P. 1
(^ ^)Simbol Fonetik Bahasa Melayu

(^ ^)Simbol Fonetik Bahasa Melayu

|Views: 1,500|Likes:
Published by Najihah Aini Putek

More info:

Published by: Najihah Aini Putek on Apr 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2015

pdf

text

original

SIMBOL FONETIK BAHASA MELAYU.

Sistem ejaan bertujuan untuk mewakili bunyi yang digunakan oleh penutur sesuatu bahasa. Untuk mencapai tujuan tersebut, berikut disenaraikan bunyi dalam bahasa bahasa Melayu untuk dipadankan dengan simbol ejaan (huruf). Dalam hal ini tumpukan hanya kepada ejaan Rumi sahaja.

SIMBOL FONOLOGI

Vokal

Konsonan

Diftong

Konsonan gandingan

SIMBOL VOKAL BAHASA MELAYU
Huruf a e (pepet) e taling i o u Simbol bunyi [a] [e] [ə] [i] [i] [u]

SIMBOL KONSONAN BAHASA MELAYU

Huruf b c d g h j k l m n p q r s t v w x y z

Simbol bunyi [b] [č] [d] [g] [h] [j] [k], [/], [Q] [l] [m] [n] [P] [q] [r] [s] [š] [t] [v] [w] [z] [Y] [z]

SIMBOL DIFTONG BAHASA MELAYU

Huruf Gabungan Vokal ai au

Simbol bunyi [ai] [au]

oi

[oi]

SIMBOL KONSONAN GANDINGAN BAHASA MELAYU

Konsonan Rangkap

Simbol bunyi

gh ny ng sy th dz akh

[] [ɲ] [ŋ] [∫] [] [ð] [x]

Berdasarkan senarai dalam jadual 1, 2, dan 3, kita dapati ada simbol-simbol bunyi yang diwakili oleh satu huruf dan ada juga yang mewakili dua huruf dalam bahasa Melayu.

rongga hidung. akan wujud keadaan pengaruh-mempengaruhi di antara bunyi-bunyi sehingga dalam keadaan tertentu seolah-olah wujud satu unsur bunyi lain dalam himpunan bunyi-bunyi itu. Keadaan ini disebut sebagai “artikulasi tambahan”. Pembibiran Glotalisasi Penyengauan ARTIKULASI TAMBAHAN Perengkungan Penglelangitk erasan . Apabila kita menyebut bunyi-bunyi dalam satu himpunan. penyegauan. penglelangitkerasan dan perengkungan. Sewaktu menyebut sesuatu bunyi tertentu terjadi juga sebutan tambahan secara sampingan kerana dalam proses penyebutan sesuatu bunyi tertentu beberapa alat artikulasi turut terlibat misalnya bibir. lelangit keras.ARTIKULASI TAMBAHAN Artikulasi tambahan atau ko-artikulasi ialah sebutan tambahan yang terjadi akibat daripada pengaruh penyebutan sesuatu bunyi tertentu. rengkung dan seumpamanya sehingga berlakunya artikulasi tambahan seperti pembibiran.

iaitu pengaruh daripada hendak menyebut bunyi vokal belakang u dalam perkataan kuning itu. [u] diikuti oleh bunyi vokal [u]. sewaktu menghasilkannya. Pembibiran Unsur pembibiran hadir pada bunyi-bunyi konsonan atau vokal [a]. [o]. Artikulasi tambahan pembibiran ditanda dengan lambang w seperti dalam contoh berikut:      kʷucing kʷuning lʷubang sʷulit tʷolak . Sebenarnya semasa kita hendak menyebut bunyi konsonan k yang diikuti oleh vokal belakang u dalam perkataan kuning itu berlaku sedikit pembundaran bibir. Misalnya semasa kita menyebut bunyi perkataan kuning. Pembibiran atau dikenali sebgai labialisasi ialah artikulasi tambahan yang berlaku kerana semasa hendak menyebut bunyi vokal belakang. kedudukan lidah mengalami geluncuran dan bibir berkeadaan bundar. [a] atau [i].

pengaruh bunyi sengau m. n. ng seperti dalam perkataan malam. Penyegauan atau nasalisasi merupakan artikulasi tambahan yang berlaku pengaruh daripada proses penyebutan bunyi perkataan yang mengandungi konsonan sengau yang diikuti oleh vokal. ny dan ng merebak kepada bunyi vokal kerana rongga hidung tidak sempat ditutup sepenuhnya semasa menyebut bunyi vokal dalam perkataan tersebut. ngantuk. n. Penyengauan ( nasalisasi) Unsur bunyi penyengauan hadir pada vokal-vokal yang mengikuti bunyi-bunyi konsonan sengau dan pada struktur-struktur yang telah dinyatakan dalam bahagian vokal-vokal sengau. misalnya m. ny. Lambang penyegauan atau nasalisasi ditanda dengan lambang seperti dalam perkataan yang berikut:     makan nangka nyanyi mengantuk . nyamuk. Semasa menyebut bunyi sengan. nasi.

Pelelangitkerasan juga berlaku sewaktu membunyikan perkataan yang mengandungi urutan bunyi vokal dan konsonan [n] yang seterusnya diikuti oleh konsonan letusan. Penglelangit kerasan ini terhasil sebelum bunyi letusan lelangit keras c dan j dan lambang yang digunakan untuk melambangkan penglelangitkerasan ialah lambang      punca manja belanja senja belunjur . Pelelangitkerasan (palatalisasi) Unsur bunyi ini hadir sewaktu membunyikan perkataan yang mengandungi vokal rangkap [ai]. anjing dan anjung. [io] atau [ia]. Dalam penghasilan unsur bunyi ini. Contoh : kencang. lelangit keras turut berfungsi. [iu]. Penglelangitkerasan atau palatalisasi juga merupakan artikulasi tambahan yang berlaku akibat proses penghasilan bunyi lelangit keras.

Simbul yang digunakan bagi melambangkan bunyi perengkungan ialah seperti yang terdapat pada fonem yang berikut:    t z d . Bunyi seperti ini banyak terdapat dalam bahasa Arab. Perengkungan Perengkungan ialah artikulasi tambahan yang berlaku akibat daripada pengucapan bunyi rengkungan.

Misalnya : ʔadek. Glatalisasi biasanya berlakju pada awal bunyi vokal yang hadir pada perkataan yang disebut secara satu-satu. Sebelum bunyi vokal itu dilafazkan. . jumaat. Sewaktu menghasilkannya. alat artikulasi mengambil sedikit masa untuk melafazkan bunyi vokal tersebut. ʔalat Unsur bunyi ini terhasil apabila dalam sesuatu perkataan itu terdapat turutan dua vokal yang sama dan sewaktu membunyikannya berlaku hentian di antara kedua-dua vokal itu. Glotalisasi Glotalisasi merupakan cirri suprasegmental yang berlaku sebelum penyebutan bunyi vokal. Contoh : taat. dan ini mengakibatkan udara terhenti sebentar pada glottis semasa menyebut bunyi vokal dalam perkataan itu. ʔabang. Unsur bunyi ini menyerupai bunyi hentian glottis. saat. keadaan dan suun . udara ditahan pada bahagian glottis kemudian dilepaskan dengan serta-merta untuk menghasilkan bunyi yang mengikutinya.

Ini ialah kerana mereka dihasilkan pada konteks yang berlainan. Bagi menentukan sama ada fon itu adalah distingtif. terdapat 6 fonem vokal dan 18 fonem konsonan. fon-fon dibandingkan dan dikontraskan antara satu dengan yang lain. /c/. Mengkaji kewujudan dan penggunaan fonem daripada aspek demikian adalah mengkaji struktur fonologi bahasa tersebut. Pada akhir perkataan. Apabila kita menyusun sistem ejaan atau lambang tulisan. Ada 33 buah fonem dalam bahasa Melayu yang terdiri daripada 24 fonem asli dan 9 fonem pinjaman. manusia sudah mengenali konsep fonem. tetapi daripada fonfon tersebut. /m/. tetapi tidak distingtif. 2006: 62). ada juga fonem yang diberi lambang gabungan dua huruf. Oleh kerana bilangan huruf terhad. maka kita dapat pula membentuk sistem ejaannya. Ini dilakukan dengan memberi lambang kepada fonem tadi. . /t/. apabila manusia membentuk sistem ejaan. /n/. Ini bermakna. Manakala fonem konsonan pula ialah /p/. Dengan demikian. /w/ dan /y/. /l/. kontras antara fonem bersuara dengan yang tak bersuara menjadi neutral atau hilang. /g/. u/ dan /o/. /r/. /k/. seperti fonem yang diberi lambang huruf ng. maka huruf akan dibuat supaya melambangkan fonem (Abdullah Hassan. /s/. /e/. Fonem wujud di dalam susunan tertentu dan susunan ini berlainan daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain. Daripada 24 fonem asli Melayu. /d/. Setiap fonem diberi satu lambang huruf seperti fonem /p/ diberi lambang huruf p. /b/. Apabila kita sudah dapat mengenal pasti fonem dalam bahasa. kita dapat mengenal pasti fon-fon yang distingtif daripada yang hanya berbeza sebutan.. hanya beberapa sahaja yang distingtif atau berbeza. Di dalam bahasa Melayu. 2006: 62-63). Fonologi pula ialah bidang yang mengkaji sistem bunyi bahasa (Abdullah Hassan. Hanya golongan fonfon yang distingtif itulah yang dikenali sebagai fonem. didapati kontras fonem bahasa Melayu lebih banyak berlaku pada konteks pangkal dan tengah perkataan daripada pada akhir perkataan. Daripada kajian. /h/./j/.FONEM Fonem ialah unit bahasa yang diwujudkan bagi memudahkan deskripsi bunyi. Fonem vokal ialah /i/. Manusia dapat menghasilkan banyak bunyi atau fon. sistem fonologi menggunakan kaedah analisis segmental. /a/.

Hill (1958) mengatakan bahawa fonem dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental. John Lyons (1968). Fonem ini dapat dianalisis kewujudannya. FONEM SEGMENTAL SUPRASEGMENTAL FONEM SEGMENTAL Fonem segmental atau bunyi penggalan merujuk kepada proses mengeluarkan unit linguistik daripada ujaran atau teks yang berurutan. VOKAL FONEM SEGMENTAL DIFTONG KONSONAN . Peter Ladefoged (1975).Terdapat pelbagai jenis fonem dalam bahasa Melayu. Gleason (1961).

dua vokal belakang dan satu vokal tengah. Ada tiga vokal depan. vokal sengau hanya menjadi alofon kepada fonem vokal yang tidak disengaukan. FONEM VOKAL VOKAL DEPAN VOKAL TENGAH VOKAL BELAKANG Semua fonem vokal dalam bahasa Melayu menjadi sengau apabila didahului oleh konsonan sengau. . Vokal yang disengaukan ini tidak berkontras dengan vokal yang tidak disengaukan. Oleh itu yang demikian. Fonem vokal Keenam-enam fonem vokal bahasa Melayu dapat dijadualkan dalam rajah berikut.

Carta Fonem Vokal Bahagian lidah Cara sebutan Hadapan Sempit atau Tinggi Hadapan Separuh Sempit atau Separuh Tinggi Hadapan Separuh Luas atau Separuh Rendah Hadapan Luas atau Rendah Belakang Sempit atau Tinggi Belakang Separuh Sempit Belakang Separuh Luas atau Separuh Rendah Bahagian tengah Depan Tengah Belakang i e ε A U O ‫כ‬ e .

/kita/ „kita‟. a /. Contohnya: /i/: /itu/ „itu‟. /i/ dan /a/ [bila] „pertanyaan waktu‟ [bala] „musibah‟ . e. /laki/ „laki‟ /e/: /eloʔ/ „elok‟.a) Vokal depan Ada tiga fonem vokal depan / i. /batu/ „batu‟. /kita/ „kita‟ Setiap vokal depan berkontras dengan vokal depan lain dalam pasangan terkecil. Contohnya: 1. /beta/ „beta‟. /sate/ „sate‟ /a/: /aku/ „aku‟. /i/ dan /e/ [bila] „pertanyaan waktu‟ [bela] „balasan‟ 2. /e/ dan /a/ [bela] „balasan‟ [bala] „musibah‟ 3.

/kotaʔ/ . Contohnya: 1.b) Vokal belakang Ada dua fonem vokal belakang : /o/ dan /u/. [urat] „saluran darah dalam tubuh‟ [orat] „memikat kaum lain‟ 2. Contohnya: /o/ : /otak/ „otak‟. /laku/ „laku‟ Kedua-dua vokal belakang berkontras di antara satu dengan yang lain dalam pasangan terkecil. /moto/ „moto‟ /u/ : /ulam/ „ulam‟. buru] „unggas‟ [boroɳ] „membeli banyak‟ . /gula/ „gula‟.kotak‟.

Contohnya: /ə/ dengan /i/ /ə/ dengan /e/ /ə/ dengan /a/ /ə/ dengan /o/ /ə/ dengan /u/ • [bəri] : ‘memindahkan milik secara rela’ • [biri] : ‘kambing dari kawasan sejuk’ • [bəla] : ‘pelihara’ • [bela] : ‘balasan’ • [əntah] : ‘tak tahu. /kəna/ „kena‟. ‘ukur’ . /kitə/ „kita‟ Vokal belakang ini berkontras dalam pasangan terkecil dengan semua vokal lain. kenapa’ • [antah] : ‘padi yang tertinggal dalam beras’ • [bəla] : ‘pelihara’ • [bola] : ‘benda bulat disepak sebagai mainan’ • [səkat] : ‘halang’ • [sukat] . Contohnya: /ə/: /əmaʔ/ „emak‟.c) Vokal tengah Hanya ada satu fonem vokal tengah iaitu /ə/.

 Fonem Diftong Bahasa Melayu mempunyai tiga diftong. oi/. au. ai au oi . iaitu / ai.

Carta Fonem Vokal Cara Penghasilan Vokal depan luas ke vokal depan sempit Vokal depan luas ke vokal belakang sempit Vokal belakang separuh sempit ke vokal depan sempit Diftong ai au oi 1. au / boleh berlaku pada tengah perkataan dalam sukukata terbuka. tetapi semuanya /ai/. Penyebaran Diftong / ai. /au/ dan /oi/ berlaku pada suku kata terbuka pada akhir perkataan contohnya: Diftong Ai Au Oi Awal hairan taulan - Akhir Pandai Pulau Baloi .

/ ai/ dan /au/ • [pulai] ‘sejenis pohon’ • [pulau] ‘tanah yang timbul di laut’ Gambar rajah di atas menunjukkan penghasilan fonem diftong [ oi ]. /au/ dan /oi/ • [kalau] ‘agak-agak’ • [kaloi] ‘ikan guarami’ .Gambar rajah di atas menunjukkan penghasilan fonem diftong [ au ].

Gambar rajah di atas menunjukkan penghasilan fonem diftong [ ai ]. /ai/ dan /oi/ • [balai] ‘bangunan berhimpun’ • [baloi] ‘memandai’ .

letusan. sisian dan separuh vokal. Semuanya dipaparkan dalam jadual berikut. getaran. LETUPAN SEPARUH VOKAL FONEM KONSONAN SISIAN LETUSAN SENGAUAN GETARAN . Fonem konsonan Ada 18 fonem konsonan dalam bahasa Melayu. sengau. Konsonan ini terdiri daripada bunyi letupan.

.Carta Fonem Konsonan Daerah sebutan Cara sebutan Letupan tidak bersuara Letupan bersuara Letusan tak bersuara Letusan bersuara Sengauan Geseran tak bersuara Geseran bersuara Getaran Sisian Separuh vokal 1 Dua bibir p b 2 Gusi 3 4 5 6 Gusi Lelangit Lelangit Pita Lelangit keras Lembut suara keras k g t d m n S H i w y/j Rajah dan carta di atas menunjukkan tentang carta konsonankonsonan dalam bahasa Melayu.

k/ dan /g/ Semua konsonan letupan tak bersuara berlaku di pangkal. tengah dan akhir perkataan. Walau bagaimanapun hentian glotis ini tidak membezakan makna apabila dikontraskan dengan [k].a. Kedua-duanya diberi lambing k sahaja. b. Penggunaan letupan bersuara pada akhir perkataan hanya berlaku pada kata pinjaman sahaja. t. Contohnya: Fonem /b/ /d/ /g/ Awal bayar dua getah Tengah laba kuda raga Akhir bab (Arab) had (Arab) beg (Arab) . d. Fonem /k/ yang berlaku pada akhir perkataan itu sebenarnya adalah hentian glotis. Konsonan letupan bersuara tidak berlaku pada akhir perkataan melainkan dalam kata pinjaman. Konsonan letupan Ada tujuh fonem letupan /p. Contoh: Fonem /p/ /t/ /k/ Awal paya talam kolam Tengah bapa bata luka Akhir atap sikat Arak Semua letupan bersuara boleh berlaku pada awal dan tengah perkataan. dan tidak diberi lambang huruf yang berlainan. tidak ada perbezaan antara [ara ʔ] dan [arak]. Oleh sebab itu [k] dan [ʔ] bukanlah dua fonem yang berlainan.

Contoh: Fonem /m/ /n/ /ɲ/ /ɳ/ Awal Main nasi ɲaman ɳaɳa Tengah lama sana taɲa buɳa Akhir malam ikan buaɳ c. Konsonan sengau Ada empat bunyi konsonan sengau /m. 1. Konsonan getaran Hanya ada satu getaran /r/ yang boleh berlaku pada awal. n/ dan /ɳ/ berlaku pada awal. tengah dan akhir perkataan. Kedua-dua leusan ini berlaku pada awal dan tengah perkataan sahaja dan tidak berlaku pada akhir perkataan. tengah dan akhir kata. Contoh: Fonem /r/ Awal rata Tengah mara Akhir pasar .b. Fonem /c/ /j/ Awal Cabai Jalan Tengah baca meja Akhir - d. Konsonan letusan Ada satu letupan tak bersuara /c/ dan satu letusan bersuara /j/.

Ada sepuluh bunyi konsonan yang kita pinjam. Konsonan sisian Hanya ada satu sisian /l/ yang boleh berlaku pada awal. Daripada sepuluh fonem pinjaman ini. Ada bunyi yang disesuaikan dengan bunyi bahasa Melayu dan ada yang bervariasi bebas dengan fonem-fonem asli. dan satu daripada bahasa Inggeris. Semuanya dipinjam daripada bahasa Arab dan Inggeris. Fonem-fonem pinjaman ini berasal dari perkataan-perkataan pinjaman. Semuanya adalah fonem konsonan geseran. Contoh: Fonem /l/ Awal lari Tengah gali Akhir bakal f. tetapi fonem ini terlebih dahulu sudah dipinjam daripada bahasa Arab. Konsonan pinjaman Ada sepuluh konsonan pinjaman dalam bahasa MElayu. iaitu fonem /v/. tengah dan akhir kata. fonem /f/ juga dipinjam daripada bahasa Inggeris. Fonem geseran yang dipinjam adalah seperti dibawah: Huruf f v th dh z sy kh gh /f/ /v/ /ө/ /ð/ /z/ /š/ /x/ / Fonem filem variasi Contoh Penggunaan mithal (misal) dharab (darab) zaman mesyuarat khat ghaib .e. Sembilan dipinjam daripada bahasa Arab.

TEKANAN JEDA FONEM SUPRASEGMENTAL KEPANJANGAN INTONASI TONA .FONEM SUPRASEGMENTAL Fonem ini juga disebut sebagai fonem suprapenggalan iaitu ciri atau sifat bunyi yang menindihi atau menumpangi sesuatu fonem. kepanjangan. tona dan intonasi. Fonem ini terdiri daripada tekanan. jeda.

Biasanya berlaku pada suku kata dalam perkataan. Inggeris. Dalam bahasa Melayu tekanan berlaku dalam vokal. Contohnya. “ba pa”. Bagi bahasa Inggeris tekanan boleh membezakan makna. Dalam bahasa Inggeris perbezaan makna terjadi apabila kepanjangan ini digunakan. “sa tu” dan seumpamanya.  Kepanjangan Ia juga disebut sebagia pendek bunyi merupakan ciri khusus yang terdapat pada perkataan dalam bahasa-bahasa tertentu. Jika tanda mora itu satu titik setengah mora . Tekanan Merupakan ciri lemah atau kerasnya suara penyebutan sesuatu suku kata. Ciri kepanjangan dan panjang pendek ini juga boleh membezakan makna dalam bahasa-bahasa tertentu seperti bahasa Arab. Ia di tanda dengan tanda titik dipanggil mora. . dan jika empat titik :: kepanjangan ialah dua mora. Bunyi vokal selalunya disebut dengan lantang dan boleh dipanjangkan. sit bermaksud duduk. dan si:t bermakna tempat duduk. tetapi tidak membezakan makna bagi bahasa Melayu. kepanjangan bunyinya dua titik kepanjangan satu mora. Prog res bermaksud kemajuan (kata nama) Pro gres bermaksud memajukan (kata kerja) Dengan perkataan conduct insult dan semuanya boleh membawa maksud yang berbeza dalam bahasa Inggeris apabila dipakai tekanan pada suku kata yang berbeza. Contoh. . Lazimnya ia berlaku dalam suku kata yang kedua seperti “ki ta”.

Bagi bahasa Inggeris unsur ini membezakan makna. Bagi membezakan makna itu perlu tanda dengan jeda seperti berikut: Belikan + tin “ membelikan tin = tin yang dibeli” Beli + kantin “ membeli kantin = kantin yang dibeli” Jeda atua persendian merupakan perbezaan dalam bahasa. misalnya ujaran belikantin (belikan tin). Dalam bahasa Melayu. iaitu perkataan. Terdapat rangkai kata yang boleh mengelirukan jika tidak memakai jeda. 1. Contoh : „Saya membaca buku kakak‟ boleh dibezakan seperti berikut. ayat dan rangkai kata. I scream „‟saya menjerit‟‟ dan ice cream „‟aiskrim” bunyinya sama sukar dibezakan tetapi maknanya lain. Jeda juga digunakan untuk membezakan makna ayat. Jeda atau persendian ini ditanda dengan + . Contoh. # Saya membaca buku kakak# (maksudnya saya membaca buku kepunyaan kakak) 2. # Saya membaca buku# kakak (saya memberitahu kakak bahawa saya membaca buku) . Jeda Disebut persendian ialah ciri atau unsur hentian (senyap) dalam ujaran sebagai tanda pemisah unsur linguistik.

Ketiga tona turun -naik. Tona Merupakan naik turun suara dalam pengucapan. Bahasa Melayu terdapat pelbagai intonasi atau lagu yang terdapat dalam ayat. . contohnya “marah”. tona rendah (lemah) menggunakan tiga dan tona sangat rendah (sangat lemah) menggunakan empat. Contohnya ayat berita yang menurun pada akhir ayat. Intonasi juga disebut lagu bahasa. jeda. Yang kedua memakia tanda nombor 1 hingga 4 untuk menunjukkan perbezaan tona. Pertama menggunakan tona mendatar. tona secara kombinasi turut membentuk intonasi dalam ayat dan digunakan dalam pertuturan seharian. seperti “ibu”. kepanjangan. Banyak bahasa mempunyai tona dan ia mengubah makna. Kedua tona meninggi. contoh “guni”. Tona tinggi (keras) menggunakan satu. Semua jenis ciri suprasegmental. contoh “kuda” dan akhir sekali tona menurun. ayat tanyapula meninggi apaila di akhir ayat.  Intonasi Turun naik nada suara dalam pengucapan ayat atau prasa. iaitu tekanan. Terdapat dua jenis tanda yang berbeza digunakan untuk membezakan tinggi rendah sesuatu perkataan. tona sederhana tinggi (keras) menggunakan dua.

penyengauan. Lambang permulaan ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonetik ialah [ #. . Walau bagaimanapun. penglelangit kerasan dan glotalisasi. perengkungan [ L. Lambang jeda atau hentian sebentar bagi ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonetik ialah //.TRANSKRIPSI FONETIK Transkripsi fonetik dikenali juga sebagai transkripsi sempit. Lambang jeda atau hentian sebentar bagi perkataan dalam pertuturan untuk transkripsi fonetik ialah +. jenis koartikulasi dan jugaciri-ciri suprasegmental yang ditumpangi oleh perkataan atau ayat dalam transkripsi ini. tidak semua bunyi koartikulasi wujud dalam bahasa Melayu. Terdapat lambang-lambang yang mewakili setiap fonetik tersebut. z ]. iaitu pengkaji memberi lambang fonetik setepat-tepatnya dan terperinci yang merangkumi lambang koartikulasi seperti lambang pembibiran. Lambanglambang koartikulasi bagi pembibiran ialah [w]. nasalisasi. perengkungan. d. Oleh itu.transkripsi bertujuan untuk mencatatkan setepat mungkin semua sifat yang terdapat pada pengucapan seseorang penutur yang natif. penyengauan atau dikenali jugasebagai nasalisasi dan lambangnya ialah [ ]. penglelangitkerasan [ j ] dan glotalisasi atau pengglotisan lambangnya ialah [?]. Lambang akhiran ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonetik ialah #]. Dalam transkripsi fonetik terdapat segala bunyi segmental.

terdapat sedikit persamaan kedua-dua transkripsi ini. .Transkripsi fonemik hanya bertujuan untuk memberikan lambang-lambang bunyi dengan mudahdalam bentuk lambang bunyi segmental sahaja. tanda seru. tiada penggunaan huruf besar. tanda koma. tanda soal. Oleh itu. Persamaannya ialah. Dalam transkripsi fonemik tiada koartikulasi. Transkripsi fonemik mencatatkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan fonem-fonem yang terdapat dalam sesuatu bahasa itu dengan mudah dan secara umum. tandasempang.transkripsi fonemik adalah berbeza dengan transkripsi fonetik kerana transkrispi fonemik tidak menggunakan ciri-ciri koartikulasi atau ciri-ciri suprasegmental seperti dalam transkripsi fonetik. Lambang permulaan ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonemik ialah / #. pembuka dan penutup kata dalam penulisan transkripsi fonetik dan fonemik. semua permulaan kata dalam ayat baik dalam transkripsi fonetik mahupun fonemik mesti dimulai dengan huruf kecil. Lambang akhiran ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonemik ialah #/. Dalam kedua-dua transkripsi ini. Lambang jeda atau hentian sebentar bagi perkataan dalam pertuturan untuk transkripsifonemik ialah +. Lambang jeda atau hentian sebentar bagi ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonemik ialah //. Namun. tanda titik.TRANSKRIPSI FONEMIK Transkripsi fonemik pula dikenali sebagai transkripsi luas.

lelangit keras. Sewaktu menyebut sesuatu bunyi tertentu terjadi juga sebutan tambahan secara sampingan kerana dalam proses penyebutan sesuatu bunyi tertentu beberapa alat artikulasi turut terlibat misalnya bibir. Melalui tugasan ini juga kita dapati dalam symbol fonetik bahasa Melayu terdapat simbol-simbol bunyi yang diwakili oleh satu huruf dan ada juga yang mewakili dua huruf dalam bahasa Melayu. Setiap fonem mempunyai cara tersendiri untuk dilafazkan yang melibatkan kedudukan lidah.Setiap kedudukan alat-alat artikulasi menghasilkan bunyinya yang tersendiri yang akan menghasilkan. Bab ini juga telah menerangkan cara-cara penghasilan fonem-fonem yang terdapat dalam bahasa Melayu. bibir.RUMUSAN Melalui bab ini kita dapat mengetahui maksud fonologi iaitu salah satu cabang dalam ilmu bahasa yang mengkaji tentang bunyi-bunyi yang berfungsi serta memberikan makna dalam sesuatu bahasa manakala fonetik pula ialah salah satu cabang fonologi yang membincangkan tentang bidang yang mengkaji segala jenis bunyibunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat artikulasi manusia dan juga memberikan lambang kepada bunyi-bunyi tersebut dan bagi fonemik pula. ianya merupakan cabang fonologi yang menganalisa sistem sesuatu bahasa yang dikaji secara sinkronik. tugasan ini juga menyentuh tentang artikulasi tambahan iaitu sebutan tambahan yang terjadi akibat daripada pengaruh penyebutan sesuatu bunyi tertentu. kita dapat mengetahui bahawa dalam bahasa Melayu terdapat sebahagian huruf-hurufnya adalah pinjaman dan ada sebahagian huruf digabungkan untuk menghasilkan satu bunyi yang dipanggil diftong. lelangit dan alat-alat artikulasi yang lain. . penglelangit-kerasan dan perengkungan. Selain daripada itu. rongga hidung. Bukan itu sahaja. rengkung dan seumpamanya sehingga berlakunya artikulasi tambahan seperti pembibiran. penyegauan.

Ini ialah kerana mereka dihasilkan pada konteks yang berlainan. tetapi tidak distingtif. tetapi daripada fon-fon tersebut. Manusia dapat menghasilkan banyak bunyi atau fon.Melalui tugasan ini juga dapat dirumuskan bahawa Fonem ialah unit bahasa yang diwujudkan bagi memudahkan deskripsi bunyi. Fonologi pula ialah bidang yang mengkaji sistem bunyi bahasa (Abdullah Hassan. 2006: 62). Fonem terbahagi kepada dua iaitu fonem segmental dan suprasegmenta. hanya beberapa sahaja yang distingtif atau berbeza. fon-fon dibandingkan dan dikontraskan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian. . kita dapat mengenal pasti fon-fon yang distingtif daripada yang hanya berbeza sebutan. Bagi menentukan sama ada fon itu adalah distingtif. Hanya golongan fonfon yang distingtif itulah yang dikenali sebagai fonem.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->