. JUMLAH SKOR 1 2 3 4 5 9 . Saya makan bersama anak saya sebanyak ___ hari seminggu. Saya mengambil tahu pergerakan anak saya ____ hari seminggu. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Interaksi sosial dengan anak 0 1. 4. Saya memastikan anak saya mempunyai jadual belajar di rumah. Ya Tidak JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1. Saya mengurangkan gangguan bunyi daripada radio/televisyen semasa anak saya belajar. skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 5. Saya bercerita/berbual dengan anak saya sebanyak hari ____ seminggu. Tidak = 0. Anak-anak saya mempunyai buku-buku rujukan yang cukup.5. Saya menyediakan ruang untuk anak belajar di rumah. Saya mendidik/memberi didikan agama/moral kepada anak ____ hari seminggu. 2. 2. Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumah Bagi setiap item 1 – 5. 5. 3. Saya memastikan bahawa tempat belajar anak saya sentiasa kemas dan bersih.

5. Sokongan terhadap kecemerlangan anak 1. 3. Saya dan keluarga melakukan Aktiviti membaca sebanyak ____ hari seminggu. Saya mendengar anak saya bercerita tentang peristiwa di sekolah sebanyak ____ hari seminggu. 2. BILANGAN HARI 0 1 2 3 4 5 6 7 SKOR (Ikut bilangan hari) JUMLAH SKOR 10 . Saya memberi dorongan/motivasi kepada anak sebanyak ____ hari seminggu. 2.5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 3. Saya mengambil tahu tentang kerja rumah anak saya sebanyak _____ hari seminggu. Saya mengambil tahu tentang perancangan aktiviti anak saya _____ hari seminggu.Bagi setiap item 1. 0 1 2 3 4 5 JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1 – 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. Saya membimbing anak saya menyiapkan kerja rumah sebanyak ____ hari seminggu 5. 4. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Komunikasi dengan anak 1. 4. Saya memberi pujian dan rangsangan kepada anak saya sebanyak ____ hari seminggu. Saya dapat bertukar-tukar fikiran dengan anak saya sebanyak _____ hari seminggu. Saya dan anak berbincang mengenai kemajuan pelajarannya sebanyak ____ hari seminggu. Saya menyediakan bimbingan/ tuisyen kepada anak ____ hari seminggu.

menyediakan sedikit minuman dan makanan semasa dia berehat sebentar. Interaksi sosial dengan anak. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah: • • • • • Ruang belajar Jadual belajar Mengurangkan gangguan bunyi Tempat belajar yang kemas dan bersih Penggunaan tempat belajar yang berkesan • Buku rujukan yang cukup 4–5 Cemerlang • Anda telah menyediakan semua/hampir semua keperluan bagi suasana pembelajaran anak anda. iaitu: 1. • Anda boleh menambah satu lagi keperluan dari senarai dalam petak di sebelah kanan. • Mungkin anda boleh menambah keselesaan anak dengan cara menemani anak belajar. Senarai penyediaan suasana pembelajaran di rumah 0–1 2–3 Sedang Maju • Anda telah menyediakan sebahagian besar keperluan bagi suasana pembelajaran anak. Komunikasi dengan anak. melibatkannya dengan aktiviti belajar berkumpulan dan sebagainya. • Anda perlu berusaha untuk memenuhi tiga hingga empat lagi keperluan untuk anak anda. 2. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Indikator Jumlah Skor Indikator penyediaan suasana pembelajaran di rumah Asas • Anda telah menyediakan sekurangkurangnya satu keperluan bagi suasana pembelajaran anak. • Anda perlu berusaha untuk menyediakan satu hingga tiga lagi keperluan untuk anak anda. 3.ANALISIS KENDIRI OLEH IBU BAPA / PENJAGA Analisis ini memberikan gambaran ringkas mengenai 4 aspek. 11 . Sokongan terhadap kecemerlangan anak. 4. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah.

• Anda perlu berusaha untuk melakukan sekurang-kurangnya satu daripada aktiviti yang disenaraikan di petak sebelah kanan. Senarai aktvititi interaksi sosial dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Terdapat interaksi sosial antara anda dan anak anda. • Hubungan anda dan anak akan lebih akrab jika anda dapat meluangkan lebih banyak masa agar dapat melakukan aktiviti yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan dengan lebih kerap lagi. • Anda juga boleh menjemput kawankawan anak anda belajar bersamanya di rumah. • Anda perlu berusaha agar dapat melakukan sekurang-kurang dua aktiviti lagi yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan.Interaksi sosial dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator interaksi sosial dengan anak Asas • Interaksi sosial antara anda dan anak sangat sedikit. 12 . Interaksi sosial dengan anak • • • • Berbual-bual dengan anak Bercerita kepada anak Makan bersama anak Beriadah/aktiviti bersama anak 22 – 35 Cemerlang • Anda telah melakukan hampir semua/semua aktiviti sosial bersama anak anda.

• Jadikan pertemuan dengan guru sebagai rutin. • Berhubung dengan pihak sekolah mengenai kemajuan anak 22 – 35 Cemerlang • Komunikasi anda dan anak adalah baik. • Anda mungkin boleh mempertingkatkan keadaan dengan melakukan aktiviti-aktivti dengan lebih kerap dan tekal. • Bertanya anak tentang perasaan dan persediaannya menghadapi ujian dapat membantu anda memahami minat. Komunikasi dengan anak • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. • Anda perlu berusaha berbual-bual dengan anak anda dengan lebih kerap. 13 . • Di samping berbual dengan anak. Senarai komunikasi dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Komunikasi anda dengan anak berada pada tahap sederhana. • Mendengar anak bercerita tentang sekolah. • Berbincanglah dengan anak untuk mengetahui target dan rancangannya dalam pelajaran. anda boleh cuba bercerita kepada anak (jika sesuai) atau meluangkan masa untuk makan bersama anak beberapa kali seminggu dan melakukan beberapa aktiviti/riadah bersama anak apabila mempunyai masa. • Cubalah untuk melakukan ketiga-tiga aktiviti yang disenaraikan dalam petak di sebelah kanan.Komunikasi dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator komunikasi dengan anak Asas • Tahap komunikasi anda dengan anak sangat rendah. • Anda harus memberi kepercayaan kepada perancangan dan menghormati pendapatnya. kecenderungan dan kebimbangannya.

Sokongan akademik melibatkan: • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran.Sokongan terhadap kecemerlangan anak Indikator Jumlah Skor Indikator sokongan akademik Asas • Tahap sokongan anda terhadap kemajuan akademik anak anda adalah rendah. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. • Galakkan anak anda mencabar keupayaan dirinya. memberi tuisyen bila perlu. 14 . misalnya. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. • Ini boleh dipertingkatkan dengan melibatkan orang lain dalam membantu anak anda. • Membacakan buku kepada anak • Membaca buku bersama-sama anak • Membimbing anak menyiapkan kerja rumah • Memberi bimbingan melalui anak-anak lain/orang lain 22 – 35 Cemerlang • Anda menunjukkan ciri-ciri cemerlang dalam membantu pencapaian akademik anak. tetapi jangan menghukumnya jika tidak tercapai. • Memberi bimbingan kepada anak akan membantunya cemerlang. • Anda boleh memperbaikinya melalui aktiviti membaca bersama/kepada anak. Senarai aktiviti sokongan akademik 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Di samping membaca kepada / bersama anak anda boleh membantu anak menyiapkan kerja rumah.

PIBG bagi mendapatkan penjelasan/bantuan dalam beberapa perkara tertentu • Anda juga dialu-alukan menyertai Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG untuk menyumbang di mana boleh. mereka boleh membantu anda. anda boleh terus berhubung dengan pihak sekolah. • Sertailah Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG sekolah anak anda – anda sudah pasti dapat membantu lebih ramai ahli PIBG lain. 89 – 110 Cemerlang • Anda merupakan ibu bapa yang berdikari • Sekiranya memerlukan sebarang penjelasan. 15 . 23 – 88 Sedang maju • Penglibatan anda adalah pada peringkat sederhana • Anda boleh menghubungi sekolah atau Pasukan Sokongan Ibu Bapa.ANALISIS KESELURUHAN Jumlahkan kesemua markah anda Bil 1 2 3 4 Aspek Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial dengan anak Komunikasi dengan anak Sokongan terhadap kecemerlangan anak JUMLAH MARKAH KESELURUHAN Markah Indikator Jumlah Markah keseluruhan Indikator 0 – 22 Asas • Penglibatan anda dengan pelajaran anak adalah di peringkat asas/minimum • Berbincanglah dengan Kumpulan Sokongan Ibu bapa (Parents Support Group) PIBG sekolah anda • Guru-guru juga boleh membantu anda dalam hal berkaitan pelajaran anak anda • Kunjungilah sekolah atau hubungi PIBG.

................................... Atasi punca masalah yang dikenal pasti • • • • • • • Mengapakah punca itu wujud? Apa yang perlu dilakukan? Siapa yang boleh membantu? Bagaimana menghapuskan punca masalah itu? Apakah peralatan/bantuan yang saya perlukan? Bila tarikh akhir punca masalah ini perlu di atasi? Di manakah tempat yang paling sesuai memulakan langkah penyelesaian? Ya Tidak Tidak 6....................... 4............. • Teruskan dengan masalah yang berikut (jika ada)...... Senaraikan dan susun punca masalah mengikut keutamaan Apakah yang mesti diatasi terlebih dahulu? 5.................... ................ 16 ........... 2................................................................................ Adakah lagi punca lain kepada sesuatu masalah itu yang perlu diselesaikan? • Jika ada ulangi langkah 5 bagi menyelesaikannya 7.... Kenal pasti masalah dan senaraikan masalah-masalah itu Senaraikan masalah: Masalah 1: .................................. b... dsb......Bagaimana merancang untuk mengatasi masalah? Carta alir di bawah akan membantu anda mengatasi sesuatu masalah/memperbaiki sesuatu keadaan....................................................................... Susun masalah mengikut keutamaan menyelesaikannya Masalah pertama untuk diselesaikan ialah:........ Ya Tamat • Tahniah kerana dapat merangka penyelesaian....... 3................................. Kenal pasti punca bagi setiap masalah itu? Punca-punca kepada masalah pertama ialah: a.... Mula 1.. Masalah kedua untuk diselesaikan ialah: .. Masalah 2: .............. ........... Adakah masalah itu dapat diselesaikan? • Jika tidak dapat diselesaikan ulangi langkah 3 – 6 dengan pendekatan berbeza... dsb............. dsb..

Kehadiran anda juga membantu mendisiplinkan anak-anak yang belajar di tempat yang sama. 7. cahaya. Jika boleh. b. Namun begitu. Pastikan anak anda mengemas dan membersihkan tempat belajar. edaran udara dan pencahayaan perlu diberi perhatian supaya anak dapat belajar dengan selesa. Keselesaan seperti suhu. Buku rujukan sangat membantu. 3. Adalah baik menasihati anak supaya memecahkan masa membaca kepada 20 – 30 minit disusuli dengan aktiviti menjawab soalan yang berkaitan atau membuat nota. kacau ganggu) yang akan mengurangkan tumpuan anak. Nasihatkan anak supaya menyelesaikan kerja rumah terlebih dahulu sebelum menelaah. ibu bapa perlu memantau supaya setiap orang fokus kepada pelajaran. Tempat ini boleh jadi kekal atau bukan kekal. Jadual ini perlu disediakan untuk setiap hari dalam seminggu. bau.) tersedia di tempat belajar bagi memudahkan anak menyiapkan kerja rumah. perbincangan dan tunjuk ajar di antara adik-beradik amatlah 17 . Membuat kerja rumah juga merupakan suatu bentuk belajar. 4. Kemudahan-kemudahan lain untuk ruang belajar ini boleh ditambah mengikut keselesaan anda.Penyediaan Suasana Pembelajaran di rumah 1. Jauhkan sebarang bentuk gangguan (bunyi. kertas A4 dsb. 2. menelaah dan mengulang kaji semua mata pelajaran. Kerja rumah. 5. pensel. suhu. kalkulator. Perkara kedua yang perlu dipastikan ialah jadual waktu belajar/ ulangkaji anak. b. Sekiranya anak-anak berkongsi tempat yang sama untuk belajar. Elok jika set alat tulis (pen. mengira atau membuat nota. c. a. Ini akan mengukuhkan kefahaman dan ingatan anak. c. temankan anak anda semasa dia sedang belajar kerana kehadiran anda mengukuhkan perasaan dan mengekalkan tumpuannya. Misalnya jika ruang rumah menjadi satu masalah. pembaris. supaya maa tidak dibazirkan dengan berbual kosong atau bermain antara satu sama lain. Perkara asas yang perlu disediakan ialah satu tempat/ruang untuk anak belajar a. ulang kaji dan menelaah akan menjadikan anak anda lebih bersedia menguasai sesuatu mata pelajaran. suatu ruang/sudut boleh dilapangkan dan disediakan untuk anak belajar. 6. Jadual belajar hendaklah memasukkan masa untuk kerja rumah. Memiliki buku rujukan (walaupun yang terpakai/telah dimiliki oleh adik-beradik lain) akan membantu anak membuat penyelidikan bagi memahami sesuatu perkara. 8.

Bercerita tidak dihadkan kepada cerita rakyat atau cerita dari buku. Elakkan menimbulkan isu atau ketegangan semasa makan. Aktiviti ini boleh dilakukan apabila masa dan tempatnya sesuai. Tanamkan sifat kemesraan dan memupuk kebahagiaan keluarga semasa makan. Ini dapat mengelak perkara-perkara tersebut daripada terhakis dan hilang. Pada masa ini anda boleh menceriakan suasana dengan menyediakan minuman dan sedikit snek. menjahit. Cuma. Galakkan anak bercakap dan beri tumpuan kepada apa yang diucapkan oleh anak. Sambil menikmati hidangan harian ibu bapa/penjaga dapat berbual mesra. 2. banyakkan bersabar dan jangan terlalu mengasak anak. Beriadah atau melibatkan anak dalam aktiviti seperti berkebun. Sekali-sekala angguk dan sambut percakapan anak dengan perkataan “ya”. Melalui interaksi dengan anak. Kekalkan interaksi dengan anak sepanjang usia. Ikatan kekeluargaan semakin kukuh jika ibu bapa mengamalkan hubungan sihat dan saling menghormati anak-anak dan satu sama lain. Benarkan anak berehat dalam suatu selang masa (misalnya selepas 45 minit atau sejam belajar). 5. Matlamatnya ialah mengekalkan interaksi dengan anak. 9. pupuk supaya anak dapat berdikari dan merujuk sendiri terlebih dahulu sebelum bertanya kepada orang lain. Ini dapat mengelakkan daripada gejala jurang umur. 6. Interaksi sosial dengan anak 1. 18 . sejarah tempat dan keluarga/orangorang di keliling anda juga boleh dijadikan penghubung di antara anda dan anak. Ini menunjukkan anda mendengar dengan teliti. tetapi penerangan tentang pengalaman diri anda. Bualkan tentang apa sahaja. Jika ini perlu dilakukan. mengemas rumah atau bersantai akan mengeratkan silaturahim. Elakkan suasana tegang ketika bercakap dengan anak. “bagus” dan sebagainya. serta seni dan budaya. adat resam. Anda boleh menguruskan masalah dengan sopan dan lembut tetapi tegas. Bagi anak-anak yang masih kecil. Makan bersama menghidupkan kemesraan sesebuah keluarga. 3. Hadiahkan puji-pujian dan jika boleh nyatakan semula apa yang diperkatakanoleh anak dalam ayat anda sendiri. Hidupkan suasana dengan perbualan umum yang tidak “mengancam” atau mengganggu perasaan mereka yang hadir.digalakkan kerana ini menyuburkan kasih sayang. terutama ketika anak berada pada usia remaja. Perbualan dengan anak merupakan interaksi yang asas. ibu bapa dapat menerapkan kefahaman agama/moral. Makan bersama merupakan pemupukan kemahiran sosial dalam diri anak dan ibu bapa/penjaga. cerita yang datang dari ibu atau bapa lebih bermakna. kerjasama dan meningkatkan kefahaman. budi bahasa. 4.

4. atau meminta adik-beradik saling bantu-membantu. Pengetahuan tentang sukatan pelajaran dan mata pelajaran yang dipelajari oleh anak akan memudahkan perbincangan ibu bapa/penjaga dengan anak. ton suara dan aksi ibu bapa /penjaga semasa membaca merupakan pendidikan tidak formal yang membentuk sikap terhadap membaca dalam kalangan anak. 2. Adalah baik jika kita mengenali setiap orang dalam kalangan kawan-kawan anak. Di pihak anak. d. masalah/isu yang timbul diselesaikan bersama supaya mencapai kata sepakat. Penting untuk ibu bapa mengetahui kemajuan pelajaran anak. Aktiviti ini menyemai kecintaan terhadap buku dan ilmu. Adalah amat baik jika anda dapat mengunjungi sekolah dan berbincang dengan guru-guru anak anda bagi mengetahui kemajuan (dan permasalahan?) anak anda. Semasa berkomunikasi. Apabila perlu. c. Amat baik jika anda dapat memberi bimbingan secara langsung kepada anak. b. 19 . Sokongan akademik 1. 3. 4. Mengetahui pelajarannya hari itu dan apa yang belaku di sekolah Mengetahui keraguan/kerisauan anak supaya dapat diatasi bersama Memberi pengukuhan kepada pencapaian anak di sekolah Membimbing anak merangka tindakan/merancang kemajuan dalam pelajaran e. intonasi. Membacakan buku kepada anak yang masih kecil merupakan satu aktiviti yang dapat merangsang minat terhadap membaca. 2. Menenteramkan kerisauan/kegugupan anak 3. ibu bapa boleh membaca bersama anak. Lontaran. Perbincangan ibu bapa – anak mengenai pelajaran akan menghasilkan suatu pandangan bersama tentang target anak dalam pelajaran. Ini memberi kelebihan kepada anda agar sentiasa kemas kini dengan apa yang berlaku di sekolah dan apa yang berlaku kepada anak anda. Anak-anak mungkin memerlukan bimbingan untuk menyiapkan kerja rumah. di samping membantu anak mencapai cita-citanya.Komunikasi dengan anak 1. Dalam berkomunikasi hasrat hati dari dua pihak disampaikan dan fahami. Berbincang dengan anak mengenai pelajaran bertujuan untuk: a. keyakinan dan harapan untuk mendapat bantuan daripada ibu bapa akan menyuburkan rasa hormat kepada ibu bapa. Berkomunikasi lebih daripada sekadar bercakap-cakap. 5. Sesuai dengan perubahan umur anak. hantar anak anda untuk belajar secara berkumpulan.

Wilayah ini telah berjaya menghapuskan jurang literasi di antara kelompok murid miskin dan murid terkaya. wilayah ini telah menyaksikan peningkatan kadar literasi dalam kalangan murid tahun 3 dan tahun 6. Impak: Anak-anak dapat belajar dalam keadaan lebih selesa. Menyediakan suasana pembelajaran di rumah a. Wilayah ini mempunyai 600. Ibu bapa dari rumah-rumah panjang di empat kampung – Kampung Rantau Panjai.000 guru di 1. Kesan: Kejayaan 100% dalam UPSR 2010. Limbang. Melibatkan IB dalam komuniti termiskin: Kajian kes dari Western Cape. Afrika Selatan Wilayah Western Cape adalah sebuah kawasan pentadbiran yang besar terletak di Afrika Selatan. Kemudahan ruang belajar di rumah pangsa Cabaran: Ketiadaan tempat yang sesuai dan selesa untuk murid belajar Tindakan: Menyediakan pusat ulang kaji pelajaran dikenali sebagai Terminal Sejahtera untuk kemudahan kepada pelajar mengulang kaji pelajaran dalam situasi lebih selesa dan kondusif diusahakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Program belajar malam di rumah panjang diadakan setiap jumaat malam dan sabtu malam dan juga sepanjang cuti sekolah. SK Ulu Lubai. Kampung Limau Manis dan Kampung Krangan Batu – memantau kehadiran anak-anak di ruang belajar rumah panjang masing-masing.100 sekolah rendah.000 murid dan 17. Kempen kesedaran mengenai cara bagaimana IB boleh membantu anak menguasai kemahiran membaca. Tindakan: Program belajar di rumah panjang bertujuan untuk membolehkan murid menggunakan masa hujung minggu dengan mengulang kaji dan menyiapkan kerja rumah. bercerita mengenai keluarga dan menggalakkan anak bercerita mengenai pengalaman mereka Membantu anak membaca perkataan (“baca nama pada label ini”). Kehadiran diambil oleh pengawas dan disemak oleh Guru Bertugas Harian pada hari Isnin minggu sekolah berikutnya. Salah satu strategi utama Jabatan Pelajaran Western Cape ialah melibatkan IB dengan pembelajaran murid. Sejak tahun 2002. 20 . Sarawak Cabaran: Murid tidak memanfaatkan masa untuk belajar.Beberapa Contoh Amalan Terbaik 1. menulis dan mengira dilaksanakan dengan mengedarkan risalah seperti brosur dan surat edaran yang mencadangkan IB: • • • • Meluangkan masa untuk berbual dengan anak berkenaan sekolah Membacakan buku cerita kepada anak sebelum tidur Membudayakan tabiat bercerita. 2011 b. Kampung Mulong.

Kini kadar tidak hadir telah susut ke paras 5. banyak perkara boleh dilakukan. penglibatan IB telah meningkat. IB sekolah ini sudah sedia aktif dalam MAT PIBG. Pada setiap awal tahun. Briged Komuniti juga kekal dengan komitmen untuk membantu keperluan murid-murid. Johor hanyalah sebuah sekolah Band 5 yang menyediakan persekolah kepada anak-anak keluarga berpendapatan rendah. 21 . IB sekolah tersebut merupakan golongan profesional dan komuniti kelas pertengahan.2%. 5. Setelah mencapai persefahaman. tetapi apa yang boleh kami lakukan bersama demi kemajuan anak”. Bersama-sama mereka berkunjung ke rumah murid yang bermasalah untuk hadir bagi memahami puncanya dan menyenaraikan komitmen IB bagi mengatasi hal ini.8%. Sekolah ini berhasrat untuk meraih kejayaan lebih tinggi melalui penglibatan IB. Membina perkongsian komuniti SMK Sri Lalang. Sejak itu. Pengetua melibatkan beberapa ketua komuniti seperti ketua-ketua kampung dan pengurus FELDA. kata seorang guru. IB tidak lagi bertanya apa yang mahu saya buat. murid dan sekolah. kesihatan. Kedua-dua pihak memahami bahawa kejayaan murid tidak hanya bergantung kepada usaha sekolah semata-mata tetapi perlu melibatkan usahasama IB. Permuafakatan ini meletakkan IB dan murid dalam keadaan bertanggung jawab. Hari Pelaporan dan aktviti-akvtiviti lain. Kebanyakan keluarga dengan ladang FELDA. IB dan murid tahun 4. murid dan IB kemudiannya menandatangani akujanji. Untuk menyelesaikan isu ini. untuk menyampaikan mesej tentang kepentingan pelajaran kepada anak-anak. strategi sekolah untuk mengurangkan kadar ponteng dan bantuan yang disediakan oleh agensi berkenaan serta tindakan yang boleh diambil oleh IB berkenaan. dan 6 berbincang bersama-sama untuk menentukan target mereka pada tahun itu. Biasanya murid berikrar untuk belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh sementara IB berikrar membantu dan menyokong anak-anak. Terengganu merupakan sekolah rendah nombor satu dari segi pencapaian. Kali pertama menjejakkan kaki di situ pada tahun 2009. “Sekarang. Sekolah ini kemudiannya mengundang penglibatan lebih 40 agensi kerajaan dan pertubuhan masyarakat (cth:. atau dengan syarikat-syarikat kecil di bandar.Melibatkan IB dalam membuat keputusan SK Sultan Sulaiman 1. Pengetua mendapati kehadiran murid merupakan masalah utama: kadar tidak hadir setinggi 12. Briged Komuniti ni kemudian pergi ke tiga buah kampung yang menjadi penyumbang utama murid ke SMK Sri Lalang. Yang penting ialah memulakan LANGKAH PERTAMA itu. Jika semua pihak bekerjasama. polis) dalam aktiviti sekolah di peringkat komuniti.

dalam membuat keputusan). Bagi mengatasi perkara ini Guru Besarnya menggunakan agihan KWAPM sebagai satu insentif. jangkaan guru terhadap anak lebih tinggi. perbincangan dengan guru).. kehadiran bertambah baik dan menyiapkan kerja rumah dengan lebih konsisten. Terlibat dengan pendidikan anak di sekolah dan di dalam komuniti. guru-guru yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun ditugaskan melawat dan membimbing IB tentang pentingnya anak ke sekolah dan belajar dengan rajin. 30km dari Kota Kinabalu. dan kerana mereka tidak meletakkan pendidikan sebagai perkara yang penting. Apabila IB terlibat sepenuhnya (cth. Terdiri dari hanya sebuah bangunan kayu dengan 5 bilik kelas. Keduanya. Sukar mendapat penglibatan IB kerana kesibukan mereka. kaum atau tahap pendidikan IB.pdf Hakcipta © 2004 University Outreach & Engagement. tetapi mereka meluangkan masa untuk membantu sekolah memperbaiki kerosakan.edu/bpbriefs/issues/brief30. menyediakan pengangkutan untuk murid yang mengikuti kelas tambahan dan mengaturkan sesi belajar bersama-sama di rumah mereka. • Mencapai markah dan gred yang lebih baik. bukan sahaja pada tahap sekolah rendah tetapi juga pada semua peringkat umur. pencapaian murid dari kalangan berpendapatan rendah meningkat dengan baik sekali. Berbincang dan bermuafakat dengan anak mengenai pencapaian dan kerjayanya pada masa hadapan. tanpa mengira status sosio-ekonomi. Penglibatan IB bertambah baik dan murid-murid semakin bermotivasi. Perubahan paling ketara berlaku dalam kalangan murid yang paling ketinggalan Walaupun kerjasama dengan keluarga merupakan asas kepada kejayaan sekolah ia BUKAN ganti kepada program pendidikan bermutu tinggi atau strategi penambahbaikan yang menyeluruh sesebuah sekolah 1 SUMBER: http://outreach. maka anak: • Lebih berjaya. Sabah terletak di kawasan pergunungan. Walaupun IB tidak mampu membantu anak menyiapkan kerja rumah. • Mempunyai sikap yang lebih positif Penglibatan IB pada peringkat awal pendidikan anak adalah lebih berkesan. 60 murid dan 12 guru.Melibatkan IB berpendatapan rendah dan komuniti dengan sekolah SK BabaganToki. Murid-muridnya datang dari 3 buah kampung yang layak diberi bantuan miskin dan miskin tegar. pencapaian sekolah semakin meningkat. Perkara yang paling tepat bagi meramal pencapaian murid di sekolah bukanlah status sosial IB tetapi sejauh mana sesebuah keluarga berupaya untuk: • • • Menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran di rumah. 22 . Board of Trustees of Michigan State University. Kaedah penglibatan IB yang berlainan memberi kesan yang berbeza kepada anak: • • • Apabila IB bekerjasama dengan guru. Penglibatan Ibu Bapa Penjaga dengan Sekolah1 Apabila IB menjadi rakan yang berkesan dalam pendidikan murid. IB hanya boleh mengambil wang KWAPM selepas melaksanakan aktiviti yang ditetapkan (seperti gotong royong. Anak-anak diminta bekerja membantu keluarga.msu. Apabila IB terlibat dengan pendidikan.

23 . Sem makin usia an nak anda ber rtambah. • Mem mbaca bersa ama anak. Juga ran ngsang merek ka bercerita menggunakan m n gam mbar.” Ga alakkan anak k menulis sura at atau emel kep pada keluarg ga dan rakan-rakan. Membaca tidak had kepada buku sahaja. puji i dan dorong g. Jur rulatih Me enyediakan peluang p dan ruang belaja ar yang selu uas-luasnya untuk u anak belajar b di sek kolah dan di rumah. cad dangkan agar r mereka men ngarang cerit ta me ereka sendiri atau menulis s kesudahan yan ng lain bagi sesebuah s kisa ah yang telah h me ereka baca. . Pembelaja aran di ruma ah mengukuhkan pemahama an anak and da. Ket tika anak mas sih kecil. P Pelaburan in ni amat be ermakna untuk masa hadapann nya. • Lak kukannya set tiap hari. Jika bo oleh minta mereka m me encatatkan su uatu perjalanan/percutian n me enggunakan kamera. arahan pada kotak dan d bun ngkusan.. Membaca dan menulis. ama alkan mem mbaca bersam ma mereka. k Gu unakan kerat tan kartun di majalah dan akh hbar untuk bercerita. Bercerita tentang diri dan keluarga adalah h sala ah satu cara yang y menyero onokkan bag gi men ngajak anak mula m menulis s. Rangsang R min nat dan cetusk kan imaginas si anak denga an mem minta mereka a meneka dan n men nyambung ce erita yang sed dang dibaca bers sama. Akhbar. menemukan m dan memikir rkan. Menulis untuk k keseronok kan. • Ban ntu anak men nemukan sains dan matematik di man na-mana. Tips • Tun njukkan min nat terhadap pembelajara an anak. b Bin ncangkan bersama anak mesej m sesebu uah iklan televisyen n. Misalnya.. • Bek kerja dan ber rmain dengan anak. Mengawasi pelajaran anak ad dalah sebah hagian aktivi iti harian an nda. terh majalah. berikanla ah sedikit mas sa kepada an nak anda. Walau sesibuk man na.. tand da jalan dan laman l web sem muanya memb beri peluang untuk anak and da membaca. M “Up pin dan Ipin tum mbuh rambu ut. Kem mahiran mem mbaca memb beri faedah kepada semua orang.Peranan n Ibu Bapa a/Penjaga 1. • Gal lakkan anak meneroka..

• Tunjukkan bagaimana membuat bajet wang saku atau duit raya. mencari jumlah gelas dan pinggan.. • Membuat ukuran dan menjahit baju sendiri. 24 . • Berapa kalori daripada sekeping roti? • Semasa memasak berapa nisbah santan dan pulut? • Menguasai sifir pendaraban membantu anak menjawab cepat Belajar di rumah memberi peluang kepada anak mengamalkan apa yang dipelajari di sekolah • Menganggar isipadu cat untuk bilik tidur • Menyemai dan mencatat pertumbuhan benih kacang hijau – membuat graf tinggi anak benih berbanding bilangan hari. • Membuat anggaran kos menyediakan Nasi Goreng kepada 6 orang.ontariosciencecentre.5% setahun.sciencenorth. Terdapat beberapa laman web yang memaparkan perjalanan tertentu. • Mengembara Gunakan peta dunia dan bersama anak anda dan mengembaralah ke tempat-tempat yang anda ingini.com/railroad/ (perjalanan keretapi bawah tanah) http://www.ca http://www. mencari beza antara bilangan kerusi dan meja dsb. kemudian bimbing anak membentang tanpa skrip. http://www.nationalgeographic. Mulakan dengan membaca. syair. Cabar anak membuat ucapan spontan. berapa harga secawan teh semasa anda tamat pengajian nanti? Ketinggian benih kacang hijau Tinggi/cm 30 25 20 15 10 5 0 Isn Sel Rab Kha Jum Sab Aha Pembentangan Yang Berkesan Pada masa ini. Aksi dan gaya merupakan antara kemahiran dalam pembentangan. pantun dan bercerita memerlukan latihan dan pengulangan. Puisi. Remaja memerlukan MOTIVASI BERTERUSAN mengekalkan minat dalam MATEMATIK • Berapa pulangannya jika jumlah bil telefon setahun dilaburkan dalam amanah saham? • Berapa kos penyelenggaraan sebuah kereta setahun? • Berapa hari perlu bekerja “separuh masa” untuk membeli telefon pintar baru? • Jika harga barang meningkat 1. • Bincang cara membanding harga dari beberapa kedai. anak-anak kerap diminta membuat pembentangan dalam kelas.Matematik di mana sahaja Matematik terdapat dalam hidup seharian: • Minta anak kecil membilang cawan dan piring. Bersabar dan beri perangsang kepada anak anda.ca/ (Melawat pusat sains secara atas talian) • • • Bimbing anak berlatih membuat pembentangan.

• Ap pa tugas anda a? • Macam M mana kawan k adik buat kerja ini? • Jik ka adik tidak dapat d jawapa annya. • Be eri anak key yakinan unt tuk mendap patkan bantu uan daripad da guru. mem mbimbing. o Jana idea me elalui sumban ng saran dan tentukan idea mana yang akan digunakan. Ini bu ukan sesuatu yang tidak dap pat diatasi. menjaga. mengajar. • Ba antu anak mengesan m ke emajuan me ereka. cuba tanya cikgu? Bila B agaknya adik a boleh tan nya cikgu? Tips • Pu uji dan raika an kejayaan n. menunjuk m cara a dll. Berbincanglah n guru anak k dengan an nda. o Buat peranca ancangan o Jalankan pera Bebe erapa soalan jenis Penyele esaian Masala ah untuk digu unakan. m me enyokong. • Mari M bincangka an kerja ruma ah adik. angan. Me entor Men nasihat. Anda tida ak semestinya tahu s na bagaiman menyelesaikan ses suatu kerja rumah untuk memb bantu. Ment tor • Apa a yang anda pelajari p dahulu mungkin tida ak sama deng gan apa yang dipelajari ole eh anak. • Ban ntu anak men ngenalpasti si iapa yang dap pat membant tunya: adik-beradik. Pe encapaian murid b bertambah baik apa abila guru dan d ibu bapa saling berhubun ng. ra akan sekolah. menggalakkan. rak kan sekelas. yak kni: o Jelaskan apak kah tugasan dan d apakah hasil yang dih harapkan. • Ja angan perbe esarkan kesilapan anak k. a Bagaim mana ibu bap pa/penjaga boleh b memb bantu anak menjadi m pelaja ar bermo otivasi kendir ri? kaedah • Gala akkan anak menggunakan m pen nyelesaian ma asalah untuk men nyiapkan kerj ja rumah. 25 .2. guru atau ses siapa sahaja. • Ber rbincang dengan anak dan n tentukan bila a (berapa cep pat) kebuntua an ini boleh di atasi.

penuh keikhlasan setiap kelemahan atau kecenderungannya. Menggalakkan anak merangka jadual kerja. IB sebagai mentor hendaklah: • • • • • • Menerima anak dengan hati terbuka. cuba memahami dan empati dengan masalah yang dihadapi anak. tetapi masih boleh mengubah strategi jika gagal. Membiarkan anak tanpa ketentuan masa. Berbincang dan merangka langkah penyelesaian dengan anak.Sifat Mentor Membimbing anak menjana idea. Sentiasa peka kepada apa yang berlaku ke atas anak. tidak bererti setiap saranan IB mesti dipatuhi atau anak tidak boleh melaksanakan sesuatu yang tidak dinyatakan oleh IB. Dengan lain perkataan. Menggalakkan anak mencuba penyelesaian. Menggunakan sumbang saran. Berhenti jika gagal. Berhenti selepas mencapai kejayaan. Bukan Sifat Mentor Terus memberikan jawapan. Mentor ditakrifkan sebagai seseorang yang memegang peranan sebagai penyelia atau penasihat kepada pelajar atau pelatih. nasihat atau kaunseling kepada anak. Hormat-menghormati pandangan antara satu sama lain. Tiada percambahan buah fikiran. Memberikan kaedah penyelesaian sendiri. Mendengar atau pura-pura mendengar tanpa sebarang perasaan. Meninjau kemungkinan lain jika buntu. Memberi pengetahuan yang positif serta memberangsangkan kepada anak. Hanya ada satu penyelesaian. serupa dengan tugas seorang guru atau kaunselor. IB perlu memberi bimbingan. Berniat untuk menolong dan berazam untuk membantu anak sedaya upaya. tetapi lebih erat dengan anak didiknya. SUMBER: wikipedia 26 . Mencelikkan akal anak kepada caracara berlainan menyelesaikan sesuatu masalah. Berbincang tentang peningkatan sekiranya kejayaan telah dicapai Mendengar. Mentor ini selalunya seseorang yang berpengalaman dalam bidang yang sedang diceburinya. Hanya berpandu kepada cara tertentu sahaja.

• Kejayaan dalam pelajaran perlu diikuti dengan kejayaan dalam hidup.3. tetapi cuba selidiki dengan teliti tanpa membuat sebarang kritikan terhadap guru. Penyokong Menyokong. ibu bapa dan sekolah buat. wujud rasa hormat-menghormati akan kepakaran masaing-masing. Kami tahu anak-anak dan guru-guru telah bekerja keras untuk meraih kejayaan. Menyokong kejayaan anak anda. guru dan komuniti mempunyai peranan masing-masing dalam hal ini. Anak lebih mendengar cakap guru di sekolah dan pada masa yang sama mengasihi kedua IB dan keluarga di rumah. kesulitan yang anak anda hadapi boleh dirungkaikan. menyakinkan anak Kami tidak tahu bagaimana hendak bercakap dengan guru anak kami. • Apa yang kami ajar di rumah tidak sama dengan apa yang guru ajar di sekolah. Untuk menyokong dan menjamin kejayaan anak: • Datanglah bertemu guru anakanak anda. Cuba cari kebenaran tanpa menyebelahi mana-mana pihak. di rumah dan dalam komuniti. Persekitaran dan komuniti menjadi medan yang menguji sama ada anak anda akan terus berkembang maju atau sebaliknya. kehadiran anda menyemarakkan semangat anak kerana dia tahu antara anda dan gurunya ada suatu “perkaitan”. 27 ... tanyalah anak anda sekiranya dia mempunyai soalan/cadangan. • Bimbang jika guru salah anggap tentang kami dan anak kami. Guru-guru juga ingin tahu yang anda menyokong mereka • Dengan sokongan dari IB guru lebih fokus mengajar. • IB. • Sekiranya ingin menghadiri majlis atau mesyuarat PIBG. Kejayaan anak bergantung kepada apa yang guru. • Dengar dan beri tumpuan apabila anak merungut tentang guru di sekolah. • Guru juga adalah IB. kerana mereka tahu apa yang mereka buat mendapat penghargaan. Suara murid hanya didengari melalui IB. Sekiranya perasaan ini • dipupuk dan dikembangkan anak akan menjadi murid yang cemerlang di sekolah. • Berbincanglah dengan guru anak-anak anda pada awal tahun persekolahan. Jika guru dan IB saling mengenali. jadi sekiranya anda boleh berbincang dengan cara baik dan sihat dengan guru. mempertahankan.

Asuhan budi. jadikan kesabaran menunggu dan mengucapkan terima kasih apabila diberi layanan sebagai kemestian. Sikap baik IB menunjukkan contoh. belajar lebih bagus! • • • • • Melentur buluh biar dari rebung! http://topnews. membimbing dan tidak menghukum tanpa usul periksa lebih mudah diterima. Prof. Zulkifli Ahmad. IB juga harus belajar mengakui kesalahan. Kubang Kerian - http://www.ae/content/22255toddler-seen-smoking-father-sayshe-addicted Lebih lima juta sukar henti merokok. malah lebih membimbangkan apabila budaya merokok itu mula mempengaruhi remaja yang masih bersekolah. Kelakuan baik dan tertib perlu dilatih.Pandangan pertama itu penting! • Bagaimana anak anda berinteraksi dengan murid lain mempunyai kesan ke atas pembelajarannya. Anak yang mempunyai rasa hormat kepada diri sendiri. • Ajar anak menghormati ruang dan harta kepunyaan orang lain. Semasa membeli belah. Puji pekerti budiman anak. Anak-anak remaja perlu dihadapi dengan lebih tenang dan tidak menekan. Sikap terbuka dan menyukai orang lain sangat disenangi. Ketika makan di rumah atau di luar.bharian. USM. Pandangan baik orang lain terhadap tingkah-lakunya menjadikan anak yakin akan dirinya. Pakar Perubatan Pusat Pengajian Sains Perubatan(PPSP).000 kematian setahun akibat tabiat merokok di Malaysia. puji pekerti mereka yang senyap dan baik tidak menyentuh barang pameran dan melanggar orang lain.my/articles/PerokokbelanjaRM15jutasehari/Article/ 9 Mac 2012 28 . Didik anak memberi ucapan salam/selamat dan bersalaman apabila bertemu saudara mara atau rakan. • Kira-kira 10. Terlalu banyak “ceramah” (leteran) menyebabkan remaja menutup telinga. Kerja kumpulan akan menjadi mudah dan menyeronokkan dengan adanya persefahaman. 6 juta kematian setahun di seluruh dunia (kajian WHO) • Rakyat negara ini masih memandang remeh kesan ketagihan rokok dan kempen antimerokok • Bilangan perokok masih gagal dikurangkan. Ajar anak anda berhubung dengan baik sesama sendiri dan saling mengucapkan terima kasih dan pujian jika kena pada tempatnya.com. Murid yang bertimbang rasa dan menghormati orang lain merupakan ahli pasukan yang digemari. budaya mula pengaruhi pelajar sekolah Lebih 5 juta perokok tegar di Malaysia membelanjakan kira-kira RM 15 juta sehari.

a • Kerja kurs sus dan kerja rumah per rlu dipantau. Kek kal berhubung • Bekalkan guru anak anda a n telef fon. nombor r alamat. Tanya a anak anda soala an yang lebih spesifik: “Tadi Cikgu C bagi be erapa soalan n untu uk Matematik?” “Sains kena buat apa?” a Sed diakan bekas/f folio untuk surat/ /nota dari se ekolah Minta bantuan daripa ada keluarga a lain (jika perlu). Gantung kalendar perancangan n untuk mengingatkan te entang tugasa an. man web sek kolah • Layari lam • Bincang dengan d IB lain. emel dsb. Memeriksa kerja rumah dan peka terhadap ke erja rumah adala ah satu cara mengesan perkem mbangan pelajaran anak k anda. . Sentiasa a bermaklu umat Terkini de engan apa ya ang berlaku di d sekolah. nombor faksimili. . 29 MAKLUMAT TERKINI Menge etahui apa yang y berlak ku di seko olah • Luangkan n masa untuk mengetahui perkemb bangan di sekolah anak. Cari/sem mak maklum mat dari lam man web sek kolah /guru u. Jangan n puas hati apabila a anak k menja awab: “Takd da apa atau biasa saja”.4. buku komunikasi k atau u secara bers semuka. tarikh akhir da an peristiwa sekolah. Hubu ungi guruguru anak a anda melalu ui telefon.

maka pada Hari 30. jadi otak perlu menapis dan melupuskan maklumat yang tidak berulang atau yang tidak memberi makna. • Otak sentiasa menerima maklumat dan rangsangan baharu. Bandingkannya dengan membaca 20 minit. • • Terdapat beberapa mata pelajaran yang memerlukan latihan secara berterusan untuk membentuk ketajaman pemahaman. memikirkan. faham dan ingat 90%. peta minda atau menjawab soalan. Bimbing anak supaya belajar dalam tempoh yang pendek. Semakin kerap mengulangkaji. Membaca 4 jam terus menerus tetapi hanya faham dan ingat 5% tidak bermakna. murid memerlukan lebih kurang 30 minit untuk menelaah satu mata pelajaran setiap hari dan satu setengah jam hingga dua jam pada hujung minggu. • Melalui kaedah menelaah/mengulangkaji otak boleh diarahkan untuk menyimpan sesuatu maklumat sebagai ingatan jangka panjang. Jumlah pelajaran yang difahami.ca/counselling-services/curve-forgetting • Pada Hari 1. 30 . masa yang diperlukan untuk menelaah/mengulang kaji supaya dapat mengingat semula isi pelajaran tersebut akan menjadi semakin singkat. Tidak ada hari yang berlalu tanpa belajar sesuatu. Itulah sebabnya. membaca atau berbincang tentang apa yang dipelajari. Pada Hari 7. diingati lebih penting berbanding jumlah masa yang digunakan. Jika murid menelaah/mengulang kaji setiap minggu. • Maka. Semasa membaca. semakin sedikit masa bagi otak untuk mengingat kembali maklumat yang diperlukan. sebelum kelas. Soalan esei membina keyakinan murid. • Keluk lupaan boleh ditukarkan menjadi keluk ingatan! Menukarkan Keluk Lupaan menjadi Keluk Ingatan • • Keluk Lupaan boleh dipertingkatkan semula menjadi 100% jika seseorang murid menggunakan 10 minit untuk mengulang kaji atau menulis semula nota dalam jangka masa 24 jam selepas suatu pengajaran. pada Hari 2.3% sahaja. Setelah kelas. di antara menulis sebuah karangan dan merancang suatu eksperimen atau membaca mengenai sejarah. misalnya 5 minit sahaja. contohnya matematik. otak cuma memerlukan 2 – 4 minit untuk mengingati maklumat berkenaan. 50%-80% pelajaran dari Hari 1 akan hilang (dilupakan) • Menjelang Hari 30 ingatan tentang pelajaran Hari 1 hanya tinggal sekitar 2% . setiap murid perlu memiliki dan mematuhi jadual belajar di rumah. Secara ringkasnya. jika murid tidak merujuk kepada nota.Memperkukuh Pembelajaran di rumah 100% 10 minit 5 minit 2-4 minit Keluk Ingatan Keluk Lupaan Hari 1 Hari 2 Hari 7 Hari 30 Rajah: Keluk Lupaan http://uwaterloo. IB boleh membimbing anak membina jadual yang seimbang antara pembelajaran kemahiran dan mengingat. misalnya setiap 30 minit sebelum berehat sebentar. menelaah. dia tahu 100% apa yang dia telah kuasai. anak boleh membuat nota. pengetahuan murid adalah 0%. Menjawab soalan menajamkan kefahaman dan memperkukuh ingatan.

Rutin Masa kerja rumah Kerja rumah tidak boleh ditangguhkan. Menjadualkan kehidupan Mengaturkan kehidupan supaya aman dan tenteram.5. Tuisyen dan fardhu ain 31 . cukup makan dan cukup masa bermain. rehat dan main Anak yang cukup dengan latihan dan ulang kaji tidak perlu tuisyen. tenang dan bahagia. Makan. IB boleh membantu anak menyiapkan kerja. Kecukupan ini akan mempertingkat keupayaannya belajar. tetapi bukan buat kerja itu. Keteraturan hidup membina sahsiah murid Murid yang teratur tiada stres Utamakan pendidikan setiap masa Berikan anak cukup rehat. Masa tidur dan bangun Tidur yang cukup menyediakan badan yang sihat bertenaga menghadapi hari yang baru. Tuisyen adalah satu cara membantu yang lemah.

Laman So osial • Selalu beri b peringat tan tentang penipuan id dentiti dan pen nyamaran. g program ta apisan. • Pengg gunaan patut hentikan sementara s jika mengg ganggu pelaj jaran. Gajet Interne et • • • • Awasi penggunaan n dan wujud dkan peratur ran. Ada a timbang ra asa. Awasi jerat j perma ainan "on-lin ne". Buk kan menunju uk kuasa. Tegas • • • • • Memberi Ruang • Biarkan n anak bercaka ap tentang sekolah h dan apa sahaja.6. tapi aw wasi batasbatasny ya. Internet I t. Beri pe eluang anak berinte eraksi dengan rakan. And da juga manusia. Latih anak memikul tanggung ja awab Tida ak berubah-u ubah. Izinkan n berfesyen yang be ersopan. wasan penting. Biar dia mencuba. • • • • Dunia a Remaj ja Kini: Gajet. Laman n Sosial l • Nasiha at anak supa aya jangan terlalu t obses sif. izinkan dia berubah. • • Memberi Peluang P Minta anak k mengajarka an sesuatu kepada and da Beri anak kesempata an membuktik kan kebolehann nya Jika dia ter rsilap. • Pantau penggunaan n laman sosi ial jangan sa ampai mencuri masa belaj jar. • Didikan dan pengaw 32 . Pasang Didik penggunaan p berhemah. Kena pada temp pat dan gayanya. Sa ahabat kep pada Anak k Remaja M Mendampingi i anak remaja a sebagai seo orang sahaba at.

• Tidak terlalu lambat untu uk bertaubat dan berubah h kepada kebaikan. Gejala sosial negatif n • Anak-anak yang terbiar mudah m terjebak. • Peranan sem mua pihak am mat diperlukan n. US SM (PenawaRacun.2 peratus berb banding Cina 16.wordp press.com/2008/0 02/11/malaysia-dan-rokok/ Mem mupuk dan mengasuh anak a denga an sikap: • Tanggung T ja awab • Semangat S M Memburu Ke ejayaan • Mempunyai M i Hala Tuju ada alah antara cara c mengh hindar anak k terjebak da alam geja ala negatif. • Tabiat berpe eleseran dan berseronok perlu p dibendu ung. Mac 2004 4).7 7 peratus dan India I 15. Di Malaysi ia pula menunju lebih kur rang 8 peratus daripada 4.6 pera atus. Kajian juga menunju ukkan kadar me erokok di kalan ngan Melayu Is slam adalah ter rtinggi iaitu 27 7. upakan jalan pintas p kepada penyalahguna aan dadah. ukkan bahawa 14 1 peratus dari ipada remaja di i seluruh dunia a adalah peroko ok.Gejala a Negati if Rokok • Remaja paling g mudah terpengaruh untuk merokok atas s pelbagai seba ab. 33 . Bimbing a anak setiap masa. http://fauza anibrahim. guru dan komuniti perlu menjadi conto oh terbaik membanteras gej jala merokok ekolah dan pak kaian anak unt tuk mengesan rokok. • Beri kasih sayang kepada anak-anak. rujuk anak kepada kaunselo or. Rujuk anak k kepada kau unselor. bilangan n 52. Stati istik ini juga men nunjukkan baha awa lebih kura ang 50-60 rema aja mula merok kok setiap hari. Alkohol • Ketagihan alkohol merup pakan isu yang sukar diata asi.6 ju uta perokok adalah terdiri dar ripada kalangan n remaja.com b b bertarikh 22 Se eptember 2005. Hal ini dil laporkan oleh bernama. • Periksa beg se • Ketegasan IB amat a penting. • Merokok meru • IB. m Laporan Buletin Umum m Pusat Racu un Negara.

52100 Kuala Lumpur SK (L) Methodist Sentul. Kuching dan Kota Kinabalu Serta semua yang telah memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung. Jalan SS9/13. Jalan Burung Kasawari. PIBG. 51200 Kuala Lumpur SMK Katholik. Jalan Assunta. Kementerian Pelajaran Malaysia Semua Pegawai Perhubungan PIBG Jabatan Pelajaran Negeri dan Wilayah Persekutuan Pengetua. 28000 Temerloh SMK Hwa Lian.0 di Kuala Lumpur. Segambut. Pemaju Masyarakat SMK (P) Methodist.Terima Kasih & Penghargaan Pasukan pembina Sarana Pn. 25000 Kuantan SMK Seri Bahagia.0 September 2012 34 . Guru Besar. Jalan 4/38A. Komuniti dan Sektor Swasta. Komuniti dan Sektor Swasta. 51200 Kuala Lumpur SMK Dato’ Ibrahim Yaacob. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. 46000 Petaling Jaya SMK Damansara Jaya. 26200 Kuantan SK St.0) Ahmad Zafiru bin Mat Yassin. 73500 Rompin. 73470 Gemas SMK Bahau. Jalan 10/3. Kepong. Rahman. YDP /NYDP /JK PIBG: SMK Palong 7. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Sekolah) Maklum balas: JK Induk Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah. 26300 Gambang SK Bukit Sekilau. Abd. Guru Besar. Durian Tunggal Alor Gajah Melaka. 25200 Kuantan SJKC Mentakab 1. Edward. Jalan Ipoh. 28400 Mentakab SK Bunut Rendang. 26200 Kuantan SMK Lepar Hilir. Ketua Kaum. Penghulu. Km 12 Jalan Klang Lama. 72100 Bahau SMK Segambut Jaya. 25150 Kuantan SK Sungai Mas. Negeri Sembilan SK Jempol. 51000 Kuala Lumpur SK Bandar Utama Damansara (4). Belimbing. 88852 Kota Kinabalu Pengunjung dan pemberi maklum balas ke Petak Pameran “Ibu Bapa dan Komuniti” pada Hari Terbuka GTP2. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Ibu Bapa) Faridah bt. Negeri Sembilan SK Taman Maluri. Inisiatif Ibu Bapa. 284000 Mentakab SMK Sungai Lembing. Jalan SS22A/1 Petaling Jaya. Bandar Utama Damansara (4). Pahang (Ketua Peneraju Inisiatif Ibu Bapa. 46000 Petaling Jaya SMK Taman Dato’ Harun. 46050 Petaling Jaya SK Sungai Way. 76100 Melaka SK Rompin. 93150 Kuching SMK Pulau Gaya. Jalan Bukit Balai. 47800 Petaling Jaya SK Assunta 1. 47300 Petaling Jaya SMK Ghaffar Baba. Taman Bukit Maluri. Masjid Tanah Melaka. Makmal GTP 2. Hamzah. Pegawai Pelajaran Daerah Pekan. 28400 Mentakab SJKT Ladang Mentakab. 72100 Bahau. 47400 Petaling Jaya SMK Durian Tunggal. Asiah bt. Padawan. 78300 Melaka Sekolah Rintis: Pengetua. Makmal GTP 2.

.............Borang A Maklumbalas Kaji Selidik Ibu Bapa dan Borang Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa/Penjaga Nama Ibu Bapa/Penjaga ................................................................................ 1 2 3 4 Aspek Menyediakan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial Komunikasi dengan anak Sokongan akademik Markah Minat Bincang JUMLAH 2........................................................................................................ Hari Saya ada Kelapangan Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad • Nota: PIBG akan menetapkan temu janji pada masa yang akan diberitahu kelak Pagi Petang Tandatangan: ......................................................... Saya mempunyai kelapangan pada masa yang saya tandakan ( ¥ )................................................................. 35 ........ Alamat : ......... Saya berminat untuk berbincang mengenai isu yang ditandakan ( ¥ ).... ........................................ Telefon untuk dihubungi : ............. Kelas: ..................................................... No............... Nama anak: .............................. Tarikh: ..................................................................................................................................... 1................. Bil...................

.................. keselamatan dan kesihatan) 5.... Bimbingan kerjaya 4.............................. 36 ............ Nama anak: .......................... E-mel: ................................. Penyelenggaraan sekolah 6......................................... Kad Pengenalan Ibu Bapa/Penjaga: ................................................ Alamat : .......... Saya bersedia untuk memberi khidmat dalam bidang yang ditandakan (¥).................................. Saya berminat menyertai Kumpulan Sokongan Ibu Bapa 8... Kokurikulum (persatuan........... Tandatangan: ......... Akademik (pembelajaran di sekolah) 2....... keceriaan............................ Kelas: ......................... Tarikh: ............. 4K (kebersihan..................... .. Saya boleh mengiring pasukan sekolah jika tarikh dan masanya sesuai........................................................................................................................... Telefon: ........................ No............. Motivasi / disiplin murid 7......................................... unit beruniform sukan dan permainan) 3.......................................BORANG B Bidang khidmat bantu kepada sekolah (Sila kembalikan borang ini kepada sekolah melalui anak anda) ______________________________________________________________________ Nama Ibu Bapa/Penjaga: ........................................................................... 1................................................................................

.

Kompleks E 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 03 .8884 6255 Faks: 03 .my .moe.gov.8889 5235 http://www.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Blok E8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful