1. PENGENALAN PROGRAM BINA INSAN GURU 1. Guru adalah pembina generasi Malaysia 2. Pembangunan modal insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu, berkemahiran serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul 3. Kursus Bina Insan Guru (BIG) merupakan suatu wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan FPK dan FPG. 4. Program ini melibatkan semua Program Ijazah sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian.

2. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM BIG PPG 1. Memahani realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza. 2. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan, amalan atau aktiviti. 3. Menghayati ciri-ciri kerohnian, nilai , etika dan akhlak keguruan. 4. Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan.

5. Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi, kebolehan berdikari dan penampilan diri yang sesuai. 6. Membina kemahiran berfikir atas tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 7. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani, emosi, rohani dan sosial. 8. Memupuk semangat berpasukan, bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara berkumpulan. 9. Berupaya berfikir secra reflektif dan kritikal ke atas pengalaman, kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan.

3. PELAKSANAAN PROGRAM BIG PPG Program BIG PPG mencakupi enam domain utama kandungan kurikulum BIG PPG bermula dengan Fasa 1, iaitu Perkhemahan yang dilaksanakan pada awal semester dua dan diikuti dengan aktiviti-aktiviti lain yang akan dilaksanakan secara berterusan di Fasa 2 dan 3. Aktiviti yang dijalankan ialah perkhemahan, ceramah, seminar, bengkel, lawatan’ bench – marking” dan kembara sosial.

1 STRUKTUR PELAKSANAAN PROGRAM BIG PPG BI L PROGRAM / AKTIVITI FASA 1 FASA 2 FASA 3 S 6 S1 S2 S3 S4 S5 1 2 3 4 Perkhemahan Kursus/bengkel/seminar/ Kajian Kes Aktiviti Kemasyarakatan / Kembara Sosial Lawatan “bench-marking” JUMLAH X X JUMLA H 45 30 X X 35 10 120 .3.

DOMAIN KANDUNGAN KURIKULUM BIG PPG A.2 . Kerohanian dan Akhlak Keguruan * Mengamalkan tingkahlaku terpuji * Mempunyai kemantapan jati diri * Menghayati disiplin diri yang tinggi * Memiliki personaliti kerjaya keguruan yang utuh .3.

membina dan mengembangkan ilmu.B. mencari. Berilmu. Beramal dan Berbakti Pembelajaran sepanjang hayat * * * Mencintai ilmu. . Menggunakan ilmu dalam pemikiran. masyarakat dan negara. tindakan dan amalan ( capacity building) Memanfaatkan ilmu untuk kesejahteraan peribadi.

.Pembinaan Pasukan * * Perkongsian misi dan visi Kejelikitan berpasukan secara strategik Hidup Berbakti * * * Kerja sebagai ibadat Kesanggupan dan keikhlasan bekerja Menggunakan ilmu dan kepakaran untuk kesejahteraan masyarakat.

mandat dan matlamat. Memahami realiti persekitaran – peka dan resopnsif kepada realiti persekitaran. Komitmen – optimis dan beriltizam tinggi kepada profesion dan perkhidmatan pendidikan.C. Kemahiran sosial (termasuk unsur kecekapan kecerdasan Emosi (KKE) ) Tanggungjawab sosial & perkhidmatan komuniti * * . Berakauntabiliti dan Amanah * * * Akauntabiliti profesional – perundangan.

terbuka dan melihat konflik dan cabaran sebagai peluang. ketahanan diri. keseronokan. Ketahanan spritual – kemantapan keyakinan dan menjaga kesucian akidah. * * . Ketahanan emosi – memahami dan mengawal emosi. Berdaya Tahan Yang Tinggi * * Ketahanan fizikal – kecergasan.D. Ketahanan mental – berfikiran positif.

E. tepat dan bijaksana. Perubahan sikap – terbuka kepada tingkahlaku baru dan keadaan luar jangka. Berjiwa Merdeka dan Perkasa * * * * * Pengurusan diri – pembina disiplin kendiri. berdikari. . penampilan & ketrampilan. Bijak menyelesaikan masalah Pengurusan perubahan – menerima dan mengurus perubahan. Bijak membuat keputusan – cepat bertindak.

F. Berupaya berfikir secara reflektif ke arah perkembangan dan peningkatan diri * * * . Berkemahiran berfikir secara futuristik dan strategik. Kreatif dan Inovatif * * Kesediaan menerima idea dan teknologi baru Berupaya menggunakan ilmu dan kemahiran menjana ikhtiar untuk kemajuan dan kecemerlangan. luas dan global. Dapat berfikir secara kritis. analitis.

portfolio dan rakaman . Komponen Pentaksiran Wajaran Laporan Portfolio Rakaman Sahsiah Jumlah 30% 30% 30% 10% 100% Penulisan reflektif adalah komponen wajib dalam laporan. sahsiah. rakaman. portfolio.INSTRUMEN PENTAKSIRAN BIG PPG Pentaksiran kursus BIG PPG adalah berdasarkan kepada komponen-komponen yang merangkumi Laporan.

4. KRITERIA PENTAKSIRAN • • • Dilaksanakan melalui penilaian formatif Kedudukan pencapaian dinyatakan dalam bentuk gred Bukti-bukti pembelajaran dan perkembangan pelajar di nilai berasaskan hasil: * Portfolio * Laporan * Rakaman * Penilaian pihak sekolah .

kerjaya.1 Format folio seminar / bengkel/ ceramah adalah seperti berikut: * Pengenalan * Objektif * Kandungan (menggunakan pengurusan grafik dan gambar. rajah dan lain-lain bentuk ilustrasi yang sesuai) * Refleksi kendiri (kepentingn kepada diri.5. organisasi dan komuniti) * Penutup .1.1 Menyediakan folio ( Individu) 5. PROSEDUR PENTAKSIRAN 5.

2 Portfolio 5.1 Spesifikasi Penulisan Portfolio * Penyediaan portfolio mengikut format yang ditetapkan * Disiapkan dalam masa seminggu selepas aktiviti berlangsung. * Diserahkan kepada Mentor masing-masing untuk tujuan pemarkahan .5. PROSEDUR PENTAKSIRAN 5.2.

. PROSEDUR PENTAKSIRAN 5.5.2.2 Format Portfolio Muka depan diisikan dengan maklumat berikut: * Nama Institut * Bilangan siri dan tarikh program BIG PPG * Lokasi pelaksanaan * Nama pelajar dan ahli kumpulan * Gambar pelajar dan ahli kumpulan * Nama Mentor Laporan Reflektif (program) * Laporan dilaksanakan secara INDIVIDU * Pelajar membuat ulasan apa yang dialami dan dipelajari sepanjang program.

* Memberi cadangan penambahbaikan program untuk masa hadapan. peluang dan ancaman) * Diserahkan kepada Mentor masing-masing SEMINGGU selepas tamat program BIG PPG . kelemahan. * Ditulis menggunakan analisis SWOT (kekuatan.Laporan Reflektif (program) * Laporan dilaksanakan secara INDIVIDU * Pelajar membuat ulasan apa yang dialami dan dipelajari sepanjang program.

Maklum Balas Pelajar PPG (Penilaian Kendiri) * Menyatakan manfaat yang diperolehi oleh pelajar hasil daripada program BIG PPG yang telah dilaksanakan dan memberi cadangan penambahbaikan. Lampiran * Bahan-bahan bukit seperti: * Brosur * Salinan surat * Rakaman * Gambar-gambar * dan bahan-bahan lain yang berkaitan .

bila. di mana. PROSEDUR PENTAKSIRAN 5. siapa yang terlibat dan bagaimana) .5.3 Kertas Kerja * Disediakan oleh pelajar PPG * Menggunakan 4W1H (apa.

5% 2 Kursus / bengkel / seminar / kajian kes 100% 25% 3 Aktiviti Kemasyarakatan / Kembara Sosial Lawatan “Bench-marking” 100% 37.5% JUMLAH PERATUS WAJARAN 100% .UNJURAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BIG PPG FASA PROGRAM / AKTIVITI INSTRUMEN MARKAH JUMLAH WAJARAN 1 Perkhemahan •Portfolio •Laporan •Rakaman •Penilaian pihak Sekolah •Laporan •Rakman •Penilaian pihak Sekolah •Laporan •Rakman •Penilaian pihak Sekolah 30% 30% 30% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10% 100% 37.

.PROGRAM BINA INSAN GURU PISMP DPLI/KDC PGSR PPG IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN MALAYSIA.

•Keputusan akhir BIG ialah mengikut gred sekurang- Pelajar Gagal: •Tidak menyertai dan mengikuti setiap program/aktiviti BIG •Tidak mencapai purata markah sekurang-kurangnya 40 peratus Pelajar Mengulang / tangguh: •Pelajar yang tidak menyertai keseluruhan / sebahagian program/aktiviti BIG •Pelajar yang gagal BIG .Pelajar Lulus: •Kehadiran 100% dan menyertai semua aktiviti BIG •Mencapai markah keseluruhan bagi program BIG kurangnya 40 peratus.

6. JAWATANKUASA PELAKSANA DAN BIDANG TUGAS Struktur Jawatankuasa Induk Program Bina Insan Guru Peringkat Sekolah / Institusi Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Bendahari : Guru Besar Penolong Kanan KK Pelajar PPG (Program Pensiswazahan Guru (Lantikan sekolah) .

Pengerusi J/Kuasa Peralatan (Ketua Panitia PJK) iii. Pengerusi J/Kuasa Kerohanian & moral (Ketua Panitia Pendidikan Islam & Moral) ii.6. Pengerusi J/Kuasa Aktiviti v. JAWATANKUASA PELAKSANA DAN BIDANG TUGAS Ahli Jawatankuasa : i. Pengerusi J/Kuasa Makanan iv. Pengerusi J/Kuasa Kebajikan & Keselamatan (Lantikan Sekolah) .

JAWATANKUASA KERJA PERKHEMAHAN BINA INSAN GURU PPG KEM KOMANDAN KUATERMASTER MAKANAN JURULATIH KEROHANIAN & MORAL KUATERMASTER PERALATAN KUATERMASTER KEBAJIKAN & KESELAMATAN BEBAS .

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA Bil 1 Jawatankuasa Pengerusi (Guru Besar) Bidang Tugas Mempengerusikan masyuarat jawatankuasa induk dan mesyuarat perancangan BIG PPG Menentukan dasar-dasar pelaksanaan BIG PPG peringkat IPG Mengawal selia perancangan program Pemantauan pelaksanaan program Melantik jawatankuasa kerja BIG PPG 2. Tim.Pengerusi (Penolong Mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa Kanan Kokurikulum) Induk dan menyuarat perancangan BIG PPG (b/p pengarah) Mengawal selia perancangan program Pemantauan pelaksanaan program Melantik jawatankuasa kerja BIG PPG .

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA Bil 3 Jawatankuasa Setiausaha (Pelajar PPG) Bidang Tugas Menyediakan kertas kerja cadangan pelaksanaan BIG PPG Menguruskan surat menyurat dan hubungan dengan agensi-agensi luar yang terlibat Membuat post mortem dan laporan pelaksanaan BIG PPG Menyediakan laporan penilaian BIG PPG Pemantauan pelaksanaan keseluruhan program Mengeluarkan surat lantikan bertugas kepada pensyarah / fasilitator yang akan pergi ke BIG PPG bagi setiap siri Menyediakan laporan keberkesanan program dan menganalisis dapatan .

Kerohanian 6 Kuatermaster Peralatan .Bil 4 Jawatankuasa Bendahari Bidang Tugas Menyediakan anggaran perbelanjaan BIG PPG Menyediakan laporan kewangan pelaksanaan BIG PPG Mengendalikan aktiviti kerohanian / moral Mengenalpasti fasilitator aktiviti kerohanian/moral Menyediakan dan memastika semua peralatan perkhemahan boleh digunakan Menyediakan peralatan memasak Menyediakan peralatan siaraya Menyediakan bahan alat tulis Menyediakan peralatan komunikasi Menyedikan peralatan berkayak dan peralatan yang berkaitan dengannya Menyediakan peralatan kembara dan orientaring 5.

Bil 7 Jawatankuasa Bidang Tugas Kuatermaster Makanan Menguruskan bekalan bahan mentah / makanan (Lantikan Bebas) Mengawasi kuantiti bekalan makanan Menyediakan menu makanan Menguruskan tempahan bahan makanan dengan pembekal Mengawasi kebersihan penyediaan makanan dan mengawal mutu penyediaan makanan Kem Komandan (Lantikan sekolah) Memberi taklimat kepada semua jurulatih dan jawatankuasa Menyelaraskan semua aktiviti sepanjang perkhemahan Mengadakan mesyuarat “ O group” setiap malam Memastikan semua aktiviti sepanjang perkhemahan berjalan mengikut jadual Sentiasa berada di tapak perkhemahan Sentiasa menjaga kebajikan dan keselamatan jurulatih dan peserta 8 .

mengendali dan memantau pelaksanaan aktiviti Memilih dan menentukan jurulatih / fasilitator Menjadi tempat rujuk bagi pelaksanaan sesuatu aktiviti Memastikan pelaksanaan aktiviti mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan.Bil Jawatankuasa Bidang Tugas Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak luar sepanjang perkhemahan Menjadi pegawai pengiring “LO” kepada VIP semasa perasmian penutup 9 Aktiviti (Jurulatih / Fasilitator) Merancang. ubat-ubatan Menguruskan pengangkutan peserta ke tapak perkhemahan Menguruskan insuran peserta Menyediakan kawasan selamat bagi setiap program BIG PPG 10 Kebajikan dan Keselamatan (Lantikan Bebas) . Menyediakan peralatan kecemasan.

.

semada dan sesudah program dijalankan . Progran BIG PPG akan menjadi satu aktiviti perkhemahan yang sampurna jika terdapat perancangan dan persediaan dapat dibuat dengan teliti dan sistematik.1. 2. PERANCANGAN AWAL DAN PERSEDIAAN PROGRAM 1. mesyuarat dan permuafakataan dalam mengenal pasti beberapa perkara penting sebelum. J/kuasa Kerja program perlu mengadakan perbincangan.

Menyediakan Kertas kerja pelaksanaan dan mengemukakan kepada pihak sekolah untuk tujuan kelulusan. Merancang pengisian aktiviti program perkhemahan e. Memilih dan menentukan lokasi dan tapak perkhemahan. Merancang perbelanjaan catuan bahan basah dan kering .Antara perkara yang perlu diuruskan ialah: a. d. Penubuhan dan pemilihan J/kuasa kerja b. c.

Taklimat dan merancang latihan asas kepada peserta kursus. Memberi taklimat kepada jurulatih/ fasilitator dan urusetia h.f. Merancang dan menentukan bantuan logistik yang diperlukan i. g. Mengenal pasti dan menyediakan peralatan yang diperlukan .

Peralatan 6. Kebajikan / makanan Tindakan Pelajar PPG dengan J/Kuasa pelaksana BIG PPG peringkat sekolah . Pembahagian tugas Kem Komander / Jurulatih / Fasilitator 7. Lawatan Tapak 4. Tarikh Program 3. TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN SEBELUM PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Bil 1 Perkata Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan BIG PPG Isi Kandungan Perancangan Pelaksanaan Program. Kos 8.2. 1. Lokasi Program 2. Perhubungan Luar 5.

Pembahagian Tugas kepada peserta 3.SEMASA PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Bil 1 Perkata Taklimat Kepada peserta perkhemahan Isi Kandungan 1. Keadaan Fizikal 4. Disiplin Peserta 12. Jadual Aktiviti 14. Kebajikan dan Keselamatan 9. Memperkenalkan jurulatih / fasilitator Siri BIG PPG kepada peserta 2. Kuatermaster makanan 7. Peraturan Perkhemahan 13. Pergerakan Aktiviti 11. Peralatan 5. Jadual Pelaksanaan 10. Pembahagian Nombor Peserta Tindakan Pelajar PPG . Kuatermaster peralatan 8. Status Kesihatan 6.

Arahan tetap yang merangkumi Ketua Jurulatih prosedur sebelum aktiviti / Jurulatih / 2.SEMASA PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Bil 2 Perkata Pelaksanaan Aktiviti Isi Kandungan Tindakan 1. Penilaian dan penulisan refleksi . Melaksanakan semua komponen fasilitator dalam jadual 3.

Ucapan VVIP 1. Perbarisan Fasilitator 3. Penyusunan peralatan 5. Penyerahan Bendera 4. Memastikan peralatan adalah pemantauan dalam keadaan yang baik Ketua Jurulatih 3. Ucapan Ketua Kumpulan 5.SELEPAS PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Bil 1 Perkata Taklimat Penutup Siri BIG PPG Isi Kandungan Tindakan 1. Pemulangan kad nombor 2 Tindakan sebelum Perjalanan Pulang . Pemulangan peralatan dengan / jurulatih / jumlah yang sama Fasilitator 4. Protokol acara penutupan siri Ketua Jurulatih BIG PPG / jurulatih / 2. Membersihkan peralatan dan Peserta kawasan perkhemahan di bawah 2.

SELEPAS PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Bil 1 Perkata Tindakan Selepas Perkhemahan Isi Kandungan 1. Surat Penghargaan kepada agensi yang membantu program BIG PPG 5. Post-Mortem dan Laporan Ketua Jurulatih Tindakan Penyelaras Program BIG PPG IPG . Menyiapkan portfolio 4. Membuat refleksi / laporan pelaksanaan BIG PPG 2. Menyediakan dokumentasi audio / video untuk tujuan pelaporan dan penilaian 3.

.

Peserta mesti mematuhi semua arahan. selamat dan mencapai objektif. Peserta hendaklah menjalin hubungan silaturahim.Peraturan dan arahan tetap perkhemahan program BIG perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan supaya program dan aktiviti yang dirancang dapat berjalan dengan lancar. kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain . 2. berdisiplin. Peraturan dan arahan tetap adalah seperti berikut: 1. jadual aktiviti dan melibatkan diri secara menyeluruh dalam setiap aktiviti BIG PPG.

5. Peserta hendaklah mengawal diri sendiri. Peserta yang beragama Islam diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di tapak perkhemahan apabila masuk waktu solat.3. 4. Peserta mesti menjaga dan bertanggungjawab terhadap peralatan yang disediakan. (Dilarang merosak atau memindahkan peralatan ke tempat lain tanpa kebenaran) . Peserta diwajibkan menghadiri diri dan menepati masa dalam setiap program / aktiviti yang dilaksanakan. 6. berdisiplin dan mempamerkan tingkahlaku yang terpuji sepanjang perkhemahan.

Peserta dilarang menebang atau merosakkan pokok dan perlu mengamalkan sikap mesra alam sekitar. Peserta lelaki dilarang masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan juga sebaliknya tanpa kebenaran. Peserta dilarang membuang sampah di merata tempat dan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan.7. 8. Pergaulan sihat secara kumpulan adalah dibenarkan tetapi berpasangan lelaki dan perempuan sepanjang perkhemahan adalah ditegah. . 10. 11. Peserta dilarang merokok sepanjang masa perkhemahan. 9.

14. Peserta dilarang membawa dan memakai barang kemas semasa aktiviti perkhemahan. Peserta tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah selepas jam 11.00 malam. 13. berburu. Peserta dilarang memancing.12. menangkap dan membunuh fauna atau merosakkan habitatnya. Peserta mesti sentiasqa berpakaian yang sesuai dengan aktiviti (berlandaskan tuntutan agama) dan dilarang memakai selipar atau kain pelikat di dewan makan atau mana-mana kawasan rasmi perkhemahan. 15. . Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali. 16.

17. Peserta bertanggungjawab terhadap penjagaan diri. Peserta dilarang membakar dalam kawasan perkhemahan tanpa kebenaran. Peserta dilarang keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi atau dengan kebenaran. 19. Peserta dilarang membeli makanan dan minuman dari luar semasa aktiviti perkhemahan. 20. . 21. 18. peralatan dan harta persendirian. Penggunaan peralatan berbahaya dan berisiko perlu mendapat kebenaran dan pengawasan jurulatih / fasilitator.

Peserta dilarang menggunakan telefon bimbit tanpa kebenaran. Peserta mesti mematuhi lain-lain arahan keselamatan berkaitan pelaksanaan sesuatu aktiviti yang dilaksanakan. Peserta yang melanggar peraturan akan diberi amaran atau dikenakan tindakan oleh J/kuasa Keselatan /Urusetia • • PERINGATAN Pelajar PPG dikehendaki berada bersama pelajar dari mula sehingga tamat aktiviti perkhemahan dan pada setiap aktiviti dijalankan.22. Kenderaan kecemasan perlu disediakan dan berada sepanjang masa di kawasan perkhemahan . 23. 24.

.

SEBELUM AKTIVITI 1. Taklimat pelaksanaan BIG PPG Jurulatih dan semua AJK d. Pelajar PPG a. . Menguruskan borang kebenaran waris / penjaga b. Memastikan setiap peserta dilindungi insuran / takaful PTKB c. Memilih & memastikan tapak perkhemahan f. Taklimat pelaksanaan BIG PPG peserta / pelajar e. Memastikan perlatan dalam keadaan baik & selamat digunakan.

Bomba dan Penyelamat dan hospital terdekat. Memastikan semua peserta / pelajar dalam keadaan sihat sebelum. i. j. Memastikan peralatan & ubat-ubatan dibawa bersama. Memastikan peserta memulakan perjalanan di Institut dan tamat di Institut. semasa dan selepas aktiviti BIG PPG . h. k.g. Memaklumkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Polis. Memastikan jurulatih yang berkelayakan menjalankan tugas.

m. Memastikan pengangkutan pelajar terurus dengan baik pergi dan balik.l. Memastikan borang-borang penilaian yang berkaitan mencukupi untuk digunakan .

Memastikan tapak perkhemahan selamat dan ada kemudahan air dan elektrik c. Memastikan semua jurulatih yang dilantik sampai di tapak perkhemahan sebelum memulakan aktiviti. KEM KOMANDAN a. .SEMASA AKTIVITI 1. Taklimat kepada jurulatih tentang spesifikasi tugas dan keselamatan pelajar. d. Tiba lebih awal di tapak perkhemahan b.

e. Memastikan semua peserta menduduki kawasan yang telah disediakan. Taklimat kepada peserta / pelajar tentang spesifikasi tapak perkhemahan. g. Menentukan kawasan / tempat yang selamat berkumpul sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini / waktu kecemasan . f.

JURULATIH AKTIVITI KETAHANAN a. Membuat tinjauan awal ke lokasi aktiviti b. Melaporkan keadaan / perubahan struktur muka bumi di lokasi aktiviti kepada Kem Komandan. Memastikan semua bilangan peralatan mencukupi dan selamat digunakan. Membuat laporan sekiranya kehilangan / kerosakan peralatan kepada QM Peralatan e.2. d. . “Head Count” untuk memastikan semuanya selamat c.

. h. Mengenal pasti tahap kebolehan kesihatan dan kecergasan pelajar sebelum melaksanakan aktiviti. Menyediakan satu pelan tindakan sekiranya berlaku kemalangan semasa aktiviti. g. Memberi penerangan tentang keselamatan diri. Menunjuk cara menggunakan peralatan dengan betul dan selamat.f. i.

Menerima Laporan Kuarter Master Kebajikan dan Keselamatan c. Memastikan peralatan yang digunakan dibersihkan selewat-lewatnya 1 hari selepas perkhemahan.SELEPAS AKTIVITI 1. Menerima Laporan Kuarter Master Peralatan d. Menerima Laporan Kuarter Master Makanan e. KEM KOMANDAN a. Menerima Laporan Kewangan dari Bendahari f. . Menerima Laporan Ketua Jurulatih b.

Memastikan laporan penilaian dan segala bukti pelaksanaan perkhemahan dihantar kepada mentor kuliah berkenaan di IPG masing-masing. (Mesti dihantar kepada interaski bersemuka berikutnya) . Memastikan surat penghargaan dihantar kepada agensi yang membantu program BIG PPG. Memastikan semua peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik. i. h. Menyediakan sijil-sijil penyertaan kepada peserta yang mengambil bahagian. j.g.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful