morfologi- proses pembentukan kata dlm bahasa melayu, pembentukan kata melalui proses pinjaman, proses pembentukan akronim

as salam... enjoy cite tika k...........♥ 1.0 Pengenalan

Morfologi ialah satu bidang yang mengkaji satu strukutur gramatikal perkataan, iaitu kemungkinan adanya perubahan kata, golongan kata dan makna kata akibat perubahan bentuk kata. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz di dalam bukunya Siri Pendidikan Guru, Bahasa Melayu 1, pada halaman 132, morfologi boleh diertikan sebagai bidang tatabahasa yang mengkaji perkataan dan cara-cara pembentukannya.

Struktur kata bermaksud susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi, atau bentuk dan fungsinya.

(Nik Safiah Karim, Farid M.Onn, hashim haji Musa, dan Abdul Hamid Mahmood, Tatabahasa Dewan, Edisi Ketiga, halaman 43.)

Tuntasnya, morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan golongan kata dalam bahasa melayu.

Kedua. dalam bahasa Arab. iaitu berdasarkan golongan kataatau kasusnya.jenis bahasa yang sedemikian membentuk kebanyakan perkataannya melalui proses pengimbuhan atau penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan secara rentetan mendatar iaitu imbuhan digabungkan serentak dengan kata dasar. iaitu melalui asal usul bahasa Melayu itu sendiri. proses pembentukan kata menerangkan bagaimana sesuatu kata itu dibina dan dibentuk sehingga dapat menghasilkan ayat dan ujaran dalam sesuatu bahasa. Bahasa Melayu 1. peleburan . analogi. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa di dunia yang bersifat algunatif atau derivatif. pada halaman 133. (Siti Hajar Abdul Aziz. perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu wujud melalui dua sumber. Bahasa Melayu 1. Hal ini demikian kerana. cara membentuk dan mewujudkan perkataan adalah melalui kejadian perubahan fonem atau bunyi kata dasar bahasa itu sendiri.2. halaman 134) Secara umumnya. pembentukan kata ialah satu proses yang mana perkataan baru dibentuk. Kaedah pembentukan kata seperti yang terdapat dalam bahasa Melayu ini tidak sama dengan pembentukan kata dalam bahasa yang bersifat fleksi seperti bahasa Arab. sama ada imbuhan itu mnedahului (awalan). Bahasa Melayu berasal rumpun bahasa Austronesia dan melalui sumber yang diwarisi itu.0 Konsep Pembentukan Kata Dalam istilah linguistik. perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu juga wujud melalui proses-proses tertentu seperti akronim. menyisipi (sisipan) atau mengikuti (akhiran) kata dasar tersebut. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz di dalam bukunya Siri Pendidikan Guru. sejumlah perkataan yang terdapat dalam bahasa Melayu telah diwujudkan sehingga hari ini. Siri Pendidikan Guru.

terbitan. penyempitan makna.2 Analogi Pembentukan kata melalui proses ini adalah dengan mengiaskan kata baharu dengan bentuk kata yang telah sedia ada yang telah digunakan sejak dahulu. dan penyingkatan.0 iaitu Konsep Pembentukan Kata. pemberian makna khusus. penciptaan . diciptakan pula bentukbentuk seperti tatatertib. IPTI – Institut Perguruan Temenggong Ibrahim iii. JAIS – Jabatan Agama Islam Selangor ii. penggemblengan. majmuk dan gandaan.1. 2. peluasan makna.Misalnya.1 Akronim Pembentukan kata melalui proses akronim adalah dengan cara memendekkan atau meringkaskan perkataan yang kebanyakkanya terdiri daripada kata nama supaya mudah ditulis dan dilafazkan sebagai satu kata yang wajar. perkataan tatabahasa memang telah sedia ada dan melalui proses analogi. Dalam struktur ayat.1. IPG – Institut Pendidikan Guru 2. tatacara dan tatahias. penambahan. terdapat beberapa proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu ada yang berbentuk tunggal. Contohnya: i. Setiap bentuk tersebut mempunyai cara pengejaannya yang tersendiri serta membawa makna yang khusus sebagai rujukan. peminjaman kata. Proses-proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu adalah seperti berikut : 2.fonem. Contoh lain : . kesemua perkataan tidak boleh ditukar ganti kehadirannya dalam ayat kerana setiap bentuk perkataan itu berbeza dari segi makna dan mempunyai fungsi yang berbeza.1 Proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu Sebagaimana yang telah dinyatakan pada tajuk 1.

Contohnya: i. 2. juruacara 2.1.Jurunikah – juruwang.1. prasekolah. perkataan [family] dalam bahasa Inggeris bermakna ‘keluarga’.1.3 Peleburan Fonem Proses peleburan fonem adalah satu proses yang berlaku dengan cara menggabungkan perkataan agar menjadi satu kata dengan meleburkan atau menggugurkan fonem-fonem tertentu. perkataan [bendalir] terbentuk setelah satu fonem vokal /a/ digugurkan. [benda] +[alir] = [bendalir] Dalam contoh yang diberikan. Contohnya perkataan [sirih] pada asalnya bermaksud bekas atau kesan yang dilalui sesuatu seperti jalan yang dilalui oleh siput di atas daun pisang. malahan kepada haiwan juga.5 Pemberian Makna Khusus Dalam proses ini sesuatu perkataan atau istilah itu dibentuk dengan cara mengambil katakata yang telah sedia ada lalu diberi makna khusus atau dijadikan istilah. [surih] membawa maksu meniru atau melukis peta. Prasangka – prasarana. tetapi perkataan ini telah diperluaskan maknanya menjadi [famili] yang bukan sahaja merujuk kepada manusia. prauniversiti ii.6 Peminjaman Kata Pembentukan kata melalui proses ini sangat luas digunakan dalam bahasa Melayu dan . Melalui pemberian makna khusus. 2.i. 2.4 Peluasan Makna Pembentukan perkataan dengan cara ini adalah dengan mengambil kata-kata yang telah sedia ada dan kemudiannya diperluaskan maknanya dalam hal-hal lain. juruaudit.1. Contohnya.

1. Dalam proses ini.1. [bu] + [luh] = [buluh] 2. Bahasa Melayu banyak meminjam perkataan daripada bahasa Inggeris dan bahasa Arab sehingga perkataan tersebut menjadi sebati dengan penutur bahasa Melayu itu sendiri.bahasa-bahasa lain.1.9 Penggemblengan . Proses ini berlaku dalam sesuatu bahasa disebabkan dalam bahasa tersebut tidak terdapat perkataan atau istilah sedemikian. Contohnya. [bu] + [kit] = [bukit] ii. Daripada perkataan tersebut tercipta pula perkataan mengiwi yang bermaksud perbuatan menggilap dan mengilatkan kasut menggunakan bahan khas.Magistrate – majistret iii. Misalnya.Diplomat – diplomat 2. nama kiwi merijuk kepada nama burung di New Zealand.Element – elemen ii.8 Penciptaan Pembentukan kata melalui proses penciptaan bermaksud kata-kata baharu dicipta atau dihasilkan tanpa disandarkan kepada pembendaharaan kata yang sedia ada.[bu] + [lan[ = [bulan] iii. Contohnya : i. 2.7 Penambahan Pembentukan kata melalui proses ini adalah dengan memberikan penambahan kepada kata akar satu suku kata dengan perkataan lain yang terdiri daripada satu suku kata juga. kata akar [bu] merujuk kepada benda-benda yang berbentuk bulat kemudian ditambah pula satu suku kata yang lain untuk menunjukkan benda-benda tertentu yang berbentuk bulat seperti berikut : i. perkataan ini diciptakan berdasarkan makna yang ditimbulkan oleh masyarakat atau yang dikiaskan kepada sesuatu benda. Bentuk kata jenis ini telah sebati dalam masyarakat penutur bahasa Melayu.

Sebaliknya. – doktor iii. Contonhya.10 Penyempitan Makna Pembentukan kata melalui proses ini dilakukan dengan cara mengambil kata yang telah sedia ada. 2. penggembemlengan perkataan kumpulan gitar rancak menjadi kugiran. ia boleh merujuk kepada panggilan hormat bagi lelaki dan perempuan. Prof – profesor Proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu boleh dilihat dari segi bentuk-bentuk kata yang terhasil seperti bentuk kata tunggal. kita boleh lihat proses pembentukan kata berdasarkan . Bernama – Berita Nasional Malaysia ii. bentuk kata terbitan. perkataan-perkataan tertentu dipendekkan apabila ditulis dan sering pula dianggap sebagai satu perkataan sahaja seperti contoh yang berikut : i. pada hari ini terdapat perkataan tuan sahaja yang merujuk kepada orang lelaki yang patut dihormati. Seterusnya. dan bentuk kata gandaan. jika panggilan ini digunakan dalam urusan surat-menyurat rasmi. dan kemudiannya disempitkan maknanya untuk merujuk kepada sesuatu yang lebih umum.Dr. perkataan tuan puteri mempunyai makna yang khusus.1. Proton – Perusahaan Otomobil Nasional 2. di samping mneggugurkan bahagian yang lain daripada perkataan tersebut.1. bentuk kata majmuk.Perkataan yang dibentuk melalui proses penggemblengan adalah dengan cara menggabungkan dua patah perkataan atau lebih. Contohnya.11 Penyingkatan Melalui proses penyingkatan. Malahan. Pembentukan kata ini masih dilakukan sehingga hari ini seperti contoh yang berikut : i. iaitu panggilan bagi wanita bangsawan atau wanita berketurunan raja. tv – televisyen ii.

iaitu kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata dan kata tunggal yang mengandungi dua suku kata atau lebih. Bentuk kata tunggal Perkataan yang berada dalam bentuk kata tunggal ialah perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian. Satu Suku Kata Dua Suku Kata Tiga suku kata KV+V+KVcuaca Empat suku kata dan lebih KV+KV+VK+KVkeluarga 1.KV+KV+V+KVKpasu keliru mesyuarat KV+KVK VK+KV+VK. 7.KV+KV+KV+KVKteks – ambil mentua kapitalis KKKV – KV+V – skru doa KV+KV+VK. Jadual di bawah menunjukkan antara pola gabungan konsonanvokal dalam kata tunggal bahasa Melayu beserta contoh perkataan : Bentuk Kata Tunggal (Pola suku kata beserta contoh perkataan) Pola Kata Tunggal Bil. 3.KVK+KV+KV+KVKseluar sentimeter KVK+KVK+KV+KVdispensari KKKVK KV+VK – V+KV+KV– skrip jauh ijazah KV+KV – KV+KV+KV.KV+KVK+KV+KVbiawak sementara V+KVK – V+KV+V-usia KVK+KV+V+KVadik bendahari KV+KV+KV+KVbidadari KKVK – VK+KV – KV+KV+Vstor undi deria KVKK – VK+KVK KVK+KV+V. KV – yu V+K – aku VK – am V+VK – aib KVK – cat KV+V+KVK.bentuk-bentuk kata yang berikut : a. 4.V+KV+KVK+KV+KV– telur ikhtiar universiti . 5. 6. Terdapat sekurang-kurangnya dua jenis kata tunggal. 9. 2. 8.

gerodak Sisipan Kata nama -el. Awalan 1. b. -wati-seniwati Kata kerja -di-duduki Apitan Kata nama pe-.telunjuk me-melawan. akronim juga tergolong dalam kata tunggal.Selain perkataan di atas.1 KV 0 V+ .-kan-buatkan. menunjukkan contoh perkatan berdasarkan pola suku kata yang terdiri daripada jenis kata tunggal. Bentuk kata terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. pempembuat 2. Contohnya ABIM. Kata kerja diatur 3. IKIM. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar.. Jadual di bawah menunjukkan antara kata terbitan yang terhasil melalui proses pengimbuhan berserta contoh perkataan : Jadual 2 c.-an – perasaan Kata kerja me-…-kan – memainkan Kata adjektif ke-…-an – keakraban Kata adjektif -el. sesecantik Jenis imbuhan Akhiran Kata nama -an-pakaian. Penjelasan lebih lanjut akan dihuraikan dalam tajuk 2. Bentuk kata majmuk Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna yang khusus.gelegak Kata kerja -er.0 iaitu Proses Pembentukan Akronim. Kata adjektif ter-terbesar. Kata nama pe-pelari. dan ADUN. KK +V K+ VV K –el l a au mn p u Jadual 1 Jadual 1 Bentuk Kata Terbitan Bil. di. Kata majmuk dieja terpisah dan .

Dalam proses yang demikian. Bentuk kata gandaan Bentuk penggandaan dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Jadual di bawah menunjukkan antara contoh kata majmuk yang terhasil berdasarkan tiga kelompok : Bentuk Kata Majmuk Bil. 1. Penggandaan juga boleh berlaku secara berentak.bertindak sebagai satu unit. iaitu tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsure lain. . Rangkaian kata bebas gambar rajah alat tulis air hujan nasi minyak Istilah khusus Perdana Menteri Raja Muda Maib Canselor Timbalan Ketua Pustakawan Jadual 3 Kiasan hak milik batu kapur daerah panas atur cara d. iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu. 2. 4. 3. Jadual di bawah menunjukkan antara contoh kata gandaan yang dibahagikan mengikut tiga jenis penggandaan berikut : . kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa.

Bentuk Kata Gandaan (berserta contoh perkataan) Penggandaan Penuh Penggandaan Separa Penggandaan Berentak Pengulangan vokal Kuih-muih. ayat-ayat Kata berimbuhan Awalan-pelatih-pelatih Akhiran-amalan-amalan Apitan-persatuanpersatuan - Kata tunggal Laki-lelaki. gunung. 3. ganang. 1. Kata tunggal Meja-meja. tikus-tetikus Kata berimbuhan Awalan-berlari-lari Akhiran-sayur-sayuran Apitan-kekuningkuningan - 2.cerai-berai Pengulangan konsonan Batu-batan. Bebas . dolak-dalik Bil.

Bahasa Melayu banyak meminjam perkataan daripada bahasa Inggeris. bahasa Arab dan bahasa Sanskrit yang dapat membolehkan kita membezakan antara kata asli bahasa Melayu dengan kata pinjaman. Umumnya. penggunaan kata pinjaman dalam petikan ini melibatkan peminjaman unsur asing dari segi aspek peminjaman tulen. dalam bahasa Melayu terdapat unsur-unsur imbuhan daripada bahasa Inggeris. Proses ini berlaku dalam sesuatu bahasa disebabkan dalam bahasa tersebut tidak terdapat perkataan atau istilah sedemikian. Setelah dianalisis. dan peminjaman imbuhan. bahasa Arab dan bahasa Sanskrit sehingga perkataan tersebut menjadi sebati dengan penutur bahasa Melayu itu sendiri. bunyi-bunyi asing. Dalam Petikan Kursus Penataran Bahasa untuk Penyiar serta Petikan Pertandingan Sahibba Meningkatkan Penguasaan dan Pengembangan Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar terdapat beberapa perkataan pinjaman yang digunakan. Jadual di bawah menunjukkan perkataan pinjaman yang digunakan dalam Petikan Kursus Penataran Bahasa untuk Penyiar serta Petikan Pertandingan Sahibba Meningkatkan Penguasaan dan Pengembangan Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar: Kata Pinjaman dalam Petikan Kursus Penataran Bahasa untuk Penyiar serta Petikan Pertandingan Sahibba Meningkatkan Penguasaan dan Pengembangan Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar .Jadual 4 Pembentukan kata melalui proses pinjaman kata sangat luas digunakan dalam bahasa Melayu dan bahasa-bahasa lain.

. 1.tatabahasa Jadual 5 3. Aspek/unsur peminjaman - Contoh perkataan dalam petikan. auditorium program radio serius aspek sesi input kreatif kategori unit kokurikulum aktiviti /sy/ .khusus tata .syarikat Peminjama Bahasa Inggeris n tulen 2.Bil. Menurut Kamus Tatabahasa Dewan ( 2008: 66 ) menyatakan akronim boleh terbentuk menggabungkan huruf awal suku kata atau .0 Proses pembentukan akronim Akronim pada asasnya terbentuk daripada proses penggabungan singkatan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh. Peminjama Bahasa arab dan n bunyiparsi bunyi asing - Peminjama Bahasa Sanskrit n imbuhan - /kh/ .

kata nama akronim boleh dibahagikan kepada sekurang-kurangnya empat jenis. Tatabahasa Dewan. Pembentukan kata melalui proses akronim adalah dengan cara memendekkan atau meringkaskan perkataan yang kebanyakkanya terdiri daripada kata nama supaya mudah ditulis dan dilafazkan sebagai satu kata yang wajar. atau bahagian daripada perkataan. Menurut Asmah Haji Omar lagi.dengan menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan kemudiannya dilafazkan menjadi seperti perkataan. dan Abdul Hamid Mahmood. suku kata. hashim haji Musa. (Nik Safiah Karim. halaman 105. Akronim adalah kata yang berbentuk kata nama tunggal dan dihasilkan melalui percantuman bahagian-bahagian daripada serangkaian perkataan.) Antara jenis akronim tersebut ialah seperti berikut : i. Menurut Asmah Haji Omar. dieja dengan huruf besar keseluruhannya. Edisi Ketiga.1 Jenis-jenis akronim Berdasarkan cara percantuman bahagian-bahagian perkataan itu. oleh itu. akronim terdiri daripada kata selapis dan boleh mengalami proses morfologi sebagaimana kata selapis. Farid M. 3. Kata nama akronim cantuman hurup awal perkataan Kata nama akronim jenis ini dibentuk melalui percantuman huruf awal beberapa perkataan kebanyakkanya terdiri daripada nama khas . Contohnya : ADUN – Ahli Dewan Undangan Negeri .Onn. Bahagian-bahagian perkataan itu boleh terdiri daripada huruf. akronim merupakan singkatan yang terhasil daripada penggabungan daripada huruf-huruf atau suku-suku kata dalam urutan dua kata atau lebih.

Jikalau yang terbentuk itu kata nama khas. Kata nama akronim cantuman suku kata awal perkataan Negara Kata nama akronim jenis ini dibentuk melaluli percantuman suku kata awal sejumlah perkataan. Contohnya : Bernama – Berita Nasional Malaysia tadika – taman didikan kanak-kanak cerpen – cerita pendek iv. oleh itu ejaannya bermula dengan huruf besar. Kata nama akronim cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain perkataan yang mengikutinya. Contohnya : Perhilitan Mara – Perlindungan Hidupan Liar dan Taman – Majlis Amanah Rakyat iii. Contohnya : asbut – asap kabut debunga – debu bunga purata – pukul rata 4.0 Rumusan . Kata nama akronim cantuman huruf dan suku kata perkataan Kata nama akronim jenis ini dibentuk melalui percantuman huruf dan suku kata sejumlah perkataan.IPTI – Institut Perguruan Temenggong Ibrahim ii. ejaanya bermula dengan huruf besar. Kata nama akronim jenis ini dibentuk melalui huruf atau suku kata perkataan pertama dengan bahagian bukan awal perkataan yang lain. Kata nama akronim jenis ini juga membentuk kata nama khas .

Melalui proses perancangan dan pembinaan bahasa yang dilaksanakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka proses pembentukan kata menjadi tersusun dan terarah. Oleh hal inilah. terutamanya dalam bidang kosa kata atau pembendaharaan kata yang melibatkan perubahan bentuk-bentuk kata. begitu banyak perkataan baharu terbentuk semasa dari semasa. Hasil daripada perkembangan ilmu dan ikhtisas tertentu. . kemunculan bunyi-bunyi baharu serta bentuk imbuhan baharu dalam bahasa melayu menyebabkan berlakunya pembentukan kata baharu dalam bahasa Melayu. Morfologi memfokuskan kajian terhadap perkataan dalam bahasa Melayu yang telah mengalami perkembangan yang pesat. imbuhan yang berstatus imbuhan pada asalnya tidak dianggap imbuhan kerana keperluan mengayakan perbendaharaan perkataan bahasa Melayu bagi mendukung istilah-istilah tertentu. Dari segi pembentukan kata pula. Tatabahasa pula ialah perkara asas bagi sesuatu bahasa.Morfologi merupakan aspek penting dalam tatabahasa bahasa Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful