Asas Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan

1. Asas Kewarganegaraan Setiap negara yang berdaulat mempunyai wewenang untuk menentukan siapa – siapa saja yang menjadi warga negaranya. dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Sesuai undang-undang No.12 tahun 2006 bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 maka asas kewarganegaraan meliputi asas kewarganegaraan umum atau universal yaitu asas ius sanguinis, ius soli, dan campuran. Adapun asas yang dianut dalam UU No. 12 tahun2006 adalah berikut ini: a. Asas Ius Soli Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Bagi negara indonesia penentuan yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. b. Asas Ius Sanguinis Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan atau dengan kata lain ditentukan berdasarkan kewarganegaraan dari orang tuanya. Dari kedua asas penentuan kewarganegaraan tersebut menimbulkan masalah yaitu seseorang dapat lahir tanpa kewarganegaraan atau dikenal dengan sebutan Apatride, seseorang lahir dengan kewarganegaraan ganda atau sering disebut dengan Bipatride dan multipatride untuk orang – orang yang memiliki kewarganegaraan yang lebih dari dua . Disini kami akan menjelaskan mengapa seseorang bisa lahir tanpa kewarganegaraan atau dikenal dengan sebutan Apatride, seseorang lahir dengan kewarganegaraan ganda atau sering disebut dengan Bipatride dan multipatride untuk orang – orang yang memiliki kewarganegaraan yang lebih dari dua. Apatride dapat terjadi apabila seseorang anak dilahirkan disebuah negara yang menganut asas ius sanguinis sedangkan negara tempat tinggal orang tua si anak tersebut menganut asas ius soli. Secara otomatis si anak tersebut tidak dapat memiliki kewarganegaraan dimana dia di lahirkan dan tidak dapat memiliki kewarganegaraan orang tuanyajuga, jadi si anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan.

1

. karena negara tempat lahir si anak tersebut mengakui bahwa anak tersebut adalah warga negara mereka. Naturalisasi Biasa Persyaratan menjadi kewarganegaraan Republik Indonesia menurut undang-undang kewarganegaran adalah sebagai berikut.Dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945. jadi si anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda.Bipatride terjadi apabila seorang anak dilahirkan di sebuah negara yang menganut asas ius soli dan negara tempat tinggal orang tua si anak tersebut menganut asas ius sanguinis. negara A dan B menganut asas ius sanguinis.Tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Negara memiliki wewenang untuk menentukan warga negara sesuai asas yang dianut negara tersebut. Secara otomatis si anak tersebut memiliki 3 kewarganegaraan sekaligus yaitu kewarganegaraan negara A. lalu mereka melahirkan seorang anak di negara C.Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin . Dengan demikian anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda.Sehat jasmani dan rohani. sedangkan negara tempat tinggal orang tua anak tersebutjuga mengakui anak tersebut sebagai warga negara mereka. . Negara lainjuga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara. B dan negara C.Tidak pernah dijatuhi pidana karena tindak pidana yang diancam sanksi penjara 1 tahun atau lebih. . Dengan adanya kedaulatan ini. Naturalisasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu naturalisasi biasa dan istimewa: a. pada dasarnya suatu negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Dalam hal permohonan kewarganegaraan atau naturalisasi.Pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal diwilayah negara sedikitnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. . Mereka pindah ke negara Cyang menganut asas ius soli. 2. . 2 . Multipatride terjadi jika seorang pria berkewarganegaraan A menikah dengan seorang wanita berkewarganegaraan B. Pewarganegaraan (Naturalisasi) Negara Republik Indonesia memberi kesempatan kepada orang asing (bukan warga negara) untuk menjadi warga negara.

Anak WNI yang belum berusia 5 tahun meskipun secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan. . 3 .Warga asing yang telah berjasa kepada negara RI dengan pernyataannya sendiri (permohonan) untuk menjadi warga negara RI. .Kehilangan kewarganegaraan RI bagi suami atau istri yang terikat perkawinan sah tidak menyebabkan kehilangan status kewarganegaraan itu.Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara sebesar ketentuan peraturan pemerintah.. . atau perkawinan yang melahirkan anak di wilayah RI meskipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas berakibat anak berkewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau sudah kawin. b. . Akibat Pewarganegaraan Pewarganegaraan membawa akibat hukum pasangan kawin campuran dan anak-anaknya yang menjadi warga negara karena pewarganegaraan. . Cara ini diberikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. c.Setiap orang yang bukan WNI diperlakukan seperti orang asing.Mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. . . . Naturlisasi Istimewa (Luar Biasa) Nauralisasi istemewa di neara RI dapat diberikan kepada warga negara asing yang status kewarganegaraannya sebagai berikut.Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pjabat dengan melampirkan dokumen sebbagaimana ditentukan dalam perundang-undangan. atau dapat diminta oleh negara RI. Kemudian mereka mengucapkan sumpah atau janji setia.Perkawinan WNI dan WNA baik sah maupun tidak sah dan diakui orang tuanya yang WNI.Perbuatan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Berikut adalah akibat dari pewarganegaraan: . tetap sebagai WNI.Anak WNI yang lahir diluar perkawinan yang sah.Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan RI turut memperoleh kewarganegaraan RI. .

Setelah 18 tahun diharuskan memilih kewaranegaraan. . terdiri atas 1) Golongan Tionghoa 2) Golongan Timur Asing Asing bukan Cina 4 . (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (3) Hal – hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang – undang. Berdasarkan pasal 26 ayat (2) UUD 1945. . yaitu : a. penduduk negara Indonesia terdiri atas dua yaitu warga negara dan warga asing.. Golongan Eropa. Warga Negara Indonesia Negara Indonesia telah menentukan siapa – siapa saja yang menjadi warga negaranya. dapat kita ketahui bahwa yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah : -Orang – orang bangsa Indonesia asli -Orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang menjadi warga negara. tetap diakui sebagai WNI.Anak yang lahir di wilayah negara RI yang saat lahir tidak jelas kedudukan orang tuanya atau tidak diketahui orang tuanya merupakan kewarganegaraan RI. Sebelumnya.Anak dibawah usia 5 tahun telah ditetapkan secara sah sebagai anak WNA berdasarkan pengadilan. terdiri atas : 1) Bangsa Belanda 2) Bukan bangsa Belanda tetapi dari Eropa 3) Orang bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan golongan Eropa b. pada masa jajahan belanda penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) yang diatur pada pasal 163 IS (Indische Staatregeling) tahun 1972. 3. Ketentuan ini merupakan hal baru dan sebagai hasil amandemen UUD 1945. Ketentuan tersebut tercantum pada pasal 26 UUD 1945 yang isinya sebagai berikut : (1) Yang menjadi warga negara ialah orang – orang Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai warga negara. Berdasarkan hal di atas.Seorang anak yang lahir dari perkawinan WNA dan WNI tanpa memandang kedudukan hukukm ayahnya baik sah maupun tidak sebelum usia 18 tahun memiliki kewarganegaran ganda. Golongan Timur Asing.

Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. terdiri atas 1) Orang Indonesia asli dan keturunannya 2) Orang lain yang menyesuaikan diri dengan orang Indonesia asli dan keturunannya.bertempat tinggal di luar negeri. dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI kepada perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan. yaitu:    Memperoleh kewarganegaraan lain atas-kemauannya sendiri. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Golongan Bu. 5 . HAL YANG MENYEBABKAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN Pasal 23 UU RI No. tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri. Bertempat tinggal diluar NKRI selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara. Dengan adanya ketentuan baru mengenai penduduk Indonesia. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.       Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu oleh Presiden.iputera atau Pribumi. diharapkan tidak ada lagi pembedaan dan penamaan penduduk Indonesia atas golongan pribumi dan keturunannya yang dapat memicu konflik antar penduduk Indonesia.c. Secara suka rela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. 4. sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Tidak diwajibkan. yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan hanya dapat dijabat oleh WNI. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengatur sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengatur sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia.Pasal 24 UU RI No. menyebutkan kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri WNI dengan ketentuan. Pasal 25 UU RI No. Pasal 26 UU RI No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengatur sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia.12 tahun 2006. 6 . 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengatur sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia. yaitu:  Kehilangan Kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami. yaitu:  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.  Kehilangan Kewarganegaraan RI karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya. jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.  Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan kewarganegaran RI. yaitu:  Kehilangan Kewarganegaraan RI bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin.  Kehilangan Kewarganegaraan RI bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. sebagai berikut:  Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan kewarganegaraannya. Pasal 27 UU RI No. jika menurut hukum asal istrinya kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat dari perkawinan tersebut. tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin.

12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengatur sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengatur sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia. yaitu:  Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan. atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang.Pasal 28 UU RI No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengatur sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia. tidak benar. Pasal 30 UU RI No. yaitu:  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 29 UU RI No. 7 . dinyatakan batal kewarganegaraanya. yaitu:  Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Tetapi. Sebagai contoh: Banyak warga keturunan Cina yang masih berkewarganegaraan Cina ataupun yang memiliki dwi-kewarganegaraan antara Indonesia dan Cina. 8 .5.Terhadap anak-anak mereka ini sepanjang yang bersangkutan tidak berusaha untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari negara asal orang tuanya. mengatur kemungkinan warganya untuk mendapatkan status kewarganegaraan melalui prinsip kelahiran.dapat saja diterima sebagai warganegara Indonesia karena kelahiran. bermukim di Indonesia dan memiliki keturunan di Indonesia. KESIMPULAN Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya menganut prinsip ‘iussanguinis’.

6.  Produk hukum atau peraturan perundang-undangan harus menjamin persamaan warga Negara. dan budaya.  Pemerintah harus terbuka dan membuka ruang kepada masyarakat berperan serta dalam pembangunan nasional tanpa membeda-bedakan sara. 9 . SARAN  Setiap kebijakan pemerintah hendaknya bertumpu pada persamaandan menghargai pluralitas . gender.