P. 1
(^ ^)Simbol Fonetik Bahasa Melayu

(^ ^)Simbol Fonetik Bahasa Melayu

|Views: 1,419|Likes:
Published by Najihah Aini Putek

More info:

Published by: Najihah Aini Putek on Apr 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2015

pdf

text

original

SIMBOL FONETIK BAHASA MELAYU.

Sistem ejaan bertujuan untuk mewakili bunyi yang digunakan oleh penutur sesuatu bahasa. Untuk mencapai tujuan tersebut, berikut disenaraikan bunyi dalam bahasa bahasa Melayu untuk dipadankan dengan simbol ejaan (huruf). Dalam hal ini tumpukan hanya kepada ejaan Rumi sahaja.

SIMBOL FONOLOGI

Vokal

Konsonan

Diftong

Konsonan gandingan

SIMBOL VOKAL BAHASA MELAYU
Huruf a e (pepet) e taling i o u Simbol bunyi [a] [e] [ə] [i] [i] [u]

SIMBOL KONSONAN BAHASA MELAYU

Huruf b c d g h j k l m n p q r s t v w x y z

Simbol bunyi [b] [č] [d] [g] [h] [j] [k], [/], [Q] [l] [m] [n] [P] [q] [r] [s] [š] [t] [v] [w] [z] [Y] [z]

SIMBOL DIFTONG BAHASA MELAYU

Huruf Gabungan Vokal ai au

Simbol bunyi [ai] [au]

oi

[oi]

SIMBOL KONSONAN GANDINGAN BAHASA MELAYU

Konsonan Rangkap

Simbol bunyi

gh ny ng sy th dz akh

[] [ɲ] [ŋ] [∫] [] [ð] [x]

Berdasarkan senarai dalam jadual 1, 2, dan 3, kita dapati ada simbol-simbol bunyi yang diwakili oleh satu huruf dan ada juga yang mewakili dua huruf dalam bahasa Melayu.

Apabila kita menyebut bunyi-bunyi dalam satu himpunan. rengkung dan seumpamanya sehingga berlakunya artikulasi tambahan seperti pembibiran. penglelangitkerasan dan perengkungan. Keadaan ini disebut sebagai “artikulasi tambahan”.ARTIKULASI TAMBAHAN Artikulasi tambahan atau ko-artikulasi ialah sebutan tambahan yang terjadi akibat daripada pengaruh penyebutan sesuatu bunyi tertentu. penyegauan. akan wujud keadaan pengaruh-mempengaruhi di antara bunyi-bunyi sehingga dalam keadaan tertentu seolah-olah wujud satu unsur bunyi lain dalam himpunan bunyi-bunyi itu. rongga hidung. Pembibiran Glotalisasi Penyengauan ARTIKULASI TAMBAHAN Perengkungan Penglelangitk erasan . lelangit keras. Sewaktu menyebut sesuatu bunyi tertentu terjadi juga sebutan tambahan secara sampingan kerana dalam proses penyebutan sesuatu bunyi tertentu beberapa alat artikulasi turut terlibat misalnya bibir.

Misalnya semasa kita menyebut bunyi perkataan kuning. iaitu pengaruh daripada hendak menyebut bunyi vokal belakang u dalam perkataan kuning itu. [o]. [u] diikuti oleh bunyi vokal [u]. Sebenarnya semasa kita hendak menyebut bunyi konsonan k yang diikuti oleh vokal belakang u dalam perkataan kuning itu berlaku sedikit pembundaran bibir. Pembibiran atau dikenali sebgai labialisasi ialah artikulasi tambahan yang berlaku kerana semasa hendak menyebut bunyi vokal belakang. Artikulasi tambahan pembibiran ditanda dengan lambang w seperti dalam contoh berikut:      kʷucing kʷuning lʷubang sʷulit tʷolak . kedudukan lidah mengalami geluncuran dan bibir berkeadaan bundar. Pembibiran Unsur pembibiran hadir pada bunyi-bunyi konsonan atau vokal [a]. sewaktu menghasilkannya. [a] atau [i].

Semasa menyebut bunyi sengan. pengaruh bunyi sengau m. nyamuk. ngantuk. nasi. misalnya m. ny dan ng merebak kepada bunyi vokal kerana rongga hidung tidak sempat ditutup sepenuhnya semasa menyebut bunyi vokal dalam perkataan tersebut. ny. Lambang penyegauan atau nasalisasi ditanda dengan lambang seperti dalam perkataan yang berikut:     makan nangka nyanyi mengantuk . Penyegauan atau nasalisasi merupakan artikulasi tambahan yang berlaku pengaruh daripada proses penyebutan bunyi perkataan yang mengandungi konsonan sengau yang diikuti oleh vokal. ng seperti dalam perkataan malam. n. n. Penyengauan ( nasalisasi) Unsur bunyi penyengauan hadir pada vokal-vokal yang mengikuti bunyi-bunyi konsonan sengau dan pada struktur-struktur yang telah dinyatakan dalam bahagian vokal-vokal sengau.

Dalam penghasilan unsur bunyi ini. Penglelangit kerasan ini terhasil sebelum bunyi letusan lelangit keras c dan j dan lambang yang digunakan untuk melambangkan penglelangitkerasan ialah lambang      punca manja belanja senja belunjur . lelangit keras turut berfungsi. Contoh : kencang. Pelelangitkerasan juga berlaku sewaktu membunyikan perkataan yang mengandungi urutan bunyi vokal dan konsonan [n] yang seterusnya diikuti oleh konsonan letusan. [io] atau [ia]. anjing dan anjung. Pelelangitkerasan (palatalisasi) Unsur bunyi ini hadir sewaktu membunyikan perkataan yang mengandungi vokal rangkap [ai]. [iu]. Penglelangitkerasan atau palatalisasi juga merupakan artikulasi tambahan yang berlaku akibat proses penghasilan bunyi lelangit keras.

Simbul yang digunakan bagi melambangkan bunyi perengkungan ialah seperti yang terdapat pada fonem yang berikut:    t z d . Bunyi seperti ini banyak terdapat dalam bahasa Arab. Perengkungan Perengkungan ialah artikulasi tambahan yang berlaku akibat daripada pengucapan bunyi rengkungan.

alat artikulasi mengambil sedikit masa untuk melafazkan bunyi vokal tersebut. udara ditahan pada bahagian glottis kemudian dilepaskan dengan serta-merta untuk menghasilkan bunyi yang mengikutinya. Unsur bunyi ini menyerupai bunyi hentian glottis. ʔabang. Sewaktu menghasilkannya. Misalnya : ʔadek. . Sebelum bunyi vokal itu dilafazkan. Contoh : taat. Glatalisasi biasanya berlakju pada awal bunyi vokal yang hadir pada perkataan yang disebut secara satu-satu. ʔalat Unsur bunyi ini terhasil apabila dalam sesuatu perkataan itu terdapat turutan dua vokal yang sama dan sewaktu membunyikannya berlaku hentian di antara kedua-dua vokal itu. dan ini mengakibatkan udara terhenti sebentar pada glottis semasa menyebut bunyi vokal dalam perkataan itu. saat. keadaan dan suun . Glotalisasi Glotalisasi merupakan cirri suprasegmental yang berlaku sebelum penyebutan bunyi vokal. jumaat.

/d/. Fonem vokal ialah /i/./j/. Apabila kita sudah dapat mengenal pasti fonem dalam bahasa. /g/. /t/. Ini ialah kerana mereka dihasilkan pada konteks yang berlainan. didapati kontras fonem bahasa Melayu lebih banyak berlaku pada konteks pangkal dan tengah perkataan daripada pada akhir perkataan. Apabila kita menyusun sistem ejaan atau lambang tulisan.FONEM Fonem ialah unit bahasa yang diwujudkan bagi memudahkan deskripsi bunyi.. tetapi tidak distingtif. Fonologi pula ialah bidang yang mengkaji sistem bunyi bahasa (Abdullah Hassan. Daripada kajian. Di dalam bahasa Melayu. seperti fonem yang diberi lambang huruf ng. /s/. /k/. ada juga fonem yang diberi lambang gabungan dua huruf. . 2006: 62-63). /w/ dan /y/. /l/. Ini bermakna. Bagi menentukan sama ada fon itu adalah distingtif. /m/. Setiap fonem diberi satu lambang huruf seperti fonem /p/ diberi lambang huruf p. Fonem wujud di dalam susunan tertentu dan susunan ini berlainan daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain. hanya beberapa sahaja yang distingtif atau berbeza. /e/. Dengan demikian. sistem fonologi menggunakan kaedah analisis segmental. /b/. u/ dan /o/. 2006: 62). kontras antara fonem bersuara dengan yang tak bersuara menjadi neutral atau hilang. Oleh kerana bilangan huruf terhad. fon-fon dibandingkan dan dikontraskan antara satu dengan yang lain. /n/. Ada 33 buah fonem dalam bahasa Melayu yang terdiri daripada 24 fonem asli dan 9 fonem pinjaman. Ini dilakukan dengan memberi lambang kepada fonem tadi. /a/. /h/. Mengkaji kewujudan dan penggunaan fonem daripada aspek demikian adalah mengkaji struktur fonologi bahasa tersebut. tetapi daripada fonfon tersebut. Daripada 24 fonem asli Melayu. Pada akhir perkataan. kita dapat mengenal pasti fon-fon yang distingtif daripada yang hanya berbeza sebutan. apabila manusia membentuk sistem ejaan. Manakala fonem konsonan pula ialah /p/. maka huruf akan dibuat supaya melambangkan fonem (Abdullah Hassan. terdapat 6 fonem vokal dan 18 fonem konsonan. /r/. /c/. manusia sudah mengenali konsep fonem. maka kita dapat pula membentuk sistem ejaannya. Hanya golongan fonfon yang distingtif itulah yang dikenali sebagai fonem. Manusia dapat menghasilkan banyak bunyi atau fon.

Peter Ladefoged (1975).Terdapat pelbagai jenis fonem dalam bahasa Melayu. Gleason (1961). Fonem ini dapat dianalisis kewujudannya. FONEM SEGMENTAL SUPRASEGMENTAL FONEM SEGMENTAL Fonem segmental atau bunyi penggalan merujuk kepada proses mengeluarkan unit linguistik daripada ujaran atau teks yang berurutan. John Lyons (1968). VOKAL FONEM SEGMENTAL DIFTONG KONSONAN . Hill (1958) mengatakan bahawa fonem dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental.

vokal sengau hanya menjadi alofon kepada fonem vokal yang tidak disengaukan. Fonem vokal Keenam-enam fonem vokal bahasa Melayu dapat dijadualkan dalam rajah berikut. . FONEM VOKAL VOKAL DEPAN VOKAL TENGAH VOKAL BELAKANG Semua fonem vokal dalam bahasa Melayu menjadi sengau apabila didahului oleh konsonan sengau. Vokal yang disengaukan ini tidak berkontras dengan vokal yang tidak disengaukan. Oleh itu yang demikian. dua vokal belakang dan satu vokal tengah. Ada tiga vokal depan.

Carta Fonem Vokal Bahagian lidah Cara sebutan Hadapan Sempit atau Tinggi Hadapan Separuh Sempit atau Separuh Tinggi Hadapan Separuh Luas atau Separuh Rendah Hadapan Luas atau Rendah Belakang Sempit atau Tinggi Belakang Separuh Sempit Belakang Separuh Luas atau Separuh Rendah Bahagian tengah Depan Tengah Belakang i e ε A U O ‫כ‬ e .

/i/ dan /a/ [bila] „pertanyaan waktu‟ [bala] „musibah‟ . /beta/ „beta‟. /kita/ „kita‟ Setiap vokal depan berkontras dengan vokal depan lain dalam pasangan terkecil. /e/ dan /a/ [bela] „balasan‟ [bala] „musibah‟ 3. e. Contohnya: /i/: /itu/ „itu‟. /laki/ „laki‟ /e/: /eloʔ/ „elok‟. /kita/ „kita‟.a) Vokal depan Ada tiga fonem vokal depan / i. Contohnya: 1. /i/ dan /e/ [bila] „pertanyaan waktu‟ [bela] „balasan‟ 2. /sate/ „sate‟ /a/: /aku/ „aku‟. a /. /batu/ „batu‟.

/gula/ „gula‟. [urat] „saluran darah dalam tubuh‟ [orat] „memikat kaum lain‟ 2. /moto/ „moto‟ /u/ : /ulam/ „ulam‟. /kotaʔ/ .kotak‟. Contohnya: /o/ : /otak/ „otak‟.b) Vokal belakang Ada dua fonem vokal belakang : /o/ dan /u/. Contohnya: 1. buru] „unggas‟ [boroɳ] „membeli banyak‟ . /laku/ „laku‟ Kedua-dua vokal belakang berkontras di antara satu dengan yang lain dalam pasangan terkecil.

/kitə/ „kita‟ Vokal belakang ini berkontras dalam pasangan terkecil dengan semua vokal lain. /kəna/ „kena‟. Contohnya: /ə/ dengan /i/ /ə/ dengan /e/ /ə/ dengan /a/ /ə/ dengan /o/ /ə/ dengan /u/ • [bəri] : ‘memindahkan milik secara rela’ • [biri] : ‘kambing dari kawasan sejuk’ • [bəla] : ‘pelihara’ • [bela] : ‘balasan’ • [əntah] : ‘tak tahu. ‘ukur’ .c) Vokal tengah Hanya ada satu fonem vokal tengah iaitu /ə/. kenapa’ • [antah] : ‘padi yang tertinggal dalam beras’ • [bəla] : ‘pelihara’ • [bola] : ‘benda bulat disepak sebagai mainan’ • [səkat] : ‘halang’ • [sukat] . Contohnya: /ə/: /əmaʔ/ „emak‟.

au. ai au oi . iaitu / ai. oi/. Fonem Diftong Bahasa Melayu mempunyai tiga diftong.

Carta Fonem Vokal Cara Penghasilan Vokal depan luas ke vokal depan sempit Vokal depan luas ke vokal belakang sempit Vokal belakang separuh sempit ke vokal depan sempit Diftong ai au oi 1. Penyebaran Diftong / ai. tetapi semuanya /ai/. /au/ dan /oi/ berlaku pada suku kata terbuka pada akhir perkataan contohnya: Diftong Ai Au Oi Awal hairan taulan - Akhir Pandai Pulau Baloi . au / boleh berlaku pada tengah perkataan dalam sukukata terbuka.

/ ai/ dan /au/ • [pulai] ‘sejenis pohon’ • [pulau] ‘tanah yang timbul di laut’ Gambar rajah di atas menunjukkan penghasilan fonem diftong [ oi ].Gambar rajah di atas menunjukkan penghasilan fonem diftong [ au ]. /au/ dan /oi/ • [kalau] ‘agak-agak’ • [kaloi] ‘ikan guarami’ .

/ai/ dan /oi/ • [balai] ‘bangunan berhimpun’ • [baloi] ‘memandai’ .Gambar rajah di atas menunjukkan penghasilan fonem diftong [ ai ].

Semuanya dipaparkan dalam jadual berikut. Konsonan ini terdiri daripada bunyi letupan. getaran. Fonem konsonan Ada 18 fonem konsonan dalam bahasa Melayu. sisian dan separuh vokal. LETUPAN SEPARUH VOKAL FONEM KONSONAN SISIAN LETUSAN SENGAUAN GETARAN . letusan. sengau.

Carta Fonem Konsonan Daerah sebutan Cara sebutan Letupan tidak bersuara Letupan bersuara Letusan tak bersuara Letusan bersuara Sengauan Geseran tak bersuara Geseran bersuara Getaran Sisian Separuh vokal 1 Dua bibir p b 2 Gusi 3 4 5 6 Gusi Lelangit Lelangit Pita Lelangit keras Lembut suara keras k g t d m n S H i w y/j Rajah dan carta di atas menunjukkan tentang carta konsonankonsonan dalam bahasa Melayu. .

tidak ada perbezaan antara [ara ʔ] dan [arak]. Walau bagaimanapun hentian glotis ini tidak membezakan makna apabila dikontraskan dengan [k]. Konsonan letupan Ada tujuh fonem letupan /p. d. Fonem /k/ yang berlaku pada akhir perkataan itu sebenarnya adalah hentian glotis. Kedua-duanya diberi lambing k sahaja. k/ dan /g/ Semua konsonan letupan tak bersuara berlaku di pangkal. b. Penggunaan letupan bersuara pada akhir perkataan hanya berlaku pada kata pinjaman sahaja. tengah dan akhir perkataan. Oleh sebab itu [k] dan [ʔ] bukanlah dua fonem yang berlainan.a. Konsonan letupan bersuara tidak berlaku pada akhir perkataan melainkan dalam kata pinjaman. Contoh: Fonem /p/ /t/ /k/ Awal paya talam kolam Tengah bapa bata luka Akhir atap sikat Arak Semua letupan bersuara boleh berlaku pada awal dan tengah perkataan. Contohnya: Fonem /b/ /d/ /g/ Awal bayar dua getah Tengah laba kuda raga Akhir bab (Arab) had (Arab) beg (Arab) . t. dan tidak diberi lambang huruf yang berlainan.

tengah dan akhir perkataan. Kedua-dua leusan ini berlaku pada awal dan tengah perkataan sahaja dan tidak berlaku pada akhir perkataan.b. n/ dan /ɳ/ berlaku pada awal. Konsonan sengau Ada empat bunyi konsonan sengau /m. Fonem /c/ /j/ Awal Cabai Jalan Tengah baca meja Akhir - d. 1. Contoh: Fonem /r/ Awal rata Tengah mara Akhir pasar . Konsonan getaran Hanya ada satu getaran /r/ yang boleh berlaku pada awal. tengah dan akhir kata. Konsonan letusan Ada satu letupan tak bersuara /c/ dan satu letusan bersuara /j/. Contoh: Fonem /m/ /n/ /ɲ/ /ɳ/ Awal Main nasi ɲaman ɳaɳa Tengah lama sana taɲa buɳa Akhir malam ikan buaɳ c.

fonem /f/ juga dipinjam daripada bahasa Inggeris. Sembilan dipinjam daripada bahasa Arab. Konsonan pinjaman Ada sepuluh konsonan pinjaman dalam bahasa MElayu. Daripada sepuluh fonem pinjaman ini. Ada sepuluh bunyi konsonan yang kita pinjam. Fonem-fonem pinjaman ini berasal dari perkataan-perkataan pinjaman. Semuanya adalah fonem konsonan geseran. Ada bunyi yang disesuaikan dengan bunyi bahasa Melayu dan ada yang bervariasi bebas dengan fonem-fonem asli. tetapi fonem ini terlebih dahulu sudah dipinjam daripada bahasa Arab. Contoh: Fonem /l/ Awal lari Tengah gali Akhir bakal f. iaitu fonem /v/. Semuanya dipinjam daripada bahasa Arab dan Inggeris. Konsonan sisian Hanya ada satu sisian /l/ yang boleh berlaku pada awal.e. tengah dan akhir kata. dan satu daripada bahasa Inggeris. Fonem geseran yang dipinjam adalah seperti dibawah: Huruf f v th dh z sy kh gh /f/ /v/ /ө/ /ð/ /z/ /š/ /x/ / Fonem filem variasi Contoh Penggunaan mithal (misal) dharab (darab) zaman mesyuarat khat ghaib .

jeda.FONEM SUPRASEGMENTAL Fonem ini juga disebut sebagai fonem suprapenggalan iaitu ciri atau sifat bunyi yang menindihi atau menumpangi sesuatu fonem. kepanjangan. TEKANAN JEDA FONEM SUPRASEGMENTAL KEPANJANGAN INTONASI TONA . tona dan intonasi. Fonem ini terdiri daripada tekanan.

. “ba pa”. tetapi tidak membezakan makna bagi bahasa Melayu. Ciri kepanjangan dan panjang pendek ini juga boleh membezakan makna dalam bahasa-bahasa tertentu seperti bahasa Arab. Dalam bahasa Inggeris perbezaan makna terjadi apabila kepanjangan ini digunakan. dan jika empat titik :: kepanjangan ialah dua mora. Bagi bahasa Inggeris tekanan boleh membezakan makna. Ia di tanda dengan tanda titik dipanggil mora. Inggeris. Lazimnya ia berlaku dalam suku kata yang kedua seperti “ki ta”. Jika tanda mora itu satu titik setengah mora . “sa tu” dan seumpamanya. dan si:t bermakna tempat duduk. kepanjangan bunyinya dua titik kepanjangan satu mora. Bunyi vokal selalunya disebut dengan lantang dan boleh dipanjangkan. Prog res bermaksud kemajuan (kata nama) Pro gres bermaksud memajukan (kata kerja) Dengan perkataan conduct insult dan semuanya boleh membawa maksud yang berbeza dalam bahasa Inggeris apabila dipakai tekanan pada suku kata yang berbeza. Tekanan Merupakan ciri lemah atau kerasnya suara penyebutan sesuatu suku kata. Dalam bahasa Melayu tekanan berlaku dalam vokal. . Biasanya berlaku pada suku kata dalam perkataan. sit bermaksud duduk. Contohnya. Contoh.  Kepanjangan Ia juga disebut sebagia pendek bunyi merupakan ciri khusus yang terdapat pada perkataan dalam bahasa-bahasa tertentu.

 Jeda Disebut persendian ialah ciri atau unsur hentian (senyap) dalam ujaran sebagai tanda pemisah unsur linguistik. Bagi membezakan makna itu perlu tanda dengan jeda seperti berikut: Belikan + tin “ membelikan tin = tin yang dibeli” Beli + kantin “ membeli kantin = kantin yang dibeli” Jeda atua persendian merupakan perbezaan dalam bahasa. Bagi bahasa Inggeris unsur ini membezakan makna. ayat dan rangkai kata. Jeda atau persendian ini ditanda dengan + . # Saya membaca buku# kakak (saya memberitahu kakak bahawa saya membaca buku) . Jeda juga digunakan untuk membezakan makna ayat. iaitu perkataan. Contoh : „Saya membaca buku kakak‟ boleh dibezakan seperti berikut. I scream „‟saya menjerit‟‟ dan ice cream „‟aiskrim” bunyinya sama sukar dibezakan tetapi maknanya lain. misalnya ujaran belikantin (belikan tin). # Saya membaca buku kakak# (maksudnya saya membaca buku kepunyaan kakak) 2. Dalam bahasa Melayu. 1. Terdapat rangkai kata yang boleh mengelirukan jika tidak memakai jeda. Contoh.

contoh “guni”. ayat tanyapula meninggi apaila di akhir ayat. Semua jenis ciri suprasegmental. Ketiga tona turun -naik.  Intonasi Turun naik nada suara dalam pengucapan ayat atau prasa. tona sederhana tinggi (keras) menggunakan dua. . Intonasi juga disebut lagu bahasa. Banyak bahasa mempunyai tona dan ia mengubah makna. Kedua tona meninggi. Tona Merupakan naik turun suara dalam pengucapan. tona rendah (lemah) menggunakan tiga dan tona sangat rendah (sangat lemah) menggunakan empat. iaitu tekanan. Terdapat dua jenis tanda yang berbeza digunakan untuk membezakan tinggi rendah sesuatu perkataan. contohnya “marah”. contoh “kuda” dan akhir sekali tona menurun. Tona tinggi (keras) menggunakan satu. Pertama menggunakan tona mendatar. Contohnya ayat berita yang menurun pada akhir ayat. jeda. seperti “ibu”. Yang kedua memakia tanda nombor 1 hingga 4 untuk menunjukkan perbezaan tona. tona secara kombinasi turut membentuk intonasi dalam ayat dan digunakan dalam pertuturan seharian. Bahasa Melayu terdapat pelbagai intonasi atau lagu yang terdapat dalam ayat. kepanjangan.

. Lambang jeda atau hentian sebentar bagi ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonetik ialah //. z ]. Dalam transkripsi fonetik terdapat segala bunyi segmental. iaitu pengkaji memberi lambang fonetik setepat-tepatnya dan terperinci yang merangkumi lambang koartikulasi seperti lambang pembibiran. nasalisasi.TRANSKRIPSI FONETIK Transkripsi fonetik dikenali juga sebagai transkripsi sempit. perengkungan [ L. penglelangitkerasan [ j ] dan glotalisasi atau pengglotisan lambangnya ialah [?]. Oleh itu. perengkungan. jenis koartikulasi dan jugaciri-ciri suprasegmental yang ditumpangi oleh perkataan atau ayat dalam transkripsi ini. penyengauan. Lambang akhiran ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonetik ialah #]. Lambang jeda atau hentian sebentar bagi perkataan dalam pertuturan untuk transkripsi fonetik ialah +. Terdapat lambang-lambang yang mewakili setiap fonetik tersebut. penyengauan atau dikenali jugasebagai nasalisasi dan lambangnya ialah [ ]. penglelangit kerasan dan glotalisasi. Lambanglambang koartikulasi bagi pembibiran ialah [w]. d.transkripsi bertujuan untuk mencatatkan setepat mungkin semua sifat yang terdapat pada pengucapan seseorang penutur yang natif. Lambang permulaan ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonetik ialah [ #. Walau bagaimanapun. tidak semua bunyi koartikulasi wujud dalam bahasa Melayu.

. Lambang akhiran ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonemik ialah #/. Oleh itu. terdapat sedikit persamaan kedua-dua transkripsi ini. tanda koma. tanda titik. Lambang jeda atau hentian sebentar bagi perkataan dalam pertuturan untuk transkripsifonemik ialah +. Persamaannya ialah. tandasempang.transkripsi fonemik adalah berbeza dengan transkripsi fonetik kerana transkrispi fonemik tidak menggunakan ciri-ciri koartikulasi atau ciri-ciri suprasegmental seperti dalam transkripsi fonetik. semua permulaan kata dalam ayat baik dalam transkripsi fonetik mahupun fonemik mesti dimulai dengan huruf kecil. Lambang jeda atau hentian sebentar bagi ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonemik ialah //. Dalam transkripsi fonemik tiada koartikulasi. Dalam kedua-dua transkripsi ini.TRANSKRIPSI FONEMIK Transkripsi fonemik pula dikenali sebagai transkripsi luas. tanda seru. tiada penggunaan huruf besar. Lambang permulaan ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonemik ialah / #. pembuka dan penutup kata dalam penulisan transkripsi fonetik dan fonemik. tanda soal. Namun.Transkripsi fonemik hanya bertujuan untuk memberikan lambang-lambang bunyi dengan mudahdalam bentuk lambang bunyi segmental sahaja. Transkripsi fonemik mencatatkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan fonem-fonem yang terdapat dalam sesuatu bahasa itu dengan mudah dan secara umum.

Sewaktu menyebut sesuatu bunyi tertentu terjadi juga sebutan tambahan secara sampingan kerana dalam proses penyebutan sesuatu bunyi tertentu beberapa alat artikulasi turut terlibat misalnya bibir. Melalui tugasan ini juga kita dapati dalam symbol fonetik bahasa Melayu terdapat simbol-simbol bunyi yang diwakili oleh satu huruf dan ada juga yang mewakili dua huruf dalam bahasa Melayu. Setiap fonem mempunyai cara tersendiri untuk dilafazkan yang melibatkan kedudukan lidah. bibir. penglelangit-kerasan dan perengkungan. Bukan itu sahaja. ianya merupakan cabang fonologi yang menganalisa sistem sesuatu bahasa yang dikaji secara sinkronik. rongga hidung.RUMUSAN Melalui bab ini kita dapat mengetahui maksud fonologi iaitu salah satu cabang dalam ilmu bahasa yang mengkaji tentang bunyi-bunyi yang berfungsi serta memberikan makna dalam sesuatu bahasa manakala fonetik pula ialah salah satu cabang fonologi yang membincangkan tentang bidang yang mengkaji segala jenis bunyibunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat artikulasi manusia dan juga memberikan lambang kepada bunyi-bunyi tersebut dan bagi fonemik pula. rengkung dan seumpamanya sehingga berlakunya artikulasi tambahan seperti pembibiran. Selain daripada itu. kita dapat mengetahui bahawa dalam bahasa Melayu terdapat sebahagian huruf-hurufnya adalah pinjaman dan ada sebahagian huruf digabungkan untuk menghasilkan satu bunyi yang dipanggil diftong. penyegauan. . lelangit keras. tugasan ini juga menyentuh tentang artikulasi tambahan iaitu sebutan tambahan yang terjadi akibat daripada pengaruh penyebutan sesuatu bunyi tertentu. Bab ini juga telah menerangkan cara-cara penghasilan fonem-fonem yang terdapat dalam bahasa Melayu. lelangit dan alat-alat artikulasi yang lain.Setiap kedudukan alat-alat artikulasi menghasilkan bunyinya yang tersendiri yang akan menghasilkan.

Bagi menentukan sama ada fon itu adalah distingtif. hanya beberapa sahaja yang distingtif atau berbeza. Fonem terbahagi kepada dua iaitu fonem segmental dan suprasegmenta. Dengan demikian. Fonologi pula ialah bidang yang mengkaji sistem bunyi bahasa (Abdullah Hassan. . Ini ialah kerana mereka dihasilkan pada konteks yang berlainan. Manusia dapat menghasilkan banyak bunyi atau fon. 2006: 62). fon-fon dibandingkan dan dikontraskan antara satu dengan yang lain. Hanya golongan fonfon yang distingtif itulah yang dikenali sebagai fonem. tetapi tidak distingtif.Melalui tugasan ini juga dapat dirumuskan bahawa Fonem ialah unit bahasa yang diwujudkan bagi memudahkan deskripsi bunyi. kita dapat mengenal pasti fon-fon yang distingtif daripada yang hanya berbeza sebutan. tetapi daripada fon-fon tersebut.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->