PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN/KK/2009(01

)

KERTAS KERJA
KURSUS PENGENALAN PERAKAUNAN BERKOMPUTER MELALUI PENGGUNAAN PERISIAN ASSETBase VERSI 2.0 TARIKH 07 MAC 2009 DAN 14 MAC 2009 (SABTU) MASA MASA BERMULA : 0800 PAGI MASA TAMAT : 1200 TENGAHARI TEMPAT MAKMAL KOMPUTER B SMK JELAI [FELDA]

ANJURAN PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JELAI (F)

Bersama Menjana Kecemerlangan

1- 8

PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN/KK/2009(01)

1..0 PENDAHULUAN Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan telah dibina bagi membolehkah murid-murid mendapat kemahiran merekod, mengklasifikasi, mentafsir, menganalisis dan mengungkap data kewangan berdasarkan urus niaga atau peristiwa perniagaan berdasarkan prosedur debit dan kredit. Dalam Prinsip Perakaunan murid-murid didedahkan tentang konsep dan prinsip asas perakaunan, perancangan kewangan dan pengurusan pengekosan. Disamping konsep,prinsip dan kaedah perakaunan, murid-murid juga didedahkan kepada penggunaan komputer dalam sistem perakaunan berkomputer selaras dengan perkembangan teknologi maklumat semasa [ petikan daripada Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan]. Bagi mencapai matlamat yang telah dinyatakan dalam Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan seperti di atas, semua sekolah yang mengambil mata pelajaran Prinsip Perakaunan telah dibekalkan dengan perisian pendidikan perakaunan ASSETBase Versi 2.0. Pihak SMK Jelai [Felda] telahpun dibekalkan dengan perisian berkenaan pada 13 September 2005. Perisian ASSETBase dibangunkan sebagai alat pembelajaran dan pengajaran perakaunan peringkat Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. Perisian ini mengandungi bahan pembelajaran supaya murid-murid dapat membina pengetahuan dan kefahaman sebelum mereka menggunakan menu simulasi untuk menguji dan mengaplikasikan pengetahuan mengenai kesemua proses yang terlibat dalam satu kitaran perakaunan. Matlamat dan objektif kursus Matlamat kursus ini adalah untuk memperkenalkan perisian ASSETBase Versi 2.0 kepada murid-murid yang mengambil mata pelajaran Prinsip Perakaunan iaitu murid-murid kelas 4 UiTM dan 5 UiTM. Diakhir kursus, murid-murid dapat: (a) Mengetahui kegunaan perisian. (b)Mengakses perisian. (c) Mengenal fungsi-fungsi menu yang terdapat dalam perisian. (d)Menggunakan menu yang terdapat dalam perisian berdasarkan fungsinya.

Bersama Menjana Kecemerlangan

2- 8

PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN/KK/2009(01)

2. AHLI JAWATANKUASA INDUK
Pengerusi Timbalan Pengerusi Pentadbiran) Naib Pengerusi Vokasional) Setiausaha/Bendahari Perakaunan) Penyelaras Makmal Komputer Komputer) : En. Omar bin Ahmad ( Pengetua ) : En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman (PK

: En. Azizan bin Mohd Ali (GKMP Teknik dan : En. Nor Eaizan bin Mohd Noor (KP Prinsip : En. Noor Haslin bin Moksin (Guru Media) En. Abu Darda bin Idrus (Juruteknik Makmal

3.

AHLI JAWATANKUASA KERJA
BIL 1 JAWATANKUASA Setiausaha/Bendahari En Nor Eaizan bin Mohd Noor 1. 2. 3. 4. 2 Penyelaras Makmal Komputer En. Noor Haslin bin Moksin Pembantu En. Abu Darda bin Idrus 5. 1. SPESIFIKASI TUGAS Merancang kandungan,bahan, dan jadual kursus. Membuat anggaran perbelanjaan kursus dan sumber kewangan. Memastikan bahan-bahan kursus disediakan dan diserahkan kepada AJK Pendaftaran. Menentukan agihan tugas di bawah AJK yang dilantik dilaksanakan. Menyediakan laporan kursus. Memastikan perisian ASSETBase telah di’install’kan dalam semua komputer Makmal A sebelum kursus dijalankan. Menentukan semua komputer, LCD, pencetak dalam keadaan baik dan dapat digunakan semasa kursus dijalankan. Membantu jika terdapat sebarang masalah teknikal peralatan semasa kursus dijalankan. Mendaftarkan peserta yang hadir. Memastikan pelajar menulis buku

2.

3. 3 Urusetia dan Pendaftaran 1. 2.

Bersama Menjana Kecemerlangan

3- 8

PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN/KK/2009(01)

4

5

Noraszilah binti Abu Talib (Ketua) Norshila binti Yusof Nurmala binti Mhd Lauri Bahan Kursus dan Pamflet Muhamad Zaimie bin Aman Shah (Ketua) Muhamad Hafize bin Yusof Af Farizi bin Abu Naim Jamuan Noor Farahhasimah binti Shahid (Ketua) Nor Azwa binti Hasim

log penggunaan makmal komputer. 3. Mengedarkan pamflet dan bahan kursus kepada peserta.

1. Menyediakan 2.
3.

1. 2.

pamplet dan mencetaknya. Menyerahkannya kepada AJK Pendaftaran pada hari kursus. Membantu Setiausaha dalam menyediakan bahan kursus. Menyediakan jamuan ringan kepada peserta kursus semasa waktu rehat. Memastikan jamuan yang disedikan mencukupi untuk semua peserta.

4. BUTIRAN PROGRAM
Pengenalan Perakaunan Berkomputer Melalui Perisian ASSETBase Versi 2.0

a) Nama Program

b) Tarikh .

7 Mac 2009 (sabtu) dan 14 Mac 2009 (sabtu)

c) Tempat

Makmal Komputer B, SMK Jelai [Felda]

d) Bilangan Hari.

2 hari ( 7 Mac 2009 dan 14 Mac 2009). Sesi 1 – 4 UiTM pada 7 Mac 2009 bermula pada pukul 8.00 pagi dan berakhir pada pukul 12.00 tengahari. Sesi 2 – 5 UiTM pada 14 Mac 2009 bermula pada pukul 8.00 pagi dan berakhir pada pukul 12.00 tengahari. Semua murid yang mengambil mata pelajaran Prinsip Perakaunan.
PENYERTAAN 1 2 5 UiTM 4 UiTM JUMLAH 43 orang 36 orang 79 orang

e) Sasaran.

f) Sijil.

Setiap peserta akan diberi sijil penyertaan.

g) Anggaran Perbelanjaan.

Bersama Menjana Kecemerlangan

4- 8

PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN/KK/2009(01)

Sila rujuk Lampiran 1

h) Sumber Kewangan. i. ii.
PCG Panitia Prinsip Perakaunan, dan Sumbangan PIBG

i) Pelaksanaan Program. i. ii.
Kursus ini akan dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi 1 melibatkan murid-murid 4 UiTM pada 7 Mac 2009 (Sabtu) dan Sesi 2 melibatkan murid-murid 5 UiTM pada 14 Mac 2009 (Sabtu). Setiap sesi terbahagi kepada beberapa waktu mengikut pecahan kandungan kursus yang meliputi kegunaan perisian, fungsifungsi yang terdapat dalam perisian serta modul-modul yang terkandung dalam perisian. Rujuk Lampiran 2 untuk kandungan kursus. Kursus akan disampaikan oleh Ketua Panitia Prinsip Perakaunan, Encik Nor Eaizan bin Mohd Noor, dengan bantuan teknikal daripada Penyelaras Makmal Komputer dan Juruteknik Komputer SMK Jelai [Felda]. Diakhir kursus, peserta diminta mengisi borang penilaian kursus bagi tujuan post-mortem. Kehadiran adalah diwajibkan kerana kandungan kursus adalah sebahagian daripada sukatan pelajaran Prinsip Perakaunan.

iii.

iv.
v.

j) Jadual program
Sila rujuk lampiran 2.

5. PENUTUP
Adalah diharapkan kursus yang dijalankan ini dapat dijadikan asas penggunaan komputer dalam perakaunan yang akan diaplikasikan semasa pengajaran dan pembelajaran seperti yang terkandung dalam sukatan pelajaran. Dengan adanya kursus ini juga adalah diharapkan dapat menambah dan meningkatkan lagi pengetahuan dan minat para murid yang mengambil mata pelajaran ini.

Disediakan oleh:

Disemak/Disokong oleh :

Bersama Menjana Kecemerlangan

5- 8

PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN/KK/2009(01)

........................................................ ................ [ NOR EAIZAN BIN MOHD NOOR] Ketua Panitia Prinsip Perakaunan Vokasional SMK Jelai [Felda] Tarikh :

......................................... [ AZIZAN BIN MOHD ALI] GKMP Teknik dan SMK Jelai [Felda] Tarikh :

Diluluskan/tidak diluluskan

....................................................... [ ]

Tarikh :

Lampiran 1 ANGGARAN PERBELANJAAN Pendapatan B il
1 2

Perkara
PCG Panitia Prinsip Perakaunan [Bahan kursus murid] Sumbangan PIBG [Makan minum peserta] Jumlah

Jumlah (RM)
450.00 237.00

687.00

Perbelanjaan
BIL PERKARA KUANTITI / PERINCIAN 1 Bahan kursus muridRM10.00 x 45 buah Manual Perisian ASSETBase Versi 2.0 [salinan fotokopi] JUMLAH (RM) 450.00

Bersama Menjana Kecemerlangan

6- 8

PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN/KK/2009(01)

2

Makan minum peserta

Sesi 1 RM3.00 x 36 orang = RM108.00 Sesi 2 RM3.00 x 43 orang = RM129.00

237.00

JUMLAH

687.00

Lampiran 2 JADUAL KURSUS PENGENALAN PERAKAUNAN BERKOMPUTER MELALUI PERISIAN ASSETBase VERSI 2.O PADA 7 MAC 2009 DAN 14 MAC 2009 DI MAKMAL KOMPUTER A ,SMK JELAI [FELDA]

WAKT U

MASA

AKTIVITI/KANDUNGAN KURSUS

0 1 2

7.45-8.00 8.00- 8.45 8.45-9.30

Pendaftaran peserta Pengenalan kepada penggunaan perisian ASSETBase dan Manual Pengguna Pengenalan dan kegunaan Menu Pengenalan, Menu Panduan, dan Menu Nota Ringkas Pembelajaran

Bersama Menjana Kecemerlangan

7- 8

PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN/KK/2009(01)

3 R

9.30-1015 1015-1045

Pengenalan dan kegunaan Menu Bahan Rujukan, Menu Kes dan Soalan Latihan REHAT Pengenalan kepada Menu Simulasi (a) Panduan Memulakan Penggunaan Menu Simulasi (b) Modul Penyediaan Dokumen (c) Modul Latihan Klasifikasi Akaun (d) Modul Kitaran Perakaunan Penilaian kursus dan bersurai

4

1045-1145

5

1145-1200

Bersama Menjana Kecemerlangan

8- 8

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.