MEMBACA

Standard Kandungan 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Standard Pembelajaran Tahun 2 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, Penekanan Tahun 2 Baca dan faham ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung. Ukuran Standard Pencapaian Tahun 2 Membaca dengan sebutan yang betul dan memahami ayat tersebut dengan betul.

Baca dan faham frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung.

Membaca dengan sebutan yang betul dan memahami dengan betul.

Baca dan faham ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan

Membaca dengan sebutan yang betul dan memahami dengan betul ayat yang dibaca. Membaca lancar dengan sebutan yang jelas,

Baca kuat ayat penyata .

Standard Pembelajaran Tahun 2 2.4.3. 2.bacaan dengan lancar. 2.4. Ukuran Standard Pencapaian Tahun 2 Membaca dengan lancar dan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. memahami dan mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dengan tepat.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. intonasi yang betul dan berjeda. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. Baca dan faham maklumat dan mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang Baca dan faham maklumat dalam bahan multimedia dan menyatakan maklumat mengikut urutan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. intonasi yang betul dan berjeda. 2. Membaca dan memahami maklumat dengan betul dan menyatakannya mengikut urutan yang betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.4. 2. Penekanan Tahun 2 Baca kuat pelbagai jenis ayat. Membaca. Standard Kandungan sebutan yang jelas. Baca dan faham maklumat yang tersurat daripada Membaca dan memahami .

Membaca.1 Membaca. Bahan. 2.tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan multimedia yang sesuai. faham dan menaakul bahan grafik yang mengandungi perkataan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. memahami dan menaakul bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. memahami dan menaakul dengan betul.5. pelbagai bahan multimedia yang sesuai. maklumat dengan tepat . 2. .

Membaca bahan bacaan dan memahami ilmu yang ada serta menguasai kosa kata . Membaca bahan kreatif dengan lancar dan memahami serta menguasai kosa kata. memahami. 2. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.2 Membaca.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6.3 Membaca. 2. Baca pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambah ilmu dan kosa kata. 2. 2. memahami dan menaakul bukan bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. Penekanan Tahun 2 Baca. Baca. Membaca.5.Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 2 2.5. faham dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat. faham dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. . Ukuran Standard Pencapaian Tahun 2 Membaca. menaakul dan memindahkan maklumat dengan betul. Baca pelbagai bahan bacaan yang sesuai untuk menambah ilmu dan kosa kata. memahami dan menaakul bahan dengan betul.6.

Murid dibimbing oleh guru membaca ayat-ayat tunggal secara berkumpulan.diagraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Murid membaca perkataan secara individu dan kelas.00 pagi 2.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 2 Mata pelajaran Kelas Tema / Tajuk Masa Standard Pembelajaran Bahasa Melayu 2 Ibnu Qaiyyim Alam Fauna/ Binatang.vocal berganding.Kasih Sayang Keusahawanan . Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai murni . 2.binatang Peliharaan 8.2.Komputer . Murid membaca ayat-ayat tunggal secara individu 6.Murid dibimbing oleh guru mengeja nama-nama haiwan yang dipaparkan.Berniaga TMK .1 Membaca danmemahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.Murid melihat gambar yang dipaparkan oleh guru dan menamakan haiwan.00 – 9. Aktiviti Pembelajaran 3. Murid diminta melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid murid mengetahui dan berupaya membaca 6 daripada 10 perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata dengan sebutan yang betul. 4. 1. 5. diftong.

Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Slaid. Refleksi Empat orang murid yang tidak menguasai dibimbing oleh guru. Lembaran Kerja murid membaca ayat tunggal. . Murid yang telah menguasai diberikan latihan pengayaan. 30 daripada 34 orang murid menguasai objektif pengajaran dan pembelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful