MEMBACA

Standard Kandungan 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Standard Pembelajaran Tahun 2 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, Penekanan Tahun 2 Baca dan faham ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung. Ukuran Standard Pencapaian Tahun 2 Membaca dengan sebutan yang betul dan memahami ayat tersebut dengan betul.

Baca dan faham frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung.

Membaca dengan sebutan yang betul dan memahami dengan betul.

Baca dan faham ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan

Membaca dengan sebutan yang betul dan memahami dengan betul ayat yang dibaca. Membaca lancar dengan sebutan yang jelas,

Baca kuat ayat penyata .

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca. Baca dan faham maklumat yang tersurat daripada Membaca dan memahami .3 Membaca dan memahami maklumat yang Baca dan faham maklumat dalam bahan multimedia dan menyatakan maklumat mengikut urutan. Ukuran Standard Pencapaian Tahun 2 Membaca dengan lancar dan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. intonasi yang betul dan berjeda. Baca dan faham maklumat dan mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia.3.bacaan dengan lancar.4. Membaca dan memahami maklumat dengan betul dan menyatakannya mengikut urutan yang betul. Penekanan Tahun 2 Baca kuat pelbagai jenis ayat.4.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. memahami dan mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dengan tepat. Standard Kandungan sebutan yang jelas. Standard Pembelajaran Tahun 2 2. 2. intonasi yang betul dan berjeda. 2.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.4.

2. faham dan menaakul bahan grafik yang mengandungi perkataan.5. 2. pelbagai bahan multimedia yang sesuai. memahami dan menaakul dengan betul.1 Membaca. Bahan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. .tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan multimedia yang sesuai. Membaca. memahami dan menaakul bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. maklumat dengan tepat .

memahami dan menaakul bahan dengan betul. Membaca bahan kreatif dengan lancar dan memahami serta menguasai kosa kata.2 Membaca. memahami dan menaakul bukan bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. menaakul dan memindahkan maklumat dengan betul. Membaca. faham dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik. 2. faham dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat. 2.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambah ilmu dan kosa kata.5. Penekanan Tahun 2 Baca. Baca pelbagai bahan bacaan yang sesuai untuk menambah ilmu dan kosa kata. 2.3 Membaca. Baca. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. . Baca pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.5. memahami.6.Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 2 2.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 2. Ukuran Standard Pencapaian Tahun 2 Membaca.6.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Membaca bahan bacaan dan memahami ilmu yang ada serta menguasai kosa kata .

1.diagraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 5. objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid murid mengetahui dan berupaya membaca 6 daripada 10 perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata dengan sebutan yang betul.Kasih Sayang Keusahawanan . Aktiviti Pembelajaran 3.Murid dibimbing oleh guru mengeja nama-nama haiwan yang dipaparkan.00 pagi 2.2. Murid membaca ayat-ayat tunggal secara individu 6.1 Membaca danmemahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata. 2.00 – 9. Murid membaca perkataan secara individu dan kelas. Murid dibimbing oleh guru membaca ayat-ayat tunggal secara berkumpulan.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 2 Mata pelajaran Kelas Tema / Tajuk Masa Standard Pembelajaran Bahasa Melayu 2 Ibnu Qaiyyim Alam Fauna/ Binatang. 4.Berniaga TMK .vocal berganding. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai murni .Komputer .Murid melihat gambar yang dipaparkan oleh guru dan menamakan haiwan.binatang Peliharaan 8. Murid diminta melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. diftong.

. Lembaran Kerja murid membaca ayat tunggal. Refleksi Empat orang murid yang tidak menguasai dibimbing oleh guru. 30 daripada 34 orang murid menguasai objektif pengajaran dan pembelajaran. Murid yang telah menguasai diberikan latihan pengayaan.Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Slaid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful