FAKULTI

SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Jabatan Semester Nama Kursus Kod Kursus Jenis Kursus Jam Kredit Prasyarat

: : : : : : :

Bimbingan dan Kaunseling 1 Sesi 2009/2010 Pembangunan Sahsiah ULP1013 Minor wajib 3 Tiada

SESI 1
TARIKH: 14 JULAI 2009

SESI PERKENALAN/ TAARUF PERBINCANGAN MODUL ULP 1013 i. Kehadiran Kuliah (Wajib) Ambil kehadiran setiap kali kuliah – Tidak hadir bersebab dengan sijil sakit doktor kerajaan/swasta ii. Masa Waktu Kuliah – Hari, Masa dll iii. Etika Berpakaian Waktu Kuliah iv. Perbincangan Kerja Kursus.

PERSONALITI
PENGENALAN PERSONALITI:
Definisi Personaliti Kamus Dewan: Keperibadian, sahsiah dan perwatakan seseorang. Secara umum Personalit merupakan atau menggambarkan diri kita atau orang lain. Berasal daripada perkataan Latih iaitu pesona, yang menunjukkan kepada topeng muka yang digunakan oleh pelakon dalam pementasan drama.

Masyarakat menganggap seseorang dengan personaliti yang baik adalah orang yang mengagumkan orang lain dengan kebolehan yang ada. Ada yang menganggap personaliti yang baik apabila seseorang menunjukkan tingkahlaku yang sopan santun dan bercakap dengan lemah lembut.PERSONALITI Personaliti diberi definisi mengikut kecenderungan masyarakat. .

2000) Ia juga boleh dianggap sebagai pembinaan psikologi dengan melibatkan latar belakang genetik (kecuali kembar seiras) yang unik. motivasi dan tingkahlakunya dalam pelbagai situasi (Ryckman.PERSONALITI Secara umumnya pengkaji bersepakat menyatakan bahawa personaliti merupakan ciri-ciri yang dinamik dan tersusun dimiliki oleh seseorang yang secara unik mempengaruhi kognitif. sejarah pembelajaran dan cara faktor-faktor ini mempengaruhi respon terhadap persekitaran .

Pengertian Personaliti  Habibah dan Noran (1997 ) menyatakan bahawa dari perspektif Islam.w. .t. personaliti dimaksudkan sebagai sahsiah atau secara umumnya akhlak Menurutnya lagi. faktor-faktor lain yang dianggap penting dalam Perkembangan personaliti manusia ialah hubungan manusiadengan Allah s. intraksi roh dan jasmani serta peranan akal.

tingkahlaku. emosi dengan perlakuan manusia. Ianya mengambarkan sifat keperibadian seseorang yang turut dikaitkan dengan perwatakan.Pengertian Personaliti  Menurut Abdul Majid dan Rahil (1997) Personaliti ailah perkaitan antara penilaian. Di samping itu personaliti seseorang boleh dikaji malalui percakapan. cara berfikir. perasaan. gaya bekerja dan bagaimana cara menyelesaikan masalah . cara bertindak.

bertingkahlaku dan cara berhubungan dengan alam sekitarnya.Pengertian Personaliti  Menurut Kagan.J dan Segal. berasa. .J (1988) personaliti adalah corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi cara seseorang berfikir.

perasaan dan tingkahlaku seseorang individu. .Pengertian Personaliti Menurut Robert Frages & James Fadiman (Dalam buku Personality & Personal Growth) Personaliti adalah corak pemikiran.

Pengertian Personaliti Menurut Huffman (2004) : Personaliti adalah ciri-ciri tingkahlaku seseorang yang stabil dan berbeza daripada orang lain Santrock (2001) Personaliti adalah pemikiran. perasaan dan cara bertingkahlaku yang ditunjukkan oleh seseorang sebagai cara untuk individu menyesuaikan diri dengan dunianya .

Teori-teori begini menambahkan pemahaman kita mengenai individu dan membantu kita dalam membuat andaian atau jangkaan terhadap tingkahlaku manusia . sosial dan budaya.PERSONALITI Ramai pengkaji berpendapat kajian personaliti merupakan analisis saintifik ke atas perbezaan individu yang melibatkan aspek kenapa dan bagaimana manusia bertindak secara unik dan kreatif terhadap perubahan persekitaran. Hasil kajian pengkaji menjelaskan cara bertindak balas yang unit bagi setiap individu terhadap persekitaran fizikal.

PERSONALITI KAJIAN SAINTIFIK PERSONALITI Ahli psikologi personaliti menggunakan pendekatan saintifik untuk mengkaji perbezaan individu kerana mereka percaya cara yang berkesan untuk mengumpul maklumat yang tepat tentang fungsi personaliti. menjelaskan. pengamatan secara teliti terhadap fenomena yang dikaji. mengandaikan dan maklumat yang diperolihi membantu dalam membuat jangkaan terhadap hubungan atau kaitan antara teori dan kajian. mereka akan menggambarkan. . Maklumat adalah daripada pemerhatian.

Pengertian Sahsiah : Sahsiah berasal daripada bahasa Arab yang bermakna peribadi atau personaliti. Peribadi mengambarkan sifat personaliti individu yang akan membezakan individu dengan individu lain. .

Personaliti / Sahsiah juga merangkumi : Penampilan mood ( perasaan ). sikap dan pendapat seseorang ketika berintraksi atau berhubungan dengan orang lain .

Personaliti melibatkan dalam diri manusia dengan manusia Personaliti menekankan terhadap mutu atau nilai psikologi manusia yang sangat berbeza dengan kehidupan makhluk 2. .Istilah personaliti / Sahsiah dari konsep psikologinya mempunyai dwimakna : 1.

3. ialah keunikan dengan maksud tersendiri kebolehsuaian atau keupayaan untuk berubah hasil pembelajaran ialah organisasi. . dengan perkataan lain ia bukan sekadar himpunan tingkahlaku tetapi melibatkan corak tingkahlaku dan operasi yang bersifat konsisten 2.Sahsiah mempunyai tiga ciri : 1.

fizikal .sosial .kognitif .Dengan ini sahsiah merangkumi : .rohani .

nilai. budipekerti.Kesimpulan Secara umumnya : Sahsiah ataupun personaliti merangkumi gaya hidup. sikap dan watak seseorang. Selain itu Sahsiah ataupun Personaliti seseorang individu dibayangi oleh tendensinya untuk bertingkahlaku mengikut suatu cara tertentu . kepercayaan. tabiat. persepsi. motif. harapan.

naluri dan akal .Dari Persepktif Islam Pembangunan sahsiah seseorang bukan sahaja berdasarkan kepada pembangunan insan dari aspek jasmani tetapi merangkumi seluruh aspek rohani.

. akhlak. mencari rezeki. budi pekerti dan pembangunan jiwa dan hati.Menurut Iman Al Ghazali Pembangunan sahsiah merangkumi keseluruhan aspek diri individu iaitu melibatkan pengatahuan agama. akidah. penghayatan Al Quran. adap kehidupan berkeluarga.perhubungan sesama manusia.

7. 5. 2.Menurut Iman Al Nawawi Pembangunan sahsiah merangkumi 8 aspek iaitu : 1. 8. 6. 3. Aspek pembangunan akhlak kepada tuhan Akhlak sesama insan Sosial Adap kekehidupan Ibadat Jihad Ilmu Pengetahuan batasan agama . 4.

4. 3.Menurut Abdullah Nashih Ulwan Pembinaan sahsiah terdiri dari 4 unsur dasar : 1. 2. Pembinaan akidah (kepercayaan) Ibadah (ritual) Akhlak (etika dan moral) Penampilan (mazhar) .

Meskipun Sahsiah berkaitan dengan aspek kerohanian (dalaman) manusia. . namun aspek dalaman boleh dilihat menerusi mazahir (tingkahlaku luaran ) Mazahir inilah yang dinamakan akhlak iaitu terjemahan dari akidah dan amalan (ibadah) seseorang.

Tingkahlaku Luaran atau amalan luaran seseorang berasaskan kepercayaan atau akidah dinamakan sebagai akhlak. . Menerusi pembinaan akhlak inilah hakikat manusia itu hendak dibina.

maruah atau watak Ad’din atau fitrah.Pengertian Akhlak / Sahsiah : Akhlak adalah perkataan Arab Jamak dari “Al Khulq” bermakna tabiat. .

Sekiranya suasana kejiwaan yang menjadi sumber perbuatan itu memerlukan tindak-tanduk yang baik tetapi jika muncul yang sebaliknya maka suasana kejiwaan itu dinamakan akhlak yang buruk .Menurut Iman Al Ghazali AL-Khulq ialah suasana kejiwaan yang mantap yang menerbitkan perbuatan. perbuatan itu terbit secara mudah tanpa perlu berfikir dan merenung panjang.

SAunnah. kewajiban ini berasaskan sumber syariat iaitu Al Quran. Kewajiban-kewajiban ini menurut beliau digariskan oleh masyrakat sendiri untuk kesejahteraan Dalam Islam pula . Ijmak dan Qiyas .Menurut Durkheim Sifat-sifat akhlak yang terpenting ialah kewajiban atau kebaikan yang ditinjau sebagai sistem dan kaedah tingkah laku sosial.

Menurut Ibn Miskawaih Ahli Falsafah Islam Mentakrifkan Akhlak / Sahsiah adalah : Suatu keadaan (sikap) diri yang mendorong Seseorang bertindak melakukan perbuatan serasi Dengannya tanpa merenung atau berfikir panjang .

. penelitian dan paksaan.Menurut Istilah : Antara definisi akhlak /sahsiah menurut istilah ialah : Sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran.

murni dan berdaya maju.Dari Persepktif Islam Walau apapun takrifan diberikan : Pembinaan Sahsiah boleh diartikan membina akhlak. intelek. . peribadi. dan tingkahlaku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamaddun.

Didikan dari Orang tua (keluarga) Bagaimana Pembentukan Sahsiah terbentuk Pengaruh persekitaran .

Menanam Nilai kehidupan Menanam Nilai-Nilai Agama Pembentukan Sahsiah Daripada orang tua ( keluarga) bermula dari Didikan awal kanak-kanak Menam Nilai Hidup bermasyaraka t Menanam Nilai Ilmu dan pengetahuan .

Rakan Sebaya Sosio budaya Media Elektronik Faktor Pengaruh Persekitaran Mempengaruhi Pembentukan Sahsiah Media Cetak Pengaruh pemakanan Status ekonomi keluarga .

Guru yang memiliki sahsiah diri atau keperibadian yang baik akan kesan positif pada anak didik mereka. Faktor manusia tetap diperlukan dalam proses pematangan sahsiah murid (pelajar) .Hubungan Sahsiah Yang Unggul Dalam Bidang Pendidikan Walau secanggih manapun alat teknologi moden ianya tidak akan dapat mengambil peranan sebagai guru.

Keimanan pada hari akhirat. Sifat-sifat keimanan asas yang lain . pembalasan dan para Rasul iii.Menurut Prof. Keimanan yang kental kepada Allah swt ii. Omar Al Toumi Al Syibani Ciri-ciri guru yang memiliki sahsiah yang unggul adalah : (a) Sifat Rohaniah i.

Merendah diri vi. Ikhlas dalam perkataan dan perbuatan v. Benar dan jujur ii. Amanah iv. Sabar. tabah dan cekal vii. pemurah. mementingkan orang lain. Pemaaf dan toleransi viii. Menyayangi murid. zuhud dan qanaah . Menepati janji iii.(b) Sifat-sifat Akhlak i.

Cerdas ( Kepintaran teori. watak. bijak dan petah dalam penyampaian . kecenderungan dan keperluan murid vi. Cenderung kepada pelbagai bidang akliah dan ilmiah yang sehat v. Luas pengetahuan am iv.(c) Sifat Mental i. Menguasai mata pelajaran iii. amali dan sosial ) ii. Fasih. Mengenal ciri.

Berperawakan tampan. kemas dan bersih . Sihat tubuh badan ii.(d) Sifat Fizikal i.

KESIMPULAN Pembinaan sahsiah akan tercapai apabila manusia dibina menurut acuan kejadiannya Manusia perlu mengetahui siapa mereka. . fungsi dan peranan. asal usul dan matlamat utama kehidupan mereka di dunia ini serta ke mana akhirnya nanti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful