FAKULTI

SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Jabatan Semester Nama Kursus Kod Kursus Jenis Kursus Jam Kredit Prasyarat

: : : : : : :

Bimbingan dan Kaunseling 1 Sesi 2009/2010 Pembangunan Sahsiah ULP1013 Minor wajib 3 Tiada

SESI 1
TARIKH: 14 JULAI 2009

SESI PERKENALAN/ TAARUF PERBINCANGAN MODUL ULP 1013 i. Kehadiran Kuliah (Wajib) Ambil kehadiran setiap kali kuliah – Tidak hadir bersebab dengan sijil sakit doktor kerajaan/swasta ii. Masa Waktu Kuliah – Hari, Masa dll iii. Etika Berpakaian Waktu Kuliah iv. Perbincangan Kerja Kursus.

PERSONALITI
PENGENALAN PERSONALITI:
Definisi Personaliti Kamus Dewan: Keperibadian, sahsiah dan perwatakan seseorang. Secara umum Personalit merupakan atau menggambarkan diri kita atau orang lain. Berasal daripada perkataan Latih iaitu pesona, yang menunjukkan kepada topeng muka yang digunakan oleh pelakon dalam pementasan drama.

Masyarakat menganggap seseorang dengan personaliti yang baik adalah orang yang mengagumkan orang lain dengan kebolehan yang ada. .PERSONALITI Personaliti diberi definisi mengikut kecenderungan masyarakat. Ada yang menganggap personaliti yang baik apabila seseorang menunjukkan tingkahlaku yang sopan santun dan bercakap dengan lemah lembut.

2000) Ia juga boleh dianggap sebagai pembinaan psikologi dengan melibatkan latar belakang genetik (kecuali kembar seiras) yang unik.PERSONALITI Secara umumnya pengkaji bersepakat menyatakan bahawa personaliti merupakan ciri-ciri yang dinamik dan tersusun dimiliki oleh seseorang yang secara unik mempengaruhi kognitif. motivasi dan tingkahlakunya dalam pelbagai situasi (Ryckman. sejarah pembelajaran dan cara faktor-faktor ini mempengaruhi respon terhadap persekitaran .

faktor-faktor lain yang dianggap penting dalam Perkembangan personaliti manusia ialah hubungan manusiadengan Allah s.w.t.Pengertian Personaliti  Habibah dan Noran (1997 ) menyatakan bahawa dari perspektif Islam. . intraksi roh dan jasmani serta peranan akal. personaliti dimaksudkan sebagai sahsiah atau secara umumnya akhlak Menurutnya lagi.

Di samping itu personaliti seseorang boleh dikaji malalui percakapan. tingkahlaku.Pengertian Personaliti  Menurut Abdul Majid dan Rahil (1997) Personaliti ailah perkaitan antara penilaian. cara bertindak. cara berfikir. perasaan. Ianya mengambarkan sifat keperibadian seseorang yang turut dikaitkan dengan perwatakan. emosi dengan perlakuan manusia. gaya bekerja dan bagaimana cara menyelesaikan masalah .

.Pengertian Personaliti  Menurut Kagan.J dan Segal.J (1988) personaliti adalah corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi cara seseorang berfikir. bertingkahlaku dan cara berhubungan dengan alam sekitarnya. berasa.

perasaan dan tingkahlaku seseorang individu. .Pengertian Personaliti Menurut Robert Frages & James Fadiman (Dalam buku Personality & Personal Growth) Personaliti adalah corak pemikiran.

perasaan dan cara bertingkahlaku yang ditunjukkan oleh seseorang sebagai cara untuk individu menyesuaikan diri dengan dunianya .Pengertian Personaliti Menurut Huffman (2004) : Personaliti adalah ciri-ciri tingkahlaku seseorang yang stabil dan berbeza daripada orang lain Santrock (2001) Personaliti adalah pemikiran.

sosial dan budaya. Hasil kajian pengkaji menjelaskan cara bertindak balas yang unit bagi setiap individu terhadap persekitaran fizikal.PERSONALITI Ramai pengkaji berpendapat kajian personaliti merupakan analisis saintifik ke atas perbezaan individu yang melibatkan aspek kenapa dan bagaimana manusia bertindak secara unik dan kreatif terhadap perubahan persekitaran. Teori-teori begini menambahkan pemahaman kita mengenai individu dan membantu kita dalam membuat andaian atau jangkaan terhadap tingkahlaku manusia .

. pengamatan secara teliti terhadap fenomena yang dikaji. menjelaskan. mengandaikan dan maklumat yang diperolihi membantu dalam membuat jangkaan terhadap hubungan atau kaitan antara teori dan kajian. mereka akan menggambarkan. Maklumat adalah daripada pemerhatian.PERSONALITI KAJIAN SAINTIFIK PERSONALITI Ahli psikologi personaliti menggunakan pendekatan saintifik untuk mengkaji perbezaan individu kerana mereka percaya cara yang berkesan untuk mengumpul maklumat yang tepat tentang fungsi personaliti.

Pengertian Sahsiah : Sahsiah berasal daripada bahasa Arab yang bermakna peribadi atau personaliti. Peribadi mengambarkan sifat personaliti individu yang akan membezakan individu dengan individu lain. .

sikap dan pendapat seseorang ketika berintraksi atau berhubungan dengan orang lain .Personaliti / Sahsiah juga merangkumi : Penampilan mood ( perasaan ).

Istilah personaliti / Sahsiah dari konsep psikologinya mempunyai dwimakna : 1. . Personaliti melibatkan dalam diri manusia dengan manusia Personaliti menekankan terhadap mutu atau nilai psikologi manusia yang sangat berbeza dengan kehidupan makhluk 2.

Sahsiah mempunyai tiga ciri : 1. dengan perkataan lain ia bukan sekadar himpunan tingkahlaku tetapi melibatkan corak tingkahlaku dan operasi yang bersifat konsisten 2. . ialah keunikan dengan maksud tersendiri kebolehsuaian atau keupayaan untuk berubah hasil pembelajaran ialah organisasi. 3.

sosial .fizikal .kognitif .Dengan ini sahsiah merangkumi : .rohani .

Kesimpulan Secara umumnya : Sahsiah ataupun personaliti merangkumi gaya hidup. nilai. motif. persepsi. kepercayaan. harapan. budipekerti. sikap dan watak seseorang. Selain itu Sahsiah ataupun Personaliti seseorang individu dibayangi oleh tendensinya untuk bertingkahlaku mengikut suatu cara tertentu . tabiat.

Dari Persepktif Islam Pembangunan sahsiah seseorang bukan sahaja berdasarkan kepada pembangunan insan dari aspek jasmani tetapi merangkumi seluruh aspek rohani. naluri dan akal .

penghayatan Al Quran. budi pekerti dan pembangunan jiwa dan hati. akhlak.perhubungan sesama manusia. adap kehidupan berkeluarga. akidah. mencari rezeki.Menurut Iman Al Ghazali Pembangunan sahsiah merangkumi keseluruhan aspek diri individu iaitu melibatkan pengatahuan agama. .

2. Aspek pembangunan akhlak kepada tuhan Akhlak sesama insan Sosial Adap kekehidupan Ibadat Jihad Ilmu Pengetahuan batasan agama . 5. 8. 3. 6. 7.Menurut Iman Al Nawawi Pembangunan sahsiah merangkumi 8 aspek iaitu : 1. 4.

Menurut Abdullah Nashih Ulwan Pembinaan sahsiah terdiri dari 4 unsur dasar : 1. Pembinaan akidah (kepercayaan) Ibadah (ritual) Akhlak (etika dan moral) Penampilan (mazhar) . 2. 4. 3.

. namun aspek dalaman boleh dilihat menerusi mazahir (tingkahlaku luaran ) Mazahir inilah yang dinamakan akhlak iaitu terjemahan dari akidah dan amalan (ibadah) seseorang.Meskipun Sahsiah berkaitan dengan aspek kerohanian (dalaman) manusia.

Menerusi pembinaan akhlak inilah hakikat manusia itu hendak dibina. .Tingkahlaku Luaran atau amalan luaran seseorang berasaskan kepercayaan atau akidah dinamakan sebagai akhlak.

maruah atau watak Ad’din atau fitrah.Pengertian Akhlak / Sahsiah : Akhlak adalah perkataan Arab Jamak dari “Al Khulq” bermakna tabiat. .

Menurut Iman Al Ghazali AL-Khulq ialah suasana kejiwaan yang mantap yang menerbitkan perbuatan. Sekiranya suasana kejiwaan yang menjadi sumber perbuatan itu memerlukan tindak-tanduk yang baik tetapi jika muncul yang sebaliknya maka suasana kejiwaan itu dinamakan akhlak yang buruk . perbuatan itu terbit secara mudah tanpa perlu berfikir dan merenung panjang.

Kewajiban-kewajiban ini menurut beliau digariskan oleh masyrakat sendiri untuk kesejahteraan Dalam Islam pula . kewajiban ini berasaskan sumber syariat iaitu Al Quran.Menurut Durkheim Sifat-sifat akhlak yang terpenting ialah kewajiban atau kebaikan yang ditinjau sebagai sistem dan kaedah tingkah laku sosial. Ijmak dan Qiyas . SAunnah.

Menurut Ibn Miskawaih Ahli Falsafah Islam Mentakrifkan Akhlak / Sahsiah adalah : Suatu keadaan (sikap) diri yang mendorong Seseorang bertindak melakukan perbuatan serasi Dengannya tanpa merenung atau berfikir panjang .

. penelitian dan paksaan.Menurut Istilah : Antara definisi akhlak /sahsiah menurut istilah ialah : Sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran.

peribadi. dan tingkahlaku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamaddun. . murni dan berdaya maju. intelek.Dari Persepktif Islam Walau apapun takrifan diberikan : Pembinaan Sahsiah boleh diartikan membina akhlak.

Didikan dari Orang tua (keluarga) Bagaimana Pembentukan Sahsiah terbentuk Pengaruh persekitaran .

Menanam Nilai kehidupan Menanam Nilai-Nilai Agama Pembentukan Sahsiah Daripada orang tua ( keluarga) bermula dari Didikan awal kanak-kanak Menam Nilai Hidup bermasyaraka t Menanam Nilai Ilmu dan pengetahuan .

Rakan Sebaya Sosio budaya Media Elektronik Faktor Pengaruh Persekitaran Mempengaruhi Pembentukan Sahsiah Media Cetak Pengaruh pemakanan Status ekonomi keluarga .

Faktor manusia tetap diperlukan dalam proses pematangan sahsiah murid (pelajar) .Hubungan Sahsiah Yang Unggul Dalam Bidang Pendidikan Walau secanggih manapun alat teknologi moden ianya tidak akan dapat mengambil peranan sebagai guru. Guru yang memiliki sahsiah diri atau keperibadian yang baik akan kesan positif pada anak didik mereka.

Sifat-sifat keimanan asas yang lain . pembalasan dan para Rasul iii.Menurut Prof. Keimanan yang kental kepada Allah swt ii. Keimanan pada hari akhirat. Omar Al Toumi Al Syibani Ciri-ciri guru yang memiliki sahsiah yang unggul adalah : (a) Sifat Rohaniah i.

Ikhlas dalam perkataan dan perbuatan v. Amanah iv. pemurah. Benar dan jujur ii.(b) Sifat-sifat Akhlak i. Sabar. Menyayangi murid. Merendah diri vi. Menepati janji iii. Pemaaf dan toleransi viii. zuhud dan qanaah . mementingkan orang lain. tabah dan cekal vii.

Mengenal ciri. Cerdas ( Kepintaran teori. Luas pengetahuan am iv. kecenderungan dan keperluan murid vi.(c) Sifat Mental i. watak. Menguasai mata pelajaran iii. Fasih. Cenderung kepada pelbagai bidang akliah dan ilmiah yang sehat v. bijak dan petah dalam penyampaian . amali dan sosial ) ii.

Sihat tubuh badan ii. Berperawakan tampan. kemas dan bersih .(d) Sifat Fizikal i.

.KESIMPULAN Pembinaan sahsiah akan tercapai apabila manusia dibina menurut acuan kejadiannya Manusia perlu mengetahui siapa mereka. asal usul dan matlamat utama kehidupan mereka di dunia ini serta ke mana akhirnya nanti. fungsi dan peranan.