1.

0 Pengenalan Sains adalah suatu subjek yang sangat menarik kerana ia membolehkan kita memahami banyak perkara dalam alam ciptaan Tuhan ini. Pembelajaran yang teratur dan interaktif akan dapat membantu pelajar-pelajar meningkatkan serta menambah kefahaman mereka berkaitan subjek sains di sekolah. Subjek sains juga mampu untuk meningkatkan daya kognitif murid-murid untuk melatih mereka berfikir secara kritis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Pengajaran dan pembelajaran sains dalam kalangan murid Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran adalah jauh perbezaannya dengan methodologi Sains dalam kalangan murid arus perdana. Mereka memerlukan kaedah pengajaran khusus bagi membolehkan mereka untuk menguasai konsep-konsep asas sains serta konsep yang absrak. Dalam mempersoalkan hal ini, para guru memainkan peranan yang sangat penting dalam memberi pemahaman kepada murid bermasalah pembelajaran berkaitan dengan pembelajaran dalam setiap topik seperti mana yang telah sedia ada dalam sukatan pelajaran mereka. Dengan kata yang lebih mudah, para guru perlulah menjadi lebih kreatif dan kritis dalam menghasilkan bahan bantu mengajar untuk diaplikasikan kepada murid-murid di dalam bilik darjah. Kepentingan mata pelajaran sains kepada murid-murid bermasalah pembelajaran ini antaranya termasuklah meningkatkan sikap ingin tahu dan suka menyiasat, memupuk gaya pemikiran yang logikal matematik melalui manipulasi objek secara konkrit, meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran proses Sains serta mengembangkan kemahiran dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Terdapat juga beberapa strategi-strategi yang boleh diguna pakai bagi

menyampaikan konsep Sains dalam bilik darjah bagi murid-murid bermasalah pembelajaran. Antara strategi yang dimaksudkan termasuklah inkuiri penemuan, kajian lapangan, projek, eksperimen dan sebagainya. Namun begitu, tidak semua strategi pengajara ini boleh diaplikasikan kepada murid-murid kerana semua ini bergantung kepada masalah yang mereka hadapi. Justeru, adalah menjadi tanggungjawab guru

Sebagai contoh. . Guru perlu bijak menangani masalah murid dengan mengaplikasikan variasi strategi dan juga pendekatan pembelajaran sehingga menemui strategi-strategi yang sesuai dan memberikan impak yang positif terhadap pembelajaran murid-murid. 2. Antara masalah yang biasa dialami oleh murid-murid berkeperluan khas ini termasuklah masalah tingkah laku. tingkah laku bermasalah negatif pula merupakan tingkah laku yang menimbulkan masalah kepada dirinya dan juga orang lain. agresif. pengasingan diri. sifat ingin tahu yang berlebihan kepada seorang kanak-kanak boleh menyebabkannya bertindak keterlaluan sehingga menyusahkan dirinya sendiri dan juga orang lain. dan sebagainya.untuk mencari strategi pengajaran yang sesuai dengan murid mereka agar pembelajaran Sains dapat dilaksanakan secara optimum. Sementara. Tingkah laku bermasalah positif bermaksud tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh kanak-kanak tetapi tingkah laku itu akan menjadi bermasalah sekiranya dilakukan secara berlebihan atau tanpa kawalan dan boleh menimbulkan masalah kepadanya. tingkah laku distruktif (merosakkan). ponteng sekolah.0 Masalah Berkaitan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dalam Kalangan Murid Bermasalah Pembelajaran Masalah-masalah yang dialami oleh murid bermasalah pembelajaran merupakan elemen yang paling penting untuk menjamin pencapaian objektif pembelajaran sains di dalam bilik darjah. Masalah tingkah laku itu sendiri mempunyai dua kategori yang berbeza iaitu tingkah laku bermasalah positif dan juga tingkah laku bermasalah negatif. Terdapat pelbagai kategori tingkah laku bermasalah negatif antaranya termasuklah tingkah laku disruptif (mengganggu).

Perkara ini akan memberi kesan negatif kepada pembelajaran mereka di mana murid tidak mampu untuk menguasai sub topik pembelajaran terutamanya bagi mata pelajaran sains. Pendekatan yang digunakan oleh guru tidak bersesuaian dengan murid juga boleh menjadi faktor terjadinya masalah ini. Melalui cara ini. Justeru. Hal ini kerana pembelajaran Sains adalah tidak berfokus di dalam bilik darjah semata-mata kerana pembelajaran subjek ini turut . Murid yang mengalami masalah tingkah laku bermasalah negatif jenis ini kadangkala untuk berkomunikasi dengan guru mereka sendiri adalah tidak berkecuali. Murid-murid ini biasanya kurang bermotivasi selain kurang bersosial sehingga memberi kesan kepada proses P&P mereka. Malu yang keterlaluan juga banyak memberi kesan terhadap pembelajaran muid-murid berkeperluan khas untuk mempelajari Sains. Hanya guru yang bijak mengawal tingkah laku ini sahaja dapat mendampingi mereka.Kebiasaannya. para guru perlu bijak dalam menjalankan intervensi kepada murid-murid yang memiliki masalah tingkah laku ini kerana mereka sukar untuk mempelajari Sains sekiranya tingkah laku ini tidak diubah secara beransur-ansur. Dalam masa yang sama guru perlu mencari kekuatan atau bakat yang terpendam dalam diri murid-murid dan cua untuk menyerlahkan bakat terpendam berkenaan. Hal ini disebabkan oleh timbulnya perasaan percaya murid kepada guru untuk menyampaikan ilmu kepada mereka selain menjadikan guru sebagai tempat untuk meluahkan perasaan atau masalah yang dialami oleh mereka. tingkah laku bermasalah negatif akan mencatatkan peratusan yang tinggi yang dapat mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam bilik darjah seperti marah dengan tiba-tiba disebabkan oleh pelbagai faktor yang berlaku dalam persekitaran pembelajaran murid. Tingkah laku bermasalah kedua yang menyumbang kepada masalah murid dalam pembelajaran sains ialah pengasingan diri. murid –murid secara perlahan-lahan akan dididik dengan semangat dan juga motivasi kendiri yang penting bagi mereka terutamanya dalam proses P&P Sains sekaligus dapat mengatasi masalah tingkah laku ini secara total. Murid yang mengalami masalah ini biasanya tidak suka untuk didampingi sama ada oleh rakan-rakan mahupun guru.

terdapat pelbagai jenis ubat-ubatan yang digunakan bagi merawat atau mengurangkan kesan sawan ini dalam kalangan kanak-kanak khas. Terencat akal merupakan kanak-kanak yang mengalami . Masalah lain yang menyebabkan murid bermasalah pembelajaran untuk mempelajari Sains ialah sawan. loya dan seumpamanya. Mental antara masalah yang paling ketara dalam mempengaruhi P&P murid dalam pembelajaran Sains. Topiramate dan sebagainya. pengambilan ubatan ini akan memberikan kesan sampingan terhadap tubuh badan murid seperti mengantuk. Perkara ini kebanyakannya terjadi dalam kalangan murid hiperaktif dan juga slow learner. Antara ubat atau dadah yan sering digunakan termasuklah Vigabatrin. simulasi serta pembelajaran secara hands-on. terjatuh ke lantai secara tiba-tiba diikuti dengan kaki dan tangan menyentak-nyentak. Selain itu. Bagi mengurangkan masalah ini. Kesan sampingan ini turut memberi masalah kepada murid untuk menguasai atau mengikuti subjek Sains di sekolah. mental yang terencat atau terencat akal juga turut menyumbang kepada masalah penguasaan subjek Sains dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran. Tindakan serangan ini terhadap kanak-kanak akan menyebabkan mereka sukar untuk mempelajari mata pelajaran Sains di dalam blik darjah. Antara masalah mental yang sering dialami oleh mereka ialah ingatan jangka pendek. seperti ubatan atau dadah lain. Sawan merupakan rangsangan elektrik yang berlaku di dalam otak secara tiba-tiba yang menyebabkan berlakunya perubahan dalam tingkahlaku atau aktiviti kanak-kanak tersebut. sakit atau pening kepala. Serangan sawan dapat ditentukan apabila kanak-kanak kelihatan diam untuk seketika. Adalah menjadi suatu kesukaran bagi muridmurid ini untuk mengaplikasikan pembelajaran Sains secara praktikal dalam kehidupan seharian kerana mereka tidak mampu untuk menguasai konsep-konsep Sains yang mudah disebabkan oleh ingatan jangka pendek yang dialami. kaki dan tangan menjadi kejang selain kelihatan keliru atau hilang kesederan. Namun demikian.melibatkan aktiviti luar seperti kajian lapangan. Lamotrigine.

dan memerlukan pengubatan atau peralatan khas seperti pendakap atau kerusi roda dalam kehidupan seharian. Bahan bantu mengajar (BBM) memainkan peranan penting dalam menghadapi murid terencat akal bagi menguasai sebarang konsep Sains yang dipelajari. sederhana 30 hingga 50 dan teruk dengan skor IQ 30 ke bawah. jirim. kanak-kanak yang mengalami masalah yang minima tidak dapat dikesan sejak kecil. Murid-murid yang mempunyai masalah akal terencat ini amat sukar untuk menerima dan memahami sebarang konsep Sains terutamanya yang bersifat abstrak seperti konsep angin. sendi dan juga otot. Masalah kecacatan fizikal merujuk kepada kanak-kanak yang mengalami ketidakupayaan fizikal. Semua ini memerlukan kreativiti dan juga kebijaksanaan guru dalam menggunakan pendekatan dan juga strategi yang relevan dengan keperluan dan masalah yang dialami murid. jisim. maka murid terencat ini akan dikelaskan mengikut kategori IQ mereka seperti terencat akal ringan dengan skor IQ 50 hingga 75. Masalah fizikal ini akan menyebabkan murid berkeperluan khas ini mengalami kesukaran dalam memberi tumpuan terhadap P&P Sains kerana mereka tidak mampu untuk memberi tumpuan dalam tempoh masa yang lama disebabkan oleh ketidakmampuan otot untuk berada dalam keadaan yang sama pada masa yang lama. . Masalah ini merangkumi ketidakupayaan yang berbentuk neorologi yang melibatkan otak dan urat saraf yang mengalami kerosakan serta kecacatan ortopedik. Masalah lain yang dilihat mempunyai pengaruh besar terhadap masalah pembelajaran murid pendidikan khas untuk mempelajari Sains ialah keadaan fizikal mereka. Setelah kedua-dua ujian ini dilaksanakan.perkembangan minda dan daya pemikiran yang kurang ataupun tidak lengkap termasuk kecacatan dalam fungsi intelek dan sosial. Kecacatan ortopedik ini merangkumi keabnormalan pada bahagian tulang. Mohd Sharani(2006). graviti dan sebagainya. Terdapat tanda-tanda awal yang dapat digunakan bagi mengesan kanak-kanak ini yang mengalami masalah akal terencat dan petanda ini dapat dipastikan menerusi ujian klinikal dan juga ujian IQ (intelligence quotient). Secara normal.

Murid-murid bermasalah fizikal juga akan mempunyai masalah kesukaran untuk membuat pergerakan disebabkan oleh halangan kecacatan fizikal yang dialami. Perkara ini disebabkan oleh pertuturan murid yang sukar difahami. autisme. serebral palsi dan juga terencat akal. Justeru. para guru perlulah membuat perancangan awal dan strategik dalam proses P&P Sains agar segala imput yang disampaikan boleh diterima oleh murid bermasalah komunikasi dengan baik. Menerusi cara ini. kekurangan anggota (limb deficiencies) dan sebagainya. Masalah komunikasi ini turut memberi kesan kepada para guru untuk menentukan sama ada murid-murid mereka benar-benar faham terhadap isi pelajaran atau sebaliknya. muscular dystrophy. hiperaktif. guru harus bijak dalam mengubahsuai cara pengajaran bagi murid-murid ini supaya mereka mempunyai minat untuk mempelajari apa-apa yang diajar guru berkaitan dengan subjek Sains ini. Disebabkan oleh masalah ini juga. Antara kategori murid yang biasa mengalami masalah komunikasi ini termasuklah murid sindrom Down. murid-murid hanya dapat mempelajari Sains menerusi kaedah penglihatan dan pendengaran semata-mata. Masalah ini menyebabkan murid-murid tidak berupaya untuk menyertai aktivitiaktiviti Sains yang dilaksanakan oleh guru di dalam bilik darjah. Oleh yang demikian. Antara kategori murid yang mempunyai masalah fizikal termasuklah spastik atau palsi serebral. kanak-kanak akan dapat mempelajari Sains dengan lebih sempurna tanpa pergerakan fizikal. Perkara ini melibatkan pengolahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam proses pembelajaran mereka. Masalah konsentrasi singkat atau Attention Deficit Disorder (ADD) juga turut tersenarai sebagai penyumbang kepada masalah murid berkeperluan khas untuk . Perkara ini akan menyebabkan mereka kurang berminat untuk mempelajari Sains bahkan semua subjek.Murid-murid yang mengalami masalah fizikal turut menghadapi kesukaran untuk menulis atau memegang bahan-bahan yang bersifat konkrit seperti pensel alatan eksperimen Sains dan sebagainya lagi.

Masalah bahasa yang dialami oleh murid-murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran (PKBP) juga turut menyumbang kepada kesukaran mereka untuk menguasai kemahiran-kemahiran atau konsep-konsep mudah dalam Sains. USA dengan memutuskan bahawa masalah bahasa adalah kelemahan dalam keupayaan untuk memahami dan atau menggunakan perkataan-perkataan mengikut konteks. masalah bahasa ini merujuk kepada kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan. Mereka memerlukan kaedah pengajaran yang benar-benar dapat menarik minat mereka untuk mempelajari sesuatu subjek terutamanya subjek Sains seperti penggunaan ICT yang kreatif dan mampu untuk menarik tumpuan mereka sehingga tamat masa pembelajaran.mempelajari Sains. Menurut definisi yang dinyatakan oleh The American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) (1982). morfologi. Sekiranya pengajaran guru tidak menarik akan menyebabkan murid ini „masuk‟ ke dunia khayalan mereka dan akan berinteraksi dengan „dunia‟ tersebut tanpa mempedulikan individu yang berada di sekeliling mereka. sama ada secara verbal dan bukan verbal. perkara ini tidak mudah untuk diaplikasikan kerana hal ini turut bergantung kepada jenis murid dan sikap atau tingkah laku yang mereka tunjukkan. Penggunaan perkataan dan maknanya yang . Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut : 1) Bentuk bahasa (sistem fonologi. Sesetengah murid memerlukan guru yang berkebolehan untuk menarik minat mereka untuk mempelajari sesuatu. Namun demikian. atau sistem simbol yang lain. Masalah ini akan menyebabkan murid sukar untuk mempelajari subjek Sains kerana mereka hanya mampu memberikan tumpuan terhadap pembelajaran hanya untuk seketika sahaja. tulisan (atau kedua-duanya). dan sintaksis) 2) Kandungan bahasa (sistem semantik) atau 3) Fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik) Definisi masalah bahasa yang berbeza diberikan oleh The National Information Center for Children and Youth with Disabilities (1996). Kebanyakan murid pendidikan khas yang mengalami masalah ini ialah autisme.

Daripada definisi masalah bahasa yang dikemukakan oleh kepelbagaian organisasi kanak-kanak. Dalam pembelajaran Sains juga.kurang sesuai. pembelajaran murid ini akan menjadi bertambah rumit kerana mereka turut bermasalah untuk mengenal simbolsimbol bahasa yang lazimnya digunakan. Murid yang mengalami masalah bahasa ini sukar untuk mengikut arahan yang diberikan kerana mereka tidak dapat mengaitkan perucapan secara verbal dengan semantik yang cuba disampaikan oleh pemberi arahan iaitu guru. tidak berupaya menyampaikan idea. Dengan wujudnya unsur bahasa dalam pembelajaran Sains. kurang perbendaharaan kata dan tidak berupaya untuk mengikut arahan merupakan antara ciri yang ditunjukkan oleh murid-murid yang mengalami masalah bahasa. bentuk tatabahasa yang kurang sesuai. banyak arahan atau proses pembelajaran yang memerlukan murid untuk menulis. Sebagai impaknya. dapatlah dibuat perkaitan masalah ini dengan keupayaan murid untuk menguasai konsep Sains yang diajar oleh guru. Pembelajaran Sains juga tidak dapat dipisahkan dengan bahasa kerana kaedah pembelajarannya memerlukan bahasa sebagai pengantara untuk memahami konsep yang dikehendaki. maka perkara ini akan memberi masalah kepada murid-murid pendidikan khas bermasalah bahasa untuk memahami kemahiran yang mereka pelajari dalam subjek Sains di sekolah. .

0 Cadangan Strategi-Strategi Yang Boleh Diubahsuai Bagi Mengatasi Masalah Murid Bermasalah Pembelajaran Untuk Memahami Konsep-Konsep Sains Strategi merupakan kemahiran seseorang guru dalam membuat perancangan dan mengurus kaedah serta pengajaran dengan tujuan untuk mencapai hasil pembelajaran seperti mana yang telah ditetapkan sementara pengajaran pula membawa maksud aktiviti ataupun proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran yang tertentu. Perkara ini tidak seharusnya dipandang ringan kerana input pembelajaran murid-murid sama ada mereka dapat memahami perkara-perkara yang diajar adalah bermula disini. Sekiranya guru gagal dalam menyusun dan mengaplikasikan strategi pembelajaran. Dalam bidang Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran. strategi pengajaran didefinisikan sebagai rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau kejayaan. Secara tuntasnya disini dapatlah disimpulkan bahawa strategi pengajaran merujuk kepada teknik perancangan kaedah atau teknik mengajar berdasarkan kepada sesuatu pendekatan untuk tujuan mencapai objektif pelajaran dengan berkesan selain memberi impak yang positif kepada murid-murid. strategi pengajaran ini memberi pengertian kebijaksanaan dalam memilih pendekatan serta kecekapan dalam merancang kaedah dan teknik dalam satu-satu pengajaran bersandarkan kepada objektif pelajaran yang telah ditentukan. Merujuk kepada Kamus Dewan edisi ke-4. kemungkinan besar murid tidak dapat menerima sebarang intipati pembelajaran terutamanya dalam subjek Sains. guru memainkan peranan yang sangat penting dalam membuat analisis masalah setiap murid yang berada di dalam sesebuah bilik darjah mereka.3. . Langkah berikutnya ialah dengan mencari strategistrategi atau kaedah serta pendekatan yang bersesuaian dengan masalah yang dialami oleh murid-murid mereka. Sekiranya dilihat dengan lebih terperinci dalam konteks pendidikan.

Antara langkah yang harus dilaksanakan dalam proses membuat eksperimen ini termasuklah mengenal pasti masalah. menentukan langkah menjalankan eksperimen. Daripada langkah-langkah yang dinyatakan di atas. mentafsir data. merancang eksperimen (mengawal pemboleh ubah. Langkah-langkah dalam pelaksanaan eksperimen ini tidak perlu diterangkan satu persatu kepada murid kerana perkara ini akan mengalihkan tumpuan mereka terhadap pernyataan masalah yang hendak diselesaikan menerusi eksperimen yang telah dirancang. mengumpul data. melaksanakan eksperimen. membuat kesimpulan dan juga membuat laporan. para guru Pendidikan Khas wajar memberi penekanan yang lebih terhadap pengetahuan berkaitan strategi-strategi yang perlu dan berkesan dalam pembelajaran Sains murid-murid kurang upaya. Ketepatan strategi yang diaplikasikan guru terhadap pembelajaran murid akan membolehkan murid menerima kandungan atau intipati pembelajaran Sains dengan baik dan berkesan seterusnya membolehkan mereka menggunakan ilmu Sains dalam kehidupan seharian yang berkaitan dengan konsep-konsep Sains yang mudah dan praktikal untuk mereka. Cara belajar mereka mempunyai jurang perbezaan yang amat ketara sekiranya hendak dibandingkan dengan murid-murid yang berada dalam arena pendidikan arus perdana. Oleh yang demikian. Langkah pelaksanaan eksperimen ini boleh diterangkan kepada murid-murid secara ringkas dan mudah setelah selesai melakukan aktiviti . Dalam strategi atau kaedah eksperimen ini terdapat banyak langkahlangkah yang harus dilakukan oleh murid disertai dengan bimbingan guru. adalah jelas bahawa semua ini akan memberikan kesulitan atau kesukaran kepada murid-murid bermasalah pembelajaran untuk mengikuti sesi P&P Sains menerusi kaedah atau strategi ekperimen. membuat hipotesis. sedikit pengubahsuaian perlu dilakukan terhadap kaedah eksperimen ini iaitu dengan cara pelaksanaan yang lebih mudah seperti melakukan eksperimen dengan menggunakan alat dan radas yang bersesuaian. kaedah mengumpul dan menganalisis data). menganalisis data. Salah satu daripada strategi yang boleh digunakan oleh para guru di sekolah dalam pembelajaran Sains dalam kalangan murid Pendidikan Khas ialah eksperimen.Daripada pernyataan di atas. menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan.

autisme dan lain-lain. Melalui bermain mereka gembira dan senang hati membuat penerokaan. lembam. “Belajar melalui bermain adalah pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang menggembirakan dan bermakna. 2003). Penggunaan aktiviti bermain dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah adalah bersandarkan kepada prinsip „bermain sambil belajar‟ dan kaedah in i juga amat sesuai diaplikasikan terhadap murid yang mengalami masalah hiperaktif. penemuan pembinaan melalui pengalaman langsung secara semula jadi”(Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Sekiranya kaedah eksperimen dijalankan seperti pengajaran kanakkanak normal maka risiko murid-murid khas tidak mencapai objektif pembelajaran adalah sangat besar.ekperimen ini. Kaedah ini turut dapat mengurangkan rasa bosan dalam kalangan murid untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam subjek ini. Pendekatan belajar melalui bermain diberi penekanan khusus dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana bermain adalah fitrah kanak-kanak. sindrom Down. Guru juga boleh menggunakan strategi bermain sebagai medium proses pengajaran dan pembelajaran Sains yang efektif. Bagi murid yang mempunyai masalah hiperaktif. Sekiranya kaedah eksperimen ini sentiasa digunakan dengan memfokuskan murid-murid hiperaktif untuk menguasai konsep-konsep asas dalam Sains maka akan terbentuklah sebuah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan selain meyakinkan murid-murid dengan penyelesaian masalah yang telah dilaksanakan mereka dengan bimbingan guru. Oleh yang demikian. aktiviti pembelajaran seperti ini adalah sangat menyeronokkan bagi mereka kerana mereka gemar bermain dengan peralatan yang halus seperti peralatan eksperimen selain mempunyai pergerakan fizikal yang aktif. para guru perlulah menjadi seorang berfikiran kritis terhadap cara belajar murid terhadap sesuatu subjek terutamanya Sains untuk menjamin keberkesanan murid-murid terhadap isi pelajaran yang dipelajari. .

Melalui cara sebegini murid akan dapat melihat dan memahami dengan lebih jelas sari pembelajaran mereka pada hari tersebut sekaligus dapat mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru. Simulasi ini juga merupakan suatu situasi pembelajaran dalam keadaan yang terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi yang sebenar.Bagi mengubahsuai kaedah atau strategi ini untuk diaplikasikan dalam kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. dan rama-rama dewasa dilakonkan oleh murid hiperaktif. guru perlu melihat terlebih dahulu bagaimana murid mereka bermain. murid sindrom Down sebagai beluncas. pupa juga dilakonkan oleh murid autisme. Daripada pengesanan permasalahan ini. Sebagai contoh. guru ingin menerangkan situasi atau kitaran hidup kupu-kupu. Penggunaan strategi ini membolehkan para guru mencapai objektif pembelajaran dari segi isi kandungan. Pengubahsuaian strategi ini dapat dilihat menerusi main peranan kepada murid yang sesuai dengan watak mereka dalam dunia realiti ini. guru boleh membuat pengubahsuaian strategi untuk sesi pengajaran mereka dengan berkesan. Pengubahsuaian strategi ini boleh dilakukan dengan melihat masalah murid dan peranan yang boleh mereka laksanakan dalam sesebuah sesi pembelajaran. Maksudnya di sini sama ada murid mereka boleh menerima arahan atau tidak. Contohnya permainan yang mempunyai kandungan pembelajaran ini tidak memerlukan peraturan-peraturan khusus (lebih kepada kebebasan murid untuk membuat keputusan sendiri) kerana melalui cara ini. Strategi yang boleh diubahsuai berikutnya ialah strategi simulasi atau lakonan semula. murid akan lebih mudah untuk menerima intipati pembelajaran dengan baik. . konsep. kemahiran dan sikap. Melalui teknik simulasi. mampu mengikut peraturan-peraturan permainan atau sebaliknya dan lain-lain perkara yang dirasakan perlu untuk dipertimbangkan sebelum menggunakan strategi ini kepada murid. Kaedah simulasi ini juga boleh memperbaiki kesihatan mental selain memberi peluang kepada muridmurid untuk meluahkan kreativiti masing-masing. guru boleh menggunakan kaedah main peranan ke atas murid-muridnya dengan cara mereka yang mengalami masalah autisme bertindak sebagai telur ramarama yang melekat pada sehelai daun.

sindrom Down. murid-murid akan berusaha untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang diberikan selain bersaing dalam kalangan mereka siapa yang lebih hebat untuk mencari penyelesaian dengan bimbingan guru.Pengubahsuaian strategi seterusnya ialah kerja berkumpulan. Strategi hands-on juga boleh diubahsuai untuk diaplikasikan terhadap murid-murid bermasalah pembelajaran ini. Hal ini kerana kebanyakan murid pendidikan khas ini bermasalah dalam kemahiran motor halus mereka seperti penggunaan otot tangan untuk memegang sesuatu. sentuhan guru kepada murid akan memberi tindak balas yang positif dalam diri mereka selain mendapat sokongan secara instrinsik dalam pelaksanaan aktiviti yang dilakukan. Lazimnya kerja berkumpulan ini dilaksanakan dalam kalangan murid di arus perdana sahaja. dan juga lembam. Semasa aktiviti berjalan. Pelaksanaan strategi ini boleh diubahsuai dengan cara meletakkan murid yang mempunyai masalah yang sama dalam sesuatu kumpulan. Melalui cara ini. Kerja berkumpulan ini boleh dilakukan terhadap murid-murid yang bermasalah seperti autisme. guru perlu berada disisi murid sepenuh masa bagi memberi keyakinan kepada murid selain membantu mereka untuk menjalankan aktiviti dengan baik. kanak-kanak gemar untuk menunjukkan kehebatan masing-masing dalam sesuatu perkara untuk menarik perhatian guru semasa proses P&P berlangsung. serebral palsi. . Guru perlu membantu murid dengan memegang tangan mereka semasa proses pembelajaran secara hands-on ini berlangsung. Namun demikian. Secara tidak langsung. Pengubahsuaian yang perlu dilakukan ialah dengan menggunakan alatan radas yang tidak membahayakan semasa melaksanakan sesuatu aktiviti berbeza dengan alatan yang digunakan oleh murid diarus perdana yang menggunakan peralatan sebenar untuk pembelajaran Sains mereka. strategi ini turut mempunyai impak yang positif kepada murid-murid bermasalah pembelajaran dalam usaha untuk memberi kefahaman kepada mereka untuk menguasai konsep-konsep Sains. Seperti yang sedia maklum. Strategi ini tidak digalakkan kepada murd-murid hiperaktif kerana mereka tidak mampu mengikuti sesi pembelajaran dengan baik menerusi strategi ini memandagkan mereka memerlukan sesi pembelajaran yang lebih kepada pergerakan fizikal.

adik beradik mahupun saudara terdekat haruslah dijemput untuk menyertai aktiviti ini bersama-sama bagi menjamin keselamatan murid selain meringankan beban guru untuk mengawal pergerakan dan tingkah laku mereka yang pelbagai. Strategi ini dilihat tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian kerana kelihatan „neutral‟ untuk dilaksanakan. Pembelajaran Sains amat praktikal untuk dilakukan kerana strategi pengajaran jenis ini sesuai untuk semua kategori murid pendidikan khas sama ada murid hiperaktif. lembam. tumbuh-tumbuhan. alam dan fenomena dan lain-lain yang bersesuaian. Antara standard kandungan yang sesuai untuk melakukan aktiviti lawatan ini ialah berkaitan dengan haiwan. Penjaga murid sama ada ibu bapa. Strategi pembelajaran secara lawatan juga akan mendedahkan murid dengan situasi pembelajaran yang berbeza daripada lazimnya di dalam bilik darjah yang agak terhad untuk pembelajaran secara meluas dan menyeluruh dalam kalangan murid pendidikan khas. terencat dan lain-lain. Antara kelebihan yang diperoleh murid menerusi pembelajaran Sains menggunakan teknik atau kaedah lawatan ini ialah murid dapat mempelajari sesuatu berkaitan dengan Sains dalam dunia atau situasi sebenar sekaligus memberi pemahaman yang konkrit berkenaan dengan konsep-konsep yang ada dalam pembelajaran Sains. serebral palsi. .Strategi lain yang boleh digunakan dalam P&P Sains terhadap murid berkeperluan khas ini termasuklah aktiviti lawatan. sindrom Down. Kesimpulan yang boleh dibuat di sini ialah aktiviti lawatan dapat memberi peluang kepada murid untuk berada dalam suasana pembelajaran yang optimum dan terbuka selain memberi impak positif terhadap pemahaman mereka berkenaan dengan Sains.

0 RPH 5.4.0 Refleks .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful