FAKULTI

SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Jabatan Semester Nama Kursus Kod Kursus Jenis Kursus Jam Kredit Prasyarat

: : : : : : :

Bimbingan dan Kaunseling 1 Sesi 2009/2010 Pembangunan Sahsiah ULP1013 Minor wajib 3 Tiada

SESI 1
TARIKH: 14 JULAI 2009

SESI PERKENALAN/ TAARUF PERBINCANGAN MODUL ULP 1013 i. Kehadiran Kuliah (Wajib) Ambil kehadiran setiap kali kuliah – Tidak hadir bersebab dengan sijil sakit doktor kerajaan/swasta ii. Masa Waktu Kuliah – Hari, Masa dll iii. Etika Berpakaian Waktu Kuliah iv. Perbincangan Kerja Kursus.

PERSONALITI
PENGENALAN PERSONALITI:
Definisi Personaliti Kamus Dewan: Keperibadian, sahsiah dan perwatakan seseorang. Secara umum Personalit merupakan atau menggambarkan diri kita atau orang lain. Berasal daripada perkataan Latih iaitu pesona, yang menunjukkan kepada topeng muka yang digunakan oleh pelakon dalam pementasan drama.

Masyarakat menganggap seseorang dengan personaliti yang baik adalah orang yang mengagumkan orang lain dengan kebolehan yang ada.PERSONALITI Personaliti diberi definisi mengikut kecenderungan masyarakat. . Ada yang menganggap personaliti yang baik apabila seseorang menunjukkan tingkahlaku yang sopan santun dan bercakap dengan lemah lembut.

sejarah pembelajaran dan cara faktor-faktor ini mempengaruhi respon terhadap persekitaran . 2000) Ia juga boleh dianggap sebagai pembinaan psikologi dengan melibatkan latar belakang genetik (kecuali kembar seiras) yang unik. motivasi dan tingkahlakunya dalam pelbagai situasi (Ryckman.PERSONALITI Secara umumnya pengkaji bersepakat menyatakan bahawa personaliti merupakan ciri-ciri yang dinamik dan tersusun dimiliki oleh seseorang yang secara unik mempengaruhi kognitif.

w. faktor-faktor lain yang dianggap penting dalam Perkembangan personaliti manusia ialah hubungan manusiadengan Allah s. intraksi roh dan jasmani serta peranan akal. . personaliti dimaksudkan sebagai sahsiah atau secara umumnya akhlak Menurutnya lagi.Pengertian Personaliti  Habibah dan Noran (1997 ) menyatakan bahawa dari perspektif Islam.t.

gaya bekerja dan bagaimana cara menyelesaikan masalah . emosi dengan perlakuan manusia. perasaan. cara berfikir. cara bertindak. Ianya mengambarkan sifat keperibadian seseorang yang turut dikaitkan dengan perwatakan. Di samping itu personaliti seseorang boleh dikaji malalui percakapan.Pengertian Personaliti  Menurut Abdul Majid dan Rahil (1997) Personaliti ailah perkaitan antara penilaian. tingkahlaku.

J dan Segal.Pengertian Personaliti  Menurut Kagan. . bertingkahlaku dan cara berhubungan dengan alam sekitarnya. berasa.J (1988) personaliti adalah corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi cara seseorang berfikir.

. perasaan dan tingkahlaku seseorang individu.Pengertian Personaliti Menurut Robert Frages & James Fadiman (Dalam buku Personality & Personal Growth) Personaliti adalah corak pemikiran.

perasaan dan cara bertingkahlaku yang ditunjukkan oleh seseorang sebagai cara untuk individu menyesuaikan diri dengan dunianya .Pengertian Personaliti Menurut Huffman (2004) : Personaliti adalah ciri-ciri tingkahlaku seseorang yang stabil dan berbeza daripada orang lain Santrock (2001) Personaliti adalah pemikiran.

sosial dan budaya. Hasil kajian pengkaji menjelaskan cara bertindak balas yang unit bagi setiap individu terhadap persekitaran fizikal. Teori-teori begini menambahkan pemahaman kita mengenai individu dan membantu kita dalam membuat andaian atau jangkaan terhadap tingkahlaku manusia .PERSONALITI Ramai pengkaji berpendapat kajian personaliti merupakan analisis saintifik ke atas perbezaan individu yang melibatkan aspek kenapa dan bagaimana manusia bertindak secara unik dan kreatif terhadap perubahan persekitaran.

mereka akan menggambarkan.PERSONALITI KAJIAN SAINTIFIK PERSONALITI Ahli psikologi personaliti menggunakan pendekatan saintifik untuk mengkaji perbezaan individu kerana mereka percaya cara yang berkesan untuk mengumpul maklumat yang tepat tentang fungsi personaliti. menjelaskan. Maklumat adalah daripada pemerhatian. . mengandaikan dan maklumat yang diperolihi membantu dalam membuat jangkaan terhadap hubungan atau kaitan antara teori dan kajian. pengamatan secara teliti terhadap fenomena yang dikaji.

Peribadi mengambarkan sifat personaliti individu yang akan membezakan individu dengan individu lain. .Pengertian Sahsiah : Sahsiah berasal daripada bahasa Arab yang bermakna peribadi atau personaliti.

Personaliti / Sahsiah juga merangkumi : Penampilan mood ( perasaan ). sikap dan pendapat seseorang ketika berintraksi atau berhubungan dengan orang lain .

. Personaliti melibatkan dalam diri manusia dengan manusia Personaliti menekankan terhadap mutu atau nilai psikologi manusia yang sangat berbeza dengan kehidupan makhluk 2.Istilah personaliti / Sahsiah dari konsep psikologinya mempunyai dwimakna : 1.

dengan perkataan lain ia bukan sekadar himpunan tingkahlaku tetapi melibatkan corak tingkahlaku dan operasi yang bersifat konsisten 2. . ialah keunikan dengan maksud tersendiri kebolehsuaian atau keupayaan untuk berubah hasil pembelajaran ialah organisasi.Sahsiah mempunyai tiga ciri : 1. 3.

kognitif .fizikal .sosial .rohani .Dengan ini sahsiah merangkumi : .

motif. Selain itu Sahsiah ataupun Personaliti seseorang individu dibayangi oleh tendensinya untuk bertingkahlaku mengikut suatu cara tertentu . kepercayaan. tabiat. budipekerti. nilai. persepsi.Kesimpulan Secara umumnya : Sahsiah ataupun personaliti merangkumi gaya hidup. harapan. sikap dan watak seseorang.

Dari Persepktif Islam Pembangunan sahsiah seseorang bukan sahaja berdasarkan kepada pembangunan insan dari aspek jasmani tetapi merangkumi seluruh aspek rohani. naluri dan akal .

akhlak.perhubungan sesama manusia. akidah. adap kehidupan berkeluarga.Menurut Iman Al Ghazali Pembangunan sahsiah merangkumi keseluruhan aspek diri individu iaitu melibatkan pengatahuan agama. penghayatan Al Quran. mencari rezeki. budi pekerti dan pembangunan jiwa dan hati. .

Aspek pembangunan akhlak kepada tuhan Akhlak sesama insan Sosial Adap kekehidupan Ibadat Jihad Ilmu Pengetahuan batasan agama . 8. 6. 7.Menurut Iman Al Nawawi Pembangunan sahsiah merangkumi 8 aspek iaitu : 1. 3. 4. 5. 2.

3.Menurut Abdullah Nashih Ulwan Pembinaan sahsiah terdiri dari 4 unsur dasar : 1. 4. 2. Pembinaan akidah (kepercayaan) Ibadah (ritual) Akhlak (etika dan moral) Penampilan (mazhar) .

namun aspek dalaman boleh dilihat menerusi mazahir (tingkahlaku luaran ) Mazahir inilah yang dinamakan akhlak iaitu terjemahan dari akidah dan amalan (ibadah) seseorang.Meskipun Sahsiah berkaitan dengan aspek kerohanian (dalaman) manusia. .

.Tingkahlaku Luaran atau amalan luaran seseorang berasaskan kepercayaan atau akidah dinamakan sebagai akhlak. Menerusi pembinaan akhlak inilah hakikat manusia itu hendak dibina.

Pengertian Akhlak / Sahsiah : Akhlak adalah perkataan Arab Jamak dari “Al Khulq” bermakna tabiat. maruah atau watak Ad’din atau fitrah. .

Menurut Iman Al Ghazali AL-Khulq ialah suasana kejiwaan yang mantap yang menerbitkan perbuatan. Sekiranya suasana kejiwaan yang menjadi sumber perbuatan itu memerlukan tindak-tanduk yang baik tetapi jika muncul yang sebaliknya maka suasana kejiwaan itu dinamakan akhlak yang buruk . perbuatan itu terbit secara mudah tanpa perlu berfikir dan merenung panjang.

kewajiban ini berasaskan sumber syariat iaitu Al Quran. SAunnah.Menurut Durkheim Sifat-sifat akhlak yang terpenting ialah kewajiban atau kebaikan yang ditinjau sebagai sistem dan kaedah tingkah laku sosial. Ijmak dan Qiyas . Kewajiban-kewajiban ini menurut beliau digariskan oleh masyrakat sendiri untuk kesejahteraan Dalam Islam pula .

Menurut Ibn Miskawaih Ahli Falsafah Islam Mentakrifkan Akhlak / Sahsiah adalah : Suatu keadaan (sikap) diri yang mendorong Seseorang bertindak melakukan perbuatan serasi Dengannya tanpa merenung atau berfikir panjang .

Menurut Istilah : Antara definisi akhlak /sahsiah menurut istilah ialah : Sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran. . penelitian dan paksaan.

murni dan berdaya maju. dan tingkahlaku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamaddun. intelek. peribadi. .Dari Persepktif Islam Walau apapun takrifan diberikan : Pembinaan Sahsiah boleh diartikan membina akhlak.

Didikan dari Orang tua (keluarga) Bagaimana Pembentukan Sahsiah terbentuk Pengaruh persekitaran .

Menanam Nilai kehidupan Menanam Nilai-Nilai Agama Pembentukan Sahsiah Daripada orang tua ( keluarga) bermula dari Didikan awal kanak-kanak Menam Nilai Hidup bermasyaraka t Menanam Nilai Ilmu dan pengetahuan .

Rakan Sebaya Sosio budaya Media Elektronik Faktor Pengaruh Persekitaran Mempengaruhi Pembentukan Sahsiah Media Cetak Pengaruh pemakanan Status ekonomi keluarga .

Hubungan Sahsiah Yang Unggul Dalam Bidang Pendidikan Walau secanggih manapun alat teknologi moden ianya tidak akan dapat mengambil peranan sebagai guru. Faktor manusia tetap diperlukan dalam proses pematangan sahsiah murid (pelajar) . Guru yang memiliki sahsiah diri atau keperibadian yang baik akan kesan positif pada anak didik mereka.

pembalasan dan para Rasul iii. Keimanan yang kental kepada Allah swt ii. Keimanan pada hari akhirat. Omar Al Toumi Al Syibani Ciri-ciri guru yang memiliki sahsiah yang unggul adalah : (a) Sifat Rohaniah i. Sifat-sifat keimanan asas yang lain .Menurut Prof.

zuhud dan qanaah .(b) Sifat-sifat Akhlak i. Merendah diri vi. Benar dan jujur ii. Menepati janji iii. tabah dan cekal vii. Menyayangi murid. Sabar. mementingkan orang lain. Ikhlas dalam perkataan dan perbuatan v. pemurah. Amanah iv. Pemaaf dan toleransi viii.

Fasih. Cenderung kepada pelbagai bidang akliah dan ilmiah yang sehat v. amali dan sosial ) ii. Menguasai mata pelajaran iii. Cerdas ( Kepintaran teori. watak.(c) Sifat Mental i. Mengenal ciri. Luas pengetahuan am iv. kecenderungan dan keperluan murid vi. bijak dan petah dalam penyampaian .

Berperawakan tampan.(d) Sifat Fizikal i. Sihat tubuh badan ii. kemas dan bersih .

fungsi dan peranan. asal usul dan matlamat utama kehidupan mereka di dunia ini serta ke mana akhirnya nanti. .KESIMPULAN Pembinaan sahsiah akan tercapai apabila manusia dibina menurut acuan kejadiannya Manusia perlu mengetahui siapa mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful